Sunteți pe pagina 1din 22

A n l u I , n r .

2 ( c i r i s h a r 2 0 1 3 )

c u p r i ns
E d i t o r i a l / 1 : I u h i m
d i I a n u l a G h e o r g h e

N o i ma
d i r e c t o r : Mi r e l a S i m a B i o l a n r e d a c t o r s h e f : I a n u l a G h e o r g h e

P r o z / 1 0 1 3 : V i a a m e a z b u c i u m a t i a d e v r a t ( p r o t a p a r t i )
d i D u m i t r u C a r a g i u

I n t e r v i u / 2 4 : Ma r i u s Ma r i a n o l e a
d i I a n u l a G h e o r g h e

P o e z i e / 5 7 : G e o r g e V r a n a A r m n j t i a n a m i / 8 9 : A r m t u l a d z l j
d i Mi r e l a S i m a B i o l a n

P r s t s e a r i d i c a r t i / 1 4 1 5 : L i v d z l i v a t r a r m n e a s c , G e o r g e M. Me r c a
d i D u m i t r u P i c e a v a

A r t i c o l / 1 6 1 8 : C h i p u l i c o n i c n a c t u a l i t a t e
d i F l o r i n C a r a g i u

P i r m i t h i t r f i c i u r i t s / 1 9 : P i r m i t h l u a u n l u i o mh a i l e a d z T u p r u i s t a m i / 2 0 : S i m o n a H a l e p , p r o t l i d a u t i t l u r i a m i n t a t i d i t c a r i e r D i a n o c i P p n j l j a n o s h t s ( c p a c h e a a I V a )
O a i t i f a t s , l u p l uv at i m c .

E Di t or i a l
T i n i r l j ia r m n ja um a r ib o r g it ia r m n a m i . B r n u l d i t o r a a r i t u t t s i l j l i p s e a s h t i t a s p o a t s h a s p u n s i m f e r l u , a r i t u t i c e a r e i l i t as ua d a r , s hm a x u st i a t s e a n u v a s a l a s l u c r l i s d u c c u mt s i s h i b . A h t c h i r o c t a i t u t t s i t s l i p s e a s h t i n u d u c h e s h t s l u c r l i d i s i m a s i i t s i t r e c p i n i g at i n i . D i d a i m ae a s t i a s h i , a t s e i t s i n ua u , a l u m t t i a t s e at s i v o r s h a t s e i t s i a u , n um a t aa d a r d i pt s i v a t i a t s e ac , al o r , t u t i l s u n t ua n d r e a p t i . I n d i v i d u a l i s m l u a r m n e s c u e a s t i f r m r d z i n j s h d i p p s e f t u , n i t s i n u c a f t u ni d e a l , m as a n g u v e a d z t ud e r i z o r i u . O a m i n j l j a uu n n o i m p i s t i l o c a n d a c a f t s a d a r b u n t i a l a n t s , n u t i e l j . N o i ,t i n i r l j i ,a v e mt u t s h t e a r e at s in e a s t il i p s i t t a s m u t ma r m n a m e a : p i r m i t h i l i a p p n j l o r s h i s t u r i a a l o r g r e a u , t r m n d a n e aap r i n t s l o rt i u n b a n m ab u n , p r a x e a s h a n v e t s l u d i l a a n o s h t s s h d i l a s c u l i i , u n s i s t e m m u l t um a f l e x i b i l , a x i a t i o b i e c t i v i t a t e . A m a n o i ud md i p a d i . V as s h t i ma e s t i r i s c u r i t s i n v e a g l j i : a r h a t e an p i n d z i c t i n a c t i v i t a t e , d e z i n t e r e s l un c h e a r i s i m f e r l u , s u p e r f i c i a l i t a t e an m o a r i v a l o r l i . D i a o as hn i n t i n o i v a s a h u r h i ms n c r i s h t e mi s n a f e a , n us ua l s mp u s t s h i s n u a d r mi c i t s i v a s a l a m i . T i n i r l j i s u n t ua t s e i t s i s u n t uc a m ai r b a p i s hp o t t a s h ua l x e a s c m i n t e a , s uc a f t a t s e ac tc a m ab u n a , d a p o a i a , a t s e i m a m r l j i a u t r i c u t p r i t a h n t e a a l x e r i c l a n a i m a m u l t s d i e l j l e a s t i d u r i , a t s e a t s i s h t i u l a g i u n d z i . T i n i r l j i p o t c a m ag h i n i s s t r x e a s c f u v i r s e r l i , c r i t i c a . A m at i n i r l j ia r m n js u n t us u p e r f i c i a l i ,m a t e r i a l i s h t i , l a g i u n d z i a t s e a t s i s u n t uf r s v a m a m u l t u . N up u t e m s a s c p md z c n d a l u i c a s h i t s i s u n t ut u t i a l a n t i m i l e t s d i a n v r l i g a . B g mo a r c t u d z u u a d i a d z t r e n d l u e a s t i c a t u t i m i l e t s l i s t o a r n l a a r z g . Mi l e t s l i t s i s u n t u m a n s u s c a f t s t o a r n l a z r t s i n , l s a u r d i a h n t c o m p l e x i t a t e i n u t i l . O c c i d e n t a l j i a g i u m s i r s h i b s i n g u r i d i n i n t e aa c i v i l i z a t s i l j e i t s i um u t a r , n um a t aa un i t s i u nc o n t a c t

I a n u l a G h e o r g h e
c ut s i f un i n t e aal o r s hd i a h n t d i p r t a r i s h c a f t c a l e a c t e l j i s h i s h . S hn o i , n us h t i mc u ms f u d z i mc t c a m a l a r g ud i t s i h i m , s n a r u p e md i t u t t s i a v e m . T u t s c a l e a , n o i v a l e a . A r m n j l j t i a n a m i c f t a r d a i m a s f u g d i i s n a f e a al o r ,s a s c a p d ie a ,t as h a s c o a t a h t e a .T ul u m e a a r m n e a s c f u d i d a i m a z o r i s a d a r i t s i v a t i a l a n t u . T i a t s e a f u go a m i n j l jm r i ,c v as a l u m t c um o r l id iv i m t u , c u r b a n e a a l o r d e a l i h e a , t i i s n a f i , n u a c a t s l o c t i a t s e a c i a p u t u r s i t d i c u r b a n e a p s e f t a a l n t o r t s i s h c a f t a r h a t e a a l o r . L u c r l i d i a r a d l i a d a r t u t s , t u t s b n e a d z , t u t s a u s t r a n j ,t u t sa uc a s i ,t u t sp o ts a d u n a v e r ip i s t ia v e r i . A m an up o t s a i b h i r i d i e a l i n i s i n g u r i , n i c ua l a n t s . H i r i a i d i l u c u r l ut s i l u a d a r i n ut i t i n i , a m ad e a d u nc u v r n , h a r a u a e a s t i s s h t i i c u n o md i n i n g a t i n i a p r u c h e u n b u n d i l a t i n i , c t d i n j i c . A t s e l j t s i a c h i c s e s c u a e s t u l u c r u s h l j a p e r l j a n d a v e d u c n u a u t i c a r i s a l u m t , c o a m i n j l j n uv o r c u r b a n i d e a l i h e a , c v o r m a s hp s e m a t i t as p o a t s h u t r e a c b a n a n j i c s h n f r m c a t .A v e r l u n u s a s t r x e a s h t i a h t l i s h o r , a n c u s t e a d z . V r e a r i z o r l e a n u a r i , n u s p o a t i , l u c r l i t u t i s a d a r c u o a m i n j , m a e l j n u v o r s h i s a n t u r u s e s c u , n u p o a t i v r s l j s h u t s . D u c h i i c a n d a v r e i s a d a r i u nl u c r u , n um a s ht i t i n i s ht i a r h a t e a a t a , v a m a m u l t us a r a v d z z u r l e a t s ad i a n v r l i g a , v as t i a l u m t s c u c o n t e x t l us hc uo a m i n j l j t as p o t ss d i p i s e s h t s t s i a i t u n a e t i . V a h i l i p s a s h t i p i s t i m u l t s a n j s a d r ms hn o i c a a l a n t i m i l e t s , s n d i p r t md i d i pd i i s n a f i t a s v r e ms n t u r n m . H i mv a h i n i c a d i p a p r o a p e a , s h t s i l i p s e a s n h i b a m b a rs ht i a g i u t o r , m am u l t un a n c u s t e a d z . A v e m u r n e c h i b a n aap r i n t s l o r s hap p n j l o r an o s h t s , t u t p i d i m o l ua l o r n o i v a s l us h t i m . A l t s o i v a s d z c c l t r i c u r g e a b a . T i n i r l j s b a g m i n t i , n u a g i u n d z i a t s e at s i s u n t um a s ht i e l j , v a s h i b d e a d u n , u nt i a l a n t us ht u t s p i u n c a l i .

I nt e r v i u

Ma r i u s Ma r i a n O L E A
P r s i r e a n e a mu l u i t ue s t e c e a ma i l a f u g d e s i n e .
A i a f i r m a t , d em a i m u l t eo r i , c a c t i v i t a t e ac o m u n i t i l o ra r m n e t i s e r e z u m l a c t e v a s p e c t a c o l e a r t i s t i c e ,d a n s ,c n t e c , n t l n i r i i d i s c u i i s t e r i l e , f r o b i e c t , t o a t e f i i n d n t r od e s f u r a r e c r e i a i l i p s e t e p r o i e c t u l , e v e n i m e n t e d e c i s e d e n t m p l a r e , n uc ar s p u n s a l u n e i n e c e s i t i . C a r ee s t e , nc e l ed i nu r m , r o s t u l u n e i c o m u n i t i i c et r e b u i ee as f a c p e n t r ua i l n d e p l i n i ?A l t ec o m u n i t ie t n i c ed i nR o m n i aa ur e u i t s i c o n s t r u i a s c u n n i v e l c u l t u r a l n a l t , c o m u n i t a t e a a r m n e a s c i n v o c n s l i p s af o n d u r i l o r nj u s t i f i c a r e an e r e u i t e i e i . E s t e a c e s t am o t i v u l p r i n c i p a l i p o a t e f i o a s t f e l d e j u s t i f i c a r e s u f i c i e n t ? S a f c u t t o t c e e r a d e f c u t , m a x i m u m d i n c e s e p u t e a f a c e p r i n f o r e p r o p r i i ?

n c e p u t u l o r i c r u i d e m e r s a r e n e v o i e d e l u c i d i t a t e i d e o a m e n i a p i p e n t r ua s t a , n uo r i c i n e p o a t e f i l u c i d i n u e s t e v o r b a d o a rd e p o t e n i a li n t e l e c t u a l n a s t a . P n l a u r m , e u n a t r i b u t v o c a i o n a l . P e d e a l t p a r t e , c h i a r ic e ic a r ep o a r t ns i n ea c e a s t d i m e n s i u n en us u n t t o t d e a u n a a v a n t a j a i d e l u c i d i t a t e , d e c i n u v a f i n i n t e r e s u l l o r s o p r a c t i c e . N u d e z v o l t a c e a s t i d e e , n c a z u l v o s t r u a r o c u p ap r e am u l ts p a i u R e p e td i nn u m r u lt r e c u t : o c o m u n i t a t e , u n p o p o r , u n g r u p e t n i c t r e b u i e s i a l e a g n m o dc o r e c t c o n d u c t o r i i / r e p r e z e n t a n i i . A l t f e l , d e c d e r e a e s t ei n e v i t a b i l if o a r t eg r e us em a ip o a t ei n t e r v e n i p ep a r c u r s . C n ds p u nc o r e c t , n um r e f e r l am o d a l i t a t e a a l e g e r i i , c i l a o a m e n i . N i c i m c a r o i l e n ut r e b u i e s p a s c i n i c i s d o a r m u n d e v o r e l e , c i u n d e l e e s t e c e l m a i b i n e , u n d e h r a n a e m a i b u n i u n d e s u n t c t m a i f e r i t e d e p e r i c o l . A c e s t e a l e t i e p s t o r u l , n u o a i a s a u t u r m a . O a i a n u p o a t e f i p s t o r . U nc o n d u c t o r ne x e r c i i u , a t u n c i c n dl u p t c u s t p n i r e ap e n t r uc o m u n i t a t e al u i ,e f o a r t eu o rd e r e c u n o s c u t d a c e s t eb u ns a ur u , d a c l u p t aer e a l s a u m i m a t . E x i s t u n i n d i c a t o r i m e d i a t : b i n e l e i p r o s p e r i t a t e a l u i . A d i c , d a c l u i i m e r g e b i n e i c o m u n i t a t e a d e c a d e s a u e n s t a i o n a r e , i n t e r e s e l e c o m u n i t i i a u f o s t t r a n z a c i o n a t e p ei n t e r e s ep e r s o n a l e . C n de s t ep r e j u d i c i a t d es t p n i r e , p r i g o n i t , a f e c t a t n v r e u n f e l n i n t e r e s e l e s a l e d i n v i a a d e z i c u z i , d a c l e m a i a r e , a t u n c i l u p t a e s t e r e a l i c o n d u c t o r u l a u t e n t i c .N uv ac o n s i d e r a tn i m e n ia f if o a r t ef i n i o b s e r v a t o r i , c as v r e as j o a c e i c a r t e am i m r i i a c e s t u i a d e v r . D ec e lp u i nos u t d ea n in us u n t e id e c to m m l i g n c a r e v i n u n i i i m e s t e c d u p c u m i t a i e c a p u l , p u n a p c t v o r , s u f l n s p u z c n d l e e s t e f o a m e i n u s e n t m p l d e c t o r i s i p i r e d e m a t e r i a l n a m b i e n t , a c e s t a f i i n d i i n t e r e s u l f i e c r u i s t a t np a r t e . C u mv o u , ng e n e r a l , e x e r c i i u lg n d i r i iv p r o v o a c d i s c o n f o r t in e l i n i t i , p r e f e r n dd o a rs t i id el aa l i ic u ms t a ul u c r u r i l e , e s t e f o a r t e s i m p l a d m i n i s t r a r e a d e s t i n u l u i v o s t r ud e c t r e t o a t e a c e s t e s t a t e . B r b a i i a r m n i i n i c i m c a r n i s t o r i e n u v a uf c u t s v i s a i , s n f r n g e i or e a l i t a t ea n u m ep r i n p r o i e c i a c a r e p o a t e f id o b n d i t ,r e a l i t a t e c a r e ,

nm o de v i d e n t , v e r ap o t r i v n i c . E r o i s m u l l o r n uaf o s t u n u l i n d e p e n d e n t , c i s u p u s c o n j u n c t u r i i , n ue r a d i r e c i o n a t s p r ei n t e r e s u l a r m n i l o r . E l s em a n i f e s t a n t r u nt e r i t o r i u r e s t r n s , a s u m a t u n u i i n t e r e s d e m o m e n t , d e c i n u a t t p e n t r u a r m n a m e , c t m a i a l e s p e n t r u r i l e d e c a r e , d i n t r u n m o t i v s a u a l t u l , a c e t i b r b a i s e a t a a s e r .

O c o mu n i t a t e t r e b u i e s i i mp u n p r o p r i ai d e n t i t a t e nc i v i l i z a i a nc a r ee x i s t , s a mp r e n t e z e l u me ad i mp r e j u r , s s e d e v o l t e na a f e l n c ts i a p a r i n c tma i mu l t eb u c i d i n a c e a s t l u me .
R o s t u l u n e i c o m u n i t i i e s t es s ed e z v o l t e , s i d o b n d e a s c u ns p a i uv i t a l , a t u n c i c n dn u l a r e , f i e e l i d o a r u n u l v i t a l c u l t u r a l , c n dd o a r a c e a s t p o s i b i l i t a t e m a i e x i s t nm o dr e a l . Oc o m u n i t a t et r e b u i es ii m p u n p r o p r i a i d e n t i t a t e n c i v i l i z a i a n c a r e e x i s t , s a m p r e n t e z e l u m e a d i m p r e j u r , s s e d e v o l t e n a a f e l n c t s i a p a r i n c t m a i m u l t eb u c i d i na c e a s t l u m e . N ue s t eov i z i u n e v i r i l , n i c i p ed e p a r t e , e s t es i m p l ar e a l i t a t eav i e i i , d el a b a c t e r i i ip n l at e n d i n e l ed i nd o m e n i i l ec e l em a i s p e c i a l i z a t e . A a p r o c e d e a z v i u l . Ma t e r i a m o a r t s a uc e a c a r en ua r ec o n t i i n ap r o p r i u l u i s u f l u , ap r o p r i e i f i r i , s e t r a n s f o r m , a l i m e n t n dm a i d e p a r t ev i a ac e l o r c a r e , p r i n d i f e r e n , t r i e s c . S e v o r c o m p o r t a a l t f e l a r m n i i , na f a r a l o g i c i i v i u l u i , m a r e l e c i m i t i r a l l u m i i i a t e a p t . O r i c u m , n z i l e l en o a s t r e , l o c u r i l ec e l o r c a r ee v o l u e a z p es c e n s e r e d u ct o t m a i m u l t , c o n s t a t u ni n t e r e s d e o s e b i t p e n t r uu n p u b l i cc tm a in u m e r o s n s a r m n i in i c im c a ru n c i m i t i r a l l o r n u a u , s u n t m e r e u n g r o p a i n c i m i t i r e l e a l t o r a , a m e s t e c a i , t o t a ac u ma uf o s t i nv i a , d e i , p el n g m u l t e a l t e l e , d o a r p e n t r ua l i i , a uc t i t o r i t i n c l u s i vc i m i t i r e , n ud o a r a c a d e m i i , s p i t a l e , m u z e e , b i s e r i c i , u n i v e r s i t i i p o d u r i D a c m i a p r o p u n eo i r o n i e ,s a u ,m r o g , og l u m , a s p u n e c f a r a a r f i c e a m a i p o t r i v i t p e n t r uc a v o i s a v e i u nc i m i t i r a l v o s t r u , c aod o b n d i r et r z i e , s u t s a t e i r e v e n i n d u i , p r i n c o m p e t e n e , a c i u n i l e c u c a r a c t e r r i t u a l i c

