Sunteți pe pagina 1din 2

ROMÂNIA

MINISTERUL ADMINISTRAłIEI ŞI INTERNELOR 13. Sunt corecte toate cuvintele din seria:
JANDARMERIA ROMÂNĂ a) muchie, ridiche, minge, disident, deziderat;
b) muchie, ridichie, minge, disident, desiderat;
c) muchie, ridichie, minge, disident, deziderat;
d) muchie, ridichie, minge, disident, deziderat.
ŞCOALA DE SUBOFIłERI JANDARMI „Grigore Alexandru Ghica” DRĂGĂŞANI
14. Sunt corecte toate formele de G-D din seria:
COMISIA DE ADMITERE
- învăŃământ postliceal - a) bunicăi, Ńigancei, maicei, Ńărancei; b) bunicii, Ńigăncii, maicii, Ńărăncii;
- sesiunea august 2009 - c) bunichii, Ńigăncii, maichii, Ńărancăi; d) bunicăi, Ńigancei, maichii, Ńărancii.
15. Expresia “a se da în……..” se completează:
VICEPREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE a) stampă; b) stângă; c) strâmbă; d) stambă.
Locotenent-colonel
16. Locuitorul oraşului Sinaia se numeşte:
Cîrjan Dumitru a) sinaiot; b) sinăian; c) sinaiez; d) siamez.
17. Grobian nu înseamnă:
a) cocoşat; b) necioplit; c) grosolan; d) bădăran.
TEST DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR 18. Este corect enunŃul:
IN CADRUL CONCURSULUI DE ADMITERE IN SCOLILE POSTLICEALE ALE a) Romanul debutează cu descrierea drumului. b) Satul a fost decimat până la unul.
JANDARMERIE ROMANE c) În nordul Ńării a căzut brumă. d) În continuare urmează un film de aventuri.
LA DISCIPLINELE LIMBA ROMANĂ ŞI LIMBA ENGLEZĂ
19. Sunt substantive epicene cuvintele din seria:
a) girafă, lebădă, elefant, cocostârc; b) bou, vacă, gâscă, curcan;
c) lup, leu, tigru, iepure; d) găină, vulpe, urs, canar.
VARIANTA – I –
20. AlegeŃi funcŃia sintactică a cuvântului subliniat: „Plecarea lui de acolo
Pentru fiecare întrebare sau problemă a testului de cunoştinŃe sunt prevăzute i-a nemulŃumit.”
patru variante de răspuns notate cu litere de la a la d; dintre aceste patru variante una a) nume predicativ; b) complement direct;
si numai una singură reprezintă răspunsul corect. c) atribut adverbial; d) subiect.
MarcaŃi cu semnul „ X ” pe Foaia de răspuns în dreptul numărului întrebării / 21. Valoarea morfologică a cuvântului subliniat din enunŃul: „Vine cineva şi pe la
problemei şi a literei corespunzătoare pe care o consideraŃi răspuns corect. Celelalte noi” este :
patru spaŃii baraŃi-le cu o linie orizontală. a) pronume nehotărât; b) pronume personal;
Exemplu: c) pronume posesiv; d) pronume relativ.
Nr.
a b c d 22. PrecizaŃi funcŃia sintactică a cuvântului iarna din propoziŃia „Iarna ninge”:
întreb.
a) complement direct; b) complement circumstanŃial de timp;
1 — — — c) atribut pronominal; d) subiect.
2 — — —
23. În enunŃul: “Prietenul meu este nespus de vesel.” structura subliniată este:
Dacă la corectare se constată că sunt înscrise mai multe semne de „ X ” în
a) pronume posesiv, caz acuzativ; b) adverb+prepoziŃie+adjectiv;
dreptul unei întrebări, sau în aceeaşi căsuŃă şi „ X ” şi „—
— ” (exemplu: X ), răspunsul c) adjectiv la gradul superlativ absolut; d) locuŃiune prepoziŃională+adjectiv.
nu este luat în considerare (este anulat). De asemenea, pe Foaia de răspuns nu
sunt admise ştersături, modificări sau adăugiri care pot produce confuzie în apreciere. 24. InterjecŃia din enunŃul „E vai de tine!” are funcŃia sintactică de:
a) nume predicativ; b) complement direct;
c) predicat verbal; d) atribut adjectival.
