Sunteți pe pagina 1din 15

P la g ia r is m C h e c k e r X O r ig in a lit y R e p o r t

Si m i l a r i t y Fo u n d : 3 0 %

Da t e : Mo n d a y , Oc t o b e r 1 7 , 2 0 2 2

St a t i s t i c s : 1 1 5 3 wo r d s P la g i a r i z e d / 39 0 1 To t a l wo r d s

Re m a r k s : Me d iu m P la g i a r i s m De t e c t e d - Yo u r Do c u m e n t n e e d s Se l e c t i v e Im p r o v e m e n t .

--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pe n g a r u h Ke p u a s a n da n Ke p e r c a y a a n te r h a d a p L o y a l it a s Pe l a n g g a n Pe l a n g i Bu n d a

Lu m a j a n g Ind a h L o v i t a 1 , Fa u z a n M u t t a q i e n 2 , M . Ta u f i k 3 IT B W id y a Ga m a L u m a ja n g

Em a il : A B S T R A K Tu j u a n : P e n e l i t i a n in i be r u p a y a un t u k me n g e t a h u i da n me n g a n a lis is

pe n g a r u h ke p u a s a n da n ke p e r c a y a a n te r h a d a p loy a l i t a s pe l a n g g a n P e la n g i Bu n d a

Lu m a j a n g . Me t o d e pe n e li t i a n : Me to d e pe n e l it i a n me n g g u n a k a n de s k r i p t i f ku a n t i t a t i f .

Da t a ya n g di g u n a k a n ad a l a h da t a pr i m e r me n g g u n a k a n ku is i o n e r ya n g di b e r i k a n

ke p a d a re s p o n d e n se j u m l a h sa m p e l pe n e l i t i a n . Sa m p e l pe n e l i t i a n me ru p a k a n

re s p o n d e n ya n g be r j u m la h 83 or a n g , sa m p e l pe n e l i t i a n dia m b il da r i po p u la s i ba n y a k n y a

pe l a n g g a n P e l a n g i Bu n d a L u m a j a n g . Va r i a b e l de p e n d e n ad a la h lo y a l i t a s na s a b a h

de n g a n 3 ind i k a t o r .

Va r ia b e l ind e p e n d e n da l a m pe n e li t i a n in i ad a l a h ke p u a s a n pe la n g g a n de n g a n 5

ind i k a t o r da n ke p e r c a y a a n pe la n g g a n de n g a n 3 in d i k a t o r ala t u k u r . A n a l is i s da t a ya n g

di g u n a k a n me n g g u n a k a n an a l i s i s re g r e s i lin i e r be r g a n d a . Ha s i l : Pe n e l i t i a n me n u n ju k k a n

ha s i l ba h w a se c a r a pa r s i a l ke p u a s a n pe l a n g g a n da n ke p e r c a y a a n pe l a n g g a n

be r p e n g a r u h sig n i f i k a n te r h a d a p loy a l i t a s pe l a n g g a n .

Ka t a Ku n c i: Ke p u a s a n P e l a n g g a n , Ke p e r c a y a a n Pe l a n g g a n , Lo y a l i t a s Pe l a n g g a n Ka t a

Ku n c i : ha r g a , lo k a s i , f a s i l i t a s da n ke p u t u s a n be r k u n j u n g AB S T R A C T Ob j e c t i v e s : Th i s stu d y

se e k s to de t e r m i n e an d an a l y z e th e ef f e c t of sa t is f a c t i o n an d tru s t on c u s t o m e r lo y a l t y

P e la n g i Bu n d a L u m a j a n g . Re s e a r c h m e t h o d : Th e re s e a r c h me th o d us e s de s c r i p t iv e

qu a n t i t a t i v e .

Th e da t a us e d is pr i m a r y da t a us in g a qu e s t i o n n a i r e giv e n to re s p o n d e n t s a n u m b e r of

re s e a r c h sa m p l e s . Th e re s e a r c h sa m p le is a re s p o n d e n t to t a l in g 83 pe o p le , th e re s e a r c h
sa m p le is ta k e n f ro m th e po p u la t i o n of ma n y P e la n g i Bu n d a L u m a ja n g c u s t o m e r s . Th e

de p e n d e n t va r i a b l e is c u s t o m e r lo y a lt y wi t h 3 in d i c a t o r s .

Th e ind e p e n d e n t v a r i a b l e s in th i s stu d y ar e cu s t o m e r sa t i s f a c t i o n wi t h 5 in d i c a t o r s an d

cu s t o m e r tru s t with 3 ind i c a t o r s of me a s u r in g in s t r u m e n t s . A n a ly s is of th e da t a us e d

us i n g mu ltip le lin e a r re g r e s s i o n an a l y s i s . Re s u l t s : Re s e a r c h sh o w s th a t pa r t i a l l y cu s t o m e r

sa t i s f a c t i o n an d cu s t o m e r tru s t ha v e a sig n i f i c a n t ef f e c t on cu s t o m e r loy a l t y .

Ke y w o r d s : Cu s t o m e r Sa t i s f a c t i o n , Cu s t o m e r Tr u s t , Cu s t o m e r L o y a l t y . P E N D A H U L U A N Er a

gl o b a l i s a s i da n pe r d a g a n g a n be b a s ya n g te r j a d i di In d o n e s i a sa a t in i , me n y e b a b k a n

pe r s a i n g a n bis n i s ya n g di h a d a p i pe r u s a h a a n - p e r u s a h a a n se m a k i n ke t a t kh u s u s n y a di

bi d a n g ku l i n e r . P e r k e m b a n g a n du n i a ku l i n e r ya n g pe s a t di In d o n e s i a di du k u n g de n g a n

jum l a h pe n d u d u k ya n g sa n g a t be s a r .

Be r d a s a r k a n su r v e y ya n g dil a k u k a n ol e h Ba d a n P u s a t St a t i s t i k , ( 2 0 1 7 ) In d o n e s i a

me ru p a k a n ne g a r a de n g a n ju m l a h pe n d u d u k m e n c a p a i ha m p i r 26 2 ju t a jiw a ,

me n ja d ik a n ind o n e s i a se b a g a i pa s a r be s a r ba g i pr o d u s e n di in d u s t r i ku l in e r . Me lih a t

pe r s a i n g a n us a h a ba k e r y di L u m a j a n g se p e r t i Ro t i 8 8 , Ro t i Ge m b u l , Or i o n ya n g se m a k i n

ko m p e t i t i f da n ino v a t i f , ma k a P e l a n g i Bu n d a Lu m a j a n g kh u s u s n y a pr o d u k - p r o d u k

ba k e r y ha r u s be r u s a h a un t u k me m b a n g u n ke p u a s a n da n ke p e r c a y a a n jan g k a pa n j a n g

de n g a n pa r a pe l a n g g a n n y a .

P e la n g g a n l a h ya n g ha r u s m e n j a d i fo k u s ut a m a ba g i se t i a p pe r u s a h a a n te r s e b u t u n t u k

bi s a me m e n a n g k a n pe r s a i n g a n . Un t u k itu , P e la n g i Bu n d a L u m a ja n g be r u s a h a

me m b e r ik a n pe l a y a n a n te r b a i k ke p a d a pe l a n g g a n n y a , se r t a be r u s a h a me n g e m b a n g k a n

pe n il a i a n po s i t i f ya n g ku a t de m i me n im b u lk a n Ke p u a s a n Pe l a n g g a n da n me n c ip t a k a n

Lo y a l i t a s Pe l a n g g a n .

De n g a n me n c ip t a k a n Lo y a l i t a s P e l a n g g a n , pe l a n g g a n ya n g be n a r - b e n a r loy a l bu k a n

sa ja sa n g a t po t e n s i a l me n ja d i wo r d - o f - m o u t h ad v e r t is e r s , n a m u n ju g a ke m u n g k i n a n

be s a r lo y a l pa d a po r t o f o l i o pr o d u k da n jas a pe r u s a h a a n se l a m a be r t a h u n - t a h u n .
Pe n t i n g n y a Lo y a l i t a s P e la n g g a n da l a m pe m a s a r a n tid a k di r a g u k a n lag i. L u p i y o a d i da n

Ha m d a n i (20 0 6 : 1 9 5 ) me n g a ta k a n sig n i f i k a n s i L o y a l it a s Pe l a n g g a n sa n g a t te r k a i t de n g a n

ke l a n g s u n g a n pe r u s a h a a n da n te r h a d a p ku a t n y a pe r t u m b u h a n pe r u s a h a a n di ma s a

da t a n g .

Fa k t o r ya n g pa l i n g be r p e n g a r u h lan g s u n g te r h a d a p Lo y a l i t a s P e la n g g a n ad a la h

Ke p u a s a n P e l a n g g a n , Ke t i k a pe l a n g g a n be r t a h a n ka r e n a me r a s a ny a m a n de n g a n n il a i

da n pe l a y a n a n ya n g me re k a da p a t , me r e k a ak a n le b i h m u n g k in m e n j a d i pe la n g g a n

ya n g lo y a l . L o y a l i t a s pe l a n g g a n ad a l a h ko m i t m e n pe l a n g g a n te r h a d a p su a t u me re k ,

to k o , at a u pe m a s o k , be r d a s a r k a n sik a p ya n g po s i t if da n te r c e r m i n da la m pe m b e l i a n

ula n g ya n g ko n s i s t e n ( T ji p t o n o , 2 0 1 2 ) .

