Sunteți pe pagina 1din 102

".1'" ··i.

.'

,';'

'.",

- ~..
-

n
I -

"(

:I
.j
;

.~ ~
.

r
i

.:;.

! --

~
I

j I

I ..

I
\

_.-._-~
,I

..

~~~
....

._ ....

11,

II
[l

I'

..

-.
.

~1

t-~
I'

II

·i'

fcH i
I'i

\~ l

!.

l:

CURS CONSTRUCTII CIVILE ,


.....
. /,n;'

-.

,~""

..

r:

I.

..'

.'

Redactor responsabil si consilier editorial: Va~iIe TAMNAN


• -, :'. c •• '.' ,':" •

..

'

,~

::. ~~.; ....

'".'

~.

..

. -.- > ]' .

Tehnoredactare computerizata: ing. Lucian PANA, ' , ing. Monica PANTELIMON Descrierea CIP Bibliotecii Nationale , Constructii civile: Acoperlsurl Cll pante mari: curs / Maria DARIE, Mihai MANOLE, Monica P ANTELIMON, Lucian PANA Bucuresti, Conspress, 2000 114 pag. si 29 planse ",,' ISBN 973 - 99570 - 5 - 6 '1. DARIE, Maria II. MANOLE, Mihai III. PANTELIMON, Monica , tv. PANA, Lucian.

I,
I'

(]

f'
[' I:
"y

Redactarea manuscrisului §i desenele au fast executate la CATEDRA DE CONST~UC]IIGIYI~E,INGINERIE URBANA $1 TEHNOLOGICA


. ;.. ' ..' ~.. '~" .. .. :;~>~"\,~ '~f<·.:~-:,>~~t.>.·(. ..> .... : :,:

t
1-: j,

PRESS
::-:,~,nj;&~:~:;~,"',' "24,

sector 2, Bucuresti 242 27 19/183 '

"'l,'

l"~ I'
......J.,.
i

, l?rezentatea~tipu,rilor'de sarpantepe scaune rezolvate din lemn rotund si ecarisat -, si.a §arp~t~lm:~pe,}1Wt poduri mansardate; ,.' ',; i''::;' t.>, ' • iii .

Art,,,,.....,,,,, 'utilizate;la 'a'cbpeii~ufile- ~u·pari.te

I.

in

cadrul unei cladiri acoperisuleste subans care face parte, impreuna ell peretii
.'

• 'proiect~re~;;~'~Wi~t,~i,cbnfQ~ nO?TIci, de calcul a elementelor de constructiedin .: " ·;:'·lemn(NBi.pgp::9p);~jrF;'·'" . .. . '. "', .' • solutii pentt"'u'iluminarea §i ventilarea podurilor; • elemente pe1l.tmevacuarea apelor meteorice de pe acoperisuri - jgheaburi si . burlane. . " ,. .

>,,",

II
I

-::~ ... 1

Rolul principal al acoperisurilor este de cree are a exterior. Acoperisurile sunt clemente separatoare., cu mediul ambiant, indeplinind rolul prir i1or agresivi ai mediului exterior: variatii de ·.·!'kt,of"'1't .' ..' '., zgornot, praf, noxe etc. Pentru ~ndep1inirea acestor" .' rezistenta) ~i nestructurale ale acoperisurilor trebuie '. ormanta privind: stabilitatea si rezistenta, durabi~i higrotermic si acustic etc.
£' ..

in partea finala~: lu~rarii se prezinta un exemplu de calcul pentru scaune amplasata pe .ziduri .longitudinale, .
In cadrul -luc~~hf4~~~ prezentate trei anexe care contin., • sortimellte<'de',materialJemnos utilizate. In constructii: ~ "'·CcS\-i·~J· ..,,\<:·;-·~.:,~:'··)';: , • extrase"d~IJ;·.§t.(ltl4ar9~le privind actiunile In constructii: incarcari date'dezapada§i de vant; • caracteristicilefizico-mecanice construc~i.,',:,.},:;",:"f, t:_ ale diferitelor specii

sarpanta
.

pe ..

'£JJ'

Incarcari permanente, de lemn utilizate in

1:

Alcatuirea subansamblului acoperis se stanues buie sa Ie indeplineasca si cu exigentele de pnl-<>r~,g cladirii, structura de rezistenta a' itatea de precipitatii din zona etc. . .'
