Sunteți pe pagina 1din 18

4 . 1 .

An t o n i n Ar t a ud , p e r s o na l i t a t e
t e a t r a l e mb l e ma t i c a s e c o l u l ui XX

P o e t , p r o z a t o r , d r a ma t u r g , e s e i s t , s c e n o g r a f , a c t o r i r e g i z o r
a l e c r u i t e o r i i v o r ma r c a d e z v o l t a r e a t e a t r u l u i mo d e r n c o n t e mp o r a n ,
An t o n i n Ar t a u d s e n a t e i t r i e t e l a Ma r s i l i a p n n 1 9 2 0 , c n d , l a
v r s t a d e 2 6 d e a n i , s e v a s t a b i l i l a P a r i s , d e v e n i n d a c t o r d e t e a t r u
( v a j u c a l a Th e a t r e d e l At e l i e r ) i c i n e ma ( n f i l me l e u n o r r e g i z o r i
p r e c u m P a b s t , Dr e ye r s a u La n g ) .
Du p e x p e r i e n a s u p r a r e a l i s t , mi c a r e l a c a r e a d e r a s e , d a r , d i n
c a u z a n e i n mp l i c r i i p o l i t i c e , a f o s t e x c l u s d o i a n i ma i t r z i u , Ar t a u d
n f i i n e a z a l t u r i d e Ro g e r Vi t r a c i Ro b e r t Ar o n Te a t r u l Al f r e d
J a r r y, u n d e v a mo n t a s p e c t a c o l e n c a r e i v a e x p e r i me n t a p e n t r u
p r i ma o a r t e o r i a t e a t r u l u i c a d u b l u . n 1 9 3 2 n f i i n e a z u n t e a t r u
p a t r o n a t d e No u v e l l e Re v u e Fr a n c a i s e , t e a t r u n c a r e p u n e b a z e l e
t e o r i e i s a l e d e s p r e t e a t r u l c r u z i mi i . P r s e t e Eu r o p a p e n t r u a
c l t o r i n Me x i c , p e a c e s t e l o c u r i c u n o s c n d p o p o r u l Ta r a h u ma r a ,
e x p e r i e n a p e yo t l - u l u i f i i n d u - i d e s c o p e r i t p e a c e s t e p m n t u r i
( p l a n t d i n f a mi l i a c a c t u i l o r , d i n a c r e i mu g u r i p r o v i n e u n d r o g
h a l u c i n o g e n c a r e c o n i n e me s c a l i n ) , u n d e v i a a l u i d e v i n e o
c e r c e t a r e a s i n e l u i s c i n d a t n t r e ma s c i s p i r i t . Ex p e r i e n a I r l a n d e i
l d e p e t e Eu r o p a n u - l ma i d o r e t e a a c u m e , r e g s i t l a i n t e r i o r
i n u u n i n d i v i d s o c i a l . Si n g u r a u c a r e i s e d e s c h i d e e s t e c e a a
a z i l u l u i , c i v i l i z a i a i n t i n d e c ma a d e f o r . I n s t a b i l i t a t e a s a
p s i h i c , i n s t a l a t n c d i n 1 9 1 5 , d e p e n d e n a d e o p i u i h e r o i n ,
i n t e r n r i l e d i n mu l t e l e s p i t a l e d e p s i h i a t r i e l mp i e d i c s p u n n
p r a c t i c n t r e a g a s a t e o r i e t e a t r a l . n 1 9 4 6 s e s t a b i l e t e l a I v r y - s u r -
S e i n e u n d e d o i a n i ma i t r z i u s e v a s t i n g e d i n v i a .
n T e a t r u l i d u b l u l s u ( c e c o n i n e p r i mu l i a l d o i l e a ma n i f e s t
p e n t r u t e a t r u l c r u z i mi i ) An t o n i n Ar t a u d i a f i r m a d mi r a i a f a
d e f o r me l e t e a t r a l e o r i e n t a l e ( n s p e c i a l c e a b a l i n e z ) i i p r e z i n t
p r o i e c t u l p r i v i n d p r i n c i p i i l e c e gu v e r n e a z n o u a f o r m d e t e a t r u
p r o i e c t p e c a r e , n s , Ar t a u d n u l - a f i n a l i z a t n i c i o d a t . El d o r e a
r e n t o a r c e r e a t e a t r u l u i l a f o r me l e p r i mo r d i a l e i mi t i c e i p o s t a r e a
p u b l i c u l u i n mi j l o c u l a c i u n i i s p e c t a c o l u l u i , p e n t r u a f i d i r e c t
a f e c t a t d e a c e a s t a . Ac e s t e n o i f o r me d e e x p r e s i e t e a t r a l i r e e d u c a r e
a a c t o r u l u i v i z a u i u t i l i z a r e a m t i i ; a s o c i e r e a e i c u e x p l o a t a r e a
c u v n t u l u i , a g e s t u l u i i a s p a i u l u i a v e a r o l u l d e a r e p r e z e n t a
a d e v r u r i l e c e n t r e c l i mi t e l e u ma n e . Ex p r e s i a i mp e r s o n a l i i n e r t
t r a n s p u n e a a c t o r u l n t r - o n o u d i me n s i u n e , d e mu l t e o r i c o r e l a t c u
c e a a z e i l o r s a u a e n t i t i l o r mi t i c e . De c e t o a t e a c e s t e a ? De c e
n e v o i a l u i Ar t a u d d e a c r e a u n n o u t i p d e s p e c t a c o l t e a t r a l ? S n e
g n d i m n p r i mu l r n d l a c o n t e x t u l n c a r e a f o s t s c r i s a c e a s t
l u c r a r e . Po l e mi c i l e d e l i mi t r i l o r d i n t r e c i n e ma t o gr a f i e i t e a t r u
n c e p u s e r s a p a r n c d e p r i n a n i i 2 0 , i a r d i s c u i i l e l e g a t e d e
a c e a s t p r o b l e m c o n t i n u a u . De z v o l t a r e a d i n p u n c t d e v e d e r e t e h n i c
a c i n e ma t o g r a f i e i i p e r mi t e a a c e s t e i n o i a r t e u n l i mb a j i mo d a l i t i
d e e x p r e s i e p r o p r i i . Da r ma j o r i t a t e a i a v e a u o r i g i n i l e n t e a t r u . I a r
Ar t a u d e s t e p r i mu l t e o r e t i c i a n i e s t e t i c i a n a l t e a t r u l u i c a r e s e
p r e o c u p , n u a t t d e o d e l i mi t a r e e x a c t a c e l o r d o u a r t e , c i ma i
mu l t d e c r e a r e a u n u i n o u t i p d e t e a t r u , u n u l c a r e s n u s e ma i
c o n f u n d e a t t d e mu l t c u c i n e ma t o g r a f i a , u n u l c a r e s f o l o s e a s c a l t e
mi j l o a c e . i a t u n c i e l i mi n t o a t e e l e me n t e l e p e c a r e c i n e ma t o g r a f i a
l e - a p r e l u a t d i n t e a t r u . R m n e d o a r a c t o r u l , d a r u n a c t o r c a r e s e v a
f o l o s i d e o t e h n i c p e c a r e f i l mu l n u o v a p u t e a u t i l i z a , n i c i m c a r c a
e x p e r i me n t n p e r i o a d a t u mu l t o a s i p l i n d e s u r p r i z e a
a v a n g a r d e l o r . Ac e s t t e a t r u p r e s u p u n e n t o a r c e r e a l a mi t i l a r i t u a l ,
l a n o n f o r ma l i l a s e n z o r i a l . Pu t e m a f i r ma c n t r - o o a r e c a r e m s u r
Ar t a u d p r o p u n e t e a t r u l mu t , n u a a c u m a p r u s e f i l mu l mu t , d i n l i p s a
u n e i t e h n i c i s u f i c i e n t d e z v o l t a t e , c i p r i n r e f u z u l d e a ma i u t i l i z a
c u v n t u l . Ce e a c e n u n s e a mn c n u v a u t i l i z a mu z i c a . Te a t r u l s u
v a c o n s t a n p a n t o mi m , d a n s , mi c a r e , s u n e t , mu z i c i b i n e n e l e s
r e l a i a a c t o r - s p e c t a t o r .