I. LIMBA ROMÂNĂ 25. PrepoziŃiile şi locuŃiunile prepoziŃionale asupra, contra, împotriva, în faŃa cer:
a) cazurile genitiv şi dativ; b) numai cazul genitiv;
1. Sinonimele adjectivului „ambiant” sunt: c) cazurile dativ şi acuzativ; d) numai cazul dativ.
a) ambiental, înconjurător; b) îmbietor, primitor;
c) agreabil, atrăgător; d) natural, neartificial. 26. În enunŃurile: „Ea a rămas neschimbată .” „Ea este doctoriŃă.”
„El a devenit important.” „Copilăria înseamnă bucurie.” verbele subliniate sunt:
2. Cuvântul „altruist” este: a) copulative; b) auxiliare;
a) regionalism; b) neologism; c) predicative impersonale; d) predicative personale.
c) arhaism; d) termen tehnico-ştiinŃific.
27. Cuvântul ce este pronume relativ în enunŃul:
3. Varianta în care toate cuvintele sunt derivate cu sufixe diminutivale este: a) Ce frumoasă eşti! b) Nu ştiu ce s-a întâmplat.
a) aluniŃă, nojiŃă, doctoriŃă, gingaş; b) căruŃaş, băieŃaş, viforniŃă, păuniŃă; c) Ce este pronume. d) Ce notă ai luat?
c) fluturaş, portiŃă, fetiŃă, ciobănaş; d) păunaş, primăriŃă, plinuŃă, păuniŃă.
28. În enunŃul: „A câştigat înzecit.” numeralul este:
4. Câte litere şi câte sunete sunt în cuvântul „xerox” a) adverbial; b) fracŃionar;
a) cinci litere şi şapte sunete; b) cinci litere şi şase sunete; c) multiplicativ; d) cardinal.
c) cinci litere şi cinci sunete; d) cinci litere şi patru sunete.
29. IndicaŃi enunŃul în care verbul este la diateza pasivă:
5. Sensul expresiei „a tăia nodul gordian” este corect în: a) Ei au fost la munte. b) Alpiniştii sunt obosiŃi.
a) mărul lui Adam; c) Astăzi este duminică. d) Poezia este memorată de copil.
b) punct esenŃial de care depinde soluŃionarea unei probleme;
c) a suporta cu amărăciune o durere, o umilinŃă; 30. Verbul la supin din enunŃul: „Merge la scăldat.” are funcŃia sintactică de:
d) a recurge la un mijloc extrem pentru rezolvarea unei situaŃii dificile. a) complement circumstanŃial de loc; b) subiect;
c) complement indirect; d) nume predicativ.
6. Sunt formate prin mijloace interne de îmbogăŃire a vocabularului, toate cuvintele din
seria: 31. În enunŃul: “Ochii lui băteau în verde”. – în verde este:
a) consecvent, fântână, justiŃiar, roşu; a) complement circumstanŃial de mod, substantiv; b) complement indirect, substantiv;
b) antiuman, decolorant, precontractual, TAROM; c) complement circumstanŃial de mod, adjectiv; d) complement indirect, adjectiv.
c) gestiune, idilă, martor, influenŃă; 32. În enunŃul: „Eu am citit o carte, iar tu ai citit altă carte.”- o este:
d) diagramă, idol, fără, termal. a) adjectiv pronominal nehotărât; b) pronume personal;
7. AparŃin aceleiaşi familii lexicale cuvintele din seria: c) interjecŃie; d) articol nehotărât.
a) soare, însori, însura, solar; b) fapt, făptaş, înfăptuire, făptuitor; 33. În enunŃul: “S-a trezit dis-de- dimineaŃă.”, sintagma subliniată este:
c) repeta, repertor, repetent, repetiŃie; d) impune, impunător, impozit, impus. a) locuŃiune conjuncŃională; b) locuŃiune prepoziŃională;
8. GăsiŃi seria în care există numai cuvinte polisemantice: c) locuŃiune verbală; d) locuŃiune adverbială.
a) filtru, parc, delfin, patrie; b) mobilier, familial, clădire, căsnicie; 34. În propoziŃia: “Avea un grai nespus de dulce.“ adverbul subliniat este la gradul
c) sol, volan, ton, inimă; d) statuar, bancă, altruist, mercenar. de comparaŃie:
9. ÎnŃelesurile expresiilor “a sta în cumpănă” (1) şi „slab de inimă” (2) sunt: a) comparativ de superioritate ; b) superlativ absolut;
a) a şovăi în luarea unei hotărâri(1), milos, influenŃabil(2); c) comparativ de egalitate; d) superlativ relativ de superioritate.
