Sunteți pe pagina 1din 13

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

PENTRU ACTIVITATI DE INFORMATICA Nr._________/______________ CAP. I PARTILE CONTRACTANTE


Art.1 Prestatorul si Beneficiarul
(1) Societatea Comercia a _____________________________________________________________, Se!i" : __________________________________________________________________________, I#matric" are a O$ici" Re%i&tr" "i Comert" "i __________Nr.__________________________, Co! U#ic !e I#re%i&trare/Co! $i&ca :_________________________________________________, Co#t 'a#car #r.__________________________________________________________________, (a#ca_______________________________&"c"r&a a___________________________________, Te e$o#______________________________e)mai ______________________________________, reprezentata legal de D /D)#a_______________________________________________________, i# ca itate !e:__________________________________________________, i!e#ti$icat(a) *ri#:______________________________________________, Te e$o#______________________e)mai ____________________________, in calitate de PRESTATOR DE SERVICII, denumita in continuare in prezentul contract Pre&tator, si (+) Societatea Comercia a _____________________________________________________________, Se!i" : __________________________________________________________________________, I#matric" are a O$ici" Re%i&tr" "i Comert" "i __________Nr.__________________________, Co! U#ic !e I#re%i&trare/Co! $i&ca :_________________________________________________, Co#t 'a#car #r.__________________________________________________________________, (a#ca_______________________________&"c"r&a a___________________________________, Te e$o#______________________________e)mai ______________________________________, reprezentata legal de D /D)#a_______________________________________________________, i# ca itate !e:__________________________________________________, i!e#ti$icat(a) *ri#:______________________________________________, Te e$o#______________________e)mai ____________________________, in calitate de (ENEFICIAR, denumita in continuare in prezentul contract (e#e$iciar, (in cazul in care Prestator sau Beneficiar este o persoana fizica, se completeaza doar spatiul destinat acesteia) avand ca temei legal legislatia romana in vigoare, au convenit incheierea prezentului contract in urmatoarele conditii:

CAP. II O(IECTUL CONTRACTULUI


Art.2 Definirea obiectului contractului. Enumerare. Evaluare (1) Obiectul prezentului contract il constituie prestarea de catre Prestator in favoarea Beneficiarului a serviciilor de informatica mentionate in prezentul contract, denumite pe parcursul contractului servicii, lucrari sau programe, in schimbul achitarii de catre Beneficiar, Prestatorului, a unui pret. Prestatorul va asigura Beneficiarului urmatoarele servicii la urmatoarele tarife si termene de e ecutare:
Nr. De&criere &er,ici" Mo! !e e-ec"tare Pret (e,a "are) Perioa!a !e e-ec"tare i#ce*"t $i#a i.at Terme# !e %ara#tie

(+)

1 + / 0. TOTAL DE AC1ITAT (/) !u privire la serviciile mentionate la al."#$ al prezentului articol, se fac urmatoarele mentiuni: 1.________________________________________________________________________ #. ________________________________________________________________________ %.________________________________________________________________________ Prestatorul se obliga sa asigure:

(2)

in

regim de abonament lunar & asistenta tehnica necesara intretinerii urmatoarelor produse informatice realizate si instalate la Beneficiar de catre specialistii sai: _________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

in urma comenzilor Beneficiarului & adaptarea, modificarea sau reproiectarea produselor


informatice mentionate mai sus sau proiectarea si implementarea unor produse informatice noi. !omenzile Beneficiarului se vor constitui in ane e la prezentul contract, ce vor face parte integranta din acesta "e . A#e-a #r.1$'

altceva:_______________________________________________________________.
Art.3 Modul de desfasurare a contractului (1) Prestatorul pune la dispozitia Beneficiarului o echipa de specialisti in activitatile de informatica descrise mai sus, si se obliga sa depuna intreaga diligenta in vederea oferirii Beneficiarului a serviciilor de calitate. !ererile de schimbare a solutiilor avizate sau solicitarile de lucrari suplimentare prezentate de Beneficiar vor fi analizate de Prestator si in caz de acceptare, vor fi tratate ca lucrari noi, pentru care se vor intocmi acte aditionale sau contracte(comenzi noi cu stipularea conditiilor si preturilor. Beneficiarul poate sa verifice pe parcursul e ecutarii contractului modul in care Prestatorul indeplineste clauzele convenite prin prezentul contract.

