Sunteți pe pagina 1din 8

LEGISLAŢIA SANITARĂ ÎN P E R I O A D A INTERBELICĂ

Emilia Stancu

C a d r u l j u r i d i c î n d o m e n i u l o r g a n i z ă r i i şi f u n c ţ i o n ă r i i s i s t e m u l u i
asistenţei s a n i t a r e a fost a s i g u r a t , p e n t r u p r i m u l d e c e n i u al perioadei
interbelice, de legea d i n 1 9 1 0 . i a r p e n t r u cel de-al d o i l e a , a c t i v i t a t e a s a n i ­
tară s-a d e s f ă ş u r a t s u b a u s p i c i i l e legii d i n 1 9 3 0 .
O c a r a c t e r i z a r e a politicii s a n i t a r e i n t e r b e l i c e p o a t e fi f ă c u t ă a n a l i ­
z â n d a c e s t e d o u ă legi - s i n t e z e ale întregii legislaţii în d o m e n i u - î n t r u c â t
ele a u c o n s t i t u i t p i l o n i i c a r e a u o r i e n t a t a c t i v i t a t e a s a n i t a r ă p e n t r u toate
guvernele aflate l a c o n d u c e r e .
L a 18 d e c e m b r i e 1 9 1 0 e r a p r o m u l g a t ă o n o u ă lege s a n i t a r ă c a r e 1

avea să-şi m e n ţ i n ă v a l a b i l i t a t e a t i m p de d o u ă z e c i de a n i . c u m o d i f i c ă r i l e
inerente i m p u s e de M a r e a U n i r e . C u n o s c u t ă c a " L e g e a C a n t a c u z i n o -
2

Sion", d u p ă n u m e l e a u t o r i l o r e i , a c e a s t a e s t e r o d u l a c u m u l ă r i l o r r e a l i z a t e
de p r o f e s o r u l l o a n C a n t a c u z i n o şi e c h i p a de c o l a b o r a t o r i în u r m a a c t i ­
vităţii d e s f ă ş u r a t e l a c o n d u c e r e a Direcţiei G e n e r a l e a S e r v i c i u l u i S a n i t a r . 3

Deşi s-a n ă s c u t î n u r m a c o n f r u n t ă r i i directe c u r e a l i t a t e a , c o n s i d e r a ţ i i l e


teoretice ale c o r p u l u i m e d i c a l şi d e z b a t e r i l e în c a d r u l ş e d i n ţ e l o r Asociaţiei
G e n e r a l e a M e d i c i l o r , a u c o n t r i b u i t de a s e m e n e a l a e l a b o r a r e a e i .4

E r a o lege c a r e p u n e a a c c e n t u l în p r i n c i p a l pe m e d i c i n a p r e v e n t i v ă ,
î n s c r i i n d u - s e d i n a c e s t p u n c t de v e d e r e pe l i n i a u r m a t ă de a s i s t e n ţ a s a n i ­
tară e u r o p e a n ă . A s t f e l , s e a c o r d ă o i m p o r t a n ţ ă d e o s e b i t ă m e d i c u l u i s a n i ­
tar, m e d i c f u n c ţ i o n a r a l s t a t u l u i , c u r e s p o n s a b i l i t ă ţ i a s u p r a t u t u r o r p r o b ­
lemelor legate de s ă n ă t a t e a p u b l i c ă a u n i t ă ţ i i teritoriale a f l a t ă s u b d i r e c t a
sa conducere (circumscripţie, oraş, j u d e ţ ) . S c o a t e r e a m e d i c u l u i s a n i t a r din
s t a r e a d e d e p e n d e n ţ ă m a t e r i a l ă f a ţ ă de a d m i n i s t r a ţ i i l e l o c a l e p r i n
s a l a r i z a r e a s a d i n b u g e t u l M i n i s t e r u l u i (art. 3 0 ) a p e r m i s a c e s t u i a să-şi
câştige a u t o r i t a t e a m o r a l ă şi p r o f e s i o n a l ă . E l poate c o n l u c r a c u a d m i n i s ­
traţia şi p o l i ţ i a (art. 3 1 , 3 2 ) r e p r e z e n t â n d î n s ă a u t o r i t a t e a în m a t e r i e de
probleme s a n i t a r e . P r i n a s i g u r a r e a l o c u i n ţ e i şi p l a t a t r a n s p o r t u l u i pe r a z a
c i r c u m s c r i p ţ i e i , m e d i c u l s a n i t a r d i n m e d i u l r u r a l ( m e d i c u l de c i r c u m ­
scripţie r u r a l ă ) e s t e c o i n t e r e s a t să-şi s t a b i l e a s c ă r e ş e d i n ţ a în z o n a în c a r e
activează. P r i n a r t . 4 5 s e s t i p u l e a z ă î n f i i n ţ a r e a u n u i c o r p a l m e d i c i l o r a u x ­
iliari p e n t r u o r i c e c a d r u m e d i c a l c a r e d o r e ş t e s ă î m b r ă ţ i ş e z e c a r i e r a de
medic s a n i t a r , d e m o n s t r â n d u - s e încă odată i m p o r t a n ţ a a c o r d a t ă acestei
categorii de m e d i c i r ă s p u n z ă t o r i de a p l i c a r e a p r i n c i p i i l o r m e d i c i n e i p r e v e n ­
tive.

