Sunteți pe pagina 1din 2

ROMÂNIA a) aripioară, creioane, păreau; b) cioară, mergeau, moară;

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR c) pluteam, iau, muncea; d) mioară, corăbioară, soseau.


JANDARMERIA ROMÂNĂ 14. Sunt pleonastice toate îmbinările de cuvinte din seria:
a) hemoragie de sânge, barou de avocaţi, om politic;
b) convieţuire împreună, foarte arhicunoscut, caligrafie frumoasă ;
c) venituri impozabile, colaborare împreună, scurtă alocuţiune;
ŞCOALA MILITARĂ DE SUBOFIŢERI JANDARMI d) Evul Mediu, şpriţ de vin, pom fructifer.
„Grigore Alexandru Ghica” DRĂGĂŞANI
COMISIA DE ADMITERE 15. Există perechi sinonimice în seria:
- învăţământ postliceal - a) adevărat/imaginar, armonie/discordie;
- sesiunea august 2010 - b) veşnic/efemer, cultură/ignoranţă;
c) recent/regent, agramat/agravat;
d) altruist/sufletist; sărac/pauper
VICEPREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE
Locotenent-colonel 16. Sunt colective toate substantivele din seria:
a) armată, roi, stol; b) haită, oameni, popor;
Răducu Mihai c) rector, student, jder; d) mulţime, cetate, vifor.
17. Sunt defective de singular cuvintele din seria:
a) mălai, pâine, căpşună; b) câlţi, zori, Carpaţi;
TEST DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR c) miere, volei, clor ; d) spaghete, făină, cireaşă.
ÎN CADRUL CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN SCOLILE POSTLICEALE ALE 18. Au forme multiple de plural toate cuvintele din seria:
JANDARMERIEI ROMANE a) bancă, copil, element; b) fiică, autobuz, chip;
LA DISCIPLINELE LIMBA ROMANĂ ŞI LIMBA ENGLEZĂ c) corn, cuprins, elev; d) bandă, cap, cot.
19. Există doar forme corecte de G-D ale substantivelor în seria:
a) fetii, săniei, mamii; b) tatii, lui Carmen , bunăvoinţei; c) ouălor, casei, mătuşii; d)
florii, câinelui-lupului, noului-născut.
VARIANTA – I –
20. Există un substantiv în cazul Genitiv în enunţul:
Pentru fiecare întrebare sau problemă a testului de cunoştinţe sunt prevăzute a) Alpii sunt cei mai frumoşi munţi. b) Pe Marea Neagră se fac multe croaziere.
patru variante de răspuns notate cu litere de la a la d; dintre aceste patru variante una c) În sudul Franţei, peisajele sunt de neuitat. d) A reuşit datorită seriozităţii sale.
si numai una singură reprezintă răspunsul corect.
Marcaţi cu semnul „ X ” pe Foaia de răspuns în dreptul numărului întrebării / 21. Din expresia „A arde……… de pomană”, lipseşte substantivul :
problemei şi a literei corespunzătoare pe care o consideraţi răspuns corect. Celelalte a) gazul; b) lumânarea; c) lampa; d) focul.
patru spaţii baraţi-le cu o linie orizontală. 22. Sunt corect articulate substantivele din seria:
Exemplu: a) lui Matei, lui Elena, Mariei; b) copiilor, băiatului, florii-de-colţ;
Nr. c) noului-venit, noului-născut, nişte cărţi; d) lui Ana, bunicei, Radului.
a b c d
întreb.
23. Indicaţi seria care conţine doar adjective variabile :
1 — — — a) mov, vernil, gri; b) bleu, roz, atroce;
2 — — — c) eficace, bătrân, oliv; d) fericit, tandru, drag.
24. În enunţul: „Oraşul nostru e suprapopulat!”, adjectivul subliniat este la gradul de
Dacă la corectare se constată că sunt înscrise mai multe semne de „ X ” în
comparaţie:
dreptul unei întrebări, sau în aceeaşi căsuţă şi „ X ” şi „— ” (exemplu: X ), a) pozitiv; b) comparativ de superioritate;
răspunsul nu este luat în considerare (este anulat). De asemenea, pe Foaia de c) superlativ absolut; d) superlativ relativ de inferioritate.
răspuns nu sunt admise ştersături, modificări sau adăugiri care pot produce confuzie
în apreciere. 25. Selectaţi enunţul în care acordul adjectivului cu substantivul determinat este
corect:
I. LIMBA ROMÂNĂ a) Femeile suferinzi caută alinare. b) Bărbaţii înşişi sunt bine intenţionaţi.
c) Ea însuşi l-a văzut. d) Cenuşii nori sunt ameninţători.
