Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT DE INCHIRIERE

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE nr. _____ / 18.11.2021


Incheiat intre:
IOAS COMPANY SRL, societate cu sediul în Municipiul Slobozia, str. Viilor, Nr. 58, Jud. Ialomiţa,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Ialomiţa sub nr. J21/542/26.10.2006, CUI 19140889, avand
contul bancar RO 60 UGBI 0000 5320 0073 2RON deschis la Garanti Bank, reprezentată legal prin
Saracaceanu Stelica – Administrator, în calitate de “Locator”
şi
SC AVI FARM SELECTION SRL, cu sediul în Sat Saucesti, comuna Saucesti, strada Aleea Florilor, nr. 14,
judetul Bacau, nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului Bacau sub nr J4/495/05.04.2016, cod
fiscal (C.U.I.) 35911322, avand contul bancar RO 87 INGB 0000 9999 1170 8118 deschis la ING BANK,
reprezentată legal prin Aconstantinesei Mihael - Administrator în calitate de “Locatar”
s-a încheiat prezentul contract de închiriere (locaţiune), în condiţiile art. 1777 şi următoarele din
Codul Civil.
Părţile au convenit condiţiile şi termenii ce urmează asupra prezentului Contract de închiriere
(denumit în continuare “Contractul”)

ART. 1 – OBIECTUL CONTRACTULUI


1.1. Obiectul contractului îl constituie închirierea imobilului, complex patrimonial unic:
Bun Imobil, nr. cadastral Suprafaţa Locul amplasării
877-C1 hala pui carne nr.1 815 m.p. Comuna Bucu, judetul Ialomita
877 - C2 hala pui carne nr.2 810 m.p. Comuna Bucu, judetul Ialomita
316-C1, hala pui carne nr.3 822,92 m.p. Comuna Bucu, judetul Ialomita
316-C2, hala pui carne nr.4 723,48 m.p. Comuna Bucu, judetul Ialomita
371 – C1, hala pui carne nr. 5 739,93 m.p. Comuna Bucu, judetul Ialomita
371 – C2, hala pui carne nr.6 736,39 m.p. Comuna Bucu, judetul Ialomita

1.2. Bunurile sunt proprietatea exclusiva a locatorului, locatarului fiindu-i interzisa orice instrainare
sau grevare de sarcini a acestuia.
1.3. Bunul va avea destinatia de ferma de pasari a SC AVI FARM SELECTION SRL, avand urmatoarele
carti funciare cu nr. 20519, 20640, 20678.
ART. 2 - DURATA INCHIRIERII
2.1. Bunurile se inchiriaza pentru o perioada de 60 de luni (şaizeci de luni), cu incepere de la
momentul predării-primirii (18 noiembrie 2021).
2.2. In cazul in care locatorul va vinde bunurile inchiriate, prezentul contract va ramane in vigoare
pana la expirarea termenului pentru care a fost incheiat, sens in care contractul va fi inscris si in Cartea
Funciara a imobilului, pentru a fi opozabil eventualului cumparator.
2.3. In caz de vanzare a bunurilor inchiriate, locatarul are drept de preemptiune (de preferinta), fata
de oricare alt cumparator, la pret egal.

ART. 3 – PREŢUL ÎNCHIRIERII SI MODALITATI DE PLATA


3.1. Locatarul va plăti locatorului o chirie de 3000 euro/luna, fara TVA (trei mii).
3.2. Plata chiriei se efectuează lunar incepand cu momentul predării-primirii, pana la data de 20 a
fiecarei luni pentru luna in curs, in contul locatorului.
3.3. Locatarul va achita locatorului o plată unică în sumă de 3500 euro cu titlu de plată de depozit
pentru buna-execuţie a contractului. Această sumă va fi restituită de Locator, Locatarului la data încetării
prezentului contract. In conditiile in care nu sunt respectati termenii din contract, plata de depozit nu va
mai fi restituita.

Pag. 1 din 4
CONTRACT DE INCHIRIERE

3.4. Pentru achitarea cu intarziere a ratei chiriei se pot calcula penalitati de intarziere de 1% pe zi,
calculate asupra sumelor restante de la data scadenta pana la ziua platii. Penalitatile de intarziere datorate
pana la data platii integrala a debitului restant pot depasi cuantumul debitului restant.