www.mnir.ro
254 EMILIA S T A N C U

L e g e a r e f l e c t ă o e x i g e n ţ ă c r e s c u t ă f a ţ ă de p r e g ă t i r e a p r o f e s i o n a l ă
(art. 2 1 , 4 4 ) şi c o m p o r t a m e n t u l deontologic al m e d i c i l o r (art. 5 8 , 6 4 , 71)
a p l i c â n d u - s e p e n a l i t ă ţ i , i a r în c a z u r i l e g r a v e m ă s u r i l e c o e r c i t i v e a j u n g
p â n ă l a d e s t i t u i r i şi c h i a r r i d i c a r e a d r e p t u l u i de p r a c t i c ă . A c e a s t a s e
e x p l i c ă p r i n n e c e s i t a t e a l e g i u i t o r u l u i de a d i s p u n e de u n c o r p m e d i c a l
c a r e , p r i n p r e g ă t i r e şi c o m p o r t a m e n t , s ă fie o g a r a n ţ i e a c o r e c t e i a p l i c ă r i a
legii.
P e n t r u m i c ş o r a r e a d e c a l a j u l u i d i n t r e a s i s t e n ţ a s a n i t a r ă a c o r d a t ă în
m e d i u l u r b a n şi c e l r u r a l , s-a u r m ă r i t c r e a r e a u n e i a d e v ă r a t e reţele de p e r ­
s o n a l s a n i t a r m e d i u şi a u x i l i a r c a r e s ă d e s e r v e a s c ă u n i t ă ţ i l e s a n i t a r e
s ă t e ş t i s u b d i r e c t a î n d r u m a r e a m e d i c u l u i de c i r c u m s c r i p ţ i e . î n a c e s t
s e n s . s-au o r g a n i z a t c u r s u r i p e n t r u p r e g ă t i r e a m o a ş e l o r r u r a l e , a a g e n ţ i l o r
s a n i t a r i şi i n f i r m i e r i l o r c u elevi r e c r u t a ţ i din m e d i u l r u r a l (art. 4 3 ) .
T o t în s c o p u l a p l i c ă r i i p r i n c i p i i l o r m e d i c i n i i p r e v e n t i v e s-au l u a t o
s e r i e de m ă s u r i o r g a n i z a t o r i c e l a nivel n a ţ i o n a l : î n f i i n ţ a r e a în fiecare j u d e ţ
a c o m i s i i l o r de i g i e n ă şi s a l u b r i t a t e p u b l i c ă (art. 7 ) , a l a b o r a t o a r e l o r de
i g i e n ă (art. 3 5 ) , c r e a r e a C a s e i S ă n ă t ă ţ i i P u b l i c e r u r a l e (art. 6 8 ) . D e i m p o r ­
t a n ţ ă l o c a l ă î n s ă c u r e p e r c u s i u n i a s u p r a s t ă r i i de s ă n ă t a t e a u n e i largi
m a s e a p o p u l a ţ i e i , s u n t m ă s u r i l e o r g a n i z a t o r i c e i m p u s e p r i n a r t . 7 7 şi 7 8
p r i n c a r e s e c r e e a z ă p o s t u l de m e d i c a l a ş e z ă m i n t e l o r i n d u s t r i a l e p r e c u m
şi o b l i g a t i v i t a t e a p a t r o n i l o r de a î n f i i n ţ a d i s p e n s a r e şi i n f i r m e r i i p e n t r u
l u c r ă t o r i i lor. P r i n a r t . 6 0 s e creează p o s t u l de m e d i c a l p o r t u r i l o r în v e d e ­
r e a u n e i m a i b u n e protecţii c o n t r a e p i d e m i i l o r şi epizootiilor. P r i n a c e s t e
m ă s u r i o r g a n i z a t o r i c e de c r e a r e a i n s t i t u ţ i i l o r şi de f o r m a r e a u n u i corp
s a n i t a r b i n e p r e g ă t i t şi o p e r a ţ i o n a l l a n i v e l u l î n t r e g u l u i t e r i t o r i u a l ţării şi
în cele m a i v a r i a t e m e d i i s o c i a l e , s-a r e a l i z a t c a d r u l c a r e s ă p e r m i t ă a p l i ­
c a r e a m ă s u r i l o r p r a c t i c e de m e d i c i n ă p r e v e n t i v ă : v a c c i n ă r i l e î n m a s ă (art.
5 4 ) , d e c l a r a r e a obligatorie a bolilor c o n t a g i o a s e şi l u a r e a m ă s u r i l o r de izo­
l a r e şi de d e z i n f e c ţ i e (art. 4 8 : 5 6 ) . P e n t r u p r m a d a t ă , în r â n d u l bolilor c u
d e c l a r a r e obligatorie e s t e m e n ţ i o n a t ă şi t u b e r c u l o z a , b o a l ă s o c i a l ă c a r e
5

f ă c e a m u l t e v i c t i m e în r â n d u l p o p u l a ţ i e i s ă r a c e u r b a n e şi r u r a l e .
T o t c a o m ă s u r ă de m e d i c i n ă p r e v e n t i v ă , legea i m p u n e o s e r i e de
n o r m e de i g i e n ă a l i m e n t a r ă a c ă r o r r e s p e c t a r e e r a s u p r a v e g h e a t ă de
o r g a n e l e s a n i t a r e p r e c u m şi de cele a d m i n i s t r a t i v e şi p o l i ţ i e n e ş t i , în c a z u l
în c a r e d i s p u n e a u de o delegaţie s p e c i a l ă (art. 6 4 ) i a r o î n c ă l c a r e a a c e s t o r
n o r m e a t r ă g e a d u p ă s i n e p e d e p s e m a t e r i a l e şi c h i a r p r i v a r e a de libertate
(art. 6 3 , 6 5 ) .
î n v e d e r e a i n s t i t u ţ i o n a l i z ă r i i m ă s u r i l o r de s a l u b r i t a t e p u b l i c ă . în
mediul rural - alimentarea c u a p ă potabilă, canalizarea, igienizarea aba­
t o a r e l o r , a s a n a r e a în z o n e l e i n v a d a t e de p a l u d i s m - s-a c r e a t C a s a
S ă n ă t ă ţ i i P u b l i c e r u r a l e c a r e s e c o n s t i t u i e c a p e r s o a n ă m o r a l ă şi e s t e
reprezentată prin directorul general al Direcţiei G e n e r a l e a S e r v i c i u l u i
S a n i t a r . I n t e r e s a n t ă e s t e î n c e r c a r e a de a s e c r e a u n b u g e t p r o p r i u ,
a u t o n o m a l a c e s t e i c a s e a s ă n ă t ă ţ i i p u b l i c e r u r a l e : " v a p u t e a p r i m i orice fel

