Sunteți pe pagina 1din 1134

TIBERIUS CUNIA

DICTSIUNAR A LIMBLJEI ARMNEASC


(di-aoa sh-vr 100 di anj) dup dictsiunarili T. Papahagi, S. Mihileanu shi I. Dalametra sh-cu turnarea-a zboarlor armneshti tu limbili rumneasc, frntseasc shi inglizeasc Editsii Timpurar (proschir) Andreu 2008

EDITURA CARTEA AROMN 2010

Dictsiunar a Limbljei Armneasc (nthimiljusit pri zborlu Tr Un Dictsiunar a Limbljei Armneasc tsnut Custantsa, Avgustu, 2008)

dardizari a scriariljei. Ma, cu tuti c s-ari zburt tr-aestu lucru ma multslj anj dit soni, nu s-featsi tsiva. Sh-mini dzc c easti ananghi di un andoilu simpozion. Mini pripun si s-fac un simpozion a curi s-lj dztsem Andoilu Simpozion di StandardiAest easti un prot virsiuni dit un dictsiunar armnescu, zari a Scriariljei Armneasc, iu si s zburasc (i) tr nomurli bitisit tu meslu di-Andreu, 2008. Lj-dzc un prot virsiuni lugursiti buni tu protlu simpozion (tra s-hib confirmati, mash di itia c nu hiu sigur c va s-am chiro s-lu bitisescu dic- aprucheati diznou) shi (ii) tr-atseali lugursiti ma putsn buni (tra tsiunarlu ashi cum lu-am mini tu minti. Cum aest virsiuni poati s-hib alxiti sh-fapti ma buni). Mash c, fr di alt, simpozis-hib tipusit, loai apofasea s-u pitrec prit internet la armnjlji onlu lipseashti s-hib (i) riprizintativ shi (ii) ahndos minduit. tsi vor s-u aib. Sh-ma s-nu pot s-lu bitisescu dictsiunarlu ashi Alt soi, simpozionlu nu va poat s-n duc la un dealihealui cum nj-u va inima, aest virsiuni va poat s-hib tipusit ashi standardizari. Nu va s-cftm nomuri farsi (pirfecti), ma buni; cum easti. Virsiunea ari tuti zboarli shi exemplili dit dictsiuc putsni nomuri suntu dealihea farsi, ma multili suntu mash narlu al T. Papahagi (1974) sh-un parti mash dit zboarli shi buni. Sh-tuti nomurli astsiti Bituli suntu dealihea buni. exemplili dit dictsiunarli al S. Mihileanu (1901) shi I. DalamePrublema-a standardizariljei nu easti mash un di alidzeari di tra (1906). Zboarli nibgati tu-aestu dictsiunar suntu (i) atseali nomuri di scriari; easti ma multu atsea di aprucheari, nvitsari tr cari T. Papahagi nu l cunushtea noima shi (ii) atseali tsi S. shi ufilisiri a nomurlor aleapti, buni i ma putsn buni. Tr Mihileanu li-avea loat dit limba rumneasc (sh-cari nu-ar- apruchearea di nomuri lipseashti ca armnjlji s sh-alxeasc masir tu limba-a noastr, c nu eara ghini aleapti). Tra si s mintea tsi u au adz; lipseashti s-li-aproachi nomurli ashi cum shtib: (i) gramatili , b, c (ch), d (dh, dz), e, f, g (gh), h, i, j, l, p, suntu astsiti la un simpozion, cndu simpozionlu easti riprizinr, s (sh), t (th), v, x, y, z au mash zboar shi exempli loati dit tativ sh-ghini minduit. C lj-arsescu i c nu li-arsescu. Mash dictsiunarlu-al T. Papahagi; (ii) gramatili a, m, n, o, u au zboar cu-ahtari minti s-agiundzi la scriarea standardu. Nu-avem adz shi exempli loati dit treili dictsiunari (Papahagi, Mihileanu, standardizari, c mults scriitori tsi cunushtea nomurli di Bituli, Dalametra); shi (iii) virsiunea dit soni (cndu, va s-hib bitisit) apruchear mash nomurli tsi lj-arsea, tsi li minduea buni; trva s-aib sh-alanti zboar dit dictsiunarili Mihileanu shi Dala- alanti sh-featsir nomurli a lor. Ear-atselj tsi nu li cunushtea metra, tsi-armasir nibgati, tu , b, c (ch), d (dh, dz), e, f, g nomurli, nu cfta s-li cunoasc shi scria mash funetic, dup cum (gh), h, i, j, l, p, r, s (sh), t (th), v, x, y, z. li shtea elj zboarli di-acas, cu alfabetlu tsi lu-avea vidzut la un sh-la altu. Ear prublema-a nvitsariljei nu easti lishoar. NoSISTEMLU DI SCRIARI murli suntu multi, sh-easti greu s-li nvets shi s-li tsnj minti. Dictsiunarlu easti scriat cu nomurli astsiti Bituli, la SimpoziTr-atsea, cititorlu va s-afl locuri iu sh-mini, tu locuri, locuri, onlu di Standardizari a Scriariljei Armneasc dit anlu 1997. am clcat, poati, nomurli di Bituli. Ma nu u feci c mintea tra Dup cti shtiu mini, aesti nomuri suntu singurli tsi s-au fapt s-li calcu; u feci c nomurli di ma njic simasii, di cari mi di-un adunari di-armnj dit tuti craturli, armnj tsi fur alepts nchidicam di cndu-cndu, nu-nj li adutseam aminti ghini, oara di sutsatili dit cati crat iu armnjlji suntu di-a loclui i craturli iu tsi ngrpseam. Ma am ndia c armnjlji tsi vor s shtib cum bneadz adz. Simpozionlu di Bituli fu (i) riprizintativ, (ii) s scrii un zbor, dup nomurli di Bituli, va poat s-lu afl tuahndos shi (iii) cu nomuri astsiti dimucratic. aestu dictsiunar; sh-ashi s-lu nveats cum s ngrpseashti! Fu riprizintativ, c: (i) apofasea tr tsnearea-a unui ahtari Dup 10 anj sh-ma nsus cu scriarea di Bituli, aflai locuri iu simpozion (njic, di vr 30 di armnj nvitsats, alepts di sutsa- mini pistipsescu c scriarea poati si s-fac ma bun sh-c mini tili-a loclui) fu loat di armnjlji tsi vinjir la Cungreslu Interpot s-aduc ndau njits alxiri la sistemlu di scriari a dictsiunarnatsiunal Armnescu di Freiburgu (1996) shi (ii) la simpozion lui. Ma nu vrui s-li fac alxirli singur! Tr-atsea mi dush vinjir vr 4-6 armnj dit cati crat (vr 30 di-armnj, alepts Custantsa la adunarea Dzlili-a Culturljei Armneasc, a 5-a di sutsatili-a loclui; tu-atsel chiro nu putum s-adutsem nitsiun Editsii, 29-31 Avgustu 2008 tra s-mi-adun cu ndoi armnj, sarmn dit Grtsii). Atselj tsi vinjir la simpozion eara tuts oa- ftsem un muabeti bun shi s-videm ma s-putem s-n-aduchim minj nvitsats: filuloyi, scriitori, giurnalishts shi armnj tsi tipu- tr aesti alxiri. Ma nu s-featsi tsiva, c nu putum s-u-avem sea crts armneshti, i lucra la prugramili armneshti di la tili- muabetea ashi cum u mindueam mini. Turnat acas, singura viziuni shi radio. Di sibepea c noi nu-avem un stat armnescu alxiri tsi feci (tsi nu easti un dealihea alxiri) easti atsea cu cari s-lj-aleag armnjlji cari si s-duc la un ahtari simpozion, scriarea general cu ea, tu tuti zboarli tsi au diftongul ia/ea. alidzearea-a lor s-featsi di sutsatili dit cati crat (sutsati fapti di Bgats oar c nomlu di Bituli dztsi c diftongul si ngrparmnjlji tsi-aspunea tu-atsel chiro mari mirachi ti lucrili arm- seashti ea, ma va s-aib exceptsii, la ndau zboar cari tradineshti). Easti dealihea c fur ndoi armnj tsi nu vinjir c nu tsiunal s ngrpsescu cu ia. Nomlu nu dztsi cari suntu aesti putur, shi alts tsi nu vrur s-yin. Bunoar, nu vinjir V. zboar. Papahagi sh-alts armnj dush la sculiili dit Rumnii, li Barba, c nu videa c avem ananghi di un ahtari simpozion, shingrpsescu aesti zboar-exceptsii cu ia. Ma avem sh-armnj ca H. Cndroveanu, tsi pistipsea poati, nu shtiu, c muabetsli va s-Murnu (sh-alts ca el) cari li ngrpsi cu ea. Mini loai apofasea hib mash tr un alfabet tsi el nu lu-apruchea (shi nu-aduchi, ca s ngrpsescu ca Murnu. Tr-atsea, zboarli iarn, iar (adv), poati, c scupolu-a simpozionlui eara ma multu tr ftsearea-a shi ia (intergectsii), mini li bgai tu dictsiunar ca earn, ear nomurlor di scriari, buni tr itsi soi di alfabet!). Muabetsli di la (adv), shi ea (intergectsii). simpozion fur ahndoasi, c: mini lucrai un an ntreg (i) s stu- Tr-atselj tsi nu u shtiu, u-am tu minti ca, trninti, tu virsiunea diedz prublemili di scriari (prublemi aflati, dup anj di tipusiri dit soni, s-adavgu un apendixu tu cari s-aspun (i) nomurli cu crtsli di la Editura Cartea Aromn), (ii) s-aflu cljuri tra s-l cari fu scriat dictsiunarlu shi (ii) un gramatic armneasc. dm di cali (s-li dizligm prublemili) shi (iii) s ndreg un raMulti zboar au dirivati (dit dicljinri shi congiugri) a curi scriportu (carti) di 300-400 di padzinj cu-aesti prublemi (shi ari lipseashti cunushteari di-atselj tsi nu s-agudescu tu crts didizligrli-a lor) pri cari si s nthimiljuseasc discutsiili (muaun zbor, ma di-un dirivat di-a lui. betsli) di la simpozion. Armnjlji tsi vinjir la simpozion shFONTUL CU CARI DICTSIUNARLU EASTI aspusir minduirli tu discutsii apreasi tsi dnsir 6 dzli lundzi SCRIAT LA COMPUTER (di 8-10 shts cati dzu). Nomurli astsiti Bituli fur aleapti Dictsiunarlu fu scriat la computer cu sistemlu Microsoft dimucratic, nu cu vot (c nu-avum ananghi) ma prit consensus (iu, tr cati prublem, sh-dup discutsii apreasi, tuts Word. Fu scriat prota cu fontul Cartea Aromn tsi lufeatsir compromisuri, tra s-aleag un singur nom di scriari). aveam ndreapt mini tr scriarea-a crtslor di la editur, aoa sh-vr yinghits anj, cndu fonturli amiricani nu-avea gramatili Ma nomurli tr cari cilistisir ahts armnj, nu fur aprucheati di scriitori tsi nu fur la simpozion. A c nu lj-arsea, a c nu li cu seamni diacrititsi di cari aveam mini ananghi atumtsea. Shshtia. Cum tsi s-hib, adz nu-avem un scriari standardu shi tora ninga, fonturli amiricani nu au tuti gramatili cu seamni mults scriitori armnj vor si s-tsn un altu simpozion di stan- diacrititsi tsi li am tu fontul Cartea Aromn; sh-un di-aesti

(tu loc di) PROTUZBOR

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

gramati dit soni easti ufilisit tu dictsiunar! (1) Dictsiunarlu nu-ari tuti variantili-a unui zbor. Mini nu Mini pot s-lu tipusescu dictsiunarlu ashi cum easti, cu fontul a am di iu s-li shtiu tuti. Tr-atsea cititorlji va s-afl c, avem meu, ma alts nu va s-poat. Cum fontul a meu lucreadz mash zboar tu dictsiunar tsi au varianti cunuscuti di elj ma neaspusi cu sistemlu Windows shi nu easti aprucheat di computerili tu dictsiunar. Aestu lucru va-l vead poati ca un cusuri a dictsinali tsi lucreadz tora cu sistemlu Vista, feci un virsiuni a unarlui. Mini cftai s-aspun mash zboarli aflati tu treili dictsidictsiunarlui cu fontul Times New Roman (cu ma nsus di unari veclji armneshti di cari zburi ma nsus. Mash ctiv1000 di gramati) tsi s-afl tu tuti computerili nali. Aest easti roar, nu totna, advgai sh-cti vr zbor ic variant tsi u zbuvirsiunea tsi easti dat ma nghios. Mash c, cu fontul Times ram noi acas, ma cari nu s-afl tu-aesti trei dictsiunari. BunNew Roman, nu pot s-fac grama a-njic cu tilde sh-cu acoar, noi dztseam acas asprucuchescu, zbor tsi nu s-afl tu tsentu; tr-atsea, tu loclu-a ljei, ufilisii grama = a-njic cu dictsiunarlu Papahagi, c Papahagi ari zborlu pruscutescu tsi cup sh-cu actsentu. Tr cititorlu intirisat, dau ma nghios mini lu nvitsai di la muljar-mea dit Pindu. Noi dztseam acas codurli dit fontul Times New Roman, cu cari si ngrpsescu piperchi, muljar-mea-lj dztsea pipiryeau, sh-am avdzt artuti gramatili cu seamni diacrititsi ufilisiti tu-aestu dictsiunar. mnj (dit Arbinshii?) tsi-lj dztsea pipirits. Dictsiunarlu-al Atselj tsi cunoscu Microsoft Word, shtiu cum s-lucreadz cu- Papahagi avea piperc shi pipiryeau ma nu piperchi; ear aesti coduri. zborlu pipirits dit dictsiunarlu-al Papahagi ari alt noim ... cod: 015F,Alt+X = (sh-lu rumnescu) (atsea di-un vas multu njic, ca un bots tsi ari guvi tu-un capit, ... cod: 0163, Alt+X = (ts-lu rumnescu) prit cari treatsi piperlu tsi s-aruc pi mcari). Advgai tu dictsiu ... cod: Alt+0224 = (a-njic cu actsentul anapuda) narlu-a meu dauli varianti, asprucuchescu shi pipirits, ma nu ... cod: Alt+0225 = (a-njic cu actsentu) varianta piperchi (c aveam piperc). Pi di-alt parti, noi ... cod: Alt+0226 = (a-njic cu cciul) dztseam acas ahapsi, dictsiunarlu ari hapsi; zborlu ahapsi nu ... cod: Alt+0227 = (a-njic cu tilde) l bgai tu dictsiunarlu-a meu. Nu mi ntribats ctse. ... cod: Alt+0228 = (a-njic cu semnul umlaut, doau (2) Cati zbor (tr cari aspunem noima), easti ngrpsit cu puncti, pisupr) sistemlu di scriari astsit Bituli la simpozionlu dit 1997 shi, ... cod: 0103,Alt+X = (a-njic cu cup) unshun dup el, namisa di parantezi, aspunem cum s-avdi ... cod: 0EAF, Alt+X = (a-njic cu tilde () sh-cu actsentu, zborlu: (i) cum si mparti tu silabi, (ii) pri cari silab cadi tsi mini pot s-lu fac cu fontul Cartea Aromn, ma nu pot s-lu actsentul, shi (iii) cari vucali suntu lundzi, sh-cari shcurti (c fac fac cu fontul Times New Roman, c nu lu-ari; tr-atsea, mini parti i nu fac parti dit scriarea-a zborlui). Aoa avui un mari ufilisii tu dictsiunar a-njic cu cup () sh-cu actsentu) prublem, c zboarli armneshti nu s-avdu un soi tu itsi loc ... cod: Alt+0232 = (e-njic cu actsentul anapuda) armnescu. Sh-aoa va s-afl armnjlji, poati, un cusuri: pru... cod: Alt+0233 = (e-njic cu actsentu) nuntsarea-a zboarlor ashi cum easti-aspus, nu easti totna ... cod: Alt+0234 = (e-njic cu cciul) atsea cunuscut di elj. C nu putui s-fac altsoi, zboarli li ... cod: Alt+0235 = (e-njic cu semnul umlaut, doau aspun c s-avdu ashi cum li shtiu mini. Ma, cum (i) mini nu puncti, pisupr) bnai tu lumea armneasc di 60 anj shi (ii) mini criscui tu ... cod: 0115,Alt+X = (e-njic cu cup = e-shcurtu, semivu- lumea rumneasc shi nvitsai carti la sculiili rumneashti, scal, nu easti ufulisit tu dictsiunar, c nu puteam s-lu fac cu poati ca pronuntsia-a mea s-hib loat di la rumnj. Bunoar, fontul Cartea Aromn) zborlu eftin s-avdi (shi s scrii) ieftin pri rumneashti; ma tu ... cod: Alt+0236 = (i-njic cu actsentul anapuda) dictsiunarili al Papahagi, Dalametra shi Mihileanu, zborlu s ... cod: Alt+0237 = (i-njic cu actsentu) ngrpseashti eftin. Pot s-dzc mini c nu s-avdi eftin ma ieftin? ... cod: Alt+0238 = (i-njic cu cciul) Sh-deapoea tu nomurli di Bituli, dztsem c scriarea-a ... cod: 012D,Alt+X = (i-njic cu cup = i-shcurtu, semivudiftongului ie sh-fatsi totna cu e. Mini-l scriai zborlu eftin shi cal) dzsh c s-avdi f-tin. ... cod: Alt+0239 = (i-njic cu semnul umlaut, doau Si shtii c vucala dit multi zboar armneshti nu s-avdi puncti, pisupr) totna un soi; s-avdi ca -lu rumnescu (ca la muljar-mea dit ... cod: Alt+0242 = (o-njic cu actsentul anapuda) Pindu), s-avdi ca -lu rumnescu (ca la mini acas) ic s-avdi ... cod: Alt+0243 = (o-njic cu actsentu) dauli soi (Papahagi ari tu dictsiunarlu-a lui suti di zboar scriati ... cod: Alt+0244 = (o-njic cu cciul) sh-cu sh-cu ). Cum s-dzc mini c s-avdu? Mini bgai sim ... cod: Alt+0246 = (o-njic cu semnul umlaut, doau plu c s-avdu cu ( ic , dup cum easti grailu di-acas a puncti, pisupr) omlui). Un altu exemplu easti cu scriarea-a gramatilor grtsesh ... cod: 014F,Alt+X = (o-njic cu cup = o-shcurtu, semivu- ts, dhelta (dh) shi theta (th). La mini acas, aveam mash pucal, nu easti ufulisit tu dictsiunar, c nu puteam s-lu fac cu tsni zboar cu dhelta shi theta. Ma tu zburrea-a muljari-meai, fontul Cartea Aromn) s-afl suti. Tu dictsiunarlu-al Papahagi, aesti zboar, suntu tuti... cod: Alt+0249 = (u-njic cu actsentul anapuda; tsi mini nu aspusi (i) mash cu dh shi th ic (ii) ctivroar, dauli turlii: shputeam s-lu fac cu fontul Cartea Aromn, lu feci ma npoi, tr cu d ic t, sh-cu dh ic th. Tu dictsiunarlu-aestu, tuti zboagrama dit limba frntseasc, cu fontul Times New Roman) rli suntu scriati dup nomlu di Bituli: (i) prota, cu d ic t, iu ... cod: Alt+0250 = (u-njic cu actsentu) dm sh-noima-a zborlui shi (ii) deapoea, sh-cu dh ic th, cu ... cod: Alt+0251 = (u-njic cu cciul) pitritseari tr noim la zborlu scriat cu d ic t. Bunoar, noi ... cod: Alt+0252 = (u-njic cu semnul umlaut, doau avem zborlu dascal, cari easti dhascal, la muljar-mea. Dictsiupuncti, pisupr) narlu ari zborlu dascal (ds-cal) iu-lj s-aspuni noima, shi zborlu ... cod: 016D,Alt+X = (u-njic cu cup = u-shcurtu, semivu- dhascal (dhs-cal), iu-l pitritsem cititorlu la dascal, cu zboarli cal) un cu dascal. Atselj tsi vor s-aduc alxiri la dictsiunar, lipseashti s nveats Un antreilu exemplu. Avem pluralu di la ndau substantivi prota Microsoft Word cu paragraph and character styles (u shi adgectivi masculini tsi bitisescu cu tsi ic dzi (i-lungu ca la dzc pri inglizeashti c nu shtiu cum s-u dzc pri armneashti) nicuchira-a mea acas) ma bitisescu cu ts ic dz (-lungu, ca shi alxirli s-li fac deapoea cu style-urli ufilisiti di mini. la mini-acas). Ctivroar, Papahagi li-ari dauli plurali, ca, bunoar, andarts ( ic ) shi andartsi, ma multili ori ari PRUBLEMI DI SCRIARI A DICTSIUNARLUI mash un, cu tuti c mini li am avdzt dauli. Bunoar, Cndu ngrpsii dictsiunarlu, mi nchidicai di multi prublemi di muljari-mea dztsea dultsi shi multsi, ma, tr masculinlu plural, scriari. Dizligarea-a aishtor prublemi, poati s-hib lugursiti di la noi acas dztseam dults shi mults; fimininlu plural mults-armnj ca cusuri di-a dictsiunarlu. Tr-atsea easti ghini armnea sh-ti mini sh-ti muljari-mea dultsi shi multi! (ic dultse s zburscu niheam di eali, tra s-aducheasc cititorlu c nu easti multe, dup cum s-avdu zboarli la alts armnj!). Tsi lipsea shi totna lishor s-l dai di cali a prublemilor, s-li dizledz. s-fac? Calea ma lishoar eara s-nu mi duc dup limba-a mea

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

nec a muljari-mei, ma s-aspun c zboarli s-avdu cum li ari neashti suntu scriati tu computer cu milani aroshi, atseali frnscriat Papahagi: dultsi shi mults. Idyea prublem u-avem sh- tsesti cu milani galan sh-atseali inglizeshti cu milani veardi. cu zboarli tsi bitisescu cu ts i dz, urmat di-un semivucal u, ,Ma npoi, sh-ma s-vrem, putem s-l alxim hroma shi s-lu shi i. Cum s-u-aspun avdzrea-a zborlui? Mini bgai u-shcurtu tipusim dictsiunarlu ntreg mash cu milani lai. (cndu s-avdi ashi) shi i-shcurtu (cndu a njia-nj si prea c s- Avum ndau prublemi sh-cu turnarea-a zborlui tu treili limbi. avdi sh-cu i-shcurtu sh-cu -shcurtu) c: (i) nu shtiam cum s-facUn easti c am fapt, poati, alatusuri di limb (xean) shi ortocu-aesti zboar dit soni shi (ii) puteam s-fac mash i-lu shcurtu; grafii (scriari). Cu tuti c li zburscu ghini, treili limbi xeani pot -lu shcurtu, nu puteam s-lu fac. s-aib shutsri di limb tsi nu li cunoscu cum lipseashti. Nu liMi nchidicai sh-di alti prublemi ligati di prununtsarea-a am nvitsat limbili xeani la sculii; li nvitsai mash cu zburrea di zboarlor. Nu pot s-li spun tuti aoatsi. cati dzu shi nu li cunoscu farsi. Un alt prublem easti c, (3) Cndu zborlu easti un substantiv (num), (i) lj-aspunem turnarea-a zboarlor tu limbili rumneasc shi frntseasc, mini genlu, masculin (sm), fiminin (sf) i niutru (sn); shi (ii) dauli u ljau dit dictsiunarlu-al Papahagi. Ma, ctivroar, Papahagi formi, singular (sing) shi plural (pl). Ctivroar, zborlu ari (i) aspuni zboar putsn cunuscuti tsi mini nu pot s-li aflu (cu noimash singularlu, (ii) mash pluralu, ic (iii) nu lj-aspunem plu- ma bun) tu dictsiunarili rumneshti, frntseshti shi inglizeshti, ralu, c nu-l cunushtem (sh-atumtsea ngrpsim pl(?) dup cu cari lucredz. Bunoar, ashi easti zborlu armnescu efur tsi singularlu-a zborlui). Ma s-hib adgectiv (adg), va-lj dm ari noima di administrator (om tsi nicuchirseashti huzmetsli formili: masculin shi fiminin, singular shi plural. Ma s-hib shi avearea-a unei bisearic, sculii, hoar, etc.), zbor tsi dipuni verbu (vb), lj-aspunem, prota, forma di la indicativ prizentu, tu limba-a noastr dit zborlu grtsescu eforos. Tu dictsiunarili prota pirsoan, aspunem, deapoea, di tsi congiugari easti sh-tu cu cari lucredz aoatsi, efur lu-aflm aspus ca zborlu rumnescu soni lj-dm sh-formili di la pirfectul simplu, impirfectu, efor, frntsescul phore shi inglizescul ephor. Zborlu partitsiplu tricut shi infinitivlu. Tr tuti aesti formi aspunem rumnescu efor ari dauli noimi: (i) di administrator shi (ii) di scriarea-a lor cu nomurli di Bituli shi, namisa di parantezi, cum giudictor di Sparta; ear zboarli phore shi ephor au mash s-avdu tu zburri. noima di giudictor di Sparta. Un lucru intirisantu easti c Sh-aoa avum prublemi. Bunoar, tr zborlu lumi/lume, zboarli phore shi ephor nu s-afl tu marli dictiunar dit limba Papahagi dztsi (padzina 752) c nu-ari plural; ma aflm un frntseasc tu-atsea inglizeasc, nec-atsel dit limba inglizeasc exemplu (padzina 323) tsi ari pluralu a lumilor; tu dictsiutu-atsea frntseasc tsi li am acas. Aest-aspuni c aesti zboar narlu-a nostru noi aspunem zborlu lumi cu pluralu lumi. Tr nu s-afl tu limbili frntseasc shi inglizeasc di-arad, tsi s multi verbi, Papahagi dztsi c suntu mash di congiugarea IV, zburscu cati dzu. Cu tuti c Papahagi dztsi c zborlu cndu mini di-acas li shteam c suntu sh-di congiugarea II. armnescu efur easti un cu zborlu frntsescu phore mini-l Bunoar, verbul achicsescu cari easti (dup Papahagi) di conturnai zborlu efur tu zborlu administrateur, pi frntseashti shi giugarea IV, noi lu-aveam acas sh-di congiugarea II. Urmarea administrator pi inglizeashti. easti c noi aveam infinitivlu achicseari (forma substantival a Un prublem easti sh-cu zboarli tr cari Papahagi n da un verbului di la congiugarea II) tsi Papahagi ari mash infinitivlu noim sh-noi lu shtim zborlu cu alt noim, ca zborlu pipirits, achicsiri, di la congiugarea IV. Tu dictsiunar aspunem c bunoar, di cari zburi ma nsus; ic zborlu ghivrec/ghiuvrec, verbul easti mash di congiugarea IV, ashi cum lu-ari Papahagi, cari, (i) tu dictsiunarlu-al Papahgi ari noima di colindu, clur, sh-aspunem mash un infinitiv, achicsiri. un soi di culac njic (pri rumneashti covrig), shi (ii) la noi (4) Cftm s-u-aspunem noima (sensul) a zborlui pri limba acas eara un soi di pit njic fapt di-un singur petur tsi si armneasc, fr neoloyismi. Aestu lucru nu easti lishor (limba-nduplica ca un fachir, plic, cu ma mults ghiuvrets copts a noastr easti multu oarfn) shi mults va spun c noima nudeadun tu un tv (nu stronghil ma tetragun, cu patru cornuri). easti totna aspus limpidi. Easti dealihea; c sh-mini insunj, nu Ic atumtsea cndu dictsiunarli al Papahagi, Mihileanu shi hiu totna ifhrstisit. Tu limba cu cari ngrpsescu noima, Dalametra nu aspun idyea noim a zborlui. Bunoar, Mihicititorlu va s-afl ctivroar (i) zboar armneshti tsi nu s-aflleanu ari zborlu martirisescu cu noima l-fac pri cariva si stu dictsiunarlu-al Papahagi (ma noi li-aveam acas sh-mini nu- pidipseasc, s-trag multi, etc. (pri rumneashti = a se czni), aveam chirolu s-mutrescu, tr cati zbor, ma s-lu-aib sh-Papa- iar Papahagi dztsi c easti un sinunim a zborlui mrtirisescu hagi tu dictsiunarlu-a lui); (ii) dirivati (a zboarlor armneshti) cu noima escu martur, es martur, fac mrtirilji (pri rumtsi nu s-afl tu dictsiunarlu-al Papahagi (ma s-afl tu limba neashti = a fi martor). La Mihileanu, zborlu yini di la zburt); (iii) vr zbor xen tsi ari intrat tu limba-a mea arm- martiryiu = om cari ari trapt multi tr pistea-a lui, la Papahagi neasc (zbor tsi nu lu-aduchescu c nu easti zbor armnescu, yini di la martir/martur = atsel tsi spuni ts-ari vidzut tsiva cu multi ori loat dit limba rumneasc ca, bunoar, zborlu bluz, ocljilj a lui i ts-ari avdzt cu urecljili-a lui. Atumtsea, di-arad, tsi lu-avdzi ahnti ori tu limba zburt di muljari-mea tsi nu tu dictsiunar li dau dauli noimi. Un altu exemplu easti zborlu bn vroar tu Rumnii); sh-tu soni, (iv) cti vrnu neolocatsit, tr cari (i) Dalametra dztsi c easti lilicea rumneasc yismu cndu nu pot s-fac alt soi. ghiocel, (ii) Mihileanu dztsi c easti un alt lilici rumTra si s-aducheasc cama ghini noima-a zborlui, caftu (i) s- neasc lalea shi (iii) Papahagi, nu easti sigur, sh-dztsi c dau tuti sinunimili-a zborlui (poati nu tuti, ma atseali tsi putui poati s-hib un di treili lilici rumneshti ghiocel, lalea, ic s-li aflu); (ii) s-dau exempli di zburri (loati dit treili dictsiunari viorea. Noi, tu dictsiunarlu-a nostru dztsem c nu shtim shi ndau crts armneshti, tipusiti la editura Cartea Aromn, tamam tsi soi di lilici easti, shi dm noima general, agru-lilici cu cari lucredz), iu s-veadi cum s-afl zborlu tu limba zburt njic tsi easi dit loc primveara agonja, nituchit ghini neaua shi (iii) s-lu tornu zborlu tu treili limbi xeani tsi li cunoscu tsi s-uidiseashti cu treili noimi dati di Papahagi. ghini, limba rumneasc, frntseasc shi inglizeasc. Turnarea Avem multi zboar dit bana di-aoa sh-un chiro tsi au s-fac tu treili limbi xeani u feci mash ca s-agiut la aduchirea-a noi- cu picurarlji, crvnarlji, arzboilu-a muljerlor, etc. pri cari mini mljei; nu u feci ca dictsiunarlu-a meu s-hib lugursit ca un dic- nu li cunushteam, cndu scriam dictsiunarlu. Cftai s-li adutsiunar dit limba armneasc tu treili limbi xeani. Cu-aestu trop, chescu ghini dit dictsiunarili al Papahagi, Mihileanu shi cititorlu va poat s-u aducheasc multu ma ghini noima-a zbor- Dalametra, sh-dit dictsiunarili armneshti, inglizeshti shi frnlui (scupolu di simasii a dictsiunarlui). Sh-aest easti un hari tseshti tsi-aveam acas. Pistipsescu s-nu-am fapt alatusi cu bun a dictsiunarlui: cu sinunimili, exemplili shi turnarea tu trei aduchirea-a lor. Bunoar ashi suntu zboarli ligati di arzlimbi xeani, noima-a zborlui va hib aduchit cum lipseashti di boilu di tsseari, zboar ca spat, ljits, tram, urdztur, cititori. Mash c-aestu lucru lipseashti si s-fac cu mult csh- volbu, suvalnits, zvalindz, zvalts, nvoi, vltor, arostu, tig. Si shtii c dau sinunimi nu au totna tamam idyea noim, brdecic, virdzeau, ptichi, etc.; zboar tsi mini nu li shteam, sh-c un zbor poati s-aib ma multi noimi. Ashi c dau zboar c nu-aveam vidzut vroar tu ban un arzboi di tsseari. pot s-hib sinunimi ti-un di noimili a lor shi s-nu hib sinunimi (5) Sh-tu soni, tr multi zboar, avem tu limb (i) noimi ti altili. Shi, tra si s-aleag ma ghini, zboarli turnati pri rum- figurativi (fig: = tsi nu easti noim dealihea a zborlui, ma

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

noim tsi sh-u-adutsi mash cu noima dealihea) shi (ii) expresii ZBOR DIT SONI idiumatitsi (expr id: = zburri iu, noima-a zburriljei nu easti Aestu easti un dictsiunar a limbljei veaclji armneasc diidyea cu-atsea a zboarlor dit zburri loati ahoryea). Bunoar: aoa sh-vr sut di anj; nu easti un dictsiunar a limbljei (i) zborlu ornji ari un noim dealihea di pulj mari tsi armneasc di adz; limb tsi ari multi zboar armneshti tsi bneadz cu carni di prvdz (pulj) njits ma ari shi un noim mini nu li shtiu, tra s-li adavgu tu dictsunar, ma easti sh-un figurativ di om tsi easti ca un ornji, lemargu, sharcu, etc.; limb multu mintit cu zboar nali sh-loati, fr nitsiun arad, shi (ii) la zboarli groap (ngrop) shi loc, dau zburrea dit multi alti limbi xeani. Aduc aminti c zboarli dit dictsiunar (expresia idiumatic) mi ngroap loclu tsi ari noima di njsuntu loati dit (i) dictsiunarili al Mihileanu (1901) shi easti mult arshini. Ctivroar, noima dealihea cheari sh- Dalametra (1906) cari fur tipusiti aoa sh-ma nsus di 100 di anj, noima figurativ s-fatsi un noim dealihea. Bunoar, verbul shi (ii) dictsiunarlu al Papahagi (1974) cari ari zboarli veclji nvirin yini di la zborlu virin = frmac, ashi c noima dealihea aflati tu scrierli-a armnjlor di-aoa sh-multu chiro (ma multili easti lj-dau virin, frmac. Ma aest noim s-ari chirut shi tipusiti cu anj ninti di protlu polim mundial). verbul nvirin adz ari noima di fac pri altu s-aducheasc un Atselj tsi cunoscu Microsoft Word shtiu c pot s-afl dureari sufliteasc, un dor greu tu inim, un mrazi, cnjin, (unshun!) itsi zbor dit dictsiunar (cu noima-a lui, turnarea-a amreats, cripari, etc.. Tr-atsea dictsiunarlu aspuni (i) un zborlui tu limbili rumneasc, inglizeasc shi frntseasc, etc.); virin1 tsi ari noima dealihea di frmac, cemir, shi (ii) un altu mash c lipseashti s shtib cum s ngrpseashti zborlu cu zbor, virin2 tsi ari noima dealihea di dureari sufliteasc, un dor nomurli di Bituli. Bunoar zborlu abur lipseashti cftat greu tu inim, un mrazi, cnjin, amreats, cripari, etc.. ashi, nu cftat ca aburu; zborlu mash, nu ca zborlu Zborlu virin2 easti ardtsina-a multor zboar (ma multu verbi) mashi; zborlu gumar (ghumar), nu ca yumar. Pi di-alt ca: nvirinos, virinedz, nvirinedz, nvirnedz, nvirin, nvirinat, parti, dictsiunarlu ari shi zboar tsi suntu scriati dau turlii. nvirinari, etc. Pi di-alt parti, tr zborlu ciomir (sinunim cu Bunoar, zboarli earb, earn, eap, aoa, etc. (dup virin) dzsim c ari un noim dealihea (sinunim cu virin1) sh- nomurli astsiti Bituli shi ashi cum li scria sh-George Murnu tu un noim figurativ (sinunim cu virin2). Tu fumealja-a zborlui cartea-a lui Bair di Cntic Armnescu) suntu scriati tu ciomir aflm verbul nciomir tsi ari (i) un noim dealihea: dau dictsiunar sh-ca iarb, iarn, iap, aua, etc.; ma tr-aesti frmac a unui; vatm cariva dnda-lj frmac, etc. shi (ii) un zboar dit soni nu l dau noima; fac mash pitritseari la zboarli noim figurativ: aduchescu un dureari sufliteasc (un dor earb, earn, eap, aoa, etc.. greu tu inim, un mrazi, cnjin, amreats, cripari, etc.), Aestu dictsiunar nu easti scriat tr filuloyi armnj; easti scriat mrinedz, amrscu, nvirinedz, etc.. tr omlu di-arad, tsi shi zburashti limba ashi cum u-ari nvitsat Di ma multili ori easti lishor s-li alidzem zboarli figurativi di el acas di la prints, tsi nu s-ari dus la sculii armneasc (c expresiili idiumatitsi. Bunoar easti limpidi c li-acats nu avum ahtari sculii), shi ari dghivsit (ic u-ari vidzut aloaturli cu cariva, cndu ari noima di mi fac bun oaspi cu scriat) limba armneasc tu ndau crts shi rivisti (ic tu ecariva, easti un expresii idiumatic, sh-c zborlu cni ari mailuri pitricuti la-armnjlji dit grupurli Armnamea shi Bana sh-noima figurativ di om aru. Ma, ctivroar, easti greu Armneasc), scriati cu tuti soili di alfabeturi shi sistemi di s-alidzem tsi easti shi s-dztsem c avem un noim figurativ scriari. Tr-atsea easti sh-ahntu lungu. Ma s-eara scriat ti i un expresii idiumatic. Bunoar, tr zborlu li ngrosh (ca tu: filuloyi, va s-eara scriat alt soi sh-adrat s-hib multu ma li ngroashi lucrili; s ngrushe shiclu) tsi va dzc li fac ma shcurtu. Aestu dictsiunar voi s-hib un timelj pri cari alts mri, ma greali lucrili, di cum suntu dealihea, noi aleapsim s- armnj va poat s-analts ma amnat un dictsiunar mudernu, cu dztsem c easti un expresii idiumatic. Sh-tu soni avem sh- limba armneasc di az, dictsiunar tu cari lipseashti si s prublema c, ctivroar, cititorlu nu va hib sinfuni cu (i) scoat prota zboarli veclji (ma multu nturtseshti sh-grtseshti) noima figurativ tsi u dm noi a unui zbor, i (ii) noima tsi u tsi s-chirur dit limba zburt di az shi si s-adavg (i) zboar dm a expresiilor idiumatitsi. (veclji shi nali) armneshti, tsi nu s-afl tu treili dictsiunari di Dictsiunarlu ari sh-alti cusuri. Un easti sh-atsea c avem ma nsus; (ii) dirivati a zboarlor dit dictsiunar tsi nu s-afl tu zboar (tu dictsiunarli al Papahagi, Mihileanu shi Dalametra), fumealja-a lor di zboar (cu tuti c li videm ufilisiti multi ori tu tsi yin dit un limb, ca atsea nturtseasca, grtseasc, arbinshaszburri shi scriari); shi (iii) neoloyismi (cu dirivatili-a lor) tsi c, vurgar i rumneasc, cunuscut mash di armnjlji tsi b- suntu lipsiti tu limb, ma s-vrem s-n ftsem un limb neadz tu Grtsii, Arbinshii, Vurgrii i Rumnii. Un alt cusu- armneasc dealihea mudern tsi s-poat si sta tu-arad cu tuti ri easti c dictsiunarlu easti multu di multu lungu. Puteam s-lu alanti limbi muderni dit lumi. fac multu ma shcurtu ma (i) s-nu bgam multi zboar veclji tsi Mini li am turnat zboarli armneshti pri limbili rumneasc, suntu chiruti chiola dit limb; (ii) disprtsrea tu silabi a zborlui frntseasc shi inglizeasc. Cum fontul Times New Roman tsi va puteam s-u fac ma shcurt cu-aspunearea mash a partiljei adz ari shi gramatili slavoni shi grtseshts, va hib relativ di dit soni a zborlui (nu a ntreglui zbor cum u feci); (iii) cu nibga- lishor ca armnj voluntari, tsi au mirachi sh-chiro s-lucreadz, rea ahoryea (ca zboar ahoryea), partitsiplu shi infinitivlu-a s-li toarn zboarli armneshti tu-alanti patru limbi balcanitsi: catiunui verbu; (iv) cu pitritsearea (tri noim) di la un zbor la grtseasc, arbinshasc, machidon-slav shi vurgreashti, shi noima-a unui sinunim; shi (v) alti ndau prishcurtri tsi nu lis-li adavg tu dictsiunar. aspun aoatsi. Nu voi s-dzc itia tr cari lu-alsai dictsiunarlu Aest virsiuni a dictsiunarlui poati s-hib tipusit ashi cum lungu; un sibepi hiindalui c-l ved dictsiunarlu-a meu ca un easti scriat ma nghios. Cum ari multi alatusuri, va s-eara ghini thimelj tr alti dictsiunari di trninti sh-tuti-atseali tsi va s-dzc s-hib mutrit prota tr alatusurli fapti, di-un cumitet di-armnj, tu dictsiunar, vream s-hib aspusi ct cama limpidi. Sh-tra s-lu ma si s-poat, tiniri filuloyi armnj. Ma va s-eara multu ma shcurtedz tora va-nj caft multu chiro sh-multu lucru. ghini s-ashtiptm ninga un an cu tipusirea, poati ma ghini doi, Mi nchidicai sh-di alti prublemi di idyea soi; suti di prublemi tra s-bitisescu un alt virsiuni (i) cari va s-aib tuti zboarli shtsi nu pot s-li-aspun aoa. Tr-atsea, cndu cititorlu va s-afl exemplili dit treili dictsiunari sh-tr tuti gramatili di la a la z; shi locuri iu nu va hib sinfuni cu noima dat tu dictsiunarlu-a meu (ii) un apendixu tu cari voi s-fac shi s-aspun un gramatic s-nu s-crteasc. Lipseashti s-aducheasc c (i) zboarli au armneasc shi sistemlu di scriari cu cari easti ngrpsit multi noimi (nu-au idyea noim tu tuti locurli shi noima tsi u dictsiunarlu. Sh-tra si s shtib: cum feci cu tuti crtsli di la cunoscu elj di-acas poati s-hib alt) shi (ii) mini nu hiu un di- Editura Cartea Aromn, mini nu voi s-ljau ndrepturi di atselj tsi s-u cunoasc limba cum easti zburt pristi tuti locurli copyright. Voi ca dictsiunarlu s-hib, tri tora di oar, fr iu bneadz armnj. copyright; mini voi ca itsi armn, s-poat s-lja prts dit el, sli lucreadz, s-li alxeasc, s-li tipuseasc, etc. fr nitsiun ambodyiu (cheadic) di partea-a mea.

Dictsiunar a Limbljei Armneasc A

tr) (un cu abatiri) abatiri/abatire (a-b-ti-ri) sf vedz tu abat a bre (a br) inter vedz tu ore ab (a-b) sm abadz (a-bdz) un soi di tsstur groas di a1 prip la, ca, ti, tri, tr, ca ti, ca tr, na, etc. {ro: la, a, ca ln dit cari s-fac stranji huryiteshti; pustavi groas ca shiaclu pentru, etc.} {fr: au, l, la, aux, etc.} {en: at, as, etc.} ex: s tsi s-fatsi n cas; saric, gravan, pustavi, shiac, bulubots {ro: ncljinar a (la) cicioari; filigenj tri a beari yin; chinsir si saba} {fr: aba, bure, drap} {en: frieze, rough homespun, rough duc a (tri) beari; hai, niveast, a (la) primnari; s-duc a (la, s- material (of wool)} ex: ablu s-acumpr; ab btut (ab ghini fac) zbor; lj bati a (ca) vear; anjurzeashti a (ca) primuvear; tssut); ab faptu (ab cndu-i bgat la drshteal); acumpr btea a (ca) yiu; nu btea dip a (ca) yiu; anjurzeashti a (ca) un cupran di ab abagi (a-ba-g) sm abageadz (a-ba-gdz) om; anjurzeashti a (ca) urs; corghilj n cnt a (ca ti) moarti; un tsi fatsi, vindi sh-fatsi emburlichi cu ablu {ro: abagiu} s-tsni a (ca) mari; una cali apuc a (na) ndreapta, alant {producteur ou marchand daba} {en: producer or merchant acats a (na) stnga; cupiili srmati di-a-doar (tr andaua of aba} abagirii/abagirie (a-ba-gi-ri) sf abagirii (a-ba-gioar); s-actsar s-gioac (a) crts; muljerli s-arca a mortului r) loclu iu s-fatsi ablu; ducheanea iu s-vindi ablu {ro: tu lucru (expr: pn s-cad mpadi di-avursiri); u dipusi di-aabagerie} {fr: place o on fabrique ou on vend aba} {en: cu-totalui; bag tsruhili a molju (ta s-moalji; expr: s place where one makes or sells aba} ex: aveam intrat tundreadzi s-fug); a sclaea (di-a sclavlu); a shuirarea; shi un abagirii nintea-a dativlui, sing shi pl: lj-dau pni a lui, a ljei, a lor; oili abnos (a-b-ns) sm vedz tu abanozi armasir a noau; bag a calui cpestrul; deadir foc a abteari/abteare (a-b-te-ri) vedz tu abat pdurlor; f un crutsi al Dumnidz abtut (a-b-tt) adg vedz tu abat 2a articul proclitic invar. ex: un oclju a meu, ocljilj a mei; abel (a-bl) sn abeali/abeale (a-be-li) cheatr njic, alb shi perlu a luplui, doi peri a cnilui; un cas a voastr, casili a stronghil dit un gioc di ficiurits (i feati njits) cu tsintsi voastri; trei erghi a loclui, erghili a loclui; dintslj a luchilor, chitritseali; adul, bel, cutumag, gurgulj, chitritseau, shombur, capitili a boilor; lilicea a Pindului; shi tu formili al, ali, (a-l, shombur {ro: pietricic albicioas, rotund sau oval, a-li) tu zboar ca: ocljul al cal, ocljilj al cal; unglja al cal, folosit ntr-un joc copilresc cu cinci pietricele} {fr: caillou ungljili al cal; dintili ali eap, dintslj ali eap; narea ali eap, blanc et rond dun jeu denfants} {en: small stone from a nrili ali eap; grailu al Dumnidz; calea al Dumnidz; lailu childrens game} ex: cum ti agiots tini cu abealili; cu abealili ali lai, lailji ali lai; oara ali ncurunari; blsteamili ali mumi s-agioac mash featili bel1 (bl) sn beali/beale (be-li) 3a inter bre, vre, me, etc.; aidi, aide, hai, haidi {ro: m!, mi!, (un cu abel) ex: alts cu beali (chitritseali); stealili trimura b!, hei!, f!; haide, etc.} {fr: h!, hola!, etc.; allons, etc.} {en: nsus ca beali (chitritseali) di yeamandu heigh!, hey, you!, say!, look here!, etc.; lets go!, etc.} ex: am abitiri/abitire (a-bi-t-ri) adv cama aru, biter {ro: mai ru} tsi dztsi, a! (bre!) om?; a (bre!) om, nu f siri; voi, a! (vre!) {pire} {worse} ex: agiumsish abitiri (cama-aru); minciunos munts; a, voi sots, a, voi mrats; a lea, nji nchisii; a (aidi), n easti Yioryi, ma frati-su abitiri (ma-aru, ma multu) biter feat, tr surtseali (multi ori s-leag cu lea, vea, tra s-fac (bi-tr) adv (un cu abitiri) zboarli a-lea/alea, a-vea/avea, etc.) abrash1 (a-brsh) adg vedz tu abrashcu 4a forma shcurt a zborlui va, cu cari s-fatsi vinjitorlu-a ver- abrash2 (a-brsh) adg abrashi/abrashe (a-br-shi), abrash (abului; va, vai {ro: forma scurt de la particula va cu care brsh), abrashi/abrashe (a-br-shi) galbin dishcljis {ro: se face viitorul} {fr: forme courte de la particule va qui sert galben deschis} {jaune clair} {en: light yellow} former le futur} {en: short form of the particle va used to abrashcu (a-brsh-cu) adg abrashc (a-brsh-c), abrashtsi (amake the future} ex: eu cu mortu-a s-mi mrit; nu-a s-avd-a brsh-tsi), abrashti/abrashte (a-brsh-ti) tsi nu-ari arshini; tsi lui fluear nu tinjiseashti ma mrlji; tsi-aspuni nadanlchi tu purtari; abagi (a-ba-g) vedz tu ab abrash, nearushinat, arsiz, fits {ro: obraznic, neruinat} {fr: abagirii/abagirie (a-ba-gi-ri) sf vedz tu ab effront, impertinent} {en: impertinent} ex: s-nu-nj ti vead abagiu (a-ba-g) sm abageadz (a-ba-gdz) scriari ocljilj, abrashc (nearushinat, murdar) tsi eshti! abrash1 neaprucheat tu-aestu dictsiunar; vedz abagi (a-brsh) adg abrashi/abrashe (a-br-shi), abrash (a-brsh), abanozi (a-ba-n-zi) sf fr pl lemnu greu, vrtos, sntos, abrashi/abrashe (a-br-shi) (un cu abrashcu) sumulai, a unui arburi dit locurli caldi, dit cari s-fatsi mobil di abur (-bur) sm aburi (-bur) chicutli (ca un soi di negur) luxu; abnos {ro: abanos} {fr: bne} {en: ebony} ex: bstuni tsi es dit apa (dzama, grsimea, etc.) tsi hearbi (i sta tu vimtu i di abanozi abnos (a-b-ns) sm abanosh (a-ba-nsh) la soari); (fig: abur = duh, pnevm, vimtu) {ro: abur} {fr: va(un cu abanozi) ex: u miscu cu-un crutsi di abnos peur} {en: vapor} ex: friptaljlu chica di grsimi cu nishti abat (a-bt) (mi) vb III shi II abtui (a-b-t), abteam (a-b- aburi; pnea scoati aburi; cari-sh dztsea cu mintea ct puteatem), abtut (a-b-t-t), abatiri/abatire (a-b-ti-ri) shi ab- ri au aburlji; suflitlu easti abur (fig: vimtu, duh) aburos (ateari/abteare (a-b-te-ri) mi duc pi-un alt cali (idei, pur- bu-rs) adg aburoas (a-bu-ro-s), aburosh (a-bu-rsh), tari, etc.) dict atsea pri cari nidzeam ninti (di-arad); mi dau aburoasi/aburoase (a-bu-ro-si) tsi ari i scoati (poati si di-un parti; mi diprtedz di-un cali (idei, purtari, etc.); fac scoat) aburi {ro: aburos} {fr: vaporeux} {en: that releases loc (cali); prmirsescu, prmrsescu, prmsescu, curmu vapors, vaporising} ex: ca gljetslu, aratsi sh-aburos; urdztura {ro: abate, da la o parte, face loc} {fr: (se) rabattre, aburoas (tsi scoati aburi) aburedz1 (a-bu-rdz) vb I aburai (s)carter, faire place, dvier} {en: make place, distance (a-bu-r), aburam (a-bu-rm), aburat (a-bu-r-t), aburahimself, divert, deviate} ex: picurarlu abati (li dutsi alt parti) ri/aburare (a-bu-r-ri) scot aburi; bag s-shad tu aburi; acats oili; picurarlu s-abtu (dusi, s-diprt) cama nclo abtut (a- aburi; mi fac aburi; xizumsescu {ro: aburi, evapora} {fr: b-tt) adg abtut (a-b-t-t), abtuts (a-b-tts), abtu- vaporiser} {en: vaporize} ex: carnea abura (scutea aburi) pri ti/abtute (a-b-t-ti) cari s-ari dus pi-un alt cali (dict fearica uscat; fntnjli tsi abureadz (tsi scot aburi); loclu atsea di-arad); tsi s-ari dat di-un parti; tsi ari fapt loc (cali); abureadz (scoati aburi) aburat1 (a-bu-rt) adg aburat (atsi s-ari diprtat; prmirsit, prmrsit, prmsit, curmat {ro: bu-r-t), aburats (a-bu-rts), aburati/aburate (a-bu-r-ti) tsi dat la o parte, abtut} {fr: rabattu, cart, dvi} {en: made ari scoas aburi; tsi s-ari fapt aburi; tsi ari actsat aburi; tsi place, distanced himself, diverted, deviated} abatiri/abatire ari shidzut tu aburi; xizumsit {ro: aburit} {fr: vaporis} {en: (a-b-ti-ri) sf abatiri (a-b-tir) atsea tsi ari fapt atsel cari s- vaporized} aburari1/aburare (a-bu-r-ri) sf aburri (a-buari abtut; prmirsiri, prmrsiri, prmsiri, curmari {ro: rr) atsea tsi s-fatsi cndu es aburi (cndu tsiva fatsi, acats i aciunea de a abate, de a da la o parte, de a face loc; abatere} scoati aburi); xizumsiri {ro: aciunea de a aburi; aburire} {fr: {fr: action de (se) rabattre, de (s)carter, de dvier} {en: action dexhaler des vapeurs} {en: action of vaporizing} action of making place, of distancing himself, of diverting, of aburescu (a-bu-rs-cu) (mi) vb IV aburii (a-bu-r), abuream deviating} abteari/abteare (a-b-te-ri) sf abteri (a-b(a-bu-rem), aburit (a-bu-r-t), aburiri/aburire (a-bu-r-ri)

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

(un cu aburedz1) ex: geamurli s-aburir (actsar aburi); four} abushilari/abushilare (a-bu-shi-l-ri) sf abushilri (acndu pnea s-usuc u aburim (u bgm s-shad tu aburi) bu-shi-lr) atsea tsi s-fatsi cndu cariva imn abushila (pi aburit (a-bu-rt) adg aburit (a-bu-r-t), aburits (a-bu-rts), patruli mnj shi cicioari) {ro: aciunea de a merge de-abuiaburiti/aburite (a-bu-r-ti) (un cu aburat) ex: pnea aburit lea} {fr: action de marcher quatre pattes} {en: action of easti ma bun di pnea cald aburiri/aburire (a-bu-r-ri) sf walking on all four} ambushuledz (am-bu-shu-ldz) (mi) aburiri (a-bu-rr) (un cu aburari) vb I ambushulai (am-bu-shu-l), ambushulam (am-bu-shuaburari1/aburare (a-bu-r-ri) vedz tu abur lm), ambushulat (am-bu-shu-l-t), ambushulari/ambushuaburari2/aburare (a-bu-r-ri) sf vedz tu aburedz2 lare (am-bu-shu-l-ri) (un cu abushiledz) ambushulat aburari3/aburare (a-bu-r-ri) sf vedz tu aburedz3 (am-bu-shu-lt) adg ambushulat (am-bu-shu-l-t), ambuaburat1 (a-bu-rt) vedz tu abur shulats (am-bu-shu-lts), ambushulati/ambushulate (am-buaburat2 (a-bu-rt) adg vedz tu aburedz2 shu-l-ti) (un cu abushilat) ambushulari/ambushulare aburat3 (a-bu-rt) adg vedz tu aburedz3 (am-bu-shu-l-ri) sf ambushulri (am-bu-shu-lr) (un cu aburedz1 (a-bu-rdz) vb I vedz tu abur abushilari) aburedz2 (a-bu-rdz) vb I aburai (a-bu-r), aburam (a-buabushila (a-b-shi-la) adv vedz tu abushala rm), aburat (a-bu-r-t), aburari/aburare (a-bu-r-ri) zbu- abushilari/abushilare (a-bu-shi-l-ri) sf vedz tu abushala rscu multu peanarga (cu-un boatsi apus, la ureaclji); shur- abushilat (a-bu-shi-lt) adg vedz tu abushala shur, shurshuredz, shushur, shushuredz, shuptir, shuptiredz, abushiledz (a-bu-shi-ldz) (mi) vb I vedz tu abushala shuptur, shupturedz, ciuciur, ciuciuredz, pushpur, pushpuredz,ac (ac) sn atsi/atse (-tsi) un hlati njic shi suptsri di pshpuredz, pishpuredz, shupir, shupiredz; (expr: lj-aburedz tu cilechi, cu-un mitc tu-un capit sh-un guv (ureaclji) tuureaclji = lj-dzc un mistico) {ro: opti} {fr: chuchoter} {en: alantu, prit cari s-treatsi hirlu ti cuseari lucri; alti hlts (ca aclu whisper} ex: a njia ashi nj-abur (zbur cu boatsi apus) dis- di chin) tsi sh-u-aduc cu-un ac di cuseari; (fig: 1: ac; dit ac = poti; soacr-sa lj-avea aburat (ciuciurat) ca s-hib dishtiptat cuseari; cusuti; expr: 2: ac cu cap = ac tsi nu easti ti cuseari aburat2 (a-bu-rt) adg aburat (a-bu-r-t), aburats (a-bu- (c nu-ari guv shi sh-u-adutsi cu un penur c ari un cap dirts), aburati/aburate (a-bu-r-ti) zburt cu boatsi apus; un parti) ma ti-actsari un stranj; 3: ac yiftescu = ac mari shi shurshurat, shushurat, shuptirat, shupturat, ciuciurat, pushgros; 4: ac di flurii = bair di galbini; 5: guva di ac, ureaclja di purat, pshpurat, pishpurat, shupirat {ro: optit} {fr: chuchot} ac, coaca-a aclui = guva di ac prit cari s-treatsi hirlu di {en: whispered} aburari2/aburare (a-bu-r-ri) sf aburri (acuseari; mgheau; 6: nj-da atsi prit trup (mnj, cicioari, etc.) bu-rr) atsea tsi s-fatsi cndu cariva abureadz; zburri mul- = aduchescu ca atsi tsi-nj trec prit trup; 7: lunjin, s-trets tu ac tu peanarga, shurshurari, shushurari, shuptirari, shupturari, = mult lunjin; 8: pn di ac = tuti, nu-alas tsiva dip) {ro: ac} ciuciurari, pushpurari, pshpurari, pishpurari, shupirari {ro: {fr: aiguille ( coudre, de pin)} {en: needle} ex: njic escu, drac aciunea de a opti; optire, oapt} {fr: action de chuchoter; nj-escu tut lumea nvescu (angucitoari: aclu); pulj cu coada chuchotement, chuchoterie} {en: action of whispering; lung, lung shi minut (angucitoari: aclu cu hir); njic i el, whisper} tradzi grenda dup el (angucitoari: aclu cu hir); un pulj cu aburedz3 (a-bu-rdz) vb I aburai (a-bu-r), aburam (a-bumatsli azvarna (angucitoari: aclu cu hir); di aumbra di ac, rm), aburat (a-bu-r-t), aburari/aburare (a-bu-r-ri) nj- cas nu fats; si ntsap cu un ac di chin; d-nj un ac cu cap; aduc aminti; tsn minti; timisescu, simisescu, fimisescu, tim- stranji noau dit ac (fig: mizi ishiti dit ac, cusuti di curundu); sescu, acuitescu, cuitescu, cuituescu, ticescu {ro: aminti} {fr: aruc atsi multi (fig: coasi multu); inglezlu-i ac (ntsap, se rappeller} {en: remember} ex: abureadz-lj (adu-lj aminti) ambuir); luna eara lunjinoas, s-trets tu ac (expr: multu tsi ts dzsh aburat3 (a-bu-rt) adg aburat (a-bu-r-t), lunjinoas, c puteai s-lu trets hirlu prit guva-a aclui); aburats (a-bu-rts), aburati/aburate (a-bu-r-ti) adus aminti; bneadz cu aclu (fig: cu cusearea); nj-da atsi prit mnj; pn tu tsnut minti; timisit, simisit, fimisit, timsit, acuitit, cuitit, cuiac (tuti, pn sh-aclu, nu-alsar tsiva dip) lj deadir acar tuit, ticit {ro: amintit} {fr: rappell} {en: remembered} (a-cr) sf acari/acare (a-c-ri) cutii di lemnu tu cari aburari3/aburare (a-bu-r-ri) sf aburri (a-bu-rr) atsea tsi nicuchira sh-tsni atsili {ro: cutie cu ace} {fr: bote s-fatsi cndu un sh-adutsi aminti; adutseari aminti; tsneari aiguilles} {en: needle box} minti; thimisiri, simisiri, fimisiri, timsiri, acuitiri, cuitiri, cuiac cu cap vedz tu ac tuiri, ticiri, etc. {ro: aciunea de a-i aminti, amintire} {fr: ac di flurii vedz tu ac action de se rappeller} {en: action of remembering} ex: ac yiftescu/ghiftescu vedz tu ac aburarea (tsnearea minti) nu aspardzi aca (-ca) adv haca, nu, ohi, ba, mi {ro: nu, ba} {fr: non, aburescu (a-bu-rs-cu) (mi) vb IV vedz tu abur nullement} {en: no, not} ex: aca! (nu!), mi-ardi! haca (haburii/aburie (a-bu-r-i) aveari {ro: avere} {fr: richesse, ca) adv (un cu aca) ex: haca (nu), dzsi el fortune} {en: wealth} acabeti (a-ca-bt) adv tu oara dit soni; pn tu soni; tu bitiaburiri/aburire (a-bu-r-ri) sf vedz tu abur sit; tu mardzini; angeac, artc, neisi, vechi {ro: n fine} {fr: en aburit (a-bu-rt) adg vedz tu abur fin, la fin} {en: finally, at the end} aburos (a-bu-rs) adg vedz tu abur acam (a-c-m) sf vedz tu cam1 abushala (a-b-sha-la) adv pi mnj sh-pi cicioari {ro: abuacar (a-cr) sf vedz tu ac ilea} {fr: quatre pattes} {en: on all four} ex: yinea abushala acareti/acarete (a-ca-r-ti) sf acarets (a-ca-rts) adrmintu (pi mnj sh-pi cicioari); s-trapsi abushala pn la eali; t(ca un cas, bisearic, spitalj, ahuri, etc.) tsi s-analts (si abushala, t-abushala s-trapsir abushila (a-b-shi-la) adv scoal) pri loc, iu s-poat si s-adun lumi (prvdz, lucri, etc.) (un cu abushala) deabushila (dea-b-shi-la) adv (scriarea tra si sta nuntru (s-bneadz, si s-apnghiseasc, etc.); bin, di-abushila shi di abushila neaprucheat tu-aestu dictsiunar) binai, adrmintu, cas; (expr: bag acareti = fac aveari; adar (un cu abushala) ex: s-trapsi deabushala, deabushala pn la ctun; adar cshari; acats cljag; bag zverc; etc.) {ro: cldire} cmesh abushiledz (a-bu-shi-ldz) (mi) vb I abushilai (a{fr: immeuble} {en: building} ex: sh-vindur tuti acaretsli; bu-shi-l), abushilam (a-bu-shi-lm), abushilat (a-bu-shi-l- bg acareti (expr: featsi aveari) t), abushilari/abushilare (a-bu-shi-l-ri) mi trag azvarna pi acari (a-cr) pr cari, cai, tsini, atsel tsi, tsi, catiun, catiun {ro: patruli mnj shi cicioari; mi trag abushala {ro: a merge decare, cine} {fr: lequel, laquelle, lesquels, lesquelles, qui, quel, abuilea} {fr: marcher quatre pattes} {en: walking on all quelle} {en: who, whom, which} ex: acari (cari) easti xenlu?; four (hands and feet)} ex: ficiorlu s-abushileadz abushilat armnjlji tra s shtib Kurd-Pshelu acari (atsel cari) easti (a-bu-shi-lt) adg abushilat (a-bu-shi-l-t), abushilats (a- acas (a-c-s) adv loclu (casa, sh-ctivroar hoara, bu-shi-lts), abushilati/abushilate (a-bu-shi-l-ti) tsi easti (i csblu, cratlu) iu sta sh-bneadz omlu cu fumealja-a lui ari imnat) abushila (pi patruli mnj sh-cicioari) {ro: care este {ro: acas} {fr: chez lui, la maison} {en: home, homeland} de-abuilea} {fr: qui est quatre pattes} {en: who is on all ex: acas-lj omlu sh-easti domnu; s-njardzim tu loc-n, acas;

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

fudzim di-acas; gionili nu moari acas; tlje tat-su leamni, li (expr: s-nu-agiung noaptea-amnat); nu lu-actsa loclu (expr: ncrc shi trapsi acas nu putea si sta tu-un loc; nu-l tsnea, nu lu-avea loclu); acatastasi (a-ca-ts-ta-si) sf pl(?) starea-a unui lucru tsi nu-ari zboarli a tali actsar loc (expr: avur griutati, featsir lucrul arad (tsi easti alocut, palaz, naljurea); actstsii, nearad, tsi lipsea); nj-spunea c la izvur actsar (expr: u nclicar, ulips di-arad, mintitur, areat, atxii {ro: dezordine} {fr: ambirar) feata aest; cldrusha easti-actsat (expr: s-arsi dsordre} {en: disorder} actstsii/actstsie (a-c-ts-t- pri foc) cu lapti; biu un scaf di yin shi lu-acts (expr: lus-i) sf actstsii (a-c-ts-t-s) (un cu acatastasi) andrlsi, l-featsi s-lj yin mintsli deavrliga, lu mbit); cum acats (a-cts) (mi) vb I actsai (a-c-ts), actsam (a-clu vidzu, acts guvili (expr: s-ascumsi); easti actsat cu myii tsm), actsat (a-c-ts-t), actsari/actsare (a-c-ts-ri) (expr: lj-si featsir myi) di nu easti ghini; etc. etc. etc. bag tu mn, ljau, apuc, spindzur; mi curdusescu, mi-ashternu, actsat (a-c-tst) adg actsat (a-c-ts-t), actsats (a-cmi-acoapir; nchisescu (s-fac tsiva, s zburscu, s-amin tufechi, tsts), actsati/actsate (a-c-ts-ti) harea tsi u-ari un tsi easti etc.), ahiursescu, ahiurhescu, aprnjescu, nchiseashti s-sug actsat; tsi easti bgat tu mn; loat, apucat, apcat, spindzurat, (natlu); (expr: 1: acats cas = ljau cu nichi un cas; 2: minchisit, etc. {ro: agat, prins, ocupat} {fr: attrap, saisi, acats caplu; mi-acats heavra; mi-acats tu lingurici; etc. = occup} {en: caught, occupied, started} ex: suntu actsati nchiseashti s-mi doar caplu; hivrescu; nchiseashti s-mi doar (loati) cljurli; cu mnjli actsati (di lucru); ficiori actsats tu lingurici, etc. 3: acats guvili = fug sh-mi-ascundu; 4: nj(expr: a curi dad avea cdzut greau) Smbta; tsi-ai di acats mintea = aduchescu lishor, hiu pir di dishteptu; 5: nji cnts actsat (mrnat)? actsari/actsare (a-c-ts-ri) sf s-acats (tu gurmadz) = nj-armasi tsiva (nji s-astmtsi un actsri (a-c-tsr) atsea tsi s-fatsi cndu acats cariva ic scumat di mcari i altutsiva) tu grglan shi nu pot s-u ngljit; acats tsiva; loari, apucari, apcari, spindzurari, nchisiri, etc. 6: tsi s-lj-acats = easti multu putsn shi nu lj-agiundzi, nu-l {ro: aciunea de a aga, de a prinde, de a ocupa; agare, satur; 7: s-acts (di mnj, di cicioari, di gur, etc.) = sic, prindere, ocupare} {fr: action dattraper, de saisir, doccudmlusi di cicioari, mnj, gur, etc.; 8: acats corlu = intru sper} {en: action of catching, of occupying, of starting} ex: n gioc tu cor; 9: lu-acats (stranjili) = lj sta ghini (stranjili); 10: actsam cu actsarea; tmbarea vrea actsari (spindzurari di nu mi-acats loclu = nu-am arvdari, nu am isihii, canda penur) neactsat (nea-c-tst) adg neactsat (nea-c-tsashteptu si s-fac tsiva; 11: mi-acats amarea = nj yini st), neactsats (nea-c-tsts), neactsati/neactsate (nea-cversu, s-vom; 12: mi-acts yinlu = mi mbitai; nj-yini-andral; ts-ti) tsi nu easti actsat; tsi nu-ari lucru; niloat, neapucat, nj-yin mintsli deavrliga; 13: mi-acats di peri = acats s-mi nispindzurat, ninchisit, etc. {ro: care nu este agat (prins, bat, s-mi-anciup; 14: lj-acats mna = poati s-fac lucru bun; ocupat); neagat} {fr: qui nest pas pris, qui ne pas attrap; easti bun la ftsearea-a unui lucru; 15: li-acats aloaturli cu inoccup, chmeur} {en: who is not caught (occupied); unemcariva = mi fac bun oaspi cu cariva; 16: li-acats aloaturli tr ployed} ex: l leag di doi calj neactsats (tsi nu eara actsats; numt = mi ndreg tr numt; 17: acats loc = fatsi lucrul tsi dit irghilii); easti neactsat (nu-ari lucru, shadi tut dzua) lipseashti, ngreac; etc. etc.; 18: s-acats tengirea (pri foc) = s- neactsari/neactsare (nea-c-ts-ri) sf neactsri (nea-cardi fundul di tengiri, s-afum tengirea; 19: mi-acats dratslji tsr) atsea tsi s-fatsi cndu cariva nu-acats ic nu s-acats di ureclji = mi-aprindu foc, mi nirescu multu; 20: u-acats tsiva; niloari, neapucari, nispindzurari, ninchisiri, etc. {ro: feata = u bag feata tu-ashtirnut, u-ambair, u ncalic, u nitinjiaciunea de a nu aga, de a nu prinde, de a nu ocupa} {fr: sescu; 21: acats njic = (muljarea) cadi greau (tra s-fac njic); action de ne pas attraper, de ne pas saisir, de ne pas occuper} 22: lu-acats cu myi = lj-fac myi sh-nu mata poati si sh-fac {en: action of not catching, of not occupying, of not starting} lucrul di-arad; 24: nj-acats ghini = ved hiri, am prucuchii) actstur (a-c-ts-t-r) sf actsturi (a-c-ts-tr) atsea {ro: aga, prinde, ncepe} {fr: attraper, saisir, occuper, tsi s-fatsi cndu cariva acats tsiva; atsea tsi ari actsat un; commencer} {en: catch, occupy, start} ex: i lu-adari un lucru, i apuctur, hui, tabieti, nvets, hri (uruti), etc.; (fig: actstur nu ti-acats (nu lu nchisea); di tsi s-acats, s-usuc; lu-actsm= (i) stihim; (ii) itii, sibepi, furnjii; (iii) alatusi, nindriptati) (l bgm tu mn) tu pduri; picurarlji actsar (lj loar, s- {ro: agtur, nrav} {fr: prise, (mauvaise) manire} {en: ashtirnur tu) giuneapinjlji; c va-acats (va s-acoapir cu) catch, grasp, bad habit} ex: lj-aflai un actstur (fig: furnjii) neau muntslj; di cu noaptea s-lucreadz-actsar (nchisir);acchii/acchie (a-c-ch-i) sf acchii (a-c-chi) arburi tsi-ari actsar (ahiursir) s-da cap; foclu acts (nchisi si salumchi cu schinj, frndzi mri (adrati di frndz ma njits, diaprind); intrai tu cor shi u-actsai di mn; di-alt parti acats un parti sh-di-alant) shi arapuni di lilici albi, mushat-anjurcorlu (aprnjashti corlu; ic el/ea intr tu cor); s-acts di dzitoari; bagrem, davan {ro: salcm} {fr: acacia} {locust tree} (agiundzi tu) munts; actsar (nchisir s-amin) tufechi cu acchisescu (a-c-chi-ss-cu) (mi) vb vedz tu achicsescu purintslj; natlu nu-acats (nu nchiseashti s-sug); va ti-acats acchisiri/acchisire (a-c-chi-s-ri) sf vedz tu achicsescu (va nj-ahrzeshti ca un) poart; vituljlu gras tsi nu lu-acats acchisit (a-c-chi-st) adg vedz tu achicsescu (nu lu ncapi, nu poati s-lu misur) zigha; lu-actsai (spinaclisescu (a-c-li-ss-cu) (mi) vb IV vedz tu clisescu dzurai) paltul di penur; n lai srm, tsi s-lj-acats (expr: ct aclisiri/aclisire (c-li-s-ri) sf vedz tu clisescu s-lj-agiung, ct loc va s-lja srma tu stumahi)?; cndu mi aclisit (c-li-st) adg vedz tu clisescu minduescu ct lucru am, mi-acats heavra (expr: canda lndziacljisescu (a-c-lji-ss-cu) (mi) vb IV vedz tu clisescu dzscu); actsat cas (expr: loat cas cu nichi)?; pri mini mi- acljisiri/cljisire (c-lji-s-ri) sf vedz tu clisescu acats (expr: nchisi s-mi doar) tu lingurici; li mc! si-lj s- acljisit (a-c-lji-st) adg vedz tu clisescu acats! (expr: s-lj-armn tu grumadz); cu ns nu putem s-n- acmat (a-c-mt) adg acmat (a-c-m-t), acmats (a-cactsm (expr: s-n ncrligm, s-n nciupm; s-n-actsm la mts), acmati/acmate (a-c-m-ti) linvos, timbel, armntreatsiri); acts (expr: cdzu greau) eapa cu ns; mi-actsaistor, linos, aduliftu, blanes, edec, cumban, haileas, tvlmb, (expr: dada-nj cdzu greau cu mini) tru paranomlj; nu luhain, hin, tindu-ghomar, cioari-tu-cinushi {ro: lene} {fr: faiacats mintea (expr: nu-achicseashti, nu aducheashti); snant, paresseux} {en: lazy} ex: lj-angrica a acmatlui (a acts (expr: sic, dmlusi) di mnj sh-di cicioari; lu-acats linvoslui) (expr: lj sta ghini) armatli; lj-acts ghini (expr: vidzu hiri acri/acre (a-c-ri) sf acri (a-cr) loc ma-analtu neacupirit cu) minciuna; lili stranji mi-acats (expr: nj-sta ghini); apa nu di pduri; dzean goalish (munti, ohtu, mgul fr arburi); lu-avea actsat (expr: nu lj-avea fapt ghini); mi-acats (expr: golin, goln {ro: loc pleuv} {fr: endroit plus lev qui nest mi fatsi s-vom) amarea; bgar s-acats aloaturli tr numt pas couvert, qui est chauve; sommet ou colline chauve} {en: (expr: si s ndreag tr numt); lu-actsar dratslji di ureclji bald terrain or mountain top} ex: la bisearica dit acri (di (expr: s-niri multu, s-intusi multu, timusi multu); s-avea ndzean); luna pari tu acri (golin) ca tpsii actsat di peri (expr: s-avea ncrligat, nciupat); muljari tsi acrsat (a-cr-st) adg vedz tu crasat lj-acats mna di tuti (expr: shtii s-fac multi lucri, cu actstsii/actstsie (a-c-ts-t-s-i) sf vedz tu acatastasi msturilji, lishor sh-cum lipseashti); s-afirea s-nu lj-acats luna actsari/actsare (a-c-ts-ri) sf vedz tu acats

10

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

actsat (a-c-tst) adg vedz tu acats eara cal achicshonj (aumbrat, cntat, tsi shtii tut, tsi poati sactstur (a-c-ts-t-r) sf vedz tu acats fac myi) apicshonj (a-pi-c-shnj) adg apicshoanji/aacznsescu (a-c-zn-ss-cu) vb IV vedz tu cznsescu picshoanje (a-pi-c-sho-nji), apicshonj (a-pi-c-shnj), acznsiri/acznsire (a-c-zn-s-ri) sf vedz tu cznsescu apicshoanji/apicshoanje (a-pi-c-sho-nji) (un cu achiacznsit (a-c-zn-st) adg vedz tu cznsescu cshonj) ex: ghini ma, sharpili aestu eara apicshonj (tsi shtia acheryiu (a-chr-yu) adg acheryi/acherye (a-chr-yi), acheryi tut, tsi putea s-fac myi) achicazmo (a-chi-caz-m) sm (a-chr-yi), acheryi/acherye (a-chr-yi) tsi s-fatsi (tsi achicazmadz (a-chi-caz-mdz) atsea tsi-avem dup tsi screashti, tsi s-amint, tsi s-afl, etc.) atumtsea cndu nu lipachicseashti lumea; chicazmo, achicsiri, acchisiri, aduchiri seashti; nivrut, niuidisit {ro: inoportun} {fr: inopportun} {en: {ro: nelegere, pricepere} {fr: comprhension} {en: inopportune} achira (-chi-ra) adv tsi s-fatsi (tsi creashti, understanding} chicazmo (chi-caz-m) sm chicazmadz tsi s-amint, tsi s-afl, etc.) ninti di oara cndu lipseashti si s- (chi-caz-mdz) (un cu achicazmo) fac di-arad; timpuriu {ro: prematur} {fr: prmaturment} achicshonj (a-chi-c-shnj) adg vedz tu achicsescu {en: premature} achicsiri/achicsire (a-chi-c-s-ri) sf vedz tu achicsescu achicazmo (a-chi-caz-m) sm vedz tu achicsescu achicsit (a-chi-c-st) adg vedz tu achicsescu achicsescu (a-chi-c-ss-cu) (mi) vb IV achicsii (a-chi-cachira (-chi-ra) adv vedz tu acheryiu s), achicseam (a-chi-c-sem), achicsit (a-chi-c-s-t), acljem (a-cljm) (mi) vb I acljimai (a-clji-m), acljimam (aachicsiri/achicsire (a-chi-c-s-ri) am un idei limpidi tr clji-mm), acljimat (a-clji-m-t), acljimari/acljimare (a-cljitsi va s-dzc un lucru (tr un idei, tr tsi easti zborlu, etc.); m-ri) 1: grescu a unui s-yin; am/dau un num (a unui); lj aduchescu, duchescu, acchisescu, chicsescu, apucupescu, grescu numa; cljem, grescu; 2: caftu a vrnui tra s-fac tsiva; apucupsescu, agrxescu {ro: nelege, simi} {fr: comprendre, ursescu cariva s-nj intr n cas; aclisescu, clisescu, acljisentir} {en: understand, feel} ex: ns nu putea s-achicsescu, cljisescu, ursescu, grescu (s-intr, s-yin, s-fac, etc.), seasc; s-achicsi (s-aduchi) agonja achicsit (a-chi-c-st) cupusescu (fac copuslu tr, mi clisescu), cupsescu; 3: tsi adg achicsit (a-chi-c-s-t), achicsits (a-chi-c-sts), achi- noim ari; tsi va s-dzc; simneadz, nsimneadz {ro: chema, csiti/achicsite (a-chi-c-s-ti) ashi cum easti un tsi-ari ac- invita, nsemna} {fr: appeler, convier, inviter, signifier} {en: chisit (aduchit); ashi cum easti lucrul tsi easti ghini aduchit; call, invite, mean} ex: tsi-ari s-fac cum s-acljam (cari lj-easti cari mindueashti ghini; cari giudic ghini cu mintea; aduchit, numa)?; cum ts dzc shi cum lu-acljam; io-nj ti-acljimai (ti duchit, acchisit, chicsit, apucupit, apucupsit, agrxit {ro: clisii) pri meas; bgar s-fac numt dumneasc shi acljineles, simit} {fr: compris, senti, judicieux} {en: understood, mar (lj-ursir) la numt; lumea ntreag tra si shtib tsi s-acljasensible, discerning} ex: oaminjlji atselj nai ma achicsits (cu m (tsi va dzc) Frshirot! acljimat (a-clji-mt) adg acljinai ma buna minti, giudicat) achicsiri/achicsire (a-chimat (a-clji-m-t), acljimats (a-clji-mts), acljimati/acljimate c-s-ri) sf achicsiri (a-chi-c-sr) atsea tsi s-fatsi cndu (a-clji-m-ti) tsi easti grit; tsi-lj s-ari dat un num; cljimat, lumea (s-)achicseashti (aducheashti); aduchiri, duchiri, ac- ursit, grit, aclisit, clisit, acljisit, cljisit, cupusit, cupsit, chisiri, chicsiri, apucupiri, apucupsiri, agrxiri {ro: aciunea nsimnat, etc. {ro: chemat, invitat, nsemnat} {fr: appel, invit, de a nelege, de a simi; nelegere, simire} {fr: action de signifi} {en: called, invited, meant} ex: acljimatslji (clisitslji) comprendre, comprhension} {en: action of understanding} cnt sh-yin acljimari/acljimare (a-clji-m-ri) sf acljimri neachicsit (nea-chi-c-st) adg neachicsit (nea-chi-c-s- (a-clji-mr) atsea tsi s-fatsi cndu cariva easti acljimat; cljit), neachicsits (nea-chi-c-sts), neachicsiti/neachicsite mari, griri, aclisiri, clisiri, cupusiri, cupsiri, etc. {ro: aci(nea-chi-c-s-ti) tsi nu easti achicsit {ro: neneles} {fr: unea de a chema, de a invita, de a nsemna; chemare, invitaincomprhensible, chaotique} {en: incomprehensible, chare, invitaie} {fr: action dappeler, dinviter, invitation} {en: otic} neachicsiri/neachicsire (nea-chi-c-s-ri) sf neachiaction of calling, of inviting; invitation} ex: l vinji acljimari csiri (nea-chi-c-sr) atsea tsi s-fatsi cndu nu s-achis s-duc la numt; acljimarea (clisirea) a nunlui neacljicseashti (nu s-aducheashti) tsiva {ro: aciunea de a nu mat (nea-clji-mt) adg neacljimat (nea-clji-m-t), neacljinelege; nenelegere} {fr: action de ne pas comprendre} {en: mats (nea-clji-mts), neacljimati/neacljimate (nea-clji-m-ti) action of not understanding} chicsescu (chi-c-ss-cu) (mi) tsi nu easti acljimat; nicljimat, niursit, nigrit, niclisit, nicvb IV chicsii (chi-c-s), chicseam (chi-c-sem), chicsit ljisit, nicupusit, nicupsit, ninsimnat, etc. {ro: nechemat, nein(chi-c-s-t), chicsiri/chicsire (chi-c-s-ri) (un cu achi- vitat} {fr: qui nest pas invit; non convi} {en: who is not incsescu) chicsit (chi-c-st) adg chicsit (chi-c-s-t), vited} ex: moartea yini sh-neacljimat (fr s-lji greshti, fr schicsits (chi-c-sts), chicsiti/chicsite (chi-c-s-ti) (un u cafts); vinj neacljimat la meas; si scoal, acljimat-neacu achicsit) chicsiri/chicsire (chi-c-s-ri) sf chicsiri cljimat, shi tradzi ndreptu la bisearica iu vrea s-fac ncuru(chi-c-sr) (un cu achicsiri) acchisescu (a-c-chi-ss- narea neacljimari/neacljimare (nea-clji-m-ri) sf neacljicu) (mi) vb IV acchisii (a-c-chi-s), acchiseam (a-c-chimri (nea-clji-mr) atsea tsi s-fatsi cndu cariva nu easti sem), acchisit (a-c-chi-s-t), acchisiri/acchisire (a-c- acljimat; nicljimari, nigriri, niclisiri, nicupusiri, nicupsiri, chi-s-ri) (un cu achicsescu) ex: acchisii (aduchii) tsi-nj etc. {ro: aciunea de a nu chema, de a nu invita; nechemare, scriai; acchisi tsi eara zborlu acchisit (a-c-chi-st) adg neinvitare} {fr: action de ne pas inviter} {en: action of not acchisit (a-c-chi-s-t), acchisits (a-c-chi-sts), acchisi- calling, of not inviting} cljem (cljm) (mi) vb I cljimai (cljiti/acchisite (a-c-chi-s-ti) (un cu achicsit) ex: easti multu m), cljimam (clji-mm), cljimat (clji-m-t), cljimari/cljiacchisit (chischin, tsi lj-acats mna) acchisiri/acchisire mare (clji-m-ri) (un cu acljem) ex: s-cljam (va s-dzc), (a-c-chi-s-ri) sf acchisiri (a-c-chi-sr) (un cu achicsiri) tu hoara-a ljei cljimat (clji-mt) adg cljimat (clji-m-t), neacchisit (nea-c-chi-st) adg neacchisit (nea-c-chi- cljimats (clji-mts), cljimati/cljimate (clji-m-ti) (un cu s-t), neacchisits (nea-c-chi-sts), neacchisiti/neacchisite acljimat) cljimari/cljimare (clji-m-ri) sf cljimri (clji-mr) (nea-c-chi-s-ti) (un cu neachicsit) ex: om neacchisit (tsi (un cu acljimari) nicljimat (ni-clji-mt) adg nicljimat nu easti aduchit; tsi nu shtii s-lu fac un lucru); vrevuri neac- (ni-clji-m-t), nicljimats (ni-clji-mts), nicljimati/nicljimate chisiti (tsi nu s-acchisescu ghini tsi suntu) murmura din sinlu (ni-clji-m-ti) (un cu neacljimat) ex: nimcat, nibiut, caa noaptiljei neacchisiri/neacchisire (nea-c-chi-s-ri) sf rishti di cndu, s-ahtirnu nicljimat pri meas; l yinea fric a neacchisiri (nea-c-chi-sr) (un cu neachicsiri) achinjitslor s-intr nicljimats nicljimari/nicljimare (ni-clji-m-ri) cshonj (a-chi-c-shnj) adg achicshoanji/achicshoanje sf nicljimri (ni-clji-mr) (un cu neacljimari) ncljem (a-chi-c-sho-nji), achicshonj (a-chi-c-shnj), achicshoa- (ncljm) (mi) vb I ncljimai (nclji-m), ncljimam (ncljinji/achicshoanje (a-chi-c-sho-nji) 1: tsi achicseashti mm), ncljimat (nclji-m-t), ncljimari/ncljimare (nclji-mmultu ghini; tsi easti multu dishteptu; 2: tsi ari puteri ca di ri) (un cu acljem) ex: s-mi ncljimari (s-mi-acljimari), va smyii (ca dit alt lumi); apicshonj, myipsit, mndipsit, aum- njergu ncljimat (nclji-mt) adg ncljimat (nclji-m-t), brat, cntat {ro: nzdrvan} {fr: f} {en: magic} ex: aestu ncljimats (nclji-mts), ncljimati/ncljimate (nclji-m-ti) (un

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

11

cu acljimat) ncljimari/ncljimare (nclji-m-ri) sf ncljimri of not covering, of uncovering} neacupirit2 (nea-cu-pi-rt) (nclji-mr) (un cu acljimari) adg neacupirit (nea-cu-pi-r-t), neacupirits (nea-cu-pi-rts), acljimari/acljimare (a-clji-m-ri) sf vedz tu acljem neacupiriti/neacupitite (nea-cu-pi-r-ti) tsi easti dishcljis (shi acljimat (a-clji-mt) adg vedz tu acljem nu-ascundi simtsmintili dealihea tsi li ari tra si spun altili aclo (a-cl) adv tu atsel loc; aco, aculea, aclotsi, aculotsi, aclo-minciunoasi); cari nu easti ipucrit {ro: care nu este ipocrit} ea, atsia, arco; (expr: 1: aoa nclo = pri-aoa sh-pri-aclo; 2: aclo {fr: qui nest pas hypocrite} {en: who is not an hypocrite} s-lj hib = s-duc shi s-moar!; aclo si-lj hib murmintili) acupirtur (a-cu-pi-r-t-r) sf acupirturi (a-cu-pi-r-tr) {ro: acolo} {fr: l, y} {en: there} ex: nu ai aclo (tu-atsel loc) lucrul cu cari s-acoapir tsiva; anvlitur, anvlitoari {ro: tat; aoa lj-ari, aclo lj-ari; ctr iu aoa nclo (expr: pi-aoa sh-pri- acoperitur} {fr: couverture} {en: cover} acupirmintu (aaclo)?; aclo fum doilji pn tora; nu-lj si dutsea mintea pn- cu-pi-r-mn-tu) sn acupirminti/acupirminte (a-cu-pi-raclo clo (cl) adv (forma shcurt a zborlui aclo) (un cu mn-ti) lucrul cu cari s-acoapir tsiva (om, cas, lucru, etc.); aclo) clo (aclo) iu sh-cnt puljlji veara aclotsi/aclotse (a- cuvert, yeambul, vilendz, doag, etc.; citii, cupirish {ro: cl-tsi) adv (un cu aclo) ex: pn aclotsi; tritsea pri aclotsi; ptur, acopermnt; acoperi} {fr: couverture; toit; hausse} ghini ma feata di-amir sh-eara aclotsi acloea (a-cl-ea) adv {en: cover, blanket; roof} ex: bag acupirmintili pristi (un cu aclo) ex: acloea shidzum; shidea acloea aco (a-c) smari; noi avem putsni acupirminti (vilendz) discoapir adv (un cu aclo) ex: lsai becili-aco aculea (a-cu-le) adv (dis-co-pir) (mi) vb IV discupirii (dis-cu-pi-r), discupiream (un cu aclo) ex: pri di aculea aculotsi/aculotse (a-cu-l(dis-cu-pi-rem), discupirit (dis-cu-pi-r-t), discupiriri/distsi) adv (un cu aclo) atsia (a-ts-a) adv (un cu aclo) cupirire (dis-cu-pi-r-ri) dau di-un parti acupirmintul cu (expr: atsia di-atsia = di multu, ma multu; dit un loc tu altu; cari easti-acupirit (anvilit) un lucru sh-lu-aspun ashi cum easti pri-aoa sh-pri-aclo) ex: sti atsia sh-nu ti min dip; lu-ardi dor dealihea; aflu un lucru tsi eara ascumtu sh-lu scot tu migdani, tra s-yin-atsia (aclo); cioara a omlui s-adun atsia di-atsia (di tra s-lu vead tut dunjaea; dizgrop, dizvlescu, dizvilescu multu, ma multu); Dumnidzlu ahiursi atsia di-atsia (di multu, {ro: dezveli, descoperi, divulga} {fr: (se) dvoiler, (se) decouma multu) s-l adun curili; arspndits atsia di-atsia (dit un vrir, divulguer} {en: discover, unwrap, disclose} ex: ficiorlu sloc tu altu, pri-aoa sh-pri-aclo) arco (ar-c) adv (un cu discupiri (s-disvli); u discupirit (u-aflat, u-aspusit) furlichea?; aclo) ex: pi-aroa, pi-arco (pi-aoa, pi-aclo) nu vru s-nji discoapir (s-nj-aspun) tsiva; mi discupirii acloea (a-cl-ea) adv vedz tu aclo (dizvlii) c nj-eara cldur discupirit (dis-cu-pi-rt) adg aclotsi/aclotse (a-cl-tsi) adv vedz tu aclo discupirit (dis-cu-pi-r-t), discupirits (dis-cu-pi-rts), disacmageai/acmageae (ac-ma-g-i) sf vedz tu ahmageai cupiriti/discupirite (dis-cu-pi-r-ti) tsi-lj s-ari scoas acupiracmotsi (ac-m-tsi) adv vedz tu acush mintul cu cari easti nvlit (acupirit, anvrtit) un lucru; dizvlit, aco (a-c) adv vedz tu aclo dizvilit, discupirit {ro: dezvelit, descoperit, divulgat} {fr: acoal1 (a-co-l) sf acolj (a-clj) cumat di carti ti scriari; dvoil, decouvert, divulgu} {en: discovered, unwrapped, coal, carti, hrtii, frndz, fil {ro: coal de hrtie} {fr: feuille disclosed} discupiriri/discupirire (dis-cu-pi-r-ri) sf de papier} {en: sheet of paper} ex: lja vr ndau acolj apoea discupiriri (dis-cu-pi-rr) atsea tsi fatsi un cndu discoapir shi s-astuchi tuti guvili coal (co-l) sf colj (clj) (un cu tsiva; dizgrupari, dizvliri, dizviliri {ro: aciunea de a dezveli, acoal1) de a descoperi, de a divulga; dezvelire, descoperire, acoal2 (a-co-l) sf fr pl vedz tu col2 divulgare} {fr: action de (se) dvoiler, (se) decouvrir, de acoapir (a-co-pir) (mi) vb IV acupirii (a-cu-pi-r), acupiream divulguer} {en: action of discovering, of unwraping, of (a-cu-pi-rem), acupirit (a-cu-pi-r-t), acupiriri/acupirire (a- disclosing} cu-pi-r-ri) aruc tsiva pristi un lucru tra s-nu s-vead tsi easti aconi/acone (a-c-ni) sf aconj (a-cnj) cheatr tr nturyisiri (s-lu apr, s-lu-ascundu, etc.); ngrop, nvilescu, ascundu; (expr: hlts tsi talji (ctsuti, foartits, etc.); miracuni {ro: cute} {fr: 1: u-acoapir luguria = fac ashi tra s-nu s-vead ic s-nu si pierre aiguiser} {en: grindstone} zburasc di-un lucru slab tsi lu-am fapt; 2: lu-acupirim = ar- acrari/acrare (a-cr-ri) sf vedz tu acru cm loc pristi mortu; lu ngrupm) {ro: acoperi} {fr: couvrir, acrat (a-crt) adg vedz tu acru cacher, enterrer} {en: cover, hide, bury} ex: s-acupiri cu acrtur (a-cr-t-r) sf vedz tu acru bidenea, cu sarica; acoapir-ti cu cupranlu; sfrntsealili ljacrearcu (a-crer-cu) adg vedz tu acru acoapir bratsli; acupirits-v c da ploai; acoapir (nvilea cu acreashtiri/acreashtire (a-cresh-ti-ri) sf vedz tu crescu loc, astindzi) foclu; acoapir-mi di furlichi (expr: s-nu dztsets acredz (a-crdz) (mi) vb I vedz tu acru a vrnui, s-ascundets furlichea tsi-am fapt); lu-acupirir acrescu1 (a-crs-cu) vb IV vedz acru (expr: lu ngrupar) sum chin acupirit1 (a-cu-pi-rt) adg acrescu2 (a-crs-cu) vb III shi II vedz tu crescu acupirit (a-cu-pi-r-t), acupirits (a-cu-pi-rts), acupiriti/acu- acrid (a-cr-d) sf acridz (a-crdz) yeats (bubulic, rim, pirite (a-cu-pi-r-ti) cari ari tsiva pristi el tsi lu-ascundi; nvilit, insect) cu cicioarli di npoi multu lundzi tsi lu-agiut s-ansar ascumtu, ngrupat {ro: acoperit} {fr: couvert, cach} {en: comultu diparti (sh-cari fatsi mari znjii tu agri); lcust, glgusvered, hidden} ex: cheptul acupirit (mplin) di peri acupirit, gulugust, gulucust, scarcalec, carcalec, scarcalets, scrcuri/acupirire (a-cu-pi-r-ri) sf acupiriri (a-cu-pi-rr) atsea tsi lets, scaculets, scucalets, {ro: lcust} {fr: sauterelle} {en: fatsi un cndu acoapir tsiva; nviliri, ascundeari, ngrupari {ro: locust} ex: cum cadi-acrida pristi agri aciunea de a acoperi; acoperire} {fr: action de couvrir} {en: acridh (a-cr-dh) sf acridz (a-crdz) un cu acrid action of covering} acupirit2 (a-cu-pi-rt) adg acupirit (aacrifa (a-cri-f) adv vedz tu acrifo cu-pi-r-t), acupirits (a-cu-pi-rts), acupiriti/acupitite (a-cu-pi- acrifo (a-cri-f) sm acrifadz (a-cri-fdz) lucru tsi easti tsnut r-ti) tsi ascundi simtsmintili dealihea tsi li-ari shi spuni alti- ascumta tra s-nu s-vead i s-armn nishtiut di lumi; mistico li minciunoasi; minciunos, ipucrit, ascumtu, fts-fts, crbuni {ro: secret} {fr: secret} {en: secret} acrifa (a-cri-f) adv nvilit, pndz cu dau fts, etc. {ro: ipocrit} {fr: hypocrite} tra s-nu hib vidzut i aduchit di alts; afurishalui, ascumtisha{en: hypocrite} ex: afirea-ti di om acupirit (ipucrit); tsi om lui, ascumtalui, peascumta, bizgulea {ro: pe furi} {fr: furtiacupirit (ascumtu) easti! neacupirit1 (nea-cu-pi-rt) adg vement} {en: furtively} neacupirit (nea-cu-pi-r-t), neacupirits (nea-cu-pi-rts), nea- acrimi/acrime (a-cr-mi) sf vedz tu acru cupiriti/neacupirite (nea-cu-pi-r-ti) cari nu-ari tsiva pristi el acrin (a-cr-n) sf vedz tu crin1 tra s-lu-ascund; ninvilit, neascumtu, ningrupat {ro: neacope- acriri/acrire (a-cr-ri) sf vedz tu acru rit} {fr: decouvert} {en: uncovered} neacupiriri/neacupirire acriscut (a-cris-ct) adg vedz tu crescu (nea-cu-pi-r-ri) sf neacupiriri (nea-cu-pi-rr) atsea tsi fatsi acrish (a-crsh) sn vedz tu acru un cndu nu acoapir (alas dizvilit) tsiva; ninviliri, neasacrishor (a-cri-shr) adg vedz tu acru cundeari, ningrupari {ro: aciunea de a nu acoperi; neacoacrishteari/acrishteare (a-crish-te-ri) sf vedz tu crescu perire} {fr: action de ne pas couvrir, de decouvrir} {en: action acrit (a-crt) adg vedz tu acru

12

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

acritur (a-cri-t-r) sf vedz tu acru (un cu acrish) ex: njurizm greau, ancrici yiu mi lo di nri acroari/acroare (a-cro-ri) sf vedz tu aratsi1 acruyealjau (a-cru-ya-lj-) sf acruyealjei (a-cru-ya-lje) acru (-cru) adg acr (-cr), acri (-cri), acri/acre (-cri) tsi loclu di ning mardzinea di-amari; mardzinea di-amari; budz ari un nustimad ca di limoni, di pusc, etc.; acrearcu; (expr: di-amari i di-aru; mal, mazd {ro: rm, litoral} {fr: littoral} (i) ap acr = ap dit loc cu sruri tsi easti bun, cndu s-bea, {en: seashore} tr sntati; (ii) lapti acru = lapti btut; lapti tsi s-acri; (iii) acri- acsescu (ac-ss-cu) vb acsii (ac-s), acseam (ac-sem), acsit macri (cri-m-cri) = agioc di cilimeanj) {ro: acru} {fr: aigre} (ac-s-t), acsiri/acsire (ac-s-ri) scriari neaprucheat tu-aestu {en: sour} ex: laptili easti acru; prunili da voah acr dictsiunar; vedz axescu acrescu1 (mi) vb IV acrii (a-cr), acream (a-crem), acrit (a- acshali/acshale (ac-sh-li) sf acshelj (ac-shlj) lemnu subcr-t), acriri/acrire (a-cr-ri) acredz, fac un lucru s-aib un tsri shi lungu (vearg, ciumag, pulean), multi ori cu-un nustimad acr; (expr: li acrescu cu cariva = mi crtescu cu cumat chipitoas di her tu-un capit, cu cari s mpingu cariva, nu mata him oaspits bunj) {ro: acri} {fr: aigrir, devenir prvdzli tra s-imn; strimburari {ro: strmurare} {fr: aiguilaigre} {en: sour, become sour} ex: acri ciorba cu pusc; li lon, stimulant} {en: stick to push (stimulate) animals to walk} acrii cu ns (expr: nu para li am buni cu el) acrit (a-crt) acshia (ac-sh-a) adv vedz tu ashi adg acrit (a-cr-t), acrits (a-crts), acriti/acrite (a-cr-ti) tsi acshitsi/acshitse (ac-sh-tsi) adv vedz tu ashi s-featsi acru {ro: acrit} {fr: aigri} {en: made sour} ex: yin acshu (c-shu) adg vedz tu axi acrit, om acrit acriri/acrire (a-cr-ri) sf acriri (a-crr) atsea acsiri/acsire (ac-s-ri) sf acsiri (ac-sr) scriari neaprucheat tsi s-fatsi cndu s-acreashti tsiva {ro: aciunea de a (se) acri; tu-aestu dictsiunar; vedz axiri acrire} {fr: action daigrir} {en: action of making something acsit (ac-st) adg acsit (ac-s-t), acsits (ac-sts), acsiti/acsite sour} acredz (a-crdz) (mi) vb I acrai (a-cr), acram (a(ac-s-ti) scriari neaprucheat tu-aestu dictsiunar; vedz axit crm), acrat (a-cr-t), acrari/acrare (a-cr-ri) (un cu acsu (c-su) adg acsi/acse (c-si), acshi (c-shi), acsi/acse (cacrescu1) acrat (a-crt) adg acrat (a-cr-t), acrats (asi) scriari neaprucheat tu-aestu dictsiunar; vedz axu crts), acrati/acrate (a-cr-ti) (un cu acrit) acrari/acrare acuitescu (a-cu-ts-cu) vb IV vedz tu cuituescu (a-cr-ri) sf acrri (a-crr) (un cu acriri) acrimi/acrime acuitiri/acuitire (a-cu-t-ri) vedz tu cuituescu (a-cr-mi) sf acrinj (a-crnj) 1: lucru acru; harea tsi-l fatsi un acuitit (a-cu-tt) vedz tu cuituescu lucru tra s-hib acru; 2: tumati i purni hearti shi stricurati tra s- acul (c-l) sf vedz tu cul tsn multu chiro, cu cari s-acreadz mcrli earna; ancrimi aculea (a-cu-le) adv vedz tu aclo acritur, acrtur {ro: acrime, acreal; bulion} {fr: aigreur; aculotsi/aculotse (a-cu-l-tsi) adv vedz tu aclo verjus} {en: sourness; verjuice} ex: acreadz ghela cu acrimi; aculsescu (a-cul-ss-cu) (mi) vb IV vedz tu col2 yeatrul lj-deadi izini s-mc scrimi; acrinjli nu li voi acritur aculsiri/aculsire (a-cul-s-ri) sf vedz tu col2 (a-cri-t-r) sf acrituri sf (a-cri-tr) lucru acru; mcari acr; aculsit (a-cul-st) adg vedz tu col2 harea tsi-l fatsi un lucru tra s-hib acru; acrimi, ancrimi, aculuthii/aculuthie (a-cu-lu-th-i) sf aculuthii (a-cu-lu-th) thrpelj {ro: acreal, acritur} {fr: aigreur, chose aigre, plat un cu aculutii aigre} {en: sourness, sour meal} ex: mc mult acritur aculutii/aculutie (a-cu-lu-th-i) sf aculutii (a-cu-lu-th) acrtur (a-cr-t-r) sf acrturi sf (a-cr-tr) (un cu dyeavasea tsi fatsi preftul Dumnica tahina la bisearic; lituracritur) acrearcu (a-crer-cu) adg acrearc (a-crer-c), yii {ro: serviciu religios, liturghie} {fr: service, messe} {en: acrearts (a-crer-ts), acreartsi/acreartse (a-crer-tsi) 1: church mass} acru; 2: om acru, ursuz, lai {ro: acru; om ru} {fr: aigre; acumbr (a-cm-br) vb I acumbrai (a-cum-b-r), acumhomme aigre; irascible, mchant} {en: sour; bad man} ex: hii bram (a-cum-b-rm), acumbrat (a-cum-b-r-t), acumacrearcu acrishor (a-cri-shr) adg acrishoar (a-cri-sho- brari/acumbrare (a-cum-b-r-ri) scriari neaprucheat tur), acrishori (a-cri-shr), acrishoari/acrishoare (a-cri-sho- aestu dictsiunar; vedz acumpr ri) tsi ari un nustimad (ma nu multu) tsi da ca pri acr {ro: acumbrari/acumbrare (a-cum-b-r-ri) sf acumbrri (aacrior} {fr: aigrelet} {en: sourish} ex: merlu-aestu easti cum-b-rr) scriari neaprucheat tu-aestu dictsiunar; vedz niheam acrishor (da ca pri acru) acrish (a-crsh) sn acumprari acrishuri (a-cr-shr) acrimi tsi yini dit stumahi tu gur; acumbrat (a-cum-b-rt) adg acumbrat (a-cum-b-r-t), ancrici, puscitur, bruzgitur, cur {ro: acreal, aciditate acumbrats (a-cum-b-rts), acumbrati/acumbrate (a-cumstomahal} {fr: aigreur, acidit} {en: heartburn} ancrescu b-r-ti) scriari neaprucheat tu-aestu dictsiunar; vedz (a-n-crs-cu) (mi) vb IV ancrii (a-n-cr), ancream (a-n- acumprat crem), ancrit (a-n-cr-t), ancriri/ancrire (a-n-cr-ri) acumbusescu (mi) (a-cum-bu-ss-cu) vb IV vedz tu acum(c nu n-aduchim tr un lucru) alxim zboar greali shi cu un sescu boatsi apreas; lu ncaci pri cariva di itia c nu-ari fapt ashi acumbusiri/acumbusire (a-cum-bu-s-ri) sf vedz tu acumcum minduescu mini c easti ghini; ncaci, ancaci, ncaci, aur- sescu lu, vryescu, filunichisescu, ntsertu, tcnsescu, hulescu, hu- acumbusit (a-cum-bu-st) adg vedz tu acumsescu ledz {ro: certa, admonesta, dojeni} {fr: gronder, rprimanacumpr (a-cm-pr) (mi) vb I acumprai (a-cum-p-r), der} {en: scold, quarrel with, reprove} ex: li-ancrescu (li vr- acumpram (a-cum-p-rm), acumprat (a-cum-p-r-t), yescu, li ncaci) lili soacri ancrit (a-n-crt) adg ancrit acumprari/acumprare (a-cum-p-r-ri) pltescu (dau p(a-n-cr-t), ancrits (a-n-crts), ancriti/ancriti (a-n-cr-ti) radz) tra s-ljau un lucru; acumpru, ancumpr, ancupr, cum tsi-lj si zburashti cu zboar greali shi cu un boatsi apreas pru, cumpr, cupr; (fig: 1: acumpr = (i) aduchescu, ascultu; di itia c nu-ari fapt ashi cum mindueashti un c easti ghini; (ii) nvets lucri; (iii) caftu s-aflu tsi shtii, lu shpiunedz; expr: 2: ancceat, ncceat, ncceat, aurlat, vryit, filunichisit, ntsirtat, acumpr multi sh-vindu putsni = ascultu multu shi zburscu tcnsit, hulit, hulidzat {ro: certat, admonestat, dojenit} {fr: putsn; 3: (om) tsi ti vindi sh-ti-acumpr = (om) tsi poati s-tigrond, rprimand} {en: scolded, quarrelled with, reproved} ard cu zboarli) {ro: cumpra} {fr: acheter} {en: buy} ex: ancriri/ancrire (a-n-cr-ri) sf ancriri (a-n-crr) atsea acumpr doi sats di pni; ca s-acumpr cari di cari; acumtsi s-fatsi cndu s-alxescu zboar greali ic atumtsea cndu prai un cal; preftul lu-acumpr (fig: aduchi) cts pradz cariva easti ncceat; ancceari, ncceari, ncceari, aurlari, fatsi; acumprai (fig: aduchii) tuti cti li zbura; acumpr-l vryiri, filunichisiri, ntsirtari, tcnsiri, huliri, hulidzari {ro: (fig: caft s-vedz, mutrea, afl, aduchea) tr tsi vinji; tini nu aciunea de a certa, de a dojeni; certare, admonestare, dojeni- zbura, acumpr (fig: ascult)!; omlu cu minti acumpr (fig: re} {fr: action de gronder, de rprimander} {en: action of nveats) di la alts, nu vindi; vrea s-mi-acumpr (s-mi scolding, of quarrelling with, of reproving} ancrimi/ashpiuneadz shi s-afl di la mini) cum u dutsim, cum fatsim, ncrime (a-n-cr-mi) sf ancrinj (a-n-crinj) (un cu acritsi zburm; acumpr cama multi sh-vindi putsni (expr: ma mi) ancrici (a-n-crc) sn ancriciuri (a-n-cr-cr) multu s-ascults dict si zburshti) acumprat (a-cum-p-

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

13

rt) adg acumprat (a-cum-p-r-t), acumprats (a-cum-p-bunlu tsi-nj featsish; va ts-u discumpr (pltescu) discumrts), acumprati/acumprate (a-cum-p-r-ti) lucru loat tu prat (dis-cum-p-rt) adg discumprat (dis-cum-p-r-t), loclu-a pradzlor dats; acumprat, ancumprat, ancuprat, cum-discumprats (dis-cum-p-rts), discumprati/discumprate prat, cumprat, cuprat; (expr. zboarli li ari acumprati = (dis-cum-p-r-ti) (lucrul) tsi easti acumprat diznou (dup tsi putsni zboar, scumpi, canda-lj suntu acumprati) {ro: fu vindut ninti); tsi-lj s-ari pltit ti bunlu (arulu) tsi-avea cumprat} {fr: achet} {en: bought} acumprari/acumfapt; (sclavlu) tsi easti slghit c s-ari pltit axiguraua tr el; prare (a-cum-p-r-ri) sf acumprri (a-cum-p-rr) atsea discumpurat, discumprat, ascumprat, pltit, mushtinat {ro: tsi s-fatsi cndu cariva acumpr; acumprari, ancumprari, an- rscumprat, rspltit} {fr: rdim, rachet} {en: redeemed, cuprari, cumprari, cumprari, cuprari, etc. {ro: aciunea de a rewarded, for whom the ransom is payed} discumpracumpra; cumprare} {fr: action dacheter} {en: action of ri/discumprare (dis-cum-p-r-ri) sf discumprri (dis-cumbuying} ex: la acumprari dishcljidi-ts ocljilj acumpru (ap-rr) atsea tsi fatsi cndu s-discumpr tsiva; discumcm-pru) vb I acumprai (a-cum-pr), acumpram (a-cumpurari, discumprari, ascumprari, pltiri, mushtinari {ro: aciuprm), acumprat (a-cum-pr-t), acumprari/acumprare (a- nea de a rscumpra, de a rsplti; rscumprare, cum-pr-ri) (un cu acumpr) ex: acumpru din hoar un cal; rspltire} {fr: action de (se) rdimer, de (se) racheter} {en: li-acumpri (expr: pistipseshti tsi ts si spuni) sh-cama groasi action of redeeming, rewarding, of paying ransom} acumprat (a-cum-prt) adg acumprat (a-cum-pr-t), discumpur (dis-cm-pur) (mi) vb I discumpurai (dis-cumacumprats (a-cum-prts), acumprati/acumprate (a-cum-pr-ti) pu-r), discumpuram (dis-cum-pu-rm), discumpurat (dis (un cu acumprat) acumprari/acumprare (a-cum-pr-ri) cum-pu-r-t), discumpurari/discumpurare (dis-cum-pu-r-ri) sf acumprri (a-cum-prr) (un cu acumprari) acum (un cu discumpr) discumpurat (dis-cum-pu-rt) adg prat (a-cum-pr-t) sf fr pl lucrili acumprati (alxiti tr discumpurat (dis-cum-pu-r-t), discumpurats (dis-cum-pupradzlji pltits) {ro: cumprturi} {fr: achats} {en: purrts), discumpurati/discumpurate (dis-cum-pu-r-ti) (un cu chases} ex: li-aleg eu tu-acumprat ancumpr (an-cmdiscumprat) discumpurari/discumpurare (dis-cum-pu-rpr) (mi) vb I ancumprai (an-cum-p-r), ancumpram (an- ri) sf discumpurri (dis-cum-pu-rr) (un cu discumprari) cum-p-rm), ancumprat (an-cum-p-r-t), ancumpra- discumpru (dis-cm-pru) (mi) vb I discumprai (dis-cumri/ancumprare (an-cum-p-r-ri) (un cu acumpr) pr), discumpram (dis-cum-prm), discumprat (dis-cumancumprat (an-cum-p-rt) adg ancumprat (an-cum-p- pr-t), discumprari/discumprare (dis-cum-pr-ri) (un cu r-t), ancumprats (an-cum-p-rts), ancumprati/ancump- discumpr) discumprat (dis-cum-prt) adg discumprat rate (an-cum-p-r-ti) (un cu acumprat) ancumpra(dis-cum-pr-t), discumprats (dis-cum-prts), discumprari/ancumprare (an-cum-p-r-ri) sf ancumprri (an-cumti/discumprate (dis-cum-pr-ti) (un cu discumprat) p-rr) (un cu acumprari) ancupr (an-c-pr) (mi) discumprari/discumprare (dis-cum-pr-ri) sf discumprri vb I ancuprai (an-cu-p-r), ancupram (an-cu-p-rm), (dis-cum-prr) (un cu discumprari) ascumpr (as-cumancuprat (an-cu-p-r-t), ancuprari/ancuprare (an-cu-p- pr) (mi) vb I ascumprai (as-cum-p-r), ascumpram (asr-ri) (un cu acumpr) ex: nj-ancuprai n top; ljcum-p-rm), ascumprat (as-cum-p-r-t), ascumpraancuprai (expr: li-aduchii) tuti cti dzsi; nsh zbura ma mini ri/ascumprare (as-cum-p-r-ri) 1: nj-caftu ljirtari; simbancupram (expr: ascultam cu ureaclja) ancuprat (an-cu- tsescu; 2: lj-u pltescu a unui tsi-nj featsi aru (bun); nj-ljau p-rt) adg ancuprat (an-cu-p-r-t), ancuprats (an-cu- (nj-scot) ahtea, nj-scot arzganlu; 3: dau axigurau ti-un sclav p-rts), ancuprati/ancuprate (an-cu-p-r-ti) (un cu tra s-hib slghit; mi-arzgan; discumpr; mushtinedz {ro: acumprat) ancuprari/ancuprare (an-cu-p-r-ri) sf scuza; rzbuna; rscumpra} {fr: (s)excuser; (se) venger; se ancuprri (an-cu-p-rr) (un cu acumprari) cumpr racheter} {en: apologize; avenge; pay ransom} ex: s-ascum(cm-pr) (mi) vb I cumprai (cum-p-r), cumpram (cum- pr (sh-cft ljirtari) c nu poati s s-duc cu ns; s-mi-asp-rm), cumprat (cum-p-r-t), cumprari/cumprare cumpri (s-nji ljai arzganlu) Rushc tini; gionili io lu-ascum(cum-p-r-ri) (un cu acumpr) cumprat (cum-p-rt) prai (lu-arzgnai) ascumprat (as-cum-p-rt) adg asadg cumprat (cum-p-r-t), cumprats (cum-p-rts), cumprat (as-cum-p-r-t), ascumprats (as-cum-p-rts), cumprati/cumprate (cum-p-r-ti) (un cu acumprat) ascumprati/ascumprate (as-cum-p-r-ti) 1: tsi easti ljirtat; cumprari/cumprare (cum-p-r-ri) sf cumprri (cum-psimbtsit; 2: tsi-lj s-ari pltit tr arulu (i bunlu) tsi-ari fapt; rr) (un cu acumprari) cumpru (cm-pru) (mi) vb I tsi sh-ari loat ahtea (arzganlu, sndzili); 3: tsi easti discumcumprai (cum-pr), cumpram (cum-prm), cumprat (cum- prat; (sclavlu) tsi easti slghit dup tsi-lj si plti axiguraua; pr-t), cumprari/cumprare (cum-pr-ri) (un cu acumpr) arzgnat; discumprat, mushtinat {ro: rzbunat; scuzat; cumprat (cum-prt) adg cumprat (cum-pr-t), cumprats rscumprat} {fr: veng; excus; rachet} {en: avenged; apo(cum-prts), cumprati/cumprate (cum-pr-ti) (un cu logized, ransomed} ascumprari/ascumprare (as-cum-pacumprat) cumprari/cumprare (cum-pr-ri) sf cumprri r-ri) sf ascumprri (as-cum-p-rr) atsea tsi fatsi un cndu (cum-prr) (un cu acumprari) cumprat (cum-pr-t) shi scoati arzganlu (ahtea); arzgnari; discumprari, mushsf fr pl (un cu acumprat) cuprat (cu-pr-t) sf fr pl tinari, ljirtari {ro: aciunea de a se rzbuna; de a scuza; de a (un cu acumprat) cupr (c-pr) (mi) vb I cuprai (cu- rscumpra; rzbunare; scuzare; rscumprare} {fr: action p-r), cupram (cu-p-rm), cuprat (cu-p-r-t), cupra- de (se) venger; de (s)excuser; de se racheter} {en: action of ri/cuprare (cu-p-r-ri) (un cu acumpr) cuprat (cu-p- avenging; of apologizing, of paying ransom} rt) adg cuprat (cu-p-r-t), cuprats (cu-p-rts), cup- acumprari/acumprare (a-cum-p-r-ri) sf vedz tu rati/cuprate (cu-p-r-ti) (un cu acumprat) cupraacumpr ri/cuprare (cu-p-r-ri) sf cuprri (cu-p-rr) (un cu acumprat (a-cum-p-rt) adg vedz tu acumpr acumprari) discumpr (dis-cm-pr) (mi) vb I discump- acumprari/acumprare (a-cum-pr-ri) sf vedz tu acumpr rai (dis-cum-p-r), discumpram (dis-cum-p-rm), disacumprat (a-cum-prt) adg vedz tu acumpr cumprat (dis-cum-p-r-t), discumprari/discumprare acumprat (a-cum-pr-t) sf fr pl vedz tu acumpr (dis-cum-p-r-ri) lu-acumpru npoi un lucru tsi lu-aveam acumpru (a-cm-pru) vb I vedz tu acumpr vindut ninti; lj-u pltescu a unui tsi-nj featsi bun (aru); dau acumsescu (mi) (a-cum-ss-cu) vb IV acumsii (a-cum-s), axigurau ti-un sclav tra s-hib slghit; discumpur, discumpru, acumseam (a-cum-sem), acumsit (a-cum-s-t), acumsiascumpr, pltescu, mushtinedz {ro: rscumpra, rsplti} ri/acumsire (a-cum-s-ri) (tra s-nu cad, un lucru) lu ndru{fr: (se) rdimer, (se) racheter} {en: redeem, reward, pay pscu di-un aradzim; acumbusescu, ndrupscu, ndoapir, araransom} ex: sh-discumpr (sh-u-acumpr) casa printeasc;dzim {ro: rezema} {fr: appuyer} {en: support, sustain} ex: n discumprm di sndzili-a Hristolui; avdzts cum l disalaturi, cu pltarea di pom el si-acumsi (si ndrup) acumsit cumpir (l u plteashti) buneatsa; vrur s-lu discumpr (s-lj (a-cum-st) adg acumsit (a-cum-s-t), acumsits (a-cumda tsiva, s-lu plteasc tr bunlu tsi l featsi); s-ts discumpr sts), acumsiti/acumsite (a-cum-s-ti) ashi cum easti un tsi s-

14

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

aradzim di tsiva; acumbusit, ndrupt, ardzimat, ndupirat mat, dipriun, etc. {ro: nencetat, mereu, ncontinuu} {fr: sans {ro: rezemat} {fr: appuy} {en: supported, sustained} cess} {en: without stop} ex: lj-frimint neacumtinat (fr acumsiri/acumsire (a-cum-s-ri) sf acumsiri (a-cum-sr) astamtsiri, nicurmat, tut chirolu) mintea neacumtinari/neaatsea tsi fatsi un cari s-aradzim; acumbusiri, ndrupri, ndupi- cumtinare (nea-cum-ti-n-ri) sf neacumtinri (nea-cum-tirari, ardzimari {ro: aciunea de a rezema; rezemare} {fr: ac- nr) atsea tsi s-fatsi cndu nu s-acumtin tsiva i cariva; neation de sappuyer} {en: action of supporting, of sustaining} cumtiniri, nicurmari, nippsiri, neaprucheari, etc. {ro: aciunea acumbusescu (mi) (a-cum-bu-ss-cu) vb IV acumbusii (ade a nu nceta, de a nu primi, etc.} {fr: action de ne pas cum-bu-s), acumbuseam (a-cum-bu-sem), acumbusit (a- cesser, de ne pas accueillir, etc.} {en: action of not stopping, cum-bu-s-t), acumbusiri/acumbusire (a-cum-bu-s-ri) (un of not receiving, etc.} acumtinescu (a-cum-ti-ns-cu) vb IV cu acumsescu) acumbusit (a-cum-bu-st) adg acumbusit acumtinii (a-cum-ti-n), acumtineam (a-cum-ti-nem), (a-cum-bu-s-t), acumbusits (a-cum-bu-sts), acumbusiti/aacumtinit (a-cum-ti-n-t), acumtiniri/acumtinire (a-cum-ticumbusite (a-cum-bu-s-ti) (un cu acumsit) acumbusin-ri) (un cu acumtin2) ex: ploaea avea acumtinit (astri/acumbusire (a-cum-bu-s-ri) sf acumbusiri (a-cum-bu-sr) mtsit); mizia acumtini (isihsi) natlu; avearea, la vr nu (un cu acumsiri) acumtineashti (dnseashti); acumtinea-ti (astmtsea, tsni-ti) acumsiri/acumsire (a-cum-s-ri) sf vedz tu acumsescu niheam acumtinit (a-cum-ti-nt) adg acumtinit (a-cum-tiacumsit (a-cum-st) adg vedz tu acumsescu n-t), acumtinits (a-cum-ti-nts), acumtiniti/acumtinite (aacumtil (a-cm-til) sm fr pl vedz tu acumtin1 cum-ti-n-ti) (un cu acumtinat) acumtiniri/acumtinire acumtin1 (a-cm-tin) sm fr pl andoapir, aradzm, ast(a-cum-ti-n-ri) sf acumtiniri (a-cum-ti-nr) (un cu acummtsiri, agiutor, apanghiu, etc. {ro: ncetare, oprire, adpost, tinari) cumtinescu (cum-ti-ns-cu) vb IV cumtinii (cum-tireazem, etc.} {fr: cesse, trve, arrt, apaisement, abri, n), cumtineam (cum-ti-nem), cumtinit (cum-ti-n-t), approch, accueil, appui, etc.} {en: stop, reception, support, cumtiniri/cumtinire (cum-ti-n-ri) (un cu acumtin2) etc.} ex: acumtinlu (aradzimlu) a tu s-hib lilicea-atsea cumtinit (cum-ti-nt) adg cumtinit (cum-ti-n-t), cumtinits mushata; schiclu a muntsilor Carpats eara acumtinlu (andoa- (cum-ti-nts), cumtiniti/cumtinite (cum-ti-n-ti) (un cu pirlu) a lor; plmt fr acumtin (astmtsiri) acumtil (aacumtinat) cumtiniri/cumtinire (cum-ti-n-ri) sf cumtiniri cm-til) sm fr pl (un cu acumtin1) ex: nu-am acumtil (cum-ti-nr) (un cu acumtinari) nicumtinit (ni-cum-ti(andoapir, agiutor) acas acumtin2 (a-cm-tin) (mi) vb I nt) adg nicumtinit (ni-cum-ti-n-t), nicumtinits (ni-cum-tiacumtinai (a-cum-ti-n), acumtinam (a-cum-ti-nm), acum- nts), nicumtiniti/nicumtinite (ni-cum-ti-n-ti) (un cu tinat (a-cum-ti-n-t), acumtinari/acumtinare (a-cum-ti-n-ri) neacumtinat1) ex: ploi nicumtiniti (fr astmtsiri) deadi acumtinescu, acundin, acundisescu, ascumtin; astmtsescu,dau stmnj mplini; nicumtinit (fr astmtsiri, dipriun) dnsescu, curmu, pupsescu, ppsescu, pfsescu, pxescu; plndzi nicumtiniri/nicumtinire (ni-cum-ti-n-ri) sf aglisescu; apnghisescu; aprochi; fac cunachi, chindruescu, nicumtiniri (ni-cum-ti-nr) (un cu neacumtinari) chindurescu, pupusescu, etc. {ro: nceta, conteni, primi, reze- acundin (a-cn-din) (mi) vb I acundinai (a-cun-di-n), ma, etc.} {fr: cesser, arrter, apaiser, abriter, approcher, acundinam (a-cun-di-nm), acundinat (a-cun-di-n-t), accueillir, appuyer, etc.} {en: stop, quiet, receive, support, acundinari/acundinare (a-cun-di-n-ri) (un cu acumtin2) ex: etc.} ex: s-acumtinar (dnsir, astmtsir) niheam alumeara s-acundin Polea (s-agiung pn n Poli) tu locurli di trli; nj-acumtin (pupsi) sndzili; aestu s-acumtin (s-curm) Anthina acundinat (a-cun-di-nt) adg acundinat (a-cundin cali; fr s-acumtin (astmtseasc); nu s-avea acumdi-n-t), acundinats (a-cun-di-nts), acundinati/acundinate tinat (nu-avea fapt cunachi) iuva; ploaea avea acumtinat (a-cun-di-n-ti) (un cu acumtinat) acundinari/a(dnsit, aglisit); s-nj-acumtin (s-nj dizvursescu) caplu pri cundinare (a-cun-di-n-ri) sf acundinri (a-cun-di-nr) (un cpitnj; myistra lj-acljim si s-acumtin (apnghiuseasc, cu acumtinari) acundisescu (a-cun-di-ss-cu) vb IV dizvurseasc) tu cliv-lj; chilii tra si s-acumtin (apnacundisii (a-cun-di-s), acundiseam (a-cun-di-sem), acundighiuseasc) clugrlji; nu mi-acumtin (nu mi-aproachi) vrnu sit (a-cun-di-s-t), acundisiri/acundisire (a-cun-di-s-ri) acumtinat (a-cum-ti-nt) adg acumtinat (a-cum-ti-n-t), (un cu acumtin2) ex: demunlu nu ari hoar s-acundiseasc acumtinats (a-cum-ti-nts), acumtinati/acumtinate (a-cum-ti- (astmtseasc, si s-duc si sta) la atselj tsi tsn preasinj n-ti) acumtinit, acundinat, acundisit, ascumtinat; astmtsit, acundisit (a-cun-di-st) adg acundisit (a-cun-di-s-t), acundnsit, curmat, pupsit, ppsit, pfsit, pxit, aglisit, apndisits (a-cun-di-sts), acundisiti/acundisite (a-cun-di-s-ti) ghisit, aprucheat; chindruit, chindurit, pupusit, etc. {ro: (un cu acumtinat) acundisiri/acundisire (a-cun-di-s-ri) sf ncetat, oprit, rezemat, etc.} {fr: cess, arrt, retenu, apais, acundisiri (a-cun-di-sr) (un cu acumtinari) cundisescu abrit, approch, accueilli, appuy, etc.} {en: stopped, (cun-di-ss-cu) vb IV cundisii (cun-di-s), cundiseam (cun-diquieted, received, supported, etc.} ex: Sufie, crtsli fur sem), cundisit (cun-di-s-t), cundisiri/cundisire (cun-di-sacumtinati (loati, tsnuti) di politsii acumtinari/acumtinare ri) (un cu acumtin2) ex: shi cundisir (astmtsir, featsir (a-cum-ti-n-ri) sf acumtinri (a-cum-ti-nr) atsea tsi s-fatsi cunachi) nafoar di tsitati; brbatlu cundiseashti (agiundzi, cndu s-acumtin tsiva i cariva; acumtiniri, acundinari, acun- astmtseashti, fatsi cunachi); cundisii la un fntn disiri, ascumtinari; astmtsiri, dnsiri, curmari, pupsiri, pp- cundisit (cun-di-st) adg cundisit (cun-di-s-t), cundisits siri, pfsiri, pxiri, aglisiri, apnghisiri, aprucheari; chindruiri, (cun-di-sts), cundisiti/cundisite (cun-di-s-ti) (un cu chinduriri, pupusiri, etc. {ro: aciunea de a nceta, de a opri, acumtinat) cundisiri/cundisire (cun-di-s-ri) sf cundisiri de a primi, de a rezema, etc.; ncetare, oprire, primire, (cun-di-sr) (un cu acumtinari) cundusescu (cun-du-ssrezemare, etc.} {fr: action dappuyer, de cesser, darrter, cu) vb IV cundusii (cun-du-s), cunduseam (cun-du-sem), dapaiser, dabriter, dapprocher, daccueillir, dappuyer, cundusit (cun-du-s-t), cundusiri/cundusire (cun-du-s-ri) etc.} {en: action of stopping, of quieting, of receiving, of (un cu acumtin2) cundusit (cun-du-st) adg cundusit supporting, etc.} ex: neaua nu ari acumtinari (astmtsiri); (cun-du-s-t), cundusits (cun-du-sts), cundusiti/cundusite vimtul tsi sufl fr acumtinari (dipriun, fr ppsiri); sh-afl (cun-du-s-ti) (un cu acumtinat) cundusiri/cundusire acumtinari (tsiva tra si s-andoapir, aradzim, andoapir); nu mi- (cun-du-s-ri) sf cundusiri (cun-du-sr) (un cu acumtinari) acumtin (mi-aproachi) vrnu neacumtinat1 (nea-cum-ti cundupsescu (cun-dup-ss-cu) vb IV cundupsii (cun-dupnt) adg neacumtinat (nea-cum-ti-n-t), neacumtinats (nea- s), cundupseam (cun-dup-sem), cundupsit (cun-dup-scum-ti-nts), neacumtinati/neacumtinate (nea-cum-ti-n-ti) t), cundupsiri/cundupsire (cun-dup-s-ri) (un cu acumtin2) tsi nu easti astmtsit; tsi nu easti aprucheat; neacumtinit, ex: iu astar va s-cundupsits (stats, ftsets cunachi)? cunnicurmat, etc. {ro: nencetat, neprimit, etc.} {fr: qui ne cess dupsit (cun-dup-st) adg cundupsit (cun-dup-s-t), cunpas, qui nest pas accueilli, etc.} {en: who is not stopped, who dupsits (cun-dup-sts), cundupsiti/cundupsite (cun-dup-s-ti) is not received, etc.} neacumtinat2 (nea-cum-ti-nt) adv (un cu acumtinat) cundupsiri/cundupsire (cun-dup-s-ri) tsi nu-astmtseashti; tsi nu s-curm dip; neacumtinit, nicursf cundupsiri (cun-dup-sr) (un cu acumtinari) acuntin

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

15

(a-cn-tin) vb I acuntinai (a-cun-ti-n), acuntinam (a-cun-ti- sh-adparea sh-ari vahtea-a ljei neadpat (nea-d-pt) adg nm), acuntinat (a-cun-ti-n-t), acuntinari/acuntinare (aneadpat (nea-d-p-t), neadpats (nea-d-pts), neadpacun-ti-n-ri) (un cu acumtin2) ex: s-acuntin valea; aushlu ti/neadpate (nea-d-p-ti) tsi nu-lj s-ari dat ap s-bea sh-acuntin yislu pn tu bitisit acuntinat (a-cun-ti-nt) (pravda); tsi nu-ari biut ap (pravda); tsi nu fu udat (grdina) adg acuntinat (a-cun-ti-n-t), acuntinats (a-cun-ti-nts), {ro: care nu a fost adpat sau stropit} {fr: qui nest pas acuntinati/acuntinate (a-cun-ti-n-ti) (un cu acumtinat) abreuv ou aros} {en: who has not been watered (animals or acuntinari/acuntinare (a-cun-ti-n-ri) sf acuntinri (a-cun-tiplants)} ex: Bailu-a lui armasi neadpat (fr s-lj si da ap snr) (un cu acumtinari) ascumtin (as-cm-tin) vb I bea); grdinj neadpati (niudati, neasprucuchiti) neadpaascumtinai (as-cum-ti-n), ascumtinam (as-cum-ti-nm), ri/neadpare (nea-d-p-ri) sf neadpri (nea-d-pr) atsea ascumtinat (as-cum-ti-n-t), ascumtinari/ascumtinare (astsi s-fatsi cndu nu s-adap tsiva; nidari ap (a prvdzlor ta scum-ti-n-ri) (un cu acumtin2) ex: lcrinjli tsi nu putea s-li bea), niudari (grdina) {ro: aciunea de a nu adpa, de a nu ascumtin (s-li-astmtseasc) ascumtinat (as-cum-ti-nt) stropi; neadpare, nestropire} {fr: action de ne pas abreuver, adg ascumtinat (as-cum-ti-n-t), ascumtinats (as-cum-tide ne pas aroser} {en: action of not watering animals or nts), ascumtinati/ascumtinate (as-cum-ti-n-ti) (un cu plants} adptur (a-d-p-t-r) sf adpturi (a-d-p-tr) acumtinat) ascumtinari/ascumtinare (as-cum-ti-n-ri) sf adpari {ro: adptur, adpat, stropit} {fr: abreuvement, ascumtinri (as-cum-ti-nr) (un cu acumtinari) arrosage)} {en: watering (plants, animals)} acumtin2 (a-cm-tin) (mi) vb I vedz tu acumtin1 adapi (a-dp) invar. partea umflat (convex) di la vshclje acumtinari/acumtinare (a-cum-ti-n-ri) sf vedz tu acumtin1 (la un gioc di ficiurits); duti, ohtu {ro: om, partea convex de acumtinat (a-cum-ti-nt) adg vedz tu acumtin1 la un anumit os} {fr: partie convexe dun osselet, dosse, dans acumtinescu (a-cum-ti-ns-cu) vb IV vedz tu acumtin1 un jeu denfants} {en: the convex part of a bone, in a childs acumtiniri/acumtinire (a-cum-ti-n-ri) sf vedz tu acumtin1 game} acumtinit (a-cum-ti-nt) adg vedz tu acumtin1 adapsu (a-dp-su) adg vedz tu adavgu acundin acundin (a-cn-din) (mi) vb I vedz tu acumtin1 adaptu (a-dp-tu) adg vedz tu adavgu acundinari/acundinare (a-cun-di-n-ri) vedz tu acumtin1 adar (a-dr) (mi) vb I adrai (a-dr) shi adrai (a-d-r), acundinat (a-cun-di-nt) adg vedz tu acumtin1 adram (a-drm) shi adram (a-d-rm), adrat (a-dr-t) shi acundisescu (a-cun-di-ss-cu) vb IV vedz tu acumtin1 adrat (a-d-r-t), adrari/adrare (a-dr-ri) shi adrari/adrare acundisiri/acundisire (a-cun-di-s-ri) sf vedz tu acumtin1 (a-d-r-ri) fac; (expr: 1: tsi-adari? = tsi fats?, cum eshti?, acundisit (a-cun-di-st) adg vedz tu acumtin1 cum ts-u-ai chefea?; 2: mi-adar = mi ndreg, mi-armtusescu, acuntin (a-cn-tin) vb I vedz tu acumtin1 mi stulsescu; 3: nj-adrai caplu; mi-adrai di yin = biui yin i acuntinari/acuntinare (a-cun-ti-n-ri) sf vedz tu acumtin1 archii mult sh-mi mbitai; 4: lj-adar groapa = l-vatm; 5: cu acuntinat (a-cun-ti-nt) adg vedz tu acumtin1 advgarea-a unui altu zbor dup el, verbul adar agiut la facupirmindu (a-cu-pi-r-mn-du) sn acupirmindi/acupirtsearea di alti verbi ca, bunoar: (i) adar pzari = pzripminde (a-cu-pi-r-mn-di) scriari neaprucheat tu-aestu dic- sescu; (ii) adar myi = myipsescu; (iii) adar aveari = avutsstsiunar; vedz acupirmintu cu; (iv) adar fac lucri = lucredz; etc.) {ro: face, construi} {fr: acupirmintu (a-cu-pi-r-mn-tu) sn vedz tu acoapir faire, arranger, construire} {en: do, make, construct} ex: adrai acupirtur (a-cu-pi-r-t-r) sf vedz tu acoapir (anltsai) n cas; adrar (featsir) fntnj multi; c-i lucru tsi acupiriri/acupirire (a-cu-pi-r-ri) sf vedz tu acoapir s-adar (s-fatsi); tsi-adari (expr: tsi fats, cum eshti) prefte? cum acupirit1 (a-cu-pi-rt) adg vedz tu acoapir lj-u trets?; adar-lj groapa (expr: f-lj groapa, vatm-l); cum acupirit2 (a-cu-pi-rt) adg vedz tu acoapir s-adr (expr: s ndreapsi, s-armtusi)?; c tu sirmi ti adari acuroari/acuroare (a-cu-ro-ri) sf vedz tu cloari (expr: ti-armtusish); adar-nj-ti (expr: armtusea-ti, stulsea-ti, acush (a-csh) adv oara-aest; tora di oar; tora, torea, amu, bag-ts ucn pri fats), lea doamna-a mea, c yini gionli shi-nj amo, amush, acmotsi {ro: acum} {fr: maintenant} {en: now} ti lja; s-adr (expr: s ndreapsi) tr la numt; s-adr (expr: sex: cum avem cprili acush (tora), atumtsea aveam oili armtusi) tu hrishi; lall a meu adr casi nali; dusi si s-adar acmotsi (ac-m-tsi) adv (un cu acush) (expr: si s ndreag); u adrar (expr: u stulsir, ndreapsir) cu a-cu-totalui (a-cu-t-ta-lui) adv scriari neaprucheat tu-aestu veri, biligits shi srguci; cum lu-avea adrat caplu (expr: sdictsiunar; vedz acutotalui avea mbitat); lj-adrar capitili (expr: si mbitar) adrat (aacutotalui (a-cu-t-ta-lui) adv tut, ntreg, dip ashi {ro: total} drt) adg adrat (a-dr-t), adrats (a-drts), adrati/adrate (a{fr: entirement} {en: entirely} dr-ti) faptu {ro: fcut, construit} {fr: fait, arrang, consacuvntari/acuvntare (a-cu-vn-t-ri) vedz tu cuvend truit} {en: done, made, constructed} ex: ursa adrat (fapt) ca acuvntat (a-cu-vn-tt) vedz tu cuvend moashi; vinji adrat (expr: mbitat) di la hani; cu cundiljlu acuvntedz (a-cu-vn-tdz) vb I vedz tu cuvend canda-adrat (expr: ndreapt, ncundiljat, buisit) adrat (aadanca (a-dan-c) adv vedz tu adncu d-rt) adg adrat (a-d-r-t), adrats (a-d-rts), adraadap (mi) (a-dp) vb I adpai (a-d-p), adpam (a-d-pm), ti/adrate (a-d-r-ti) (un cu adrat) ex: un crlig lungu di adpat (a-d-p-t), adpari/adpare (a-d-p-ri) dau ap (scornu adrat; adrat cu mnushitsili a ljei; niveasti shi feati bea) a unei pravd; asprucuchescu (pruscutescu, prscutescu, adrati (expr: ndreapti mushat, ncundiljati) adrari/adrare (aud, pluscutescu, pluscuchescu) un grdin; bea ap (un dr-ri) sf adrri (a-drr) atsea tsi s-fatsi cndu s-adar tsiva; pravd), s-ud (un plant) {ro: adpa, stropi} {fr: abreuver, ftseari {ro: aciunea de a face, de a construi; facere, aroser} {en: water (animals or plants)} ex: s-lu-adap (s-lji da construire} {fr: action de faire, darranger, de construire} s-bea ap) cu-a lui mn; adap calu (dau a calui ap s-bea); lj- {en: action of doing, of making, of constructing} ex: adrarea-a adpa (lj-asprucuchea) grdina; s-easti c nu adachi misurlu, ligucearlor adrari/adrare (a-d-r-ri) sf adrri (a-d-rr) nu creashti adpat (a-d-pt) adg adpat (a-d-p-t), ad- (un cu adrari) ex: mult adrari (expr: ndridzeari) sh-fatsi pats (a-d-pts), adpati/adpate (a-d-p-ti) tsi-lj s-ari dat neadrat (nea-drt) adg neadrat (nea-dr-t), neadrats (neaap s-bea (pravda); tsi ari biut ap (pravda); udat (grdina) drts), neadrati/neadrate (nea-dr-ti) tsi nu easti adrat; ni{ro: adpat, stropit} {fr: abreuv, aros} {en: watered (anifaptu; (expr: lemnu neadrat = lemnu nipilichisit, niciuplit) {ro: mals or plants)} ex: prashlji nu suntu adpats (udats, nefcut} {fr: qui nest pas fait} {en: not done} ex: lemnul neapruscutits) adpari/adpare (a-d-p-ri) sf adpri (a-ddrat easti eftin neadrat (nea-d-rt) adg neadrat (neapr) atsea tsi s-fatsi cndu s-adap tsiva; dari ap (a prv- d-r-t), neadrats (nea-d-rts), neadrati/neadrate (nea-ddzlor ta s-bea), udari (grdina) {ro: aciunea de a adpa, de a r-ti) (un cu neadrat) neadurat (nea-du-rt) adg neadustropi; adpare, stropire} {fr: action dabreuver, daroser} rat (nea-du-r-t), neadurats (nea-du-rts), neadurati/nea{en: action of watering animals or plants} ex: iu njergu puljlji durate (nea-du-r-ti) (un cu neadrat) ex: eara lemnu neatr adpari (tra s-bea ap)?; amnm cu adparea-a trifiljlui; durat (nilucrat) neadrari/neadrare (nea-dr-ri) sf neadrri

16

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

(nea-drr) atsea tsi s-fatsi cndu nu s-adar tsiva; niftseari lumiljei cndu bitiseashti bisearica tra s-l si duc tuti lucrili {ro: aciunea de a nu face} {fr: action de ne pas faire} {en: ambar); lj-adapshu (lj-mrii, lj-criscui) plata; s-advgar ninga action of not doing} neadrari/neadrare (nea-d-r-ri) sf trei guri; Dumnidz s-ts-adavg dzlili (s-ti fac s-bnedz ma neadrri (nea-d-rr) (un cu neadrari) adrtur (a-d- multu) adaptu (a-dp-tu) adg adapt (a-dp-t), adapts (ar-tu-r) sf adrturi (a-d-r-tur) lucru adrat, anltsat; lucr- dp-ts), adapti/adapte (a-dp-ti) (lucrul) tsi-lj s-ari alichit tur, adrmintu, binai {ro: lucrtur, cldire, oper} {fr: bun cumat tra s-lu fac ma mari; (cumata) tsi easti alichit la tisse, manoeuvre, faon} {en: building, working} adrmin- un lucru tra s-lu fac ma mari; alichit, mrit, criscut, avgtsit, tu (a-d-r-mn-tu) sn adrminti/adrminte (a-d-r-min-ti) avdgat {ro: adugat, crescut, multiplicat} {fr: joint, ajout, bin, binai, acareti, cas; lucru adrat {ro: lucrare, oper, accru, augment, multipli} {en: attached, added, grown, imobil, cldire} {fr: immeuble, edifice, oeuvre} {en: building, multiplied} ex: cmeasha easti adapt (lji s-advg, s-mri cu work} adrmintu (a-dr-mn-tu) sn adrminti/adrminte (aun cumat) adapsu (a-dp-su) adg adaps (a-dp-s), dr-mn-ti) (un cu adrmintu) ex: un adrmintu di stranji adapshi (a-dp-shi), adapsi/adapse (a-dp-si) (un cu apuadar (a-pa-dr) vb I apuadrai (a-pa-dr), apuadram adaptu) advgat (a-dv-gt) adg advgat (a-dv-g-t), (a-pa-drm), apuadrat (a-pa-dr-t), apuadrari/apuadrare advgats (a-dv-gts), advgati/advgate (a-dv-g-ti) (un (a-pa-dr-ri) bitisescu di-adrari un lucru caritsido {ro: cu adaptu) adavdziri/adavdzire (a-dv-dzi-ri) sf adavdziri termina un lucru oarecare} {fr: finir de faire quelque chose} (a-dv-dzir) atsea tsi s-fatsi cndu s-adavg tsiva; adv{en: finish doing something undefined} ex: carishti tsi va dzeari, advgari, alichiri, mriri, crishteari, avgtsiri, avdgari apuadar apuadrat (a-pa-drt) adg apuadrat (a-pa-dr- {ro: aciunea de a aduga, de a crete, de a multiplica; adut), apuadrats (a-pa-drts), apuadrati/apuadrate (a-pa-dr-ti)gare, cretere, multiplicare} {fr: action de joindre, dajouter, tsi ari bitisit di-adrari un lucru caritsido {ro: terminat un daccrotre, daugmenter)} {en: action of attaching, of adding, lucru oarecare} {fr: fini de faire quelque chose} {en: finished of growing} advdzeari/advdzeare (a-dv-dze-ri) sf doing something undefined} apuadrari/apuadrare (a-paadvdzeri (a-dv-dzr) (un cu adavdziri) advgari/advdr-ri) sf apuadrri (a-pa-drr) atsea tsi s-fatsi cndu gare (a-dv-gri) sf advgri (a-dv-gr) (un cu adavdziri) apuadari un lucru {ro: aciunea de a termina un lucru advgmintu (a-dv-g-mn-tu) sn advgminti/advoarecare} {fr: action de finir de faire quelque chose} {en: gminte (a-dv-g-mn-ti) lucru tsi s-adavg, advgtur action of finishing doing something undefined} priadar (pri- {ro: adaus} {fr: addition, ajoutage} {en: attachment, growth)} a-dr shi prea-dr) (mi) vb I priadrai (pri-a-dr shi prea advgtur (a-dv-g-t-r) sf advgturi (a-dv-g-tr) dr), priadram (pri-a-drm shi prea-drm), priadrat (pri-a- (un cu advgmintu) avdag (av-dg) (mi) vb I avdgai dr-t shi prea-dr-t), priadrari/priadrare (pri-a-dr-ri shi prea- (av-d-g), avdgam (av-d-gm), avdgat (av-d-g-t), dr-ri) l-fac diznou un lucru; l-fac hib cum eara ninti {ro: avdgari/avdgare (av-d-g-ri) (un cu adavgu) avdgat reface} {fr: refaire} {en: redo, remake} priadrat (pri-a-drt (av-d-gt) adg avdgat (av-d-g-t), avdgats (av-dshi prea-drt) adg priadrat (pri-a-dr-t shi prea-dr-t), pri- gts), avdgati/avdgati (av-d-g-ti) (un cu advgat) adrats (pri-a-drts shi prea-drts), priadrati/priadrate (pri-a- avdgari/avdgare (av-d-g-ri) sf avdgri (av-d-gr) dr-ti shi prea-dr-ti) faptu diznou {ro: refcut} {fr: refait} (un cu advgari) avgtsescu (av-g-tss-cu) vb IV avgtsii {en: redone, remade} priadrari/priadrare (pri-a-dr-ri shi (av-g-ts), avgtseam (av-g-tsem), avgtsit (av-g-tsprea-dr-ri) sf priadrri (pri-a-drr shi prea-drr) atsea tsi s- t), avgtsiri/avgtsire (av-g-ts-ri) (un cu adavgu) ex: fatsi cndu s-priadar tsiva {ro: aciunea de a reface} {fr: avgtsii oili (advgai la numirlu a oilor, u criscui) avgtsit action de refaire} {en: action of redoing, of remaking} (av-g-tst) adg avgtsit (av-g-ts-t), avgtsits (av-gadastu (mi) (a-ds-tu) vb I adstai (a-ds-t), adstam (a-ds- tsts), avgtsiti/avgtsite (av-g-ts-ti) (un cu advgat) tm), adstat (a-ds-t-t), adstari/adstare (a-ds-t-ri) avgtsiri/avgtsire (av-g-tsi-ri) sf avgtsiri (av-g-tsr) stau iuva tra s-hiu aclo cndu va si s-fac tsiva (s-ved pri (un cu advgari) cariva, etc.); lu-alas pri cariva s-amn un chiro cu ftsearea-aadlag (a-d-lg) vb I vedz tu alag unui lucru; ashteptu, shteptu, apndxescu, apndixescu, pnadlgari/adlgare (a-d-l-g-ri) sf vedz tu alag dixescu {ro: atepta, adsta} {fr: attendre} {en: wait} ex: luadlgat (a-d-l-gt) adg vedz tu alag adstai (lu-ashtiptai) doau shts; nu pot s-adastu (s-ashteptu) adnca (a-dn-c) adv vedz tu adncu cama multu; nu shtiai tsi ti adsta (ashtipta); dorlu easti cadncari/adncare (a-dn-c-ri) vedz tu adncu adstm; adast putsn (ashteapt putsn, aravd niheam); adncos1 (a-dn-cs) adg vedz tu adncu adst (ashtipt, arvd) noau anj adstat (a-ds-tt) adg adncos2 (a-dn-cs) adv vedz tu adncu adstat (a-ds-t-t), adstats (a-ds-tts), adstati/adstate adncu (a-dn-cu) adg adnc (a-dn-c), adnts (a-dn-ts), (a-ds-t-ti) tsi easti ashtiptat di cariva; ashtiptat, shtiptat, adntsi/adntse (a-dn-tsi) a curi fundu s-afl diparti di marapndxit, apndixit, pndixit {ro: ateptat, adstat} {fr: atdzina (fatsa) di nsus; adncos, aduncos, ahndos, afundos, tendu} {en: waited} adstari/adstare (a-ds-t-ri) sf ads- afunducos; (expr: 1: zbor adncu = zbor greu, ghini minduit, tri (a-ds-tr) atsea tsi fatsi un cndu ashteapt; ashtiptari, tsi ari mult noim shi mintiminilji tu el; 2: somnu adncu = shtiptari, apndxiri, apndixiri, pndixiri {ro: aciunea de a somnu greu, ahndos, ca di moarti) {ro: adnc} {fr: profond} atepta; ateptare, adstare} {fr: action dattendre} {en: {en: deep} ex: arulu easti multu adncu adncos1 (a-dnaction of waiting} cs) adg adncoas (a-dn-co-s), adncosh (a-dn-csh), adavdziri/adavdzire (a-dv-dzi-ri) sf vedz tu adavgu adncoasi/adncoase (a-dn-co-si) (un cu adncu) ex: adavgu (a-dv-gu) (mi) vb III, II shi I adapshu (a-dp-shu) shi guv multu adncoas; arulu easti adncos (ahndos); groap advgai (a-dv-g), advgam (a-dv-gm) shi advdzeam adncoas aduncos (a-dun-cs) adg (un cu adncu) ex: (a-dv-dzem), adaps (a-dp-s) shi adapt (a-dp-t) shi easti aduncoas apa? adntsescu (a-dn-tss-cu) (mi) vb IV advgat (a-dv-g-t), adavdziri/adavdzire (a-dv-dzi-ri) shi adntsii (a-dn-ts), adntseam (a-dn-tsem), adntsit (aadvdzeari/advdzeare (a-dv-dze-ri) shi advgari/advgare dn-ts-t), adntsiri/adntsire (a-dn-ts-ri) hig (pingu, fac s(a-dv-gri) alichescu un lucru di altu tra s-lu fac ma mari intr) tsiva ct tu fundul a unui lucru; l-fac un lucru s-hib (ma bun, ma largu, etc.); l-fac s-creasc (l-mrescu) un lucru; cama adncos; ahndusescu, ahundusescu, hndcusescu, alichescu, mrescu, crescu, avgtsescu, avdag {ro: aduga, afundusescu, fundusescu, afundedz, vutsescu {ro: cufunda, crete, multiplica} {fr: joindre, ajouter, accrotre, augmenter, adnci} {fr: enfoncer, plonger, approfondir} {en: sink, plunge multiplier} {en: attach, add, grow, multiply} ex: mac easti into, deepen} ex: adntsim (l-ftsem ma adncos) putslu; ashitsi, adapsi (dzsi sh-alti zboar) picurarlu, mi duc; adapsi adntsir groapa; s-adntsi (intr ma adncos) tu pduri amirlu; li-advg lucrili; vrem s-n advgm (s-n mrim) adntsit (a-dn-tst) adg adntsit (a-dn-ts-t), adntsits (aavearea; adapsi (l-mri) murlu nica un cot; Dumnidz s-u dn-tsts), adntsiti/adntsite (a-dn-ts-ti) tsi easti faptu adavg pi chetri shi pi leamni (zbor tsi-l dztsi preftul a cama adncos; ahndusit, ahundusit, hndcusit, afundusit,

