Sunteți pe pagina 1din 2

ROMÂNIA 13.

Sunt corecte toate cuvintele din seria:


MINISTERUL ADMINISTRAłIEI ŞI INTERNELOR a) muchie, ridiche, minge, disident, deziderat;
JANDARMERIA ROMÂNĂ b) muchie, ridichie, minge, disident, desiderat;
c) muchie, ridichie, minge, disident, deziderat;
d) muchie, ridichie, minge, disident, deziderat.
14. Sunt corecte toate formele de G-D din seria:
ŞCOALA DE SUBOFIłERI JANDARMI „Grigore Alexandru Ghica” DRĂGĂŞANI
a) bunicăi, Ńigancei, maicei, Ńărancei; b) bunicii, Ńigăncii, maicii, Ńărăncii;
COMISIA DE ADMITERE
- învăŃământ postliceal - c) bunichii, Ńigăncii, maichii, Ńărancăi; d) bunicăi, Ńigancei, maichii, Ńărancii.
- sesiunea august 2009 - 15. Expresia “a se da în……..” se completează:
a) stampă; b) stângă; c) strâmbă; d) stambă.
VICEPREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE
Locotenent-colonel 16. Locuitorul oraşului Sinaia se numeşte:
a) sinaiot; b) sinăian; c) sinaiez; d) siamez.
Cîrjan Dumitru 17. Grobian nu înseamnă:
a) cocoşat; b) necioplit; c) grosolan; d) bădăran.
18. Este corect enunŃul:
TEST DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR a) Romanul debutează cu descrierea drumului. b) Satul a fost decimat până la unul.
IN CADRUL CONCURSULUI DE ADMITERE IN SCOLILE POSTLICEALE ALE c) În nordul Ńării a căzut brumă. d) În continuare urmează un film de aventuri.
JANDARMERIE ROMANE
LA DISCIPLINELE LIMBA ROMANĂ ŞI LIMBA FRANCEZĂ 19. Sunt substantive epicene cuvintele din seria:
a) girafă, lebădă, elefant, cocostârc; b) bou, vacă, gâscă, curcan;
c) lup, leu, tigru, iepure; d) găină, vulpe, urs, canar.
VARIANTA – I – 20. AlegeŃi funcŃia sintactică a cuvântului subliniat: „Plecarea lui de acolo
i-a nemulŃumit.”
Pentru fiecare întrebare sau problemă a testului de cunoştinŃe sunt prevăzute a) nume predicativ; b) complement direct;
patru variante de răspuns notate cu litere de la a la d; dintre aceste patru variante una c) atribut adverbial; d) subiect.
si numai una singură reprezintă răspunsul corect. 21. Valoarea morfologică a cuvântului subliniat din enunŃul: „Vine cineva şi pe la
MarcaŃi cu semnul „ X ” pe Foaia de răspuns în dreptul numărului întrebării / noi” este :
problemei şi a literei corespunzătoare pe care o consideraŃi răspuns corect. Celelalte a) pronume nehotărât; b) pronume personal;
patru spaŃii baraŃi-le cu o linie orizontală. c) pronume posesiv; d) pronume relativ.
Exemplu:
22. PrecizaŃi funcŃia sintactică a cuvântului iarna din propoziŃia „Iarna ninge”:
Nr.
a b c d a) complement direct; b) complement circumstanŃial de timp;
întreb.
c) atribut pronominal; d) subiect.
1 — — —
23. În enunŃul: “Prietenul meu este nespus de vesel.” structura subliniată este:
2 — — —
a) pronume posesiv, caz acuzativ; b) adverb+prepoziŃie+adjectiv;
Dacă la corectare se constată că sunt înscrise mai multe semne de „ X ” în
c) adjectiv la gradul superlativ absolut; d) locuŃiune prepoziŃională+adjectiv.
dreptul unei întrebări, sau în aceeaşi căsuŃă şi „ X ” şi „—
— ” (exemplu: X ), răspunsul
nu este luat în considerare (este anulat). De asemenea, pe Foaia de răspuns nu 24. InterjecŃia din enunŃul „E vai de tine!” are funcŃia sintactică de:
sunt admise ştersături, modificări sau adăugiri care pot produce confuzie în apreciere. a) nume predicativ; b) complement direct;
c) predicat verbal; d) atribut adjectival.