(+)

(/)

(2)

(3)

(4)

Prestatorul va solicita si Beneficiarul va pune la dispozitia acestuia orice date sau informatii legate de firma sau activitatea Beneficiarului, precum si orice alte date sau informatii necesare Prestatorului in vederea indeplinirii serviciilor de informatica. Prestatorul nu raspunde de neindeplinirea, indeplinirea cu intarziere sau necorespunzatoare a serviciilor de informatica, daca aceasta se datoreaza e clusiv culpei sau omisiunii Beneficiarului in a&i furniza informatiile si datele solicitate. Prestatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor si informatiilor de care ia cunostinta in baza prezentului contract sau in legatura cu derularea acestuia. Art.4 Decontarea cheltuielilor

(1) (+)

Beneficiarul este obligat sa&si asigure mi)loacele financiare necesare pentru achitarea valorilor prevazute in contract. Piesele si accesoriile necesare instalarii programelor sau reparatiei produselor informatice, vor fi procurate de catre Prestator si achitate de catre Beneficiar, pe baza listei de cheltuieli decontabile si a procesului verbal de receptie. "e . A#e-a #r.+$. *lte cheltuieli decontabile includ:

deplasare la client ( la locatia unde se desfasoara serviciile peste limita de____+m in


localitate'

altceva precum:_________________________________________________________.
(/) ,econtarea lucrarilor se va face pe parcursul derularii contractului, conform facturilor emise de Prestator in baza proceselor verbale de predare&primire semnate de ambele parti. "e . A#e-a #r./$ Art.5 Garantarea serviciilor (1) Prestatorul garanteaza serviciile sale astfel:

in functie de fiecare serviciu, conform termenului de garantie mentionat in art.# al."#$ al


prezentului contract'

in functie de fiecare serviciu confom comenzii Beneficiarului' altfel:_________________________________________________________________.


(+) -ucrarile vor fi refacute sau corectate in termenul de garantie, fara costuri suplimentare din partea Beneficiarului, cu e ceptia:______________________________________________. "ex. pieselor defecte care trebuie inlocuite, etc.$ Prestatorul nu raspunde de rezultatele defectuoase, daca acestea s&au datorat e clusiv culpei Beneficiarului sau utilizarii incorecte de catre Beneficiar a programelor sau produselor informatice instalate, fara respectarea instructiunilor prealabile date de Prestator.

(/)

CAP. III PRET SI MODALITATI DE PLATA


Art. Pretul. Modalitati de !lata (1) Pret" datorat de Beneficiar Prestatorului este:

acela prevazut pentru fiecare serviciu in parte, mentionat in art.#, al."#$ al prezentului
contract. %

(+)

prevazut pentru fiecare comanda in parte, determinat ulterior in baza tarifelor Prestatorului, conform comenzii Beneficiarului si a comple itatii serviciului oferit. Pretul va fi inscris in factura eliberata de Prestator:

acela

pe care Beneficiarul se obliga sa o achite in termen de________zile de la eliberare' ce va fi eliberata dupa evidentierea sumei de bani in cont(dupa achitare a unei facturi
(/) proforme eliberate in prealabil. P ata i# a,a#& reprezinta suma de bani ce se achita Prestatorului inainte de inceperea serviciilor. .n cazul in care Beneficiarul nu mai doreste sa contracteze dupa incheierea prezentului contract, pierde avansul, iar in cazul in care Prestatorul refuza sa mai contracteze acesta va restitui Beneficiarului de doua ori suma primita cu titlu de avans. -a incheierea contractului Prestatorul primeste ca avans suma de ____________reprezentand__________. /estul de pret va fi achitat

pana cel mai tarziu la data de _______________' conform contractului.