Lo y a l i t a s pe l a n g g a n ad a l a h ko m i t m e n pe l a n g g a n be r t a h a n se c a r a me n d a la m u n tu k

be r l a n g g a n a n ke m b a l i at a u me la k u k a n pe m b e li a n u la n g pr o d u k / j a s a te r p i l i h se c a r a

ko n s i s t e n di ma s a ya n g ak a n da t a n g , me s k ip u n pe n g a r u h s i t u a s i da n us a h a - u s a h a

pe m a s a r a n me m p u n y a i po t e n s i un t u k me n y e b a b k a n pe r u b a h a n pe r i l a k u ( H u r r i y a t i,

20 1 5 ) . Me n u ru t Ko t le r & Ke l l e r ( 2 0 1 2 : 7 2 ) lo y a l i t a s ad a l a h ko m i t m e n un t u k me m b e li

ke m b a li at a u pe m b e l i a n se c a r a be r u l a n g pr o d u k at a u jas a ya n g le b i h di s u k a i .

Me n u ru t Zik m u n d da l a m Va n e s s a ( 2 0 1 7 : 7 2 ) , lo y a l it a s pe la n g g a n di p e n g a r u h i ol e h lim a

f ak t o r ya i t u : 1 ) Sa t i s f a c t i o n ( ke p u a s a n ) , 2 ) Em o t i o n a l Bo n d i n g (ik a t a n em o s i ) , 3 ) Tr u s t

( K e p e r c a y a a n ) , 4 ) Ch o ic e re d u c t i o n an d ha b i t ( ke m u d a h a n ) , 5 ) H i s t o r y wi t h co m p a n y

(p e n g a l a m a n de n g a n pe r u s a h a a n ) . Ke l i m a f ak t o r te r s e b u t me m b e n tu k lo y a li t a s

pe l a n g g a n ya n g di d a s a r i pe r s p e k t i f sik a p da n pe r il a k u , ba h w a loy a l i t a s pe l a n g g a n

sa n g a t pe n t i n g ka r e n a un t u k m e n g e ta h u i se b e r a p a pu a s at a u pe r c a y a te r h a d a p lay a n a n

jas a ya n g dib e r i k a n ol e h pe r u s a h a a n te r s e b u t .

Fa k t o r - f a k t o r ya n g m e m p e n g a r u h i lo y a li t a s pe l a n g g a n ad a l a h se b a g a i be r i k u t : 1 )

pe r f o r m a pr o d u k / j a s a , 2) cit r a pe r u s a h a a n / pr o d u k / m e r e k , 3) hu b u n g a n ha r g a de n g a n

nil a i , 4 ) kin e r ja / p r e s t a s i ka r y a w a n , 5 ) pe r s a in g a n , 6 ) sis t e m pe n g i r i m a n pr o d u k te p a t

w a k t u , 7 ) hu b u n g a n ke p u a s a n de n g a n pe l a n g g a n da n 8) ke p e r c a y a a n pe l a n g g a n

ke p a d a pe r u s a h a a n (C r a v e n s & P ie r c y , 2 0 1 3 ) .

P e la n g g a n ya n g loy a l me r u p a k a n as s e t pe n t in g ba g i pe r u s a h a a n , h a l in i da p a t di l i h a t

da r i ka r a k t e r is t i k ya n g di m i l i k in y a , se b a g a i m a n a di u n g k a p k a n ol e h (G r i f f i n , 20 1 0 )

me n y e b u tk a n ad a em p a t ka r a k t e r is t i k pe l a n g g a n ya n g lo y a l , ya i t u : 1 ) M e l a k u k a n

pe m b e li a n se c a r a te r a t u r ( M a k e s re g u l a r re p e a t pu r c h a s e s ) , 2) M e m b e l i di lu a r lin i

pr o d u k / j a s a ( P u r c h a s e s ac r o s s pr o d u c t an d se r v i c e s lin e s ) , 3 ) M e r e k o m e n d a s ik a n pr o d u k

lai n (R e f e r s ot h e r ) , da n 4) Me n u n ju k k a n ke k e b a l a n da r i da y a ta r i k pr o d u k se j e n i s da r i

pe s a i n g (D e m o n s t r a t e s an im m u n i t y to th e f u l l of th e c o m p e t it i o n ) .
Ke p u a s a n pe l a n g g a n ha n y a da p a t te r b e n t u k ap a b i l a pe la n g g a n me ra s a pu a s at a s

pe l a y a n a n ya n g di te r i m a me r e k a .K e p u a s a n pe l a n g g a n in i l a h ya n g m e n j a d i da s a r

me n u ju te r w u j u d n y a pe la n g g a n ya n g loy a l at a u se t i a . Me n u ru t Ts e da n W ilto n (d a l a m

Sa p u t r o , 2 0 1 7 ) ba h w a ke p u a s a n at a u tid a k pu a s a n pe l a n g g a n ad a l a h me r u p a k a n re s p o n

pe l a n g g a n te r h a d a p ke t i d a k s e s u a i a n / d ik o n f ir m a s i ya n g di r a s a k a n an t a r a ha r a p a n

se b e l u m n y a da n kin e r j a ak t u a l ya n g di r a s a k a n pe m a k a i n y a .

Me n u ru t Wilk ie ( da la m Sa p u t r o , 2 0 1 7 ) ke p u a s a n pe l a n g g a n me r u p a k a n su a t u

ta n g g a p a n em o s io n a l pa d a ev a l u a s i te r h a d a p pe n g a l a m a n ko n s u m s i su a t u pr o d u k at a u

jas a . M e n u r u t En g e l ( d a l a m Sa p u t r o , 2 0 1 7 ) , ke p u a s a n pe l a n g g a n me ru p a k a n ev a l u a s i

pu r n a b e l i dim a n a alt e r n a t i f ya n g di p il i h se k u r a n g - k u r a n g n y a sa m a at a u m e la m p a u i

ha r a p a n pe la n g g a n ke t id a k pu a s a n pe la n g g a n tim b u l ap a b il a ha s i l (o u t c o m e ) tid a k

me m e n u h i ha r a p a n .

Se l a i n m e n g e t a h u i se b e r a p a pe l a n g g a n pu a s de n g a n pr o d u k at a u lay a n a n ya n g su d a h

di in t e r p r e t a s ik a n , pih a k pe r u s a h a a n ju g a ha r u s m e m b u a t pe la n g g a n pe r c a y a te r h a d a p

lay a n a n jas a ya n g dis e d i a k a n ole h pe r u s a h a a n . Ka r e n a ke p e r c a y a a n pe l a n g g a n

me ru p a k a n su a t u ha l ya n g pe n t i n g ba g i se b u a h ko m i t m e n at a u jan j i , da n ko m i t m e n

ha n y a da p a t di r e a l i s a s i k a n jik a su a t u sa a t be r a r t i .

Ke p e r c a y a a n ad a jik a pa r a pe l a n g g a n pe r c a y a ba h w a pe n y e d i a lay a n a n jas a te r s e b u t

da p a t di p e r c a y a da n ju g a m e m p u n y a i de r a j a t in t e g r i t a s ya n g tin g g i (K a r s o n o , 20 1 6 :1 2 4 ) .

Me n u ru t Ko t le r da l a m L u p i y o a d i da n Ha m d a n i ( 2 0 1 6 : 1 9 2 ) ke p u a s a n me r u p a k a n tin g k a t

pe r a s a a n di ma n a se s e o r a n g me n y a ta k a n h a s i l pe r b a n d in g a n ata s kin e r j a pr o d u k (ja s a )

ya n g di t e r i m a da n ya n g di h a r a p k a n . Se j a l a n de n g a n itu , Ke p u a s a n P e la n g g a n ju g a

me ru p a k a n ku n c i su k s e s su a t u pe r u s a h a a n .

A p a b il a pe r u s a h a a n te r s e b u t da p a t me m p e r t a h a n k a n pe l a n g g a n ma k a ak a n

me n in g k a t k a n ke u n t u n g a n pe r u s a h a a n . Se l a i n itu f ak t o r lai n ya n g pe n t in g ya n g

be r k a i t a n de n g a n lo y a li t a s ya i t u ke p e r c a y a a n pe l a n g g a n . Ke p e r c a y a a n me r u p a k a n su a t u

ha l ya n g pe n t in g ba g i se b u a h ko m i t m e n at a u jan j i , da n ko m i t m e n ha n y a da p a t

di r e a l i s a s i k a n jik a su a t u sa a t be r a r t i .

Ke p e r c a y a a n ad a jik a pa r a pe l a n g g a n pe r c a y a ba h w a pe n y e d i a lay a n a n jas a te r s e b u t

da p a t di p e r c a y a da n ju g a m e m p u n y a i d e r a j a t in t e g r i t a s ya n g tin g g i ( K a r s o n o , 2 0 1 6 : 1 2 4 ) .

Me n u ru t De l g a d o da l a m Fe r r in a d e w i ( 2 0 1 8 : 1 5 0 ) Ke p e r c a y a a n ad a l a h ha r a p a n ak a n

ke h a n d a l a n da n int e n s e ba i k pr o d u k ma u p u n sa j a m i li k pe r u s a h a a n . Ke m u n g k i n a n

be r p i n d a h ke p e r c a y a a n ke p a d a pr o d u k at a u jas a lai n di p e n g a r u h i ole h ke p u a s a n

pe l a n g g a n , ke t ik a pe l a n g g a n me r a s a pu a s te r h a d a p su a t u pr o d u k ma k a
ke m u n g k i n a n n y a un t u k be r p i n d a h se m a k i n ke c i l.