I nt e r v i u

( d e f t i r a p a r t i )
n i c i d e s t i n e l e t r a g i g e a l e f a m i l i i l o r v o a s t r e n u p o t f i t r e c u t e c u v e d e r e a , n i c i n g r o p a t e s u b t c e r e i u i t a r e .P e n t r u v o i , p a r c m a i m u l t d e c t p e n t r u o r i c a r e a l t c i n e v a , a v e r e a , n l o c s f i e u n a v a n t a j , u n p i l o n d e r e z i s t e n a l c o m u n i t i i , n uf a c e d e c t s v d e z u m a n i z e z e p r o f u n d , s v s p o r e a s c e r o a r e a n c a r e t r i i i s c r e a s c d i s t a n e l e d i n t r e v o i , n t r o c o n c u r e n d e e s e n t e m b e l . N u a a v e i i e i d i n c o n f u z i i , c o m p l e x e i s p a i m e ! n l o c d e c o m u n i u n e i d r a g o s t e , s c h i s m a , i n v i d i a i e g o i s m u l s u n t l a n u r i l e c a r e v p i r o n e s c n t r o m o a r t e s i g u r . V l i p s e s c v i z i o n a r i i . N i c i m c a r t i n e r i i v o t r i n u m a i p o a r t ns i n ea c e ad i f e r e n , n us em a i d e o s e b e s cd en i m e n i . P o a t e l e a u l i p s i tm o d e l e l e d i n p r o x i m i t a t e ,c a r e i n f l u e n e a z f o r m a r e a i c o m p o r t a m e n t u l u l t e r i o r a c e s t e i a , d a r a s t a n u p o a t e f i p n l a c a p t o s c u z i n i c i o e x o n e r a r eo b i e c t i v p e n t r uc e e ac en us u n t e i . Ma t u r i t i i b i o l o g i c e n ui a u r m a t c o r e s p o n d e n a . A i c i t r e b u i e l u c r a t , d a r n u nm i m a r e i i p o c r i z i e , a ac u ms u n t m u l t ed i n t r e m a n i f e s t r i l ea c e s t e i c o m u n i t i . P r i n i i a rt r e b u i s i a d u c n c d et i m p u r i uc o p i i il as u t s a t , a c o l os em a i n t m p l c t e c e v a , d e l a l u c r u r i b u n e i p n l a c e l e m a i c o m i c e .P r o b a b i l ,c ut i m p u l ,p r i n t r oa c t i v i t a t er e a l , c o m i c u l d e l a s u t s a t a s e v a d e m o d a n s , a t t a t i m pc t n i m e n i n u i r e s p o n s a b i l i z e a z p ec e i d ea c o l o , p r i nl i p s a i n t e r e s u l u ip e n t r uc e e ac es e n t m p l nf a p tc u r e p r e z e n t a r e al o rc u l t u r a l ,c a l e as p r ea b s u r d is p r e n e b u n i ev ar m n e nc o n t i n u a r eu o rp r a c t i c a b i l .

nc a z u lv o s t r u , i n v o c a r e a l i p s u r i l o r m a t e r i a l e p e n t r u p r o p r i a d e z v o l t a r ee s t ed o a r u n c a r a g h i o s l c . I a , d e p i l d , c l a s a m e n t u l T o p 3 0 0 i v e z i a c o l o p r o p o r i ad ea r m n i ! N ub a n i i v l i p s e s c , c i o a m e n i ic o n t i e n id e a c e a s t r e a l i t a t e i c a r e s m a ia i b ir a r a g e n e r o z i t a t e ,c e ac a r e , d e a l u n g u l i s t o r i e i , v a f u r n i z a tn o t o r i e t a t e a i r e s p e c t u l , m a i a l e s a t u n c ic n d a r m n i i , p r i nc t i t o r i i l ep ec a r e l e a u l s a t , a u io p t a t ng e n e r a lp e n t r uu n as a ua l t ad i n t r e a p a r t e n e n e l e b a l c a n i c e . n l u n g a p e r i o a d d e c n d v a m n v e d e r e , a mc o n s t a t a t c n ud o a rs t a t e l ev o rs v u i t e , c i c h i a r v o i n i v f u g i i d e r e s p o n s a b i l i t a t e a m e m o r i e i . N u t i ud a c s u n t e ic o n t i e n id ea s t a ,d a rp r s i r e a n e a m u l u i t u e s t e c e a m a i l a f u g d e s i n e . R e f e r i t o r l a a c e t i b a n i , c a r e , i c n ds u n t i c n dn us u n t , d e v i n s c u z p e n t r u o r i c e f e l d e h a n d i c a p , s e n t m p l n s a l t f e n o m e n n r n d u l a r m n i l o r : e i a u d e v e n i t u n i c a v o a s t r f o r m d e a m e l i o r a r e , f i r e t e , f r s t i i c e s t e u n a f a l s i d e s e o r i p e n i b i l , a t u n c i c n d p r i n e a o a m e n i i i p r o p u n s n s e m n e m a i m u l t d e c t s u n t e i n m o d r e a l . A s t f e l , i n d i v i z i i , c o n t i e n i f i i n d c n u m a i p o t f i c o m p e t i t i v is u f l e t e t e ,c u l t u r a l ,s o c i a l( m r e f e rl a n o t o r i e t a t e , r e s p e c t , i n f l u e n e t c . ) , c p r a c t i ca up i e r d u t o r i c ef e l d ec u r s n t r uc i v i l i z a i ar e a l , c a uu i t a t i d e r o s t u l o m u l u i p ea c e s t p m n t , i e x h i b c i v i l i z a i al o r m a t e r i a l , n c e r c n doi e i r ed i n t r u nc o m p l e xm a j o r , i n c o m p a t i b i l c u a r z t o a r e a d o r i n a r m n e a s c d e a c o n c u r a c o n t i n u u i e f i c i e n t c u c i n e v a .

Ma r e ap i e r d e r eo c o n s t i t u i ed e f i c i t u ld i n p r e z e n t d e f i r e a r m n e a s c .
P e n t r u c o p i i i t i n e r i , d o a r p r e z e n a l a d o u t r e i m a n i f e s t r i a r t i s t i c en up o a t ef id ea j u n s ,m a ia l e sc n da c e s t e a , n m a r e a l o r m a j o r i t a t e , n u d e p e s c p e r f o r m a n e l e d i n t r u n c o m u n a l c m i n c u l t u r a l . t i u e x a c t c e s p u n , p r i n n a t u r a p r o f e s i e i a mp a r t i c i p a t l a s u t e d e a c i u n i c u l t u r a l e s a ua a z i s c u l t u r a l e . P r i n i i t r e b u i es f a c t o t u l , m a i a l e sc n de i n i in us u n tc a p a b i l id ea c e s tl u c r u , p e n t r uc af i i i f i i c e l el o rs t i e is v o r b e a s c a r m n e t e . A c e s t l u c r ue s t ed e s t u l d e u o r ,m a r e ap i e r d e r eo c o n s t i t u i e d e f i c i t u l d i n p r e z e n t d e f i r e a r m n e a s c . D a c n a c e a s t p e r s p e c t i v l u c r u r i l es u n t l s a t e l a f e l i v v o r d e c i d e n c o n t i n u a r e c o n j u n c t u r i l e i p r o p r i a i r e s p o n s a b i l i t a t e , p i e r d e r e a e s t e i r e m e d i a b i l .C h i a rd a c v e i m a i v o r b i a r m n e t e , n uv e im a if ia r m n i . C a d r u ll e g a lp e n t r u af i a l t c e v a d e c t v r e a u n o ms f i e e x i s t d e j a .

V l i p s e s cv i z i o n a r i i .N i c im c a rt i n e r i i v o t r i n uma i p o a r t ns i n ea c e ad i f e r e n , n us e ma i d e o s e b e s c d e n i me n i .
nj u r u l v o s t r ue s t e p l i nd e i n i i a t i v e p r i v a t e , e x i s t g r d i n i e , c o l i ,u n i v e r s i t ic ua c e s ts p e c i f i c .C i n ev o p r e t e s f a c e i i v o i a a , s n c e r c a i r e a l r e z o l v a r e a u n o r p r o b l e m e r e a l e ? I n c l u s i v b i s e r i c . P o r n i i i f a c e i o b i s e r i c i p u n e i s t a t u l ns i t u a i a d e a v i or e f u z a ! N uov a f a c e . D a r s t a t u l n u v a i n v e s t i n i c i o d a t d a c n u a r e a c e s t i n t e r e s , c up r e c d e r ep o l i t i c . i n u l a r e . C i n ev ao p r i t v r e o d a t s v f a c e i r e v i s t e , e d i t u r i , s p o l e m i z a i , s c o n t r a z i c e i t i i n i f i c ,a c o l ou n d ee s t ec a z u l ,s n s e m n a ic e v a n R o m n i a ?N i m e n i . na l t e r i d i nB a l c a n i , c h i a r i d u p a n i i 9 0 ,a r m n i ia ut r i t nt e r o a r e .D eb i n e ,d er u , n a c e s t t i m p , R o m n i a a f o s t c e l m a i p r i e l n i c l o c p e n t r u o d e z v o l t a r e c u l t u r a l . F i r e t e , a s t a n u i i a r t e r o r i l e i m e n s e

I nt e r v i u
E x i s t p o p o a r e c a r e a u n e l e s c m s u r a i n d i v i d u l u i ns o c i e t a t e e s t e e s e n i a l p r o g r e s u l u i i a f o s t t r a t a t c a a t a r e .
A r m n i in a up r e aa v u td e z b a t e r ia d e v r a t e , s e a m n m a i m u l t c u u n j o c d e p i n g p o n g a s u p r a c r u i a s a c o n v e n i t t a c i t s i n l an e s f r i t . A v e mc i v ao a m e n i i n s t r u i i , d a rr i p o s t al o rn up o a t ef i d e f i n i t i v , d i nv a r i i m o t i v e . P r i n i nt o t f e l u l d e p r o b l e m e f a l s e i c l i e e , a l i i , d o b o r i d e f e l u l l o r d e a f i , s c a p e s e n i a l u l p r i n t r e d e g e t e . P o t f i c o n c e r t a t e f o r e l e e x i s t e n t e n t r o s i n g u r d i r e c i e ? nc a z u la r m n i l o r ,n u .D a ra s t an ud i nc a u z a m o t i v e l o rp e c a r e l e a ie n u m e r a t ,c id i n c a u z a f e l u l u i v o s t r u d e a f i . S u n t e i i n c a p a b i l i d e a f o r m a o e c h i p , i a ra s t ae s t ev e r i f i c a b i l i n c l u s i vi s t o r i c , n ue s t eoc d e r e c o n j u n c t u r a l ,d i n t r u n s i m p l u p r e z e n t . n t r e v o i , c o m p e t e n an ue s t ei m e d i a t r e c o g n o s c i b i l . i s n uv i l u z i o n a i c r e a l i t a t e a r e s p e c t i v e s t e u n a g e n e r a l v a l a b i l , a c u r a t e e a v o a s t r n e v i t a r e a v a l o r i i n u o a r e n i m e n i . E x i s t p o p o a r e c a r e a u n e l e s c m s u r a i n d i v i d u l u i ns o c i e t a t e e s t ee s e n i a l p r o g r e s u l u i i af o s t t r a t a t c aa t a r e . U n e l e d i n t r ea c e s t ep o p o a r ea ud e v e n i t p u t e r i m o n d i a l e , p e n t r u a l t e l e a f o s t u n i c a a n s d e a s u p r a v i e u i . L a v o i , n t r e c e l c a r ea c c e p t v a l o a r e a i c e l c a r eod e i n et r e b u i es f i eo m o a r t e , n u o n t l n i r e . E s t e u n a s p e c t c a r e i n t r n c o n d i i a d r a m e i v o a s t r e . C n d s e n t m p l a l t f e l , p r e a r a r p e n t r u a f i o b i e c t u lu n e ie v e n t u a l ea n a l i z e ,s i t u a i aed a t o r a t i n t e r e s u l u i c o m u n , n ue s t eo n c r e d e r e ns i n e , p u r , c i n u m a i o n c e r c a r e d e a d o b n d i p r i n c e l a l a l t s a u c u a j u t o r u l c e l u i l a l t u n l u c r u p e n t r u c a r e t u n u a i d e s t u l t i m p , i n f l u e n , c h e f , b a n i s a um i n t e . B i n e n e l e s , a c e s t e n e p u t i n e t r e b u i e s f i e c o n t i e n t i z a t e i , m a i a p o i , a c c e p t a t e . P e n t r u a r m n i , s u n tf o a r t ed u r e r o a s e ,d a rp o tf ip r i m i t e nr e g i s t r u l c u n o a t e r i i d es i n ed a c d o r i n ad ev i n d e c a r ee s t em a i m a r e , d o r i n a d e a t r i , n f o n d P ed ea l t p a r t e ,c i n es v d e aa c e ad i r e c i e ? E an up o a t ef i u ni n t e r e s p e r s o n a l i n i c i or e z u l t a n t d e i n t e r e s ep e r s o n a l e . P e r s o n a l i t i l ev o a s t r ea ua j u n s s f i e g r u p a t e nt a b e r e c a r e s e u r s c r e c i p r o c , f i e c a r e d i n t r e e l e p u n em a i p r e s u s d eo r i c eo p i u n e ap r e a l a b i l i n uo m u l . A r m n i i s u n t i e i o a m e n i , n uc o n c e p t e i t e o r i i p o l i t i c e . I n d i v i z i i o n e t i i c e i c u u n g r a d m i c d e r e z i s t e n l a u z u r a c o r e s p o n d e n t l u p t e ic um i z e r i as er e t r a gd i na c e a s t d e z b a t e r e , i r e f u z o r i c e f e l d e i m p l i c a r e p u b l i c d e c n d a uc o n s t a t a t c t e m ar e s p e c t i v e s t ei n e v i t a b i l o r i c r u i d i s c u r s , o r i c r e i m a n i f e s t r i . na c e s t f e l , l o c u r i l el i b e r e s u n to c u p a t ed ef i t e c i n e ,p e r s o a n ea b u z a t ed ep r o p r i a p r e c a r i t a t e . P o z i i i l e p e c a r e i l e c a u t c ud i s p e r a r e a c e t i o a m e n i i n n s d eol o g i c , nf o n ds u n t e f e c t e l eu n u i d e z i n t e r e s c o m u n i t a r p r o f u n d , u n d e z i n t e r e s , p n l a u r m , c a r ea d u c ee f e c t eg r o t e t i nr e p r e z e n t a r e . S i t u a i af o a r t e g r e a nc a r e s e a f l a r m n i i a s t z i v i s e d a t o r e a z . F i r e t e , a r o m n i io d u cc e v am a ib i n e P o tf iu nm o d e ld e a s p i r a i e N u i d e n t i t a t e a l o r ,a s u m a t c a f i i n d r o m n e a s c ,a o c u p a ts p a i u ld e v e n i r i ia r m n e t i .

I n t e r v i u d e I a n u l a G h e o r g h e

P oe z i e

G e o r g e V R A N A
A m i n t a t l a2 2d i y i s m c i u n1 9 6 5 , t uc s b l uC u s t a n t s a , t uu n f u m e a l j id ia r m n j it s ie a r ad il o cd i tMa c h i d u n i i , G r t s i i . C r i t i n o r d o d o x . F e n s u , S t e r e V r a n a ( T e y u a l u V r a n a ) , e a s t i a r m np i n d e a ns h i s a m i n t G a r g a l c , i uf uC a d r i l a t e r l u , l a 1 0k m m a l a r g u d i C a v a r n a . A d z , G a r g a l c a r i n u m a V r a n i n o , t i t i n j i a a u n p r i m a rt i a n a m id i tf u m e a l j aV r a n a . P p n j id ip a r t e aaf e n s u i , Y i o r y i V r a n a( Y u l aa l uV r a n a )s hS u f i aV r a n a , s u n t ud i l o cd i V e r y i a ,G r t s i i .P a p l ud ip a r t e aaf e n s u is h a r iz r t s i n j l i , p r i ts t r p p n j ,A v d h e l as h is t r a d z id i tf u m e l j l iS t e r g h i u l is h R e p i d o n . D a d s a , Ma r i a V r a n a ( Ma r i c a a l u T e y u a l u V r a n a ) , e a s t i a r m n f r s h i r o a t s h is a m i n t N e a u s a( a r .N e a g u t i ) ,G r t s i i . P p n j i d i p a r t e a a d a d s a i , Mi h a l i C u l i c e a s h Z o i t s a C u l i c e a , v i n i r t u R o m n i i l a 1 9 3 8 a n l u . T s n i p i A n a Ma r i a V i n a n d i l a 2 1 y i n a r u 1 9 9 5 . D e a d u na uu nf c i o r , I o a n , a m i n t a t ul a1 1d i m a r t s u1 9 9 7 .

A n v i t s : U n i v e r s i t a t e aB u c u r e s h t i , F a c u l t a t e a d i N d r e p t u , S h t i i n t s eJ u r i d i c e , b r n l u1 9 8 61 9 9 0 . A p r i i r u1 9 9 1 , s c o a t i t up a d i p r o t i l i p o e z i i p i l i m b a a r m n e a s c t u D e t e p t a r e a R e v i s t aa r o m n i l o r , A n l u 2 , N r . 4 ( 1 3 ) . C r t s a l n c i t i : A v i g l i t o r l u d i Z b o a r ( V e g h e t o r u lc u v i n t e l o r )l aE d i t u r aaF u n d a t s i l j e i C u l t u r a l iA r m n e s h t s D i m n d a r e ap r i n t e a s c , B u c u r e s h t i , 1 9 9 5 . T u 1 9 9 8 , S a l b a d e s c n t e i , a n t o l o y i i d ip o e z i ia r m n e a s c ,E d i t u r aC l u s i u m ,a u t o r V a n g h e a Mi h a n j S t e r y i u . T u 2 0 0 0 , P a n o r a m a p o e i l o r , a l n c i t S k o p j e , Ma c h i d u n i i ,e d i t o r S u t s a t aa a n y r p s i t o r l o r s h a a r t i s h t s l o r A r m n j d i t Ma c e d o n i a ,a u t o r V a n g h e a Mi h a n jS t e r y i u .T u 2 0 0 1 , v o l u m l uA v i g l i t o r l ud i z b o a r a l n c e a s h t i t u u n e d i t s i ia r m n e a s c s r b e a s c ,l aE d i t u r a Mo s c o p o l e a n a , B e l g r a d ; r e d a c t o r s ha p r i d u c t o r Z o r a nP l a s k o v i . 2 0 0 1 , A n t o l o g i ap o e z i e i a r o m n e , s e c .X I X X X ,S k o p j e ,Ma c h i d u n i i ,t uc a d r u la B i b l i o t e c l j e in a t s i o n a l ia r m n e s h t s C o n s t a n t i n B e l i m a c e , c o l e c t s i aV e l o , a u t o r D i n a C u v a t a ; e a s t i t r i c u t t uA n t o l o g i a p o e z i e i a r o m n e c l a s i c e , m o d e r n e i c o n t e m p o r a n e , C u n s t a n t s a , E d i t u r a C a r t e a A r o m n ,a u t o r I o n e lZ e a n a ;2 0 0 3 ,A n t o l o g i a p o e z i e i r o m n ec l a s i c e i m o d e r n e ng r a i a r o m n , B u c u r e s h t i , E d i t u r a a F u n d a t s i l j e i C u l t u r a l i A r m n e s h t s P r i n t e a s c a D i m n d a r e , a u t o r H r i s t u C n d r o v e a n u .E a s t it r i c u tt uA n t o l o g i aa r o m n b a l c a n i c , S o f i a , a u t o r N i c o l a i K i u r k c i e v . A r i t r i c u t i p o e m a t i t u Ma n u a l u l d e A r o m n , B u c u r e s h t i , E d i t u r a A c a d e m i e i R o m n e , a u t o r i Ma t i l d a C a r a g i u Ma r i o t s e a n u s h N i c o l a e S a r a m a n d u . 2 0 0 7 , N o u s , L e s P o e t e s D e s P e t i t s P e u p l e s P o e m e s e n m a c e d o n a r m a n ( a r o u m a i n ) , B e l g i a , E d i t u r a m i cR o m a n i a ,a u t o r K i r aI o r g o v e a n u Ma n t s u . A r i t r i c u t i p o e z i i t u L i m b a A r m n e a s c , V o c a b u l a r i s t i l , E d i t u r aC a r t e aU n i v e r s i t a r , B u c u r e s h t i , a u t o r Ma r i a n a B a r a .