(2) !a mo!a itati !e * ata, pretul se va achita dupa cum urmeaza:

prin

virament bancar, din contul Beneficiarului indicat in art.1 al."#$ al prezentului contract, in contul Prestatorului, indicat in art.1 al."1$ al prezentului contract'

prin numerar.
(3) Plata se va efectua in modalitatea prevazuta la alineatul precedent:

pana
plata,

la data de _______________ a lunii urmatoare celei pentru care se efectueaza

in termenul incris in factura conform al.# al prezentului articol' in baza unei facturi proforme, urmand ca factura finala sa
(4)

fie eliberata ulterior

(5)

(6) (7)

evidentierii platii in contul Prestatorului. 0ici o plata efectuata prin ordin de plata nu va fi considerata primita decat in momentul a)ungerii ei in contul bancar al Prestatorului. ,aca data platii coincide cu o zi de sambata sau duminica sau cu o sarbatoare legala in /omania, Beneficiarul va lua toate masurile necesare pentru ca plata sa fie receptionata de Prestator in ziua lucratoare care precede respectiva sambata, duminica sau zi de sarbatoare. .n cazul in care, din diferite motive "e .disfunctionalitati ale sistemului bancar, etc.$ Prestatorului nu i s&a alimentat contul cu sumele platite de Beneficiar, obligatia de plata a sumelor respective nu dispare, Beneficiarul fiind obligat sa se ingri)easca de stingerea acestor obligatii, cu tot ceea ce implica aceasta. Partile pot conveni ca plata sa se faca intr&o alta modalitate stabilita de comun acord prin act aditional incheiat si semnat de parti. Prestatorul isi rezerva dreptul de a nu efectua asistenta tehnica, reparatii sau actualizari ale programelor sau produselor informatice instalate, daca nu i&a fost achitat pretul, atunci cand acesta trebuie achitat lunar, in regim de abonament, conform art.#, al."%$ al prezentului contract.

Art." Penalitati de intar#iere (1) Pentru neplata la termen a pretului datorat de Beneficiar Prestatorului, se percep penalitati de intarziere de ______2 pentru fiecare zi de intarziere, socotite dupa trecerea unui nr. de ________zile, de la data cand plata a devenit e igibila. -a implinirea termenului scadent, penalitatile incep sa curga de drept si debitorul este de drept pus in intarziere, fara sa mai fie necesara o notificare in acest sens.

(+)

CAP. IV DURATA CONTRACTULUI


Art.$ Durata contractului (1) (+) Prezentul contract se incheie pe o durata de ________________, incepand cu data de____________, pana la data de ______________. Partile pot conveni ca serviciile sa fie e ecutate pe etape, cu termene de plata si predare distincte.*tunci cand au fost stabilite, termenele de e ecutare pentru fiecare serviciu in parte sunt cele precizate la art.# al."#$ al prezentului contract. !onform conventiei partilor:

(/)

durata

prezentului contract se poate prelungi prin acordul scris al partilor prin act aditional la prezentului contract, contractul incetand de drept la e pirarea termenului prevazut la alineatul precedent, neoperand reinnoirea tacita' notifica celeilalte incetarea contractului, contractul se considera prelungit in mod tacit cu inca_________.