Ke p u a s a n da n ke p e r c a y a a n pe l a n g g a n me r u p a k a n se b u a h pe r b a n d i n g a n da r i ap a ya n g

di h a r a p k a n pe l a n g g a n de n g a n ap a ya n g te l a h di t e r i m a pe l a n g g a n . A p a b i la ya n g

di d a p a t k a n ol e h pe l a n g g a n m e l e b i h i ha r a p a n y a ma k a pe la n g g a n te r s e b u t da p a t me r a ih

ke p u a s a n da n ak a n me m u n c u lk a n sik a p ke p e r c a y a a n , da n se b a l i k n y a ap a b i l a ha r a p a n

pe l a n g g a n leb i h tin g g i da r i ya n g di d a p a t k a n ma k a pe l a n g g a n te r s e b u t be l u m

te r p u a s k a n ba h k a n sik a p tid a k pe r c a y a ya n g ak a n di d a p a t k a n .

Da l a m ha l ini ind u s t r i ha r u s ma m p u me n in g k a t k a n ke p u a s a n te r s e b u t se h i n g g a

pe l a n g g a n tid a k be r a l i h pa d a ind u s t r y lai n un t u k m e m e n u h i ke b u t u h a n n y a . Ur a i a n

di a t a s me n u n ju k k a n ba h w a un t u k me m b a n g u n loy a l i t a s pe l a n g g a n , pe r u s a h a a n tid a k

ha n y a pe r l u me n in g k a t k a n ke p u a s a n pe l a n g g a n , te t a p i ju g a pe r l u me m b a n g u n ra s a

am a n ag a r me r e k a te t a p lo y a l te r h a d a p pr o d u k n y a ya i t u de n g a n me n c ip t a k a n

ke p e r c a y a a n pe l a n g g a n .

Ke p e r c a y a a n ad a la h ke s e d i a a n pe la n g g a n un t u k me n g a ra h pa d a su a t u pr o d u k da n

me n g a b a ik a n re s i k o di k a r e n a k a n ha r a p a n ba h w a pr o d u k ata u jas a te r s e b u t ak a n

me m b e r ik a n ma n f a a t po s i t i f . Un t u k in d i v i d u a l pr o s e s te r c i p t a n y a ke p u a s a n pe l a n g g a n

di d a s a r k a n pa d a pe n g a l a m a n me r e k a de n g a n pr o d u k te r s e b u t . P e n g a la m a n de n g a n

ke p e r c a y a a n pr o d u k at a u jas a da r i su a t u pe r u s a h a a n ak a n m e n j a d i su m b e r ba g i

pe l a n g g a n ag a r te r c i p t a n y a ra s a pe r c a y a pa d a pr o d u k n y a da n pe n g a l a m a n in i ak a n

m e m p e n g a r u h i ev a l u a s i pe l a n g g a n da la m ko n s u m s i , pe n g g u n a a n at a u ke p u a s a n se c a r a

lan g s u n g da n ko n t a k tid a k la n g s u n g de n g a n pr o d u k ya n g dim i l i k i pe r u s a h a a n te r s e b u t

(Co s t a b i l e da l a m Fe r r i n a d e w i 2 0 1 2 : 1 4 8 ) .

Pe n e l i t i a n ini di l a k u k a n pa d a pe l a n g g a n P e l a n g i Bu n d a Ba k e r y Lu m a j a n g , Da l a m se t i a p

pr o s e s ya n g dil a k u k a n ole h P e l a n g i Bu n d a Ba k e r y Lu m a j a n g me n g u p a y a k a n se t i a p

lap i s a n ma s y a r a k a t me r a s a k a n ad a n y a ke p u a s a n da n ke p e r c a y a a n ya n g ma k s im a l.

M e s k ip u n te r k a d a n g ma s ih din i la i ku r a n g ole h m a s y a r a k a t , se p e r t i pe la y a n a n ya n g

cu k u p lam a , an t r i be g i t u ba n y a k , da n se b a g a in y a .

M e n a n g g a p i be r b a g a i ma s a la h te r s e b u t dih a r a p k a n ma s y a r a k a t leb i h ma m p u m e n il a i

de n g a n ba i k lag i ke p u a s a n da n ke p e r c a y a a n n y a ke p a d a P e l a n g i Bu n d a Ba k e r y

L u m a j a n g , de n g a n ke b i j a k a n da r i ma n a je m e n pe r u s a h a a n ya n g me m b e r ik a n pe l a y a n a n

be r k u a li t a s ke p a d a se t ia p pe l a n g g a n ta n p a me m b e d a - b e d a k a n sta t u s , su d a h

se h a r u s n y a ma n a je m e n pe r u s a h a a n ma m p u m e m i n i m a l i s ir ko m p la in pe l a n g g a n da n

me m a k s im a lk a n ke p u a s a n se r t a ke p e r c a y a a n pe l a n g g a n un t u k ke d e p a n n y a .

Ke p u a s a n ya n g di m i l i k i pe l a n g g a n ba k e r y in i dir a s a ma s ih ku r a n g , pe n d a p a t in i
di u n g k a p k a n ole h be b e r a p a pe l a n g g a n sa a t pe n e li t i me la k u k a n su r v e i ke lo k a s i

pe n e l i t i a n , pe m b e l i a n me n u tid a k bis a di l a k u k a n ol e h pe l a n g g a n di te m p a t du d u k

na m u n de n g a n sis t e m or d e r di me ja ka s i r , se d a n g k a n lo k a s i te m p a t du d u k ya n g dip i l ih

pe l a n g g a n te r k a d a n g ou t d o o r da n jau h da r i me ja ka s i r , se h i n g g a te r k a d a n g ma s ih ad a

mis s c o m m u n ic a t io n te r k a i t me n u ya n g te l a h di p e s a n .

Ke m u d i a n ku r a n g ta n g g a p n y a ka r y a w a n sa a t ad a ko n s u m e n ya n g ba r u pe r t a m a ka l i

be r k u n j u n g , ka r y a w a n tid a k me m b e r ik a n ar a h a n te r k a i t sis t e m pe m e s a n a n di ba k e r y .

Be b e r a p a ha l te r s e b u t di u n g k a p k a n pe l a n g g a n de n g a n op i n i ba h w a ku r a n g n y a

ka r y a w a n ya n g on jo b , se l a i n itu sa a t in i te l a h ad a pr o d u k pe s a i n g ya n g ma m p u

m e n g a m b i l ke p e r c a y a a n pe l a n g g a n kh u s u s n y a di ka b u p a t e n L u m a j a n g , pe r m a s a l a h a n

lai n ya k n i pa d a pe la n g g a n ya n g da t a n g te r k a d a n g m e l e b i h i ka p a s i t a s ba k e r y da n ju g a

pe r u b a h a n jum l a h pe n g u n j u n g ya n g sa n g a t sig n i f ik a n da r i ya n g aw a l di b u k a ba k e r y in i

be g i t u ba n y a k pe n g u n j u n g se i r i n g be r j a l a n n y a wa k t u ju m l a h pe n g u n j u n g pu n

be r k u r a n g .

Ha l ini di k h a w a t ir k a n ak a n me m p e n g a ru h i loy a l i t a s pe l a n g g a n ya n g te l a h pe r c a y a

ke p a d a Pe l a n g i Bu n d a se l a m a be b e r a p a w a k t u . Be r d a s a r k a n lat a r be l a k a n g te r s e b u t

me m b a w a pe n e l i t i un t u k me la k u k a n pe n e li t i a n te r k a i t ke p u a s a n da n ke p e r c a y a a n

pe l a n g g a n te r h a d a p loy a l i t a s pe l a n g g a n P e la n g i Bu n d a Ba k e r y Lu m a j a n g .

Da l a m pe r s a i n g a n ya n g se m a k i n ta j a m dia n t a r a pe r u s a h a a n sa a t in i , ma k a loy a l i t a s

pe l a n g g a n m e n j a d i pr i o r i t a s ut a m a di m a n a tin g k a t ke p e n t i n g a n da n ha r a p a n pe l a n g g a n

se r t a pe la k s a n a a n at a u kin e r j a ya n g dil a k u k a n pe r u s a h a a n ha r u s l a h se s u a i . Pe r u s a h a a n

ha r u s me m p e r h a t ik a n ha l - h a l ya n g di a n g g a p pe n t in g ol e h pa r a pe la n g g a n , ag a r me re k a

me ra sa pu a s .

Lo y a l i t a s pe l a n g g a n da la m me n g g u n a k a n ja s a ya n g di t a w a r k a n da p a t di j a d ik a n se b a g a i

ba h a n ma s u k a n ke p a d a pi h a k pe r u s a h a a n un t u k m e m p e r b a i k i da n me n in g k a t k a n

ke p u a s a n pe l a n g g a n ya n g te r c i p t a da n ke p e r c a y a a n ya n g dit a w a r k a n . Ke p e r c a y a a n

pe l a n g g a n da p a t di p e n u h i m e l a l u i ke p u a s a n pe l a n g g a n se h i n g g a pe l a n g g a n ak a n

me la n ju t k a n tra n s a k s i de n g a n pe r u s a h a a n te r s e b u t .

