Sunteți pe pagina 1din 200

..t -.

Prof. dr. ar,h.CEZAR LAZARESCU

coNsTRucTll

HOTELIERE

ftr-rt rlpr
E d i t u r a 't e h n i c.i
B u c u r e s t i

r,:',

Lucrarea a fost realizati

de un colectiv de autori

de condus prof. dr. arh. CEZAR LAZARESCU


- Cop. INTRODUCERE - Goip, CONSIDERATII GENERALE -. Cop. ANALIZA FUNCTIUNILOR COMPONENTE - Co,p.MOBILARE-ECHIPARE - Qop, EXEMPLIFICARI - Co'p.ASPECTETEHNICO-ECONOMICE DE ORGANIZARE tl HOTELIERE RETELET CONSTRUCTIT DE A DEZVOLTARil - Corp, STRUCTURI DE REZISTENTA PROBLEME lns. NICOLAE LAZLO 9l DE CONSTRUCTTI lne. ALEXANDRU BAILESCU Cop. INSTAIATII ELECTRICE Ins, ANTOTN HOTELURILOR NFC$ULEA - C,op.ACUSTICA lns. GHEORGHE SANITARE ZAHARIA - Cop, INSTALATII DE RADU PATRAU,LEA * C,cp. INSTALATII iNCALZIRE lns. - Co,p.INSTALATII VENTILARE DE - Cop. INSTAIATII CLIMATIZARE DE Arh. CEZAR LAZARESCU

kr

CUPRINS
I. INTRODUCERE il, coNsrDERATil GENERALE C l a s i f i c a r e a o t e l u rlio r h Functii componente le Amplasamentul Orientareagi lnsorirea Compoziliagi organizarea generalS gi Hoteluri sezoniere de vacanli Moteluri III. ANALIZA FUNCTIUNILOR COMPONENTE -Primirea (recepfia)Cazarea A l i m e n t a l i ap u b l i c l Comerl 9i alte servicii v . S T R U C T U R |D E R E Z I S T E N T A$ r P R O B L E M E E C O N S T R U C TI D I Structuri pe diafragme Structuri pe cadre Structuri'cu parter elastic Structuri mixte V. ACUSTICA HOTELURILOR Amplasament Partiu Misuri constructive vt. |NSTALATil ELECTRTCE / l l u m i n a t u la r t i f i c i a l I n s t a l a l i id e c u r e n l i s l a b i vil. INSTALATil SANTTARE Alimentarea cu ape Canalizarea vilr. TNSTALATilDE iNCALZTRE Sisteme uzuale Corpuri de incilzire gi scheme distributie de Sursede c5lduri ,
.!:

7 t1
11 q

13 17 17 2A 24 27 30 30 33 48
4:"r'^' o l

64 65 67 69 70 72 72 73 74 77 78 84 99 99

t,

ta2
104 104 105 111

..!*

rx. INSTALATil DE VENTTLAR Ventilarea naturali Ventilareamecanicl x . I N S T A L A T I tD E C L I M A T | Z A R E Instalaf centrale ii Instalalii locale _ XI. MOBILARE ECHIPARE

113 t13 115 120 122 128 130 151 152 238

X I I , E X E M P L I F I C A :R I Hoteluri permanente Hoteluri sezoniere X I I I . A S P E C T E E H N I C O - E C O N O M I C E D EO R G A N I Z A R E T $I


4. RE

A DEZVoLTARII RETELEI coNsrnrJCriirroie DE urE278 293 296


Bibliografie Rezumate l. striine ?n

. "t

h , ; ;:: . ir:i. '..:., . /I *-' $ii:, b g


5

.1"

"S"r

F
, .

ffii

ffi,,

I. INTRODUCERE
O m u l a c i l a t o r i t i n c d d i n a n t i c h i t a t e ,l a i n c e p u t d i n n e c e s i t 6 ! ip r a c t i c e ,a p o i d i n d o r i n ! a d e a c u n o a g t ep l a n e t a P e c a r e t r d i a , a l t e p o p o a r e , l n s q o p u ld e ' a - ; i i m b o g a i i e x p e r i e n l a ; i c u n o ; t i n t e l e , P e n t r u a e x p l o r a ! i n u t u r i c a r e ? i e r a u n e c u n o s c u t e ,a u p e n t r u a f a c e ' s c h i m ' b u r i s cu avantaje reciProce. I n a f a r a c o m u n i t a l i i i n c a r e s e n e s c u s e ; ii n c a r e t r d i a , o m u l e r a c o n s i d e r a tc a u n ,,xenos,, - o a s P _ eser d i n . I n s o c i e t a t e a e j a c i v i l i z a t da a n t i c h i t e l i i ,s t r d i n u l tt d e r a c o n s i d e r a tc a o f i i n t a sa cr a. P r im ele s ur s e n e i n fo rme a z dc d ,? n Gre c ia anti ce stri i nul era j fi i nl i respectate,gi cum , a n t i c i i s - a u g i n d i t l a t o a t e , e i a u c r e a t p e X e n i o s D i a s- J u p i t e r , Z e u l o s p i t a l ' i t e l i i - p r o t e c t o r u l s t r d i n i l o r . X e n o s i n s e m n aa t u n c . iu n p r i e t e n c d r u i a i s e d a t o r a a j u t o r ; i a d i p o s t . ' C a g i . ? n G r e c i a , i n m u l t e a l t e l i r i a l e l u m i i s - a t r a n s m i s p i n i a s t d z it r a d i l i i a c o r d d r i i b s p i t a l i t a l i i s t r d i ni l o r . D e a t u n c i , . p i n d n s e c o l u l n o s t r u , p r i v i l e g i u ld e a p u t e a c i l i t o r i i ; i d e a p u t e at r i i u n c a r e c a r et i m p d e p a r t e d e l o c u i n l a o b i ; n u i t d e r a r e z e r v a tn u m a i u n e i c l a s er e s t r i n s e ,c a r e d i s s u n e a d e b o g a t er e s u r s em a t e r i a l e ,O b i e c t i v e l ep r i n c i p a l ea l e c 6 l d t o r i l o r e r a u p r o p r i e t d l i l e d e i a t a . r . ab d i l e p e n t r u i n g r i ji r e a s d n d t i t i i , c d l d t o r i i l ed e i n t e r e sg t i i n ! i f i c . , U n a d i n c a r a c t e r i s t i c i ls o c i e t d l i i c o n t e m p o r a no c o n s t i t u i em a r e am o b i l i t a t e . D e z v o l t a r e a e e " : n i j l o a c e l o re t r a n s P o r t , i n z i i n z i m a i r a p i d eg i m a i c o r n o d e ,s i m p l i f i c a r e ac o n t i n u d d d a formal i n a t i l o ra d m i n i s t r a t i v e ,o r i n t a m e r e uc r e s c i n d d e a c u n o a ; t e i r e c t o a m e n i i s i l o c u r i l e g t i r J t e d d p l i n na c u m d o a r d i n l i t e r a t u r d , t o a t e a c e s t e a o n t r i b u i e l a i n t e n s i f i c a r e a i r c u l a t i e i d i n i p e o , i c c ti a rE 5i alt a. ..,,\,' , C i l i t o r u l v e n i n d d i n l a r i i n d u s t r i a l i z a t e a u t d c o n f o r t u l ; i i n t o a r c e r e al a n a t u r i ' - p e c p 'a r m t ef e d, pez it e l e mu n !i l o r s a u P e p l a j e i n sor" i te,i n inz a l i ri noi , pri ntre l ocui tori i acestora,s l r r o , r l i ! ' il dl e c u n o a s c d b i c e i u r i l e ,s p e c i f i c u ll a r i i ; i p o p o r u l u i r e s p e c t i v . o C e l c e v i n e d i n l d r i i n c u r s d e d e z v o l t a r es e i n d r e a p t ds p r e l a r i i n d u s t r i a l i z a t e e n t r u a p Er| l rr r r m5i c igttigao e x p e ri e n ti u ti l i a te h n i c i i si vi eti i moderne. @as . e

P e d e a l t i p a r t e , i n i n t e r i o r u lf i e c d r e il a r i , d e s c o n g e s t i o n a rm a r i l o r m e t r o p o l e ,a p a r i ! i a e d e z v o l t a r e a a p i d a a u n o r n o i c e n t r e p o p u l a t ep e t e r i t o r i u l l a r i i d u c l a o p e n d u l a r e e o r d ;i s e b i t d e i m p o r t a n t da p o p u l a l i e i . I n g e n e r a l , e f o r t u r i l e o m u l u i d e p r e t u t i n d e n it i n d s p r e r e d u c e r e ai m p u l u i d e l u c r u , a t a c t i v i t d ! i ic o n t r o l a t e i s p r e m d r i r e at i m p u l u i l i b e r d e o d i h n d ,r e c r e a ! i e , i s t r a c ! i e , u l t i v a r e , g d c a a c t i v i t d ! i il i b e r e ,p e r s o n a l eO s t a t i s t i c d e c e n t da O r g a n i z a J i eN a { i u n i l o r U n i t e a r a t d d i f e . r i r i t e l e m o d u r i d e a s e p e t r e c e i m p u l l i b e r i n c i t e v al d r i : t
Belgia
| | 4 " ! 4

tr-^^+-1,,^-^-,^l
v " 5 c ' ' 4 | |

r I
A

11.r.a

l
u'R'S'S' S.U.A.

l G e r m a n e iI
4

Rad televiziune,ziare io, Viali socialS Plimbare Sport Destindere Spectacole Deplasdride agrement

2 ,1 1,0 0 ,2 0,'l
n q

4 / t , T

n o v,L

1,5 0,1 0,3 0,1 0,9


rnei

0,8 0,7 0,2 0,1 0,6


zilc\

I , L

0,2 0 ,4

07
n 1 n q

0,5 o 1 0,3
i 1

n 4

1,7 0,5 0,2 0,1 0,2 0,3 O,B

2,3 1,5 0,1 0,3 0,1 0,9

( c i f r e l e r e p r e z i n t i o r e s i d i v i z i u n i d e c i t e 6 m i n u t e i n c a d uI r

A s i s t i ma s t d z l a o c r e ; t e r e e n e r a l d m o b i l i t a 1 i i ; t e n d i n da a e v a d ad i n c a d r u l d e v i a l a i g a t e c o t i d i a ns e a c c e n t u e a z A , e a s t d o b i l i t a t en u s e m a n i f e s t d u m a i i n s p a t i u ,c i g i i n v i a t a e c o dc m n n o m i c d i s o c i a l at;o t u l s e m i g c dt,o t u l s e t r a n s f o r m d . s D i n a c e s t e o t i v e , p e s c u r t p r e z e n t a t ei,n m a i t o a t e ! a r i l e , o p : r e b l e m d c t u a l do g o n s t i m a t u i e d e z v o l t a r e ae J e l e ih o t e l i e r e ,m e n i t ds a s a t i s f a c d e c e s i t a t ea d b p o s t i r i n u m d r u l u i ' i p o r i t r n a i d e c d l d t o r i . D e s i g u rc d p r o b l e m e l e e c a r e l e p u n e a c e a s t ap r e c u m ; i r e z o l v d r i l el a c a r e s e p , a j u n g e s i n t d i f e r i t ei n f u n c ! i e d e c o n d i l i i l es p e c i f i c ei e c d r e i! a r i . A s t f e l , d e e x e m p l u ,! d r i c a , f E l v e t i a s a u l t a l i a , i n c a r e i n d u s t 1 " i a . , r h g i o t e l i e va .c hc" ttr a d i t i i r F . r r A T i n r i ; i r n e n i f l t n a t i o n a l r e :i iu vnr i m p o r t a n t , a u c u t o t u l a l t e p r o b i e m ed e c i t " . S p e n , da e p i l d a , c a r e a d ' e v e n rd e r c u r i n d u n u l d i n i ', t i m p o r t a n t e l e u n c t ed e a t r : a c ! i e , e t u r i , s m lu i ,e u r o p e a n . p al u H o t e l u l a r e u n r o l d e t e r m i n a n itn d e z v o l t a r e t u r r s m u l u i c a r e l a r i n d u l s d u d e t e r m i n d , a , c u m s - a n r a i a r d t a t , d e z v o l t a r e ar e { e l e i h o t e l i e r e , . U n h o t e l r e p r e z i n t d ; n a i n t e d e t o a t e , o c o n s t r : u c t im e ni t d s a a d d p o s t e a s c a c a l d t o r i , i pe e d o t a t t o t o d a t d ; i c u u n p e r s o n ac a r e s d ' i l 6 5 s r v e a s c d , o t e l u l c o n s t i t u i e , u n i t a t e i n d u s t r i a l i l H o tn c e s e c . a r a c t e r i z e a z d i n i m o b i l i z a r e au n o r , i a , n , u . r nfioe d u r : i ; i a u n e i i m p o r t a n t em i i n i d e pr l u c r u . A c e a s t a s t e s t r i n s i e g a t ad e p r o b l e m ar e n t a b i l i t a l i i a c e s t o r : d o t d r i c a r e d e t e r m i n d d e e , . c e l e m a i m u l t e o r i e x i s t e n t a r : e t e l e i' h o t e l i e r e , C l i e n t u ld e a z i c e r ed e l a u n h o t e l n u n u m a i a d d p o s t ; im a s i ,c i g i u n c o n t o r t r i d i c a t ,o a m b i a n ! d p l d c u t d ,d e d e s t i n d e r e p o s i , b i l i t a t ea l e g e r i i l i b e r e a a n u m i t o r s e r v i c i i ,H o t e l u l t r e b u i e , a : s d ' i p o a t do f e r i p o s i b i l i t a t e a e u n i r i i u n o r g r u p u ri , l n c a r e , s dd i s c u t e , s es e d i s t r e z es a u s d l u r c r e z e ; e l t r e b u i e d e c i c o n c e p u t? n t r - o s t r u c t u r d n o u d , a d a p t a t dv i e l i i n r o d e r n e . ' C l i e n t u l s e p o a t e m u l l u m i g i c u s e r v i c i im a i p u ! i n e , i n s d d o r e g t em u l t d o p e r a t i v i t a t e , e D a s e m e n e a , l d d m a i m u l t d i m p o r t a n ] 6c o n f o r t u l u ,;ii c a m e r e i ,d e c i t m e s e i ; s e u r m d r e g t e i, n e g e n e r a l ,a s i g u r a r e a o s i b i l i t e l i iu n e i m a r i l i b e r t S l ii n a l e g e r e a e r v i c i i l o r . p s S ep a r e c d f e n o r n e n u l m o t o r i z d r i i , e s tc a l e s d s c h i m bc o n c e p l i a r a d i ! i o n a l dd e a m p l a s a r e t pe e e a m ; i e x p l o a t a r e h o t e l u r i l o r .D e z v o l t a r e a o t e l u r i l o ri n d i c ao t e n d i n l dn o u d ; i u l t i m e l e r e a l i z d r i a a elnr * , ,F-t Lnu H U , vf.r - r, ' i s t i c e E u r o p e n e "s a u , , N o v o t e l L i l l e " p a r s d d e a d r e p t a t e i n i l i a t o r i l o r , p r i n ,r d e o s e b i t e l e p r e c i e r ia l e c l i e n ! i l o r , a P r o b l e m a l e g e r i ia m p l a s a m e n t e lh o t e l u r i l o r i,n c e n t r u lo r a g u l us a u l a p e r i f e r i e d e v i n e a , or i o p r o b l e m d f u n d a m e n t a l di n v i a t a a c e s t u i a ;v o m c o n t i , n u a d c o n s t r u i mh o t e l u r i i n c e n t r u l s o r a $ e l o r , u f e r i n dd e t o a t e c o n s t r i n g e r , ide s p a l i u ,d e z g o m o t , d e d i f i c u l t a l i l ed e a c c e s i d e s le ; d e s c u m p i r e a n v e s t i l i i l o r; i g r e u t a t e aa m c r t i z d r i l o r ,s a u , d i n c c n t r a , v o m p r e v e d e a i Parcare,
' ' ; | ! g | | u , | | ' r | I v L U | | . 9 1 o ' t r v y | U 4 | | | L e ' u ' ' ' ,

t i

r ' r

s t r u c t u r i h o t e l i e r e d e s c e n t r a l i z a tle c i r c a 6 - 1 0 k m d e c e n t r u , b e n e f i c i i n dd e u n c a d r u n a t u r a l a a g r e a b i l ,d e l i n i ; t e , d e s p a ! i i m a r i d e p a r c a r e d e p o s i b i l i t e l id e d e s t i n d e r e i d i s t r a c ! i i ? . , g P r o i e c t a n ! i ih o t e l u r i l o rs e z o n i e r e a u d e v a c a n l d ,i n s p e c i a l , r e b u i e s i p r i v e a s c d a t e g o r i c s t c s P r e v i i t o r . V a c a n l a t i n z i n d d i n c e i n c e m a i m u l t s d d e v i n d o d i s t r a c l i e ,h o t e l u l t r e b u l e s i o r g a n i z e z ev i a l a l o c a t a r i l o r s d i; a g d z d u i p e c i n e v a i n s e a m n da t e i n g r i j i d e p r o g r a m u l l u i , a c o n t r i b u i l a b u n a l u i d i s p o z i l i e , p e t o t t i m p u l c i t f o l o s e ; t e h o t e l u l . A c e s t ad e v i n e a s t f e l u n f e l d e c l u b , i n c a r e c o n c e p ! i ad e c o n s t r u c ! i ep a v i l i o n a r i a g d s i t a c o r d u l m a j o r i t i ! i i b e n e f i ciarilor.
Diversele activitifi posibile in citeva dintre cluburile mediteraneene
_9
o c 6
N

'E d

;
6

?
Sportui r terestre Vele Sch i n a u ti c V?nat su b m a r i n S c u f u da r e n Iib e r i Scafand ru Excu i i rs Plimbiri M u z ic i clasici T e ni s Piscini Ju d o Yoga Foru m Pl i m b i r i indelungate Cicloturism Ran h c Canoie C l u bn o a p t e Bdi-tucesti r Bdi mare C a m pn g i Loc pentru cort P e s c iu t S c h iz i p a d i Pl i m b i r i agrement
X

E F o
tJ)

=
o
6

.=
o
(! c
d 6

o .9
a L

.t
L

o
6

6 :t .d o c)
L o

.9

:
'd tJ)

.I
J .6

u0 r!
P L

.g g
! 6

J d

u
X X X X X

o
X
X X

(-)

o -v o

co

X X

X X

X X

X
X

X X
X X X

X X X

X X X X

X X X

C l u b u l M e d i t e r a n e a n i n c e p u t c u o r g a n i z a r e a a c a n l e l o ri n c o r t u r i , a c o n t r i b u i t l a p r o a v S r e s u l b u n g a l o u r i l o r ,a p o i a l h o t e l u r i l o r ,b f e r i n d o g a m e v a r i a t d d e t i p u r i , d a r t o a t e a u f o s t c onc eP ut epent ru a c re a o a tmo s fe rdd e c l u b, E ntuzi asmulsusci tat de aceste forme noi face s d a p a r du n s e c t o rd i n a m i c ,c a r e s e s u p r a p u n e e s t e e l e l a l t e . O r i c a r e a r f i n o u a f o r m u l d , p r e p c o c u P a r e a o m u n de s t ed e a s e c r e a a n i m a l i e . H o t e l u r i l e t r e b u i e s d s e a d a p t e z el a a c e a s t b i a f a c v n o u d , p e n t r u a p u t e a c o m e r c i a l i z a, , p r o d u s u lh o t e l i e r " , c a r e c o n d i ! i o n e a z d e z v o l t a r e a u r i s d t m ul ui .

l.

t i

r ' r

s t r u c t u r i h o t e l i e r e d e s c e n t r a l i z a tle c i r c a 6 - 1 0 k m d e c e n t r u , b e n e f i c i i n dd e u n c a d r u n a t u r a l a a g r e a b i l ,d e l i n i ; t e , d e s p a ! i i m a r i d e p a r c a r e d e p o s i b i l i t e l id e d e s t i n d e r e i d i s t r a c ! i i ? . , g P r o i e c t a n ! i ih o t e l u r i l o rs e z o n i e r e a u d e v a c a n l d ,i n s p e c i a l , r e b u i e s i p r i v e a s c a a t e g o r i c s t c s P r e v i i t o r . V a c a n l a t i n z i n d d i n c e i n c e m a i m u l t s d d e v i n d o d i s t r a c l i e ,h o t e l u l t r e b u l e s i o r g a n i z e z ev i a l a l o c a t a r i l o r s d ii a g d z d u i p e c i n e v a i n s e a m n da t e i n g r i j i d e p r o g r a m u l l u i , a c o n t r i b u i l a b u n a l u i d i s p o z i l i e , p e t o t t i m p u l c i t f o l o s e ; t e h o t e l u l . A c e s t ad e v i n e a s t f e l u n f e l d e c l u b , i n c a r e c o n c e p ! i ad e c o n s t r u c ! i ep a v i l i o n a r i a g d s i t a c o r d u l m a j o r i t i ! i i b e n e f i ciarilor.
Diversele activitifi posibile in citeva dintre cluburile mediteraneene
_9
o c 6
N

'E d

;
6

?
Sportui r terestre Vele Sch i n a u ti c V?nat su b m a r i n S c u f u da r e n Iib e r i Scafand ru Excu i i rs Plimbiri M u z ic i clasici T e ni s Piscini Ju d o Yoga Foru m Pl i m b i r i indelungate Cicloturism Ran h c Canoie C l u bn o a p t e Bdi-tucesti r Bdi mare C a m pn g i Loc pentru cort P e s c iu t S c h iz i p a d i Pl i m b i r i agrement
X

E F o
tJ)

=
o
6

.=
o
(! c
d 6

o .9
a L

.t
L

o
6

6 :t .d o c)
L o

.9

:
'd tJ)

.I
J .6

u0 r!
P L

.g g
! 6

J d

u
X X X X X

o
X
X X

(-)

o -v o

co

X X

X X

X X

X
X

X X
X X X

X X X

X X X X

X X X

C l u b u l M e d i t e r a n e a n i n c e p u t c u o r g a n i z a r e a a c a n l e l o ri n c o r t u r i , a c o n t r i b u i t l a p r o a v S r e s u l b u n g a l o u r i l o r ,a p o i a l h o t e l u r i l o r ,b f e r i n d o g a m e v a r i a t d d e t i p u r i , d a r t o a t e a u f o s t c onc eP ut epent ru a c re a o a tmo s fe rdd e c l u b, E ntuzi asmulsusci tat de aceste forme noi face s d a p a r du n s e c t o rd i n a m i c ,c a r e s e s u p r a p u n e e s t e e l e l a l t e . O r i c a r e a r f i n o u a f o r m u l d , p r e p c o c u P a r e a o m u n de s t ed e a s e c r e a a n i m a l i e . H o t e l u r i l e t r e b u i e s d s e a d a p t e z el a a c e a s t b i a f a c v n o u d , p e n t r u a p u t e a c o m e r c i a l i z a, , p r o d u s u lh o t e l i e r " , c a r e c o n d i ! i o n e a z d e z v o l t a r e a u r i s d t m ul ui .

l.

a t T e n di n l e l e i n t e r n a t i o n a l e c t u a l ed e d e p l a s a r eu r i s t i c d a u f d c u t p o s i b i l av a l o r i fi c a r e a; i e x p l o a t a r e ae c o n o m i c da d i v e r s e l o r r e g i u n i , c r e i n d p r o b l e m e n o i , c a r e s e p u n i n p r e z e n t g i c a r e v o r c o n t i n u a s i p r e o c u p eo a m e n i i i n v i i t o r , A c e s t e as i n t l e g a t e d e p r i m i r e a i n f r e c a r e a ! a r d a a c e s t o rf l u x u r i t u r i s t i c e ,d e a s i g u r a r e c a z d r i i ; i a l i m e n t d r i it u r i ; t i l o r , d e t o t c e e a c e c a d r u l n a t u r a l s a u c e l c o n s t r u i tt r e b u i e s d l e o f e r e . D a c ds e a d m i t e c d o m u l e s t e s t r i n s l e g a td e n a t u r i , t r e b u i e s d s e f a c d t o t p o s i b i l u l p e n t r u c a o p e s t r a i n t a c t d ,c r e a ! i ad e a r h i t e c t u r dt r e b u i n d s a s e a r m o n i z e z e u c a d r u l n a t u r a l . E x i s t d s a t e m i c i , c u h o t e l u r i m o d e s t ec e d i s p u n d e u n c o n f o r t e l e m e n t a r ,d a r c a r e e s t e , g d d , , i n c d l z i t " e o s p i t a l i t a t e a a z d e l o r , u p ac u m e x i s t d m a r i h o t e l u r i m e t r o p o l i t a n ea c e r o r a t m o s c , f e r a i l f a c p e o m s e s e s i m t ds t i n g h e r; i s t r d i n . l n l e g d t u r e u a c e a s t a a p a r n u m e r o a s ep r o b l e m e g i s e m n ed e i n t r e b a r e. l ac a r e t r e b u i e s d d d m r d s p u n s u l d l t M i g c a r e au r i s t i c i s p e c t a c u l a r da c a r e s i n t e m m a r t o r i n e c e s i t d e z v o l t a r e au n e i a d e v d r a t e a , ,i n d u s t r i i h o t e l i e r e "; i i n p a r a l e lc u a c e a s t a u n e i m a r i , ,i n d u s t r i i a t r a n s p o r t u r i l o r " . A c e s t e a e i, d o u d i n s d n u t r e b u i ei n n i c i u n c a z s di n f l u e n l e z c a r a c t e r u l t e r i t o r i u l um o d u l d e v i a l d s p e c i f i c c ! d r i i , c a r e s i n t , d e a l t f e l , t o c m a i e l e m e n t e l e a r e a t r a gc d l d t o r i i , , a D a c d a d m i t e mc d n e v o i l ee s e n ! i a l e l e t u r i s t u l u i s i n t g d z d u i r e a h r i n i r e a , p o s i b i l i t a t e a u d e a s e b u c u r a d e n a t u r d , s a t i s f a c e r e a n u i i n t e r e s i n t e l e c t u a lc e - l i n d e a m n ds d c u n o a s c d a , o a l t l ! a r d , c u i s t o r i a e i , c u o a m e n i i c a r e o p o p u l e a z d d a c d a c c e p t d m c e s t ei p o t e z e ,a t u n c i i t r e b u i e s i s e f a c dt o t u l p e n t r u c a a c e a s t an d u s t r i e h o t e l i e r i s d - 9 ia t i n g d s c o p u l . D s V o l u m u l u n i t a l i l o r h o t e l i e r e d f i e l e g a td e m e d i u li n c o n j u r d t o r . i n p u n c t d e v e d e r ee c o c i n o m i c , u n h o t e l n u e s t ev i a b i l d e c i t d e l a o a n u m i t d c a p a c i t a t e n s u s ,d a r c u c i t a c e a s t a r e ; t e , d h o t e l u l c a p d t du n c a r a c t e rm a i n q u t r ug i s e d e p d r t e a z d ,e s c a r a a m b i a n l e ii n c o n j u r d t o a r e . S t r a i n u lc a r e a j u n g ei n t r - u n h o t e l v r e a , , s ds i m t d " l a r a i n c a r e s e a f l d . E l a r d o r i s d t r d i p i a s c d r i n t r e o a m e n i il o c u l u ir e s p e c t i vs, d l e c u n o a s co b i c e i u r i l e ; i m o d u l d e v i a l d , 9 i n u s d p s e r egis e a s c d ri n tre c o m p a tri o !i O r i c e d e z v o l t a r et u r i s t i c d n o u d a r t r e b u i s d a i b a c u l o a r e l o c a l d , s d c o n ! i n i c o n d i l i i l e a i n d i s p e n s a b i pe n t r u p i s t r a r e ac a r a c t e r u l uiis t o r i c ; i p a r t i c u l a r l t e r i t o r i u l u i c e s - a d e z v o l t a t le n a t ur a l , m e , r O o r g a n i z a r e i g i d d , b a z a t 6d o a r p e v a l o r i f i c a r e a c o n o m i c d a x i m d d u p d m o d e l e i n t e r n a i c ! i o n a l e ,d u c e m a i c u r i n d s a u m a i t i r z i u l a d i s t r u g e r e a a d r u l u i n a t u r a l , a l c a r a c t e r u l us p e c i f i c n a l i o n a l; i s e t r a d u c e p r i n t r - o i n d e p d r t a r ea v i z i t a t o r i l o r , c e v o r c d u t a a l t e l o c u r i m a i p u r e ; i mai nealterate. d i n l u c r a r e ad e f a l a s i n t a r d t a t e u n e l e a s p e c t e e o r d i n g e n e r a l p e c a r e l e r i d i c d p e p l a n i i a a a m o n d i a l d e z v o l t a r e t u r i s m u l u i ,p r e c u mg i p r o b l e m e c t u a l e l e p r o i e c t a r i g i c o n s t r u c ! i eh o t e lurilor de toatetipurile gi mirimile. i o d S e f a c e , e a s e m e n e a , t r e c e r e i n r e v i s t i a p r a c t i c i i i n t e r n a { i o n a l e n a c e s td o m e n i u , i l u s r t r a t l c u u n e l e d i n t r e c e l e m a i r e c e n t es i m a i s e m n i f i c a t i v e e a l i z \ , r i .

il. coNstDERATn GENERALE


Hot elul e s te o c l S d i re s a u u n d h s a mbl ude cl i di ri care asi gurd,contra cost, cazarea turi ;t ilor gi a c dl i to ri ,l g r p 9 u n a n u m i t i n te rval de ti mp, fn camE respeci al amenaj ate,corespunz d t o r m o b i l a t e . E l l e o f e r d , d e a s e m e n e ap o s i b i l i t a t e a e a l u a m a s a , d e ' a ' s e ' d i s t r a , d " ' a i g i , d v P et r ec e, du3a o i e o p a rte d i n ti m p , p u n indu-l e l a di spozi l i e o seri e de servi ci i : Oai pel i i se a; t eapt d s d g d s e a s c ii n tr-u n h o te l u n c o nfort cel pu{ i n l a ni vel ul cel ui cu' care este obi gnui t a c a s d , u o m a s d b u n d 9 i o c a m e r da g r e a b i l d . c Hot elul co n te mP o ra .n u . m a i e s te i nsi doar un l oc de opri re tgmporara a cdl i tori l or. n A s t dz i, in une l e h o te l u ri a u l o c c o n fe ri n l e gi consfi tui ri , i nti l ni ri de afdceri di verse(,rpdhi ;i f es t dr i publice , s e _ rg a n i z e a z d ,x p o z i !i i , fe sti val uri , conferi nl e dq presdetc. H btel ul a deveni t o e as t f el o adev i ra td fu n c { i u n e u rb a D 5 , p r Znl a l ui aduci nd de mLi te ori ' modi fi cdri ' i n dezvol t ar ea z onei r es p e c ti v e? o ra g u l u i ,n e c e s i ti n d studi i speci al e si stemati zare. de . CLASIFICAREA HOTELURILOR ln m ajor ita te a!d ri l b r c l a s i fi c a re a e fa ce dupi trei cri teri i : confort, capaci tate func!i une s ;i s au c ar ac t er . Din punc t d e v e d e re a l c o n fo rtu l u i , s i nt acceptate n general urmi toarel e categori i : i - c a t e g o r i al u x ; - c a t e g o r i al ; - c a t e g o r i aa l l - a ; - c a t e g o r i aa l l l - a ; - c a t e g o r i at u r i s t i c . S t abilir eag ra d u l u i d e c o n fo rt a l u n i te l i i hotel i ere respecti veeste determi natd de tratarea d i f e r e n ! i a t da u n i t d ! i i d e c a z a i e , a s p a ! i i l o r c o m u n ed e a c c e s ,r e c e p ! i e g i a l i m e n t a ! i e ,d e e c h i -

11

f p a r e at e h n i c o - s a n i t a r di,n i s a j , d o t a r e g i m o b i l i e r , p r e c u mg i d e c o n ! i n u t u l; i c a l i t a t e aP r 9 : i a r i l o r d e s e r v i c i i p e n t r u c a i a t o r i . A c e a s t di m p d r l i r e i n c a t e g o r i i e s t e u n r e z u l t a t a l c o n d i h o t e l i e r ed i f e r e n ! i a t e , c, ! i i l o r t e h n i c o - e c o n o m i c e a u r m a r e a n e c e s i t e i i ie x i s t e n l e i u n e i r e l e l e c p e n t r us a t i s f a c e r ed i v e r s e l o r e r i n l e ; i i n d i r e c t i l e g d t u r i c u v a l o a r e ad e i n v e s t i ! i e r e s p e c t i v d , a C r i t e r i i l e p r e c i s ed e i n c a d r a r e i n t r - o c a t e g o r i e s a u a l t a d e c o n f o r t v a r i a z d d e l a o l a r d d l a a l t a g i s i n t s t a b i l i t e p r i n t r - o l e g i s l a ! i es p e c i a l d , e s t a t , s a u a o r g a ni z a l i i l o r p r o f e s i o n a l e i r e s D e c t i v eE l e o s c i l e a z dn s d i n t r e a n u m i t e l i m i t e g i c r i t e r i i . c o m u n e . pe . ' d s io p i l d d ,i n C e h o s l o v a c ha t e l u r i l e e i m p a r t i n c a t e g o r i i l e e l u x , A , B ; i C ; p r i n a n u c Comer!ului Interior sint stabilite,pentru aceste ategorii, m i t e s t a n d a r d ea l e M i n i s t e r u l u i s C , d i m e n s i u n i l c a m e r e l o rd o t a r e al o r g i d e p e n d i ' n ! e l e .e r i n l e l ea c t u a l e i n t i n d r e p t a t ei n s p e c i a l e s h , s p r e a g a - n u m i t a, c e l u l e i g i e n i c 6 " f i e c a r ec a m e r dt r e b u i n d d a i b a W C p r o p r i u ; i c e l p u ! i n , un lavabou. c a i n F r a n l a , l a s i f i c a r ee s t e m a r c a t i p r i n a t r i b u i r e au n u i n u m d r d e 1 p i n a . l a 4 s t e l e d i v e r t s e l o r c a t e g o r i id e c o n f o r t , i n a f a r dd e c e a d e l u x , s t a b i l i n d u - s eo t o d a t d g i d o t a r e a , m o b i l i e r u l giinf i n i s a j u l c o r e s p u n z d t o r . ' r , l t a l i a ,i n a n u l ' 1 9 6 4p e b a z ar e c o m a n d d r i l oC o n f e r i n l e iN a ! i u n i l o r - U n i t e ,U I O O T ( U n i h a r u n e a l n t e r n a ! i o n a l d O r g a n i s m e l o O f i c i a l e d e T u r i s m ) a p r o p u sc l a s i f i c a r e a o t e l u r i l o r i n a c e s t e a t e g o r i ia d i v e r s e l o rh o t e l u r i u r m i n d c c i n c i c a t e g o . i i :l u x , 1 , Z , - 3 , i 4 , i n c a d r a r e a i n d s i s e f a c i p e b a z a c o n s t a t e r i i o rf d c u t e d e o c o m i s i es p e c i a ld e s e m n a t d ,P r o p . u n e r i l e e c a t e sp g o r i i c o n ! i n ; i i n d i c a ! i ic u p r i v i r e l a d o t a r e ,m o b i l a r e ,p r e c u mg i l a d i m e n s i o n a r e a a ! i i l o r i u v f o r r n " , i n c a p i t o l u lr e z o l v d r i ic a m e r e l o r o m r e v e n ic u p r e c i z d r ia s u P r a n o r d i m e n s i u ns t a grad de confort. bilite pentrufiecare h D i n p u n c t d e v e i e r e a l c a p a t i t a ! i i s i n t r e c u n o s c u t ei,n g e n e r a l ,t r e i c a t e g o r i . i : o t e l u r i m a r i ( p e s t e4 0 C . p a t u r i ) ' m i c i ( p i n a l a 1 5 0 p a t u r i ) ,r i j l o c i i ( i n t i e 1 5 0 g i 4 0 0 -p a t u r i ) ; i S i a b i l i r e ac a p a c i t a f i iu n i t d ! i l o r h o t e l i e r e s e f a c e p e b a z a s t u d i u l u i z o n e i a p r o p i a t es a u I ; u n e i z o n e m a i e x t i n s e , ' i n f u l c , t i ed e c e r i n l e l e a c t u a l es a u d e p e r s p e c t i v de a e s t e i n a c e l a g i i t imp^c o n dl i o na td d e re n ta bi I i ta te a u n i ti ! i i respecti ve. 'in r p r i v i n t a c a p a c i t a t i i p d r e r i l es p e c i a l i g t i l od i n d i v e r s et d r i s i n t d i f e r i t e , , i n h , f . C , ' h o t e l u r i l e d i n o r a g e l em a r i , p e n t r u a f i r e n t a b i l e ,t r e b u i e s d a i b d p e s t e 1 0 0 a c a c a i n e r e .i n C e h o s l o v a c is i n t r e c o m a n d a t e e l e d e 4 0 0 - 6 0 0 l o c u r i , S p e c i a l i g t i i m e r i c a n ic o n s i t r e b u i e s d a i b d m i n i m u m 3 0 0 c a m e r et i m a x i m u m8 0 0 d e r d c d , p e n t r u a f i r e n t a b i l ,u n h o t e l a c c a m e r e ;i n U . R . S . S ,s - a a j u n s l a c o n c l u z i a d d i n p u n c t d e v e d e r eu r b a n i s t i c r f i r a l i o n a l s i s e c r ee z e c o m p l e x e m a ri , c u 1 0 0 0 -2 000 l ocuri . , c C a p a c i t a t e a e l o r l a l t ef u n c { i u n i ,i n s p e c i a la r e s t a u r a n t u l u in u e s t e d e t e r m i n a t ie x c l u s i v d d e c a p a c i t a t e a e c a z a r ea h o t e l u l u i ,c i d e c a r a c t e r u l u i g i d e e x i s t e n l a u n o r d o t i r i s i m i l a r e i n z o n a i n v e c i n a t d ,p r e c u mg i d e c a t e g o r i ad e c o n f o r t i n - c a r e s e s i t u e a z d . i i D u p a c a r a c t e r u r u u f u n c ! i u n e al i r , h o t e l u r i l e p o t f i i m p d r l i t e i n : h . o t e l u r d e t r a n z i t , s a u c m h o t e l u r i p e n t r u o g e d e r e a i p r e l u n g i t d , u c a r a c t e rp e r m a n e n ts a u s e z o n i e r ,i n c e n t r e u r b a n e , 'l turisticesau balneare, destinate, d H o t e l u r i l e d e t r a n z i t , a m p l a s a t e e o b i c e i p e a r t e r e l e d e m a r e c i r c u l a l i e ,s i n t , i n p r i n c i p a l , c e l o r c e c d l d t o r e s cc a a d d p o s tp e n t r u o n o a p t e s a u c h i a r n u m a i p e n t r u u n t i m p t r u i , . r r i ; a u d e o b i c e i c a m e r ed e 1 { 2 p a t u r i , c u s e r v i c i ic o m u n er e d u s e ,c u r e s t a u r a n s a u a l t i f o r m i d e a l i m e n t a { i e ,c u o c a p a c i t u i " m u l t m a i r e d u s dd e c i t c e a d e c a z a r e a h o t e l u l u i , m d A c e s tt i p d e h o t e l s e r e a li z e a z d e ' o b i c e i l a o c a p a c i t a t e i c d s a u m i j l o c i e ; i l a u n g r a d d e c o n f o r t i n f e r i o r s a u m e di u , p i a s M o t e l u r i l e i n t d e s t i n a t e c e l o r a gci a t e g o r i d e c l i e n ! i ,c a r e c i r c u l d c u a u t o m o b i l e r o p r i i ' p e r i m e t r u l u i c o n s t r u i f a l o r a g e l o r , c u a c c e sd i r e c t d i n m a r i l e a r t e r e d e Arplasate in afara c c i r c u l a ! i er u t i e r d ,s i n t i n g e n e r a lc o n s t r u c ! i i s i m p l e u 1 s a u2 n i v e l u r i . , o r d ; e n e ; t i p e n t r u g i z d u i r e p r e l u n g i t ds i n t c e l e m a i n u m e r o a s ed e t o a t e m 6 r i Hotelurile ; m i l e g i c a t e g o r i i l ed e c o n f o r t . C e i e m a r i ; i ' c u c o n f o r t r i d i c a t i n d e p l i n e s c i a l t e f u n c l i u n i u r -

12

b a n e ,p u t i n d c o n s t i t u t d e c e l e m a i m u l t e o r i , s e d i u l u n o r c o n f e r i n l es a u r e u n i u n i ,f e s t i v a l u r i , , banc het es au re c e p !i i , e x p o z i ti _ ie tc , C o nstrucl i a hotel ul ui este compl etatd, i n acest caz, ct) s p a ! i i l e a d e c v a t ea c e s t o r m a n i f e s t i r i , A c e s t e c o n s t r u c ! i i c o n s t i t u i e ,p r i n a s p e c t u lg i v o l u m u l l o r , d o t d r i o r d ; e n e g t ii m p o r t a n t e . H o t e l u r i l es e z o ne r es i n t c o n c e p u t e p e n t ro g d z d u i r e e m a i l u n g d d u r a t d .( 1 - 4 s d p t a m i n i ) ; i u d d e a c e e a ,P e l i n g i c a m e r e l ed e 1 g i 2 - p a t u r i , - s ep r e v i d ; i c a m e r em a i r . r i , p e n t r u f a m i l ' i i c u m a i m u l l i c o p i i , g i s p a ! i i c o m u n es u f i c i e n t e b i n e d i m e n s i o n a t eT r a t a r e aa r h i t e c t u r a l ia d . c , a m e r e l oc i t ; i a a c e s t o r p a { i i c o m u n et r e b u i e s d d u c d l a c r e a r e au n e i i n t i m i t e l i a p r o p i a t d r s de ceaa locuinlelor. C a r a c t e r u ld e t r a n z i t s a u d e ; e d e r e p r e l u n g i t ds e p o t i n t e r f e r al a a m b e l ec a t e g o r i i ,i n f u n c ! i e d e a m p l a s a m e n td e s e z o n t u r i s t i c s a u d e n e c e s i t a t i l e c a z i o n a l e e f o l o s i r e . R e z u l t e , o d d e c i c d a c e s t e e l i mi t a r i n u s i n t c a t e g o r i c e , d H o t e l u r i l e c u a p a r t a m e n t ea p d r u t ec u c a r a c t e r e z o n i e rl a i n c e p u t , s e d b z v o l t d i n p r e z e n t , s d i n c e i n c e m a i m u l t c a h o t e l u r i o r d ; e n e ; t i .E l e c u p r i n d a p a r t a m e n i e e d i v e r s em 6 r i m i , s i m i d l a r e c u l o c u i n l e l e a r e a u p e l i n g d c a m e r e l e e b a i e g i o b u c d t d r i ec o m p l e t d .i n l o c u l f o r m u l e i c d o b i ; n u i t e d e h o t e l c u s e r v i c i ic o m p l e t e ,a p a r eo f o r m u l d n o u d d e h o t e l , c u s e r v i c i i p a r l i a l e ; c lient ul r es pe c ti vp o a te s d -;i p re g d te a s c d i ngur masa pe care o servegtei n spal i ul rezervat gi s a m e n a j a t , a u s d o c o m a n d el a r e s t a u r a n t uc e n t r a ; c e l e l a l t es e r v i c i i ,c u m ' a n f i c u r d t e n i as i s l l int r eJ iner ea n t a s i g u ra ted e p e rs o n a l u lhotel ul ui , si l n f u n c ! i e d e m i r i m e a h o t e l u l u i , a c e s t am a i c u p r i n d e :u n r e s t a u r a n t ,a t i t p e n t r u l o c a t a r i c i t g i p e n t r uc e i d i n a f a r d ,c a f e n e a b a r , s p a ! i i p e n t r u r e u n i u n i , j o c u r i g i s p o r t , p i s c i n a , a u n a , s s a u b d i m e d i c i n a l eu n c e n t r u c o m e r c i a ! d i v e r s eu n i t a ! i d e d e s e . v l r " ( a t e l i e i e f o t o , d e f r i z e r i e , , , c oaf or , pogt a e tc ,), P e n t r ua s e u l - a s i g u rr e n t a b i l i t a t e a n u i a s t f e ld e h o t e l , c a p a c i t a t e a u i t r e b u i e s d f i e d e s t u l a d e m a r e ( 2 0 0 - 4 0 0 a p a r t a m e n t e ) , o t d r i l e r e s p e c t i v e e s e r v i n dS i z o n a o r d s e n e a s ci d e d i a ti n v e d d m cinatd. H o t e l u r i l ed e c u r i d i n s t a ! i u n i l eb a l n e a r e a u c l i m a t e r i c e u p r i n d p e l i n g d f u n c ! i u n i l e s c o b i g n u i t e ; ia m e n a j d r p e n t r uu n e l et r a t a m e n t e e d i c a l e P a r t i u ll o r e s t e d e t e r m i i a t d e n a t u r a i m , t r a t a m e n t e l o r ,i n s d p e n t r u a s i g u r a r e a e n t a b i l i t e ! i i a c e s t eh o t e l u r i s i n t c o n c e p u t ea s t f e l i n c i t r s d p o a t i c a z a i n c o n d i l i i o p t i m e o r i c e c a t e g o r i e e c l i e n ! i . F i i n d s i t u a t ed e ' o b i c e i i n l o c u r i d f i n i g t i t e ,i n t r - u n c a d r u a t r d g d t o r ,s i n t f o l o s i t L , i n a f a r as e z o n u l u i ,p e n t r u g d z d u i r e au n o r c o n f e r i n l e s a u c o n g r e s ec u p a r t i c i p a r em a i l i m i t a t d g i c u o d u r a t d m a i l u n g d . , F U N C T T UN t L E C O M P O N E N T E C o n ! i n u t u l h o t e l u r i l o re s t e v a r i a b i l i n r a p o r t c u m d r i m e a ,g r a d u l d e c o n f o r t s a u c a r a c t e r u t . l o r , a c e a s t iv a r i e t a t e m a n i f e s t i n d u - sn u n u m a i i n d i m e n s i o n a - r e a o r f u n c ! i u n i i n t e r i o a r e ,c i e un c h i a r i n f a p t u l c d u n e l ed i n t r e e l e e x i s t ds i a l t e l e n u , Cu t oat e a c e s te a ,s e c to a re l ed e b a z d si nt acel eagi ,pentru ci el e materi al i zeazd. fapt de d e s t i n a ! i au n o r a s e m e n ec l a d i r i . a j . l n 8 . n e r a l , h o t e l u r i l e c u p r i n d u r m i t o a r e l ef u n c ! i u n i ,c a r e d e t e r m i n i a m e n aa r e a a n u m i t o r s p a l i i g i c r e a r e aa n u m i t o r s e r v i c i i :
F u n c Eu n i i Primireo. oospegilor - P f l mr r e a - repartizarea camere ?n - incasarea costurilor s e r v i c i i l o rp r e s t a t e -

Inci peri
h o l i n t r a r eportar recepliebirouri administra{ie d i r e c ! i u n e, . -

Personalqi anexe Servicii


Portar receplie personalpentru transport bagaje p e r s o n a lIu l i f t u r i l o r p e n t r u conducere intre!inere gi

13

F
F u n c gu n i i Gdzduirea - dormitul - igiena corporali - intrelinerea?mbricimintgi. - cititul, scrisul, - vizite. '.o' - radio tiitelbvizor. - relalii cu exterigrul .. Alimentoreo - alimentalie ublicl p (mincare, bbuturi) !-

Inci peri
-

Personal gi anexe Servicii * s e r v i c i u ld e c a m e r d serviciul de etaj inventar personal

camere sau apartamente de difefite tipuri, cu sau firi baie

&
I

Activitdti comune pi distrocgil - muzicd,dans - teatru, distractii - televiziune - spectacole - ?ntruniri - conferin{e - expozi{ii. - demonstraliide modd Alte funcgiuni destinoteoaspegilor - citit - fumat - i n g r i j i r e as i n i t i { i i - informalii - comer! - cosmetici

tamere-saloane de lecturi gi corespondenti, de agteptare, de convorbiri etc. - centrali telefonici, po9t5. telex - centrali-instalalie r.adio gi televiziune - sald de mic dejun restaurant -' -bardezi o - bar de noaDte - cofetirie - cafenea - braserie - snak-bar - grill-room. sili festive - sili de dans - salon radio gi televiziune - sdli (eventual scenb) -'saloane - foaiere

transport alimente bucdtirie anexe(prepariri, depozite, cimar5, frigorifere) oficiu cameri personal laboratoare bucitar 9ef gestionari vestiare toalete depozite casi de bilete anexe

j S' p o r t . g i o c u r i j o c u r i d e s o c i e t a t e; i d e c i r l i . - biliard - tenis (de cinip gi de masd) - golf, c5lirie, inot, popice .- jocuri cu mingea - sporturi de iarni . , Deseryiretehnicd - incilzire - ventilare-condi{ionare - iluminat - aPe - spdlat - evacuare degeuri - intr:e!inere Circulolie
Parcare, garare intrelinere, reparare gi spilare auto alimentare cu carburanti -

vinzareaarticolelor de presi gi produselorde tutungerie toneti comercialS artizanat flordrie salon frizerie-coafuri salon cosmetici cabinete edicale m s a l o a n e ;c a m e r e e j o c i d terenuri de sport bazinede innot popicdrie camera de pdstrare g i i m p r u m u te c h i p a m e n t central6termici centrali ventilalii sau cond ionare i! post trafo boi lere-h idrofoare spilitorii mecanice i uscitbrii 9 crematoriu ateliere de repara!ii
parcaje, garaje inciperi pentru reparafii, spilitoare, gresare stalie de benzini -

transport depozite inciperi anexe s e r v i c i ip r o p r i i inchirieri

vestiare grupuri sanitare anexe instructori sport

mecanici vestiare depozite

,:": .
!::::

servicij anexe proprii tcl Pazn t e h n i c i e n ir e p a r a l i i administrator inchirieri

14

C o n g i n u t uI h o t e l u r i l o r p e g r a d e d e c o n f o r t

Unitate de cazare

E c h i p a r e am i n i mali la camerd

C4nerc clL2__palutr m2 C a m e r e u i p a t l m i n i m 1 O o / )m 2 c A p a r t a m e n t e i n i m a l e( 2 d o r m i m ^ toare f salon) I n d l t i m ec a m e r e i a % din camere % din camere WC soparat % din camere WC in camera % din de baie camere Lavoar
f --.v

1 5, 6 9,0 n u e 50

1 5, 6 9,0

15,6 9,0

14,0 1 1, 9
.

12,0 (rrlD 9 , 0 1,0

'_.
. i

normatd

n u e s t e n o r ma t,a-

Cadi de baie . Dug (cu cadd)

nr. de nr. de 25 nr. de nr. de

20 80

-n.

t'toeu Suprafele cumulate grupar sanitar m2

75 100 75

50 100 50

20 ,:-.\ 100 100 ( 100) 100 20

100 100

100 100

qg)
t--+ 1 1 0 ) '11 2110

Grupuri sanitare Du; cadi p comune e etaj


WC pe sexe

n r . o b i e c t e / n r . 1lca'merd camere n r . o b i e c t e / n r . l lcacamere meri


A ^ U O U 4

1 letaj leta I ramera l lcalca- 1 f c a m mera meri merd


/ J

nlo
t ^ u4

S p a l i ic o m u n e

Hol f receptie Saloane G r u p s a n i t a rh o l ( p e s e x e ) Suprafe{e cumulate m/cameri


A s c e n s o rp a s a g e r i( o b l i g a t o r i u d e la) A s c e n s o rs e r v i c i u ( o b l i g a t o r i u d e la) S c a r ap r i n c i p a l d Scari de serviciu

da oa

da oa

da

da da

da da da

da da oa

da da da

P+2 P+2 P+2


da da

P+1 P+1 P+1 P+3

;
A ^ U d

;
da

;
da

P+1 1,5
da l , da da da da da da da da da da da da

,,t
da I da da da da da da da

;
da I da da da da da

da

E c h i p a r et e h n i c i

incilzire centrali (l) sau tizare (C) Api caldE curenti Telefon in cameri /o Telefon pe etaj Telefon (cabina in hol) S e m n a l i z a r ep e r s o n a l Radio in camere lzolalii fonice \-

I
da

I
da

I da 50t/" da da

I
da da

I da da da da da

da oa

Servicii male

Restaurant sald mzl cameri da Bar de zi S a l Sp e n t r um i c u l d e j u n S e r v i r e a i c u l u i d e j u n ? nc a m e r i m Postde prim ajutor da Standuricomert- prestalii da Frizer - Coafor da Garaj (G) - Parcaj (p) % din camere S a l i d e m e s ep e r s o n a l : Oficiu - cameri serviciu- Dersonal etaj da

da

1
;

_ .
da

;
da da

20+ P 1 s +P 1 0 +P
A ^ U 4

da

da

15

Conginutul hotelurilor
Descrierea amenajeri lor, norme minime

pe grade de confort
Spania

IV

Unitate de cazare

mz Camere u 2 paturi c Camerecu 1 pat (minim 10o/")mz Apartamente minimale (2 dor^ m i t o a r ef s a l o n ) I n S l ! i m e ac a m e r e i Cadi de.baie

14,0 17,0

12,0 10,0

10,0 8,0
I

10,0 8,0

16,0
o n

15,0 14,0 13,0 8 , 0 7 , 5 7,0 9,0 2,7 50 50 50 50 100 9,0 2,6


15 85 15

nu este normatd

10,0 2,7
75

m Echiparea inimali la cameri

% din nr. de 4r, camere Du; (cu cadl) % din nr. de 45 camere WC separat % din nr. de camere WC in camera % din nr. de an de baie camere Lavoar 100 Bideu 100 c S u p r a f e l e u m u l a t eg r u p s a n i t a r
m?

-7o.

75 75

50

50 100 100

1n

100 70

100 25

75 100 75
7 E

45 25 100 100 (n 15.' 6 , 2 ;/ . J 6,7 ,

Grupuri sani- Dug cadi tare comune pe etaj WC pe sexe Spa!ii comune Hol * recep{ie

nr. obiecte.nr. / camere nr. obiecte/ nr. camere

1 l 2 o 1120 1120 1 1 3 0 1110 1110 1110 1 1 1 0


da da oa 3,4 da ca da da oa 3,0

116 117

u6
da oa

217
oa da

Saloane Grup sanitar hol (pe sexe) Suprafele cumulate m/cameri A s c e n s o r p a s a g e r i( o b l i g a t o r i u d e

I
,1 (

oa

I
da 1,3 da

oa da

3,0

la) Ascensor de la) "

( o bl i g a t o r i u

P+2 P+3 P+4


da da ca da

P+2 P+7 P+3 P+4


da 1,5 oa I
4 .,' I tL

S c a r i p r i n c i p a l Sm l 5 { i m e S c a r i d e s e r v i c iu

oa I oa da

E.hiparetehnic

incilzire centrali (l) sau tizare (C) Aoi caldi curentd Telefon in camerd Telefon pe etaj Telefon (cabina in hol) S e m n a l i z a r ep e r s o n a l Radio in camere lzola{ii fonice

o/ /o

I oa da da oa

I oa da oa

I oa da
U 4

c
da da da

:
oa oa oa da

3
da
A ^ U d u d

da

;
oa

'

;
1,7
da
da

oa Restaurant sali mz/ cameri da Bar de zi S a l i p e n t r um i c q l d e j u n da Servireamic dej,unin cameri Post de prim ajutor Standuri comert- presta{ii Frizer- Coafor Garaj (G) - Parcaj (P) % G+P camere S a l i d e m e s ep e r s o n a l O f i c i u- c a m e r i s e r v i c i u p e r sonal etaj

1,5
ca

1,0

oa

:t'

?\r P da da
ud
i ^

da

16

'''

A ; a c u m s - a m e n ! i o n a t m a i i n a i n t e , p r e z e n l aa c e s t o rf u n c l i u n i ; i d i m e n s i o n a r e a p a f i i l o r s af er ent e es t e fo a rte v a ri a b i l S, fi i n d re z o l vatd i n mod d i feri t i n practi ca i nternal i onal e. i n t abelul aldt ur a t e s te p re z e n ta t mo d u l d e i nterpretare al acestor funcl i uni i n ci teva l dri , care p r e c i z e a z d o n ! i n u t u lh o t e l u r i l o r ,i n f u n c ! i e d d g r a d u l d e c o n f o r t . c

AMPLASAMENTUL S i t u a r e ah o t e l u r i l o r i n c a d r u l o r a ; e l o r e s t e i n f l u e n ! a t dd e t i p u l , m d r i m e as i g r a d u l l o r d e c o n f o r t ; e a c o n s t i t u i e a s t d z i o p r o b l e m d v i u d i s c u t a t d ,d a t o r i t d u n o r p o z i l i i d e p r i n c i p i u diam et r al opu s e , i n c e e ac e p i ri v e g te v a n taj el esau dezavantaj el e a ampl asamentel or. A g l o m e r a r e ac i r c ul a ! i e i i n z o n e l e c e n t r a l e a l e m a r i l o r o r a g e ,c u z g o m o t u i n e v i t a b i l p e I c a r e i l p r o d u c eg i p o l u a r e ad i n c e i n c e m a i p u t e r n i c da a t m o s f e r e i , n r d u t d l e g t e o n d i l i i l e d e i c v i a l d a l e o m u l u i . V a l o a r e at e r e n u l u i i n a c e s t e o n e e s t e i n c o n t i n u e c r e s t e r et o t u ; i , ; i p o s i b i z l i t a t e a g a s i r i i u n o r s p a l i i l i b e r e c o r e s p u n z d t o a re s t e a p r o a p ei n e x i s t e n t d ;d e m o l d r i l e p e c a r e e l e n e c e s i t d c o n s t r u c l i e o u i r i d i c d g i m a i m u l t v a l o a r e al u i . A c c e s e l e i n t d i f i c i l e , n u e x i s t d o n s p o s i b i l i t a l id e p a r c a r e , r e b u i n d d e c e l e m a i m u l t e o r i s d f i e r e z o l v a t dp r o b l e m ap a r c d r i i ' i n t c a d r u lc o n s t r u c f i ep r o p r i u - z i s e ,e e ac e s c u m p e g t e ;m a i m u l t i n v e s t i l i a i c i De ac eea e x i s te a s td z i te n d i n l a d e a descentral i za reteaua hotel i erd ordgeneascd, ampl as i n d u - s e o t e l u r i l ei n z o n e i m e d i a ti n v e c i n a t e e n t r e l o r .A i c i r e z e r v e l ed e t e r e n d i s o o n i b i ls i n t h c m a i m a r i g i v a l o a r e al o r m a i s c d z u t i ; a e r u l e s t e a . c u r a t g i l i n i g t e ap o a t e f i a s i g u r a t da c c e s u l m i , s ; i p a r c a j e l e i n t m a i u g o rd e r e z o l v a t . D i n p u n c td e v e d e r e a l c o n d i l i i l o r d e v i a l d s o l u ! i a e s t e o p t i m e ,f i i n d v e r i f i c a t d r i n n u m e r o a s e x e m p l e , p e A p a r i n s d p r o b l e m e e a l t a n a t u r d ,c a r e p u n i n d i s c u ! i ea v a n t a j e l e e m a i s u s . D e s i g u rc a d d o d i s t a n l ad e c i ! i v a k i l o m e t r i i n c o n d i l i i l e a c t u a l ed e m o t o r i z a r en u c o n s t i t u i e p r o b l e m a . o T o t u g i ,d e p i r t a r e ad e z o n a c e n t r a l S " c r e e a o S . a r e p i e r d e r e d e t i m p p e n t r u c l i e n ! i , a t i t p e n t r u z m c e i c e a u l e g d t u r ic u a d m i n i s t r a l i a r a g u l u i , i t g i p e n t r u t u r i g t i i c e v i n s d - l v i z i t e T e ,m a i a l e s o c p e n t r u c e i c e s o s e s cn g r u p u r i o r g a n i z a t e i n u d i s p u nd e c i d e m i j l o a c ep r o p r i i i n d i v i d u a l e i g de transport, D e a s e m e n e aa m p l a s a r e a o t e l u r i l o r i n a f a r a o r a g e l o rc r e e a z dm a r i greuta!i i n rentabi , h l i z a r e ac e l o r l a l t ef u n c l i u n ( i n a f a r d d e c a z a r e ) c a r e s i n t d e s t i n a t ei n m a r e p a r t e g i p o p u l a l i e i i , o r a g uui , l P e n t r u h o t e l u r i l e o r d s e n e s t ia c e s t e p r o b l e m e r d m i n d e s c hs e , c o n s t i t un d o b i e c t u ' u n o r i i l analiz es pec ia l ep e n tru fi e c a re c a z i n o a rte, O p t i m d c o n d i l i e p e c a r e t r e b u i e s d o i n d e p l i n e a s cu n t e r e n p e c a r e s e v a a m p l a s a n d u h o t e l e s t e a c c e ad e a f i s u f i c i e n td e m a r e , p e n t r u a n u c r e a g r e u t d l i i n r e z o l v a r e al u i f u n c g c d l i o n a l d ; i p e n t r u a p e r m i t e a c c e s e i p a r c a j es u f i c i e n t e , a r e s d n u f i e i n c o m o d a t e e r e l e a u a s t r adald or dse n e a s c d a re -l d e s e rv e g te . c i n c a z u l a m p l a s d r i ii n z o n a c e n t r a l i a o r a ; ul u i e s t e p r e f e r a b i l u n t e r e n a di a c e n t u n o r p a r c u r i ,c a r e s d c o n t r i b u i el a c r e a r e au n u i m e d i u 9 i a u n e i a m b i a n l ec i t m a i p l d c u t e . i n a n a l i z aa m p l a s a m e n t u l uu,n f a c t o r i m p o r t a n t i l c o n s t i t u i e ; i p o s i b i l i t a l i l e e r a c o r d i d l a r e l e l e l e e h n i c o - e d i l i t a re x i s t e n t ea t i t d i n p u n c t d e v e d e r e a la p a c i t a ! i l o r c i t ; a l p o z i t i e il o r . t e , c i

oRTENTAREA gt INSORIREA I n g e n e r a l ,a m p l a s a r e h o t e l u r i l o r o r i ; e n e g t i n u r i d i c d p r o b l e m ed e o r i e n t a r e ,d a t f i i n d a c a r a c t e r u ll o r d e l o c u i n l d d e s c u r t i d u r a t d , u t i l i z a t d i n s o e c i a ln o a o t e a .E s t e i n s d n e c e s a r d s s e a c o r d eo a t e n { i ed e o s e b i t io r i e n t d r i i , l a s t a b i l i r e aa m p l a s a m e n t e l o r t e l u r i l o rs e z o n i e r e , ho
2 - Construcgii hoteliere

17

N
1 9 0 0 1&o

170"

140"

130' ./ ,. iuLlE

DE ffihsJrTru

2:v'
A P RL I E I

9 0 "E C H T N Q X .- OCTOMBRIE 801y4p11E 7oo

t'toEtutBRtE 7.-.-\ 6oi. - rFEBRuARTE \ LE'KUAfilr


\

\ DECEMBRIE

DE ?8ARilTru

IANUARIE

AbacShelioluxmetricipentru Bucuregti (latitudin 4425',longitudine26.06')- constituie reprezentare e o conven!ional5, intr-un sistem-decoordonate,.a' pozi!iei ,ourufrl pe bolta cereasci, c u r b e l er e p r e z i n t d o z i ! i i l es u c c e s i va l e s o a r e i u i r i - o i u " r s e , o r e , p e , i n c e l et r e i z i l e c a r a c t e r i s t i ca l e a n u l u i ( s o l s t i e { i u l d e v a r i , s o l s t i { i u l d ei a r n i g i e c h i n o c l i u l ) , i ? n r i g e i a f i e c d r e il u n i . R a z e . l r e p r e z i n t dp o z i t i i l e p r o i e c l i e i o r i z o n t a l ef,a l i d e p u n c t e l e a r d i n a l e ,i a r c 6 r i u r i tidcr n "ire n t r i c e , c on i n c l i n a i i i i er a z e ii n p l a n v e r t i c a l ,f a l i d e p l a n u l o r i z o n t u l u i ' A s t f e l ' f i e c a r eP u n c Jd e p e c u r b i r u p r u i i n i ap o z i t i a soarelui m i t i o r 5 ' d e t e r m i n a t ip r i n ' p r o i e c l i a ' r a z e il u m i n L a s e p t u n ' o r i z o n t a f i n t r - o a n u m i t i z i a a n u l u i , l a o a n u g i i' n;cllii:n a r e1e i Lf lapir u n ua c e s tp l a n . D e ; i ; + " r a" ' ' f d e t i e x e m p l u ,l a 1 ' m a , o , r ? . . 9 , d i i e c t i a a z e is o l a r ef a c e - i if " p f a l r v e r t i c a l- r n orizontului, gi in proiecf orizontali un unghi de 20'fati de Jireclia est. ie Desigurce oia 12-a fiecdrei eJte pe direcliasud. zi Abaca este ?ntocmiti dupi efEmeridele observatorului astronomiJ din Bucuregti poate fi consideratd valabili ;i pentrutot teritori u | ldri i noastre.

1B

d e c u r d ,s a up e n t r us p o r t u r id e i a r n d ,a d i c da c e l o r i n c a r e c d l a t o r i i r d m i n u n t i m p m a i i n d e Iu n g a t . P e l i t o r a l u l m d r i i , o r i e n t a r e a - c a m e r e l s p r e e s t s a u s u d e s t e r e c o m a n d a b i l dn t i m p or i, ce o r i e n t a r e a P r ev e s tt r e b u i ee v i t a t d , . a c e a sp a n t r uc a i l u m i n a r e a u t e r n i c a i n o r e l e d e s te p d dlpaa m i a z 6e s t e m a i . . P u l i la g r e a b i l Sm a i a l e sc d s e s u p r a p u n e i c u o r e l e c u t e m p e r a t u r ac e a , , s mai r i d i c a t , aO a s p e ! i i p r e f e r dc a _ d u p d. i m p u l p e t r e c u t p e ' p l a j a , i n s o a r eg i c a l d u r a , s d g d s e a s c-i ' t i n t r i n d i n c a m e r d- o a t m o s f e r i m a i l i n i ; t i t d , r d c o r o a s d c,u o l u m i n dm a i p u l i n i n t e n s d ; a c e a s t a ' f a c ec a o r i e n t a r e a . s p r e o r d .s d f i e d e m u l t e o r i p r e f e r a t d n i n r e g i u n i l e d e m u n t e , e s t e c d u t a t d o r i e n t a r e a c a m e r e l o r a s t f e l c a s d c u m u l e z ec e l m a i m a r e n u m d r d e o r e i n s o r i t e i n c u r s u l a n u l u i ; c a m e r e l el i p s i t e d e s o a r ed e v i n t r i s t e g i p u l i n a g r e a b i l eO a t e n l i ed e o s e b i t dr e b u i e d a t d s t u d i u l u ii n s o r i r i i g e n e r a l e t e r i t o r i u l u i . t a ..rp..iiu

VEST

1550-S0LST.

VARA__3f.

_1gN1E_390. 1615 t6 30-_AUGUST_


1li5-M

rt'^------so r,sr.oR o 33-.--tuLrE_


3O---__-___{uNtE_
A l._2 -ad-vlAl-715 t2'----5E

;tio g oo
7 45

ygp1g--12". t7 10_sEP1E t73o--ApRtLIf-S1 t7 45_ ECHINOX-0"-

Gusr_7
PTEMBR I E_

S
6 50

{-+PnlLlE-6 0'------{cHtNo

x_

30 6 15

SUDVESI
1315-.-sol5T. vARA.---5 1320--tu L tE--5 1325-tuNtE__50: 1330-AUGUST___-J7e

SUDEST
5s'-soL
J

t t. uo *o--,odiu
.

r__tULtE_10

13 _u 35

n r--44
7e
..aF*MAl-lo 37:--5EPTE

13 45_5 EPr EMBRtE.-3 13 5_APRTL 5 I E_321 u 00--ECHINOX=-27e

uGusT_lo
32'--a 27"

tttE-------+0
M B R tE_lO]5

10

30,
25

35

u05

ocToMBR|E_23:

lt,20.-_-MARTlf_1 lz,30-_-N0EM td BR1E-14 35-FEgpgaplg--lr,i gplE_12"l4 40-DE6gy


1 45 0 _ 1 1 p g 4 p 1 g _ r Q o .

pnILrE________10 05 ECHtNOx------lO O0
55 zr0 30 25 20 1o 05

14, 55_SOLS1.

s4pla---_

g"

23-cToMBRtE_g 18o_MARTtE_g l6o-N0EMBRtE--9 14o_FEBRUARTE_9 |2o-DECEMBRTE_9 10"-__tANUARtE_g 9.-SOLST. tARil/\_9

SUD
7g"-561tt
_
' -A .

69:__tuLrE_,,

uo"o

,1?'oi

1g1r1iE_,, U\rU SEPTEMBRTE_ ,, ,, ,r ,, ,, ,,

- - 6 0 o _ M A t , ,

"_ECHINOX_

'

ocToMBRtE_,l

i n c l i n a t i a r a z e l o r s o l a r ec e c a d p e r p e n d i c u l a r p e f a t a d e l e o r i e n t a t e s p r e e s t ,s u d - e s t , s u d , s u d - v e s t g i v e s t i n d e c u r s u a n ul u i . I
2t

39' MARTIE_ J2o--NOEMBR|E_ 26'-FEBRUARIE_ 24'-9ESEMBRIE--

a-_tANuqRtE_,, 22'-g91ST. TARNA_,r

19

p r i n d e t e r m i n a r e a o n e l o r d e u m b r d p e c a r e l e l a s d m u n t i i i n c o n j u r d t o r iz o n e c a r e n u s i n t z , r e c o m a n d a b i la m p l a s d r i ih o t e l u r i l o r . e i n s o r i r e ae x c e s i v d u n o r f a ! a d ei n a m p l a s a m e n t o b l i g a t e d e a l t e c o n s i d e r e n t e e c i t o r i e n a e d t a r e a , n e c e s i t dl u a r e a a n u m i t o r m d s u r i d e p r o t e c ! i e p r i n p r e v e d e r e a n o r e l e m e n t ec o n s t r u c u t i v e f i x e . s a ur e s l a b i l e , a r e s d a t e n u e z eu m i n a p i " a p u t " r n i c e . P o z i t i o n a r eg i d i m e n s i o n a r e a c l a a c e s t o re l e m e n t e( c o r n i g e , r i s e - s o l e i u r ip a n o u r i , b a l c o a n e t c , ) s e p o a t e f a c e c u r i g u r o z i t a t e , b , e c u n o s c i n d u - s er e c ! i a r a z e l o r o l a r ei n p e r i o a d e l e r i t i c e .A b a c aa l e t u i a t dr e p r e z i n t d o - n v e n l i o n a l di s c c m e r s u l s o a r e l u i p e c e r i n t o t c u r s u l a n u l u i . D e a s e m e n e s i n t e x t r a s ep o z i l i i l e s o a r e i u ii n a d i v e r s e l el u n i a l e a n u l u i ,i n c i n c i d i n t r e o r i e n t d r i l eu z u a l ei n a m o l a s a r e h o t e I u r i l o r . a

coM poztTtA gt oRGANtzAREA GENERALA


I n d i f e r e n td e t i p u l s a u d e m d r i m e a u n u i h o t e l , p r i n c i p i i l ed e o r g a n z a r e i n t e r i o a r ds i n t i a s e m d n d t o a r . e ,e n t r u c d s e c t o a r e l ed e b a z d s i n t a c e l e a s i c e l l e g a t d e p r i m i r e a o a s p e ! i l o r : P ( r e c e p ! i a ) ,d e g a z d u i r e a l o r . ( c a z a r e a )g i d e a l i m e n t a r e ( r e s t a u r a n t i l ) ,c o m p l e t a t e. , t p u ! i i l . a f e r e n d b e r v j c i i l o rd e , , i n t r e t i n e r e e h n i c e; i c e l e d e s t i n a i ep e r s o n a l u i ud e ' d e s e r v i r eR m p l a s , t, i , s a r e af 1 ' e c d r u i a ,r e c U ' m i a p a r i { i a a l t o r f u n c ! i u n i s u p l i m e n t a r e e s t e t e g a t dd e c a r a c t e r i s t i c i l e p g , fiecdru hotel. i . 9 o * P a r a r e a s c h e m e l o rf u n c t i o n a l ea l d t u r a t e a l e u n ui h o t e l m a r e d e c o n f o r t r i d i c a t ; i a u n u i h o t e l m i c d e c o n f o r t m e d i ue s t e e d i f i c a t o a r e . D e s i g u rc d a c e s t e c h e m e u n c ! i o n a l es i n t f o a r t e d i f e r i t i n t e r p r e t a t ei n p r a c t i c d ,d a t o r i t d s f c o n d i l i i l o r s p e c i a l e e r e a l i z a r ea f i e c d r e iu n i t i ! i ; r e s p e c t a r e ao r e s t e i n s d o c o n d i t i e d e b a z a d l

a r

S c h e m ad e f u n c l i o n a r e a u n u i h o t e l m i c c u u n grad de confort mediu.

ln v

>

mic de'iun

ala nn z rl o

Servtcll

(
otrcru

r_1

il!-dl

camera

20

rti v
restaurant bar - cafenea i hol conferlnte ' banchete

rii
servlcll

m.ic dejun

servlcll

qi
c cl nrc ra camera ca mera

came!*:

camera

camer

Y .|)

S c h e m ad e f u n c t i o n a r ea u n u i h o t e l d e m a r e .c a p a s i t a t e ,c u g r a d d e c o n f o r t r i d i c a t .

t a b u n e if u n c ! i o n d r i u n u i h o t e l , c a r ei n f o n d m a t e r i a l i z e a zu n p r o c e s e h n o l o g i cd e s t u l d e c o m a d p l i c a t9 i r i g i d . a f , i , U n f a c t o r i m p o r t a n t i l c o n s t i t ue , i n s t a b i l i r e as c h e m e i u n c ! i o n a l e t r a di l i a h o t e l i e r d . d f i e c d r e i! d r i , c a r e i n t e r p r e t e a z d e f a p t t r a d i ! i i l e d e v i a t a a l e p o p o r u l u ir e s p e c t i v D a t o r i t d m a r i l o r m i g r a ! i u n it u r i s t i c e l a c a r e s i n t e m m a r t o r i , e l e s i n t p e c a l e d e d i s p a r i ! i e ,i n s a , p r i n l l l l u n i f o r m i z a r e a o r , a j u n g i n d u - s ea a g a - n u m i t us t i l i n t e r n a ! i o n a a l h o t e l u r i l o r ,s t i l c a r e i 9 i a i i r e o r i g i n e an u n u m a ii n f o r m u l ep l a s t i c e i m i l a r e ,c i , i n f o n d , i n f o r m u l e f u n c ! i o n a l e p r o a p e s i d e n ti c e . D a t o r i t d m a r i l o r a v a n t a j ef u n c ! i o n a l e9 i p l a s t i c ep e c a r e l e p r e z i n t S ,c e a m a i m a r e p a r t e p s d i n h o t e l u r i l en o i , c o n t e m p o r a n e ,i n t c o n c e p u t e e a c e l a ; i p r i n c i p i u : r e c e p { i a ,s p a J i i l ec o i g d m u n e g i s e r v i c i i l e e n e r a l el a n i v e l u r i l e i n f e r i o a r e , e z v o l t a t en s u p r a f a l d i p e o r i z o n t a l d; i t p , c a z a r e a n t r - u n c o r p s u p r a p u sd e z v o l t a tp e v e r t i c a l a . E s t ef o r m u l a c e a m a i a t r d g d t o a r e e n t r u i a s a r h i t e c ! i , p e n t r u c i l a s d o m a r e l i b e r t a t ed e c o n c e p ! i e d i v e r s e l o r p a ! i i p u b l i c e ,a s i g u r i n d f u n c l i o n a l i t a t eia c o n d i ! i i e c o n o m i c e e i n v e s t i ! i e e n t r u c o r p u l p r i n c i p a ld e c a z a r e .S o l u ! i a p n d h e s t e c a r a c t e r i s t i c d o t e l u r i l o r m a r i , c u g r a d d e c o n f o r t r i d i c a t , c a r e o c u p d o s u p r a f a t dm a r e ; d e t e r e n , c u m u l t i p l e a c c e s ei s p a ! i i l i b e r e i n c o n j u r e t o a r ee s t e c e a m a i d e s i n t i l n i t d i n p r a c ; t i c a c o n t e m p o r a n ii n t e r n a l i o n a l a .