www.mnir.ro
LEGISLAŢIA SANITARA ÎN PERIOADA INTERBELICA 255

de d o n a ţ i i s a u legate s p e c i a l e p r e c u m şi orice v e n i t u r i d i n c o n t r i b u l i u n i
s p e c i a l e . A m e n z i l e î n c a s a t e pe b a z a a c e s t e i legi, fie pe c a l e a a d m i n i s t r a t i v ă
s a u j u d e c ă t o r e a s c ă , s e vor c o n s t i t u i de d r e p t v e n i t u r i ale c a s e i s ă n ă t ă ţ i i
publice" (art. 6 8 ) .
C o n ţ i n â n d şi e l e m e n t e ale legislaţiei m u n c i i şi o c r o t i r i l o r s o c i a l e ,
capitolul X X I I s t a b i l e ş t e n o r m e l e igienice şi s a n i t a r e pe c a r e a ş e z ă m i n t e l e
i n d u s t r i a l e şi l o c u i n ţ e l e l u c r ă t o r i l o r t r e b u i e s ă le î n d e p l i n e a s c ă p e n t r u a
fiinţa ( a r t . 7 3 ) . S e s t i p u l e a z ă o b l i g a t i v i t a t e a d e c l a r ă r i i a c c i d e n t e l o r de
m u n c ă a u t o r i t ă ţ i l o r p o l i ţ i e n e ş t i şi P a r c h e t u l u i c a r e v o r î n t r e p r i n d e o
a n c h e t ă c u s t a b i l i r e a r e s p o n s a b i l i t ă ţ i l o r (art. 7 6 ) i a r i n t o x i c a ţ i i l e s u f e r i t e
de l u c r ă t o r i i s t a b i l i m e n t e l o r i n d u s t r i a l e s u n t a d u s e l a c u n o ş t i n ţ a
organelor s a n i t a r e c a r e a u obligativitatea de a le r a p o r t a Direcţiei G e n e r a l e
a S e r v i c i u l u i S a n i t a r (art. 7 5 ) . P e n t r u ţ i n e r e a u n e i e v i d e n ţ e c â t m a i c o r e c t e
a situaţiei i g i e n i c e şi s a n i t a r e î n m e d i i l e i n d u s t r i a l e , m e d i c i i a ş e z ă m i n t e l o r
i n d u s t r i a l e t r e b u i e s ă î n a i n t e z e i e r a r h i c p â n ă l a n i v e l u l Direcţiei G e n e r a l e
a S e r v i c i u l u i S a n i t a r , tabele ale c o n s u l t a ţ i i l o r a c o r d a t e în c a d r u l
a ş e z ă m â n t u l u i , m e n ţ i o n â n d c a u z e l e şi n u m ă r u l a c c i d e n t e l o r şi i n t o x i c a ţ i ­
ilor (art. 7 7 ) .
D i n c o l o de m e r i t e l e s e m n a l a t e p â n ă a c u m . legea s a n i t a r ă d i n 1 9 1 0
dovedeşte u n c a r a c t e r m o d e r n şi p r i n e x i s t e n ţ a l a n i v e l u l o r g a n i z ă r i i c e n ­
trale a Direcţiei G e n e r a l e a S e r v i c i u l u i S a n i t a r a u n u i s e r v i c u de e p i d e m i i
şi s t a t i s t i c ă (art. 13). T r e i d e c e n i i m a i t â r z i u , S a b i n M a n u i l ă . d i r e c t o r u l
I n s t i t u t u l u i C e n t r a l de S t a t i s t i c ă a p r e c i a : "epidemiologia şi i g i e n a s o c i a l ă
folosesc e x c l u s i v c a m e t o d ă de s t u d i u s t a t i s t i c a i a r în c a z u l demografiei,
întreaga d i s c i p l i n ă s e i d e n t i f i c ă c u î n s ă ş i m e t o d a s t a t i s t i c ă " . 6

C e l e e x p u s e p â n ă a c u m n u t r e b u i e s ă d u c ă l a c o n c l u z i a c ă legea
nu a a v u t limitele ei g e n e r a t e î n s p e c i a l de a c e a d e p e n d e n ţ ă a s e r v i c i u l u i
sanitar de M i n i s t e r u l de I n t e r n e şi i m p l i c i t de i n e x i s t e n ţ a u n u i b u g e t p r o ­
priu al s ă n ă t ă ţ i i , l i m i t e s e m n a l a t e şi de V i c t o r B a b e ş . A c e s t e l i p s u r i e r a u
7

reale, fapt d e m o n s t r a t p r i n t r e c e r e a în 1 9 2 2 a D i r e c ţ i e i G e n e r a l e a
S e r v i c i u l u i S a n i t a r de s u b a u t o r i t a t e a M i n i s t e r u l u i de I n t e r n e s u b c o n ­
trolul M i n i s t e r u l u i M u n c i i şi O c r o t i r i l o r S o c i a l e . I n e x i s t e n ţ a u n u i b u g e t a l
8

s ă n ă t ă ţ i i a fost r e s i m ţ i t ă d u r e r o s c h i a r de l e g i u i t o r , i a r p r i n î n f i i n ţ a r e a
Casei S ă n ă t ă ţ i i P u b l i c e R u r a l e c a r e d i s p u n e a de f o n d u r i p r o p r i i s-a f ă c u t
un p r i m p a s pe c a l e a c â ş t i g ă r i i a u t o n o m e i e c o n o m i c e . A c e l a ş V i c t o r B a b e ş
c o n c l u z i o n a : " L e g e a s e p r e z i n t ă în c o n d i ţ i u n i b u n e fiind f ă r ă î n d o i a l ă u n a
din legile s a n i t a r e cele m a i î n g r i j i t e " . 9