ART. 4 – OBLIGAŢIILE LOCATORULUI


4.1. Locatorul garantează locatarului folosinţa bunului în conformitate cu prevederile contractului si
ale dispoziţiilor legale in vigoare. La momentul predării-primirii bunurile vor fi transmise fără careva vicii
materiale sau juridice, în stare funcțională conform destinației prevăzute (cu sistem de supraveghere video
funcțional precum şi acoperişul, podeaua în stare bună ce ar permite buna-desfăşurare a procesului de
creştere a păsărilor).
4.2. Locatorul atestă ca locatarul va avea, pe întreaga durată a Contractului, dreptul de folosinţă a
bunului ce face obiectul contractului pentru destinaţia prevăzută la pct. 1.3 şi garantează pe locatar, in
condiţiile contractului, împotriva oricărei pierderi parţiale sau totale a dreptului de folosire a acestuia;
4.3. Locatorul îşi asumă întreaga responsabilitate de plată a taxelor, impozitelor sau altor impuneri
de natură fiscală care sunt datorate sau ar putea fi datorate în viitor pentru venitul pe care-l obţine din
aceasta închiriere;
4.4. Locatorul se obligă să nu încredinţeze folosinţa bunului ce face obiectul contractului unor terţe
persoane fizice sau juridice pe durata contractului, in afara excepţiilor prevăzute de prezentul contract;
4.5. Locatorul va asigura locatarului reteaua de alimentare cu apa, gaz si energie electrica pana la
intrarea in halele inchiriate, toate în stare funcţională.
4.6 Locatorul va inregistra prezentul contract de inchiriere la Cartea Funciara si la Directia Generala
a Finantelor Publice Ialomiţa.
4.7. Locatorul se obliga sa achite locatarului eventualele reparatii ale instalatiilor de furajare,
adapare, termice si electrice pana in momentul predarii bunului.

ART. 5 – OBLIGAŢIILE LOCATARULUI :


5.1. Locatarul se obligă să folosească bunul ce face obiectul contractului conform destinaţiei stabilita
de parti, respectiv ferma de pasari.
5.2. Locatarul se obligă să plătească preţul închirierii în condiţiile şi la termenele arătate în Contract;
5.3. Locatarul se obligă să permită locatorului sa verifice indeplinirea oricarei obligatii contractuale,
cu un preaviz de 5 de zile lucratoare;
5.4. Locatarul se obligă să obţină direct, pe cheltuială proprie, toate autorizaţiile şi avizele necesare în
vederea utilizarii bunului inchiriat, avand suportul locatorului.
5.5. Locatarul are obligatia de a suporta contravaloarea utilitatilor si a oricaror alte cheltuieli
generate de folosirea spatiului inchiriat, precum si intretinerea utilajelor spatiului inchiriat.
5.6. Locatarului ii este interzisa efectuarea de modificari constructive la spatiul inchiriat, fara acordul
scris al locatorului;
5.7. Locatarul este obligat sa permita examinarea bunului de catre locator la intervale de timp,
precum si de catre cei care doresc sa il cumpere sau care, la incetarea contractului, doresc sa il ia in
locatiune, fara insa ca prin aceasta sa i se cauzeze o stanjenire nejustificata a folosintei bunului.
5.8. Locatarul se obliga sa instiinteze locatorul cu cel putin 6 luni inainte in cazul in care doreste
incheierea contractului de inchiriere, dar nu poate incheia contractul de inchiriere in anul calendaristic
respectiv.

ART. 6 – DISTRUGEREA BUNURILOR


6.1. Locatarul răspunde pentru distrugerea totala sau partiala a bunului inchiriat, in perioada in care
acesta se afla in folosinta sa, cu excepţiile de forţă majoră.
6.2. Locatarul va notifica imediat locatorului apariţia unor evenimente ca cele descrise în art. 6.1,
care fac imposibilă utilizarea normală a bunului inchiriat.
Pag. 2 din 4
CONTRACT DE INCHIRIERE

ART. 7 – TRANSFERUL CONTRACTULUI


7.1. Este interzis transferul ori cesionarea, totală sau parţială a contractului de către locatar către
alte persoane, fără acordul prealabil al celeilalte parţi contractante.

ART. 8 – SUBÎNCHIRIEREA
8.1. Locatarul nu poate subînchiria, total sau parţial, bunul ce face obiectul prezentului contract fără
acceptul locatorului.

ART. 9 – ÎNCETAREA CONTRACTULUI


9.1. Încetarea Contractului se produce în următoarele situaţii:
a) La expirarea termenului prevăzut la pct. 2.1. ;
b) Încălcarea obligaţiilor contractuale de catre oricare dintre parti;

9.2. Neplata chiriei la termenul stabilit prin contract, precum si indeplinirea necorespunzatoare a
oricarei obligatii de catre locatar, conduce la rezilierea de plin drept, cu o notificare prealabila. In astfel de
situatii, locatarul urmeaza sa predea bunurile inchiriate locatorului in termen de maxim 60 zile de la data
solicitarii scrise.

9.3. In cazul rezilierii contractului din orice motiv, daca locatarul nu isi indeplineste obligatia de
predare a spatiului la data incetarii contractului, pentru perioada scursa intre data incetarii contractului si
data predarii efective a spatiului, locatarul va achita locatorului o despagubire lunara egala cel putin cu
suma chiriei lunare stabilita conform prezentului contract, pentru lipsa de folosinta a bunurilor. Distinct de
aceasta despagubire, locatarul va fi tinut sa repare orice prejudiciu adus bunurilor inchiriate.