21

s c h e m a e c o m p u n e r en s p a ! i u a f u n c ! i u n i r op r i n c p a r ea r e d i r i u n ui 1 - p " u n s i n g u rn l v e . t ; t " n i J i l i , o u n "s e p a r a t e ; 3 f u n c t i u n i t e 7 c o m u n e . u n s i n g u rn i v e r d,e z v o r t a p e o r i z o n t a r S ; ic a z a r e a t intr-un v e r t i c a;l 4 - i n t r - u n b r o c u n i t a r ,f u n c ! i u n i t "c o r r n " - - r u primere n i v e l u r i; i c a z a r e a a n i v e r u r is u p e r i o a r e5 - i n t r - u n r ; brocunitar recep{iacu cazarea, alimentatia?n afard. gi

W WT l-l Is 0

RcpirE RESTAURANIE c AraRE accts pRrNcrPAL AccESERv{cu s

-==E

Cu mai p c . p u l i n dl i b e r t a t ed e , c o n c e p ! i e e n t r u f u n c ! i u n i l e o m u n e ,d a t o r i t d s t r u c t u r i io b l i g a t e a c o r P u l u id e c a z a r e 'd e s t u l d e d e s i n i i l n i t a . e s t e , r p . u p u n e r e a a p r o a p ec o m p l e t d ,i n a c e l a g ic o n t u re x t e r i o r , ; i i n a c e sc a z p r i m e l en i v e l u r i s i n t a i r i b L i t e t r e c e p ! i e i; i s e r v i c i i l o c o m u n e r g i t e h n i c e ,u l t i m e l e f i i n d c e l e d e ' c a z a r e .s o l u t i a e s t e speciiicJ ote'turli";;ljlocii (c?teodatd h i ; l - : : l o r m a r i ) , ? m p l a s a t en t r - u n m e d i u u r b a n d e n s c o n s t r u i t ,i n c a r e t e r e n u l e s t e I i m i t a t si c l a di r e a s e i n c a d e a z dd e m ul t e o r i i n f r o n t u r i d e c o n s t r u c l i i - ! " i r t u n t " , r C a o v a r i a n t d l a a c e a s t ds o l u l i e p o a t e f i c o n s i d e r a t d e a c ? n c a r e d o a r s e r v i c i i l ed e a l i m e n t a ! i e s i n t s c o a s ed i n c o r P u l P l i n c i p a l , i n d e p d r t i n da s t f e io r " . i e d e f u n c t i u n im a i i n c o m o d e d e z o n a d e c a z a r e ,c a r e , s e ' d e z v o l t d e m a i m u l t e p niu"ir.i"E"rti"rtliirlrt ,.i ales la h o t e l u r i l em i c i s i m i j l o c i i , , a m p l a s a ti e t r - u n m e d i u u r b a n n c u o d e nJ 'is q r v u c o n s t r u c ! i e a i r s tate e \ u d m m i c d s a u p e t e r e n u r i m a i d e g a j a t ei n n a t u r d . i n s f i r g i t ,p u t e mr e m a r c a i s o l u ! i ac u o c o m p u n e r ! p e o r i z o n r . a l 6 , a s f u n c l i u n i l o ip r i n c i p a l e ; e s t e s o l u l i ac e a m a i l i b e r d , . r . . : r e m r ; ; ; i i i o r i b i l i t a l i d e i n c a d r a r e ' i ne r e n p i d e d e z v o l t a r e i n d e p e n d e n t a f i e c d r e if u n c ! i u n i . D e a c e e a a e s t e s p e c i f i c a d e h o t e l u r : i l o rm i c i , p e r m a n e n t e s a u s e z o n i e r e ,a m p l a s a t e n t r - u n c a d r u n a t u r a l , l i b e r , s a u i i n s t a ! i u n i b a l n e a r e .D e ; i e s t e u n a d i n t r e c e l em a i s c u t P l : 9 l u { i i , p e n t f , d i u o c u p d c e a m a i m a r e s u p r a f a l d e t e r e n , e s t ed e o s e b i t d e a g r e a b i l dp e n t r u c d l d t o r u l o b o s i t . d e a g l o m e r a ! i am a r i l o r o r a g e g i d e a c e e ae s t e p r e f e r a t d a p r o a p ei n e x c l u s i v i t a t e n u n e l e i {iri, curi ar fi Danemarca. D e s i g u rc d a c e s t e o l u l i i d e . c o m p u n e r e f u n c l i u n i l o rd e b a z d . s a n u s i n t s i n g u r e l ep o s i b i l e , i n s i s i n t c e l e m a i c a r a c t e r i s t i c9 i c e l e m a i d e s i n t i l n i t e . e

22

S o l u - t i i l e . p a v i l i o n a r e , o p t a t ei n r e z o l v a r e am u l t o r h o t e l u r i s e z o n i e r e , ad . vor fi prezentate rnai pe larg intr-un capitol separat. C a l d t o r u lc a r e s e o p r e ; t e ? n d i f e r i t e m a r i o r a g e :T o k i o , L o n d r a , C a i r o , Stockholm, oscova M s a u S a n F r a n c i s c og d s e ; t e a P r o a p ep e s t e t o t c o n s t r u c ! i ia s e m d n d t o a r e , . de hoteluri, cu toate d e o s e b i r i l em a r i c e e x i s t d i n t r e l e r i l e r e s p e c t i v e .F e n o m e n u s e e x p l i c d l poate printr-o caract e r i s t i c da c i v i l i z a l i e ic o n t e m p o r a n e ,o l u m u l m a r e g i r a p i d u l s c h i m b v d e i n f o r m a i i i ,c a r e d u c e l a . a p l i c a r e au n o r t e h n i c i c o n s t r u c t i v ei d e n t i c e , a u n o r m a t e r i a l e d e f i n i s a l a s e m i n d t o a r e ,a l a d o p t a r e a . u n oP r o g r a m e r h i t e c t u r a l ec u a c e l a i ic o n ! i n u t ,c e r u t e r a de conforiul modern;i de o f u n c l i o n ailt a t e o p t r m a . A r h i t e c t u r a x t e r i o a r d s t es p e c i f i c d l a d i r i l o r m o d e r n e r o r p u r .d e e e c c i c l a d i r i g e o m e t r i c ec u , f a l a d ec u o r i t m i c i t a t ee v i d e n t i , l a c a r e . s e o a t e c i t i u ; o r f u n c , t i o n a l i t a t e a p interiiara. Cazarea, d e o b i c e i r e z o l v a t di'n t r - u n v o l u m m a i i n a l t , d o m i n a n t , e s t e s u p r a p u s d v o l u m e l o r j o a s ec a r e a d i p o s t e s cu n c ! i u nl e c o m u n e . f i S e r e c u n o s a s t f e lm a r i l e h o t e l u r iu r b a n e ,f i e c d s i n t c o n s t r u i t e e c d m a r i l e c o m p a n i iH i l t o n s a u l n t e r c o n t i n e n t afl i,e d e a l t e c o m p a n i i .U n i i t e o r e t i c i e n i o n s i d e r d c aceasta a cevanormal c

palitorie

entrali termici

crnema in aer Iiber

restaurant

hotel apartameni
cofetarie

S c h e m ad e f u n c ! i o n a r e a u n u i h o t e l s e z o n i e rd e t i p p a v i l i o n a r , i n c a r e f i e c a r e f u n c { i u n e e s t e a d i p o s t i t b in clidiri
qFnlrefc

23

de e i , s i c a r e n u d e r a n j e a z dd a c dl a p r o i e c t a r e a n t e r i o a r e l o r x i s t d P r e o c u P a r e a a s e r e a l i z ao d e c o i r a '! r e s p e c iifc d , c a r a c t e r i s t i c aA r i i s a u r e g i u n i r e s p e c t i v e . t . m H o t e l u r : i l e a i m . c i , i n s F e c i a lc e l e d e v a c a n l i , P e r m i t a d o p t a r e au n e i a l t e p o z i l i i i n a r ; , h i t e c t u r a c r e a + d d e c i t f a t a d e c e l e d i n m a r i l e o r a g e . A c e s t e an e a P a r m a i F e r s o n a l e i m a i c m b i n e a d a p t a t e e d i u l u ig i s p e c i f i c u l u i r i i r e s p e c t i v e ,a d e e x e m P l uh o t e l u r i l e l u i K o n s t a n la j , t i n i d i s d e p e l i t o r a l u l g r e c e s c s a u h o t e l u l l u i T o n g e d i n s t a ! i u n e aa p o n e z iA t a m i . s E x t e r i o r u l 9 i i n t e r l o r u l a c e s t o r a i n t l e g a t ei n m o d f e r i c i t , u n u l f i i n d c o n t i n u a r e al o g i c i P m a c e l u i l a l t . i n c i p e r i l e c o r e s p u n d a i m u l t c u c e e a c e s e a ; t e a p t dd e l a a c e s t e a . r l n e l e g a n f a g i l e j e r d ,s p e c i f i c i a c e s t u i a ; i i n t i m i t a t e a l o r s i m p l d e l e r e a l i z e a z d t m o s f e r am o d e s t d ,r u s t i c d r i i p a . h o t e l g i o f e r d u n c a d r u c o r e s p u n z d t op e n t r u o d i h n a . S e p o a t e s p u n e c i a c e s t eh o t e l u r i n v i n i n i n t i m p i n a r e a c e r i n ! e l o r p s i h o l o g i c ea l e s o c i e t i { i i n o a s t r e , c e r i n ! e c e s e d e o s e b e sic l m o d f u n d a m e n t ad e c e l e a l e u n u i h o t e l d i n t r - u n m a r e o r a g .D a c d C el a h o t e l u r i l e d e v a c a n l i g i i d e l a h a n u r i s e a ; t e a p t dc r e a r e a - i n p r i m u l r i n d - a u n e i a t m o s f e r en t i m e ; i n e P r e t e n t i o a s e , e d i n s c h i m b e l a c e l em a i m u l t e h o t e l u r i d i n o r a g e l em a r i s e c e r e o r e p r e z e n t a rm e t r o P o l i t a n e , o ele g a n l dfe s ti v i . . s i " np r e z e n t , ec a u t dc d i n o i d e o b l i n e r ea u n e i a r h i t e c t u r i v a r i a t e 9 i o r i g i n a l e , c a r e s e c o r e s , g , p u n d dn u n u m a ic e r i n l e l o rf u n c ! i o n a l e i e s t e t i c ed a r ; i c e l o r s o c i a l eg i p s i h o l o g i c em e r e u m a i , r M p r e t e n ! i o a s e . o d u l ,o a r e c u m i g i d g i m e r e ua c e l a g id e d i s t r i b u i r ea v o l u m e l o r ,d e c o m P u n e r e i e , n a s p a ! i u l u i , c r e e a z e e m u l l u m i r i 9 i d e z a m d g i r i c o n s t a t i n d u - so v d d i t d n e s i g u r a n l an t r a t a r e a e c , i n s p e c i a la i n t e r i o a r e l o rc a r e d e c e l e m a i m u l t e o r i n u s e , , l e a g d " u a r h i t e c t u r a x t e r i o a r d . c a S e a p r e c i a z d d e s e a d a r h i t e c t u r ah o t e l u r i l o r u r b a n e e x p r i t g o a t m o s f e r dr e c e , m a i a d e c v a t d i f n p e n t r ub d n c is a up e n t r uc o n s t r u c l i i a d m i n i s t r a t i vie .c e r c d r i l ed c u t ei n s c o p u lr e m e d i e r i a c e s t e i e a d , m i r p r . r i r , p r i n t r - o d e c o r a l i e a i s p e c i a l de ; u e a z d e c e l e m a i m u l t e o r i , d e o a r e c e c e a s t a s t e a p d n i n d e p e n d e n t d ,e l e g a t d e c o n c e p ! i a r o p r i u - z i s d c o n s t r u c ! i e i . c S " . r " . u t a i m p i e s i a d a r h i t e c ! i is i n t c a p a b i l is i f a c af a t i d o a r c e r i n t e l o rc o n s t r u c t i v et ,e h h i a n i c e g i f u n c ! i o n a l e l e u n e i c o n s t r u c ! i m o d e r n e o t e l i e r e ,n u i n s i g i c e r i n { e l o ra r t i s t i c ec o r e s e , c p r n r i t o u r e , O c o n s t a t a r e a r ed i p r i l e j d e r e f l e c t a r ed e o a r e c e a s e r e f e r d l a m a j o r i t a t e ah o t e l u r i l o r d i n m a r i l e o r a $ ea l e l u m i i . HOTELURI SEZONIERE 9l DE VACANTA p r i n c i p i i l ed e f u n c ! i o n a r e d e o r g a n i z a r e d e c i ; i d e p r o i e c t a r e h o t e l u r i l o rd e v a c a n l d , a , , , e s i n t d e s t u i d e a s e m d n d t o a r c u c e l e 1 l e h o t e l u r i l o r o r d g e n e g t ic o n ! i n i n d i n g e n e r a l a c e l e a ; i t l , e l e m e n t ec o m p o n e n t e D e z v o l t a r e a o r e s t e s t r i n s l e g a t di n s d d e d e z v o l t a r e a u r i s m u l u i e s t i v a l d g i e s t e d e c i d i r e c t i n f l u e n t a t d e n o i l e c o n c e p ! i i ,a t i t i n c e e a c e _ p r i v e ; t eo r g a n i z a r e al o r i n t e r i l g o a r 6 c i t m a i a l e s d i s p u n e r e a i a m p l a s a r e ao r i n t e r i t o r i u . D i n a c e a s t ic a u z ds - a c o n s i d e r a t n e c e s a r it r a t a r e a a c e s t o r p r o b l e m e i n t r - u n c a p i t o l s p e c i a l . i e e e U n a d i n t e n d i n l e l f u n d a m e n t a la l e t u r i s m u l u ia c t u a l s t ed o r i n t a s c h i m b d r ic a d r u l u id e e unui centruurbanvrea sd se deplasezintr-un mediu L viald obi;nuit al cdidtorului, ocuitorul s e , n d . . o n d i l i i l e d e v i a ! ds df i e d e o s e b i t d e c e l ei n c a r e t r d i e g t er e s t u l a n u l u i , A c e a s t d c h i m b a r e c . s e r e f e r d a t i t l a c o n d i ! i i l e l i m a t e r i c e - p l e c i n d , d p i l d d , C e l a u n c l i m a t c o n t i n e n t alla u n u l m e d i t e r a n e a-n c i t ; i l a s t r u c t u r ac a d r u l u i - d e l a o s t r u c t u r i u r b a n d l a u n p e i s a jn a t u r a l , s e r e f e r d , d e a s e m e n e al,a t r e c e r e ad e l a u n p r o g r a mb i n e s t a b i l i t d e l u c r u l a u n P r o g r a m l i b e r , d e o d i h n a; i d i s t r a c ! i e , i a i i n c o n d i J i i l e c e s t es c h i m b a rd e m e d i u ,o m u l n u v r e a s i f i e t o t u ; i c o m p l e t i z o l a t ' V e c h e a i , i u t e n d i n l ad e a d i s p u n e n i t a t i h o t e l i e r e , n d e p e n d e n t en g i r u i t e l a a n u m i t ed i s t a n t ed e - a l u n g u l i c o a s t e l o rm a r i t i m e ,e s t e p e c a l e d e d i s p a r i t i e .G r u p a r e al c r i n a n s a m b l u rc a r e s d c o n s t i t u i e f o r m u l a p r e f e r a t d .A c e a s t ad u c eg i l a n e c e s i t a t e a t r a e m i c i c e n t r ed e v i a J ac o l e c t i v d s t e a s t d z i s r , gi , g e r i i u n e i p o p u l a ! i ip e r m a n e n t ep r e v d z i n d u - s e l c c u i n { e l e e s p e c t i v eP r i n a c e a s t a e u r m d d i e g t e 9 i p o s i b i l i t a t e a e u t i l i z a r e a h o t e l u r i l o ri n c u r s u l l u n i l o r d e i a r n 5 .

24

d R e c u n o a g t e r ea c e s t o rc o n s i d e r e n t e u c e , i n m o d o b l i g a t o r i u , l a s t u di e r e a u r b a ni s t i c a a , z o n e l o r t u r i s t i c e , i n v e d e r e ad e z v o l t e r i i l o r a r m o n i o a s ed u p a a n u m i t e p r i n c i p i i : - e v i t a r e a r e a l i z d r i i u n o r m a r i c o n c e n t r a ! i iu r b a n e ; - as igur a re a o n ta c te l o r c i t ma i d i re cte cu' natura; c - s t a b i l i r e au n o r c o n d i t i i d e v i a l a s i m p l d ; i c o n f o r t a b i l d ; - u t i l i z a r e al a m i n i m u m a m i j l o a c e l o r e h n i c em o d e r n e i d i s p u n e r e aor d i scretdi n l ocul t ; bi r i l e u n d e s i n t i n di s p e n s a l e ; - a s i g u r a r e a o s i b i l i t e l i i p e r m a n e n t ed e a l e g e r e a u n u i m o d d e v i a l d i n t i m , i z o l a t s a u p in colectivitate; _ _ r e i n n o i r e ao r m e l o r l o c a l ed e a r h i t e c t u r d i u r b a n i s mn u n u m a i i n d e t a l i i , d a r m a i a l e s g f i n c o m p o z i l i a n o i l o r a n s a m b l u r it u r i s t i c e . n a a i n i u n . i i e d e c o n d i ! i i l ep a r t i c u l a r e l e t a r i i r e s p e c t i v e ,n s a m b l u r i l e r h i t e c t u r a l e o i m a t e a g r ializ eaz d, on c e p !i i . i p o s i b i l i te l i d i v e rs e . C onsi derdm,di n anal i za noi l or real i zdri , cd.se pot c d d i s t i n g ec i t e v a p r i n c i p i i g e n e r a l ed e c o m p o z i ! i ea c c e p t a t e e u n n u m e r d i n c e i n c e m a i m a r e de ar hit ec !i : - r e s p e c t a r e m e d i u l u i n a t u r a l i n c o j u r d t o rp i e f o r t u l d e a i n s c r i en o i l e c o n s t r u c ! i ii n a c e s t a v m e d i u , i n s p e c i a li n c e e ac e p r i v e ; t e s c a r ag i d i m e n s i u n e a o l u m e l o r c o n s t r u i t e ; - f o l o s i r e ae l e m e n t e l o r e a r h i t e c t u 1 6r a d i ! i o n a l d , l o c a l d ,i m b i n a t d c u t e n d i n l a u t i l i z S ' r i i t d formelor rezultate din intrebuinlarea materialelor locale gi a decoraliilor populare; se a m a n i f e s t d i n c e i n c e m a i m u l t i n s p i r a l i ad i n f o r m u l e l e u r b a n i s t i c e m i c i l o r a g l o m e r d r i d specifice xistente; e - s t a b i l i r e au n u i r a p o r t d i r e c t i n t r e v i z i t a t o r , c a d r u l n a t u r a l ; i m e d i u l i n c o n j u r d t o r ,, t T 1 g r i n d u - s ec u m u l t l g r i j e ' o b l i n e r e au n e i l e g d t u r i d i r e c t e i n t r e v o l u m e l ec o n s t r u i t e i s p a l i i l e I i b e r e; - r e a l i z a r e au n o r c o n d i l i i d e . c o n f o r t ,d e t e r m i n a t ed e o b u n i i n t r e ! i n e r e , u r m d r i n d u - s e t ot odat i oblin e re a u n u i c o s t m o d e ra t. S - a r p d r e a , l a 'p nid ua tri d e r e ,c d a c e s t ep r i n c i p i i s i n t i n c o n t r a d i c l i ec u t e n d i n l e l e a c t u a l e i r m s ve de pr ef abr ica reg i a l i z a re a c o n struc{ i i l or, tendi nl e rezul tate di n anal i za obi ecti vd a u f a c t o r i l o r t e h n i c o - e c o n o m i c io n t e m p o r a n i ,D a r t o c m a i i n s u r s a v a r i a t i s i c o n c e p ! i . a r b a n i s c i i m b i n d r i i a c e s t o rn e c e s i t d { o b i e c t i v e ,c u t i c d d i f e r i t d a a c e s t o r a n s a m b l u r is t a p o s i b i l i t a t e a p r i n c i p i i l eg e n e r a l ed e c o m p o z i ! i ee n u n l a t e m a i i n a i n t e . f P r i n s t u d i i l e u r b a n i s t i c e d c u t ei n s c o p u li n c a d r d r i i a c e s t u it i p d e h o t e l i n p l a n u r i d e .s i s d l t t e m a t i z a r er e g i o n a l e u r i s t i c e ,i n i n s d g ir e z o l v a r e a u i a r h i t e c t u r a l d e d e t a l i u a u a p i r u t f o r m u -

i
'{

, : i

i i h o t e l u r i l e p a v i l i o n a r e n c a r e d i v e r s e l ef u n c ! i u n i s i n t a d d p o s t i t en . c l d d i r i s e p a r a t e , l a c g n s t i t u i e s t i z i s o l u l i a c e a m a i d e s i n t i l n i t d , E a s i m p l i f i c ap r o b l e m ar e l a ! i i l o r f u n c ! i o n a c ons t r uc t iv e ,d i n d to ta l d l i b e rta te d e c o ncep!i e pentru fi ecare construc!i e. S e poate .asi S ura a s t f e l o e x p r i m a r e a r h i t e c t u r a l dm a i b o g a t d 9 i m a i v a r i a t d , c u p r e m i z e m a i s i g u r e d e i n c a re D d r a r . ei n p e i s a g i u . e c e l e m a i m u l t e o r - i ,c u m e s t e ; i c a z u l ' a n s a m b l u r i l o r a l i z a t ep e l . i t o d a c e a s t do r m u l i r e p r e z i n t d ; i s o l u ! i a c e a m a i a v a n t a j o a s a i n P u n c t d e v e d e r e f ralul romdnescl ic . A onom l i n i e m , 'sub s p c d e a s e m e n e a ,d h o t e l u r i l er e z o l v a t e a v i l i o n a r e p r e t e a z l ,c e l m a i b i n e l a o r g a n i z a r e ai n n o u a f o r m u l i a c l u b u r i l o r , c a r e a d a u g df u n c l i u n i l o rt r a d i l i o n a l ed e b a z d ,o s e r i e d d e f u n c l i u n i n o i c e s e d e s f d g o a rm u l t i n a e r l i b e r . i D e z v o l t a r e av e r t i g i n o a s da t u r i s m u l u i m o n d i a l f a c e c a a s t d z iv o l u m u l d e c o n s t r " u c ! id e p sd ?ntreacd e cel al hotelurilor permanenteorigelegti. hoteluri sezoniere dJ vacanle a A c e a s t i e x p a n s i u n e d u s , c u m e r a d e a ; t e p t a t , l a c i u t a r e a ; i g d s i r e au n o r f o r m u l d r i a r h i t e c , t u r a l e f o a r i e v a r i a t e , a t i t d i n p u n c t d e v e d e r e a l c o n c e p l i e id e a n s a m b l u c i t 9 i a r e z o l v d r i l o r d e d e t a l i u . E l e s i n t d e t e r m i n a t ea t i t d e i d e i l e i n i { i a t o r u l u i s a u a l e p r o i e c t a n t u l u ir e s p e c t i v ,

lgilX t f e l , ' ig.i

25

c ? t , m a i a l e s ,d e i n t e r p r e t a r e c o n d i ! i i l o rs p e c i f i c e l e a m p l a s a m e n t u l u i ,c a d r u l u in a t u r a li n a a a c a r es ed e z v o l t S . P e l i t o r a l u lM a r i i N e g r e , n s u d u lU . R . S . S ,i,n R o m A n i a i i n B u l g a r i as i - a uf d c u t a p a r i l i a g i , m a r i a n s a m b l u rd e h o t e l u r i p a v i l i o n a r e e d i f e r i t e m d r i m i , i n s u m i n di n t r - o o r g a n i z a r e n i c d i d u l o c a l d ,d e l a 1 5 0 0 l a 1 0 0 0 0 l o c u r i d e c a z a r e .E l e c o r e s p u n d n e i v a l o r i f i c a r io p t i m e a u n o r u t e r i t o r i i i n t i n s e , c u p l a j e i n c d p d t o a r ed e s f d ; u r a t e e - a l u n g u l l d r m u r i l o r g i a u n o r p r e m i s e , d o b l i g a t o r i id e r e a l i z a r ea u n e i i n v e s t i l i i e c o n o m i c e ; i d e c i a u n u i c o s t s c d z u td e e x p l o a t a r e . S i n t c a r a c t e r i s t i cte r i s m u l u i d e m a s d; i i n ^ s p e c i atl i n e r e t u l u ic a r e p r e f e r ds t a ! i u n i a n i m a t e , u c u m u l t e o o s i b i l i t a td e i n t i l n i r i s i d i s t r a c t i i .I n a c e s t o i r i t s i n t d e z v o l t a t e t a t i u n i c a M a m a i a . s s i E f o r i e s a u M a n l a l i a i n R o m d n i a i B u r g a s , ' s l a n t c h eg r i a g , Z l a t n i P i a s s a t siin B u l g a r i a . F o a r t e v a s e m d n d t o a rc a a m b i a n l d g e n e r a l d s i n t ; i v e c h i l e s a u n o i l e s t a ! i u n i i t a l i e n e d e p e c o a s t a e A d r i a t i c e i ,R i m i n i g i c e l e i n v e c i n a t ea c e s t o r a . i n T u r c i a , p e l d r m u r i l e A s i e i M i c i s a u i n G r e c i a s c d l d a t a e a p e l e E g e e i ,a c e s t e n s a m d a b l u r i i m b r a c da l t e a s p e c t e . l e m o b i l e a z d r h i t e c t u r a lu n g o l f g i o m i c a p l a j i n a t u r a l d ,i n c o r E a s e t a t d d e s t i n c i ; i u m b r i t d d e v e g e t a { i ec e c o b o a r dp i n a l a c r e a s t av a l u r i l o r . T e r e n u l r e s t r i n s c ; i n a t u r a b o g a t ao b l i g a c o n s t r u c l i i l es d s e u r c e p e t e r a s e n a t u r a l e ; i s a s e s u b o r d o n e z e a p r i c i i l o r e i ; a m e n a j d r i i d o t i r i l i n g d a p a , r e s t a u r a n t e i g r u p u r i d e .c a z a r ei n p a v i l i o a n e i c i g g m s a um a r i , s a ui n b u n g a l o u r i , i z o l a t s a ug r u p a t e , r i d i c a t e p e c o a s t e . a p a c i t a t e ao t a l d n u d e p a e C t g e s t e1 5 0 0 l o c u r i , d e c e l e m a i m u l t e o r i s e l i m i t e a z d h i a r l a c i t e v a s u t e ; e s t e i n g e n e r a l c l i m i t a d e c u p r i n d e r ea t e r i t o r i u l u i r e s p e c t i vA c e a s t a e e x p l i c di n s d ; i p r i n d o r i n l a d e a s e . s a s i g u r a o a r e c a r e z o l a r e; i i n d e p e n d e n lfa e c d r e iu n i t a ! i d e c a z a r e ,c e e a c e o f a c e s d f i e s o l i o i i m d . c i t a t e g i d e t u r i g t i a i m a t u r i , c a r e c a u t m a i m u l t d l i n i g t e; i r e t r a g e r e E s t er e m a r c a b i l ; i r a g u l i d e a n s a m b l u r r e a l i z a t e n u l t i m i i a n i p e c o a s t aA t i c e i , d e l a P i r e u l a C a p $ u n i o n . i L a L a g o n i s s iu n s a t t u r i s t i c c u u n h o t e l c e n t r a l g i n u m e r o a s e d s u l ei n j u r , i n e c a t ei n v e r , c d e a f d ,s i n t c o m p l e t a t e u a m e n a j a r ib a l n e a r e ,p e n t r u s p o r t u r i n a u t i c e ,t e r e n u r i d e g o l f , t e n i s , c , s , e t i r , v o l e i , b a s c h e tc u r e s t a u r a n t b a r , m a g a z i n e t c . A n s a m b l u r i i m i l a r eg d s i m l a G l y f a d a; i V uIi a g m e i . n s R e m a r c a b el s t ea n s a m b l ud e 9 0 d e b u n g a l o u r i - M i n o s - B e d e ha A g i o s - N i c o l a od i n C r e t a i l ac l u n d e t e r a s e l ef i e c d r e i c a m e r e , i n u n d a t ed e f l o r i d e h i b i s c u s i j a s m i n , a u v e d e r i l a r g i s p r e 5 golful Mirabelle. u C o a s t aA d r i a t i c d m a i a g i t a t da J u g o s l a v i e i u a p e r m i s i n g e n e r a ld e z v o l t a r e a n o r a n s a m n b l u r i m a i c u p r i n z d t o a r eS - a u r e a l i z a t i n s p e c i a lu n i t i l i h o t e l i e r e i z o l a t e , f i e i n l o c a l i t i l i l e . n e x i s t e n t e f, i e p e a m p l a s a m e n t e i , v a l o r i f i c i n d r u m u s e ! i l e a t u r a l ea l e p e i s a j u l u i . no f j i i t , R e l a ! i a n v e s t i l i i l o r u r i s t i c e , c o n s t r u c l i i l o h o t e l i e r e n s p e c i a lc u n a t u r a i n c o nu r d t o a r e , a r u e s t e p r i v i t d c u o g r i j d d e o s e b i t d n a c e s t e o u d l d r i . " F r u m u s e l e a n o r l o c u r i a t r a g ed e z v o l t d r i i d s n e b d n u i td e r a p i d e ,g r e u d e s t d p i n i td a t o r i t d r e n t a b i l i t e l i ic o m e r c i a l e p o r i t e ,c a r e d i s t r u g i n a f , l f i n a l p e i s a j u la d i c i t o c m a if a c t o r u l n a t u r ac a r el e - a g e n e r a t .P e n t r u c e a s t a s ea c s t u d i i i n t e n s e i n v e d e r e a r e a l i z l , r i i u n o r c o n s t r u c ! i i h o t e l i e r e p l u t i t o a r e , a n c o r a t ei n g o l f u r i l e i n t e r e s a n t e , l c l a a d d p o s t ua g i t a ! i e im d r i i , c a r e s i d e a p o s i b i l i t a t e a o n s e r v i r i i i n t e g r a l ea c a d r u l u i n a t u r a l . P e C o a s t ad e A z u r , f o n d u l c o n s t r u i t a c t u a l , d e s t u l d e d e n s , g i i n e x i s t e n l au n o r t e r e n u r i l i b e r e c o r e s p u n z d t o a r e ,b l i g a c i t e o d a t ac i ; t i g a r e a u n ui t e r i t o r i u i n m a r e , p r i n r e a l i z a r e ad e o d i g u r i g i p l a t f o r m e .A n s a m b l u r i l e s t i v a l e i n t l e g a t ei n m a r e m a j o r i t a t e d e c o n t i n u a d e z v o l t a r e e s a p o r t u r i l o r d e a g r e m e n t d e s t i n a t e d i p o s t i r i i n u m e r o a s e l oa m b a r c a l i ip a r t i c u l a r e . a r , i , , S a t u lm i r i i " d e l a B o r m e sl e s M i m o s a s a d d p o s t e a n 1 9 7 0 c i r c a 3 0 0 0 v i z i t a t o r i ; i p e s t e 700 ambarca!ii. c i L a f e l , M a r i n e l a B a i ed e s A n g e sc u p r i n d e , n h o t e l u r i d e d i m e n s i u n i m p r e s i o n a n t e ,i r c a e 4 0 0 0 l o c u r i , d e s f d ; u r a t en l u n g u ll a r m u l u i g o l f u l u i , c a r e a d d p o s t e ; t 4 5 0 a m b a r c a ! i i . i g P o a t ec e l e m a i r e m a r c a b i l e i n t S a i n t - C y p r i e n i i n s p e c i a l P o r t G r i m a u d , i n c a r e c a z a r e a s r e z o l v a t i i n m i c i a p a r t a m e n t ed u p l e x u r i , e s t e s t r i n s l e g a t dd e a m e n a j a r e la r m u l u i m d r i i , , d . C a s e l e u 2 s a u 3 n i v e l u r i a u a c c e s a r o s a b i p e o l a t u r d ; i g a r a j d e b d r c i p e c e a l a l t dC o m p o c c l

26

d d i z i l i a g e n e r a l da a n s a m b l u l ue s t e p u t e r n i c i n f l u e n ! a t a e d o r i n ! a a r h i t e c t u l u i e a r e a l i z a o m m e s , a t m o s f e r d p e c i a l da s e m d n d t o a irn t r - o o a r e c a r e d s u r d i c i l o r l o c a l i t a l id i n l a g u n aV e n e ! i e i . A c e a s t dd o r i n l d , c a r e d e f a p t e s t e l e g a t dd e p r e f e r i n l a c l i e n l i l o r d e a g d s i u n c a d r u c u t o t u l s d d e o s e b i t e v i a l a l o r c o t i d i a n i , d u c e l a d e c o r a r e a i c o l o r a r e ai n m o d c u t o t u l s p e c t a c u l oa S construc!iilor, M , P e C o s t a d e l S o l i n S p a n i a l, a F u e n g i r o l eE s t e p o n a , a r b e l l as a u C a r v a j a l ,c u t o a t d e x i s h , t e n l a u n o r p l a j e d e s t u l d e c u p r i n z i t o a r e c o n s t r u c ! i i l e o t e l i e r es e d e z v o l t ai n c o n t i n u a r ec 4 s c, u n i t a ! i i z o l a t ei n d e p e n d e n t e e e ac e d e a l t f e l s e i n t i m p l a i n m a j o r i t a t e a t a ! i u n i l o rs p a n i o l e , i , A m m e n l i o n a ti n c e l e d e m a i s u s ,i n s p e c i a l e x e m p l ed e a n s a m b l u r h o t e l i e r ed e v a c a n { d a d e p e l d r m u r i l e m d r i l o r , p e n t r u c d a c e s t e a u u n p r o n u n l a tc a r a c t e rs e z o n i e r ;c e l e d i n s t a ! i d e , u n i i e . d em u n t e a u i n g e n e r a lu n c a r a c t e rp e r m a n e n ts c h i m b i n d u - sd u p d s e z o a n e o a r n a t u r a n s l p r e o c u p d r i l oc l i e n ! i l o r ,O r g a n i z a r e a ; i c o m p u n e r e ao r d e a n s a m b l u a u i n t e r i o a r d u P u n r d p r o b l e m ed e o s e b i t e e c e l e g en e r a ! e a l e c o n s t r u c t i i l o rh o t e l i e r e . M OTELU RI a C u v i n t u l- d e o r i g i n e a m e r i c a n d e s t e p r e s c u r t a r ee x p r e s i e ,i , m o t o rh o t e l s " ,a d i c dh o t e l i p e n t r u a u t o m o b i l i ; t i . E s t e i n g e n e r a l o c o n s t r u c ! i ei n a f a r a z o n e l o r c o n s t r ut e a l e o r a ; e l o r , i r i a m p l a s a t dn s p e c i a ld e - a l u n g u l m a g i s t r a l e l od e c i r c u l a ! i es a u l a i n c r u c i ; a r i l em p o r t a n t e ,


t erasa

# # # # # dF trc # #
-f-t-,

GOJ

cofetirrie restau ran bufet


servlclu

rrar r@

t@

bucitirre

G }
r0
L

>il;
c.,) o
L

ro
L

E
o

o)

()

E
o

(_)

(.) E ft ()

o
OJ

o a.)

E
(J

E
o

6 a

o
L

ro
L

ro 0,

0r

(.)

E
o u

E
(J

a,

o (,,

E
rd

d Scheme e func!ionare a unui motel.


11
L I

r i' , . .' J "i i

D e s t i n a ts i d e s e r v e a s c n s p e c i a lp e c e i c e c d l d t o r e s c u a u t o m o b i l u l ,m o t e l u l a r e i n l i n i i m a r i ie a c e l e a ; if u n c l i u n i c a u n h o t e l o b i ; n u i t , c u p r e o c u p a r e p e c i a l ad e a a s i g u r a ; i g a r a r e a m a g i s nilor , a c e a s ta c i n d u -s ed e c e l e mai mul te ori i n di rectd l egdturd cu camera de l ocui t. fi D i n s t u d i i l ee f e c t u a t e e c o n s t a t e d i n m a j o r i t a t e al a r i l o r m o t e l u l a r e o m a i l a r g d f o l o s i r e s c dec it h o te l u ri l e : d i n c e i c a re c i l d to resc 59o/opoposescn motel uri ,360/o i n hotel uri gi rest ul i l a r u d e g i p r i e t e n i . c e a s t a s e d a t o r e g t e p l u s u l u ic o n f o r t d e c a r e i l . r e p r e z i n t dp e n t r u c d l d t o r , A de pr in am p l a s a re an g e n e ra l i n l o c u ri foarte pl dcute, i n zone de i nteres turi sti c, i n afara zgoi m o t u l u i m a r i l o r a g l o m e r d r iu r b a n e g i p r i n c o s t u l r e l a t i v m a i s c d z u ti n c o m p a r a l i ec u m a i i l e hoteluri. i n d e z v o l t a r e a o n t e m p o r a n im o t e l u r i l e i n c e p s d i n l o c u i a s c i u n e l e d i n h o t e l u r i l e o r i s e c ntttbutoriti a m p l a s i r i i d e o s e b i t e ; i a g r i j e i d e a s e i n c a d r ai n p e i s a j u ln a t u r a l , m o t e l u r , , . s i n t d i n p u n c t d e v e d e r e a r h i t e c t u r a l m u l t m a i p l d c u t e ,m a i i n t i m e , c u a m b i a n l e i n t e r i o a r e m u l t m a i c a l d e g i p r i m i t o a r e ,c e e a c e f a c e c a m u l l i c l i e n l i s d s e s i m t d m u l t m a i b i n e d e c i t i n h o t e l u r i l ed i n o r a t e . P a r t i u l d e a r h i t e c t u r da l u n u i m o t e l e s t e c u p r i n s i n t r - o s i n"g u r dc l a d i r e , s a u , d e c e l e m a i o m ult e o ri , i n tr-u n a n s a mb l u e p a v i l i oane,care grup eazdfi ecar. frn.!i une. d R e c e p l i a a m p l a s a t il a i n t r a r e , a s i g u r d l i e n t u l u i ,d e c e l e m a i m u l t e o r i , p o s i b i l i t a t e a e , c d a - g il u a t o a t e i n f o r m a { i i l e i d e a i n t o c m i f o r m a l i t 6 ! i l e n e c e s a r e d r S s i s e d e a j o s d i n m a g i n d ; g f holul ; i b i ro u ri l e re s p e c ti v e i n t c ompl etatecu peroaneacoperi tece pot asi gurao bund funcs gi pe vreme rea. lionare V o l u m u l c a z d r i ic a r e d e t e r m i n i m d r i m e am o t e l u l u i ,e s t ei n f u n c ! i e d e i m p o r t a n l at u r i s t i c d a z o n e i r e s p e c t i v e a u a t r a f i c u l u i r u t i e r g i d e r e l a ! i i l e c u c e l e l a l t eu n i t a l i s i m i l a r e , I n g e n e r a l , s qapac i ta te al o r n u e s te p re a ma re ; i nformati v prezentdmu n e l e m d r i m i u z u a l e i n d i f e r i t e ! d r i :

paturi

T i p u r i l e g i g r u p a r e ac a m e r e l o rt r e b u i e s d s a t i s f a c d i t u a ! i i c i t m a i d i f e r i t e , p e n t r u c d c e i s c e p o p o s e sic m o t e l u r is i n t d e m u l t e o r i f a m i l i i c u 2 , 3 , 4 ; i 5 p e r s o a n e a u c i t e 2 f a m i l i i p r i e n s t e n e a c i t e 2 , 3 , 4 p e r s o a n e ;a p a r d i n a c e a s t i c a u z l ,c a m e r ec u p a t d u b l u , c u 3 p a t u r i , c u 2 p a t u r i t i p s t u d i oe t c . I n g e n e r a l , a m e r e l e e d i m e n s i o n e a z a s t f e l c a l a c e r e r e s d s e m a i p o a t d c s i i n t r o d u c eu n u l s a u d o u d p a t u r i s u p l i m e n t a r e . U n i t a t e a d e c a z a r e ,c a r e a r e a c c e si n m a j o r i t a t e a c a z u r i l o r d i r e c t d i n e x t e r i o r , c u p r i n d e p e l i n g a c a m e r ap r o p r i u - z i s i ,u n v e s t i b u l ,g r u p u l s a n i t a r ; i o c h i c i n e t d( i n f o r m u l e r e d u s eu n d u l a p c u r e ; o u ; i m a t e r i a l e l en e c e s a r e n o r p r e p a r a ! i is i m p l e ) . u R e z o l v a r e a a z d r i i l a u n m o t e l e s t e s t r i c t l e g a t dd e s i s t e m u ld e p a r c a r ea t u r i s m e l o r ; c u c c it ac e a s ta e fa c e ma i a p ro a p e d e lccul cazdri i cu ati t se poate consi derao sol ul i e mai favos r a b i l d , p e n t r u c d d e f o a r t e m u l t e o r i c e l c e l o c u i e ; t eu n t i m p s c u r t n u - g is c o a t et o a t e b a g a j e l e din magind. G r u p u r i l e d e u n i t a ! i d e c a z a r es i n t c o m p l e t a t e u d e p o z i t ed e l e n j e r i e , d e o b i e c t e g o s p o c d a r e g t ig i d e i n t r e l i n e r e; i d e m o b i l i e r s u p l i m e n t a p e n t r u c a m e r e . r C a p a c i t a t e a n i t d ! i l o r d e a l i m e n t a ! i e b u f e t e ,b a r u r i , b r a s e r i is a u r e s t a u r a n t e n u e s t e u d e t e r m i n a t d e c a p a c i t a t e d e c a z a r ea m o t e l u l u i , p e n t r u c d n u t o ! i l o c a t a r i i i a u m a s ai n a c e s t e d a u n i t a ! i . L a s t a b i l i r e a c a p a c i t d { i iu n i t 6 ! i l o r r e s p e c t i v e e ! i n e s e a m ad e p o z i l i a m o t e l u l u i , d e s a f l u e n l at u r i g t i l o r i n z o n a r e s p e c t i v d d e t r a f i c u l r u t i e r s a u d e e x i s t e n l au n o r a l t e u n i t a ! i i n , r e g i u n e ; d e c e l e m a i m u l t e o r i , c a p a c i t a t e ao r d e d e s e r v i r e : s t e m u l t m a i m a r e d e c i t c e a d e l cazare.

2B

{ ,, ,l
i

;
i i
I

P e n t r u u n i t a l i l e m i c i e s t e r e c o m a n d a b i l o r g a n i z a r e a n o r r e s t a u r a n t e u m e n i u r i fixe, cu d u c u n s o r t i m e n t ' l i m i t a td e p r e p a r a t e ; i c u s i s t e mt o t a l s a u p a r l i a l d e a u t o s e r v i r e ;t o a t e s p a ! i i l e af ec t at e pr epa ra f i l o r s i n t m u l t ma i re d u se ca l a restaurantel e ;nui te. i obi i n c a z u l m o t e l u r i l o rd e - a l u n g u l a r t e r e l o r i m p o r t a n t e e c i r c u l a ! i e ,i n z o n e l e preordgene;t d i, s e i n t i l n e ; t e d e m u l t e o r i c o m p l e t a r e a n i t 6 ! i l o r d e a l i m e n t a l i ec u u n m a g a z i na l i m e n t a rc e u des er v e; t epe c e i c e l o c u i e s c n m o te l , s a u pe cei ce trec pe acol o. i M a j o r i t a t e am o t e l u r i l o r b i n e o r g a n i z a t e i s p u n9 i d e o s t a ! i e d e ? n t r e ! i n e r e i d e e f e c t u a r e d g a u n o r m i c i r e p a r a ! i i c u r e n t ep e n t r u a u t o m o b i l e ,p r e c u m ; i d e o s t a l i e d e b e n z i n d . i n c a z u l m o t e l u r i l o r a m p l a s a t ei n p u n c t e t u r i s t i c e d e o s e b i td e i n t e r e s a n t e t, n c a r e c l i en- t ii r dm in o p e ri o a d d m a i i n d e l u n g a td ,e xi std o preocupare deosebi td pentru organi zareagi ec hipar ea t er e n ul u i i .me da t i n v e c i n a t: a m e naj dri l ehorti col e sau pei sagi ste, i terenuri .de sport, p i s c i n d ,p o p i c d r i ee t c . , c a r e c o n t r i b u i e l a a f a c e m a i a t r a c t i v d u n i t a t e a - r e s p e c t i v d ,s i g U r ? n d u - i a o r e n t a b i l i t a t em a i r i di c a t d . O a t e n l i e d e o s e b i t d e d d a s i g u r d r i ic o n f o r t u l u i i n t e r i o r ; i a m b i a n l e i u n i t d ! i l o r d e c a z a r e , s a t i t i n p r i v i n l a d i s p u n e r i im o b i l i e r u u i c i t g i l a f o l o s i r e a a t e r i a l e l o rc e l o r m a i c o r e s p u n z d t o a r e , l m T r e b u i e a v u t i n v e d e r ec i d e m u l t e o r i i m p r e s i a u c a r e r d m i n t u r i g t i i a u t o m o b i l i g t ie s t e s t r ? n s c legat dde m ot e l u l i n c a re a u l o c u i t, d e o a re ceaceastarefl ectd cel mai bi ne caracteri sti ci l eregi unii prin care au trecut.

ri
l r

Ir

!q

ilt. ANALIZA FUNCTIUNILOR COMPONENTE


PRTMIREA (RECEPTIA) H o l u l d e i n t r a r e c o n s t i t u i ep r i m u l c o n t a c tp e c a r e i l a v e m c u u n h o t e l 9 i i m p l i c i t n e p r o c i ; v o a c i - p r i m a i m p r e s i e , d e m u l t e oc a t e g o r i c d d e a c e e a t r a t a r e a l ua r h i t e c t u r a l d e r e o a t e n l i e ri m d e o s e b i t d ,m a i a l e s p e n t r u c d e l c u m u l e a z d u l t e s e r v i c i i g i . f u n c ! i u n ig i c o n s t i t u i ec e l m a i i m p o r t a n t n o d d e c i r c u l a f i e . P r i n e l s e a j u n g e l a e t a j e l e d e c a z a r e , l a r e s t a u r a n t ,l a b a r , l a a b r a s e r i es a u c o f e t d r i e , l a s 6 l i l e d e c o n f e r i n l es a u d e b a n c h e t e , v i n d d e c i u n r o l d e l e g d t u r i i n t r e e x t e r i o r g i c i r c u i a ! i i l e i n t e r i o a r e ,a t i t p e o r i z c n t a l d c i t t j P e v e r f i c a l d . , g D i m e n s i u n i l e i c o n ! i n u t u l l u i s i n t v a r i a b i l e ,i n f u n c ! i ed e r g d r i m e a c a r a c t e r u lg i g r " a d u l de c o n fo rt a l h o te l ul u i re s p e c ti v.' E s t e r e c o m a n d a b i c a u n h o t e l s d a i b d o s i n g u r d i n t r a r e p e n t r u o a s p e { i ,P e n t r u a u ; u r a l i r e z o l v a r e af l u x u r i l o r d e c i r c u l a ! i e g i c o n t r o l u l r e s p e c t i v .S i n t n u m e r o a s en s d e x e m p l e l ec u d n 9 m a i m u l t e i n t r d r i , c a r e a u f c s t d e t e r m i n a t e u m a id e c o n d i l i i s p e c i a l e e a m p l a s a r e i d e l e g a f c t u r d c u o r a g u i , i n t o a t e a c e s t e a z u r i a p a r d i f i c u l t a l i i n e r e n t ei n o r g a n i z a r e a u n c ! i u n i l o r i n t e r ioare. d l i n p r i n c i p i u ,i n ' a p r o p i e r e e a c c e s up r i n c i p a ld i n e x t e r i o r ,t r e b u i e s d s e g d s e a s c d : a - s e r v i c i u d e p r i m i r e a c l i e n l i i o r ,r e c e p { i ac a r e a r e e v i d e n l ao c u p i r i i c a m e r e l o r , r e z e r , l , v a ! i i l o r a n t i c i p a t ea c o s t u r i l o r g ic o n d i ! i i l o r s p e c i f i c e d e f o l o s i r e a u n i t a { i l o r d e c a z a r e r e s p e c t i v e ; c a s i e r i a ,u n d e s e f a , c e d e c d t r e c l i e n l i - p l a t a t u t u r o r s e r v i c i i l o r p r e s t a t e ,c a r e s i n t i n d i v i d u a l ea l e t u t u r o r c a m e r e l o r ; cumulateautomat pe fi;ele - p o r t a r u l c a r e a r e e v i d e n { a h e i l o r g i p r i n a c e a s t a p r e z e n l e ic l i e n ! i l o r , a c o r e s p o n d e n l e i a c personale; gi a mesajelor

30

Schemi principali a legdturilor intre diversele func!iuni ale unui Jrotel.

cazare cazare

cazare
cazare

restaurant

ft sca
tif
ad m.

lcl

ft

spa!i i comune )

comert servi c' rl hot

birouri ,,
recebtie( portar telef.serv.

> telFfon gardeioba w.c.

- a d m i n i s t r a ! i ac, a r e c u p r i n d eb i r o u r i l ed i r e c ! i e i ,s e r v i c i i l o r e r e l a l i i , s e r v i c i i l o rc o m e r d . c i a l e ,c o n t a b i l i t a t e a ,e r v i c i u lp e r s o n a l u l u c,a s i e r i a( p e r s o n a l u l u i s ,e c r e t a r i a t ue t c . i n h o t e ) s i l l u r i l e m i c i t o a t e a c e s t e a ? n tg r u p a t ei n t r - o s i n g u r dc a m e r i , f i i n d v o r b a d e o a c t i v i t a t e r e d u s i s q i d e c i d e u n p e r s o n a r e s t r i n - si;n h o t e l u r i l e d e c a p a c i t a t e i j l o c i e s e c u m u l e a z d - 3 s e r v i c i i l m 2 intr-o cam:rd; - d i v e r s e e r v i c i ip e n t r ud e s e r v i r eg i i n f o r m a r e c d l i t o r i l o r ,c u m a r f i : r e ! i n e r i d e t a x i u r i , s a a , d eb i l e t ed e t r e n , d e a v i o ns a ud e v a p o r ,b i l e t e l a s p e c t a c o l e ,e l a ! i i c u d i v e r s ei n s t i t u l i i , o r g a r n i z 6 " r id e e x c u r s i i ( u n e o r i c h i a r r e p r e z e n t a n t e l e o r g a n i z a l i i l o rd e t u r i s m ) , g h i ; e e d e s c h i m b a v a l u t a r , i n f o r m a ! i id e o r i c e n a t u r d . D e s i g u r c i e x i s t e n l a i n d e p e n d e n t d t u t u r o r a c e s t o rs e r v i c i i s a u c o m a s a r e a o r , p r e c u m a l s p a ! i u la t r i b u i t f i e c d r u i a i n t r e e l e , e s t e i n f u n c ! i e d e m d r i m e a; i s p e c i f i c u h o t e l u l u i9 i , d e d l ;i m e c a nz a r e as a u a u t o m t i z a r e au n o r a d i n t r e o p e r a ! i u n. i a i C u t o t u l i n f o r m a t i v s e p o a t e c o n s i d e r a d l u n g i m e an e c e s a r d h i g e u l u iu n d e a u a c c e so a s c g c i p e t i i a r t r e b u i s d i n s u m e z e i r c a 2 , 5 c m p e n t r u f i e c a r e l o c d e c a z a r ed i n h o t e l . T o t i n l e g d t u r dc u h o l u l s i n t a m p l a s a t e i : g - c a b i n e l e e l e f o n i c e n l e g d t u r ad i r e c t d c u c e n t r a l at e l e f o n i c d h o t e l u l u i ; t i a - g h i ; e u l d e p o g t a( c i n d a c e a s t du n c ! i u n en u e s t e a s i g u r a t d e c i t r e p o r t a i ^ ) ; f d - g a r d e r o b a i g r u p u r i l es a n i t a r e e d e s e r v e s c a l i i l e c o m u n e i f u n c ! i u n i l es p e c i a l e s i l i g g sp c ' d e c o n f e r i n l e ,b a n c h e t e , e c e p l i i; a c e s t e a e d i m e n s i o n e a zd u p a n o r m e l e s a ni t a r e u z u a l e a l e r s d ( J a r i i r e s p e c t i v e c i r c a 2 p i s o a r e; i 1 W C p e n t r u 1 0 0 b e r b a ! i g i c i r c a 3 W C - u r i p e n t r u 1 0 0 f e m e i ) ; l a h o t e l u r i l ed e c a t e g o r i is u p e r i o a r e i n t c o m p l e t a t e u i n c d p e r i p e n t r u r e f a c e r e ai n u t e i s c ! v e s t i m e n t a r ed o t a t e c u e c h i p a m e n t utle h n i c m o d e r nc o r e s p u n z d t o r ; , - t o n e t e d e v i n z a r e a z i a r e l o r g i a p r e s e ii n g e n e r : a l ; " - d e b i t d e t u t u n ; i a l t e a r t i c o l eu z u a l e ; - t onet e c o me rc i a l e p e n tru d i v e rs e obi ecte de artd, arti zanat, fl ori etc., cu vi tri ne de e x p u n e r ec e c o n t r i b u i ec i t e o d a t dl a d e c o r a r e a e n e r a l da h o l u l u i ; g - s a l o a n ed e f r i z e r i e s i c o a f u r dc a r e , p e n t r u a f i r e n t a b i l e ,d e s e r v e s-c d e o b i c e i - a t i t p e c l i e n l i ih o t e l u l u c i t ; i p e c e i d i n a f a r i . i
J I

E x i s t e n l aa c e s t o ru n i t a f i c o m e r c i a l e , n t o t a l i t a t e a l o r , s a ui n p a r t e ,d e p i n d e e m d r i m e a ; i i d c a r a c t e r u lh o t e l u l u i ,u n e l e d i n t r e e l e , c u m a r f i : p o g t a , i a r e l e ,s a u d e b i t u l d e ! i g a r i , p u t i n d z f i c u m u l a t ec u s e . r v i c i up o r t a r u l u i - i n c a z u l h o t e l u r i l o r m i j l o c i i , s a u d i s p d r i n dc u t o t u l , i n l cazul hotelurilormici. A m p l a s a r e au t u r o r a c e s t o r u n c l i u n i i n j u r u l n o d u l u i p r i n c i p a lc a r e i l c o n s t i t u i eh o l u l e s t e t f f o a r t e v a r i a t d , p u t i n d s d s e f a c dp e u n a , d o u d s a u t r e i l a t u r i a l e l u i . D e s i g u r c i e a d i f e r d g i i n f u n c l i e d e p a r t i u l g e n e r a ld e a r h i t e c t u r da l h o t e l u l u i ,d e p o z i ! i a a c c e s u l u p r i n c i p a l g i a l a c c e i s e l o r s e c u n d a r ep r e c u m ; i d e r e l a ! i i l e c u c e l e l a l t ef u n c ! i u n i a l e h o t e l u l u i . S e v a ! i n e s e a m a , i n s d d e f a p t u l c d a m p l a s a r e a c e s t o ru n i t d { i c o m e r c i a l et r e b u i e s d a s i g u r eo b u n d f u n c { i o n a r e , p r i n r e d u c e r e a a m i n i m u m a c i r c u l a ! i e ic l i e n ! i l o r ; i a p e r s o n a l u l u i o t e l u l u i .S e r v i c i ud e l h l r e c e p ! i e ; i m a i a l e sp o r t a r u l t r e b u i e d a i b do b u n d v i z i b i l i t a t ea s u p r ai n t r d r i i g i a c i r c u l a l i i l o r s v e r t i c a l e- a s c e n s o a r$ i s c d r i- p e n t r u a a s i g u r a o n t r o l u l n e c e s a rS p a ! i u lr i m a s l i b e r t r e b u i e e c . restaurant


e6tt

tril=
:l

i
I

HH
. I r . -

--v I
I

rF.

il
r
L

ilJ

^4, ^.

.L

I
\,', l

Scheme e organizare holuluiunui hotel: d a 1 - concentrarea func!iunilor pe o singuri laturi a h o l u l u i l a h o t e l u r i l em i c i, 2 - p l a s a r e au n c ! i u n i l o r f p e d o u i l a t u r i a l e h o l u l u i l a h o t e l u r i l em i j l o c i i ; 3 , 4 - g r u p a r e af u n c ! i u n i l o rh o l u l u i d e i n t r a r e l a h o t e l u r im a r i :

4
32

"Io
Di|lsarJ:
H
HOL

PEAgtEL

ct llo
tEPU|c' eet0Ta

-tl

= : - c6eD?7i e. R

voo
76-tgfrH casi e-

ftoL

:i: n, e b,, ;G :6f :q-,ff[T,:ni#::'#*+:ii"rcFc.a a, : ff T bI lxKii i ;'J, ;

H fiat

,l

h d i m e n s i o n a a s t f e l i n c i t s i p e r m i t a f u n c ! i o n a r e a o t e l u l u ig i i n c a z u l s o s i r i i u n o r g r u p u r i d e t , , t u r i g t i t r a n s p o r t a l ic u a u t o c a r e l ec a r e v o r s t a ! i o n ai n h o l u n t i m p m a i i n d e l u n g a t p i n a l i s e r e p a r t i z e a z dc a m e r e l er e s p e c t i v e . n L a h o t e l u r i l ec u u n g r a d d e c o n f o r ts u p e r i o r ,t r a n s p o r t u lb a g a j e l o r u s e f a c e p r i n h o l , c i d a A n p r i n t r - u n a c c e s . a l d t u r ai t t r d r i i p r i n c i p a l e . i c i s e a f l S d e o b i c e i o i n c d p e r e e d e p o z i t a r e I b a g a j e l o r , l e g a t d p r i n s i s t e m u d e t r a n s p o r t p e v e r t i c a l d ,c u e t a j e l e d e c a z a r e .A c e s t s p a l i u , a s i g u r d p d s t r a r e a a g a j e l o ra t i t l a s o s i r e , p i n d . s ef a c f o r m a l i t a ! i l e n e c e s a r ec i t g i l a p l e c a r e , b a i n c a z u le l i b e r a r i ia n t i c i p a t e c a m e r e l o r . P e l i n g i t o a t e c e l e a r d t a t ep i n d a c u m ,h o l u l h c t e l u l u im a i t r e b u i e s d d i s p u n d ; i d e z o n e , m a i l i n i ; t i t e d e a g t e p t a r ep e n t r u l o c a t a r i i h o t e l u l u i s a u p e n t r u c e i d i n a fa r d c a r e i i v i z i t e a z l , .A c e s t ez o n e r e t r a s ed i n f l u x u r i l e p r i n c i p a l ed e c i r c u l a ! i e f a c p a r t e d i n h o l u l p r o p r i u - z i s , , s d i n c a z u l h o t e l u r i l o rm i c i s a u m i j l o c i i , s a u p e n t r u a c e a s t a e a m e n a l e a z u n s p a { i us e p a r a t d a r t i n d i r e c t d l e g d t u r i ' c uh o l u l d e i n t r a r e ,i n c a z u l h o t e l u r i l o rm a r i . C o n s i d e r a d e m u l l i s p e c i a l i g t i c a h o l p r i n c i p a l ( s p r e d e o s e b i r ed e p r i m u l c a r e e s t e h 6 l d e i n t r a r e ) ,a c e s ts p a l i u e s t e t d , l o c u l d e r e p a u s , e i n t i l n i r e ; i d e r e c o n f o r t a r eg i d e a c e e a r e b u i e s d i s e c r e e z eo a m b i a n l a In p l d c u t i , p r i n d e c o r a r e a ; i m o b i l a r e al u i c o r e s p u n z d t o a r e . m u l t e e x e m p l er e u g i t e ,o s e r d . c u p l a n t e s a u c h i a r o g r a d i n a i n t e r i o a r dc o n t r i b u i e l a a c e a s t aC i t e o d a t de l e s t e d e s t i n a tg i i s e r v i r i i m i c u l u i d e j u n ; i i n a c e s tc a z e s t e n e v o i ed e o l e g a t u r ad i r e c t d c u o f i c i u l r e s p e c t i v ; n s o r i c e c a z t r e b u i e s d s e a s i g u r ep o s i b i l i t a t e a e r v i r i i u n o r b d u t u r i s a u c a f e l ec e l o r c a r e s t a u i n a c e s th o l . a a s i n s c h e m e l e l d t u r a t e e a r a t d p r i n c i p i u ld e o r g a n i z a r e h o l u l u i u n u i h o t e l ; i c i t e v ap o s i ; a d a b i l i t d t i i d e a m p l a s a r e f u n c ! i u n i l o ra d i a c e n t e d e a s e m e n e s i n t i n d i c a t es i c i t e v a s c h e m e e s e r v i c i ia d m i n i s t r a t i v e e n t r u d i v e r s em d r i m i d e h o t e l u r i , o CAZAREA Camere. Func!iunearincipala unui hotel o constituie azareauri;tilor pe o perioadd p t a c m a i s c u r t ds a u m a i l u n g dd e t i m p t i d e a c e e a u t e m c o n s i d e r ad e l a i n c e p u t ,c a m e r ac a f i i n d p , e l e m e n t u d e b a z ad i n c o n c e p ! i a e p r o i e c t a r e u n e i c o n s t r u c ! i ih o t e l i e r e . I d a c u Dimensiunilgi echiparea i determindn cea mai maremdsurd ategoria nui hotelgi e e i a d u c ec e l e m a i i m p o r t a n t ea p r e c i e r is a u c r i t i c i d i n p a r t e ac e l o r c a r e i l f o l o s e s c . i n u l t i m u l t i m p , p r i n u n i t a t e d e c a z a r e o ! i s p e c i a l i g t iiin l e l e g a n s a m b l ufl o r m a t d i n v e s t t i b u l , g r u p u l s a n i t a rg i c a m e r ap r o p r i u - z i s d . T i p u r i l e u t i l i z a t e i n p r a c t i c ai n t e r n a l i o n a l d i n t f o a r t e v a r i a t e , i n s d i n p r i n c i p a l s e p o a t e s L v o r b i d e c a m e r ed e 1 p a t , c a m e r ed e 2 p a t u r i g i a p a r t a m e n t e , a m u l t e h o t e l u r i d e c a t e g o r i e s u p e r i o a r d p a r e g i t i p u l d e c a m e r ds t u d i o , c a r e p o a t e f i f o l o s i t i d e u n a s a u d o u d p e r s o a n e . a

33

I
tt

rro l@
tEtT

l,,o l@

.ro

l@

lLt t t
I \

crll
-tr | |ll

I I
I

lHilI
V Y I 1- trll sl -t
riltrt r

]ilil I

rl

I
I I I

f
I I a

l / t

t
I

l-:::------l

t l t t tl

a f I

_-_L

z qo- - r O

,.

210

/t\ 260 r\2

.*- ,oo

t@

*l -l

I
I ,ao
-1

-t

r r m t @

_l
ffibr---r* ,@ l r@ j :;, r@ i

-l

l
----:go---r@I uoo
o l

. ll ttl I

I@

I 'i
+
I .oo l@ -l rt,tr - -1@ | 4Bo J
t

I
I

v6
4

ue ln
B

D i v e r s ee x e m p l e d e c a m e r ed e h o t e l c u 1 p a t s a u c u 2 p a t u r i : 1,2,3,4-studii pentru hoteluri germane; 5l n t e r n a ! i o n a l - L e i p z i g6 ; Berolino-Berlin; - Mercury-Poz7 nan; B-Mercury-Poznan:. 9-lnternational-Magdeburg; 10-lnternfiional-Brno;11 -lnternational-Brno; 1 2 - M e r c u r y - P o z n a n ;1 3 - H i l t o n - B e r l i n ; 1 4 - . l H C - F r a n k f u r t ; 1 5 - I n t e r n a t i o n a l - M a g d e b u r g1 6 _ H i l t o n ; Amsterdam; 17 - Continental-Brno; 1B- Continental-Brno; 19 - IHC-Frankfurt; 20 - Berolino-Berlin; 21 - H i lton-Berlin-Vest.

I
t ,.zo I qzo lO I :oo L.oo 6

.l

o
!
t <

A l t e e x e m p l e d e c a m e r ed e h o t e l c u 1 p a t 9 i c u 2 p a t u r i : 1 - t i p m i n i m a l S . U . A . ; 2 - S t e r l i n g F o r e s tL o d g eN e w Y o r k ; 3 - A m e r i c a n a H o t e l N e w Y o r k ; 4 - T a m p a lntern a t i o n a l F l o r i d a ; C h i c o p e eM o t o r i n M a s s a c h u s e t t s ;- T a m p a I n t e r n a t i o n a lF l o r i d a 1 . 7 K o w a k i H o t e l H o k a n e 6 Ja p o ni a .

_,. 'a\^ i

L a u n e l e c o n s l r u c f i ic u c a r a c t e r t u r i s t i c d e c a t e g o r i i i n f e r i o a r e a p a r 9 i c a m e r ec u m a i m u l t e p a t u r i .L a n i c i u n a d i n c a t e g o r i i l le x q i 1 - 4 n u s ep r e v d d n s d c a m e r ec u m a i m u l t d e 2 p a t u r i , u i c e l d e - a l t r e i l e a p a t p e n t r u c o p i i f i i n d a d u s l a n e v o i es i a m p l a s a t r o v i z o r i u . p P r o p o r ! i ai n t r e d i f e r i t e l et i p u r i d e c a m e r ev a r i a z dd e l a c a z l a c a z , d u p a c a r a c t e r uh o t e l l u l u i g i n a t u r av i z i t a t o r i l o r , U n s t u d i u r e c e n t ,c a r e a n a l i z e a z 1 2 h o t e l u r i d e c o n f o r t r i d i c a t , d. a j u n g e l a u r m i t o a r e l e p r o c e n t em e d i i : l o c u r i i n c a m e r ed e 1 p a t - 1 7 , 4 o A , l o c u r i i n c a m e r e d e 2 p a t u r i - 3 8 , 9 o / ol , c u r i i n c a m e r es t u d i o- 3 9 , 0 o A l o c u r i i n a p a r t a m e n t e 9 , 7 " / o , o , T r e b u i e r e m a r c a tc d i n t r - u n h o t e l t o t a l i t a t e ac a m e r e l o r ,i n d i f e r e n td e p r o p o r ! i a i n t r e d i f e r i t e l e t i p u r i , a p a r ! i n a c e l e i a ; ic a t e g o r i id e c o n f o r t . D i m e n s i u n i l c a m e r e ip r o p r i u - z i s v a r i a z d n f u n c ! i ed e n o r m e l el a r i i r e s p e c t i v e i d e c a t e e e i. g g o r i a h o t e l u l u i ,S e p o a t ec o n s i d e r ad i n s t u d i i l ef d c u t ei n m a i m u l t e l d r i , c d s u p r a f a l a f e c t a t d , a u n e i c a m e r ed e 1 p a t v a r i a z di n t r e 2 - ; i 1 2 ^ ? , a u n e i c a m e r ed e 2 p a t u r i i n t r e - 1 3; i 1 6 m 2 . L a h o t e l u r i l e d e l u x a c e s t es u p r a f e t es e f r i a r e s c i m t i t o r , a j u n g i n d l a 3 0 - 4 0 m 2 , s

35

L ,oo lO

l v o L @ [ r r o l @
E u r o p a - E f o r iN o r d ; 4 e Nord-

c d E x e m p l e e c a m e r e u 2 p a t u r i d i n h o t e l u r ir o m d n e g t i : G ; a 1 - C e a h l d u l - P i a t r N e a m ) ; 2 - T r o t u g i - O r a ;G h e o r g h e h e o r g h i u - D e j3 $ucuregti; 5 - Orag-Oradea.

, , in a c e a s ti s u p ra fa l d n u e s te c upri ns deci t s p a ! i u l l i b e r a l c a m e r e i v e s t i b u l u ld u l a p u r i l e i n z i di t e , s a u g r u p u r i l e s a ni t a r e , r e p r e z e n t i n dsuprafel e sup I i mentare. P e n t r u d o c u m e n t a r e s e d d m a i j o s c i t e v a n o r m e u z i t a t e i n u n e l e ' ! a r i ( s u p r a f a l ai n m 2 ) : ,


I c"t"eo.i"
Camerd cu 1 pat
Italia

Turc ia

Fran!a

Span ia

Cehoslovacia I
I L,VV

RomAnia

Camere cu 2 paturi

9,00 9,00 9,00 9,00 15,60 15,50 15,60 15,60

12,00 1 1, 9 0 9,00 7,00 14,50 14,00 17,00 1 1, 0 0

12 , 0 0 10,00 8,00 8,00 14,00 12,00 1000 10,00

9,00 8,00 7,s0 7,00 16,00 15,00 14,00 '1 3,00

10,00 8,00 14,00 13 , 0 0 12,00

WffJ'' 12,00
10,00 10,00

12,00 1 1, 0 0 9,00 8.00

c V e s t i b u l u l , ' 3 p a l i u l d e a c c e si n t r e c u l o a r g i c a m e r a p r o p r i u - z i s te s t ec o n s i d e r a t a - p u . n c t e d e a c e e a x i s t dt e n d i n l a c r e i r i i u n u i s p a l i u m i c , f d r d a f i d e s d e p r i m c o n t a c tc u c a m e r a ; i e p a r i i t e p r i n ^u ; i ; d e s i g u r c d a c e a s t a s t e l e g a t a d e c o n d i l i i l e d e l i n i ; t e c e s e p o t c r e a a f a r d , i p e c u l o a r ,g i s e r e c o m a n d dn s p e c i a l a c a m r e l em i c i . ' d i D e o b i c e i , u n u l d i n p e r e l i i v e s t i b u l u l ue s t e c o n s t i t u i td i n d u l a p u r i l e e h a i n e ;t r e b u i e a r e m a r c a ti n s i c d a . m p l a s a r ea c e s t o rd u l a p u r i i n c a m e r e ,P e p e r e t e l ed i n s P r eb a i e , s e p r a c t i c d t o t a g ad e c u r e n t g i , d u p dp d r e r e au n o r a ,c u u n p l u s d e c o m o d i t a t e .L i l i m e a u z u a l d a v e s t i b u l u l u i e s t ed e 1 , 1 0 - 1 , 2 0 m . l c d E c h i p a r a s a n i t a r d a u n i t d ! i i d e c a zp o r n i n d e l a l a v o a r i n a m e r d ; ia j u n g i n da c a m e r a d e are, b a i e c o m p l e t d , v a r i a z d ; i e a d u p a c a t e g o r i ah o t e l u l u i ; i t r a d i l i a l a r i i r e s p e c t i v _ e . i n u i t i m u l t i m p a u f o s t a n a l i z a t ec i t e v a s u t e d e h o t e l u r i d i n S . U . A , 9 i E u r o p a ,c o m P a s c r i n d u - s en u m d r u l d e c a m e r ea l e a c e s t o r a u n u m d r u l d e c a m e r ed e b a i e . R e z u l t a t e l e i n t d e o c d sebit de interesante, emonstrind d atit mdrimea hotelului cit ;i gradul lui de confort au r i c r e s c u t n t d r i l e i n c a r ed e z v o l t a r e a e t e l e i h o t e l i e r e e s t e m a i r e c e n t d . i ; r l n l = r " f " a l d t u r a t es i n t a r i t a t e d i v e r s e p o s i b i l i t e l i d e o r g a n i z a r ea c a m e r e i d e b a i e 9 i a e c d i m e n s i u n i l e e r e z u l t d . T r e b u i e r e m a r c a tc i o r e s t r i n g e r e x c e s i v d a c e s t u is p a l i u a d u c ed e d e f o l o s i r e m u l t m a i m a r i d e c i t e v e n t u a l e l e c o n o m i ir e z u l t a t e . celemai multeori incomoditeli i n a m p l a s a r e a b i e c t e l o rs a n i t a r et r e b u i e s i s e d e a o a t e n l i e d e o s e b i t i a s i g u r d r i i p o s i b i l i t a o u p d e v e r i f i c a r eg i . i n t r e l i n e r e a i n s t a l a ! i i l o r ; s e r e c o m a n d d r e v e d e r e a n e i n i g ec u a c c e s !ilor t o a t e r a c o r d u r i l ed e i n s t a l a ! i i . d i r e c t d i n c ul o a r , c a r e s d g r u p e z e

36

t
I

^
b

T r a v e e ad e 3 , 6 0 m : 1 - c a m e r e c u d d o u i p a t u r i , u l a p u tl n v e s t i b u l ( s u p r a fata camerei14,33m2) 2 - camere ; ( c u 2 p a t u r i , c u d u l a p u li n c a m e r d s u 14,33m2);3, 4 - serprafalacamerei vici de etaj curent; 5 - hol de etaj g i c i r c u l a l iv e r t i c a l; e i Traveeade 3,30 m: 6 - camerecu 2 p a t u r i c u d u l a p u l i n v e s t i b u l( s u p r a cu 13 fala camerei ,23 mz);7 - camere 2 p a t u r i c u d u l a p u li n c a m e r i ( s u p r a fata camerei13,23m2);B, 9 - servicii de etaj curent;10-hol de etaj 9i c i r c u l a ! i iv e r t i c a l e . O - o f i c i u ; C - c u r i t e n i e ;D - d e bara; G - gunoi; RC- rufe curate; R M - r u f e m u r d a r e ;B - b a i e ; B G bagaje.

StudiipentruhoteluriO"hEgglte*l,l

, l : : o I r o I

I
l'
I

330

.330

+_ _ 330

330

3qg_ I

1
I rln I irn ,.ro

Sudii pentru hoteluri e" t::l:gSfrej-!!"{ 1 Camerele cu o suprafatd_de 2,30 m2sint organizate pe o t r a v e ed e 3 , 3 0 m g i d i s p u n d e u n g r u p s a n i t a r p r o p r i u c u l a v o a rg i d u g ; W C - u r i l e s i n t g r u p a t e l i n g ds e r v i c i i l e de etaj i 1 - c a m e r d d e 2 p a t u r i ,c u d u l a p ? nv e s t i b u l ; 7 - c a m e r d d e 2 p a t u r i , c u d u l a p i n c a m e r i ; 3 , 4 - s e r v i c i id e etaj curent; 5 - circulatii verticale. S t u d i i p e n t r u h o t e l u r i d e c a t e g o r i aa l l l - a : Camerele au o suprafatd de 12,60 mz (cele organizate pe o travee de 3,30 m) 5i de 11,40 mz (cele organizate oe o travee de 3,00 m, fiind dotate doar cu lavoar in c a m e r i ; g r u p u r i l e s a ni t a r e s i n t c o m u n e P e e t a 1; 6 - c a m e r ec u 2 p a t u r i , c u l a v o a r u l g id u l a p u l s e p a r a t e ; 7 - c a m e r e c u 2 p a t u r i c u l a v o a r uI g i d u l a p uI i n c a m e r e; 8,9 - grup sanitar 9i servicii de etaj. B- baie; C - c u r i t e n i e ; P - p e r s o n a l ;G - g u n o i ; BG - bagaje; D - debara; RC - rufe curate; RM rufe murdare; S - grup sanitar.

330

'l

330

1
ol ol ol

I I

I
r : : o l g l o l $ o l i : o I

_1
t s o o l s o o l r o o l r o o l

Jara

Mirimea medie a hotelului numir de camere

Hoteluri cu dug sau baie la toatc camereie


o/ /o

Camere cu du5 $i cadd de baic . sau numai cadi.


'o/ /o

S .U .A . Spaniar Italia Franta R .F . G . Anglia Austria Elvetia

412 103 110 83 91 96 74 B9

g7 75 29 21 3 't0 6 5

99 94 77 66 63 54 49 32

Culoar ul de a c c e sl a c a me rec o n s ti tu i e o probl emi arhi tectural d i mportantd, deoarecetrat a r e a l u i i n p l u n , d a r m a i a l e s f i n i s a r e al u i , t r e b u i e s d e v i t e e f e c t u l o p t i c d e l u n g i m e , L d r g i r , i ? n d r e p t u l u g i l o r d e i n t r a r e i n c a m e r e ,p a n o t a r e an c u l o r i d i f e r i t e a p e r e l i l o r , i l u m i n a r e ai r a i i or onunlat i in dre p tu l c a m e re l o rs i n t u n e l e d i n mi j l oacel e fol osi te pentru aceasta.D egi nu este p o s i b i l i n t o a t e c d z u r i l e ,e s t e d e d o r i t r e a l i z a r e ai l u m i n d r i i n a t u r a l e a c u l o a r u l u i , c h i a r d a c d efectul estedoar psihologic. s de F' , $ P ent r udoc u me n ta re e d a m a i j o s c i te v asuprafel e uni td!i de cazarecaracteri sti cel a unel e d i n h o t e l u r i l e p r e z e n t a t em a i d e p a r t e .

Cameri 'l pat


mg

Cameri s t u di o m2

CamerE 2 patriri mr

1. 2. 3. 4. 5. '6. 7. L 9.

Hotel Mercury Hotel D e u t s c h l a n d . . . . Hotel International Madgeburg Hotel B e r o l i n a ...:.... .......i.... FJotel H i l t o n Berli,n-Vest Hotel International Brno Hotel) Hilton - Amsterdam Hotel JHC ,Z Frankfurt - Brno H o t e l Cofr-tinental

,T'

16,27 13,19 19,32

ar2,

19,50 25,10 22,33 18,26

z tl o

19,75 24,30 21,78 31,75 22,41 . 21,68

Din ac es t e u p ra fe l eto ta l e , re p a rti ! i a p e d i versefunc!i uni ar fi : s


Carneri 1 pat o/ /o

.Cameri studio
o/ /o

C a m e r S2 p a t u r i
. o / /o

Camera VestibuI Grup sanitar

64,8 17,9 14#

67,3 16,9 15,9

72,5 12,9 14,6


V

A n a l i z a u n o r h o t e l u r i r e c e n r ere a l i z a te i n R omdni a aratd urmetoarel esuprafel e rezul tate l a c a m e r ec u 2 p a t u r i :


Suprafala ,j;t+ii cazare Suprafata camerei

Hotel Trotug- Gh. Gheorghiu-Dej 23,80 16,45 Hotel Ceahliu -- Piatra Neam! 22.,17 14,85r Hotel Nord - Bucuregti N,80 13,82 Hotel Eu.ropa Eforie.Nord 21,90 13,67 Desigur ci toate acestea se refer:i la hoteluri ordgenegti perrnanente, cele se?oni.erg sau turistice avind suprafele sensibil reduse. ; i n . d e t e r m i n a r e a t i p u l u i d e c a m e r d a l e s , l a p r o i e c t a r e a u n u i h o t e i ' , -o a t e n l i e d e o s e b i t i t r e ; b u i e a v u t d l a p r e c i z a . r e at r a v e i i r e s p e c t i v e ; r e d u c e r e a e i i n l i m i t e l e a s i g u r i r i i u n e i b u n e f u n t : ! i o -

1r:, ,:,i

39 \ '.\

,.s

ffi< {KM$R
tT-l

'lryryryry ry ' l9 r y r e 0 N & {PDE%ry ry


rIAr9o, t12o) &
180 +----_------.]|

. lI m l p t r - l E 9 . 1 6 U K E <leaA

{WffiR R ml ;iPr.m F w nq lP/! l Wv trsF'-l F JKMHFtud IVV F-.J |Lr


IDE'-l

l[__)l @7

.*

'fK[Effirere'
s[ErElffiffiffi
,---;[

\/-

=L
ffi

E[ ffir'6Mffi
t-l col
I I

ssl^er ll--ll I

1ffid#ffi$en-:
OI -tl

r-ryrymry
I
F

rD I
I

-l

P o s i b i l i t a td e o r g a n i z a r e g r u p u l u i s a n i t a rp o r n i n d d e l a u n s p a l i u i a m i n i m a ld e 9 0 c m / 9 0c m . m i r i n d u - lc u c i t e 3 0 c m i n a m b e l e s e n s u r i . '

r*F

ffi{
L 3 m I I zgs-,. . ;3oo' _l.i |

z c q - .I

2/.0 l.

:oo

I zooL

z,.b ."1 4o

l-

:l

D i v e r s es o l u l i i p e n t r u c a m e r em i n i m a l e i n h o t e l u r i t u r i s t i c e5 i c a b a n e .

{ffi{
lzso I I_ 4,50 \

^l
t
.J :oo ,l

]_zso I

c p n d r i g i c i r c u l a ! i i c r e e a z d r e m i s e l eu n e i r e d u c e r i a s u p r a f e l e l o r o n s t r u i t e9 i d e c i a c o s t u l u i c o n s t r u c l i e i A s u p r a a c e s t o rp r o b l e m ev o m r e v e n i . m a i p e l a r g i n c a p i t o l u l r e z e r v a t a s p e c t e l o r , ic t ehnic o -e c o n o m e . c s c , t i n h o t e l u r i l e u r i s t i c es a u i n c a b a n ed i m e n s i u n i l e a m e r e l o r i n t n r u l t m a i r e d u s e , d u t i n c h i a r i n d a u n ac o n f o r t u l u i .D u p i c u m s e v e d e d u - s eo c i t m a i j u d i c i o a s if o l o s i r ea s p a ! i u l u i , d d i n e x e m p l e l ea l i t u r a t e , d o t a r e as a n i t a r " a u n e i u n i t d ! i d e c a z a r es e r e z u m d i n m o d c u r e n t l a l a v a b o u ; if o a r t er a r l a d u ; ; s e p r a c t i c i ; i g r u p u r is a n i t a r ec o m u n el a d o u i c a m e r e ,O r g a n i z a r e a , ; l u n i t a { i i d e c a z a r e a u n e l eh o t e l u r it u r i s t i c ep r e v e d eg i p a t u r i s u P r a P u s ee l e s i n t i n d i c a t e d u p a i e x c l u s i v n c a z u lf o l o s i r i i l o r d e c d t r e t i n e r e t ' pirereanoastri, d i c i n c e e ac e p r i v e g t e u l o a r e a n c a m e r e l e e h o t e l , p d r e r i l e s p e c i a l i ; t i l o rs i n t i m p a r ! i t e ' A m e c c o n s i d e r d d n u e s t e n e c e s a r io v a r i e t a t e ; d o u d s a u t r e i c u l o r i s e i n t r e ! i n m a i u g o r 9 i ricanii d s i n t m a i e c o n o m i c e e c i t B s a u ' 1 2 .U n c l i e n t o c u p do c a m e r do s i n g u r dd a t d g i n u s e i n t i m p l i o v s 6 f i e r e f u z a t d r e o c a m e r dp e n t r u c d n u a r e c u l o a r e ad o r i t d . J a p o n e z i fi o l o s e s c g a m d c o l o r i s t i c d f o a r t e v a r i a t d ,i n f i n i s a j u l i n t e r i o a r e l o r .E i c o n s i d e r i c d o r i c e c d l d t o r p o a t e s 6 - ; i a l e a g d d c u l o r i l e i n c a r e s e s i m t e m a i b i n e , C u l o r i l ec o n s t i t u i e u p d u n i i n u n u m a i o p r o b l e m dd e g u s t S , c p e r s o n a lc i ; i o p r o b l e m d u i m p l i c a i i ip s i h o l o g i c e . - a d e m o n s t r a td e e x e m p l u ,c d n u a n l ec a , v v e r d e - m d s l i n i u ,i o l e t , g r i , a l b a s t r us a u m a r o , n u t r e z e s cp o f t a d e m i n c a r e ,c d r o g u l , g a l b e n u l sint culori care trec de obicei . ; i p o r t o c a l i u ls i n t c u l o r ] s t i m u l a t o a r e A l b a s t r u , v e r d e g i v i o l e t t i n t i m p l a g i c u l u m i n a : p r i n t r - u n a r a n j a m e nc o r e c t a l l u p e ' p l a n u l a l d o i l e a .A c e l a g il u c r u s e su r i c d i f e r i t e u l o r i ,p r i n r e g l a r e an t e n s i t d ! il iu m i n o a s ep, r i n a m p l a s a r e a r s e l od e l u m i n d *inlide i i a d i l a i n a l ! i m id i f e r i t e ,p r i n ' i m b i n a i e a l u m i n a t u l u i i r e c t c u c e l i n d i r e c t , t m o s f e r an c d p e r t p o a t e d i f i s c h i m b a t dn a n u m i t ep e r i o a d e e z i l e . A p a r t a m e n t e A p a r t a m e n t e l ei n h o t e l u r i l eo b i g n u i t ea u c a s c o pg a z d u i r e au n o r f a m i l i i m a i . s { ' . r u m e r o a s e ; e le r e a l i z e a z d e o b i c e i p r i n u n i r e a a d o u d s a u m a i m u l t e c a m e r e ' I n a c e s ts c o p s s e p r e v 6 di n c d d e l a i n c e p u t , p r i n p r o i e c t a r e ,u g i d e l e g i t u r d c u t r a t a m e n t ea c u s t i c e p e c i a l e , , c a r e r d m i n i n c h i s e i n c a z u l c i n d c a m e r e l es i n t f o l o s i t e i n d e p e n d e n t E s t e d e d o r i t c a a m p l a f , u r " ) l o r s d f i e a s t f e lf a c u t di n c i t e x i s t e n l au ; i l o r s d n u d e r a n j e z e o l o s i r e ac a m e r e l o ri n o r i c e v ar i an td .

