Sunteți pe pagina 1din 4

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 9. Sunt omonime toate cuvintele din seria:


JANDARMERIA ROMÂNĂ a. umbrele, mâţă, fotosinteză;
b. liliac, noptieră, petrolier;
c. sare, scaun, substantiv;
ŞCOALA MILITARĂ DE SUBOFIŢERI DE JANDARMI d. ban, nouă, somn.
„Grigore Alexandru Ghica” DRĂGĂŞANI
COMISIA DE CONCURS
10. Sunt construcţii pleonastice toate formulările din seria:
- sesiunea august-septembrie 2018 - a. dună de nisip, hemoragie de sânge, a avansa înainte;
b. cer senin, mijloace mass-media, deformare profesională;
APROB c. apă de parfum, cel mai optim, casă de marcat;
VICEPREŞEDINTELE COMISIEI DE CONCURS
Colonel d. tur de forţă, navă de război, urcă sus.
11. Expresia „a sta la taclale” înseamnă:
Florica Cristian
a. a sta degeaba;
TEST DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR b. a sta de vorbă;
LA CONCURSUL DE ADMITERE ÎN ŞCOALA MILITARĂ c. a sta ca pe ace;
DE SUBOFIŢERI DE JANDARMI DRĂGĂŞANI
LIMBA ROMÂNĂ ŞI LIMBA ENGLEZĂ
d. a sta cu gândul la cineva.
VARIANTA –2 – 12. Sunt scrise corect toate cuvintele din seria:
Pentru fiecare item al testului de verificare a cunoştinţelor sunt prevăzute patru variante a. înopta, nereuşit, dezăpezire;
de răspuns notate cu litere de la a la d, din care doar una este corectă. b. incoerent, maleabil, înnegrit;
Marcaţi cu semnul „ X ” pe Foaia de răspuns, în dreptul numărului întrebării şi literei c. înnota, decurge, excalada;
corespunzătoare, răspunsul pe care îl consideraţi corect. Celelalte trei spaţii nemarcate cu
semnul ,,X” se barează obligatoriu cu o linie orizontală.
d. înegurat, înora, acsă.
Exemplu de completare: 13. Sunt derivate cu sufix diminutival toate cuvintele din seria:
Nr. a. căsuţă, pitic, măturoi;
a b c d
întreb.
1 — — —
b. brădet, buzişoare, lădoi;
2 — — — c. măturică, pisicuţă, mărunţel;
d. ciocănitoare, răsfăţel, pisoi.
Dacă înaintea corectării se constată că nu au fost respectate regulile privitoare la
completarea foii de răspuns, răspunsurile completate necorespunzător vor fi anulate.
14. Cuvântul subliniat din enunţul „L-am plătit pe sămădău.” este:
a. derivat;
I. LIMBA ROMÂNĂ b. arhaism;
c. neologism;
1. Conţin hiat toate cuvintele din seria: d. regionalism.
a. curea, vară, poezie;
b. licee, faună, aer; 15. Enunţul corect în care se află un cuvânt format prin conversiune este:
c. parcă, franţuzoaică, ghiduşie; a. Prietena mea este Dana.
d. muzee, iarbă, floare. b. Am văzut un film frumos.
c. Toţi au plecat în excursie.
2. Sunt corect despărţite în silabe cuvintele din seria: d. Cei doi sunt la meci.
a. ca-rte, chi-nu-it, su-ri-oa-ră;
b. somp-tu-os, păt-rat, cau-ţiu-ne; 16. Seria care conţine cuvinte compuse este:
c. func-ţi-e, ve-ve-ri-ţă, ti-gru; a. plafar, cârd, incult;
d. drept-unghi, pen-siu-ne, cor-ect. b. şcolar, stufăriş, câine-lup;
c. geografie, atenţie, anticameră;
3. Enunţul în care cuvântul subliniat este folosit cu sens figurat este: d. untdelemn, primăvară, telecomandă.
a. Pe umerii ţării s-a aşternut o mantie de nea.
b. Mă dor umerii de la greutatea bagajului. 17. Sunt substantive epicene, cuvintele din seria:
c. El a pus umărul la treabă. a. libelulă, balenă, cămilă;
d. La antrenament, i s-a dislocat umărul. b. elefant, urs, vrabie;
c. lup, râs, raţă;
4. Aparţin aceleiaşi familii lexicale, cuvintele din seria: d. cocoş, broscuţă, vulpe.
a. florar, florilegiu, floricică;
b. pădure, pădurice, păduros; 18. Substantivele din fraza: „Mihai i-a spus profesoarei că va pleca.”
