Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE CESIUNE DE CREANTE

Nr.______/_______

CAP.I PARTILE CONTRACTANTE. DEFINITII

Art.1 Partile contractante

(1) Societatea Comerciala_____________________________________________________________,


Sediul: __________________________________________________________________________,
Inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului________Nr.____________________________,
Cod Unic de Inregistrare/Cod fiscal:_________________________________________________,
Cont bancar nr.__________________________________________________________________,
Banca_____________________________sucursala______________________________________,
Telefon____________________________e-mail________________________________________,
reprezentata legal de
Dl/D-na_______________________________________________________,
in calitate de:__________________________________________________,
identificat(a) prin:______________________________________________,
Telefon_________________e-mail________________________________,
in calitate de CEDENT,
si
(2) Societatea Comerciala_____________________________________________________________,
Sediul: __________________________________________________________________________,
Inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului_________Nr.___________________________,
Cod Unic de Inregistrare/Cod fiscal:_________________________________________________,
Cont bancar nr.__________________________________________________________________,
Banca_____________________________sucursala______________________________________,
Telefon____________________________e-mail_________________________________________,
reprezentata legal de
Dl/D-na_______________________________________________________,
in calitate de:__________________________________________________,
identificat(a) prin:______________________________________________,
Telefon___________________e-mail_______________________________,
in calitate de CESIONAR,
avand ca temei legal art.1566 siurmatoarele Cod Civil precum si legislatia romana in materie in vigoare, au
convenit incheierea prezentului contract in urmatoarele conditii:
_______________________________________________________________________________________
Mentiuni:
 Consimtamantul debitorului cedat nu se cere deoarece nu este parte in contractul de cesiune.
 In cazul in care cesiunea de creanta se face cu titlu gratuit, fiind o donatie, trebuie sa fie incheiata
in forma autentica.
Art.2 Definitii

In sensul prezentului contract, prin urmatorii termeni se intelege:


 “Cedent” = creditorul care transmite creanta;
 “Cesionar” = persoana catre care se transmite creanta/dobanditorul creantei;
 “Cesiune de creanta”= transmiterea dreptului de creanta de catre Cedent catre
Cesionar / prezentul contract;
 “Creanta” = dreptul patrimonial al Cedentului creditor asupra altei persoane fizice
sau juridice de executare a unei obligatii, de restituire a unui bun, a unei sume de
bani, de realizare a unui serviciu, etc.;
 “Debitor cedat” = debitorul care este indatorat sa execute prestatia /debitorul
creantei transmise;
 singularul implica si pluralul si invers, putand exista o singura creanta si un singur
debitor, sau mai multe creante si mai multi debitori.

CAP.II OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.3 Obiectul contractului

(1) Cedentul cedeaza Cesionarului drepturile sale de creanta nominalizate in Anexa nr.1 la
prezentul contract. Prin prezenta cesiune se transmite din patrimoniul Cedentului in
patrimoniul Cesionarului, creantele nominalizate, la valoarea lor nominala, asa cum au
existat in patrimoniul Cedentului, pastrandu-si natura civila sau comerciala, cu toate
garantiile si accesoriile lor.
(2) Drepturile de creanta ce se cesioneaza de catre Cedent sunt nascute din conventiile incheiate
cu partenerii sai, in vigoare la data semnarii prezentului contract (titluri justificative ale
creantelor), conventii ce sunt atasate contractului constituindu-se in Anexa nr.2, si ce vor fi
inmanate Cesionarului la semnarea prezentului contract.
(3) Anexele la prezentul contract fac parte integranta din acesta.
(4) Cesionarul declara ca a luat cunostinta si a citit conventiile generatoare ale drepturilor de
creanta pe care le primeste prin cesiune si este de acord sa incheie prezentul contract.
(5) Cesionarul beneficiaza de toate drepturile si accesoriile creantelor cedate, cum ar fi
garantiile personale si/sau reale, clauze penale, etc, existente in momentul incheierii
prezentului contract. Cesionarul beneficiaza de asemenea de actiunile pe care le avea
Cedentul fata de debitorii cedati, cum ar fi actiunea in rezolutiune, actiunea in anulare, etc.
(6) Odata cu semnarea prezentului contract, Cedentul va remite Cesionarului si titlurile
constatatoare ale creantelor, respectiv contractele incheiate cu debitorul cedat, in original. In
cazul in care creanta ce se cesioneaza nu este constatata intr-un inscris, partile vor mentiona
care este izvorul creantei si cum se poate justifica existenta si intinderea acesteia.
(7) In cazul in care prezenta cesiune se face in garantarea unor obligatii nascute dintr-un alt
contract existent intre Cedent si Cesionar (ex. un contract de leasing, un contract de
imprumut, etc), cesiunea se face ca accesoriu si in garantarea contractului
de_____________nr______din data de_________, incheiat intre parti, in suma
de__________________________, la care se adauga dobanzile, comisioanele, taxele si
cheltuielile aferente (ex. pt. contractul de leasing).
(8) In sensul alineatului precedent, in cazul in care prezenta cesiune de creante se face cu titlu
de garantie a executarii obligatiei debitorului fata de creditor (respectiv aici cedentul fata de
cesionar), partile pot conveni inscrierea prezentului contract in Arhiva Electronica de
Garantii Reale Mobiliare in conditiile legii, prin grija Cesionarului. Cesionarul va putea
valorifica garantia sa constituita in prezenta cesiune, in conditiile legii.

