Sunteți pe pagina 1din 3

ROMÂNIA 22.

Nu se despart la capăt de rând: a) cuvintele compuse din abrevieri; derivatele cu


MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE prefixul „în-”; cuvintele scrise cu cratimă; b) cuvintele compuse din abrevieri literale;
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE abrevierile curente; numeralele ordinale notate prin cifre; c) numeralele ordinale
ŞCOALA DE AGENŢI DE POLIŢIE „VASILE LASCĂR” CÂMPINA notate prin cifre; numele proprii de persoană, două vocale alăturate.
COMISIA DE ADMITERE 23. Sunt corect accentuate toate cuvintele din seria: a) dúşman, cúmul, avaríe;
- sesiunea august-septembrie 2008 - b) sosíe, Cotnári, zeróuri; c) carácter, scrupúl, regizór.
24. Formele corecte de imperativ ale verbului „a fi” se regăsesc în seria: a) Fi! Nu fii!;
VICEPREŞEDINTELE COMISIEI b) Fii! Nu fi!; c) Fii! Nu fii!.
DE ADMITERE A ŞCOLII 25. Prezentul verbelor „a scrie”, „a veni”, „a şti” la persoana a II-a singular este corect în
Comisar şef seria: a) scrii, vii, ştii; b) scri, vii, şti; c) scri, vi, şti.
26. Cuvântul „o”, din enunţul: „Într-o dimineaţă ei au plecat” este: a) articol nehotărât;
MANEA CONSTANTIN b) adjectiv pronominal nehotărât; c) pronume personal.
27. Formele corecte de genitiv-dativ, articulate hotărât, ale substantivelor se regăsesc
LUCRARE SCRISĂ în seria: a) Felicia, vinei, pasăre - lirei; b) lui Felicia, vinii, păsării - lirei; c) Feliciei,
LA DISCIPLINELE LIMBA ROMÂNĂ ŞI LIMBA ENGLEZĂ vinii, păsării - liră.
VARIANTA I 28. Valoarea morfologică a lui „a” din enunţurile: „Miroase a cozonac”; „A de colo e
mama”; „A plecat în inspecţie” este, în ordine: a) prepoziţie, pronume demonstrativ,
Pentru fiecare întrebare sau problemă a testului de cunoştinţe sunt prevăzute verb auxiliar; b) articol posesiv, articol demonstrativ, prepoziţie; c) articol posesiv,
trei variante de răspuns notate cu litere de la a la c; dintre aceste trei variante una şi prepoziţie, interjecţie.
numai una singură reprezintă răspunsul corect. 29. În enunţul „Na-ţi-o friptă!” cuvântul „o” este: a) pronume personal cu valoare neutră;
Marcaţi cu semnul „X” pe Foaia de răspuns în dreptul numărului întrebării şi a b) pronume personal, caz A; c) pronume personal, caz D.
literei corespunzătoare pe care o consideraţi răspuns corect. Celelalte două spaţii 30. Nu au grad de comparaţie toate adjectivele din seria: a) strămoşesc, cubic, inferior;
baraţi-le cu câte o linie orizontală în fiecare căsuţă. b) cuminte, oblic, drept; c) familiar, identic, silitor.
Exemplu: 31. Sunt invariabile toate adjectivele din seria: a) ferice, locvace, motrice; b) sagace,
perspicace, atroce; c) locvace, sagace, ferice.
Nr. a b c
întreb.
32. În enunţul „Doi se ceartă, al treilea se uită la ei”, termenii subliniaţi sunt, în ordine:
1 - - a) numeral cardinal, subiect, caz N; numeral ordinal, atribut, caz G; b) numeral
2 - - cardinal, subiect, caz N; numeral ordinal, subiect, caz N; c) numeral cardinal,
complement direct, caz A; numeral cardinal, subiect, caz G.