in cazul in care la implinirea termenlui de finalizare a contractului nici una din parti nu
CAP. V DREPTURILE SI O(LI8ATIILE PARTILOR
Art.% Dre!turile si obli&atiile Prestatorului ,repturile si obligatiile Prestatorului reies din cuprinsul intregului contract, prin respectarea fiecarei clauze contractuale, cum ar fi spre e emplu, dar nu limitativ: a$ sa ii fie achitat pretul, la termenele si in conditiile prevazute in prezentul contract' b$ sa solicite Beneficiarului si sa i se puna la dispozitie orice date si informatii ce&i sunt necesar si utile in vederea prestarii serviciilor' c$ sa asigure buna functionare a produselor informatice enumerate in prezentul contract, conform specificatiilor prevazute in contractele(comenzile pe baza carora s&au realizat si pus in functiune produsele, in conditiile respectarii cerintelor de e ploatare de catre Beneficiar, fara schimbarea algoritmilor sau alte modificari de ordin functional generate de modificarea cerintelor Beneficiarului sau de reglementarile noi impuse de legislatie "legi, ordonante, hotarari de guvern etc.$, acestea facand obiectul celor prevazute la art. # al."1$' d$ sa se incadreze obligatoriu in conditiile minimale prevazute pentru buna derulare a fiecarei lucrari in parte' e$ sa respecte termenele de e ecutare a serviciilor la care s&a obligat precum si sa raspunda cu promptitudine cerintelor Beneficiarului' f$ sa garanteze serviciile e ecutate in conditii art.3 al prezentului contract' g$ sa asigure pe perioada de valabilitate a contractului instruirea personalului Beneficiarului in vederea asigurarii e ploatarii corecte a lucrarilor' 3

h$ sa pastreze confidentialitatea prezentului contract' i$ orice alte drepturi si obligatii ce&i revin prin lege si prezentul contract. Art.1' Dre!turile si obli&atiile Beneficiarului ,repturile si obligatiile Beneficiarului reies din cuprinsul intregului contract, prin respectarea fiecarei clauze contractuale, cum ar fi spre e emplu, dar nu limitativ: a$ sa beneficieze de serviciile de cea mai buna calitate pe care Prestatorul poate sa le ofere' b$ sa asigure intocmirea dispozitiilor de plata catre Prestator, in fiecare luna, pana cel tarziu la data prevazuta in contract precum si sa achite cheltuielile decontabile' c$ sa imputerniceasca persoanele competente care sa participe la avizarea, omologarea, receptia rezultatelor obtinute sau la solicitarea Prestatorului, pentru avizarea solutiilor intermediare' d$ sa puna la dispozitia Prestatorului lucrarile care intra in competenta sa pentru realizarea celor prevazute in contract, precum si orice date si informatii solicitate de catre Prestator, iar in caz de intarziere din culpa proprie sa accepte amanarea termenelor stabilite prin contract, corespunzator intarzierilor respective' e$ sa asigure conditiile necesare indeplinirii sarcinilor care&i revin luand masuri operative pentru inlaturarea dificultatilor care apar pe parcursul desfasurarii lucrarilor' f$ sa asigure accesul la documentele necesare si conditiile corespunzatoare de lucru pentru echipa Prestatorului precum si sa asigure informatiile si datele solicitate de Prestator raspunzand de corectitudinea lor si sa le predea la termenul stabilit potrivit cerintelor Prestatorului' g$ pe parcursul derularii contractului sa nu efectueze modificari sau adaptari la obiectivele preluate fara acordul scris al Prestatorului' h$ sa nu e tinda in nici un mod, sau sa instraineze programele instalate de Prestator, fara acordul prealabil scris al acestuia, in cazul in care Prestatorul si&a pastrat dreptul de autor' i$ sa pastreze confidentialitatea prezentului contract' )$ orice alte drepturi si obligatii ce&i revin prin lege si prezentul contract.

Art.11 (onfidentialitatea.Dre!tul de autor (1) Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea asupra prevederilor si informatiilor cuprinse in prezentul contract, precum si asupra informatiilor furnizate de parti pe perioada derularii prezentului contract, cu e ceptia cazurilor in care aceste date sunt solicitate pe cale oficiala de institutii ale statului. !onform conventiei partilor:

(+)

Prestatorul

isi rezerva dreptul de autor asupra lucrarilor informatice realizate. 4ub sanctiunea daunelor interese, Beneficiarul nu are dreptul sa e tinda in nici un mod, sau sa instraineze programele sau parte din acestea, fara acordul scris dat in prealabil de catre Prestator' baza prezentului contract, Prestatorul cesioneaza total si e clusiv Beneficiarului dreptul de autor cu privire la lucrarile informatice realizate pentru Beneficiar si instalate la acesta. 5

.n

Art.12 (lau#a !enala Partea care nu isi indeplineste obligatiile contractuale in termenele si modalitatile aratate in prezentul contract, datoreaza celeilalte parti daune interese:

stabilite

la valoarea de:________________________________________________'

fi a

calculate astfel__________________________________________________________' stabilite de instanta.


