Sunteți pe pagina 1din 6

Catre: Judecatoria Buftea

Dosar nr.12037/94/2017
Amanare pronuntare din 28.09.2018;

DOMNULE PRESEDINTE,

Subscrisa, Complexul Sportiv National “Nicolae Navasart” Snagov, cu sediul


in comuna Ciolpani, sat Izvorani, intrare DN1, jud. Ilfov, CUI: 4912980, cont
RO25TREZ4225009XXX000648 deschis la Trezoreria Buftea, fax: 0214910632,
reprezentata prin Director General- dl. Ion Cuhutencu, email:
csn_nicolaenavasart@yahoo.com, in contradictoriu cu SCA Dojana si Asociatii, cu
sediul in Bucuresti, Calea Mosilor nr.225, bl.33-35, sc.A, et.1, ap.2, sector 2, CIF: RO
13289700, reprezentata de av. Ionut Dojana, formulam prezentele

CONCLUZII SCRISE

Referitor la incheierea de stabilire a cuantumului creantei si a cheltuielilor


de executare primita in data de 26.07.2017, consideram ca suntem in termen cu
prezenta contestatie la executare

Titlul executoriu – contractul de asistenta juridica este actul care a stat la


baza incheierii sus mentionate si pe care noi o contestam

Impotriva unui titlul executoriu care nu emana de la o instanta de judecata


se pot formula aparari de fond

Trebuie observat faptul ca subscrisa a formulat anterior inca o contestatie la


exeutare in dosar nr.

Fata de exceptiile invocate de intimata: inadmisbilitate, tardivitate,


autoritate de lucru judecat, prin care va rugam sa respingeti aceste exceptii ca
neintemeiate.

Referitor la exceptia tardivitatii, va rugam sa o respingeti si sa observati ca am


formulat contestatie la executare impotriva incheierii de stabilire a cuantumului
creantei si de constatare a cheltuielilor de executare primita in data de 26.07.2017 in
dosarul de executare nr.151/2016 al BEJA “Draganescu Ionescu si Crafcenco”

1
Prin aceasta incheiere s-au pus in aplicare dispozitiile actului aditional
nr.1/22.07.2015 care nu a fost inregistrat cu nr. de intrare de subscrisa intrucat a fost
incheiat in nume personal de fostul Director General al complexului sportiv.

Acest act aditional ale carei clauze le contestam nu a fost adus de catre fostul
Director General in incinta institutiei noastre, ci a fost comunicat de intimata cu prilejul
executarii silite.

Prin prezenta contestatiei urmarim, spre deosebire de prima contestatie


inlaturarea efectelor actului aditional nr.1/22.07.2015 la contractul de asistenta juridica
serie B nr.1080496/2015 – titlul executoriu

Prin prezenta contestatie noi am solicitat instantei:

1. sa dispuna anularea actului de executare sus mentionat si a clauzelor din


titlul executoriu pe care le consideram abuzive (cele din actul aditional
nr.1/22.07.2015)
2. sa dispuna intoarcerea executarii, prin restabilirea situatiei anterioare, in
temeiul dispozitiilor art. 723 din Codul de procedură civilă.

Aceste capete de cerere nu se regasesc in cuprinsul primei contestatii la


executare

Referitor la exceptiile inadmisibilitatii si autoritatii de lucru judecat

Prin prezenta contestatie ne referim si contestam penalitatile de 0,5% pe zi de


intarziere stipulate in incheierii de stabilire a cuantumului creantei si de constatare a
cheltuielilor de executare primita in data de 26.07.2017 in dosarul de executare
nr.151/2016 al BEJA “Draganescu Ionescu si Crafcenco

Referitor la perceperea penalitatilor de intarziere 0,5 % pe zi, conform art.2.4. din


Anexa nr.1/29.05.2015, la contractul de asistenta juridica 1080496/2015, apreciem,
raportat clauzele titlului executoriu si la somatia initiala, ca se impune reducerea
acestora, prin anularea partiala a clauzelor actului aditional nr.1/22.07.2015 (art.1 pct.2).