ART. 10 – FORŢA MAJORĂ


10.1. Cu excepţia cazurilor în care părţile nu au dovedit contrariul, nici una din ele nu va fi
responsabilă pentru neîndeplinirea la timp sau îndeplinirea inadecvată, parţială sau totală, a obligaţiilor ce-
i revin, dacă o astfel de neîndeplinire la timp sau îndeplinire inadecvată a fost cauzată de un eveniment de
forţă majoră care nu putea fi prevăzut la data executării contractului, sau ale cărui consecinţe nu puteau fi
evitate sau înlăturate de partea care le invocă. Următoarele evenimente vor fi considerate ca evenimente
de forţă majoră: războaie, dezastre naturale, greve, gripa aviara sau orice alt eveniment care scapă
controlului părţii care îl invocă cu excepţia cazului fortuit si alte evenimente care nu tin de actiunea directa
a locatarului sau locatorului .
10.2. Partea care invocă forţa majoră va notifica celeilalte părţi, imediat şi în detaliu, apariţia unui
astfel de eveniment, făcând şi dovada cu acte emise de autorităţile competente şi va lua toate măsurile
care îi sunt la îndemână pentru a limita consecinţele unui astfel de eveniment.
10.3. Dacă, în termen de 30 (treizeci) de zile de la apariţia sa, evenimentul de forţă majoră nu
încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi rezilierea de drept a Contractului, nici
una din părţi nefiind îndreptăţită să ceară reparaţii de la cealaltă, cu excepţia obligaţiilor restante .

ART. 11 – RENUNŢĂRI
11.1. Faptul că partile nu insistă asupra executării ad literam a contractului sau nu reusesc să
valorifice oricare din opţiunile pe care le au conform contractului,acest lucru nu va fi considerat ca o
renunţare a acelei părţi la drepturile oferite de contract ori o modificare tacită a contractului.

Pag. 3 din 4
CONTRACT DE INCHIRIERE

ART. 12 – SECVENŢIALITATEA
12.1. Dacă oricare din prevederile contractului este declarată nulă sau neexecutabilă, celelalte
prevederi vor rămâne valide şi executabile. Poate fi invocată numai nulitatea absolută si numai după
constatarea ei printr-o hotărâre judecătoreasca definitivă si irevocabilă.

ART. 13 – NOTIFICĂRI
13.1. În conformitate cu prevederile Contractului, orice notificare trimisă de o parte celeilalte părţi va
fi considerată ca primită dacă este trimisă la adresa indicată în preambulul Contractului. Dacă o astfel de
notificare este trimisă prin poştă, ea va fi trimisă cu scrisoare recomandată şi confirmare de primire şi va fi
considerată primită în ziua lucrătoare imediat următoare zilei în care ea a fost predată destinatarului. Dacă
notificarea se va face prin fax, va fi considerată ca primită de destinatar în ziua lucrătoare imediat
următoare celei în care a fost făcută.
13.2. Fiecare parte va informa cealaltă parte asupra schimbării adresei sale printr-o notificare scrisă,
transmisă în termen de maximum 3 (trei) zile de la data când această modificare a fost înregistrată la
Oficiul Registrului Comerţului. Modificările de adresa care nu au fost comunicate celeilalte părţi nu sunt
opozabile chiar dacă s-a efectuat menţiunea in Registrul Comerţului iar comunicările efectuate la vechea
adresă se consideră ca au fost efectuate in mod corect.

ART. 14 – LEGEA ŞI JURISDICŢIA APLICABILE


14.1. Contractul a fost încheiat în conformitate cu legea română, care va fi şi legea aplicabilă
contractului. Prezentul contract se completează cu prevederile legale care reglementează locatiunea.
14.2. Toate disputele derivând din Contract vor fi rezolvate pe cale amiabilă. Dacă rezolvarea
amiabilă nu este posibilă, orice litigiu derivând din încheierea, modificarea sau execuţia contractului vor fi
supuse spre rezolvare instanţelor competente.
14.3. Eventualele litigii se pot rezolva pe raza instantelor judecatoresti unde isi are sediul locatorul
( SC IOAS COMPANY SRL).

ART. 15. PREVEDERI FINALE


15.1. Modificarea Contractului poate fi făcută numai în scris, cu acordul ambelor părţi şi numai sub
semnătura persoanelor care reprezintă in mod legal părţile. Orice alte înscrisuri care tind să modifice
clauzele prezentului contract şi care nu sunt semnate de reprezentanţii legali ai părţilor nu pot produce nici
un efect juridic.
Prezentul contract cuprinde un număr de 4 (patru) pagini si a fost încheiat azi ...................................
in Municipiul Slobozia, in trei exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte si unul care se va depune
la ORC Ialomiţa .
IOAS COMPANY SRL
Prin administrator
Saracaceanu Stelica
.....................................
SC AVI FARM SELECTION SRL
Prin administrator
Aconstatinesei Mihael
..................................

Pag. 4 din 4

S-ar putea să vă placă și