D e l a 14 iulie 1 9 3 0 i n t r ă î n vigoare o n o u ă lege s a n i t a r ă , c u u n 1 0

nou s p e c i f i c - c e l a l ocrotirii s o c i a l e - e a fiind p r e z e n t a t ă c a p r o i e c t î n c ă


din iulie 1 9 2 4 l a c e l de-al X X V I I - l e a C o n g r e s a l m e d i c i l o r , de c ă t r e igienis-
tul l u l i u M o l d o v a n . A fost c o n c e p u t ă de ş c o a l a de m e d i c i n ă s o c i a l ă c l u j a n ă
care c o n ş t i e n t i z a d e t e r m i n i s m u l s o c i a l a l u n o r f e n o m e n e d e m o g r a f i c e
(morbiditate, m o r t a l i t a t e ) şi a c o r d a d i n a c e s t m o t i v o m a r e i m p o r t a n ţ ă
aspectelor s o c i a l e î n c o n t e x t m e d i c a l .

www.mnir.ro
256 EMILIA STANCU

Legea i n s t i t u ţ i o n a l i z e a z ă ocrotirea celor d e p e n d e n ţ i s a n i t a r s a u


e c o n o m i c o - s o c i a l p r i n î n f i i n ţ a r e a oficiilor de ocrotire î n m e d i u l u r b a n (art.
136) şi a c a s e l o r de ocrotire î n m e d i u l r u r a l (art. 149) şi c r e e a z ă c a d r u l
j u r i d i c c a r e s ă r e g l e m e n t e z e d e m e r s u r i l e u m a n i t a r e a l e s o c i e t ă ţ i l o r de
b i n e f a c e r e (art. 4 5 8 - 4 7 5 ) . D e a s e m e n e a , p r e v e d e f o r m a r e a p e r s o n a l u l u i
s p e c i a l i z a t - a s i s t e n ţ a s o c i a l ă - şi a p e r s o n a l u l u i a u x i l i a r - s o r a de ocrotire
şi s o r a d e c a r i t a t e ( a r t . 2 1 5 ) . î n a c e s t s e n s : " A s i s t e n t e l e s o c i a l e s e
r e c r u t e a z ă d i n t r e a b s o l v e n t e l e ş c o a l e i s u p e r i o a r e de a s i s t e n ţ ă s o c i a l ă
« P r i n c i p e s a I l e a n a » d i n B u c u r e ş t i d u p ă o b ţ i n e r e a d i p l o m e i " (art. 2 1 1 ) .
C a m e t o d ă de l u c r u în a c t i v i t a t e a de i n v e s t i g a r e p e n t r u evi­
d e n ţ i e r e a şi î n r e g i s t r a r e a p e r s o a n e l o r c a r e n e c e s i t ă a s i s t e n ţ ă s o c i a l ă , legea
m e n ţ i o n e a z ă necesitatea realizării anchetei sociale c u ajutorul asistentelor
s o c i a l e şi a s u r o r i l o r de ocrotire (art. 1 4 4 ) . P r i n c i p i u l a p l i c a t î n a c o r d a r e a
a s i s t e n ţ e i s o c i a l e e s t e î n c e r c a r e a de r e a b i l i t a r e a c e l u i a s i s t a t : " O f i c i u l de
ocrotire are m e n i r e a s ă asigure asistenţa prin m u n c ă indivizilor depen­
d e n ţ i d a r fiziceşte c a p a b i l i " (art. 1 3 9 ) .
A v â n d l a b a z ă p r i n c i p i i l e m e d i c i n i i s o c i a l e , l e g e a n u n e g l i j e a z ă rolul
educaţiei sanitare a populaţiei iar rezolvarea problemelor m a m e i , copilului
şi t i n e r e t u l u i s e c o n s t i t u i e c a obiectiv n a ţ i o n a l : " S e c ţ i a ocrotirii n a ţ i o n a l e
î n d r u m e a z ă şi c o o r d o n e a z ă a c t i v i t a t e a oficială şi c e a a s o c i e t ă ţ i l o r p a r t i c u ­
l a r e p r i v i t o a r e l a m a m ă , c o p i l şi tineret. L a a c e s t ă secţie v a f u n c ţ i o n a şi u n
birou al educaţiei poporului."(art. 143).
Ocrotirea socială, această d i m e n s i u n e n o u ă c u care se îmbogăţeşte
l e g e a d i n 1 9 3 0 , s e grefează î n s ă pe f u n d a m e n t u l p r i n c i p i i l o r m e d i c i n i i p r e ­
v e n t i v e p r e l u a t e d i n v e c h e a legislaţie. S e c o n s t a t ă m e n ţ i n e r e a s t r u c t u r i l o r
o r g a n i z a t o r i c e c e n t r a l e - c o m i s i u n e a de i g i e n ă i n d u s t r i a l ă şi s a l u b r i t a t e a
e d i l i t a r ă (art. 2 0 ) şi a i n s t i t u t e l o r de ş t i i n ţ ă a p l i c a t ă ( I n s t i t u t u l de s e r u r i şi
v a c c i n u r i " D r , I. C a n t a c u z i n o " şi I n s t i t u t e l e de i g i e n ă şi s ă n ă t a t e p u b l i c ă -
a r t . 2 5 , r e s p e c t i v 2 6 - 3 7 ) . L a n i v e l u l o r g a n i z ă r i i s e r v i c i i l o r s a n i t a r e exte­
r i o a r e s e o b s e r v ă m e n ţ i n e r e a i m p o r t a n ţ e i m e d i c u l u i s a n i t a r c u rol î n a p l i ­
c a r e a m ă s u r i l o r de m e d i c i n ă p r e v e n t i v ă în u n i t a t e a t e r i t o r i a l ă d e s e r v i t ă
(circumscripţie, oraş, Judeţ) s a u în m e d i u l social în care acţionează (indus­
trie, p o r t u r i , şcoli). R ă m â n î n vigoare p r e v e d e r i l e c a r e a s i g u r ă î n l e s n i r i l e
m a t e r i a l e de c a r e s e b u c u r a m e d i c u l s a n i t a r p r i n l e g e a d i n 1 9 1 0 : a c o r ­
d a r e a l o c u i n ţ e i , p l a t a l u m i n i i , î n c ă l z i r i i şi t r a n s p o r t u l u i (art. 4 7 . 5 4 , 6 2 ) ,
d a r şi o b l i g a t i v i t a t e a r e ş e d i n ţ e i s t a b i l e şi p e r m a n e n t e l a l o c u l u n d e
f u n c ţ i o n e a z ă (art. 6 4 ) . î n p l u s , m e d i c u l s a n i t a r e s t e d e g r e v a t de o r i c e
o b l i g a ţ i e î n d o m e n i u l m e d i c i n i i c u r a t i v e şi îi e s t e i n t e r z i s ă p r a c t i c a r e a
c l i e n t e l e i (art. 2 3 5 ) . S e m e n ţ i n de a c t u a l i t a t e m ă s u r i l e de p r o f i l a x i e şi c o m ­
b a t e r e a b o l i l o r i n f e c ţ i o a s e ( a r t . 2 6 1 - 2 8 3 ) , de a s i g u r a r e a s a l u b r i t ă ţ i i
l o c u i n ţ e l o r şi s t a b i l i m e n t e l o r p u b l i c e (art. 3 0 9 - 3 1 5 ) , de c o n t r o l s a n i t a r al
a p e i p o t a b i l e (art. 3 1 6 - 3 2 2 ) , a l a l i m e n t e l o r şi b ă u t u r i l o r (art. 3 3 2 - 3 3 8 ) ,
a l i n d u s t r i i l o r (art. 3 3 9 - 3 4 3 ) . S e a c o r d ă o a t e n ţ i e s p e c i a l ă c o m b a t e r i i şi
t r a t ă r i i b o l i l o r v e n e r i c e (art. 2 8 4 - 3 0 6 ) . î n a c e s t s e n s , în a r t . 2 9 7 s e stip-