42

n[-lr
trLln
d

i_E
l . * l O

m
l.
rl
r o . o @

-tr
[]

nn

rLin

rnD

rln LII[

rl-lD rL-lD

rr L

t--Tl
)

r t
.,\\-./\ ---Y | | \-2rr | | t J l-l r \ \_,/

Q:\ol

.-\O
\

tr
D i v e r s e e x e m p l e d e a p a r t a m e n t ei n h o t e l u r i : 1,2 - Ferienzentrum-Hostillerie igi-Elvetia; 3 - BrusselsR R e s i d e n c e ;4 , 5 - A r a b e l l a - P a r c - M i j n t h e n 6 - I H C - F r a n k : furt; 7 - Interhotel-Amsterdam,

1 -

Diverse exemple de apartamente in hoteluri romAne;ti: H o t e l P r e d e a l ; 2 - a n s a m b l u l E f o r i e ; a n s a m b l u lM a n g a l i a .

unor apartamentece pot fi fol o sit e in h o te l u ri l e m a ri s e p re v e d ede l a i nceput real i zarea d n u m a ic a a t a r e ; e l e c u p r i n dp e l i n g a1 - 2 c a m e r e e d o r m i t , u n s a l o n ,u n b i r o u , u n s p a l i u r e . care l ucreazi ai ci , avind z er v a t p e n tru s e rv i t m a s a e tc , El e si nt fol osi te de cl i enl i deosebi l i -, d r e l a ! i i c u p e r s o a n e i n a f a r 6 . P e n t r uu t i l i z a r e al o r r a ! i o n a l de s t e p r e f e r a b i lc a ; i a p a r t a m e n t e l e s a f ie a s tfe l c o n c e p u tei n c ? t s d p oati fi meri te l a nevoi e cu camerel eadi acente. S ervi ci ul se l l f a c ed e c d t r e p e r s o n a l u h o t e l u l u i , m a s af i i n d a d u s dd e l a r e s t a u r a n t u c e n t r a l . a e , i n h o t e l u r i l ec a r e c u p r i n d n u m a i a p a r t a m e n t er e z o l v a r e a c e s t o r a s t e d e o s e b i t a ;m a j o r i d t a t e a l o r s i n t s i m i l a r e c u c e l e u t i l i z a t e i n b l o c u r i l e d e l o c uAn !tee l ,e l e s e c o m P u n i n : c a m e r a is f. c d e z i c u l o c d e l u a t m a s a , 1 - - 2 d o r m i t o a r e , a m e r ad e b a i e , v e s t i b u l u 'l c u o m i c d d e b a r a ; i u . u n o f i c i u - b u c d t d r i eA c e a s t ad i n u r m d e s t e e c h i p a t ac o m p l e t , d e o a r e c e n a d i n c a r a c t e r i s t i c i l e a c e s t u t i p d e h o t e l e s t e c d i n e l c l i e n l i i i ; i p o t p r e g d t i s i n g u r i m a s a ,c a ? n o r i c e l o c u i n ! d ,s a u i p p o t b e n e f i c i a a r ! i a l s a u t o t a l , d u p d c u m d o r e s c ,d e s e r v i c i i l ec e n t r a l e . d a i O r g a n i z a r e a p a r t a m e n t u l us e f a c e p e u n u l s a u d o u d n i v e l u r i , i n f u n c - t i e .e m d r i m e a l u i pe doud niveluri, culoarulde la nivelul superioreste s a u d e p a r t i u l a l e s i n c a z r : ir e z o l v i r i i i e x c l u s i vd e s e r v i c i u . , a i d a i n h o t e l u r i l e m e r i c a n e ,e m u l t eo r i , t o a t ef u n c l i u n i l e p a r t a m e n t u l u c,u e x c e p ! i ag r u p u l u i c s a n i t a r ,s i n t g r u p a t e i n t r - u n s i n g u r s p a l i u m a r e o r g a n i z a tp r i n d i s p u n e r e a a a t a r e a m o b i l i e d f p a a e r u l u i . E x e m p l E l p r e z e n t a t e l i t u i a t i l u s t r e a z i t o a t e c e s t e o s i b i l i t a ! i , i i n d . l u a t e e l a c i t e v ah o d u a m e r i c a n e ' g i n e l e , m a i r e c e n t e , i n E u r o p a ,u n d e a c e s tt i p d e h o t e l e s t e p e c a l e d e a s e teluri avantaj epe care l e prezi ntd. dez v o l ta i n tr-u n ri tm fo a rte ra pi d, datori ti numeroasel or confortul ui dori t. i n g.en er al S e rv i c i i l ed e e ta j a u o d e o s e bi tdi mportanl d pentru asi gurarea s e d i s c u t dm u l t a s u p r al o r ; i u n i i a r h i t e c l i l e r e z o l v d f o a r t e e c o n o m i c ;i n d i c i i r e z u l t a l i d i n a n a liz a a n u me ro a s ei u c ri ri re a l i z a te aratd ci ponderea l or pe total este totu;i nei mportant d9i c d es te d e d o ri t j u s ta d i m e n s i o n area l or. d i n m o d c u r e n t e l e c u p r i n d f u n c l i u n i l en e c e s a r e e s e r v i r i iv i z i t a t o r i l o r ; i i n t r e ! i n e r i i c a m e relor, cum ar fi: - u n o f i c i u d e d e s e r v i r e e e t a j , l e g a tc u o f i c i u l c e n t r a l a l r e s t a u r a n t u l u p r i n i n t e r m e d i u l i p c d r u i a s e s e r v e f t e? n c a m e r dm i c u l - d e j u n ,i n m o d c u r e n t g i , o c a z i o n a l ,9 i . m a s a ;e l t r e b u i e s d c a s i g u r ep o s i b i l i i a t e au n o r m i c i p r e p a r a l i i o c a z i o n a l e ; i a d e p o z i t d r i iv e s e l e in e c e s a r e a r e d e trebui e asi gurat spa!i ul pentru pdstrarea ;i aranj ar ea m ult e o ri rd m i n e p e e ta j : d e a s e menea, m es e i (p e ro ti { e ) p e n tru c a z u l s e rvi ri i ei i n camerd; - L a m e r dp e n t r u c d l c a t l a d i s p o z i l i ac l i e n l i l o r s a u a p e r s o n a l u l u i ;

44

E
I

E
r------:
a

n
\=

E E

n i:
0 m 1 2
f f i - _ . ' _ - ' - -

tr-]
tL__il

[-l

---rI I

I
I

LJ
4

I I I
I

d D i v e r s e o l u l i o n i r i d e c a m e r e e m o t e l i n d i r e c t l l e g d t u r l c u l o c u l d e p a r c a r ea t u r i s m u l u i . s

0 m l

- exemple c.a19r5 d d e 1 , 2 , 3 , 4 - d i f e r i t e x e m p l e e c a m e r e e m o ' t e; l5 , 6 !e i 7 - g r u pd e 4 c a b i n e n di v i . u ? r r p , r i l e sa ni t a r ec u pl a t e i n t r a v e e c e n t r a l;d d u a l e ,D e n t r ua f i f o l o s i t ei n t i m p u l z i l e i '

i c a m e r ap e r s o n a l u l ud e e t a j c u d o t a r e as a n i t a r dc o r e s p u n z d t o a r e ; j p d e p o z i t e e n t r ul e n e r i a d e p a t c u r a t i g i m u r d a r d ; g c a m e r dp e n t r u m a t e r i a l e i u t i l a j d e c u r d l e n i e i i n t r e ! i n e r e ; ; a a c c e sIu l a t u b pI d e e v a c u a r e g u n o a i e l o;r - c a m e r ad e b a g a j e i n c a r e s e d e p o z i t e a z d e l e a l e v i z i t a t o r i l o r a c d r o r c a m e r d n u a f o s t c , i s i n c d e l i b e r a t d a u a c e l o r c a r e s e e l i b e r e a z dn a i n t ed e o r a p l e c a r i i . . l r t c D e s i g u r d e x i s t e n t au t u r o r a c e s t o s p a ! i i ,p r e c u m ; i d i m e n s i u n i l eo r v a r i a z dd e l a c a z l a , h d c a z , f i i n di n f u n c ! i e e c a t e g o r i a o t e l u l u ;i i d e s o l u t i i l ec o n s t r u c t i v ep r e c u m9 i g r a d u l d e m e c a r n i z a r ea d i v e r s e l o s e r v i c i i . s c a L a c e l e a r d t a t em a i s u s s e m a i - a d a u g g i u n e l eg r u p u r is a n i t a r e a r e , l a c a t e g o r i i l e u p e r i f a p t b a i d e r e z e r v dp e n t r u c a z u l d e f e c t d r i iu n e i a d e l a c a m e r es a u c a r e , i a c a t e o a r e ,s i n t d e d , g o r i i l e m e d i i g i i n f e r i o a r e c o m p l e t e a zd o t a r e am a i r e d u s da c a m e r e l o r .

46

|-k#Hii il,',fi.

t -ryulr,wai#

rrilrrrrrrrtrrllllllil :filffiffiwt

n
n

Elllililw lllilil

nr-l r Euutt | | riluu


t_J

=n- l!'1e\
in

:-Til

J
f-] I-]
O

| il l-t E
ASCENSoARE

mf I El

scARf sERvlcll cAzARE

Diverse solulii de organizare a etajelor curente de cazare in hotel.uri mari 9i mijlocii.

s . A T p l a s a r e aa c e s t o r e r v i c i id e e t a j s d f a c ed e o b i c e i l e g a td e p o z i ! i a c i r c u l a ! i i l o r v e r t i c a l e g i a c e l o r l a l t e e r v i c i ic e n t r a l e . s i n s c h e m e l e l i t u r a t e s i n t p r e z e n t a t e i t e v ae x e m p l ed e r e z o l v d r ii n c a d r a t ei n d i m e n s i u n i l e a c t r a v e e l o r c o n s t r u c t i v e c a m e r e l o r .D i n p r a c t i c an o a s t r d ; i c e a i n t e r n a ! i o n a l d e p o a t e c o n s i a s der a c d s u p ra fa l ato ta l d a a c e s to rs e rvi ci i i nsumeazdntre 0,33 gi 0,45 mi pentru fi ecare l ot de i c az ar e p e n tru c d l S to ri E t a l u lc u r e n t . U n f a c t o r d e t e r m i n a n ti n p r o i e c t a r e a n u i h o t e l e s t ep a r t i u l a l e sp e n t r u c o m u u L P u n e r e a n u i e t a j c u r e n td e c a z a r e . a r i n d u l s d up a r t i u l e s t e i n f l u e n l a ti n p r i m u l r i n d d e s o l u v e ! . i o n a r e a o l u m u l u ig e n e r a la l h o t e l u l u i ,r e z u l t a ta l u n o r c o n s i d e r e n tu r b a n i s t i c e ; ip l a s t i c e e c depd;esc adrul lui strict. c A r f i g r e g i t c a a n u m i t ec o n c l u z i i ,r e z u l t a t ed i n a n a l i z at i p u r i l o r d e e t a j e c u r e n t e ,s d d u c a , l a o l i m i t a r e a v a r i e t d ! i i p o s i b i l e . T o t u ; i , i n c o n d i l i i l e e c o n o m i c en c a r L s . p r o i e c t e a z dn i i, f o a r t e m u l t e l d r i , e s t e b i n e s d c u n o a ; t e m e l a i n c e p u t r e z u l t a t e l el a c a r e p u t e m a j u n g e ,p r i n d a l e g , e r e u n u i p a r t i u s a u a a l t u i a . A c e a s t aa r e o i m p o r t a n l dd e o s e b i t d i,n s p e c i a lp " n t i r ' h o t e a l u r i l e a c i r o r f u n c ! i u n ed e c a z a r e e d e z v o l t ap e v e r t i c a l i , a v i n d i m p l i c i t m u l t e e t a j e i d e n t i c e . s i n g e n e r a l , e c o n s i d e r lc d p e n t r uo v a l o r i f i c a r e a t i o n a l i a s e r v i c i i l o r , u m d r u lc a m e r e l o r s r n p e u n e t a j n u t r e b u i e s d f i e m a i m i c d e 2 0 ; h o t e l u r i l e m e r i c a n m e r gp i n a l a 3 0 s a uc h i a r 4 0c a a e m e r e , d i s p u n i n dd e o m e c a n i z a r e v a n s a t d s e r v i c i i l o r . a a i 1 n l a n g aa l d t u r a t ds i n t i n d i c a t ec i t e v a d i n s c h e m e l e e p l a n e t a j c u r e n t m a i d e s u t i l i z a t e . d S o l u - t i an c a r e c a m e r e l e i n t d i s p u s e e o p a r t e ; i d e a l t a a u n u i c u l o a r c e n t r a le s t e c e a m a i i s d d e s i n t i l n i t d , f i i n d c e a m a i s i m p l ud e r e z o l v a t ; i c e a m a i e c o n c m i c t o t o d a t d .V o l u m u l c a r e r e d z u l t d i' n s de s t el i p s i td e p e r s o n a l i t a t e ;a s p e c t u l c u l o a r u l iu i t e r i o r ,d e c e l e m a i m u l t e o r i f o a r t e i n l u n g , l a s dd e d o r i t . D e a c e e a i n p r a c t i c ai n t e r n a l i o n a l s e c a u t ad i n c e i n c e m a i m u l t u t i l i , d z a r e a a l t o r f o r m u l e , c u p o s i b i l i t e l id e e x p r i m a r ep l a s t i c d a i g e n e r o a s s p r e e x l e r i o r g i m a i m e a g r e a b i l en i n t e r i o r , i S o l u l i ai n U , c u d i s p u n e r e c a m e r e l o r e t r e i l a t u r i , d u c e d e o b i c e il a o s u p r a f a l d o n s t r u a p c . i t e m a i m a r e , s o c o t i t d p e l o c d e c a z a r e ,d e o a f e c er e z u l t d u n s p a l i u c e n t r a l d e s t u i d e m a r e , i n s u f i c i e n d e b i n e v a l o r i f i c a t .A c e l a ; i l u c r u s e i n t i m p l d ; i l a s o i u l i i l e i n X s a u l a c e l e i n Y , t d i n c a r e r e z u l t i u n s p a ! i uc e n t r a l n e l u m i n a t a t u r a l . n S o l u ! i i l ec i r c u l a r e , u o l a r g a e x p u n e r ea c a m e r e l o r i o c o n c e n t r a r e s e r v i c i i l o r , u c l a c g a d o r es t r i n g e rea s u p ra fe l e ic o n s tru i tece revi ne pentru fi ecare pat. i n a n u m i t ec a z u r i , c u p o s i b i l i t e ! i e o r i e n t a r eo p t i m e s a u c u p e r s p e c t i vd e o s e b i t eu t i l i d e , z a r e au n u i p a r t i u c u c a m e r e i s p u s e o a r p e o s i n g u r d a r t e a c o r i d o r u l u ip a r e j u s t i f i c a t d d a c d d d ; p c u l o a r u l e s t e d i m e n s i o n a ts t r i c t f u n c ! i o n a l; i d a - a p e c e a l a l t d l a t u r i a c u l o a r u l u is e g r u p e a z d s e r v i ^ c i i l;e c i r c u l a ! i i l ev e r t i c a l e ,a t u n c i s u p r a f e l e l e o n s t r u i t e e i n c a d e a z di n l i m i t e l J u z u a l e , c s r i I n - g e n e r as e c o n s i d e r d d s p a ! i u lc o n s t r u i ta l u n u i h o t e l e s t e u t i l i z a t r a t i c n a l , d a c d s u p r a l c f 1I a af e c ta td c a z d ,r,i i 5 I - d reprezi ntdspa!i u util, -d e p d g e g te 0 /o. D i n aceastdsuprafatdci rca 660/oe ! % : p u t i i t e h ni c e ,14 o / os p a ) i i l er e z e i v a t ec i r c ul a l i e i ; i 15 " A ' " l e m e n t e l e c o n s t r u c ! i e . **r* ALIMENTATIA PUBLICA

A c e a s t d u n c ! i u n ea h o t e l u l u ia r e u n c o n t i n u t ; i o d e s f a ; u r a r eo a r t e v a r i a b i l d ,i n f l u e n l a t d f f d i r e c t , d ep r i n c i p i i l ed e d e z v o l t a r e r e l e l e i h o t e l i e r ed i n f i e c a r el a r d ; i m a i a l e sd e c o n d i l i i l e a s p e c i a l e l e f i e c - d r eu n i t a J i .S i n t c u p r i n s e i c i r e s t a u r a n t e ld e t o a t e t i p u r i l e g i c a t e g o r i i l " , . , a i a e u n a n u m i ts p e c i f i cc u a u t o s e f v i r e ,n a k - b a r u . r i lu n i t a l i i n c a r es e s e r v e ; t e u m a i g r d t a l , v i n d r i i , , s e, n b a r u r i , c a f e n e l ec o f ' e t d r i ib a r u r .d e z i , b a r u r i d e n o a p t e , b r a s e r i ee t c . S e m a i a d J u g al a a c e a s t a , , i g i u n e l e s p a ! i i p o l i v a l e n t e u m a r f i : s d l i p e n t r u c o n f e r i n t e , e c e p ! i i ,b a n c h e t eS a l u r i , e x p o c r , z i ! i i e t c , , i n c a r e t r e b u i e s d e x i s t e p o s i b i l i t a t e a d s e - e r v e a s cm i n c d r u r is a u n u m a ib i u t u r i . s s d

4B

d E s t eo f u n c l i u n ed e o s e b i t e c o m p l e x d ; i d i f i c i l d e r e z o l v a t i n c o n d i ! i i b u n e , p e n t r u c d e s t e c d e t e r m i n a t d d e n e c e s i t a t e a r e d r i i m u l t o r l e g d t u r i ,f o a r t e d i f e r i t e c a n a t u r d ; i c a r e d e c e l e mai multe ori nu trebuie sd se interfereze. A n a l i z a d e t a l i a t d a c o n d i l i i l o r r e a l e d e d e z v o l t a r ea l e a c e s t e if u n c ! i u n i e s t e a b s o l u t n e c e s a r i l a f i e c a r eu n i t a t e h o t e l i e r d ,p e n t r u c d i n c o s t u lg e n e r a la l i n v e s t i ! i e i , c e a s t a r e p o n d e r e a a a c e a m a i m a r e , r a p o r t a t d l a u n i t a l i l e d e f o l o s i n l a ( p a t d e h o t e l s a u l o c d e m a s d ) ,c i t ; i c o s t u l c el m ai r idic a t p e m e tru p d tra t d e c o n s t ruc!i e. D e s i g u rc d l a h o t e l u r i l e m a r i o r d g e n e ; t i , u t a r a c t e r i n t e r n a ! i o n a lp r e z e n l a a c e s t e if u n c ! i c e c u n i f o a r t e d e z v o l t a t e s t e j u s t i f i c a t d , o n t r i b u i n dl a r i d i c a r e ac a t e g o r i e id e c o n f o r t a h o t e l u l u i . D e a s e m e n e ad u p d c u m c o n s i d e r dm u l l i s p e c i a l i ; t i ,e a c o n t r i b u i e l a r e n t a b i l i z a r e a n v e s t i ! i e i , i p r i n a t r a c l i a p e c a r e o e x e r c i t d ; i a s u p r aa l t o r c l i e n ! i d e c i t a c e l o r c e l o c u i e s c n h o t e l . J a p o i c n e z i i c o n s i d e r d d t o c m a i a c e s t ef u n c { i u n i s i n t c e l e m a i r e n t a b i l e l a u n h o t e l m a r e . P r o p o r l i ai n t r e d i v e r s e i p u r i d e s d l i ; i s e r v i c i ii n a c e s ts e c t o re s t e f o a r t e v a r i a b i l a . P e n t r u t o r i e n t a r e , d d m m a i j o s u n e x e m p l u c o n s t i t u i t d e o i n t e r e s a n t d o n c l u z i ea u n u i s t u d i u r e z u l c tat al analiz dri i m a i m u l to r h o te l u ri ma ri europene,avi nd o capaci tatetotal d de ci rca 10 000 d e l o c u r i c i r o r a l e r e v i n a c e s t es e r v i c i i , i n c a r e s p a ! i i l e s i n t r e p a r t i z a t ea s t f e l :
19 ,8o/o in restau rante ; 1 4 , 2 o / oc a f e n e l e ; 9,2o/o baruri de noapte; 2,3o/obaruri de zi; 2 6 , 3 o / os i l i p o l i v a l e n t e; 1 2 , 8 o / os p a t i i o m u n e ; 3 , 0 / o b r a s e r i i; 2,7o/" grddini de vari; 9,7o/o restaurante cu caracter special.

Rapor t at e l a c a p a c i ta te a ta l d ,d e c a z area hotel uri l or respecti ve, to aceastaar i nsemna1,44 l o c u r i p e n t r u f i e c a r ep a t . D a c ds e e x c l u ds a l i l e p o l i v a l e n t e ; i s p a ! i i l ec o m u n e ,m a i p u ! i n u z u a l e , a c e a s t d e l a l i e a r f i d e 0 , 8 8 l o c u r i d e a l i m e n t a ! i ep u b l i c d p e n t r u f i e c a r e p a t d e h o t e l r S u p r a f e l e l e e d i i a f e c t a t e i e c d r u i l o c i n s a l i l ed e c o n s u m a ! i e r f i u r m d t o a r e l e : m f a


- restaurante --:-cafenele - baruri de noapte - baruri de zi

i n c a z u l h o t e l u r i l o r o r d g e n e ; t i i c i ; i m i j l o c i i , d e z v o l t a r e a c e s t e if u n c l i u r r ic a p d t df o r m e m a c u t o t u l d e o s e b i t e ,f i i n d m u l t m a i r e s t r i n s ds i r e z u m i n d u - s en g e n e r a l l a d e s e r v i r e a u p r e i c c dder e a c elor c e l o c u i e s ci n h o te l . i n a c e st' caz, capaci tatea sp;l i i l or nu depd;egtej umdi ate d i n c a p a c i t a t e a e c a z a r e a h o t e l u l u i ; i c u p r i n d e ,i n a f a r a r e s t a u r a n t u l u i d o a r u n b a r d e z i d , g i o s a l d p e n t r u m i c u l d e j u n . M u l l i s p e c i a l i ; t ic o n s i d e r d p e n t r u a c e a s t d a t e g o r i ed e h o t e l u r i , , c c a f i i n d n e r e n t a b i l de x i s t e n { ar e s t a u r a n t lu i d a t o r i t d c o s t u u i r i d i c a t a l s e r v i c i uu i . u l l T r e b u i e s d r e m a r c d mc d m a j o r i t a t e ac o v i r ; i t o a r e a h o t e l u r i l o r o r d ; e n e g t ie x i s t e n t e ,m a i ' r e c h i ,d e c o n f o r t m e d i u s a u i n f e r i o r , n u d i s p u nd e r e s t a u r a n t c i d o a r d e m i c i b a r u r i d e z i , , unde se poate servi gi micul dejungi gustdrisau minuturi in mod ocazional. E > < is t enla n o r re s ta u ra n te ma ri o rd g e ne;ti i n apropi ere pot i nfl uenl a rezol vareaaceste,i u i u n c ! i u n i i n h o t e l , d e t e r m i n i n d u - ig i c a p a c i t a t e ai,n f u n c ! i e d e n e c e s i t a ! i l e o n e i r e s p e c t i v e z a c na5uu i. ' inI c ele c e urme a z i v o m a n a l i z ama i d e ta i l at fel ul i n care se materi al i zeazd. versel e forme di : e a l i m e n t a ! i e p u b l i c a i n p r o i e c t a r e a u n u i h o t e l . N e v o m r e f e r i , i n p r i ma s r ia !d i, l e d e s t i n a t e l ulp n i : - b l i c u l u i ; i a p o i l a c e l e r e z e r v a t ep r e p a r d r i is a u a l . t o rs e r v i c i i . S p a l i i p e n t r up u b l i c . S a l i l e d e r e s t a u r a n s i n t a m p l a s a t ei,n g e n e r a l , l a p a r t e r s a u l a p r i t - . . r 1 n i v e l , p e n t r u a a v e a a c c e sc o m o d ; i p e n t r u a p u t e a f i e x t i n s e c u t e r a s e i n t i m p u l v e r i i . i e t r e b u i e s d a i b a l e g a t u r iu ; o a r ec u h o l u l p r i n c i p a l a l c i l d t o r i l o r d i n h o t e l g i a c c e s en d e i i e r d e r r t e , c u g a r d e r o b dg i g r u p u r i s a n i t a r ep e n t r u p u b l i c u l d i n a f a r d ,a t u n c i c i n d a u g i r o l u l , : e a d e s e r v i o a n u m i t i z o n d a o r a ; u l u i . D e a c e e a ,p o z i t i a l o r e s t e i n f l u e n l a t dd e a c e a s t d
4 - Constructii hoteliere

49

R e s t a u r a n t u ld e l a H o t e l E u r o p a - L u d w i g s h a f e n : Parter:1-primire;2-salondea;teptare;3-bar;4-atrium;5-salideconferinle;5-sald r e s t a u r a nd e l u x ; B - b u c i t i r i e . t dejun;7b u c i t 6 r i e ; 3 - g a r d e r o b d ; 4- g r u P s a n i t a r ; 5 - p e r s o n a l ; 6 c ftil,t - restaurant u grdtar;7tar. S u b s o:l1 pivniti de alimente;7c r a m dd e v i n u r i ; 3 a u t o m a t ep e n t r u v i n '

p e n t r um i c u l
<ali' 7 b ' "

or;-

p , i l e g a t u r i c u e x t e r i o r u l , d a r g i d e a p r o p i e r e a m e d i a t dd e b u c d t d r i e c o n d i l i e n e c e s a r d e n t r u u a s i g u r a r e a n e i d e s e r v i r ip r o m p t e . a C a p a c i t a t e s d l i l o r e s t e d e c i r c a j u m d t a t ed i n c a p a c i t a t e d e c a z a r ea h o t e l u l u i ,d a c d s i n t a n d e s t i n a t e u m a i l o c a t a r i l o ra c e s t u i a , i , , i n c u z r l h o t e l u r i l o rd e v a c a n t d s e z o n i e r ee s t e r e c o m a n d a b sld s e a s i g u r eo m a s d p e n t r u h c f i e c a r e a m e r dd e d o u d s a u m a i m u l t e p a t u r i . D e s i g u rc d l a a c e s t e o t e l u r i s e p o t l u a m d s u r i s p e n t r u a s e r e d u c em d r i m e as d l i l o r , i n s i a c e a s t a c a d es i m i de deserviren mai multe serii, d i n c a l i t a t e a ; i g r a d u l d e c o n f o r ta l r e s t a u r a n t u l u i . !itor s O t e n d i n l i g e n e r a l i e s t e a s t d z ia c e e ad e a s e r e d u c ed i m e n s i u n i l e i l i l o r , c o m p a r t i T " n . o t i n d u - s ea s t f e ii r i c i t s a s e , a s i g u r e o a r e c a r ei n t i m i t a t e , i n a c e l a ; is c o p s i n t m a i m u l t i l u m i . n a t e l o c u r i l ed e m a s dd e c i t t i l l l " p r o p r i u - z i s eS e u r m d r e g t ei,n g e n e r a l ,p r i n t r a t a r e a d e c o r a m p t i v d a i n t e r i o a r e l o r , r i n u t i l i z a r e ad i v e r s e l o r a t e r i a l ed e f i n i s a j ,s d s e c r e e z eo a t m o s f e r d c i t d i i m a i l i n i g t i t a ; i m a i p e r s o n a . l p,r i e l n i c d e s t i n d e r i9 i r e c r e i r i i '

50

Restaurantul de la Parkhotel H anovrai 1 -. intrare in hotel; 2 - in-.rare in motel; 3 - intrare in - e s t a u n a n;t 4 - r e c e p J i eh o t e l ; 5 - receplie motel; 6 - vi:rini; 7- birou; B- birou; i 9 - cabind telefoncd; 10 ^ c l ; 1 1 - a s c e n s o a r e ; 1-2 c a s . a p r i n c i p a l a ; 1 3 , 1-4 g r u p u r i s a n i t a r e ; 1 5 b u c l t d r i e : 1 6:ucdtarie rece; 17 - camerit i r - i g o r i f i c d ;1 B - s p a l S t o . r ; 1 9 - m a s i c a l d a ; 2 0 - o f i c i u; 21 - restaurant mare; 22 m :estaurant ic; 23 - bar;24 .ala festiv! 25-club;26alrovizionare :erarie; D -

3t't;@v t c t u ; lar ser


---'

JU -

ascensor

pehtru mdrfuri.

i.llti;:i;;:;ii:;iir;'ir;ir;ii;lr:iiill*iljli3*],lfr;:Ii?dg,iii'i:;:ii;l::iitii;l;.

**"**..*r'i$'3 ffii.

ffi
-LCd,>LCT

rii::iiiriitt:::li i.jtFf.l{*:tt;::i::t;

1:::f

i::I 1:::t I::!:,I:::I

ffi

i n a c e l a stii m p t r e b u i es i s e c a u t er e a l i z a r e a n u i c a d r u c i t m a i o r i g i n a lf i e c d r e iu n i t a ! i . u ' r a a e ' ar ^ " i ^ ^ ' t n UEVIIIE L f a c t o re c o n o m i c e o s e b i d e i m o o r t a n t , o n t r i b u i n d n m a r e m i s u r d l a a s i d t c i : u r a r e a r e n t a b i l i z d r i iu n i t e l i i r e s p e c t i v e . E s t e e c e s a r d ,e a s e m e n e o ,b u n dc u n o a s t e ra n a t u r i i c l i e n t e l e ip e c i f i c h o t e l u l u i , e n t r u n a e s e p


- r *na4n LUclLC _a
dlilE|cljdt

' ; d r i lt le E

co t u ad l il u s d )sc e fl d Lc d ii nt lmuo d L U t r er )cPn u n z a t o r .


)d

R e s t a u r a n t e lce s p e c i a l i t a ld e g r a t a r- g r i l l - r e s t a u r a n tr,o t i s e r i e s e d e o s e b e s ce c e l e u i d : : i g n u i t e p r r n f a p t u l c d s e r v e s c n s p e c i a lp r e p a r a t e e c a r n e g i p e t t e l a g r a t a r ; i n m a j o r i i d : a i e a c a z u r i l o r a c e s t e a e p r e p a r as u b o c h i i c l i e n t u l u i . l n s t a l a ! i a e g r d t a r f o r m e a z dp u n c t u l s d : e n t r a l i n o r g a n i z a r e a d l i i d e c o n s u m a t i e r e s t a u r a n t u l u ic,a r e p o a t e f u n c t i o n ac a o u n i t a t e s a : rr u \ i P L n \eunr doe n t d a L U U )^d ^d r x^P^ ^ l-d ; da l dln lmda rl li (l: elhUo (t: eUll u |r r caUu Ir( e) Lsd tUao u r a n. t eIPr r p o n ac r La lt i i l d i n a c e a s t d c, e lr r r L , Ji. sU e il l l l l l > CL l l L l s > l j l r rLu . Ler r r
:ard

- - r x )^i lir ^ + ' i ^r r c^P^ i^un rd ce n t e u Ee buuccLd .tt d trc il amda rEe d trt e: s t a u r a n t u l u i . L l u c l c L d u L l d ilt t a r

a G r d t a r u lp r o p r i u - z i s o a t ef i d e m a i m u l t e t i p u r i : c u c d r b u n i ,c u g a z e ,e l e c t r i c , m p l a s a t p : : i z o n l a l s a u v e r t i c a l . L i n g ae l s 9 v o r p r e v e d e a s e r i e d e u t i l a j e a n e x e p e n t r u p r e p a r a t e l e o . a ^ e x e d e p c z i t a r ec d r n i is a up e g t e l u(id u l a p u rfi r i g o r i f i c e ) , ;d u l a p u r ip e n t r u v e s e l d O a t e n ! i e , a i g : e o s e b i t dt r e b u i e d a t a i n a c e s t es a l i i n s t a l a l i e d e v e n t i l a r e( h o t a d e d e a s u p r a r d t a r u l u i ; i i o n , : e l e d r n j u r u l s a l i i )c a r e t r e b u i es d c r e e z e s u b p r e s i u ni e z o n a d e p r e p a r a ! i ep e n t r u a e l i - ; : a c u t o t u l f u m u lc e s e d e g a j a .
- t

) l

ii.'iit

l;:::r:liriri

tliii
:i:::::ili1 iii:ii::::ii

I Restaurantu de la primu I etai al hotelului Maryon-Split: 1 - h o l ; 2 - r e s t a u r a n t ;3 - s d l i d e f e s t i v i t i \ i ; 4 - s e r v i c i i; 5 - b u citdrie; 6 - depozite; 7 -sPalii personal; 9, frigorifice; B-s5li 10 - grupuri sanitare.

:''ffi,,, #', t',,,,,,,,.1::: ''ffii,n


m ,r, ,"
i@

#ffi "--ffiwiffi 'n,,f,i$ff-

i!: .rls; :,liri{

p e C l i e n ! i i c o n s u m d r e p a r a t e l f i e l a u n t u , c e s e d e f d g o a r i n j u r u l g r d t a r u l u i ,f i e l a m e s e g i a o b i g n ut e d e r e s t a u r a n t ; m e n a j a r e a i d e c o r a r e a n t e r i o a r da s d l i i v a ! i n e s e a m ad e s p e c i f i i c u l l o c a l u l u i ,f i i n d m a i p u t i n s o b r d d e c i t i n r e s t a u r a n t e a c i n m a r i l e h o t e l u r is e p r e v e d e i t e o d a t d i a m e n a j a r e u n o r b e r d r i i , i n c a r e p i e s ac e a m a i $ a a e i m p o r t a n t d s t eb a r u l d e s e r v i c i u , c d r u i l u n g i m ee s t ei n f u n c l i e d e c a p a c i t a t e s a l i i g i - s o r t i i m e n t u l d e p r e p a r a t es e r v i t . i n g e n e r a l ,a i c i s e c o n s u m e 1 p r i n c i p a l b e r e a ; i . p r e p a r a t ef o . a r t e d s u ; o a r e .i n o r g a n i z a r e a d l i i s e v a ! i n e s e a m a e l o c u l d e d e p o z i t a r ea b u t o a i e l o r ,c a r e t r e b u i e s s i f i e c i t m a i a p r o p i a td e b a r u l u n d e s e d i s t r i b u i eb e r e a . S e v o r p r e v e d e a p a ! i i s u f i c i e n t e b i p pentruspdlarea;i depozitarea aharelorn care se consumd duturile. r M o b i l a r e aa c e s t o rs 5 l i e s t e m a i s i m p l i d e c i t a r e s t a u r a n t e l o o b i S n u i t e ,i a r s p a ! i u l a f e c t a t f i e c d r u i c o n s u m a t o r ,n r a i r e d u s . D e m u l t e o r i , a c e s t es d l i s i n t g i n d i t e ; i c a r e z e r v e p e n t r u i e x t i n d e r e a? n a n u m i t eo c a z i i ,a r e s t a u r a n t u l up r i n c i p a l , , " C a f e n e l e ls a u b r a s e r i i l e o r f i u ; o r a c c e s i b i l e i n a f a r ah o t e l u l u i ,f i i n d d e s t i n a t e , n s p e e i d v i n t r e o r e l e d e m a s d ,S e o b i ; n u i e ; t es d s e u t i l i z e z ef o t o l i i l e , c a r e a s i g u r d cial, consuma!iilor m ai m u l ti c o m o d i ta te ,d a r c a re md resccu 20-25" /otuprafa!a afectatd fi ecdrui consumator, e o S p a ! i i l e e h n i c ea l e u n u i a s e m e n ela c a l ,d a c ds i n t i n d e p e n d e n td e c e l e a l e r e s t a u r a n t u l u i , t : i v o r c u p r i n d e s p a ! i u lp r e p a r d r i b d u t u r i l o rc a l d e ,a m i n u t u r i l o r ,b u f e t u lr e c e , e x p o z i { i ad e p r o d u s e g i s p a l i t o a r e l ed e p a h a r e; i d e v e s e l d . " D e c e l e m a i m u l t e o r i , i n a c e s t el o c a l u r i s e s e r v e s c i p r e p a r a t ed u l c i , a v i n d d e c i g i f u n c ; !iunea de cofetdrie. s i c l i n i n d s e a m a d a i c i c l i e n ! ' is t a um a i m u l t t i m p , p e n t r ud e s t i n d e r e a u d i s c u ! i i ,s e v a c d u t a m p r i n a m e n a j a r e a n t e r i o a r dg i p r i n a l e g e r e a a t e r i a l e l o rd e f i n i s a j , s d s e a s i g u r eo a t m o s i ca f e r d c i t m a i l i n i s t i t as i o d i h n i t o a r e ,

52

R e s t a u r a nc u g r d t a r i n M i i n c h e n : t ; 1 - i n t r a r e ; 2 - r e s t a u r a n t3 b a r c u l o c u r id e l u a tm a s a ;4 - P r e paratii; 5 - gritar ; 6 - PrePai^aiii probabile; 7 - garderobS.

a l n c a d r u l s p a ! i i l o rd e c o n s u m a l i e l e m a r i l o r h o t e l u r is e p r e v i d ; i v i n d r i r ,c r a m e ,s i l i m d e d e g u s t a r ei,n c a r e c o n s u m a r e a i n c d r u r i l o r e s t e f o a r t e r e d u s d .V i n u l s e s e r v e s t ed i r e c t d e i l l a b u t o is a ud i n s t i c l d ,E x p u n e r eva n u l u i ,a c a l i t a l i l o r u i , a m e d a l i i l o ;r i p r e m i i l o ro b l i n u t e , p i c o n s t i t u i ee l e m e n t e l e r i n c i p a l ed e c a r e s e ! i n e s e a m ai n d e c o r a r e a ; i a m e n a j a r e an t e r i o a r d i a c . c a l o c a l u l t r iD e p o z t t a r ev i n u l u i s e f a c ei n c a m e r e u t e m p e r a t u r d o n r r o r a t d; i r e g l a b i l a , p B a r u r i l ed e z i s a u d e n o a p t ef o r n r e a z d u n c t e p r i n c i p a l ed e a t r a c l i e a u n u i h o t e t . B a r u l d e z i , . c a r ee s t e d e s t i n a ti n s p e c i a ls e r v i r i i u n o r b i u t u r i r i c o r i t o a r e s a u a l c o o l i c e , i e s t e a m p l a s a itn d i r e c t d l e g a t u r d u h o l u r i l e g i s a l o a n e l e r i n c i p a l e .E l o c u p do i n c d p e r e p e p s o c i a l d s a u c o n s t i t u i e d o t a r ea h o l u l u i h o t e l u l u i B a r u r i l ed e n o a p t ed i n c a d r u lh o t e l u r i l o rs i n t s e p a r a t e e r e s t u l f u n c ! i u n i l o rg i a u o c a p a d c i t a t e r e l a t i v m i c d ( 3 0 - 4 0 l o c u r i ) , p e n t r u a s e c r e a o ' a t m o s f e r dc i t m a i i n t i m d . E l e m e n t u lp r i n c i p a li l c o n s t i t u i eb a r u l d e s e r v i c i uc a r e e s t e g i l o c u l p r i n c i p a ld e c o n s u t a . m a ! i e , s u b o r d o n a c a f o r m d c o m p o z i l i e ig e n e r a l e r h i t e c t u r a l e A i c i d e c o r a r e an t e r i o a r d g i m o i b i l i e r u l a u u n r o l d e o s e b i td e i m p o r t a n t , c o n s t i t u i n df a c t o r i i c a r e d e t e r m i n d i n t r e a g a a t m o s o S i u f e r 6 ; i p e r s o n a l i t a t el a c a l u l u i . e r e c o m a n d f o l o s i r e a n o r e x p r e s i ip l a s t i c e i t m a i o r i g i n a l e c g d p l i d e o s e b i t e e c e l e u t i l i z a t ei n a l t ez o n e a l e h o t e l u l u i , e n t r u a s e a s i g u r a i e l e m e n t u ls u r p r i z d . g M e s e l e o n s u m a t o r i l os i n t m a i m i c i c a l a r e s t a u r a n t e i p r e v e d e r e a o t o l i i l o r e s t e a p r o a p e c r f o i o b l i g a t o r i e . ^ L o c u lr c h e s t r eg i a I r i n g u l u id e d a n sc o n s t i t u i e e a s e m e n e u n o b i e c t d e s t u d i u d a p u d e d e t a l i u . I n l o c a l u r i l ef d r d o r c h e s t r d , r e v e d e r e a n e i i n s t a l a ! i ie l e c t r o a c u s t i c e ,t e r e o f o nc e , s i C ei n a l t d c a l i t a t ee s t eo b l i g a t o r i e9 i e a t r e b u i e r e z o l v a t d e c d t r e s p e c i a l i g t i . d A t A n e x e g i p r e p a r a l i i .S e r v i c i i l e e b a z d a l e u n u i r e s t a u r a ns i n t i n p r i n c i p i u a c e l e a g ii,n d e l f d D e n d e nd e c a r a c t e r u s a u m d r i m e al u i , i n s dd e z v o l t a r e ai e c i r u i a i n p a r t e .e s t ed e o s e b i t a e t e r t l r ^ n i n a td e s p e c i f i c u g i c a r a c t e r u lf i e c d r u i a .A c e s t es e r v i c i i ,i n p r i n c i p i u , s i n t u r m d t o a r e l e : d - p r i mi r e a ; i r e c e p ! i o n a r e a l i m e n t e l o;r

53

s - d e o o z i t a r e a l i m e n t e l o ri n c a m e r eo b i g n u i t e a u i n c a m e r ef r i g o r i fi c e ; a - p r e p a r a t i i l e ( c o m u n es a u s e p a r a t e;) - g a t i t u t i n d i v e r s ef o r m u l e d e b u c a t e r i i ; s - e v a c u a r e a e s t u r i l o r d i n s p a t i i l ed e c o n s u m a t i e a u p r e p a r a ! i e . r c d t s L a a c e a s t a e m a i a d a u g d o a t e s p a ! i i l ed e s t i n a t e i v e r s e l o r a t e g o r i id e p e r s o n a l . a n a l r z i s u m a r da a c e s t o rf u n c ! i u n i ' v i n c e l e c e u r m e a z 6 o m f a c eo ! p r i mi r e a ; i r e c e p t i o n a r e a l i m e n t e l o re s t e r e c o m a n d a b is a s e f a c d c e n t r a l i z a t 'S p a ! i u l a de acces vechiculelor e r e s p e c t i vs u f i c i e n d i m e n s i o n a t , s t ei n d i r e c t dl e g d t u l a . y p o s i b i l i t a t e a , t l c e a s i g u r a a p r o v i z i o n a r e a d e s c d r c a r e ao r e s t e " p r e f e r a b i 'sl d . s e f a c d p e 9 r l m p e ' i n . d i r e c t i ; 1 d l l e g a t u T c u a c e s s p a t i up o n d e r a b i9 i c u v i z i b i i i t a t e i r e c t d ,s e v b r a m p l a s a - 2 b i r o u r i p e n t r u a t I gestionar i serviciu respectiv' ; . r , i r. p r i n p a r t i u l d e a r h i t e c t u r ds e v a c d u t a a s i g u r a r e a n g _ ,l e g a t u r . c i t m a i c o m o d e; i m a i p p s c u r t ed i n a c e s t u n c t , l a t o a t e s p a ! i i l eu n d et r e b u i e t e ? j u n g da l i m e n t e l e : r e p a r a ! i i ,d e p o z i t e m a r i , c a m e r ef r i g o r i f i c e ' la v i S p a t i u ld e s t l n a tr e c e p ! i o n d r ia l i n n e n t e l o ra f i t r a t a t c u m a t e r i a l ed e f i n i s a j r e z i s t e n t e p o t f i i n t r e t i n u t eu s o r ' ulz 6 . " p i "a ru - ; urd,c L e , , r u i s e a m p l a s e a z d e o b i c e i ,i n c l a d i r e ap r o p r i u - z i s ds a u a l i t u f u t , ,d " P o z i t u l nu se e c d e l e z l ; i a m b a l a j e a r e o c u p du n v o l u m d e s t u ld e m a r eg i a c d r o rm a n i p u l a r d e o b i c e i e A c e a s t a s t eo o p e r a l i e z g o m o t o a s d ,t;lii p u ! i n a s P e c t e r m i n do d a t d c u p r i m r r e aa l i m e n t e l o r . curli de o a r t o a s dg i d e u . . " u L s t e p r e f e r a b i l d e z o l v a r e a c e s t o r p e r a l i i i n i n t e r i o r u l u n e i m i c i d serviciucare sd le fereascd e o vederedirectd' o problemi c A c c e s u ld e s e r v i c i u; i a m p l a s a r e a u r l i i d e s e r v i c i u( c i n d e x i s t a )c o n s t i t u i e u c b u nd r e z o l v a r e o n t r i b u i es u b s t a n ! i a l a a s i g u r a r e a n u i a s p e c tp l a c u t a n s a m d e l i c a t d ,a c d r e i din camerele b l u l u i h o t e l i e r ,E l t r e b u i e s d f i e c . i tm a i f e r i t v e d e r i i t r e c d t o r i l o rg i a l o c a t a r i l o r s h o t e l u l u i ;d e a c e e a e v a u r m d r i l t P l a s a r e a l u i c i t m a i a d d e c a z a r e e l a e t a j e l es u p e r i o a r e l e poati fi aco; d e p a r t ed e z o n a d e ' c a z a r ee v e n t u a l v a f i p a r t i a l i n g r o p a t i n t e r e n , a s t f e l c a s d perit de o parte a construc!iei. lor, de condiD e p o z i t u ld e a l i m e n t es e r e z o l v di n m o d d i f e r e n l i a ti n f u n c t i e d e n a t u r a A d p d s t r a r e ; id e p o s i b i l i t e t i l e e l R r o r i z . i o n a r e .s t f e l , p e n t r u u n i t a t i l e h o t e l i e r e d !iile specificee p clienlilor entru n d a a s i z o l a t ev o l u m u li o r t r e b u i e d p o a t d s i g u r c o n d r l i i l e e a l i m e n t a r e o r m a l da , e o r d ; e n e g t iu n d e a c e a s t d e p o z i t a r e s t e p r e , o p e r i o a d i m a i l u n g ad e t i m p d e c i t i n h o t e l u r i l e i n fl u e n ! a t i n t r - o e i l u a t d d e i n t r e p r i n Z e r i s p e c a l i z a t e . V o l u m uI t o t a l a l a c e s t o r- d e p o z i t e s t e d e c l i e n t e l ar e s p e c t r v d ' n l o a r e c a r em a s u . Jj i d e s p e c i f i c u m e n i u r i l o r r e s t a u r a n t u l u i , f u n c t i e v a r i a t ed e i i S e p a r a ! i an d i v e r s ei n c d p eir r e z u l t a t ad i n n e c e s i t a t e a s i g u r d r i iu n o r c o n d l i i s p r o p r c ed i v e r s e l o rc a t e g o r i id e a l i m e n t e ;t o a t e a c e s t e a e v o r d e f i u m i d i t a t eg i t e m p e r a t u r d e i n i " i v a i m p r e u n dc u s p e c i a l i g t di e i n s t a l ai ! ' t de cel gu!in i . , u i " t - . " r a u r r a n t e l o r m i j l o c i i 9 i m a r i , c a m e r e l ef r i g o r i fi c e s i n t i n n u m d r a l a c t a t " , . u r n " ; i p e s t e , g i" l e t r e b u i e a m p l a s a t e s t f e li n c i t s d a i b i o l e g a t r e i p e n t r up r o d u s e de preparalie' c a t u r d c i t m a i c o m o d d t i t c u p u n c t u l d er e c e p i i ea a l i m e n t e l o r i t g i c u c a m e r e l e i n d i c a t dz o n a c e n t r a l d a c o n s t r u c t i e i 'E s t e n e c e N e a v i n d n e v o i ed e l u m i n d d i r e c t d e s t e f o a r t e v e n t i l a ! i i ,d i r e c t a s a r c a s p a ! i u l d e s t i n a ta g r e g a t e l ofrr i g o r i f i c es d a i b a p o s i b i l i t a t e u n e i b u n e unor eventuale m d i n e x t e r i o r , a t i t p " n i r r " f u n c ! i o n a r e a o t o a r e l o rc i t ; i p e n t r u P r e v e n i r e a p i e r d e r id e a m o n i a c . un mora f I n t e r i o r u lc a m e r e l o r r i g o r i f i c ec a g i a l t u t u r o r s p a ! i i l o rd e d e p - o z . i t av e c o n ! i n e a i,a r f i n i s a r e a c e s t o rs p a ! i .ti r e r a c b i l i e r a d e c v a t o n d i l i i l o rd e " p d s t r a r e a l i m e n t e l o r e s p e c t i v e c u r d l e n i i9 i d e z i n a b u i e s d a s i g u r ep o s i ' b i l i t a t eu n e i s p a l d r i u s o a r e ,p e o t r u i n t r e l i n e r e au n e i f' e-c S ir ;a ; i s;o liu t e ' t ti ;b ; " g m; i v c a m e r e l o f r i g o r i f i c e a r i a z d n t r e B g i 2 0 m 2l i a u o i n a l { i m e u z u a l dd e 2 , 4 0 r n e v o i ed e e n e r g i ee l e c t r i c a( c i r c a 1 , 1 - 2 , 2 k W e f a p e n t r u f u n c ! i o n a r e a g r e g a t e l o rr i g . o n f i c e s t e de canalizare' , p e n t r uf i e c a r e ) d e a p d p e n t r ur a c l f e j O 2 - 0 , 6 m 3 / hd e f i e c a r ea g r e g a t ) ; i d e p u n c t e ,

54

^ 4t' \vu ,.' 5L i tr" \ r", o


r^ F f '-'-\-.

' t1P

Dispoziti a inciperilor pentru diverse prepariri si depozitiri, anexe la bucdtiria restaurantului i l ' r o t e l u l uP i a l a U n i r i i - l a 9 i: i dulap frigorif ic; 2- magini electrici de 1tocat carne; 3 - spSlbtordublu inox; 4 - butuc pentru trangat carne; 5-cuier inox pentru c a r n e ; 6 - m a g i n i t i p a r a g a zc u 3 o c h i u r i ; 7 butuc pentru trangat carne; B - spilitor simplu inox; 9 - idem; 10 - cadidin fonti emailat6; '11- maqini electrici de cojit cartofi; 12 - spiIdtor din beton mozaicat; 13 - camerl frigorifici demontabil5.

h c o

.LSo*
./1" ' "72' -

.t

-a
'

PREP PESTE

/
ror)

tr

PREP. PASARI

\1n'

/)

i.--

CARNI

5
P R E P IC A R N E J

IEGUME-ZARZAVAT

OL

o\
\ ',, .tt '

12

P r e p a r d r i l ep e n t r u r e s t a u r a n t e l c a r e d e p d ; e s 2 0 0 d e m e n i u r i s i n t o r g a n i z a t ei n t r e i s p a ! i i e c d i s t i n c t e , p e n t r u l e g u m e ,c a r n e g i p e g t e .N u e s t e o b l i g a t o r i e a m p l a s a r e a c e s t o rs p a ! i i l a a c e a l a g i n i v e l s a u i n d i r e c t d l e g d t u r dq u ' b u c d t d r i a .S e r e c o m a n d d h i a r , i n c a z u l r e z o l v d r i i u n o r c r e s t a u r a n t e e d o u d n i v e l u r i , a m p l a s a r e ao r l a n i v e l u l i n f e r i o r , T r e b u i e a v u t d i n v e d e r e i n s d p l p o s i b i l i t a t e a r a n s p o r t i r i i a l i m e n t e l o rr e z ul t a t e , c i t m a i u g o r , l a b u c d t d r i e d e o b i c e i , u n t ( m ont c har ged i re c t). E s te c u d e s d v i rg i rei nterzi si i nterferenl a al i mentel or care i es d i n aceste p r e p a r a l i i , c u c e l e c a r e v i n d i n d e p o z i t ep e n t r u a f i p r e p a r a t e L a p r e p a r a r e al e g u m e l o rs e u t i l i z e a z d :c o ; u r i . g i c 6 r u c i o a r e e n t r u t r a n s p o r t ; i d e p o z i t a t , p m e s ed e c u r d f a t , m a g i n dd e c u r i l a t c a r t o f i ( c u s p a { i u s u f i c i e n td e l u c r u d e j u r i m p r e j u r ) , s p d l d t o r d u b l u ( c u 2 c o m p a r t i m e n t ep e n t r u s p d l a t ; i c l a t i t z a r z a v a t u l; i l e g u m e l e r e p a r a t e , a s d ) p m d e f i n i s a t ; i c o n t e i n e r es a u c d r u c i o a r e p e c i a l ep e n t r u t r a n s p o r t a t u l e g u m e l o rc u r d l a t e . s I E n u m e r a r e ad c u t d i n d i c d i n s d g io r d i n e a i n c a r e t r e b u i e a g e z a t e t i l a j e l e ; i m o b i l i e r u l , f u p e n t r u a c o r e s p u n d f l u x ul u i t e h n o l o g i cr e s p e c t i v , e ' i n g u n . t u i , i n c o m p a r t i m e n t u s i u i n c d p e r e a e s t i n a t dp e n t r u a c e s t ep r : e p a r a r i , o b i l i e r u l l d m , . . ;i utilajul se dispun pe laturile incdperii. , ..-t-..'*._. . 5 5

ri' c \ . . ) ,\ ,

sxr

BUCATARIE. CAI-DA

b T

---: I
240(l
PATISERIE
I

:
I i i

: ..

o Ft c , t u

:!

! i,

vesel i ;2 spIl stor.dubl3 - spdti tor mptu - magind u; si ;4 1 * lta1ait:1u nca-mezeturr; o e fl l l $ 9= " :tl -" t 5 - !l l i 1e porl i onat unt; 6 - magi nd a.ragazochi lr i; . 3 B; Turila de_ cafei; 9 - aparat pentrur6cit apa 1;j:'."nfrigorific; r c u d o u i p l i t e ; 1 1 ireparato r d e b a u t ; 10 - g r d t a - spdldt .a

ii _l_L ;' pentru fiecare funcliune pr:o(din l5ll"i:::1, li,:,"'",?y:tl,l,ij,:y) ': diferite ifiperi i e c t u h o t e u l u i i a l a n i r i il a p i l P U
I yr.v-

)$e;Q-2- T9$ine pentru.p.fdj,.t_(friteu?; (_D- g'ritar etectric pentru friptrri; --masi caldi; 17I mqina de gatltt g*::-v=i:Al6 @. spdlstbr ouuru;@ marmit6;(49- magin_i universald; - magind-pentrfiaiat'piine; zz _.onre.21 vator de Tnghetate; 23 --,b?r pentru ricit biutu ir; z+ - magin; pentru patiserie; 1.5 cotlon pentru cofetirie; 26 - rasterpentru t6vi; 27 -'cuptor zg _ cameri ; frigorificd.

degresor; 12

rastel fix oentru

I n s p a l i u l r e z e r v a t p r e p a r a t e l o rd e c a r n e s e v o r p r e v e d e a : u i e r . u . t i r t i g e c , pentru agdlat, b u t u c p e n t r u t r a n g a t ,m a s i d e l u c r u , s p d l d t o rs i m p - l uo a l t d m a s d d e l u c r u . u - n . 1 u ; i n i , de tocat c a r n e ( n u m a i c u a c t i o n a r ee l e c t r i c d )i i u n d u l a p : f r i g o r i f i c p e n t r u d e p o z i t a r e a l e r n i i p ? n de s t e ' dusdla bucdtdrie. L, a p re p a rd ri l e d e p e g te s e p re vdd:^bazi npentru l i nut. pegtel e l a ghea{a, masi de curdlat pegt ele .(p re v i z u td u u n o ri fi c j u p e ntru i ndepari ar" u r.rtu.i l or)' , spal dto;ri rpi r,: c mas6 de l ucr u g i u n .a l t s p d l d t o r i m p l u c u m a s d u n d u l i p f r i g o r i f i c . s ;i Aga cum am mai menlionatanterior, toate ipaliile amintite pind acum pot fi amplasate g i l a a l t n i v e l d e c i t s d l i l e d e c o n s u m a l i e ,P e n t r u" s e a s i g u r a c a l i i u i ; ; ; t p . l n o a t o u r em i n c i -

56

, r'

t)
: L.-,-.,

PREP. cf8l[
nfl A

SEF BUCATAR

rilm

><
ffiu
BUCAT. RECE E BUEATAR] CALDA

D E P .LEGUME

oFrcru

il

ECONOMAT

DEP. BAUTURI 6'

MUTURI

-1
Dispunerea preparlrilor 9i bucltdriei (in inciperi diferite) la hotelul Suceava: i - masdde lucru;2 - spblit6r cu douicuve; 4 - maginicur6!atcartofi ; 5 - spiB - _ m a ; i n i d e t o c a t c a r n e; 9 - b u t u c iitor; 6 - dulap frigorific; 7 -spildtor; conservator i e m n f a g ; 1 0 - d u l a p f r i g o r i f i c ; 1 1 - m a g i n dd e g b t i t - 3 o c h i u r i ; 1 2 ;entru inghefatd; 13 - magind pentru porlionat unt; 14 - magini pentru tiiat g r i t a r d u b l u p e n t r u f r i p t u r i i 1 7 - : - m a g ' i n dp e n t r u . ::nci; 15-- masi caldi:-16c . i i i t ; 1 B - s p 6 l d t o rd u b l u; 1 9 - m a g i n i e l e c t r i c i c u 1 B p l i t e ; 2 0 - r a s t e l p e q l n u . 12vi; 21- rastel pentru vase de bucdtdrie; 22 - spdlitor dublu ; 23 - chiuvetd; - 4 - m a g i n d p e n t r u s p b l a t v e s e l d : ,2 5 . s p d l S t o r d u b l u ; 2 6 - d u l a p f r i g o r i t i t '

_[
l i

T J \ j f , , t t

a**.

, r ; n i l o r , p r e c u m $ i c o n d i l i i n o r m a l e d e d e s e r v i r e t o a t e s p a ! i i l e c a r e l e p r o d u ci n f o r m a l o r ' ' r a l d s e a m p l a s e a ze x c l u s i vl a a c e l a g n i v e I c u s d l i l e d e c o n s u m a ! i e . e g d t u r aa c e s t o r a e f a c e s L i d d i i n t e r m e d i u o f i c i u l u ig e n e r a l , n j u r u l c d r u i as e o r g a n i z e a zd e f a p t t o a t e f u n c ! i i l e ,! i n i n d l F.in s e a m ad e s e n s u lg i n a t u r a d e s e r v i r i i ' c P i e s ac e a m a i i m p o r t a n t de s t e b u c d t d r i a a l d d c a r e c o n ! i n e u t i l a j u l g i m o b i l i e r u l n e . c e s a r e g p , e n t r up r e p a r a r e a i f i n i s a r e am i n c d r u r i l o rc a l d e . O r g a n i z a r e a i i n t e r i o a r d , m d r i m e a9 i e c h i r u r " u e i s i n t d e t e r m i n a t ea t i t d e n u m e r u l p o r ! i i l o r g i v a r i e t a t e am e n i u r i l o r ,c i t g . id e s p e c i f i c u l : - epartat e , , ' A s f e lor l p s l a r e s t a u r a n t e l d e s t r n a t e i s e r v e a s c d i n a t a 2 0 0 m e n i u r i , m a g i n ad e g d t i t c a r e .e s t e e a a p e s a c e a m a i i m p o r t a n t di n t o a t e b u c d t d r i i l ec a l d e p o a t e a s i g u r ap r e P a r a r e a P r o a P e t u t u rc'r felurilor de mincare.

57

pentru restaug U t i l a r e a p r e p a r d r i l o r i b u c d t i r i e i (cu diversele compartimente) rantul unui hotel.

R PATISE IE
J

MW

l l

l l

1 MASA DE LUCRU 2 MASINA DE GATIT 3 M A S I N AD E G A T I T 4 MASA CALDA 5 RECHAUD B L 6 .TIGAIE ASCU ANTA 7 MARMIIA UNIV BUCAIARIE 8 MASINA F 9 DULAP RIGORIFIC 10 MASIM PTSPALAT VESEIA P 1 1C U P T O R T P A T I S E R I E 1 2 D I S T R I B U I T OB E R E R .I3 DUIAP FRIGORIFIC INGHETATA 16 MASIl\lA PREP. PT. 17 CONSERVATOR LEGUME 19 SPALATOR 20 MASINACURATATCARTOFI

I
17 DEPOZIT

tv

VESELA

BUCATARI E {.

R BUCATARIE ECE

B A UT U , R I

OFICIU

g s c P e m d s u r d e c r e g t en u m d r u lm e s e l o r e r v i t e ,s e a m p l i f i c a i c a n t i t a t e am i n c d r u r i l o r P r e P l a i r a t e c a r e d u c l a n o i t e h n o l o g i ; i l a n e c e s i t a t ee c h i p d r i ib u c i t d r i e i c u u n s o r t i m e n t d i n c e i n ce mai bogatde utilaje. d M a ; i n i d e g a t i t s e a m p l a s e a zd : o b i c e ii n c e n t r u ,p e n t r u a i s e p u t e a a s i g u r ao u t i l i z a r e m a i C ce bu ti l e s n i c i o a s a ; m d l i m e a e i e s t e i n f u n c l i e d e c a n t i t a t e a p r e p a r a t e l o r n eo m s a rse , b i l u l p r e f e r a t o i d n u s ed i s p u n e e g a zm e t a ns ev a a l e g e n u r m d t o a r e a r d i n e d e p r e f e r i n l d : I e s t eg a z u n a t u r a l; d a c d . u . e i t r l e l e c t r i c , p d c u r i s a u m o i o r i n d , s a u l e m n Mla ;.i n i l e e l e c t r i c e a u i n c o n v e n i e n t u l u n o r m a r i e e s i n e r { i i t e r m i c e ,i a r c e l e c u c o m b u s t i b i l i c h i d , p r e z i n t dp e r i c o l u l u n o r e v e n t u a l e c u r g e r i . c u n o r s o r t i m e n t ed e s o s u r is e p r e v d d b a t e r i i d e c d z d n e l eb a s c u l a n t e a r e Pentrupregatirea u n e o r i f a c c o r p c o m u n c u m a g i n ad e g d t i t . m f F r i p t u r i l es i n t p r e p a r a t e i e i n c u p t o a r e l e a g i n i id e g d t i t , f i e i n t d v i l e b a s c u l a n t e - i n d g e n e r a l ' e l e c t r i c-e c a r e a p a r l a u n i t d ! i l e m a i m a r i . D e o b i c e i a c e s t et e v i s i n t i n c a d r a t e e d o u i c n F " s " d e l u c r u , u n a p e n t r u p r e p a r a t e l e e p r i j i t e g i a d o u a p e n t _ r ue l e g a t a p r a j i t e ' m c P e n t r u p r e p a r a r e a i o r b e l o rs a u s u p e l o r ,p r e c u mg i p e n t r u f i e r b e r e a u n o r l e g u m . e . d e .a r e b d e d i v e r s e m d r i m i . A c e s t e ai m p r e u n d c u c a f e n e l e l e a s c u i c o n s u m a l i et n i u t i l i z a t e m a r m i t e l e l a n t e f u n c ! i o n e a z d e p r e f e r i n l dc u a b u r d e i c a s d p r e s i u n e( s u b 0 , 3 a t m ) ' u p P e n t r u p r e p a r a r e af r i p t u r i l o r l a g r d t a r e s t e n e c e s a r d r e v e d e r e a t i l a j ul u i c o r e s p u n z d t o r , n ( c i n d a c e a s t a u s e f a c e c h i a r i n s a l a d e c o n s u m a l i e ) a m p l a s a ta s t f e l i n c i t s . dr e d u c d p o s i b i l i i a t e a , d e i n f i l t r a r e a m i r o s u r i l o ri n s a l ad e c o n s u m a t i e .

58

i n a f a r aa c e s t o r t i l a j e d e b a z d ,b u c d t d r i a a l d dm a i c u p r i n d e :m e s e d e l u c r u , c i t e v ap u n c t e u , c d e a p d p e n t r u s p d l a t u la l i m e n t e l o r a u p e n t r u s p d l a t r ' ple m i i n i , o m a g i n du n i v e r s a l d e ' b u c d = s ; d t d r i e e t c . A t P l a s a r e a m o b i l i e r u l u i; i a u t i l a j u l u i s e f a c e i n f u n c l i e d e f o r m a b u c d t d r i eS i i d e a c c e s e l e d t r e p r e p a r d r i; i o f i c i u , c Z o n a d e l e g d t u r d u o f i c i u l e s t ed i m e n s i o n a tid f u n c ! i e d e m d r i m e ar e s t a u r a n t u l usi i e s t e c n p r e v d z u t dd e o b i c e i c u m e s ec a l d e . l d e a le s t es d s ed i s p u n d e t o a t et r e i f e l u r i l ed e e n e r g i i : g a z e ,c u r e n t e l e c t r i c ' g ia b u r . d R a c o r d a r e u t i l a j u l u i c e f o l o s q t e c o m b u s t i b i l a c o S u r i l e e f u m s e f a c ec u c a n a l ed e f u m a d din tabld sau din ziddrie, C a n a l e l ed e f u m p e n t r u u t i l a j e l e c e f o l o s e s cg a z u lm e t a n s e v o r m o n t a c u r a m p d c o n t i n u d c d t r e c o ; u . r i ,a p a r e n t e , i s e v o r i z o l a p e n t r u a s e e v i t a d e g a j a r e a e c d l d u r d ? n b u c d t d r i e , s d C a n a l e l ed e f u m p e n t r u u t i l a j u l c e f o l o s e ; t ep d c u r ai a u l e m n e l es e p o t m o n t a ; i l a p l a f o n u l n i v e l u l u i i n f e r i o r s a u i n p a r d o s e a l d i, z o l a t e i n m o d c o r e s p u n z d t o rS e v o r p r e v e i d es u f i a . c i e n t _ e ; i 1 e d e c u r S l i r e ( p e n t r u c o s u r i ; i c a n a l ed e f u m ) . u S e r e c o m a n d d a i n t r e g u t i l a j u l s d - s e p r e z i n t eu n i t a r d i n p u n c t d e v e d e r e a l a s p e c t u l u i c e x t e r i o r . D e a s e m e n e ae s t e i n d i c a t c a i n t r e g f r o n t u l d e l u c r u s d f i e l a a c e e a giin e l l i m e . D e , a s e m e n e ap e n t r u o e x P l o a t a r e i d e s e r v i r ec o r e c t d a u n e i b u c d t d r i ie s t e n e c e s a r dv e n t i l a r e a , g . a c e s t e i ac u h o t d d e a s u P r a a ; i n i i d e g a t i t g i c u v e n t i l a ! i e m e c a n i c di n d e p e n d e n t d e n t r u g r d , m p t a r u l , d e . . f r i p t u r ;i i n r e s t s e p r e v e d ev e n t i l a ! i ag e n e r a l i c u d e p r e s i u n e . l n d i r e c t d l e g d t u r dc u b u c d t d r i as e v a a m p l a s au n s p a l i u f r i g o r i f i c n e c e s a rp d s t r d r i i u n o r p r o d u s e , i e i n t i m p u l p r e _ p a r d r ifii,e i n t r e p e r i o a d e l e e c o n s u m a l i es p a ! i u r e z o l v a tf i e s u b f d , f o r m a u n e i c a m e r e . f r i g o r i f i c ei,e s u b c e a a u n o r d u l a' pn r if r i g o r i f i c es u f i c i e n td e i n c d p d t o a r d , f i u L a r e s t a u r a n t e l e i c i b u c d t d r i ac a l d d e s t e p i e s a m carJ se prepardtotu | ; pe misurd ce c a P a c i t a t e a ni t d ! i i d e a l i m e n t a ! i e c r e g t e , o s e r i e d e p r e p a r a t es e 'f a c i n s p a ! i i d i s t i n c t e i n u ' a f a r a b u c d t a r i e ic a l d e , e c h i p a t e9 i u t i l a t e c o r e s p u n z d t o r . B uc dt dr iare c e e s te d e s ti n a tdtu tu ro r preparatel or care se servescreci gi care si nt foarte v a r i a t e ; d i n a c e a s t d a u z d e a p o a t e f i r e z o l v a t di n t r - u n s i n g u r s p a { i u , c o m u n , s a u i n t r - o s u c c c e s i u n e e z o n e , f i e c a r ec u o d e s t i n a l i e p e c i a l dc u m a r f i : d s , - P r e P a r a r e s a l a t e l o rd e t o a t e . f e l u r i l e s a n d v i ; u r i l o r s e r v i r e ab r i n z e t u r i l o r m e z e l u r i l o r , , , , a a P r e P a r a t e l o r . r e c ie c a r n eg i p e ; t e ,a m i n c d r u r i l o rr e c i d e l e g u m ee t c . ( u n e l ed i n e l e f o r m e a z i d z o n a b u f e t u l u) ; i - p r e p a r a r e a i c u l u i d e j u n ( c e a i , l a p t e , c a f e ae t c , ) ; m c P r e P a r a r e a a f e l e i d e t o a t e f e l u r i l e p e n t r u m a s ad e l a r e s t a u r a n t( l a u n i t a l i m a i m a r i ac eas t a or m e a z dc o fe td r.i a ro p ri u -z i s d ; f p ) - depozitarea servitulp?inii. ;i Z o n a b u c d t d r i e ir e c i v a t r e b u i l e g a t i c o m o d c u a c c e s e l e l i m e n t e l o r$ i v a d i s p u n ed e u n a f r o n t s u f i c i e n td e l e g i t u r d c u o f i c i u l . i n - U r . a i a . i u r e c d s e v o r a m p l a s au t i l a j e c a : m a ; i n a u n i v e r s a l d e b u c d t d r i e m a $ i n a e d , d : d i a t p i i n e , m a g i n a e t i i a t ; u n c d ; i m e z e l u r i ,m a g i n a e p r a j i t ; i r i ; n i t c a f e a , a g i - m a ; i n a d d c : ent r u pr epara tc a fe afi l tru . P e n tru p re p a ratcafeaturceascd va prevedea resou.-D easemese un - e a , i n a c e s tc o m p a r t i m e n s e v a a m p l a s a i u n m i c d u l a p t g f r i g o r i f i c p e n t r u p d s t r a tu n t u l , f r i g c a , s l n c a ; i m e z e l u r i l e ,f r u c t e l e e t c . T o t u t i l a j u l d e l a b u c d t d r i a e c es e p o a t e a m p l a s a e m e s ed e l u c r u , c a r e v o r f i a m e n a j a t e r p : - d u l a p l a p a r t e ad e j o s , B u c d t d r i a r e c e v a a v e a f r o n t d e s e r v i t c d t r e . o f i c i u g i a c c e sc d t r e l i f t u r i l e 9 i s c i r i l e d e a r r o v i z i o n a r ed e l a d e p o z i t e . Re; oul pe n tru p re g a ti t c a fe a u a rc e a scd fi cu gaze (natural e sau l i chefi ate). tu va U n e o r i i n b u c d t i r i a r e c e s e p o a t e i n t r o d u c es i s e r v i r e ap r o d u s e l o rd e c o f e t d r i e( p r a j i t u r i , '-ghelatd), g i i n a c e s tc a z s e v a d i s p u n e; i d e u n c o n s e r v a t o d e i n g h e l a t d ; i d e u n d u ' l a p - f r i g o r --:mar mare.

59

c c a i n e v e n t u a l i t a t e a d p r e p a r a r : ep r o d u s e l o rd e c o f e t d r i es e f a c e l o c a l , s e v a p r e v e d e a o t p c l o n p e n t r u c o f e t d r i e ,m a s i c u b l a t d e m a r m u r - : d ,u p t o r d e p a t i s e r i e( c u r a s t e l u l r e s p e c t i v e n l , t r u i a v i ) g i m a ; i n d p e n t r u i n g h e l a t a .D e d a t a a c e a s t ac o n s e r v a t o r u d e i n g h e l a t d v a f i t r e c u t r e c e l a p a t i s e r i e ,c u c o n d i l i a c a s e r v i r e ap r o d u s e l o rs d s e f a c d p r i n t r - u r g h i de la bucataria r patiseriei cofetdrie . c ; ; e u p r o p r i u c d t r e o f i c i u , E x i s t a; i p o s i b i l i t a t e a a s e r v i r e ap r o d u s e l o d e p r a t " f a c d p r i n g h i ; e u l d e b u c d t d r i er e c e ,d e ; i s e d i s p u n ed e o s e c ! i e p e n t r u P r e P a r a r e a r o d u g i c o f e t d r i e ;i n a c e s tc a z c o n s e r v a t o rIud e i n g h e ! a t d v a r d m i n e i n b u c d t d selorde patiserie ria rece. d n a i n c a z u lc a b a n e l o r i a m o t e l u r i l o r ,l a c a r e a p r o v i z i o n a r ec u p r o d u s e e p a n i f i c a ! i e u $ ot f i s e r v i t e p r o a s P e t e , . . s e . p i n t r o d u c el a s e c ! i a d e p a t i s e p o a t e a s i g u r aa s t f e lc a e l e s d p o a t d a s e r i e u n c u p l o r g i u n d u m a n e l e c t r i c( p e n t r u c r e s c u ta l u a t u l ) , A p a r e i n s p e c i a ln e c e s i t a t e p r e v e d e r i i ; i a u n u i m i c d e p o z i td e f a i n a ( i n a P r o p i e r e ) . c u s P e n t r us p d l a t u l v e s e l e ie p r e v e d e n s p a ! i us p e c i ailn d i r e c t i l e g d t u r d u ' o f i c i u lg i b u c d t a r r i a c a l d d . A c e s t av a f i d o t a t c u r e c i p i e n t ep e n t r u d e p o z i t a r e a e s t u r i l o r r d m a s ed e l a d e b a r a s a e d , r e a m e s e l o r i n r e s t a u r a n ts p d l d t o a r d u b l e ( s p a l a t ; i c l e t i t ) p e n t r u t a c i m u r i , m a t i n dd e s p a l a t pregdt.:! 9i va v as ele(d e l a 1 0 0 me s e i n s u s ),A c easta fi i ncadratd l a capetecu meseP e care s_e c o g u r i l ed e s p a l a t , L e g d t u r a a c e s t u i s p a ! i u c u b u c d t d r i ac a l d d s e f a c e d e o b i c e i se descarcb c v p r i n d u l a p u r rc a l d e d e d e p o z i t a r e a e s e l e i , u u 9 i p e 9 m b 9 l ef e ! e , ' u c A l d t u r a t b u c d t d r i e i a l d e ,d a r f d r d l e g d t u r i c u o f i c i u l , s e v a p r e v e d e a n c o m p a r t i m e n t s a a v a s e l en e g r ed e b u c d t d r i e , m p l a s a t s t f e li n c i t s d d e s e r v e a s c i i e v e n t u a l ab u c d p e n t r us p i l a t t d r i e r e c e , p a t i s e r i ae t c . u i n P e n t r us p e l a tv a s e l e e g r ea l e b u c d t d r i es e v a p r e v e d e a n s p d l i t o r d u b l u g i m e s e - d u l a p u r i p d s t r a t v a i e l e . i n a i n t e d e a s e s p d l a ,r e s t u r i l ed e m i n c a r ed i n v a s es e v o r d a ; i r a s t e l ep e n t r u l a e v i e r , p e n t r u a n u s e r i s c a s i s e i n f u n d es p d l d t o r u l . g i n i p o t e z a c i s e d i s p u n ed e a b u r , . i n a c e s tc o m p a r t i m e n ts e v a p r e v e d e a i u n s p d l d t o r compartimente. d e"g r e s o rc u d o u i A g u c u m s - a m e n l i o n a t9 i a n t e r i o r , t o a t e a c e s t es p a l i i a l e b u c d t i r i e i s i n t l e g a t ed e s a l i l e i c l p d e c o n s u m a l i e r i n i n t e r m e d i u o f i c i u l u i ,c a r e d i n a c e a s t d a u z de s t e o p i e s a . d e o s e bdte i m l p l a i c o r e s p u n z d t o a r e ,r e c u mg i d i s p u n e r e ao g i c d i n j u r u l l u i a d i ' r e r u portantd.Dime'nsionare d a s e l o r f u n c ! i u n i ,! i n i n d s e a m a ; i d e s e n s u ln o r m a l d e c i r c u l a ! i e p e r s o n a l u l u ie d e s e r v i r e , c ondi ti o n e a z d , n a fu n c !i o n a rea u nui restaurant. bu i n r e z o l v a r e al u i , c a r e e s t e i n f u n c l i e d e i n t r e a g ar e z o l v a r ea b u c d t d r i e i ,s e v a c d u t a c a , s a s i g u r i n d u - ss p a ! i i l ed e l u c r u s a u d e c i r c u l a ! i es u f i c i e n t e , d s e r e d u c dl a m i n i m u m p o s i b i l e d d i s t a n l e l ep e c a r e o s p d t a r i il e a u d e p a r c u r si n t r e p u n c t e l e e p r e p a r a ! i ea m i n c d r u r i l o r 1 i z o d l . n e l e d e c o n s u m a ! i e U n i i p r a c t i c i e n i i m i t e a z da c e a s t d i s t a n l a l a m a x i m u m 4 0 m , c e e a c e i n d u p i p d r e r e an o a s t r de s t e f o a r t e m u l t , d e o a r e c e u s e m a i p o t a s i g u r a . c o n d i ! ic o r e s p u n z d t o a r e s d e t e m p e r a t u r dgi a s p e c te x t e r i o r p r e p a r a t e l o r e r v i t e . a c i n d i r e c t d c o m u n i c a r e u o f i c i u l t r e b u i e s d s e g d s e a s c g i c o m p a r t i m e n t u lp e n t r u b d u t u r i . m i n a c e s tc o m p a r t i m e n ts e v o r p r e v e d e a : a t i n d p e n t r u f a b r i c a t c u b u r i d e g h e a f d ,c o n s e r v a t o r p e n t r u c u b u r i d e g h e a ! d ,b a z i n p e n t r u p d s t r a ts t i c l e l e l a g h e a f d ,d u l a p u r i f r i g o r i f i c e p e n t r u d b s t i c l e ; i r a f t u r i p e n t r ue x p u n e r e a d u t u r i l o r ; i s p a l d t o a r e u b l e p e n t r uP a h a r e . u d i n r e z o l v a r e a e d e t a l i ua o f i c i u l u is e v a c d u t a p e c i t p o s i b i l s i s e p r e v a d d n s e n su n i c d e u r , c i r c u l a l i e a p e r s o n a l u l u i p e n t r u e v i t a r e aa c c i d e n t e l o g i r e z e r v a r e a n u i s p a ! i u c o r e s P u n z d t o r p r i n p u n c t u lu n d es e f a c e m a r c a r e a r o d u s e l oc e i e si n s d l i l e d e c o n s u m a ! i e . d i, l , S e v a ! i n e s e a m ad e a s e m e n e an c a z n m a r i l o r r e s t a u r a n t e ,e f a p t u lc d o f i c i i l e t r e Q u i es d l d a d i d e a p o s i b i l i t a t e u n e i l e g d t u r d i r e c t ea p e r s o n a l u l u ie d e s e r v i r e e l a v e s t i a r e a s d l i l e d e c o n b l s u m a ! i e ,f d r d s d t r e a c i p r i n a n s a m b l u p i e s e l o r u c d t d r i e i , P e l i n g a o f i c i u l p r i n c i p a l ' a lr e s t a u r a n t u l u i n i n t e r i o r u lh o t e l u r i l o rs e m a i g d s e s ci a l t e ; u e A o f i c i i c u f u n c l i u n i s i m i l a r e .l a t u r a t s d l i i u n d e s e s e r v e g tm i c u l d e j u n s e v a a m p l a s a n o f i c i u c s i d i m e n s i o n ag i d o t a t c o r e s p u n z d t o ro r t i m e n t u l u d e p r e p a r a t e e s e s e r v e s c .E x i s t e n t au n u i o f i t

60

) 5

c i u m a i m i c s a u m a i m a r e e s t e o b l i g a t o r i e l i n g a t o a t e i n c d p e r i l eu n d e s e s e r v e g t e i n c a r e . i n m h o t e l u r i l ec u g r a d r i d i c a t d e c o n f o r t , i n a p r o p i e r e a f i c i u l u i r e s t a u r a n t u l us e m a i g a s e g t e o i u n o f i c i u c a r e c e n t r a l i z e a z 6 " m e n z i l ep r e p a r a t e l o rc e s i n t s o l i c i t a t ei n c a m e r e l ed e c a - z a rIe co o c a r e l e t r a n s m i t e f i c i i l o r d e e t a j d e u n d e a j u n gi n c a m e r e l e e s p e c t i v e . r O f i c i u l d i s p a r ec a l e g d t u r i i n t r e b u c d t S . r ig i s d l i l e d e c o n s u m a ! i e a u n i t d ! i l e a l i m e n t a r e e I c u a u t o s e r v i r ed a r a i c i n u n e v o m o c u p ad e e l e p e n t r u c i n u s i n t c a r a c t e r i s t i cc o n s t r u c t i i l o r , e hoteliere. i n a f a r a s p a ! i i l o r d e s t i n a t ed e p o z i t i r i i , p r e p a r a ! i e ;i i c o n s u m a ! i e is e m a i p r e v d di n r e s , t a u r a n t eo s e r i ed e i n c d p e r d e s t i n a t e e r s o n a l u l u id m i n i s t r a t i g i d e d e s e r v i r e 9 i a n u m e : b i r o u i p a v , g p e n t r u c o n d u c e r e a i a d m i n i s t r a l i a n i t a ! i i r e s p e c t i v es e r v i c i u ld e . r e c e p t i o n a r e a l i m e n t e u , a l o r , b u c d t a rg e f ( l i n g d b u c d t d r i a a l d a ) ,v e s t i a r ep e n t r u p e r s o n a l uc e l u c r e a z d n z o n e l e d e d e c l i p o z i t a r e ; i p r e p a r a r e ; i s e p a r a tp e n t r u c e l c e l u c r e a z d n s d l i l e d e c o n s u m a ! i e I, n t r a r e ap e r i e s o n a l u l u i s t es e p a r a t id e c e a p e n t r u a l i m e n t eg i d e m u l t e o r i i n d e p e n d e n td e c e a a r e s t u l u i d p e r s o n a l u il u o t e l u l u. h i

coMERT 9t ALTE SERVICtI


i n c a d r u lu n e ic o n s t r u c ! ih o t e l i e r e e p r e v d do s e r i ed e s p a ! i id e s t i n a t e c t i v i t e t i i c u c a r a c i s a s t e r c o m e r c i a l , a u p e n t r u d e s e r v i r e as, u b d i v e r s ea l t e f o r m e , a c l i e n ! i l o r . N a t u r a g i a m p l a s a r e la r e s t ef o a r t ev a r i a t d ,i n f u n c ! i ed e c a r a c t e r u;l i m a r i m e a h o t e l u l u i o s i m a i a l e s e a m p l a s a m e nIt uu i i n c a d r u o r a ; ul u i g i a l c a r t i e r uui r e s p e c t i v . c e s t ef u n c { i u n, d l I l A i s c o m e r c i a l e ,i n t m a i r e d u s ei n c a z u l e x i s t e n ! e iu n o r u n i t a ! i s i m i l a r e a p r o p i a t ec a r e c o n s t i t u i e d o t d r i a l ez o n e i r e s p e c t i v e ,e s e r v i n id p r i n c i p a lp o p u l a ! i a i n j r r . U n i t a l i l e c o m e r c i a l e u d n d c care ar puteafi dotat un hotel sint: - d e b i t e c u a r t i c o l ed e t u t u n g e r i eg i c o r e s p o n d e n l a ; - c a d c u r i a um i c i a m i n t i r i : s - a r t i c o l ec o s m e t i c e i d e p a r f u m e r i e ; 5 - a r t i c o l ed e a r t i z a n a t , E l e s e r e z o l v dd e c e l e m a i m u l t e o r i s u b f o r m a u n o r t o n e t e a m p l a s a t e n z o n e l e a f e c t a t e , i p u b l i c u l u ic a r e c o n s t i t u i - p r i n i l u m i n a r e ao r s p e c i a lg i p r i n v i t r i n e l ed e e x p u n e r e - p u n c t e , e l a d e a t r a c ! i e9 i d e d e c o r a ! i ea s p a ! i i l o r p u b l i c e . D e s i g u rc d l a p a r t e r u u n o r u ni t a ! i h o t e l i e r ea m p l a s a t en z o n e l e c e n t r a l eo r d ; e n e g t s e I i i p o t a m p l a s a r i c e f e l d e u n i t d t i c o m e r c i a l e n d e p e n d e n t e ,a r e d e s e r v e s p o p u l a ! i a o n e i r e r o i c c z p e c t i v e i c a r e c o n s t i t u i e u r s ed e v e n i t s u p l i m e n t a r p e n t r u a d m i n i s t r a ! i h o t e l u l u i ;a i c i n e s e a 5 o c u p d mi n s d n Y m l i d e c e l e c e p o t i n t r a i n a n s a m b l ufl u n c ! i u n i l o rh o t e l u i u i p r o p r i u - z i s . U n i t a , t i l e e f r i z e r i e g i c o a f u r d ,p r e c u m ; i s a l o a n e l e e c o s m e t i c d x c l u s i vp e n t r u c l i e n i i i d d e ir ^L+ ^Urt "U rt " i )^i f l^ +: ' r s t i f i c a tn u m a i l a u n i t a ! i m a r i l a e J E l , l L c e l e m i j l o c i i s a u m i c i e l e t r e b u i ed e s t i n a t e ; J L s . c l i e n l i l o r d i n a f a r d ,A c e s t l u c r u e s t e i m p o r t a n td e p r e c i z a t p e n t r u s t a b i l i r e a u n o r a m p l a s a . n e n t e o r e s p u n z d t o a ri e c a d r u c o n s t r u c t i e i c n I F o a r t em u l t e h o t e l u r id i s p u nd e o f l o r d r i e c a r e d e s e r v e s t e n p r i n c i p a l ,c l i e n t e l ap r o p r i e ; i, e < > o z i l i a r e s p e c t i v d o n s t i t u i e , n m u l t e c a z u r i , d e c o r a t i ac e a m a i a d e c v a t ip e n t r u u n u l d i n c i : : ' e ! i i h o l u l u is a u a l s a l o a n e l oh o t e l u l u i , r P e n t r ua g r e m e n t a r e;a d e c o r a r e a o t e l u r i l o r9 i a d i v e r s e l o rs p a ! i i p u b l i c e ,s e a m p l a s e a z d h i r o d c u r e n t ; i v i t r i n e d e e x p u n e r ea u n o r u n i t d l i c o m e r c i a l e i t u a t e i n a f a r ah o t e l u l u i . i n s - : ^ e i n v e c i n a t e . c e s t e a t r e b u ia v u t e n A e i v e d e r el a s t a b i l i r e a a r t i u l u i d e a r h i t e c t u r di n t e r i o a r d , p - : - - r r r 2 n t t r e ef i s t u d i a t ei n a n s a m b l ur e s p e c t i v l c a r e t r e b u i e s i f i e u n i t a r D e n t r ua n u l d s a - l l e s i a u n o r i m p r o v i z a ! i i t i t d e d e z a g r e a b i lie m u l t e c a z u r i , a n i n h o t e l u r i e s t e n e c e s a r d e a s e m e n e e x i s t e n ! a n e i s p a l d t o r i ia t i t p e n t r u . . c e r i n ! e l e e r s o a u p - . : a J ec l i e n l i l o rc i t g i p e n t r u l e n j e r i a o t e l u l u i h i, c 9 i r e s t a u r a n t u l uD e s i g u r i o u n i t a t ep r o -

61

R CURATE

1 CMAN PTFIERT PT. 2 CADA INMUIAT 3 ALBIE 4 MSINA PT SPALAT 5 C E N TR IFU GA TR A 6 C A R U C IOR .P T. N S P PT 7 APARAT USCAT 8 MASINAPTCALCAT.

