Sunteți pe pagina 1din 4

Colegiul Tehnic Latcu Voda Siret

Clasa: a XII- a B
Prof.Busuioc Simina-Lavinia

Vizat,
Director,
Prof.

PROGRAMA DE OPTIONAL

CUPRINDE :

 DENUMIREA CURSULUI OPŢIONAL, CLASA

 ARGUMENT

 COMPETENTE SPECIFICE SI ACTIVITATI DE INVATARE

 LISTA DE CONŢINUTURI

 VALORI SI ATITUDINI

 SUGESTII METODOLOGICE

 MODALITATI DE EVALUARE

 BIBLIOGRAFIE
‘SUCCESSFUL WRITING’

ARGUMENT

Cursul “Successful Writing” (Student’s Book, Teacher’s Book) este o apariție inedită
pe piața materialelor de studiu din Romania pentru că reușește ăa reunească, într-o manieră
cvasi-exhaustivă și, totuși, echilibrat structurată, cunoștințele necesare unui viitor absolvent de
liceu pentru a face față atât unor examene de limba engleză care evaluează însușirea
abilităților corecte de scriere, cât și situațiilor concrete de viață.
Cursul tratează cu atenție și profesionalism toate tipurile de compunere scrisă
(descriptions, narratives, discursive or argumentative essays, articles, reviews, transactional
and other types of letters și multe altele). În plus față de indicații teoretice clare și
cuprinzatoare, cursul oferă o varietate amplă de modele în care teoria este pusă în aplicare, și
prin intermediul cărora elevii iși pot concentra atenția nu doar asupra conținutului ideatic, ci și
asupra stilului și registrului în care sunt alcătuite textele propuse spre studiu. Exercițiile de
scriere propriu-zisă de text sunt mereu precedate de o activitate bogată de pregatire atentă.
Secțiunile intitulate “Discuss and Write” alături de cele de Listening care preced fiecare plan
de compunere sunt completate de sugestia permanentă de a folosi tehnica de brainstorming,
astfel încât elevilor să li se ofere posibilitatea de a își selecta, din proprie initiativă, zonele de
interes prioritar cu privire la tema propusă spre studiu, astfel încât cursul capătă un caracter
interactiv.
În afară de a li se oferi un material de lucru bine documentat și atent structurat,
profesorii au la dispoziție, la finalul Teacher’s Book și o serie de compuneri model, adnotate
și notate, astfel încât notarea compunerilor primite de la elevi sa fie cu adevarat obiectivă și
corectă.
Un alt avantaj incontestabil al cursului este ca, în ciuda concentrarii atente asupra
dobândirii și consolidării abilităților de scriere a textelor de natură literară și non-literară
conform normelor unanim acceptate, se exersează și abilitățile de ascultare, comunicare și
citire, fără de care ar fi imposibil să se ajungă la un text bine structurat.
Astfel, cursul “Successful Writing” se constituie intr-o propunere viabilă pe piața
materialelor educative destinate orelor de curriculum la decizia școlii (extindere sau opțional),
asigurând o atentă monitorizare a elevilor, oferind oportunități de învățare eficiente și variate.

La sfîrșitul clasei a XII-a, elevii vor avea următoarele abilități:


- să utilizeze corect cuvintele în context
- să își dezvolte capacitățile de exprimare scrisă
- să manifeste interes pentru o redactare corectă şi coerentă
- să utilizeze corect timpurile verbale
- să deosebească diferitele modalități de formare a categoriilor gramaticale de bază: timpul
verbului, plurarul substantivului, comparația adjectivelor etc.
- să demonstreze că știu și pot să folosească adecvat și corect competențele lingvistice pe
tot parcursul comunicării scrise.
- să organizeze si să realizeze un discurs oral/un monolog (sustained monologue), folosind
corect și adecvat acele competențe generale (cognitive and creative skills) pentru a realiza
o argumentație pe baza unei teme de comunicare
- să aibă o imagine funcțională, de ansamblu asupra fenomenului gramatical , prin
specificarea atât a unor abateri de la reguli căt și a situațiilor în care se folosesc formele
gramaticale: în vorbirea curentă sau în limba scrisă, în stilul oficial sau în literatură, în
varianta britanică sau cea americană a limbii engleze.
- să exprime idei și judecăți de valoare personale (production) pornind de la o anumită temă
și de la ideile pe care le conține, făcând comparații cu alte situații sau cu propria
experiență de viață prin ilustrare, comparație sau contrast; să aducă argumente și să dea
exemple relevante în susținerea propriilor opinii.
.
COMPETENŢE SPECIFICE CONȚINUTURI
Familiarizarea cu diferite tipuri de eseu și scrieri Formularea opiniilor personale referitoare la
formale de bază ale limbii engleze; diverse aspecte ale textelor studiate;
Construirea de mesaje corecte din punct de Alcatuirea unor compuneri in grup/ perechi;
vedere al vocabularului
Elaborarea un plan de idei în vederea realizării Exerciţii de stabilire a ideilor principale,
unei comunicari adecvate; dispunerea mesajului intr-o ordine logică;