2 0 0 8 ,a r i p o e z i it uT o a r is h ic u m t sd ib a n a r m n e a s c ( A r o m n i i U r m e if r a g m e n t e d e v i a a r o m n ) ,c a r t ie d i t a t d iS u t s a t a C u l t u r a l A r m n e a s c ,c u a n d r u p m i n t u d il a Mu z e u l u aH u r y e a t l u iR o m n .2 0 0 9 ,MI R E S E L E C U V N T U L U I /N U S E T E F J A L E S ,A n t o l o y i i P o e t i c r o m n a l b a n e z , a u t o r B a k i Y m e r i ; Ma g i a c u v i n t e l o r / Ma g j i aef j a l v e ,A n t o l o y i iP o e t i c r o m n a l b a n e z , a u t o r B a k i Y m e r i ; 2 0 1 0 , a r i t r i c u t i p o e z i it u Me t o d aA r o m n /V l a h Me t o d a A r u m u n e / V l l a h e A r o m a n i a n Me t h o d , a u t o r I a n c u B a l l a m a c i ,E d i t u r aP r e d a n i a ,P r o i e c t l uA v d h e l a B i b l i o t e c a a C u l t u r l j e i A r m n e a s c . 2 0 1 1 , P a n o r a m a p o e z i e i a r o m n e c o n t e m p o r a n e ( a n t o l o y i i t r i l i n g v p i a r m n e a s h t i , m a c e d o s l a v s h f r n t s e a s h t i ) , a u t o r L i l a C o n a( L i l j a n aN i k o l o v aP e t r o v i c i ) ,S k o p j e .N i n g a p u i z i i l ia l n c i t ip ia r m n e a s h t i ,f u r t i p u s i t is h p o e z i it u f r n t s e a s h t i ,a n g l i c h e a s h t i ,s r b e a s h t i , m a c h i d u n e a s c s l a v ,a r b i n i s h e a s h t i ,i t a l i c h e a s h t i s h g r t s e a s h t i . C o l a b o r a t o r l a R a d i o R o m n i a I n t e r n a t s i o n a l s e c t s i aa r m n e a s c , R a d i oB u c u r e s h t i , R a d i oS k o p j e Ma c h i d u n i i ,P r o T V ,B 1T V ,R e a l i t a t e aT V ,T V R C u l t u r a l , T r i n i t a s , T VN e p t u n , p o s t l u d i t e l e v i z i i d i p i i n t e r n e tT v R a d i o Ma k e d o n i a , T V Mo n e yC h a n n e l . A ua z b u r t d i e l : K i r aI o r g o v e a n uMa n t s u , H r i s t uC n d r o v e a n u ,T .V l a h u ,I r i n aP a r i s ,I o n e l Z e a n a , Ma t i l d aC a r a g i uMa r i o t s e a n u , V a s i l eT o d e , N i c o l a sT r i f o n ,A l e x a n d r uG i c a ,J u s t i nT a m b o z i , Ma r i a n a B a r a ,S p i r u F u c h i , Ma r i u s C h e l a r u , I o a n G r o s h a n , E u g e n i a T s a r l u n g . E a s t it r i c u tt ud i c t s i o n a r i :Ma t i l d aC a r a g i u Ma r i o t s e a n u ,D i c i o n a rA r o m n ( Ma c e d o v l a h ) , D I A R O ,A D ,E d i t u r aE n c i c l o p e d i c ,B u c u r e s h t i , 1 9 9 7 ;D i n aC u v a t a ,S c r i i t o r iA r m n e /V l a c h Wr i t e r s , B i b l i o t e c a N a t s i o n a l A r m n e a s c C o n s t a n t i nB e l i m a c e ,C o l e c t s i aI .A r g i n t e a n u , S k o p j e .

P oe z i e

G e o r g e V R A N A

P o e ma t i a l e a p t i d i t uc i c l u l ui n e d i t X i n i t i i ( 1 9 9 5 2 0 0 5 )
X i n i t i i X i n i t i p s i i d i t u t i , m a p r o t a , x i n i t i p s i i d i i o . Ma s t e a i u n d z e a t i l a h o r i z o n t u c u u n h a r t d i s e n t i m e n t i n i c a t i . P a m p o r i n i c a n c h i s e s c u p r i a p i , m n d i l i n i c a f l i t u r t u l i m i . I u s u n t u p u r t u c a l i i i i a d r a ms i r y e a i c n d u d i p u n a m u E l l a d h a c t r a m a r i , i u s u n t u p u r t u c a l i l i ? I d e n t i t a t i I d e n t i t a t i a r s c a u n u f l i t u r u . i a r m a s i c i n u a t u m i , s n u u e a v i m t u I d e n t i t a t i s p i n d z u r a t d i i n i m . S t u c h e a t i c a e a r a p r i m u r m i n t i . I d e n t i t a t i a g r i t t u u n g e p i a E t e i .

A v i n a t ud i t ul i mb Mi a v i n a r d i t u l i m b . l i m b a u n d z e a c u u n p a d i v e a r d i , i o u n d z e a m u c u u n u c a l u a g i u n u . N d i s p r a a v i g i t o r i a n d r u p a d i t u f e c h i , t e a i n t r u x i t i i u n a m a r i d i l c r i i .

V i a E g n a t i a V i a E g n a t i a p u t r i d z . T u s u f l i t l u a m e u i u r i s m i d i d h a f n u d i p u r t u c i p u t r i d i . D r c e i l i s i a h n d u s i r t u s o m n u P r i V i a E g n a t i a c r v i c u y i s i m u r i t i i u r i s m i d i d h a f n u d i p u r t u c i p u t r i d i . U n l i v d i E y e e a x a n a n y e a d z t h i m i s i r l i m o a r t i .

D i v r o a r S d i t e a p t t u i o p d u r l i m u t i . C a r i a s c u l t l a v a a c h i r o l u i i a l i n p r i t u s n d z i . C p c h i l i d i o c i v a c a d c a u n u p i a n u p r i s t i c n t i c l u m u t u , d r c e i l i v a a s u n x e a n i p r i t u s o m n u . A m n a t u e a s t i t u u r a n o , a m n a t u e a s t i m p a d i . A o a i u a z c r u i l i t a c u , d i v r o a r v a h i b l u i n . 2 1 d i a p r i l u 2 0 0 1

P oe z i e

G e o r g e V R A N A

P o e ma t i a l e a p t i d i t uc i c l u l ui n e d i t X i n i t i i ( 1 9 9 5 2 0 0 5 )
A y n a n y i ut o mi t a n u A m a r e a L a e a z e a s t i y a l a n c a o c l i i a u n e i s u e d e z . A t m u s f e r a i c a l d i c a r a e a s t i t o a m n a m n a t . Ma r d z i n a d i a m a r i , t i n i r i s p i d z u r a d i u n u z g h i c u a r u d u d i p i s c r u u i d z c u z b o a r d i v r e a r i . P a m p o r i n i x o l t i a d a s t s i n t r t u l i m a n i , s i u v e a r s p r m t i a a d u s d i N o r d u d i S u d u d i E s t u d i V e s t u . P r i u n u b a n c u u n u a u u A r m n u i l i m i n c u m b u l o y i l i d u p a d i e a t i c l u a l i a m a r i v a h i u n y i s e a d z Ma c h i d u n i a . V a t i x a n a v e d u t d i p r i m v e a r , p n a t u m e a v a b n e d z u c u t h i m i s i r e a a t a C o n s t a n a ! A l u mt a E a s t i u n a l u m t i u d a u c a t h i u n d z u u c u z b o a r l i , U n a l u m t m u t , n i t i u t . P r i c m p u a x i n i t i p s i r i e i i c a f t u m a s t e a . N i n g a m i n i u n s t a m n i a d a s t c i n u a . * * * S i n g u r u c u a m a r e a a h u l e s c u a r i l i a s t r a u l o r u a r i t u s t m i . U n a e r d i m u n t i n y e a d z m e m o r i a a f a p t i l o r c h i r u t i . G i u d i c a t T o a r l i a m e a l i l i a p u l t u s i a r i n a a s t e a l i l o r u O a s i l i a m i n d u i r i l o r u a m e a l i l u m b r u s e s c u s u m u p u l b i r i Ma s t e a i h a m u a r d i x e a n t u e r l u s u r p a t u d i n p a d i N d z e a n : a r p i i u n f r i c o a s g i u d i c a t

P a t r i d h a c a t a c o mb P a t r i d h a d i n a f o a r n u m a t a l u a p r o a c h i p o e t l u V a i u a d a r u i n i m a p a t r i d h i v a i m i n g r o p u t u i n i m t u p a t r i d h a c a t a c o m b P r i g r o a p v a i s e a m i n u l i l i c i l i a l i a t i p t a r i D i v r o a r v a y i n o a m i i s l i a i u r d z e a s c t u m u z e u l u a l i i n i m t u p a t r i d h a c a t a c o m b

Mi r e l a S i ma B I O L A N A R M t u l a dz l j i

Ma k i d u n i a , t ua h u r h i t a a e t l j e i X X , s t i n d e a d i l a Ma r e aI o n i c ( t ua s c p i t a t )p n d iA m a r e aE g e ( t u d a t ) , d i l a p a r t e a d i n s u s a a r u l u i V a r d a r ( t u n c h e a r i n o r d ) , p n d i E p i r s h T h e s a l i a ( t u n o t s u d ) . Mi l e t s l i t s i b n a a u a d e a d u n( a r b i n e s h i , s l a v i , a r m n j s h p t s n j g r e t s s h t u r t s ) f e a t s i r m am u l t i x i m u t r i t as a s c a p d i s u m c u m a n d u l n t u r t s e s c us h i s b n e a d z e l e f t e r i ( l i b i r i ) t uu n c r a t m a k i d u n e a n a u t o n o m . A h u r h i n d a l u i d i t a n l u 1 9 0 2 , o a m i n j l j i s a d u n a r t u t b b i i , s h l o a r t u f e c h i s h b r u t i , s a s c u m s i r t um u n t i s h i s a d r a r a l u m t t o r i . A l u m t t o r i l j i v r y a r i a v e a n u m a d i c u m i t s ( c u m i t a g i a d z ) , a t s e l j g r e t s a n t a r t s i c a n d a r t s , i a r aaa r m n j l o rl s id z t s e aa r m t u l a d z( a r m a t o l i ) . As t a t i l o r d e a n v r l i g a , t s i e a r a a d r a t i d i m a n i n t i ( g r e t s l j i t u 1 8 2 9 , s r g h i l j t u1 8 7 8 , V r y r i a a v e a a g i u m t a u t o n o m t u 1 8 7 8 s h d a p o a i a i n d e p e n d e n t , t u 1 9 0 8 ) , l y i n e a g h i n i m a c a Ma k i d u n i av as a s p r d z e a ,c t s ec a t h iu nc r a t m u t r e a s l j e a u n p a r t i d i t a e s t u l o c : V r y r i a v r e a p a r t e a d i t d a t ( EMa k i d u n i a v r y r e a s c ) , S r b i a v r e a p a r t e a d i t n c h e a r i a s c p i t a t ( N V ) , i a r aG r t s i a , p a r t e ad i t n o t ( S ) . V r y a r i l j id i t Ma k i d u n i ia l u m t ad e a d u n c u a r m n j l j i s h e a r aa g i u t a t sc up r a d zs h t u f e c h i d i s t a t l u v r y r e s c u . D i s i b e p e a c h o r l i a r m n e s h t s , n u e a r a g h i n i n d r e a p t i ( o r g a n i z a t i ) , a r m t u l a d z l j i b n a , n i s c n t i o r i , d i t t s i m p r u d as h d i t a g i u t o r l ud a t d i n i s c n t s c h i h i a d z . R o m n i a l j a g i u t a a r m n j l j i m a s h p r i t a d r a r e a d i b s e a r i t s s h d is c u l i is h a t s e a l i ,i a r a p o i ,s f t s e a t u l i m b a r o m n e a s c ,s h n ut ul i m b ad id a d ,a r m n e a s c .

G r e t s l j i , t up a r t e a d i t n o t ( S ) a Ma k i d u n i l j e i , e a r a m u l t up t s n j s h i , t a s p o a t s l j e a r e g h i u n i l i a e s t i , l i p s e a s a i b m i l e t i g r e a c . A s h i c a c t s a r s l j g r e a c i z e a d z c uz o r e ap i o a m i n j l j i t s i b n aa c l os h i , m am u l t u , p i a r m n j .G r e c i z a r e af ua d r a t p r i td a u c i :u n d i c n d s e a r i , s l j a t r a g c t l u m e a g r t s e a s c , s h u n p r i t f u v i r s e a r i s h a t a c l u n d r e p t u .A v e a u n a c h i c s e a r i f a p t p i a s c u m t a a n a m i s a d i g r e t s s h t u r t s t a s n u h i b c r t i t s t ua e s t p o l i t i c ad ig r e c i z a r i ,i a r aat u r s l o rn ul d u c u n d u s e am a c ac r i s h t i n j l j is v t m au n u a l a n t u . C e t i l i d i a n d a r t s g r e t s e a r ac u m n d u s i t i d i o f i t s e r i d i t a s h c h e r e ag r t s e a s c s h l ua v e ac p i t a nK o s t aA k r i t a s ( c o l o n e l ) , i a r a , d u p e l , y i n e aT e l l o sA g r a s . A n t a r t s l j e a r at ua s c p i t a t aav i l a e t l j e i S r u n ( S a l o n i c ) , l n g h o a r a L i v d z , t u r e g h i u n e a a n a m i s a d i V e r i a s h V o d e n a , i ue a r ah o r l i a r m n e s h t s S e l i a , C n d r o v a , N e a g u s h t i , G r a m a t i c o v a ,P a t i c i n a ,h o r ic t c a r is d u s i r p r o t a . N d r i d z e a r e aac e t i l o rs h l o c u r l ii us a d r aa t a c l ue a r a m i n d u i t id im i t r o p o l i t s l j id i tE p a r h i aG r t s e a s c . D i ta n l u1 9 0 3a n t a r t s l ja c t s a r s a t a c h o r l i v r y r e s h t s s h a r m n e s h t s t s i n u v r e a s h a l a s l i m b a d i d a d . E l j e a r a m p r t s t s t u m a m u l t i p a r e i s h a t a c a h o r l i a r m n e s h t s t s ie a r aa n a m i s ad ia r u r l iB i s t r i t s a s h V a r d a r , S r u n ( S a l o n i c ) s h n a i a( r e g h i u n e a ) O s t r o v d i l n g l a c l uc ui d y e a n u m . T uc e t i l i d i a n d a r t s a v e a s h a r m n j ( ac u r i l s i d z t s e ag r i c u m a n j ) c a r i a l u m t a c o n t r a a a r m n j l o r t s i n u v r e a s a p r o a c h i d i G r t s i i , m a u v r e a a p r u c h e a r e a d i R o m n i i .

a r m t u l a dz l j i
E a r af u v i r s i t sm am u l t uo a m i n j l j i a n v i t s a t sd i nh o r i ( c h i h i a d z l j i , d a s c a l j l j i , p r e f t s l j ) t a s n u m a t a s d u c l a b s e a r i c a r o m n e a s c s h i s h t r a g f c i o r i l j i d i l as c u l i ar o m n e a s c . Mas n ua s c u l t ad i f u v i r s e r i l i ag r e t s l o r , a r m n j l j i e a r a a t a c a t s , a s h i c u ms f e a t s i t u u n l u 1 9 0 6 a n d a f u r v t m a t s 1 0 e l e v i , t s i e a r a t u u n e x c u r s i i . C o n t r aac e t i l o rd ia n d a r t s ,t ua n l u1 9 0 4 ,f u r a d r a t ic e t i l id i a r m t u l a d za r m n j .P r i tp r o t s l j ia r m t u l a d zt s ia c t s a r s a l u m t f u r Mi h a l iH a n d u r id i th o a r aL i v d zs h H a l iJ o g ad i th o a r aG r a m a t i c o v a s h d a p o a i a v i n i r s h a l t s t i n i r i . Ma , a s h i c u md z s i mm a n d z e a n , e l j n u e a r a g h i n i o r g a n i z a t s( n d r e p t s ) . A t s e l t s i l j b g p i a r a d f uY i o r y i Mu c i t a n j H s a p l u( G h e o r g h eMu c i t a n i C a s a p l u ) d i C r u s h u v at ua n l u1 9 0 6 , t o a m n a . T in d r i d z e a r e aah o r i l o ra r m n e s h t s f u r a d r a t id a u c o m i t e t i :u n l u , B u c u r e s h t i , s u mc u m n d u s e a r e aa l A l e x a n d r uC o s h c as h i S t e r i eMi l i o r u ( c o m i t e t l u a v e a s h a p t i m e m b r i ) s h a l t u ,S o f i a ,c u m n d u s i t d i Y i o r y i Mu c i t a n jH s a p l ua g i u t a td iG h a c h iT o d u ,N a c h iC i s h m a , U n c i uD i m a s h id ih o a r aG o p e s h , C o s t aD a b i j as h T a c h ia lD i m c e id i C r u s h u v a .Y i o r y i Mu c i t a n je a r au nv e c l j ua l u m t t o rt uc o m i t e t l u r e v o l u t s i o n a rt ia u t o n o m i aaMa k i d u n i l j e is h a p u f u s is m p a r t h o r l ip i d i s t r i c t i i u s a l u m t a r m t u l a d z l j i s h c a t h i d i s t r i c t u s h i b c u m n d u s i t d i u n v u i v u d .