E tSCArrcRlECALCATORI z SPALATORIE-

"?ry?tr9w

i D i s D u n e r e an t r e g u l u i u t i laj al' sPilitoriei intr-o s i n s u r i i n c d P e r e e n t r uh o P telJl Piata Unirii, lagi'

ea nu se justifica p r i e a h o t e l u l u i p o a t e a s i g u r ao d e s e r v i r em a i r a p i d d g i , m a i . , c o m o d i n s d d, f a p t u l u ic d i n g e n e r a l d e c i t l a h o t e l u r i f o a r t e m a r i , d a t o r i t d c o s t u l u ir i d i c a t ' a l u t i l a j u l u i 9 i miilocii se recoc a p a c i t a t ee i e s t e m u l t m a i m a r e d e c i t s o l i c i t d r i l e .P e n t r uh o t e l u r i l em i c i 9 i a a c e s t e ip r c b l e m e p r i n c o o p e r a r ec u a l t e r n i t a i i s i m i l a r e ,s a u i n c a d r u l manddsolu!ionarea l a g o s p o d a r i r ig e n e r a l e o r a g uui . i murdare, a e a F l u x u lt e h n o l o g i c l u n e i s p a l d t o r i i s t e : p r i m i r e a ,d e p o z i t a r e g i t r i e r e a r u f e l o r a c i l c a r e a ,t r i e r e a , d e p o z i t a r e a i p . r e d a r e r u f e l o r c u r a t e ' ; - s'p d l a r e a u s c a r e a i," p u . u r . u , , rePac c i n t . - o s p a l d t o r i es e r e c o m a n d d a t o a t e u t i l a j e l e . p ! n t r us p d l a r e , e n t r i f u g a r e - u s c a r e , i f l u x u l u i a r d t a i , s i f i e a m p l a s a t en t r - o s i n g u r i i r a r e s i c d l c a r e ,a m p l a s a t en o r d i n e a n o r m a l da l se f . l , s e c i g t i g as p a l i u , s e r e d u c ec i r c u l a l i a , s e r e d u c e P e r s o n a l u9 i m a r e i n c d p e r e .i . ; . ; ; i t un " rad c r e e a z |c o n d i ! i i p e n t r u r e a l i . z a r . e a u i gc a r em a i a v a n s a d e m e c a n i z a r e . i t r e b u i e s p d l a t es i n t c u p r i o r i t a t e : c e a r c e a f u rd e I n t r - o c o n s t r u c ! i eh o t e l i e r d , r u f e l e fel p ro s o a P e, e de pern6, hal ate, fel e de masd, gervetede masd' pat , c e a rc e a fu rid e b a i e , de hotel U t i l a j e l e g i i n s t a l a ! i i l ec u c a r e i e d o t e a z dd i f e r i t e l es e c ! i i a l e u n e i s p d l S t o r i i sint: , c - c a z a nd e f i e r t l e ; i e , m a ; i n i d e s p a l a t ,c e n t r i f u g e , a l a n d r ed e c d l c a t , u s c d t o a r e P r e s ^ e ' este cazul), u p i d e t r a n s p o r t ,d o z a t o a r e e n t r u ' d e t e r g e n !g,t f r i e d e d e d ur i z a r e ( a c o l o n d e cdrucioare undese folosesc m a r i n i d e c u s u t ,m a g i n id e c d l c a t , ' r " r " d e l u c f u g i a " c d l c a t ,d u l a p u r i ' A c o l o cazanulde fi ert l egi e. det erg e n !i n u ma i e s te n e c e s a r e p e n t r u f u n c l i o n a r e a t i l a j u l u i e s t e n e v o i ed e - e n e r g i e l e c t r i c d9 i d e . a b u r d e 5 - B a t ' D i n u c e l e l a l t ec o n d e n s a t u l a t r e t o a t e u t i l a j e l e , n u m a i m a ; i n i l e d e s p d l a tf o l o s J s c b u r v i u , d e l a i r e c u p e r i n d u - s en t e g r a l . centrifugarea R u f e l en e t e d ec a r e s e c a l c di n c a l a n d r en u t r e b u i e s d f i e u s c a t ei n p r e a l a b i l , lor f iind suficientd. d p s p e n t r u m o t e l - i r i s a u c a b a n ed e c a p a c i t a ! m a i r e d u s e , p d l a r e a .o a t e f i s e m i m a n u a l s a u i un s e v o r i n t r o d u c eb a z i n es a u c d z i d e i n m u i a t , * a l b i i d e s p d l a t manuura-. ;.;ri-rir, comolet ; i . uz u n . d e fi e rt ru fe , coguri de U s c a re a ru fe l o r s e v a fa c e p e si rmd, i ntr-o i nci pere previ zutd cu ferestre ;i v e n t i l a ! i ep e n t r u t i r a j ' n a t u r a l d C d z i l es a u b a z i n e i ed e i n m u i a t p o t f i o m i s e i n c a z u l c i n d s e f o l o s e s c e t e r g e n l i - _ - - , ^ , ^ a d e s p d l a tp o a t ef i r e d u s p i n a l a u n a , i n e v e n t u a l t t a t e T o l o n D e a s e m e n e a ,u m d r u l a l b i i l o r d d e m a ; i n i d e s p d l a te l e c t r i c e e t i p c a s n i c ' sirii in zona centrald, i a L a r e a l i z a r e a a c t u a l d h o t e l u r i l o r o r d g e n e ; tm i j l o c i i s a u m a r i , a m p l a s . a t e p r e z o l v a r e a a r c a j e l o rg i a g a r a j e l o r . N u s e p o a t e c o n c e P e o p r o b l e m d i m p o r t a n t do c o n s t i t u i e

62

--_ll__--l
RUFE MURDARE DEPOZIT

$-r l-l

-tl- *sil

I _

RUFE gAi!oEP-o_zrT

I
REPARATII

I l' F LiF t_F


l_-__=__+D I NMUIERE SPA ATORI L E

r-l

tr
-{>-+

trl
-T

|-]

S cALcAToRTE T Jt I C A T 0 R I E

C pentruun hoteldi n oragut fr. C treorg u U ti l a re a i c o mp a rti r" nt" r"spdl i tori ei ghiu-Dej: 4 fi i 1 - c a d d b a ip e n trunmui ere -cazan pentru ert rufe;3 - al bi e; - magi ni e ;2 rufe pentru transportat 6 el p e n tru p d l aru fe ;5 - centri fugi ectri cd; - ci ruci or s t pentru l cat; ci p rufe umede;B- magi ni u d e ; 7 - c d ru c i o r entrutransportat pentruuscat rufe. 9 - aparat as t d, zun hot e l mo d e rn , c u c o n fo rt ri d i c a t, fdrd un garaj propri u, care si poatd asi gura addi t p o s t i r e ag i i n t r e ! i n e r e at u r i s m e l o r c l i e n ! i l o r .s d i , C a p a c i t a t e ao t a l d e s t e l e g a t dd e c o n ! i n u t u l a h o t e l u l u i ( c a r e p e l i n g i c a z a r em a i p o a t e c u p r i n d e ,c u m a m v d , z u t n t e r i o r , s i a l t e f u n c ! i u n i ) . a u N u s e p o a t e p r e c i z a n p r o c e n to p t i m d e l o c u r i d e m a ; i n d , i n s d p r a c t i c a i n t e r n a ! i o n a l 6 c t u a l d d s r c c o n s i d e r d a m i n i m u m n e c e s a r p a l i u l c o r e s p u n z d t ou n u i n u m d r d e t u r i s m e e g a l c u 5 0 o / o i n i ( s n u m d r u l c a m e r e l o rh o t e l u l u i , P a r c a j e l e g a r a j e l e ) i n t d e o b i c e i a m p l a s a t en t r - u n u l s a u i n . n a i m u l t e s u b s o l u r i a l c d r o r a c c e sr e b u i e s d f i e i n a p r o p i e r e a n t r d r i i p r i n c i p a l ea h o t e l u l u i i t , r i c i r c u l a l i a i s e f a c d i n c o n t i n u a r e ) .i n c a z u l r e z o l v d r i i l o r p e m a i m u l t e n i v e l u r i s a u i n m a i s r m ul t e z o n e , s e r e c o m a n d d e z o l v a r e ac i r c u l a ! i e i i n t r - u n s i n g u r s e n s; i e x i s t e n l a u n ui s i s t e m . a u t o m a td e i n f o r m a r ea c l i e n l i l o r a s u p r ap o s i b i l i t e ! i l o rd e p a r c a r ei n z o n a r e s p e c t i v d A c e s t e e g a r a j e s i n t d e o b i c e i l e g a t ed i r e c t p r i n a s c e n s o a rs a u s c d r i c u h o l u l p r i n c i p a l d e r e c e p ! i e a l l ' r c t e l u l u i e l e d i s p u nd e m i c i a t e l i e r ed , ei n t r e ! i n e r e c u r e n t d g i d e r a m p e d e s p d l a r e; i g r e s a r e . ; d o P i n i a c u m a u f o s t e n u m e r a t e s e r i e d e f u n c l i u n i c a r e s i n t l e g a t ed e d e s e r v i r e a i r e c t i a i o a s a g e r i l o r . n t r - o c o n s t r u c ! i eh o t e l i e r d m a i e x i s t di n s d 9 i a l t e f u n c ! i u n i c a r e a u r o l u l d e a - i '-1, a s i g u r ao b u n i f u n c f i o n a r e ,c u m a r f i : - c e n t r a l as a u p u n c t e l e e r m i c e a l e s i s t e m u l u d e i n c d l z i r ea c o n s t r u c ! i e i ; i t - c e n t r a l ad e v e n t i l a r es a u d e c o n d i l i o n a r ea a e r u l u i ( a c e s t e a i n t t r a t a t e m a i p e l a r g l a s : a p i t o l e l e d e i n s t a l a ! i er e s p e c t i v d ) ;' ' i t" & ' ' .. d at elier e l e m e c a n i c e e re p # a 1 i e ;i i ntre!i nere respecti ve; '1" ': - d e p o z i t e l ed e m o b i l i e r , c u a t e l i e r e l ed e r e p a r a l i e r e s p e c t i v e ; ! - depoz ite l ec e n tra l i z a ted e i n v e n ta r c u atel i erul de reparal i e corespun2dtor. i l A m p l a s a r e a o r e s t e a s i g u r a t d n z o n a g e n e r a l da s e r v i c i i l o r , a c c e s u l a a c e s t es e r v i c i i f e c ^ n d u - s e e p r e f e r i n l a p r i n c u r t e a d e s e r v i c i u c a r e a s i g u r i g i a c c e s u la l i m e n t e l o r l a r e s t a u d r-ant.

DE tv. STRUcTURI REZISTENTA PROBLEME 9l CTIE DE CONSTRU


h g D i n p u n c t u ld e v e d e r ea l s t r u c t u r i id e r e z i s t e n l d i a l s o l u ! i i l o r d e - c o n s t r u c ! i e , o t e l u r i l e f n u 'p r le z i n t d p r o b l e m es p e c i f i c e u n d a m e n t a l e ' E e s i n t c o n s t r u c ! i c u d e s c h i d e r;ii i n c d r c d r io b i g n u i t ep e n t r u c a r e , i n p r i n c i p i u ,s e p o a t e i e o p r e v e d e a r i c a r e d i n t i p u r i l e d e s t r u c t u r iu z u a l el a c o n s t r u c ! i i l e t a j a t e . ' A v i n d i n v e d e r e c d p r e z e n t al u c r a r e n u a r e c a o b i e c t p r i n c i p a l s t r u c t u r i l e ,i n c e l e c e u r r m e a z ds e v a t r a t a n u m a i p r o b l e m a c o n s e c i n l e l o ; i i m p l i c a { i i l o r p e c a r e l e a r e p e n l r u a r h i , t e c t , m o d uI d e d i s p u n e r ea e l e m e n t e l o r s t r u c t u r i i , c d u t i n d d o a r s d s e s i n t e t i z e z eb l e m e n t e g c u n o s c u t e i o e x p e r i e n ! de x i s t e n t d n l L a h o t e l u r i ,p r i n i n s d ; i f u n c ! i o n a r e a o r , s e i m p u n ee x i s t e n l a l a e t a j e l e c u r e t e - a c , p e r e ! i l o r d e s p a r ! i t o r i s i t u a ! i l a i n t e r v a l ec e p o t f r u g o r a c o P e r i t e u o p l a c ds i m p l d . d p U t i l i z a r e ap e n t r us t r u c t u r da a c e s t o r e r e l i , c a p e r e ! i p o r t a n ! i ,t r a n s m i l i n d i n c a r c a r e a i r e c t . i l a f u n d a ! i i ,a r c o n s t i t u s o l u ! i ac e am a i r a ! i o n a l d ; i m a i e c o n o m i c d E a e s t e p o s i b i l i i n s d n u m a i a , d i n u n e l e c a z u r i p a r t i c u l a r e e a m p l a s a r e c o n s t r u c ! i e ic i n d g i l a n i v e l u l p a r t e r u l u is e p o a t e p d s t r ac o m p a r t i m e n t a r e d e l a e t a j e . a l i n m a j o r i t a t e ac a z u r i l o r a c e s t l u c r u n u e s t e p o s i b i l , i n t r u c i t a m p l a s a r e aa p a r t e r u l c l d s p d i r i i a f u n c l i u n i l o r d e r e c e p ! i e ,a d m i n i s t r a ! i e ; i e v e n t u a la l i m e n t a ! i e u b l i c dn e c e s i t a p a ! ^ i i l i b e r e . m a im a r i ; i o d i s t r i b u l i ea s p a ! i i l o rc u t o t u l d i f e r i t d d e c e a d e l a e t a j e l ec u r e n t e ' l n a c e a s t d i t u a { i e e l e m e n t e l es t r u c t u r a l e d e l a p a r t e r p o t c o n s t a f i e d i n s t i l p i , f i e d i n p e r e ! i s d d p o r t a n ! i s i t u a ! i l a d i s t a n ! er e l a t i v m a r i , f i e , e v e n t u a l , i n t r - o c o m b i n a ! i e e s t i l p i 9 i p e r e ! i a p o r t a n ! i , i a r l a e t a j e s i n t p o s i b i l ed o u d m o d u r i d e s o l u ! i o n a r e s t r u c t u r i i :f i e s d s e p d s t r e z e o s t r u c t u r da p a r t e r u l u ip e t o a t a i n a l ! i m e ac o n s t r u c J i e if ,i e a c e l ad e a s e u t i l i z at o l i p e r e ! i i 64

d i n t r e c a m e r ec a p e r e ! i p o r t a n ! i , a p d r i n d i n a c e s tc a z o s t r u c t u r ad i f e r i t a d e c e a d e I a p a r t e r u 9 i n e c e s i t a t e a n e i z o n e ( i n g e n e r a lu n n i v e l ) d e t r e c e r ed e l a s t r u c t u r a e t a j e l o r l a s t r u c t u r a I o a r t e r uui . p d t R e z u l t ad e c i u r m d t o a r e l ei p u r i p r i n c i p a l e e s t r u c t u r id e r e z i s t e n f d e n t r u h o t e l u r i : - s t r u c t u r i c u d i a f r a g m e( p e r e ! i p o r t a n ! i p e t o a t e e t a j e l e , d u ; i p i n a l a f u n d a { i e ) ; - s t r u c t u r ii n c a d r e( s t i l p i p e t o a t e e t a j e l e , a r e i m p r e u n dc u g r i n z i l e p r i n c i p a l ea l e p l a n c g e u u i f o r m e a z dc a d r e ) l ; - s t r u c t u r id e n u m i t e u p a r t e re l a s t i c s t i l p i l a p r i m e l e1 - 2 n i v e l u r i ; i d i a f r a g m e n r e s t ); i ( c - s t r u c t u r i m i x t e ( c o m b i n a l i id e d i a f r a g m e i c a d r e s a u d i a f r a g m e l i n e ; i d i a f r a g m e u c g p p a r t e r e l a s ti c ) . t a i i n a i n t ed e a s e t r e c e l a c o n s i d e r a ! im a i d e t a l i a t e s u p r aa c e s t o r i p u r i d e s t r u c t u r i ,c o n s i d e r d m i n d i c a t ,s d m a i r e a m i n t i mu n e l e g e n e r a l i t a ! i : e L a c o n s t r u c f i i lc u p u ! i n en i v e l u r i ,c o n f o r m a ! i a ; id i m e n s i u n i l s t r u c t u r i is i n t , i n g e n e r a l , e ( v p d d e t e r m i n a t e e s a r c i n i l e e r t i c a l e g r e u t a t e a r o p r i ea c o n s t r u c { i e ii s a r c i n i l eu t i l e ) . P e m d s u r d ; ) v o c e n u m d r u ld e n i v e l u r i c r e ; t e , s a r c i n i l e r i z o n t a l e( p r e s i u n e a i n t u l u i ; i s a r c i n as e i s m i c ac i g p t i g a i n i m p o r t a n l d , i a r p e n t r u c o n s t r u c t i i l ei n a l t e , c u p e s t e1 0 - - - 1 2e t a j e , a s i g u r a r e a r e l u d r i i s a i , s a r c i n i l o ro r i z o n t a l e e s t e d e t e r m i n a n t dn a l e g e r e ac o n f o r m a r e a i d i m e n s i o n a r es t r u c t u r i i . a i i S a r c i nl e o r i z o n t a l ep o t s d a c ! i o n e z e s u p r ac o n s t r u c ! i ed i n o r i c e d i r e c l i e . c r C a u r m a r e e s t e n e c e s a c a l a s t a b i l i r e ap a r t i u l u i s d a i b d i n v e d e r eg i u r m d t o a r e l e o n s i d e r e n t e ,l e g a t ed e o b u n i a l c d t u i r ea s t r u c t u r i i ,v a l a b i l ep e n t r u o r i c a r e d i n t i p u r i l e d e s t r u c turd men!ionate: s d e s r a ) p e n t r up r e l u a r e a a r c i n i l o v e r t i c a l e e s c h i d e r i ld i n t r e d i a f r a g m e a u ; i r u r i l ed e s t i l p i ( , s i r d m i n ai n l i m i t e r a ! i o n a l e p e n t r uc d a l t f e lp l a n ; e e l e g i i n u n e l e c a z u r i ; i f u n d a ! i i l e )d e v i n ic n e e c o n o m e; i s b ) p e n t r u p r e l u a r e a a r c i nl o r o r i z o n t a l e : - t r e b u i e s d e x i s t e d i a f r a g m es a u c a d r e i n n u m d r s u f i c i e n t ,p e d o u d d i r e c l i i , d e p r e f e r i n l a p e r p e n i c ul a r e i n t r e e l e ; d - d i a f r a g m e l e a u c a d r e l ec a r e p r e i a u s a r c i n i l eo r i z c n t a l es d f i e d i s t r i b u i t ec i t m a i u n i s f o r m ; i c i t m a i s i m e t r i ci n c o n s t r u c ! i e ; - cu cit construc{ia ste mai inalta ;i gradul de seismicitate l zonei amplasamentului a e a e s t e m a i r i d i c a t , c u a t i t t r e b u i e s d s e ! i n i m a i m u l t s e a m ad e n e c e s i t a t ec a s t r u c t u r as d f i e c i t m a i c l a r d , m a i s i m p l ag i m a i s i m e t r i c d . STRUCTURI PE DIAFRAGME i n g e n e r a l ,a t u n c i c i n d s e a d o p t do a s t f e ld e s t r u c t u r dt o ! i p e r e ! i i- c e i d i n t r e c a m e r e , c r r e c u m g i c e i c a r e d e l i m i t e a z d a m e r af a l a d e g r u p u l s a n i t a r g i c u l o a r- s e f a c P o r t a n t i . P e r e g : e l e e x t e r i o r p o a t es a u n u s a f i e p o r t a n t , f u n c ! i e d e s u p r a f a l a o l u r i l o r d i n f a l a d a ; i m a i a l e s : e m e t o d ad e e x e c u { i ea s t r u c t u r i i . a u P r i n i n s d g i i s t r i ' b u 1 ifa n c ! i o n a l a p e r e l i l o r ,c o n d i ! i i l ed e b u n i a l c d t u i r ea s t r u c t u r i is i n t d " l g e n e r a li n d e p l i n i t e .D i s t a n l e l e i n t r e p e r e ! i i p o r t a n J i , g a l ec u d i m e n s i u n i l e a m e r e l o r s i n t c , e d a s . . : u a t ei n j u r u l a 3 - i 4 m , c e e a c e d u c e l a p o s i b i l i t e l id e r e a l i z a r e i m p l d g i e c o n o m i c 6 p l a n i . : e l o r g i f u n d a t i i l o r ,c h i a r i n c o n d l i i m a i g r e l e d e f u n d a r e . t A s u p r a a c e s t u it i p d e s t r u c t u r dc a r e e s t e b i n e c u n o s c u s i n t d e f d c u t n u m a i u r m d t o a r e l e :':evaprecizdri: L a c o n s t r u c l i i u p i n a l a 4 - 5 n i v e l u r i , p e r e t i i s e p o t e x e c u t ad i n z i d d r i e d e c d r d m i d d i, n c d d . - ^ e r a l i n g r o s i m ed e 2 5 c m . C o n s t r u c ! i i l e e c d r d m i d i p r e z i n t du n e l e a v a n t a j e i n p u n c t u l t c o m p o r t du n c o n s u mm a r e d e m a n o p e r d i e x e c u l i al o r n u g -= vedere al confortului, insi c : 1 : e i n d u s t r i a l i z a b i l da s t f e l i n c i t s e r e c o m a n d d a e l e s d f i e a d o p t a t en u m a i l a c o n s t r u c ! i l , - : - a n s a m b l u rci u v o l u m m i c ,
3onstructiihoteliere

il

65

Structuri pe diafragme: a - e l e v a t i a p e r e t e l u i; b - p l a n u l t r a veii curente; c - planul traveii curente (variantd).

$|ffiH
i n c e l e m a i m u l t e c a z u r i ,p e r e ! i i s e e x e c u t di n s i d i n b e t o n , m o n o l i t s a u p r e f a b r i c a t ' G r o d s i m e a l o r e s t e d e 1 7 - - 4 5 c m , f i i n d d e t e r m i n a t dm a i m u l t d e c o n s i d e r e n t e e e x e c u l i e d e c i t g e d e c o n s i d e r e n t e ld e r e z i s t e n l d ,C u a c e s t e r o s i m i s e a s i g u r di m p l i c i t o i z o l a ! i ef o n i c d b u n i im pot li v a z g o m o te l o r a e ri e n e , d e o areceg..-rtut" u perete[ui este mai mare deci t 300 kg/m '. u R a m i nt o t u ; - id e z a v a n t a j e l e n e i i z o l d r i f o n i c e s l a b ei m p o t r i v a z g o m o t e l o rd e i m p a c t , c o m u n e c tuturor constructiilor u pere!i din beton, l i n f i g u r a a l d t u r a t de s t e a r d t a t de l e v a ! i ad i a f r a g m e it r a n s v e r s a l e a o c o n s t r u c ! i ed e h o t e l cu dublu tract. L a h o t e l u r i , s t r u c t u r ap e d i a f r a g m en u i m p u n e r e s t r i c ! i e l a i n t o c m i r e ap l a n u l u i d e a r h i -d t e c t u r d . N e c e s i t a ! i l ef u n c ! i o n a l ed e i s p u n e r ea p e r e ! i l o r s i n t d e a ; a n a t u r d i n c i t i n s c r i e r e a e u n e i s t r u c t u r ir a ! i o n a l e s t e i n p r i n c i p i up o s i b i l ap e o r i c e p l a n ' i m d D i n p u n c t u ld e v e d e r e a l c o s t u l u i; i c o n s u m u l u ie m a t e r i a l e ' ,a i a l e s a l c o n s u m u l ud e o t e l , o a s t f e ld e s t r u c t u r da r e i n di c i d e o s e b i td e a v a n t a j oi;. l t d a U n u l d i n m a r i l ea v a n t a j e l e a c e s t u i t i p e c o n s t r u c ! i e s t ec o n s t i t u i d e p o s i b i l i t e ! i l ea r g id e b e t o nm o n o l i ts e p o t a p l i c a v a r i a t e i i n d u s t r i a l i z a ra e x e c u t i e s t r u c t u r i i .i n c a z u lr e a l i z d r i id i n e p m e t o d em o d e r n e e c o f r a r ea p e r e ! i l o r ,c u m a r f i : c o f r a r e a c u a n o u r id e m o n t a b i l e l es u p r a f a ! a d m a r e , s u p r a f a l a n u i p e r e t es a u a u n u i c i m p d " p l a n g e u s a u t u r n a r e a p e r e l i l o r i n c o f r a j e u g l i s a n t e , ' C ua c e s t e e t o d e ,c u o e x e c u ! i ei n g r i j i t d a c o f r a j e l o r ; i t u r n a r e a b e t o n u l u ic u m a i m p s i r u l t a a t e n ! i es e p o t o b i i n e s u p r a f e l e u f i c i e n t - d e l a n e g i n e t e d ep e n t r u . u I i n i s a j u l ( t a p e t , e z u g r d v e a l e ' e t c .s a p o a t d f i a p l i c a t d i r e c t p e b e t o n , r e d u c i n d u - sc o n s i d e r a b iiln a c e s tm o d ) c m J n o p e r ag i c o s t u l i u c r d r i l o r d e f i n i s a j . R e z u l t a t eb u n e s e o b l i n ' l a e x e . c u t i a u p a n o u r i. d e m c o f r a j ' d e m o n t a b i l ei,n s d c u c o n d i l i a c a e l e s d f i e d e s u p r a f a ! 5 a r e , A l t f e l , e s t e i n e v i t a b i l c a s i a p a r dn e p l a n e i t a !a l e p e r e ! i l o r ,s a u b a v u r i l a r o s t u r i l ed i n t r e P T g u r i l e d e c o f r a j , c a r e i s d d u c d l a n e c e s i t a t ee x e c u t d r i u n e i t e n c u i e l is a u c e l p , t t i n a u n e i r e c t i f i c d r ip e t o a t d s u P r a a i f a l a p e r e t e l u i ,O b l i n e r e a u n e i s u p r a f e l ep e c a r e s e s d p o a t d a p l i c ad i r e c t f i n i s a j u l e s t e m a i d i f i c i l d i n c a z u l e x e c u ! i e ic u c o f r a j eg l i s a n t e . ' P r e f a b r i c a r e s u b f o r m i d e p a n c u r i m a r i a u n e i s t r u c t u r i d e h o t e l p e d i a f r a g m es e p o a t e a c f a c e ? n c o n d i l i i a v a n t a j o a s e ,t i t c o n s t r u c t i v i t ; i e c o n o m i c ,E x i s t e n i au n u i n u m d r m a r e d e a s s p a ! i i d e d i m e n s i u n ii d e n t i c e c a m e r e l e f a c e c a p r e f a b r i c a r e a t r u c t u r i l o r d e h o t e l u r i s d f i e r e c o m a n d a b i l e ;p a r e s u r p r i n z d t o f a p t u l c i p i n d i n p r e z e n tn u m i r u l e x e m p l e l o rd e c o n s i r t r uc ! ii re a l i z a tei n a c e s tfe l e s te i n cd foarte scdzut. i L i m i t a s u p e r i o a r a n u m i r u l u id e n i v e l u r ia l u n e i s t r u c t u r id i n ^ p a n o u r m a r i p r e f a b r i c a t e d e s t e d e t e r m i n a t d e p o s i b i l i t e i i l e e b u n i r e a l i z a r ei i d e m o n t a j , i n p r i n c i p i u , i n z o n e n e s e d d 66

p d i s m i c en u e x i s t a i m p e d i m e n t e e o s e b i t e e n t r u r e a l i z a r e a , d i n p a n o u r i n t a r i - a u n o r h o t e l u r i cu 10-12 niveluri, r L a c o n s t r u c ! i i l es i t u a t e i n z o n e s e i s m i c e , e a l i z a r e ai m b i n d r i l o r p a n o u r i l o rp r e f a b r i c a t e a s t f e l i n c i t s a r c i n i l eo r i z o n t a l es a p o a t d f i p r e l u a t ei n d e p l i n ec o n d i l i i d e s i g u r a n l d ,i n c e p e s d p r e z i n t ep r o b l e m e ,d e s i g u rc u a t i t m a i d i f i c i l e c u c i t c o n s t r u c ! i ae s t e m a i i n a l t d . D e a c e e a e i c d e x e c u t a r e a e c o n s t r u c ! i ip r e f a b r i c a t e u m u l t e n i v e l u r i a m p l a s a t en z o n e s e i s m i c e s t e i n c d d i s c u t a t d i p e s t eo a n u m i t i l i m i t a - s i t u a t d ,d u p d p d r e r e an o a s t r d ,l a 6 - 7 h i v e l u . i- p o s i ; c b i l i t a t i l e ; i o p o r t u n i t a t e ap r e f a b r i c d r i ti r e b u i e e x a m i n a t e u m u l t d g r i j e i n f u n c l i e d e d a t e l e c o n c r e t ea l e c a z u l u i , P r e f a b r i c a r ee s t e p o s i b i l a ; i s u b f o r m d d e e l e m e n t es p a ! i a l e d c a m e r di n t r e a g d e v e n a t u a l g a t a f i n i s a t eg i c u i n s t a l a ! i i l em o n t a t e .V a r i e t a t e ad e f o r m e c a r e s e p o a e t o b l i n e p r i n d i s pl p u n e i e ai n d i v e r s e m o d u r i a a c e s t o re l e m e n t es p a ! i a l ee s t e f o a r t e m a r e g i r e a l i z d r i . l e _ p e a n d m o n d i a l i n a c e s td o m e n i u ,d e ; i p u { i n e l a n u m d r , d e m o n s t r e a zd i n p l i n a c e s tl u c r u . E v i d e n t , c o s p r e f a b r i c a r e a u b f o r m d d e e l e m e n t es p a ! i a l en e c e s i t e b a z i d e p r e f a b r i c a t e o r e s p u n z d t o a r e , p e r f e c ! i o n a t d g i m i j l o a c e a d e c v a t ed e t r a n s p o r t g i m o n t a j , g r e u t a t e a u n ui a s t f e l d e e l e m e n t , i i t u i n d u - s e i n z o n a v a l o r i l o r d e 1 2 - 2 0 t , f a l d d e 3 - 5 t g r e u t a t e au n u i p a n o u p l a n .

STRUCTURI PE CADRE s r s d P r o b l e m e l e e p r o i e c t a r e p e c i f i c e t r u c t u r i ' l o p e c a d r e l a h o t e l u r i s e l i m i t e a z dm a i a l e s p a la modulde amplasare l stilpilor, ln aceastd rivinld insd nu se pot stabili reguli precise. e i i i n ' p r i n c i p i u g i m a i a l e s l a c o n s t r u c ! i i l en a l t e ,e s t e r e c o m a n d a bc la d e s c h i d e r i ls d f i e i c i t m a i e g a l e , p e n t r u c a s d n u r e z ul t e d i f e r e n l e m a r i d e d i m e n s i u n i n t r e s t i l p i i n f i g u r i l e a l d t u r a t e s i n t a r d t a t e d o u d p o s i b i l i t e ! i d e c o n f o r m a r ea c a d r e l o r t r a n s v e r s a l e d la o constructie e hotel cu dublu tract, i p A m p l a s a m e n t ud i n p r i m a f i g u r a e s t e m a i n e e c o n c m i c e n t r u s t r u c t u r i ( d e s c h i d e r m a i l i , m a r i ; i i n e g a l e )c e e a c e d u c e l a c o n s u mm a i m a r e d e a r m d t u r d ; i l a d i m e n s i u nm a i m a r i g p e n t r u s t i l p i , d a r p e r m i t e i n s c h i m bd e s if i n l a r e a r i n z i i p e l d l i m e ac - c a c u l o a r u l usi a uc e l a s p u l i n r e d u c e r e a u b s t a n ! i a l d i n a l { i m i i e i , c e e ac e p o a t e c o n s t i t u iu n a v a n t a.jp e n t r u t r e c e c A r e a i n s t a l a ! i i l o p e t a v a ni n l u n g u lc u l o a r u l u i . ; e z a r e a a i n f i g u r a a d o u a d u c e l a o s t r u p t u r d r d . , m a i e c o n o m i c dm a i e c h i l i b r a t a i n a c e a s t s i t u a l i ec u l o a r u le s t ei n o r i c ec a z t r a v e r s a td e g r i n z i . i n g e n e r a l d i s t a n ! a i n t r e c a d r e ( t r a v e e as t r u c t u r i i ) e s t e e g a l d c u d o u d t r a v e i f u n c l i o n a l e d d s ( d o u al a l i m i d e c a m e r d ) , i t u i n d u - s e e c i i n i n t e r v a l u l e 6 - 8 m . , c L a c o n s t r u c ! i i l e u p e s t eB - 1 0 n i v e l u r i , i n s p e c i a l a c e l e s i t u a t ei n z o n e s e i s m i c es e c f i u n i l e s t i l p i l o r a j u n g l a 0 , 6 - 4 , 2 m 2 l a n i v e l u r i l ei n f e r i o a r e l,u c r u d e c a r e t r e b u i es d s e ! i n i a a s e a m ai n s p e c i a It J C i m e n s i o n a r es p a ! i i l o r ; i l a a m p l a s a r e o b i e c t e l o ri n g r u P u l s a n i t a rd e i tr e x e m p l u .D e a s e m e n e a , e b u i e a v u t i n v e d e r ec d l a a s t f e ld e d i m e n s i u n s t $ l p i ie x t e r i o r i n u p , r n a ip o t f i i n g l o b a ! i n g r o s i m e a e r e t e l u i e x t e r i o rd e c i c d e i v o r t r e b u i s d a p a r a f i e i n f a l a d d l : i e i n i n t e ri o r uI c a m e r eo r . a i n c e e ac e p r i v e ; t e p o s i b i l i t a l i l ed e i n d u s t r i a l i z a r e e x e c u l i e i ,t r e b u i e s i a r d t d m c d p r e f a : r i c a r e a s t r u c t u r i l o rp e c a d r e n u ; i - a g d s i t i n c d o s o l u l i e p e d e p l i n s a t i s f d c d t o a r e ' . D e a c e e a , o n s i d e r d m d l a a c e s tt i p d e s t r u c t u r i e s t e m a i i n d i c a t do r a l i o n a l i z a r ea e x e c c r ar c u ! i e is t r u c t u r i i m o n o l i t e( p r e a s a m b l a r e a i n e t u r i i ,r e u t i l i z a r e a c o f r a j e l od e l a e t a j l a e t a j e t c . ) , a s u p r ap e r e ! i l o r d e s p a r - ! i t o r ii.n v a i i n i n c h e i e r e a c e s t u p a r a g r a f o m f a c ec i t e v ac o n s i d e r a ! i i a : a d r u l s t r u c t u r i i ,p e r e ! i i d e s p J r l i t o r i , u r o l u l d e p e r e ! i d e u m p J u t u r d ; i c a a t a r e a r f i n o r m ' a l sub l s i aibd o gr e u ta te c i t m a i m i c d . E x e c u ta rea or di n m:a+ erri al e,.u;oare' , for:mddu P l dci pre' a b r i c a t ed - i ni p s o r ,b e t o a n e ; o a r e , m a t e r i a l ep l a s t i c e , e r m i t eo p u n e r ei n . o p e r . du g o a r d ,r e d u p u

67

l-l

Str:ucturd cadru: oe a - e l e v a l i a a d r u l u it r a n s v e r c s a l ; b - p l a n u tl r a v e i ic u r e n t e .

I-l

nrtrl
f:lt-l[f

ttflt:] nt-tt:]

flftt:] []t-tt:] ft[]tl

[]rlt:] r-1
CpO:6,00 2,00:600 2,50 ---r--1--r

T-I

I
I

ol

Lr)l

+'t 6l
-I
,,+l

trHffi+ tlJt il iltlJl

b l

F+ffi4

Structurd pe cadru (varianti): a - eleva!ia cadrului transvers a l ; b - p l a n u lt r e v e i i c u r e n t e .

| D

T---.T-t--T

,oGqoo6,50 40G6,00

c g c e r e a l a m a x i m u ma l u c r d r i l o rd e f i n i s a j g i d e c i r e d u c e r e a o s t u l u i ,p e l i n g a r e d u c e r e a r e u t a l i i p r o p r i i a c o n s t r u c ! i e i c u i n f l u e n ! ef a v o r a b i l ee v i d e n t ea s u p r as t r u c t u r i i g i f u n d a ! i i l o r . , m i u D i n c a u z a a s e r e d u s e D e r e t e l u ia p a r ei n s d i n c o n v e n i e n t u l n e i i z o l d r i f o n i c e c u t o t u l i n s u a , f i c i e n t e ,u n d e f e c tc e a p a r ef o a r t ee v i d e n tl a h o t e l u r i l e e x e c u t a t e i n a c e s t m o d . R e a l i z a r e ac u r p e r e ! i d e g r e u t a t e m i c d- a u n e i i z o l S r i f o n i c e , m d c a r l a n i v e l u l m i n i m e o r e s p u n z d t o e,s t e g e o , , d e l i c a t d; i c o s t i s i t o a r ea g ai n c i t a n i h i l e a z l a v a n t a j e l e c o n o m i c e b l i n u t e p r i n r e d u c e r e a r e e u t a l i i p e r e ! i l o r , I n l i p s a u n e i s o l u l i i s a t i s f d c d t o a rd i n t o a t e p u n c t e l ed e v e d e r e ,p e r e ! i i d e g u m p l u t u r ds e r e a l i z e a z i n. g e n e r a lt o t d i n m a t e r i a l e r e l e , g i a n u m ez i d d r i e d i n c d r i m i d d s a u S a b l o c u r i d e b e t o nc e l u l a ri n g r o s i m ed e 1 2 - - 1 5c m , t e n c u i t d p e a m b l e l e f e ! e , a j u n g i n d u - s e s t f e l l a o g r e u t a t ed e c i r c a 2 5 0 k g / m 2d e p e r e t e , m a i a p r o p i a t dd e g r e u t a t e ad e 3 0 0 k g / m ' n e c e s a r d e u p e n t r u o i z o l a r ef o ni c i c o r e s p u n z d t o a r e n a c e s tm o d i n s d , a n s a m b l I g r i n d d - c a d r u - p e r e td e I. p u m p l u t u r da r e , c o m p a r a t u p e r e t e l e o r t a n td i n b e t o n a l s t r u c t u r i i p e d i a f r a g m e , c - c a m a c e e ai; g ro si me ; - e x e c u l i ae s t e n e i n d u s t r i a l i z a b i lg i c o n , p o r t dd e c i u n m a r e v o l u m d e p r o c e s eu m e d e p e a g s g a n t i e r i m a n o p e r d o n s i d e r a b dl e m u l t d , a t i t l a e x e c u l i a t r u c t u r i i c i t g i l a c e a a f i n i s a j e l o r ; c i - i n d i c i id e c o n s u md e m a t e r i a l e n s t r u c t u r d i n t m a i m a r i ; i s - e x i s t e n l a t ? l p i l o rp o a t ed u c e l a d i f i c u l t e l id e m o b i l a r e; i p i e r d e r ed e s p a l i u l a c a m e r e s g i l a g r u p u r i l e a nt a r e , s i A c e s t e as i n t m o t i v e l e p e n t r u c a r e i n u l t i m u l t i m p s - a r e c u r sd i n c e i n c e m a i m u l t l a s t r u c t u r i p e d i a f r a g m ec u p a r t e r e l a s t i c .

6B

STRUCTURI CU PARTER ELASTIC A g a c u m s - a m a i a r d t a t ,s i n t s t r u c t u r i c u s t i l p i l a p r i m u l s a u l a p r i m e l e d o u d n i v e l u r i ; i c u d i a f r a g m el a e t a j e l ec u r e n t e ,i m b i n i n d u - s e s t f e li n . p a r t e a v a n t a j e l e t r u c t u r i l o r d e h o t e l u r i a s p e i : e d i a f r a g m e , c u o s i b i l i t e l i l d e a s e c r e a s p a ! i id e d i m e n s i u nm a r i l a p r i m e l en i v e l u r i . I n f i g u r i l e d e m a i j o s s i n t a r d t a t e c i t e v a e x e m p l ed e a s t f e l d e s t r u c t u r i , d i n c a r e s e p o t i r a g e ,c o n c l u z i ii n p r i v i n ! a p o s i b i l i t e l i l o rd e a m p l a s a r e s t i l p i l o r g i a p o z i l i e id i a f r a g m e l o r a f at a de s t ilpi E s t ed e r e m a r c a tf a p t u l c i , i n t o a t e c a z u r i l e ,c u e x c e p l i a p o a t e a c o n s t r u c l i i l o rc u p u l i n e , n i v e l u r i , e s t e n e c e s a r d d i n p u n c t d e v e d e r e s t r u c t u r a l , o z o n d d e f a c o r d a r ea p e r e ! i l o r c u s t ? l p i i , p r i n p r e v e d e r e au n o r v u t e c a r e s d p e r m i t d c o n c e n t r a r e ar e p t a t i a s a r c i n i i . A c e a s t d t z o n i d e r a c o r d a r es e r v e g t ei n a c e l a g it i m p c a e t a j t e h n i c , s t r i c t n e c e s a r i d i n p u n . c t e v e g d l C e r e a l i n s t a l a ! i i l o r a h o t e l u r i l ec u p a r t e r l i b e r . De as em e n e a e s te d e re m a rc a t c d e xi std obi ecl i uni i mpotri va uti l i zd,ri i unor astfel de , L s t r u c t u r i i n z o n e l e s e i s m i c e , a t r e c e r e ad e l a s t r u c t u r a r i g i d a a e t a j e l o r l a s t r u c t u r a e l a s t i c d a p a r t e r u l u ia P a r , l a s a r c i n ic u c a r a c t e rd i n a m i cc u m s i n t c e l e p r o d u s e e c u t r e m u r ,c o n c e n d : r i r i d e e f o r t u r i ; i d e f o r m a l i i f o a r t e d e f a v o r a b i l e e n t r u c o n s t r u c ! i i :T o t u g i , c o n s i d e r d m d p c s a c e s t e f e c t e e p o t a t e n u ap ? n al a ' l i m i t e a d m i s i b i l e ,p r i n t r - o a t e n l i e d e o s e b i t dl a s t u d i u l z o n e i d e t r e c e r e ; i p r i n a n u m i t e m d s u r i a s u p r ac d r o r a n u s e p o t d a d e t a l i i i n p r e z e n t a l u c r a r e , u d a s t f e i n c i t a p l i c a r e a n o r a s t f e l e s f r u c t u r in u t r e b u i ee x c l u s dn i c i i n z o n e l e s e i s m i c e c e l p u l i n l , in cele de gradul 7, I n p r i v i n l a m e t o d e l o r; i p o s i b i l i t e l i l o r e e x e c u ! i et r e b ui e a r d t a t c d s t r u c t u r a e l a s t i c da d s : r i v e l u r i l o ri n f e r i o a r e e e x e c u t i i n g e n e r a lm o n o l i t , e l e m e n t e l e i f i i n d p u t e r n i cs o l i c i t a t e ; i e r i i n d d e d i m e n s i u n im a r i , a s t f e li n c i t p r e f a b r i c a r e a u e s t e p o s i b i l ad e c i t c u d i f i c u l t a ! i , S t r u c n i u r a p e d i a f r a g m ea e t a j e l o r e s t e i n d i c a t a s e e x e c u t ai n c o n t i n u a r em o n o l i t , a t i t d i n p u n c t u l i d e v e d e r e a l o m - o g e n i t e l si t r u c t u r i i c i t g i a l u n i t d l i i t e h n o l o g i e id e e x e c u ! i e ,i n p r i n c i p i u , t t r e c e r e a l a o p r e f a b r i c a r eo t a l d s a u p a r l i a l d a e t a j e l o r n u e s t e e x c l u s d ,i n s d s t u d i i l e s i e x e m llele in ac es ts e n ss i n t a ti t d e p u l i n e , i n c i t, deocamdatd, se poate trage o concl uzi ei n pi i nu , . , ' i n lp o s i b i l i t e l i ig i o p o r t u n t a ! i i e i t e h n i c e; i e c o n o m i c e , a i

iiructu16 pe diafragme cu Parter elastic: - eleva!ia peretelui transversat.

69

STRUCTU RI MIXTE i A c e s t es t r u c t u r i c o n s t a u n c o m b i n a r e a n o r e l e m e n t ed e s t r u c t u r d d e l a t i p u r i l e d e s t r u c u l . d s t u r i d e s c r i s e a p u n c t e l ep r e c e d e n t eP o s i b i l i t e l i l e e c o m b i n a r e i n t d e s t u l d e v a r i a t e , a s t f e f i n c i t i n c e l e c e u r m e a z dv o r p u t e a f i a m i n t i t e p e n t r u e x e m p l i f i c a r en u m a i c i t e v a . i n p r i n c i p i ue s t ev o r b a d e p r e v e d e r e a , a c e e a g it r u c t ur d , a ' J n o r l e m e n t e i g i d e ( d i a f r a g m e ) in e s r P ; i a u n o r e l e m e n t em a i f l e x i b i l e ( c a d r e )( v ,f i g u r a a l d t u r a t a ) . r i m e l o r l e r e v i n e i n c e a m a i i i m a r e m d s u r dr o l uI d e p r e l u a r e a s a r c i nl o r o r i z o n t a l e ,c a d r e l ep r e l u i n d n u m a i s a r c i nl e v e r l s t i c a l ed e p e s u p r a f a t a f e r e n t d o r , 5 i c o n t r i b u i n d u m a i i n m i c d m d s u r i l a p r e l u a r e a a r c i n

t""'*;:f?i,llii;.ar
- d a c d s e g r up e a z ds p a l i i l e p e n t r u c i r c ul a ! i a p e v e r t i c a l d ,u n e l e s p a ! i i g o s p o d d r e ggii t s e i e v e n t u a l e p a l i i t e h n o l o g i c d e d i m e n s i u nm a i m a r i ( c o ; u r i d e f u m g i d e v e n t i l a ! i e c u r ! i d e , p l u m i n de t c . ) , p e r e l i i a c e s t o r a o t c o n s t i t u i u n n u c l e ud e d i a f r a g m e r i g i d d e c a r e s e p o a t e l e g a , s t r u c t u r ap e c a d r e a r e s t u l u i c o n s t r u c l i e i ; - o a l t d p o s i b i l i t a t e r c o n s t a n u t i l i z a r e a c a d i a f r a g m e n u m a i a u n o r ad i n t r e p e r e ! i i c a a i , , m e r e l o r ( n u a t u t u r o r p e r e ! i l o r , a s a c u m s e i n t i m p l a l a s t r u c t u r i l ec u d r a f r a g m e e s ed e s c r i s e d P c a la paragraful2). rin alegerea onvenabild acestora e pot oblinela parterulcladiriispa!iile s I i b e r en e c e s a r f u n c t i o n a l . e s a i n f i g u r i l e a l d t u r a t e e d a u c f t e v ae x e m p l ep r i v i n d m o d u l d e d i s p u n e r e a c e s t o rd i a f r a g m e . A g a c u ms - am a i a r d t a t ,e x e m p l e l e d e a i i n a i n t e s i n ti l u s t r a t i v en u l i m i t a t i v e .P e n t r u a f a c e m , g a s o a p r e c i e r e e n e r a l d s u p r a t r u c t u r i l o rm i x t e t r e b u i e a r d t a t c d e l e p r e z i n t dd o a r d o u d a v a n t a j e : - p o s i b i l i t a t e a e a s e o b l i n e u n p a r t e r l i b e r u t i l i z i n d i n a c e l a ; it i m p a v a n t a j e l e t a t i c e d s a s i e c o n o m i c e l e s t r u c t u r i l o rp e d i a f r a g m e ; - p o s i b i l i t a t e u n e i i n d u s t r i a l i z d ,rra l i o n a l e ; i t o t a l e a e x e c u t i e is t r u c t u r i i ,a p l i c a b i l e u b a i s f o r m a e x e c u t d r i i n c o f r a j g l i s a n ta d i a f r a g m e l o r ; i a p r e f a b r i c i r i it o t a l e a r e s t u l u i s t r u c t u r i i . c a o i n s c h i m b , o n c e n i r a r es a r c i n i l o r r i i o n t a l e D e n u m a i c i t e v ae l e m e n t ea l e s t r u c t u r i i - i n , t l o c u l r e p a r t i z l , r i li o r l a t o a t e e l e m e n t e l ea s a c u m s e i n t i m p l a l a c e l e l a l t ei p u r i d e s t r u c t u r d

al peretiror utiriza!i dreptdiafragme Astfer: oou."fi divers,

T-T--T

6.00 t50.600;7 5c

t--l f I

a
+ cl !nl rt.-'l

6,00i750 -t-T-r 600;759

rt

t ,

.5l (.o'l .r

t--l
Structuri mixt6; - e l e v a J i a e r e t e l u it r a n : p versal (schenni).

, IL I I I I I
*w5oS t r u c t u r i m i x t e- P o s i b i l i t i l i d e d i s p u n e r ea d i a f r a g m e l o r .

70

D o a t ed u c e l a d i f i c u l t a ! id e f u n d a r e a u l a f u n d a ! i in e e c o n o m i c e , e c u m ; i l a c a n t i t d ! im a r i d e s pr a r m i t u r d l a n i v e l u r i l e i n f e r i o a r ei n d i a f r a g m e . i n a c e s t , . l P i t o la u f o s t t r a t a t e p r o b l e m " e l s t r u c t u r i l o r d e h o t e l u r i l a m o d u l c e l m a i g e n e e . r . a l ,c u s c o P u d e a P , u n " , l a . d i s p o z i ai r h i t e c t u l u ip r o i e c t a n t i t e v ac r i t e r i i d e l e g a t u r i i n t r e J o n s i l c ! a d e r e n t e l ef u n c ! i o n a l e ; i p l a s t i c ea l e u n e i c o n s t r u c ! i id e " h o t e l g i c o n s i d e r e n t e -sea t i c e , e c o n o lt n n i c eg i d e t e h n o l o g i a . e x e c u { i c a r e d e t e r m i n d a l e g e r e a n u i a n u m i t t i p d e s t r u c t u r d . E v i d e n t , ei u c i, P e lingd ac e s tec ri te ri i g e n e ra l e ,d a te l e concrei egi parti cul are al e i i ecerei constr.uc!i iprez i n t i o i m p o r t a n l dd e o s e b i td e m a r e ; i p o t i n f l u e n l ad e c i s i va l e g e r e ai p u l u i g i t .onforruli.i ;ructurii.

V. ACUSTICA HOTELURILOR
c d c e i n c d o e r i l e a r a c t e r i s t i ca l e u n u i h o t e l s i n t c a m e r e l e e d o r m i t . i n a c e s t e a m e r et r e b u i e . g s n c s a f i e a s i g u r a t e o n d i ! i i l e a c u s t i c e e c e s a r e o m n u l u i i o d i h n e i ,e x p r i m a t ei n g e n e r a lp r i n v a e D l o a r e an i v e l u l u id e z g o m o t p e r t u r b a t o r . i n d e t e r m i n d r i l e x p e r i m e n t a l a l e c d r o r c o n c l u z i is e n d a f l d i n s t a n d a r d e l e e a c u s t i c d a l i o n a l e ; i s t r d i n e ,r e z u l t d c d n i v e l u l d e z g o m o t p e r t u r b a t o r va d d i n t r - o c a m e r d e d o r m i t n u t r e b u i es 6 d e p d ; e a s c d l o a r e a e 3 5 d B f o n i ( c z 3 5 ) . C e a m a i b u n d d v a l o a r ee s t ed e s i g u rl i m i t a i n f e r i o a r d e 3 0 f o n i ( c z4 0 ) . d a o C a l c u l e l e c a r e d e o b i c e i i n t r d i n a t r i b u t i i l e c u s t i c i e n i l - r c o n s t i t u e e f a p t n u m a iu n t A a a m i j l o c d e v e r i f i c a r e j u s t e l e is o l u ! i i l o rd e p r o i e c t a r e r h i t e c t o n i c d , c e s t e a r e b u i e s d f i e e l a e b o r a t e g i a p l i c a t ea s t f e li n c i t s d i n t e r v i n d i n c e l e m a i a v a n t a j o a sp u n c t ed e p e t r a s e u lu r m a t d e l c z g o m o t , d e l a s u r s dp e r t u r b a t o a r ep i n a l a i n c d p e r e a a r e t r e b u i e p r o t e j a t d . E f i c a c i t a t e ao r d e i i a p i n d ed e r e s p e c t a r eu n e i s e r i i d e r e c o m a n d d ra r d t a t e9 i j u s t i f i c a t en c e l ec e u r m e a z 6 . AMPLASAMENTUL z A m p l a s a m e n t uu n u i h o t e l e s t e f a c t o r u l h o t d r i t o r i n c o m b a t e r e a g o m o t u l u is t r d z i l o r . C e a l l i m a i a v a n t a j o a ss o l u t i e e s t e f d r d i n d o i a l a s i t u a r e ah o t e l u u i i n t r - u n c a r t i e r l i n i 9 t i t , u n d e n u e n e x i s t do c i r - c u l a t i ie t e n s d ,U n a s t f e ld e a m p l a s a m e n t s t e d e o b i c e ig r e u d e g d s i t ,f i i n d c dh o n t c t ' e l u r i l e p r e f e r a t es i n t c e l e c e n t r a l e . C i n d a m p l a s a m e n I u e n t r a l P e o _s t r a d i z g o m o t o a s d u m i a d p o a t ef i e v i t a tt r e b u i eg d s i t em i j l o a c e e a t e n u a r e z g o m o t u l u s t r d z i i . P r i n t r e a c e s t e i j l o a c e d , i e a f l d u n e c r a nd e a r b o r i c u f r u n z i ; u ld e s ,c a i n c a z u lm a r i l o r b u l e v a r d er e t r a g e r e a e l a l i n i a c f e r e s t i e l o r( c a r e r e p r e z i n t d e a m a i s l a b d i z o l a r ec o n t r a z g o m o t u l u ia c a strdzii;i orientarea s m e r e l o rd e d o r m i t ) , a s t f e li n c i t u n d e l es o n o r ep e r t u r b a t o a r e d n u l e l o v e a s c d i n f a t d , c i l u . * " : , . A c e a s t i a g e z a r ee s t e e f i c a c e , n u m a r d a c d f e r e s t r e l ep e c a r e u n d e l e s o n o r e a l e s t r d z i i 72

a j u n g c u i n c i d e n l do b l i c d , n u s i n t s i t u a t e i n c a v i t d ! i r e z o n a n t e o r m a t e d i n c o r p u r i d e c l d d i r e f s a p r o p i a t e .A s t f e l d e c a v i t a l i d d u n d t o a r e i n t d e t e r m i n a t e e p a r a l e l i s m u l z i d u r i l o e x t e r i o a r e; i d r s s i n c h i d e r e a p a ! i u l u i .A c e s t e a i n t c a u z e a r eg e n e r e a z u n d es t a l i o n a r e a p a b i l e d e x e r c i t ea s u p r a c d c s f e r e s t r e l o rp r e s i u n ic u m u l a t e ,u n e o r i m a i m a r i d e c i t u n d e l e p e r t u r b a t o a r e o r m a l e a l e s t r d z i i , n e i a c d r o r i n c i d e n { d s t ep e r p e n dc ul a r d p e s u p r a f a l a e a m u r i l o r . g , i n a f a r d , d e z g o m o t u l s t r i z i ip o a t ef i i o a r t e d i u n d t o a r ep e n t r u u n h o t e l g i o . a n u m e v e c i n i t a t e . H o t e l u r i l e a g e z a t e i n g a f a b r i c i , a e r o p o r t u r i ,g d r i s a u d e a s u p r a n o r l i n i i d e m e t r o u , c e r l u s o l u ! i i d e i z o l a r ef o n i c df o a r t e o n e r o a s e , d e s e o rp r o h i b i t i v e . a i D u p a c u m s e v e d e a l e g e r e a o r e c t da a m p l a s a m e n t u l u i i,t u a r e ao p t i m d a c l d d i r i i f a l a d e c s e s u r s e l ep e r t u r b a t o a r e x t e r n e ; i o r i e n t a r e aj u d i c i o a s d f e r e s t r e l o ri n e d p e r i l o rd e d o r m i t , s i n t a e f a c t o r i d e c i s i v ii n c e e ac e p r i v e g t e f i c a c i t a t e a d s u r i l o rd e p r o t e c ! i ec o n t r a z g o m o t u l u i . m PARTIUL C e a m a i a v a n t a j o a sm e t o d dd e c o m b a t e r e z g o m o t u l u i o n s t d c u r a r e e x c e p l i i- i n d i m i d a c n u a r e al u i i n c d d e l a s u r s d , A s u p r as u r s e l o re x t e r i o a r ef i i n d m a i g r e u d e a c ! i o n a t , a c e a s t d e m r d t o d d s e a p l i c d e o b i c e im a i m u l t s u r s e l od i n i n t e r i o r u l c l d d i r i i ;d a b u n er e z u l t a t e i n d s e r e i c c u r g el a u n p a r t i u c o n v e n a b i l . p C e a d i n t i i s u r s dp e r t u r b a t o a r e o t e n l i a l ap o s _ i b i lo c o n s t i t u i e e c i n u lc a r e v o r b e g t e ,c i n t i d v i ; i r i s t o a r n d s c a u n e l e n c a m e r e l ea l 6 t u r a t eg i d e d e a s u p r a i d e d e s u b t u il n c i p e r i i d e d o r m i t . f g o s , , O a d o u as u r s d c o n s t i t u ei n s t a l a ! i i l e a n i t a r e e l e c t r i c e i a l t e l e ( v e n t i l a t o a r ea s p i r a t o a r er,a d i o , c t e l e f o n ) .O a t r e i a s u r s d ,g i a d e s e a e a m a i i m p o r t a n t d , c o n s t i t u i ei n s t a l a ! i i l e o m u n ep e n t r u o c l e, i n t r e g h o t e l u , c a d e p i l d a : a s c e n s o a r e l i n s t a l a ! i a e i n c d l z i r es a u d e c l i m a t i z a r e ,i n s t a l a ! i a d p e d e a l i m e n t a r ec u a p d ( c a r e n e c e s i t a o m p eg i h i d r o f o a r e ) t c . e U n e l e d i n a i c e s t s u r s e ,c u m e s t ed e e x e m p l us u r s ad e z g o m o t p e c a r e o c o n s t i t u i ev e c i n u l d a d e c a m e r d ,n u p o t f i c o m b d t u t e e c ? t p r i n d i m e n s i o n a r ec o r e c t d ; i t r a t a r e ap o t r i v i t d a p e r e ! i l o r plangelor eparatoare. s ;i I n f l u e n ! as u r s e l o rp e r t u r b a t o a r e a t o r . i t ei n s t a l a ! i i l o r i n di v i d u a l e a f e r e n t ef i e c d r e ic a m e r e d m d e d o r m i t , p o a t ef i i n o a r e c a r e i s u r d m i c g o r a t dp r i n a l e g e r e a n o r p r o d u s es i l e n ! i o a s e . u s p P r o d u s e i l e n t i o a s e o t f i a d o p t a t e ; i p e n t r u i n s t a l a ! i i l e o m u n e ,d a r p e n t r u a m b e l ec a t e c e g o r i i d e i n s t a l a ! i i c o m u n e ;iin d i v i d u a l u n r o l h o t d r i t o ri l a r e p a r t i u l . A s t f e| , in p a rt i u , tre b u i e e v i ta te: - a d i a c e n l c a m e r ed e b a i ea v e c i n u l u ic u c a m e r a e d o r m i t p r o p r i e ; i , a d - t r e c e r e ac o n d u c t e l o r a p a b i l es i t r a n s m i t dz g o m o t ( a p d ,v e n t i l a ! i e ,s c u r g e r ie t c . ) p r i n c c a m e r ad e d o r mi t : - i n t r a r e ad i r e c t ed i n c o r i d o ri n c a m e r a e d o r m i t g i d i n c a m e r a e d o r m i t i n b a i e ; d d - s e p a r a r e a r i n p e r e t es i m p l u ,f d r i s p a ! i ut a m p o n , a c a m e r e l o r e d o r m i t f a l a d e c o r i p d i d o a r e , c a s as c d r i s a u c a s a I i f t u l u i : - p r o x i mi t a t e ai n c d p e r i l o r a r ec u p r i n di n s t a l a ! i i l e g o m o t o a s( c a z a n e e i n c a l z i r e c o m p r e , d c z e l h s o a r e , p o m p e ,v e n t i l a t o a r e , i d r o f o a r e ,m o t o a r ed e l i f t u r i e t c . ) f a l a d e f u n d a ! i i l e9 i s c h e l e t u d e c b e t o na r m a t a l i n c d p e r i l o rf o l o s i t ed e c d l d t o r i , h i a r ; i a t u n c ic i n d n u s i n t i n c d p e r id e d o r m i t e , c i h o l u r i , r e s t a u r a n t es a l i d e a g t e p t a r e t c . c s C a r e g u l 6g e n e r a l i e s t ed e d o r i t c a s u r s e l e a p a b i l e a t r a n s m i t i z g o m o t u lf i e p e c a l e a e n l c , r i a n d ,f i e p r i n i n t e r m e d i uu n o r c o r p u r i s o l i d e ( b e t o n , d r d m i d d l e v i ) , s d f i e c o n c e n t r a tie p a r t e c t i u , i n p e r ! i d e c l i d i r e u ; o r d e s e p a r ad e a n s a m b l u r i lm o n o l i t i c e a r ec o n t i ni n c i p e r i l ed e d o r m i t . a , s A c e a s t a e p o a t ef a c e p r i n c r e a r e ad e b l o c u r i t e h n i c es e p a r a t es a u p r i n u t i l i z a r e ac o n v e n a b i l d d r l r o s t u r i l o r d e d i l a t a r e . l n a m b e l ec a z u r i e s t e r e c o m a n d a b ic a a g r e g a t e l o p r o d u c d t o a r e e t r e p i c d a l i i s d l i s e a s i g u r e o n t a c td i r e c t c u s o l u l , p e n t r u f u n d a l i i .

73

MASURI CONSTRUCTIVE r i F o r m u l a o n s t r u c t i v dd e a l ap e n t r up r o t e c l i ai n c i p e r i i d e d o r m i t c o n t r a z g o m o t e l od i n c l a c , d i r e a i n c a r e s e a f l a a r f i t r a n s f o r m a r e ae i i n t r - o c u t i e i n d e p e n d e n t da i c d r e i p e r e ! i s d n u a pr l v i n i i n c o n t a c t c u i n c d p e r i l e i n c o n j u r d t o a r e , d e c ii tn i n t e r m e d i u u n o r p u n c t e d e r e a z e m; e z a t e e r a i p e p e r n e e l a s t i c e .e o a r e c e i ne a l i t a t e u s e p o t r e a l i z a s t f e l d e s o l u l is,i n g u r e l a p l i c a b i l ed m i n : D r n - c r e a r e ad e d i s c o n t i n u i t a !g i n e o m o g e n i t a !d e s t r u c t u . d ; i d e m a t e r i a l e ,p e p a r c u r s u l i i d e p r o p a g a r ea l u n d e i p e r t u r b a t o a r e ; - m i c ; o r a r e a e p a r c u r sa e n e r g i e ip e r t u r b a t o a r e r i n a t e n u a r ig i a p o i a b s o r b l i e l a s o s i r e . p p i n p r a c t i c da c e s t e o l u ! i i i n s e a m n do r i d e c i t e o r i r e z i s t e n l ap e r m i t e , i n t r e r u p e r e ac o n t i , s c n u i t d ! i i p o s i b i l e n t r e s c h e l e t ud e b e t o na r m a ts a ud e m e t a l a l c l a d i r i i ; i p e r e l i i ; i p l a n ; e e l e a i l g m e r e i d e d o r m i t , p r i n s t r a t u r i d e c a r t o n a s f a l t a ts a u a l t m a t e r i a l , c a r e a r e m a s d s p e c i f i c a i v i t e z dd e p r o p a g a r e s u n e t u l u im a i m i c i d e c i t c e l e i n t i l n i t e i n f i e r , i n b e t o n s a u i n z i d u r i d e , a c d r i m i d a .A p o i o p l i u n e ap e n t r uz i d u l d e s p d r ! i t o r e c d r i m i d i i n l o c u l p e r e l i l o rd e b e t o n ,s a u d a a c i n d z i d u l d e c d r d m i d e u c e l a g r e u t i l i p r e a m a r i p e n t r u d i m e n s i o n a r ee c o n o m i c d s c h e l e t u d d f l u i c l a d i r i i ,f o l o s i r e a e r e ! i l o rd e t i p s a n d v i ; , o r m a ! i d i n s t r a t u r i s u p r a p u s e e m a t e r i a l en e p o m o g e n e( m e t a l e u ; o a r e , m a t e r i a l e m a c r o m o l e clu r e ) . a , D i s c o n t i n u i t a t e a a p l i c dn u n u m a i p e n t r ui z o l a r e as c h e l e t u l u ic i ; i a p l a n g e e l oirn c a z u l se i i n c a r e a c e s t e a i n t s o l i d a r ec u s c h e l e t u l .D e a c e e ae s r e r e c o m a n d a b is d s e f o l o s e a s c dn t o t l s p p d e a u n a n p l a f o n u s p e n d a tu bp l a c a a m e r ed e d e a s u p r a i o p a r d o s e a l d l u t l t o a r ep e s t e l a c a u s s c i ; c c a m e r e i d e d e d e s u b t .C i n d p a r d o s e a l a l u t i t o a r e p r o p r i u - z i s d a r e a r e r e a z e m ee l a s t i c e ,e s t e p p e c o n s i d e r a t d r e a c o s t i s i t o a r ee a p o a t e f i i n l o c u i t dc u s t r a t u r i d e d i s c o n t i n u i t a t s i m i l a r e c u , c e l ed e l a p e r e ! i i s a n d v i ; , d I n c e e ac e p r i v e g t e e r e ! i ie s t ep r e f e r a b i c a e i s d n u f i e c o n s t r u i ! in i c i o d a t a i n t r - u n s i n g u r p l d z i d d e o c d r d m i d d a u d e o j u m d t a t ed e c a r d m i d a .C o n s t r u c ! i a e p e r e l i d u b l i , s e p a r a ! ip r i n s t r - u n s t r a t d e a e r , a m o r t i z a t c u o p e r d e ad e v a t d d e s t i c l a s a u d e v a t d m i n e r a l d , a s i g u r di n t o t d e a u n a a t e n u a r e z g o m o t u u i c a r et r e c e p r i n e i , m ul t m a i m a r ed e c i t c o n s t r u c ! i au n ui p e r e t e o a l s i m p l u d e a c e e a ; ig r e u t a t e , A c e a s t ae s t e d e f a p t e x p l i c a ! i ae f i c a c i t a l i i p e r e ! i l o r S a n d v i ;c a r e p r i n d i s c o n t i n u i t a lm u l t i p l eg i a t e n u d r s u c c e s i vre a l i z e a z d o i z o l a rm a r e l a o g r e u t a t es p e c i f i c d e e i i mi c d , r C e e ac e e s t ev a l a b i l p e n t r u p e r e ! i , p l a f o a n e ; i p a r d o s e l i d m i n e v a l a b i l g i p e n t r u f e r e s t r e Si usi. d s F e r e s t r e l d u b l ed a u o i z o l a r em a i b u n i d e c i t f e r e s t r e l e i m p l e . l z o l a r e a e v i n e9 i m a i b u n d e a d a c dd i s t a n t a i n t r e g e a m u r ip e r m i t ec d p t u g i r e c a d r u l u i c uo s t r u c t u r d b s o r b a n t d e s u n e t , l n d a i a c e s f e l e n e r g i a o n o r d a r ea t r e c u t p r i n p r i m u l r i n d d e g e a m u r ie s t ep a r ! i a la b s o r b i t an a i n t e t s c d e a t r e c e m a i d e p a r t ep r i n c e l d e - a ld o i l e ar i n d , g c i S o l u ! i i l ep r e c e d e n t p o t f i a p l i c a t e u a c e e a se f i c a c i t a t e i l a u ; i . T r e b u i et o t u ; i r e m a r c a t e d c d i n l o c u la d o u dr i n d u r i d e u ; i a p r o p i a t e s t em u l t m a i a v a n t a j o s d s e f o l o s e a s cd o u d r i n d u r i e i , t d e u g i s e p a r a t e r i n t r - o m i c d i n c d p e r e a m p o n . S u p r a f a ! a n t e r i o a r da a c e s t e ii n c d p e r i t a m p o n p v a d a i n u r m a c d p t u ; i r i i e i c u s t r u c t u r ia b s o r b a n t o m ul t m a i b u n i i z o l a r e s o n o r d d e c i t o e ugidubla. c M e t o d ad i s c o n t i n u i t d ! ig i a t e n u d r i is e a p l i c a S i l a c o n d u c t e .E s t e r e c o m a n d a b r la t o a t e i c p ( c o n d u c t e l e r i n c i p a l e d e o b i c e i v e r t i c a l eg i s i t u a t ed e p r e f e r i n ! ap e p e r e t e l ec a r e s e p a r d o r i i I t d o r uI d e g r u p u s a n t a r )s an u v i n di n c o n t a c d i r e c tc u c o r p u c l a di r i i , c i p r i n i n t e r m e duI u n o r p r i n I i c r re l s , , d e r i e l a s t i c e e p a r a t o a r eE s t e d e a s e m e n e a , c o m a n d a b i c a s u p r a f a ! a o n d u c t e l oc a r ea r p u t e a i r a d i az g o m o t u lc a r e c i r c u l a p r i n e l e s d f i e i n v e l i t a p r i n m a n t a l ed e a b s o r b a n Jp o r o ; i c u p r o e t e c l i e r i g i d a( v a t ad e s t i c l i c u r a b i t z d e i p s o s t c . ) . i a C u t o a t e m d s u r i l e u a t ep e n t r ui m p i e d i c a r e p d t r u n C e r iz g o m c t u l u i n c a m e r ad e d o r m i t , o l Efecer e b u n d p a r t e d i n e n e r g i a p e r t u r b a t o a r e a j u n g e t o t u ; i i n a c e a s t d i n c d p t e le ,z g o m o t u l u i p d t r u n s

74

I s d p o t f i m i c g o r a t e a c ds e i a u m d s u r ip e n t r u c a i n c d p e r e a d n u , c o n t r i b u i e a a m p l i f i c a r e al o r , p r i n nu ec oude f lut ur a re f i re v e rb e ra !i e . Ec o u ri l ede fl uturare pot fi evi tat dacd i ncaP erea are pere!i i o m o g e n ip e t o a t d s u p r a f a ! an t e r i o a r da p e r e ! i l o r ,p l a s l a t e r a l ir e f l e c t a n l i a u d a c i a r e a b s o r b a n ! i f o n u l u iq i p a r d o s e l i i . d e d U n g h i u r i l e e c i r c a1 0 os i n t s a t i s f i c d t o a rp e n t r us t r i c a r e ap a r a l e l i s m u l u i , a r t r e b u i e m e n r g p i I a d e s f i i r r t a r e a a r a l e l i s m u l u n u i n s e a m n a i s u p - r i m a r e ae v e r b e r a { i e i .D e a c e e ae s t e !ionat p r e f e r a b i l s d s e r e c u r g i l a c d p t u g i r e ai n t e g r a l d a s u p r a f e l e l o ri n t e r i o a r e a l e i n c d p e r i i c u u n i c , m a t e r i a la b s o r b a n tp e - n t r u d a s t f e ld i s p u r eT n a c e l a g t i m p q i e c o u l d ef l u t u r a r e ; i r e v e r b e r ai fa . d T o t c a o m i s u r d c o n s t r u c t i v d e m i c g o r a r ea z g o m o t u l u i l a s o s i r e a r p u t e a f i c o n s i d e r a t e ' i c d p d g i a m o r t i z o a r e l e e c a m e r e e n t r u i n s t a l a l i i l e e c l i m J t i z a r e ,c a r e f o l o s e s c o n d u c t en c a r ea e r u l f ; c i r c u l d c u m a r e ; ; ; ; ; . - i . . r - r . t " f u r i l e . o a . r n " c l i m a t i z a r e ai i n d f o a r t e r d s p i n d i t e i c i r c u l a ! i a a , p l a e r u l u i c u m a r e v i t e z d , r e t i n d u - s e a i n s t a l a f i ie c o n o m i c e s p a ! i u l n e c e s a r c e s t o ra m o r t i z o a r e terminaletrebuie previzut in fiecareincdpere'

Intensitatea celor mai obignuite zgomote


I ntensitatea sunetului in foni

Pragul de senza!iedureroasd Motor de avion neizolat la ciliva metri '' Cazangerie r) N i t u i r e , c l a c s o nl a c i r c a 7 m d i s t a n l d Ciocan pneumatic M u z i c a t a r e d e r a d i o i n c a m e r S i n c h i s 6 , z g o m o t d e s t q r d em a x i m , c I acson B i r o u c u m a g i n i d e s c r i s , r e s t a u r a n t f o a r t e g S l S g i o s 't r a m v a i m Magini de scris, conducte de api, conversatie;hoFr'fl31i, otor de automobil de la distanle 4-15 m Zgomot in birouri, zgomot minim de strad5, zgomote maxime s t i p i n i t e i n l o c ui n l e Muzici de radio, redusi, in camere de locuit Stradi foarte linigtitd, zgomot mediu in locuinle Grddinl linigtiti, limita minimi de zgomot ?n locuinle,;optit Mi5carea frunzelor in vint Pragul de audibilitate

130 120 110 100 90 BO 70 60 50 40 30 20 10 0

Ceringele pentru izolarea prin elemente de construcfie


l l z o l a r e as u n e t u u i (ln foni)
Elemente de constructie

ln general

Ziduri exterioare Ziduri despirlitoare comuneintre camere Ziduri despir!itoare Ferestre

Uri

PI a n g e e

60 60 30-40 25' 30 60

60 70 40-50 40 50 70

75

0' ,a

Valoarea medie a izolirilor acustice medie pentru diferitele materiale de construcgie (sunete aeriene)
Elemente de constructre Grosimea, ln cm. Reducereaacustici med te

P l a n g e eo m p u s e i n : c d - beton armat - beton armat cu cirimizi giurite Pereti compugidin: - Zid5rie de cirimidi pe muchie, tencuiali pe ambele fele - ldem, ll?cdrimide - ldem, 1 cirimidi - ldem, 1 112 cdrimidi - Plici de ipsos7 cm cu tencuiali pe o fali - fdem, 2x7 cm, tencuiali pe ambelefele - Zidirie del 12cirimidi cu plici de stabilit tencuite pe ambelefefe - Plici de stabilit, carton asfaltatintre ele, tencuiali pe ambelefele - T i d d r i e d e c d r i m i d i g6uriti tencuiti pe ambele fe{e - . D a l ed e s t i c l i d e 2 c m - P l i c i d e s t i c l i , , N e v a d ac u g o l u r i " geamuri,ugi: Ferestre, - FereastrisimplS - ldem,bine'etangati - l d e m ,d u b l e o b i g n u i t e - ldem, foarte bine etanqati - Ferestreduble mefalice, profile speciale,dupl etangeizare - Geam foarte bine etangat - l d e m ,d u b l u , i n t e r v a l5 c m - U E i s i m p l ec u r a m e 9 i t e b l i i - l d e m , o a n e ld u b l u p l a c a t \ - l d e m ,l n t i b l i i d u b l e l a 1 0 c m i n t e n v a l - l d e m , i d e m , p a n e ld u b l u p l a c a t-

12--14 12-26 10 16 30' 45 8,5 17 19 18 30 2 12

55 30-51
40 50 59 65 37 46 54 46 44 33 42

20 27 36 40 0,4 2x0,4 4,2 4,2 33-41 35 47 33-45 40-50 45-56 50-60

76

vl. INSTALATilLE ELECTRTCE


Cerinlelede confort ale oamenilor,-stimulatepe e o parte de stadiul actual al tehnicii, d i . . . P ! d e a l t d p a r t e d i n n e v o i l e d i n c e i n c e m a i ' m a r i a l e a c t i v i t a l i i d e d e s e r v i r e ,d a t o r i t e d e z v o l t d r i i a c e s t o ri n t r e p r i n d e r ig i t r a f i c u l u i i n t e n s ,a u t i c u t c a i n s t a l a l i i l ee l e c t r i c es d a i b d i n a c e s t o m e n u o i n t i n s da p l i c a r e i p r i n ,a c e a s t a d c a p e t e m a r e i m p o r t a n f d . H o t e l u r i l e m o d e r n e d i g s o s i n t p r e v d z u t e a z i c u c h i p a m e n t e t e h n i c e c o m p a r a bclu a c e l e aa l e i n t r e p r i n d e r i l o r i n d u s t r i a l e . e i e l n t r e ! i n e r e a o t e l u r i l o ra d e v e n i ti n m . a r e a r t e m e c a n i z a t di" , r d e s e r v i r e a l i e n t e l e i ,b u c d t 6 r i i l e , h p a c s p d l d t o r i i l e i c e l e l a l t es e r v i c i i s i n t p r ' e v d z u t en p r o p o r ! i i m a r i c u e c h i p a m e n t e h n i c . i 9 D i n t r e i n s t a l a , t i i ] t e h n i c e o i m p o r t a n l dd e o s e b i t i o a r e p e d e o p a r t e i l u m i n a t u l , i n t r u e c it ac es t adet e rm i n 6 -i n m o .da p re c i a b ' i''a tm osfbracreatd" i n i ni eri brul hotel ul ui , i ar pe de al ti l p a r t - e n s t a l a ! i i l e e . c u r e n ! s l a b i c u .a j u t o r u l c d r o r ap o t f i s a t i s f d c u t c e r i n l e l e m e r e us p o r i t e d e i d i e c o n f o r t a l e p a s a g e r i l og i d e r : a l i o n a l i z a ra a c t i v i t d ! i i d e d e s e r v i r e; i a d m i n i s t r a r e u n e i i n t r e r e a prinderi hoteliere. C u c i t i n s i c e r i n l e l ed e c o n f o r t a l e u n u i h o t e l s i n t m a i r i d i c a t e , c u a t ? t g r i j i l e i n c e e a c e p r i v e g t e r e g i t i r e ap e r s o n a l u l u im o d u l c u m i 9 i i n d e p l i n e g to b l i g a ! i i l e ,p r e c u m c o n d i ! i i l ei n p , e ii c ar e i; i des f f io a rd a c ti v i ta te a ,s i n t ma i m a r i gi mai greu de sati sfE cut.D e aceea' l a consi rui rea u n u i n o u h o t e l s a u l a r e a m e n a j a r e a n u i h o t e l v e c h i , p r o i e c t a n t u lt r e b u i e s d d e a o d e o s e b i t d u a t e n l i e i n s t a l a ! i i l o r , a r e p o t c 6 n t r i b u i l a e c o n o m i s i r e a e r s o n a l u l u;i i c a r e p o t c r e a c o n f o r t u l c p c er ut de c at eg o ri a ? n c a re e s te i n c a C ra th o t el ul . E stei nsi de observatci ceri nl el e de confor" ti n c r e g t e r es i n t r e s p e c t i vi n c o n t r a t i m p c u p o s i b i l i t a t i l ed e a s e o b l i n e u n p e r s o n a l d e s e r v i r e tompetent. A p l i c a r e au h e i t e h n i c i a v a n s a t e i n s t a l a ! i i l e u c a r e e s t e d o t a t u n h o t e l ; i , i n s p e c i a l , c !a c e l e d e a u t o m a t i z a r e i d e c u r e n T is l a b i , p o a t e s d c o n t r i b u i e l a m i c ; o r a r e an u m d r u l u i p e r s o n a $ l u l u i n u m a i p r i n d i s p u n e r e a ; i g r u p a r e aj u d i c i o a s ia a c e s t o ri n s t a l a , t i iP r a c t i c aa d o v e d i t c a .

