Sunteți pe pagina 1din 6

RAPORT VERIFICARE CENZOR

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR 7 TG JIU

ANUL 2016

Subbsemnata Pacearescu Ramona, in calitate de cenzor al Asociatiei de proprietari nr


7, Tg jiu, am procedat la verificarea documentelor care privesc gestiunea financiar contabila
din cadrul asociatiei intocmite pentru perioada 01.01.2016-31.12.2016, in baza art 33 din
Legea 230/2007 privind infiintarea si functionarea asociatiilor de proprietari si in baza
contractului de prestari servicii.

Evidenta contabila si activitatea de casierie a asociatieis-a realizat prin Cabinetul


Individual de Contabilitate Bruja Aurelia Valentina conform contract prestari servicii nr
1/12.05.2010. evidenta contabila se face in partida simpla bazata pe registre.

Pentru verificarea documentelor s-au fixat urmatoarele obiective:

 Verificarea inregistrarii corecte in evidenta contabila a asociatiei a documentelor de


incasari si plati .
 Modul de utilizare a fondurilor asociatiei si existenta aprobarii acestora.
 Modul de respectare a prevederilor Legii nr 230/2007 privind infiintarea, organizarea
si functionarea asociatilor de proprietari, HG 1588/2007 si Ordinul MFP nr 1969/2007
 Evidenta gestiunii materialelor.

Materialul documentar care a stat la baza verificarii documentelor financiar contabile


si de gestiune a constat in:
 Verificarea registrului de casa
 Verificarea listelor de plata a cotelor de contributie a cheltuielilor asociatiei de
proprietari
 Verificarea platii furnizorilor de utilitati si servicii.

In urma controlului efectuat s-au constatat urmatoarele aspecte:

1. Modul de intocmire si inregistrare documente de incasari si plati.

Au fost verificate sumele incasate de la locatari in numerar, confruntandu-se copiile


chitantelor emise (de la nr 2842 la nr 4299) cu sumele inregistrate in registrul de casa.
In evidenta asociatiei exista fisa de evidenta a formularelor cu regim special, acesta
fiind un document de evidenta a modului de gestionare a chitantelor intocmite de
administrator.
De asemenea in evidenta asociatiei exista fisa cont repartizata fiecarui apartament in
care sunt evidentiate cheltuielile si incasarile aferente. Aceasta fisa este completata
corespunzator si reflecta situatia fiecarui apartament din asociatie.
Sunt evidentiate pe fise distincte furnizori facturile emise de catre acestia precum si
platile efectuate de catre asociatie in contul acestora, fisele fiind completate in mod
corespunzator, reflectand situatia soldurilor.
Fondurile asociatiei sunt evidentiate distinct pe fiecare categorie, fiind inregistrata
soldurile initiale, fondurile constituite in cursul anului, utilizarea acestora si soldul sfarsitului
de an.

2. Modul de utilizare a fondurilor asociatiei si evidenta acestora

Asociatia are constituit fond de rulment in suma de 12180 lei :

Fond de Fond constituit Fond incasat Fond de incasat


rulment
01.01.2016 12180 10828.20 1351.80
31.12.2017 12180 11086.80 1093.20

Fondul de reparatii anul 2016

Sold 01.01.2016 890.60


1.De incasat 01.01.2016 1800
2.Incasat 01.01.2016 1010
3.Ramas de incasat 01.01.2016 (1-2) 790
4.Utilizat 01.01.2016 891.5
5. Sold disponibil la 01.01.2016(1-4) 1009.10

Sold 31.12.2016 1009.10


6.De incasat 2016 790
7.Incasat 2016 110
8.Ramas de incasat 2016(6-7) 680
9.Utilizat 2016 693.42
10.Sold disponibil 31.12.2016 425.68

In cadrul asociatiei exista un fond de rotunjiri :

