Sunteți pe pagina 1din 4

TEST DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR ÎN b) adverb de mod, nume predicativ;

CADRUL CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN ŞCOALA MILITA- c) adverb de mod, complement circumstanţial de mod;
RĂ DE SUBOFIŢERI JANDARMI FĂLTICENI LA DISCIPLINELE d) adverb de mod, fără funcţie sintactică.
LIMBA ROMANĂ ŞI LIMBA ENGLEZĂ
10. Există construcţii pleonastice în toată seria:
a) costum de haine, lihnit de foame, ospiciu;
b) alegere electorală; sânge în alcool, bestseller de succes;
Pentru fiecare întrebare sau problemă a testului de cunoştinţe c) adiere de vânt, alcoolemie în sânge, a aduce aportul;
sunt prevăzute patru variante de răspuns notate cu litere de la a la d; d) caligrafie frumoasă, dune de nisip, folclor.
dintre aceste patru variante una şi numai una singură reprezintă
răspunsul corect. 11. În exemplele Sunet clar; Sună clar; Clar de lună- cuvintele
Marcaţi cu semnul „X” pe Foaia de răspuns în dreptul numărului subliniate sunt:
întrebării / problemei şi a literei corespunzătoare pe care o consideraţi a) adverb, adverb, substantiv;
răspuns corect. Celelalte trei spaţii baraţi-le cu o linie orizontală. b) adjectiv, adverb, substantiv;
Exemplu: c) adverb, adjectiv, substantiv;
Nr. d) adjectiv, adjectiv, substantiv.
întreb. a b c d
1 — — — 12. În propoziţia Sunt unii oameni buni şi senini., există
2 — — — a) cinci părţi de propoziţie;
b) două părţi de propoziţie;
Dacă la corectare se constată că sunt înscrise mai multe semne c) trei părţi de propoziţie;
de „X” în dreptul unei întrebări, sau în aceeaşi căsuţă şi „X” şi „—” d) patru părţi de propoziţie.
(exemplu: X ), răspunsul nu este luat în considerare (este anu-
lat). De asemenea, pe Foaia de răspuns nu sunt admise ştersături, 13. Predicatul propoziţiei Intenţia lui era de a-l preveni asupra
modificări sau adăugiri care pot produce confuzie în apreciere. pericolului iminent este:
a) era de a preveni;
b) era;
LIMBA ROMÂNĂ c) era de a-l preveni;
d) era a preveni.
1. Indică seria în care numele sunt corect ordonate alfabetic:
a) Tatu L. Elena, Toma T. Ion, Tufă I. Vasile, Turcu I. Ioan; 14. În propoziţiile Din pricina alor tăi am ratat şi Din cauza lui am
b) Solcan B. Călin, Suditu C. Costel, Sava I. Vasile, Săvuică V. Irina; ratat există:
c) Mareş R. Radu, Maga C. Ana, Munteanu B. Ionel, Mihoc C. a) un complement circumstanţial de cauză în dativ;
Sandu; b) un complement indirect în acuzativ;
d) Radu B. Victor, Roman I. Livia, Rusu G. Oana, Robu T. Marilena. c) un complement circumstanţial de cauză în genitiv;
d) atribut adjectival în acuzativ.
2. Cuvântul cordial este în raport de antonimie cu:
a) prietenos; 15. Indică interpretarea corectă pentru cuvintele subliniate din enun-
b) afectuos; ţul: Deasupră-mi luceşte Carul-Mare:
c) ostil; a) prepoziţie+ pronume personal în acuzativ;
d) tandru. b) adverb+ pronume personal în dativ;
c) adverb+ pronume personal în genitiv;
3. Alege seria în care nu există decât forme corecte ale numerale- d) prepoziţie+ pronume personal în dativ.
lor:
a) optsprezece, al şaptilea, amândorora; 16. În enunţurile Ei sunt veniţi acum. Geamul este deschis brusc.
b) paisprezece, al nouălea, amândurora; E primăvară pe câmpie.-verbul a fi are următoarele valori morfologi-
c) şaptisprezece, patrusprezece, al optilea; ce:
d) a nouăzecia, amândoi, cinsprezece a) auxiliară, copulativă, predicativă;
b) predicativă, copulativă, predicativă;
4. Sunt derivate cu prefixul co- următoarele cuvinte din seria: c) copulativă, auxiliară, predicativă;
a) coechipier, colocatar, colecist, corepetitor, conaţional; d) copulativă, auxiliară, predicativă.
b) colocatar, conaţional, colnic, colocviu, colegiu;
c) coautor, corepetitor, colocatar, coechipier, conaţional; 17. Indică valoarea morfologică a cuvântului subliniat din enunţul: A
d) corepetitor, coautor, colindător, colocatar, colibri. obţinut un câştig întreit.
a) numeral ordinal;
5. Alege varianta corectă: b) numeral cardinal propriu-zis;
a) Dusu-te-ai; du-su-sa; c) numeral distributiv;
b) Du-s-u-te-ai; dusu-s-a; d) numeral multiplicativ.
c) Dusu-te-ai; dusu-s-a;
d) Dus-u-te-ai; du-su-s-a; 18. Sunt corect scrise toate cuvintele din seria:
a) bleumarin, benoclu, creind, marşarier, trezi;
6. Alege sensul corect asociat neologismului gratitudine: b) bleumaren, benoclu, creând, marşalier, treji;
a) graţiere; c) bleumarin, binoclu, creând, marşarier, treji;
b) gratinare; d) bleomarin, binoclu, creind, marşarier, treji.
c) gratulaţie;
d) recunoştinţă. 19. Sunt corecte toate formele de genitiv-dativ ale substantivelor din
seria:
7. Sensurile cuvintelor persuasiv şi pertinent sunt, în ordine: a) corabiei, ţigăncii, ţărăncii, feşii;
a) neconvingător şi penetrant; b) corăbiei, ţigancei, ţărăncii, feşei;
b) pătrunzător şi cuminte; c) corăbii, ţigăncii, ţărăncii, feşii;
c) convingător şi potrivit; d) corabiei, ţigăncii, ţărancei, feşei;
d) penetrant şi impertinent.
20. Precizează numărul de propoziţii din fraza: S-a aflat unde şi de
8. Sensul locuţiunii verbale a forţa nota este: cine a fost ucis.
a) a o scrânti; a) două;
b) a exagera; b) trei;
c) a se descurca; c) patru;
d) a înşela. d) cinci.