77

, d de n u m a i o c o n c e n t i ^ a r e f u n c ! i u n i p o a t e c o n d u c el a o v i z i b i l d e c o n o m i e e p e r s o n a l o f e r i n di n I i r a c e l a gti i m p p a s a g e r i l os e r v i c i u c u v e nt ' i I I n c e l e c e u r m e a z i v o m a r d t a c o m p o n e n l a ,m o d u d e a p l i c a r e; i c a r a c t e r i s t i c i lfe e c a r e i in parte. instala!ii ILU M I NATU L ARTIFIC IAL d i D i n p u n c t d e v e d e r e a l i l u m i n a t u l u ia r t i f i c i a l ,s u p r a f a l a e s f a g u r a to c u p a t ad e o i n t r e d s e i m p a r t e i n t r e i p a r ! i d i s t i n c t e :p a r t e a r e p r e z e n t a t i v a h o t e l u l u ic e c u p r i n d e r eh o t e l i e r d i p d p r i n d e i n c d p e r i l e e s t i n a i e u b l i c u l u i n c e p i n dc u h o l u l d e i n t i ^ a r en c a r e s e a f l a 9 i b i r o u l d e u n d e i l u m i n a t u ld e p i n d ei n t 1 . : g e s , i : r i m i r e a p a s a g e r i l o rd i v e r s e l e a l o a n e i r e s t a u r a n t e le t c . , i n t e r i o a r i , c e e s t e d e t e r m i n a t di n p r i m u l r i n d d e g u s t u l a r h i t e c t u l u i m d s u r dd e a r h l t e c t u r a l e ; p r o i e c t a n t ; id e t r a d i l i a l i r i i r e s p e c t i v ea d o u a p a r t e c u p r i n d e . c a m e r e de c a z a r e ; ic o r i d o a ce mi r e l e d e a c c e s c a r e o c u p d c e a m aa r e p a r t e d i n s u p r a f a l d ( 5 0 - 8 0 % ) , s u p r a f e l 9 s i n t i n g e n e r a l o i a r o a i r e i a p a r t e , s u p r a f a l a c u p a t dd e i n c d p e r i l et .e h n i c e ,b u c d aceleati n toate hotelurile, i i t d r i i , s p d l d t o r i e t c . , c a r e n u p u n p r o b l e m ed e o s e b i t en p r i v r n l ai l u m i n a t u l u i i,n a f a r dd e r e s l n p e c t a r e a o r m e l o r d e t e h ni c a i l u mi n a t u u i . sa f L a s t a b i l i r e a e l u l u i d e i l u m i n a tc e u r m e a z i a s e a d o p t a - i n c a n d e s c e n t u f l u o r e s c e n t - i n a s p e c t u e s t e t i c a l i l u m i n a t u l u i ,f a c t o r d e o s e b i td e i m p o r t a n t ,t r e b u i e a v u t e i n v e d e r e l afaride r e'p e r c u s i u n i ld i r e c t e a : u p r a t h e l t u i e l i l o rd e e x p l o a t a r e . e a d l l u m i n a t u l f l u o r e s c e n im a i p o a t ef i f o l o s i tc a i l u m i n a t e c o r a t i v l o g l i n z i l o r ,a l p e r d e l e l o r n il r c g a r d e r o b e l o ri.n a c e s t a z , i n i n c d p e r i l e e s p e c t r v e u m i n a t u li n c a n d e s c e t rte b u i es d f i e p r e d o ;i s t c m i n a n t - c o n d i ! i ee s e n t i a l d a i l u m ' i n a t ufll u o r e s c e nd e c o r a t i v d d e v i n dd e e f e c tg i d e c i a t r a c t i v . p e n t r ui n c d p e r i l en c a r e i l u m i n a t u l c o n s t i t u iu n f a c t o r i m p o r t a n ti n c r e a r e au n e i ' a n u m i t e e i l n a m b i a n t ei,l u m i n a t u il n c a n d e s c ee st t ec e l m a i i n d i c a t i,n t r u c i tc u l o a r e au m i n i i d a t a d el a . m p i l e m i n c a n d e s c e ne e t em a i c a l d dg i p r i n a c e a s t a a i p l d c u t d ,i a r u n j o c a l r e p a r t i ! i e is t r i l u c i r i l o r , ts r a d i c 6 a s u p r a f e l e l o m a i l u m i n a t es a u m a i p u t i n l u m i n a t ee s t e m d i u ; o r d e - r e a l i z a t 'I n p l u s , r p a p e n t r u o b l i n e r e ' a c e s t u ij o c t e h n i c a a c t u a l dn e p u n e l a d i s p o z i ! i e a p a r a t es i m p l , e - e n t r u e g l a j u l n i v e l u r i l o rd e i l u m i n u r " , a t i t p e n t r u l d m p i l e i n c a n d e s c e nc i t g i p e n t r u c e l e f l u o r e s c e n t e . te a s d T o t d i n m o t i v e d e a m b i a n l ai n i n c d p e r i i e e c a z a r e e r e c o m a n d d e a s e m e n e P r e v e d e r e a u l i l u mi n a t u ui i n c a n d e s c e n t . d e l l u m i n a t u l f l u o r e s c e n t s t e i n d i c a t a f i f o l o s i t a c o l o u n d e l u m i n a f u n c ! i o n e a zc o n t i n u u d i c i s a u u n d e s i n t c e r u t en i v e l u r i m a r i d e i l u m i n a r e , n a c e a s t d a t e g o r i e n t r d i n c d p e r i l e e s t i n a t e l . d s e i n s t a l a ! i i l o t e h n i c e ,b u c i t d r i i l e , p d l 6 t o r i i l g i c u l u a r e l e e s e r v i c i u A i c i i l u m i n a t u f l u o r e s r c e n t , d e ; i m a i s c u m p c a i n v e s t i l i e ,e s t ed e p r e f e r a ' ? n t r u c i tv i a l a m a i l u n g d a . l S m p i l o r 9 i e c o h s n o m i a d e e n e r g i ee l e c t r i c d i n t e l e m e n t ei m p o r t a n t ep e n t r ue x p l o a t a r e a o t e l u l u i ' c r d a t ad e l d m p i l ef l u o r e s c e n tte e b u i ea l e a s d u g r i j d i n r a p o r t c u d e s t i n a l i a C u l o a r e al u m i n i i s i n c i p e r i l o r u n d e a c e s t e a i n t i n s t a l a t e .A s t f e l , i n i n c d p e r i l ed e s t i n a t ep u b l i c u l u i ,v a f i f o l o s i t d c u l o a r e aa l b c a l d s u p e r i o r3 x . 3 t p e n t r u i n c d p e r i l e e s t i n a t e r e p a r d r i im i n c d r u r i l o r i p r a j r t u r i l o r , o t c u l o a r e a x , s a u c e l g p d t a p u t i l c u l o a r e a l b s u p e r i o r2 x , i a r .i n i n c d p e r i l e e h n i c ec u l o a r e aa l b 2 . u m i n c e e ac e p r i v e ; i em d r i m e ai l u m i n i r i i , d d m m a i j o s n i v e l u r i l e e d i i d e i l u m i n a r e t i l i z a h intreprinderile oteliere' b i l e p e n t r u i n c i p e r i l ed i n o D a c d ,d u p a c u m a m a r d t a t m a i i n a i n t e , p e n t r u p a r t e ad i n c o n s t r u c ! i e c u p a t i d e i n c d p e r i l e d a n r e p r e z e n t a t i v e u s e p o t s t a b i l i r e g u l i p r e c i s e ' p r i v i t o a rle i n s t a l a t i a e i l u m i n a t , p e n t r u i n c d p e l a r i l ' e d e u z p e r s o n a la l p a s a g e r i l otir e ' b u i er e s p e c t a t e n u m i t ep r i n c i p i i c a r e , p r i n a p l i c a r'e' a:o r , - . ': : s d asi g ure a c e s to rac o n fo rtuI n e c esar , t a p i i A [ r i n d e r e ag i s t i n g e r e al u m i n a t u l u d i n i n c d p e r i l e u b l i c e ^ sfe c ei n m o d c e n t r a l i z a d e l a s i c i r c u l a ! i e i c e p o t p r e v e d e an a c e s t e p a ! i i ,d u p i c a z , c o m e n z i , p u n c t es a u t a b l o u r i a g & a t e i n a f a r a n a d d e l u m i n d n u m a i p e n t r u u n i l u m i n a tr e d u s e c u r i l e n i " t u , c i r c u l a ! i e p e r s o n a l u l u i d ie g r i j i r e .

7B

N i v e l u r i m e d i i d e i l u m i n a r e r e c o m a n d a t ep e n t r u h o t e l e , i n l x
l l u m i n a t uI I n c i p e r e a

flu orescent

inca nd escent

Camere de dormit: - iluminat general la noptiere - mese de scris - toaleti Camera de baie: - i l u m i n a t g e n e r a l ( d a c ds e p r e v e d e ) i l u m i n a t s u p l i m e n t a rl a o g l i n d i V e s t i b ul u I c a m e r e i d e c a z a r e Cu luare de acces la camere: - s e a r a ( p i n d l a m i e z uI n o p { i i ) - ?n timpul noplii Holuri sciri Sali de conferin!d iluminat general - pe estradd Sdli de lecturS 9i corespondenfd: iluminat general - pe masa de scris (localizat) R e s t a u r a n t ei n t i m e B a r ur i Restaurante cu autoservire Saloanepentru micul dejun Bucdtdrii, spilarea vaselor Of iciu pentru d istribu!ia minciruri lor

100-200 200-500 200-500 200-500 100-150 250-500 50-100 100-150 50- 75 50-100 100-200 30- 60 50- 75 20- 40 10 0 - 1 5 0 100-150 200-500 75-100 200-500 30-100 100-1 50 100-150 80-120 100-200 200

300-400 200-250 250-500 250-300

g P ec u l u a r e i i n s p a l i i l ep u b l i c e e r e c o m a n d a s e p r e v e d e a r e l e a d e p r i z e p e n t r ua l i m e n s i o t a r e a a p a r a t e l o re l e c t r i c em e n a j e r e . l l u m i n a r e ac o r i d o a r e l o r l i f t u r i l o r , s c i r i l o r . P a s a g e r ia j u n g l a c a m e r e l e l o r u t i l i z i n d l i f , i t u r i l e s i t r e c i n dp r i n c o r i d o a r e A c e s t e an m o d o b i ; n u f u u a u l u m i n i d e z i , p r i n p a r t i u l s p e c i , i n f i c a c e s t o r o n s t r u c ! i i D e a c e e a h i a r i n t i m p u l z i l e i . 9 s t en e c e s a r f o l o s i r e ai l u m i n a t u l u ia r t i c , c d f i c i a l l a u n n i v e l c o r e s p u n z i t o n r a p o r t c u i n c d p e r i l e e p r i m e s cl u m i n a z i l e i ; i d i n c a r e s e a c ir c c e d ei n a c e s t e o r i d o a r e .S e a : r e c i a z dc i . u n n i v e l d e i l u m i n a r ec u o r i n si n t r e 2 0 0 s i 4 0 0 l x e s t e c , s u f i c i e n it n t i m p uI z i l e i . i n t i m p u l s e r i i c o r i d o a r e l e o t f i i l u m i n a t el a u n n i v e l m a i r e d u s p e n t r u c d a t i t c a m e r e l e p c i t ; i h o l u r i l ea u u n n i v e l m a i m i c d e i l u m i n a r e . I n t i m p u l n o p ! i i n i v e l u ld e i l u m i n a r ea l c o r i d o a r e l o p c a t e f i d i n n o u r e d u s ,a v i n d i n s d r g r i j a c a p r i n a c e a s t d p e r a ! i es d n u a p a r d m a r i n e r e g u l a r i t d !i in i l u m i n a r e a c e s t o r ai,n a f a r d o a d e e c o n o m i a d u s dd e r e d u c e r e a l u m i n d r i i , a c e a s t a r e u n e f e c t l d e l i n i g t i r e a s u p r ac e l o r c e a i a v i n t i r z i u , f a p t c e c o n t r i b u i el a c o n f o r t u lo f e r i t d e h o t e l . T o t u ; i , i l u m i n a t u lt r e b u i e s d r d m i n d s u f i c i e n tp e n t r u a s e p u t e a c i t i n u m e r e l ec a m e r e l o r . D i s p u n e r e a u r s e l o rd e l t r m i n dt r e b u i e a s t f e lf a c u t di n c i t s d s e p o a t d r e a l i z ao r e g u l a r i t a t e s o a r e c a r e i l u m i n d r i i ,l i p s i t ad e s t r d l u c i r ; i u m b r es u p i r d t o a r e . a i P e n t r u a c e a s t a a m p i l e v o l f i a c o p e r i t e ,i a r d i s p u n e r e al o r p e p e r e ! i 9 i p e p l a f o n t r e b u i e l s d f i e f a c u t d a s t f e l c a d i s t a n l ad e l a o l a m p a l a a l t a s d n u f i e m a i m a r e c a 1 1 1 2 i n a l t i m e a coridorului, L i f t u l t r e b u i e s a f i e p r e v d . z uc u i l u m i n a t d i f u z d e n i v e l m a r e g i c u l o a r ec a l d d . N i v e l u l t m a r e d e i l u m i n a r er e d u c es e n z a t i a e c d d e r e ,i a r c u l o a r e a a l d d a l u m i n i i a v a n t a j e a z p e r s o a d c i n e l e c a r e s t a u a p r o p i a t ef a l d ? n f a ! a , N i v e l u l d e i l u m i n a r et r e b u i e s d f i e c u 5 0 / o m a i m a r e d e c ? tc e l d i n c o r i d o a r e , n s d n u t r e b u i e s d f i e m a i m i c d e 1 0 0 l x . L a i n t r a r e a i l a i e 5 i r e ad i n i s l i f t t r e b u i e p r e v d z u t d l u m i n ds u p l i m e n t a r i . o

79

\r^ I I G.
(J
)

h I I
I
l

l
\
.

-l
' \ ,

/ \

t I

)'

B. \

l
-

I
$ r \

t l
{

n il U il f ?t \mil \ lll'l t* .IlI ll '.' ll l 1


---

tl

J---T,

{ o N

t" -'l

I I In.

l ' I

l,
fi -EFm

l_a
2 ,-.-. ^il 2'

1 f
\r,

{ /

ftn-ti ll Il\

*/oooooo\w,

m^ ,M ffilr

trM

Variante de iluminare a coridoarelor camerelor din hoteluri. Toate solu!iile se bazeazl pe un iluminat difuz f l u o r e s c e n t 9 i u n a d a o s d e l u m i n l i n c a n d e s c e n t dA g e z a r e aa s i m e t r i c d i n v a r i a n t e l e 1 g i 2 e v i t i m o n o t o n i a ; a u o . putere instalati de 50 - 55W, determinind o iluminare de 150 - 200 lx. Gruparea ugilor de acces la camere, c a ? n v a r i a n t e l e 3 , 4 , 5 , 6 p e r m i t e o i l u m i n a r e ? n n i ; e p a r J i a l e ,d i f e r e n l e l e d e i l u m i n a r e c o n t r i b u i n d l a e v i t a r e a : m o n o t o n i e i ( P Hl L l P S - H o t e l l i c h t i n g )

l i n c e e ac e p r i v e g t e c d r i l e , c e s t e a o t f i d e d o u a f e l u r i : c e l ef o l o s i t ed e p e r s o n a l ud e s e r s a p i c v i c i u ; i n u m a i i n c a z d e p e r i c o l d e c d t r e p a s a g e r;ii s c a r i l e e d a u a t c e s n h o l u r i ; i r e s t a u o u r a n t e . P e n t r up r i m e l ee s t e s u f i c i e n t d r l u m i n a r e t i l i t a r d d i f u z d ,c a r e s i n u a r u n c eu m b r e p e a d i u d t r e p t e . P e n t r u ' c e l e l a l t el , m i n a r e a e v i n eu n e l e m e n t e c o r a t i v c d r u i r e a l i z a r et r e b u i e f d c u t i cu grija ;i aten!ie. s i P l l l u m i n a r e a a m e r e l o d e c a z a r e . u n c t u d e p l e c a r el a p r o i e c t a r e a i s t e m u l u d e i l u m i n a r e c r c p e n t r u o c a m e r dd e c a z a r ei l c o n s t i t u i em d r i m e a ; i d o t a r e a a c e s t e i a a ; i d i f e r i t e l e s c o p u r i p e n t r u c a r e v a f i u t i l i z a t a . P a s a g e r i l ot r e b u i e s d l i s e d e a t o t c e a u n e v o i e p e n t r u a l i s e r P a s i g u r ac o n f o r t u l n e c e s a r . e n t r u a c e s tm o t i v i l u m i n a t u l v a f i p r o i e c t a t a s t f e l i n c i t s d a s i g u r e c o n f o r t uI v i z u a l a l a c e s t o r a . c C a m e r ad e h o t e l t r e b u i ed e c i e c h i o a t d u u n n u m d rs u f i c i e n td e p u n c t ed e l u m i n d , c a r e s d s t e a l a i n d e m i n a a s p e ! i l o r a s i g u r i n d u - l i - s e pir i n a c e a s t a n c i t m a i b u n s e r v i c i u ,L a m p i l eg i u o , ;

BO

*'it

lluminatul general al locului de stat in camerd se face cu o lampi cu picior previzuti cu doui limPi OPALE de 60 W. Pentru cititul ln pat s-au prevdzut doui limpi reglabile, fiecare cu uR reflector in formi de cuPi 9i o lampi de 60 W Deasupra lavaboului lumina_este asigurati de o lampi OPALA de 75 W mascati intr-un ansamblu d i fuzant. l l u m i n a t u l o g l i n z i m e s e id e t o a l e t i s e f a c ec u l a m p i P H l L l N E A d e 3 5 W . Pe masade scris se afli o lampi OPALA dE 75 W. P u t e r e ai n s t a l a t i p e m 2 d e pardoseali este de 26W.

75Wc

60w

lluminatul general se face cu ajutorul unei aplice ce con{ine doud l5mpi OPALE de 60 W. in afard d e a c e a s t a ,o l a m p i d e m a s i c u o lampd incandescenti de tipul OPALA de 60 W servegte gi ca l a m p i d e c i t i t . P e m a s ad e s c r i s - . o lampd de birou cu o lampi OPALA de 60 W. D e - a l u n g uI l a t u r i l o r v e r t i c a l e a o g l i n z i i d e d e a s u p r a l a v a b o u l u is e afli o lamoi incandescentde 60W. Pe balcon se afli o prizi pentru o s u r s id e l u m i n 6 . Puterea instalatd pe m2 de pardosealS este de 20 W. Un exemplu de cameri de hotel modesti, pentru o persoand. a D e a s u p r al a v a b o u l u i s e f l i o l a m p i OPALA de 60 W mascati de un ecran difuzant. Pentru citit, o lampd reglabilS de 60W cu reflector in forml de cupd. Pe masade scris o lamoi de birou cu o lamp5 OPALA de 75 W. Puterea instalati pe m2 de pardos e a l Se s t e d e 2 8 W .

int r er updt oar e l e o r fi a s tfe la ;rd z a te c i t s d apard cl ar care i ntrerupdtor ac!i oneazd anumi td v in o l a m p d . S e r e c o m a n d d a o l a m p d d i n c a m e r ds d f i e a c l i o n a t dd e l a i n t r a r e a i n v e s t i b u l , d e c l a u n i n t r e r u p d t o r e c a p d t ; i s t i n s d a u a p r i n s dd e l a p a t u r i . C e l e l a l t e - l a m pv o r a v e a i n t r e d s i r u'o d t o a r ei n di v i d u a l e . D u p a m o d u l d e m o b i l a r e a u n e i c a m e r ed e c a z a r e o r f i p r e v d z u t eu r m i t o a r e t e p u n c t e d e v l u m i n d : c i t e o l a m p d d e c i t i t l a f i e c a r ep a t - n o p t i e r ds a u l a m p i f i x d I a c a p 6 t ,o ' l a m p d d e m a s e l a m a s ad e s c r i ss a u l a s c r i f l ,o . l a m p i i n c a s t r a t d a p a r t e ad e j o s a o g l i n z i i d e l a ' m a s a l d e t o a l e t d g i u n l a m p a d a rc a r e s i p o a t d f i d e p l a s a ta c o l o u n d e e s t e n e v o i e , 6 - Constuctii hoteliere

B1

re\,/ la I l: / l l = ( Ll r'; l.;


o= lr
( o l

EI
3 o3

o
F-

= Lr)

---

Q,O

Variante de iluminare a unei camere cu confort r i d i c a t , c u v e s t i b u l u l9 i b a i e ( P H I L I P S - H o t e l l i c h tung). l l u m i n a t u l g e n e r a ls e f a c ec u o l u m i n d d e c o r n i g d , inzestrati cu trei ldmpi fluorescente,care creeazd o perdea decorativi de lumini. Pe masade scris se afld o lampd de birou cu o W; lampi incandescenti OPALA de 60-75 iluminatul oglinzii mesei de toaletd se face cu e opt ldmpi mate incandescentde 15W, amplasate d e - a l u n g u l l a t u r i l o r v e r t i c a l ea o g l i n z i i . i D o u i a n s a r n b l u r d e i l u m i n a t r e g l a b i l e ,p r e v d z u t e cu o lampi de 50W;i un reflector sferic (in formi de cupi) pentru cititul in pat. O l a m p i i n c a n d e s c e n t eO P A L A d e 6 0 W e s t e montati intr-o scafi in plafonul vestibulului de In t r a r e . Dulapul este iluminat cu o lampd incandescentd de 40 W. l l u m i n a t u l c a m e r e id e b a i e s e f a c e c u d o u i l i m p i m o n t a t e d e a s u p r ao g l i n z i i g i m a s c a t ec u u n e c r a n din material plastic difuzant; se realizeazdin a c e l a ; it i m p g i i l u m i n a t u l o g l i n z i i g i i l u m i n a t u l general. P u t e r e ai n s t a l a t i p e m 2 d e p a r d o s e a l i e s t e d e 2 4 W i n c d l z i t u l s u o l i m e n t a r i n c a m e r a d e b - a i es e f a c e cu ajutorul a trei ldmpi infrarogii de 37,5 W.

3
o \t X

(,

l l u m i n a t uI g e n e r a l s e f a c e c u o l a m p i d e p l a f o n p r e v i z u t d c u t r e i l 6 m p i f l u o r e s c e n t e ,s u s p e n d a t e la circa 40 cm dedesubtulplafonului. O l a m p ac u p i c i o r , c u d o u i l 6 m p i t i p O P A L E d e 6 0 W , i n c o l J u l s a l o n u l u i . P e m a s ad e s c r i se s t e o l a m p i d e m a s dd e 5 0 - 7 5 W . lluminatul oglinzii meseide toaleti este asigurat de limpi PHILINEAde 35 W, Pentru cititul in t i p a t s i n t d o u i a n s a m b l u r d e i l u , m i n a r e g l a b i l e ,d e 60 W fiecare, avind gi un ref leclor sferic (in lormi de cupd). O lamp5 incandescenti OPALA, de 60W, este montatl intr-o scafdin plafonul vestib ul u l ui d e i n t r a r e . Dulapul este iluminat cu o lampi incandescenti de 40 W. l l u m i n a t u l c a m e r e id e b a i e s e f a c e c u d o u i l d m p i f l u o r e s c e n t e a r a nj a t e d e a s u p r a o g l i n z i i 9 i m a s cate cu un ecran d in material plastic d ifuzant ( s e r e a l i z e a z dt o t o d a t d i l u m i n a t u l g e n e r a l , 9 i a l o gl i n z i i ) . Puterea instalatl pe m2 de pardoseali este de 27 W.

82

D e a s u p r a d u l a p u l u i , i n v e s t i b u l u ld e i n t r a r e , s e afld o cornigi de lumind cu o lampdfluorescentd. O lampd cu picior pentru iluminatul direct 9i i n d i r e c t , c u t r e i l d m p i i n c a n d e s c e n t eO P A L E de 60W, gi o lampi de 100W, se afli in dreptul locului de stat din camer6, Masa de scris este iluminati fie printr-o lampi de masi cu o lampl i n c a n d e s c e n t id e 6 0 - 7 5 W , f i e p r i n t r - o a p l i c i d e p e r e t e c u o l a m p d d e a c e e a g ip u t e r e . Masa de toaleti are o oglindi rabatabili cu o lampi mascatd de 50 W. Pentru cititul ?n pat sint prevdzute doud limpi reglabile, fiecare de 60 W, ti cu un reflector sferic (in formi de cupd); iar de fiecare parte a patului, pe noptiere, se afli cite o lampi ornamentati decorativ cu o lampd de 40 W. l l u m i n a t u lc a m e r e id e b a i e s ef a c ep r i n d o u i l 6 m p i fluorescente, amplasate deasupra oglinzii, mascate printr-un ecran din material plastic d i fuzant . P u t e r e a i n s t a l a t b e s t e d e _ 3 0W p e m z d e p a r d o seata.

i O l a m p df l u o r e s c e n t e s t e i n s t a l a t di n d u l a p u l d i n v e s t i b u l ud e l a i n t r a r e ,c a r e i l u m i n e a z ia t i t l i n t e r i o r u l d u l a p u l u ic t t ; i v e s t i b u l u l . D o u I l d m p ic u p i c i o re c h i p a t ei e c a r e u c i t e d o u d f c l d m p i i n c a n d e s c e n tO P A L E ,d e 6 0 W , s i n t e a m p l a s a tie c o l l u r i l ed e l a f e r e a s t r i l e s a l o n u l u i n a meseide scris Pe perete,la circa 50 cm deasupra 9i a mesei de toaleti sint montate doud lSmpi printr-o fi;ie din lemn sau mascate fluorescente de metal. Pentrucititul in pat sint previzutedoud corpuri r c d e i l u m i n a t e g l a b i l ef,i e c a r e uo l a m p id e 6 0 W , gi un reflector ln formi de cupi. l l u m i n a t u c a m e r ed e b a i es e f a c ec u d o u i l d m p i l i amplasate fluorescente deasupra oglinzii 9i mascate cu un ecran din material plastic difuzant. Putereainstalati pe m2 de pardosealieste de 25 W. (PHILIPS otelslichtung) H
6+

83

l l u m i n a t u lg e n e r a la l c a m e r e ip o a t ec o n s t ad i n t r - o s c a f dd i s p u s a e a s u p r a e r d e l e is a u i n p d l u n g u u n ui a d i n p e r e ! i , s a u d i n t r - u n o r n a m e n tm u r a l s a u a l c e v as i mi l a r . I L u m i n ad e l a c a p d t u lp a t u l u i t r e b u i es d a s i g u r e p r o x i m a t i v 0 0 l x p e c a r t e s a uz i a r , p e n a 3 t r u c a s d s e p o a t d c i t i u n i n t e r v a l d e t i m p f d r d u n e f o r t e x c e s i v ,O b u n d s o l u l i e c o n s t di n a m o n t ad e a s u p r a a t u l u ig i p u ! i n i n t r - o p a r t eu n c o r p d e l a m p d i n c a n d e s c e n tc u l u m i n d d i r e c p d, s u ! i o n a l d , P r i n a c e a s t a e a s i g u r dc a l u m i n a s d c a d d p e c a r t e e v i t i n d u - s e m b r e s u p i r d t o a r ep e n t r u c i t i t o r . L u m i n at r e b u i e b i n e e c r a n a t d e n t r u a s e e v i t a o r b i r e a i n o r i a e p a r t e a i n c d p e r i i . p l l u m i n a r e a e s t i b u l u l u ic a m e r e i d e c a z a r e . V e s t i b u l u d e i n t r a r ef i i n d c e a m a i ? n t u n e c a t d v l p a r t e a c e l u l e i d e c a z a r e s e r e c o m a n d d f i b i n e i l u m i n a t , A c e a s t ae s t e n e c e s a r u a t i t m a j c a m u l t a t u n c ic i n d a i c i s e a f l d m o n t a t do o g l i n d a . l l u m i n a r e a e i i , D i n p u n c td e v e d e r ea l u n e i b u n e i l u m i n d r i , i n b a i e e s t e n e c e s a a f i p r e b r v d z u t u n i l u m i n a t g . e n e r ac a r e t r e b u i e s d s e g d s e a s c d e a s u p r a i i n s p a t e l ep e r s o a n e i , t u n c i l g a i c i n d a c e a s t s e a f l 6 i n f a l a o g l i n z i i , ; i o l a m p ds a u m a i m u l t e l a o g l i n d a . a L a m p i l e d e l a o g l i n d a s e m o n t e a z 5d e a s u p r aa c e s t e i a a u l a t e r a l g i s e e c r a n e a z d u u n . c s m a t e r i a l l u m i n o - t e h n i c i f u z a n t a s t f e l c a l u m i n a s d c a d d p e f a t a p e r s o a n e; i n u p e o g l i n d a . d i A c o l o u n d e c a m e r a d e b a i e a r e d i m e n s i u n ir e d u s es e p o a t e r e n u n t a l a l o c u l d e l u m i n d s it uat in p l a fo n . S e m a i r e c o m a n d d a i n t o a t e b d i l e a p a r ! i n i n dc a m e r e l o rd e c a z a r es d s e p r e v a d d u n l o c c d e p r i z 6 , a q e z a i n p a r t e a d r e a p t d a o g l i n z i i , e c h i p a t c u o p r i z d s p e c i a l dp e n t r u m a g i n ae l e c t tricd de bdrbierit. Instalafiile de curenfi slabi D i f e r i t d e f e l u l d e d o t a r e c u i n s t a l a ! i i e c u r e n t i s l a b i p e n t r u h o t e l u r i l ec e s e c o n s t r u i a u d i n a i n t e c u 2 0 - 3 0 a n i , i n c o n s t r u c t i ah o t e l u r i l o r m o d e r n e ,a c e s t ei n s t a l a { i ia u c a p d t a ta s t d z io d e z v o l t a r e e o s e b i t d u b i m p u l s u c e r i n l e l o rs p o r i t e , a t i t a l e a d m i n i s t r a ! i i l o r n t r e p r i n d e r i l o r d s l i in c auzd ,c i t g i a l e p a s a g e ri l o r. T e h n i c aa c t u a l da c u r e n ! i l o r s l a b i p o a t e v e n i i n i n t i m p i n a r e ar e z o l v d r i ia c e s t o rp r o b l e m e , d a r n u m a i c i n d a c e a s t e s t e b i n e a p l i c a t d . t u n c i , p e l i n g a c o n f o r t u l c e - lo f e r d o a s p e { i l o r ,p o a t e a A s d u ; u r e z ed e s f d s u r a r es e r v i c i i l o ri n h o t e l ,s d m d r e a s c d e n t a b i l i t a t e a i s a u g u r e z e u n c a e r a m p r ; sonalului, in timp ce in trecut, instala!iile e curenlislabi erau limitatenumai la trei - telefonul d d e t i p c u r e n t , a p e l u l p r i n s e m n a l i z a r e i c e a s o r n i c e l e l e c t r i c e t o a t e p u s e a p r o a p ee x c l u s i v s i n s e r v i c i u l a s a g e r i l o ra s t d z i c e s t e n s t a l a ! i i- i n t r - u n n u m i r m u l t m d r i t , a u c a s c o p- p e l i n g a p , a i s e r v i r e a p a s a g e r i l o r - ; i s i m p l i f i c a r e a a d m i n i s t r a ! i e i i n t r e p r i n d e r i i h o t e l i e r e g i s e co c atla tle a. l uri u ui I n p r e z e n t ,i n s t a l a ! i i l e e c u r e n ! i s l a b i d e s t i n a t e n ui h o t e l m o d e r n c u p r i n d , i n s t a l a ! i i l e d : u d e t e l e c o m u n i c a { i i - t e l e f o n , e l e s p e a k e t e l e x , s e m n a l i z a r e ; a p e l ,c d u t a r e e p e r s o a n ep o g t i t r, , i d p n e u m a t i c S i n s t a l a ! i ad e c e a s o r i c e e l e c t r i c e , i n s t a l a ! i ap e n t r u c o n t r o l u l p a z e i , i n s t a l a ! i ad e , n p o g t ep n e u m a t i c ig i i n s t a l a ! i a l e c t r o a c u s t i c d , e I n s t a l a ! i i l em e n ! i o n a t em a i s u s s e a p l i c d i n t o t a l i t a t e s a u n u m a i p a r ! i a l i n r a p o r t c u d e s t i n a ! ^ i a m d r i m e a ,c a t e g o r i ag i g r a d u l d e c o n f o r t c e r u t a s e a s i g u r a . , I n c e l e c e u r m e a z i v o m a r d t a c o m p o n e n l a ,m o d u l d e a p l i c a r eg i c a r a c t e r i s t i c i l e i e c d r e i f i n s t a l a ! i ii n p a r t e , I n s t a l a g i a e t e l e f o n .I n s t a l a ! i a e t e l e f o n e s t e u n a d i n c e l e m a i i m p o r t a n t e i n s t a l a ! i i , . a t i t d d p e n t r u c o n f o r t u l p a s a g e r i l o r ,c i t ; i p e n t r u n e c e s i t d ! i l ea d m i n i s t r a ! i e i .T i p u r i l e d e c e n t r a l d t e l e f o n i c d a r i a z dd u p dn u m d r u lp o s t u r i l o rg i d u p d n a t u r as e r v i c i i l o rp e c a r e a c e a s t d n s t a l a { i e v i t r ebu ie s d l e s a ti s fa c d , L a p r o i e c t a r e a n e i i n s t a l a ! i it e l e f o n i c ed e h o t e l t r e b u i e s d f i e l u a t e i n c o n s i d e r a t i e e r i n u c , o ! e l e g e n e r a l e a p l i c a b i l e r i c d r u i h o t e l , p r e c u m g i c e r i n ! e l e p r o p r i i o b i e c t i v u l u ip r o i e c t a ti n r a p o r t c u m d r i m e as a , c a t e g o r i a ; i c o n f o r t u lc e t r e b u i e a s i g u r a t .

B4

Posturi pentru operatoare la centrale telefonice de hotel (Standard El e k t r i k Lorenz)

O r i c d r e i c a t e g o r i i u . a p a r { i n e h o t e l u , t r e b ui e s d s e a s i g u r ep o s i b i l i t a l i l e a p a s a g e r u l c I i s d n u p o a t df i c h e m a td i r e c t n i c i d i n a f a r ah o t e l u l u ig i n i c i d i n i n t e r i o r u lh o t e l u l u i ' d e a t . . I a l ! i p a s a g e rs a u d e c d t r e p e r s o n a l ud e s e r v i c i u ,C h e m a r e a r e b u i e s d f i e p o s i b i l an u m a i p r i n i l t i n t e r m e d i u o p e r a t o a r e ip e n t r u c a p a s a g e r u l d n u f i e d e r a n j a td i n e r o a r e s a u i n m o d a b u z i v . l , s P e n t r ui n d e p l i nr e a - c o nidi i l o r d e s e r v i c i u e l e f o nc c e r u t ei n t r - o i n t r e p r i n d e r e o t e l i e r d e i l t i h s p o t u t i l i z a c e n t r a l et e l e f o n i c e a n u a l e u b a t e r i ec - e n t r a l e c h i p a t e o r e s p u n z d t o r a c a r e i n t r e g m c i c l, s e r v i c i u le s t ef d c u td e o p e r a t o a r es a uc e n t r a l e e l e f o n i c e e m i a u t o m a t e ,d i c dc u s e r v i c i u c o m o l e i , t s a a u t o m a tp e n t r u a p e l u r i l ef d c u t ed e p a s a g e rg i n e v o i l ea d m i n i s t r a ! i e ii p r i n i n t e r m e d i u lo p e r a i ; t o a r e i c d t r e p a s a g e rd i n o r i c e p a r t e a r v e ni a c e s t e p e l u r i . i a L a i n t r e p r i n d e r i l e o t e l i e r e e c l a s ds u p e r i o a r t r e b u i e p r e v d z u t en s t a l a ! i i t e l e f o n i cs e m i h d i i e a u t o m a t e , c u d o u d g r u P e d e n u m e r e , u n a p e n t r u c a m e r e l e d e c a zd e o s ea l itta , p e n t r u l i n i i l e aresi b d d e s t i n t e a d m i n s t r a t r e ih o t e l u ui . a i l P o s t u r i l e e l e f o n i c ei n s t a l a t e n c a m e r e l e e c a z a r e r e b u i e s d p e r m i t d u r m d t o a r e l el e g d t u r i t i d t a u t o m t e , f d r d i n t e r m e du I o p e r a r o a r | : a i e L P r i n f o r m a r e a n u i n u m i r d e o s i n g u r d i f r d p e n t r uo b l i n e r e a r m d t o a r e l o r e g d t u r i : u c u l a - o p e r a t o a r e a ,e e x e m p l u , r i n c i f r a0 ; p d b - o r a ; L r ld e e x e m p l up r i n c i f r a g ; i p e n t r u i s t e m u l t e l e f o nrio m A ng i l e g a t u r i l e n t e r u r , , s c i b a n e ,p r i n f o r m a r e a a i d e p a r t ea p r e f i x u l u il o c a l i t a ! i i i nc a r es e d o r e s t e. o n u o i b i r e a ; m c - c u s e r v i c i i l e o t e l u l u i , r i n c i f r e l e1 - 8 , c a r ep o t f i : c a m e r i s t ao s p d t a r u lr,e c e p ! i a i, n f o r h p , m a ! i i l e ,c o a f o r u, r e s t a u r a n tl u b a g a j e l ed i r e c l i ae t c . l , , S e r v i c i i l e c a r e u r m e a z d s d p o a cd fe m a t e d e c i t r e p a s a g e r ia l e ga v i n d i n v e d e r ec a t e g o r i a th i se p r e d o m i n a n ta c l i e n t e l e - t u r i g t i ,o a m e n id e a f a c e rs a up e r s o a no f i c i a l e c a r ev o r f r e c v e n t a d i e i h o t e l u l ,l e g a t e o r g a n i z a r e a ;d o t a r e a o t e l u l u i c u i v e r s e e r v i c i i , d i h d s L a h o t e l u r i l em o d e r n e h e m a r e a e r s o n a l u l u i e s e r v i c i u u s e m a i f a c e p r i n a p e l o p t i c c a c p d n p i n d a c u m ,c i p r i n t e l e f o n . D a c d s e r v i c i u c h e m a t e s t e o c u p a t , p a s a g e r u p o a t e a p d s a ' p eu n l l l l u t o n p r e v d z u t o t p e a p a r a t ,i n a i n t ed e a p u n e m i c r o r e c e p t o r u p e f u r c d , p e n t r u c a s t a b i l i r e a l e g d t u r i i t e l e f o n i c e s e r v i c i u l c h e m a td s e f a c d p r i n a p e l a u t o m a ta a m b e ' l o p d r ! i , d e i n d a t i cu s r c e s e r v i c i u d o r i t e s t el i b e r , I

B5

Amn lacare.? entra lei telefon ice c intr-un hotel mic: 1 - f:hlorrnentrrr,^omandilua minatrrlrri: ? n"'s t t e j e f o n i c ' Yo
rcrentie.
4' -

Amplasarea centralei telefonice intr-un hotel mediu:


'1|

m re c or r r o J

? -

mrcini

rlc crric.
v v J ! | | J ,

n r r n i f L rr rur l I HuVr

6 p u rp 2 o L U r4. l a iE l . f ^ v6p ,

( J

HOL R

telex; 6instalatia electroa c u s t i c d 7 - c a b i n e e l e f o ni c e; t ;


nennrr n c n L r r ru r yu"f nncf oc fe lindX dpqnirf rvr v rr hui f L n t Iefnn ir l: ifnr. l. ta g nnqt PvJL 1 O -11 ' ^^.r+; Pwol La, rercnf ie ' S)

lex; 4, 5 - pogti pneumaticd;6 -cabine telefonice; 7 - post telefonic; B - post de comand6 pentru instal a l i a d e c d u t a t p e r s o a n eg i t e l e f o n d e p o a r t d ; 9 - c e a s principal; 10 - avertizare incendiu; 11 - control 9i ^AaL ?t x. 1L) - W l i) . * rl iUh rLrVi rf o rnv er nl t rur r li rn JsL tq as l, a t i ad e t e l e C O m U A Lr Ul r r t y r L P d nicatii; 13 - alimentare pentru instalatiile de telec o m u n i c a !ii. . ( S I E M E N S )

nyn c r : o L ve r p iu' rl ^t fn sr v v r

- ccnlrali

f e l e f o n ir cl ie:t 3 r

-te-

rrrnhX

/SIFMF\

A p a r a t t e l e f o n i ct i p h o t e l ( S t a n ' dard Elektrik Lorenz).

d c A p a r a t e l et e l e f o n i c e e s e i n s t a l e a z i i nc a m e r e l e e h o t e l s i n t d e t i p s p e c i a l9 i a u P r e v a z u t e i d s i n d r e p t u l n u m e r e l o r a u i n l o c u l n u m e r e l o r e p e d i s c , p e n t r u a u ; u r a p a s a g e r u l uu t i l i z a r e a , c r s i m b o l u r ic o r e s p u n z d t o as e r v i c i i l o r e D o t f i c h e m a t e . m p 7 . A v e r t i z a r e am e s a j e l o r r i n t r - o l a m p ad e s e m n a l i z a r e o n t a t d p e a p a r a t u lt e l e f o n i c ,c a r e c s e a p r i n d ep r i n p i l p i i r e d e i n d a t d c e u n a v i z s a u u n m e s a j a f o s t d e p u s t e l . e f o n . is a u l a r e c e p ! i e r c i n l i ' p s a a s a g e r u l u ii.n a c e s t a z , p r i n f o r m a r e ad e c l t r e p a s a g e a n u m d r u l u i d e o s i n g u r dc i f r d p s t i m c o r e s p u n z d t o a r e e s a j e l o r , s e c o m u n i c d e l e f o n i cc o n ! i n u t u lg . il a m p ad e s e m n a l i z a r e e s t i n g e . e i 3 . i n ; t i i n l a r e a c a m e r i s t ec,a r e s e g d s e ; tp e n t r uc u r d l e n i e i,n t r - o c a m e r d d e h o t e lu n o a r e c a r e i a it t t i m p . P e n t r ua c e a s t a c a m e r i s na r o d u c e o f i ; a i nj a c k - u l p r e v d z u t i n c e s t s c o pn P a r t e a l a t e r a l d i a e a a p a r a t u l u i t e l e f o n i O.r i c e c h e m a r e a c e s t e i a s t e a t u n c id i r i j a t a l a l o c u lr e s p e c t i v , a r c a m e c p o a t er d s p u n d e h e m d r i l o rc e i s e f a c . c rista

85

P r i n i n t r o C u c e r e a; e i i n a p a r a t , e u n t a b l o ud e c o n t r o l s e a p r i n d eo l a m p ad e s e m n a l i z a r e fi p c a r ei n d i c a n u m i r u l c a m e r en c a r e s ea f l d c a m e r i s t a . c e s t t a b l o u e a l a z dc o r e s p u n z d t o rr g a n i ii A s , o z d r i i h o t e l u l u if,i e l a p o r t a r ,f i e i n t r - u no f i c i us p e c i ad e s t i n a lt a c a m e r i s t a l ;efa. 4 . P o s i b i l i t a t ep e n t r up a s a g ed e a o p r i o r i c ec h e m a r ee l e f o n c dp e n t r " u n a n u m i tt i m p s p r e a r t i a n u f i d e r a n j a t ,p r i n a p d s a r e s a u i n t o a r c e r e a n u i b u t o n , P r i n a c e a s t a a s a g e r utlr a n s m ' i t e n a u p u s e m n a l a m a s ao p e r a t o a r ec a r e - i i n d i c d , , n ud e r a n j a ! i , ,a d i c a n u d a ! i l e g a t u i at e l e f o n i c a e c i t i , d p e n t r u c o n v o r b i r iu r g e n t e a u i m p c r t a n t e , e e x e m p l uo c h e m a r ei n t e r n a i i o n a l a , s d D e l a p c s t u r i l e e l e f o n i c en s t a l a t en c a m e r e l e e c a z a r eu r m i t o a r e l el e g a t u r it r e b u i e o b l i t i i d , n u t e p r i n c e r e r e f a c u t do D e r a t o a r e r : ' a ) l e g a t u r a u p r s t u r i l e e l e f o n i c d i n r e t e a t aa C m i n i s t r a t i e i ; c t e b ) l e g a t u r c u p c s t u r i l ee l e f c r c : d i n c e l e l a l t c a - n 3 r c e h r t e l , a t i : e


Aparat telefonict ip hotel, combinat cu instalatie de radio d i s t r i b u l i ep e n t r u h o t e l u r i m i c i

- W .S . W .

' D i s cp e n t r u tip hotel

a p a r a t e l et e l e f o n i c e (Hotel Carpa{iBrasov).

B]

P e n t r uc o n v o r b i r i l ee l e f o n i c e l e a d m i n i s t r a ! i e iu o r a ; u l s a uc u i n t e r u r b a n ut lr e b u i e o r e v d t a c z u t c o n t r o l u l p r i n c o n t o r i z a r e a a u t o m a t d a c o n v o r b i r i l o r p e n t r u f i e c a r e pp a r t n ; ostie l e g a t u r a a u t o m ap d i n f o r m a r e a u n un u m i r d e o s i n g u r d c i f r da f e l c a ' ; i d e l a p o s t u r i l e tr i i , 5) telefonice in camere u serviciile otelului. d c h i n l a r a n o a s t r ds i n t p r e v d z u t e u i n s t a l a ! i it e l e f o n i c el a n i v e l u l d e s c r i sm a i s u s , h o t e l u r i l e c A t h 6 n 6 e a l a c e i n B u c u r e s t i I, n t e r c o n t i n e n t a l - B u c u r e g t iC a r p a l id i n . B r a g o v . P d i P e n t r ud i m e n s i o n a r eia s t a l a ! i etie l e f o n i c er e b u i ed e c i p r e v d z u d e ' l a i n c e p u tc i t e p o s t u r i n t t t e l e f o n i c e i n t n e c e s a r e e n t r uc a m e r e l e e c a z a r e ; i c e r i n l e l ep e n t r us e r v i c i u lt e l e f o n i c d e s t i n a t s p d d a ho P a s a g e r i l op , e c u m ; i n u m d r u l d ep o s t u r i e s t i n a t e d m i n i s t r a ! i e r t e l u l u i , rr I n s t a d i u la c t u a la l p r e t e n ! i r l o d e c o n f o r ta l e u n u i h o t e l m o d e r n , e p r e v e d ep e n t r u f i e c a r e r s c a m e r dd e c a z a r eu n p o s t t e l e f o n i c .i n h o t e l u r i l ed e l u x c u c o n f o r ts p o r i i s e m a i i n s t a l e a z d ; i n b a i e u n a p a r a tt e l e f o n i c _ l e g a n p a r a l e lc u c e l d r n c a m e r d ,s p r e a p u t e a r i s p u n d e f d r d d e r a n j it l a o e v e n t u a l 6 h e m a r e . e l a a c e s t o s t n u s e p o t f a c ea p e l u r i t e l e f o n i c e . c D p T i p u l d e t e l e f c nc e s e i n s t a l e a zid b a i e s t ed e c c n s t r u c ! i s p e c i a l d ,e i n l a t u r a o r i c e r i s c d e n e c a p a r i ! i ea u n o r t e n s i u n ip e r i c u l o a sd e a t i n g e r e , e A p a r a t e l et e l e f c n i c ec e s e i n s t a l e a z dn c a m e r e l e e c a z a r e i n t d e t i p d i f e r i t d e c e l c e s e i , d s p r e v e d e n i n s t a l a ! i i l e u r e n t e ,A c e s t e a i n t e c h i p a t e e h n i c c u e l e m e n t e l e a r e s d f a c d p o s i b i l i c s t c s c o P up e n t r uc a r es i n td e s t i n a t e , i p u l a c e s t o r m a i d e p i n d e i C ef e l u lc e n t r a l e ti e l e f o n i c e t i l i l T a s u z a t e ,d e e x e m p l u , u s e r v i c i u a n u a l s a us e m i a u t o m a s,a ui n a l t s i s t e m , c m , t P e n t r uf a c i l i t a r e a x p l o a t d r i i , u m d r u lc e s e a t r i b u i et e l e f o n u l u i i n c a m e r ad e h o t e l e s t e e n d i d e n t i cc u n u m d r u lc a m e r e ir e s o e c t i v e . I n s t a l a ! i a t e l e f c n im d it r e b u i e d f i ee c h i p a t d n i n t e r e s u l c o n o m i e n t r e p r i n d e r i i d e r i c e ca s i, e ii o m d r i m e ; i c a t e g o r i e r f i , c u d i s p o z i t i v e e n t r ut a x a r e aa u t o m a t d c o s t u l u i c o n v o r b i r i l otre l e a p a f o n i c e l o c a l es a u i n t e r u r b a n e f e c t u a t e e p a s a g e r i , e d i n a i n t e e p a r d s i r e h o t e l u l u i l a i n t o c m i r e in o t e id e p l a t ds ec i t e g t e o n t o r u l g i s e i n s c r i ei h d a , c a c e a s t a o s t u lc o n v o r b i r i l o r , u p a c a r e , p r i n a p d s a r e a n u i b u t o n , s e a d u c ec o n t o r u l l a z e r o , c d u g a t as i t a x e z ec o n v o r b i r i l en o u l u i o c u p a n ta l c a m e r e i .i n t a r a n o a s t r i ,s i s t e m u l a c e s t ae s t e i n s t a l a t l a h o t e l u r i l e t h e n 6 e a l a c e i n B u c u r e g gii C a r p a ! i d i n B r a g o v . A P d t . i n m a r i l e i n t r e p r i n d e r ih o t e l i e r es e p r e v d ds i s t e m e e t a x a r ea u t o m a t d c o n v o r b i r i l o r c u d a , i n s c r i e r e a d i r e c t dnn t a d e p l a t d a d u r a t e io n v o r b i r i ia c o s t u l u ia c e s t e i aa d a t e i , a n u m d r u l u i io c , , c e r u t ; i a n u m d r u l u p o s t u l u i t e l e f o n dce l a c a r es - ac h e m a t , i i P e n t r uu g u r i n l a d s i r i ip e r s o a n e l o ru r d s p u n d e rd i n c o n d u c e r e a ;a d m i n i s t r a r eh o t e l u l u i , g c e i a i n s t a l a ! i ae l e f o n i c d u n u i h o t e l m o d e r nt r e b u i e i n t r e g i t dc u d i s p o z i t i v e l d e c d u t a r ea a c e s t o r t a e n s P e r s o a n eP e r s o a n e lie d r e p t d l i t el a a c e s t e r v i c i up o a r t di n b u z u n a r u lh a i n e i u n a p a r a t t r a n z i s , t o r i z a t d e d i m e n s i u nri e d u s e u c a r es e r e c e p ! i o n e a z d m n a l ud e a p e l . F i e c d r e p e r s o a n ei e s t e c se l i i r e p a r t i z a u n s e m n a p r o p r i u ,l a a u z u lc d r u i ae s t es u f i c i e n t if o r m a r e a n u i a n u m i t n u m d r l a c e l t l u m a i a p r o p i a t p o s t t e l e f o n i cp e n t r u a s e s t a b i l i a u t o m a t l e g a t u r at e l e f o n i c d c u c e l c e c h e a m d . A c e s t s i s t e m a f o s t p r e v d z u tp e n t r u c d u t a r e aa 1 2 p e r s o a n el a h o t e l u r i l e A t h 6 n 6 e P a l a c ed i n B u c u r e g t ii C a r p a l i d i n B r a s o v . ; c m u $ i h o t e l u r i l e u u n n u m d rd e c a m e r e a i m i c , p e n s i u n i s am o t e l u r i ,d a r l a c a r e s e p r e v e d e u n c o n f o r td e s d v i r ; i p e n t r up a s a g e r i o t f i e c h i p a t e u i n s t a l a ! i i t e l e f o n i c ea n u a l e a r e s d p o a t d t p c m c i n d e p l i n is e r v i c i i l e r i n c i p a l e u p d a c e l e a g i r i n c i p i i .A c e s t ei n s t a l a l i c u u n c o s td e i n v e s t i ! i e p d p i s e n s i b i l r e d ui s r a p o r t c ui n s t a l a l i a s e m i a u t o m a t d d e t i p u l d e sm r i iss u s , p o t s a t i s f a p ce r i n l e l e n ca ,e u n o r i n t r e p r i n d e rd e c a z a r e u p i n d l a 5 0 c a m e r e . i c T e h n i c a e l e f o n i c d c t u a l dp o a t es a t i s f a c e r i c e c e r i n J d e s e r v l c i ua u n e i i n t r e p r i n d e r i h o t e t a o C l i e r e m a r i s a u m i c i , p r i n i n s t a l a ! i ia n u m ec o n c e p u t e u p d m d r i m e as i c e r i n t e l ed e c o n f o r t a l e d u n i t a J i ir e s p e c t i v e , g r u p a r e e u n i t a l i h o t e l i e r e p a r t i n i n d e e x e m p l uu n u i t r u s t p o t f i i n t e r O d a d c o n e c t a t e P r ea s e a s i g u r a i i n a c e s f e l c c m u n i c a l i i l e e l e m a i u s o a r ep e n t r u a d m i n i s t r a l i ec a s s t c , I il ; i p e n t r u c o n f o r t u p a s a g e ro r . I n s t a l a g id e i n t e r c o m u n i c a g i e n s t a l a l i ad e i n t e r c c r n u in a t i ee s t eu n f a c t o re c o n o m i c m p o r a l. c i

BB

Aparat pentru i n t e r c o m u n i cia fS i e r n e n s . i

I n s t a l a { i ed e i n t e r c o m u n i c a t i il a S e r v i c i u ld e c o n t a b i l i t a t e ( H o t e l I n t e r c o n t i n e n t a l- F r a n k f u r t ) .

t a n t i n e f i c i e n l aa c t i v i t e i i ih o t e l i e r e , c e a s t d n s t a l a ! i e s t ed i n p u n c td e v e d e r e f u n c ! i o n a lu n A i e a u x i l i a r a l i n s t a l a ! i e d e t e l e f o n ; i . s e r v e ; t ep e n t r u c o m u n i c a t i i l en t e r n ea l e a d m i n i s i r a l i e i i i fi s e r v i c i i l o r a j u t i n dd e s f a ; u r a r era p i d da a c t i v i t a l i i n h o t e l p r i n p o s i b i l i t a t ec e o o f e r d d e a s e , a a v o r b i d i r e c t , f d , r 6a s e t i n e i n m i n d u n n r i c r o r e c e p t o rc, a i n ' c a z u l u t i l i z d r i i t e l e f o n u l u i . ' L e g d t u r a o r i t d s e o b l i n e y ; o r ; i d e o s e b i d e r e p e d e r i n s i m p l a a p d s a r e b u t o n u l u id e p e d t p a a . ? a f a ] uc o r e s p u n z d t o r p o s t u l u ih e m a t .C e l c e r d s p u n d e ' n t r e b u i e s d - g ip d r d s e a s cl 6 c u l g i n i c i l c u o s i - g i i n t r e r u p dm u n c a .D e e x e m p l u ,p e r s o n a l ub u c d t d r i ep o a t er d s p u n d e ' n e m i j l o cntt r e b d r i l o r l i ii ospdtarilor. I n s t a l a ! i a e j n l e r g o m _ u n i c a l ue ur e a z di n g e n e r a lr n u n c ap e r s o n a l u l u i a j u t a d e s f a ; u a r e a d i ; r ;i n e s t i n j e n i t d a c t i v i t a ! i i .P o s i b i l i t a ! i l e e u t i l i z l r e i n t r - u n h o t e l a u n e i a s e m e n e ia s t a l a ! i s i n t a d n i m u l t i p l e ; i ! i n d i r e c t d e o r g a n i z a r e ia t r e p r i n d e r i i , r i n t r eu t i l i z d r i l em a i f r e c v e n t e i n t i e g d t u n P s r i l e d e l a r e c e p l i e u a d m i n i s t r a l i ad e l a c o n d u c e r ec o m e r c i a l aa b u c d t i r i e ,b u f e t , . , r e s t a u " r a n t c , a l e t c ' ,d e l a b u c d t a r u l ; elfa i n c d p e r i l e d p r e p a r a r ei , t r e b u f e t g i o s p i c i i l eo s p d t a r i l o r e e t a j e t c . e n d M o d u l d er e a l i z a r e u n e i a s e m e n eia s t a l a { i i d e p i n di e p r i m u l r i n d d e m o d u l d e l u c r u s t a a n n b i l i t p e n t r u h o t e l u l i n c a u z dO a s t f e ld e i n s t a l a l i e o a t ec o r e s p u n d e r i c d r e i " r g ; n i z d r i . p o neces i t a i i d e s e r v i c i u t a b i l i t e , i n e i n l e l . eg r,i n t e m i d " p r o i e c t a r e P o t f i f d c u t e i n s i a l a l i is i E ip l e c u s b s l m c o n v o r b i r d e l a u n p o s t c e n t r a l a l ; e f u i u i- r a d i a ic a t r ep o s t u r i l e s e c u n d a r d r d c a a c e s t e a d i f e, s p o a t d v o r b i i n t r e e l e , s a u i n s t a l a ! i ic o m p l e x ec u m a i m u l t e p o s t u r i p r i n c i p a l e i n t e r c o n e c t a t e , d l e g a t e l a p o s t u r i s e c u n d a r e i f e r i t e 1 u c o m u n ep e n t r u u n u l s a u m a i m u l t e p o s t u r i p r i n c i p a l e . S e p o t r e a l i z a ,d e a s e m e n e ai , s t a l a t1in n a ic o m p l e x ec a r e p e r m i t o r i c d r u i p o s t s d v o r b e a s c d .u n i c

B9

Personat semnale lumtnoase

f rnteron

cenlralade atarma de rncendru -

IIE

El sll!9ti-ee-erali

I t e J eT -

rmprl rrnt

L--J
Rersolnar o
A \-/, bucatarre

S E E x e m o l e d e a p l i c a r e a e c h i p a m e n t e l o r d e c o m u n i c a t i e i n h o t e l u r i l e m o d(e r .n e. L . ) .

o r i c a r ed i n c e l e l a l t e o s t u r ic o n e c t a t en r e l e a u ar e s p e c t i v dT o t uI d e p i n d e p i d e c a t e g o r i ai n t r e p r i n d e r i i h o t e l i e r ed e d o t a r e a i c o m p l e x i t a t eo r g a n i z d r is a l e . , g a i I n s t a l a g i T E L E X - I n s t a l a t i a e l e x c o n s t i t u i eu n s i s t e m e t e l e c o m u n i c a ! i e a t d s c r i s d ,c e s e r v e s t e at it adm inis t r a !i ah o te l u l u i c i t s i ' p a s a g e ri acestui a. ce hotel echi pat i ori cq o ur.,.' ..,.n?" ],i i ;l ;i i ; c igt iga in im p o rta n l d , d e o a re c e p a i a g e ri i apar!i ni ndi n speci al medi ul ui comerci al preferd, l a a l e g e r e au n u i h o t e l , p e a c e l ac a r e e s t e d o t a t c u o i n i t a l a ! i e de Telexul . o f e r d m i j l o c u l d e c o m u n i c a ! i er a p i d a s i m a i i e f t i n d d e c i t r e r e r o nl ul t. t ; ; t o a r e . p e n t r " ut r a n s m i t e r e a u n o r t e x t e l u n g i s a u c a r e t r e b ui e s d r d m i n d s c r i s e , U n o m d e a f a c e r i in calatorie ;;";; t g T u n i c a p r i n t e l e x i n o r i c e m o m e n tc u f i r m a s a s a uc u p a r t e n e r i is d i c o m e r c i a l i . e l e x u le s t e T z i g i n o a p t eg a t a a p r i m i o r i c e c o m u n i c a r e d r d a f i p r e v a z u tc u f f " r r o n u l - p e r m u n e n td e s e r v i c i u , a d i c d t r a n s m i s i u n ip ei n t e l e x p o t f i f d c u t el a o r i c eo r d ; i i n s p e c i a ll a lr o r e l e d i n n o a p t ec a r e a u o tar ifare redusd. P e n t r u a d m i n i s t r a t i a o t e l u l u i u t i l i z a r e at e l e x u l u i a r e d e a s e m e n e h a v a n t a j ei m p o r t a n t e , A c e s t af a c em a i s i m P l e ; i m a i r a p i d i c o r e s p o n d e n J a m e r c i a l dS e p o t co . t r i r i i " s c r i s o r iu r g e n t e c u m s i n t c o m e n z i l e . n 1 f Y a p r o v i , z i o n a r en t r e p r i n d e r i i g ip o t f i p r i m i t e ia P . d e l a p a s a g e rc o m e n z i i p e n t r uc a m e r e , d r d p o s i b i l i t a t e e g r e s e l id e i n i e l e g e - r e . e n t r us e r v i c i u l f d P i n t e r i o rt e l J x u l u j r t a l u r a ! i o n a l i z a r e a c e s t u i a i s e r v i r e a - m a ip r o m p i a g i - f d r d g r e ; e a l da p a s a g e r i l o r . a g . U n e x e m p l ud e u t i l i z a r ea p l i c a ti n m a r , i l en t r e p r i n d r e i o t e l i e r e s t ec e i - p r i v i n d o m e n z i l e i h e c d a t e d i n c a m e r ed e ' c d t r e p a s a g e r i C o m a n d a e n t r u o c o n s u m a l i e a t a p r i n t e i e f o n ,d i n t r - o p d a n u m i t ai n c e p e ; ; i ; - " i ; c i u l c e n t r a ld e c o m e n z ie s t et r a n s m i s d e i n d a t d ; i r e c e p l i o n a t ic o n c o m i t e n t d de aparatele elex t d e l a b u c d t d r i e a u b a r , ,l a o s p d t a r u d e l a o f i c i u l d e " i u ; r . i l a ' c o n t a b i l i t a t e , s l L a t o a t e p u n c t e l ed e r e c e p ! i e ,c o m a n d aa p a r e s c r i s i , ' f e . e p ; i i ; J a " - i . 1 " l e g e r e e r o n a t dg i a s t f e l , n t i m p c e o s p d t a r ud e e t a j p r i m e g t e e n i u ls a ub a u t u r i l e ' c o m a n d a t e i l m p r i n a s c e n s o r u le d m inc ar e,c os t ul c o n s u ma !i e a g i fo s t c o n ta bi l i zar si trecut i n contu| ;;;;;.i -rJspecti ve. i A c e s t a f o s t n u m a iu n u l d i n e x e m p l e l e e u t i l i z a r em a i r d s p i . a i i i . a d i"l ii#;gialte ut i n s t a l a ! i e i d e t e l e s c r i p t o an ee r n e p o t r i v i to r g a n z d r i i g i m u l t i i u d i n i i s e r v i c i i l o r o f e r i t e i l i z d r i i rt , i de hotel. I n s t a l a g i a e n t r u s e m n a l i z a r es i t u a t i e i c a ' m e r e l c r . ' i n o t e i u r i l e a P h m o d e r n es - a s i m ! i t n e v o i a c o n t r o l u l u ig i c u n o a g t e r i in o r i c e m o m e n t a s i t u a ! i e ii n c a r e s e a f l d o c a m e r d e c a z a r e :d a c d d e s t el i b e r ds a uo c u p a t d d a c de s t ec u r a t ds a un u g i i n c a r e c a m e r i s e a f l d , camerista. P e n t r ua c e s ts e r v i c i us e u t i l i z e a z d , i n s t a i a l i ed e s e m n a il z a r e o p t i c d o c u t a b l o u r i a ; e z a t el a r e c e p l i e ,l a c a s i e rg i l a g o s p o d d r i a o t e l u u i . h l T a b l o u l d e l a r e c e p t i e s t ee c h i p a tp e n t r uf i e c a r ec a m e r d c u i t e o e c lampdverde, una rosie ;i un b u t o n . T a b l o u l d el a c a s i e r e ; t e e c . h i p a t n t r uf i e c a r e c a m e r d co l a m p d v e r d e pe u gi un buton. T a b l o u l d e l a g o s p o d d r i a o t e l u l u i e s t e " . h i p u t c u c i t e o l a m p dv e r d e , h rogie si albd pentru fiecare amerS, c L a m p a . - v e r d e a t i d a c dc a m e r ae s t e l i b e r d s a u n u ; l a m p ar o g i ed a c d ar e s t e c u r a t d s a u n u, i a r , lam pa albl, pre z e n l a c a m e ri s te i . C i n d c a m e r ae s t e . o c u p a td e u n P a s a g e rs e a p a s d u t o n u l p r e v d z u t d b , pe tabloul de recep!ie, A t u n c i l a m p i l e e r z i d e p e t o a t et a b l o u r i l J s e t i n g , v s C i n d c a m e r as e e l i b e r e a z d , d i c a a t u n c i c i n d c a s i e r u li n c a s e a z d o t a a n c e r u t d d e ^ p a s a g elra p l e c a r e ,a c e s t a c ! i o n e a z d u t o n u l c o r e s p u n z d t od e p e t a b l o u t s a u . p r i n a b r ' a c e s t al d m p i l e v e r z i g i r o g i i ^ d e e t a b l o u r is e a p r i n d p I n a c e s tm o m e n t t e l a g o s p o d d r i a o t e l u l u is e d d o r d i n c a m e r i s t e p e n t r u h i c u r d ! i r e ac a m e r e i . C i n d c a m e r i s t ia t r d i n c a m e r i i n t r o d u c e f i ; a s a i n u c g a u p u r u i u t ue t e i o n i f n b ti ii-utun.i se aprinde l a m . p a l b d d ep e . t a b l o u l d ea g o s p o d d r i h o t e l u l u i .C i n d c a m e r a e s t e l a gata,supraveghetoarea de e t a j e s t e o b l i g a t d a f a c e c o n t r o l u l ;ai i n t r o d u c e f i g a s . a i .b u q a d e c o n t r o l , n p r e v d z u t dp e a p a r a t u l t e l e f o n i cs a u p e o P l a c d g e z a t d u b i n t r e r u p d t o r u ld e l u m i n a . R i u n c i a s s e s t i n g el a m p ar o g i e r e s p e c t i v d d e p e t a b l o u r i l es i t u a t el a r e c e P l i e i g o s p o d d r i e ,e e a e i n s e a m n d g c c c d s e p o a t e i n c h i r i ad i n nou camera.

91

p t a e S i s t e m ud e s e m n a l i z a rd e s c r i s f o s t c o n c e p ud e f a b r i c aS i e m e n s e n t r u H o t e l u l I n t e r c o n t i l n e n t a ld i n F r a n k f u r /t M a i n . c n i I n s t a l a g i d e p o ; t e p n e u m a t i c i .D e g ia c e a s t dn s t a l a t i e u a p a r ! i n e u r e n l i l o rs l a b i e s t et o t u , s i a i ; u n a d e t e l e c o m u n ' i c a ! i e cia a t a r eq s t ep r e v e z u t e ; ip r o i e c t a t dn c a d r u l a c e s t o ri n s t a l a l i i . l P o ; t 4 p n e u m a t i c is e r v e g t e a t r a n s m i t e r e ai m e d i a t da n o t e l o r d e p l a t d l a c a s i e r i e ,p e n t r u d c l C u p o r i c es e r v i c i u r e s t a t n u i p a s a g e r . a s i e r i a s ee a g d c u d i d e t r a n s m i s i e i r e c t e d e l a s a l a m i c u ul c , , l u i d e j u n , r e s t a u r a n t b a r , c e n t r a l at e l e f o n i c d , o n t a b i l i t a t e as p a l a t o r i a , ' s e r v i c i d e e t a j , p o r t a o r u I e t c ,, p o t r i v i t o r g a ni z a r i i g i s e r v i c i i l o r f e r i t ed e h o t e l a m C u a j u t o r u l a c e s t e i n s t a l a ! i is e f a c ep o s i b i l dc o n t a b i l r z a r eia e d i a t d o r i c d r e is u m ed a t o r a t e ' de c d tre p a s a g e ri . p l d I n s t a l a l i J d ep o g t ep n e u m a t i c s c u t e ; t e e r s o n a l ud e d r u m u r i i n u t i l e ,s c u r t i n di n a c e s tf e l t i m 'p n sitn ca g iep o a t ef i i n d e p l i n i tu n a n u m i ts e r v i c i u . ul al ar a l s c e l e c t r o a c u s t i c eH o t e l u r i l e d e c l a s ds u p e r i o a r d i n t e c h i p a t e u u n a s a u m a i m u l t e . n i n s t a l a ! i ie l e c t r o a c u s t i cie r a p o r t c u m a r i m e ag i d o t a r e as a . I n m o d o b i s n u i t a c e s t ei n s t a l a t i i i c s i n t g r u p a t ei n t r - o s i n g u r dc e n t r a l a9 i s e l e a g a n o r i . c e a z i n t r e e l e p r i n . i r . u i t e d e i n t e r c o m u d n i c a ! - i ep e n t r u a p e r m i t e i n t e r v e n ! i i f u n c ! i o n a l e e l a u n a l a a l t a , c o n f o r m c e r i n l e l o r d e f u n c l i , p o n a r es t a b i l i t e r i n t e m ac a r ea s t a t Ia b a z ap r o i e c t d r i i . d i s al i n g e n e r a l i, n s t a l a ! i i l e l e c t r o a c u s t i c ee u n u i h o t e l t r e b u i e d a s i g u r en c a m e r e l e e c a z a r e m t r a n s m f t e r e a a i m u l t o r p r o g r a m ed e r a d i o . D e e x e m p l u , i n c a z u l o r a g u l u i B u c u r e ; t it r e b u i e p r e v d z u t ep o s i b i l i t e l i p e n t r u m i n i m u m t r e i p r o g r a m e . ' a d d S e p a r a t e p r o g r a m e l e e r a d i o e s t e n e c e s a r f i p r e v d z u tc e l p u l i n u n c a n a l p e n t r u t r a n s s t d s m i s i i d i n s u r s el o c a l e :m a g n e t o f o n a um u z i c a i n r e s t a u r a n5 i b a r , d a c d a c e s t e a i n t c u p r i n s ei n d o t a r e ah o t e l u l u i . p , d c e P o t f i p r e v d z u t d i f u z o a r e ; i i n i n c a p e r i l e o m u n e e s t i n a t e u b l i c u l u ip r i n c a r e s d f i e r e d a t p u n u l d i n p r o g r a m e l e o s i b i la f i t r a n s m i s e . i c i A t i t i e l e l u a d i f u z o a r e l o ri n s t a l a t en c a m e r e , i t ; i c e aa d i f u z o a r e l o r n s t a l a t ei n i n c i p e r i l e r u c o m u n ed e s t i n a t e z u l u i p a s a g e r i l o a p a r n e c e s a ra f i l e g a t es e l e c t i vl a u n m i c r o f r o n a c f i o n a t s i d e l a c e n t r a l at e l e f o n i c 6 .P r i n a c e a s t dn s t a l a ! i e e p o t t r a n s m i t ec o m u n i c d r id e i n t e r e sg e n e r a l r . s a up e r s o n a l D e e x e m p l u ,u n p a s a g ec a r es e a f l d i n r e s t a u r a n lta m a s d p o a t e f i c h e m a t p e n t r u o i I d i t c o n v o r b i r e e l e f o n c i s a us e D o a t e a a l a r m ai n c a z u u n ui i n c e n du ' i c s l n s t a l a ! i i l e e p a r a t e u s e r v i r el o c a l ds e p o t p r e v e d e an s p a ! i i i z o l a t ec u u n a n u m i t s p e c . i f i c , l c u m a r f i o s a l 6 d e d a n s i n t i m a s a u o s a l d d e s p e c t a c o c u f u n c l i u n e p o l i v a l e n t d .C u a s t f e l d e s s d l i s i n t d o t a t e , i n m a j o r i t a t e ,m a r i l e h o t e l u r i d i n s t r d i n d t a t e ,$ i d e l a a c e a s t a e p r e v d d l e g a p ah i r t u r i c u c e n t r a l a n s t a l a ! i i l oe l e c t r o a c u s t i c e o t e l u l u i , e n t r ua s e p u t e ap r e l u a u n e l e d i n m a n i f e s t d r i l ed e i n t e r e sm a i l a r g . d , O r i u n d e a r f i i n s t a l a t e i f u z o a r e l e p r e z e n { al o r t r e b u i e s d f i e f i z i c E i a c u s t i cd i s c r e t d ,D i s i c p m u l a r e al o r e s t es t r i n s l e g a t dd e r e z o l v a r e a l a s t i c d e s e d d i n c d p e r i l o r ,T n l i t p c e , , d i s c r e ! i a " m it s a c u s t i c a i i n e d e p r o i e c t u l i c e s ne it a l a { i i g i a i a l e s d e c a l i t a t e a a p a r a t e l o r f o l o s i t e . a i g e a c i n c a m e r e l e d e a z a r e n s a m b l u l d i f u z o ri d i s p o z i t i v e ld e a l e g e r e p r o g r a m u l u g i r e g l a j u l a l i n n v o l u m u l u i s o n o r sie t e g r e a z d im o b i l a i n c d p e r i d,e p r e f e r i n ! da n o p t i e r d , s P r e s e p u t e a m i n u i d instala{ia e la pat. a p i n i n c h e i e r ei n e m s d s u b l i n i e mi m p o r t a n l a e c a r eo a r e c a l i t a t e a u d i l i e ic e t r e b u i e r e a l i ! a t i t i n c e e a c e p r i v e ; t e s u n e t u li n s i n e , c i t ; i n i v e l u l s o n o r c a r e a r e d i r e c t i i n f l u e n l d; i zatd, c i c o n t r i b u ! i ea s u p r aa m b i a n l e ic e s e c r e a z dn l o c a l . M e n l i o n d m d e s t e d e p r e f e r a t l i p s a o r i c d r e i s d u e, i n s t a l a ! i ie l e c t r o a c u s t i c d e c i t p r e z e n l a n e i ac u a p a r a t e e c a l i t a t em e d i o c r d a u r d u c o n c e p u t d r r ; i t e l e v i z i u n e . E x i s t e n l au n e i d lnstaiagia e anteni pentru receplia emisiunilorde radio i n s t a l a t i i d e d i s t r i b u ! i e a p r o g r a m e l o rd e r a d i o , i n d o t a r e a u n u i h o t e l , s i r d s p i n d i r e al a r g i a d n p c e n a'p a r a t e l o d e r a di o t r a n z i s t o r i z a t e u p o t s a t i s f a cs i n g u r e e r i n l e l e a s a g e r i l oi r a c e a s t d i r e c ! i e . r r r u p e r D e a c e e a s t en e c e s aa s e p r e v e d e a g i o s i b i l i t a t e a t i i i z d r i i u n o r a p a r a t e d e e c e p ! i e a d i o q i c d d , t e l e v i z i u n ei n d i v i d u a l ea t i t i n c a m e r e l e e h o t e l c i t ; i i n i n c d p e r i l e o m u n e e s t i n a t e a s a g e r i l o r . P

92

C e n t r a l d p e n t r u a v e r t i z a r e ai n c e n di i l o r Siemens. S t a ! i e d e r a d i o a m p l i f i c a r eh o t e l i e r d .

f I
I I f

t.
i
I I

P e n t r ua c e a s t a s t e n e v o i ed e o i n s t a l a { i e e a n t e n dc o l e c t i v a e r e c e p ! i e ,c u p r i z e i n t o a t e e d d c a m e r e l e; i i n c a p e r i l ed e u z c o m u n , u n d e s e i n t r e v e d eu t i l i z a r e a u n o r a p a r a t ei n di v i d u a l ed e r e c e p ! i e a d i og i t e l e v i z i u n e . r I n s t a l a g i a e c e a s o r n i c e l e c t r i c e .O , a l t a i n s t a l a ! i e t i l a i n o r i c e h o t e l e s t e c e a d e c e a s o r d u n i c e ,c a r et r e b ui e s d a r a t eo r a p r e c i s dn t o a t e p u n c t e l e e s e r v i c i u , A c e a s t di n s t a l a t i e s t e c o m a n i d e d a t d p r i n i m p u l s u r i e l e c t r i c ed e l a u n c e a s o r n i c r i n c i p a l p e n t r u i n t r e a g ar e ! e a d e c e a s o r n i c e p secundarde orice tip. e C e a s on i c e s e c u n d a r e e i n s t a l e a z da -e t a j e s i i n i n c d p e r i i ec o m u n e d e s t i n a t e p a s a g e r i l o r . i s l F o r m a , m d r i m e a g i a s p e c t u l s e a l e g p o t r i v i t f i n i s a j u l u i ca c e s td i n c a p e r ^ i . esed or C e a s o r nc es e c u n d a rd e f o r m a o b i ; n ui t d s e i n s t a l e a zid t o a t e s p a ! i i l et e h ni c e p e n t r u a u s u r a i e n i n d e pilni r e as e r v i c i lu i , u La recePlie, , d d $ s , . , l a , : u : e i l a s p a l d t o r i es e i n s t a l e a z a p a r a t e e ; t a m p i l a t ,c a r e m a r c h e a z d c r i s d a t a , r a ,s e m n u l d i s t i n c ta vg h i ; e u l u ip r e c u m ; in u m e l e o t e i u l u i . o il , h P e n t r uc o n t r o l u lv e - n i r i i g ip l e c a r i id e l a s e r v i c i u l p e r s o n a l u l u i o t e l u l u i , a r e e s t e f o a r t e a h c n u m e r o s a t i n g i n d a c i f r d - i n m a r i l c h o t e l u r i- p e c e aa n u m d r u l u c a m e r e l o rs e p r e v d dc e a r c r i , s o r n i c ed e c o n t r o l c u f i g e d e t i p s p e c i a lc o r e s p u n z d t oo r e l o r d i f e r i t e d e i n c e p e r e ; i t e r m i n a r e r ' a l e d i v e r s e l of u n c f i u n i . r f ns t alagia e n tru a v e rti z a re ai n c e n d i u l u i . A ceastdi nstal ati ese real i zeazd, p conform normel or o b i g n u i t e ,i n c e e a c e p r i v e g t ed i s t r i b u l i a ; i a ; e z a r e ab u t o a n e l o rs a u a n u n t d t o a r e l o r u t o m a t e . a P e n t r u r a p i d a o r i e n t a r e a s u p r al o c u l u i d e u n d e s - a d a t a l a r m a e s t e r e c o m a n d a b ic a , l i n g a l c e n t r a l d ,s d s e m o n t e z e n t a b l o u c u p l a n u l c l a d i r i i p e c a r e s a f i e m a r c a t e u l d m p i d e s e m n a i i u . c z a r e l o c u r i l e u n d e s i n t a g e z a t e n u n t d t o a r e l eC i n d u n u l d i n a c e s t e n u n l d t o a r e f o s t a c t i o n a t , a . a a s e a P r i n d e ; i l a m p ar e s p e c t i vc a r ea r a t d i n a c e s f e l l o c u l i n c e n d i u l u i . d t