www.mnir.ro
LEGISLAŢIA SANITARĂ ÎN PERIOADA INTERBELICĂ 257

u l e a z ă d e s f i i n ţ a r e a c a s e l o r de p r o s t i t u ţ i e i a r a r t . 2 9 9 i n t e r z i c e v â n z a r e a
tipăriturilor c u c a r a c t e r pornografic.
S u b a s p e c t u l m e d i c i n i i p r e v e n t i v e , legea n u a d u c e e l e m e n t e n o i ,
dar p r i n c r e a r e a f o n d u l u i g e n e r a l s a n i t a r şi de o c r o t i r e , e a r e u ş e ş t e s ă
definitiveze a c e a i n i ţ i a t i v ă a b i a s c h i ţ a t ă î n l e g i s l a ţ i a p r e c e d e n t ă : c o n s t i ­
tuirea u n u i b u g e t p r o p r i u a l s ă n ă t ă ţ i i . A r t . 4 9 2 m e n ţ i o n e a z ă s u r s e l e de
venituri d e s t i n a t e c r e ă r i i f o n d u l u i g e n e r a l s a n i t a r şi de ocrotire:
- v e n i t u r i l e L o t e r i e i de S t a t şi ale j o c u r i l o r de n o r o c :
- c o t a de 7 0 % d i n t a x e l e p e n t r u a u t o r i z a r e a v â n z ă r i i produselor
medicamentoase străine s a u indigene;
- c o t a de 9 0 % d i n v e n i t u r i l e nete ale m o n o p o l u l u i s t u p e f i a n t e l o r şi
m e d i c a m e n t e l o r c o n ţ i n ă t o a r e de s t u p e f i a n t e :
- v e n i t u r i l e s p i t a l e l o r , o s p i c i i l o r şi altor i n s t i t u ţ i u n i s a n i t a r e şi de
ocrotire de s t a t , p r o v e n i t e d i n taxele de î n g r i j i r e " ;
- t a x a p e n t r u v i z a m e d i c a l ă a l u c r ă t o r i l o r s t r ă i n i c a r e i n t r ă în ţ a r ă .
p r e c u m şi a v a s e l o r p l u t i t o a r e c a r e a t i n g p e n t r u p r i m a o a r ă u n p o r t r o m â ­
nesc;
- t a x a c a r e s e p e r c e p e p e n t r u fiecare a u t o r i z a ţ i u n e de t r a n s m i t e r e
între vii a f a r m a c i i l o r şi d r o g h e r i i l o r ;
- v e n i t u r i l e Î n t r e p r i n d e r i l o r a u t o r i z a t e de lege î n folosul f o n d u l u i f
- orice alte v e n i t u r i î n t â m p l ă t o a r e (legate, d o n a ţ i u n i ) ;
- s u b v e n ţ i a a n u ă l ă a c o r d a t ă de s t a t d i n b u g e t u l s ă u .
D e s t i n a ţ i a a c e s t u i f o n d e s t e î n p r i m u l r â n d de a s e r v i l a
î n t r e ţ i n e r e a ş i î n g r i j i r e a b o l n a v i l o r s ă r a c i î n s p i t a l e şi s a n a t o r i i , l a
a p r o v i z i o n a r e a c u m e d i c a m e n t e şi m a t e r i a l s a n i t a r a b o l n a v i l o r lipsiţi de
mijloace şi l a î n g r i j i r e a copiilor p ă r ă s i ţ i . î n m o d s e c u n d a r , f o n d u l serveşte
la c r e a r e a şi î n z e s t r a r e a i n s t i t u ţ i i l o r s a n i t a r e şi de ocrotire de i n t e r e s ge­
neral, p r e c u m şi l a a c o r d a r e a de s u b v e n ţ i i s a u î m p r u m u t u r i a u t o r i t ă ţ i l o r
locale în a c ţ i u n i l e lor s a n i t a r e şi de ocrotire (art. 4 9 0 ) .
R e a l i z a r e a obiectivelor a c e s t e i legi - o c r o t i r e a s a n i t a r ă şi s o c i a l ă a
p o p u l a ţ i e i - n e c e s i t a i m p o r t a n t e f o n d u r i şi de a c e e a s e r e c u r g e l a o
d e s c e n t r a l i z a r e b u g e t a r ă a u n i t ă ţ i l o r s a n i t a r e şi de ocrotire p r i n c r e a r e a
a l ă t u r i de f o n d u l g e n e r a l s a n i t a r şi de o c r o t i r e a f o n d u r i l o r j u d e ţ e n e şi
c o m u n a l e : " P e n t r u a s a t i s f a c e n e c e s i t ă ţ i l e m a t e r i a l e ale s e r v i c i u l u i s a n i t a r
şi de o c r o t i r e , fiecare c o m u n ă , o r a ş şi j u d e ţ v a a f e c t a o s u b v e n ţ i u n e d i n
bugetul s ă u î n a c e s t s c o p , c r e â n d u - s e f o n d u l s p e c i a l l o c a l a l s ă n ă t ă ţ i i şi
ocrotirilor s o c i a l e . " (art. 5 1 9 ) . C o n s t i t u i r e a f o n d u r i l o r s a n i t a r e l o c a l e a
1 2