9. Cuvântul subliniat din enunţul Desigur că ne vom întâlni la 21. În enunţul Era harnic, frumos şi protejat., există:
mare.- este: a) un predicat nominal şi un predicat verbal;
a) adverb predicativ, predicat verbal; b) două predicate nominale;
c) un predicat verbal; a) Maria înseşi citeşte.
d) un predicat nominal cu nume predicativ multiplu. b) Mariei înseşi îi dau o carte.
c) Pe noi, fetele înşine ne cheamă.
22. În enunţul Vino, stimate domn!, cuvintele subliniate sunt în d) Ele însevă vă aşteaptă.
cazul:
a) nominativ, acuzativ; 34. Există numai ortograme corecte în seria:
b) nominativ, vocativ; a) mi-o, m-ie, s-ar, sau, mii;
c) vocativ, nominativ; b) s-au, ne-ar, de-al, ţi-ai, mi-i;
d) vocativ, vocativ. c) ţi-ar, nie, s-au, la-ş, mii;
d) de-a, var, sa-r, mi-l, mi-i.
23. În enunţurile:1.Un copil joacă mingea. 2.Un bărbat şi două
femei trec strada. 3.Un băiat aleargă, altul stă.- cuvântul subliniat 35. Sunt antonime cuvintele:
este: a) vesel-trist, bogat-sărac;
a) articol nehotărât în toate enunţurile; b) ilogic-nelogic, apolitic-nepolitic;
b) articol nehotărât (1 şi 2), adjectiv pronominal nehotărât(3); c) a datora-a datori, complement-compliment;
c) articol nehotărât(1), numeral cardinal(2), adjectiv pronominal d) locaş-lăcaş, profund-adânc.
nehotărât (3).
d) numeral cardinal(1 şi 2), articol nehotărât (3). 36. Verbul a fi din enunţul Aşa a fost să fie.- este:
a) verb copulativ, verb predicativ;
24. Indică seria care conţine numai prepoziţii specifice pentru cazul b) verb copulativ;
dativ: c) verb predicativ;
a) împrejurul, de-a latul, mulţumită; d) verb predicativ, verb copulativ.
b) graţie, conform, contrar;
c) contrar, conform, înaintea; 37. Există propoziţie simplă în varianta:
d) deasupra, datorită, graţie. a) Bate vântul cu putere.
b) Citesc cartea.
25. Cuvântul subliniat din enunţul Camera ei era luminoasă. -este c) E toamnă.
a) pronume posesiv în genitiv; d) Sunt aici.
b) pronume personal în genitiv;
c) adjectiv pronominal în dativ; 38. Cuvântul solicitudine înseamnă:
d) pronume personal în dativ. a) rugăminte;
b) generozitate;
26. Nu poate urma subordonată subiectivă după regenta: c) izolare;
a) Condiţia ar fi...; d) apel.
b) Se pare...;
c) Mi-ar plăcea...; 39. Conţine sufix adjectival diminutival sintagma:
d) Probabil că.... a) fecioraşul mamei;
b) căluţul meu;
27. Precizează felul subordonatei din fraza Cine seamănă vânt c) drăguţica lui;
culege furtună. d) frumuşică fată.
a) subiectivă;
b) completivă directă; 40. În fraza Unde n-am vorbit cu el, s-a supărat .-propoziţia secun-
c) completivă indirectă; dară este:
d) predicativă. a) circumstanţială de cauză;
b) circumstanţială de timp;
28. Predicatul din enunţul Haidem şi noi în codrul verde!- este c) circumstanţială de loc;