Ke p u a s a n pe l a n g g a n ak a n te r p e n u h i ap a b i l a me r e k a me m p e r o le h ap a ya n g me r e k a

ing i n k a n ma k a ak a n se m a k i n tin g g i tin g k a t loy a l i t a s pe l a n g g a n . H a s i l pe n e l i t ia n

(N o r h e r m a y a & So e s a n t o , 2 0 1 6 ) da n (M a r i s k a & Sh i h a b , 2 0 1 6 ) m e n u n ju k k a n ba h w a

ke p u a s a n pe l a n g g a n be r p e n g a r u h te r h a d a p ke p e r c a y a a n . P e n e l i t ia n ( K i m , et al. , 2 0 1 9 )

me n y im p u lk a n ke p u a s a n pe l a n g g a n be r p e n g a r u h te r h a d a p lo y a li t a s pe l a n g g a n . Ha s i l

pe n e l i t i a n da n Sid h a r t a , et al. ,
(20 1 8 ) ya n g me n g e m u k a k a n ba h w a ke p e r c a y a a n da p a t me n in g k a t k a n n i a t pe m b e l i a n

pe l a n g g a n da n da p a t be r f u n g s i se b a g a i pr e d ic t o r te r b a i k te r h a d a p loy a l i t a s pe l a n g g a n .

Be r d a s a r k a n lat a r be l a k a n g ya n g te l a h di p a p a r k a n , pe n e l it i in g i n m e n g u j i ke m b a l i

pe n e l i t i a n te r k a it v a r i a b e l ke p u a s a n pe l a n g g a n da n ke p e r c a y a a n pe l a n g g a n te r h a d a p

lo y a l i t a s pe l a n g g a n de n g a n m e n g a m b i l ju d u l “ P e n g a r u h Ke p u a s a n Pe l a n g g a n da n

Ke p e r c a y a a n Pe l a n g g a n Te r h a d a p Lo y a l i t a s Pe l a n g g a n Pe l a n g i Bu n d a Lu m a j a n g ” .

MET O D E PE N E L I T I A N Je n i s pe n i li t i a n in i ad a l a h pe n e l i t ia n ku a n t i t a t i f ka r e n a da t a ya n g

di g u n a k a n be r u p a da t a ya n g be r b e n t u k an g k a . Ob j e k da la m pe n e l i t i a n in i u n t u k X1 at a u

v a r i a b e l ind e p e n d e n ad a l a h ke p u a s a n pe l a n g g a n , X2 at a u va r i a b e l in d e p e n d e n ad a l a h

ke p e r c a y a a n pe l a n g g a n da n Y at a u v a r i a b e l de p e n d e n ad a l a h loy a l i t a s pe l a n g g a n . Je n i s

da t a ya n g dig u n a k a n da l a m pe n e l i t i a n in i be r u p a da t a pr i m e r da n se k u n d e r .

Da t a int e r n a l da l a m pe n e l i t i a n ini da p a t di p e r o l e h m e l a lu ob je k ya i t u pe l a n g g a n Pe l a n g i

Bu n d a . Da l a m pe n e l it i a n ini po p u l a s i n y a ad a l a h pe l a n g g a n P e la n g i Bu n d a pa d a bu l a n

Ja n u a r i hi n g g a M a r e t ta h u n 20 2 2 se j u m l a h 50 0 pe l a n g g a n . Be r d a s a r k a n ru m o r so l v in

ma k a pe r h i t u n g a n ju m l a h sa m p e l ya n g di a m b i l se b e s a r 83 re s p o n d e n .

Je n i s te k n i k sa m p l i n g ya n g dig u n a k a n da l a m pe n e l i t i a n in i ad a l a h sa m p l in g in c i d e n t a l

da n pu r p o s i v e s a m p l i n g . H A S I L DA N PE M B A H A S A N P e n e l i t ia n in i me n g g u n k a a n da t a

re s p o n d e n ya n g me r u p a k a n pe l a n g g a n P e la n g i Bu n d a . Re s p o n d e n ya n g te r p i l ih ad a l a h

se j u m l a h 83 pe l a n g g a n P e l a n g i Bu n d a .

Ta b e l 2 H a s i l P e n g u m p u l a n Da t a _F r e k u e n s i _P r e s e n t a s e (% ) _ _U s i a (ta h u n ) _ _ _ _1 7 – 25

_1 7 _2 0 , 5 % _ _2 6 – 30 31 – 35 36 – 40 41 – 45 46 – 55 _2 4 8 18 7 9 _2 8 , 9 % 9, 6 % 21 ,7 %

8, 5 % 10 , 8 % _ _Je n i s Ke l a m i n _ _ _ _L a k i - l a k i _2 8 _3 3 , 7 % _ _P e r e m p u a n _5 5 _6 6 , 3 % _

_P e k e r j a a n _ _ _ _K a r y a w a n Sw a s t a Ma h a s is w a _2 6 13 _3 1 , 3 % 15 , 7 % _ _W i r a s w a s t a AS N

_2 3 21 _2 7 , 7 % 25 ,3 % _ _P e n g h a s i l a n _ _ _ _5 0 0 . 0 0 0 – 1. 5 0 0 . 0 0 0 1. 6 0 0 . 0 0 0 – 2. 0 0 0 . 0 0 0 _2 9

28 _3 7 , 3 % 33 , 8 % _ _2 . 1 0 0 . 0 0 0 – 3.0 0 0 .0 0 0 _2 4 _2 8 , 9 % _ _ Su m b e r : Da t a di o l a h 20 2 2

Be r d a s a r k a n ta b e l 2 m e n u n ju k k a n ba h w a da r i ka t e g o r i u s i a se b a n y a k 17 pe l a n g g a n

(20 ,5 % ) be r u s ia 17 - 2 5 ta h u n , ke m u d i a n ad a se j u m l a h 24 pe l a n g g a n (2 8 , 9 % ) de n g a n

re n t a n g us i a 26 - 3 0 ta h u n , 8 pe l a n g g a n (9,6 % ) be r u s i a 31 - 3 5 ta h u n , se la n j u t n y a ad a 18

pe l a n g g a n (21 ,7 % ) be r u s ia 36 - 4 0 ta h u n , 7 pe l a n g g a n (8 , 5 % ) be r u s i a 41 - 4 5 ta h u n ,

se j u m l a h 9 pe la n g g a n (10 ,8 % ) de n g a n re n t a n g us ia 46 - 5 5 ta h u n .

Be r d a s a r k a n da t a ku i s i o n e r da p a t di j e l a s k a n ba h w a re s p o n d e n ku i s i o n e r pe n e l it i a n

pe l a n g g a n P e l a n g i Bu n d a Lu m a j a n g le b i h ba n y a k di d o m i n a s i ol e h pe l a n g g a n ya n g

be r u s i a 26 - 3 0 ta h u n ( 2 8 , 9 % ) , ha l ini da p a t dik a r e n a k a n ka u m mu d a le b i h me n g g e m a r i

pr o d u k ba k e r y kh u s u s n y a pa d a P e l a n g i Bu n d a L u m a j a n g . Be r d a s a r k a n ka t e g o r i jen i s

ke l a m in di k e t a h u i ad a se j u m l a h 28 pe l a n g g a n lak i - l a k i ( 3 3 , 7 % ) , da n ad a se j u m la h 55
pe l a n g g a n pe r e m p u a n ( 6 6 , 3 % ) , ha l in i di s e b a b k a n ba h w a pe l a n g g a n pe r e m p u a n le b ih

se r i n g be r k u n j u n g be r s a m a re k a n - r e k a n se b a y a n y a un t u k m e m b e l i da n me n ik m a t i

pr o d u k ya n g di j u a l Pe l a n g i Bu n d a Lu m a j a n g se b a g a i pi li h a n n y a .

Ke m u d i a n da r i ka t e g o r i pe k e r j a a n di k e t a h u i ad a se b a n y a k 21 or a n g (25 ,3 % ) pe l a n g g a n

de n g a n pr o f e s i se b a g a i A S N , 2 6 or a n g (31 ,3 % ) lag i pe l a n g g a n de n g a n pr o f e s i se b a g a i

ka r y a w a n sw a s t a , ad a 13 or a n g (1 5 , 7 % ) pe l a n g g a n m a h a s is w a , 2 3 or a n g (27 , 7 % )

pe l a n g g a n be r p r o f e s i se b a g a i w i r a s w a s t a . Be r d a s a r k a n da t a re s p o n d e n pe n e l i t i a n da p a t

di k e t a h u i ba h w a pe l a n g g a n P e l a n g i Bu n d a Lu m a j a n g leb ih ba n y a k did o m i n a s i o l e h

pe l a n g g a n de n g a n pr o f e s i pe k e r j a a n se b a g a i ka r y a w a n sw a s t a , h a l in i da p a t di s e b a b k a n

ka r e n a se b a g i a n be s a r ka r y a w a n sw a s t a leb ih se r i n g me lu a n g k a n wa k t u ist i r a h a t jam

ma k a n sia n g n y a de n g a n me n g u n ju n g i Pe l a n g i Bu n d a Lu m a j a n g da n m e n i k m a t i pr o d u k

ya n g di j u a l n y a se b a g a i ke b i a s a a n y a .

Be r d a s a r k a n ta b e l 2 de s k r ip s i re s p o n d e n da p a t dik e t a h u i ba h w a be r d a s a r k a n ka t e g o r i

pe n g h a s i l a n pe l a n g g a n ad a se j u m l a h 29 pe l a n g g a n ( 3 7 , 7 % ) pe la n g g a n de n g a n re n t a n g

pe n g h a s i l a n Rp 50 0 . 0 0 0 – Rp 1. 5 0 0 . 0 0 0 , ke m u d i a n ad a se j u m la h 28 pe la n g g a n (33 ,8 % )

pe l a n g g a n de n g a n re n t a n g pe n g h a s i la n Rp . 1. 6 0 0 . 0 0 0 – Rp 2. 0 0 0 . 0 0 0 , da n a ad a

se j u m l a h 24 pe l a n g g a n (28 ,9 % ) pe l a n g g a n de n g a n re n t a n g pe n g h a s il a n Rp . 2. 0 0 0 . 0 0 0 –

Rp . 3. 0 0 0 . 0 0 0 at a u se l e b i h n y a .