Fond Sold Incasat Repunere Utilizat 2016 Sold


rotunjiri 01.01.2016 2016 suma (Zugravit scari+alte cons) 31.12.2016
4937.76 1296.92 593 3453 3374.68

Fondul de penalizari se prezinta astfel:

Sold 01.01.2016 Incasat 2016 Utilizat 2016 Sold 31.12.2016


(zugravit scari)
4142.10 1022.7 3788.60 1376.20
Fond chirie sediu asociatie are urmatoarea componenta:

Sold 01.01.2016 Incasat 2016 Utilizat 2016 Sold 31.12.2016


Zugravit scari+alte cons)
3537.48 600 3030 1107.48

In anul 2016 au fost efectuate reparatii la toate scarile de bloc astfel:

Bl/sc Contributie Fd Fd Fd Fond Total fonduri


proprie reparatii penalitati rotunjiri chirie
2/1 500 168.10 1806 525.90 3000
2/3 2200 50.74 749.26 3000
3/1 3000 3000
3/3 2000 1005.70 3005.7
5/1 1170 10 976.9 843.10 3000
5/2 2400 110 490 3000
5/3 2000 200 800 3000
10270 538.84 3788.60 3408.26 3000 21005.7

Din fondurile asociatiei s-a folosit pentru alte materiale consumabile ( becuri,
reparatii tevi, amortizor usa , etc) in suma de 229.32 lei
 30 lei din fondul de chirie
 154.58 lei din fondul de reparatii
 44, 74 lei din fondul de rotunjiri

Cheltuielile materiale efectuate in 2016 au la baza factura fiscala si chitanta sau bon
fiscal emise pe numele asociatiei, majoritatea avand la baza referat de necesitate aprobat de
presedintele asociatiei de proprietari. S-a intocmit fisa cu materialele consumate si a-a
inregistrat distribuirea lor. Se recomanda pe viitor intocmirea referatului de necesitate de
catre administrator si inaintarea lui pentru aprobare catre presedinte pentru toate
cheltuielile materiale ce urmeaza a fi efectuate.

3. Situatia sintetica a numerarului si soldurilor de banca.

Inregistrarile documentelor in registrul de casa au fost efectuate conform legii, in


mod cronologic, fiecare inregistrare avand la baza un document justificativ.

Sumele depuse sau ridicate din banca se regasesc in mod corespunzator in registrul
de casa.
Se constata ca la finele lunii administratorul a pastrat in cateva cazuri un sold de casa
mare nefiind efectuate plati catre principalii furnizori de utilitati in limita soldului existent in
casierie. Se recomanda astfel pe viitor plata datoriilor asociatiei in momentul cand exista
sold in casierie sau daca nu exista datorii catre furnizori depunerea numerarului in contul
bancar.

In perioada 01.01.2016-31.12.2016 situatia sintetica a numerarului este:

Nr crt Luna Sold initial Sold final


1 Ianuarie 6083.12 7096.99
2 Februarie 7096.99 7412.62
3 Martie 7412.62 8973.16
4 Aprilie 8973.16 6925.90
5 Mai 6925.90 7192.41
6 Iunie 7192.41 5681.18
7 Iulie 5681.18 6932.28
8 August 6932.28 6715.81
9 Septembrie 6715.81 3266.06
10 Octombrie 3266.06 3067.99
11 Noiembrie 3067.99 4244.90
12 Decembrie 4244.90 262.74

In perioada 01.01.2016-31.12.2016 situatia sintetica a soldurilor din banca este:

Nr crt Luna Sold initial Sold final


1 Ianuarie 1669.30 267.30
2 Februarie 267.30 821.30
3 Martie 821.30 1078.30
4 Aprilie 1078.30 1335.30
5 Mai 1335.30 1577.30
6 Iunie 1577.30 1567.30
7 Iulie 1567.30 7.30
8 August 7.30 7.30
9 Septembrie 7.30 7.30
10 Octombrie 7.30 2698.30
11 Noiembrie 2698.30 1547.70
12 Decembrie 1547.70 1728.70

