Sunteți pe pagina 1din 5

CONTRACT DE SPONSORIZARE

Nr. ........ / ............

Încheiat intre:

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1 S.C. ..............................., cu sediul social în București, Str. ................, nr. ................,
.bloc ................, scara ..................., etaj ........, apartament ......., județ/ sector ..........., înregistrată la Oficiul
Registrului Comerțului sub nr..............., CUI ........, având cont nr. ........................, deschis
la ................ ....................................reprezentată de dl/ dna ..........................., cu funcția
de ............................, în calitate de Sponsor, pe de o parte

Și

1.2 Asociația ”Mușatinii” Roman, cu sediul în Roman, Str. Libertătii, nr. 1, ap. 12, telefon +40
742180259, CUI 29847900, cont bancar deschis la Banca Transilvania, agenția Roman, RON-
RO71BTRLRONCRT0PA4863401, reprezentată de dl. Albert Ovidiu în calitate de preşedinte, denumit în
continuare BENEFICIAR.

În considerarea celor de mai sus şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 32/1994, actualizată, privind
sponsorizarea și a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
Parţile au convenit încheierea prezentului contract de sponsorizare, în următoarele condiţii şi cu
respectarea următoarelor clauze:

2. OBIECTUL ȘI VALOAREA CONTRACTULUI


2.1 Prezentul contract are ca obiect acordarea unei sponsorizări de către Sponsor Beneficiarului,
pentru realizarea activităților aferente proiectelor prevăzute in statutul Beneficiarului.
2.2 În scopul prevăzut la pct. 2.1., Sponsorul se angajează, să pună la dispoziția Beneficiarului
suma de (în cifre și litere) .................... lei, reprezentând redirectionarea a 20% din impozitul pe profit
datorat statului.

3. TERMENELE ȘI MODALITATEA DE PLATĂ


Suma care face obiectul sponsorizării se va achita în contul Beneficiarului nr.
RO47RNCB0072151038870001, deschis la BCR – Sucursala Victoriei, echivalentul în lei la cursul
BNR din ziua plății, integral/ sau în tranșe până la data de: ......................, astfel:

4. DURATA CONTRACTULUI
4.1 Prezentul contract întră în vigoare odată cu semnarea sa de către părți și expiră după ce ambele
părți și-au îndeplinit integral atribuțiile, dar nu mai târziu de data: ...................
4.2 Părțile, de comun acord, pot conveni asupra prelungirii duratei contractului, prin încheierea unor
acte adiționale.
4.3 Rezilierea prezentului contract înainte de acest termen sau reînnoirea lui pe un termen nou se
poate face numai prin acordul scris al ambelor parți.

1
5. DECLARAȚIILE BENEFICIARULUI ȘI ALE SPONSORULUI
5.1 Beneficiarul declară pe propria răspundere și garantează că:
a) este o persoană juridică fără scop lucrativ care desfâșoară în România activități sportive și de
protecție a mediului, activități care pot beneficia de sponsorizare conform legii 32/ 1994, art.4 (1a), cu
modificările ulterioare;
b) persoana care semnează prezentul contract în numele și pe seama Beneficiarului are autoritatea și
capacitatea de a-l reprezenta pe acesta și de a-l obliga legal și valid, în conformitate cu prevederile legii,
actelor constitutive ale Beneficiarului și prezentului contract.
5.2 Sponsorul declară pe propria răspundere și garantează că:
a) fiinţează şi funcţionează în mod legal şi că nu există nici un impediment de natură juridică sau de
orice fel pentru încheierea şi executarea prezentului Contract;
b) persoana care semnează prezentul contract în numele și pe seama Sponsorului are capacitatea de a
angaja în mod valabil persoana juridică pe care o reprezintă;
c) suma nu poate depasi 0,5% din cifra de afaceri a societății și se încadrează în limita de 20% din
impozitul pe profit ce revine statului.

6. OBLIGAȚIILE PĂRTILOR CONTRACTANTE

6.1 Sponsorul se obligă


- să-și îndeplinească obligațiile contractuale în conformitate cu prevederile stabilite la art 2 și 3;
- să nu lezeze în nici un mod activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea și liniștea
publică;
- să asigure Beneficiarului materialele necesare pentru promovarea companiei;
- să nu urmărească, direct sau indirect, direcționarea activității Beneficiarului;
- să nu efectueze reclamă sau publicitate comercială anterioară, concomitentă sau ulterioară în
favoarea părților sau a altor persoane;
- să promoveze intern Proiectul și acțiunea de voluntariat în rândul angajațiilor săi.

6.2 Beneficiarul se obligă:


- să folosească mijloacele financiare primite numai în scopul prevăzut în prezentul contract;
- să informeze corect Sponsorul în legatură cu activitățile pe care intenționează să le întreprindă în
cadrul proiectelor aferente statutului său și să pună la dispoziția Sponsorului, la solicitarea acestuia, un
raport de activitate cu privire la gestionarea sumelor primite în baza prezentului contract, precum și toate
datele și documentele în legatura cu realizarea Proiectului;
- să sprijine Sponsorul și să semneze orice declarații, cereri sau orice alte documente necesare pentru
ca Sponsorul sî beneficieze de facilitățile fiscale prevăzute de către legislația aplicabilă pentru
sponsorizarea efectuată în temeiul prezentului Contract;
- să reprezinte cu bună credință numele Sponsorului și să nu facă nimic în sensul de a aduce o
imagine negativă acestuia;
- să aducă la cunoștinta publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a mărcii și a imaginii
Sponsorului, astfel: ...............;
- să aducă la cunoștința publicului sponsorizarea într-un mod care să nu lezeze direct sau indirect
activitatea sponsorizata, bunele moravuri sau ordinea și linistea publică;
- să nu efectueze reclamă sau publicitate comercială anterioară, concomitentă sau ulterioară in
favoarea părților sau a altor persoane.