c. mână, mânui, manufactură; sunt în cazurile:
d. omenesc, omenie, umanist. a. nominativ, genitiv;
b. acuzativ, acuzativ;
5. Sinonimul cuvântului „incert” este: c. dativ, genitiv;
a. incorect; d. nominativ, dativ.
b. nedorit;
c. nesigur; 19. Sunt variabile toate adjectivele din seria:
d. inacceptabil. a. bej, frumos, ferice;
b. harnic, feroce, cuminte;
6. Între cuvintele „emigra-imigra” există o relaţie de: c. vesel, curat, alb;
a. sinonimie; d. gălbui, mov, motrice.
b. antonimie;
c. paronimie; 20. Nu au grad de comparaţie toate adjectivele din seria:
d. omonimie. a. unic, pustiu, simpatic;
b. agreabil, neplăcut, pătrat;
7. Seria care conţine doar arhaisme este: c. superior, viu, complet;
a. masă, management, hatman; d. anost, subţire, drăguţ.
b. euforie, platitudine, casă;
c. pre, copac, trei; 21. Formele corecte de imperativ ale verbului „a duce” se regăsesc în
d. logofăt, vistiernic, hitlean. seria:
a. du!, nu du!;
8. Sunt formate prin derivare parasintetică, toate cuvintele din seria: b. duce!, nu duce!;
a. reciti, îndurare, drumeag; c. duce!, nu du!;
b. împăturit, reîmprospătare, îndulcitor; d. du!, nu duce!.
c. facere, incorect, factura;
d. drumeţ, înalt, nesigur.

Neclasificat 1/4
22. Enunţul care conţine un verb la diateza pasivă este: 35. În enunţul „Pletele-i curg râu.”, cuvântul subliniat are funcţia
a. El a fost la mare. sintactică de:
b. Examenul a fost promovat de către elev. a. complement direct;
c. Subiectele au fost dificile. b. atribut pronominal;
d. Vara a fost secetoasă. c. complement indirect;
23. Cuvântul subliniat din fraza „Visul lui este să devină jandarm.” este: d. atribut adjectival.
a. pronume personal; 36. Subiectul din enunţul „Mi-e sete.” este:
b. articol hotărât; a. inclus;
c. pronume posesiv; b. exprimat;
d. adjectiv pronominal posesiv. c. nedeterminat;
24. În enunţul: ,,Pe acel tărâm mirific se afla palatul său.” există: d. subînţeles.
a. un adjectiv; 37. În propoziţia „Mă bizui pe prietenia ta.”, structura subliniată are
b. patru adjective; funcţia sintactică de:
c. trei adjective; a. nume predicativ;
d. două adjective. b. complement direct;
25. Cuvântul subliniat din propoziţia „Miroase a fum.” este: c. subiect;
a. verb auxiliar; d. complement indirect.
b. prepoziţie; 38. Există un predicat nominal în enunţul:
c. articol posesiv; a. Ei sunt cei mai înalţi.
d. conjuncţie. b. Eu sunt în tabără.
26. În enunţul „Îl doare un picior.” valoarea morfologică a cuvântului c. Ei sunt anunţaţi despre concurs.
„un” este: d. Străzile sunt asfaltate de către muncitori.
a. pronume personal; 39. În propoziţia „Lucrarea fiecăruia a fost corectată obiectiv.”, cuvântul
b. articol nehotărât; subliniat are funcţia sintactică de:
c. adjectiv pronominal nehotărât; a. atribut pronominal genitival;
d. numeral cardinal. b. atribut adjectival;
27. Seria care conţine numerale colective este: c. atribut pronominal prepoziţional;
a. câteşipatru, însutit, al doilea; d. complement indirect.
b. ultimul, paisprezece, câte trei; 40. În enunţul „Care elev a luat premiul? ”, cuvântul „care” este:
c. amândoi, ambii, tustrei; a. pronume interogativ;
d. amândurora, sută, jumătate. b. adjectiv pronominal interogativ;
28. În fraza „Bineînţeles că vei veni.”, cuvântul subliniat este: c. pronume relativ;
a. adverb predicativ; d. adjectiv pronominal relativ.
b. verb predicativ; 41. Propoziţia subordonată concesivă apare în fraza:
c. adverb de mod; a. Trebuie să mă duc la şcoală.
d. interjecţie. b. Te-am anunţat, deci vino!