I. LIMBA ROMÂNĂ 25. PrepoziŃiile şi locuŃiunile prepoziŃionale asupra, contra, împotriva, în faŃa cer:
a) cazurile genitiv şi dativ; b) numai cazul genitiv;
1. Sinonimele adjectivului „ambiant” sunt: c) cazurile dativ şi acuzativ; d) numai cazul dativ.
a) ambiental, înconjurător; b) îmbietor, primitor;
c) agreabil, atrăgător; d) natural, neartificial. 26. În enunŃurile: „Ea a rămas neschimbată .” „Ea este doctoriŃă.”
„El a devenit important.” „Copilăria înseamnă bucurie.” verbele subliniate sunt:
2. Cuvântul „altruist” este: a) copulative; b) auxiliare;
a) regionalism; b) neologism; c) predicative impersonale; d) predicative personale.
c) arhaism; d) termen tehnico-ştiinŃific.
27. Cuvântul ce este pronume relativ în enunŃul:
3. Varianta în care toate cuvintele sunt derivate cu sufixe diminutivale este: a) Ce frumoasă eşti! b) Nu ştiu ce s-a întâmplat.
a) aluniŃă, nojiŃă, doctoriŃă, gingaş; b) căruŃaş, băieŃaş, viforniŃă, păuniŃă; c) Ce este pronume. d) Ce notă ai luat?
c) fluturaş, portiŃă, fetiŃă, ciobănaş; d) păunaş, primăriŃă, plinuŃă, păuniŃă.
28. În enunŃul: „A câştigat înzecit.” numeralul este:
4. Câte litere şi câte sunete sunt în cuvântul „xerox” a) adverbial; b) fracŃionar;
a) cinci litere şi şapte sunete; b) cinci litere şi şase sunete; c) multiplicativ; d) cardinal.
c) cinci litere şi cinci sunete; d) cinci litere şi patru sunete.
29. IndicaŃi enunŃul în care verbul este la diateza pasivă:
5. Sensul expresiei „a tăia nodul gordian” este corect în: a) Ei au fost la munte. b) Alpiniştii sunt obosiŃi.
a) mărul lui Adam; c) Astăzi este duminică. d) Poezia este memorată de copil.
b) punct esenŃial de care depinde soluŃionarea unei probleme;
c) a suporta cu amărăciune o durere, o umilinŃă; 30. Verbul la supin din enunŃul: „Merge la scăldat.” are funcŃia sintactică de:
d) a recurge la un mijloc extrem pentru rezolvarea unei situaŃii dificile. a) complement circumstanŃial de loc; b) subiect;
c) complement indirect; d) nume predicativ.
6. Sunt formate prin mijloace interne de îmbogăŃire a vocabularului, toate cuvintele din
seria: 31. În enunŃul: “Ochii lui băteau în verde”. – în verde este:
a) consecvent, fântână, justiŃiar, roşu; a) complement circumstanŃial de mod, substantiv; b) complement indirect, substantiv;
b) antiuman, decolorant, precontractual, TAROM; c) complement circumstanŃial de mod, adjectiv; d) complement indirect, adjectiv.
c) gestiune, idilă, martor, influenŃă; 32. În enunŃul: „Eu am citit o carte, iar tu ai citit altă carte.”- o este:
d) diagramă, idol, fără, termal. a) adjectiv pronominal nehotărât; b) pronume personal;
7. AparŃin aceleiaşi familii lexicale cuvintele din seria: c) interjecŃie; d) articol nehotărât.
a) soare, însori, însura, solar; b) fapt, făptaş, înfăptuire, făptuitor; 33. În enunŃul: “S-a trezit dis-de- dimineaŃă.”, sintagma subliniată este:
c) repeta, repertor, repetent, repetiŃie; d) impune, impunător, impozit, impus. a) locuŃiune conjuncŃională; b) locuŃiune prepoziŃională;
8. GăsiŃi seria în care există numai cuvinte polisemantice: c) locuŃiune verbală; d) locuŃiune adverbială.
a) filtru, parc, delfin, patrie; b) mobilier, familial, clădire, căsnicie; 34. În propoziŃia: “Avea un grai nespus de dulce.“ adverbul subliniat este la gradul
c) sol, volan, ton, inimă; d) statuar, bancă, altruist, mercenar. de comparaŃie:
9. ÎnŃelesurile expresiilor “a sta în cumpănă” (1) şi „slab de inimă” (2) sunt: a) comparativ de superioritate ; b) superlativ absolut;
a) a şovăi în luarea unei hotărâri(1), milos, influenŃabil(2); c) comparativ de egalitate; d) superlativ relativ de superioritate.