V u i v u d l u Y i o r y i Mu c i t a n j H s a p l u

C e a t a a c p i t a n l u i C o l a N i c e a

T u a n l u 1 9 0 6 , i a r n a , t u B a l t a I a n i t s a , l o c l u i u s a d u n a t u a p a n g h i ut u t sa l u m t t o r i l j i( a r m t u l a d z l j i ,c u m i t s l j i s h a n d a r t s l j ) , s a p u f u s i s h i b v u i v u d Y i o r y i Mu c i t a n j t ur e g h i u n e a Me g l e n i a ,V e r i a ,V o d e n a .T uP i n d u c u m n d u s e aA l e x a n d r u C o s h c as h S t e r i e Mi l i o r u . A r m t u l a d z l j id i tc e a t aa lY i o r y i Mu c i t a n je a r a : Mi h a l i H a n d u r i , H a l i J o g a , Mu s h a D a r l a i a n i , C o l a N i c e a , I a n a c u l a P e n d i f u n d a , Mi t a Z d r u ,C h i c e a R o s h u , T o l i Mo c a n u , I o r g u l a C u t o v a , I a n i C e a r a , H r i s t a C i o m u , C o l a Ma c r i , G a c h i T o d u , N a c h i C u s h m a , U n c i u D i m a s h i , C o s t a D a b i j a , G a c h i a l D i m c e i , I a n i V u l o a g . T a s l j g r e c i z e a d z , a n d a r t s l j i a h u r h i r s v a t m n um a s hc h i h i a d z , d a s c a l j , p r e f t s , a m as h i o a m i n j d i a r a d a , p r m t e f t s , f i c i o r i , s a r d c a s i , s a s p a r g h o r i , s v a t m p r v d z . C e t i l i d i a r m t u l a d z a h u r h i r s h i e a l i , C e a t a a l Mi h a l i H a n d u r i t u a r a d a a l o r , s a d a r i d y i u l l u c r u . A r m a t o l i l j i d i n a s t a n g a n a n d r e a p t a : Mi t a Z d r u , Mi h a l i H a n d u r i , N a i m ad i s i m a s i i ( i m p o r t a n t s ) l u c r ut s i l u a d r C o s t a D a b i j a s h d i p t u m a r d z i n , n a n d r e a p t a , Y i o r y i Mu c i t a n j . c e a t a a l Y i o r y i Mu c i t a n j H s a p l u f u a c t s a r e a a c p i t a n l u i a a n d a r t s l o r , T e l l o s A g r a s , t u 1 9 0 7 . T i t u t i g h i d e r l i t s i l i t r a p s i r a r m n j l j i , e l j l ua s p i n d z u r a r , i a r ap i t r u p l j b g a r u n c a r t i p i c a r i n y r p s e a p i l i m b a g r e a c , t u r c s h a r m n e a s c : A s h i v as p a t t u t sa t s e l j c a r i v a t m a r m n j , a r d uh o r l i s h i v a t m p r v d z l i a r m n e s h t s . S i m n a t Y i o r y i Mu c i t a n j s h Mi h a l i H a n d u r i . T u 1 9 1 2 V r y r i a , S r b i a , Mu n t e n e g r u s h G r t s i a a c t s a r p o l i mc ut u r t s l j . D u p t s i s c o a s i r t u r t s l j d i t Ma k i d u n i i a c t s a r s a l u m t t i m p r t s a r e aa l i s h t e i n a ( r e g h i u n i ) . Y i s l u a a r m t u l a d z l o r t a s a i b u n Ma k i d u n i i i n d e p e n d e n t f un g r u p a t t u 1 9 1 3l a i r i n e a ( p a c e a ) d i B u c u r e s h t i c n d u , s u ma r b i t r a j l uaR o m n i l j e i , Ma k i d u n i a f um p r t s t a n a m i s ad iG r t s i i ,S r b i is h V r y r i i .

P r oz

D u mi t r uC A R A G I U

V i a a me a z b u c i u ma t i a d e v r a t
f r a g me n t d e r o ma n , p a r t e a I

Ma mn s c u t na n u l 1 9 0 4 , p e1 0a l el u n i i m a r t i e , n c o m u n a N f c l a r u , j u d e u l L a r i s a , G r e c i a . C o m u n a m e a d e b a t i n s e n u m e t e D e n i s c u i s e a f l n m u n i i P i n d u l u i . P r i n i i m e i e r a u c r e t i n i o r t o d o c i . T a t l m e u , C o n s t a n t i n , i m a m am e a , C o n s t a n t i n a , e r a uo a m e n i b u n i l a s u f l e t , c a r e s a uj e r t f i t p e n t r uc e i o p t c o p i i a i l o r , n e a ue d u c a t i n e a uc r e s c u t . i b u n i c i i m e i , N a c u i Ma r i a , e r a uo a m e n i c um u l t c r e d i n , d eor a r b u n t a t e , c r e s c n d u n ec um a r eb u c u r i e , c c i p r i n i i m e i e r a u o c u p a i c u t r e b u r i m u l t e i g r e l e . P e a c e t i b u n i c i n u i p o t u i t a n i c i a c u m , c n d a m a p t e z e c i i d o i d e a n i , i a r c n d m d u c l a b i s e r i c , p r i m a l u m n a r e o a p r i n d p e n t r u b u n i c i i p e u r m p e n t r u t a t a i m m i c a . A c e s t o r p r i n i i b u n i c i l e d a t o r mm u l t r e c u n o t i n i m u l u m i r e . N o i n e o c u p a mc u c r e t e r e a o i l o r i a v i t e l o r . N o i i s t r m o i i n o t r i a mt r e c u t p r i nm u l t e g r e u t i , l u p t n d u n e s u bj u g u l s t r i n , m a i a l e ss u bo c u p a i at u r c . C n dm a n s c u t m a m a , a v e a mn u m a i p a t r u s u t e d e g r a m e . E r a mm i c d e t o t , i a r b u n i c a m e a i s p u n e a m a m e i : V a i , n o r a m e a , n u f a c i n i m i cc ue l , a r u n c l ! V a i , m a m d r a g ! C u ms l a r u n c ? Mi em i l d ee l ! .A t u n c ib u n i c ai as p u s : S n c e r c ms i f a c e mb a i e n f i e c a r e s e a r , c u v i n i a p , c e v a m a i m u l t v i n d e c t a p . A ma u z i t d e l a p r i n i i m e i c v i n u l a j u t p r u n c u l s s e d e z v o l t e m a i b i n e . i a a a i f o s t . m p a c h e t a t nv a t ol u n d o u , a m n c e p u t s m d e z v o l t n c d i np r i m az i . D a r c n dm a mn s c u t e r a m n f u r a t n t r op i e l i , d e a uc r e z u t c s u n t m o r t . n s c n da ur u p t p i e l i a ,a t u n c ia m n c e p u ts i p .P i e l i ac uc a r ee r a m n f u r a t af o s t f u r a t d em o a ac a r em m o e a , c c i s e z i c e a c i a d u c e m u l t n o r o c n v i a . D a r c u t o a t e a c e s t e a e ua ma v u t m a r e n o r o c nv i a . P e c e p u n e a mm n a , e r a c t i g . A a c m i a u f u r a t p i e l i a , d a r a j u t o r u l l u i D u m n e z e u n u a u p u t u t s m i l i a . C n d a ma j u n s l a p a t r u c i n c i l u n i , s e m i r a ut o i c u md ea ma j u n ss i n t r e cp ec e i c a r es a u n s c u t n o r m a l . D e c i v i n u l m i a a j u t a t , a a c u m m i s p u n e a u m a m a C o n s t a n t i n a i t a t a C o n s t a n t i n , D u m n e z e u s i i e r t e , c m a u f c u t m a r e . C n d a ma j u n s l a a p t e , o p t a n i , e r a m c e l m a i m n d r u i p u t e r n i c f l c u , i f r d e f r i c nv i a a m e a .

O p t f r a i a mf o s t l a p r i n i , i a r e ue r a ma l p a t r u l e a . C n d m a mf c u t d e v r e o a p t e a n i , a m n c e p u t s m e r g l a c o a l , d a r n a c e l a i t i m p p t e a m i o i l e s a u c a i i . D e c i m d u c e a md o u z i l e l a c o a l i t r e i l a o i , i a r c n d v e n e a md e l ao i n u t i a mc ea um a i n v a t c e i l a l i e l e v i . A ac a m n c e p u t s m p i t e s c i c n d p e l a o r a d o u s p r e z e c e v e n e a u b i e i id el a c o a l ,a t u n c im n t o r c e a m ie ua c a s . D a r m a m a m a o b s e r v a t c n u m e r g r e g u l a t l a c o a l i m a p n d i t , i a r c n dm a p r i n s , m i a d a t c h i l o e i i j o s i a r u p t n i t e u r z i c i i m i a d a t l a f u n dd e m u s t u r a i p l n g e a m . S t e m a i p r i n d e u c n u m e r g i l a c o a l ! , m i a z i s , i a a m a md u s m e r e ud e t i ua c u ms c i t e s c , s s o c o t e s c i i m u l u m e s c m a m e i c m a n v a t m i n t e i m a f c u t o m n t o a t f i r e a . E u i s p u n e a mm a m e i : M i , m a m , d o u z i l e l a c o a l i t r e i l a o i ! L a s , b i a t u l m a m i i , c i o i l e s u n t t o t o c o a l ! I a r d u p p a t r uc l a s ep r i m a r ea ml u a t o i l ed e c o a d i a ma j u n s c e l m a i b u n c i o b a n . C n da v e a m a p t ea n i , m al u a t b u n i c u l m e ul ao i d i n c o l od eI a n i n a ,c a p i t a l aj u d e u l u iI p i r ,d i nr e g i u n e a C i a m u r l i a . A c o l oe r a ul o c u r i c a l d e , f r z p a d . I a r n t r o s e a r p el ao r an o u , nl u n ad e c e m b r i e , e r a mt o c m a i n A l b a n i a c u t u r m e l e . i m i s p u n e b u n i c u l : Mi t i c , a i c u r a j s t e d u c i n v a l e l a f n t n , s u m p l i c l d a r e a c u a p i s o a d u c i ? C m i e m i e s e t e ! B i n e n e l e s , d a c n u i e f r i c ! M d u c , b u n i c u l e , m i e n u m i e f r i c ! F n t n a e r a n v a l e , d e p a r t ec a ml av r e u nk i l o m e t r u i c e v a , i a rd r u m u l e r a p d u r o s , d a r e ua mp u s m n ap ec l d a r e i a mp l e c a t p e n t u n e r i c . i f u g i , f u g i p r i np d u r e i a ma j u n s l a f n t n , a mu m p l u t c l d a r e ac ua p i m a m n t o r s l as t n . i l a p l e c a r e i l a n t o a r c e r e u r l a u l u p i i i a c a l i i , d a r e u n i c i n u m s i n c h i s e a m , f r n i c i ot e a m m e r g e a mp e d r u ml e n t o . C n da ma j u n s l as t n c uc l d a r e ap l i n c ua p i i a m n t i n s o b u n i c u l u i , e l m a l u a t n b r a e i m a s r u t a t d e m a i m u l t e o r i : B r a v o , Mi t i c , c u t i n e n u m i e r u i n e ! C u mt e a i d u s t u i t e a i n t o r s c u c l d a r e a p l i n c u a p , c n d l u p i i i a c a l i i u r l d i n t o a t e p r i l e ! Ec e v a l a c a r e n u m a t e p t a m , s a i a t t a c u r a j l a e t a t e a d e a p t e a n i p e c a r e i a i ! S m i t r i e t i i D u m n e z e u s t e i n s n t o s ! N u i a f o s t f r i c d e l u p i i i d e a c a l i i c a r e u r l ?

1 0

P r oz
B u n i c u l e , m i e n i c i n um i a p s a t d e e i . A t u n c i b u n i c u l m i a r s p u n s : B r a v o ! A c u mm a mc o n v i n s c a i s f i i u n o m f r n i c i o f r i c n v i a ,f o a r t e c u r a j o s ! i a t u n c i b u n i c u l p u n e m n a n b u z u n a r , s o a t e c i n c i d r a h m e i m i i d r u i e t e . C i n c i d r a h m ep ea t u n c i e r am u l t , c u n m i e ld ez e c ek i l o g r a m ec o s t ao d r a h m ij u m t a t e . E u , c n d a mv z u t c i n c i d r a h m e n m n , n u m a i p u t e a md e b u c u r i e . i m i u b e a b u n i c u l a a d e m u l t , c a n uc u m v a s m b a t c i n e v a s a u s m l o v e s c d e c e v a . P r i m v a r aa mp l e c a t d i nr e g i u n e aC i a m u r l i a , u n d e d i nc a u z a c l i m e i c a l d e m e r g e a mi a r n a c ut u r m e l e , s p r e u n l o c l a d i s t a n d e v r e o d o u s u t e d e k i l o m e t r i . i i a t c z i u a p e l a c e a s u l a l u n s p r e z e c e l e a t r e c e a mc u b u n i c u l , c u t u r m a d eo i , p r i n t r op d u r ed e a s . . . A t u n c i b u n i c u l m i s p u n e : E u p l e c n a i n t e a o i l o r , i a r t u v i n o n u r m a l o r . i s f i i c u o c h i i n p a t r u , c a i c i s u n t h o i m u l i , n u c a r e c u m v a s n e f u r e v r e o o a i e . A s c u l t n d d e s f a t u l b u n i c u l u i , e u m u i t a m p r i nt o a t ep r i l e , m a i a l e sp el n g p d u r e . i p ec n d m e r g e a mp e d r u mc u o i l e , o d a t v d n s t n g a t u r m e i d e o i c u ma p a r e d i np d u r e u nh o , s e r e p e d e i n f a c oo a i e . A t u n c i a m n c e p u t s s t r i g : B u n i c u l e , u n h o a p r i n s o a i a ! i s er e p e d eb u n i c u l n t r a c o l oc uc i n i i , d a r h o u l , c n d l a u n c o l i t c i n i i , a l s a t o a i a i a l u a t o l a f u g . i i a r i m a m b r i a t b u n i c u l i m a s r u t a t : M i , Mi t i c , m i , t u a i a p t e o c h i , c u mv d e u . B r a v o ! I a r e u , c u a t t a b r a v u r d e l a b u n i c u l , c u t a ms f i u i m a i v r e d n i c . C h i a r na n u l u r m t o r am u r i t b u n i c a . N i c i n uv n c h i p u i i c t d e m u l t m i u b e a b u n i c a : s n u m p l o u , s n u m n i n g , i e u o i u b e a ml a f e l p e e a . C n d e r a md e v r e o t r e i p a t r ua n id o r m e a m l as n u le i .A t u n c ic n ds a n t m p l a t s m o a r b u n i c a , e u e r a ml a s t n . A v e a mn u m a i n o u a n i i e r a ml a o i d e v r e od o u l u n i , t i m p nc a r e n u m a mv z u t c u b u n i c a . D a r m a i a , m a i n a i n t e s m o a r , m c u t am e r e u : U n d e i Mi t i c , n e p o t u l m e u , c v r e a us l v d ! A d u c e i l r e p e d e ! D a r n a f o s t c h i p s m a d u c a c a s c a s ov d i e uu l t i m a d a t p e s c u m p a m e a m a i e . i a m r m a s c uu nd o r d e m a i a i a c u m , l a a p t e z e c i i d o i d e a n i . L a o s p t m n d u p m o a r t e a b u n i c i i e u e r a ml a s t n i u n o md e v r e o c i n c i z e c i d e a n i m i s p u n e : E i , Mi t i c , a m u r i t m a i a ! A mc r e z u t c g l u m e t e i m a ms u p r a t p e e l . I a mr s p u n sc um n i e : S m o r i t u , C i u l e , c m a i an u m o a r e ! C c i o m u l a c e s t a a v e a a m n d o u u r e c h i l e t i a t e d e n i t e h o i c u u n s p r e z e c e a n i n u r m , p e n t r u c n a v r u t s s p u n u n d e a r e b a n i i p i t i i . O d a t , p e c n d a v e a mv r e o o p t a n i , p e c n d c i o b a n i i t u n d e a u t u r m a d e o i m l z r i , p e m i n e m a u n s r c i n a t s m d u c c uo i l e s t e r p e l a p s c u t . n d a t a m i p l e c a t c ue l e l a d e a l , c a ml a v r e o d o i k i l o m e t r i d e p r t a r e d e s t n , d a r e r a m v i z a v i d e s t n , n c t m v e d e a u i e i p e m i n e i e up e e i . D a r l a u n m o m e n t d a t s e r e p e d e u n l u p n o i i t o a t t u r m a s a a d u n a t n j u r u l l u p u l u i i n u p u t e a i e i l u p u l d i n t r e o i . E u a m n c e p u t s s t r i g : U u u ! U u u ! U u u ! , n s l u p u l n u p u t e a s m u t e n i c i o o a i e , d o a r l e t v l e a c u p i c i o r u l , c c i e r a c u g u r a n c h i s , n e p e n i t . C n d a v z u t l u p u l c m d u c f u g a s p r e e l , a n c e p u t s s a r p e s t e o i i s a d u s m a i n c o l o , l a v r e o c i n c i z e c i d e m e t r i .