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

17

fundusit, afundat, vutsit {ro: cufundat, adncit} {fr: enfonc, adhichisiri/adhichisire (a-dhi-chi-s-ri) un cu adichisescu plong, creus, approfondi} {en: sunk, plunged into, deepe- adhichisiri/adhichisire (a-dhi-chi-s-ri) sf adhichisiri (a-dhi-chined} adntsiri/adntsire (a-dn-ts-ri) sf adntsiri (a-dnsr) un cu adichisiri tsr) atsea tsi s-fatsi cndu s-adntseashti tsiva; ahndusiri, adhichisit (a-dhi-chi-st) adg adhichisit (a-dhi-chi-s-t), ahundusiri, hndcusiri, afundusiri, fundusiri, afundari, vutsiri adhichisits (a-dhi-chi-sts), adhichisiti/adhichisite (a-dhi-chi{ro: aciunea de a cufunda, de a adnci; cufundare, adncire} s-ti) un cu adichisit {fr: action denfoncer, de plonger, de creuser, dapprofondir} adhii/adhie (-dhi-i) sf adhii (-dhi) un cu adii {en: action of sinking, of plunging, of deepening} adncaadhimtu sn adhimturi (a-dhm-tur) un cu adimtu ri/adncare (a-dn-c-ri) sf adncri (a-dn-cr) ftsearea-aadhinat (a-dh-nat) adg adhinat (a-dh-na-t), adhinats (a-dhunui lucru s-hib ma adncos; adntsiri, ahndusiri, ahundu- nats), adhinati/adhinate (a-dh-na-ti) un cu adinat siri, hndcusiri, afundusiri, fundusiri, afundari, vutsiri {ro: adhinaton (a-dh-na-ton) adv un cu adinaton adncire} {fr: approfondissement} {en: deepening} ex: adn- adhinmii/adhinmie (a-dhi-n-m-i) sf adhinmii (a-dhi-ncarea-a njiluiriljei al Dumnidz adntsimi/adntsime (am) un cu adinmii dn-ts-mi) sf adntsinj (a-dn-tsnj) harea tsi u-ari un lucru adhintsescu (a-dhi-n-tss-cu) vb IV adhintsii (a-dhi-n-ts), cari easti adncos; diprtarea di la fatsa di nsus la fundul a lu- adhintseam (a-dhi-n-tsem), adhintsit (a-dhi-n-ts-t), crului; ahndami {ro: adncime} {fr: profondeur} {en: depth} adhintsiri/adhintsire (a-dhi-n-ts-ri) un cu adintsescu ex: vrnu nu shtii adntsimea a amariljei adncos2 (a-dn- adhintsiri/adhintsire (a-dhi-n-ts-ri) sf adhintsiri (a-dhi-ncs) adv adnca, adanca, afunda, afunducos, ahndos, tsr) un cu adintsiri ahanda, ahnda, andca, etc.; (fig: adncos = cu zboar ghini adhintsit (a-dhi-n-tst), adg adhintsit (a-dhi-n-ts-t), minduiti, mintimeni) {ro: adnc} {fr: profondment} {en: adhintsits (a-dhi-n-tsts), adhintsiti/adhintsite (a-dhi-ndeep, deeply} ex: sta shi greashti adncos adnca (a-dn-c)ts-ti) un cu adintsit adv (un cu adncos2) ex: lj-avea intrat un luschid adn- adhio (a-dh-o) invar. un cu adio ca (ahndos); s-sparem adnca (ahndos), va dm di ap; adhixescu (a-dhic-ss-cu) vb IV adhixii (a-dhic-s), adhixeam omlu aestu zburashti adnca (expr: cu zboar ghini minduiti); (a-dhic-sem), adhixit (a-dhic-s-t), adhixiri/adhixire (asuschir adnca (ahndos); un dor n loa adnca; l hipsi dhic-s-ri) un cu adixescu adnca adanca (a-dan-c) adv (un cu adncos2) ex: ct adhixiri/adhixire (a-dhic-s-ri) sf adhixiri (a-dhic-sr) un cu ma putea adanca andca (an-d-c) adv (un cu adncos2)adixiri adntsescu (a-dn-tss-cu) (mi) vb IV vedz tu adncu adhixit (a-dhic-st) adg adhixit (a-dhic-s-t), adhixits (a-dhicadntsimi/adntsime (a-dn-ts-mi) sf vedz tu adncu sts), adhixiti/adhixite (a-dhic-s-ti) un cu adixit adntsiri/adntsire (a-dn-ts-ri) sf vedz tu adncu adhul (a-dhl) sn adhuli/adhule (a-dh-li) un cu adul adntsit (a-dn-tst) adg vedz tu adncu adhuliftu (a-dh-lif-tu) adg adhulift (a-dh-lif-t), adhulifts adpari/adpare (a-d-p-ri) sf vedz tu adap (a-dh-lif-ts), adhulifti/adhulifte (a-dh-lif-ti) un cu adpat (a-d-pt) adg vedz tu adap aduliftu adptur (a-d-p-t-r) sf vedz tu adap adhyeaforit (adh-ya-f-rit) adg adhyeaforit (adh-ya-f-riadrari/adrare (a-d-r-ri) sf vedz tu adar t), adhyeaforits (adh-ya-f-rits), adhyeaforiti/adhyeaforite adrat (a-d-rt) adg vedz tu adar (adh-ya-f-ri-ti) un cu adyeaforit adrmintu (a-d-r-mn-tu) sn vedz tu adar adhyeafur (adh-y-fur) adg adhyeafur (adh-y-fu-r), adrtur (a-d-r- tu-r) sf vedz tu adar adhyeafuri (adh-y-fur), adhyeafuri/adhyeafure (adh-y-fuadstari/adstare (a-ds-t-ri) sf vedz tu adastu ri) un cu adyeafur adstat (a-ds-tt) adg vedz tu adastu adhyeafurisescu (adh-ya-fu-ri-ss-cu) vb IV adhyeafurisii advdzeari/advdzeare (a-dv-dze-ri) sf vedz tu adavgu (adh-ya-fu-ri-s), adhyeafuriseam (adh-ya-fu-ri-sem), adhadvgari/advgare (a-dv-gri) sf vedz tu adavgu yeafurisit (adh-ya-fu-ri-s-t), adhyeafurisiri/adhyeafurisire advgat (a-dv-gt) adg vedz tu adavgu (adh-ya-fu-ri-s-ri) un cu adyeafurisescu advgmintu (a-dv-g-mn-tu) sn vedz tu adavgu adhyeafurisii/adhyeafurisie (adh-ya-fu-ri-s-i) sf adhyeafurisii advgtur (a-dv-g-t-r) sf vedz tu adavgu (adh-ya-fu-ri-s) un cu adyeafurisii adeaneavra (a-dea-ne-vra) adv vedz tu deaneavra adhyeafurisiri/adhyeafurisire (adh-ya-fu-ri-s-ri) sf adhyeaadeca (-dhe-ca) adv vedz tu adichii furisiri (adh-ya-fu-ri-sr) un cu adyeafurisiri adeti (a-d-ti) sf adets (a-dts) shi adeturi (a-d-tur) un adhyeafurisit (adh-ya-fu-ri-st) adg adhyeafurisit (adh-yaarad armas di ppnj-strppnj; un arad nvitsat dup fu-ri-s-t), adhyeafurisits (adh-ya-fu-ri-sts), adhyeafurisiftsearea di multi ori a idyiului lucru; arad, nvitstur, areu, ti/adhyeafurisite (adh-ya-fu-ri-s-ti) un cu adyeafurisit dat, mor, sinithii, sinitisi, sistim, zconi {ro: obicei, tradiie} adhyisescu (adh-yi-ss-cu) vb IV adhyisii (adh-yi-s), adhyi{fr: coutume, habitude} {en: custom, tradition} ex: avea seam (adh-yi-sem), adhyisit (adh-yi-s-t), adhyisiri/adhadetea si s-toarn sh-la noi; cum i-adetea (arada, areulu) la ar- yisire (adh-yi-s-ri) un cu adyisescu mnj; featili tsi nu tsn adetsli (ardzli, areurli); armnjlji dit adhyisiri/adyisire (adh-yi-s-ri) sf adhyisiri (adh-yi-sr) un cu Pindu tsnur multi adets di tru aushatic adyisiri adhic (-dhic) adg adhic (-dhi-c), adhits (-dhits), adhyisit (adh-yi-st) adg adhyisit (adh-yi-s-t), adhyisits adhitsi/adhitse (-dhi-tsi) un cu adic (adh-yi-sts), adhyisiti/adhyisite (adh-yi-s-ti) un cu adyisit adhica (-dhi-ca) adv un cu adica adic (-dhic) adg vedz tu adichii adhichii/adhichie (a-dhi-ch-i) sf adhichii (a-dhi-ch) un cu adica (-dhi-ca) adv vedz tu adichii adichii adichii/adichie (a-dhi-ch-i) sf adichii (a-dhi-ch) nidriptati, adhichipsescu (a-dhi-chip-ss-cu) vb IV adhichipsii (a-dhinindriptati, apadichii, hilieti, strmbtati {ro: nedreptate} {fr: chip-s), adhichipseam (a-dhi-chip-sem), adhichipsit (ainjustice} {en: injustice} apadichii/apadichie (a-pa-dhi-chdhi-chip-s-t), adhichipsiri/adhichipsire (a-dhi-chip-s-ri) i) sf apadichii (a-pa-dhi-ch) (un cu adichii) ex: apadichia un cu adichipsescu (nidriptatea) s-chear adic (-dhic) adg adic (-dhi-c), adhichipsiri/adhichipsire (a-dhi-chip-s-ri) sf adhichipsiri (aadits (-dhits), aditsi/aditse (-dhi-tsi) nidreptu, nindreptu, dhi-chip-sr) un cu adichipsiri strmbu {ro: nedrept} {fr: injuste} {en: injust} adica (-dhiadhichipsit (a-dhi-chip-st) adg adhichipsit (a-dhi-chip-s-t), ca) adv nidreptu, nindreptu, strmbu {ro: pe nedrept} {fr: adhichipsits (a-dhi-chip-sts), adhichipsiti/adhichipsite (a-dhi- injustement} {en: injustly} ex: adica trag (li trag pri nindreptu) chip-s-ti) un cu adichipsit adeca (-dhe-ca) adv (un cu adica) adichisescu (a-dhiadhichisescu (a-dhi-chi-ss-cu) vb IV adhichisii (a-dhi-chi-s), chi-ss-cu) vb IV adichisii (a-dhi-chi-s), adichiseam (a-dhiadhichiseam (a-dhi-chi-sem), adhichisit (a-dhi-chi-s-t), chi-sem), adichisit (a-dhi-chi-s-t), adichisiri/adichisire (a-

18

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

dhi-chi-s-ri) nu-nj si fatsi ndriptati; fac nidriptts (strmcaresser, de souffler lgrement (en parlant du vent)} {en: btts); adichipsescu {ro: nedrepti} {fr: faire injustice} {en: action of caressing} adiljari4/adiljare (a-di-lj-ri) sf adiljeri not being just, be injust} adichisit (a-dhi-chi-st) adg (a-di-ljr) cnachi, diznjirdari, diznjerdu, diznjirdciuni, adichisit (a-dhi-chi-s-t), adichisits (a-dhi-chi-sts), adichisi- hadyi, hidipsiri, zdrudiri, hrsiri {ro: mngiere} {fr: caresti/adichisite (a-dhi-chi-s-ti) a curi lj si featsi nidriptati se} {en: caress} ex: adiljeri (suflri lishoari, hidipsiri) di vim(strmbtati); adichipsit {ro: nedreptit} {fr: priv de justice} tu; ti ncurun cu njil shi cu adiljari (diznjirdari) adiljos (a{en: without having justice} adichisiri/adichisire (a-dhi-chidi-ljs) adg adiljoas (a-di-ljo-s), adiljosh (a-di-ljsh), s-ri) sf adichisiri (a-dhi-chi-sr) atsea tsi s-fatsi cndu a unui adiljoasi/adiljoase (a-di-ljo-si) tsi easti dultsi sh-cu multi nu-lj si fatsi ndriptati; ftseari nidriptts, adichipsiri {ro: simtsminti di vreari; tsi-l curm lishor njila cndu veadi tsiva; aciunea de a nedrepti; nedreptire} {fr: action de faire dolj, dultsi, diznjirdtor, hidipsitor, cnchipsitor, zdruditor, injustice} {en: action of not doing justice} adichipsescu (anjilos {ro: duios} {fr: tendre, doux, sensible, misricordieux} dhi-chip-ss-cu) vb IV adichipsii (a-dhi-chip-s), adichipseam {en: tender, sweet, sensitive} ex: u mutrea adiljos (dultsi, cu (a-dhi-chip-sem), adichipsit (a-dhi-chip-s-t), adichipsivreari) sh-cu mari dor; aht adiljoas (dultsi) eara daileana; ri/adichipsire (a-dhi-chip-s-ri) (un cu adichisescu) ex: mi featili-s adiljoasi (hidipsitoari); mutrita adiljoas (diznjirdadichipsi (nj-featsi nidriptati) iuchiumatea; strig c mi au toari) ali lun; atsel mult adiljos (njilos) shi vrut ctr noi; adichipsit (c-nj featsir nidriptati) adichipsit (a-dhi-chipDumnidzale, vrtos adiljoase (mult-njiloase) st) adg adichipsit (a-dhi-chip-s-t), adichipsits (a-dhi-chip- adiljari1/adiljare (a-di-lj-ri) sf vedz tu adilj1 sts), adichipsiti/adichipsite (a-dhi-chip-s-ti) (un cu adiljari2/adiljare (a-di-lj-ri) sf vedz tu adilj2 adichisit) adichipsiri/adichipsire (a-dhi-chip-s-ri) sf adiljari3/adiljare (a-di-lj-ri) sf vedz tu adilj1 adichipsiri (a-dhi-chip-sr) (un cu adichisiri) adiljari4/adiljare (a-di-lj-ri) sf vedz tu adilj2 adichipsescu (a-dhi-chip-ss-cu) vb IV vedz tu adichii adiljat1 (a-di-ljt) adg vedz tu adilj1 adichipsiri/adichipsire (a-dhi-chip-s-ri) sf vedz tu adichii adiljat2 (a-di-ljt) sm fr pl vedz tu adilj2 adichipsit (a-dhi-chip-st) adg vedz tu adichii adiljat3 (a-di-ljt) adg vedz tu adilj1 adichisescu (a-dhi-chi-ss-cu) vb IV vedz tu adichii adiljatic (a-di-lj-tic) sn vedz tu adilj1 adichisiri/adichisire (a-dhi-chi-s-ri) sf vedz tu adichii adiljos (a-di-ljs) adg vedz tu adilj2 adichisit (a-dhi-chi-st) adg vedz tu adichii adimtu (a-dhm-tu) sn adimturi (a-dhm-tur) pustavi di ln, adii/adie (-dhi-i) sf adii (-dhi) atsea tsi ari atsel cari easti dimit {ro: postav de ln} {fr: escot, bure} {en: frieze, rough alsat s-fac un lucru; izini, volji {ro: voie, permisiune} {fr: homespun (woollen material)} ex: portu stranji di adimtu; fac permission} {en: permission} adimtu, fac vilendz adilj1 (a-dlj) vb I adiljai (a-di-lj), adiljam (a-di-ljm), adinat (a-dh-nat) adg vedz tu adintsescu adiljat (a-di-lj-t), adiljari/adiljare (a-di-lj-ri) trag vimtu adinaton (a-dh-na-ton) adv vedz tu adintsescu tru plimunj shi-l scot nafoar (ca semnu c bnedz); suflu, ljau adinmii/adinmie (a-dhi-n-m-i) sf vedz tu adintsescu anas; (fig: adilji = (omlu, pravda, etc.) easti yiu, bneadz; (ii)adintsescu (a-dhi-n-tss-cu) vb IV adintsii (a-dhi-n-ts), (vimtul) bati, sufl; (iii) s-min la btearea-a vimtului) {ro: adintseam (a-dhi-n-tsem), adintsit (a-dhi-n-ts-t), adirespira, tri} {fr: respirer, vivre} {en: breathe, live} ex: tut tsi ntsiri/adintsire (a-dhi-n-ts-ri) nj si njicshureadz (slbneadz adilji; las-mi niheam s-adilj; s-prea c loclu adilji gheasti, cheari) putearea; slghescu {ro: slbi} {fr: dbiliter, (lja anas); s-lji fats s-adilji (s-lja anas); armnjlji tuts adilji affaiblir} {en: weaken, lose power} ex: multu mi adintsi (sl(fig: bneadz); tsi mushat adilja (fig: btea, sufla) vimtul; mi ghi) heavra adintsit (a-dhi-n-tst) adg adintsit (a-dhidush tu grdin s-adilj (s-nji umplu plimunjlji cu) vimtu curat; n-ts-t), adintsits (a-dhi-n-tsts), adintsiti/adintsite (amizi adilja (fig: s-mina di vimtu) cti vr frndz adiljat1 dhi-n-ts-ti) tsi-lj slghi (lj-si njicshur) putearea; slghit (a-di-ljt) adg adiljat (a-di-lj-t), adiljats (a-di-ljts), adi{ro: slbit} {fr: dbilit, affaibli} {en: weakened} adintsiljati/adiljate (a-di-lj-ti) cari adilji, cari sufl, cari ari loat ri/adintsire (a-dhi-n-ts-ri) sf adintsiri (a-dhi-n-tsr) anas {ro: respirat, trit, adiat} {fr: respir} {en: breathed, atsea tsi s-fatsi cndu-a unui lj si njicshureadz putearea; lived} adiljari1/adiljare (a-di-lj-ri) sf adiljeri (a-di-ljr) slghiri {ro: aciunea de a slbi; slbire} {fr: action daffaiatsea tsi fatsi un cndu adilji; suflari, loari anas {ro: aciunea blir} {en: action of losing power} adinmii/adinmie (ade a respira, de a tri; respirare, trire} {fr: action de resdhi-n-m-i) sf adinmii (a-dhi-n-m) niputeari, slbilji, slpirer, de vivre)} {en: action of breathing, of living} adiljat3 bints, slbeats {ro: slbiciune} {fr: faiblesse, dbilit} {en: (a-di-ljt) sm fr pl vimtul tsi intr sh-easi dit plimunj weakness} ex: am mari adinmii (nu-am dip dinami, puteari); cndu adilji cariva; anas, adiljatic, adiljari, suflari, suflat, ah- am mari adinmii (slbints, vreari) tr tini adinat (a-dhnoat, hnoat, suluchi; (expr: tu-un adiljat = unshun, din- nat) adg adinat (a-dh-na-t), adinats (a-dh-nats), adinacali) {ro: respiraie} {fr: respiration, haleine} {en: breath} ex: ti/adinate (a-dh-na-ti) slab, fr puteari {ro: slab, fr dup tsi-adiljatlu-sh stringu; tru oar sh-lja-adiljatlu; nji si vigoare} {fr: faible, dbile} {en: weak, feeble} adinaton (acurm adiljatlu; amptur sh-ma ct sh tradzi adiljatlu dh-na-ton) adv tsi nu easti tu putearea-a vrnui tra s-lu fac; adiljari3/adiljare (a-di-lj-ri) sf adiljeri (a-di-ljr) (un cu tsi nu poati si s-fac {ro: imposibil} {fr: impossible} {en: adiljat3) ex: l si curm adiljarea (anasa); adiljarea (anasa) lj- impossible} easti greau adiljatic (a-di-lj-tic) sn adiljatitsi/adiljatitse adintsiri/adintsire (a-dhi-n-ts-ri) sf vedz tu adintsescu (a-di-lj-ti-tsi) (un cu adiljat3) ex: lj-agiumsi tu-un adiljatic adintsit (a-dhi-n-tst), adg vedz tu adintsescu (un anas); un adiljatic (adiljat) sntos treatsi pristi noi adineavra (a-di-ne-vra) adv vedz tu deaneavra adilj2 (a-dlj) vb I adiljai (a-di-lj), adiljam (a-di-ljm), adio (a-d-o) invar. zbor tsi s-dztsi cndu s-disparti lumea; sadiljat (a-di-lj-t), adiljari/adiljare (a-di-lj-ri) diznjerdu, n videm sntosh; sntati, cali bun, videari bun, etc. {ro: hidipsescu, zdrudescu, hrsescu; (fig: vimtul adilji = vimtul adio} {fr: adieu} {en: good-by} sufl lishor, canda hidipseashti) {ro: mngia} {fr: caresser} adixescu (a-dhic-ss-cu) vb IV vedz tu dixescu {en: caress (by the wind), caress} ex: cu ficiorlji cuvinta sh-lj- adixiri/adixire (a-dhic-s-ri) sf vedz tu dixescu adilja (sh-lji diznjirda) adiljat2 (a-di-ljt) adg adiljat (a-di- adixit (a-dhic-st) adg vedz tu dixescu lj-t), adiljats (a-di-ljts), adiljati/adiljate (a-di-lj-ti) adiyii/adiyie (a-di-y-i) adv vedz tu ayiu2 suflat lishor (diznjirdat di vimtu), diznjirdat, hidipsit, zdrudit, adoara1 (a-do-ra) adv vedz tu adoar1 hrsit {ro: mngiat, adiat (de vnt)} {fr: caress} {en: adoara2 (a-do-ra) num, adv vedz tu adoar2 caressed} adiljari2/adiljare (a-di-lj-ri) sf adiljeri (a-di-ljr) adoar1 (a-do-r) adv lunjina tsi da pri tser ninti ca s-eas atsea tsi fatsi un cndu diznjard; diznjirdari, hidipsiri, soarili tahina; oara, cati tahina, cndu nchiseashti prota si szdrudiri, hrsiri {ro: aciunea de a mngia, de a adia; vead lunjin, cndu creap dzua, ct tu oara 2 noaptea; mngiere, adiere (dezmierdare de vnt)} {fr: action de adoara, deadoar, deadoara, apirit, apirish, andzari, ndzari,

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

19

ndzrimi, dzari, zari, cripat, hrghii, hryii, hryii, hrxit, fac s-mindueasc ca mini; lu-adar si sh-alxeasc mintea shi si haragm, harazm, haraimera {ro: zori de zi, spre ora dou s-fac di pistea-a mea; l-cndrsescu, lu-anduplic {ro: aduce noaptea} {fr: pointe du jour, laube, vers deux heures du aproape n ntregime, convinge, converti} {fr: apporter matin} {en: at dawn, about 2 oclock at night} ex: di-adoar, (presque) intgralement; convaincre, convertir} {en: bring shtii, cndu lja s-creap dzua; lunjineadz pn di-adoar; pn (almost) completely, convince, convert} ex: s-lu apuaduc (s-lu ctr di-adoar (tu cripata-a dzuljei), ne cipit di om i di prici fac s-mindueasc ca mini, s-lj-u tornu mintea) apuadus (anu s-vidzu; pn di-adoar yipturli eara curati shi aleapti dup pa-ds) adg apuadus (a-pa-d-s), apuadush (a-pasimints adoara1 (a-do-ra) adv (un cu adoar1) deadsh), apuadusi/apuaduse (a-pa-d-si) tsi-lj s-ari turnat doar1 (dea-do-r) adv (scriat shi di-adoar) (un cu adoa- mintea; tsi fu cndrsit si sh-alxeasc pistea; cndrsit, anr1) ex: cupiili srmati deadoar (dit hryii) sum bradz dea- duplicat apuadutsiri/apuadutsire (a-pa-d-tsi-ri) sf apuadoara1 (dea-do-ra) adv (scriat shi di-adoara) (un cu adoa- dutsiri (a-pa-d-tsir) atsea tsi s-fatsi cndu cariva easti r1) dadoara1 (da-do-ra) adv (un cu adoar1) apuadus; cndrsiri, nduplicari apuadutseari/apuadutseare adoar2 (a-do-r) num, adv adoar, a doar, andaua oar {ro:(a-pa-du-tse-ri) sf apuadutseri (a-pa-du-tsr) (un cu a doua oar} {fr: la deuxime fois} {en: the second time} ex: apuadutsiri) neapuadus (nea-pa-ds) adg neapuadus featsir numt mari di-adoar (andaua oar); nu putu s-u-afl (nea-pa-d-s), neapuadush (nea-pa-dsh), neapuaduadoar (andoaua oar) calea; nu-ashtiptar dzc adoara si/neapuaduse (nea-pa-d-si) tsi nu poati s-hib nduplicat; adoara2 (a-do-ra) num, adv (un cu adoar2) ex: nu-lj dish- tsi nu-lj si toarn lishor mintea; tsi nu-ari prxi buni; neancljish adoara (andaua oar) adoaura (a-do-ra) num, adv duplicat, niprxit, aru {ro: inflexibil, ru crescut, ru} {fr: (un cu adoar2) deadoar2 (dea-do-r) num, adv (scriat inflexible, mal lev, mchant} {en: inflexible, ill-mannered, shi di-adoar) (un cu adoar1) ex: cupiili srmati deadoar bad} ex: soacr arau, neapuadus shi turc neapudus (neasum bradz deadoara2 (dea-do-ra) num, adv (scriat shi di- pu-ds) adg neapudus (nea-pu-d-s), neapudush (nea-puadoara) (un cu adoar1) dadoara2 (da-do-ra) num, adv dsh), neapudusi/neapuduse (nea-pu-d-si) (un cu nea(un cu adoar1) ex: crvnarlji grescu dadoara (andaua oar) puadus) neapudutsiri/neapudutsire (nea-pu-d-tsi-ri) sf adoaura (a-do-ra) adv vedz tu adoar2 neapudutsiri (nea-pu-d-tsir) atsea tsi s-fatsi cndu cariva adormu (a-dr-mu) vb IV vedz tu dormu easti neapudus; atsea tsi ari atsel tsi nu-ari prxi buni (purtari adrari/adrare (a-dr-ri) sf vedz tu adar bun) {ro: purtare proast} {fr: mauvaise conduite} {en: poor adrat (a-drt) adg vedz tu adar conduct} adrmintu (a-dr-mn-tu) sn vedz tu adar aduc sf fr pl vedz tu aduc aduc (a-dc) vb III shi II adush (a-dsh), adutseam (a-du- aductur (a-du-c-t-r) sf vedz tu aduc tsem) shi atseam (a-tsem), adus (a-d-s), adutsiaducheari/aducheare (a-du-cha-ri) sf vedz tu aduchescu ri/adutsire (a-d-tsi-ri) shi adutseari/adutseare (a-du-tse-ri) shi aduchescu (a-du-chs-cu) (mi) vb IV shi II aduchii (a-du-ch), atseari (a-tse-ri) ljau (portu) un lucru cu mini cndu mi duc aducheam (a-du-cham), aduchit (a-du-ch-t), aduchiri/aduiuva (tra s-lu tsn cu mini ic s-lu dau la cariva); portu, ljau, chire (a-du-ch-ri) shi aducheari/aducheare (a-du-cha-ri) duc cu mini; (expr: 1: nj-aduc aminti = thimisescu; 2: nj-uduchescu; 1: achicsescu, acchisescu, chicsescu, apucupesaduc cu = escu un soi cu, undzescu cu; 3: hiu adus = cu, apucupsescu, agrxescu, ntsileg; 2: simtu, smtu, simtseshiu ncusurat; 4: mi-aduc ca om = mi portu ca om bun; 5: lucu, sintescu; 3: nj-aduc aminti; 4: angljicescu, angucescu, guaduc pi imani = l-fac s-aducheasc; 6: lu-aduc pi cali = lcescu, cucescu {ro: nelege, simi, aminti, ghici} {fr: comcndrsescu, l-bag di cali, lu nduplic, lu-apuaduc, lj-u umplu prendre, sentir, deviner} {en: understand, feel, guess} ex: deamintea, etc.) {ro: aduce, transporta} {fr: porter} {en: bring, di s-aducheasc (s-achicseasc) ali greac; lu-aduchir (simcarry} ex: ca s-nu-adutsearim pn mni; adusi ap aratsi di la tsr) cnjlji; aduchea-ti (aduts aminti) s-acumpiri sari; adufntn; adu tisdzli; mni-adutsets irghiliili; lu-adutsea pri pat chea-mi (adu-nj aminti) s-yin; aduchea (angucea), cari pots; (l-purta, yinea cu el pi pataloni); moartea a frati-njui nj-adutsi aduchea-l (f-lj semnu s-achicseasc) s-fug; easti om tsijali; pri tini-aminti ti-adutsea (expr: ti timisea); nj-aduc aminti aducheashti; aducheshti (anguceshti) tsi-am tru mn?; nu ludi tini; sh-u-adutsi (expr: undzeashti) cu mini tu fats; ma aduchii (nu-l smtsi, nu-l vidzui) s-treac calea; oili-a meali multu pri urs sh-u-adutsea (expr: sh-undzea) ca di pri om; s-aduchescu di-a tali (s-ved c nu suntu un cu-a tali, s-aleg diadu-ti (expr: poart-ti) ca om; nu s-adutsi n cali (expr: nu pots a tali); un c aduchea (achicsea, zbura) limba-a lor; lj-ddea s-lu cndrseshti, nu pots s-lj-alxeshti mintea) ne cu-arulu, s-aducheasc aduchit (a-du-cht) adg aduchit (a-du-chne cu ghinili adus (a-ds) adg adus (a-d-s), adush (a- t), aduchits (a-du-chts), aduchiti/aduchite (a-du-ch-ti) tsidsh), adusi/aduse (a-d-si) loat (purtat) cu mini cndu mi aducheashti; duchit, achicsit, apucupit, agrxit, simtst, adus duc iuva; dus cu mini; purtat, loat; (expr: adus di/tu pltri; aminti, angucit, etc. {ro: neles, simit, ghicit} {fr: raisonable, adus = cari easti cu pltrli aplicati (dip canda ari un cusor); judicieux, compris, senti, devin} {en: understood, felt, guesncusurat, cmbur, grbuv, zglob, gribos, cushal, etc.) {ro: sed} aduchiri/aduchire (a-du-ch-ri) sf aduchiri (a-du-chr) adus, transportat} {fr: port} {en: brought, carried} ex: easti atsea tsi fatsi un cari aducheashti tsiva; duchiri, achicsiri, adus (expr: ncusurat) di pltri adutsiri/adutsire (a-d-tsi- apucupiri, agrxiri, simtsri, adutseari aminti, anguciri, etc. ri) sf adutsiri (a-d-tsir) atsea tsi s-fatsi cndu-a unui lji s{ro: aciunea de a nelege, de a simi, de a ghici; nelegere, apleac pltrli; loari (purtari) cu mini cndu mi duc iuva; simire, ghicire} {fr: action de comprendre (deviner, sentir)} thimisiri {ro: aciunea de a grbovi, de a aduce, de a {en: action of understanding (feeling, guessing)} aducheatransporta; aducere, transport} {fr: action de devenir bossu, ri/aducheare (a-du-cha-ri) sf aducheri (a-du-chr) (un cu de porter, de transporter; transport} {en: action of getting a aduchiri) neaduchit (nea-du-cht) adg neaduchit (nea-duhump, of bringing, of carrying; transportation} adutseach-t), neaduchits (nea-du-chts), neaduchiti/neaduchite (neari/adutseare (a-du-tse-ri) sf adutseri (a-du-tsr) (un cu du-ch-ti) tsi nu-aducheashti; tsi nu easti aduchit; tsi nu-l adutsiri) atseari/atseare (a-tse-ri) sf atseri (a-tsr) (un meal c atselj deavrliga di el, nu lj-arisescu tsi fatsi; tsi nu-l cu adutsiri) aduc sf fr pl adutseari, undziri {ro: asemeal di-atseali tsi s-fac deavrliga di el; niduchit, neachicsit mnare} {fr: ressemblance} {en: similarity} aductur (a{ro: nesimit} {fr: insensible, indolent} {en: insensitive, du-c-t-r) sf aducturi (a-du-c-tr) purtari bun, areu, indolent} ex: easti un om neaduchit (tsi nu-l meal di-alants, praxi, hui {ro: conduit, purtare} {fr: conduite, manire} {en: tsi dzc i tsi fac) neaduchiri/neaduchire (nea-du-ch-ri) sf behavior, manners} ex: el ari aductur (purtari bun, prxi neaduchiri (nea-du-chr) atsea tsi s-fatsi cndu cariva nu buni) apuaduc (a-pa-dc) vb III shi II apuadush (a-paaducheashti; atsea tsi s-fatsi cndu cariva fatsi un lucru shi nudsh), apuadutseam (a-pa-du-tsem), apuadus (a-pa- l meal di tsi minduescu alants; niduchiri, neachicsiri {ro: d-s), apuadutsiri/apuadutsire (a-pa-d-tsi-ri) shi apuaaciunea de a nu nelege, de a fi nesimit} {fr: action de ne dutseari/adutseare (a-pa-du-tse-ri) lj-u tornu mintea sh-lu pas comprendre, de ne pas sentir} {en: action of not

20

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

understanding, of not feeling for others} neaducheari/nea{fr: amasser, assembler, accompagner, rencontrer, reunir, ducheare (nea-du-cha-ri) sf neaducheri (nea-du-chr) (un recevoir} {en: gather, assemble, accompany, meet, unite, cu neaduchiri) neaduchiti/neaduchite (nea-du-ch-ti) adv receive, collect} ex: adun cndu hii tinir, s-ai cndu(cu prip. pi ninti) tsi fatsi tsiva fr tra s-hib aduchit {ro: ausheshti; adunai patru suti di inshi; mni va s-adunm pe nesimite} {fr: insensiblement} {en: imperceptibly} ex: intr (bgm tu-un loc) stranjili; li-adunm tuti tu-un loc un pristipri neaduchiti (fr s-lu-aducheasc cariva) aduchitor (a-du- alant; Andrushlu sh-adun cioaritslji; lj-adun (arupsi sh-ljchi-tr) adg aduchitoari/aduchitoare (a-du-chi-to-ri), aduchi- adusi) lludz; sh-mea nu shtiu ti tsi s-adun (ctse s-andtori (a-du-chi-tr), aduchitoari/aduchitoare (a-du-chi-to-ri) musescu); munti cu munti nu s-adun, ma om cu om s-adun; un tsi-aducheashti, tsi smti, angucitor, mintimen, etc. {ro: s-adunar aushaticlu tra s-aruc (s mpart) hrgili; featili nelegtor, simitor} {fr: sagace, sensible} {en: wise man, one seara aest s-adun la voi; cu luchilji s-adun (fatsi sutsat), ca who can understand (feel, guess)} ex: easti-un om aduchitor nsh vai aurl; s s-adun (si s-andmuseasc) cu sora; iu va (tsi aducheashti lishor, tsi smti) aduchitur (a-du-chi-t-r) n-adunm (va n-aflm, va n-andmusim) astar?; mi adunai sf aduchituri (a-du-chi-tr) aduchiri, smtsri, mintiminilji (mi-andmusii, mi-astljai) cu el n cali; ahiursi s-adun {ro: pricepere, nelegere} {fr: sagacit, comprehension} {en: (culeag) au; dusir s-adun ayinja; cu anjlji, cioara-a omlui wisdom, understanding} duchescu (du-chs-cu) (mi) vb IV s-adun (s shcurteadz); grnutslu nj-adun (expr: nj coatsi, shi II duchii (du-ch), ducheam (du-cham), duchit (du-ch- fatsi pronj); mi ntspai cu un schin shi tora nj-adun (expr: njt), duchiri/duchire (du-ch-ri) shi ducheari/ducheare (du-cha- acts pronj) mna; u-adunar coada (expr: fudzir) cnili cu ri) (un cu aduchescu) ex: ducheam un dor di sini; easti un ctusha; adun-li (expr: fudz) di-aoa; s-u-adun (expr: s om tsi nu s-ducheashti; duchescu multu ghini; amnat duchi nchisescu, s-fug) tr la vuloag; si ncaci caljlji, li-adun (expr: lumea tsi easti; atumtsea duchii cari easti Gardani; tmpna s- suntu agudits; l-mc shcoplu) gumarlji; pn s-nu li-adunj bats, nu ducheashti cndu doarmi; duchii cndu vinjish; cara-l (expr: s-nu ts-plscneasc ndau pliscuti), minti nu va nvets; duchi, lu-acumpr; lj-btu fatsa ma nu s-duchi; easti di doau adunats-v mintea cu voi (expr: isihsits); s-nj-adun oasili cu oau, nu s-ducheashti duchit (du-cht) adg duchit (du-ch- mini (expr: s-mor shi s-isihsescu); bg si sh-adun suflitlu t), duchits (du-chts), duchiti/duchite (du-ch-ti) (un cu (expr: si suschir); s-plng shi s-sh adun suflitlu (expr: saduchit) ex: s-ducheashti troar vulpea, c nu-ari ma duchit plng shi si suschir); di dor suflitlu sh-adun (expr: duchiri/duchire (du-ch-ri) sf duchiri (du-chr) (un cu adususchir); u-avea adunat tut tu fuljin (expr: u-avea mcat, chiri) ex: vrnu nu-avea aht duchiri ca el ducheari/duascpitat tut tu stumahi) adunat (a-du-nt) adg adunat cheare (du-cha-ri) sf ducheri (du-chr) (un cu aduchiri) (a-du-n-t), adunats (a-du-nts), adunati/adunate (a-du-n-ti) niduchit (ni-du-cht) adg niduchit (ni-du-ch-t), niduchits tsi s-dutsi (easti dus, adus) tra s-hib deadun cu alts ca el; (ni-du-chts), niduchiti/niduchite (ni-du-ch-ti) (un cu silixit, pitricut, andmusit, etc. {ro: adunat, acompaniat, neaduchit) ex: niduchit (fr s-u-sducheasc vr, nismtsit) ntlnit, reunit, etc.} {fr: amass, assembl, accompagn, fudzi din cas; anj di dzli niduchit bn tu hoara-a noastr; rencontr, etc.} {en: gathered, assembled, met, united, etc.} bre, lae, niduchit! niduchiri/niduchire (ni-du-ch-ri) sf anat (a-nt) adg anat (a-n-t), anats (a-nts), anati/anate niduchiri (ni-du-chr) (un cu neaduchiri) niducheari/ni(a-n-ti) (un cu adunat) ex: c sunt gionjlji tuts anats; ininj ducheare (ni-du-cha-ri) sf niducheri (ni-du-chr) (un cu di har anati stog adunari1/adunare (a-du-n-ri) sf adunri (aneaduchiri) duchitor (du-chi-tr) adg duchitoari/duchidu-nr) atsea tsi s-fatsi cndu s-adun; silixiri, pitritseari, toare (du-chi-to-ri), duchitori (du-chi-tr), duchitoari/duchiandmusiri, etc. {ro: aciunea de a aduna, de a acompania, de toare (du-chi-to-ri) (un cu aduchitor) duchitur (du-chi- a ntlni, etc.; adunare, acompaniare, ntlnire, reunire, t-r) sf duchituri (du-chi-tr) (un cu aduchitur) plecare, culegere, etc.} {fr: action de ramasser, dassembler, aduchiri/aduchire (a-du-ch-ri) sf vedz tu aduchescu daccompagner, de rencontrer, etc.} {en: action of gathering, aduchit (a-du-cht) adg vedz tu aduchescu of assembling, of meeting, of uniting, etc.} adunari2/aduaduchitor (a-du-chi-tr) adg vedz tu aduchescu nare (a-du-n-ri) sf adunri (a-du-nr) ceat di oaminj cu aduchitur (a-du-chi-t-r) sf vedz tu aduchescu idyili intiresi adunats tu idyiul loc (tra s zburasc, s-fac adul (a-dhl) sn aduli/adule (a-dh-li) cheatr njic, alb shi gimbushi, s-fac chefi deadun, s-lja un apofasi, etc.); stronghil dit un gioc di njits cu tsintsi chitritseali; abel {ro: andamusi, andmusiri, cumshonji, aduntur, sobor, sutslji, pietricic albicioas, rotund sau oval, folosit ntr-un joc parei, gimbusi, ceat {ro: adunare, reuniune, sindrofie} {fr: de copii cu cinci pietricele} {fr: caillou blanc et rond dun jeu runion, compagnie, soire, assemble} {en: reunion, denfants} {en: small stone from a children game} company, party, assembly} anari/anare (a-n-ri) sf anri (aaduliftu (a-dh-lif-tu) adg adulift (a-dh-lif-t), adulifts (anr) (un cu adunari) ex: iu furlji sh-au anari (andamusi, dh-lif-ts), adulifti/adulifte (a-dh-lif-ti) tsi nu para luadunari) aduntor (a-du-n-tr) adg aduntoari/aduntoare arseashti (i lji ngreac multu) s-lucreadz; timbel, armstor, (a-du-n-to-ri),aduntori(a-du-n-tr),aduntoalinvos, linos, acmat, blanes, edec, cumban, haileas, tvlm- ri/aduntoare (a-du-n-to-ri) tsi-adun (silixeashti, culeadzi, b, hain, hin, tindu-gomar, cioari tu cinushi {ro: trntor, etc.) tsiva; cari nu-aspardzi paradzlji ma-lj tsni adunats; maz lene} {fr: paresseux} {en: lazy} {ro: aduntor, acompaniator, etc.} {fr: qui amasse (assemble, adun (a-dn) (mi) vb I adunai (a-du-n) shi anai (a-n), adu- accompagne, rencontre, etc.), conome} {en: who gathers nam (a-du-nm) shi anam (a-nm), adunat (a-du-n-t) shi (assembles, meets, etc.)} ex: cochilu-aestu nu-i ca-alants, anat (a-n-t), adunari/adunare (a-du-n-ri) shi anari/anare (a-easti aduntor (lj-adun paradzlji) aduntur (a-du-n-t-r) n-ri) aduc (tra si s-afl deadun tu idyiul loc) lucri tsi au idsf adunturi (a-du-n-tr) lucrili adunati; adunari {ro: yea hari ma s-afl arspnditi; culeg poami di pri ponj (diaduntur} {fr: assemblage, rencontre, cueillette} {en: arad, cndu suntu-asiti); bag di-un parti lucri (tra s-li am tri collection, assembly, meeting, etc.} adun-vimtu (a-du-nma npoi); lixescu, silixescu, culeg, pitrec, fac sutsat, vm-tu) invar. un tsi sh-treatsi chirolu fr s-fac tsiva, andmusescu, astalj, stvrusescu, aprochi, ljau, shcurtedz, etc.;vagabondu {ro: gur-casc} {fr: musard, gobe-mouche} {en: (expr: 1: u-adun = mi bati cariva, mc shcop; 2: u-adun idler, dawdler} apreadun (a-prea-dn) (mi) vb I (coada) = fug; 3: u-adun mintea = isihsescu; 4: u-adun tu apreadunai (a-prea-du-n), apreadunam (a-prea-du-nm), fuljin = bag tu stumahi, mc, ascapit; 5: nj-adun = fatsi apreadunat (a-prea-du-n-t), apreadunari/apreadunare (apronj; 6: nj-adun oasili = mor, lji ncljid ocljilj; 7: nj-adun prea-du-n-ri) 1: lu-adun un lucru tra s-lu shcurtedz (s-lu fac pltrli = fac cusor, mi ncusuredz; 8: nj-adun suflitlu = ma njic); sinuripsescu, shcurtedz, njicshuredz; 2: l-fac ssuschir; 9: nj-adun mnitsli = mi scumbusescu; 10: lu-adun n agrshasc inatea tsi nj-u poart; mbunedz; 3: lj-dau apanghiu, cali = lu-astalj, lu-andmusescu; 11: u-adun fustanea; li-adun l-mutrescu, lj-adun gailelu, aprochi {ro: restrnge, scurta, mnitsli = u fac ma shcurt fustanea; li fac mnitsli ma micora; mpca; gzdui, primi, etc.} {fr: (se) borner, (se) shcurti) {ro: aduna, acompania, ntlni, reuni, culege, primi} limiter, (se) restreindre; (se) rconcillier; soigner, abriter,

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

21

accueillir} {en: limit, shorten; take care of} ex: apreadun-ti (adh-ya-fu-ri-s) fr prutimisi, niintires {ro: indiferen} (agiundzi); apreadun-ti la grairi (shcurteadz grairli, astm- {fr: indiffrence} {en: indifference} tsea, agiundzi ct zbursh); oara s-avea apreadunat (avea triadyeafurisescu (adh-ya-fu-ri-ss-cu) vb IV vedz tu adyeafur cut, s-avea shcurtat); pri-atselj ficiori cum s-lj-apreadun (s- adyeafurisii/adyeafurisie (adh-ya-fu-ri-s-i) sf vedz tu adyealji mbun)?; njelu-aestu apreadunats-lu (aprats-lu, mutrits-lu); fur lj pricdzu a aushlui s-u-apreadun (s-u-aproachi) n cas; lji adyeafurisiri/adyeafurisire (adh-ya-fu-ri-s-ri) sf vedz tu adsi featsi njil shi u-apreadun (u lo, u-adun n cas, u apn- yeafur ghiusi); di nu-avea iu s s-apreadun, yini la aushlu shi-lj pri- adyeafurisit (adh-ya-fu-ri-st) adg vedz tu adyeafur cadi apreadunat (a-prea-du-nt) adg apreadunat (a-prea- adyisescu (adh-yi-ss-cu) vb IV adyisii (adh-yi-s), adyiseam du-n-t), apreadunats (a-prea-du-nts), apreadunati/aprea- (adh-yi-sem), adyisit (adh-yi-s-t), adyisiri/adyisire (adhdunate (a-prea-du-n-ti) tsi s-ari shcurtat i njicshurat; tsi lj- yi-s-ri) am chiro (tra s-fac lucri); nu-am tsiva tri ftseari {ro: ari tricut inatea tsi u-avea; tsi sh-ari aflat apanghiu iuva; si- avea timp} {fr: tre libre, avoir le loisir} {en: be free, have nuripsit, shcurtat, njicshurat, mbunat, apnghiusit, mutrit, time on his hands} adyisit (adh-yi-st) adg adyisit (adh-yiaprucheat {ro: restrns, scurtat, micorat, mpcat, gzduit, s-t), adyisits (adh-yi-sts), adyisiti/adyisite (adh-yi-s-ti) primit} {fr: born, limit, restreint, soign, accueilli, peloton, cari ari chiro, cari nu-ari tsiva tr ftseari {ro: care are timp} blotti} {en: limited, shortened, taken care of} ex: ttsea shi {fr: qui a du temps libre, du loisir} {en: who is free, who has shidea apreadunat (adunat stog); shidea apreadunat shi ntuni- time on his hands} adyisiri/adyisire (adh-yi-s-ri) sf adyisiri cos apreadunari/apreadunare (a-prea-du-n-ri) sf aprea(adh-yi-sr) atsea tsi s-fatsi cndu cariva adyiseashti {ro: dunri (a-prea-du-nr) atsea tsi fatsi un cari apreadun; si- aciunea de a avea timp} {fr: action dtre libre, davoir le nuripsiri, shcurtari, njicshurari, mbunari, apnghiusiri, mutriri, loisir} {en: action of being free, of having time on his hands} aprucheari {ro: aciunea de a restrnge, de a scurta, de a mic- adyisiri/adyisire (adh-yi-s-ri) sf vedz tu adyisescu ora; de a mpca; de a gzdui, de a primi, etc.; restrngere, adyisit (adh-yi-st) adg vedz tu adyisescu scurtare, micorare, mpcare, gzduire, primire} {fr: action adz (adz) adv vedz tu adz de se borner, de limiter, de restreindre, de rconcillier, de soi- adz (-dz) adv dzua di tora tu cari zburm; adz, az, az, gner, daccueillir} {en: action of limiting, of shortening, of taasndz, asndz, astndz, astndz, astdz, astz, astz, andz king care of} apreaduntur (a-prea-du-n-t-r) sf aprea{ro: azi} {fr: aujourdhui} {en: today} ex: gioac adz, gioac dunturi (a-prea-du-n-tr) mrdziniri, shcurtari, etc. {ro: mni; nu eara ca featili shi nveastili di adz adz (adz) adv limitare, etc.} {fr: rstriction, etc.} {en: limitation, etc.} (un cu adz) ex: adz avem Vinjiri az1 (-z) adv (un cu preadun (prea-dn) (mi) vb I preadunai (prea-du-n), adz) az (z) adv (un cu adz) astdz (s-tdz) adv preadunam (prea-du-nm), preadunat (prea-du-n-t), prea- (un cu adz) ex: ashitsi s-featsi laclu tsi-l videm pn astdz; dunari/preadunare (prea-du-n-ri) (un cu apreadun) v ascp astdz tuts di coard shi funi astz (s-tz) adv preadunat (prea-du-nt) adg preadunat (prea-du-n-t), (un cu adz) astz (s-t-z) adv (un cu adz) aspreadunats (prea-du-nts), preadunati/preadunate (prea-du- tndz (s-tndz) adv (un cu adz) astndz (s-tn-dz) n-ti) (un cu apreadunat) preadunari/preadunare (prea- adv (un cu adz) ex: astndz vinji arada la hilja-a amirlui; du-n-ri) sf preadunri (prea-du-nr) (un cu apreadunari) di astndz ninti asndz (-sn-dz) adv (un cu adz) preaduntur (prea-du-n-t-r) sf preadunturi (prea-duex: pn asndz ts fu scriat!; aruc-ti asndz, aruc-ti n-tr) (un cu apreaduntur) mni, nu sh-aduna la ayizmari nitsi grnuts asndz (-sndz) adunari1/adunare (a-du-n-ri) sf vedz tu adun adv (un cu adz) andz2 (n-dz) adv (un cu adz) adunari2/adunare (a-du-n-ri) sf vedz tu adun adzm (-dz-m) sf, adgf adzmi/adzme (-dz-mi) pni adunat (a-du-nt) adg vedz tu adun adrat fr meau; pni nicriscut; azim, lipsunvat {ro: aduntor (a-du-n-tr) adg vedz tu adun azim} {fr: azyme; non lev, sans levain} {en: azyme, unleavaduntur sf (a-du-n-t-r) sf vedz tu adun ened bread} ex: pni adzm; turt adzm azim (-zi-m) adun-vimtu (a-du-n-vm-tu) invar. vedz tu adun sf azimi/azime (-zi-mi) (un cu adzm) aduncos (a-dun-cs) adg vedz tu adncu aea (a-) adv sigura, sigur, saglami, dealihea {ro: sigur, adurnjiri/adurnjire (a-dur-nj-ri) sf vedz tu dormu desigur, de bun seam} {fr: certes, certainement} {en: ceradurnjit (a-dur-njt) adg vedz tu dormu tainly} ex: aea (sigur, dealihea), nu ti va Dumnidz; aea adus (a-ds) adg vedz tu aduc (sigura), nu va s-hib di bun! adutseari/adutseare (a-du-tse-ri) sf vedz tu adormu aeari (a--ri) sf aeri (a-r) mutrirea-a zigljei tra si s-vead adutsiri/adutsire (a-d-tsi-ri) sf vedz tu adormu ma s-yixeasc ghini; atsea tsi-l fatsi un lucru (cntari, shati, adyeaforit (adh-ya-f-rit) adg vedz tu adyeafur minti, etc.) s-hib tamam cum lipseashti; minti (giudicat) taadyeafur (adh-y-fur) adg adyeafur (adh-y-fu-r), adyea- mam (bun, cum lipseashti); (expr: nj-yin tu aeari = di-aclo iu furi (adh-y-fur), adyeafuri/adyeafure (adh-y-fu-ri) tsi nu- li-aveam chirut, aduchescu tora tsi s-fatsi deavrliga di mini) ari vrn prutimisi (intires) {ro: indiferent} {fr: indiffrent} {ro: aiar, exactitudinea unei balane, a unui ceas, a unui spi{en: indifferent} adyeaforit (adh-ya-f-rit) adg adyeaforit rit, etc.; raionament} {fr: exactitude dune balance, dune (adh-ya-f-ri-t), adyeaforits (adh-ya-f-rits), adyeaforiti/ad- montre, dun esprit; raison; jugement} {en: accuracy of a bayeaforite (adh-ya-f-ri-ti) tsi nu-ari vrn ufelii; tsi nulance (watch, reasoning, etc.)} ex: loai aearea a cntariljei (sagiut la tsiva {ro: inutil} {fr: inutile} {en: worthless} adyeaved ma s-yixeasc cum lipseashti); feci aeari cntarea; lo si shfurisescu (adh-ya-fu-ri-ss-cu) vb IV adyeafurisii (adh-yayin tu aeari (expr: s-aducheasc tsi s-fatsi deavrliga, c sh-u fu-ri-s), adyeafuriseam (adh-ya-fu-ri-sem), adyeafurisit ari tut mintea tamam); u chirush aearea (mintea, giudicata) (adh-ya-fu-ri-s-t), adyeafurisiri/adyeafurisire (adh-ya-fu-ri- aer (a--r) sf fr pl air, vimtu, er, avai, hvai, hv {ro: s-ri) nu-am vrn prutimisi, un-nj fatsi {ro: a fi indiferent} aer} {fr: air, brise, ther} {en: air} ex: anghilj cnt tu aer; {fr: tre indiffrent} {en: be indifferent} adyeafurisit (adhmi duc nafoar s-ljau aer; tradzi aer (sufl vimtu) n cas ya-fu-ri-st) adg adyeafurisit (adh-ya-fu-ri-s-t), adyeaair (-ir) sm fr pl (un cu aer) er (-r) sf fr pl furisits (adh-ya-fu-ri-sts), adyeafurisiti/adyeafurisite (adh(un cu aer) airisescu (a-i-ri-ss-cu) (mi) vb IV airisii (a-iya-fu-ri-s-ti) fr prutimisi, fr intires, fr ufelii {ro: indiri-s), airiseam (a-i-ri-sem), airisit (a-i-ri-s-t), airisiri/aiferent, inutil} {fr: indiffrent, inutile} {en: indifferent, worthrisire (a-i-ri-s-ri) u-alxescu aera tsi s-afl ncljis tu-un loc; less} adyeafurisiri/adyeafurisire (adh-ya-fu-ri-s-ri) sf fac s-intr vimtu tu-un loc; fac s-avreadz un loc; avredz {ro: adyeafurisiri (adh-ya-fu-ri-sr) atsea tsi fatsi un cari easti aerisi, rcori} {fr: arer, rafrachir} {en: air, refresh} ex: fr prutimisi {ro: aciunea de a fi indiferent} {fr: action de airisim oda-atsea njica; cu ploaea di-aoaltadz s-airisi cmpul rester indiffrent} {en: action of remaining indifferent} airisit (a-i-ri-st) adg airisit (a-i-ri-s-t), airisits (a-i-ri-sts), adyeafurisii/adyeafurisie (adh-ya-fu-ri-s-i) sf adyeafurisii airisiti/airisite (a-i-ri-s-ti) tsi ari loat vimtu; tsi s-ari avrat;

22

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

avrat {ro: aerisit, rcorit} {fr: ar, rafrachi} {en: aired, afnsiti/afnsite (a-fn-s-ti) (un cu afnisit) afnrefreshed} airisiri/airisire (a-i-ri-s-ri) sf airisiri (a-i-ri-sr) siri/afnsire (a-fn-s-ri) sf afnsiri (a-fn-sr) (un cu afatsea tsi s-fatsi cndu s-airiseashti tsiva; avrari {ro: aciunea nisiri) afnizmo (a-f-niz-m) sm afnizmadz (a-f-nizde a aerisi, de a rcori} {fr: action darer, de rafrachir} {en: mdz) afanizmo, ciupulic, halazmo, colonja, afnisiri, ctsaction of airing, of refreshing} trpsiri, prpdiri, pustixiri, sutrupsiri, cipusiri {ro: distruaeri (a-r) adv dzua ninti di asndz; eri; (expr: nu eara di- gere} {fr: anantissement} {en: complete destruction} afaaeri, di-aoaltari = eara (om) algat, tricut prit multi, nu eara un nizmo (a-fa-niz-m) sm afanizmadz (a-fa-niz-mdz) (un ageamit) {ro: ieri} {fr: hier} {en: yesterday} ex: nivistitsi di cu afnizmo) ex: arma-aest easti afanizmo tr dushmanjlj-a aeri, di aoaltari (expr: algati, tricuti prit multi); aeri sear, noshtri aoartari sear eri (r) adv (un cu aeri) ex: ncarc caljlji afandu (-fan-du) adg vedz tu afan tuts ca eri (ca-aeri) afanismo (a-fa-niz-m) sm afanismadz (a-fa-nis-mdz) aeri* (a-r) pluralu di la substantivlu aeari; vedz aeari scriari neaprucheat tu-aestu dictsiunar; vedz afanizmo aestan (a-s-tan) vedz tu aestu afanizmo (a-fa-niz-m) sm vedz tu afan aestu (a-is-tu) pr aest (a-is-t), aeshti (a-ish-ti) shi aeshts afanizmou (a-fa-niz-m) sm afanizmadz (a-fa-niz-mdz) (a-ish-ts), aesti/aeste (a-is-ti) pronum tr un lucru (hiin- scriari neaprucheat tu-aestu dictsiunar; vedz afanizmo ts) tsi s-afl aproapi di-atsel tsi zburashti; aistu, istu, ist, atsesafntescu (a-f-n-ts-cu) (mi) vb IV vedz tu fntescu tu, atsistu {ro: acesta} {fr: ce, ce-ci} {en: this} ex: amir-lj afntiri/afntire (a-f-n-t-ri) sf vedz tu fntescu dztsea-a-aishtui; aestu cap tsi-i gol di minti; aestu an voi s-nuafntit (a-f-n-tt) adg vedz tu fntescu dishcljidets; aishtei feat; aishtor d-l n cap; cu tuti aesti, el afnisescu (a-f-ni-ss-cu) (mi) vb IV vedz tu afan muri aistu (a-s-tu) pr aist (a-s-t), aishti (a-sh-ti) shi aish- afnisiri/afnisire (a-f-ni-s-ri) sf vedz tu afan ts (a-sh-ts), aisti/aiste (a-s-ti) (un cu aestu) ex: earna aisafnisit (a-f-ni-st) adg vedz tu afan t; haraua-a aishtiljei (aishtei) cas; tsi-lj yini sh-a-aishtei (sh- afnismo (a-f-niz-m) sm afnismadz (a-f-nis-mdz) a-aishtiljei) estu (s-tu) pr est (s-t), eshti (sh-ti) shi eshts scriari neaprucheat tu-aestu dictsiunar; vedz afnizmo (sh-ts), esti/este (s-ti) (un cu aestu) ex: nica est (tu afnizmo (a-f-niz-m) sm vedz tu afan scriarea-a noastr: nica-aest) oar s-mi-avdz istu (s-tu) afnsescu (a-fn-ss-cu) (mi) vb IV vedz tu afan pr ist (s-t), ishti (sh-ti) shi ishts (sh-ts), isti/iste (s-ti) afnsiri/afnsire (a-fn-s-ri) sf vedz tu afan (un cu aestu) ex: ist tham nu shi shtii ist1 (st) pr ist (s- afnsit (a-fn-st) adg vedz tu afan t), ishti (sht), isti/iste (s-ti) (un cu aestu) aestan (a-s- afr (a-fr) sn afri/afre (a-f-ri) vedz tu frnu tan) adv anlu aestu {ro: anul acesta} {fr: cette anne} {en: afcu (f-cu) sm pl(?) plant di grdin, cu lilici albi, criscut this year} ex: io va mi duc aestan s-l vatm; li-asteasi yipturli tr simintsili arucutoasi tsi li fatsi tu pstlj tsi s-mc, ma sh-estan estan (s-tan) adv (un cu aestan) ex: armnjlji njits, tsi sh-u-aduc niheam cu-atseali di fisulj; madzri, estan (anlu-aestu) tuts nu es; nitsi estan(anlu-aestu), ni di vear chechir, bizelji, mdziriclji, arucutets {ro: mazre} {fr: petits atsestu (a-tss-tu) pr atseast (a-tses-t), atseshts (a-tsshpois} {en: peas} ts), atseasti/atseaste (a-tses-ti) (un cu aestu) atsistu (aafendi (a-fn-di) sm invar. 1: afendu, tat, patera, baba, andic; tss-tu) pr atsist (a-tss-t), atsishts (a-tssh-ts), atsisti/atsiste omlu tsi easti dus la un sculii maxus adrat (iu easti nvitsat 2: (a-tss-ti) (un cu aestu) sh-deapoea hirotunusit) tra s-aib ndreptul s-lituryiseasc la aevea (a--vea) adv dealihea, naevea {ro: aevea} {fr: en bisearic shi s-fac tuti ardzli crishtineshti; preftu, afendu, ralit, rellement} {en: really} naevea (na--vea) adv printi, pp, pop {ro: tat; preot} {fr: pre; prtre} {en: fa(un cu aevea) ex: lj pru c avdz naevea (dealihea) flueara ther; priest} ex: ghini dztsea mana, ore afendi; afendi (tata) afan (-fan) adg afan (-fa-n), afanj (-fanj), afani/afane (- nu yini adz afendu (a-fn-du) sm afendz (a-fn-dz) 1: fa-ni) tsi nu s-veadi; tsi s-chiru; afandu, cipi, stif, defi, atsel tr cari lucreadz cariva; afindico, domnu, nicuchir, chinividzut {ro: disprut, invizibil} {fr: disparu, invisible} {en: he; 2: tat, afendi, baba, andic, patera; 3: preftu, afendi, disappeared, invisible} ex: afan s-featsi (defi s-featsi, s-chiru, printi, pp, pop {ro: stpn; tat; preot} {fr: matre; pre; fudzi) afandu (-fan-du) adg afand (-fan-d), afandz (- prtre} {en: boss; father; priest} ex: tsi va dzc afendu-nju? fan-dz), afandi/afande (-fan-di) (un cu afan) af(domnul, afindicolu-a meu?); afendul (nicuchirlu) a gumarlui; nisescu (a-f-ni-ss-cu) (mi) vb IV afnisii (a-f-ni-s), afni- s-mc m-ta shi afendu-tu (tat-tu); c nj-am mam shi nj-am seam (a-f-ni-sem), afnisit (a-f-ni-s-t), afnisiri/afafendu (tat); turmili a afendu-sui (a tat-sui); afendul (prefnisire (a-f-ni-s-ri) fac un lucru s-nu mata s-vead (si stul?, tatl?), ia-l iu yini; afendul (preftul) intr tu bisearic; s-lji chear, si s-fac afan, stif, defi, etc.); aspargu dip di dip un spunj a unui afendu (preftu) amrtiili tsi-ai fapt; la afendul lucru tra s-nu mata armn tsiva di el; slghescu multu dup (preftul) tradzi ndreptu; vedz, afendu (printe), dztsi Costa un lngoari; afnsescu, cipusescu, stifusescu, ctstrpsescu, afindico (a-fin-di-c) sm afindicadz (a-fin-di-cdz) atsel tr prpdescu, sutrupsescu {ro: dispare, nimici} {fr: disparatre, cari lucreadz cariva; afendu, domnu, nicuchir, chihe {ro: anantir} {en: disappear, annihilate} ex: u cftai tut dzua, stpn} {fr: matre} {en: boss} ex: vinji afindicolu; s-bnedz canda s-afnisi (canda s-featsi cipi); lj-afnisir (ctstrpafindico! afindilji/afindilje (a-fin-d-lji) sf afindilj (a-finsir) sh-casa sh-tutiputa; mi-afnisir bileili; pn s-mi shuts s- dlj) zbor di tinjii (la impirativ) cu cari-lj si greashti a unui afnisi (s-featsi afan, s-chiru), canda intr tu loc afnisit (a- om ma mari, a unui om tinjisit, a unui om di la chivernisi, etc.; f-ni-st) adg afnisit (a-f-ni-s-t), afnisits (a-f-ni-sts), afendilji, afindii, efendim, dumnilji, tini {ro: domnule, domafnisiti/afnisite (a-f-ni-s-ti) tsi s-ari fapt afan; tsi s-ari nia-ta} {fr: monsieur, mon seigneur, (ta, sa, votre, leur) seiaspart sh-nu-ari armas tsiva dip; afnsit, cipusit, stifusit, gneurie} {en: sir, your grace, (your) lordship} ex: un om ca ctstrpsit, prpdit, sutrupsit {ro: disprut, nimicit} {fr: afindilja-ts (ca dumnilja-a ta, ca tini); ban la afindilja-ts!; disparu, ananti} {en: disappeared, destroyed} afnisiri/aafindilja-ts, iu ti duts? afendilji/afendilje (a-fen-d-lji) sf fnisire (a-f-ni-s-ri) sf afnisiri (a-f-ni-sr) atsea tsi s-fatsi afendilj (a-fen-dlj) (un cu afindilji) afindii/afindie (acndu un lucru s-fatsi afan ic s-aspardzi sh-nu mata armni fin-d-i) sf afindii (a-fin-d) (un cu afindilji) ex: afindia-ts, tsiva dip di el; afnsiri, cipusiri, stifusiri, ctstrpsiri, prafindia-lj, afindia-v, afindia-l efendim (e-fn-dim) invar pdiri, sutrupsiri {ro: aciunea de a dispare, de a nimici; (un cu afindilji) afind (a-fin-d) sm, sf afindoanji/afinnimicire} {fr: action de disparatre, danantir} {en: action of doanje (a-fin-do-nji), afindadz (a-fin-ddz), afindoanji/afindisappearing, of completely destroying} afnsescu (a-fndoanje (a-fin-do-nji) chihe {ro: boer, om bogat} {fr: seiss-cu) (mi) vb IV afnsii (a-fn-s), afnseam (a-fn-sem), gneur, homme riche} {en: important man, rich man} afnsit (a-fn-s-t), afnsiri/afnsire (a-fn-s-ri) (un cu afendilji/afendilje (a-fen-d-lji) sf vedz tu afendi afnisescu) ex: mi afnsii (slghii multu) di lngoari afnsit afendu (a-fn-du) sm vedz tu afendi (a-fn-st) adg afnsit (a-fn-s-t), afnsits (a-fn-sts), aferim (-fe-rim) adv shi int ashcolsun, bravu {ro: bravo}

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

23

{fr: bravo} {en: bravo} easti afirit; cari nu s-ari avigljat; tsi nu-l meal; nifirit, neaafet (a-ft) vb I vedz tu fet1 vigljat, neapnghisit {ro: neferit, neadpostit} {fr: qui nest afhion (af-hn) sm fr pl vedz tu afioni pas abrit contre, qui est expos} {en: who is not protected afhioni/afhione (af-h-ni) sf fr pl vedz tu afioni from; who is exposed} neafiriri/neafirire (nea-fi-r-ri) sf afierum (a-fi--ru-m) sf afierumi/afierume (a-fi--ru-mi) neafiriri (nea-fi-rr) atsea tsi s-fatsi cndu cariva nu satsea (curbanea) tsi u fatsi cariva cndu da (adar) un lucru tsi afireashti; neavigljari, neapnghisiri {ro: aciunea de a nu se lj-ahrzeashti multu (ic lucrul isush tsi-l da) tra s-aib un altu feri; neferire} {fr: action de ne pas (se) mettre labri} {en: lucru (idei, uspitslji, etc.) tsi lj-ahrzeashti sh-cama multu; action of not protecting himself} afirit (a-fi-r-t) sf fr pl atsea tsi fatsi un (sh-tsi-l custuseashti) tr ghinili shi intireslu-a atsea tsi fatsi un cndu s-afireashti; firit, avigljari, amfiriri altui; curbani, tilefi, proscomidii {ro: sacrificiu, jertf} {fr: {ro: paz} {fr: garde, mfiance} {en: protection} ex: afirita sacrifice} {en: sacrifice} afierusescu (a-fi-e-ru-ss-cu) vb (avigljarea) easti bun amfirescu (am-fi-rs-cu) (mi) vb IV IV afierusii (a-fi-e-ru-s), afieruseam (a-fi-e-ru-sem), afiamfirii (am-fi-r), amfiream (am-fi-rem), amfirit (am-fi-rerusit (a-fi-e-ru-s-t), afierusiri/afierusire (a-fi-e-ru-s-ri) t), amfiriri/amfirire (am-fi-r-ri) (un cu afirescu) ex: si smi fac curbani, aduc curbani {ro: sacrifica, jertfi} {fr: sacrifiamfireasc (si s-aveaglji, si s-afireasc) amfirit (am-fi-rt) er} {en: sacrifice} afierusit (a-fi-e-ru-st) adg afierusit (a- adg amfirit (am-fi-r-t), amfirits (am-fi-rts), amfiriti/amfi-e-ru-s-t), afierusits (a-fi-e-ru-sts), afierusiti/afierusite (a- firite (am-fi-r-ti) (un cu afirit) amfiriri/amfirire (am-fifi-e-ru-s-ti) tsi s-ari fapt curbani (s-ari afierusit) {ro: sar-ri) sf amfiriri (am-fi-rr) (un cu afiriri) firescu (fi-rscrificat, jertfit} {fr: sacrifi} {en: sacrificed} afierusicu) (mi) vb IV firii (fi-r), fiream (fi-rem), firit (fi-r-t), ri/afierusire (a-fi-e-ru-s-ri) sf afierusiri (a-fi-e-ru-sr) atsea firiri/firire (fi-r-ri) (un cu afirescu) ex: di un ca-aestu fireatsi fatsi un cndu s-fatsi curbani; ftseari (adutseari) curbani ti (aveaglji-ti) armne! firit (fi-rt) adg firit (fi-r-t), firits (afierum) {ro: aciunea de a sacrifica; sacrificare, jertfire} (fi-rts), firiti/firite (fi-r-ti) (un cu afirit) firiri/firire (fi-r{fr: action de se sacrifier} {en: action of sacrificing someri) sf firiri (fi-rr) (un cu afiriri) firit (fi-r-t) sf fr pl thing} (un cu afirit) afierusescu (a-fi-e-ru-ss-cu) vb IV vedz tu afierum afiriri/afirire (a-fi-r-ri) sf vedz tu afirescu afierusiri/afierusire (a-fi-e-ru-s-ri) sf vedz tu afierum afirisescu (a-fi-ri-ss-cu) vb IV vedz tu firisescu afierusit (a-fi-e-ru-st) adg vedz tu afierum afirisiri/afirisire (a-fi-ri-s-ri) sf vedz tu firisescu afind (a-fin-d) sm, sf vedz tu afendi afirisit (a-fi-ri-st) adg vedz tu firisescu afindico (a-fin-di-c) sm vedz tu afendi afirit (a-fi-rt) adg vedz tu afirescu afindii/afindie (a-fin-d-i) sf vedz tu afendi afirit (a-fi-r-t) sf vedz tu afirescu afindilji/afindilje (a-fin-d-lji) sf vedz tu afendi afishcu (-fish-cu) adg afishc (-fish-c), afishts (-fish-ts), afing (a-fn-g) sf afindzi/afindze (a-fn-dzi) 1: un soi di afishti/afishte (-fish-ti) tsi mutreashti s-fac bun tr el shagru-plant njic (tsi poati s-hib sh-criscut imir) cu poami aru tr-alants; tsi s-aspuni c easti bun ma peascumta fatsi njits, njirli, buni tr mcari; afinghi; 2: poama di afing; afinmash aru; aru, afisic {ro: ru, perfid} {fr: mchant, perfide} ghi {ro: afin} {fr: airelle, bleuets} {en: blueberry plant; {en: bad} afisic (a-f-sic) adg afisic (a-f-si-c), afisits (a-fblueberry} afinghi/afinghe (a-fn-ghi) sf afinghi/afinghe (asits), afisitsi/afisitse (a-f-si-tsi) (un cu afishcu) fn-ghi) (un cu afing) ex: aeri adunai multi afinghi afisic (a-f-sic) adg vedz tu afishcu afinghi/afinghe (a-fn-ghi) sf vedz tu afing afitari/afitare (a-fi-t-ri) sf vedz tu fet1 afingi/afinge (a-fn-gi) sf afingi/afinge (a-fn-gi) lemnu lungu afitat (a-fi-tt) adg vedz tu fet1 shi suptsri; fingi, ciumag, ciumeag, pulean, teg, shcop, ciun, aflad (a-fl-dh) sf afldz (a-fldz) carti (vivlii) njic; libr tingli, mciuc {ro: b} {fr: btonnet} {en: stick} fingi/finnjic; broshur {ro: crticic, brour} {fr: brochure} {en: ge (fn-gi) sf fingi/finge (fn-gi) (un cu afingi) broshure, booklet} afion (a-fi-n) sm fr pl vedz tu afioni afladh (a-fl-dh) sf afldz (a-fldz) un cu aflad afioni/afione (a-fi--ni) sf fr pl substants (lugurii) amar, aflari/aflare (a-fl-ri) sf vedz tu aflu galbin-murn scoas dit laptili uscat tsi-l da bubuchea niaflat (a-flt) adg vedz tu aflu coapt a liliciljei di pirpirun cndu easti arupt; afhion, afhi- afltor (a-fl-tr) adg vedz tu aflu oni, afion {ro: opiu} {fr: opium} {en: opium} ex: ceai di capiti aflu (-flu) (mi) vb I aflai (a-fl), aflam (a-flm), aflat (a-fldi afioni; trag afioni, hashish afion (a-fi-n) sm fr pl t), aflari/aflare (a-fl-ri) 1: dau di cariva i tsiva (c-l caftu (un cu afioni) afhion (af-hn) sm fr pl (un cu maxus ic tihiseashti s-cad pri el); hiu, ugrdisescu, dau di, afioni) ex: mi ndrsi (mi mbit, nj-adusi mintea deavrliga) cad pri, etc.; 2: ljau di hbari, nvets, etc.; 3: andmusescu, afhionlu afhioni/afhione (af-h-ni) sf fr pl (un cu astalj, mi-adun, stvrusescu, dau di, etc.; 4: mi-amintu, mi fac, afioni) nascu, afet; etc. (expr: 1: u aflu cu cali = minduescu c easti afirescu (a-fi-rs-cu) (mi) vb IV afirii (a-fi-r), afiream (a-fighini; ljau apofasi; etc.; 2: lj-aflu murafetea = nvets cum s-fac; rem), afirit (a-fi-r-t), afiriri/afirire (a-fi-r-ri) mi-aveglju 3: u aflu angucitoarea = u dizleg angucitoarea) {ro: afla; gsi; tra s-nu pat tsiva tsi nu mi-ariseashti; amfirescu, firescu, ave- descoperi; ntlni; nate} {fr: trouver; dcouvrir; apprendre; glju, apnghisescu {ro: (se) feri} {fr: garder, (se) mettre en rencontrer; natre} {en: find; discover; learn; meet; be born} garde} {en: protect (from)} ex: s-n-afireasc (s-n-ascap) ex: mi-aflam (earam) tu grdin cndu vinjish; acumprai aesDumnidz di el; vor s-lu vatm ma s-afireashti (s-aveaglji); t lugurii tra si s-afl (s-hib, s-u am) n cas; aflai un fluear mi-afirescu di tini; afirea-ti (aveaglji-ti) di-arcoari; tuti s-afirea bun; avea aflat n leshi shi nu shtea cum s-u mpart; ct iu shi fudzea di ns ca di per di lup; dip nu ti-afireai; cndu-l s-afl (easti, cadi) hoara-a voastr?; diunoar mi-aflai (s-tihisi vidzur mrlji, s-afirea di ns; lu-afirii di tuti zahmetsli afirit s-mi ved) anvrligat di tuti prtsli; di-au pn n cuprii nu (a-fi-rt) adg afirit (a-fi-r-t), afirits (a-fi-rts), afiriti/afirite aflji (ugrdiseshti, dai di) un ca el; mi duc s-aflu (ugrdisescu) (a-fi-r-ti) cari s-ari avigljat s-nu pat tsiva tsi nu lu-aricaljlji; aflai (nvitsai) un hbari bun; aflai c fudzish; aflm seashti; amfirit, firit, avigljat, apnghisit {ro: ferit, adpostit} (nvitsm) c ti ljirtar; s-au aflat (andmusit) pri cali; tini ti{fr: sauvegard, prserv, abrit, mis en garde} {en: protected aflash (amintash) earna; nji s-afl (nji s-amint) un ficior; v (from)} ex: easti afirit di tuti aralili; afirit sh-avigljat, s-nu u bag a treilor cti n angucitoari, shi cara s-putets s-u-aflats pat arulu afiriri/afirire (a-fi-r-ri) sf afiriri (a-fi-rr) atsea (expr: s-u dizligats); tuts u-aflar cu cali (expr: apufsir, mintsi s-fatsi cndu s-afireashti cariva; amfiriri, firiri, avigljari, duir c easti ma ghini) si s-mut; nu u-aflm cu cali (expr: nu apnghisiri {ro: aciunea de a se feri; ferire} {fr: action de se pistipsim c easti ghini; nu lom apofasea); di la Dumnidz s-u garder, de (se) mettre en garde} {en: action of protecting afl! (expr: s-lu pidipseasc Dumnidzlu!) aflat (a-flt) adg (from)} neafirit (nea-fi-rt) adg neafirit (nea-fi-r-t), aflat (a-fl-t), aflats (a-flts), aflati/aflate (a-fl-ti) tsi easti neafirits (nea-fi-rts), neafiriti/neafirite (nea-fi-r-ti) cari nu ugrdisit, cdzut, nvitsat, loat di hbari, andmusit, astljat,

24

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

adunat, stvrusit, etc. {ro: aflat; gsit; descoperit; ntlnit; quelquun de tout ce qu-il a} {en: to clean someone of all the nscut} {fr: trouv; dcouvert; appris; rencontr; n} {en: money he has (in a game)} ex: l-lj afulish (loash, spstrish) found; discovered; learned; met; been born} ex: ns easti aflat tuts vshcljadzlji; afulea-l (gulea-l) di paradz; lji afuljii tuts la (amintat prit cljuri, nu-ari ctndii); ns easti aflat, cupilci ar- gioc afulit (a-fu-lt) adg afulit (a-fu-l-t), afulits (a-fucat la-aru; om aflat (dishteptu), ma fr csmeti lts), afuliti/afulite (a-fu-l-ti) tsi fu gulit di tut tsi-avea (la aflari/aflare (a-fl-ri) sf aflri (a-flr) atsea tsi s-fatsi cndu gioc); fufulit, sutrupsit {ro: curat, golit (la joc de tot ceun afl tsiva; ugrdisiri, nvitsari, loari di hbari, andmusiri, avea)} {fr: nettoy (dans un jeu)} {en: cleaned of all the astljari, adunari cu, stvrusiri, etc. {ro: aciunea de a afla; de money he had (in a game)} afuliri/afulire (a-fu-l-ri) sf afua gsi, de a ntlni; aflare; gsire; descoperire; ntlnire; liri (a-fu-lr) atsea tsi fatsi un cndu guleashti pri cariva di natere} {fr: action de trouver, de dcouvrir; dapprendre; de tut tsi ari; fufuliri, sutrupsiri {ro: aciunea de a cura, de a rencontrer; de natre} {en: action of finding, of discovering; of goli; curare, golire} {fr: action de nettoyer quelquun de learning; of meeting; of being born} ex: ma tr-aflari, nu lutout ce qu-il a} {en: action of cleaning someone of all the aflm afltor (a-fl-tr) adg afltoari/afltoare (a-fl-to-ri), money he has (in a game)} fufulescu (fu-fu-ls-cu) vb IV afltori (a-fl-tr), afltoari/afltoare (a-fl-to-ri) atsel tsi fufulii (fu-fu-l), fufuleam (fu-fu-lem), fufulit (fu-fu-l-t), afl {ro: acel care afl, gsete, descoper, etc.} {fr: celui qui fufuliri/fufulire (fu-fu-l-ri) (un cu afulescu) ex: l-fufuli di trouve, dcouvre, apprends, etc.} {en: the one who finds, dis- paradz (lj-lji lo tuts paradzlji la-agioc) fufulit (fu-fu-lt) adg covers, learns, meets, etc.} fufulit (fu-fu-l-t), fufulits (fu-fu-lts), fufuliti/fufulite (fu-fuafoar1 (a-fo-r) adv naparti di mardzinea-a unui loc ncljis; l-ti) (un cu afulit) fufuliri/fufulire (fu-fu-l-ri) sf fufuliri nafoar, dinafoar; tsi nu s-afl nuntru, tu-un loc ncljis (cas, (fu-fu-lr) (un cu afuliri) filichii, etc.); shtiut mash dit minti (fr s-aib ananghi tra s-li afuliri/afulire (a-fu-l-ri) sf vedz tu afulescu aib dininti scriati zboarli tu-un carti); nafoar, dinafoar, afulit (a-fu-lt) adg vedz tu afulescu ahoryea; (expr: 1: altu afoar di ns (di-un lucru, idei, etc.) = afum (a-fm) (mi) vb I vedz tu fum tsi nu easti deadun (tu-un loc) cu altu; mash el singur; 2: om afumari/afumare (a-fu-m-ri) sf vedz tu fum di-afoar = om di la munti, picurar, fur, etc.; 3: es nafoar = mi afumat (a-fu-mt) adg vedz tu fum cac; 4: mi scoati afoar = mi fatsi s-mi cac; 5: cu cheptul afumtur (a-fu-m-t-r) sf vedz tu fum afoar; cu cheptul discupirit, gulishan) {ro: afar; separat} afumitos (a-fu-mi-ts) adg vedz tu foami {fr: dehors, dans les montagnes, etc.; sparement} {en: afunda (a-fun-d) adv vedz tu afundu1 outside, in the mountains, etc.; separately} ex: alts cuscri afundari/afundare (a-fun-d-ri) sf vedz tu afundu1 shed afoar; om criscut tu bumbacuri nu poati s-fac afoar (tu afundat (a-fun-dt) adg vedz tu afundu1 munts); nu avea altu afoar di ns (expr: eara mash el afundedz (a-fun-ddz) (mi) vb I vedz tu afundu1 singur); afoar di tini (ahoryea di tini tsi nu vinjish), tuts afundos (a-fun-ds) adg vedz tu afundu1 vinjir nafoar1 (na-fo-r) adv (un cu afoar1) ex: cndu afundu1 (a-fn-du) sn afunduri (a-fn-dur) partea di nghios ts-ishai nafoar; oaminj di nafoar (expr: di munti, tsi nu sh-di nafoar a unui lucru (pri cari poati si sta cndu easti bneadz n cas); dznili cu chepturli nafoar (expr: goali, bgat i anltsat); partea di nghios sh-di nuntru a unui vas (aru, discupiriti); ari mult ishiri nafoar (expr: ari cufoari, tartacut, groap, etc.); ahndami, ahndusimi; (expr: lj-dau di fundu = diarii); actsat di nafoar (drats, dhemunj) dinafoar (di-na- lj dau di cali a lucrului; lj-aflu ceareea a lucrului; u-aduchesfo-r) adv (un cu afoar1) ex: li shtii dinafoar (expr: cu ghini huzmetea) {ro: fund, profunzime} {fr: fond; profonmash dit minti); dinafoar (nafoar) di cas deur} {en: bottom, depth} fundu (fn-du) sn funduri (fnafoar2 (a-fo-r) sf fr pl un soi di tif (lngoari); tif, njats dur) (un cu afundu1) ex: ca cheatra tu fundu (tu partea di buits {ro: un fel de tifos} {fr: une sorte de typhus} {en: a vanghios, tu-ahndami) cdea; pri amrli fr fundu (fr parti di riety of typhus} ex: easti agudit di afoar (fig: tifus, njats, nghios); mistiryiul a lor fr fundu; lj-deadi di fundu (expr: lj buits) nafoar2 (na-fo-r) sf fr pl (un cu afoar2) ex: ded di cali) afundu2 (a-fn-du) (mi) vb I afundai (a-fun-d), cdzu di nafoar (lndzidz di tif) afundam (a-fun-dm), afundat (a-fun-d-t), afundari/afunafondut (a-fn-dut) adg vedz tu afundu1 dare (a-fun-d-ri) hig (pingu, fac s-intr) tsiva ct tu fundul afrang (a-frn-g) sf vedz tu frang a unui lucru; mpingu doplu tu gusha-a unei shishi tra s-uafrat1 (a-frt) sm fr pl un soi di frmac adrat tr shoarits astup; l-fac un lucru s-hib cu fundul cama nghios; afundedz, {ro: oricioaic} {fr: acide arsnieux} {en: white arsenic, afundusescu, fundusescu, adntsescu, ahundusescu, ahnduflowers of arsenic} ex: s nfrmc cu afrat; va-nj ljau un sescu, hndcusescu, husescu, vutsescu, dipun, hmblusescu, duear afrat hlmbusescu, uselescu {ro: cufunda, scufunda} {fr: enfoncer, afrat2 (a-frt) adg afrat (a-fr-t), afrats (a-frts), afrati/afrate plonger} {en: sink, plunge into} ex: di trei ori s-afund (dusi tu (a-fr-ti) tsi easti lishor, proaspit shi moali; crehtu, trifir, trifundul a apljei) shi di trei ori ishi pisti ap; s-afund prit firushcu, moali {ro: proaspt, fraged, moale, pufos} {fr: tenbrtsiri; n loc s-mi-ascap, mi-afunda cama multu; fudz didre, frais, mou} {en: tender, fresh, soft} ex: pni afrat aoa i va ti-afundu tu aru afundedz (a-fun-ddz) (mi) vb I (moali); flori afrati (trifiri); chiftedz afrats (molj) afreats (aafundai (a-fun-d), afundam (a-fun-dm), afundat (a-funfre-ts) sf afrets (a-frts) aloat coptu tu cireap i multi ori pi d-t), afundari/afundare (a-fun-d-ri) (un cu afundu2) jar; turt, culac {ro: turt} {fr: galette cuite au four ordinaireafundat (a-fun-dt) adg afundat (a-fun-d-t), afundats (ament dans des cendres chaudes} {en: dough baked in the ovenfun-dts), afundati/afundate (a-fun-d-ti) tsi easti pimtu ct or directly on the hot coal} tu fundu; afundusit, fundusit, ahundusit, ahndusit, hndcusit, afreats (a-fre-ts) sf vedz tu afrat2 adntsit, husit, vutsit, dipunat, hmblusit, hlmbusit, uselit aftari/aftare (af-t-ri) adg vedz tu ahtari {ro: cufundat, scufundat} {fr: enfonc, plong} {en: sunk, afudzeari/afudzeare (a-fu-dze-ri) sf vedz tu fug plunged into} afundari/afundare (a-fun-d-ri) sf afundri afudziri/afudzire (a-fu-dz-ri) sf vedz tu fug (a-fun-dr) atsea tsi fatsi atsel tsi afund tsiva; afundusiri, afudzit (a-fu-dzt) adg vedz tu fug fundusiri, ahundusiri, ahndusiri, hndcusiri, adntsiri, afug (a-fg) vb IV, II shi I vedz tu fug husiri, vutsiri, dipunari, hmblusiri, hlmbusiri, useliri {ro: afugari/afugare (a-fu-g-ri) sf vedz tu fug aciunea de a cufunda, de a scufunda; cufundare, scufundare} afugat (a-fu-gt) adg vedz tu fug {fr: action denfoncer, de plonger; enfoncement, immersion} afulescu (a-fu-ls-cu) vb IV afulii (a-fu-l), afuleam (a-fu{en: action of sinking, of plunging into; immersion} lem), afulit (a-fu-l-t), afuliri/afulire (a-fu-l-ri) amintu afundusescu (a-fun-du-ss-cu) (mi) vb IV afundusii (a-fun(tu-agioc) tut tsi ari (pradz, etc.) atsel cu cari mi-agioc; l du-s), afunduseam (a-fun-du-sem), afundusit (a-fun-dugulescu (spstrescu) pri cariva di tut tsi ari; fufulescu, sutrup- s-t), afundusiri/afundusire (a-fun-du-s-ri) (un cu sescu {ro: cura (de bani la joc), goli} {fr: nettoyer afundu2) afundusit (a-fun-du-st) adg afundusit (a-fun-

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

25

du-s-t), afundusits (a-fun-du-sts), afundusiti/afundusite (a- afurisescu (a-fu-ri-ss-cu) (mi) vb IV afurisii (a-fu-ri-s), afufun-du-s-ti) (un cu afundat) afundusiri/afundusire (ariseam (a-fu-ri-sem), afurisit (a-fu-ri-s-t), afurisiri/afufun-du-s-ri) sf afundusiri (a-fun-du-sr) (un cu afundari) risire (a-fu-ri-s-ri) lu scot nafoar dit pistea crishtin tr lufundusescu1 (fun-du-ss-cu) (mi) vb IV fundusii (fun-du-s), crili pngni tsi ari fapt; aruc anatima (blstemlu) pri cariva; funduseam (fun-du-sem), fundusit (fun-du-s-t), fundusi- anatim, antimedz, ntimedz, catryisescu, ctrsescu, blasri/fundusire (fun-du-s-ri) (un cu afundu2) fundusit1 (funtim, culedz, huledz, uryisescu {ro: afurisi, blestema} {fr: exdu-st) adg fundusit (fun-du-s-t), fundusits (fun-du-sts), communier, anathmatiser} {en: excomunicate, curse} ex: n fundusiti/fundusite (fun-du-s-ti) (un cu afundat) funduafurisir preftul; mitrupulitlu grec afuriseashti tuts cts caft siri1/fundusire (fun-du-s-ri) sf fundusiri (fun-du-sr) (un limba-a lor; tat-su lu-afurisi (l-blstim) la moarti afurisit cu afundari) nfundu (nfn-du) (mi) vb I nfundai (nfun-d), (a-fu-ri-st) adg afurisit (a-fu-ri-s-t), afurisits (a-fu-ri-sts), nfundam (nfun-dm), nfundat (nfun-d-t), nfundari/nfunafurisiti/afurisite (a-fu-ri-s-ti) tsi fu scos dit pistea crishtin dare (nfun-d-ri) (un cu afundu2) ex: u nfundai ghini shisha tr lucrili uruti tsi ari fapt; antimat, ntimat, ctryisit, cttra s-nu s-vears; nfundar (astupar) avlachilu tra s-nu cur rsit, blstimat, culidzat, hulidzat, uryisit, nalet {ro: afurisit, nfundat (nfun-dt) adg nfundat (nfun-d-t), nfundats blestemat} {fr: excommuni, anathmatis, abominable} {en: (nfun-dts), nfundati/nfundate (nfun-d-ti) (un cu afundat) excomunicated, abominable, cursed} ex: vr nu shtii tsi afuri nfundari/nfundare (nfun-d-ri) sf nfundri (nfun-dr) sit (anapud, blstimat) easti afurisiri/afurisire (a-fu-ri-s-ri) (un cu afundari) disfundu (dis-fn-du) (mi) vb I disfundai sf afurisiri (a-fu-ri-sr) atsea tsi fatsi un cndu afuriseashti; (dis-fun-d), disfundam (dis-fun-dm), disfundat (dis-funantimari, ntimari, ctryisiri, ctrsiri, blstimari, culidzari, d-t), disfundari/disfundare (dis-fun-d-ri) dishcljid un hulidzari, uryisiri {ro: aciunea de a afurisi, de a blestema; buti cu scutearea-a fundului i cu adrarea-a unei sochi (canel, afurisire, blestemare} {fr: action dexcommunier, danathcep, til); cur un avlachi (cali, sulin, etc.) di lucrili tsi nu-alas matiser} {en: action of excomunicating, of cursing} afurizs-treac tsiva prit ea; scot doplu dit gusha-a unei shishi ncljis mo (a-fu-riz-m) sm afurizmadz (a-fu-riz-mdz) atsea tsi-lj tra s-u distup; cur, distup, dishcljid {ro: desfunda, destupa, si da a unui cndu easti afurisit di bisearic; afurisiri, anatim, deschide} {fr: dfoncer, effondrer (un tonneau), ouvrir} {en: natim, blstem, ctar, uryii {ro: afurisenie, anatem} {fr: clear (free) of obstacles; stave in (barrel); open} ex: aveam excommunication, anathme)} {en: excomunication} ex: afudisfundat (curat) avlachilu di chicut shi cu ploili s-adun rizmolu nu lu-agiundzi omlu ndreptu; lu-agiumsi afurizmolu ap, s-featsi balt disfundat (dis-fun-dt) adg disfundat (blstemlu) a tat-sui (dis-fun-d-t), disfundats (dis-fun-dts), disfundati/disfunafurishalui (a-fu-r-sha-lui) adv tsi s-fatsi peanarga, fr date (dis-fun-d-ti) (buti) tsi-lj si scoasi fundul i-lj si featsi vrondu, tra s-nu s-hib-aduchit di alts (s-nu s-vead, s-nu sun sochi; (avlachi, cali, sulin, etc.) tsi easti dishcljis, distu- avd); furishalui, furish, ascumtishalui, ascumtalui, peascumpat; (shishi) tsi-lj si scoasi doplu (tsi easti distupat); curat, ta, acrifa, bizgulea {ro: pe ascuns} {fr: sous cape, en cachette, distupat, dishcljis {ro: desfundat, destupa, deschis} {fr: dfon- en tapinois} {en: furtively} ex: a pri afurishalui va s-n yin c, effondr (un tonneau); ouvert} {en: cleared (freed) of moartea; vinji pri afurishalui furishalui (fu-r-sha-lui) adv obstacles; staved in (barrel); opened} ex: prit cljuri disfun(un cu afurishalui) ex: li scrmin furishalui (peascumta) dati disfundari/disfundare (dis-fun-d-ri) sf disfundri (disfurish (fu-r-sh) adv (un cu afurishalui) ex: fudzii pi fufun-dr) atsea tsi s-fatsi cndu s-disfund tsiva; curari, rish tra s-nu mi ducheasc; pi furish ts li adush; tricu pi furish distupari, dishcljideari {ro: aciunea de a desfunda, de a afurisiri/afurisire (a-fu-ri-s-ri) sf vedz tu afurisescu destupa, de a deschide; desfundare, destupare, deschidere} afurisit (a-fu-ri-st) adg vedz tu afurisescu {fr: action de dfoncer, deffondrer (un tonneau), douvrir} afurismo (a-fu-ris-m) sm afurismadz (a-fu-ris-mdz) scriari {en: action of clearing of obstacles; of staving in (barrel); of neaprucheat tu-aestu dictsiunar; vedz afurizmo opening} afundos (a-fun-ds) adg afundoas (a-fun-do- afurizmo (a-fu-riz-m) sm vedz tu afurisescu s), afundosh (a-fun-dsh), afundoasi/afundoase (a-fun-do- afurizmou (a-fu-riz-m) sm afurismadz (a-fu-ris-mdz) si) a curi fundu s-afl diparti di mardzina di nsus; tsi ari scriari neaprucheat tu-aestu dictsiunar; vedz afurizmo fundul multu ctr nghios; afunducos, adncu, aduncos, afurnjii/afurnjie (a-fur-nj-i) sf vedz tu furnjii ahndos {ro: adnc} {fr: profond} {en: deep} ex: putslu aestu afurnjisescu (a-fur-nji-ss-cu) (mi) vb IV afurnjisii (a-fur-njieasti afundos afunducos (a-fun-du-cs) adg afunducoas s), afurnjiseam (a-fur-nji-sem), afurnjisit (a-fur-nji-s-t), (a-fun-du-co-s), afunducosh (a-fun-du-csh), afunducoaafurnjisiri/afurnjisire (a-fur-nji-s-ri) mi-acats niheam ca si/afunducoase (a-fun-du-co-si) (un cu afundos) afoninati; nj-easi tsiva pi cheali (pri nari, dit oclji, etc.) ic njdut (a-fn-dut) adg afondut (a-fn-du-t), afonduts (a-fnarushashti chealea (nj-adun, s-fatsi vinit, scoati ndau ca duts), afonduti/afondute (a-fn-du-ti) tsi nu-ari fundu, tsi grnutsi, etc.) cndu easti agudit di tsiva (s-ari zgrmat, easti easti multu-ahndos; (fig: om afondut = om tsi shtii cum si ars di soari i pir, easti lndzit, etc.); asplinsescu {ro: irita} zburasc (cu pispeats, cu itsrlji, cu aplan) tra si sh-agiung {fr: irriter} {en: irritate} ex: narea s-afurnjiseashti (aruscupolu; diplumat) {ro: fr fund} {fr: sans fond, tr profond, shashti); ocljilj s-afurnjisescu (arushescu, lcrimeadz); aesti insondable} {en: without bottom; extremely deep} ex: easti un cuprii afurnjisescu (nj-arushir, asparsir, asplinsir) chealea om multu afondut (multu diplumat) afundu3 (a-fn-du) adv afurnjisit (a-fur-nji-st) adg afurnjisit (a-fur-nji-s-t), afur tsi s-afl i si ntindi diparti nuntrul a unui lucru; tu-afundul a njisits (a-fur-nji-sts), afurnjisiti/afurnjisite (a-fur-nji-s-ti) tsi unui lucru; afunda, adncos, adanca, adnca, andca, danga, lu-ari actsat niheam inatea; (ocljilj, chealea, narea, etc.) tsi ahanda, ahnda {ro: adnc} {fr: profondment} {en: deep, s-ari arushit (fapt ca vinit, adunat, etc.); asplinsit {ro: irideeply} afunda (a-fun-d) adv (un cu afundu2) ex: intr tat} {fr: irrit} {en: irritated} afurnjisiri/afurnjisire (a-furafunda (tu-afundu); s-deadi afunda; li-aflai tuti afunda (tu nji-s-ri) sf afurnjisiri (a-fur-nji-sr) atsea tsi s-fatsi cndu sfundu, tu thimelj, tu-arzg) afurnjiseashti tsiva; asplinsiri {ro: aciunea de a irita; iritare} afundu2 (a-fn-du) (mi) vb I vedz tu afundu1 {fr: action dirriter} {en: action of irritating} afundu3 (a-fn-du) adv vedz tu afundu1 afurnjisiri/afurnjisire (a-fur-nji-s-ri) sf vedz tu afurnjisescu afunducos (a-fun-du-cs) adg vedz tu afundu1 afurnjisit (a-fur-nji-st) adg vedz tu afurnjisescu afundusescu (a-fun-du-ss-cu) (mi) vedz tu afundu1 agalea (a-g-lea) adv fr-agunjii, fr avrap; putsn cti afundusiri/afundusire (a-fun-du-s-ri) sf vedz tu afundu1 putsn; galea, preagalea, peagalea, pagalea, anarga, anargalui, afundusit (a-fun-du-st) adg vedz tu afundu1 peanarga, preanarga, omnja, cteanjor, ctilin {ro: agale} {fr: afur1 (a-fr) sm, sf, adg vedz tu furtu lentement, nonchalamment} {en: slowly, nonchalant} ex: afur2 (a-fr) vb I vedz tu furtu agalea-agalea (fr-avrap, putsn cti putsn) agiumsir; agaafurari/afurare (a-fu-r-ri) sf vedz tu furtu lea, agalea (peanarga-anarga), o lai, frate galea (g-lea) adv afurat (a-fu-rt) adg vedz tu furtu (un cu agalea) ex: galea, galea, o, lai sor agali/agale (a-

26

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

g-li) adv (un cu agalea) agalits (a-ga-lts) adv (un agapi/agape (a-gh-pi) sf agchi (a-ghch) vreari, sivd, cu agalea) agalitsa (a-ga-l-tsa) adv (un cu agalea) sivdai, mirachi, alughiri, alghiri, vilisiri {ro: iubire, amor} preagalea (prea-g-lea) adv (un cu agalea) peagalea {fr: amour} {en: love} agpisescu (a-gh-pi-ss-cu) vb IV (pea-g-lea) adv (un cu agalea) pagalea (pa-g-lea) adv agpisii (a-gh-pi-s), agpiseam (a-gh-pi-sem), agpisit (un cu agalea) agalnic (a-gl-nic) adg agalnic (a-gl-ni(a-gh-pi-s-t), agpisiri/agpisire (a-gh-pi-s-ri) nj-aruc c), agalnits (a-gl-nits), agalnitsi/agalnitse (a-gl-ni-tsi) tsi sivdlu (mirachea, vrearea) pri cariva; aduchescu mult vreari fatsi lucrili peanarga; yeavashcu {ro: molatic} {fr: lent, tr cariva; agchipsescu, agpsescu, alghescu, alughescu, voi, nonchalant} {en: slow, nonchalant} aglescu (a-g-ls-cu) vilisescu {ro: iubi} {fr: aimer} {en: love} agpisit (a-gh-pivb IV aglii (a-g-l), agleam (a-g-lem), aglit (a-g-l- st) adg agpisit (a-gh-pi-s-t), agpisits (a-gh-pi-sts), t), agliri/aglire (a-g-l-ri) 1: fac lucrili (s-neag, sagpisiti/agpisite (a-gh-pi-s-ti) tsi sh-aruc sivdlu pri creasc, si s-min, etc.) cama peagalea; aglisescu, cariva; atsel pri cari sh-arc sivdlu cariva; agchipsit, agpsit, agljisescu; 2: ashteptu, adastu {ro: ncetini, atepta} {fr: alghit, alughit, vrut, vilisit {ro: iubit} {fr: aim} {en: loved} rallentir; attendre} {en: slow down; wait} ex: pri cali crvnjli agpisiri/agpisire (a-gh-pi-s-ri) sf agpisiri (a-gh-pi-sr) aglescu (s-min cama peagalea); aglits (imnats ma atsea tsi fatsi atsel tsi sh-aruc sivdlu pri cariva; agchipsiri, peanarga), s-tritsem traplu; aglits (ashtiptats) s-u ntribm agpsiri, alghiri, alughiri, vreari, vilisiri {ro: aciunea de a aglit (a-g-lt) adg aglit (a-g-l-t), aglits (a-g-lts), iubi; iubire} {fr: action daimer} {en: action of loving} agliti/aglite (a-g-l-ti) tsi s-fatsi (i s-ari fapt) ma peanar- agpsescu (a-ghp-ss-cu) vb IV agpsii (a-ghp-s), agpga; aglisit, agljisit, ashtiptat, etc. {ro: ncetinit, ateptat} {fr: seam (a-ghp-sem), agpsit (a-ghp-s-t), agpsiri/agprallenti; attendu} {en: slowed down; waited} agliri/aglire sire (a-ghp-s-ri) (un cu agpisescu) agpsit (a-ghp(a-g-l-ri) sf agliri (a-g-lr) atsea tsi s-fatsi cndu cariva st) adg agpsit (a-ghp-s-t), agpsits (a-ghp-sts), agpagleashti; ftseari ma peanarga; aglisiri, agljisiri, ashtiptari, siti/agpsite (a-ghp-s-ti) (un cu agpisit) agpsiri/agpetc. {ro: aciunea de a ncetini, de a atepta; ncetinire, sire (a-ghp-s-ri) sf agpsiri (a-ghp-sr) (un cu agpisiri) ateptare} {fr: action de rallentir, dattendre} {en: action of agchipsescu (a-gh-chip-ss-cu) vb IV agchipsii (a-ghslowing down, of waiting} aglisescu (a-g-li-ss-cu) vb IV chip-s), agchipseam (a-gh-chip-sem), agchipsit (aaglisii (a-g-li-s), agliseam (a-g-li-sem), aglisit (a-g- gh-chip-s-t), agchipsiri/agchipsire (a-gh-chip-s-ri) li-s-t), aglisiri/aglisire (a-g-li-s-ri) fac s-chear ic fac (un cu agpisescu) agchipsit (a-gh-chip-st) adg ags-njicshureadz putearea; isihsescu, astmtsescu, curmu, chipsit (a-gh-chip-s-t), agchipsits (a-gh-chip-sts), agacumtin, apuituescu, aglescu {ro: potoli, opri, liniti} {fr: chipsiti/agchipsite (a-gh-chip-s-ti) (un cu agpisit) cesser, tranquiliser, apaiser} {en: stop, reassure, calm down} agchipsiri/agchipsire (a-gh-chip-s-ri) sf agchipsiri (aex: tu meshlji din coad aglisi (isihsi) putsn aglisit (agh-chip-sr) (un cu agpisiri) agpitcoanji/agpitg-li-st) adg aglisit (a-g-li-s-t), aglisits (a-g-li-sts), coanje (a-gh-pit-co-nji) sf agpitcoanji/agpitcoanje (a-ghaglisiti/aglisite (a-g-li-s-ti) tsi ari chirut i njicshurat pit-co-nji) un muljari tsi s-bag tu-ashtirnut cu vrutlu-lj putearea; isihsit, astmtsit, curmat, acumtinat, apuituit, aglit fr s-hib mrtat cu el; mushaver, earan, yearan, aran, {ro: potolit, oprit, linitit} {fr: cess, tranquilis, apais} {en: moroz, muroz {ro: ibovnic} {fr: amante, concubine} {en: stopped, reassured, calmed down} ex: foclu ardi-aglisit lover, mistress} (isih); lumea durnja aglisit (isihsit) aglisiri/aglisire (a- ag (a-g shi -g) sm agadz (a-gdz) shi agi (a-g) suldat i g-li-s-ri) sf aglisiri (a-g-li-sr) chirearea i njicshurarea-a ufitser dit ascherea nturtseasc {ro: ag} {fr: aga, soldat ou puteariljei; isihsiri, astmtsiri, curmari, acumtinari, apuituiri, officier turque} {en: aga, Turkish soldier or officer} agliri {ro: aciunea de a potoli, de a opri, de a liniti; agchipsescu (a-gh-chip-ss-cu) vb IV vedz tu agapi potolire, oprire, linitire} {fr: action de cesser, de tranquiliser, agchipsiri/agchipsire (a-gh-chip-s-ri) sf vedz tu agapi dapaiser} {en: action of stopping, of reassuring, of calming agchipsit (a-gh-chip-st) adg vedz tu agapi down)} agljisescu (a-g-lji-ss-cu) vb IV agljisii (a-g-lji- aglescu (a-g-ls-cu) vb IV vedz tu agalea s), agljiseam (a-g-lji-sem), agljisit (a-g-lji-s-t), agliri/aglire (a-g-l-ri) sf vedz tu agalea agljisiri/agljisire (a-g-lji-s-ri) avursescu (apustusescu, mi aglisescu (a-g-li-ss-cu) vb IV vedz tu agalea curmu, mi pidipsescu, etc.) multu di multu; lishin di-avursit tsi aglisiri/aglisire (a-g-li-s-ri) vedz tu agalea hiu; ligusescu di multa plndzeari tsi-am fapt; lishin, aglisit (a-g-li-st) adg vedz tu agalea ligusescu {ro: istovi, extenua, epuiza} {fr: puiser, pleurer aglit (a-g-lt) adg vedz tu agalea se vanouir} {en: exhaust} ex: agljisi (avursi multu, lishin) agljisescu (a-g-lji-ss-cu) vb IV vedz tu agalea ficiorlu di plngu agljisit (a-g-lji-st) adg agljisit (a-g- agljisiri/agljisire (a-g-lji-s-ri) vedz tu agalea lji-s-t), agljisits (a-g-lji-sts), agljisiti/agljisite (a-g-ljiagljisit (a-g-lji-st) adg vedz tu agalea s-ti) tsi easti avursit multu di multu; lishinat, ligusit {ro: agnos (a-gh-ns) sn vedz tu agnos istovit, extenuat, epuizat} {fr: puis, pleur se vanouir} agpisescu (a-gh-pi-ss-cu) vb IV vedz tu agapi {en: exhausted} agljisiri/agljisire (a-g-lji-s-ri) sf agpisiri/agpisire (a-gh-pi-s-ri) sf vedz tu agapi agljisiri (a-g-lji-sr) avursiri multu di multu; lishinari, agpisit (a-gh-pi-st) adg vedz tu agapi ligusiri {ro: aciunea de a istovi, de a extenua; istovire, agpitcoanji/agpitcoanje (a-gh-pit-co-nji) sf vedz tu extenuare, epuizare} {fr: action de spuiser, de pleurer se agapi vanouir} {en: action of exhausting} agpsescu (a-ghp-ss-cu) vb IV vedz tu agapi agali/agale (a-g-li) adv vedz tu agalea agpsiri/agpsire (a-ghp-s-ri) sf vedz tu agapi agalits (a-ga-lts) adv vedz tu agalea agpsit (a-ghp-st) adg vedz tu agapi agalitsa (a-ga-l-tsa) adv vedz tu agalea agreau sf (a-g-re-) sf agrei (a-g-r) vedz tu greau agalm (-gal-m) sf aglnji/aglnje (-gl-nji) lucru agrshari1/agrshare (a-gr-sh-ri) sf vedz tu agrshescu1 (pilichisit multi ori dit lemnu, cheatr i mital) tsi aspuni un altu agrshari2/agrshare (a-gr-sh-ri) sf vedz tu agrshescu2 lucru (multi ori un om cunuscut, un pravd, un ayi, etc.) tr agrshat1 (a-gr-sht) adg vedz tu agrshescu1 mushuteats, pisti, adutseari aminti, etc. {ro: statuie} {fr: agrshat2 (a-gr-sht) adg vedz tu agrshescu2 statue} {en: statue} ex: agalma di marmur easti tu grdin agrshescu1 (a-gr-shs-cu) (mi) vb IV shi I agrshii (a-gragalnic (a-gl-nic) adg vedz tu agalea sh) shi agrshai (a-gr-sh), agrsham (a-gr-shm), agragamii/agamie (a-gha-m-i) sf agamii (a-gha-m) starea tsi u shit (a-gr-sh-t) shi agrshat (a-gr-sh-t), agrshiri/aari un brbat (un muljari) cari nu easti nsurat (mrtat) cu tuti grshire (a-gr-sh-ri) shi agrshari/agrshare (a-gr-sh-ri) c lj-vinji chirolu (c easti tu ilichii); bichireats, bichirlchi, nu nj-aduc aminti; nj easi dit minti; nu thimisescu; agrninsurari (tr brbat), nimrtari (tr muljari), nincurunari, fr shescu, xihsescu, ultu {ro: uita} {fr: oublier} {en: forget} ex: crun {ro: burlcie} {fr: clibat} {en: celibacy} agrshii (nu nj-adush aminti s-aduc) cartea la sculii; atsel ni-

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

27

veasta si-sh agrshasc (s-nu sh-aduc aminti di ea); agrshii lu-acats somnul) ghini, ghini; agrsha (fur-l somnul) putsn; (nj-inshi dit minti) s-v spun; agrshi s-lu cljam la beari niveasta s-agrshi (u-acts somnul) shi durnji; agrshi agrshit1 (a-gr-sht) adg agrshit (a-gr-sh-t), agrshits (adurnji) s-lja un oclju di somnu agrshit2 (a-gr-sht) adg (a-gr-shts), agrshiti/agrshite (a-gr-sh-ti) (lucru) neadus agrshit (a-gr-sh-t), agrshits (a-gr-shts), agrshiti/agraminti; (lucru) ishit dit minti; (om) tsi agrshashti lishor; shite (a-gr-sh-ti) tsi lu-ari actsat somnul; adurnjit, furat agrshitor, agrshit, agrshat, xihsit, ultat {ro: uitat, care uit (actsat) di somnu {ro: adormit} {fr: endormi} {en: fallen uor} {fr: oubli, oublieux} {en: forgotten, forgetful} ex: ca asleep} agrshat2 (a-gr-sht) adg agrshat (a-gr-shagrshit (un tsi-agrshashti lishor) tsi-nj hiu!; armasi agrshit t), agrshats (a-gr-shts), agrshati/agrshate (a-gr-sh-ti) (neadus aminti) di anj di dzli; tsi eshti aht agrshit (tsi (un cu agrshit2) agrshiri2/agrshire (a-gr-sh-ri) sf agrsheshti aht lishor)? agrshat1 (a-gr-sht) adg agr- agrshiri (a-gr-shr) atsea tsi s-fatsi cndu omlu easti furat shat (a-gr-sh-t), agrshats (a-gr-shts), agrshati/agr- di somnu; adurnjiri, actsari somnu {ro: aciunea de a shate (a-gr-sh-ti) (un cu agrshit1) agrshiri1/agradormi; adormire} {fr: action de sendormir} {en: action of shire (a-gr-sh-ri) sf agrshiri (a-gr-shr) atsea tsi s-fatsi falling asleep} agrshari2/agrshare (a-gr-sh-ri) sf cndu s-agrshashti tsiva; starea tu cari s-afl atsel tsi ari agr-agrsheri (a-gr-shr) (un cu agrshiri2) agrshescu2 (ashit; neadutseari aminti; ishiri dit minti; agrshiri, agrshari, gr-shs-cu) (mi) vb IV shi I agrshii (a-gr-sh) shi agrshai xihsiri, ultari {ro: aciunea de a uita; uitare} {fr: action (a-gr-sh), agrsham (a-gr-shm), agrshit (a-gr-sh-t) doublier} {en: action of forgetting} ex: lucrul aestu nu va shi agrshat (a-gr-sh-t), agrshiri/agrshire (a-gr-sh-ri) agrshiri; tu agrshirea tsi featsi! agrshari1/agrshare (ashi agrshari/agrshare (a-gr-sh-ri) (un cu agrshescu2) gr-sh-ri) sf agrsheri (a-gr-shr) (un cu agrshiri1) ex: agrshit2 (a-gr-sht) adg agrshit (a-gr-sh-t), agrshits easti earba di-agrshari neagrshit (nea-gr-sht) adg (a-gr-shts), agrshiti/agrshite (a-gr-sh-ti) (un cu agrneagrshit (nea-gr-sh-t), neagrshits (nea-gr-shts), nea- shit2) agrshat2 (a-gr-sht) adg agrshat (a-gr-sh-t), grshiti/neagrshite (nea-gr-sh-ti) tsi nu easti agrshit; tsi agrshats (a-gr-shts), agrshati/agrshate (a-gr-sh-ti) nu easti ishit dit minti; neagrshit {ro: neuitat} {fr: qui nest (un cu agrshit2) agrshiri2/agrshire (a-gr-sh-ri) sf pas oubli} {en: that is not forgotten, unforgetful} neagragrshiri (a-gr-shr) (un cu agrshiri2) agrshari2/agrshiri/neagrshire (nea-gr-sh-ri) sf neagrshiri (nea-gr-shr) share (a-gr-sh-ri) sf agrsheri (a-gr-shr) (un cu agr atsea tsi s-fatsi cndu un lucru nu s-agrshashti; neagrshiri shiri2) apugrshescu2 (a-pu-gr-shs-cu) (mi) vb IV shi I {ro: aciunea de a nu uita; neuitare} {fr: action de ne pas apugrshii (a-pu-gr-sh) shi apugrshai (a-pu-gr-sh), oublier} {en: action of not forgetting} agrshitor (a-gr-shiapugrsham (a-pu-gr-shm), apugrshit (a-pu-gr-sh-t) tr) adg agrshitoari/agrshitoare (a-gr-shi-to-ri), agrshi apugrshat (a-pu-gr-sh-t), apugrshiri/apugrshire (ashitori (a-gr-shi-tr), agrshitoari/agrshitoare (a-gr-shi-to- pu-gr-sh-ri) shi apugrshari/apugrshare (a-pu-gr-sh-ri) ri) cari agrshashti lishor; cari lj-easi lishor dit minti; cari nu dormu multu ahndos; mi-acats somnul dip ca-atsel di prota sh-adutsi aminti lishor {ro: care uit uor} {fr: oublieux} {en: {ro: dormi foarte adnc} {fr: sendormir (presque) forgetful} agrshescu1 (a-gr-shs-cu) (mi) vb IV shi I totalement} {en: sleep deeply} apugrshit2 (a-pu-gr-sht) agrshii (a-gr-sh) shi agrshai (a-gr-sh), agrsham (a- adg apugrshit (a-pu-gr-sh-t), apugrshits (a-pu-grgr-shm), agrshit (a-gr-sh-t) shi agrshat (a-gr-sh- shts), apugrshiti/apugrshite (a-pu-gr-sh-ti) tsi lu-ari t), agrshiri/agrshire (a-gr-sh-ri) shi agrshari/agrshare (a-actsat un somnu ahndos {ro: adormit foarte adnc} {fr: gr-sh-ri) (un cu agrshescu1) agrshit1 (a-gr-sht) endormi (presque) totalement} {en: slept deeply} apuadg agrshit (a-gr-sh-t), agrshits (a-gr-shts), agrshi- grshat2 (a-pu-gr-sht) adg apugrshat (a-pu-gr-sh-t), ti/agrshite (a-gr-sh-ti) (un cu agrshit1) agrshat1 (aapugrshats (a-pu-gr-shts), apugrshati/apugrshate (a-pugr-sht) adg agrshat (a-gr-sh-t), agrshats (a-grgr-sh-ti) (un cu apugrshit2) apugrshiri2/apugrshire shts), agrshati/agrshate (a-gr-sh-ti) (un cu agrshit1) (a-pu-gr-sh-ri) sf apugrshiri (a-pu-gr-shr) atsea tsi s agrshiri1/agrshire (a-gr-sh-ri) sf agrshiri (a-gr-shr) fatsi cndu cariva lu-acats un somnu ahndos {ro: aciunea (un cu agrshiri1) agrshari1/agrshare (a-gr-sh-ri) sf de a dormi foarte adnc} {fr: action de sendormir (presque) agrsheri (a-gr-shr) (un cu agrshiri1) apugrshescu1 totalement} {en: action of sleeping deeply} apugrsha(a-pu-gr-shs-cu) (mi) vb IV shi I apugrshii (a-pu-gr-sh) ri2/apugrshare (a-pu-gr-sh-ri) sf apugrsheri (a-pu-grshi apugrshai (a-pu-gr-sh), apugrsham (a-pu-grshr) (un cu apugrshiri2) shm), apugrshit (a-pu-gr-sh-t) shi apugrshat (a-pu- agrshiri1/agrshire (a-gr-sh-ri) sf vedz tu agrshescu1 gr-sh-t), apugrshiri/apugrshire (a-pu-gr-sh-ri) shi agrshiri2/agrshire (a-gr-sh-ri) sf vedz tu agrshescu2 apugrshari/apugrshare (a-pu-gr-sh-ri) nu nj-aduc amintiagrshit1 (a-gr-sht) adg vedz tu agrshescu1 (aproapea) dip tsiva {ro: uita (aproape) tot} {fr: oublier agrshit2 (a-gr-sht) adg vedz tu agrshescu2 (presque) totalement} {en: forget (almost) totally} apuagrshitor (a-gr-shi-tr) adg vedz tu agrshescu1 grshit1 (a-pu-gr-sht) adg apugrshit (a-pu-gr-sh-t), agd (ag-d) sm fr pl un soi di mihlemi cu cari turcalili sapugrshits (a-pu-gr-shts), apugrshiti/apugrshite (a-pu- aundzea tra s-l cad (i s-sh scoat) perlji di pi fats; chigr-sh-ti) neadus aminti (aproapea) dip; ishit dit minti {ro: reci/chirece {ro: pomad de scos prul} {fr: onguent servant uitat (aproape) tot} {fr: oubli (presque) totalement} {en: la chute des poils} {en: ointment that makes the face hair fall} forgotten (almost) totally} apugrshat1 (a-pu-gr-sht) adg ageaba (-ga-ba) adv (zbor tsi nvrtushadz putearea-a unei apugrshat (a-pu-gr-sh-t), apugrshats (a-pu-gr-shts),ntribari), nac, naca, videm, napa, hagiba, au {ro: oare, nu apugrshati/apugrshate (a-pu-gr-sh-ti) (un cu cumva} {fr: est-ce que)} {en: really} ex: ageaba (nac), va apugrshit1) apugrshiri1/apugrshire (a-pu-gr-sh-ri) sf treac? (va treac tsiva?) apugrshiri (a-pu-gr-shr) atsea tsi s-fatsi cndu un nu sh- ageaipi/ageaipe (a-ga--pi) adg invar tsi easti-ahoryea di cum adutsi aminti (aproapea) tsiva {ro: aciunea de a uita aspun alants; tsi easti greu tr-aduchiri; ciudios, curyios, peri(aproape) tot} {fr: action doublier (presque) totalement} {en: ergu, ahoryea {ro: curios; de neneles} {fr: curieux; incomaction of forgetting (almost) totally} apugrshari1/apugrprhensible} {en: curious; incomprehensible} ex: ageaipi share (a-pu-gr-sh-ri) sf apugrsheri (a-pu-gr-shr) (un (ciudioas) easti muljarea aest; agiaipi eshti tini; ageaipi cu apugrshiri1) (greu tr-aduchiri) easti murafetea aest; nj-yini ageaipi (nj-si agrshescu2 (a-gr-shs-cu) (mi) vb IV shi I agrshii (a-grpari ciudioas, nj-yini ciudii); escu ageaipi (nu-aduchescu sh) shi agrshai (a-gr-sh), agrsham (a-gr-shm), agr-tsiva) shit (a-gr-sh-t) shi agrshat (a-gr-sh-t), agrshiri/a- ageami1 (a-ga-m) adg vedz tu ageamit grshire (a-gr-sh-ri) shi agrshari/agrshare (a-gr-sh-ri) ageami2/ageame (a-g-mi) sf vedz tu geami mi-acats (mi fur) somnul; adormu {ro: adormi} {fr: ageamilchi/ageamilche (a-ga-mi-l-chi) sf vedz tu (s)endormir} {en: fall asleep} ex: nu apuc s-agrshasc (s- ageamit

28

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

ageamit (a-ga-mt) adg ageamit (a-ga-m-t), ageamits (a- aghpisescu (a-gh-pi-ss-cu) vb IV aghpisii (a-gh-pi-s), ga-mts), ageamiti/ageamite (a-ga-m-ti) tsi nu shtii s-lu aghpiseam (a-gh-pi-sem), aghpisit (a-gh-pi-s-t), fac ghini un lucru (c nu-ari nvitsat ninga s-lu fac cum lip- aghpisiri/aghpisire (a-gh-pi-s-ri) un cu agpisescu seashti); njic sh-cu mintea nicoapt; agimit, ageamiu, ageami, aghpisiri/aghpisire (a-gh-pi-s-ri) vb IV aghpisiri (a-ghninvitsat {ro: ageamiu, nceptor} {fr: novice, naif} {en: appi-sr) un cu agpisiri prentice, nave} ex: nicriscut shi ageamit (ninvitsat); easti aghpisit (a-gh-pi-sit) vb IV aghpisit (a-gh-pi-s-t), aghnica ageamit (njic, nu shtii multi); eara ageamit (cu mintea ni- pisits (a-gh-pi-sts), aghpisiti/aghpisite (a-gh-pi-s-ti) coapt), nu shtia cum s-u ndreag; eshti ageamit, metsi c un cu agpisit perlu tsi s featsi fuljor agimit (a-gi-mt) adg agimit (a-gi- aghpitcoanji/aghpitcoanje (a-gh-pit-co-nji) sf aghpitcoam-t), agimits (a-gi-mts), agimiti/agimite (a-gi-m-ti) (un nji/aghpitcoanje (a-gh-pit-co-nji) un cu agpitcoanji cu ageamit) ex: muljarea agimit ageamiu (a-ga-m) adg aghpsescu (a-ghp-ss-cu) vb IV aghpsii (a-ghp-s), aghpageamii/ageamie (a-ga-m-i), ageamii (a-ga-m), ageamii (a- seam (a-ghp-sem), aghpsit (a-ghp-s-t), aghpsiri/aga-m) (un cu ageamit) ex: ageamia feat plndzi ghpsire (a-ghp-s-ri) un cu agpsescu ageami1 (a-ga-m) adg ageamii/ageamie (a-ga-m-i), ageamii aghpsiri/aghpsire (a-ghp-s-ri) vb IV aghpsiri (a-ghp-sr) (a-ga-m), ageamii (a-ga-m) (un cu ageamit) ex: ficior un cu agpsiri ageami (tinir, ninvitsat); cal ageami (agru, ninvitsat) aghpsit (a-ghp-sit) vb IV aghpsit (a-ghp-s-t), aghpsits agimitescu (a-gi-mi-ts-cu) adg agimiteasc (a-gi-mi-tes-c), (a-ghp-sts), aghpsiti/aghpsite (a-ghp-s-ti) un cu agimiteshts (a-gi-mi-tsh-ts), agimiteshti (a-gi-mi-tsh-ti) agpsit faptu ca di-un ageamit {ro: de ageamit} {fr: fait par un noaghreau sf (a-gh-re-) sf aghrei (a-gh-r) un cu vice} {en: as made by an apprentice or somebody nave} ex: agreau lucru agimitescu (ca faptu di-ageamit) ageamilchi/ageaaghemi/agheme (a-gh-mi) sf vedz tu ghemi milche (a-ga-mi-l-chi) sf ageamilchi (a-ga-mi-lch) aghiu (a-gh) adg vedz tu ayiu1 harea tsi-l fatsi un om s-hib ageamit, s-nu shtib multi; ficiu- aghlistur (a-ghls-tur) vb I aghlisturai (a-ghlis-tu-r), aghlisreats, lishurami, glrimi {ro: copilrie, naivitate, prostie} {fr: turam (a-ghlis-tu-rm), aghlisturat (a-ghlis-tu-r-t), aghlisenfance, navet, btise} {en: childhood, navety, silliness} ex: turari/aghlisturare (a-ghlis-tu-r-ri) un cu aglistur ftsesh un mari ageamitlchi (glrimi, lishurami) cndu ti li- aghlisturari/aglisturare (a-ghlis-tu-r-ri) sf aghlisturri (agash cu-aestu ageamitlchi/ageamitlche (a-ga-mit-l-chi) ghlis-tu-rr) un cu aglisturari sf ageamitlchi (a-ga-mit-lch) (un cu ageamilchi) aghlisturat (a-ghlis-tu-rt) adg aghlisturat (a-ghlis-tu-r-t), ageamitlchi/ageamitlche (a-ga-mit-l-chi) sf vedz tu aghlisturats (a-ghlis-tu-rts), aghlisturati/aghlisturate (a-ghlisageamit tu-r-ti) un cu aglisturat ageamiu (a-ga-m) adg vedz tu ageamit aghnanghea (agh-nn-ghea) adv un cu agnanghea aghalea (a-gh-lea) adv un cu agalea aghnanghiu (agh-nn-ghu) sn aghnanghiuri (agh-nn-ghur) aghali/aghale (a-g-li) adv un cu agalea un cu agnanghiu aghalits (a-gha-lts) adv un cu agalits aghnndipsescu (agh-nn-dip-ss-cu) vb IV aghnndipsii (aghaghalitsa (a-gha-l-tsa) adv un cu agalitsa nn-dip-s), aghnndipseam (agh-nn-dip-sem), aghnnaghalm (ghalm) sf aghlnji/aghlnje (-ghl-nji) un cu dipsit (agh-nn-dip-s-t), aghnndipsiri/aghnndipsire (aghagalm nn-dip-s-ri) un cu agnndipsescu aghalnic (a-ghl-nic) adg aghalnic (a-ghl-ni-c), aghalnits (a- aghnndipsiri/aghnndipsire (agh-nn-dip-s-ri) sf aghnndipghl-nits), aghalnitsi/aghalnitse (a-ghl-ni-tsi) un cu siri (agh-nn-dip-sr) un cu agnndipsiri agalnic aghnndipsit (agh-nn-dip-st) adg aghnndipsit (agh-nnaghamii/aghamie (a-gha-m-i) sf aghamii (a-gha-m) un cu dip-s-t), aghnndipsits (agh-nn-dip-sts), aghnndipsiagamii ti/aghnndipsite (agh-nn-dip-s-ti) un cu agnndipsit aghapi/aghape (a-gh-pi) sf aghchi (a-ghch) un cu agapi aghnnghipsescu (agh-nn-ghip-ss-cu) vb IV aghnnghipsii agh (a-gh) sm aghadz (a-ghdz) un cu ag (agh-nn-ghip-s), aghnnghipseam (agh-nn-ghip-sem), aghchipsescu (a-gh-chip-ss-cu) vb IV aghchipsii (a-gh- aghnnghipsit (agh-nn-ghip-s-t), aghnnghipsiri/aghnnchip-s), aghchipseam (a-gh-chip-sem), aghchipsit (a- ghipsire (agh-nn-ghip-s-ri) un cu agnnghipsescu gh-chip-s-t), aghchipsiri/aghchipsire (a-gh-chip-s-ri) aghnnghipsiri/aghnnghipsire (agh-nn-ghip-s-ri) sf aghun cu agchipsescu nnghipsiri (agh-nn-ghip-sr) un cu agnnghipsiri aghchipsiri/aghchipsire (a-gh-chip-s-ri) vb IV aghchipsiri aghnnghipsit (agh-nn-ghip-st) adg aghnnghipsit (agh(a-gh-chip-sr) un cu agchipsiri nn-ghip-s-t), aghnnghipsits (agh-nn-ghip-sts), aghnnaghchipsit (a-gh-chip-sit) vb IV aghchipsit (a-gh-chipghipsiti/aghnnghipsite (agh-nn-ghip-s-ti) un cu s-t), aghchipsits (a-gh-chip-sts), aghchipsiti/aghchip- agnnghipsit site (a-gh-chip-s-ti) un cu agchipsit aghnos (agh-ns) sm aghnosuri (agh-n-sur) un cu agnos aghlisescu (a-gh-li-ss-cu) vb IV aghlisii (a-gh-li-s), aghnusari/aghnusare (agh-nu-s-ri) sf aghnusri (agh-nu-sr) aghliseam (a-gh-li-sem), aghlisit (a-gh-li-s-t), agh- un cu agnusari lisiri/aghlisire (a-gh-li-s-ri) un cu aglisescu aghnusat (agh-nu-st) adg aghnusat (agh-nu-s-t), aghnuaghlisiri/aghlisire (a-gh-li-s-ri) aghlisiri (a-gh-li-sr) sats (agh-nu-sts), aghnusati/aghnusate (agh-nu-s-ti) un un cu aglisiri cu agnusat aghlisit (a-gh-li-st) adg aghlisit (a-gh-li-s-t), aghlisits aghnusedz (agh-nu-sdz) vb I aghnusai (agh-nu-s), aghnu(a-gh-li-sts), aghlisiti/aghlisite (a-gh-li-s-ti) un cu sam (agh-nu-sm), aghnusat (agh-nu-s-t), aghnusari/aghaglisit nusare (agh-nu-s-ri) un cu agnusedz aghljisescu (a-gh-lji-ss-cu) vb IV aghljisii (a-gh-lji-s), aghnusescu (agh-nu-ss-cu) (mi) vb IV aghnusii (agh-nu-s), aghljiseam (a-gh-lji-sem), aghljisit (a-gh-lji-s-t), aghnuseam (agh-nu-sem), aghnusit (agh-nu-s-t), aghnuaghljisiri/aghljisire (a-gh-lji-s-ri) un cu agljisescu siri/aghnusire (agh-nu-s-ri) un cu agnusescu aghljisiri/aghljisire (a-gh-lji-s-ri) aghljisiri (a-gh-lji-sr) aghnusiri/aghnusire (agh-nu-s-ri) sf aghnusiri (agh-nu-sr) un cu agljisiri un cu agnusiri aghljisit (a-gh-lji-st) adg aghljisit (a-gh-lji-s-t), aghnusit (agh-nu-st) adg aghnusit (agh-nu-s-t), aghnusits aghljisits (a-gh-lji-sts), aghljisiti/aghljisite (a-gh-lji-s(agh-nu-sts), aghnusiti/aghnusite (agh-nu-s-ti) un cu ti) un cu agljisit agnusit aghnos (a-gh-ns) sn aghnosuri (a-gh-n-sur) un cu aghnusos (agh-nu-ss) adg aghnusoas (agh-nu-so-s), aghagnos nusosh (agh-nu-ssh), aghnusoasi/aghnusoase (agh-nu-so-si)

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

29

un cu agnusos ni/aghrucumbane (a-ghru-cm-ba-ni) un cu agrucumban aghoan (a-gho-n) sf fr pl un cu agoan aghrugortsu1 (a-ghru-gr-tsu) sm aghrugorts (a-ghru-gr-ts) aghon (a-gh-n) sf fr pl un cu agoan un cu agrugortsu1 aghonja (a-gh-nja) adv un cu agonja aghrugortsu2 (a-ghru-gr-tsu) sn aghrugorts (a-ghru-gr-ts) aghoyi/aghoye (a-gh-yi) sf aghoyi (a-ghy) un cu agoyi un cu agrugortsu2 aghramat (a-ghr-mat) adg ahgramat (a-ghr-ma-t), aghra- aghruljau (a-ghru-lj-) sf aghruljei (a-ghru-lj) un cu mats (a-ghr-mats), aghramati/aghramate (a-ghr-ma-ti) agruljau un cu agramat aghrumutrescu (a-ghru-mu-trs-cu) (mi) vb IV aghrumutrii (aaghrandzal (a-ghrn-dza-l) sf ahgrandzali/aghrandzale (aghru-mu-tr), aghrumutream (a-ghru-mu-trem), aghrughrn-dza-li) un cu agrandzal mutrit (a-ghru-mu-tr-t), aghrumutriri/aghrumutrire (a-ghruaghrandzaljau (a-ghran-dza-lj-) sf aghrandzaljei (amu-tr-ri) un cu agrumutrescu ghran-dza-lj) un cu agrandzaljau aghrumutriri/aghrumutrire (a-ghru-mu-tr-ri) sf aghrumutriri aghrari/aghrare (a-ghr-ri) sf aghrri (a-ghrr) un cu agrari (a-ghru-mu-trr) un cu agrumutriri aghrat (a-ghrt) adg aghrat (a-ghr-t), aghrats (a-ghrts), aghrumutrit (a-ghru-mu-trt) adg aghrumutrit (a-ghru-muaghrati/aghrate (a-ghr-ti) un cu agrat tr-t), aghrumutrits (a-ghru-mu-trts), aghrumutriti/aghruaghrpnii/aghrpnie (a-ghrp-n-i) sf aghrpnii (a-ghrp-n) mutrite (a-ghru-mu-tr-ti) un cu agrumutrit un cu agrpnii aghruom (a-ghru-m) sm aghruoaminj (a-ghru-o-minj) aghrpsescu (a-ghrp-ss-cu) vb IV aghrpsii (a-ghrp-s), un cu agruom aghrpseam (a-ghrp-sem), aghrpsit (a-ghrp-s-t), aghrutrandafiljau (a-ghru-tran-da-fi-lj-) sf aghrutranaghrpsiri/aghrpsire (a-ghrp-s-ri) un cu agripsescu dafiljei (a-ghru-tran-d-fi-lj) un cu agrutrandafiljau aghrpsiri/aghrpsire (a-ghrp-s-ri) sf aghrpsiri (a-ghrp-sr) aghunescu (a-ghu-ns-cu) vb IV aghunii (a-ghu-n), aghu un cu agripsiri neam (a-ghu-nem), aghunit (a-ghu-n-t), aghuniri/aghuaghrpsit (a-ghrp-st) adg aghrpsit (a-ghrp-s-t), aghrp- nire (a-ghu-n-ri) un cu agunescu sits (a-ghrp-sts), aghrpsiti/aghrpsite (a-ghrp-s-ti) un aghuniri/aghunire (a-ghu-n-ri) sf aghuniri (a-ghu-nr) un cu agripsit cu aguniri aghrxescu (a-ghrc-ss-cu) vb IV aghrxii (a-ghrc-s), aghunit (a-ghu-nt) adg aghunit (a-ghu-n-t), aghunits (aaghrxeam (a-ghrc-sem), aghrxit (a-ghrc-s-t), ghu-nts), aghuniti/aghunite (a-ghu-n-ti) un cu agunit aghrxiri/aghrxire (a-ghrc-s-ri) un cu agrxescu aghunit (a-ghu-n-t) sf fr pl un cu agunit aghrxiri/aghrxire (a-ghrc-si-ri) sf aghrxiri (a-ghrc-sr) aghunjii/aghunjie (a-ghu-nj-i) sf aghunjii (a-ghu-nj) un cu un cu agrxiri agunjii aghrxit (a-ghrc-st) adg aghrxit (a-ghrc-s-t), aghrxits aghunjisescu (a-ghu-nji-ss-cu) (mi) vb IV aghunjisii (a-ghu(a-ghrc-sts), aghrxiti/aghrxite (a-ghrc-s-ti) un cu nji-s), aghunjiseam (a-ghu-nji-sem), aghunjisit (a-ghu-njiagrxit s-t), aghunjisiri/aghunjisire (a-ghu-nji-s-ri) un cu agunjiaghreadh (a-ghre-dh) sf aghredz (a-ghrdz) un cu sescu agread aghunjisiri/aghunjisire (a-ghu-nji-s-ri) sf aghunjisiri (a-ghuaghredz (a-ghrdz) (mi) vb I aghrai (a-ghr), aghram (anji-sr) un cu agunjisiri ghrm), aghrat (a-ghr-t), aghrari/aghrare (a-ghr-ri) unaghunjisit (a-ghu-nji-st) adg aghunjisit (a-ghu-nji-s-t), cu agredz aghunjisits (a-ghu-nji-sts), aghunjisiti/aghunjisite (a-ghu-njiaghrimi/aghrime (a-ghr-mi) sf aghrinj (a-grnj) un cu s-ti) un cu agunjisit agrimi aghunos (a-ghu-ns) sn aghunosuri (a-ghu-n-sur) un cu aghripnii/aghripnie (a-ghrip-n-i) sf aghripnii (a-ghrip-n) agunos un cu agripnii aghunsescu (a-ghun-ss-cu) vb IV aghunsii (a-ghun-s), aghripsescu (a-ghrip-ss-cu) vb IV aghripsii (a-ghrip-s), aghunseam (a-ghun-sem), aghunsit (a-ghun-s-t), aghunaghripseam (a-ghrip-sem), aghripsit (a-ghrip-s-t), aghrip- siri/aghunsire (a-ghun-s-ri) un cu agunsescu siri/aghripsire (a-ghrip-s-ri) un cu agripsescu aghunsiri/aghunsire (a-ghun-s-ri) sf aghunsiri (a-ghun-sr) aghripsiri/aghripsire (a-ghrip-s-ri) sf aghripsiri (a-ghrip-sr) un cu agunsiri un cu agripsiri aghunsit (a-ghun-st) adg aghunsit (a-ghun-s-t), aghunsits aghripsit (a-ghrip-st) adg aghripsit (a-ghrip-s-t), aghripsits (a-ghun-sts), aghunsiti/aghunsite (a-ghun-s-ti) un cu (a-ghrip-sts), aghripsiti/aghripsite (a-ghrip-s-ti) un cu agunsit agripsit aghurid (a-ghu-r-d) sf aghuridz (a-ghu-rdz) un cu aghrombal1 (a-ghrm-bal) sm aghrombalj (a-ghrm-balj) agurid un cu agrombal1 aghurliu (a-ghur-l) adg, adv aghurlii (a-ghur-l-i), aghurlii (aaghrombal2 (a-ghrm-bal) sn aghrombali/aghrombale (aghur-l), aghurlii (a-ghur-l) un cu agurliu ghrm-ba-li) un cu agrombal2 Aghustu (-ghus-tu) sm fr pl un cu Avgustu aghromin1 (a-ghr-min) sm aghrominj (a-ghr-min) un cu aghuyeat (a-ghu-yt) sm, sf, adg aghuyeat (a-ghu-y-t), agromin1 aghuyeats (a-ghu-yts), aghuyeati/aghuyeate (a-ghu-y-ti) aghromin2 (a-ghr-min) sn aghromini/aghromine (a-ghr-miun cu aguyeat ni) un cu agromin2 aghuyii/aghuyie (a-ghu-y-i) sf aghuyii (a-ghu-y) un cu aghru1 (ghru) adv aghr (-ghr), aghri (-ghri), aghri/aghre aguyii (-ghri) un cu agru1 aghuyipsescu (a-ghu-yip-ss-cu) vb IV aghuyipsii (a-ghu-yipaghru2 (ghru) adv un cu agru2 s), aghuyipseam (a-ghu-yip-sem), aghuyipsit (a-ghu-yipaghru-3 (ghru) prifixu un cu agru-3 s-t), aghuyipsiri/aghuyipsire (a-ghu-yip-s-ri) un cu aghrubib (a-ghru-b-b) sf aghrubibi/aghrubibe (a-ghru-b-bi) aguyipsescu un cu agrubib aghuyipsiri/aghuyipsire (a-ghu-yip-s-ri) sf aghuyipsiri (a-ghuaghrucapr (a-ghru-c-pr) sf aghrucapri/aghrucapre (a-ghru- yip-sr) un cu aguyipsiri c-pri) shi aghrucpri/aghrucpre (a-ghru-c-pri) shi aghru- aghuyipsit (a-ghu-yip-st) adg aghuyipsit (a-ghu-yip-s-t), cpri (a-ghru-c-pr) un cu agrucapr aghuyipsits (a-ghu-yip-sts), aghuyipsiti/aghuyipsite (a-ghuaghrucucot (a-ghru-cu-ct) sm aghrucucots (a-ghru-cu-cts) yip-s-ti) un cu aguyipsit un cu agrucucot aghuyisescu (a-ghu-yi-ss-cu) vb IV aghuyisii (a-ghu-yi-s), aghrucumban (a-ghru-cm-ban) adg aghrucumban (a-ghru- aghuyiseam (a-ghu-yi-sem), aghuyisit (a-ghu-yi-s-t), cm-ba-n), aghrucumbanj (a-ghru-cm-banj), aghrucumba- aghuyisiri/aghuyisire (a-ghu-yi-s-ri) un cu aguyisescu

aghuyisiri/aghuyisire (a-ghu-yi-s-ri) sf aghuyisiri (a-ghu-yi- agiungu (a-gn-gu) vb III shi II agiumshu (a-gm-shu), 30 Dictsiunar a Limbljei Armneasc sr) un cu aguyisiriagiundzeam (a-gun-dzem), agiums (a-gm-s) shi agiumaghuyisit (a-ghu-yi-st) adg aghuyisit (a-ghu-yi-s-t), aghu- t (a-gm-t), agiundziri/agiundzire (a-gn-dzi-ri) shi agiunyisits (a-ghu-yi-sts), aghuyisiti/aghuyisite (a-ghu-yi-s-ti) dzeari/agiundzeare (a-gun-dze-ri) tu-aest oar yin sh-mi un cu aguyisitaflu tu-aestu loc; mi-aprochi di dinpoi sh-mi-adun cu el; mi agimit (a-gi-mt) adg vedz tu ageamitfac, nvets tr un tehni; easti ct lipseashti (nu lipseashti ma agimitescu (a-gi-mi-ts-cu) adg vedz tu ageamitmultu); pot s-mi tindu pn tu-un loc; escu isea cu cariva; agioc1 (a-gc) (mi) vb I vedz tu gioc1amintu, azvingu; aprochi; (fig: (fructu) agiungi = (fructu) s21agioc (a-gc) sn vedz tu gioccoatsi, aseashti) {ro: sosi, ajunge; atinge; deveni; egala; nvinagiucari/agiucare (a-gu-c-ri) sf vedz tu gioc1ge; se coace; etc.} {fr: arriver; rejoindre; devenir; galer; 1agiucat (a-gu-ct) adg vedz tu giocvaincre; mrir, etc.} {en: arrive; join; become; equal; defeat; agiucreau (a-gu-c-re-u) sf vedz tu gioc1mature; etc.} ex: ma nclo va s-agiundzi la platea-a dznilor; agiucrii/agiucrie (a-gu-c-r-i) sf vedz tu gioc1dup putsn oar agiundzi (yini) luplu; agiumsi (s-dusi, vinji) 1agiuctor (a-gu-c-tr) sm, sf, adg vedz tu gioccravea; agiundzi cu mna (poati s-da cu mna, poati s-tind agiumsu (a-gm-su) adg vedz tu agiungumna pn) pi pulits; agiungu cti (nu lipsescu ma multu di) agiumt (a-gm-t) sf vedz tu agiungudau oau la un petur; ploaea n agiumsi ti Stviniri; cndu agiumt* (a-gm-t) fim di la adg agiumtu; vedz agiumtuagiungu xeanili (cndu yini chirolu di vgari tu xeani); fudzea agiumtu (a-gm-tu) adg vedz tu agiungudup frats s-lj-agiung di dinpoi; diunoar lu-agiumsim (luagiun1 (a-gn) vb I agiunai (a-gu-n), agiunam (a-gu- apruchem shi lu-adunm) pri cali; va s-agiung (va si s-fac, nm), agiunat (a-gu-n-t), agiunari/agiunare (a-gu-n-ri) va s nveats tr) yeatru; nu pot s-li-agiungu (s-li-azvingu) stau nimcat c u voi (tr preasinj); stau nimcat c nu am tuti; durnja pri iu agiundzea (pri iu actsa); lu-agiumsish (ti mcari ct-nj lipseashti; nj-easti foami shi stau nimcat; tsn featsish isea cu el) tu giuneats; prunili agiumsir (fig: s-coappreasinj {ro: flmnzi, posti} {fr: tre affam, faire maigre, sir); mearili avea agiumt (fig: avea asit, s-avea coapt); jener} {en: starve, fast} ex: earna aest vai agiunats (nu va s- agiundzi! (duri, disturi) agiumtu (a-gm-tu) adg agiumt avets mcari ct va v lipseasc); moashili agiun (tsn (a-gm-t), agiumts (a-gm-ts), agiumti/agiumte (a-gmpreasini); si-lj vedz c tut agiun agiunedz (a-gu-ndz) vb ti) tsi ari vinjit shi s-afl iuva; tsi s-ari adunat cu cariva; tsi I agiunai (a-gu-n), agiunam (a-gu-nm), agiunat (a-gu- ari amintat; aprucheat, etc.; (fig: agiumtu = (i) asit, faptu, n-t), agiunari/agiunare (a-gu-n-ri) (un cu agiun1) ex: s- coptu; (ii) tsi (agiumsi di) ari aveari, seu, usndz; (iii) tihilai, lj-alas s-agiuneadz (s-nu mc, s-armn agiunj); preasinjli cni) {ro: ajuns; atins; devenit; egalat; nvins; copt; etc.} {fr: a Pashtilui agiunm; agiuneadz cati Vinjiri agiunat (a-gu- arriv; rejoint; devenu; gal; vaincu; mri, etc.} {en: arrivnt) adg agiunat (a-gu-n-t), agiunats (a-gu-nts), agiu- ed; joined; become; equaled; defeated; matured; etc.} ex: ia-lj nati/agiunate (a-gu-n-ti) nimcat, tsi lj-easti foami, tsi nu numtarlji agiumts (vinjits) n hoar; mori, lai agiumt! (fig: mc tr preasinj {ro: flmnzit, postit} {fr: affam, qui fait ctsau, vombir, tihilai, etc.); agiumtu (tsi s-ari fapt) amir; maigre, jen} {en: starved, fasted} agiunari/agiunare (a- peari agiumti (fig: asiti, coapti); mer agiumtu (fig: coptu); gu-n-ri) sf agiunri (a-gu-nr) atsea tsi fatsi un cndu suntu oaminj agiumts (fig: cu usndz, cu aveari) agiumsu agiun; nimcari, aveari foami, tsneari preasinj {ro: aciunea (a-gm-su) adg agiums (a-gm-s), agiumshi (a-gm-shi), de a flmnzi, de a posti; flmnzire, postire} {fr: action agiumsi/agiumse (a-gm-si) (un cu agiumtu) agiundzidtre affam, de faire maigre, de jener} {en: action of ri/agiundzire (a-gn-dzi-ri) sf agiundziri (a-gn-dzir) atsea starving, of fasting} agiun2 (a-gn) adg agiun (a-g-n), tsi fatsi un cndu agiundzi iuva (cndu s-ari adunat cu cariva, agiunj (a-gnj), agiuni/agiune (a-g-ni) nimcat, tsi lj-easti cari ari amintat, etc.); asiri, ftseari, aprucheari, cutseari, etc. foami, tsi nu-ari mcat di multu chiro; (expr: 1: agiun, suptu {ro: aciunea de a ajunge, de a atinge, etc.; ajungere; atindi ctush = multu di multu agiun; 2: inim agiun = cari easti gere; devenire; egalare; nvingere; coacere; etc.} {fr: action nimcat; nimcari) {ro: flmnd} {fr: affam} {en: starved} darriver, de rejoindre; de devenir; dgaler; de vaincre; de ex: hiu agiun (nimcat); di-agiun (cndu ts easti mult foami) mrir, etc.)} {en: action of arriving, of joining; of becoming; mts sh-urdzts; agiunlu sh-cumts nyiseadz; cum yini seara of equaling; of defeating; of maturing; etc.)} agiundzeari/acurmat sh-agiun, cu foami mari, va s-ti mc; agiun acas, giundzeare (a-gun-dze-ri) sf agiundzeri (a-gun-dzr) mc trei cireapuri di pni; seara-atsea s-culcar agiunj (un cu agiundziri) agiumt (a-gm-t) sf fr pl agiun(nimcats); cdzu mpadi di inim agiun (expr: di nimcari) dzeari {ro: ajungere, sosire} {fr: arrive} {en: arrival} ex: un agiunami/agiuname (a-gu-n-mi) sf fr pl stari di agiumt (un tsi-agiumsi; unshun dup agiundzeari) aoatsi nimcari, nimcari, agiuneats, agiunatic {ro: flmnzire} {fr: neagiumtu (nea-gm-tu) adg neagiumt (nea-gm-t), famine} {en: starvation} ex: mor di agiunami (nimcari) neagiumts (nea-gm-ts), neagiumti/neagiumte (nea-gmagiunatic (a-gu-n-tic) sn fr pl foami, nimcari {ro: ti) tsi nu-ari agiumt; tsi nu s-ari adunat cu cariva; (fig: foame} {fr: faim; jene} {en: hunger, starvation} ex: di-agiu- neagiumtu = (i) tsi nu easti asit; nifaptu, nicoptu, nicriscut; (ii) natic (foami) shi di slbints; agiunaticlu (foamea, nimcarea) tsi nu-ari fapt aveari, tsi nu-ari actsat usndz) {ro: easti bun tr-atsel tsi poati s-lu fac agiuneats (a-gu-ne- neajuns; necopt} {fr: qui nest pas arriv; qui na pas mri; ts) sf agiunets (a-gu-nts) (un cu agiunatic) ajunedz qui na pas grandi} {en: who did nor arrive yet; who has not (a-ju-ndz) vb I ajunai (a-ju-n), ajunam (a-ju-nm), aju- grown, has not matured yet} ex: amint n feat neagiumt nat (a-ju-n-t), ajunari/ajunare (a-ju-n-ri) (un cu (fig: cari vinji ninti di noau mesh); mer neagiumtu (fig: agiunedz) ajunat (a-ju-nt) adg ajunat (a-ju-n-t), nicoptu); s-lu ljart c easti nica neagiumtu (c nu-ari criscut ajunats (a-ju-nts), ajunati/ajunate (a-ju-n-ti) (un cu ninga); neagiumtu ghini shi na! acats n bumbunidzari sh-n agiunat) ajunari/ajunare (a-ju-n-ri) sf ajunri (a-ju-nr) furtun neagiumsu (nea-gm-su) adg neagiums (nea (un cu agiunari)gm-s), neagiumshi (nea-gm-shi), neagiumsi/neagiumse agiun2 (a-gn) adg vedz tu agiun1(nea-gm-si) (un cu neagiumtu) neagiundziri/neagiun1agiunami/agiuname (a-gu-n-mi) sf vedz tu agiundzire (nea-gn-dzi-ri) sf neagiundziri (nea-gn-dzir) atsea agiunari/agiunare (a-gu-n-ri) sf vedz tu agiun1tsi s-fatsi cndu cariva nu-agiundzi iuva {ro: aciunea de a nu agiunat (a-gu-nt) adg vedz tu agiun1ajunge; neajungere; nematurizare} {fr: action de ne pas 1agiunatic (a-gu-n-tic) sn vedz tu agiunarriver; de ne pas mrir} {en: action of not arriving; of not agiundzeari/agiundzeare (a-gun-dze-ri) sf vedz tu agiungu maturing; etc.} neagiundzeari/neagiundzeare (nea-gunagiundziri/agiundzire (a-gn-dzi-ri) sf vedz tu agiungudze-ri) sf neagiundzeri (nea-gun-dzr) (un cu neagiunagiuneats (a-gu-ne-ts) sf vedz tu agiun1dziri) paragiungu (p-ra-gn-gu) vb III shi II paragiumshu 1agiunedz (a-gu-ndz) vb I vedz tu agiun(p-ra-gm-shu), paragiundzeam (p-ra-gun-dzem), para-

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

31

giums (p-ra-gm-s) shi paragiumt (p-ra-gm-t), para- nicat, arudicat, argucit, rgucit, rugucit, archiushurat, arugiundziri/paragiundzire (p-ra-gn-dzi-ri) shi paragiundzeachiushurat, aruchishurat, archiushurat, archishurat, alchiuri/paragiundzeare (p-ra-gun-dze-ri) easti (nj-agiundzi) ma shurat, archishat {ro: alunecat} {fr: gliss} {en: slided, skiddmultu dict lipseashti; (fig: (fructul) paragiundzi = (fructul) sed} aglisturari/aglisturare (a-ghlis-tu-r-ri) sf aglisturri (acoatsi multu, aseashti multu, s-paracoatsi) {ro: fi prea (mai ghlis-tu-rr) atsea tsi s-fatsi cndu cariva aglistur; alunicari, mult dect) destul} {fr: tre plus que suffisant} {en: become lunicari, arunicari, arudicari, arguciri, rguciri, ruguciri, armore than necessary} ex: paragiumsir (fig: s-coapsir multu) chiushurari, aruchiushurari, aruchishurari, archiushurari, archipoamili paragiumtu (p-ra-gm-tu) adg paragiumt (p-ra- shurari, alchiushurari, archishari {ro: aciunea de a aluneca; gm-t), paragiumts (p-ra-gm-ts), paragiumti/paraalunecare} {fr: action de glisser} {en: action of sliding} giumte (p-ra-gm-ti) tsi-agiundzi ma multu dict aglisturari/aglisturare (a-ghlis-tu-r-ri) sf vedz tu aglistur lipseashti; tsi easti di primansus {ro: care este mai mult dect aglisturat (a-ghlis-tu-rt) adg vedz tu aglistur destul} {fr: qui est plus que suffisant} {en: that became more agnanghea (ag-nn-ghea) adv di-alant parti, n fats, andithan necessary} paragiumsu (p-ra-gm-su) adg paracra, andicrita, carshi {ro: vizavi} {fr: vis--vis} {en: opposite, giums (p-ra-gm-s), paragiumshi (p-ra-gm-shi), para- across} ex: di agnanghea (di carshi), l mutrea; sttu agnangiumsi/paragiumse (p-ra-gm-si) (un cu paragiumtu) ghea (n fats, di-alant parti) agnanghiu (agh-nn-ghu) sn paragiundziri/paragiundzire (p-ra-gn-dzi-ri) sf paraagnanghiuri (agh-nn-ghur) un dzean di iu omlu poati sgiundziri (p-ra-gn-dzir) atsea tsi s-fatsi cndu easti ma vead diparti locurli di deavrliga; atsea tsi veadi omlu cndu multu dict lipseashti {ro: aciunea de a fi prea (mai mult mutreashti ca di diparti, un loc tsi s-aspuni nintea-a ocljilor; dect) destul} {fr: action dtre plus que suffisant} {en: action videari {ro: privelite} {fr: vue, panorama} {en: sight, panoof becoming more than necessary} paragiundzeari/pararama} agnnghipsescu (agh-nn-ghip-ss-cu) vb IV giundzeare (p-ra-gun-dze-ri) sf paragiundzeri (p-ra-gun- agnnghipsii (agh-nn-ghip-s), agnnghipseam (agh-nndzr) (un cu paragiundziri) ajungu (a-jn-gu) vb III shi ghip-sem), agnnghipsit (agh-nn-ghip-s-t), agnnghipII ajumshu (a-jm-shu), ajundzeam (a-jun-dzem), ajums siri/agnnghipsire (agh-nn-ghip-s-ri) mutrescu ca di diparti (a-jm-s) shi ajumt (a-jm-t), ajundziri/ajundzire (a-jn- locurli di deavrliga; mutrescu cu mintea ca dit yisi; mutrescu dzi-ri) shi ajundzeari/ajundzeare (a-jun-dze-ri) (un cu un aghnanghiu {ro: privi contemplnd, contempla} {fr: reagiungu) ajumtu (a-jm-tu) adg ajumt (a-jm-t), ajumgarder de loin, contempler} {en: view as from a distance, ts (a-jm-ts), ajumti/ajumte (a-jm-ti) (un cu agiumtu) contemplate} ex: agnnghipsinda (mutrinda ca di diparti, ca tu ajumsu (a-jm-su) adg ajums (a-jm-s), ajumshi (ayis) cljurli agnnghipsit (agh-nn-ghip-st) adg agnnjm-shi), ajumsi/ajumse (a-jm-si) (un cu agiumtu) ghipsit (agh-nn-ghip-s-t), agnnghipsits (agh-nn-ghipajundziri/ajundzire (a-jn-dzi-ri) sf ajundziri (a-jn-dzir) sts), agnnghipsiti/agnnghipsite (agh-nn-ghip-s-ti) tsi (un cu agiundziri) ajundzeari/ajundzeare (a-jun-dze-ri) easti mutrit ca di diparti sh-cu mintea ca dit yis {ro: privit, sf ajundzeri (a-jun-dzr) (un cu agiundziri) contemplat} {fr: regard de loin, contempl} {en: viewed as agiur (a-gr) vb I vedz tu giur from a distance, contemplated} agnnghipsiri/agnnghipagiurari/agiurare (a-gu-r-ri) sf vedz tu giur sire (agh-nn-ghip-s-ri) sf agnnghipsiri (agh-nn-ghip-sr) agiurat (a-gu-rt) adg vedz tu giur atsea tsi fatsi omlu cndu mutreashti aghnanghiul din fats; agiut (a-gu-tr) sn vedz tu agiutor mutriri ca di diparti sh-cu mintea ca dit yis {ro: aciunea de a agiutari/agiutare (a-gu-t-ri) sf vedz tu agiutor privi, de a contempla; privire} {fr: action de regarder de loin, agiutat (a-gu-tt) adg vedz tu agiutor contempler} {en: action of viewing as from a distance, of agiutor (a-gu-tr) sn agiutoari/agiutoare (a-gu-to-ri) atsea contemplating} agnndipsescu (agh-nn-dip-ss-cu) vb IV tsi da (lucrul tsi-l fatsi) atsel cari agiut pri cariva; indati, intati, agnndipsii (agh-nn-dip-s), agnndipseam (agh-nn-dipndat {ro: ajutor} {fr: aide, secour} {en: aid, help} ex: iu ssem), agnndipsit (agh-nn-dip-s-t), agnndipsiri/agduc, la cari s-caft agiutor; cari lu-avdza s-lji da agiutor?; s-ti nndipsire (agh-nn-dip-s-ri) (un cu agnnghipsescu) ex: ncljinj shi s-aprindz n tsear tr-agiutor; acshi ascp cu armn agnndipseashti (mutreashti ca di diparti la un armagiutorlu a mintioasljei feat ashtor (ash-tr) sn ashtoan) agnndipsit (agh-nn-dip-st) adg agnndipsit (aghri/ashtoare (ash-to-ri) (un cu agiutor) ex: Dumnidz ashtor nn-dip-s-t), agnndipsits (agh-nn-dip-sts), agnndip(agiutor) agiut (a-gt) (mi) vb I agiutai (a-gu-t) shi ash- siti/agnndipsite (agh-nn-dip-s-ti) (un cu agnnghipsit) tai (ash-t), agiutam (a-gu-tm) shi ashtam (ash-tm), agnndipsiri/agnndipsire (agh-nn-dip-s-ri) sf agnndipsiri agiutat (a-gu-t-t) shi ashtat (ash-t-t), agiutari/agiutare (agh-nn-dip-sr) (un cu agnnghipsiri) (a-gu-t-ri) shi ashtari/ashtare (ash-t-ri) fac s-u scoat n cap agnanghiu (agh-nn-ghu) sn vedz tu agnanghea ma lishor; dau agiutor; dau indati {ro: ajuta} {fr: aider} {en: agnndipsescu (agh-nn-dip-ss-cu) vb IV vedz tu agnanghelp} ex: agiutats-lji si ncarc; ashtats-lji s-discarc; agiut-nj hea s-nu cad mpadi; ns singur agiuta casa; cari-agiut-a atsilor agnndipsiri/agnndipsire (agh-nn-dip-s-ri) sf vedz tu agndrepts agiutat (a-gu-tt) adg agiutat (a-gu-t-t), nanghea agiutats (a-gu-tts), agiutati/agiutate (a-gu-t-ti) tsi-lj s-ari agnndipsit (agh-nn-dip-st) adg vedz tu agnanghea dat agiutor, ashtat {ro: ajutat} {fr: aid} {en: helped} ashtat agnnghipsescu (agh-nn-ghip-ss-cu) vb IV vedz tu ag(ash-tt) adg ashtat (ash-t-t), ashtats (ash-tts), ashnanghea tati/ashtate (ash-t-ti) (un cu agiutat) agiutari/agiutare agnnghipsiri/agnnghipsire (agh-nn-ghip-s-ri) sf vedz tu (a-gu-t-ri) sf agiutri (a-gu-tr) atsea tsi s-fatsi cndu agnanghea cariva da agiutor; ashtari {ro: aciunea de a ajuta; ajutare} agnnghipsit (agh-nn-ghip-st) adg vedz tu agnanghea {fr: action daider} {en: action of helping}) ashtari/ashtare agni (agh-n) adv dip altu tsiva ca di; ni ma multu ni ma (ash-t-ri) sf ashtri (ash-tr) (un cu agiutari) putsn di; mash {ro: pur i simplu} {fr: purement, netteaglistur (a-ghls-tur) vb I aglisturai (a-ghlis-tu-r), aglisturam ment} {en: only, plain} ex: dzama easti agni (mash, tsiva altu (a-ghlis-tu-rm), aglisturat (a-ghlis-tu-r-t), aglisturadict) ap ri/aglisturare (a-ghlis-tu-r-ri) mi min lishor fr s-njishcu agnos (agh-ns) sn agnosuri (agh-n-sur) atsea tsi-aducicioarli sh-fr cheadits pristi un fats nyilicioas; alunic, cheashti un cndu mc, veadi i avdi tsiva tsi nu lu-arseashti lunic, arunic, arudic, argoci, rgoci, rugoci, archiushur, aru- dip (di-l fatsi s-lj yin greats ic s-voam); gunos, agunos, chiushur, aruchishur, archiushur, archishur, alchiushur, ar- agnos, gnos, greats {ro: scrb, desgust} {fr: dgot, rchish {ro: aluneca} {fr: glisser} {en: slide, skid} aglisturat pugnance} {en: disgust} ex: nj-easti agnos (nj yini s-vom); (a-ghlis-tu-rt) adg aglisturat (a-ghlis-tu-r-t), aglisturats cari l vidzur tr-agnos agunos (a-ghu-ns) sn agunosuri (a-ghlis-tu-rts), aglisturati/aglisturate (a-ghlis-tu-r-ti) tsi (a-ghu-n-sur) (un cu agnos) agnos (a-gh-ns) sn ari alunicat pristi un fats nyilicioas; alunicat, lunicat, aru- agnosuri (a-gh-n-sur) (un cu agnos) ex: nj-yini agnos

