Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE DE ANGAJARE

Functia ocupata_____________
Perioada contractului de munca_____
Salariu de incadrare______________
CERERE

Subsemnatul (a)_____________________________________ cu domiciliul stabil in ________________


str_________________________nr._____ bl______ ap____sectorul____ judetul __________________,
posesor al buletinului de identitate seria ____
nr___________ eliberat de Politia____________ la data de _________________.
Va rog prin prezenta sa-mi aprobati angajarea in cadrul firmei Dvs. pe un post corespunzator pregatirii.

Mentionez ca sunt nascut (a) in localitatea________________________ la data de _______________


fiul ( fiica ) lui __________________ si al ______________________.
Declar pe propria raspundere ca am / nu am un loc permanent de munca.
Sunt / nu sunt beneficiar al unei pensii de asigurari sociale sau alocatie de sprijin, somaj.
Ma angajez sa respect prevederile contractului individual de munca, sarcinile din fisa postului si
programul de lucru stabilit.

Semnatura _____________________
Data____