b)a urî din suflet (1), firav, bolnăvicios (2); 35. PrecizaŃi valoarea morfologică a cuvântului subliniat: „Ascultându-l,
c)a avea suflet rău (1) gingaş, delicat (2); mă gândeam în altă parte.”:
d) a avea fire de artist (1),servil (2). a) complement circumstanŃial de timp; b) complement circumstanŃial de mod ;
10. Indică varianta în care paronimele sunt incorect folosite în contexte: c) complement circumstanŃial de loc; d) atribut verbal.
a) Eu sunt solidar cu cei oneşti. Geniul este solitar şi neînŃeles. 36. RecunoaşteŃi tipul subordonatei din fraza: ”Nu s-a gândit cine îl aşteaptă.”
b) Biografia poetului este necunoscută. Bibliografia şcolară este obligatorie. a) SB; b) CD; c) CI; d) CZ.
c) SubstanŃa era insolubilă. Firma devenise insolvabilă.
d) A învestit în afacerea familiei. În urma concursului a fost investit în funcŃia de director. 37. AlegeŃi fraza în care se află o propoziŃie subiectivă:
a) Am văzut ce ai făcut. b) VeniŃi să mă ajutaŃi.
11. Alege seria ce conŃine doar cuvinte cu perechi omonimice: c) Nu se ştie cum vom proceda. d) A plecat unde l-am trimis.
a) cap, coardă, cod, jur; b) ban, cruce, coleg, frăŃie;
c) rezervă, local, campestru, dilemă; d) tărie, reŃea, premiu, caniculă. 38. Indică varianta în care predicatul este exprimat printr-o interjecŃie predicativă:
a) Iată că vine cavaleria! b) Deodată am auzit: trosc! pleosc!;
12. Sunt scrise conform normelor în vigoare cuvintele din seria: c) Conducătorul a dat comanda: hei-rup! d) Caii veneau teleap! teleap!
a) mai-mult-ca-perfect, proces verbal, floarea soarelui;
b) viŃă-de-vie, nou născut, traista ciobanului; 39. PrecizaŃi felul subordonatei din fraza: „ A ajuns ceea ce nu a vrut.”
c) prim ajutor, prim-ministru, regina-nopŃii; a) CD; b) PR; c) CI; d) SB.
d) arbore de cacao, unt de lemn, gura-leului.
40. Cuvintele însoŃite de prepoziŃia pe în contextele: 67. This dress is ….. dull for you to wear.
Iubesc pe mama. a) so; b) too; c) such; d) enough.
O văd pe Ana venind.
L-am zărit pe Marcel. 68. Her husband is one of ….. drivers I have ever met.
au toate aceeaşi funcŃie sintactică de: a) the most careful; b) the more careful;
a) complement direct; b) complement indirect; c) the most carefully; d) the carefullest.
c) atribut substantival; d) subiect.
69. This man behaves ….. he were wealthy.
41. AlegeŃi seria de conjuncŃii coordonatoare:
a) as if; b) like; c) as; d) as how.
a) sau, încât, ba, că; b) dar, dacă, să, nici ;
c) şi, dar, iar, sau; d) să, ori, deşi, deci.
70. It’s a long time ….. I last saw a decent comedy on television.
42. IdentificaŃi termenul accentuat incorect: a) when; b) while; c) as; d) since.
a) aripă, b) duminică, c) avarie, d) caracter.
43. În enunŃul: N-a venit din cauza furtunii – „din cauza furtunii” este: 71. My grandfather ….. to hospital last night.
a) complement indirect; b) complement circumstanŃial de cauză; a) took; b) has been taken; c) was taken; d) is taken.
c) complement condiŃional; d) complement circumstanŃial de timp.
