Sunteți pe pagina 1din 17

LEGEA 50/ 1991 Privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii cap1.

Autorizarea lucrarilor de constructie Executarea oricaror tipuri de lucrari de constructie se face numai - pe baza autorizatiei de construire -pe baza unui drept asupra unui imobil- nr .cadastru Constructiile trebuie sa respecte -AC emisa -reglementarile privind proiectarea si executia AC- act de autoritate emis de adm.Publica pe baza carora se executa lucrarile de constructie: -amplasare -concepere -realizare -exploatare -postutilizare -se emite pe baza Documentatiei Tehnice DT -respecta prevederile doc. de urbanism aprobate ETAPELE obtinerii AC cerere C : a! emitere C - administratia publica b! evaluarea initiala a investitiei -stabilirea necesitatii evaluarii efectelor asupra mediului -autoritatea pentru protectia mediului c! notificare solicitant catre Administratia publica privind mentinerea cererii pt AC - in situatia in care Autoritatea pt protectia mediului stabileste necesitatea evaluarii efectelor investitiei asupra mediului d! emiterea anzelor si acordurilor stabilite prin C e! emitere act administrativ de autoritate pt protectia mediului f! elaborare documentatie tehnica g! depunere documentatie pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii la AP h! emiterea autorizatiei de construire ETAPELE nr crt ". $. %. !T"#E$"" AC bene%iciar AP A.Protectia &ediului avizatori proiectare

etape cerere solicitare C emitere C

#
#

evaluare impact la mediu

&. notificare mentinere cerere'daca autoritatea de mediu stabileste necesitatea evaluarii impactului asupra mediului! (.emitere avize si acorduri ).obtinere avize si acorduri *.emitere act administativ al autoritatii de mediu +.elaborare DT ,.depunere documente pt obtinere AC "-.emitere AC

#
-

#
-

# #
-

#
-

AC pt' -retele magistrale -cai de comunicatie -amana.are pt imbunatatiri funciare -retele de telecomunicatii -alte lucrari de infrastructura -------------------------------------------------------------------------------------ce se executa in intravilan vor respecta doc. de AT aprobate

(e pot e&ite AC %ara doc de AT si urbanis& aprobate pentru ur&atoarele lucrari: -lucrarie de : -modificare -reperare -prote.are -restaurare -conservare /a cladirilor de orice fel cu conditia : -mentinerea ecelorasi functiuni -mentinerea suprafetelor construite la sol -mentinerea volumetriei -lucrari de :- reparare privind : - cai de comunicatie -dotari tehnico- edilitare -etc /fara modificare traseu si functiuni -lucrari de reparare privind:- impre.muiri -mobilier urban -amena.are spatii verzi -parcuri si gradini publice -piete pietonale -alte lucrari de amena.are spatii publice -lucrari de : -cercetare -prote.are teren -fora.e si escavari pt studii geotehnice -exploatari de cariere -balastiere -sonde de gaz si petrol -alte exploatari -organizare de tabere de corturi 0ucrari de constructie :-civile -industriale -agricole -sustinere instalatii si utila.e -orice alte lucrari se vor realiza numai cu respectarea :-autorizatiei de construire -reglementari de proiectare si executie Tipuri de lucrari : -construire -reconstruire -consolidare -modificare -extindere -reabilitare -schimbare de destinatie -reparare - a constructiilor de orice fel si instalatiilor aferente acestora
constructii instalatiii aferente # # # # # # # # monumente istorice # # # cai de comunicatii # # # # lucrare retele si dotari lucrari distributie de arta teh-edilitare hidro eng.el1term # # # # # # # # # # # # impre.muire mobilier amena.ari parcuri/piete urban sp verzi lucr.publice

construire reconstruire consolidare modificare extindere reabilitare schimbare de destinatie reparare consolidare prote.are conservare restaurare modernizare reabilitare

# # # # # # # #

# # # # # #22222222222222222222222222222222222222222222222 #222222222222222222222222222222222222222222222 #

# # # # #

# #

# #

# #

# #

# #

C )PETE#TE *E E)"TE$E A A+T $",AT"E" *E C #(T$+"$E


lucrari de lucr ce dep extravilan toate lucr din terenuri ce monum retele municip rest. 0ucrari lucrari monum loc individ. orice alte monum anexe anexe lucr

infrastructura rutiera de limitele interes nat

lim. unitatii adm terit

comune

terit admin

dep limita adm sect

ist

apa/canal/gaz

din terit adm

din terit adm

din terit adm

si anexe gosp din intravilan

categ de constr.din intravilan

ist din terit adm

gosp pana la "--mp extravilan

gosp de expl. Agr m.mic (--mp

ce cep

presedinte C3 'cu aviz primar! primar municipal prima gen 4ucuresti 'cu aviz sectoare! primar de sect primari orase primari comune

