Sunteți pe pagina 1din 7
Academia de Politie,,Alexandru Toan Cuza” Sesiunea julie-august 2005 LIMBA ROMANA @ Ministerul Administratici i Internelor CONCURS DE ADMITERE, Al 1) Indica seria in care numele sunt corect ordonate alfabetic: a) Balcan B. Calin, Binig C. Costel, Banciu C. Constanta, Boreea A. A. Alecu, Bumb C. Horia, Bunu I. by eecora Anghel, Coculescu N. Nicu, Codin C, Odetta, Codi V. Valentin, Cucu A. Antonia, Culai L orm P. P. Anca, Paloi C. Cornel, Pandaru F, Rodion, Pisicd C. Dorina, Pufulescu A. Ania, Puiu P. 6) Virlan C. Eleonora, Voda I, Ecaterina, Voda D. Elvira, Vraji P. Ana, Vranecanu B. Anca, Vultur P. Cati 2) in cuvantul ploaie exist’: a) un triftong; b) doi diftongi; c) un hiat; 4) doi diftongi gi un iat. 3) Cratima este semn de ortografie cand: a) arat aproximatia; b) este folositi in cuvinte compuse; ©) exprima limitele; 4) arat& o repetitic 4) Din expresia ,,a inghifi..." lipseste cuvantul: a) din end in cand; b) in totalitate; ©) lacom. ¢) lacrimile. 5) Indic& seria care contine numai antonime. a) hamic - indolent; mic - urias; a agrava - a ameliora; fricos - curajos; celibatar - cdsdtorit; bb) cald - rece; umed - useat; a dormi - a adormi; geniu - neghiob; bucurie - tristefe; ) tnar - b&tran; lizibil - citeg; speranfa - nidejde; aproape - departe; a stinge - a aprinde; 4) hamnic - leneg; a merge - a alerga; a semiina - a culege; a incepe - a continua; dau - iau. 6) Indic& seria sinonimicd aledtuitd coreet: a) aspru, erdncen, crud, crunt, cumplit, scorfos, violent; b) cadru, cere, cmp, domeniu, sector, sferd, rama; ©) demonstratie, atestare, certificare, dovedire, intirire, probare; 4) mandru, chipes, fudul, infatuat, infumurat, orgolios, ingdmfat. 7) Precizeazi cazul cuvintelor subliniate din textul: ,Nu te cunoaste nimeni desi mergand alituri, rimanem tot stini, gi cand ne mangai frunt smulgi copacii din camp gi din gradini". (Ion Minulescu) a) N,N,N, Ac, D; b) Ae, Ac, D, Ac, Ac; ©) Ac,N,D,N, D; 4) D,N,D,N, Ac; dar stim c& ne esti frate si holdele bogate si cdnd ne Notii:Ficcareintrebare are o singurl variant de rspuns corect Exemplu de marearerspuns: Rspuns coreet la itrebarce nr... b) a) b) ¢) d) Academia de Politie,,Alexandru Ioan Cuza” Sesiunea julie-august 2005 LIMBA ROMANA @ Ministerul Administratici i Internelor CONCURS DE ADMITERE, Al 8) Alege seria in care nu exist decat forme corecte ale numeralelor: a) gaisprezece, al dou’ miclea, amandorora ) saptisprezece, a doulzecia, amantrei ©) optsprezece, a douizecea, al douizecelea 4) paisprezece, al douaizecilea, amindurora 9) Identifica seria in care toate adjectivele sunt la gradul superlativ absolut: a) bunditate de om; calcul optim; noroe enorm; spectacol splendid; tare cald; b) cat de plicticos egti; raul, rilor; bland din cale-afard; frumoas% de mama focului; ©) ciocolatd extrafina; profit maxim; groaznic de frig; examen prea greu; timbru rarisim; 4) iubire unicd; succes major; program suprainc&rcat; autobuz arhiplin; ofiter superior. 10) Adjectivele subliniate din textul: ,O! Tu, sfituitoarea mea, de azi-nainte, Ce mare esti, bund esti Ce calda esti! (lon Minulescu) sunt la gradul: a) pozitiv; b) superlativ absolut; ©). superlativ relativ; d) comparativ; 11) Sunt de genul neutru toate substantivele din seria: a) ianuarie, dolar, denar, vest, penalty; b) baschet, oind, minge, meci, gut; ©) est, ofsaid, euro, handbal, volei ; 4) tenis, hochei, auz, vaz, nord,; 12) in fraza ,,O sd o roage sa-i imprumute o culegere de teste gi cele doud caiete unde gi-a notat solutiile, desi o carte de gramatica gi alta de istorie cred ca i-ar fi fost mai utile.", cuvintele subliniate sunt, in ordine: ) pronume, pronume, numeral, adjectiv; b) verb, pronume, articol, numeral; ©) pronume, verb, numeral, articol; 4) verb, pronume, numeral, adjectiv. 