Sunteți pe pagina 1din 1

CONTRACT DE TRANZACTIE

Art. 1. PARTILE CONTRACTANTE


Societatea Comerciala .................. cu sediul social in ..........., str. .............., nr. ....., bl. ...., et. ..., ap. ..., telefon
............ fax ................ inregistrata la ...................., sub nr. ................., avand cont de virament nr. ..................,
deschis la Banca ........................ si codul fiscal nr. .................. reprezentata legal prin .................... avand functia de
................ si
Societatea Comerciala .................. cu sediul social in ..........., str. ..............., nr. ....., bl. ..., et. ..., ap. ..., telefon
............ fax ................ inregistrata la .................., sub nr. .............., avand cont de virament nr. ..................., deschis la
Banca .............. si codul fiscal nr. .............., reprezentata legal prin .................. avand functia de ..........................
Am convenit prin concesii reciproce sa stingem litigiile dintre noi in legatura cu executarea contractelor comerciale
prevazute la art. 2, in urmatoarele conditii:
Art. 2. OBIECTUL TRANZACTIEI
Tranzactia are de obiect stingerea litigiilor ce fac obiectul dosarelor nr. ............. privind contractele comerciale nr.
............................, aflate pe rolul instantelor de judecata ................... .
Potrivit contractelor mentionate mai sus partile au una fata de cealalta urmatoarele obligatii:
a) SC ............... datoreaza catre SC ................ executarea prestatiei ce are ca obiect ........................ pana la data
............. conform contractului nr./data ............... . Prestatia nu a fost executata.
b) SC ............ are de executat fata de SC ................ obligatiile comerciale prevazute in contractul nr./data
......................... . Obligatiile contractuale nu au fost executate.
Art. 3. Ambele parti constatand ca obligatiile prevazute mai sus nu mai pot fi executate la termen, am hotarat sa
renuntam la dreptul nostru de a cere executarea contractelor, fara vreo despagubire, indiferent daca una din parti
este in culpa.
Art. 4. Prin incheierea prezentei tranzactii, declaram expres ca am lichidat definitiv orice pretentii din cele doua
contracte, litigiile dintre noi fiind solutionate.
Art. 5. DISPOZITII FINALE
Inscrisul constatator al prezentei tranzactii va servi la evidentele financiar contabile ale fiecarei parti.
Oricare din parti se va putea infatisa in ziua termenului inaintea instantei .............. pentru a cere inchiderea dosarelor
nr. ................ pe baza prezentului act.
Redactata in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
SOCIETATEA COMERCIALA X,
SOCIETATEA COMERCIALA Y

S-ar putea să vă placă și