93

o c i n a f a r d d e s e m n a l i z a r e a p t i c a g i a c u s t i c d e a p a r e l a l o c u l c e n t r a l e i d e a v e r t i z a r em a i e i d t r e b u i ep r e v d z u t c l o p o t e e a l a r m di n u n u l s a u m a i m u l t e b i r o u r i a l e c o n d u c e r ih o t e l u l u i s a u m a i i n l o c u i n l aa d m i n i s t r a t o r u l ud,a c d o a s e m e n e d o t a r ee x i s t d . D e l a a c e s t e u n c t e a i t r e b u i e P c p o s i b i l i t a t e a o m e n z i iu n u i n u m d r d e c l o p o t e d e a l a r m d r a s p i n d i t ei n t o t h o t e l u l , prevdzutd i h e a A c e a s t d l a r m de s t ed a t d n u m a i d e p e r s o a n e l d i n c o n d u c e r e a o t e l u l u i ,d u p a c e c u n o s c n t i n a d e r e a s i ni s t r ul u i g i a p r e c i a z d c e s t l u c r u c a f i i n d n e c e s a r . l n s t a l a q i p e n t r u c o n t r o l u l p a z e i . P e n t r u i n t r e p r i n d e r i l e h o t e l i e r ec u f u n c l i u n i m u l t i p l e a d n g g i v o l u m m a r e c l d d i t ,c a r e a u s p a ! i i t e h n i c e i d e p o z i t e u m e r o a s e e t o t f e l u l , a P a r en e c e s a r i ii t d u i n s t i t u i r e a n u i s e r v i c i u e p a z d . C o n t r o l u le f e c t u d r i r o n d u r i l o rp e r s o n a l u l u n s d r c i n ac u p a z a p s e f a c e c u a j u t o r u l u n e i r n s t a l a i i ip e n t r u c o n t r o l u l p a z e i ,c a r e s g r e f e a z d e r e l e a u ai n s t a l a ! i e i p e n t r u a v e r t i z a r e ai n c e n d i i l o r , P a z n i c u lt r e b u i e s d i n t r o d u c dc h e i a s a i n t r - o s e r i e d e a p a r a t e p l a n u m e i n s t a l a t e e p a r c u r s u c e t r e b u i e s d - l u r m e z ep e n t r u p a z d . D a c d r o n d u l n u s e e f e c t u e a z d i i i l e s ? nt i m p u l ; i l a i n t e r v a l e l s t a b i l i t e e d e c l a n ; e a z d a l a r m a c e n t r a l d , n d i c i n d n a c e l a q t i m p l o f c u l u n d e a a j u n sp a z n i c u l , i e c a g i - a f d c u t d a t o r i a ,f i e c d s - a i n t i m p l a t c e v a . L a a p a r i l i a u n e i c l t a s t f e ld e a l a r m es e i n t e r v i n ec u p e r s o n a l ua n u m ed e s e m n ap e n t r u a s e m e n e a a z u r i . 'Recomandiri g e n e r a l e p r i v i n d i n s t a l a g i i l ed e c u r e n i i s l a b i . S - a a r d t a t i n c e l e e x p u s e m a i i n a i n t ec a r es i n t c e l e m a i u t i l i z a t ei n s t a l a t i id e c u r e n ! is l a b ii n t r - u n h o t e l m o d e r n .P o s i b i l i t a ! i l e d e a p l i c a r e a l e c u r e n ! i l o rs l a b i s i n t i n s d p r a c t i c n e l i m i t a t e ,i n t r u c i t i n s t a d i u l a c t u a l i a l t e h ni c i i o r i c e c e r i n l d p o a t ef i i n d e p l i nt a . i i n a f a r dd e i n t o c m i r e a n c d d e l a i n c e p u t u lp r o i e c t d r i ia u n e i t e m e c l a r e g i c o m p l e t e ,p r i n i c g proiect trebuie create condilii pentruextinderea i completareau noi instala{ide curen!i i s l a b i p e c i t p o s i b i lf a r a d e g r a d d r a l e f i n i s a j u l u i . , A s t f e l ,i r e b u i e s t a b i l i i et i p u r i l e g i c u p r i n s u li n s t a l a ! i i l o rl,o c u l c e n t r a l e l o ra l n i ; e l o r d e a c o n c e n t r a r e c i r c u i t e l o r ,a l l o c u r i l o rd e u t i l i z a r e ,p r e c u m; i m o d u l d e P o z a r ea l c a b l u r i l o r; i c i r c u i t e l o r .T r e b u i e s d s e l i n d s e a m ac i n u m d r u l f i r e l o r c r e ; t e d e l a o n i g a l a a l t a i n d i r e c t i ac e n t r a l e i i,n t r u c i t f i e c a r el o c d e u t i l i z a r es e l e a g i l a c e n t r a l ar e s p e c t i v ip r i n c i r c u i t p r o o r iu , ' p g c T r e b u i ep r e v d z u t e a n a l e i g l i l u r i l a r g d i m e n s i o n a t e ,r e c u mg i t r e c e r i p r i n p e r e ! i 9 i p l a t u a a u f o r m e , a t i t p e n t r uo p o z a r e g o a r d c i r c u i t e l o r ,c i t ; i p e n t r u p o s i b i l i t a t e a d d u g a r i i l t e r i o a r ea i a g ui u n o r c i r c u i t e i c h i a rp r e p a r a r e a t e r e n u lp e n t r ua t e z a r e d e n o i n i ; e d e c o n c e n t r a r e ;d i s t r i b u l i e . i u R e z u l t ad i n e x p e r i e n l i c d o r g a n i z a r e a n e i e x p l o a t d r in u r d m i n e n e s c h i m b a tg i c a u r m a r e a D n c n i c i i n s t a l a ! i i l e a r e o s e r v e s c u p o t r i m i n e n e m o d i f i c a t e , e c i ,d u p a s c u r g e r eu n u i i n t e r v a l c d t i m p m a i m a r e s a u m a i m i c , i n s t a l a l i i l e e c u r e n l is l a b iv o r f i m d r i t es a u c o m p l e t a t e u n o i de r e i n s t a l a l i i d a c i n u c h i a rs c h i m b a t c u t o t u l , A p a r ed e c ic l a r c d e s t e a b s o l u tn e c e s a s d f i e c r e a t e , v i i n c d i n f a z a d e p r o i e c t a r e ,p o s i b i l i t A Tp e n t r u a c e s t e i i t o a r e c o m p l e t d r ig i e x t i n d e r i , c a r e v o r a p d r e ai n m o d i n e r e n t . p i N u m a i o s t r i n s dc o l a b o r a r e n t r e a r h i t e c t u l p r o i e c t a n tg i p r o i e c t a n ! i id e s p e c i a l i t a t e o a t e e g p r a s i g u r a e a l i z a r e a u n u i r o i e c ta r m o n i o s i , p r i n u r m a r e ,a u n o r i n s t a l a ! i ic u m a r e e f i c i e n ! 6 c o nomic6;i tehnologic6. i , e A l i m e n t a r e ac u e n e r g i e l e c t r i c l .D a t o r i t d p u t e r i i m a r i a b s o r b i t e a p r o a p e n t o a t e c a z u r i l e , r e a c p e n t r ua l i m e n t a r e a u e n e r g i e l e c t r i c d u n u i h o t e l e s t en e c e s aa s e p r e v e d e au n p o s t d e t r a n s e, i o r m a r e . A c e s t av a f i a ; e z a tp e c i t p o s i b i li n c e n t r u l d e g r e u t a t e a l c e r e r i i d e e n e r g ' r _d e c i t r e g m , c e i m a i m a r i c o n s u m a t o r is p r e a f a c e i n s t a l a ! i a a i e c o n o m i c a i m a i s i g u r ai n f u n c l i o n a r e , o i d a t o r i t a p o s i b i l i t e 1 id e a s e p r e v e d e a r e l e a d e d i s t r i b u i r ed e j o a s dt e n s i u n ec i t m a i p u l i n i n t in s d , o d s d h d i P e n t r u n t r e p r i n d e r i l e o t e l i e r e e c l a s d u p e r i o a r s e r e c o m a n da s e P r e v e d e a a l i m e n t a r e c i , d e a v a r i ep r i n g r u p e l e c t r o g e nd e s t i n a t i a p r e l u ac o n s u m a t o r ic e t r e b u i e s i a s i g . u r e o n t i n u a r e a d i a p a r ! i a la l s p a ! i i l o rp u b l i c e , l b u c d t d r i e9 i a l i n s t a l a ! i i l o r e f o r l d i a c t i v i t a { i i i nh o l e l ' ; l u m i n a i u l u p a f e r e n t e e n t r u a s i g u r a r e a n e i f u n c ! i o n d r i r e d u s e , I n c l u d e r e aa l t o r c o n s u m a t o r id e f o r ! 6 i n g f e r e t e a u a d ' a v a r i e s e - v aa c e t i n i n d u - s s e a m a d e r a d u l d e c o n f o r tr n i n i mc e r u t a f i d a t p a s a g e r i l o r . e

94

i n a f a r ad e a l i m e n t a r e d e a v a r i es e v a o r e v e d e a n i l u m i n a td e s i g u r a n l da l i m e n t a td i n t r - o a u b a t e r i e d e c u m u l a t o a rd e s t i n a ta a s i g u r ar u m i n a t u li i l o r d e c i r c u l a ! i e 5 i s p e c i a a l p u n c t e l o r a e, d i c in l d e d i f i c ul t a t e a l e a c e s t o r a . l l u m i n a t u ld e s i g u r a n l d a h o t e l u r it u r i s t i c eg i l a c e l ed e m a i m i c d i m p o r t a n l i s e v a r e a l i z a l i n c o n f o r m i t a t e u p r e v e d e r i l e o r m e l o r i^n v i g o a . e . c n D i s t r i b u { i a n e r g i e s e f a c ed e l a u n t a b l o u e i l e n e r a l d e j o a s dt e n s i u n e ,e c h i p a t g i o r g a n i z a t c o r e s P u n z d t os c h e m e ir e z ul t a t e p e n t r u g r a d uI d e c o n f o r t c e r u t . P l e c d r i l ed i n t a b i o uI r ieneral a l i m e n t e a z S ' a i d e p a r t et a b l o u r i l e s " c u i d a r e a s e z a t e e c i t p o s i b i li n c e n t r e l ed e g r e u t i t e a l e m p c o n s u m a t o r i l og r u p a ! i p e s p e c iifc . r h o t e l i e r ei,n d i c d m a ij o s u r m d t o r i i c o e f i c i e n ! i m e d i i u te l i z a r 6r, e z u l t a l i d i n r a c t i c d : m d i p


-

iluminat
f^-+x tvt L4

c Iim at izare iluminat fortd

Hoteluri c o e f ic i e n t m e d i u d e c o e f ic i e n t m e d i u d e c o e fi c i e n t m e d i u d e

cu confort ridicat utilizare utilizare uti lizare

0,6-0,8 0,5-0,6 0,6-0,7 n?-n4 0,4-0,5

H o t e l ur i t u r i s t i c e c o e fi c i e n t m e d i u d e u t i l i z a r e c o e fi ci e n t m e d i u d e u t i l i z a r e

I n s t a l a g id e a s c e n s o a r e . r i n t r e p r o b l e m e t e e c a r e u n a r h i t e c tt r e b u i e s d l e r e z o l v e l a a P p : r o i e c t a r e au n u i . h o t e l _ e s ge a c e e a e a p r e v e d e a i n s t a l a ! i e e a s c e n s o a r e i c i e n t d i e c o n o ti d o d ef s n i c i i n a c e l a stii m p , E x p e r i e n t a a r d t a t c d n u m d r u la s c e n s o a r e l g ir c a l i t a t e aa c e s t o r a s t e o a o e : c m P o n e n t p r i n c i p a l d r e a l i z d r i e c o n o m i cie a n s a m b l u i n t r e p r i n d e r ip r o i e c t a t e . d a i n a i A s c e n s o a r etl r e b u i e a ; e z a t e p e n t r um a x i m u md e e f i c i e n t di,n p u n c t u lc e n t r a la l c i r c u l a ! i e i . e , : , e t r e b u i es a f i e a c c e s i b i ld e l a t o a t e i n t r d r i l ei n c l a d i r e . e C i n d s i n t n e c e s a r m a i m u l t e a s c e n s o a r e , e s t e t r e b u i e a m p l a s a t ie p r e u n 6 , n t r - u n a s a u e ac a m i - a i m u l t e b a t e r i i 'O b a t e r i ed e a s c e n s o a r e t r e b u i ea s t f e ld i s p u s an c i t d i s t a n l ad e p a r c u r sd e l a i : - t o n u l d e c o m a n d il a c e am a i i n d e p d r t a t c a b i n is a f i e m i n i m d . d A s t f e l , p i n d l a p a t r u a s c e n s o a r e , e s t e s e a s a z dn r i n i e , ac a i m a s f ' ^ C i n d s i n t n e c e s a r e a i m u l t d e p a t r u a s c e n s o a r e ,c e s t e a e d i s p u n i n b a t e r i i a g e z a t e a l d i a t i f i . r a . o h .a, tr u r i eu v vrir nu dir nr tl tit nt u e p i litnl d l < 1 imaal xl i m u mD a t r u a s c e n s o a r e . e a r r ": " p c t a lt l \ t i D a c d n u m d r u l a s c e n s o a r e l o r e a itm a r e d e o p t a c e s t e a s e d i s p i n d o u dg r u p ed e b a t e r i i , ms e , un - ' i r o i c e r rn r r r r l 3 5 6 s 1 1 s o a r e . A r a n j a m e n t u p r e f e r a tp e n t r u b a t e r i i d e p a t r u p i n a l a o p t a s c e n l s : a r ^ e s t ec e l i n , , a l c o v " a r e a r e a v a n t a j u lc i e v i t d i n t e r f e r e n t ai n t r e p e r s o a n e l e e a ; t e a p t dg i e c c : : i e c e i e s d i n c a bi n e . D i s t a n - t e lm i n i m e i n t r e b a t e r i i l ed e a s c e n s o a ra s e z a t ea l a i n f a { a s i n t d e 4 m , a t u n c i c i n d e e f : - : : e n s o a r es en t p r e v d z u t e u u ; i d e a c c e s a b a t a b i l e ; i d e 3 m , a t u n c i c i n d a c e s t e a u u g i c u l i li c r a : : ^ - c D r r n i < r a n l a r d url o m A n e s c ,s c e n s o a r e l e p e r s o a ns e i m p a r t i n a d e t r e i g r u p e , d u p df e l u l - s c r c u c a r e s i n t p r e v d z u t e ,a s t f e l : m . P A , c u u s i r a b a t a b i l es a u c u l i s a n t e , a n u a l e ,l a c a b i n d g i u ; i d e a c c e s a p u ! l - = : a t a8b it lr e ;a
' Jsv t/uLr v

- g r u P a _ B , c u i c u l i s a n ta u t o m a t ea c a b i n a g i u ;d e a c c e lsa p u ! r a b a t a b i l e , us e l i semiautomate; - g r u p C , c u u g ic u l i s a n t e u t o m a t ea c a b i n a ; il a p u ! . a l \ u m d r u l d e a s c e n s o a ne c e s a e s t e d e t e r m i n a t e i n a l t i m e a l a d i r i i ( n u m d r udl e e t a j e )g i re r d c - = ' ' m i r t t ld c n q p 5 6 a n e c e t r e b u i et r a n s p o r t a t ei,a r c a p a c i t a t ed e t r a n s p o r t e i e s ed i n v i t e i a d e a r ; > a r c i n a o m i n a l a a s c e n s o a r e lc e s e p r e v d d e n t r uh o t e l u r id i f e r dd e l a t a r d l a t a r d S i d e n a or p : : : r t i n e n t l a c o n t i n e n tA s t f e l ,i n t i m p c e i n A m e r i c a s c e n s o a r e ce s e p r e v d d p e n t r u h o t e l u r i . a le : ' - : c e m i n i m u m2 0 P e r s o a n p i n a l a m a x i m u m2 3 p e r s o a n e n E u r o p ap o t f i p r e v d z u t a s c e n i, e e : : a ^ e c 9 o c a P a c i t a td e t r a n s p o r tp i n a l a 6 p e r s o a n eG r e u t a t e a n e i p e r s o a n e u a t d i n c a l c u l e . u l' = : - 3: e B Ok g f i n t a r a n o a s t r d i d e 7 5 k g f i n A m e r i c ag i E u r o p aO c c i d e n t a l d . g


v v t ' t

v( r J

r
l
rl
[]

T
l
[]

tl i_l n

I
a l o p rt i l

D i v e r s em o d u r i d e g r u p a r e a b a t e r i i l o r d e a s c e n soare Pentru Persoane.

t n um e r p q o b a b t

i---f i t
l---fl l

tto
B
6

lor.

persoane
| !')

-l-

l--T t t
| \'-}'

r i

-]l
{t',-i11k

-1
l

l l

| |

ffi-Lll

12 i0 B 6
5

r viteza re,:omandati ) L I in fun;tie de de $sisatttmea |\ | no,:3,rv

L>>{=zoo* 1*.. I z:
ffi t<--L

z {. G t_J%,ji" #=,JL,"'.
Diagrama vitezelor de transport recomandabile oentru ascensoare'

30 20

+--'=

- l'i=150m i rr-l-100m 1 -g0m

trr ->l
]{.-

__.,

l - - - , - - --ns r; 5 vite:r de mer.'

lri =2orn

-=qJm l'l =AUlTl

- =fym

D i a g r a n r ao p r i r i l o r p o s i b i l e p e n t r u a s c e n s o a r e

M i r i m i l eu z u a l e e a s c e n s o a re l o s i te i n l ara n o a s t r d ; i s t r d i n d t a t e e z u l t d d i n t a b e l e l e d fo r urmetoare:
,i

Romiinia gi alte firi S a r c i n an o m i n a l . i ,k g f : Persoane: Europa de Vest S a r c i n an o m i n a l i ,k g f : Persoane: America n , S a r c i n a o m i n a l Sk g f : Persoane:

socialiste 320 4 500 6 800 10

250 15

600 20

450 6

600 8

9oo 12

1 200 16

1 500 20

2 000 26

1 500 20

1 750 23
Vitezele de transport uzuale sint:

Felul ascensoarelor

Viteza V, m/s

Ascensoare persoane pini la 6 opriri de cu Ascensoare Dersoane 8 sau mai multe ooriri de cu e de A s c e n s o a r e p e r s o a n c u 1 Op i n i l a 1 5 o p r i r i ' de Ascensoare persoane 20 pind la 25 opriri cu e de A s c e n s o a r e p e r s o a nc u m a i m u l t d e 2 5 o p r i r i d e i n i l t i m i d e r i d i c a t p e s t eB 0 m , c u u n n u m i r m i c d e o p r i r i

0,5- 0,8 1,0-1,2 1,5 pindla 2 pini la 2,5 2,5 pini la 3,5 4 pini la 6

1 R

N u m d r u l a p r o x i m a t i v d e a s c e n s o a r en e c e s a r e p o a t e f i d e t e r mi n a t u t i I i z i n d u - s e r m d t o a r e a u f o r m u l e ( S i e m e n s - A u f z u g s a na g e n ) : l

C_ ?n care: e

75ef 360CQ

e s t e n u m d r u l p e r s o a n e l o t r a n s p o r t a t ep e o r d ( i n g e n e r a li n t r a f i c u l d e v i r f , c a r e r d u r e a z d ,e l a 2 0 l a 3 0 m i n u t e ,B 0 % d i n o c u p a n ! i c l a d i r i i f i i n d t r a n s p o r t a l i c u d i l a s c e n s o ru ; l)

vlz,9), 1 f:+ v ++t J *(x*1)(0,1vz{2,1


i n c a r e : H e s t e i n a l ! i m e ad e r i d i c a r e( c ur s a a s c e n s o r ui ) ; l c a p a cta te a a s c e n s o ru i ; i lu a x n u m i r uI p r o b a b i la l o p r i r i l o r; v i t e z ad e m e r s . :

N u m d r u l p r o b a b i l a l o p r i r i l o r p o a t e f i a p r e c i a tu t i l i z i n d d i a g r a m a i n f i g u r aa l d t u r a t d , i n d f u n c ! i e e n u m d r u l d e p r i r i p o s i b i l e n u m d r u e t a j e l o rp e s t e a r t e r ) i s a r c i n an o m i n a l da a s c e n d o ( l g p s o r u l u i( n u m d r u lp e r s o a n e l op o s i b i la f i t r a n s p o r t a t e ) . r V i t e z e l e d e t r a n s p o r t u z u a l e ,a r d t a t e i n t a b e l a d e m a i s u s , s i n t i n f u n c ! i e d e c a p a c i t a t e a g a s c e n s o r u l u ii n u m d r u l d e o p r i r i p o s i b i l e .V i t e z a d e t r a n s p o r t r e c o m a n d a t d o a t e f i a p r e c i a t d p u t i l i z i n dd i a g r a m a i n f i g u r a a l d t u r a t d . d
7 - Construcfii hoteliere 97

UF

c D i m e n s i u n i l e a b i n e l o r , p u l u l u i g i c a m e r e it r o l i u l u i , p r e c u mg i p r e v e d e r i l e o n s t r u c t i v e c a le , p e n t r u a s c e n s o a r ece s e f a b r i c di n R o m d n i a t n e b u i es d c o r e s p u n d ip r e v e d e r i l o rS T A S 2 4 5 3 - 6 8 . d P e n t r u o t e l u r i s e e c o m a n d d a s e f o l oa s c e n s o a r e u g i c u l i s a n t e c u e s c h i d e r e i i n c h i d e r e h r si Gu S a u t o m a t d ,a t i t l a p u t c i t s i l a c a b i n d . i c ag a i n p r i v i n l a m o d u ' l u i d e u n c ! i o n a r e l a s c e n s o a r e l o r e z a t en b a t e r i ee s t e d e r e c o m a n d a t a f s i a c e s t e a d p o a t df u n c ! i o n a n m o d n o r m a l a u t o m a t , f a r a l i f t i e r , c u u n s i n g u r b u t o n e x t e r i o r d e A a p e l p e n t r ut o a t e c a b i n e l e . p e l u l e s t ep r i m i t d e p r i m a c a b i n d ,c e l e l a l t er i m d n i n d i n a s t e p t a r e , c s , e l e u r m i n d a a c c e p t a h e m a r e a u c c e s i vd a c d p r i m e l e c a b i n es i n t o c u p a t e . D a c d t o a t e c a b i n e l e a t s i n t o c u p a t e , p e l u le x t e r i o r v a f i a c e e p t ad e c a b i n ac a r e d e v i n e l i b e r d , C a b i n a d e v e n i t a l i b e r a a t r e b u i e s i r d m i n di n a ; t e p t a r ec u u ; i l e . d e s c h i sle p a l i e r u l r e s p e q t i v . B i n e i n l e l e sp o a t ef i p r e v d z u t r i c a r e m o d d e f u n c ! i o n a r e r c us a u f d r d l i f t i e r , s a u c o m u t a b i l , o i p i n t r - u n f e l s a u a l t u l - c o r e s p u n z i t o r o s i b i l i t e ! i l o rd e t r a f i c c o n s t a t a t en d e c u r s u le x p l o a t d r i i . r c P e n t r uh o t e l u r i l e u m a i m u l t d e 1 0 e t a j e ,i n i n t e r e s utlr a n s p o r t u l u ir a p i d a l p a s a g e r i l o ; i d d a l e c o n o m i c i t a ! i i n s t a l a ! i i l o re s t e r e c o m a n d a b ia s e p r e v e d e a o u d b a t e r i i d e a s c e n s o a r e , i n l u a et i c a r e u n a c u a s c e n s o a r e i n m e r s r a p i d c u o p r i r i , f i e nl u m aa j e l es u p e r i o a r e n u i a n u m i t n i v e l , fie cu opriri intr-o anumiti caden!6. l T o a t e i n d i c a l i i l ed e m a i s u s s e r v e s c a c a l c u l e l ep r e l i m i n a r ep e c a r e a r h i t e c t u l t r e b u i e s d d f a c i i n f a z a d e s t u d i u a p r o i e c t u l u i ,c a l c u l e l e e f i n i t i v e u r m i n d a f i f i c u t e d e c d t r e s p e c i a l i g t i . in a fa rd d e a s c e n s o a re lp e n tru persoane, recomanddca un hotel sd fi e dotat gi cu un se e d a s c e n s o p e n t r u m d r f u r i ; i m a t e r i a l ec u o c a p a c i t a t e e t r a n s p o r t d e 1 0 0 0 k g ; i o v i t e z d d e r e t r a n s p o r td e 0 , 5 m / s , p r e c u m; i c u u n u l s a u m a i m u l t e a s c e n s o a rm i c i d e a l i m e n t e g i b d u t u r i c or es p u n z d to a re rg a n i z d ri i s e rv i c i ul ui i n hotel . o

vil. |NSTALATil SANTTARE


ALIMENTAREA CU APA

i n m a j o r i t a t e a c a z u r i l o rs u r s ad e a l i m e n t a r ec u a p d a c o n s t r u c l i i l o rh o t e l i e r eo c o n s t i t u i e n e t e a u a r d ; e n e a s c d e a p d ; p e n t r u u n i t 6 ! i i z o l a t e( c a b a n e a u m o t e l u r i ) s e r e c u r g el a c a p t d r i o s p r o p r i i , c a r e n e c e s i t do a t e l u c r d r i l eg i a m e n a j d r i l e p e c i f i c e . t s e i I n c a z - u l x i s t e n l e a d o u d r e l e l ep u b l i c e e a p a- p o t a b i l a i i n d u s t r i a l - s e v o r f a c e d o u d d g a s r a n g a m e n tc u d o u i r e l e l e i n t e r i o a r ed i s t i n c t e ;a p a i n d u s t r i a l d a p u t e af i f o l o s i t dn u m a i l a e v , : i s o a r e ,c l o s e t e g r u p u r i f r i g o r i f i c ec u r d c i r e c u a p i , g r u p u r i f r i g o r i f i c ep e n t r u r d c i r e aa e r u l u i : c n d i l i o n a t ,c a m e r e l e e u m i d i f i c a r e a i n s t a l a ! i i l e e v e n t i l a r eg i i n s t a l a ! i i l e o n t r ai n c e n d i i l o r . d l d c P e n t r uo b u n d f u n c ! i o n a r e i n s t a l a ! i i l o r n t e r i o a r e r e b u i e s d s e d i s p u n d , a b r a n g a r ed e a i t l , g s : e c i t ; i p r e s i u n e u f i c i e n t e i i n r e g i mp e r m a n e n t . D e b i t u lo r a r m a x i mv a f i :
Q^o* oro, 250-400/persoani gi zi 10 ore zi

x n persoane[/ora]

, C i n d d e b i t u l e s t e i n s u f i c i e n te s t en e c e s a r dn t e r c a l a r e a n u i r e z e r v o rd e a c u m u l a r e i a u n e i i g u .-stalalii de pompare, i d L a p r e s i u n en s u f i c i e n te s t en e v o i e e o i n s t a l a { i e n e x d c a r es d a d u c da p a p i n a l a - o b i e c t u l d a , s : e i l m a i d e z a v a n t a j op l a s a t( c e l m a i s u sg i c e l m a i d e p d r t a t ) . p m P r e s i u n e a i ni m d n e c e s a r d e n t r u o b u n d f u n c t i o n a r e s t e : e Hmin nec:HelH ro6*H,'Eeo*H rontor [m HrO],


. ';a' " " . , ,l -5J ^

este

d i f e r e n l a d e n i v e l i n t r e c o t a r o b i n e t u l u id e l a o b i e c t u lc e l m a i d e z a v a n t a j o s a m p l a s a;ti c o t a a x e i c o n d u c t ep u b l i c e , n m , d u p d i n a l ! i m e a o n s t r u c l i e i ; i i c

7b

99

t'-

Exemplu de grupuri sanitare cuplate cu closet, separat de camera penlru dug' gi lavoar; ghenecomunepentru coloanele instala!iei sanitare gi pentru canalele ventilalie: de 1 -.closet cu rezervor montat la semi-inilfime; 2 - port-hirt i e ; 3 - e u v i p e n t r ud u g ; 4 uscdtorde cerceafuride baie; 5 - lavoar; 6 - cuier cu cirlige; 7 - port-sipun; g - 6e* loane (api gi canal) pentruinstalalii sanitare;9 - robinete de inchidere pentru api la fiecare g r u p s a n i t a r ; 1 0 - c a n a l ed e ventila!ie.

Grupuri sanitare complete,cu dotiri diferite: A - cameri de baie completS; B - numai closet Si lavoar, ghene pentrucoloanele separate instala!iei sanitare 9i pentr:u c a n a l e l ed e v e n t i l a t i e l 1 - closet cu rezervor montat pe vas; 2- port-hirtie; 3 c a d i d e b a i e ; 4 - l a v o a r ;5 cuier cu cirlige pentru .rufe; 6 - port-sipun; 7- robinete de inchiderepentru api la fie. c a r eg r u p s a n i t a r ;8 - c o l o a n e (api 9i canal) pentru instalalii sanitare;9 --- ghendpentru can a l ed e v e n t il a ! i e ; 1 0 - b i d e u .

100

p r e s i u n e a i n i m d n e c e s a r da r o b i n e t u lo b i e c t u l u i n c a u z d , p e n t r u m l o funclion a r en o r m a l i , i n m H r O , i n t r e 1 2 , 5 m H r O ; ;i Hrepeo c d d e r e a e p r e s i u n e n i n s t a l a ! i ai n t e r i o a r i d e l a c o n t o r e x c l u s i v d i a c e s t ap i n d l a r o b i n e t u lo b i e c t u l u i n c a u z di,n m H r o , d u p di n t i n d e r e a e l e l e i ; r Hrorro, c d d e r e a e p r e s i u n en c o n t o r ,i n m H r o , i n t r e 3 g i 5 m H r o . d i De ex em p l u ,p e n tru u n h o te l c u p fg e t aj e, H mi n m nec:.l 7,S O H rO. A c e a s t d r e s i u n e i n i m a n e c e s a rc r e g t e u a p r o x i m a t i v p m d c . 1 O m H r O , c i n d r e t e a u at r e b u i e s d a s i g u r e , s ia n t i t a t e a e c e s a rc o n t r ae v e n t u a l e l o irn c e n d c n d ii. L a . f u n c ! i o n a r e a i n t e r m i t e n t d r e t e l e ip u b l i c e , s t en e v o i e cu a e de asem'enea un rezervorde de acumulare. m i n i m u m2 4 o r e . V:250-400 l/persoand i zixn persoane g Il]. R e z e r v o r u d e a c u m u l a r e s - t e g e n e r a ld i n b e t o n a r m a t s i l e s e e x e c u t de x t e r i o r , s u b t e r a n . L a c a p a c i t a !m a i m i c i ( p i n a l a 5 0 i l i p o a t ef i u r p i u t u t g i * i n ' ' i n t e r i o r( i n s u b s o ls a u i n p o d ) . ) , l n s t a l a ! i a e a m a i f r e c v e n t oItto 's i; tl ap e n t r u r i d i c a r e a r e s i u n i i c f p a p e ii n c o n s t r u c ! i i l e o t e l i e r e h e s t eh i d r o f o r u l ,c o m p u s i n p o m p e ,r e c i p i e n l id e h i d r o f o r g i d . o r p . " s o r ( u n " o . i j i r e z e r v o rt a m d" P o n ) ' E l s e d i m e n s i o n e a zc o r e s p u z d t o ,d e b i t u l u i g i p . " r i r n i i n ' e c e s a r e . n r H i d r o f o r u lp o a t ef i d i m e n s i o l a tp e n t r u i n t r e a g ac o n s t r u c ! i e i g p e n t r ut o a t e n e c e s i t e ! i l e s c o ( p u r i m e n a j e r e i c o n t r ai n c e n d i i l o r ) . g L a o p r e s i u n e r e t e l e is u f i c i e n t p e n t r un i v e l u r i l e n f e r i o a r e , a a i h i d r o f o r u lp o a t e d e s e r v in u m a i n i v e l u r i l es u D e r i o a r g i i n c e n d i u c u r e l e a s e - p a r a t d e e a e , c, c e i n s e a m n d o u a z o n ed e p r e s i u n e . d D e l i m i t a r e c e l o rd o u i t ; n " ; ; p r e s i u n e s t ef u n c l i e e p r e s i u n e a a d r e t e l e ip u b l i c e . i n g e n e r a l ,z o n ai n f e r i o a r ic u p r i n d ep a r t e i u l p r i m e l e2 - 3 etaje. ;i H i d r o f o r u ln e c e s i t o i n c d p e r e u o s u p r a f { d d e 2 0 p i n a l a d c 60 mz(n:t0+0,10 n- in m2);i o i n d l t i m e l i b e r ad e 3 , 0 0 - 3 , 7 m . C a m e r a i d r o f o r u l u p o a t ef i a m p l a s a t da p a r t e r ,s u b s o s a ue x t e r i o r h i l ' l ' c o n s t r u c t i e(ie v e n t u a l i m p r e u n dc u r e z e r v o r u ld e a c u m u l a r e ) . L as t a b i l i r e a d l r S m p l a s a m e n t u l u v,a !e n e s e a m a e z g o m o t up o r n i r i l o r ; i o p r i r ^ i l o p o m p e l o r i s i a l ec o m P r e s o r u l u id ie p e r i c o l utlr a n s m i s i e ii b r a ! i i l 3 r i s ev i r l u a ; ;i v g m d s u r id e t r a t a r e f o n i c d a .P e r e l i l o r ,p l a f o n u I . Y i .p a r d o s e l e(if u n d a ! i ii n d e p e n d e n i e )e n t r u . p c a m e r ah i d r o f o r uui . S e v a l ii g { i n e s e a m a i d e p o s i b i l i t e l i l e e e x p i o a t a r e e c d t r e a c e l a ; ip e r s o n ag i a a l t o r i n s t a l a ! i i( c e n d d l t r a l d ^ t e r m i ! ?p r n c t t e r m i c ,c e n t r a r a e v e n t i l a ! i e c e n t r a l d e ' f r i g l d , d etc.). A p a c a l d a e n a j e r d t r e b u i e a i b d , a c e l e a s io p r i e t d ! i c a sa p J r e c e( m a i m sd pr i p u ! i nt e m p e r a t u r a ) . P t t P u r a r e a e n t r a l i z a t d a P e i c a l d es e ' f a c ei n p r n c t u l ' t e r m i cs a u ' i n c a , ., c e n t r a l at e r m i c d , i n b o i l e r e , a p a r a t ed e c o n t r a c u r e n s a u i n r e z e r v o a r e . p a ! i u l a f e r e n t i S a c e s t o ra p a r a t e6 s t e i n c l u s i n s p a l i u l c e n t r a l ee r m i c e a ua p u n c t u l u i t e r m i c , t i s A g e n t u t e r m i c p e n t r uP r e P a r a r e a p e ic a l d em e n a j e r e s t ef u n c l i ed e s o l u t i a I e t e r mi c d g e n e r a l d adopt at d. T : I q . . a t u r a a p e i c a l d em e n a j e r e u v a d e p S ; i n l + 6 5 ' C , t e m p e r a t u r di m i t d p e n t r u e v i t a r e a o p d r i r i i ' I n a c e s s c o q ja p a r a t e l e e n t r up r e p a r a r e a p e ic a l d em e n a j e r e o r t p v f i p r e v d z u t ec u l i m i t a toare de temperaturd. a a , - f 9 1 t r u a s i g u r a r e la l o c u l d e c o n s u m u n e i a p ec u t e m p e r a t u r ic i t m a i r i d i c a t e ( m a x i m u m p r e v e d e a i r c u l a ! i a a p e i c a l d e m e n a j e r e ;a c e a s t a n s e a m n d u b l a r e a r e l e l e i c i d ieS]p), de d i s t r i b u ! i e . ( p r i n e t e a u ad e c i r c u l a ! i e ) i p r e v e d e r e a n e i p o m p e a m p l a s a t d , r g u i n g e n e r a l ,l i n g a ' I g e n e r a t o r u d e a p dc a l d dm e n a j e r d . l I n s t a l a ! i p e n t r uc o m b a t e r e ia c e n d i i l o lra c o n s t r u c ! i i lh o t e l i e r e c o n s t a d ih i d r a n l i a n e n de incend i u , a m p l a s a -itn l o c u r i v i z i b i l e ; i u s o r a c c e s i b i l e , ; ir e l e a u aa f e r e n t i . p r o b l e m e l e i ce le pune a c e a s t id s t a l a ! i s i n t a c e l e a g iu a l e r e l e l e id e a p d ,i n s e n s u lc d t r e b u i e s a t i s f d c u t e n e c c o n d i l i i l ed e d e b i t ,p r e s i u n e i r e g i mp e r m a n e n t . g 101 A c e s tr e z e r v o r e a c u m u l a r v a a s i g u r a p an e c e s a rc o n s u m u l up e d e a d i

H,ob

este

G r u p s a n i t a r s i m p l u c u g h e n e s e p a r a t eP e n t r u c o l o a n e l e i n s t a l a t i e is a n i t a r e ; i p e n t r u c a n a l e le de ventila{ie: 1 - closet cu rezervor montat la semiinil- port-hirtie; 3 - port-prosop- 9i time; 2 u s c i t o r d e c e r c e a f ur i ; 4 - c a d i d e b a i e ; 5 lavoar; 6 - port-sipun ; 7 - robinete de inchidere pentru api pe fiecare grup sanitar - c o l o a n e( a p a 9 i c a n a l ) p e n t r u 1penivele); B instalatii sanitare; 9 - canal de ventilalie'

i n s t a l a ! i id e r i d i c a r e a s c C i n d u n ad i n a c e s t e o n d i ! i i n u e s t es a t i s f d c u t d ,e r e c u r g el a a c e l e a ; i d p r e s i u nii ; i r e z e r v o a r e e i n m a g a z i n a r e ' CANALI ZAREA d i n r a c o r d a r e o b i e c t e l o rs a n i a h C a n a il z a r e aa p e l o r u z a t el a c o n s t r u c l i i l e o t e l i e r e ,p r o v e n i t e : u t ar e, s e v a fa c ec u re s p e c ta re a rm d toarel or recomanddri de - t r a s e e l ev o r f i c i t m a i d r e p t e 9 i m a i d i r e c t e , c u c u r b e l a r g i , c u p o s i b i l i t a l i u g o a r e c o n t r o l ; i i n t r e ! i n e r e; - t o a t e o b i e c t e l e a n i t a r es e v o r r a c o r d al a o s i n g u r dr e l e a d e c a n a l i z a r e i s de - l a b u c d t d r i i ,c u c a n t i t a l i m a r i d e g r i s i m i g i " d . ; . r r i s e v o r r e a l i z a r e l e l e s e p a r a t e e d c a n a l i z a r ec u p r e v e d e r e a e d e g r e s o a r ; i d g n i s i p a t o a r e ; , inted i - l a o b i e c t i v e l e z o l a t e ,f d n i r e l e a p u b l i c ad e c a n a l z a r e ,s e v o r p r e v e d e a o u d r e l e l e i decanc p e n t r l a p e l em e n a j e r e a r e n u t r e b u i e s d t r e a c d p r i n d r i o a r e s e p a r a t e e c a n a li z a r e :u n a toare gi a doua Pentrurest. c o n s t r u c ! i e ic o t e i l a , a d o a t e n ! i ed e o s e b i t t r e b u i ed a t d i n c dd e l a s t a b i l i r e a m p l a s a m e n t u l u i c d Ac d e , c u n uilz a r e o r d g e n e a s c d .e a s t a o n d i ! i o n e a zd e m u l t e l c a r ee s t ep o s i b i l dr a c o r d a r e au . . 1 " u u u , a o r i p a r t i uI g e n e r a lg i r e z o l v a r e .d e d e t a l i u a h o t e l ul u i . s e v o r r a c o r d al a r e l e a u a i n c a z u tu m f t u r i . i i ; ; . o u i " . i " * i t u r . s u bc o t a p o : i q i l d ,a c e s t e a c a u n e i s t a t i i d e p o m p a r e , a r e i n g e n e r a lc o m p l i c a p g e n e r a r d r i n i i i " . r . a i u t , n u i r e z e r v o rf r exploatarea. solulia gi ingreuiazd s u b p r e s i u n el a p l o i m a r i ' c i A c e e a gs o l u ! i es e v a a d o p t a ; i p e n t r uc a n a l i z d rp u b l i c e e , i n t r d i corespunzdtoat," = 9y!* pl oi i 9i un i nchi zdtor con"i u adic ds e v a p re v e d e a n re z e rv o rc u .upu.i tate i a d i r e c t ,c a r es d o p r e a s c dn u n d a r e c l a C l r l l ' t r a r e f u l a r i ip e r a c o r d u l

102

!'

La c analiz a re a p u b l i c ac u s e c !i u n ei n s u fi ci ent6, defi ci enl a se va rezol va l a ni vel ul rel el el or o r d g e n e g t if,i i n d n e c e s a r d a d c u a r e l e a . o E s t e r ec o m a n d a b i c a to a te re l e l e l e d e apd;i canal sd se mcnteze aparent, cu posi bi l i tei i l de a s e put ea v e ri i i c a , i n tre !i n e ;i re p a ra . N u se recomandi montaj ul rel el el or i n pardoseal S , f dr d t unele c irc u l a b i l es a ue ta j e te h n i c e .A c estea acol o unde gruparea, di stri apar ca o necesi tate bu! ia; i c olec ta re as e fa c e d e a s u p rap a rte rul ui fol osi t i n al te scopuri deci t cazare (restaurant, r ec ep! ie,bir ou ri , m a g a z i n ee tc .), s a u d a c i este l i ber (porti c). D e a s e m e n e a ,t a j e t e h n i c e o t a p i r e a ; i i n t r e n i v e l u r i l e d e c a z a r e a c o l o u n d e s e . P u n eP r o e , p blem a unei di s tri b u !i i p e n tru a l t6 ,z o n d d e presi une. , i n g e n e r a l e t a j e l e t e h n i c er e b u i e s i c u p r i n d i t o a t e i n s t a l a ! i i l e , n c l u s i v e l es a n i t a r e . c , i t M ont ajul c o l o a n e l o rs e v a fa c e i n g h e ne speci alprevezutei n acestscop, cu posi bi l i tate de c ont r ol de pe fi e c a re p a l i e r. Ac e s t s i s te m prezi ntd o i mpcrtanl d deosebi td l a construcl i i l e cu m u l t e n i v e l u r i ,p u t i n d f i f o l o s i t e ; i p e n t r u a l t g e n d e i n s t a l a l i i , u m a r f i v e n t i l a l i a g r u p u r i l o r c

"''K:?;;:"Y1'.$i:ff:ff:J.[lilgilliJ

hoteride debaie un,rri,ror cazare tncamerere are

er d, pr ec um g i i n c e l e l a l te fu n c l i u n i c a ra c teri sti ce, fost tratate mai pe l arg i n al te capi tol e au p a l e l u c r d r i i d e f a ! a . C o n s i d e r e m e c e s a a s u b l i n i ai n c d o d a t 6 a i c i , n e c e s i t a t e a r e v e d e r i i u n o r n r r a c o r d u r ic i t m a i s i m p l e ; i m a i d i r e c t e ; i a p o s i b i l i t e l i iv e r i f i c d r i i ,i n t r e l i n e r i i g i r e p a r a ! i e ii n t o a t e p u n c t e l ec r i t i c e , a i n s t a l a { i e is a ni t a r e .

vill. INSTALATil DE ittCAlZtRE


SISTEME U:UALE P e n t r u i n c d l z i r e ad i v e r s e l o rt i p u r i d e c o n s t r u c ! i i h o t e l i e r e g i a c a b a n e l o rp o t f i l u a t e i n m c o n s i d e r a ! i e a i m u l t e s i s t e m ep o s i b i l e : d l a . i n c d l z i r e ai n d i v i d u a l d u s o b e , ' u t i l i z i n d r e p t c o m b u s t i b i g a z u l n a t u r a l s a u a r t i f i c i a l . c c s A c e s t s i s t e ms e p o a t e a p l i c a n u m a i l a c a b a n e a u m o t e l u r i f o a r t e i z o l a t e , i n a p r o p i e r e a d r o r a ex is t d o c o n d u c td d e g a z e , q i a l c d ror grad de ocupare este foarte scdzut i n unel e peri oad e, f d S o b e l ep o t f i f i e c e l e c l a s i c e , i n t e r a c o t S , i e s o b ed e g a z , s p e c i a l e . c e b . i n c d , l z i r eia d i v i d u a l d u s o b ee l e c t r i c e ,E s t es i s t e m u J c a rc o n v i n e e l l n a i b i n e c a b a n e l o r n c d d e m u n t e ,c u d r u m u r i d e a c c e s i f i c i l e ,f i i n d i n s d l i m i t a t d e c o s t u lr i d i c a t a l b . e r g i e i e l e c t r i c e ; d c d i n a c e a s t d a u z ds i s t e m u le s t e c o n v e n a b i lp e n l nu l d r i l e c u o b o g a t i i n d u s t r i ep r o d u c d t o a r e e 'tr a c e a s t d i t u a ! i e s e f o l o s e s cs o b e s p e c i a l c o n * s e n e r g i ee l e c t r i c dc u r n s i n t S u e d i a ,E l v e ! i ae t c . i a s t r u i t e ,p e n t r ua c u m u l a r ec d l d u r i ip e t i m p u l n o p ! i i , c i n d t a r i f e l ed e c o s ta l e n e r g i es i n t r e d u s e . c . i n c d l z i r e ac e n t r a l i , a d i c d s i s t e m u l i n c a r e s u r s a d e c i l d u r d e s t e d i s t r i b u i t a i n t o a t e i n c d p e r i l ec u a j u t o r u l u n o r f l u i d e c a r e p o t f i : - apa caldd, - a b u r u, l - a e r uI c a l d i , D i n t r e t o a t e c e l et r e i f l u i d e e n u m e r a t e c e l m a i f r e c v e n t u t i l i z a t a s t d z e s t e a p a c a l d d . A c e s t a a r e a v a n t a j u ld e a f i f o a r t e f l e x i b i l e d i n p u n c t d e v e d e r e a l t r a n s p o r t u l u i ,o c u p d t e r s p a ! i i m i c i , a s i g u r d o n d i T i h i g i e n i c e p t i m e , p u t i n d u - s ee g l ac u u g u r i n l d e m p e r a t u r " i lg i s a r = c i o c i ni l e t e r mi c e . a A b u r u l d e i o a s i p r e s i u n en u e s t e r e c o m a n d a t f i f o l o s i t l a i n c d l z i r e ah o t e l u r i l o r , c r e i n d

104

s c h i m b i t g S d en CltdUrd

aer catd
I

miez de acumulare etement incilz'itor

Qaze
dt >q

tl

izolare

aer cte arde re

arzitor de =-=__aer din camere.

ventilator

ede
f - - .

a p r i n z a t o re t e c t r i c U n m o d e l d e s o b d s p e c i a l dc u g a z , c o n s t r u i t i p e n t r u a putea fi montatd la peretii exteriori ai inciperii, exact ca un radiator de calorifer. Cosurile sint inl o c u i t e c u o r i f i c i i s p e c i a l e p r e v d z u t e? n p e r e t e l e exterior pentru evacuarea azelor. g Un model de sobd de incSlzire electrici, formatd d i n t r - o m a s d d e m a t e r i a l c e r a m i c ,? n c a r e s i n t i n g l o b a t e r e z i s t e n t e l ee l e c t r i c e . E a f u n c t i o n e a z dn o a p i e a , c i n d t a r i f u I e l e c t r i c e s t e m a i r e d u s , a c u m ul i n d ' c a l dura pe care un mic ventilator o trimite in inci_ pere in timpul zilei.

c o n d i ! i i n e p l d c u t e e c o n f o r tg i p r o d u c i n d g , n , o t . T o t u g i ,i g i p o a t eg d s i c i t e o d a t aa p l i c a r ei n d Z c o n s t r u c ! i i l h o t e l i e r ei z o l a t e i d e p d r t a t ec u l i p s ad e a p e ; i u n g r a d d e o c u p i a r eo a r t e v a r i a b i l . e s , f D e e x e m p l u ,h o t e l u r i l ed e m u n t e o c u p a t ea p r o a p e x c i u s i vl a s f i r s i t d e s i p t d m i n d ,c a r e r d m i n e c e am a i m a r ep a r t ea t i m p u l u i n e i n c d l z i t e , r i n c i t e v a o r e s e p o t i n c d l z i r a p i d p e n t r u p r i m i r e a ia clien!ilor. A e r u l c a l d n u e s t ef o l o s i t c a a g e n ti n c d l z i t o ri n t r - u n h o t e l d e o a r e c en e c e s i t d a n a l er e l a t i v c mari, greu de pozatI izolat fonic. CO RPU RI DE INCAI.ZIRE $I SCHEME DE DISTRIBUTIE C o r p u r i l ed e i n c d l z i r e o l o s i t e u z u a li n s i s t e m e l e e i n c d l z i r e e n t r a l i o o t f i : f d c - r a di a t o a r e d i n f o n t d s a u t a b l d p r e s a t d ; - convectoare; R a d i a t o a r e ld e f o n t d s i n t c o r p u r i l ed e i n c d l z i r ec e l e m a i m u l t f o l o s i t e ;s e m o n t e a z d u b e s p a r a p e t u f e r e s t r e l o r a u p e p e r e ! i i l a t e r a l i . P o t f i l d s a t e l i b e r s a u p o t f i i m b r d c a t ec u o m a s c d l s ( d i n p u n c t d e v e d e r ea l r a n d a m e n t u l u ie r m i c f i i n d p r e f e r a b i l a f i e l d s a t ef d r d m a s c d ) , d U , t s ;i d e a s e m e n e aa v a n t a j u lc i s i n t f o a r t e r e z i s t e n t e n t i m p , p r a c t i c f i r d u z u r d . , i E l es e l i v r e a z d ,e c d t r e i n d u s t r i a r o d u c d t o a rre s p e c t i v id t r - u ns o r t i m e n t a r i a t d e t i p u r i . d p e n v L u n g i m e au n u i c o r p d e r a d i a t o a r ed i n f o n t d s e o b l i n e p r i n a s o c i e r e a a i m u l t o r e l e m e n t e ; m P ^ t ^ u ^ ^tl i^ u n g i . m e s t e l i m i t a t a l a m a x i m u m 2 m d i n c a u z ag r e i t t d t i i c o r p u l u i c e s e f o r m e a z d , . c ea ( 3 0 0 - 4 0 0 k s ) ; i a d i f i c u l t a i i i d e m a n e v r a r en t i m p u l m o n t a i u l u , , i R a d i a t o a r e l e n t a b l i a u a p r o a p e c e e a s io r m d c a ; i c e l e d i n f o n t d , f i i n d i n s d m u l t m a i di a f u t o a r ed i n c a r e c a u z ds e p o t f o r m a c o r p u r i d e l u n g i m if o a r t e m a r i ( c h i a r p i n a l a 7 m ) , A s a m b l a r e ai f o r m a r e ac o r p u r i l o r n u s e p o f f a c e d e c i t i n u z i n d , d i n c a r e c a u z d r e b u i e t ;

105

f f d c u t e s p e c iifc a ! i i c u a n t i c i p a i i e , o a r t e d e t a l i a t e ,m o di f i c a r i l e u l t e r i o a r ef i i n d p r a c t i c i m p o sibile. r ' \ ^ < 1 " C l I-t E l ^Eo d ,d u r a t a l o r i n t i m p e s t e m a i m i c d , f i i n d m a i s e n s i b i l ea e f e c t u lc o r o z i u n i i ^>o a t l L/g p a'p e i ; t o t u ; i s i n t f o l o s i t ep e p l a n m o n d i a li n a c e e a g i r o p o r l i e . c ai c e l e d i n f o n t d ' ; s C o n v e c t o a r e l e i n t c o r p u r i d e i n c d l z i r ef o r m a t e d i n l a m e l ed e t a b l a d e f o r m d p d t r a t i s a u e e i, d r e p t u n g h i u l a rfd x a t ef o a r t er i g i d p e c o n d u c t e ld i n o l e l s a uc u P r u ;a r i p i o a r e l p o t f i d i n t a b l a de olel sau aluminiu.
S e c t i u n eD r i n t r - u n c o n v e c t o r : s e r e m a r c a
r r i hHi ,nv :srl e l c r
s ' foerre o lvsY nrin H'

rlin
.)rc

f ehli
atrroe

nrecati
eni

f ixati

ne

Dr.;t<emenea

m a s c as p e c i a l i d i n t a b l a p r o f i l a t i p e n t r u ^ d-5^r :B^u,r d u r r L i il - ^ i r- l? t m a i a c t i v a l a e r u l u i + oJ d printre aripioare.De asemeneaaripioarele au ondula!ii in scopul de a forma turb u l e n l e l a t r e c e r e aa e r u l u i g i d e c i o m a i b u n i t r a n s m i t e r ea c d l d u r i i p r i n c o n v e c ife .

c 1; Tteava u a n P r o a r e ihlr-r,l-Llu,4

retur

a
I
Vcdcre ocnc12li a unui convector:

a - v e d e r g e n e r a l i a u n u i c o r p i n d e p e n d e n tc u m a s c i m e t a l i c d ; b - m : n t a r e a i n n i g d a u n u i c o n v e c t o r c u p o z a r e a m d g t i i 9 i a s p a t i i l o r d e t r e c e r e a a e r u l u i ; c - m o n t a r e a ? n n i ; i a u n u i c o n v e c t o r c u m a s c dd i n p l a c i d e l e m n .

^t06

Antrsor pt reglarea ctdpetei

clapeta de reglal

M o n t a r e a u n o r c o n v e c t o a r ei n p a r d o s e a l i , S i s t e m u l , , a " e s t e m a i e f i c i e n t ,

mari t'1"geamuriror este solutia indicatt oo"!ti"u';:i3li:':3,#,Ti;i""'"fJ: prin ac1ioTai""Jffi;[:rurui mose

P o s i b i l i t a t e ad e i e g l a j a c d l d u r i i l a

diricdr:oz iil",i,lT.il,i' ' "'" i'i.'i, f I

t , i E l e s e m o n t e a z dn a c e l a gfie l c a ; i r a d i a t o a r e l eP e n t r u a d e b i t ac d l d u r an e c e s a r dr e b u i e i c p r e v d z u t e u o m a s c ds p e c i a lc o n s t r ut d , d i n m e t a l s a u l e m n , c a r e a s i g u r du n t i r a j neapdrat c D n a t u r a l i n t r e a e r u l d i n i n c d p e r e g ic e l i n c d l z i t d e c o n v e c t o r . i n a c e a s t d a u z d r a n d a m e n t u l a d l o r e s t ec o n d i l i o n a t e t e m p e r a t u r a g e n t u l u i n c i l z i t o r c a r e t r e b u i e s d f i e c i t m a i r i d i c a t . U n i a g e n t d e o s e b i td e i n d r c a tp e n t r u a f i f o l o s i t i n c o n v e c t o a r el f o r m e a z d a b u r u l d e j o a s dp r e s i g o a u n e . C o n v e c t o a r e l e u u n p r e ! c e v am a i s c d z u td e c i t r a d i a t o a r e l e i n e c e s i t d m a n o p e r dr e d u s d m , p e n t r u m o n t a j . S i n t i n d i c a t e a $ ac u m s - a a r d t a ti n c a p i t o l u la n t e r i o r ,p e n t r u c o n s t r u c ! i i l e i c i I c u a b u r u d e j o a s ap r e s i u n e ' s i i z o l a t ei n c o m b i n a l i e i 1 i . . l us e p o t f o l o s i i n a c e e a gc o n s t r u c ! i e ,p e a c e e a ; ir e l e a , g i c o n v e c t o a r e i r a d i a t o a r ed i n I i c a u z ad i f i c ul t a l i i d e r e g l a j d a t o r i t d e mi s i u n i c a l o r i fi c e d i f e r i t e . C o n f o r t u i n i n c d p e r ee s t e i l , m a i r e d u sd e c - i t a r a d i a t o a r e d i n c a u z ai n e x i s t e n l e p r a c t i c ea c o m p o n e n t e i, , r a d i a t i e "a c o r P u s , l u i d e i n c d l z i r e( c o n v e c t o r )c e e ac e f a c e c a c o r p u l o m e n e s c d s e s i m t d m a i P u l i n b i n e . l P e n t r u m d r i r e a c o n f o r t u u i l a s i s t e m e l ed e i n c d l z i r e c u a p d c a l d d , c o r p u r i l e i n c d l z i t o a r e p o t f i d o t a t e c u v e n t i l e c u r e g . l a ja u t o m a t a l t e m p e r a t u r i i , c a r e s e m e n t i n e a s t f e l c o n s t a n t d , l a v a l o a r e ad o r i t d i n f i e c a r ec a m e r d ' e r P r i n , , r a d i a ! i e "s e i n l e l e g et o t a l i t a t e as i s t e m e l o d e i n c d l z i r ea c d r o r e m i s i u n e s t ep r e d o m i d e c e l e d o u d e x p u s ea n t e r i o r c a r e s i n t c o n v e c t i v e . n a n t r a d i a n t d ,s p r e d e o s e b i r e C o r p u l u m a n ,c a r e e l i n s u g ie s t eo s u r s dd e c a l d u r d ,a r e u n s c h i m b P e r m a n e n td e c d l d u r d i c u s u p r a f e l e l er e c i a l e s p a ! i u l u i i n c o n j u r i t o r ,C u c i t s u p r a f e l e l . en c o n j u r S t o a r e . s i n tm a i r e c i , c u a t i t c o r p u l u m a n p i e r d em a i m u l t d c i l d u r d , a v i n d c a e f e c tf i z i o m gi schimbuIeste ai activ, a d c a i o g i c d e a p d r a r e , o n t r a c t a r e v a s e l o rs a n g u i n e e l a n i v e l y l p i e l i i , o c o n t r a c t a r e t o n u s u l u i c n . m J r . r l a r g i o s e n z a l i e e p l d c u t d E s t es e n z a l i a e s e r e s i m t e c i n d s e s t i u n t i m p m a i i n d e l u n g a t d i n t r - o i n c d p e r ec a r e a f o s t m u l t d v r e m e n e i n c d l z i t d ,c h i a r d a c d a e r u l a r e o t e m p e p a t u r d e r es t e 20' C, t s P e n t r u a c o m b a t e a c e a s t d e n z a ! i e , e h n i c a i n c a l z i r i i a d e z v o l t a ts i s t e m u l i n c d l z i r i i p r i n r a d i a { i e .A c e a s t ac o n s t di n a c r e a i n s p a ! i i l e d e l o c u i t , s u p r a f e l em a r i , c a l d e , d e t e m p e r a t u r d i u d i c i o sr e g l a t d ,a s t f e lc a s i s e m i c ; o r e z ep i e r d e r i l ec a l o r i c ea l e o r g a n i s m u l u iu m a n c d t r e a c e s i " u , i n r . i i . b s e p o a t e m i c ; o r a t e m p e r a t u r aa e r u l u i d i n i n c d p e r ec u 7 . , . 3 " C , a s t f e l i n c i t s e , , a e c r e e a z A o t m o s f e 1 6 ' dp r o s p e ! i m ed e b u n d s t a r e ; i c o n f o r t c a r e a s i g u r do r g a n i s m u l u io p e r f e c t d f i z i o l o gi c d , func!ionare A c es t e s is te me s i n t i n d i c a te p e n tru i n c d p e r i l eu n d e s e d u c a c t i v i t d ! i i n t e l e c t u a l ei ,n c a r e se!in gedin!e. 107

-1Zqr

l'''^

'il
J
16 20 24"C inchlzire cu corvectoare

.OJIL
16 20 24"C incSlzire in phfon 16 n 2/." C incStzire racu diatoare

il l
I

16 20 24C incitzire cu sobe

Diagrama reparti!iei pe verticald a temperaturilor dintr-o camerd, ?n functie de modul d e i n c i l z i r e . S e v e d e c d e c a r t u l d e t e m p e r a t u r d i n t r e n i v e l u l g l e z n e l o rg i a l c a p u l u i c e l m a i m i c e s t e l a s i s t e m u rd e i n c i l z i f e p l n p l a f o n ( c i r c a 1 , 5 ' C ) c r e g t e a p o i t r e p t a t p e n t r u a a j u n g el a 4 " C , l a i n c i l z i r e a c u s o b e .

beton tevi incitzitoare t e n c ur a l i

prefabrrcate goluri cu
pardoseala trat de eqatizare si rqroDare-a conductelor t e n cu l a I a

incAlz rtoare

fotiede aluminium ctel roturd pt sustinere l a m e l ea t u m i n i u m strekmetal cu tencuratd incitzitoare

Diferite moduri de organizare a unor plafoane radiante.

E x p e r i e n g g i p r a c t i c ai n d e l u n g a t d f o l o s i r i i l o r a r a t d c d s u p r a f e l e l e e l e m a i i n d i c a t ei n a a c g a c e s ts c o p - s i n t p a r d o s e a l a i p l a f o n u l ; a c e s t e a m i t r a z e d e c d l d u r d c e s e r e f l e c t a p e p e r e l i i e l a t e r a l i g i f e r e s t r e ,c r e i n d o c a l d u r d d i f u z d ,m a i u n i f o r m d d e c ? t p r i n s i s t e m u lc u r a d i a t o a r e . a D i n d i a g r a m e l e l d t u r a t er e z u l t d c a l a i n c d l z i r e ap r i n r a d i a l i e i n p l a f o n , d i f e r e n l a d e t e m i p e r a t u r d , n t r e n i v e l u lp i c i o a r e l o g i c a p e s t es u b 2 C , i a r l a r a d i a t o a r e e 3 , 5 o C , r d D e a s e m e n e aa c e s ts i s t e m a r e a v a n t a j u l ,d i n p u n c t d e v e d e r e a r h i t e c t u r a l , . c d e p o t c r e a , s m a r i s u p r a f e l e i t r a t e , f d r d p a r a p e t e l e u r a di a t o a r e . v c D i n a c e s t em o t i v e , i n u l t i m i i 4 0 d e a n i s - a u a d a p t a tt o t m a i m u l t a s e m e n e a ' s i s t e m e d i n c d l z i r e ,c o n s i d e r a t e a f i i n d c e l e m a i c o r e s p u n z i t o a r e n u i c o n f o r t r i d i c a t ; p r e t u l d e c o s t a l c u i n s t a l a l i e ie s t e i n s d a p r o x i m a t i v e p a t r u o r i m a i m a r e c a l a r a d i a t o i i r e ; i t e h n o l o g i a e e x e d d c u fi e m a i p r e t e n ! i o a s d . I n c d l z i r e a r i n p a r d o s e l ir a d i a n t ec o n v i n el d r i l o r c u c l i m a m e d i t e r a n e a n d ,e o a r e c e i n p d d m o t i v e f i z i o l o g i c et e m p e r a t u r ap a r d o s e l i in u p o a t e d e p a g 2 5 . . . 2 8 ' C . L a a c e a s t d e m p e r a t u r d , i t c d l d u r ae m i s dn u a c o p e r d i e r d e r i l ed e c a l d u r da l e c o n s t r u c t i i l o d i n z o n a t e m p e r a t ds a u n o r p r d i c a . T o t u ; i s e p o a t ef o l o s ic u s u c c e is m a r i l e h o l u r i l a r e c e p ! i e , a l o a n e i r e s t a u r a n t ec o m b i n g s , n a t dc u c o n d i l i o n a r e a e r u l u i ,a c o l ou n d ep a r d o s e a le s t ed e m a r m u r ds a u m o z a i c u r i .A s e m e n e a a r e a l i z d r i s i n t n u m e r o a s en E u r o p a ,i n g e n e r a l ,s - a u r e a l i z a t a s e m e n e a i s t e m eg i i n R o m A n i a i s ( h o t e l u l T r o t u ; d i n o r a ; u l G h e o r g h e h e o r g h i u - D e ji d i n l a ; i ) . G ; l n c d l z i r e r a d i a l t a d i n p l - a f o s e p o a t er e a l i z a t e h n o l o g im a i u s o r ; a r ea v a n t a j u l c d t e m p e r a a n c t u r a ^ p o a t ei m a i r i d i c a t di n f u n c { i ed e i n e l } i m e a l a f o n uu i c a l d , f p l I n s i l i l e c u i n e l ! i m e a n t r e 4 q i 6 m , t e m p e r a t u r a l a f o n u l up o a t e f i r i d i c a t dp ? n al a 3 6 . . . i p i . . . 4 4 o C i, n c a m e r e l e e l o c u i t c u i n a l ! i m i v a r i i n d i n t r e 2 , 8 0 ; i 3 , 2 0 m t e m p e r a t u r a e d i e a d m p l a f o n u l un u v a d e p i g i2 8 . , 3 0 ' C ,i n f u n c ! i e i d e d i m e n s i u n i l c a m e r e i i g e C a a g e n ! it e r m i c i f o l o s i ! i l a a c e s s i s t e m e i n c d l z i r e o t f i l u a ! i i n c o n s i d e r a t i e u m a i d o i : t d p n a p a c a l d d ; i c u r e n t u l e l e c t r i c , a c e s t a i n u r m d n u m a i i n l d r i l e c u o b o g a t d i n d u s t r i ee n e r d g e ti c d , T e h n o l o g i s e d i s t i n gd o u d p r o c e d e e e a r e a l i z a u p r a f e l e a l d e : c d s c a ) c u l e v i l e - i n g l o b a t en e l e m e n t e l e e r e z i s t e n ! d l e c o n s t r u c ! i e ( p l a n ; e e e b e t o n , p l a n s e e i d a i d c er am ic eet c . ); fi g u ri l e a l d tu ra te i l u s tre a zdde asemenea schemede oi gani zare pl angeel or, a ce p o a r t d i n g e n e r a ld e n u m i r e ad e s i s t e m , , C r i s t l l " , d u p a n u m e l e c e l u i c l r e l - a i n v e n t a t ; b ) c u l e v i l e m o n t a t es u b p l a n ; e u ld e r e z i s t e n f d , o r m i n d u n p l a f o n s u s p e n d a t D e o b i c e i , f . s P u l i u ld i n t r e t e v i e s t ec o m p l e t a t u p l d c i m e t a l i c e e a l u m i n i us a u o l e l , a c o p e r i tc u i p s o s ,s a u c d p l d c i d e i p s o sa r m a t e ; p o a r t a d e n u m i r i c o m e r c i a l ed u p a f i r m e l e c a r e l e - a i n t r o d u s : ' F r e n g e r , , S t r a m a x ,T h e r m o x d e c k e l,b i s d e c < e t c . e l l I i g y r i l e a l d t u r a t es e v e d e c o m p o n e n t a n o r a s e m e n e s t r u c t u r i c u p l a f o a n e a l d e . u a c C a l c u l u lg i p r o i e c t a r e a n o r a s e m e n e s i s t e m e e i n c d l z i r ee s t e d e r e s o r t u ls p e c i a l i ; t i l o r u a d califica!i, l A l e g e r e a i s t e m u l u c e l u i m a i q o n v e n a b id e i n c i l z i r e i n t r - u n h o t e l s e f a c e d e c d t r e a r h i s i t e c t uI p r o i e c t a n ti m p r e u n d c u s p e c i a l i s tlu d e i n c d l z i r e . . F a c t o r i ic a r e t r e b u i e l u a l i i n c o n s i d e r a ! i en a c e s ts c o ps i n t : m d r i m e ac o n i t r u i l i e i p r o p u s d i a s e r e a l i z a ,c a r a c t e r uh o t e l u l u i , r a d u ld e c o n f o r td o r i t , c o n d i l i i l eg e o g r a f i c r p e . i f i c e ,g r a d u l l g e l u i d e f o l o s i n ! d ,i n s t a l a ! i is u p l i m e n t a r e r o p u s e a e r c o n d i ! i o n a td e - e x E m p l u ) , ' v a l o a r eR V e s p ( ia ti!iei. D a c dc o n d i l i i l eg e o g r a f i c e i n t d e o s e b i t ed e e x e m p l u ,i z o l a t i n m u n l i s a u c u u n g r a d d e s , o c u p a l i e t e m p o r a r S ,s e v a p u t e a l u a i n c o n s i d e r a r e n s i s t e m d e i n c d l z i r e c u a b u r i d l i o a s d u presiune. v ^ . D e s i g u c d u n u l d i n c r i t e r i i l e c e l e m a i i m p o r t a n t ei l c o n s t i t u i e a l o a r e ad e i n v e s t i l i e .O r i n c i l z i t s . P l i n r a d i a ! i e i n c a m e r e l ed e c a z a r eu i i g r r d c o n d i l i i d e o s e b i t ed e c o n f o r t , d a r n u c u m u l t m a i r i d i c a t f a l a d e o i n s t a l a ! i e l a s i c d . u r l d i a t o a r e ; i n s c h i m bc o s t u l d e i n v e s t i t i ee s t e c

109

beton canatdeincilzrre
relea de purere

p a rA oseala r

1 a rl m r n t

\betc,lcetutar
betor A l c d t u i r e a u n e i P a r d o s e l ic a l d e r a d i a n t e , c u c o n d u c t o r i e l e c t r i c i i n t r o d u 5 i i n t u b u r i c e r a m i c e inglobatein beton.

tuburiceramtce

rotund

ua
incitzitoare

]e" 30mrn

vati drcti

t eviincitzrtoare l---.6@'t- -,6\T' PLAFOI'IP

@--la
STRAMAX

mete atuminiu tencuiati


arganizarea unui plafon radiant, independent, realizat d intr-o relea de levi incilzitoare' plSci metalice radiante;i izola{ia necesard'

D e l0 n lameleatuminiu t e nc u i a i a PLAFONTIP

.. ..

_]__Deton
/\ev,lTlLdiZ llud;F

iJ:::"1:'-'"''
P L A T O NT I P T H E R M A X p t a f o n d e r e zr s t i izotate placa.alumtntu perroral Detaliu de organizare a unui plafon radiant c u p l d c i d e a l u m i n i u s i s t e m F r e n g e r .J e v i l e inc6lzitoare s?nt suspendate la un interval fix de 60 cm, formind o serpentinS. Pldcile de aluminiu perforat de 60x60 cm se prind de ievi cu agrafe de o!el. Deasupra se a;azd saltele de vatd de sticld pentru izolare.

D i v e r s e m o d u r i 9 i s i s t e m e d e a s e o r g a ni z a plafoane radiante susPendate.

s m m u l t m a i r i d i c a t ,D e a c e e a e u t i l i z e a z d e s t u ld e d e ss i s t e m e i x t e , i n c a r e c a z a r e a ; i s p a l i i l e sa c a n e x e i n t i n c d l z i t e u r a d i a t o a r ei ,a r m a r i l es i l i c a : h o l u r i ,r e c e p ! i er,e s t a u r a n t e , l i d e c o n f e s r i n t e e t c . s i n t i n c Z , l z i t e r i n r a di a l i e . p SU RSE DE CAIDU RA S u r s ad e c a l d u r dt r e b u i e s d a s i s u r en e c e s a r ud e c i l d u r d s u b t o a t e f o r m e l e d e c a r e a r e l | n e v o i eh o t e l u : A c es t eao o t fi : r r s e p r o p r i i a l e h o t e l uui ( c e n t a l e t e r mi c e ) l ; - s u r s ev e c i n el a c a r e h o t e l u e s t e r a c o r d a;t I - r e l e a u d e t e r m of i c a r ea o r a g uu i . a l a s or 'A"m n l o a r e a' i c"o m n l e x i t a i eu n e i c e n t r a l e e r m i c e s t e [ u n c t i e e n a t u r aC o n s U m a t o r i ld e "r' t e d i " ' c a l d u r dd i n h o t e l . D a c a h c t e l u l n u a r e d e c i t i n c a l z i r e i v e n t i l a l i i ,s u r s av a f i f o r m a t dd i n 9 c c a z a n e e a p a c a l d af u n c ! i o n i n d u p a r a m e t r i i n t r e 9 5 ; i 7 0 " C , d ( D a c dh o t e l u la r e s i b u c a t a r i e ,a r en e c e s i t a b . . r r i e j o a s i p r e s i u n es u 60 , 7 a t ) , v c r t r e b u i c d d d t d a d a u g a t e ;c a z a n e e a b u r id e a c e s f e l , i n a c e s c a z ,c a z a n e l e e a b u r i s e d i m e n s i o n e a zp e n t r ^ u i t d
ci ne.tr<2rrrl dc eAlAlri n e n,t . , - n r e n . r,r A r c A : n . - i rr r - : l r l p m. - t a j e r e . rr r, -r* D a c d h o t e l u l m a i a r e a n e x a t ds i o s p a l d t o r i e e r u f e , p r o b l e m as e c o : n p l l c a . U t i t a j u l m c d e r r t d 'f rI ') P dx' lldx + l^ ' l;l ; \l-^r' \' -l ,eu ruucf e n -e cc) le cs i t 6 vb Jrr r r idue nr r er u r il L r n el l -e td i e 4- -l L / 0 al L s i d e c i n e c e s i t a t e an t r o d u c e r i i ^ l l r rr , t l i L\r l / a a l i c t : I u mu g 1 p u) s r -^7Anclor lesnectiVe. r nrelrr:

m s i a C a z a n e ld e p r e s i u n e e d i e i n I l r m i t a t e n c e e a e p r i v e l t ea n p l a s a r e I o r , d e p r e s c r i p t i i i e e c e m e t r o-lbo-p i e l e d i v e r s e l c r i r i . a ' ' t

$uil;#

iiii

A s o e c t r I s e n e r aI a I u n e i c e n t r al e t e r m i c e . r

111

t i n p r i n c i p i us e c a u t dc a s u r s a e r m i c as d a i b du n s i n g u ra g e n t ,c e l m u l t d o i ' D e c i o c e n t r a l i t m d c t e r m i c dd e h o t e l s e v a e c h i p a u c a z a n e e p r e s i u n e e d i e ,a p o i a b u r u lv a f i t r a n s f o r m a1 n .a p i S e d e j o a s a . p r e s i u np e n t r u b u c d t d r i e . o l u { i a c a l d ap e n t r u i n c i l z i r e ,a p 6 c a l d dm e n a j e r d ; i a b u r r e m d a r e d e z a v a n t a j uc d i n a c e s tc a z c a z a n e i e e p r e s i u n e e d i ed e v i n p r e a m a r i 9 i r e g u l a m e n t e l d e l l l i m i t e a z da m p l a s a r e ao r s u b s p a ! i i a g l o m e r a t e . metrologie d d m 9 o O s | t u ! i e i n t e r m e d i a r d c o n s t i t u i e o n t a r e a e c a z a n e e j o a s ap r e s i u n e i s e p a r a ta u n u i s i n a t i t c i t s d s a t i s f a c d e c e s i t a l i l e p a l d t o r r ed e r u f e ' m c a z a n i c d e p r e s i u n em e d i e D e g ia m m e n l i o n a tc d p r i n c i p i a ls e c a u t i s d s e o b l i n d u n s i n g u ra g e n t p u r t d t o r d e c d l d u r d , j o a s d p r e s i u n eg i s s s i n t s i t u a l i i c i n d e s t e n e c e s a r d s e m o n t e z e c a z a n e e p a r a t ed p a p a c 1 l d a , , s c seva an l l z c eama con e n a D l l s o u e l li is e v a a n aa via a e a m a l i c o n vv e n a blia a o llu f !l ie . . p m e d i e p r e s i u n e ,L a i n c e p e r e a r o i e c t d r de -qblceiin -sU-bSpjul*hqle]uelLgr-;jn-asestse y l"qe Saz e n t r al el e f e a p n i c d . i z o l a r e a y 1 b r . t j i i " t t " l z o i a r e t e r m i c d . S e v a c d u t a s d'n u' 3i r m ima l a s a t e i c sd fie t e z i n t r e s p a ti i ille d e c a z a r eg i c e n t r a l at t l|[!".tsub spaliile decazar e (estebine ca l i a r - P a r t e r u) . n n i v eI i n t e r m e d r u d t D o t a r e ac e n t r a l e l o r e r m i c e i u a p a r a t e e r e g l a j a u t o m a td u c e l a r e a l i z a r e a n o r i m p o r t a n t e g i a e x P l o a t d r ii n g e n e r a l ' , e c o n o m i i n e x p l o a t a r ea t i t i n p r i v i n ! up . t t o n a l u l u i c i t t O m e n ! i u n es p e c i a l d r e b u i e f d c u t d i n c a z u l m a r i l o r h o t e l u r i d o t a t e c u i n s t a l a l i id e a e r f f e c c o n d i l i o n a t , ; ia n u m ea c e e a a o b l i n e r e a r i g u l . u i . sp . o a t ea c ec u m a g i n if r i g o r i f i c ed e a b s o r b l i e c m i L c f o l o s i n d a s u r s i c a l d d ,a b u r u ld e l a c a z a n e l d e i n c d l z i r e . n a c e s t o d c a z a n e l e a r e i a r n a s i n t i p e n t r u i n c d l z i r e , v a r a s e v o r f o l o s i p e n t r u o b l i n e r e a f r i g ul u i n e c e s a r 'E c o n o ma d e folosite g i n v e s t i ! i e d e e x p l o a t a r e i g r a d u l d e f o l o s i r ea u t i l a j u l u i e s t e e v i d e n t ' , t c D i n c a u z ac o m p l e x i t a ! i il o r , s i n t f o a r t e r a r e c a z u r i l e i n d c e n t r a l e l e e r m i c e a l e u n u i m a r e n v e c i n i ; i a c e a s t a u m a i d a c ds u r s av e c i n dp o a t e f u r n i z a i n t F h o t e l s e p o t b r a n g al a o c e n t r a l d a p g r a l a b u r i d e p r e s i u n em e di e . E s t e c a z u l o r a g e l o r c a r e f o l o s e s c e n t r u, t e r , m o f i c a r e b u r i ' l n u n d ea b u r u l o b ! i n u t p r i n u h o t e l s e m o n t e a z d n u m a i n p u n c tt e r m i c s a uo s t a ! i ed e t r a n s f o r m a r e , p b r a n ; a m e n e s t et r a n s f o r m a t e n t r u t o a t e c e r i n l e l ed e c d l d u r i a l e h o t e l u l u i , t c i n s i t u a l i ao r a ; e l o rt e r m o f i c a t e u a p d i i e r b i n t e ,h o t e l u ls e p o a t eb r a n ; a l a r e { e a u au r b a n d n . n u m a i p e n t r u i n c d i z i r e ,a p a c a l d a m e n a j e r dg i v e n t i l a r e , e x e c u t i n d u - s ie a c e s ts c o P u n p u n c t t p e n t r u a b u r i i d e i a b u c d t d r i e i s p a l i t o r i e , s e c o n s t r u i e g to m i c d c e n t r a l d e r m i c dd e e g termic, h o t el uI ui . a b u i , p r o p ri e r d le D o t a r e a b r a n g a m e n t o r d e a p d f i e r bi n t e c u c o n t o a r ed e c a l d u r d e s t e d e o s e b i t e u t i l d i p e n t r u e x pl o a t a r e ae c o n o mc d a h o t el u l u i .
r'|l'#l*+ "*y'y-y-: i.*_&=:.-:*+:d-k#

tx. |NSTALATn DE VENTTLARE


in h o t e l u r i , v e n t i l a r e as e r e f e r d l a p a t r u c a t e g o r i id e s p a ! i i : c a m e r e l ed e c a z a r e p r o p r i u - z i s e ; camerele e baie; d s p a l i i l ed e r e c e p ! i e h o l u r i , s a l o a n e , e s t a u r a n t e ; , r s p a { i i l et e h n i c e : b u c d t i r i i , s p d l d t c r i i ,d e p o z i t ee t c .

VENTILAREA NATU RALA V ent ilar ea c a me re l o r s e fa c e c e l m a i c o rect pri n ferestrel e respecti ve.E ste bi ne totu;i ca t i m p l d r i a f e r e s t r e l o rg i a u g i l o r d e l a b a l c o n ( d a c a e x i s t a )s d f i e a s t f e l c o n c e p u t d i n c i t p r i n , d e s c h i d e r e u n o r m i c i s u p r a f e l e d a s i g u r e s c h i m b a r e e a e r s u f i c i e n t d f d r da s e p r o d u c e u r e n l i a s o d , c s u p d r d t o r i .O b u n a s o l u ! i e e s t e a c e e aa p r e v e d e r i i u n o r d e s c h i d e r im a n e v r a b i l e n p a r a p e t u l i f e r e s t r e i ,o b l i g i n d a e r u l s d t r e a c i p e s t ec o r p u l d e i n c d l z i r eg i a p o i s i f i e d i r i j a t , i n s u s , c d t r e p laf on. ? a z i i l e d i n s t i c l d s a u m a t e r i a l p l a s t i c , m o n t a t e i n p a r t e a d e j o s a f e r e s t r e l o rg h i l o t i n d , s i n t d e o s e b i td e e f i c i e n t e . C e a m a i b u n d a e r i s i r e a c a m e r e l o r d e b a i e e s t e c e a d i r e c t d c u f e r e a s t r de x t e r i o a r d ,d a r c a r e i n p a r t i u r i l e m o d e r n ed e a r h i t e c t u r dn u m a i e s t e p r a c t i c p o s i b i l e . S e r e c u r g ed e a c e e al a v e n t i l a r e a a t u r a l dp e v e r t i c a l i , p r i n c a n a l e e a e r . A c e a s t a e b a z e a z d e p r i n c i p i u l t i r a j u l u i d e n d s p l a c o g u r i ,d d d e p l i n i s a t i s f a c l i e t i t t i m p c i t t e m p e r a t u r aa e r u l u i e x t e r i o r e s t e m a i m i c d d e c i t a t e m p e r a t u r ai n t e r i o a r d .D e c i i n z o n e l e g e o g r a f i c e a i r e c i s a u i n r e g i u n i l e m u n t o a s e , e n t r u m p h o t e l u r i m i c i d e 5 0 - 1 0 0 d e p a t u r i , s i s t e m u lp o a t e f i c o n s i d e r a t a t i s f d c d t o rg t i i n d g i a d m i l i n d s , a p r i o r i , c d i n z i l e l e ; i o r e l e c i n d t e m p e r a t u r aa e r u l u i e x t e r i o r c r e g t ep e s t ev a l o a r e ac e l e i i n t e r i o a r e , v e n t i l a r e a c a d el a z e r o . C u m a c e a s t a e i n t i m p l d d e o b i c e i l a o r e l e d e m i j l o c a l e z i l e i , s s
I - Construcfii hoteliere

113

s e p o a t ea c c e p t a a o s o l u l i em o d e s t de c o n o m i c i ; i s u f i c i e n d e e f i c i e n t d .D e a s e m e n e a ,i n t u l c , t v d o m i n a n tp o a t e a j u t a t i r a j u l n a t u r a l d a c d s e m o n t e a z d e a c o p e r i ; ,l a c o g u r i l ed e v e n t i l a r e , p defle c to a re d e z a v a n ta j I a c e s to raeste aspectu l or i nesteti c, u I ; O r g a n i z a r e a e n t i l a ! i e i n a t u r a l ep e v e r t i c a l ds e p o a t e f a c e i n t r e i f e l u r i : v - u n s i n g u rc a n a l p e v e r t i c a l dc o l e c t i n da e r u l d i n f i e c a r ec a m e r dp r i n g r i l e r e g l a b i l e ,c u d e z a v a n t a jIuc a s e t r a n s m t e z g o m o t u d i n t r - o c a m e r di n a l t a ; i I - u n c a n a lc o l e c t o rp e v e r t i c a l d ,c u c a n a ld e v e r s o ra l d t u r a t ( S c h u n t ) a r e d e b u g e a z ? n t o t c d deauna u un etaj mai sus; c _ - f i e c a r e a m e r i c u p r o p r i u l e i c a n a ld e v e n t i l a r e ;e s t ec e l m a i b u n , c e l m a i e f i c a c e ,d a r c g i c e l m a i s c u m p ,n e c e s i t i n d i s p a ! i i m a i m a r i p e n t r u m o n t a r g a u b u r i l o r . g t M a t e r i a l u lf o l o s i t p e n t r u c a n a l ee s t e t a b l a g a l v a n i z a t d ,u b l i r e , d e 0 , 5 m m , d i n m a t e r i a l s p l a s t i c s a u t u b u r i d e a z b o c i m e n t t u b u r i d e b e t o n p r e f a b r i c a t e , u b u r i c e r a m c e g i c hi a r d e , t i z i d d r i e ,A l e g e r e a n u i as a u a a l t u i ad i n a c e s t e a t e r i a l e s t ef u n c l i ed e u z a n l a; i p o s i b i l i t e ! i l e u e m t e h ni c o - m a t e r i a l e , G u r i l e d e e v a c u a r e a e r u l u is e f a c s u b f o r m a d e g r a t a r e ,j a l u z e l es a u i n g a h , c u p o s i b i l i a t a ! i d e r e g l a r e o r i f i c i i l o rd e t r e c e r ea a e r u l u i , e n t r ua p u t e a s t a b i l i d e b i t u l e v a c u a t n f u n c l i e a p i O" t'6?1.|"e p o t f i e x e c u t a t e i n : m e t a l t u r n a t ( a l u m i n i u ) , a t e r i a lp l a s t i cs a u a l t e c o m b i n a l i i . d m P e n t r u a s e a s i g u r a v e n t i l a l i ec o n t i n u dt r e b u i e s d s e d e a p o s i b i l i t a t e a a a e r u l d i n c a m e r d o c s a uv e s t i b u ls a i a l o c u l c e l u i e v a c u a t . n a c e s t c o pe s t es u f i c i e n c a f o a i a u g i i d e l a b a i e s i f i e i s t m a i s c u r t dc u 2 c m s a u c a s i c r e e z ei n p a r t e ad e j o s 2 - 3 g a u r i c u o s u p r a f a { a c h i v a l e n t a e e d c i r c a 16 0 c m 2 . D e b i t u l d e a e r c e t r e b u i e e v a c u a tp r i n t r - u n a s e m e n e s i s t e m d e v e n t i l a r e ,e s t e d e 2 - 3 a o r i v o l u m u lc a m e r e i e b a i e s a u c i r c a 5 0 m t / h . d V e n t i l a r e a a t u r a l aa s p a ! i i l o rm a r i c o m u n e ,n u e s t ed e l u a t i n c o n s i d e r a l i e e c i t l a h o t e n d l u r i r l e f o a r t e m i c i : i d e c o n f o r t m i n i m a l . A c e a s t a e r e a l i z e a z ip r i n a m p l a s a r e o r i f i c i i l o r d e s a i n t r o d u c e r ea e r u l u ip r o a s p da s t f e c a s d n u p r o d u c i , p e c i t p o s i b i l ,c u r e n ! i r e c i , f i e i n s p a t e l e a t l L J n o r a d i a t o a r ef,i e i n p a r t e ad e s u sa p l a f o n u l u s a u a p e r e l i l o r e x t e r i o r i . G u r i l e d e e v a c u a r e i s e a m p l a s e a zid t o t d e a u n a n p a r t e a d e s u s g i o p u s i c e l o r d e i n t r o d u c e r e ,O a t e n l i e d e o s e b i t d n i t r e b u i ed a t d v e n t i l d r i in a t u r a l ea b u c d t i r i e i .O h o t d p u s dd e a s u p r a a g i n i id e g a t i t , c u u n c o ; m s e p a r a td u s p i n d s u s p e a c o p e r i ; ,p o a t e a s i g u r a b u n d v e n t i l a ! i ea a c e s t e i a e t i m p f r i g u r o s , o p

Diferitele tipuri de ferestre care asigurd o buni ventilare naturald organizatd;tipul ,,a" este cel mai indicat, deoarece el oermite ca aerul exterior si f i e i n o r e a l a b iI i n c d I z i t d e c d t r e radiator ;i apoi si pdtrundi in cameri.