13) in propozitia ,Fusese martor la mai multe procese ale vecinului su." a) trei parti de propozitie; b) patru parti de propozitic; ©) cinei parti de propozitie; 4d) sase parti de propozitie. exist: NotisFiecareintrebare are o singurl variant de rspuns corect Exemplu de marearerspuns: Rspuns coreet la itrebarca nr... b) a) b) ¢) d) Academia de Politie,,Alexandru Ioan Cuza” Sesiunea julie-august 2005 LIMBA ROMANA @ Ministerul Administratici i Internelor CONCURS DE ADMITERE, Al 14) Identified enungul cor a) O inghetath sau o sticl§ de ap& plat este recomandabilg pe canicula. b) infeleg supararea colegei al cArui rezultat la examen a fost slab, c) Bi trebuiau si fie punctuali la intélnire gi s& nu se faci agteptati de colegi. 4) Toate informatiile care trebuie sf le comunici sunt trecute pe figa de inscriere. 15) Indic& valorile morfologice ale cuvantului a din urmatorul text: ,.Fata a mare, Nicolia, a murit/... gi luia mic i-a dat/ Casa aia, a de sta el in ea." (M. Sorescu) a) prepozifie, verb auxiliar, verb auxiliar, pronume demonstrativ b) adjectiv demonstrativ, prepozitie, prepozitie, adjectiv demonstrativ ) articol demonstrativ, verb auxiliar, verb auxiliar, pronume demonstrativ 4) articol posesiv, articol demonstrativ, articol demonstrati 16) Adjectivul pronominal este corect acordat in enunful: a) Aceiagi colegi din banca a doua intarzie, b) Tu insuti ai dorit si devii politis c) Ble insegi imi ceruseri si le ajut si giseasc§ solutia optimg 4d) Andrei insagi l-a felicitat de ziua onomasticd, 17) in enuntul Jarna trecutd am schiat cuvantul subliniat este: a) adverb de timp; b) adverb de mod; ©) substantiv in acuzativ; d)_ substantiv in nominativ; 18) in fraza ,,Dar ziua care trece gi ma rnegte-n treacat imi umileste edrja gi-mi incovoaie crinii, Si inima urmeaz§ s-atémne ca un lacdt Cu cheile pierdute, la portile luminii". (Tudor Arghe7i), exist, pe léng& alte tipuri de subordonate: a) 3 atributive; b) I completiva directa; ©) I subiectiva; 4) 1 circumstantial& de seop; 19) Indica subordonata circumstantial de cauz& a c&rei regent& este propozitia ,./imi cerea ajutorul./”’ a) ,,Cand nu mai avea nici o alta solutie/""; b) Daca nu mai avea nici o alt solutie/'"; c) ,,{n timp ce nu mai avea alta solutic/'"; 4d) ,,Unde nu mai avea nici o alta soluie/"”, 20) in fraza ,,Are s& vind vremea cAnd o s&-fi dai seama c& dac& vrei si ajungi a reugi in viafé, trebuie s& faci si sacrificii.", exist: a) patru propozitii subordonate; b) cinci propozitii subordonate; c) gase propozitii subordonate; 4) gapte propozitii subordonate. NotisFiecareintrebare are o singurl variant de rspuns corect Exemplu de marearerspuns: Rspuns coreet la itrebarca nr... b) a) b) ¢) d) Academia de Politie,,Alexandru Ioan Cuza” Sesiunea julie-august 2005 LIMBA ROMANA @ Ministerul Administratici i Internelor CONCURS DE ADMITERE, Al 21) in fraza ,,Ar fi trebuincios si se tie cine era preotul, cXci el trebuie si fi fost gi un dascdl sufletese, nu numai un dascal de slove." (T. Arghezi), exist€ in afara principale a) trei subiective gi o cauzala b) patru subiective gio cauzala ) doud subiective so completiva direct 4) dow subiective gi dowd cauzale 22) Indic& propozitia principal regenti din fraza: Fata care cinta la pian, cu insugirea pe care 0 au femeile de a vedea fra si priveascl, observase pe tanrul cu ochelari, care sta in pervazul usii de algturi si singur asculta cu sfinfenie ce canta ea.” (I, Al, Britescu-Voinesti). a) ,.Fata care cénta la pian, cu insusirea..." b) ,Pata...observase pe tindrul cu ochelari c) , Fata...cu insugirea...de a vedea...observase pe tangrul cu ochelari 4) , Fata...observase pe tandrul cu ochelari...gi singur..." 