4 . 2 . Te o r i a l ui Ar t a ud d e s p r e d ubl u

Dr a g p r i e t e n e ,
Cr e d c a m g s i t t i t l u l p o t r i v i t p e n t r u c a r t e a me a .
Va f i : T EAT RUL I DUBL UL S U
c c i d a c t e a t r u l d u b l e a z v i a a ,
v i a a d u b l e a z a d e v r a t u l t e a t r u
i a c e a s t a n u a r e n i mi c d e - a f a c e c u i d e i l e
l u i Os c a r Wi l d e d e s p r e a r t . Ac e s t t i t l u v a r s p u n d e t u t u r o r
d u b l u r i l o r t e a t r u l u i p e c a r e a m c r e z u t
c l e g s e s c d e a t i a a n i n c o a c e :
me t a f i z i c a , c i u ma , c r u z i me a , r e z e r v o r u l d e e n e r g i i p e c a r e - l
c o n s t i t u i e Mi t u r i l e , n e ma i n t r u c h i p a t e d e o a me n i , t e a t r u l l e
n t r u c h i p e a z .
i n e l e g p r i n a c e s t d u b l u c e l ma i ma r e a g e n t ma g i c p e n t r u
c a r e t e a t r u l , p r i n f o r me l e l u i ,
n u e d e c t o r e p r e z e n t a r e , a t e p t n d c a s d e v i n
t r a n s f i g u r a r e a l u i .
Pe s c e n s e r e c o n s t i t u i e u n i r e a g n d i r i i
c u g e s t u l i a c t u l .
I a r Du b l u l T e a t r u l u i e s t e
r e a l u l n e f o l o s i t d e c t r e o a me n i i d e a c u m.
- 2 5 i a n u a r i e 1 9 3 6 , s c r i s o a r e a d r e s a t l u i J e a n P a u l h a n

Da c t e o r i i l e l u i Ar t a u d p r i v i t o a r e l a d o me n i u l t e a t r a l n u a u
f o s t n i c i o d a t p u s e n s c e n , e s t e p e n t r u c e l e n u d o a r o c h e a z , d a r
s e n t o r c a t t d e mu l t s p r e o r i g i n i l e p r i mi t i v e a l e j o c u l u i i - i d o r e s c
s a t i n g p e r f e c i u n e a , n c t o mu l mo d e r n n u ma i a r e c a p a c i t a t e a d e
a n e l e g e . Nu e d o a r o p r o b l e m d e c o mp r e h e n s i v i t a t e , d a r i o
n c h i d e r e , u n r e f u z d e a p r i mi a s t f e l d e c o r p u s u r i c o n c e p t u a l e .
Ro b e r t De s n o s p r e c i z a c f r a i n s i s t a a s u p r a c a r a c t e r u l u i p e r f e c t
g e n i a l a l ma n i f e s t r i l o r a n u mi t o r n e b u n i , n m s u r a n c a r e s u n t e m
a p i s l e a p r e c i e m, a f i r m m l e g i t i mi t a t e a a b s o l u t a c o n c e p i e i l o r
d e s p r e r e a l i t a t e i a t u t u r o r a c t e l o r c a r e d e c u r g d e a i c i
1
. Ar t a u d -
o mu l n c u t a r e a p r o p r i u l u i o m s - a d e d i c a t n c o n c e p i a s a a r t i s t i c
d e f i n i r i i i r e g s i r i i p u r i t i i , n u n s e n s u l d e s a c r u , c i d e o p e r
p e r f e c t . De a i c i i a p r o p i e r e a p e c a r e o f a c e m n t r e s c r i i t u r a l u i i
a l c h i mi e . De a i c i i e x t r e me l e s a l e , c a r e l - a u c o n d a mn a t l a a c e l
r e c e p t a c o l d e ma g i e n e a g r , c u m n u me a e l a z i l u l d e a l i e n a i . Ma r e a
s a o p e r c o n s t n t r - o a p r o p i e r e d e t e a t r u l o r i e n t a l , n r e n u n a r e a l a
c u v n t , l a l i t e r a t u r . T e a t r u l i d u b l u l s u i p r i l e j u i e t e a e n u n a
f a p t u l c r e g i a e s t e u n l i mb a j n s p a i u , u n l i mb a j a l mi c r i i , e a e s t e
me t o d a d e a p l a s a s c e n a n a f a r a t e x t u l u i . Di n c o l o d e p u n e r e a n
s c e n e x i s t t e x t u l c a r e a r e c e v a p a r a d o x a l n v i z i u n e a l u i Ar t a u d . n
Me x i c r e a l i z a s e a c e s t f a p t . Od a t e l i mi n a t , l i mb a j u l s u f e r u n p r o c e s
d e o s mo z i d e v i n e n u c l e u l t e a t r u l u i p r i n d a n s i g e s t . Sp r g n d
c u v n t u l p e n t r u a a j u n g e l a v i a , p e s c e n n u ma i t r e b u i e s r m n
n i mi c , i a r a c e s t n i mi c n s e a mn p u r i t a t e . Un n e a n t s e d e s c h i d e , n s
n u e s t e u n u l a l n e c u n o s c u t u l u i , a l i mp o s i b i l u l u i a a c u m s - a c r e z u t
mu l t v r e me . Es t e a b i s u l n c a r e t e a f l i d u p d e v o a l a r e a p r o p r i e i
i d e n t i t i . Te a t r u l l u i Ar t a u d e s t e u n u l a l d a n s u l u i , a l s t r i g t u l u i , a l
mi c r i i . Ri t u a l u r i l e p r i mi t i v e f o r me a z u n i n t e r t e x t , n a c e s t c a z .
n c e p u t u r i l e a r t e i u ma n e s u n t ma r c a t e d e s c e n a d i n f a a g r o t e i u n d e
s e a s c u n s e s e z e i a Ama t e r a s u , c a r e , f i i n d c u r i o a s l a a u z u l
z g o mo t e l o r i a mi c r i i p e r f o r ma t e d e a l i z e i n e x t e r i o r , i e s e i
a s t f e l l u mi n a e s t e r e d a t l u mi i . J a p o n i a e a r a c a r e a d a t p r i n t r e
p r i me l e r i t u a l u r i n c a r e i v a g s i a p o i o r i g i n e a t e a t r u l a c t u l e
c e l a l p a n t o mi me i , a l mu z i c i i i a l d a n s u l u i . Dr a ma a s i a t i c v a f i
i n i i a t d e k a g u r a , s u i t d e p a i l e n i i a t i t u d i n i h i e r a t i c e . Te o r i i l e
l u i Ar t a u d n u s t a u d e p a r t e d e a c e s t e f o r me a r t i s t i c e . La h i n d u i ,
t e a t r u l i a f i i n d i n r i t u r i l e a t r i b u i t e l u i Br a h ma : d a n s u r i l e s u n t