CAP. VI MODIFICAREA SI INCETAREA CONTRACTULUI
Art.13 Modificarea si cesionarea contractului (1) (+) (/) Prevederile prezentului contract pot fi modificate, dupa o prealabila notificare, cu acordul ambelor parti, prin act aditional, scris si semnat de parti. !ontractul va fi adaptat corespunzator reglementarilor legale ulterioare incheierii acestuia, care ii sunt aplicabile. Partile contractante pot cesiona drepturile si obligatiile ce le revin in baza acestui contract unei terte persoane numai cu acordul scris prealabil al celeilalte parti. *cordul trebuie comunicat celeilalte parti in termen de ma imum ________zile de la data cand i&a fost solicitat. .n cazul in care partea careia i s&a cerut acordul nu raspunde in termenul stabilit, se considera ca ea nu consimte la cedarea contractului. Art.14 )ncetarea contractului (1) Prezentul contract inceteaza in una din urmatoarele situatii: a$ e pirarea duratei stipulate in contract' b$ la rezilierea unilaterala a contractului de catre una din parti, in cazul in care cealalta parte nu isi indeplineste culpabil obligatiile asumate' c$ prin falimentul sau dizolvarea uneia dintre parti, persoana )uridica, sau, dupa caz, prin decesul uneia din parti persoana fizica, sau a reprezentantului persoanei )uridice, in masura in care contractul a fost incheiat intuitu personae "in considerarea persoanei$ si nu mai poate continua dupa decesul acesteia' d$ prin denuntare unilaterala de catre oricare dintre parti, oricand pe perioada derularii contractului:

cu consecinta pierderii avansului sau inapoierii dublului acestuia, daca este cazul' cu plata catre cealalta parte a unei despagubiri in valoare de:________________' fara plata unei despgubiri catre cealalta parte, dar cu obligatia achitarii oricaror sume
datorate sau finalizarii seviciilor ce intrau in sarcina partii pana la data denuntarii unilaterale. e$ alte cauze prevazute de lege. Partea care invoca incetarea contractului va notifica celeilalte parti cauza de incetare cu minimum ____ zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa&si produca efectele. /ezilierea nu va avea nici un efect asupra obligatiilor de)a scadente intre parti.

(+) (/)

(2) (3)

Prevederile acestui articol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului. -a data incetarii acestui contract, Prestatorul va returna Beneficiarului toata documentatia si orice Produs apartinand acestuia din urma. Art.15 Pact comisoriu *o!tional+

(1)

(+)

,aca una dintre parti nu isi va indeplini obligatiile mentionate, prezentul contract se considera desfiintat de drept fara somatie, punere in intarziere sau orice alta formalitate prealabila din partea celeilalte parti. *ceasta din urma poate totusi opta intre rezilierea de plin drept a contractului si obligarea la e ecutare cu plata de daune interese, dupa caz.