#22222222#222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 2222 #

2222222222

222222222 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

# 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 22222222222222222222222 22222 #2222222222222222222222222222222222222222 2222222222222222222222222222 2222 # # cu aviz222222222222222222 22222222222222222222222 22222 222 # 222222#av2222#av2222222#222222222#2222222

CE$T"-"CAT *E +$!A#"() ./E," (C0E)A *E LA L1502 -act de informare al autoritatii -pe baza de :-planuri si 50 -aprobate -PAT- aprobate -fac cunoscute - regim -.uridin -tehnic -economic / al terenurilor si constructiilor existente - stabilesc cerinte urbanistice ce vor fi independente de DT -lista acordurilor si avize -obligativitatea de a contacta autoritatea de mediu cu privire la - evaluarea initiala a investitiei -stabilirea necesitatii evaluarii efectelor investitiei asupra mediului Autoritatea de mediu emite act administrativ:- declaratia autoritatii de mediu -decizia etapei de incadrare -acordul de mediu -avizul 6atura $---cu ce se emite ef competentelor de autorizare in %- de zile de la data inregistrarii cererii -pt obtinerea certif. de urbanism/cerere ce va cuprinde -elemente de identificare a imobilului -localitate -nr cadastral -nr de cart funciara -C nu confera dreptul de a executa lucrari (copul C+ -pt concesiunea de terenuri -ad.udecarea prin licitatie a proiectarii la faza 78 -cereri cu .ustitie -operatiuni notariale privind circulatia imobiliara -'imparteli/comasari! de parcele pt lucrari de constructi -construire undei servitute de trecere la un imobil Autorizatia de construire -scop- pt executare lucrari de baza -executare lucrari aferente organizarii executiei -timp- in %- de zile de la depunerea documentatiei pentru autorizarea constructiilor -in "( zile pentru anexele gospodaresti agricole -continutul -documantatiei de autorizare -toate in coppie a!certificatul de urbanism b!dovada in copie legalizata a titlului asupra imobilului - teren -constructie -extras carte funciara c!documentatia tehnica DT d!avize si acorduri solicitate prin C e!actul administrativ al autoritatii competente pt protectia mediului f!dovada privind achitarea taxelor legale Elaborare *ocu&entatie te3nica -cf cadru continut pt DT prevazut cu anexa la legea (-1," -cf cerintelor certificatului de urb -cf anzelor solicitate prin C -se semneaza si se verifica cf. legislatie Executia lucrarilor se face numai pe baza PT si DDE 9alabilitatea AC- max "$ luni de la data emiterii in ac interval beneficiarul trebuie sa inceapa lucrarile - in ac caz valabilitatea AC se extinde pe durata de executie a lucrarilor prevazute in Ac -neinceperea lucrarilor are nefinalizarea lor in aceste termene- conduce la pierderea valabilitatii AC -daca caracteristicile constructiei nu s emodifica fata de AC initiala/ se va emite o noua Ac fara a se obtine C

-cu "( zileinainte de ex AC se poate solicita o prelungire a valabilitatii/ o singura data cu "$ luni -nu se emit AC provizorii 7emnatorii AC -presedinte C31 primar -secretar -arh sef1persoana resp cu AT si Avizatori- sunt delegati sa emita avizut solicitat in "( zile de la inregistrarea solicitarii Caracterul AC -caracter public -se pun pe pagina de :eb a administratiei emitente:- continutul Ac si anexele aferente - principalele motive si considerente pe care se bazeaza emiterea AC -descrierea masurilor pt evitarea si reducerea efectelor negative asupra mediului Demolarea Dezafectarea Dezmembrarea /partiala sau totala a -constructiilor -instalatii aferente constructiilor -utila.e tehnologice -oricaror amena.ari 7e face be baza Autorizatiei de desfintare emise de catre adm publice cf competentelor de autorizare Dreptul de semnatura -proiectele pentru autorizarea lucrarilor de constructie si proiectele tehnice se elaboreaza de colective tehnice de specialitate -se insusesc si de sesmneaza si -de cadre tehnice cu pregatire superioara numai din domeniul arhitecturii -arhitect cu diploma recunoscuta de statul roman - inginer constr cu diploma -ing instalatiii cu diploma -conductor arh1 urbanist cu diploma -subinginer de constr cu diploma
parte de arh pt toate categoriile parte de inginerie pt toate de investitii supra si subterane categoriile de inv supra si sub terane/inclusiv intalatii " parte de inst pt orice niv supra si subteran parte de arh pt cladiri de import redusa p de ing. pt cladiri de imp redusa