Dacă la corectare se constată că sunt înscrise mai multe semne de „X” în dreptul 33. În enunţul „Am învăţat înzecit”, cuvântul subliniat este: a) numeral adverbial;
unei întrebări, sau în aceeaşi căsuţă sunt marcate şi „X” şi „-„ (exemplu: X), răspunsul b) numeral multiplicativ; c) numeral fracţionar.
nu este luat în considerare (este anulat). 34. În enunţurile (1) „Desigur că va reuşi”; (2) „E bine să iei examenul”; (3) „Ai reuşit,
De asemenea, pe Foaia de răspuns nu sunt admise ştersături, modificări, desigur!” cuvintele subliniate sunt, în ordine: a) (1) adverb predicativ, predicat
adăugiri sau orice alte însemnări care pot produce confuzie în apreciere. La verificarea verbal; (2) adverb, nume predicativ; (3) adverb, fără funcţie sintactică; b) (1) adverb
corectitudinii răspunsurilor, existenţa situaţiilor care induc interpretări asupra variantei predicativ, predicat nominal; (2) adverb predicativ, predicat verbal; (3) adverb
de răspuns prezentate, atrage anularea răspunsului respectiv, indiferent dacă – printre nepredicativ, fără funcţie sintactică; c) (1) adverb nepredicativ, fără funcţie
însemnele făcute – este marcat şi răspunsul corect. sintactică; (2) adverb, subiect; (3) adverb predicativ, predicat verbal.
35. Seria care conţine prepoziţii specifice cazului genitiv este: a) înaintea, deasupra,
I. LIMBA ROMÂNĂ
contra; b) asupra, contrar, conform; c) împotriva, contra, potrivit.
1. Marchează seria care conţine numai termeni care aparţin masei vocabularului:
36. În enunţurile: (1) „Toamna s-a aşternut pe neaşteptate”. (2) „Va reuşi la Paştele
a) crater, megieş, hatman; b) apă, masă, pâine; c) picior, gură, ochi.
cailor”. (3) „Plantase pomi din loc în loc”. sintagmele subliniate sunt în ordine: a) (1)
2. Marchează seria care conţine toate cuvintele scrise corect, conform normelor limbii
substantiv cu prepoziţie, funcţie sintactică de complement circumstanţial de timp;
române literare: a) strugure, arbore, viezure; b) greiere, graure, mugure;
(2) substantiv cu prepoziţie, funcţie sintactică de complement circumstanţial de timp
c) macrameu, gips, ierbivor.
+ substantiv / atribut substantival genitival; (3) locuţiune adverbială, funcţie
3. Marchează seria care conţine numai cuvinte de bază: a) bunic, a desface,
sintactică de complement circumstanţial de loc; b) (1) substantiv cu prepoziţie,
desfrunzit; b) zarvă, păienjeniş, primăvară; c) moş, a face, groapă.
funcţie sintactică de complement circumstanţial de timp; (2), (3) locuţiuni adverbiale:
4. Marchează seria care conţine numai forme corecte: a) a tăcea, a plăcea, a zăcea;
complement circumstanţial de timp, complement circumstanţial de loc; c) locuţiuni
b) a tace, a place, a zăcea; c) a tace, a plăcea, a zace.
adverbiale cu funcţie sintactică de: (1) complement circumstanţial de mod, (2)
5. Marchează enunţul în care cuvântul „picior” are sens secundar: a) Pe Mihai îl durea
complement circumstanţial de timp, (3) complement circumstanţial de loc.
piciorul; b) Piciorul podului s-a surpat; c) "Pe-un picior de plai / Pe-o gură de rai".