I
I

114

VENTILAREA MECANICA V e n t i l a l i an i e c a i c d p o a t es a f i e n u m a i d e e v a c u a r en u m a i d e i n t r o d u c e r es a u d e n , , ambele feluri. , m . I n g e n e r a l ,v e n t i l a ! i am e c a n i c dd i n c a u z a a r i l o r d e b i t e d e a e r p u s ei n m i ; c a r e ,n e c e s i t d a t i t e v a c u a r e i t ; i i n t r o d u c e r e , . p e n t r a p d s t r a u n e c h i l i b r u . B i n e i n l e l e sa n u m i t e c u , incapeii i c u d e g a j d r r d u m i r o s i t o ae s a un o c i v ec u m s i n t : c l o s e t e l e , d i l e ,d e p o z i t e l e , g a r a j e l e , r , b pot ju". n u m a i v e n t i l a ! i em e c a n i c a e e v a c u a r e a u , a c o l o u n d e t r e b u i e i m p i e d i c a t i p d t r u n d e r e a d s unor c a n t i t a l i d e a e r d i n e x t e r i c r , s d s e r e a l i z e z e u p r a p r e s i u n ia ! a d e a t m o s f e r d ,p r e v a z i n d u - s e s f numai o i n s t a l a ! i e e i n t r o d u c e r e a e r u ui . d l D u p ad e s t i n a ! i an c d p e r i s e c a u t dc a p r i n v e n t i l a r e a e c a n i c a , . s a a s r g u r e n p e r m a n e n l d i i m se i o u ; o a r dd e p r e s , i u n e uo s u P r a P r e s i u nn r a p o r t c u a t m o s f e r aa s t f e l c a s d r E i * p i e d ' i c e sa ie , patrund e r e a m i r o s u r i l o r ,n o c i v i t d ! i l o rs a u a c u r e n t i l o rd e a e r d e l a o i n c d p e r el a a l i a . Acestlucru s e o b l i n e p r i n d i f e r e n t ad e d e b i t d e a e r i n t r o d u ss i e v a c u a t n i n c d p e r e ar e s p e c t i v a . i De-e;;n..';lr; c l o s e t e l e b u c d t d r i . i l e ,e p o z i t e l e e m e n ! i n i n s t a r e d e d e p r e s i u n e i; a r r e s t a u r a n t e l e , , d s holurile etc. intr-o stare de suprapresiune. i n a c e s tf e l s e r e a l i z e a z lu n f l u x d e a e r d e l a r e s t a u r a n tc i t r e b u c d t d r i es i n u . i n v e r s ,s a u s e v a i m p i e d i c ac a a e r u l r e c e d e a f a r ds d p d t r u n d a i n i n c d p e r i , , P r i z e l ed e a e r s e a m p l a s e a zid z o n e l eu n d e a e r u l e s t e m a i p u l i n v i c i a t , l a c e l n pulin 5 m d e l a t e r e n . A c o p e r i g ue s t eu n l o c i n d i c a t , a r a r e i n c o n v e n i e n t u le c e s i t e l id e f e a l l d n i i z a r ea u n u i c a n a lv e r t i c a lp i n i i n s u b s o l i, n c a z u l c i n da g r e g a t e ls i n t p u s el a s u b s o l . -din e i, S i s t e m e l e e p r e g a t i r ea a e r u l u i c o n s t - a u d i v e r s ea p a r a t e :f i l t r e , b a t e r i i d e d incdlzire, r d c i r e , u mi d i f i c a r ee t c . A c e s t e aP o t f i i n di v i d u a l e , a s a m b l ? n d u - sn c o n s t r u c t i e s a u- m a i m o d e r n e ie , - blocuri c o m p a c t em e t a l i c e ,c o n s t r u i t ed u p a a n u m i t dt i p i z d r i c u n o s c u t ei,n g e n e r a ls u b denumirea e d , ,B a u k a s t e n s y s t e m " ,t i n d u - s e o n t a i n s u b s o l u c o n s t r u c ! i e il,a p a r t e r s a u p e a c o p e r i g u l pu m l cons t r u c !i i l o r ,
i-fr*

h o t e T u l - uA i t i i' r o . j e d s c h s o rcp m e r e r e a s e a v @ Ms-rezer-vo,arehee* I ndif er en td a c ds i n t a m p l a s a ten s u b i o l i au pe terasdl + ;bri . rr.t" .d;;i l ' f.n,., i atenuarea z g o m o t u l u i p r o d u s d e . a p a r a t e l ei n m i g c a r e .A c e s t e as e s u s p e n d u e d i s p o z i t i v e p elastice,iar p e r e ! i i c a m e r e i ,i n c l u s i vp a r d o s e a l ai p l a f o n u l ,s e c d p t u g e sic p l d c i f o n o a b s o r b a n t e . u t V e n t i l a t o a r e l e . s j p it e s e l e r . i n c i p a la l e s i s t e m e l o m e c a n i c d e v e n t i l a r e ,S i n t d o u d n p e r e tipuri c o n s t r u c t i v ec:e n t r i f u g a l ei a x i a l e . ; C e l ec e n t r i i u g a l s i n t m a i s i l e n l i o a s e ,a r a u g a b a r i t e a i m a r i g i s i n t m a i g r e u d e e d m mofitat. C . e l 9 , x i a l e u g a b a r i t em i c i g i c o m o d e ; t e h n i c a r o d e r n d c r e a t v e n t i l a t o a r e x i a l e a a F a i cu ..;i;;i n i v e l d e z g o m o tc a c e l e c e n t r i f u g a l e . p P u . t " i m p o r t a n t d s i s t e m u l ud e v e n t i l a t i e c o n s t i t u i e a n a l e l e e d i s t r i b u ! i ea a e r u l u i a i o c d s a u d e a b s o r b l i e .M a t e r i a l u l d i n s e p o t f a c e _ s i n t t a b l a g a l v a nt t x i i . " i : rui bun), placi .c,are d i n a z b o c i m e n tm a t e r i a l p l a s t i c , i d i r r i e ,r a b i ! e t c . F o r m a l o r p & t " f i r e c t a r r g u l a r 6 , z sau rotundd. T r e b u i e n e a p d r g tr e ! i n u t f a p t u l c a l a t o a t e s i s t e m e l e e v e n t i l a r e m e c a n i c d a u d s de condi! i o n a r e a a e r u l u i t r e b u i e i n t r o d u s ea t e n u a t o a r e e z g o m o t p e c a n a l e ,, i n r . o p r t - a . a i m p i e J i c a d u n d a s o n o r d s d s e P r o P a g e e l 1 s u r s d i n . i n c d p e r e .A c e a s t as e c a l c u l e a z d 'a m d r i m e d c gi formd d e c d t r e - p r o i e c t a n t u l s p e c i a l i s t ;e i n t r o d u ci n l o c u r i l ec e l e m a i a d e c v a t e , si O r i f i c i i l e d e i n t r o d u c e r e i e v a c u a r e a e r u l u is i n t d e o i m p o r t a n l dd e p r i m o r d i n g a pentru r e u g i t ag i b u n a f u n c t i o n a r e u n u i s i s t e md e v e n t i l a r em e c a n i c . a in ] n - c 1 n e l i l c u c o n f o r t r i d i c a t , c u m e s t e c a z u lh o t e l u r i l o r , a e r u l i n t r o d u s t r e b u i e d i s t r i b u i t e ^ ? n c a n t i t a l im i c i , a s t f e li n c i t m a i m u l t e l c c u r i p o s i b i l e d d e v i n dd u p a o e x p r e s i ep l a s t i c a s utili-

Wflighxg-e-uqffRrgl{"_J$Ilkls_ff terasa deasuD"f? dE etairfl*n'r-?Esl0inrA;A \rq"lumBll.rmetcas-.Erra rn [o-1glu!yi.,-it'!r--u-n ce cornrsa

o t endint a aci qda-in*cqn

115

\=/-u"nt

rlatre

O r g a n i z a r e au n e i v e n t i l a l i i n a t u r a l e p e v e r t i c a l i c u t u b u r i i n d i v i d u a l e . L a p a r t e a s u p e r i o a r i t u b u r i l e p c t d e b u g al i b e l i n e x t e r i o r , s a u p o t f i colectate intr-o cutie cu un ventilator, preferabil axial. Aceasta permite si se faci o suficienti ventilare prin tiraj natural ( p r i n t r e p a l e t e l e l u i ) i a r n a , 9 i s i f u n c { i o n e z ef o r l a t c u a j u t o r u l v e n t i latorului.

grrla de e v a c ua r e

e t z a t i , , a e r f d r i m i l a t " . P e n t r ua e r u l e v a c u a p r e t e n ! i i l en u s i n t a t i t d e m a r i g i g u r i l e _ . d e v a c u a r e c p o t f i a m p l a s a t m a i p u ! i n r i g i d , l a n e v o i e h i a ri n t r r u n s i n g u r p u n c t , E s t e b i n e t o t u g i c a a c e s t e a e d s d f i e m a i a p r o a p e e s u r s ad e i m p u r i f i c a r e , d D i s p o z i t i v e l e e r e g l a j c o n s t a u i n c l a p e t ec u a c ! i o n a r em a n u a l ds a u a u t o m a t d ,c a r e a c t i o d n e a z da s u p r ad e b i t u l u i d e a e r , p r e c u mg i s i s t e m ed e r e g l a j a u t o m a t a l p a r a m e t r i l o ra e r u l u i . v o m s D u p a c u m a m m a i m e n l i o n a t , e n t i l a r e a e c a n i c d i m p l a n u - g ig d s e ; t e l a r g d a p l i c a r ei n v s p a l i i l e c u c o n f o r t r i d i c a t a l e u n u i h o t e l ( a f a r ad e c i t e v a e x c e p l i i ) . D e a c e e a o m e x p u n e m a i j o s n u m a ia c e l e e n t i l a ! i im e c a n i c c a r es e a p l i c dc u r e n tl a h o t e l u r is i a n u m e :c a m e r e l e e b a i e , d v e g b u c d t d r i i ,s p i l d t o r i i , d e p o z i t e , r u p u r i s a n i t a r ee t c . V e n t i l a r e a l i l o r g i W C - u r i l o r i n t e r i o a r e . u p d c u m s - a m e n ! i o n a t ; i a n t e r i o r ,b d i l e ; i b D c W C - u r i l e i n t e r i o a r et r e b u i e n e a p d r a tv e n t i l a t e , S e c o n s i d e r d i o c a n t i t a t ed e 4 5 - 5 5 m 3 / h d e a e r d e b a i e s a u v a s d e W C e s t e s u f i c i e n t dp e n t r u a a s i g u r ao b u n d v e n t i l a ! i e . l t . S u p r a f a l a i b e r a a g r i l e i d e a b s o r b l i e r e b u i e s i f i e d e 4 5 c m 2s a u c i r c a 7 x 7 c m . p d C a n a l e l e o t f i i n di v i d u a l es a u c o l e c t a t en t r - o c u t i ec o l e c t o a r e n d e a c t i o n e a z u n v e n t i l a t o r . i u P e n t r u c o n s t r u c l i i l e c u 4 - 5 n i v e l u r i , a c e s t m o d d e v e n t i l a r e e s t e e c o n o m i cg i p o a t e f i eficient. c e P e n t r uc o n s t r u c ! i i l e u m a i m u l t e e t a j es ef o l o s e g t c e l m a i f r e c v e n ts i s t e m d e n u m i t , , S c h u n t " ( c u c a n a l c o l e c t o r p r i n c i p a l g i c a n a l d e o c o l i r e r a c o r d a t l a n i v e l u l u r m d t o r ) , F i g u r aa l d t u r a t d a a r a t d u n a s e m e n e s i s t e m .C a n a l e l eD o t f i f a c u t ed i n t a b l d s a u , c e l m a i f r e c v e n t ,d i n m a t e r i a l e p l a s t i c el i p i t e s a u s u d a t e . E l e s e m o n t e a z dn g h e n e e r t i c a l ei m p r e u n i c u c e l e l a l t e o n d u c t e e i n s t a l a ! i i . O p r o b l e m d i v c d o v a d e o s e b i t d p u n e a c ! i o n a r e a e n t i l a t o r u l u i .F u n c ! i o n a r ec o n t i n u dd u c e l a c o n s u m u r im a r i d e g D s e n e r g i e i u z u r d a m a t e r i a l e l o r , e a c e e a - a up r e c o n i z a tm a i m u l t e s i s t e m ed e a c ! i o n a r e ,i n t r e c a r e c u b u t o n d e p o r n i r e a l v e n t i l a t o r u l u il a f i e c a r e g r u p s a n i t a r i n p a r t e , a c { i o n a td e d e s c h i d e r e ag i i n c h i d e r e a g i l o r d e l a b a i e . A c e a s t a u c e l a s c u m p i r e a n v e s t i ! i e i i c o n s t i t u i eo s u r s i d i u S d e d e f e c t i u n. i

116

O a l t d s o l u l i e ; i s e p a r e c e a m a i r a ! i o n a l a e s t e c e a c u c e a sp r o g r a m ,U n c e a sc u p r o g r a m g i c o n t a c t e l e c t r i c e o r n e s t e e n t i l a t o r u l l a a n u m i t eo r e d i n z i , i n f u n c ! i ed e o r e l e c e l e - a i e p v m i n c d r c a t ea l e h o t e l u l u i . D o t a r e af i e c i r e i c o l o a n ev e r t i c a l ed e v e n t i l a r ec u u n v e n t i l a t o r p r o p r i u e s t ef o a r t e e f i c i e n t d ; i a r e a v a n t a j uc i d a c ds e m o n t e a z d , u n n t i l a t o r a x i a l , a c e a s t a e r m i t e ; i u n t i r a j n a t u r a l l ve p a t u n c i c i n d v e n t i l a t o r u ln u f u n c ! i o n e a z dS o l u t i a e s t e s c u m p d ; i i n c o m o d d a e x e c u ! i e ; i n . c d
P o s i b i l i t a t e am o n t i r i i t u b u r i l o r d e v e n t i l a r e d i n m a t e r i a l p l a s t i c ? n t r - oc a m e r i d e b a i e , i n sistemul ,,Shunt".

FLANSEINTTRIOARA CU POSIBILIATEDE N4ONI_AREGRILEIDI A ABSORBTIE LEG,ATURI PT---I E X P A N S I U NP I E <S I S T E M T L EP V , C . RAMIFICATIE /.5' LA P CONDUC]E RINCIPALT S CONDUCTEHUNT
{l

ERE CU BETON
- PARDOSIALA PL,ACA Sl.JPORT

DI N 'A

r l

CAPAC O

-75fi

Schema montirii tuburilor deversoare de v e n t i l a r e i n c o n d u c t e m a g i s t r a l eg i d e t a l i u d e e t a n g a r el a t r e c e r e a p r i n p l a f o n . G u r a d e v e n t i l a r e a r e o s e c l i u n ed e c i r c a 5 0 c m 2 g i o c p i e s ds p e c i a l d u c a p a cc a r e , p r i n ? n s u r u b a r e , p o a t e r e gl a d e b i t uI d e a e r a b s o r b i t .

117

co l a c e a s t c a u z a ,D e n t r um a r i l e h o t e l u r is e D r e c o n i z e a z d l e c t a r e aa n i v e l u l u l t i m u l u i p l a f o n s a u d c a l t e r a s e i a m a i m ul t o r c o l o a n el a u n s i n g u rv e n t i l a t o r .A c e s t a p o a t ef u n c t i o n a hi a r i n n t c d c l p e r m a n e n td e o a r e c e o n s u m ud e e n e r g i er e p a r t i z a tp e n u m d r u lm a r e a l c a m e r e l o re s t e a c c e p , t a bi l , ) u P e n t r uu n e l es i t u a ! i i( i n s p e c i a l a W C - u r i l e h o t e l u r i l c rm c d e r n i z a t eu n d e i n s t a l a t i a n u i v t i c s i s t e m o l e c t o rn u s e m a i p o a t ef a c e ,s - aa d a p t a s i s t e m u l c u e n t i l a r em e c a n i c dn d i v i d u a l a . v r m U n v e n t i l a t o e l e c t r r c i c ( c c m p a r a t ic u c e l a l u n u i f c e n p e n t r u p a r ) c u c a r c a s d i n p l a s t i c , t d e s t e l e g a tc u o c o n d u c t d o t d i n p l a s t i cc h i a r l a v a s u ld e W C , C c n c i u c t a e r e f u l a r ea v e n t i l a i c i t o r u l u i e s t e i n t r o d u s d n g h e n ad e r a b i t a t u t u r o r c o n d u c t e l c r . ; i a r e a s t f e l p r e i a f u n c f a d e l l s , c c a n a " lo l e c t o r f, i i n d l i b e r al a p a r t e a u p e r i o a r dE l e s t ep u si n m i g c a r ea a p r i n d e r e au m i n i i i n " b ai e , i V e n t i l a l i am e c a n i c ia b u c i t i r i i l o r . E s t ed e f o a r t e m a r e i m p o r t a n l dp e n t r ue x p l o a t a r e an t r e g ul u i h o t e l . b ii s s m E s t ei n a d m i s i b cla i n t r - u nh o t e lm o d e r n d p d t r u n d d i r o s u r i l e u c a t d r i e n c e l e l a l t e p a ! i i; i i e o p e n t r u a c e a s t a s t e n e c e s a r d s t r i n s dc o l a b o r a r e n t r e a r h i t e c t u lp r o i e c t a n t ; i s p e c i a l i s t uiln i n s t a l a i i id e v e n t i l a ! i e . l n a f a r dd e v e n t i l a r e ap r o p r i u - z i s dt,r e b u i e l u a t e m d s u r ic o n s t r u c t i v e p g A e c h i a r d e l a s t u d i e r e a r o i e c t e l o r . s t f e l , c r e a r e ai n t r e b u c d t d r i e i r e s t a u r a n ta u n o r c a m e r e n c , c e t a m p o n ( s a s u r i )p r e v a z u t e u u 9 i b a t a n t e , s t e i m p e r i o s e c e s a r d ,a g i e v i t a r e a p e c i t p o s i v b i l - a a m p l a s a r if ie r e s t r e l oirn d i r e c { i a i n t u r i l o rd o m i n a n t e t c . g s l d e a l a r f i c a i n i n t r e a g ab u c d t d r i e d f i e c r e a t dd e p r e s i u n e i s d s e e x e c u t eo i n s t a l a ! i e m . l n u m a i d e e v a c u a r eA c e s t l u c r u e s t e p o s i b i lg i a c c e p t a b ip e n t r u b u c d t d r i i l e i c i ( p i n a l a 1 0 0 d e p o r ! i i d e m a s a ) . P e n t r u b u c d t d r i i l em a i m a r i a c e s tl u c r u n u m a i e s t e p o s i b i l ,p e n t r u c i . d i a e r u r e c e i n f i l t r a t p r i n n e e t a n s e i t d t i i d e s c h i d e r i l en e v i t a b i l e u c l a f o r m a r e ad e c e a ! ag i I s l c u r e n t i s u p d r a t o r ip e n t r u p e r s o n a l ud' e d e s e r v i r e , d a L a a c e s t eb u c d t d r i it r e b u i e d e c i n e a o d r a t d s e m o n t e z es i o i n s t a l a t i e e i n t r o d u c e r e s t, , i n a e r u l u i n c a l z i t d u p dn e c e s i t a JT ,o t u g i , h r a rc u o a s e m e n ei a s t a l a t i e r e b u i es d s e a i b d m a r e c s i g r i j d , p e n t r u c a b u c d t d r i a i r d m i n d i n d e p r e s i u n e n r a p o r t c u c e l e l a l t ei n c d p e r i ,a s t f e l , l a e i fl o r i c ed e s c h i d e ra u ; i l o r i n t r e r e s t a u r a n t ;b u c d t d r i e , u x u ld e a e r s a f i e d i r i j a t c d t r e b u c d t d r i e si nu invers, a P e n t r u e v a c u a r e a e r ul u i d i n b u c i t i r i e , u n s i s t e m f o a r t e e f i c a c ee s t e m o n t a r e ad e h o t e c i . a u d e a s u p r a t i l a j e l o rc a r ed e g a j a b u r i : p l i t e , m a r m i t e ,t i g e i b a s c u l a n t eA c e s t e a a p t e a z dm e d i a t l n l d e g a j d r i l e o c i v e ; i p r i n v e n t i l a t o r ud e e v a c u a r ee e l i m i n di n a t m o s f e r d . p t L a a c e s t e o t et r e b u i en e a p d r ap r e v d z u t ei l t r e c o n t r ag r d s i m i l o r ,u s o r d e m o n t a b i l e e n t r u h f d c u r d t i r e .H o t e l es e p o t f a c ed i n t a b l d g a l v a n i z a t s a u d i n s t i c l d a r m a t d , M a r i l e i n c o n v ein n t e a l e h o t e l o r s i n t : m u r d d r i r e a l o r r a p i d d , d i f i c ul t a t e a c u r d t i r i i e c l o r ; i o b t u r a r e al u m i n i i n a t u r a l e .D i n a c e s t e a u z es e p r e f e r ds i s t e m u l u v e n t i l a r eg e n e r a l d . c d E v a c u a r es e f a c e p r i n g u r i d e e v a c u a r e m p l a s a t ea p l a f o ns a u i n l u m i n a t o a r e l e i n a c o a a l a p e r i ; , p e c i t p o s i b i lp e v e r t i c a l al o c u r i l o r c a r e g e n e r e a z d b u r i , l s e l n t r o d u c e r ea e r u l u i ev a f a c ep r i n g u r i d e i n s u f l ai fe , a g e z a t p e r l m e t r i c a c i r c a 2 , 2 0 - 2 , 5 0m a i n a l ! i m e , s u b f o r m d d e f a n t e i n g u s t e ,c a r e s u f l a j e t u r i d e a e r c a l d i n m a s ad e a e r a b u c d t d r i e i , I n a c e s tf e l s e c o m b a t ef o r m a r e ad e c e a J d . d P e n t r u b u c d t d r i i l e e h o t e l u r i s e c o n s i d e r d d 2 0 - 2 5 s c h i m b u r id e a e r p e o r d r a p o r t a t e c l a v o l u m u lu t i l a l b u c d t d r i e is, i n t s u f i c i e n t p e n t r ua s i g u r a r eu n e i b u n e v e n t i l a t i i , e a E s t e i n d i c a tc a t e m p e r a t u r a e r u l u i i n t r o d u ss d f i e r e g l a t ap r i n t r - u n t e r m o s t a t . a d V e n t i l a r e a r d t a r e l o rp e n t r uf r i p t u r i g i m i t i t e i . A c e s t e a i n t o s u r s d p e r m a n e n t d e v i c i e r e g s v a a e r u l u ii n r e s t a u r a n t e ,e a c e e ar e b u i es d s e d e a o a t e n t i ed e o s e b i t e e n t i l a r i i l o r , d t . P r a c t i c a a r d t a t c i s i m p l a v e n t i l a r en a t u r a l da g r d t a r u l u ie s t e i n s u f i c i e n t dC e l m a i m i c a e c u r e n td e a e r i n t o a r c ef u m u l i n b u c i t d r i e ;c e a m a i b u n ds o l u ! i e e s t e v e n t i l a r e am e c a n i c d n e r g i c d a a c e s t u ig r d t a r . E s t e r e c o m a n d a b ic a v e n t i l a t o r u l s d f i e a m p l a s a t a f a r d , f e r i t d e i n t e m l p e r i i , i a r c a n a l u d e r e f u l a r e d f i e d u s p i n i s u s , p e s t et e r a s ah o t e l u l u i . l s

118

venlrlator dublu aspirant c o n d u ct a c o l e c t o a r e conducte

4" ati

conducta comucle shunt prrncrpata rlatre8" rnent

u t ie colectoare

S c h e m ai z o m e t r i c d a m o n t d r i i t u b u r i l o r d i n material plastic pentru ventilare, intr-o mare clidire. Toate coloaneleverticale sint colectate la nivelul terasei pe orizontald ;i legate la un ventilator general care func!ioneazicu un ceas Program.

V e n t i l a r e am e c a n i c l a s p i l i t o r i i l o r . P r o b l e m a s e r e z o l v d p r i n t r - o v e n t i l a l i e g e n e r a l d i n t r u t o t u l s i m i l a r i c a l a b u c d t d r i e V o l u m u l d e a e r v e h i c u l a t s e c a l c ul e a z 6i,n f r n . 1 i " . d:-;;;;r u l d e a p a r a t e e s p a l a t d e m c d e l u ll o r c o n s t r u c t i v ; id e v o l u m u l i n c d p e r i i . d , O a t e n ! i ed e o s e b i t d r e b u i e a c o r d a t dc o m b a t e r i ic e ! i i c a r e s e f o r m e a z di n a t m o s f e r as p a l a t t o r i e i . A c e a s t a e o b t i n e p r i n r i d i c a r e a e m p e r a t u r i ia e r u l u i i n s u f l a t . s t P e n t r u a n u s u p r a i n c d l ziin m o d p e r m a n e n ta t m o s f e r a , e p r e v e d eo b a t e r i e s u p l i m e n t a r d s d e i n c a l z i r e aa e r ul u i d e i n s u f l a t i ea c ! i o n a t dd e u n h i g r o s t a t . C i n d u m i d i t a t e a r e l a t i v 6 c r e s t e . P e s t 6 0 - 6 5 0 / 0 ,b a t e r i ai n t r d i n f u n c ! i u n e; i p r o d u c e u p l a i n c az i r e aa e r ul u i . e s l

x. tNsrALATll DE CLIMATIZARE
i P r i n c l i m a t i z a r e as a u c o n di l i o n a r e a a e r ul u i , s e i n l e l e g e m e n { i n e r e aa n u m t o r p a r a r n e t r i a i a e r u l u i i n t r - o i n c d p e r e ,p e n t r u a a s i g u r am a x i m u md e c o n f o r t u m i n . P a r a m e t r i ic a r e c o n d i - ' ! i o n e a z ds t a r e a d e c o n f o r t s i n t : t e m p e r a t u r a ,u m i d i t a t e a r e l a t i v d , v i t e z a a e r u l u i i n ? n c d p e r e , I presiunea i con!inutu de praf. 9 I I Dintre to1i acegtia cei mai importan!i,in cazu hotelurilor, sint: conlinutu de praf, t e m.p ee a t u r d i s t a r e ad e u m i d i t a t e . r ; S c d c o n s i d e r Sp e n t r uz o n a . e u r o p e a nc a v a l o r i m e d i i o r i e n t a t i v ep e n t r u r e a l i z a r e a o n f o r t u , lui, urmdtoarele: ' - temperatura interioariiarna22 ... 23C; - t e mp e ra tu ra i n te ri ov a rac i rc a 25 preci scu6qmai ci deci ttemperatugaexterioar 5; mi ...2:6C saumai a rd
umfditatea relativi intre 30 qi 600/o.

e l v P e n t r uo b l i n e r e aa c e s t o r a l o r i , a e r u lt r e b u i e p r e l u c r a ti n . p r : e a l a biin a p a r a t e . s p e c i a ld e n u a , d a m i t e a p a r a t e e c o n d i l i o n a r ea e r u l u i . , F o r m am d r i m e a ,a m p l a s a r e g i m o d u l d e l u c r ua l a c e s t o r apar at ee 3 te fo a rte d i fe ri ti , i n fu n c !i e de si stemul adoptat de fi rma constructoare. i n f u n c l i e d e m d r i m e a d e b i t u l u i d e a e r , m d r i m e a a g r e g a t e l o rv a r i a z e , E l e s e p o t m o n t a Po in linie o ri z o n ta l d s a u v e rti c a l -d . t fi el ementeseparate,asambl atead-hoc P e ganti er, sau in descri sl a capi tol trl vent i| i elem en tep re fa b ri c a tes ta n d a rdz a te dupa si stemu ,,B aukastensystem" l a'! i i m e c a n i c e . p c D e a s e m e n e ap e n t r u i n s t a l a f i i l em i c i , e l e m e n t e l e o m p e n e n t e o t f i m i c ; o r a t eg i a s a m b l a t e , c i n u n i t i ! i c o m p a c t e e , m i r i m e au n u i - d u l a p b i g n u i t ,s a u c h i a r a u n u i t e l e v i z o r , d m O i n s t a l a l i ed e c l i m a t i z a r ep o a t e f i t o t a l d , c i n d f a c e t o a t e o p e r a ! i i l e d e s c r i s e a i i n a i n t e , n c c u f u n c f i o n a r e o n t i n u dt o t t i m p u l a n u l u i , s a u p o a t e f i p a r l i a l 6 , a s i g u r i n d u m a i o p a r t e d i 1 n p o a o p e r a t i i l ed e p r e l u r a r e a e r u l u i .D e e x e m p l u , i n s t a l a { i e o a t ea s i g u r a u m a i f i l t r a r e a , i n c i l -

120

z i r e a ; i u m i d i f i c a r e a e r u l u if u n c ! i o n i n d a r n a , i a r v a r a l u c r i n dn u m a i c a o s i m p l av e n t i l a t i e i m e c a nc d , s a u i n v e r s ,o i n s t a l a ! i e s t e f d c u t d s a a s i g u r en u m a i r d c i r e a , i a r n a n e f u n c ! i o n i n d . i e T o t u l d e'p i n d e d e p o s i b i l i t a t e a e i n v e s t i l i e i d e s r a d u l d e c o n f o r t c a r e s e u r m i r e s t e a f i d s ' obtinut. O i n s t a l a t i e e c l i m a t i z a r em a i a r e a b s o l u tn e v o i ed e u n a p a r a t a jd e r e g l a r ea u t o m a t a l d p a r a m e t r i l o r e r u l u i c o n s t i n d i n : t e r m o s t a t e , a n ec u m o t o r , r . r u o m o t o a r e , - l u p . t ea u t o m a t e a v . e t c . A c e s t ea p a r a t ep o t f i a c l i o n a t e l e c t r i c ,e l e c t r o n i c s a u p n e u m a t i c .E l e f a c o b i e c t u l d e p r o e , i e c t a r e; i f u r n i z a r ea l s p e c i a l i s t i l o r . T r e b u i e n e a p d r a ta v u t i n v e d e r ec d o i n s t a l a t i e e c l i m a ti z a r ee s t e u n m a r e c o n s u m a t o r d , d e e n e r g i e u b f o r m d e l e c t r i c dc a l o r i c a i f r i g , s , g E n e r g i a l e c t r i c d s t e a s i g u r a ' ,d e r e l e a u Jp u b l i c a . e e a E n e r g i a a l o r i c a e l a c e n t r a l a e r m i c ap r o p r - i s a ud e l a r e l e a u ad e t e r m o f i c a r e r b a n d .D e c d t e u r e ! i n u t c e l e m e n ! i o n a t e a c a p i t o l u lc e n t r a l e e r m i c ei n c e e ac e p r i v e $ t e x p l o a t a r e a n t e n s i v d l t e i a s u r s e it e r m i c ep e t i m p u l v e r i i . S u r s ad e f r i g o f o r m e a z dm a g i n i l ef r i g o r i f i c es p e c i a l e , o l o s i n d u - sfe e c o m p r e s o a r e i e f i f, m a g i n ic u a b s o r b l i e .D e o b i c e i , a c e s t e a u p u t e r i f o a r t e m a r i g i s i n t r e l a t i v z g o m o t o a s eE l e a . trebule , , f ^ a m p l a s a i n s u b s o l u r is a ud a c ds e p o a t eu n d e v aa f a r d ,M a s i n i l e r i g o r i f i Z ep r e p a r aa p d te r e c ed e 2 . " 4 ' C , c a r ee s t ep o m P a t dn b a t e r i i l ed e r d c i r e a a e r u l u i , A c e s t e i r e g a t e e r d c i r em a i i a d a u n e v o i e e u n t u r n d e r d c i r e .I n a c e s tt u r n s e r d c e s t e p a c a r e a s c o sc a l d u r i a i n a e r , T u r n u l d a d e r d c i r ee s t eu n a p a r a tc . l eo r m d r o t u n d i s a up a r a l e i i p i p e d i ca r e u n v e n t i l a t o rg i u n d i s p o z i t i v f d, c e p r o d u c e p l o a i ed e a p a .A e r u l t r e c e i n c o n t r ac u r e n t u l u p l o i i d e a p i g i o l d c e s t e T u r n u l o i , s e . p o a t e m p l a s a i e u n d e v a n z o n a v e r d e m a s c - d - o l a n t a t i i .f i e s u s p e u l t i m a t e r a s da h o t e a f i at e r lului, D u p ac , u m - am a i s p u s e x i s t df o a r t em u l t e s i s t e m e e i n s t a l a ! id e c l i m a t i z a r e i s e p o t c l a s i s , d i s f i c a d i n d i f e r i t e p u n c t ed e v e d e r e .

Aspectui general al u n e i c e n t r a l ef r i g o r r fice cu compresor.

:itiiriiti#

121

INSTALATII

CENTRALE

( I n s t a l a ! i e e j o a s d p r e s i u n e v i t e z as u b ' 1 0 m / s ) c u u n c a n a l d e a e r , d e s e r v i n d s i n g u r d d o T n c d p e rm a r e ,e s t ec a z u lc e l m a i s i m p l u ; i c e l m a i g e n e r a l .E a u t i l i z e a z d ,a n a l ed e a e r d e s e c e c a l , ! i u n i r e l a t i vm a r i ; i e s t e i n d i c a t a f i a p l i c a t a a h o l u r i , r e c e p ! i i ,r e s t a u r a n t es d l i d e c o n f e r i n t d g e t c , C a n a l e l e e m a s c h e a zid r a b i ! s a u p l a f o a n ef a l s e . G u r i l e d e i n t r o d u c e r e i d e e v a c u a r e e s n s i s t a b i l e s cn f u n c ! i ed e a r h i t e c t u r ai n t e r i o a r da i n c d p e r i i , I n s t a l a ! i a e j o a s ap r e s i u n e u 2 - 3 z o n e ,d e n u m i t i , , m u l t i z o n " , n c a r e ! a e r u le s t e i n s u f l a t i d c p r i n c a n a l ed i f e r i t e l a 2 - 3 i n c d p e r ii n c a r e s e u r m d r e ; t eo b l i n e r e ac o n d i l i i l o r d e m i c r o c l i m d d i f e r i t a ,F i e c a r ea m u r dd e c a n a lm a i a r e s u p l i m e n t ac i t e o b a t e r i e e i n c d l z i r eg i r d c i r e , c o m a n r r d d a t i d e c d t r e u n t e r m o s t a d i n i n c d p e r ef,d c i n d p o s i b i l da s t f e l r e g l a r e ac i l d u r i i s a u a f r i g u l u i t g p e n t r uf i e c a r ei n p a r t e . S i s t e m u s i m p l i f i c ai n s t a l a ! i i l e e c o n d i l i o n a r e i e s t e i n d i c a tc i n d s i n t d l d o u d s a u t r e i i n c i p e r i a l d t u r a t e ,d a r c u i n c d r c i r i d i f e r i t e , c u m a r f i o s a l d m a r e d e r e s t a u r a n t ; i u n a p e n t r u m i c u l d e j u n , s a u m a i m u l t e s a l i d e c o n f e r i n t ec e n u s i n t f o l o s i t et o a t e i n a c e l a sti i m o .

,|*f
ER
Tu

LATIE

Componenlaunei instala!iide c l i m a t i z a r et i p , , M u l t i z o n " , i n care insuflarea aerului se face prin mai multe canale, cite u n uI o e n t r u f i e c a r e z o n d c l i m a tizatd.. Pe aceste canale existd baterii de incdlzire separate;i clapete de aer care pregdtesc aerul conform cu nevoile zonei respective. Deci cu un singur agregat pot f i deservite mai m u l t e z o n ec u p a r a m e t r i d i f e r i ! i .

POMPE

HVENTILATOR ACITOR

APA CALDA

. U U

AER

EXTERIOR
RACITOR DE AER

APA RECE

Organizarea unei instala!ii cu doui canale de aer de inalti p r e s i u n e .D u p I i e g i n e a i n v e n d t i l a t o r c a n a l uI s e i m p a r t e i n doud ramuri. Pe o ramurd se monteazl o baterie de incilzire ^ t r T r F n r A [ , , t t r c . T t r . a a e r u l u i ,i a r p e c e a l a l t i u n a d e PT. AER r i c i r e . F i e c a r ec o n s u m a t o r a r e o cutie de amestec al aerului care oreia manual sau automat aer cald sau rece,in propor!iile n e c e s a r e ,p e n t r u a r e a l i z a c l i m a t uI d o r i t .
I I L

122

t$'

Detaliul de organizare a unei cutii de amestec, izolati fonic,.cu doud clapete ce se deschidalternativ, lisind .si pltrundi aer rece sau. cald. Ac!ionarea clapetelorse poate facemanualsau cu un mic servomotor, cu comanda. termostatuluimontat in cameri: i

l,,1,1, , ' ,lr


__=_ (
ventil de aer

termostatcarrera
l+J I I

t-it
I I I

---> aer rece

aer cald

sud

balere ol,/. rncatzrrba sa'u/racrrea &tulut/

tur apa

erde 4./ rccrrculalf' /

,/ z. / .V /

,/ 4 /v /

dtise

apa.de condens

amortizor zgomot pnmar

pe Organizar"ea ve-rticali. unui.sistem de a climatizarecu doui tuburi de aer. Aerul este preparat in subsol.El estedistribuit pe zone de orientare sau funclionaleprin cite doui tuburi paralele (caldgi r:ece), care se cola lecteazi aparatele de amestec.Aerul Viciat se evacueaziprin canate separate.

:Qrganizarea interioari a unui aparatde induc'!ie; Aerul primar iesedin tubulde aducliune ln camerade presiuneizolati fonic, de"rrnd,e prin mici orificii din cauciuc'(duze) afar5 iese cu mare vitezi. Prin aceastacreeazi o depre.siune care are ca efett .absor:b,iiea aer de secundar fncipere,silindir-l si treaci priiidin tre ari pioarele bateriei de inci lzi r:esau rici re. Aerul secundar se amesteci si se intr:oduce ,tn incipere.

123

VENTILCU T CAI IN SECVENTA


aoarate cb rnductie -

PAMTE DE INDUCTIE

atenua de zgomot aer


condrilonare

aparate

Montajul pe verticald al unei instalatiide climatizare cu inductie 9i doud conducte de api.

Montajul pe verticalSal unei instala{ii de climatizare cu inductie Si trei conducte de ap;. Ventilele secventiale cu trei cdi, introduc in baterie apd caldd sau rece dupi nevoile momentane dictate de cdtre termostatul din camerd. Restulde apd este comun.

[_q
4

TER STAT MO AM

r]TAXAI

- ^ - ^ Y

A F

t1

APARAT DE INDUCTI

TI
Iin
wc

I N D q CIT E

UL

idor

:::
\

\ ----*
----tT;:-l

l;

ALXz
E

APARAT CLII-'ATIZAR

cnza''r!

i ! - -l l i i i +l--

i i
=!)
\\

aft

+
\

\ ii
F

'';aGnE&t RACIRE

il

e-w6*-'fu:-'

l__--__)--=f,

',.

Montajul unei instala{ii de climatizare de inductie cu patru c o n d u c t e d e a p i . F i e c a r ed i n c e l e d o u d c o n d u c t e a l i m e n t e a z d separatcite o baterie de ricire, respectivde incdlzire. o claoeti d e a e r i n p a r t e a d e j o s d e s c h i d ec a l e l i b e r r f l u x u l u i d e a e r d i n bateiia caldd sau rece, dupi necesitdti. clapeta este aciionata p n e u m a t i cd e c i t r e u n m i c s e r v o m o t o r .

Diferite posibilititi de pozarea conductelor de aer de ?nalti p r e s iu n e , t i n i n d s e a m ad e s t r u c t u r a d e r e z i s t e n t i a i m o b il ul u i ,

124

I n s t a l a ! i i l d e j o a s ap r e s i u n e u d o u dc a n a l e e a e r , u n u l c a l d ; i u n u l r e c e ,s e p r a c t i c a e c d din c e i n c e m a i r a r , f i i n d i n l o c u i t dc u a c e l a ; is i s t e m ,d a r c u i n a l t d p r e s i u n e . T o a t e a c e s t es i s t e m ec o n v i n p e n t r u s p a ! i i m a r i , u n d e s e m e n ! i n a c e e a s p a r a m e t r i . p e n t r u i c o n s t r u c l i i l e u f o a r t e m u l t e c a m e r e :h o t e l u r i q i b i r o u r i , u n d e p r e t e n ! i i l ed e c clima interioard s ? n td i f e r i t e d u p a o c u p a n t9 i p o t f i s c h i m b a t en c u r s u lu n e iz i l e , n u m a i p o t d a i s a t i s f a c l i ep e . d e a l t d p a i t e , c a n a l e l e a r i n u m a i c o n v e n e a u u a r h i t e c t u r aa c e s t o rc o n s t r u c t i i . m c D i n a c e a s r - 6 , c a u z d "d e a u o l t a to a l t d c a t e g o r i ed e i n s t a l a ! i i , p l e c i n d d e l a s- zv i d e e ad e a s e t r a n s p o r t an u m a i a e r u l c u r a t s t r i c t n e c e s a p e n t r ui m p r o s p d t a r ea t m o s f e r e i d i n n c i p e r e .p e n t r u r a ? t r a n s p o r t u l e n e r g i e i c a l o r i c e s a u f r i g o r i f i c e , s e f o l o s e ; t ea c e l a ; i a e r d a r c u parametrifoarte a c c e n t u a l-i f o a r t e c a l d s a u f o a r t e r e c e- s a u m a i s i m p l u , s e d u c e e n e r g i a c a l o r i c ds a u f r i g o r i f i c a d i r e c t l a f a l a l o c u l u i ,f o l o s i n du n a l t a g e n td e t r a n s p o r t a p a , p l e c i n d de ta aceste rinp c i p i i , a s t d zs i n t i n f o l o s i n l a n s t a l a l i i l e d e i n a l t d p r e s i u n e ( v i t e z a a e r u la nia l e d e l B - 2 5 i i c ui n m/s) d e m a i m u l t et i p u r i : - I n s t a l a ! i c u d o u d c a n a l e c a l d ,r e c e ) , a r e i ( c p r e v i d p e n t r u r e a l i z a r e ae m p e r a t u r i d o r i t e , t i d i f e r i t i i n f i e c a r ec a m e r d ,d o u d c a n a l ec e t r a n s p o r t d e p a r a t :u n u l a e r c a l d ; i s altul aer rece, i n i n c d p e r e x i s t du n a p a r a ts u b f o r m a u n e ic u t i i d e a m e s t e cc,a r ec u a j u t o r u l e unui ventil dublu a c ! i o n a tm a n u a ls a u a u t o m a td o z e a z d e m p e r a t u r aa e r u l u i d u p a d o r i n ! a . S i s t e m u l t, a fost folosit f o a r t e m u l t i n S ' U . A . p e n t r u m o d e r n i z a r ev e c h i l o rh o t e l u r i. g i s e p r a c t i c d a in continuareAre . a v a n t a j u lc d s e m o n t e a z d s o r , n u s e d u c c o n d u c t e e a p d p e m u l t e n i v e l u r i u d ;i estesimplu. C a d e z a v a n t as e r e m a r c d i a t i t c o n d u c t a e a e r c a l d c i t g i d e a e r r e c e t r e b u i e j c d sd aibd fiecare c a P a c i t a t e ia t e g r a l d e t r a n s p o r t .D e a s e m e n e a ,e a u d ei n c a m e r du n s l a b f i s i i t n d s de aer. Distrib u l i a s e f a c e P e z o n e d e o r i e n t a r e , a s ac u m s e v e d e i n f i g u r a a l d t u r a t d . - l n s t a l a ! i ic u i n d u c ! i e ,i n c a r e a e r u p r i m a r , I l i mi t a t n u m a i l a s t r i c t u n e c e s a r e n t r u I p n e c e s i t e ! i l h i g i e n i c ee s t e p r e p a r a tp i n a l a u n a n u m i t n i v e l d e t e m p e r a t u r d , e , c e n tr a l i z a t ; i a p o i c o n d u s u m a r e v i t e z d ; i p r e s i u n e a f i e c a r ec a m e r i . A i c i e s t e i n t r o d u si n t r - u n c l a p a r a td e n u m i t c o n v e c t o r u i n d u c t i es a u , ,i n d u c t o - c o n v e c t o r , , , c A c e s t ae s t e o r g a n i z a ti n s e c ! i u n es u b f o r m a u n u i p r o f i l , , V e n t u r i , , ,a e r u l ' primar trece cu m a r ev i t e z dp r i n n i ; t e o r i f i c i i m i c i d i n c a u c i u c u d i a m e t r u d e 5 - d m m . i n l a c e s tf e l a n t r e n e a z d p r i n i n d u c l i ea e r u l d i n i n c d p e r e , u c a r e s e a m e s t e c dA c e s t a m e s t e c e c . d aer primar cu aer din i n c d p e r e r e c e m a i d e p a r t ep r i n t r - o b a t e r i ed e i n c d l z i r es a u r d c i r e p r i n t care circuld apa. Aerul a m e s t e c as e r e i n c d l z e g ts a us e r d c e s t e u p ag u s t u lc l i e n t u l u id i n c a m e r i . t e d B a t e r i ad e r e i n c d , l z i r e a r e p r e v d z u tf i e u n r o b i n e t m a n u a l ,f i e u n u l a u t o m a tc a r e r e g l e a z d e b i t u l d de apa in bateria locald. P e a c e s tp r i n c i p i ug e n e r a ls e p o t f a c em a i m ul t e v a r i a n t e : - C u d o u d c o n d u c t e e a p d . i n f i e c a r ea p a r a t d d i n c a m e r db a t e r i ae s t e l e g a t dc u d o u d l e v i d e a p d , t u r 9 i r e t u r ; i a r n a c i r c u l a a p a c a r d d ,i a r v a r a a p a r d c i t d , - C u t r e i c o n d u c t e P e n t r ua f a c es i s t e m u l . m a i e l a s t i c u n i i f a b r i c a n t id e a s e m e n e a D a r a t e , a u i m a g i n a ti n t r o d u c e r e ia b a t e r i ad e p r e l u c r a r e a e r u l u id i n a p a r a t , n a c i n d a p d r e c e ,c i n d a p d c a l d i , d u p ad o r i n l a o c u P a n t u l u iP e n t r ua c e a s t s e m o n t e a z d , r r e io n d u c t e : . a c una rece,una caldd
A l r

tL)

Figurile aliturate aratl diverse posibilitdti de mont a r e a a p a r a t e l o r c u c l i m a c o n v e c t o a r e ,? n c a m e r e d iferit montate.

126

Organizareanterioari a unui apa. i r a t l o c a l d e c o n d i t i o n a r e aa e r u l u i .

air.cr''lizor zgomot chimbator, de


lvtwl 16

qer i lfa t p r . c , t n s u i z a r.e a l mat


camerel

condens lentilator i il t r u r e c i r cu t a t
'-. l 7 ::,/ Z'77 77717777 V7//:7,

v e nt i l a t o r

evaporator

rec-iituTitE
trlator

zor

Aa

O r g a ni z a r e a i n t e r i o a r d a u n ui v e n t i l o c o n v e c t o r . A e r u l p r i m a r s i c e l s e c u n d a re s t e a m e s tecat cu ajutorul unui ventilator aflat in apar a t . R e s t u l f u n c { i o n d ri - c a l a c l i m a c o n rrcrf n e ra

fittru

co,mpresor oe tng U n a p a r a tl o c a l d e c o n d i l i o n a r e a aerului de camerd montat in fereastri.

127

g i u n a d e r e t u r c o m u n d .U n v e n t i l a u t o m a ti n t r o d u c e n b a t e r i ec i n d a p d r e c e , c i n d a p a c a l d a , i d u o dc u m c o m a n d it e r m o s t a t u a f l a t i n c a m e r d . l - C u p a t r u c o n d u c t e . v a r i a n t d m a i p e r f e c ! i o n a t d e s tie t r o d u c e r e an a p a r a t u l d e c a m e r d i n O a d o u d b a t e r i i t o t a l s e p a r a t e , n a c a l d dg i u n a r e c e . U n v e n t i l a u t o m a t f a c e c a s d f u n c l i o n e z e u c i n d b a t e r i ar e c e ,c i n d c e ac a l d a .E s t e e l m a i p e r f e c ! i o n ast i s t e m ,d a r ; i c e l m a i s c u m p . c i S i s t e m e l d e s c r i s e a i s u sr e D r e z i n t d e l e m a i m o d e r n es i s t e m eD e n t r uc l i m a t i z a r e a n d i v i e m c dualaa camerelor e hotel. d A p a r a t e l ed e c a m e r dp o t f i a m p l a s a t ei e s u b p a r a p e t u lf e r e 5 t r e i ,f i e i n p l a f o n u l v e s t r b u L u f l a m l u i , i n s p e c i ad a c dc a m e r a r e o a d i n c i m e a i m a r ed e 4 m . D e z a v a n t a j ullo r e s t e c o s t u l r i d i c a t , u t e h n o l o g i ad e m o n t a r ec o m p l i c a t 6 ; i p e r s i s t e n l a n u i f i g i i t d e a e r i n c a m e r S ,c a r e p o a t e f i m a i a c u t s a u m a i p u ! i n s u p d r d t o r ,i n f u n c ! i e d e c a l i t a t e a p r o d u s e l o rf u r n i z a l e , d a r n e p l d c u tp e n t r u u n i ic l i e n ! i . u i p I n s t a l a t i ac u v e n t i l o - c o n v e c t of r n c ! i o n e a z d e a c e l e a g p r i n c i p i i , a d i c a a d u c f i u n e a n e i u c c c a n t i t a ! id e a e r m i n i m p r i m a r p i n a l a a p a r a t u l d i n a m e r d .D e o s e b i r e a o n s t ai n f a p t u l c d a m e s t e c u l d e a e r p r i m a r c u c e l d i n c a m e r ds e f a c ec u a j u t o r u l u n u i v e n t i l a t o r a f l a t c h i a r i n a p a r a t , l ta d e u n d e s i d e n u m i r e a d e v e n t i l o - c o n v eC t o r d i l i a d e r e u g i t d e s c e v e n t i l a t o r u s a f i e a b s o l u t c on . l s i l e n ! i o s l, u c r uc a r es e o b l i n e n u m a ic i n d p r o d u s ue s t ed e c a l i t a t e . S i s t e m u la r e a v a n t a j u lc d s e d n , d f a c eo s u b s t a n ! i a le c o n o m i e e e n e r g i e a t u n c ic i n d c a m e r a u e s t eo c u p a t dc a l d u r a e g a j a t i p r i n d , a d p e n t r ua a s i g u r an c d l z i r e a e i n t r e ! i n e r e c a m e r e i . i l c o n v e c t i ei b e r af i i n d s u f i c i e n t i d d ? l n s t a l a ! i i l e e c l i m a t i z a r ei n d i v i d u a l e n c a m e r e l e e h o t e l n u s i n t d e r e c o m a n d a t e c i t d c i n d o u d s i t u a l i i : h o t e l u r i d e l u x s a u h o t e l u r i s i t u a t ei n z o n e g e o g r a f i c e u c l i m d f o a r t e c a l d d . P e n t r u z o n at e m p e r a t da E u r o p e is e p o t o b l i n e c o n d i l i i d e c o n f o r t i n c a m e r d c h i a r f o a r t e d c , b u n ec u o i n s t a l a t i e e i n c d l z i r e u r a d i a t o a r ec a r ec e l m u l t p o t f i p r e v i z u t ec u v e n t i l e t e r m o I s t a t i c ep e n t r u r e g l a j u t e m p e r a t u ri i, c s e i S p a ! i i l em a r i u n d es e p r o d u ca g l o m e r d rd e p e r s o a n s e r e c o m a n d d d f i e n e a p d r a t l i m a t i -^+^ zd,Lv,

!NSTALATII

LO CALE

P e n t r u c a m e r e l ei n d i v i d u a l e . i n c a z u l c i n d i n t r - u n h o t e l d e u n a n u m i t g r . a dd e c o n f o r t , s c s e d o r e g t e a u n a n u m i t n u m d rd e c a m e r e d a i b dt o t u g i u n n i v e l m a i r i d i c a t , e s t e r e c o m a n d a b i l c s d s e m o n t e z ei n a c e s t e a m e r eu n a p a r a t d e c l i m a t i z a r el o c a l . A c e s t e a p a r a t e . c a r e s i n t d e m d r i m e a u n u i t e l e v i z o r ,c o n t i n s u b f o r m d m i n i a t u r i z a t d c a i t o a t e e l e m e n t e l e o m p o n e n t e l e u n e i i n s t a l a ! id e c l i m a t i z a r e . a s n U n e l es i n t f d c u t e d a s i g u r e u m a ir d c i r e a e r u l u i ,a l t e l ea p l i c ap r i n c i p i u lP o m P e t e r m i c e i d s s i i n v e r s i n d i c l u l d e r d c i r e p o t i n t r o d u c e i a e r c a l d , f d r d i n s d s d a s i g u r en e v o i l e i n t e g r a l e e c i n c d l zr e . i i n A p a r a t e l es e m o n t e a z d .e a p d r a t n t r - u n p e r e t ee x t e r i o r s a u f e r e a s t r d .E l e s i n t f o a r t e b u n e , c p r a c t i c e ,d a r s i n t s c u m p e ,a t i t c a i n v e s t i l i ec i t g i c a e x p l o a t a r e ; i a u i n c o n v e n i e n t u ld f a c c a m e r e l eu n u i h o t e l p o a t e f i s u p d r d t o r . Z o a r e c a r e g o m o t ,c a r e p e n t r u P e n t r ui n c l p e r i l ec o l e c t i v e . L a m i c i l e h o t e l u r i s a u i n a n u m i t es p a ! i i d i n m a r i l e h o t e l u r i , l a c a r e n u s - a f d c u t c l i m a t i z a r ec e n t r a l i z a t d s e p o t c l i m a t i z as e p a r a ta n u m i t es p a ! i i u n d e s e

128

t'' d s d o r e g t em d r i r e ag r a d u l u i d e c o n f o r t c a : s d l i d e c o n f e r i n ! e , a l o a n e e t e l e v i z i u n e ,b a r u r i d e z i , s 6li de r es t au ra n tee tc . Pentru aceasta se folosesc de asemeneaagregate compacte, care au m6rimea.unui dulap m et alic obign u i t, c a l c u l a te l a p u te re a fri g ori fi cd necesard.E l e si nt foa.rteaspectoase;i se pot i m ont a f ie in. in c d p e re an s $ i l a u n p e re te ,fi e i ntr-un spa!i u anexe al dturat, de unde se duc apoi ' au si sternulde rdci re cu' aP e, de s c analede aer . Ac e s tea g re g a te , p re d e o s e bi re cel e de camer6, dec i nev oia de " o .u .u l a d i s p o z i !i e a p d d e rdci re sufi ci entd.

i-

9 - Constructii hoteliere

UF

XI. MOBILARE- ECHIPARE


i n c o n s t r u c ! i i l eh o t e l i e r e m a i m u l t d e c T t i n t o a t e p r o g r a m e l ed e a r h i t e c t u r d ,n a t u r a g i a m p l a s a r em o b i l i e r u l u i p r e c u m ; i e x p r e s i a u i p l a s t i c d . au n r o l d e o s e b i t , e m u l t e o r i d e t e r a , u d l m i n a n t p e n t r u r e u g i t ag e n e r a l d , c e a s t a u p o a t e f i a s i g u r a t d e c i t d a c d a r h i t e c t u r a i n t e r i o a r d , A n d m o b i l a r e a ; i e c h i p a r e a i n t s t u d i a t ei n c d d e l a s t a b i l i r e a p a r t i u l u i g e n e r a l d e a r h i t e c t u r d . s D e s i g u r c d g i a c e s ts e c t o r e s t e i n f l u e n l a t d e c a r a c t e r u l ,m d r i m e a ; i g r a d u l d e c o n f o r t a l h o t e l u l u i ,p r e c u m ; i d e u n e l e a s p e c t e r a d i ! i o n a l ea l e l a r i i r e s p e c t i v eU n e l e m a r i c o m p a n i i t , h o t e l i e r eu r m d r e s c t r a t a r e a s e m i n d t o a r e t u t u r o r u n i t a ! i l o r l o r , o a i n c e l ec e u r m e a z d n e r o p u n e m d i l u s t r d m ,p . eb a z a p r a c t i c i i n t e r n a ! i o n a l e i n a c e s td o m e p s d niu, citeva din aspectele ele mai caracteristice le mobildrii unui hotel, Ne vom referi in c a g e n e r a lf a l a t u r ' i l e t e h ni c e , f u n c ! i o n a l eg i l a g a b a r i t e l e p i e s e l o r r e s p e c t i v e , e n t r u a f u r n i z a p p r o i e c t a n l i l o r n p r i m m a t e r i a ld o c u m e n t a r . u N u v o m a b o r d ap r o b l e m a t i l u r i l o r s a ua e x p r e s i e p l a s t i c en g e n e r a l , a r e e s t e o c h e s t i u n e s i i c d e g u s t s i c r e a ! i ep e r s o n a l d p r o i e c t a n t u l usi a u b e n e f i c i a r u l u ie s p e c t i v T r e b u i e s d s u b l i n i e m a r . i n s dc d e a c o n t r i b u i ei n f o a r t e m a r e m d s u r dl a c r e a r e a n e i a m b i a n l ep l d c u t e ; i m a i a l e s l a c o n u t u r a r e a p e r s o n a t e t ii h o t e l u u i , il l e I n s c h e m e l 9 i t a b e l e l ea l i t u r a t e a m i n c e r c a t d i l u s t r d mv a r i a ! i a e c h i p d r i iu n e i u n i t d ! i d e s c a z a r e i n f u n c l i e d e g r a d u l d e c o n f o r t g i s d p r e c i z d m n a t u r a g i g a b a r i t e l eu z u a l e a l e p i e s e l o r , r especti v e . D e s i g u r d d i s p o z i l i ap a t u r i l o r e s t ed e t e r m i n a n t ii n m o b i l a r e a n e i c a m e r e .M a j o r i t a t e as p e c u c ialigt i l o rs e p ro n u n l d p e n tru a re z areapaturi l or de aga mani erd, i nci t cel ce sti i n el sd nu aibd lu m i n a fe re :tre i i n fa l i ; a c e a sta recomandaarezarea paral el d cu fereastra. E ste poziar g t i a c e a m a i f i r e a s c d i c e a m a i u t i l i z a t d , n s dp o a t ef i c u s u c c e s p l i c a t an s p e c i a ll a c a m e r e l ec u a i i s u p r a f a l d a i m a r e g i i m p l i c i tc u o l d t i m em a i m a r e . m

130 ':
!. 1!: 'i!

+: Bi

Tobelul3 Echiparea unei gamerede hotel


Categoria de confort lnd icativ iDenumirea Amplasament Dimensiuni uzuale cm

r,"'r r"0," I I
X
X

su.perlor

1.1. 1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 2,3. 24. 25. 2.5. 2. 7. 2.8. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7.
? a

Cuierde haine

vestibu I

D u l a p h a i n e , l e n - vestibul/ camerd jerie Dulapinciltiminte vestibul Lavoar Lavoar dubl'-r. D u l a ps a n i t a r Dui Cada de baie grup sanitar t s l u Ps a n i t a r grup sanitar grup sanitar grup sanitar gr"upsanitar grup sanitar grup sanitar camerd camer{ camerl cameri cameri cameri cameri cameri camerd cameri (col! special) cameri cameri l cameri cameri cameri cameri cameri carneri

40-60 pers. 601601120 c u p r i n sn 1 . 2 i 40-60/30-s0 go/oo / 40-60120 80/80 17017s 40160 4ol60 40-60120 e01200 1401200 701180 40140 4014s _ 40140 7017s 40160 40l50 801120

*(

*
;16 #

X x

X X X

X X X
IF +,?

*
)K tf

w.c.
Bidet Dulap P a ts i m p l u Patdublu Canapea Noptieri Scaun Taburet Fotoliu Misu!5 Toaleti rnasi Masi de m?ncat D u l a pd e s e r v i c i u Frigider M a s id u l a p Regou Spi Iitor Telefon Radio Televi,zor

X X X

x X
)f.

t(

*
X X X X

x
X X X
rK

X X X X

3.9. 4.1. 4. 2. 4.3. 4. 4. 4.5. 4.6.


F ,

4Ars0
\ 60160 60160 60160 601120 '30/30 40160 s0/60

*
{i

,1.

*
tt+

) . L

5.2. 5.3.

*
,la

X X

paturi l or astfel ca se formeze un unghi drept P ent r u c am e re c u s u p ra fe l e m e d i i , a g ezarea i n t r e e l e , l a s dc e a m a i m a r e s u p r a f a l dl i b e r d t i d a a s t f e l s e n z a l i ad e s p a l i u l a r g . L a h o t e l u r i l e patyri :l or" c u c onf or t m ini md l s a u tu ri s ti c e , u n d e c a m e rel eau suprafel egi l el i mi redu5e,agezarea ' r s i n l u n g u l p e r e t e l u ip e r p e n d i c u l a p e f a l a d a e s t e a p r o a p e i n g u r as o l u l i e p o s i b i l S . ."1

131

rii
L=::;i-:---::-=l
j Liii===iip
i-r:r- l-_-: =T :.-,1-l

rn-r

l/t:

NU
l l r r r l r r

tr mmL_il tr i.t
l l l l l l l l

u: ---__ - -- ---J

MINIM MEDIU

E l e m e n t e d e m o b i l a r e 9 i e c h i p a r e a u n e i u n i t d { i d e c a z a r eh o t e l i e r e d e c o n f o r t m i n i m a l , m e d i u ; i s u p e r i o r .

O p r o b l e m d u l t d r s c u t a t d s t ec e a a p r e v e d e r i u n u i m o b i l i e r f i x a t i n m a r e am a j o r i t a t ei n i m e p e r e t e ,s a u a u n u i a o b i g n u i t ,c e p o a t e f i d e p l a s a t i a g e z a t r i u n d e , U n m o b i i i e r t r a d i l i o n a l , o 9 i l a s al i b e r t a t e a l e g e r i u n o r s o l u ! i i v a r i a t e e a r a n j a r ec h i a rc u u n e l ep o s i b i l i t e t d e d i s p u n e r e d , i d u d u p a p r e f e r i n l e l e a u n e v o i l ec l i e n t u l u i5 i c u p o s i b i l i t a l iu g o a r e e i n l o c u i r e ,S c h i m b a r e la i s i n t i m p n u r i d i c i n i c i u n f e l d e p r o b l e m d , i a r p r o i e c t a r e au i e s t e c e a c u r e n t i , l I il i n t r e ! i n e r e ac a m e r e l o rd e h o t e l r i d i c a p r o b l e m es p e c i a l e m a i a l e s c u r a ! i t u p a r d o s e , l l o r - d e o b i c e id i n m o c h e t d c a r e s e f a c ei n g e n e r a c u m i j l o a c em e c a n i c e . P e a c e s t ep a r d o s e l i ,i n t r - o c a m e r i n o r m a l i d e d o u d p e r s o a n e i n t r - u n h o t e l d e c o n f o r t , a m i s u p e r i o r s e s p r i j i n d? n t r e 0 s i 5 0 d e p i c i o a r e p a r ! i n i n d o b i l i e r u l u r e s p e c t i vc, e e ac e f a c e d e o , 4 s e b i t d e d i f i c i l do p e r a ! i ad e c u r d ! i r ea p a r d o s e l i i D a c di n s d o p a r t e d i n m o b i l i e r ,c u m a r f i , p a t u r i l e ,n o p t i e r e l e , e s e l e t o a l e t a ; i b a n c h e t ap e n t r u b a g a j es e f i x e a z di n p e r e t e , r d m i n p e m , p a r d o s e a ln u m a ip i c i o a r e l e c a u n e l os a uf o t o l i i l o r c a r ei n s u m e a z u n n u m d r d e B - - - 1 7 ;a c e a s t a d i s r i i i s i m p l i f i c d u b s t a n { i ap o s i b i l i t a t e a e c u r d ! i r e a p a r d o s e l i ; i u g u r e a z an t r e ! i n e r e a n g e n e r a l s l d i a z o n e i d e c a z a r e h o t e l u l u i .D e s i g u r n s dc d p r o i e c t a r e g i r e a l i z a r e a c e s t um o b i l i e r e s t e m a i i a a i g d d e l i c a t d i c o s t u lm a i r i d i c a t . D e a s e m e n e a ,e e x c l u dp o s i b i l i t e l i l e e s c h i m b a r en t i m p a d i s s p o z i ! i e m o b i l i e r u l ud i n c a m e r e , i i

132

FI

t""'t

'

EI
^l

^1 Fl
I

--.Ti l
l t

l
:

l
: l

l
|

l
1 !

oi l

m
@

I
r A060

I -l
ol

-]T:l

0 .30, 14

@
Jq
# F

' 60'
E o
:

FFI*l {
1

LLIt
t l

i'
:

T
n r

r6l

r
l l

Yl

--E
+qiq-+

l-l

lial

120 r-t\-l -1

| 100. 60 .

t!._64_lq

Z-!

3l
1

;I
CI OI

rl

t - t = = i i l |l t : : l
i

-l l
Lll

lF-l =
r l : -

= -.1
=l

tr

-q

r35.
I
:

.to.

, 70.
| |
r

160 80 .60 ,

=t:E

9l
s r l

-l |

'

r:1 t_-z
:

\\l

-l
fl
Ol

{
-5 l(, '*_J .- -5 f,f tl{

-rn
-"=-i

L
I-----]^a

l S o r

I
n
r

ilE-l
20, 90 ,20

lf---ll

rdl

8l
-l

:l
r 60 ,

125

=- +
l'ttril| l l :

r50
,a| ol @ + l

l e r
r I l

.'"..'_
o

E*J
I

E E
: l

-q
-q

:
I c " - . n

+
l Ol I

I
I

ri-7
I \ 1

-1
I I

l,/ \

O I --l

tr
{40.

125

+so-+ l t i l 8 l
l!-J J E I a I

-Tl

B *-l
I
E

al I :

,--En-,

{I

u
I
r Ll
4g-1 -

ra-l
lo ol

idl
I

. J

@
-1

rffi. I

*l
f

oJ

----F
FI

r 45r

rg'qo ,!

E -"*

=
| :
19191?
r -

-q

I
, 6 0 ,
o.

{
I I

tlr=t :
:

il

t:t

u+ t
^-l r l I

^t

tr

t 140-180 | =r----

Eg
|
|

r45r

@*J
=
t

----trir-

t
rO+

l ' 4 U {
I
l
r^l

-h
HI

n 1_rl
{4or

ST]E il IE
?r 6s,?

l r l r--J+J
:

9t X l yt
NI

"+
EIJ

-.-.u.+

l53l, uo,ro,

r6o,

Gabaritele uzuale gi spa!iile afectate de mobilierul ce constituie echiparea unei unititi de cazare hotelieri

a i D i v e r s ep o s i b i l i t d ! d e d i s p u n e r e p a t u r i l o r ? n c a m e r e

dAY
,242

/\$.

z4ll -/ll

^ >-/'-;4-

-/'/
-\\-

ll x4--\ ll. -----.'


va ---

\\

\\ \

ll<-x il\rilMp<.x
i ? v \

-4<

-.vt

@,ffi f f i @
9 1 0 =

@@9
12 13
th
d d p D i v e r s ep o s i b i l i t 6 ! id e r e a l i z a r e e n t r u n o p t i e r e l e i n c a m e r e l e e d o r m i t : c l i 1 - 6 - m o b i l 6 i n d e p e n d e n td e l e m n s a u , p a r l i a l , c u m e t a l ( 4 g i 6 ) , c u b l a t u l s u p e r i o r , d e r i s t a ; 7 - 1 0 - s u s r ; d i de p e n d a t id e t i b l i a p a t u l u ; 1 1 - - 4 2 - s u s p e n d a t b t i b l i a p a t u l u i , c u p r i n z ? ng i i n s t a l a l i a ! - e a d i o f i c a r e 1 3 - s u s 6 l p e n d a t d c u b l a t u i d e c r i s t a | 1 4 - s u s p e n d a tp e u n b r a ! m e t a l i c ;1 5 - p l i a n t i ; 1 6 4 9 - c o m b i n a t iq u r e s t u l , m o b i l i e r u l u ic a m e r e i .

oo='

134

D i f e r i t e l e m o d u r i d e e c h i p a r e g i a m e n a j a r ea p e r e t e l u i o p u s i n t r d r i i i n b a i e , i n v e s t i b u l u l u n e i c a m e r e d e h o t e l , in cazul cind nu cuprindesi dulapurile de haine.

D u l a p u l p e n t r u h a i n e g i l e n g e r i e p o a t e f i a m p l a s a t? n v e s t i b u l s a u i n c a m e r d ; i n p r i n c i p i u t r e b u i e a s i g u r a tu n f r o n t d b 0 , 6 0 m p e n t r u f i e c a r e p e r s o a n i , D e s i g u r i n s d c d i n p r a c t i c d r e z o l v a r e a l u i e s t e f o a r t e v a r i a t d , ; i , f d r d e x c e p ! i e ,i n h o t e l u r i l e m o d e r n ee s t e i n z i d i t ' S c h e m e l e l d t u r a t ea r a t d d o u i s o l u t i i p o s i b i l e n f u n c ! i ed e s p a ! i u ld i s p o n i b i l g id e a i s p e c i f i c uh o t e l u l u ic u f o l o s i r e a e m a i l u n g ds a u m a i s c u r t ad u r ^ a t i . a t e n ! i ed e o s e b i t dt r e l d O b u i e a c o r d a t d e n t i l a ! i e i l u i , p r e c u m s i m a t e r i a l e l o rd i n c a r e e s t e e x e c u t a t ,s a u c u c a r e v e s t e f i ni s a t . C i n d p e r e t e l e e s t i b u l u l u n u e s t e f o l o s i t p e n t r u a m p l a s a r e d u l a p u l u i ,a c e s t a e v a t r a t a v i a s m a i d e c o r a t i v ,p r e v d z i n d u - sc u i e r d e h a i n e , o o g l i n d d g i e v e n t u a lu n l o c p e n t r u p d s t r a r e a e p e r i i l o rd e h a i n e ; i a p a n t o f i l o r ;m a t e r i a l e l eo l o s i t e n a c e s t a z t r e b u i es d c o n t r i b u i el a c r e a r e a f i c ' u n e ib u n e i z o l a t i i f o n i c e i n t r e c u l o a r u ld e c i r c u l a ! i e ; i c a m e r ap r o p r i u - z i s d i.n m u l t e c a z u r i , p e a c e s tp e r e t es e p r e v e d e n s p a ! i ud e s t i n a ta g e z d r ii n c a l ! a m i n t e c a r e t r e b u i e c u r d ! a t d , s p a fi u u i c e e s t e p r e v d z u t u o u s i f a d e l e g a t u r a i r e c t dc u c u l o a r u l ,c e e a c e s i m p l i f i c am u l t d e s e r v i r e a c d personalului. B a n c h e t a e n t r u b a g a j ee s t e o p i e s dn e c e s a r dc,h i a r d a c d d u l a p u l p e n t r u h a i n e a r e s i u n p c o m p a r t i m e n t d e s t i n a t a l e z d , r i iv a l i z e l o r , d e o a r e c eb a n c h e t ae s t e u t i l i z a t d i n s p e c i a lp e n t r u a r e z a r e a a u d e s f a c e r e v a l i z e l o r , D i n a c e s tm o t i v b a n c h e t a o a t e f i 9 i s u b f o r m a u n u i s u p o r t s a p m o b i l c a r e s t d d e o b i c e i i n d u l a p g i e s t es c o si n a f a r d n u m a i c i n d , e s t e n e c e s a r . , P r o i e c t a r eia t r e g u l u im o b i l i e r a l u n e i c a m e r e e h o t e l t r e b u i e s d s e f a c da s t f e l i n c i t s d s e n d a s i g u r e n c o n f o r tm a x i m ,p o s i b i l i t a t eu t i l i z d r i il u i i n c o n d i l i i d e c o m o d i t a t e i o u g o a r d n t r e u a g i a s i ! i n e r e ; d e a c e e a i,n p r a c t i c a c t u a l d e p r e f e r d , n g e n e r a l ,f o r m u l e l ec e l e m a i s i m p l e .O r i c a r e a r f i e x p r e s i a l a s t i c d o r i t d , s e r e c o m a n d e v i t a r e a e c i t p o s i b i l a a s p e r i t d l i l o rc o l l u r i l o r s a u p d d p , p r o e m i n e n l e l o r a r e a r p u t e a c o n s t i t u is u r s e d e l o v i r e , m a i a l e s i n c a m e r e l e u d i m e n s i u n i c c m a i r e d u s e d e e x e m p l u , u s e a d m i t t a b l i i l a p a t u r i ,s p r e p i c i o a r e ) i, n c a z u r i l e i n d ' p a t u r i l e ( n c s i n t a m p l a s a t en l u n g u l u n u i p e r e t e e s t e n e c e s a r dm b r d c a r e a c e s t u i a u l e m n , s t o f d s a u a l t e i i a c n n a t e r i a l e p e n t r u a c r e a o s u p r a f a l ac a l d a g i a f e r i p e c e l c e d o a r m e d e c o n t a c t u ld i r e c t c u , peretele,


rJ)

Diverse moduri de rezolvare a dulapurilor pentru haine gi lenjerie personald: 1 - dulap minimal pentru o p e r s o a n d 2 - 3 - d u l a p u r is i m ;
nle de dnrri ntr(rr2nF,
t / v r J v s r r v ,

4-

dulap mare gi pentru valize; 5 - 9 - c a m e r e d u l a p c u d i v e r se amenaidri interioare.

l | ,-, v I l l---- -----1

l I I l

J I I I I

l-.tT..r..Fl

==:---=*==

-r
I

=-----L-!

lqu+ l r I

l..ffi

--,iI
PU+-o?{ l l l I
JW-I

l|-] s ,ul l

\L_,/

,w* l.r'
\

F,};,

D i ' z e r s ep o s i b i l i t d ! i d e a m p l . a s a r e o g l i n z i i g i a m e n a j a r ea t o a l e t e i i n c a m e r e l e d e l o c u i t , i n f u n c ! i e d e d i s p o z i l i a a g e n e r a l da m o b i l i e r u l u i , d e s p a l i u l d i s p e n ; 6 ; lg i d e s t i l u l m o b i l i e r u l u i .

137

>

q@,
llJ

tr=

110

--+

Diverse solu!ioniri pentru banchetede bagaje: 1-suspendatilaperete;2-3_ suspendatdlaperetecuprotejareaacestuiaculemn sau alte materiale; 4-peste - banchetdde u n e l e m e n t d e c a l o r i f e r ; 5 - b a n c h e i ed e l e m n i 6 - 7 - b a n c h e t ed e l e m n c u p i c i o a r e d e m e t a l ; B g - - - 1 0- s u s p e n d a t i d e p e r e t e , c u s e r t a r e ; i p r o t e c t i e a p e r e t e l u i ; 1 1 - l a c a p d t u l p a t u l u i . lemn;

r E c h i p a r ec a m e r e l o d e b a i ee s t eo p r o b l e m id e s t a n d a r dg e n e r a la l h o t e l u l u i , i a r i n d e t a a i . f o p r o b l e m id e r e z o l v a r e u n c ! i o n a l ia i n s t a l a ! i e i D e s i g u r n s i c d d i s p o z i ! i ap i e s e l o rc o n t r i liu l b u i e , ' p e l i n g i f u n c l i o n a r e ao r , 9 i l a c r e a r e au n e i a m b i a n l ei n t e r e s a n t er c o m o d e , D e a c e e a , ; d s a t r e b u i eu r m i r i t a p e c i t p o s i b i ld i s p u n e r e o b i e c t e l o r a n i t a r e u p a a n u m i t ec r i t e r i r . L a v o a r u s i m p l us a u d u b l u e s t e o b i e c t u lp r i n c i p a la l c a m e r e id e b a i e ; i e s t e a m p l a s a it n l le z o n a c a r e o f e r d c e a mmia r e c o m o d i t a t e d e m i g c a r e ; d e o b i c a i h o t e l u r i , l a v o a r u le s t e i n g l o b a t a , i n t r - u n b l a t m a i m a r e d e m a r m u r i s a u c e r a m i c d c a r e a i e ; i f u n c l i u n i l eu n e i m e s ed e t o a l e t d . ca d i e t T o t a n s a m b l u l s t ec o m p l e t a c u o o g l i n d d e d i m e n s i u ng e n e r o a s e , r eP e l i n g a u t i l i z a r e aP r a c i g i a t i c d c o n t r i b u i e i l a s e n z a t i d e m i r i r e a s p a ! i u l uc a m e r ed e b a i e ' d p , i n f o a r t e m u l t e h o t e l u r i ,i n s p e c i a il n c e l e a m e r i c a n ea c e a s t d i e s ae s t e s c o a s a i n c a m e r a d e b a i e , f o r m i n d u n mi c b u d o a r , 'D r o i n i u - z i s i 'pr a d" s p a t e l e g l i n z i i ,s u bo g l i n d ds a ua l d t u r a t ,s e a p p l a s e a z s p a ! i u ld e d e p o z i t a r e d i v e r s e l o r o s sa m u s t e n s i l e , e d i c - a m e n t e u p r o d u s ed e c o s m e t i c d .i n r e z o l v a r e aa c e s t u i a e v a a v e a i n v e d e r e c g i s o l u ! i ad e i l u m i n a r e a c e s t ezi o n e c a r et r e b u i es t u d i a t d u g r i j e , O d u b l a s u r s dd e l u m i n d , a , d u p e d o u d l a t u r i v e r t i c a l ea o g l i n z i i e s t e p r e f e r a b i l d n e i a s i n g u r e ,a m p . l a s a td e a s u p r a p e n t r u d c d s e e v i t d a s t f e lu m b r e l en e p l d c u t e e p e f a 1 i . F o a r t e a p r e c i a t de s t e i l u m i n a r e ac e v i n e c h i a r

138

t-

80 -t

? f f iJfdf J #n-u i r' t #


2 t

Diverse tipuri de mese pentru servit in camerS: 1 - pitratd;7 - rotundi;3 rotundS, pe rotile, cu blatul pliabil pentru a putea intra pe u ; i ; 4 - d r e p t u n g h i u l a r i ;5 - 6 - dreptunghiulare, extensibile.

-=70

r 7 0

-tm +

t30t

70 -1

ffi=
li I
a

.-.-,\

i
i

2
niga; 4 stelaj suspendat e ugade intrare in baie.' p

iI
il[

1-ogrinda eidurapuri rixi ,"r.,"t?''il' "Til?T:;ii::',i'jti1i';:ill'j;li:lii,l,or","t in nisi; _durap 3 in


d i n o g l i n d ap r i n a m p l a s a r es u r s e l o r n n i q e s p e c i a l en s p a t e l e i a i i e ;i sablarea uprafelelode s r o g l i n d dn e c e s a r td a n s m i t e r i ia c e s t e i a , r A c o l o u n d e e s t e p o s i b i ls e r e c o m a n d do l o s i r e au n o r o g l i n z i c u f o n d a u r i u g i n u a r g i n t i u , f s a uc u u n c r i s t a lb r u m a t ,c a r e d d o e x p r e s i e l d c u t d i o p t i m - i s t di g u r i i u m a n e ,m u l t m a i c a l d a p g f d e c i t l a o g l i n z i l e b i ; n ut e . o i I n c a m e r e l e e b a i ei n c a r ee x i s t ag i b i d e ug i W C , i n m o d o b l i g a t o r i u c e s t e ar e b u i e s d f i e d a t a m pI a s a t ea l d t ur a t . S ev o r l u a m d s u t i , . , P t i n e v e d e r eu n o r p a n o u r id e s t i c l af i x e s a u p e r d e l em o b i l e d e m a t e pr a r i a l p . l a s t i c ,a p r i n u t i l i z a r e a u g u l u ii n d e p e n d e n ta u a d u g u l u id e l a ' c a d ad e b a i e s d s e s t r o c d s p e a s c d s u p r a f a l ac i t m a i r e d u s dd i n c a m e r d . o P r ev eder e a n o r u s c i to a red e p ro s o a pe n l eava cromate)i ncdl zi tei n permanen!6, u (di sporegte c o n f o r t u lg r u p u l u is a n i t a r ,l a f e l i a g i e x i s t e n J a n o r p a r d o s e iiin c a l z i t e . u

139

g u s c D e m u l t e o r i c l i e n ! i i f o l o s e s a c e s t p a ! i u; i p e n t r us p d l a r e a i u s c a r e a n o r o b i e c t ed e l e n u j e r i e s t r i c t p e r s o n a l dc e n u s i n t d a t e l a s p a l d t o r i a o t e l u l u i ; p r e v e d e r e a n o r p o s i b i l i t e l id e h , l c r e z o l v a r e o m o d a( u n f i r d e p l a s t i cd e m o n t a b i 9 i d o u d m i c i c i r l i g e f i x a t e i n P e r e t ed e o p a r t e g i d e a l t a a c a d e i d e b a i e d e e x e m p l u )e v i t a i m p r o v i z a l i i l ei n c o m o d e .
l U t i l a j ep e n t r us e r v i c i ud e e t a j c u r e n t : A - c d r u c i o rp e n t r u t r a n s p o r t u lu t i l a j u l u i d e c u r d t i r eg i i n t r e l i n e r ea u n i t 6 ! i l o rd e c a z a r e i a 9 l e n j e r i e i d e c a m e r ds a u d e b a i e , c a r e t r e b u i e - cirucior pentru transportatul schimbatd;B inciltimintei ce trebuiecuritat6.