72. ….. has improved enormously.
44. Este defectiv de singular substantivul: a) Davids’ guitar playing; b) The guitar playing of David;
a) om; b) teren; c) zori; d) cinste. c) David’s guitar playing; d) David guitar playing.
45. Între propoziŃiile din fraza:
Am venit, am văzut, am plecat. - se stabileşte un raport sintactic: 73. Call me as soon as you ….. to the airport.
a) de coordonare prin juxtapunere; b) de subordonare; a) get; b) will get; c) got; d) would get.
c) de coordonare adversativă; d) de coordonare disjunctivă.
74. She was upset because she ….. the exam.
46. În enunŃurile: a) won’t pass; b) hadn’t passed; c) hasn’t passed; d) mustn’t pass.
Trebuie să vină acasă.
A venit timpul să înfrunŃi viaŃa. ConjuncŃia să introduce: 75. I was ….. to find that the film was quite ….. .
a) subiectivă + atributivă; b) completivă directă + atributivă; a) surprised/frightened; b) surprising/frightening;
c) predicativă + atributivă; d) completivă indirectă + atributivă. c) surprised/frightening; d) surprising/frightened.
47. În propoziŃia : Ioane, am plecat la mare. Subiectul este:
a) subînŃeles; b) inclus; c) multiplu; d) exprimat. 76. Helen had great admiration ….. her history teacher.
48. În enunŃul: „ BineînŃeles că voi ajunge la timp.” Cuvântul subliniat este: a) with; b) at; c) in; d) for.
a) verb predicativ; b) adverb de mod; c) adverb predicativ; d) interjecŃie.
77. She described ….. .
49. Complementul circumstanŃial de cauză devine prin expansiune: a) the situation to me; b) to me the situation;
a) propoziŃie circumstanŃială de cauză; b) propoziŃie circumstanŃială de mod; c) me the situation; d) the situation me.
c) propoziŃie circumstanŃială de timp; d) propoziŃie circumstanŃială de scop.
50. În enunŃul „Dis-de-dimineaŃă, am ajuns la Cluj-Napoca.” Cratima este semn de: 78. Most people ….. ice-cream with the summer.
a) ortografie, punctuaŃie; b) punctuaŃie, punctuaŃie; a) link; b) associate; c) image; d) remind.
c) punctuaŃie, ortografie; d) ortografie, ortografie.
79. The government is building a nuclear power ….. not far from here.
51. În enunŃul: “Ai mei pierduŃi sunt paşă, toŃi.” – pronumele posesiv ai mei este: a) works; b) factory; c) station; d) industry.
a) subiect; b) atribut pronominal genitival; c) atribut adjectival; d) atribut substantival.
52. Câte greşeli există în enunŃul: „ Hazlii membrii ai grupului humoristic s-ar de ciudă 80. I’m sorry I snapped at you like that, but I’m in a bad ….. .
că sar acorda atenŃie unei persoane socotite de ei talentate.” a) mood; b) mind; c) mentality; d) manner.
a) şase; b) patru; c) cinci; d) trei.
81. Against her parents’ wishes, she wants to be ….. .
53. Expresia „a face poliŃie” înseamnă: a) the journalist; b) journalist; c) journalists; d) a journalist.
a) a fi poliŃist; b) a menŃine ordinea într-un mod sever şi autoritar;
c) a studia la o şcoală de poliŃie; d) a spiona. 82. There isn’t ….. traffic along the street where I live.
54. Indică varianta în care toate cuvintele sunt despărŃite corect în silabe: a) much; b) many; c) much of; d) many of.
a) ca-ni-on, fa-ni-on, croa-sant, dis-tin-ctiv, b) ca-nion, fa-ni-on, croa-sant, dis-tinc-tiv;
c) ca-ni-on, fa-ni-on, croa-sant, dis-tinc-tiv; d) ca-nion, fa-ni-on, cro-a-sant, di-stin-ctiv. 83. If the technology ….. available, we would be able to expand the business.
a) would become; b) became; c) becomes; d) had become.
55. PrecizaŃi cazul cuvântului subliniat înaintea-i”.
a) N; b) G; c) D; d) Ac.