V i a a me a z b u c i u ma t i a d e v r a t
S a a e z a t n f u n d i s e u i t a l a m i n e , c u t o a t e c i p a ml a e l : U u u ! U u u ! U u u ! . C i o b a n i i d e l a s t n a u o b s e r v a t c e s a n t m p l a t i s t r i g a u i e i l al u p : U u u !U u u ! . . . i m i s p u n e a u : D c u p i e t r e n l u p ! C i n i i r m s e s e r l a s t n c uc i o b a n i i c a r et u n d e a uo i l e . A v e a mc i n i b u n i , d a r c u m i n e n u e r a n i c i u n u l d i n e i . C n d m a i s p r e s e a r m a md u s c u o i l e l a s t n , i a r m m b r i e a z i m s r u t b u n i c u l i m i z i c e : B r a v o , b i a t u l m e u , c n u i a m n c a t n i c i o o a i e l u p u l ! N um i a m n c a t c e r a c ug u r a n c h i s , b u n i c u l e , d a r d ec en up u t e al u p u l s i d e s c h i d g u r a ? D a , a i d r e p t a t e , c n d l u p u l p l e a c c u g u r a n c h i s d i n b r l o g i u i t s i od e s c h i d , n um a i p o a t es od e s c h i d p n n us e n t o a r c ed i nn o ul ab r l o g . C c i l u p u l , c n dp l e a c d i n b r l o g , n t i s e n t i n d e , c a s c g u r a b i n e i a t u n c i p l e a c d i n b r l o g . D a r l u p u l a c e l a r o u p e c a r e l a i v z u t , b i a t u l m e u , e s t e l u p r u , c t e o i n u n e a m n c a t e l n o u ! A i a v u t n o r o c c e r a c ug u r a n c h i s , c a l t f e l t o t i m n c a v r e u n a . A s t a p e n t r u c n u a i a v u t n i c i u n c i n e c u t i n e . C c i c i n i i n o t r i s u n t t a r i , p r i n d l u p u l v i u ! N at r e c u t m a i m u l t d eol u n , c i a t v i n el u p u l , n o a p t e a p e l a o r a u n u s a u d o u . P l o u a i e r a u n n t u n e r i c , c d a c t e p r i n d e a c i n e v a d e n a s , n up u t e a i s l v e z i ! C i n i i n s l a u s i m i t p e l u p . i p n s p u n e i g u r a p e l u p , l u p u l a s r i t g a r d u l i a i n t r a t n c o a r l a o i . D a r c i n i i n a u p u t u t s s a r g a r d u l , i a r l u p u l am n c a t l i n i t i t oo a i e i a p o i a p l e c a t .C i n i i ,d u p e l ,d a rn a up u t u ts lp r i n d . p l o u ac uc l d a r e a . A c u mc i n i i l a up n d i t p el u p i n a a p u c a ts s a r g a r d u l .L a ua l e r g a td ev r e od o u o r i p r i m p r e j u r u l c o a r e i , l a u p r i n s i l a u t v l i t o j u m t a t e d e o r . A ut r a sd ee l p n c n dn um a i m i c al u p u l d e l o c . E r a ml a s t n c ub u n i c u l m e uN a c u , c uu n c h i u l T e o d o r i c uf r a t e l em e um a i m a r eN i c o l a e . N o i a mc r e z u t c s e b t e a u c i n i i n t r e e i . Z i c e b u n i c u l : D u t e , m i T e o d o r e i d e s p a r t e c i n i i , c d e c n ds e b a t ! Me r g e u n c h i u l T e o d o r n t r a c o l oc uu nt c i u n e d e l a f o c , d a r c n ds e a p r o p i e d e c i n i , v e d e c c i n i i m u c i t r a g d e u n a l t a n i m a l m a i m a r e c ae i . A t u n c i s t r i g u n c h i u l T e o d o r : V e n i i a i c i , c e s t e a l t c e v a , n u s e b a t c i n i i , c i s e l u p t c u u n a l t a n i m a l . i c u m a r e g r e u t a t e a u r e u i t s l s c o a t p e l u p d i n g u r a c i n i l o r . L u p u l , m o r t , n u m a i m i c a d e l o c . L a u a p u c a t d e p i c i o a r e i l a u d u s l n g f o c , d a r c i n i i n u s e l s a u i t r g e a u i a c o l o s lm u t e .E r au nl u pd ed o u o r im a im a r ec ae i !

1 1

P r oz
D u p o j u m t a t e d e o r , l u p u l d s r i d i c e c a p u l , d a r a t u n c i u n c h i u l m e u a l u a t t o p o r u l i i a d a t u n a n c a p , d e a m u r i t l u p u l d e a b i n e l e a . A c e s t a e s t e l u p u l c a r e n e a m n c a t o a i a a s e a r nc o a r , s p u n eb u n i c u l . I a r ad o u az i d i m i n e a i a u n f i p t l u p u l u i of u r c nm a x i l a r i l a up u sl n g d r u m u l c e t r e c e a p e l n g s t n , d r e p t n v z u l l u m i i . T o i c a r e t r e c e a u p e d r u ms e u i t a u l a l u p i s e m i r a u : M , c e c i n i a uo a m e n i i t i a , s o m o a r e e i u nl u pa a d e m a r e ! L a m n t r e b a t p eb u n i c u l : D ec en a uv e n i t , b u n i c u l e , c i n i i c u m i n e c n d e r a mc u o i l e p e d e a l i m i a s r i t l u p u l no i i c ug r e ul a mi z g o n i t ? D a , n e p o a t e , c i n i i s t a uc u c i o b a n i i c a r e m e r g z i l n i c c u o i l e i c a r e l e d a u d e m n c a r e . C i o b a n u l e s t e s t p n u l c i n e l u i . D a c e r a u c i n i i a t u n c i c u t i n e , l o m o r a u p e l u p . C l u p u l , c n d v e d e c n u s u n t c i n i l a o i , n i c i n u i p a s d e c i o b a n . t i e c c i o b a n u l n u p o a t e s l p r i n d , d a r d e c i n i a r e f r i c l u p u l . C n d a u d e v o c e a c i n i l o r , f u g e d e r u p e p m n t u l . D a r l a c i n i p r o t i n i c i n u i p a s l u p u l u i : n h a o a i a i p l e a c , s e d u c e d e p a r t e i o m n n c f r t e a m . D a r s v e d e i c e a mv z u t n t r o z i . E r a mc u b u n i c u l l a v r e u n k i l o m e t r u d e s t n , c u o i l e l a p s c u t . Ma r e m i r a r e n e a f o s t c n d , c e s v e z i , a md a t p e s t e v r e o a p t e s a uo p t c i n i , t o i l t r n d m p r e j u r u l u n e i t u f e d e m r c i n i . N o i n e m i r a mc e o f i a c o l o d e l a t r c i n i i . D a r c e s v e d e i ? n t u f e r a u n l u p , n s d i n t r e t o i c i n i i n i c i u n u l n u a v e a c u r a j u l s s e i a l a l u p t c ul u p u l . i p e c n dn e u i t a me u i b u n i c u l , d e o d a t v e d e mc u mv i n e nm a r ef u g u nc i n en e g r u , n uf o a r t e m a r e , p o t r i v i t d e m r i m e , i n t r nt u f i s e i a l a l u p t c u l u p u l . L a s c o s d i n t u f i a n c e p u t s l t r n t e a s c . i n e u i t a mc u ms e l u p t a c i n e l e c ul u p u l , c d e m u l t e o r i a j u n g e a c i n e l e d e d e s u b t i l u p u l d e a s u p r a c i n e l u i , i a p o i i a r ic i n e l ed e a s u p r al u p u l u i .S ad u sc i n e l en e g r u l u p t n d a a c u l u p u l p n c a ml a v r e u n k i l o m e t r u d e p r t a r e . A t u n c i a mv z u t c u mc i n e l e n e g r u p r s e t e l u p t a c u l u p u l i v i n e s i n g u r n a p o i . C e i l a l i a p t e , o p t c a r e l t r a u d e g e a b a p e l n g t u f n u f c e a u d o u p a r a l e t o i l a u n l o c . C r e d c d a c a r f i f o s t a c o l o s t p n u l c i n e l u i n e g r u , l a r f i p r i n s p e l u pd e v i u . O r i c t a r f i n s d e c u r a j o s u nc i n e , s i n g u r n u p o a t e s d o b o a r e u n l u p , d a r d a c s u n t d o i , p o t s l o m o a r e . L u p u l a r eg t u l p u t e r n i c . D a c a p u c b i v o l u l d e p u l p it r a g ec up u t e r e ,p o a t es s m u l g d i np u l p a b i v o l u l u io b u c a t n t r e a g d ec a r n ec up i e l ec ut o t , d a r c i n e l e n u p o a t e , o r i c t d e p u t e r n i c a r f i . D a c n a r a v e a f r i c , l u p u l i a r m n c a p e t o i c i n i i i p e o a m e n i . U nl u p s i n g u r p o a t es d o b o a r eu nc a l , o r i c t d em a r ea r f i e l . n t r oi a r n m al u a t u n c h i u l T e o d o rl ao i i a m d o r m i t a c o l o m a i m u l t e n o p i . N o a p t e a d o r m e a mm a i m u l t n u b a l u i u n c h i u . A v e a ma c o l o u n c i n e , Mu c i o , c a r e e r a m a r e i c u r a j o s . n t r on o a p t e , s a r e u nl u p no i , a p u c u n m i e l ng u r i oi al af u g . D a r c i n e l ef u g ad u p e l , l a j u n g e c a ml a v r e o c i n c i z e c i d e m e t r i d e p r t a r e i s a r e p e e l c l a r e . L u p u l a l s a t a t u n c i m i e l u l i a l u a t o d i n n o u l a f u g c u c i n e l e d u p e l . C i n e t i e c t l o f i t r n t i t a c e s t a p e l u p p e u n d e s a d u s

V i a a me a z b u c i u ma t i a d e v r a t

D u p c e t r e c e u n t i m p , z i c e u n c h i u l T e o d o r : M i , d e c e n u v i n e c i n e l e ! S t i i c o f i l u a t l u p u l v r e u n m i e l , i a r c i n e l e a f u g i t d u p e l . D a r s t a i t u a i c i , c e u m e r g s v d u n d e s a d u s c i n e l e d u p l u p , c o f i s c o s m i e l u l d i n g u r a l u p u l u i i s t a c o l o i l p n d e t e . N o i a mv z u t c o i l e s a u s p e r i a t , d a r n a mc r e z u t c a l u a t l u p u l u n m i e l . D e c i p l e a c u n c h i u l i r m n e u s i n g u r l a o i . N a d u r a t u n s f e r t d e c e a s i v i n e u n c h i u l f r m i e l i f r c i n e . E ul a m n t r e b a t : C e a i f c u t , u n c h i u l e , n a i g s i t n i m i c ? B ad a , a mg s i t i m i e l u l i c i n e l e , d a r n a mp u t u t s p r i n d m i e l u l . C i n e l e n u v e n e a f i i n d c p z e a m i e l u l . C u n o s c e u o b i c e i u l c i n e l u i , n u p l e a c d el au na n i m a l p ec a r el as c o s d i ng u r al u p u l u i . D a c n u m d u c e u s l c a u t , i d o u z i l e s t c i n e l e l n g a n i m a l . D a r t i i c ef a c e m ?Me r g e mc uo i l ep n a c o l o u n d e i c i n e l e c u m i e l u l . A a c a ms c o s o i l e d i n c o a r i n e a md u sa c o l ou n d ee r ac i n e l ec um i e l u l . Ma m al u i z b i e r a c n u a v e a m i e l u l l n g e a , d a r c n d m i e l u l a v z u t o i l e i p e m a m a l u i z b i e r n d , a v e n i t i m e d i a t l a o i , a g s i t o p e m a m a l u i i a m n c a t l a p t e d e l a e a . A ml u a t a p o i o i l e i l e a md u s n c o a r . C i n i c a i c i n e l e a c e s t a , Mu c i o , m a i r a r ! E r au nc i n em a r e , p r o s i f i o r o s , d a r u o r l aa s a l t . Ad o u az i v i n e i t a n t i , a d i c s o i au n c h i u l u i m e u T e o d o r . E r a mc uo i l e p e c m pl n g op d u r i c e i i a t c v i n e t a n t i c u m n c a r e . A mm n c a t c u t o i i b i n e i m i s p u n e u n c h i u l : Mi t i c , i a d u t e t u i s t a i p e p a r t e a c e a l a l t a o i l o r , s n ui n t r e o i l e ns e m n t u r i . E um a md u s , d a r a ms t a t p u i n i n u a v e a mr b d a r e . I a r m a md u s l a e i i u n c h i u l m i s p u n e : A o l e u , d ec en us t a i a c o l o ?D u t er e p e d e i s t a i a c o l o . i i a r a mp l e c a t , a ms t a t e up u i n i i a r i m a m n t o r s l a e i . E ue r a mm i c , n u m i d d e a ms e a m a d e c e m i s p u n e u n c h i u l s s t a ua c o l o , c e i e r a ut i n e r i i v r o i a us r m n s i n g u r i s s e m a i s r u t e . D a r c n d m a mf c u t m a r e , m i a md a t s e a m a d e c e m i s p u n e a u n c h i u l s s t a um e r e u a c o l o . C n da ma j u n s l a e t a t e a d e p a i s p r e z e c e a n i , m i s a n t m p l a t s m l u p t c uu n a c a l . A ma l e r g a t d u p e l , d a r n a m p u t u ts lp r i n d .A i n t r a t ns t u f r i , nb a l t . C a c a l i i t r i e s ca c o l ou n d es u n t b l i c us t u f i d i f e r i i a r b u t i . E i n u s u n t n s t a r e s d o b o a r e u n c a l s a u a s i n . D a r s v e d e i c u mp o a t e a c a l u l s m n n c eu nc a l , u nc a l s l b n o g c a r e s a c u l c a t i n u s e m a i p o a t e s c u l a . a c a l u l i i n t r o d u c e l a b a n e z u t u l c a l u l u i i i t r a g e a f a r m a i n t i m a u l c e l g r o s , i a r a p o i i r e s t u l d em a e . A t u n c i c a l u l m o a r e i s e n g r m d e s c a c o l o m a i m u l i a c a l i i m n n c p n s e s a t u r . a c a l i i i e s d i n v i z u i n n u m a i n o a p t e a , p r e a r a r s e n t m p l s p o i v e d e a v r e u n u l z i u a . N i c i n u s u n t p r e a m a r i ,c a m l av r e oj u m a t ed i n t r u nc i n ec i o b n e s c .

1 2

P r oz
L ae t a t e ad ec i n c i s p r e z e c ea n i , m t r i m i t et a t as p a s cc a i i p eb a l t . E r an o a p t e i u nt i m pf r u m o s , l u n a l u m i n ac az i u a , d a rl n g b a l t e r au nc i m i t i rt u r c e s c . P o a t e a v e a m i a d e a n i . C a i i p t e a ul n g b a l t , u n d e e r a i a r b m u l t . E u m a mc u l c a t l n g u n m o r m n t . C u me r a e l m a i r i d i c a t , l a mf o l o s i t a a c a o p e r n i m u i t a ms p r e c a i c u mp a s c . C u ms t t e a ma a , d e o d a t s e r e p e d e u n c i n e a l b p es p a t e l em e u . Mg n d e a m : C e of i , D o a m n e , f i a r a a s t a ? I m e d i a tm i a m d a ts e a m ac e s t eo f a n t o m . i m i n e a a a d e t a r e d e s p a t e c n u p u t e a ms m m i c . D a r c n d s a r e p e z i t p r i m a d a t , m r i a e x a c t c a u n c i n e . A ms t a t c t e v a m i n u t e p e g n d u r i , c u ms p o t s m n t o r c s p r ef a n t o m , c n up u t e a ms m m i c . n l e m n i s e m . i a t u n c i m i a mf c u t o d a t c u r a j i m a m n t o r s p e c e a l a l t p a r t e , d a r n a mv z u t n i m i c . A t u n c i m a ms c u l a t d e a c o l o i m a mc u l c a t l av r e od o u z e c i d em e t r i m a i d e p a r t ed e c i m i t i r . V s p u nd r e p t , os p t m n m ad u r u t s p i n a r e a . i e r a mt r e a z , n ud o r m e a m ! D i m i n e a ac n dm a md u s a c a s i l e a mp o v e s t i t a l o r m e i , a u r m a s u i m i i . Ma m a m i s p u n e a : V a i , b i a t u l m a m i i , p u t e a i s r m i p a r a l i z a t ! Ol u n d e z i l e d u p n t m p l a r e a a s t a e r a mt o t c u c a i i n t r op d u r ed e a s , n up r e a n a l t , d a rp l i n d ei a r b . E r a u n n t u n e r i c b e z n , c d a c v e n e a c i n e v a l a z e c e m e t r i , n up u t e a i s l v e z i . S v e d e i n s c em i s a n t m p l a t ! Ma mc u l c a t nm i j l o c u l p d u r i i i a ma d o r m i t c a mp e l a o r ao p t s e a r a . P el ad o u n o a p t e a , c u me r a ma c o p e r i t c u u b a , m t r e z e s c i o b s e r v c t r a g e c i n e v a d e u b . Ot r g e a a t t d e n c e t c a s n us i m t . D a r e uc n dv dc m a r g i n e a u b e i c a r e m i a c o p e r e a f a a a a j u n s p n l a c u r e a , a mz i s : Ec i n e v a c a r e v r e a s m i f u r e u b a . i a t u n c i , c u ma v e a m l n g m i n e t o p o r u l , a mp u s m n a p e e l a a c u me r a ml u n g i t i m a ms c u l a t c a u nt r z n i t , d a r n ua mz r i t n i m i c . D e c i , t o t c e v a n e c u r a t , c c i n u t i a n i m e n i c d o r me u n p d u r e . Ma mr i d i c a t i m a md u sl ac a i , t o i p t e a ul i n i t i i . D e c i , o mf r f r i c e r a m !