_l;.,

·.:.;...."kW''O

Prin continut §i de ,prezentar~, .Iucrarea este utila si inginerilor constructori din proiectare si e?,e .... . .. ,.'. ...•. .,actiyitatii,de " ,., perfectionare a cunostintelor in domeniul constructiilor '. '. .... , . "'. .noilor solutii tehnice si prescriptii de calcul in practica curen .. ..

mod

I.

r.
!_"

Principial, subansamblul acoperis cuprinde •.· ferentiate prin functiunile pe care Ie 'indeplinesc: • invelitoarea, cu rol de protectie hidrofuga; • tennoizolatia, cu rol de protectie datorita insoririi putemice din timpul verii·. iernii; • structura de rezistenta a structnraspeciala, denurnita
".i··.·.~_~.·, """"'.·'m~t~ci~ic'i~\'de'lri~hid6r~:'p' ';

AU.tOfU

elernente accesorii, ..asociate

de iluminare etc.
i····:

I,

. ; -l

,..

~.~: "

Forma acoperisurilor se determina in functie de

cerintele de plastics arhitecturala. ,',,' ", ' Pentru constructiile cu forma in plan dreptunghiulara;
patru ape (patru planuri de scurgere, fig. 1.1,a), eu doua ape (jig. '

singura panta,
1

------------

-- - -

-- - - -- - - -

-- -

o.
1

r--r
I

---------n.

----I
~ I
I

b.

Fig. 1.2. FORME DE A a - pentru constructll cu planul In de T; b - pentru constructii eu forma de [,' c - pentru constructll .' planul fllforma de dublu T. '
y _c

I
t

~
~

~I
b.

I
I

. Pentru cladirile eu forma ill plan T~ [ sau I, configuratia intersectia planurilor de seurgere a apelor pe acoperisurile diverselor p (jig. 1.2). " La un acoperis se disting urmatoarele elemente semnificative (jig. '" ~ picatura, eonturul format de lima eea mai de jos a, " orizontala; I:> coama, intersectia planurilor de scurgere, de la care coamele pot fi orizontale sau inclinate; " "~ dotia, inters~etiaplantlrilo.rd~,~curgere spre care se aduna ' ~ streasina, partea de acoperis depaseste zidurile ' '" ~ tabachera sau fereastra Velux, elementuI de acoperisului, care servese 1a iluminarea podului sau aspatiului mansardat . I:> lucama, elementul de construe tie amplasat peste planul la iluminarea podului.

I"

"

I" ", I
" "

care

J~iY:~,:·· ~~~.",.(f};~~·:·1 ~ -~f ~;.:.-;; t"'",~;-~., • ~ ~.j: ~:·if ~.;-~j :-~ ..... .~

, ..,' ,

Fig. J.'3~$LE~f.~NTE_SE"!!'!IFIC( '!Jl LA UN ACOPERIS: 1 - piciftu1 .,'J coama orizontalii; 3 - coama Inclillilfi1j dolla; 5 - streaslna; 6 , fereastra Velux; 7 -Iucarna,
!.

t'

j ~ .! ~

~;l- •.

~.. - .:..:::

H/flIU'",pru

I'
r

!±i

[]

1'1

Fig. 1.5. ACOPERISURI CU PANTE INEGALE: a - in cazul amplasiirii aslmetrice a zldulul longitudinal; b -'in cazul poz/(ionarii
prlmului reazem la distanta < V2.

fat b.

ta

11
I;

In anumite conditii~:~,~c~pgts()lutionaacoperi§urile eu pante inegale ale' apelor, mentinand linia de piditui:"aco.ntinuli' ~i orizontala, Astfel, injigura 1.5,0 pantele inegale sunt dictate de pozitia asimetrica.azidului longitudinal portant (11 > 12) iar tn ftgura i.5,b panta apei dinspre fronto~est~~pus~ de g~ir~a unui punct de rezemare pentru intersectia celor doua coame inclinato cucoamaorlzontag . .