37. În enunţurile: „Măi femeie, taci!”; „E vai de el!”; „Halal bunătate!” cuvintele subliniate
6. Cuvântul „tremurau“ din enunţul: „Luminile din vale tremurau subţire ca un preludiu
sunt, în ordine: a) interjecţie fără funcţie sintactică; interjecţie, nume predicativ;
de harfe” are: a) sens propriu; b) sens figurat; c) sens secundar.
interjecţie, atribut; b) adverb, apoziţie; interjecţie, complement direct; substantiv,
7. Seria cu toate cuvintele obţinute numai prin derivare cu sufixe este: a) căruţaş,
atribut; c) interjecţie fără funcţie sintactică; interjecţie, subiect; verb, predicat verbal.
tractorist, tineret; b) răzbunare, metrou, reclamagiu; c) băietan, căsoi, înflorit.
38. În enunţul: „I-ai mărturisit secretul cui nu apreciază” elementul de relaţie subliniat
8. Seria care conţine substantive mobile este: a) român, turc, grec; b) băiat, mireasă,
este: a) adverb relativ fără funcţie sintactică; b) pronume relativ, subiect;
frate; c) inginer, libelulă, ştiucă.
c) pronume relativ, complement indirect.
9. Sunt corecte toate formele de plural din seria: a) parbrize, ghişee, brice;
39. În enunţul: „- Aşa-i că s-o diochet vremea? zise unul dintre plăieşi oftând”. secvenţa
b) parbrizuri, ghişeuri, brice; c) parbrizuri, ghişee, briciuri.
subliniată, marcată prin punctuaţie, reprezintă: a) o propoziţie principală incidentă;
10. Sunt compuse toate cuvintele din seria: a) anglofil, teleghidat, M.I.R.A.; b) O.N.U.,
b) o apoziţie dezvoltată; c) o propoziţie subordonată incidentă.
înarmat, Baia Mare; c) viţă-de-vie, refacere, prim-ministru.
40. În enunţul: Ce mai calea-valea, s-a hotărât să meargă - nu-i aşa? - la examen.
11. Marchează enunţul în care există cel puţin un cuvânt care şi-a schimbat valoarea
există: a) două semne de ortografie, şase semne de punctuaţie; b) cinci semne de
gramaticală: a) Binele învinge răul întotdeauna; b) Stăm bine cu timpul?; c) De bine
ortografie, trei semne de punctuaţie; c) trei semne de ortografie, cinci semne de
ce îi era, se împlinise.
punctuaţie.
12. Marchează seria în care toţi termenii aparţin aceleiaşi familii lexicale: a) floare,
41. Marchează enunţul în care punctul este utilizat corect ca semn ortografic: a) „Am
florar, inflorescenţă; b) frate, fratricid, fratern; c) viaţă, vieţuitoare, vieţuire.
cumpărat două kg. de mere”.; b) „L-a cunoscut în luna mai, a.c.”.; c) „În
13. Seria care conţine numai neologisme este: a) vătaf, seif, weekend; b) dizident,
componenţa apei intră H. şi O.”.
copârşeu, camping; c) actualitate, politeţe, slogan.
42. Alege enunţul corect: a) I-aţi văzut cum s-au prezentat, dom’le?; b) S-au dus săi
14. Sunt scrise corect neologismele din seria: a) sandwich, sumit, crenvuşti; b) sandivici
aducă actele de la fii să-i; c) Da-r-ar să de-a sănătatea în v-oi!.
/ sendviş, summit, crenvurst; c) sandviş / sendvici, summit, cremvurşti.
43. În enunţul: „Nu mai aduce bucurii, aduce necazuri ...” raportul sintactic stabilit între
15. Termenii „campanie / companie”, „deferenţă / diferenţă”, „libret / livret” se află în
cele două propoziţii este: a) coordonare prin juxtapunere; b) coordonare
relaţie semantică de: a) polisemie; b) paronimie; c) omonimie.
adversativă (prin omiterea conjuncţiei „ci”); c) subordonare prin juxtapunere.
16. Sinonimul termenului subliniat din enunţul: „A plecat fortuit” este: a) forţat;
44. În enunţul: „Cine seamănă vânt, acela culege furtună!” virgula marchează:
b) obligat; c) întâmplător.
a) antepunerea subiectivei; b) coordonarea prin juxtapunere; c) o apoziţie.