32

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

di ghela tsi mcai; nji s featsi agnos; nj-easti agnos di un lucru ct cama-agonja; cari easti pimtu si s-agunjiseasc; tsi zboarli-a tali gunos (gu-ns) sm fr pl (un cu agnos) s-ari agunjisit; archit, ayiusit, viisit, pristinisit {ro: grbit} gnos (ghns) sm fr pl (un cu agnos) ex: lj-u gnos di- {fr: ht} {en: hastened} ex: tsi eshti aht agunjisit agunjiahtri timbelj yiunos (yu-ns) sm fr pl (un cu agnos) siri/agunjisire (a-ghu-nji-s-ri) sf agunjisiri (a-ghu-nji-sr) agnusescu (agh-nu-ss-cu) (mi) vb IV agnusii (agh-nu-s), atsea tsi fatsi un cari s-agunjiseashti; ayiusiri, viisiri, pristinisiri agnuseam(agh-nu-sem),agnusit(agh-nu-s-t), {ro: aciunea de a se grbi; grbire} {fr: action de (se) hter} agnusiri/agnusire (agh-nu-s-ri) l fac pri cariva ta s-lj yin {en: action of hastening} agunjii/agunjie (a-ghu-nj-i) sf agnos; nj yini agnos (greats) {ro: (se) scrbi, desgusta} {fr: agunjii (a-ghu-nj) mirachea tsi u ari cariva s-fac tsiva i sdgoter} {en: disgust} agnusit (agh-nu-st) adg agnusit agiung iuva ct cama agonja; avrap, yii, ayiuseal, (agh-nu-s-t), agnusits (agh-nu-sts), agnusiti/agnusite (agh- curundeats {ro: grab, iueal} {fr: hte, vitesse, rapidit} nu-s-ti) tsi-lj yini agnos (greats) {ro: scrbit, desgustat} {en: haste, speed, swiftness} ex: tut bati cu-agunjii (avrap, {fr: dgot} {en: disgusted} agnusiri/agnusire (agh-nu-syii) ri) sf agnusiri (agh-nu-sr) atsea tsi-aducheashti omlu agoyi/agoye (a-gh-yi) sf agoyi (a-ghy) pradzlji (i altu cndu-lj yini agnos {ro: aciunea de a (se) scrbi; scrbire, tsiva) tsi dau tra s-ufilisescu tr niscntu chiro un lucru di cari desgustare} {fr: action qui dgote quelquun} {en: action of am ananghi (cas, cal, amaxi, etc.); nichi, cher, chir, chirii disgusting} agnusedz (agh-nu-sdz) vb I agnusai (agh-nu- {ro: chirie} {fr: loyer, location} {en: rent} ex: shidem cu agoyi s), agnusam (agh-nu-sm), agnusat (agh-nu-s-t), agnu- (nichi); loai un cal cu agoyi (nichi); ct agoyi (nichi) sari/agnusare (agh-nu-s-ri) (un cu agnusescu) agnusat plteshti? aguyipsescu (a-ghu-yip-ss-cu) vb IV aguyipsii (agh-nu-st) adg agnusat (agh-nu-s-t), agnusats (agh-nu- (a-ghu-yip-s), aguyipseam (a-ghu-yip-sem), aguyipsit (asts), agnusati/agnusate (agh-nu-s-ti) (un cu agnusit) ghu-yip-s-t), aguyipsiri/aguyipsire (a-ghu-yip-s-ri) dau ic agnusari/agnusare (agh-nu-s-ri) sf agnusri (agh-nu-sr) ljau cu agoyi un lucru (cas, cal, amaxi, etc.); aguyisescu, (un cu agnusiri) agnusos (agh-nu-ss) adg agnusoas nichisescu, anichisescu {ro: nchiria} {fr: louer} {en: rent, let} (agh-nu-so-s),agnusosh(agh-nu-ssh),agnusoaex: aguyipsii un cal aguyipsit (a-ghu-yip-st) adg aguyipsit si/agnusoase (agh-nu-so-si) tsi-l fatsi cariva s-lj hib ag- (a-ghu-yip-s-t), aguyipsits (a-ghu-yip-sts), aguyipsinos; tsi da greats; gunusos {ro: care face scrb, desgusti/aguyipsite (a-ghu-yip-s-ti) loat ic dat cu nichi (cas, cal, ttor} {fr: dgotant} {en: disgusting} gunusos (gu-nuamaxi, etc.); aguyisit, nichisit, anichisit {ro: nchiriat} {fr: ss) adg gunusoas (gu-nu-so-s), gunusosh (gu-nu-ssh), lou} {en: rented, let} aguyipsiri/aguyipsire (a-ghu-yip-s-ri) gunusoasi/gunusoase (gu-nu-so-si) (un cu agnusos) ex: sf aguyipsiri (a-ghu-yip-sr) loari ic dari cu nichi (cas, di-arali zcoani sh-gunusoasi s-fug calj, etc.); aguyisiri, nichisiri, anichisiri {ro: aciunea de a agnusari/agnusare (agh-nu-s-ri) sf vedz tu agnos nchiria; nchiriere} {fr: action de louer} {en: action of agnusat (agh-nu-st) adg vedz tu agnos renting, of letting} ex: s-aguyisiri casa, va ts u pltescu; agnusedz (agh-nu-sdz) vb I vedz tu agnos aguyisir calj tra s-duc n hoar aguyisescu (a-ghu-yi-ssagnusescu (agh-nu-ss-cu) (mi) vb IV vedz tu agnos cu) vb IV aguyisii (a-ghu-yi-s), aguyiseam (a-ghu-yi-sem), agnusiri/agnusire (agh-nu-s-ri) sf vedz tu agnos aguyisit (a-ghu-yi-s-t), aguyisiri/aguyisire (a-ghu-yi-s-ri) agnusit (agh-nu-st) adg vedz tu agnos (un cu aguyipsescu) aguyisit (a-ghu-yi-st) adg aguyisit agnusos (ag-nu-ss) adg vedz tu agnos (a-ghu-yi-s-t), aguyisits (a-ghu-yi-sts), aguyisiti/aguyisite agoan (a-gho-n) sf fr pl lucru greu, cilistisiri {ro: trud} (a-ghu-yi-s-ti) (un cu aguyipsit) aguyisiri/aguyisire (a{fr: peine} {en: difficulty, hard work} agon (a-gh-n) sf ghu-yi-s-ri) sf aguyisiri (a-ghu-yi-sr) (un cu aguyipsiri) fr pl (un cu agoan) agunsescu (a-ghun-ss-cu) vb IV aguyeat (a-ghu-yt) sm, sf, adg aguyeat (a-ghu-y-t), agunsii (a-ghun-s), agunseam (a-ghun-sem), agunsit (a- aguyeats (a-ghu-yts), aguyeati/aguyeate (a-ghu-y-ti) ghun-s-t), agunsiri/agunsire (a-ghun-s-ri) amintu (adun) (asel) tsi lja (ic da) cu nichi (cas, cal, amaxi, etc.); (atsel) tsi cu lucru multu greu; lucredz multu greu tra s-amintu i s-fac crteashti caljlji ic amaxea trapt di calj; atsel tsi fatsi s-imn tsiva; cilistisescu, cilstisescu {ro: agonisi, se trudi} {fr: gacaljlji sh-ari vrundida-a caljlor; chiragi {ro: care nchiriaz; gner ou travailler pniblement} {en: earn by hard work, work cru} {fr: qui loue quelque chose; muletier} {en: who rents hard} ex: eara om timbel, nu lucra, nu agunsea; agunsea (lucra or lets (house, horses, etc.); muleteer} greu) dzu sh-noapti sh-cu mnj sh-cu cicioari agunsit (a- agramat (a-gr-mat) adg vedz tu gram ghun-st) adg agunsit (a-ghun-s-t), agunsits (a-ghun-sts),agrandzal (a-grn-dza-l) sf vedz tu agrandzaljau agunsiti/agunsite (a-ghun-s-ti) amintat cu lucru greu; cilisti- agrandzaljau (a-gran-dza-lj-) sf agrandzaljei (a-gran-dzasit, cilstisit {ro: agonisit, trudit} {fr: gagn, travaill pnilj) soi di plant cu truplu tsi nu poati s sta singur mprostu blement} {en: earned by hard work, worked hard} agunsi(cari s-acats di alti planti cu-un soi di crlidzi) sh-cari fatsi ri/agunsire (a-ghun-s-ri) sf agunsiri (a-ghun-sr) atsea tsi s- arapuni cu yimishi njits tsi sh-u-aduc cu auli; ayit agr; nfatsi cndu omlu lucreadz multu greu tra s-fac tsiva; aminta- vrsc {ro: vi slbatic} {fr: vigne sauvage} {en: wild vine} ri cu lucru greu; cilistisiri, cilstisiri {ro: aciunea de a agonisi, agrandzal (a-grn-dza-l) sf agrandzali/agrandzale (a-grnde a se trudi; agonisire, trudire} {fr: action de gagner, de tra- dza-li) yimisha (aua) fapt di agrandzaljau; grandzal, vailler pniblement} {en: action of working hard, of earning grandz, agru-au, au nicoapt {ro: strugure slbatic} {fr: by hard work} raisin sauvage} {en: wild grapes} grandzal (grn-dza-l) sf agon (a-gh-n) sf fr pl vedz tu agoan grandzali/grandzale (grn-dza-li) (un cu agrandzal) agonja (a-g-nja) adv dup putsn chiro; tsi s-fatsi unshun; grandz (grn-dz) sf grandzali/grandzale(?) (grn-dza-li) gonja, agunja, anghiu, curundu, dalaga {ro: curnd, repede} (un cu agrandzal) {fr: bientt, vite} {en: soon, fast} ex: s-alin agonja, agonja; agrari/agrare (a-ghr-ri) sf vedz tu agru1 agonja dup avucat gonja (g-nja) adv (un cu agonja) agrat (a-ghrt) adg vedz tu agru1 agunja (a-g-nja) adv (un cu agonja) ex: s-agiung ma agrpnii/agrpnie (a-ghrp-n-i) sf vedz tu agripnii agunja; cum fudzea ns agunja agunjisescu (a-ghu-nji-ss- agrpsescu (a-ghrp-ss-cu) vb IV vedz tu agru1 cu) (mi) vb IV agunjisii (a-ghu-nji-s), agunjiseam (a-ghu-nji- agrpsiri/agrpsire (a-ghrp-s-ri) sf vedz tu agru1 sem), agunjisit (a-ghu-nji-s-t), agunjisiri/agunjisire (aagrpsit (a-ghrp-st) adg vedz tu agru1 ghu-nji-s-ri) caftu (voi, pingu) tsiva tra si s-fac cama agrshari1/agrshare (a-gr-sh-ri) sf vedz tu agrshescu1 agonja; curundedz, (mi) archescu, ayiusescu, viisescu, pris- agrshari2/agrshare (a-gr-sh-ri) sf vedz tu agrshescu2 tinisescu {ro: grbi} {fr: (se) hter} {en: hasten, hurry on} ex: agrshat1 (a-gr-sht) adg vedz tu agrshescu1 imnai sh-ti-agunjiseai; agunjisea-ti putsn agunjisit (a-ghu- agrshat2 (a-gr-sht) adg vedz tu agrshescu2 nji-st) adg agunjisit (a-ghu-nji-s-t), agunjisits (a-ghu-nji- agrshescu1 (a-gr-shs-cu) (mi) vb IV shi I vedz tu sts), agunjisiti/agunjisite (a-ghu-nji-s-ti) cari caft s-lu fac agrshescu1

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

33

agrshescu2 (a-gr-shs-cu) (mi) vb IV shi I vedz tu adv ascur, varvar, ca un dit pduri {ro: slbatic} {fr: sauvaagrshescu2 gement, farouchement} {en: wildly, savagely} ex: zburashti agrshiri1/agrshire (a-gr-sh-ri) sf vedz tu agrshescu1 agru agrimi/agrime (a-gr-mi) sf agrinj (a-grnj) aghruagrshiri2/agrshire (a-gr-sh-ri) sf vedz tu agrshescu2 pravd dit pduri; zulapi, zlapi, prici; (fig: agrimi = om agru, agrshit1 (a-gr-sht) adg vedz tu agrshescu1 varvar) {ro: fiar, bestie} {fr: bte sauvage} {en: beast} ex: las agrshit2 (a-gr-sht) adg vedz tu agrshescu2 s-mi mc agrinjli (zulchili); agrinjli yin dipriun agredz agrxescu (a-ghrc-ss-cu) vb IV agrxii (a-ghrc-s), agr(a-ghrdz) (mi) vb I agrai (a-ghr), agram (a-ghrm), agraxeam (a-ghrc-sem), agrxit (a-ghrc-s-t), agrxiri/agr- t (a-ghr-t), agrari/agrare (a-ghr-ri) (mi) fac agru, agripxire (a-ghrc-s-ri) aduchescu, duchescu, acchisescu, achi- sescu, agrpsescu; (fig: agredz = mi-acats yinatea; mi fac foc csescu, chicsescu, apucupescu, ntsileg, simtu {ro: neleg, di yinati; yintusescu, intusescu, gntusescu, arcedz, ariciusimt} {fr: comprendre, sentir} {en: understand, feel} ex: easti escu, timusescu, furtsuescu, ngindu, nirescu, aprindu, lisixesnjic, nu agrxeashti (nu aducheashti) agrxit (a-ghrc-st) cu, turbu) {ro: slbtici} {fr: devenir sauvage} {en: become adg agrxit (a-ghrc-s-t), agrxits (a-ghrc-sts), agrxiwild} ex: nu s-agreadz (fig: nu lu-acats inatea) agrat (ati/agrxite (a-ghrc-s-ti) ashi cum easti un tsi-ari agrxit; ghrt) adg agrat (a-ghr-t), agrats (a-ghrts), agrati/agrate aduchit, duchit, acchisit, achicsit, chicsit, apucupit, ntsi(a-ghr-ti) faptu agru; tsi easti agru; agripsit, agrpsit {ro: leptu, simtst {ro: neles, simit} {fr: compris, senti} {en: unslbticit} {fr: devenu sauvage} {en: made wild} agraderstood, felt} agrxiri/agrxire (a-ghrc-s-ri) sf agrxiri ri/agrare (a-ghr-ri) sf agrri (a-ghrr) atsea tsi fatsi un (a-ghrc-sr) atsea tsi-ari fapt un care ari agrxit; aduchiri, cndu cariva s-agreadz; agripsiri, agrpsiri {ro: aciunea de a duchiri, acchisiri, achicsiri, chicsiri, apucupiri, ntsileadziri, (se) slbtici; slbticire} {fr: action de devenir sauvage} {en: sintsri {ro: aciunea de a nelege; nelegere} {fr: action de action of becoming wild} agripsescu (a-ghrip-ss-cu) vb IV comprendre, de sentir; comprhension} {en: action of under- agripsii (a-ghrip-s), agripseam (a-ghrip-sem), agripsit (astanding, of feeling} ghrip-s-t), agripsiri/agripsire (a-ghrip-s-ri) (un cu agredz) agrxiri/agrxire (a-ghrc-si-ri) sf vedz tu agrxescu ex: calu agripsi (s-featsi agru) agripsit (a-ghrip-st) adg agrxit (a-ghrc-st) adg vedz tu agrxescu agripsit (a-ghrip-s-t), agripsits (a-ghrip-sts), agripsiti/aagread (a-ghre-dh) sf agredz (a-ghrdz) soi di earb tsi s- gripsite (a-ghrip-s-ti) (un cu agrat) agripsiri/agripsire (atradzi azvarna pristi loc sh-cari fatsi un schic cu lilici verdz ghrip-s-ri) sf agripsiri (a-ghrip-sr) (un cu agrari) agrp{ro: pir (plant)} {fr: chiendent} {en: couch-grass} sescu (a-ghrp-ses-cu) vb IV agrpsii (a-ghrp-s), agrpseam agredz (a-ghrdz) (mi) vb I vedz tu agru1 (a-ghrp-sem), agrpsit (a-ghrp-s-t), agrpsiri/agrpsire agredz* (a-ghrdz) pluralu di la substantivlu fiminin (a-ghrp-s-ri) (un cu agredz) agrpsit (a-ghrp-st) adg agread; vedz agread agrpsit (a-ghrp-s-t), agrpsits (a-ghrp-sts), agrpsiagrimi/agrime (a-gr-mi) sf vedz tu agru1 ti/agrpsite (a-ghrp-s-ti) (un cu agrat) agrpsiri/agrpagripnii/agripnie (a-ghrip-n-i) sf agripnii (a-ghrip-n) sire (a-ghrp-s-ri) sf agrpsiri (a-ghrp-sr) (un cu agrari) dyeavsea tsi fatsi preftul serli tu bisearic; agrpnii; (fig: ni- guvru (g-vru) adg guvr (g-vr), guvri (g-vri), guvri/gusomnu, nidurnjiri, nihteri, nihteryiu) {ro: denie} {fr: prire du vre (g-vri) tsi ari un mutrit agr; tsi mutreashti urut {ro: soir} {en: evening prayer offered by priest} ex: fum la agripnii cu privire slbatic} {fr: qui a un regard sombre, farouche, (dusim seara la bisearic); muma a ta agripnii va s-duc; sauvage} {en: with a wild look on his face} agru3- (-gru-) durnjish tut dzua, noaptea va u fats agripnii (fig: va u fats cu prifixu s-bag nintea-a unor zboar tra s-l s-adavg noimanisomnu; nu va dornji); fui la agripnjii (nihteryiu); avui a adgectivlui agru di ma nsus, s-l da un noim di niimir, agripnjii (nisomnu) aest noapti agrpnii/agrpnie (adi lucru tsi yini dit cmpu shi pduri, nicriscut di om; ghrp-n-i) sf agrpnii (a-ghrp-n) (un cu agripnii) bunoar ashi avem zboar ca: agrucal, agrucapr, agrugortsu, agripsescu (a-ghrip-ss-cu) vb IV vedz tu agru1 agrulilici, agrumutrescu, agruom, etc. etc.; bgats oar c: (i) agripsiri/agripsire (a-ghrip-s-ri) sf vedz tu agru1 Prifixul armni idyiul (agru) ti tuti zboarli, c suntu masculini agripsit (a-ghrip-st) adg vedz tu agru1 i fiminini; (ii) cum ftsem sh-cu-alanti prifixi, zborlu cu agrombal1 (a-grm-bal) sm agrombalj (a-grm-balj) mer prifixu va-l bgm tu fumealja-a zborlui; (iii) di-arad, prifixul (pom) di pduri; agru-mer, gromin, agromin {ro: mr pdure dup cum dztsi sh-numa va-l bgm nintea-a zborlui sh(pom)} {fr: pommier sauvage} {en: wild apple-tree} agromva lu-alichim di el fr semnul -; ma, multi ori, prifixul va-l bal2 (a-grm-bal) sn agrombali/agrombale (a-grm-ba-li) videm ngrpsit ahoryea di zbor, ic ligat di zbor cu semnul yimishi fapt di (pomlu) mer di pduri (di agru-mer, gromin, ; bunoar, noi va s-avem tu dictsiunar zborlu agrulilici, agromin (expr: njitslji mc gromini, a mrlor l-amurtsscu ma va putem s-lu-aflm scriat aljurea shi agru lilici, ic dintslj = s-dztsi cndu un stipseashti shi stepsul s-aruc pi agru-lilici {ro: prefix care schimb sensul cuvntului, adualtu) {ro: mr pdure (fruct)} {fr: pomme sauvage} {en: wild gndu-i sensul de slbatic} {fr: prefixe, qui ajoute au mot le apple} ex: mcai agrombali di pi un agrombal agromin1 (asens de sauvage} {en: prefix, adding to a word the meaning of gr-min) sm agrominj (a-gr-min) (un cu agrombal1) wild} agromin2 (a-gr-min) sn agromini/agromine (a-gr-mi-ni) agru2 (ghru) adv vedz tu agru1 (un cu agrombal2) ex: nsurarea easti ca agrominili (mearili agru-3 (ghru) prifixu vedz tu agru1 agri) gromin1 (gr-min) sm grominj (gr-min) (un cu agru4 (-gru) sn agri/agre (-gri) cmpu lucrat sh-avrguit tr agrombal1) gromin2 (gr-min) sn gromini/gromine (grcrishteari grni; agur; (expr: canda-lj mcar agrul puljlji = mi-ni) (un cu agrombal2) easti multu nvirinat) {ro: ogor, arin} {fr: champ labour} agrombal2 (a-grm-bal) sn vedz tu agrombal1 {en: ploughed field} ex: afendi easti la agru; arm agrili; boilji agromin1 (a-gr-min) sm vedz tu agrombal1 fac agru (ar loclu); di-nj si dusir oili tu-agru agur (-gur) agromin2 (a-gr-min) sn vedz tu agrombal1 sn agri/agre (-g-ri) (un cu agru) ex: paplu li shtii agrli agru1 (ghru) adg agr (-ghr), agri (-ghri), agri/agre (-ghri) cama ghini dict mini; ts-am mcat agrli a tat-tui (pravd i plant) tsi nu easti imir; tsi yini dit pduri; niimir, agrubib (a-gru-b-b) sf vedz tu bib pdurish; (fig: 1: om agru = om ascur, varvar, fucos; expr: 2: agrucapr (a-gru-c-pr) sf vedz tu capr (mutrescu) cu agrili = cu mutrirea agr, fucoas) {ro: slbatic} agrucucot (a-gru-cu-ct) sm vedz tu cucot {fr: sauvage, farouche} {en: wild, savage} ex: mearili agri nu agrucumban (a-gru-cm-ban) adg vedz tu cumban suntu buni tr mcari; cstnjili agri suntu arali; ficiorlu aestu agrugortsu1 (a-gru-gr-tsu) sm vedz tu gortsu1 easti agru (fig: ascur, varvar); patru calj agri (ca dit pduri, agrugortsu2 (a-gru-gr-tsu) sn vedz tu gortsu1 serts); agri (fig: ascuri) capiti brboasi; acts s-ti mutreasc agruljau (a-gru-lj-) sf agruljei (a-gru-lj) masin tsi cu agrili (fig: mutrirea agr, fucoas); vinjir agrilj s scoat creashti agru tu pduri, nicriscut di oaminj {ro: mslin slbunjlji; mi mutreashti cu agrili (cu ocljilj agri) agru2 (ghru) batic} {fr: olivier sauvage} {en: wild olive tree}

34

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

agrumutrescu (a-gru-mu-trs-cu) (mi) vb IV vedz tu dit (agiumt iuva, etc.) tu oara tsi lipsea; tihisit {ro: atins mutrescu (scopul); ajuns la momentul bun} {fr: atteint (le but); arriv agrumutriri/agrumutrire (a-gru-mu-tr-ri) sf vedz tu au bon moment} {en: reached (a goal); arrived at the right mutrescu moment} apugudiri/apugudire (a-pu-gu-d-ri) sf apugudiri agrumutrit (a-gru-mu-trt) adg vedz tu mutrescu (a-pu-gu-dr) atsea tsi s-fatsi cndu un apugudeashti tsiva; agruom (a-gru-m) sm vedz tu om tihisiri {ro: aciunea de a atinge (scopul); de a ajunge la moagruprun (a-ghru-prn) sm vedz tu prun mentul bun} {fr: action datteindre (le but); darriver au bon agruprun (a-ghru-pr-n) sf vedz tu prun moment} {en: action of reaching (a goal); of arriving at the agrutrandafiljau (a-gru-tran-da-fi-lj-) sf vedz tu tranright moment} ex: ahtari apugudiri (tihisiri) tsi lj-ai fapt! dafil apugudeari/apugudeare (a-pu-gu-de-ri) sf apuguderi (a-puagudeari/agudeare (a-gu-de-ri) sf vedz tu agudescu gu-dr) (un cu apugudiri) agudescu (a-gu-ds-cu) (mi) vb IV shi II agudii (a-gu-d), agu- agudiri/agudire (a-gu-d-ri) sf vedz tu agudescu deam (a-gu-dem), agudit (a-gu-d-t), agudiri/agudire (a- agudit (a-gu-dt) adg vedz tu agudescu gu-d-ri) shi agudeari/agudeare (a-gu-de-ri) dau cu puteari aguditur (a-gu-di-t-r) sf vedz tu agudescu (mna, lemnul, cioclu, etc.) di tsiva; lj dau un; luvescu, agul (a-g-l) sf vedz tu cul lvuescu, mprnjescu, cruescu, plescu, ciucutescu, pliguescu; agunescu (a-gu-ns-cu) vb IV agunii (a-gu-n), aguneam (a(expr: u-agudescu = (i) amintu; (ii) u tihisescu ghini; tihisescu gu-nem), agunit (a-gu-n-t), aguniri/agunire (a-gu-n-ri) s-mi aflu (s-hiu) iuva; (iii) fur, ljau; (iv) bat (flueara, avyiulia, lj dzc a unui (fac un) tra s-fug di iuva (shi si s-duc tu-un etc.); (v) u uidisescu; (vi) vatm; etc.; 2: lj-agudeashti mna = loc, la lucru, etc., c va i c nu va); bag zori a unui s-fug lu-ariseashti (ari adetea) s-fur; ari mna lung) {ro: lovi, surghiuni; azgunescu, azunjescu, aznjescu, avin, diprtedz, atinge; rni} {fr: frapper, atteindre, toucher; blesser} {en: hit; xinumsescu, surghiunipsescu, xipundisescu; lj dau prtljli strike; wound} ex: cari s-lu-agudea (s-lji plscnea) ninga un; (palmili, tsruhili), lj-aspun poarta, etc.; (fig: fac pri cariva (ljlu-agudish sntos cu crliglu; lu-agudir pi frmti; prindi scaftu) s-fug ma-agonja tra s-fac tsiva; agunjisescu, alag, agudim tu semnu; lu-agudii (l-crti) cu zboarli; lu-agudeashti viisescu) {ro: goni, alunga, deprta, exila} {fr: chasser, pouriu-l doari; eu ti-agudii (pliguii, lvuii)?; mi-agudii aclo (tihisii chasser, loigner, bannir, exiler} {en: chase, banish, exile} ex: s-hiu aclo); si s-agudiri (si s-tihisiri) s-lu aflu va s-lu cljem; tra mi-agunir di acas; s-lu-aguneasc (s-lu-avin, s-lu da nas-agudim (expr: amintm) amirrilja din tser; nu putea sfoar) ficiorlu din cas; agunea (dutsea) oili tu livadi; neguri agudeasc (expr: s-amint) vr pindar; un picurar agudi yin ca s-ti-aguneasc (avin); cu chetrili agunea-mi; agunits (expr: fur) tu munti n oai; di iu lu-agudish (expr: lu-aflash, l- (algats, vdzits agonja) dup un yeatru agunit (a-gu-nt) loash, lu-acumprash, l-furash, etc.) ahtari cal?; sh-u au tu adg agunit (a-gu-n-t), agunits (a-gu-nts), aguniti/agunite minti s-n lj-agudeasc (expr: s-n-lj fur) lucanitslji?; multu (a-gu-n-ti) tsi-lj si dztsi tra s-fug di iuva; azgunit, azunjit, lj-agudea mna (expr: avea mna lung, fura multu); cum s- aznjit, avinat, diprtat, xinumsit, surghiunipsit, xipundisit {ro: agudi (expr: s-tihisi) si s-afl aclo; mi-agudii (expr: tihisii s-mi gonit, alungat, deprtat, exilat} {fr: chass, pourchass, loiaflu) aclo; s-li agudeasc (expr: uidiseasc, tihiseasc ghini) tu gn, banni, exil} {en: chased, banished, exiled} agunisari; shtii s-agudeshti (expr: s-bats) cu flueara?; agudii (expr: ri/agunire (a-gu-n-ri) sf aguniri (a-gu-nr) atsea tsi s-fatsi pliguii, vtmai) un tserbu agudit (a-gu-dt) adg agudit (a- cndu s-aguneashti cariva; azguniri, azunjiri, aznjiri, avinari, gu-d-t), agudits (a-gu-dts), aguditi/agudite (a-gu-d-ti) diprtari, xinumsiri, surghiunipsiri, xipundisiri {ro: aciunea ashi cum easti atsel tsi fu agudit; luvit, mprnjit, cruit, plit, de a goni, de a alunga, de a deprta, de a exila; gonire, alunciucutit, lvuit, pliguit {ro: lovit, atins, rnit} {fr: atteint, gare, deprtare} {fr: action de chasser, de pourchasser, touch, frapp, bless} {en: hit, stricken, wounded} ex: lvuit dloigner, de bannir, dexiler} {en: action of chasing, of shi agudit; agudit ca di sfulgu; mearili aesti suntu aguditi banishing, of exiling} ex: u-azguni di la plati agunit (a-gu(luviti; ic expr: furati); easti agudit (luvit, plit) tu ilji; easti n-t) sf fr pl avinari {ro: goan} {fr: chasse} {en: chase} agudit (expr: agudit di minti, glar) agudiri/agudire (a-gu-d azgunescu (az-gu-ns-cu) vb IV azgunii (az-gu-n), azguri) sf agudiri (a-gu-dr) atsea tsi fatsi ic pati cariva cari easti neam (az-gu-nem), azgunit (az-gu-n-t), azguniri/azgunire agudit; luviri, mprnjiri, cruiri, pliri, ciucutiri, lvuiri {ro: (az-gu-n-ri) (un cu agunescu) ex: azgunii ghifta dit ubor; aciunea de a lovi, de a atinge, de a rni; lovire, atingere; mi azguni din cas; azgunir dit plati amiroanja cu tut ficior; rnire} {fr: action datteindre, de toucher, de frapper; de lj-azguni tuts amiradzlji alants di pi scamnu cu giunaticlu a blesser} {en: action of hitting, of striking, of wounding} lui azgunit (az-gu-nt) adg azgunit (az-gu-n-t), azgunits agudeari/agudeare (a-gu-de-ri) sf aguderi (a-gu-dr) (un (az-gu-nts), azguniti/azgunite (az-gu-n-ti) (un cu agunit) cu agudiri) aguditur (a-gu-di-t-r) sf agudituri (a-gu-di azguniri/azgunire (az-gu-n-ri) sf azguniri (az-gu-nr) tr) atsea cu tsi armni (cu tsi s-amint) cariva dup tsi easti (un cu aguniri) azunjescu (a-zu-njs-cu) vb IV azunjii (aagudit; goad, agudiri {ro: lovitur} {fr: coup} {en: hit, zu-nj), azunjeam (a-zu-njm), azunjit (a-zu-nj-t), azunjistroke} pugudescu (pu-gu-ds-cu) (mi) vb IV shi II pugudii ri/azunjire (a-zu-nj-ri) (un cu agunescu) ex: lj-azunjashti (pu-gu-d), pugudeam (pu-gu-dem), pugudit (pu-gu-d-t), (aguneashti) di-aoa azunjit (a-zu-njt) adg azunjit (a-zupugudiri/pugudire (pu-gu-d-ri) shi pugudeari/pugudeare (pu- nj-t), azunjits (a-zu-njts), azunjiti/azunjite (a-zu-nj-ti) gu-de-ri) (un cu agudescu) pugudit (pu-gu-dt) adg (un cu agunit) azunjiri/azunjire (a-zu-nj-ri) sf azunjiri (apugudit (pu-gu-d-t), pugudits (pu-gu-dts), puguditi/pugu- zu-njr) (un cu aguniri) aznjescu (az-njs-cu) vb IV dite (pu-gu-d-ti) (un cu agudit) pugudiri/pugudire (puaznjii (az-nj), aznjeam (az-njm), aznjit (az-nj-t), aznjigu-d-ri) sf pugudiri (pu-gu-dr) (un cu agudiri) puguri/aznjire (az-nj-ri) (un cu agunescu) ex: n aznjeshti deari/pugudeare (pu-gu-de-ri) sf puguderi (pu-gu-dr) (aguneshti); aznja-u (agunea-u) aest sclav aznjit (az-njt) (un cu agudiri) apugudescu (a-pu-gu-ds-cu) (mi) vb IV adg aznjit (az-nj-t), aznjits (az-njts), aznjiti/aznjite (az-njshi II apugudii (a-pu-gu-d), apugudeam (a-pu-gu-dem), ti) (un cu agunit) aznjiri/aznjire (az-nj-ri) sf aznjiri (azapugudit (a-pu-gu-d-t), apugudiri/apugudire (a-pu-gu-d-ri) njr) (un cu aguniri) shi apugudeari/apugudeare (a-pu-gu-de-ri) agudescu aguniri/agunire (a-gu-n-ri) sf vedz tu agunescu (agiungu iuva, etc.) tamam tu oara cndu lipseashti; njagunit (a-gu-nt) adg vedz tu agunescu agiungu scupolu; tihisescu {ro: atinge (scopul); ajunge la agunit (a-gu-n-t) sf vedz tu agunescu momentul bun} {fr: atteindre (le but); arriver au bon moment} agunja (a-g-nja) adv vedz tu agonja {en: reach (a goal); arrive at the right moment} ex: uagunjii (a-ghu-nj-i) sf vedz tu agonja apugudii (u tihisii) ghini apugudit (a-pu-gu-dt) adg apugu- agunjisescu (a-ghu-nji-ss-cu) (mi) vb IV vedz tu agonja dit (a-pu-gu-d-t), apugudits (a-pu-gu-dts), apuguditi/apu- agunjisiri/agunjisire (a-ghu-nji-s-ri) sf vedz tu agonja gudite (a-pu-gu-d-ti) tsi sh-ari agiumt scupolu; tsi ari agu- agunjisit (a-ghu-nji-st) adg vedz tu agonja

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

35

agunos (a-gu-ns) sn vedz tu agnos cuscr, ti tsnj mari!; ahari cuscr ahr (a-hr) adg ahr agunsescu (a-ghun-ss-cu) vb IV vedz tu agoan (a-h-r), ahri (a-hr), ahri/ahre (a-h-ri) (un cu ahar) agunsiri/agunsire (a-ghun-s-ri) sf vedz tu agoan a-hari (a-h-ri) scriari neaprucheat tu-aestu dictsiunar; vedz agunsit (a-ghun-st) adg vedz tu agoan fimininlu singular di la zborlu ahar; vedz tu ahar agur (-gur) sn vedz tu agru4 aharistisiri/aharistisire (a-ha-ris-ti-s-ri) sf vedz tu efharisto agurid (a-gu-r-d) sf aguridz (a-gu-rdz) au nicoapt, aharistu (a-h-ris-tu) adg aharist (a-h-ris-t), aharishts (a-hgrandzal {ro: agurid} {fr: raisin vert, verjus} {en: grapes rish-ts), aharisti/ahariste (a-h-ris-ti) tsi nu pricunoashti that have not matured yet; verjuice-grape} ex: di-agurid sbunlu tsi-lj s-ari fapt; tsi nu-aducheashti vr efharistisi tr un fatsi njari, ma cu arvdari; acreadz ghela cu agurid tsi lj-ari fapt bun {ro: nerecunosctor, ingrat} {fr: ingrat} agurliu (a-gur-l) adg, adv agurlii (a-gur-l-i), agurlii (a-gur{en: ungrateful} ex: a aharistului lji si lja harea l), agurlii (a-gur-l) tsi easti lugursit ca semnu bun; tsi adu- ahazea (a-h-zea) adv vedz tu hazi tsi tihi; cu tihi; hirltcu, hirltic, ugurliu, uguri {ro: norocos} ah (a-h) adv vedz tu aha {fr: de bon augure} {en: auspicious} ex: frati-nju easti multu ahnda (a-hn-d) adv vedz tu ahndos1 agurliu (cu tihi); parlu dit pita di Ayiu-Vasili easti agurliu ahndami/ahndame (a-hn-d-mi) sf pl(?) vedz tu ahn(semnu bun, c va hib cu tihi anlu tsi yini) ugurliu (u-gurdos1 l) adg ugurlii (u-gur-l-i), ugurlii (u-gur-l), ugurlii (u-gurahndos1 (a-hn-ds) adg ahndoas (a-hn-do-s), ahnl) (un cu agurliu) ex: vinji ugurliu (cu tihi) tu casa-a mea, dosh (a-hn-dsh), ahndoasi/ahndoase (a-hn-do-si) a nj-njergu lucrili ambar; nu-nj fu ugurlii (bun, cu tihi) dutseacuri fundu s-afl diparti di mardzina di nsus; adncu, aduncos, rea la el aguri/agure (a-g-ri) invar semnu bun; tihi bun; ahndos, afundos, afunducos (expr: 1: zbor ahndos = zbor (s-hib) cu tihi; uguri, agurliu, ugurliu, hairltica {ro: cu nogreu, tsi ari mult noim shi mintiminilji tu el; 2: minti ahnroc} {fr: augure, auspice} {en: augur, lucky sign} ex: di cndu doas = giudicat bun, mintimen, tsi li mindueashti lucrili intr ns n cas, lj-njeardzi aguri (lucrili lj-si duc ambar); nj- ghini; 3: somnu ahndos = somnu greu, ahndos, ca di moarti; inshi cu stamnili mplini, easti aguri (semnu bun, cu tihi) 4: lumi ahundoas = lumi tsi nu-ari vr arad, tsi easti uguri/ugure (u-g-ri) invar (un cu aguri) ex: nj-inshi uguri alocuta) {ro: adnc} {fr: profond} {en: deep} ex: agiumsir n cali (semnu bun, cu tihi); lj-si featsi uguri (lj-fu semnu bun, ning un puts ahndos; lu-aruca fr njil tu un trap ahndos; lj-ishi tr bun) ugurlitica (u-gur-l-ti-ca) adv s-hib cu atsea pishtireau, eara lung, larg, ahndoas shi multu ntunitihi, sntati; s-njarg lucrili mbar; hairltica, hairlitca, hairlicoas; ear la minti, ahndoas (expr: tsi ari giudicat bun, cari tica, hairula {ro: cu noroc!} {fr: votre sant!} {en: to your li mindueashti ghini lucrili) ahundos (a-hun-ds) adg health!, cheers!} ex: ugurlitica (cu tihi) s-ts hib fapta tsi fats ahundoas (a-hun-do-s), ahundosh (a-hun-dsh), ahundoaAgustu (-gus-tu) sm vedz tu Avgustu si/ahundoase (a-hun-do-si) (un cu ahndos1) ex: putslu aguyeat (a-ghu-yt) sm, sf, adg vedz tu agoyi eara ahundos; ahundoas ca n hau; lumi mintit, ahundoas aguyii/aguyie (a-ghu-y-i) sf aguyii (a-ghu-y) giudicari n (expr: fr nitsiun arad) ahndusescu (a-hn-du-ss-cu) fatsa-a unui cati (giudictor) tr un lucru tr cari nu s(mi) vb IV ahndusii (a-hn-du-s), ahnduseam (a-hn-duaduchescu dau prts (doi oaminj, chivernisea shi un catili sem), ahndusit (a-hn-du-s-t), ahndusiri/ahndusire (aic criminal); giudicat, crisi, dvai, dvii, dv {ro: proces} hn-du-s-ri) hig (pingu, fac s-intr) tsiva ct tu fundul a {fr: procs, action en justice} {en: lawsuit, trial} unui lucru; l-fac un lucru s-hib cama ahndos; ahundusescu, aguyipsescu (a-ghu-yip-ss-cu) vb IV vedz tu agoyi hndcusescu, adntsescu, afundusescu, fundusescu, afunaguyipsiri/aguyipsire (a-ghu-yip-s-ri) sf vedz tu agoyi dedz, vutsescu {ro: cufunda, adnci} {fr: enfoncer, plonger, aguyipsit (a-ghu-yip-st) adg vedz tu agoyi creuser, approfondir} {en: sink, plunge into, deepen} ex: s-ti aguyisescu (a-ghu-yi-ss-cu) vb IV vedz tu agoyi pindzea draclu s ncalits pri-atsel lailu, ti-ahndusea tu lumeaaguyisiri/aguyisire (a-ghu-yi-s-ri) sf vedz tu agoyi alant di sum loc; cndu imna, s-ahndusea loclu; parc luaguyisit (a-ghu-yi-st) adg vedz tu agoyi avea ahundusit loclu ahndusit (a-hn-du-st) adg agzoti/agzote (ag-z-ti) sf fr pl pulbirea tsi s-bag tu tufechi ahndusit (a-hn-du-s-t), ahndusits (a-hn-du-sts), ahntra s-plscneasc shi s-amin ggoshlu; avzoti, bruti, vulbu- dusiti/ahndusite (a-hn-du-s-ti) tsi easti faptu s-hib cama r, bulvur; (fig: agzoti = puteari, dinami) {ro: praf de puc} ahndos; ahundusit, hndcusit, adntsit, afundusit, fundusit, {fr: poudre canon} {en: gunpowder} ex: nu ari agzoti (fig: vutsit {ro: cufundat, adncit} {fr: enfonc, plong, creus, puteari); tufechea nu lo foc c nu-avea agzoti avzoti/avzote approfondi} {en: sunk, plunged into, deepened} ex: cu ocljilj (av-z-ti) sf fr pl (un cu agzoti) agzutos (ag-zu-ts) ahndusits n cap ahndusiri/ahndusire (a-hn-du-s-ri) sf adg agzutoas (ag-zu-to-s), agzutosh (ag-zu-tsh), agzutoa-ahndusiri (a-hn-du-sr) atsea tsi s-fatsi cndu s-ahundusi/agzutoase (ag-zu-to-si) tsi sh-u-adutsi cu agzotea; (fig: seashti tsiva; ahundusiri, hndcusiri, adntsiri, afundusiri, agzutos = cari s-aprindi lishor, ca brutea, fucos, apres) {ro: fundusiri, ahundusiri, vutsiri {ro: aciunea de a cufunda, de a focos} {fr: fougueux} {en: fiery, impetuous} ex: am n nveast adnci; cufundare, adncire} {fr: action denfoncer, de agzutoas, fatsi casa lunjinoas (angucitoari: tseara) plonger, de creuser, dapprofondir} {en: action of sinking, of agzutos (ag-zu-ts) adg vedz tu agzoti plunging, of deepening} ahundusescu (a-hun-du-ss-cu) ah (h!) inter vedz tu ai2 (mi) vb IV ahundusii (a-hun-du-s), ahunduseam (a-hun-duaha (a-h) adv ah, ashi easti, ia, da ah (a-h) adv (un sem), ahundusit (a-hun-du-s-t), ahundusiri/ahundusire (acu aha) hun-du-s-ri) (un cu ahndusescu) ex: canda lu-avea ahainc (a-h-in-c) sf pl(?) tritsearea-a chirolui cu oaspits, ahundusit loclu ahundusit (a-hun-du-st) adg ahundusit meas, mcari sh-beari, cntic sh-gioc, etc.; ziafeti, zefc, zef- (a-hun-du-s-t), ahundusits (a-hun-du-sts), ahundusiti/ahunchi, cimbuzi, gimbusi, giumbusi, giumbiushi, diaschedasi, dusite (a-hun-du-s-ti) (un cu ahndusit) ahundusifest, harei {ro: petrecere, divertisment} {fr: divertissement} ri/ahundusire (a-hun-du-s-ri) sf ahundusiri (a-hun-du-sr) {en: amusement} ex: s-gioac sh-mnjli n plascu shi ahainca (un cu ahndusiri) ahndami/ahndame (a-hn-d-mi) sf (chefea) tsi sh-au pl(?) harea tsi u ari un lucru cari easti ahndos; ahndusimi ahanda (a-han-d) adv vedz tu ahndos1 {ro: adncime} {fr: profondeur} {en: depth} ahndusiahar (a-hr) adg ahar (a-h-r) shi ahari (a-h-ri), ahari (a- mi/ahndusime (a-hn-du-s-mi) sf ahndusinj (a-hn-duhr), ahari/ahare (a-h-ri) tsi easti aproapi sufliteashti (cu snj) (un cu ahndami) ahndos2 (a-hn-ds) adv vreari) di cariva; ahr, vrut, durut, dash, dashur, scumpu, sr- ahanda, ahnda, afunda, andca, adnca, adanca {ro: adnc} mai, yem, curbani, gean, lele {ro: drag} {fr: cher, chri, bien- {fr: profondment} {en: deep, deeply} ex: actsar s-caft ct aim} {en: dear, beloved} ex: ursea cu sntati, ahar (vrut) ma ahnda; greashti ahndos ahanda (a-han-d) adv (un Ghiul; nu shtii, ahar (vrut) vitsin?; aidi ahar (dasha-a cu ahndos2) ahnda (a-hn-d) adv (un cu ahndos2) mea), tsi amnash?; tsi spunj, ahar (scump)?; ahar (vrut) ahunda (a-hun-d) adv (un cu ahndos2)

36

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

ahndos2 (a-hn-ds) adv vedz tu ahndos1 (hr-zts), hrziti/hrzite (hr-z-ti) (un cu ahrdzit) ahndu (a-hn-du) adg, adv ahnd (a-hn-d), ahndz (ahrziri1/hrzire (hr-z-ri) sf hrziri (hr-zr) (un cu hn-dz), ahndi/ahnde (a-hn-di) scriari neaprucheat tu- ahrdziri) aestu dictsiunar; vedz ahntu ahrdziri/ahrdzire (a-hr-dz-ri) sf vedz tu ahrdzescu ahndusescu (a-hn-du-ss-cu) (mi) vb IV vedz tu ahndos1 ahrdzit (a-hr-dzt) adg vedz tu ahrdzescu ahndusimi/ahndusime (a-hn-du-s-mi) sf vedz tu ahn- ahristisiri/ahristisire (a-h-ris-ti-s-ri) sf vedz tu efharisto dos1 ahrzescu1 (a-hr-zs-cu) vb IV vedz tu ahrdzescu ahndusiri/ahndusire (a-hn-du-s-ri) sf vedz tu ahndos1 ahrzescu2 (a-hr-zs-cu) vb IV ahrzii (a-hr-z), ahrzeam ahndusit (a-hn-du-st) adg vedz tu ahndos1 (a-hr-zem), ahrzit (a-hr-z-t), ahrziri/ahrzire (a-hrahntu (a-hn-tu) adg, adv ahnt (a-hn-t), ahnts (a-hn- z-ri) fac doar; hrzescu, durusescu, druescu, dursescu, ts), ahnti/ahnte (a-hn-ti) nu ma multu; ct easti ananghi pischisescu {ro: drui, face un dar} {fr: faire cadeau, accortr un lucru; aht, ahtntu, ahtt; (expr: ahnti sh-ahnti = der, gratifier} {en: mahe a gift, present with} ex: lj-ahrzii (ljahnti multi; multi) {ro: att} {fr: tant, autant} {en: as much, feci doar) multi lucri; Dumnidz l ahrzi (deadi, l durusi, as many, so much, so many} ex: ahntu chiro nu-l vidzui; lj ifhristisi cu) un ficiuric; va s-lj-ahrzeasc (fac doar) ahnti (nu ma multi) lets; agiungu ahnti; ahnt l eara un ayinji; lj-ahrzii (lj-ded) un oar ahrzit2 (a-hr-zt) tihea; ahntu analts eara murlji; nu fur ahntu (ct lipseashti) adg ahrzit (a-hr-z-t), ahrzits (a-hr-zts), ahrziti/ahralbi; s-aspusi el ahntu (ct easti ananghi) gioni; nu n fu zite (a-hr-z-ti) (lucru) tsi easti faptu doar; (om) tsi-lj s-ari ahntu ghini; tsi nj-eshti ahntu ninjiloas? aht (a-ht) fapt un doar; hrzit, durusit, druit, dursit, pischisit {ro: adg, adv aht (a-h-t), ahts (a-h-ts), ahti/ahte (a-h-ti) druit} {fr: qui est fait (ou a reu) un cadeau, accord, (un cu ahntu) ex: aht sh-lj-u lja; aht ns sh-lo dzu bun gratifi} {en: that is made as a gift, that is being presented di la cupii; c vinjim di-aht (di multu) diparti; dup tsi vidzu with} ahrziri2/ahrzire (a-hr-z-ri) sf ahrziri (a-hr-zr) ahti sh-ahti ( ahti multi); ahts dishteptsi hits voi ahtntu atsea tsi fatsi un cndu-lj si fatsi un doar; hrziri, durisiri, (ah-tn-tu) adg, adv ahtnt (ah-tn-t), ahtnts (ah-tn-ts), druiri, dursiri, pischisiri {ro: aciunea de a drui; druire, ahtnti/ahtnte (ah-tn-ti) (un cu ahntu) ahtt (ah-tt) facere dar} {fr: action de faire un cadeau, daccorder, de adg, adv (un cu ahntu) gratifier} {en: action of making a gift or of being given a gift} ahr (a-hr) adg vedz tu ahar ahrzitor (a-hr-z-tr) adg ahrzitoari/ahrzitoare (a-hrahrdzescu (a-hr-dzs-cu) vb IV ahrdzii (a-hr-dz), ahrz-to-ri), ahrzitori (a-hr-z-tr), ahrzitoari/ahrzitoare (adzeam (a-hr-dzem), ahrdzit (a-hr-dz-t), ahrdzihr-z-to-ri) tsi fatsi doari; tsi duruseashti; tsi drueashti; tsi ri/ahrdzire (a-hr-dz-ri) am hri tsi mi fac vrut di cariva (tsi durseashti; tsi pischiseashti {ro: druitor} {fr: qui donne des va s-mi aib); ahrzescu, axizescu, axiusescu, am un tinjii cadeaux, donnateur} {en: who makes a gift} hrzescu2 (hr(ph); custisescu, fac {ro: valora, merita} {fr: estimer, valu- zs-cu) vb IV hrzii (hr-z), hrzeam (hr-zem), hrzit er, valoir} {en: have a value} ex: atseali shaptidzts di dzli (hr-z-t), hrziri/hrzire (hr-z-ri) (un cu ahrzescu2) ex: ahrdzir ct (featsir ct, axizir ct, eara isea cu) shaidzts di lj-hrzii (feci doar) un ayinji; Doamne! hrzea-lj (durusea-lj) anj; ct shapti ahrdzescu (fac, axizescu) ahrdzit (a-hrbana! hrzit2 (hr-zt) adg hrzit (hr-z-t), hrzits (hrdzt) adg ahrdzit (a-hr-dz-t), ahrdzits (a-hr-dzts), zts), hrziti/hrzite (hr-z-ti) (un cu ahrzit2) ex: s-n ahrdziti/ahrdzite (a-hr-dz-ti) tsi ari hri cari-l fac vrut di bnm hrzita (durusita) ban hrziri2/hrzire (hr-z-ri) sf lumi (tsi va s-lu aib); tsi ari tinjia (phlu); tsi ari un tinjii hrziri (hr-zr) (un cu ahrziri2) hrzitor (hr-z-tr) multu mari (neavut di altu); ahrzit, axizit, axiusit {ro: adg hrzitoari/hrzitoare (hr-z-to-ri), hrzitori (hr-z-tr), valorat, meritat} {fr: estim, valu} {en: valued, with a hrzitoari/hrzitoare (hr-z-to-ri) (un cu ahrzitor) certain value} ahrdziri/ahrdzire (a-hr-dz-ri) sf ahrdziri ahrziri1 /ahrzire (a-hr-z-ri) sf vedz tu ahrdzescu (a-hr-dzr) atsea tsi fatsi un cndu-lj da un tinjii (ph) a ahrziri2/ahrzire (a-hr-z-ri) sf vedz tu ahrzescu2 unui lucru; harea avut di un lucru tsi ahrdzeashti tsiva; ahrzit1 (a-hr-zt) adg vedz tu ahrdzescu ahrziri, axiziri, axiusiri {ro: aciunea de a valora, de a ahrzit2 (a-hr-zt) adg vedz tu ahrzescu2 merita; valorare, meritare} {fr: action destimer, dvaluer} ahrzitor (a-hr-z-tr) adg vedz tu ahrzescu2 {en: action of having (of giving to something) a value} nea- aht (a-ht) adg, adv vedz tu ahntu hrdzit (nea-hr-dzt) adg neahrdzit (nea-hr-dz-t), ahci (ah-c) sm, sf ahcioanji/ahcioanje (ah-co-nji), ahceadz neahrdzits (nea-hr-dzts), neahrdziti/neahrdzite (nea-hr- (ah-cdz), ahcioanji/ahcioanje (ah-co-nji) brbat i muljari dz-ti) tsi ari hri ahntu buni c-l fatsi un lucru s-aib un tsi fatsi mcari (ghel, myirii); bctar, mayir, myirgi, tinjii multu mari (neavut di altu lucru); neahrzit {ro: inestighelgi {ro: buctar} {fr: cuisinier} {en: cook} ex: mcm mabil} {fr: inestimable} {en: inestimable} neahrdzighini la ahcilu (mayirlu) dit chioshi; ahcioanja fatsi gheli gusri/neahrdzire (nea-hr-dz-ri) sf neahrdziri (nea-hr-dzr) toasi ahcilchi/ahcilche (ah-ci-l-chi) sf ahcilchi (ah-ciatsea tsi fatsi un cndu nu-lj da un tinjii (ph) a unui lucru; lch) msturilja-a ftseariljei di ghel prit ngldzrea la foc harea avut di un lucru tsi nu ahrdzeashti tsiva {ro: aciunea (cutseari, fridzeari, hirbeari, etc.) a luguriilor tsi s-mc; de a nu valora, de a nu merita} {fr: action de ne pas estimer, tehnea-a ahcilui {ro: arta buctriei} {fr: art culinaire} {en: de ne pas valuer} {en: action of not having (of not giving cookery} ex: bneadz cu ahcilchea (tehnea di ahci) something) a value} ahrzescu1 (a-hr-zs-cu) vb IV ahrzii ahcilchi/ahcilche (ah-ci-l-chi) sf vedz tu ahci (a-hr-z), ahrzeam (a-hr-zem), ahrzit (a-hr-z-t), ahciu (ah-c) sm ahceadz (ah-cdz) scriari neaprucheat tuahrziri/ahrzire (a-hr-z-ri) (un cu ahrdzescu) ex: calu- aestu dictsiunar; vedz ahci aestu ahrzeashti multu; ct ahrzeashti (cts paradz deadish, ahimura (a-h-mu-ra) adv vedz tu him1 fatsi, tsi tinjii ari) cartea tsi acumprash?; ct ahrzeashti aestu ahiroan (a-hi-ro-n) sf ahironj (a-hi-rnj) un binai njic, nel? ahrzit1 (a-hr-zt) adg ahrzit (a-hr-z-t), ahrzits ca un soi di cushari, anltsat ning cas i ligat di cas, fapt (a-hr-zts), ahrziti/ahrzite (a-hr-z-ti) (un cu ahrdzit) maxus tr tsneari lucri (biricheti, misur, grn, palji, etc.) {ro: ex: lucrili aesti suntu ahrziti (multu buni, cu multi hri, cum ur} {fr: pailler} {en: shed} nu-ari alti tu lumi); eshti un feat ahrzit (cu multi hri) ahiurhescu (a-hur-hs-cu) vb IV vedz tu arhii ahrziri1/ahrzire (a-hr-z-ri) sf ahrziri (a-hr-zr) (un cu ahiurhiri/ahiurhire (a-hur-h-ri) sf vedz tu arhii ahrdziri) neahrzit (nea-hr-zt) adg neahrzit (nea-hr- ahiurhit (a-hur-ht) adg vedz tu arhii z-t), neahrzits (nea-hr-zts), neahrziti/neahrzite (nea- ahiurhit (a-hur-h-t) sf vedz tu arhii hr-z-ti) (un cu neahrdzit) ex: hrisusit shi neahrzit ahiurhitur (a-hur-hi-t-r) sf vedz tu arhii hrzescu1 (hr-zs-cu) vb IV hrzii (hr-z), hrzeam (hrahiursescu (a-hur-ss-cu) vb IV vedz tu arhii zem), hrzit (hr-z-t), hrziri/hrzire (hr-z-ri) (un cu ahiursiri/ahiursire (a-hur-s-ri) sf vedz tu arhii ahrdzescu) hrzit1 (hr-zt) adg hrzit (hr-z-t), hrzits ahiursit (a-hur-st) adg vedz tu arhii

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

37

ahiursit (a-hur-s-t) sf vedz tu arhii tr), aftri (af-tr) (un cu ahtari) ex: nu-am vidzut-aftari ahiursitur (a-hur-si-t-r) sf vedz tu arhii (ahtari) om; aftari lucru nu-i bun; tsi ban aftari! (ahtari!) ahmac (ah-mc) adg ahmac (ah-m-c), ahmats (ah-mts), atari/atare (a-t-ri) adg atari/atare (a-t-ri), atri (a-tr), atri ahmatsi/ahmatse (ah-m-tsi) (om) lipsit di minti, fr giudi- (a-tr) (un cu ahtari) ex: tu atari (ahtari) hoar; lj yini a cat, tu zbor i fapti; (om) tsi nu para-aducheashti lishor shi nu amirlui tu shtiri c atari amir yini s-lj bat; vr nu putea seasti bun la nvitstur; anoit, cshura, ciulja, chirut, dabolja, di- dzc atari tari/tare (t-ri) adg tari/tare (t-ri), tri (tr), van, glar, hazo, hazuscu, hut, hljara, hasca, hah, hai-hui, hai-tri (tr) (un cu ahtari) ex: tari huzmichear hum, leang, lefc, lishor, shahulcu, tabolja, ta-o-to, shapshal, ahtndu (ah-tn-du) ahtnd (ah-tn-d), ahtndz (ah-tnshabsha, shamandur, tivichel, tembl, turlu, uzun {ro: prost} dz), ahtndi/ahtnde (ah-tn-di) scriari neaprucheat tu{fr: niais, sot} {en: fool} ahmclichi/ahmcliche (ah-maestu dictsiunar; vedz ahtntu cl-chi) sf ahmclichi (ah-m-clch) atsea (harea) tsi u-ari un ahtntu (ah-tn-tu) adg, adv vedz tu ahntu glar di easti fr minti, fr giudicat; lips di minti sh-di giu- ahtt (ah-tt) adg, adv vedz tu ahntu dicat; glrimi, glreats, glrilji, glarumar, hazumar, anoi- ahti/ahte (h-ti) sf fr pl 1: mirachi tsi u-ari un tra s-lj-u sii, chirtur, hutsami, lishurami {ro: prostie} {fr: niaiserie, plteasc a atsilui tsi-lj featsi un aru ic un nindriptati; lucru sottise} {en: foolishness} ex: s-dusi cu ahmclichea (ca un ah- tsi-l fac (i voi s-lu fac) tra s-lj-u pltescu; arzgan; 2: mirachea mac, ca un glar) ahmclchi/ahmclche (ah-m-cl-chi) sf tsi u ari un tra s-fac tsiva; mirachi, orixi {ro: rzbunare; ahmclchi (ah-m-clch) (un cu ahmclichi) pasiune} {fr: vengeance; passion} {en: revenge; passion} ex: ahmageai/ahmageae (ah-ma-g-i) sf ahmagei (ah-ma-g) si-sh lja ahtea shi sndzili (si s-arzgan); si-sh lja ahtea (si spulj (ma njic di ornji) tsi bneadz cu carni di prvdz (pulj) arzgan), sh-afl oara; voi s-nji scot ahtea pri el (s-lj-u njits; acmageai, iacmageai, ghirchin, yirchin, hirchin, pltescu, s-mi-arzgan); aveam mari ahti (inati) pri tini; njhut, hutc, fiturishchi, sifter, xifter, scol, shain, sfrindzel, cdzu tu mn sh-nji scosh ahtea (sh-mi arzgnai); nj-ishi ubish, pitrit {ro: oim} {fr: pervier} {en: falcon} ex: ocljilj a ahtea (nu mata am mirachea, nu mata am inatea) tsi-aveam; uljei ca di ahmageai acmageai/acmageae (ac-ma-g-i) sf ac- am mari ahtea (mirachea) s-lu ved ninga noar sh-deapoea smagei (ac-ma-g) (un cu ahmageai) eacmageai1/eacmor; lji si featsi ahtea (sivdlu); lj-armasi ahtea (mirachea) pimageae (ac-ma-g-i) sf eacmagei (ac-ma-g) (un cu aestu lucru; am mari ahti (mirachi, orixi) s-mc di ghela tsi ahmageai) featsish ahtisescu (ah-ti-ss-cu) (mi) vb IV ahtisii (ah-ti-s), ahmclchi/ahmclche (ah-m-cl-chi) sf vedz tu ahmac ahtiseam (ah-ti-sem), ahtisit (ah-ti-s-t), ahtisiri/ahtisire ahmclichi/ahmcliche (ah-m-cl-chi) sf vedz tu ahmac (ah-ti-s-ri) am ahti (dup tsiva, tra s-fac tsiva, tra s-lj-u ahnii/ahnie (ah-n-i) sf vedz tu eahnii pltescu a unui, etc.) {ro: dori cu pasiune} {fr: dsirer avec ahno (ah-n) invar. 1: tsi easti cu aburi; 2: tsi sh-ari chirut passion (vengeance)} {en: desire (revenge) with passion} ex: hroma (tsi s-ari alghit) {ro: cu aburi, decolorat} {fr: vapomi ahtisii (am ahti) dup un bun arihati ahtisit (ah-ti-st) reux, dcolor} {en: steamy, discolored} ex: mcarea hearbi adg ahtisit (ah-ti-s-t), ahtisits (ah-ti-sts), ahtisiti/ahtisite ahno (cu aburi); afl alt gljin ahno (tu aburi, aburindalui), (ah-ti-s-ti) tsi ari ahti dup un lucru {ro: ahtiat, care dorete deacutotalui zmult ceva cu pasiune} {fr: qui dsire passionnment} {en: who ahnoat (ah-no-t) sf ahnoati/ahnoate (ah-no-ti) shi ahnots desires something with passion} ahtisiri/ahtisire (ah-ti-s-ri) (ah-nts) vimtul tsi intr sh-easi dit plimunj cndu cariva sf ahtisiri (ah-ti-sr) atsea tsi s-fatsi cndu cariva ahtiseashti adilji; hnoat, honoat, anas, adiljatic, adiljari, suflari, suluchi dup un lucru {ro: aciunea de a ahtia, de a dori cu pasiune} {ro: respiraie} {fr: respiration, haleine} {en: breath} {fr: action de dsirer avec passion} {en: action of desiring hnoat (hno-t) sf hnoati/hnoate (hno-ti) shi hnots (hnts) something with passion} (un cu ahnoat) honoat (ho-no-t) sf honoati/honoate ahtisescu (ah-ti-ss-cu) (mi) vb IV vedz tu ahti (ho-no-ti) shi honots (ho-nts) (un cu ahnoat) ahtisiri/ahtisire (ah-ti-s-ri) sf vedz tu ahti ahorea (a-h-rea) adv vedz tu ahoryea ahtisit (ah-ti-st) adg vedz tu ahti ahoryea (a-hr-ya) adv tsi nu easti deadun (tu-un loc) cu ahulescu (a-hu-ls-cu) (mi) vb IV ahulii (a-hu-l), ahuleam (aaltu; tsi nu easti ligat (tsi easti disprtst) di tsiva; horyea, hu-lem), ahulit (a-hu-l-t), ahuliri/ahulire (a-hu-l-ri) 1: ahorea, gorea, anamera, afoar, disprtst, etc.; (expr: mi fac suflu vimtu dit plimunj pri un lucru, (eami tsi s-abureadz, ahoryea = mi dispartu cu casa) {ro: separat} {fr: sparment} etc.); suflu pri mnj tra s-li ngldzscu; 2: bag (dau cu) mna {en: separately} ex: mcm ahoryea (catiun tu loclu-a lui); s- lishor pristi-un lucru, tra s-lu-aduchescu (cu deadzitli) tsi easti lu-aledz ahoryea (di-un parti) grnlu, ahoryea meljlu; deadun sh-cum easti (tra s-caftu, tra s-ved, ma s-aib i s-nu aib tsiva, zburm, ahoryea acchisim; doilji frats s-featsir ahoryea etc.); huhulescu, suflu; pusputescu, psptescu, pusputipsescu; (expr: s-disprtsr cu casa) ahorea (a-h-rea) adv (un cu (expr: 1: lu-ahulescu cu vearga = lu-agudescu cu vearga; 2: ljahoryea) ex: mac mc ahorea (singur di-un parti; dispr- ahulescu un lucru = lj-fur, lj-agudescu un lucru) {ro: sufla; tst) horyea (hr-yea) adv (un cu ahoryea) ex: noi nu pipi, atinge} {fr: souffler, tter, toucher, ttonner, palper} avem alt, horyea (afoar) di aesti huryeat2 (hur-ye-t) sf {en: blow, feel with fingers, touch} ex: ahulea-ts mnjli (sufl huryeati/huryeate (hur-ye-ti) ncljinari ctr disprtsri, dis- tu mnj) c easti arcoari; nj-ahuleam mnjli (nj-suflam tu prtsri ahoryea, disprtsri {ro: separatism, separaie} {fr: mnj) tra s-mi ngldzscu; s-ts fure arcoari tu mnj, ahuleatssparation; grossiret} {en: separation; rudeness} gorea li; ahulish, nu mutrish ghini; ahulea (da cu mna) s-vead c-i (gh-rea) adv (alsat, bgat) di-un parti, afoar, ahoryea saclu; ahulii aoa, nclo shi aflai un ctsut; tsi tut pusputeashti {ro: exceptnd, separat, afar de} {fr: part, hors, sparsh-ahuleashti?; cum n gur s-ahulescu (s-pusputescu); sment} {en: separately, out of, outside} ex: gorea (afoar) di videa, s-ahulea (s-pusputea); ahulea gljina, ari ou?; ahulea-l tini (expr: agudea-l) cu vearga; lj-avea ahulit (expr: lj-avea ahristu (-hris-tu) adg vedz tu hristii furat) un stearp; ahulim (suflm pri) nuca agiucat trei ori ahtari/ahtare (ah-t-ri) adg ahtari/ahtare (ah-t-ri), ahtri (ahsh-apoea u mcm ca s-nu fatsim mam; capra ahuleashti tr), ahtri (ah-tr) un soi cu; aest soi di; atari, aftari, tari, perlu (sufl tu per tra s-fac sonlu hu) ahulit (a-hu-lt) tadi, dina, filean {ro: atare, cutare, astfel de} {fr: tel, pareil} adg ahulit (a-hu-l-t), ahulits (a-hu-lts), ahuliti/ahulite (a{en: such} ex: pn tora nu vidzui ahtari (aest soi di) hu-l-ti) tsi easti pusputit; huhulit, suflat, psptit, pusputipsit mushuteats; ahtari mam, ahtari hilj; ahtari cap, ahtari minti; {ro: suflat; pipit, atins} {fr: souffl, tt, touch, ttonn, ahtari cal, ahtari eap; ahtari masti, ahtari portu, ahtari plasi; palp} {en: blown, felt with fingers, touched} ahuliri/ash-tini ahtari sh-io ahtari; f sh-dulmici tr-ahtari (tr-aest soi hulire (a-hu-l-ri) sf ahuliri (a-hu-lr) atsea tsi fatsi cariva di) vrut; ahtari picurar, ahtri cnj; ahtri (aest soi di lucri) cari ahuleashti; dari cu mna; suflari, huhuliri, pusputiri, nu shtiu mini; gura-a ahtror oaminj; s-afl tu-amrtii ahtrlji psptiri, pusputipsiri {ro: aciunea de a sufla, de a pipi, de a aftari/aftare (af-t-ri) adg aftari/aftare (af-t-ri), aftri (afatinge; suflare; pipire, atingere} {fr: action de souffler, de

38

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

tter, de toucher, de ttonner, de palper} {en: action of don blowing, of feeling with fingers, of touching} ex: s-imn cu aidhoni/aidhone (a-dh-ni) sf aidhonj (a-dhnj) un cu aiahuliri (peanarga pusputipsindalui); lu-aflu cu-ahuliri (cu doni pusputiri) ahulit (a-hu-l-t) sf fr pl lucrul tsi-l fatsi un aidi/aide (-di) inter ai, aidi!, aide!, hai, haidi, haide!, s cndu ahuleashti; ahuliri, suflari, huhuliri, pusputiri, psptiri, nchisim, s-fudzim, etc. {ro: haide!} {fr: allons!} {en: lets go!} pusputipsiri {ro: suflat; pipit, atingere} {fr: ttonnement} ex: aide, gione, s-n fudzim; aide, aide! (ai, ai, algats dipriu{en: feel, touch} ex: pi ahuliti (cu pusputirli) agiumshu acas n!) ai3 (a) inter (un cu aidi) ex: ai, si s-duc huhulescu (hu-hu-ls-cu) vb IV huhulii (hu-hu-l), huhuleam aidon (a-d-n) sf aidoni/aidone (a-d-ni) pulj njic di (hu-hu-lem), huhulit (hu-hu-l-t), huhuliri/huhulire (hupduri (lungu di vr 15 cm.) sh-cu peanili murni-aroshi tsi hu-l-ri) (un cu ahulescu) huhulit (hu-hu-lt) adg cnt multu mushat noaptea (sh-tr-atsea easti, multi ori, criscut huhulit (hu-hu-l-t), huhulits (hu-hu-lts), huhuliti/huhulite shi tsnut n cas); aidoni, bilbilj, nibilbilj, birbilj, birbir, bir(hu-hu-l-ti) (un cu ahulit) huhuliri/huhulire (hu-hu-l-ri) biljoc, filomel, sirvilj, vigljitoari {ro: privighetoare} {fr: rossf huhuliri (hu-hu-lr) (un cu ahuliri) signol} {en: nightingale} ex: cndu acts s-greasc, ca aidoni ahuliri/ahulire (a-hu-l-ri) sf vedz tu ahulescu lji si dutsea limba aidoni/aidone (a-d-ni) sf aidonj (aahulit (a-hu-lt) adg vedz tu ahulescu dnj) (un cu aidon) ahulit (a-hu-l-t) sf vedz tu ahulescu aidoni/aidone (a-d-ni) sf vedz tu aidon ahuljisescu (a-hu-lji-ss-cu) vb IV vedz tu hulii aimlii/aimlie (a-m-l-i) sf vedz tu haimal ahuljisiri/ahuljisire (a-hu-lji-s-ri) sf vedz tu hulii aipi/aipe (a--pi) sf fr pl andirisea tsi u-aducheashti tu sineaahuljisit (a-hu-lji-st) adg vedz tu hulii a lui atsel cari ari fapt un alatusi; atsea tsi u-aducheashti ahunda (a-hun-d) adv vedz tu ahndos1 omlu fats di-atsel a curi lj-ari fapt un lucru nibun; arshini, ahundos (a-hun-ds) adg vedz tu ahndos1 arushini, eazchi {ro: ruine} {fr: honte} {en: shame} ahundusescu (a-hun-du-ss-cu) (mi) vb IV vedz tu ahndos1 air (-ir) sm fr pl vedz tu aer ahundusiri/ahundusire (a-hun-du-s-ri) sf vedz tu ahndos1 airari/airare (a-i-r-ri) sf vedz tu ar ahundusit (a-hun-du-st) adg vedz tu ahndos1 airat (a-i-rt) adg vedz tu ar ahurhescu (a-hur-hs-cu) vb IV vedz tu arhii airati/airate (a-i-r-ti) sf airts (a-i-rts) amintaticlu tsi ts-luahurhiri/ahurhire (a-hur-h-ri) sf vedz tu arhii adutsi avearea tsi u ai (toclu di la pradz dats mprumut, ahurhit (a-hur-ht) adg vedz tu arhii nichea loat di la un cas dat cu-ayoyi, etc.); irat, irati {ro: ahurhit (a-hur-h-t) sf vedz tu arhii rent, venit} {fr: revenu, rapport, rente} {en: revenue, income, ahuri/ahure (a-h-ri) sf ahuri (a-hr) binai i ud tu cari shannuity} ex: nu-am mari airati irat (i-r-t) sf irati/irate (iafl apanghiul, suntu hrniti shi bneadz prvdzli; dam, r-ti) (un cu airati) ex: sh-cu tut irata-a mea irati/irate (ipatos, pleants, plents, staul {ro: grajd} {fr: curie} {en: r-ti) sf irts (i-rts) (un cu airati) ex: shi lj-als multi irati stable} ex: aclo tu ahuri suntu prvdzli; mash tu un ahuri un a bisearicljei cal mca ordzu; trapsi tu-ahuri s-aleag un cal airedz (a-i-rdz) vb I vedz tu ar ahuz (a-hz) sn pl(?) (Tachi Papahagi nu cunoashti noima-aairisescu (a-i-ri-ss-cu) (mi) vb IV vedz tu aer zborlui; pistipseashti c ahuzlu easti sulina prit cari cur apa airisiri/airisire (a-i-ri-s-ri) sf vedz tu aer adunat di streah) {ro: burlan?} {fr: tuyau?} {en: pipe?} ex: airisit (a-i-ri-st) adg vedz tu aer shideam pri ahuzlu di tru streah airnari/airnare (a-ir-n-ri) sf vedz tu earn ai* (a) un dirivat di-a verbului am (indicativlu prizentu, airnat (a-ir-nt) adg vedz tu earn pirs 2, singular) {ro: (tu) ai} {fr: (tu) as} {en: (you) have} airnedz (a-ir-ndz) vb I vedz tu earn ai1 (a) forma shcurt a zborlui vai cu cari s-fatsi trnintili aistu (a-s-tu) pr vedz tu aestu (vinjitorlu) a verbului {ro: forma scurt de la particula vai aito sm (a-t) sm aitadz (a-tdz) pulj mari tsi bneadz cu cu care se face viitorul} {fr: forme courte de la particule carni di prvdz (pulj) njits; atsir, ornji, vultur, ut, hutc, vai qui sert former le futur des verbes} {en: short form of hut, stavrait, schiponj, xifter, ljipurar; (fig: aito = un tsi easti the particle vai used to make the future of verbs} ex: tu loca un ornji, tsi easti gioni, lemargu, sharcu, etc.) {ro: vultur} curi xeani, ai s-njerdzi cu greu {fr: vautour} {en: eagle, vulture} atsir (-tsi-r) sf atsiri (ai2 (a!) inter zbor tsi lj-ascap a omlui dit gur cndu shtsi-ri) (un cu aito) aspuni durearea, njila, dipirarea tsi u-aducheashti cariva (sh- ajumsu (a-jm-su) adg vedz tu agiungu ctivroar mirachea, lhtara, haraua, nearvdarea, etc.); au, ajumtu (a-jm-tu) adg vedz tu agiungu ah, vai, cavai, mar, lele, a-lele, oi-lele, bobo, oi-bobo, alimunu, ajunari/ajunare (a-ju-n-ri) sf vedz tu agiun1 mrcui! {ro: vai, aoleu oh!, of!, etc.} {fr: eh!, hlas!, mon ajunat (a-ju-nt) adg vedz tu agiun1 Dieu!, malheur!, hlas, etc.} {en: alas!, oh!, no!, oh dear!, ajundzeari/ajundzeare (a-jun-dze-ri) sf vedz tu agiungu poor me!, etc.} ex: ai! (vai), ai! (vai), corba-nj di eu! au2 () ajundziri/ajundzire (a-jn-dzi-ri) sf vedz tu agiungu inter (un cu ai2) ex: au! featsi tsal Dina ah (h!) inter ajunedz (a-ju-ndz) vb I vedz tu agiun1 (un cu ai2) ex: bnedz cu ah sh-cu vai ajungu (a-jn-gu) vb III shi II vedz tu agiungu ai3 (a) inter vedz tu aidi al (l), ali (-li) articulu proclitic (tsi nu-ari actsentu) tsi sai4 (a) invar s-hib, ic, i (c), em, shi, c easti bag nintea-a substantivlui (a unei num) ta s-fac genetivlu {ro: fie fie} {fr: soit; ou} {en: either either} ex: ai c-i ic dativlu singular ca bunoar tu: dau al Dumnidz, dau ali (ic-i) ficior, ai c-i (ic-i) feat; ai (c easti) feamin, ai (c feat, calu al Mitrusha, dzsh al Mitrusha, perlu-ali Marii, ded easti) mascur ali Marii {ro: articol proclitic ce se pune naintea substantiaia (a-) adv (scriari neaprucheat tu-aestu dictsiunar: vedz vului posesor; se folosete i pentru dativul singular} {fr: artiaea cle proclitique mis devant le substantif possessif} {en: article aic (-c) sf fr pl partea groas (sh-cama gras) tsi s-adu- proclitic put in front of a possessive name} ex: ficiorlu al pap n pisupr dup tsi laptili shadi nihertu tri niheam chiro (az, (a paplui); grailu al ljirtat (a ljirtatlui) printi; tut al Dumnidz easti scoas ahoryea cu-un machin adrat maxus tr-aestu lu- Dumnidzlui) s-featsi; sh-ns turcu ma sh-eu un suflit hur(a cru); tear {ro: smntn} {fr: crme} {en: sour cream} ex: sescu al Dumnidz (a Dumnidzlui); ghini-lj ftsesh al arbines mcm la picurarlu-a nostru aic mult alc (l-c) sf fr pl (a arbineslui); cnjlji lji s-arucar cval al gheg; al Hristo (a partea groas (sh-ma gras) tsi s-adun pisupra-a laptilui Hristolui) tsi mari lucru eara?; al hiljlu (a hiljlui) di amir lj dup tsi easti hertu; alic {ro: smntn de lapte fiert} {fr: vinji; al aush (a aushlui) lj pru; ali vrut (a vrutljei) lj si crme de lait bouilli} {en: cream from boiled milk} alic (featsi njil li-c) sf fr pl (un cu alc) ala (-la) cong. ghini ma, ashi c, s-cljam c, ma, ama, am, aidhon (a-dh-n) sf aidhoni/aidhone (a-dh-ni) un cu ai- mea, amea, ami, mi, mu, dea, dem, vechi, veci, eleachim {ro:

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

39

dar} {fr: mais} {en: but} locuri, s-alag multi cljuri {ro: alergtor, umbltor, cuttor} alabaci (a-la-bc) sm, sf, adg alabaci/alabace (a-la-b-ci), {fr: coureur, voyageur, chercheur} {en: runner, wanderer} alabaci (a-la-bc), alabaci/alabace (a-la-b-ci) cilimeanlu tu algtur (a-l-g-t-r) sf algturi (a-l-g-tr) lucrul tsi chirolu tsi creashti shi easti namisa di ficiuric shi ficior mari; s-fatsi cu algarea; algari fr acumtin; alag, fug {ro: talabaci, hilandru, ficiurangu, ficiurac, giunopal, cndturash, alergtur, curs} {fr: course, fuite} {en: race, run} ex: n etc. {ro: copilandru, bieandru, adolescent} {fr: gamin, mcar algturli (algrli) alag (a-l-g) sf, adv fr pl marmouset, adolescent} {en: urchin, youngster, adolescent} fug, algari agonja, dlaga {ro: alergtur, fug, curs} {fr: ex: alabaci (ficiurac, hilandru) cum sh-eara talabaci (ta-lacourse, fuite} {en: run} ex: nj-u ded alaga (fuga); fudzi alaga, bc) sm, sf, adg talabaci/talabace (ta-la-b-ci), talabaci (ta- alaga (agonja) la cni; sh-u ddea alaga-fuga ctr-aclo la-bc), talabaci/talabace (ta-la-b-ci) (un cu alabaci) dlag (d-lg) vb I dlgai (d-l-g), dlgam (d-lalachi (a-lch) invar. vedz tu lachi gm), dlgat (d-l-g-t), dlgari/dlgare (d-l-g-ri) a-la-franga (a-la-frn-ga) invar. ashi cum easti (s-fatsi) tu (un cu alag) dlgat (d-l-gt) adg dlgat (d-l-g-t), Galii, tu Ivropi {ro: de maniera francez, european} {fr: la dlgats (d-l-gts), dlgati/dlgate (d-l-g-ti) (un cu manire franaise, europenne} {en: in the French or Euroalgat) dlgari/dlgare (d-l-g-ri) sf dlgri (d-lpean way} ex: a-la-turca oara easti shasi, ma a-la-franga (tu gr) (un cu algari) dealag (dea-l-g) adv tsi s-fatsi Ivropi) easti doausprdzatsi agonja; tsi s-fatsi algndalui; dealag, agonja, gonja, agunja, alag (a-lg) vb I algai (a-l-g), algam (a-l-gm), algat anghiu, curundu {ro: curnd, repede} {fr: bientt, vite} {en: (a-l-g-t), algari/algare (a-l-g-ri) 1: imnu cama agonja soon, fast} ex: ded dealag (mi dush algndalui) dealaga di imnarea di-arad; adlag, dlag; 2: mi duc dit un loc tu altu; (dea-l-ga) adv (un cu dealag) dlaga (d-l-ga) adv fac multi cljuri; cutriyir; 3: caftu {ro: alerga, umbla; cutre(un cu dealag) ex: yinu cu dlaga iera; cuta} {fr: courir, marcher; parcourir; chercher} {en: alag (a-l-g) sf fr pl vedz tu alag run, go; wander through; seek} ex: cari alag nyii (fudzi-am- alai (a-l) sf ali (a-l) zbor di pez tsi-lj lu dzts a unui tra spatrulea), s-curm; alag (fudzi-agonja) s-lj-aspun a amirlui; ts-ardz di el; zboar cu cari lu-aurli pri cariva; zbor cu cari-l algam (imnam cu dealaga) dup tini; fudzii algndalui (cu badz dinpoi; etc. {ro: huiduial, batjocur} {fr: hue, modealaga); algai (cutriyirai, mi priimnai prit) tut loclu; algai querie} {en: boo, hoot, jeers} ex: lj-featsir alai (lj-aurlar multu (feci multi cljuri) tu Vlhii; tsi alag (caft), afl; dizboar di pez); l-loar cu alai (cu aurlri, cu zboar uruti) un oar ti-alag (ti caftu); atsel tsi alag multu va s-curm a-lai! (-la), a-li! (-l) inter vedz tu lai2 curundu; cari alag dup (caft s-aib) multi, cheari shalai-bei (a-l-be) sm alai-bei (a-l-be) shi alai-beeanj (a-lputsna; cari alag (cutriyir multi locuri), multi shtii; actsa s- be-eanj) ufitser (di scar-analt) dit ascherea nturtseasc; alag (si s-duc pri la, s-urdin) biseritsli algat (a-l-gt) colasa, culasi {ro: colonel} {fr: colonel, officier suprieur} adg algat (a-l-g-t), algats (a-l-g-ts), algati/algate (a{en: colonel, superior officer} l-g-ti) tsi s-ari minat agonja (tsi ari algat); tsi ari ala-Kerim (a-l-Ke-rm) invar. doxa-al Dumnidz {ro: cutriyirat sh-vidzut multi locuri; tsi shtii multi; adlgat, mrire Domnului} {fr: grce Dieu} {en: thanks God} dlgat, cutriyirat, cftat {ro: alergat, umblat; cutreierat; alandala (a-lan-d-la) adv tsi nu-ari arad, (lucri) tsi suntu cutat} {fr: couru; qui a parcouru des pays; cherch} {en: mintiti, tsi suntu ca naljurea, darmadan, ghilishti, alocuta, run, gone; wandered; sought} ex: calu easti algat (curmat di- cioar-boar, ciora-bora {ro: alandala} {fr: ple-mle} {en: algari); algatlu (atsel tsi-ari cutriirat locuri) multi shtii; helter-skelter} ex: alandala, ic alti tr-alti crim c hii algat (dus prit multi locuri); omlu-aestu easti alandu (a-ln-du) pr aland (a-ln-d), alandz (a-ln-dz), multu algat (cari s-ari dus prit multi locuri); oaminj algats alandi/alande (a-ln-di) scriari neaprucheat tu-aestu shi nvitsats algari/algare (a-l-g-ri) sf algri (a-l-gr) dictsiunar; vedz alantu atsea tsi ari fapt cariva tsi ari algat; adlgari, dlgari, alant mni vedz tu mni1, alantu cutriirari, cftari {ro: aciunea de a alerga, de a umbla, de a alantu (a-ln-tu) pr alant (a-ln-t), alants (a-ln-ts), alancutreiera, de a cuta; alergare, umblare; cutreierare; cutati/alante (a-ln-ti) atsel tsi easti ma diprtat (di un tsi easti ma re; curs} {fr: action de courir, de marcher, de parcourir; de aproapea); andoilu, lantu (expr: 1: l-tornu loclu di-alant parti chercher; course, fuite} {en: action of running, of going; of = mutrescu tut loclu, tu tuti prtsli, tra s-caftu tsiva; 2: lja pri wandering; of seeking; race} ex: lj-avea intrat luplu tru mats un, d pri-alantu = cum easti un, easti sh-alantu; doilji, sh-un di-aht algari; diznou s-bg pri algari; cu mari algari sh-alantu, suntu un soi; 3: alant mni = mnea tsi yini dup vinji acas nealgat (nea-l-gt) adg nealgat (nea-l-g- mni; paimni) {ro: cellalt} {fr: lautre} {en: the other} ex: t), nealgats (nea-l-g-ts), nealgati/nealgate (nea-l-g-ti) di alant (di-atsea ma dipartea) parti; lja pri un, da pi alantu tsi nu s-ari minat agonja tra si s-duc iuva; tsi nu-ari algat (andoilu); cum a ayilor alntor; cu tut turnarea di-alant parti prit multi locuri; cari nu shtii multi c nu easti algat; (loc) tsi (expr: cu tut mutrirea bun) tsi-lj featsi a loclui; loclu dinu easti cutriyirat i vidzut di mults oaminj; nicutriirat, nicftat alant parti l-turn (expr: mutri pristi tut) lantu (ln-tu) pr {ro: nealergat, neumblat} {fr: qui na pas couru; qui na pas lant (ln-t), lants (ln-ts), lanti/lante (ln-ti) (un cu parcouru des pays; (lieu) qui na pas t vu ou visit} {en: alantu) who dit not run; who has not wandered; (place) that has not alargu1 (a-lr-gu) adg vedz tu largu1 been visited much} ex: nu-als hoar nealgat (nividzut, tualargu2 (a-lr-gu) adg vedz tu largu2 cari s-nu s-aib dus) nealgari/nealgare (nea-l-g-ri) sf alari/alare (a-l-ri) sf vedz tu lau nealgri (nea-l-gr) atsea tsi s-fatsi cndu cariva nu-alag; alas (a-ls) (mi) vb I alsai (a-l-s), alsam (a-l-sm), alatsea tsi s-fatsi cndu un loc nu easti algat {ro: aciunea de a sat (a-l-s-t), alsari/alsare (a-l-s-ri) dau izini ic slnu alerga; de a nu cutreiera} {fr: action de ne pas courir, de ghescu un lucru i hiints s-fac tsi va; trag mna di la un lucru; ne pas parcourir des places} {en: action of not running, of not dau cali; las, slghescu, aprtsescu; (expr: 1: lj-alas zbor = lj wandering} adlag (a-d-lg) vb I adlgai (a-d-l-g), dzc, lj dimndu; 2: lj-alas sntati = fug, mi dispartu di el/ea; adlgam (a-d-l-gm), adlgat (a-d-l-g-t), adlga- 3: mi-alas pri tini = ts fac bes, mi ndoapir pi tini c va-nj luri/adlgare (a-d-l-g-ri) (un cu alag) ex: mini v ded adari un lucru; 4: alas preasinj = nchisescu s- mc mash mcicioari tra s-adlgats (s-algats) adlgat (a-d-l-gt) cri di preasinj; 5: u-alas greau (cu njic, cu sartsin) = u fac sadg adlgat (a-d-l-g-t), adlgats (a-d-l-gts), adl- acats njic; u fac s-cad (s-armn) greau, cu njic; 6: nj-alas gati/adlgate (a-d-l-g-ti) (un cu algat) adlgamuljarea (nveasta, nicuchira, brbatlu) = mi dispartu di muljari ri/adlgare (a-d-l-g-ri) sf adlgri (a-d-l-gr) (un (brbat); 7: nj-alas lucrulu = nu-nj mutrescu lucrul cum lipcu algari) algtor (a-l-g-tr) adg algtoari/algtoare seashti (tra si s-duc-ambar); 8: mi-alas tu laspi = mi-apr(a-l-g-to-ri), algtori (a-l-g-tr), algtoari/algtoare tseashti; mi-alas s-mi dizmeastic singur dit mintitura tu cari (a-l-g-to-ri) cari alag; cari lu-ariseashti s-cutriir multi mi aflu) {ro: lsa, renuna} {fr: laisser, renoncer} {en: let, re-

40

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

nounce} ex: alas-l sh-nu-l crtea; alas-l s-yin s-nj-agiut; nialat2 (a-lt) adg vedz tu lau lo, ni als; mi-alsai (trapshu mna) di beari; furlji lu-alsar alath (a-lth) sn alathuri (a-l-thur) un cu alat1 (l-slghir) sclavlu; ma nu lu-alas (nu-l slgheashti, nu-lj da alathus (a-l-thus) sn alathusuri (a-l-thu-sur) un cu alatus cali) s-fug; lu-alsai sh-nu voi s-lu ved; lai Suliman, alas-ti alatru (a-l-tru) vb I altrai (a-l-tr), altram (a-l-trm), (tradzi mna); ns als sntati (expr: s-disprts, fudzi, nchi- altrat (a-l-tr-t), altrari/altrare (a-l-tr-ri) (cnili) si calea; cndu s-disparti, easti adetea ca omlu s sh-alas s- scoati un boatsi; scot dit gur un boatsi ca-atsea scoas di-un ntati a muljari-sai); nj-alsai lucrul tr tini (mi-aprtsii lucru; cni; latru; (fig: alatru = (i) ctigursescu, aurlu, ncaci; (ii) bag ic expr: nu para am vrundida-a lucrului tra s-njarg-ambar) schinj, bag zizanj, fac muzavirlchi; (iii) zburscu di-aru, alsat (a-l-st) adg alsat (a-l-s-t), alsats (a-l-sts), dzc minciunj di cariva; cacu-zburscu) {ro: ltra} {fr: alsati/alsate (a-l-s-ti) 1: tsi-lj si deadi izini s-fac tsiva; aboyer} {en: bark} ex: avdzr c-altra (scutea un boatsi) un lucru ti cari omlu ari trapt mna; 2: tsi nu para s-fatsi mucaeti cni; cnjlji alatr ca la lun; cnili bg s-alatr cndu-l vidzu s-fac tsiva dip; (om) tsi alas lucrili s-li fac ma nclo (i vr- la poart; cnili cari-alatr, nu mshc; tsi-au di-alatr cnjlji n oar); lsat, slghit, aprtsit {ro: lsat, renunat, nehotrt, dzean?; tsi-ai di-alatri noaptea tut?; cnd ti-alavd un lumi, neglijent} {fr: laiss, abandonn, renonc; ngligent} {en: let, tsi-ai c ti alatr-un cni? altrat1 (a-l-trt) adg altrat (arenounced; negligent, careless} ex: bshat shi alsat (nil-tr-t), altrats (a-l-trts), altrati/altrate (a-l-tr-ti) tsi loat; s-dztsi tr un nveast tsi u-alas grambolu ninti di easti altrat di un cni; tsi ari altrat; ltrat {ro: ltrat} {fr: ncurunari, di loari); easti un om alsat (tsi nu para s-fatsi mu- aboy} {en: barked} altrari/altrare (a-l-tr-ri) sf altrri caeti s-adar tsiva sh-cari, dzu dup dzu, alas ftsearea tr (a-l-trr) atsea tsi s-fatsi cndu un (cni) alatr; ltrari {ro: altoar) alsari/alsare (a-l-s-ri) sf alsri (a-l-sr) aciunea de a ltra, ltrare} {fr: action daboyer} {en: action atsea tsi s-fatsi cndu s-alas cariva; trdzeari mna; lsari, sl- barking} ex: ddea ns tu shtiri cu altrarea; dup altrari of ghiri, aprtsiri {ro: aciunea de a lsa, de a renuna; lsare; ducheai c suntu tsiva oaminj xenj; altrri di cnj altrat2 nehotrre, indiferen} {fr: action de laisser, de renoncer; (a-l-trt) sn altraturi (a-l-tr-tur) boatsea tsi u scoati indifference} {en: action of letting, of renouncing; indiffecnili cndu alatr; altrari, altrtur, ltrtur, ltrat {ro: rence} ex: seara di alsari preasinj; lu-als aestu cu alsari ltrat} {fr: aboi, aboiement} {en: bark, barking} ex: avdzi mari (fr s-l meal dip) paralas (p-ra-ls) (mi) vb I altratlu a cnjlor; nu-avdu nitsiun altrat di cni; nu-ari bun paralsai (p-ra-l-s), paralsam (p-ra-l-sm), paralsat altrat aestu cni altrtor (a-l-tr-tr) adg (p-ra-l-s-t), paralsari/paralsare (p-ra-l-s-ri) nu-l fac altrtoari/altrtoare (a-l-tr-to-ri), altrtori (a-l-tr-tr), un lucru (tora cndu-i oara) tra s-lu fac ma nclo; alas un lucru altrtoari/altrtoare (a-l-tr-to-ri) (cnili) tsi lu-ariseashti (tsi lipseashti s-lu fac) di-un dzu pi-alant; (mi-)alas {ro: s-alatr; (cnili) tsi alatr; ltrtor {ro: ltrtor} {fr: qui aboie, neglija} {fr: trop laisser; ngliger} {en: neglect; take no care aboyeur} {en: (dog) who barks} altrtur (a-l-tr-t-r) sf of} paralsat (p-ra-l-st) adg paralsat (p-ra-l-s-t), altrturi (a-l-tr-tr) (un cu altrat2) latru (l-tru) vb I paralsats (p-ra-l-sts), paralsati/paralsate (p-ra-l-s-ti) ltrai (l-tr), ltram (l-trm), ltrat (l-tr-t), tsi easti alsat multu; (un) cari, di leani, alas ftsearea-a ltrari/ltrare (l-tr-ri) (un cu alatru) ex: ctsaua latr sinlucrilor di-un dzu pi-alant; tsi nu para s-fatsi mucaeti sgur, pi lun; cnjlji ltrar tut noaptea; mi ltrar (fig: mi adar un lucru sh-lu-amn tut chirolu; (om) tsi alas lucrili s- ctigursir) tuts cunuscutslji shi nicunuscutslji; di-aoa nculea li fac ma nclo sh-nu li fatsi vroar; (lucru) tsi easti alsat di va ti-alas s-latri (s-badz zizanj) ct s-vrei; latr (fig: aurl, pi-un dzu tu-alant; alsat {ro: neglijat; care neglijeaz, ctigursea) tini, c mini di la a mea nu es ltrat1 (l-trt) neglijent} {fr: nglig; ngligent} {en: neglected, not taken adg ltrat (l-tr-t), ltrats (l-trts), ltrati/ltrate (l-tr-ti) care of; negligent, careless} paralsari/paralsare (p-ra(un cu ltrat1) ltrari/ltrare (l-tr-ri) sf ltrri (l-trr) l-s-ri) sf paralsri (p-ra-l-sr) atsea tsi s-fatsi cndu (un cu altrari) ltrat2 (l-trt) sn ltraturi (l-tr-tur) cariva paralas lucrili tsi ari tr-adrari {ro: aciunea de a (un cu altrat2) ex: avdz ltratlu a cnjlor?; ltratlu-a cnjlor neglija; neglijen} {fr: action de trop laisser; de ngliger} nu mi-ariseashti, easti om xen ltrtor (l-tr-tr) adg ltr{en: action of neglecting; of taking no care of} alstur (a- toari/ltrtoare (l-tr-to-ri), ltrtori (l-tr-tr), ltrtoari/ll-s-t-r) sf alsturi (a-l-s-tr) atsea tsi armni alsat; trtoare (l-tr-to-ri) (un cu altrtor) ltrtur (l-trun om cari easti alsat {ro: lstur (de om)} {fr: homme t-r) sf ltrturi (l-tr-tr) (un cu altrat2) ex: cari bag tu ngligent} {en: careless man} ex: easti n alstur (om cornu ltrturli (fig: ctigursirli, muzavirlchili) a lor alsat) alstonj (a-l-s-tnj) sm, sf, adg alstoanji/al- alats1 (a-lts) sn alats (a-l-ts) vedz tu lats stoanje (a-l-s-to-nji), alstonj (a-l-s-tnj), alstoa- alats2 (a-lts) sn alats (a-l-ts) loclu iu s-adun doau oasi nji/alstoanje (a-l-s-to-nji) tsi easti alstor {ro: neglidit truplu-a omlui; ligtura tsi s-fatsi namisa di doau oasi a jent} {fr: ngligent} {en: negligent, careless} las1 (ls) (mi) truplui; prinod, ncljitur, clidusi; (expr: nu mi tsn alatsli = vb I lsai (l-s), lsam (l-sm), lsat (l-s-t), lsari/l- nu-am putearea) {ro: ncheietur, articulaie} {fr: articulation, sare (l-s-ri) (un cu alas) ex: las (alas), sor, puljlji, las s- jointure} {en: articulation, joint} ex: mi dor alatsli (noadili, bat; las-l, nu-l crtea; fudzi shi sh-las nveasta lsat (l- clidusili) di cicioari st) adg lsat (l-s-t), lsats (l-sts), lsati/lsate (l-s-ti) a-la-turca (a-la-tr-ca) invar. ashi cum easti (s-fatsi) tu Tur (un cu alsat) lsari1/lsare (l-s-ri) sf lsri (l-sr) chii {ro: de maniera turceasc} {fr: la manire turque} {en: (un cu alsari) lstur (l-s-t-r) sf lsturi (l-s-tr) done as in Turkey} ex: a-la-turca (tu Turchii, ca la turts) oara (un cu alstur) lsari2/lsare (l-s-ri) sf lsri (l-sr) easti shasi, ma a-la-franga easti doausprdzatsi alsari di sndzi; loari cu-agoyi {ro: lsare de snge; nchialaturea (a-l-tu-rea) adv tsi s-afl aproapea (nandreapta i riere} {fr: saigne; loyer} {en: bleeding, blood letting; rent} nastnga) di cariva i di tsiva; alaturi, alturi, prining, pining, las (l-s) sf fr pl lucru tsi easti alsat tu dyeat (mirazi) ling, ning, pring, ninga, nintr, ntr, ndr, bara-bara {ro: tra s-hib dat a curiva dup moarti {ro: legat bnesc a alturi} {fr: cot de} {en: beside} ex: alaturea di (ning) evlavioilor} {fr: chose laisse par testament} {en: something mini alaturi (a-l-tur) adv (un cu alaturea) ex: alaturi di left in the will} lasi (l-si) invar las!, alas!, ai!, aidi!, pom alturi (a-l-tur) adv (un cu alaturea) haidi!, etc. {ro: las!, fie!, haide!} {fr: que, sois, laisse faire, alaturi (a-l-tur) adv vedz tu alaturea allons!, etc.} {en: let, let it be!, lets go!, etc.} ex: lasi (aidi) s- alaturi* (a-l-tur) pluralu di la substantivlu alat (a-lth); n turnm; lasi (alas), nu-i tsiva; lasi (alas sh-hib) sh-cama vedz alat1 ndoi paradz las2 (ls) invar (un cu lasi) ex: mea, deapoea, alatus (a-l-thus) sn alatusuri (a-l-thu-sur) zbor (fapt, tsi s-va las s-hib la3 (l) invar (un cu lasi) ex: la (alas) si scriari, etc.) tsi easti un abatiri (diprtari) di la forma tu cari sh-lu plng asi (-si) invar form shcurt di la zborlu lasi; easti lugursit ca ndreptu (di cum lipseashti s-hib); alat, latus, vedz lasi) ex: n-l furar iedlu! asi (alas, nu-i tsiva!) ftexim, htai, cbati, stepsu, sfalm, eanglshi {ro: greeal, alat1 (a-lth) sn vedz tu alatus eroare; vin} {fr: faute, erreur} {en: mistake, error, fault} ex:

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

41

alatus s-nu ftseam alat1 (a-lth) sn alaturi (a-l-thur) ciuni/alvdciune (a-lv-d-c-ni) sf alvdciunj (a-lv-d(un cu alatus) latus (l-thus) sn latusuri (l-thu-sur) cnj) (un cu alavd) alvdtur (a-lv-d-t-r) sf (un cu alatus) altipsescu (a-l-thip-ss-cu) vb IV altipsii alvdturi (a-lv-d-tr) (un cu alavd) alvdos (alv(a-l-thip-s), altipseam (a-l-thip-sem), altipsit (a-lds) sm, sf, adg alvdoas (a-lv-do-s), alvdosh (a-lvthip-s-t), altipsiri/altipsire (a-l-thip-s-ri) fac alathus; dsh), alvdoasi/alvdoase (a-lv-do-si) tsi s-alavd; tsi luescu (am) cbati; ltipsescu, ltsescu, ftixescu, ftisescu, stip- arseashti si s-alavd multu; alvdtor, fudul, flos, pirifan, sescu {ro: grei} {fr: faire une faute} {en: make error, fail} ndrlu, tartares, tartabes {ro: ludros} {fr: louangeur, fanfaaltipsit (a-l-thip-st) adg altipsit (a-l-thip-s-t), altipsits ron, vantard} {en: bragging, boasting} ex: nune shcrete, shi (a-l-thip-sts), altipsiti/altipsite (a-l-thip-s-ti) tsi fatsi alvdos (pirifan)!; bre alvdoase (tsi ti-arseashti s-ti-alavdz)! (ari) alathus; tsi easti di vin; tsi ari cbati; ftixit, ftisit, stipsit alvdtor (a-lv-d-tr) sm, sf, adg alvdtoari/alvdtoare {ro: greit, vinovat} {fr: qui a fait une faute, fautif, coupable} (a-lv-d-to-ri), alvdtori (a-lv-d-tr), alvdtoari/alv{en: who made an error, guilty} altipsiri/altipsire (a-ldtoare (a-lv-d-to-ri) (un cu alvdos) thip-s-ri) sf altipsiri (a-l-thip-sr) atsea tsi s-fatsi cndu alavd* (a-lv-d) dirivat (indicativlu prizentu, pirsoana 3) di cariva ftiseashti (easti di vin, ari cbati); ltipsiri, ltsiri, la verbul alavdu; vedz alavdu ftixiri, ftisiri, stipsiri {ro: aciunea de a grei, greire, alavdu (a-lv-du) (mi) vb I vedz tu alavd nvinovire} {fr: action de commettre une faute} {en: action alaz (a-lz) sn alazi/alaze (a-l-zi) shi alazuri (a-l-zur) arm of making an error, of failing} ltipsescu (l-thip-ss-cu) vb shcurt shi sumigoas di mn (tsi sh-u-adutsi cu un ctsut tsi IV ltipsii (l-thip-s), ltipseam (l-thip-sem), ltipsit (l- easti adrat ashi ca si s-hig lishor tu truplu-a omlui); laz, thip-s-t), ltipsiri/ltipsire (l-thip-s-ri) (un cu altipacam, cam, shish {ro: pumnal, stilet} {fr: poignard} {en: sescu) ltipsit (l-thip-st) adg ltipsit (l-thip-s-t), ltip- dagger} ex: lj-aruc alazlu (acama) arosh dit mnj laz (lz) sits (l-thip-sts), ltipsiti/ltipsite (l-thip-s-ti) (un cu al- sn lazi/laze (l-zi) shi lazuri (l-zur) (un cu alaz) ex: hidzi tipsit) ltipsiri/ltipsire (l-thip-s-ri) sf ltipsiri (l-thip-sr) un laz tu shileahi (un cu altipsiri) ltsescu (l-th-ss-cu) vb IV ltsii alceari/alceare (a-l-c-ri) sf vedz tu alcescu (l-th-s), ltseam (l-th-sem), ltsit (l-th-s-t), alcescu (a-l-cs-cu) (mi) vb IV shi II alcii (a-l-c), alltsiri/ltsire (l-th-s-ri) (un cu altipsescu) ltsit (l- ceam (a-l-cm), alcit (a-l-c-t), alciri/alcire (a-l-c-ri) th-st) adg ltsit (l-th-s-t), ltsits (l-th-sts), ltsi- shi alceari/alceare (a-l-c-ri) mintescu (apili) tra s-li ti/ltsite (l-th-s-ti) (un cu altipsit) ltsiri/ltsire cutrubur shi s-nu si s-vead limpidi; (tserlu) s-acoapir cu (l-th-s-ri) sf ltsiri (l-th-sr) (un cu altipsiri) niori; mintescu, cutrubur, cuturbur, cutulbur, tulbur, turbur, alau (a-l) (mi) vb I vedz tu lau trub; (expr: nji s-alceashti mintea = nji si tulbur, nji s-minalavar1 (a-la-vr) adv tsi easti dealihea; alihea, alithea, deali- teashti mintea sh-nu shtiu tsi s-pistipsescu) {ro: tulbura} {fr: hea, dealihealui, drhea, tuonti {ro: n adevr} {fr: vraiment} troubler} {en: trouble} ex: arulu tut s-alcea (cutrubura); di iu {en: truly} ex: alavar (tsi easti dealihea) nji spusi; alavar ti alcish? (murdrish?); arulu, mari, dipus, c ts s-alcea (dealihea) mi agiut la nivolji mintea (expr: turbura); l alcish (expr: mintish) inima; mintea alavar2 (a-la-vr) sn pl(?) giurat {ro: jurmnt} {fr: serment} sta si s-alceasc (expr: cutrubur) alcit (a-l-ct) adg al{en: oath} ex: va-ts bag alavar (agiurat) cit (a-l-c-t), alcits (a-l-cts), alciti/alcite (a-l-c-ti) alavd (a-lv-d) sf alvdri (a-lv-dr) zboar di tinjii spusi tsi easti mintit, tulburi; tsi nu easti limpidi; cutruburat, cuturtr cariva (tr hrli tsi li ari, ic tr lucrili tsi-ari fapt); lavd, burat, cutulburat, mintit, tulbur, turbur, turburi, tulburat, turbualvdari, alvdtur, alvdciuni, epin {ro: laud} {fr: rat, trubat {ro: tulburat, tulbure} {fr: troubl; souill; couvert louange} {en: praise} lavd (lv-d) sf lvdri (lv-dr) de nuages} {en: troubled; cloudy} ex: eara apa alcit (min(un cu alavd) ex: cnt lavda alavdu (a-lv-du) (mi) vb I tit) canda sh-l draclu cmeasha nuntru; tsi lj-u apa totna alvdai (a-lv-d), alvdam (a-lv-dm), alvdat (a-lv-d- alcit (turburat, nilimpid)?; yinurli suntu alciti (tulburi); t), alvdari/alvdare (a-lv-d-ri) spun cu zboar cum tinji- alcit (expr: mintit, ca glar) di minti; tserlu alcit (tulbur, cu nisescu pri cariva (tr hrli tsi ari ic lucrili tsi-ari fapt); dzc tr ori) alciri/alcire (a-l-c-ri) sf alciri (a-l-cr) atsea tsi mini mash zboar buni; lavdu, mrescu, pinjisescu, flescu, s-fatsi cndu apa (tserlu) s-alceashti; mintiri, cutruburari, cufudulescu, fndxescu; (mi) cmrusescu; (expr: alavd-mi turburari, cutulburari, tulburari, turburari, trubari {ro: aciunea gur, c ti bat = s-dztsi tr-atsel tsi s-alavd singur; tsi tide a tulbura, tulburare} {fr: action de troubler} {en: action of alavdz singur?) {ro: luda} {fr: louer, (se) vanter} {en: troubling} alceari/alceare (a-l-c-ri) sf alceri (a-lpraise, boast, brag} ex: tuts alavd ficiorlu-ambar; sh-alts am cr) (un cu alciri) lcescu (l-cs-cu) (mi) vb IV shi II avdzt tra s-lu-alavd; cndu ti-alavd n lumi, tsi-ai c tilcii (l-c), lceam (l-cm), lcit (l-c-t), lciri/lcire alatr un cni?; alavd fsuljili sh-mc carni; s-alvda c tsasi (l-c-ri) shi lceari/lceare (l-c-ri) (un cu alcescu) ex: pndza, cndu pndza s-tssea cu mnj di-asimi; lji s-alvd apili s-avea lcit (turburat) lcit (l-ct) adg lcit (l-c(lu fuvirsi) c va-l vatm alvdat (a-lv-dt) adg alvdat t), lcits (l-cts), lciti/lcite (l-c-ti) (un cu alcit) ex: (a-lv-d-t), alvdats (a-lv-dts), alvdati/alvdate (a-lvmarea eara lcit (tulburat, mintit) lciri/lcire (l-c-ri) sf d-ti) tsi easti tinjisit cu zboar (tr hrli tsi ari ic lucrili tsi- lciri (l-cr) (un cu alciri) lceari/lceare (l-c-ri) sf ari fapt); lvdat, mrit, pinjisit, flit, fudulit, fndxit {ro: lceri (l-cr) (un cu alciri) alcimi/alcime (a-l-cludat} {fr: lou, renomm, vantard} {en: praised, boaster, mi) sf alcinj (a-l-cnj) balt cu ap stttoari (di ploai i dit bragger} ex: la merlu alvdat s-nu ti duts cu saclu; s-dusi virsri di-aru) tsi easti mplin di lschi; mucirl, mucear, Gramustea-alvdat (mrit) alvdari/alvdare (a-lv-d-ri) muceal, mucior, azmac, varco, valtu, vultuc {ro: mocirl} sf alvdri (a-lv-dr) atsea tsi s-fatsi cndu cariva easti {fr: flaque deau, mare, bourbier} {en: muddy puddle of waalvdat, ic s-alavd el singur; lvdari, mriri, pinjisiri, fliri, ter, mud-pit} ex: deadi ploai shi s-featsi alcimi (mucear) fuduliri, fndxiri {ro: aciunea de a (se) luda, ludare} {fr: mari; cdzui tu alcimi alcitur (a-l-ci-t-r) sf alcituri action de louer, de (se) vanter; vantardise} {en: action of (a-l-ci-tr) 1: harea tsi-l fatsi un lucru tra s-hib alcit; 2: praising, of boasting, of bragging} ex: di-alvdari, pots s-timuljitur (ap, lac, balt, etc.) tsi easti alcit; (fig: alcitur = alavdz; alvdarea-a omlui aru nu u voi; alvdarea-a dush- mcari anust, nifapt ghini, fr nustimad) {ro: tulbureal} manlui lu nfricushe; alvdrli mash fur di ns lavdu (lv{fr: mare, bourbier, patrouillis} {en: muddy puddle of water} du) (mi) vb I lvdai (lv-d), lvdam (lv-dm), lvdat dizlcescu (diz-l-cs-cu) (mi) vb IV dizlcii (diz-l-c), (lv-d-t), lvdari/lvdare (lv-d-ri) (un cu alavdu) dizlceam (diz-l-cm), dizlcit (diz-l-c-t), dizlciri/dizlvdat (lv-dt) adg lvdat (lv-d-t), lvdats (lv-dts), lcire (diz-l-c-ri) limpidzscu un ap (shpirtu, fntn, lvdati/lvdate (lv-d-ti) (un cu alvdat) ex: sh-eara trei etc.) alcit; tserlu si nsirineadz; grescu (un zbor) tra si smasturi lvdats lvdari/lvdare (lv-d-ri) sf lvdri (lvavd ghini shi s-hib lishor si-lj si aducheasc noima; limpidr) (un cu alvdari) ex: nu ncap lvdri alvddzscu, lgrsescu, cur {ro: limpezi, clarifica} {fr: clarifier,

42

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

claircir} {en: clear, clarify} ex: dizlcii (limpidzi) archia alchit2 (a-l-cht) sm fr pl un soi di oftic di oi {ro: tudizlcit (diz-l-ct) adg dizlcit (diz-l-c-t), dizlcits (dizberculoz de oi} {fr: sorte de tuberculose chez les moutons} l-cts), dizlciti/dizlcite (diz-l-c-ti) tsi easti faptu s-hib {en: kind of sheep tuberculosis} ex: estan deadi alchitlu tu oi limpid (curat, lgros, nsirinat, etc.); limpidzt, lgrsit, curat alchitur (a-l-chi-t-r) sf vedz tu alchescu {ro: limpezit, clarifica} {fr: clarifi, clairci} {en: cleared, alchiushur1 (a-r-ch-shur) vb I vedz tu archiushur1 clarified} dizlciri/dizlcire (diz-l-c-ri) sf dizlciri (diz-lalchiushur2 (a-l-ch-shur) sn vedz tu archiushur1 cr) atsea tsi s-fatsi cndu tsiva s-dizlceashti; limpidzri, alchiushurari/alchiushurare (a-l-chu-shu-r-ri) sf vedz lgrsiri, curari {ro: actsiunea de a limpezi, de a clarifica; tu archiushur1 limpezire, clarificare} {fr: action de clarifier, dclaircir} {en: alchiushurat (a-l-chu-shu-rt) adg vedz tu archiushur1 action of clearing, of clarifying} dizlcitur (diz-l-ci-t-r) alchiushuros (a-l-chu-shu-rs) adg vedz tu sf dizlcituri (diz-l-ci-tr) 1: harea tsi-l fatsi un lucru tra s- archiushur1 hib dizlcit; 2: muljitur (ap, lac, balt, etc.) tsi s-ari dizlcit alcimi/alcime (a-l-c-mi) sf vedz tu alcescu {ro: limpezeal, lichid limpezit} {fr: clairement; liquide alciri/alcire (a-l-c-ri) sf vedz tu alcescu clarifi} {en: clarification; clarified liquid} alcit (a-l-ct) adg vedz tu alcescu alchescu (a-l-chs-cu) (mi) vb IV alchii (a-l-ch), alcitur (a-l-ci-t-r) sf vedz tu alcescu alcheam (a-l-cham), alchit (a-l-ch-t), alchiri/alchire algari/algare (a-l-g-ri) sf vedz tu alag (a-l-ch-ri) fac dau lucri si sta deadun aculsiti cu un col; algat (a-l-gt) adg vedz tu alag aculsescu, alichescu, lchescu; (expr: 1: mi-alchescu n cor = algtor (a-l-g-tr) adg vedz tu alag intru n cor; 2: nji s-alcheashti inima (di-un feat) = njalgtur (a-l-g-t-r) sf vedz tu alag astmtseashti inima, cad tu mari vreari; 3: lu-alchescu = mi- alge (a-l-g) sm algeadz (a-l-gdz) un soi di shiac tsi adun cu, lu-agiungu di dinpoi; 4: mi-alchescu di cariva = hiu yini di India {ro: un fel de tof indian} {fr: sorte de raye tut chirolu cu el; nu mi dispartu di el; lj-stau ca un aumbr; 5: (tofe) indienne} {en: kind of material from India} ex: acumoili s-alchescu = oili slghescu multu; 6: lj-alchescu un pr alge tr un giup; andiri di alge (pliscut, fushti) = lj-dau, lj-plscnescu un pliscut, un alghescu (a-l-ghs-cu) vb IV vedz tu alughescu fushti) {ro: lipi} {fr: coller} {en: glue} ex: baliga alcheashti; alghiri/alghire (a-l-gh-ri) sf vedz tu alughescu s-avea alchit di fundu-lj un flurii; ocljilj lj s-alchir (expr: alghit (a-l-ght) adg vedz tu alughescu lj-astmtsir) ning Toli; lji s-alchi (expr: lj-astmtsi) inima alhescu (a-l-h-s-cu) vb IV alhii (a-l-h-), alheam di mushuteatsa-a ljei; totna s-alcheashti di mini (expr: sta (a-l-h-m), alhit (a-l-h--t), alhiri/alhire (a-lning mini ca un aumbr); iu s-mi-alcheasc (expr: s-mih--ri) tihiseashti sh-mi-adun (s-hiu, s-mi aflu) cu cariva agiung) dushmanjlji!; nitsi draclu nu n-alchea (expr: nu n (acas, n cali, etc.); asthisescu, andmusescu, astalj, agiundzea); di uscciuni mari, oili s-avea alchit (expr: avea stvrusescu, cunushtusescu, tihisescu, mi-adun cu, mi aflu cu, slghit); alchea-lj un (expr: d-lj un pliscut)! alchit1 mpichi {ro: se gsi (se ntlni) din ntmplare} {fr: tre (se (a-l-cht) adg alchit (a-l-ch-t), alchits (a-l-chts), rencontrer) par hazard} {en: be (and meet) par chance} alchiti/alchite (a-l-ch-ti) ashi cum easti tsiva cndu easti alhit (a-l-h-t) adg alhit (a-l-h--t), alhits (a-lfaptu s-hib un cu (aculsit di) altu tsiva; alichit, aculsit, etc.; h-ts), alhiti/alhite (a-l-h--ti) tsi tihisi di s-afl cu (fig: alchit = (i) oarfn, ftoh; (ii) slghit multu) {ro: lipit} {fr: cariva; asthisit, andmusit, astljat, stvrusit, cunushtusit, ticoll} {en: glued} ex: shidea alchits (un ning-alantu); carni hisit, mpicheat {ro: ntlnit din ntmplare} {fr: rencontr par alchit (fig: slab); agiumsi oarfn, oarfn alchit (fig: multu hazard} {en: met by chance} alhiri/alhire (a-l-h--ri) ftoh, oarfn) alchiri/alchire (a-l-ch-ri) sf alchiri (a-lsf alhiri (a-l-h-r) atsea tsi s-fatsi cndu un s-alheashti chr) atsea tsi-u fatsi un cndu alcheashti tsiva; aculsiri, cu cariva; asthisiri, andmusiri, astljari, stvrusiri, cunushtuastmtsiri, etc. {ro: aciunea de a lipi; lipire} {fr: action de siri, tihisiri, mpicheari {ro: aciunea de a (se) ntlni, ntlnicoller} {en: action of gluing} lchescu (l-chs-cu) (mi) vb re} {fr: action de (se) rencontrer} {en: action of meeting} IV lchii (l-ch), lcheam (l-cham), lchit (l-ch-t), alhiri/alhire (a-l-h-ri) sf vedz tu alhescu lchiri/lchire (l-ch-ri) (un cu alchescu) lchit (lalhit (a-l-ht) adg vedz tu alhescu cht) adg lchit (l-ch-t), lchits (l-chts), lchiti/lchite almachi/almache (a-l-m-chi) sf vedz tu lumachi (l-ch-ti) (un cu alchit1) lchiri/lchire (l-ch-ri) sf alncescu (a-ln-cs-cu) (mi) vb IV alncii (a-ln-c), alnlchiri (l-chr) (un cu alchiri) alchitur (a-l-chi-tceam (a-ln-cm), alncit (a-ln-c-t), alnciri/alncire (ar) sf alchituri (a-l-chi-tr) tsiva tsi easti alchit di un altu ln-c-ri) alincescu, mi-aspun (es, mi duc) dininti; andzlucru; loclu iu suntu alichiti dau i ma multi lucri; (fig: medz, ndzmedz, fnirusescu, furnisescu, prstisescu, prsalchitur = un tsi sta tut chirolu ning tini shi nu pots stsescu, (mi-)aspun, dau, dau cap, scot cap, azvom, fitrusescu ascachi di el) {ro: lipitur} {fr: collage} {en: gluing, (dit loc) {ro: aprea; (se) prinde la joc} {fr: apparatre, surattachment} alichescu (a-li-chs-cu) (mi) vb IV alichii (a-li- gir; entrer dans la ronde} {en: appear, come into view} ex: ch), alicheam (a-li-cham), alichit (a-li-ch-t), alichiri/afurlji s-alncir (si-aspusir); hulera l si alncea (l slichire (a-li-ch-ri) (un cu alchescu) ex: s-frmsi ma uaspunea) cum alag; Clisureanj, ascpats di la cireapuri, si alichi; boea alicheashti; tini tsi ti-alichish (expr: intrash) n alncir (si-aspusir, deadir cap) un cti un di la ushi alncor; alb s-nj ti ved, lea sor, tsi nj-alichish (expr: bgash) cit (a-ln-ct) adg alncit (a-ln-c-t), alncits (a-ln-cts), nveasta n cor; tu alichiri (expr: cndu s-acats n cor) lj cnt alnciti/alncite (a-ln-c-ti) tsi s-aspuni dininti; tsi ari dat ashitsi; lj-alichii dau shuplets (expr: lj-ded dau pliscuti); lj(scoas) cap; alincit, andzmat, ndzmat, fnirusit, furnisit, alichii dau fushti (expr: lj-ded un shcop); s-alichi (expr: nu s- prstisit, prstsit, etc. {ro: aprut; prins la joc} {fr: apparu, disprts) di tat-su alichit (a-li-cht) adg alichit (a-li-ch- surgi; entr dans la ronde} {en: appeared, who came into t), alichits (a-li-chts), alichiti/alichite (a-li-ch-ti) (un cu view} alnciri/alncire (a-ln-c-ri) sf alnciri (a-ln-cr) alchit) alichiri/alichire (a-li-ch-ri) sf alichiri (a-li-chr) atsea tsi s-fatsi cndu s-alnceashti tsiva i cariva; alinciri, an(un cu alchiri) lichescu (li-chs-cu) (mi) vb IV lichii (lidzmari, ndzmari, fnirusiri, furnisiri, prstisiri, prstsiri, ch), licheam (li-cham), lichit (li-ch-t), lichiri/lichire (lietc. {ro: aciunea de a aprea; de a se prinde la joc} {fr: ch-ri) (un cu alchescu) ex: s-lichescu hrpi; coaji di action dapparatre, de surgir; dentrer dans la ronde} {en: himunic nu s-licheashti di buric lichit (li-cht) adg lichit action of appearing, of coming into view} alincescu (a-lin(li-ch-t), lichits (li-chts), lichiti/lichite (li-ch-ti) (un cu cs-cu) (mi) vb IV alincii (a-lin-c), alinceam (a-lin-cm), alchit) lichiri (li-ch-ri) sf lichiri (li-chr) (un cu alincit (a-lin-c-t), alinciri/alincire (a-lin-c-ri) (un cu alchiri) alncescu) ex: Scrooge, njiclu s-alinci (s-aspusi) mari; s-alinci alchiri/alchire (a-l-ch-ri) sf vedz tu alchescu (inshi) n cali; s-alinci (s ndzm) n sear; sh-tu yis l si alchit1 (a-l-cht) adg vedz tu alchescu alinceashti (fniruseashti); mi alincii (vidzui) tu yis c earam

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

43

pi-un munti-analtu; s-alincescu (fnirusescu) minduiri arali; alxir nealili = s-isusir (feata sh-ficiorlu); 2: alxescu panj-s-alnci n muljari moashi; s-nji s-alinceasc (s-intr, si s- radzlji = dau (aspargu) un carti mari di paradz tr alti crts acats) gionjlji n cor; alincim merlu (bgm un-alumachi ma njits cu idyea tinjii; 3: mi-alxii tu fats = nu mi-ariseashti veardi stulsit cu poami) stri cas alincit (a-lin-ct) adg catastasea tu cari mi aflu; 4: nu nj-alxeashti cu tsiva = nu salincit (a-lin-c-t), alincits (a-lin-cts), alinciti/alincite (a-linaleadzi di mini, easti un soi cu mini; 5: alxescu calea = aleg c-ti) (un cu alncit) alinciri/alincire (a-lin-c-ri) sf alinciun alt cali; mi duc pri alt cali); 6: va lj-alxescu Stri (a-lin-cr) (un cu alnciri) ex: alincirea (fnirusirea) a Vinjirea tsi yini = va-l vatm) {ro: schimba, schimba mbrHristolui alincitor (a-lin-ci-tr) adg alincitoari/alincitoare cmintea; mbrca n haine noi} {fr: changer; changer de (a-lin-ci-to-ri), alincitori (a-lin-ci-tr), alincitoari/alincitoare linge, changer de vtements, habiller dans des habits neufs} (a-lin-ci-to-ri) tsi s-aspuni, tsi fniruseashti, tsi da cap; tsi s- {en: change; change clothes, dress in a new suit} ex: nu easti aspuni un soi, cndu-averlu easti c-i alt soi; tsi-ardi lumea; cum eara, s-alxi multu; ca s-vrei, alxea cu noi; ai s-alxescu arditor, calpuzan, calpu, aplnsitor, minciunos, pseftu, calea (expr: s-aleg, s-mi duc pri alt cali); s-alxim stranjili; yealangi {ro: care apare; neltor} {fr: qui surgit; trompeur} alxea-ti! (bag-ts alti stranji tu loclu-a atsilor veclji!); aseara {en: who appears; deceitful, misleading} ex: un yis alincitor mi-alxii (nj-bgai stranji curati); adz lu-alxii cu cmeashi (tsi ti-ardi, minciunos) alingii/alingie (a-lin-g-i) sf alingii ca cartea; alxits-v tu albi (nvishtets-v tu stranji albi); tu (a-lin-g) ardeari, minciun, psem, yealani {ro: neltsiva nu lj-alxea (tu tsiva nu s-alidzea di el); alxir nealili torie, iluzie} {fr: menterie, tricherie, illusion} {en: deceit, (expr: s-isusir) shi dupu trei mesh featsir numta; u-alxish illusion} (expr: u-asparsish) lira?; dinoar s-alxi tu fats sh-aduchi c alnciri/alncire (a-ln-c-ri) sf vedz tu alncescu sh-avea dat zborlu, si-lj da ficiorlu; va ts-alxescu Stalncit (a-ln-ct) adg vedz tu alncescu Vinjirea (expr: va ti fac s-nu yiurtiseshti St-Vinjirea tsi yini; alndur (a-ln-du-r) sf alnduri (a-ln-dur) vedz tu lnva dzc, va ti vatm) alxit (a-lc-st) adg alxit (a-lc-sdur1 t), alxits (a-lc-sts), alxiti/alxite (a-lc-s-ti) 1: cari lja alndurishi/alndurishe (a-ln-du-r-shi) sf alndurishi/aln(da) un lucru tr un altu lucru (di idyea soi i cu idyea tinjii); durishe (a-ln-du-r-shi) earb tsi creashti pining casa-a cari fatsi un lucru tu loclu-a altui (ca el s-lu fac lucrul a lui); omlui, cu frndzi tljati multu, cu lilici galbini, sh-cari scoati etc. 2: cari-sh scoati stranjili veclji (murdari) tra s-bag altili un soi di dzam (lapti) galbin/purtucalishi cndu lj-aruchi nali (curati, di-alt soi, etc.); cari s nveashti cu stranji nali {ro: truplu; hilidunjau, hilidrunjau {ro: iarba rndunelei} {fr: schimbat, care i-a schimbat mbrcmintea; mbrcat n herbe aux verrue, chlidoine, grande claire} {en: great straie noi} {fr: chang; qui a chang de linge; qui sest habill celandine} dans des habits neufs} {en: changed; who is dressed in a new alptari/alptare (a-lp-t-ri) sf vedz tu lapti suit; who has changed clothes} alxiri/alxire (a-lc-s-ri) sf alptat (a-lp-tt) adg vedz tu lapti alxiri (a-lc-sr) atsea tsi s-fatsi cndu s-alxeashti tsiva i alpttor (a-lp-t-tr) sm, sf, adg vedz tu lapti cariva {ro: aciunea de a schimba, de a schimba mbralptedz (a-lp-tdz) (mi) vb I vedz tu lapti cmintea, de a se mbrca ntr-un costum nou; schimbare, alsari/alsare (a-l-s-ri) sf vedz tu alas schimbare de mbrcminte} {fr: action de changer; de alsat (a-l-st) adg vedz tu alas changer de linge, de changer de vtements, de shabiller dans alstonj (a-l-s-tnj) sm, sf, adg vedz tu alas des habits neufs} {en: action of changing; of changing clothes, alstur (a-l-s-t-r) sf vedz tu alas of dressing in a new suit} nealxit (nea-lc-st) adg nealalstornu (a-ls-tr-nu) (mi) vb I vedz tu arstornu xit (nea-lc-s-t), nealxits (nea-lc-sts), nealxiti/nealxite alsturnari/alsturnare (a-ls-tur-n-ri) sf vedz tu arstornu (nea-lc-s-ti) cari nu easti alxit (cu-un altu lucru); cari nu alsturnat (a-ls-tur-nt) adg vedz tu arstornu easti nviscut cu stranji curati ic stranji nali {ro: care nu s-a althipsescu (a-l-thip-ss-cu) vb IV althipsii (a-l-thip-s), schimbat; care nu i-a schimbat mbrcmintea (cu straie cualthipseam (a-l-thip-sem), althipsit (a-l-thip-s-t), al- rate sau noi)} {fr: qui na pas chang; qui na pas chang son thipsiri/althipsire (a-l-thip-s-ri) un cu altipsescu linge ou ses vtements (avec du linge propre ou habits neufs)} althipsiri/althipsire (a-l-thip-s-ri) sf althipsiri (a-l-thip{en: who has not changed; who has not changed clothes} ex: sr) un cu altipsiri hiu nealxit (hiu cu stranjili veclji, murdari; nu nj-am alxit althipsit (a-l-thip-st) adg althipsit (a-l-thip-s-t), alstranjili) nealxiri/nealxire (nea-lc-s-ri) sf nealxiri (neathipsits (a-l-thip-sts), althipsiti/althipsite (a-l-thip-s-ti) lc-sr) atsea tsi s-fatsi cndu nu s-alxeashti tsiva i cariva un cu altipsit {ro: aciunea de a nu schimba ceva; de a nu schimba altipsescu (a-l-thip-ss-cu) vb IV vedz tu alatus mbrcmintea} {fr: action de ne pas changer; de ne pas altipsiri/altipsire (a-l-thip-s-ri) sf vedz tu alatus changer de vtements, de ne pas shabiller dans des habits altipsit (a-l-thip-st) adg vedz tu alatus neufs} {en: action of not changing; of not changing clothes, of altrari/altrare (a-l-tr-ri) sf vedz tu alatru not dressing in a new suit} alxmintu (a-lc-s-mn-tu) sn altrat1 (a-l-trt) adg vedz tu alatru alxminti/alxminte (a-lc-s-mn-ti) stranjili (custumea, altrat2 (a-l-trt) sn vedz tu alatru cmeshli, zmeanili, etc.) cu cari si nveashti (s-alxeashti) altrtor (a-l-tr-tr) adg vedz tu alatru cariva; tcmi, portu, forim, furishau {ro: costum, schimb de altrtur (a-l-tr-t-r) sf vedz tu alatru rufe} {fr: costume, lingerie, vtements de rechange} {en: alturi (a-l-tur) adv vedz tu alaturea change (clothes, costume)} ex: un alxmintu di stranji alut (a-l--t) sf vedz tu lut (custumi, lucrili di-alxiri) dizlxescu (diz-lc-ss-cu) (mi) alvdari/alvdare (a-lv-d-ri) sf vedz tu alavd vb IV dizlxii (diz-lc-s), dizlxeam (diz-lc-sem), dizlalvdat (a-lv-dt) adg vedz tu alavd xit (diz-lc-s-t), dizlxiri/dizlxire (diz-lc-s-ri) scot alvdciuni/alvdciune (a-lv-d-c-ni) sf vedz tu alavd stranjili di pi cariva; scot atseali tsi acoapir tsiva i cariva; alvdtor (a-lv-d-tr) sm, sf, adg vedz tu alavd dizvescu, gulishinedz, dispolj {ro: (se) dezbrca, (se) despuia} alvdtur (a-lv-d-t-r) sf vedz tu alavd {fr: (se) dvtir, (se) dshabiller} {en: undress, strip} ex: alvdos (alv-ds) sm, sf, adg vedz tu alavd dizlxits-v di stranjili atseali noauli dizlxit (diz-lc-st) alxmintu (a-lc-s-mn-tu) sn vedz tu alxescu adg dizlxit (diz-lc-s-t), dizlxits (diz-lc-sts), dizlxialxescu (a-lc-ss-cu) (mi) vb IV alxii (a-lc-s), alxeam (a- ti/dizlxite (diz-lc-s-ti) tsi s-ari dispuljat di stranji; tsi nulc-sem), alxit (a-lc-s-t), alxiri/alxire (a-lc-s-ri) 1: ari stranji pri el; dizviscut, gulishinat, dispuljat {ro: dezbrcat, ljau (dau) un lucru tr un altu lucru (di idyea soi i cu idyea tidespuiat} {fr: dvtu, dshabill} {en: undressed, stripped} njii); fac un lucru tu loclu-a altui shi el va s-fac lucrul a meu; dizlxiri/dizlxire (diz-lc-s-ri) sf dizlxiri (diz-lc-sr) etc. 2: nj scot stranjili veclji (murdari) tra si-nj bag altili nali atsea tsi s-fatsi cndu s-dizlxeashti tsiva i cariva; dizveashtiri, (curati, di-alt soi, etc.); mi nvescu cu stranji nali; (expr: 1: dizvishteare, gulishinari, dispuljari {ro: aciunea de a (se)

44

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

dezbrca, de a (se) despuia} {fr: (se) action de dvtir, de (se) brusquement, dparpiller} {en: action of pouncing, of dshabiller} {en: action of undressing, of stripping} rushing over, of invading, of attacking, of dispersing} alxiri/alxire (a-lc-s-ri) sf vedz tu alxescu albnsiri/albnsire (al-bn-s-ri) sf vedz tu albnsescu alxit (a-lc-st) adg vedz tu alxescu albnsit (al-bn-st) adg vedz tu albnsescu alban (al-bn) sm vedz tu nalban albstrescu (al-bs-trs-cu) vb IV vedz tu albastru albastru (al-bs-tru) sm, sf, adg albastr (al-bs-tr), albashtri albstriri/albstrire (al-bs-tr-ri) sf vedz tu albastru (al-bsh-tri) shi albashtsr (al-bsh-tsr), albastri/albastre (al- albstrit (al-bs-trt) adg vedz tu albastru bs-tri) cari ari hroma-a tselui sirin; nalbastru, njirlu, niur, albstruescu (al-bs-tru-s-cu) vb IV vedz tu albastru nur, galan, uraniu, civitlii, lulachi, nirugalaz {ro: albastru} albstruiri/albstruire (al-bs-tru--ri) sf vedz tu albastru {fr: bleu} {en: blue} ex: acumprai bueau albastr; tserlu albstruit (al-bs-tru-t) adg vedz tu albastru easti albastru; un cuc albastru; la fntna albastr; sh-u-adutsialbeats (al-be-ts) sf vedz tu albu niheam pi-albastru nalbastru (nal-bs-tru) sm, sf, adg nal- alber (al-br) adg vedz tu albu bastr (nal-bs-tr), nalbashtri (nal-bsh-tri) shi nalbashtsr albili/albile (l-bi-li) sf pl vedz tu albu (nal-bsh-tsr), nalbastri/nalbastre (nal-bs-tri) (un cu al- albu (l-bu) adg alb (l-b), alghi (l-ghi), albi/albe (l-bi) bastru) ex: oai nalbastr (sumolc) albstrescu (al-bs-trs- un hrom tsi sh-u-adutsi multu cu-atsea a laptilui (a neauljei, cu) vb IV albstrii (al-bs-tr), albstream (al-bs-trem), al- a azvestiljei, etc.); albat, cil; (fig: 1: albu = (i) tsi easti curat (cu bstrit (al-bs-tr-t), albstriri/albstrire (al-bs-tr-ri) bui- truplu shi cu suflitlu) fr nitsiun murdrii ic leats tu sescu un lucru tra s-lu fac s-aib hroma albastr {ro: albstri} inim; cari nu-ari stepsu; (ii) tsi easti hrios, caluziric; expr: 2: {fr: bleuir} {en: blue; make something blue} ex: nu para avea alghi (l-ghi) sm pl = paradz (di-asimi); 3: albi/albe (l-bi) sf albstrit pndzli; nji s-albstrir oauli di Pashti albstrit pl = (i) stranji albi (ii) hiintsi scoasi dit mintea-a omlui tsi s(al-bs-trt) adg albstrit (al-bs-tr-t), albstrits (al-bsaspun tu fandazmili shi prmitili dit lao, multi ori ca feati trts), albstriti/albstrite (al-bs-tr-ti) tsi easti faptu s-aib multu mushati (dzni) sh-alti ori ca muljeri arali, cari au puteri hroma albastr {ro: albstrit} {fr: bleui} {en: made blue} altsi es dit nomurli di-arad a fisiljei; argheandi, dzni, zni, bstriri/albstrire (al-bs-tr-ri) sf albstriri (al-bs-trr) mushati, dultsi; 4: stmna alb = stmn dit preasinjli mri atsea tsi s-fatsi cndu cariva buiseashti tsiva cu albastru (tsi cndu s-mc oau sh-lpturi; 5: nji scoati peri alghi = mifatsi tsiva s-aib hroma albastr) {ro: aciunea de a albstri; ausheashti cu-atseali tsi-nj featsi; mi tirinseashti; nj-scoati sualbstrire} {fr: action de bleuir} {en: action of bluing; of flitlu; nj-fatsi multi urtets, nj-adutsi multi cripri; 6: lu scot cu making something blue} albstruescu (al-bs-tru-s-cu) vb fatsa alb = lu scot curat, fr stepsu, nu-l dau di-arshini; 7: IV albstruii (al-bs-tru-), albstrueam (al-bs-tru-m), al- trec ca dzua-atsea alba = trec un ban mplin di ghinets shi bstruit (al-bs-tru--t), albstruiri/albstruire (al-bs-tru--ri) iftihii; 8: ma s-nu hib albu, va hib lai = lipseashti s-hib (un cu albstrescu) ex: nu s-albstrui ghini lna albsaestu lucru) {ro: alb; bani (de argint); straie albe, iele} {fr: truit (al-bs-tru-t) adg albstruit (al-bs-tru--t), albstruits blanc; monnaie (dargent); habits blancs, fes, gnies malfai(al-bs-tru-ts), albstruiti/albstruite (al-bs-tru--ti) (un cu sants} {en: white; silver coins; white clothes, fairies; evil gealbstrit) albstruiri/albstruire (al-bs-tru--ri) sf albstrunies} ex: pri-un cal albu (cil) ns cval; ma alb di albul cair; iri (al-bs-tru-r) (un cu albstriri) alghi (expr: paradz) tu pundz, shi peshti tu munts; alghilj albat (al-bt) adg vedz tu albu (expr: paradzlji) bitisescu lucrul; tu albi (expr: strani albi) alb* (l-b) fim di la adg albu; vedz albu gionjlji tuts intrar; lai mash albili (expr: stranjili albi); vinjir alb1 (l-b) sf fr pl ma multi turlii di shpirtu (alcool) adrat albili (expr: dznili) trei; agiumsi ca s-nu sh-vead per albu (sdit aprindearea (fermentarea) a dzamljei di-au (di fructi, di nu s-vead aush); feate, vrets s-amintats fumealji alb (fig: grni, etc.); archii, rchii, spirtu, shpirtu, tsipurishi, inoplim hrioas)?; s-hii alb (fig: hrioas, caluziric) feata-a mea; {ro: rachiu} {fr: eau-de-vie} {en: brandy} ex: u bag multu alb (fig: hrioas) s-nj ti ved; bets dit misuri albi; stmna sum nari alba (lu-arseashti multu archia) alb (expr: stmna dit preasinjli mri cndu s-mc oau shalb2 (l-b) sf fr pl un lngoari mulipsitoari (tsi s-lja lpturi); ct veadi albul (fig: curatlu, nistipsitlu) soari; easti cu multu lishor di la un la altu), multu greau (cari poati s-aduc fatsa alb (expr: nistipsit), nu-ari fapt tsiva; lu scoasi cu fatsa sh-moartea-a omlui) tsi s-aspuni cu hiori arts shi pirito alb (expr: nu-l featsi di-arshini); vrea s-eas cu fatsa alb (heavr) mari, cu dureri di cap sh-di mesi, cu truplu-a omlui (expr: s-nu s-fac di-arshini); vinjir albili (expr: dznili) trei; cari scoati grnutsi (bishits mplini di dzam) cari, dup tsi agudit di albi (expr: dzni); tr St-Vinjiri va ishim tu albi plscnescu, alas seamni pi trup ti tut bana; prucuyits, (expr: stranji albi); ishii cu fatsa alb (expr: fr stepsu) albat mltseadz, multseadz, lutsit {ro: pojar, vrsat} {fr: petite (al-bt) adg albat (al-b-t), albats (al-bts), albati/albate verole} {en: smallpox} ex: lndzidz di alba di prucuyits; (al-b-ti) (un cu albu) ex: cari-i ma albat (alb)? alba va s-u treac; alba (multseadza) deadi tu oi albeats (al-be-ts) sf albets (al-bts) 1: harea tsi fatsi albnsescu (al-bn-ss-cu) vb IV albnsii (al-bn-s), albnlucrul tra s-hib albu; algheats; 2: partea alb tsi s-mc di seam (al-bn-sem), albnsit (al-bn-s-t), albnsiri/albn- nuntrul a oului; albush; 3: bueaua (pulbirea, pudra) alb tsi sire (al-bn-s-ri) mi hiumusescu pristi cariva (tsiva) cu min- sh-u bag muljerli pri fats tra s-aspun ma mushati {ro: tea dushmnoas tra s-lji fac aru (s-lu mprad, s-lu vatm, s-lu albea; albuul de ou; fard alb} {fr: blancheur; blanc doeuf; fac sclav, etc.); arvuescu, rvuescu, nvlescu, npdescu, fard blanc} {en: whiteness; egg-white; white make-up} ex: citsescu, dau iurusi, dau nval {ro: nvli} {fr: fondre, faire albeatsa-a ocljului; lu agru-brui, cu albetsli (albetsli a ocljilor); invasion, attaquer brusquement} {en: pounce, rush over, inoulu ari croc (partea galbin) shi albeats (partea alb); shvade, attack} ex: di cndu Ali-pshe albnsi (lj-bg s-arvu- deadi cu albetsuri (pudr alb di fats); sh-bg albeats pri easc shi s mprad) pisti hoarili armneshti din Pindu pri fats; albeatsa (albushlu) di ou nu mi-ariseashti algheats dispuljatslji a lui albnsit (al-bn-st) adg albnsit (al-bn- (al-gh-ts) sf alghets (al-ghts) (un cu albeats) ex: s-t), albnsits (al-bn-sts), albnsiti/albnsite (al-bn-s-ti) algheatsa-a neauljei; s-nu mi schin pisti fats c-nj lja cari s-ari hiumusit pristi cariva (tsiva) cu mintea dushmnoa- algheatsa sh-arushatsa albush1 (al-bsh) sn s tra s-lji fac aru (s-lu mprad, s-lu vatm, s-lu fac sclav, albushi/albushe (al-b-shi) shi albushuri (al-b-shur) partea etc.); pristi cari s-ari hiumusit cariva; arvuit, rvuit, nvlit, alb tsi s-mc di nuntrul a oului; albeats {ro: albuul de npdit, citsit {ro: nvlit} {fr: invad, attaqu brusquement, ou} {fr: blanc doeuf} {en: egg-white} alber (al-br) adg parpill} {en: pounced, rushed over, invaded, attacked, dis- alber (al-b-r), alberi (al-br), alberi/albere (al-b-ri) cu persed} albnsiri/albnsire (al-bn-s-ri) sf albnsiri (alperlji tsi da ca pi galbin; arus, rus, albush {ro: blond} {fr: bn-sr) atsea tsi s-fatsi cndu albnseashti cariva; arvuiri, blond} {en: blond} ex: feata-atsea alber (arus); era cu perlurvuiri, nvliri, npdiri, citsiri {ro: aciunea de a nvli; alber albush2 (al-bsh) adg albushi/albushe (al-b-shi), nvlire} {fr: action de fondre, de faire invasion, dattaquer albush (al-bsh), albushi/albushe (al-b-shi) (un cu alber)

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

45

alburiu (al-bu-r) adg alburii (al-bu-r-i), alburii (al-bu-r), dat, arcat, etc. {ro: lepdat} {fr: rejet} {en: dropped, got out alburii (al-bu-r) un hrom tsi da ca pi alb-siv tsi sh-u- of} alipidari1/alipidare (a-li-pi-d-ri) sf alipidri (a-li-pi-dr) adutsi niheam cu hroma-a cinushiljei i a pljumbului {ro: al- atsea tsi fatsi cariva tsi s-alas di tsiva; alsari, arcari, dari, buriu} {fr: blanchtre} {en: whitish} ex: tserlu easti alburiu etc. {ro: aciunea de a se lepda; lepdare, aruncare} {fr: ac(da ca pi albu-siv) alghescu (al-ghs-cu) vb IV alghii (al- tion de jeter, de rejeter} {en: action of dropping, of getting rid gh), algheam (al-ghm), alghit (al-gh-t), alghiri/alghire of, of getting out of} leapid1 (le-pid) (mi) vb I lipidai (li-pi(al-gh-ri) fac un lucru tra s-hib albu; mi ved albu; (fig: 1: d), lipidam (li-pi-dm), lipidat (li-pi-d-t), lipidari/lipialghescu = (i) mi fac hrios; (ii) aspel stranjili (albi); (iii) au- dare (li-pi-d-ri) (un cu aleapid1) lipidat1 (li-pi-dt) adg shescu; (iv) algheashti = apir, creap dzua; (v) algheashti = s- lipidat (li-pi-d-t), lipidats (li-pi-dts), lipidati/lipidate (li-pialnceashti di diparti; expr: 2: nj-alghescu ocljilj = nu mata pot d-ti) (un cu alipidat1) lipidari1/lipidare (li-pi-d-ri) sf s-aravdu; 3: nj-alghescu perlji = aushescu; 4: nj-algheashti lipidri (li-pi-dr) (un cu alipidari1) fatsa = mi fac om tinjisit; 5: alghii noaptea; avui n noapti alb aleapid2 (a-le-pid) (mi) vb I alipidai (a-li-pi-d), alipidam (a= avui n noapti nidurnjit; nu durnjii tut noaptea;) {ro: albi} li-pi-dm), alipidat (a-li-pi-d-t), alipidari/alipidare (a-li-pi{fr: blanchir} {en: whiten} ex: vedz tu munti iu algheashti (iu d-ri) mi hiumusescu ctr (pristi) tsiva i cariva; leapid, s-veadi alb) atsea brtsiri?; algheashti (fig: s-alnceashti di hiumusescu, himusescu, anpdescu, citsescu, arvuescu, diparti) un hoar aclo largu; pn iu neurli alghescu; pn s- slghescu, nburuescu {ro: npusti, repezi} {fr: prcipiter, algheasc (fig: s-aushasc) brbat-nju; alghii (fig: aushii) pn jeter sur, lancer} {en: rush over, jump over, throw himself s-ti nvets; cndu lihoana s-dutsea tu vr cas cu natlu n over} ex: shi s-alipid (shi s-hiumusi) apoea cval; na-l cnili brats, nicuchira-a atsiljei cas lu-alghea (fig: lu nvishtea) cu s-aleapid (s-hiumuseashti); cnjlji s-alipidar dincali; sln alb, tra s-aushasc; s-duc s-algheasc (fig: s-aspeal alipid pi furi; s-alipidar (s-arcar, s-hiumusir) tu foc stranji) la izvur; s-algheshti (fig: s-bnedz hrioas), hilja-a alipidat2 (a-li-pi-dt) adg alipidat (a-li-pi-d-t), alipidats (amea; s-bneadz pn s-algheasc (fig: pn s-aushasc, pn li-pi-dts), alipidati/alipidate (a-li-pi-d-ti) 1: lipidat, hiumuva-lj si fac perlji alghi); ca Elimbul s-algheshti (fig: s- sit, himusit, anpdit, citsit, arvuit, slghit, nburuit; 2: cari ausheshti); ninga nu alghi (fig: nu-apiri), easti noapti; sculats- aspuni c ari curailu (nu-ari fric) s-lu fac un lucru; cidisit, v, c alghi (fig: apiri) nafoar; alghi (fig: apiri) di nghios; nj- cindisit, cutidzat, dldsit, dldisit, dvrnsit, cari easti gioni alghir ocljilj di foami (acats pndzin la oclji di foami; escu shi nu-ari fric {ro: npustit, repezit; ndrzne} {fr: prcipit, multu-agiun); cndu va ts-algheasc ocljilj di foami (expr: jet sur, lanc; audacieux} {en: rushed over, jumped over, cndu nu va mata pots s-aravdz di-agiun tsi eshti); tr nsh thrown himself over; bold, daring} ex: Bur, alipidat (gioni, nj-alghescu ocljilj (expr: nu mata pot di dorlu-a lor) alghit slghit) ca zmeulu alipidari2/alipidare (a-li-pi-d-ri) sf (al-ght) adg alghit (al-gh-t), alghits (al-ghts), alipidri (a-li-pi-dr) atsea tsi-u fatsi un cndu s-hiumualghiti/alghite (al-gh-ti) tsi easti faptu tra s-aspun albu; tsi seashti ctr cariva i tsiva; lipidari, hiumusiri, himusiri, easti hrios; tsi-ari aushit; tsi ari apirit {ro: albit} {fr: anpdiri, citsiri, arvuiri, slghiri, nburuiri {ro: aciunea blanchi, vieilli} {en: whitened, who became old} ex: easti de a se npusti; npustire, repezire} {fr: action de se prcipimultu-alghit (fig: multu-aushit) alghiri/alghire (al-gh-ri) sf ter, de se jeter sur, de se lancer} {en: action of rushing over, alghiri (al-ghr) atsea tsi s-fatsi cndu algheashti tsiva; of jumping over} leapid2 (le-pid) (mi) vb I lipidai (li-piaushiri, etc. {ro: aciunea de a albi} {fr: action de blanchir} d), lipidam (li-pi-dm), lipidat (li-pi-d-t), lipida{en: action of whitening} alghitur (al-ghi-t-r) sf alghituri ri/lipidare (li-pi-d-ri) (un cu aleapid2) ex: anclic calu sh(al-ghi-tr) un stranj (cmeashi, sindoni, etc.) tsi s-aspeal; lipid dzeana lipidat2 (li-pi-dt) adg lipidat (li-pi-d-t), aushatic {ro: albitur} {fr: blanchissure} {en: washing}lipidats (li-pi-dts), lipidati/lipidate (li-pi-d-ti) (un cu alburiu (al-bu-r) adg vedz tu albualipidat2) lipidari2/lipidare (li-pi-d-ri) sf lipidri (li-pi-dr) 1albush (al-bsh) sn vedz tu albu (un cu alipidari2) albush2 (al-bsh) adg vedz tu albualeg1 (a-lg) (mi) vb III shi II alepshu (a-lp-shu), alidzeam alc (l-c) sf vedz tu aic(a-li-dzem), aleapt (a-lep-t) shi aleaps (a-lep-s), alc* (l-c) sf fimininlu singular di la adgectivlu alcu; vedz aleadziri/aleadzire (a-le-dzi-ri) shi alidzeari/alidzeare (a-lialcu1dze-ri) 1: l-ljau un lucru (lu-aspun, l scot, l bag di-un alce (al-c) sm (al-cdz) vedz tu nalciparti, etc.) c mi-arseashti ma multu (c easti alt soi, c easti alcechi/alceche (al-c-chi) sf alcechi (al-cch) vas cu cari s- ahoryea) di alanti lucri; 2: di tuts oaminjlji tsi da votlu (psiflu) misur grnili; crin, acrin, tgari, cutl, shinic, usmac, cu- (tsi vuteadz, tsi psifisescu la un aleadziri), ma multslj veali, stamboli {ro: bani} {fr: boisseau} {en: bushel} ex: suntu di prearea ca un (tsi easti lugursit ma bunlu) s-hib furtia di grn ari patru alcechiatsel cari s-lj pristiseasc la chivernisi (stat, pulitii, etc.) tu alcu (l-cu) adg alc (l-c), altsi (l-tsi), altsi/altse (l-tsi) un lucrili tsi suntu tr ftseari; (expr: 1: mi-aleg (di alts) = mihrom aroshi apreas; alic, argvanliu, arosh; (fig: alcu sm = aspun ahoryea di-alants (alt soi, ma bunlu, ma mushatlu, ma stof buisit alcu) {ro: stacojiu, roiatic} {fr: carlate, cumintili, etc.); mi-aspun s-hiu alt soi (di alts); nu nj-u-aduc rougetre} {en: scarlet} ex: u buisii lna alc alic (-lic) cu; 2: mi-aleg cu aestu lucru = di tuti lucrili tsi-aveam tr adg alic (-li-c), alits (-lits), alitsi/alitse (-li-tsi) (un cu alidzeari armash cu aestu lucru; 3: alt nu mi-aleadzi = nu-am alcu1) ex: distimeli alic (aroshi); moi lilici alic (aroshi), tsi-nj altutsiva tr ftseari dict; 4: aleg hiri (lucri) mintiti = li ti-apirish salbit?; cusut cu mtasi alicdizmeastic, li disfac, li dizleg; 5: mardzinea aleadzi = va 2a-le! (a-l) inter vedz tu laividem tu soni tsi va si s-fac, tsi apofasi va s-lom) {ro: alege; a-lea! (a-le) inter vedz tu lai2(se) diferenia} {fr: choisir; lire; (se) distinguer, (se) diffren11aleadziri /aleadzire (a-le-dzi-ri) sf vedz tu alegcier} {en: select; elect; distinguish} ex: cti-aleapsim (lom ca aleadziri2/aleadzire (a-le-dzi-ri) sf vedz tu aleg2ma bunili), li hrzim; alepshu (u loai c mi-arisi; ic dghivsii) 1aleapid (a-le-pid) (mi) vb I alipidai (a-li-pi-d), alipidam (a- un carti; aushlu s-aleapsi (expr: armasi) cu algarea; va luli-pi-dm), alipidat (a-li-pi-d-t), alipidari/alipidare (a-li-pi- alidzem (ma multslj di noi aspunem cu votlu (psiflu) c-l lud-ri) mi-alas di-un lucru, l dau i lu-aruc naparti; mi-alas di- gursim ma bunlu shi-l bgm s-hib) ma marli; lu-aleapsir un tabieti, adeti; alas, aruc, dau, scot, etc. {ro: lepda, cogeabash; adz easti anlu di cndu lu-aleapsir epitrop; arunca} {fr: rejeter, jeter} {en: drop, get rid of, get out of} ex: stmna-aest s-aleadzi (s-lja apofasea) s-njirdzem la mnsseara sh-u-alipida (scutea) chealea di capr; noaptea sh-alipida tir; di soatsli tuti, tini ti-alidzeai (expr: ti-aspuneai ahoryea); peanili shi-ts isha un gioni-aleptu; sh-u-alipid (sh-u-arc na- armnlu aleadzi; nu mi-aleg (expr: nu hiu alt soi) di tini; parti) coaja di curcubet alipidat1 (a-li-pi-dt) adg alipidat adar un san la u favru di nu s-alidzea di (expr: nu puteai s(a-li-pi-d-t), alipidats (a-li-pi-dts), alipidati/alipidate (a-li- dzts c easti alt soi di, eara dip un soi cu) sanlu-a aushlui; pi-d-ti) tsi s-ari alsat di-un lucru, un tabieti, etc.; alsat, di tuts el s-aleapsi (expr: ishi tu padi, s-vidzu ma bunlu, ma