#222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

$ 22222222222222222222222222222222#22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 % 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222#2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 &222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222#2222222222222222222222222222222222222222 (2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222#222222222222222

Avize speciale ;inisterul Culturii si cultelor -in zonele construite prote.at -in zonele de protectie pentru -ansambluri de arh - situri arheologice Aviz pe baza documentelor de urb aprobate cf legii ;inisterul Transporturilor - in zonele de siguranta si de protectie aferente infrastructurii de tranport -in zonele aferente construirii cailor de comunicatie stabilite prin doc. AT si Directii agricole si dezv rurala .udetene respectiv a mun 4ucuresti - pt construirea unei zone limetrofe constructiilor anexelor gospodaresti a exploatatiilor agricole delimitate prin planuri urb Lucrari ce se pot executa %ara AC - care nu modifica structura de rezistenta/ aspectul arhit. al constructiilor ".a! reparatii la: -impre.muiri -acoperisuri -invelitori -terase/ cand nu se schimba forma si materialele utilizate b!reparatii /inlocuiri/ la tamplarii:-exterioara -int. / daca :-se pastreaza forma si dimensiunile golurilor/ -dimensiunile tamplariei -chiar daca se schimba materialele 'cu exceptia cladirilor monumnete istorice! c! reparatii si inlocuiri de sobe de incalzit d!zugraveli si vopsitori interioare e!zugraveli si vopsitori exterioare daca nu se modific :-elem de fatada -culoarea cladirii

f!reparatii la -instalatii interioare -bransamente si racorduri ext -montare sisteme locale de incalzit si preparare apa calda cu cazane omologate -montare aparate de :-climatizare -contorizare utila.e g!reaparatii si inlocuiri de pardoseli h!reparatii si inlocuiri de: -finisa.e:-int/ ext -tencuieli -pava.e -lucrari de reabilitate energ a :- anvelopei -acoperiului -daca nu se schimba sistemul constructiv -trotuare -ziduri de spri.in -scari de acces fara modificarea calitatii/aspectului elem i!lucrari de intretinere- cai de comunicatii - instalatii aferente .!lucrari de :- investigare/ -cercetare -expertizare -conservare -restaurare/

la componenetele artistice ale constructiilor monumente ist/ cu avizul: -ministerului culturii si cultelor -adm publica locala

<!lucrari de fora.e/sau geotehnice pt cladiri de imp normala l!lucrari de constr funerare :-supraterane/ subterane/ cu avizul adm cimitirelor 4. lucrari pt a&plasare tonete -pupitre acoperite sau inchise pentru comercializare:-presa/carte/flori /amplasate direct pe sol fara fundatii/platforme/racorduri/la util cu exceptie cea electrica lucrarile prevazute a- l- executate la constructii monument istoric/ necesita autorizare

Anexa 1 continut- cadru am Documentatiei tehnice'DT! pentru autorizarea lucrarilor de constuctie DT- extras din pr tehnic Tipuri de DT DTAC- DT pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructie DTAD- DT pt autorizarea executarii lucrarilor de desfintare DT=E- DT pt autorizarea executarii organizarii lucrarilor *TAC A. piese scrise ".lista cu semnaturile proiectantilor -nume in clar -partea d eproiect pt care raspund 4.&e&oriu $.". Date generale -amplasament -topografia amplasamentului -trsarea lucrarilor -clima si fenomenele naturale especifice -geologia si seismicitatea -categoria de importanta a biectivului $.$ memorii pe specialitati -arh -structura -instalatii -dotari si instalatii tehnologice -amana.ari ext sistematizare verticala 4.1 *ate si indicii care cacaterizeaza investitia proiectata -suprafete -construita desfasurata -const la sol

