Sunteți pe pagina 1din 3

DREPT 2017 12. Se dau următoarele expresii: 1.

palmares de
succes, 2. scadenţă de plată, 3. oprobriu
1. Elementul de compunere „tele-” este folosit cu public. Constituie pleonasme:
sensul „la distanţă” în toate cuvintele din seria: a) numai 2;
a) telegar,teleguţă, teleleu; b) numai 1;
b) telescaun, telespectator, teletext; c) toate.
c) telecabină, telemea, telectual. 13. „A clama” are sensul:
2. Adjectivul „parcimonios” are sensul: a) a pune clame;
a) „subiectiv, părtinitor”; b) a se plânge, a striga cu voce ridicată;
b) „zgârcit, excesiv de econom”; c) greşeală pentru „a blama”.
c) „lipsit de profunzime, superficial”. 14. Sunt sinonime cuvintele din seria:
3. Alegeţi seria cu toate formele pleonastice: a) etic, moral, onest;
a) mare hit, de comun acord, foarte inteligent, poate b) copilăros, abil, pueril;
fi probabil; c) devotat, loial, fidel.
b) începe să pornească, site de internet, casele sunt 15. Antonimele cuvântului „antagonism” sunt:
inundate de apă, readuc aici în discuţie; a) contradicţie, opoziţie, contrast;
c) dar însă aşa nu e bine, are vreo aproximativ 1000 b) unitate, coeziune, solidaritate;
de lei, ne revedem din nou, vârful topului. c) ură, duşmănie, rivalitate.
4. Alegeţi seria în care există numai perechi de 16. Cuvântul „arbitrar” se referă la:
sinonime: a) trăsăturile definitorii ale unui arbitru sportiv;
a) indolent = insolent, amiabil = binevoitor, b) un gând sau o faptă produse la întâmplare sau
sorginte = origine; abuziv, fără vreo relaţie cu datele realităţii;
b) consimţământ = asentiment, sepulcru = c) orice decizie a unui arbitru de orice fel, mai
mormânt, colateral = secundar; puţin cel sportiv.
c) coercitiv = constrângător, fortuit = forţat, 17. Alegeţi seria de arhaisme lexicale:
escamota = denatura. a) caftan, bogasier, calemgiu;
5. Sensul verbului „a lapida” este: b) computer, dispecer, stres;
a) „a săpa în piatră pentru a scrie”; c) hulub, filet, ogheal.
b) „a omorî prin lovituri de pietre”; „a arunca cu 18. Sinonimul cuvântului „prudenţă” este:
pietre în cineva (ca pedeapsă)”; a) inadvertenţă;
c) „a fi succint”. b) precauţie;
6. Cuvântul „morbid” are sensul: c) indiferenţă.
a) mortal; 19. O persoană care poate vorbi fără a mişca
b) bolnăvicios; buzele şi gura, dând impresia că vorbeşte din
c) un tip de boală psihică. abdomen se numeşte:
7. Sunt sinonime cuvintele din seria: a) ventriloc;
a) pueril – infantil; a enunţa – a formula; b) ventriculog;
b) emoţionant – abominabil; competent – capabil; c) stomatolog.
c) a dinamiza – a dinamita; enciclopedic – 20. Elementul de compunere „-logie” prezent în
cuprinzător. cuvintele „filologie”, „psihologie” şi „zoologie”
8. Indicaţi sinonimul cuvântului insolenţă: are semnificaţia:
a) atitudine necuviincioasă; a) „înţelepciune”, „isteţime”;
b) atitudine politicoasă; b) „discurs”, „prezentare”;
c) cordialitate. c) „disciplină”, „ştiinţă”.