17. Antonimele termenilor: „vindicativ”, „original”, „a emigra” se află, în ordinea dată, în
45. În fraza: „ Te sfătuiesc să fii curajos şi să nu-ţi spui gândurile supărătoare, căci
seria: a) bolnav, originar, a migra; b) paşnic, fals, a imigra; c) împăciuitor, genuin, a
astfel îi vei întrista pe cei care te iubesc, mâhnindu-i”. există: a) cinci propoziţii,
migra.
două principale şi trei subordonate; b) şase propoziţii, două principale şi patru
18. Marchează seria care conţine numai locuţiuni: a) chit că; câine - câineşte; în jurul;
subordonate; c) cinci propoziţii, o principală şi patru subordonate.
b) târâş - grăpiş; măcar să; în faţa; c) ca să; nitam - nisam; de jur împrejurul.
46. În fraza: „Tot ce se vedea de la fereastră era cartierul nostru”. elementul regent al
19. Seria care conţine numai pleonasme este: a) memoriu scris, mahala mărginaşă,
subordonatei este: a) „Tot ce se vedea”; b) „Tot”; c) „Tot era cartierul nostru”.
noxă dăunătoare; b) nobleţe aristocratică, port naval, monument funerar; c) plan de
47. Enunţul „Omule, timpul trece!” reprezintă: a) o propoziţie dezvoltată, enunţiativă,
viitor, harta mapamondului, peisaj montan.
propriu-zisă; b) o propoziţie simplă, enunţiativă, exclamativă; c) o propoziţie
20. Sensul corect al expresiilor: „a pune mâna”, „a prinde pe cineva cu mâţa-n sac”, „a
dezvoltată, enunţiativă, imperativă.
se uita ca mâţa-n calendar” se regăseşte în seria: a) a fura, a surprinde, a nu
48. În fraza: „Să pierzi actele de identitate înseamnă că trebuie să te adresezi organelor
pricepe nimic; b) a pipăi, a înhăţa, a o încurca; c) a prinde, a muştrului, a insista.
de poliţie”. există, în ordine: a) SB, PP, PR, SB; b) CD, PP, PR, CD; c) SB, PP, SB,
21. Sunt despărţite corect în silabe toate cuvintele din seria: a) pun-ctaj, san-cţi-u-ne,
CD.
piu-ne-ză; b) punct-aj, sancţ-i-u-ne, pi-u-ne-ză; c) punc-taj, sanc-ţi-u-ne, piu-ne-ză.
49. În fraza: „ - Ce-ţi poartă cioarele picioarele, vântul, părul, orbii ochii, de te-ai abătut a) the / - / the; b) a / - / the; c) - / the / -.
pe la casa mea?” există: a) trei propoziţii principale coordonate juxtapuse şi una 82. We suggested ... to the Lake District as it would be the best place to find hotel
subordonată prin joncţiune; b) o propoziţie principală şi una subordonată prin rooms each night.
joncţiune; c) două propoziţii principale coordonate juxtapuse şi două subordonate a) to go; b) going; c) having gone.
prin joncţiune. 83. He regretted ... lies to his parents when he was young.
50. Subordonatele din fraza „Nu e prea târziu ca omenirea să ia atitudine şi nu este, a) to tell; b) telling; c) to be telling.
mai ales, prea târziu ca ea să rezolve problemele mediului”. sunt: a) predicative; 84. Last June my brother ... a car. He had an old scooter before, but it ... several times
b) circumstanţiale de scop; c) consecutive. during the spring.