V i a a me a z b u c i u ma t i a d e v r a t

S t i i c f a n t o m a n u a r e v o i e s o v e z i . C n d v e d e c s e n t o a r c eo m u ls p r ef a n t o m ,d i s p a r ei m e d i a t . A s t a o t i u d e l a b u n i c u l m e u c m i s p u n e a . O d a t b u n i c u l e r ac uo i l e np d u r e iof a n t o m ls t r i g ap en u m e : N i c o l a e ! m i N i c o l a e , m i N i c o l a e ! D a r b u n i c u l n u r s p u n d e a d e l o c . C d a c i r s p u n d e a i l u a g u r a , r m n e a f r g r a i . D a r b u n i c u l s e d u c e a s p r e l o c u l u n d e l c h e m a i f a n t o m as em u t am a i n c o l oc as l n e l es v o r b e a s c . D u p c e a m u r i t b u n i c u l i n e a mf c u t m a i m a r i , f a n t o m e d i na s t e an us a um a i i v i t , a ud i s p r u t . D a r a s t e an us u n t p o v e t i , s u n t f a p t e a d e v r a t e ! D u m i t r u C a r a g i u ( 1 9 0 4 1 9 8 3 )

1 3

p r s t s e a r i

di C a r t i

D u mi t r uP I C E A V A

L i v d z l i v a t r a r m n e a s c C u c n t r l i s h s u s c h i r r l i d i g i n t G e o r g e M. Me r c a
C l i v i l i i c L i v d z l i , h o a r v e a c l j i d i t z m a n i , e a s t i a s h t i r n u t t um u n t s l j i aP a i c u l u i , l av r 1 2 0 0d i m e a t r i n l t s m i s h l a v r 1 0 0 d i k ma l a r g u d i S r u n . U n c h i r o , a s h i c u m s a s p u n i s h t u a e s t c a r t i a l G e o r g e Me r c a , e a r a m p l i n d iA r m n j i .C av r 1 0n j i l j id ib n t o r i . C a r t e af ut i p u s i t t ua n l u1 9 9 1 , l ae d i t u r aC a r t e a A r o m n a l T i b e r i u s C u n i a . G e o r g e M. Me r c a s a m i n t t u 8 l i d i A n d r e u 1 9 0 6 , t u m a r e as h m u l t uc u n u s c u t ah o a r a r m n e a s c L i v d z . P r o t s l j ia n j id ib a n s h i l j it r i c ut uu n c h i r od im a r i m i n t i t u r p u l i t i c , c n d uG r e t s l j i s a l u m t a c uT u r t s l j i s h i c uV r y a r l j it iMa c h i d u n i i .A f l a t st um e s i ,A r m n j l j i s h p t s r n i p t s t i l i , c f u r a g u d i t s s h d i u n s h d i a l a n t u . C as d m u n u r n e c h i , t s i n uf ut h i m i s i t i c i d i p o e t : t ua n l u1 9 0 7 , b a n d i l i d i a n d a r t s ua p i t r u s i r h o a r a C l i v i s h i v t m a r v r 9 0d i i n s h i , a s h i c u m a s p u n e aS t e r e D i a m a n d i t uc a r t e aal u i O a m e n i i a s p e c t ed i ni s t o r i a A r o m n i l o r . N i t s i t uc h i r od i p o l u m n us f a c a h n t i v t m r i . S c u l i ap r i m a r G e o r g eMe r c auf e a t s i l as c u l i a r o m n e a s c d i L i v d z , i a r ac l a s i l i s e c u n d a r i l i f e a t s i t u R o m n i i l a l i c h i u l ud i C l r a s h i . T ua n l u1 9 2 8 , l u c r u n c h i r oc as e c r e t a r s h i n o t a r , t uh o r l i d i D u r o s t o r . D i a o a s d u s i B u c u r e s h t i , i u l u c r p r o t a l a Mi n i s t e r l u a S n t a t i l j e i , d e a p o a l a Mi n i s t e r l u a I c u n u m i i l j e i s h i t u s o n i l a Mi n i s t e r l u d i A g r i c u l t u r . T u a n j l j i 1 9 6 9 1 9 7 0 , f u p i t r i c u t d i Mi n i s t e r t u I r a n c a s p e t s i a l i s t u t i f t s e a r e a a c a s h l u i . C ut u t i c a r i n y r p s i t t u t b a n aal u i , a s h i c u m a s p u n i e d i t o r l u T i b e r i u s C u n i a , o p e r a a l Me r c a a r m a s i m a m u l t u n i p u b l i c a t . A r i p u b l i c a t t u r e v i s t a Z b o r l u a n o s t r u , i a r at ua n l u1 9 8 5i n s h is i n g u r aal u ic a r t id ip u i z i i , C n t r is h iS u s c h i r r iA r m n e s h t s , l ae d i t u r aL i t e r a d i B u c u r e s h t i . D i a e s t o a r , t u c a r t e a L i v d z v a t r a r m n e a s c , e d i t o r l u a l j e i c f t t a s a d u n t u t t s i a v e a n y r p s i t p o e t l u p n t u a n l u1 9 9 1 . C a r t e a n c h i s e a s h t i c up o e m l uL i v d z l i V a t r A r m n e a s c ,i a r a t u d e f t i r a p a r t is u n t u p u b l i c a t i p u i z i i l i n y r p s i t i d i e l , t s i n u f u r p u b l i c a t i p n a t u m t s e a . C a r t e ae a s t i m p r t s t , t ua r a d h aal j e i , t up a t r up r t s : D i t b a n a a r m n e a s c ; D i d o r s h d i v r e a r i ; T i a r d e a r i s h i T r a n s p u n i r id i t p u i z i ar o m n .P r o t ap a r t iac a r t i l j e i , L i v d z v a t r a r m n e a s c e a s t i u n p o e m d i v r 1 5 0 0 d i s t i h u r i m p r t s t t u s h a s i c a p i t u l i , t u c a r i n p r s t i s e a s h t i g r e a u a i s t u r i i a h o a r l j e i L i v d z . G e o r g e Me r c a e a s t i l u y u r s i t c a u n r a p s o d c a r i n c n t i c n s p u n i p r i t s t i h u r i t i h i s i r i d i t h o a r a i us a m i n t s h i d i t c h i r o l ut uc a r i b n e l , c u m s h i u n p o e t e p i c p r i t c a r in p r s t i s e a s h t ii d h e i ,s e n t i m e n t es h if a p t ia A r m n j l o r d i t h o a r a L i v d z t u a l u m t a a l o r c u b a n d i l i d i a n d a r t s g r e t s s h d i c u m i t s l j i v r y a r i . T u p o e m l u L i v d z l i v a t r a r m n e a s c p o e t l u s c o a t i t r um i g d a n i i s t u r i a a h o a r l j e i d i t a h u r h i t p nt ub i t i s i t s h i c r i p r l i p r i t c a r i t r i c u r b n t o r l j i a l j e i . I a v e a c u m n s p u n ip o e t l uc s b g t h i m e l j l u ah o a r l j e iL i v d z : U n p a r t i , f r m t e aah o r l o r , c h i h e a d zd i n u m m a r i / C u a l o r p i c u r a r i s u t s a t d e a d i r a l t c r a r i : S d u c n s u s t um u n t s l j iP a i c up i i us a f l l i v d z s h v l o d z /C u a p is h i z v u r id ig h e a r g h i rs h f a d zp i t p i t u r t a d z s h p d z . /C a p i t l i a l g a r l o c l us h i a r i s i r t s i v i d z u r ; /D z e n u r l ic uf e r i d zv e r d z ,v r e r l it u t il il u m p l u r ! /P ii ut r i t s e ad i d e ad ie r g h i ,d i z v u r i s h d i s h u p u t i r i /T s is a d u n at us h a p t ia r u r i-h i r i ,h i r ic u s u s c h i r i ! . . . /C t a c a s m as t u r n a r ,d i n o a r t u t s s a d n a r , / S h f rs u a m n l u g u r i a , p i s u mp l a i t i m e l j b g a r / D u p m p r t s r e a a Ma c h i d u n i i l j e i d u p H u n d r a t a d i B u c u r e s h t id i t 1 0 l id ia g u s t u1 9 1 3 ,c a t a n d i s e aa A r m n j l o r a g i u m s is h m ag r e a u .I a r ad i c a r aG r e t s l j i l j i a d u s i r C a f c a d z l j i d i t T u r c h i i s h i l j i b g a r t ul o c u r l i m a c h i d u n e s h t s c a t a n d i s e a a A r m n j l o r s a d r t i n i s t r x e a r i . A e s t a f u s h f u r n j i a t i c a r i e l j i s h l o a r o c l j i l j d i a c l os h is d u s i r t ux e a n it ul o c u r l id i t D o b r u g e a r u m n e a s c . I a v e ac u m uz u y r p s e a s h t i p o e t l uG e o r g e Me r c aa e s t c a t a n d i s i s h i c u m s a s p a r s i h o a r aC l i v i :

1 4

p r s t s e a r i di c a r t i
L a n a u s u t i s h a s p r y i n g h i t s , u n a r p a r m n e a s c / T r a d z i c a l e a s a f l f r a t s l j i , c u t i r n j l i s b i t i s e a s c ! / E a r a v r s u t d i f u m e l j i , t s i p l n d z e a l a d i s p r t s r i , s c l t s i d z a t i , c uo c l j i b u t i . . / P l n d z e a h i l j l j i s h m m n j l i t u a S r u n l j e i p o r t u , / c a l a v r n n g r u p a r i , c a l a v r n m a r i m o r t u . / I a r a t u o a r a t s i p a m p o r e a s h f t s e a t u a p i l u n g c a l i , / E md i m p a d i , e m d i a n a l t u , c u r al c r n j i m r i d i j a l i ! . T o a m n a , i a r av r n s u t d i f u m e l j i c ud o r t uc h e p t u / A n c h i s i r i d y e a c a l i . . . , / P n t u a n l u u n n j i l j i n a u s u t i t r e i s h u n , / H o a r a s h i r i s e a d io a m i n j , c up a m p o r l id iS r u n . /P na o a t s i , 5 0 0d i f u m e l j i a v e af u g a t / C a r i c h i n d i s i r l o c l u aD o b r o g i l j e i a l v d a t . F r d i a l t a c G e o r g e Me r c a p r i t t u t i p o e m a t l i a l u i s c o a t i t r u m i g d a n i a v u t s l j e a a l i m b l j e i a r m n e a s c c u m s h i c u v e t e a a l j e i t a s p r s t i s e a s c i t s i i d h e i l j i y i n i t u m i n t i au n u ip o e t .T up o e m a t l ial u ip o e t l uc n t b a n aa A r m n j l o r d i L i v d z , c u m s h i p u s t i x i r e a a h o a r l j e i p r i t f u d z i r e af r d i v r e a r e aaC l i v y e a n j l o r t ua l t i l o c u r i . D i t n y r p s e r l i a l u i s v e a d i c p o e t l uG e o r g e Me r c a e a r a u n m a r i p a t r i o t a r m n s h i s h u v r e a m u l t u f a r a d i t c a r i f t s e ap a r t i . I a v e au n a h t a r i s e m n u : U n s h u n f a t s i d a u : n o i h i m f i c i o r i d i a r m n j i p r i n t s , / H i m A r m n j i s h v as h i m s h t us o m n u ld id i d i n d id im u r m i n t s ! . Mu l t u m u s h e a t i a e s t i s t i h u r i , a m a t u a l t p a r t i p o e t l u c a f t t as n c n d s e a s c c n o i A r m n j l j i h i m , t a h a , u n c u R o m n j l j i : L u m e ad i t f u m e l j a e s t ie a s t ic o a s t d i C a r p a t s , / D i u n f a r , d i u n s n d z t r a c o d a c o l a t i n , f r a t s , / C a r i v i n j i r s h s a f l a r t u a i s t l o c d i a u s h i s h s t r a u s h i ! D ia o a t s is v e a d ic e l ,G e o r g e Me r c a ,e a r a f i l o r o m n . P i d i a l t p a r t i a m a p r o p a g a n d i s h t s l j i g r e t s l d z t s e a : C a r i v d z s i , c a r i v a r s i c h i t s t a h a a r m n i s t a d z ? / V s p u n c h i m d i u n s n d z , f r a t s c u an o s h t r iv e c l j iG r e t s ! .P o e m l uL i v d z -v a t r a r m n e a s c , n o i l ul u y u r s i m c e a s t i u n ab u n p l s a r i e p i c p i l i m b a a r m n e a s c t u s i h u r i . C u t u t i a e s t i a m a , e a n u e a s t i a s h i d i c u n u s c u t c a t a c u m e a s t i S h a n a s h i a r d i r e a a G r a m u s t i l j e i a l N i c o l a e V e l o . P o e t l u G e o r g e Me r c a e a s t i m u l t u g h i n i c u n u s c u t t u A r m n a m i s h t i f u r n j i ac n i s c n t i l i d i p u i z i i l i al u i f u r t r i c u t i p i m u z i c s h i c n t a t i p i l a n u m t s s h p i l a a n d a m u s i a r m n e s h t s , c a t ac u m e a s t i s h p u i z i a N j i a v e a m u n d o r d i h o a r , / D i m u n t s l j l a i d i f a g , / S m i v i d e a mn i c a n o a r / P i t p d u r i , c an j i cs a l a g / . . . I a r ah o a r ag i u m i t a t i , P u s t i i n j i s i p r e a : / C a s i l i t u t i s u r p a t i , / N i c u c h i r l j i al o r c f t a . L i m b au f i l i s i t d i G e o r g eMe r c at up o e m a t l i al u i e a s t i a t s e a u f i l i s i t d i A r m n j l j i d i C l i v i , g r a i t s i , c u m u l t m s t u r i l j ie l l uf a t s it as p r s t i s e a s c c t m ag h i n i c a t a n d i s e a a h o a r l j e i .

L i v d z l i v a t r a r m n e a s c
C ut u t i a e s t i t ul u c r u l ual u i d i p l s a r i as t i h u r l o r v i d e m s h m u l t is c d e r it ut s im u t r e a s h t iu i d i s i r e aa s t i h u r l o r c u m s h iu f i l i s i r e a a m u l t o r z b o a r r o m n e s h t s : a r m s a r i t u l o c d i a t s , p o r u m b e l j i t u l o c d i p i l i s t e r i , g r i s h e i l i t ul o c d i a l a t h u s i , g l a s l ut ul o c d i b o a t s e a ,i a r a a R o m n i i l j e il j i d z t s e a A r m n i i ? ! I t s i s s p u n i a m a d i p o e m a t l i a l G e o r g e Me r c a , e a l i l i n g l d z r s h l i n g l d z s c ui n i n j l i ay i v s i t o r l o r al o r s h i e a s t i t i n j i r a r i c e a l i n u s h a f l a r l o c l u s h t u f r n d z l i a c a r t i l j e iU n v e a c d e p e z i e a r o m n , s c o a s t u a n l u 1 9 8 5 d i H r i s t u C n d r o v e a n u s h i K i r a I o r g o v e a n u .

C a d u r d i I . G .

1 5

A r t i c ol

F l o r i nC A R A G I U
O mu l , l a h o t a r u l d i n t r e l u mi A n t r o p o l o g i a i c o n i c v e d e n o m h o t a r u l n t r e d o u l u m i , n t r o r e g s i r e v i e i f a d e D u m n e z e u i f a d e l u m e ( i d e m ) . H o t a r u l , s es p u n e , r e p r e z i n t t o t o d a t u n l e g m n t io f g d u i n .A c e s th o t a r l e g m n tn u n s e a m n , p r o p r i u z i s , o n g r d i r e o p r i r e , c i f a c e p o s i b i l t o c m a id e s c h i d e r e as a u t r e c e r e ad et a i n na c e a n t l n i r e c r u c i f i c a t i n v i a t , c a r e r e s t i t u i e l u m i i v i a a i o m u l u i c a l e a n d u m n e z e i r i i . P r i nh o t a r , p r i nf a p t u l c s e p o a t e o p r i , o m u l n a i n t e a z nd r a g o s t e i nt a i n , b i r u i n d m o a r t e ap r i n n v i e r e ie g o i s m u lp r i n c o m u n i u n e . S e m n u lc r u c i i ,a s u m a tc ug e s t u l n c h i n r i i ,a t i n g e d e o p o t r i v c o r p u l i s u f l e t u l , s u p r a u n i t e n t r oe x i s t e n c a r eei n d i c a t s u bn u m i r e ad et r u p , t r u p u l p e r s o a n e i n i n t e g r a l i t a t e ae i . D a r a c e s t t r u pf a c e , l ar n d u l l u i , p a r t e d i n t r o u n i t a t e m a i a m p l i m a i p r o f u n d , c a r e e s t e T r u p u l l u iH r i s t o s ,T r u p u ll u m i i ia lv e n i c i e i .L i t u r g h i a i d e z v l u i e n a c e s t p u n c t o s e m n i f i c a i e o n t o l o g i c m a x i m , r i t u a l u lf i i n dm i c a r e ar e c u r s u l u ip e r p e t u ul ao r i g i n e , a n t r e n n d c u n o a t e r e a it r i r e a n t r o c i r c u l a r i t a t e a n t i e n t r o p i c ,p r i nc a r ec u n o a t e r i l ep a r i a l et i n ds p r e u n i f i c a r e ,i a ru n i v e r s u lr e p r e z e n t r i it i n d es a t i n g i c o n i c i t a t e a , e u h a r i s t i af o r m e i . L i t u r g h i au n e t ee s t e t i c u l c u e t i c u l n t r o s u p r a t r i r e m i s t i c ,d e a s e m e n i c o m p a t i b i l i z e a z s i m i r e a c u g n d i r e a . D u p c d e r e t i mc s i m i r e a s e c o m p o r t , d e r e g u l , c a i c u ma r f i o a r b , c r i t e r i u l s i m i r i i f i i n d , a d e s e a , s i m i r e a n s i , m a i p r e c i s , p l c e r e a p e c a r e f i i n a or e s i m t e f c n d u n l u c r u s a u a l t u l . P e a c e s t t r a s e u a b s o r b a n t , d i s c e r n m n t u l s u c o m b ,m i n t e as ec o m p l a c e n ai g n o r ac a u z e l e i c o n s e c i n e l e u n u i a c t . T r a g e d i a c d e r i i a m o d i f i c a t t r o p o s u l l u m i i , d e t u r n n d s e n s u l p l c e r i i , p e n t r u c a a c u ma f o s t p r o i e c t a t o r i g i n a r p l c e r e a p r i n s i n e a r e u n s e n s , u n s e n s l e g a t d e a d e v r , n s , a p l i c a t f a l s , e a d e v i n e of g d u i n f a l s ,o s e m n a l i z a r e ng o l ,u n i d o l . n C n t a r e a C n t r i l o r n i s er e s t i t u i es e n s u l s i m i r i i p r i nr e o r i e n t a r e a f e r i c i r i i s p r e a d e v r , r e u n i n d f o r m a c u s u b s t a n a . O m u l , c u m e n i r e as ad e h o t a r , eu r m t o r a l l u i H r i s t o s , p u r t n d c r u c e ap c a t e l o r im o t e n i r i l o r , n a i n t n d m p o t r i v a v n t u l u i . A c u mp u t e m n e l e g e m a i b i n e m e n i r e a o m u l u i n c o s m o s . P r i n t e l eG h e l a s i es ar e f e r i t nm o ds i s t e m a t i cl a e x i s t e n au n u i l i m b a j a l s u f l e t u l u i , a l c t u i t d i n c u v i n t e c a r e t r a n s c e n d i d e i l e d i s c u r s i v e . C u v i n t e l e s e v d p e n t r u c e l e a up a r t e d e r e a l i t a t e , p e c n di d e i l e s u n t g n d i t e i s u n t s u p u s e n d o i e l i i . C u v i n t e l es u n t p e c e t l u i t ed eb u n m i r e a s m ,d ea r o m a t e l eD u h u l u ip u r t t o rd ep r e z e n . F a p t u lc o m u le s t e m a ip r e s u s d e c r e a i e , u n s t p n i t o r , a c e a s t ai m p l i c , a f i r m a u t o r u li s i h a s t , n a t u r a s a d e s l u j i t o r a l n t r e g i i e x i s t e n e , r e s p o n s a b i l i t a t e a l u i m a j o r f a d ec o s m o s u l c a r ec r e t es a us ed i s t r u g e p r i no m .O m u le s t eb u c u r i as a ui a d u lc o s m o s u l u i ( P e u r m e a n t r o p o l o g i c e , p . 2 3 ) .