a t r a s d u p ă s i n e o d e s c e n t r a l i z a r e a d m i n i s t r a t i v ă , j u d e ţ e l e şi c o m u n e l e
fiind i n v e s t i t e c u i m p o r t a n t e r ă s p u n d e r i î n d o m e n i u l s a n i t a r şi a l ocrotir­
ilor s o c i a l e : " î n fiecare m u n i c i p i u s a u c o m u n ă u r b a n ă c a p i t a l ă de J u d e ţ v a
f u n c ţ i o n a u n oficiu de o c r o t i r e . . . " (art. 136); " B u g e t u l o f i c i u l u i de ocrotire
cade în s a r c i n a J u d e ţ u l u i şi c o m u n e i a cărei p o p u l a ţ i e o d e s e r v e ş t e " (art.
147); " C a s e l e de o c r o t i r e s u n t î n s a r c i n a b u g e t a r ă a c o m u n e l o r , c a r i l a
înfiinţarea şi î n t r e ţ i n e r e a lor pot fi a j u t a t e de J u d e ţ , m i n i s t e r s a u s o c i e t ă ţ i

www.mnir.ro
258 EMILIA S T A N C U

p a r t i c u l a r e de b i n e f a c e r e " (art. 1 5 1 ) : " L a b o r a t o a r e l e i n s t a l a t e î n i n s t i t u ţ i -


u n i c o m u n a l e s a u j u d e ţ e n e (abatorii, u z i n e de a p ă ) s u n t î n s a r c i n a a d m i ­
n i s t r a ţ i i l o r r e s p e c t i v e " (art. 1 3 3 ) : " î n f i i n ţ a r e a şi î n t r e ţ i n e r e a de d i s p e n s ă r i i
c a d în s a r c i n a o r g a n i z a ţ i u n i i s a u a a u t o r i t ă ţ i i pe c a r e o d e s e r v e ş t e " (art.
1 2 6 ) ; " C o m u n a e s t e d a t o a r e s ă a s i g u r e s a l a r i u l p e r s o n a l u l u i s a n i t a r şi
a d m i n i s t r a t i v a l s e r v i c i i l o r şi i n s t i t u ţ i i l o r s a n i t a r e şi de ocrotire c o m u n a l e "
(art. 7 7 ) ; " M e d i c i i c o m u n a l i s u n t s a l a r i z a ţ i de m u n i c i p i u " (art. 9 9 ) :
" L u c r ă r i l e c a r e p r i v e s c s a l u b r i t a t e a c o m u n e i vor fi e x e c u t a t e d i n b u g e t u l
propriu" (art.72).
A c e a s t ă d i s t r i b u i r e î n t e r i t o r i u a r ă s p u n d e r i l o r m a t e r i a l e î n c e e a ce
p r i v e ş t e b u n a o r g a n z a r e şi d e s f ă ş u r a r e a s e r v i c i u l u i s a n i t a r şi p r e l u a r e a
r ă s p u n d e r i l o r f i n a n c i a r e de c ă t r e M i n i s t e r n u m a i în c a z u l î n c a r e a d m i n i s ­
traţiile l o c a l e n u pot face f a ţ ă (art. 7 9 , 151) a fost î n s ă d u b l a t ă de o c o n ­
d u c e r e p r o f e s i o n a l ă c e n t r a l i z a t ă , p r i n c i p i u s t a t u a t c h i a r d i n p r i m u l articol
a l legii: "toate s e r v i c i i l e s a n i t a r e şt de ocrotire d i n c u p r i n s u l ţării v o r fi c o n ­
duse d u p ă norme unitare stabilite de M i n i s t e r u l M u n c i i S ă n ă t ă ţ i i şi
O c r o t i r i l o r S o c i a l e , o r i c a r e a r fi a u t o r i t a t e a de c a r e d e p i n d ele d i n p u n c t de
v e d e r e b u g e t a r " (art. 1). D e a s e m e n e a , l a a r t i c o l u l 4 s e s p e c i f i c ă : "Nici u n
s e r v i c i u s a n i t a r s a u de ocrotire n u p o a t e fi c r e a t , n u p o a t e f u n c ţ i o n a , n u
se p o a t e d e s f i i n ţ a şi n u s e poate s u s t r a g e d e s t i n a ţ i e i o r i g i n a r e f ă r ă apro­
b a r e a p r e a l a b i l ă a M i n i s t e r u l u i M u n c i i S ă n ă t ă ţ i i şi O c r o t i r i l o r S o c i a l e " .
C a r a c t e r i s t i c i l e e c o n o m i c o - s o c i a l e şi politice ale c e l u i de-al doilea
d e c e n i u i n t e r b e l i c a u a n t r e n a t n e c e s i t a t e a u n o r c o n t i n u e s c h i m b ă r i î n cele
m a i v a r i a t e d o m e n i i . P e n t r u a s e a d a p t a l a c o n d i ţ i i l e m e r e u n o i şi î n încer­
c a r e a de a r m o n i z a r e a obiectivelor c u p o s i b i l i t ă ţ i l e c o n c r e t e de r e a l i z a r e ,
l e g e a s a n i t a r ă şi de o c r o t i r e d i n 1 9 3 0 s u f e r ă n u m e r o a s e t r a n s f o r m ă r i 1 3

