Sunteți pe pagina 1din 3

LUCRARE SCRISĂ a. numai prin derivare cu prefix; b.

prin derivare parasintetică;


LA LIMBA ROMÂNĂ ŞI LIMBA ENGLEZĂ c. numai prin derivare cu sufix;
Varianta 2
15. Sunt acceptate ambele variante de plural ale substantivelor:
Fiecare întrebare are trei variante de răspuns notate cu a) b) c) dintre a. coperte – coperţi; b. chibrite – chibrituri;
care una şi numai una este corectă. Marcaţi cu X pe FOAIA DE RĂSPUNS , în c. dispecerate – dispeceraturi.
dreptul numărului întrebării şi al literei corespunzătoare răspunsului pe care îl 16. Enunţul în care nu există nicio greşeală este:
consideraţi corect, iar celelalte spaţii baraţi-le cu o linie orizontală. Exemplu :
a. Nu mai şti atâtea, că ştii prea multe!
Nr.
între- a) b) c) b. Geamgii cei harnici sunt veseli.
bare c. Ochii albaştrii nu se uită.
1 17. În enunţul Lui Marcel nu-i place nicio carte., cuvintele subliniate sunt, în
2 ordine:
3 a. articol nehotărât, pronume nehotărât;
LIMBA ROMÂNĂ b. numeral cardinal, pronume nehorărât;
1. În cuvântul ceas există: c. articol hotărât, adjectiv pronominal negativ.
a. patru litere şi trei sunete; 18. Sunt defective de singular toate cuvintele din seria:
b. patru litere şi patru sunete; c. patru litere şi două sunete. a. icre, tăiţei, tărâţe; b. sânge, aur, unt;
2. În cuvântul ienupăr există următoarele sunete: c. ochelari, tăiţei, nor.
a. v + v + c + v + c + sv + v; 19. Cer cazul genitiv toate prepoziţiile din seria:
b. sv + v + c + v + c + sv + c; a. înaintea, asupra, deasupra;
c. sv + v + c + v + c + v + c. b. potrivit, asupra, contra;
3. Cuvântul taină se accentuează corect astfel: c. mulţumită, graţie, contrar.
a. tainắ; b. táină c. taínă. 20. În enunţul „Mireasa cerului albastru / Îşi împânzeşte-n ape chipul...”
4. În cuvântul idee există un: (Octavian Goga), substantivele au, în ordine, cazurile:
a. diftong; b. triftong; c. hiat. a. Ac. + N + Ac. + G; b. Ac. + N + Ac. + D;
5. Sunt despărţite corect în silabe toate cuvintele din seria: c. N + G + Ac. + Ac.
a. ples-net; coap-tă; cer-ti-fi-cat; 21. În enunţul „Într-o bună zi însă, băiatul s-a necăjit de ce aluniţa lui se află pe
spinare, pe când a fetiţei se răsfaţă în văzul tuturora...” (Tudor Arghezi), sunt în
b. într-e-ba-re; mi-e-re; stră-in; cazul acuzativ ambele substantive din seria:
c. ru-şi-nat; ploa-i-e; vii-tu-ră. a. într-o...zi, pe spinare; b. băiatul, aluniţa;
6. Enunţul în care unul dintre paronimele din paranteză (albastru-alabastru; c. pe spinare, a fetiţei.
compliment-complement; cauzal-cazual) apare folosit incorect este:
22. În citatul „Îi părea că asta ar fi peste putinţă.” (Ioan Slavici), cuvintele
a. A sculptat o statuie în albastru.; subliniate au, în ordine, următoarele valori morfologice:
b. I-a făcut un compliment.; a. pronume personal, pronume relativ;
c. A învăţat regimul cazual al prepoziţiilor. b. pronume personal, pronume demonstrativ;
7. Aparţin vocabularului fundamental toate cuvintele din seria: c. pronume reflexiv, pronume demonstrativ.
a. copil, arătură, unchi; b. mască, cer, elegant; 23. Cuvântul subliniat din enunţul Ai mei vor pleca mâine la bunici. este:
c. erudit, coasă, fasole. a. pronume posesiv, cazul N; b. pronume reflexiv, cazul Ac.;
