Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA DE DREPT

Disciplina: Protecția executării și încheierii contractelor comerciale

Cerere de chemare în judecată

Conducător științific: CHIBAC Natalia


Autor: ODAGIU Victoria
Grupa 15: Dreptul relațiilor de muncă și
comerciale în afaceri

CHIȘINĂU 2020
Judecătoria Chișinău,sec. Centru

Reclamant AAA

Domiciluil mun. Chișinău, strada București

Pârât PPP

Domiciliul or. Orhei, str. Independenței

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

Privind evacuarea locatarului

În fapt, la data de 01.02.2016, prin contractul încheiat între subsemnatul


AAA, în calitate de locator, și pârâtul PPP, în calitate de locatar, i-a transmis
ultimului în locațiune bunul imobil, identificat prin nr. Cadastral 00000000000,
amplasat în mnu. Chișinău.

Potrivit punctului 3.3 al contractului vizat, termenul locațiunii l-a


constituit perioada de 4 ani, chiria fiind stabilită în mărime de 5000 lei

Pornind de la considerentul că perioadaa locațiunii depășește termenul de 3


ani, în corespundere cu dispozițiile art. 1276, Cod Civil al Republicii Moldova,
contractul a foost supus înregistrării cadastrale prin grevarea înscrisă în registrul
bunurilor imobile.

Totodată, în temeiul punctului 4.2. al contractului de locațiune, pârâtul s-a


obligat ca la expirarea temenului constituirii locațiunii să elibereze necondiționat
bunul imobil deținut în termen de 14 zile.

La scadența fixată, locatarul nu și-a executat obligația asumată, fapt prin


care a fost încălcat grav contractul încheiat, iar solicitarea invocată pârâtului de a
restitui bunul imobil prin notificarea scrisă locatarului nu s-a soldat cu succes.

În temeiul art. 996, Cod Civil, obligațiile trebuie să fie executate în modul
corespunzător și în termenul stabilit prevăzut de contractul încheiat, iar în
corespundere cu dispoziția at. 774, Cod Civil, creditorul este în drept să pretindă de
la debitor executarea unei prestații (de a da, a face sau a nu face), iar debitorul este
ținut să o execute.

Totodată, conform art. 1279, Cod Civil, lacațiunea înceteazăla expirarea


termenului contractului, iar în temeiul art. 1284, Cod Civil al Republicii Moldova,
după încetarea raporturilor contractuale, locatarul este obligat să restituie bunul
închiriat, obligațiile imperative neexecutate până în prezent de către pîrît.

De asemenea, perioada ce depășește termenul locațiunii, expirat la


01.02.2020, până la momentul depunerii prezentei acțiuni constituie 98 zile.

Potrivit atr. 1268, Cod Civil al Republicii Moldova, dacă după încetarea
raporturilor contractuale loatarul nu restituie bunul închiriat, locatorul este în drept
să cerară plata chiriei pentru toată durata întârzierii.

În asemenea circumstanțe, pârâtul se face obligat la achitarea către locator


și a plății de chirie pentru perioada folosirii bunului imobil închiriat după expirarea
locațiunii, până la momentrul transmiterii depline șievacuării bunului închiriat.

În drept, locatorul își întemeiază acțiunea ăe dispozițiile art. 774, 996,


1277, 1286, Cod Civil al Republicii Moldova, precum și art. 5, 6, 55, 166, 167,
Cod de procedură civilă.

Urmare a celor expuse,

Cer

Admiterea acțiunii.

A dispune evacurarea pîrîtului PPP din imobilul identificat prin nr.


Cadastral 0000000000, amplasat în mun. Chișinău, și restituirea bunului în
proprietatea mea AAA.

A dispune încasarea din contrul pârâtului PPP în beneficiul meu a sumei de


10 000 lei, ce constituie plata pentru serviciile comunale, și respectiv suma de
15000 lei, ce constituie plata chiriei pentru folosirea bunului după încetarea
raporturilor contractuale.

Încasarea din contul pârâtului în beneficiul meu și a tuturor cheltuielilor de


judecată pe care le voi suporta în acest proces.

La cerere se anexează:

- Copiile de pe cererea de chemare în judecată și de pe înscrisuri;


- Copia contractului de locațiune din 01.02.2016;
- Copia norificării, alte probe;
- Dovada de paltă a taxei de stat (chitanța nr. 1 din data de 05.05.2020, în valoare
de 1 400 lei)
- Procura sau alt document ce legalizează împuternicirile reprezentantului.