46

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

gionili) la btichii; aleadzi (expr: dizmeastic) chedinlu aestu action of reading} alidzeari2/alidzeare (a-li-dze-ri) sf alic s-minti; stai s-aleadzim (expr: s-lu dizligm) lucrul dzeri (a-li-dzr) (un cu aleadziri2) aleptu1 (a-lp-tu) adg aleapt (a-lep-t), alepts (a-lp-ts), a-lele (a-le-l) inter vedz tu lele3 aleapti/aleapte (a-lep-ti) alepsu; 1: tsi easti loat (aspus, scos, alepsu1 (a-lp-su) adg vedz tu aleg1 bgat di-un parti) c easti arsit ma multu; 2: tsi ari alepsu2 (a-lp-su) adg vedz tu aleg2 aprucheat (lj si deadir, ari loat, la un aleadziri) ma multili aleptu1 (a-lp-tu) adg vedz tu aleg1 voturi; (fig: 1: aleptu = (i) tsi easti alt soi dict alants; (ii) lu- aleptu2 (a-lp-tu) adg vedz tu aleg2 crul cu cari ari armas cariva (di tuti alanti lucri tsi putea s-li aletr (a-l-tr) sf aletri/aletre (a-l-tri) hlatea cu cari s-ar aib); (iii) (ficior) tsi easti gioni, zveltu sh-mushat; expr: 2: agrul; arat, aratru, plug, dmljug, paramand, paramend, gioni aleptu; aleptul aleptslor = ficior multu mushat sh-gioni, vlmentu {ro: plug} {fr: charrue} {en: plough} aspus di-arad tu pirmithi ca hilj di-amir) {ro: ales; alfa (l-fa) invar prota gram (litir) dit alfabetlu grtsescu; difereniat} {fr: choisi; lu; distingu, beau, diffrenci} {en: (fig: alfa = nchisit, arhii) {ro: prima liter din alfabetul greselected; elected; distinguished} ex: nj-am un frati gioni, cap cesc} {fr: premire lettre de lalphabet grec} {en: first letter of di fur aleptu; aleptul a aleptslor; aleptslj (fig: zveltslj, the Greek alphabet} ex: u lom di la alfa (fig: ditu-arhii, ditumushatslji) giunari vor niveast; io feat hiu sh-nu plngu sh- ahiurhit); io-ts dzc alfa, tini-nj dzts vita (expr: io ts dzc tini gioni aleptu (expr: gioni dit prmiti, mushat shi zveltu) sh- un, tini alt) alfavitari/alfavitare sf alfavitri (al-fa-vi-tr) vershi lcrinj? alepsu1 (a-lp-su) adg aleaps (a-lep-s), prota carti di sculii a njitslor, dit cari nveats dyivsirea shi alepshi (a-lp-shi), aleapsi/aleapse (a-lep-si) (un cu scriarea-a gramatilor shi a zboarlor {ro: abecedar} {fr: abaleptu1) aleadziri1/aleadzire (a-le-dzi-ri) sf aleadziri (a-le- cdaire} {en: primer, spelling book} dzir) atsea tsi s-fatsi cndu s-aleadzi tsiva i cariva; alidzeari alfavitari/alfavitare sf vedz tu alfa {ro: aciunea de a alege; de a (se) diferenia; alegere} {fr: ac- alfii/alfie (al-f-i) sf vedz tu alifii tion de choisir; dlire; de (se) distinguer, de (se) diffrencier; alge (al-g) sm algeadz (al-gdz) cal tsi easti cu perlu arosh selection, lection} {en: action of selecting; of electing; of dis- ic di hroma-a cstnjiljei; aroibu, duri, durin, ghioc, culcu tinguishing; selection, election} alidzeari1/alidzeare (a-li{ro: roib} {fr: cheval chtain} {en: bay horse} ex: sots am aldze-ri) sf alidzeri (a-li-dzr) (un cu aleadziri1) prialeg gelu (durilu); nji psusi algelu (aroibul) (pri-a-lg) (mi) vb III shi II prialepshu (pri-a-lp-shu), priali- algheats (al-gh-ts) sf vedz tu albu dzeam (pri-a-li-dzem), prialeapt (pri-a-lep-t), prialeadzi- alghescu (al-ghs-cu) vb IV vedz tu albu ri/prialeadzire (pri-a-le-dzi-ri) shi prialidzeari/prialidzeare alghi (l-ghi) sm pl vedz tu albu (pri-a-li-dze-ri) multu aleg (ma multu dict lipseashti); alghinami/alghiname (al-ghi-n-mi) sf vedz tu alghin paraleg {ro: prea alege} {fr: trop choisir} {en: select too alghinar (al-ghi-nr) sm vedz tu alghin much} prialeptu (pri-a-lp-tu) adg prialeapt (pri-a-lep-t), alghin (al-gh-n) sf alghini/alghine (al-gh-ni) shi alghinj (alprialepts (pri-a-lp-ts), prialeapti/prialeapte (pri-a-lep-ti) ghnj) soi di insect (ca musca, yeaspea) cari alag di lilicitsi easti aleptu multu; paraleptu {ro: ales mult} {fr: trop lilici tra s-adun pulbirea galbin dit cari fatsi tseara shi njarea choisi} {en: too much selected} prialeadziri/prialeadzire (sh-cari ari sh-un ac nfrmcos cu cari s-apr di dushmanj); (pri-a-le-dzi-ri) sf prialeadziri (pri-a-le-dzir) atsea tsi s(expr: 1: muma-a alghinjlor = alghina (ma mari ca boi) cari fatsi cndu cariva prialeadzi; paralidzeari, paraleadziri {ro: fatsi oauli dit cari es alanti alghinj (lucrtoari); vasilsa-a aciunea de a alege prea mult} {fr: action de trop choisir} alghinjlor; 2: escu ca alghina = escu lucrtor sh-aduntor; 3: ca {en: action of too much selecting} prialidzeari/prialidzeare alghina-al Giuvara s-nj prucupseshti = s-ts si duc tuti lucrili (pri-a-li-dze-ri) sf prialidzeri (pri-a-li-dzr) (un cu priambar, s-prucupseshti, s-ti fats avut; 4: alghina ari sh-njari, ari aleadziri) paraleg (p-ra-lg) (mi) vb III shi II paralepshu sh-heari = un lucru ari sh-prts buni sh-prts-arali) {ro: albi(p-ra-lp-shu), paralidzeam (p-ra-li-dzem), paraleapt n} {fr: abeille} {en: honey bee} ex: divarligalui di cutsur am(p-ra-lep-t), paraleadziri/paraleadzire (p-ra-le-dzi-ri) shi bitatslji cuscri gioac (angucitoari: alghinjli cu cushorlu); un paralidzeari/paralidzeare (p-ra-li-dze-ri) (un cu prialeg) njilji di clugri, tu un cufal adunats (angucitoari: alghinjli cu paraleptu (p-ra-lp-tu) adg paraleapt (p-ra-lep-t), para- cushorlu); ma nclo deadi di un stup cu-alghini; yini n alghin lepts (p-ra-lp-ts), paraleapti/paraleapte (p-ra-lep-ti) shi bag s-zuzueasc; muljarea-aest easti ca alghina (expr: (un cu prialeptu) paraleadziri/paraleadzire (p-ra-le-dzimultu lucrtoari sh-ari bun angtan di cas) alghinami/alri) sf paraleadziri (p-ra-le-dzir) (un cu prialeadziri) ghiname (al-ghi-n-mi) sf fr pl multimi di alghinj {ro: paralidzeari/paralidzeare (p-ra-li-dze-ri) sf paralidzeri (pmulime de albine} {fr: multitude dabeilles} {en: multitude of ra-li-dzr) (un cu prialeadziri) honey bees} ex: aprindi peana-aest shi tut alghinamea (faraaleg2 (a-lg) (mi) vb IV shi II alepshu (a-lp-shu), alidzeam a alghinjlor) aclo va s-afl alghinar (al-ghi-nr) sm alghi(a-li-dzem), aleapt (a-lep-t) shi aleaps (a-lep-s), nari (alghi-nr) atsel tsi s-lja cu (tsi sh-amint bana cu) aleadziri/aleadzire (a-le-dzi-ri) shi alidzeari/alidzeare (a-licrishtearea-a alghinjlor tr njarea shi tseara tsi u fac {ro: apidze-ri) mutrescu gramatili di pi-un carti shi grescu cu cultor} {fr: apiculteur} {en: bee keeper} boatsea i aduchescu cu mintea noima-a zboarlor tsi suntu alghiri/alghire (al-gh-ri) sf vedz tu albu scriati; cntu, dyivsescu, dyiuvsescu, ghivsescu, ghivises- alghit (al-ght) adg vedz tu albu cu, yivsescu, ghiuvsescu, yiuvsescu {ro: citi} {fr: lire} {en: alghitur (al-ghi-t-r) sf vedz tu albu read} ex: cartea u-aleapsi (u dyivsi) tut; alepshu (dghivsii; alic (-lic) adg vedz tu alcu ic u loai cu mini c mi-arisi) un carti; mash tini putush s-u- alic (-li-c) sf vedz tu aic aledz (s-u dghivseshti, s-u dizledz) cartea aest; jiloslu a tu alic* (-li-c) sf fimininlu sing di la adg alic; vedz alic1 cntic lu-alepshu (l-dghivsii) astz eu; pn dzts tsintsi va s- alichescu (a-li-chs-cu) (mi) vb IV vedz tu alchescu u-aledz (s-u dghivseshti); shi tu carti alidzea (dyivsea) alichiri/alichire (a-li-ch-ri) sf vedz tu alchescu aleptu2 (a-lp-tu) adg aleapt (a-lep-t), alepts (a-lp-ts), alichit (a-li-cht) adg vedz tu alchescu aleapti/aleapte (a-lep-ti) (gramati scriati) tsi suntu griti cu alidzeari1/alidzeare (a-li-dze-ri) sf vedz tu aleg1 boatsea i aduchiti cu mintea; alepsu, cntat, dyivsit, dyiuvsit, alidzeari2/alidzeare (a-li-dze-ri) sf vedz tu aleg2 ghivsit, ghivisit, yivsit, ghiuvsit, yiuvsit {ro: citit} {fr: lu} alifii/alifie (a-li-f-i) sf alifii (a-li-f) un soi di lugurii {en: read} alepsu2 (a-lp-su) adg aleaps (a-lep-s), alepshi mzgoas (multi ori cu yitrii nuntru) cu cari oaminjlji sh-ungu (a-lp-shi), aleapsi/aleapse (a-lep-si) (un cu aleptu2) (freac) chealea (c-i uscat, c-lj mc, c-i lndzit, etc.); aleadziri2/aleadzire (a-le-dzi-ri) sf aleadziri (a-le-dzir) alihii, alfii, chiralfii, mihlemi {ro: alifie} {fr: onguent} {en: atsea tsi s-fatsi cndu s-aleadzi tsiva; alidzeari; cntari, dyiointment} ex: alifia tr arnji alihii/alihie (a-li-h-i) sf alihii vsiri, dyiuvsiri, ghivsiri, ghivisiri, yivsiri, ghiuvsiri, yiu(a-li-h) (un cu alifii) alfii/alfie (al-f-i) sf alfii (al-f) vsiri {ro: aciunea de a citi; citire} {fr: action de lire} {en: (un cu alifii) chiralfii/chiralfie (chi-ral-f-i) sf chiralfii (chi-

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

47

ral-f) un alifii adrat cu tsear shi untulemnu; alifii, alfii, raise, rise (up), lift, enchant} ex: alin (anifur, dusi nsus pri) mihlemi, {ro: alifie cu cear i ulei} {fr: onguent, pommade muntslj; pn s-lu-alin; alinai n dzean analt; s-n-alinm de cire et huile} {en: ointment, pomade of wax and oil} (s-imnm nsus) pi-un scar di mirmir; alinats-v pri crciliu; alihea1 (a-l-hea) sf fr pl lucru cunuscut di lumi c nu easti alinndalui-si ctr bunlu Dumnidz; dipusir muntslj shi sminciunos; alithea, aver {ro: adevr} {fr: vrit} {en: truth} al(i)nar (criscur nsus) cupriili; laptili s-al(i)n (s scunchi, lji ex: s-nu eas tu padi alihea (averlu) n dzu alithea1 (a-lth- s-anlts tinjia); s-alinar (s-mrir, criscur) drli; va li alin hea) sf fr pl (un cu alihea1) alitchea1 (a-lth-chea) sf (fig: cidiseasc) cu zboarli; aht cndu lu-alin (fig: lufr pl (un cu alihea1) alihios (a-li-hs) adg alihioas alvd) alinat (a-li-nt) adg alinat (a-li-n-t), alinats (a-li(a-li-ho-s), alihiosh (a-li-hsh), alihioasi/alihioase (a-lints), alinati/alinate (a-li-n-ti) tsi s-ari mutat dit un loc (tsi ho-si) tsi easti dealihea; tsi nu easti minciunos; alithios {ro: easti ma nghios) tu-un altu tsi easti ma nsus; anltsat, mutat, adevrat} {fr: vrai, vritable} {en: true} ex: lucrul aestu tsi s sculat, etc. {ro: urcat, suit, ridicat, ncntat, ludat} {fr: spuni, pari alihios (dealihea) alithios (a-lith-hs) adg alimont, gravi, lev, hauss, enchant} {en: climbed (up), thioas (a-lith-ho-s), alithiosh (a-lith-hsh), alithioasi/alimounted, ascended, raised, risen (up), lifted, enchanted} ex: thioase (a-lith-ho-si) (un cu alihios) dealithios (dea-lith- turmi alinati (dusi nsus) tu munti alnat (al-nt) adg alnat hs) adg dealithioas (dea-lith-ho-s), dealithiosh (dea(al-n-t), alnats (al-nts), alnati/alnate (al-n-ti) (un cu lith-hsh), dealithioasi/dealithioase (dea-lith-ho-si) (un alinat) alinari/alinare (a-li-n-ri) sf alinri (a-li-nr) atsea cu alihios) alithinos (a-li-thi-ns) adg alithinoas (a-li-thitsi s-fatsi cndu cariva s-alin; anltsari, mutari, sculari, etc. no-s), alithinosh (a-li-thi-nsh), alithinoasi/alithinoase (a-li- {ro: aciunea de a urca, de a (se) sui, de a ridica, de a ncnta, thi-no-si) (un cu alihios) alihea2 (a-l-hea) adv dealide a luda; urcare, suire, ridicare, ncntare, ludare} {fr: hea, dealihealui, dealithea, alithea2, alitchea2, alihira, alihiuri, action de monter, de gravir, de slever, de hausser, alithina, arihina, drhea, alavar {ro: n adevr} {fr: vraiment} denchanter} {en: action of climbing (up), of mounting, of as{en: truly} alithea2 (a-lth-hea) adv (un cu alihea2) ex: tuti cending, of raising, of rising (up), of lifting, of enchanting} ex: aesti suntu alithea (dealihea) alitchea2 (a-lth-chea) adv alinarea-a armnjlor tu munts; alinarea pi ponj easti greau (un cu alihea2) alihira (a-l-hi-ra) adv (un cu alihea2) tr oaminjlji mturi; alinarea pi munts easti ljishoar tr alihiuri/alihiure (a-l-hu-ri) adv (un cu alihea2) alithina oaminjlji nvitsats alnari/alnare (al-n-ri) sf alnri (al-nr) (a-l-thi-na) adv (un cu alihea2) arihina (a-r-hi-na) adv (un cu alinari) (un cu alihea2) dealihea (dea-l-hea) adv (un cu alihea2) alinari/alinare (a-li-n-ri) sf vedz tu alin dealihealui (dea-l-hea-lu) adv (un cu alihea2) deaalinat (a-li-nt) adg vedz tu alin lithea (dea-lth-hea) adv (un cu alihea2) alincescu (a-lin-cs-cu) (mi) vb IV vedz tu alncescu alihea2 (a-l-hea) adv vedz tu alihea1 alinciri/alincire (a-lin-c-ri) sf vedz tu alncescu alihii/alihie (a-li-h-i) sf vedz tu alifii alincit (a-lin-ct) adg vedz tu alncescu alihios (a-li-hs) adg vedz tu alihea1 alincitor (a-lin-ci-tr) adg vedz tu alncescu alihira (a-l-hi-ra) adv vedz tu alihea1 alindzeari/alindzeare (a-lin-dze-ri) sf vedz tu alingu alihiuri/alihiure (a-l-hu-ri) adv vedz tu alihea1 alindziri/alindzire (a-ln-dzi-ri) sf vedz tu alingu alihoan (a-li-ho-n) sf, adgf vedz tu lihoan alindzi-vasili sm, sf vedz tu alingu alil-hisap (a-ll-hi-sp) sm fr pl partea di pradz tsi-lj dai alingii/alingie (a-lin-g-i) sf vedz tu alncescu cndu acumpri un lucru i fats un alishvirishi (shi txeshti c alingu (a-ln-gu) (mi) vb III shi II alimshu (a-lm-shu), alinparadzlji tsi-armn tri plteari va-lj dai ma amnat); parti di dzeam (a-lin-dzem), alims (a-lm-s) shi alimt (a-lm-t), pradz tsi s-da ma npoi tr un lucru acumprat (tsi nu s-avea alindziri/alindzire (a-ln-dzi-ri) shi alindzeari/alindzeare (a-linpltit ntreg tu nchisit); cpar, arvoan, aruvoan, arvun, dze-ri) dau cu limba pristi fatsa-a unui lucru tra s-u molj cu arvoni, pei, nishani {ro: acont, arvun} {fr: acompte} {en: ascucheat (tra s-u-ashtergu, s-u aduchescu tsi gustu ari, grsideposit, partial payment on account} ex: loai alil-hisap mea i dultseamea di pri deadziti cndu au nustimada bun, (cpar) doau liri etc.); dau ma multi ori cu limba pristi mcarea din gur tra salimsu (a-lm-su) adg vedz tu alingu lj-aduchescu nustimada; lingu; (expr: 1: mi-alingu = mi mbet; alimtu (a-lm-tu) adg vedz tu alingu 2: lu-alimsi ctusha = easti murdar c nu s-ari lat, canda-i alimunu (a-l-mu-nu) inter zbor tsi lj-ascap a omlui dit gur alimtu di ctushi!; 3: alindzi-vasili = timbel, linvos, tsi bneacndu sh-aspuni durearea, njila, dipirarea tsi u-aducheashti n dz di-atseali tsi-lj da alts) {ro: linge} {fr: lcher} {en: lick} fatsa-a unui lucru slab (sh-ctivroar mirachea, lhtara, hara- ex: oili alingu sarea (da cu limba pristi sari tra s-si nsar); tsua, nearvdarea, etc.); ai, au, vai, cavai, mar, lele, a-lele, oi- alindzeai dzeaditli di dultsi tsi eara; mi-alimshu (mi mbitai) lele, bobo, oi-bobo, o-popo, mrcui!; etc. {ro: cavai, vai} {fr: asndz; easti un alindzi-vasili (expr: timbel, tsi-ashteapt s-lj hlas! malheur!} {en: oh dear, oh poor me!} ex: alimunu da alts) alimtu (a-lm-tu) adg alimt (a-lm-t), alimts (a(cavai) di eali! lm-ts), alimti/alimte (a-lm-ti) (lucru) tsi easti pusputit di alimur (a-li-m-r) sf alimuri/alimure (a-li-m-ri) loari di limba-a unui tsi lu-alindzi; (fig: alimtu = lutsit, scntiljos, nyillucri cu zorea (furtu); lucrili tsi s-lja (s-fur) di-atselj tsi amincios, mushat, mbitat, etc.) {ro: lins} {fr: lch; lisse} {en: tar un polim di la-atselj tsi-l chirur polimlu (i lumea-a lor); licked} ex: perlu lu-ari alimtu; tricu un alimt (fig: feat prad, spolji, pljashc, pleashc, pleacic, eam, yeam, mushat); vinjir acas alimts (fig: mbitats); hiu alimtu (fig: yeaghm, geng, gheng, zulumi {ro: jaf} {fr: pillage} {en: mbitat) alimsu (a-lm-su) adg alims (a-lm-s), alimshi (alooting} ex: u featsir alimur (u featsir prad = u mprdar) lm-shi), alimsi/alimse (a-lm-si) (un cu alimtu) alindzialin (a-ln) (mi) vb I alinai (a-li-n) shi alnai (al-n), alinam ri/alindzire (a-ln-dzi-ri) sf alindziri (a-ln-dzir) atsea tsi s(a-li-nm) shi alnam (al-nm), alinat (a-li-n-t) shi alnat fatsi cndu un alindzi tsiva; alindzeari, lindziri, lindzeari {ro: (al-n-t), alinari/alinare (a-li-n-ri) shi alnari/alnare (al-n-ri) aciunea de a linge; lingere} {fr: action de lcher} {en: action mi mut dit un loc (tsi easti ma nghios) tu-un altu tsi easti ma of licking} ex: va ti saturi cu alindzirea (atsea tsi fats cndu nsus; mi duc ct nsus (pri-un munti) pri padi (pi gumar, cu alindzi)? alindzeari/alindzeare (a-lin-dze-ri) sf alindzeri (amachina, etc.); mi-ashternu (l-curdusescu un altu) pri-un loc lin-dzr) (un cu alindziri) lingu (ln-gu) (mi) vb III shi II tsi easti ma nsus (pri-un cal cu nclicarea, pi-un pom cu limshu (lm-shu), lindzeam (lin-dzem), lims (lm-s) shi angrlimarea, pri citia-a casljei cu cicioarli pri scar, un njic limt (lm-t), lindziri/lindzire (ln-dzi-ri) shi lindzeari/lindeanumirea cu mnjli; etc.); analtsu, mut, scol, mrescu, dzeare (lin-dze-ri) (un cu alingu) limtu (lm-tu) adg crescu, etc. (fig: lu-alin = lj-fac gireti, l-cidisescu, l-myiplimt (lm-t), limts (lm-ts), limti/limte (lm-ti) (un cu sescu, lu-alavdu, etc. tra si s-aducheasc sufliteashti ma ghini) alimtu) limsu (lm-su) adg lims (lm-s), limshi (lm-shi), {ro: urca, (se) sui, ridica, ncnta, luda} {fr: monter, gravir, limsi/limse (lm-si) (un cu alimtu) lindziri/lindzire (lnslever, hausser, enchanter} {en: climb (up), mount, ascend, dzi-ri) sf lindziri (ln-dzir) (un cu alindziri) lindzea-

48

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

ri/lindzeare (lin-dze-ri) sf lindzeri (lin-dzr) (un cu shtiu tsi dzc; dzc vruti sh-nivruti; zburscu fr s-minalindziri) duescu; dzc glrinj; aljuredz; 2: hiu ctr-aljurea = nu-am alipidari1/alipidare (a-li-pi-d-ri) sf vedz tu aleapid1 arad, hiu alocuta, hiu fr minti, nu u-am mintea ntreag 3: alipidari2/alipidare (a-li-pi-d-ri) sf vedz tu aleapid2 nj-escu aljurea cu mintea = nu ti-avdu, nu ti-aduchescu c ualipidat1 (a-li-pi-dt) adg vedz tu aleapid1 am mintea la alti lucri; 4: aljurea dai sh-aljurea creap; aljurea alipidat2 (a-li-pi-dt) adg vedz tu aleapid2 aruc tufechea sh-aljurea arsari ljepurli; aljurea crcreadz alipini/alipine (a-li-p-ni) sf alipinj (a-li-pnj) un soi di sh-aljurea oau = zbor tsi s-dztsi cndu cariva fatsi tsiva ma plant (earb) tsi fatsi lludz mri, galbini {ro: plant ce face da di altu tsiva la cari nu s-ashtipta) {ro: aiurea} {fr: ailleurs; flori galbene} {fr: plante aux fleurs jaunes} {en: a plant makautre part, dans un autre endroit} {en: elsewhere, anywhere ing yellow flowers} else, nowhere} ex: feati-aljurea (tu-un parti), gionj aljurea (tualis (-lis) sn alisi/alise (-li-si) arad di (un soi di) neali alt parti) giuca ahoryea; noi him di-aljurea (dit alti locuri); bgati unlu tu-alantu shi ligati tra s-fac ca un soi di cioar i furlji apucar aljurea (s-duc tu-alti locuri); tini eshti aljurea funi (di metal) cu cari si s-leag lucri (cari s-bag di gushi ca (expr: nu eshti aoa cu mintea, nu shtii tsi s-fatsi) naljurea un stulii, cu i fr crutsi actsat di ns, cu cari s-acats (na-lj-rea) adv (ngrpsit shi n-aljurea, scriari neaprucheat shatea di curau, etc.); alsid, alisid, altsu, singir, shingir, tu-aestu dictsiunar) (un cu aljurea) ; ex: imna cu mintea singiri, shingiri, zingir, catin, caden, chiustec, chiustechi, ctr naljurea (expr: cu mintea la alti lucri, tu alti locuri); crtelj, silivar, sulivar, brang, prang, heari; (expr: lj-trec stranji arupti, ctr naljurea (expr: cavai di lumi, alocuta, fr alislu (singirea) di nri = l-tsn ca pi-un urs, fatsi tsi-lj caftu) nitsiun arad); cu perlji ctr naljurea (expr: alocuta, nichipti{ro: lan} {fr: chane} {en: chain} ex: acumprai un alis di nats); shuira tora ctr naljurea (expr: ashi, fr-arad, cu shati; avea ligat cnili cu alis gros alsid (al-s-d) sf almintea chirut, tu-alt parti) aljuredz (a-lju-rdz) vb I aljusidz (al-sdz) (un cu alis) ex: oar cu alsid (singiri) ali- rai (a-lju-r), aljuram (a-lju-rm), aljurat (a-lju-r-t), sid (a-li-s-d) sf alisidz (a-li-sdz) (un cu alis) altsu1 (l- aljurari/aljurare (a-lju-r-ri) escu hivrit, cu clduri mri tsu) sn altsuri (l-tsur) (un cu alis) ex: ghiderli suntu ligati, (pirito), nu-aduchescu tsi s-fatsi deavrliga di mini shi ca altsul, dipriun zburscu fr s shtiu tsi dzc; dzc zboar tsi nu-au vr alishvirishi/alishvirishe (a-lish-vi-r-shi) sf alishvirishuri (anoim; zburscu-aljurea {ro: aiura, delira} {fr: dlirer} {en: lish-vi-r-shur) atsea tsi s-fatsi cndu s-vindi (shi s-acumbe delirious} ex: acts s-aljureadz (si zburasc fr s shtib pr) tsiva; arishvirishi, articlji, vindeari-acumprari, dari-loari, tsi zboar dztsi); tut noaptea avea aljurat (avea zburt fr daraver {ro: aliveri, vnzare} {fr: vente} {en: sale} arish- noim c eara lndzit sh-avea pirito multu mari) aljurat (avirishi/arishvirishe (a-rish-vi-r-shi) sf arishvirishuri (a-rishlju-rt) adg aljurat (a-lju-r-t), aljurats (a-lju-rts), aljuvi-r-shur) (un cu alishvirishi) ex: arishvirishi s-nu fats cu rati/aljurate (a-lju-r-ti) cari zburashti fr s shtib tsi dztsi el (cndu ari pirito shi nu-aducheashti tsi s-fatsi deavrliga di el) alisid (a-li-s-d) sf vedz tu alis {ro: aiurat, delirat} {fr: dlir} {en: delirious} aljualisidh (a-li-s-dh) sf alisidz (a-li-sdz) un cu alisid rari/aljurare (a-lju-r-ri) sf aljurri (a-lju-rr) atsea tsi salisiv (a-li-s-v) sf vedz tu alsiv fatsi cndu cariva aljureadz {ro: aciunea de a aiura, de a alitchea1 (a-lith-chea) sf vedz tu alihea1 delira; aiurare, delir} {fr: action de dlirer; dlire} {en: acalitchea2 (a-lth-chea) adv vedz tu alihea1 tion of being delirious; delirium} alithea1 (a-lith-hea) sf vedz tu alihea1 aljuredz (a-lju-rdz) vb I vedz tu aljurea alithea2 (a-lth-hea) adv vedz tu alihea1 alnari/alnare (al-n-ri) sf vedz tu alin alithina (a-l-thi-na) adv vedz tu alihea1 alnat (al-nt) adg vedz tu alin alithinos (a-li-thi-ns) adg vedz tu alihea1 alneau (al-ne-) sf vedz tu lumachi alithios (a-lith-hs) adg vedz tu alihea1 aloat (a-lot) sn aloaturi (a-lo-tur) 1: amistictur di frin alj (lj) sn alji/alje (-lji) plant irboas cu frndzli lundzi cu ap sh-alti lucri ca maeaua tsi u fatsi s-creasc (grsimi, sh-suptsri (ca apali), cu-un anjurizm ahoryea, tsi sh-uuntulemnu, oau, zahari, etc.) cu cari (dup cutseari) s-fatsi adutsi multu cu tseapa veardi shi s-mc ashi cum easti veardi;pnea (pita, tighnjli, dultsenjli, etc.); 2: cumat njic dit aest partea dit aest plant tsi s-afl tu loc, cari s-usuc shamistictur tsi s-tsni di-un parti (tra s-hib bgat ma npoi dnseashti tut anlu (adrat di ma multi prts, ctslj, cari s- tu loc di maeau tu-un alt amistictur di ap shi frin); cur di peaji shi s-bag tu multi mcruri); (fig: 1: alj = om (expr: id: 1: (pnea) easti aloat yiu = (pnea) easti nicoapt; 2: aru; expr: 2: ctsl di alj = un parti dit un alj ntreg, tsi sescu un aloat = escu om moali, molav, mulashcu, eavashcu, aleadzi ahoryea sh-easti acupirit cu-un cheali ninti ca si s- prhar; 3: mi fac aloat = mi fac moali ca aloatlu; 4: li-acbag tu mcari; 3: alj chisat = alj chisat tu hvani amisticat cu tsm/aprindem = n ftsem bunj oaspits; 5: li-asprdzem pusc shi sari tsi s-adavg la ndau gheli, mcruri; 4: ne alj aloaturli = u-asprdzem uspitslja, n-anciupm, n nccem, n mc, ne gura lj-amputi = nu-ari stepsu) {ro: usturoi} {fr: ail} crtim) {ro: aluat; maia} {fr: pte; ferment, levain} {en: {en: garlic} ex: dzatsi frats ndzminats, sh-tr-un groap dough; leaven, yeast} ex: acats aloat (dit un aloat njic ngrupats (angucitoari: aljlu); chiseadz alj tu hvani; alj mts, (maeau) fac un aloat mari ti pni); bgar aloat tu yin, di sgura va ts-amput; greclu, sh-arhundu s-hib, alj va mput; d- featsi pusc; easti ca aloat (expr: id: moali, molav); li-actsar nj dau hiri di alj; aljili criscur tora; l-vidzush aljlu-aestu? ghini aloaturli (expr: id: s-featsir bunj oaspits); li-asparsir (fig: aestu om aru, aestu turcu?); nu pot s-lji ved aljlji (fig: aloaturli (expr: id: si nccear sh-nu s-mata urdin) oaminjlj-ari, turtslj, uvreilji, etc.) alobud (a-l-bu-d) sf vedz tu lobud aljumtrea (a-ljm-trea) adv alt soi (turlii); alant soi (turlii) alocut (a-l-cut) adg alocut (a-l-cu-t), alocuts (a-l-cuts), di-alant parti; aljumtrealui; naljumtrea {ro: altminteri, altfel} alocuti/alocute (a-l-cu-ti) tsi nu-ari arad; tsi s-afl tu-un {fr: autrement, dailleurs, du reste} {en: other: aise, or} ex: stari di nearad (catastasi, areat, atxii, mintitur); tsi nu ct gioni sh-eara di-aljumtrea; aljumtrea (alt turlii, alant soi) easti un soi cu-alant dunjai; paraxin, tronciu, ahoryea {ro: voi si s-fac; shuts cljaea aljumtrea (di-alant parti); nu poati dezordonat, bizar} {fr: ple-mle, dsordonn; bizarre} {en: s-hib aljumtrea (alt turlii) aljumtrealui (a-ljm-trea-lu) untidy; odd, strange} ex: om alocut (tsi nu-ari arad, tsi easti adv (un cu aljumtrea) naljumtrea (na-ljm-trea) adv ahoryea, tronciu) alocuta (a-l-cu-ta) adv (lucri) s-afl (un cu aljumtrea) amisticati, mprusculiti, bgati un pisti-alantu fr nitsiun aljumtrealui (a-ljm-trea-lu) adv vedz tu aljumtrea arad, di nu shtii omlu iu poati s-afl tsi caft; ghilishti, aljurari/aljurare (a-lju-r-ri) sf vedz tu aljurea alandala, darmadan, cioar-boar, ciora-bora {ro: talmealjurat (a-lju-rt) adg vedz tu aljurea balme} {fr: ple-mle} {en: pell-mell, helter skelter} aljurea (a-lj-rea) adv (tu) alt parti; tu altu loc; iutsi s-hib; alocuta (a-l-cu-ta) adv vedz tu alocut iuva, iutsido, naljurea; (expr: 1: bat (zburscu) aljurea = nu aloni/alone (a-l-ni) alonj (a-lnj) loc ischiu (ca un padi,

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

49

cmpu); loclu ndreptu tr triirari (cu un stur tu mesi di cari aludzmi/aludzme (a-lu-dz-mi) sf vedz tu aludzscu suntu ligats caljlji tsi alag deavrliga shi calc (bat) grnili ca aludzri/aludzre (a-lu-dz-ri) sf vedz tu aludzscu grn, ordzu, sicar, etc. tra s-eas grnutsli dit schicurli-a lor); aludzscu (a-lu-dzs-cu) (mi) vb IV aludzi (a-lu-dz), aluaryi, arghii, arii {ro: arie} {fr: aire} {en: threshing area} dzam (a-lu-dzm), aludzt (a-lu-dz-t), aludzri/aludzre alunsescu (a-lun-ss-cu) vb IV alunsii (a-lun-s), alunseam (a-lu-dz-ri) (lucru, lilici, mcari, carni) nchiseashti s-moalji (a-lun-sem), alunsit (a-lun-s-t), alunsiri/alunsire (a-lun-s- ninti ca si s-asparg; nchisescu s-mi-aspargu; mrnghisescu, ri) cu btearea tsi l u fac tu-un aloni, dispartu grnutsili di vishtidzscu, anjurzescu urut, mi-amput, amput, mi-acredz, grn (ordzu, sicar, etc.) di schicurli tsi li poart; triyir, triir etc. {ro: (se) altera, (se) molei, ofili, (se) mpui, ncepe a se {ro: treiera} {fr: battre le bl; dpiquer} {en: thresh cereal strica} {fr: (s)altrer, (se) rendre mou, (s)amollir; sentir plants} alunsit (a-lun-st) adg alunsit (a-lun-s-t), alunsits mauvais} {en: change (for worse), spoil, soften, smell foul} ex: (a-lun-sts), alunsiti/alunsite (a-lun-s-ti) (grnutsli di grn, lilicea s-aludzashti (mrnghiseashti); carnea s-aludz (s-muordzu, sicar, etc.) tsi suntu scoasi dit schicurli tu cari s-afl lje, s nviclje); sudorli aludzscu (amput, anjurzescu ca un ncljisi; triyirat, triirat {ro: treierat} {fr: (bl) battu; dpiqu} mcari aspart), s-acreadz aludzt (a-lu-dzt) adg aludzt {en: threshed (cereal plants)} alunsiri/alunsire (a-lun-s-ri) (a-lu-dz-t), aludzts (a-lu-dzts), aludzti/aludzte (a-lusf alunsiri (a-lun-sr) atsea tsi s-fatsi cndu s-alunsescu dz-ti) tsi s-moalji ninti ca si s-asparg; mrnghisit, vishtigrnili; triyirari, triirari {ro: aciunea de a treiera; treierare} dzt, anjurzit, urut, amputst, acrit, etc. {ro: alterat, ofilit, {fr: action de battre le bl; de dpiquer} {en: action of moleit, mpuit, flecit} {fr: altr, amolli, qui sent mauvais} threshing cereal plants} {en: changed (for worse), spoiled, softened, which smells foul} alsar1 (al-sr) vb IV vedz tu ansar1 ex: carni aludzt (shidzut, muljat, aspart) aludzalsar2 (al-sr) vb IV vedz tu arsar2 ri/aludzre (a-lu-dz-ri) sf aludzri (a-lu-dzr) atsea tsi salsriri1/alsrire (al-s-r-ri) sf vedz tu ansar1 fatsi cndu tsiva s-aludzashti; mrnghisiri, vishtidzri, anjuralsriri2/alsrire (al-s-r-ri) sf vedz tu arsar2 ziri urut, amputsri, acriri, etc. {ro: aciunea de a (se) altera, alsrit1 (al-s-rt) adg vedz tu ansar1 de a (se) molei, de a (se) ofili, de a (se) mpui, de a ncepe a alsrit2 (al-s-rt) adg vedz tu arsar2 (se) strica; alterare, ofilire, mpuire, flecire} {fr: action de alsid (al-s-d) sf vedz tu alis (s)altrer, de (se) rendre mou, de (s)amollir; de sentir maualsidh (al-s-dh) sf alsidz (al-sdz) un cu alsid vais; amolissement} {en: action of changing (for worse), of alsiv (al-s-v) sf alsivi/alsive (al-s-vi) apa tu cari s-hearbi spoiling, of softening, of smelling foul; softening} cinusha di lemnu (cu cari s-aspeal stranji, vasi, etc.) {ro: aludzmi/aludzme (a-lu-dz-mi) sf aludznj (a-lu-dznj) leie} {fr: lessive} {en: lye} ex: aspel vasili cu-alsiv alisiv harea tsi-l fatsi un lucru s-hib aludzt; ashi cum easti un lucru (a-li-s-v) sf alisivi/alisive (a-li-s-vi) (un cu alsiv) ex: un (ma multu carnea) cndu s-moalji shi nchiseashti s-asparg; liv, ca hearta sh-uprita alisiv! lisiv (li-s-v) sf lisivi/lialudzri {ro: flecire, moleire, alterare} {fr: amolissement, sive (li-s-vi) (un cu alsiv) ex: mi lai pi cap cu lisiv; feci on dit dune viande qui commence a saltrer} {en: softening; lisiv sh-tr-atsea-nj cripar mnjli it is said about meat when it starts softening, before spoiling} altar (al-tr) sn altari/altare (al-t-ri) loc ma-analtu dit un aludzt (a-lu-dzt) adg vedz tu aludzscu templu (nao) pngn iu s-aprindu tseri, s-ardi thimnjam, s-facalughescu (a-lu-ghs-cu) vb IV alughii (a-lu-gh), alugheam curbnj, etc. adusi al Dumnidz; meas dit bisearica crishtin (a-lu-ghm), alughit (a-lu-gh-t), alughiri/alughire (a-luiu s-fac ardzli smti dit lituryii; trapez, vim, ayeavim, gh-ri) aduchescu un mari simtsmintu di vreari tr cariva i ayeadim, ayiudim {ro: altar} {fr: autel} {en: altar} ex: tsiva; cad tu vreari cu cariva; nj-aruc sivdlu (mirachea, vreapreftul intr tu altar (ayiudim) altari/altare (al-t-ri) sf alrea) pri cariva; alghescu, agchipsescu, agpisescu, agpsestari/altare (al-t-ri) (un cu altar) cu, voi, vilisescu {ro: iubi} {fr: aimer} {en: love} ex: fr ca altari/altare (al-t-ri) sf vedz tu altar noi s shtim, inimli-a noastri n s-alughir (cdzur tu vreari) altoar (al-t-o-r) adv nu tora, ma aoa sh-un chiro; nu alughit (a-lu-ght) adg alughit (a-lu-gh-t), alughits (a-lutora, ma cama nclo, aoa sh-un chiro; caishti cndu {ro: altghts), alughiti/alughite (a-lu-gh-ti) tsi sh-arc sivdlu pri dat} {fr: autrefois} {en: once, in former time, some other cariva; tsi easti vrut di cariva; alghit, agchipsit, agpisit, time} ex: nu va s-yin altoar (ninga noar ma nclo)? al- agpsit, vrut, vilisit {ro: iubit} {fr: aim} {en: loved} alughitoar (al-to-r) adv (un cu altoar) ri/alughire (a-lu-gh-ri) sf alughiri (a-lu-ghr) atsea tsi fatsi altilc (al-ti-lc) sm altilts (al-ti-lts) par veclju nturtsescu atsel tsi sh-ari arcat sivdlu pri cariva; alghiri, agchipsiri, di shasi aspri (grosh) {ro: moned de 6 piatri} {fr: monnaie agpisiri, agpsiri, vreari, vilisiri {ro: aciunea de a iubi; de six piastres} {en: coin worth six piastres} iubire} {fr: action daimer} {en: action of loving} alghescu altipatlar (al-t-pa-tlr) sn altipatlari/altipatlare (al-t-pa-tl-ri) (a-l-ghs-cu) vb IV alghii (a-l-gh), algheam (a-l aruvoli cu shasi fishechi; aruvoli, arvoli, ruveli, cumbur, ghm), alghit (a-l-gh-t), alghiri/alghire (a-l-gh-ri) cbur, cburi, cuburi, pishtol, pishtoal {ro: revolver cu ase (un cu alughescu) alghit (a-l-ght) adg alghit (a-lcartue} {fr: revolver six cartouches} {en: revolver with six gh-t), alghits (a-l-ghts), alghiti/alghite (a-l-gh-ti) cartridges} (un cu alughit) alghiri/alghire (a-l-gh-ri) sf alghiri (aaltoar (al-to-r) adv vedz tu altoar l-ghr) (un cu alughiri) altsari/altsare (al-ts-ri) sf vedz tu analtu1 alughiri/alughire (a-lu-gh-ri) sf vedz tu alughescu altsat (al-tst) adg vedz tu analtu1 alughit (a-lu-ght) adg vedz tu alughescu altsu1 (l-tsu) sn vedz tu alis alumachi/alumache (a-lu-m-chi) sf vedz tu lumachi altsu2 (l-tsu) (mi) vb I vedz tu analtu1 alum (a-lu-m) sm alumadz (a-lu-mdz) usic (ma mari di la altu (l-tu) adg, pr alt (l-t), alts (l-ts), alti/alte (l-ti) zbor ciciorlu a unui tsap) di la un agioc di ficiori njits cu cari stsi tsni loclu a unei hiints (lucru) cari nu easti idyiul cu hiagudescu di-arad alanti usitsi (ma njits di la cicioarli a njeljintsa (lucrul) tr cari easti zborlu (cari easti atsel di-arad, cari lor, a cprilor, etc.); anum, vsilje, vshclje, arshic, ashic, easti dinintea-a noastr, etc.); valtu, nu aestu; (expr: altu bishi ishic, mishic, saltu, psaltu, vang, amad, nip, nip, ip, ip, cosh-altu nchirdsi; altu fatsi sh-altu tradzi; altu harea sh-altu can, coci, cunjac {ro: ichi, aric plombat} {fr: osselet plomb} numa; alts mc meari sh-a-altor l-amurt dintslj = s-dztsi {en: knuckle bone} ex: am un alum di capr anum (a-nucndu un easti atsel tsi stipseashti shi stepsul s-aruc pi altu) m) sm anumadz (a-nu-mdz) (un cu alum) {ro: altu} {fr: autre} {en: other} ex: ni un, ni alt; alts yin, alumchios (a-lu-m-chs) adg vedz tu lumachi alts fug; alt tsi ma cafts valtu2 (vl-tu) sn valturi (vl-tur) alumbu (a-lm-bu) vb I(?) ic IV(?) mi duc sh-hiu deadun cu (un cu altu) ex: cari valtu (altu) va u ftsea? cariva, s-lj fac sutsat {ro: fi mpreun, nsoi} {fr: rejoindre} aluat (a-lut) sn aluaturi (a-lu-tur) scriari neaprucheat tu- {en: join (somebody)} ex: s-yin si-nj mi-alumb (s-nj fac aestu dictsiunar; vedz aloat sutsat, s-hib cu mini))

50

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

alumi/alume sf (a-l-mi) sf vedz tu lumi lumtashi/lumtashe (lum-t-shi), lumtash (lum-tsh), lumalumtari/alumtare (a-lum-t-ri) sf vedz tu alumt tashi/lumtashe (lum-t-shi) (un cu alumttor) ex: xenj alumtat (a-lum-tt) adg vedz tu alumt lumtash n calc greu lumptu (lmp-tu) (mi) vb I lumptai alumtatic (a-lum-t-tic) sn vedz tu alumt (lump-t), lumptam (lump-tm), lumptat (lump-t-t), alumt (a-lm-t) sf alumti/alumte (a-lm-ti) bteari (i lumptari/lumptare (lump-t-ri) (un cu alumtu) ex: s-lumpt ncceari) tsi s-fatsi namisa di doau (i ma multi) prts (partii, (s-alumt) cu tuti chiametsli lumptat (lump-tt) adg lumpoaminj, etc.) iu un parti (i ma multi) caft s-u-azving pitat (lump-t-t), lumptats (lump-tts), lumptati/lumptate alant (i pri-alanti, i un lucru); atsea tsi s-fatsi cndu s-alumt (lump-t-ti) (un cu alumtat) lumptari/lumptare (lump-tcariva; alumtatic, lumt, lumpt, alupt, lupt, ljuft, bteari, ri) sf lumptri (lump-tr) (un cu alumtari) aluptu (a-lpbtii, btichi, btic, polim {ro: lupt, btlie} {fr: combat, tu) (mi) vb I aluptai (a-lup-t), aluptam (a-lup-tm), aluptat lutte} {en: combat, fight} ex: la-alumt turtsilj s-duc cu harau; (a-lup-t-t), aluptari/aluptare (a-lup-t-ri) (un cu alumtu) cari-i cama bun tu-alumt; Vuscopulea eara partidz shi eara ex: s-intrm tu oasti s-n-aluptm (ampulisim); shi lj-aluptash alumt mari; sh-ns s-amistic tu atsea alumt alumtatic (a- (lj-ampulisish, lj-ai azvimt) ehtsrilji a ti aluptat (a-luplum-t-tic) sn alumtatitsi/alumtatitse (a-lum-t-ti-tsi) (un tt) adg aluptat (a-lup-t-t), aluptats (a-lup-tts), aluptacu alumt) lumt1 (lm-t) sf lumti/lumte (lm-ti) (un cu ti/aluptate (a-lup-t-ti) (un cu alumtat) aluptari/aluptare alumt) ex: brbteasca lumt (alumt); s-himusescu la lumt (a-lup-t-ri) sf aluptri (a-lup-tr) (un cu alumtari) luptu (alumt) ndreapt; tr ntheam di oar bitisi lumta (btia) (lp-tu) (mi) vb I luptai (lup-t), luptam (lup-tm), luptat alupt (a-lp-t) sf alupti/alupte (a-lp-ti) (un cu alumt) (lup-t-t), luptari/luptare (lup-t-ri) (un cu alumtu) ex: slupt (lp-t) sf lupti/lupte (lp-ti) (un cu alumt) lumpt lupt (s-alumt) pn nu-armni sndzi luptat (lup-tt) adg (lmp-t) sf lumpti/lumpte (lmp-ti) (un cu alumt) luptat (lup-t-t), luptats (lup-tts), luptati/luptate (lup-t-ti) ljuft1 (ljf-t) sf ljufti/ljufte (ljf-ti) (un cu alumt) (un cu alumtat) luptari/luptare (lup-t-ri) sf luptri (lupalumtu (a-lm-tu) (mi) vb I alumtai (a-lum-t), alumtam (atr) (un cu alumtari) ljuftu1 (ljf-tu) (mi) vb I ljuftai lum-tm), alumtat (a-lum-t-t), alumtari/alumtare (a-lum(ljuf-t), ljuftam (ljuf-tm), ljuftat (ljuf-t-t), ljuftat-ri) 1: acats s-mi bat (i s-mi ncaci, etc.) cu un (i ma mults, ri/ljuftare (ljuf-t-ri) (un cu alumtu) ex: afl luplu ljuftnoaminj i lucri) sh-caftu s-lj-azvingu; aluptu, lumtu, luptu, dalui (alumtndalui) cu ursa ljuftat1 (ljuf-tt) adg ljuftat ljuftu, apulimsescu, mi bat; 2: arspndescu, pispilescu; 3: mi (ljuf-t-t), ljuftats (ljuf-tts), ljuftati/ljuftate (ljuf-t-ti) duc (mi priimnu) prit locuri multi; cutriyir, alag; lucredz multu (un cu alumtat) ljuftari1/ljuftare (ljuf-t-ri) sf ljuftri (ljufgreu tra s-amintu i s-fac tsiva; cilistisescu, cilstisescu, tr) (un cu alumtari) ljuft2 (ljf-t) sm ljufteanj (ljfagunsescu; 4: alumtu cu chetsrli; ambulisescu, tirinsescu; etc. teanj) (un cu alumttor) ex: un gioni ljuft (alumttor), {ro: lupta; dispersa; cutreiera cu greutate, munci penibil; mari ct un munti; ari altu ljuft (alumttor) ma arpid di chinui, martiriza, etc.} {fr: combattre, lutter; parpiller; parGog? ljuftescu1 (ljuf-ts-cu) (mi) vb I ljuftii (ljuf-t), courir pniblement, gagner pniblement; lapider, faire soufljufteam (ljuf-tem), ljuftit (ljuf-t-t), ljuftiri/ljuftire (ljuffrir, martyriser, etc.} {en: combat, fight; disperse, scatter; t-ri) (un cu alumtu) ljuftit1 (ljuf-tt) adg ljuftit (ljuf-twander or work painfully; fight with stones, martyrize, etc.} t), ljuftits (ljuf-tts), ljuftiti/ljuftite (ljuf-t-ti) (un cu ex: mi-alumtu cu tini; brbteashti s-alumtar (s-btur); salumtat) ljuftiri1/ljuftire (ljuf-t-ri) sf ljuftiri (ljuf-tr) alumtar (s-btur) ashi di dimneatsa pn ctr sear; s(un cu alumtari) ljuftuescu1 (ljuf-tu-s-cu) (mi) vb I alumtar zmeilji trei dzli shi trei nopts; acts s-alumt casa ljuftuii (ljuf-tu-), ljuftueam (ljuf-tu-m), ljuftuit (ljuf-tu(s-li lja shi s-li-arspndeasc lucrili din cas) shi s-minteasc -t), ljuftuiti/ljuftuite (ljuf-tu--ti) (un cu alumtu) ljuftuit1 tuti; avea sh-ns un semnu di calj cu cari alumta (cutriyira) (ljuf-tu-t) adg ljuftuit (ljuf-tu--t), ljuftuits (ljuf-tu-ts), csbadzlji; un cucosh, sh-acats s-lu-alumtu cu chetrili (s-lu- ljuftuiti/ljuftuite (ljuf-tu--ti) (un cu alumtat) ljuftuiambulisescu, s-aruc chetri pri el); furlji s-alumtar cu ascherea ri1/ljuftuire (ljuf-tu--ri) sf ljuftuiri (ljuf-tu-r) (un cu dau ori; mi-alumtu dzua sh-noaptea (fig: lucredz greu) s-nji alumtari) scot hrana; alumtu (fig: fac) multi lucri; lj-alumt (fig: lj alumttor (a-lum-t-tr) sm, sf, adg vedz tu alumt tirinsescu, lj-munduescu) ploili; mi-alumt (fig: mi frimint) alumtu (a-lm-tu) (mi) vb I vedz tu alumt minduirli alumtat (a-lum-tt) adg alumtat (a-lum-t-t), alun (a-ln) sm alunj (a-lnj) arburic tsi creashti tu pduri i alumtats (a-lum-tts), alumtati/alumtate (a-lum-t-ti) tsi ari mardzinea di agri ca un soi di gardu (cu frndz stronghili tsi fapt un alumt cu cariva; aluptat, lumtat, luptat, ljuftat, au per tu fatsa di nghios sh-cari fatsi un soi di nuts (aluni) ljuftit, ljuftuit, apulimsit, btut, algat, cutriyirat, cilistisit, etc. njits tsi suntu nostimi tu mcari); pomlu cari fatsi aluni; lifto{ro: luptat; dispersat; cutreierat cu greutate, muncit penibil; car {ro: alun} {fr: noisetier} {en: hazel tree} ex: un pduri di chinuit, martirizat, etc.} {fr: guerroy, combattu, lutt; paralunj; pi drmili di-alun; pi tu mardzinea di-alunj alun (apill; qui a parcouru pniblement, qui a gagn pniblement; l-n) sf aluni/alune (a-l-ni) yimisha-a alunlui tsi sh-ulapid, qui a souffert, martyris, etc.} {en: fought; dispersed, adutsi cu-un nuc njic, cari s-afl ncljis tu-un soi di cup scattered; who has worked painfully; fought with stones, di-un parti sh-cu-un njic chipit di-alant, a curi njedz smartyrized, etc.} alumtari/alumtare (a-lum-t-ri) sf alumtri mc (c easti ca nuca sh-ari nustimada-a ljei); lun, liftocar (a-lum-tr) atsea tsi s-fatsi cndu cariva s-alumt; aluptari, {ro: alun} {fr: noisette} {en: hazelnut} ex: s-dusi tr aluni; slumtari, luptari, ljuftari, ljuftiri, ljuftuiri; alumt, apulimsiri; dusir tra s-adun aluni lun2 (l-n) sf luni/lune (l-ni) alumt, alumtatic, btii, cilistisiri, cutriyirari, etc. {ro: aciunea (un cu alun) alunet (a-lu-nt) sn aluneturi (a-lu-n-tur) de a lupta; luptare; lupt; etc.} {fr: action de lutter; lutte; etc.} pduri di-alunj; multimi di-alunj; alunish, alunami {ro: alu{en: action of fighting; fight; etc.} ex: aeri, ma gionili tunet} {fr: fort de noisetiers} {en: forest of hazel trees} alualumtri (alumti) alumttor (a-lum-t-tr) sm, sf, adg nami/aluname (a-lu-n-mi) sf fr pl (un cu alunet) ex: salumttoari/alumttoare (a-lum-t-to-ri), alumttori (a-lumascundi zrcada tu alunami (alunet) alunish (a-lu-nsh) sn t-tr), alumttoari/alumttoare (a-lum-t-to-ri) atsel tsi s- alunishi/alunishe (a-lu-n-shi) shi alunishuri (a-lu-n-shur) alumt cu tsiva i cariva; lumtash, ljuft {ro: lupttor} {fr: (un cu alunet) ex: sh-chiru urma prit alunishuri (alunami) guerrier, combattant, lutteur} {en: combatant, fighter} alunami/aluname (a-lu-n-mi) sf vedz tu alun lumtu (lm-tu) (mi) vb I lumtai (lum-t), lumtam (lum-tm), Alunar (A-lu-nr) sm fr pl anshaptilea mes a anlui, un di lumtat (lum-t-t), lumtari/lumtare (lum-t-ri) (un cu nai ma clduroshlji mesh; Curic, Iuliu {ro: Iulie} {fr: juillet} alumtu) ex: s-lumt (s-alumt) pn apuni soarili; s-lumt (s- {en: July} ex: tu-Alunar ncljidi patru anj alumt) sptmnj ntredz lumtat (lum-tt) adg lumtat alun (a-l-n) sf vedz tu alun (lum-t-t), lumtats (lum-tts), lumtati/lumtate (lum-t-ti) aluneau (a-lu-ne-) sf vedz tu lumachi (un cu alumtat) lumtari/lumtare (lum-t-ri) sf lumtri alunet (a-lu-nt) sm vedz tu alun (lum-tr) (un cu alumtari) lumtash (lum-tsh) adg alunic (a-l-nic) vb I alunicai (a-lu-ni-c), alunicam (a-lu-ni-

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

51

cm), alunicat (a-lu-ni-c-t), alunicari/alunicare (a-lu-ni-c- alutos (a-lu-ts) adg vedz tu lut1 ri) mi min lishor fr cheaditsi sh-fr s-njishcu cicioarli am1 (m) vb I avui (a-v), aveam (a-vem), avut (a-v-t), pristi un fats nyilicioas; aglistur, arunic, arudic, argoci, r- aveari/aveare (a-ve-ri) (tsn tsiva tsi) easti a meu; (expr: 1: goci, rugoci, archiushur, aruchiushur, aruchishur, archiushur, am, ari, etc. = escu, hiu, mi aflu, easti, s-afl, etc.; 2: am arshiarchishur, alchiushur, archish {ro: aluneca} {fr: glisser} ni = nj-easti-arshini, mi-arushinedz; 3: am njil = hiu njilos, {en: slide, skid} ex: alunicai (aruchishurai) tu neau; mndzli mi curm njila; 4: am arcoari = nj-easti-arcoari; 5: am inim, alunic (s-min lishor, archishur) ctr hima; alunic curai = nu nj-easti fric; 6: lu am tru inim = l-voi multu; 7: lu(arudic) pri grglan alunicat (a-lu-ni-ct) adg alunicat am tru nri = nu-l voi; 8: lu-am tr-arcari = nu-l voi, lu ct(a-lu-ni-c-t), alunicats (a-lu-ni-cts), alunicati/alunicate (a- fronjisescu; 9: lu am tru minti, tru oclju = mi minduescu la el; lu-ni-c-ti) tsi s-ari minat fr cheaditsi sh-fr s-njishc 10: nj-am menga, mintea, cshtiga = bag oar; 11: nu mi-ari cicioarli pri un fats nyilicioas; aglisturat, arunicat, arudicat, loclu = nu-am isihii, ashteptu cu nearvdari; nu mi tsni loclu; argucit, rgucit, rugucit, archiushurat, aruchiushurat, aruchi- 12: nj-u am = lugursescu, pistipsescu; 13: avem zbor = n shurat, archiushurat, archishurat, alchiushurat, archishat {ro: aduchim; 14: lj-am un = lu-agudescu, lj-dau un, lj-amin un; alunecat} {fr: gliss} {en: slided, skidded} alunica- 15: (am ahti di) nu-am iu s-li bag = am multi; 16: muljarea ri/alunicare (a-lu-ni-c-ri) sf alunicri (a-lu-ni-cr) atsea tsi ari ficior = muljarea amint ficior; etc., etc., etc.) {ro: avea, fatsi omlu cndu alunic; aglisturari, arunicari, arudicari, ar- poseda} {fr: avoir, posseder} {en: have, own} ex: io am oclji, guciri, rguciri, ruguciri, archiushurari, aruchiushurari, aru- voi avets ureclji; elj au semnu tu frmti; ari (expr: s-afl) leamchishurari, archiushurari, archishurari, alchiushurari, archi- ni tu pduri; ari (expr: easti, tricu) un mes di cndu muri; nu shari {ro: aciunea de a aluneca; alunecare} {fr: action de lu-ari loclu (expr: nu-ari isihii, nu-l tsni loclu); ashi avem glisser} {en: action of sliding} alunicos (a-lu-ni-cs) adg zbor (expr: n-aduchim); lj-ari un (expr: lj da un, lu-agualunicoas (a-lu-ni-co-s), alunicosh (a-lu-ni-csh), aluni- deashti) cu cioclu; foc lj-ari noar (expr: lj-amin unoar cu coasi/alunicoase (a-lu-ni-co-si) (loc) tsi alunic; (loc) iu tufechea); mbitatlu sh-u-ari (expr: pistipseashti) c ns i amir; poati s-alunic cariva {ro: alunecos} {fr: glissant} {en: slip- chirutlu sh-u-ari (expr: lugurseashti) c altu ca ns nu ari; shpery} alunictur (a-lu-ni-c-t-r) sf alunicturi (a-lu-ni- u-avur (expr: pistipsir) c suntu hicati; tsi-u ai (expr: lugurc-tr) loc iu pots s-alunits lishor (c vrei i c nu vrei!); seai) c aduchea tsiva di ban?; tsi oar-avem (expr: tsi oar atsea tsi fatsi omlu cndu alunic; arunictur, argoci, rgoci, easti), Nicola?; ma nu-ari (expr: nu tricur) trei minuti; estan rugoci, archish, archiushur {ro: alunecu, polei} {fr: glis- nu ari (expr: nu s-afl) oi multi tu munts; nu s-ari avut (nusoir, verglas} {en: slide, glazed frost} arunic (a-r-nic) vb I ari fapt, nu-ari criscut) aht earb; aoa lj-ari (expr: easti s-ljarunicai (a-ru-ni-c), arunicam (a-ru-ni-cm), arunicat (a- acats), aclo lj-ari, lj-agiumsi; tsi om ari (expr: easti, s-afl) la ru-ni-c-t), arunicari/arunicare (a-ru-ni-c-ri) (un cu shoput?; shtits c ari (expr: suntu, s-afl) stihii aoatsi?; tr tse alunic) ex: aoa pots s-arunits (archishuri); arunicai (archi- nu ari (expr: nu suntu, nu es, nu s-fac) ghifts furi?; avea shurai) sh-cdzui tu neau; un lacrim groas arunica pri (expr: eara, s-afla) tru-un loc un preftu; nu lu-avea (expr: eara, fatsa-a ljei sufrusit arunicat (a-ru-ni-ct) adg arunicat (a- s-afla) iuva; ashteapt, nu-ari (expr: nu easti aoa, nu s-veadi); ru-ni-c-t), arunicats (a-ru-ni-cts), arunicati/arunicate (a-ru- shi Stamula nu-ari (expr: nu easti)!; nu lu-ari iuva (expr: nu sni-c-ti) (un cu alunicat) arunicari/arunicare (a-ru-ni- afl, nu easti iuva) Doamne, tsi nu lu-ari (expr: tsi nu s-aspuni, c-ri) sf arunicri (a-ru-ni-cr) (un cu alunicari) nu da cap)!; iu s-dusi? tsi nu lu-ari (expr: ctse nu easti si sarunicos (a-ru-ni-cs) adg arunicoas (a-ru-ni-co-s), aruni vead aoa)?; nu lu-ari (expr: nu s-veadi) s-yin!; tsi nu sh-lucosh (a-ru-ni-csh), arunicoasi/arunicoase (a-ru-ni-co-si) ari (expr: iu easti), tsi nu sh-lu-ari (tsi nu s-veadi), gionili-a (un cu alunicos) arunictur (a-ru-ni-c-t-r) sf meu, laea si-nj yin?; aoa lj-ari (expr: aoa-lj veadi), aclo lj-ari arunicturi (a-ru-ni-c-tr) (un cu alunictur) arudic (expr: aclo lj-acats) avut1 (a-vt) adg avut (a-v-t), avuts (a-r-dic) vb I arudicai (a-ru-di-c), arudicam (a-ru-di- (a-vts), avuti/avute (a-v-ti) tsi easti tsnut ca a lui {ro: cm), arudicat (a-ru-di-c-t), arudicari/arudicare (a-ru-di- avut} {fr: possd} {en: owned} aveari1/aveare (a-ve-ri) sf c-ri) (un cu alunic) arudicat (a-ru-di-ct) adg arudicat averi (a-vr) atsea tsi s-fatsi cndu cariva ari tsiva {ro: (a-ru-di-c-t), arudicats (a-ru-di-cts), arudicati/arudicate (a- aciunea de a avea} {fr: action de possder} {en: action of ru-di-c-ti) (un cu alunicat) arudicari/arudicare (a-ru-di- owning} avut2 (a-vt) adg avut (a-v-t), avuts (a-vts), c-ri) sf arudicri (a-ru-di-cr) (un cu alunicari)avuti/avute (a-v-ti) tsi ari mult aveari (avutsami, tutiput); alunicari/alunicare (a-lu-ni-c-ri) sf vedz tu alunicbugat, mbugat, arhundu, arhund, zinghin, tsinghin, nicuchir alunicat (a-lu-ni-ct) adg vedz tu alunic{ro: bogat} {fr: riche} {en: rich} ex: avut (bugat), avut (bualunictur (a-lu-ni-c-t-r) sf vedz tu alunicgat), aruptu (multu di multu avut)!; ninvitsatlu, ct avut (aralunicos (a-lu-ni-cs) adg vedz tu alunichundu) s-hib, easti huzmichear a nvitsatlui; avut, di nu shtiu alunish (a-lu-nsh) sn vedz tu alunct aveari am; avut, c nu shtia iu s-lji bag paradzlji; eara alunizm (a-l-niz-m) sf alunizmati/alunizmate (a-lu-nz-ma- avut, ca ns altu nu priavut (pri-a-vt) adg priavut (pri-ati) shi alunizmi/alunizme (a-l-niz-mi) lschi groasi alsati v-t), priavuts (pri-a-vts), priavuti/priavute (pri-a-v-ti) di apa-a unui aru cndu yini mari sh-hiumusit (cu ap mult tsi easti multu avut (arhundu); tsi easti para avut (ma multu ca dup un furtun) shi s-vears nafoar di budzli-a lui; loclu di-arad) {ro: prea bogat; foarte bogat} {fr: trop riche; trs tsi s-adavg la mardzinea-a arului dup aest virsari di ap; riche} {en: too rich; very rich} ex: hiu priavut (multu avut) lunizm, cuciumor {ro: aluviune} {fr: fange dalluvion} {en: aveari2/aveare (a-ve-ri) sf averi (a-vr) tuti lucrili (cas, mud from alluvium} lunizm (l-niz-m) sf luniz- loc, paradz, tutiput, etc.) tsi li ari cariva (un om, un fumealji, mati/lunizmate (lu-nz-ma-ti) shi lunizmi/lunizme (l-niz-mi) un csb, etc.); avutslji, avutsami, malt, bugtslji, (un cu alunizm)bugutslji, yishteari, tutiput, periusii {ro: avere, avuie} {fr: alunsescu (a-lun-ss-cu) vb IV vedz tu alonirichesse, fortune} {en: wealth} ex: om avdzt tu-aveari shi alunsiri/alunsire (a-lun-s-ri) sf vedz tu aloniminti; armasi moasha singur, fr aveari; ahnt aveari shalunsit (a-lun-st) adg vedz tu aloniahnt ghineats-lj cdzu n cas averi/avere (avri) sf averi aluptari/aluptare (a-lup-t-ri) sf vedz tu alumt(s-vr) (un cu aveari2) neavut (nea-vt) adg neavut aluptat (a-lup-tt) adg vedz tu alumt(nea-v-t), neavuts (nea-vts), neavuti/neavute (nea-v-ti) alupt (a-lp-t) sf vedz tu alumttsi nu easti avut; tsi nu-ari aveari shi mizi ari tsi s-mc sh-cu aluptu (a-lp-tu) (mi) vb I vedz tu alumttsi s-bneadz; ftoh, fucr, oarfn, zglob {ro: srac} {fr: paualustornu (a-lus-tr-nu) (mi) vb I vedz tu arstornuvre} {en: poor} ex: lj-caft (lj-mutreashti, lj-ari ngtan) multu alusturnari/alusturnare (a-lus-tur-n-ri) sf vedz tu arstornu pi neavuts neaveari/neaveare (nea-ve-ri) sf neaveri (neaalusturnat (a-lus-tur-nt) adg vedz tu arstornuvr) catandisea tu cari s-afl atselj tsi suntu fucradz shi nu1alut (a-lt) sn aluturi (a-l-tur) vedz tu lutau tsiva; ftohi, fucrlchi, urfanji, urfnilji, urfneats {ro:

52

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

srcie} {fr: pauvret, indigence} {en: poverty} ex: ari mari curi lj si da bes; om tu cari cariva ari pistea c nu va-l pruda; neaveari (urfnilji, ftohi) un om l lo neavearea (ftohea); tu om tsi nu sh-alxeashti vrearea tsi u ari ti cariva i tsiva; om di multi arali dutsi neavearea (urfanja) pi huts; neavearea-l bes; besal; pistimen, pisto, embistimen, mbistimen {ro: om (fucrlchea-l) mc avutsami/avutsame (a-vu-ts-mi) sf de ncredere} {fr: homme de confiance} {en: trusty man, fr pl (un cu aveari2) ex: cu tut-lj avutsamea (avearea) a faithful man} lui; cum featsish, avute, avutsamea (avearea)? cu duhlu a chi- amaneti/amanete (a-ma-n-ti) sf amanets (a-ma-nts) lucru rutslor?; csili a lui nu li-avea nitsi-amirlu, aht avutsami di alsat la cariva ca semnu c va-lj da npoi paradzlji tsi lj-ari om; n plati cu-un sut di udi, mplini di avutsami (lucri mprumutat; lucru tsi lu-alash la cariva tra s-lu da la altu; scumpi, di oaminj avuts) avutslji/avutslje (a-vu-ts-lji) sf cparea tsi u dai cndu vrei s-acumpri tsiva shi s-u plteshti avutslj (a-vu-tslj) (un cu aveari2) avutsscu (a-vu-tss- ma amnat; amneti; cpari, arvun, alil-hisap, pei {ro: cu) vb IV avutsi (a-vu-ts), avutsam (a-vu-tsm), avutst amanet, gaj, comision, acont} {fr: gage, chose confie, (a-vu-ts-t), avutsri/avutsre (a-vu-ts-ri) agiungu avut; acompte} {en: pawn, security, on account of} ex: pradz cu nj creashti avearea; mbugtsscu, arhundipsescu {ro: mbo- amaneti; lj-ded amaneti asimicolu; nj-deadi amanetea di la tini gi} {fr: senrichir} {en: grow rich} ex: tugearlchea cama (lucrul tsi ts-avea alsat el tr mini); f-ti mucaeti tr avutsashti (s-fatsi avut) avutst (a-vu-tst) adg avutst (a-amanetea (cparea, peea) tsi ts-am dat amneti/amnete vu-ts-t), avutsts (a-vu-tsts), avutsti/avutste (a-vu-ts-ti) (a-m-n-ti) sf amnets (a-m-nts) (un cu amaneti) ex: tsi s-ari fapt avut; mbugtst, arhundipsit {ro: mbogit} amneti alsai oara amanitedz (a-ma-ni-tdz) vb I amanitai {fr: enrichi} {en: grown rich} avutsri/avutsre (a-vu-ts-ri) (a-ma-ni-t), amanitam (a-ma-ni-tm), amanitat (a-ma-nisf avutsri (a-vu-tsr) atsea tsi s-fatsi cndu un avutsashti; t-t), amanitari/amanitare (a-ma-ni-t-ri) dau amaneti un mbugtsri, arhundipsiri {ro: aciunea de a se mbogi; mbo- lucru cndu mprumut tsiva (paradz), ca semnu c va-lj tornu gire} {fr: action de senrichir} {en: action of growing rich} atsea tsi-am mprumutat {ro: amaneta, da ca amanet} {fr: am2 (m) cong ghini ma, ashi c, s-cljam c, ma, ama, ala, prter sur gage} {en: pawn} amanitat (a-ma-ni-tt) adg mea, amea, ami, mi, mu, dea, dem, vechi, veci, eleachim {ro: amanitat (a-ma-ni-t-t), amanitats (a-ma-ni-tts), amanitadar, cel puin} {fr: mais, au moins, peut-tre que} {en: but, at ti/amanitate (a-ma-ni-t-ti) (lucrul) tsi easti dat ca amaneti least, maybe} ex: am tini nu shtii tsi cur; am (ma) alanti {ro: amanetat, dat ca amanet} {fr: prt sur gage} {en: doau?; Gardani, am cari (mea cari altu); am (ma), cum spawned} amanitari/amanitare (a-ma-ni-t-ri) sf amanitri veadi; am (ama) nu mi ftseai un pulj?; am (ma) el sh-mutrea (a-ma-ni-tr) atsea tsi s-fatsi cndu s-da un lucru amaneti gustul ama (-ma) cong ghini ma, ashi c, s-cljam c, ma, {ro: aciunea de a amaneta, de a da ca amanet} {fr: action de am, ala, mea, amea, ami, mi, mu, dea, dem, vechi, veci, prter sur gage} {en: action of pawning} eleachim {ro: dar, dac} {fr: mais, si, aussitt que} {en: but, amanitari/amanitare (a-ma-ni-t-ri) sf vedz tu amaneti if, as soon as} ex: du-ti, ama (ma) ashteapt-mi; ama c (itsi, amanitat (a-ma-ni-tt) adg vedz tu amaneti cum) va yin, grea-nj; nj-dzsish s-yin la tini, ama (ma) nu pot amanitedz (a-ma-ni-tdz) vb I vedz tu amaneti amea1 (-mea) cong (un cu ama) ami (a-m) cong amar1 (a-mr) sm fr pl dureari sufliteasc (un dor greu tu (un cu ama) ex: ami (ma), iu s-v-ascund maea?; ami (ma), suflit); mrazi, cnjin, amrciuni, cripari, etc. {ro: amar, cama ghini s-trdzeai cu tufechea amrciune} {fr: amertume, chagrin} {en: sadness} ex: di tru am3 (m) vedz tu an2 a arniului amar (mrazi, cnjin); amar di (mult shi greau) ama (-ma) cong vedz tu am2 neau amar2 (a-mr) adg amar (a-m-r), amari (a-mr), amad (a-m-dh) sf amdz (a-mdz) usic di la cicioarli a amari/amare (a-m-ri) tsi ari gustul (lizetea) a hearljei (a njeljlor (oilor, cprilor, etc.) cu cari s-agioac njitslji; mad, pilonjlui, a sulfatlui/chininljei); amros, merahun {ro: amar vsilje, vshclje, arshic, ashic, ishic, mishic, saltu, psaltu, (gustul)} {fr: amer, funeste} {en: bitter} ex: yitria tsi nj-ari alum, anum, vang, nip, nip, ip, ip, cocan, coci, cunjac scriat easti amar frmac; merlu tsi mcai eara amar; amari {ro: aric plombat} {fr: osselet plomb} {en: knuckle bone} lucri; cari nu gust amarlu (un lucru amar) nu shtii tsi easti zamad (m-dh) sf mdz (mdz) (un cu amad) asmad hrea; lcrinj amari; lu-arsi amarlu (di moarti) ggosh (as-m-dh) sf asmdz (as-mdz) usic (cheatr, nel) dit un amros (a-m-rs) adg amroas (a-m-ro-s), amrosh (aagioc di njits {ro: rotoghil} {fr: palet} {en: quoit} ex: njitslji m-rsh), amroasi/amroase (a-m-ro-si) (un cu amar2) s-agiuca cu asmada ex: pilonj amros amar3 (a-mar) adv cu amrciuni {ro: amadh (a-m-dh) sf amdz (a-mdz) un cu amad amar} {fr: amrement, pniblement} {en: with sadness} ex: siamadiri/amadire (a-ma-d-ri) sf pl(?) earb bun tr rumatico nj lu cnts tini-amar amrciuni1/amrciune (a-m-r(lngoarea tsi u au oaminjlji tu-aushatic cndu-lj dor oasili) c-ni) sf amrciunj (a-m-r-cnj) starea di mrinari tsi {ro: iarb bun pentru reumatism} {fr: herbe employe contre u-ari un cndu pati tsiva (cndu easti tu jali, etc.); dor greu, le rhumatisme} {en: herb utilised by people having arthritis} mrinari, mrnari, amrami, amreats, cripari, caimo, jali, ex: iarb di amadiri nvirinari, nvirari, stinuhurii, sicleti, mrazi, cnjin, virin {ro: amagru (a-m-gru) adg vedz tu macru amrciune} {fr: chagrin} {en: sadness} ex: aeshti doi anj amahi/amahe (a-m-hi) sf amhi (a-mh) atsea (ura, nivrea- avu, mrata, multi amrciunj (cripri, siclets) amreats1 rea) tsi u poart un fats di tsiva i di cariva (un dushman); ura (a-m-re-ts) sf amrets (a-m-rts) shi amretsuri (a-m-rtsi u-aduchescu doi dushmanj (un fats di alantu) shi ahtea tsi tsur) (un cu amrciuni1) amrami1/amrame (a-m-ru au tra s-sh fac aru; dushmnilji, crezi, niuspitslji, h- mi) sf fr pl (un cu amrciuni1) ex: mult amrami seanlichi, ehtr, ihtrilji, ehtrilji, zti, shr, sheri {ro: aduchescu amrari3/amrare (a-m-r-ri) sf amrri (a-mdumnie} {fr: inimiti, hostilit} {en: enmity, hostility} rr) (un cu amrciuni1) ex: tuti bileili sh-amrrli amai/amae (a-m-i) sf vedz tu myii (amrciunjli), tuti pristi caplu-a lui amrciuni2/amrciuamalam (a-m-la-m) sf vedz tu malam ne (a-m-r-c-ni) sf amrciunj (a-m-r-cnj) harea tsi-l amalm (a-m-l-m) sf vedz tu malam fatsi un lucru tra s-hib amar; gustu amar {ro: amrciune} amalom (a-m-lo-m) sf vedz tu malam {fr: amertume} {en: bitterness} ex: simtu amrciunea (gustu amalum (a-m-lu-m) sf vedz tu malam amar) n gur, c aeri hivrii amreats2 (a-m-re-ts) sf aman (a-mn!) invar zbor tsi caft s-aspun itsi simtsmintu amrets (a-m-rts) shi amretsuri (a-m-r-tsur) (un cu ahndos suflitescu (di dureari, mirachi, vreari, ananghi, etc.); amrciuni2) amrami2/amrame (a-m-r-mi) sf fr pl vai, ljirtari; (expr: agiumshu la aman = agiumshu tu mari (un cu amrciuni2) amrari4/amrare (a-m-r-ri) sf ananghi, ftuhipsii) {ro: vai, aman} {fr: grce, acte de clamrri (a-m-rr) (un cu amrciuni2) amrscu1 (amence} {en: clemency} ex: aman, nu mi vtm!; aman, pri m-rs-cu) (mi) vb IV amri (a-m-r), amram (a-mcaplu-a tu, f-nj aest buneats!; aman!, c ts-lu dau! rm), amrt (a-m-r-t), amrri/amrre (a-m-r-ri) amaneci (a-ma-ne-c) sm amaneceadz (a-ma-ne-cdz) om a aduchescu (ic fac pri altu s-aducheasc) un dureari sufliteas-

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

53

c (un dor greu tu inim, un mrazi, cnjin, amreats, cri- car} ex: vinj cu amaxea (carotsa, paitonea) amx (a-mcpari, etc.); nj chic greu; am cripri; nj lescu inima; lescu s) sm amxadz (a-mc-sdz) omlu tsi crteashti (urseashti) tu hicati; mrnedz, mrinedz, cnjisescu, nvirinedz, nviredz, amaxea shi-lj fatsi caljlji s-trag amaxea ctr loclu iu va el si ncioamir, crep, nfushtedz, prpunjisescu {ro: mhni, ntrista} s-duc; crutsar, crutser, cucigi, cucear, sindush {ro: crua, {fr: affliger, attrister} {en: sadden, grieve, distress} ex: lji sbirjar} {fr: charretier, cocher} {en: carter, coachman} amr (lj si featsi) inima frmac; nji s-amr bana cu-aestu amayi/amaye (a-m-yi) sf amyi (a-my) vedz tu myii ficior tsi-avui; nj-ari amrt dzlili cu-atseali tsi-nj featsi amgic (a-m-gc) sn amgits (a-m-gts) os njic sh-mushat amrt1 (a-m-rt) adg amrt (a-m-r-t), amrts (a-m- dit un agioc di ficiurits (cu cari s-agudescu di-arad alti usitsi); rts), amrti/amrte (a-m-r-ti) tsi aducheashti un amgic, (vshclje, vsilje, arshic, alum, etc.) njic; tut amdureari sufliteasc (un dor greu tu inim, un mrazi, cnjin, gits badz tu-agioc {ro: ichi mic i frumos} {fr: petit et joli amreats, cripari, etc.); tsi-lj chic greu; tsi-lj si li inima; lit osselet} {en: small bone from a children game} amgic (atu hicati; mrnat, mrinat, cnjisit, nvirinat, nvirat, nciumirat, m-g-c) sf amgits (a-m-gts) (un cu amgic) cripat, nfushtat, prpunjisit {ro: mhnit, ntristat} {fr: afflig, amgic (a-m-g-c) sf vedz tu amgic attrist, triste, dsol} {en: saddened, sad, grieved, distressed}amlii/amlie (a-m-l--i) sf vedz tu mlyii ex: fug alndurli amrti (mrinati); eara amrt, nfrmcat, amlyii /amlyie (a-m-l-y-i) sf vedz tu mlyii corba amrri1/amrre (a-m-r-ri) sf amrri (a-m-rr) amn (a-mn) (mi) vb I amnai (a-m-n) shi amnai (am atsea tsi s-fatsi cndu amrashti cariva; mrinari, mrnari, n), amnam (a-m-nm) shi amnam (am-nm), amnat cnjisiri, nvirinari, nvirari, nciumirari, cripari, nfushtari, (a-m-n-t) shi amnat (am-n-t), amnari/amnare (a-mprpunjisiri {ro: aciunea de a se mhni; mhnire, ntristare} n-ri) shi amnari/amnare (am-n-ri) nu-agiungu tu-un loc tu {fr: action daffliger, dattrister} {en: action of getting sad, of oara tsi vream (tsi lipsea, tsi earam ashtiptat, etc.); yin (migrieving, of getting distressed} amrscu2 (a-m-rs-cu) alncescu) dup oara tu cari hiu ashtiptat; stau tu-un loc ma (mi) vb IV amri (a-m-r), amram (a-m-rm), amrt multu di cum lipseashti; lj-bag cheadits a unui tra s-nu-sh (a-m-r-t), amrri/amrre (a-m-r-ri) fac un lucru sbitiseasc lucrul tu oara lipsit; fac (ljau apofasi ca) un lucru si hib amar; amredz {ro: face gustul amar} {fr: rendre amer} s-adar dup oara tu cari eara lugursit si s-adar; mut un lucru {en: make taste bitter} ex: nji s-amr gura di sulfat; arupsesh dit loclu iu easti tu-arad tra si s-adar, tu-un loc ma npoi; ljhearea shi s-amr pescul amrt2 (a-m-rt) adg amrt dzc a unui (lu-ard) di pri un dzu pri-alant c va-l fac un (a-m-r-t), amrts (a-m-rts), amrti/amrte (a-m-r- lucru (c va-lj dau tsiva) ma nclo, nu tora; ntrdedz, shintescu ti) faptu s-hib amar; amrat {ro: amrt} {fr: rendu amer} {ro: ntrzia, amna} {fr: (re)tarder, ajourner} {en: be late, {en: made bitter} amrri2/amrre (a-m-r-ri) sf amrri postpone} ex: nj-amnai c mi-amnar; vai amnm s-yinim; (a-m-rr) atsea tsi fatsi un cndu amrashti; ftseari un lu- tsi s-amn aestu om?; dit suflitlu-a meu armnj; amnai s-mi cru tra s-hib amar; amrari {ro: aciunea de a amr; scol; amnai scriarea tr doi anj; s-amn multu la pzarea di amrre} {fr: action de rendre amer} {en: action of making yiptu; nu-amn multu, c nu va mi-afli-acas ma s-amnj bitter} amredz1 (a-m-rdz) (mi) vb I amrai (a-m-r), (ma s-yinj ma npoi); lu-amnai lucrul tsi-aveam tr-adrari, di amram (a-m-rm), amrat (a-m-r-t), amrari/amrare adz ti mni amnat1 (a-m-nt) adg amnat (a-m-n-t), (a-m-r-ri) (un cu amrscu1) amrat1 (a-m-rt) adg amnats (a-m-nts), amnati/amnate (a-m-n-ti) cari nuamrat (a-m-r-t), amrats (a-m-rts), amrati/amrate (aagiundzi tu loclu iu lipseashti tu oara tsi lipseashti; tsi yini m-r-ti) (un cu amrt1) amrari1/amrare (a-m-r-ri) dup oara tu cari easti ashtiptat; tsi sta tu-un loc ma multu di sf amrri (a-m-rr) (un cu amrri1) amrdz1 (a-m- cum lipseashti; tsi-lj s-ari bgat cheadits shi nu bitiseashti tu rdz) (mi) vb I(?) amrai(?) (a-m-r), amram (a-moara cndu lipsea; (lucru) tsi easti mutat tra s-adar ma npoi rm), amrat(?) (a-m-r-t), amrari/amrare(?) (a-m-r- di cum eara numtsit prota; amnat, ntrdat, shintit {ro: ri) (un cu amrscu1) amredz2 (a-m-rdz) (mi) vb I ntrziat, amnat} {fr: retard, ajourn} {en: late, postponed} amrai (a-m-r), amram (a-m-rm), amrat (a-m-r-t), amnat1 (am-nt) adg amnat (am-n-t), amnats (am-nts), amrari/amrare (a-m-r-ri) (un cu amrscu2) amrat2 amnati/amnate (am-n-ti) (un cu amnat1) amna(a-m-rt) adg amrat (a-m-r-t), amrats (a-m-rts), ri/amnare (a-m-n-ri) sf amnri (a-m-nr) atsea tsi samrati/amrate (a-m-r-ti) (un cu amrt2) amrafatsi cndu cariva amn i tsiva easti amnat; faptul c cariva ri2/amrare (a-m-r-ri) sf amrri (a-m-rr) (un cu ari amnat; amnari, ntrdari, shintiri {ro: aciunea de a amrri2) amrdz2 (a-m-rdz) (mi) vb I(?) amrai(?) (antrzia, de a amna; ntrziere, amnare} {fr: action de m-r), amram (a-m-rm), amrat(?) (a-m-r-t), am- (re)tarder, dajourner; retard, ajournement} {en: action of rari/amrare(?) (a-m-r-ri) (un cu amrscu2) being late, of postponing; delay, lateness, postponement} ex: amar2 (a-mr) adg vedz amar1 amnarea aest nu-lj da arpas amnari1/amnare (am-n-ri) amar3 (a-mar) adv vedz amar1 sf amnri(am-nr) (un cu amnari) amnat2 (a-m-nt) amari* (a-m-ri) pluralu di la adgectivlu amar; vedz amar2 adv tsi nu yini (tsi nu s-fatsi, tsi nu s-tihiseashti, etc.) amari/amare (a-m-ri) sf amri (a-mr) ntindiri mari di ap atumtsea cndu si shtea ma dininti c va s-yin (va si s-fac, nsrat (ca un lac multu mari shi ma multili ori ncljis di loc); va si s-tihiseasc, etc.) ma dup tsi treatsi un castilea chiro; uchean (ma njic); mari, pelag, pelargu; (expr: txeashti marea dup tsi treatsi oara shtiut i astsit (ca si s-fac un lucru); tsi cu sarea = tra si sh-agiung scupolu, txeashti multi lucri tsi nu s-fatsi cu amnari; amnat, ntard, ntardu, tardu, trdzu {ro: li ari i nu poati s-li fac) {ro: mare, ocean} {fr: mer, ocan} trziu} {fr: tard, tardivement} {en: late, lately} ex: amnat vinj {en: sea, ocean} ex: Amarea Lai; tu naparti di laea-amari; tu (tardu vinj); nchisir amnat (ntardu); easti multu-amnat amari s-nica un pampori; armnlu tu munts easti ca amarea (ntardu) amnat2 (am-nt) adv (un cu amnat2) ex: amnat arihtipsit; cari-i muma tsi ficiori amint shi ficiori mc? (ntardu) vinj amnat3 (a-m-nt) sm amnats (a-m-nts) (angucitoari: amarea sh-arurli); ct tradzi amarea (ct easti faptul c cariva i tsiva easti amnat; amnat, amnari, amnari amarea di mari); tsni, tsni arurli shi eu vai strchescu {ro: ntrziat, ntrziere} {fr: retardement} {en: lateness} ex: amarea mari2/mare (m-ri) sf mri (mr) (un cu amari) amnatlu aestu nu mi-arseashti dip amnat3 (am-nt) sm ex: Marea Lai; tritsets marea (amarea) la n parti; nu-ai mri (un cu amnat3) amntor (a-m-n-tr) adg amntoa(amri) di lcrinj, ca mri (amri) s plndzi ri/amntoare (a-m-n-to-ri), amntori (a-m-n-tr), amaxi/amaxe (a-mc-si) sf amxi (a-mc-si) un soi di cutii amntoari/amntoare (a-m-n-to-ri) atsel tsi fatsi tra si smari pi-arocuti, cu cari s-min oaminj i poart lucri (trapt di amn lucrul; atsel tsi yini amnat {ro: ntrzietor} {fr: retarcalj tu chirolu veclju i minat cu gaz tu chirolu di-adz); (fig: dataire} {en: who causes a delay; late-comer} amaxi = furtia ncrcat sh-purtat tu-un amaxi); cruts, amnalja (a-m-n-lja) sf vedz tu mn carots; paitoni, cucii, landoni, etc. {ro: cru, trsur, mai- amnari/amnare (a-m-n-ri) sf vedz tu amn n} {fr: charrette, voiture} {en: cart, coach, carriage, vehicle, amnat1 (a-m-nt) adg vedz tu amn

54

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

amnat2 (a-m-nt) adv vedz tu amn amrtisii (a-mr-ti-s), amrtiseam (a-mr-ti-sem), amramnat3 (a-m-nt) sm vedz tu amn tisit (a-mr-ti-s-t), amrtisiri/amrtisire (a-mr-ti-s-ri) amntor (a-m-n-tr) adg vedz tu amn (un cu amrtipsescu) ex: amrtisii c mi purintai Vinirea amndauli/amndaule (a-mn-do--li) vedz tu doi Mari amrtisit (a-mr-ti-st) adg amrtisit (a-mr-ti-s-t), amndoauli/amndoaule (a-mn-do--li) vedz tu doi amrtisits (a-mr-ti-sts), amrtisiti/amrtisite (a-mr-ti-s-ti) amndoilji (a-mn-d-lji) num vedz tu doi (un cu amrtipsit) amrtisiri/amrtisire (a-mr-ti-s-ri) sf amndolji (a-mn-d-lji) num scriari neaprucheat tu-aestu amrtisiri (a-mr-ti-sr) (un cu amrtipsiri) mrturidictsiunar; vedz amndoilji sescu2 (mr-tu-ri-ss-cu) (mi) vb IV mrturisii (mr-tu-ri-s), amneti/amnete (a-m-n-ti) sf vedz tu amaneti mrturiseam (mr-tu-ri-sem), mrturisit (mr-tu-ri-s-t), amnii/amnie (a-m-n-i) sf amnii (a-m-n) mnii, hulii, mrturisiri/mrturisire (mr-tu-ri-s-ri) nj-spun (pricunoscu) lis, foc, inati, yinati, gnati, uryii, zal, zali, nireats, nramrtiili tsi-am fapt dinintea-a unui preftu (shi-caftu ljirtari-al leats, thimo, pic, cangi, gindi, him, turbari {ro: furie, Dumnidz); pricunoscu cu zborlu i cu scriarea un lucru tsi-am mnie} {fr: colre} {en: fury, anger} ex: s-adr cama-arosh di fapt; exumuluyisescu, xumuluyisescu, ximuluyisescu, ximisamnii (inati, hulii) mnii/mnie (m-n-i) sf mnii (m-n) tiripsescu, sulmuxescu {ro: spovedi, mrturisi} {fr: confesser} (un cu amnii) ex: am mari mnii (inati, lis, hulii) {en: confess} ex: nj-mrturisescu (pricunoscu n fatsa-a unui amrami1/amrame (a-m-r-mi) sf vedz tu amar1 preftu) amrtiili; ti mrturisish?; nu fu di cbili s-mrturiseasc amrami2/amrame (a-m-r-mi) sf vedz tu amar1 (s-pricunoasc atseali tsi-ari fapt) mrturisit2 (mr-tu-riamrari1/amrare (a-m-r-ri) sf vedz tu amar1 st) adg mrturisit (mr-tu-ri-s-t), mrturisits (mr-tu-riamrari2/amrare (a-m-r-ri) sf vedz tu amar1 sts), mrturisiti/mrturisite (mr-tu-ri-s-ti) tsi ari pricunusamrari3/amrare (a-m-r-ri) sf vedz tu amar1 cut dinintea-a unui preftu amrtiili tsi-ari fapt; tsi ari pricuamrari4/amrare (a-m-r-ri) sf vedz tu amar1 nuscut n fatsa-a unui atseali tsi-ari fapt; exumuluyisit, amrat1 (a-m-rt) adg vedz tu amar1 xumuluyisit, ximuluyisit, ximistiripsit, sulmuxit {ro: spovedit, amrat2 (a-m-rt) adg vedz tu amar1 mrturisit} {fr: confess} {en: confessed} ex: tuti aesti suntu amrciuni1/amrciune (a-m-r-c-ni) sf vedz tu amar1 mrturisiti (pricunuscuti) di nicuchiri mrturisiri2/mrturiamrciuni2/amrciune (a-m-r-c-ni) sf vedz tu amar1 sire (mr-tu-ri-s-ri) sf mrturisiri (mr-tu-ri-sr) atsea tsi samrdz1 (a-m-rdz) (mi) vb I vedz tu amar1 fatsi cndu cariva mrturiseashti tsi-ari fapt; exumuluyisiri, amrdz2 (a-m-rdz) (mi) vb I vedz tu amar1 xumuluyisiri, ximuluyisiri, ximistiripsiri, sulmuxiri {ro: amrri1/amrre (a-m-r-ri) sf vedz tu amar1 aciunea de a se spovedi, de a mrturisi; spovedire, mrturiamrri2/amrre (a-m-r-ri) sf vedz tu amar1 sire} {fr: action de confesser} {en: action of confessing} amrscu1 (a-m-rs-cu) vb IV vedz tu amar1 amrtios (a-mr-ti-s) adg vedz tu amrtii amrscu2 (a-m-rs-cu) vb IV vedz tu amar1 amrtipsescu (a-mr-tip-ss-cu) vb IV vedz tu amrtii amrt1 (a-m-rt) adg vedz tu amar1 amrtipsiri/amrtipsire (a-mr-tip-s-ri) sf vedz tu amrtii amrt2 (a-m-rt) adg vedz tu amar1 amrtipsit (a-mr-tip-st) adg vedz tu amrtii amreats1 (a-m-re-ts) sf vedz tu amar1 amrtisescu (a-mr-ti-ss-cu) vb IV vedz tu amrtii amreats2 (a-m-re-ts) sf vedz tu amar1 amrtisiri/amrtisire (a-mr-ti-s-ri) sf vedz tu amrtii amredz1 (a-m-rdz) (mi) vb I vedz tu amar1 amrtisit (a-mr-ti-st) adg vedz tu amrtii amredz2 (a-m-rdz) (mi) vb I vedz tu amar1 amx (a-mc-s) sm vedz tu amaxi amros (a-m-rs) adg vedz tu amar1 amyipsescu (a-m-yip-ss-cu) vb IV vedz tu myii amrtii/amrtie (a-mr-t-i) sf amrtii (a-mr-t) clcarea-a amyipsiri/amyipsire (a-m-yip-s-ri) sf vedz tu myii unui nom crishtinescu; mrtii, picat; (fig: 1: amrtii = znjii, amyipsit (a-m-yip-st) adg vedz tu myii asprgciuni, chirdciuni, crim; expr: 2: intru tu-amrtii = fac ambair (am-b-ir (mi) vb I vedz tu bair1 un lucru-aru; 3: amrtii di Dumnidz = mari picat) {ro: ambar1 (am-br) adg ambar (am-b-r), ambari (am-br), pcat} {fr: pch} {en: sin} ex: easti amrtii (picat) s-lucredz ambari/ambare (am-b-ri) tsi easti hrcop sh-cu mult tihi srbtoarea; feci n mari amrtii; amrtii greau; mi-actsar tu ban; hrcop, hrios, hros, yios, tihiro (expr: (oar bun) amrtiili-a tat-njui; nu intri tu-amrtii? (expr: nu fatsi aru sh-calea-ambar = calea s-ts hib cu tihi, s-ts eas tuti buni n cndu-adari aestu lucru?) mrtii/mrtie (mr-t-i) sf mrtii cali: urari cu cari s-dispartu oaminjlji cndu un di elj fudzi di(mr-t) (un cu amrtii) amrtios (a-mr-ti-s) adg parti) {ro: norocos} {fr: heureux, joyeux} {en: lucky, happy} amrtioas (a-mr-ti-o-s), amrtiosh (a-mr-ti-sh), amr- ex: noi cu inim ambar (hrcoap) vinjim; criscu feat mari tioasi/amrtioase (a-mr-ti-o-si) tsi fatsi amrtii; mrtios shi ambar (tihiroanji); nveast ambar (cu tihi); ambar (s{ro: pctos} {fr: pcheur} {en: sinner} mrtios (mr-tihib cu tihi sh-harau) a ta turnat; iu, cali-ambar, cu njitslji? s) adg mrtioas (mr-ti-o-s), mrtiosh (mr-ti-sh), (iu fudz, s-ai cali bun, s-ai tihi n cali, cu njitslji?) mbar1 mrtioasi/mrtioase (mr-ti-o-si) (un cu amrtios) (m-br) adg mbar (m-b-r), mbari (m-br), mbaamrtipsescu (a-mr-tip-ss-cu) vb IV amrtipsii (a-mr-tipri/mbare (m-b-ri) (un cu ambar1) mbar1 (mbr) adg s), amrtipseam (a-mr-tip-sem), amrtipsit (a-mr-tip-s- mbar (mb-r), mbari (mbr), mbari/mbare (mb-ri) (un t), amrtipsiri/amrtipsire (a-mr-tip-s-ri) fac un amrtii; cu ambar1) ex: s-am tihi ma mbar (ma bun); ma easti mbar amrtisescu {ro: pctui} {fr: pcher} {en: sin} amrtipsit (ghini, cu tut mintea) aestu om?; nu shadi mbar (hrios, isih); (a-mr-tip-st) adg amrtipsit (a-mr-tip-s-t), amrtipsits tuts ficiorlji lj-ari mbar (bunj, cu tihi); njiclu mbar (bun, isih, (a-mr-tip-sts), amrtipsiti/amrtipsite (a-mr-tip-s-ti) tsi cu minti), s-cunoashti ambar2 (am-br) adv zbor tsiari fapt amrtii {ro: pctuit} {fr: pch} {en: sinned} aspuni umutea tsi u-ari cariva ca un lucru s-hib cu tihi, samrtipsiri/amrtipsire (a-mr-tip-s-ri) sf amrtipsiri (a-mrnjarg multu ghini, s-li aib tuti bolc, s-vead prucuchii di lutip-sr) atsea tsi s-fatsi cndu cariva fatsi amrtii {ro: aciu- crul tsi-l fatsi, etc.; mbar {ro: din plin} {fr: heureusement, nea de a pctui; pctuire} {fr: action de pcher} {en: action commodment} {en: luckily, successfully} ex: tihea-lj si dutsea of sinning} neamrtipsit (nea-mr-tip-st) adg neamrtipambar (multu ghini); Dumnidz s-li-aduc tuti, tuti-ambar; shsit (nea-mr-tip-s-t), neamrtipsits (nea-mr-tip-sts), nea- cndu-ambar (ghini) a lui lj-yinea; du-ti-ambar (cu tihi) mmrtipsiti/neamrtipsite (nea-mr-tip-s-ti) tsi nu ari fapt bar2 (m-br) adv (un cu ambar2) mbar2 (mbr) adv amrtii; tsi easti fr amrtii {ro: nepctuit} {fr: qui na pas (un cu ambar2) ex: tuti lucrili lji njergu mbar; nj-fu mbar (cu pch} {en: who has not sinned} neamrtipsiri/neamrtiptihi) c-nj ishi ninti cu stamnili mplini; iu calea mbar? (ct iu sire (nea-mr-tip-s-ri) sf neamrtipsiri (nea-mr-tip-sr) fudz, cu ghini?); nu n njardzi mbar (ghini) ambreats atsea tsi s-fatsi cndu cariva nu fatsi amrtii {ro: aciunea de a (am-b-re-ts) sf ambrets (am-b-rts) tihi, hiri, nu pctui; nepctuire} {fr: action de ne pas pcher} {en: prucuchii {ro: noroc bun} {fr: bonne chance, fortune, boaction of not sinning} amrtisescu (a-mr-ti-ss-cu) vb IV nheur} {en: good luck, happiness} ex: cu ambreats (tihi,

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

55

prucuchii) tsi lucrats; vr ambreats (hiri, prucuchii) nu ncljis dit un cas (cu ushi, stizmi, tvani shi patunji); ud, avea; n vinji cu ambreats (cu tihi) ambireats (am-b- od, udai {ro: camer} {fr: chambre} {en: room} re-ts) sf ambirets (am-b-rts) (un cu ambreats) ex: ambirigi (am-bi-ri-g) sm ambirigeadz (am-bi-ri-gdz) omlu lucrulu-lj njardzi mbireats (cu tihi); mbireats s-lji da (stsi tsni un hani (mianei, lucant, etc.) ic l da ca s-bea a vead hiri di la) Dumnidz; nu vidzui vrn-ambireats mushtiradzlor; hngi {ro: crciumar} {fr: cabaretier} {en: (prucuchii) di la tini mbreats (m-b-re-ts) sf mbrets tavern keeper} (m-b-rts) (un cu ambreats) ex: mbreats, s-l dz-ambitari/ambitare (am-bi-t-ri) sf vedz tu mbet tsem sh-noi mbreats (mb-re-ts) sf mbrets (mb-rts) ambitat (am-bi-tt) adg vedz tu mbet (un cu ambreats) ex: ca s-njarg cu mbreats (ca s-hib ambittonj (am-bi-t-tnj) adg vedz tu mbet cu tihi, ta s-vedz prucuchii); mbreats s-nu oar ambittor (am-bi-t-tr) adg vedz tu mbet ambar2 (am-br) adv vedz tu ambar1 ambittslji/ambittslje (am-bi-t-ts-lji) sf vedz tu mbet ambar3 (am-br) vb I ambrui (am-b-r), ambream (am-b- ambittur (am-bi-t-t-r) sf vedz tu mbet rem), ambrut (am-b-r-t), ambreari/ambreare (am- ambladea (am-bl-dea) adv vedz tu amplatea b-re-ri) scriari neaprucheat tu-aestu dictsiunar; vedz amblatea (am-bl-tea) adv vedz tu amplatea ampar2 ambodhyiu (am-bdh-yu) sn ambodhyiuri (am-bdh-yur) ambari* pluralu di la adg ambar; vedz ambar1 un cu ambodyiu ambari/ambare (am-b-ri) sf ambri (am-br) sfinduchi, ud ambodyiu (am-bdh-yu) sn ambodyiuri (am-bdh-yur) i mgzii tu cari s-tsn di-arad yiptu ca, bunoar: grnu, si- atsea tsi caft (va) ca un lucru si nu s-fac; atsea tsi fatsi lucrul car, misur, etc.; hmbari {ro: hambar} {fr: grenier, magasin tra s-nu s-adar; hlatea tsi fatsi s-astmtseasc un lucru tsi spour les crales} {en: granary, grain-loft} ex: n cldari ct min; ambod, mbod, cheadic, biducljau, pirducljau, purn ambari; umplui ambarea di grn; vindui grnili dit ambri ducljau {ro: piedic, obstacol} {fr: entrave, obstacle} {en: hmbari/hmbare (hm-b-ri) sf hmbri (hm-br) (un obstacle} ambudyisescu (am-budh-yi-ss-cu) (mi) vb IV cu ambari) ex: va s-am hmbarea mplin ambrusescu ambudyisii (am-budh-yi-s), ambudyiseam (am-budh-yi(am-b-ru-ss-cu) vb IV ambrusii (am-b-ru-s), ambrusem),ambudyisit(am-budh-yi-s-t),ambudyisiseam (am-b-ru-sem), ambrusit (am-b-ru-s-t), ambru- ri/ambudyisire (am-budh-yi-s-ri) bag cheadits a unui lucru siri/ambrusire (am-b-ru-s-ri) bag grni (misur, grnu, si- (tra s-nu s-fac); mbudyisescu ambutsescu, mbutsescu, mbucar, ordzu, etc.) tu ambari; adun lucri tra s-li am trninti {ro: dhuescu, cheadic, ncheadic, ancheadic, ncheadic {ro: mpiepune n hambar} {fr: engranger} {en: store in the granary} deca} {fr: empcher, entraver} {en: hamper, hinder, impede, ex: ambrsii multi tseapi ambrusit (am-b-ru-st) adg put obstacles} ambudyisit (am-budh-yi-st) adg ambudyiambrusit (am-b-ru-s-t), ambrusits (am-b-ru-sts), am- sit (am-budh-yi-s-t), ambudyisits (am-budh-yi-sts), ambrusiti/ambrusite (am-b-ru-s-ti) tsi easti bgat tu ambari; budyisiti/ambudyisite (am-budh-yi-s-ti) tsi easti nchidicat tsi easti adunat {ro: pus n hambar} {fr: engrang} {en: stored cndu va s-fac un lucru; (lucru) tsi-lj s-ari bgat cheadits (tra in the granary} ambrusiri/ambrusire (am-b-ru-s-ri) sf s-nu s-fac); mbudyisit, ambutsit, mbutsit, mbudhuit, chidicat, ambrusiri (am-b-ru-sr) atsea tsi s-fatsi cndu s-bag grni nchidicat, anchidicat, nchidicat {ro: mpiedecat} {fr: emtu ambari {ro: aciunea de a pune n hambar} {fr: action pch, entrav} {en: hampered, hindered, impeded} amdengranger} {en: action of storing in the granary} budyisiri/ambudyisire (am-budh-yi-s-ri) sf ambudyisiri (amambatrulea1 (am-b-tru-lea) adv vedz tu ampatrulea1 budh-yi-sr) atsea tsi s-fatsi cndu cariva bag (i lj-si bag) ambatrulea2 (am-b-tru-lea) num scriari neaprucheat tucheadits; mbudyisiri, ambutsiri, mbutsiri, mbudhuiri, chidicat, aestu dictsiunar; vedz ampatrulea2 nchidicat, anchidicari, nchidicari {ro: aciunea de a mpieambaturlea (am-b-tur-lea) adv vedz tu ampatrulea1 deca; mpiedecare, obstacol} {fr: action dempcher, ambaturlu (am-b-tur-lu) vb I vedz tu ampatrulea1 dentraver; empchement} {en: action of hampering, of hinambirari/ambirare (am-b-i-r-ri) sf vedz tu bair1 dering, of impeding; impediment} mbudyisescu (mbudh-yiambirat (am-b-i-rt) adg vedz tu bair1 ss-cu) vb IV mbudyisii (mbudh-yi-s), mbudyiseam ambireats (am-b-re-ts) sf vedz tu ambar1 (mbudh-yi-sem), mbudyisit (mbudh-yi-s-t), mbudyisiambnari/ambnare (am-b-n-ri) sf vedz tu ban ri/mbudyisire (mbudh-yi-s-ri) (un cu ambudyisescu) ambnat (am-b-nt) adg vedz tu ban mbudyisit (mbudh-yi-st) adg mbudyisit (mbudh-yi-s-t), ambnedz (am-b-ndz) vb I vedz tu ban mbudyisits (mbudh-yi-sts), mbudyisiti/mbudyisite (mbudhambreari/ambreare (am-b-re-ri) sf ambreri (am-b-rr) yi-s-ti) (un cu ambudyisit) mbudyisiri/mbudyisire scriari neaprucheat tu-aestu dictsiunar; vedz ampreari (mbudh-yi-s-ri) sf mbudyisiri (mbudh-yi-sr) (un cu amambreats (am-b-re-ts) sf vedz tu ambar1 budyisiri) ambutsescu1 (am-bu-tss-cu) vb IV ambutsii (amambrtuescu (am-br-tu-s-cu) (mi) vb IV vedz tu mbirdubu-ts), ambutseam (am-bu-tsem), ambutsit (am-bu-ts-t), escu ambutsiri/ambutsire (am-bu-ts-ri) (un cu ambudyisescu) ambrtuiri/ambrtuire (am-br-tu--ri) sf vedz tu ambutsit1 (am-bu-tst) adg ambutsit (am-bu-ts-t), ambumbirduescu tsits (am-bu-tsts), ambutsiti/ambutsite (am-bu-ts-ti) (un ambrtuit (am-br-tu-t) adg vedz tu mbirduescu cu ambudyisit) ambutsiri1/ambutsire (am-bu-ts-ri) sf ambuambrusescu (am-b-ru-ss-cu) vb IV vedz tu ambari tsiri (am-bu-tsr) (un cu ambudyisiri) mbutsescu1 (mbuambrusiri/ambrusire (am-b-ru-s-ri) sf vedz tu ambari tss-cu) vb IV mbutsii (mbu-ts), mbutseam (mbu-tsem), ambrusit (am-b-ru-st) adg vedz tu ambari mbutsit (mbu-ts-t), mbutsiri/mbutsire (mbu-ts-ri) (un cu ambrut (am-b-rt) adg ambrut (am-b-r-t), ambruts ambudyisescu) mbutsit1 (mbu-tst) adg mbutsit (mbu-ts(am-b-rts), ambruti/ambrute (am-b-r-ti) scriari nea- t), mbutsits (mbu-tsts), mbutsiti/mbutsite (mbu-ts-ti) (un prucheat tu-aestu dictsiunar; vedz amprut cu ambudyisit) mbutsiri1/mbutsire (mbu-ts-ri) sf mbutsiri ambtrulari/ambtrulare (am-b-tru-l-ri) sf vedz tu am(mbu-tsr) (un cu ambudyisiri) mbod (mbdh) sn patrulea1 mboduri (mb-dhur) (un cu ambodyiu) mbuduescu ambtrulat (am-b-tru-lt) adg vedz tu ampatrulea1 (mbu-dhu-s-cu) vb IV mbuduii (mbu-dhu-), mbudueam ambtruledz (am-b-tru-ldz) vb I vedz tu ampatrulea1 (mbu-dhu-m), mbuduit (mbu-dhu--t), mbuduiri/mbuambturlari/ambturlare (am-b-tur-l-ri) sf vedz tu amduire (mbu-dhu--ri) (un cu ambudyisescu) ex: vrea s-lji patrulea1 mbudueasc (s-lj-ambudyiseasc, s-l bag cheadits) ambturlat (am-b-tur-lt) adg vedz tu ampatrulea1 mbuduit (mbu-dhu-t) adg mbuduit (mbu-dhu--t), mbuambturledz (am-b-tur-ledz) vb I vedz tu ampatrulea1 duits (mbu-dhu-ts), mbuduiti/mbuduite (mbu-dhu--ti) (un ambet (am-bt) (mi) vb I vedz tu mbet cu ambudyisit) mbuduiri/mbuduire (mbu-dhu--ri) sf mbuambin (am-b-n) sf ambini/ambine (am-b-ni) mprtsitur duiri (mbu-dhu-r) (un cu ambudyisiri)

56

Dictsiunar a Limbljei Armneasc rare (am-bu-i-r-ri) (pravda) intr (s-aruc, s-hiumuseashti, agudeashti, ntsap) cu coarnili pri cariva; mbuir, ambuts, mbuts, mbut, ampar {ro: mpunge cu coarnele} {fr: encorner, frapper avec les cornes; donner un coup de pointe} {en: gore, stab (with horns)} ex: boulu ti ambuir (ti ntsp, ti pimsi, tiagudi cu coarnili); va ti-ambuir vaca ambuirat (am-bu-irt) adg ambuirat (am-bu-i-r-t), ambuirats (am-bu-i-rts), ambuirati/ambuirate (am-bu-i-r-ti) cari fu agudit (ntspat) cu coarnili di-un pravd; mbuirat, ambutst, ambutsat, mbutst, mbutsat, mbutat, amprat {ro: mpuns cu coarnele} {fr: encorn, frapp avec les cornes; qui a reu un coup de pointe} {en: gored, stabed (with horns)} ambuirari/ambuirare (am-bu-i-r-ri) sf ambuirri (am-bu-i-rr) atsea tsi s-fatsi cndu-un pravd ambuir tsiva; mbuirari, ambutsri, ambutsari, mbutsri, mbutsari, mbutari, amprari {ro: aciunea de a mpunge cu coarnele; mpungere} {fr: action dencorner, de frapper avec les cornes; de donner un coup de pointe} {en: action of goring, of stabbing (with horns)} mbuir (mb-ir) (mi) vb I mbuirai (mbu-i-r), mbuiram (mbu-i-rm), mbuirat (mbu-i-r-t), mbuirari/mbuirare (mbu-i-r-ri) (un cu ambuir) ex: lj-ishir coarnili, c ts si prea, c va s-ti mbuir (s-ti ntsap cu coarnili) mbuirat (mbu-i-rt) adg mbuirat (mbu-i-r-t), mbuirats (mbu-irts), mbuirati/mbuirate (mbu-i-r-ti) (un cu ambuirat) mbuirari/mbuirare (mbu-i-r-ri) sf mbuirri (mbu-i-rr) (un cu ambuirari) ampar2 (am-pr) vb I amprai (am-pr), ampram (am-p-rm), amprat (am-p-r-t), amprari/amprare (am-p-r-ri) (un cu ambuir) ex: fudz c ti ampar (ambuir) buvulitsa amprat (am-p-rt) adg amprat (am-p-r-t), amprats (am-p-rts), amprati/amprate (am-p-r-ti) (un cu ambuirat) amprari/amprare (amp-r-ri) sf amprri (am-p-rr) (un cu ambuirari) ambuts (am-bts) vb IV shi I ambutsi (am-bu-ts) shi ambutsai (am-bu-ts), ambutsam (am-bu-tsm), ambutst (ambu-ts-t) shi ambutsat (am-bu-ts-t), ambutsri/ambutsre (am-bu-ts-ri) shi ambutsari/ambutsare (am-bu-ts-ri) 1: (pravda) intr (agudeashti, ntsap, s-alumt) cu coarnili pri/cu cariva; mbuts, mbut, ambuir, mbuir, ampar; 2: trec un sul prit truplu-a unui njel; (tu chirolu veclju) hig un par sturghisit sh-hiptu n loc, tu truplu-a unui om tsi voi s-lu vatm (tra streac prit mri tiranji ninti ca s-moar); bag tu sul; 3: ntsap cu un ac (un schin, un penur, etc.); ntsap, schin, yispinedz {ro: mpunge; trage n eap; nepa} {fr: encorner; empaler; piquer} {en: gore, stab (with horns); impale; prick} ambutst1 (am-bu-tst) adg ambutst (am-bu-ts-t), ambutsts (am-bu-tsts), ambutsti/ambutste (am-bu-ts-ti) 1: tsi easti ambuirat; mbutsat, mbutat, ambuirat, mbuirat, amprat; 2: tsi easti bgat tu sul; 3: tsi easti ntspat; schinat, yispinat {ro: mpuns; tras n eap; nepat} {fr: encorn; empal; piqu} {en: gored, stabbed (with horns); impaled; pricked} ambutsat (am-bu-tst) adg ambutsat (am-bu-ts-t), ambutsats (am-bu-tsts), ambutsati/ambutsate (am-bu-ts-ti) (un cu ambutst1) ambutsri1/ambutsre (am-bu-ts-ri) sf ambutsri (am-bu-tsr) atsea tsi s-fatsi cndu si mbuts tsiva; 1: ambuirari; mbutsari, mbutari, ambuirari, mbuirari, amprari; 2: bgari tu sul; 3: ntspari, schinari, yispinari {ro: aciunea de a mpunge; de a trage n eap; de a nepa; mpungere, tragere n eap, nepare} {fr: action dencorner; dempaler; de piquer} {en: action of goring, of stabbing (with horns); of impaling; of pricking} ambutsari/ambutsare (am-bu-ts-ri) sf ambutsri (am-bu-tsr) (un cu ambutsri1) mbuts1 (mbts) vb IV shi I mbutsi (mbu-ts) shi mbutsai (mbuts), mbutsam (mbu-tsm), mbutst (mbu-ts-t) shi mbutsat (mbu-ts-t), mbutsri/mbutsre (mbu-ts-ri) shi mbutsari/mbutsare (mbu-ts-ri) (un cu ambuts) ex: vtsli si mbuts cu coarnili; njeljlji si mbuts (s-alumt cu coarnili) tu virdeats; birbeclu mi mbuir sh-mi deadi di padi; lu nvits slu mbuts (s-da cu coarnili) mbutst1 (mbu-tst) adg mbutst (mbu-ts-t), mbutsts (mbu-tsts), mbutsti/mbutste (mbu-ts-ti) (un cu ambutst1) mbutsat (mbutst) adg mbutsat (mbu-ts-t), mbutsats (mbu-tsts), mbu-

ambolj (am-blj) sn amboljuri (am-b-ljur) alumachi njic loat di la un pom (trandafil, plant, etc.) sh-bgat tu-alumachea-a altui pom di idyea soi (trup di trandafil, di plant, etc.) cu cari va s-fac un (iu andoilu pom, trandafilu, etc. va u creasc sh-va u hrneasc alumachea ear yimishili i lilicili tsi va li fac aest alumachi va hib idyea soi cu-atseali fapti di protlu pom, trandafil, etc.); ashlamai {ro: altoi} {fr: greffe, ente} {en: graft, grafted shoot} ex: meari di ambolj ambuljisescu (am-bu-lji-ss-cu) vb IV ambuljisii (am-bu-lji-s), ambuljiseam (am-bu-lji-sem), ambuljisit (am-bu-lji-s-t), ambuljisiri/ambuljisire (am-bu-lji-s-ri) ljau un-alumachi di la un pom sh-u bag tu-alumachea-a unui altu pom; lj-fac ashlamai a unui pom (trandafil, plant, etc.); shurtescu {ro: altoi} {fr: greffer, enter} {en: graft} ex: ambuljisii (feci ashlamai) un pom ambuljisit (am-bu-lji-st) adg ambuljisit (am-bu-ljis-t), ambuljisits (am-bu-lji-sts), ambuljisiti/ambuljisite (ambu-lji-s-ti) (pom, plant) tsi-lj s-ari tljat un alumachi (truplu) tra s-lj si bag un-alumachi di la un altu pom (plant) ma bun; shurtit {ro: altoit} {fr: greff, ent} {en: grafted} ambuljisiri/ambuljisire (am-bu-lji-s-ri) sf ambuljisiri (am-bu-lji-sr) atsea tsi s-fatsi cndu un pom easti ambuljisit; shurtiri {ro: aciunea de a altoi; altoire} {fr: action de greffer, denter} {en: action of grafting} ambrats (am-brts) (mi) vb I vedz tu brats ambratsit (am-br-tsit) (mi) vb I vedz tu brats ambrtsari/ambrtsare (am-br-ts-ri) sf vedz tu brats ambrtsat (am-br-tst) adg vedz tu brats ambrtsitari/ambrtsitare (am-br-tsi-t-ri) sf vedz tu brats ambrtsitat (am-br-tsi-tt) adg vedz tu brats ambrun (am-br-n) sf ambruni/ambrune (am-br-ni) un soi di stulii di-asimi tsi u spindzur muljerli pri cap; tpari, tepe, tipe, ars {ro: ciucur} {fr: franges dargent que les femmes portent sur la tte} {en: silver fringe worn by women on their heads} ambuc (am-bc) vb I ambucai (am-bu-c), ambucam (ambu-cm), ambucat (am-bu-c-t), ambucari/ambucare (ambu-c-ri) bag mcari n gur; u ngljit cu agunjii mcarea din gur; mbuc, mc {ro: mbuca, mnca} {fr: emboucher, manger} {en: eat, gobble up} ambucat (am-bu-ct) adg ambucat (am-bu-c-t), ambucats (am-bu-cts), ambucati/ambucate (am-bu-c-ti) tsi easti bgat n gur; tsi easti mcat; mbucat, mcat {ro: mbucat, mncat} {fr: embouch, mang} {en: eaten, gobbled up} ambucari/ambucare (am-bu-c-ri) sf ambucri (am-bu-cr) atsea tsi s-fatsi cndu cariva ambuc tsiva, mbucari, mcari {ro: aciunea de a mbuca, de a mnca; mbucare, mncare} {fr: action demboucher, de manger} {en: action of eating, of gobbling up} mbuc (mbc) vb I mbucai (mbu-c), mbucam (mbu-cm), mbucat (mbu-c-t), mbucari/mbucare (mbu-c-ri) (un cu ambuc) mbucat (mbu-ct) adg mbucat (mbu-c-t), mbucats (mbu-cts), mbucati/mbucate (mbu-c-ti) (un cu ambucat) mbucari/mbucare (mbu-c-ri) sf mbucri (mbu-cr) (un cu ambucari) ambucari/ambucare (am-bu-c-ri) sf vedz tu ambuc ambucat (am-bu-ct) adg vedz tu ambuc ambudhyisescu (am-budh-yi-ss-cu) (mi) vb IV ambudhyisii (am-budh-yi-s), ambudhyiseam (am-budh-yi-sem), ambudhyisit (am-budh-yi-s-t), ambudhyisiri/ambudhyisire (am-budh-yi-s-ri) un cu ambudyisescu ambudhyisiri/ambudyisire (am-budh-yi-s-ri) sf ambudhyisiri (am-budh-yi-sr) un cu ambudyisiri ambudhyisit (am-budh-yi-st) adg ambudhyisit (am-budh-yis-t), ambudhyisits (am-budh-yi-sts), ambudhyisiti/ambudhyisite (am-budh-yi-s-ti) un cu ambudyisit ambudyisescu (am-budh-yi-ss-cu) (mi) vb IV vedz tu ambodyiu ambudyisiri/ambudyisire (am-budh-yi-s-ri) sf vedz tu ambodyiu ambudyisit (am-budh-yi-st) adg vedz tu ambodyiu ambuir (am-b-ir) (mi) vb I ambuirai (am-bu-i-r), ambuiram (am-bu-i-rm), ambuirat (am-bu-i-r-t), ambuirari/ambui-

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

57

tsati/mbutsate (mbu-ts-ti) (un cu ambutst1) mbuts- si) scriari neaprucheat tu-aestu dictsiunar; vedz amputsos ri1/mbutsre (mbu-ts-ri) sf mbutsri (mbu-tsr) (un cu amea1 (-mea) cong vedz tu am2 ambutsri1) mbutsari/mbutsare (mbu-ts-ri) sf mbutsri amea2 (-mea) pr scriari neaprucheat di noi; scriarea bun (mbu-tsr) (un cu ambutsri1) mbuts2 (mbts) sm pl(?) easti a mea vedz meu atsea tsi s-fatsi cndu si mbuts tsiva; mbuirari; mbutsari, ameastic1 (a-mes-tic) (mi) vb I amisticai (a-mis-ti-c), amismbutsri, mbuirari, etc. {ro mpungere} {fr: coup de corne (en ticam (a-mis-ti-cm), amisticat (a-mis-ti-c-t), amistiparlant des moutons, des boeufs, etc.)} {en: gore, stab (with cari/amisticare (a-mis-ti-c-ri) mintescu ma multi lucri sh-li horns)} ex: ns mi-ascp di mbutslu-a njelui c eara s-mi fac s sta deadun ca un singur (shi idyiul) lucru; fac sutsat cu vatm mbut1 (mb-t) (mi) vb I mbutai (mbu-t), mbutam cariva; meastic, mintescu, anctusescu, mi-adun {ro: meste(mbu-tm), mbutat (mbu-t-t), mbutari/mbutare (mbu-t- ca} {fr: mler, mlanger} {en: mix, mingle, blend, stir up} ex: ri) (un cu ambuir) ex: tsap s-ti mbut (s-ti-ambuir) nu-amistica shteyili cu urdztsli; cndu ti-ameastits tu trtsi ti mbutat (mbu-tt) adg mbutat (mbu-t-t), mbutats (mbu- mc portsilj; ameastic-lj niheam pni cu nuts; s-amistic tts), mbutati/mbutate (mbu-t-ti) (un cu ambuirat) chedinlu (s-mintir hirili dit chedin) di nu pot s-lu disfac; mbutari/mbutare (mbu-t-ri) sf mbutri (mbu-tr) (un cu crtsli s-amisticar (s-mintir); cu-arin s-amistic (s-ancambuirari)tusi, s-minti); s-amisticar armnj cu vurgari sh-cu arbinesh di ambuirari/ambuirare (am-bu-i-r-ri) sf vedz tu ambuirnu-sh cunoashti cnili domnu-su (di mintits tsi suntu, nu l da ambuirat (am-bu-i-rt) adg vedz tu ambuirdi hbari domnu-su); mi-amisticai (mi feci sots) cu ns s-fac ambulisescu (am-bu-li-ss-cu) (mi) vb IV vedz tu polimlucru; nu s-amisticar (nu s-mintir, nu s-urdinar) vrnoar ambulisiri/ambulisire (am-bu-li-s-ri) sf vedz tu polimun cu-alantu; s-amistic (s-bg tu zbor) sh-tat-su a ficiorlui; ambulisit (am-bu-li-st) adg vedz tu polimcndu s-ameastic (s-astalji, s-adun) dzua cu noaptea; cari sambuljisescu (am-bu-lji-ss-cu) vb IV vedz tu amboljameastic prit gumari, clutsts vai mc; nu ti-ameastic, iu ambuljisiri/ambuljisire (am-bu-lji-s-ri) sf vedz tu amboljnu-ts hearbi oala (expr: nu ti-ameastic tu lucrili-a altor) ambuljisit (am-bu-lji-st) adg vedz tu amboljamisticat1 (a-mis-ti-ct) adg amisticat (a-mis-ti-c-t), 1ambun (am-bn) (mi) vb I vedz tu bunamisticats (a-mis-ti-cts), amisticati/amisticate (a-mis-ti-c-ti) ambunari/ambunare (am-bu-n-ri) sf vedz tu bun1 tsi easti faptu di ma multi lucri mintiti deadun; misticat, 1ambunat (am-bu-nt) adg vedz tu bunmintit, anctusit; (expr: sufrntseali-amisticati = sufrntseali ambunedz (am-bu-ndz) (mi) vb I vedz tu bun1tsi da (s-agudescu, s-alichescu) un di-alant) {ro: mestecat} ambushulari/ambushulare (am-bu-shu-l-ri) sf vedz tu {fr: ml, mlang; associable; joint} {en: mixed, mingled, abushalablended, stirred up} ex: easti amisticat (easti cunuscut, s-urambushulat (am-bu-shu-lt) adg vedz tu abushaladin) cu nai cama mrlji oaminj dit Vlhii; cntic amisticat cu ambushuledz (am-bu-shu-ldz) (mi) vb I vedz tu abushalacloput; easti un om amisticat (tsi s-ameastic cu lumea, tsi ambut (am-bt) (mi) vb IV shi II ambutsi (am-bu-ts) shi cunoashti mult lumi, tsi ari ligturi cu mults oaspits); dzeani ambutsii (am-bu-ts), ambutsam (am-bu-tsm) shi ambu- amisticati (ligati, alichiti deadun) amisticari1/amisticare (atseam (am-bu-tsem), ambutst (am-bu-ts-t) shi ambutsit mis-ti-c-ri) sf amisticri (a-mis-ti-cr) atsea tsi s-fatsi (am-bu-ts-t), ambutsri/ambutsre (am-bu-ts-ri) shi ambu- cndu s-ameastic tsiva, ic s-ameastic ma multi lucri; mistitsiri/ambutsire (am-bu-ts-ri) shi ambutseari/ambutseare (am- cari, mintiri, anctusiri {ro: aciunea de a amesteca, mestebu-tse-ri) scriari neaprucheat tu-aestu dictsiunar; vedz care} {fr: action de (se) mler, de (se) mlanger; mle, conamputtact, rlation} {en: action of mixing, of mingling, of blending, ambutoari/ambutoare (am-pu-to-ri) sf ambutori (am-bu-tr) of stirring up} ex: amisticarea (mintirea, adunarea) cu oaminj scriari neaprucheat tu-aestu dictsiunar; vedz amputoarilji easti bun meastic1 (mes-tic) (mi) vb I misticai (mis-tiambuts (am-bts) vb IV shi I vedz tu ambuirc), misticam (mis-ti-cm), misticat (mis-ti-c-t), misticaambutsari/ambutsare (am-bu-ts-ri) sf vedz tu ambuirri/misticare (mis-ti-c-ri) (un cu ameastic1) ex: nu misticash ambutsat (am-bu-tst) adg vedz tu ambuirghini frina, culeashlu nu ishi bun; mistic pni tu dal misambutsri1/ambutsre (am-bu-ts-ri) sf vedz tu ambuirticat1 (mis-ti-ct) adg misticat (mis-ti-c-t), misticats (mis2ambutsri /ambutsre (am-bu-ts-ri) sf ambutsri (am-bu-tsr) ti-cts), misticati/misticate (mis-ti-c-ti) (un cu amisticat1) scriari neaprucheat tu-aestu dictsiunar; vedz amputsriex: ari sufrntseali misticati (tsi da un di-alant); vedz frnambutsscu (am-bu-tss-cu) (mi) vb IV ambutsi (am-bu-ts), tseaua-nj misticat (expr: alichit) misticari1/misticare (misambutsam (am-bu-tsm), ambutst (am-bu-ts-t), ambuts- ti-c-ri) sf misticri (mis-ti-cr) (un cu amisticari1) ri/ambutsre (am-bu-ts-ri) scriari neaprucheat tu-aestu amistictur1 (a-mis-ti-c-t-r) sf amisticturi (a-mis-ti-cdictsiunar; vedz amputsscutr) starea tu cari s-afl ma multi lucri tsi suntu amisticati ambutst1 (am-bu-tst) adg vedz tu ambuir(mintiti) multu; mistictur, ameastic, ameastic, mintitur 2ambutst (am-bu-tst) adg ambutst (am-bu-ts-t), ambu- {ro: mestectur; confuzie} {fr: mlange; confusion} {en: tsts (am-bu-tsts), ambutsti/ambutste (am-bu-ts-ti) mixture, blend; confusion} ameastic3 (a-mes-tic) sn scriari neaprucheat tu-aestu dictsiunar; vedz amputstameastitsi/ameastitse (a-mes-ti-tsi) (un cu amistictur1) ambutseari/ambutseare (am-bu-tse-ri) sf ambutseri (am-bu- ameastic (a-mes-ti-c) sf fr pl (un cu amistictur1) tsr) scriari neaprucheat tu-aestu dictsiunar; vedz mistictur (mis-ti-c-t-r) sf misticturi (mis-ti-c-tr) amputseari(un cu amistictur1) dizmeastic (diz-mes-tic) (mi) vb I 1ambutsescu (am-bu-tss-cu) vb IV vedz tu ambodyiudizmisticai (diz-mis-ti-c), dizmisticam (diz-mis-ti-cm), ambutsescu2 (am-bu-tss-cu) (mi) vb IV ambutsii (am-bu-ts), dizmisticat (diz-mis-ti-c-t), dizmisticari/dizmisticare (dizambutseam (am-bu-tsem), ambutsit (am-bu-ts-t), ambu- mis-ti-c-ri) li-aleg tra s-hib-ahoryea, lucri tsi suntu tsiri/ambutsire (am-bu-ts-ri) scriari neaprucheat tu-aestu amisticati; lu ndreg un lucru tra s-nu mata hib mintit; discaci dictsiunar; vedz amputsesculucri (peri, barb, hiri, etc.) tsi suntu ncrshiljati (mintiti, ambutsiri1/ambutsire (am-bu-ts-ri) sf vedz tu ambodyiuciufuliti, etc.); discaci {ro: descurca} {fr: dmler, 2ambutsiri /ambutsire (am-bu-ts-ri) sf ambutsiri (am-bu-tsr) dbrouiller} {en: unravel, disentangle} ex: s-amisticar scriari neaprucheat tu-aestu dictsiunar; vedz amputsiriljitsli?, cu zorea s-dizmeastic (s-discaci) dizmisticat (dizambutsit1 (am-bu-tst) adg vedz tu ambodyiumis-ti-ct) adg dizmisticat (diz-mis-ti-c-t), dizmisticats 2ambutsit (am-bu-tst) adg ambutsit (am-bu-ts-t), ambutsits (diz-mis-ti-cts), dizmisticati/dizmisticate (diz-mis-ti-c-ti) (am-bu-tsts), ambutsiti/ambutsite (am-bu-ts-ti) scriari (lucru) tsi easti aleptu tra s-nu mata hib mintit; tsi easti neaprucheat tu-aestu dictsiunar; vedz amputsitdiscceat {ro: descurcat} {fr: dml, dbrouill} {en: ambutsos (am-bu-tss) adg ambutsoas (am-bu-tso-s), am- unraveled, disentangled} dizmisticari/dizmisticare (diz-misbutsosh (am-bu-tssh), ambutsoasi/ambutsoase (am-bu-tso- ti-c-ri) sf dizmisticri (diz-mis-ti-cr) atsea tsi s-fatsi cndu

58

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

s-dizmeastic tsiva; discceari {ro: aciunea de a descurca} amin2 (a-mn) adv shi inter zbor cu noima ashi si s-fac cu {fr: action de dmler, de dbrouiller} {en: action of cari s-bitisescu multi ori rugciunjli tsi s-fac la Dumnidz tu unraveling, of disentangling} pistea crishtin; (fig: cuvend cu cari s-bitiseashti un zburri ameastic2 (a-mes-tic) vb I vedz tu meastic2 tra si s spun: adio, videari bun, ashi s-hib, dealihea easti, ameastic3 (a-mes-tic) sn vedz tu ameastic1 bitisir lucrili, etc.) {ro: amin} {fr: amen} {en: amen} ex: pn ameastic (a-mes-ti-c) sf vedz tu ameastic1 tu-amin (bitisit, eta-a atilor) va ti-avin amfirescu (a-fi-rs-cu) vb IV vedz tu afirescu aminari/aminare (a-mi-n-ri) sf vedz tu amin1 amfiriri/amfirire (a-fi-r-ri) sf vedz tu afirescu aminat (a-mi-nt) adg vedz tu amin1 amfirit (a-fi-rt) sf vedz tu afirescu aminciunari/aminciunare (a-min-cu-n-ri) sf vedz tu minami (a-m) cong vedz tu am2 ciun amigdal (a-mg-dal) sm vedz tu migdal aminciunat (a-min-cu-nt) adg vedz tu minciun amigdalat (a-mig-da-lt) adg vedz tu migdal aminciunedz (a-min-cu-ndz) vb I vedz tu minciun amigdal (a-mg-da-l) sf vedz tu migdal amindari/amindare (a-min-d-ri) sf amindri (a-min-dr) amigdljau (a-mig-d-lj-) sf vedz tu migdal scriari neaprucheat tu-aestu dictsiunar; vedz amintari amighdal (a-mgh-dal) sf amighdalj (a-mgh-dalj) un cu amindat (a-min-dt) adg amindat (a-min-d-t), amindats (aamigdal min-dts), amindati/amindate (a-min-d-ti) scriari amighdalat (a-migh-da-lt) adg amighdalat (a-migh-da-lneaprucheat tu-aestu dictsiunar; vedz amintat t), amighdalats (a-migh-da-lts), amighdalati/amighdalate amindatic (a-min-d-tic) sm fr pl scriari neaprucheat tu(a-migh-da-l-ti) un cu amigdalat aestu dictsiunar; vedz amintatic amighdal (a-mgh-da-l) sf amighdali/amighdale (a-mgh-da- amindauli/amindaule (a-min-d--li) vedz tu doi li) un cu amigdal amindoauli/amindoaule (a-min-do--li) vedz tu doi amighdljau (a-migh-d-lj-) sf amighdljei (a-migh-damindoilji (a-min-d-lji) num vedz tu doi lj) un cu amigdljau amindolji (a-min-d-lji) num scriari neaprucheat tu-aestu amilii/amilie (a-mi-l-i) sf vedz tu milii dictsiunar; vedz amindoilji amin1 (a-mn) (mi) vb I aminai (a-mi-n), aminam (a-miamindu (a-mn-du) vb I amindai (a-min-d), amindam (a-minnm), aminat (a-mi-n-t), aminari/aminare (a-mi-n-ri) 1: dm), amindat (a-min-d-t), amindari/amindare (a-min-dfac tsiva si s-min cu puteari sh-multu agonja tra s-agiung ri) scriari neaprucheat tu-aestu dictsiunar; vedz amintu iuva ic s-lu-agudescu pri cariva; aruc ctr iuva i cariva un aminshushits (a-min-shu-sh-ts) sf vedz tu minciush lucru (cheatr, curshuni, mer, etc.); mi hiumusescu (mi-aruc) amintari1/amintare (a-min-t-ri) sf vedz tu amintu1 pri cariva; 2: fac un gugosh s-eas cu puteari dit tufechi; 3: mi amintari2/amintare (a-min-t-ri) sf vedz tu amintu2 duc cu cariva (tra s-lj-aspun calea, etc.); duc (pitrec) un parei amintat1 (a-min-tt) adg vedz tu amintu1 di oaminj tra s-agiung iuva; aruncu, aruc, ruc, aric, astrag, amintat2 (a-min-tt) adg vedz tu amintu2 tufichisescu; (expr: 1: lj-amin un (tufechea, un pliscut) = (i) amintatic (a-min-t-tic) sm vedz tu amintu1 trag cu tufechea; (ii) lj-dau un pliscut) {ro: arunca; trage aminti/aminte (a-mn-ti) adv vedz tu minti (cu arma de foc); conduce} {fr: jeter, lancer; tirer, dcharger amintreilji (a-min-tr-lji) num vedz tu trei (fusil); conduire} {en: throw; discharge (gun); lead (somebo- amintu1 (a-mn-tu) vb I amintai (a-min-t), amintam (a-mindy)} ex: amin cu un cheatr mari; amin (arc) merlu sh-lu- tm), amintat (a-min-t-t), amintari/amintare (a-min-t-ri) agudi n cap; s-lu-amin (s-lu-agudeasc) ns cu 99 di chetri; nchirdsescu tsiva (pradz i altu lucru) cndu fac un stihicu tufechea tra s-amin?; Ianina lj-aminar (lj-dusir); lj-ami- m (cndu mi-alumtu, cndu mi-antrec cu cariva, cndu escu nai (expr: lj-ded) un flascut; lj-aminai un (expr: lj-ded un pltit ti un lucru tsi-l fac, etc.); anchirdsescu, nchirdsescu, pliscut); aminai un tufechi; amin cu pishtolea; s-lj-u-amin nchirdsescu, chirdsescu, cznsescu, chindisescu, fac, aflu, (expr: s-lu tufichiseasc) aminat (a-mi-nt) adg aminat (a- scot {ro: ctiga} {fr: gagner} {en: win, earn} ex: l si pru c mi-n-t), aminats (a-mi-nts), aminati/aminate (a-mi-n-ti) amintar un vsilii; f Doamne, s-amintu; adz s-amint, mni tsi easti faptu si s-min cu puteari tra s-agiung iuva i ss-amint, tritsea dzlili un cti un; mac-i di la preftu, ghini agudeasc tsiva; tsi easti arcat (astraptu); (gugoshlu ) tsi easti featsish, c nsh li-amint fr asudoari; cara s-hiu cu voi arcat dit tufechi; tsi easti dus iuva; aruncat, arucat, arcat, rucat, niscnts mesh va s-amintu (nchirdsescu, nvets) multi; cu tsi aricat, astraptu, tufichisit {ro: aruncat; tras (cu arma de foc); gioni mi-amintai (nj-aflai, cdzui tu vreari)! amintat1 (acondus} {fr: jet, lanc; tir, dcharg; conduit} {en: thrown; min-tt) adg amintat (a-min-t-t), amintats (a-min-tts), discharged (gun); lead (by somebody)} ex: aestu fndc easti- amintati/amintate (a-min-t-ti) (lucru) tsi easti nchirdsit; aminat, tr-atsea easti plsat aminari/aminare (a-mi-n-ri) sf harea tsi u ari un tsi-ari amintat tsiva; anchirdsit, nchirdsit, aminri (a-mi-nr) atsea tsi s-fatsi cndu un lucru easti ami- nchirdsit, chirdsit, cznsit, chindisit, loat, scos {ro: ctinat; aruncari, arcari, rucari, aricari, astradziri, astrdzeari, gat} {fr: gagn} {en: won} ex: nsh mratslji lu-ashtipta s-yin tufichisiri; dutseari {ro: aciunea de a a arunca; de a trage (cu amintat (cu amintatic); paradzlji amintats di tat-su cu asudori arma de foc); de a conduce; aruncare; tragere, conducere} amintari1/amintare (a-min-t-ri) sf amintri (a-min-tr) {fr: action de jeter, de lancer; de tirer, de dcharger; de conatsea tsi s-fatsi cndu si nchirdseashti tsiva; anchirdsiri, duire} {en: action of throwing; of discharging (gun); of leanchirdsiri, nchirdsiri, chirdsiri, cznsiri, chindisiri, loari, ding (somebody)} ex: tufechea, cu un aminari neaminat scuteari {ro: aciunea de a ctiga; ctigare} {fr: action de (nea-mi-nt) adg neaminat (nea-mi-n-t), neaminats (nea- gagner} {en: action of winning, earning} amintatic (a-minmi-nts), neaminati/neaminate (nea-mi-n-ti) tsi nu easti ar- t-tic) sm fr pl atsea (pradz, lucri, tinjii, etc.) tsi nchircat (astraptu); (gugoshlu) tsi nu easti aminat dit tufechi; near- dseashti cariva; ncherdu, cheari {ro: ctig, beneficiu} {fr: cat, neastraptu, nitufichisit {ro: nearuncat; care nu a fost tras gain, bnfice} {en: gain} ex: mari amintatic easti; tora nu-ai (cu arma de foc)} {fr: qui na pas t jet; qui na pas t d- vrnu amintatic (tsiva tsi s-pots si nchirdseshti); nu lj-eara di charg} {en: that has not been thrown; has not been disamintatic, ct lj-eara di alt; veara aest avum mari amintatic; charged (gun)} ex: armili a noastri, di anj suntu neaminati am amintatic (ved hiri, am intires) di la oaminjlj-aeshti; (nitufichisiti); aflar fushechi neaminati (tsi nu fur aminati) nvetslu-a limbljei armneasc easti mari amintatic tr armnj neaminari/neaminare (nea-mi-n-ri) sf neaminri (nea-miamintu2 (a-mn-tu) (mi) vb I amintai (a-min-t), amintam (anr) atsea tsi s-fatsi cndu un lucru nu easti aminat; near- min-tm), amintat (a-min-t-t), amintari/amintare (a-mincari, neastradziri, neastrdzeari, nitufichisiri {ro: aciunea de a t-ri) aduc tu lumi un njic; dau ban-a unui lucru; fac (njic), a nu arunca; de a nu trage (cu arma de foc)} {fr: action de ne fet, afet, nascu, aflu; (expr: canda l s-amint Stmria n cas! pas jeter, de ne pas lancer; de ne pas dcharger} {en: action = amintar multu, avur tihi mari) {ro: nate} {fr: acoucher, of not throwing; of not discharging (gun)} natre} {en: give birth} ex: nu amint (nu avu) fumealji;

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

59

nveasta amint (ari njic) eara; mi-amintai (mi aflai) tu anlu urseasc un amirrilji; tsi easti sum putearea-a unui amir; 1926; nveasta-lj amint (featsi) mash feati; gione, di-iu aushlji vsilipsit, dumnit {ro: mprit, domnit} {fr: qui est fait a noshtri s-amintar (s-fitar); muljarea, cndu s-apruchea s- rgner, qui est rgn} {en: made to reign; who is reigned, amint (s nfashi), s-dutsea tu pduri di-aminta (di nfsha) ruled} amirripsiri/amirripsire (a-mi-r-rip-s-ri) sf amiramintat2 (a-min-tt) adg amintat (a-min-t-t), amintats (a- ripsiri (a-mi-r-rip-sr) atsea tsi s-fatsi cndu un amir min-tts), amintati/amintate (a-min-t-ti) (njiclu) tsi s-ari urseashti un crat; vsilipsiri, dumniri {ro: aciunea de a mpfapt (fitat); faptu, fitat, afitat, nscut, aflat {ro: nscut} {fr: ri, de a domni; mprire, domnire} {fr: action de rgner; acouch, n} {en: given birth, born} ex: bisearica armneasc rgne} {en: action of reigning, of ruling; reign; rule} easti amintat (fapt) cu mari sudori amintari2/amintare (a- amirlichi/amirliche (a-mi-r-l-chi) sf vedz tu amir min-t-ri) sf amintri (a-min-tr) atsea tsi s-fatsi cndu samirlji/amirlje (a-mi-r-lji) sf vedz tu amir fatsi (un njic); fitari, afitari, nashtiri, nshteari, aflari {ro: amirreashti/amirreashte (a-mi-r-resh-ti) adv vedz tu aciunea de a nate; natere} {fr: action dacoucher} {en: amir action of giving birth} ex: muri tu oara-a amintariljei; samirrescu (a-mi-r-rs-cu) adg vedz tu amir amintari feat s-nu-nj pitrets carti dip amirrilji/amirrilje (a-mi-r-r-lji) sf vedz tu amir amiralai (a-mi-ra-l) sm amiralai (a-mi-ra-l) shi amiralaeanj amirripsescu (a-mi-r-rip-ss-cu) vb IV vedz tu amir (a-mi-ra-l-anj) cap pristi un stol di pampori di-alumt; un amirripsiri/amirripsire (a-mi-r-rip-s-ri) sf vedz tu amir di ma mrli capiti dit ascherea di-amari; un di capitli ma mri amirripsit (a-mi-r-rip-st) adg vedz tu amir dit ascherea nturtseasc {ro: amiral} {fr: amiral, officier turc} amirroanji/amirroanje (a-mi-r-ro-nji) sf vedz tu amir {en: admiral, Turkish officer} miralai (mi-ra-l) sm miraamirrush (a-mi-r-rsh) sm amirrush (a-mi-r-rsh) soi lai (mi-ra-l) shi miralaeanj (mi-ra-l-anj) (un cu di pulj njic sh-cu peani murni; aroat, tripusachi, cucushur amiralai) {ro: prigor, mprtu} {fr: roitelet} {en: wren} ex: di tse a amir (a-mi-r) sm amiradz (a-mi-rdz) shi amirradz (a-mipuljlui aroat lj dzc shi amirrush? r-rdz) shi amirladz (a-mi-r-ldz) omlu tsi urseashti amiru (a-mi-r) sm amiradz (a-mi-rdz) scriari pristi tuts shi pristi tuti tsi s-fac tu-un crat mari; vsilje, bsil, neaprucheat tu-aestu dictsiunar; vedz amir munarhu (expr: Amir-Albu, Amir-Lai, Amir-Arosh, Amiamirescu (a-mi-rs-cu) adg vedz tu amir r-Veardi, Amir-Arap, Amir-Gioni, etc. = numi di-amiradz amiricanc (a-mi-ri-cn-c) sf vedz tu amiricancu dit prmitili armneshti) {ro: mprat} {fr: empereur} {en: amiricancu (a-mi-ri-cn-cu) adg amiricanc (a-mi-ri-cn-c) emperor} ex: ca la numt di-amiradz (di vsiljadz); treatsi amiricants (a-mi-ri-cn-ts), amiricantsi/amiricantse (a-mi-riamirlu (vsiljelu); amirlu-a nostru s-cljam Sultan Abdul cn-tsi) (lucru) tsi yini dit Amirichii {ro: american} {fr: Hamid Han amirroanji/amirroanje (a-mi-r-ro-nji) sf americain} {en: american} amiricanc (a-mi-ri-cn-c) sf amirroanji/amirroanje (a-mi-r-ro-nji) nveast di amir; amiricantsi/amiricantse (a-mi-ri-cn-tsi) un soi di pndz tsi muljarea tsi urseashti (ca un vsilje) pristi tuts shi pristi tuti tsi yinea tu vecljul chiro dit Amirichii {ro: un fel de pnz veche s-fac tu-un crat mari (tsi nu-ari brbat vsilje); amiroanji, american} {fr: calicot, toile de coton} {en: kind of old vsiloanji, vsiljoanji, vasils {ro: mprteas} {fr: impraAmerican cloth} trice} {en: empress} ex: amirlu sh-avea sh-amirroanji (vsi- amiridz1 (a-mi-rdz) sn amiridzuri (a-mi-r-dzur) loclu aumloanji); amirroanja-a Rumniiljei s-cljam shi muma-a pligu- bros iu s-duc oili dzua s-arpseadz (chirolu di dup prndzu itslor amiroanji/amiroanje (a-mi-ro-nji) sf amiroanji/amicndu fatsi mult cldur); miridz; (fig: amiridz = oara di dup roanje (a-mi-ro-nji) (un cu amirroanji) ex: eara un-ami- prndzu) {ro: meriz} {fr: endroit ombrag o reposent les roanji (vsiloanji) amirrilji/amirrilje (a-mi-r-r-lji) sf moutons durant les heures chaudes de la journe} {en: shady amirrilj (a-mi-r-rlj) cratlu pristi cari urseashti un amir; place where the sheep rest during de hot hours of the day} ex: vsilii, amirlji, amirlichi, vsilii, duvleti, munarhii {ro: mtru amiridz (fig: oara di dup prndzu) cnd el mpadi tru somprie, regat} {fr: empire, royaume} {en: empire, kingdom} nu dultsi s-agrshashti; li bg doauli oi tu-amiridz shi s-teasi ex: amirrilja-a noastr amirlji/amirlje (a-mi-r-lji) sf sh-el sum aumbrat; oili s-trapsir tu amiridz miridz (miamirlj (a-mi-rlj) (un cu amirrilji) amirlichi/amirdz) sn miridzuri (mi-r-dzur) (un cu amiridz1) amiridz2 rliche (a-mi-r-l-chi) sf amirlichi (a-mi-r-lch) (un cu (a-mi-rdz) (mi) vb I amiridzai (a-mi-ri-dz), amiridzam (aamirrilji) ex: eara noar un amir cari-avea n amirlichi mi-ri-dzm), amiridzat (a-mi-ri-dz-t), amiridzari/amirimari amirrescu (a-mi-r-rs-cu) adg amirreasc (a-mi-r- dzare (a-mi-ri-dz-ri) (oili) sta tu-aumbr s-arpseadz, res-c), amirreshts (a-mi-r-rsh-ts), amirreshti (a-mi-r- oara di dup prndzu, cndu fatsi mult cldur; njiridz; (fig: rsh-ti) tsi ari s-fac cu-un amir; tsi easti adrat ca di-un amiridz = (cariva) shadi shi-nj trec chirolu fr s-fac tsiva, mi amir; tsi ari vidzuta di-un amir; amirescu, vsilchescu, njir tra s-nj treac oara) {ro: meriza} {fr: reposer lombre dumnescu {ro: mprtesc, regal, domnesc} {fr: imprial, durant les heures chaudes de la journe (moutons)} {en: rest royal} {en: imperial, royal} ex: la numt-amirreasc (di in a shady place during de hot hours of the day (sheep)} ex: amiradz, vsilcheasc); el nu s-mintea cu-amirreshtili (cu lu- oili amiridz pn ctr tu patruli; oili nu amiridzar; marata di crili di-amiradz); stranj amirrescu (ca di-amir) mirrescu ea tut dzua-amiridz (fig: shidzu sh-nu featsi tsiva) amiri(mi-r-rs-cu) adg mirreasc (mi-r-res-c), mirreshts dzat (a-mi-ri-dzt) adg amiridzat (a-mi-ri-dz-t), amiridzats (mi-r-rsh-ts), mirreshti (mi-r-rsh-ti) (un cu ami(a-mi-ri-dzts), amiridzati/amiridzate (a-mi-ri-dz-ti) (oili) rrescu) amirescu (a-mi-rs-cu) adg amireasc (a-mi-res- tsi sta sh-arpseadz tu-aumbr, oara di dup prndzu cndu c), amireshts (a-mi-rsh-ts), amireshti (a-mi-rsh-ti) (un fatsi mult cldur; njiridzat {ro: merizat} {fr: repos lombre cu amirrescu) ex: vidzut ghighifteasc, namea amireasc durant les heures chaudes de la journe (moutons)} {en: who (angucitoari: cafelu) amirreashti/amirreashte (a-mi-rrested in a shady place during de hot hours of the day resh-ti) adv ca fapt di-un amir; ca di-amir; vsilicheash- (sheep)} amiridzari/amiridzare (a-mi-ri-dz-ri) sf amiridzri ti, dumneashti {ro: mprtete, domnete} {fr: imprialement, (a-mi-ri-dzr) atsea tsi s-fatsi cndu oili amiridz; njiridzari royalement} {en: imperially, royally, in a kingly manner} {ro: aciunea de a meriza; merizare} {fr: action de reposer amirripsescu (a-mi-r-rip-ss-cu) vb IV amirripsii (a-mi-r- lombre durant les heures chaudes de la journe (moutons)} rip-s), amirripseam (a-mi-r-rip-sem), amirripsit (a-mi- {en: action of resting in a shady place during de hot hours of r-rip-s-t), amirripsiri/amirripsire (a-mi-r-rip-s-ri) urthe day (sheep)} mirizedz (mi-ri-zdz) (mi) vb I mirizai sescu (chivirnisescu, dumnescu) pristi un-amirrilji; vsi(mi-ri-z), mirizam (mi-ri-zm), mirizat (mi-ri-z-t), mirilipsescu, dumnescu {ro: mpri, domni} {fr: rgner} {en: zari/mirizare (mi-ri-z-ri) (un cu amiridz2) ex: picurarlj-a reign, rule} amirripsit (a-mi-r-rip-st) adg amirripsit noshtri mirizeadz sum aumbra-a paltinjlor mirizat (mi-ri(a-mi-r-rip-s-t), amirripsits (a-mi-r-rip-sts), amirripsizt) adg mirizat (mi-ri-z-t), mirizats (mi-ri-zts), mirizati/amirripsite (a-mi-r-rip-s-ti) tsi-lj si deadi putearea sti/mirizate (mi-ri-z-ti) (un cu amiridzat) mirizari/miri-