29. Interjecţia de adresare se regăseşte în enunţul: c. Am luat umbrela, deşi nu plouă.
a. Măi, fii atent! d. Problema este că sunt obosit.
b. Hai la masă! 42. Subordonata din fraza „E bine să fii punctual.” este:
c. Vai de el! a. completivă indirectă;
d. Raţa lipa-lipa la râu. b. completivă directă;
30. Sunt în cazul genitiv prepoziţiile din seria: c. predicativă;
a. graţie, datorită, mulţumită; d. subiectivă.
b. asupra, contra, contrar; 43. Termenul care lipseşte din expresia „Sunt cu capul în…” este:
c. aidoma, înapoia, potrivit; a. stele;
d. înaintea, deasupra, împotriva. b. nori;
31. Sunt conjuncţii coordonatoare adversative, cuvintele din seria: c. pungă;
a. dar, însă, iar; d. carte.
b. dacă, şi, fie; 44. În fraza „Dacă mă chemi, vin la ziua ta.”, există o propoziţie
c. sau, nici, deci; subordonată:
d. dar, ori, că. a. condiţională;
32. În enunţul „Iar ai adus flori?”, cuvântul subliniat este: b. predicativă;
a. conjuncţie; c. cauzală;
b. prepoziţie; d. finală.
c. pronume; 45. Subordonata din fraza „Satul unde m-am născut este peste munţi.”
d. adverb. este:
33. În fraza „Dacă mergi spre duşman înseamnă că mergi în patrulare.”, a. circumstanţială de loc;
propoziţiile sunt, în ordine: b. predicativă;
a. condiţională, principală, subiectivă; c. atributivă;
b. cauzală, principală, completivă directă; d. circumstanţială de timp.
c. subiectivă, principală, predicativă; 46. Elementul de relaţie din fraza „Ştiu cum să rezolv subiectele.” este:
d. subiectivă, principală, completivă directă. a. pronume relativ;
34. Sunt corect articulate hotărât toate substantivele din seria: b. adverb relativ;
a. lui Radu, mamei, drumeag; c. conjuncţie subordonatoare;
b. o vecină, colonelului, un grad; d. adverb nehotărât.
c. temperatură, alfabet, greşeală; 47. Paronimul este folosit corect în enunţul:
d. lalelele, copacii, basmaua. a. Cutremurul reprezintă un pericol iminent.
b. Industria carboniferă s-a dezvoltat în ultimul deceniu.
c. Am avut un examen orar.
d. Comentariul literal a fost dificil.
Neclasificat 2/4
48. Cuvântul „maliţios” înseamnă: II. LIMBA ENGLEZĂ
a. grăbit; 61. They’re all smiling ………… .
b. aiurit; a. happy;
c. răutăcios; b. happilly;
d. nervos. c. happily;
49. Sunt corect accentuate cuvintele din seria: d. happyly.
a. bólnav, albínă, mácara; 62. ……… question 6?
b. bolnáv, álbină, macará; a. Do you understand;
c. bólnav, albínă, mácara; b. Are you understanding;
d. bolnáv, albínă, macará. c. You understand;
50. Forma corectă a termenului este: d. Did you understood.
a. ghiuvetă; 63. She’d like to ……….. here.
b. ghivetă; a. living;
c. chivetă; b. live;
d. chiuvetă. c. lived;
51. Cuvântul „exigent” are: d. lives.
a. 7 litere, 8 sunete; 64. “I have bought a new car”, he said.
b. 7 litere, 7 sunete; He said he ………… a new car.
c. 8 litere, 8 sunete; a. have bought;
d. 8 litere, 7 sunete. b. bought;
52. În enunţul „ Cenuşii norii au adus ploaea pe această plaje.” există: c. had bought;
a. trei greşeli; d. would buy.
b. patru greşeli; 65. My grandfather lives ………. a farm in Sussex.
c. două greşeli; a. at;
d. o greşeală. b. in;
53. Antonimul cuvântului „lizibil” este: c. on;
a. citeţ; d. from.
b. ilizibil; 66. I’m sure they are on holiday.
c. clar; They …………. be on holiday.
d. incorect. a. ought;
54. Sinonimul unităţii frazeologice „a ajunge la fundul sacului” este: b. might;
a. a căuta; c. may;
b. a termina; d. must.
c. a finaliza; 67. …… they revise all the grammar structures, they’ll get a good mark.