exprimat prin: d) circumstanţială de mod.
a) intejecţie predicativă;
b) verb predicativ, modul imperativ; 41. În propoziţia Ai tăi sunt copiii.- pronumele are funcţia de:
c) adverb predicativ; a) subiect;
d) verb predicativ, modul indicativ. b) atribut pronominal;
c) complement indirect;
29. Este corectă despărţirea în silabe: d) nume predicativ.
a) ge-o-gra-fi-e;
b) boj-de-u-că; 42. În fraza Cine se scoală de dimineaţă departe ajunge.- virgula
c) fi-i-că; între propoziţii este:
d) pia-ni-nă. a) obligatorie;
b) facultativă;
30. Sunt corecte imperativele din seria: c) interzisă;
a) Nu aduce! Nu apărea! Nu taci! d) opţională.
b) Nu adu! Nu apari! Nu fii!
c) Nu aduce! Nu apari! Nu zii! 43. Propoziţia subordonată din enunţul Aceasta este cartea pe care
d) Nu aduce! Nu apărea! Nu zice! o citesc.- devine, prin contragere:
a) atribut;
31. Precizaţi câţi diftongi sunt în enunţul E preocupat cui i-a dat şi b) complement indirect;
cine-a câştigat. c) subiect;
a) patru; d) predicat.
b) unu;
c) doi; 44. Din familia lexicală a cuvântului piatră fac parte:
d) trei. a) Pietroasele, picant, picanterie;
b) pietros, pietrar, împietrire;
32. Identifică seria care conţine nume corecte de locuitori: c) picaresc, pilastru, pietricică;
a) Arad- arădani, Giurgiu- giurgeni, Mangalia- mangalioţi, Geneva- d) piastru, a împietri, Petrescu.
genevezi;
b) Arad- arădeni, Giurgiu- giurgiuveni, Mangalia- mangalioţi, Gene- 45. Sunt compuse toate prepoziţiile din seria:
va-genevezi; a) deasupra, în jurul, contra;
c) Arad- arădani, Giurgiu- giurgiuveni, Mangalia- mangalezi, Gene- b) din cauza, până la, cu tot cu;
va-genovezi; c) împreună, graţie, din pricină că;
d) Arad- arădeni, Giurgiu- giurgeni, Mangalia- mangalioţi, Geneva- d) de pe la, pe lângă, fără de.
genovezi;
46. Sunt adversative toate conjuncţiile din seria:
33. Adjectivul pronominal de întărire este corect acordat în enunţul: a) dar, iar, însă;
b) şi, nici, precum şi;
c) de, deci, aşadar; 59. În fraza Să citească şi să alerge era plăcerea lui.- există:
d) ori, sau, fie; a) o propoziţie predicativă şi una subiectivă;
b) două propoziţii subiective;
47. În sintagma domeniu lucrativ, cuvântul lucrativ are sensul de: c) două propoziţii circumstanţiale de mod;
a) Inedit; d) două propoziţii predicative.
b) de lucru;
c) pentru lucrători; 60. Forma neologică a numeralului multiplicativ format de la numera-
d) profitabil. lul cardinal trei este:
a) câteşitrei;
48. În exemplele: 1. Ne ducem. 2. Ne cheamă. 3. Ne doare. 4. Ne b) întreit;
spălăm.- pronumele sunt: c) tustrei;
a) reflexive(1,4); personale(2,3); d) triplu.
b) personale(1,4);reflexive (2,3);
c) reflexiv(1); personale(2,3,4); LIMBA ENGLEZĂ
d) reflexive(1,3); personale(2,4). Choose the correct answer:

49. Fac parte din vocabularul fundamental toate cuvintele din seria: 61. John ……. right now.
a) floare, mână, febleţe, coajă; a) is questioned
b) pâine, femeie, casă, marţi; b) is questioning
c) han, ceaţă, vară, sarma; c) questions
d) voievod, măr, izvor, soră. d) is being questioned

50. În propoziţia M-a cuprins dorul de ai săi.- pronumele posesiv 62. It …. all day.
este: a) has rained
a) atribut adjectival în genitiv; b) had been raining
b) atribut pronominal în acuzativ; c) rained
c) complement indirect în acuzativ; d) has been raining
d) complement indirect în dativ.
63. Eminescu …… a lot of poems.
51. Au omofone cuvintele: a) has written
a) neam, nor, ii; b) had written
b) sar, ţine, vii; c) has been writing
c) nor, voi, vas; d) wrote
d) sale, pun, nul.
64. Hardly …. ….. the house when he realized he had to come back.
52. În enunţul Care este numărul tău de telefon?, cuvântul subliniat a) he had left
este: b) had he left
a) subiect; c) had he lived
b) nume predicativ; d) he has leaved
c) complement circumstanţial de mod;
d) atribut pronominal. 65. I’d rather you …. here.
a) didn’t smoke
53. Precizează câte dintre următoarele substantive sunt articulate: b) don’t smoke
caii, copiii, ouă, arbitri, colegi, fluturii c) won’t smoke
a) niciunul; d) doesn’t smoke
b) toate;
c) două; 66. A zis că nu ştie nimic despre tine.
d) trei. a) She said she didn’t know nothing about you
b) She said she knew anything about you
54. În exemplele:1.Lunea aceasta n-am fost acasă.2.Lunea merg c) She said she doesn’t know anything about you
la cumpărături. 3. În fiecare luni a stat în casă.-cuvântul subliniat d) She said she knew nothing about you
este:
a) adverb de timp în toate enunţurile; 67. She doesn’t like Chemistry. She’d rather …. Physics.
b) substantiv (în cazul acuzativ) în toate enunţurile; a) chose
c) adverb de timp(2), substantiv în cazul acuzativ(1şi 3) b) choose
d) substantiv (în cazul nominativ) în toate enunţurile. c) had chosen
d) chooses
55. Cuvântul unde este conjuncţie în enunţul:
a) Unde era obosit, s-a culcat. 68. She said she ….. me soon.
b) Vino unde vrei. a) will call
c) N-are unde sta. b) would call
d) Unde a ajuns, nu-i place. c) calls
d) has called
56. Sunt omografe toate cuvintele din seria:
a) sufragiu/sufragiu, mijloc/mijloc, caracter/caracter; 69. You ….. cross the border. It is forbidden.
b) paralele/paralele;bară/bară, imobil/imobil; a) can’t
c) profesor/profesor, vestibul/vestibul, tipic/tipic; b) mustn’t
d) puber/puber, ţarină/ţarină, antic/antic. c) may not
d) couldn’t
57. Precizează seria cu acord corect:
a) nişte băieţi ai cărui prieteni; 70. I …. Paul two days ago.
b) o floare ale cărei petale; a) meet
c) un manual ale cărei foi; b) met
d) o fată ai cărui părinţi. c) have met
d) meeted
58. Cuvântul astfel din propoziţiile 1.Astfel e omul. 2.Astfel de
oameni, da. 3. Astfel să vorbeşti.- are valorile: 71. She …… yet.
a) adjective; a) hasn’t arrived
b) 1, 3 adjective, 2 adverb; b) didn’t arrive
c) 1, 2 adjective, 3 adverb; c) has arrived
d) 2, 3 adverbe, 1 adjectiv. d) haven’t arrived
72. Brian drives his car …. than his brother. 85. He was …. by his uncle after his parents’ death.
a) more carefully a) brought out
b) carefullier b) brought up
c) more carefully c) grown up
d) more carefullier d) grown

