Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE IMPRUMUT

I.

PARTILE CONTRACTANTE

Domnul .............cu domiciliul in ..................................., legitimat cu CI seria ........., nr........... ,


eliberat de ...............la data de......................, CNP ........., in calitate de IMPRUMUTATOR,
si
Domnul ........................, cu domiciliul in ..................., CNP .............. , legitimat cu CI seria ......... ,
nr. ................, eliberata .............. la data de ........ , in calitate de IMPUMUTAT,
au convenit sa incheie prezentul contract de imprumut fara dobanda , cu respectarea
urmatoarelor clauze :
II.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1
Imprumutatorul . declara ca acorda cu titlu de imprumut
doamnului.., suma lei ( ..in litere) .
Art.2 Imprumutul se face in conditiile art. 2158 si urmat Cod civil, cu obligatia imprumutatului de
a restitui intocmai suma imprumutata in lei, la expirarea termenului conform contractului.
III. OBLIGATIILE PARTILOR
Art.3 Imprumutatul declara ca a primit cu titlu de imprumut de la imprumutator suma de
lei ( in litere)
Art.4. Imprumutatul este de acord cu termenul si conditiile de rambursare a imprumutului si se
obliga sa garanteze si sa restituie integral suma imprumutata, conform contractului.
Art.5 Imprumutatul va putea restitui suma si inainte de termenul prevazut in prezentul contract,
in intregime sau partial.
IV. DURATA CONTRACTULUI
Art.7 Imprumutul se acorda pe un termen de .............. incepand de la data de ......................, data
semnarii contractului si pana la data de ..................
Art.8 Suma imprumutata va fi pusa la dispozitia imprumutatului ....................

Pag. 1 din

IV. RASPUNDEREA CONTRACTUALA


Art.9 In cazul in care imprumutul nu este rambursat la data stabilita in contract, imprumutatul
este de drept in intarziere fara vreo alta formalitate sau curgere a vreunui termen, prezentul
contract constituind titlu executoriu la data exigibilitatii creantei.
V. LITIGII
Art.10 Partile convin ca eventualele litigii, in masura in care nu este posibila rezolvarea pe cale
amiabila, sa le defere instantelor judecatoresti competente.
VI. CLAUZE FINALE
Art.11 Prezentul contract constituie titlu executoriu, in conditiile art. 2157 cod civil.
Art.12 Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile
contractante.
Art.13 Prezentul contract, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre
acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui
Art.14 In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun
prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei
respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
Art.15 Prezentul contract a fost incheiat intr-un numr de 2 (doua) exemplare, s-au eliberat
partilor, astazi ., data semnrii lui.

IMPRUMUTATOR

IMPUMUTAT

Pag. 2 din