1.Sunt despărţite corect în silabe cuvintele din seria:
a) e-le-men-tar, cun-oş-tinţe, fru-mu-se-ţe, su-bi-ect; 26. În enunţul: „ Va câştiga trei sferturi din salariu timp de mulţi ani.”, numeralul este:
b) ac-tua-li-ta-te, scul-pt-or, ide-e, po-e-zi-e; a) fracţionar; b) multiplicativ; c) adverbial; d) distributiv.
c) co-dru, arc-tic, in-stru-ment, in-e-fi-ca-ce; 27. Cuvântul „o” este numeral în următorul enunţ:
d) tele-vi-ziu-ne, an-te-nă, mi-oa-ră, pus-tnic. a) Am primit o carte bună. b) O elevă din clasa mea va pleca în tabără.
2.Câte litere şi câte sunete sunt în cuvântul „ghiozdan”: c) La festivalul de teatru, am văzut o tragedie şi două comedii.. d) O actriţă a jucat
a) opt litere şi şase sunete; b) opt litere şi şapte sunete; excelent, iar alta m-a dezamăgit.
c) opt litere şi opt sunete; d) opt litere şi cinci sunete. 28. În enunţurile: „Oricare dintre fete va fi primită în echipa de tenis. / Oricare fată
3.Cuvântul „stolnic” este: este sensibilă.” cuvintele subliniate sunt, în ordine:
a) neologism; b) termen tehnico-ştiinţific; a) pronume nehotărât/adjectiv pronominal relativ; b) pronume relativ/adjectiv
c) arhaism; d) regionalism. pronominal nehotărât;
c) pronume relativ/adjectiv pronominal relativ; d) pronume nehotărât/adjectiv
4.Varianta în care toate cuvintele sunt derivate este: pronominal nehotărât.
a) bucătar, pădurice, osos, lungan; b) împădurit, ultramodern, floral, pădure;
c) şcoală, învăţat, alternativ, eficient; d) şcolar, floarea-soarelui, incorect, dezmembrat; 29. Pronumele reflexiv „şi” din enunţul „Şi-a dus copilul la concert.” este în cazul:
a) Dativ; b) Nominativ; c) Acuzativ; d) Genitiv.
5.Câte vocale sunt în cuvântul „magherniţă”:
a) trei vocale; b) patru vocale; c) cinci vocale; d) şase vocale. 30. Alegeţi construcţia în care este folosit un pronume nehotărât:
a) Pe umerii săi stă povara bătrâneţii. b) Casa albă cu flori la ferestre este a voastră.
6. Aparţin vocabularului fundamental toate cuvintele din seria: c) Ochii tuturor erau aţintiţi asupra tabloului. d) Aceste prietene ale noastre vor sosi
a) paharnic, fortuit, barabule; mâine.
b) ţară, bărbat, mână;
c) indolent, casă, biserică ; 31. Indicaţi enunţul în care există un pronume relativ:
d) câine, bestseller, ochi. a) – Cine vine? b) Oricine are dreptul să fie fericit.
c) Dânsa este aşteptată de toţi cu drag. d) Se laudă cu ceea ce face.
7. Aparţin aceleiaşi familii lexicale termenii din seria:
a) frunzuliţă, frunzucă, înfrunzit, franzelă; 32. Pronumele demonstrativ din enunţul: „Celorlalţi le place muzica clasică.”
b) pădurice, podeţ, păducel, împădurit ; a) complement indirect; b) atribut pronominal prepoziţional;
c) negreală, negrişor, negricios, înnegurat; c) atribut pronominal genitival; d) complement direct.
d) lănţişor, înlănţuit, înlănţuire, dezlănţuit. 33. În enunţul: „ Să vii să ne ajuţi dacă ai să poţi.” verbele subliniate sunt la modurile:
a) conjunctiv, conjunctiv, indicativ; b) condiţional-optativ, conjunctiv, condiţional-optativ;
8. Sunt formate prin compunere toate cuvintele din seria: c) indicativ, conjunctiv, condiţional-optativ; d) indicativ, conjunctiv, imperativ
a) Delta Dunării, floare-de-colţ, după-amiază; b) actualmente, floarea-soarelui, Marea
Neagră; 34. Selectaţi seria care conţine doar verbe de conjugarea a IV-a:
c) biologie, indisciplină, binefăcător; d) rea-voinţă, fitofag, deficienţă. a) a avea, a merge, a spune, a citi; b) a pluti, a părea, a vedea;
c) a plictisi, a coborî, a citi; d) a vorbi, a zice, a surâde.