23) Se dau enunfurile: 1. ,,Aga era pe vremea aceea.” 2. ,Auzi, mai lenegule?" 3. .Dar tot de noroc s& se planga cineva ..." 4, .Ba, rispunse lenegul.” 5. ,,Ce-a zis? intreb§ cucoana.” 6. ,.Dar muiefi-s posmagii?" Exist cel putin o propozitie simpli in toate enunfurile indicate in seria: a)2,4,5,6 b)1,2,3,4 0) 4,5, 6 4) 2,4,6 24) in fraza Vrei, vii; nu, nu., exist a) 4 principale; b) 3 principale, | circumstantial conditional’; ©) 2 principale, 2 circumstanfiale condifionale; 4) 2 principale; , indiferent de ordine, urmatoarele tipuri de propozitii 25) Indic& fraza care confine cel putin o propozitie final: a) Ai mancat, s& te tot saturi b) De aceea n-a sosit la vreme, c4 a fost aglomerat{ goseaua. ©) Pentru asta vine, de-mi di o mand de ajutor la invayaturd. 4) Vin gi eu cu tine, c& locuim pe aceeagi strada. 26) Prin contragerea ultimei propozitii subordonate din fraza ,, $i ori oi putea izbuti, ori nu, dar iti figiduiesc c&, odat pomit de la casa dumitale, inapoi nu m-oi mai intoarce, s& stiu bine cl m-oi intalni gi cu moartea in cale." (Ion Creang§), se obfine un: a) atribut; b) complement direct; ©) nume predicativ; 4d) subiect NotisFiecareintrebare are o singurl variant de rspuns corect Exemplu de marearerspuns: Rspuns coreet la itrebarca nr... b) a) b) ¢) d) Academia de Politie,,Alexandru Ioan Cuza” Sesiunea julie-august 2005 LIMBA ROMANA @ Ministerul Administratici i Internelor CONCURS DE ADMITERE, Al 27) in fraza ,,Copilul ezita, negtiind ce prajiturA s&-gi cumpere, fiindu-i team& c& va regreta alegerea nepotriviti.", propozitiile subordonate sunt, in ordine: a) completiva directa, completiva indirect b) circumstantial’ de cauz%, atributiva; ©) cireumstangiala de mod, atributiva; 4) circumstantial de cauz, completiva indirect®. 28) in fraza ,Ceea ce puteam, ceea ce ag fi dorit eu s& fac era s te aplir de o brutal confruntare cu efectele acestei legi.” (Cezar Petrescu), exist& pe Lingg alte tipuri de subordonate: a) dowd atributive b) dows completive directe ©) dou’ predicative 4) doua subiective 29) Indic& fraza care confine cel putin o propozitie subordonati subiectiva: a) A fost plicut la teatru, pacat cA n-ai venit gi tu cu noi b) Lumea este cum o stim cu tofii, $i aga 0 s& rimang. ©) Se danseazi cu plicere, dar totul are gi un sfargit, 4) Totu-i dup& cum fi-ai dorit, aga c{ nu mai fi suparat. 30) Indica fraza care confine cel puin o propoziie cauzaly: a) Aleargi de-mi adu imediat cdxtile imprumutate. b) Cu bund gliint& m-a lisat si-l agtept, si m& enerveze. c) Sosea la ea in fiecare dimineata de-i aducea cate un buchet de flori. 4) Unde a fost neglijent, a pierdut ocazia de a-I felicita de ziua lui. 31) in fraza ,.Vezi c& duhul stia c& de nu va putea nici a treia sear si izbuteascd, apoi trebuia s-gi mute gandul.” (Basm popular) existd indiferent de ordine urmatoarele propozifii subordonate: a) o subiectiva, trei completive directe, o conditionala b) patru completive directe, o concesiva ©) doud subiective, o temporal, doug completive directe 4) o subiectiva, doud completive directe, oud temporale 32) Complementul direct din enungul ,,Colegul meu poate deveni oricdnd un foarte bun atlet" este: a) deveni b) deveni un atlet. ¢) deveni foarte bun 4d) deveni oricand. 