^ n r I U ' U i

(O

1_

!-

60

t
140

S e c l i u n i c a r a c t e r i s t i c e; i g a b a r i t e ,u z u ale pentru tejgheaua portarului' .cu d i v e r s e p o s i b i t i i a l i O e a m e n a j a r ei n t e iioara 9i iluminare' Se remarci' Ia toate variantele, posibilitatea creatd clientului de a arezaservieta sau un mic bagaj de mini in fa!i, Precum,$l valorificarea completd a sPallulul interior.

q0

80

lAql

Gabarite uzuale pentru tejgheauaportarului gi stelajul pentru chei ;i

corespondenld.

x|1/-E ir0\

,r-6\--

z^\qLY,_-Tl : l

IJJ

Exemple de marcare a numerelor pe cheile de la camere de expunere a lor ?n fa{a -g l o c u r i l o r d e d e p u s c o r e s p o n d e n.q i . i

I n a p a r t a m e n t e ld i n h o t e l u r i , m o b i l a r e a s t e e e f o a r t ea s e m d n d t o a r e , i t d i n p u n c t d e v e d e r e at al con!inutului, s i a l d i s p o z i ! i e ii n c a m e * , - . , c e a d i n t r - o l o c u i n l d *' o b i g n u i t dd e u n s t a n d a r d c o m p a r a b i lo a t e n ! i ed e o s e b i t dr e b u i ed a t a t s p a ! i i l o ra f e r e n t ep r e g d t i r i i s e r v i r i i m e s e i ;i ( c i n d a c e a s t at f : : : ^ i : . : t t i l t o e J i-g u . . a u . o t o u n d e e x i s t a u n o f i c i u d e p r e :le t u , p a r a ! i e s e p a r a t , r e z o l v a r e ae s t a rma m e in t u .lld ;i')m a s a p o a t e ai s mp f i a s t f e l a m p l a s a t dn c i t s d p e r m i t d i o d e s e r v i r ec o m o d d ' i n c a z u l i n c a r e z o ! ' ad e p r e p a r a l i e s e a f l d c h i a r ' i n c a m e r ap r o p r i u - z i s i , t r a t a r e ae i t r e b u i e a s t f e lf a c u t ai n c i t , i n a f a r ap e r i o a d e i de activitate, p u t i n d f i m a s c a t d v e n t u a lc u p a n o u r i m o b i l e s n u d e r a n j e z ec a a s p e c t , e s a u r n t e g r a t ep e r f e c t i.n aa r h i t e c t u r a i n t e r i oa r d a pere!ilor. L a m o t e l u r ic a m e r e l e i n t m a i s i m p l um o b i l a t e , s c u p i e s er e a l i z a t ed i n m a t e r i a l em a i r e z i s t e n t e a t i t l a o u z u r d m a i m a r e ,c i t g i ' l a , d i f e r e n f e s e n s i b i l e e c d l d u r dg i u m i d i t a t e i n t r e p e r i d o a d e l ed e f o l o s i ^ e9 i c e l e i n c a r e c a m e r e l en u s i n t o c u p a t e . E x i s t e n l au n u i r e s o u p e n t r u p r e p a r a ! i i u g o a r e i' n t r - o m i c d c h i c i n e t d a u i n c a d r u l s u n u i d u l a p c e s e i n c h i d ec i n d n u e s t e f o l o s i t , o c o n s i d e r d m b s o l u t ' n e c e s a r dI.i e n ! i i m o t e l u r i l o r a C c a r e s o s e s ca d i v e r s eo r e ( c i t e o d a t d h i a r l c i n t ; m p u l n o p l i i ) ,c u c o p i i , a u a b s o l u t ' n e v o i es d , p o a t i d p r e p a r a i t e c e v ad i n , " i r . r . l e p r o p r i i . c P e n t r uh o t e l u r i l e e p r i m i r e g . if u n c ! i u n i l e - d r e c e p ! i e d e a c l i e n ! i l o r ,a m p l a s a r e a ; d i m e n i s r o n a r e a o b i l i e r u l u e s t e u n r e z u l t a td i r e c t a l d i s p o z i l i " i m i a l C i t " l o r s p a ! i i . r * i f i o n a l e ;e l s e i n c a d r e a z a 'e a s e m e n e an t o a t d c o - n c e p ! id e a r h i i e c t u r d d i, a i n t e r i o a r dg i d e d e c o r a l i e ,D e a c e e a , p r o l e c t a r e a c e s t u i o b i l i e re s t es t r i n s l e g a t d e c o n c e p ! i a a m d g e n e r a l d e a n s a m b l ui:n c e e a c e o r i d 141

D i v e r s e s e c t i u n i c a r a c t e r i s t i c ea l e m e s e l o r d e s e r v i c i u l a b a r u r i .

142

\\

F.oriseie -perr6
I
I

_-_l2o

+_13O___1_

]r
5i

',1,
ti
' \ 9
143
Tipuri gi gabarite uzualede mese de serviciu la baruri (2, 5, 6,8,9) ;i snak-baruri ( 1, 3 , 4 , 7 ) .

R
l l l

H
c\
I f-

'

q-t

l 4 t - l i nl t l

ll

cl L--J l

il +L__J

@,

+
I

O r g a n i z a r e a i n t e r i o a r d a u n e i m e s e d e b a r d e z i c u s p a ! i i f r i g o r i f i c e ; i i n s t a l a ! i ed e c a f e a e x p r e s .

Fvemnle

de

reznlvAre

v e s t i a r e l o rp e n t r u p e r s o n a l .

t , u v e g t e i m e n s i u n i l9 i g a b a r i t e l e z u a l e ,n u s e p u n p r o b l e m es p e c i a l e c u e x c e p ! i a e j g h e l e id e d e i u r l a r e c e p ! i e ; i p o r t a r c a r e n e c e s i t d e z o l v d r ic a r a c t e r i s t i c e ,n e l ed i n t r e e l e i l u s t r a t ei n s c h t e l e aldturate. L a r e z o l v a r e a o b i l a r i i s e r v i c i i l o r l e g a t ed e r e c e p l i e ,s e v a a v e a i n v e d e r e p o s i b i l i t e l i l e m c , c l o r d e e c h i p a r e u a p a r a t a je l e c t r o n i c f o l o s i t d i n c e i n c e m a i m u l t i n a c e s t e a z u r i ( a m i n t i t g , e i i n p a r t e l a c a p i t o l u ld e i n s t a l a t i e l e c t r i c e )T r e b u i ec u n o s c u tg a b a r i t e l e i r a c o r d u r i l en e c e s a r e i a , a c e s t o r p a r a t a j ep e n t r u a l e p u t e ai n t e g r a n s t u d i u ld e a n s a m b l u ,
144

),

[ilU *,U
4 pers.
|--r

trtr

-.t-

s f-i --l
-l

t rn n n
t]UUU
B pers.

-1

(l
6 pers.

nnn
UUU

2os lDs ( -L
B pers.

D
1 0p e r s . 12 P er s .

tr @ tr

o%

g
4 pers

tr

orac q*e X +/o


5 pers 6 pers

n( rao)D

OAO

ow
B pers
r-l ll f l ^A .r\

H -/\\
lr''.\

V1
\

/A.
./-'--I

VIJV
1 4 p er s

DJl\

1 2p er s

10pers

t:]U U
r l | 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 r 1 0 0| |
I

EU U nn

Etr

(.ot _T
-f OI

Oi

l-t_-

tr

el

OI

l l tflD I
I l:t t I tft ]-t-

(ol _T

u n

, , 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 01 0 0 ,

Pl

-l

.T Pl
+
145

ol -l

I I ol
I I

.t"

in Lungimile meseuzuale cazulagezdrii de pe scaunelor doui laturi saupe toate patru laturile: - mirimile uzuale e mese e restaurant d d rotunde; - g r u p a r e a c u s p a l i i m i n i m a l ep e n t r u pentru excursiomeseledin restaurantele l n i g t i . C l i e n t u l s e p o a t ea g e z a a m a s a e d vecinuldin partea lingi perete,numaidacb trecerii se scoald. Distan{a mici ?ntre m e s e l ed i n m i j l o c e s t e p o s i b i l i n u m a i daci in amtndoui pir!ile sint prevdzute treceri mai late. Nigele oferi posibilitd{i pentru o bund folosire a spa{iului, deoarece economisegte distanla, altfel se necesarb, dintre locurile de lingi perete.

'l'j - Constructii hoteliere

Ffoxffi" EF"4'1 lu _2 ,fu*n#,:*


p o r l g s 1rB o i 8 5 , 1 3 5, 8 5 , 1 8 0 . , 9 5 , , a1\

'MiE*il'll'-Dn lcr,-,

p-ir.ii,E_ L{-iq_ ril_l?i!l_lD L]_JD | [-l r-'l ,,

I_ l

Ffo E-

nln a[n
Eu

Asl-] I ;:;il,iilH,11"*,,;,;T nLJBI Sl :/:1,:l 3;.?:;::"Ji::ilt,{


t-g]-l j

"t BI irr".":i'J,";fi: ,:i"i,,"j niln-l *l i'",0,::,"1:l:;;.;..; .1 t- F^lq T f;!ildff[1,T,!i,,'LiiiliJ x 2 , 4 2 : 5 , 3 2m 2 .S p a l i un e _ m t jl

A=l 1 il;i*?H,"'",*,j,
\r
=* eI: 27

li'::ll'ji ;1,:"1;,:xg:::g"l:

ffr,

un3
rr5 1/.'0. B0 1/-0 30 11.0 $ , 140 ,

tf) r

l -1
3l t <>+ ,nt

I 3l

2A S e z a r e am e s e l o r i n d i a g o n a l d : s p a t i uI r i e c e s a rd e f i e care masi cu treceri (suprafala hagurati) 1 ,70x1 ,95 m : : 3 , 3 ' l m 2 . S p a t i uI n e c e s a r d e f i e c a r ec l i e n t 0 , 8 3 m 2 c u s p a t i i l e s u p l i m e n t a r e: 1 , 0 0 m 2 .

I "r -1

-H,
re
= b

?{

or -1 \
tnl O @ l cr) r

^l

tr) F6l@ - l I (f)l col

F3
-l
146

<>+

I c)
cf) r

T Lol O (ol c \ -O

col cr) T

3-Agezarea meselor in cafenea, i n a c e e a g id i s p o z i ! i e c a l a r e s t a urante, cu mese de 0,85 cm ld!ime,, insi rotunde. Spa!iul necesar de fiecare masd cu treceri (suprafala hagurati) 1,50x1 ,87:2,73 m2. Spatiul n e c e s a rd e f i e c a r e c l i e n t 0 , 6 8 r n 2 cu spa{iile suplimentare 0,75 m 2 . A c e e a g is o l u l i e p o a t e f i g i mai strinsi ajungindu-se la 1 ,25x1 ,57 adici la 0,50 m2 d e c l i e n t , r e s p e c t i vc u a d a o s u r i la 0,6-0,7 m2 de client.

R e s t u lm o b i l i e r u l u ih o l u l u i g i a l d i v e r s e l o s a l o a n e u c o n s t i t u i ep r o b l e m ed e o s e b i t e p r i n r ; n d i s p u n e r e au i s e u r m i r e ; t e d f o l o s i r er a { i o n a l aa s p a ! i u l u ii n c a d r u l f u n c ! i u n i i r e s p e c t i v ei,a r ' l p r i n e x p r e s i ap l a s t i c i ,c u l o r i l e ; i m a t e r i a l e l e o l o s i t e ,c r e a r e au n e i a m b i a n l ec o r e s p u n z d t o a r e , f c i t m a i a gr e a bi l e . A c e s t ep r e o c u p d r is i n t p n e z e n t e i i n o r g a n z a r e a ; i a m e n a j a r e a n t e r i o a r d a r e s t a u r a n t e g i i l o r ; i i n g e n e r a l a s p a ! i i l o rp u b l i c ed i n s e c t o r u d e a l i m e n t a ! i e . I I n g e n e r a l , d l i l ed e c o n s u m a l i e l e r e s t a u r a n t e l o r ,a r u r i l o r s a u b r a s e r i i l o r i n t r - u n h o t e l s a b d n u s e d e o s e b e s c t r a t a r e i n t r i o a r d e u n i t a ! is i m i l a r ei n d e p e n d e n t e d e a c e e an u c o n s i d e r d m ca d gi '^ necesar d detaliem probleme s s p e c i a l ed e m o b i l a r e . i n s c h e m e l e l d t u r a t es i n t a r d t a t e c i t e v a a p o s i b i l i t a l id e d i s p u n e r e m o b i l i e r u l u i ,c a r e s i n t d e t e r m i n a t e e n t n l p r e c i z a r e s u p r a f e t e l o r a p a afectate. S e p o a t e r e m a i c ai n s d c d r e s t a u r a n t e l e i n h o t e l u r i s i n t i n g e n e r a l d e c a t e g o r i i s u p e r i o a r e d c s a f ; ; i d i n a c e a s t d a u z d .u p r a f a l a f e c t a t d i e c d r u il o c e s l e m a i m a r e , i a r m a t e r i a l e l ef o l o s i t e p e n t r u f i n i s a r e a o n s t r u c ! i es a u r e a l i z a r e a o b i l i e r u l u is i n t s u p e r i o a r e . s p e c t u le x t e r i o r ; i d e c o r a t i a c i m A l o c a l u l u in w s e l i m i t e a z d i,n g e n e r a l ,l a r e z o l v a r e a i t m a i j u d i c i o a s d f u n c ! i u n i l o rr e s p e c t i v e ; c a s e c a u t di n s p e c i ac r e a r e a n e ra m b i a n l e e o s e b i t e e r e s t u l c l a d i r i i , d e m u l t e o r i c u d e c o r a ! i e l u d d p r o n u n ! a t d ,r e a l i z a i e au n e i a m b i a n l ep e r s o n a l e i p u t e r n i cc o n t u r a t e ,c a r e e s t e c o n s i d e r a t d a c s f i 'ifn d u n uI d i n f a c t o r i i i m p o r t a n { ii n a s i g u r a r e a e n t a b i l i t a l i i l o c a l uu i r e s p e c t i v , r l ' N u s e e x c ' l u d e l o c e f e c t e l e e a t r a l J d " d . . o r , p r i n u t i l i z a r e ac u p r e c d d e r e u n o r f o r m e d t a g i m a t e r i a l e p e c i f i c u n e ii n u m i t e e p o c is a uu n u i d n u m i ts t i l . s e D e s i g u r b a c e a s t d r e o c u p a r en ' m o b i l a r e a ; id e c o r a r e a n t e r i o a r d e s t e c u a t i t m a i p r o n u n c p i i t a t d c u c i t i n s u ; i r e s t a u r a n t u a r e u n s p e c i f i ci n c e e ac e p r i v e ; t e n a t u r a s a u s o r t i m e n t u l p r e p a l r a t e l o r . B e r d r i i l e ,p i v n i l e l ed e v i n u r i s a u r e s t a u r a n t e l e a { i o n a l e i n t t r a t a t e c u t o t u l d e o s e b i t , n s
Tobelul 4 Dotarea gi inventarul aferent unei camere de hotel de 2 persoane (folosit in Rominia) I
Denum i rea Categoria lux

I
a

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. B. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Saltea Perni mare \ Perni mici Pleduri u$oare Cearceaf mare de oat Cearceaf pentru pled Fali de perni mare Fali de perni mici CoVor Covoare pentru picior la pat Vase de flori Umerage de haini Scrumiere P e r i ed e h a i n e P r o s o a p ed e b a i e Cearceafuri de baie P a h a r eo e n t r u b a i e Serviciu de ap5 de bdut Pungi pentru lenjeria murdarS Covoare la baie Trusi pentru mici reparalii la baie 77. Telefon 23. Radio 24. Televizor

2 + 10 10 10
4 n

2 2 4 6
6 6 6 1 2 1
4 1 I L

z0
3

1 2 2

.10 2 1 4 2

4i

2 1 6 6 2
4 I

2 1 1

147

Dotarea;i inventarulaferent sililor de consumagie din restaurante(folosit in Romnnia)


Restau rant de lux 150 locuri Restaurant categoria I 100 locuri Sali de banchete 50 locuri
q

Tobelul5 '

D e n u mi r e a

Bar de zi cafenea 100 locuri

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. L 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 27. 23. 24.

2s. 26. 27. 28. 29. 30.


Jt.

32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.


5>.

40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. )u.
Jt.
rA

52. 53. 54. s 5. 56.

Culite diferite pentru bufet C i n t a r e B e r k e l1 0 k g Cu!ite pentrurogii L i n g u r i p e n t r uc i o r b i 2 5 0g a r g i n t L i n g u r id e m a s l F u r c ui t e m a r i l Culite mari : L i n g u r id e s e r t Culite desert Furcu lile desert Culite pegte F u r c uilJ e p e g t e L i n g u r i ! ei n g h e l a t d L i n g u r i ! e r a j i t u r ig i c a f e a p GSleli sp6lat fructe Gileli pentru ghea!6 Truse alpacaargintate S o l n i ! ec r i s t a l Port scobitori R i g n i ! ep i p e r Mugtariere orlelan p Zaharnite C l e g t e e n t r up r S i t u r i p Clegte pentru zahdr Regouelectric Regou u alcool c Fructiere F r a p i e r ec u s u p o r t Capacepentru oui P l a t o u r io v a l ed e d i v e r s em l r i m i P l a t o u r i r o t u n d ed e d i v e r s em i r i m i C o p u r id e p i i n e S e r v i c i id e c e a i d i v e r s em d r i m i S e r v i c i id e a p d f i a r t i d i v e r s em d r i n r i C e a i nc i S e r v i c i io e n t r u c a f e ad i v e r s em i r i m i S e r v i c i ip e n t r u l a p t ed i v e r s em d r i m i B o l u r s u p id i v e r s e i r i m i i m T i m b a l ec u c a p a c i v e r s em i r i m i d T i v i o v a l e d i v e r s em i r i m i C l o s u rd i v e r s e i r i m i i m Carotierepentruoudin coaje l d e m p e n t r uo u i l a p a h a r Cirucior hors d'oeuvre F a r f u rii a d ? n c i F a r f u rii i n t i n s e Farfurii desert Farfuri i Reviere alatb s R e v i e r ep e n t r u u n t Farfuri turist i P l a t o u r ip o r l e l a nd i f e r i t e m d r i m i Salatieri pitrati Compotiere profiterol Castroane Cegti cafea lapte

5 2 7 20 300 470 450 200 s00 500 250 250 500 600 4 2 15 160 150 4 30 10 10 10 10 10 10 70 20 200 90 60 30 30 5 36 36 20 20 100 70 80 BO
4
I

5
4 I I

10 100 150 50 100 200 200 100 100 200 150 2 B BO BO 2 15 10 10 10 1 1 10 30 20 42 32 30 24 24 5 24 24 20 20 80 32 BO 40 1 1s0 300 400 80 80 10 100 40 50 BO 20 200

1 1 10 50 75 75 50 100 100 50 50 100 400 2 2 I 30 30 2 10

50
I

| \., 10 10

1 1 10 20 40 42 40
1n

40 40 40

v
1 100 200 400 100 100 10 120 60 60 BO 50 150

200 s00
600 140 120 20 130 BO 60 140 30 300

148

T o b e l u l5 ( < : o n t i n u a r e )

57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 55. 56. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85.
EA 9-7

Cegti cafeaturceascd mare Ce5ti cafea turceasci mici Frapierd cafea cu lapte Farfurii cafea mare Farfurii cafea micd Vasede flori Filtre de cafeadiverse mirimi PahareSlif diverse mdrimi Pahare de aoi Pahare de gampanie P a h a r el i c h i o r c u p i c i o r Pahare gradate diverse mdrimi Pahare mazagren Pahare citronadi Pahare conice Fele de masi diverse Naproane Servete mari Servete mici 'Ancire $ervete pahare $ervete argintdrie Coguri pentru hirtie S c r u mi e r e Presd pentru lenjerie Fier cilcat Clegteservit inghe{atd Cupe inghelatd B o l u r i p e n t r u s p S l a tp e m ? n b Culite pentru trangat br?nzi Cdrucior brinzeturi Linguri!e mazagren Pahare cocteiI Pahare Pahare

250 250 350 250 2s0 30 10 7 400 300 200 200 60 100 200 400 700 500 1 600 400 400 100 60 70 BO

150 't50 200


4(n 4qn

20
a I o\tu

100 100 100 40 BO 100 200


qnn 4An.

800
1nn

^
I

200 160 20 10 40

150 150 150 150 150 30 B 1 000 300 100 100 40 50 100 200 150 100 800 200 200 100

100 100 100 100 4 400 100 100 50


1n

100 100 100

z0

5O 4 50 BO 5

10 20 20

4 6 BO 60 6
4 I

50

88. 89.
an

91.

50 200 100 100

I rl
I

I
I

i l u s t r i n d u - s s p e c i f i c u r e g i u n i is a u t d r i i r e s p e c t i v es a u p r e z e n t i n d u - s e d i f e r i t e m o d u r i c a l i e l , in t a ! i l e p r o d u s e l os e r v i t eg i p r e m i i l es a u a l t e a p r e c i e r ip r i m i t e . r F l o r i l eg i p l a n t e l ed i f e r i t e c o n s t i t u i e d e a s e m e n e a ,n u l d i n f a c t o r i i i m p o r t a n ! ii n d e c o r a , u r e a i n t e r i o a r d a c e s t o s p a ! i i ,R e a l i z a r e u n o r m i c i g r d d i n ii n t e r i o a r ei,n c a r e v e g e t a ! i an a t u r a l d a r a i e s t e i n g e n i o sm b i n a t dc u c e a a r t i f i c i a l a( d i n m a t e r i a l ep l a s t i c e )d e o c a l i t a t e c e - o f a c e a p r o a p e i m p o s i b i ld e d i f e r e n l i a t ,e s t e f o a r t e d e s i n t i l n i t d ; i e f e c t e l er e z u l t a t es i n t f o a r t e a p r e c i a i e , g V e s e l a i t a c i m u r i l ef o l o s i t e n r e s t a u r a n t e l h o t e l u r i l o rs i n t d e o b i c e ip r o i e c t a t e i f a b r i c a t e i e s s P e c i a l , i e . p e n t r u u - n i t a t e a e s p e c t i v d , i e p e n t r u o r g a ni z a l i a d e h o t e l u r ' id i n c a r e f a c e p a r t e . f r. f D e s e n a r e ao r e s t e f d c u t dd e s p e c i a l i g t c a r e d e m u l t e o r i , c a s p r e e x e m p l u l a h o t e l u l S . A , S . l i d i n C o p e n h a g as t n t c h i a r a r h i t e c ! i i p r o i e c t a n ! ia i h o t e l u l u i r e s p e c t i v . , A c e s t l u c r u a r e o i m p o r t a n l dd e o s e b i t d ,p e n t r u c d a j u t d i n m o d f e r i c i t l a c o n t u r a r e au n e i P e r s o n a l i t e lu n i t d ! i i r e s p e c t i v ec, u r e p e r c u s i u n if a v o r a b i l ed i n p u n c t d e v e d e r e c o m e r c i a l ,i n i r e n t a b i l i z a r e ah o t e l ul u i . U n e f e c t i m p o r t a n t a s u p r a l i e n t u l u ii l a u t o a t e m i c i l eo b i e c t ec a r e c o m p l e t e a z d o b i l a r e a c m u n e i c a m e r eg i c a r e , p e l i n g aa s p e c t u l o r p l d c u t ,d e n o t dg i g r i j a d e o s e b i t d a d m i n i s t r a l i e r e s a i p e c t i v - eu n t a b l o u v a l o r o s; i b i n e p l a s a t ,o v a z d . e f i o r i c u o s i l u e t i a t r d g d t o a r eo s c r u m i e r 6 ; d , d e o f o r m d m a i p u ! i n o b i g n u i t d n c a m e r d ,s a u o m o b i l i v e c h ea u t e n t i c d o t a p i l e r i e p r e t i o a s d , i ,

149

f*t.

o o g l i n d dc u o r a m i d e o s e b i t dn h o l u r i s a u s a t o a n e . l e c o n t r i b u i ed e c e l e m a i m u l t e o r i s i i E lacreareauneintimitdli,foartecdutatedecdtre ei cec6litoresc ult dintr-un hotel intn-altui. c m O m a r e a t r a c ! i e o c o n s t i t u i ei n u l t i m u l t i m p h o t e l u r i l e a m e n a j a t ep r i n r e s t a u r a r e a n o r u v , ec hic o n s tru c !i i , d e m u l te o ri a d evi rate monumente i stori ce. R epararea9i i ntrel i nerea lor , doar c a o b i e c ti v ed e v i z i ta re , n e c e si td sume i mportante,greu de gdsi tfn bugetuil ari l or respect ive. De ac e e amu l te d i n e l e , s u fe ri n d u n el e transformdri cai e nu l ' e--au schi m-bat caracterul , au fost a m e n a j a t en c o n s t r u c ! i ih o t e l i e r e .S i n t n u m e r b a s e x e m p l ei n F r a n ! a ,G e r m a n i a J u g o s l a v i a a r $ i , c d o v e d e s c e u ; i t a a c e s t o ri n i l i a t i v e , p r i n s o l i c i t a r e a e o s e b i t a e c a r es e b u c u r d , : r d d P e n t r ua c e s t e n d e h o t e l u r i ,p r o b l e m e l e e m o b i l a r e ; i d e e c h i p a r e s i nm u l t m a i d e l i c a t d , g d t deoare c e e s u b o rd o n e a z id g e n e ra larhi tecturi i construcl i ei .A ntenaj area decora.!i ai nteri oa r d, s n 9i m , P r e c u m , sp r g i e c t a r e a o b i l i i r u l u i r e s p e c t i vc e r d i n p a r t e a a r h i t e c t u l u io t e m e i n i c ec u n o a ; t e r e i a f o r m e l o r ; i d e t a l i i l o r c a r a c t e r : i s t i c ei l u l u i r e s p e c t i v i d e m u l t e o r i g i a s i s t e m e l o rg i p a t e st g r i a l e l o r d e c o n s t r u c ! i e d e c v a t e D i f i c u l t a l i l e c e l ' em a i m a r i l e d a u i n t r o d u c e r e ai n s t a l a { i i l o r a . 9i a ut ila j u l u i c o re s p u n z d to r o n fo rtu l ui contemporan,care trebui e i n aga fel .fdcuta, i nci t si nu c denatu re z ea tm o s fe rag e n e ra l d . $ i pentru ca aceastd atmosferdgenerai asa i i e ci t mai reug it i, , demu|teoriopartedinpersona|u[deserviciuesteimbrdcatin1ostumelecaracteristiceepoc r es pe c itv e . M e n l i o n d m c d i n a s tfe l d e c o n strucl i i pot fi amenaj ate;i hotel uri cu caracter sezoni er,f n c ar e c o n s tru c !i av e c h e a d d p o s te ;te funcl i uni l e comune,cazareafi ci ndu-sei n pavi l i oanenoi , car e s e c o n s t r u i e s cn i m e d i a t aa p r o p i e r e .R e c e n t u a n s a m b l u e l a M i n o s - B e a c h i n C r e t a e s t e e l o c i l d d v e n t p r i n p e r f e c t al u i r e u g i t d , a c . - D e s i g - u r6 t o a t e a c e s t e s i n t c a z u r i i z o l a t e ,i n s d c e r i n l e l e p u b l i c u l u i g i a s p e c t e l e o m e r c i a l e 9 le fac sdfie din ce in ce mai numeroase,

F:
sil

rj-: E.

;,1

s-, *i 5l
Se'

F',,
?,,!!l

{; *"'
j

kt.i

Y,.

1
a

XII. EXEMPLIFICARI
h A g a g u m s - a m a i a r i t a t a n t e r i g r , c o n s t r u c l i i l e o t e l i e r es i n t d i n c e i n c e m a i v a r i a t e g i ; i c r r n a i n u m e r o a s e ,o r e s p u n z d t ou n o r n o i c a r a c t e r i s t i ca l e s o c i e t a ! i ic o n t e m P o r a n es e l e c J i o n a r e a i e u n o r e x e m p r e s t ed i f i c i l i , p e n t r uc d n u s e p o a t es d c u p r i n d d , n s p a ! i u r e s t r i n sa l u n e i p u b l i p p r c a t i i , m u l t i t u d i n e a r o b l e m e l o r u s e ; i a r e z o l v d r i l og d s i t e ' c s c i n p a g i n i l e e u r m e a z d i n t p r e z e n t a t e i t e v ad i n c o n s t r u c ! i i l eh o t e l i e r e r e c e n t ec o n s i d e r a t e d e A m a i i n t e r e s a n t e . u f o s t a l e s ep r i n t r e c e l e m a i p u ! i n c u n o s c u t d i n P u b l i c a ! i i l e e s p e c i a l i t a t e u l , . d s a u r e v i s t e l e e a r h i t e c t u 1 6S e i n c e a r c d p r i n p r e z e n t a r e ao r ; i e v i d e n ! i e r e a n o r c a r a c t e r i s t i c i , p r o p r i i ! i r i l o r r e s p e c t i v ec a d e e x e m p l u : h o t e l u r i- a p r o a p ei n m a j o r i t a t e . - . P e y n : i n g . Y . d d , n i v e l - i n D a n e m a r c as a u d e z v o l t a r e a e o s e b i t e m a r e a s p a ! i i l o r p u b l i c e l a h o t e l u r i l e d i n a'p o n a . i I d , D e s i g u rc d u n l o c i m p o r t a n ti l o c u p de x e m p l e l e i n R o m A n i ac a r e i n u l t i m - ap e r i o a d ad 9 r t t i m p a c u n o s c uo d e z v o l t a r e u r i s t i c i d e o s e b i t i .N u m e r o a s e l ee a l i z d r i , f o a r t e d i f e r i t e c a m d r i t s me gi caracter, int eCificatoare, i F x e m n"l ,e l eo r e z e n t a t e i n t g r u p a t e i n d o u i c a t e g o r i i :h o t e l u r i p e r m a n e n t e i s e z o n i e r e , n s . " 9 I , d e c a z a r er e s p e c t i v ec a r e v a r i a z i d e l a 3 2 l a c f i e c a r ed i n e l e o r d i n e a c o r e s p u n z i n d a p a c i t e t i i , , i o d 1 0 0 0 0 p a t u r i . O p o n d e r e e o s e b i t a a u n o i l e a s a m b l u rs e z o n i e r ep a v i l i o n a r e c a r e a p a r d . i n i c e i n c e m a i n u m e r o a s en l d r i l e c u d e z v o l t a r et u r i s t i c d i m p o r t a n t d .

H O T E L U R I P ER M A N E N T E \

Vederea h o t e l u l u i g i a t e r a s e i

Plan parter: t hol ; 2-bufet; 3 restaurant; 4 bucdtdrie: 5birou;6-restaurant cu autos e r vi r e .

Vedere din restaurantul self-service.

HOTEL BELLEVUE P E P I L A T U S - K U L M_ E L V E T I A arh. Anton lJlazzatti Programul special cerea, printre altele, pentru vizitatorii care nu doresc sd intre in hotel,o mare terasi fnsoriti, perm i g i n d v e d e r e as p r e s u d q i n o r d , m a i m u l t e holuri protejate contra vintului gi zipezii. Aceste imperative, la fel ca gi terenul redus, la altitudine, au condus la conceplia unei construcgii circulare, ridicati pe o p l a t f o r m i d e a s e m e n e a i r c u l a r i , s u bc a r e c este amplasat holul de intrare. Parterul c u p r i n d e r e s t a u r a n t u l9 i b u c d t i r i a ; p r i m u l nivel este rezervat personaiului telefericului 9i ciii ferate, precum gi personalului hotelului; al doilea nivel cuprinde 16 camere cu dug gi WC.

HOTEL OSADO - INSULA SADO arh. Takea Sado& Co.

IAPONIA

Amplasat intr-un cadru natural deosebit, intr-o insuli de mare trafic turistic, hotelul are un caracter sezonier, cu o caPacitate de 26 ca' mere. Tot spaliul de cazare este ridicat de la teren, pentru a permite o cit mai buni vizibilitate a minunatului peisai inconiuritor. Planul de bazi este un pitrat, camerele fiind dispuse in jurul unei curli interioare.

I
p -f F

I
Planparter:1intrare;2-biroude primire; 3 - hol; 4 - vestibul-hol; - birou; 5 6 -telefoane; 7 - depozit; B - bucitdrie; reslaurant; 11 - servicii; 9 - oficiu; 10 17 - curte interioari; 13,14,15,16- diferite tipuri de camere 17 - servicii. ;

fl
i

-----t

Tipuri de camere.

-il

w.

Faladaprincipald

HOTEL TRE EGE LA BRABAND -DANEMARCA arh. K. Friis,E. Moltke Este un exemplu remarcabil de arhitecturi gi amenajare interioari moderni danezi. Este o caracteristici a Danemarcei de a construi pe un singur nivel, ori de cite ori t e r e n r r o f e r i p o s i b i l i t a t e a a l e g e r i i u n ui a s e I m e n e ap a r t i u . A r h i t e c t u r a d e o m a r e s i m p l i tate, este realizati din lemn, cirimidi Si sticli. Diferitele pavilioane se intind pe terase, lisind mult loc pentru gridini. Curlile i n t e r i o a r e s i n t p a v a t ec u p l i c i d e l e m n , f i c u t e din secliuni orizontale din trunchiuri de copaci. H'olul de primire este pavat cu ceramici smilguiti de culoare inchisi, iar camerele sint pard.osite cu mochete groase. Capacitatea hotelului este de 32 camere.

toFfr#(
-L-t \_r?
N)

-.r-\:r

t t\] I It I

.-f]

tian de ansamblu I - accesulautomobile: 3r; 2- parcaie;3-receplie; 4-birou; 5-col1 de odihn5;6-patioi 7,8 -res : a u r a n t; 9 - s a l a d e r e u n i u n i g i b a n c h e t e ; ' 3- intrare separati; 11 -terasa ; 12 - ini r - a r e d e s e r v i c i u; 1 3 - b u c d t i r i a c a l d d ; ' 4bucitiria rece; 15 - rezerve; 16 - ser. cii; 17-oficiu ; 18-garderoba; 19 - grup sanitar.

155

Detaliu de cameri

R e s t a un a n t uI

Restaurantu I

Vederea ansamblului amenajdrilor exterioare

H O T E L U L P A C I F I C- C H I G A S A K I- - J A P O N I A arh. Kiyonori Kikutake Situat in apropierea oragului Tokio este gindit ca un centru de recrealie la nivel internalional, cuprinzind din aceasti cauzi foarte multe funcgiuni in afara cazirii propriu-zise care are un volum foarte redus. Are 40 camere de cazare,grupate intr-un turn care se ridici peste spapiile comune, dezvoltate pe parter. Beneficiind de un cadru natural interesant 9i cu frumo:rse perspective, partiulgeneral cauti si le valorifice. Suprafafa construiti pe teren este de 3108 m2, iar cea desfigurati de 9 659 m2.
^ f '1

tJ/

P l a no a r t e r : 1 - h o l i n t r a r e ; 2 - i n f o r m a l i i ,r e c e p ! i e ;3 - b a r ; 4 - restaurant; 5 -terase restaurant; 6-salon cosmetici; 7-bir o u ; B - v e s t i a r p e r s o n a l ;9 - h o l p o p i c i r i e ; 1 0 - p o p i c d r i e ;1 1 - v e s t i a r e: 1 7 - b u f e t ; 1 3 - o f i c i u d e p o z i t ; 1 4 - c a m e r i p o m p e ;15 - i n s t a l a J i ie l e c t r i c e ; 1 6 - d e p o z i t e ; 17- alee serviciu; 1B- garaj; 19 - bazin de innot: 20 - bazin agrement;71 - terasd.

.a\+ " Y i

.9o

Plan etai curent

Detaliu de cameri

R e s t a un a n t uI

Restaurantu I

Vederea ansamblului amenajdrilor exterioare

H O T E L U L P A C I F I C- C H I G A S A K I- - J A P O N I A arh. Kiyonori Kikutake Situat in apropierea oragului Tokio este gindit ca un centru de recrealie la nivel internalional, cuprinzind din aceasti cauzi foarte multe funcgiuni in afara cazirii propriu-zise care are un volum foarte redus. Are 40 camere de cazare,grupate intr-un turn care se ridici peste spapiile comune, dezvoltate pe parter. Beneficiind de un cadru natural interesant 9i cu frumo:rse perspective, partiulgeneral cauti si le valorifice. Suprafafa construiti pe teren este de 3108 m2, iar cea desfigurati de 9 659 m2.
^ f '1

tJ/

P l a no a r t e r : 1 - h o l i n t r a r e ; 2 - i n f o r m a l i i ,r e c e p ! i e ;3 - b a r ; 4 - restaurant; 5 -terase restaurant; 6-salon cosmetici; 7-bir o u ; B - v e s t i a r p e r s o n a l ;9 - h o l p o p i c i r i e ; 1 0 - p o p i c d r i e ;1 1 - v e s t i a r e: 1 7 - b u f e t ; 1 3 - o f i c i u d e p o z i t ; 1 4 - c a m e r i p o m p e ;15 - i n s t a l a J i ie l e c t r i c e ; 1 6 - d e p o z i t e ; 17- alee serviciu; 1B- garaj; 19 - bazin de innot: 20 - bazin agrement;71 - terasd.

.a\+ " Y i

.9o

Plan etai curent

S e c { i u n e :1 - - i n t r a r e ; 2 - a c c e sm a g i n i ; 3 - h o l h o t e l ; 4 - s a l o n ? ns t i l j a p o n e z ;5 - s a l o n d e b a n c h e t e ; 6 - h o l ; 7 - r e s t a u r a n tc h i n e z e s c :B - b a z i n a c o p e r i t ;9 - i n s t a l a ! i i ; 1 0 - r e z e r v o r d ea p i ; 1 ' 1- i n s t a l a l i i e l e c t r i c e 1 7 a t e l i e r m e c a nc ; i ; 13- bucitS,rie;14 -popicirie; 15 - cameri,pompe; 15 - cameri hotel;17 - bucdtdrie;18 cam e r d m a gi n i a s c e n s o;r 1 9 - r e z e r v o r d e a p I ; 2 0 - a s c e n s o rp r i n c i p a l ; i a s c e n s o rd e s e r v i c i u .

Vedere de a n s a m b l u

159

V e d e r eC e a n s a m b l u

H O T E L L A S A D O - - J A P O Nl A arh. Kiyonori Kikutake Dificultilile unuiteritoriu arid, inspiri autorului o viziunearhitecturali deo s e b i t i . C o n s t r u i t i n t r - o g r i n d i m e t a l i c i c e s p r i j i n i p e 5 c a d r ed e b e t o na P a r e n t , h o t e l uI c u p r i n d e 4 0 c a m e r e a c i t e d o u i p a t u r i c e p o t f i o r g a n i z a t e i n i n t e r i o r d u p i t i p u l j a p o n e zs a u o c c i d e n t a l .F u n c l i u n i l ec o m u n e s e d e z v o l t i l a p a r t e r , i n t r un corp tratat independent.

r
L _ I

TJ@-, F=_l_J_

-*@,F
TI

'

r _ _ . l -T- , - - ' - - l - L { H l
-T __]_J_r_r_-

IT ITITIT
a. Plan Darter: 1baie; 2-- intrare; 3oficiu;4-grupsanitar; 5 - baie; 6 - restaurant; 7-salcn; 9 - s a l dd e b a n c h e t e . B-hol;

b. Plan etaj .

I
c. Sectiuni.

2600

2400

2400

2/.C C

I
I

il

l-

Vederea celor trei corpuri de clddire

HOTEL STRAVRBY SKOV - FIONIA- DANEMARCA arh. Knurl Friis, Elmar M. Nielson Este unuldintre hotelurile cele mai moderne din Danemarca. Amplasat pe un teren i n p a n t i , c u o l a r g i v e d e r e s p r e m a r e , a f o s t c o n c e P u tc u t r e i . a r i p i p a r a l e l e c e u r m e a z i in ierase migcareaterenului. Intrarea este pe latura estici a clldirii celei mai ridicate, care adiposte$te se-rviciilegenerale (receplie, hol, restaurant, cafenea, bar, sala de conferinge,bucitirie). in partea de est a clidirii, intre hotel gi pidure, suprafala rezervati c p a r c a i e l o r e s t e i n c a d r a t i i n t r e d e n i v e l i r i d e p i m i n t , c a - r eo a s c u n da P r o a P e o m p l e t v e d e r i i . b i s p o z i p i a p l a n u l u i c l i d i r i i h o l u l u i ; i r e s t a u r a n t u l u i s i n t r i g u r o s f u n c p i o n a l e ,t o t u g i d e o c d mare suplege atoriti peregilorculisangi, are Permit, dupi necesitili, creareaunor spalii variate. Cele doui aripi cu camere (40) se orienteazi exclusiv sPre vest, oferind, datoriti pantei terenului, o buni vizibilitate sPre mare.

. r

t r -

f,

.*tT

tgh ln_ r !,,^-'{-----,

l-J_

Planparter: 1- hol intrare; 2-recep!ie; 3 -garderobd;4-sal5 banchete; 5 - bar; 6 - restaurant; 7 - cafenea; B - bucdtirie; 9 - curte de serviciu; 1 0 - b i r o u ; 1 1- c a m e re cu 2 paturi; 12- cam e r ec u 1 p a t ; 1 3 - t e rasS;14-servicii.

11- Constructii hoteliere

C u l o a r uI d i n f a t a c a m e r e l o r . Holul de intrare gi recep!ia.

V e d e r e a r e s t a u r a n t u l u ic u pere!i mobili.
4 / 1 t o L

t:.i.ii ...i$.$

F a t a d ds u d .

H O T E L L A E F O R I EN O R D- R O M A N I A d r . arh. Cezar Lizirescu


ln dezvoltarea stagiunii estivale Eforie-Nord, s-a prev d z u t g i r e a l i z a r e ac i t o r v a h o t e l u r i p e r m a n e n t e , p e n t r u d e s e r v i r e at u r i s t i c i s a u v a l o r i f i c a r e a i n s t a l a t i i l o r t e r a p e u t i c e , i n t o t c u r s u l a n u l u i . C o n s t r u c t i ed e z v o l t a t i p e parter gi 4 etaje, cuprinde diverse tipuri de camere si a p a r t a m e n t e ,c u o c a p a c i t a t et o t a l 6 d e c i r c a 1 0 0 l o c u r i . F i i n d l e g a t ed e o a l t i u n i t a t e e x i s t e n t ; i n c a r e s e a s i g u r i masalocatarilor, noua clidire are la parter un hol de primire cu un saldn pentru jccuri ;i televizor, un cabinet medical si o unitate de frizerie gi coafuri. La u l t i m u l n i v e l , p e t e r a s i , e s t e a m e n ? j a t n s a l o nd e c l u b u l i g r u p u r i s a n i t a r e p e n t r u c e i c e d o r e s cs i f a c i p l a j i pe terasi.

163

Try{fr.ffi
1 4 8 0 r 3 4 0 1 3 4 0 1 3 4 0

,Tiltilr +
I

.l
ol

+
ol ol il

I
I

+
I

Detalii de aPartamente'

_ recePiie; 3 - saloane P l a n p a r t e r1 - h o l intrare; 2 : - frizer; 7 -coafor; c l u b ; 4 - p e r s o n a l ; 5 - o f i c i u; 6 - cabinetmedica" B Plan etaj curent: 3 - oficiu. 1apartamente ; 7 garsoniere;

Fatadi nord.

164

-'ffi'

Vedere de ansamblu.

L H O T E L L A P R E D E A- R O M A N I A dr. arh. Cezar Lizirescu


E s t ea m p l a s a tp e u n t e r e n i n p a n t i , i n z o n a c e n t r a l i a l o c a l i t i g i i g i a r e o c a p a c i t a t ed e 1 2 0 p a t u r i , i n c a m e r e c u cite 2 paturi ;i cu grup sanitarpropriu, gi in apartamente. S u p r a f a g af i e c i r e i c a m e r e e s t e d e 1 4 m 2 . F i i n d a m p l a s a t in imediata vecinitate a unui hotel mai vechi, benefic i a z i i n p a r t e d e s e r v i c i i l e g i d e p o z i t e l e a c e s t u i a ;e l i n s u $ i d i s p u n ed e u n r e s t a u r a n tc u 7 0 l o c u r i , u n s a l o n p e n t r u t e l e v i z o r , u n g a r a j g i o c a m e r i d e p e r s o n a l . P l a s t i c ae x t e r i o a r i 9i interioaricautica prin folosirea lemnului gi a pietrei, si se inscrie in atmosfera locali. Lucrarea a fost terminati in 1969.

165

" r l
I I

Detaliu de aPartament. P l a n n i v e l i n t r a r e : 1 - h o l i n t r a r e ; 7 - r e c e p l i e ;3 - c a m e r d c u 2 p a t u r i; 5 - a p a r t a m e n t e ' birou; 4 - o f r c i u' P l a n p a r t e r : 1 - t e l e v i z o r ; 7 - r e s t a u r a n t ;3 4 - g r u p u r i s a n i t a r e ;5 - g a r a j ; 5 - c a m e r l p e r s o n a l .

Detaliu de fatadl.

too

fIOTELUL QUEEN ANNE - BRUXELLES arh. Marcel Lambrichis

BELGIA

Realizareaacestui hotel a fost conditionati de uti lizarea avantajoasi a unui teren ingust gi adinc, i n t r e d o u i e di f i c i i e x i s t e n t e ,c u c e l e d o u i l a t u r i s c u r t e pe strizi de importantd diferiti. Cele 56 camere dist r i b u i t e p e 6 n i v e l e s i n t a m p l a s a r ec i t r e s t r a d i g i c d t r e o curte interioari. Camerele sint relativ mici, fiind e c h i p a t e c u b a i e , d u l a p u r i i n z i di t e , l o c d e b a g a j e . F i e c a r e e t a j l a c a r e s e a c c e d e p r i n i n t e r m e di u I u n u i l i f t 9 i a l s c i r i i , a r e 1 0 c a m e r e d e s e r v i t ed e u n o f i c i u ,de etaj, legat cu un montcharge de bucitiria de la parter, de serviciile s) depozitele de la subsol. La parter se afli holul principal, receplia, barul gi un magazin independent. Suprafala construitA 235m 2 ; Suprafala totali 1- 9s0 m 2 ; 18 Suprafata constru itd. pat m2; I Volumul total 5 050 m 3 ; Numir de paturi 110 . A n uI c o n s t r u c t i e i 1957

. E ^ + - . 1^ I dLoua

^-:^-:^^li Pl ilrLrPerq,

P l a np a r t e r : 1 - i n t r a r e ;
tL U + "Lr @.u , cnH A f cl u V 4 | - -L fU r p fr n nr. t t

25 J - -

hol; 3 -

ag-

d a n nV 4 f t L Udg U " ohd U g P zi

receptie; 7 - centrala telefo:ga1e;6nici; B-oficiu; 9 -bar; 10- montcharge; 11 intrare de servicru; 17 - magazin.

Planetaj:1- camere;2- serviciu e d etaj; 3 - curte de lumin6; 4 montch arge.

4 / 1

ro/

Holul de la parter tr\zrft Ae le reranlio Holul de la nivelul superior.

HOTEL iN NOVO - DANEMARCA arh. Knud Friis, Elmar Moltke Nielsen

i n d o r i n l a d e a c o n s e r v ap e i s a j u l , a r h i t e c l i i au concePut un ansamblu intins numai pe un nivel, cu excepliaunui salon situat la un nivel superior peste holul principal. Spagiile libere dintre aripile hotelului pistreazi caracterul s p e c i f i c a l p e i s a j u l u i .C e l e 5 8 c a m e r e d e d i mensiuni gi echipiri diferite sint dispuse pe mai multe aripi, fiecare cu ctte un accesdirect. Construclia este realizati in beton aparent, atit in interior cit Si la exterior.

't Plan parter: hol ; ;nrrare; 2 3 - r e c e p l ie ; 4 - r e s t a u r a n t ; 5 - b u locuintd administrator; cdtdrie:' 6 7- personal; B - centrala termic6; cimara; 10 9 camere cu 1-2 paturi cu baie;11 - camere cu 1-2 paturi fird baie.'

i,,T

TT,T

T T
I F I t-ID I I
I
L

F a ! a d ap r i n c i p a l i .

HOTEL ATRIUMB R A U N S C H W E I G- R . F .G , a r h . p r o f . d r . W . K a e m e r , G i j n t e r P fe n i n g , Ernst Sieverts

Partiul hotelului se depirteazd de formula tradi!ionali, in dorinla de a realiza intr-un amplasament expus zi ;i n o a p t e z g o m o t e l o r t r a f i c ul u i r u t i e r , l i n i S t e a n e c e s a r ic l i e n g i l o r . C e l e 1 0 2 c a m e r e gi 6 apartamente se deschidc;tre o curte interioari amenajati ca o gridini. HoteluI mai cuprinde: un restaurant (200 locuri), un bar (80 locuri), o cafenea (80 locuri) 9i o sali de festivititi (300 locuri).

Camerd.

169

P l a ne t a j c a m e r e1 - - - c a m r e u 2 p a t u r i ; l c 2 - c a m e r e u 1 p a t ; 3 - a s c e n s o r4 c ; oficiu.

Plan etaj 1 : 1 restaurant; 2 cafenea; 3 * bufet; 4 - bucitdrie; 5atrium;5-sala d e m e s e p e r s o n ai l7 - s a la conferinte; 8 - bar; 9 - depozit.

P l a np a r t e r : - h o l d e p r i m i r e ;2 - m a 1 g a z i n ;3 - r e c e p t i e 4 - m a g a z i n5 ; ; depozit 6 t- depozit de scaune; - cen7 ; ' t r a l a d e v e n t . i l a l i e ; - a t e l i e r ;9 - u s c b B t o r i e ; 1 0 , 1 1- c a m e r e f r i g o r i f i c e ; 1 2 p r e p a r a r e l e g u m e ; 1 3 - c e n t r a l at e r m i c 6 ; 14 - primire alimente;15 - bufet; 1 6 - s a l a m a r e d e m e s e :1 7 - s a l am i c i C e m e s e ;1 8 - s p d l S t o r i e1 9 - b i r o u r i . ;

Restaurantul.

H o l uI de intrare.

iiii:i'l

l,,r;i'1;i 1

F a l a d a u r e s t a u r a n t ui ln p r i m p l a n . c
HOTEL LA KRANJSKA GORA a r h . J a n e zL a j o v i c JUGOSLAVIA

('t-)

Hotelul cuprinde1?A-140 paturi, in camere de 1 s i 2 p e r s o a n e ,g r u p a t e t o a t e i n t r - o a r i p i c u 3 n i v e l u r i . Spre nord-vesteste corpul restaurantului care se desfi;oari ?n iurul bucitiriei centrale ;i care dispune de 320 l o c u r i a m e n a j a t ei n m a i m u l t e g r u p u r i v a r i a t e g i l e g a t e intre ele; sint previzute 3 sili de restaurant, o cafenea, u n s n a k - b a r; i o s a l i d e b a n c h e t e .L a s u b s o l e s t e a m e n a i a t un bar de noaPte.

L_r
172

Planoarter:1-inprincipali; trare 2 - hol de intrare; 3- teras5;4-snakbar; 5 - restaurant principal; 6 cafenea: 7 - restaurant; B - c a m e r dp e r s o n a l: 9 - camer6 cu 2 pat u r i ; 1 0 - c a m e r ec u 1 pat;11 - recep{ia.

Detaliu de fatada.

HOTEL POIANA POIANA BRASOV ROMANIA arh. Ara Eretian

S i t u a t t n c a d r uI u n u i m a r e a n s a m blu turistic ;i sportiv, intr-o poiani la mare altitudine, hotelul are o capacitate de 144 locuri. El cuprinde in special cazarea,dezvoltati pe 4 niveluri, beneficiind gi de alte dotiri ale unor mari hoteluri existente aliturate. Camerele au o suprafali de 15,22 mz gi sint dotate cu grup sanitar propriu. Plastica exterioari a hotelului realizat din piatri gi lemn se incadreazi in arhitectura locali. Clidirea a fost terminati in 1967.

l n t e r i o r u lh o l u l u i

P l a nn i v e li n t r a r e :1 - h o l ; 2 - r e ceplie; 3 - cameri cu 2paturicu d u g ; 4 - c a m e r i c u 2 p a t u r ic u b a i e ; 5 - c a m e r ic u 3 p a t u r ic u d u p ; 6 - s e r v i c i i :7 - b i r o u r i ; 8 - b a r ' d e z i c u o f i c i u ;9 - c a m e r dr r e n t r u s c hu r i . i

173

s :::
q
::::i::: I.

:,* tr#s,{$Wns{*;-SffiW:iirs: ,,siil;,i+l:,,:ir r',,,'.;*'.***** +^{'',iS,t*"'*-\s;{f


:..::i:::.':iii:'.j.i.-:.i@

ry

- ffifttiil:i:,'l

wff

F a ! a d as p r e p i a ! d , H O T E L U L B U C U R E'S TiI- t i a nA I A M A R E Cr s B arh. Popescu

R O M A NI A

T T
10

Amplasat intr-o pia!i centrali a oragului, cu falade deg a j a t e p e t o a t e l a t u r i l e , a r e o c a p a c i t a t et o t a l i d e 1 6 8 p a t u r i , repartizate pe trei etaje, in camere de 1 pat, 2 paturi ;i aPartamente. H o t e l u l d e u n c o n f o r t m e d i u d i s p u n ed e u n r e s t a u r a n tc u 150 locuri ;i terase ample.

hol;2-apartament; 3-camere cu P l a ne t a j c a z a r e : 1 1 pat; 4-camere cu 2 paturi; 5 -oficiu ; 6 -rufe curate; 7 - rufe murdare; B - grupuri sanitare.

P l a np a r t e r : 1 - h o l ; 2 - r e c e p l i e ;3 - b i r o u ; 4 - g r u p u r i s a n i t a r e ; 5 - r e s t a u r a n t ;6 - i n t r a r e r e s t a u r a n t ; 7 - o f i c i u ; 9- bucltdrie; 10-prepara!ii; 11-bduturi; B-bufet; 12 - depozite.

174

:i:iti::::::::

:i!:!iiti !:iiriiii

tii::::i:iil:;

j,:l; ii:::::il:,i::l::::;iil

i*#H

V e J e r e g e n e r a l ad e p e D u n i r e .

HOTEL DELTA - TULCEA- ROMANIA arh. Lufti Sefchi Sait 9i arh. Lucia Vlidescu Amplasat pe malul Dunirii, in falezaoragului, hotelul este destinat in special turistitor ce viziteazi Delta. Are o capacitate totali de 220 paturi, distribuite in 120 camere (100 a 2 paturi, 14 a 1 pat gi 3 apartamente). F i e c a r ec a m e r i a r e o s u p r a f a g i d e 1 6 , 5 0 m 2 . P r i m e l e d o u i n i v e l u r i c u p r i n d: u n r e s t a u r a n tc u 1 6 0 l o c u r i , o braserie cu 80'locuri, un bar de zi , completate cu terase cu largi perspectivi spre api. De asemenea,se mai gisesc diverse tonete comerciale, frizer, coafor, f loririe gi birourile agentieide turism. Hoteful a fost realizat in 1967.

Detaliu de camerd.

sll *

^l
N I

+ I
I I

.l

-r

175

F l a ne t a j c a z a r e : 1- c a m e r e c u 2 p a t u r i ; 2 a p - a r t a m e n3 ;- o f i c i u ; 4 - r u f e ; 5 - p e r s o n a l , t

hol intrare; 2 -; recept'ie;3 - administralie; Plan parter: t ; 4"-_ erupuii sanitai'e;5 - ascensoarq6 -flotdrie.; 7 - artizanat; ; r ; 8 - : 5 a i ' d e z i ; 9 - i ' n t i r a r e e s t a u r a r i i1 0 - . b r a s e r i ' e1 1 - o f i c i u ; ; 12 - pr"p".uiii i 13 - grupuri sanitdre persohal 14 - servicii. ' . , ' ' r '

1 Plan mezanin: - restaurant;2---ban' chete; 3 - salon; 4 - frizerie-coafor; 5- oficiu;6- bucltirie;7- terasi

e.:. F.,

176

Cameri

de 1 nersoand.

Cameri de 2 persoane.

Holul principal

detaliu.

1 2- C o n s t r u c lhio t e l i e r e i

177

\/orloro

r{ln

niel5

Plan etaj curent: 1 =_ apar7 cameri telrent; 3 - servicii.


t l j '

H O T E L U N I R E A-

I A S I-

R O M A NI A

arh, Gh. H ussar

C o m p l e x u l h o t e l i e r f o r m e a z i e l e m e n t u ld o m i n a n t a l u n e i p ! e 1 i c : . rv e c h i t r a C i p i i i n i s t o r i a o r a g u l u i . A r e o c a p a c i t a t ed e 3 7 1 p a t u r i , d i s t r i b u i t e p e 1 2 e t a i e i n camere cu 1 pat, cu 2 paturi ;i aPal'tamente.Suprafaga camerelor variazi intre 14,80 m2 gi 16,00m2. La parter gi la primele nivele, spafiile comune m a i c u p r i n d : r e s t a u r a n t ,b a r d e z i , s a l i d e m i c d e j u n , bar de noapte 9i o cofetirie, torte insumind o capacitate de 490 lccuri.

hol a;teptare; hol intrare; 2 Plan parter: 1 bar noapte; receptie;4-birouri; 5-intrare 36 - s e r d ; 7 - t e l e v i z o r ; B - s a l d m i c d e j u n; 9 - g a r restaurant; intrare restaurant; 11 derobi; 10 ' 1 2o f i c i u; 1 3 - b u c d t d r i e 1 4 - b u f e t ; ' 1 5 - v e s e l d ; ; ; 1 6 - p . a t i s e r i e1 7 - b l u t u r i .

178

$ii#ffi,,,,i

Vedere de ansamblu. HOTEL TROTUS o R A $ G H . G H E O R G Ht U - D E j- R O M A N I A arh. lca Ccnstantinescu

\/oAcra

rla v v

n ,avasnH o v . t r '

Clidirea face parte dintr-un grup de 3 clid iri ce vor contura viitoarea piapd centrale a oragului. Se ridici pe parter, m e z a ni n ; i 9 e t aj e c u o c a p a c i t a t ed e 280 paturi (100 carnere cu cite 2 paturi, 1 8 c a m e r e c u 1 p a t s i 4 a p a r t a m e n t e. ) Solutia pe ?niltime pune in valoare p o z i g i a d o r ni n a n t i a h o t e l ul u i i n a x a d e perspectivd a unei artere principale a o r a g u ui . l Parterul, dezvoltat pe o suprafali mai mare, cuprinde holul de recepgie u c s e r v i c i i l e r e s p e c t i v e ,c i t e v a u n i t d t i c o m e r ciale gi se continui cu spaliile afectate restaurantului, braseriei (380 locuri in total), serviciilor etc. La mezanineste realizati o sali de conferinte si banchete ocazionale, un s a l o n d e l e c t u r i g i c o r e s p o n d e n t is i u n u l pentru televizor. Construcliaa fost terminatd in 1968.
l2+

179

t
5i rl

I I I

+
, 3.50 | Detaliu de camerS.

I I

Plen

ofei

rrrrenf

Intrareaprincipali.

a. Plan parter:1 - intrare; 2 - hol; 3 - receptie;4 - televizor; 5- birouri; 6 - artizanat; 7 - bar de zi; intrare restauBrestaurant: 9 r a n t ; 1 O- g a r d e r o b S ; 1 1 - g r u P u r i san itare ;17--.grddini de vard ; 1 3-of ibufet bucitdrie; 15 ciu; 14 1 6 - p a t i s e r i e ;1 7 - b r a s e r i e ,

'tB0

Vederede ansamblu. ' HOTEI-UL EAHLAUL C C o n s t r u c l i ao c u p i u n u l d i n p u n c t e l e , P I A T R A E A M T- R O M A N T Ad e p e r s p e c t i v i c e l e m a i i m p o r t a n t e a l e N Plan a r h . A l e x a n d r ul o t z u c e n t r u l u i o r a g u l u i; a m p l a s a m e n t uo f e r i l p r i v e l i s t i v a r i a t e c i t r e p r i n c i p a l e l ep u n c t e de interes ale cadrului natural al o r a g ul u i . Hotelul, realizat in 1966,are o capacitate de 264 paturi ;i este construit pe 16 nivele, parterul constituind un puternic subasment pentru corpul de cazare rezolvat pe inillime. La nivelul terenului se gisesc: holul de primire, receplia, rest a u r a n t u l c u t o a t e s e r v i c i i l e( 2 5 0 l o c u r i ) , barul de zi, diverse magazine, braserie, agentie de turism, terase. Mezaninul cuprinde o sali de receplie polivalenti (lecturi, televizor, banchete), cofetirie ;i salon de coafuri. Etajele cu camere dispusecitre cele trei direclii care oferi perspective interesante, sint deservite de doui ascens o a r e d e p e r s o a n eg i d o u i d e s e r v i c i u . L a etaiul 12 este amplasat barul, completat de o mare terasi.

mezanin: 1-hol;2-salon; 3 - coafor; 4 - servicii.

Plan etaj curent: 1 -hol1'7-camere cu 2 paturi; 3 - servicii.

181

l_

31,C

Detaliu de camerd,

t r - + ^ . 1^ ^ - ; ^ - : ^ ^ l i I dL4rrcl Pr lrrLrPoro.

P l a n p a r t e r1 - h o : l u I p r i n c i p a ;l 2 - r e cepfia; 3 ascens o a r e ;4 - m a g a z i n e ; 5-curte de serviciu; 6-bar;7restaurant; B - braserie; 9 - servicii.

Vedere de ansambl-.

HOTEL PARC TURNU S E V E R I N- R O M A N I A arh. lotzu Alexandru si arh. Zaharia Alexandru

in cadrul dezvoltirii relelei generale turistice a pirii gi pentru dotarea, in special a marilor lucriri h idroenergetice de la Por! i l e d e F i e r ,s - a r e a l i z a t n o u I hotel PARC, cu o capacitate de 288 de paturi 9i 310 locuri tn diversele forme de a l i m e n t a p i ep u b l i c i ( r e s t a u rant, bar, cofetirie). Partiul de arhitecturi a fost determ i n a t d e t e r e n uI a c c i d e n t a t ;i de unica posibilitatede a c c e s .F i e c a r ed i n c e l e 6 n i vefuri de cazare cuprinde cite 22 camere a 15,73 m2 suprafagi, cu o travee de 7,50 m.

if;P'r;ili

Falada principald

183

i o " t; i - c a m e r i : . u ? . P a t u r i ; f, 3a P a r t a m e n t ;4 - o t t c t u ; s e r v i c ii e t a l '

Plan etaj curent: 1

cameri cu

)
I

1 I I

0 I

r e s t a u r a n2 5 0 l o c u r i ; 3 t " P l a ns u b s o l 1 - v e s t i a rr eIs t a u r a n; t. 2 - e s e l i ; 6 - b u c i t i r i e c a l d i ; i 6 - t if atoiiev o f i c i u; 4 - c o f e t a r i e l ' S gef; 9r- pi"putati; 10.^- bucitar r 7 - b u f e t ; B- b u c a t a r i e e c e ; ; 1 3 * d e p o z i td e l s _ - a t a E * " r " ' p e r s o n a1 1 _ s p i l i t o r i e v a J e * ; " " i i_ d e pio z i t grup frigorific uiuluri ; .16 i tequm; 14 _ Oautu-ii,s e - ..o- p entilalii;70v lg c o l o n i a l e1 B a g r e g a t e ; ; tz-- depozit spalitoiie i''"'uni'a ; 27 - post trafo;73o : ; -gun l :;["Y;;";;;tff t e r m i c d ;2 5 - - h i d r o f o r ; 2 6 p ; v e s t i a r e e r s o n a lt 4 - c e n t r-a l i r i n g d e d a n s ;2 9 - o r c h e s t r d ' ; ) 7 * t e r a s e r e s t a u r a n t2 8

Plan parter: 1 tar;3 -salon; telefonici; 6 coafuri; B -

- ho primire; 2 - Por4- birouri ; 5- central5 intrare de serviciu; 7 artizanati 9 frizerie;

t;t ; 11-

; i n t r a r e r e s t a u r a n t1 2 -

cofetirie.

I'tlEi
')
l !

-J

p Fa!acla rincipald.

HOTEL ASTORIA - ARAD - ROMANIA arh. CristeaMilo; A m p l a s a t i n c e n t r u l o r a g u l u i A r a d , h o t e l u l A s t o r i a , r e a l i z a t i n 1 9 6 9 a r e o c a p a c i t a t ed e 2 9 5 p a t u r i d i s t r i buite pe cele 10 etaie astfel:5 apartamente,20 camere a 1 pat, '1 0 camere a 2 paturi. Toate camerele au grup 3 sanitar complet gi dispun de o suprafagi de 16,40 mz (camera propriu-zisi). P e n t r u d e s e r v i r e ac i l i t o r i l o r s - a u p r e v i z u t : u n r e s t a u r a n t c u 1 5 0 l o c u r i , o b r a s e r i e - c o f e t i r i e c u 1 0 0 l o c u r i , bar de zi cu 40 locuri, frizerie gi coafuri, amplasate la parter,;i la mezanin saloanede club, distracgii,sali pentru micul dejun cu 40 locuri gi birourile administragiehotelului. La ultimul nivel superior se afli un bar i d e n o a p t e c u 7 0 l o c u r i , c o m p l e t a t c u t e r a s e c e b e n e f i c i a z l d e l a r g i p e r s p e c t i v ea s u p r a o r a ; u l u i .

185

H o l uI d e i n t r a r e

'1 P l a n e t aj c ur e n t : - - c a m e r e c u 2 p a t u r i ; 7 - c a m e r ec u l pat;3-oficiu;4-personal.

ITTflTfiTTTT1
;Fl'

HW[ffiItr8

hol agteptare; hol intrare; 2 Plan parter: 1 ascensoare;6-re3 -saloane; 4- bar de zi;5cep!ie; 7 - brrouri; B - garderobi; 9-- grupuri saartizanat; n itare; 10 - frizerie; 11 - coafor ; 17 ; 1 3 - s e r v i c i i ; 1 4 - p e r s o n a l1 5 - c u r t e d e s e r v i c i u ; - terasd; 19 16 - post trafo; 17- restaurant; 1B - oficiu ; 22 i n t r a r e r e s t a u r a n t; 7 0 - c o f e t d r i e; 7 1 bucitdrie rece; 74 - spilitor caldi; 23 bucitirie veseli;75 - preparatii;76 - laboratorcofetir-ie;27 d e p o z i t e; 2 8 - P e r s o n a l .

1 I

..ir'.,i1..,..,i11.t, i iii+ffiiiii[iffirir

V e d r e d e a n s a mb l u a h o t e l ' u u i l

HOTEL LA ORADEA - ROMANIA a r h . V l a d i r ni r l o n e s c u

A m p l a s a m e n t u-l p e m a l u l C r i s u l u i R e p e d e , n t r - o z o n i v e r d e , a i m p u s a n u m i t es e r v i t u l i t e h n i c o - c o n s t r u c t i v e , i i n s i a c r e a t h o t e l u l u i u n c a d r u d e o s e b i t ,c o m p l e t i n d t o a t e s p a t i i l e c o m u n e d i n i n t e r i o r , c u f r u m o a s e p e r s p e c t i v e cdtre parcul inconjuritor. Cazarearezolvati pe 7 etaie cuprinde 5 apartamente a cite 2 camere, 18 camere cu cite 1 pat 5i 147 camere cu cite 2 paturi. Partiul alungit al primelor 2 niveluri cu servicii si spatii comune este datorat terenului foarte ingust de care s-a dispus. Parterul cuprinde, pe lingi functiile curente, sediul agenliei de voiaj si o piscini descoperiti, cu anexele respective. Constructia este realizati in cadre de beton armat monolit, cu o travee de 7,20 m. Lucrarea este in curs de finisare. Date teh nice: s u p r a f a g ac o n s t r u i t i t o t a l i c a p a ci t a t e s u p r a f a g ac o n s t r u i t i p e p a t volumul total suprafa!a camerei de cazare

12.325 2. m 327paturi 35,72 m2 39.653ma 14.20mz

187

.J

LJ

c"

ftbE
hol; 7 Plan etaj cazare: 1 c a m e r e ; 3 - o f i c i u ; 4 - p e r : s o n a; l 5 - gunoi.

a. Planparter: i - hol intrare;7 - receplie; 3 - depozite; 4 - artizanat; 5 - agenlie de voiaj; 5 - bir o u r i ; 7 - g r u p s a n i t a r ; B - c o a f o r ; 9 - f r i z e r ; 10 - v e s rufe curate; tiar; 11 - bagaje; 17- televizor; 13 ' 1 4 - r u f e m u r d a r e ; 1 5 - g a r d e r o b d :1 6 - s p a ! i r p e r s o n a l; 1 7 - d e p o z i td e b 6 u t u r i; 1 B - c u r t e d e s e r v i c i u ; 0 1 9 - p i s c i n S , ; 2- i n s t a l a ! i ip i s c i n i ; 7 1- h o l d e a c c e s '

V e d e r e g e n e r a l da a n s a m b l uu i h o t e l i e r . l E X T I N D E R EH O T E L CARPAT|B R A S O V- R O M A N T A arh. loan Ridic ini C o n s t r u c f i a ' t e r r ni n a t i i n 1 9 6 5 r e p r e z i n t i o e x t i n d e r e i m p o r t a n t i a u n ui h o t e l e x i s tent, care a pus probleme diferite pentru r e o r g a n i z a r e af u n c ! i u n i l o r c o m u n e s i p e n t r u p incadnanea lastici a noilor volume, lingi c e l e v e c hi . Noul volum de cazare realizat, cu o capacitate de 333 paturi, repartizate pe 8 etaje,se impune prin simplitatea plini de elegangi. Camera de doui paturi are o s u p r a f a g dd e 1 6 r n 2 . Ansamblul hotelier este dotat cu restaurante cu 700 locuri, bar de zi cu 35 locuri, un bar de noapte cu 230 locuri si un salon de banchete gi receplii cu 50 locuri, saloane de coafuri, floririe, tonete comerciale etc. Vedere exterioarda noii aripi a hotelului.

189

,j

F-"

1'- camqri . cu 1 Pat; Plan etaj curent aripa noui: 2 - c a ? i r e rc u ' Z p a t u r i ; 3 - a p a r t a m e n t ; 4 - s . e r v i c i i ' d

P l a np a r t e r : 1 - i n t r a r e h o t e l ; 2 - r e c e p t i e ;3 - h o l; 4 - f l o r d r i e ; 5 - b i r o u ; 6 - directie; 7 -salon corespondenld; 8 -, bar de zi ; 9 :- artizanat; 10 - bansalon terasd chete;11- acces ;12 - acces b i l i a r di 1 3 - s e r i ; 1 4 - g r i d i n d i n t e - braserie; rioari; 15- mic dejun 16 ; 1 7 , 1 9- i n t r a r eb a r d e z i g i b a r d e n o a p t e ; 18 - cas6; 20 - accesrestaurant;21 garderobd; 22 - hol restaurant; 73 iestaurant; 24 -ofidu ; 25- bufet rece; sP6l6tor veseli; 26 - cafea; 27 29 - hotel sPortiv; 28 - bucitirie; 30 - grupuri frigorifice; 31 - gaze; 32 - birouri; 33 - intrare PerSonal; 34 - portar; 35 - curte de serviciu; 3V - laboratoare; 36 - cofetdrie; 3 8 - a c c e sd e s e r v i c i u l a n o u l h o t e l .

190

Vedere din camerd.

Holulprincipal.

19t

H O T E L B E R O L I N A- B E R T I N (cAP|TALA R D G.) arh. Keiser Francl< A fost terminar in 1964 ;i are o capacitate totald de 420 paturi in 384 camere ;i 215 locuri in spaliile de cons u n ' r a t i e .E s t e r e a l i z a t d i n p r e fabricate. Parteru cuprinde I h o l uI d e r e c e p l i e c u s p a l i i l ed e odihni ;i alteptare 5i restaurantul cu anexelesale. Mezaninu grupeazi biI rourile administrative 9i loc u i n p ad i r e c t o r u l u i . La etajul '1 se afli o sali de conferinte legati, prin liftu I d e s e r v i c i u .c u b u c i t d r i a . E t a . j e l e d e c a z a r e a u o l u n g i m ed e 63 m, cu o distanf maximi de i 45 m intre carnere si lifturi.

'a V e d e r c li n e x t e r i o r h o l u l ui e principal.

n f - l

t-lll

,d !

ro

22 E
n
h F f a i c r r r e n t : 1- c a m e r d u c 1 p a t : 2 - c a m e r dc u 2 p a t u r i;
? . . . . . .;_ Jr u f un r r | J
L s " r e r r L r

:mcnf

4i

u g P u 4 r L t

A^^^-ir

'

5-oficiu:.6-ascensor.

peron; a. Plan parter: 1 re, 2-intrare; 3 - holi 4c e p ! i e ; 5 - b i r o u . ; ,5 - : f a g a j e ; 7 - foyer; B - birou de serviciu; 9 .-bar; 10-g,arderob d t ;1 1 - r e s t a u r a n t; ' 1 , 2 c l u b ; 13 - portar; 14 - sal6 mese p e r s o n a;l 1 5 - o f i c i u; 1 5 - b u 17 bucdt5rie rece; fet; '1 bucitirie; 19 - spildtor; B 2 0 - b u c d t a rg e f; 2 ' 1- d e P o z i t : primire alimente; 22 ascensor. 73 -

192

vederede pe mare a hotelului

_ H O T E LA M B A S A D O R O P A T U A j U G O S L A V T A a r h . K l a u sW e n z e l
H o t e l u l A m b a s a d o r d i n O p a t i j a , u n a d i n t r e c e l e m a i m a r i s t a l i u n i b a l n e a r ej u g o s l a v ed e p e t i r m u l A d r i a t i c e i , s e c l a s e a z i p r i n t r e h o t e l u r i l e c u c e l m a i i n a l t n i v e l i n t e r n a l i o n a l . c o n s t r u c g i at e r m i n a t i i n 1 9 6 5 s e d i s t i n g e a t i t p r i n f r u m o a s a i n c a d r a r e i n p e i s a j c i t s i p r i n s o l u t i a f u n c l i o n a l i r a g i o n a l i , t r a t a r e as i m p l i a v c l u m r l o r s i d e c o ralia interioari reusiti.

1 3- C o n s t r u c t i i r o t e l i e r e l-

193

C e l e d o u i n i v e l u r i c u s p a g i i c o m u n e c u p r i n d m a g a z i n ed e d e s e r v i r e , o s a l i d e c o n f e r i n l e , r e s t a u r a n t e - . c u u n b a z i n d e ! i n n o t , i n c h i s , c u a p i d e m a r e ; d e a i c i u n a c c e sc o m o d d u c e l a u n a l t s e r v i c i i l e r e s p e c t i v e- ; i bazin descoperit, tot cu api de mare. Forma alungiti a acestuicorp oferi pieselor principale - frumoase perspectivespre mare. Cazareadesfi;urati pe 10 niveluri intr-un corp cu plan pitrat cuprinde450 paturi, dispuse in 144 c a m e r e c u d o u i p a t u r i , 2 T c a m e r e c u u n p a t , 2 T a p a r t a m e n t e m i c is i 9 a p a r t a m e n t e m a r i . T o a t e c a m e r e l e a u l o g g i i cu vedere spre peisajul inconiuritor. L a u l t i m u l n i v e l s u p e r i o r , s e a f l i u n r e s t a u r a n tc u d a n s , u n c l u b , o s e r i g i t e r a s i c u v e d e r e p a n o r a r n i c i .

P l a n e t a j : 1- c a m e r e c u l p a t ; 2 - c a m e r e c u 2 p a t u r i ; 3 apartap e r s o n a l; mente mici; 4 apartamente mari ; 5 oficiu ; 6 7 - servicii de etai.

l
P l a n p a r t e r : 1 - i n t r a r e p r i . n c i p a l S ; 2 -o l ; 3 - r e c e p t i e ; 4 - b i r o u r i a d m i n i s t r a l i e ; h ; 5 - d i r e c t i u n e a6 . - s a l d b a n c h e t e7 - g r u p u r is a n i t a r e ;B - s a l o a n e 9 - b a r : ; : ; t 10 - r e s t a u r a nh o t e l; 1 1 - r e s t a u r a n p u b li c; 1 2 - b u c d t d r i e . t

.#F
F--+---1 E

ffiun

19+

*tiltti
' S::i* l:t

.*,.',,*t.li

t,$,ig,,g$n1g s 1;g

* [.fr*.rl' I::il

Vedere de ansamblu.

Barulde zi,

HOTEL DEUTSCHLAND -_ - R,D.G. LEIPZIG arh. UllmannScheibe

A f o s t r e a l i z a t i n 1 9 6 5s i a r e o capacitate de 439 paturi in 285 camere, gi 624 locuri in restaurante. H'olul de la parter are accese in doud d l a t u r i o p u s e . B a r uI d e n o a p t e a m p l a s a t la subsol, are accesul printr-un hol s i t u a t l a p a r t e r c a r e c o n s t i t ui e ; i a d o u a i n t r a r e a r e s t a u r a n t u l u id i n s p r e ora;. Corpul de cazare are o lungime de 95 m, cu o baterie de lifturi centrale ($istantamaximi de 60 m la camere). Intreaga constructie a hotelului nu este izolati, ci se incadreazi i n t r - o i n g i r u i r ed e m a i m u l t e i m o b i l e .

Interior de camerd

garderobd;5-depozit de minil.6- coafor;7 -gruP l a np a r t e r : 1 - a g t e p t a r e ; 7 - b i r o u ; 3 - v e s t i a r ; 4 p u r is a n i t a r e ; B - m i c u l d e j u n ; 9 - h o l ; 1 0 - s a l d d e c o n f e r i n l e ; 1- 1 c l u b ; 1 2 - m a s d p e r s o n a l ; 1 3 - i n s t a l a ! i i ; 1 4 - g r u p s a n i t a r ;1 5 - l o c u r i o d i h n a ; 1 6 - p o r t a r ; 1 7 - s p a t i ut e h n i c ; 1 B - r e z e r v dp a h a r e ; 1 9- b u f e t ; 2 0 c a m e r ef r i g o r i f i c e ; 2 1 - s p d l i t o r p a h a r e ; 7 7 - c o f e t d r i e ; 7 3 - f a b r i c d d e g h e a ! d ; 2 4 - p a t i s e r i e : 2 5 - b u c d t i r i e r e c e ; 7 6 - b u c i t i r i e ; 2 7 - p r e p a r a r ec a r n e : 7 8 - b u c d t a r y f ; 7 9 - r e s t a u r a n t ;3 0 - g r u p s a n i t a r ; 3 ' 1- p r e p a . r a r e v ? n a t g i p i s d r i ; 3 7 - d e p o z i t e ; 3 3 - a g t e p t a r e 13 4 - a s c e n s o a r e ;3 5 - c e n t r a l S t e l e f o n i c d ; 3 6 - c e n t r a l a d e p o z i t b a g a j e ;4 1 - s e r v i c i i d e d e c e a s o f i c a r e ; 3 7 i n s t a l a t i i ; 3 8 - t e l e f o n , t e l e x ; 3 9 - b i r o u g i c a s i e r i e ;4 0 restaurant h n o a p t e ; 4 7 - v e s t i a rp e r s o n a;l4 3 - s e r v i c i i ; 4 4 - c o n d u c e r e a o t e l u l u i ; 4 5 - r e s t a u r a n t h o t e l; 4 6 o r a q ; 4 7 - s e r v i c i i ; 4 8 - g a r d e r o b b ; 4 9 - a t r i u m ; 5 0 - s p 6 l d t o r ; 5 1 - s p d l d t o r v a s e ; 5 2 - P r e P a r a r el e g u m e ; 53 - nren:rere negte. a s c e n s o a r5 - c u r d l a t p a n e; P l a n e t ac u r e n t : 1 - c a m e 1 6 c u l p a t ; 2 - c a m e r d c u 2 p a t u r i ; 3 - i n s t a l a t i i ; 4 j t o f i ; 6 - c a m e r d d e l u c r u ; 7 - d e p o z i t m o b i l e ; 8 , 9 - o b i e c t e d e c u r d { e n i e ; 1 0 - m o n t c h a r g e a l i m e n t e ; 1 1- m o n t '1 c h a r g er u f e ; 1 2 - p e r s o n a l ; 3 - a p a r t a m e n t ,

v
Y{115
" $ o

mio "-----r
I

l 1 u

1 2

--Jl-=-

16

t:
a TTTFTT1 o

W
: 3 l l

Fr]|
33

, 5 l l

34

L.I4 F-l

I4
4 4 4 , 44

tr
196

-*r ffi,'S;

:fi*jmffi
i $.l

+ .H
n# ::.ii.

# ff ffi ffi
W
#.

{$$ *$l $$$


i.{ii
i8 1: #&

'H.

n-ry.
ffi'

ffi #s

#f ,ryT m' i:#:*'

ilir,,ry

\/ala"a

-ona"r

Ii

; H O T E LT N T E R N A T I O N A L M A G D E B U R-G R . F . G . B arh. Scharlipp oy

A f o s t r e a l i z a t i n 1 9 6 3 g i a r e o c a p a c i t a t et o t a l i d e 4 2 5 p a t u r i , i n P 356camere si 810 locuri in sili de consumagie. e falada principali c s i n t a c c e s e l e e d u c l a r e c e p g i e ,l a r e s t a u r a n t , l a c a f e n e a ; i l a b e r i r i a gi barul de la subsol. Din holul de la parter se accede la sala de mic dejun, la restaurant si, printr-un foyer, la doui sili de conferinle. Bucitiria este amplasati paralel cu restaurantul gi cafeneaua. Cazarea se dezvolti pe etaje de 100 m lungime 9i este deserviti de 3lifturi de persoane, o scari principali 9i doui sciri de serviciu la capete. Dim m e n s i u n i l e c a m e r e l o r v a r i a z i i n t r e 3 , 3 0 / 6 , 7 0m g i 3 , 9 0 1 6 , 7 0 P e n t r u 2 p a t u r i g i 2 , 5 0 / 6 , 7 0m p e n t r u 1 p a t .

I
197