b)a urî din suflet (1), firav, bolnăvicios (2); 35. PrecizaŃi valoarea morfologică a cuvântului subliniat: „Ascultându-l,
c)a avea suflet rău (1) gingaş, delicat (2); mă gândeam în altă parte.”:
d) a avea fire de artist (1),servil (2). a) complement circumstanŃial de timp; b) complement circumstanŃial de mod ;
10. Indică varianta în care paronimele sunt incorect folosite în contexte: c) complement circumstanŃial de loc; d) atribut verbal.
a) Eu sunt solidar cu cei oneşti. Geniul este solitar şi neînŃeles. 36. RecunoaşteŃi tipul subordonatei din fraza: ”Nu s-a gândit cine îl aşteaptă.”
b) Biografia poetului este necunoscută. Bibliografia şcolară este obligatorie. a) SB; b) CD; c) CI; d) CZ.
c) SubstanŃa era insolubilă. Firma devenise insolvabilă.
d) A învestit în afacerea familiei. În urma concursului a fost investit în funcŃia de director. 37. AlegeŃi fraza în care se află o propoziŃie subiectivă:
a) Am văzut ce ai făcut. b) VeniŃi să mă ajutaŃi.
11. Alege seria ce conŃine doar cuvinte cu perechi omonimice: c) Nu se ştie cum vom proceda. d) A plecat unde l-am trimis.
a) cap, coardă, cod, jur; b) ban, cruce, coleg, frăŃie;
c) rezervă, local, campestru, dilemă; d) tărie, reŃea, premiu, caniculă. 38. Indică varianta în care predicatul este exprimat printr-o interjecŃie predicativă:
a) Iată că vine cavaleria! b) Deodată am auzit: trosc! pleosc!;
12. Sunt scrise conform normelor în vigoare cuvintele din seria: c) Conducătorul a dat comanda: hei-rup! d) Caii veneau teleap! teleap!
a) mai-mult-ca-perfect, proces verbal, floarea soarelui;
b) viŃă-de-vie, nou născut, traista ciobanului; 39. PrecizaŃi felul subordonatei din fraza: „ A ajuns ceea ce nu a vrut.”
c) prim ajutor, prim-ministru, regina-nopŃii; a) CD; b) PR; c) CI; d) SB.
d) arbore de cacao, unt de lemn, gura-leului.
40. Cuvintele însoŃite de prepoziŃia pe în contextele: 67. … Tour Eiffel est magnifique.
Iubesc pe mama. a) une; b) la; c) un; d) le.
O văd pe Ana venind.
L-am zărit pe Marcel. 68. Elle n’aime pas … mathématiques.
au toate aceeaşi funcŃie sintactică de: a) les; b) la; c) des; d) le.
a) complement direct; b) complement indirect;
c) atribut substantival; d) subiect. 69. Il a rencontré ses amies … .
a) italiennes; b) italien; c) italienne; d) italiens.
41. AlegeŃi seria de conjuncŃii coordonatoare:
a) sau, încât, ba, că; b) dar, dacă, să, nici ;
70. On a créé un … emploi dans cette entreprise.
c) şi, dar, iar, sau; d) să, ori, deşi, deci.
a) nouveau; b) nouvelle; c) nouveaux; d) nouvel.
42. IdentificaŃi termenul accentuat incorect:
a) aripă, b) duminică, c) avarie, d) caracter. 71. Il présente sa copine à ses parents. Il … présente à ses parents.
43. În enunŃul: N-a venit din cauza furtunii – „din cauza furtunii” este: a) le; b) leur; c) la; d) les.
a) complement indirect; b) complement circumstanŃial de cauză;
c) complement condiŃional; d) complement circumstanŃial de timp. 72. Ils ont discuté du projet de construire une piscine. Ils … ont discuté.
a) y; b) le; c) en; d) l’.