33) Subiectul propozitiei: -Mele,mele,ce-ai flicut? (Ion Barbu) este: a) Melc, mele; b) inclus; c) subinteles; 4) mele; NotisFiecareintrebare are o singurl variant de rspuns corect Exemplu de marearerspuns: Rspuns coreet la itrebarca nr... b) a) b) ¢) d) Academia de Politie,,Alexandru Toan Cuza” Sesiunea julie-august 2005 LIMBA ROMANA @ Ministerul Administratici i Internelor CONCURS DE ADMITERE, Al 34) Precizeaz& cAte dintre enunfurile urm&toare contin parti de propozitie exprimate prin substantive in cazul D.: El este de mare ajutor fratilor s&i." ,,Stai locului odati! " ,,-am seris lui Andrei, prietenul meu". ,.Se poart conform asteptirilor mele." a) una; b) dowd; ©) trei; 4) patra, 35) Alege-le dintre urmitoarele parfi de vorbire pe acelea care pot fi termeni regenfi ai unui complement direct, 1. verb tranzitiv, 2. verb intranzitiv, 3. verb la modul gerunziu, 4. verb la modul infinitiv, 5. adverb, 6. numeral, 7. adjectiv, 8. interjectie. a) 1,2,3,4 b)2, 3,4, 5, 6,7 O13, 42,5, 36) in enunful: Ma bizuiam pe colegii mei $i contam pe sprijinul lor in acea situafie dificild., cuvintele subliniate sunt: a) complement direct, complement direct b) complement indirect, complement indirect ©) complement circumstantial de cauza, complement direct 4) complement direct, complement circumstantial de cauza 37) Indic& predicatul propozitici ,.Intenfia lui era de a-l avertiza asupra pericolului actiunii sale.": a) era; b) cra aavertiza, c) era de a avertiza; d) era de a-l avertiza; 38) in enunful: La examenul cel mic, Budulea Taichii a iegit al cincilea (1, Slavici), cuvantul subliniat este: a) atribut adjectival; b) complement circumstantial de mod; ¢) nume predicativ; d) complement circumstantial de loc; 39) in textul ,Jar Tudor cu sofia lui Anifa, $i Mibu gi tofi ceilalfi rizdsi au fost urgisiti gi prigonii, dar s- au tinut cu trie.” (M. Sadoveanu) exist: a) trei predicate verbale b)doua predicate verbale gi un predicat nominal ©) un predicat verbal gi un predicat nominal 4) un predicat verbal si doud predicate nominale NotisFiecareintrebare are o singurl variant de rspuns corect Exemplu de marearerspuns: Rspuns coreet la itrebarca nr... b) a) b) ¢) d) Academia de Politie,,Alexandru Toan Cuza” Sesiunea julie-august 2005 LIMBA ROMANA @ Ministerul Administratici i Internelor CONCURS DE ADMITERE, Al 40) in textul: ,,Si cum li se varsa din suflet prisosul sfintei bucurii, Batranii magi de-odinioard pareau acuma trei copii..." (Vasile Voiculescu), exist: a) 2 atribute; b) 3 atribute; ) 4 atribute; d) 5 atribute; 41) Existi atribute adjectivale in enunfurile: 1, Locuieste la etajul al treilea, 2, Era cuprins de un adane sentiment de admiratie. 3. Cativa colegi de clasi vor susfine gi ei examen la Academia de Polifie. 4. Rezultatele concursului se vor da in ordinea descrescanda a mediilor. a) 1,2,3,4; »)2,3,4; ©) 3,4; a2 42) in textul: Val de brumd argintie/Mi-a impodobit gradina,/Firelor de lamaita/Li se uscd radacina. (O. Goga), cuvintele subliniate sunt: a) subiect, subiect, complement direct; b) subiect, complement direct, complement direct; ©) subiect, complement direct, subiect; 4) complement direct, subiect, subiect; 43) in fraza ,,Desigur c&-i mai bine ca fratele thu si respecte legea, pentru cd altminteri va fi vai de el: o si regrete c& nu fi-a ascultat sfatul!”, exist, indiferent de ordine: ) un predicat verbal gi trei predicate nominale; b) trei predicate verbale gi dova predicate nominale; ©) doud predicate nominale gi doud predicate verbale; 4) dovd predicate nominale gi patru predicate verbale, 44) in enuntul Care este noul tau coleg de banca? , cuvantul subliniat este: a) subiect; b) nume predicativ; ©) complement circumstantial de mod; ¢) atribut pronominal; 45) Alege-le dintre urmitoarele parti de vorbire pe acelea prin care se poate exprima complementul direct: 1. substantiv, 2. pronume relativ, 3. numeral adverbial, 4. numeral multiplicativ, 5. numeral ordinal, 6. adjectiv, 7. adverb, 8. verb la infinitiv, 9. verb la participiu, 10. verb la gerunziu, a) 1,2,3,4,5 b) 1, 2,5,8, 10 ©)7, 8,9, 10 d) 1,4,5,8,9 NotisFiecareintrebare are o singurl variant de rspuns corect Exemplu de marearerspuns: Rspuns coreet la itrebarca nr... b) a) b) ¢) d)

S-ar putea să vă placă și