U j i as u m s i kla s i k dip e r l u k a n se b a g a i sy a r a t da r i ke l a y a k a n da t a un t u k da p a t di h i t u n g

de n g a n me t o d e an a l y s i s re g r e s i lin i e r be r g a n d a . Ta b e l 3 H a s i l Uj i A s u m s i Kla s i k Va r i a b e l

_T o l e r a n c e _V I F _K e t e r a n g a n _ _K e p u a s a n Pe l a n g g a n _0 , 8 1 7 _1 , 2 2 4 _B e b a s

M u l t i k o l i n i e r it a s _ _K e p e r c a y a a n P e la n g g a n _0 , 8 1 7 _1 , 2 2 4 _B e b a s M u l t i k o l i n i e r it a s _

_H a s i l Uj i No r m a l i t a s Da t a _H a s il Uj i H e t e r o s k e d a s t i s it a s Da t a _ _S u m b e r : Da t a dio l a h

20 2 2 An a l i s i s re g r e s i lin i e r be r g a n d a dig u n a k a n de n g a n tu j u a n un t u k me n g e t a h u i

ru m u s a n pe n g a r u h da r i v a r i a b e l ind e p e n d e n te r h a d a p v a r i a b e l de p e n d e n .

Be r i k u t ha s i l pe n g o l a h a n da t a : Ta b e l 4 H a s il An a l i s i s Re g r e s i Lin i e r Be r g a n d a Va r i a b e l

_U n s t a n d a r d i z e d Co e f f i c i e n t s _t _s i g _ _ _B _S t d . Er r o r _ _ _ _ _K o n s t a n t a _ -0 , 1 3 4

_K o n s t a n t a _ - _- _ _ _K e p u a s a n Pe l a n g g a n _0 , 4 5 2 _K e p u a s a n P e la n g g a n _3 , 2 1 2 _, 0 0 2 _ _

_K e p e r c a y a a n Pe l a n g g a n _0 , 5 3 6 _K e p e r c a y a a n Pe l a n g g a n _4 , 9 1 8 _, 0 0 0 _ _K o e f i s i e n

D e t e r m i n a s i 0. 4 2 4 at a u 4. 2 4 % _ _V a r i a b e l D e p e n d e n : Ke p u t u a n Be r k u n j u n g Su m b e r :

H a s i l ol a h da t a 20 2 2 Be r d a s a r k a n ta b e l 4 h a s i l an a l i s i s re g r e s i lin ie r be r g a n d a

di d a p a t k a n ru m u s a n m o d e l an a li s i s re g r e s i lin i e r be r g a n d a pa d a pe n e l it i a n in i se b a g a i

be r i k u t : De n g a n ke t e n t u a n : Y = Ke p u t u s a n Be r k u n j u n g X1 = Ha r g a X2 = L o k a s i X3 =

Fa s i l i t a s e = Er r o r H a s i l uji t pa r s i a l ke p u a s a n pe l a n g g a n m e m il i k i t h it u n g se b e s a r 3, 2 1 2

leb i h be s a r da r i t ta b e l ( 1 , 9 9 0 ) ya n g me n u n ju k a n ke p u a s a n pe l a n g g a n be r p e n g a r u h

te r h a d a p loy a l i t a s pe l a n g g a n .
N i l a i sig n if ik a s i ke p u a s a n pe l a n g g a n se b e s a r 0, 0 0 2 leb i h ke c i l da r i n il a i sig n i f i k a s i ya n g

di t e t a p k a n ya i t u 0, 0 5 ma k a ke p u a s a n pe l a n g g a n be r p e n g a r u h da n sig n i f i k a n te r h a d a p

lo y a l i t a s pe l a n g g a n se h i n g g a hip o t e s i s pe r t a m a ( H 1 ) di t e r i m a . H a s i l u ji t pa r s i a l

ke p e r c a y a a n pe l a n g g a n m e m i li k i t h it u n g se b e s a r 4, 9 1 8 leb i h be s a r da r i t ta b e l (1 , 9 9 0 )

ya n g me n u n ju k a n ke p e r c a y a a n pe l a n g g a n be r p e n g a r u h te r h a d a p lo y a l it a s pe la n g g a n .

N i l a i sig n if ik a s i ke p e r c a y a a n pe l a n g g a n se b e s a r 0 , 0 0 0 le b i h ke c il da r i n il a i sig n i f i k a s i

ya n g di t e t a p k a n ya i t u 0, 0 5 ma k a ke p e r c a y a a n pe l a n g g a n m e m i l ik i pe n g a r u h da n

sig n i f ik a n te r h a d a p lo y a l i t a s pe l a n g g a n se h i n g g a h ip o t e s i s ke d u a (H 2 ) dit e r i m a . H a s i l u j i

ko e f i s i e n de t e r m i n a s i pa d a nil a i R Sq u a r e (R 2 ) pa d a mo d e l pe r t a m a se b e s a r 0, 4 2 4 at a u

42 ,4 % .

A r t in y a ba h w a ke p u a s a n pe l a n g g a n da n ke p e r c a y a a n pe l a n g g a n da p a t me m p e n g a r u h i

lo y a l i t a s pe l a n g g a n se b e s a r 4 2 , 4 % . se d a n g k a n sis a n y a dit u n j u k a n ole h n i la i es t im a s i

er r o r ya i t u 55 , 6 % di p e n g a r u h i ol e h v a r i a b e l lai n ya n g tid a k di t e l i t i da l a m pe n e li t i a n in i

se p e r t i v a r i a b e l pe la y a n a n ya n g te r k a d a n g di p e r h a t i k a n pe l a n g g a n da l a m m e m b e li

se b u a h pr o d u k at a u jas a di da n va r i a b e l wo r d of m o u t h , ya i t u se b u a h re k o m e n d a s i da r i

se s a m a re k a n un t u k sa li n g be r t u k a r in f o r m a s i te r k a i t pr o d u k . H a s i l pe n g u j i a n da l a m

pe n e l i t i a n ini me n y a ta k a n ba h w a ke p u a s a n pe l a n g g a n be r p e n g a r u h te r h a d a p lo y a l it a s

pe l a n g g a n .

H a s i l pe n e l i t i a n ini se j a l a n de n g a n pe n e l it i a n ya n g di l a k u k a n ol e h H a r u m i , S. D. ( 2 0 1 6 )

da n Sa p u t r o , D. A . , H u f r o n , M. & Ra h m a t , A . (2 0 1 7 ) da l a m pe n e l i t i a n n y a ya n g

me n y a ta k a n ba h w a ke p u a s a n pe l a n g g a n be r p e n g a r u h sig n i f i k a n te r h a d a p loy a l i t a s

pe l a n g g a n . P e l a n g g a n ak a n se t ia at a u lo y a l te r h a d a p su a t u me r e k bil a pe l a n g g a n

me n d a p a tk a n ke p u a s a n da r i me r e k te r s e b u t .

Un t u k m e n in g k a t k a n ke p u a s a n pe la n g g a n , pe r u s a h a a n te r s e b u t pe r l u m e n g a t u r str a t e g i

pe m a s a r a n ag a r pe l a n g g a n te r t a r i k te r h a d a p pr o d u k - p r o d u k ya n g dit a w a r k a n . A p a b il a

pr o d u k te r s e b u t me m b e ri ke p u a s a n ba g i pe l a n g g a n , ma k a pe l a n g g a n ak a n te t a p se t i a

me n g g u n a k a n me r e k te r s e b u t da n be r u s a h a un t u k me m b a t a s i pe m b e l i a n pr o d u k lai n

(A r y a n i & Ro s i n t a , 2 0 1 0 ) .

Te r c i p t a n y a ke p u a s a n pe la n g g a n da p a t m e m b e r ik a n be b e r a p a m a n f a a t , di a n t a r a n y a

hu b u n g a n an t a r a pe r u s a h a a n da n pe l a n g g a n n y a m e n j a d i ha r m o n i s , me m b e r ik a n da s a r

ya n g ba i k ba g i pe m b e l i a n ula n g da n te r c i p t a n y a lo y a li t a s pe l a n g g a n , ke p u a s a n

pe l a n g g a n me r u p a k a n ev a l u a s i pu r n a b e l i di m a n a alt e r n a t i f ya n g di p i li h se k u r a n g

ku r a n g n y a sa m a at a u m e l a m p u i ha r a p a n pe l a n g g a n se d a n g k a n ke t i d a k p u a s a n tim b u l

ap a b i l a ha s i l ( o u t c o m e ) tid a k m e m e n u h i ha r a p a n pe l a n g g a n .
Lo y a l i t a s pe l a n g g a n sa n g a t pe n t i n g ar t i n y a ba g i pe r u s a h a a n ya n g me n ja g a

ke l a n g s u n g a n us a h a n y a ma u p u n ke l a n g s u n g a n ke g i a t a n us a h a n y a . Se l a n j u t n y a pa d a

ta h a p be r i k u t n y a pe la n g g a n ya n g loy a l te r s e b u t ak a n me m p e r lu a s "k e s e t i a a n " me r e k a

pa d a pr o d u k - p r o d u k lai n bu a t a n pr o d u s e n ya n g sa m a , da n pa d a ak h i r n y a me r e k a

ad a l a h pe l a n g g a n ya n g se t i a pa d a pr o d u s e n at a u pe r u s a h a a n te r t e n t u un t u k se l a m a n y a .