1
Robert Desnos Scrisoare ctre medicii-efi ai spitalelor de nebuni, 1925
n c h i n a t e z e i l o r t a n d a v a , e u n d a n s v i o l e n t c r e a t d e i v a , l a s ya u n
d a n s d e v r a j c r e a t d e P a r v a t i . Lo r l i s e a d a u g c n t e c u l , mi mi c a i
p a s i u n i l e . Ci v i l i z a i a Eu r o p e a n s e n t r u p e a z n d o me n i u l s c e n i c d e
l a t e a t r u l g r e c , l a r n d u l s u , a c e s t a a a v u t c e l u l a p r i ma r a mu z i c i i
i a d a n s u l u i , a b o c e t u l u i i a g e s t i c i i n c h i n a t e z e i l o r s a u p r a c t i c a t e
l a s r b t o r i ; ma i t r z i u s - a a d u g a t d i t i r a mb u l , c a r a c t e r u l
r i t u a l u r i l o r d i o n i s i a c e , d e u n d e a u r ma t c a l e a t r a g e d i e i a n t i c e . S f e r a
t e a t r u l u i p u r , a l t e a t r u l u i c r u z i mi i , c o n s t n p i e r d e r e a e x t e r i o r u l u i
i n t o a r c e r e a s p r e u n p a r a d o x a l c o r p f r o r g a n e .
Cu v n t u l a r e p u t e r e a ma g i c d e a s u b l i ma i c r e a l u mi ,
a l t e r i t i . Ar t a u d , n p o f i d a o r i c r e i r e n u n r i a s o c i e t i i , v o r b e t e
d e s p r e o m i e s t e p e n t r u o m. Te a t r u l s u d u c e o p o e t i c a n t i -
mi me t i c , d a r e s t e u n a d i n t r e c e l e ma i r e l e v a n t e f o r me d e c a r t h a r s i s ,
p u n n d s u b s e mn u l n t r e b r i i , a s t f e l , c e l e d o u v e c h i p r i n c i p i i
a r i s t o t e l i e n e . Co n d u s d e f o r a c i f r e l o r , a n l n u i r i i s e mn e l o r r e d a t e
p r i n l o g o s , r e n u n n d l a d i v i n i t a t e i f c n d u - i o f i i n d i n s a t a n ,
n t o r c n d u - s e d i n h a o s u l a c e s t a s p r e u n t r u p r e a e z a t s u b i mp e r i u l
p r i mo r d i a l i t i i , An t o n i n Ar t a u d a i n f l u e n a t t o t c e e a c e n s e a mn
t e a t r u l c o n t e mp o r a n .
Ce e a c e d e mo n s t r e a z a t i t u d i n e a s a n f a a u n i v e r s u l u i e s t e
c r e d i n a i n a c e l a i t i mp d o r i n a o b i n e r i i u n u i c o s mo s f r c o s mo s ,
a l u n u i o m r e g s i t n o m. P a r a d o x u l l u i r e z i d a i c i : a r t a ( t e a t r u l , n
c o n s e c i n ) e s t e u n c e r c , a c e a f i g u r c a r e i s e a m n s i e i
p o r n e t e d e l a t r u p , l v i d e a z , r e n u n p u r i s i mp l u l a e l , a p o i l
r e c o n s t i t u i e . Re a l i z a r e a ma r i i o p e r e s e f a c e n n e ga t i v , u n n e g a t i v
c a r e n u a n i h i l i e a z f i i n a , c i c h i a r o r e v e n d i c . Al c h i mi a e s t e
s u p r a f a a p e c a r e s e d e z v o l t n t r e a g a i d e e : c i r c u l a i a e l e me n t e l o r
c u p r i n d e c o r p u l a c t o r u l u i , s c e n a d e t e a t r u , c u l t u r a , c o s mo s u l . J o c u l
p o a t e n c e p e .
Mi z a e s t e u n a c u r a j o a s , t r e c e o a r e c u m l i mi t e l e i ma g i n a i e i i
d i n a c e a s t p r i c i n , c e i l a l i l - a u g s i t a n o r ma l . Ac e s t c e n t r u a l
j o c u l u i , d i n c o l o d e n i h i l i s mu l a r t a u d i a n ( a s e m n t o r c o n c e p t e l o r
n i e t z s c h e n i e n e ) , e s t e n t o a r c e r e a l a s i n e . La u n c e n t r u c a r e , d a c a
e x i s t a t , l - a m d i s t r u s . Lu me a s e mn u l u i i a s e n s u l u i e s t e t r e c u t s p r e
o l u me a o r g a n u l u i , a a d e v r u l u i . P e n t r u n c e p u t , t e o r i a s e o p r e t e
a s u p r a u n u i r e g r e s u s - n a i n t e d e a c u n o a t e f o r ma p u r , t r e b u i e s
c o n t i e n t i z m, s t r e c e m p r i n f o c , s s p r i j i n i m p m n t u l i n f e r n u l u i .
Ma t e r i a p r i m e s t e r n a . Af l n d u - s e n p r e a j ma e l e me n t e l o r
p r i ma r e , i n d i v i d u l l i p s i t d e Du mn e z e u i g o l i t d e v i s c e r e a mi n t e t e
d e i d e a l u l l u i J e r z y Gr o t o ws k i . La Po n t e d e r a , Gr o t o ws k i s e c o n s a c r a
d e a n i d e z i l e p r o mo v r i i p e r f o r me r - u l u i c a r e i c a u t a c i u n i l e
p e n t r u s i n e . Es t e c e e a c e r e g i z o r u l v a n u mi mo t i o n s . Ge s t u r i
i n s p i r a t e d e f e l u l n c a r e s e mi c a n i ma l e l e , g e s t u r i c a r e s e
o r g a n i z e a z d u p p u n c t e l e c a r d i n a l e c r o r a l i s e a d a u g z e n i t u l i
n a d i r u l a c e s t a e j o c u l s c e n i c . Le g t u r i l e s u n t v i z i b i l e . Omu l l u i
Ar t a u d f a c e d i n c o r p p i v o t u l c o s mo s u l u i , a c t o r u l g r o t o ws k i a n i
c o n s t r u i e t e mi c a r e a p e a x a c o r p o r a l . Ni mi c n u e l i p s i t d e s e n s ,
n c e p u t u l e s t e n a c e l a i t i mp u n t e r mi n u s , i a r u n i v e r s u l e s t e u n u l
c a r e n u - i p i e r d e c e n t r u l n t r - u n v e r t i j c a r e l c a r a c t e r i z e a z .
Ar t a u d s u s i n e n e c e s i t a t e a n t o a r c e r i i l a u n l i mb a j d e s e mn e
e f i c a c e , s i n g u r u l n s t a r e s o f e r e o s o l u i e n f a a n e p u t i n e i u n u i
l i mb a j c a r e n u ma i r e c e p t e a z n i mi c i n u ma i a c i o n e a z a s u p r a
n i m n u i . El d e c l a r c p e n t r u o f o l o s i r e e f i c a c e a s i mb o l u l u i n
t e a t r u t r e b u i e r e f c u t t r a s e u l c a r e i - a r n g d u i t l i mb a j u l u i s
r e d e v i n f o r mi t o p o e t i c i p r a c t i c e f e c t i v a a n a l o g i i l o r . I a r a s t a
n u n s e a mn s s e c o p i e z e r i t u a l u r i , s s e i mp o r t e mo d e l e , c i s s e
r e g s e a s c a c e l s p i r i t . C n d n c e a r c s e x p l i c e c u t r i l e s a l e n
Me x i c , f a s c i n a i a p e n t r u c u l t u r i l e ma ya s a u t o l t e c , s p u n e : a a c u m
v d e u l u c r u r i l e , n u e v o r b a n i c i d e c u m d e v r e o n o s t a l g i e p o e t i c i
s t e a r p a u n u i t r e c u t mo r t , c i r e g r e t u l d u p o a t i t u d i n e p r o f u n d a
s p i r i t u l u i u ma n , a c r o r r e g s i r e o s o c o t e s c d e i mp o r t a n v i t a l
2
.