c a r e n u a f e c t e a z ă î n s ă s p i r i t u l politicii s a n i t a r e de l u n g ă d u r a t ă pe c a r e ea
şi-1 p r o p u s e s e . D e m e n ţ i o n a t în a c e s t s e n s c r e a r e a E f o r i i l o r s a n i t a r e şi de
ocrotire 1 4
c a r e p r e i a u de l a a d m i n i s t r a ţ i i l e locale s a r c i n a g e s t i o n ă r i i fon­
d u r i l o r s a n i t a r e şi de o c r o t i r e j u d e ţ e n e şi c o m u n a l e . C o m i t e t e l e de c o n d u c ­
ere a l e a c e s t o r E f o r i i r e u n e a u a t â t pe r e p r e z e n t a n ţ i i o r g a n e l o r s a n i t a r e c â t
şi p e cei a i a u t o r i t ă ţ i l o r l o c a l e i a r f u n c ţ i o n a r e a lor s e a f l a s u b c o n t r o l u l
d i r e c t a l M i n i s t e r u l u i M u n c i i , S ă n ă t ă ţ i i şi O c r o t i r i l o r S o c i a l e . S e î n c e r c a în
a c e s t fel c o o p t a r e a într-o a c ţ i u n e c o m u n ă şi r e c o n c i l i e r e a î n t r e cele d o u ă
m i n i s t e r e - M i n i s t r u l d e I n t e r n e ş i M i n i s t e r u l M u n c i i , S ă n ă t ă ţ i i şi
O c r o t i r i l o r S o c i a l e - p r e c u m şi s c o a t e r e a s e r v i c i u l u i s a n i t a r şi de ocrotire
din sfera p o l i t i c u l u i . 1 5

T o a t e cele e x p u s e p î n ă a c u m s-au l i m i t a t î n e x c l u s i v i t a t e l a p r e v e ­
d e r i l e de p r i n c i p i u a l e l e g i s l a ţ i e i s a n i t a r e i n t e r b e l i c e şi î n t r u c â t a n a l i z a
d a t e l o r s t a t i s t i c e p o a t e f u r n i z a i n f o r m a ţ i i a s u p r a eficienţei u n e i a c ţ i u n i
legislative dirijate, a b o r d a r e a a c e s t u i a s p e c t v a constitui obiectul altui
studiu.

www.mnir.ro
LEGISLAŢIA SANITARĂ ÎN PERIOADA INTERBELICĂ 259

NOTE

1. L e g e a s a n i t a r ă p r o m u l g a t ă p r i n D e c r e t R e g a l n r . 3 8 0 4 d i n 18 d e c e m ­
brie 1 9 1 0 ( M . O . n r . 2 1 1 d i n 2 0 d e c . 1 9 1 0 / 2 i a n 101 1 ) a s u f e r i i m o d i ­
ficări p r i n legea s a n c ţ i o n a t ă c u I) R. n r . 1 6 4 2 d m l m a i 1911 (M.O.
n r . 3 0 d i n 8 / 2 1 m a i 1 9 1 1 ) şi p r i n leiiea s a n c ţ i o n a i ! c u D . R . nr. 3 1 5 6
din 12 a p r i l i e 1 9 1 3 ( M . O . n r . 12 din 1 3 / 2 6 aprilie 1913) Legea de
organizare s a n i t a r ă din 1 8 7 4 c u m o d i f i c ă r i l e din 1 8 8 1 . 1 8 8 5 , 189;·!.
1898. 1 9 0 1 . 1 9 0 6 şi 1 9 0 8 a fost astfel î n l o c u i t ă , excepţie f ă c â n d d i s ­
poziţiile d i n 1 8 9 3 c u p r i v i r e l a e x e r c i ţ i u l f a r m a c i e i c a r e c o n t i n u ă să-
şi m e n ţ i n ă v a l a b i l i t a t e a ( A n e x a legii d i n 1 9 1 0 ) .
2. D e c r e t Lege n r . 6 7 3 d i n 12 feb. 1 9 1 9 c u p r i v i r e l a o r g a n i z a r e a s a n i ­
t a r ă p r o v i z o r i e a B a s a r a b i e i (Μ. O nr. 2 6 0 d i n 17 feb. 1 9 1 9 ) : D . L . n r .
2 4 5 0 din 19 i u n i e 1 9 1 9 r e l a t i v la t r e c e r e a s e r v i c i u l u i s a n i t a r al
B a s a r a b i e i l a I n s p e c t o r a l : D . L . n r . 2 4 9 0 d i n 2 0 i u n i e 1 9 1 9 referitor
la n u m i r e a m e d i c i l o r d i n B a s a r a b i a (M.O. n r . 5 6 d i n 2 7 i u n i e 1 9 1 9 )
3. Profesorul loan Cantacuzino a fost d i r e c t o r u l D i r e c ţ i e i G e n e r a l e a
Serviciului S a n i t a r din Ministerul de I n t e r n e în p e r i o a d a 1907 -
1911.
4. D r a g o ş D u m i t r e s c u , P r e o c u p ă r i s o c i a l e şi l e g i s l a t i v e a l e A s o c i a ţ i e i
g e n e r a l e a m e d i c i l o r d i n ţ a r ă ( 1 9 0 0 - 1 9 1 0 ) . în " M o m e n t e d i n t r e c u ­
tul m e d i c i n i i " . B u c u r e ş t i , 1 9 8 3 , p. 5 7 1 - 5 7 3 .
5. V i c t o r B a b e ş . T u b e r c u l o z a şi c o m b a t e r e a ei î n România, in
"Sănătatea", an I n r . 6. 15 m a i 1901: Alexandru Slătineanu,
Profesorul loan Cantacuzino. "în memoria profesorului loan
C a n t a c u z i n o " , p. 3 9 .
6. .Sabin Manuilă, Metode noi în tehnica studiilor de populaţie.
B u c u r e ş t i . 1 9 4 0 . p. 1 2 - 1 3 .
7. Babeş Victor. Studii critice a s u p r a actualei organizaţiuni sanitare,
B u c u r e ş t i . 1 9 1 1 , p.8.
« Legea n r . 1 9 8 7 d i n 2 4 a p r i l i e 1 9 2 2 ( M . O . n r . 16 d i n 2 5 a p r i l i e 1 9 2 2 ) .
9 V i c t o r B a b e ş , S t u d i i c r i t i c e . . . . p. 1 2 .
10. L e g e a s a n i t a r ă şi de o c r o t i r e p r o m u l g a t ă c u d e c r e t u l n o . 2 5 1 5 / 1 9 3 0
şi p u b l i c a t ă în M . O . n r . 1 5 4 din 14 i u l i e 1 9 3 0 .
11. D e c i z i u n e a m i n i s t e r i a l ă n r . 3 2 2 2 1 d i n 5 i u l i e 1 9 3 5 s t a b i l e ş t e taxele
de î n g r i j i r e , taxele o n o r a r i u şi taxele p e n t r u i n t e r v e n ţ i i c h i r u r g i c a l e şi
obstétricale, p e n t r u e x a m e n e radiologice, p e n t r u t r a t a m e n t e fiziote-
r a p i c e şi p e n t r u a n a l i z e de l a b o r a t o r p e r c e p u t e b o l n a v i l o r de c l . I-a şi
a Il-a i n t e r n a ţ i î n s p i t a l e l e M i n i s t e r u l u i .
12. D e c r e t u l nr. 3 0 3 4 din 13 n o i e m b r i e 1934 stabilea prin art. V:
" C o n t r i b u ţ i a c o m u n e l o r p e n t r u s ă n ă t a t e a p u b l i c ă v a fi c e l p u ţ i n 10%
d i n b u g e t u l l o r . P e n t r u j u d e ţ e , c o n t r i b u ţ i a v a fi c e l p u ţ i n 1 5 % . A c e s t e