44. Este defectiv de singular substantivul:
a) om; b) teren; c) zori; d) cinste. 73. … enfant est mon frère.
45. Între propoziŃiile din fraza: a) cet; b) ces; c) cette; d) ce.
Am venit, am văzut, am plecat. - se stabileşte un raport sintactic:
a) de coordonare prin juxtapunere; b) de subordonare; 74. … attitude a été des plus arrogantes.
c) de coordonare adversativă; d) de coordonare disjunctivă. a) la sienne; b) son; c) sa; d) ses.
46. În enunŃurile: 75. Il n’aime pas les romans … les dénouements sont tragiques.
Trebuie să vină acasă.
a) desquels; b) que; c) dont; d) auxquels.
A venit timpul să înfrunŃi viaŃa. ConjuncŃia să introduce:
a) subiectivă + atributivă; b) completivă directă + atributivă; 76. La distance … j’ai parcourue a été longue.
c) predicativă + atributivă; d) completivă indirectă + atributivă. a) laquelle; b) qui; c) où; d) que.
47. În propoziŃia : Ioane, am plecat la mare. Subiectul este:
a) subînŃeles; b) inclus; c) multiplu; d) exprimat. 77. … tentative de copier sera punie.
48. În enunŃul: „ BineînŃeles că voi ajunge la timp.” Cuvântul subliniat este: a) toute; b) aucune; c) chacune; d) l’une.
a) verb predicativ; b) adverb de mod; c) adverb predicativ; d) interjecŃie.
78. Ils parlent … pour être entendus par la foule.
49. Complementul circumstanŃial de cauză devine prin expansiune: a) haute; b) haut; c) hauts; d) hautes.
a) propoziŃie circumstanŃială de cauză; b) propoziŃie circumstanŃială de mod;
c) propoziŃie circumstanŃială de timp; d) propoziŃie circumstanŃială de scop. 79. De … avez-vous besoin ?
50. În enunŃul „Dis-de-dimineaŃă, am ajuns la Cluj-Napoca.” Cratima este semn de: a) qu’; b) lequel; c) quoi; d) quelle.
a) ortografie, punctuaŃie; b) punctuaŃie, punctuaŃie;
c) punctuaŃie, ortografie; d) ortografie, ortografie. 80. Chaque matin elle boit un … de lait.
a) verre; b) vers; c) ver; d) vert.
51. În enunŃul: “Ai mei pierduŃi sunt paşă, toŃi.” – pronumele posesiv ai mei este:
a) subiect; b) atribut pronominal genitival; c) atribut adjectival; d) atribut substantival. 81. Le synonyme du verbe « s’amuser » est :
52. Câte greşeli există în enunŃul: „ Hazlii membrii ai grupului humoristic s-ar de ciudă a) danser; b) chanter; c) discuter; d) se distraire.
că sar acorda atenŃie unei persoane socotite de ei talentate.”
a) şase; b) patru; c) cinci; d) trei. 82. L’antonyme du mot « parler » est :
a) se taire; b) bavarder; c) causer; d) discuter.
53. Expresia „a face poliŃie” înseamnă:
a) a fi poliŃist; b) a menŃine ordinea într-un mod sever şi autoritar; 83. … je vais au marché pour acheter des fruits.
c) a studia la o şcoală de poliŃie; d) a spiona.
a) demain; b) aujourd’hui; c) hier; d) la veille.
54. Indică varianta în care toate cuvintele sunt despărŃite corect în silabe:
a) ca-ni-on, fa-ni-on, croa-sant, dis-tin-ctiv, b) ca-nion, fa-ni-on, croa-sant, dis-tinc-tiv; 84. Les statues …datent du quatrième siècle avant Jésus-Christ.
c) ca-ni-on, fa-ni-on, croa-sant, dis-tinc-tiv; d) ca-nion, fa-ni-on, cro-a-sant, di-stin-ctiv. a) découvert; b) découverte; c) découverts; d) découvertes.