-utila -inaltimile cladirilor/ nr d eniveluri -volumul constr -P=T -procent de ocupare al terenului -C T coeficient de utilizare al terenului 4.5 *eviz 6eneral al lucrarii 4.5. Anexe la &e&oriu $.(.". studiu geotehnic $ .(.$ referatele de verificare a doc tehn. 4.5.1 Avize si acorduri -bransarea si racordarea la infrastructura edilitara -apa/canal -energie electrica -gaze -telefonie -fibra optica -cablu T9 -salubritate -transport public -acorduri/anze/ si acte adm ale serviciilor deconcentrate ale: -ministerului mediului si dezv durabile -min >nternelor si reformei adm -P7> - aparare civila -min sanatatii publice-aviz D7P -min dezv publice si locuintei -min transporturilor-drumuri nat/ drumuri .ud -serviciul roman de informatii - min culturii si cultelor anz. comisie zonala anz.comisie nationala --alte organisme interesate -comisii versante/ comisii de circulatie/ directia agricola .ud/ >CP>/ imbunatatire funciara/ C85 $.(.). -acorduri vecini- in forma autentica pentru- constructii noi amplasate adiacent const existente -sau in imediatat vecinatate'numai daca sunt necesare lucrari si masuri de interventie pentru prote.are! -lucrari de constructii in vederea schimbarii destinatiei -amplasarea cladirilor cu alte destinatii decat a cladirilor din vecinatate !. Piese desenate 1. Planuri 6enerale ".".plan de incadrare in teritoriu sc ":"-.--- emis de =CP> ":(--":$--":"--".$. plan de situatie privind amplasarea obiectivelor investitiei -plan cu reprezentarea reliefului'topo! in sistem stereo *sc ":$--":"--":(-":$-":"--/vizat de =CP> 'oficiul de cadastru si publicitate imobiliara! pe aceste planse se vor prezenta -imobilul-identificat cu nr cadastral'pt care a fost emis C ! cu toate elem topo:suprafata/ lungime loturi/ unghiuri/pozitia si inaltimea calcanelor limita/ unghiuri/ pozitia repere fixe si mobile de trasare -amplasarea tuturor constructiior mentinute/ desfintate/ construite -cotele constructiilor :-prote.ate/mentinute/ pe cele % dimensiuni -cote de mod -cota ?- -.--distante de amplasare -axe -cote:-trotuare/ alei /platforme -denumirea si diestinatia fiecarui corp de cladire -sitematizare pe verticala mod de scurgere ape pluviale -accese pietonale/ carosabile/ in incinta/cladiri plantatii prevazute -planul parcelelor al tarlalei in cazul imobilelor- neimpre.muite ce fac obiectul restituirii prop ".% planul constr. subterane

-amplasarea acestora -retea de utilitate -trasee -dimensiuni -cota de nivel-pozitionai comune-cote radier/ cote copac sc ":(-daca nu exista retele publice se vor prezenta instalatiile proprii in special-apa/canalizarea 4. planse pe specialitati $.".arhitectura sc ":(-/ ":"--planuri cotate ale tuturor nivelelor:-subterane/supraterane cu indicare: functiuni/dimensiuni/ suprafete -plan acoperisuri -terasa/ sarpanta /cu indicare pante de scurgere/mod de colectare ape meteorice/ materialele invelitorilor -sectiuni caracteristice- in special pe linia de cea mai mare panta -cuprins -cota ?-.-- / -cota tuturor nivelelor -inaltimi determinante ale acoperisului -cote coama -cote cornisa -fundatiile cladirilor invecinate -toate fatadele cu indicare -materiale -finisa.e -culori -cote -racordarea la nivel teren amena.at desfasurare stradala/ in cazul integrarii constructiilor intr-un front existent -se va arata modul de integrare in tesutul urban existent 4.4. structura $.$.". plan fundatii sc ":(- se va prezenta -mod de respectare a conditiilor din studiul geo -masuri de prote.are a fundatiilor cladirilor invecinate-dupa caz $.$.$. detalii de fundatii $.$.%. proiect complet de structura pt -cosntructii cu mai multe subsoluri -cosntr cu cel putin "- niv 4.1."nstalatii $.%.".schemele instalatiilor -parametri principali -scheme functionale aleinst >nstalatii -electrice/ sanitare'apa/canal!/ incalzire 4.5.dotari si instalatii te3nolo6ice $.&.".desene de ansamblu $.&.$.scheme ale fluxului tehnologic toate piesele desenate vor avea in dreapta .os un cartus ce va contine: -nume firma sau proiectant eleaborator -nr de inmatriculare sau nr autorizatiei de priectare -titlu proiect -titlu plansa -nr proiect -nr plansa -data elaborarii -nume -calitate -semnaturi elaborator si sef proiect

