Sunteți pe pagina 1din 4

ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC Control financiar Se aprobă suma de

A SINDICATULUI SALARIAŢILOR DIN ÎNVÎŢĂMÂNT preventiv pentru ____________(lei)


TURDA - INSTITUTIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ suma de _________lei Data____________
Str. Dr. Ioan Raţiu, nr.49 Turda Preşedinte________
Nr ______din____________

Contract imprumut CAR

Subsemnatul(a)__________________________, născut(ă) în anul_____, luna_____,


ziua____, în localitatea________________, jud._________, fiul/fiica lui______________şi
al/a_____________, domiciliat(ă) în_______________
,str.__________________________, nr.____, jud._____________, legitimat(ă) cu CI/BI
seria______nr_____________, eliberat de_____________________la data de___________,
CNP_________________________, tel.contact _____________ cont
bancar_________________________________la banca __________________ angajat(ă) la
______________________________________________ cu contract de muncă pe
perioada :
-pe o perioadă nedeterminată
- pe o perioadă determinată până la data de _________________,

Având salariul lunar net de __________ lei


Salariul este/ nu este grevat de retineri lunare în sumă lunară de ____________lei

Având soldul cotizaţiilor de _______(lei) solicit un împrumut de ______________(lei) şi


mă angajez să-l restitui în _______rate lunare, începând din luna ______________împreună
cu dobânda statutară.
Consimt ca unitatea de învăţământ la care lucrez sau organul de pensii prin care mi se va
face plata să-mi reţină lunar din drepturile salariale/pensie, ratele la împrumutul acordat şi
dobânda aferentă, fără altă formalitate, la soicitarea C.A.R.(IFN) S.S.I. Turda.
În cazul când din drepturile mele băneşti nu se pot efectua reţineri de către unitatea la care
sunt încadrat, mă oblig să depun personal şi la termen, sumele datorate C.A.R.-ului; în caz
contrar consimt ca pe baza acestui angajament să fie urmărite veniturile sau bunurile pe care le
am, potrivit legii.
Solicit împrumutul acordat în numerar/virament bancar la banca ____________________
în contul ________________________________________, iar dobânda statutară în cuantum
de ______(lei) să fie :
- reţinută la acordarea împrumutului, din suma acordată
Partida C.A.R .

Data____________ Semnătura_________________

Cererea a fost aprobată de Consiliul de Administraţie, conform procesului verbal


nr.____din data ________________
VERIFICAT ŞI ACHITAT CONFIRMARE CAR
CASIER_____________ Sold cotizaţii_________ (lei)
SUMA_________(lei) Sold împrumut________(lei)
Dobânda___ %________(lei)
Am primit suma de ________(lei) Cuantum rată lunară
împ.___________
Dobânda__________________________
(semnătura de primire la acordarea numerar)
Data_____________ Contabil_____________________

Unitatea __________________________________
Nr_____din________________

ADEVERINTA
Adeverim prin prezenta că dl. (d-na)_______________________este salariat(ă) în această
unitate pe o perioadă nedeterminată/ determinată , cu salar de net lunar de __________ lei.
Salariul este/ nu este grevat de retineri lunare în sumă lunară de ____________lei.
Eliberam prezenta pentru, a-i servi, sus-numitului/ei, la imprumut CAR

CONDUCĂTOR UNITATE CONTABIL ŞEF SECRETAR


------------------------------------------- ------------------------------------- -------------------------------------
Unitatea __________________________________
Nr_____din________________

Adeverim prin prezenta că dl. (d-na)_______________________este salariat(ă) în această


unitate pe o perioadă nedeterminată/ determinată şi consimţim să procedăm la reţinerea din salar în
cazul că nu se achită ratele de către titularul împrumutului,
Prezenţa adeverinţă-angajament a fost dată în faţa noastră,

CONDUCĂTOR UNITATE CONTABIL ŞEF SECRETAR

------------------------------------------- ------------------------------------- -------------------------------------

ADEVERINŢĂ-ANGAJAMENT
Subsemnatul(a)__________________________, născut(ă) în anul_____, luna_____, ziua____, în
localitatea________________, jud._________, fiul/fiica lui______________şi al/a_____________, domiciliat(ă)
în_______________ ,str.__________________________, nr.____, jud._____________, legitimat(ă) cu CI/BI
seria______nr_____________, eliberat de_____________________la data de___________,
CNP____________________,angajat(ă) la __________________________________ cu contract de muncă pe o perioadă
nedeterminată/determinată până la _____________, având salariul lunar net de _________(lei), în calitate de girant, mă
angajez faţă de C.A.R. (IFN) S.S.I.Turda prin reprezentanţii săi legali, de a plăti în mod solitar, conform art. 1662 Cod
Civil, suma de _________(lei), reprezentând împrumutul contractat la CAR de numitul(a) _____________________,cu
domiciliul în_____________________________________, BI/CI seria_____nr___________
În cazul în care debitorul sus numit nu va achita la timp şi în condiţiile prevăzute în cererea de împrumut,
subsemnatul renunţ la beneficial discuţiei (urmăririi) faţă de creditoarea CAR, potrivit art. 1662 Cod Civil. CAR va putea
urmări la plată pe acela care va voi dintre giranţi fără ca acesta să poată opune beneficial de diviziune.
Prezentul angajament constituie titlu executoriu potrivit prevederilor legale.

Data____________ Semnătura_________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unitatea __________________________________
Nr_____din________________

Adeverim prin prezenta că dl. (d-na)_______________________este salariat(ă) în această


unitate pe o perioadă nedeterminată/ determinată şi consimţim să procedăm la reţinerea din salar în
cazul că nu se achită ratele de către titularul împrumutului,
Prezenţa adeverinţă-angajament a fost dată în faţa noastră,

CONDUCĂTOR UNITATE CONTABIL ŞEF SECRETAR

------------------------------------------- ------------------------------------- -------------------------------------

ADEVERINŢĂ-ANGAJAMENT
Subsemnatul(a)__________________________, născut(ă) în anul_____, luna_____, ziua____, în
localitatea________________, jud._________, fiul/fiica lui______________şi al/a_____________, domiciliat(ă)
în_______________ ,str.__________________________, nr.____, jud._____________, legitimat(ă) cu CI/BI
seria______nr_____________, eliberat de_____________________la data de___________,
CNP____________________,angajat(ă) la __________________________________ cu contract de muncă pe o perioadă
nedeterminată/determinată până la _____________, având salariul lunar net de _________(lei), în calitate de girant, mă
angajez faţă de CAR Sindicatvvvvvvvvvvnn nnnnnnnn prin reprezentanţii săi legali, de a plăti în mod solitar, conform art.
1662 Cod Civil, suma de _________(lei), reprezentând împrumutul contractat la CAR de numitul(a)
_____________________,cu domiciliul în _____________________________________, BI/CI seria_____nr___________
În cazul în care debitorul sus numit nu va achita la timp şi în condiţiile prevăzute în cererea de împrumut,
subsemnatul renunţ la beneficial discuţiei (urmăririi) faţă de creditoarea CAR, potrivit art. 1662 Cod Civil. CAR va putea
urmări la plată pe acela care va voi dintre giranţi fără ca acesta să poată opune beneficial de diviziune.
Prezentul angajament constituie titlu executoriu potrivit prevederilor legale.

Data____________ Semnătura_________________

S-ar putea să vă placă și