Ko t l e r (20 1 5 ) me n y a ta k a n ba h w a ke s e t ia a n te r h a d a p me re k me r u p a k a n sa l a h sa t u da r i

as e t m e r e k , ya n g me n u n ju k k a n ma h a ln y a n il a i se b u a h lo y a l i t a s , ka r e n a un t u k

me m b a n g u n n y a ba n y a k ta n t a n g a n ya n g ha r u s di h a d a p i se r t a me m b u tu h k a n wa k t u

ya n g sa n g a t lam a . Ke p u a s a n pe l a n g g a n Pe l a n g i Bu n d a Lu m a j a n g se m a k i n tin g g i , ma k a

ak a n se m a k i n tin g g i pu l a lo y a l it a s pe la n g g a n .

Pa d a da s a r n y a ke p u a s a n pe l a n g g a n me n c a k u p pe r b e d a a n ha r a p a n da n kin e r j a at a u

ha s i l ya n g dir a s a k a n , de n g a n te r c a p a i n y a ke p u a s a n pe l a n g g a n ma k a dih a r a p k a n ak a n

te r c a p a i loy a l i t a s pe l a n g g a n un t u k jan g k a pa n j a n g . H a s i l pe n g u j i a n da l a m pe n e l it i a n in i

me n y a ta k a n ba h w a ke p e r c a y a a n pe l a n g g a n be r p e n g a r u h te r h a d a p lo y a l it a s pe la n g g a n .

H a s i l pe n e l i t i a n ini se j a l a n de n g a n pe n e l it i a n ya n g di l a k u k a n ol e h Ni d y a t a n t r i , N. M . M . ,

Su r y a w a r d a n i, I. G . A . , A g u n g , D. G. ( 2 0 1 6 ) da n A in i, T. N.

(20 1 9 ) da la m pe n e l i t i a n n y a ya n g me n y a t a k a n ba h w a ke p u a s a n pe l a n g g a n be r p e n g a r u h

sig n i f ik a n te r h a d a p lo y a l i t a s pe l a n g g a n . L o y a l i t a s pe l a n g g a n ak a n te r b a n g u n ke t ik a

te r d a p a t ke p e r c a y a a n pe l a n g g a n te r h a d a p pe r u s a h a a n (D w i H a r u m i , 2 0 1 6 ) . Ke p e r c a y a a n

pe l a n g g a n pe n t i n g ba g i pe r u s a h a a n ka r e n a pe r u s a h a a n tid a k da p a t me m b a n g u n

hu b u n g a n ta n p a ad a n y a ke p e r c a y a a n ( K u r n i a s a r i da n Er n a w a t i , 2 0 1 2 ) .

Ke p e r c a y a a n pe la n g g a n ya n g te r b i n a , te r m a s u k un t u k m e m p e r c a y a i se s e o r a n g ak a n

me n im b u lk a n ke p e r c a y a a n pe l a n g g a n ya n g tin g g i se r t a ak a n ke m a m p u a n da n

ke i n g i n a n n y a . Ke p e r c a y a a n pe la n g g a n m e n j a d i se n j a t a ya n g sa n g a t am p u h da l a m

m e m b in a hu b u n g a n ka r e n a tin g g i n y a ke p e r c a y a a n pe la n g g a n da r i dir i su a t u

pe r u s a h a a n , m e m b u a t pe r u s a h a a n te r s e b u t ku a t da l a m me m b in a hu b u n g a n n y a de n g a n

pe l a n g g a n (Ja s f a r , 2 0 1 2 ) .

Ha l ini se j a l a n de n g a n te o r i ( W a h y u Nu g r o h o , dk k 2 0 1 3 ) ba h w a hu b u n g a n an t a r a

ke p e r c a y a a n de n g a n loy a l i t a s pe l a n g g a n ya i t u , se m a k i n tin g g i ke p e r c a y a a n pe l a n g g a n

te r h a d a p su a t u pr o d u k , ma k a ak a n se m a k i n tin g g i pu l a tin g k a t ke s e t i a a n pe l a n g g a n

pa d a su a t u m e r e k . Ko m i t m e n pe la n g g a n te r h a d a p pr o d u k me r u p a k a n ke p e r c a y a a n

da l a m me n g g u n a k a n su a t u pr o d u k ya n g m e l i p u t i re k o m e n d a s i da n ke p e r c a y a a n .

Mem ba n g u n Ke p e r c a y a a n sa n g a t pe n t in g ka r e n a ke p e r c a y a a n me r u p a k a n ku n c i
ke b e r la n g s u n g a n hi d u p me r e k da l a m jan g k a pa n j a n g . Ba h r u d i n (2 0 1 5 ) me n g e m u k a k a n

ba h w a ke p e r c a y a a n ad a l a h v a r i a b e l ku n c i da l a m me n g e m b a n g k a n ke i n g i n a n ya n g ta h a n

lam a un t u k te r u s m e m p e r ta h a n k a n hu b u n g a n jan g k a pa n j a n g . Ke p e r c a y a a n ak a n

me m b a n g u n pe r s e p s i pe l a n g g a n , ap a k a h me r e k m e m i l i k i in t e g r i t a s , ko m p e t e n s i da n

be n e v o l e n c e da n lai n y a ya n g ak a n m e m p e n g a r u h i sik a p da n pe r il a k u .

me n u ru t Mo w e n & M in o r ( 2 0 1 2 : 3 1 2 ) Ke p e r c a y a a n pe l a n g g a n (Cu n s u m e r Be li e f s ) ad a l a h

se m u a pe n g e t a h u a n ya n g dim il i k i ol e h pe l a n g g a n da n se m u a ke s i m p u l a n ya n g di b u a t

pe l a n g g a n te n t a n g ob je k , at r ib u t , da n ma n f a a t n y a . Ob je k ( o b j e c t s ) da p a t be r u p a

pr o d u k , or a n g , pe r u s a h a a n , da n se g a l a se s u a t u di m a n a se s e o r a n g m e m il i k i ke p e r c a y a a n

da n sik a p .

A t r ib u t ( at t r i b u t e s ) ad a l a h ka r a k t e r i s t i k at a u fit u r ya n g mu n g k in di m i l i k i at a u tid a k

di m i l ik i ob j e k . Du a ke la s at r i b u t ya n g lu a s te l a h di d e n t i f i k a s i k a n se b e lu m n y a . A t r ib u t

int r i n s ic ad a l a h se g a l a se s u a t u ya n g be r h u b u n g a n de n g a n sif a t ac t u a l pr o d u k .

Se d a n g k a n at r i b u t ek s t r i n s i k ad a l a h se g a l a se s u a t u ya n g dip e r o l e h da r i as p e k ek s t e r n a l

pr o d u k , se p e r t i na m a m e r e k , ke m a s a n da n lab e l .

Man faat ( b e n e f it s ) ad a l a h ha s i l po s i t i f at r i b u t ya n g dib e r ik a n ke p a d a pe l a n g g a n . Da la m

pe r s a i n g a n ya n g se m a k i n ta j a m dia n t a r a pe r u s a h a a n sa a t in i , ma k a loy a l i t a s pe l a n g g a n

pa d a P e l a n g i Bu n d a Lu m a j a n g m e n ja d i pr i o r i t a s ut a m a dim a n a tin g k a t ke p e n t in g a n da n

ha r a p a n pe la n g g a n se r t a pe l a k s a n a a n at a u kin e r j a ya n g di l a k u k a n P e l a n g i Bu n d a

Lu m a j a n g ha r u s l a h se s u a i.

P e la n g i Bu n d a Lu m a j a n g ha r u s me m p e r h a tik a n h a l - h a l ya n g dia n g g a p pe n t i n g ol e h

pa r a pe l a n g g a n , a g a r me re ka me r a s a pu a s . L o y a li t a s pe l a n g g a n da l a m me n g g u n a k a n

jas a ya n g dit a w a r k a n da p a t dij a d i k a n se b a g a i ba h a n ma s u k a n ke p a d a pi h a k pe r u s a h a a n

un t u k m e m p e r b a i k i da n me n in g k a t k a n ku a l i t a s pe l a y a n a n ya n g di b e r i k a n da n

ke p e r c a y a a n ya n g di t a w a r k a n .

Ke p e r c a y a a n pe la n g g a n da p a t dip e n u h i m e l a l u i ke p u a s a n pe l a n g g a n se h i n g g a

pe l a n g g a n ak a n me la n ju t k a n tra n s a k s i de n g a n P e l a n g i Bu n d a L u m a ja n g . Ke p u a s a n

pe l a n g g a n ak a n te r p e n u h i ap a b il a me r e k a me m p e r o le h ap a ya n g me re ka in g i n k a n ma k a

ak a n se m a k i n tin g g i tin g k a t loy a l i t a s pe l a n g g a n . H a s i l pe n e l i t ia n da n Si d h a r t a , et al. ,

(20 1 8 ) ya n g me n g e m u k a k a n ba h w a ke p e r c a y a a n da p a t me n in g k a t k a n n ia t pe m b e l i a n

pe l a n g g a n da n da p a t be r f u n g s i se b a g a i pr e d ic t o r te r b a i k te r h a d a p loy a l i t a s pe l a n g g a n .

KE S I M P U L A N Be r d a s a r k a n ha s il an a l i s is m e n g e n a i pe n g a r u h ke p u a s a n pe l a n g g a n da n

ke p e r c a y a a n pe l a n g g a n te r h a d a p loy a l i t a s pe l a n g g a n pa d a P e l a n g i Bu n d a Lu m a j a n g

de n g a n me t o d e pe n g u j ia n an a l i s i s re g r e s i lin i e r be r g a n d a da n pe n g u j i a n se c a r a pa r s i a l
ma k a da p a t di s i m p u l k a n ba h w a Ke p u a s a n pe l a n g g a n be r p e n g a r u h sig n i f i k a n te r h a d a p

lo y a l i t a s pe l a n g g a n pa d a P e l a n g i Bu n d a L u m a j a n g . Ke p e r c a y a a n pe la n g g a n

be r p e n g a r u h sig n i f i k a n te r h a d a p loy a l i t a s pe l a n g g a n pa d a P e l a n g i Bu n d a Lu m a j a n g .