8. Aparţin aceleiaşi familii lexicale toate cuvintele din seria: c. pronume demonstrativ, cazul N.
a. a sorbi, şerb, sorbire, sorbitură; 24. În enunţul Nu-i voi spune nimic., există;
b. sorbire, a sorbi, sorbitură, resorbit; a. un pronume posesiv, un adjectiv pronominal posesiv;
c. a sorbi, nesorbit, sobru, sorbeală. b. un pronume personal, un pronume negativ;
9. Enunţul care conţine un pleonasm este: c. un pronume reflexiv, un pronume nehotărât.
a. Conlucraseră împreună la realizarea proiectului. 25. Valorile morfologice ale cuvintelor subliniate din enunţul „- Şi-ţi aduci
b. Când l-a văzut a traversat strada. aminte cum era îmbrăcat acel om?” (Mihail Sadoveanu) sunt, în ordine:
c. Unchiul suferea de mult timp de o gastrită cronică. a. pronume personal, pronume posesiv;
10. Nu sunt sinonime cuvintele din seria: b. pronume reflexiv, pronume demonstrativ;
a. amănunţit, detaliat; b. limpede, opac; c. pronume reflexiv, adjectiv pronominal demonstrativ.
c. zgârcit, avar.
26. Sunt pronume nehotărâte toate cuvintele din seria:
11. Antonimul cuvântului frecvent este: a. acela, acelaşi, fiecare; b. oricare, altul, unul;
a. rar; b. diferit; c. constant. c. acesta, nimic, oricât.
12. Seria în care există numai neologisme este: 27. Adjectivele pronominale demonstrative pot fi aşezate:
a. barză, şerb, viaţă; b. ceafă, insolit, prispă; a. doar după substantivul determinat;
c. consens, patetic, magnific. b. doar înaintea substantivului determinat;
13. Sunt formate numai prin derivare cu prefix cuvintele din seria: c. atât înaintea, cât şi după substantivul determinat.
a. reformă, răscopt, deznădejde; 28. Adjectivul pronominal de întărire se acordă cu substantivul determinat:
b. antitanc, evidenţă, facere; a. în gen; b. în gen, număr şi caz; c. în gen şi număr.
c. răuvoitor, formare, uzanţă. 29. În propoziţia Fiecare se gândeşte la altceva., pronumele nehotărâte sunt, în
14. Cuvântul (a)înfrunzi este format: ordine, în cazurile:

1
a. N, Ac; b. N, D; c. N, G. 44. Nume predicativ exprimat prin substantiv în cazul genitiv există în enunţul:
30. În propoziţia Se credea foarte inteligent., adjectivul subliniat este la gradul a. Marian este inginer.
de comparaţie: b. Cartea pe care o citea era de psihologie.
a. comparativ de superioritate; b. superlativ absolut; c. Vântul era al depărtărilor.
c. superlativ relativ. 45. În enunţul Cu siguranţă că nu te voi chema., există:
31. În citatul „Iar mai jos pe-o rămurea/ Cântă şi o turturea, / Tristă ca inima a. un adverb predicativ, predicat verbal;
mea.” (Vasile Alecsandri), există:
b. un adverb predicativ, predicat nominal;
a. două adjective propriu-zise;
c. o locuţiune adverbială, predicat verbal.
b. un adjectiv propriu-zis şi un adjectiv pronominal posesiv;
46. Există complement circumstanţial de timp exprimat prin substantiv în
c. două adjective pronominale. acuzativ în enunţul:
32. Verbul la modul imperativ are forme doar pentru persoana: a. A sosit înaintea mamei sale.
a. I; b. a II-a; c. a III-a. b. A apărut în dimineaţa aceea.
33. Verbul din citatul „În lacul cel verde şi lin,/Răsfrânge-se cerul senin.” (Mihai c. Venise de la prietenii săi.
Eminescu) este la:
47. În fraza „Apoi aţi venit cei din urmă, zice Domnul cu părere de rău...”
a. modul conjunctiv, timpul perfect; (Mihail Sadoveanu), propoziţiile sunt:
b. modul condiţional-optativ, timpul perfect; a. PP + P. Incidentă; b. P. Incidentă + PP;
c. modul indicativ, timpul prezent. c. PP + PP.