60

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

zare (mi-ri-z-ri) sf mirizri (mi-ri-zr) (un cu amiridzari) pturari, ampturlari, ambturlari, ambtrulari {ro: aciunea ex: tu mirizari lu-actsar furlji njiridz (nji-rdz) (mi) vb I de a galopa, de a alerga cu mare vitez, de a goni} {fr: action njiridzai (nji-ri-dz), njiridzam (nji-ri-dzm), njiridzat (nji- de galoper, de fuir, de chasser, de bannir; galop bride ri-dz-t), njiridzari/njiridzare (nji-ri-dz-ri) (un cu ami- abattue} {en: action of galloping, of running extremely fast, of ridz2) ex: oili s-avea bgat tu-aumbr s-njiridz (s-amiridz) chasing} mpatur (mp-tur) vb I mpturai (mp-tu-r), njiridzat (nji-ri-dzt) adg njiridzat (nji-ri-dz-t), njiridzats mpturam (mp-tu-rm), mpturat (mp-tu-r-t), mptura(nji-ri-dzts), njiridzati/njiridzate (nji-ri-dz-ti) (un cu ami- ri/mpturare (mp-tu-r-ri) (un cu ampatur) ex: vernu nu ridzat) njiridzari/njiridzare (nji-ri-dz-ri) sf njiridzri (nji-ri- mpatur (nu-alag agonja) ca ns; lu mpturar (algar dup dzr) (un cu amiridzari)el, lu-avinar) dau dzli ma nu putur s-lu-acats mpturat amiridz2 (a-mi-rdz) (mi) vb I vedz tu amiridz1(mp-tu-rt) adg mpturat (mp-tu-r-t), mpturats (mp1amiridzari/amiridzare (a-mi-ri-dz-ri) sf vedz tu amiridztu-rts), mpturati/mpturate (mp-tu-r-ti) (un cu ampamiridzat (a-mi-ri-dzt) adg vedz tu amiridz1turat) ex: fum mpturats (avinats) di furi dau shts amiroanji/amiroanje (a-mi-ro-nji) sf vedz tu amirmpturari/mpturare (mp-tu-r-ri) sf mpturri (mp-tuamishtreilji (a-mish-tr-lji) num vedz tu treirr) (un cu ampturari) ex: la mpturari (algari) vrnu nu amisticari1/amisticare (a-mis-ti-c-ri) sf vedz tu ameastic1lu-azvindzi mpturedz (m-p-tu-rdz) vb I mpturai 22amisticari /amisticare (a-mis-ti-c-ri) sf vedz tu meastic(m-p-tu-r), mpturam (m-p-tu-rm), mpturat (mamisticat1 (a-mis-ti-ct) adg vedz tu ameastic1p-tu-r-t), mpturari/mpturare (m-p-tu-r-ri) (un cu 22amisticat (a-mis-ti-ct) adg vedz tu measticampatur) mpturat (m-p-tu-rt) adg mpturat (mamistictur1 (a-mis-ti-c-t-r) sf vedz tu ameastic1p-tu-r-t), mpturats (m-p-tu-rts), mpturati/mptu1amnari /amnare (am-n-ri) sf vedz tu amnrate (m-p-tu-r-ti) (un cu ampturat) mpturari/mamnari2/amnare (am-n-ri) sf amnri (am-nr) vedz tu pturare (m-p-tu-r-ri) sf mpturri (m-p-tu-rr) (un mnearcu ampturari) ex: dtp mult mpturari (algari) agiumsi la amnat1 (am-nt) adg vedz tu amnun fntn ampaturlu (am-p-tur-lu) vb I ampturlai (am2amnat (am-nt) adv vedz tu amnp-tur-l), ampturlam (am-p-tur-lm), ampturlat (amamnat3 (am-nt) sm vedz tu amnp-tur-l-t), ampturlari/ampturlare (am-p-tur-l-ri) (un amnear (am-ner) sn vedz tu mnearcu ampatur) ex: s-ampaturl pdurili; ampaturl dup dirvish amo (a-m) adv vedz tu amu ampturledz (am-p-tur-ldz) vb I ampturlai (am-p-turamolj (a-mlj) invar vedz tu moalil), ampturlam (am-p-tur-lm), ampturlat (am-p-tur-lamoni/amone (a-m-ni) sf amonj (a-mnj) hlati, di-arad di t), ampturlari/ampturlare (am-p-tur-l-ri) (un cu amcilichi, pri cari s-bag cumts di her arushiti tu foc (ca petala pturedz) ex: calu ampturla arujindalui ampturlat (am-pbunoar) sh-favrul li agudeashti cu cioclu tra s-l da forma tur-lt) adg ampturlat (am-p-tur-l-t), ampturlats (amvrut; (expr: nitsi pri cioc, nitsi pri amoni = s-dztsi tr-atsel tsi p-tur-lts), ampturlati/ampturlate (am-p-tur-l-ti) (un nu lu-arseashti ni un ni alt, tsi nu s-afl ni tr-un loc, ni tu cu ampturat) ampturlari/ampturlare (am-p-tur-l-ri) sf altu) {ro: nicoval} {fr: enclume} {en: anvil} ex: frmsir ampturlri (am-p-tur-lr) (un cu ampturari) amonea; cati ghiftu sh-alavd amoneaambaturlu (am-b-tur-lu) vb I ambturlai (am-b-tur-l), amamortului (a-mr-tu-lu) adv vedz tu mor1bturlam (am-b-tur-lm), ambturlat (am-b-tur-l-t), am11ampar (am-pr) vb II vedz tu parbturlari/ambturlare (am-b-tur-l-ri) 1: alag multu agonja ampar2 (am-pr) vb I vedz tu ambuir(ashi cum alag calu tsi ansari cu dauli cicioari di ninti dea1ampatrulea (am-p-tru-lea) adv ashi cum alag un cal ct dun); ampatur, ampturedz, ampturledz, ambtruledz; 2: poati cama-agonja (ansrindalui prota cu dauli cicioari di mintescu {ro: galopa, alerga cu mare vitez; mesteca, rvi} ninti deadun sh-deapoea cu-atseali doau di dinpoi); cum nu {fr: galoper; parpiller, mler} {en: gallop, run extremely s-poati cama agonja; cu mult agunjii; algndalui, anpatrulea, fast; mix} ex: cu ma marli s-nu-ambaturlji calu (s-nu-aladz ampaturlea, ambatrulea, ambaturlea {ro: n galop, n goan} calu-agonja); bg s-ambaturl casa (s-minteasc lucrili din {fr: au grand galop; extrmement vite} {en: at full gallop, ex- cas) ambturledz (am-b-tur-ledz) vb I ambturlai (amtremely fast} ex: ampatrulea (algndalui) mi turnai aoa; am- b-tur-l), ambturlam (am-b-tur-lm), ambturlat (ampatrulea, pri-un cal nclar ampaturlea (am-p-tur-lea) adv b-tur-l-t), ambturlari/ambturlare (am-b-tur-l-ri) (un (un cu ampatrulea1) ambatrulea1 (am-b-tru-lea) adv cu ambaturlu) ambturlat (am-b-tur-lt) adg ambturlat (un cu ampatrulea1) ex: vinj ambatrulea (cu agunjii) amba- (am-b-tur-l-t), ambturlats (am-b-tur-lts), ambturlaturlea (am-b-tur-lea) adv (un cu ampatrulea1) ampatur ti/ambturlate (am-b-tur-l-ti) 1: tsi easti (fu) faptu s-alag (am-p-tur) vb I ampturai (am-p-tu-r), ampturam (am- multu agonja; ampturat, ampturlat, ambtrulat; 2: tsi easti p-tu-rm), ampturat (am-p-tu-r-t), ampturari/am- mintit {ro: galopat; mestecat, rvit} {fr: galop; ml} {en: pturare (am-p-tu-r-ri) alag multu agonja (ashi cum alag galloped; mixed} ambturlari/ambturlare (am-b-tur-lcalu tsi ansari cu dauli cicioari di ninti deadun); ampturedz, ri) sf ambturlri (am-b-tur-lr) atsea tsi s-fatsi cndu un mpturedz, ampaturlu, ampturledz, ambtruledz, ambaturlu ambturleadz; ampturari, ampturlari, ambtrulari; mintiri {ro: galopa, alerga cu mare vitez, goni} {fr: galoper, fuir, {ro: aciunea de a galopa, de a rvi} {fr: action de galoper, chasser, bannir} {en: gallop, run extremely fast, run away, de mler} {en: action of galloping, of mixing} ambtruledz chase} ex: amptura caljlji; lu-amptur calu ta s-fug; amp- (am-b-tru-ldz) vb I ambtrulai (am-b-tru-l), ambtrulam turai (algai ahntu-agonja) di-nj chirui adiljatlu; ampatur (am-b-tru-lm), ambtrulat (am-b-tru-l-t), ambtrula(du-ti cu dealaga) pn-acas; mi ampturar (mi-agunir) ri/ambtrulare (am-b-tru-l-ri) (un cu ambturledz) ex: furlji ampturedz (am-p-tu-rdz) vb I ampturai (am-p- alts ambtrular caljlji ambtrulat (am-b-tru-lt) adg tu-r), ampturam (am-p-tu-rm), ampturat (am-p-tu-r- ambtrulat (am-b-tru-l-t), ambtrulats (am-b-tru-lts), t), ampturari/ampturare (am-p-tu-r-ri) (un cu ampa- ambtrulati/ambtrulate (am-b-tru-l-ti) (un cu ambtur) ampturat (am-p-tu-rt) adg ampturat (am-p-tu- turlat) ex: udlu easti ambtrulat (cu lucrili tuti mintiti) amr-t), ampturats (am-p-tu-rts), ampturati/ampturate btrulari/ambtrulare (am-b-tru-l-ri) sf ambtrulri (am(am-p-tu-r-ti) tsi fu faptu s-alag multu agonja; tsi ari b-tru-lr) (un cu ambturlari) algat multu-agonja, mpturat, ampturlat, ambturlat, am- ampatrulea2 (am-p-tru-lea) num (1) atsel (atsea) tsi s-afl tu btrulat {ro: galopat, alergat, gonit} {fr: galop, chass, loclu patru dit un arad (tsi ari trei dinintea-a lui); 2: tsi easti banni} {en: galloped, run extremely fast, run away, chased} nduplicat tu patru (di patru ori) {ro: al patrulea; ndoit n ex: si s-toarn cu calu ampturat; a calui ampturat s-nu-lj dai patru} {fr: le (la) quatrime; pli en quatre} {en: the fourth; ap ampturari/ampturare (am-p-tu-r-ri) sf ampturri folded in four} (am-p-tu-rr) atsea tsi s-fatsi cndu un amptureadz; m- ampatur (am-p-tur) vb I vedz tu ampatrulea1

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

61

ampaturlea (am-p-tur-lea) adv vedz tu ampatrulea1 frndzi-amplatea (shuts-ti di-un parti)-apoi n cali; cu crampaturlu (am-p-tur-lu) vb I vedz tu ampatrulea1 liglu-amplatea (bgat strmbu, ncljinat) sum brats; nveats camprari/amprare (am-p-r-ri) sf vedz tu ambuir i Yeanachi di-amplatea (cari dzatsi lundzit mpadi, pi crivati) amprat (am-p-rt) adg vedz tu ambuir ampladea (am-pl-dea) adv (un cu amplatea) ex: lj-u deadi ampreari/ampreare (am-p-re-ri) sf vedz tu par1 ctr di-ampladea amblatea (am-bl-tea) adv (un cu amamprut (am-p-rt) adg vedz tu par1 platea) ex: calea easti amblatea (strmb sh-ca di-un parti) ampturari/ampturare (am-p-tu-r-ri) sf vedz tu ampaambladea (am-bl-dea) adv (un cu amplatea) ex: furlji trulea1 loar ambladea (strmbu, di-un parti) mpladi/mplade ampturat (am-p-tu-rt) adg vedz tu ampatrulea1 (mpl-di) adv (un cu amplatea) mpladea (mpl-dea) adv ampturedz (am-p-tu-rdz) vb I vedz tu ampatrulea1 (un cu amplatea) pladea (pl-dea) adv (un cu amplaampturlari/ampturlare (am-p-tur-l-ri) sf vedz tu ampatea) plaina (pla-i-n) adv (un cu amplatea) ex: apuc trulea1 plaina (pri plai) ampturlat (am-p-tur-lt) adg vedz tu ampatrulea1 ampltescu1 (am-pl-ts-cu) vb IV vedz tu mpiltescu ampturledz (am-p-tur-ldz) vb I vedz tu ampatrulea1 ampltescu2 (am-pl-ts-cu) vb IV vedz tu mpltescu2 ampihior (am-pi-hr) (mi) vb I vedz tu ampihiur ampltiri1/ampltire (am-pl-t-ri) sf vedz tu mpiltescu ampihiur (am-p-hur) (mi) vb I ampihiurai (am-pi-hu-r), ampltiri2/ampltire (am-pl-t-ri) sf vedz tu mpltescu2 ampihiuram (am-pi-hu-rm), ampihiurat (am-pi-hu-r-t), ampltit1 (am-pl-tt) adg vedz tu mpiltescu ampihiurari/ampihiurare (am-pi-hu-r-ri) trec un hir prit ampltit2 (am-pl-tt) adg vedz tu mpltescu2 guva-a aclui; fac un guv tu-un lucru dit un parti tu-alant; ampltitur (am-pl-ti-t-r) sf vedz tu mpiltescu trec un lucru (cari di-arad easti nturyisit tu-un capit) prit altu ampot (am-pt) vb II vedz tu pot lucru pn s-afl di partea-alant; mpihiur, mpihior, crtiljedz, ampulisescu (am-pu-li-ss-cu) (mi) vb IV vedz tu polim strpungu, spitrundu, spritundu, strbat, stribat; (fig: u-ampi- ampulisiri/ampulisire (am-pu-li-s-ri) sf vedz tu polim hiur = (i) u-ard, u-aplnsescu, u-ancaltsu, lj-bag clupea, lj- ampulisit (am-pu-li-st) adg vedz tu polim bag cuvata, lj-trec tastrul di gushi, etc.; (ii) mi bag tu-ashtirnut amput (am-pt) (mi) vb IV shi II vedz tu putoari cu-un muljari tra s-u ciumulescu, s-u-ambair, s-u ncalic, s-n amputeari/amputeare (am-pu-te-ri) sf vedz tu pot agchipsim) {ro: nfira, strpunge} {fr: enfiler (une aiguille); amputoari/amputoare (am-pu-to-ri) sf vedz tu putoari percer, transpercer} {en: thread (needle); pierce, go through} amputsri/amputsre (am-pu-ts-ri) sf vedz tu putoari ex: ampihiur (trec) hirlu prit ac; grenda u-ampihiurar (lj-fea- amputsscu (am-pu-tss-cu) (mi) vb IV vedz tu putoari tsir guvi di-un parti tu-alant); u-ampihiur (fig: u bg tu amputst (am-pu-tst) adg vedz tu putoari ashtirnut, u-ambir); lj-vidzui c si-ampihiurar (si-ambiamputseari/amputseare (am-pu-tse-ri) sf vedz tu putoari rar, s-bgar tu-ashtirnut deadun) tu plents ampihior (am- amputsescu (am-pu-tss-cu) (mi) vb IV vedz tu putoari pi-hr) (mi) vb I ampihiurai (am-pi-hu-r), ampihiuram amputsiri/amputsire (am-pu-ts-ri) sf vedz tu putoari (am-pi-hu-rm), ampihiurat (am-pi-hu-r-t), ampihiura- amputsit (am-pu-tst) adg vedz tu putoari ri/ampihiurare (am-pi-hu-r-ri) (un cu ampihiur, ma amputsos (am-pu-tss) adg vedz tu putoari bgats oar c actsentul cadi pi-alt silab) ampihiurat (am- amputut (am-pu-tt) adg vedz tu pot pi-hu-rt) adg ampihiurat (am-pi-hu-r-t), ampihiurats amu (a-m) adv oara-aest; tora di oar; tora, torea, amo, (am-pi-hu-rts), ampihiurati/ampihiurate (am-pi-hu-r-ti) amush, acush, acmotsi {ro: acum} {fr: maintenant} {en: now} (lucru) tsi-lj s-ari tricut tsiva dit un parti tu-alant; tsi-lj si ex: nu ari cari s-lu poart amu (tora); cum s-ti nclid amu (tora) featsi un guv dit un parti tu-alant; (aclu) tsi-lj s-ari tricut tu loc?; amu (tora) va s-hib aoa amush (a-msh) adv hirlu prit guv; mpihiurat, crtiljat, strpumtu, spitrumtu, (un cu amu) ex: patru meari ari flambura amush (tora) amo spritumtu, strbtut, stribtut {ro: nfirat, strpuns} {fr: enfil (a-m) adv (un cu amu) ex: amo (tora) yin aoatsi (aiguille); perc, transperc} {en: threaded (needle); pierced, amur1 (a-m-r) sf amuri/amure (a-m-ri) 1: un soi di arug gone through} ampihiurari/ampihiurare (am-pi-hu-r-ri) cu lumchi tsi au schini (tsi fatsi lilici albi shi yimishi njits, li, sf ampihiurri (am-pi-hu-rr) atsea tsi s-fatsi cndu cariva multu anjurizmati shi nostimi tu mcari); 2: yimisha fapt diampihiur; mpihiurari, crtiljari, strpundziri, spitrundiri, aestu arug; mur, mnazi; (fig: aznjur, znjur, cpinc) {ro: spritundiri, strbatiri, strbteari, stribatiri, stribteari {ro: mur; zmeur} {fr: mre; framboise} {en: blackberry; raspaciunea de a nfira, de a strpunge; nfirare, strpungere} berry} ex: s-njardzim s-adunm amuri; u-adusir (bnar) {fr: action denfiler (une aiguille); de percer, de transpercer} mash cu amuri; s-hrnea cu-amuri di pri-arug; feat cu oclji {en: action of threading (needle); of piercing, of going di-amur (li ca-amura) mur1 (m-r) sf muri/mure (m-ri) through} mpihiur (mp-hur) (mi) vb I mpihiurai (mpi-hu (un cu amur1) ex: oclji mushats, li ca murili r), mpihiuram (mpi-hu-rm), mpihiurat (mpi-hu-r-t), amur2 (a-m-r) sf vedz tu mureau mpihiurari/mpihiurare (mpi-hu-r-ri) (un cu ampihiur) amur3 (a-m-r) sf amuri/amure (a-m-ri) stumahea di arumpihior (mpi-hr) (mi) vb I mpihiurai (mpi-hu-r), migtoari (vac, capr, oai, etc.); arndz {ro: mur, rnza mpihiuram (mpi-hu-rm), mpihiurat (mpi-hu-r-t), mpiboului, stomahul rumegtoarelor} {fr: estomac des rumihiurari/mpihiurare (mpi-hu-r-ri) (un cu ampihiur) ex: nants} {en: stomach of ruminants} ex: fripshu amura di la aus, aush ma ninca mpihioar (fig: intr tu-ashtirnut cu muoaea tsi-u tljem deadun ljerli) mpihior (mpi-hr) (mi) vb I mpihiurai (mpi-hu-r), amur4 (a-m-r) sf amuri/amure (a-m-ri) ac di per (stulsit mpihiuram (mpi-hu-rm), mpihiurat (mpi-hu-r-t), mpicu mrdzeali) purtat di muljeri tu partea di nsus a caplui; hiurari/mpihiurare (mpi-hu-r-ri) (un cu ampihiur) mpicrfits, paraman, ciuprachi {ro: ac de pr} {fr: pingle hiurat (mpi-hu-rt) adg mpihiurat (mpi-hu-r-t), mpihiucheveux} {en: hair-pin} rats (mpi-hu-rts), mpihiurati/mpihiurate (mpi-hu-r-ti) amurdzeashti/amurdzeashte (a-mur-dzesh-ti) vb IV vedz tu (un cu ampihiurat) mpihiurari/mpihiurare (mpi-hu-r-ri) amurgu1 sf mpihiurri (mpi-hu-rr) (un cu ampihiurari) amurdzescu (a-mur-dzs-cu) vb IV vedz tu amurgu1 ampihiurari/ampihiurare (am-pi-hu-r-ri) sf vedz tu ampiamurdziri/amurdzire (a-mur-dz-ri) sf vedz tu amurgu1 hiur amurdzish (a-mur-dzsh) sn vedz tu amurgu1 ampihiurat (am-pi-hu-rt) adg vedz tu ampihiur amurdzit (a-mur-dzt) adg vedz tu amurgu1 ampladea (am-pl-dea) adv vedz tu amplatea amurdzit (a-mur-dz-t) sf vedz tu amurgu1 amplatea (am-pl-tea) adv tsi nu s-afl bgat ndreptu ma easti amurgish (a-mur-gsh) sn vedz tu amurgu1 ca strmbu sh-aplicat (ncljinat) di-un parti; ampladea, ambla- amurgu1 (a-mr-gu) sn(?) amurguri(?) (a-mr-gur) chirolu di dea, mpladea, pladea, plaina {ro: piezi, oblic, diagonal} {fr: dup ascpitarea-a soarilui (cndu nchiseashti si s ntunearic obliquement, en biais; inclin} {en: slantwise, diagonally} ex: niheam) sh-pn la cdearea-a noaptiljei (cndu s-fatsi ghini

62

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

scutidi); oara di ctr la (pri) toac; murgu, amurgish, murmurdzi; dztsi glarlu, s stm pn s-murdzeasc; eara seara gish, amurdzish, murdzish, amurdzit, murdzit {ro: amurg} oar, ct avea murdzit; avea murdzit cndu agiumsim la {fr: brune, crpuscule, chute du jour; moment de la tombe du hani murdzescu (mur-dzs-cu) vb IV murdzii (mur-dz), soir; le jour son dclin} {en: dusk, twilight} ex: amurgul murdzeam (mur-dzem), murdzit (mur-dz-t), murdziacupiri hoara; amurgul cndu s-alas pi golinj murgu1 (mr- ri/murdzire (mur-dz-ri) (un cu amurdzescu) ex: s-nj-apiri, gu) sn(?) murguri(?) (mr-gur) ex: netsi tru murgu nu mum, shi s-murdzeshti; murdzim trsh la cshari; njcuteadz s-treac; cum cdea murgul; nu ti vidzush pn tu murdzir cicioarili (fig: nji si ntunicar, nj-si featsir viniti) di murgu amurdzish (a-mur-dzsh) sn amurdzishuri (a-mur- frig murdzit (mur-dzt) adg murdzit (mur-dz-t), murdzits dz-shur) (un cu amurgu1) ex: tu amurdzish nchisii s-mi (mur-dzts), murdziti/murdzite (mur-dz-ti) (un cu amurduc acas; ctr tu amurdzish, s-alin pi un dzean, shdzit) murdziri1/murdzire (mur-dz-ri) sf murdziri (mur-dzr) anlts mnjli ctr tser; ctr tu amurdzish agiumsir tu-un (un cu amurdziri) hoar murdzish (mur-dzsh) sn murdzishuri (mur-dzamurgu2 (a-mr-gu) adg vedz tu amurgu1 shur) (un cu amurgu1) ex: seara, amnat, tu murdzish; amurtari/amurtare (a-mur-t-ri) sf vedz tu amurtsscu sttui seara pn tu murdzish amurgish (a-mur-gsh) sn amurtat (a-mur-tt) adg vedz tu amurtsscu amurgishuri (a-mur-g-shur) (un cu amurgu1) murgish amurtsri/amurtsre (a-mur-ts-ri) sf vedz tu amurtsscu (mur-gsh) sn murgishuri (mur-g-shur) (un cu amurtsscu (a-mur-tss-cu) vb IV amurtsi (a-mur-ts), amuramurgu1) amurdzit (a-mur-dz-t) sf amurdziti/amurdzite tsam (a-mur-tsm), amurtst (a-mur-ts-t), amurtsri/amur(a-mur-dz-ti) (un cu amurgu1) ex: cum eara tu amurdzit, tsre (a-mur-ts-ri) cher tr putsn chiro putearea tsi u-am tra nitsi c u vidzu vr; l bg s-mc shi ctr tu-amurdzit lj- s-aduchescu i s-min un parti di trup (cicior, mn, dints, ascumsi; s-turnar tu-amurdzit murdzit (mur-dz-t) sf etc.); amurtu, ngurdescu (di-arcoari), ngucinedz (di-arcoari); murdziti/murdzite (mur-dz-ti) (un cu amurgu1) ex: s(fig: amurtsscu = shed ca sturlu (ca lemnul, ca marmura, di toarn tu murdzit murgheazm (mur-ghez-m) sf fr pl fric, di-arcoari, di leani, etc.); nlimnescu, mrmurisescu) {ro: (un cu amurgu1) murghizm (mur-ghz-m) sf fr pl amori} {fr: engourdir; mousser; agacer les dents} {en: (un cu amurgu1) ex: murghizma si ngrusha amurgu2 (anumb, grow numb; become dull} ex: truplu lj-avea amurtst; mr-gu) adg amurg (a-mr-g), amurdzi (a-mr-dzi), nj-amurtsr dintslj di agru-pruni; nj-amurtsr (nji ngucinaamurdzi/amurdze (a-mr-dzi) hrom tsi nu easti ni lai ni r, nji ngljitsar) cicioarli di-arcoari; amurtsi (fig: mrmurisii) alb ma s-afl iuva namisa di eali; hrom tsi sh-u-adutsi cudi fric amurtst1 (a-mur-tst) adg amurtst (a-mur-tsatsea a cinushiljei; murgu, griv, psar, siv, sumolcu, bagav, t), amurtsts (a-mur-tsts), amurtsti/amurtste (a-mur-ts-ti) gbur {ro: murg} {fr: gris} {en: gray, grey} murgu2 (mr tsi ari chirut putearea tra s-min i s-aducheasc (un parti di gu) adg murg (mr-g), murdzi (mr-dzi), murdzi/murdze trup); amurtat, ngurdit, ngurdit, ngordu, ngucinat {ro: amorit} (mr-dzi) (un cu amurgu1) ex: ma-atsea mljoar murg; {fr: engourdi; mouss; agac (dents)} {en: numb, dull} ex: shcmbi murdzi shi fricoasi; niori murdzi (grivi); cni murgu; easti-amurtst (fig: linvos) amurtsri/amurtsre (a-murcal murgu Murgu (Mr-gu) sm fr pl num tsi s-da a ts-ri) sf amurtsri (a-mur-tsr) atsea tsi s-fatsi cndu amurunui cal i cni di hrom murg; Murgea {ro: nume dat unui tsashti tsiva; amurtari, ngurdiri, ngurdiri, ngucinari {ro: aciucal sau cine murg} {fr: nom donn un cheval ou chien gris} nea de a amori; amorire} {fr: action dengourdir; dmous{en: name given to a grey horse or dog} ex: o, lai Murgu (fig: ser; dagacer les dents} {en: action of growing numb; of becal i cni cu numa Murgu), frate bun; ashteapt, lai Murgu coming dull} amurtu (a-mr-tu) vb I amurtai (a-mur-t), (fig: cal cu numa Murgu), s-creasc earba; Murgu, i!; mutrea amurtam (a-mur-tm), amurtat (a-mur-t-t), amurtash-cnjlji, atsel Murgu sh-atsel Arap Murgea (Mr-ga) sm ri/amurtare (a-mur-t-ri) (un cu amurtsscu) (expr: un fr pl (un cu Murgu) murgiu (mr-gu) adv ct tu mc pruni agri sh-a altui lj-amurt dintslj = s-dztsi cndu chirolu-a amurgului {ro: spre amurg} {fr: vers le dclin du un stipseashti shi stepsul s-aruc pi altu) ex: amurtar mnjli jour} {en: toward the twilight of the day} ex: tu murgiu sh-cicioarli a natlui amurtat (a-mur-tt) adg amurtat (aagiumsi-acas amurdzeashti/amurdzeashte (a-mur-dzesh- mur-t-t), amurtats (a-mur-tts), amurtati/amurtate (a-murti) vb IV unipirs. amurdzi (a-mur-dz), amurdzea (a-murt-ti) (un cu amurtst1) amurtari/amurtare (a-mur-t-ri) dze), amurdzit (a-mur-dz-t), amurdziri/amurdzire (a-mur- sf amurtri (a-mur-tr) (un cu amurtsri) murtu (mrdz-ri) cadi (s-fatsi) amurgul; murdzeashti {ro: amurgi} {fr: tu) vb I murtai (mur-t), murtam (mur-tm), murtat (murtomber (en parlant du soir)} {en: become dusk (dark), become t-t), murtari/murtare (mur-t-ri) (un cu amurtsscu) dusky} amurdzescu (a-mur-dzs-cu) vb IV amurdzii (a-mur- murtat (mur-tt) adg murtat (mur-t-t), murtats (mur-tts), dz), amurdzeam (a-mur-dzem), amurdzit (a-mur-dz-t), murtati/murtate (mur-t-ti) (un cu amurtst1) murtaamurdziri/amurdzire (a-mur-dz-ri) mi-acts (tricui amurri/murtare (mur-t-ri) sf murtri (mur-tr) (un cu amurgul) amurgul; murdzescu {ro: amurgi} {fr: tre surpris par la tsri) amurtstur (a-mur-ts-t-r) sf amurtsturi (a-murtombe du soir} {en: be caught by twilight time} amurdzit ts-tr) starea tu cari s-afl un lucru tsi easti amurtst {ro: (a-mur-dzt) adg amurdzit (a-mur-dz-t), amurdzits (a-mur- amoreal, amoritur} {fr: engourdissement} {en: numbness} dzts), amurdziti/amurdzite (a-mur-dz-ti) (dzua) tsi u-acts dizmurtsscu (diz-mur-tss-cu) vb IV dizmurtsi (diz-muramurgul; actsat (agiumtu) iuva tu murgul a dzuljei; murdzit ts), dizmurtsam (diz-mur-tsm), dizmurtst (diz-mur-ts{ro: amurgit} {fr: (le jour) son dclin; surpris par la tombe t), dizmurtsri/dizmurtsre (diz-mur-ts-ri) ahiursescu sdu soir} {en: dusk, twilight; who is caught by the dusk} nea- aduchescu c-nj yini diznou putearea (tsi u-aveam ninti) tra smurdzit (nea-mur-dzt) adg neamurdzit (nea-mur-dz-t), min un parti di trup tsi nj-avea amurtst; dizmurtu {ro: neamurdzits (nea-mur-dzts), neamurdziti/neamurdzite (nea- dezmori} {fr: dgourdir} {en: lose ones numb feeling; restomur-dz-ti) (chirolu) ninti ca s-cad amurgul; nimurdzit {ro: re circulation} dizmurtst (diz-mur-tst) adg dizmurtst neamurgit} {fr: qui est avant le crepuscule} {en: before dusk} (diz-mur-ts-t), dizmurtsts (diz-mur-tsts), dizmurtsti/dizex: seara, neamurdzit (ninti ca s-cad amurgul) amurdzi- murtste (diz-mur-ts-ti) tsi nu mata easti amurtst; tsi-lj triri/amurdzire (a-mur-dz-ri) sf amurdziri (a-mur-dzr) atsea cu amurtsrea; dizmurtat {ro: amorit} {fr: degourdi; qui nest tsi s-fatsi cndu cadi amurgul (dup ascpitarea-a soarilui) ic plus agac} {en: who is no longer numb} dizmurtsri/dizmi-acats murgul tu-un loc; murdziri {ro: amurgire} {fr: murtsre (diz-mur-ts-ri) sf dizmurtsri (diz-mur-tsr) atsea brune, moment de la tombe du soir} {en: dusk, twilight} tsi s-fatsi cndu dizmurtsashti tsiva; dizmurtari {ro: aciunea murdzeashti/murdzeashte (mur-dzesh-ti) vb IV unipirs. de a dezmori; dezmorire} {fr: action de dgourdir; dgourmurdzi (mur-dz), murdzea (mur-dze), murdzit (mur-dz-t), dissement} {en: action of losing numbness} dizmurtu (dizmurdziri/murdzire (mur-dz-ri) (un cu amurdzeashti) ex: mr-tu) vb I dizmurtai (diz-mur-t), dizmurtam (diz-murashtiptar pn tsi murdzi; acts s-murdzeasc shi s-creasc tm), dizmurtat (diz-mur-t-t), dizmurtari/dizmurtare (dizatsia di-atsia aumbrili; nu murdzi ninga; ct fudzi m-sa, shmur-t-ri) (un cu dizmurtsscu) dizmurtat (diz-mur-tt)

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

63

adg dizmurtat (diz-mur-t-t), dizmurtats (diz-mur-tts), diz- dictsiunar; vedz anvrtescu murtati/dizmurtate (diz-mur-t-ti) (un cu dizmurtst) amvrtiri/amvrtire (am-vr-t-ri) sf amvrtiri (am-vr-tr) dizmurtari/dizmurtare (diz-mur-t-ri) sf dizmurtri (diz-murscriari neaprucheat tu aestu dictsiunar; vedz anvrtiri tr) (un cu dizmurtsri) amvrtit (am-vr-tt) adg amvrtit (am-vr-t-t), amvrtits amurtst1 (a-mur-tst) adg vedz tu amurtsscu (am-vr-tts), amvrtiti/amvrtite (am-vr-t-ti) scriari amurtst2 (a-mur-tst) sm fr pl un lngoari di plimunj (tsi neaprucheat tu aestu dictsiunar; vedz anvrtit u-acats omlu di-arad cndu sta tu mult artsimi), iu pleu- amvrtitur (am-vr-ti-t-r) sf amvrtituri (am-vr-ti-tr) ra (saclu, punga, chealea tu cari s-afl bgat plimunlu) ari scriari neaprucheat tu aestu dictsiunar; vedz anvrtitur adunat (shi scoati un soi di dzam i pronj); plivrit, pond, amvilescu (am-vi-ls-cu) (mi) vb IV amvilii (am-vi-l), pundziri, ndultsit, amurtst {ro: pleurezie} {fr: pleursie} amvileam (am-vi-lem), amvilit (am-vi-l-t), amvili{en: pleuresy} ri/amvilire (am-vi-l-ri) scriari neaprucheat tu aestu amurtst3 (a-mur-tst) sm fr pl un dureari yii shi tljidictsiunar; vedz anvilescu toas tsi ti-agudeashti (ts da) iuva tu trup, dincali, ca un amvilimintu (am-vi-li-mn-tu) sn amviliminti/amviliminte (amctsut, un sul; giunglu, stihiptu, mshcari, pundziri, sul {ro: vi-li-mn-ti) scriari neaprucheat tu aestu dictsiunar; vedz junghi} {fr: point de cot} {en: sudden sharp pain (stitch) in anvilimintu the side} ex: mi tsni un amurtst (nj-da ca un sul tu trup); amviliri/amvilire (am-vi-l-ri) sf amviliri (am-vi-lr) scriari oasili u durea, amurtstlu (pundzirea, giunglul) u tsnea neaprucheat tu aestu dictsiunar; vedz anviliri amurtstur (a-mur-ts-t-r) sf vedz tu amurtsscu amvilit (am-vi-lt) adg amvilit (am-vi-l-t), amvilits (am-viamurtu (a-mr-tu) vb I vedz tu amurtsscu lts), amviliti/amvilite (am-vi-l-ti) scriari neaprucheat tu amush (a-msh) adv vedz tu amu aestu dictsiunar; vedz anvilit amut1 (mt) adg vedz tu mut1 amvoni/amvone (am-v-ni) sf amvonj (am-vnj) un soi di amut2 (a-mt) vb I vedz tu mut1 scamnu-balconi tu bisearic di iu s-cnt vngheljlu; amvun, amutari/amutare (a-mu-t-ri) sf vedz tu mut1 amvun {ro: amvon} {fr: chaire} {en: chair} ex: ear dispoti di amutat (a-mu-tt) adg vedz tu mut1 nsus, pri-amvoni; pri amvoni ma s-alin amvun (m-vun) amutsalj (a-mu-tslj) sm vedz tu mut1 sn amvunj(?) (m-vunj) (un cu amvoni) amvun (mamutsami/amutsame (a-mu-ts-mi) sf vedz tu mut1 vu-n) sf amvuni/amvune(?) (m-vu-ni) (un cu amvoni) amutsri/amutsre (a-mu-ts-ri) sf vedz tu mut1 amvun (m-vun) sm vedz tu amvoni amutsscu (a-mu-tss-cu) vb IV vedz tu mut1 amvun (m-vu-n) sf vedz tu amvoni amutst (a-mu-tst) adg vedz tu mut1 amzarcu (am-zr-cu) adg amzarc (am-zr-c), amzarts (amamvlescu (am-v-ls-cu) (mi) vb IV amvlii (am-v-l), zr-ts), amzartsi/amzartsi (am-zr-tsi) tsi easti mplin di amvleam (am-v-lem), amvlit (am-v-l-t), amvlinoadi; noduros, aruzuit, aruzusit, aruzos, aruzearcu {ro: noduri/amvlire (am-v-l-ri) scriari neaprucheat tu aestu ros} {fr: noueux} {en: knotty} dictsiunar; vedz anvlescu an1 (n) sm anj (nj) chirolu tsi-lj lipseashti a loclui tra si samvliri/amvlire (am-v-l-ri) sf amvliri (am-v-lr) scriari anvrteasc unoar deavrliga-a soarilui; chiro di 12 mesh; neaprucheat tu aestu dictsiunar; vedz anvliri chiro di 365 di dzli shi shasi shts; sini; (expr: 1: an = anlu amvlit (mn-v-lt) adg amvlit (am-v-l-t), amvlits (amtsi tricu; 2: aoa (tora) sh-un an (doi anj, etc.) = cu un an (doi v-lts), amvliti/amvlite (am-v-l-ti) scriari neaprucheat anj, etc.) ma ninti; 3: alantu an = anlu tsi yini dup-aestu an; 4: tu aestu dictsiunar; vedz anvlit di anj shi anj = di multu chiro; 5: an di an; an cu an = cati an amvrig (am-v-rg) (mi) vb I amvrigai (am-v-ri-g), cu-arada; 6: un an cu anlu = un an ntreg, tamam un an; 7: un amvrigam (am-v-ri-gm), amvrigat (am-v-ri-g-t), an cali = calea tsi poati s-u fac omlu tu-un an; 8: anlu shamvrigari/amvrigare (am-v-ri-g-ri) scriari neaprucheat njiclu = cti-un njic cati an; 9: pri doi (trei, patru, etc.) anj n tu-aestu dictsiunar; vedz anvrig cap = tamam cndu lji ncljisi doilji (treilji, patrulji, etc.) anj; amvriga (am-v-r-ga) adv scriari neaprucheat tu-aestu 10: agiungu (hiu) tu anj = am ilichia tu cari pot s-mi nsor (s-mi dictsiunar; vedz anvriga mrit); 11: njic di anj; njic tu anj = tinir, cari nu-ari ilichia (tra amvrigari/amvrigare (am-v-ri-g-ri) sf amvrigri (am-vs-poat s-fac un lucru); 12: mari di anj; mari tu anj; tricut di ri-gr) scriari neaprucheat tu-aestu dictsiunar; vedz anj = aush, cari easti mari di ilichii (tra s-lu-adar un lucru); anvrigari 13: lj-ari anjlji sum cciul = ari ma mults anj di-atselj tsi-lj amvrigat (am-v-ri-gt) adg amvrigat (am-v-ri-g-t), spuni (i va s-lji spun); 14: la multslj anj = urari dat a unui amvrigats (am-v-ri-gts), amvrigati/amvrigate (am-v-ri- om tra s-aib ban lung, s-bneadz mults anj; 15: (dzua di) g-ti) scriari neaprucheat tu-aestu dictsiunar; vedz Anlu Nou = protlu di Yinar; prota dzu a anlui; dzua tsi intr anvrigat anlu; dzua di Ayiu-Vasili) {ro: an} {fr: anne} {en: year} ex: amvrlig (am-vr-lg) (mi) vb I amvrligai (am-vr-li-g), ficiorlu-a meu easti di 12 di anj; s-trei anj di dzli di cndu amvrligam (am-vr-li-gm), amvrligat (am-vr-li-g-t), vdzish; anlu-aestu multu-aru; un arburi mari, frndzli sh-ari amvrligari/amvrligare (am-vr-li-g-ri) scriari neaprucheat albi di-un parti, li di-alant parti ( angucitoari: anlu); an tu-aestu dictsiunar; vedz anvrlig bishi sh-aestan s-avdz; tsi-adutsi oara, nu-adutsi anlu; anjlji amvrliga (am-vr-l-ga) adv scriari neaprucheat tu-aestu bunj ti nveats s-aspardzi, sh-anjlji grei s-adunj; agiumsir tu dictsiunar; vedz anvrliga anj (expr: tu ilichia) ta si s nsoar; an (expr: anlu tsi tricu, aoa amvrligari/amvrligare (am-vr-li-g-ri) sf amvrligri (amsh-un an) n clcar furlji; an (expr: aoa sh-un an) earam Bivr-li-gr) scriari neaprucheat tu-aestu dictsiunar; vedz tuli; nsoar-ti, hilj, c tu anj eshti (expr: ai ilichia tsi pots s-ti anvrligari nsori); eara tamam tru anj (expr: tu ilichia di nsurari, mrtari) amvrligat (am-vr-li-gt) adg amvrligat (am-vr-li-g-t), antsrtsu (an-tsr-tsu) adv aoa sh-doi anj {ro: anr, amvrligats (am-vr-li-gts), amvrligati/amvrligate (amacum doi ani} {fr: il y a deux ans} {en: two years ago} ex: vr-li-g-ti) scriari neaprucheat tu-aestu dictsiunar; vedz antsrtsu (aoa sh-doi anj) earam Bucureshti an-antsrtsu anvrligat (an-an-tsr-tsu) adv aoa sh-trei anj {ro: acum trei ani} {fr: il amvrlighedz (am-vr-li-ghdz) (mi) vb I amvrligai (amy a trois ans} {en: three years ago} ex: s-afl an-antsrtsu (svr-li-g), amvrligam (am-vr-li-gm), amvrligat (amamint aoa sh-trei anj) ando (an-d) adv zbor tsi s-afl vr-li-g-t), amvrligari/amvrligare (am-vr-li-g-ri) mash tu zburrea: ando ninti tsi ari noima dup doi anj scriari neaprucheat tu-aestu dictsiunar; vedz anvrlighedz an2 (n) prip tu, n, la (not: s-afl nintea-a numiralilor; poati amvrtescu (am-vr-ts-cu) (mi) vb IV amvrtii (am-vr-t), si s-afl scriat shi an-, shi si s-alicheasc di numirali; tu amvrteam (am-vr-tem), amvrtit (am-vr-t-t), amvrti- scriarea-a noastr semnul - nu si ngrpseashti shi zborlu ri/amvrtire (am-vr-t-ri) scriari neaprucheat tu aestu easti alichit di numiral) {ro: n, la} {fr: , pour} {en: to} am3

64

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

(m) (un cu an2); mash c s ngrpseashti ctivroar dascl de biseric} {fr: chantre, lcteur a lglise} {en: psalm nintea-a zboarlor tsi nchisescu cu b, p, v) tr exempli, reader (church), cantor} anagnostu (a-nag-ns-tu) sm vedz andoilu anagnoshts(?) (a-nag-nsh-ts) ficiuric tsi lu-agiut preftul anacr (a-n-cr) sf ancri (a-n-cri) harea tsi u-ari omlu tra tu bisearic cndu lituryiseashti s-poat i tra s-va s-adar un lucru; niisihia shi frica tsi uanagnostu (a-nag-ns-tu) sm vedz tu anagnosti aducheashti cariva cndu mindueashti c va pat tsiva (c lu- anahimari/anahimare (a-na-hi-m-ri) sf vedz tu anatim ashteapt un piriclju); nacr, puteari, curai, izini, ananghi, anahimat (a-na-hi-mt) adg vedz tu anatim gaile, frundid, angtan, ngtan, ngtan, gailei, gilei, gaile, anahimedz (a-na-hi-mdz) vb I vedz tu anatim cshtig {ro: trie, for, curaj, voie, grij} {fr: force, couraAnalipsi/Analipse (A-n-lip-se) sf fr pl dzua tsi crishtinjlji ge, permission, souci, pense} {en: force, courage, permisyiurtisescu anltsarea-a Hristolui la tser {ro: nlarea la cer} sion, care} ex: nu au anacr (curai, puteari, izini) s-yin; nu{fr: Fte de lAscension} {en: Ascension Day} ex: patrudzts am anacr s-bag mna (nu-am izini); nu-ari anacr (puteari, di dzli dup Pashti easti Ayia-Analipsi dinami) s-fac tsiva; nu-avush anacr (ananghi) s-niscrseshti; analis (a-n-li-s) sf analisi/analise (a-n-li-si) disftsearea-a s-bitisescu lucrul tsi am sh-deapoea nu-am anacr (nu-am unui lucru tu prts tra si s-vead di tsi easti faptu; mutrirea-a ananghi) nacr (n-cr) sf nacri/nacre (n-cri) (un cu unei scriituri tra si s-afl tsi va s-dzc, tsi noim ari, tsi alatusi anacr) ex: nu-ari nacra (curai, tu minti) s-nj-u aduc; nu-avru di gramatic ari tu scriari, etc. {ro: analiz (gramatical)} {fr: nacr (ananghi, gaile) di tsiva analyse (grammaticale)} {en: (grammatical) analysis} anacshu (a-nc-shu) adg anacshi/anacshe (a-nc-shi), anacshi anlisescu (a-n-li-ss-cu) vb IV anlisii (a-n-li-s), anli(a-nc-shi), anacshi/anacshe (a-nc-shi) shi anacsi/anacse (a- seam (a-n-li-sem), anlisit (a-n-li-s-t), anlisiri/anlisire nc-si) tsi nu poati s-lu fac un lucru; tsi nu easti n stari s(a-n-li-s-ri) disfac un lucru tu prtsili dit cari easti faptu; fac tsiva; tsi nu axizeashti s-adar un lucru; anaxiu, niaxu, disfac, tuchescu {ro: descompune} {fr: dcomposer, fondre} naxu, anican, anesustu {ro: incapabil} {fr: incapable} {en: in{en: decompose, melt} anlisit (a-n-li-st) adg anlisit (acapable} anaxiu (a-nc-su) adg anaxi/anaxe (a-nc-si), n-li-s-t), anlisits (a-n-li-sts), anlisiti/anlisite (a-n-li-sanacshi (a-nc-shi), anaxi/anaxe (a-nc-si) (un cu anacshu) ti) tsi easti disfcut tu prtsli di cari easti faptu; disfaptu, tu niaxu (ni-c-su) adg niax/niax (ni-c-s), niacshi (ni-cchit {ro: descompus} {fr: dcompos, fondu} {en: decomshi), niaxi/niaxe (ni-c-si) (un cu anacshu) naxu (nc-su) posed, melted} anlisiri/anlisire (a-n-li-s-ri) sf anlisiri (aadg nax (nc-s), nacshi (nc-shi), naxi/naxe (nc-si) (un n-li-sr) atsea tsi s-fatsi cndu tsiva anliseashti {ro: cu anacshu) ex: huzmichearlji cari suntu ari, nhusets, nac- aciunea de a descompune; descompunere} {fr: action de dshi anican (a-n-can) adg anican (a-n-ca-n), anicanj (a- composer, de fondre} {en: action of decomposing, of melting} n-canj) anicani/anicane (a-n-ca-ni) (un cu anacshu) analisit (a-na-li-st) adg analisit (a-na-li-s-t), analisits (aanesustu (a-n-sus-tu) adg anesust (a-n-sus-t), anesushtsna-li-sts), analisiti/analisite (a-na-li-s-ti) (un cu anlisit) (a-n-sush-ts), anesusti/anesuste (a-n-sus-ti) (un cu anacanlsescu (a-nl-ss-cu) vb IV anlsii (a-nl-s), anlseam (ashu) nl-sem), anlsit (a-nl-s-t), anlsiri/anlsire (a-nl-s-ri) anadulish (a-na-du-lsh) adg anadulishi/anadulishe (a-na-du- (un cu anlisescu) anlsit (a-nl-st) adg anlsit (a-nll-shi), anadulish (a-na-du-lsh), anadulishi/anadulishe (a-na- s-t), anlsits (a-nl-sts), anlsiti/anlsite (a-nl-s-ti) (un du-l-shi) tsi yini di ctr Dat; tsi yini di ctr Turchii cu anlisit) anlsiri/anlsire (a-nl-s-ri) sf anlsiri (a-nl(Anatulii); tsi ari s-fac cu Anatulia {ro: oriental, din Anatosr) (un cu anlisiri) lia} {fr: de lorient, levantin, dAnatolie} {en: oriental, levananalisit (a-na-li-st) adg vedz tu analis tile, Anatolian} anatolit (a-na-to-lt) adg anatolit (a-na-to- analm (a-nl-m) sf fr pl nalim; zbor tsi s-afl tu zburri l-t), anatolits (a-na-to-lts), anatoliti/anatolite (a-na-to-l-ti) mash cu verbul scot, ca bunoar: (i) lj-u scot analm ic (ii) (un cu anadulish) lj-u scot analm prit gur = lj-u scot prit nri; lj-u-aduc tut chianafal (a-n-fal) adv (lucru i fapt) di cari nu easti ananghi; rolu aminti bunlu tsi lj-am fapt; lj-caftu ma multu dict nj-ari tsi nu-adutsi vr hiri; (lucru tsi easti dat, faptu, etc.) tr dip dat (fapt); lj-u discumpr; etc. {ro: reproa, (se) rscumtsiva; geaba, digeaba, bathava, batiava, ncot, bosh, matea, pra} {fr: reprocher, rdimer, se venger} {en: reproach, renafile, vnat, vnt, tu cac {ro: zadarnic, pentru nimic} {fr: en deem, avenge} nalim (n-li-m) sf fr pl (un cu vain, pour rien} {en: needless, for nothing} ex: ascumtu anafal analm) (digeaba) s-shad, iu altu om s-nu s-vead; umtul nu lji-l scosh analtsu (a-nl-tsu) (mi) vb I vedz tu analtu1 anafal (ncot); nu ts spun di-anafal (digeaba) analtu1 (a-nl-tu) adg analt (a-nl-t), analts (a-nl-ts), analanafurau (a-na-fu-r-) sf anafuri (a-na-fu-r) carti adrat ti/analte (a-nl-ti) tsi s-afl (easti alinat) nsus; tsi ari criscut sh-pitricut la chivernisi (sculii, etc.) tu cari omlu caft tsiva, s- multu shi easti multu lungu; (om) tsi ari un boi mari; (boatsi) plndzi di tsiva, etc.; cftari, dimndciuni, dimndari, tseariri, tsi easti suptsri (i vrtoas); naltu {ro: nalt} {fr: haut, lev} tsireari, argiuhali, arugiuhali, rgiuhali, aruzuvali {ro: petiie} {en: tall} ex: tat-nju easti analtu om (avea boi mari); alin-ti {fr: ptition} {en: petition} ex: arcai anafurau analtu (nsus) pri pom tra s-vedz diparti; analts eara murlji dianafur (a-n-fu-r) sf anafuri/anafure (a-na-f-ri) cumat di avlii; doi lai munts multu-analts; lun tsi eshti-analt (tsi tilituryii (pni) ayisit di preftu tsi s-da a pistimenjlor cndu easi afli nsus) sh-diprtoas; analtu ca chiparishlu naltu1 (nl-tu) bisearica; nafur, fanfur; (expr: nu bg anafur n gur = nu adg nalt (nl-t), nalts (nl-ts), nalti/nalte (nl-ti) (un cu bg dip tsiva n gur, nu mc tsiva) {ro: anafur} {fr: pain analtu1) ex: casa-a noastr easti nalt; iu murlu ma nalt eara; bni} {en: blessed bread} ; ex: dusi la bisearic s-lja anafur di nalti li featsi; tvanea easti nalt (multu nsus); easti un tinir la preftu nafur (n-fu-r) sf nafuri/nafure (na-f-ri) (un naltu, pripsit analtu2 (a-nl-tu) adv naltu, nsus, pristi, pisucu anafur) ex: lom nafura; nafur nu ari bgat tu gura-a ljei pr, prisupr, di pisupr; (expr: analtu pri = tu oara tsi s-fatsi (expr: nu mc tsiva dip) tsiva; tu chirolu tsi s-afl tu; tamam cndu) {ro: peste, deasuanaghiore (a-na-gh-re shi a-na-gho-r) adv tut ashi; un soi pra} {fr: sur, au dessus, par dessus, en plus, den haut, juste, {ro: tot aa, deasemenea} {fr: ainsi; de mme} {en: also, the prcisment} {en: over, above, in the middle of, exactly} ex: ssame} ex: unlu easti aru, alantu anaghiore (tut ashi); s-asparsialsar analtu pri (pristi) mini; analtu pri-ahti (ma nsus dicasa cara si stimsir aushlji, unlu sh-lo perlu tu Misirii, alantu atseali, ma multu di-ahnti) tsi eu spush; tu lumea-atsea dianaghiore (tut ashi) aljurea analtu (di nsus, dit tser); analtu pri (expr: tu mesea, tu inima di, anaghnosti (a-nagh-nst) sm anaghnosteanj (a-nagh-nstu chirolu tsi ftseam) chefi; tr trei ori analtu (expr: tamam tri teanj) un cu anagnosti trei shts) agiumshu; analtu pri (expr: tamam cndu dzanagnosti (a-nag-nst) sm anagnosteanj (a-nag-ns-teanj) tseam) aesti zboar; s-aushasc pri tinireats-analtu (expr: taomlu dit altsida-a bisearicljei cari-lj toarn zborlu-a preftului mam) naltu2 (nl-tu) adv (un cu analtu2) ex: naltu pri cndu aestu dyivseashti lituryia; psaltu, psaut, saltu {ro: (expr: tu chirolu tsi s-afla tu) beari; eara naltu (expr: tamam) pi

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

65

dzlili cndu analtsu (a-nl-tsu) (mi) vb I anltsai (a-nltimi, tini, curaman {ro: cot, parte, porie} {fr: cote, part, ts), anltsam (a-nl-tsm), anltsat (a-nl-ts-t), anltsa- proportion (dun profit, taxes, etc.)} {en: quota, allowance, ri/anltsare (a-nl-ts-ri) (mi) min (scol, mut) ctr nsus; fac proportion (of expenses, taxes, etc.} (adar, scol, mut, astsescu, stlescu) un binai (cas, bisea- anam1 (a-n-m) sf fr pl tinjia (vrearea, alvdarea, etc.) tu ric, etc.); crescu di boi sh-mi fac ma-analtu; (mi) mprustedz, cari lu-ari dunjaea pri omlu cari ari fapt lucri buni tu ban naltsu, altsu, alin, mut, scol, crescu, etc. {ro: nla, crete, (aveari, giunatic, etc.); hrili (buni i arali) cu cari easti cunusmri, cldi} {fr: lever, hausser, grandir, construire} {en: cut un om di cari ari avdzt mult dunjai; ideea (bun i arau) raise, lift, elevate, increase, build} ex: lu-anlts ca un pean; tsi sh-u-ari fapt lumea di cariva cunuscut di mults; nam, analts mnjli ctr tser; anltsai (l-feci ma-analtu) murlu dau anami, nami, fan, mrilji, num {ro: faim, renume} {fr: uryii; bishica di spuni s-anltsa tu-aer; di-aclo sh-analts renom, gloire} {en: fame, glory} ex: canda vor s-dishteapt areapitili sh-azboair; si anlts (s-featsi, s-astsi) un plati; s-anamea (mrilja, fana) dit horili a noastri; loai mari anam anltsa pri deadzitli-a cicioarilor; sh-analts pltsli cu bunili (num) anami/aname (a-n-mi) sf fr pl (un cu anam1) sh-cu mushutetsli tuti; mushat murmintu lj-anltsai (lj-adrai) nam (n-m) sf fr pl (un cu anam1) ex: oaminjlji nai anltsat (a-nl-tst) adg anltsat (a-nl-ts-t), anltsats (a- cama cu nam (cama cunuscuts, avdzts, mri, cu-anami), ljnl-tsts), anltsati/anltsate (a-nl-ts-ti) tsi s-ari minat pitricur cu cartea la amir; amintar mari nam (num, fan); ctr nsus; (cas) tsi s-ari fapt (astsit, sculat); (ficior) tsi arinama-a featilor (frmtea-a featilor, feata ma buna, ma cucriscut shi s-ari fapt ma-analtu; nltsat, altsat, alinat, mutat, anami, di frmti) nami/name (n-mi) sf fr pl (un cu sculat, criscut, etc. {ro: nlat, crescut, mrit, cldit} {fr: leanam1) ex: njiclu s-lja namea (numa, fana)?; las s-v njarg-a v, hauss, grandi, construit} {en: raised, lifted, elevated, invoastr nami (num, fan); easti namea (fana, mrilja, fala)-a creased, built} ex: casa-aest easti anltsat cu patru palmi di lumiljei nmusescu (n-mu-ss-cu) vb IV nmusii (n-mucum eara anltsari/anltsare (a-nl-ts-ri) sf anltsri (as), nmuseam (n-mu-sem), nmusit (n-mu-s-t), nl-tsr) atsea tsi s-fatsi cndu cariva (tsiva) s-analts; nl- nmusiri/nmusire (n-mu-s-ri) fac pri cariva i tsiva s-hib tsari, altsari, alinari, mutari, sculari, crishteari, etc. {ro: aciughini cunuscut (s-lja anami) tu lumi; mi fac cunuscut (cunea de a nla, de a crete, de a mri, de a cldi; nlare, anami, cu fan, etc.) tu lumi {ro: face sau deveni faimos} {fr: cretere, mrire, cldire} {fr: action dlever, de hausser, de faire ou devenir clbre} {en: make or become famous} ex: grandir, de construire; levation, croissance, surhaussement} faptili-a lui lu nmusir (l-featsir cunuscut, cu-anami) tu {en: action of raising, of lifting, of elevating, of increasing, of dunjaea tut nmusit (n-mu-st) adg nmusit (n-mu-sbuilding} naltsu (nl-tsu) (mi) vb I nltsai (nl-ts), nltsam t), nmusits (n-mu-sts), nmusiti/nmusite (n-mu-s-ti) (nl-tsm), nltsat (nl-ts-t), nltsari/nltsare (nl-ts-ri) cari, tr faptili-a lui s-featsi (easti faptu) cunuscut (cu-anami) (un cu analtsu) ex: mi nltsai (mi-alinai) pri chin; nlts tu lumi {ro: devenit faimos} {fr: devenu clbre} {en: made (mut) ocljilj sh-mi mutri nltsat (nl-tst) adg nltsat famous} nmusiri/nmusire (n-mu-s-ri) sf nmusiri (n(nl-ts-t), nltsats (nl-tsts), nltsati/nltsate (nl-ts-ti) mu-sr) atsea tsi s-fatsi cndu s-nmuseashti tsiva i cariva (un cu anltsat) nltsari/nltsare (nl-ts-ri) sf nltsri {ro: aciunea de a face sau dea devenit renumit} {fr: action de (nl-tsr) (un cu anltsari) altsu2 (l-tsu) (mi) vb I altsai faire ou de devenir clbre} {en: action of making or becom(al-ts), altsam (al-tsm), altsat (al-ts-t), altsari/altsare (al- ing famous} ts-ri) (un cu analtsu) ex: alts (scul, mut) n plati; va anam2 (a-n-m) sf fr pl yin tsi-l dutsi omlu la bisearic tr si-l cntm va si-l altsm (fig: alvdm) altsat (al-tst) adg numa-a lui {ro: vin dus la biseric de ziua onomastic} {fr: le altsat (al-ts-t), altsats (al-tsts), altsati/altsate (al-ts-ti) vin quon apporte lglise le jour de sa fte} {en: wine (un cu anltsat) ex: altsatlu (atsel tsi s-anlts) tut va dipun brought to the church on ones name day} unoar altsari/altsare (al-ts-ri) sf altsri (al-tsr) (un cu anamera (a-n-me-ra) adv tsi nu easti deadun (tu-un loc) cu anltsari) ex: altsarea (alvdarea) ti minteashti di cap naltu3 altu; ahoryea, horyea, ahorea, ghorea, afoar, disprtst {ro: (nl-tu) (mi) vb I nltai (nl-t), nltam (nl-tm), nltat separat} {fr: sparment} {en: separately} ex: anamera (nl-t-t), nltari/nltare (nl-t-ri) (un cu analtsu) ex: di (ahoryea, afoar) di soats vroar va s-nji naltu n cas nltat (nl-tt) adg nltat anami/aname (a-n-mi) sf vedz tu anam1 (nl-t-t), nltats (nl-tts), nltati/nltate (nl-t-ti) (un cuanamisa (a-n-mi-sa) adv vedz tu namisa anltsat) nltari/nltare (nl-t-ri) sf nltri (nl-tr) (un anandu (a-nn-du) pr anand (a-nn-d), anandz (a-nn-dz), cu anltsari) anltsmi/anltsme (a-nl-ts-mi) sf anandi/anande (a-nn-di) scriari neaprucheat tu-aestu anltsnj (a-nl-tsnj) numirlu tsi-aspuni ct di-analtu easti dictsiunar; vedz alantu un lucru i un hiints; boea-a unui om (pravd); nltsmi, an-andzrtsu (an-an-dzr-tsu) adv scriari neaprucheat tuanltsimi, nltsimi, boi {ro: nlime} {fr: hauteur} {en: aestu dictsiunar; vedz an-antsrtsu height} anltsimi/anltsime (a-nl-tsi-mi) sf anltsnj (aanangasi/anangase (a-nn-ga-si) sf fr pl atsea tsi-l tradzi nl-tsinj) (un cu anltsmi) nltsmi/nltsme (nl-ts- pri cariva (tsi-l fatsi, tsi-l pindzi) tra s-fac tsiva; shtiuri, parami) sf nltsnj (nl-tsnj) (un cu anltsmi) nlchinisi, mucaeti {ro: ndemn, stimulant, impuls} {fr: stimulant, tsimi/nltsime (nl-ts-mi) sf nltsinj (nl-tsnj) (un cu impulsion} {en: stimulant, impulse} ex: chinsir fr mult anltsmi) anangasi (pindzeari, shtiuri) anngsescu (a-nn-g-s-sanaltu2 (a-nl-tu) adv vedz tu analtu1 cu) vb IV anngsii (a-nn-g-s-), anngseam (a-nn-ganalug (a-n-lugh) sm vedz tu analuyii s-m), anngsit (a-nn-g-s--t), anngsiri/annanalugh (a-n-lugh) sm fr pl un cu analug gsire (a-nn-g-s--ri) lj-dzc a unui (l-pingu, l-fac, lanalut (a-n-lut) adg analut (a-n-lu-t), analuts (a-n-luts), cljem, l-cndrsescu, l-vryescu, etc. pri cariva) tra s-fac un analuti/analute (a-n-lu-ti) tsi ari hri (hui) tsi ti fac s-nu tilucru; mi fac mucaeti (dup anangasea tsi nj-u fatsi cariva) tra ariseasc (s-nu-l vrei, s-nu ts fats lucru cu el, etc.); un tsi nu-tss-lu fac un lucru; anngsescu, ngsescu, parachinisescu, lu lja harea dip {ro: antipatic} {fr: antipathique} {en: antipaprchinisescu, prchinsescu, prnchisescu; fac, pingu, thetic} cndrsescu, ipuhriusescu, vryescu, urnimsescu, etc. {ro: analuyii (a-na-lu-y-i) sf analuyii (a-na-lu-y) undzirea ndemna, stimula, fora} {fr: inciter, stimuler, contraindre, (ntreag i mash un parti) tsi sh-u fac doau i ma multi lucri; forcer} {en: incite, stimulate, force, oblige} ex: brbatslji uidii, udisets, udiseats, uidizm, undziri, aduc, adutseari, anngsea caljlji (lj-pindzea, lj-avina, lj-ftsea s-min maadutsiri, esh {ro: analogie, asemnare} {fr: analogie, resagonja); mi anngseashti (mi fatsi, mi pindzi, mi semblance} {en: analogy, similarity} analug (a-n-lugh) sm ipuhriuseashti) s-fug noaptea anngsit (a-nn-g-s-t) fr pl partea cu cari un om agiut la ftsearea-a unui lucru; adg anngsit (a-nn-g-s--t), anngsits (a-nn-g-spartea tsi-lj si cadi a unui dit un amintatic (dit exudli tsi s-fac, ts), anngsiti/anngsite (a-nn-g-s--ti) tsi-lj s-ari etc.); partea tsi-lj si cadi a unui cndu s mparti tsiva; parti, dzs (tsi easti pimtu, faptu, cndrsit, ipuhriusit) s-fac tsiva;

66

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

tsi s-ari fapt mucaeti; anngsit, ngsit, parachinisit, dishalui (anapuda, cu clcnjli ninti) anapud (a-n-pudh) prchinisit, prchinsit, prnchisit; faptu, pimtu, cndrsit, adg anapud (a-n-pu-dh), anapudz (a-n-pudz), anapuipuhriusit, vryit, urnimsit, etc. {ro: ndemnat, stimulat, forat} di/anapude (a-n-pu-dhi) tsi easti strmbu la minti shi nu li {fr: incit, stimul, contraint, forc} {en: incited, stimulated, fatsi lucrili ndreapti ca-alant dunjai; tsi fatsi ma multu dup forced, obliged} anngsiri/anngsire (a-nn-g-s--ri) caplu a lui shi nu va s-ascult di prerli-a altor; tsi nu-ari pursf anngsiri (a-nn-g-s-r) atsea tsi fatsi un cari tari shi nu mindueashti ca oaminjlji di-arad; tsi fatsi multu anngseashti pri cariva; anngsiri, ngsiri, parachinisiri, shimt; cvggi, strmbu, tersu, sirsen, sirsem, npudearic, prchinisiri, prchinsiri, prnchisiri; ftseari, pindzeari, zarzara, dzardzar; cap gros, cap di grij, cap di tgari {ro: turcndrsiri, ipuhriusiri, vryiri, urnimsiri, etc.; anangasi, muca- bulent, ndrtnic, ncpnat} {fr: qui est de travers; turbueti, shtiuri {ro: aciunea de a ndemna, de a stimula, de a lent; endiabl} {en: reckless, obstinate, stubborn, with awkfora; ndemnare, stimulare, forare} {fr: action dinciter, de ward temper} ex: aestu ficior easti anapud (strmbu); feat stimuler, de contraindre, de forcer} {en: action of inciting, of arau sh-anapud (strmb) di sh-cu cmeasha di pri ns si stimulating, of forcing, of obliging} anngsescu (a-nn-g- nccea anapudearic (a-na-pu-dhe-ric) adg anapudearic ss-cu) vb IV anngsii (a-nn-g-s), anngseam (a-nn-g-(a-na-pu-dhe-ri-c), anapudearits (a-na-pu-dhe-rits), anapusem), anngsit (a-nn-g-s-t), anngsiri/anngsire (a- dearitsi/anapudearitse (a-na-pu-dhe-ri-tsi) (un cu anapud) nn-g-s-ri) (un cu anngsescu) anngsit (a-nn-g- ex: nu-am vidzut ahtari om anapudearic (anapud, strmbu) st) adg anngsit (a-nn-g-s-t), anngsits (a-nn-g- npudearic (n-pu-dhe-ric) adg npudearic (n-pu-dhests), anngsiti/anngsite (a-nn-g-s-ti) (un cu ric), npudearits (n-pu-dhe-rits), npudearitsi/npudearitse anngsit) anngsiri/anngsire (a-nn-g-s-ri) sf (n-pu-dhe-ri-tsi) (un cu anapud) ex: ahtri npudearits anngsiri (a-nn-g-sr) (un cu anngsiri) ngsescu sots; muljarea-aest easti npudearic (anapud); nu-am vi(ng-s-s-cu) vb IV ngsii (ng-s-), ngseam (ng-s- dzut ahtari npudearic anpudilji/anpudilje (a-n-pu-dhm), ngsit (ng-s--t), ngsiri/ngsire (ng-s--ri) lji) sf anpudilj (a-n-pu-dhlj) 1: harea tsi u-ari atsel tsi easti (un cu anngsescu) ex: sh-alts am ngsit (sh-alts an anapud (sh-cari fatsi lucrili anapuda); anapudilji, anapudzlji, pimt, l-am dzs) s-fac arali; s-easti c prmaticolu ti anpudzlji; 2: tihi anapud; tihi oarb; tihi lai; anapudilji, ningseashti (ts dztsi, ti pindzi) ngsit (ng-s-t) adg tihi {ro: ndrtnicie; ghinion} {fr: esprit de travers; caprice; ngsit (ng-s--t), ngsits (ng-s-ts), ngsiti/ngsite guignon, adversit} {en: stubborness, awkward temper; mis(ng-s--ti) (un cu anngsit) ngsiri/ngsire (ngfortune, bad luck} ex: las s-chear anpudilja anapudis--ri) sf ngsiri (ng-s-r) (un cu anngsiri) lji/anapudilje (a-na-pu-dh-lji) sf anapudilj (a-na-pu-dhlj) ananghi/ananghe (a-nn-ghi) sf annghi (a-nn-ghi) shi ann- (un cu anpudilji) ex: vidzush ahnt anapudilji (tihi oarb) ghiuri (a-nn-ghur) atsea tsi lipseashti tu-un lucru ca s-hib anapudzlji/anapudzlje (a-na-pu-dz-lji) sf anapudzlj (aghini adrat (si s-fac ghini, etc.); lipsit, nivolji, ihtizai, ihtiz, na-pu-dzlj) (un cu anpudilji) anpudzlji/anpudzlje htiz; (expr: ananghea s-ts-u da = s-ti-agudeasc ananghea) (a-n-pu-dz-lji) sf anpudzlj (a-n-pu-dzlj) (un cu an{ro: nevoie, lips, necesitate} {fr: besoin, ncessit} {en: lack, pudilji) anpudzscu (a-n-pu-dzs-cu) vb IV anpudzi (anecessity} ex: am mari ananghi (nivolji, ihtizai); cndu va hii n-pu-dz), anpudzam (a-n-pu-dzm), anpudzt (a-ntu ananghi greau; nu aveam ananghi (ihtizai) di vrnu; lippu-dz-t), anpudzri/anpudzre (a-n-pu-dz-ri) nu voi sseashti tr oar ananghi (tr cndu va s-avem ihtizai); anan- ascultu di vr sh-fac mash tsi voi mini, dup caplu-a meu; mi ghea s-ts-u da! (expr: nivolja s-ti-agudeasc, s-cad pri tini); fac multu anapud; fac lucri strmbi (anapuda) {ro: ndrtnici, tsi annghiuri (ihtizadz) ai?; tsi-ai tini ananghi (tsi ti meal) deveni neasculttor} {fr: devenir retif et turbulent} {en: beananghios (a-nan-ghis) adg ananghioas (a-nan-ghio-s), come disobedient, stubborn and turbulent} ex: ficiorlji anpuananghiosh (a-nan-ghish), ananghioasi/ananghioase (a-nan- dzr (s-featsir anapudz) ca vrnoar; zboarli-a lui mighio-si) tsi ari ananghi di tsiva i di cariva; tsi-lj lipseashti un anpudzr (mi featsir aru) multu anpudzt (a-n-pulucru; tsi easti lipsit dit-un lucru; tsi lj-adutsi ufelii a unui ludzt) adg anpudzt (a-n-pu-dz-t), anpudzts (a-n-pucru; lipsit, ofelim {ro: necesar, util} {fr: ncessaire, utile} {en: dzts), anpudzti/anpudzte (a-n-pu-dz-ti) lucru tsi easti necessary, useful} faptu anapuda; tsi s-poart ca un om anapud; tsi fatsi lucrili ananghios (a-nan-ghis) adg vedz tu ananghi ashi cum va el, fr s-ascult di vr {ro: ndrtnic, an-antsrtsu (an-an-tsr-tsu) adv vedz tu an1 neasculttor, ncpnat} {fr: bizarre, turbulent, retif} {en: anantu (a-nn-tu) pr anant (a-nn-t), anants (a-nn-ts), turbulent, obstinate, reckless} anpudzri/anpudzre (aananti/anante (a-nn-ti) scriari neaprucheat tu-aestu n-pu-dz-ri) sf anpudzri (a-n-pu-dzr) atsea tsi s-fatsi dictsiunar; vedz alantu cndu cariva anpudzashti {ro: aciunea de a se ndrtnici, anaparti/anaparte (a-n-par-ti) adv vedz tu parti de a deveni neasculttor; ndrtnicire; destrblare, neruianaprocup (a-na-pr-cup) adg anaprocup (a-na-pr-cu-p), nare} {fr: action de devenir retif et turbulent; turbulence, anaprocuchi (a-na-pr-cuch), anaprocupi/anaprocupe (a-na- contrarit, dvergondage} {en: action of becoming disobedipr-cu-pi) (un) tsi nu easti bun tr tsiva; (un) di la cari nu ent, stubborn and turbulent; shamelessness} pots s-ai nitsiun hiri; aneaprocup {ro: netrebnic} {fr: bon anapudearic (a-na-pu-dhe-ric) adg vedz tu anapuda rien} {en: worthless} aneaprocup (a-nea-pr-cup) adg anapudh (a-n-pudh) adg anapudh (a-n-pu-dh), anapudz aneaprocup (a-nea-pr-cu-p), aneaprocuchi (a-nea-pr(a-n-pudz), anapudhi/anapudhe (a-n-pu-dhi) un cu cuch), aneaprocupi/aneaprocupe (a-nea-pr-cu-pi) (un cu anapud anaprocup) anapudha (a-n-pu-dha) adv un cu anapuda anapud (a-n-pudh) adg vedz tu anapuda anapudhearic (a-na-pu-dhe-ric) adg anapudhearic (a-na-puanapuda (a-n-pu-dha) adv di-alant (nu di buna) parti a unui dhe-ri-c), anapudhearits (a-na-pu-dhe-rits), anapudhearilucru; alant soi di cum lipseashti s-hib un lucru; napudisha- tsi/anapudhearitse (a-na-pu-dhe-ri-tsi) un cu anapudearic lui, anaschila, anaschilea, strmbu, tersi, tersine, tersene {ro: anapudhilji/anapudhilje (a-na-pu-dh-lji) sf anapudhilj (a-naanapoda, pe dos, deandoaselea} {fr: lenvers, de lautre pu-dhlj) un cu anapudilji ct; tout de travers} {en: wrong side, upside-down, wrong- anapudilji/anapudilje (a-na-pu-dh-lji) sf vedz tu anapuda headed} ex: nviscu sarica anapuda (cu-astalea nafoar); sh- anapudzlji/anapudzlje (a-na-pu-dz-lji) sf anapudzlj (a-nabg cmeasha anapuda; tsnea cartea anapuda (di-alant pu-dzlj) vedz tu anapuda parti, cu nsuslu nghios); loclu anapuda-l (di-alant parti-l) anarga (a-nr-ga) adv fr-agunjii, fr avrap; anargalui, turna; nj njardzi lucrul anapuda (strmbu, aru); tut anapuda peanarga, agalea, peagalea, pagalea, omnja, cteanjor, ctilin, (anaschila) va s-greshti; itsi actsa s-adar, tut anapuda (strmntard {ro: domol} {fr: nonchalamment} {en: slowly} ex: bu) lj-isha; s-nu-nj turnats zborlu anapuda napudishalui (na- peanarga-anarga; anarga s-min caljlji; shi nchisi, anarga shpu-d-sha-lui) adv (un cu anapuda) ex: voi imnats napumushat, la platea-a amirlui anargalui (a-nr-ga-lu) adv

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

67

(un cu anarga) ex: anargalui feati dipun di la shoput anathim (a-n-thi-m) sf fr pl un cu anatim peanarga (pea-nr-ga) adv (un cu anarga) ex: crvnj n- anathimusescu (a-na-thi-mu-ss-cu) vb IV anathimusii (a-natredz urdina peanarga preanarga (prea-nr-ga) adv (un thi-mu-s), anathimuseam (a-na-thi-mu-sem), anathimusit cu anarga) ex: preanarga-anarga narga (nr-ga) adv (un (a-na-thi-mu-s-t), anathimusiri/anathimusire (a-na-thi-mu-scu anarga) ex: narga n vali trec mulrli; narga, narga-a coru- ri) un cu anatimusescu lui, hilj di Domnu anathimusiri/anatimusire (a-na-thi-mu-s-ri) sf anathimusiri anargalui (a-nr-ga-lu) adv vedz tu anarga (a-na-thi-mu-sr) un cu anatimusiri anargha (a-nr-gha) adv un cu anarga anathimusit (a-na-thi-mu-st) adg anathimusit (a-na-thi-muanarghalui (a-nr-gha-lu) adv un cu anargalui s-t), anathimusits (a-na-thi-mu-sts), anathimusiti/anathianari/anare (a-n-ri) sf vedz tu adun musite (a-na-thi-mu-s-ti) un cu anatimusit anas (a-n-s) sf ansuri (a-n-sur) vimtul tsi intr sh-easi anatim1 (a-n-thim) adg vedz tu anatim dit plimunj cndu adilji cariva; adiljat, adiljatic, suflari, ahanatim2 (a-n-thim) vb I vedz tu anatim noat, hnoat, suluchi {ro: respiraie} {fr: respiration, anatima (a-n-thi-ma) adv vedz tu anatim haleine} {en: breath} ex: calu-arosh anas loa (loa adiljatic, anatimari/anatimare (a-n-thi-m-ri) sf vedz tu anatim adilja); sh-tu-un-anas (suflari) alga; di lucru nu-am anas anatimat (a-na-thi-mt) adg vedz tu anatim (nu-am chiro s stau, s-dizvursescu) anatim (a-n-thi-m) sf fr pl darea nafoar a unui crishtin anaschila (a-ns-chi-la) adv vedz tu anaschilea dit bisearic di itia c ari fapt lucri multu uruti tr pistea anaschilea (a-ns-chi-lea) adv di-alant (nu di buna) parti a crishtin; anatem, afurisiri, blstem, ctar, afurizmo {ro: unui lucru; alant soi di cum lipseashti s-hib un lucru; afurisenie, anatem, blestem} {fr: excommunication, anaschila, anapuda, napudishalui, strmbu, tersi, tersine, anathme} {en: excomunication, ban, curse} anatem (atersene {ro: anapoda, pe dos, deandoaselea} {fr: lenvers, n-the-m) sf fr pl (un cu anatim) anatima (a-n-thide lautre ct; tout de travers} {en: wrong side, upsidema) adv, sf fr pl blstem, blstimat, afurisit {ro: blestem} down} ex: s-tindi anaschilea (anapuda, di-alant parti) mpadi {fr: anathme} {en: curse} ex: anatima (blstem s-cad prianaschila (a-ns-chi-la) adv (un cu anaschilea) atsel) cari deadi xeana; anatima-lj oara (blstimat s-hib Anastasi/Anastase (A-ns-ta-si) sf fr pl atsea tsi s-featsi oara), iu scoasish atsel zbor anatema (a-n-the-ma) adv, sf cndu anye Hristolu; anyearea-a Hristolui; dzua tu cari s-yiur- fr pl (un cu anatima) natim (n-thi-m) adv, sf fr pl tiseashti anyearea-a Hristolui; Pashti, Grailu Mari; anyeari, (un cu anatim) natem (n-the-m) adv, sf fr pl angheari, nyeari, anyiari, nyiari, yiari {ro: nvierea, Patele} (un cu anatim) nahima (na-hi-m) adv (un cu {fr: Rsurrection (de Jesus), Pques} {en: Resurrection (of anatima) ex: nahima-lj m-sa-ali Ceapi natima (n-thi-m) Jesus), Easter} ex: s-dusir la Anastasi (Grailu Mari) cu fuc- adv, sf (un cu anatima) ex: natima (blstimat s-hib atsel) rreshtili a lor stranji anstsescu (a-ns-t-ss-cu) vb IV cari scoasi xeana; natima-ts m-ta, moi feat natema (nanstsii (a-ns-t-s), anstseam (a-ns-t-sem), anst- the-ma) adv, sf fr pl (un cu anatima) anatim1 (a-nsit (a-ns-t-s-t), anstsiri/anstsire (a-ns-t-s-ri) aducthim) adg anatim (a-n-thi-m), anatinj (a-n-thinj), anatidiznou tu ban tsiva (i cariva) tsi easti (ca) mortu; (arburli) ni/anatine (a-n-thi-ni) antimat, anatimat, natimat, ntimat, nvirdzashti diznou primuveara dup un earn tsi aspuni ca anahimat, anhimat, blstimat, afurisit {ro: afurisit, blestemat} mortu; nstsescu, anyedz, anghedz, nyedz, anyiedz, nyiedz, {fr: excommuni, anathmatis, maudit} {en: excomunicated, yiedz; mbnedz, mbnedz {ro: nvia} {fr: ressusciter; faire cursed} ex: cusurin-tu easti un ahtari anatim (blstimat), c di revivre} {en: resuscitate, revive} anstsit (a-ns-t-st) ns, cama nclo, altu nu-ari; ficiorlu aestu easti anatim (afurisit) adg anstsit (a-ns-t-s-t), anstsits (a-ns-t-sts), ans- antimedz (a-n-thi-mdz) vb I antimai (a-n-thi-m), tsiti/anstsite (a-ns-t-s-ti) tsi s-ari turnat tu ban (dup antimam (a-n-thi-mm), antimat (a-n-thi-m-t), antitsi eara ca mortu); nstsit, anyeat, angheat, nyeat, anyiat, mari/antimare (a-n-thi-m-ri) aruc anatima pri cariva; (tr nyiat, yiat; mbnat, mbnat {ro: nviat} {fr: ressuscit; fait lucrili uruti tsi ari fapt) lu scot cariva nafoar dit bisearic revivre} {en: resuscitated, revived} anstsiri/anstsire (a- (bisearica nu-l mata ari ti crishtin); anhimedz, anathim, nthins-t-s-ri) sf anstsiri (a-ns-t-sr) atsea tsi s-fatsi cndu medz, afurisescu, ctrsescu, catryisescu, blastim, blastin, anstseashti cariva i tsiva; nstsiri, anyeari, angheari, nyeari,culedz, huledz, uryisescu {ro: afurisi, blestema} {fr: anyiari, nyiari, yiari; mbnari, mbnari {ro: aciunea de a excommunier, anathmatiser, maudire} {en: excomunicate, nvia} {fr: action de ressusciter; de faire revivre} {en: action curse} ex: nu n antimeadz (blsteam); lji shtea frmatsili of resuscitating, of reviving} nstsescu (ns-t-ss-cu) vb shi nu vrea s-lu antimeadz antimat (a-n-thi-mt) adg IV nstsii (ns-t-s), nstseam (ns-t-sem), nstsit antimat (a-n-thi-m-t), antimats (a-n-thi-mts), anti(ns-t-s-t), nstsiri/nstsire (ns-t-s-ri) (un cu anst-mati/antimate (a-n-thi-m-ti) arcat nafoar dit bisearic tr sescu) nstsit (ns-t-st) adg nstsit (ns-t-s-t), ns- lucrili uruti tsi ari fapt; anhimat, nthimat, ctrsit, tsits (ns-t-sts), nstsiti/nstsite (ns-t-s-ti) (un cu ctryisit, blstimat, culidzat, hulidzat, uryisit {ro: afurisit, anstsit) nstsiri/nstsire (ns-t-s-ri) sf nstsiri (ns- blestemat} {fr: excommuni, anathmatis, maudit} {en: excot-sr) (un cu anstsiri) municated, cursed} ex: shtiu c easti antimat (blstimat); anastur (a-ns-tur) sm vedz tu nastur Martsu, tini, anthimate! antimari/antimare (a-n-thi-manat (a-nt) adg vedz tu adun ri) sf antimri (a-n-thi-mr) atsea tsi fatsi un cndu anatema (a-n-the-ma) adv, sf vedz tu anatim afuriseashti; anhimari, nthimari, afurisiri, blstimari, ctranatem (a-n-the-m) sf vedz tu anatim siri, ctryisiri, culidzari, hulidzari, uryisiri {ro: aciunea de a anathema (a-n-the-ma) adv, sf fr pl un cu anatema afurisi, de a blestema; afurisire, blestemare} {fr: action anathem (a-n-the-m) sf fr pl un cu anatem dexcommunier, danathmatiser} {en: action of excomunianathim1 (a-n-thim) adg anathim (a-n-thi-m), anathinj (a- cating, of cursing} anatim2 (a-n-thim) vb I anatimai (a-nan-thinj), anathini/anathine (a-n-thi-ni) un cu anatim1 thi-m), anatimam (a-na-thi-mm), anatimat (a-na-thi-manathim2 (a-n-thim) vb I anathimai (a-na-thi-m), anathit), anatimari/anatimare (a-na-thi-m-ri) (un cu antimedz) mam (a-na-thi-mm), anathimat (a-na-thi-m-t), anathima- ex: ctse mi anatinj, c nu ts-am fapt tsiva anatimat (a-nari/anathimare (a-na-thi-m-ri) un cu anatim2 thi-mt) adg anatimat (a-na-thi-m-t), anatimats (a-na-thianathima (a-n-thi-ma) adv un cu anatima mts), anatimati/anatimate (a-na-thi-m-ti) (un cu antianathimari/anathimare (a-n-thi-m-ri) sf anathimri (a-namat) anatimari/anatimare (a-na-thi-m-ri) sf anatimri (athi-mr) un cu antimari na-thi-mr) (un cu antimari) ntimedz (n-thi-mdz) anathimat (a-na-thi-mt) adg anathimat (a-na-thi-m-t), vb I ntimai (n-thi-m), ntimam (n-thi-mm), ntimat anathimats (a-na-thi-mts), anathimati/anathimate (a-na-thi- (n-thi-m-t), ntimari/ntimare (n-thi-m-ri) (un cu m-ti) un cu antimat antimedz) ntimat (n-thi-mt) adg ntimat (n-thi-m-

68

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

t), ntimats (n-thi-mts), ntimati/ntimate (n-thi-m-ti) anctusescu (un cu antimat) ntimari/ntimare (n-thi-m-ri) sf anctusit (a-n-c-tu-st) adg vedz tu anctusescu ntimri (n-thi-mr) (un cu antimari) natimedz (naancrescu (a-n-crs-cu) (mi) vb IV vedz tu acru thi-mdz) vb I natimai (na-thi-m), natimam (na-thi-mm), ancrici (a-n-crc) sn vedz tu acru natimat (na-thi-m-t), natimari/natimare (na-thi-m-ri) ancrimi/ancrime (a-n-cr-mi) sf vedz tu acru (un cu antimedz) natimat (na-thi-mt) adg natimat (na- ancriri/ancrire (a-n-cr-ri) sf vedz tu acru thi-m-t), natimats (na-thi-mts), natimati/natimate (na-thi- ancrit (a-n-crt) adg vedz tu acru m-ti) (un cu antimat) ex: s-ti lja draclu, natimat nati- anfirsescu (a-n-fir-ss-cu) (mi) vb IV anfirsii (a-n-fir-s), mari/natimare (na-thi-m-ri) sf natimri (na-thi-mr) (un anfirseam (a-n-fir-sem), anfirsit (a-n-fir-s-t), anfirsicu antimari) anatimusescu (a-na-thi-mu-ss-cu) vb IV ri/anfirsire (a-n-fir-s-ri) aduc aminti un lucru diznou (tuanatimusii (a-na-thi-mu-s), anatimuseam (a-na-thi-muun muabeti), numtsescu {ro: reaminti, meniona} {fr: rapsem), anatimusit (a-na-thi-mu-s-t), anatimusiri/anatimu- peler au souvenir; mentionner} {en: recall, remember; mensire (a-na-thi-mu-s-ri) (un cu antimedz) ex: mitrupulitlu tion} ex: anfirsish (adusesh diznou aminti) mslatea; atsel ca anatimusi tuts armnjlji di Ohrida anatimusit (a-na-thi-mus-anfirseasc (s-numtseasc, s-aduc-aminti) vcuhi shst) adg anatimusit (a-na-thi-mu-s-t), anatimusits (a-na-thi- uminitati anfirsit (a-n-fir-st) adg anfirsit (a-n-fir-smu-sts), anatimusiti/anatimusite (a-na-thi-mu-s-ti) (un cu t), anfirsits (a-n-fir-sts), anfirsiti/anfirsite (a-n-fir-s-ti) antimat) anatimusiri/anatimusire (a-na-thi-mu-s-ri) sf tsi easti adus aminti (tu-un muabeti) {ro: reamintit, anatimusiri (a-na-thi-mu-sr) (un cu antimari) anhimenionat} {fr: rappel au souvenir; mentionn} {en: remedz (a-n-hi-mdz) vb I anhimai (a-n-hi-m), anhimam called, remembered; mentioned} anfirsiri/anfirsire (a-n(a-n-hi-mm), anhimat (a-n-hi-m-t), anhimari/anfir-s-ri) sf anfirsiri (a-n-fir-sr) atsea tsi s-fatsi cndu himare (a-n-hi-m-ri) (un cu antimedz) ex: tra s-lu an- cariva anfirseashti {ro: aciunea de a reaminti, de a himedz anhimat (a-n-hi-mt) adg anhimat (a-n-himeniona} {fr: action de rappeler au souvenir; de mentionner} m-t), anhimats (a-n-hi-mts), anhimati/anhimate (a-n- {en: action of recalling, of remembering; of mentioning} hi-m-ti) (un cu antimat) anhimari/anhimare (a-nanfirsiri/anfirsire (a-n-fir-s-ri) sf vedz tu anfirsescu hi-m-ri) sf anhimri (a-n-hi-mr) (un cu antimari) anfirsit (a-n-fir-st) adg vedz tu anfirsescu anahimedz (a-na-hi-mdz) vb I anahimai (a-na-hi-m), ana- anhimari/anhimare (a-n-hi-m-ri) sf vedz tu anatim himam (a-na-hi-mm), anahimat (a-na-hi-m-t), anahima- anhimat (a-n-hi-mt) adg vedz tu anatim ri/anahimare (a-na-hi-m-ri) (un cu antimedz) anahimat anhimedz (a-n-hi-mdz) vb I vedz tu anatim (a-na-hi-mt) adg anahimat (a-na-hi-m-t), anahimats (a- anlisescu (a-n-li-ss-cu) vb IV vedz tu analis na-hi-mts), anahimati/anahimate (a-na-hi-m-ti) (un cu anlisiri/anlisire (a-n-li-s-ri) sf vedz tu analis antimat) anahimari/anahimare (a-na-hi-m-ri) sf anahianlisit (a-n-li-st) adg vedz tu analis mri (a-na-hi-mr) (un cu antimari) anlsescu (a-nl-ss-cu) vb IV vedz tu analis anatimusescu (a-na-thi-mu-ss-cu) vb IV vedz tu anatim anlsiri/anlsire (a-nl-s-ri) sf vedz tu analis anatimusiri/anatimusire (a-na-thi-mu-s-ri) sf vedz tu anlsit (a-nl-st) adg vedz tu analis anatim anltsari/anltsare (a-nl-ts-ri) sf vedz tu analtu1 anatimusit (a-na-thi-mu-st) adg vedz tu anatim anltsat (a-nl-tst) adg vedz tu analtu1 anatolit (a-na-to-lt) adg vedz tu anadulish anltsmi/anltsme (a-nl-ts-mi) sf vedz tu analtu1 anatredz (a-na-tr-dz) adv vedz tu atreidza anltsimi/anltsime (a-nl-tsi-mi) sf vedz tu analtu1 anaxiu (a-nc-su) adg vedz tu anacshu anm (-n-m) sf vedz tu hanums anbrescu (a-n-b-rs-cu) (mi) vb IV anbrii (a-n-b-r), anm (-n-m) sf vedz tu hanums anbream (a-n-b-rem), anbrit (a-n-b-r-t), anbrianmirsescu (a-n-mir-ss-cu) vb IV anmirsii (a-n-mir-s), ri/anbrire (a-n-b-r-ri) mi disteptu dit somnu lhtrsit anmirseam (a-n-mir-sem), anmirsit (a-n-mir-s-t), {ro: (se) trezi ngrozit} {fr: sveiller en pouvante} {en: wake anmirsiri/anmirsire (a-n-mir-s-ri) shed di-un parti {ro: up in terror} ex: hoara s-anbri (s-dishtipt lhtrsit) noap- sta de o parte} {fr: rester de ct} {en: stay on the side} ex: un tea anbrit (a-n-b-rt) adg anbrit (a-n-b-r-t), di noi anmirsi (shidzu di-un parti) anmirsit (a-n-miranbrits (a-n-b-rts), anbriti/anbrite (a-n-b-r-ti) tsi st) adg anmirsit (a-n-mir-s-t), anmirsits (a-n-mirs-dishteapt dit somnu lhtrsit {ro: trezit cu groaz} {fr: sts), anmirsiti/anmirsite (a-n-mir-s-ti) tsi shadi di-un veill en pouvante} {en: awake in terror} anbriparti {ro: care st de o parte} {fr: rest de ct} {en: who ri/anbrire (a-n-b-r-ri) sf anbriri (a-n-b-rr) atsea tsi stays on the side} anmirsiri/anmirsire (a-n-mir-s-ri) sf s-fatsi cndu omlu s-dishteapt lhtrsit dit somnu {ro: anmirsiri (a-n-mir-sr) atsea tsi s-fatsi cndu cariva shadi aciunea de a se trezi ngrozit} {fr: action de sveiller en di-un parti {ro: aciunea de a sta de o parte} {fr: action de pouvante} {en: action of waking up in terror} rester de ct} {en: action of staying on the side} anbriri/anbrire (a-n-b-r-ri) sf vedz tu anbrescu anmirsiri/anmirsire (a-n-mir-s-ri) sf vedz tu anmiranbrit (a-n-b-rt) adg vedz tu anbrescu sescu anctusescu (a-n-c-tu-ss-cu) (mi) vb IV anctusii (a-n- anmirsit (a-n-mir-st) adg vedz tu anmirsescu c-tu-s), anctuseam (a-n-c-tu-sem), anctusit (a-nanmuzi/anmuze (a-n-m-zi) sf vedz tu nmuzi c-tu-s-t), anctusiri/anctusire (a-n-c-tu-s-ri) ameas-anngsescu (a-nn-g-s-s-cu) vb IV vedz tu anangasi tic ma multi lucri sh-li fac s sta deadun ca un singur lucru; anngsiri/anngsire (a-nn-g-s--ri) sf vedz tu ananameastic, meastic, mintescu {ro: mesteca} {fr: mler, mlan- gasi ger} {en: mix, mingle, blend} anctusit (a-n-c-tu-st) anngsit (a-nn-g-s-t) adg vedz tu anangasi adg anctusit (a-n-c-tu-s-t), anctusits (a-n-c-tu-sts), anngsescu (a-nn-g-ss-cu) vb IV vedz tu anangasi anctusiti/anctusite (a-n-c-tu-s-ti) tsi easti faptu di ma anngsiri/anngsire (a-nn-g-s-ri) sf vedz tu anangasi multi lucri amisticati deadun; amisticat, misticat, mintit {ro: anngsit (a-nn-g-st) adg vedz tu anangasi mestecat} {fr: ml, mlang} {en: mixed, mingled, blended} anpdescu (a-n-p-ds-cu) (mi) vb IV anpdii (a-n-p-d), anctusiri/anctusire (a-n-c-tu-s-ri) sf anctusiri (a-n- anpdeam (a-n-p-dem), anpdit (a-n-p-d-t), anpc-tu-sr) atsea tsi s-fatsi cndu s-ameastic tsiva, ic sdiri/anpdire (a-n-p-d-ri) mi slghescu (mi-aruc, mi ameastic ma multi lucri deadun; amisticari, misticari, mintiri hiumusescu, mi leapid) pristi tsiva i cariva; npdescu, nv{ro: aciunea de a amesteca, mestecare} {fr: action de sen lescu, himusescu, hiumusescu, nhiumusescu, citsescu, aleamler, de mlanger} {en: action of mixing, of mingling, of pid, leapid, arvuescu, slghescu, slghescu, srghescu, srblending} gljescu, nburuescu; andmusescu; anvrlighedz; stpuescu; anctusiri/anctusire (a-n-c-tu-s-ri) sf vedz tu (fig: lu-anpdescu = mi-adun (mi-astalj, mi-andmusescu) cu

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

69

cariva) {ro: nvli, da nval, ntlni, ncercui, stpni} {fr: anclicari/anclicare (an-c-li-c-ri) sf vedz tu cal1 se prcipiter, se jeter sur, invader, entourer, matriser} {en: anclicat (an-c-li-ct) adg vedz tu cal1 jump over, invade, encircle, control} ex: furlji anpdir ancltsari/ancltsare (an-cl-ts-ri) sf vedz tu ncaltsu (citsir, s-arcar) disupr di hoar; cnjlji lu-avea anpdit ancltsat (an-cl-tst) adg vedz tu ncaltsu (lu-avea anvrligat, s-avea hiumusit pri el) tu vali; dultsi yisi ancnescu (an-c-ns-cu) vb IV vedz tu ncnescu lj-anpdea (lj-arvuea, lji stpuea) suflitlu; lu-anpdim (fig: ancniri/ancnire (an-c-n-ri) sf vedz tu ncnescu lu-aflm, lu-andmusim) n cali anpdit (a-n-p-dt) adg ancnit (an-c-nt) adg vedz tu ncnescu anpdit (a-n-p-d-t), anpdits (a-n-p-dts), anpdi- ancrcari1/ancrcare (an-cr-c-ri) sf vedz tu ncarcu1 ti/anpdite (a-n-p-d-ti) tsi s-ari hiumusit; arcat ctr ancrcari2/ancrcare (an-cr-c-ri) sf vedz tu ncarcu2 (pristi) tsiva i cariva; npdit, nvlit, himusit, hiumusit, ancrcat1 (an-cr-ct) adg vedz tu ncarcu1 nhiumusit, citsit, alipidat, lipidat, arvuit, slghit, slghit, ancrcat2 (an-cr-ct) adg vedz tu ncarcu2 srghit, srgljit, nburuit, anvrligat, stpuit {ro: nvlit; ancrligari/ancrligare (an-cr-li-g-ri) sf vedz tu crlig ntlnit, ncercuit, stpnit} {fr: prcipit, jet sur, invad, ancrligat (an-cr-li-gt) adg vedz tu crlig entour, matris} {en: jumped over, invaded, encircled, con- ancrlighedz (an-cr-li-ghdz) (mi) vb I vedz tu crlig trolled} anpdiri/anpdire (a-n-p-d-ri) sf anpdiri (a- anctilea (an-c-ti-lea) num invar zbor ti ntribarea: tu cari loc n-p-dr) atsea tsi s-fatsi cndu cariva anpdeashti; atsea dit un arad s-afl cariva?; cts ari nintea-a lui? {ro: al ctsi-u fatsi un cndu s-aruc ctr cariva i tsiva; npdiri, telea} {fr: en combien} {en: in what position} ex: anctilea annvliri, himusiri, hiumusiri, nhiumusiri, citsiri, alipidari, sari? (dup cts alts ts yini a tsia arada s-ansari?) lipidari, arvuiri, slghiri, slghiri, srghiri, srgljiri, nbuancheadic (an-cha-dic) (mi) vb I vedz tu cheadic ruiri, anvrligari, stpuiri {ro: aciunea de a nvli, de a ancherdhu (an-chr-dhu) sn ancherdhuri (an-chr-dhur) un stpni, de a ntlni, de a ncercui; nvlire; stpnire, ntlcu ncherdu nire, ncercuire} {fr: action de se prcipiter, de se jeter sur, ancherdu (an-chr-dhu) sn vedz tu ncherdu dinvader, dentourer, de matriser} {en: action of jumping anchidicari/anchidicare (an-chi-di-c-ri) sf vedz tu cheadic over, of invading, of encircling, of controling} npdescu anchidicat (an-chi-di-ct) adg vedz tu cheadic (n-p-ds-cu) (mi) vb IV npdii (n-p-d), npdeam (n- anchilescu (an-chi-ls-cu) vb IV vedz tu nchilescu p-dem), npdit (n-p-d-t), npdiri/npdire (n-p- anchiliri/anchilire (an-chi-l-ri) sf vedz tu nchilescu d-ri) (un cu anpdescu) ex: diunoar npdir; ti-au anchilit (an-chi-lt) adg vedz tu nchilescu npdit un chiameti di dushmanj npdit (n-p-dt) adg anchirdsescu (an-chir-dh-ss-cu) vb IV vedz tu ncherdu npdit (n-p-d-t), npdits (n-p-dts), npditi/npdite anchirdsiri/anchirdsire (an-chir-dh-s-ri) sf vedz tu (n-p-d-ti) (un cu anpdit) npdiri/npdire (n-pncherdu d-ri) sf npdiri (n-p-dr) (un cu anpdiri) anchirdsit (an-chir-dh-st) adg vedz tu ncherdu anpdiri/anpdire (a-n-p-d-ri) sf vedz tu anpdescu anchirdhsescu (an-chir-dh-ss-cu) vb IV anchirdhsii (ananpdit (a-n-p-dt) adg vedz tu anpdescu chir-dh-s), anchirdhseam (an-chir-dh-sem), anchiranpudhilji/anpudhilje (a-n-pu-dh-lji) sf anpudhilj (a-ndhsit (an-chir-dh-s-t), anchirdhsiri/anchirdhsire (anpu-dhlj) un cu anpudilji chir-dh-s-ri) un cu anchirdsescu anpudilji/anpudilje (a-n-pu-dh-lji) sf vedz tu anapuda anchirdhsiri/anchirdhsire (an-chir-dh-s-ri) sf anchirdhsiri anpudzlji/anpudzlje (a-n-pu-dz-lji) sf vedz tu (an-chir-dh-sr) un cu anchirdsiri anapuda anchirdhsit (an-chir-dh-st) adg anchirdhsit (an-chir-dhanpudzri/anpudzre (a-n-pu-dz-ri) sf vedz tu anapuda s-t), anchirdhsits (an-chir-dh-sts), anchirdhsiti/anchiranpudzscu (a-n-pu-dzs-cu) vb IV vedz tu anapuda dhsite (an-chir-dh-s-ti) un cu anchirdsit anpudzt (a-n-pu-dzt) adg vedz tu anapuda anciup (an-cp) (mi) vb I anciupai (an-cu-p), anciupam anschirsescu (a-ns-chir-ss-cu) vb IV vedz tu nscrsescu (an-cu-pm), anciupat (an-cu-p-t), anciupari/anciupare anschirsiri/anschirsire (a-ns-chir-s-ri) sf vedz tu (an-cu-p-ri) lu-acats dinapandiha, ascur sh-cu puteari; minscrsescu acats di peri (acats s-mi-alumtu) cu cariva; lu-ascalnu di gushi anschirsit (a-ns-chir-st) adg vedz tu nscrsescu pri cariva; nciup, acats (fig: anciup = fur) {ro: nha, (se) anstsescu (a-ns-t-ss-cu) vb IV vedz tu Anastasi nciera} {fr: saisir, (se) battre, en venir aux mains} {en: anstsiri/anstsire (a-ns-t-s-ri) sf vedz tu Anastasi grasp, seize, come to grips, start fighting} ex: di zbor-zbor sanstsit (a-ns-t-st) adg vedz tu Anastasi anciupar (s-actsar); di sumsoar ma s-anciup (s-acats); santhimari/anthimare (a-n-thi-m-ri) sf anthimri (a-napruchear s-lj-agiung shi s-lj-anciup di perci; vrea s-lu-anthi-mr) un cu antimari ciup di mnic; anciup (acts cu puteari) cucotlu di zverc anthimat (a-n-thi-mt) adg anthimat (a-n-thi-m-t), shi vru s-fug; lo calea ctr n hoar s-anciup (fig: s-fur) anthimats (a-n-thi-mts), anthimati/anthimate (a-n-thi- vr gljin anciupat (an-cu-pt) adg anciupat (an-cum-ti) un cu antimat p-t), anciupats (an-cu-pts), anciupati/anciupate (an-cuanthimedz (a-n-thi-mdz) vb I anthimai (a-n-thi-m), p-ti) tsi s-ari actsat (di peri, di gushi, si s-alumt) cu anthimam (a-n-thi-mm), anthimat (a-n-thi-m-t), cariva; nciupat, actsat {ro: nhat, ncierat} {fr: saisi, venu anthimari/anthimare (a-n-thi-m-ri) un cu antimedz aux mains} {en: grasped, seized, who came to grips, who antimari/antimare (a-n-thi-m-ri) sf vedz tu anatim started fighting} anciupari/anciupare (an-cu-p-ri) sf anantimat (a-n-thi-mt) adg vedz tu anatim ciupri (an-cu-pr) atsea tsi s-fatsi cndu s-anciup dunjaantimedz (a-n-thi-mdz) vb I vedz tu anatim ua; nciupari, actsari {ro: aciunea de a nha, de a se anvdescu (a-n-v-ds-cu) vb IV vedz tu nvdescu nciera; nhare, ncierare} {fr: action de saisir, de (se) anvdiri/anvdire (a-n-v-d-ri) sf vedz tu nvdescu battre, den venir aux mains} {en: action of grasping, of seizanvdit (a-n-v-dt) adg vedz tu nvdescu ing, of coming to grips, of starting to fight} nciup (ncp) ancaci (an-cc) (mi) vb I vedz tu ncaci1 (mi) vb I nciupai (ncu-p), nciupam (ncu-pm), nciupat ancalic (an-ca-lic) vb I vedz tu cal1 (ncu-p-t), nciupari/nciupare (ncu-p-ri) (un cu anciup) ancaltsu (an-cl-tsu) (mi) vb I vedz tu ncaltsu ex: nciup (archi, lo) nai ma marea filii; fratslji si nciupar ancarcu1 (an-cr-cu) (mi) vb I vedz tu ncarcu1 (actsar si s-bat); li vidzui cum si nciupar (s-actsar di ancarcu2 (an-cr-cu) (mi) vb I vedz tu ncarcu2 per) featili; li nciup (li archi) ashitsili nciupat (ncu-pt) ancceari/ancceare (an-c-c-ri) sf vedz tu ncaci1 adg nciupat (ncu-p-t), nciupats (ncu-pts), nciupati/nciuancceat (an-c-ct) adg vedz tu ncaci1 pate (ncu-p-ti) (un cu anciupat) nciupari/nciupare anccitur (an-c-ci-t-r) sf vedz tu ncaci1 (ncu-p-ri) sf nciupri (ncu-pr) (un cu anciupari) anclar (an-c-lr) adv vedz tu cal1 anciupari/anciupare (an-cu-p-ri) sf vedz tu anciup

70

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

anciupat (an-cu-pt) adg vedz tu anciup ancusurat (an-cu-su-rt) adg vedz tu cusor1 ancljeg (an-cljg) (mi) vb I vedz tu cljag ancusuredz (an-cu-su-rdz) (mi) vb I vedz tu cusor1 ancljigari/ancljigare (an-clji-g-ri) sf vedz tu cljag anda (n-da shi an-d) adv (ca ntribari) tu tsi oar?; tu cari ancljigat (an-clji-gt) adg vedz tu cljag chiro?; oara tsi s-fatsi tsiva; chirolu tu cari va s-fac tsiva; ancruntari/ancruntare (an-crun-t-ri) sf vedz tu ncruntu cndu, nda {ro: cnd} {fr: quand} {en: when} ex: anda (cndu ancruntat (an-crun-tt) adg vedz tu ncruntu a) s-yinj, s-nj dai hbari; anda (cndu) nu s-la; anda (cndu) ancruntu (an-crn-tu) (mi) vb I vedz tu ncruntu nu vrea; suntu mesh di dzli di-anda (di cndu) eu ducheam; ancucushari/ancucushare (an-cu-cu-sh-ri) sf vedz tu ncuanda (cndu) eara satrazam Fuad-Pshe nda (nd) adv cushedz (un cu anda) ex: nda (cndu) tu nani nj-lu culcai; nda (cndu) ancucushat (an-cu-cu-sht) adg vedz tu ncucushedz nu-ascults ancucushedz (an-cu-cu-shdz) (mi) vb I vedz tu ncuandamusi/andamuse (an-d-mu-si) sf fr pl ceat di oaminj cushedz cu idyili intiresi adunats tu idyiul loc (tra s zburasc, s-fac anculea (an-cu-le) adv vedz tu nclo gimbushi, s-fac chefi deadun, s-lja un apofasi, etc.); ndaancumpr (a-cm-pr) vb I vedz tu acumpr musi, adunari, andmusiri, cumshonji, sobor, sutslji, parei, ancumprari/ancumprare (an-cum-p-r-ri) sf vedz tu gimbusi, ceat {ro: adunare, reuniune, sindrofie} {fr: runion, acumpr compagnie, soire, assemble} {en: reunion, company, party, ancumprat (an-cum-p-rt) adg vedz tu acumpr assembly} ex: andamusi bun! andmusescu (an-d-muancunj (an-cnj) vb I ancunjai (an-cu-nj), ancunjam (anss-cu) (mi) vb IV andmusii (an-d-mu-s), andmuseam cu-njm), ancunjat (an-cu-nj-t), ancunjari/ancunjare (an- (an-d-mu-sem),andmusit(an-d-mu-s-t), cu-nj-ri) nchisescu un foc (di leamni) cu surtseali, palji, andmusiri/andmusire (an-d-mu-s-ri) mi-adun (mi aflu) crts, etc.; cu surtseali (palji, suflari, etc.) l-tsn yiu (sh-lu fac cu cariva (acas, n cali, etc.); dau di cariva; mi ved diznou cu s-creasc, s-lja dinami) foclu tsi easti aproapea astes; (foclu cariva; ndmusescu, stvrusescu, astalj, alhescu, asthisesaproapea astes) scoati mash fum sh-pira nu para s-veadi; cu, tihisescu, cunushtusescu, mi-adun cu, mi aflu cu, mpichi ncunj, ancunjedz, ncunjedz; (expr: 1: lu-ancunj = dau simasii {ro: ntlni} {fr: (se) rencontrer} {en: meet} ex: n-andmusim la prearea-a lui; lj-dau di mnear, l-saidisescu, l-sldisescu; 2: (n-adunm) tuts oaspitslji la mini-acas; lu-andmusii (lulj-ancunj un = lj-dau un pliscut; lj-ardu un; lj-plescu un; aflai, lu-astljai) n cali andmusit (an-d-mu-st) adg anetc.; 3: ancunj = mi fac corcan (di-arcoari); 4: mi-ancunj (tu dmusit (an-d-mu-s-t), andmusits (an-d-mu-sts), andfats) = mi ntunic, niuredz, mi ncljid la fats) {ro: aprinde, n- musiti/andmusite (an-d-mu-s-ti) tsi s-ari adunat (aflat) firipa (foc); arde fr flacre} {fr: allumer (feu); brler sans cu cariva; ndmusit, stvrusit, alhit, asthisit, astljat, cuflamme, faire de la fume} {en: ignite, kindle (fire); burn nushtusit, tihisit, mpicheat {ro: ntlnit} {fr: rencontr} {en: without flames} ex: ancunjam (aprindeam, cu surtseali i palji) met} andmusiri/andmusire (an-d-mu-s-ri) sf andmufoclu; foclu ancunji (scoati fum, fr ca si s-vead pir); ancu- siri (an-d-mu-sr) atsea tsi s-fatsi cndu un s-afl (s-adun) njar (apreasir) cti-un tsigar; soba-aest ncunjadz (scoaticu cariva; ndmusiri, stvrusiri, alhiri, asthisiri, astljari, fum) cndu bati vimtul; ancunji (expr: si ntunic, s-veadi ca cunushtusiri, tihisiri, mpicheari {ro: aciunea de a ntlni; fum) tu pduri; nu lu-ancunji (expr: nu-lj da di mnear); nu lu- ntlnire} {fr: action de (se) rencontrer} {en: action of meetancunjar (nu-l saidisir); lj-ancunjash un (lj-deadish un ing} ndamusi/ndamuse (nd-mu-si) sf fr pl (un cu anpliscut); truplu-lj ancunje (s-featsi corcan); si ncunjar (expr: damusi) ex: bun ndamusi s-nji ori ndmusescu (nd-musi niurar, s ntunicar) munts sh-vljuri; cndu-avdz aesti ss-cu) (mi) vb IV ndmusii (nd-mu-s), ndmuseam (ndzboar s ncunje suratea (expr: si ntunic, niur tu fats) an- mu-sem), ndmusit (nd-mu-s-t), ndmusiri/ndmusire cunjedz (an-cu-njdz) vb I ancunjai (an-cu-nj), ancunjam (nd-mu-s-ri) (un cu andmusescu) ex: npoi va n (an-cu-njm), ancunjat (an-cu-nj-t), ancunjari/ancunjare ndmusim (va n-adunm, va n videm) s-vrure Dumnidz (an-cu-nj-ri) (un cu ancunj) ancunjat (an-cu-njt) ndmusit (nd-mu-st) adg ndmusit (nd-mu-s-t), adg ancunjat (an-cu-nj-t), ancunjats (an-cu-njts), anndmusits (nd-mu-sts), ndmusiti/ndmusite (nd-mu-s-ti) cunjati/ancunjate (an-cu-nj-ti) tsi easti-apres; tsi easti (un cu andmusit) ndmusiri/ndmusire (nd-mu-s-ri) tsnut yiu, apres; tsi scoati mash fum sh-nu s-veadi dip pir; sf ndmusiri (nd-mu-sr) (un cu andmusiri) ex: ndncunjat {ro: aprins, nfiripat (foc); care arde fr flacre} {fr: musirea-a noastr fu ctr Sn-Chetru (feu) allum; brl sans flamme, qui fai de la fume} {en: ig- andar (an-dr) sm vedz tu andartu nited, kindled (fire); burned without flames} ex: foclu eara an- andar (an-d-r) sf andri (an-dr) shi andruri (an-d-rur) cunjat (apres); s-vidzur ancunjats (expr: dats di mnear) ntunearic i negur (fapt di fum, pulbiri, aburi ishits dit apa tsi ancunjari/ancunjare (an-cu-nj-ri) sf ancunjeri (an-cu-njr) s-afl tu loc, etc.) tsi s-arspndeashti tu aer di nu poati omlu atsea tsi s-fatsi cndu si-ancunji tsiva; ncunjari {ro: aciunea s-vead ghini sh-diparti; ctcnii, cthnii, eam, negur; (fig: de a aprinde, de a nfiripa (foc); de a arde fr flacre; andar = (i) mintireaji, areat, acatastasi, atxii, nearad, etc.; aprindere, nfiripare} {fr: action dallumer (feu); de brler (ii) niisihii, vrondu, zbor tsi s-arspndeashti ca andara pristi sans flamme, de faire de la fume} {en: action of igniting, of tut loclu) {ro: pcl, cea, nori de fum sau praf; turbureal, kindling (fire); of burning without flames} ncunj (ncnj) nelinite, vacarm, alarm} {fr: brouillard, nuage de fume ou vb I ncunjai (ncu-nj), ncunjam (ncu-njm), ncunjat (ncu- poussire; vacarme, allarme} {en: fog, mist, cloud of smoke nj-t), ncunjari/ncunjare (ncu-nj-ri) (un cu ancunj) ex: or dust; uproar, alarm} ex: tsi andar (negur) s-featsi di fum; la locurli ncunjati (tsi-ardea) di iu-avui ascpat; niorli andar (negur) di pulbiri; tu horli-a noastri eara andar (fig: citsescu ca marea ncunjat (expr: ntunicat) ncunjat (ncu- mintireaji, niisihii); si s-duc andar (fig: si s-duc ca andara njt) adg ncunjat (ncu-nj-t), ncunjats (ncu-njts), pristi tut loclu); s-u-ardu pnea ast sear, s-lj si duc andar ncunjati/ncunjate (ncu-nj-ti) (un cu ancunjat) ex: masti (fig: si s-avd pristi tut loclu); tsi andar (areat, actstsii) ncunjat (expr: niurat); chiro ncunjat (expr: ntunicat, niurat) easti tu-aest cas! ncunjari/ncunjare (ncu-nj-ri) sf ncunjeri (ncu-njr) (un andarcu (an-dr-cu) sm vedz tu andartu cu ancunjari) andartichescu (an-dar-ti-chs-cu) adg vedz tu andartu ancunjari/ancunjare (an-cu-nj-ri) sf vedz tu ancunj andartu (an-dr-tu) sm andartsi (an-dr-tsi) shi andarts (anancunjat (an-cu-njt) adg vedz tu ancunj dr-ts) fur grec tsi alumta aoa sh-un chiro tr iliftiria-a ancunjedz (an-cu-njdz) vb I vedz tu ancunj Grtsiiljei di sum turts (cu vtmarea-a turtslor ma sh-cu ancupr (a-c-pr) vb I vedz tu acumpr vtmarea-a crishtinjlor, armnj, vurgari, tsi nu vrea si s-fac ancuprari/ancuprare (an-cu-p-r-ri) sf vedz tu acumpr grets, ma vrea si sh-armn atsea tsi eara, cu fara shi limba-a ancuprat (an-cu-p-rt) adg vedz tu acumpr lor); antartu, andarcu, andar, cumit, cumitagi; (fig: andartu = ancusurari/ancusurare (an-cu-su-r-ri) sf vedz tu cusor1 fur tsi ti dispoalji cndu ti-acats tu pduri; om aru sh-fr

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

71

njil) {ro: comitagiu grec} {fr: rebelle, rvolt} {en: rebel} ex: andicra (an-d-cra) adv di-alant parti, n fats, andicrita, agAvdela fu ars di andartsi (cumitagiilji grets) tu un njilji nau nanghea, carshi {ro: vizavi} {fr: vis--vis} {en: opposite, suti tsintsi, toamna; andartsi suntu tu muntslj a noshtri across} andicrita (an-d-cri-ta) adv (un cu andicra) ndartu (ndr-tu) sm ndartsi (ndr-tsi) shi ndarts (ndr-ts) andicrita (an-d-cri-ta) adv vedz tu andicra (un cu andartu) ex: cai poat s-bneadz cu ndarta aest (fig: andihristu (an-d-hris-tu) adg andihrist (an-d-hris-t), andimuljarea-aest ahntu arau)? antartu1 (an-tr-tu) sm antartsi hrishts (an-d-hrish-ts), andihristi/andihriste (an-d-hris-ti) (an-tr-tsi) shi antarts (an-tr-ts) (un cu andartu) ex: lu- tsi fatsi sutsat cu draclu sh-easti contra-al Dumnidz; antiactsar antartslj (cumitslji, furlji grets) antartu2 (an-tr-tu) hristu, drac; (fig: tsi easti anapud sh-aru; tsi fatsi mash uruadg antart (an-tr-t), antartsi (an-tr-tsi) shi antarts (an-tr- tets; aru, tihilai, blstimat, chiutandal, etepsz, idipsz, ponir, ts), antarti/antarte (an-tr-ti) tsi fur sh-vatm ca andaretc.) {ro: antihrist, ticlos} {fr: antechrist, mchant} {en: antitslj; tsi easti aru sh-ninjilos; lai, tihilai, andihristu, etc. {ro: christ, mean, despicable} ex: un andihristu (fig: anapud, soi ru, ticlos} {fr: (homme) mchant, coquin} {en: rogue, blstimat) di preftu antihristu (an-t-hris-tu) adg antihrist bad (man)} ex: tsi antart (tihilai, andihrist) easti! andarcu (an-t-hris-t), antihrishts (an-t-hrish-ts), antihristi/antihriste (an-dr-cu) sm andartsi (an-dr-tsi) shi andarts (an-dr-ts) (an-t-hris-ti) (un cu andihristu) ex: cari va u-ascap dit (un cu andartu) andar (an-dr) sm andari (an-dr) shi mna-a antihristului (a draclui); shi cara lj-amin un n cap al andareanj (an-d-reanj) (un cu andartu) andartichescu Antihristu (a draclui) (an-dar-ti-chs-cu) adg andarticheasc (an-dar-ti-chas-c), andipirin (an-di-pi-r-n) sf andipirinj (an-di-pi-rnj) un andarticheshts (an-dar-ti-chsh-ts), andarticheshti/andarti- yitrii tsi s-vindi ca pulbiri alb shi s-lja tra s scad cldurli, cheshte (an-dar-ti-chsh-ti) tsi ari s-fac cu andartslj; di piritolu shi s scad durerli {ro: antipirin} {fr: antipyrine} andartu {ro: de comitagiu} {fr: de rebelle} {en: of rebel} ex: {en: antipyrine} tljats di mn-andarticheasc (mn di-andartu) andrandiri (an-di-r) sm vedz tu antiri sii/andrsie (an-dr-s-i) sf andrsii (an-dr-s) atsea tsi fac andirisi/andirise (an-d-ri-si) sf fr pl vedz tu ndirisi oaminjlji cndu es andarts; ban di andartu; atsea tsi featsir andirsescu (an-dir-ss-cu) (mi) vb IV vedz tu ndirisi andartslj cndu scular cap contra-a turtslor; mintitura tsi s- andirsi/andirse (an-dr-si) sf vedz tu ndirisi fatsi cndu dunjaea s ximut contra-a chivernsiljei; andirsiri/andirsire (an-dir-s-ri) sf vedz tu ndirisi andrtslji, cumitii, ribilipsiri, panastasi; (fig: andrsii = leats andirsit (an-dir-st) adg vedz tu ndirisi mari, ashi cu easti dispuljarea tsi u fac andartslj a oaminjlor andisar (an-di-sr) vb IV shi II vedz tu ansar1 tsi lj-acats tu pduri) {ro: rebeliune} {fr: rbellion} {en: reandisari/andisare (an-di-s-ri) sf vedz tu des1 bellion} ex: ca tu andrsia (ximutarea) atsea mari; mi feci tu andisat (an-di-st) adg vedz tu des1 andrsia-atsea marea andrtslji/andrtslje (an-dr-ts-lji) andisreari/andisreare (an-di-s-re-ri) sf vedz tu ansar1 sf andrtslj (an-dr-tslj) (un cu andrsii) ndrandisriri/andisrire (an-di-s-r-ri) sf vedz tu ansar1 tslji/ndrtslje (ndr-ts-lji) sf ndrtslj (ndr-tslj) (un cu andisrit (an-di-s-rt) adg vedz tu ansar1 andrsii) ex: ndrtslja (bana di-andartu; parastisea) lu-asparsi andisescu (an-di-ss-cu) vb IV vedz tu ndisescu multu; tricu doi anj cu ndrtslja (bana di-andartu) tu munts andisiri/andisire (an-di-s-ri) sf vedz tu ndisescu andaua (an-d-a) vedz tu doi andisit (an-di-st) adg vedz tu ndisescu an-daulea (an-d-lea shi an-d--lea) num scriari neapru- ando (an-d) adv vedz tu an1 cheat tu-aestu dictsiunar; vedz andaulea1 shi andaulea2 andoapr1 (an-do-pr) (mi) vb I vedz tu ndrupscu andaulea1 (an-d--lea) num vedz tu induescu andoapr2 (an-do-pr) sn vedz tu ndrupscu andaulea2 (an-d--lea) num vedz tu doi andoapir1 (an-do-pir) (mi) vb I vedz tu ndrupscu andauli/andaule (an-d--li) vedz tu doi andoapir2 (an-do-pir) sn vedz tu ndrupscu andaulea1 (an-d-lea) num vedz tu induescu andoaua (an-do-a) vedz tu doi andaulea2 (an-d-lea) num, adg vedz tu doi andoauli/andoaule (an-do--li) vedz tu doi andca (an-d-c) adv vedz tu adncu andoilea (an-d-lea) vedz tu doi andmusescu (an-d-mu-ss-cu) (mi) vb IV vedz tu andaan-doilji (an-d-lji) num scriari neaprucheat tu-aestu dictsimusi unar; vedz andoilji andmusiri/andmusire (an-d-mu-s-ri) sf vedz tu andaandoilji (an-d-lji) num vedz tu doi musi andoilu (an-d lu) num vedz tu doi andmusit (an-d-mu-st) adg vedz tu andamusi an-doilu (an-d-lu) num scriari neaprucheat tu-aestu dictsiandrlusescu (an-dr-lu-ss-cu) vb IV vedz tu andral unar; vedz andoilu andrlusiri/andrlusire (an-dr-lu-s-ri) sf vedz tu andral andolji (an-d-lji) num scriari neaprucheat tu-aestu dictsiuandrlusit (an-dr-lu-st) adg vedz tu andral nar; vedz andoilji andrsii/andrsie (an-dr-s-i) sf vedz tu andartu andop (an-dp) (mi) vb I andupai (an-du-p), andupam (anandrtslji/andrtslje (an-dr-ts-lji) sf vedz tu andartu du-pm), andupat (an-du-p-t), andupari/andupare (an-duandvlescu (an-d-v-ls-cu) (mi) vb IV andvlii (an-d-v- p-ri) lj-dau s-mc di primansus; lj-hig mcarea prit grgl), andvleam (an-d-v-lem), andvlit (an-d-v-l-t), lan cu zorea cndu nu va s-mata mc; mc ma multu dict andvliri/andvlire (an-d-v-l-ri) scriari neaprucheat tu- lipseashti (mi fac fushechi shi nchisescu s-mc cu sil, di priaestu ductsiunar; vedz antvlescu mansus pn nu pot s-mata mc alt); nftescu, anftescu, andvliri/andvlire (an-d-v-l-ri) sf andvliri (an-d-vfntescu, fnitescu, prstnescu, pristnescu, pristnisescu, lr) scriari neaprucheat tu-aestu ductsiunar; vedz antvliri pristinisescu, astup, ndes {ro: ndopa} {fr: gaver, gorger} {en: andvlit (an-d-v-lt) adg andvlit (an-d-v-l-t), and- cram, stuff, gorge} ex: gioac sh-mc, tuts si-andoap vlits (an-d-v-lts), andvliti/andvlite (an-d-v-l-ti) andupat (an-du-pt) adg andupat (an-du-p-t), andupats scriari neaprucheat tu-aestu ductsiunar; vedz antvlit (an-du-pts), andupati/andupate (an-du-p-ti) tsi easti hrnit andvlitur (an-d-v-li-t-r) sf andvlituri (an-d-v-lidi primansus; tsi-lj si hidzi mcarea prit grglan; nftit, tr) scriari neaprucheat tu-aestu ductsiunar; vedz anftit, fntit, fnitit, prstnit, pristnit, pristnisit, pristiantvlitur nisit, astupat, ndisat {ro: ndopat} {fr: gav, gorg} {en: andes (an-ds) (mi) vb I vedz tu des1 crammed, stuffed, gorged} andupari/andupare (an-du-pandi (an-d) prip, adv tu loc di {ro: n loc de} {fr: au lieu de} ri) sf andupri (an-du-pr) atsea tsi s-fatsi cndu cariva easti {en: instead of, in place of} hrnit cu zorea pn nu poati s-mata mc altutsiva; nftiri, andic (an-dc) sm andits (an-dts) tat, afendi, patera, baba anftiri, fntiri, fnitiri, prstniri, pristniri, pristnisiri, pris{ro: tat} {fr: pre, papa} {en: father, dad} ex: shi lu clcar tinisiri, astupari, ndisari {ro: aciunea de a ndopa; ndopare} andiclu {fr: action de gaver, de gorger} {en: action of cramming, of

72

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

stuffing, of gorging} ndrsiri (ndr-sr) (un cu andrlsiri) ndurlusescu andornic (an-dr-nic) adg andornic (an-dr-ni-c), andornits (ndur-lu-ss-cu) vb IV ndurlusii (ndur-lu-s), ndurluseam (an-dr-nits), andornitsi/andornitse (an-dr-ni-tsi) cari alag (ndur-lu-sem), ndurlusit (ndur-lu-s-t), ndurlusiri/ndurluprit lumi (multi ori singur) sh-fatsi di tuti tra s-poat s-bneasire (ndur-lu-s-ri) (un cu andrlsescu) ex: lu ndurlusi dz; cari bneadz ahoryea di dunjai shi nu para va si s-ameasarichia (lj-u deadi n cap, l-featsi s-lji yin lumea deavrliga) tic tu bana-a lor; tsi easti anapud; ndornic, tornic, manoleac, ndurlusit (ndur-lu-st) adg ndurlusit (ndur-lu-s-t), ndursinguratic {ro: rzle, aventurier} {fr: aventureux, celui qui lusits (ndur-lu-sts), ndurlusiti/ndurlusite (ndur-lu-s-ti) (un sloigne, dregl, tranard; enrag} {en: adventurous, solicu andrlsit) ex: armasi ndurlusit (andrlsit) di cdeari tary, drifter, reckless} ex: lup andornic (manoleac tsi alag ndurlusiri/ndurlusire (ndur-lu-s-ri) sf ndurlusiri (ndur-lu-sr) singur dup mprad); oai andornic (tsi s-disparti di cupii sh- (un cu andrlsiri) alag singur); fudzea ca andornic di fric ndornic (ndrandrlsescu (an-dr-l-ss-cu) vb IV vedz tu andral nic) adg ndornic (ndr-ni-c), ndornits (ndr-nits), ndorni- andrlsiri/andrlsire (an-dr-l-s-ri) sf vedz tu andral tsi/ndornitse (ndr-ni-tsi) (un cu andornic) ex: acts s su- andrlsit (an-dr-l-st) adg vedz tu andral fl prit nri shi s-alag ca ndornic s-lj-agiung; alag ns ca andrlisescu (an-dr-li-ss-cu) vb IV vedz tu andral un ndornic ntornic (ntr-nic) adg ntornic (ntr-ni-c), andrlisiri/andrlisire (an-dr-li-s-ri) sf vedz tu andral ntornits (ntr-nits), ntornitsi/ntornitse (ntr-ni-tsi) (un cu andrlisit (an-dr-li-st) adg vedz tu andral andornic) tornic (tr-nic) adg tornic (tr-ni-c), tornits andreadziri/andreadzire (an-dre-dzi-ri) sf vedz tu ndreg1 (tr-nits), tornitsi/tornitse (tr-ni-tsi) (un cu andornic) andreapta (an-drep-ta) adv vedz tu nandreapta ciornic (cr-nic) adg ciornic (cr-ni-c), ciornits (crandreau (an-dre-) sf vedz tu ndreau nits), ciornitsi/ciornitse (cr-ni-tsi) (un cu andornic) ex: andreg1 (an-drg) (mi) vb III shi II vedz tu ndreg1 oai ciornic (anapud) andreg2 (an-drg) adg andreag (an-dre-g), andredz (anandral (an-dr-l) sf andrlj (an-drlj) starea tsi u-ari omlu drdz), andredz (an-drdz) scriari neaprucheat tu-aestu cndu aducheashti c-lj yin mintsli deavrliga (c-lj si fatsi dictsiunar; vedz antreg scutidi n fats, c nu poati s-shad mprostu sh-c-lj yini s-cad andreilea (an-dr-lea) num scriari neaprucheat tu-aestu mpadi); scutur, utents; (fig: andral = niisihii, gaileadz, dictsiunar; vedz antreilea cripri, etc.) {ro: vertij, ameeal} {fr: tourdissement, trouble, Andrelush (An-dre-lsh) sm vedz tu Andreu vertige} {en: giddiness, dizziness, vertigo} ex: nj-yini andral andrepsu (an-drp-su) adg vedz tu ndreg1 (nj-si duc mintsli deavrliga, nj-yini s-cad mpadi); am mri andreptu1 (an-drp-tu) sn vedz tu ndriptati andrlj (fig: gaileadz, caimadz); mari andral (fig: niisihii) nj- andreptu2 (an-drp-tu) adg vedz tu ndriptati adusi fuga andrlsescu (an-dr-l-ss-cu) vb IV andrlsii andreptu3 (an-drp-tu) adv vedz tu ndriptati (an-dr-l-s), andrlseam (an-dr-l-sem), andrlsit (anandreptu4 (an-drp-tu) (mi) vb I vedz tu ndriptati dr-l-s-t), andrlsiri/andrlsire (an-dr-l-s-ri) nj-yini andreptu5 (an-drp-tu) adg vedz tu ndreg1 andral; nj-yin mintsli deavrliga shi-nj si pari c va s-cad andreptu6 (an-drp-tu) adg vedz tu nandreapta mpadi; (un lucru) mi fatsi s-nj yin andral; andrlisescu, Andreu (An-dr) sm fr pl atsel dit soni mes a anlui; Anandrlusescu, ndrsescu {ro: amei} {fr: troubler, blouir, drelush, Ndriu, Ndreu, Dechemvriu {ro: Decembrie} {fr: Ddonner le vertige} {en: dazzle, get confused, become dizzy, cembre} {en: December} ex: pri Andreu cdzu neau Anhave a vertigo} andrlsit (an-dr-l-st) adg andrlsit drelush (An-dre-lsh) sm fr pl (un cu Andreu) (an-dr-l-s-t), andrlsits (an-dr-l-sts), andrlsiti/andr- Ndreu (Ndr) sm fr pl (un cu Andreu) ex: Ndreulu ari lsite (an-dr-l-s-ti) tsi-lj yini andral; tsi-lj yin mintsli 31 di dzli; ndeas Ndreu, ndeas Ndriu (Ndr) sm fr pl deavrliga; andrlisit, andrlusit, ndrsit {ro: ameit} {fr: trou- (un cu Andreu) ex: Ndriulu nzurluseashti bl, bloui, pris de vertige} {en: dazzled, who got confused, andridzeari/andridzeare (an-dri-dze-ri) sf vedz tu ndreg1 who became dizzy, who is having a vertigo} ex: tsigarea mi- andriptari/andriptare (an-drip-t-ri) sf vedz tu ndriptati andrlsi (mi featsi s-nj yin andral) andrlsiandriptat (an-drip-tt) adg vedz tu ndriptati ri/andrlsire (an-dr-l-s-ri) sf andrlsiri (an-dr-l-sr) andriptedz (an-drip-tdz) (mi) vb I vedz tu ndriptati atsea tsi s-fatsi cndu cariva andrlseashti; andrlisiri, andr-andrisar (an-dri-sr) vb IV shi II vedz tu ansar1 lusiri, ndrsiri {ro: aciunea de a amei; ameire} {fr: action andrisreari/andrisreare (an-dri-s-re-ri) sf vedz tu ansar1 dblouir, de donner le vertige} {en: action of dazzling, of andrisriri/andrisrire (an-dri-s-r-ri) sf vedz tu ansar1 getting confused, of becoming dizzy; of having the vertigo} andristur (an-dri-s-t-r) sf vedz tu ansar1 andrlisescu (an-dr-li-ss-cu) vb IV andrlisii (an-dr-li-s), andropic (an-dr-pic) sf fr pl lngoari tsi yini dit multa andrliseam (an-dr-li-sem), andrlisit (an-dr-li-s-t), adunari di ap (fr arad) tu truplu shi mdularili-a omlui andrlisiri/andrlisire (an-dr-li-s-ri) (un cu andrlsescu) {ro: hidropizie, dropic} {fr: hydropisie} {en: dropsy} andrlisit (an-dr-li-st) adg andrlisit (an-dr-li-s-t), andrupciuni/andrupciune (an-dru-p-ci-ni) sf vedz tu andrlisits (an-dr-li-sts), andrlisiti/andrlisite (an-dr-li-s- ndrupscu ti) (un cu andrlsit) andrlisiri/andrlisire (an-dr-li-s- andrupri/andrupre (an-dru-p-ri) sf vedz tu ndrupscu ri) sf andrlisiri (an-dr-li-sr) (un cu andrlsiri) andr- andrupscu (an-dru-ps-cu) (mi) vb IV vedz tu ndrupscu lusescu (an-dr-lu-ss-cu) vb IV andrlusii (an-dr-lu-s), an- andrupt (an-dru-pt) adg vedz tu ndrupscu drluseam (an-dr-lu-sem), andrlusit (an-dr-lu-s-t), andruptur (an-dru-p-t-r) sf vedz tu ndrupscu andrlusiri/andrlusire (an-dr-lu-s-ri) (un cu andrlanduchileari/anduchileare (an-du-chi-le-ri) sf vedz tu sescu) andrlusit (an-dr-lu-st) adg andrlusit (an-dr-lu- anduchilescu s-t), andrlusits (an-dr-lu-sts), andrlusiti/andrlusite (an- anduchilescu (an-du-chi-ls-cu) (mi) vb IV shi II anduchilii dr-lu-s-ti) (un cu andrlsit) andrlusiri/andrlusire (an-du-chi-l), anduchileam (an-du-chi-lem), anduchilit (an-dr-lu-s-ri) sf andrlusiri (an-dr-lu-sr) (un cu an(an-du-chi-l-t), anduchiliri/anduchilire (an-du-chi-l-ri) shi drlsiri) ndrsescu (ndr-ss-cu) vb IV ndrsii (ndr-s), anduchileari/anduchileare (an-du-chi-le-ri) min un lucru ndrseam (ndr-sem), ndrsit (ndr-s-t), ndrsiri/ndrsire arucutinda-l ca aroata; (mi) tindu (mi-arucutescu, di-arada pi (ndr-s-ri) (un cu andrlsescu) ex: mi ndrsi (nj-vinji an- crivati) tra s-dormu; arucutescu, arcutescu, antvlescu, cutudral di) avoaha di brsii; cara lu-agudi pisti cap lu ndrsi (lvulescu, cutvlescu, cutuvlescu, ntvlescu, tvlescu, ghifeatsi s-lj yin mintsli deavrliga); lu ndrsi di chiutec lindescu, chilindescu {ro: rostogoli, tvli} {fr: (se) rouler, (expr: l-btu multu, lj-deadi un shcop) ndrsit (ndr-st) (se) vautrer} {en: roll; sprawl (on the bed, sofa, grass, etc.)} adg ndrsit (ndr-s-t), ndrsits (ndr-sts), ndrsiti/ndrsite ex: mi-anduchilii (mi-arucutii) tu lschi; s-anduchileashti (s(ndr-s-ti) (un cu andrlsit) ex: eara ndrsit di-archii; lj- arucuteashti tu lschi) ca porcu anduchilit (an-du-chi-lt) eara caplu ndrsit di heavr ndrsiri/ndrsire (ndr-s-ri) sf adg anduchilit (an-du-chi-l-t), anduchilits (an-du-chi-lts),

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

73

anduchiliti/anduchilite (an-du-chi-l-ti) tsi s-ari arucutit ca andzari2/andzare (an-dz-ri) sf vedz tu ndzari1 aroata; tsi easti tes mpadi i pi crivati (sh-etim tra s-lu-acats andz1 (n-dz) sf andz (n-dz) partea di sum dzinuclju shsomnul); arucutit, arcutit, antvlit, cutuvulit, cutvlit, cudi dinpoi a ciciorlui; pulp; (expr: 1: nji s-acupirir andzli = tuvlit, ntvlit, tvlit, ghilindit, chilindit {ro: rostogolit, feci aveari); 2: nu-i tr andzli a meali (expr: nu nj-easti tu tvlit} {fr: roul, vautr} {en: rolled, sprawled} anduchiliputeari, nu pot s-u fac) {ro: pulp} {fr: mollet, articulation du ri/anduchilire (an-du-chi-l-ri) sf anduchiliri (an-du-chi-lr) genou} {en: calf (of leg)} mi dor andzli (prinoadili di la atsea tsi s-fatsi cndu s-anduchileashti cariva; arucutiri, arcu- dzinuclju) tiri, antvliri, cutuvuliri, cutvliri, cutuvliri, ntvliri, tvliri, andz2 (n-dz) adv vedz tu adz ghilindiri, chilindiri {ro: aciunea de a (se) rostogoli, de a se andzmari/andzmare (an-dz-m-ri) sf vedz tu dzam tvli; rostogolire} {fr: action de (se) rouler, de (se) vautrer} andzmat (an-dz-mt) adg vedz tu dzam {en: action of rolling, of sprawling} anduchileari/anduandzmedz (an-dz-mdz) vb I vedz tu dzam chileare (an-du-chi-le-ri) sf anduchileri (an-du-chi-lr) andzrescu (an-dz-rs-cu) (mi) vb IV vedz tu ndzari1 (un cu anduchiliri) anduchilitur (an-du-chi-li-t-r) sf andzriri/andzrire (an-dz-r-ri) sf vedz tu ndzari1 anduchilituri (an-du-chi-li-tr) ashi cum easti loclu iu s-ari andzrit (an-dz-rt) adg vedz tu ndzari1 anduluchit cariva; atsea tsi s-fatsi cndu s-anduchileashti andzrtsu (an-dzr-tsu) adv scriari neaprucheat tu-aestu cariva; anduchiliri, arucutiri {ro: rostogolire, tvlitur} {fr: dictsiunar; vedz antsrtsu action de (se) rouler, de (se) vautrer} {en: action of rolling; of aneaprocup (a-nea-pr-cup) adg vedz tu anaprocup sprawling} aneau (a-ne-) sf vedz tu neau anduchiliri/anduchilire (an-du-chi-l-ri) sf vedz tu anduchianel (a-nl) sm vedz tu nel lescu anemi/aneme (a-n-mi) sf anemi (a-nm) hlati cu cari sanduchilit (an-du-chi-lt) adg vedz tu anduchilescu deapin hirili di ln; dipintor, rudani, aruideau, vrteanits, anduchilitur (an-du-chi-li-t-r) sf vedz tu anduchilescu vrteants, vrtenits {ro: vrtelni} {fr: dvidoir} {en: reelandultsescu (an-dul-tss-cu) (mi) vb IV vedz tu dultsi1 ing machine} andultsiri/andultsire (an-dul-ts-ri) sf vedz tu dultsi1 anesustu (a-n-sus-tu) adg vedz tu anacshu andultsit1 (an-dul-tst) adg vedz tu dultsi1 anflurescu (an-flu-rs-cu) vb IV vedz tu floar andultsit2 (an-dul-tsit) sm pl(?) vedz tu ndultsit2 anfluriri/anflurire (an-flu-r-ri) sf vedz tu floar andupari/andupare (an-du-p-ri) sf vedz tu andop anflurit (an-flu-rt) adg vedz tu floar andupat (an-du-pt) adg vedz tu andop angan (an-gn) vb I angnai (an-g-n), angnam (an-ganduprari/anduprare (an-du-p-r-ri) sf vedz tu ndrupscu nm), angnat (an-g-n-t), angnari/angnare (an-g-nanduprat (an-du-p-rt) adg vedz tu ndrupscu ri) cljem (grescu) s-yin ctr mini (ma multu cnjlji, oili, anduprciuni/anduprciune (an-du-p-r-ci-ni) sf vedz caljlji, etc.); cljem, acljem, grescu, etc.; (expr: u-angan ctu ndrupscu tsaua = (i) fudzi, ca picurarlu tsi sh-cljam ctsaua sh-u lja cu andupirari/andupirare (an-du-pi-r-ri) sf vedz tu ndrupscu el ninti ca s-fug; (ii) moari) {ro: chema (animale)} {fr: apandupirat (an-du-pi-rt) adg vedz tu ndrupscu peler (un animal} {en: call (animal)} ex: angnats cnjlji anduplic1 (an-d-plic) (mi) vb I vedz tu diplo (cljimats, grits a cnjlor); angnm caljlji s-l dm ordzu; anduplic2 (an-d-plic) (mi) vb I anduplicai (an-du-pli-c), anangnats oili (cljimats oili s-yin) la srinji; angan puljlji; duplicam (an-du-pli-cm), anduplicat (an-du-pli-c-t), an- dup tsi lj-angn (lj-cljim cnjlji) ning ns; nu mi-angan duplicari/anduplicare (an-du-pli-c-ri) l-fac pri cariva (lj(nu mi-acljam s-yin la el) vrnu; u-angn ctr-aclo ctsaua shuts, lj-alxescu mintea) tra s-mindueasc (s-dzc, s-fac, (expr: fudzi, nchisi, trapsi ctr-aclo); tuts s-u-angan (expr: setc.) un soi cu mini, ashi cum voi mini; lu-apuaduc, lj-umplu fug, s-u crtsneasc) ctr iu s-poat; n scria s-angnm ct mintea (caplu), l-bag di cali, lu-aduc pi cali; cndrsescu, cama ntroar ctsaua (expr: s-fudzim ct cama-agonja); angacndirsescu, cndsescu, cndisescu {ro: convinge, consimi} n-u di-aoa (expr: fudz, ciulea-u di-aoa); angn ctsaua {fr: convaincre} {en: convince} ex: va lu-anduplicm (va-lu(expr: fudzi di-aoa; ic muri); picurarlu u-avea angnat cadutsem pi cali); u-anduplic (u cndrsi) s-yin cu el; el nu s- tsaua (expr: avea vgat, s-avea afnsit) angnat (an-ganduplic lishor (nu sh-alxeashti mintea lishor); nu putui snt) adg angnat (an-g-n-t), angnats (an-g-nts), lu-anduplic anduplicat2 (an-du-pli-ct) adg anduplicat angnati/angnate (an-g-n-ti) (cnili, calu, etc.) cari easti(an-du-pli-c-t), anduplicats (an-du-pli-cts), anduplicati/an- acljimat; cljimat, acljimat, grit, etc. {ro: animal chemat} {fr: duplicate (an-du-pli-c-ti) ashi cum easti atsel tsi-lj si shuts animal qui est appel} {en: called animal} angnamintea (tsi easti cndrsit); apuadus, bgat di cali, adus pi cali, ri/angnare (an-g-n-ri) sf angnri (an-g-nr) atsea tsi scndrsit, cndirsit, cndsit, cndisit {ro: convins, consimi} fatsi cndu (cnili, calu, etc.) easti-angnat; cljimari, acljimari, {fr: convaincu} {en: convinced} anduplicari2/anduplicare griri, etc. {ro: aciunea de a chema animale} {fr: action (an-du-pli-c-ri) sf anduplicri/ (an-du-pli-cr) atsea tsi sdappeler un animal} {en: action of calling an animal} ex: fatsi cndu cariva s-anduplic; apuadutseari, bgari di cali, angnarea a caljlor adutseari pi cali, cndrsiri, cndirsiri, cndsiri, cndisiri {ro: angarcu (an-gr-cu) (mi) vb I angrcai (an-gr-c), angrcam aciunea de a convinge, de a consimi; convingere, consim(an-gr-cm), angrcat (an-gr-c-t), angrcari/angrcare ire} {fr: action de convaincre} {en: action of convincing} (an-gr-c-ri) scriari neaprucheat tu-aestu dictsiunar; vedz nduplic2 (nd-plic) (mi) vb I nduplicai (ndu-pli-c), ndupliancarcu1 shi ancarcu2 cam (ndu-pli-cm), nduplicat (ndu-pli-c-t), nduplicaanglisescu (an-g-li-ss-cu) (mi) vb IV anglisii (an-g-li-s), ri/nduplicare (ndu-pli-c-ri) (un cu anduplic) ex: printslj angliseam (an-g-li-sem), anglisit (an-g-li-s-t), lji nduplicar (lj-cndrsir) sh-lj-umplur mintea s-ashteapt anglisiri/anglisire (an-g-li-s-ri) mi duc s-dzc la aclo nduplicat2 (ndu-pli-ct) adg nduplicat (ndu-pli-c-t), chivernisi tr cariva cari-ari clcat un leadzi; mi duc s-dau nduplicats (ndu-pli-cts), nduplicati/nduplicate (ndu-pli-c-ti) plngu la chivernisi ti-un aru tsi-nj s featsi; anglsesu; pri (un cu anduplicat) nduplicari2/nduplicare (ndu-pli-c-ri) dau, prudau, prudusescu {ro: denuna, reclama, raporta} {fr: sf nduplicri/ (ndu-pli-cr) (un cu anduplicari) dnoncer, rclamer, rapporter} {en: denounce, report} anduplicari1/anduplicare (an-du-pli-c-ri) sf vedz tu diplo anglisit (an-g-li-st) adg anglisit (an-g-li-s-t), anglianduplicari2/anduplicare (an-du-pli-c-ri) sf vedz tu sits (an-g-li-sts), anglisiti/anglisite (an-g-li-s-ti) (omlu) anduplic2 tr cari s-ari dzs la chivernisi c ari clcat leadzea; anglsit; anduplicat1 (an-du-pli-ct) adg vedz tu diplo pridat, prudat, prudusit {ro: denunat, reclamat, raportat} {fr: anduplicat2 (an-du-pli-ct) adg vedz tu anduplic2 dnonc, rclam, rapport} {en: denounced, reported} anduplictur (an-du-pli-c-t-r) sf vedz tu diplo anglisiri/anglisire (an-g-li-s-ri) sf anglisiri (an-g-li-sr) andzari1/andzare (an-dz-ri) adv vedz tu ndzari1 atsea tsi s-fatsi cndu cariva s-angliseashti; anglsiri; pri-

74

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

dari, prudari, prudusiri, plndzeari, plndziri {ro: aciunea de grlimat (an-gr-li-m-t), angrlimats (an-gr-li-mts), ana denuna, de a reclama, de a raporta; denunare, reclamare, grlimati/angrlimate (an-gr-li-m-ti) tsi s-ari actsat cu raportare} {fr: action de dnoncer, de rclamer, de rapmnjli di-un loc sh-di altu tra s-poat si s-alin pri tsiva; asclporter} {en: action of denouncing, of reporting} anglsescu nat, aspindzurat {ro: crat} {fr: accroch, grimp} {en: (an-gl-ss-cu) (mi) vb IV anglsii (an-gl-s), anglseam (an- climbed} ex: angrlimati prit creacuri angrlimari/angrligl-sem), anglsit (an-gl-s-t), anglsiri/anglsire (an-gl- mare (an-gr-li-m-ri) sf angrlimri (an-gr-li-mr) atsea s-ri) (un cu anglisescu) anglsit (an-gl-st) adg antsi s-fatsi cndu cariva s-angrlim; asclnari, spindzurari {ro: glsit (an-gl-s-t), anglsits (an-gl-sts), anglsiti/anglsite aciunea de a (se) cra; crare} {fr: action de (s)accro(an-gl-s-ti) (un cu anglisit) anglsiri/anglsire (ancher, de grimper en s-accrochant} {en: action of climbing} ex: gl-s-ri) sf anglsiri (an-gl-sr) (un cu anglisiri) dorlu di angrlimari ngrlim (ngr-lm) (mi) vb I ngrlimai anglisiri/anglisire (an-g-li-s-ri) sf vedz tu anglisescu (ngr-li-m), ngrlimam (ngr-li-mm), ngrlimat (ngr-lianglisit (an-g-li-st) adg vedz tu anglisescu m-t), ngrlimari/ngrlimare (ngr-li-m-ri) (un cu angrangljisescu (an-g-lji-ss-cu) (mi) vb IV angljisii (an-g-ljilim) ex: pn s-dzts tsintsi, murarlu s-angrlim sti plup; un s), angljiseam (an-g-lji-sem), angljisit (an-g-lji-s-t), sharpi s-avea ngrlimat pi arburi; ngrlimnda, ngrlimnda angljisiri/angljisire (an-g-lji-s-ri) lu-acats mbrats sh-lu si stricur prit firid ngrlimedz (ngr-li-mdz) (mi) vb I stringu la cheptu (di-arad di vreari, di dor, c nu-l vidzui di ngrlimai (ngr-li-m), ngrlimam (ngr-li-mm), ngrlimamultu chiro, etc.); mbrtsitedz, mbrtsishedz, mbrtsushedz, t (ngr-li-m-t), ngrlimari/ngrlimare (ngr-li-m-ri) (un ambratsit, ambrats, hiritsescu, ncurpiljedz, gugustedz, pushtu- cu angrlim) ex: mi ngrlim cu dauli mnj digushi; sharpili escu {ro: mbria} {fr: embrasser} {en: embrace} ex: m-sa lji s-avea ngrlimat (anvrtit ca un culac deavrliga) di cilu-angljisi (lu-ambrtsit); lu-angljisii (lu mbrtsitai) di doa- cior ngrlimat (ngr-li-mt) adg ngrlimat (ngr-li-mu ori angljisit (an-g-lji-st) adg angljisit (an-g-lji-st), ngrlimats (ngr-li-mts), ngrlimati/ngrlimate (ngr-lit), angljisits (an-g-lji-sts), angljisiti/angljisite (an-g-lji- m-ti) (un cu angrlimat) ngrlimari/ngrlimare (ngrs-ti) tsi easti actsat mbrats (n brats) di cariva; mbrtsitat,li-m-ri) sf ngrlimri (ngr-li-mr) (un cu angrlimari) mbrtsishat, mbrtsushat, ambrtsitat, ambrtsat, hiritsit, ncur-angrlimari/angrlimare (an-gr-li-m-ri) sf vedz tu angrpiljat, gugustat, pushtuit {ro: mbriat} {fr: embrass} {en: lim embraced} angljisiri/angljisire (an-g-lji-s-ri) sf angljiangrlimat (an-gr-li-mt) adg vedz tu angrlim siri (an-g-lji-sr) atsea tsi s-fatsi cndu cariva easti anglji- angrmari (an-gr-mr) sf pl vedz tu ngrmar sit; mbrtsitari, mbrtsishari, mbrtsushari, ambrtsitari, am- angrsescu (an-gr-ss-cu) vb IV angrsii (an-gr-s), angrbrtsari, hiritsiri, ncurpiljari, gugustari, pushtuiri {ro: aciunea seam (an-gr-sem), angrsit (an-gr-s-t), angrsiri/ande a mbria, mbriare} {fr: action dembrasser; embras- grsire (an-gr-s-ri) (gumarlu) scoati boatsea; scot un zghic sade} {en: action of embracing; embrace} ca-atsel a gumarlui {ro: zbiera} {fr: braire, brailler} {en: angljisiri/angljisire (an-g-lji-s-ri) sf vedz tu angljisescu bray} ex: tsi angrseshti ashi? (tsi scots boatsea ca gumarlji?) angljisit (an-g-lji-st) adg vedz tu angljisescu angrsit (an-gr-st) adg angrsit (an-gr-s-t), angrsits anglsescu (an-gl-ss-cu) (mi) vb IV vedz tu anglisescu (an-gr-sts), angrsiti/angrsite (an-gr-s-ti) (gumarlu) cari anglsiri/anglsire (an-gl-s-ri) sf vedz tu anglisescu ari scoas un boatsi {ro: zbierat} {fr: qui a accompli laction anglsit (an-gl-st) adg vedz tu anglisescu de braire} {en: brayed} angrsiri/angrsire (an-gr-s-ri) sf angnari/angnare (an-g-n-ri) sf vedz tu angan angrsiri (an-gr-sr) atsea tsi s-fatsi cndu gumarlu angnat (an-g-nt) adg vedz tu angan angrseashti; {ro: aciunea de a zbiera} {fr: action de braire, angnescu (an-g-ns-cu) vb IV angnii (an-g-n), angneam de brailler} {en: action of braying} ex: angrsirea easti a (an-g-nem), angnit (an-g-n-t), angniri/angnire (an- gumarlor, arujirea easti a caljlor sh-a mulilor g-n-ri) scriari neaprucheat tu-aestu dictsiunar; vedz angrsiri/angrsire (an-gr-s-ri) sf vedz tu angrsescu ancnescu angrsit (an-gr-st) adg vedz tu angrsescu angniri/angnire (an-g-n-ri) sf angniri (an-g-nr) scriari angtan (an-g-tn) adv, sm fr pl niisihia shi frica tsi uneaprucheat tu-aestu dictsiunar; vedz ancniri aducheashti cariva cndu mindueashti c va pat tsiva (c luangnit (an-g-nt) adg angnit (an-g-n-t), angnits (an- ashteapt un piriclju, un cripari, etc., el i cariva di-aproapea); g-nts), angniti/angnite (an-g-n-ti) scriari neaprucheat ngtan, ngtan, gailei, gilei, gaile, girezi, frundid, cshtitu-aestu dictsiunar; vedz ancnit g, nacr, srachi {ro: grij, grijuliu} {fr: soin; surveillance; angrcari/angrcare (an-gr-c-ri) sf angrcri (an-gr-cr) soigneusement} {en: care; with care} ex: clcats angtan (cu scriari neaprucheat tu-aestu dictsiunar; vedz ancrcari1 shi cshtig; bgats oar iu clcats); zburashti angtan (cu cshancrcari2 tig; bag oar tsi dztsi); ts-alas tu mnjli a tali feata, s-u-ai angrcat (an-gr-ct) adg angrcat (an-gr-c-t), angrcats angtan (s-lji ai frundida); s-nu-ai gaile, mini va s-li am (an-gr-cts), angrcati/angrcate (an-gr-c-ti) scriari angtan; ai angtan pndza-a mea; s-alumt cu-aht angtan neaprucheat tu-aestu dictsiunar; vedz ancrcat1 shi ancrcat2 (cshtig); angtan! (bag oar!) ngtan (n-g-tn) adv, angrii/angrie (an-g-r-i) sf angrii (an-g-r) lucrul tsi lip- sm fr pl (un cu angtan) ex: vedz s-u ai ngtan (s-lj-u ai seashti si s-fac di oaminj (cu prvdzli-a lor) tr chivernisi, frundida) ngtan (ng-tn) sm fr pl (shi adv) (un cu fr tra s-hib pltits, c easti faptu tr bunlu-a tutulor oaminj- angtan) ex: s-lj-avem cama ngtan (s-lu mutrim cama cu lor dit hoar (dit csb, dit stat); havale; (expr: angrii; ca di cshtig); di marli ngtan tsi avea; ct bn, lu-avu ngtan (ljangrii = faptu cu sila, di zori, cu mari pidimo) {ro: angara, purt frundida) ca ocljilj din cap; corvoad} {fr: corve; taille} {en: forced labour} ex: n loar angeac (an-gc) adv 1: aproape, ca; 2: tu oara dit soni, tu crvnjli angrii; cu angrii greau (cu mari pidimo); lucrai bitisit, tu mardzini, acabeti, artc, neisi, vechi {ro: aproapea, patru dzli angrii; lucredz angrii (fig: di zori, fr orixi) cam; n fine} {fr: presque; en fin, la fin} {en: about; finally, angrlim (an-gr-lm) (mi) vb I angrlimai (an-gr-li-m), at the end} ex: suntu angeac (aproapea, ca) shapti urghii angrlimam (an-gr-li-mm), angrlimat (an-gr-li-m-t), angear (an-gr) sn vedz tu hngear angrlimari/angrlimare (an-gr-li-m-ri) mi-acats cu mnjli angheari/angheare (an-gh-ri) sf vedz tu anyedz di-un loc sh-di altu tra s-pot s-mi-alin pi-un arburi (pi-un angheat (an-ght) adg vedz tu anyedz shcmb mari, pi-anifurlu-a unui munti arpos, etc.); ascalnu, angheau1 (an-gha-) sf anghei (an-gh) partea di nai ma ascalin {ro: cra} {fr: (s)accrocher, grimper en s-accronsus a unui lucru (arburi, pom, etc.); crciliu, creashtit, chant} {en: climb} ex: angrlimnda, angrlimnda (asclcreashtic, gucilii, gugiulii, chipit, myeau, mitc, sumig, nnda), si stricur; pots s-ti-angrlinj?; n eadir veardi s-an- sumig, tsutsuleu, tsutsulic, etc. {ro: cretet} {fr: sommet dun grlima (s-asclna) ctr nsus; acas lu-angrlima ficiorlji (s- arbre} {en: summit (top of tree} ex: trup ca angheaua (carcialina, s-asclna pri el) angrlimat (an-gr-li-mt) adg anliulu, gugiulia) di mniclji