9. Indicaţi antonimul cuvântului 21. Indicaţi pluralul substantivului „vreme”:
"productivitate": a) „vremuri”;
a) prosperitate; b) „vremi”;
b) lealitate; c) atât „vremuri”, cât şi „vremi”.
c) ineficienţă. 22. Alegeţi seria corectă:
10. „A corobora” înseamnă: a) să abroge, să invoce, să convoce, să provoce;
a) a pune lucrurile cap la cap, a reface imaginea din b) să abroge, să invoce, să convoace, să provoace;
piese de puzzle; c) să abroge, să invoace, să convoace, să provoace.
b) a sprijini, a consolida, a confirma; 23. Alegeţi seria de forme substantivale corecte
c) a înainta o acţiune în instanţă, fără a plăti timbrul de plural:
fiscal. a) excedente, filoane, toiege;
11. Cuvîntul „adagiu” este sinonim cu: b) excendenturi, filonuri, toiaguri;
a) propoziţie; c) excendenţi, filoni, toiage.
b) maximă; 24. Denumesc însuşiri substantivele abstracte
c) adăugare. din seria:
a) prietenie, propagare, vecinătate;
b) amabilitate, bunătate, frumuseţe; a) Am vorbit cu băiatul a cărui părinţi sunt
c) dreptate, rapiditate, tristeţe. profesori;
25. Alegeţi seria în care ambele enunţuri sunt b) Am vorbit cu băiatul ai cărei părinţi sunt
corecte: profesori;
a) Am numai trei cărţi. Nu am decât trei cărţi; c) Am vorbit cu băiatul ai cărui părinţi sunt
b) Am decât trei cărţi. Nu am decât trei cărţi; profesori.
c) Am decât trei cărţi. Nu am numai trei cărţi. 36.Sunt greşite toate formele verbale de
26. Alegeţi seria de adjective cu sens superlativ: indicativ prez., pers. a treia, nr. singular, din
a) anterior, major, minor; seria:
b) extraordinar, grozav, străvechi; a) interferă, excedă, copie;
c) vioi, viu, vital. b) aderă, ignoră, palpită;
27. Alegeţi seria în care toate enunţurile sunt c) perturbă, prelevă, înfiripă.
corecte: 37. Alegeţi seria de forme adjectivale corecte:
a) Cum procedează dragele noastre fiice? Unde a) obeji, difuji, obtuji;
sunt fii noştri? Tractorul s-a oprit în mijlocul viei.; b) ursuji, mofluji, confuji;
b) Cum procedează dragile noastre fice? Unde sunt c) dârji, treji, viteji.
fii noştrii? Tractorul s-a oprit în mijlocul viii.; 38. Alegeţi seria în care enunţurile sunt corecte:
c) Cum procedează dragile noastre fiice? Unde sunt a) Fii cuminte şi nu fii trist! Nu mai ştiu dacă se
fiii noştri? Tractorul s-a oprit în mijlocul viei. merită să fac un masterat.
28. Identificaţi seria de ajective invariabile: b) Fii cuminte şi nu fi trist! Nu mai ştiu dacă merită
a) tenace, greoi, crud; să fac un masterat.
b) atroce, domol, mofluz; c) Fii cuminte şi nu fi trist! Nu mai ştiu dacă se
c) coşcogea, ditamai, doldora. merită să fac un masterat.
29. Identificaţi forma corectă a adverbului: 39. În contextul „Nu se merită să te rişti, întru
a) Participanţii la discuţii au fost puţini numeroşi; cât tot vouă vor pleca angajaţii.” există:
b) La deschidere au venit destui de mulţi studenţi; a) 2 greşeli;
c) Suntem ferm convinşi că acţiunea noastră va b) 3 greşeli;
reuşi. c) 4 greşeli.
30. Forma corectă de genitiv-dativ singular 40. Alegeţi seria în care ambele enunţuri sunt
(articulată cu articol hotărât) a substantivului corecte:
„cunoştinţă” este: a) Bunăvoinţa femeii era aceiaşi de fiecare dată.
a) cunoştinţei; Aceiaşi munţi cutreier, aceleaşi poteci străbat
b) cunoştiinţei; ca un pierde vară.;
c) cunoştinţii. b) Bună-voinţa femeii era aceeaşi de fiecare dată.