34. Este la diateza pasivă verbul din enunţul: 48. Propoziţia subordonată din citatul „Şi totdeauna vorbeşte drept şi cumpătat,
a. Se gândeşte la fericirea ei. ca şi cum ar citi din carte.” (Ioan Slavici) este:
b. În fiecare dimineaţă aleargă. a. C.I.; b. C. D.; c. C.M.
c. Era salutat de toţi. 49. În enunţul Ce nu credeau era că vor fi învinşi., propoziţiile sunt, în ordine:
35. În enunţurile El a ieşit învins. Infractorul este disperat. Poliţistul devenise a. PR + PP + SB; b. SB + PP + PR; c. CD + PP + PR.
precaut., verbele au valoare: 50. Există o propoziţie subiectivă în enunţul:
a. auxiliară; b. predicativă; c. copulativă. a. Era conştient că va pierde. b. Plăcerea lui era să fie apreciat.
36. Există verbe numai de conjugarea a III-a în seria: c. Nu se ştia cum va începe.
a. a bea, a părea, a vedea; b. a merge, a spune, a crede; 51. Propoziţiile subordonate din fraza Dacă ar fi ştiu din timp, dacă l-ar fi
c. a face, a fugi, a zice. anunţat cineva, ar fi fost pregătit. sunt ambele:
37. Există numai locuţiuni adverbiale în seria: a. condiţionale; b. consecutive; c. concesive.
a. pe de rost, de-a curmezişul, cu siguranţă; 52. Prin expansiune, complementul circumstanţial de scop devine:
b. din când în când, a trage pe sfoară, a-şi da seama; a. subordonată circumstanţială de cauză;
c. pe de rost, a-şi arunca ochii, a avea loc. b. subordonată circumstanţială de scop;
38. Există numai verbe la moduri nepersonale/ nepredicative în seria: c. subordonată circumstanţială de loc.
a. auzit, a face, de ridicat, izbucnind; 53. În fraza Era fericit, era mândru de rezultatul obţinut., raportul dintre
b. căutând, citit, de cules, s-a dus; propoziţii este de:
c. de alergat, să vadă, ai fi auzit, ascultă. a. coordonare prin juxtapunere;
39. În enunţul Tustrei au plecat la mare. există un: b. subordonare prin conjuncţie subordonatoare;
a. numeral colectiv cu valoare substantivală; c. coordonare adversativă.
b. numeral colectiv cu valoare adjectivală; 54. Propoziţia Ce vară caniculară a fost! este:
c. numeral distributiv cu valoare substantivală. a. propoziţie simplă, enunţiativă, afirmativă;
40. Sunt scrise corect toate numeralele din seria: b. propoziţie dezvoltată, enunţiativă, negativă;
a. unsprezece, al douăzeci şi cincilea, al două miilea; c. propoziţie dezvoltată, exclamativă, afirmativă.
b. şaisprezece, treizecişiunu, al trei sutelea; 55. Sunt termeni regenţi ai propoziţiilor predicative verbele:
c. împătrit, nouăşpe, amândurora. a. auxiliare; b. copulative; c. predicative.
41. Funcţiile sintactice ale substantivelor din enunţul „O temniţă de ramuri fac 56. Pronumele relativ din enunţul Nu vedea pe care l-a adus apa. are
coamele grădinii.” (Vasile Voiculescu) sunt, în ordine: funcţia sintactică de:
a. subiect, atribut substantival prepoziţional, atribut substantival, a. complement direct; b. subiect;
complement direct, atribut substantival datival; c. complement indirect.
b. complement direct, atribut substantival prepoziţional, subiect, 57. Verbul subliniat din enunţul Iarba de cosit mirosea ademenitor. este la:
atribut substantival genitival; a. modul gerunziu, predicat verbal;
c. subiect, atribut apoziţional, complement direct, atribut substantival b. modul participiu, subiect;
genitival.
c. modul supin, atribut verbal.