CAP. VII DISPO9ITII FINALE


Art.1 ,orta ma-ora si ca#ul fortuit (1) 7orta ma)ora si cazul fortuit inlatura raspunderea partilor in cazul nee ecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract, cu conditia ca evenimentul sa fie notificat de partea care il invoca celeilalte parti in termen de ____"zile$ de la producerea lui, si partea care il invoca sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui. Prin $orta ma:ora se intelege un fenomen natural sau social e terior, e traordinar, de nebiruit, si care nu putea fi prevazut "e .calamitati naturale precum inundatiile, pana mare de curent fara fina din partea uneia dintre parti$. Prin ca. $ort"itse intelege o impre)urare care isi are originea in campul de activitate a debitorului sau o impre)urare de origine e terna, care nu are caracter e traordinar si poate fi prevazuta si evitata cu diligenta si gri)a de care este in stare omul cel mai capabil. "e .lipsa din localitate, boala$. ,aca in termen de_________"zile$ de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa&si notifice incetarea de plin drept a contractului fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune&interese. Pe perioada e istentei cazului fortuit sau a fortei ma)ore derularea contractului se suspenda urmad apoi a se continua dupa incetarea acestuia. ,upa incetarea cazului fortuit sau a fortei ma)ore, daca termenul contractului nu poate fi respectat, sau daca valoarea prestatiilor se modifica datorita acestui eveniment, partile vor incheia *ct aditional la prezentul contract, scris si semnat, prin care vor renegocia termenii contractului. Art.1" .otificari intre !arti (1) .n acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca este transmisa la adresa(sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract. .n cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare. ,aca notificarea se transmite prin tele , telefa , e&mail, sau sms, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost e pediata. 0otificarile verbale se iau in considerare in masura in care acestea sunt confirmate si in una din modalitatile descrise mai sus. 8

(+)

(/)

(2) (3)

(+)

(/) (2)

Art.1$ /iti&ii (1) -itigiile izvorate din incheierea, e ecutarea modificarea, incetarea si interpretarea clauzelor prezentului contract se rezolva pe cale amiabila sau

pe cale arbitrala la !urtea de *rbitra)_____________________' de catre instantele )udecatoresti competente'


(+) .n cazul solutionarii litigiilor pe cale arbitrala, !urtea de *rbitra) va solutiona litigiile in conformitate cu regulamentul si regulile sale de procedura, pe baza prevederilor prezentului contract si a legii romane. ,eciziile !urtii de *rbitra) vor fi definitive si obligatorii. Art.1% Alte clau#e asu!ra carora !artile convin Partile contractante mai convin urmatoarele: __________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________. Art.2' Alte dis!o#itii finale (1) Prevederile prezentului contract se completeaza cu dispozitiile -egii nr.%1(199:, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si cu prevederile !odului comercial si ale !odului civil, si a legislatiei romane in materie, in vigoare. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti. Partile convin ca prezentul act sa constituie, prin vointa lor titlu e ecutoriu, oricare dintre parti putand pretinde celeilalte e ecutarea obligatiei sau plata daunelor stipulate in prezentul contract. Prezentul contract, impreuna cu modificarile si ane ele sale, reprezinta vointa partilor si inlatura orice intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui. .n cazul incalcarii de catre una din parti a obligatiei"ilor$ sale, nee ercitarea de catre partea pre)udiciata a dreptului de a cere e ecutarea intocmai sau prin echivalent a respectivei obligatii nu inseamna ca partea pre)udiciata a renuntat la acest drept. Prezentul contract s&a incheiat azi, ___________________, "la sediul$_______________, in limba romana, continand un numar de ;.. "sapte$ capitole, #: "douazeci$ articole, fiind redactat pe un numar de 8 "opt$ pagini in format * 1, in # "doua$ e emplare originale, cate unul pentru fiecare parte. Orice act aditional sau ane a semnate ulterior, se vor redacta in acelasi numar de e emplare originale, si se va face mentiune despre acestea pe e emplarele prezentului contract 1$ *ne a 0r.1 < !omanda Beneficiar. /aspunsul Prestatorului' #$ *ne a 0r.# & ,etalierea cheltuielilor rambursabile. 7acturi, documente )ustificative. Proces verbal de receptie' %$ *ne a 0r.% < Proces verbal de predare&primire lucrari. PRESTATOR ______________ /eprezentant legal________________ (ENEFICIAR__________ /eprezentant legal__________

(+) (/)

(2) (3)

(4)

(5)

*cte ane e la prezentul contract:

NOTA:
*ne ele la contract au un format orientativ. Partile pot sa inscrie si alte date, conforme cu obiectul de activitate al Prestatorului sau cu necesitatile Beneficiarului, precum si orice alte date conform grilelor si normelor interne ale activitatii Prestatorului. ,e asemenea, ane ele pot sa lipseasca, in cuprinsul contractului trecandu&se direct serviciile pentru care a optat Beneficiarul, conform grilelor de preturi si cataloagelor Prestatorului, precum si alte constatari facute de parti.

