Sunteți pe pagina 1din 2

CASA DE AJUTOR RECIPROC VIZAT SE ACORDA IMPRUMUTUL,

SINDICATUL_______________ in suma de _________________ lei


Contabil, DATA_________________

CERERE DE IMPRUMUT
Nr.__________ din data de _______________

Subsemnatul (a) ___________________________________________________, membru


al C.A.R. , nascut (a) in localitatea _______________, judetul_____________ la data
______________, cu domiciliul in _________________________ str.
_________________________________, nr. ______, bloc ________, scara _____, ap. _____,
judetul ________________________, tel. acasa ______________ tel. mobil
_________________ posesor al BI ( CI ) seria ______ nr. ______________ eliberat de SPCLEP
____________________ la data de ________________ CNP _________________________,
avand functia ______________________________,
Solicit un imprumut in suma de (in cifre) ____________________ lei, (in litere)
_____________________________________________.
Ma oblig sa restitui imprumutul primit impreuna cu dobanda aferenta intr-un numar de
______ rate lunare consecutive. Imprumutul va fi retinut pe statul de salarii lunar, numerar la
casierie, prin virament bancar, debit direct.
Subsemnatul _______________________________________________, declar ca toate
datele de mai sus sunt reale, orice afirmatie neadevarata constituie fals si uz de fals in declaratie
si antreneaza raspunderea penala potrivit Codului Penal. Ma angajez sa furnizez toate
documentele si dovezile solicitate de C.A.R. pentru incheierea contractului de imprumut, care
este titlu executoriu potrivit legii si sunt de acord ca C.A.R. sa obtina orice fel de date cu caracter
personal inregistrate pe numele meu de la o alta C.A.R. sau de la un birou independent de credit,
precum si C.A.R. sa transmita datele cu caracter personal altei C.A.R. sau la un birou
independent de credit.

DATA________________________
SEMNATURA_______________________

Subsemantul _____________________________________ am primit imprumutul in suma de


_____________ lei adica___________________________________. Data _______________________.
Ma legitimez cu CI seria _________, nr. ________________, eliberat de _______________la data de
__________________

Verificat si achitat casier Verificat si inregistrat contabil


_____________________ ___________________________
-

Contract de garantie.

Subsemnatul, ____________________________, domiciliat in ________________, str.


______________________, nr.____________, bl. ___________, et. _______________, ap.___________,
jud.________________, posesor al CI seria_________, nr. _________, eliberat de ___________________
la data de_________________, declar ca il cunosc ca om corect, iar ca dovada a increderii acordate il
garantez prin prezentul contract, pentru obtinerea imprumutului in suma de ______________ de la Casa de
Ajutor Reciproc.
In caz de neachitare speciala sau totala a imprumutului, a micsorarii cuantumului ratelor sau
a neachitarii lor peste limita prevazuta in statut, sunt de accord ca la cererea CAR, fara alta formalitate, sa
se retina sumele restante din retributia mea.
Subscrisa Casa de Ajutor Reciproc ________________ prin reprezentantii legali Presedinte
_________________________________________ si Contabil Sef
__________________________________, consimt la acest contract de garantie, care in conformitate cu
prevederile legale, are putere de lege intre partile contractante.

Reprezentantii CAR
Presedinte, Contabil Sef, Garant,
_________________ ________________ _____________

Data ___________________

S-ar putea să vă placă și