C h i p u l i c o n i c n a c t u a l i t a t e
P r e f a a t d e . P . S . Mi t r o p . A c a d . D r . I r i n e uP o p a , v o l u m u l C h i p u l i c o n i c . C r o c h i u r i a n t r o p o l o g i c e / R e f l e x i i a l e c h i p u l u i m i s t i c o t e o l o g i c g h e l a s i a n , v o l I . , e d . P l a t y t e r a , 2 0 1 2 , c u p r i n d eos e r i ed es t u d i i c ea uf o s t m e n i t es l u m i n e z em i s t i c a ia n t r o p o l o g i ai c o n i c ap r i n t e l u i G h e l a s i eG h e o r g h e , d e m e r sr e a l i z a t d ep e o p o z i i ei n t e r d i s c i p l i n a r ,d u p c u m ar e m a r c a t n a i n t e c u v n t t o r u l a c e s t u i v o l u m , c ui n t e n i a d e a s c o a t e ne v i d e n n t l n i r e ad i n t r ei s i h a s m i c u l t u r aa c t u a l p e n t r u n t r e g u l c u n o a t e r i i u m a n e ( p . 6 ) . T e m e l e d e z b t u t e d ea u t o r is u n t ,p er n d ,p a t e r n i t a t e a if i l i a l i t a t e a , f u n d a m e n t e l em i s t i c i ic r e t i n e ,s e m n i f i c a i ai c o n i c a c h i p u l u i Ma i c i i D o m n u l u i , n a t u r a c r e a t i t a i n a u m a n i z r i i e i p o s i b i l e , a a c u ms a p r e f i g u r a t a c e a s t a i n t e m e i u l u n o r o b s e r v a i i t i i n i f i c e r e c e n t e ,l o c u lc o n c e p t u l u id e i c o n i c i t a t e np s i h o l o g i e , m o u l i h o t a r u l na n t r o p o l o g i a j u r i d i c . D u p c u ma p r e c i z a t D a n i e l L e m e n i , a c e a s t t a i n af i l i a i e id i v i n e ,c a r ea p a r i n ep a t r i m o n i u l u it e o l o g i e i c r e t i n e ,v ad e v e n ip a r a d i g m a t i c no p e r ap r i n t e l u i G h e l a s i ed el aF r s i n e i( p .1 5 ) .I c o n i c i t a t e a i n ed e r e v e l a i ap a t e r n i t i ia b s o l u t e , p ec a r eo a d u c ec us i n e F i u l d u m n e z e i e s c . n g e s t u l n c h i n r i i , m i n i l e i t o t t r u p u l c a r e i p l e a c f r u n t e as u n t p e c e t l u i t ei c o n i c , d ea c e e ae l e s u n t n e l e s ec an i t ee f i g i is u p r e m ea l eo m u l u i . n c h i n a r e a , n s ,e m a ip r e s u sd et o a t eg e s tl u n t r i c , p r i nc a r e m i n t e a s e c o b o a r ni n i m , n t r u c t c e l e v z u t e t r e b u i es s ep t r u n d d ec e l en e v z u t e ,f c n d u s e r e c e p t a c u l u l l o r . Me n i r e a n t r e g i i c r e a i i e s t ed eao f e r i r s p u n sd em u l u m i r eC r e a t o r u l u i . C i n er s p u n d ea s t f e l , d e p a r t e d e a i p i e r d e i d e n t i t a t e a , i r e g s e t e c h i p u l d i n t r u o r i g i n i . no m ,n a t u r a ic a u t c h i p u l ,a s p i r n ds p r e u m a n i z a r e ,d u p c u mo m u lt i n d es p r e n d u m n e z e i r e . D a c n up r i v i ms p r ec e i l a l i c ud r a g o s t e , n un ep u t e m o g l i n d i , n up u t e m f i , na u t e n t i c u l s e n sa l c u v n t u l u i .

1 6

c h i p u li c oni c na c t u a l i t a t e
O mu l i c o s mo s u l c r e a i i i n s e p a r a b i l e nc a r t e ad ei n t e r v i u r i P eu r m ea n t r o p o l o g i c e , p r i n t e l eG h e l a s i e i ae x p r i m a t r e z e r v as e r i o a s f a d e o p i n i i l ea v a n s a t ed eA l . K a l o m i r o s nc o n t r o v e r s a t as a l u c r a r e S f i n i iP r i n id e s p r eo r i g i n i l eo m u l u i i c o s m o s u l u i ( e d .D e i s i s ,S i b i u ,1 9 9 8 ) .D u p s o c o t i n a a u t o r u l u i g r e c , np a r a d i s a n i m a l e l e e r a ut o t c a i c e l e d e a s t z i , c a r n i v o r e i m u r i t o a r e , i n u m a i ng r d i n ar a i u l u i e r a ud e a l t c o n d i i e . B i b l i a , d i m p o t r i v , v o r b e t e r s p i c a t d ei n e x i s t e n am o r i i ,c o n f o r m m e s a j u l u id i nG e n e z r e f e r i t o r l at r o p o s u l o r i g i n a r c a r a c t e r i s t i c n t r e g i i c r e a i i , t o a t b u n . na f a r d ef a p t u l c o p i n i al u i K a l o m i r o s s e d o v e d e t e n e t i i n i f i c , m o a r t e a i n e m u r i r e a n e p u t n d f i f e n o m e n ea l t u r a t e ,m a n i f e s t a t e na c e l a ie c o s i s t e m , t o p o l o g i c u n i t a r , f e n o m e n o l o g i a , m a i a l e s , a r e c u v n t u l e i g r e ud es p u s na c e a s t p r i v i n , n t e m e i a t p ee v i d e n e l e i n t e r i o a r e . O m u l a l c t u i e t e o u n i t a t e c u l u m e a , a s t f e l n c t i n t e n i o n a l i t a t e au m a n p e n e t r e a z t o to r i z o n t u l ,m a i a p r o p i a ts a um a i n d e p r t a t ,f i i n dt e m e i u lu n i t i il u i . P r i n i n t e n i o n a l i t a t e , e x t e r i o r u l d e v i n e s o l i d a r c u i n t e r i o r u l , a s t f e l n c t o m u l n up o a t ej u d e c a nc h i p m p r i t l u m e a r u p t d e e l n s u i , d e d e s t i n u l s u . P r o i e c i u n e a s i m p a t e t i c , e m p a t i a ,c o m p u n s i m f o n i c l u m e a i d e a l a v i e i i . Mo a r t e a c e l u i l a l t e i m o a r t e a m e a . E un up o t t r i n p a c e d a c c e l l a l t o r i c a r e a r f i e l , of i i n v i e s u f e r l n g m i n e . F e r i c i r e a , d a c e x i s t , e x i s t p e n t r u t o i , p e n t r u c t o ic e i l a l i f a c p a r t e id i n l u m e a m e a . R e l a t a r e a l u i K a l o m i r o s i g n o r t e z a f e n o m e n o l o g i c f u n d a m e n t a l ,a c e e aac o n t i i n e i l u m e ,m a n i f e s t a r ea c o n t i n u u m u l u i i n t e n i o n a l , c a r eet o t o d a t i u np r i n c i p i u e s t e t i cd eb a z ,c e la lp r o i e c i u n i is i m p a t e t i c es a ua l c o r e l a t i v u l u i o b i e c t i v . na r t s e a f i r m c o n d i i a o b i e c t i v c a f i i n du nc o r e l a t i vn e c e s a r a l s t r i i d e s u f l e t , a s t f e l n c t s i s t e m u l o m l u m e e s t e v z u t c a oc o n s t r u c i e c e s e m i c s i m u l t a nc ua m b e l es a l ec o m p o n e n t e . M n t u i r e ao m u l u i i m p l i c m n t u i r e a n t r e g i i l u m i . H r i s t o s , T r u p u l l u m i i i a l v e n i c i e i , n u l a s p r i n i n t e n i a S a d i v i n n i m i c n a f a r a S a , p r a d m o r i i . N u t i i n ae m p i r i c , i n e v i t a b i l l i m i t a t , a n c o r a t n t r u nm o m e n t a l t i m p u l u i , c i t i i n e l e s p i r i t u l u i r s p u n dd ea c e a s t v i z i u n e ,s u b n t i n s d ei m a g i n a i a c r e a t o a r e a f e c t i v i p e c e t l u i t d e oi n t u i i e m i s t i c . O m u l a r e n e v o i e s s e p r o i e c t e z e n i n f i n i t , c u p r i n z n d u l i f i i n d c u p r i n s d e a c e s t a . P r i n t e l eG h e l a s i eac r i t i c a t c o n s u m i s m u l , f o l o s i r e a n a t u r i i d ec t r eo mc au na b a t o r a l f o r e l o r s a l e . N a t u r ae m e n i t s f i e a s e m e n i u n u i d a r , a d u s D o m n u l u i c um i n i l e o m u l u i , n u s p r e m o a r t e , c i s p r e v i a . C c i o r i c e e s t e d r u i t D o m n u l u ie v i u . Mo a r t e a i m p l i c m o a r t e ad o r i n e l o r e g o i s t e , o p r i r e a c o n s u m u l u i d i s t r u c t i v i h r n i r e a p o s i b i l c a op a r a d o x a l d r u i r e , c a or e n u n a r e i n f i n i t c o m p e n s a t d e h a r . F a d e c e l e a l e l u m i i o m u l n u p o a t e s f i e o r i c u m , c i c u d r a g o s t e i f r v t m a r e , d e c i c u h o t a r o p r i r e d e s i n e . i f a d e s i n e n s u i , n v i a a o b i n u i t , o m u l e s t e u n p e r m a n e n t h o t a r o p r e l i t e , c as n uf a c c e e ac e l v a t m ( O m u l , H o t a r u l d e T a i n , e d . C o n p h y s , R m . V l c e a , 2 0 0 1 , p . 6 9 ) . D i a l o g u l , c o n d i i e a p c i i P r i n t e l eG h e l a s i eG h e o r g h eaf o s t u ni s i h a s t , u n v e r i t a b i l o ma l p c i i . P a c e ai s i h a s t u l u i n ueoa c h i z i i e u o a r , n t r u c t n ua r en i m i cd e af a c ec uc o m p r o m i s u l , c u a c e l s p i r i t c l d i c e l r e p u d i a t d e c u v i n t e l e E v a n g h e l i e i . C o n d i i ap c i io c o n s t i t u i ed i a l o g u l ,r e c u n o a t e r e a i d e n t i t i ic e l u i l a l t . I s i h a s m u ln ue s t et r i r ed et i p m o n o l o g , c i r e p r e z i n t u n d i a l o g n t r e d o u r i t u a l u r i c a r e s e p o t e n e a z r e c i p r o c . D u m n e z e u n u e s t e n e m i c a t u l a b s o l u t , c ie s t et o tu nV i u ,c a r ed i a l o g h e a z c uv i u ln o s t r u . D u m n e z e u n s u i t r i e t e n c r e a i e . D u m n e z e u n u c r e e a z oc r e a i e m e c a n i c , i e i t nm o dp a n t e i s t d i nS i n e , c e s e m e n i n ep r i nE l d el as i n e , c i d n a t e r eu n e i c r e a i i v i i , or e a l i t a t ep a r t e n e r ( D i a l o g nA b s o l u t , e d . P l a t y t e r a , B u c u r e t i , 2 0 0 7 , p . 9 5 ) . A s t f e l , c r e a i a n ue s t e u ns i m p l u m e c a n i s md e r e f l e c t a r e a t a i n e i d u m n e z e i e t i , c i e s t e o t a i n c r e a t v i e , c a r er s p u n d e nm o d u l p r o p r i ud ec r e a i e ( i d e m , p . 8 6 ) . nc o n c e p i ap r i n t e l u iG h e l a s i e ,c r e a i ae s t eo t r e i m ec r e a t : n g e r i ,n a t u r ,o m ,c ao r e a l i t a t e c o m p l e t , c uf i i n i e n e r g i i d ec r e a i e( i d e m , p . 2 7 6 ) , n e p u t n de x i s t ae n e r g i if r f i i n ( i d e m ,p .2 7 7 ) . S e v o r b e t e d e o i m p l i c a r e d e o s e b i t a F i u l u i , n ua t t n a c t u lc r e a i e ic ea p a r i n eT r e i m i i ,c t nf i i n i a l i t a t e a c r e a i e i ( Mi c d i c i o n a r d e i s i h a s m , C o l . I s i h a s m , 1 9 9 3 , p . 3 7 ) , c c i t o a t c r e a i a e i c o n o f o r , p u r t t o a r e d e c h i p a l l u i H r i s t o s O m u l , D u m n e z e u n t r u p a t ( i d e m , p . 5 5 ) . D u p m o d e l u l D u m n e z e u l u i c r e t i n i c o m p l e t n E l n s u i i na f a r d e s i n e , n e l e s d e o p o t r i v c a T r e i m e f i i n i a l ( F i i n t r e i m i c ) i c a h a r ( e n e r g i i d e f i i n ) , e s t e c o n c e p u t c r e a i a , ac r e i r e a l i t a t ec o m p l e t e s t ed a t n i s e s p u n e d e c o e x i s t e n a s u f l e t u l u i i c o r p u l u i , a f i i n e i i a e n e r g i i l o r . D u p c d e r e , n u m a i s u n t e mi n t e g r a l i t a t e a f i i n e i i ae n e r g i i l o r nu n i t a t e , c i l s ml o cd r a m a t i c e i r u p t u r i n t r e f i i n i e n e r g i i ( D i a l o g n A b s o l u t , p . 2 7 3 ) . Os c n t e i ed i nC u v n t u l L o g o s e s t e a r h e t i p u l c r e a t o r a l u n e if i i n e ( i d e m ,p .1 2 8 ) ,a s t f e l n c tc r e a t u r i l es e n r u d e s c n m o d r e a l c u D u m n e z e u p r i n a c e l e c u v i n t e l o g o s c es e n t r u p e a z no r i c es u f l e tc h e m a tl ae x i s t e n .

C a d u r d i I . G .

1 7

c h i p u li c oni c na c t u a l i t a t e
T r u p u l , t e mp l ua l D u h u l u i S f n t C o n t r a z i c n dp u n c t u ld ev e d e r ea n t i c ,r e l e v a n a e x i s t e n e ic o r p o r a l e i ,m a im u l t ,p r e s t i g i u la c e s t e i a , s u n tv z u t ed ep r i n t e l eG h e l a s i ed i np e r s p e c t i v au n e i a n a l o g i i f u n d a m e n t a l e , c e a n t r e c r e a t i n e c r e a t . D u p c u m D u m n e z e uc aF i i n en e d e s p r i t d eH a r , R a i u n i l es a l e n e c r e a t e , t o t a s t f e l c o r p u l , r a i u n e c r e a t , n u m i t u n e o r i h a r c r e a t , n s o e t es u f l e t u l c r e a t . H a r u l , n i s es p u n e , r e f l e c t m i c r i l ef i i n e i , f i i n dc aos t r l u c i r en s c u t d ea c e s t e a . A c e s t t e r m e nc o m p a r a t i v , s t r l u c i r e a , n us er e d u c el ao s i m p l o r n a m e n t a i ep o e t i c . E lem e n i ta i c is r e i n a t e n i ah e r m e n e u t u l u i nc e l m a i s e r i o sm o dc up u t i n . S t r l u c i r e as u g e r e a z r e v r s a r e af r u m u s e i ig r a t u i t e , m p l i n i r e a u n u i a c t d e d r u i r e , p r e s u p u n n d o p r o i e c i e i o p e r s p e c t i v a r e m u l t i p l e , o a m p l i f i c a r e d e i m a g i n e , t r a n s m i s c up u t e r e al u m i n i i , l ad i s t a n . C ua s t aa ma t i n s , d e j a , m i e z u l p r o b l e m e i . E n e r g i ac a s t r l u c i r e n u n t e m e i a z f i i n a , e a d o a r o r e f l e c t , s e c o n s t i t u i e c a o p r o i e c i e n m u l t i p l e p l a n u r i a f i i n e i n m i c a r e i n d e s c h i d e r ed i a l o g i c .A c e a s t i n t u i i ec o n t r a z i c ed e j a s e n s u l p s i h o l o g i c c z u t a l c o r p u l u i , a c e l a d e a f i t e m e i u l s a u c a u z ad e t e r m i n a n t ae p i f e n o m e n u l u in u m i ts p i r i t . D i m p o t r i v ,c o r p u le s t ee la u r af i i n e i ,p o d o a b ae ic u m e n i r e , a a d a r , e x p r e s i v , a c e e a d e a c o m u n i c a f i i n a , d e a o m p r t i i n a c e a s t m o d a l i t a t e s p a i u l u i c o m u n i o n a l u n i v e r s a l , d e v e n i t p r e f i g u r a r eae u h a r i s t i e i . F i i n af c u t m e m o r a b i l a s t f e l i m p l i n e t e d o r i n a d e a f i p r t a l a c n t a r e a v e n i c e i p o m e n i r i nl i t u r g h i a m e m o r i e i c o s m i c e , u n d es l u j e t eD u h u lS f n t , n u n t r u i na f a r .C c i a f a r , p e n t r up r i n t e l e , n u n s e a m n d e c t l o c u l u n d e s e a f l p r e z e n i i c e i l a l i , v z u i in e v z u i , c ep o tf i m p r e u n p r i m i t o r i h a r u l u i d u m n e z e i e s c . Av e d e a n c o r p o s t r l u c i r e , u n h a r c r e a t , o i r a d i e r e d i n a d n c , n s e a m n d e j a , c uos u g e s t i er e u i t ,a r s t u r n am a t e r i o c r a i a ,i l u z i a d e t e r m i n i s m u l u i m a t e r i a l i s t , c es u b o r d o n e a z t e o r e t i c i s u b j u g p r a c t i cs u f l e t u l e x i s t e n e i f i z i c ec ua s p e c t m a s i v i d o m i n a n t . C a o l u m i n d i n l u m i n , a a a f o s t p r o i e c t a t c o r p u l s e x i s t e nc h i po r i g i n a r , p a r a d i s i a c , m p r t i n d p r i n s i n e , d a r n u s t r i c t d e s p r e s i n e , u n m e s a j i c o n i c , d i a l o g i c ie u h a r i s t i c ,u nm e s a jc o n t r a ro r i c r u if a c t o rd e c o n s t r n g e r e e x e r c i t a t a s u p r a l i b e r t i i s p i r i t u a l e . I a t c u m c o r p u l i p o a t er e t r a g es e n s u l c u r e n t d ep o v a r , d e v e n i t l u m i n , c a u n i s o n s u f l e t e s c . D a r n e l e s u l n s u i a t r i b u i t n o i u n i i ns i n e d e c o r p t r a n s c e n d er e a l i t a t e as t r i c t m a t e r i a l , nm s u r a nc a r e i d e n t i f i c mc o r p u l c uor e a l i t a t em a i a m p l , e n e r g e t i c . P r i n t e l e G h e l a s i e a v o r b i t a s t f e l d e o e x i s t e n c o m p l e x , d e n a t u r e n e r g e t i c , l a c a r e p a r t i c i p d e o p o t r i v , c u u n r o l d e c i s i v , i m i n t e a . Mi n t e a i c o r p u l f o r m e a z o u n i t a t e , u n s i s t e me n e r g e t i cd i s t i n c t d es p i r i t , d ef i i n . E x i s t a s t f e l e n e r g i i d e t i p i n f o r m a t i v , d e t i p s e n z i t i v i d e t i p f o r m a t i v i f u n c i o n a l l a n i v e l o r g a n i c . R a i u n i l e s e n z i t i v e i n d e v i a a c o r p u l u i , ic aa t a r ed ep l a n u lm a n i f e s t r i ie n e r g i i l o r . P l a c at u r n a n t am i n i i d ov a l o a r es a ua l t ae x i s t e n e i , l u c r u r i l o r p e c a r e l e p o a r t c u s i n e , p r i n m o d u l d e m i c a r e id ei m p l i c a r e ns e n sm a t e r i a l i s ts a u ,d i m p o t r i v , r e s t a u r a t o r s p i r i t u a l . Mi n t e a p e r v e r t i t e c e a c a r e , nf o n d , s e d e s p a r t e d e s u f l e t i , a s t f e l , d e t e r m i n r u p e r e a l e g t u r i i d i n t r e m a t e r i e i s u r s a V i e i i nD u m n e z e u . nc o n s e c i n , t i n z n d s d e v i n o e x i s t e n p r i n s i n e i p e n t r u s i n e , c o r p u l a j u n g eo r e a l i t a t el i p s i t d es t r l u c i r e ,p r a d m o r i i , e n t r o p i e i g e n e r a l i z a t e . n a c e s t t i m p , s u f l e t u l c z u t t o t m a i n u m b r p a r e a f i n c e t a t e x i s t e n a p r o p r i e i s u b s t a n i a l , f i i n d n g r o p a t n t r o m a s g r e g a r d e s e n z a i i , c a r e n u m a i l u m i n e a z p en i m e n i , p e n t r uc ns p a t e l el o r s ea f l u n c a d a v r u i n i m i ca l t c e v a . C o r p u l t r i m i t et o t s p r ec o r p , a t o m u l s p r e a t o m , n t r u nc e r c v i c i o s c a r e s e a m n c uu n l i m b a jf r r e f e r i n e ,f r m e s a j ,d i nc a r ea b s e n t e a z s t r u c t u r av e r t i c a l . E s t ec h i a r t r a g e d i ae t e r n e i r e n t o r c e r i f r s p e r a n C o n c l u z i i I s i h a s m u l s e v r e a a f i o c a l e d e a r e c h e m a m i n t e a n i n i m , u a d e a c c e s s p r e s u f l e t . P r i n h a r r a i u n i , n o i p u t e m t r a n s c e n d e c o r p u l s p r e s u f l e t ( i d e m , p . 1 2 4 ) . P r a c t i c ai s i h a s t , r u g c i u n e a , l i t u r g h i a , e x p e r i e n ai u b i r i i , a c o m u n i u n i i u n i v e r s a l e , i s p u n a i c i c u v n t u l l o r . D e f a p t , c o r p u l p o t e n i a l t e m p l ua l D u h u l u i S f n t a r en e v o i e i m p e r i o a s d et r a n s f i g u r a r e ,d eaf ii a r is t r l u c i r e a s u f l e t u l u i , e x p r e s i a t r a n s c e n d e n t u l u i c r e a t i i n t i mc o m u n i c a n tc uN e c r e a t u lc e la t o t i i t o r .D i a l o g u l na b s o l u t r e p r e z i n t s e n s u lv i e i i ,a f i r m p r i n t e l e G h e l a s i e .