9.Găsiţi seria în care există doar cuvinte trisilabice:
a) termometru, cască, ochi, ou; b) masă, floare, apartament, căsnicie; 35. Structura subliniată în enunţul: „ Este frumos cine se îngrijeşte.” este:
c) dreptunghi, apă, actor, titlu; d) desfăcut, mieluşel, înfăşat, colindat. a) locuţiune verbală; b) verb copulativ + adverb; c) verb predicativ+ adverb; d) verb
copulativ + adjectiv.
10. Sinonimul cuvântului „oroare” este:
a) plăcere; b) teribilism; c) tentaţie; d) groază. 36. În propoziţia: „Pictează nemaipomenit de frumos.“ adverbul subliniat este la gradul
de comparaţie:
11. Indică varianta în care paronimul este corect folosit: a) comparativ de inferioritate ; b) superlativ absolut;
a) Am analizat un complement circumstanţial de loc. b) Lucrează într-un consort c) comparativ de superioritate; d) superlativ relativ de superioritate.
multinaţional;
c) Adidas este o marcă originară de articole sportive. 37. În exemplele: „ Ajungând acasă, a sunat telefonul./Nu e greu de citit textul./
d) Are o lagună de fiecare dată când este ascultat. Mergem la pescuit.”, verbele la moduri nepersonale au, în ordine, următoarele funcţii
sintactice:
12. „O” este semivocală în următoarea serie de cuvinte: a) complement circumstanţial de timp, subiect, complement circumstanţial de scop;
a) cot, ciorbă, voi; b) om, bou, poate; b) complement circumstanţial de loc, nume predicativ, atribut verbal ;
c) soare, poartă, tigroaică; d) moale, copil, pom. c) complement circumstanţial de cauză, subiect, nume predicativ;
13. Există diftongi doar în seria: d) complement circumstanţial de mod, subiect, complement circumstanţial de cauză.
38. În enunţul: „Oamenii sunt sinceri când vor, duplicitari când trebuie- şi superficiali de Choose the most suitable option:
cele mai multe ori.” există:
a) două predicate nominale şi un predicat verbal; b) un predicat nominal cu nume 61. I cannot remember where … .
predicativ multiplu şi două predicate verbale; c) trei predicate verbale; d) un predicat a) she works; b) does she work; c) works she; d) did she work
nominal cu nume predicativ simplu şi două predicate verbale. 62. I have never been … a better lesson.
39. În construcţiile: „ Asemenea oameni nu vreau să cunosc.(1) Se comportă a) thought; b) tought; c) teached; d) taught
asemenea părinţilor.(2)”, cuvântul subliniat are valoarea morfologică de: 63. We met … at the opening show.
a) adverb de mod(1), prepoziţie de Acuzativ(2) b) adjectiv provenit din adverb(1), a) all them; b) both them; c) both of them; d) both of they
adverb de mod(2)
c) adjectiv provenit din adverb(1), prepoziţie de Dativ(2) d) adverb de mod(1), 64. This child is my …. .
prepoziţie de Genitiv(2) a) neighbourses; b) neighbour’s; c) neighbours; d) nighbours
40. Indică varianta în care predicatul este exprimat printr-o locuţiune adverbială 65. Hurry up. The next bus … at 7.15.
predicativă: a) leaving; b) leave; c) leaves; d) lives
a) Iată că vin toţi; b) Desigur că vin toţi; 66. The programme includes visiting several … .
c) Se poate să vină toţi; d) De bună seamă că vin toţi. a) citys; b) cities; c) cityes; d) citis
41. În fraza: „ Mi s-a spus ce, cum, unde şi când se va petrece.” există: 67. We visit our relatives once … year.