Cat priveste penalitatile calculate, se poate observa ca acestea depasesc triplul


debitului principal a carui plata intarziata este, asa cum am aratat, justificata, fapt ce ne
determina sa punem in discutie legitimitatea acestei solicitari. Astfel, pe langa faptul ca
”acceptarea” unor penalitati care sa depaseasca debitul este o clauza, in opinia noastra,
nelicita, fiind evidenta paguboasa doar pentru subscrisa intrucat numai noi aveam

2
obligatii de plata, intimata ignora cu rea credinta stadiul litigiului ce are ca obiect
tocmai derularea acestui contract.

De asemenea, avem alt temei de drept diferit de prima contestatie la executare . In


acest sens este art.15 din Codul civil stipuleaza ca niciun drept nu poate fi exercitat în
scopul de a vătăma sau păgubi pe altul ori într-un mod excesiv şi nerezonabil, contrar
bunei-credinţe. Or, in conditiile in care subscrisa si-a motivat refuzul de a achita
sumele solicitat de intimate, cu indicarea expresa a impedimentelor, aplicarea unor
penalitati excesive care depasesc la acest moment debitul, apare ca o dovada clara de
abuz de drept.

I. 1 Nulitatea tiltului executoriu - clauzele contractului de asistenta


juridica nr. 1080496/2015 (cu Anexa) și a actului aditional nr.
1/22.07.2015.

Cu mențiunea că in contestatia ce face obiectul dosarului de instanta nr.


11139/94/2016 am aratat si alte motive de nulitate a titlului executoriu, aratam ca sunt
abuzive, neuzuale, ilicite, imorale si se impun a fi anulate urmatoarele clauze
identificate in actul aditional nr.1/22.07.2015 la contractul de asistenta juridica
1080496/2015:

1. In actul aditional nr.1/22.07.2015 la contractul de asistenta juridica la art.


1 pct.2 institutia noastra a fost obligata sa asigure plata a minim 20 de ore de
prestatii avocatiale pe luna fara ca acestea sa mai fie detaliate in raportul lunar
sintetic de activitate. In realitate aceste ore nici nu s-au prestat, prezentandu-se niste
rapoarte in care se mentiona ca s-a prestat minumul agreat de 20 de ore (fara detalilii
orare) dupa care se emitea factura. Aceasta procedura a fost urmata de societatea de
avocatura pana in luna decembrie 2015. Este evident ca aceasta clauza din actul
aditional este abuziva, ilicita, neuzuala si imorala si incalca dispozitiile art.15,1203,
1353 si 1235-1239 Cod civil intrucat este impus un numar minim de ore (foarte mare)
indiferent de activitatea din luna respectiva, fara a se justifica acestea asa cum se
proceda pana la semnarea actului aditional nr.1/22.07.2015. Este imorala solicitarea
intimatei de a pretinde plata unui numar de ore, fara a face insa dovada prestarii
activitatilor avocatiale in beneficiul subscrisei, in fiecare din orele respective.

3
2. Si art.1 pct.3 din actul aditional nr.1/22.07.2015 la contractul de asistenta
juridica contine aceeasi clauza de plata obligatorie de 20 de ore pe luna, cu precizarea
ca orice cerere din partea noastra se taxeaza suplimentar. Aceasta clauza arata reaua
credinta a firmei de avocatura care ne-a impus practic un tarif de 8800 lei pe luna fara sa
faca nimic, orice solicitare din partea noastra fiind taxata separat conform contractului

3. Art.1 pct.5 si 6 din actul aditional nr.1/22.07.2015 la contractul de


asistenta juridica contin clauze neuzuale, abuzive si imorale, respectiv imposibilitatea
denuntarii unilaterale a contractului de institutia noastra, in timp ce societatea de
avocatura beneficiaza de acest drept si de pactul comisoriu de grad IV.