4. Modul de repartizare a cheltuielilor in listele de intretinere.

S-a constatat in urma verificarii repartizarii cheltuielilor in lista de intretinere ca


acestea au fost intocmite corect conform OMFP NR 1969/2007 si in conformitate cu Legea nr
230/2007, cotele lunare de intretinere fiind calculate prin repartizarea corecta a volorii din
facturile de utilitati si a altor documente justificative.
Listele de intretinere au fost afisate in maxim 5 zile de la primirea ultimei facturi de
utilitati.
Structura cheltuielilor pe anul 2016 este urmatoarea:

CHELTUIELI REPARTIZATE PE SUMA


PERSOANA
Salariu femeia de servici 17916
Apa canal 97600.93
Gunoi 17684.94
Energie electrica 3129.89
TOTAL CHELTUIELI REPARTIZATE PE 136331.76
PERSOANA

CHELTUIELI REPARTIZARE PE SUMA


SUPRAFATA
Indemnizatie presedinte 3534
Indemnizatie contabil 10000
Chirie sediu 600
Chelt gospodaresti 304.98
Comision bancar 201
TOTAL CHELTUIELI REPARTIZATE PE 14639.98
SUPRAFATA

CHELTUIELI TOTALE 150971.74


CHELT CONF LISTE AFISATE 152759.60
DIFERENTA ROTUNJIRI 1787.86
 REGLAJE LUNARE 490.94
 FD ROTUNJIRI 1296.92

La sfarsitul anului 2016 avem urmatoarele restante in suma de 29642.70 lei defalcate
astfel:
 Restante noiembrie 2016 13873.80 lei
 Cheltuieli decembrie 2016 13215.60 lei
 Fond rulment neincasat 1092.20 lei
 Fond reparatii neicasat 680 lei
 Penalizari neincasate 781.10 lei

Se constata asfel ca la sfarsitul anului 2016 se inregistreaza o restanta din lunile


precedente de 13.873.80 lei, suma ce este destul de mare. Se apreciaza ca la nivelul
conducerii asociatiei nu au fost intreprinse cele mai adecvate masuri de incasat. Se
recomanda pe viitor intocmirea notificarilor catre locatarii cu restante, calcularea
penalitatilor pentru intarzierea platii cheltuielilor de intretinere precum si actionarea
restantierilor in instantele competente in vederea recuperarii debitelor.
Fata de anul 2015 volumul cheltuielilor inregistrate de asociatie este mai mic cu
11756 lei, aceste diferente venind din scaderea pretului m3 de apa, a cheltuielilor materiale
si a materialelor consumabile

5. Plata salariilor si declaratiile fiscale

S-a constatat ca salariile au fost platite integral si la timp. Declaratia 112 a fost
intocmita si depusa in termenul legal. Plata taxelor si impozitelor aferente salariilor a fost
facuta in termenul legal si respecta valorile salariului minim. Pentru indemnizatia
presedintelui asociatiei s-au retinut si virat contributiile legale.

6. Arhivarea documentelor

Arhivarea documentelor s-a efectuat in dosar de documente lunare, ceea ce permite


o urmarire mai usoare a calculului listelor lunare.

7. Balanta soldurilor de activ si pasiv.

Balanta soldurilor de activ si pasiv a fost intocmita si depusa in termenul legal.

Concluzii:

Din analiza datelor prezentate in procesul verbal rezulta ca activitatea Asociatiei de


proprietari nr 7 se desfasoara in conformitate cu reglementarile in domeniu, iar deficientele
constatate urmeaza sa fie eliminate prin aplicarea masurilor dispuse de cenzor.

Prezentul proces verbal a fost incheiat in doua exemplare, din care un exemplar a
fost inaintat Asociatiei de proprietari nr 7, Tg jiu.

Expert contabil

Pacerescu Ramona Mariana