2
Antonin Artaud La Culture eternelle du Mexique, Ed. Gallimard, Paris 1971, pag. 265.
El v r e a s d e s c o p e r e a c e l s p i r i t n s c r i s n t r - u n l i mb a j i n t r - o
p r a c t i c a s e mn e l o r i , p r i n e l e , n t r - u n r a p o r t c u l u me a i c u v i a a ,
e x a c t a c e l t i p d e s p i r i t p e c a r e a n t r o p o l o g i a l s u r p r i n d e a c i o n n d n
s o c i e t i l e ma g i c e i p e c a r e l n u me t e g n d i r e mi t i c , g n d i r e
s l b a t i c s a u l o g i c p g n . As e a m n j o c u l t e a t r a l c u c i u ma .
Am n d o u s u n t u n d e l i r , z d r u n c i n o d i h n a s i m u r i l o r , p u n n
l i b e r t a t e i n c o n t i e n t u l n b u i t , n s e a mn o i mp r e s i o n a n t c h e ma r e
d e f o r e c a r e r e a d u c s p i r i t u l , c u a j u t o r u l e x e mp l u l u i , l a i z v o r u l
c o n f l i c t e l o r s a l e , o c r i z c a r e a j u n g e l a d e z n o d m n t o d a t c u
mo a r t e a s a u c u v i n d e c a r e a . Pe n t r u Ar t a u d , f i n a l i t a t e a a c e s t u i
d e me r s n - a r f i f o s t d o a r a c e e a d e a s c h i mb a t e a t r u l , c i i a c e e a d e a
s c h i mb a n s i c u l t u r a , a d i c d e a a c c e d e l a o c u t o t u l a l t p r a c t i c a
l i mb a j u l u i i , p r i n e a , l a o a l t r e l a i e c u l u me a i c u n o i n i n e .
Ad e v r a t a c u l t u r a c i o n e a z p r i n e x a l t a r e i f o r , e a s e s p r i j i n
p e mi j l o a c e b a r b a r e i p r i mi t i v e p r o c l a m Ar t a u d . Te a t r u l e s t e
p r i v i t c a o o p e r a i u n e s a u c e r e mo n i e ma g i c , c u u n c a r a c t e r r i t u a l
p r i mi t i v , c e c o mp o r t d o u a s p e c t e : u n u l f i z i c , a c t i v , e x t e r i o r c a r e
s e t r a d u c e p r i n g e s t u r i , s o n o r i t i i i ma g i n i c a r e s e a d r e s e a z
n e mi j l o c i t s e n s i b i l i t i i s p e c t a t o r u l u i i c a r e a r e f a c u l t i h i p n o t i c e
i u n a s p e c t i n t e r i o r , f i l o s o f i c i r e l i g i o s , d a t d e p o v e s t e a s p u s . Da r
s p e c t a c o l u l n u v a f i b a z a t p e t e x t , c i p e r e p r e z e n t a r e . Ge s t u l
v a l o r e a z ma i mu l t d e c t c u v n t u l , a t i t u d i n i l e a u u n s e n s s i mb o l i c
a d n c , i a r n t r e g s p e c t a c o l u l s e v r e a a f i p e n t r u s p i r i t u n mi j l o c d e
r e c u n o a t e r e i d e r e v e l a i e . Ac e a s t r e v e l a i e i - a f o s t o f e r i t l u i
Ar t a u d d e t e a t r u l b a l i n e z . I n d e p e n d e n t d e s c r i s , e l e s t e p l i n d e
g e s t u r i a c t i v e , c a r e r e u e s c s r e d e a a c e l e s e n t i me n t e p u t e r n i c e
c a r e n u p o t f i s p u s e n c u v i n t e , c a r e f a c s p e c t a t o r u l s p a r t i c i p e c u
n t r e a g a s a s e n s i b i l i t a t e n e r v o a s . Ac e s t t e a t r u e s t e n u mi t d e Ar t a u d
v o r b i r e a d e d i n a i n t e a a p a r i i e i c u v i n t e l o r . El f a c e s i a s l a l u mi n
p r i n g e s t u r i a c t i v e a c e a p a r t e d e a d e v r n g r o p a t s u b f o r me , e l r e d
t e a t r u l d e s t i n a i e i l u i p r i mi t i v e , l r e p u n e n a s p e c t u l s u r e l i g i o s i
me t a f i z i c , l mp a c c u u n i v e r s u l .


4 . 3 . Te a t r ul pu r , c r u z i me a i du bl u l

O t r u p t e a t r a l c a mb o g i a n p r e z i n t n 1 9 2 2 , l a Ma r s i l i a , u n
s p e c t a c o l . Er a o a t e r n e r e s c e n i c a i d e i i d e t e a t r u p u r . O a l t t r u p ,
d e d a t a a c e a s t a d i n Ba l i , n f i e a z o p o v e s t e n o n v e r b a l , l a Bo i s d e
Vi n c e n n e s , n 1 9 3 1 , n c a d r u l Ex p o z i i e i Co l o n i a l e Mo n d i a l e . Su n t
d o u mo d e l e a p l i c a t e c a r e a u i n f l u e n a t g n d i r e a t e a t r a l a r t a u d i a n .
n u r ma v i z i o n r i i r e p r e z e n t a i e i b a l i n e z e , Ar t a u d s u s i n e i d e e a d e
t e a t r u p u r , n a r t i c o l u l L e T h e a t r e Ba l i n a i s a l Ex p o s i t i o n c o l o n i a l e ,
a p r u t n No u v e l l e Re v u e Fr a n c a i s e , l a 1 o c t o mb r i e 1 9 3 1 : n f o n d ,
b a l i n e z i i r e a l i z e a z , c u e x t r e m r i g o a r e , i d e e a d e t e a t r u p u r , u n d e
t o t u l , d e l a c o n c e p i e p n l a r e a l i z a r e , n u e x i s t d e c t p r i n g r a d u l
d e o b i e c t i v i z a r e p e s c e n .
Te a t r u l b a l i n e z e s t e e x e mp l u l v i u d e c r e a i e s c e n i c p u r .
De me r s u l a r t i s t i c a r e s u s i n e r e p r i n d a n s , c n t , p a n t o mi m s i mu z i c .
Te a t r u l p s i h o l o g i c e s t e c v a s i - a b s e n t i a r n a r a i u n e a s u ma r n u
c u mu l e a z s e n t i me n t e , c i b a l e i a z n t r e d i v e r s e l e c o n t u r u r i a l e
s p i r i t u l u i . Ba l i n e z i i n f p t u i e s c c u r i g o a r e i d e e a d e t e a t r u p u r
3
,
p r i n f o l o s i r e a s e mn e l o r t e a t r a l e , c a r e a u s e mn i f i c a i e s p i r i t u a l i
s e n s u r i b i n e p r e c i z a t e . E u n a p e l l a i n t u i i e f c u t d e r e g i z o r ,
c o n d u c t o r ma g i c , ma e s t r u d e c e r e mo n i i s a c r e
4
, p r i n e n e r g i a a c e l o r
h i e r o g l i f e n s u f l e i t e
5
, n u mi t e a c t o r i .
An t o n i n Ar t a u d s e r e g s e s t e i s e mp l i n e t e p r i n i d e i l e
t e a t r u l u i p u r , c u t n d b u c u r i a i e x t r o v e r t i r e a d i o n ys i a c , c u a t t
ma i mu l t c u c t c o n c e p i a s a d e s p r e t e a t r u s e b a z e a z p e c u t a r e a
c a t h a r s i s u l u i . Te a t r u l c a t h a r t i c e x t r a g e e s e n e p u r e d i n s u c c e s i u n i d e
i ma g i n i , c u u n c o n t u r v i z u a l s a u s o n o r , g n d u r i l e i s e n z a i i l e i
g s e s c t e r e n u l f e r t i l .