42. Cuvântul subliniat din propoziţia Toamna venise mai repede ca altădată., are
funcţia sintactică de: 58. Termenul regent al propoziţiei completive directe din fraza L-a întrebat cum
o mai duce. este:
a.complement circumstanţial de timp; b. subiect;
a. un substantiv; b. un verb; c. o locuţiune verbală;
c. complement direct.
59. În propoziţia S-a dus la baltă la pescuit. există:
43. Cuvântul subliniat din citatul Barba-i era încâlcită. este:
a. un complement circumstanţial de loc, un complement circumstanţial de
a. pronume reflexiv în dativ, atribut pronominal datival; scop;
b. pronume personal în dativ, atribut pronominal datival; b. două complemente circumstanţiale de loc;
c. pronume reflexiv în acuzativ, complement indirect.

2
c. un complement circumstanţial de cauză şi un complement circumstanţial a) start b) started c) had started
de scop. 83. If only they … us about the upcoming meeting.
60. În fraza „Este nebun acela care seamănă unde nu poate secera, ori unde nu a) have warned b) had warned c) had been warning
ştie dacă va putea să secere.” (Ioan Slavici), propoziţiile sunt, în ordine:
84. She said she … come with us to the mountains.
a. PP + AT + CL+ CL + CD + CD;
a) might b) mustn’t c ) can
b. PP + SB + CI + CL + AT + CI;
85. She looks very relaxed ; she … have had a very nice holiday .
c. PP + SB + CD + PP + AT + CDŢ.
a) can b) must c) could
86. Charles keeps complaining that his teachers have made him … hard lately.
LIMBA ENGLEZĂ
a) study b) to study c) to have studied
87. The boy finally confessed that he had been made … his story .
61. Didn’t you … play football ?
a) change b) to change c) to have changed
a) used to b)get used to c) use to
88. Your brother will have to get used to … to school .
62. If he … them a lift , they wouldn’t have had to take a taxi.
a) walk b) walking c) have walked
a) did give b) had given c)gave
89. Tom asked his girlfriend where … so that he could take her home.
63. I don’t enjoy … .
a) did she live b) she lives c) she lived
a) laughing at b) to laugh at c) being laughed at
90. I wish the world … a better place
64. Would you mind … the door ?
a) will be b) wasn’t c) were
a) to close b) close c) closing
65. Young people laugh very loudly , … makes their parents mad .
a) what b) that c) which
66. I asked him if he … a good time.
NOTĂ:
a) had had b) did have c) has had
1. Toate subiectele sunt obligatorii.
67. She insisted on … the party at midnight.
2. Timp de lucru 180 minute.
a) beginning b) we begin c) to begin
3. Fiecare răspuns corect este apreciat cu un punct.
68. I came across this antique chair quite by … .
a) sight b) chance c) luck
69. As far as I’m … , the subject is closed.
a) regarded b) consulted c) concerned
70. He was so interested in his book that he didn’t … her enter the room.
a) remark b) notice c) recognize
71. The boy … stealing his friend ‘s pencil.
a) refused b) rejected c) denied
72. Johnny … for the airport as soon as the taxi … .
a) leaves / will arrive b) will leave / will arrive
c ) will leave / arrives
73. Cathy … for her boyfriend for an hour when he finally … .
a) was waiting / showed up b) had been waiting / showed up
c) was waiting / had showed up
74. Her cousin is preparing to leave … school and join … army.
a) the / the b) - / the c) a / an
75. He forgot that his assistant … him that she … the next day .
a) told / is leaving b) told / was leaving
c) had told / was leaving
76. The officer … to punish any soldier who disobeys his orders.
a) is expected b) is waited c) is expecting
77. She decided to buy herself a dog after her house … .
a) has been broken b) had been broken into
c) had been broken
78. If you … me a lift to school , my parents … grateful to you.
a) will give / will be b) give / will be c) give / are
79. If the girl … one or two friends , she … so lonely.
a) had / wouldn’t feel b) has had / wouldn’t feel
c) had had / would feel
80. The police asked the victim how … to escape unharmed .
a) did he manage b) had he managed c) he had managed
81.I wish you … him win the race today.
a) can have seen b) could have seen c) must have seen
82. It is high time parents … trusting their own children.