. .
."

..

,'

.. -..

".-

~"

".

!!

1.4. GEOMETRIA ACOPERISURILOR LA CLADIJ?l CU FORME LU.fY.Jr:.'_'v~"""." itolate; b <la cladiri amplasate la calcanul u~~' ,co!'.$fTff~r~ ~~ente; 1 ::.~,., '.':',,':,:c.,';.: ..

.exiitiittd la' catcan.

~ >-", .. ..

Panta necesara scurgerii iOapelor depinde de tipul l;'lri; tabelul 2.1' indicate valorile pantelor acoperisurilor pentru principalele tipuri de invelitori.
, • • .: • '. ,'.'.', 'c··"c •••

: '.~:.<'\~.:\~.\':~.;\~ ... "'~\P/;__ ,\ ,"/

I-

i.)·;.i~>:~.j~·?S>;

:.. ,j"';~~tr:} .. ~:~'(',


c

-.,

••

~-;.~.>: .: ,: ....

c'

3.1.

INvELrrORI

CERAMICE

PANTA ACOPERISURILOR Tabel2.}


Nt'. ('rt. Pante (em/m) Natura invelitorii maxime

profilate. . I• Tiglele solzl pot fi cu asezare simpla tplansa 3.1) san dubla (plansa 3. 2). A~L:;ar

Invelitorile cer~iee cIasice sunt realizate din tigle sau olane. Tiglele sunt elemente ceramice plane, realizate ca tigle solzi (neprofilate)

I
sau

ti~

tigl~lor solzi se .face pe sipci eu di~ensiuni stabi!ite prin calc~l, d~sp~se paralel eu la distante rnaxime de 150 mm ,cand asezarea tiglelor este simpla ~l la 250 rum, can-=le~ dubla. Fixarea sipcilor pe capriori se face eu ajutorul euielor.

S:r~~
mr'
._J

60 45
1.

70 ...90 55.,,70 50 ...70 45.,,70 ·55... 100 40 ... 100 30.,,50

275 275 120 120

b) ell jgheab: - trase;

ate.
c) tip BRAMAC: solzi;
filate.

45 35 45 30 15 15 7 40

2 25 5.
itori din placi bituminoase: a) plane; b) ondulate. 60 50 '35 10
1".'-yfrllnafJ,ele, ~mif;""}':/'·"·

Tiglele profilate se asaza pe sipci dispuse la distantemaxime de 320 nun, ;az tiglelor trase si la 335 mm, in cazul tiglelor presate tptansa 3.4). . In regiunile eu vanturi puternice, pentru a evita patrunderea zapezii In pc inveJitoarea din tigla se poate aseza pe astereala (strat continuu de scanduri, cu grol'~!m stabilita prin calcul). 1n acest caz, peste astereala se prevede un strat de carton sau pan bitumata, continuu, peste care se dispun sipci de 38x24 mm, amplasate paralel cu p~:a; distante de 60 ... 80 ern; peste acestea se asaza sipcile de sustinere a tiglelor tplansele .):.3 3.5.). • r' Olanele sunt piese ceramice de forma tronconica, asezate dupa linia de cea mal ,m . panta, pe un strat de carton bitumat sau rmpaslirura din fibre de sticla bitumata, fixat cuie de tabla situ lipit cu mastic ~ituminos pe u~ strat" continuu rigid (astereala sau betr;l). OJanele se monteaza un rand cu concavitatea m sus "jgheaburi", eu partea lata sf coama, iar peste acesta un alt rand de olane, eu concavitatea ill jos "capace", cu parte lr spre streasinaDlanele se vor suprapune, pe Iinia de cea mai marepanta eu 4 cm. S!rat dintre uitimul rand de olane si coama sau caican se va umple cu mortar de ciment I plansa 3.6.).

!.

6.

Montarea tiglclor sau olanelor se va incepe de la poala catre.coama. ... La invelitorile din tigle solzi asezate simplu, primul rand la poala si ultimultie coama vor fi duble, . I.

