Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE LOCATIUNE DE AUTOVEHICULE Or.

Chiinu 02 ianuarie 2007

I. PRILE CONTRACTANTE 1.1. D-ul ...................................... domiciliat n r-ul ................................................. nscut la data de .................................... , posesorul buletinului de identitate seria A ................................ eliberat de ...................., cod numeric personal ................................, in calitate de locator, pe de o parte, si 1.2. ..................................... , cu sediul n or. ............................................ codul fiscal nr...................................., avnd contul nr..................................., deschis la BCA ............................, codul bncii ................................ reprezentat de ............................., cu funcia de Director, in calitate de locatar, pe de alta parte, au convenit sa ncheie prezentul contract de locaiune de autovehicule, cu respectarea urmtoarelor clauze: II. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1. Obiectul prezentului contract l constituie nchirierea de ctre locator locatarului a unui autovehicul: modelul: anul producerii: motorul: caroseria: culoarea: numrul de nmatriculare: 2.2. Locatorul, pe toata durata contractului i pstreaz dreptul de proprietate deplin asupra autovehicului nchiriat, care fac obiectul prezentului contract de locaiune, chiar dac efectueaz, din iniiativa i pe cheltuiala sa, eventuale modificri, cu condiia ca acestea sa nu afecteze realizarea clauzelor sale. 2.3. Locatarul, pe ntreaga durata a executrii prezentului contract: a) nu poate fi obligat sa restituie contravaloarea eventualelor mbuntiri aduse sau eventualelor reparaii efectuate din iniiativa locatarului si cu acceptul locatorului autovehicului nchiriat; b) nu va putea vinde, subnchiria sau dispune de autovehicul pus la dispoziia sa dect in condiiile prevzute de prezentul contract. III. DURATA CONTRACTULUI 3.1. Prezentul contract intr n vigoare din ziua semnrii i este valabil pn la 31 decembrie 2089. IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR 4.1. Locatorul are urmtoarele obligaii: a) sa pun la dispoziia locatarului, pentru efectuarea transporturilor in scopul prevzut la Cap. II, pe ntreaga durata a contractului, autovehiculul stabilit la puctul 2.1., care sa satisfac cerinele standard pentru transporturile interne si internaionale; b) sa nlocuiasc in cel mai scurt timp posibil, autovehiculul avariate grav, indiferent de locul unde se afla el; c) sa ia masuri ca sa determine efectuarea reparrii eventualelor defeciuni aprute la autovehicul care face obiectul prezentului contract, din contul sau. 4.2. Locatarul are urmtoarele obligaii: a) sa achite chiria autovehicului folosit la termenele stabilite.

V. PRETUL CONTRACTULUI 5.1. Locatarul are obligaia ca pentru autovehiculul care ii va fi pus la dispoziie de ctre locator sa plteasc o chirie de 18900 lei MD (inclusiv10%taxa de arenda)lunar in urmtoarele condiii: a) sumele se vor plti n numerar. 5.3. Locatarul nu are nici un fel de rspundere pentru uzura (fizica si morala) a autovehiculului si nici pentru deprecierea valorii lor.

VI. CLAUZA PENALA 6.1. Locatorul rspunde de nendeplinirea obligaiilor asumate prin prezentul contract, caz in care poate rezilia contractul dup o prealabila notificare scrisa, si, ca urmare, locatorul: a) nu mai are dreptul la chiria la care este obligat locatarul, din momentul nendeplinirii obligaiilor de ctre locator; b) va plti eventuale daune-interese provocate locatarului din culpa sa. 6.2. Locatarul rspunde de nendeplinirea obligaiilor ce-i revin din prezentul contract, dup o prealabila notificare scrisa, caz in care locatarul: a) nu va putea beneficia de serviciile la care s-a obligat locatorul prin prezentul contract. VII. CESIUNEA SI DIVIZAREA CONTRACTULUI 7.1. Nici una dintre prile prezentului contract nu va putea cesiona drepturile si obligaiile sale ce rezulta din acesta unei tere persoane, fara acordul prealabil, dat in scris, de ctre cealalt parte. 7.2. Acordul scris se comunica cedentului in termen de 15 zile de la data cnd acesta a cerut cesionarului consimtamantul. 7.3. In cazul in care cesionarul nu rspunde in termenul sus-artat, se considera ca acesta nu a consimit la cesiunea contractului. 7.4. In cazul in care o clauza sau o parte a prezentului contract va fi declarata nula sau va fi anulata, clauzele ramase valide isi vor produce, in continuare, efectele cu excepia cazurilor in care clauza sau partea declarata nula sau este anulata, conine o condiie eseniala pentru prezentul contract. VIII. INCETAREA CONTRACTULUI 8.1. Prezentul contract nceteaz de plin drept, fr a fi necesara intervenia vreunei instane judectoreti, in cazul cnd oricare dintre pari: a) nu-si executa o obligaie considerata eseniala pentru acest contract. Prin obligaie eseniala partile neleg: punerea la dispoziie a autovehiculelor; 1. plata chiriei pentru folosirea lor; b) cesioneaz drepturile si obligaiile sale, prevzute in prezentul contract, fara a avea acordul celeilalte pari; c) isi incalca oricare dintre obligatiile sale dup ce a fost avertizata de ctre cealalt parte ca o noua incalcare a lor va atrage rezilierea contractului. 8.2. Partea care invoca ncetarea prezentului contract are obligaia sa notifice celeilalte pari cauza de ncetare a lui cu maximum 15 zile nainte de data la care aceasta urmeaz sa-si produc efectele. 8.3. Rezilierea contractului nu are nici un efect asupra obligaiilor deja scadente intre pari. 8.4. Prevederile prezentului capitol nu nltura rspunderea parii care, in mod culpabil, a cauzat ncetarea contractului. IX. FORTA MAJORA 9.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege. 9.2. Partea care invoca fora majora este obligata sa notifice celeilalte pari, in termen de 7 zile, producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitrii consecinelor lui. 9.3. Daca in termen de 20 zilede la producere, evenimentul respectiv nu nceteaz partile au dreptul sa-si notifice ncetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretind dauneinterese. XI. LITIGII 11.1. Partile au convenit ca toate nenelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori ncetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor. 11.2. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente. XII. CLAUZE FINALE 12.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante. 12.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui. 12.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a

renuntat la acest drept al sau. 12.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de 2 exemplare, astazi 00 Ianuarie 2028, data semnarii lui.

LOCATOR

LOCATAR

S-ar putea să vă placă și