Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE CURATENIE SI MENAJ

Nr.________/_________
CAP. I PARTILE CONTRACTANTE
Art.1 Prestatorul si Beneficiarul
(1) Societatea Comerciala_____________________________________________________________,
Sediul: __________________________________________________________________________,
Inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului__________Nr.__________________________,
Cod Unic de Inregistrare/Cod fiscal:_________________________________________________,
Cont bancar nr.__________________________________________________________________,
Banca____________________________sucursala_______________________________________,
Telefon___________________________e-mail_________________________________________,
reprezentata legal de
Dl/D-na________________________________________________________,
in calitate de:___________________________________________________,
identificat(a) prin:______________________________________________,
Telefon_______________________e-mail___________________________,
in calitate de PRESTATOR DE SERVICII, denumita in continuare in prezentul contract Prestator,
si
(2) Societatea Comerciala_____________________________________________________________,
Sediul: __________________________________________________________________________,
Inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului_________Nr.___________________________,
Cod Unic de Inregistrare/Cod fiscal:_________________________________________________,
Cont bancar nr.__________________________________________________________________,
Banca________________________________sucursala__________________________________,
Telefon___________________________e-mail_________________________________________,
reprezentata legal de
Dl/D-na______________________________________________________,
in calitate de:_________________________________________________,
identificat(a) prin:_____________________________________________,
Telefon_______________________e-mail__________________________,
in calitate de BENEFICIAR, denumita in continuare in prezentul contract Beneficiar,
(in cazul in care Beneficiar este o persoana fizica, se va completa doar spatiul rezervat acesteia)
avand ca temei legal legislatia mediului, precum si intreaga legislatie romana in materie, in vigoare, au
convenit incheierea prezentului contract in urmatoarele conditii:

1
CAP. II OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.2 Definirea obiectului contractului. Desfasurare
(1) Obiectul prezentului contract il constituie prestarea de catre Prestator in favoarea Beneficiarului a
serviciilor de curatenie si/sau menaj, denumite in continuare in prezentul contract „servicii”,
enumerate in Anexa nr.1 la prezentul contract ce face parte integranta din acesta, cu privire la:
 OBIECTIV:___________________________________________________________________;
 LOCATIE:____________________________________________________________________;
 SCOP:_______________________________________________________________________;
 ALTCEVA:___________________________________________________________________;
(2) Descrierea obiectivului, a locatiei, precum si in cazul in care mai multe obiective sau locatii
necesita serviciile de curatenie si menaj, sunt cuprinse in Planul de activitate, ce se constituie
Anexa nr.2 la prezentul contract, si face parte integranta din acesta.
(3) Serviciile de curatenie alese de catre Beneficiar se vor efectua pentru un singur eveniment sau
periodic, conform optiunii Beneficiarului.
(4) Serviciile se executa numai cu produsele si instrumentele Prestatorului, acesta fiind direct
raspunzator de calitatea acestora si de cunosterea modului de utilizare si curatare.
(5) Pe langa serviciile oferite, Prestatorul ofera Beneficiarului, gratuit, consultanta cu privire la
intretinerea si curatirea spatiilor, aparaturilor sau altor bunuri.Consultanta se poate acorda si contra
cost, in cazul in care Beneficiarul opteaza numai pentru consultanta.
(6) La predarea spatiului pentru curatenie, daca este cazul partile vor intocmi proces-verbal de predare-
primire, in care se vor evidentia si numarul de chei/cartele de intrare de la incaperile a caror
curatenie se efectueaza. (ex. Anexa nr.3)

CAP. III PRET SI MODALITATI DE PLATA


Art.3 Pretul
(1) Pretul reprezinta recompensa muncii depuse de Prestator in vederea efectuarii serviciilor, si este
stabilit in functie de complexitatea acestora, suprafata curatata, volumul de munca depus si
substantele si produsele utilizate. Conform fiecarui serviciu pentru care a optat Beneficiarul
conform Anexei nr.1 la prezentul contract, pretul este:

Serviciu/ Valoare Pretul pentru ingrijirea periodica


Conf.Anexa 1 a/
TOTAL Avans Rest de plata
Suma
de
Lunar

Anual

Nr. vizite
Trmestrial

Total Suma Data Suma Data


Conf. achitat
Anexa
1

(2) In cazul in care serviciile sunt multiple si complexe, sau daca partile convin astfel, pretul poate fi
cuprins in cadrul Planului de activitate, cu descrierea amanuntita a serviciilor efectuate.
(3) Calcularea pretului se poate face si intr-o alta modalitate stabilita de comun acord intre partile
contractante.
2
Art.4 Modalitati de plata
(1) Ca modalitati de plata, pretul se va achita dupa cum urmeaza:
 prin virament bancar, din contul Beneficiarului mentionat in art.1 al.(1) la prezentul contract
in contul Prestatorului, mentionat la art.1 al.(2) la prezentul contract.
 prin numerar.
(2) In cazul in care plata se efectueaza lunar, trimestrial, anual, pretul se va achita pana cel mai tarziu la
data de ____________________a lunii urmatoare celei pentru care se efectueaza plata.
(3) Partile pot conveni ca plata pretului sa se faca intr-o alta modalitate stabilita de comun acord prin
act aditional scris si semnat de parti.
(4) Nici o plata efectuata prin ordin de plata nu va fi considerata primita decat in momentul ajungerii ei
in contul bancar al Prestatorului. Daca data platii coincide cu o zi de sambata sau duminica sau cu o
sarbatoare legala in Romania, Beneficiarul va lua toate masurile necesare pentru ca plata sa fie
receptionata de Prestator in ziua lucratoare care precede respectiva sambata, duminica sau zi de
sarbatoare.
Art.5 Penalitati de intarziere
Pentru neplata la termen a pretului datorat de Beneficiar Prestatorului, se percep penalitati de
intarziere de _____% pentru fiecare zi de intarziere, socotite dupa trecerea unui nr. de
________zile, de la data cand plata a devenit exigibila. La implinirea datei scadente, debitorul este
de drept pus in intarziere, fara a mai fi necesara o notificare in acest sens.

CAP. IV DURATA CONTRACTULUI


Art.6 Durata contractului

CAP. V DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR


Art.7 Drepturile si obligatiile Prestatorului
Art.8 Drepturile si obligatiile Beneficiarului
Art.9 Clauza penala

CAP. VI MODIFICAREA SI INCETAREA CONTRACTULUI


Art.10 Modificarea, cesiunea si incetarea contractului
Art.11 Alte clauze asupra carora partile convin

CAP. VII DISPOZITII FINALE


Art.12 Notificari intre parti
Art.13 Litigii
Art.14 Alte clauze asupra carora partile convin
Art.15 Alte dispozitii finale

ACTE ANEXE LA PREZENTUL CONTRACT


1) Anexa nr.1 - Descrierea serviciilor de curatenie, preturi, termene de executare;
2) Anexa nr.2 - Plan de activitate.;
3) Anexa Nr. 3 – Proces verbal de predare-primire

S-ar putea să vă placă și