H a s i l ko e f i s i e n de t e r m i n a s i da r i pe n e l it i a n in i me n y a ta k a n ba h w a ke p u a s a n pe l a n g g a n

da n ke p e r c a y a a n pe l a n g g a n da p a t m e n je l a s k a n v a r i a s i loy a l i t a s pe l a n g g a n se b e s a r

42 ,4 % . Di m a n a ha l ini be r a r t i se b a g i a n h a s i l pe n g u j i a n va r i a b e l da r i pe n e l i t i a n in i

ma m p u me m b e r ik a n pe n g e r t i a n m e n g e n a i lo y a li t a s pe l a n g g a n da r i va r i a b e l ke p u a s a n

pe l a n g g a n da n ke p e r c a y a a n pe l a n g g a n . DA F T A R PU S T A K A A b d u l l a h , T. , & Ta n t r i , F.

(20 1 7 ) . M a n a je m e n P e m a s a r a n . Ja k a r t a : Ra ja Gr a f i n d o P e r s a d a . A i n i , T. N. ( 2 0 1 9 ) .

Pe n g a r u h Ke p u a s a n da n Ke p e r c a y a a n te r h a d a p L o y a l it a s Pe l a n g g a n de n g a n Ko m it m e n

se b a g a i Va r i a b e l In t e r v e n i n g . E - B I S M A . Ju r n a l En t e r p r e n e u r s h i p Bis n i s M a n a je m e n

A k u n t a n s i . 1 ( 2 ) . 8 8 - 9 8 . A l g i f a r i . (2 0 1 5 ) . A n a l i s i s Re g r e s i Un t u k Bis n i s da n Ek o n o m i.

Y o g y a k a r t a : BP F E . Ba h r u d in , M . ( 2 0 1 5 ) . Pe n g a r u h ke p e r c a y a a n da n ke p u a s a n pe l a n g g a n

te r h a d a p loy a l i t a s p e l a n g g a n . Ju r n a l Bi s n is Vo l . 3 No . 1 , 1-1 7 . Gu l t o m , D. K. , A r i f , M. &

Fa h m i , M . (20 2 0 ) .

D e t e r m i n a s i Ke p u a s a n Pe l a n g g a n te r h a d a p Lo y a l i t a s Pe l a n g g a n me la lu i Ke p e r c a y a a n .

Ju r n a l Ilm ia h Ma g is te r M a n a j e m e n . 3 ( 2 ) , 1 1 1 - 1 2 1 . H a r u m i , S. D. (2 0 1 6 ) . P e n g a r u h

Ke p e r c a y a a n da n Ke p u a s a n P e la n g g a n Te r h a d a p Lo y a l i t a s Pe l a n g g a n di P e r u s a h a a n

Se i k o La u d r y M e d a n . Ju r n a l A n a l i t i k a . 8 ( 2 ) , 2 1 1 - 2 2 3 . H u r r i y a t i , R. ( 2 0 1 5 ) . Ba u r a n

Pe m a s a r a n da n Lo y a l i t a s Ko n s u m e n . Ba n d u n g : A l f a b e t a . Ism a i l . ( 2 0 1 4 ) . St r a t e g i

Pe m a s a r a n Un t u k Me m b a n g u n Ci t r a Da n Lo y a l i t a s M e r e k . Ko t a Ke d i r i : IP B Pr e s s .

Ka r s o n o . ( 2 0 1 6 ) . P e m ik i r a n - Pe m i k i r a n da l a m Pe m b a n g u n a n Ke s e j a h t e r a a n So s i a l .

Ja k a r t a : L e m b a g a P e n e r b i t FE - U I . L u p i y o a d i , R. (2 0 1 7 ) . P e m a s a r a n Ja s a . Ta n g e r a n g

se l a t a n : Un i v e r s i t a s Te r b u k a . M a l a u , H. (20 1 7 ) . Ma n a je m e n Pe m a s a r a n Te o r i da n A p li k a s i

Pe m a s a r a n Er a Tr a d i s i o n a l Sa m p a i Er a Gl o b a l. Ba n d u n g : A l f a b e t a . M a r i s k a , Z. H . , &

Sh i h a b , M . S. ( 2 0 1 6 ) .

Pe n g a r u h Di m e n s i Se r v i c e Qu a l it y Te r h a d a p Ke p u a s a n Ta m u Ho t e l Da n Da m p a k n y a

Te r h a d a p Be h a v io u r Int e n t i o n ( S t u d i Ka s u s pa d a Ho t e l As t o n Ku n i n g a n Su i t e s - Ja k a r t a ) .

Ju r n a l Ma n a je r m e n & Bis n i s Sr i w i ja y a , 1 4 ( 2 ) , 2 1 7 – 2 3 4 . M u t t a q i e n , F. , & Fir m a n d it a , S. A .

(20 1 8 ) . Pe n g a r u h Sik a p da n Pe r s e p s i Te r h a d a p Lo y a l i t a s Pe l a n g g a n Pr o d u k Aq u a di

Ag e n Ke c a m a t a n Ca n d i p u r o Ka b u p a t e n L u m a j a n g . Ju r n a l Ist i q r o , 4(2 ) , 15 1 - 1 6 6 .

M u t t a q i e n , F. ,

Ird i a n a , S. , Ra m a d h a n i , R. K. F. , ( 2 0 2 1 ) . Pe n g a r u h Di m e n s i Ku a li t a s Pe l a y a n a n te r h a d a p

Ke p u a s a n Pe n g g u n a Ja s a A i r Be r s i h Tir t o y o s o L u m a j a n g . Ju r n a l Ma n a je m e n Bis n is , 4 ( 1 ) ,
1 7 2 - 1 8 2 . Ni d y a t a n t r i , N. M . M . , Su r y a w a r d a n i , I. G . A . , A g u n g , D. G. ( 2 0 1 6 ) . P e n g a r u h

Ke p u a s a n da n Ke p e r c a y a a n te r h a d a p L o y a l it a s Ko n s u m e n Ke d e l a i Je p a n g Ed a m a m e

Pe n d e k a t a n St r u c t u r a l E q u a t io n M o d e l i n g . E- J u r n a l A g r i b i s n is da n Ag r o w i s a t a .

5 ( 1 ) , 9 6 - 1 1 6 . Si b o r o , R. M . & Su h a r d i ( 2 0 2 0 ) . Pe n g a r u h Ke p u a s a n Pe l a n g g a n ,

Ke p e r c a y a a n P e l a n g g a n , da n Ku a l i t a s Pe l a y a n a n te r h a d a p Lo y a l i t a s Pe l a n g g a n da l a m

Pe n g g u n a a n To k o p e d i a di Ba t a m . Ju r n a l M a n a j e m e n . 5(2 ) , 99 - 1 2 5 Sid h a r t a , R. B. F. I.,

Sa r i , N. L. A . , & Su w a n d h a , W . (20 1 8 ) .

Pu r c h a s e Int e n t io n pa d a Pr o d u k Ba n k Sy a r i a h Di t i n j a u da r i Br a n d Aw a r e n e s s da n Br a n d

Im a g e de n g a n Tr u s t se b a g a i Va r i a b e l M e d ia s i . M I X : Ju r n a l Ilm i a h M a n a je m e n , 8( 3 ) ,

5 6 2 – 5 7 8 . Si r e g a r , A . A . ( 2 0 1 9 ) . P e n g a r u h Ku a l i t a s Pe l a y a n a n da n Ha r g a Te r h a d a p

Ke p u a s a n Pe l a n g g a n Pa d a Be n g k e l CV . P a r s a r i r a n Mo to r (D o c t o r a l dis s e r t a t i o n , IA I N

P a d a n g s i d i m p u a n ) . 6 ( 5 ) , 6 2 2 - 6 4 4 . Sir e g a r , S. ( 2 0 1 5 ) .

Meto d e Pe n e l i t i a n Ku a n t i t a t i f dil e n g k a p i de n g a n Pe r b a n d in g a n Pe r h i t u n g a n Ma n u a l &

SP S S . Ja k a r t a : P r e n a m e d ia Gr o u p .