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

75

angheau2 (an-gha-) sf anghei (an-gh) brats (limnos) tsi anghilush (an-ghi-lsh) sm vedz tu anghil creashti di pri truplu-a unui arburi (pom) i creashti di pri un anghinari/anghinare (an-ghi-n-ri) sf anghinri (an-ghi-nr) altu brats limnos ma gros; alumachi, lumachi, almachi, alplant tsi sh-u-adutsi cu earba, cu truplu suptsri shi ndreptu, neau, crcoci, cranc, crang, creang, grang, drm, drm, frndzli ca verdz-albi sh-lludzli aroshi-viniti nviliti cucu deag, deg, dushcu {ro: ramur} {fr: branche, rameau} {en: un ca soi di ljushpi crnoasi tsi s-mc; chinar {ro: anghibranch} ) nar} {fr: artichaut} {en: artichoke} anghedz (an-ghdz) vb I vedz tu anyedz anghistru (an-ghs-tru) sn anghistri/anghistre (an-ghs-tri) anghiari/anghiare (anghi--ri) sf vedz tu anyedz crliglu njic cari (actsat la un capit di cioara ligat di-un puanghiat (an-ghi-t) adg vedz tu anyedz ljan), s-aruc tu ap tra si s-acats peshti; crlig cu cari anghid1 (an-gh-dh) sm, sf invar tsi easti dip putsn; tsi araftslj acats lucrili tri cuseari; grip, grep, unjits, vlac {ro: suntu putsnj tu numir; tsi easti njic ca mrimi; anghiud, undi} {fr: ligne pcher; croc, crochet, hameon} {en: annghid, nnghid, putsn, nheam, niheam, nfeam, gling rod; hook, fish-hook} ex: acats stranjili tsi cusea cu-un theam, heam, niheamz, thimizic, himizic, etc. {ro: un anghistru; mi dush la-aru di-actsai peshti cu anghistrul pic, puintel} {fr: un peu de, un brin} {en: a bit, a little} ex: anghiu (an-gh) adg, adv vedz tu ayiu1 dats-l un anghid di (himizic) cash anghiud1 (an-gh- anghiud1 (an-gh-dh) invar vedz tu anghid1 dh) sm, sf invar (un cu anghid1) ex: un anghiud anghiud2 (an-gh-dh) sf, sn vedz tu anghid1 (njicuzot) di drcush ishit dzua-atsea dup anghidz (fig: anghiudh1 (an-gh-dh) invar un cu anghiud1 muzavirlchi) shi ntspturi; shicadzlji tsi-aspunea aestu anghiudh2 (an-gh-dh) sf anghiudz (an-ghdz) un cu anghiud (aestu om shcurtu, njic) nghid1 (ngh-dh) invar anghiud2 (un cu anghid1) nnghid1 (nn-gh-dh) invar (un cu angic (an-g-c) sf angitsi/angitse (an-g-tsi) pulj njic anghid1) anghid2 (an-gh-dh) sf anghidz (an-ghdz) cnttor {ro: cintezoi} {fr: pinson mle ou femelle} {en: finch} cumat njic shi suptsri tsi easi (cadi i armni) di la un lucru angiup (an-gp) (mi) vb I angiupai (an-gu-p), angiupam (un lemnu tsi s-disic); ashclji, schizari, luschid, lutseatr, (an-gu-pm), angiupat (an-gu-p-t), angiupari/angiupare lictur, pilicud, surtsel, scrp, scrpoaci, shcrp, mindzalji, (an-gu-p-ri) scriari neaprucheat tu-aestu dictsiunar; vedz minutsalji, mintsalji, ggi, spits; (fig: anghidz = atsea tsi fatsi anciup cariva tra si sh-agiung scupolu ascumtu tsi sh-lu ari tu minti angiupari/angiupare (an-gu-p-ri) sf angiupri (an-gu-pr) cu bgari di zizanji, schinj, angrnji, etc.; zizanj, angrnji, scriari neaprucheat tu-aestu dictsiunar; vedz anciupari muzavirlchi, schintur, ntsptur, munfic, munficlichi) angiupat (an-gu-pt) adg angiupat (an-gu-p-t), angiupats {ro: achii; intrigi} {fr: chardes, clats de bois; intrigues} (an-gu-pts), angiupati/angiupate (an-gu-p-ti) scriari {en: splinters; intrigues, schemes} ex: d-lj n anghid di neaprucheat tu-aestu dictsiunar; vedz anciupat (putsn) pni sh-di sari; un anghiud (njicuzot) di drcush angiur (an-gr) vb I angiurai (an-gu-r), angiuram (an-guishit dzua-atsea dup anghidz (fig: zizanj, muzavirlchi) shi rm), angiurat (an-gu-r-t), angiurari/angiurare (an-gu-rntspturi; ct bn, bg multi anghidz (fig: zizanji, ri) lj-dzc a unui zboar arushinoasi (slabi shi uruti) tra s-lu schinturi, muzavirlchi); s-bag anghidz (fig: schinj, zizanji) doar sufliteashti; ngiur, prusvulisescu, prusvulsescu, txescu shi s-fac tiranj a muljari-sai; cti zboari, cti anghidz (fig: {ro: njura, insulta} {fr: insulter, injurier} {en: call names, zizanj, muzavirlchi) nu bga la frati-su anghiud2 (an-gh- swear, curse, insult} ex: angiurndalui pri dinpoi; taha lu-andh) sf anghiudz (an-ghdz) (un cu anghid2) ex: d-nj giur ficiorlu pri drac; nac ficiorlu ti-angiur tsiva? angiuun anghiud (cumat njic) di pni nghid2 (ngh-dh) sf rat (an-gu-rt) adg angiurat (an-gu-r-t), angiurats (annghidz (nghdz) (un cu anghid2) nnghid2 (nn-ghgu-rts), angiurati/angiurate (an-gu-r-ti) tsi easti agudit di dh) sf nnghidz (nn-ghdz) (un cu anghid2) zboarli uruti shi slabi tsi-lj s-ari dzs; ngiurat, prusvulisit, anghid2 (an-gh-dh) sf vedz tu anghid1 prusvulsit, txit {ro: njurat, insultat} {fr: insult, injuri} {en: anghid3 (an-gh-dh) sf anghidz (an-ghdz) agru-pulj njic tsi called names, sworn, cursed, insulted} angiurari/angiurare si-anvrteashti prining casili-a oaminjlor (cu truplu murnu (an-gu-r-ri) sf angiurri (an-gu-rr) atsea tsi s-fatsi cndu chindisit cu dmtsi li, cu pntica ca di cinushi, cioclu shcurtu s-angiur; ngiurari, prusvulisiri, prusvulsiri, txiri {ro: si coada ca tljat); nghid, cion, tsrnpulj, tsiripulj, vrapciu, aciunea de a njura, de a insulta; njurare, insultare} {fr: acharabeu, harabelj, harhabel {ro: vrabie} {fr: moineau} {en: tion dinsulter, dinjurier; injure} {en: action of calling sparrow} nghid3 (ngh-dh) sf nghidz (nghdz) (un cu names, of swearing, of cursing, of insulting; insult} ex: tu coaanghid3) d-lj trdzea n angiurari-a amirlui ngiur (ngr) vb I anghidh1 (an-gh-dh) sm, sf invar un cu anghid1 ngiurai (ngu-r), ngiuram (ngu-rm), ngiurat (ngu-r-t), anghidh2 (an-gh-dh) sf anghidz (an-ghdz) un cu ngiurari/ngiurare (ngu-r-ri) (un cu angiur) ex: totna mi anghid2 ngiur; nu-ts fu duri cti-nj featsish, pali s-mi ngiuri?; ti ngiur anghidh3 (an-gh-dh) sf anghidz (an-ghdz) un cu vr? tsi-ts lipseashti?; si ngiurar ca lilji, eara si sh-asparg anghid3 capitili ngiurat (ngu-rt) adg ngiurat (ngu-r-t), ngiurats anghiedz (an-ghi-dz) vb I vedz tu anyedz (ngu-rts), ngiurati/ngiurate (ngu-r-ti) (un cu angiurat) anghil (n-ghil) sm anghilj (n-ghilj) hiints din tser tsi fatsi ngiurari/ngiurare (ngu-r-ri) sf ngiurri (ngu-rr) (un cu ligtura-a omlui cu Dumnidzlu, vidzut di crishtinj cu arpiti angiurari) angiurtur (an-gu-r-t-r) sf angiurturi (ansh-cu hri buni di mushuteats shi buntati; (fig: anghil = om gu-r-tr) zboarli arushinoasi, slabi shi uruti cu cari s-annistipsit, tsi ari hrli-a unui anghil) {ro: nger} {fr: ange} {en: giur; ngiurtur, prusvulii {ro: njurtur} {fr: insulte} {en: angel} ex: s-dipusi din tser un anghil; ari un ficior, ca anghil name called, insult} ngiurtur (ngu-r-t-r) sf ngiurturi (mushat); tsi shtii ns? easti un anghil (om ca anghil, tsi ari (ngu-r-tr) (un cu angiurtur) ex: lj-trapshu n ngiurhrli-a unui anghil, nistipsit) anghilush (an-ghi-lsh) sm tur di nu va mi-agrshasc; di iu li nvits ahti ngiurturi? anghilush (n-ghi-lsh) anghil njic {ro: ngera} {fr: petit angiurari/angiurare (an-gu-r-ri) sf vedz tu angiur ange} {en: little angel} ex: anghilushlu-a nostru (njiclu-a nos- angiurat (an-gu-rt) adg vedz tu angiur tru anghil) anghilescu (an-ghi-ls-cu) adg anghileasc (an- angiurtur (an-gu-r-t-r) sf vedz tu angiur ghi-les-c), anghileshts (an-ghi-lsh-ts), anghileshti (an- Anglii/Anglie (An-gl-i) sf fr pl crat mari dit Ivropea di ghi-lsh-ti) tsi ari s-fac cu anghilj; tsi ari hri di anghil; tsi Vestu (ditu-Ascpitat), tu Nordul a Frntsiiljei {ro: Anglia} sh-u-adutsi cu-un anghil; di anghil {ro: ngeresc} {fr: ang{fr: Angleterre} {en: England} inglez (in-glz) sm, sf inlique} {en: angelic} arhanghil (ar-hn-ghil) sm arhanghilj glez (in-gl-z), ingleji (in-glj), inglezi/ingleze (in-gl-zi) (ar-hn-ghilj) cpii di anghilj {ro: arhanghel} {fr: om tsi s-amint, bneadz ic yini dit Anglii shi easti di archange} {en: archangel} sndzili-a miletilei di-aclo {ro: englez} {fr: anglais} {en: enganghilescu (an-ghi-ls-cu) adg vedz tu anghil lishman} ex: inglezlu-i ac inglizescu (in-gli-zs-cu) adg

76

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

inglizeasc (in-gli-zes-c), inglizeshts (in-gli-zsh-ts), (ngu-c-ri) (un cu angucescu) ex: aclo ngucescu (angucesinglizeshti/inglizeshte (in-gli-zsh-ti) tsi ari s-fac cu inglejlji cu) splina ngoci (ngc) vb IV ngucii (ngu-c), nguceam i Anglia; di inglez (expr: inglizeasca = limba inglizeasc, (ngu-cm), ngucit (ngu-c-t), nguciri/ngucire (ngu-c-ri) zburt di ingleji) {ro: englezesc} {fr: anglais} {en: english} (un cu angucescu) ngucit (ngu-ct) adg ngucit (ngu-cex: flambura inglizeasc (dit Anglii, a inglejlor) inglizeasht), ngucits (ngu-cts), nguciti/ngucite (ngu-c-ti) (un cu ti/inglizeashte adv ca inglejlji {ro: englezete} {fr: comme angucit) nguciri/ngucire (ngu-c-ri) sf nguciri (ngu-cr) les anglais} {en: as done by englishmen} (un cu anguciri) ngucescu (n-gu-cs-cu) vb IV ngucii angljeg (an-gljg) (mi) vb I angljigai (an-glji-g), angljigam (n-gu-c), nguceam (n-gu-cm), ngucit (n-gu-c-t), (an-glji-gm), angljigat (an-glji-g-t), angljigari/angljigare nguciri/ngucire (n-gu-c-ri) (un cu angucescu) ex: (an-glji-g-ri) scriari neaprucheat tu-eastu dictsiunar; vedz zborlu tsi vrets si ngucits ngucit (n-gu-ct) adg ngucit ancljeg (n-gu-c-t), ngucits (n-gu-cts), nguciti/ngucite (n-guangljicescu (an-glji-cs-cu) vb IV vedz tu angucescu c-ti) (un cu angucit) nguciri/ngucire (n-gu-c-ri) sf angljici (an-gljc) vb IV vedz tu angucescu nguciri (n-gu-cr) (un cu anguciri) gucescu (gu-csangljiciri/angljicire (an-glji-c-ri) sf vedz tu angucescu cu) vb IV gucii (gu-c), guceam (gu-cm), gucit (gu-c-t), angljicit (an-glji-ct) adg vedz tu angucescu guciri/gucire (gu-c-ri) (un cu angucescu) gucit (gu-ct) angljicitoari/angljicitoare (an-glji-ci-to-ri) sf vedz tu anadg gucit (gu-c-t), gucits (gu-cts), guciti/gucite (gu-c-ti) gucescu (un cu angucit) guciri/gucire (gu-c-ri) sf guciri (gu-cr) angljigari/angljigare (an-glji-g-ri) sf angljigri (an-glji-gr) (un cu anguciri) angljicescu (an-glji-cs-cu) vb IV scriari neaprucheat tu-eastu dictsiunar; vedz ancljigari angljicii (an-glji-c), angljiceam (an-glji-cm), angljicit angljigat (an-glji-gt) adg angljigat (an-glji-g-t), angljigats (an-glji-c-t), angljiciri/angljicire (an-glji-c-ri) (un cu an(an-glji-gts), angljigati/angljigate (an-glji-g-ti) scriari gucescu) angljici (an-gljc) vb IV angljicii (an-glji-c), neaprucheat tu-eastu dictsiunar; vedz ancljigat angljiceam (an-glji-cm), angljicit (an-glji-c-t), angljiciangljimea (an-glj-mea) adv ahazea, tr shic, tr ardeari, tr ri/angljicire (an-glji-c-ri) (un cu angucescu) ex: angljici hazi {ro: n glum} {fr: en plaisantant} {en: jokingly} (anguci, aduchi) cts paradz am tu gepi; vrnu nu poati si angljit1 (an-gljt) vb I shi IV vedz tu ngljit1 ngljici (si-anguceasc) tsi am tu mn angljicit (an-glji-ct) angljit2 (an-gljt) vb I shi IV vedz tu ngljit1 adg angljicit (an-glji-c-t), angljicits (an-glji-cts), angljitari/angljitare (an-glji-t-ri) sf vedz tu ngljit1 angljiciti/angljicite (an-glji-c-ti) (un cu angucit) angljiciangljitat (an-glji-tt) adg vedz tu ngljit1 ri/angljicire (an-glji-c-ri) sf angljiciri (an-glji-cr) (un cu angljitsri/angljitsre (an-glji-ts-ri) sf vedz tu ngljit1 anguciri) ngljicescu (nglji-cs-cu) vb IV ngljicii (nglji-c), angljitst (an-glji-tst) adg vedz tu ngljit1 ngljiceam (nglji-cm), ngljicit (nglji-c-t), ngljiciangoci (an-gc) vb IV vedz tu angucescu) ri/ngljicire (nglji-c-ri) (un cu ngucescu) ngljici (ngljc) angrnjaric (an-gr-nj-ric) adg vedz tu ngrnji vb IV ngljicii (nglji-c), ngljiceam (nglji-cm), ngljicit angrnjescu (an-gr-njs-cu) (mi) vb IV vedz tu ngrnji (nglji-c-t), ngljiciri/ngljicire (nglji-c-ri) (un cu ngucescu) angrnji/angrnje (an-gr-nji) sf vedz tu ngrnji ngljicit (nglji-ct) adg ngljicit (nglji-c-t), ngljicits (ngljiangrnjiri/angrnjire (an-gr-nj-ri) sf vedz tu ngrnji cts), ngljiciti/ngljicite (nglji-c-ti) (un cu ngucit) ngljiciangrnjit (an-gr-njt) adg vedz tu ngrnji ri/ngljicire (nglji-c-ri) sf ngljiciri (nglji-cr) (un cu nguciangrec (an-grc) (mi) vb I vedz tu ngrec ri) angucitoari/angucitoare (an-gu-ci-to-ri) sf angucitori angricari/angricare (an-gri-c-ri) sf vedz tu ngrec (an-gu-ci-tr) zboar (multi ori ca un njic puizii di dauangricat (an-gri-ct) adg vedz tu ngrec trei stihuri) tsi aspun hrli-a unui lucru tsi easti alsat nicunusangricos (an-gri-cs) adg vedz tu ngrec cut shi lipseashti anguciri di-atsel tsi-ascult; ngucitoari, angrop (an-grp) vb I vedz tu groap angljicitoari, ngljicitoari, cucitoari, nglcitoari, tsinjitur, angrupari/angrupare (an-gru-p-ri) sf vedz tu groap tsinitur {ro: ghicitoari, cimilitur} {fr: devinette} {en: riddle, angrupat (an-gru-pt) adg vedz tu groap conundrum} ex: angucits angucitoarea-a mea; v bag a treilor angucescu (an-gu-cs-cu) vb IV angucii (an-gu-c), anguceam cti n angucitoari ngucitoari/ngucitoare (ngu-ci-to-ri) sf (an-gu-cm), angucit (an-gu-c-t), anguciri/angucire (an- ngucitori (ngu-ci-tr) (un cu angucitoari) angljicitoagu-c-ri) aflu cu mintea sh-giudicata mash (aduchescu, njri/angljicitoare (an-glji-ci-to-ri) sf angljicitori (an-glji-ci-tr) yini ergu, noima, fr ca s shtiu sigura) cum easti (cum va si (un cu angucitoari) ngljicitoari/ngljicitoare (nglji-ci-tos-fac) un lucru; dizleg un angucitoari; nj-yini ergu (noim) ri) sf ngljicitori (nglji-ci-tr) (un cu ngucitoari) shi dzc tsi va s-fac trninti; angoci, ngoci, ngucescu, ngu- nglcitoari/nglcitoare (ngl-ci-to-ri) sf nglcitori (ngl-cicescu, gucescu, cucescu, angljicescu, angljici, ngljici, ngljices- tr) (un cu angucitoari) cu, aduchescu {ro: ghici, desclci} {fr: deviner, dmler} {en: anguciri/angucire (an-gu-c-ri) sf vedz tu angucescu guess, unravel} ex: ma s-pots, angucea (aduchea) tsi am tu angucit (an-gu-ct) adg vedz tu angucescu mn; alts frig numalji shi l-angucescu splina; dicara sangucitoari/angucitoare (an-gu-ci-to-ri) sf vedz tu angufrndzi amaxea, multi cljuri angucescu; nu-l vidzum, ma noi cescu angucim cum c easti ns; anguci iu easti ascumtu angoci angulcescu (an-gul-cs-cu) (mi) vb IV angulcii (an-gul-c), (an-gc) vb IV angucii (an-gu-c), anguceam (an-guangulceam (an-gul-cm), angulcit (an-gul-c-t), angulcicm), angucit (an-gu-c-t), anguciri/angucire (an-gu-c-ri) ri/angulcire (an-gul-c-ri) lj-aspargu chefea (arihatea); nu lu (un cu angucescu) angucit (an-gu-ct) adg angucit (an- alas si sta arihati; lj-fac biuzuri; crtescu, pirxescu, cscngu-c-t), angucits (an-gu-cts), anguciti/angucite (an-gu-c-ti) disescu {ro: incomoda, deranja} {fr: incommoder, dranger} aflat cum easti dealihea, mash cu mintea sh-cu giudicata {en: disturb} ex: tsi ti angulceashti (tsi ti crteashti, tsi ts(fr ca si s shtii sigura di ma ninti); tsi s-fatsi dup cum lj aspardzi isihia)?; ti-angulcii di-ahti ori! angulcit (an-gulyini ergu (noima); tsi s-featsi dup cum dzsh di ma ninti; ct) adg angulcit (an-gul-c-t), angulcits (an-gul-cts), ngucit, ngucit, gucit, cucit, angljicit, ngljicit, aduchit {ro: ghiangulciti/angulcite (an-gul-c-ti) tsi-lj s-asparsi isihia; tsi nu cit, desclcit} {fr: devin, dml} {en: guessed, unraveled} easti alsat si sh-afl arihatea; faptu biuzuri; crtit, pirxit, csanguciri/angucire (an-gu-c-ri) sf anguciri (an-gu-cr) atsea cndisit {ro: incomodat, deranjat} {fr: incommod, drang} tsi s-fatsi cndu cariva anguceashti; atsea tsi ari angucit cari- {en: disturbed} angulciri/angulcire (an-gul-c-ri) sf angulva; nguciri, nguciri, guciri, cuciri, angljiciri, ngljiciri, aduchiri ciri (an-gul-cr) atsea tsi s-fatsi cndu nu lu-alas pri cariva {ro: aciunea de a ghici, de a desclci; ghicire, desclcire} si sta arihati; crtiri, pirxiri, cscndisit, biuzuri {ro: aciunea {fr: action de deviner, de dmler} {en: action of guessing, of de a incomoda, de a deranja; incomodare, deranjare} {fr: acunraveling} ngucescu (ngu-cs-cu) vb IV ngucii (ngu-c), tion dincommoder, de dranger} {en: action of disturbing songuceam (ngu-cm), ngucit (ngu-c-t), nguciri/ngucire meone} ngulcescu (ngul-cs-cu) (mi) vb IV ngulcii (ngul-

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

77

c), ngulceam (ngul-cm), ngulcit (ngul-c-t), ngulciputem s-lom anas di-aht angus (apitrusiri, stinuhurii); sri/ngulcire (ngul-c-ri) (un cu angulcescu) ex: s-n ljerts dirin di-aht angus (sicleti) angusos (an-gu-ss) adg c ti ngulcim aht chiro; tr noi si ngulci ngulcit (ngul-ct) angusoas (an-gu-so-s), angusosh (an-gu-ssh), angusoaadg ngulcit (ngul-c-t), ngulcits (ngul-cts), ngulciti/ngulcite si/angusoase (an-gu-so-si) atsea tsi-lj da a omlui angus (ngul-c-ti) (un cu angulcit) ngulciri/ngulcire (ngul-c-ri) {ro: mhnitor} {fr: chagrinant, navrant} {en: distressing} sf ngulciri (ngul-cr) (un cu angulciri) ex: mari ngulciri ljngus (ng-s) sf ngusi/nguse (ng-si) (un cu angus) ex: avem fapt tuti s-lir di ngus (stinuhurii, sicleti); ngus (sicleti) n yini; angulciri/angulcire (an-gul-c-ri) sf vedz tu angulcescu nj-yini ngus (strimtur) mari; cndu va s-hii tu ngus (strimangulcit (an-gul-ct) adg vedz tu angulcescu tur, zori) mari; cndu-lj yini ngus (dor mari) ti ficior, plnangulici/angulice (an-gu-l-ci) sf angulici (an-gu-lc) dzi; cu mari ngus (preari aru, dureari) n disprtsm ngufumealji di lilici di grdin cu tseapi tu loc dit cari crescu prisos (ngu-ss) adg ngusoas (ngu-so-s), ngusosh (ngumuveara shi scot lludz albi; lilicili fapti di-aesti planti; ssh), ngusoasi/ngusoase (ngu-so-si) (un cu angusos) ex: ngulici, gulici {ro: bluc} {fr: churleau, ornithogale} {en: eara un earn ngusoas (tsi ti ftsea s-acats ngus) ngus grassy plants with small white flowers from the genus orni(n-g-s) sf ngusi/nguse (n-g-si) (un cu angus) ex: thogalum} ex: mushati-s angulicili ngulici/ngulice (ngu-ldi mult cripari, moasha featsi ngus ngusos (n-gu-ss) ci) sf ngulici (ngu-lc) (un cu angulici) ex: cu lilici, cu adg ngusoas (n-gu-so-s), ngusosh (n-gu-ssh), ngungulici pi cusits gulici/gulice (gu-l-ci) sf gulici (gu-lc) soasi/ngusoase (n-gu-so-si) (un cu angusos) (un cu angulici) angusedz (an-gu-sdz) vb I vedz tu ngusedz angun (an-gn) sn vedz tu angun angusos (an-gu-ss) adg vedz tu angus angunari/angunare (an-gu-n-ri) sf vedz tu angun angustari1/angustare (an-gus-t-ri) sf vedz tu gustu1 angun (an-g-n) sf anguni/angune (an-g-ni) loclu iu sangustari2/angustare (an-gus-t-ri) sf vedz tu ngustu2 adun trei mrdzinj a unui lucru; loclu dit cas iu sangustat1 (an-gus-tt) adg vedz tu gustu1 andmusescu doau stizmi; capitlu-a unei sucachi iu sangustat2 (an-gus-tt) adg vedz tu ngustu2 andmuseashti cu-un alt sucachi; angun, chioshi, chiuse, angusteats (an-gus-te-ts) sf vedz tu ngustu2 chiushe, cohi, cornu {ro: ungher, col} {fr: angle, coin, enangustedz1 (an-gus-tdz) vb I vedz tu gustu1 coignure} {en: angle, corner} ex: anguna (chiosha, cornul) di angustedz2 (an-gus-tdz) (mi) vb I vedz tu ngustu2 cas angun (an-gn) sn anguni/angune (an-g-ni) (un angustimi/angustime (an-gus-t-mi) sf vedz tu ngustu2 cu angun) angunari/angunare (an-gu-n-ri) sf angunri angustu1 (an-gs-tu) vb I vedz tu gustu1 (an-gu-nr) cheatra tsi easti bgat tu cornul a timeljlui di angustu2 (an-gs-tu) adg vedz tu ngustu2 cas, loclu tu timelj iu s-adun dau stizmi {ro: piatr angu- anican (a-n-can) adg vedz tu anacshu lar} {fr: pierre angulaire} {en: cornerstone} anichisescu1 (a-ni-chi-ss-cu) vb IV anichisii (a-ni-chi-s), aniangunj (an-gnj) vb I angunjai (an-gu-nj), angunjam (anchiseam (a-ni-chi-sem), anichisit (a-ni-chi-s-t), anichisigu-njm), angunjat (an-gu-nj-t), angunjari/angunjare ri/anichisire (a-ni-chi-s-ri) hiu ma cu puteari (ma vrtos, ma (an-gu-nj-ri) acriari neaprucheat tu-aestu dictsiunar; vedz dishteptu, ma ghini armtusit, etc.) sh-amintu tu-un alumt ancunj (polim); hiu ma bunlu sh-amintu tu un astritseari; lj-bag angunjari/angunjare (an-gu-nj-ri) sf angunjeri (an-gu-njr) mn; l-bag mpadi; lj-u pot; nichisescu, anixescu, azvingu, n acriari neaprucheat tu-aestu dictsiunar; vedz ancunjari vingu, nvingu, bat, amintu, frngu, surpu, astrec {ro: nvinge, angunjat (an-gu-njt) adg angunjat (an-gu-nj-t), anguctiga (jocuri de noroc, concurs)} {fr: vaincre, gagner (jeux njats (an-gu-njts), angunjati/angunjate (an-gu-nj-ti) de chance, competition)} {en: defeat, win (games, competiacriari neaprucheat tu-aestu dictsiunar; vedz ancunjat tion)} anichisit1 (a-ni-chi-st) adg anichisit (a-ni-chi-s-t), angunjedz (an-gu-njdz) vb I angunjai (an-gu-nj), anichisits (a-ni-chi-sts), anichisiti/anichisite (a-ni-chi-s-ti) angunjam (an-gu-njm), angunjat (an-gu-nj-t), angunja- tsi chiru alumta; tsi chiru la un gioc di crts; tsi nu-amint ri/angunjare (an-gu-nj-ri) acriari neaprucheat tu-aestu un astreatsiri; atsea tsi-ari amintat cariva la un astreatsiri (la dictsiunar; vedz ancunjedz un agioc); nichisit, anixit, azvimtu, azvimsu, nvinsu, nvinsu, angur (an-gr) sm anguri (an-gr) plant tsi s-creashti tu btut, frmtu, surpat, astricut {ro: nvins} {fr: vaincu} {en: bhce, cari s-tradzi azvarna ic si ngrlim di alti planti, cu defeated} anichisiri1/anichisire (a-ni-chi-s-ri) sf anichisiri lilici njits, galbini, cari da un yimishi lung (di vr 5-25 cm) (a-ni-chi-sr) atsea tsi s-fatsi cndu cariva anichiseashti; nishi suptsri, cu peaja veardi, tsi s-mc (cu simintsi cu tut) di- chisiri, anixiri, azvindziri, azvindzeari, nvindziri, nvindzeari, arad proaspit, tu salat i faptu trushii tr earn; castravets, nvindziri, nvindzeari, bteari, amintari, frndzeari, surpari, ascstrvets, cstrvec {ro: castravete} {fr: concombre} {en: cu- treatsiri, astritseari {ro: aciunea de a nvinge, de a ctiga cumber} (jocuri de noroc, concurs)} {fr: action de vaincre, de gagner angur (n-gu-r) sf anguri/angure (n-gu-ri) cumat greau (jeux de chance, competition)} {en: action of defeating, of di metal cu brats ca zgrnji cari, ligat di-un funi i singiri, s- winning (games, competition)} nichisescu1 (ni-chi-ss-cu) aruc dit pampori tu ap iu s-acats di tsiva tu fundul a apiljei vb IV nichisii (ni-chi-s), nichiseam (ni-chi-sem), nichisit tra s-u tsn pamporea pri loc {ro: ancor} {fr: ancre} {en: (ni-chi-s-t), nichisiri/nichisire (ni-chi-s-ri) (un cu anichianchor} sescu1) nichisit1 (ni-chi-st) adg nichisit (ni-chi-s-t), niangusari/angusare (an-gu-s-ri) sf vedz tu ngusedz chisits (ni-chi-sts), nichisiti/nichisite (ni-chi-s-ti) (un cu angusat (an-gu-st) adg vedz tu ngusedz anichisit1) nichisiri1/nichisire (ni-chi-s-ri) sf nichisiri (niangus (an-g-s) sf angusi/anguse (an-g-si) atsea tsi adu- chi-sr) (un cu anichisiri1) anixescu (a-nic-ss-cu) vb IV cheashti omlu cndu-lj yini agnos, greats; dorlu, zorea sh-du- anixii (a-nic-s), anixeam (a-nic-sem), anixit (a-nic-s-t), rearea ahndoas tsi lu-aducheashti cariva tu suflit cndu s- anixiri/anixire (a-nic-s-ri) (un cu anichisescu1) ex: ludisparti tr multu chiro di-un insu vrut; stari sufliteasc di nianixii (lj-u putui, amintai) la gioc anixit (a-nic-st) adg isihii, di dor, di amrami, di nvirinari, etc.; ngus, ngus, sti- anixit (a-nic-s-t), anixits (a-nic-sts), anixiti/anixite (a-nicnuhurii, sicleti, cripari, vasan, aplucusiri, etc. {ro: sil, mhni- s-ti) (un cu anichisit1) anixiri/anixire (a-nic-s-ri) sf re, grea, anxietate, suferin, opresiune} {fr: angoisse, affa- anixiri (a-nic-sr) (un cu anichisiri1) dissement, nause, anxit, souffrance, oppression} {en: an- anichisescu2 (a-ni-chi-ss-cu) vb IV vedz tu nichi guish, distress, insipid, dull, nausea, anxiety, suffering, opanichisiri1/anichisire (a-ni-chi-s-ri) sf vedz tu anichisescu1 pression} ex: nj-yini-angus (greats); trsh tu-apirit cripar anichisiri2/anichisire (a-ni-chi-s-ri) sf vedz tu nichi di greats sh-angus; angus (sicleti) greau s-ti bat; va s-hiianichisit1 (a-ni-chi-st) adg vedz tu anichisescu1 tu angus (sicleti, stinuhurii) mari; frati-su prindi s s-afl tu anichisit2 (a-ni-chi-st) adg vedz tu nichi mari angus; yin niori furtunj di-angusi (cripri, vasani); nu anifur (a-n-fur) sn anifuri/anifure (a-n-fu-ri) calea i loclu

78

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

ncljinat vidzut di nghios, cndu omlu va si s-alin ctr nsus; anmultsscu (an-mul-tss-cu) (mi) vb IV vedz tu multu1 anifurami, nifur, giug, arap {ro: urcu} {fr: monte} {en: asanmultst (an-mul-tst) adg vedz tu multu1 cent, uphill} ex: clari scoati-anifurlu (araplu, giuglu); anifurlu anod (a-nd) (mi) vb I vedz tu nod1 (giuglu) ari sh-catifur; loai anifurlu (dzeana) nifur (n-fur) anodhin (a-n-dhin) sn anodhini/anodhine (a-n-dhi-ni) un sn nifuri/nifure (n-fu-ri) (un cu anifur) ex: vr nifur (giug) cu anodin s-n-alinm; agiumsim la nifur (la munti, la-anifur) anifuraanodin (a-n-din) sn anodini/anodine (a-n-di-ni) 1: lucru mi/anifurame (a-ni-fu-r-mi) sf anifurnj (a-ni-fu-rnj) tsi nu-ahrzeashti multu; lucru fr nitsiun simasii; 2: lucru anifur mari {ro: urcu mare} {fr: grande monte} {en: big as(yitrii) tsi lja di durearea di inim {ro: anodin} {fr: anodin, cent, big uphill} anifuros (a-ni-fu-rs) adg anifuroas (a-ni- ther} {en: anodyne} ex: biui anodin (yitrii di inima) fu-ro-s), anifurosh (a-ni-fu-rsh), anifuroasi/anifuroase (a- anoisii/anoisie (a-no-i-s-i) sf vedz tu anoit ni-fu-ro-si) (lo) tsi s-alin ctr nsus; tsi s-veadi ca un ani- anoit (a-n-it) sm, sf, adg anoit (a-n-i-t), anoits (a-n-its), fur; muntos {ro: (drum) care urc, muntos} {fr: qui monte} anoiti/anoite (a-n-i-ti) om lipsit di minti sh-fr giudicat tu {en: ascending (road), uphill} nifuros (ni-fu-rs) adg nifuzbor i tu fapti; ahmac, cshura, ciulja, chirut, dabolja, divan, roas (ni-fu-ro-s), nifurosh (ni-fu-rsh), nifuroasi/nifuroase glar, hazo, hazuscu, hut, hljara, hasca, hah, hai-hui, haihum, (ni-fu-ro-si) (un cu anifuros) ex: apucm n cali nufiroas leang, lefc, lishor, shahulcu, tabolja, ta-o-to, shapshal, shab anifuredz (a-ni-fu-rdz) (mi) vb I anifurai (a-ni-fu-r), anisha, shamandur, tivichel, tembl, turlu, uzun {ro: prostnac} furam (a-ni-fu-rm), anifurat (a-ni-fu-r-t), anifurari/ani{fr: sot, nigaud, stupid} {en: stupid, fool} anoisii/anoisie (afurare (a-ni-fu-r-ri) mi-alin nsus pi-un anifur; alin (ljau) no-i-s-i) sf anoisii (a-no-i-s) lips di minti sh-di giudicat; giuglu {ro: urca dealul} {fr: suivre la monte} {en: go up the zbor i faptu cari aspuni starea tu cari s-afl un om lipsit di hill} ex: noaptea va anifurm (va s-alinm) muntili; itsi miminti sh-di giudicat; glrimi, glreats, glrilji, glarumar, anifurai, ti vidzui anifurat (a-ni-fu-rt) adg anifurat (a-nihazumar, ahmclichi, hutsami, chirtur {ro: prostie} {fr: bfu-r-t), anifurats (a-ni-fu-rts), anifurati/anifurate (a-ni-futise, sottise, stupidit} {en: stupidity, foolishness} r-ti) (omlu, calu, etc.) tsi lu-ari alinat anifurlu, muntili; anom (-nom) sm anominj (a-n-minj) vedz tu paranumii (anifurlu, muntili) tsi fu alinat (di om, cal, etc.) {ro: urcat anot (a-nt) vb I anutai (a-nu-t), anutam (a-nu-tm), anu(dealul)} {fr: qui a pris la monte} {en: who has gone up the tat (a-nu-t-t), anutari/anutare (a-nu-t-ri) mi min pri ap (i hill} anifurari/anifurare (a-ni-fu-r-ri) sf anifurri (a-ni-fusum ap) cu minri (vrtoasi) di mnj shi di cicioari sh-caftu srr) atsea tsi s-fatsi cndu cariva anifureadz un dzean nu mi nec; (cu-un parti di trup sum ap sh-cu minri slabi di (munti, giug) {ro: aciunea de a urca un deal; urcare} {fr: acmn shi cicioari i fr minri dip) caftu s-mi tsn pristi ap, stion de suivre la monte} {en: action of going up the hill} nu mi-afundu tu ap shi s-nu mi nec; fr s-mi min dip, caftu anifurami/anifurame (a-ni-fu-r-mi) sf vedz tu anifur s stau pri fatsa-a apljei; fac un lucru s sta i s-cur pri fatsa-a anifurari/anifurare (a-ni-fu-r-ri) sf vedz tu anifur apljei; not, ampltescu, mpltescu, avuzescu; (fig: anot tu = anifurat (a-ni-fu-rt) adg vedz tu anifur hiu mplin di) {ro: nota, pluti} {fr: nager, surnager, flotter} anifuredz (a-ni-fu-rdz) vb I vedz tu anifur {en: swim, float, overfloat} ex: anoat, yinu pn aoatsi; anifuros (a-ni-fu-rs) adg vedz tu anifur prining budza di-amari anuta sh-iu eara apa cama putsn; anilea (a-n-lea) adv tsi lu-aspuni un lucru dip ashi cum easti; scnduri di cichi asparti anuta (avuzea, eara dusi di ap) pritam, tamam, tamama, tamamana, giusta, giustu, susta, naltu, aoa sh-pri-aclo; anuta tu (fig: nuta tu, eara mplin di) sudori analtu, sai, tsh, trsh, dip, isea {ro: exact, tocmai} {fr: exac- anutat (a-nu-tt) adg anutat (a-nu-t-t), anutats (a-nu-tts), tement, tout fait} {en: exactly} ex: anilea (dip, tamam) ca anutati/anutate (a-nu-t-ti) (om) tsi s-ari minat cu mnjli shi ursa cndu gioac; s-cutrimbura, dicara fratili anilea (dip, ta- cicioarli pri ap; (lucru) tsi sta (i ari sttut) niminat pri ap; mam) ca mortu lj-anjurzea nutat, ampltit, mpltit, avuzit {ro: notat, plutit} {fr: nag, anin (a-nn) sm vedz tu arin surnag, flott} {en: swum, floated, overfloated} anutaaniorihta (a-ni--rih-ta) adv (lucru tsi s-fatsi) fr s-ti-ashtep- ri/anutare (a-nu-t-ri) sf anutri (a-nu-tr) atsea tsi s-fatsi tsi; diunoar sh-fr s-ts da vrn hbari; pi neashtiptati; cndu cariva i tsiva anoat pri ap; anutari, ampltiri, mpltiri, axafna, exafna, apandiha, anipandiha, dinapandiha, apansz avuziri {ro: aciunea de a nota, de a pluti; notare, plutire; {ro: pe neateptate, brusc} {fr: brusquement, dune manire not; nataie} {fr: action de nager, de surnager, de flotter; inattendue, au dpourvu} {en: suddenly} ex: fudzi aniorihta natation} {en: action of swimming, of floating, of overfloating; (anipandiha); agiumsim aniorihta swimming} not1 (nt) vb I nutai (nu-t), nutam (nu-tm), anipandiha (a-ni-pn-di-ha) adv vedz tu dinapandiha nutat (nu-t-t), nutari/nutare (nu-t-ri) (un cu anot) ex: anischirsescu (a-nis-chir-ss-cu) vb vedz tu nscrsescu cnili shtea s-noat; nu shtii ne s-noat (s-min pri ap, s-hib anischirsiri/anischirsire (a-nis-chir-s-ri) sf vedz tu dus di apa tsi s-min), ne s mplteasc (si sta niminat pri nscrsescu fatsa-a apljei) nutat1 (nu-tt) adg nutat (nu-t-t), nutats anischirsit (a-nis-chir-st) adg vedz tu nscrsescu (nu-tts), nutati/nutate (nu-t-ti) (un cu anutat) nutaanivolji/anivolje (a-ni-v-lji) sf vedz tu nivolji ri1/nutare (nu-t-ri) sf nutri (nu-tr) (un cu anutari) not2 anixescu (a-nic-ss-cu) vb IV vedz tu anichisescu1 (nt) sm pl(?) minarea pri ap i sum ap cu minri di mnj anixiri/anixire (a-nic-s-ri) sf vedz tu anichisescu1 sh-di cicioari; shidearea niminat pri fatsa-a apljei; nutari, anixit (a-nic-st) adg vedz tu anichisescu1 anutari, ampltiri, mpltiri, avuziri {ro: not} {fr: nage, la anjil (a-nj-l) sf vedz tu njil nage} {en: swim, swimming} ex: valea n not va s-trec anjir (anjir) (mi) vb I vedz tu njir1 notalui (n-ta-lui) adv (tsi s-aspuni tu forma a notalui) (mi anjirari/anjirare (a-nji-r-ri) sf vedz tu njir1 duc iuva) cu nutarea pri ap {ro: cu notul} {fr: la nage} {en: anjirat (a-nji-rt) adg vedz tu njir1 swimming} anjirl (a-njr-l) sf vedz tu njerl anotir (a-n-tir) adg anotir (a-n-ti-r), anotiri (a-n-tir), anjurdzescu (a-njur-dzs-cu) (mi) vb IV vedz tu njurizm anotiri/anotire (a-n-ti-ri) tsi easti cu hri ma nsus di alts anjurdziri/anjurdzire (a-njur-dz-ri) sf vedz tu njurizm (ma buni, ma mri, etc.) {ro: superior} {fr: plus lev, meilanjurdzit (a-njur-dzt) adg vedz tu njurizm leur} {en: better, superior} ex: furlu easti anotir (ma bun) di anjurizm (a-nj-riz-m) sf vedz tu njurizm clitorlu tinjisit anjurizmos (a-nju-riz-ms) adg vedz tu njurizm anoyi/anoye (a-n-yi) sf anoyi (a-ny) ud tsi s-afl dip sum anjurzescu (a-njur-zs-cu) (mi) vb IV vedz tu njurizm citii, di-arad ma njic sh-cu stizmili aplicati {ro: mansard} anjurziri/anjurzire (a-njur-z-ri) sf vedz tu njurizm {fr: mansarde} {en: attic, garret} anjurzit (a-njur-zt) adg vedz tu njurizm anpatrul (an-p-trul) num ord vedz tu patru anjurzitor (a-njur-zi-tr) adg vedz tu njurizm anpatrulea (an-p-tru-lea) num ord vedz tu patru anmultsri/anmultsre (an-mul-ts-ri) sf vedz tu multu1 anpatrulji (an-p-tru-lji) num vedz tu patru

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

79

anpaturlea (an-p-tur-lea) num ord vedz tu patru (un cu ansrit) arsriri1/arsrire (a-r-s-r-ri) sf arsanpaturlji (an-p-tur-lji) num vedz tu patru riri (a-r-s-rr) (un cu ansriri) alsar1 (al-sr) vb IV alanpaturlu (an-p-tur-lu) num ord vedz tu patru srii (al-s-r), alsream (al-s-rem), alsrit (al-s-r-t), alansar1 (an-sr) vb IV shi II ansrii (an-s-r), ansream (ansriri/alsrire (al-s-r-ri) (un cu ansar1) ex: pots s-alsari (ss-rem), ansrit (an-s-r-t), ansriri/ansrire (an-s-r-ri) ansari)? alsrit1 (al-s-rt) adg alsrit (al-s-r-t), alsrits shi ansreari/ansreare (an-s-re-ri) mi-aruncu nghios dit- (al-s-rts), alsriti/alsrite (al-s-r-ti) (un cu ansrit) alun loc ma-analtu; mi-aruc (mi hiumusescu, mi-aleapid) pri sriri1/alsrire (al-s-r-ri) sf alsriri (al-s-rr) (un cu ancariva (di-iuva ic dit-un loc tu-un altu); mi-aleapid nsus cu sriri) andrisar (an-dri-sr) vb IV shi II andrisrii (an-driputearea-a cicioarilor tra s-cad deapoea npoi pri loc; nsar, sar, s-r), andrisream (an-dri-s-rem), andrisrit (an-dri-s-rantrisar, astrisar, andrisar, andisar, alsar, arsar, arsar, mi hiu- t), andrisriri/andrisrire (an-dri-s-r-ri) shi andrisreari/anmusescu, mi-aleapid, mi slghescu, asaltu, saltu {ro: sri, se drisreare (an-dri-s-re-ri) trec (ansar) pristi un lucru; ansar repezi} {fr: sauter} {en: jump, leap} ex: ansrir (s-alipidar) cu trei ansrituri un dup-alant; ansar ma multu (ma diparti) di dup fadz; lj-ansri cheatra trsh nclo; lamnja ansri shi-lj di cariva altu; andisar, antrisar, ansar; nsar, sar, alsar, arsar, dzsi; ascumt dup un gbjeu, ansri shi dzsi; featsir numtarsar, asaltu, saltu {ro: sri, trece peste} {fr: sauter, franchir} mari, giucar sh-ansrir; ansrii (mi-arcai pristi, andrisrii) {en: jump over, pass over} ex: nu andrisri (ansri, tricu pristi) hndachea ansrit (an-s-rt) adg ansrit (an-s-r-t), an- praglu di ushi; lu-andrisrii (ansrii pristi el) cndu durnja srits (an-s-rts), ansriti/ansrite (an-s-r-ti) (atsel) tsi s- mpadi; lj-dimnd di sh-andrisri chishatlu (ansri pristi chiarc dit-un loc tu altu; tsi s-arc ct nghios dit un loc mashat); tu Martsu sh-tu-April ficiorlji andrisar foclu (ansar pristi analtu; (lucrul) pristi cari s-ari arcat (ansrit) cariva; nsrit, foc) andrisrit (an-dri-s-rt) adg andrisrit (an-dri-s-rsrit, antrisrit, astrisrit, andrisrit, andisrit, alsrit, arsrit, t), andrisrits (an-dri-s-rts), andrisriti/andrisrite (an-driarsrit, hiumusit, alipidat, slghit, asltat, sltat {ro: srit, s-r-ti) (atsel) tsi ari ansrit pristi un lucru; (lucrul) pristi repezit} {fr: saut} {en: jumped, leaped} ex: gardul easti ans- cari ansri cariva; andisrit, antrisrit, ansrit, nsrit, srit, alsrit ansriri/ansrire (an-s-r-ri) sf ansriri (an-s-rr) rit, arsrit, arsrit, asltat, sltat {ro: srit, trecut peste} {fr: atsea tsi s-fatsi cndu cariva ansari; ansreari, nsriri, sriri, saut, franchi} {en: jumped over, passed over} andrisriantrisriri, astrisriri, andrisriri, andisriri, alsriri, arsriri, ri/andrisrire (an-dri-s-r-ri) sf andrisriri (an-dri-s-rr) arsriri, hiumusiri, alipidari, slghiri, asltari, sltari {ro: atsea tsi s-fatsi cndu cariva andrisari (ansari pristi) tsiva; aciunea de a sri, de a se repezi; srire, repezire} {fr: action nsriri, sriri, antrisriri, andrisreari, andisriri, alsriri, de sauter} {en: action of jumping, of leaping} ansreari/anarsriri, arsriri, asltari, sltari {ro: aciunea de a sri, de a sreare (an-s-re-ri) sf ansreri (an-s-rr) (un cu ans- trece peste; srire} {fr: action de sauter, de franchir} {en: acriri) ansritur (an-s-ri-t-r) sf ansrituri (an-s-ri-tr) tion of jumping over, of passing over} ex: andrisrirea (ansriatsea tsi fatsi omlu cari ansari tsiva; ansriri, antristur, salt rea) a gardului andrisreari/andrisreare (an-dri-s-re-ri) {ro: sritur} {fr: saut, bond} {en: jump, leap} ansritoasf andrisreri (an-dri-s-rr) (un cu andrisriri) andrinji/ansritoanje (an-s-ri-to-nji) sf ansritoanji/ansritoanje stur (an-dri-s-t-r) sf andristuri (an-dri-s-tr) (un cu (an-s-ri-to-nji) top di lastic (i lastic sh-cheali cu vimtu ansritur) andisar (an-di-sr) vb IV shi II andisrii (annuntru) tsi ansari dipriun nsus shi nghios cndu cadi pri loc di-s-r), andisream (an-di-s-rem), andisrit (an-di-s-r(i easti arcat cu puteari); top, topc, bal, shuc {ro: minge} t), andisriri/andisrire (an-di-s-r-ri) shi andisreari/andis{fr: balle ( sauter)} {en: ball} ex: s-n-agiucm cu-ansrireare (an-di-s-re-ri) (un cu andrisar) andisrit (an-ditoanja (cu topa) nsar1 (nsr) vb IV shi II nsrii (ns-r), s-rt) adg andisrit (an-di-s-r-t), andisrits (an-di-snsream (ns-rem), nsrit (ns-r-t), nsriri/nsrire (ns-r- rts), andisriti/andisrite (an-di-s-r-ti) (un cu andrisrit) ri) (un cu ansar1) nsrit (ns-rt) adg nsrit (ns-r-t), andisriri/andisrire (an-di-s-r-ri) sf andisriri (an-di-snsrits (ns-rts), nsriti/nsrite (ns-r-ti) (un cu ansrit) rr) (un cu andrisriri) andisreari/andisreare (an-dinsriri/nsrire (ns-r-ri) sf nsriri (ns-rr) (un cu ansris-re-ri) sf andisreri (an-di-s-rr) (un cu andrisriri) ri) nsreari/nsreare (ns-re-ri) sf nsreri (ns-rr) (un antrisar (an-tri-sr) vb IV shi II antrisrii (an-tri-s-r), antricu ansriri) nsritur (ns-ri-t-r) sf nsrituri (ns-ri-tr) sream (an-tri-s-rem), antrisrit (an-tri-s-r-t), antrisri(un cu ansritur) sar (sr) vb IV srii (s-r), sream ri/antrisrire (an-tri-s-r-ri) shi antrisreari/antrisreare (an-tri(s-rem), srit (s-r-t), sriri/srire (s-r-ri) (un cu an- s-re-ri) (un cu andrisar) ex: ct lo s-antrisar praglu sar1) ex: srea (ansrea) nsus shi aruja srit (s-rt) adg (treac pristi prag); dzenurli li-antrisrea (li-ansrea) ansrit (s-r-t), srits (s-rts), sriti/srite (s-r-ti) (un cu trisrit (an-tri-s-rt) adg antrisrit (an-tri-s-r-t), antrisrits ansrit) sriri1/srire (s-r-ri) sf sriri (s-rr) (un cu an- (an-tri-s-rts), antrisriti/antrisrite (an-tri-s-r-ti) (un cu sriri) sriri2/srire (s-r-ri) sf sriri (s-rr) gioc dit lao andrisrit) antrisriri/antrisrire (an-tri-s-r-ri) sf antris{ro: dans popular} {fr: danse, ronde populaire} {en: folk riri (an-tri-s-rr) (un cu andrisriri) antrisreadanse} psrit (p-s-rt) adg psrit (p-s-r-t), psrits ri/antrisreare (an-tri-s-re-ri) sf antrisreri (an-tri-s-rr) (p-s-rts), psriti/psrite (p-s-r-ti) zbor tsi s-afl mash (un cu antrisriri) antristur (an-tri-s-t-r) sf antristuri tu zburrea (dit un agioc ficiurescu) cioari psriti tsi ari (an-tri-s-tr) (un cu ansritur) astrisar (as-tri-sr) vb noima ciciori tsi-ansar {ro: picioare pe srite} {fr: pieds en IV shi II astrisrii (as-tri-s-r), astrisream (as-tri-s-rem), sautant, par bonds (seulement dans un jeu denfants)} {en: astrisrit (as-tri-s-r-t), astrisriri/astrisrire (as-tri-s-r-ri) jumping feet (word used only in a childs game)} arsar1 (arshi astrisreari/astrisreare (as-tri-s-re-ri) (un cu andrisr) vb IV arsrii (ar-s-r), arsream (ar-s-rem), arsrit sar) ex: lltorli nu-astrisrea praglu; lu-astrisrii (ansrii na(ar-s-r-t), arsriri/arsrire (ar-s-r-ri) (un cu ansar1) parti di el) astrisrit (as-tri-s-rt) adg astrisrit (as-tri-s(expr: s-ars scafa = s-umplu scafa) ex: njic shi mari si-sh ar- r-t), astrisrits (as-tri-s-rts), astrisriti/astrisrite (as-tri-ssar (ansar); arsri (ansri) pristi ns; arsri un largu-aru r-ti) (un cu andrisrit) astrisriri/astrisrire (as-tri-s-rarsrit1 (ar-s-rt) adg arsrit (ar-s-r-t), arsrits (ar-sri) sf astrisriri (as-tri-s-rr) (un cu andrisriri) astrisrts), arsriti/arsrite (ar-s-r-ti) (un cu ansrit) ex: gardul reari/astrisreare (as-tri-s-re-ri) sf astrisreri (as-tri-s-rr) easti arsrit (ansrit); easti cama arsritlu (fig: cama cu (un cu astrisriri) paransar1 (p-ran-sr) vb IV shi II arndz) di fratslj-a lui arsriri1/arsrire (ar-s-r-ri) sf paransrii (p-ran-s-r), paransream (p-ran-s-rem), arsriri (ar-s-rr) (un cu ansriri) ex: arsrirea-a arului nu paransrit (p-ran-s-r-t), paransriri/paransrire (p-ran-seara cu puteari arsar1 (a-r-sr) vb IV arsrii (a-r-s-r), r-ri) shi paransreari/paransreare (p-ran-s-re-ri) ansar arsream (a-r-s-rem), arsrit (a-r-s-r-t), arsri- ma multu di cum lipseashti {ro: sri prea mult} {fr: sauter ri/arsrire (a-r-s-r-ri) (un cu ansar) ex: livendzli arsar trop} {en: jump too much} paransrit (p-ran-s-rt) adg (ansar, salt) arsrit1 (a-r-s-rt) adg arsrit (a-r-s-r- paransrit (p-ran-s-r-t), paransrits (p-ran-s-rts), pat), arsrits (a-r-s-rts), arsriti/arsrite (a-r-s-r-ti) ransriti/paransrite (p-ran-s-r-ti) tsi-ansari ma multu

80

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

dict easti arada{ro: care a srit prea mult} {fr: qui a trop lulud, llud, cicechi {ro: floare} {fr: fleur} {en: flower} saut} {en: who has jumped too much} paransriri/paran- anticagi (an-ti-ca-g) sm vedz tu antic srire (p-ran-s-r-ri) sf paransriri (p-ran-s-rr) atsea tsi antic (an-t-c) sf antitsi/antitse (an-t-tsi) lucru veclju tsi s-fatsi cndu cariva paransari {ro: aciunea de a sri prea ahrzeashti multu tr vicljimea, mushuteatsa, tinjia-a lui; lucru mult} {fr: action de sauter trop} {en: action of jumping too mushat shi scumpu; (fig: antic = itsi lucru i hiints mushat) much} paransreari/paransreare (p-ran-s-re-ri) sf {ro: antic, lucru vechi, frumos, de valoare} {fr: antique; paransreri (p-ran-s-rr) (un cu paransriri) toute chose archaque; de grande valeur; trs beau; mauvais ansar2 (an-sr) vb I vedz tu sari sujet} {en: antique, antic, old, beautiful or valuable things} ex: ansrari/ansrare (an-s-r-ri) sf vedz tu sari am tr vindeari un antic (lucru veclju, mushat, tsi ahransrat (an-s-rt) adg vedz tu sari zeashti multu); am un feat antic (fig: multu mushat) anansrtur (an-s-r-t-r) sf vedz tu sari ticagi (an-ti-ca-g) sm anticageadz (an-ti-ca-gdz) om tsi ansreari/ansreare (an-s-re-ri) sf vedz tu ansar1 acumpr sh-vindi lucri, paradz, crts veclji, etc. {ro: antiansredz (an-s-rdz) vb I vedz tu sari car} {fr: antiquaire} {en: antique dealer} ansriri/ansrire (an-s-r-ri) sf vedz tu ansar1 antihristu (an-t-hris-tu) adg vedz tu andihristu ansrit (an-s-rt) adg vedz tu ansar1 antimsu (an-tm-su) adg vedz tu tindu ansritoanji/ansritoanje (an-s-ri-to-nji) sf vedz tu ansar1 antimtu (an-tm-tu) adg vedz tu tindu ansritur (an-s-ri-t-r) sf vedz tu ansar1 antindeari/antindeare (an-tin-de-ri) sf vedz tu tindu antartu1 (an-tr-tu) sm vedz tu andartu antindiri/antindire (an-tn-di-ri) sf vedz tu tindu antartu2 (an-tr-tu) adg vedz tu andartu antindu (an-tn-du) (mi) vb III shi II vedz tu tindu antnj1 (an-tnj) num vedz tu ntnj1 antiri (an-ti-r shi an-ti-r) sm antiradz (an-ti-rdz) un soi di antnj2 (an-tnj) adv vedz tu ntnj1 stranj lungu (un rob) tsi cadi lishor (nistres) pri trup, diantvlescu (an-t-v-ls-cu) (mi) vb IV antvlii (an-t-v-l), arad purtat di prefts; andiri, giup, se; aras, ras, razi {ro: antvleam (an-t-v-lem), antvlit (an-t-v-l-t), ant- anteriu} {fr: sorte de robe, surplis} {en: surplice} andiri vliri/antvlire (an-t-v-l-ri) (mi) tornu di-un parti sh-di(an-di-r) sm andiradz (an-di-rdz) (un cu antiri) alant; min un lucru arucutindalui ca aroata; (mi) tindu antirisi/antirise (an-t-ri-si) sf vedz tu ndirisi (arucutescu, di-arada pi crivati) tra s-dormu; arucutescu, arcu- antiriu (an-ti-r) sm antiradz (an-ti-rdz) scriari tescu, ntvlescu, tvlescu, cutuvulescu, cutvlescu, cutu- neaprucheat tu-aestu dictsiunar; vedz antiri vlescu, anduchilescu, ghilindescu, chilindescu {ro: rostogoli, antreatsiri/antreatsire (an-tre-tsi-ri) sf vedz tu astrec tvli} {fr: (se) rouler, (se) vautrer; (se) tourner et retourner} antreb (an-trb) (mi) vb I vedz tu ntreb {en: roll; sprawl (on the bed, sofa, grass, etc.} ex: mulili santrec (an-trc) vb III shi II vedz tu astrec antvlea; vrur s s-antvleasc (s s-arucuteasc) tu cinu-antreg (an-trg) adg vedz tu ntreg shi; s-antvleashti (s-arucuteashti) tu strozm; ah! dzsi por- an-treilea (an-tr-lea) num ord scriari neaprucheat tu-aestu cul, s-aveam n mucirl, s-mi-antvlescu; nu ti-antvlea (ti- dictsiunar; vedz antreilea arucutea) tu muzg antvlit (an-t-v-lt) adg antvlit antreilea (an-tr-lea) num ord vedz tu trei (an-t-v-l-t), antvlits (an-t-v-lts), antvliti/antvlite antreilji (an-tr-lji) num vedz tu trei (an-t-v-l-ti) tsi s-ari turnat di-un parti sh-di-alant; tsi s- an-treilji (an-tr-lji) num ord scriari neaprucheat tu-aestu ari arucutit ca aroata; tsi easti tes mpadi i pi crivati (shi va s- dictsiunar; vedz antreilji lu-acats somnul); arucutit, arcutit, ntvlit, tvlit, cutuvulit, antreilu (an-tr-lu) num ord vedz tu trei cutvlit, cutuvlit, anduchilit, ghilindit, chilindit {ro: rostoantribari/antribare (an-tri-b-ri) sf vedz tu ntreb golit, tvlit} {fr: roul, vautr} {en: rolled, sprawled} ex: antribat (an-tri-bt) adg vedz tu ntreb porcul antvlit (arucutit) tu un balt; li-am tu sndziantricut (an-tri-ct) adg vedz tu astrec antvliti (arucutiti) antvliri/antvlire (an-t-v-l-ri) sf antrisar (an-tri-sr) vb IV shi II vedz tu ansar1 antvliri (an-t-v-lr) atsea tsi s-fatsi cndu s-antvleashti antrisreari/antrisreare (an-tri-s-re-ri) sf vedz tu ansar1 cariva; arucutiri, arcutiri, ntvliri, tvliri, cutuvuliri, antrisriri/antrisrire (an-tri-s-r-ri) sf vedz tu ansar1 cutvliri, cutuvliri, anduchiliri, ghilindiri, chilindiri {ro: antrisrit (an-tri-s-rt) adg vedz tu ansar1 aciunea de a (se) rostogoli, de a se tvli; rostogolire} {fr: antristur (an-tri-s-t-r) sf vedz tu ansar1 action de (se) rouler, de (se) vautrer} {en: action of rolling, of antritseari/antritseare (an-tri-tse-ri) sf vedz tu astrec sprawling} ntvlescu (nt-v-ls-cu) (mi) vb IV ntvlii antrupat (an-tru-pt) adg antrupat (an-tru-p-t), antrupats (nt-v-l), ntvleam (nt-v-lem), ntvlit (nt-v-l-t), (an-tru-pts), antrupati/antrupate (an-tru-p-ti) scriari ntvliri/ntvlire (nt-v-l-ri) (un cu antvlescu) ex: sneaprucheat tu-aestu dictsiunar; vedz andrupt avea ntvlit pit neau; lu ntvleashti pit frin; va s-lji antsap (an-tsp) (mi) vb I vedz tu ntsap ntvleasc (fig: murdreasc) stranjili ntvlit (nt-v-lt) antspari/antspare (an-ts-p-ri) sf vedz tu ntsap adg ntvlit (nt-v-l-t), ntvlits (nt-v-lts), ntvliti/nt- antspat (an-ts-pt) adg vedz tu ntsap vlite (nt-v-l-ti) (un cu antvlit) ex: ntvlit cum eara antsptos (an-ts-p-ts) adg vedz tu ntsap tu-un balt, avdz vreav ntvliri/ntvlire (nt-v-l-ri) sf antsptur (an-ts-p-t-r) sf vedz tu ntsap ntvliri (nt-v-lr) (un cu antvliri) tvlescu (t-v- antsrtsu (an-tsr-tsu) adv vedz tu an1 ls-cu) (mi) vb IV tvlii (t-v-l), tvleam (t-v-lem), anturtsescu1 (an-tur-tss-cu) adg vedz tu turcu1 tvlit (t-v-l-t), tvliri/tvlire (t-v-l-ri) (un cu anturtsescu2 (an-tur-tss-cu) (mi) vb IV vedz tu turcu1 antvlescu) tvlit (t-v-lt) adg tvlit (t-v-l-t), anturtsiri/anturtsire (an-tur-ts-ri) sf vedz tu turcu1 tvlits (t-v-lts), tvliti/tvlite (t-v-l-ti) (un cu ant- anturtsit (an-tur-tst) adg vedz tu turcu1 vlit) ex: lj-aflar tvlits (arucutits) tu tsar tvliri/tvlire anudari/anudare (a-nu-d-ri) sf vedz tu nod1 (t-v-l-ri) sf tvliri (t-v-lr) (un cu antvliri) anudat (a-nu-dt) adg vedz tu nod1 antvlitur (an-t-v-li-t-r) sf antvlituri (an-t-v-li-tr) anudtur (a-nu-d-t-r) sf vedz tu nod1 ashi cum easti loclu iu s-ari antvlit cariva; atsea tsi s-fatsianum (a-nu-m) sm vedz tu alum cndu s-antvleashti cariva {ro: rostogolire, tvlitur} {fr: anumir1 (a-n-mir) sn vedz tu numir1 action de (se) rouler, de (se) vautrer} {en: action of rolling; of anumir2 (a-n-mir) (mi) vb I vedz tu numir1 sprawling} anumir3 (a-n-mir) sm anumiri (a-n-mir) shi sn anumiantvliri/antvlire (an-t-v-l-ri) sf vedz tu antvlescu ri/anumire (a-n-mi-ri) partea di trup a omlui di iu nchisescu antvlit (an-t-v-lt) adg vedz tu antvlescu bratsli; anumiri, numir, numiri, umir {ro: umr} {fr: paule} antvlitur (an-t-v-li-t-r) sf vedz tu antvlescu {en: shoulder} ex: tsi u portu ea di-anumir?; pisti-anumiri cu anthi/anthe (n-thi) sf anthi (n-thi) floar, floari, flor, lilici, mndilj; s-actsar di anumiri; mi doari anumirlu; ddea din

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

81

anumiri anumiri/anumire (a-n-mi-ri) sm anumiri (a-nri/anustsre (a-nus-ts-ri) (un cu anustescu) anustst (amir) shi sn anumiri/anumire (a-n-mi-ri) (un cu anumir3) nus-tst) adg anustst (a-nus-ts-t), anuststs (a-nus-tsts), ex: pindzi moasha cu anumirli anumirea (a-n-mi-rea) adv anuststi/anustste (a-nus-ts-ti) (un cu anustit) anusts pristi anumir (anumiri) {ro: pe umr} {fr: sur paule} {en: ri/anustsre (a-nus-ts-ri) sf anustsri (a-nus-tsr) (un cu on shoulders} ex: cu un stog di leamni di anumirea (pristi anustiri) umiri); lo stearpa di-anumirea (pristi umir) sh-trapsi deanu- anutari/anutare (a-nu-t-ri) sf vedz tu anot mirea (dea-n-mi-rea) adv (scriarea di anumirea anutat (a-nu-tt) adg vedz tu anot neaprucheat tu-aestu dictsiunar) di anumirea, pristi anumir anvarliga (an-var-l-ga) adv vedz tu anvrliga (anumiri); dinanumirea {ro: pe umr} {fr: sur paule} {en: on anvarligalui (an-var-l-ga-lui) adv vedz tu anvrliga shoulders} ex: cu un stog di leamni deanumirea (pristi umiri, anvlescu (an-v-ls-cu) (mi) vb IV anvlii (an-v-l), anvtu scriarea a noastr); lo stearpa deanumirea (pristi umir, tu leam (an-v-lem), anvlit (an-v-l-t), anvliri/anvlire scriarea a noastr) sh-trapsi nanumirea (na-n-mi-rea) adv (an-v-l-ri) acoapir tsiva cu-un lucru; lu-anvrtescu un lucru (scriarea na numirea neaprucheat tu-aestu dictsiunar) (un cu tsiva (un carti, vilendz, etc.); anvrlighedz (ntsircljedz) cu deanumirea) ex: tsnea tufechea nanumirea (deanumirea) un hoar (pulitii, ascheri, etc.); anvilescu, nvlescu, nvilescu, dinanumirea (di-na-n-mi-rea) adv (un cu deanumirea) anvrtescu, nvrtescu, acoapir; (fig: 1: anvlescu = fur, sps(scriarea di nanumirea neaprucheat tu-aestu dictsiunar) ex: trescu, ahulescu, nciulescu, agudescu, sec, bag tu tastru, etc.; cu tufechea dinanumirea; cu stearpili dinanumirea; dutsea tas- expr: 2: anvlescu casa = lj-bag citia) {ro: nveli, acoperi, trul dinanumirea numir3 (n-mir) sm numiri (n-mir) shi sn ncercui} {fr: couvrir, envelopper, cerner} {en: cover, wrap numiri/numire (n-mi-ri) (un cu anumir3) ex: la pltari shi up, surround} ex: lu-anvli (lu-acupiri) cu poala-lj; moartea-nj la numir; lja-l pri numir (deanumirea); nj-amurts numirlu di mi-anvleashti (mi-acoapir, mi-anvrteashti, mi nfashi tu griutati; lu purtai pri numirlu-a meu numiri1/numire (n-mitsiva); anvlea-mi (acoapir-mi) ghini; anvlea (anvrtea-li, ri) sm numiri (n-mir) shi sn numiri/numire (n-mi-ri) (un acoapir-li cu tsiva, cpchili di la) aest carti; u-anvlit (ucu anumir3) umir (-mir) sm umiri (-mir) shi sn umiacupirit) casa?; lu-anvlim (expr: l-furm) di la hani anvlit ri/umire (-mi-ri) (un cu anumir3) ex: un aush, cu tm(an-v-lt) adg anvlit (an-v-l-t), anvlits (an-v-lts), anbarea-lj arcat pi umir vliti/anvlite (an-v-l-ti) tsi easti acupirit di tsiva i anvrtit anumirari/anumirare (a-nu-mi-r-ri) sf vedz tu numir1 tu tsiva; anvilit, nvlit, nvilit, anvrtit, nvrtit, acupirit; (expr: anumirat (a-nu-mi-rt) adg vedz tu numir1 crbuni anvlit = om ipucrit, ascumtu, acupirit, cari dztsi un anumirea (a-n-mi-rea) adv vedz tu anumir3 sh-fatsi alt) {ro: nvelit, acoperit, ncercuit} {fr: couvert, enanumiri/anumire (a-n-mi-ri) sm shi sn vedz tu anumir3 velopp, cern} {en: covered, wrapped up, surrounded} ex: anusteats (a-nus-te-ts) sf vedz tu anustu easti crbuni-anvlit (expr: easti om ascumtu, ipucrit) anvanustescu (a-nus-ts-cu) (mi) vb IV vedz tu anustu liri/anvlire (an-v-l-ri) sf anvliri (an-v-lr) atsea tsi sanustii/anustie (a-nus-t-i) sf vedz tu anustu fatsi cndu si-anvleashti tsiva; anvlitur, anviliri, nvliri, anustiri/anustire (a-nus-t-ri) sf vedz tu anustu nviliri, anvrtiri, nvrtiri, acupiriri {ro: aciunea de a nveli, de anustit (a-nus-tt) adg vedz tu anustu a acoperi, de a ncercui; nvelire, acoperire, ncercuire} {fr: anustsri/anustsre (a-nus-ts-ri) sf vedz tu anustu action de couvrir, denvelopper, de cerner} {en: action of anustsscu (a-nus-tss-cu) (mi) vb IV vedz tu anustu covering, of wrapping up, of surrounding} ex: cu anvlirea anustst (a-nus-tst) adg vedz tu anustu (ntsircljarea) tsi l featsir anvilescu (an-vi-ls-cu) (mi) vb anustu (-nus-tu) adg anust (-nus-t), anushts (-nush-ts), IV anvilii (an-vi-l), anvileam (an-vi-lem), anvilit (an-vianusti/anuste (-nus-ti) tsi nu-ari gustu; tsi easti fr nusti- l-t), anviliri/anvilire (an-vi-l-ri) (un cu anvlescu) ex: mimad; tsi ts da greats; tsi ti fatsi s-vonj; agnusos, gritsos {ro: anvilii cu un vilendz; anvilea ficiorlu s-nu-artseasc; anvifad, fr gust, anost} {fr: fade, fastidieux} {en: insipid, tastelim (acupirim) casa cu cirmidz anvilit (an-vi-lt) adg anviless, dull} ex: om anustu (fr nustimad, tsi ts da agnos); lit (an-vi-l-t), anvilits (an-vi-lts), anviliti/anvilite (an-vi-lfeata easti mushat ma anust (fr gustu); carnea di buvulits ti) (un cu anvlit) ex: laptili easti anvilit (acupirit) cu distieasti anust (fr gustu, tsi ts da greats); yitria tsi loai easti melea anviliri/anvilire (an-vi-l-ri) sf anviliri (an-vi-lr) anust (fr gustu, nj-da greats) anusteats (a-nus-te-ts) (un cu anvliri) nvlescu (nv-ls-cu) (mi) vb IV nvlii sf anustets (a-nus-tts) atsea tsi-aducheashti omlu cndu (nv-l), nvleam (nv-lem), nvlit (nv-l-t), nvlitsiva nu-ari gustu i nustimad; atsea tsi ari omlu tsi-lj yini sri/nvlire (nv-l-ri) (un cu anvlescu) ex: neaua nvlea voam; anustii, greats, agnos; (fig: anusteats = glrimi) {ro: (acupirea) hoara ntreag; nvlea-ti ghini s-nu-artseshti; l lips de gust, dezgust} {fr: dgot} {en: disgust, distaste, dis- nvlii casa (l-adrai citia) c cura cndu da ploaea nvlit like} anustii/anustie (a-nus-t-i) sf anustii (a-nus-t) (un (nv-lt) adg nvlit (nv-l-t), nvlits (nv-lts), nvlicu anusteats) ex: zburm un stog di anustii (fig: glrinj) ti/nvlite (nv-l-ti) (un cu anvlit) nvliri/nvlire (nv-lanustescu (a-nus-ts-cu) (mi) vb IV anustii (a-nus-t), anusri) sf nvliri (nv-lr) (un cu anvliri) nvilescu (nvi-lsteam (a-nus-tem), anustit (a-nus-t-t), anustiri/anustire (a- cu) (mi) vb IV nvilii (nvi-l), nvileam (nvi-lem), nvilit nus-t-ri) mi fatsi s-cher gustul i mirachea tr tsiva, tr un lu- (nvi-l-t), nviliri/nvilire (nvi-l-ri) (un cu anvlescu) cru; nj-si lja di pristi inim; nj-adutsi ca greats tu inim; nj-da nvilit (nvi-lt) adg nvilit (nvi-l-t), nvilits (nvi-lts), nviligreats; mi fatsi s-vom; anustsscu, agnusescu, agnusedz {ro: ti/nvilite (nvi-l-ti) (un cu anvlit) nviliri/nvilire (nvi-l-ri) (se) dezgusta, anosti} {fr: affadir, (se) dgoter} {en: disgust} sf nviliri (nvi-lr) (un cu anvliri) anvlitur (an-v-liex: s-anusti (lj-vinji greats); nji si anusti (nj-deadi greats) ca t-r) sf anvlituri (an-v-li-tr) atsea tsi s-fatsi cndu si-ancarnea di cal; nji s-anustir preasinjli (nj-si featsir fr gustu; vleashti tsiva; atsea cu cari si-anvileashti un lucru; nvlitur, nj-si loar di pristi inim); mi anustii di tini (nj-ti loash di pristi anvliri, nvliri, anviliri, nviliri, anvrtiri, nvrtiri, acupiriri; inim, mi sturai di tini) anustit (a-nus-tt) adg anustit (a- avilimintu, anvlitoari, acupirmintu, acupirtoari {ro: aciunus-t-t), anustits (a-nus-tts), anustiti/anustite (a-nus-t-ti) nea de a nveli, de a acoperi; acopermnt} {fr: action de tsi ari chirut gustul i mirachea s-fac un lucru; tsi-lj s-ari loat couvrir; couverture} {en: action of covering; cover} nvlidi pristi inim; tsi-lj yini greats; anustst, agnusit, agnusat tur (nv-li-t-r) sf nvlituri (nv-li-tr) (un cu an{ro: dezgustat, anostit} {fr: affadi, dgot} {en: disgusted of, vlitur) ex: nvliturli nji s-arupsir anvlitoari/anvlitoare sick of} anustiri/anustire (a-nus-t-ri) sf anustiri (a-nus-tr) (an-v-li-to-ri) sf anvlitori (an-v-li-tr) atsea cu cari si atsea tsi s-fatsi cndu agnuseashti omlu; anustsri, agnusiri, anvileashti un lucru; nvlitoari, anvlitur, nvlitur, aviliagnusari {ro: aciunea de a dezgusta, de a anosti} {fr: action mintu, acupirmintu, acupirtoari, bog {ro: acopermnt} {fr: daffadir, de dgoter} {en: action of disgusting} couverture, housse} {en: cover} nvlitoari/nvlitoare (nvanustsscu (a-nus-tss-cu) (mi) vb IV anustsi (a-nus-ts), li-to-ri) sf nvlitori (nv-li-tr) (un cu anvlitoari) anustsam (a-nus-tsm), anustst (a-nus-ts-t), anustsanvilimintu (an-vi-li-mn-tu) sn anviliminti/anviliminte (an-

82

Dictsiunar a Limbljei Armneasc (un cu anvrliga) nvrliga (nvr-l-ga) adv (un cu anvrliga) ex: nvrliga di un murmintu; va s-cad ca moarti nvrliga di mini dinvrliga (din-vr-l-ga) adv (un cu anvrliga) ex: tsi s-ftsea dinvrliga-lj nvarliga (nvar-l-ga)adv (un cu anvrliga) ex: leamni nvarliga bga divrliga (di-vr-l-ga) adv (un cu anvrliga) divarliga (di-var-lga) adv (un cu anvrliga) ex: lj-vinji cciula divarliga (expr: easti ciurtuit, cihtisit) divarligala (di-var-l-ga-la) adv (un cu anvrliga) divarligalui (di-var-l-ga-lui) adv (un cu anvrliga) ex: ljundarlji eara-lj adunats divarligalui di foc deanvarliga (dean-var-l-ga) adv (un cu anvrliga) deavarliga (dea-var-l-ga) adv (un cu anvrliga) deavrliga (dea-vr-l-ga) adv (un cu anvrliga) deavarligalui (dea-var-l-ga-lui) adv (un cu anvrliga) varliga (var-l-ga) adv (un cu anvrliga) ex: varliga di varliga; trei lai pulj lu-aduc varliga vrliga (vr-l-ga) adv (un cu anvrliga) vrligalui (vr-l-ga-lui) adv (un cu anvrliga) ex: vrligalui vimtul ascultu cum bati vriga (vr-ga) adv (un cu anvrliga) anvrlighedz (an-vr-lighdz) (mi) vb I anvrligai (an-vr-li-g), anvrligam (anvr-li-gm), anvrligat (an-vr-li-g-t), anvrligari/anvrligare (an-vr-li-g-ri) lu ncljid un lucru di tuti prtsli; aduc ascheri anvrliga di un loc (hoar, csb, etc.) shi nu-alas vrnu ta s-intr i s-eas; nvrlighedz, nvrlig, anvrlig, anvrig, amvrlighedz, ntsircljedz, tsircljedz, ntserclju, ncurpiljedz, ncurpiljedz, ncrupiljedz, ncrupiljedz, ngrupiljedz, ngrupiljedz, tsingu; (expr: anvrlighedz lumea ntreag = cutriyir, alag pristi tut loclu) {ro: ncercui, mprejmui} {fr: entourer, cerner, assiger} {en: surround, enclose, encircle, to lay siege} ex: stanea elj u-anvrliga; furlji anvrligar hoara; casaal Licea-anvrligar; anvrligai (cutriyirai, algai) lumea ntreag; intrar n hoar cu vtsli, anvrligar casa-a featljei anvrlig (an-vr-lg) (mi) vb I anvrligai (an-vr-li-g), anvrligam (an-vr-li-gm), anvrligat (an-vr-li-g-t), anvrligari/anvrligare (an-vr-li-g-ri) (un cu anvrlighedz) anvrligat (an-vr-li-gt) adg anvrligat (an-vr-li-g-t), anvrligats (an-vr-li-gts), anvrligati/anvrligate (an-vr-lig-ti) tsi easti ncljis di tuti prtsli; (hoar, csb, etc.) tsi ari ascheri di dushmani avrliga sh-vrnu nu poati s-eas ic sintr (n hoar, csb, etc.); nvrligat, anvrigat, amvrligat, tsircljat, ntsircljat, ncurpiljat, ncurpiljat, ncrupiljat, ncrupiljat, ngrupiljat, ngrupiljat, tsimtu {ro: ncercuit, mprejmuit} {fr: entour, cern, assig} {en: surrounded, enclosed, encircled} ex: amirlu, anvrligat di 40-lji di dziniradz; ca n negur ndisat, lu-anvrlig maslu a eapilor; di dushmanj anvrligat anvrligari/anvrligare (an-vr-li-g-ri) sf anvrligri (an-vr-li-gr) atsea tsi s-fatsi cndu un lucru s-anvrligheadz; nvrigari, nvrligari, amvrligari, tsircljari, ntsircljari, ncurpiljari, ncurpiljari, ncrupiljari, ncrupiljari, ngrupiljari, ngrupiljari, tsindzeari {ro: aciunea de ncercui, de a mprejmui; ncercuire, mprejmuire} {fr: action dentourer, de cerner, dassiger} {en: action of surrounding, of enclosing, of encircling} ex: cdzu anvrligari greau pri noi nvrlighedz (nvr-li-ghdz) (mi) vb I nvrligai (nvr-li-g), nvrligam (nvr-li-gm), nvrligat (nvr-li-g-t), nvrligari/nvrligare (nvr-li-g-ri) (un cu anvrlighedz) ex: Muscopulea nvrligar nvrlig (nvr-lg) (mi) vb I nvrligai (nvr-li-g), nvrligam (nvr-li-gm), nvrligat (nvr-li-gt), nvrligari/nvrligare (nvr-li-g-ri) (un cu anvrlighedz) ex: lu nvrligar geandarlji di tuti prtsli; lji nvrligai casa cu trts nvrligat (nvr-li-gt) adg nvrligat (nvr-lig-t), nvrligats (nvr-li-gts), nvrligati/nvrligate (nvr-lig-ti) (un cu anvrligat) ex: platea eara nvrligat cu muri analts; doarmi nvrligat di gusha-a featljei nvrligari/nvrligare (nvr-li-g-ri) sf nvrligri (nvr-li-gr) (un cu anvrligari) anvrig (an-v-rg) (mi) vb I anvrigai (anv-ri-g), anvrigam (an-v-ri-gm), anvrigat (an-v-rig-t), anvrigari/anvrigare (an-v-ri-g-ri) (un cu anvrlighedz) ex: anvrigai balta di multi ori anvrigat (an-v-rigt) adg anvrigat (an-v-ri-g-t), anvrigats (an-v-rigts), anvrigati/anvrigate (an-v-ri-g-ti) (un cu anvrli-

vi-li-mn-ti) atsea cu cari si-anvileashti un lucru; anvlitur, nvlitur, anvlitoari, nviltoari, acupirmintu, acupirtoari {ro: acopermnt} {fr: couverture, housse} {en: cover} avilimintu (a-vi-li-mn-tu) sn aviliminti/aviliminte (a-vi-limn-ti) (un cu anvilimintu) dizvlescu (diz-v-ls-cu) (mi) vb IV dizvlii (diz-v-l), dizvleam (diz-v-lem), dizvlit (diz-v-l-t), dizvliri/dizvlire (diz-v-l-ri) scot luguria cu cari easti-anvlit (acupirit, anvrtit) un lucru sh-luaspun ashi cum easti dealihea fr acupirmintu; aflu sh-lu dau di padi tra s-lu vead tut dunjaea, un lucru tsi eara ascumtu; dizvilescu, discoapir; (expr: 1: mi dizvilescu di tsi ved i avdu = nj-yini-agunos, agnusescu di-atseali tsi ved i avdu; 2: mi dizvilescu = mi-aspun ashi cum hiu dealihea, nu cum mi veadi lumea; 3: hiu dizvlit = hiu fr arshini) {ro: dezveli, descoperi} {fr: (se) dvoiler, (se) decouvrir} {en: discover, unwrap} ex: vrearea ntreag-lj dizvli; sh-dizvli (sh-aspusi) inima la mini; vimtul n dizvli casa; tu scoluzm, s-dizvli (expr: s-aspusi ashi cum eara dealihea); n dizvilim (expr: n vinj-agnos) di tsi vidzum dizvlit (diz-v-lt) adg dizvlit (diz-v-l-t), dizvlits (diz-v-lts), dizvliti/dizvlite (diz-v-l-ti) tsi-lj s-ari scoas acupirmintul cu cari easti nvlit (acupirit, anvrtit) un lucru; dizvilit, discupirit {ro: dezvelit, descoperit} {fr: dvoil, decouvert} {en: discovered, unwrapped} ex: casa dizvlit; ficiorlu doarmi dizvlit (neacupirit); va-nj versu matsli, aht hiu dizvlit (expr: ahntu-agnos nj yini) di voi; ari un feat dizvlit (expr: nearushinat) dizvliri/dizvlire (diz-v-l-ri) sf dizvliri (diz-v-lr) atsea tsi s-fatsi cndu s-dizvleashti; dizviliri, discupiriri {ro: aciunea de a dezveli, de a descoperi} {fr: action de (se) dvoiler, de (se) decouvrir} {en: action of discovering, of unwraping} dizvilescu (diz-vi-ls-cu) (mi) vb IV dizvilii (diz-vi-l), dizvileam (diz-vi-lem), dizvilit (diz-vil-t), dizviliri/dizvilire (diz-vi-l-ri) (un cu dizvlescu) dizvilit (diz-vi-lt) adg dizvilit (diz-vi-l-t), dizvilits (diz-vilts), dizviliti/dizvilite (diz-vi-l-ti) (un cu dizvlit) dizviliri/dizvilire (diz-vi-l-ri) sf dizviliri (diz-vi-lr) (un cu dizvliri) anvliri/anvlire (an-v-l-ri) sf vedz tu anvlescu anvlit (an-v-lt) adg vedz tu anvlescu anvlitoari/anvlitoare (an-v-li-to-ri) sf vedz tu anvlescu anvlitur (an-v-li-t-r) sf vedz tu anvlescu anvrig (an-v-rg) (mi) vb I vedz tu anvrliga anvriga (an-v-r-ga) adv vedz tu anvrliga anvrigalui (an-v-r-ga-lui) adv vedz tu anvrliga anvrigari/anvrigare (an-v-ri-g-ri) sf vedz tu anvrliga anvrigat (an-v-ri-gt) adg vedz tu anvrliga anvrlig (an-vr-lg) (mi) vb I vedz tu anvrliga anvrliga (an-vr-l-ga) adv di tuti prtsli a unui lucru; di ct locurli di-aproapea; di ct partea-a unui lucru; anvriga, anvrigalui, anvarliga, anvarligalui, anvrligalui, anveriga, anverliga, avarig, avariga, avriga, avrigara, avarliga, avrliga, avarligalui, avrligalui, averiga, nvrliga, dinvrliga, nvarliga, deanvarliga, deavarliga, deavarligalui, divarliga, divrliga, divarligala, divarligalui, vriga, varliga, vrliga, vrligalui; (expr: lj-yini cciula-anvrliga = easti ciurtuit, cihtisit) {ro: n jur, mprejur} {fr: (tout) autour} {en: round, (all) around} ex: dit un hoar di anvrliga (di ct locurli di-aproapea) anvriga (an-v-r-ga) adv (un cu anvrliga) ex: tuts di anvriga l-mutrea anvrigalui (an-v-r-ga-lui) adv (un cu anvrliga) anvarliga (an-var-l-ga) adv (un cu anvrliga) anvarligalui (an-var-l-ga-lui) adv (un cu anvrliga) anvrligalui (an-vr-l-ga-lui) adv (un cu anvrliga) anveriga (an-ve-r-ga) adv (un cu anvrliga) anverliga (an-ver-l-ga) adv (un cu anvrliga) avarig (a-varg) adv (un cu anvrliga) avariga (a-va-r-ga) adv (un cu anvrliga) avriga (a-v-r-ga) adv (un cu anvrliga) avrigara (a-v-r-ga-ra) adv (un cu anvrliga) avarliga (a-var-l-ga) adv (un cu anvrliga) avrliga (a-vr-l-ga) adv (un cu anvrliga) avarligalui (avar-l-ga-lui) adv (un cu anvrliga) avrligalui (a-vr-lga-lui) adv (un cu anvrliga) averiga (a-ve-r-ga) adv

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

83

gat) anvrigari/anvrigare (an-v-ri-g-ri) sf anvrigri (an- nfurat} {fr: tourn, pirouett, envelopp} {en: turned, v-ri-gr) (un cu anvrligari) ex: apucai anvrigarea-a bi- pirouetted, wrapped up} ex: cusitsi anvrtiti (shutsti) n cap; searicljei; cndu cu anvrigarea-a tsitatiljei, earam nuntru eara anvrtits (anvlits tu-un lucru); li tsnea ascumti tuti vrlighedz (vr-l-ghdz) (mi) vb I vrligai (vr-li-g), vrdzlili, anvrtiti cu pndz di sirm anvrtiri/anvrtire (anligam (vr-li-gm), vrligat (vr-li-g-t), vrligari/vrligare vr-t-ri) sf anvrtiri (an-vr-tr) atsea tsi s-fatsi cndu s-an(vr-li-g-ri) (un cu anvrlighedz) vrlig (vr-lg) (mi) vb vrteashti tsiva {ro: aciunea de a nvrti, de a nfura; nI vrligai (vr-li-g), vrligam (vr-li-gm), vrligat (vr-livrtire, nfurare} {fr: action de (faire) tourner, de pirouetg-t), vrligari/vrligare (vr-li-g-ri) (un cu anvrter, denvelopper} {en: action of turning, of pirouetting, of lighedz) vrligat (vr-li-gt) adg vrligat (vr-li-g-t), wrapping up} nvrtescu (n-vr-ts-cu) (mi) vb IV nvrtii vrligats (vr-li-gts), vrligati/vrligate (vr-li-g-ti) (un (n-vr-t), nvrteam (n-vr-tem), nvrtit (n-vr-t-t), cu anvrligat) vrligari/vrligare (vr-li-g-ri) sf vrligri nvrtiri/nvrtire (n-vr-t-ri) (un cu anvrtescu) n(vr-li-gr) (un cu anvrligari) nverigat (n-ve-ri-gt) vrtit (n-vr-tt) adg nvrtit (n-vr-t-t), nvrtits (nadg nverigat (n-ve-ri-g-t), nverigats (n-ve-ri-gts), n- vr-tts), nvrtiti/nvrtite (n-vr-t-ti) (un cu anvrtit) verigati/nverigate (n-ve-ri-g-te) (un cu anvrligat) nvrtiri/nvrtire (n-vr-t-ri) sf nvrtiri (n-vr-tr) anvrligos (an-vr-li-gs) adg anvrligoas (an-vr-li-go(un cu anvrtiri) nvrtescu (nvr-ts-cu) (mi) vb IV nvrtii s), anvrligosh (an-vr-li-gsh), anvrligoasi/anvrligoase (nvr-t), nvrteam (nvr-tem), nvrtit (nvr-t-t), nvrti(an-vr-li-go-si) tsi sh-u-adutsi cu un tserclju, aroat ic ri/nvrtire (nvr-t-ri) (un cu anvrtescu) ex: mi nvrtii discu; nvrligos, nvrligos, vrligos, nvrgos, nvrgos, nvr- ncoa, nclo, c nu aveam lucru; nvrtea-u s-puteari; nu poati sgos, arucutos, stronghil, gurguljat, gurguljitos, gurguljutos, lji nvrteasc caplu; easti strimt casa, nu am iu s-mi ngurguljitos; (fig: zboar anvrligoasi = zboar diplumatitsi, nvrtescu; l-vidzui cum si nvrtea pining mini nvrtit spusi ashi tra s-nu crteasc lumea) {ro: rotund, rotunjit} {fr: (nvr-tt) adg nvrtit (nvr-t-t), nvrtits (nvr-tts), nvrtirond, arrondi} {en: round, rounded} ex: greashti zboar anti/nvrtite (nvr-t-ti) (un cu anvrtit) ex: easti ghini nvrtit vrligoasi (expr: diplumatitsi) nvrligos (n-vr-li-gs) hirlu; nvrtiti cu seulu a schepilor nvrtiri/nvrtire (nvr-tadg nvrligoas (n-vr-li-go-s), nvrligosh (n-vr-liri) sf nvrtiri (nvr-tr) (un cu anvrtiri) anvrtitur (angsh), nvrligoasi/nvrligoase (n-vr-li-go-si) (un cu vr-ti-t-r) sf anvrtituri (an-vr-ti-tr) shutsrea tsi u fatsi anvrligos) ex: unglji nvrligoasi (ca ncusurati; tu scriarea-a omlu deavrliga di un loc cndu si-anvrteashti {ro: nvrtinoastr: unglji nvrligoasi) nvrligos (nvr-li-gs) adg tur} {fr: pirouette} {en: pirouette} nvrtitur (n-vr-tinvrligoas (nvr-li-go-s), nvrligosh (nvr-li-gsh), nvr- t-r) sf nvrtituri (n-vr-ti-tr) (un cu anvrtitur) ligoasi/nvrligoase (nvr-li-go-si) (un cu anvrligos) nvrtitur (nvr-ti-t-r) sf nvrtituri (nvr-ti-tr) (un cu nvrgos (n-vr-gs) adg nvrgoas (n-vr-go-s), n- anvrtitur) ex: featsi yinghits nvrtituri pri minut; tu nvrvrgosh (n-vr-gsh), nvrgoasi/nvrgoase (n-vr-go-si) titur, lj-acts mna sh-lj-u-arupsi dit umir dizvrtescu (diz (un cu anvrligos) ex: luna alb, nvrgoas (arucutoas; vr-ts-cu) (mi) vb IV dizvrtii (diz-vr-t), dizvrteam (diztu scriarea-a noastr: luna alb, nvrgoas) nvrgos (nvr- vr-tem), dizvrtit (diz-vr-t-t), dizvrtiri/dizvrtire (dizgs) adg nvrgoas (nvr-go-s), nvrgosh (nvr-gsh), vr-t-ri) fac un lucru adunat tu-un loc si s tind tu-un loc nvrgoasi/nvrgoase (nvr-go-si) (un cu anvrligos) ex: ma largu; dishuts (disfac) un lucru shutst sh-lu tindu; disfac, mushat, nvrgos (arucutos, gurguljitos) tu fats nvrgos dishuts, tindu, ashternu, pispilescu, etc. {ro: dezvrti, desf(nvr-gs) adg nvrgoas (nvr-go-s), nvrgosh (nvrura} {fr: dplier, dployer} {en: unfold, spread out, deploy} gsh), nvrgoasi/nvrgoase (nvr-go-si) (un cu anvrdizvrtit (diz-vr-tt) adg dizvrtit (diz-vr-t-t), dizvrtits ligos) ex: ocljilj atselj li shi nvrgosh (arucutosh) vrligos (diz-vr-tts), dizvrtiti/dizvrtite (diz-vr-t-ti) (lucru adu(vr-li-gs) adg vrligoas (vr-li-go-s), vrligosh (vr-linat, shutst, etc.) tsi easti tes tu-un loc ma largu; disfcut, gsh), vrligoasi/vrligoase (vr-li-go-si) (un cu anvrli- dishutst, tes, ashtirnut, pispilit, etc. {ro: dezvrtit, desfurat} gos) ex: fats nvrligoas (stronghil) {fr: dpli, dploy} {en: unfolded, spread out, deployed} anvrligalui (an-vr-l-ga-lui) adv vedz tu anvrliga dizvrtiri/dizvrtire (diz-vr-t-ri) sf dizvrtiri (diz-vr-tr) anvrligari/anvrligare (an-vr-li-g-ri) sf vedz tu anvrliga atsea tsi s-fatsi cndu tsiva s-dizvrteashti; disftseari, disfaanvrligat (an-vr-li-gt) adg vedz tu anvrliga tsiri, dishutsri, tindeari, ashtirneari, pispiliri, etc. {ro: aciunea anvrlighedz (an-vr-li-ghdz) (mi) vb I vedz tu anvrliga de a dezvrti, de a desfura; dezvrtire, desfurare} {fr: anvrligos (an-vr-li-gs) adg vedz tu anvrliga action de dplier, de dployer} {en: action of unfolding, of anvrtescu (an-vr-ts-cu) (mi) vb IV anvrtii (an-vr-t), anspreading out, of deploying} dizvrtitur (diz-vr-ti-t-r) sf vrteam (an-vr-tem), anvrtit (an-vr-t-t), anvrtiri/an- dizvrtituri (diz-vr-ti-tr) (un cu dizvrtiri) ex: tu vrtire (an-vr-t-ri) shuts hiri ma suptsri un deavrliga di- dizvrtitur (tu dizvrtiri, tu oara tsi dizvrtea) fu agudit alantu tra s-fac un hir ma gros shi ma vrtos; l-shuts un lucru anvrtiri/anvrtire (an-vr-t-ri) sf vedz tu anvrtescu avrliga di el insush (sul, aroat, mustats, etc.); anvlescu cu anvrtit (an-vr-tt) adg vedz tu anvrtescu tsiva un lucru di tuti prtsli; nvrtescu, nvrtescu; shuts, anvrtitur (an-vr-ti-t-r) sf vedz tu anvrtescu shutsscu; anvlescu, anvilescu, nvlescu, nvilescu, acoapir; anveashtiri/anveashtire (an-vesh-ti-ri) sf vedz tu nvescu1 (expr: 1: mi-anvrtescu iuva = fac un volt sh-mi duc deavr- anveriga (an-ve-r-ga) adv vedz tu anvrliga liga di-un lucru (un loc, un munti, un cas, etc.); dau trcoali, anverliga (an-ver-l-ga) adv vedz tu anvrliga yin deavrliga, shuntescu, trculescu, turculescu; 2: u-anvr- anvescu (an-vs-cu) (mi) vb III shi II vedz tu nvescu1 tescu = u fur, u spstrescu, u-ahulescu, u nciulescu, u-agudesanvets1 (an-vts) (mi) vb I vedz tu nvets1 cu, u bag tu tastru, etc.) {ro: nvrti, nfura} {fr: (faire) tour- anvets2 (an-vts) sn vedz tu nvets1 ner, pirouetter, envelopper} {en: turn, pirouette, wrap up} ex: anvicljari/anvicljare (an-vi-clj-ri) sf vedz tu veclju1 lja nelu, lu-anvrteashti tu-un bucat di cmeashi-lj shi anvicljat (an-vi-cljt) adg vedz tu veclju1 dztsi; si-anvrteashti (expr: yini deavrliga), canda-i har; tsi anvicljedz (an-vi-cljdz) (mi) vb I vedz tu veclju1 ti-anvrteshti (expr: tsi dai trcoali, tsi yini deavrliga, tsi ti anvicljescu (an-vi-cljs-cu) (mi) vb I vedz tu veclju1 shunteshti) pri-aoatsi?; pri iu avdi feati sh-ficiori mushats, pri- anvicljiri/anvicljire (an-vi-clj-ri) sf vedz tu veclju1 aclo s-anvrteashti; calu cu ficiorlu s-anvrtir ninga di dau, anvicljit (an-vi-cljt) adg vedz tu veclju1 di trei ori shi intrar tu casa-a vsiljelui; ca s-shutsr, ca si- anvilescu (an-vi-ls-cu) (mi) vb IV vedz tu anvlescu anvrtir; di iu lu-ai anvrtit? (expr: di iu lu-ai furat?) an- anvilimintu (an-vi-li-mn-tu) sn vedz tu anvlescu vrtit (an-vr-tt) adg anvrtit (an-vr-t-t), anvrtits (ananviliri/anvilire (an-vi-l-ri) sf vedz tu anvlescu vr-tts), anvrtiti/anvrtite (an-vr-t-ti) tsi easti shutst anvilit (an-vi-lt) adg vedz tu anvlescu avrliga; tsi easti anvlit cu tsiva di tuti prtsli; nvrtit, nvr- anvirinari/anvirinare (an-vi-ri-n-ri) sf vedz tu virin2 tit; shutst, anvlit, anvilit, nvlit, nvilit, acupirit {ro: nvrtit, anvirinat (an-vi-ri-nt) adg vedz tu virin2

84

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

anvirinedz (an-vi-ri-ndz) (mi) vb I vedz tu virin2 anyilcescu (an-yil-cs-cu) (mi) vb IV vedz tu nyilici1 anviscut (an-vis-ct) adg vedz tu nvescu1 anyilciri/anyilcire (an-yil-c-ri) sf vedz tu nyilici1 anvishteari/anvishteare (an-vish-te-ri) sf vedz tu nvescu1 anyilcit (an-yil-ct) adg vedz tu nyilici1 anvitsari/anvitsare (an-vi-ts-ri) sf vedz tu nvets1 anyilicescu (an-yi-li-cs-cu) (mi) vb IV vedz tu nyilici1 anvitsat (an-vi-tst) adg vedz tu nvets1 anyilici1 (an-yi-lc) sn vedz tu nyilici1 anvitstur (an-vi-ts-t-r) sf vedz tu nvets1 anyilici2 (an-yi-lc) (mi) vb IV vedz tu nyilici1 anyeari/anyeare (an-y-ri) sf vedz tu anyedz anyilicios (an-yi-li-cis) adg vedz tu nyilici1 anyeat (an-yt) adg vedz tu anyedz anyiliciri/anyilicire (an-yi-li-c-ri) sf vedz tu nyilici1 anyedz (an-ydz) vb I anyeai (an-y), anyeam (an-ym), anyilicit (an-yi-li-ct) adg vedz tu nyilici1 anyeat (an-y-t), anyeari/anyeare (an-y-ri) aduc diznou aoa (a-o) adv tu-aesti locuri (aproapea di-atsel tsi zburashti); tu ban tsiva (i cariva) tsi easti (ca) mortu; (arburli) nvirdzashti aoatsi, autsi, aoaea, aroa (expr: 1: aoa nclo = pri-aoa sh-pridiznou primuveara (dup un earn cndu aspuni ca mortu); aclo; 2: aoa shi doau (trei, patru, ndau, etc.) dzli (stmnj, anyiedz, nyedz, nyiedz, yiedz, anghedz, anghiedz; anstses- mesh, etc.) = doau (trei, patru, ndau, etc.) dzli (stmnj, cu, nstsescu, mbnedz, mbnedz {ro: nvia} {fr: ressusci- mesh, etc.) ninti di dzua di-adz; 3: shi ctr aoa fatsi = shi ter; faire revivre} {en: resuscitate, revive} ex: Hristolu-anye; fudzi, u-angan ctsaua, etc.; 4: (ljau, dau, caftu, etc.) di-aoa, anyeadz (u toarn tu ban) n gumar psoahi; anye foclu di-aclo = (ljau, dau, etc.) di-un parti sh-di-alanu, di multi anyeat (an-yt) adg anyeat (an-y-t), anyeats (an-yts), prts) {ro: aici} {fr: ici} {en: here} ex: yinu-aoa; pri-aoa shanyeati/anyeate (an-y-ti) tsi s-ari turnat tu ban (dup tsi pri-aclo; atsia nu-i ghini, aoa i ma ghini; aoa (tu-aesti locuri) seara ca mortu); anyiat, nyeat, nyiat, yiat, angheat, anghiat; ari virsat multu sndzi; nu putem di-aoa s-litim; ctr iu aoa anstsit, nstsit, mbnat, mbnat {ro: nviat} {fr: ressusci- nclo (pi-aoa sh-pri-aclo)?; u vindum aoa sh-cu dau dzli t; fait revivre} {en: resuscitated, revived} anyeari/anyeare (expr: dau dzli ninti); aoa sh-trei anj (cu trei anj ninti) noi (an-y-ri) sf anyeri (an-yr) atsea tsi s-fatsi cndu anyea- aveam trapt tut aoa (tu-aesti locuri) aoatsi/aoatse (a-o-tsi) dz cariva i tsiva; anyiari, nyeari, nyiari, yiari, angheari, anghi- adv (un cu aoa) ex: fudzi di-aoatsi; scoati-nj-lu tu padiari; anstsiri, nstsiri, mbnari, mbnari {ro: aciunea de a aoatsi oatsi/oatse (o-tsi) adv (un cu aoa) autsi/autse nvia} {fr: action de ressusciter; de faire revivre} {en: action (a--tsi) adv (un cu aoatsi) aoaea (a-o-ea) adv (un cu of resuscitating, of reviving} anyiedz (an-yi-dz) vb I aoa) aroa (a-ro) adv (un cu aoa) ex: s-nu imnji pri-aroa anyiai (an-yi-), anyiam (an-yi-m), anyiat (an-yi--t), (pi-aoa), pri-arco (pi-aclo) anyiari/anyiare (an-yi--ri) (un cu anyedz) anyiat (an-yi- aoaea (a-o-ea) adv vedz tu aoa t) adg anyiat (an-yi--t), anyiats (an-yi-ts), anyiaaoaltadz (a-ol-tadz) adv vedz tu aoaltari ti/anyiate (an-yi--ti) (un cu anyeat) anyiari/anyiare (an- aoaltari (a-ol-tar) adv dzua tsi s-afl nintea-a dzuljei diyi--ri) sf anyieri (an-yi-r) (un cu anyeari) nyedz aeri; aoaltadz, aoaltaz, aoartari, culoaltdz; (expr: 1: aoaltari = (nydz) vb I nyeai (ny), nyeam (nym), nyeat (ny-t), un di dzlili (dau, trei, patru, etc.) tsi s-afl nintea-a dzuljei nyeari/nyeare (ny-ri) (un cu anyedz) nyeat (nyt) adg di-aeri; aoa shi ndau dzli; 2: nu easti di-aeri, di-aoaltari = nyeat (ny-t), nyeats (nyts), nyeati/nyeate (ny-ti) (un easti di multu chiro; easti cu minti, algat, shtiut) {ro: cu anyeat) nyeari/nyeare (ny-ri) sf nyeri (nyr) (un cu alaltieri} {fr: avant-hier} {en: day before yesterday} ex: nu anyeari) nyiedz (nyi-dz) vb I nyiai (nyi-), nyiam (nyieara di-aeri, di-aoaltari (expr: eara di multu chiro) aoaltadz m), nyiat (nyi--t), nyiari/nyiare (nyi--ri) (un cu (a-ol-tadz) adv (un cu aoaltari) ex: aoaltadz agiumsi anyiedz) ex: nyie niheam tora ctr sear; nu lj-ari nyiat aoaltaz (a-ol-taz) adv (un cu aoaltari) aoartari (a-ormtasea (nu lj-inshi yermul di mtasi); Hristolu nyie a triazi tar) adv (un cu aoaltari) ex: s-arsi aeri, aoartari laltari nyiu (ny) vb I nyiai (nyi-), nyiam (nyi-m), nyiat (nyi(ll-tar) adv (un cu aoaltari) ex: dada-a mea mi isusi lal-t), nyiari/nyiare (nyi--ri) (un cu anyiedz) nyiat (nyitari, Dumnic culoaltdz (cu-lol-tdz) adv (un cu t) adg nyiat (nyi--t), nyiats (nyi-ts), nyiati/nyiate (nyi- aoaltari) ex: culoaltdz (aoaltari) nu putu s-yin -ti) (un cu anyeat) nyiari/nyiare (nyi--ri) sf nyieri aoaltaz (a-ol-taz) adv vedz tu aoaltari (nyi-r) (un cu anyeari) yiedz (yi-dz) vb I yiai (yiaoartari (a-or-tar) adv vedz tu aoaltari ), yiam (yi-m), yiat (yi--t), yiari/yiare (yi--ri) (un aoatsi/aoatse (a-o-tsi) adv vedz tu aoa cu anyiedz) ex: va s-n yiadz (nyeadz, nyiadz) trupurli aor (a-r) vb I vedz tu or yiat (yi-t) adg yiat (yi--t), yiats (yi-ts), yiati/yiate (yi- apadhichii/apadhichie (a-pa-dhi-ch-i) sf apadhichii (a-pa-dhi-ti) (un cu anyeat) yiari/yiare (yi--ri) sf yieri (yi-r) ch) un cu apadichii (un cu anyeari) anghedz (an-ghdz) vb I angheai (anapadichii/apadichie (a-pa-dhi-ch-i) sf vedz tu adichii gh), angheam (an-ghm), angheat (an-gh-t), anghea- apai/apae (a-p-i) sf api (a-p) pradzlji bgats di cati ri/angheare (an-gh-ri) (un cu anyedz) ex: earam slab, tora giuctor la un gioc, cu nomlu ca tuts paradzlji s-hib loats diangheai (anyeai); pn s-angheadz (s-anyeadz) angheat atsel tsi va s-amint gioclu {ro: miz} {fr: enjeu; mise} {en: (an-ght) adg angheat (an-gh-t), angheats (an-ghts), stake (game)} ex: cari nu-sh bg apaea? angheati/angheate (an-gh-ti) (un cu anyeat) anghea- apal1 (a-p-l) sf aplj (a-plj) arm tsi ari-un lipid lung ri/angheare (an-gh-ri) sf angheri (an-ghr) (un cu ansh-tljitoas (tsi sh-u-adutsi cu-un cutsut mari sh-lungu multu) yeari) ex: anghearea (anyearea) a mortului anghiedz (anshi cari di-arad s-poart di mesi shi spindzur pn ma ghi-dz) vb I anghiai (an-ghi-), anghiam (an-ghi-m), nghios di dzinuclji; coard tsi ari lipida niheam ca shutst; anghiat (an-ghi--t), anghiari/anghiare (an-ghi--ri) (un coard cari talji di doauli prts; pal, coard, hoard, spat, cu anyedz) anghiat (an-ghi-t) adg anghiat (an-ghi--t), spath, cealmi, lipid; (fig: 1: tu-un apal = agonja, ca sfulanghiats (an-ghi-ts), anghiati/anghiate (an-ghi--ti) (un gul, iurushi; expr: 2: dau (mi stringu, mi umplu tu) un apal = cu anyeat) anghiari/anghiare (anghi--ri) sf anghieri (anfug iurushi, ca zurlu, ca un furtun; 3: si-lj spindzuri apala di ghi-r) (un cu anyeari) ghiedz (ghi-dz) vb I ghiai gushi = easti multu gioni sh-mushat) {ro: sabie, palo} {fr: (ghi-), ghiam (ghi-m), ghiat (ghi--t), ghiari/ghiare glaive, sabre recourbe} {en: sword} ex: tu cuciub uscat (ghi--ri) (un cu anyiedz) ex: cum, va s-n ghiadz sh-por- doarmi ctsaua turbat (angucitoari: apala); tru-un crpitur cul atsel? ghiat (ghi-t) adg ghiat (ghi--t), ghiats (ghi- uscat sta niprtic mushat, cnd ti mushc i turbat (anguts), ghiati/ghiate (ghi--ti) (un cu anyeat) ghiacitoari: apala); si strimsir sh-elj tu-apal (expr: fudzir iururi/ghiare (ghi--ri) sf ghieri (ghi-r) (un cu anyeari) shi, ca zurlji) tra s-lj-agiung; chic apala di gushi shi sh-lo anyiari/anyiare (an-y--ri) sf vedz tu anyedz tufechea; arapi apala (coarda) s-lji talji caplu; trapsi apala si-lj anyiat (an-y-t) adg vedz tu anyedz lja caplu; feata trdzea apala shi hrsht! l tlja caplu; un ljanyiedz (an-y-dz) vb I vedz tu anyedz ari cu-apala n cap; tu un apal s-dutsi (expr: s-dusi iurushi, ca anyii/anyie (an-y-i) adv vedz tu ayiu1 furtuna); s ncalts shi apal s-alas (expr: s-dusi ca furtuna)

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

85

dup minciunoshlji; doi circheji tu-apal (fig: agonja ca sful- apansz (a-pan-sz) adv vedz tu dinapandiha gul) s-alsar; lj deadir un cal sh-un bucal s-lu umpl tu-unapar (a-pr) vb II vedz tu par1 apal (expr: s-fug iurushi); s-arup dzeana nsus tu-aplj (fig: aparalactu (a-pa-r-lac-tu) adg aparalact (a-pa-r-lac-t), iurushi) pal1 (p-l) sf plj (plj) (un cu apal1) ex: pala aparalacts (a-pa-r-lac-ts), aparalacti/aparalacte (a-pa-r-lac(coarda) zmulsir din teac; ma zmulg pljli di tru teac; ded ti) tsi sh-u-adutsi tu tuti lucrili cu tsiva i cu cariva; tsi easti n pal (expr: fudzii iurushi, ca un furtun) dip un soi cu tsiva i cariva; idyiu, un {ro: identic} {fr: idenapal2 (a-p-l) sf aplj (a-plj) vedz tu pal2 tique, tout semblable} {en: identical} apandiha (a-pn-di-ha) adv vedz tu dinapandiha apatii/apatie (a-pa-t-i) sf aptii (a-p-t) starea sufliteasc tu apandisi/apandise (a-pn-disi) sf apndisi (a-pn-dis) zborlu cari s-afl atsel tsi nu-aspuni vr intires ti-atseali tsi s-fac deatsi-l lja npoi cariva, la ntribarea tsi u fatsi; giuvapi, giueapi, vrliga di el; atsea tsi s-fatsi cndu omlu lu-ardi cu minciunj apocrisi, crshilchi {ro: rspuns} {fr: rponse} {en: answer} pri cariva; ardiri, ardeari, minciunari, aplnsiri, plnsiri, ex: apandisea dat di ns apndisescu (a-pn-di-ss-cu) vb plnisiri, plnipsiri, plniri, alinciri {ro: apatie, nelciune} IV apndisii (a-pn-di-s), apndiseam (a-pn-di-sem), {fr: apathie, tromperie} {en: apathy, deceit} apation (a-paapndisit (a-pn-di-s-t), apndisiri/apndisire (a-pn-di-s- ti-n) adg apatioan (a-pa-ti-o-n), apationj (a-pa-ti-nj), ri) lj-tornu zbor a unui tsi-nj bag n ntribari; dau un apan- apatioani/apatioane (a-pa-ti-o-ni) (atsel) tsi lu-ardi (ludisi; tornu zborlu; apocrisescu, apucrisescu {ro: rspunde} {fr: aplnseashti) pri cariva; arditor, marghiol, maryiol, ehle {ro: rpondre} {en: answer} apndisit (a-pn-di-st) adg apn- neltor} {fr: trompeur} {en: deceiver, cheater} disit (a-pn-di-s-t), apndisits (a-pn-di-sts), apndisiapation (a-pa-ti-n) adg vedz tu apatii ti/apndisite (a-pn-di-s-ti) (atsel) a cui lj si deadi un ap (-p) sf api/ape (-pi) luguria tsi cur tu-aruri, tsi s-afl apandisi; (atsel) tsi da un apandisi; (ntribarea) tr cari s-da tu-amari, di cari suntu adrati chicutli di ploai, etc.; arucut; un apandisi; tsi toarn zborlu a unui tsi-lj bag un ntribari; (expr: 1: s-dutsi ntr-ap (ntri-ap) = s-dutsi s-lja (s-aduc) ap apocrisit, apucrisit {ro: care a rspuns, a cui i s-a rspuns, (di-arad tr beari, di la shoput, fntn, etc.); 2: apa yini mari (ntrebarea) la care se d un rspuns} {fr: qui a rpondu; = s-umfl arulu, s-vears arulu, multi ori dup un ploai qui on a rpondu, (question) laquelle on a rpondu} {en: mari; 3: hiu tut ap; mi feci (mi-adrai) ap = am asudat who answered; who received an answer; (question) anmultu; 4: ved tu tsi api s-ascald = shtiu tu tsi catastasi s-afl, swered} ex: lucru apndisit (a curi lji s-ari dat un apandisi) shtiu tsi mindueashti; 5: nj yini sh-a njia ap la moar = njapndisiri/apndisire (a-pn-di-s-ri) sf apndisiri (a-pn-diyini sh-a njia arada s-hiu mari, s-u-am putearea s-fac cum voi; sr) atsea tsi s-fatsi cndu s-apndiseashti tsiva; turnari di 6: lj-ljau apa di la moar = l-fac s-nu mata poat s-adar tsiva; zbor; ipocrisiri, ipucrisiri, apandisi {ro: aciunea de a 7: nj-alas gura ap; nj-alas limba ap n gur (tr tsiva) = am rspunde} {fr: action de rpondre} {en: action of answering} mari orixi (tr tsiva); 8: ap nvets; nvets cu lingura, ca apa = pndisescu (pn-di-ss-cu) vb IV pndisii (pn-di-s), pn- nvets multu ghini; 9: foc sh-ap-lj si dutsi gura = shtii tuti, diseam (pn-di-sem), pndisit (pn-di-s-t), pndisizburashti multi sh-li dztsi multu ghini; 10: lja lupata n ap = ri/pndisire (pn-di-s-ri) (un cu apndisescu) pndisit u pati; 11: mi duc dup apa-a lui = fac ashi cum va el; 12: (pn-di-st) adg pndisit (pn-di-s-t), pndisits (pn-dimoashi, di-atsea tsi tsni (tsi ngljats) apili = moashi dit prsts), pndisiti/pndisite (pn-di-s-ti) (un cu apndisit) miti, gioan, myistr); 13: apa, apili-a lui = huea, huili a lui; pndisiri/pndisire (pn-di-s-ri) sf pndisiri (pn-di-sr) 14: mi lja apa = mi lja azvarna, mi pindzi s-fac tsiva cu(un cu apndisiri) ardearea, cu minciuna; 15: adar guva tu-ap = geaba l-fac un apanghi/apanghe (a-pn-ghi) sf vedz tu apanghiu lucru c nu-adar vr hiri, nu-adar tsiva; u-adar hrdal; 16: apanghiu (a-pn-ghu) sn apanghiuri (a-pn-ghur) loc tu ap acr = ap dit loc cu sruri lugursiti buni tr stumahi shi cari omlu poati si sta tra si s-apr di dushmanj i si s-afireasc sntatea-a omlui; 17: ap creht = ap aratsi sh-proaspit; di chindin (arcoari, cldur, ploai, furtun, etc.); aprtur {ro: 18: ap alcit = ap mintit, murdar shi tulburi; 19: ap adpost} {fr: abri} {en: shelter} ex: hoara nu eara tu apanghiu sttut; ap tsi doarmi = ap dit blts tsi sta tu-un loc c nu(loc iu putea si s-apr, si s-aveaglji); ca s-hib niheam sum ari pri iu s-cur; 20: ap di lituryii = om cu suflitlu curat, fr apanghiu (aprtur); nu-aflai apanghiu s-nu mi ud di ploai stepsu, nistipsit; 21: ap nigrit; ap ninchisit = ap dit prapnghisescu (a-pn-ghi-ss-cu) vb IV apnghisii (a-pn-ghi- miti, curat; tu pirmithi: ap nipusputit di vrnu sh-cari, s), apnghiseam (a-pn-ghi-sem), apnghisit (a-pn-ghi- cndu u lja i u bea, gionili-aleptu, nu scoati un zbor; 22: ap s-t), apnghisiri/apnghisire (a-pn-ghi-s-ri) 1: stau tu un athanat; ap yii; ap di ban = ap dit prmiti tsi ntiniapanghiu tra s-mi apr, s-mi-afirescu di dushmanj (chindin, reashti, tsi nyeadz lumea, tsi-l fatsi omlu s-nu moar; 23: ap arcoari, ploai, etc.); 2: mi curmu di la un copus tsi-l fac (c mi di ploai = tsi cur shi s-cheari ca apa di ploai; zboar goali tsi avurseashti multu) tra s-nj ljau anasa shi s-nj yin suflitlu la nu-ahrzescu tsiva; 24: nj-fac apa-atsea groas = mi cac; 25: loc; stau tes tra s-nj-am arihati c mi aduchescu multu avursit; nj-fac apa; nj-fac apa-atsea minuta = mi chish; 26: portu ap a discurmu, dizvursescu, dispustusescu, arihtipsescu, arpas, mortslor = slghii multu; nu nj-armasi multu chiro s-bnedz) arpsedz, arpsescu, aripas, aripsedz, arupas, rpas, {ro: ap} {fr: eau} {en: water} ex: apa di fntn nu srpsedz, rupas, rupusedz, ripas {adposti, (se) odihni} {fr: alceashti; d-nj n chic di-ap; tricum n ap mari (fig: sabriter; (se) dlasser, (se) reposer} {en: shelter, rest} amari; aru mari); moashi di atseali tsi tsn apili (expr: moashi apnghisit (a-pn-ghi-st) adg apnghisit (a-pn-ghi-s-t), gioan, myistr); apa mintit (expr: ap alcit) cuciubi apnghisits (a-pn-ghi-sts), apnghisiti/apnghisite (a-pn- adutsi; apa totna s-toarn iu lj-eara cupanja veaclji; nchisir ghi-s-ti) tsi ari astmtsit s-fac un copus (tsi lu-avurntr-ap la aru (expr: dusir s-lja ap di la-aru); nj-yini apaseashti multu) tra s-sh lja anasa; dizvursit, dispustusit, arih- atsea minuta (expr: nj-yini s-mi chish); cari va s-sh fac apa? tipsit, arpsat, arpsit, aripsat, arupsat, rpsat, rupusat, (expr: si s-chishi?); armasi s-sh fac apa (expr: s s-chishi); ripsat {adpostit, odihnit} {fr: abrit; repos, dlass} {en: sh-ftsea feata apa (expr: s-chisha feata); v ftsets apa minut sheltered; rested} apnghisiri/apnghisire (a-pn-ghi-s-ri) (expr: v chishats); easti ap di lituryii (expr: easti fr stepsu); sf apnghisiri (a-pn-ghi-sr) atsea tsi s-fatsi cndu cariva lji nvitsai apili (expr: huili); muljarea ts-lja apa (expr: ts apnghiseashti; discurmari, dizvursiri, dispustusiri, arihtipsiri, nveats huili) sh-deapoea ti ncalic; adrash guv tu-ap (expr: arpsari, arpsiri, aripsari, arupsari, rpsari, rupusari, nu-adrash tsiva dip); avea fapt n guv ntr-ap (expr: nu-avea ripsari; arpas, aripas, arupas, rpas, ripas, rupas {aciunea de fapt tsiva dip); apa doarmi, dushmanlu nu doarmi; di ap tsi a adposti, de a (se) odihni; repauzare; odihn} {fr: action de doarmi s-ts hib fric; apa, foclu sh-muljarea nu-au pisti; apa sabriter; de (se) reposer, de (se) dlasser; repos} {en: action sttut amputi; apa pn nu s-alceashti nu s-limpidzashti; vaof sheltering; of resting; rest} apanghi/apanghe (a-pn-ghi) nj talj ap dit prash s-u badz tu tseapi (zbor tsi s-dztsi cndu sf fr pl atsea tsi s-fatsi cndu cariva ascap di tsiva i di vrei s-aspunj c un lucru nu ti meal) apshoar (ap-sho-r) iuva; ascpari {ro: salvare} {fr: salut, dlivrance} {en: rescue} sf apshoari/apshoare (ap-sho-ri) ap putsn, ap njic;

86

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

(fig: apshoar = mcari cu mult dzam) {ro: ap puin} {fr: sf aprri (a-p-rr) atsea tsi s-fatsi cndu cariva s-apr i eau (en petite quantit)} {en: water (in small amounts)} easti aprat; afiriri, avigljari, etc. {ro: aciunea de a apra, de aptos (a-p-ts) adg aptoas (a-p-to-s), aptosh (a-p- a proteja, de a pzi, de a feri; aprare, protejare, protecie, tsh), aptoasi/aptoase (a-p-to-si) tsi ari (mult) ap; tsi paz} {fr: action de dfendre, de protger, de garder; dfense, easti ca apa; tsi easti mplin cu ap; tsi easti moali ca apa; tsi protection, garde} {en: action of defending, of protecting, of sh-u-adutsi cu apa; tsi ari dzam mult, easti dzmos; aptios, guarding; defense, protection, guarde} ex: giuneatsa-a apos, vlngos, vltos, nutios {ro: apos} {fr: aqueux} {en: waaprariljei sh-u-aspusi neaprat (nea-p-rt) adg neaprat tery} ex: locuri aptoasi; ghel aptoas (cu dzam mult); f- (nea-p-r-t), neaprats (nea-p-rts), neaprati/neaprate tsesh aloatlu aptos (cu ap mult, moali); loclu aptos (vln- (nea-p-r-ti) tsi nu easti aprat; tsi nu easti avigljat; neafirit, gos, vltos) nu-i bun tr cas aptios (a-p-ti-s) adg neavigljat {ro: neaprat, neprotejat} {fr: qui nest pas aptioas (a-p-ti-o-s), aptiosh (a-p-ti-sh), aptioadfendu, nest pas protg} {en: who is not defended, not si/aptioase (a-p-ti-o-si) (un cu aptos) ex: pirde aptios protected} neaprari/neaprare (nea-p-r-ri) sf neaprri di pi oclji apos (a-ps) adg apoas (a-po-s), aposh (a(nea-p-rr) atsea tsi s-fatsi cndu cariva nu s-apr i nu psh), apoasi/apoase (a-po-si) (un cu aptos) easti aprat (avigljat); neafiriri, neavigljari {ro: aciunea de a aptusescu (a-p-tu-ss-cu) (mi) vb IV aptusii (a-p-tu-s), nu (se) apra, de a nu (se) proteja} {fr: action de ne pas (se) aptuseam (a-p-tu-sem), aptusit (a-p-tu-s-t), aptusi- dfendre, de ne pas (se) protger} {en: action of not defendri/aptusire (a-p-tu-s-ri) umplu di ap; lj-adavgu ap (ma ing, of not protecting} aprtor (a-p-r-tr) adg aprtoamult) sh-u fac luguria ma moali (un mcari ma dzmoas); ri/aprtoare (a-p-r-to-ri), aprtori (a-p-r-tr), aprtoal-fac aptos; l-molj tu ap {ro: umple cu ap; deveni apos} {fr: ri/aprtoare (a-p-r-to-ri) (atsel) tsi apr pri cariva; tsi luremplir deau; devenir aqueux; rendre mou, samollir} {en: afireashti pri un di un piriclju; tsi-lj da apanghiu a unui tra s-nu fill with water; become watery; become soft} ex: truplu nji spat tsiva {ro: aprtor, pzitor, protector} {fr: dfendeur, aptusi (nj-si featsi ma moali, ma molav) aptusit (a-p-tu- protgeur, gardien} {en: defender, protector, guardian} ex: st) adg aptusit (a-p-tu-s-t), aptusits (a-p-tu-sts), f-ti a nostru aprtor aprtur (a-p-r-t-r) sf aprturi aptusiti/aptusite (a-p-tu-s-ti) tsi easti umplut cu ap; tsi-lj (a-p-r-tr) lucrul tsi-l fatsi cariva tra s-ti apr; loc tsi ti s-ari advgat ap sh-fapt moali; tsi s-featsi aptos {ro: um- apr, ti-afireashti di letsli tsi pots s-li pats; apanghiu {ro: plut cu ap, apos} {fr: rempli deau; aqueux; mou, amolli} aprtoare, paz, adpost} {fr: dfense, ampchement, abri} {en: filled with water; watery; soft} aptusiri/aptusire (a{en: defense, shelter} ex: an nu l deadim aprtur (apanp-tu-s-ri) sf aptusiri (a-p-tu-sr) atsea tsi s-fatsi cndu un ghiu); aoa easti aprtur (un apanghiu, loc ti-aprari) lucru s-umpli cu ap, lji s-ari advgat ap shi faptu moali {ro: aprari/aprare (a-p-r-ri) sf vedz tu apr aciunea de a umple cu ap; de a deveni apos} {fr: action de aprat (a-p-rt) adg vedz tu apr remplir deau; de devenir aqueux; de rendre mou, de aprsescu (a-p-r-ss-cu) vb IV vedz tu aprtsescu samollir} {en: action of filling with water; of becoming waaprsiri/aprsire (a-p-r-s-ri) sf vedz tu aprtsescu tery; of becoming soft} aprsit (a-p-r-st) adg vedz tu aprtsescu ap di trandafir sf vedz tu trandafil aprtor (a-p-r-tr) adg vedz tu apr apndxescu (a-pn-dc-ss-cu) (mi) vb IV vedz tu aprtsescu (a-p-r-tss-cu) vb IV aprtsii (a-p-r-ts), appndixescu rtseam (a-p-r-tsem), aprtsit (a-p-r-ts-t), aprtsiapndxiri/apndxire (a-pn-dc-s-ri) sf vedz tu ri/aprtsire (a-p-r-ts-ri) 1: fug sh-alas singur un hiints i pndixescu un lucru; alas un loc si s-asparg di nimutriri shi s-agiung apndxit (a-pn-dc-st) adg vedz tu pndixescu irnjiu; prtsescu, aprsescu, prsescu, aprnsescu, prnapndisescu (a-pn-di-ss-cu) vb IV vedz tu apandisi sescu, aprnisescu, prnisescu, aprnjisescu, prnjisescu, prhapndisiri/apndisire (a-pn-di-s-ri) sf vedz tu apandisi tisescu, brhtisescu, apryisescu, pryisescu, prtisescu, prapndisit (a-pn-di-st) adg vedz tu apandisi sescu; 2: trag mn di la un lucru; mi-alas di un lucru (di-un apndixescu (a-pn-dic-ss-cu) (mi) vedz tu pndixescu pisti, di tsi am dzs, etc.); dzc c nu easti dealihea lucrul tr apndixiri/apndixire (a-pn-dic-s-ri) sf vedz tu pndixescu cari-nj si spuni c easti dealihea; arnisescu {ro: prsi, abanapndixit (a-pn-dic-st) adg vedz tu pndixescu dona; renuna, nega, dezavua, renega} {fr: abandonner, dapndoah (a-pn-do-h) sf apndoahi/apndoahe (a-pnlaisser; renoncer, nier, renier} {en: abandon, desert; redo-hi) 1: agiutor, andoapir, aradzm; 2: elpid, ilpid, ndii, nounce, deny, disavow} ex: nu vru s-lj-aprtseasc (s-lj-alas nad {ro: reazem, ajutor; speran} {fr: appui, aide; espoir, singuri) aprtsit (a-p-r-tst) adg aprtsit (a-p-r-tsattente} {en: support, help; hope} ex: tut apndoaha (agiutor- t), aprtsits (a-p-r-tsts), aprtsiti/aprtsite (a-p-r-tslu, andoapirlu; ndia) a lor eara ficiorlu ti) tsi easti alsat singur; tsi easti alsat si s-asparg di nimuapnghisescu (a-pn-ghi-ss-cu) vb IV vedz tu apanghiu triri; prtsit, aprsit, prsit, aprnsit, prnsit, aprnisit, apnghisiri/apnghisire (a-pn-ghi-s-ri) sf vedz tu prnisit, aprnjisit, prnjisit, prhtisit, brhtisit, apryisit, pryiapanghiu sit, prtisit, prsit {ro: prsit, abandonat} {fr: abandonn, apnghisit (a-pn-ghi-st) adg vedz tu apanghiu dlaiss} {en: abandoned, deserted} aprtsiri/aprtsire apr (a-pr) (mi) vb I aprai (a-p-r), apram (a-p-rm), (a-p-r-ts-ri) sf aprtsiri (a-p-r-tsr) atsea tsi s-fatsi aprat (a-p-r-t), aprari/aprare (a-p-r-ri) dau agiutor acndu s-aprtseashti tsiva i cariva; prtsiri, aprsiri, prunui tra si s-aveaglji di-arulu tsi poati s-lj si fac tu-un siri, aprnsiri, prnsiri, aprnisiri, prnisiri, aprnjisiri, pralumt; lu-aveglju pri cariva di aguditurli tsi poati s-lj li da njisiri, apryisiri, pryisiri, prhtisiri, brhtisiri, prtisiri, prcariva; lj-dau un apanghiu tra s-nu pat tsiva; aveglju un siri {ro: aciunea de a prsi; prsire, abandonare} {fr: achoar (pulitii, etc.) di piricljul tsi-l prstiseashti un oasti tion dabandonner, de dlaisser} {en: action of abandoning, dushman; afirescu, aveglju, etc. {ro: apra, proteja, pzi, of deserting} prtisescu (p-r-ti-ss-cu) vb IV prtisii feri} {fr: dfendre, protger, garder} {en: defend, protect, (p-r-ti-s), prtiseam (p-r-ti-sem), prtisit (p-r-tiguard} ex: s-aprm az limba sh-fara; cu-un mn ti-apr s-t), prtisiri/prtisire (p-r-ti-s-ri) (un cu aprsh-cu-alant ti deapir; ca si-apr (s-ti-afireasc) Dumnidz; tsescu) prtisit (p-r-ti-st) adg prtisit (p-r-ti-s-t), s-apr loclu; n-aprm (n-afirim, n-avigljem) di furi; mini prtisits (p-r-ti-sts), prtisiti/prtisite (p-r-ti-s-ti) singur lu-aprai; apr (afirea-l) natlu di mushti aprat (a(un cu aprtsit) prtisiri/prtisire (p-r-ti-s-ri) sf p-rt) adg aprat (a-p-r-t), aprats (a-p-rts), apra- prtisiri (p-r-ti-sr) (un cu aprtsiri) prtsescu (pti/aprate (a-p-r-ti) tsi-lj si da agiutor tra s-afireasc di l- r-tss-cu) vb IV prtsii (p-r-ts), prtseam (p-retsli tsi poati s-lj li fac un dushman; afirit, avigljat, etc. {ro: tsem), prtsit (p-r-ts-t), prtsiri/prtsire (p-r-ts-ri) aprat, protejat, pzit, ferit} {fr: dfendu, protg, gard} {en: (un cu aprtsescu) prtsit (p-r-tst) adg prtsit defended, protected, guarded} aprari/aprare (a-p-r-ri) (p-r-ts-t), prtsits (p-r-tsts), prtsiti/prtsite (p-r-

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

87

ts-ti) (un cu aprtsit) prtsiri/prtsire (p-r-ts-ri) sf s-ri) sf aprnjisiri (a-pr-nji-sr) (un cu aprtsiri) prprtsiri (p-r-tsr) (un cu aprtsiri) aprsescu (a-p- njisescu (pr-nji-ss-cu) vb IV prnjisii (pr-nji-s), prnjir-ss-cu) vb IV aprsii (a-p-r-s), aprseam (a-p-rseam (pr-nji-sem), prnjisit (pr-nji-s-t), prnjisiri/prsem), aprsit (a-p-r-s-t), aprsiri/aprsire (a-p-r- njisire (pr-nji-s-ri) (un cu aprtsescu) prnjisit (prs-ri) (un cu aprtsescu) aprsit (a-p-r-st) adg ap- nji-st) adg prnjisit (pr-nji-s-t), prnjisits (pr-nji-sts), rsit (a-p-r-s-t), aprsits (a-p-r-sts), aprsiti/ap- prnjisiti/prnjisite (pr-nji-s-ti) (un cu aprtsit) prrsite (a-p-r-s-ti) (un cu aprtsit) ex: s-sh vead njisiri/prnjisire (pr-nji-s-ri) sf prnjisiri (pr-nji-sr) (un fumealja aprsit (alsat singur) aprsiri/aprsire (a- cu aprtsiri) p-r-s-ri) sf aprsiri (a-p-r-sr) (un cu aprtsiri) aprtsiri/aprtsire (a-p-r-ts-ri) sf vedz tu aprtsescu prsescu (p-r-ss-cu) vb IV prsii (p-r-s), prseam aprtsit (a-p-r-tst) adg vedz tu aprtsescu (p-r-sem), prsit (p-r-s-t), prsiri/prsire (p-r-saprtur (a-p-r-t-r) sf vedz tu apr ri) (un cu aprtsescu) prsit (p-r-st) adg prsit apreari/apreare (a-p-re-ri) sf vedz tu par1 (p-r-s-t), prsits (p-r-sts), prsiti/prsite (p-r-s-ti)aprnsescu (a-pr-n-ss-cu) vb IV vedz tu aprtsescu (un cu aprtsit) prsiri/prsire (p-r-s-ri) sf prsiri aprnsiri/aprnsire (a-pr-n-s-ri) sf vedz tu aprtsescu (p-r-sr) (un cu aprtsiri) prsescu (pr-ss-cu) vb IV aprnsit (a-pr-n-st) adg vedz tu aprtsescu prsii (pr-s), prseam (pr-sem), prsit (pr-s-t), pr- aprnisescu (a-pr-ni-ss-cu) vb IV vedz tu aprtsescu siri/prsire (pr-s-ri) (un cu aprtsescu) prsit (pr-st)aprnisiri/aprnisire (a-pr-ni-s-ri) sf vedz tu aprtsescu adg prsit (pr-s-t), prsits (pr-sts), prsiti/prsite (pr-saprnisit (a-pr-ni-st) adg vedz tu aprtsescu ti) (un cu aprtsit) ex: aruc bileea pi un prsit (mrat)aprnjescu (a-pr-njs-cu) vb IV aprnjii (a-pr-nj), aprdi vitsin prsiri/prsire (pr-s-ri) sf prsiri (pr-sr) (un njam (a-pr-njm), aprnjit (a-pr-nj-t), aprnjiri/aprnjire cu aprtsiri) apryisescu (a-pr-yi-ss-cu) vb IV apryisii (a-pr-nj-ri) ljau (acats) s-fac tsiva; prnjescu, purnjescu, (a-pr-yi-s), apryiseam (a-pr-yi-sem), apryisit (a-pr- purnescu, ahiurhescu, ahurhescu, ahiursescu, arhiusescu, yi-s-t), apryisiri/apryisire (a-pr-yi-s-ri) (un cu apr- arhinsescu, nchisescu, nchisescu, ntsep, ntsep, chinsescu, tsescu) ex: lu-apryisii (lu-alsai, lu-aprtsii), nu voi s-lu chinisescu, litescu, acats, ljau {ro: ncepe} {fr: commencer} vedz apryisit (a-pr-yi-st) adg apryisit (a-pr-yi-s-t), {en: start} ex: aprnjim (nchisim) di dimneatsa; aprnjashti apryisits (a-pr-yi-sts), apryisiti/apryisite (a-pr-yi-s-ti) (ahiurheashti) s-caft coarda; ca sclava s-lucreadz aprnjashti (un cu aprtsit) ex: vedz c-ayinja easti apryisit (aprtsit) (nchiseashti); sh-aprnji (shi nchisi) tra s-sufl-al Doni; n apryisiri/apryisire (a-pr-yi-s-ri) sf apryisiri (a-pr-yivideari shi aprnji s-u mshc buriclu; azboair un pulj prisr) (un cu aprtsiri) pryisescu (pr-yi-ss-cu) vb IV alumachi shi aprnji tra s-bat un lai cntic; mcrli aprnjir pryisii (pr-yi-s), pryiseam (pr-yi-sem), pryisit (pr- s-urdin, cari di cari ma bun aprnjit (a-pr-njt) adg yi-s-t), pryisiri/pryisire (pr-yi-s-ri) (un cu apraprnjit (a-pr-nj-t), aprnjits (a-pr-njts), aprnjiti/aprtsescu) ex: vrut s-n pryisim (disprtsm) pryisit (pr-yi- njite (a-pr-nj-ti) tsi ari actsat s-fac tsiva; prnjit, purnjit, st) adg pryisit (pr-yi-s-t), pryisits (pr-yi-sts), pryisi- purnit, ahiurhit, ahurhit, ahiursit, arhiusit, arhinsit, nchisit, ti/pryisite (pr-yi-s-ti) (un cu aprtsit) pryisiri/pryinchisit, ntsiput, ntsiput, chinsit, chinisit, litit {ro: nceput} {fr: sire (pr-yi-s-ri) sf pryisiri (pr-yi-sr) (un cu aprtsiri) commenc} {en: started} ex: lpuda easti-aprnjit (ahiurhit) aprnsescu (a-pr-n-ss-cu) vb IV aprnsii (a-pr-n aprnjiri/aprnjire (a-pr-nj-ri) sf aprnjiri (a-pr-njr) s), aprnseam (a-pr-n-sem), aprnsit (a-pr-n-s-t),atsea tsi s-fatsi cndu si nchiseashti tsiva; prnjiri, purnjiri, aprnsiri/aprnsire (a-pr-n-s-ri) (un cu aprtsescu) purniri, ahiurhiri, ahurhiri, ahiursiri, arhiusiri, arhinsiri, aprnsit (a-pr-n-st) adg aprnsit (a-pr-n-s-t), nchisiri, nchisiri, chinsiri, chinisiri, litiri, ntseapiri, ntseapiri aprnsits (a-pr-n-sts), aprnsiti/aprnsite (a-pr-n-s-ti){ro: aciunea de a ncepe; ncepere} {fr: action de commen (un cu aprtsit) ex: un murmintu aprnsit (alsat singur cer} {en: action of starting} neaprnjit (nea-pr-njt) adg shi nimutrit) tu irnjii aprnsiri/aprnsire (a-pr-n-s-ri) neaprnjit (nea-pr-nj-t), neaprnjits (nea-pr-njts), neasf aprnsiri (a-pr-n-sr) (un cu aprtsiri) prnsescu prnjiti/neaprnjite (nea-pr-nj-ti) tsi nu s-ari actsat s-fac (pr-n-ss-cu) vb IV prnsii (pr-n-s), prnseam (pr-n- tsiva; (lucru) tsi nu easti aprnjit; niprnjit, neahiurhit, neahursem), prnsit (pr-n-s-t), prnsiri/prnsire (pr-n-s-hit, neahiursit, nearhiusit, nearhinsit, ninchisit, nintsiput {ro: ri) (un cu aprtsescu) ex: ficiorlji prnsea shcoala; baron nenceput} {fr: qui nest pas commenc} {en: not started} ex: Sina sh-prnsi ptrida tri totna prnsit (pr-n-st) adg lucrul easti neaprnjit (ninchisit) neaprnjiri/neaprnjire prnsit (pr-n-s-t), prnsits (pr-n-sts), prnsiti/pr- (nea-pr-nj-ri) sf neaprnjiri (nea-pr-njr) atsea tsi s-fatsi nsite (pr-n-s-ti) (un cu aprtsit) ex: avdu cucuveaua cndu nu si nchiseashti tsiva; niprnjiri, neahiurhiri, neapristi murlji prnsits prnsiri/prnsire (pr-n-s-ri) sf hurhiri, neahiursiri, nearhiusiri, nearhinsiri, ninchisiri, ninprnsiri (pr-n-sr) (un cu aprtsiri) aprnisescu (a- tseapiri {ro: aciunea de a nu ncepe; nencepere} {fr: action pr-ni-ss-cu) vb IV aprnisii (a-pr-ni-s), aprniseam (a-pr- de ne pas commencer} {en: action of not starting} aprnjit ni-sem), aprnisit (a-pr-ni-s-t), aprnisiri/aprnisire (a- (a-pr-nj-t) sf fr pl ahiurhirea-a unui lucru; arhii, pr-ni-s-ri) (un cu aprtsescu) aprnisit (a-pr-ni-st) arhizm, ahiurhit, ahurhit, ahiursit, ahiursitur, arhiusit, adg aprnisit (a-pr-ni-s-t), aprnisits (a-pr-ni-sts), arhinsit, nchisit, nchisit, aprnjitur, prnjitur, prnjit, aprnisiti/aprnisite (a-pr-ni-s-ti) (un cu aprtsit) apr- ntsiput, ntsiput {ro: nceput} {fr: commencement, dbut} {en: nisiri/aprnisire (a-pr-ni-s-ri) sf aprnisiri (a-pr-ni-sr) start} ex: dit aprnjit (arhii) pn tu bitisit; aprnjita (nchisita, (un cu aprtsiri) prnisescu (pr-ni-ss-cu) vb IV prnisii intrata) a earnljei aprnjitur (a-pr-nji-t-r) sf aprnjituri (pr-ni-s), prniseam (pr-ni-sem), prnisit (pr-ni-s-t), (a-pr-nji-tr) (un cu aprnjit) prnjescu (pr-njs-cu) prnisiri/prnisire (pr-ni-s-ri) (un cu aprtsescu) ex: mi vb IV prnjii (pr-nj), prnjam (pr-njm), prnjit (prprnisish (fudzish shi mi-alsash singur); tat tsi di mult l nj-t), prnjiri/prnjire (pr-nj-ri) (un cu aprnjescu) ex: prnisii prnisit (pr-ni-st) adg prnisit (pr-ni-s-t), lunjina prnji (nchisi) si s-arspndeasc; prnjii ngios atumprnisits (pr-ni-sts), prnisiti/prnisite (pr-ni-s-ti) (un cu tsea la locurli atseali prnjit (pr-njt) adg prnjit (pr-njaprtsit) prnisiri/prnisire (pr-ni-s-ri) sf prnisiri (prt), prnjits (pr-njts), prnjiti/prnjite (pr-nj-ti) (un cu ni-sr) (un cu aprtsiri) aprnjisescu (a-pr-nji-ss-cu) aprnjit) prnjiri/prnjire (pr-nj-ri) sf prnjiri (pr-njr) vb IV aprnjisii (a-pr-nji-s), aprnjiseam (a-pr-nji-sem), (un cu aprnjiri) prnjit (pr-nj-t) sf fr pl (un cu aprnjisit (a-pr-nji-s-t), aprnjisiri/aprnjisire (a-pr-nji-s- aprnjit) prnjitur (pr-nji-t-r) sf prnjituri (pr-njiri) (un cu aprtsescu) ex: casa cu aprnjisita (aprtsita) tr) (un cu aprnjit) purnjescu (pur-njs-cu) vb IV vatr aprnjisit (a-pr-nji-st) adg aprnjisit (a-pr-nji-s- purnjii (pur-nj), purnjam (pur-njm), purnjit (pur-nj-t), t), aprnjisits (a-pr-nji-sts), aprnjisiti/aprnjisite (a-pr-nji- purnjiri/purnjire (pur-nj-ri) (un cu aprnjescu) ex: ss-ti) (un cu aprtsit) aprnjisiri/aprnjisire (a-pr-njipurnjim (s nchisim, s-njirdzem) la sitsirari purnjit (pur-

88

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

njt) adg purnjit (pur-nj-t), purnjits (pur-njts), purapilpisii/apilpisie (a-pil-pi-s-i) sf vedz tu apilpisescu njiti/purnjite (pur-nj-ti) (un cu aprnjit) purnjiri/purnjire apilpisiri/apilpisire (a-pil-pi-s-ri) sf vedz tu apilpisescu (pur-nj-ri) sf purnjiri (pur-njr) (un cu aprnjiri) purapilpisit (a-pil-pi-st) adg vedz tu apilpisescu nescu (pur-ns-cu) vb IV purnii (pur-n), purnam (purapir (-pir) vb IV apirii (a-pi-r), apiream (a-pi-rem), apirit nem), purnit (pur-n-t), purniri/purnire (pur-n-ri) (un (a-pi-r-t), apiriri/apirire (a-pi-r-ri) mi dishteptu tahina (tu cu aprnjescu) purnit (pur-nt) adg purnit (pur-n-t), hryii); mi scol tahina dit somnu; mi aflu tu-un loc tahina tu purnits (pur-nts), purniti/purnite (pur-n-ti) (un cu aprhryii {ro: se trezi (scula) din somn n zori de zi; a fi undeva n njit) purniri/purnire (pur-n-ri) sf purniri (pur-nr) (un cu zori} {fr: se rveiller le matin; tre quelque part la pointe du aprnjiri) jour} {en: wake up in the morning; be somewhere in the aprnjiri/aprnjire (a-pr-nj-ri) sf vedz tu aprnjescu morning} ex: Avaloon apiri (si scul tahina) shi nu ntunic; saprnjisescu (a-pr-nji-ss-cu) vb IV vedz tu aprtsescu culca, apirea, cu cuvenda n gur; s-apiri (s-ti-acats hryia; s-ti aprnjisiri/aprnjisire (a-pr-nji-s-ri) sf vedz tu aprtsescu dishtepts tahina) tu un cireap arsu di shapti ori; armasir saprnjisit (a-pr-nji-st) adg vedz tu aprtsescu apir aclo (s-doarm shi si s scoal aclo cndu va da hryia); aprnjit (a-pr-njt) adg vedz tu aprnjescu vrea s-apirea cu-un tastru di flurii la cpitnj; apirir (saprnjit (a-pr-nj-t) sf vedz tu aprnjescu dishtiptar) dzua-alant pi budza di-amari; nu ntunic, apiri aprnjitur (a-pr-nji-t-r) sf vedz tu aprnjescu apiri, nu ntunic (angucitoari: bruma c: nu ntunic (va dzc: aprut (a-p-rt) adg vedz tu par1 nu u-acts noaptea aclo ma), apiri (va dzc, u-aflm pri apryisescu (a-pr-yi-ss-cu) vb IV vedz tu aprtsescu earb tu hryii) apiri (u vidzu hryia aclo ma) nu ntunic (va apryisiri/apryisire (a-pr-yi-s-ri) sf vedz tu aprtsescu dzc, nu u-acts noaptea)) apir1 (-pi-r) vb IV (unipirs. apryisit (a-pr-yi-st) adg vedz tu aprtsescu pirs. 3-a) apiri (a-pi-r), apirea (a-pi-re), apirit (a-pi-r-t), aptios (a-p-ti-s) adg vedz tu ap apiriri/apirire (a-pi-r-ri) nchiseashti s-aspun lunjina tu aptos (a-p-ts) adg vedz tu ap hryii; creap dzua; algheashti di dzu {ro: da zori de zi} {fr: aptusescu (a-p-tu-ss-cu) (mi) vb IV vedz tu ap (en parlant du jour) commence a paratre, il fait jour} {en: (of aptusiri/aptusire (a-p-tu-s-ri) sf vedz tu ap daylight) dawn, break} ex: ninga nu-apiri ghini; grits-lji al aptusit (a-p-tu-st) adg vedz tu ap Nica ca-apiri (crip dzua); loa s-apir (nchisea s-algheasc); sapcari/apcare (ap-c-ri) sf vedz tu apuc trdzem cali ninti c-a s-apir (c-a s-creap dzua) lj-aflai apcat (ap-ct) adg vedz tu apuc apirits (dishtiptats tu hryii) yii apiriri/apirire (a-pi-r-ri) sf apcu (p-cu) adg apc (p-c), apts (p-ts), aptsi/aptse (p-tsi) apiriri (a-pi-rr) 1: atsea tsi s-fatsi cndu cariva apir iuva; 2: tsi nu easti sh-ahntu bun (ca altu); tsi easti (tu-un hari) ma atsea tsi s-fatsi cndu apir (algheashti) dzua; hryii, apirish, nghios di alts; tsi nu s-afl tamam ashi cum (atumtsea cndu) apirit, cripat, haragm, hrxit {ro: aciunea de a se trezi lipseashti; prostih {ro: inferior} {fr: infrieur, inconvnant} (scula) din somn n zori de zi; zori de zi} {fr: action de se {en: inferior, inconvenient} ex: Piunarlu, apcu easti? (prostih, rveiller le matin; de se trouver quelque part la pointe du nu-i sh-ahntu bun?) jour} {en: action of waking up in the morning; of being apean (a-pe-n) sf vedz tu pean somewhere in the morning} ex: apirirea fu adz la trei shapel (a-p-l) sf apeli/apele (a-pli) scndur suptsri {ro: giumitati tahina apirit (a-pi-r-t) sf fr pl lunjina tsi da scndur subire} {fr: latte} {en: lath, slat} pri tser ninti ca s-eas soarili tahina; oara, cati tahina, cndu apicshonj (a-pi-c-shnj) adg vedz tu achicsescu nchiseashti prota si s-vead lunjin, cndu creap dzua; apicundu (a-pi-cn-du) sm, sf, adg apicund (a-pi-cn-d), apirish, adoar, adoara, andzari, ndzari, ndzrimi, dzari, zari, apicundz (a-pi-cn-dz), apicundi/apicunde (a-pi-cn-di) cripat, deadoar, deadoara, hrghii, hryii, hryii, hrxit, (tat, lal, om bgat di chivernisi) pricunuscut prit leadzi c haragm, harazm, haraimera {ro: zori de zi} {fr: aube, pointe poati s-aib angtanlu a unui njic shi s-lja tuti apofasili ligati di du jour} {en: dawn} ex: vinjim ditu-apirit (di cum cripa dzua) bana-a lui (aveari, sntati, sculii, etc.) {ro: tutore} {fr: tuteur} s-ti videm; tu-apirit (tu hryii)-nj ti sculai; mizi tu apirit {en: guardian} ppsi ploaea; easti-un an pn tu-apirit; dit apirit (hryii, apidhyiu (a-pdh-yu) adg apidhyi/apidhye (a-pdh-yi), apidhyi data-a soarilui) pn tu ascpitata a soarilui; nchisim calea (a-pdh-yi), apidhyi/apidhye (a-pdh-yi) un cu apidyiu neapirit ghini (ninti ca s-apir ghini) apirish (a-pi-rsh) apidyiu (a-pdh-yu) adg apidyi/apidye (a-pdh-yi), apidyi (asm fr pl (un cu apirit) ex: agiumsim tu-apirish (tu pdh-yi), apidyi/apidye (a-pdh-yi) (yimishi) tsi easti coapt; hryii) neapirit (nea-pi-rt) adg neapirit (nea-pi-r-t), (om, lucru) tsi ari criscut sh-agiumt mari aht ct lipseashti; neapirits (nea-pi-rts), neapiriti/neapirite (nea-pi-r-ti) cari smatur {ro: copt, matur} {fr: mr} {en: ripe, mature} ex: gorts dishtipt ninti ca s-da hryia; tsi s-afl tu-un loc tahina ninti ca apidyi (coapti, mturi) s-da soarili {ro: trezit (sculat) din somn naintea zorilor de zi; apilpisescu (a-pil-pi-ss-cu) (mi) vb IV apilpisii (a-pil-pi-s), care este undeva nainte de rsritul soarelui} {fr: rveill apilpiseam (a-pil-pi-sem), apilpisit (a-pil-pi-s-t), apilpisi- avant laube; qui se trouve quelque part avant la pointe du ri/apilpisire (a-pil-pi-s-ri) mi-aflu tu-un hal greau shi-nj jour} {en: waken up before dawn; who is somewhere before cher tut umutea c lucrili va s ndreag; mi-acats deaspirlu; dawn} ex: agiumsi neapirit (ninti ca s-da soarili) acas dispir {ro: dispera, descuraja} {fr: dsesperer, dcourager} neapirit (nea-pi-r-t) sf fr pl ninti di-apirit; ninti di cri{en: despair, discourage} ex: s-apilpisi (sh-chiru umutea); mi- pata-a dzuljei; nifapt hryii {ro: naintea zorilor de zi} {fr: avea apilpisit (fapt s-nj cher ndia) zrazea (znjia) di estan avant laube} {en: before dawn} ex: tu hryii, neapirit (ninti apilpisit (a-pil-pi-st) adg apilpisit (a-pil-pi-s-t), apilpisits ca s-da) soarili; nic neapirit (nifapt hryii) ghini (a-pil-pi-sts), apilpisiti/apilpisite (a-pil-pi-s-ti) tsi s-afl tu- apir1 (-pi-r) vb IV vedz tu apir un hal greau shi-sh cheari umutea c lucrili va s ndreag;apir2 (a-p-r) sf apiri/apire (a-p-ri) vedz tu pir1 tsi lu-acts deaspirlu; dispirat {ro: disperat, descurajat} {fr: apirindu (a-pi-rn-du) adv vedz tu aprindu2 dsesper, dcourag} {en: despaired, discouraged} ex: tsi apiriri/apirire (a-pi-r-ri) sf vedz tu apir ampaturi ca un apilpisit? apilpisiri/apilpisire (a-pil-pi-s-ri) apirish (a-pi-rsh) sm vedz tu apir sf apilpisiri (a-pil-pi-sr) atsea tsi s-fatsi cndu cariva apil- apirit (a-pi-rt) adg vedz tu apir piseashti; apilpisii, dispirari, deaspir {ro: aciunea de a disapirit (a-pi-r-t) sf vedz tu apir pera, de a descuraja; disperare, descurajare} {fr: action de apirit* (a-pi-r-t) adg fimininlu singular di la adgectivlu dsesperer, de dcourager} {en: action of despairing, of dis- apirit; vedz apirit couraging} apilpisii/apilpisie (a-pil-pi-s-i) sf apilpisii (a-pil- apistii/apistie (a-pis-t-i) sf apistii (a-pis-t) harea tsi u-ari pi-s) atsea tsi ari omlu tsi easti apilpisit; deaspir {ro: dispe- atsel tsi nu pistipseashti tu-un pisti (crishtin, nturtseasc, rare} {fr: dsespoir} {en: despair} ex: apilpisia (deaspirlu) nu etc.); faptul c un nu-ari nitsiun pisti; faptul c nu-i dai bes a easti vrnoar cu amintatic unui; harea tsi u-ari atsel tsi s-aspuni bun ma peascumta ts va