www.mnir.ro
260 EMILIA S T A N C U

s u m e v o r fi r e ţ i n u t e d i n b u g e t d i r e c t de M i n i s t e r u l de F i n a n ţ e şi v ă r ­
s a t e M i n i s t e r u l u i M u n c i i , S ă n ă t ă ţ i i şi O c r o t i r i l o r S o c i a l e , f ă r ă a li s e
putea s c h i m b a destinaţia".
13. î n i n t e r v a l u l 1 4 i u l i e 1 9 3 0 - 19 f e b r u a r i e 1 9 4 1 l e g e a a s u f e r i t
p a t r u s p r e z e c e m o d i f i c ă r i : l a 1 7 i u l i e 1 9 3 1 , 1 0 a u g u s t 1 9 3 1 , 13
a p r i l i e 1 9 3 3 , t e x t u l legii fiind r e p u b l i c a t i n t e g r a l î n M . O . , P.I. n r . 9 6
d i n 17 a p r i l i e 1 9 3 3 . A l t e m o d i f i c ă r i s u f e r i t e l a 19 i u l i e 1 9 3 4 şi 14
n o i e m b r i e 1 9 3 4 a t r a g d u p ă s i n e o n o u ă r e p u b l i c a r e î n M . O . , P.I. n r .
1 4 0 d i n 2 2 i u n i e 1 9 3 5 . U l t e r i o r , legea s u f e r ă o s e r i e de n o i t r a n s f o r ­
m ă r i l a 18 i a n u a r i e 1 9 3 6 , l a 19 a u g u s t 1 9 3 7 , 15 o c t o m b r i e 1 9 3 7 , 2 9
a u g u s t 1 9 3 8 , 6 septembrie 1938, 2 0 noiembrie 1 9 3 9 , 8 octombrie
1 9 4 0 , 10 n o i e m b r i e 1 9 4 0 , 19 f e b r u a r i e 1 9 4 1 .
14. D . R . n r . 1 2 2 1 d i n 2 4 a p r i l i e 1 9 3 5 , M . O . n r . 101 d i n 4 m a i 1 9 3 5 .
15. O c t a v i a n L u p u . O lege s a n i t a r ă de a c u m o J u m ă t a t e de s e c o l şi u n
g â n d d e r e f o r m ă c o n t r o v e r s a t , î n " T r e c u t şi v i i t o r î n m e d i c i n ă " .
B u c u r e ş t i , 1 9 8 1 , p. 5 3 2 . î n D e z b e t e r i l e S e n a t u l u i 1 9 3 4 , D . R .
l o a n i ţ e s c u p l e d a : " N u forţaţi pe m e d i c u l p r i m a r s ă a s c u l t e de p r e ­
s i u n e a pe c a r e o face a u t o r i t a t e a a d m i n i s t r a t i v ă , p r e f e c t u l . D a c ă n u
l ă s a ţ i c a a g e n ţ i i s a n i t a r i s ă fie n u m i ţ i de o r g a n e l e s a n i t a r e , a c e ş t i a
v o r fi t o t d e a u n a a g e n ţ i e l e c t o r a l i ai u n u i p a r t i d s a u a l t u l i a r n u u n
c o r p a u x i l i a r i n d e p e n d e n t de f l u c t u a ţ i i l e politice".

SANITARY LAWS IN T H E INTERWAR PERIOD

T h e s t u d y p r o p o s e s i n t s e l f to e x a m i n e the s t i p u l a t i o n s of s a n i t a r y
l a w s from 1 9 1 0 a n d 1 9 3 0 , r e s p e c t i v e l y , b e c a u s e t h e y d e f i n e d R o m a n i a ' s
s a n i t a r y p o l i c y i n the i n t e r w a r p e r i o d . B o t h a r e m o d e r n l a w s w h i c h g r a n t a
g r e a t e r i m p o r t a n c e to p r e v e n t i v e m e d i c i n e c o m p a r e d to c u r a t i v e m e d i c i n e
d e a l i n g w i t h the a c h i v e n t o r g a n i z a t i o n a l s t r u c t u r e s . F o r the l a w of 1 9 3 0 ,
the i n t e r t w i n i n g b e t w e e n m e d i c a l a n d s o c i a l a s s i s t a n c e b e c o m e s its m a i n
f e a t u r e . T h e s t u d y t a c k l e s s o m e f i n a n c i a l a s p e c t s of s a n i t a r y o r g a n i z a t i o n
a s w e l l a s the r e l a t i o n s h i p s w i t h the h i g h e r a u t h o r i t y .

www.mnir.ro

S-ar putea să vă placă și