3
Antonin Artaud Teatrul i dublul su, Editura Echinox, Cluj-Napoca 1997, pag. 45.
4
Antonin Artaud Teatrul i dublul su, Editura Echinox, Cluj-Napoca 1997, pag. 50.
5
Idem, pag. 45.
Li mb a j u l p u n e r i i n s c e n , c a l i mb a j a l t e a t r u l u i p u r , e s t e , o a r e ,
e f i c a c e ? G s i m a c e a s u g e s t i v i t a t e a g n d u l u i p r e c i z a t ? Ef i c i e n a
i n t e l e c t u a l , mo l e i t d e p r e a - c l a r u l i d e i i , ma i p o a t e a c c e p t a s e n s u r i
e z o t e r i c e , d e s c i f r r i d e c o n t u r u r i o b s c u r e , d e s u n e t e c a r e i n d u c
a l u z i i , d e g e s t u r i s e mn i f i c a n t e ? Te a t r u l o c c i d e n t a l a c z u t n
d e s u e t u d i n e i c o me r c i a l i s m.
De c a d e n a s a r e z i d n n e p u t i n a d e t a r i i d e t e x t , r m n n d o
s i mp l r e f l e c t a r e ma t e r i a l
6
a c u v i n t e l o r , i a r c e e a c e e s t e d i n c o l o
d e v o r b e , p l a n u l s p e c t a c o l o g i c , i ma g i s t i c , e s t e l s a t n d e r i z i u n e ,
f i i n d c e v a i n f e r i o r n r a p o r t c u t e x t u l
7
. Te a t r u l o c c i d e n t a l s e v r e a
c o n f o r t a b i l i r e l a x a n t , c a r a c t e r u l d i v e r t i s me n t a l d u c n d l a o d i h n a
s i m u r i l o r , l a l i p s a d e a t i t u d i n e i d e p a r t i c i p a r e . E o f o r m d e
p e r c e p i e h e d o n i s t . Ca n d o a r e a t e a t r u l u i o r i e n t a l r e z i d , d i n c o n t r ,
n c a r a c t e r u l l u i me t a f i z i c , n p u t e r e a d e a s e r u p e d e r e a l u l p r o z a i c
i d e a n u s e n c h i s t a n p s i h o l o g i s me . P r i n c o n c r e t u l a c i u n i i , a c e s t
t e a t r u c u l t i v g e s t u l , n u v e r b u l , n d e c o d a r e a t a i n e i a d e v r u l u i , i - i
c a u t d r u mu l s p r e d e v e n i r e . Cu v i n t e l e , o r i c t n c r c t u r s e ma n t i c
a r a v e a , n u p o t e x p r i ma a b s o l u t u l . Or i c e s e n t i me n t a d e v r a t e s t e n
r e a l i t a t e i n t r a d u c t i b i l . A- l e x p r i ma n s e a mn a - l d i s i mu l a
8
.
S u g e s t i a , i ma g i n e a , a l e g o r i a , s u n t ma i s e mn i f i c a t i v e d e c t c l a r i t a t e a
c u v n t u l u i . S f a c i a c e s t l u c r u , s l e g i t e a t r u l d e p o s i b i l i t i l e d e
e x p r i ma r e p r i n f o r me ( . . . ) n s e a mn s - l r e d a i d e s t i n a i e i l u i
p r i mi t i v e , s - l r e p u i n a s p e c t u l s u r e l i g i o s i me t a f i z i c , s - l
r e mp a c i c u u n i v e r s u l
9
.
As o c i e r e a t e a t r u - c i u m s e c r e e a z , n e s t e t i c a i p r a x i s u l
a r t a u d i a n , p r i n c a r a c t e r u l , ma i mu l t s a u ma i p u i n b e n i g n , mo l i p s i t o r
a l a c t u l u i s c e n i c . Co l e c t i v i t a t e a u ma n i p r o b e a z v u l n e r a b i l i t a t e a

6
Idem, pag. 57.
7
Idem.
8
Antonin Artaud Teatrul i dublul su, Editura Echinox, Cluj-Napoca 1997, pag. 59.
9
Idem, pag. 58.
n f a a b o l i i t e a t r u l u i , d e c a r e e s t e t u l b u r a t . S t a r e a d e l i r a n t
a c i o n e a z a s u p r a a c t o r u l u i i a s p e c t a t o r u l u i , c r e n d u - s e a c e a
c o n t a g i u n e p a n d e mi c , a c e a f e b r a c o mu n i c r i i , h a l u c i n a n t i
d e l i r a n t . n a i n t e d e t o a t e , t r e b u i e s c d e m d e a c o r d c , a i d o ma
c i u me i , j o c u l t e a t r a l e s t e u n d e l i r i c e s t e c o mu n i c a t i v
10
.
Ci u ma mp i n g e v i c t i ma u ma n l a g e s t u r i e x t r e me , i a r t e a t r u l , l a
a t i t u d i n i s i mb o l i c e c a r e , f r a f r i z a p a t o l o g i c u l , mb o l n v e s c
a u d i t o r i u l p n l a v l g u i r e . Fo r n d i mp o s i b i l u l , t e a t r u l c r e e a z
s i mb o l u r i ; f r u s t r r i l e , e e c u r i l e s e n c a r n e a z p r i n t r - o t r a n s c e d e n t a l
r b u f n i r e d e e n e r g i i . Cr e a i a s c e n i c t r e b u i e s n a l e s p i r i t u l p n
l a r e v e l a i e , e x a c e r b n d p o r n i r i l a t e n t e ; v i s c e r a l u l mb r a c h a i n a
f r u mu s e i i e s t e t i c e , i a r i mp o s i b i l u l d e v i n e , p r i n t r a n s f i g u r a r e ,
p o s i b i l . O a d e v r a t p i e s d e t e a t r u z d r u n c i n o d i h n a s i m u r i l o r ,
p u n e n l i b e r t a t e i n c o n t i e n t u l n b u i t , n d e a mn l a o r e v o l t
v i r t u a l
11
.
Cr e a i a t e a t r a l t r e b u i e s f i e , n a c e l a i t i mp , i c u r a t i v , s
v i n d e c e s t r i s e p t i c e c a r e z a c n f i i n a u ma n ; t e r a p i a t e a t r a l
t r e b u i e s p u r i f i c e c o r p u l s o c i a l , n d e p r t n d f e b r a , a b c e s e l e . Lu p t a
c u b o a l a e s t e c a o n f r u n t a r e o m- d e s t i n ; t e a t r u l t r e b u i e s i mp u n u n
e c h i l i b r u n a c e a s t l u me r e l a t i v i t r a n z i t o r i e , s u p u s s u i c i d u l u i
s u f l e t e s c i i n t e l e c t u a l . Ac t u l l e p d r i i , f u g a d e r e l e l e c o t i d i e n e d u c
l a d e s c i f r a r e a s e c r e t u l u i f a s c i n a i e i . n t r e c i u ma t s i a c t o r e x i s t
l e g t u r a c o r p - u mb r , f u r i e - o s t o i r e . R u l i e s e l a i v e a l i s e t o p e t e
n e t e r , i n t r n d n u n i v e r s a l i t a t e . Ca s i c i u ma , t e a t r u l e s t e o c r i z
c a r e a j u n g e l a d e z n o d m n t o d a t c u mo a r t e a s a u c u v i n d e c a r e a
( . . . ) ; a c i u n e a t e a t r u l u i , c a i a c i u me i , e s t e b i n e f c t o a r e , c c i ,
mp i n g n d u - i p e o a me n i s s e v a d a s a c u m s u n t , l e s mu l g e ma s c a , l e
d e s c o p e r mi n c i u n a , mo l e e a l a , n i mi c n i c i a , i p o c r i z i a
12
.