Reclament AAA

Reprezentantul reclamantului EEE

Data 08.05.2020 Semnătura AAA


ACORD DE LOCAŢIUNE

AAA, a.n. _____________, identificat prin buletin de identitate c/p 2002002002, numit în
continuate “Locator”
și
PPP , a.n. _____________ , identificat prin buletin de identitate c/p 2222000020, ser. B, locul de
trai or. Orhei, str. Independenței, numit în continuate “Locatar”, au încheiat prezentul
Contract cu privire la următoarele :

I. OBIECTUL ACORDULUI

1.1. Locatorul acordă Locatarului apartamentul/odaia, situat pe adresa: mun. Chișinău, contra
plată în posesie şi folosinţă temporară în scopul de a locui.

II. OBLIGAȚIILE ȘI DREPTURILE PĂRȚILOR

2.1. Locatorul este obligat:


a) Să asigure accesul liber al Locatarului în apartament;
b) La intrarea în vigoare a prezentului Acord să transmită Locatarului cheile de la
apartament;
c) Să nu viziteze apartamentul fără consimţămîntul Locatarului pe tot parcursul
termenului de valabilitate a prezentului Acord şi să nu întreprindă acţiuni ce ar
împiedica Locatarul să se folosească de apartamentul dat;

2.2 Locatorul are dreptul:


a) Să verifice Bunul imobil închiriat o dată în lună, cu înștiințarea prealabilă a Locatarului;
b) Să încaseze fără întârziere plata chiriei;
c) Să ceară și să beneficieze de recuperarea prejudiciilor materiale aduse de către Locatar.

2.3 Locatarul este obligat:


a) Să păstreze și să asigure integritatea bunului imobil (să-l mențină într-o stare tehnică
bună, antiincendiară şi sanitaro-igienică corespunzătoare);
b) În cazul eliberării apartamentului de către Locatarul, pînă la expirarea termenului de
locațiune sau în legătură cu expirarea termenului prezentului Acord, să transmit
apartamentul Locatorului într-o stare nu mai rea, decât cea stabilită la încheierea
prezentului Acord, luându-se în vedere uzura lui normală;
c) Să nu dea apartamentul în sublocațiune şi să nu vândă orice drepturi de folosinţă şi
posesie a apartamentului persoanelor terţe;
d) Să asigure liniștea pe toată perioada chiriei, în caz că vor fi cel mult 2 plângeri, Locatorul
este în drept să rezilieze contractul imediat, fără returnarea sumei de garanție.

III. PLĂȚILE ȘI ACHITĂRILE

3.1. Plata locațiunei pentru folosirea apartamentului este de 5000 lei lunar. Plata se efectuiază în
valută națională/străină la cursul de schimb valutar stabilit de BNM la data plății.
3.2.În momentul semnării prezentului contract Locatarul achită Locatorului suma de 7000 lei
care include plata chiriei pentru prima lună și 2000 lei suma garanției financiare stabilite în
contract.
3.3. Termenul de închiriere este de la data de 01.02.2016 până la 01.02.2020.
IV. RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR ȘI REZILIEREA ANTICIPATĂ A
CONTRACTULUI

4.1. Locatarul va compensa prejudiciul adus pe perioada locațiunii în cazul uzurii Bunului imobil
(distrugerii/dezasamblării totale și/sau parțiale, precum și scoaterea din funcțiune totală sau
parțială a mobilei, tehnicii și a altor bunuri existente în imobilul închiriat), cu excepția uzurii
obișnuite.
4.2. Locatarul va elibera bunul imobil în decurs de cel mult 14 zile de la data expirării
prezentului contract, dacă acesta nu va fi prelungir cu acordul în scris a ambilor părți.
4.3. Dacă Acordul este reziliat înainte de termen la inițiativa Locatarului garanția financiară nu se
returnează.
4.4. Contractul poate fi modificat și completat prin Acordul adițional al părților, în formă scrisă.

V. ALTE CONDIȚII

5.1. Printr-un acord al părţilor, mobila şi utilajul aflate în apartament se transmit prin întocmirea
unui act de predare-primire a Bunului imobil, conform ANEXEI 1.
5.2. În tot restul, ce nu s-a prevăzut în prezentul Contract, părţile se conduc de Codul Civil al
RM.

VI. ALTE SPECIFICAȚII

6.1. Contractul este întocmit în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părți, având
aceeași forță juridică.
6.2.__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________

LOCATAR LOCATOR
Date de contact: Date de contact:
Tel _____________________ Tel______________________
_______________________________
______________________________
(semnatura) (senatura)

S-ar putea să vă placă și