55. PrecizaŃi cazul cuvântului subliniat înaintea-i”.
85. Tout le monde veut gagner beaucoup … argent.
a) N; b) G; c) D; d) Ac.
a) d’; b) de; c) de la; d) de l’.
56. SelectaŃi fraza în care se află o propoziŃie subiectivă.
a) Nu se ştie dacă va veni. b) Problema este dacă va veni. 86. Il faut qu’on … de la chance.
c) Gândul dacă va veni mă frământă. d) Mă gândesc dacă va veni. a) avait; b) ait; c) a; d) aie.
57. A doua propoziŃie a frazei: Ieri aeroportul a fost precum ne aşteptam, aglomerat. -
este o subordonată: 87. S’il avait eu le courage, il … la vérité.
a) PP; b) CS; c) CDł; d) CM. a) avait dit; b) dirait; c) aurait dit; d) dira.
58. Indică forma în care adjectivul pronominal de întărire nu este folosit corect: 88. Il a dit que sa sœur … demain de Paris.
a) Ei înşişi nu s-au descurcat. b) Însăşi liderul a fost prezent. a) reviendrait; b) reviendra; c) revenait; d) revienne.
c) Fetele însele se vor descurca. d) Copilul însuşi a rezolvat exerciŃiul.
59. PropoziŃia : “Cine lipseşte astăzi?” – este: 89. Si tu …à temps, tu verras la meilleure partie du spectacle.
a) enunŃiativă; b) exclamativă; a) arriverais; b) arrivais; c) arriveras; d) arrives.
c) interogativă; d) optativă.
90. Il veut un manteau qui … élégant.
60. Care dintre următoarele structuri nu sunt pleonastice? a) sera; b) soit ; c) serait; d) est.
a) telecomandă de la distanŃă; b) panaceu universal;
c) scurtă alocuŃiune; d) aniversăm încheierea căsătoriei.

NOTĂ:
1. - TIMP DE LUCRU: 180 minute;
II. LIMBA FRANCEZA 2. - Fiecare răspuns corect este apreciat cu 1 p. Punctajul maxim al lucrării scrise: 90 de puncte;
3. - Admiterea se face în limita numărului de locuri aprobat pentru sesiunea de admitere august
61. Elle aime … café au lait. 2009 - pe instituŃii de învăŃământ, respectiv pe arme / specializări şi sexe, în ordinea strict
a) les; b) la; c) le; d) une. descrescătoare a punctajului obŃinut. Punctajul de admitere nu poate fi inferior unei valori cumulate
de 40 de puncte;
4. - Aprecierea probei se face prin calificativ: „ ADMIS ” / „ Neadmis ”.
62. Tu ne … pas vu si heureux depuis longtemps. 5. - În cazul existenŃei pe ultimul loc care asigură admiterea în limita numărului de locuri
a) l’as; b) la; c) là; d) l’a. scos la concurs pe arme / specializări, respectiv sexe, a mai multor candidaŃi cu punctaje
egale, departajarea lor se realizează folosind, în ordine, următoarele criterii:
63. Ce sont … meilleurs amis. a) media generală obŃinută la examenul naŃional de bacalaureat;
a) mais ; b) mai ; c) met ; d) mes. b) media generală a anilor de şcolaritate din perioada învăŃământului liceal;
c) nota obŃinută la proba scrisă la disciplina " Limba şi literatura română " din cadrul examenului
de bacalaureat
64 . Il enseigne la natation … enfants.
Dacă şi după aplicarea succesivă a celor trei criterii menŃionate, candidaŃii de pe ultimul loc
a) au; b) les; c) aux; d) des. care asigură admiterea nu pot fi departajaŃi, atunci toŃi aceştia sunt declaraŃi "ADMIS"

65. Tes fautes ne sont pas comparables … My Document's / ŞCOALA DE SUBOFIłERI JANDARMI „Grigore Alexandru Ghica” DRĂGĂŞANI
Telefon: 0250810492 / Fax: 0250810532
a) aux tiens; b) aux siennes; c) aux siens; d) au sien. Adresa: Drăgăşani, strada I.C. Brătianu, nr. 25, judeŃul Vâlcea
- 30. 08. 2009 -

66. Nous n’achetons pas … beurre, nous mangeons de la margarine.


a) du; b) de la; c) de l’; d) de.