84. The person ….. father you saw is my friend.
56. SelectaŃi fraza în care se află o propoziŃie subiectivă. a) which; b) who; c) that; d) whose.
a) Nu se ştie dacă va veni. b) Problema este dacă va veni.
c) Gândul dacă va veni mă frământă. d) Mă gândesc dacă va veni. 85. When ….. that suit?
57. A doua propoziŃie a frazei: Ieri aeroportul a fost precum ne aşteptam, aglomerat. - a) did you buy; b) do you buy; c) have you bought; d) did you bought.
este o subordonată:
a) PP; b) CS; c) CDł; d) CM. 86. He ….. to work by bus.
a) isn’t usually going; b) doesn’t usually go;
58. Indică forma în care adjectivul pronominal de întărire nu este folosit corect: c) don’t usually go; d) wouldn’t usually go.
a) Ei înşişi nu s-au descurcat. b) Însăşi liderul a fost prezent.
c) Fetele însele se vor descurca. d) Copilul însuşi a rezolvat exerciŃiul. 87. There is no food left. Somebody ….. here.
59. PropoziŃia : “Cine lipseşte astăzi?” – este: a) can’t have been; b) should have been;
a) enunŃiativă; b) exclamativă; c) must have been; d) may have been.
c) interogativă; d) optativă.
88. Tony was reading the newspaper while his sister ….. to music.
60. Care dintre următoarele structuri nu sunt pleonastice? a) was listening; b) listened; c) is listening; d) had listened.
a) telecomandă de la distanŃă; b) panaceu universal;
c) scurtă alocuŃiune; d) aniversăm încheierea căsătoriei. 89. He asked me what I ….. there.
a) am doing; b) will be doing; c) do; d) was doing.

II. LIMBA ENGLEZĂ 90. She likes English more than French, …..?
a) does she?; b) doesn’t she?; c) didn’t she?; d) isn’t she?
Choose the most suitable option:
NOTĂ:
61. Everybody knows that the prices ….. recently. 1. - TIMP DE LUCRU: 180 minute;
a) raised; b) rose; c) have raised; d) have risen. 2. - Fiecare răspuns corect este apreciat cu 1 p. Punctajul maxim al lucrării scrise: 90 de puncte;
3. - Admiterea se face în limita numărului de locuri aprobat pentru sesiunea de admitere august
62. I wish I ….. more time swimming last summer. 2009 - pe instituŃii de învăŃământ, respectiv pe arme / specializări şi sexe, în ordinea strict
a) had spent; b) spend; c) would spend; d) spent. descrescătoare a punctajului obŃinut. Punctajul de admitere nu poate fi inferior unei valori
cumulate de 40 de puncte;
4. - Aprecierea probei se face prin calificativ: „ ADMIS ” / „ Neadmis ”.
63. Why ….. at me like that?
5. - În cazul existenŃei pe ultimul loc care asigură admiterea în limita numărului de locuri
a) do you look; b) will you look; c) would you look; d) are you looking. scos la concurs pe arme / specializări, respectiv sexe, a mai multor candidaŃi cu punctaje
egale, departajarea lor se realizează folosind, în ordine, următoarele criterii:
64. After ….. three times he was certain of the answer. a) media generală obŃinută la examenul naŃional de bacalaureat;
a) check; b) checked; c) checking; d) would check. b) media generală a anilor de şcolaritate din perioada învăŃământului liceal;
c) nota obŃinută la proba scrisă la disciplina " Limba şi literatura română " din cadrul
examenului de bacalaureat
65. Take care not to cut ….. with that knife . Dacă şi după aplicarea succesivă a celor trei criterii menŃionate, candidaŃii de pe ultimul loc
a) you; b) yourself; c) yours; d) your. care asigură admiterea nu pot fi departajaŃi, atunci toŃi aceştia sunt declaraŃi "ADMIS"

66. Mother won’t let me go to the mountains unless I ….. better grades. My Document's / ŞCOALA DE SUBOFIłERI JANDARMI „Grigore Alexandru Ghica” DRĂGĂŞANI
Telefon: 0250810492 / Fax: 0250810532
a) would get; b) won’t get; c) will get; d) get. Adresa: Drăgăşani, strada I.C. Brătianu, nr. 25, judeŃul Vâlcea
- 30. 08. 2009 -