10
Idem, pag. 24.
11
Antonin Artaud Teatrul i dublul su, Editura Echinox, Cluj-Napoca 1997, pag. 25.
12
Idem, pag. 28.
Cr u z i me a n u e s t e a d u g i t g n d i r i i me l e ; e a a f o s t a c o l o
d i n t o t d e a u n a : d a r t r e b u i a s d e v i n c o n t i e n t d e e x i s t e n a e i . Fo l o s e s c
c u v n t u l c r u z i me c u s e n s u l d e p o f t d e v i a , d e o r d i n e c o s mi c i
n e c e s i t a t e n e mi l o a s , n s e n s u l gn o s t i c a l v r t e j u l u i d e v i a c e
n g h i t e t e n e b r e l e , n s e n s u l a c e l e i d u r e r i n a f a r a n e c e s i t i i
i n e l u c t a b i l e a c r e i a v i a a n u s - a r p u t e a d e s f u r a ; b i n e l e e s t e d o r i t ,
e r e z u l t a t u l u n u i a c t , p e c n d r u l e p e r ma n e n t
13
.
Te a t r u l c r u z i mi i n u p r o p o v d u i e t e c u l t u r a s n g e l u i s a u
i ma g i n e a d e v o r r i i i a s a d i s mu l u i . n t e a t r u l p u r c r u z i me a t r e b u i e s
f i e p u r , e s e n i a l i r e p r e z e n t a t n u p e p l a n u l s f i e r i i . Cr u z i me a ,
c a i c o mp o n e n t a v i e i i , a r e c o n s i s t e n f u n c i a r . Ex i s t e n a
p r e s u p u n e e f o r t u l d e a t r i , e f o r t c a r e e s t e u n s e mn a l c r u z i mi i .
Br a h ma e c o p l e i t d e s u f e r i n ( ) , d o r i n a l u i Er o s e s t e o c r u z i me
( ) , mo a r t e a e s t e c r u z i me , n v i e r e a e s t e c r u z i me , t r a n s f i g u r a r e a e s t e
c r u z i me ( . . . ) , r u l e s t e l e g e a p e r ma n e n t , i a r b i n e l e e s t e u n e f o r t i
d e j a o c r u z i me a d u g a t a l t e i a
14
.
Cr e a i a a r t a u d i a n a r e , n p l a n e s t e t i c i p r a c t i c , d i me n s i u n i
c o s mi c e ; Ar t a u d r a p o r t e a z t r a u ma e x i s t e n i a l l a i mp l a c a b i l . Omu l
c o n t e mp o r a n r e t r i e t e e x p e r i e n e e s c h i l i e n e , b i n e l e f i i n d u n r e v e r s
a l r u l u i c o n i n u t n f i i n a n o a s t r . Fa t a l i t a t e a e s t e a p r i o r i c i l u p t a
c u e a s e mn i f i c u n a ma l g a m d e e f o r t i r e p a u s . Te a t r u l p u r t r e b u i e s
p r e i a i d e e a c r u z i mi i p r i n r e d a r e a a n g o a s e i i a t u l b u r r i i ; s p e c t a c o l u l
v a r e p r e z e n t a o mu l e s e n i a l i a u t e n t i c , n u f a n t o ma l u i , p o l e i t c u
f a l s i t a t e a c o n v e n i e i . Omu l s o c i a l o c c i d e n t a l e s t e n e a u t e n t i c , e s t e u n
a r h e t i p p l m d i t p e r e e t e r e l i g i o a s e i p e f a l s e p u d o r i . P r e c e p t e l e
n d e p r t e a z v i a a d e s e n s u r i l e e i c o s mi c e ; t r e b u i e r e d a t p e s c e n
e x i s t e n a d e i n s p i r a i e me x i c a n , h i n d u s s a u i u d a i c . n t o a r c e r e a l a
v e c h i l e c o s mo g o n i i , l a t e x t e l e a n c e s t r a l e , l a mi t u r i l e p r i mi t i v e , l a
s t r v e c h i l e ma n i f e s t r i a r t i s t i c e p o p u l a r e , v a f i c a l e a l i mb a j u l u i

13
Antonin Artaud Teatrul i dublul su, Editura Echinox, Cluj-Napoca 1997, pag. 82.
14
Idem, pag. 83.
t e a t r a l p u r , a r e n c a r n r i i s p i r i t u l u i v e c h i l o r h i e r o g l i f e . S c p n d d e
t i r a n i a s c r i i t o r u l u i , c u v n t u l s e v a d e z i c e d e s e n s u l l u i l i t e r a r ,
c p t n d c o n f i g u r r i s e mn i f i c a n t - s o n o r e . Da c , n t e a t r u l d i g e s t i v
d i n z i l e l e n o a s t r e , n e r v i i , a d i c o a n u mi t s e n s i b i l i t a t e f i z i o l o g i c ,
s u n t c u b u n s t i i n n e g l i j a i , l s a i n v o i a a n a r h i e i i n d i v i d u a l e a
s p e c t a t o r u l u i , Te a t r u l Cr u z i mi i e h o t r t s r e v i n l a v e c h i l e
mi j l o a c e v e r i f i c a t e i ma g i c e d e a c a p t a s e n s i b i l i t a t e a
15
.
Te a t r u l t r e b u i e s - s i r e c a p e t e i d e n t i t a t e a , s s e a d r e s e z e
s i m u r i l o r p r i n l i mb a j u l f o r me l o r f i z i c e ; t r e b u i e r u p t d e p e n d e n a d e
t e a t r u l p s i h o l o g i c , d e c i l e g n d i r i i . Nu ma i p r i n i n c i t a r e c o n c r e t ,
p r i n a c i u n e , c a e x p r e s i e a c r u z i mi i , s e p o a t e a j u n g e l a s a t u r a r e a
s i m u r i l o r , l a s e n z a i a d e a d e v r , l a r e z o n a n a c u n o i n i n e .
Re n u n n d l a p s i h o l o g i s me c u o b r i i r a c i n i e n e , t e a t r u l t r e b u i e s
c o mp r i me v o c a b u l e l e , p r i n a c r o r e s e n i a l i z a r e s e a j u n g e l a e n e r g i a
c r e a t i v . As f e l , t e a t r u l v a t r e z i l u me a a mo r i t a n e r v i l o r i a
s u f l e t u l u i , i a r p u b l i c u l v a f i r u p t d e l u me a f e t i a c i n e ma t o g r a f u l u i ,
a c i r c u l u i s a u a mu s i c - h a l l - u l u i . Ma g i a a r t e i s c e n i c e s e p o a t e r e d a i
n a f a r a c u v n t u l u i , d i n c o l o d e d i a l o g u l a b l o n a r d . P r i n i n t o n a i e ,
i n c a n t a i e , s t r i g t , s e a j u n g e l a c u v n t u l - mi j l o c , o p u s c u v n t u l u i -
s c o p . Me t a f i z i c a v o r b e i a r e c o n o t a i i n p l a n u l g e s t i c i i i a l
e x p r e s i e i . Tr e b u i e c r e a t u n l i mb a j p u r , r e a l , n u d , c a r e s r e z o l v e
e c u a i a Om- S o c i e t a t e - Na t u r - Ob i e c t e , i a r t e a t r u l s d e v i n u n
a me s t e c d e Cr e a i e - De v e n i r e - Ha o s . Te a t r u l Cr u z i mi i s o l i c i t
p a r t i c i p a r e a s p e c t a t o r u l u i , a p o r t u l s e n s i b i l i t i i s a l e , c r e n d u - s e
c o mu n i c a r e n t r e l u me a s c e n e i i l u me a s l i i , n t r e a c t o r i p u b l i c ;
s c e n a i s a l a n u t r e b u i e s f i e d o u l u mi n c h i s e , f r p o s i b i l i t i d e
i n t e r a c i u n e . S p i r i t u l t r e b u i e n d r u ma t p e c i f i z i c e , d i n c o l o d e e l ,
t e a t r u l n e f i i n d d e c t o r e f l e c t a r e , o i l u z i e .
Te a t r u l n u v a p u t e a r e d e v e n i e l n s u s i , a d i c s c o n s t i t u i e u n
mi j l o c p e n t r u o i l u z i e a d e v r a t , d e c t f u r n i z n d s p e c t a t o r u l u i