51. În enunţul: „Astfel sosi timpul când bruma cade şi vântul scutură frunzele copacilor”. a) wanted to buy / had broken down;
există subordonate: a) circumstanţiale de timp; b) atributive; c) consecutive. b) wanted buying / was breaking down;
52. În fraza: „ Fata se uită la el gândindu-se cum intră cineva de bunăvoie în conflicte, c) liked to buy / was breaking up.
cum începe să mintă şi să se prefacă”. există: a) două subordonate completive 85. He said he ... me up tonight.
indirecte juxtapuse şi două completive directe coordonate copulativ; b) două a) may ring; b) might ring; c) may have rung.
subordonate completive circumstanţiale de mod juxtapuse şi două subiective 86. I ... asleep while I was working because it took me a long time to realise that the
coordonate copulativ; c) patru subordonate completive directe, două juxtapuse şi telephone ....
două coordonate copulativ. a) ought to fall / rang; b) had to fall / has rung; c) must have fallen / was
53. În fraza: „Mergea în vârful picioarelor să nu cumva să-l trezească”. subordonata ringing.
este: a) circumstanţială de cauză; b) circumstanţială de scop; c) circumstanţială 87. My boss ... on holiday tomorrow and he ... arrange everything before he ....
concesivă. a) is going / wants me to / leaves;
54. În frazele: „Să alerge tot pământul şi om ca el nu găseşte”, „A luat examenul, chit că b) shall go / wants me to / will leave;
nu a învăţat”. subordonatele sunt: a) consecutivă, concesivă; b) concesive; c) shall be going / wants that I / shall leave.
c) condiţională, concesivă. 88. While I was walking down the street the other day, somebody asked me ....
55. În enunţul: „Dacă te-ai băgat în joc, trebuie să joci”. subordonatele sunt, în ordine: a) what was the time; b) what the time was; c) what is the time.
a) condiţională, completivă directă; b) cauzală, completivă directă; c) condiţională, 89. They said I ... manage to mend it myself.
subiectivă. a) won't; b) wouldn't; c) don't.
56. În enunţurile: „Mi-e somn”. „Plouă”. „Vino mâine!” subiectele sunt: a) „mi”; inclus; 90. I've just seen Mary ... the village.
subînţeles; b) „somn”; nedeterminat; inclus; c) nedeterminat; neexprimabil; inclus. a) to walk towards; b) walking towards; c) walking against.
57. În enunţurile: „E ceaţă”. „El e din Buzău”. „Problema este de vei reuşi”. „Au fost
crescuţi de bunici”. predicatele sunt, în ordine: a) nominal, verbal, nominal, nominal;
b) verbal, verbal, nominal incomplet, verbal; c) verbal, nominal, nominal incomplet, Note:
nominal. 1. – Timp de lucru: 180 minute;
58. Marchează enunţul, în care se realizează acordul gramatical: a) „A fost o dată un 2. – Punctajul maxim al lucrării scrise: 90 de puncte – (fiecare răspuns corect este
moş şi o babă”.; b) Ioana, George şi Mihai vor să devină poliţişti.; c) O mulţime de apreciat cu 1 p.);
candidaţi au sosit la examen. 3. – Admiterea se face în limita numărului de locuri aprobat pentru sesiunea de
59. În enunţul: „Câţiva prieteni ai lui i-au urat succes”. sintagma subliniată este: admitere august-septembrie 2008 – în ordinea strict descrescătoare a punctajului
a) atribut adjectival (pronume posesiv) cazul G; b) atribut pronominal (pronume obţinut. Punctajul de admitere nu poate fi inferior unei valori cumulate de 40 de puncte;
personal) cazul G; c) atribut adjectival (pronume personal) cazul G. 4. – Aprecierea probei se face prin calificativul „ADMIS” / „Neadmis”.
