Sunteți pe pagina 1din 4

DOMNULE PRESEDINTE

S.C. ____________, cu sediul in _____________, cod fiscal


____________, inregistrata la ORC sub nr. ____________, cont deschis
la ______________, tel ____________, fax _____________,
reprezentata legal prin administrator ______________, in calitate de
reclamant, in conformitate cu prevederile art. 969 Cod Civil art. 1073 Cod
Civil si art. 112 Cod Procedura Civila, formuleaza prezenta :

CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA

In contradictoriu cu parata S.C. ___________________. cu sediul


in ____________________ , pentru ca, prin hotararea ce o veti pronunta
sa obligati parata la plata sumei de ____________euro / usd. echivalent
in lei la cursul B.N.R. din ziua platii, reprezentand c/v indemnizatiei de
asigurare conform politei de asigurare - tip ___ , seria ____nr. _____, a
Actului Aditional __________________ si a anexelor acesteia care fac
parte integranta din polita de asigurare.

Competenta teritoriala apartine instantei din


___________potrivit dispozitiilor __________________________

In ceea ce priveste competenta materiala, instanta competenta


sa judece prezenta cerere este _________________ intrucat valoarea
pretentiilor societatii noastre depaseste / nu depaseste 100.000 ron ,

Conform dispozitiilor art. 12 cod proc. civ. reclamantul are


alegerea intre mai multe instante deopotriva competente .

In fapt , intre ___________________ si S.C.


_____________________ , s-a incheiat polita de asigurare - tip __ ,
seria ____nr. _____, pentru ________________ , proprietatea societatii
noastre asa cum rezulta din contractul de vanzare - cumparare nr.
__________ .

Tipul asigurarii este : ______________________

Conform politei de asigurare, S.C. A_______________ avea


obligatia de a plati catre S.C. _____________ , suma desuma de
_______________. echivalent in lei la cursul B.N.R. din ziua platii, ca
urmare a pierderii totale efective , _____________survenita in noaptea
dinspre ____________ ca urmare a _______________asa cum a
constatat ____________________

Facem mentiunea ca societatea noastra si-a onorat obligatiile


contractuale , platind prima de asigurarea anuala conform documentelor
pe care le depunem la dosarul cauzei.

In perioada de valabilitate a politei de asigurare, respectiv in data


de ____________, ___________________ - proprietatea S.C.
HERCULES S.A. BRAILA , ___________________________ .

Raportul ________________ si inregistrat sub nr.


_______________ confirma pe de o parte faptul ca
__________________ s-a produs in noaptea dinspre ______________
ca urmare a __________________ asa cum a constata _________ prin
__________________ .

Conform politei de asigurare - tip ________, seria _________ , a


Actului Aditional nr. ____________ si a anexelor acesteia care fac parte
integranta din polita de asigurare, in cazul in care asiguratul sufera o
pierdere totala efectiva debitoarea are obligatia de a o despagubi
platindu-i suma mentionata in Anexa nr. ___ , respectiv
______________ .

Partile au definit pierderea totala efectiva ca fiind atunci cand


asiguratul este iremediabil privat de posesia asupra
_______________.

In Raportul ___________ intocmit de catre ___________ si


inregistrat sub nr. _____________ ( dar si din recunosterea debitoarei - a
se vedea adresa nr. _____________) se face precizarea ca _________
se afla _________________

Prin adresa nr. ________________ am notificat asiguratorului in


termenul prevazut de contract , evenimentul produs si toate informatiile
cu privire la acesta .

Totodata am solicitat paratei sa achite c/v indemnizatiei de


asigurare conform politei de asigurare - tip _________ , seria ______ nr.
______ , a Actului Aditional nr. ____________ si a anexelor acesteia
care fac parte integranta din polita de asigurare in suma stabilita in
Anexa nr. ___ , respectiv suma de ______________ deoarece pierderea
suferita era una totala efectiva .

Parata a afirmat faptul ca nu poate plati despagubirea pentru


____________ intrucat evenimentul produs in noaptea de
____________ se incadreaza la excluderi conform Dictionarului de
termeni din Anexa ____ care defineste –
________________________________ ” .

Analizand cazurile in care nu se acorda despagubiri,


mentionate in Anexa nr. ___ parte integranta la polita de
asigurare – tip___ seria ____ nr. ______ , reiese ca
motivul invocat de catre parata nu se regaseste la pct. ____ care
cuprinde excluderile ( motivele pentru care nu se acorda
despagubiri ) .

Parata a afirmat ca nu poate plati despagubirea pentru


_________ intrucat ________________________ .

Consideram faptul ca suma de bani pe care societatea noastra o


pretinde provine din incheierea unui contract comercial, in speta polita de
asigurare - tip ___ , seria ___nr. ____, Actul Aditional nr. _______ si
anexele acesteia care fac parte integranta din polita de asigurare.

Conform art. 969 Cod Civil, conventiile legal facute au putere de


lege intre partile contractante .

Rezulta fara putinta de tagada faptul ca parata trebuia sa respecte


contractul comercial incheiat cu societatea noastra, in speta polita de
asigurare tip ____ seria ____ nr. ______ impreuna cu actul aditional si
anexele acestuia si trebuia sa dea dovada de buna credinta si sa achite
suma de ____, suma ce reprezenta contravaloare despagubire in caz de
pierdere totala a bunului asigurat.

Creanta de ___________ este certa , conform art. 379 pct. 3 cod


proc.civ. intrucat rezulta din polita de asigurare tip ___ , seria ____
nr_____ fiind inscrisa in Anexa nr. _____ , si a fost stabilita de parti
pentru pierderea totala efectiva a bunului asigurat .

Conform art. 379 pct. 4 cod proc.civ. creanta este lichida intrucat
catimea ei a fost determinata prin polita de asigurare tip ___ , seria ____
nr. _____ fiind inscrisa in Anexa nr. _____ , si a fost stabilita de parti
pentru pierderea totala efectiva a bunului asigurat .

Creanta a devenit exigibila la data de _______ cand debitoarea


ne-a transmis adresa nr. ______ prin care ne-a instiintat ca nu doreste
sa plateasca despagubirea in suma de _______ .

Pentru motivele expuse mai sus va solicitam sa pronuntati o


hotarare judecatoreasca prin care sa obligati parata S.C.
__________________ sa plateasca catre S.C. _____________ suma
de _____________. echivalent in lei la cursul B.N.R. din ziua platii,
reprezentand c/v indemnizatiei de asigurare conform politei de
asigurare - tip ___, seria ____nr. _____ , a Actului Aditional nr.
_______ si a anexelor acesteia care fac parte integranta din polita
de asigurare .

In drept , ne intemeiem actiunea pe dispozitiile art. 969 Cod Civil


art. 1073 Cod Civil si art. 112 Cod Procedura Civila.

Solicitam obligarea debitoarei la plata cheltuielilor de judecata .

Probe : inscrisuri, interogatoriu , martori.

Cu cheltuieli de judecata

S.C. ______________SRL

DOMNULUI PRESEDINTE AL ________________________