15
Antonin Artaud Teatrul i dublul su, Editura Echinox, Cluj-Napoca 1997, pag. 100.
p r e c i p i t a t e v e r i d i c e d e v i s e , n c a r e g u s t u l s u p e n t r u c r i m ,
o b s e s i i l e e r o t i c e , s l b t i c i a , h i me r e l e , s i m u l u t o p i c a l v i e i i i
l u c r u r i l o r , c a n i b a l i s mu l s u c h i a r , i d a u f r u l i b e r , n u p e p l a n
p r e s u p u s i i l u z o r i u , c i p e u n u l i n t e r i o r
16
. n f o n d , d e z i d e r a t u l ma j o r
a l Te a t r u l u i Cr u z i mi i e s t e d e a r e p u n e o mu l n c o o r d o n a t e l e s a l e
mi t i c e , d e a - l p l a s a n t r e o n i r i c i r e a l . Sp e c t a c o l u l v a f o l o s i i p e t e ,
v a i e t e , s t r l u c i r e a l u mi n i i , r i t mu l f i z i c a l mi c r i i . a . Cu v n t u l n u
v a f i r e f u z a t , c i d o a r i s e v a a t r i b u i r o l u l p e c a r e l a r e n v i s e .
Li mb a j u l v a f i s u p u s n c i f r r i i , o b i e c t e l e i c o r p u r i l e u ma n e v o r f i
s e mn e s c e n i c e . Si mb o l u r i l e a s t f e l c r e a t e t r e b u i e s a i b p r e c i z i e i
l i mp e z i me . Mi mi c a v a f i p a r t e a l i mb a j u l u i c o n c r e t a l s c e n e i , v a f i
d i r e c t i s i mb o l i c , n a c e l a i t i mp . I n s t r u me n t e l e mu z i c a l e t r e b u i e
c u t a t e n a f a r a mu z i c i i ; e l e n u v o r r e d a me l o s , c i z g o mo t e . Lu mi n a
v a c r e a v i b r a i i l u mi n o a s e , v a s u g e r a s e n z a i a d e c a l d - r e c e , b u c u r i e -
t r i s t e e , s p e r a n - d e z n d e j d e e t c . Co s t u mu l t r e b u i e s a i b o
d e s t i n a i e s i u n s e n s r i t u a l , s f i e l e g a t d e t r a d i i a s i d e s p a i u l
c u l t u r a l c r u i a i a p a r i n e . S p a i u l t e a t r a l v a f i n e c o n v e n i o n a l ;
a c i u n e a p r i n c i p a l v a a v e a l o c n p e r i me t r u l c e n t r a l , r e s t u l
n t mp l r i i p e t r e c n d u - s e p e t o a t e l a t u r i l e , i a r s p e c t a t o r u l v a f i
p l a s a t n mi j l o c u l a c i u n i i . De c o r u l d i s p a r e , s p e c t a c o l u l t r i n d p r i n
m s t i , ma n e c h i n e , p e r s o n a j e - h i e r o g l i f e . a . Ac t o r u l v a d e v e n i
i n s t r u me n t a l s p e c t a c o l u l u i . Re p e r t o r i u l Te a t r u l u i Cr u z i mi i v a
c u p r i n d e a d a p t r i d u p S h a k e s p e a r e , Po v e s t e a l u i Ba r b Al b a s t r ,
s c e n e d i n Bi b l i e , o p o v e s t i r e a Ma r c h i z u l u i d e S a d e , Wo yz e c k e t c .
P i e s e l e v o r f i a s a n a t e d e t e x t , n e r m n n d d e c t i d e e a , e p o c a i
s i t u a i a s c e n i c . P e s t e t o a t e , t e a t r u l t r e b u i e s - s i p s t r e z e a c c e n t e l e
d e c r u z i me . F r u n e l e me n t d e c r u z i me l a b a z a o r i c r u i s p e c t a c o l ,
t e a t r u l n u e s t e c u p u t i n . n s t a r e a d e d e g e n e r e s c e n n c a r e n e
a f l m, d o a r p r i n p i e l e n e v a p u t e a p t r u n d e n s p i r i t e me t a f i z i c a
17
.

16
Antonin Artaud Teatrul i dublul su, Editura Echinox, Cluj-Napoca 1997, pag. 74.
17
Antonin Artaud Teatrul i dublul su, Editura Echinox, Cluj-Napoca 1997, pag. 80.
Me t a f i z i c a a r t a u d i a n i g s e t e e x p r e s i a n n s i a c e a s t
l u me s u b l i ma t a g e s t u r i l o r . Et e r n e l e i n t e r o g a i i e x i s t e n i a l e , c e
t u l b u r s t r f u n d u r i l e f i i n e i , i c o n t u r e a z r s p u n s u l n l i mb a j u l
e x h i b a n t a l t r u p u l u i . Du a l i t a t e a t e a t r u f i z i c - s e mn i f i c a i e me t a f i z i c
s e r e g s e s t e n d u b l u l t e a t r u - v i a , c o r p - f i i n . S e n s u l t e a t r u l u i e s t e
u n s e n s a l v i e i i ; c u t n d d e s c o p e r i r e a c i l o r a r t e i s p e c t a c o l u l u i ,
a j u n g e m l a c u n o a t e r e a d e s i n e .
Es t e t i c a a r t a u d i a n d a r d o a r e me t a f i z i c p o e z i e i s p a i a l e ;
me t a f i z i c a i n t e l e c t u a l e s t e o a l t e r - f a a ma t e r i a l i t i i i
c o n s i s t e n e i o r g a n i c e . Li mb a j u l f i i n e i s e d e c r i p t e a z p r i n t r u p ,
e l u d n d u - s e c o n f i g u r a i a p s i h o l o g i c i a b a n d o n n d u - s e a p r i o r i
mo r f o l o g i a s e n t i me n t a l . t i u p e r f e c t d e a l t f e l c l i mb a j u l
g e s t u r i l o r i a l a t i t u d i n i l o r , d a n s u l i mu z i c a s u n t ma i n e p u t i n c i o a s e
n e l u c i d a r e a u n u i c a r a c t e r , n r e l a t a r e a g n d u r i l o r u ma n e a l e u n u i
p e r s o n a j , n e x p u n e r e a u n o r s t r i d e c o n s t i i n c l a r e i p r e c i s e , d e c t
l i mb a j u l v e r b a l ; d a r c i n e a s p u s c t e a t r u l e f c u t s d e s c i f r e z e u n
c a r a c t e r , o r i s r e z o l v e c o n f l i c t e d e o r d i n u ma n i p a s i o n a l , d e o r d i n
a c t u a l i p s i h o l o gi c , c a t e a t r u l c o n t e mp o r a n n c a r e a b u n d a s t f e l d e
c a z u r i ?
18

As i s t m l a o i n s u r g e n a i r a i o n a l u l u i , l a s t a t u a r e a u n e i n o i
n o r ma l i t i . Nu e v o r b a d o a r d e o n e g a r e a mo t i v a i i l o r u n u i
r a i o n a l i s m c o n f o r t a b i l , c i d e d e z i c e r e a d e o a a n u mi t c o n t i i n a
ma t e r i a l i s mu l u i d i a l e c t i c , p o l i t i z a t p n l a a mo r a l i t a t e . Op u s a c e s t u i
ma t e r i a l i s m i s t o r i c i s t , t e a t r u l p u r r e n u n l a p u n e r e a n s c e n a
c u v i n t e l o r , a e x p r e s i e i f e t i i z a t e a g n d u l u i . I ma g i n e a r e a l i t i i
t e a t r a l e t r e b u i e s s e h r n e a s c d i n i z v o r u l r e a l i t i i c o n c r e t e , n u d i n
s f e r e l e g n d i r i i u ma n e . n f e l u l a c e s t a , s e a j u n g e l a o e f i c a c i t a t e a
c o n c r e t u l u i , c u b e n e f i c i i n p l a n s p i r i t u a l , l a u n t r i u mf a l t e a t r u l u i
r i t u a l i c n d i s p u t a c u t e a t r u l p s i h o l o g i c .