II. Piese desenate 1. Planuri generale 7

1.1. Plan ele ncadrare n teritoriu - plan de ncadrare n zon a lucrrii, ntocmit la scrile 1: 10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, dup caz, emis de oficiul de cadastru i publicitate imobiliar teritorial 1.2. Plan de situaie pri ind amplasarea obiecti elor in estiiei - plan cu reprezentarea reliefului, ntocmit n sistemul de Proiecie !tereo"rafic 1#$0, la scrile 1:2.000, 1:1.000. 1:500, 1:200 sau 1:100, dup caz, izat de oficiul de cadastru i publicitate imobiliar teritorial, pe care se or reprezenta: * imobilul, identificat prin numrul cadastral, pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descris prin totalitatea elementelor topo"rafice determinante pentru suprafaa, lun"imea laturilor, un"%iuri, inclusi poziia i nlimea la coarna a calcanelor limitrofe, precum i poziia reperelor fi&e i mobile de trasare' * amplasarea tuturor construciilor care se or menine, se or desfiina sau se or construi' * cotele construciilor proiectate i meninute, pe cele trei dimensiuni (cotele )0,00: cote de ni el' distane de amplasare' a&e' cotele trotuarelor, aleilor, platformelor i altele asemenea*: * denumirea i destinaiile fiecrui corp de construcie' * sistematizarea pe ertical a terenului i modul de scur"ere a apelor plu iale' * accesele pietonaie i carosabile din incint i cldiri, plantaiile pre zute' * planul parcelar al tarlalei n cazul imobilelor nempre+muite care fac obiectul le"ilor de restituire a proprietii. 1.3. Planul privind construciile subterane Va cuprinde amplasarea acestora, n special a reelelor de utilit!i urbane din "ona amplasamentului# trasee, dimensiuni, cote de nivel privind po"iionarea c!minelor - radier $i capac -, $i va %i redactat la scara 1#5&&. 'n ca"ul lipsei unor reele publice de ec(ipare te(nico-edilitar! se vor indica instalaiile proprii prev!"ute prin proiect, n special cele pentru alimentare cu ap! $i canali"are. 2. Plane pe specialiti 2.1. )r(itectur! Piesele desenate de ar(itectur! vor cuprinde plan$ele principale privind ar(itectura %iec!rui obiect, redactate la scara 1#5& sau 1#1&&, dup! cum urmea"!# planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane $i supraterane, cu

indicarea %unciunilor, dimensiunilor $i a supra%eelor+ - planurile acoperi$urilor - teras! sau $arpant! -, cu indicarea pantelor de scur,ere a apelor meteorice $i a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se e-ecut! nvelitorile+ - seciuni caracteristice - n special pe linia de cea mai mare pant!, acolo unde este ca"ul , care s! cuprind! cota .&,&&, cotele tuturor nivelurilor, n!limile determinante ale acoperi$ului cotele la coam! $i la corni$! , %undaiile cl!dirilor nvecinate la care se al!tur! construciile proiectate+ - toate %aadele, cu indicarea materialelor $i %inisa/elor, inclusiv culorile, cotate $i cu indicarea racord!rii la nivelul terenului amena/at+ - n situaia inte,r!rii construciilor ntr-un %ront e-istent, se va pre"enta $i des%!$urarea stradal! prin care se va ar!ta modul de inte,rare a acestora n esutul urban e-istent. 2.2. 0tructura 2.2.1. Planul %undaiilor 0e redactea"! la scara 1#5& $i va releva# - modul de respectare a condiiilor din studiul ,eote(nic+ - m!surile de prote/are a %undaiilor cl!dirilor nvecinate, la care se al!tur! construciile proiectate. 2.2.2. 1etalii de %undaii 2.2.3. Proiect de structur! complet 0e pre"int! pentru construcii cu mai multe subsoluri $i cel puin 1& niveluri. 2.3. 'nstalaii 2.3.1. 0c(emele instalaiilor 0e pre"int! parametrii principali $i sc(emele %uncionale ale instalaiilor proiectate. 2.4. 1ot!ri $i instalaii te(nolo,ice 'n situaia n care investiia urmea"! s! %uncione"e pe ba"a unor dot!ri $i instalaii te(nolo,ice, determinante pentru con%i,uraia planimetric! a construciilor, se vor pre"enta# 2.4.1. 1esene de ansamblu 2.4.2. 0c(eme ale %lu-ului te(nolo,ic 2iecare plan$! pre"entat! n cadrul seciunii '' 3Piese desenate3 va avea n partea dreapt! /os un cartu$, care va cuprinde# numele %irmei sau al proiectantului elaborator, num!rul de nmatriculare, num!rul autori"aiei, dup! ca", titlul proiectului $i al plan$ei, num!rul proiectului $i al plan$ei, data elabor!rii, numele, calitatea $i semn!tura elaboratorilor $i ale $e%ului de proiect.