Art.4 Garantii

(1) Cedentul declara ca este unic titular al creantelor cedate si ca nu a mai cedat aceste creante
unui tert, si se obliga sa nu intreprinda nimic care sa impiedice Cesionarul in realizarea
drepturilor cedate.
(2) Cedentul raspunde fata de Cesionar de existenta actuala si valabila a creantelor ce le
transmite si accesoriilor lor, cu exceptia cazului in care dreptul debitorului cedat a fost
desfiintat din pricina unor cauze posterioare cesiunii, neimputabile Cedentului.
(3) Conform conventiei partilor:
 Cedentul nu garanteaza Cesionarului solvabilitatea debitorilor cedati;
 Cedentul garanteaza Cesionarului solvabilitatea _____________(actuala sau actuala si
viitoare) a debitorilor cedati nominalizati in Anexa nr.1, in acest caz avand dreptul la un
pret de cesiune mai ridicat.
(4) Raspunderea Cedentului pentru solvabilitatea debitorilor se angajeaza numai in limitele
pretului la care a fost instrainata creanta respectiva, chiar daca valoarea ei nominala este mai
mare.
(5) Cedentul este exonerat de garantia solvabilitatii daca Cesionarul nu a luat toate masurile
necesare lasand sa se piarda creanta si/sau garantiile acesteia.
(6) In baza obligatiei de garantie Cedentul este tinut sa despagubeasca pe Cesionar pentru
prejudiciile ce i-au fost cauzate, constand in pretul la care a cumparat creanta, spezele
contractului, cheltuieli de judecata precum si alte daune suferite de catre Cesionar.
(7) Cedentul recunoaste irevocabil si neconditionat dreptul deplin al Cesionarului asupra
creantelor cedate precum si dreptul deplin al acestuia de a utiliza sumele cedate pentru
acoperirea eventualelor obligatii de plata restante si a tuturor cheltuielilor ce sunt in sarcina
Cedentului, corespunzator clauzelor din prezentul contract si din contractele aferente
creantelor.

CAP. III PRETUL CONTRACTULUI


Art.5 Pretul contractului

CAP. IV NOTIFICAREA DEBITORULUI CEDAT.CLAUZA PENALA


Art.6 Notificarea debitorului cedat. Opozabilitatea cesiunii
Art.7 Clauza penala

CAP. V DISPOZITII FINALE


Art.8 Alte clauze asupra carora partile convin
Art.9 Alte dispozitii finale

ANEXE
Anexa nr.1 - Nominalizarea creantelor cesionate. Garantii. Preturi;
Anexa nr.2 – Titlul/titlurile jusificative ale creantelor (contracte, conventii, etc)
Anexa nr.3 – Notificare catre debitorul cedat (model).