de

maderne pantele sunt date In conformitate cu agrementele tehnice si cu

Observatie: Pontele tnvelitorttor claslce sunt conform STAS.

Tiglele solzi asezate simplu vor fi astfel suprapuse incat III dreptul unei ;;ipd rezulte trei tigle,. iar intre sipci doua tigle (v, plansa 3.1.). L~ Inyelitorile din tigle al~z( .dublu toate randurile vor fi dubIe, In dreptuI unei '~ipei rezultandpatni 'tigle (v. plansa 3.2 •... RandufiIe"de'pgle"de oricetipseVof 'decaHt"unul fat~fde ceI~l~lt ~u ojumat~ e: tigHt l, . "" meat La inv~litorile din tigle profilat~, trase sau pr~sate, tiglele se vor aseza pe ~iPCit~st sa se asigure 0 rezemare perfecta pe toate laturile 10f.' , !
.. '''.' . '~... ". '~.~ <··;·f .'

':>:!ll!
1\ .,

1.ecesare

masuri

'~~,11t().!l.rp.

i
I

ifilate) sau
I

31,).

~:~,\and
d.
tV

400 m m

.umata, fixat 13 s-u beton). parLta lata .


" eu partea
.I

le

9a

mai

0... '

e.

. de 'ciment

4!;m"

..
si ultimul de .

I in

lbi sipci
i; gle as
I .

\ P unso 3.2. o jumatate ..


I

PJ sipci
,
..

II

C"

d.
r

I l' ;\
r
I' ,

II
f:

i:

e.

I,
c.
• ' ' "'.,, "', ,'C

s
PE$IPCI:<j'-

3.2. lNVELITOARE DIN TIGLE SOLZI A$EZATEDUBLU

a - rezatvare la streasinii: b - rezolvare la coama; c - rezolvare la dolie; d - rezolvare la corn/rat_; vdita,' e - vedere IIIplan; 1 - tigle soltl; 2 - slpca; 3 - caprior; 4 - pana de coamii; 5 - panii la dolie; 6 - consolii; 7 - jg/teab; 8 - cttrlig pentru jgheab; 9 - §(Jrt din tablii; 10 - pade din lemn 2,8 x20 cm;i ' , .. ",1- calcai; 12 - olan de coamii; 13:- mortar de var-ciment; 14 - asterealii din sciinduri; 15 - dolie din zincalit,' 16 - agrafd pentru fixarea foii de' tablli pentru doiier l? - ancorajdin otel-beton; . 111-""Pl ra exterior din zidiirle de ciiramidii cu termoizolatle din polistiren; 19...., centum ~pla~eu prefabrlcat; ~1-: " in pod;22 - pardoseaJIi inpod; 23- l,;UU~I,I""
... ,.. , . . .( ;',('··~-'·'"·'·'~-;:·'··~··:'-···IIIIII' ...... """'"

~ol
I '
0

_j :_
I

I1

';~

l.OOmm

. t'

"0

"..

~.'

.'."

e.

.;

_J

li:)(,

lie, .,
'ttt; ,

din . on; )
din d,

..

400 mm

I,

.f :
j
i,

e.

., ' Plansa 3.4. fNVELITOARE DIN TIGLE PROFILA TE ASEZATE PE SIPCI:


- rezolvare la streaslna; b - rezolvare la coanuit c - rezolvare la dolle; d - rezolvare la com ziditii; e - vedere 'illplan; 1 - pgle profilate; 2":" slpcl; 3 - ciiprior; 4 - clilelil din lemn; 5 - jg 6 - ctirlig pentru jgheab; 7 -§or( din tabla zillcata; 8 - pazie din lemn, 2,8x20 em,' 9 - olan de .. ii·; 10 - mortar de var-clment; 11 - asterealii; 12 - cuie rf>4 mm; L=100 mm; 13- dolie din tabid 14 - agrafa pentru flxarea foii de tabla pentr": dolle; 15 - cosoroabii.,· 16 - aneora} din otet-neton: 17 - scoabii (112 mm; 18 - perete exterior dill zidiirie de eiiriimidii plaeat eu termoizaltuie .pollstiren; 19 -:-:ce.ntur~, 4i~J. -~plall§.el1 prefabricat; 21 - termoizolatie ill .. - pardosealii i~poa)' 23.,-' de dolie.
iu .....

.,·r,

nl!I!1;"h;;~....
;;i1~'I;:;.·· . I