a) patru propoziţii; b)cinci propoziţii; c) trei propoziţii; d) două propoziţii. a) a; b) an; c) -; d) the
42. Propoziţiile din fraza: „ Călătoreşte mult, citeşte din pasiune şi practică yoga, deci 68. Look out! That wall … .
este un om fericit.” sunt în raport de: a) will collapse; b) will be collapsing; c) collapses; d) is going to collapse.
a) coordonare prin juxtapunere, coordonare copulativă, coordonare concluzivă; b)
69. I’d rather they … out of it.
coordonare prin juxtapunere, coordonare adversativă, subordonare;
c) subordonare, coordonare disjunctivă, coordonare copulativă; d) coordonare prin a) were keeping; b) keep; c) kept; d) are keeping
juxtapunere, subordonare, subordonare; 70. She has hardly ever talked to us, … ?
a) has she; b) hasn’t she; c) didn’t she; d) does she.
43. Alegeţi seria de locuţiuni prepoziţionale:
a) chiar dacă, în locul, chiar de; b) măcar să, din pricina, de parcă; 71. A few … were seen grazing in the field.
c) fără să, cu toate că, de vreme ce; d) la mijlocul, în susul, de-a latul. a) sheeps; b) sheep; c)sheepes; d) ships
44. Identificaţi enunţul în care este folosită o interjecţie predicativă: 72. There isn’t much food in the fridge. Let’s go and buy … .
a) - Ia-l de aici imediat! b) Raţa mergea lipa-lipa; a) some; b) any; c) a few; d) many.
c) El pleosc! o palmă peste faţa îmbujorată a copilului; d) - Du-te acasă! 73. Where … my jeans?
45. În enunţul: „ Contez pe tine.” cuvântul însoţit de prepoziţia pe este: a) is; b) it is; c) are; d) isn’t.
a) complement indirect; b) complement de agent; 74. How many … have you got lately?
c) atribut prepoziţional; d) complement direct. a) informations; b) information; c) pieces of information; d) information’s.
46. Este corect realizat acordul în enunţul: 75. … had she closed the door, than the wind flung it open.
a) O mulţime se zăreau în faţa noastră. b) Sunt un om care muncesc de dimineaţa a) Hardly; b) Barely; c) Scarcely; d) No sooner.
până seara. c) Fiecare îşi pot urmări interesele. d) Majoritatea decide ce vom face
mâine. 76. Because they could not see anything, they … a match.
a) lit; b) lighted; c) lited; d) litted.
47. Subordonata din fraza: „Dă fiecăruia răsplata ce i se cuvine şi vei avea de câştigat
la rândul tău.” este: 77. Give the boy something to eat. He … be hungry.
a) completivă directă; b) subiectivă; c) completivă indirectă; d) atributivă. a) can; b) can’t; c) must; d) has to.
48. Subiectul din propoziţia: „ Cadrele didactice, profesori şi învăţători, se întorc la 78. Nobody answered the phone, … ?
catedră.” este: a) didn’t they; b) did he; c) didn’t he; d) did they.
a)cadrele didactice; b) cadrele; 79. At hearing the roar, the rabbits hid in the … .
c) profesori şi învăţători; d) cadrele, profesori şi învăţători. a) bushyes; b) bushes; c) bushies; d) bushs.
49. În propoziţia : „- Stimaţi elevi, vă doresc succes la examen!” subiectul este: 80. They haven’t seen each other … .
a) subînţeles; b) neexprimat; c) inclus; d) exprimat „oameni”. a) lately; b) late; c) lastly; d) the latest.
50. În enunţul: „Dacă nu vine înseamnă că a pierdut trenul.” propoziţiile sunt, în 81. Things were going from bad to … .
ordine: a) badder; b) worse; c) bad; d) worst.
a)SB+PP+SB ; b) PR+SB+PP; c) CZ+PP+PR; d) SB+PP+PR.
82. The boy asked to be … for what he had done.
51. În propoziţia: „ Contează pe cele mai bune angajate.” prepoziţia se analizează cu: a) forgiven; b) forgot; c) forgave; d) forgotten.
a) cele mai bune; b) cele mai; c) bune; d) angajate.