73. They wanted to know where …. 86. A man whose wife is dead is a …..
a) the museum is a) widow
b) was the museum b) spinster
c) is the museum c) widower
d) the museum was d) bachelor

74. It’s high time you ….. 87. You …. buy bread because we have enough.
a) lived a) mustn’t
b) shall leave b) can’t
c) left c) may not
d) will leave d) needn’t

75. If I had learned more I …. a better job. 88. ………. money, he would buy a new car.
a) will have found a) Should George save
b) would have found b) If George will save
c) will find c) Should save George
d) find d) If George would save

76. What …. today’s news? 89. If I … you, I wouldn’t do that.


a) are a) would be
b) is b) am
c) were c) will be
d) has d) were

77. At this time tomorrow, I …. over the Atlantic. 90. We can’t afford …. a new house this year.
a) will fly a) to buy
b) will be flying b) buy
c) shall fly c) to buying
d) would fly d) buying

78. Open the window, …..?


a) shall you
b) will you
c) can you NOTĂ:
d) may you 1 - TIMP DE LUCRU: 180 minute.
2 - Fiecare răspuns corect este apreciat cu 1 punct. Punctajul maxim
79. She is watching TV. …… al lucrării scrise: 90 de puncte.
a) So do I 3 - Admiterea se face în limita numărului de locuri scoase la concurs
b) So am I în ordinea strict descrescătoare a punctajului obţinut. Punctajul de
c) So I do admitere nu poate fi inferior unei valori cumulate de 40 de puncte.
d) So I am 4 - Aprecierea probei se face prin calificativ: „ADMIS” / „NEADMIS”.
5 - În cazul existenţei mai multor candidaţi cu punctaje egale pe ulti-
80. Ten times four is …… mul loc care asigură admiterea (în limita numărului de locuri scos la
a) fourty concurs), departajarea lor se realizează folosind în ordine, următoare-
b) fourteen le criterii:
c) forty a. media generală obţinută la examenul de bacalaureat;
d) forteen b. media generală a anilor de şcolaritate din perioada studiilor licea-
le;
81. She realized she might be … danger. c. nota obţinută la Limba şi literatura română în cadrul examenului
a) in de bacalaureat.
b) under Dacă şi după aplicarea succesivă a celor trei criterii menţionate,
c) on candidaţii de pe ultimul loc care asigură admiterea nu pot fi departajaţi,
d) with atunci toţi aceştia sunt declaraţi „ADMIS".

82. Actually this man is his …….. whom his mother married after their
divorce.
a) father in law
b) stepfather
c) warden
d) guardian

83. This boy has been in this class … 2 years.


a) since
b) ago
c) past
d) for

84. They saw …. in the mirror.


a) themselves
b) themself
c) themselvs
d) themselfs