d. a sărăci. a. Provided;
55. Subordonata din fraza „Alexandru a devenit ce şi-a dorit.” se poate b. Suppose;
contrage în: c. Supposing;
a. predicat verbal; d. Unless.
b. predicat nominal; 68. The lock ………. with a hammer 5 minutes ago.
c. nume predicativ; a. was broken;
d. complement direct. b. was broke;
56. Verbul din enunţul „Ar fi vrut o îngheţată.” este la modul: c. were broken;
a. conjunctiv; d. broke.
b. infinitiv; 69. Peter ……… a party at 7 o’clock tonight.
c. condiţional - optativ; a. have;
d. indicativ. b. has;
57. Locuţiunea din enunţul „A învăţat pe de rost.” este: c. had;
a. adverbială; d. is having.
b. adjectivală; 70. Last month, Sarah ……… to Spain with her daughter.
c. verbală; a. goes;
d. substantivală. b. went;
58. Expresia „rara avis” înseamnă: c. gone;
a. tablă ştearsă; d. goed.
b. pasăre rară; 71. David has decided ………. a bigger office.
c. notă de plată; a. rent;
d. scriere veche. b. renting;
59. Forma corectă a pronumelui relativ din enunţul „Băiatul…l-ai văzut c. to rent;
este colegul meu.”: d. rented.
a. pe care; 72. That exercise is ……….. difficult for the children.
b. care; a. enough;
c. căruia; b. too;
d. al căruia. c. not enough;
60. În propoziţia „Mă gândesc la rezultatul examenului.”, pronumele d. to.
reflexiv este: 73. They are bored because they …….. for hours.
a. complement direct; a. are working;
b. complement indirect; b. work;
c. subiect simplu; c. have been working;
d. fără funcţie sintactică. d. will work.

Neclasificat 3/4
74. Jane and Betty have been here before, ……….? 87. He is believed ……… .
a. haven’t they; a. to have stolen the watch;
b. haven’t we; b. that he has stolen the watch;
c. hasn’t she; c. to be stolen the watch;
d. have they. d. that he stole the watch.
75. My grandfather used to have ………... telephone. 88. Sue and Jack broke ………. last week.
a. an old square black; a. down;
b. a black square old; b. into;
c. a square old black; c. up;
d. a black old square. d. in.
76. …….. furniture do you need for that room? 89. ……… five languages fluently?
a. How long; a. Do he speaks;
b. How much; b. Do he speak;
c. How many; c. Does he speaks;
d. What much. d. Does he speak.
77. Barely ………. the rain started. 90. She ……… cleaning when her mother came home.
a. they had left when; a. has already finished;
b. had they left when; b. had already finished;
c. had they left than; c. had already finish;
d. had they left then. d. has already finish.
78. If she …………. time, she will help you.
a. will has;
b. will have;
c. have;
d. has.
79. The …………. were late due to the traffic yesterday morning.
a. postmen;
b. postman;
c. postmens;
d. postmans.
80. ……… has broken down.
a. Bobs’s toy car;
b. Bob’s toys car;
c. Bob’ toy car;
d. Bob’s toy car.
81. David has got ………… money than his brother.
a. most;
b. the most;
c. more;
d. much.
82. Under no circumstances ………. that wire!
a. you must touch;
b. must you touch;
c. you mustn’t touch;
d. mustn’t you touch.
83. He wishes he ……… richer than his neighbours.
a. were;
b. is;
c. has been;
d. will be.
84. I think they ………… late for dinner.
a. would been;
b. will have be;
c. is going to be;
d. will be.
85. My cousin …….. that he was going to get married in June.
a. tell; NOTĂ:
b. told;
c. said; 1. TIMP DE LUCRU: 180 minute.
d. say. 2. Fiecare răspuns corect este apreciat cu 1 punct.
3. Punctajul maxim al lucrării scrise este de 90 de puncte; nu se acordă
86. Helen Carr, ……….. is very famous in her country, visited our town punctaj din oficiu.
last weekend. 4. Pentru a fi declaraţi ,,ADMIS” la concurs, candidaţii trebuie să
a. who; obţină minim 40 de puncte şi să se clasifice, în ordinea strict
b. which; descrescătoare a punctajelor obţinute, în limita numărului de locuri
c. that; scoase la concurs.
d. whose. 5.Candidații pot face însemnări pe test (acesta putând fi folosit ca
ciornă), dar nu vor fi luate în calcul la corectarea foii de răspuns.
La predarea foii de răspuns, candidații vor preda obligatoriu și testul.

Neclasificat 4/4