Utilizarea corecta a sensului cuvintelor în raport Exerciţii cu sinonime si antonime, diferenţierea


cu tema propusă; acestora în context, valorificarea expresivitaţii
cuvintelor în context;

Construirea de mesaje corecte din punct de Exerciţii de organizare a unui text, exerciţii de
vedere gramatical; diferenţiere a tipurilor de propoziţii respectiv
afirmativă, interogativă, negativă;

Dezvoltarea ideile unui plan bazat pe Accentuarea rolului succesiunii întâmplarilor în


organizarea logică; timp şi spaţiu pe baza unor contexte adecvate;

Utilizarea procedeelor complexe de redactare a Realizarea unor situaţii practice care să reflecte
unui text pentru a evidenţia expresivitatea caracterul practic al diferitelor tipuri de mesaje
acestuia; în funcţie de contextul dat;

Adaptarea redactării la scopul comunicării Exerciţii de identificare a diferitelor tipuri de


enunţuri şi diferenţierea enunţurilor în funcţie de
intonaţie; redactarea unui text care să folosească
o varietate de enunţuri;
Structurarea mesajului în raport cu modalitatea Exerciţii de rezumare a unui text prin folosirea
de expunere selectată; propriilor cuvinte; exerciţii de construire a unor
dialoguri orale sau scrise, spontan pe o temă
data, realizarea unor situaţii adecvate prin
relatarea unor experienţe personale folosind
modalitatea expunerii
Folosirea corectă a semnelor ortografice si de Să utilizeze corect semnele ortografice şi de
punctuaţie; punctuaţie specifice limbii engleze;

Manifestarea interesului faţă de participarea la Exerciţii prin care comunicarea este dirijată dar
actele de comunicare şi pentru redactarea şi încurajarea iniţiativei în comunicare folosind
corectă a unui mesaj; diferite modalitaţi respectiv dialogul,
conversaţia, expunerea etc.; exerciţii de
combinare a informaţiilor conform propriului
univers afectiv;
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

-exerciții de audiție care prefațează tipul de limbaj ce urmează a fi detaliat


-exerciții menite să dezvolte abilități de redactare a unui mesaj cu accent pe registru și stil
-exerciții de tipul” identificare prin descriere , analiză și redactare”, precum și recapitularea
achizițiilor precedente
-miniproiecte

VALORI ŞI ATITUDINI

- Conştientizarea impactului social şi al importanţei comunicării în limba engleză


- Dezvoltarea abilităţilor de construire a mesajelor gramaticale
- Manifestarea disponibilităţilor de evaluare a unei situaţii concrete de limbă
- Manifestarea iniţiativei de a aborda sarcini variate
- Dezvoltarea unui mod de gândire creativ care să îmbine teoria cu practica
- Dezvoltarea cunoştinţelor generale de gramatică și vocabular

MODALITĂȚI DE EVALUARE

Se recomandă următoarele modalități de evaluare:

- miniproiecte cu exerciții de tip teorie și practică


- portofoliu
- exerciții practice cu grade de dificultate progresivă
- concursuri de durată scurtă în cadrul orei
- autoevaluarea

BIBLIOGRAFIE:
Successful Writing, Virginia Evans, Express Publishing, 2000
Teaching Creative Writing, Graeme Harper, Continuum International Publishing Group, 2006
Creative Writing Studies, Graeme Harper, Multilingual Matters, 2008
Power and Identity in the Creative Writing Classroom, Anna Leahy, Multilingual Matters,
2005

S-ar putea să vă placă și