2
6.3 De asemenea, Beneficiarul este răspunzator de respectarea legislației fiscale naționale și răspunde
pentru plata taxelor, impozitelor și a altor obligații către bugetul statului presupuse de derularea
Proiectului al cărui titular este, cât și a penalizărilor ce decurg din întarzierea acestor plați.

7. FORŢA MAJORĂ
7.1 Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/ și de executarea în
mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă
neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră, așa
cum este definită de lege (un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil,
apărut după încheierea Contractului şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile
asumate).
7.2 Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în cel mai scurt timp posibil
de la producerea evenimentului, dar nu mai târziu de .................. (zile, ore) de la producerea sa și să ia
toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.
7.3 Dacă un asemenea eveniment face imposibilă executarea contractului pentru o perioadă mai mare
de ................zile, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, partea
afectată fiind exonerată de orice responsabilitate și fără ca vreuna dintre părți să pretindă daune-interese.

8. CESIUNEA CONTRACTULUI
8.1 Părţile contractante se obligă să nu cesioneze către terţe persoane drepturile și obligaţiile ce le revin
din executarea prezentului contract.
8.2 În caz de nerespectare a prevederilor prezentului articol, partea vătămata are dreptul la
despăgubiri, cuantumul acestora fiind stabilit în funcţie de valoarea prejudiciului suferit.

9. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Prezentul contract încetează:
9.1 la data expirării sale sau mai devreme, prin acordul ambelor părți, exprimat într-un act adițional
la prezentul contract. Contractul se poate denunța unilateral de către Sponsor, cu obligația acordării unui
preaviz.
9.2 în termen de ........ zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoștinșă că nu și-a
executat ori iși execută în mod necorespunzător oricare dintre obligațiile ce-i revin. În acest sens, partea
care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parți, cu cel
puțin ......... zile înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele, urmând ca obiectul
sponsorizării să fie restituit în termen de cel mult 5 zile de la data notificării.
9.3 de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția unui tribunal arbitral sau a instanței judecătorești,
în cazul în care:
a) una dintre parți își încalcă vreuna dintre obligațiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o
notificare scrisă, de către cealaltă parte, ca o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluțiunea/
rezilierea prezentului contract;
b) una dintre parți cesionează drepturile și obligațiile sale prevăzute de prezentul contract fără
acordul celeilalte părți;
c) Beneficiarul nu respectă scopul pentru care a fost efectuată sponsorizarea;
d) Sponsorul este declarat în stare de incapacitate de plăți sau a fost declanșată procedura de lichidare
(faliment) înainte de începerea executării prezentului contract.
9.4 Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între

3
părțile contractante.

10. NOTIFICĂRI
10.1. Adresele, notificările, precum și orice alte acte de comunicare realizate între cele doua părți, cu
privire la acest contract, se vor efectua - sub sancțiunea inopozabilității - în scris, la adresele menționate
în partea introductivă a prezentului contract, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin
fax cu confirmare de primire sau prin curier și se consideră primite de destinatar la data mentionată de
oficiul poștal primitor pe această confirmare.
10.2. Notificările vor fi considerate primite:
- la data predării, dacă au fost remise personal, dar dacă este predată în afara orelor de program,
aceasta va fi considerată a fi primită în următoarea zi lucrătoare;
- la data menționată pe „Confirmarea de primire” în posesia expeditorului, dacă au fost trimise prin
scrisoare cu confirmare de primire, inclusiv în cazul în care scrisoarea este returnată expeditorului, sau la
data menționată pe plic la returnare, după caz;
- la data menționată pe confirmarea de primire emisă de aparatul de fax al expeditorului, dacă au
fost transmise prin fax.
10.3 Dacă notificarea se trimite prin e-mail sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare
după cea în care a fost expediată.

11. CONFIDENȚIALITATE
11.1 Cu excepția cazului în care este prevăzut expres altfel în prezentul contract, Beneficiarul se obligă
să pâstreze confidențialitatea asupra tuturor informațiilor referitoare la Sponsor, prezentul contract,
partenerii contractuali ai acestuia, clienții Sponsorului, obligație ce actionează nelimitat în timp și care se
menține și ulterior încetării contractului.
Acest lucru nu trebuie să afecteze dreptul Părţilor de a dezvălui conţinutul acestora consultanţilor săi
juridici şi financiari, experţilor contabili publici şi autorităţilor, dacă este necesar. De asemenea, datele
furnizate vor fi supuse auditării, fapt ce pemite accesul reprezentanților auditorului la acest Contract.
11.2. Cu exceptia cazului în care este prevăzut expres altfel în prezentul contract, Beneficiarul se obligă
să nu folosească și/ sau să nu proceseze în nici un fel numele și/ sau logo-ul Sponsorului în orice activitate
de marketing, publicitate sau orice altă activitate, fără acordul prealabil scris al acestuia din urmă. Această
prevedere este obligatorie în timpul derulării prezentului contract, cât și ulterior încetarii acestuia.

12. LITIGII
Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din
interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.
În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor
judecătorești competente.

13. DISPOZIȚII FINALE


13.1 Prezentului contract i se aplică legea română.

4
13.2 Prezentul contract înlatură orice înțelegere anterioară, precum și orice întelegere ulterioară ce ar
interveni între parti, și care nu este consemnată în cadrul unui act adițional la prezentul contract.
13.3 Părțile pot modifica de comun acord clauzele contractuale prin act adițional semnat de acestea.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ................., în 2 (doua) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare
parte contractantă, ambele având aceași valoare legală.

Sponsor, Beneficiar
Asociația Mușatinii Roman

Presedinte
Albert Ovidiu

S-ar putea să vă placă și