Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE COMODAT

Nr. ______ din data de __________

1. Partile contractului
1. ___________________________________ CNP ___________________________, domiciliat
in _________________________________, identificat cu BI / CI, seria ___ nr. ______________
eliberat de _____________la data de _______________

2. ___________________________________ CNP ___________________________, domiciliat


in _________________________________, identificat cu BI / CI, seria ___ nr. ______________
eliberat de _____________la data de _______________

Proprietari ai imobilului situat in ____________________________________________________


in calitate de comodant(i)

si

___________________________________ CNP ___________________________, domiciliat in


_________________________________, identificat cu BI / CI, seria ___ nr. ________________
eliberat de _____________la data de _______________, reprezentant al S.C. / I.F. / P.F.A./I.I
_____________________________________ in curs de infiintare, in calitate de comodatar.

De comun acord si in conformitate cu disp. Art. 2144-2157 din Codul Civil au convenit la
incheierea prezentului contract de comodat.

2. Obiectul contractului
Comodantii dau spre folosinta gratuita imobilul situat in ________________________________
_______________________________________, cu destinatia de sediu ____________________
Imobil care nu este sechestrat sau urmarit, fiind in circuitul civil si intrat in posesia comodantilor
prin contractul de vanzare-cumparare / certificat de mostenire / titlu de proprietate nr. ________ din
data de _____________, anexa la prezentul contract.

3. Durata contractului
Noi, ambele parti, de comun acord am convenit ca prezentul contract sa se incheie pe o perioada de
______ ani, incepand cu data de _____________, cu posibilitatea prelungirii acestuia.
4. Obligatiile partilor
a. Obligatiile comodantului:
- sa predea comodatarului imobilul mai sus mentionat;
- este obligat sa restituie cheltuielile facute de comodatar in vederea conservarii spatiului, cheltuieli
cu caracter special si foarte urgent, conform art. 2151 din Codul Civil.
- este obligat sa despagubeasca pe comodatar pentru daunele provocate de viciile spatiului daca
acesta stia de existenta lor si nu le-a adus la cunostinta conform art. 2152 din Codul Civil.
b. Obligatiile comodatarului:
- sa ingrijeasca si sa conserve imobilul si toate utilitatile aferente acestuia ca un bun proprietar,
conform art. 2148 din Codul Civil;
- sa foloseasca imobilul conform destinatiei sale si pentru sediu _____________________
- sa suport cheltuielile de reparatii si orice alte cheltuieli rezultate din folosirea imobilului;
- sa predea imobilul in bune conditii la data expirarii termenului din contract.

5. Incetarea contractului
Prezentul contract inceteaza in urmatoarele cazuri:
- ajungerea la termen;
- cu acordul ambelor parti;
- prin renuntarea de catre o parte daca cealalta parte in contract nu isi indeplineste cu buna credinta
obligatiile ce-i revin.

6. Litigii
Litigiile de orice fel decurgand din derularea prezentului contract se vor solutiona pe cale amiabila.
In cazul in care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi solutionat de instantele judecatoresti de
drept comun.

7. Alte clauze
Modificarea contractului de comodat si a duratei acestuia se poate face numai printr-un act aditional
incheiat intre partile contractante.
Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile
contractante.

Partile au recunoscut si sunt de acord cu clauzele contractului, fapt atestat prin semnatura.

Prezentul contract s-a incheiat astazi ____________________, in patru exemplare originale.

Comodant (i) Comodatar