1:

ANE;A NR.1 LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII INFORMATICA NR.__/____ COMANDA (ENEFICIARULUI NR.1/Data_________ 1 + / 2 3 Fe " "crarii< De&criere "crare< Locatie< Terme# !e $i#a i.are< Me#ti"#i<

(ENEFICIAR<_________________________ Persoana de contact:________________________ =elefon:________________ ________________________________________________________________________________ RASPUNSUL PRESTATORULUI LA COMANDA NR.1/Data_____________ 1) Fe " "crarii< Me#ti"#i Pre&tator< Pret/E,a "are Terme# !e %ara#tie

+) De&criere "crare /) Locatie 2) Terme# !e $i#a i.are

Me#ti"#i Pre&tator Me#ti"#i Pre&tator Me#ti"#i Pre&tator

*lte mentiuni:___________________________________________________________________ -ucrarile se vor desfasura conform contractului. PRESTATOR:_________________________ Persoana de contact:________________________ =elefon:________________

11

ANE;A NR.+ LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII INFORMATICA NR.__/____

DETALIEREA C1ELTUIELILOR RAM(URSA(ILE. FACTURI= DOCUMENTE >USTIFICATIVE


PROCES VER(AL DE RECEPTIE Nr.___/______
Nr P/>4=*=O/________________________________________ B>0>7.!.*/______________________________________________ Fe " c?e t"ie ii Sco*" e$ect"arii c?e t"ie ii/Ser,ici" o$erit S"ma Doc"me#t :"&ti$icati, A te me#ti"#i

1 # % 1.. . TOTAL
=O=*- !?>-=@.>-. ,>!O0=*B.->:________________ ,*=* P*0* -* !*/> 4> *!?.=* !?>-=@.>-.-> ,>!O0=*B.-> :_____________________ *-=> A>0=.@0. :__________________________________

4ubsemnatul Prestator declar ca am efectuat in numele si pentru Beneficiar cheltuielile de mai sus, in scopul desfasurarii serviciilor la care m&am obligat prin contract, si urmeaza a&mi fi decontate in termenul mentionat. 4ubsemnatul Beneficiar declar ca am luat la cunostinta de lista cheltuielilor decontabile de mai sus, ce au fost efectuate de catre Prestator in vederea desfasurarii serviciilor si ma oblig sa le achit pana la termenul stipulat. Orice neintelegeri intervenite intre parti se solutioneza conform contractului.

PRESTATOR _______________

(ENEFICIAR___________________

/eprezentant legal_________________

/eprezentant legal_______________

1#

ANE;A NR./ LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII INFORMATICA NR.__/____ PROCES VER(AL DE PREDARE)PRIMIRE Nr.___/Data____ B>0>7.!.*/:________________________' prin peprezentant legal:______________________ P/>4=*=O/:________________________' prin reprezentant legal:______________________ Nr. 1 + /... 4ubsemnatul Prestator declar ca predau Beneficiarului, azi, data semnarii prezentului poces&verbal de predare&primire, lucrarile de informatica descrise mai sus cu privire la care acesta a luat la cunostinta de instalarea si starea lor. 4ubsemnatul Beneficiar declar ca preiau azi, data semnarii prezentului proces verbal de predare& primire lucrarile de informatica descrise mai sus. 4e fac urmatoarele precizari:_______________________________________________________. Orice neintelegeri intre parti se vor solutiona conform contractului. Fe " "crarii De&criere "crare Locatie Data *re!arii Starea a *re!are. Veri$icari.Me#ti"#i

PRESTATOR _______________

(ENEFICIAR___________________

/eprezentant legal_________________

/eprezentant legal_______________

1%

S-ar putea să vă placă și