IN T E R N E T SO U R C E S :

--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

<1 % - ep r i n t s . u m m . a c . i d › 65 3 1 4 › 7

<1 % - ku m p a r a n . c o m › be r it a - h a r i - in i › an a li s i s - r e g r e s i

<1 % - jim u t u n t a d . c o m › ind e x › jim u t

<1 % - ww w .i n d e e d .c o m › m u l t i p le - r e g r e s s i o n

<1 % - w w w . g l o b a l s c i e n t if i c j o u r n a l . c o m › re s e a r c h p a p e r

<1 % - ad o c . p u b › i-p e n d a h u l u a n - m e m a s u k i - e r a - g lo b a l i s a s i

<1 % - ilm u p e n g e t a h u a n u m u m . c o m › ju m l a h - p e n d u d u k - i n d o n e s i a

<1 % - ww w .r a p i k a n .c o m › ca r a - m e m b e r i k a n - p e l a y a n a n - t e r b a i k

<1 % - te x t - i d . 1 2 3 d o k . c o m › do c u m e n t › zg l 8 7 x 7 q - p e n g a r u h

<1 % - c re a t o r m e d i a . m y . i d › f ak t o r - y a n g - m e m p e n g a r u h i

<1 % - 12 3 d o k .c o m › ar t i c l e › loy a l i t a s - p e la n g g a n - l a n d a s a n

<1 % - pe m a s a r a n p a r i w is a t a . c o m › 20 1 8 / 0 2 / 1 4 › ko n s e p

<1 % - ww w .j u r n a l k o m m a s .c o m › do c s › Ju r n a l D0 2 1 5 0 7 2

<1 % - ep r i n t s . u n w a h a s . a c . i d › 71 9 › 3

<1 % - fo r u m . u p b a t a m .a c . i d › ind e x › jim

<1 % - fin a n c e . d e t i k . c o m › so l u s i u k m › d- 6 3 1 5 2 2 8

<1 % - w w w . p s y c h o lo g y m a n i a . c o m › 20 1 2 › 12

1% - jo u r n a l . u m s u . a c . i d › ind e x › MA N E G G IO

<1 % - ko n s u lt a s i s k r i p s i . c o m › 20 1 9 / 1 2 / 2 0 › loy a l i t a s

<1 % - ep r i n t s . u m m . a c . i d › 60 1 8 2 › 3
<1 % - te x t - i d . 1 2 3 d o k . c o m › do c u m e n t › 8y d 9 e 8 x e z - f a k t o r

<1 % - c re a t o r m e d i a . m y . i d › pe n g e r t i a n - k e p u a s a n - p e la n g g a n

<1 % - re p o s i t o r y . u n i m a r - a m n i . a c . i d › 37 4 9 / 2 / 1 3

1% - di g i l i b . u i n s b y . a c . id › 92 8 9 › 6

<1 % - id. 1 2 3 d o k . c o m › ar t i c l e › ke p u a s a n - p e la n g g a n

<1 % - gli n t s . c o m › id › lo w o n g a n

<1 % - tr- e x . m e › tra n s l a t i o n › ind o n e s i a n - e n g l is h

<1 % - re p o s i t o r y . u n i m a r - a m n i . a c . i d › 38 0 4 / 2 / 1 4

1% - di g i l i b . u i n s b y . a c . id › 19 2 1 0 › 5

<1 % - 12 3 d o k .c o m › ar t i c l e › te o r i - k e p u a s a n - p e l a n g g a n

<1 % - w w w . p e la j a r a n . c o . i d › pe n g e r t i a n - k e p u a s a n - p e l a n g g a n

2% - co r e . a c . u k › do w n l o a d › pd f

<1 % - ep r i n t s . k w i k k i a n g i e . a c . i d › 17 9 5 › 3

<1 % - 12 3 d o k .c o m › ar t i c l e › ko n s e p - l o y a l i t a s - p e l a n g g a n

<1 % - jur n a l m a h a s is w a . s t i e s i a . a c . i d › in d e x › jirm

<1 % - ac c u r a t e . i d › m a r k e t i n g - m a n a je m e n › cu s t o m e r

<1 % - re p o s i t o r y . u n i m a r - a m n i . a c . i d › 40 4 1 › 2

<1 % - uk i r a m a . c o m › bl o g s › 8-k e u n t u n g a n - s is t e m - o r d e r

<1 % - tr- e x . m e › ju m l a h + p e n g u n j u n g + y a n g + s a n g a t + b e s a r

<1 % - ep r i n t s . d i n u s . a c . i d › 50 6 9 / 1 / 1 2 7 0 8

1% - id . 1 2 3 d o k . c o m › tit l e › pe n g a r u h - p e n g a l a m a n

<1 % - ww w .c o u r s e h e r o .c o m › file › p2 u 4 5 u j 7

<1 % - ejo u r n a l. u n i d a . g o n t o r . a c . i d › in d e x › alt i j a r a h

<1 % - ra h a r j a . a c . i d › 20 2 0 / 1 1 / 0 8 › d

<1 % - ep r i n t s . u m m . a c . i d › 93 1 6 7 › 4

<1 % - ep r i n t s . u m m . a c . i d › 86 4 5 1 › 4

<1 % - ep r i n t s . u n d i p . a c . i d › 81 7 3 5 › 4

<1 % - ap a c o d e . c o m › se b u a h - p e r u s a h a a n - m e n d a p a t k a n

<1 % - qu i z i z z . c o m › ad m in › qu i z

<1 % - te x t - i d . 1 2 3 d o k . c o m › do c u m e n t › eq o g d 7 4 m z - u j i - a s u m s i

<1 % - ep r i n t s . k w i k k i a n g i e . a c . i d › 13 1 0 › 5

<1 % - w w w . r e s e a r c h g a t e . n e t › pr o f i l e › Wu fro n - W u fro n

<1 % - 12 3 d o k .c o m › ar t i c l e › an a l i s is - d a t a - d e s k r i p s i - d a n

<1 % - te x t - i d . 1 2 3 d o k . c o m › do c u m e n t › 4y r k 2 7 2 j z - p e n g a r u h

<1 % - ac c o u n t in g . b in u s . a c . id › 20 2 1 / 0 8 / 1 2 › me m a h a m i

<1 % - up t o w n . i d › id › 2 0 2 1 / 0 8 / 3 1

<1 % - ww w .c o u r s e h e r o .c o m › file › p6 1 7 4 0 j 3

<1 % - lib . u n n e s . a c . i d › 39 1 0 5 / 1 / 7 3 1 1 4 1 5 1 9 8

<1 % - bis n i s u k m . c o m › str a t e g i - m e n i n g k a t k a n - k e p u a s a n

<1 % - te x t - i d . 1 2 3 d o k . c o m › do c u m e n t › nz w m o x v q e - s t r a t e g i
<1 % - su r a b a y a . p r o x s i s g r o u p . c o m › tq m - d a n - k e p u a s a n - p e l a n g g a n

<1 % - te x t - i d . 1 2 3 d o k . c o m › do c u m e n t › dz x v w e l n y - l o y a l i t a s

<1 % - ba l r i s . b l o g s p o t . c o m › 20 1 5 › 10

<1 % - ku m p u l a n m a t k u l . b l o g s p o t . c o m › 20 1 4 › 12

<1 % - ww w .b i s n i a .c o m › 7 -t a n t a n g a n - y a n g - h a r u s - d i h a d a p i

<1 % - 12 3 d o k .c o m › ar t i c l e › uji - n o r m a l i t a s - h a s i l

<1 % - ep r i n t s . u m m . a c . i d › 77 1 8 7 › 3

<1 % - te x t - i d . 1 2 3 d o k . c o m › do c u m e n t › 4z p d 0 m l 7 z - t i n g k a t

<1 % - 12 3 d o k .c o m › ar t i c l e › lat a r - b e l a k a n g - p e n g a r u h - b r a n d

<1 % - ww w .c o u r s e h e r o .c o m › file › p3 m 3 k 1 u t

<1 % - ep r i n t s . w a l i s o n g o . a c . i d › 73 4 8 › 3

<1 % - ep r i n t s . w a l i s o n g o . a c . i d › id › ep r i n t

1% - ko n s u l t a s i s k r i p s i . c o m › 20 2 1 / 1 0 / 2 2 › pe n g e r t ia n

1% - w w w . r e s e a r c h g a t e . n e t › pu b l i c a t i o n › 33 2 7 6 0 9 7 0

<1 % - ep r i n t s . u m m . a c . i d › 41 5 7 0 › 3

<1 % - ep r i n t s . u m p o . a c . i d › 70 4 4 › 19

<1 % - re p o s i t o r y . s t i m a r t - a m n i . a c . i d › 34 8 › 2

<1 % - ka r y a i lm ia h . u n i s b a . a c . i d › ind e x › ma n a je m e n

<1 % - id. 1 2 3 d o k . c o m › ar t i c l e › re g r e s i - b e r g a n d a - t e k n ik

<1 % - ep r i n t s . u m s . a c . i d › 93 3 1 8 › 1

<1 % - re p o s i t o r y . s t i e w i d y a g a m a l u m a j a n g . a c . i d › 52 1 › 7

<1 % - w w w . r e s e a r c h g a t e . n e t › pu b li c a t i o n › 36 3 4 3 5 7 6 2

<1 % - w w w . t o k o p e d ia . c o m › so c i a l a g e n c y b a r u › an a l i s is

<1 % - cv a l f a b e t a . c o m › pr o d u c t › ba u r a n - p e m a s a r a n - d a n

<1 % - on e s e a r c h . i d › Re c o r d › IO S 3 9 3 7

<1 % - se m n a s . u n i v b i n a i n s a n . a c . id › in d e x › es c a f

<1 % - re p o s i t o r y . s t i e w i d y a g a m a l u m a j a n g . a c . i d › 10 2 6

<1 % - on e s e a r c h . i d › Re c o r d › IO S 1 6 6 1 0

<1 % - do w n l o a d . g a r u d a . k e m d i k b u d . g o . i d › ar t i c l e

<1 % - pu b m e d . n c b i . n l m . n i h . g o v › 32 1 2 8 4 3 6

<1 % - w w w . r e s e a r c h g a t e . n e t › pu b li c a t i o n › 35 9 2 0 9 0 0 4

<1 % - ww w .n e l i t i .c o m › pu b l i c a t i o n s › 26 7 0 2 5

<1 % - ep r i n t s . u m m . a c . i d › 77 1 8 7 › 43

<1 % - ww w .s e m a n t i c s c h o l a r .o r g › pa p e r › M e t o d e - P e n e li t i a n

S-ar putea să vă placă și