18
Antonin Artaud Teatrul i dublul su, Editura Echinox, Cluj-Napoca 1997, pag. 35.
Te a t r u l p u r v a s a l v a l u me a t e a t r a l , n g h e a t , c o p l e i t d e
e x p r i m r i i ma n i f e s t r i s t n g a c e . As t f e l , me t a f i z i c a t e a t r u l u i r e z i d
n n s i n t l n i r e a l i mb a j u l u i t e a t r a l c u t i mp u l . A f a c e me t a f i z i c a
l i mb a j u l u i a r t i c u l a t n s e a mn s p u i l i mb a j u l s e x p r i me c e e a c e e l
n u e x p r i m d e o b i c e i ; a c e a s t a p r e s u p u n e s - l f o l o s e t i n t r - o ma n i e r
n o u , e x c e p i o n a l i n e o b i n u i t , s - i r e d a i p o s i b i l i t i l e d e
z d r u n c i n a r e f i z i c , s - l mp a r i i s - l d i s t r i b u i a c t i v n s p a i u , s
a b o r d e z i i n t o n a i i l e n t r - o f o r m c o n c r e t a b s o l u t i s l e n a p o i e z i
f o r a d e c a r e a r d i s p u n e p e n t r u a s f i a i a ma n i f e s t a n t r - a d e v r
c e v a , s t e r i d i c i mp o t r i v a l i mb a j u l u i i a i z v o a r e l o r s a l e j a l n i c
u t i l i t a r e , a m p u t e a s p u n e a l i me n t a r e , mp o t r i v a o r i g i n i l o r s a l e d e
f i a r h i t u i t i , n s f r i t , s e x a mi n e z i l i mb a j u l s u b f o r m d e
i n c a n t a i e
19
.
C u t a r e a a r t a u d i a n a j u n g e l a c r e a r e a d e a n a l o g i i n t r e
p r i n c i p i i l e c a r e d i r i j e a z t e a t r u l i c e l e c a r e d e f i n e s c l u me a
e z o t e r i c a a l c h i mi e i . Le g t u r a i d e n t i t a r e f c u t , n p r i mu l r n d ,
p r i n c a r a c t e r u l t a i n i c ; n a mb e l e a r e a l e s e c a u t d e s c o p e r i r e a
l u c r u r i l o r e s e n i a l e : a d e v r u l a b s o l u t s a u p i a t r a f i l o z o f a l . n
c o n c e p i a l u i Ar t a u d , c e l e d o u d o me n i i s u n t f o r me d e a r t v i r t u a l ,
c a r e n u - i g s e s c f i n a l i t a t e a n l u me a i n t e r i o a r , n u n i v e r s u l
s i n e l u i . To i a d e v r a i i a l c h i mi t i t i u c s i mb o l u l a l c h i mi c e s t e , c a
i t e a t r u l , u n mi r a j
20
. S i mb o l u r i l e a l c h i mi e i , a l c r o r d u b l u s e
n c a r n e a z , a p r o a p e me t e mp s i h o t i c , n p l a n u l ma t e r i e i r e a l e , s e
r e g s e s c n j o c u l r e a l - f i c i o n a l a l t e a t r u l u i , n d i l e ma r e a l i t a t e
v i r t u a l - r e a l i t a t e p a l p a b i l . S i mb o l u r i l e , c a r e n u s u n t d e c t a s p e c t e
f i l o z o f i c e a l e l u mi i ma t e r i a l e , d e v i n c l u z e s p i r i t u a l e n d r u mu l
s p r e c a t h a r s i s . Te a t r u l p u r i f i c p n l a a t i n g e r e a s t r i i d e g r a i e a
c r e a i e i , p n l a t r a n s c e n d e n . n t e a t r u l a l c h i mi c a l l u mi i
a r t a u d i e n e t r e b u i e s g s i m p u t e r e a d e a d e c a n t a i a t r a n s f u z a

19
Antonin Artaud Teatrul i dublul su, Editura Echinox, Cluj-Napoca 1997, pag. 39.
20
Idem, pag. 41.
ma t e r i a p r i n c i l e s p i r i t u l u i . Te a t r u l , p r i n c o n i n u t u l l u i a l c h i mi c , v a
t r e b u i s mp l i n e a s c n e v o i a d e f r u mu s e e p u r , s r e z o l v e s a u c h i a r
s a n i h i l e z e t o a t e c o n f l i c t e l e p r o d u s e p r i n a n t a g o n i s mu l d i n t r e
ma t e r i e i s p i r i t , d i n t r e i d e e i f o r m , d i n t r e c o n c r e t i a b s t r a c t
21
.
El v a c u t a s d e v i n u n l u c r u e s e n i a l i z a t , c e a r t r e b u i s f i e
a s e me n e a a u r u l u i s p i r i t u a l i z a t
22
.
Ne v o i a d e t e a t r u e s t e p o t e n a t d e g n d i r e a a r t a u d i a n , d i n c o l o
d e n e v o i a s i n e q u a n o n d e a t r i , p r i n t r - o i n t e r o g a i e a s u p r a e u l u i , a l
c r e i r s p u n s p o a t e f i d a t d e n e l e g e r e a r a p o r t u l u i n t r e l u c r u i
c u v n t , n t r e i d e e i s e mn u l c a r e o r e p r e z i n t . Cu l t u r a n u c o i n c i d e c u
v i a a , d a r t r e b u i e s f i e f o r a a u t o c r a t c e p o a t e c o n d u c e d e s t i n e
u ma n e . Av e m ma i a l e s n e v o i e s t r i m i s c r e d e m n c e e a c e n e
i n e n v i a i a r c e e a c e e s t e d i n l u n t r u l mi s t e r i o s a l f i i n e i
n o a s t r e n u t r e b u i e s n e b n t u i e l a n e s f r i t , c u u n s c o p v u l g a r
d i g e s t i v
23
.
Di h o t o mi a c u l t u r - c i v i l i z a i e c o n s a c r a d e v r u l a x i o ma t i c a l
d i f e r e n e i d i n t r e v a l o a r e i b u n . n f o n d , c i v i l i z a i a e s t e c u l t u r
a p l i c a t . P r i n t e a t r u , t r e b u i e s r e d e s c o p e r i m ma g i a v i e i i i s d m
n f i a r e f r u s t r r i l o r , n e a j u n s u r i l o r n o a s t r e i n t e r i o a r e . Cu l t u r a
t r e b u i e i mp u s p r i n e x a l t a r e i f o r , i a r c a l e a t e a t r u l u i e s t e d e s c h i s
c t t i mp n u f o l o s e t e r i g i d i t a t e a t i p a r e l o r . S s p a r g i l i mb a j u l p e n t r u
a a t i n g e v i a a , n s e a mn s f a c i s a u s d e s f a c i t e a t r u l
24
. Ca f o r m d e
r e p r e z e n t a r e t r a n s f i g u r a t a v i e i i , t e a t r u l r m n e a d e v r a t c t e s t e
n o u , p r o a s p t , i i c a u t r s p u n s u r i f r d e r s p u n s . O o p e r t o t a l ,
n u p o a t e c d e a n c a n o a n e , e a s e n n o i e t e i s e r e g s e t e n a l t e
n t r u p r i .


21
Antonin Artaud Teatrul i dublul su, Editura Echinox, Cluj-Napoca 1997, pag. 44.
22
Idem.
23
Idem, pag. 9.
24
Idem, pag. 13.

S-ar putea să vă placă și