RAPORTUL CURTII DE CONTURI A ROMANIEI

Pentru sustinerea afirmatiilor din cuprinsul contestatiei la executare, am depus


succint concluziile raportului Curtii de Conturi intocmit cu ocazia controlului efectuat
pe 19.02.2016 si consemnate in decizia nr.07/04.04.2016 emisa de Curtea de Conturi a
Romaniei – Camera de Conturi Ilfov.

La punctul 15) se semnaleaza: perfectarea si derularea necorespunzatoare a


contractului de asistenta juridica nr.1080496/29.05.2015 incheiat cu SCA Dojana &
Asociatii (cu un onorariu de 99,2 Euro/ora inclusiv TVA), concluzie sustinuta de
urmatoarele constatari:

- inexistenta aprobarii ordonatorului principal de credite

- derularea acestui contract pe perioada 04.03-30.07.2015 concomitent cu


desfasurarea altui contract de prestari servicii de aceeasi natura
(nr.175/04.03.2015) incheiat cu un consilier juridic;

- neinsusirea de catre conducerea entitatii a rapoartelor lunare de activitate


intocmite de firma prestatoare;

- inexistenta documentelor justificative care sa ateste realitatea si natura


serviciilor prestate, timpul afectat consultatiei/asistentei juridice,
justetea/exactitatea orelor facturate (75.513,88 lei)

- nr. redus al dosarelor intocmite pentru reprezentare in instanta (6 dosare


privind: recuperare debite, suspendare executare silita, plangere
contraventionala, anulare penalitati);

4
- declansarea tardiva a unei actiuni de recuperare, intreprinsa impotriva
Ministerului Tineretului si Sportului – fapt ce a condus la prescrierea
debitului in suma de 43120 lei.

- Persoane cu functii de conducere/executie din cadrul entitatii au mentionat


in notele de relatii prezentate controlului, ca nu au beneficiat de
consultanta/ asistenta juridica din partea acestei firme de avocatura, iar
dintre acestea directorul adjunct contesta oportunitatea mentinerii
contractului de asistenta juridica.
Acestea sunt si motivele pe care se intemeiaza si contestatia noastra la executare,
iar cadrul legal incalcat este mentionat tot de Curtea de Conturi in decizia 7/04.04.2016,
citam:

Abaterile constatate s-au datorat nerespectarii prevederilor Legi nr.500/2002


privind finantele publice cu modificarile si completarile ulterioare ale OMFP
nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,
ordonantarea si plata cheltuielilor institutiei publice ... cu modificari si completari, ale
OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, ale OUG
nr.26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice... cu modificari si
completari ulterioare.

Decizia 7/04.04.2016 a Curtii de Conturi – Camera de Conturi Ilfov a fost atacata


cu contestatie de catre institutia noastra la Curtea de Conturi a Romaniei.

Curtea de Conturi a Romaniei a emis incheierea 313/15.07.2016 care a respins


contestatia noastra inclusiv pe aspectul contractului cu firma de avocatura Dojana si
Asociatii astfel: masura dispusa prin decizie se mentine, constatarile echipei de control
sunt intemeiate, abaterea nu se poate inlatura, doar prin rezilierea contractului de
asistenta juridica, contractul de asistenta juridica este incheiat cu incalcarea legii.

De aici se desprinde si motivul intemeiat al lipsei aprobarii bugetare din


partea ordonatorului principal de credite pentru plata unui astfel de contract de
asistenta juridica. Lipsa unei prevederi bugetare (bugetul nostru se aproba de
Ministerul Tineretului si Sportului) se datoreaza lipsei acordului ministerului
pentru incheierea unui astfel de contract.

Normele legale incalcate prin incheierea contractului de asistenta juridica


sanctionate cu nulitatea absoluta sunt: ART.I din OUG nr.26/2012, ART.1237 Cod

5
civil, art.2 alin.2 lit. a-d, coroborat cu art.17, art.21, alin.2, art.66 din OUG 34/2006,
Legea nr.500/2002, OMFP nr.1792/2002.

13.07.2018

CSN “Nicolae Navasart” Snagov

Domnului Presedinte al Judecatoriei Buftea

S-ar putea să vă placă și