B. Documentaia tehnic pentru autorizarea executrii lucrrilor de desfiinare D.T.A.D. I. Piese scrise 1. 4ista $l semn!turile proiectanilor 0e completea"! cu numele n clar $i calitatea proiectanilor, precum $i cu partea din proiect pentru care r!spund. 2. Memoriu 2.1. 1ate ,enerale 1escrierea construciei care urmea"! s! %ie des%iinat!# - scurt istoric# anul edi%ic!rii, me$teri cunoscui, alte date caracteristice+ - descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului ar(itectonic+ - menionarea $i descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care urmea"! a se preleva+ - %oto,ra%ii color - %ormat 5 - 1 2 cm - ale tuturor %aadelor, iar acolo unde este ca"ul se vor pre"enta des%!$ur!ri re"ultate din asamblarea mai multor %oto,ra%ii+ - descrierea lucr!rilor care %ac obiectul proiectului pentru autori"area lucr!rilor de des%iinare. 2.2. 2i$e te(nice cuprin"6nd elementele de avi" necesare emiterii acordului unic, obinute prin ,ri/a emitentului autori"aiei $i cerate prin certi%icatul de urbanism. Ii. Piese desenate 1. Plan de ncadrare n teritoriu - plan$! pe suport topo,ra%ic vi"at de oficiul de cadastru i publicitate imobiliar teritorial, ntocmit! la sc!rile 1#1&.&&&, 1#5.&&&, 1#2.&&& sau 1#1.&&&, dup! ca". 2. Plan de situaie a imo ilelor - plan$! pe suport topo,ra%ic vi"at de oficiul de cadastru i publicitate imobiliar teritorial, ntocmit! la sc!rile 1#2.&&&, 1#1.&&&, 1#5&&, 1#2&& sau 1#1&&, dup! ca", prin care se preci"ea"!# 7 parcela cadastral! pentru care a %ost emis certi%icatul de urbanism+ 7 amplasarea tuturor construciilor care se vor menine sau se vor des%iina+ 7 modul de amena/are a terenului dup! des%iinarea construciilor+ 7 sistemati"area pe vertical! a terenului $i modul de scur,ere a apelor pluviale+ 7 plantaiile e-istente $i care se menin dup! des%iinare. Pe plan$! se vor indica n mod distinct elementele e-istente, cele

care se des%iinea"! $i cele propuse - plan de situaie, construcii noi sau umpluturi de p!m6nt, plantaii etc, dup! ca". !. Planul pri"ind construciile su terane Va cuprinde amplasarea acestora, n special a reelelor de utilit!i urbane din "ona amplasamentului# trasee, dimensiuni, cote de nivel privind po"iionarea c!minelor - radier $i capac -, $i va %i redactat la scara 1#5&&. n ca"ul lipsei unor reele publice de ec(ipare te(nico-edilitar! se vor indica instalaiile proprii, n special cele pentru alimentare cu ap! $i canali"are. #. $ele"eul construciilor care urmeaz s fie desfiinate Plan$ele se vor redacta la o scar! convenabil! -1#1&& sau 1#5& care s! permit! evidenierea spaiilor $i a %unciunilor e-istente, cu indicarea cotelor, supra%eelor $i a materialelor e-istente# - planurile tuturor nivelurilor $i planul acoperi$ului+ - principalele seciuni# transversal!, lon,itudinal!, alte seciuni caracteristice, dup! ca"+ - toate %aadele. 'n situaia n care des%iinarea necesit! operaiuni te(nice comple-e, se va pre"enta $i proiectul de or,ani"are a lucr!rilor. 2iecare plan$! pre"entat! n cadrul seciunii '' 3Piese desenate3 va avea n partea dreapt! /os un cartu$ care va cuprinde# numele %irmei sau al proiectantului elaborator, num!rul de nmatriculare sau num!rul autori"aiei, dup! ca", titlul proiectului $i al plan$ei, num!rul proiectului $i al plan$ei, data elabor!rii, numele, calitatea $i semn!tura elaboratorilor $i ale $e%ului de proiect. %. Documentaia tehnic de organizare a execuiei lucrrilor -D.T.O.E. ,ocumentaia te%nic de or,ani"are a e-ecuiei lucr!rilor -,. -.(.,/, - este necesar n toate ca"urile n care se reali"ea"! o investiie. n situaia n care acesta nu se pre"int! mpreun! cu doc urne mai ia te%nic pentru autori"area e-ecut!rii lucr!rilor de construcii, se va obine o autori"aie de construire separat! de cea pentru investiia propriu-"is!. ,ocumentaia te%nic de or,ani"are a e-ecuiei lucr!rilor trebuie s! cuprind! descrierea tuturor lucr!rilor provi"orii pre,!titoare $i necesare n vederea asi,ur!rii te(nolo,iei de e-ecuie a investiiei, at6t pe terenul a%erent investiiei, c6t $i pe spaiile ocupate temporar n a%ara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public, dup! cum urmea"!#

