Sunteți pe pagina 1din 4

ACTUL JURIDIC CIVIL

I. Repere de coninut:
1.
2.

Privire general asupra actului juridic civil.


Condiiile de valabilitate a actului juridic civil prevzute n Codul civil. Analiza condiiilor de
valabilitate prin prisma practicii judiciare:
a) Capacitatea de a ncheia actul juridic civil.
b) Consimmntul. Voina juridic formarea ei. Principiile voinei juridice. Viciile de
consimmnt.
c) Obiectul actului juridic civil. Condiii de valabilitate.
d) Cauza actului juridic civil.
e) Forma actului juridic civil. Forma verbal. Forma tacit. Forma scris (forma simpl scris i
forma autentic). nregistrarea actelor juridice civile. Efectele nerespectrii formei actului
juridic civil.
3. Modalitile actului juridic civil. Termenul i condiia ca modaliti ale actului juridic civil.
4. Efectele actului juridic civil. Principiul forei obligatorii ale actului juridic. Principiul irevocabilitii
actului juridic civil. Principiul relativitii actului juridic civil.
5. Nulitatea actului juridic civil. Nulitatea absolut i nulitatea relativ. Analiza practicii judiciare
privind efectele nulitii actului juridic civil.
Noiunea de act juridic civil
A c t u l j u r i d i c c i v i l - a c t e le s v r it e d e p e r s o a n e fiz ic e
s a u p e r s o a n e ju r id ic e c u s c o p u l d e a d a n a t e r e ,
m o d ific a s a u s t in g e d r e p t u r i s a u o b lig a ii.

C o
de
de
de

n s t n tr-o m a n ife s ta r e
v o i n , c a r e p r o v in e fie
la o p e r s o a n fiz ic , fie
la o p e r s o a n ju r id ic .

E s te o a c iu n e lic it , i
a c e a s ta l d e o s e b e te d e
d e lic t e .

Clasificarea actelor juridice

n t o a t e c a z u r ile m a n ife s t a r e a
d e v o in t r e b u ie e x p r im a t
c u in te n ia d e a p r o d u c e
e fe c t e ju r id ic e .
E fe c t e le ju r id ic e a le a c t u lu i
ju r id ic c iv il p o t d a n a t e r e ,
m o d ific a o r i s t in g e d r e p t u r i
i o b lig a ii c iv ile .

C la s ific a r e a a c te lo r ju r id ic e c iv ile

D u p n u m r u l p r ilo r
u n ila t e r a le
b il a t e r a l e

D u p s c o p u l u r m r it la n c h e ie r e a
lo r
a c t ju r i d ic c iv il c u t i t l u
o n e ro s

m u l t i la t e r a l e

a c t j u r id i c c i v i l c u t i t lu
g r a t u it

D u p e fe c te le lo r

D u p im p o r ta n a lo r

c o n s t it u t i v e
t r a n s la t i v e
d e c la r a tiv e

a c t e j u r i d ic e c i v i l e d e
c o n s e rv a re
a c t e ju r i d ic e c i v il e d e
a d m i n is t r a r e
a c t e ju r id ic e c iv ile d e
d i s p o z i i e

D u p c o n in u tu l lo r
p a t r im o n ia le
n e p a t r im o n ia l e

D u p m o d u l d e n c h e ie r e
c o n s e n s u a le
s o le m n e ( fo r m a le )
r e a le

D u p m o m e n tu l p r o d u c e r ii
e fe c te lo r lo r
a c t e n t r e v ii
a c te p e n tru c a u z
d e m o a rte

D u p r o lu l v o in e i p r ilo r n
s ta b ilir e a c o n in u tu lu i a c tu lu i
a c t e s u b ie c t iv e
a c t e - c o n d i i e

C la s ific a r e a a c te lo r ju r id ic e c iv ile

D u p le g tu r a c u m o d a lit ile
(te r m e n , c o n d iie , s a r c in )

D u p r a p o r tu l d in tr e e le

a c t e p u r e i s im p le

a c t e ju r id ic e c iv ile p r in c ip a le

a c t e a fe c t a t e d e
m o d a lit i

a c t e ju r id ic e c iv ile a c c e s o r ii

D u p m o d a lita te a d e n c h e ie r e

D u p le g tu r a c u c a u z a
a c t e c iv ile c a u z a le

a c t e s t r ic t p e r s o n a le

a c t e c iv ile a b s t r a c t e

a c t e c a r e p o t f i n c h e ia t e
i p r in r e p r e z e n t a r e

D u p re g le m e n ta r e a i
d e n u m ir e a lo r le g a l

D u p m o d u l lo r d e e x e c u ta r e
a c t e c u e x e c u t a r e d in t r - o
d a t ( u n o ic t u )

a c t e t ip ic e ( n u m it e )
a c t e a t ip ic e ( n e n u m it e )

a c t e c u e x e c u t a r e s u c c e s iv

Condiiile actului juridic civil

C o n d iiile a c tu lu i ju r id ic c iv il

A c t u l ju r id ic c iv il t r e b u ie s
c o r e s p u n d p r e v e d e r ilo r le g ii.
C o n s im m n t u l
C a u z a lic it i c o r e s p u n z t o a r e
r e g u lilo r d e c o n v ie u ir e s o c ia l

C a p a c it a t e a d e a c o n t r a c t a

O b ie c t d e t e r m in a b il

F o rm a

Obiectul actului juridic civil condiie de valabilitate a actului juridic

O b i e c t u l a c t u l u i j u r i d ic c i v i l - c o n d u it a p r ilo r
( a c iu n e o r i in a c iu n e ) s t a b ilit n a c t u l ju r id ic .

C o n d iii d e v a la b ilita te

O b ie c t u l t r e b u ie
s e x is t e .

O b ie c t u l t r e b u ie
s fie d e t e r m in a t .

O b ie c t u l t r e b u ie
s fie p o s ib il.

O b ie c t u l t r e b u ie
s fie lic it i m o r a l.

Cauza actului juridic civil


C a u z a a c tu lu i ju r id ic c iv il - s c o p u l c o n c re t n
v e d e r e a c r u ia s e n c h e ie u n a c t ju r id ic c iv il.

E le m e n te le c a u z e i
S c o p im e d ia t - n c o n t r a c t e le
b ila t e r a le e s t e p r e fig u r a r e a
m in t a l a c o n t r a p r e s t a ie i; n
a c t e le c u t it lu g r a t u it e s t e a n im u s
d o n a n d i; n a c t e le r e a le e s t e
p r e fig u r a r e a r e m it e r ii b u n u lu i.
S c o p m e d ia t - c o n s t n m o t iv u l
d e t e r m in a t a l n c h e ie r ii u n u i a c t
c iv il; a c e s t m o t iv s e r e fe r la
n s u ir ile u n e i p r e s t a ii, fie la
c a lit ile u n e i p e r s o a n e .

C o n d iii d e v a la b ilita te

S e x is t e

S fie lic it
i m o r a l

S fie r e a l

S-ar putea să vă placă și