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

89

arulu {ro: lips de credin, infidelitate, perfidie} {fr: mangrmdire, etc.} {fr: action de presser, daccabler, de suffoque de foi, infidlit, perfidie} {en: infidelity, treachery} ex: quer, dcraser, de couvrir, de fondre, de se ruer sur, etc.} apistia-a aishtui om u aduchim apistu (-pis-tu) adg apist {en: action of pressing, of crushing, of overwhelming, of cov(-pis-t), apishts (-pish-ts), apisti/apiste (-pis-ti) tsi nu ering, of crowding, of pouncing, of jumping over, etc.} easti di pistea-atsilui tsi zburashti (tsi-i turcu tr crishtinj, i aputrusescu (a-pu-tru-ss-cu) (mi) vb IV aputrusii (a-pu-trucrishtin tr turtsi); tsi nu-lj si da bes (la-atseali tsi fatsi i tsi s), aputruseam (a-pu-tru-sem), aputrusit (a-pu-tru-s-t), dztsi); un tu cari omlu nu-ai ncreadiri; tsi nu easti besal; cari aputrusiri/aputrusire (a-pu-tru-s-ri) (un cu apitrusescu) s-aspuni bun ma, peascumta, lj-va arulu a atsilui tsi-lj fatsi aputrusit (a-pu-tru-st) adg aputrusit (a-pu-tru-s-t), aputrubes; gheaur, pabes, cur, pngn, dinsz, imansz {ro: pgn, (a-pu-tru-sts), aputrusiti/aputrusite (a-pu-tru-s-ti) (un sits necredincios, infidel, perfid} {fr: infidle, perfide} {en: infidel, cu apitrusit) aputrusiri/aputrusire (a-pu-tru-s-ri) sf aputrutreacherous} ex: hii apistu (pabes) sots; cu apistul atsel (cusiri (a-pu-tru-sr) (un cu apitrusiri) aplucusescu (a-pluatsel pngnlu) ti ligash?; mi-als apistul (furlu, pabeslu) cu cu-ss-cu) (mi) vb IV aplucusii (a-plu-cu-s), aplucuseam (adzeadzitlu n gur apistisescu (a-pis-ti-ss-cu) vb IV apistisii plu-cu-sem),aplucusit(a-plu-cu-s-t),aplucusi(a-pis-ti-s), apistiseam (a-pis-ti-sem), apistisit (a-pis-ti-s- ri/aplucusire (a-plu-cu-s-ri) (un cu apitrusescu) ex: s-nu ljt), apistisiri/apistisire (a-pis-ti-s-ri) mi fac om tsi nu-ari aplucuseasc (s-nu s-aruc, s-nu s-hiumuseasc pristi elj) tsiva pisti; mi fac om tsi nu pistipseashti; mi fac apistu, om aru cnj; aplucusir (s-virsar pristi noi, n anpdir) turtsilj; {ro: a deveni necredincios} {fr: ne pas ajouter foi} {en: beaplucusir furlji tu hoar; s-aplucusi (s-adun stog, s-ascumsi) come an unbeliever} ex: apistisi (sh-chiru pistea, s-featsi ljepurli tu ljanur aplucusit (a-plu-cu-st) adg aplucusit (aapistu, om aru), nu s-poart ghini apistisit (a-pis-ti-st) adg plu-cu-s-t), aplucusits (a-plu-cu-sts), aplucusiti/aplucusite apistisit (a-pis-ti-s-t), apistisits (a-pis-ti-sts), apistisiti/apis- (a-plu-cu-s-ti) (un cu apitrusit) ex: shadi aplucusit (adunat tisite (a-pis-ti-s-ti) tsi sh-ari chirut (alsat, arnisit) pistea; stog) tu fearic aplucusiri/aplucusire (a-plu-cu-s-ri) sf tsi s-featsi apistu {ro: care nu crede} {fr: mcrant} {en: aplucusiri (a-plu-cu-sr) (un cu apitrusiri) pitrusescu (piunbeliever, infidel} apistisiri/apistisire (a-pis-ti-s-ri) sf tru-ss-cu) (mi) vb IV pitrusii (pi-tru-s), pitruseam (pi-truapistisiri (a-pis-ti-sr) atsea tsi s-fatsi cndu cariva nu pistip- sem), pitrusit (pi-tru-s-t), pitrusiri/pitrusire (pi-tru-s-ri) seashti {ro: aciunea de a nu crede} {fr: action de ne pas (un cu apitrusescu) pitrusit (pi-tru-st) adg pitrusit (piajouter foi} {en: action of becoming an unbeliever} tru-s-t), pitrusits (pi-tru-sts), pitrusiti/pitrusite (pi-tru-s-ti) apistisescu (a-pis-ti-ss-cu) vb IV vedz tu apistii (un cu apitrusit) pitrusiri/pitrusire (pi-tru-s-ri) sf pitrusiri apistisiri/apistisire (a-pis-ti-s-ri) sf vedz tu apistii (pi-tru-sr) (un cu apitrusiri) putrusescu (pu-tru-ss-cu) apistisit (a-pis-ti-st) adg vedz tu apistii (mi) vb IV putrusii (pu-tru-s), putruseam (pu-tru-sem), apistu (-pis-tu) adg vedz tu apistii putrusit (pu-tru-s-t), putrusiri/putrusire (pu-tru-s-ri) (un apitrusescu (a-pi-tru-ss-cu) (mi) vb IV apitrusii (a-pi-tru-s), cu apitrusescu) putrusit (pu-tru-st) adg putrusit (pu-truapitruseam (a-pi-tru-sem), apitrusit (a-pi-tru-s-t), apitrusi- s-t), putrusits (pu-tru-sts), putrusiti/putrusite (pu-tru-s-ti) ri/apitrusire (a-pi-tru-s-ri) mi-alas cu tut putearea, shi cu (un cu apitrusit) putrusiri/putrusire (pu-tru-s-ri) sf putrutut greatsa-a truplui tsi u-am, pristi un lucru; ndes lucruri tu- siri (pu-tru-sr) (un cu apitrusiri) plucusescu (plu-cu-ssun cutii (dulapi, amaxi, etc.); calcu cu puteari pristi tsiva; mi cu) (mi) vb IV plucusii (plu-cu-s), plucuseam (plu-cupingu (mi ndes, mi-adun stog) cu alts; mi-aruc (mi hiumusem), plucusit (plu-cu-s-t), plucusiri/plucusire (plu-cu-ssescu) cu tut putearea pristi cariva; ngrop (anvilescu, acoapir) ri) (un cu apitrusescu) ex: s-nu lj-aplucuseasc (s-nu s-da, cu chetri un lucru; hiu acupirit di-un lucru (stizm, cas, arbu- s-hiumuseasc pristi elj) tsiva cnj; plucusir (intrar, ri, etc.) tsi cadi pristi mini; etc.; aputrusescu, aplucusescu, pi- anpdir) furlji n hoar; sta aplucusit (ascumtu stog) tu trusescu, putrusescu, plucusescu, pulcusescu; calcu, ndes, chi-ljanur plucusit (plu-cu-st) adg plucusit (plu-cu-s-t), sedz, stulcin, mi-aurnjescu, anpdescu, citsescu, mi-arzvu- plucusits (plu-cu-sts), plucusiti/plucusite (plu-cu-s-ti) (un escu, etc., etc.; (fig: hiu apitrusit = hiu pitrumtu pn tu frncu apitrusit) plucusiri/plucusire (plu-cu-s-ri) sf plucusiri dzli di inim di smtsiminti di vreari (harau, dureari, nviri(plu-cu-sr) (un cu apitrusiri) pulcusescu (pul-cu-ss-cu) nari, etc.) {ro: presa, npdi, coplei, zdrobi, acoperi, ngr(mi) vb IV pulcusii (pul-cu-s), pulcuseam (pul-cu-sem), mdi, etc.} {fr: presser, accabler, suffoquer, craser, couvrir, pulcusit (pul-cu-s-t), pulcusiri/pulcusire (pul-cu-s-ri) fondre, se ruer sur, etc.} {en: press, crush, overwhelm, cover, (un cu apitrusescu) ex: di arali pulcusit (apitrusit) pulcusit crowd, pounce, jump over, etc.} ex: canda cdzu casa di lu(pul-cu-st) adg pulcusit (pul-cu-s-t), pulcusits (pul-cuapitrusi (lu-acupiri, lu ngrup); aoa apitrusim niprtica (u sts), pulcusiti/pulcusite (pul-cu-s-ti) (un cu apitrusit) ex: ngrupm, u chism tu chetsr); va mi-apitruseasc n cas (va pulcusit (frmt, apitrusit) di mari jali pulcusiri/pulcusire mi ncljid n cas tra s-nu pot s-es); va mi-apitrusescu (va mi- (pul-cu-s-ri) sf pulcusiri (pul-cu-sr) (un cu apitrusiri) adun stog, va mi-ascundu) tu fearic; lj-avea apitrusit (lj-avea plicusescu (pli-cu-ss-cu) (mi) vb IV plicusii (pli-cu-s), actsat, curmat) somnu greu; avea apitrusit (avea anp- plicuseam (pli-cu-sem), plicusit (pli-cu-s-t), plicusidit) turtsilj; cara lu-apitrusi (lu-anvli, lu-acupiri ghini) cu trei ri/plicusire (pli-cu-s-ri) (un cu apitrusescu) ex: Hristul l vilendz, asud shi lu-als heavra; apitrusit (aplucusit, ngru- plicusir cu tseapi plicusit (pli-cu-st) adg plicusit (pli-cupat) di borgi; lu-apitrusi fumealja; s-nu n apitruseasc (s-nu s-t), plicusits (pli-cu-sts), plicusiti/plicusite (pli-cu-s-ti) cad pristi noi) murlu; lj-apitrusi (cdzu pristi nsh sh-lj-acu(un cu apitrusit) plicusiri/plicusire (pli-cu-s-ri) sf plicusiri piri) casa; s-apitrusir (s-adunar stog) unlu pisti-alantu; api- (pli-cu-sr) (un cu apitrusiri) trusea-u ghini apitrusit (a-pi-tru-st) adg apitrusit (a-pi-tru- apitrusiri/apitrusire (a-pi-tru-s-ri) sf vedz tu apitrusescu s-t), apitrusits (a-pi-tru-sts), apitrusiti/apitrusite (a-pi-tru-s- apitrusit (a-pi-tru-st) adg vedz tu apitrusescu ti) tsi easti clcat cu puteari; tsi s-afl sum un greats mari; aplad (a-pl-d) sf apldz (a-pldz) vedz tu plad tsi easti acupirit (di-un cas, stizm, etc. tsi ari cdzut); etc., apladh (a-pl-dh) sf apldz (a-pldz) un cu aplad etc.; aputrusit, aplucusit, pitrusit, putrusit, plucusit, pulcusit aplan (a-pln) sn aplanuri (a-pl-nur) vedz tu plan1 {ro: presat, npdit, copleit, zdrobit, acoperit, ngrmdit, aplnsescu (a-pl-n-ss-cu) vb IV vedz tu plan1 etc.} {fr: press, accabl, suffoqu, cras, couvert, fondu, ruaplnsiri/aplnsire (a-pl-n-s-ri) sf vedz tu plan1 sur, etc.} {en: pressed, crushed, overwhelmed, covered, aplnsit (a-pl-n-st) adg vedz tu plan1 crowded, pounced, jumped over, etc.} apitrusiri/apitrusire aplec1 (a-plc) (mi) vb I aplicai (a-pli-c), aplicam (a-pli(a-pi-tru-s-ri) sf apitrusiri (a-pi-tru-sr) atsea tsi s-fatsi cm), aplicat (a-pli-c-t), aplicari/aplicare (a-pli-c-ri) 1: cndu s-apitruseashti tsiva; aputrusiri, aplucusiri, pitrusiri, pu- fac tsiva (cariva) s-dipun ma nghios (si s ncljin, si s ndutrusiri, plucusiri, pulcusiri, etc. {ro: aciunea de a presa, de a plic, etc.) di nsus di-iu s-afl; mi ncljin (nji nduplic mesea) snpdi, de a coplei, de a zdrobi, de a acoperi, de a ngrm- ljau tsiva di nghios; 2: mi min (mi duc, fug) dit un loc tu altu; di, etc.; presare, npdire, copleire, zdrobire, acoperire, n- plec, ncljin, dipun, fug, nchisescu (s-mi duc iuva), mi duc;

90

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

(expr: 1: lj-aplec narea (nrli) = l fac si s-aducheasc ma njic (goat) nursing a lamb (kid) other than hers} aplictoafats di mini; l-fac si s-cmruseasc (si s-alavd) ma putsn, ri/aplictoare (a-pli-c-to-ri) sf aplictori (a-pli-c-tr) l-fac si s-aducheasc ma putsn pirifan, l-ctdixescu, l-ct- (un cu aplictoar) plictoari/plictoare (pli-c-to-ri) sf fronisescu, lj frngu narea, lj ljau njirlu, l fac s sh-adun plictori (pli-c-tr) (un cu aplictoar) ex: s-mulg oili coada, l-fac s-sh dipun urecljili, etc.; 2: nji li-aplec urecljili = plictori aplictureadz (a-pli-c-tu-re-dz) sf aplicturedz mi dau npoi, trag mna, isihsescu, mi molj; 3: nj-aplec coa- (a-pli-c-tu-rdz) loclu (tsarcul) iu s-tsn aplictorli; plicda = mi-arushinedz) {ro: apleca, nclina; supune; pleca} {fr: tureadz, aplicturedz, plicturedz {ro: locul unde se in aplibaisser, pencher, incliner; plier; soumettre; partir} {en: ctorile} {fr: endroit o lon garde les brebis aplictori)} lower, incline, lean, tilt, bend over; subdue, leave, go} ex: {en: fold for the aplictori} aplicturedz (a-pli-c-tuapleac-ti (nduplic-ts mesea) s-ljai tsi-ts cdzu mpadi; s-apli- rdz) sn aplictureadz (a-pli-c-tu-re-dz) (un cu aplicc (s ncljin, s-diplusi) s-bea ap; s-apleac iu discalic; calu tureadz) plictureadz (pli-c-tu-re-dz) sf plicturedz s-aplica (dipunea cu truplu); el s-aplic s-lji shushutescu tsiva (pli-c-tu-rdz) (un cu aplictureadz) plicturedz (plila ureaclji; aushlu aplic (dipusi cu mna) ureaclja; apleac-ti c-tu-rdz) sn plictureadz (pli-c-tu-re-dz) (un cu niheam (ncljin-ti, scadi-ts tinjia, ascult-l) c tini eshti cama aplictureadz) njic; apleac-nj-ti shi-nj ti f padi; s-aplic (si ncljin) casa shi aplic (-plic) (mi) vb I vedz tu aplec1 va s-aruzueasc; s-aplica (s-njicshura, s-astindzea) dip foclu; aplicari1/aplicare (a-pli-c-ri) sf vedz tu aplec1 apleac (astindzi) troar tseara; apleac (f-u ma njic) niheam aplicari2/aplicare (a-pli-c-ri) sf vedz tu aplec2 lampa; lj-u-aplicai narea (expr: l-ctdixii, l-feci si s-aduaplicat1 (a-pli-ct) adg vedz tu aplec1 cheasc ma njic di cum s-pistipsea el c easti); li-aplic aplicat2 (a-pli-ct) adg vedz tu aplec2 urecljili (expr: deadi npoi, s-mulje); aplicar coada (expr: s- aplicat (a-pli-c-t) sf vedz tu aplec1 arushinar) sh-fudzir afurishalui; oili ambair shi apleac aplicat* (a-pli-c-t) sf fimininlu di la adv aplicat; vedz (fug, dipun, nchisescu) ctr tu cmpu; mcai, biui shi cndu aplicat1 shi aplicat2 lj-u-aplicai (lj-u nchisii, fudzii) aplicat1 (a-pli-ct) adg aplictoar (a-pli-c-to-r) sf vedz tu aplec2 aplicat (a-pli-c-t), aplicats (a-pli-cts), aplicati/aplicate (a- aplictoari/aplictoare (a-pli-c-to-ri) sf vedz tu aplec2 pli-c-ti) 1: tsi ari fapt tsiva (cariva) s-dipun (si s ndupli- aplictureadz (a-pli-c-tu-re-dz) sf vedz tu aplec2 c) ma nghios di-aclo iu eara cama nsus; 2: tsi s-ari minat aplicturedz (a-pli-c-tu-rdz) sn vedz tu aplec2 (dus ma diparti) dit un loc tu altu; plicat, ncljinat, dipus, fuaplo (a-pl) adg invar (shi pl m apladz (a-pldz)) tsi easti dzit, nchisit (si s-duc iuva, s-fug), dus, vgat, etc.; (fig: 1: lishor tr-aduchiri, tri ftseari; tsi nu easti stulsit; tsi nu easti aplicat = ctdixit, ipucrit, anvlit, tpinusit; expr: 2: cu nrli amisticat i ncrcat cu alti lucri; (om) tsi easti ca ageamit; tsi nu aplicati = ctdixit) {ro: aplecat, nclinat; supus; plecat} {fr: shtii drcurii; tsi nu shtii multi sh-easti ca omlu di la oi {ro: baiss, pench, inclin; pli; soumis; parti} {en: lowered, insimplu, naiv} {fr: simple, naf} {en: simple, nave} ex: om clined, leaned, tilted, bent over; subdued, left, gone} ex: shiaplo, muljari aplo shi oaminj apladz dzui aplicat (ncljinat) sh-mi doari mesea; cu capitili aplicati aplucusescu (a-plu-cu-ss-cu) (mi) vb IV vedz tu apitrusescu (dipusi) sh-cu inima pliguit; ma tuts fudzea cu nrli aplicati aplucusiri/aplucusire (a-plu-cu-s-ri) sf vedz tu apitrusescu (ctdixits); s-fudzi di omlu aplicat (fig: ipucrit, anvlit, tpiaplucusit (a-plu-cu-st) adg vedz tu apitrusescu nusit) aplicari1/aplicare (a-pli-c-ri) sf aplicri (a-pli-cr) apoaea (a-po-ea) adv vedz tu apoea atsea tsi s-fatsi cndu s-apleac tsiva i cariva; plicari, ncljinari, apocrisescu (a-po-cri-ss-cu) vb IV vedz tu apocrisi dipuneari, fudziri, nchisiri (si s-duc iuva, s-fug), dutseari, apocrisi/apocrise (a-p-cri-si) sf apocrisi (a-p-cris) zborlu vgari, etc. {ro: aciunea de a (se) apleca, de a (se) nclina; de tsi-l lja npoi cariva, la ntribarea tsi u fatsi; apandisi, giuvapi, a (se) supune; de a pleca; aplecare, nclinare, supunere, ple- giueapi, crshilchi {ro: rspuns} {fr: rponse} {en: answer} care} {fr: action de baisser, de (se) pencher, de sincliner; de ex: Daniil deadi apocrisi (apandisi) apucrisescu (a-pu-cri(se) plier; de (se) soumettre; de partir} {en: action of lowerss-cu) vb IV apucrisii (a-pu-cri-s), apucriseam (a-pu-criing, of inclining, of leaning, of tilting, of bending over; of sub- sem), apucrisit (a-pu-cri-s-t), apucrisiri/apucrisire (a-puduing, of leaving, of going} aplicat (a-pli-c-t) sf fr pl cri-s-ri) lj-tornu zbor a unui tsi-nj bag n ntribari; dau un loc tsi dipuni multu, tsi easti arpidinos; aripidin, catifur, him, apandisi (giueapi); tornu zborlu; apocrisescu, apndisescu {ro: etc. rspunde} {fr: rpondre} {en: answer} apucrisit (a-pu-criaplec2 (a-plc) vb I aplicai (a-pli-c), aplicam (a-pli-cm), st) adg apucrisit (a-pu-cri-s-t), apucrisits (a-pu-cri-sts), aplicat (a-pli-c-t), aplicari/aplicare (a-pli-c-ri) hrnescu apucrisiti/apucrisite (a-pu-cri-s-ti) (atsel) a cui lj si deadi un nat cu laptili di la sin; lj dau a njiclui s-sug lapti di la un apocrisi; (atsel) tsi da un apocrisi; (ntribarea) tr cari s-da tsts; alptedz, tstsuescu {ro: alpta} {fr: allaiter} {en: un apocrisi; tsi toarn zborlu a unui tsi-lj bag un ntribari; suckle (child), feed (nurse) at the breast} ex: nu nj-aplicai (nu apocrisit, apndisit {ro: care a rspuns, a cui i s-a rspuns, nj-alptai) ficiorlu; s-aplec (s-lu-alptedz) njiclu noar; sh(ntrebarea) la care se d un rspuns} {fr: qui a rpondu; aplic (sh-alpt) njitslji; m-ta nu-ts avea lapti sh-ti-aplicam qui on a rpondu, (question) laquelle on a rpondu} {en: (ti-alptam di la sin) mini aplic (-plic) (mi) vb I aplicai (awho has answered; who received an answer; (question) anpli-c), aplicam (a-pli-cm), aplicat (a-pli-c-t), apliswered} apucrisiri/apucrisire (a-pu-cri-s-ri) sf apucrisiri (acari/aplicare (a-pli-c-ri) (un cu aplec2) aplicat2 (a-plipu-cri-sr) atsea tsi s-fatsi cndu s-apucriseashti tsiva; ct) adg aplicat (a-pli-c-t), aplicats (a-pli-cts), apliturnari di zbor; apocrisiri, apndisiri, apocrisi, apandisi {ro: cati/aplicate (a-pli-c-ti) tsi-lj s-ari dat s-hrneasc cu (saciunea de a rspunde, rspundere, rspuns} {fr: action de sug) laptili di la sin; alptat, tstsuit {ro: alptat} {fr: allait} rpondre; rponse} {en: action of answering, answer} {en: suckled (child), fed (nursed) at the breast} ex: njel aplicat apocrisescu (a-po-cri-ss-cu) vb IV apocrisii (a-po-cri-s), (alptat) aplicari2/aplicare (a-pli-c-ri) sf aplicri (a-pli-cr) apocriseam (a-po-cri-sem), apocrisit (a-po-cri-s-t), apo atsea tsi s-fatsi cndu cariva alpteadz un njic ic njiclu s- crisiri/apocrisire (a-po-cri-s-ri) (un cu apucrisescu) hrneashti cu laptili tsi-l sudzi di la tsts; alptari, tstsuiri apocrisit (a-po-cri-st) adg apocrisit (a-po-cri-s-t), apocri{ro: aciunea de a (se) alpta, alptare} {fr: action dallaiter} sits (a-po-cri-sts), apocrisiti/apocrisite (a-po-cri-s-ti) (un {en: action of suckling (child), of feeding (nursing) at the cu apucrisit) apocrisiri/apocrisire (a-po-cri-s-ri) sf breast} ex: aplicarea (alptarea) a njitslor aplictoar (a-pli- apocrisiri (a-po-cri-sr) (un cu apucrisiri) c-to-r) sf aplictori (a-pli-c-tr) oai (capr) tsi-lj muri apocrisiri/apocrisire (a-po-cri-s-ri) sf vedz tu apocrisi njelu (edlu) shi da lapti la un njel (ed) xen (di la alt oai i apocrisit (a-po-cri-st) adg vedz tu apocrisi capr); aplictoari, plictoari {ro: oaie (capr) care d lapte la apodhixescu (a-po-dhic-ss-cu) vb IV apodhixii (a-po-dhic-s), un miel (ed) de la alt oaie (capr)} {fr: brebis (chvre) qui apodhixeam (a-po-dhic-sem), apodhixit (a-po-dhic-s-t), allaite un autre agneau (chevreau) que le sien} {en: sheep apodhixiri/apodhixire (a-po-dhic-s-ri) un cu apodixescu

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

91

apodhixi/apodhixe (a-p-dhic-si) sf apodhixi (a-p-dhix) suntu-aspusi faptili a apostuljlor shi crtsli pitricuti di elj la un cu apodixi pistimenjlji dit locurli pri iu avea tricut; partea dit lituryia apodhixiri/apodhixire (a-po-dhic-s-ri) sf apodhixiri (a-podghivsit di preftu n bisearic cu scrieri dit aesti crts {ro: dhic-sr) un cu apodixiri apostol (cartea)} {fr: Actes des Aptres} {en: Acts of the apodhixit (a-po-dhic-st) adg apodhixit (a-po-dhic-s-t), Apostles} ex: cndu intrai tu bisearic s-cnta apostulu apodhixits (a-po-dhic-sts), apodhixiti/apodhixite (a-po-dhicapostol2 (a-ps-tol) sm apostolj (a-ps-tolj) shi apostolanj (as-ti) un cu apodixit pos-t-lanj) (un cu apostul2) apostal2 (a-ps-tal) sm apodixescu (a-po-dhic-ss-cu) vb IV vedz tu dixescu apostalj (a-ps-talj) (un cu apostul2) ex: tu bisearic sapodixi/apodixe (a-p-dhic-si) sf vedz tu apudixescu cnt apostalu apostolichii/apostolichie (a-pos-to-li-ch-i) apodixiri/apodixire (a-po-dhic-s-ri) sf vedz tu dixescu adg apostolichii (a-pos-to-li-ch) tsi ari s-fac cu apostulji apodixit (a-po-dhic-st) adg vedz tu dixescu shi lucrul a lor; tsi easti fapt ca di un apostul apoea (a-p-ea) adv oara (chirolu) tsi yini dup un alt oar;apostul2 (a-ps-tul) sm vedz tu apostul1 apoi, apoaea, deapoea, dapoea, deapoaea, daporpoea; ma nclo; apractu (-prac-tu) adg apract (-prac-t), apracts (-pracma npoi; ma amnat, npoi, dinpoi, tu soni, pn tu soni, ts), apracti/apracte (-prac-ti) (om) tsi nu lu-ariseashti s-luetc.; (expr: 1: pn-apoea = pn tu soni; 2: dip ti-apoea = ma creadz sh-alag ca vagabondu dit un parti tu alt fr s-fac apoea, ma npoi, pn tu soni) {ro: apoi} {fr: ensuite} {en: tsiva; tsi easti linvos; tsi nu shtii multi sh-easti aplo ca omlu afterward} ex: apoea (sh-tora) s-vedz; apoea (ma nclo) lucrea- di la oi; tsi nu shtii si s-poart mushat cu lumea; aprahtu {ro: dz; armasi apoea (npoi) apoi (a-p) adv (un cu apoea) pierde-var, bdran} {fr: fainant, rustre} {en: lazy, lazy apoaea (a-po-ea) adv (un cu apoea) ex: apoaea intrar bones, boorish} ex: nj-yini-aru cndu-l ved apractu tu guv deapoea (dea-p-ea) adv (un cu apoea) ex: dea- aprahtu (-prah-tu) adg apraht (-prah-t), aprahts (-prahpoea yinu dipreapoea (di-prea-p-ea) adv (un cu apoea) ts), aprahti/aprahte (-prah-ti) (un cu apractu) deapoaea (dea-po-ea) adv (un cu apoea) dapoea (deaaprahtu (-prah-tu) adg vedz tu apractu p-ea) adv (un cu apoea) daporpoea (da-por-p-ea) adv aprea- prifixu s-bag dinintea-a unor verbi a curi noim l u (un cu apoea) ex: daporpoea (pn tu soni) lj-u deadi alxeashti niheam ic l u nvrtushadz; easti un soi cu priapofasi/apofase (a-p-fa-si) sf apofasi (a-p-fas) calea fixul pri-, cari, nintea verbilor tsi nchisescu cu boatsea a, saleapt tr ftsearea-a unui lucru (di altili cljuri tsi li-aveam alxeashti tu prifixul prea-; aestu prifixu va lu-aflm tu ma n fats); vulii, apufsiri, vulipsiri {ro: decizie} {fr: dcision} multi verbi, shi ndau di eali va li aspunem sh-tu-aestu dictsi{en: decision} apufsescu (a-pu-f-ss-cu) (mi) vb IV unar, cndu va l yin arada apufsii (a-pu-f-s), apufseam (a-pu-f-sem), apufsit apreadun (a-prea-dn) (mi) vb I vedz tu adun (a-pu-f-s-t), apufsiri/apufsire (a-pu-f-s-ri) aleg un apreadunari/apreadunare (a-prea-du-n-ri) sf vedz tu adun cali tsi-nj si pari ma buna tra s-fac un lucru (di-atseali alti c- apreadunat (a-prea-du-nt) adg vedz tu adun ljuri tsi li am dishcljisi n fats); ljau un apofasi; nj bag tu apreaduntur (a-prea-du-n-t-r) sf vedz tu adun minti s-fac tsiva; mi fac di cili; fac mieti (nieti); vulipsescu apreas (a-pre-s) sf vedz tu aprindu1 {ro: decide, hotr} {fr: (se) dcider} {en: decide} ex: apreaveglju (a-prea-v-glju) (mi) vb I vedz tu aveglju apufsits (loats un apofasi) i nu?; atsel tsi-apufsi (lo apo- apreavigljari/apreavigljare (a-prea-vi-glj-ri) sf vedz tu fasea) ma ninti tra s-eas; apufsi s-njarg pn Bituli; miaveglju apufsii s-fug apufsit (a-pu-f-st) adg apufsit (a-pu-f- apreavigljat (a-prea-vi-gljt) adg vedz tu aveglju s-t), apufsits (a-pu-f-sts), apufsiti/apufsite (a-pu-f-s- apres (a-prs) adg vedz tu aprindu1 ti) cari ari loat un apofasi; tsi shtii tsi va s-fac sh-easti Apriir (A-pr-ir) sm vedz tu Aprir greu s-lj-alxeshti mintea; tsi sh-u-ari ghini bgat tu minti; April (A-prl) sm vedz tu Aprir faptu di cili; vulipsit {ro: decis, ferm, hotrt} {fr: qui a dcis; Aprilj (A-prlj) sm vedz tu Aprir ferme, rsolu} {en: who has decided; ferme, determined} ex: aprimsu (a-prm-su) adg vedz tu aprindu1 suntu oaminj apufsits (cari shtiu ghini tsi vor s-fac); easti aprimtu (a-prm-tu) adg vedz tu aprindu1 apufsit (lo apofasea) s-u vatm feata apufsiri/apufsire aprindeari/aprindeare (a-prin-de-ri) sf vedz tu aprindu1 (a-pu-f-s-ri) sf apufsiri (a-pu-f-sr) atsea tsi s-fatsi cnduaprindiri/aprindire (a-prn-di-ri) sf vedz tu aprindu1 s-apufseashti tsiva; apofasi, vulipsiri, vulii {ro: aciunea de a aprindu1 (a-prn-du) (mi) vb III shi II apresh (a-prsh) shi decide, de a hotr; decidere; decizie, hotrre} {fr: action de aprimshu (a-prm-shu) shi aprinshu (a-prn-shu), aprindeam (se) dcider; dcision} {en: action of deciding; decision} (a-prin-dem), apreas (a-pre-s) shi aprimt (a-prm-t) shi apoi (a-p) adv vedz tu apoea aprint (a-prn-t) shi aprims (a-prm-s) shi aprins (a-prnapoia (a-p-a) adv scriari neaprucheat tu-aestu dictsiunar; s), aprindiri/aprindire (a-prn-di-ri) shi aprindeari/aprindeare vedz apoea (a-prin-de-ri) 1: dau foc a unui lucru tra s-lu fac s-ard (sapondiha (a-pn-di-ha) adv vedz tu dinapandiha fac cldur, lunjin, etc.); adar un lucru tra si s-fac lunjin; aportu (a-pr-tu) (mi) vb I vedz tu portu1 fac lunjin; ardu tsiva; amin tufechea; mi ncldzscu multu; apos (a-ps) adg vedz tu ap prindu; 2: mi-acats inatea, mi-arcedz, mi-ariciuescu, intuapostal1 (a-ps-tal) sm vedz tu apostul1 sescu, nirescu, mi-agredz, timusescu, furtsuescu, furchisescu, apostal2 (a-ps-tal) sm vedz tu apostul1 ngindu, turbedz, lisixescu; 3: ameastic meau tu-aloat tra s-lu apostol1 (a-ps-tol) sm vedz tu apostul1 fac s-creasc (s-lu fac s-yin); 4: da (soarili, luna, stealili); miapostol2 (a-ps-tol) sm vedz tu apostul1 amintu, mi fac (mi-afet), mi aflu, es, mi-aspun, acats ardapostolichii/apostolichie (a-pos-to-li-ch-i) adg vedz tu tsin, crescu; (expr: 1: lj-aprindem aloaturli = n ftsem bunj apostul1 oaspits; 2: nj-aprindi limba peri = bag mult zori, cilistisescu apostul1 (a-ps-tul) sm apostulj (a-ps-tulj) shi apustolanj (a- multu; 3: ts-u-aprindu = va s-amin tufechea sh-va ti vatm) pus-t-lanj) num dat la catiun di-atselj 12 brbats tsi-lj lo {ro: aprinde (foc, lumin), arde, incendia; excita, nfuria, mHristolu s-lu-agiut la arspndirea-a pistiljei crishtin; apos- nia; fermenta, dospi aloatul; nate, apare; nseta, lovi, mputol, apostal, apustul; (fig: apostul = un tsi s-alumt cu multu ca, etc.} {fr: allumer; mettre en feu, enflammer, embraser; foc tra s-arspndeasc un idei tu cari pistipseashti multu) chauffer, schauffer fortement; exciter, semporter; fermen{ro: apostol (lui Hristos)} {fr: aptre} {en: apostle} apostol1 ter, lever; prendre racine, crotre; tirer un coup de feu, tuer, (a-ps-tol) sm apostolj (a-ps-tolj) shi apostolanj (a-pos-t- etc.} {en: light (lamp, fire, pipe, etc.), burn, heat; excite, get lanj) (un cu apostul1) apostal1 (a-ps-tal) sm apostalj (a- furious; ferment, make dough rise; fire (gun), kill (with a gun), ps-talj) (un cu apostul1) apustul (a-pus-tu-l) sm etc.} ex: aprindits foclu; cndila u-aprimsi; arburlji, dup tsi sapustuladz (a-pus-tu-ldz) (un cu apostul1) apostul2 (aaprimsir (loar foc) ghini; s-apreasi (lo foc) casa; va v aprinps-tul) sm apostulj (a-ps-tulj) partea dit vnghelj tu cari du (ardu) cliva; aprinshu un foc mari tu-avlii; lj-apreasir (lj-

92

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

deadir foc ali) duganea; imnnda, u-avea apreas cldura (s- allumer; de ne pas mettre en feu, etc.} {en: action of not avea ngldzt multu); lj-apreasi seatea (lj-acts, lji s featsi lighting (lamp, fire, pipe, etc.), of burning, etc.} mult seati); s-apreasi (lu-acts inatea, s ngind, s-arceadz) neaprindeari/neaprindeare (nea-prin-de-ri) sf neaprinderi omlu; cndu-lj spush aesti zboar, s-aprimsi (s-nri); shi tu- (nea-prin-dr) (un cu neaprindiri) apreas (a-pre-s) sf fechili ma s-aprindu (s-amin, discarc); celniclu multu sfr pl 1: atsea tsi s-fatsi cndu easi (da) soarili (luna) tahina apreasi (s-nri, s-furtsui); brbate, nu ti-aprindi (nu ti ariciu- tu apirit; 2: partea di ctr iu da soarili; preas, dat {ro: ea); Gioi seara s-aprindi aloat (s-bag meaua tu-alat tra s-lu rsrit} {fr: lever (en parlant des astres); levant; Est, Orient} fac s-creasc); vidzu c s-apreasir (vinjir, criscur) aloatur- {en: rising (of sun, moon, stars); East, Orient} ex: cu fatsa li; s-apreasi (ishi, s-aspusi, s-anlts) lun noau; noi, armnj- ctr tu apreas (dat); tu apreas (oara tsi da soarili) sh-tu lji, n apreasim (amintm) tu un loc; lj-apreasir aloaturli chirit (zbor tsi s-dztsi cndu un lucru nu s-fatsi multi ori); (expr: s-featsir bunj oaspits); lj-apreasi limba peri (expr: bg ditu chirit yin sh-ditu apreas neapreas (nea-pre-s) sf mult zori, cilistisi multu); lja-mi cval c ts-u-aprindu (expr: fr pl atsea tsi s-fatsi cndu easi (da) soarili (luna) tahina tuva s-amin tufechea sh-va ti vatm) apres (a-prs) adg apirit {ro: rsrit} {fr: lever (en parlant des astres)} {en: apreas (a-pre-s), apresh (a-prsh), apreasi/aprease (a-prerising (of sun, moon, stars)} ex: s-fats tsi tsi dzc mini si) tsi-lj s-ari adrat tsiva (dat foc) tra s-ard (si s-fac lunji- neapreas (ninti ca s-eas, niishit) luna asprindu (as-prnn, etc.); tsi lu-ari actsat inatea, etc.; aprimtu, aprimsu, pres, du) (mi) vb III asprimshu (as-prm-shu), asprindeam (as-prinprimtu, primsu, arsu, aminat (tufechea), ncldzt multu; intu- dem), asprimt (as-prm-t), asprindiri/asprindire (as-prnsit, nirit, agrat, timusit, furtsuit, furchisit, ngindat, turbat, di-ri) mi aprindu di mult algari (di multu lucru, di mult lisixit; criscut (aloat), amintat, afitat, aflat, etc. {ro: aprins (foc, avursiri, etc.) {ro: (se) nfierbnta de oboseal} {fr: lumin), ars, etc.} {fr: allum; mis en feu, etc.} {en: lighted schauffer la suite de la fatigue} {en: get hot because of (lamp, fire, pipe, etc.), burned, etc.} ex: foclu easti apres tahina tiredness} asprimtu (as-prm-tu) adg asprimt (as-prm-t), cndu mi scol; ardu focuri apreasi; ning apreasa-lj fucurin; asprimts (as-prm-ts), asprimti/asprimte (as-prm-ti) apres durnja cu dau tseri apreasi; va s-hib luna apreas (ishit); ci-di mult curmari (algari, lucrari, etc.) {ro: nfierbntat de reap multu apres (arsu); cum eara cireaplu apres (ngldzt, oboseal} {fr: chauff la suite de la fatigue} {en: who got arsu); eara apreas (aroshi, ca foclu) la fats; o, moi Tas, moi hot because of tiredness} ex: Dumnidzlu a soarilui agiundzi apreas (cald foc, nrit); prifteasi apreasi (ngldzti, nfu- asprimtu asprindiri/asprindire (as-prn-di-ri) sf asprindiri cati) di harau sh-yin; oaminjlji s-aproachi apresh (timusits, (as-prn-dir) atsea tsi s-fatsi cndu cariva s-asprindi {ro: nrits multu); cash apres; cap apres (tulburat) aprimtu (a- aciunea de a (se) nfierbnta de oboseal} {fr: action de prm-tu) adg aprimt (a-prm-t), aprimts (a-prm-ts), schauffer la suite de la fatigue} {en: action of getting hot aprimti/aprimte (a-prm-ti) (un cu apres) ex: oclji aprimts; because of tiredness} mri lcrinj, aprimti; deadun cu tuts, aprimts aprintu (aaprindu2 (a-prn-du) adv seara di nintea-a unei dzu di srprn-tu) adg aprint (a-prn-t), aprints (a-prn-ts), aprinbtoari (pisim, etc.), apirindu, pirindu, prindu {ro: n ajun de} ti/aprinte (a-prn-ti) (un cu apres) aprimsu (a-prm-su) {fr: la veille de} {en: eve, preceding day} ex: aprindu Sumeadg aprims (a-prm-s), aprimshi (a-prm-shi), aprimdru (seara ninti di Ayiu-Dimitri); aprindu dzu di numt; si/aprimse (a-prm-si) (un cu apres) aprinsu (a-prn-su) aprindu St-Viniri prindu2 (prn-du) adv (un cu aprindu2) adg aprins (a-prn-s), aprinshi (a-prn-shi), aprinsi/aprinse ex: prindu Marts (seara ninti di Marts, Luni seara) apirin(a-prn-si) (un cu apres) aprindiri/aprindire (a-prn-di-ri) du (a-pi-rn-du) adv (un cu aprindu2) pirindu (pi-rn-du) sf aprindiri (a-prn-dir) atsea tsi s-fatsi cndu s-aprindi tsiva adv (un cu aprindu2) ex: pirindu dzua di nyeari a mortului; i cariva; aprindeari; ardiri, ardeari, aminari (tufechea), pirindu fug (seara ninti di vgari) ncldzri multu; intusiri, niriri, agrari, timusiri, furtsuiri, aprinsu (a-prn-su) adg vedz tu aprindu1 furchisiri, ngindari, turbari, lisixiri; crishteari (aloat), creashtiri aprintu (a-prn-tu) adg vedz tu aprindu1 (aloat), amintari, afitari, aflari, etc. {ro: aciunea de a aprinde Aprir (A-prr) sm fr pl ampaturlu mes a anlui (tsi yini (foc), de a face lumin, de a arde, etc.; aprindere, ardere, etc.} dup Martsu shi s-afl nintea-a Mailui); Prir, Apriir, April, {fr: action dallumer; de mettre en feu, etc.} {en: action of Aprili {ro: Aprilie} {fr: Avril} {en: April} ex: ditu-Aprirlu lighting (lamp, fire, pipe, etc.), of burning, etc.} mes; tru Aprir, tru primvear; un noapti di Aprir; Aprirlu, aprindeari/aprindeare (a-prin-de-ri) sf aprinderi (a-prin-dr) sh-el, lji ncrc ponjlji cu lludz Prir (Prr) sm fr pl (un cu aprindiri) apreas (a-pre-s) sf fr pl 1: atsea (un cu Aprir) Apriir (A-pr-ir) sm fr pl (un cu Aprir) tsi s-fatsi cndu easi (da) soarili (luna) tahina tu apirit; 2: April (A-prl) sm fr pl (un cu Aprir) ex: tu intrata-al partea di ctr iu da soarili; preas, dat {ro: rsrit} {fr: lever April Aprilj (A-prlj) sm fr pl (un cu Aprir) (en parlant des astres); levant; Est, Orient} {en: rising (of sun, aproapea (a-pro-pea) adv vedz tu aprochi moon, stars); East, Orient} ex: cu fatsa ctr tu apreas (dat); aproapi/aproape (a-pro-pi) adv vedz tu aprochi tu apreas (oara tsi da soarili) sh-tu chirit (zbor tsi s-dztsi aprochi (a-prch) (mi) vb IV aprucheai (a-pru-cha), aprucndu un lucru nu s-fatsi multi ori); ditu chirit yin sh-ditu cheam (a-pru-cham), aprucheat (a-pru-cha-t), aprucheaapreas neapres (nea-prs) adg neapreas (nea-pre-s), ri/aprucheare (a-pru-cha-ri) prochi; 1: min tsiva tra s-hib neapresh (nea-prsh), neapreasi/neaprease (nea-pre-si) tsi(ic mi min tra s-hiu; mi fac) cama aproapea di cariva i di nu easti apres; neaprimtu, neaprimsu, niprimtu, niprimsu {ro: tsiva; 2: lu-agiungu di dinpoi pri cariva tra s-mi-adun cu el; neaprins (foc, lumin)} {fr: non allum; non enflamm} {en: agiungu; 3: l ljau (lu-alas, l-strxescu, hiu sinfuni) s-intr (sunlighted (lamp, fire, pipe, etc.)} tsigarea neapreas (tsi nu yin) cu mini iuva (acas, la meas, etc.); ljau, dixescu, easti apreas) neaprimtu (nea-prm-tu) adg neaprimt (nea- adixescu, strixescu, strxescu, ashteptu {ro: apropia; ajunge prm-t), neaprimts (nea-prm-ts), neaprimti/neaprimte (nea- (din urm); primi, lua} {fr: (s)approcher; (re)joindre; atteinprm-ti) (un cu neapres) neaprintu (nea-prn-tu) adg nea- dre; recevoir, accueillir} {en: aproach; rejoin, receive} ex: nprint (nea-prn-t), neaprints (nea-prn-ts), neaprinti/nea- apruchem di muntili-atsel albul; aproachi-ti (yinu cama printe (nea-prn-ti) (un cu neapres) neaprimsu (neaaproapea) di mini; lamnja s-avea aprucheat (s-avea minat tra prm-su) adg neaprims (nea-prm-s), neaprimshi (nea-prm- s-hib cama aproapea) di nsh; aprucheash (agiumsish) la n shi), neaprimsi/neaprimse (nea-prm-si) (un cu neapres) pduri; lu-apruchear (lu-agiumsir); cnjlji lu-avea aprucheaneaprinsu (nea-prn-su) adg neaprins (nea-prn-s), neaprin- t (vinjir aproapea di el) ca di-aoa pn acloea; avea aprushi (nea-prn-shi), neaprinsi/neaprinse (nea-prn-si) (un cu cheat (loat) un telegram; fr ca duljatslji di prints sneapres) neaprindiri/neaprindire (nea-prn-di-ri) sf aproachi (s-lja, s-dixeasc) vrnu grai di la hiljlu-a lor; atsea neaprindiri (nea-prn-dir) atsea tsi s-fatsi cndu nu s-aprindi gimii apruche (lo, lj si deadi) un ahtari num; aestu ficior stsiva i cariva; neaprindeari {ro: aciunea de a nu aprinde (foc), lu-aprucheats (s-lu ashtiptats, s-lu loats n cas) multu ghini; de a nu face lumin, de a nu arde, etc.} {fr: action de ne pas aprucheats-mi (alsats-mi s-yin, si stau cu voi) aest sear; nu

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

93

ts-l apruchea (lu-ashtipta, ts-l loa n cas) vrnu; apruchem mni lung (vucala u). (dixim) ashi cum dzts, oaspe Cotu aprucheat (a-pru-chat) apuadar (a-pa-dr) vb I vedz tu adar adg aprucheat (a-pru-cha-t), aprucheats (a-pru-chats), apuadrari/apuadrare (a-pa-dr-ri) sf vedz tu adar aprucheati/aprucheate (a-pru-cha-ti) cari s-ari minat tra s- apuadrat (a-pa-drt) adg vedz tu adar hib cama-aproapea di tsiva i cariva; agiumtu (di dinpoi); apuaduc (a-pa-dc) vb III shi II vedz tu aduc alsat (dixit) tra s-intr (si sta) n cas; prucheat, agiumtu, loat, apuadus (a-pa-ds) adg vedz tu aduc dixit, adixit, strixit, strxit, ashtiptat {ro: apropiat; ajuns (din apuadutseari/apuadutseare (a-pa-du-tse-ri) sf vedz tu urm); primit, luat} {fr: approch; (re)joint; atteint; reu, acaduc cueilli} {en: aproached; rejoined, received} ex: ficiorlu aestu apuadutsiri/apuadutsire (a-pa-d-tsi-ri) sf vedz tu aduc n easti multu-aprucheat (multu di-proapea, l-vrem multu) apuarcari/apuarcare (a-par-c-ri) sf vedz tu aruc aprucheari/aprucheare (a-pru-cha-ri) sf aprucheri (a-pruapuarcat (a-par-ct) adg vedz tu aruc chr) atsea tsi s-fatsi cndu s-aproachi tsiva (ic easti apuaruc (a-pa-rc) (mi) vb I vedz tu aruc aprucheat di cariva i tsiva); prucheari, agiundzeari, loari, dixi- apuaspardziri/apuaspardzire (a-pas-pr-dzi-ri) sf vedz tu ri, adixiri, strixiri, strxiri, ashtiptari {ro: aciunea de a aproaspargu pia, de a ajunge, de a primi, de a lua; apropiere; ajungere apuaspargu (a-pas-pr-gu) (mi) vb III shi II vedz tu as(din urm); primire, luare} {fr: action de (s)approcher; de pargu (re)joindre; datteindre; de recevoir, daccueillir} {en: action apuaspartu (a-pas-pr-tu) adg vedz tu aspargu of aproaching; of rejoining, of receiving} neaprucheat (nea- apuasprdzeari/apuasprdzeare (a-pas-pr-dze-ri) sf vedz pru-chat) adg neaprucheat (nea-pru-cha-t), neaprucheats tu aspargu (nea-pru-chats), neaprucheati/neaprucheate (nea-pru-cha-ti)apubeari/apubeare (a-pu-be-ri) sf vedz tu beau1 cari nu s-ari minat tra s-hib cama-aproapea di tsiva i apubeau (a-pu-be) vb II vedz tu beau1 cariva; cari nu lu-ari agiumt (di dinpoi); cari nu easti alsat apubiut (a-pu-bi-t) sf vedz tu beau1 (dixit) tra s-intr (si sta) n cas; neagiumtu, niloat, nidixit, apuc (a-pc) (mi) vb I apucai (a-pu-c) shi apcai (ap-c), neashtiptat, etc. {ro: neapropiat; neajuns (din urm); nepriapucam (a-pu-cm) shi apcam (ap-cm), apucat (a-pu-cmit, neluat} {fr: qui nest pas approch ((re)joint; atteint; t) shi apcat (ap-c-t), apucari/apucare (a-pu-c-ri) shi apcareu, accueilli)} {en: who has not been aproached (rejoined, ri/apcare (ap-c-ri) acats tsiva cu mna; mi duc ctr iuva; received)} neaprucheari/neaprucheare (nea-pru-cha-ri) sf lu-acats tamam tu oara tsi fatsi (i easti s-fac) tsiva; luneaprucheri (nea-pru-chr) atsea tsi s-fatsi cndu nu sapruftusescu tu oara tsi easti si s-duc iuva; nchisescu s-fac un aproachi tsiva (ic nu easti aprucheat di cariva i tsiva); lucru; acats, apruftusescu, nchisescu, ahiursescu, etc.; (fig: 1: neagiundzeari, niloari, nidixiri, neashtiptari, etc. {ro: aciunea apuc = fur; expr: 1: nj-apuc gura = mc niheam s-nj-ard de a nu apropia, de a nu ajunge, de a nu primi, de a nu lua; foamea; 2: nu-apuc s-dzc un zbor = ninti ca s-dzc un zbor, neapropiere; neajungere (din urm); neprimire, neluare} {fr: ct acats s-dzc un zbor; unshun tsi dzsh zborlu; 3: s-nu shaction de ne pas (s)approcher; de ne pas (re)joindre; apuc = s-nu-acats dzua di mni, s-u lja neclu, s-moar, s-u datteindre; de ne pas recevoir, de ne pas accueillir} {en: ac- lja draclu) {ro: apuca, prinde, ajunge la timp, ncepe, duce, tion of not aproaching; of not rejoining, of not receiving} etc.} {fr: saisir, semparer de, hriter, atteindre, tomber juste, prochi1 (prch) (mi) vb IV prucheai (pru-cha), prucheam commencer , se diriger, etc.} {en: seize, grab, catch; get, (pru-cham), prucheat (pru-cha-t), prucheari/prucheare come at the right moment, start, lead, etc.} ex: apuc-l (acats(pru-cha-ri) (un cu aprochi) ex: s-n prochi tora seara l) di coarni; nsus tu munts si-nj ti-apcarim (s-ti-actsam); noi prucheat (pru-chat) adg prucheat (pru-cha-t), prucheats ashi apucm (actsm) di pap-strpap; lu-apcm analtu pri (pru-chats), prucheati/prucheate (pru-cha-ti) (un cu meas (lu-aflm tamam pri meas); un cali apuc (nchiaprucheat) prucheari/prucheare (pru-cha-ri) sf prucheri seashti, u lja, dutsi) andreapta, alant acats astnga; s-nu(pru-chr) (un cu aprucheari) aproapea (a-pro-pea) aputs s-creshti (s-nu-acats s-creshti; s-nu-agiundzi s-ti fats adv nu diparti di tsiva (loc i chiro) i di cariva; aproapi, apro- mari); s-apucarits (ma loats calea) nastnga, di aru va s-dats; pea, ning; ca, vr, avrliga di; (expr: him di-aproapea = him mc s-ts-aputs gura (expr: mc s-ts-ardz foamea); apcar soi di-aproapea) {ro: aproape} {fr: prs; presque} {en: near, (fig: furar) un noatin; mushurec, s-nu ts-aputs! (expr: s-nu close by; almost} ex: easti-aproapea di St-Viniri; di-aproapea bnedz pn mni, s-mori!); nora, tsi s-nu sh-apuc (expr: s-u (nu di diparti, di ning el) s-lj dzts mushat; cari di cari si s- lja neclu, s-moar); nu-apuc tra s-dzc grailu (expr: ct fac di cama aproapea (expr: di soi); tricu aproapea (ca, (ca) acts s-dzc tsiva) apucat (a-pu-ct) adg apucat (a-puvr, deavrliga di) un an apropea (a-pr-pea) adv (un cu c-t), apucats (a-pu-cts), apucati/apucate (a-pu-c-ti) tsi aproapea) ex: apropea (nu diparti) totna, doilji-n noi easti actsat di cariva; tsi easti apruftusit tu oara tsi easti saproapi/aproape (a-pro-pi) adv (un cu aproapea) fug; actsat, apruftusit, nchisit, ahiursit, etc. {ro: apucat, apropea (a-pr-pea) adv vedz tu aprochi prins, ajuns la timp, etc.} {fr: saisi, empar de, etc.} {en: aprucheari/aprucheare (a-pru-cha-ri) sf vedz tu aprochi seized, grabbed, caught; got, etc.} apcat (ap-ct) adg apaprucheat (a-pru-chat) adg vedz tu aprochi cat (ap-c-t), apcats (ap-cts), apcati/apcate (ap-c-ti) (un apshoar (ap-sho-r) sf vedz tu ap cu apucat) neapucat (nea-pu-ct) adj neapucat (nea-puapsiti/apsite (ap-sthi) sf fr pl biutur shpirtoas, veardi, ni- c-t), neapucats (nea-pu-cts), neapucati/neapucate (nea-puheam ca amar, sh-cu njurizm dat di ndau erghi cu cari c-t), 1: tsi nu easti actsat di cariva; tsi nu easti apruftusit easti adrat biutura {ro: absint} {fr: absinthe} {en: absinthe} tu oara tsi easti s-fug; neactsat, neapruftusit, ninchisit, neaapsun (ap-sn) sn vedz tu psuni hiursit, etc.; 2: num tsi lj-u-aruts a cuiva tsi nu-l vrei dip (tsi apu- prifixu s-bag dinintea-a unor verbi a curi noim l u nu vrei s-lu vedz dininti, tsi vrei s-lu lja neclu, tsi-l pitrets si salxeashti niheam; ma multili ori noima-a verbului easti duc la drats, tu nec s-njarg, etc.); blstimat, andihrist, etc. nvrtushat shi atsea tsi easti si s-fac, lipseashti si s-fac vr- {ro: neapucat, neprins, neajuns la timp, etc.; blestemat, tos, tut, ntreag; aestu prifixu va lu-aflm tu ma multi verbi, afurisit, lua-l-ar dracul!} {fr: qui nest pas saisi, nest pas emshi ndau di eali va li aspunem sh-tu-aestu dictsiunar, cndu par de, etc.; maudit; que le diable lemporte!, quil sen aille va l yin arada; bgats oar c (i) tu scriarea-a noastr, pri- au diable!} {en: who is not seized, not grabbed, not caught, fixul apu- s-adavg nintea-a verbului fr semnul -; (ii) etc.; cursed, damned; go to hell!} ex: neapucata (blstimata) cndu verbul ahiurseashti cu vucala a, boatsea u s-fatsi va si s-mrit; neapucata (blstimata) di nor, tsi sh-nu shshcurt (semivucala ), ic boatsea a cheari; aoa avem apuc! neapcat (neap-ct) adj neapcat (neap-c-t) fr pl un exceptsii la nomurli a noastri di scriari, c diftongul (un cu neapucat) ex: s-plteasc la hani berli a neapcatslor oa/ua s ngrpseashti ua nu oa cum u caft nomurli; alt a lor brbats (a brbatslor a lor, s-lji lja neclu, si s-duc la soi, (iii) cndu verbul nu nchiseashti cu a, boatsea u ardrats); mori, lai neapcat (lai, blstimat, s-ti lja draclu) apu-

94

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

cari/apucare (a-pu-c-ri) sf apucri (a-pu-cr) atsea tsi stsi-ari fapt un care ari apucupsit; ntsrcari, ntsircari, tljari, fatsi cndu cariva s-apuc di tsiva; actsari; apruftusiri, ftseari znjii {ro: aciunea de a nrca; nrcare, pgubire} nchisiri, ahiursiri, etc. {ro: aciunea de a apuca, de a prinde, {fr: action de sevrer, dendommager} {en: action of weaning, de a ajunge la timp, etc.; apucare, prindere, ajungere la timp, of dammaging} ex: apucupsirea (curmarea di la sin, ntsrcaetc.} {fr: action de saisir, de semparer de, etc.} {en: action of rea) a ficiorlui seizing, of grabing, of catching, of getting, of being on time, apucupsiri/apucupsire (a-pu-cup-s-ri) sf vedz tu apucupetc.} ex: cmpul apucat (actsat) di somnu apcari/apcare sescu (ap-c-ri) sf apcri (ap-cr) (un cu apucari) apuctur apucupsit (a-pu-cup-st) adg vedz tu apucupsescu (a-pu-c-t-r) sf apucturi (a-pu-c-tr) atsea tsi s-fatsi apudari/apudare (a-pu-d-ri) sf vedz tu dau cndu cariva apuc tsiva; atsea tsi apuc un; actstur, hui, apudat (a-pu-dt) adg vedz tu dau tabieti, nvets, hri (uruti), etc. {ro: apuctur, obicei, nrav} apudau (a-pu-d) (mi) vb I vedz tu dau {fr: prise, (mauvaise) manire} {en: grasp, catch; habit, bad apudhixescu (a-pu-dhic-ss-cu) vb IV apudhixii (a-pu-dhicbehaviour} ex: arali apucturi (hui, hri) vidzui la hilj-tu s), apudhixeam (a-pu-dhic-sem), apudhixit (a-pu-dhic-sapucari/apucare (a-pu-c-ri) sf vedz tu apuc t), apudhixiri/apudhixire (a-pu-dhic-s-ri) un cu apucat (a-pu-ct) adg vedz tu apuc apudixescu apuctur (a-pu-c-t-r) sf vedz tu apuc apudhixiri/apudhixire (a-pu-dhic-s-ri) sf apudhixiri (a-puapuchi (a-pch) sn apuchiuri (a-p-chur) semnu; semnu dhic-sr) un cu apudixiri cari-aspuni loclu di nchisiri tu-un agioc di cilimeanj {ro: apudhixit (a-pu-dhic-st) adg apudhixit (a-pu-dhic-s-t), semn; semn care marcheaz punctul de plecare ntr-un joc de apudhixits (a-pu-dhic-sts), apudhixiti/apudhixite (a-pu-dhiccopii} {fr: signe; marque dsignant sur la terre un point de s-ti) un cu apudixit dpart dans un jeu denfants} {en: sign; sign showing the apudidescu (a-pu-di-ds-cu) vb IV apudidii (a-pu-di-d), apustarting point in a childs game} dideam (a-pu-di-dem), apudidit (a-pu-di-d-t), apudidiapuchirusescu (a-pu-chi-ru-ss-cu) vb IV apuchirusii (a-puri/apudidire (a-pu-di-d-ri) 1: ifhristisescu cariva cu bunlu chi-ru-s), apuchiruseam (a-pu-chi-ru-sem), apuchirusit (a- tsi-lj fac; satur, fntescu, fnitescu, nftescu; 2: (ploaea pu-chi-ru-s-t), apuchirusiri/apuchirusire (a-pu-chi-ru-s-ri) mult) neac loclu cu ap; (di ploai mult i neau tuchit, apa pricunoscu c un lucru faptu (dzs i ngrpsit) di mini (i di altu dit un aru easi dit cupanji shi) s-vears pristi loclu di deavrcariva) easti dealihea {ro: confirma} {fr: confirmer} {en: conliga; 3: (lcrinj, sndzi, etc.) nchiseashti s-cur dinapandiha, firm} apuchirusit (a-pu-chi-ru-st) adg apuchirusit (a-puagonja sh-cu puteari {ro: satisface, mulumi; inunda, podidi} chi-ru-s-t), apuchirusits (a-pu-chi-ru-sts), apuchirusiti/apu- {fr: satisfaire, contenter; inonder} {en: satisfy, content; flood, chirusite (a-pu-chi-ru-s-ti) (lucrul faptu, dzs i ngrpsit) tsi overcome} ex: s-tuchea tu lucru ca si-sh apudideasc (ifhrseasti pricunuscut di cariva c easti dealihea {ro: confirmat} tiseasc, hrneasc) fumealja; u-apudidi (u nic) plngul {fr: confirm} {en: confirmed} apuchirusiri/apuchirusire apudidit (a-pu-di-dt) adg apudidit (a-pu-di-d-t), apudidits (a-pu-chi-ru-s-ri) sf apuchirusiri (a-pu-chi-ru-sr) atsea tsi s- (a-pu-di-dts), apudiditi/apudidite (a-pu-di-d-ti) 1: tsi easti fatsi cndu cariva apuchiruseashti {ro: aciunea de a confirifhrstisit; sturat, fntit, fnitit, nftit; 2: (loc) nicat di ploai ma} {fr: action de confirmer} {en: action of confirming} (ap dit aru); 2: tsi easti acupirit di apa tsi s-vears dit arurli apuchirusiri/apuchirusire (a-pu-chi-ru-s-ri) sf vedz tu apuumflati di mult ploai; 3: (lcrinj, sndzi) tsi nchisir s-cur chirusescu dinapandiha sh-cu puteari {ro: satisfcut, mulumit; inundat} apuchirusit (a-pu-chi-ru-st) adg vedz tu apuchirusescu {fr: satisfait, content; inond} {en: satisfied, contented; apucrisescu (a-pu-cri-ss-cu) vb IV vedz tu apocrisi flooded} apudidiri/apudidire (a-pu-di-d-ri) sf apudidiri (aapucrisiri/apucrisire (a-pu-cri-s-ri) sf vedz tu apocrisi pu-di-dr) atsea tsi s-fatsi cndu (i) un easti ifhrstisit di apucrisit (a-pu-cri-st) adg vedz tu apocrisi tsiva i cariva; sturari, fntiri, fnitiri, nftiri; ic (ii) apa dit apucupescu (a-pu-cu-ps-cu) vb IV apucupii (a-pu-cu-p), arurli umflati (di ploai) s-vears pristi multu loc; nicarea-a apucupeam (a-pu-cu-pem), apucupit (a-pu-cu-p-t), apu- unui loc; shi (iii) lcrinjli (sndzili, etc.) nchiseashti s-cur cupiri/apucupire (a-pu-cu-p-ri) aduchescu, acchisescu, dinapandiha sh-cu puteari; pudidiri {ro: aciunea de a satisachicsescu, chicsescu, agrxescu {ro: nelege} {fr: comface, de a mulumi, de a inunda; satisfacere, mulumire; inunprendre} {en: understand} ex: tuts apucupim (aduchim) dare; inundaie} {fr: action de satisfaire, de contenter; apucupit (a-pu-cu-pt) adg apucupit (a-pu-cu-p-t), apucu- dinonder; inondation} {en: action of satisfying, of contenting, pits (a-pu-cu-pts), apucupiti/apucupite (a-pu-cu-p-ti) ashi of flooding; flood} pudidescu (pu-di-ds-cu) (mi) vb IV pucum easti un tsi ari aduchit; aduchit, acchisit, achicsit, didii (pu-di-d), pudideam (pu-di-dem), pudidit (pu-di-dchicsit, agrxit {ro: neles} {fr: compris} {en: understood} t), pudidiri/pudidire (pu-di-d-ri) (un cu apudidescu) apucupiri/apucupire (a-pu-cu-p-ri) sf apucupiri (a-pu-cupudidit (pu-di-dt) adg pudidit (pu-di-d-t), pudidits (pu-dipr) atsea tsi-ari fapt un care ari apucupit; aduchiri, dts), pudiditi/pudidite (pu-di-d-ti) (un cu apudidit) puacchisiri, achicsiri, chicsiri, agrxiri {ro: aciunea de a didiri/pudidire (pu-di-d-ri) sf pudidiri (pu-di-dr) (un cu nelege; nelegere} {fr: action de comprendre, comprhenapudidiri) sion} {en: action of understanding} apudidiri/apudidire (a-pu-di-d-ri) sf vedz tu apudidescu apucupiri/apucupire (a-pu-cu-p-ri) sf vedz tu apucupescu apudidit (a-pu-di-dt) adg vedz tu apudidescu apucupit (a-pu-cu-pt) adg vedz tu apucupescu apudixescu (a-pu-dhic-ss-cu) vb IV apudixii (a-pu-dhic-s), apucupsescu (a-pu-cup-ss-cu) vb IV apucupsii (a-pu-cup-s), apudixeam (a-pu-dhic-sem), apudixit (a-pu-dhic-s-t), apucupseam (a-pu-cup-sem), apucupsit (a-pu-cup-s-t), apudixiri/apudixire (a-pu-dhic-s-ri) aduc (dau) semnu apucupsiri/apucupsire (a-pu-cup-s-ri) 1: nu-lj mata dau a (prov) c atsea tsi spun easti dealihea {ro: dovedi} {fr: prounjiclui lapti di la sin i udzr; l-curmu di la sin; ntsarcu, ntsercu; ver} {en: prove} apudixit (a-pu-dhic-st) adg apudixit (a2: talj, arup, fac znjii {ro: nrca; face pagub} {fr: sevrer; pu-dhic-s-t), apudixits (a-pu-dhic-sts), apudixiti/apudixite trancher, causer une perte, endommager} {en: wean (child, (a-pu-dhic-s-ti) tsi s-ari adus semnu c atseali spusi suntu lamb); dammage} apucupsit (a-pu-cup-st) adg apucupsit dealihea {ro: dovedit} {fr: prouv} {en: proven} apudi(a-pu-cup-s-t), apucupsits (a-pu-cup-sts), apucupsiti/apu- xiri/apudixire (a-pu-dhic-s-ri) sf apudixiri (a-pu-dhic-sr) cupsite (a-pu-cup-s-ti) tsi-lj s-ari curmat (a njiclui, a njelui) atsea tsi s-fatsi cndu s-adutsi semnu c atseali spusi suntu laptili di la sin i udzr; tsi-lj s-ari fapt znjii; ntsrcat, ntsircat, dealihea {ro: aciunea de a dovedi; dovedire} {fr: action de tljat, aruptu {ro: nrcat, pgubit} {fr: sevr; tranch, caus prouver} {en: action of proving} apodixi/apodixe (a-pune perte, endommag} {en: weaned; dammaged} apucup- dhic-si) sf apodixi (a-p-dhix) semnu c atsea tsi spuni siri/apucupsire (a-pu-cup-s-ri) sf apucupsiri (a-pu-cup-sr) cariva easti dealihea; carti scriat shi ipugrpsit ca semnu c atsea tsi s-fatsi cndu-lj si curm a njiclui laptili di la sin; atsea atsel tsi sh-bg ipugrfia pricunoasti c ari loat paradz di la

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

95

cariva; semnu, prov, ispati, huciudii, hugiudii {ro: dovad, apuhriusit (a-pu-hri-u-st) adg vedz tu hreu chitan} {fr: preuve, quittance} {en: proof, receipt} apuituescu (a-pu-tu-s-cu) (mi) vb IV vedz tu puituescu2 apudixiri/apudixire (a-pu-dhic-s-ri) sf vedz tu apudixescu apuituiri/apuituire (a-pu-tu--ri) sf vedz tu puituescu2 apudixit (a-pu-dhic-st) adg vedz tu apudixescu apuituit (a-pu-tu-t) adg vedz tu puituescu2 apudormu (a-pu-dr-mu) vb IV vedz tu dormu apulimsescu (a-pu-lim-ss-cu) (mi) vb IV vedz tu polim apudurnjiri/apudurnjire (a-pu-dur-nj-ri) sf vedz tu dormu apulimsiri/apulimsire (a-pu-lim-s-ri) sf vedz tu polim apudurnjit (a-pu-dur-njt) adg vedz tu dormu apulimsit (a-pu-lim-st) adg vedz tu polim apufac (a-pu-fc) (mi) vb III shi II vedz tu fac apulitii/apulitie (a-pu-li-t-i) sf vedz tu poli apufaptu (a-pu-fp-tu) adg vedz tu fac apulsescu1 (a-pul-ss-cu) (mi) vb IV apulsii (a-pul-s), apulapufatsiri/apufatsire (a-pu-f-tsi-ri) sf vedz tu fac seam (a-pul-sem), apulsit (a-pul-s-t), apulsiri/apulsire (aapufsescu (a-pu-f-ss-cu) (mi) vb IV vedz tu apofasi pul-s-ri) duc un lucru pn la capit; astmtsescu un lucru apufsiri/apufsire (a-pu-f-s-ri) sf vedz tu apofasi c nu-armasi altu tsiva tr ftseari; bitisescu, bitsescu, sculuapufsit (a-pu-f-st) adg vedz tu apofasi sescu, susescu, tilescu, mburescu, burescu, scrchescu {ro: apuftseari/apuftseare (a-pu-f-tse-ri) sf vedz tu fac termina} {fr: achever} {en: finish} apulsit1 (a-pul-st) adg apufirsescu (a-pu-fir-ss-cu) (mi) vb IV apufirsii (a-pu-fir-s), apulsit (a-pul-s-t), apulsits (a-pul-sts), apulsiti/apulsite (aapufirseam (a-pu-fir-sem), apufirsit (a-pu-fir-s-t), apufir- pul-s-ti) (lucru) tsi easti dus pn la capit; bitisit; bitsit, scusiri/apufirsire (a-pu-fir-s-ri) trag (aravdu) un taxirati (nipu- lusit, susit, tilit, mburit, burit, scrchit {ro: terminat} {fr: teari, dureari, vasan, etc.); aravdu, vsnipsescu, munduescu, achev} {en: finished} apulsiri1/apulsire (a-pul-s-ri) sf apulmi pidipsescu, trag {ro: ndura, suporta, rbda, suferi} {fr: siri (a-pul-sr) atsea tsi s-fatsi cndu cariva astmtseashti endurer, supporter, souffrir} {en: endure, suffer} ex: aestu lu- un lucru; bitisiri, bitsiri, sculusiri, susiri, tiliri, mburiri, buriri, cru nu s-apufirseashti (nu s-aravd) apufirsit (a-pu-fir-st) scrchiri {ro: aciunea de a termina} {fr: action dachever} adg apufirsit (a-pu-fir-s-t), apufirsits (a-pu-fir-sts), apufir- {en: action of finishing} siti/apufirsite (a-pu-fir-s-ti) tsi ari trapt (cu arvdari) un apulsescu2 (a-pul-ss-cu) (mi) vb IV apulsii (a-pul-s), apulniputeari (un vasan, un taxirati, etc.); arvdat, vsnipsit, seam (a-pul-sem), apulsit (a-pul-s-t), apulsiri/apulsire (amunduit, pidipsit, traptu {ro: ndurat, suportat, rbdat, suferit} pul-s-ri) lj-dau cali a unui tra s-fug (di-aclo iu eara ncljis); {fr: endur, support, souffert} {en: endured, suffered} eleftirusescu, slghescu, slghescu, srgljescu, srghescu {ro: apufirsiri/apufirsire (a-pu-fir-s-ri) sf apufirsiri (a-pu-fir-sr) pune n libertate} {fr: mettre en libert} {en: free} apulsit2 atsea tsi s-fatsi cndu cariva apufirseashti tsiva; arvdari, (a-pul-st) adg apulsit (a-pul-s-t), apulsits (a-pul-sts), trdzeari, vsnipsiri, munduiri, pidipsiri {ro: aciunea de a apulsiti/apulsite (a-pul-s-ti) tsi-lj s-ari dat cali (di-iu eara ndura, de a suporta, de a rbda, de a suferi; ndurare, suncljis); eleftirusit, slghit, slghit, srgljit, srghit {ro: pus n portare, rbdare, suferire} {fr: action dendurer, de supporlibertate} {fr: mis en libert} {en: freed} apulsiri2/apulsire ter, de souffrir} {en: action of enduring, of suffering} (a-pul-s-ri) sf apulsiri (a-pul-sr) atsea tsi s-fatsi cndu apufirsiri/apufirsire (a-pu-fir-s-ri) sf vedz tu apufirsescu cariva easti slghit; eleftirusiri, slghiri, slghiri, srgljiri, apufirsit (a-pu-fir-st) adg vedz tu apufirsescu srghiri {ro: aciunea de a pune n libertate} {fr: action de apufudzeari/apufudzeare (a-pu-fu-dze-ri) sf vedz tu fug mettre en libert} {en: action of freeing} apufudziri/apufudzire (a-pu-fu-dz-ri) sf vedz tu fug apulsiri1/apulsire (a-pul-s-ri) sf vedz tu apulsescu1 apufudzit (a-pu-fu-dzt) adg vedz tu fug apulsiri2/apulsire (a-pul-s-ri) sf vedz tu apulsescu2 apufug (a-pu-fug) vb IV, II shi I vedz tu fug apulsit1 (a-pul-st) adg vedz tu apulsescu1 apufugari/apufugare (a-pu-fu-g-ri) sf vedz tu fug apulsit2 (a-pul-st) adg vedz tu apulsescu2 apufugat (a-pu-fu-gt) adg vedz tu fug apumbltescu (a-pum-bl-ts-cu) vb IV apumbltii (a-pumapugrshari1/apugrshare (a-pu-gr-sh-ri) sf vedz tu bl-t), apumblteam (a-pum-bl-tem), apumbltit (aagrshescu1 pum-bl-t-t), apumbltiri/apumbltire (a-pum-bl-t-ri) apugrshari2/apugrshare (a-pu-gr-sh-ri) sf vedz tu scriari neaprucheat tu-aestu dictsiunar; vedz apumpltescu agrshescu2 apumbltiri/apumbltire (a-pum-bl-t-ri) sf apumbltiri (aapugrshat1 (a-pu-gr-sht) adg vedz tu agrshescu1 pum-bl-tr) scriari neaprucheat tu-aestu dictsiunar; vedz apugrshat2 (a-pu-gr-sht) adg vedz tu agrshescu2 apumpltiri apugrshescu1 (a-pu-gr-shs-cu) (mi) vb IV shi I vedz tu apumbltit (a-pum-bl-tt) adg apumbltit (a-pum-bl-t-t), agrshescu1 apumbltits (a-pum-bl-tts), apumbltiti/apumbltite (a-pumapugrshescu2 (a-pu-gr-shs-cu) (mi) vb IV shi I vedz tu bl-t-ti) scriari neaprucheat tu-aestu dictsiunar; vedz agrshescu2 apumpltit apugrshiri1/apugrshire (a-pu-gr-sh-ri) sf vedz tu apumoar (a-pu-mo-r) sf vedz tu pumoar agrshescu1 apumpltescu (a-pum-pl-ts-cu) vb IV vedz tu mpiltescu apugrshiri2/apugrshire (a-pu-gr-sh-ri) sf vedz tu apumpltiri/apumpltire (a-pum-pl-t-ri) sf vedz tu agrshescu2 mpiltescu apugrshit1 (a-pu-gr-sht) adg vedz tu agrshescu1 apumpltit (a-pum-pl-tt) adg vedz tu mpiltescu apugrshit2 (a-pu-gr-sht) adg vedz tu agrshescu2 apun1 (a-pn) vb III shi II apush (a-psh), apuneam (a-puapugudeari/apugudeare (a-pu-gu-de-ri) sf vedz tu nem), apus (a-p-s), apuneam (a-pu-nem), apus (a-pagudescu s), apuniri/apunire (a-p-ni-ri) shi apuneari/apuneare (a-puapugudescu (a-pu-gu-ds-cu) (mi) vb IV shi II vedz tu ne-ri) 1: (soarili, luna, steaua) dipuni shi s-fatsi cipi n dzari agudescu cndu ascapit; ascapit, scapit, cher/cheari, surupseashti apugudiri/apugudire (a-pu-gu-d-ri) sf vedz tu agudescu (soarili, luna, steaua); 2: dipun, scad, njicshuredz, isihsescu, apugudit (a-pu-gu-dt) adg vedz tu agudescu aglisescu, cipusescu, etc. {ro: apune; scade, dispare, liniti, apuhii/apuhie (a-pu-h-i) sf apuhii (a-pu-h) catastasea tsi potoli} {fr: se coucher (en parlant des astres); tre sur son daspuni sh-lishureadz ftsearea-a unui lucru; oara tsi easti ta- clin, incliner, pencher; diminuer, apaiser, disparatre} {en: mam tr buna ftseari a unui lucru; arasti, ipuhii, chiro, oar (talking about sun, moon, stars) set, go down; decline, lean; {ro: ocazie, momentul nimerit} {fr: occasion, moment diminish, disappear} ex: cndu-apuni (ascapit) soarili dup propice} {en: occasion, right moment} ex: ts-aflash apuhia dzean; ning foc, iu lumbrdzli s-avea apus (lunjina avea (oara tsi lipsea); nu va s-aflm alt apuhii (oar) ma bun scdzut); mushiteatsa apusi (chiru, cipusi); cu grai dultsi apuhreusi/apuhreuse (a-pu-hr-u-si) sf vedz tu hreu ddea s-lu-apun (s-lu isihseasc, s-lu-agliseasc); foamea apuhriusescu (a-pu-hri-u-ss-cu) (mi) vb IV vedz tu hreu va-nj apun (va-nj scad, va-nj dipun); apuni (ncljidi) usha; apuhriusiri/apuhriusire (a-pu-hri-u-s-ri) sf vedz tu hreu apuni (dipuni) alumachea; apuni (f-u ma njic) lunjina; mi-

96

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

apush (mi bgai s-dormu) di curundu apus1 (a-ps) adg push (psh), pusi/puse (p-si) (un cu apus2) ex: cu tuti arapus (a-p-s), apush (a-psh), apusi/apuse (a-p-si) 1: tsi mati fush pus (bgat); a cui dzeadit easti pus (bgat)? puniari ascpitat (soarili, luna, steaua); ascpitat, scpitat, chirut, ri/punire (p-ni-ri) sf puniri (p-nir) (un cu apuniri) surupsit (soarili, luna, steaua); 2: dipus, scdzut, njicshurat, puneari/ puneare (pu-ne-ri) sf puneri (pu-nr) (un cu isihsit, aglisit, cipusit, etc. {ro: apus; sczut, disprut, apuniri) linitit, potolit} {fr: couch (en parlant des astres); qui est sur apuneari1/ apuneare (a-pu-ne-ri) sf vedz tu apun1 son dclin, inclin, pench; diminu, apais, disparu} {en: apuneari2/ apuneare (a-pu-ne-ri) sf vedz tu apun2 (talking about sun, moon, stars) set, gone down; declined, apuniri1/ apunire (a-p-ni-ri) sf vedz tu apun1 leaned; diminished, disappeared} apuniri1/ apunire (a-papuniri2/ apunire (a-p-ni-ri) sf vedz tu apun2 ni-ri) sf apuniri (a-p-nir) 1: atsea tsi s-fatsi cndu soarili apuplixii/apuplixie (a-pu-plic-s-i) sf apuplixii (a-pu-plic-s) (luna, steaua) dipuni shi s-cheari n dzari; ascpitari, scpitari, atsea tsi ari un tsi-sh chiru putearea di minari a unei parti dit chireari, surupsiri (soarili, luna, steaua); 2: atsea tsi s-fatsi trup (di itia c un vin dit midu s-ari astupat, un parti i cndu un lucru dipuni (scadi, njicshureadz, isihseashti, ntreag, cu un cljag di sndzi); chicutari, nchicutari, chicut, agliseashti, cipuseashti, etc.); dipuneari, scdeari, njicshu- pic, hali, hal, dmbl, dmlai, dumlai {ro: apoplexie} {fr: rari, isihsiri, aglisiri, cipusiri, etc. {ro: aciunea de a apune; apoplexie} {en: apoplexy, stroke} de a scade, de a dispare, de a liniti, de a potoli, etc.; apus (deapurii/apurie (a-pu-r-i) sf apurii (a-pu-r) lucru tsi ti fatsi s-ti soare), apunere, scdere, dispariie, linitire, potolire, etc.} ciuduseshti (s-ti njiri, s-ti uinjiseshti, etc. c nu ti-ashtiptai s-lu {fr: action de se coucher (en parlant des astres); dtre sur vedz, s-lu avdz, s-lu nvets, etc. ashi cum s-aspuni); lucru tsi son dclin, dincliner, de pencher; de diminuer, dapaiser, de easti alt soi dict lucrili di-arad cu cari lumea easti nvitsats; disparatre} {en: (talking about sun, moon, stars) action of lucru tsi s-fatsi dinapandiha (cndu nu ti-ashtepts si s-fac); setting, of going down; of declining, of leaning; of diminishciudii, ciud, tham, thavm, thmturyii, sam, nishani, njiraing, of disappearing} apuneari1/apuneare (a-pu-ne-ri) sf ri, toafi, etc. {ro: mirare; surpriz} {fr: tonnement; surprise} apuneri (a-pu-nr) (un cu apuniri1) apus3 (a-ps) adg {en: astonishment, amazement; surprise} ex: nu poati s-tsn apus (a-p-s), apush (a-psh), apusi/apuse (a-p-si) tsi nudi-apurii (njirari, tham); tr apurii (ciudii) lucru apurisescu easti analtu (ashi cum suntu di-arad alts, i alti lucri, di soea-a (a-pu-ri-ss-cu) (mi) vb IV apurisii (a-pu-ri-s), apuriseam (alui); tsi easti di boi njic; scundu, scurtu, shcurtu, scurtac, pu-ri-sem), apurisit (a-pu-ri-s-t), apurisiri/apurisire (a-puscurtabac, shcurtabac, njic, minut {ro: scund} {fr: de petite ri-s-ri) mi ciudisescu di-atseali tsi-nj s-aspun n fats (tsi taille} {en: of small stature} ex: casa apus (nu para-analt); ved i tsi avdu); ciudescu, ciuduescu, ciudisescu, ciuidisescu, lale Teja, ca apus, apus (di boi njic), di iu eara tes, greashti; ciudusescu, ncrutsescu, thvmusescu, thmsescu, njir, anjir, cu grairi apusi (scdzuti, peanarga, tpinusiti) uinjisescu {ro: mira} {fr: (s)tonner} {en: astonish, amaze, be apun2 (a-pn) (mi) vb III shi II apush (a-psh), apuneam (a- amazed} ex: mi-apurisii (mi ciudisii) cndu ti vidzui aoa; pu-nem), apus (a-p-s), apuniri/apunire (a-p-ni-ri) shi plmsim pn s-apurisir (njirar, ciudisir) sh-boilji apuapuneari/apuneare (a-pu-ne-ri) bag un lucru s sta tu-un risit (a-pu-ri-st) adg apurisit (a-pu-ri-s-t), apurisits (a-puloc; mi bag s stau tu-un loc; mi-ashternu tu-un loc (la meas, ri-sts), apurisiti/apurisite (a-pu-ri-s-ti) tsi s-ciudiseashti di pi-un scamnu, etc.); mi bag (mi-arucutescu) s-dormu; pun, tsi s-fatsi (tsi veadi i tsi avdi); ciudit, ciuduit, ciudisit, ciuidisit, bag, arucutescu, culcu; ashternu, curdusescu, etc. {ro: pune, seciudusit, ncrutsit, thmsit, thvmusit, njirat, anjirat, uinjisit aeza, se culca} {fr: mettre; sasseoir, se coucher} {en: put; {ro: mirat} {fr: tonn} {en: astonished, amazed} apurisiseat down, lie down} ex: apunits (bgats, ntindets) misalea; tru ri/apurisire (a-pu-ri-s-ri) sf apurisiri (a-pu-ri-sr) atsea tsi smurmintu tra s-ti-apun (bag); mutreashti tra s-ts-apun (s-ts fatsi cndu cariva s-apuriseashti; ciudiri, ciuduiri, ciudisiri, bag) tr castori n mishini; nj-apush (nj-bgai) caplu pri ciuidisiri, ciudusiri, ncrutsiri, thmsiri, thvmusiri, njirari, cpitnj; hrli tsi lj-apusi (tsi-lj bg, tsi-lj durusi); puljlu sanjirari, uinjisiri {ro: aciunea de a se mira; mirare} {fr: acapunea (s-bga s-shad, si sta); s-apusir (shidzur, s-bgar s- de stonner} {en: action of astonishing, of being tion shad) tu-aumbrat; divarliga-nj s-apusir (s-ashtirnur, samazed} curdusir); nveasta ct, ct s-apusi (s-bg s-doarm, s- apurisescu (a-pu-ri-ss-cu) (mi) vb IV vedz tu apurii culc); tru un fag u-apunea somnul (u-actsa somnul); nu vor apurisiri/apurisire (a-pu-ri-s-ri) sf vedz tu apurii ocljilj tra s-apun, s-u fac ca s-u-acats somnul) apus2 (a- apurisit (a-pu-ri-st) adg vedz tu apurii ps) adg apus (a-p-s), apush (a-psh), apusi/apuse (a-papurtari/apurtare (a-pur-t-ri) sf vedz tu portu1 si) (lucru) tsi easti bgat si sta tu-un loc; (om) tsi s-ari bgatapurtat (a-pur-tt) adg vedz tu portu1 (arucutit) s-doarm; tsi s-ari ashtirnut si sta tu-un loc (mea- apus1 (a-ps) adg vedz tu apun1 s, scamnu, etc.); pus, bgat (s-doarm), arucutit (s-doarm), apus2 (a-ps) adg vedz tu apun2 culcat, ashtirnut, curdusit, etc.; (expr: cu nrli apusi = cu nrli apus3 (a-ps) adg vedz tu apun1 aplicati; tsi s-fatsi (tsi s-aducheashti) ma njic dict easti deali- apustul (a-pus-tu-l) sm vedz tu apostul1 hea; tpinusit, ctdixit) {ro: pus, aezat, culcat, umil} {fr: apustusescu (a-pus-tu-ss-cu) vb IV apustusii (a-pus-tu-s), mis; assis, couch, humble} {en: put; seated down, lied down, apustuseam (a-pus-tu-sem), apustusit (a-pus-tu-s-t), humble} ex: easti apus (bgat s-doarm, culcat); oclji apush apustusiri/apustusire (a-pus-tu-s-ri) nj cher un parti dit (oclji tpinusits, aplicats, alsats ma nghios) shi cur apres putearea-a truplui (ic a mintiljei) dup tsi am fapt un copus apuniri2/apunire (a-p-ni-ri) sf apuniri (a-p-nir) atsea tsi s- mari; avursescu, avrusescu, lvrusescu, (mi) curmu, armn, fatsi cndu un lucru easti bgat (tu-un loc); atsea tsi s-fatsi cpescu {ro: obosi} {fr: (se) lasser, (se) fatiguer; cndu omlu s-bag (s-doarm); apuneari, puniri, puneari, (s)extnuer} {en: tire, exhaust} ex: apustusea-lj (avursea-lj) bgari, arucutiri, culcari, ashtirneari, curdusiri, etc. {ro: apustusit (a-pus-tu-st) adg apustusit (a-pus-tu-s-t), apusaciunea de a pune, de a se aeza, de a se culca; punere, tusits (a-pus-tu-sts), apustusiti/apustusite (a-pus-tu-s-ti) tsi aezare, culcare} {fr: action de mettre; de sasseoir, de se sh-ari chirut un parti dit putearea-a truplui (ic a mintiljei) coucher} {en: action of putting; of seating down, of lying dup tsi ari fapt un copus mari; avursit, avrusit, lvrusit, curdown} apuneari2/apuneare (a-pu-ne-ri) sf apuneri (a-pumat, armas, cpit {ro: obosit} {fr: lass, fatigu; extnu} nr) (un cu apuniri2) pun (pn) (mi) vb III shi II push {en: tired, exhausted} di apustusit tsi eara, dusi s-doarm (psh), puneam (pu-nem), pus (p-s), puniri/punire (p- apustusiri/apustusire (a-pus-tu-s-ri) sf apustusiri (a-pus-tuni-ri) shi puneari/puneare (pu-ne-ri) (un cu apun2) ex: iu sr) atsea tsi s-fatsi cndu cariva apustuseashti; avursiri, vrei l punj (badz); pri dzinuclji u pusi (u bg, u curdusi); avrusiri, lvrusiri, curmari, armneari, cpiri {ro: aciunea de pusi (bg) spunea tu-un groap; puni (bag) cciula n a obosi; obosire, oboseal} {fr: action de (se) lasser, de (se) cap; purtoiur mi pusir (mi bgar); di-i tr bun, albi s-nji pun fatiguer; de (s)extnuer; fatigue} {en: action of tiring, of be(cu stranji albi s-mi nvescu) pus (ps) adg pus (p-s), ing exhausted; tiredness}

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

97

apustusiri/apustusire (a-pus-tu-s-ri) sf vedz tu apustusescu(crvida), broasca shi mreana; am mari ahti s-mc n dzu apustusit (a-pus-tu-st) adg vedz tu apustusescuarats; njardzi anapuda ca aratslji rac (rc) sm rats (rts) aputrusescu (a-pu-tru-ss-cu) (mi) vb IV vedz tu apitrusescu (un cu arac) aputrusiri/aputrusire (a-pu-tru-s-ri) sf vedz tu apitrusescuarachi (a-rch) (mi) vb IV, III shi II archii (a-r-ch) shi aputrusit (a-pu-tru-st) adg vedz tu apitrusescuarapshu (a-dp-shu), archeam (a-r-cham) shi arpeam (aapuurfnipsescu (a-pu-ur-f-nip-ss-cu) vb IV vedz tu oar- r-pem), archit (a-r-ch-t) shi arapt (a-rp-t) shi fnarput (a-r-p-t), archiri/archire (a-r-ch-ri) shi apuurfnipsiri/apuurfnipsire (a-pu-ur-f-nip-s-ri) sf vedz archeari/archeare (a-r-cha-ri) shi arapiri/arapire (a-r-pi-ri) tu oarfnshi arpeari/arpeare (a-r-pe-ri) 1: l-ljau cu zorea pri cariva apuurfnipsit (a-pu-ur-f-nip-st) adg vedz tu oarfn(fr vrearea-a lui); ljau cu zorea un lucru di la cariva (l-fur, lu apuvdzeari/apuvdzeare (a-puv-dze-ri) sf vedz tu fugmprad); fur un feat ta s-nj-u fac nveast; mi hiumusescu apuvdziri/apuvdzire (a-puv-dz-ri) sf vedz tu fugagonja sh-cu vrtushami tra s-ljau un lucru; 2: mi-acats inatea apuvdzit (a-puv-dzt) adg vedz tu fug(cljinlu, dratslji); mi fac foc; mi-aprindu; archescu, arichescu, apuvgari/apuvgare (a-puv-g-ri) sf vedz tu fugarchescu, arap; intusescu, nirescu, yinutsescu, timusescu, apuvgat (a-puv-gt) adg vedz tu fugariciuescu, arcedz, furchisescu, furtsuescu, ngindu, etc. {ro: apuvindeari/apuvindeare (a-pu-vin-de-ri) sf vedz tu vindurpi, fura, (se) grbi, nfuria} {fr: ravir, enlever, emporter apuvindiri/apuvindire (a-pu-vn-di-ri) sf vedz tu vindu(violemment); se presser, se laisser emport par la colre} apuvindu (a-pu-vn-du) vb III shi II vedz tu vindu{en: ravish, abduct, kidnap, hurry, get furious} ex: luplu apuvindut (a-pu-vin-dt) adg vedz tu vinduarchi (fur, zmulsi) un oai; mi-archii (mi hiumusii, miar (r) vb I arai (a-r), aram (a-rm), arat (a-r-t), ara- agunjisii) di zburi; archii pnea (ngljitai lemargu sh-cu ri/arare (a-r-ri) lucredz agrul sh-adar avlchi cu pluglu agunjii) sh-mi nicai; cama marli arachi (l-lja cu zorea) caplu; (aratrul, aletra) tra s-lu ndreg ti siminari; fac agrul, airedz, lj-arachi (lj-lea, lj-scoati) cciula din cap; mutrea s-nu ti-arachi nvrag, avruguescu, vruguescu {ro: ara} {fr: labourer les (s-nu ti-acats inatea); atsel shtiutlu nu si-arapi (s-arceadz) champs} {en: till or plough the land} ex: tat-su dusi la agru s- truoar archescu (a-r-chs-cu) (mi) vb IV shi II archii ar (s-avrugueasc); spats loclu or arats-lu; tut hoara s-dusi (a-r-ch), archeam (a-r-cham), archit (a-r-ch-t), s-ar (s-li lucreadz agrili); ordzul lu ar boilji shi-l mc calj- archiri/archire (a-r-ch-ri) shi archeari/archeare (a-rlji arat1 (a-rt) adg arat (a-r-t), arats (a-rts), arati/arate cha-ri) (un cu arachi) ex: lal-su archi tsupata (s-hiumusi (a-r-ti) (agrul) tsi fu avruguit cu aratrul; airat, nvrgat, avru- sh-u lo cu agunjii); armnjlji au adetea, aprindu Dumnic la guit, vruguit {ro: arat} {fr: (champ) labour} {en: (land) tilled numts, s-eas la fntn shi s-archeasc (lja) ap arap2 (aor ploughed} arari/arare (a-r-ri) sf arri (a-rri) atsea tsi rp) vb IV shi III archii (a-r-ch) shi arapshu (a-rp-shu), s-fatsi cndu un agru easti arat; airari, nvrgari, avruguiri, vru- archeam (a-r-cham) shi arpeam (a-r-pem), archit guiri {ro: aciunea de a ara, arare} {fr: action de labourer les (a-r-ch-t) shi arapt (a-rp-t) shi arput (a-r-p-t), champs} {en: action of tilling or ploughing the land} ex: archiri/archire (a-r-ch-ri) shi arapiri /arapire (a-r-pi-ri) hltsli di arari (di ftsearea-a agrilor) a lucrtorlor nearat (un cu arachi) ex: s-nj-arap (s-nji fur) un armn; archi (s(nea-rt) adg nearat (nea-r-t), nearats (nea-rts), neara- hiumusi sh-lo agonja) tu mn un poci; el s-arapi (lu-acats ti/nearate (nea-r-ti) (agrul) tsi nu easti avruguit cu aratrul; inatea) unshun; lj-u-arpu (lj-u fur) feata; el s-arapi (sneairat, ninvrgat, neavruguit, nivruguit {ro: nearat} {fr: nireashti, s-arceadz) unshun; nu ti-arapi (s-nu ti-acats (champ) qui nest pas labour} {en: (land) that is not tilled, inatea, dratslji) mori sor; arapi di-aoa, arapi di-aclo (lja di-aoa, nor ploughed} nearari/nearare (nea-r-ri) sf nearri (nea- lja di-aclo), cum lj yini-ambar; s-u-arap (s-u-acats) di rri) atsea tsi s-fatsi cndu un agru nu easti arat; neairari, muts archit1 (a-r-cht) adg archit (a-r-ch-t), archits ninvrgari, neavruguiri, nivruguiri {ro: aciunea de a nu ara, (a-r-chts), architi/archite (a-r-ch-ti) 1: tsi esti loat cu nearare} {fr: action de ne pas labourer les champs} {en: ac- zorea (fr vrearea-a lui); tsi easti furat, mprdat; (feat) tsi tion of not tilling, of not ploughing the land} airedz (a-i- easti furat ti nveast; hiumusit agonja sh-cu vrtushami tra srdz) vb I airai (a-i-r), airam (a-i-rm), airat (a-i-r-t), lja un lucru; 2: tsi lu-ari actsat inatea (cljinlu, dratslji); tsi airari/airare (a-i-r-ri) (un cu ar) airat (a-i-rt) adg airat easti faptu foc; archit, arichit, archit, araptu; intusit, nirit, (a-i-r-t), airats (a-i-rts), airati/airate (a-i-r-ti) (un cu yinutsit, timusit, ariciuit, arcedz, furchisit, furtsuit, ngindat, arat) airari/airare (a-i-r-ri) sf airri (a-i-rri) (un cu etc.; 3: (om) tsi lu-acats lishor inatea, tr itsi lucru njic; (om) arari) aratru (a-r-tru) sn aratri/aratre (a-r-tri) hlatea cu tsi s-agunjiseashti s-fac un lucru fr si s-mindueasc ghini cari s-ar agrul; arat, aletr, plug, dmljug, paramand, para- {ro: rpit, furat, grbit, nfuriat; zvpiat, irascibil} {fr: ravi, mend, vlmentu {ro: plug} {fr: charrue} {en: plough} arat2 enlev, emport (violemment); press, emport par la colre; (a-rt) sn araturi (a-r-tur) (un cu aratru) ex: acumprai fougueux, irascible} {en: ravished, abducted, kidnapped, hurun arat (plug) di her araci (a-rc) sm araci (a-rc) atsel ried, furious; impetuous, irritable} ex: fu archit (loat cu tsi ar (lucreadz) agrili sh-bneadz di-aestu lucru; artor, zorea, furat) di-acas; eara un om multu-archit (nu s-minduea uraci, zivyit {ro: plugar, agricultor} {fr: laboureur, fermier} multu ninti ca s-fac un lucru) araptu (a-rp-tu) adg arapt {en: tiller, ploughman, farmer} ex: cu aeshts eara shi aracilu (a-rp-t), arapts (a-rp-ts), arapti/arapte (a-rp-ti) (un cu Gliceri uraci (u-rc) sm uraci (u-rc) (un cu araci) ex: archit) ex: boatsi subtsri, arapt (scoas cu zorea) canda dit Cain eara uraci (araci, artor); uracilji atselj tsi seamin; tat- frndz arput (a-r-pt) adg arput (a-r-p-t), arputs su eara uraci (araci) artor (a-r-tr) sm, sf, adg artoari/ar- (a-r-p-ts), arputi/arpute (a-r-p-ti) (un cu archit) toare (a-r-to-ri), artori (a-r-tr), artoari/artoare (a-r-to- archiri/archire (a-r-ch-ri) sf archiri (a-r-chr) atsea tsi ri) (un cu araci) ex: artorlu (aracilu, Hristolu) shi simi- s-fatsi cndu cariva archeashti tsiva ic easti archit di cariva; ntorlu (Hristolu) a bunlui nvets artur (a-r-t-r) sf arapiri, archeari, arpeari, arpyii, architur, agunjisiri, etc. arturi (a-r-tr) agrul arat {ro: artur} {fr: champ labou- {ro: aciunea de a rpi, de a fura, de a (se) grbi, de a nfuria; r} {en: tilled or ploughed land} ex: greau easti fuga pit ar- rpire, furare, grbire, nfuriere} {fr: action de ravir, turi (agri arati)denlever, demporter (violemment); de se presser, de se laisarac (a-rc) sm arats (a-rts) prici di ap dultsi (tsi nu easti ser emport par la colre} {en: action of ravishing, of abducpescu), tsi ari un trup moali anvlit di un cpachi corcan, ting, of kidnapping, of hurrying, of getting furious} arapiri cari s-fatsi aroshi cndu easti hertu, cu-un pntic ca un /arapire (a-r-pi-ri) sf arapiri (a-r-pir) (un cu archiri) arad di neali, cu ma multi preclji di cicioari (cu cari imn di- archeari/archeare (a-r-cha-ri) sf archeri (a-r-chr) arada anapuda, ctr npoi) di cari, prota preaclji easti ca un (un cu archiri) arpeari/arpeare (a-r-pe-ri) sf arperi cljashti; rac, crvid, hrhid, cvur, cavur, cavru {ro: rac} (a-r-pr) (un cu archiri) ex: shi-lj da n arpeari (shi u{fr: crevisse} {en: (fresh water) crayfish} ex: araclu archeashti) architur (a-r-chi-t-r) sf archituri (a-r-

98

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

chi-tr) (un cu archiri) archit2 (a-r-cht) adv strat, un pal) di tsar; s-n pitritsets ndau ardz (bairi di unshun, diunoar, fr mult minduiri {ro: repede, rapid} zboar tu-un carti); n cunoshti ardzli (adetsli); dup cum n{fr: vite, rapidement} {en: fast, rapidly} archit (a-r-chadutsi arada (dup loclu tsi lu-avem tu-arad; ic expr: dup t) sf architi/archite (a-r-ch-ti) (cu) agunjii {ro: (n) cum u caft adetea); easti om di-arad (expr: ca tuts alantslj); grab} {fr: (en) hte} {en: (in a) hurry} ex: si ncldzashti pigionj, ma di-arad (expr: ma bunj, di-ugeachi, di soi bun); s-ti architi (cu-agunjii) architor (a-r-chi-tr) adg architoamrits sh-tini s-ts fats arada (expr: s-fats dup cum easti ri/architoare (a-r-chi-to-ri), architori (a-r-chi-tr), adetea); lj-avea fapt tuti ardzli di moarti (expr: drli, adetsli architoari/architoare (a-r-chi-to-ri) (atsel) tsi archeashti crishtineshti) rad (r-d) sf rdz (rdz) (un cu arad) ex: tsiva (feat, lucru, etc.); arpag {ro: rpitor} {fr: ravisseur} {en: eshti pi-ahtari rad (arad, stari)? nearad (nea-r-d) sf abductor, ravisher, plunderer} ex: oaminj architori neardz (nea-rdz) lips di-arad; starea-a unui lucru tsi nuarichescu (a-ri-chs-cu) (mi) vb IV arichii (a-ri-ch), ari arad (tsi easti alocut, palaz, naljurea); actstsii, acatasaricheam (a-ri-chm), arichit (a-ri-ch-t), arichiri/arichire tasi, mintitur, areat, atxii {ro: dezordine} {fr: dsordre} (a-ri-ch-ri) (un cu arachi) arichit (a-ri-cht) adg arichit {en: disorder} ex: ari mari nearad n cas ardrichi/ar(a-ri-ch-t), arichits (a-ri-chts), arichiti/arichite (a-ri-ch-ti) driche (a-r-d-r-chi) sf ardrichi (a-r-d-rch) lucri (un cu archit1) arichiri/arichire (a-ri-ch-ri) sf arichiri (abgati s sta tu-arad un dup-alantu; bair (di galbinj, bgat ri-chr) (un cu archiri) archescu (ar-chs-cu) (mi) vb multi ori deavrliga di capel, di fes); bair cu un i ma multi IV archii (ar-ch), archeam (ar-chm), archit (ar-ch-t), ar- lucri (mrdzeali, flurii, chitritseali, nishenj, etc.) bgati tuchiri/archire (ar-ch-ri) (un cu arachi) archit (ar-cht) arad sh-tricuti prit un hir (silivar, etc.) tra si s-poart digushi adg archit (ar-ch-t), archits (ar-chts), architi/archite (artr mushuteats (tr adutseari aminti, tra s-nu s-lja di oclju, tra ch-ti) (un cu archit1) archiri/archire (ar-ch-ri) sf ars-treac ghini, etc.); rdrichi, arad, ordu, udopsu, sr, chiri (ar-chr) (un cu archiri) sireau; bair, ghiurdani, ghirdani {ro: ir, salb} {fr: file, araci (a-rc) sm vedz tu ar range, collier (de ducats, de monnaies dor)} {en: file, line, arad (a-rd) (mi) vb III shi II arash (a-rsh), ardeam (a-r- array, necklace (of gold coins)} ex: ardrichea (arada)-a dem), aras (a-r-s), aradiri/aradire (a-r-di-ri) shi ardea- pluchilor analts; ardrichi (bair) di flurii rdrichi/rri/ardeare (a-r-de-ri) talj cu xurafea (cu machina didriche (r-d-r-chi) sf rdrichi (r-d-rch) (un cu ardeari) perlu (di pi fats, trup i cap); cur (cu ctsutlu) asprilj ardrichi) ex: rdrichi (bair, ghiurdani) di flurii arada (aa unui pescu; cur perlji di pi un cheali di pravd; scot un r-da) adv tu-arad; un dup altu {ro: pe rnd} {fr: un aprs petur suptsri di pi fatsa-a unui lucru (cu cstura, arenda, lautre} {en: one after another} ex: crvnjli tsi-arada (un mna, spilarea, etc.); ashtergu (scot) gramatili ngrpsiti pri un dup alant) shi nchisir ardar (a-r-dar) sm, sf, adg acoal i lemnu; sursescu, xursescu, brbirisescu, brbirsescu; ardar (a-r-da-r), ardari (a-r-dar), ardari/ardare (a-r(fig: arad = ahulescu, pusputescu di-aproapea) {ro: rade, br- da-ri) (atsel) cari chivirniseashti (cumndrseashti, urseashti) bieri; rzui} {fr: raser; gratter, rper} {en: shave; rasp, grate, adparea ardzlor dit un grdin {ro: care dirijeaz adpatul scrape} ex: va nj-arad (surseasc) barba; un tsi lu-ardea (l grdinilor} {fr: qui organise larrosement des jardins} {en: xursea); pri la per lishor lu-aradi (fig: lu-ahuleashti); arash who organizes the garden spraying with water} (curai) scndurli di laspi; ts-arshesh (ts sursish, tljash) ardpsescu1 (a-r-dp-ss-cu) (mi) vb IV ardpsii (a-r-dpbarba aras (a-rs) adg aras (a-r-s), arash (a-rsh), s), ardpseam (a-r-dp-sem), ardpsit (a-r-dp-s-t), arasi/arase (a-r-si) tsi-lj s-ari tljat perlu di pi fats (trup i ardpsiri/ardpsire (a-r-dp-s-ri) bag lucri tu-arad; cap, cu xurafea i machina di-ardeari); sursit, xursit, brbirisit, ambairu mrdzeali tu-un ghiurdani; bag zboar un dupbrbirsit {ro: ras, brbierit} {fr: ras, gratt} {en: shaved} alantu cndu prvulsescu tsiva i scriu un carti; ardyipsescu, aradiri/aradire (a-r-di-ri) sf aradiri (a-r-dir) atsea tsi sardyisescu (fig: ardpsescu = spun, dzc, prvulsescu, etc.) fatsi cndu cariva aradi tsiva; ardeari, xursiri, sursiri, brbiri- {ro: aranja; spune, ndruga} {fr: (s) arranger, mettre en siri, brbirsiri {ro: aciunea de a rade, de a brbieri; radere, ordre; enfiler, dire} {en: arrange, to set in order; say, talk} ex: brbierire} {fr: action de raser, de gratter, de toucher} {en: ardpseam (bgam cu-arada) aua pri pulits; ardpsescu action of shaving, of touching} ardeari4/ardeare (a-rcrtsli tu dulapi; chetsrli li-ardpsea (bga tu-arad); de-ri) sf arderi (a-r-dr) (un cu aradiri) arstur (a- ardpsea sh-ardpsea (fig: dztsea sh-para dztsea, vruti shr-s-t-r) sf arsturi (a-r-s-tr) atsea tsi-ari fapt un om nivruti); ardpseashti (spuni) ca multi; ti-ardpsii ghini la tsi s-ari aras; urma alsat (pri fats, lemnu, acoal, etc.) dupdascal (fig: ti spush, ti bgai aru, ti ndrepshu, ti pruded) aradirea-a unui lucru; cumtsli tsi-armn (armsturli) di la ardpsit1 (a-r-dp-st) adg ardpsit (a-r-dp-s-t), aradirea-a unui lucru {ro: rztur} {fr: rpure} {en: raspardpsits (a-r-dp-sts), ardpsiti/ardpsite (a-r-dp-s-ti) ings, gratings} tsi easti bgat tu-arad; tsi easti mbirat; ardyipsit, ardyisit; arada (a-r-da) adv vedz tu arad spus, dzs, prvulsit {ro: aranjat; spus, ndrugat} {fr: arad (a-r-d) sf ardz (a-rdz) 1: starea-a lucrilor tsi s-afl arrang, mis en ordre; enfil, dit} {en: arranged; said, talked} bgati un dup-alantu (ca tu-un bair, sireau, udopsu, dup ardpsiri1/ardpsire (a-r-dp-s-ri) sf ardpsiri (a-rcum lipseashti, dup cum s-tihiseashti ic dup cum u va dp-sr) atsea tsi s-fatsi cndu s-ardpseashti tsiva; cariva); loclu dit aest stari (sireau) tu cari s-afl un di-aesti ardyipsiri, ardyisiri; spuneari, dztseari, prvulsiri {ro: lucri; bair (di mrdzeali tu-un ghiurdani, di zboar tu-un aciunea de a aranja, de a spune, de a ndruga} {fr: action carti, etc.), rad, ardrichi; bair, chindinar, ordu, sr, sireau, darranger, denfiler, de dire} {en: action of arranging, of taxi, nizami, udopsu, etc.; strat, pal, petur, etc.; 2: areu, adeti, saying, of talking} ardyipsescu (a-rd-yip-ss-cu) (mi) vb hui, tabieti, dat, etc.; (expr: 1: arad (crishtineasc di mortu) = IV ardyipsii (a-rd-yip-s), ardyipseam (a-rd-yip-sem), darea di la bisearic, misalea, puminia; 2: cum u-adutsi arada ardyipsit (a-rd-yip-s-t), ardyipsiri/ardyipsire (a-rd-yip= cum u caft adetea, cum n si cadi); 3: s-nj fac arada = s- s-ri) (un cu ardpsescu1) ex: li-ardyipsii (li ndrepshu, li fac dup cum u caft adetea; 4: om di-arad = om ca tuts bgai tu-arad) lucrili ghini ardyipsit (a-rd-yip-st) adg alantslj, cum lipseashti s-hib; 5: om cama di-arad = om di ardyipsit (a-rd-yip-s-t), ardyipsits (a-rd-yip-sts), ardsoi ma bun, di-ugeachi) {ro: ordine, rnd; salb} {fr: ordre, yipsiti/ardyipsite (a-rd-yip-s-ti) (un cu ardpsit1) arrangement, rang; file; collier} {en: order, arrangement, ardyipsiri/ardyipsire (a-rd-yip-s-ri) sf ardyipsiri (a-rdrank; file; necklace} ex: bgai arad (ndrepshu, anischirsii) n yip-sr) (un cu ardpsiri1) ardyisescu (a-rd-yi-ss-cu) cas; am arad la beari (shtiu cum s-beau, beau cum (mi) vb IV ardyisii (a-rd-yi-s), ardyiseam (a-rd-yilipseashti); voi nu-avets arad (lucrili li-avets ctr naljurea); sem), ardyisit (a-rd-yi-s-t), ardyisiri/ardyisire (a-rdbag-li lucrili tu-arad (cum lipseashti, un dup-alantu); imn yi-s-ri) (un cu ardpsescu1) ardyisit (a-rd-yi-st) adg tu-arad (tu sireau, un dup-alantu); patru dzli tut pi-arad ardyisit (a-rd-yi-s-t), ardyisits (a-rd-yi-sts), ardyisi(sireau); un arad (un strat, un petur) di chetri, un arad (un ti/ardyisite (a-rd-yi-s-ti) (un cu ardpsit1) ardyisi-

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

99

ri/ardyisire (a-rd-yi-s-ri) sf ardyisiri (a-rd-yi-sr) (un araftu2) araf (a-r-f) sf arhi (a-rh) (un cu araftu2) ex: cu ardpsiri1) pri ma multi arhi, crtsli eara bgati cti dau ardz pri un aradha (a-r-dha) adv un cu arada araf arafi/arafe (a-r-fi) sf arhi (a-rh) (un cu araftu2) aradh (a-r-dh) sf ardz (a-rdz) un cu arad rafi/rafe (r-fi) sf rhi (rh) (un cu araftu2) aradiri/aradire (a-r-di-ri) sf vedz tu arad arahi/arahe (a-r-hi) sf arhi (a-rh) loclu tsi s-analts ma aradz (a-r-dz) sf ardz (a-rdz) calea (munda) prit cari nsus (ca un ohtu) fats di loclu di deavrliga; partea di ma treatsi lunjina cndu easti azvumut di un izvur di lunjin; nsus a aishtui ohtu; dzean, zean, ohtu, mgul, mgur, radz, mund, mndz, arpyi, tsilistr, cilistr, diligitur, gilit, mrul, giug, schinrat, creashtit, crciliu, chipit, etc. {ro: gilitur, shits, fleac {ro: raz} {fr: rayon} {en: ray, beam} colin, deal, cretet (de deal)} {fr: colline; crte de montagne, ex: yilcescu la ardz di soari; un brtsat di dultsi-ardz radz sommet} {en: hill, hilltop, crest, ridge} (r-dz) sf rdz (rdz) (un cu aradz) arai (a-r) sn vedz tu rai aradzm1 (a-r-dzm) sn vedz tu aradzim1 aram (a-r-m) sf pl(?) metal, cu hroma galbin-aroshi, dit aradzm2 (a-r-dzm) (mi) vb I vedz tu aradzim1 cari s-fac multi lucri (cloputi, pradz, teli, etc.); aram, bacr, aradzim1 (a-r-dzim) sn aradzimi/aradzime (a-r-dzi-mi) shi bcri, halcum {ro: aram, cupru} {fr: cuivre} {en: copper} aradzimuri (a-r-dzi-mur) lucrul pri (di) cari si ndoapir un; aran (a-rn) sm, sf aran (a-r-n), aranj (a-rnj), arani/arane aradzm, readzm, ndruptur, apndoah, andoapir, ndoapir, (a-r-ni) un muljari (brbat) tsi s-bag tu-ashtirnut cu durec {ro: reazem} {fr: appui} {en: support)} ex: tini hii ndia vrutlu-lj (cu vruta-lj) fr s-hib ncurunats un cu-alantu; shi shi aradzimlu (ndoapirlu) a aushaticlui a nostru aradzm1 agpitcoanji (sf mash), mushaver, earan, yearan, moroz (sf (a-r-dzm) sn (un cu aradzim1) readzm (re-dzm) mash), muroz (sf mash) {ro: iubit, ibovnic} {fr: amant, sn readzmi/readzme (re-dz-mi) (un cu aradzim1) ex: matresse (feminin seulement)} {en: lover, mistress (feminin crishtintatea readzm ari pri vnghelj aradzim2 (a-ronly)} ex: spuni-nj, cari nj ts-ai aran (vrut)? dzim) (mi) vb I ardzimai (a-r-dzi-m), ardzimam (a-r- aran (a-r-n) sf arnj (a-rnj) aguditur (tljitur, dzi-mm), ardzimat (a-r-dzi-m-t), ardzimari/ardzintsptur, guv, etc.) fapt tu truplu-a unui om (pravd, etc.) mare (a-r-dzi-m-ri) tra s-nu cad un lucru lu ndrupscu di- cu un lucru (cheatr, ctsut, penur, tufechi, etc.); ran, pleag, un andoapir; aradzm, acumsescu, acumbusescu, ndrupscu, pliyii, yir; (expr: 1: lj-dau di aran = lu-agudescu aclo iu-l ndoapir, ndoapr {ro: rezema, propti} {fr: appuyer} {en: doari, lj-dzc zboar tsi nu lu-arsescu, lu zgrm aclo iu nu-lj support, sustain} ex: di ns s-aradzim gardul; s-ardzim (si yini ghini; 2: nu dishcljidi (discoapir) arana (veaclji) = nundrup) tserlu pri tmpili a muntslor; atsel scat tsi s-araadu aminti criprli tsi-am avut; 3: itsi cni arana sh-alindzi = dzm; aclo iu s-ardzm ardzimat (a-r-dzi-mt) adg catiun sh-mutreashti di criprli-a lui; 4: bag mna pi-aran = ardzimat (a-r-dzi-m-t), ardzimats (a-r-dzi-mts), ar- shtii (dztsi) tr tsi easti zborlu; 5: am un aran tu inim = mi dzimati/ardzimate (a-r-dzi-m-ti) ashi cum easti un tsi si doari, mi creap un lucru) {ro: ran} {fr: blessure, plaie} {en: ndrupashti; ardzmat, acumsit, acumbusit, ndrupt, ndupirat, wound} ex: nj-feci mna arnj ran (r-n) sf rnj (rnj) nduprat {ro: rezemat} {fr: appuy} {en: supported, (un cu aran) ex: am n ran tu inim arnescu (a-r-nssustained} ardzimari/ardzimare (a-r-dzi-m-ri) sf cu) (mi) vb IV arnii (a-r-n), arneam (a-r-nem), arnit ardzimri (a-r-dzi-mr) atsea tsi fatsi un tsi s-aradzim; (a-r-n-t), arniri/arnire (a-r-n-ri) agudescu pri cariva ardzmari, acumsiri, acumbusiri, ndrupri, ndupirari, ndup- shi-lj fac un-aran (di-arad cu curshumea dit un tufechi i rari {ro: aciunea de a rezema; rezemare} {fr: action de arvoli); rnescu, pliguescu, pligusescu, lvuescu, lvusescu, sappuyer} {en: action of supporting (sustaining)} aradzm2 agudescu {ro: rni (cu arm de foc)} {fr: blesser (par une (a-r-dzm) (mi) vb I ardzmai (a-r-dz-m), ardzmam balle)} {en: wound, injure (by firearm)} ex: u-avea arnit (a-r-dz-mm), ardzmat (a-r-dz-m-t), ardzma(pliguit, lvuit) cu un curshum arnit (a-r-nt) adg ri/ardzmare (a-r-dz-m-ri) (un cu aradzim2) ex: araarnit (a-r-n-t), arnits (a-r-nts), arniti/arnite (a-r-ndzm umbrela di mur; aradzmi-ti di cohi; mi aradzm pi ti) tsi easti agudit (di-un curshumi, di-un ctsut, di-un cpitnj; s-aradzm pi lal-su ardzmat (a-r-dz-mt) cheatr, etc.); rnit, lvuit, pliguit, pligusit, lvusit, agudit {ro: adg ardzmat (a-r-dz-m-t), ardzmats (a-r-dz-mts), rnit (cu arm de foc)} {fr: bless (par une balle)} {en: ardzmati/ardzmate (a-r-dz-m-ti) (un cu ardzimat) wounded, injured (by firearm)} arniri/arnire (a-r-n-ri) ex: aush ardzmat di un cheatr ardzmari/ardzmare sf arniri (a-r-nr) atsea tsi s-fatsi cndu cariva arneashti (a-r-dz-m-ri) sf ardzmri (a-r-dz-mr) (un cu ic easti arnit; rniri, pliguiri, pligusiri, lvuiri, lvusiri, ardzimari) agudiri {ro: aciunea de a rni (cu arm de foc)} {fr: action de aradzim2 (a-r-dzim) (mi) vb I vedz tu aradzim1 blesser (par une balle)} {en: action of wounding, of injuring araf (a-r-f) sf vedz tu araftu2 (by firearm)} rnescu (r-ns-cu) (mi) vb IV rnii (r-n), arafi/arafe (a-r-fi) sf vedz tu araftu2 rneam (r-nem), rnit (r-n-t), rniri/rnire (r-n-ri) araftu1 (a-rf-tu) sm arafts (a-rf-ts) brbatlu a curi tehni (un cu arnescu) rnit (r-nt) adg rnit (r-n-t), rnits easti s-crueasc shi s-coas stranji (ti brbats); raftu, cusor {ro: (r-nts), rniti/rnite (r-n-ti) (un cu arnit) ex: ca pulj croitor} {fr: tailleur} {en: tailor} ex: la noi araftslj suntu mulrnit (pliguit) stau singur; hiu cu inima rnit rniri/rnire tu ghini chivirnisits raftu (rf-tu) sm rafts (rf-ts) (un (r-n-ri) sf rniri (r-nr) (un cu arniri) cu araftu1) arftoanji/arftoanje (a-rf-to-nji) sf arftoaaran* (a-r-n) adg fimininlu di la adg. aran; vedz aran nji/arftoanje (a-rf-to-nji) muljari di-araftu; muljari a curi arap1 (a-rp) sn arapuri (a-r-pur) calea i loclu ncljinat vitehni easti s-crueasc shi s-coas stranji (fustnj) ti muljeri; dzut di nghios, cndu omlu va si s-alin ctr nsus; anifur, aniarfteas, mudistr {ro: femeie de croitor; croitoreas} {fr: furami, nifur, giug {ro: urcu} {fr: monte} {en: ascent, upfemme dun tailleur; tailleuse, couturire} {en: tailors wife; hill} ex: arsri arap (anifur, giug), aripidin dressmaker} ex: vinji arftoanja (mudistra) acas arfteas arap2 (a-rp) vb IV shi III vedz tu arachi (a-rf-te-s) sf arfteasi/arftease (a-rf-te-si) (un cu arfarap3 (a-rp) sm, sf arap (a-r-p), arachi (a-rch), arapi/aratoanji) frangu-araftu (frn-gua-rf-tu) sm frangu-arafts pe (a-r-pi) 1: om cu chealea lai, di-atselj tsi bneadz (ic (frn-gua-rf-ts) araftu tsi coasi stranji ivrupineshti {ro: yin) di ct locurli dit Africhii; lai, negru; 2: om dit un mileti croitor occidental} {fr: tailleur la manire occidentale} {en: di oaminj tsi bneadz tu craturli dit Africhia di Nordu (Mioccidental type tailor} siria, Libia, Tunuza, Algeria) ic craturli dit Asia di ct Ascaraftu2 (a-rf-tu) sn arafturi (a-rf-tur) scndur teas tu-un pitat (Irak, Arabia, etc.); 3: num tsi-lj si da a unui cni i mul dulapi i ncrfusit di stizm, pri cari s-bag tra s-shad lucri; cu chealea lai {ro: negru (african), arab, nume dat unui anirafti, araf, arafi, rafi {ro: raft} {fr: rayon dune tagre; mal cu pielea neagr} {fr: noir (dAfrique), arabe, nom donn planchette (armoire)} {en: shelf (cupboard)} ex: arafturi pn aix chiens et aux mulets noirs} {en: negro, black man, arabe, s-adar rafti/rafte (rf-ti) sf rafturi (rf-tur) (un cu name given to black dogs or mules} ex: vidzui un arap (om

100

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

lai); mi feci arap (lai ca un arap); cama arulu cni easti Arap- (sh-lishureadz) ftsearea-a unui lucru; oara tsi easti tamam tr lu; atsel Murgu sh-atsel Arap (cni cu numa Arap); acats buna ftseari a unui lucru; apuhii, ipuhii, chiro, oar {ro: Araplu (mula Arap) s-lu ncltsm araps1 (a-rp-s) sf arap- ocazie, momentul nimerit} {fr: occasion, moment propice} si/arapse (a-rp-si) muljari cu chealea lai tsi yini dit Africhii; {en: occasion, right moment} ex: lj-aflai arastea (oara tsi liparap; (fig: araps = muljari multu lai, turbat) {ro: negresse; sea); astiptm arastea (apuhia, oara-atsea buna); altoar nufemeie rea, turbat} {fr: negresse; femme mchante, enrage} aflm ahtari arasti (apuhii, oar bun) {en: black woman; bad, enraged woman} ex: srglji ca arapsa arat1 (a-rt) adg vedz tu ar (ca un arap, ca un muljari turbat) araps2 (a-rp-s) sf arat2 (a-rt) sn vedz tu ar arapsi/arapse (a-rp-si) agru-pulj njic sh-cu peanili ca li, tsi aratru (a-r-tru) sn vedz tu ar cnt mushat sh-easti di soea-a birbiljlui {ro: psric cu pene aratsi1/aratse (a-r-tsi) adg aratsi/aratse (a-r-tsi), arts (a-rts), negrue} {fr: petit oiseau aux plumes noires} {en: little bird arts (a-rts) harea tsi u ari lucrul tsi ti fatsi s-aducheshti c with black feathers} arpush (a-r-psh) sm, sf arputs da arcoari; tsi nu easti caldu; arcuros, friguros; (fig: 1: shi/arpushe (a-r-p-shi), arpush (a-r-psh) arpushi/ar- aratsi = mortu; expr: 2: vatra easti-aratsi = casa easti-aprtsipushe (a-r-p-shi) arap njic {ro: arap3 mic} {fr: petit t; nu easti vr acas) {ro: rece} {fr: froid, glac} {en: cold} arap3} {en: small arap3} arpescu (a-r-ps-cu) adg ex: ap aratsi, munti aratsi; oclj-arts, mnj arts; asudori arts arpeasc (a-r-pes-c), arpeshts (a-r-psh-ts), arpesh-lj cura pri frmti; armasir cu trupurli arts (fig: morts) mti/arpeshte (a-r-psh-ti) tsi ari s-fac cu lili (oaminjlji cu padi; li-avea mnjli arts di-arcoari; btea un vimtu-aratsi di ti chealea lai) dit Africhii i cu atselj di miletea arab tsi bneadz sica; bati aratsili (fig: vimtul aratsi); u-afl vatra aratsi (fig: tu nordul di Africhii ic tu Asia di ctr Ascpitat {ro: de ne- casa-aprtsit) aratsi2/aratse (a-r-tsi) adv fr cldur, cu gru; arbesc} {fr: ngre; arabe} {en: pertaining to black peoartsimi {ro: rece} {fr: froidement} {en: coldly} ex: nji zbur ple; arabic} ex: cal arpescu (dit locurli iu bneadz miletea aratsi (cu artsimi, fr cldur) ratsi1/ratse (r-tsi) adg arab) ratsi/ratse (r-tsi), rts (rts), rts (rts) (un cu aratsi1) arapiri /arapire (a-r-pi-ri) sf vedz tu arachi ratsi2/ratse (r-tsi) adv (un cu aratsi2) artsescu (a-rarapit (a-r-pi-t) sf vedz tu arip tss-cu) vb IV artsii (a-r-ts), artseam (a-r-tsem), ararapositi/araposite (a-ra-p-si-ti) sn arapositi (a-ra-p-si-ti) tsit (a-r-ts-t), artsiri/artsire (a-r-ts-ri) fac un lucru tra plant analt (ct omlu sh-cama), cu frndzili lundz shi s-hib cama-aratsi; aduchescu c nj-easti ma putsn cldur chipitoasi, cu yimishi-grnutsi (lugursiti ca yiptu) tsi crescu pri (c avrai); friguredz; 2: lndzidzscu (c shidzui tu artsimi) cuceanj (clnj) lundzi di vr palm, cari s-matsin sh-da un cu dureari di cap, cu tusi, cu curarea-a nrilor, etc.; acats un frin galbin di cari s-fatsi culeashlu (ccimaclu); arpusit, heavr; ljau arcoari; arcuredz, hivrescu, plivricescu, arpusit, misur, clmbuchi, grnishor {ro: porumb} {fr: mas} plivircescu, plivritusescu, plirutusescu1; (expr: lj-artsi curlu {en: corn} arpusit (a-r-pu-st) sn arpusiti/arpusite (a(bishina) = (i) lji s featsi fric, lhtrsi; (ii) ari moart) {ro: r-pu-s-ti) (un cu arapositi) arpusit (ar-pu-st) sn rci} {fr: refroidir; prendre froid} {en: chill; catch a cold} ex: arpusiti/arpusite (ar-pu-s-ti) (un cu arapositi) apa eara cald ma tora s-artsi; cara lu-artsi apa, s-astrapsi araps1 (a-rp-s) sf vedz tu arap3 mprostu; artsi (arcur, s-featsi aratsi) chirolu; lj-artsea gljets araps2 (a-rp-s) sf vedz tu arap3 (lj-si ftsea aratsi ca gljetslu) sndzili dit vini; a-lea, nj-artsii araptu (a-rp-tu) adg vedz tu arachi (nj-hivrii) la izvur aest noapti; va lj-artsea inima shi eara ca arapun (a-r-pun) sm arapunj (a-r-punj) mnuclju di lilici i s-moar; ts-artsi curlu (expr: tsi s featsi fric, lhtrsish), ca di grnutsi (di-au) tsi criscur deadun shi suntu actsati di grec; lj-artsi bishina (expr: lj si featsi fric ic ari moart) njits alumchi, iu alumchili sh-eali suntu actsati di alti artsit (a-r-tst) adg artsit (a-r-ts-t), artsits (a-r-tsts), alumchi ma mri, sh-iu tuti alumchili bitisescu pi-un singur artsiti/artsite (a-r-ts-ti) 1: tsi easti faptu s-hib cama trup tu mesea-a mnucljului; arapuni, areapuni, areapini, aratsi; cari-aducheashti c lj-easti ca arcoari; frigurat; 2: cari aripinush, reapin, ripinid, clrush, crlush, cirush, crush, ari lndzidzts di itia c ari stat tu artsimi; tsi ari loat (lucrush, crmstar, gearnush {ro: ciorchine} {fr: grappe de rai- ari actsat) arcoari; tsi ari hivrit; arcurat, hivrit, plivricit, sins} {en: bunch of grapes} ex: am un arap lai ca ctranea, plivircit, plivritusit, plirutusit {ro: rcit} {fr: refroidi} {en: ma-l badz n gur, i dultsi ca njarea (angucitoari: arapunli di- chilled} artsiri/artsire (a-r-ts-ri) sf artsiri (a-r-tsr) au lai); arapunjlji eara ncrcats di-au arapuni/arapune (a- atsea tsi s-fatsi cndu-artseashti tsiva (i cariva); arcurari, r-pu-ni) sm arapunj (a-r-punj) (un cu arapun) areapu- hivriri, plivriciri, plivirciri, plivritusiri, plirutusiri {ro: aciunea ni/areapune (a-re-pu-ni) sm areapunj (a-re-punj) (un cu de a rci; rcire} {fr: action de refroidir} {en: action of chillarapun) areapini/areapine (a-re-pi-ni) sm areapinj (a-reing} artsimi/artsime (a-r-ts-mi) sf artsinj (a-r-tsnj) pinj) (un cu arapun) aripinush (a-ri-pi-nsh) sm aripi1: harea tsi-l fatsi un lucru s-hib aratsi; arcoari, arcoari, nush (a-ri-pi-nsh) arapun njic {ro: ciorchinel} {fr: graprcoari, rcoari, arcurami, frig; 2: lngoarea tsi poati s-u-acats pillon de raisins} {en: small bunch of grapes} reapin (reatsel tsi sta tu-arcoari, tu vimtu aratsi; arcurari, artsiri; (fig: pin) sm reapinj (re-pinj) (un cu arapun) ex: arupshu un artsimi = ahapsi, filichii, ncljisoari, budrumi, zndani {ro: reapin di-au di pi pergur ripinid (ri-pi-n-d) sf ripinidz frig, rceal; nchisoare} {fr: froid, froideur, rfroidissement; (ri-pi-ndz) (un cu arapun) prison} {en: cold, chilliness, cooling down; prison} ex: tu arapuni/arapune (a-r-pu-ni) sm vedz tu arapun munti, artsimea-a noptslor di primuvear easti minut; arar1 (a-rr) adg vedz tu aritcu blstem di-artsimi s-avets tr eta-a etilor; lo artsimi (artsi, arar2 (a-rr) adv vedz tu aritcu lndzidz); si sta tu artsimi (fig: filichii, budrumi) arcoaarari/arare (a-r-ri) sf vedz tu ar ri/arcoare (ar-co-ri) sf arcori (ar-cr) shi arcoruri (ar-c-rur) aras (a-rs) adg vedz tu arad atsea tsi u fatsi aera tra s-hib aratsi; atsea tsi aducheashti aras (a-r-s) sf arasi/arase (a-r-si) stranj (di pustavi) lungu omlu cndu nu-ari cldur (ic easti artsit); arcoari, rcoari, pn di padi, tsi-l poart preftslj shi clugrlji pristi-alanti acroari, rcoari, frig, arcurami, artsimi; (creap chetrili di-arstranji; ras, razi; antiri, andiri, giup, se (expr: cruescu aras = coari = fatsi mult arcoari) {ro: frig, rceal} {fr: froid} {en: bat ghini, dau bun shcop) {ro: ras (hain)} {fr: froc (du cold} ex: dzua ploai, noaptea-arcoari (artsimi); adra guvojdi prtre, moine)} {en: (priests, monks) frock, gown} ex: cu dintslj, aht trimura di-arcoari! arcoari/arcoare (a-rclugrashlu shi scoasi arasa; oaminj ligat tu lundz arasi; di- co-ri) sf arcori (a-r-cr) (un cu arcoari) ninti-lj sta atsel cu-aras ras (r-s) sf rasi/rase (r-si) rcoari/rcoare (r-co-ri) sf rcori (r-cr) (un cu ar(un cu aras) ex: shtiu s-cruescu ras (expr: shtiu s-bat ghini) coari) ex: cndu nj-easti rcoari rcoari/rcoare (rco-ri) sf razi/raze (r-zi) sf razi/raze (r-zi) (un cu aras) rcori (rcr) (un cu arcoari) acroari/acroare (a-cro-ri) sf aras* (a-r-s) fimininlu singular di la adg aras; vedz aras acrori (a-crr) (un cu arcoari) arcuredz (ar-cu-rdz) vb arasti/araste (a-rs-ti) sf arsti (a-rs-ti) catastasea tsi aspuni IV arcurai (ar-cu-r), arcuram (ar-cu-rm), arcurat (ar-cu-

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

101

r-t), arcurari/arcurare (ar-cu-r-ri) (un cu artsescu) ex: aruat (a-ru-t) adg aruat (a-ru--t), aruats (a-ru-ts), arcur chirolu (artsi, s-featsi cama aratsi) arcurat (ar-cu- aruati/aruate (a-ru--ti) (un cu arurat2) ex: cmpul easti rt) adg arcurat (ar-cu-r-t), arcurats (ar-cu-rts), arcura- aruat (anvlit di-arau); rurari aruari/aruare (a-ru--ri) sf ti/arcurate (ar-cu-r-ti) (un cu artsit) {ro: rcit} {fr: refroi- aruri (a-ru-r) (un cu arurari2) di; qui a pris froid} {en: cooled, chilled; caught a cold} ex: arau3 (a-r-) sf vedz tu aru2 feata easti arcurat, lo arcoari arcurari/arcurare (ar-cu-r-ri) araulea (a-r-u-lea) adv vedz tu aru2 sf arcurari (ar-cu-rr) (un cu artsiri) arcurami/ar- aravdu (a-rv-du) (mi) vb I arvdai (a-rv-d), arvdam (a-rvcurame (ar-cu-r-mi) sf fr pl arcoari, arcoari, rcoari, ar- dm), arvdat (a-rv-d-t), arvdari/arvdare (a-rv-d-ri) tsimi {ro: frig, rceal} {fr: froid, froideur, rfroidissement} dixescu criprli tsi-nj cad pri cap (taxirtsli, niputerli, durerli, {en: cold, chilliness, coldness} arcuros (ar-cu-rs) adg ar- vasanli, etc.) fr s-mi plngu i s-ctigursescu cariva; mi tsn curoas (ar-cu-ro-s), arcurosh (ar-cu-rsh), arcuroasi/ar- sh-armn ashi cum hiu (aclo iu hiu) tr multu chiro (fr s-micuroase (ar-cu-ro-si) tsi easti aratsi, tsi adutsi arcoari; (om) alxescu, fr s-mi-aspargu); nu mi-alas azvimtu di niputeari tsi nu poati s-aravd multu arcoarea; tsi lj-easti arcoari mult; (cripri, dushmanj, etc.); ravdu, trag, tsn, vsnipsescu, munfriguros {ro: friguros, rece, glacial} {fr: frileux, glacial, qui a duescu, mi pidipsescu, apufirsescu; dnsescu, dinsescu, difroid} {en: sensitive to the cold, who is (feels) cold} ex: chirolu nisescu, dnisescu, dnsescu, dinsescu, dindisescu, dndeara arcuros (aratsi); arcuroasili furtunj (tsi-aduc arcurami, tsi sescu, vstxescu {ro: rbda; ndura, suporta, suferi; dura, suntu arts); om arcuros (tsi nu poati s-aravd multu arcoarea) rezista} {fr: patienter; supporter, souffrir; durer, rsister} {en: aratsi2/aratse (a-r-tsi) adv vedz tu aratsi1be patient; endure, suffer; last, resist} ex: aravd (tsni, arau* (a-r-) fimininlu di la adgectivlu aru; vedz aru2dnsea) nica niheam; nu cama pot s-aravdu (s-tsn, s-dn1arau (a-r-) sf arau (a-r-) shi arali/arale (a-r-li) 1: sescu); lu-arvdai (l-hunipsii, trapshu cu el) shasi mesh di crarea tsi disparti perlu din cap tra si s-ashtearn di-un parti dzli; cari aravd amint; aravd shi tats mac s-vrei s-bnedz; sh-di-alant; 2: perlu di pi mardzinea di fats a brbatlui sh-di nu lj-arvd (u tsnu) inima; aest jali s-nu u-aravdz (s-nu u pining ureclji cari easti-alsat s-creasc ma lungu; hiri di per tradz, ports); aravd (s-pidipseashti, tradzi) ca un cni; nu pot ma lundzi din cap (ciulii), shutsti niheam, tsi pot s-cad pri s-aravdu (s-mi pidipsescu; ic s-dnsescu) aht; aravd (tsni, fats sh-pri oclji; rau, aroau, tslufr, tsulufr, tsrufl, dnseashti) mult zmani; stranjili arvdar (tsnur, dnavoal, crcmi, cracmi, pirushan, zulufi, ciulii, cilii {ro: sir, nu s-arupsir) mults anj; nu-nj pari c chealea-aest crare ce desparte prul de pe cap; perciuni, bucl de pr} poati s-aravd (s-tsn) aht griutati arvdat (a-rv-dt) {fr: raie dans les cheveux; ctelettes, boucle de cheveux prs adg arvdat (a-rv-d-t), arvdats (a-rv-dts), arvdaloreille; cheveux qui pendent sur les joues} {en: a line sepa- ti/arvdate (a-rv-d-ti) tsi ari dixit criprli tsi-lj cdzur pri rating the middle of the head hair; side curl, lock, ringlet, cap; tsi ari armas ashi cum easti tr multu chiro (fr si scurl} ex: perlu lu-avra arcat cu-un crari tu mesi; ta s-ts alxeasc, fr si s-asparg); cari nu s-alas azvimtu di ndredz laili arau, laili-arau sh-pirushani; cu arali sh-cu niputeari; rvdat, traptu, tsnut, vsnipsit, munduit, pidipsit, pirushani; feat, arauli chiptinati curi li-adar aesti pri-inati?; apufirsit; dnsit, dinsit, dinisit, dnisit, dnsit, dinsit, dindiun moashi cu arau tu loc (angucitoari: tseapa); tsintsi flurii sit, dndsit, vstxit {ro: rbdat; suportat, suferit; durat, tsi li da tuts di barb ic di arau; nipotlu-ali babi, cu lundzi rezistat} {fr: patient; support, souffert; dur, rsist} {en: arau rau1 (r-) sf rali/rale (r-li) (un cu arau1) who has been patient; endured, suffered; lasted, resisted} aroau1 (a-ro-) sf aroau (a-ro-) shi aroali/aroale (a- arvdari/arvdare (a-rv-d-ri) sf arvdri (a-rv-dr) 1: ro-li) (un cu arau1)atsea tsi s-fatsi cndu cariva aravd tsiva; 2: atsea hari tsi u-ari 2arau (a-r-) sf fr pl chicutli di ap tsi s-fac (cad) atsel tsi poati s-aravd multi; ipumunii, arvdciuni, rvdari, tahinrli pri fatsa-a loclui (cndu chirolu easti niheam cama- trdzeari, tsneari, vsnipsiri, munduiri, pidipsiri, apufirsiri; aratsi sh-aburlji dit vimtu s-fac ap); ploai multu minut cu dnsiri, dinsiri, dinisiri, dnisiri, dnsiri, dinsiri, dindisiri, chicuti ca di arau; aroau; roau, rau {ro: rou} {fr: rose; dndsiri, vstxiri {ro: aciunea de a rbda; de a ndura, de a petite pluie fine} {en: dewdrop; light rain with small drops} suporta, de a suferi; de a dura, de a rezista; rbdare; suporex: dimneatsa, prit pdz shi prit agri easti arau aroau2 (a- tare, suferire; durare, rezistare; suferin, rezisten} {fr: acro-) sf fr pl (un cu arau2) ex: n aroau minut sh- tion de patienter; de supporter, de souffrir; de durer, de deadi; pri-aroau s-nj mi-adun roau (ro-) sf fr pl rsister; patience, rsignation} {en: action of being patient; of (un cu arau2) ex: lcrinjli ca roaua (araua) rau2 (r-) sf enduring, of suffering; of lasting, of resisting; patience, resigfr pl (un cu arau2) aruredz2 (a-r-u-rdz) vb I nation} ex: dup mult arvdari, aushlu ntrib; greu lucru arurai (a-r-u-r), aruram (a-r-u-rm), arurat (a-r-u-r- cafts, ma cu arvdari tuti s-fac; ai arvdari, c mardzinea t), arurari/arurare (a-r-u-r-ri) cad ca araua (aroaua) tsi aleadzi; sh-arvdarea ari mardzini; lj-als zbor a muljari-sai, cadi noaptea; (araua) cadi di acoapir tsiva (loclu); ruredz s-aib arvdari nearvdat (nea-rv-dt) adg nearvdat {ro: cade ca roua} {fr: tomber de (tomber comme) la rose} (nea-rv-d-t), nearvdats (nea-rv-dts), nearvdati/nearv{en: fall as the dewdrop} ex: lcrinjli actsar s-nji arureadz date (nea-rv-d-ti) tsi nu-ari arvdat criprli tsi-lj cdzur fatsa (s-nji cad pri fats ca aroaua) arurat2 (a-r-u-rt) pri cap; tsi easti greu s-lu-aravd un lucru {ro: nerbdat; neadg arurat (a-r-u-r-t), arurats (a-r-u-rts), arurati/ar- suportat, nesuferit} {fr: qui nest pas support, insupportable} urate (a-r-u-r-ti) pri cari cdzu araua; tsi ari cdzut ca {en: who could not be endured; insufferable} araua; rurat {ro: czut (ca roua); acoperit de rou} {fr: nearvdari/nearvdare (nea-rv-d-ri) sf nearvdri (nea-rvtomb (comme la rose); couvert ou humide de rose} {en: dr) atsea tsi s-fatsi cndu cariva nu poati s-aravd tsiva; fallen (as the dewdrop); covered by dewdrop} harea (huea) tsi u-ari atsel tsi nu poati s-aravd multi {ro: arurari2/arurare (a-r-u-r-ri) sf arurri (a-r-u-rr) aciunea de a nu rbda; de a nu ndura, de a nu suporta; atsea tsi s-fatsi cndu arureadz; rurari {ro: aciunea de a nerbdare} {fr: action de simpatienter; de ne pas supporter; cade ca roua, de a fi acoperit de rou} {fr: action de tomber impatience} {en: action of being impatient; impatience} ex: comme la rose; dtre couvert de rose} {en: action of dew- ashteapt cu nearvdari arvdciuni/arvdciune (a-rv-ddrop falling, being covered by dew drops} ruredz (r-u- c-ni) sf arvdciunj (a-rv-d-cnj) atsea hari tsi u-ari rdz) vb I rurai (r-u-r), ruram (r-u-rm), rurat (r-u- atsel tsi poati s-aravd multi; arvdari, rvdari, ipumunii, sabri r-t), rurari/rurare (r-u-r-ri) (un cu aruredz2) rurat {ro: rbdare} {fr: patience} {en: patience} ex: domnul nu (r-u-rt) adg rurat (r-u-r-t), rurats (r-u-rts), avea arvdciuni (arvdari, ipumunii) arvdtor (a-rv-drurati/rurate (r-u-r-ti) (un cu arurat2) rurari/ru- tr) adg arvdtoari/arvdtoare (a-rv-d-to-ri), arvdtori rare (r-u-r-ri) sf rurri (r-u-rr) (un cu arurari2) (a-rv-d-tr), arvdtoari/arvdtoare (a-rv-d-to-ri) cariaruedz (a-ru-dz) vb I aruai (a-ru-), aruam (a-ru-m), aravd, cari poati s-aravd multi {ro: rbdtor} {fr: patient, aruat (a-ru--t), aruari/aruare (a-ru--ri) (un cu aruredz2) endurant, rsign} {en: patient, enduring, resigned} arvdos

102

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

(a-rv-ds) adg arvdoas (a-rv-do-s), arvdosh (a-rv- arcescu (a-r-cs-cu) vb IV vedz tu aricescu dsh), arvdoasi/arvdoase (a-rv-do-si) (un cu arvd- archeari/archeare (a-r-cha-ri) sf vedz tu arachi tor) ex: pndza aest easti multu arvdoas (aravd, tsni archescu (a-r-chs-cu) (mi) vb IV shi II vedz tu arachi multu chiro) ravdu (rv-du) (mi) vb I rvdai (rv-d), archii/archie (a-r-ch-i) sf archii (a-r-ch) ma multi turrvdam (rv-dm), rvdat (rv-d-t), rvdari/rvdare (rv- lii di shpirtu (alcool) adrat dit fermentarea (aprindearea) a d-ri) (un cu aravdu) rvdat (rv-dt) adg rvdat (rv- dzamljei di-au (di fructi, di grni, etc.); rchii, alb, spirtu, d-t), rvdats (rv-dts), rvdati/rvdate (rv-d-ti) (un cu shpirtu, tsipurishi {ro: rachiu} {fr: eau-de-vie} {en: brandy} arvdat) ex: am rvdat nai cama lili rvdari/rvdare (rv- ex: afl un om cu-un buti di-archii; nu putu s-bea yinlu tut, d-ri) sf rvdri (rv-dr) (un cu arvdari) ex: cu rvdarea archia tut rchii/rchie (r-ch-i) sf rchii (r-ch) (un va si s ndreag tuti; rvdarea sh-ns ari n mardzin cu archii) archii/archie (ar-ch-i) sf archii (ar-ch) (un nirvdat (ni-rv-dt) adg nirvdat (ni-rv-d-t), nirvdats cu archii) ex: bium n cas la ns cti un scaf di-archii (ni-rv-dts), nirvdati/nirvdate (ni-rv-d-ti) (un cu archiri/archire (a-r-ch-ri) sf vedz tu arachi nearvdat) nirvdari/nirvdare (ni-rv-d-ri) sf nirvdri archish1 (a-r-chsh) vb I vedz tu archiushur1 (ni-rv-dr) (un cu nearvdari) archish2 (a-r-chsh) sn vedz tu archiushur2 arb (a-r-b) sm arbadz (a-r-bdz) amaxi mari tr purtari archishari/archishare (a-r-chi-sh-ri) sf vedz tu grni sh-alti lucri; amaxi {ro: haraba} {fr: chariot} {en: archiushurari wagon, cart} ex: turcul lu-acats ljepurli cu arblu; vinj cu archishat (a-r-chi-sht) adg vedz tu archiushurat arblu arbgi (a-r-b-g) sm arbgeadz (a-r-b-gdz) archishur1 (a-r-ch-shur) vb I vedz tu archiushur1 omlu tsi crteashti (urseashti) arblu shi-lj fatsi caljlji s-lu archishur2 (a-r-ch-shur) sn vedz tu archiushur2 trag ctr loclu iu va el si s-duc {ro: harabagiu, cru} {fr: archishurari/archishurare (a-r-chi-shu-r-ri) sf vedz tu charretier} {en: cart driver} archiushurari arbgi (a-r-b-g) sm vedz tu arb archishurat (a-r-chi-shu-rt) adg vedz tu archiushurat arbtii/arbtie (a-r-b-t-i) sf arbtii (a-r-b-t) cliv di archishuros (a-r-chi-shu-rs) adg vedz tu archiushuros oaminj oarfnj, tsi pari etim s-cad di nimutriri {ro: cocioaarchit1 (a-r-cht) adg vedz tu arachi b} {fr: hutte, masure} {en: hut, shanty} archit2 (a-r-cht) adv vedz tu arachi arbdsescu (a-rb-d-ss-cu) (mi) vb IV vedz tu ardparchit (a-r-ch-t) sf vedz tu arachi sescu2 architor (a-r-chi-tr) adg vedz tu arachi arbdsiri/arbdsire (a-rb-d-s-ri) sf vedz tu ardpsescu2 architur (a-r-chi-t-r) sf vedz tu arachi arbdsit (a-rb-d-st) adg vedz tu ardpsescu2 archiushur1 (a-r-ch-shur) vb I archiushurai (a-r-chuarboj (a-r-boj) an vedz tu arbush shu-r), archiushuram (a-r-chu-shu-rm), archiushurat arbudznari/arbudznare (a-r-bu-dz-n-ri) sf vedz tu (a-r-chu-shu-r-t), archiushurari/archiushurare (a-rarbudzinedz chu-shu-r-ri) mi min lishor fr cheaditsi sh-fr s-njishcu arbudznat (a-r-bu-dz-nt) adg vedz tu arbudzinedz cicioarli pristi un fats nyilicioas; archish, aruchiushur, arbudznedz (a-r-bu-dz-ndz) (mi) vb I vedz tu aruchishur, archiushur, archishur, alchiushur, aglistur, alunic, arbudzinedz arunic, arudic, argoci, rgoci, rugoci {ro: aluneca} {fr: glisarbudzinari/arbudzinare (a-r-bu-dzi-n-ri) sf vedz tu ser} {en: slide, skid} ex: u-archiushur (u-alunic) n gur arbudzinedz archiushurat (a-r-chu-shu-rt) adg archiushurat (a-rarbudzinat (a-r-bu-dzi-nt) adg vedz tu arbudzinedz chu-shu-r-t), archiushurats (a-r-chu-shu-rts), archiuarbudzinedz (a-r-bu-dzi-ndz) (mi) vb I arbudzinai (a-rshurati/archiushurate (a-r-chu-shu-r-ti) tsi s-ari minat bu-dzi-n), arbudzinam (a-r-bu-dzi-nm), arbudzinat (a- lishor fr cheaditsi sh-fr s-njishc cicioarli pristi un fats r-bu-dzi-n-t), arbudzinari/arbudzinare (a-r-bu-dzi-n-ri) nyilicioas; archishat, aruchiushurat, aruchishurat, archiu scot grnuts pi budz; aruversu, aruvirsedz {ro: avea shurat, archishurat, alchiushurat, aglisturat, alunicat, arunicat, erupie pe buze} {fr: avoir une ruption sur les lvres} {en: arudicat, argucit, rugucit {ro: alunecat} {fr: gliss} {en: have an eruption on the lips} arbudzinat (a-r-bu-dzi-nt) slided, skidded} archiushurari/archiushurare (a-r-chuadg arbudzinat (a-r-bu-dzi-n-t), arbudzinats (a-r-bu- shu-r-ri) sf archiushurri (a-r-chu-shu-rr) atsea tsi sdzi-nts), arbudzinati/arbudzinate (a-r-bu-dzi-n-ti) tsi fatsi cndu archiushur cariva; archishari, aruchiushurari, ari scoas grnuts pi budz; aruvirsat {ro: cari are erupie pe aruchishurari, archiushurari, archishurari, alchiushurari, aglisbuze} {fr: qui a une ruption sur les lvres} {en: who has an turari, alunicari, arunicari, arudicari, arguciri, ruguciri {ro: eruption on the lips} arbudzinari/arbudzinare (a-r-buaciunea de a aluneca; alunecare} {fr: action de glisser} {en: dzi-n-ri) sf arbudzinri (a-r-bu-dzi-nr) atsea tsi s-fatsi action of sliding} archiushuros (a-r-chu-shu-rs) adg cndu cariva scoati grnuts pi budz; aruvirsari {ro: aciunea archiushuroas (a-r-chu-shu-ro-s), archiushurosh (a-rde a avea erupie pe buze; erupie} {fr: action davoir une chu-shu-rsh), archiushuroasi/archiushuroase (a-r-churuption sur les lvres; ruption} {en: action of having an shu-ro-si) (fats) pri cari omlu poati s-arunic lishor; tsi eruption on the lips; eruption} arbudznedz (a-r-bu-dzarunic; iu poati s-arunic tsiva {ro: alunecos} {fr: glissant} ndz) (mi) vb I arbudznai (a-r-bu-dz-n), arbudznam {en: slippery} archiushur2 (a-r-ch-shur) sn archiu(a-r-bu-dz-nm), arbudznat (a-r-bu-dz-n-t), arbu- shuri (a-r-ch-shur) loc iu pots s-alunits lishor; alunidznari/arbudznare (a-r-bu-dz-n-ri) (un cu arbuctur, arunictur, argoci, rgoci, rugoci, archish {ro: dzinedz) arbudznat (a-r-bu-dz-nt) adg arbudznat alunecu} {fr: glissoir} {en: slide} aruchiushur1 (a-ru-ch(a-r-bu-dz-n-t), arbudznats (a-r-bu-dz-nts), arbu- shur) vb I aruchiushurai (a-ru-chu-shu-r), aruchiushuram dznati/arbudznate (a-r-bu-dz-n-ti) (un cu arbudzi- (a-ru-chu-shu-rm), aruchiushurat (a-ru-chu-shu-r-t), nat) arbudznari/arbudznare (a-r-bu-dz-n-ri) sf aruchiushurari/aruchiushurare (a-ru-chu-shu-r-ri) (un cu arbudznri (a-r-bu-dz-nr) (un cu arbudzinari) archiushur1) ex: lj-aruchiushura din gur ca mrgritri; sarbush (a-r-bsh) sn arbushi/arbushe (a-r-b-shi) afla cu dau cicioari npoi, ahntu multu aruchiushura cumat di lemnu (shcop, bstuni, etc.) pri cari s-bag seamni aruchiushurat (a-ru-chu-shu-rt) adg aruchiushurat (a-ru(tljituri cu cutsutlu) tra si s-tsn isapea di cti ori s-fatsi un chu-shu-r-t), aruchiushurats (a-ru-chu-shu-rts), aruchiulucru (cts njelj s-amint, cts paradz lj dm a unui, cti dzli shurati/aruchiushurate (a-ru-chu-shu-r-ti) (un cu lucreadz cariva, etc.); rbush, arboj, crcheau, crnici {ro: archiushurat) aruchiushurari/aruchiushurare (a-ru-churboj} {fr: taille, encoche} {en: notched stick, tally} rbush shu-r-ri) sf aruchiushururi (a-ru-chu-shu-rr) (un cu (r-bsh) sn rbushi/rbushe (r-b-shi) (un cu arbush) archiushurari) aruchiushuros (a-ru-chu-shu-rs) adg arboj (a-r-boj) an arboaji/arboaje (a-r-bo-ji) (un aruchiushuroas (a-ru-chu-shu-ro-s), aruchiushurosh (a-rucu arbush) chu-shu-rsh), aruchiushuroasi/aruchiushuroase (a-ru-chu-

