Sunteți pe pagina 1din 3

LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ROMÂNĂ ŞI LIMBA ENGLEZĂ Varianta 2

Fiecare întrebare are trei variante de răspuns notate cu a) b) c) dintre care una şi numai una este corectă. Marcaţi cu X pe FOAIA DE RĂSPUNS , în dreptul numărului întrebării şi al literei corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect, iar celelalte spaţii baraţi-le cu o linie orizontală. Exemplu :

LIMBA ROMÂNĂ

1. În cuvântul ceas există:

a. patru litere şi trei sunete;

Nr. între- a) b) c) bare 1 2 3
Nr.
între-
a)
b)
c)
bare
1
2
3

a.

numai prin derivare cu prefix;

b. prin derivare parasintetică;

c.

numai prin derivare cu sufix;

15. Sunt acceptate ambele variante de plural ale substantivelor:

a.

coperte – coperţi;

b. chibrite – chibrituri;

c.

dispecerate – dispeceraturi.

16. Enunţul în care nu există nicio greşeală este:

a. Nu mai şti atâtea, că ştii prea multe!

b. Geamgii cei harnici sunt veseli.

c. Ochii albaştrii nu se uită.

17. În enunţul Lui Marcel nu-i place nicio carte., cuvintele subliniate sunt, în

ordine:

a. articol nehotărât, pronume nehotărât;

b. numeral cardinal, pronume nehorărât;

c. articol hotărât, adjectiv pronominal negativ.

18. Sunt defective de singular toate cuvintele din seria:

b. patru litere şi patru sunete;

c. patru litere şi două sunete.

a.

icre, tăiţei, tăţe;

b. sânge, aur, unt;

2. În cuvântul ienupăr există următoarele sunete:

c.

ochelari, tăiţei, nor.

a. v + v + c + v + c + sv + v;

b. sv + v + c + v + c + sv + c;

c. sv + v + c + v + c + v + c.

3. Cuvântul taină se accentuează corect astfel:

a. tain;

b. táină

4. În cuvântul idee există un:

a. diftong;

b. triftong;

c. taínă.

c. hiat.

5. Sunt despărţite corect în silabe toate cuvintele din seria:

a. ples-net; coap-tă; cer-ti-fi-cat;

b. într-e-ba-re; mi-e-re; stră-in;

c. ru-şi-nat; ploa-i-e; vii-tu-ră.

6. Enunţul în care unul dintre paronimele din paranteză (albastru-alabastru; compliment-complement; cauzal-cazual) apare folosit incorect este:

a. A sculptat o statuie în albastru.;

b. I-a făcut un compliment.;

c. A învăţat regimul cazual al prepoziţiilor.

7. Aparţin vocabularului fundamental toate cuvintele din seria:

a.

copil, arătură, unchi;

b. mască, cer, elegant;

c.

erudit, coasă, fasole.

8. Aparţin aceleiaşi familii lexicale toate cuvintele din seria:

a. a sorbi, şerb, sorbire, sorbitură;

b. sorbire, a sorbi, sorbitură, resorbit;

c. a sorbi, nesorbit, sobru, sorbeală.

9. Enunţul care conţine un pleonasm este:

a. Conlucraseră împreună la realizarea proiectului.

b. Când l-a văzut a traversat strada.

c. Unchiul suferea de mult timp de o gastrită cronică.

10. Nu sunt sinonime cuvintele din seria:

a. amănunţit, detaliat;

c. zgârcit, avar.

b. limpede, opac;

19. Cer cazul genitiv toate prepoziţiile din seria:

a. înaintea, asupra, deasupra;

b. potrivit, asupra, contra;

c. mulţumită, graţie, contrar.

20. În enunţul „Mireasa cerului albastru / Îşi împânzeşte-n ape chipul ” (Octavian Goga), substantivele au, în ordine, cazurile:

a.

Ac. + N + Ac. + G;

b. Ac. + N + Ac. + D;

c.

N + G + Ac. + Ac.

21. În enunţul „Într-o bună zi însă, băiatul s-a necăjit de ce aluniţa lui se află pe

(Tudor Arghezi), sunt în

spinare, pe când a fetiţei se răsfaţă în văzul tuturora

cazul acuzativ ambele substantive din seria:

a.