60. Următoarele formule / clişee sunt întâlnite în cerere: a) „Domnule ...”; 5. – În cazul existenţei pe ultimul loc care asigură admiterea în limita numărului de
„Subsemnatul/a, ...,”; b) „Încheiat, astăzi ...”; „Educaţie şi formare”; c) „Dragă ...”; locuri scos la concurs a mai multor candidaţi cu punctaje egale, departajarea lor se
„Cu stimă”. realizează folosind, în ordine, următoarele criterii:
a) media generală obţinută la examenul de bacalaureat;
b) media generală a anilor de şcolaritate din perioada învăţământului liceal;
II. LIMBA ENGLEZĂ c) nota obţinută la „Limba şi literatura română” din cadrul examenului de
61. It's time you ... if you will come or stay. bacalaureat (media notelor obţinute la proba orală şi proba scrisă).
a) decided; b) have decided; c) will decide. Dacă şi după aplicarea succesivă a celor trei criterii menţionate, candidaţii de pe
62. She wishes she ... to see that play last night. ultimul loc care asigură admiterea nu pot fi departajaţi, atunci toţi aceştia sunt declaraţi
a) would have gone; b) went; c) had gone. „ADMIS”.
63. Who is ... tolerant? Mr. or Mrs. Brown?
a) the most; b) as; c) the more.
64. The more carefully you read, ... you'll understand the book.
a) best; b) the better; c) the best.
65. Could you give me ... more milk in my tea?
a) a little; b) many; c) a few.
66. There is hardly ... wine left.
a) some; b) no; c) any.
67. We had to queue for nearly two hours, and ....
a) neither had he; b) so did he; c) so should he.
68. The journey was ... longer than I thought it would be.
a) farther; b) very; c) much.
69. No sooner ... his umbrella than it began to rain again.
a) had he closed; b) has he closed; c) did he close.
70. The new theatre ... next month.
a) has been opened; b) will be opened; c) was opened.
71. Suppose you ... the exam, what would you do?
a) failed; b) would fail; c) have failed.
72. They were ... nice people that everybody enjoyed their company.
a) so; b) such; c) such a.
73. I ... my mother to sew up the hole in my shirt.
a) made; b) had; c) got.
74. She spends ... money on clothes.
a) a large amount of; b) a couple of; c) a great number of.
75. ... of these two records do you like best?
a) which; b) who; c) whose.
76. Let's visit the museum, ...?
a) shall we; b) will you; c) do we.
77. She was very tired, ... she couldn't sleep.
a) although; b) despite; c) yet.
78. I had my car ... yesterday.
a) mend; b) mending; c) mended.
79. If I had got up earlier, I ... the train.
a) didn't miss; b) wouldn't have missed; c) won't have missed.
80. If he ... so much in his early career, he wouldn’t be so rich now.
a) didn't work; b) hadn't worked; c) wouldn't work.
81. We've decided to go to ... Canary Islands on holiday. Last year we went to ... Crete
and liked ... people there very much.
GRILĂ DE CORECTARE
Numele
Test de cunoştinţe la Concursul de admitere în Şcoala de Prenumele tatălui
Agenţi de Poliţie Prenumele
la Limba română şi Limba ENGLEZĂ - V1 Judeţul
Sesiunea August – Septembrie 2008 Cod concurs
CORECTORI: Semnături corectori:
1. 1.
2. 2.
Număr de puncte obţinute:
Cifre Litere . Seria SAPVLC Numărul _________________________

Nr. Nr. Nr.


întrebare a b c întrebare a b c întrebare a b c
1 31 61
2 32 62
3 33 63
4 34 64
5 35 65
6 36 66
7 37 67
8 38 68
9 39 69
10 40 70
11 41 71
12 42 72
13 43 73
14 44 74
15 45 75
16 46 76
17 47 77
18 48 78
19 49 79
20 50 80
21 51 81
22 52 82
23 53 83
24 54 84
25 55 85
26 56 86
27 57 87
28 58 88
29 59 89
30 60 90

Am luat la cunoştinţă că am obţinut puncte. Semnătura candidatului


Martor asistent Semnătura martorului
Cod concurs martor
SUPRAVEGHETORI: Semnături supraveghetori:
1. 1.
2. 2.