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

103

shu-ro-si) (un cu archiushuros) aruchiushur2 (a-ruru-ch-shur) sn aruchishuri (a-ru-ch-shur) (un cu arch-shur) sn aruchiushuri (a-ru-ch-shur) (un cu ar- chiushur2) archish1 (a-r-chsh) vb I archishai (a-r-chichiushur2) alchiushur1 (a-l-ch-shur) vb I alchiushush), archisham (a-r-chi-shm), archishat (a-r-chirai (a-l-chu-shu-r), alchiushuram (a-l-chu-shu-rm), sh-t), archishari/archishare (a-r-chi-sh-ri) (un cu alchiushurat (a-l-chu-shu-r-t), alchiushurari/alchiu- archiushur1) ex: archishai pi gljats sh-cdzui; archish shurare (a-l-chu-shu-r-ri) (un cu archiushur1) al(scdzu) multu di-avearea tsi-avea; cndu omlu archish chiushurat (a-l-chu-shu-rt) adg alchiushurat (a-l-chu- unoar, greu sh-amint sntatea; ai s-archishm pi gljats shu-r-t), alchiushurats (a-l-chu-shu-rts), alchiushura- archishat (a-r-chi-sht) adg archishat (a-r-chi-sh-t), ti/alchiushurate (a-l-chu-shu-r-ti) (un cu archiuarchishats (a-r-chi-shts), archishati/archishate (a-r-chishurat) alchiushurari/alchiushurare (a-l-chu-shu-rsh-ti) (un cu archiushurat) archishari/archishare ri) sf alchiushulri (a-l-chu-shu-rr) (un cu archiu(a-r-chi-sh-ri) sf archishri (a-r-chi-shr) (un cu shurari) alchiushuros (a-l-chu-shu-rs) adg alchiuarchiushurari) archish2 (a-r-chsh) sn archishuri (a-rshuroas (a-l-chu-shu-ro-s), alchiushurosh (a-l-chu- chi-shur) (un cu archiushur2) ex: mizi vinjim cu arshu-rsh), alchiushuroasi/alchiushuroase (a-l-chu-shu- chishlu tsi easti ro-si) (un cu archiushuros) alchiushur2 (a-l-charchiushur2 (a-r-ch-shur) sn vedz tu archiushur1 shur) sn alchiushuri (a-l-ch-shur) (un cu archiu- archiushurari/archiushurare (a-r-chu-shu-r-ri) sf vedz shur2) archishur1 (a-r-ch-shur) vb I archishurai (a-rtu archiushur1 chi-shu-r), archishuram (a-r-chi-shu-rm), archishurat archiushurat (a-r-chu-shu-rt) adg vedz tu archiushur1 (a-r-chi-shu-r-t), archishurari/archishurare (a-r-chiarchiushuros (a-r-chu-shu-rs) adg vedz tu shu-r-ri) (un cu archiushur1) archishurat (a-r-chiarchiushur1 shu-rt) adg archishurat (a-r-chi-shu-r-t), archishurats arcini/arcine (a-r-c-ni) sf vedz tu arushin (a-r-chi-shu-rts), archishurati/archishurate (a-r-chi-shuarciri/arcire (a-r-c-ri) sf vedz tu aricescu r-ti) (un cu archiushurat) archishurari/archiarcit (a-r-ct) adg vedz tu aricescu shurare (a-r-chi-shu-r-ri) sf archishurri (a-r-chi-shuarciusescu (a-r-cu-ss-cu) (mi) vb IV vedz tu arici1 rr) (un cu archiushurari) archishuros (a-r-chi-shu- arciusiri/arciusire (a-r-cu-s-ri) sf vedz tu arici1 rs) adg archishuroas (a-r-chi-shu-ro-s), archishurosh arciusit (a-r-cu-st) adg vedz tu arici1 (a-r-chi-shu-rsh), archishuroasi/archishuroase (a-r-chi- arcoari/arcoare (a-r-co-ri) sf vedz tu aratsi1 shu-ro-si) (un cu archiushuros) archishur2 (a-r-ch- ard1 (a-rd) vb III shi II arsh (a-rsh), ardeam (a-rshur) sn archishuri (a-r-ch-shur) (un cu archiudem), ars (a-r-s), ardiri/ardire (a-r-di-ri) shi ardeashur2) archishur1 (ar-ch-shur) vb I archishurai (ar-chiri/ardeare (a-r-de-ri) aspun multa harau tsi u-am cu-un shu-r), archishuram (ar-chi-shu-rm), archishurat (ar-chi- minari a budzlor (a gurljei, a fatsljei) shi cu-un scuteari di shu-r-t), archishurari/archishurare (ar-chi-shu-r-ri) (un bots shcurti shi ahoryea (ha, ha, ha,); rd, arid; (expr: ard cu archiushur1) ex: fr s-esh tu padi archishuri archishu- pri sum nri; ard pri sum mustts = ard pi-ascumta, fac hazi) rat (ar-chi-shu-rt) adg archishurat (ar-chi-shu-r-t), {ro: rde} {fr: rire} {en: laugh} ex: s-nu lj-ard sh-a lui puarchishurats (ar-chi-shu-rts), archishurati/archishurate (ar- tsn budzli; mutrea sh-ardea pri sum mustts (expr: ardea chi-shu-r-ti) (un cu archiushurat) archishurari/arpi-ascumta, ftsea hazi) ars1 (a-rs) adg ars (a-r-s), chishurare (ar-chi-shu-r-ri) sf archishurri (ar-chi-shu-rr) arsh (a-rsh), arsi/arse (a-r-si) cari ari ars; rs, aris (un cu archiushurari) archishuros (ar-chi-shu-rs) {ro: rs} {fr: ris} {en: laughed} ardiri1/ardire (a-r-di-ri) adg archishuroas (ar-chi-shu-ro-s), archishurosh (ar-chi- sf ardiri (a-r-dir) atsea tsi s-fatsi cndu cariva ardi; arshu-rsh), archishuroasi/archishuroase (ar-chi-shu-ro-si) deari, ars, rdiri, rdeari, aridiri, arideari {ro: aciunea de a (un cu archiushuros) archishur2 (ar-ch-shur) sn archirde; rdere, rs} {fr: action de rire; rire} {en: action of laushuri (ar-ch-shur) (un cu archiushur2) archiushur1 ghing; laugh} ardeari1/ardeare (a-r-de-ri) sf arderi (a(ar-ch-shur) vb I archiushurai (ar-chu-shu-r), archiushu- r-dr) (un cu ardiri1) ex: dztsea cu ardeari; ma bun ram (ar-chu-shu-rm), archiushurat (ar-chu-shu-r-t), ar- pni goal cu-ardeari, dict gheli multi cu ncceari; tr archiushurari/archiushurare (ar-chu-shu-r-ri) (un cu deari, ardea; eara un lucru tr-ardeari; cntri sh-arderi, nuarchiushur1) archiushuredz (ar-ch-shu-redz) vb I aravdzai tora; l lo cu bunlu, cu-arderli nears1 (nea-rs) chiushurai (ar-chu-shu-r), archiushuram (ar-chu-shuadg nears (nea-r-s), nearsh (nea-rsh), nearsi/nearse rm), archiushurat (ar-chu-shu-r-t), archiushurari/archiu- (nea-r-si) cari nu-ari ars; (fig: nears = tsi ari (ari avut) shurare (ar-chu-shu-r-ri) (un cu archiushur1) archiu- mri cripri di nu-lj yini s-ard; marat, corbu, tihilai, shcret, shurat (ar-chu-shu-rt) adg archiushurat (ar-chu-shu-r- etc.) {ro: care nu a rs} {fr: qui na pas ris} {en: who did not t), archiushurats (ar-chu-shu-rts), archiushurati/archiulaugh} ex: laea mum atsea nears (tsi nu-ari ars tu ban); shurate (ar-chu-shu-r-ti) (un cu archiushurat) archiu- aest nears (marat, curbisit) mam a noastr neardishurari/archiushurare (ar-chu-shu-r-ri) sf archiushurri ri1/neardire (nea-r-di-ri) sf neardiri (nea-r-dir) atsea tsi (ar-chu-shu-rr) (un cu archiushurari) archiushuros s-fatsi cndu cariva nu ardi; neardeari {ro: aciunea de a nu (ar-chu-shu-rs) adg archiushuroas (ar-chu-shu-ro-s), rde} {fr: action de ne pas rire} {en: action of not laughing} archiushurosh (ar-chu-shu-rsh), archiushuroasi/archiuneardeari1/neardeare (nea-r-de-ri) sf nearderi (nea-rshuroase (ar-chu-shu-ro-si) (un cu archiushuros) ar- dr) (un cu neardiri1) rd (rd) vb III shi II rsh chiushur2 (ar-ch-shur) sn archiushuri (ar-ch-shur) (un (rsh), rdeam (r-dem), rs (r-s), rdiri/rdire (r-di-ri) cu archiushur2) aruchishur1 (a-ru-ch-shur) vb I arushi rdeari/rdeare (r-de-ri) (un cu ard1) ex: rdeai di chishurai (a-ru-ch-shu-r), aruchishuram (a-ru-ch-shumoarti rs1 (rs) adg rs (r-s), rsh (rsh), rsi/rse (rrm), aruchishurat (a-ru-ch-shu-r-t), aruchishurari/aru- si) (un cu ars1) rdiri/rdire (r-di-ri) sf rdiri (r-dir) chishurare (a-ru-ch-shu-r-ri) (un cu archiushur1) (un cu ardiri1) rdeari/rdeare (r-de-ri) sf rderi (raruchishurat (a-ru-ch-shu-rt) adg aruchishurat (a-ru-ch- dr) (un cu ardiri1) arid1 (a-rd) vb III shi II arish (ashu-r-t), aruchishurats (a-ru-ch-shu-rts), aruchishurarsh), arideam (a-ri-dem), aris (a-r-s), aridiri/aridire (ati/aruchishurate (a-ru-ch-shu-r-ti) (un cu archiushurat) r-di-ri) shi arideari/arideare (a-ri-de-ri) (un cu ard1) aruchishurari/aruchishurare (a-ru-ch-shu-r-ri) sf aruchiaris1 (a-rs) adg aris (a-r-s), arish (a-rsh), arisi/arise (a-rshururi (a-ru-ch-shu-rr) (un cu archiushurari) arusi) (un cu ars1) aridiri1/aridire (a-r-di-ri) sf aridiri (a-rchishuros (a-ru-ch-shu-rs) adg aruchishuroas (a-ru-ch- dir) (un cu ardiri1) arideari1/arideare (a-ri-de-ri) sf shu-ro-s), aruchishurosh (a-ru-ch-shu-rsh), aruchishu- arideri (a-ri-dr) (un cu ardeari1) ars4 (a-rs) sn arroasi/aruchishuroase (a-ru-ch-shu-ro-si) (un cu archiu- suri (a-r-sur) minarea budzlor (a gurljei, a fatsljei) shi shuros) ex: s-featsi un munti aruchishuros aruchishur2 (ascutearea di bots ahoryea cndu ardi omlu; rs, aris, arsut,

104

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

ardiri, ardeari, rdiri, rdeari {ro: rs} {fr: rire} {en: laugh} of teasing} ardeari2/ardeare (a-r-de-ri) sf arderi (a-rex: nu putu s-sh tsn arslu; mi-ashteapt cu arslu n gur dr) (un cu ardiri2) ex: lucru tr-ardeari nears2 (nea(pi budz); tsi mushat ars ari; s-lishin di-ars (cpi di-aht rs) adg nears (nea-r-s), nearsh (nea-rsh), ardeari), nu alt rs2 (rs) sn rsuri (r-sur) (un cu nearsi/nearse (nea-r-si) di cari nu sh-ari ars (pizuit, ars4) arsut (a-r-sut) sn arsuti/arsute (a-r-su-ti) (un rizilipsit) cariva {ro: nebatjocorit} {fr: de qui on ne sest pas cu ars4) hamuard (ha-ma-rd) vb III shi II hamuarsh moqu} {en: of whom it was not made fun of} arid2 (a-rd) (ha-ma-rsh), hamuardeam (ha-ma-r-dem), hamua- vb III shi II arish (a-rsh), arideam (a-ri-dem), aris (a-rrs (ha-ma-r-s), hamuardiri/hamuardire (ha-ma-r-di- s), aridiri/aridire (a-r-di-ri) shi arideari/arideare (a-ri-de-ri) ri) shi hamuardeari/hamuardeare (ha-ma-r-de-ri) aspun (un cu ard2) neardiri2/neardire (nea-r-di-ri) sf cu-un njic minari a budzlor (a gurljei, a fatsljei) sh-cuneardiri (nea-r-dir) atsea tsi s-fatsi cndu omlu nu shun nsurinari a fatsljei c un lucru (un zbor, un doar, etc.) ardi di cariva; neardeari {ro: aciunea de a nu-i bate joc} mi ifhrstiseashti, mi-arseashti sh-nj-adutsi harau; hamu- {fr: action de ne pas railler, de ne pas se moquer} {en: action rd, sumard {ro: surde} {fr: sourire} {en: smile} ex: totna of not laughing at, of not making fun of, of not teasing} hamuardi (sumardi); cu vreari hamuarsi (sumarsi) ha- neardeari2/neardeare (nea-r-de-ri) sf nearderi (nea-rmuars1 (ha-ma-rs) adg hamuars (ha-ma-r-s), hadr) (un cu neardiri2) aris2 (a-rs) adg aris (a-r-s), muarsh (ha-ma-rsh), hamuarsi/hamuarse (ha-ma-r-si) arish (a-rsh), arisi/arise (a-r-si) (un cu ars2) aridiri2/ari cari ari hamuars; hamurs, sumars {ro: surs} {fr: dire (a-r-di-ri) sf aridiri (a-r-dir) (un cu ardiri2) arideasouris} {en: smiled} hamuardiri/hamuardire (ha-ma-rri2/arideare (a-ri-de-ri) sf arideri (a-ri-dr) (un cu di-ri) sf hamuardiri (ha-ma-r-dir) atsea tsi s-fatsi cndu ardeari2) cariva hamuardi; hamuardeari, hamurdiri hamurdeari, ard3 (a-rd) (mi) vb III shi II arsh (a-rsh), ardeam (asumardiri, sumardeari {ro: aciunea de a surde; surdere} r-dem), ars (a-r-s), ardiri/ardire (a-r-di-ri) shi {fr: action de sourire} {en: action of smiling} hamuardeaardeari/ardeare (a-r-de-ri) cu minciunj l-fac pri cariva (sri/hamuardeare (ha-ma-r-de-ri) sf hamuarderi (ha-ma- pistipseasc minciunjli tsi-lj dzc shi) s-adar atsea tsi voi r-dr) (un cu hamuardiri1) hamuars2 (ha-ma-rs) mini; minciunedz, aplnsescu, plnsescu, plnisescu, plsn hamuarsuri (ha-ma-r-sur) un njic minari a budzlor nipsescu, plnescu {ro: (se) nela} {fr: (se) tromper, duper} (a gurljei, a fatsljei) shi nsurinari a fatsljei cari aspuni ifh- {en: deceive, cheat, dupe} ex: ma pri cari vrea s-lu-ard ns rstisiri, vreari, harau, etc.; hamurs, sumars {ro: surs} {fr: (s-lji spun minciunj, s-lu aplnseasc); mrate, mrate, tsi tisouris} {en: smile} ex: mi-ashtipt cu hamuarslu hamurd ardi mintea (ti minciuneadz); el nu poati s-u ard (s-u (ha-mu-rd) vb III shi II hamursh (ha-mu-rsh), hamur- aplneasc); mi-arsi sh-mi dispulje di tutiput; s-nu v-ardets deam (ha-mu-r-dem), hamurs (ha-mu-r-s), hamur- (s-nu tsiva di ftsets glrimea) di scutets martsul; nu-l ard diri/hamurdire (ha-mu-r-di-ri) shi hamurdeari/hamurdeare (nu-lj dzc minciunj) ocljilj?; ardi feata (dz-lj tsiva s-agr(ha-mu-r-de-ri) (un cu hamuard) hamurs1 (ha-mushasc, s-lj treac oara) s-nu plng ars3 (a-rs) adg ars rs) adg hamurs (ha-mu-r-s), hamursh (ha-mu-rsh), (a-r-s), arsh (a-rsh), arsi/arse (a-r-si) tsi-lj s-ari dzs hamursi/hamurse (ha-mu-r-si) (un cu hamuars1) ha- minciunj tra s-lu fac s-adar tsiva; minciunat, aplnsit, murdiri/hamurdire (ha-mu-r-di-ri) sf hamurdiri (ha-muplnsit, plnisit, plnipsit, plnit {ro: nelat} {fr: tromp, r-dir) (un cu hamuardiri) hamurdeari/hamurdeare dup} {en: deceived, cheated, duped} ardiri3/ardire (a-r(ha-mu-r-de-ri) sf hamurderi (ha-mu-r-dr) (un cu ha- di-ri) sf ardiri (a-r-dir) atsea tsi s-fatsi cndu omlu lu-ardi muardeari) hamurs2 (ha-mu-rs) sn hamursuri (ha-mu- pri cariva; ardeari, minciunari, aplnsiri, plnsiri, plnisiri, r-sur) (un cu hamuars2) sumard (su-ma-rd) vb III plnipsiri, plniri, alincii, apatii {ro: aciunea de a nela; shi II sumarsh (su-ma-rsh), sumardeam (su-ma-rnelare} {fr: action de tromper, de duper} {en: action of dedem), sumars (su-ma-r-s), sumardiri/sumardire (su- ceiving, of cheating, of duping} ardeari3/ardeare (a-rma-r-di-ri) shi sumardeari/sumardeare (su-ma-r-de-ri) de-ri) sf arderi (a-r-dr) (un cu ardiri3) ex: mari (un cu hamuard) ex: Hristolu sumarsi sumars1 (su-ma- ardeari (aplnsiri) l featsim! nears3 (nea-rs) adg rs) adg sumars (su-ma-r-s), sumarsh (su-ma-rsh), nears (nea-r-s), nearsh (nea-rsh), nearsi/nearse (neasumarsi/sumarse (su-ma-r-si) (un cu hamuars1) su- r-si) tsi nu-lj s-ari dzs minciunj tra s-lu fac s-adar tsiva; mardiri/sumardire (su-ma-r-di-ri) sf sumardiri (su-maniminciunat, neaplnsit, niplnsit, niplnisit, niplnipsit, nir-dir) (un cu hamuardiri) sumardeari/sumardeare plnit {ro: nenelat} {fr: qui na pas t tromp} {en: who (su-ma-r-de-ri) sf sumarderi (su-ma-r-dr) (un cu has not been deceived, nor cheated} neardiri3/neardire hamuardeari) sumars2 (su-ma-rs) sn sumarsuri (su(nea-r-di-ri) sf neardiri (nea-r-dir) atsea tsi s-fatsi cndu ma-r-sur) (un cu hamuars2) omlu nu lu-ardi pri cariva; neardeari {ro: aciunea de a nu ard2 (a-rd) (nj-) vb III shi II (nj-)arsh (a-rsh), (nj-) nela} {fr: action de ne pas tromper, de ne pas duper} {en: ardeam (a-r-dem), ars (a-r-s), ardiri/ardire (a-r-di- action of not deceiving, of not cheating, of not duping} ri) shi ardeari/ardeare (a-r-de-ri) cu zboar i fapti (tsi neardeari3/neardeare (nea-r-de-ri) sf nearderi (nea-rsuntu dealihea i shici) voi s-lu fac pri cariva si s-arushineadz dr) (un cu neardiri3) arid3 (a-rd) vb III shi II arish (aniheam ic s-lji fac atselj di deavrliga s-ard di el; rizilescu, rsh), arideam (a-ri-dem), aris (a-r-s), aridiri/aridire (arizilipsescu, pizuescu, mpizuescu, mbizuescu, shupr, shup- r-di-ri) shi arideari/arideare (a-ri-de-ri) (un cu ard3) redz, shupur, shupir, shupiredz {ro: (a-i) bate joc, a batjoaris3 (a-rs) adg aris (a-r-s), arish (a-rsh), arisi/arise (a-rcori} {fr: railler, (se) moquer} {en: mock, laugh at, make fun si) (un cu ars3) aridiri3/aridire (a-r-di-ri) sf aridiri (a-rof, tease} ex: nu prindi omlu s-sh ard (s-sh pizueasc) dir) (un cu ardiri3) arideari3/arideare (a-ri-de-ri) sf vrnoar di altu; tra si sh-ard (s-sh pizueasc) niheam di arideri (a-ri-dr) (un cu ardeari3) arditor (a-r-di-tr) ns; sh-u-avea c sh-ardi di ea; di lup veclju sh-ard cnjlji adg arditoari/arditoare (a-r-di-to-ri), arditori (a-r-di-tr), (sh-pizuescu, nu l easti fric); shadi n cali un tsucal shi sharditoari/arditoare (a-r-di-to-ri) (atsel) tsi lu-ardi (luardi di-un bucal; di tsi ts-ardz nu-ascachi ars2 (a-rs) aplnseashti) pri cariva, marghiol, maryiol, apation, ehle {ro: adg ars (a-r-s), arsh (a-rsh), arsi/arse (a-r-si) di neltor} {fr: trompeur} {en: deceiver, cheater} ex: shtiicari sh-ari ars (pizuit, rizilipsit) cariva {ro: batjocorit} {fr: arditorlu (atsel tsi-ardi lumea) oclji ca s-acats de qui on sest moqu} {en: laughed at, made fun of} ardi- ardar (a-r-dar) sm, sf, adg vedz tu arad ri2/ardire (a-r-di-ri) sf ardiri (a-r-dir) atsea tsi s-fatsi ardpsescu1 (a-r-dp-ss-cu) (mi) vb IV vedz tu arad cndu omlu sh-ardi di cariva; ardeari, ardiri, riziliri, rizilip- ardpsescu2 (a-r-dp-ss-cu) vb IV ardpsii (a-r-dp-s), siri, pizuiri, mpizuiri, mbizuiri, shuprari, shupurari, shupirari ardpseam (a-r-dp-sem), ardpsit (a-r-dp-s-t), {ro: aciunea de a-i bate joc; batjocorire} {fr: action de railardpsiri/ardpsire (a-r-dp-s-ri) plngu shi jilescu multu ler, de se moquer} {en: action of laughing at, of making fun of, tr un mortu (cu zghicuri shi shcljimurri); miryiuluxescu,

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

105

mirulyisescu, ardsescu, arbdsescu, arvdsescu, butsescu, tsnj) (un cu ardtsin) jilescu, zghilescu, plngu {ro: boci} {fr: chanter des comardeari1/ardeare (a-r-de-ri) sf vedz tu ard1 plaintes (en pleurant quelquun)} {en: lament, wail} ex: ardeari2/ardeare (a-r-de-ri) sf vedz tu ard2 ardpsim (butsim, miryiuluxim) mortul; shtia muljarea aest ardeari3/ardeare (a-r-de-ri) sf vedz tu ard3 s-ardpseasc (prvulseasc) multi la plngu ardpsit2 ardeari4/ardeare (a-r-de-ri) sf vedz tu arad (a-r-dp-st) adg ardpsit (a-r-dp-s-t), ardpsits (a-rardhar (a-r-dhar) sm, sf, adg ardhar (a-r-dha-r), ardp-sts), ardpsiti/ardpsite (a-r-dp-s-ti) (mortul) tsi dhari (a-r-dhar), ardhari/ardhare (a-r-dha-ri) un cu easti plmtu shi jilit (cu zghicuri shi shcljimurri); miryiuluxit, ardar mirulyisit, ardsit, arbdsit, arvdsit, butsit, jilit, zghilit, ardhpsescu1 (a-r-dhp-ss-cu) (mi) ardhpsii (a-r-dhpplmtu {ro: bocit} {fr: chant des complaintes (en pleurant s), ardhpseam (a-r-dhp-sem), ardhpsit (a-r-dhpquelquun)} {en: lamented, wailed} ardpsiri2/ardpsire s-t), ardhpsiri/ardhpsire (a-r-dhp-s-ri) un cu (a-r-dp-s-ri) sf ardpsiri (a-r-dp-sr) atsea tsi s-fatsi ardpsescu1 cndu s-ardpseashti; miryiuluxiri, mirulyisiri, ardsiri, ardhpsescu2 (a-r-dhp-ss-cu) (mi) ardhpsii (a-r-dhparbdsiri, arvdsiri, butsiri, jiliri, zghiliri, plndziri, s), ardhpseam (a-r-dhp-sem), ardhpsit (a-r-dhpplndzeari {ro: aciunea de a boci, bocire} {fr: action de s-t), ardhpsiri/ardhpsire (a-r-dhp-s-ri) un cu chanter des complaintes (en pleurant quelquun)} {en: action ardpsescu2 of lamenting, of wailing} ardsescu (a-r-d-ss-cu) vb IV ardhpsiri1/ardhpsire (a-r-dhp-s-ri) sf ardhpsiri (a-rardsii (a-r-d-s), ardseam (a-r-d-sem), ardsit (adhp-sr) un cu ardpsiri1 r-d-s-t), ardsiri/ardsire (a-r-d-s-ri) (un cu ardhpsiri2/ardhpsire (a-r-dhp-s-ri) sf ardhpsiri (a-rardpsescu2) ex: mash plndzea sh-ardsea (miryiuluxea) dhp-sr) un cu ardpsiri2 ardsit (a-r-d-st) adg ardsit (a-r-d-s-t), ardsits ardhpsit1 (a-r-dhp-st) adg ardhpsit (a-r-dhp-s-t), (a-r-d-sts), ardsiti/ardsite (a-r-d-s-ti) (un cu ardhpsits (a-r-dhp-sts), ardhpsiti/ardhpsite (a-rardpsit2) ardsiri/ardsire (a-r-d-s-ri) sf ardsiri (a- dhp-s-ti) un cu ardpsit1 r-d-sr) (un cu ardpsiri2) arbdsescu (a-rb-d-ss-ardhpsit2 (a-r-dhp-st) adg ardhpsit (a-r-dhp-s-t), cu) vb IV arbdsii (a-rb-d-s), arbdseam (a-rb-dardhpsits (a-r-dhp-sts), ardhpsiti/ardhpsite (a-rsem), arbdsit (a-rb-d-s-t), arbdsiri/arbdsire (a- dhp-s-ti) un cu ardpsit2 rb-d-s-ri) (un cu ardpsescu2) arbdsit (a-rb-d- ardhrichi/ardhriche (a-r-dh-r-chi) sf ardhrichi (a-rst) adg arbdsit (a-rb-d-s-t), arbdsits (a-rb-d-sts),dh-rch) un cu ardrichi arbdsiti/arbdsite (a-rb-d-s-ti) (un cu ardpsit2) ex: ardhtsin (a-r-dh-ts-n) sf ardhtsinj (a-r-dh-tsnj) fu arbdsit (miryiuluxit) pn la groap arbdun cu ardtsin siri/arbdsire (a-rb-d-s-ri) sf arbdsiri (a-rb-d-sr) ardhyipsescu (a-rdh-yip-ss-cu) (mi) vb IV ardhyipsii (a(un cu ardpsiri2) arvdsescu (a-rv-d-ss-cu) vb IV rdh-yip-s), ardhyipseam (a-rdh-yip-sem), ardhyipsit arvdsii (a-rv-d-s), arvdseam (a-rv-d-sem), arvd-(a-rdh-yip-s-t), ardhyipsiri/ardhyipsire (a-rdh-yip-s-ri) sit (a-rv-d-s-t), arvdsiri/arvdsire (a-rv-d-s-ri) un cu ardyipsescu (un cu ardpsescu2) ex: nu shtia s-arvdseasc (miryiu- ardhyipsiri/ardhyipsire (a-rdh-yip-s-ri) sf ardhyipsiri (aluxeasc) mortul arvdsit (a-rv-d-st) adg arvdsit (a- rdh-yip-sr) un cu ardyipsiri rv-d-s-t), arvdsits (a-rv-d-sts), arvdsiti/arvdsite ardhyipsit (a-rdh-yip-st) adg ardhyipsit (a-rdh-yip-s-t), (a-rv-d-s-ti) (un cu ardpsit2) arvdsiri/arvdsire ardhyipsits (a-rdh-yip-sts), ardhyipsiti/ardhyipsite (a(a-rv-d-s-ri) sf arvdsiri (a-rv-d-sr) (un cu ardp- rdh-yip-s-ti) un cu ardyipsit siri2) ardhyisescu (a-rdh-yi-ss-cu) (mi) vb IV ardhyisii (a-rdhardpsiri1/ardpsire (a-r-dp-s-ri) sf vedz tu arad yi-s), ardhyiseam (a-rdh-yi-sem), ardhyisit (a-rdh-yiardpsiri2/ardpsire (a-r-dp-s-ri) sf vedz tu ardps-t), ardhyisiri/ardhyisire (a-rdh-yi-s-ri) un cu ardyisescu2 sescu ardpsit1 (a-r-dp-st) adg vedz tu arad ardhyisiri/ardhyisire (a-rdh-yi-s-ri) sf ardhyisiri (a-rdhardpsit2 (a-r-dp-st) adg vedz tu ardpsescu2 yi-sr) un cu ardyisiri ardrichi/ardriche (a-r-d-r-chi) sf vedz tu arad ardhyisit (a-rdh-yi-st) adg ardhyisit (a-rdh-yi-s-t), ardsescu (a-r-d-ss-cu) vb IV vedz tu ardpsescu2 ardhyisits (a-rdh-yi-sts), ardhyisiti/ardhyisite (a-rdh-yiardsiri/ardsire (a-r-d-s-ri) sf vedz tu ardpsescu2 s-ti) un cu ardyisit ardsit (a-r-d-st) adg vedz tu ardpsescu2 ardiri/ardire (a-r-di-ri) sf vedz tu ard1 ardtsin (a-r-d-ts-n) sf ardtsinj (a-r-d-tsnj) partea ardiri2/ardire (a-r-di-ri) sf vedz tu ard2 dit un plant tsi u tsni hipt tu loc (sh-prit cari sh-tradzi ardiri3/ardire (a-r-di-ri) sf vedz tu ard3 hrana); ardtsin, rdtsin, ariditsin, riditsin, rdztin, arditor (a-r-di-tr) adg vedz tu ard3 zrtsin; (fig: ardtsin = loclu di-iu s-tradzi (di iu ardyipsescu (a-rd-yip-ss-cu) (mi) vb IV vedz tu arad nchiseashti) tsiva (lucru, hiints, etc.); arzg, rzg, arzgn, ardyipsiri/ardyipsire (a-rd-yip-s-ri) sf vedz tu arad sirt, vin, vitil, bim, izvur, soi, dmar, lgam) {ro: rdardyipsit (a-rd-yip-st) adg vedz tu arad cin} {fr: racine} {en: root} ex: lu-astrchi dit ardtsin; ardyisescu (a-rd-yi-ss-cu) (mi) vb IV vedz tu arad vidzu vr ndau ardtsinj di-amuri; siminai patru ardtsinj; ardyisiri/ardyisire (a-rd-yi-s-ri) sf vedz tu arad pomlu-aestu acts ardtsin bun; erburli dit grdin li scosh ardyisit (a-rd-yi-st) adg vedz tu arad dit ardtsin ardtsin (ar-d-ts-n) sf ardtsinj (ar-dardz (a-rdz) sf pl chirearea di sndzi tsi u-ari unoar pi tsnj) (un cu ardtsin) ex: alepshu dzatsi ardtsinj di mes muljarea (cari easti tu ilichia tsi poati s-cad greau shi sflori; ardtsina-a arburlui easti mari shi teas sum loc; nji fac njits); lunarili, mes {ro: menstruaie} {fr: menstruation} scoasi un mseau cu patru-ardtsinj; ardtsina (fig: arzg) a {en: menstruation} ex: ardzli (lunarili) yin tu mes; cndu casljei aest easti tu Muzichei; ari ardtsin (fig: vin) di muljarea nu sh-ari ardzli (lunarili) ghini prmteftu ariditsin (a-ri-di-ts-n) sf ariditsinj (a-ri-diardz* (a-rdz) sf pl (pluralu di la zborlu arad; vedz arad) tsnj) (un cu ardtsin) rdtsin (r-d-ts-n) sf ardzm (a-r-dzm) sn ardzmuri (a-r-dz-muri) partea rdtsinj (r-d-tsnj) (un cu ardtsin) ex: scutea arburlji dit munti (poal, dzean, schinrat, etc. di-arad nsurinat) dit rdtsin; coarnili a tali actsar rdtsinj riditsin (ri-di- fr arburi sh-cu pshuni bun tr oi; plai {ro: plai} {fr: pied ts-n) sf riditsinj (ri-di-tsnj) (un cu ardtsin) dune montagne (expos au soleil); flanc dune montagne; arrdztin (r-dz-t-n) sf rdztinj (r-dz-tnj) (un cu rondissement de montagne} {en: sunny side or foot of a ardtsin) zrtsin (z-r-ts-n) sf zrtsinj (z-r-tsnj) mountain with grass land} ex: hoar tu-ardzm (la poalili di (un cu ardtsin) zrtsin (zr-ts-n) sf zrtsinj (zrmunti); oili ishir tu-ardzm; tu-ardzmurli (plaiurli)

106

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

nvirdzti; diparti, tu-ardzmuri ardzmish (a-r-dzco-s), rguciosh (r-gu-csh), rgucioasi/rgucioase (rmsh) sm, sf ardzmishi/ardzmishe (a-r-dz-m-shi), gu-co-si) (un cu argucios) rugucios (ru-gu-cs) adg ardzmish (a-r-dz-msh), ardzmishi/ardzmishe (a-r- rugucioas (ru-gu-co-s), ruguciosh (ru-gu-csh), rugudz-m-shi) omlu tsi bneadz la poalili-a unui munti (tu-un cioasi/rugucioase (ru-gu-co-si) (un cu argucios) ardzm) {ro: plie} {fr: habitant du pied de la montagne} argoci2 (a-r-gc) sn vedz tu argoci1 {en: inhabitant of the foot of the hill} areadzimish (a-reaargoz (a-r-gz) sn vedz tu arugoz dzi-msh) sm, sf areadzimishi/areadzimishe (a-rea-dzi-m- argucios (a-r-gu-cs) adg vedz tu argoci1 shi), areadzimish (a-rea-dzi-msh), areadzimishi/areadzimishearguciri/argucire (a-r-gu-c-ri) sf vedz tu argoci1 (a-rea-dzi-m-shi) (un cu ardzmish) argucit (a-r-gu-ct) adg vedz tu argoci1 ardzmari/ardzmare (a-r-dz-m-ri) sf vedz tu aradzim1 arguescu (a-r-gu-s-cu) vb IV arguii (a-r-gu-), argueam ardzmat (a-r-dz-mt) adg vedz tu aradzim1 (a-r-gu-m), arguit (a-r-gu--t), arguiri/arguire (a-rardzmish (a-r-dz-msh) sm, sf vedz tu ardzm gu--ri) scot prit grumadz un vrondu cu scutearea di vimtu ardzimari/ardzimare (a-r-dzi-m-ri) sf vedz tu aradzim1 dit stumahi (di-arad dup tsi mc multu); argescu, aruguardzimat (a-r-dzi-mt) adg vedz tu aradzim1 escu, arguredz, rgescu; (expr: mj-arguescu a lui = ljareat (a-r--t) sf areati/areate (a-r--ti) starea-a unui zburscu, lj-dzc un zbor) {ro: rgi} {fr: ructer, roter} {en: lucru tsi nu-ari arad (tsi easti alocut, palaz, naljurea); lips di- belch} ex: nu argea, c argirea easti urut; arguea-ti arad; nearad, actstsii, acatastasi, mintitur, atxii {ro: de- (expr: zbura-lj) a soacr-tai arguit (a-r-gu-t) adg zordine} {fr: dsordre} {en: disorder} arguit (a-r-gu--t), arguits (a-r-gu-ts), arguiti/arguite areati/areate (a-r--ti) sm vedz tu areati (a-r-gu--ti) tsi ari scoas un vrondu prit grumadz (cu areats (a-r--ts) sf vedz tu aru2 scutearea di vimtu dit stumahi); argit, aruguit, argurat, arescu1 (a-r-s-cu) vb IV vedz tu area rgit {ro: rgit} {fr: ruct, rot} {en: belched} arguiarescu2 (a-r-s-cu) (mi) vb IV vedz tu aroi ri/arguire (a-r-gu--ri) sf arguiri (a-r-gu-r) atsea tsi sarfteas (a-rf-te-s) sf vedz tu araftu1 fatsi (cu vrondul tsi s-avdi) cndu cariva argueashti; argiri, arftoanji/arftoanje (a-rf-to-nji) sf vedz tu araftu1 aruguiri, argurari, rgiri {ro: aciunea de a rgi; rgire, argescu (a-r-g-s-cu) vb IV vedz tu arguescu rgit} {fr: action dructer, de roter; ructation} {en: action argiri/argire (a-r-g--ri) sf vedz tu arguescu of belching; belch} argescu (a-r-g-s-cu) vb IV argii argit (a-r-g-t) adg vedz tu arguescu (a-r-g-), argeam (a-r-g-m), argit (a-r-g--t), argoci1 (a-r-gc) sn argoaci/argoace (a-r-go-ci) petur argiri/argire (a-r-g--ri) (un cu arguescu) ex: cari multu suptsri (sh-arudicos) di gljats tsi acoapir un fats argi? ctusha argit (a-r-g-t) adg argit (a-r-g-(loclu, alumchi, etc.); loc iu pots s-alunits lishor; alunictur, t), argits (a-r-g-ts), argiti/argite (a-r-g--ti) (un arunictur, rgoci, rugoci, archish, archiushur {ro: alune- cu arguit) argiri/argire (a-r-g--ri) sf argiri (a-rcu, polei} {fr: glissoir, verglas} {en: slide, glazed frost} g-r) (un cu arguiri) rgescu (r-g-s-cu) vb IV rgoci1 (r-gc) sn rgoaci/rgoace (r-go-ci) (un cu rgii (r-g-), rgeam (r-g-m), rgit (r-g--t), argoci1) rugoci1 (ru-gc) sn rugoaci/rugoace (ru-go-ci) rgiri/rgire (r-g--ri) (un cu arguescu) rgit (r(un cu argoci1) argoci2 (a-r-gc) vb IV argucii (a-r- g-t) adg rgit (r-g--t), rgits (r-g-ts), rgigu-c), arguceam (a-r-gu-cm), argucit (a-r-gu-c-t), ti/rgite (r-g--ti) (un cu arguit) rgiri/rgire (rarguciri/argucire (a-r-gu-c-ri) mi min (arudic) lishor fr g--ri) sf rgiri (r-g-r) (un cu arguiri) aruguescu1 cheaditsi sh-fr s-njishcu cicioarli pri un fats nyilicioas; (a-ru-gu-s-cu) vb IV aruguii (a-ru-gu-), arugueam (a-ru-gurgoci, rugoci, aglistur, alunic, arunic, arudic, archiushur, m), aruguit (a-ru-gu--t), aruguiri/aruguire (a-ru-gu--ri) aruchiushur, aruchishur, archiushur, archishur, alchiushur, (un cu arguescu) ex: nu s-arugueashti pri meas aruguit1 archish {ro: aluneca} {fr: glisser} {en: slide, skid} ex: lcrinj (a-ru-gu-t) adg aruguit (a-ru-gu--t), aruguits (a-ru-gu-ts), caldi lj-argucir (lj-alunicar) pisti fats argucit (a-r-guaruguiti/aruguite (a-ru-gu--ti) (un cu arguit) aruguict) adg argucit (a-r-gu-c-t), argucits (a-r-gu-cts), ri1/aruguire (a-ru-gu--ri) sf aruguiri (a-ru-gu-r) (un cu arguciti/argucite (a-r-gu-c-ti) tsi ari alunicat pristi un arguiri) arguredz (a-r-gu-rdz) vb I argurai (a-r-gufats nyilicioas; aglisturat, alunicat, arunicat, arudicat, r), arguram (a-r-gu-rm), argurat (a-r-gu-r-t), argurguceat, ruguceat, archishat, archiushurat, aruchiushurat, rari/argurare (a-r-gu-r-ri) (un cu arguescu) argurat aruchishurat, archiushurat, archishurat, alchiushurat {ro: alu- (a-r-gu-rt) adg argurat (a-r-gu-r-t), argurats (a-r-gunecat} {fr: gliss} {en: slided, skidded} arguciri/argucire rts), argurati/argurate (a-r-gu-r-ti) (un cu arguit) (a-r-gu-c-ri) sf arguciri (a-r-gu-cr) atsea tsi s-fatsi cndu argurari/argurare (a-r-gu-r-ri) sf argurri (a-r-gu-rr) archiushur cariva; aglisturari, alunicari, arunicari, arudicari, (un cu arguiri) rguceari, ruguceari, archishari, archiushurari, aruchiushu- arguiri/arguire (a-r-gu--ri) sf vedz tu arguescu rari, aruchishurari, archiushurari, archishurari, alchiushurari arguit (a-r-gu-t) adg vedz tu arguescu {ro: aciunea de a aluneca; alunecare} {fr: action de glisser} argurari/argurare (a-r-gu-r-ri) sf vedz tu arguescu {en: action of sliding} rgoci2 (r-gc) vb I rguceai (rargurat (a-r-gu-rt) adg vedz tu arguescu gu-c), rguceam (r-gu-cm), rguceat (r-gu-c-t), arguredz (a-r-gu-rdz) vb I vedz tu arguescu rguceari/rguceare (r-gu-c-ri) (un cu argoci2) arhati/arhate (a-r-h-ti) sf vedz tu arihati rguceat (r-gu-ct) adg rguceat (r-gu-c-t), rguceats arhtipsescu (a-r-h-tip-ss-cu) (mi) vb IV vedz tu arihati (r-gu-cts), rguceati/rguceate (r-gu-c-ti) (un cu arhtipsiri/arhtipsire (a-r-h-tip-s-ri) sf vedz tu arihati argucit) rguceari/rguceare (r-gu-c-ri) sf rguceri (r- arhtipsit (a-r-h-tip-st) adg vedz tu arihati gu-cr) (un cu arguciri) rugoci2 (ru-gc) vb I arhnjisescu (a-rh-nji-ss-cu) (mi) vb IV arhnjisii (a-rh-njiruguceai (ru-gu-c), ruguceam (ru-gu-cm), ruguceat (ru- s), arhnjiseam (a-rh-nji-sem), arhnjisit (a-rh-nji-s-t), gu-c-t), ruguceari/ruguceare (ru-gu-c-ri) (un cu arhnjisiri/arhnjisire (a-rh-nji-s-ri) (plant tr cari) frnargoci2) ex: ma rugoaci (alunic) coarda-lj sh-cadi rugudzli sh-lilicili si nglbinescu (seac, s-usuc sh-cad di arcoari, ceat (ru-gu-ct) adg ruguceat (ru-gu-c-t), ruguceats (ru- di soari, di seatsit, etc.); mrnghisescu, mrnghipsescu, gu-cts), ruguceati/ruguceate (ru-gu-c-ti) (un cu argu- vishtidzscu, nvishtidzscu, vintin, usuc, mrnedz, nglbinescit) ruguceari/ruguceare (ru-gu-c-ri) sf ruguceri (ru-gucu, aspargu (la fats), etc.; (fig: (tr om) mrnghisescu = micr) (un cu arguciri) argucios (a-r-gu-cs) adg aspargu (la fats), nglbinescu (la fats), plescu, aushescu, argucioas (a-r-gu-co-s), arguciosh (a-r-gu-csh), sufrutsscu, nj-cher putearea, etc.) {ro: ofili, veteji} {fr: faner, argucioasi/argucioase (a-r-gu-co-si) tsi argoaci lishor; fltrir} {en: fade, wither} ex: s-arhnjisi (fig: aushi) di lets iu poati s-argoaci tsiva; rgucios {ro: alunecos} {fr: glissant} arhnjisit (a-rh-nji-st) adg arhnjisit (a-rh-nji-s-t), {en: slippery} rgucios (r-gu-cs) adg rgucioas (r-gu- arhnjisits (a-rh-nji-sts), arhnjisiti/arhnjisite (a-rh-nji-s-

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

107

ti) tsi ari frndzli sh-lilicili nglbiniti (sicati, uscati i cdzuti arndisit (a-rn-di-st) adg vedz tu arinde di arcoari, soari, seatsit, etc.); mrnghisit, mrnghipsit, arndur (a-rn-du-r) sf vedz tu lndur1 vishtidzt, nvishtidzt, vintinat, uscat, sicat, mrnat, nglbinit, arnduric (a-rn-du-r-c) sf vedz tu lndur1 etc. {ro: ofilit, vetejit} {fr: fan, fltri} {en: faded, withered arndz (a-rn-dz) sf arndz (a-rn-dz) 1: partea dit stu(flowers)} arhnjisiri/arhnjisire (a-rh-nji-s-ri) sf arhnjimahi tsi s-afl ct tu bitisit, di-arad la pulj ma sh-la prvdz siri (a-rh-nji-sr) atsea tsi s-fatsi cndu tsiva mrnghitsi mc shi aroamig earba (la prvdz easti ampatrulea seashti; mrnghisiri, mrnghipsiri, vishtidzri, nvishtidzri, ud/disprtsitur a stumahiljei dit cari si scoati cljaglu); 2: luuscari, vintinari, sicari, nglbiniri, etc. {ro: aciunea de a se guria (tsi s-afl tu stumahea-a njeljlor sh-a edzlor tljats ti ofili, de a veteji; ofilire, vetejire} {fr: action de faner, de Pashti, nsrat ghini shi spindzurat sum streah ti uscari) cu fltrir} {en: action of fading, of withering} cari s ncljag laptili tra si s-fac cash; cljag, piteau, zaci, arhnjisiri/arhnjisire (a-rh-nji-s-ri) sf vedz tu arhnjimaeau, meau; (fig: 1: arndz = aveari; expr: 2: ari (bag, sescu acats) arndz = (i) ari (bag, acats) aveari, ari (bag, acats) arhnjisit (a-rh-nji-st) adg vedz tu arhnjisescu cljag, ari (bag, acats) seu, maeau; (ii) nu easti slab; nu-ari ariati/ariate (a-r--ti) sm arets (a-r-ts) scriari slghit; 3: lj-cadi arndza = sh-aspardzi stumahea; 4: (trneaprucheat tu-aestu dictsiunar: vedz areati ahtari lucru) nj-easti arndza? = tr-ahtri (tr-aesti) lucri escu arie (a-r-) sm vedz tu arie3 bun mini?) {ro: pipot, ferment, rnz} {fr: gsier; prsure} ariri1/arire (a-r--ri) sf vedz tu area {en: gizzard; rennet} ex: nj-bg dininti la meas arndza di ariri2/arire (a-r--ri) sf vedz tu aroi gljin; tr cucoashi-i arndza-a lui? (expr: tr mcari nuts arit1 (a-r-t) adg vedz tu area fatsi el? easti-ahntu bun tra s-lji dm nuts?); nu-ari arndz arit2 (a-r-t) adg vedz tu aroi (fig: easti ftoh; ic easti slab); lj-cdzu arndza (expr: sh-asarjei/arjee (a-r-j-i) sf vedz tu rog parsi stumahea, lj-cdzu greu mcarea) arlchi/arlche (a-r-l-chi) sf vedz tu area arnescu (a-r-ns-cu) (mi) vb IV vedz tu aran arlichi/arliche (a-r-l-chi) sf vedz tu area arniri/arnire (a-r-n-ri) sf vedz tu aran arm (a-rm) (mi) vb I armai (a-r-m), armam (a-rarnit (a-r-nt) adg vedz tu aran mm), armat (a-r-m-t), armari/armare (a-r-m-ri) arnjescu (a-r-njs-cu) vb IV vedz tu arnji zgrm (loclu), rm, sclsescu, rcescu; sap {ro: arma, arnji/arnje (a-r-nji) sf fr pl lngoari di cheali la om (shi scobi} {fr: creuser, fouiller} {en: hollow, furrow, dig} ex: prvdz), mulipsitoari (tsi s-lja di la om la om), dat di un bgai s-arm (s-sap) dau urghii andca tr tsilar; s-veadi cprici multu njic (tsi nu s-veadi cu ocljul) cari sh-fatsi casa shiporcul arm aoatsi; sh-ma ct arm, tu rdtsina; armai bneazd sum cheali sh-cari-lj da a omlui un mctur mari, (zgrmai) cu mnjli; iutsido sh-arm narea (si zgrm nuntru, cu grnutsi aroshi scoasi ma multu namisa di deadziti; rnji, cu dzeadzitlu); nu cutidza dintili si sh-arm di el; loc sntos, csid, psor, zgaib; (expr: nu nj-aprindi arnja = nu mi nu s-arm (nu s sclseashti, nu s-sap, nu si zgrm); lj ded schin, nu mi creap sh-tini!) {ro: rie} {fr: gale} {en: scan lituryii shi-l pitricui s-arm n cuprii armat (a-r-mt) bies} ex: mi-acts arnja; arnja-a oilor s-vindic cu tutumea; adg armat (a-r-m-t), armats (a-r-mts), armati/ar- coada-lj cadi di-arnji shi tut nsus u tsni rnji/rnje (rmate (a-r-m-ti) zgrmat (loclu), rmat, sclsit, rcit; spat nji) sf fr pl (un cu arnji) ex: tut truplu-a lui s-featsi di {ro: armat, scobit} {fr: creus, fouill} {en: hollowed, furrnji (s-umplu di-arnji) arnjos (a-r-njs) adg arnjoas rowed, dug} ex: stizmili tuti armati (zgrmati) arma(a-r-njo-s), arnjosh (a-r-njsh), arnjoasi/arnjoase (ari/armare (a-r-m-ri) sf armri (a-r-mr) atsea tsi s-fatsi r-njo-si) tsi easti lndzit di-arnji; tsi ari actsat arnji; cndu cariva arm loclu; zgrmari (loclu), rmari, sclsiri, cu-arnji; psuryear, csidyear, csidos; (fig: arnjos = (i) cu rciri; spari {ro: aciunea de a arma, de a scobi; armare, stranj-arupti, recicaman, tsi pari mplin di-arnji; (ii) fudul, piriscobire} {fr: action de creuser, de fouiller} {en: action of furfan) {ro: rios} {fr: galeux} {en: with the itch (scabies)} ex: rowing, of digging} rm (rm) (mi) vb I rmai (r-m), nj-u giucash, more arnjoas sh-pabes; arnjoslu nu si scarrmam (r-mm), rmat (r-m-t), rmari/rmare (r-m- chin, s-freac; eara ncalar pi un cal arnjos (tsi pari mplin diri) (un cu arm) ex: tut rma cu puljanlu rmat (r-mt) arnji); easti multu arnjos (fig: fudul) arnjescu (a-r-njsadg rmat (r-m-t), rmats (r-mts), rmati/rmate (r- cu) vb IV arnjii (a-r-nj), arnjeam (a-r-njm), arnjit m-ti) (un cu armat) rmari/rmare (r-m-ri) sf rmri (a-r-nj-t), arnjiri/arnjire (a-r-nj-ri) acats arnji; mi fac (r-mr) (un cu armari) armtor (a-r-m-tr) adg arnjos; (fig: arnjescu = ctdixescu, mi fac tapin, dipun armtoari/armtoare (a-r-m-to-ri), armtori (a-r-mnrli, nj-adun coada) {ro: deveni rios, cpta rie} {fr: gatr), armtoari/armtoare (a-r-m-to-ri) (un) tsi arm gner la gale, devenir galeux} {en: get scabies} ex: arnji (rm, zgrm, sclseashti, rceashti); (fig: armtor = porcu, (acts arnji) capra; oili arnjescu (acats arnji); pn aeri li pravd tsi-arm loclu) {ro: rmtor} {fr: qui creuse} {en: trdzea mri, tora arnji (fig: ctdixi, dipusi nrli, sh-adun digger} ex: easti sptur di-armtor (fig: di porcu) arm- coada) arnjit (a-r-njt) adg arnjit (a-r-nj-t), arnjits tur (a-r-m-t-r) sf armturi (a-r-m-tr) loclu armat (a-r-njts), arnjiti/arnjite (a-r-nj-ti) tsi acts arnji; tsi (di porcu); rmtur, zgrmtur, sptur {ro: rmtur} {fr: easti cu-arnji {ro: devenit rios, cu rie} {fr: qui a gagn la fouille} {en: digging} rmtur (r-m-t-r) sf (un cu gale, devenu galeux} {en: who got the scabies} arnjiarmtur) ri/arnjire (a-r-nj-ri) sf arnjiri (a-r-njr) atsea tsi s-fatsi armari/armare (a-r-m-ri) sf vedz arm cndu cariva acats arnji {ro: aciunea de a deveni rios, de a armas (a-r-ms) adg vedz tu armn2 cpta rie} {fr: action de gagner la gale, de devenir galeux} armat (a-r-mt) adg vedz arm {en: action of getting scabies} rnjescu (r-njs-cu) vb IV armn1 (a-r-mn) sm, sf, adg vedz tu armn1 rnjii (r-nj), rnjeam (r-njm), rnjit (r-nj-t), rnjiarmn2 (a-r-mn) vb II vedz tu armn2 ri/rnjire (r-nj-ri) (un cu arnjescu) rnjit (r-njt) adg armneari/armneare (a-r-m-ne-ri) sf vedz tu armn2 rnjit (r-nj-t), rnjits (r-njts), rnjiti/rnjite (r-nj-ti) armstur (a-r-m-s-t-r) sf vedz tu armn2 (un cu arnjit) rnjiri/rnjire (r-nj-ri) sf rnjiri (r-njr) armteau (a-r-m-the-) sf vedz tu armteau (un cu arnjiri) armtheau (a-r-m-the-) sf armthei (a-r-m-th) arnjiri/arnjire (a-r-nj-ri) sf vedz tu arnji un cu armteau arnjit (a-r-njt) adg vedz tu arnji armtor (a-r-m-tr) adg vedz arm arnjos (a-r-njs) adg vedz tu arnji armtur (a-r-m-t-r) sf vedz arm arntsid (a-rn-tsid) adg arntsid (a-rn-tsi-d), arntsidz (aarmzani/armzane (a-r-m-z-ni) sf vedz tu rmzani rn-tsidz), arntsidi/arntside (a-rn-tsi-di) (lucru gras, nuts, arndisescu (a-rn-di-ss-cu) vb IV vedz tu arinde usndz, untur, etc.) tsi s-ari aludzt c ari shidzut nafoar arndisiri/arndisire (a-rn-di-s-ri) sf vedz tu arinde di multu chiro shi ari loat un gustu sh-un anjurizm acr ca

108

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

un soi di voah nibun {ro: rnced} {fr: rance} {en: rancid} arpas1) aripas2 (a-ri-ps) (mi) vb I aripsai (a-ri-p-s), arntsidzscu (a-rn-tsi-dzs-cu) vb IV arntsidzi (a-rn- aripsam (a-ri-p-sm), aripsat (a-ri-p-s-t), aripsatsi-dz), arntsidzam (a-rn-tsi-dzm), arntsidzt (a-rn- ri/aripsare (a-ri-p-s-ri) (un cu arpas2) ex: noaptea aest tsi-dz-t), arntsidzri/arntsidzre (a-rn-tsi-dz-ri) (lucru voi s-aripas (s-mi discurmu) tru alt udai aripsedz (a-ri-pgras) aludzashti sh-acats un-anjurizm di lucru arntsid {ro: sdz) (mi) vb I aripsai (a-ri-p-s), aripsam (a-ri-p-sm), rncezi} {fr: rancir} {en: become rancid} arntsidzt (a- aripsat (a-ri-p-s-t), aripsari/aripsare (a-ri-p-s-ri) rn-tsi-dzt) adg arntsidzt (a-rn-tsi-dz-t), arntsidzts (un cu aripas2) aripsat (a-ri-p-st) adg aripsat (a-ri(a-rn-tsi-dzts), arntsidzti/arntsidzte (a-rn-tsi-dz-ti) p-s-t), aripsats (a-ri-p-sts), aripsati/aripsate (a-ri-ptsi ari aludzt sh-ari actsat un anjurizm sh-un gustu s-ti) (un cu arpsat) aripsari/aripsare (a-ri-p-s-ri) arntsid {ro: rncezit} {fr: ranci} {en: rancid} arntsidz- sf aripsri (a-ri-p-sr) (un cu arpsari) ripas (ri-ps) ri/arntsidzre (a-rn-tsi-dz-ri) sf arntsidzri (a-rn-tsi- sn ripasi/ripase (ri-p-si) shi ripasuri (ri-p-sur) (un cu dzr) atsea tsi s-fatsi cndu un lucru gras s-aspardzi shi s- arpas2) ex: aush fr di ripas (fr s-aib chiro tri discurmari, tifatsi arntsid {ro: aciunea de a rncezi; rncezire} {fr: action aflari arihati) ripsedz (ri-p-sdz) (mi) vb I ripsai (ri-pde rancir} {en: action of becoming rancid}s), ripsam (ri-p-sm), ripsat (ri-p-s-t), ripsaarntsidzri/arntsidzre (a-rn-tsi-dz-ri) sf vedz tu arn- ri/ripsare (ri-p-s-ri) (un cu arpas2) ripsat (ri-p-st) tsidadg ripsat (ri-p-s-t), ripsats (ri-p-sts), ripsati/ripsate arntsidzscu (a-rn-tsi-dzs-cu) vb IV vedz tu arntsid(ri-p-s-ti) (un cu arpsat) ripsari/ripsare (ri-p-sarntsidzt (a-rn-tsi-dzt) adg vedz tu arntsidri) sf ripsri (ri-p-sr) (un cu arpsari) arupas1 (a-ru1arpas (a-r-ps) sn arpasi/arpase (a-r-p-si) shi arpasuri ps) sn arupasi/arupase (a-ru-p-si) shi arupasuri (a-ru-p(a-r-p-sur) astmtsirea tsi u fatsi cariva di la un copus tra sur) (un cu arpas1) arupas2 (a-ru-ps) (mi) vb I s-dizvurseasc (s-sh lja anasa, s-lj yin suflitlu la loc, s s- arupsai (a-ru-p-s), arupsam (a-ru-p-sm), arupsat (avindic dup un lngoari, etc.); aripas, arupas, rpas, ripas, ru-p-s-t), arupsari/arupsare (a-ru-p-s-ri) (un cu rupas, arihati, arhati, rihati, disvursiri, etc.; (expr: arpaslu tr arpas2) ex: mash cndu lji ncljidi omlu ocljilj, arupas (s-diseta-a etilor = arpaslu tr totuna, moartea) {ro: repaus} {fr: cum dealihea) arupsedz (a-ru-p-sdz) (mi) vb I arupsai repos, trve, quitude} {en: rest, respite, quietude} ex: nu-avui (a-ru-p-s), arupsam (a-ru-p-sm), arupsat (a-ru-p-sarpas (arihati) tut stmna; imn fr arpas (fr astm- t), arupsari/arupsare (a-ru-p-s-ri) (un cu arupas2) tsiri, fr s-chindrueasc iuva); mash arpas (arihati) s-avea; arupsat (a-ru-p-st) adg arupsat (a-ru-p-s-t), tru murmintu arpas (arihati, isihii) pot s-amintu rpas (r- arupsats (a-ru-p-sts), arupsati/arupsate (a-ru-p-s-ti) ps) sn rpasi/rpase (r-p-si) shi rpasuri (r-p-sur) (un (un cu arpsat) arupsari/arupsare (a-ru-p-s-ri) sf cu arpas1) ex: noaptea nu aveam rpas (chiro tri discurmari, arupsri (a-ru-p-sr) (un cu arpsari) rupas (ru-ps) arihati); nu-afl rpas (arihati); tu alant lumi poati-i scriat s- sn rupasi/rupase (ru-p-si) shi rupasuri (ru-p-sur) (un cu am rpas (arihati, isihii) arpas2 (a-r-ps) (mi) vb I arpas1) ex: rupas atumtsea di sh-afl rupusedz (ru-puarpsai (a-r-p-s), arpsam (a-r-p-sm), arpsat (a- sdz) (mi) vb I rupusai (ru-pu-s), rupusam (ru-pu-sm), r-p-s-t), arpsari/arpsare (a-r-p-s-ri) astmtsescu rupusat (ru-pu-s-t), rupusari/rupusare (ru-pu-s-ri) (un un copus tsi-l fac (lucru tsi mi avurseashti multu) tra s-nj ljau cu arpas2) rupusat (ru-pu-st) adg rupusat (ru-pu-s-t), anasa shi s-nj yin suflitlu la loc; stau tes tra s-nj-am arihati rupusats (aru-pu-sts), rupusati/rupusate (ru-pu-s-ti) (un c mi aduchescu multu avursit; discurmu, dizvursescu, dispus- cu arpsat) rupusari/rupusare (ru-pu-s-ri) sf rupusri (rutusescu, arihtipsescu, apnghisescu, arpsedz, arpsescu, pu-sr) (un cu arpsari) arpsedz (ar-p-sdz) (mi) vb aripas, aripsedz, arupas, arupsedz, rpsedz, rupusedz, I arpsai (ar-p-s), arpsam (ar-p-sm), arpsat (ar-p-sripsedz, rpas, rupas, ripas {ro: (se) odihni, repauza} {fr: (se) t), arpsari/arpsare (ar-p-s-ri) (un cu arpas2) arpsat reposer, (se) dlasser} {en: rest} ex: feata arpsa (s-discur- (ar-p-st) adg arpsat (ar-p-s-t), arpsats (ar-p-sts), ma); s-nu-nj da s-mi-arpas (s-mi dizvursescu); shidzu s- arpsati/arpsate (ar-p-s-ti) (un cu arpsat) arpsaarpas (si s-discurm); s-ts-arpas (s-dizvurseasc) bratsli; ri/arpsare (ar-p-s-ri) sf arpsri (ar-p-sr) (un cu s-n arpas (dispustuseasc) trupurli arpsedz (a-r-p- arpsari) arpsescu (a-r-p-ss-cu) (mi) vb IV arpsii sdz) (mi) vb I arpsai (a-r-p-s), arpsam (a-r-p- (a-r-p-s), arpseam (a-r-p-sem), arpsit (a-r-p-ssm), arpsat (a-r-p-s-t), arpsari/arpsare (a-r-p- t), arpsiri/arpsire (a-r-p-s-ri) (un cu arpas2) nu mis-ri) (un cu arpas2) ex: mash cndu moari arpseashti arpsii dip asndz arpsit (a-r-p-st) adg arpsit (a(sh-afl-arihatea) omlu; tora mi-arpsai (isihsii) arpsat r-p-s-t), arpsits (a-r-p-sts), arpsiti/arpsite (a-r(a-r-p-st) adg arpsat (a-r-p-s-t), arpsats (a-r-p- p-s-ti) (un cu arpsat) arpsiri/arpsire (a-r-p-ssts), arpsati/arpsate (a-r-p-s-ti) tsi ari astmtsit ri) sf arpsiri (a-r-p-sr) (un cu arpsari) rupusos copuslu faptu (un copus tsi-l avurseashti multu) tra s-sh lja (ru-pu-ss) adg rupusoas (ru-pu-so-s), rupusosh (ru-puanasa shi s-dizvurseasc; tsi ari shidzut tes tra s-isihseasc; ssh), rupusoasi/rupuroase (ru-pu-so-si) lucru tsi-l fatsi discurmat, dizvursit, dispustusit, arihtipsit, apnghisit, arp- omlu s-isihseasc (s-acats arihati, si s-discurm ma lishor) sit, aripsat, arupsat, rpsat, rupusat, ripsat {ro: odihnit, re- {ro: calmant} {fr: qui fai apaiser, calmant} {en: calming, pauzat} {fr: repos, dlass} {en: rested} arpsa- soothing, sedative} ri/arpsare (a-r-p-s-ri) sf arpsri (a-r-p-sr) atsea arpas2 (a-r-ps) (mi) vb I vedz tu arpas1 tsi s-fatsi cndu cariva astmtseashti un copus tra s-discurm; arp (a-r-p) sf arpi (a-rp) shi archi (a-rch) catifur discurmari, dizvursiri, dispustusiri, arihtipsiri, apnghisiri, multu ncljinat shi piricljos tr omlu cari va s-lu dipun (c arpsiri, aripsari, arupsari, rpsari, rupusari, ripsari; easti lishor ca s-cad shi s-sh fac aru); rp, rip, creac, arpas, aripas, arupas, rpas, ripas, rupas {aciunea de a (se) meal, grem, gremur, greb, greblu, grimur, grimelj, areapit, odihni, de a (se) repauza; repauzare; odihn} {fr: action de areapid, arepit, aripidin, him, hu, hau, hau {ro: rp, (se) reposer, de (se) dlasser; repos} {en: action of resting; prpastie} {fr: escarpement, prcipice, abme, gouffre} {en: rest} ex: chiro di arpsari (dizvursiri) rpsedz (r-p- steep slope, abyss, chasm, precipice} ex: pi arpi mi-arucutir sdz) (mi) vb I rpsai (r-p-s), rpsam (r-p-sm), rp (r-p) sf rpi (rp) shi rchi (rch) (un cu arp) rpsat (r-p-s-t), rpsari/rpsare (r-p-s-ri) (un cu rip (r-p) sf ripi (rp) shi richi (rch) (un cu arp) ex: arpas2) ex: sh-di tuti, minduir a lui, rpseadz (arihtip- crvanea ripa nghios ascap arpos (a-r-ps) adg seashti) rpsat (r-p-st) adg rpsat (r-p-s-t), arpoas (a-r-po-s), arposh (a-r-psh), arpoasi/arpoase rpsats (r-p-sts), rpsati/rpsate (r-p-s-ti) (un cu (a-r-po-si) tsi ari tuti hrli a unei arp; tsi easti ncljinat shi arpsat) rpsari/rpsare (r-p-s-ri) sf rpsri (r-p- ahndos ca un arp; rpos, aripidinos {ro: rpos, sr) (un cu arpsari) aripas1 (a-ri-ps) sn aripa- prpstios} {fr: abrupt, escarp} {en: abrupt, steep} ex: munti si/aripase (a-ri-p-si) shi aripasuri (a-ri-p-sur) (un cu mari shi arpos (cu multi arpi, huri, etc.) rpos (r-ps)

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

109

adg rpoas (r-po-s), rposh (r-psh), rpoasi/rpoase (r- 1 (a-rs) adg vedz tu ard2 ars po-si) (un cu arpos) areapit (a-re-pit) sn ars2 (a-rs) adg vedz tu ard2 areapiti/areapite (a-re-pi-ti) (un cu arp) ex: ca cprli tu ars3 (a-rs) adg vedz tu ard3 areapit (arp) arepit (a-r-pit) sn arepiti/arepite (a-r-pi-ti) ars4 (a-rs) sn vedz tu ard1 (un cu arp) arup4 (a-rp) sn arupuri (a-r-pur) (un ars5 (a-rs) sm arsh (a-rsh) un agru-prici tsi sh-u-adutsi cu arp) ex: plndzi shi zghileashti sh-tu arup s-arucuteashti; cu un ctushi ma mari, cu guna galbin-aroshi (cu dmtsi li) aruplu a Sionlui arocut2 (a-rcut) sn arocuti/arocute (a-rshi cu per pi ureclji {ro: rs (animal)} {fr: lynx} {en: lynx} cu-ti) (un cu arp) ex: arocutlu (aripidina, gremlu) i mari; arsar1 (a-r-sr) vb IV vedz tu ansar1 va s-alunits di pri arocut (arp) aripidin (a-ri-pi-d-n) sf arsar2 (a-r-sr) vb IV vedz tu arsar2 aripidinj (a-ri-pi-dnj) loclu ncljinat tsi dipuni di ndzean ars (a-r-s) sf arsi/arse (a-r-si) 1: mnuclju di hiri ctr nghios ca tu-un arp; ripidin, arpidin, arpdin, (mpltiti i nimpltiti) tsi spindzur (tr mushiteats ca un arpdzn, catifur; (expr: ljau, apuc aripidina = acats s scad, stulii) la mardzinea di-un chilimi (stranj, pirde, etc.); ambruu ljau ctr nghios cu avearea, cu anjlji, cu sntatea) {ro: n; 2: soi di ciupernic cu arsi; (expr: arsi di arzboi = soea povrni, rp} {fr: pente, penchant} {en: slope} ex: tudi arsi tsi s-fac dit mrdzinjli nitssuti a urdzturiljei cari aripidin sh-broasca alag; dzeana, aripidina; prit creacuri shi suntu tljati cndu tsstura bitisit easti scoas dit arzboi) aripidinj; loar aripidina (expr: nchisir s scad cu sntatea, {ro: ciucur} {fr: charpie, frange; sorte de champignon cu avearea) ripidin (ri-pi-d-n) sf ripidinj (ri-pi-dnj) franges} {en: fringe, tassel} ex: brn cu arsi (un cu aripidin) ex: tu-aumbroasa ripidin areapid (a-re- ars* (a-r-s) fimininlu singular di la adgectivlu ars; pid) sn areapidi/areapide (a-re-pi-di) (un cu aripidin) vedz ars1, ars2, ars3 ex: yinea areapidlu (aripidina) nghios aripidinos (a-ri-pi-di- arsriri1/arsrire (a-r-s-r-ri) sf vedz tu ansar1 ns) adg aripidinoas (a-ri-pi-di-no-s), aripidinosh (a-ri-pi- arsriri2/arsrire (a-r-s-r-ri) sf vedz tu arsar2 di-nsh), aripidinoasi/aripidinoase (a-ri-pi-di-no-si) tsi arsrit1 (a-r-s-rt) adg vedz tu ansar1 easti ncljinat ca un aripidin; arpos, rpos {ro: cu arsrit2 (a-r-s-rt) adg vedz tu arsar2 povrniuri, cu rpe} {fr: en pente, endroit pench} {en: with arstur (a-r-s-t-r) sf vedz tu arad slope} ex: munti aripidinos (cu multi aripidinj) shi chitros; arsbn (a-rs-bn) (mi) vb I arsbnai (a-rs-b-n), calea easti aripidinoas (cu aripidinj) ripidinos (ri-pi-diarsbnam (a-rs-b-nm), arsbnat (a-rs-b-n-t), ns) adg ripidinoas (ri-pi-di-no-s), ripidinosh (ri-pi-diarsbnari/arsbnare (a-rs-b-n-ri) scriari neaprucheat nsh), ripidinoasi/ripidinoase (ri-pi-di-no-si) (un cu tu-aestu dictsiunar; vedz arzbn aripidinos) aripidinedz (a-ri-pi-di-ndz) vb I aripidinai (aarsbnari/arsbnare (a-rs-b-n-ri) sf arsbnri (a-rs-bri-pi-di-n), aripidinam (a-ri-pi-di-nm), aripidinat (a-ri-pinr) scriari neaprucheat tu-aestu dictsiunar; vedz di-n-t), aripidinari/aripidinare (a-ri-pi-di-n-ri) dipun un arzbnari aripidin; ljau aripidina; (fig: aripidinedz = scad cu sntatea arsbnat (a-rs-b-nt) adg arsbnat (a-rs-b-n-t), sh-cu anjlji) {ro: cobor pe povrni, declina} {fr: descendre arsbnats (a-rs-b-nts), arsbnati/arsbnate (a-rs-b-nune pente, pencher, dcliner} {en: go down the slope, decline} ti) scriari neaprucheat tu-aestu dictsiunar; vedz arzbnat ex: zmeulu aripidineadz (s-alas ctr nghios) ca sfulgul; s- arsbun (a-rs-bn) (mi) vb I arsbunai (a-rs-bu-n), arsaripidinar (dipusir) tu cmpu iu sh-avea armas ornja bunam (a-rs-bu-nm), arsbunat (a-rs-bu-n-t), arsbumoashi aripidin (a-ri-pi-dn) vb I aripidinai (a-ri-pi-di-n), nari/arsbunare (a-rs-bu-n-ri) scriari neaprucheat tu-aestu aripidinam (a-ri-pi-di-nm), aripidinat (a-ri-pi-di-n-t), dictsiunar; vedz arzbun aripidinari/aripidinare (a-ri-pi-di-n-ri) (vedz aripidinedz) arsbunari/arsbunare (a-rs-bu-n-ri) sf arsbunri (a-rs-buex: ornjilj tuts s-aripidin (s-hiumusescu, s-alas ctr nghios) nr) scriari neaprucheat tu-aestu dictsiunar; vedz aripidinat (a-ri-pi-di-nt) adg aripidinat (a-ri-pi-di-n-t), arzbunari aripidinats (a-ri-pi-di-nts), aripidinati/aripidinate (a-ri-pi-diarsbunat (a-rs-bu-nt) adg arsbunat (a-rs-bu-n-t), arsn-ti) tsi-ari dipus un aripidin {ro: cobort pe povrni, bunats (a-rs-bu-nts), arsbunati/arsbunate (a-rs-bu-n-ti) declinat} {fr: descendu une pente, pench, dclin} {en: gone scriari neaprucheat tu-aestu dictsiunar; vedz arzbunat down the slope, declined} aripidinari/aripidinare (a-ri-pi-di- arschirari/arschirare (a-rs-chi-r-ri) sf vedz tu n-ri) sf aripidinri (a-ri-pi-di-nr) atsea tsi fatsi un cndu arschiredz dipuni un aripidin {ro: aciunea de a cobor un povrni, de arschirat (a-rs-chi-rt) adg vedz tu arschiredz a declina} {fr: action de descendre une pente, de pencher, de arschiredz (a-rs-chi-rdz) vb I arschirai (a-rs-chi-r), dcliner} {en: action of going down the slope, of declining} arschiram (a-rs-chi-rm), arschirat (a-rs-chi-r-t), arsarpdin (a-r-p-d-n) sf arpdinj (a-r-p-dnj) (un chirari/arschirare (a-rs-chi-r-ri) dispartu sh-li arescu lucu aripidin) arpdzn (a-r-p-dz-n) sf arpdznj (a- cri tsi s-afl deadun tu-un loc; bag lucrili s-hib ahoryea un dir-pi-dznj) (un cu aripidin) arpidin (a-r-pi-d-n) alantu; mi tindu di tuti prtsli; disfac sh-tindu (shamia, flamsf arpidinj (a-r-pi-dnj) (un cu aripidin) bura, etc.) s-flitur tu vimtu; arspndescu, scrupsescu, prsarpdin (a-r-p-d-n) sf vedz tu arp tuescu, arescu, etc. {ro: rsfira, mprtia, desfura} {fr: arpdzn (a-r-p-dz-n) sf vedz tu arp dployer, parpiller, faire flotter au vent} {en: unfold, disperarpsari/arpsare (a-r-p-s-ri) sf vedz tu arpas1 se, spread} ex: ca sirma lj-u-arschira (lj-u flitura tu vimtu) arpsat (a-r-p-st) adg vedz tu arpas1 arschirat (a-rs-chi-rt) adg arschirat (a-rs-chi-r-t), arpsedz (a-r-p-sdz) (mi) vb I vedz tu arpas1 arschirats (a-rs-chi-rts), arschirati/arschirate (a-rs-chiarpsescu (a- r-p-ss-cu) (mi) vb IV vedz tu arpas1 r-ti) tsi easti disprtst di alti lucri sh-arspndit tu tuti arpsiri/arpsire (a-r-p-s-ri) sf vedz tu arpas1 prtsli; tsi easti disfaptu sh-timtu tra s-flitur tu vimtu; arpsit (a-r-p-st) adg vedz tu arpas1 arspndit, scrupsit, prstuit, arit, etc. {ro: rsfirat, mprarpeari/arpeare (a-r-pe-ri) sf vedz tu arachi tiat, desfurat} {fr: dploy, parpill, qui est fait flotter au arpescu (a-r-ps-cu) adg vedz tu arap3 vent} {en: unfolded, dispersed, spread} arschirari/arsarpidin (a-r-pi-d-n) sf vedz tu arp chirare (a-rs-chi-r-ri) sf arschirri (a-rs-chi-rr) atsea tsi arpos (a-r-ps) adg vedz tu arp s-fatsi cndu s-arschireadz tsiva; arspndiri, scrupsiri, arpunari/arpunare (a-r-pu-n-ri) sf vedz tu aropun prstuiri, ariri, etc. {ro: aciunea de a rsfira, de a mprtia, arpunat (a-r-pu-nt) adg vedz tu aropun de a desfura; rsfirare, mprtiere, desfurare} {fr: action arpunedz (a-r-pu-ndz) (mi) vb I vedz tu aropun de dployer, dparpiller, de faire flotter au vent} {en: action arpush (a-r-psh) sm, sf vedz tu arap3 of unfolding, of dispersing, of spreading} rschiredz (rsarpusit (a-r-pu-st) sn vedz tu arapositi chi-rdz) vb I rschirai (rs-chi-r), rschiram (rs-chiarput (a-r-pt) adg vedz tu arachi rm), rschirat (rs-chi-r-t), rschirari/rschirare (rs-chi-

110

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

r-ri) (un cu arschiredz) rschirat (rs-chi-rt) adg t), arspndzri/arspndzre (a-rs-pn-dz-ri) (un cu rschirat (rs-chi-r-t), rschirats (rs-chi-rts), rschiraarspndescu) ex: s-nu s-arspndzasc; arspndzndalui ti/rschirate (rs-chi-r-ti) (un cu arschirat) ex: boatsi as- un anjurizm; oili s-arspndzr pristi tut; nu lj-alsa s stimt shi rschirat rschirari/rschirare (rs-chi-r-ri) sf arspndzasc caljlji arspndzu (a-rs-pn-dzu) (mi) vb IV rschirri (rs-chi-rr) (un cu arschirari) arspndzi (a-rs-pn-dz), arspndzam (a-rs-pn-dzm), arsescu (a-r-ss-cu) (mi) vb IV vedz tu arisescu arspndzt (a-rs-pn-dz-t), arspndzri/arspndzre (aarsgn (a-rs-g-n) sm arsgnadz (a-rs-g-ndz) scriarirs-pn-dz-ri) (un cu arspndescu) arspndzt (a-rsneaprucheat tu-aestu dictsiunar; vedz arzgn pn-dzt) adg arspndzt (a-rs-pn-dz-t), arspndzts arshchitor (a-rsh-chi-tr) sn vedz tu arshcljitor (a-rs-pn-dzts), arspndzti/arspndzte (a-rs-pn-dzarshcljitor (a-rsh-clji-tr) sn arshcljitoari/arshcljitoare (a- ti) (un cu arspndit) arspndzri/arspndzre (a-rsrsh-clji-to-ri) hlatea cu cari s-deapin tortul, lna di pi pn-dz-ri) sf arspndzri (a-rs-pn-dzr) (un cu fusi i di pi gljami tra s-li fac camat i crun; misur tr lunarspndiri) rspndescu (rs-pn-ds-cu) (mi) vb IV dzimea-a hirilor di ln (bumbac, ljin, etc.); rshcljitor, arsh- rspndii (rs-pn-d), rspndeam (rs-pn-dem), chitor, dishcljitor, dishchitor, lshchitor, lishchitor, lishctor, rspndit (rs-pn-d-t), rspndiri/rspndire (rs-pn-d-ri) mutuvil {ro: rchitor} {fr: instrument servant former les (un cu arspndescu) ex: tuts s-rspndir, cari ncoa cari chevaux} {en: reeling device} ex: la cicioari, arshcljitoari nclo rspndit (rs-pn-dt) adg rspndit (rs-pn-d-t), rshcljitor (rsh-clji-tr) sn rshcljitoari/rshcljitoare (rshrspndits (rs-pn-dts), rspnditi/rspndite (rs-pn-d-ti) clji-to-ri) (un cu arshcljitor) ex: urdzi dzatsi rshcljitoari (un cu arspndit) ex: cai shtii pri iu suntu rspnditi arshchitor (a-rsh-chi-tr) sn arshchitoari/arshchitoare rspndiri/rspndire (rs-pn-d-ri) sf rspndiri (rs-pn(a-rsh-chi-to-ri) (un cu arshcljitor) ex: mnj lundzi, cudr) (un cu arspndiri) rat arshchitoari dishcljitor (dish-clji-tr) sn dishcljitoaarspndiri/arspndire (a-rs-pn-d-ri) sf vedz tu ri/dishcljitoare (dish-clji-to-ri) (un cu arshcljitor) disharspndescu chitor (dish-chi-tr) sn dishchitoari/dishchitoare (dish-chiarspndit (a-rs-pn-dt) adg vedz tu arspndescu to-ri) (un cu arshcljitor) lshchitor (lsh-chi-tr) sn arspndzri/arspndzre (a-rs-pn-dz-ri) sf vedz tu lshchitoari/lshchitoare (lsh-chi-to-ri) (un cu arsharspndescu cljitor) lishchitor (lish-chi-tr) sn lishchitoari/lishchitoare arspndzscu (a-rs-pn-dzs-cu) (mi) vb IV vedz tu (lish-chi-to-ri) (un cu arshcljitor) lishctor (lish-carspndescu tr) sn lishctoari/lishctoare (lish-c-to-ri) (un cu arspndzt (a-rs-pn-dzt) adg vedz tu arspndescu arshcljitor) arspndzu (a-rs-pn-dzu) (mi) vb IV vedz tu arspndescu arshirari/arshirare (a-rs-hi-r-ri) arshirri (a-rs-hi-rr) arspeasi/arspease (a-rs-pe-si) adv vedz tu aruspeasi scriari neaprucheat tu-aestu dictsiunar; vedz arschirari arstoac1 (a-rs-to-c) sf arstots (a-rs-tts) loc ngrdit arshirat (a-rs-hi-rat) adg arshirat (a-rs-hi-r-t), (multi ori cu-alumchi shi verdzi) tu cari s-afl di-arad oili tra arshirats (a-rs-hi-rts), arshirati/arshirate (a-rs-hi-r-ti) s-hib mulsi; poarta di la-aestu loc pri iu trec oili ta s-hib scriari neaprucheat tu-aestu dictsiunar; vedz arschirat mulsi; arustoac, strung, strg, arug, cutar, tsarcu, coard, arshiredz (a-rs-hi-rdz) vb I arshirai (a-rs-hi-r), mandr; (expr: l bag tu arstoac = lu nvets, l-mlxescu) arshiram (a-rs-hi-rm), arshirat (a-rs-hi-r-t), arshira- {ro: strung} {fr: endroit o lon trait les brebis} {en: place ri/arshirare (a-rs-hi-r-ri) scriari neaprucheat tu-aestu where sheep are milked} ex: l-bgm tu arstoac (expr: lu dictsiunar; vedz arschiredz nvitsm, lu mlxim) arustoac1 (a-rus-to-c) sf arustots arsiri/arsire (a-r-s-ri) sf vedz tu arisescu (a-rus-tts) (un cu arstoac1) arsit (a-r-st) adg vedz tu arisescu arstoac2 (a-rs-to-c) sf arstots (a-rs-tts) loc strimtu shi arspndescu (a-rs-pn-ds-cu) (mi) vb IV arspndii (a-rs- ngustu tsi s-afl namisa di munts (analts sh-multi ori pn-d), arspndeam (a-rs-pn-dem), arspndit (a-rs- arposh); cali strimt tsi treatsi namisa di munts-analts; pn-d-t), arspndiri/arspndire (a-rs-pn-d-ri) li arbugazi, sud, angusteats, strimtur, strmtur, dirveni, escu tu-un loc ma mari lucrili tsi s-afl adunati tu-un loc ma drveni {ro: defileu, strmtoare} {fr: dfil, gorge} {en: njic; (oaminj, oi, zboar, anjurizmi, etc.) es dit un loc strimtu mountain pass, gorge} ex: s-lj-astalj tu arstoac (bugazi, sh-njic (bisearic, cutar, gur di om, lilici, etc.) shi s-tindu tu sud, dirveni) arustoac2 (a-rus-to-c) sf arustots (a-ruslocuri multi sh-mri; lj-fac oaminjlji dit un loc s-fug di tuti tts) (un cu arstoac2) prtsli; rspndescu, arspndzscu, arspndzu, aruversu, arstornu (a-rs-tr-nu) (mi) vb I arsturnai (a-rs-tur-n), scrupsescu, scurpisescu, scorpisescu, prstuescu, arescu, pisarsturnam (a-rs-tur-nm), arsturnat (a-rs-tur-n-t), pilescu, tindu {ro: rspndi, mprtia, dispersa} {fr: (se) rarsturnari/arsturnare (a-rs-tur-n-ri) min (pingu) un lucru pandre, parpiller, dissiper} {en: spread, disperse, scatter} dit semtea-a lui di-arad sh-lu fac s-cad di-un parti i di ex: Gardani arspndi cutremlu; di un, di-alantu, s-arspndi partea alant; tornu (arucutescu) di partea-alant; arustornu, zborlu; n-arspndim un ncoa, altu nclo; sh-arspndi tutialstornu, alustornu, rstornu, ristor; arucutescu, surpu; (fig: 1: puta ca gljina cupria; arspndii simints arspndit (a-rs- arstornu = beau i mc; trec prit grglan mcari i beari; 2: lupn-dt) adg arspndit (a-rs-pn-d-t), arspndits (a-rs- arstornu = l-vatm, lu-aruc mpadi di-l vatm) {ro: rsturna} pn-dts), arspnditi/arspndite (a-rs-pn-d-ti) tsi easti {fr: renverser} {en: turn over} ex: lu-arsturnai (l-surpai) di arit dit un loc ma njic iu sta adunat tu-un loc ma mari; pri cal; s-arsturn furtia di pri gumar; butinlu s-arstoarn; rspndit, arspndzt, aruvirsat, scrupsit, scurpisit, scorpisit, dzua fudzi di njelj shi noaptea arstoarn (vatm) boulu; trag prstuit, arit, pispilit, tes {ro: rspndit, mprtiat, dispersat} armnjlji, lj-arstoarn (lj vatm) arsturnat (a-rs-tur{fr: rpandu, parpill, dissip} {en: spread, dispersed, scatnt) adg arsturnat (a-rs-tur-n-t), arsturnats (a-rs-turtered} ex: cai shtii iu va s-hib arspndit; astalji n capr, nts), arsturnati/arsturnate (a-rs-tur-n-ti) tsi easti turnat arspndit di turma-a ljei arspndiri/arspndire (a-rsdi partea-alant; arusturnat, alsturnat, alusturnat, rsturnat, pn-d-ri) sf arspndiri (a-rs-pn-dr) atsea tsi s-fatsi risturat; arucutit, surpat {ro: rsturnat} {fr: renvers} {en: cndu s-arspndeashti tsiva; rspndiri, arspndzri, aruvir- turned over} ex: tuti s-videa arsturnati (turnati di parteasari, scrupsiri, scurpisiri, scorpisiri, prstuiri, ariri, pispiliri, alant) nuntru, tu balt arsturnari/arsturnare (a-rs-turtindiri, tindeari {ro: aciunea de a rspndi, de a mprtia, de n-ri) sf arsturnri (a-rs-tur-nr) atsea tsi s-fatsi cndu sa dispersa; rspndire, mprtiere, dispersare} {fr: action de arstoarn tsiva; arusturnari, alsturnari, alusturnari, rsturnari, (se) rpandre, dparpiller, de dissiper} {en: action of risturari; arucutiri, surpari {ro: aciunea de a rsturna} {fr: spreading, of dispersing, of scattering} arspndzscu (aaction de renverser} {en: action of turning over} ex: s-avdz rs-pn-dzs-cu) (mi) vb IV arspndzi (a-rs-pn-dz), un arsturnari rstornu (rs-tr-nu) (mi) vb I rsturnai (rsarspndzam (a-rs-pn-dzm), arspndzt (a-rs-pn-dztur-n), rsturnam (rs-tur-nm), rsturnat (rs-tur-n-t),

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

111

rsturnari/rsturnare (rs-tur-n-ri) (un cu arstornu) ljli; arulu dincali dipusi sh-cama multu; arulu dipus, bursturnat (rs-tur-nt) adg rsturnat (rs-tur-n-t), rstur- ciunj vai aduc; arurli si zgrum di ap mult; arurli va nats (rs-tur-nts), rsturnati/rsturnate (rs-tur-n-ti) (un strcheasc; easti-aru fr thimo, s-hib sh-om fr caimo?; cu arsturnat) rsturnari/rsturnare (rs-tur-n-ri) sf rsflcarea tut s-yin-aru (fig: ca un aru, mult sh-dipriun); turnri (rs-tur-nr) (un cu arsturnari) arustornu (aaru (fig: mult, ca arulu) lj fudzea sudoarea ru (r) sn rus-tr-nu) (mi) vb I arusturnai (a-rus-tur-n), arusturnam (a- ruri (r-ur) (un cu aru1) aruredz1 (a-r-u-rdz) vb I rus-tur-nm), arusturnat (a-rus-tur-n-t), arusturnari/arus- arurai (a-r-u-r), aruram (a-r-u-rm), arurat (a-r-u-rturnare (a-rus-tur-n-ri) (un cu arstornu) ex: s-arusturn t), arurari/arurare (a-r-u-r-ri) cur ca apa dit un aru {ro: carotsa arusturnat (a-rus-tur-nt) adg arusturnat (a-ruscurge ca un ru} {fr: couler comme une rivire} {en: run as a tur-n-t), arusturnats (a-rus-tur-nts), arusturnati/arusturnate river} ex: lcrinjli arupsir aru shi nj-arurar fatsa; lcrinjli (a-rus-tur-n-ti) (un cu arsturnat) arusturnari/arusactsar s-nji arureadz fatsa arurat1 (a-r-u-rt) adg turnare (a-rus-tur-n-ri) sf arusturnri (a-rus-tur-nr) (un arurat (a-r-u-r-t), arurats (a-r-u-rts), arurati/arurate cu arsturnari) ristor (ris-tr) (mi) vb I risturai (ris-tu-r), (a-r-u-r-ti) tsi cur (ari curat) ca un aru {ro: curs (ca risturam (ris-tu-rm), risturat (ris-tu-r-t), risturari/risturare rul)} {fr: coul (comme une rivire)} {en: run (as a river)} (ris-tu-r-ri) (un cu arstornu) ex: birbeclu mi mbuts shi arurari1/arurare (a-r-u-r-ri) sf arurri (a-r-u-rr) mi ristur (mi-arsturn) risturat (ris-tu-rt) adg risturat atsea tsi s-fatsi cndu arureadz {ro: aciunea de a curge ca (ris-tu-r-t), risturats (ris-tu-rts), risturati/risturate (ris-tu-r- un ru} {fr: action de couler comme une rivire} {en: action of ti) (un cu arsturnat) risturari/risturare (ris-tu-r-ri) sf running as a river} risturri (ris-tu-rr) (un cu arsturnari) alstornu (a-ls- aru2 (a-r) adg arau (a-r-), ari (a-r), arali/arale (a-r-li) tr-nu) (mi) vb I alsturnai (a-ls-tur-n), alsturnam (a-ls tsi lu-ariseashti s-fac lucri uruti; tsi ari hri multu slabi (li, tur-nm), alsturnat (a-ls-tur-n-t), alsturnari/alsturnare nibuni); naru, nibun, slab, lai, tihilai, afishcu, ursuz, urut, (a-ls-tur-n-ri) (un cu arstornu) alsturnat (a-ls-turcni, pngn, vombir, ctrcearcu, etc.; (fig: 1: aru = tsi easti nt) adg alsturnat (a-ls-tur-n-t), alsturnats (a-ls-tur- cu puteari; vrtos, sntos, etc.; expr: 2: ti bag aru = spun la nts), alsturnati/alsturnate (a-ls-tur-n-ti) (un cu ars- chivernisi (i alt lumi) lucri tsi-ai fapt shi nu vrei si s shtib; turnat) alsturnari/alsturnare (a-ls-tur-n-ri) sf alsti spun) {ro: ru, crud, cinos, ticlos; viguros} {fr: mauvais, turnri (a-ls-tur-nr) (un cu arsturnari) alustornu (amchant, cruel, affreux; vigoureux} {en: bad, wicked, evil, lus-tr-nu) (mi) vb I alusturnai (a-lus-tur-n), alusturnam (acruel; strong, vigorous} ex: muljarea aest easti arau (tihilai); lus-tur-nm), alusturnat (a-lus-tur-n-t), alusturnari/alusyeatrul nj deadi yitrii arali (uruti); c-i fric sh-lumea-arau turnare (a-lus-tur-n-ri) (un cu arstornu) alusturnat (a(slab); sh-ninti aru (ap tsi cur) sh-npoi vali arau (urut, lus-tur-nt) adg alusturnat (a-lus-tur-n-t), alusturnats (a- lai); va-nj ts-aflji moartea-arau; arau (vrtoas) mbirari lus-tur-nts), alusturnati/alusturnate (a-lus-tur-n-ti) (un cu fatsi catrca ru2 (r) adg rau (r-), ri (r), rali/rale (rarsturnat) ex: fliturlu alusturnat (arsturnat) alusturnali) (un cu aru2) aru3 (a-r) sn arali/arale (a-r-li) shi ri/alusturnare (a-lus-tur-n-ri) sf alusturnri (a-lus-tur-nr) arau3 (a-r-) sf arali/arale (a-r-li) hrli tsi-l fac un lucru (un cu arsturnari) s-hib multu-aru (s-nu hib dip bun); areats, leats, arsturnari/arsturnare (a-rs-tur-n-ri) sf vedz tu arstornu taxirati, ghideri, etc. {ro: ru, rutate, nenorocire} {fr: mal, arsturnat (a-rs-tur-nt) adg vedz tu arstornu mchancet, malheur} {en: evil, misfortune, calamity} ex: nu arsun (a-r-sn) vb I vedz tu asun s-adutsi n cali ni cu-arulu (cu-areatsa) ni cu bunlu; cari ti arsunari/arsunare (a-r-su-n-ri) sf vedz tu asun nveats tr-aru, nu ts-va bunlu; s-nu u-afl arulu (areatsa, arsunat (a-r-su-nt) adg vedz tu asun taxirtsli); s-nu u pat arulu (s-nu cad pri ea tuti letsli); c arsut (a-r-sut) sn vedz tu ard1 eu, di-aru (lets), nu pot s-ts spun; si-aruc n arului (lj-cad art (a-rt) (mi) vb I artai (a-r-t), artam (a-r-tm), tuti letsli pri cap); pats arulu ma nu-ts talji; mash c trapshu artat (a-r-t-t), artari/artare (a-r-t-ri) fac (aspun, alas) multi-arali (lets, ghideri); acats-u feata c lj-u-adusi araua tsiva si s-vead (si s-avd, si s-aducheasc, etc.) cu zborlu (mira-lj lai)!; noaptea-aest easti-arau (leats); vinji oara-a (mna, scriarea, deadzitlu, caplu, etc.); aspun {ro: arta} {fr: arauljei (mirljei lai, taxiratiljei) areats (a-r--ts) sf montrer} {en: show} ex: l-art (l-aspusi) ns tsi poati; va ljarets (a-r-ts) (un cu aru3) ex: aretsli (letsli) a loclui art (va lj-aspun) mini artat (a-r-tt) adg artat (a-r-t- cdzur pristi noi; tsi areats (taxirati) mari ptsm!; undzli t), artats (a-r-tts), artati/artate (a-r-t-ti) tsi easti faptuhirbea di areats; arslu-a lui eara mplin di-areats arutasi s-vead (si s-avd, si s-aducheasc, etc.) cu zborlu (mna, ti/arutate (a-r-u-t-ti) sf arutts (a-r-u-tts) (un cu scriarea, deadzitlu, caplu, etc.); aspus {ro: artat} {fr: montr} aru3) aru4 (a-r) adv 1: hamna, nibun, slab, lai, urut, {en: shown} artari/artare (a-r-t-ri) sf artri (a-r-tr) etc.; 2: multu, ct ma multu, mash, dip, etc. {ro: ru; mult} atsea tsi s-fatsi cndu s-aspuni tsiva; aspuniri, aspuneari {ro: {fr: mal; beaucoup, compltement} {en: badly; very, comaciunea de a arta, artare} {fr: action de montrer} {en: acpletely} ex: earam un om aru (multu) avut; feata eara tion of showing} mushat aru (multu); irnjii aru (ahndoas; mash/dip irnjii); artari/artare (a-r-t-ri) sf vedz tu art scoati-ts oaminj, scoati-aru (ct ma mults); n cas eara aru artat (a-r-tt) adg vedz tu art (multu) ghini naru (na-r) adg narau (na-r-), nari arteau (a-r-te-) sf artei (a-r-t) vedz tu rteau (na-r), narali/narale (na-r-li) (un cu aru2) ex: mult naartor (a-r-tr) sm, sf, adg vedz tu ar rau-nj (aru-nj) ti mutreashti naraulea (na-r-u-lea) adv artsescu (a-r-tss-cu) (mi) vb IV vedz tu aratsi1 cu ursuzlchi, cu areats, cu oclj-ari {ro: cu rutate} {fr: artsimi/artsime (a-r-ts-mi) sf vedz tu aratsi1 mchamment} {en: with wickedness} ex: armnjlji-lj mutrescu artsini/artsine (a-r-ts-ni) sf vedz tu arushin naraulea (cu oclj ari) araulea (a-r-u-lea) adv (un cu naartsiri/artsire (a-r-ts-ri) sf vedz tu aratsi1 raulea) artsit (a-r-tst) adg vedz tu aratsi1 aru3 (a-r) sn vedz tu aru2 artur (a-r-t-r) sf vedz tu ar aru4 (a-r) adv vedz tu aru2 aru1 (a-r) sn aruri (a-r-ur) apa tsi s-adun dit izvuri shi arurari1/arurare (a-r-u-r-ri) sf vedz tu aru1 ploai sh-cari cur tu-un vali ct tu-amari; ru, flumin; (fig: 1: arurari2/arurare (a-r-u-r-ri) sf vedz tu arau2 aru = multeats, lucru multu (ca apa dit un aru); expr: 2: l-ljaarurat1 (a-r-u-rt) adg vedz tu aru1 arulu = l-lja apa di-aru, lu-afl taxirtsli, lj-cad multi ghideri arurat2 (a-r-u-rt) adg vedz tu arau2 pri cap; 3: aru tsi doarmi = aru cu apa tsi cur lishor) {ro: aruredz1 (a-r-u-rdz) vb IV vedz tu aru1 ru, fluviu} {fr: rivire, fleuve; foule} {en: river; crowd} ex: aruredz2 (a-r-u-rdz) vb IV vedz tu arau2 ficiorlu lo ap di la aru; tricum pisti un aru mari; ct loa s-li arutati/arutate (a-r-u-t-ti) sf vedz tu arau2 treac, li nica arulu; nica nu-agiumsi la-aru shi-sh scul po- arvani/arvane (a-r-v-ni) vedz tu sf arivani

112

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

arvescu1 (a-r-v-s-cu) (mi) vb IV vedz tu arvuescu1 arvuiti/arvuite (a-r-vu--ti) tsi s-ari hiumusit; tsi s-ari ararvescu2 (a-r-v-s-cu) (mi) vb IV vedz tu arvulsescu cat ctr (pristi) tsiva i cariva; tsi s-ari arucutit (surpat); arviri1/arvire (a-r-v--ri) sf vedz tu arvuescu1 aruvuit, arvit, rvit; himusit, hiumusit, nhiumusit, anpdit, arviri2/arvire (a-r-v--ri) sf vedz tu arvulsescu npdit, citsit, alipidat, lipidat, arucutit, surpat, slghit, slarvit1 (a-r-v-t) adg vedz tu arvuescu1 ghit, srghit, srgljit, nburuit {ro: npustit, repezit} {fr: prciarvit2 (a-r-v-t) adg vedz tu arvulsescu pit sur, jet sur} {en: rushed over, jumped over, thrown himarvdari/arvdare (a-rv-d-ri) sf vedz tu aravdu self over} arvuiri1/arvuire (a-r-vu--ri) sf arvuiri (a-rarvdat (a-rv-dt) adg vedz tu aravdu vu-r) atsea tsi s-fatsi cndu cariva i tsiva s-arvueashti; aruarvdciuni/arvdciune (a-rv-d-c-ni) sf vedz tu aravdu vuiri, arviri, rviri; himusiri, hiumusiri, nhiumusiri, anarvdsescu (a-rv-d-ss-cu) vb IV vedz tu ardpsescu2 pdiri, npdiri, citsiri, alipidari, lipidari, arucutiri, surpari, sarvdsiri/arvdsire (a-rv-d-s-ri) sf vedz tu ardpsescu2 lghiri, slghiri, srghiri, srgljiri, nburuiri {ro: aciunea de a arvdsit (a-rv-d-st) adg vedz tu ardpsescu2 se npusti; npustire, repezire} {fr: action de se prcipiter sur, arvdtor (a-rv-d-tr) adg vedz tu aravdu de se jeter sur} {en: action of rushing over, of jumping over} arvdos (a-rv-ds) adg vedz tu aravdu aruvuescu1 (a-ru-vu-s-cu) (mi) vb IV aruvuii (a-ru-vu-), arvinari/arvinare (a-r-vi-n-ri) sf vedz tu aruvinedz aruvueam (a-ru-vu-m), aruvuit (a-ru-vu--t), aruvuiri/aruarvinat (a-r-vi-nt) adg vedz tu aruvinedz vuire (a-ru-vu--ri) (un cu arvuescu1) aruvuit1 (a-ru-vuarvinedz (a-r-vi-ndz) (mi) vb I vedz tu aruvinedz t) adg aruvuit (a-ru-vu--t), aruvuits (a-ru-vu-ts), aruvuiarvoan (a-r-vo-n) sf arvoani/arvoane (a-r-vo-ni) 1: ti/aruvuite (a-ru-vu--ti) (un cu arvuit1) aruvuiri1/arupartea di pradz tsi-lj dai a unui cndu-lj txeshti c va svuire (a-ru-vu--ri) sf aruvuiri (a-ru-vu-r) (un cu arvuiri1) acumpri un lucru (i va s-fats un alishvirishi) ma amnat; 2: arvescu1 (a-r-v-s-cu) (mi) vb IV arvii (a-r-v-), semnul (lucrul, nelu, fluriili, etc.) tsi s-da a unei feat di partea- arveam (a-r-v-m), arvit (a-r-v--t), arviri/ara unui ficior, ca un soi di arvun (zbor), c va si nsoar cu ea; vire (a-r-v--ri) (un cu arvuescu1) arvit1 (a-r-vtsirimonja tsi s-fatsi cndu doi tiniri (feat shi ficior) sh-da t) adg arvit (a-r-v--t), arvits (a-r-v-ts), arvizborlu si s-lja (s-isusescu, multi ori dinintea-a unui preftu, la ti/arvite (a-r-v--ti) (un cu arvuit1) arviri1/arvire bisearic); aruvoan, arvun, arvon, arvoni, cpari, cpar, (a-r-v--ri) sf arviri (a-r-v-r) (un cu arvuiri1) semnu, nishani, pei; isozmat, isozm, ishazmati {ro: arvun; rvescu1 (r-v-s-cu) (mi) vb IV rvii (r-v-), rveam logodn} {fr: arrhes; tout ce quon donne comme gage pour (r-v-m), rvit (r-v--t), rviri/rvire (r-v--ri) les fianailles (anneau, etc.); fianailles} {en: deposit; the (un cu arvuescu1) rvit1 (r-v-t) adg rvit (r-v-object given as a pledge for a future marriage (ring, etc.); en- t), rvits (r-v-ts), rviti/rvite (r-v--ti) (un cu gagement} ex: cu arvoan di un migit; cu fluriili di arvoan; arvuit1) rviri1/rvire (r-v--ri) sf rviri (r-v-r) aruc aruvoana-a ljei nuntru; arvoan dat di ficiorlu di(un cu arvuiri1) amir; cuvenda-a mea i scump arvoan aruvoan (a-ru- arvuescu2 (a-r-vu-s-cu) (mi) vb IV vedz tu arvulsescu vo-n) sf aruvoani/aruvoane (a-ru-vo-ni) (un cu arvuiri1/arvuire (a-r-vu---ri) sf vedz tu arvuescu1 arvoan) arvon (ar-v-n) sf arvoni/arvone (ar-v-ni) arvuiri2/arvuire (a-r-vu--ri) sf vedz tu arvulsescu (un cu arvoan) ex: lj-deadi arvon un shati di-amalam, arvuit1 (a-r-vu--t) adg vedz tu arvuescu1 un bizilic di-amalam shi minghiushi di flurii arvun (ar- arvuit2 (a-r-vu-t) adg vedz tu arvulsescu v-n) sf arvuni/arvune (ar-v-ni) (un cu arvoan) ex: di arvulsescu (a-r-vul-ss-cu) (mi) vb IV arvulsii (a-r-vul-s), la gioni lo arvun (semnul di isusiri) arvoni/arvone (a-r- arvulseam (a-r-vul-sem), arvulsit (a-r-vul-s-t), arv-ni) sf arvonj(?) (a-r-vnj) (un cu arvoan) ex: ma, vulsiri/arvulsire (a-r-vul-s-ri) fac s-cad tsiva mpadi (lu na-ts nelu di arvoni (isozmat) arvunjisescu (a-r-vu-nji- surpu un lucru, cas, punti, etc.) cu puteari di nu-armni tsiva ss-cu) (mi) vb IV arvunjisii (a-r-vu-nji-s), arvunjiseam mprostu; cad mpadi di-iuva di-analtu, pi dinapandiha sh-cu (a-r-vu-nji-sem), arvunjisit (a-r-vu-nji-s-t), arvunjisi- vrondu; mi nclin sh-mi-arstornu (mi-arucutescu) mpadi; miri/arvunjisire (a-r-vu-nji-s-ri) 1: dau cpar; dau arvoan; aspargu sh-cad iuva ahndusinda-mi; aruvulsescu, ruvulsescu, cprusescu; 2: fac isozmata; (mi) isusescu {ro: arvuni; aruvursescu, aruvuescu, arvuescu, arvescu, rvescu, arzlogodi} {fr: donner des arrhes, arrher; (se) fiancer} {en: devuescu, survuljisescu, rzuescu, surpu, drm {ro: nrui, (se) posit; get engaged} ex: lu-arvunjisi (lu isusi) cu-un feat din prbui} {fr: scrouler, seffondrer, sbouler, sabmer} {en: hoar arvunjisit (a-r-vu-nji-st) adg arvunjisit (a-r-vu- collapse, cave in, drop down} ex: loclu s-arvulsi (cdzu, snji-s-t), arvunjisits (a-r-vu-nji-sts), arvunjisiti/arvuahndusi) arvulsit (a-r-vul-st) adg arvulsit (a-r-vulnjisite (a-r-vu-nji-s-ti) tsi-lj s-ari dat arvoan; cprusit, s-t), arvulsits (a-r-vul-sts), arvulsiti/arvulsite (a-r-vulisusit {ro: arvunit, logodit} {fr: arrh; fianc} {en: deposited; s-ti) tsi ari cdzut mpadi pi napandiha sh-cu vrondu; tsi sengaged} arvunjisiri/arvunjisire (a-r-vu-nji-s-ri) sf ari aspart sh-cdzut; aruvulsit, ruvulsit, aruvursit, aruvuit, arvunjisiri (a-r-vu-nji-sr) atsea tsi s-fatsi cndu s-arvu- arvuit, arvit, rvit, arzvuit, survuljisit, rzuit, surpat, drnjiseashti tsiva i cariva; dari di arvoan; cprusiri, isusiri mat {ro: nruit, prbuit} {fr: croul, effondr, boul, {ro: aciunea de a arvuni, de a logodi; arvunire, logodire} {fr: abm} {en: collapsed, caved in, dropped down} arvulsiaction darrher; de (se) fiancer} {en: action of depositing, of ri/arvulsire (a-r-vul-s-ri) sf arvulsiri (a-r-vul-sr) atsea getting engaged} tsi s-fatsi cndu tsiva s-arvulseashti; aruvulsiri, ruvulsiri, aruarvoli/arvole (a-r-v-li) sf vedz tu aruvoli vursiri, aruvuiri, arvuiri, arviri, rviri, arzvuiri, survuarvoni/arvone (a-r-v-ni) sf vedz tu arvoan ljisiri, rzuiri, surpari, drmari; survolj {ro: aciunea de a se arvuescu1 (a-r-vu-s-cu) (mi) vb IV arvuii (a-r-vu-), ar- nrui, de a se prbui; nruire, prbuire} {fr: action de vueam (a-r-vu-m), arvuit (a-r-vu--t), arvuiri/arvuiri scrouler, de seffondrer, de sbouler, de sabmer} {en: ac(a-r-vu--ri) mi-aruc cu puteari shi cu mult agunjii ctr tion of collapsing, of caving in, dropping down} aruvul(pristi) tsiva i cariva; mi-arucutescu (mi surpu) ctr nghios; sescu (a-ru-vul-ss-cu) (mi) vb IV aruvulsii (a-ru-vul-s), aruaruvuescu, arvescu, rvescu; himusescu, hiumusescu, vulseam (a-ru-vul-sem), aruvulsit (a-ru-vul-s-t), aruvulsinhiumusescu, anpdescu, npdescu, citsescu, aleapid, lea-ri/aruvulsire (a-ru-vul-s-ri) (un cu arvulsescu) ex: arupid, arucutescu, surpu, slghescu, slghescu, srghescu, sr- vulsi murlu (cdzu mpadi, s-surp) aruvulsit (a-ru-vul-st) gljescu, nburuescu {ro: npusti, repezi, da nval} {fr: (se) adg aruvulsit (a-ru-vul-s-t), aruvulsits (a-ru-vul-sts), aruprcipiter sur, (se) jeter sur} {en: rush over, jump over, throw vulsiti/aruvulsite (a-ru-vul-s-ti) (un cu arvulsit) ex: citii himself over} ex: di sus shi di nghios, di la munti shi di la cm- aruvulsit (surpat) aruvulsiri/aruvulsire (a-ru-vul-s-ri) sf pu, arvuir (anpdir) nuntru Arbinishia ntreag; ia-lj, saruvulsiri (a-ru-vul-sr) (un cu arvulsiri) ruvulsescu aproachi, agiungu, arvuescu shi la casa-al Chendra arvuit1 (ru-vul-ss-cu) (mi) vb IV ruvulsii (ru-vul-s), ruvulseam (ru(a-r-vu-t) adg arvuit (a-r-vu--t), arvuits (a-r-vu-ts), vul-sem), ruvulsit (ru-vul-s-t), ruvulsiri/ruvulsire (ru-vul-

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

113

s-ri) (un cu arvulsescu) ruvulsit (ru-vul-st) adg ruvul- bunj (s-u mbunedz) mrata mum arzbunedz (a-rz-busit (ru-vul-s-t), ruvulsits (ru-vul-sts), ruvulsiti/ruvulsite ndz) (mi) vb I arzbunai (a-rz-bu-n), arzbunam (a-rz(ru-vul-s-ti) (un cu arvulsit) ex: citii ruvulsit (surpat) bu-nm), arzbunat (a-rz-bu-n-t), arzbunari/arzbunare ruvulsiri/ruvulsire (ru-vul-s-ri) sf ruvulsiri (ru-vul-sr) (un (a-rz-bu-n-ri) (un cu arzbun) ex: u pitricu soacr-sa ca cu arvulsiri) aruvursescu (a-ru-vur-ss-cu) (mi) vb IV s s-arzbuneadz (si s-hrseasc) sh-ns arzbunat (a-rzaruvursii (a-ru-vur-s), aruvurseam (a-ru-vur-sem), aruvur- bu-nt) adg arzbunat (a-rz-bu-n-t), arzbunats (a-rzsit (a-ru-vur-s-t), aruvursiri/aruvursire (a-ru-vur-s-ri) (un bu-nts), arzbunati/arzbunate (a-rz-bu-n-ti) tsi easti cu arvulsescu) aruvursit (a-ru-vur-st) adg aruvursit (afaptu si s-aducheasc ma ghini, ma isih, si s-hrseasc dup ru-vur-s-t), aruvursits (a-ru-vur-sts), aruvursiti/aruvursite zboarli tsi-lj si dzsir i bunili tsi-lj si featsir; tsi s-ari fapt (a-ru-vur-s-ti) (un cu arvulsit) aruvursiri/aruvursire (aoaspi diznou cu un cu cari s-avea ncceat ninti; mbunat, amru-vur-s-ri) sf aruvursiri (a-ru-vur-sr) (un cu arvulsiri) bunat, azbunat {ro: linitit, mbunat, mpcat, mulumit} {fr: arzvuescu (a-rz-vu-s-cu) (mi) vb IV arzvuii (a-rz-vu-), apais, (r)concili, content} {en: appeased, soothed; reconarzvueam (a-rz-vum), arzvuit (a-rz-vu--t), arzvui- ciled, satisfied} arzbunari/arzbunare (a-rz-bu-n-ri) sf ri/arzvuire (a-rz-vu--ri) (un cu arvulsescu) ex: loclu s- arzbunri (a-rz-bu-nr) atsea tsi s-fatsi cndu cariva sarzvueashti (si surp), ugeacurli cad arzvuit (a-rz-vu-t) arzbun; ambunari, azbunari, arzbunari {ro: aciunea de a adg arzvuit (a-rz-vu--t), arzvuits (a-rz-vu-ts), arzvui- liniti, de a mbuna, de a mpca, de a mulumi; linitire, mti/arzvuite (a-rz-vu--ti) (un cu arvulsit) arzvuibunare, mpcare} {fr: action dapaiser, de (r)concilier, de ri/arzvuire (a-rz-vu--ri) sf arzvuiri (a-rz-vu-r) (un cu contenter; reconciliation; contentement} {en: action of appeaarvulsiri) aruvuescu2 (a-ru-vu-s-cu) (mi) vb IV aruvuii sing, of soothing; of making up, of reconciling; reconciliation, (a-ru-vu-), aruvueam (a-ru-vu-m), aruvuit (a-ru-vu--t), contentment} ex: s-afl arzbunari arzbn (a-rz-bn) aruvuiri/aruvuire (a-ru-vu--ri) (un cu arvulsescu) ex: (mi) vb I arzbnai (a-rz-b-n), arzbnam (a-rz-bmulti casi cripar tu mesi, alti aruvuir (cdzur, s-surpar); lj nm), arzbnat (a-rz-b-n-t), arzbnari/arzbnare (abag pltarea ca s-nu s-aruvueasc (s-nu cad mpadi) aru- rz-b-n-ri) (un cu arzbun) ex: s-arzbni (s-hrseashti) vuit2 (a-ru-vu-t) adg aruvuit (a-ru-vu--t), aruvuits (a-ruduruta inim cu-un cuvend bun arzbnat (a-rz-bvu-ts), aruvuiti/aruvuite (a-ru-vu--ti) (un cu arvulsit) nt) adg arzbnat (a-rz-b-n-t), arzbnats (a-rz-baruvuiri/aruvuire2 (a-ru-vu--ri) sf aruvuiri (a-ru-vu-r) (un nts), arzbnati/arzbnate (a-rz-b-n-ti) (un cu arzcu arvulsiri) arvuescu2 (a-r-vu-s-cu) (mi) vb IV arvuii bunat) arzbnari/arzbnare (a-rz-b-n-ri) sf arzbnri (a-r-vu-), arvueam (a-r-vu-m), arvuit (a-r-vu--t), (a-rz-b-nr) (un cu arzbunari) arvuiri/arvuire (a-r-vu--ri) (un cu arvulsescu) arzbunari/arzbunare (a-rz-bu-n-ri) sf vedz tu arzbun arvuit2 (a-r-vu-t) adg arvuit (a-r-vu--t), arvuits (a-r- arzbunat (a-rz-bu-nt) adg vedz tu arzbun vu-ts), arvuiti/arvuite (a-r-vu--ti) (un cu arvulsit) arzbunedz (a-rz-bu-ndz) (mi) vb I vedz tu arzbun arvuiri2/arvuire (a-r-vu--ri) sf arvuiri (a-r-vu-r) (un arzburari/arzburare (a-rz-bu-r-ri) sf vedz tu azboair cu arvulsiri) arvescu2 (a-r-v-s-cu) (mi) vb IV arvii arzburat (a-rz-bu-rt) adg vedz tu azboair (a-r-v-), arveam (a-r-v-m), arvit (a-r-v--t), arzgan1 (a-rz-gn) sn arzgani/arzgane (a-rz-g-ni) luarviri/arvire (a-r-v--ri) (un cu arvulsescu) arcru tsi-l feci tra s-lj-u pltescu a atsilui tsi-nj featsi un aru ic vit2 (a-r-v-t) adg arvit (a-r-v--t), arvits (a-r-v- nindriptati; ahti {ro: rzbunare} {fr: vengeance} {en: revenge} ts), arviti/arvite (a-r-v--ti) (un cu arvulsit) ex: casi ex: nji scosh arzganlu (ahtea) ti-atseali tsi nj-avea fapt cdzuti shi arviti (surpati dip) arviri2/arvire (a-r-varzgan2 (a-rz-gn) (mi) vb I arzgnai (a-rz-g-n), arz-ri) sf arviri (a-r-v-r) (un cu arvulsiri) rvescu2 gnam (a-rz-g-nm), arzgnat (a-rz-g-n-t), arzg(r-v-s-cu) (mi) vb IV rvii (r-v-), rveam (r-vnari/arzgnare (a-rz-g-n-ri) lj-u pltescu a unui tsi-nj m), rvit (r-v--t), rviri/rvire (r-v--ri) (un cu featsi aru ic nidriptati; nj scot (ljau) ahtea, nj scot arzganarvulsescu) rvit2 (r-v-t) adg rvit (r-v--t), lu, nj caftu (ljau) sndzi; ascumpr {ro: rzbuna} {fr: (se) rvits (r-v-ts), rviti/rvite (r-v--ti) (un cu arvul- venger} {en: avenge} arzgnat (a-rz-g-nt) adg arzsit) ex: casi cdzuti shi arviti (surpati dip) rviri2/rvire gnat (a-rz-g-n-t), arzgnats (a-rz-g-nts), arzgna(r-v--ri) sf rviri (r-v-r) (un cu arvulsiri) ti/arzgnate (a-rz-g-n-ti) tsi sh-ari loat ahtea (arzganlu, arvulsiri/arvulsire (a-r-vul-s-ri) sf vedz tu arvulsescu sndzili); tsi-lj si-ari ascumprat (pltit) nidriptatea tsi-lj si arvulsit (a-r-vul-st) adg vedz tu arvulsescu featsi; ascumprat {ro: rzbunat} {fr: veng} {en: avenged} arvunjisescu (a-r-vu-nji-ss-cu) (mi) vb vedz tu arvoan arzgnari/arzgnare (a-rz-g-n-ri) sf arzgnri (a-rzarvunjisiri/arvunjisire (a-r-vu-nji-s-ri) sf vedz tu g-nr) atsea tsi fatsi un cndu shi scoati arzganlu; ascumarvoan prari {ro: aciunea de a rzbuna; rzbunare} {fr: action de se arvunjisit (a-r-vu-nji-st) adg vedz tu arvoan venger} {en: action of avenging} arzboi (a-rz-b) sn arzboai/arzboae (a-rz-bo-i) ma- arzgan2 (a-rz-gn) (mi) vb I vedz tu arzgan1 chin (hlati) dit casa-a armnjlor cu cari muljerli tsas lna tra arzg (a-rz-g) sf pl(?) loclu di-iu s-tradzi (di iu s-fac pndza (shiaclu, adhimtul, etc.); vlmentu {ro: rzboi nchiseashti) tsiva (lucru, hiints, etc.); arzgn, rzg, sirt, de esut} {fr: mtier tisser} {en: loom} ex: lucra tu arzboi vin, vitil, bim, izvur, soi, dmar, lgam; ardtsin, aridi(vlmentu) di cum cripa dzua; bgai un arzboi di pndz; lj- tsin, rdtsin, riditsin, rdztin, zrtsin {ro: origine} {fr: acats mna la arzboi; un eap durdur, cari da di mi-ascu- origine} {en: origin} rzg (rz-g) sf pl(?) (un cu tur tut-amarea treambur (angucitoari: arzboilu); nu s-avd arzg) ex: di alt rzg (ardtsin, vin) easti vurgramea nits cntits tu-arzboai (vlmenti); cashlu si stricoar pri-arz- arzgnari/arzgnare (a-rz-g-n-ri) sf vedz tu arzgan1 boi (vlmentu) di furtutiri; d-nj lna s-u tsas tu-arzboi dau arzgnat (a-rz-g-nt) adg vedz tu arzgan1 vilendz arzgn (a-rz-g-n) sm arzgnadz (a-rz-g-ndz) arzbun (a-rz-bn) (mi) vb I arzbunai (a-rz-bu-n), arz- semnu alsat di cariva i di tsiva, cari-aspuni c s-avea aflat i bunam (a-rz-bu-nm), arzbunat (a-rz-bu-n-t), arzbu- c avea tricut prit atsel loc; semnu, urm, ulm, dr, tor, nari/arzbunare (a-rz-bu-n-ri) cu-atseali tsi-lj fac (tsi-lj trag {ro: urm} {fr: trace, racine} {en: trace, mark, footprint, dzc, tsi-lj dau, etc.) lu-adar cariva s-hib ma bun, s-isihseas- roots} ex: arzgn (urm) s-nu-armn; dup vina shi c, s-agrshasc criprli tsi ari ic inatea tsi nj-u poart; cuarzgnlu (urma, ardtsina) a catiunui atseali tsi fac lu hrsescu pri cariva; arzbunedz, mbun, mbu- arzmrin (a-rz-m-rn) sm arzmrinj (a-rz-m-rnj) nedz, ambun, ambunedz, azbun {ro: liniti, mbuna, mpca, pom njic cu frndzli verdz tsi nu cad earna, cari-anjurzescu mulumi} {fr: apaiser, (r)concilier, contenter} {en: appease, multu mushat shi lilici njirli-albi-aroshi, tsi easti ufilisit tu soothe; make up, reconcile; satisfy} ex: acats s-lu arzbun mcruri, yitrii shi livandu {ro: rozmarin} {fr: romarin} {en: (isihsescu); maea mutrea s-lji arzbun (hrseasc); s-arz- rosemary}

114

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

arzvuescu (a-rz-vu-s-cu) (mi) vb IV vedz tu arvulsescu te, stejri} {fr: fort, fort de chnes} {en: forest; oak forest} arzvuiri/arzvuire (a-rz-vu--ri) sf vedz tu arvulsescu ex: tricui pri la arburet (pdurea di cealc, di tser, di cupaci) arzvuit (a-rz-vu-t) adg vedz tu arvulsescu arburic (ar-bu-rc) sm vedz tu arburi arbii/arbie (ar-b-i) sf vedz tu harb arbuz (ar-bz) sm vedz tu carpuz arbin (ar-b-n) sf arbini/arbine (ar-b-ni) hlati di cilichi (ca arcari/arcare (ar-c-ri) sf vedz tu aruc un sul i lim) cu cari omlu (hsaplu) shi nturyiseashti arcat (ar-ct) adg vedz tu aruc cutsutlu; msat, msati {ro: masat} {fr: outil dacier aiguiarctur (ar-c-t-r) sf vedz tu aruc ser} {en: tool for sharpening knives} arceari/arceare (ar-c-ri) sf vedz tu arcedz Arbinshii (Ar-bi-n-sh-i) sf vedz tu arbines arceat (ar-ct) adg vedz tu arcedz arbines (ar-bi-ns) sm, sf arbineas (ar-bi-ne-s), arbinesh arceatcu (ar-ct-cu) adg vedz tu arcedz (ar-bi-nsh), arbineasi/arbinease (ar-bi-ne-si) om (muljari) arcedz (ar-cdz) (mi) vb I arceai (ar-c), arceam (ar-cm), tsi fatsi parti dit un mileti (giumitati di elj crishtinj, giumitati arceat (ar-c-t), arceari/arceare (ar-c-ri) mi-acats inaturts) tsi bneadz tu locurli ditu-Ascpitat di Machidunii tea; mi fac foc di inati; intusescu, yintusescu, gntusescu, (tu Arbinshii); (fig: 1: arbines = om multu-aru; expr: 2: arbiariciuescu, agredz, aghredz, timusescu, furtsuescu, furchisesneslu-i bes pri dzinuclju = arbineslu nu-ari bes; nu pots s-lji cu, ngindu, nirescu, pizmusescu, aprindu, lisixescu, turbu, fatsi bes a arbineslui; 3: arbineslu-i frati cu-alvdarea = arbi- turbedz {ro: nfuria} {fr: se mettre en colre} {en: infuriate} neslu s-alavd multu; 4: cap di-arbines = om cu caplu gros (cu ex: si-arceadz (s-fatsi foc di inati) turcul arceat (ar-ct) cap di shinic, di tgari, di grij, di mulari, etc.); 5: pri iu treatsi adg arceat (ar-c-t), arceats (ar-cts), arceati/arceate (ararbineslu-lj seac mna = arbineslu lu-ariseashti s-fur) cari c-ti) tsi lu-ari actsat inatea; intusit, yintusit, gntusit, nu-ascult di vrnu shi fatsi mash dup mintea-a lui) {ro: alariciuit, agrat, aghrat, timusit, furtsuit, furchisit, ngindat, nirit, banez} {fr: Albanais} {en: Albanian} ex: arbineslu-i fudul; pizmusit, apres (di inati), lixit, turbat {ro: nfuriat} {fr: mis en soacra-atsea araua sh-atsea arbineasa (fig: multu di multucolre} {en: infuriated} arceari/arceare (ar-c-ri) sf arceri arau); ari un ficior arbines (multu-aru, ca un arbines!) (ar-cr) atsea tsi s-fatsi cndu un easti actsat di inati; intuarbinshami/arbinshame (ar-bin-sh-mi) sf fr pl multimi siri, yintusiri, gntusiri, ariciuiri, agrari, aghrari, timusiri, furdi-arbinesh; miletea-arbinshasc {ro: albanezime} {fr: lentsuiri, furchisiri, ngindari, niriri, pizmusiri, aprindiri (di inati), semble des Albanais; nombre dAlbanais} {en: multitude of lixiri, turbari {ro: aciunea de a nfuria; nfuriare} {fr: action Albanians} ex: dzatsi gionj ditu-arbinshami (dit miletea-arbide se mettre en colre} {en: action of becoming (making nishasc) arbinshescu (ar-bin-shs-cu) adg arbinsheasc someone) infuriated} arceatcu (ar-ct-cu) adg arceatc (ar(ar-bin-shs-c), arbinsheshts (ar-bin-shsh-ts), arbinsheshct-c), arceattsi (ar-ct-tsi), arceattsi/arceattse (ar-ct-tsi) ti (ar-bin-shsh-ti) tsi s-tradzi dit miletea di-arbinesh; tsi ari tsi easti mplin di inati; tsi lu-acats lishor inatea; intci, yins-fac cu arbineshlji; di arbines {ro: albanez, albanezesc} {fr: tos, gntos, huliros, lisixit, lisearcu, turbat, gindos, uryisit {ro: albanais} {en: Albanian} ex: avdzi un cntic arbinshescu (di- furios, mnios, iute la mnie} {fr: cholrique, furieux, irasciarbinesh) arbinshashti1/arbinshashte (ar-bin-shash-ti) sf ble} {en: infuriated, angered, irritable} ex: easti arceatcu fr pl limba zburt di arbinesh {ro: limba albanez} {fr: la (intci, huliros) ariciuescu2 (a-ri-cu-s-cu) (mi) vb IV arilangue albanaise} {en: Albanian, Albanian language} ex: ciuii (a-ri-cu-), ariciueam (a-ri-cu-m), ariciuit (a-ri-cushtii arbinshashti? (u zburshti limba arbinshasc?) arbin-t), ariciuiri/ariciuire (a-ri-cu--ri) (un cu arcedz) ex: vinji shashti2/arbinshashte (ar-bin-shash-ti) adv ca arbineshlji di ariciui (niri) ariciuit2 (a-ri-cu-t) adg ariciuit (a-ri-cu{ro: albanezete} {fr: comme les albanais} {en: as done by the -t), ariciuits (a-ri-cu-ts), ariciuiti/ariciuite (a-ri-cu--ti) Albanians} ex: gioac arbinshashti (ca arbineshlji; gioac (un cu arceat) ariciuiri2/ariciuire (a-ri-cu--ri) sf ariciuiri giocuri arbinsheshti) Arbinshii (Ar-bin-sh-i) sf fr pl (a-ri-cu-r) (un cu arceari) arciuit (ar-cu-t) adg (un cratlu iu bneadz sh-iu suntu domnji arbineshlji {ro: Albacu ariciuit2) ex: mutrita l eara arciuit (ariciuit, mplin dinia} {fr: Albanie} {en: Albania} Arbinshii (Ar-bi-n-sh-i) amnii) sf fr pl (un cu Arbinshii) ex: Arbinshia ari adetea s-da a archescu (ar-chs-cu) (mi) vb IV vedz tu arachi oaspitslor coada-a nmalui friptu; tricum prit Arbinshii archii/archie (ar-ch-i) sf vedz tu archii arbinshami/arbinshame (ar-bin-sh-mi) sf vedz tu arbines archiri/archire (ar-ch-ri) sf vedz tu arachi arbinshashti1/arbinshashte (ar-bin-shash-ti) sf vedz tu archishur1 (ar-ch-shur) vb I vedz tu archiushur1 arbines archishur2 (ar-ch-shur) sn vedz tu archiushur1 arbinshashti2/arbinshashte (ar-bin-shash-ti) adv vedz tu archishurari/archishurare (ar-chi-shu-r-ri) sf vedz tu arbines archiushur1 arbinshescu (ar-bin-shs-cu) adg vedz tu arbines archishurat (ar-chi-shu-rt) adg vedz tu archiushur1 Arbinshii (Ar-bin-sh-i) sf vedz tu arbines archishuros (ar-chi-shu-rs) adg vedz tu archiushur1 arbur (r-bur) sm vedz tu arburi archit (ar-cht) adg vedz tu arachi arburet (ar-bu-rt) sn vedz tu arburi archiushur1 (ar-ch-shur) vb I vedz tu archiushur1 arburi/arbure (r-bu-ri) sm arburi (r-bur) 1: num tsi s-da la archiushur2 (ar-ch-shur) sn vedz tu archiushur2 itsi plant cu trup analtu sh-lumchi limnoasi, mplin di frndzi archiushurari/archiushurare (ar-chu-shu-r-ri) sf vedz tu tsi fac un crun larg deavrliga-a truplui; 2: num dat a archiushurari ma multor arburi fanuminj di pduri, analts, cu lemnul vrtos archiushurat (ar-chu-shu-rt) adg vedz tu archiushurat sh-frndzli mri cu mrdzinj hrxiti, a curi fructu easti gljin- archiushuredz (ar-ch-shu-redz) vb I vedz tu archiushur1 da; arbur, oarbri, cupaci, tser, cealc, chiminit, dushcu {ro: archiushuros (ar-chu-shu-rs) adg vedz tu archiushuros arbore, stejar} {fr: arbre; chne} {en: tree; oak tree} ex: sharcicior (ar-ci-cr) sn vedz tu arcior niprtica s-alin pri arburi; crbunj di arburi (cupaci, tser, arcior (ar-cr) sn arcioari/arcioare (ar-co-ri) un soi di cealc); arburlji nvirdzr; vr arburi uscat tsi cdea di vimtu grnuts njic tsi easi la rdtsina-a dzeanljei di oclju; ulcior, di oar-oar arbur (r-bur) sm arburi (r-bur) (un cu uhcior, arcicior, grnishor {ro: urcior} {fr: orgelet} {en: stye arburi) ex: arburlu (cupacilu, tserlu) fatsi ghinduri; lemnul di (on the eye)} ex: es ulciori arcicior (ar-ci-cr) sn arcicioaarbur (cupaci, tser, cealc) easti bun la durets oarbri/arcicioare (ar-ci-co-ri) (un cu arcior) ex: nj-ari ishit pi ri/oarbre (or-br) sm oarbri (or-br) (un cu arburi) dzeana di nsus un arcicior arburic (ar-bu-rc) sm arburits (ar-bu-rts) arburic {ro: ar- arciuit (ar-cu-t) adg vedz tu arcedz bore mic, stejar mic} {fr: petit arbre; petit chne} {en: small arco (ar-c) adv vedz tu aclo tree; small oak tree} arburet (ar-bu-rt) sn arbureturi (ar- arcoari/arcoare (ar-co-ri) sf vedz tu aratsi1 bu-r-tur) 1: multimi di arburi tsi crescu ca un pduri; p- arcoat (ar-co-t) sf vedz tu aroat1 duri, curii; 2: pduri di cupaci (di tseri, di cealts) {ro: arbore- arcu (r-cu) sn arcuri (r-cur) shi artsi/artse (r-tsi) arm dit

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

115

chirolu veclju (adrat dit un vearg ncusurat, nvrligoas sh- de-ri) sf arderi (ar-dr) (un cu ardiri) ardurii/ardurie ligat cu-un cioar vrtoas di dauli capiti) cu cari s-amin (ar-du-r-i) sf ardurii (ar-du-r) atsea tsi aducheashti omlu sdzetslji (cundarlji) tsi agudescu i vtm dushmanjlji; arm cndu s-ardi iuva; durearea di la ardeari; usturimi {ro: ustudit chirolu di adz (tsi sh-u-adutsi cu-atsea dit chirolu veclju) rime} {fr: acuit; cuisson} {en: burning sensation} ex: arducu cari s-avin agru-pricili n pduri; duxar {ro: arc} {fr: arc, riili (durerli di la ardeari) nu fac ghini la sntatea-a omlui archet} {en: arche, bow} ex: trapshu cu arcu pri tsearb arsur (ar-s-r) sf arsuri (ar-sr) arana alsat (i semnul arcucotir (a-ru-cu-c-tir) sn vedz tu arucucotir alsat) di un ardeari; loclu iu s-arsi omlu; durearea aduchit arcurami/arcurame (ar-cu-r-mi) sf vedz tu aratsi1 di-atsel tsi s-ardi iuva; ardurii, usturimi, ardeari, ardiri {ro: ararcurari/arcurare (ar-cu-r-ri) sf vedz tu aratsi1 sur, usturime} {fr: brlure} {en: burn} arcurat (ar-cu-rt) adg vedz tu aratsi1 ardurii/ardurie (ar-du-r-i) sf vedz tu ardu arcuredz (ar-cu-rdz) (mi) vb IV vedz tu aratsi1 are (a-r) inter vedz tu ore arcuros (ar-cu-rs) adg vedz tu aratsi1 a-re (a-r) inter vedz tu ore arcutescu (ar-cu-ts-cu) (mi) vb IV vedz tu aroat1 area (a-re) adv tsi suntu diparti un di-alantu; tsi nu s-fatsi arcutiri/arcutire (ar-cu-t-ri) sf vedz tu aroat1 multi ori cu-arada; tsi suntu arari; aretcu, arar, rar {ro: rar} {fr: arcutit (ar-cu-tt) adg vedz tu aroat1 rarement} {en: rare, seldom} ex: area yini pri la noi s-n ardtsin (ar-d-ts-n) sf vedz tu ardtsin vead; di-atumtsea nsi area s-duc la picurari; ct ma area ardeari/ardeare (ar-de-ri) sf vedz tu ardu (aretcu) prashlji, aht ma grash s-fac arescu1 (a-r-s-cu) ardhtsin (ar-dh-ts-n) sf ardhtsinj (ar-dh-tsnj) un cu vb IV arii (a-r-), aream (a-r-m), arit (a-r--t), ariardtsin ri/arire (a-r--ri) li fac s-hib cama arari lucrili (tsi s-afla ardilji/ardilje (ar-d-lji) sf ardilj (ar-dlj) lngoari di gushi deadun tu-un loc); lucrili tsi s-afl aproapea li fac si s-dipr{ro: boal de gt} {fr: maladie du cou} {en: neck illness} teadz un di-alantu; arspndescu, rspndescu, arspndzsardiri/ardire (r-di-ri) sf vedz tu ardu cu, arspndzu, aruversu, scrupsescu, scurpisescu, scorpisesardu (r-du) vb III shi II arshu (r-shu), ardeam (ar-dem), cu, prstuescu {ro: rri, rarefia, mprtia} {fr: rarfier, renars (r-s), ardiri/ardire (r-di-ri) shi ardeari/ardeare (ar-de- dre rare, parpiller} {en: rarefy, make scarce, spread} ex: el ri) aprindu foclu sh-lu fac un lucru si sta apres; hiu apres sh- lj-ari prashlji n bhce (lji ndiprt un di-alantu); oaspitslji foclu mi hunipseashti; (fig: 1: ardi = truplu lj-easti multu ma arir (s-arspndir) ca cprili; arir (s-arspndir) prit caldu ca di-arad; ari pirito (ari clduri, c easti lndzit); 2: lu pduri; arits-v! (arspndzts-v!); oaminjlji arir arit1 ardu (cireaplu) = aprindu foclu sh-lu ncldzscu multu ci(a-r-t) adg arit (a-r--t), arits (a-r-ts), ariti/arite (areaplu tra s-coc pnea i pita; 3: u ardu = (i) glindisescu, beau r--ti) tsi easti mutat dit un loc njic (iu sta adunat cu alts) archii (yin) sh-mi mbet ghini; mi fac dzad (cndil, hrup, tu-un loc ma mari iu va s-afl ma ndiprtat di alts; arspndit, crup, cucut, ciurl, etc.); (ii) u-ard cu minciunj; u rspndit, arspndzt, aruvirsat, scrupsit, scurpisit, scorpisit, plnsescu; u-ancaltsu; lj-u bag (trag) clupea (cuvata, prstuit {ro: rrit, rarefiat, mprtiat, dispersat} {fr: rarfi, smarlu, shaua, tastrul di gushi, etc.); 4: s-ardi (di soari, rendu rare, parpill} {en: rarefied, made scarce, spread} ex: cldur) = (i) (earb, lilici, etc.) mrnghiseashti, pleashti, nj-u mintea arit (dus, scrupsit) diparti ariri1/arire (avishtidzashti, s-usuc, etc.; (ii) (chealea-a omlui) tsi sr--ri) sf ariri (a-r-r) atsea tsi s-fatsi cndu s-areashti pleashti, s-prjileashti, s-dugureashti, arushashti di shideari tsiva; arspndiri, rspndiri, arspndzri, aruvirsari, scrupmult tu soari; 5: ti ardi (tu mcari) = tsi ari un gustu ntsptor siri, scurpisiri, scorpisiri, prstuiri {ro: aciunea de a rspndi, cndu u badz n gur sh-ti fatsi s-ti ustur limba sh-gura; easti de a mprtia, de a dispersa; rspndire, mprtiere, disperfoc (tu mcari); 6: nj-ardi (s-fac tsiva); ardu (dup tsiva) = am sare} {fr: action de rarfier, dparpiller, de disperser} {en: mari mirachi (s-fac tsiva, s-am tsiva), mor (dup tsiva); expr: action of rarefying, of making scarce, of spreading, of disper7: mi-ardi tu hicati = mi nvirineadz multu; 8: va ts-ardu un = sing} ex: yini chirolu di-ariri (di-arspndiri, di ftseari ma va ts dau un pliscut) {ro: arde; nclzi, ncinge (cuptor)} arettsi) rescu1 (r-s-cu) (mi) vb IV rii (r-), ream (r{fr: brler, incendier; chauffer (four)} {en: burn; heat (oven)} m), rit (r--t), riri/rire (r--ri) (un cu arescu1) ex: ex: s-arsi casa-al Cola; nica ardi (easti apreas) lampa; andar- oili rea, s mbucura rit1 (r-t) adg rit (r--t), rits (rtsilj arsir (deadir foc ali) Avdela tu 1905; nj-cdzu tsear pri ts), riti/rite (r--ti) (un cu arit1) riri1/rire (r--ri) sf mn sh-mi arsi; ardi ca foclu; nu-lj bgai oar sh-mcarea s- riri (r-r) (un cu ariri1) arlichi/arliche (a-r-l-chi) arsi pri foc; fudz c va ts-ardu un! (expr: va ts dau un plis- sf arlichi (a-r-lch) aduntur di oaminj (lucri, etc.) tsi nu cut); muljarea lu-arsi cireaplu (fig: lu ngldz tr cutseari suntu aproapea (suntu diparti) un di altu; buluchi iu prvdzli pni i pit); arsir apoi cireaplu di noau ori; s-u-ardu (expr: s- (lucrili) suntu arehavi (arari); loclu (diprtarea) tsi s-afl naglindisescu, s-mi mbet) astsear; earba s-arsi (fig: misa di doau lucri; arlchi {ro: rritate, spaiu ntre} {fr: mrnghisi) di cldur; ghela-aest ardi (fig: ti ustur tu gur raret, espace entre} {en: rarity, space between} ex: easti cndu u mts); pipiryeili-aesti ardu multu (fig: suntu foc, ti arlichi di (suntu putsnj) oaminj arlchi/arlche (a-r-lustur limba cndu li mts); ahurhi s-lu ard tu inim (fig: schi) sf arlchi (a-r-lch) (un cu arlichi) ex: un arlchi aib mari mirachi); ardea tr (fig: vrea multu s-aib, murea larg (loclu namisa di lucri easti largu) di doau dzeaditi dup) n chicut di ap; ardea di seati (fig: murea, avea mari areadzimish (a-rea-dzi-msh) sm, sf vedz tu ardzm seati); ardea tr (avea mari mirachi tra s-aib) n feat, m- areah (a-re-h) sf vedz tu reh ratslji arsu (r-su) adg ars (r-s), arshi (r-shi), arsi/arse areapid (a-re-pid) sn vedz tu arp (r-si) tsi s-ari afnsit di foc; tsi aspuni urmi tu loclu iu lu- areapini/areapine (a-re-pi-ni) sm vedz tu arapun ari ars foclu; (cireaplu) tsi fu multu ngldzt (tr cutsearea-a areapit (a-re-pit) sn vedz tu arp pniljei, a pitljei, etc.) {ro: ars; nclzit, ncins (cuptor)} {fr: areapit (a-re-pi-t) sf vedz tu arip brl, incendi; chauff (four)} {en: burned; heated (oven)} areapuni/areapune (a-re-pu-ni) sm vedz tu arapun ex: hoara fu ars; lemnul arsu eara nica tu vatr; cireap arsu di areati/areate (a-re-ti) sm arets (a-rts) birbec i cal mascur noau ori; suntu arshi (fig: multu nvirinats) tu hicati; arsul (fig: (di-arad di dmar bun) tsi nu easti ciucutit (dzigrit, shuatsel tsi fu ars, plnsit) sh-friptul a njeu frati; ars di (fig: tsi tst); areati, at, hat {ro: berbec, armsar} {fr: blier, etalon} ari mult) seati; eara ars dup (avea mult mirachi, vreari {en: ram, stallion} ex: cal areati (cal niciucutit, nidzigrit); multu s-aib) fumealji ardiri/ardire (r-di-ri) sf ardiri (rstearpi fr di arets (birbets) areati/areate (a-r--ti) sm dir) atsea tsi s-fatsi cndu tsiva ardi {ro: aciunea de a arde; arets (a-r-ts) (un cu areati) de a nclzi, de a ncinge (cuptor); ardere; nclzire, arebil (a-r-bil) sm, sf, adg vedz tu rebil ncingere; incendiu} {fr: action de brler, dincendier; de arehav (a-r-hav) adg vedz tu aritcu chauffer (four); incendie} {en: action of burning; of heating arem (a-r-m) sf vedz tu aremi (oven); fire} ex: ardirea-a Gramustiljei ardeari/ardeare (ar- aremi/areme (a-r-mi) sf fr pl lngoari tsi s-lja di la om la

116

Dictsiunar a Limbljei Armneasc

om (ma multu earna), cari tsni un i dau stmnj shi sargstir (ar-ghs-tr) sn argstiri/argstire (ar-ghs-t-ri) cas aspuni cu clduri, cu dureari di cap shi di gurmadz, cu tusi, cu (binai, ducheani, etc.) iu s-vindu multi soi di prmtii ic lucri curarea-a nariljei tut chirolu, etc.; arem, rem, sinahi, sirmii, njits, ti mcari sh-ti beari; dugan, dugani, duchean, ducheabutur, cear, guhtic, ruf {ro: guturai, grip} {fr: grippe, ni, mgz, mgzii, bclichi {ro: prvlie, bcnie} {fr: pirhume de cerveau} {en: flu, cold (in the head), running nose} cerie, magasin} {en: store, grocery store} argstiryear (arex: ari sinahi i aremi (sirmii) arem (a-r-m) sf fr pl ghs-tir-yr) sm argstiryeari (ar-ghs-tir-yr) omlu tsi (un cu aremi) rem (r-m) sf fr pl (un cu aremi) tsni un argstir i cari vindi lucri dit argstir; mgztor, bcal, arend (a-rn-d) sf vedz tu rend bcl, mgzar, mgjar {ro: bcan} {fr: picier} {en: arendz (a-rn-dz) sf vedz tu rend grocer} arepit (a-r-pit) sn vedz tu arp argstiryear (ar-ghs-tir-yr) sm vedz tu argstir arepit (a-r-pi-t) sf vedz tu arip argtslji/argtslje (ar-g-ts-lji) sf vedz tu argat arept (a-rp-t) sf vedz tu arip argvan (ar-g-vn) sm argvanj (ar-g-vnj) arburi cu arestu (a-rs-tu) sn vedz tu restu frndzi ovali (tsi sh-u-aduc cu bicimea-a oaulor) criscut prit aretcu (a-rt-cu) adv vedz tu aritcu grdini tr arapunili-a lui di lilici mushati di hrom vinit aretii/aretie (a-re-t-i) sf aretii (a-re-t) parti di haractirlu-a (alb, njirl, trandafilii, etc.) sh-cu-un anjurizm mushat, omlui tsi-l pindzi s-fac atsea tsi easti bun (shi si s-afireasc di mbittoari; argavan, arguvan, ghiurghiuvan, lila; (expr: argftsearea-a lucrilor arali); un hari a omlui tsi-l fatsi s-adar lu- vanlu-a meu = dashlu-a meu, vrutlu-a meu) {ro: liliac (arbust, cri buni (ca, bunoar, s-adar lucri minduiti ghini, cu mintifloare)} {fr: lilas} {en: lilac} ex: sum n aumbr di-argvan minilji, nu atseali arali ic lishoari, s-lj-agiut oaminjlji tsi-au argavan (ar-ga-vn) sm argavanj (ar-ga-vnj) (un cu arananghi shi s-nu lj-alas s-chear, s-cilistiseasc la sculii shi sgvan) arguvan (ar-gu-vn) sm arguvanj (ar-gu-vnj) nveats carti, etc.); hari {ro: virtute} {fr: vertu} {en: virtue} ex: (un cu argvan) ghiurghiuvan1 (ghur-ghu-vn) sm cu inim curat shi cu buni aretii (hri) ghiurghiuvanj (ghur-ghu-vnj) (un cu argvan) ex: areu1 (a-r) sn areuri (a-r-ur) 1: arada nvitsat dup ftsea- ghiurghiuvanlu mplin di alb floari; ghiurghiuvanjlji ncrcats rea di multi ori (idyea soi) a idyiului lucru; reu, adeti, cumpiti, cu lilici; ghiurghiuvanlu-a meu (expr: dashlu-a meu, mor, murari, dat, sistim, sinitisi, sinitii, zconi, tabieti; 2: mushatlu-a meu) ghiurghiuvan2 (ghur-ghu-vn) adg purtari, apuctur, hui, reu {ro: obicei, tradiie; purtare, apughiurghiuvan (ghur-ghu-v-n), ghiurghiuvanj (ghur-ghucturi} {fr: coutume, habitude; comportement} {en: custom, vnj), ghiurghiuvani/ghiurghiuvane (ghur-ghu-v-ni) tsi tradition; behavior, manners} ex: areurli (adetsli) armneshti; easti mushat sh-vrut ca un lilici di ghiurghiuvan {ro: ca areurli (apucturli, huili) fureshti; nu-ari buni areuri (hui); floarea de liliac} {fr: belle comme la fleur de lilas} {en: beausivdaea-i ambutsit di areuri (adets, zconj) di zmani; vedz tiful as the lilac flower} ex: moi lilici ghiurghiuvan! (moi, alti areuri (ardz), alti adets; ciudisits di mushiteatsa shi di mushat, ca lilicea di ghiurghiuvan!) argvanliu (ar-g-vanareurli a ljei atseali aleapti reu1 (r) sn reuri (r-ur) (un l) adg argvanlii/argvanlie (ar-g-van-l-i), argvanlii (arcu areu1) g-van-l), argvanlii (ar-g-van-l) un hrom niheam ca areu2 (a-r) sn areuri (a-r-ur) un soi di earb a curi trup aroshi apreas tsi sh-u-adutsi cu-atsea dat di lilicea di-argsh-frndz (cndu suntu arupti) da un soi di dzam alb ca van; alic, alc {ro: stacojiu} {fr: carlate} {en: scarlet} laptili (multi ori amar ca frmaclu); reu {ro: alior} {fr: pluargvanliu (ar-g-van-l) adg vedz tu argvan sieurs plantes qui donne un sorte de sve blanche semblant au arghat (ar-ght) sm, sf, adg arghat (ar-gh-t), arghats (arlait} {en: several plants with sap ressembling the milk} ex: ghts), arghati/arghate (ar-gh-ti) un cu argat ameastic yinlu cu areu, ca si s-adun budzli reu2 (r) sn arghsescu (ar-gh-ss-cu) (mi) vb IV arghsii (ar-gh-s), reuri (r-ur) (un cu areu2) ex: vpsescu galbin cu reu arghseam (ar-gh-sem), arghsit (ar-gh-s-t), arghsiargat (ar-gt) sm, sf, adg argat (ar-g-t), argats (ar-gts), ar-ri/arghsire (ar-gh-s-ri) un cu argsescu gati/argate (ar-g-ti) un tsi sh-amint bana cu lucrul (ma arghsiri/arghsire (ar-gh-s-ri) sf arghsiri (ar-gh-sr) un multu cu mna, nu cu mintea); un tsi lucreadz shi easti pltit cu argsiri cu dzua; lucrtor, lucrtonj, huzmichear, sirvitor {ro: munciarghsit (ar-gh-st) adg arghsit (ar-gh-s-t), arghsits (artor, muncitor cu ziua} {fr: travailleur, ouvrier, homme la gh-sts), arghsiti/arghsite (ar-gh-s-ti) un cu argsit journe} {en: worker, daily worker} ex: lucreadz ca argat arghstir (ar-ghs-tr) sn arghstiri/arghstire (ar-ghs-t-ri) (lucrtor, huzmichear) sh-bneadz ca domnu; vinjir argatslji un cu argstir (lucrtorlji cu dzua) s nvileasc-ayinja argtslji/argtslje arghstiryear (ar-ghs-tir-yr) sm arghstiryeari (ar-ghs-tir(ar-g-ts-lji) sf pl(?) lucrul tsi-l fatsi cariva ca argat {ro: yr) un cu argstiryear munc, munc cu ziua} {fr: travail la journe} {en: labor, arghtslji/arghtslje (ar-gh-ts-lji) sf pl(?) un cu argat daily work} argheand (ar-ghn-d) sf argheandi/argheande (ar-ghn-di) argavan (ar-ga-vn) sm vedz tu argvan hiints scoas di mintea-a omlui tsi s-aspuni tu fandazmili argsescu (ar-g-ss-cu) (mi) vb IV argsii (ar-g-s), argshi prmitili dit lao (ma multili ori) ca un muljari bun, tinir seam (ar-g-sem), argsit (ar-g-s-t), argsiri/argsire (arsh-mushat, cu puteri myipsitoari; dzn, zn, albi, mushati g-s-ri) u lucredz chealea proaspit scoas di pi pravd (cu- {ro: zn} {fr: fe} {en: fairy} ex: canda argheandili (albili, un lugurii maxus fapt tr-argsiri) sh-u-adar s-hib moali, s- mushatili) scpati dit brndzi greali trec cu turbari pristi hoar nu putridzasc shi s-dnseasc multu chiro; tbtsescu; (fig: argheand* (ar-ghn-d) sf fimininlu singular di la adg armi-argsescu = mi nvets, mi mlxescu cu-un lucru) {ro: gheandu; vedz argheandu tbci} {fr: tanner} {en: tan} ex: mi-argsii (fig: mi nvitsai) tu argheandu (ar-ghn-du) adg argheand (ar-ghn-d), arcldur argsit (ar-g-st) adg argsit (ar-g-s-t), argsitsgheandz (ar-ghn-dz), argheandi/argheande (ar-ghn-di) (ar-g-sts), argsiti/argsite (ar-g-s-ti) (cheali, ghun) tsi tsi easti-adrat di-asimi; tsi ari hrom di-asimi; (fig: 1: argheaneasti lucrat tra s-hib moali, s-nu putridzasc shi s-dnseasc (dzs tri pez) = tivichel, lishor, glar, hazo, anoit, ahmac, du multu chiro; (expr: cheali argsit = un tsi easti nvitsat, cshura, ciulja, dabolja, etc.; expr: 2: mltseadz di argheandu mlxit cu-un lucru); tbtsit {ro: tbcit} {fr: tann} {en: = cochinit) {ro: de argint, argintat; prostnac} {fr: argent, tanned} ex: tini hii cheali argsit (expr: tini eshti nvitsat cucouleur de largent; nigaud} {en: silvery} ex: St-Mria araesti lucri) argsiri/argsire (ar-g-s-ri) sf argsiri (ar-ggheanda (di-asimi); argheandul (fig: glarlu, tivichelu) di Todi sr) atsea tsi s-fatsi cndu s-argseashti un cheali (ghun);arghi/arghe (r-ghi) sf vedz tu aryi tbtsiri {ro: aciunea de a tbci; tbcire} {fr: action de argho (ar-gh) invar un cu argo tanner; tannage} {en: action of tanning; tanning} arghos (ar-ghs) invar un cu argos argsiri/argsire (ar-g-s-ri) sf vedz tu argsescu argiuhali/argiuhale (ar-gu-h-li) sf argiuhlj (ar-gu-hlj) argsit (ar-g-st) adg vedz tu argsescu carti adrat sh-pitricut (dat) la chivernisi (sculii, etc.) tu cari

Dictsiunar a Limbljei Armneasc