într-o

zi,

pe spinare;

b. băiatul, aluniţa;

c.

pe spinare, a fetiţei.

22. În citatul „Îi părea că asta ar fi peste putinţă.” (Ioan Slavici), cuvintele

subliniate au, în ordine, următoarele valori morfologice:

a. pronume personal, pronume relativ;

b. pronume personal, pronume demonstrativ;

c. pronume reflexiv, pronume demonstrativ.

23. Cuvântul subliniat din enunţul Ai mei vor pleca mâine la bunici. este:

a.

pronume posesiv, cazul N;

b. pronume reflexiv, cazul Ac.;

c.

pronume demonstrativ, cazul N.

24. În enunţul Nu-i voi spune nimic., există;

a. un pronume posesiv, un adjectiv pronominal posesiv;

b. un pronume personal, un pronume negativ;

c. un pronume reflexiv, un pronume nehotărât.

25. Valorile morfologice ale cuvintelor subliniate din enunţul „- Şi-ţi aduci

aminte cum era îmbrăcat acel om?” (Mihail Sadoveanu) sunt, în ordine:

a. pronume personal, pronume posesiv;

b. pronume reflexiv, pronume demonstrativ;

c. pronume reflexiv, adjectiv pronominal demonstrativ.

26. Sunt pronume nehotărâte toate cuvintele din seria:

11. Antonimul cuvântului frecvent este:

a.

acela, acelaşi, fiecare;

b. oricare, altul, unul;

a.

rar;

b. diferit; c. constant.

c.

acesta, nimic, oricât.

12. Seria în care există numai neologisme este:

27. Adjectivele pronominale demonstrative pot fi aşezate:

a.

barză, şerb, viaţă;

b. ceafă, insolit, prispă;

a. doar după substantivul determinat;

c.

consens, patetic, magnific.

b. doar înaintea substantivului determinat;

13. Sunt formate numai prin derivare cu prefix cuvintele din seria:

a. reformă, răscopt, deznădejde;

b. antitanc, evidenţă, facere;

c. răuvoitor, formare, uzanţă.

14. Cuvântul (a)înfrunzi este format:

c. atât înaintea, cât şi după substantivul determinat.

28. Adjectivul pronominal de întărire se acordă cu substantivul determinat:

a. în gen;

b. în gen, număr şi caz;

c. în gen şi număr.

29. În propoziţia Fiecare se gândeşte la altceva., pronumele nehotărâte sunt, în

ordine, în cazurile:

1

a. N, Ac;

b. N, D;

c. N, G.

30. În propoziţia Se credea foarte inteligent., adjectivul subliniat este la gradul

de comparaţie:

a.

comparativ de superioritate; b. superlativ absolut;

c.

superlativ relativ.

31. În citatul „Iar mai jos pe-o rămurea/ Cântă şi o turturea, / Tristă ca inima

mea.” (Vasile Alecsandri), există:

a. două adjective propriu-zise;

b. un adjectiv propriu-zis şi un adjectiv pronominal posesiv;

c. două adjective pronominale.

32. Verbul la modul imperativ are forme doar pentru persoana:

a. I;

b. a II-a;

c. a III-a.

33. Verbul din citatul „În lacul cel verde şi lin,/Răsfrânge-se cerul senin.” (Mihai

Eminescu) este la:

a. modul conjunctiv, timpul perfect;

b. modul condiţional-optativ, timpul perfect;

c. modul indicativ, timpul prezent.

34. Este la diateza pasivă verbul din enunţul:

a. Se gândeşte la fericirea ei.

b. În fiecare dimineaţă aleargă.

c. Era salutat de toţi.

35. În enunţurile El a ieşit învins. Infractorul este disperat. Poliţistul

precaut., verbele au valoare:

devenise

a. auxiliară; b. predicativă; c. copulativă.

36. Există verbe numai de conjugarea a III-a în seria:

a. a bea, a părea, a vedea; b. a merge, a spune, a crede;

c. a face, a fugi, a zice.

37. Există numai locuţiuni adverbiale în seria:

a. pe de rost, de-a curmezişul, cu siguranţă;

b. din când în când, a trage pe sfoară, a-şi da seama;

c. pe de rost, a-şi arunca ochii, a avea loc.