I. Piese scrise &ista i semnturile proiectanilor 0e completea"! cu numele n clar $i calitatea proiectanilor, precum $i cu partea din proiect pentru care r!spund. 2. Memoriu )cesta va cuprinde# - descrierea lucr!rilor provi"orii# or,ani"area incintei, modul de amplasare a construciilor, amena/!rilor $i depo"itelor de materiale+ - asi,urarea $i procurarea de materiale $i ec(ipamente+ - asi,urarea racord!rii provi"orii la reeaua de utilit!i urbane din "ona amplasamentului+ - preci"!ri cu privire la accese $i mpre/muiri+ - preci"!ri privind protecia muncii. 8lementele te(nice de avi"are privind racordarea provi"orie la utilit!ile urbane din "on!, necesare n vederea obinerii acordului unic, se vor pre"enta n cadrul %i$elor te(nice ntocmite n ,ocumentaia te%nica pentru autori"area e-ecut!rii lucr!rilor de construcii - ,.-.0.1, sau ,.-.0.,., dup! ca". 1. II. Piese desenate Plan general a9 la lucr!rile de mai mare amploare se redactea"! o plan$! reali"at! con%orm planului de situaie privind amplasarea obiectivelor investiiei, cuprin"6nd amplasamentul investiiei $i toate amena/!rile $i construciile provi"orii necesare reali"!rii acesteia+ b9 la lucr!rile de mai mic! amploare elementele de or,ani"are a e-ecuiei lucr!rilor vor putea %i pre"entate $i n planul de situaie privind amplasarea obiectivelor investiiei al documentaiei te%nice pentru autori"area e-ecut!rii lucr!rilor de construcii. 2iecare plan$! pre"entat! n cadrul seciunii '' 3Piese desenate3 va avea n partea dreapt! /os un cartu$, care va cuprinde# numele %irmei sau al proiectantului elaborator, num!rul de nmatriculare sau num!rul autori"aiei, dup! ca", titlul proiectului $i al plan$ei, num!rul proiectului $i al plan$ei, data elabor!rii, numele, calitatea $i semn!tura elaboratorilor $i ale $e%ului de proiect. 'nexa (r. 2 )*+I(I$*' unor termeni de specialitate utilizai n cuprinsul legii , 'cord unic

/uridic! $i e-ercit! activitatea ntr-o cl!dire sau ntr-o incint!. , Instalaii aferente construciilor :otalitatea conductelor $i ec(ipamentelor care asi,ur! utilit!ile necesare %uncion!rii construciilor, situate n interiorul limitei de proprietate, de la bran$ament;racord <inclusiv9 la utili"atori, indi%erent dac! acestea sunt sau nu ncorporate n construcie. 'nstalaiile a%erente construciilor se autori"ea"! mpreun! cu acestea sau, dup! ca", separat. Intra"ilanul localitii :eritoriul care constituie o localitate se determin! prin Planul urbanistic ,eneral <P=>9 $i cuprinde ansamblul terenurilor de orice %el, cu;%!r! construcii, or,ani"ate $i delimitate ca trupuri independente, plantate, a%late permanent sub ape, a%late n circuitul a,ricol sau av6nd o alt! destinaie, n!untrul c!ruia este permis! reali"area de construcii, n condiiile le,ii. 'ntravilanul se poate de"volta prin e-tinderea n e-travilan numai pe ba"! de planuri urbanistice "onale <P=?9, le,al aprobate, inte,r6ndu-se ulterior n Planul urbanistic ,eneral <P=>9 al localit!ii. 7 *xtra"ilanul localitii :eritoriul cuprins ntre limita intravilanului $i limita administrativ-teritorial! a unit!ii de ba"! <municipiu, ora$, comun!9, n!untrul c!ruia autori"area e-ecut!rii lucr!rilor de construcii este restricionat!, n condiiile pre"entei le,i. 7 Impre-muiri @onstruciile de%initive sau provi"orii, cu rolul de a delimita supra%ee, arii sau parcele asupra c!rora e-ist! %orme de proprietate, e-ecutate pentru protecie mpotriva intru"iunilor, reali"ate din di%erite materiale - beton, c!r!mid!, piatr!, lemn, metal, inclusiv s6rm! ,(impat! ntins! pe bulumaci -, ori prin plantaii speci%ice. 7 &ucrri de construcii Aperaiunile speci%ice prin care# - se reali"ea"! construcii de orice %el - civile, industriale, a,ro"oote(nice, edilitare subterane $i aeriene, c!i de comunicaii, lucr!ri in,inere$ti, de art! etc+ - se des%iinea"! ast%el de construcii prin demolare, de"membrare, dinamitare etc. , &ucrri de modificare 4ucr!ri de intervenii asupra elementelor constructive, structurale $i;sau nestructurale, av6nd ca e%ect modi%icarea <total! sau n parte9 a acestora, privind# - modi%icarea planimetriei interioare sau e-terioare+ - modi%icarea volumetrici.