31. Alegeţi seria cu toate construcţiile verbale Aceiaşi munţi cutreier, aceleaşi poteci străbat
corecte: ca un pierde vară.;
a) (el) va tace, (el) ar ţinea; c) Bunăvoinţa femeii era aceeaşi de fiecare dată.
b) (el) va apărea, (lui i-)ar plăcea; Aceiaşi munţi cutreier, aceleaşi poteci străbat
c) (el) va cade, (el) ar dispare. ca un pierde-vară.
32. Identificaţi seria de substantive cu forme 41. Alegeţi seria cu toate formele scrise corect:
corecte de dativ-genitiv: a) spăsit, strangulat, spray, ştevie;
a) neregulii, pieţei, laserelor; b) spăşit, ştrangulat, şprei, stevie;
b) neregulei, pieţii, laserilor; c) spăşit, ştrangulat, sprei, ştevie.
c) neregulei, peţii, laserurilor. 42. Care din următoarele serii conţine numai
33. Norma literară actuală acceptă: forme verbale literare:
a) numai forma „derby”; a) (să) ţăcăne, ( să) ciuruiască, ( să) învârtă, (el)
b) numai forma „derbi”; minte;
c) ambele. b) (să) ţăcăne, ( să) ciuruie, ( să) învârtească, (el)
34.Sunt corecte toate construcţiile din seria: minţeşte;
a) „Cine poate acum să animeze atmosfera?” – „De c) (să) ţăcăneze, ( să) ciuruie, ( să) învârtă, (el)
acolo poate să contracte diverse boli.” - „Ei minte.
îşi acordă instrumentele.”; 43. Identificaţi seria de cuvinte scrise corect:
b) „Cine poate acum să anime atmosfera?” – „De a) ideie, epopeie, aleie;
acolo poate să contracteze diverse boli.” - „Ei b) moschee, maree, onomatopee;
îşi acordează instrumentele.”; c) acneie, orhideie, scânteie.
c) „Cine poate acum să animeze atmosfera?” – „De 44. Indicaţi seria corectă:
acolo poate să contracteze diverse boli.” – a) Administraţia Prezidenţială, Parlamentul
„Ei îşi acordă instrumentele.”. României, Teatrul naţional;
35. Identificaţi forma corectă: b) Arcul de Triumf, student la Drept, Palatul
Parlamentului;
c) guvernul României, Institutul de Lingvistică,
Camera deputaţilor.
45. Alegeţi seria în care toate cuvintele sunt
accentuate corect:
a) taxí, butélie, călúgăriţă, dóctoriţă;
b) táxi, butelíe, călugăríţă, dóctoriţă;
c) taxí, butelíe, călúgăriţă, doctoríţă.
46. Sunt corect despărţite în silabe toate
cuvintele din seria:
a) e-chi-li-bris-ti-că, in-vi-o-la-bil, es-pla-na-dă;
b) peh-li-van, cir-cum-spect, scul-ptu-ră;
c) sa-van-tlâc, port-ba-gaj, tran-spor-ta-bil.
47. Corectă este seria:
a) pix, ruxac, mixt;
b) pics, rucsac, micst;
c) pix, rucsac, mixt.
48. Indicaţi în care variantă sunt toate cuvintele
corect scrise:
a) cofeină, afrodiziac, escava, frecvent;
b) cafeină, afrodiziac, excava, frecvent;
c) cofeină, afrodisiac, escava, fregvent.
49. Indicaţi seria care conţine formele
accentuate corect:
a) Moráriu, Oláriu, Rotáriu;
b) Moraríu, Olaríu, Rotaríu;
c) atât Moráriu, cât şi Moraríu; atât Oláriu, cât şi
Olaríu; atât Rotáriu, cât şi Rotaríu.
50. Corect este:
a) precept;
b) percept;
c) ambele.