38. Există numai verbe la moduri nepersonale/ nepredicative în seria:

a. auzit, a face, de ridicat, izbucnind;

b. căutând, citit, de cules, s-a dus;

c. de alergat, să vadă, ai fi auzit, ascultă.

39. În enunţul Tustrei au plecat la mare. există un:

a. numeral colectiv cu valoare substantivală;

b. numeral colectiv cu valoare adjectivală;

c. numeral distributiv cu valoare substantivală.

40. Sunt scrise corect toate numeralele din seria:

a. unsprezece, al douăzeci şi cincilea, al două miilea;

b. şaisprezece, treizecişiunu, al trei sutelea;

c. împătrit, nouăşpe, amândurora.

41. Funcţiile sintactice ale substantivelor din enunţul „O temniţă de ramuri fac

coamele grădinii.” (Vasile Voiculescu) sunt, în ordine:

a. subiect, atribut substantival prepoziţional, atribut substantival, complement direct, atribut substantival datival;

subiect,

atribut substantival genitival;

c. subiect, atribut apoziţional, complement direct, atribut substantival

genitival.

42. Cuvântul subliniat din propoziţia Toamna venise mai repede ca altădată., are

funcţia sintactică de:

b. complement

direct,

atribut

substantival

prepoziţional,

a.complement circumstanţial de timp;

c. complement direct.

b. subiect;

43. Cuvântul subliniat din citatul Barba-i era încâlcită. este:

a. pronume reflexiv în dativ, atribut pronominal datival;

b. pronume personal în dativ, atribut pronominal datival;

c. pronume reflexiv în acuzativ, complement indirect.

44. Nume predicativ exprimat prin substantiv în cazul genitiv există în enunţul:

a. Marian este inginer.

b. Cartea pe care o citea era de psihologie.

c. Vântul era al depărtărilor.

45. În enunţul Cu siguranţă că nu te voi chema., există:

a. un adverb predicativ, predicat verbal;

b. un adverb predicativ, predicat nominal;

c. o locuţiune adverbială, predicat verbal.

46. Există complement circumstanţial de timp exprimat prin substantiv în

acuzativ în enunţul:

a. A sosit înaintea mamei sale.

b. A apărut în dimineaţa aceea.

c. Venise de la prietenii săi.

47. În fraza „Apoi aţi venit cei din urmă, zice Domnul cu părere de rău

(Mihail Sadoveanu), propoziţiile sunt:

a. PP + P. Incidentă;

c. PP + PP.

b. P. Incidentă + PP;

48. Propoziţia subordonată din citatul „Şi totdeauna vorbeşte drept şi cumpătat,

ca şi cum ar citi din carte.” (Ioan Slavici) este:

a. C.I.;

b. C. D.;

c. C.M.

49. În enunţul Ce nu credeau era că vor fi învinşi., propoziţiile sunt, în ordine:

a. PR + PP + SB;

b. SB + PP + PR;

c. CD + PP + PR.

50. Există o propoziţie subiectivă în enunţul:

a.

Era conştient că va pierde.

b. Plăcerea lui era să fie apreciat.

c.

Nu se ştia cum va începe.

51. Propoziţiile subordonate din fraza Dacă ar fi ştiu din timp, dacă l-ar fi

anunţat cineva, ar fi fost pregătit. sunt ambele:

a. condiţionale;

b. consecutive;

c. concesive.

52. Prin expansiune, complementul circumstanţial de scop devine:

a. subordonată circumstanţială de cauză;

b. subordonată circumstanţială de scop;

c. subordonată circumstanţială de loc.

53. În fraza Era fericit, era mândru de rezultatul obţinut., raportul dintre

propoziţii este de:

a. coordonare prin juxtapunere;

b. subordonare prin conjuncţie subordonatoare;

c. coordonare adversativă.

54. Propoziţia Ce vară caniculară a fost! este:

a. propoziţie simplă, enunţiativă, afirmativă;

b. propoziţie dezvoltată, enunţiativă, negativă;

c. propoziţie dezvoltată, exclamativă, afirmativă.

55. Sunt termeni regenţi ai propoziţiilor predicative verbele:

b. copulative;

56. Pronumele relativ din enunţul Nu vedea pe care l-a adus apa. are funcţia sintactică de:

a. auxiliare;

c. predicative.

a.

complement direct; b. subiect;

c.

complement indirect.