- recepia la terminarea lucr!rilor+ - recepia %inal!. , .c/im are de destinaie 'n nelesul prevederilor art. 3, este necesar! emiterea unei autori"aii de construire $i;sau de des%iinare, dup! ca", numai n situaia n care pentru reali"area sc(imb!rii de destinaie a spaiilor sunt necesare lucr!ri de construcii pentru care le,ea prevede emiterea autori"aiei de construire. , 0one prote-ate :eritoriile delimitate ,eo,ra%ic, n cuprinsul c!rora se a%l! elemente sau ansambluri ale patrimoniului natural sau cultural cu valoare deosebit!. n raport cu natura elementelor de patrimoniu, "onele prote/ate sunt# a9 "one naturale prote/ate, instituite pentru prote/area $i punerea n valoare a patrimoniului natural cu valoare deosebit!+ b9 "one construite prote/ate, instituite pentru salvarea, prote/area $i punerea n valoare a patrimoniului construit, cu valoare istoric!, cultural! sau memorialistic! deosebit!. (1234 Beproducem mai /os prevederile art. ''' din 4e,ea nr. 453;2&&1 pentru modi%icarea $i completarea 4e,ii nr. 5&;1551 privind autori"area e-ecut!rii lucr!rilor de construcii $i unele m!suri pentru reali"area locuinelor, ale art. '' alin. <29 $i ale art. ''' din 4e,ea nr. 4&1;2&&3 pentru modi%icarea $i completarea 4e,ii nr. 5&;1551 privind autori"area e-ecut!rii lucr!rilor de construcii $i ale art. '' alin. <29 din 4e,ea nr. 155;2&&4 pentru modi%icarea $i completarea 4e,ii nr. 5&;1551 privind autori"area e-ecut!rii lucr!rilor de construcii, care nu sunt ncorporate n te-tul republicat al 4e,ii nr. 5&;1551# art. ''' din 4e,ea nr. 453;2&&1# 3)rt. ''' - Pe data intr!rii n vi,oare a pre"entei le,i se abro,!# ane-a la 4e,ea nr. 5&;1551, republicat!, art. * alin. 5 $i pct. * lit. /9 din ane-a nr. '' la 4e,ea proteciei mediului nr. 137;1555, republicat! n Conitorul A%icial al Bom6niei, Partea ', nr. 7& din 17 %ebruarie 2&&&, precum $i re%eririle 'a obli,ativitatea emiterii acordului de mediu pentru lucr!rile de construcii-rnonta/ din cuprinsul le,ii, din actele de aplicare a acesteia, precum $i orice alte dispo"iii contrare prevederilor pre"entei le,i.3+ art. '' alin. <29 $i art. ''' din 4e,ea nr. 4&1;2&&3# 3<29 n termen de 6& de "ile de ia data intr!rii n vi,oare a pre"entei le,i, Cinisterul :ransporturilor, @onstruciilor $i :urismului va modi%ica normele metodolo,ice de aplicare a 4e,ii nr.

5&;1551, republicat!, cu modi%ic!rile $i complet!rile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin pre"enta le,e, care vor include %ormularele, procedura de autori"are $i coninutul documentaiilor necesare acestei proceduri. n acela$i termen se vor e%ectua operaiunile de preluare, predare-primire a studiilor de teren $i a documentaiilor prev!"ute ia art. ' pct. 23 Dalin. <19 al art. 251E, prin proces-verbal nc(eiat ntre p!ri dup! inventarierea ar(ivelor menionate ia art. ' pct. 23 Dart. 251 alin. <39E, %!r! a mai %i nevoie de punerea in intar"iere. )rt. ''' - 4a data intr!rii n vi,oare a pre"entei le,i se abro,! litera c9 a articolului 4* din 4e,ea nr. 422;2&&1 privind prote/area monumentelor istorice.3+ - art.'' alin. <29 din 4e,ea nr. 155;2&&4# 3<29 'n termen de 3& de "ile de la data intr!rii n vi,oare a pre"entei le,i, Cinisterul :ransporturilor, @onstruciilor $i :urismului va modi%ica Formele metodolo,ice de aplicare a 4e,ii nr. 5&;1551 privind autori"area e-ecut!rii lucr!rilor de construcii, republicat!, cu modi%ic!rile $i complet!rile ulterioare, aprobate prin Ardinul ministrului lucr!rilor publice, transporturilor $i locuinei nr. 1.543;2&&1, cu modi%ic!rile ulterioare.3