Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII PENTRU EVENIMENTE SPECIALE

- SERVICII DE MUZICA MECANICA/LIVE -


Nr._________/____________

CAP.I PARTILE CONTRACTANTE


Art.1 Prestatorul si Clientul
(1) Societatea ___________________________________________________________,
Sediul: ________________________________________________________________________,
Inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului___________Nr.________________________,
Cod Unic de Inregistrare/Cod fiscal:________________________________________________,
Cont bancar nr._________________________________________________________________,
Banca____________________________sucursala_____________________________________,
Telefon___________________________e-mail_______________________________________,
reprezentata legal de
Dl/D-na______________________________________________________,
in calitate de:_________________________________________________,
identificat(a) prin:_____________________________________________,
Telefon_________________e-mail________________________________,
in calitate de PRESTATOR DE SEVICII, denumita in continuare in prezentul contract Prestator,
si
(2) Societatea ____________________________________________________________,
Sediul: ________________________________________________________________________,
Inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului___________Nr.________________________,
Cod Unic de Inregistrare/Cod fiscal:________________________________________________,
Cont bancar nr._________________________________________________________________,
Banca____________________________sucursala_____________________________________,
Telefon___________________________e-mail_______________________________________
reprezentata legal de
Dl/D-na_____________________________________________________,
in calitate de:________________________________________________,
identificat(a) prin:____________________________________________,
Telefon_________________e-mail_______________________________,
in calitate de CLIENT, denumita in continuare in prezentul contract Client,
(in cazul in care Client este o persoana fizica, se va completa doar spatiul rezervat acesteia)
avand ca temei legal legislatia romana in vigoare, au convenit incheierea prezentului contract in urmatoarele
conditii:
CAP. II OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.2 Desfasurarea obiectului contractului.Mentiuni
(1) Obiectul prezentului contract il constituie prestarea de catre Prestator in favoarea Clientului a
serviciilor de sonorizare prevazute in Anexa nr.1 la prezentul contract, ce face parte integranta din
acesta, cu privire la evenimentul__________ce va avea loc in data de ____________la

1
locatia______________________________________________________, in schimbul achitarii de
catre Client, Prestatorului, a unui pret.
(2) Sonorizarea mecanica se va face numai cu aparatura Prestatorului, acesta purtand intreaga raspundere
pentru calitatea oferita.Prestatorul nu raspunde de sonorizarea necorespunzatoare datorata acusticii
salii sau altor cazuri ce nu privesc aparatura sa.
(3) Clientul va alege tipul de muzica ce o doreste si, la cerere, anumite melodii specifice. La momentul
desfasurarii evenimentului, orice solicitare speciala cu privire la o anumita piesa muzicala va fi
onorata de catre Prestator doar daca este ceruta special de catre Client sau persoana indicata de acesta
si anume____________________________, ori prin intermediul Clientului sau persoanei indicate de
acesta. Prestatorul nu este obligat sa dea curs solicitarilor de piese muzicale venite direct din partea
altor participanti la eveniment. De asemenea, folosirea instrumentelor/aparaturilor muzicale, inclusiv
computer, se va face strict de catre Prestator sau reprezentantii acestuia.
(4) Clientul intelege sa aleaga un gen muzical, oferind libertate Prestatorului in derularea pieselor
muzicale, dupa cum Prestatorul simte atmosfera evenimentului.
(5) Orice solicitari de piese muzicale specific determinate, se vor face de catre Client pana cel mai tarziu
cu________zile inainte de desfasurarea evenimentului. Prestatorul nu raspunde in cazul in care nu are
la dispozitie piesele muzicale solicitate de Client sau de persoana desemnata de acesta in timpul
desfasurarii evenimentului, daca nu a avut cunostinta despre acestea in termenul prevazut la alineatul
precedent.
(6) Clientul se obliga sa aduca la cunostinta Prestatorului in cazul in care acesta solicita, acustica salii,
numarul maxim de decibeli permisi precum si orice alte informatii in acest sens, solicitate de
Prestator.
CAP.III PRET SI MODALITATI DE PLATA
Art.3 Onorariul. Modalitati de plata
(1) Onorariul cuvenit Prestatorului este stabilit in functie de serviciile alese de catre Client si se va achita
in cuantumul si la termenele prevazute in Anexa nr.1 la prezentul contract..
(2) Avansul platit nu se restituie, chiar daca Clientul renunta la serviciile Prestatorului, ulterior incheierii
contractului. Restul de pret va fi achitat de Client Prestatorului:
la finele prestarii serviciilor, pana acel mai tarziu la data de ___________;
cu_____ore inainte de incetarea evenimentului, sub sanctiunea intreruperii bruste de catre
Prestator a oricarui tip de sonorizare.
(3) Plata se va face:
prin virament bancar, din contul Clientului in contul Prestatorului, indicate in art.1 al prezentului
contract.
prin numerar. Plata se considera efectuata daca a fost efectuata catre reprezentantul
Prestatorului_______________________________________.
alta modalitate_________________________________________________________.
(4) Orele suplimentare de sonorizare se platesc in cunatumul stabilit in Anexa nr.1 la prezentul contract.
(5) Nici o plata efectuata prin ordin de plata nu va fi considerata primita decat in momentul ajungerii ei in
contul bancar al Prestatorului. Daca data platii coincide cu o zi de sambata sau duminica sau cu o
sarbatoare legala in Romania, Clientul va lua toate masurile necesare pentru ca plata sa fie
receptionata de Prestator in ziua lucratoare care precede respectiva sambata, duminica sau zi de
sarbatoare.

2
CAP. IV DURATA CONTRACTULUI
Art.4 Durata contractului
CAP.V DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR
Art.5 Drepturile si obligatiile Prestatorului
Art.6 Drepturile si obligatiile Clientului
Art.7 Clauza penala
CAP. VI INCETAREA CONTRACTULUI
Art.8 Incetarea contractului
CAP. VII DISPOZITII FINALE
Art.9 Notificari intre parti
Art.10 Litigii.Alte dispozitii finale

ANEXA NR. 1 La CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII PENTRU EVENIMENTE SPECIALE


SERVICII DE MUZICA MECANICA SAU LIVE Nr._______/_______

DESCRIERE SERVICII. ONORARIU