83. I hate travelling by this … of transport.
52. În fraza: „Îmi plăcea cum vorbea adesea cu patos despre ceea ce îl pasiona din a) mean; b) meanses; c) meanes; d) means.
tinereţe.”, ultima propoziţie se poate contrage în:
a) subiect; b) complement direct; c) complement indirect; d) atribut. 84. Which of the two roses do you like … ?
a) the best; b) better; c) best; d) the better.
53. Prima şi ultima propoziţie din textul: „ De ce-i era frică n-a scăpat, măcar că a fost
ajutat atât de mult, de nici el nu mai ştie.” sunt: 85. They thanked me for what I … .
a) subiectivă, consecutivă; b) completivă indirectă, consecutivă; c) completivă a) have done; b) did; c) had done; d) do.
indirectă, concesivă; d) completivă directă, consecutivă. 86. Strong winds … over the fields.
54. În frazele date, propoziţiile introduse prin conjuncţia subordonatoare „dacă” sunt, în a) swept; b) wept; c) sweeped; d) sweept.
ordine: 87. Here is your change: 3 pounds and 5 … .
Nu ştie dacă va veni. a) pennies; b) pence; c) pennys; d) pences.
Problema este dacă mai putem pleca în aceste condiţii.
Nu se ştie dacă va reuşi. 88. She told us we … come.
a) may; b) can; c) might; d) would.
Dacă ar fi învăţat, ar fi reuşit..
a) CD, PR, SB, CŢ; b) CI, AT, CZ, CNS; c) SB, CD, AT, CV; d) SB, PR, CI, CV. 89. They … for several hours when they finally reached the peak.
55. Sunt omonime cuvintele din seria: a) had been climbing; b) would be climbing;
c) had climbed; d) were climbing.
a) triunghi, cap, pom; b) casă, fonem, lac;
c) ochi, broască, toc; d) element, poartă, algoritm. 90. After she had read the letter, she … it into two.
56. Indicaţi varianta în care toate cuvintele sunt neologisme: a) tears; b) tored; c) teared; d) tore.
a) clădire, accident, paleativ, jude; b) omenie, ţintirim, facil, decrepit;
c) beligerant, jurist, carte, şcoală; d) alienat, vindicativ, salutar, etate.
57. Precizaţi valoarea morfologică a cuvântului subliniat: „Va veni şi el la munte cu noi.”
a) pronume reflexiv; b) conjuncţie coordonatoare;
c) prepoziţie; d) adverb de mod.
58. Alegeţi fraza în care există o subordonată consecutivă:
a) Era atât de supărat că a plecat fără să ne salute; NOTĂ:
b) Maria, că e mică, şi tot ştie să citească;
1. TIMP DE LUCRU: 180 minute;
c) Se enerva la gândul că va fi părăsit; 1. Fiecare răspuns corect este apreciat cu 1 p. Punctajul maxim al lucrării scrise: 90 de puncte;
d) Mă întreb de va veni. 2. Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină minim 40 de puncte şi să se clasifice
în ordinea strict descrescătoare a punctajelor / mediilor obţinute, în limita numărului de locuri
59. În enunţul: „A venit la noi fiindcă îi mirosea a pâine caldă şi îi era poftă.”, valoarea
scoase la concurs.
morfologică a lui a este, în ordine: 4. În cazul clasării mai multor candidaţi pe ultimul loc pe lista celor declaraţi admişi, cu aceleaşi
a) prepoziţie, prepoziţie; b) verb auxiliar, prepoziţie; punctaje/ medii, departajarea se face folosind, în ordine, următoarele criterii:
c) prepoziţie, articol genitival; d) verb auxiliar, articol genitival. a) media generală obţinută la examenul naţional de bacalaureat;
b) media generală a anilor de şcolaritate din perioada studiilor liceale;
60. În enunţul: „ A plecat din pricina voastră.”, structura subliniată este: c) nota obţinută la Limba şi literatura română în cadrul examenului de bacalaureat.
a) complement circumstanţial de cauză în cazul Acuzativ; b) complement indirect în
Dacă şi după aplicarea criteriilor menţionate, candidaţii de pe ultimul loc care asigură admiterea nu
cazul Acuzativ; c) complement circumstanţial de cauză în cazul Genitiv;
pot fi departajaţi, atunci toţi aceştia sunt declaraţi "ADMIS".
d) complement indirect în cazul Genitiv.
II. LIMBA ENGLEZĂ