57. Verbul subliniat din enunţul Iarba de cosit mirosea ademenitor. este la:

a. modul gerunziu, predicat verbal;

b. modul participiu, subiect;

c. modul supin, atribut verbal.

58. Termenul regent al propoziţiei completive directe din fraza L-a întrebat cum

o mai duce. este:

a. un substantiv;

b. un verb;

c. o locuţiune verbală;

59. În propoziţia S-a dus la baltă la pescuit. există:

a. un complement circumstanţial de loc, un complement circumstanţial de

scop;

b. două complemente circumstanţiale de loc;

2

c. un complement circumstanţial de cauză şi un complement circumstanţial de scop.

60. În fraza „Este nebun acela care seamănă unde nu poate secera, ori unde nu

ştie dacă va putea să secere.” (Ioan Slavici), propoziţiile sunt, în ordine:

a. PP + AT + CL+ CL + CD + CD;

b. PP + SB + CI + CL + AT

c. PP + SB + CD + PP + AT + CDŢ.

+ CI;

LIMBA ENGLEZĂ

61. Didn’t you

a) used to

62. If he … them a lift , they wouldn’t have had to take a taxi.

… play football ?

b)get used to

c) use to

a)

did give

b) had given

c)gave

63.

I don’t enjoy

.

a)

laughing at

b) to laugh at

c) being laughed at

64.

Would you mind …

the door ?

a)

to close

b) close

c) closing

a) start

b) started

c) had started

83. If only they … us about the upcoming meeting.

a) have warned

b) had warned

c) had been warning

84. She said she … come with us to the mountains.

a)

might

b) mustn’t

c )

can

85. She looks very relaxed ; she … have had a very nice holiday .

a) can

b) must

c) could

86. Charles keeps complaining that his teachers have made him … hard lately.

a)

study

b) to study

c) to have studied

87. The boy finally confessed that he had been made … his story .

a)

change

b) to change

c) to have changed

88. Your brother will have to get used to … to school .

a)

walk

b) walking

c) have walked

89. Tom asked his girlfriend where … so that he could take her home.

a)

did she live

b) she lives

c) she lived

90.

I wish the world … a better place

a)

will be

b) wasn’t

c) were

65. Young people laugh very loudly , … makes their parents mad .

a)

what

b) that

c) which

 

66.

I asked him if he … a good time.

 

NOTĂ:

a)

had had

b) did have

c) has had

1.

67.

She insisted on

the party at midnight.

 

2.

a)

beginning

b) we begin

c)

to begin

3.

68.

I came across this antique chair quite by … .

 

a)

sight

b) chance

c) luck

69.

As far as I’m … , the subject is closed.

 

a) regarded

 

b) consulted

c) concerned

 

70.

He was so interested in his book that he didn’t …

her enter the room.

a)

remark

b) notice

c) recognize

71.

The boy … stealing his friend ‘s pencil.

 

a)

refused

b) rejected

c) denied

72.

Johnny … for the airport as soon as the taxi … .

 

a)

leaves / will arrive

b) will leave /

will arrive

c ) will leave

/

arrives

73.

Cathy …

for her boyfriend for an hour when he finally … .

a)

was waiting / showed up

b) had been waiting / showed up

c)

was waiting / had showed up

74.

Her cousin is preparing to leave …

school and join … army.

a)

the / the

b)

- / the

c)

a / an

75.

He forgot that his assistant … him that she … the next day .

a)

told / is leaving

b) told / was leaving

c)

had told / was leaving

 

76.

The officer … to punish any soldier who disobeys his orders.

a)

is expected

b) is waited

c) is expecting

77.

She decided to buy herself a dog after her house … .

a) has been broken

b) had been broken into

c) had been broken

78.

If you …

me a lift to school , my parents … grateful to you.

a)

will give / will be

b) give / will be

c)

give / are

79.

If the girl … one or two friends , she … so lonely.

a)

had / wouldn’t feel

b) has had / wouldn’t feel

c) had had / would feel

80.

The police asked the victim how

… to escape unharmed .

a) did he manage

b) had he managed

c)

he had managed

81.I wish you … him win the race today.

 

a)

can have seen

b) could have seen

c) must have seen

82.

It is high time parents … trusting their own children.

Toate subiectele sunt obligatorii.

Timp de lucru 180 minute.

Fiecare răspuns corect este apreciat cu un punct.

3