1 8

P i r mi t h i

P i r mi t h l ua u n l u i o mh a i l e a d z

T a h a e a r a n o a r , t u n h o a r , u n o m m u l t u h a i l e a d z . D i h a i l e a d z t s i s h i e a r a , n i m s h c t u r a d i n g u r n u s h u c i u m i n a .H o a r a t u t ,d u p u t s iv i d z u c h a i l e a d z l u n u a r it u u m u t is a c a t s d il u c r u ,s a p u f u s i r s l ua s p i n d z u r t as n us l j e as h a l t s d u p ue l , s a g i u n g h a i l e a d z . A l e a p s i r d o i b r b a t sm ag i o n j , s d u s i r l ac a s a a h a i l e a d z l u i , l u a r c a r c a p i v a r a t u v l t u c a r o t s a t r a s d i b o i s h n c h i s i r t r l o c l u d i a s p i n d z u r a r i . A s h i e a r a t u a t s e l c h i r o . C a l e a s a n d m s i r c u u n p a i t o n t u c a r i s h i d e a u n c h i h o a n j i . C h i h o a n j i a s h a r c o c l j i l j t u c a r o t s , m u t r i l a h a i l e a d z , l j s i p r u c a l n d z i d s h l j n t r e a b c u n j i l p i d o i l j i n i c u c h i r i : O a m i n j b u n j , c u m v e d m i n i , o m l ud i t c a r o t s e a s t i l n d z i d m r a t l u , s h i v a h i , l ud u t s e t s l a v r y i a t u r s l u y i t r i p s e a s c . A a a . . . n uc h i h o a n j e , c ul j i r t a r i ! Maa e s t ue a s t i u n h a i l e a d z c u mn u a r i a l t ut ud u n j e a u s h l ud u t s e m s l u s p i n d z u r m , s a s c a p h o a r a d i u n h a i l e a d z . E , l i o a m i n j b u n j , g r i m u l j e a r e a a s p r e a t . E a s t i a m r t i i , m r a t l u , s m o a r c a u n c n i ! Ma g h i n i d u t s e t s l u l a m i n i t u a v l i i , p i o h t u , i u s v e a d i c i u f l i c h e a a m e a . I o a m a c l o u n a m b a r i a m p l i n c u p i s c u r i , a s h i , t i d z l i x e a n i . S m c s h e ln d a u ,c n u im a r ic h i a r d i r i ,s b n e a d z ,n i p u t u t l u ,c d e ! ,v a s n a g i u t m u n a l a n t u . A v d z ,h a i l e a d z e ,t s is p u n ic h i h o a n j i a ,c v at ib a g t uu n a m b a r im p l i n c up i s c u r i ? ,g r iu nd ie l j . B o b o b o . . . t s i t i h i t i a g u d i , c t s f u d i c a p ! A n s a r i i r u s h i s h b a s h i l j m n a a c h i h o a n j i l j e i , c t i a s c p d i m o a r t i , c v a s f a t s a v e a r i s h c l j s i f e a t s i n j i l d i t i n i ! N o i m i n d u i a ms t i s p i n d z u r m s h n s , c us u f l i t l ub u n , t s d a m c a r i s h d u r n j a r i , s b n e d z c a v a r a p s h e . Ma r i l u c r u e a s t i s l j s i f a c n j i l a v r n u i d i t i n i s h i s t i h r n e a s c c a u n y u m a r . G h i n i d z t s i z b o r l uc b o i l j i p o a r t s h c a l j i m c . A i d e , d l j g i u i a p i a c h i h o a n j i l j e i , v a n e d z i c n u ? C n u v a s h c h i a r o a r a c u t i n i . P i s c u r l i s u n t um u l j i a t i ? , n t r i b h a i l e a d z l uc ug i u m i t a t i d i g u r , s n us p i d i p s e a s c s h n us d e a d i d i t l o c . L u a v d z s h i , m u s h e a t c h i h o a n j i ? , g r i u n l u d i e l j . N t r e a b m a s h i b p i s c u r l i m u l j a t i . B o b o b o , m r a t ad i m i n i , s n j i r m u l j e a r e a . S a v d z s h i s n up i s t i p s e s h t s !E l n up o a t i s i s h l j m o a l j i ? A v d z s h i , c u s h u r i ? V a t s m o l j s i n g u r p i s c u r l i i c n u ? N u , g r i h a i l e a d z l u . D u t s e t s l u i u n c h i s i t ! T s i a h n t n j i l t i u n p a l j h a i l e a d z . T i n i h i i b u n , m a n u f a t s i s a s p a r d z o r d z u l p i p a t i , g r i u n d i e l j . V e d z g h i n i c n u l u d u t s e m l a s p i n d z u r a r i m a s h t as n f t s e m d i l u c r us h i s n a d r ma m r t i i . T u t h o a r av r us l ua g i u t , t a h as a d a r o m , m an ua i c uc a r i . N u v e d z c a m p u t i l o c l u s u m e l ? N u a i t i t s i s t s b a d z m i n t e a c u u n h a i l e a d z . A t u m t s e a a c h i h o a n j e i l j v i n i a g n o s d i e l s h g r i : O a m i n j b u n j i , f t s e t s c u mv a D u m n i d z ! D u p u t s i p i s t i p s i r c n u s f a t s i o m , l u d u s i r i u a p u f u s i r d ip r o t as h l us p i n d z u r a r .S h m e a ,a s h i c u a s h i , a s c p h o a r a d i u nh a i l e a d z s h h a i l e a d z l ud i h o a r . S n c h i s e a s c s h a l t s h a i l e a d zt ua t s e ah o a r , m a s l j t s n c u r a u a .

D i t c a r t e a P i r m i t h i , d i I o n C r e a n g , a d u s i p i a r m n e a s h t i d i D i m c i uT o d i c , E d i t u r aaS u t s a t l j e i C u l t u r a l A r m n e a s c , 2 0 1 3

1 9

T up r u i s t a mi
Me s l u a e s t u u t i n j i s i mS i m o n a H a l e p . E a s a m i n t t u2 7d i y i s m c i u n1 9 9 1 , t uu n f u m e a l j d i a r m n j t s i b n e a d z C u s t a n t s a . E a s t i f e a t a a l S t e r e H a l e p t s i a r i u n c s h i r i i ( u n f a b r i c d i l a p t i ) . A h u r h i s a g i o a c t e n i s d i l a i l i c h i a d i p a t r ua n j . A g i u m s i s a d a r p e r f o r m a n t s s ht u m a i 2 0 1 2 f u p i n a i m a b u n p o z i t s i i d i t t u t c a r i e r a a l j e i , n u m i r l u 3 7 d i t n a i m a b u n i 1 0 0 d i g i u c t o a r i d i t e n i s d i t l u m i . E a s t i n a i m a t i n i r g i u c t o a r i d i t e n i s t s i r e p r e z i n t R o m n i a . T o r ae aa g i u m s ip il o c l u3 2 WT A( Wo m e n ' s T e n n i s A s s o c i a t i o n S u t s a t a a G i u c t o a r i l o r d i T e n i s ) s h a m i n t s m b t , 1 5 d i c i r i s h a r , t u r n e u l u d i l a N u r n b e r g ( t uG h i r m n i i ) .E as a l u m t t uf i n a l c us p o r t i v a g h i r m a n A n d r e aP e t k o v i c , l o c l u1 0 3WT As hi ul o p i s u p r c u s c o r l u 6 3 , 6 3 , d u p u u n s i h a t i s h g i u m i t a t i d i a g i u c a r i . S i m o n a f u f i n a l i s t s h l a F e s , t u 2 0 1 0 s h i 2 0 1 1 , s h i B r u x e l l e s , t u2 0 1 2a m a a e s t ue a s t i p r o t l ut i t l uWT A d i t c a r i e r , a m i n t a t l a t u r n e u l u d i N u r n b e r g . T u d i p i s i t a am e c i l u iS i m o n aa s p u s it ip r e s : E a s t iu nb u n a m i n t a t i c t i m i n i s h a e s t u e a s t i u n t u r n e u m u s h a t . N u a r i s a g r s h e s c up u t e sa e s t a .A n d r e am i a r ia n c h i s i t R o m n i a , a o a s h n d o i a n j , s h h i u h r s i t c a d z p u t u i s u a z v i n g ua o a . A g i u c m u l t ug h i n i s ht r i c u mm u l t ub u n . E a s t i u n d u c h e a r i t e an i p i s t i p s e a r i s a m i n t up r o t l ua m e u t i t l u WT A . T u i d y e a s t m n , s m b t , 2 2 s i c i r i s h a r S i m o n a H a l e p a m i n t d e f t i r l u t u r n e u d i t c a r i e r a a l j e i , t u r n e u l u d i ' s H e r t o g e n b o s c h , i u s a g i u c c o n t r a a l K i r s t e n F l i p k e r s , t s i a c a t s l o c l u2 0WT A . H a l e pa r i g i u c a t s h a l t i o r i c o n t r aaa l i s h t e i g i u c t o a r i b e l g i e n e , u n o a r t u2 0 1 0 ,

S i mo n a HA L E P

l a c a l i f i c r l i d i T o k y o s h a l t o a r l a s e m i f i n a l i l i d i F e s , t u 2 0 1 1 . L aa e s t i g i o c u r i , t u t S i m o n af ua t s e at s i a m i n t . A s h i s f a t s i c S i m o n a e a s t i p r o t a g i u c t o a r i d i t e n i s d i R o m n i a , t u a t s e l j d i t s o n i y i n g h i t s a n j , t s i a m i n t d a u t r o f e e , u n d u p u a l t u , m a s h t u u n s t m n . N i c a m a m u l t a x i i s p u s i t i a t s e a c p u t u d i a m i n t p i d a u l o c u r i d i g i o c a h o r y e a :p iz g u r l a N u r n b e r g s h p ii a r b l a ' s H e r t o g e n b o s c h . S i m o n a a m i n t d z a t s i g i o c u r i u n d u p u a l t u ,t s i n t s id ie a l ip iz g u r s ht s i n t s ip ii a r b . T u d e f t i r l u t u r n e u , d i l a ' s H e r t o g e n b o s c h , S i m o n a s a l u m t c ug i u c t o a r id it e s id i t l u m e aat e n i s l u i :t u r l u2c u i t a l i a n c aR o b e r t aV i n c it s ie a s t il o c l u1 1 WT As ht u s e m i f i n a l c us p a n i o l a C a r l a S u a r e z N a v a r ot s i e a s t i l o c l u 1 9 WT A . T s h r i s t u s i mt i a n a m e a t s i n ua d u t s s ht s u r m c t c a m a m u l t i t i t l u r i a h t r i t a s n h r s i ms h n o i d e a d u n c u t i n i !


I a n u l a G h e o r g h e

e v e ni me nt u
C l j i m a r i F e s t i v a l u I n t e r n a t s i o n a l d i P u i z i i A r m n e a s c C o n s t a n t i n B e l i m a c e , 2 0 1 3 S u t s a t a a S c r i i t o r l o r s h i A r t i s h t s l j A r m n j d i t Ma c h i d u n i i S c o p i a , l jc l i s e a s h t ip o e t s l ja r m n jd ii u t s i d o , s l j e ap a r t il ac o n c u r s l ud i s h c l j i st ip a r t i t s i p a r il a F e s t i v a l u I n t e r n a t s i o n a l d i P u i z i i A r m n e a s c C o n s t a n t i n B e l i m a c e , 2 0 1 3 , t s i v a s t s n d i l a 1 82 0d i s u m e d r u , S c o p i a t u Ma c h i d u n i i . P o e s t s l j i t s i v o r s l j e a p a r t i l a f e s t i v a l , s p i t r e a c 2 p u i z i i , s h c u r t b i o g r a f i i s h i u nc a d u r . P o t s p i t r e a c s h i l u c r r i t i s i m p o z i u m l u C u l t u r a s h i t s i v i l i z a t s i a a r m n e a s c p i t e t i l i . L u c r a r e as n uh i b m al u n g d i 3 p a g h i n i .C n t i t s l is h il u c r r l is p i t r e a c p il i m b a a r m n e a s c s h i e n g l e z . C l i s i ms h i c t i u np o e t d i a l a n t i l i n a t s i o n a l i t t s , c u md i tMa c h i d u n i ia s h is h id ia l t it s r i . C o n c u r s l ui d i s h c l j i s d i l a1 7d i c i r i s h a r p n l a1 7d i a l u n a r , 2 0 1 3 a n l u .

D z l i l i a C u l t u r l j e i A r m n e a s c 1 82 0d i s u me d r u , 2 0 1 3 , S c o p i a Ma c h i d u n i i
L u c r r l i p i t r i t s e t s l i p i e m a i l a d r e s a : s s a a m @t h o m e . m k s h i a d r e s a a l i S S A A M L a z o Mo s k o v 2 / 4 6 . 1 0 0 0 S k o p j e R . Ma k i d n u a ( t i F e s t i v a l u C o n s t a n t i n B e l i m a c e ) . T i p a r t i t s i p a r e aap o e t s l o rl am a n i f e s t a t s i a , d u p u c o n c u r s l u c a f i u n v a s h i b i n f o r m a t s t i c o n d i t s i i l i s h i a l a n t i l u c r i . C o m i t e t l ua l i S S A A M, v a s d a h b a r i p i t m e d i u n i l i e l e c t r o n i t s ic ac u m s h il aR e d a c t s i i l ia r m n e s h t s ,t i P r o g r a m as h il o c a l i t t s l ii uv as t s n Ma n i f e s t a t s i a . S S A A M, C o m i t e t l ud iS r b t u r i s e a r ia Ma n i f e s t a t s i i l j e i D z l i l ia C u l t u r l j e iA r m n e a s c t u Ma c h i d u n i i .

2 0

Di anoc i

P p n j l j a n o s h t s

C a d u r a d r a t l a Me m o r i a l u l D u r e r i i d i S i g h e t t s i a s p u n i r e z i s t e n t s a a n t i c o m u n i s t d i D o b r o g e a t s i e a r a t s n u t , a p r o a p e a t u t , d i a r m n j .

: a m i o N a d i r i m i tf c a t n o C m o c . l i a m @g a m i o n . a d i r i m i f

0 3 6 8 3 4 3 N2 S S =I ) i t e r u c u B ( a m i o N 0 3 6 8 3 4 3 2 L N S S I

S-ar putea să vă placă și