;/(1

H:-t"
,
'I . ,

HM ",~,,,~r.
'L,

JII 'r

I
.:
'Ii

~.
l(

il,!
lli ·

", ..i •• " O::

'\''-:':i\I:'I:_'''.-'_~;:;:::;(7'-:;?'''i:0,".", .

propfiu;,;~ise.:'

'c':

.,.i

t,·;,

Stresinile cu jgheab pentru invelitorile din tigle si olane se realiZ~~c~'Jv~;plall$ele 1.,.. 3.6.): ':' ."~ :. '.;., .. ", ..' .. ' .,,' ":.' " ../" ;_~\;.>:,l:",:-;';!',h._: un sort din tabla galvanizata cu latimea minima de 15ciri.;'·;fixaFdi·:~grafe~·pe carlig din otel lat sau direct cu tije pe stratul suport continua;" - " :;'. . • carlige pentru sustinerea jgheahurilor;,',r ',' • 0 pazie din lemn, cu dimensiuni de 22 x 200 mm, rindeluitasi, eY~n.ttIal,profiIata. Coamele invelitorilor din tigle ~i olane se realizeaza cu olane 'de 'cohtna (v. plansele I, .". 3.6.), petrecute 'in lung pe minimum 8 em; flxarea lor se f~ce curnortar de var~ ~~
.' ".

iI
~~
:'

cea mal des. utilizata, f La' acest "tip de 'pglele asezate ill al treiIea ... §'i 0 parte din primul rand, Fiecare rand nou se deplaseaza . cu ojumatate 'dip lahl11e~~'itgleLPentru randul de deasupra streasinii se vor folosi tigle de streasina, jar pentru randul de sub coama se vor folosi tigle de creasta. . ..Asezarea dub/a .se foloseste in cazul in care se doreste 0 etansare sporita a invelitorii sau un aspect estetic .deosebitLa acest tip de dispunere, pe fiecare sipca se asaza doua randuri de tigle, randul de deasupra fiind deplasat cu jumatate din latimea tiglei, La streasina se folosesc tigle speciale de streasina; pentru coama nu sunt necesare tigle speciale. Tig!r!leprofi!ate tplansa 3; 7, detaliile g si h) se dispunpe sipci montate la distantele maxime prevazute 'in tabelul Ll ,«
.. ~ ~ : r; ~ "
II ~{

PIf~Y~~l!~~;:\M~~'~!j~&~~Mlf:g~,M:':(-i1' eif,': "?'; ~.;,.:~" 'c:· ··-:·.:-~_i'-;', •.


r

·~l~~~~~(~~{i?,'., "..
o: ".

"·h ..'· • "r'·;

i. -•

'!

,-,' '.•.

m"-'HUV~

1.1'
r

Doliile la mvelitorile din tigla si olane se realizeaza din tabla galvanizata de 0~5 mm ime, pe minimum' 40 em latime, prinse de astereala prin agrafe de' tabla. Falturile din tabla se executa duble si cositorite. Racordilrile invelitorilor din tigle ~i olane Ia calcane, timpane, atice, 'cosuri de fum si ventilatie se fac cu pazii din tabla, tiglele ~i olanelefolosite In aceste zone se croiesc la locului dupa necesitati. ' , .. 3.2. INVELITORI DIN TIGLE DE BETON (tip BRAMAC) ~

.J {
i

3.2.1. Materiale utllizate

Tiglele de tip BRAMAC sunt clemente din beton plane, realizate 'catigle solZi (tigla ILVA - plansa 3.7, 'detaliul a) sau ca tigle profilate (tigla ALPIN A si tigIa A - plansa 3. 7, detaliul a), Betonul din care se realizeaza tiglele de tip BRAMAC colorat in masa (rosu caramiziu, brun-roscat, antic, antracit) si areo rezistenta sporita socuri si Ia factorii de mediu .. La realizarea acoperisului se utilizeaza si alte piese speciale din beton-tigle speciale 11 coama ~i streasina, tigle pentru aerisire, tigle parazapada, tigle de margine etc 3.7, detaliul a). Pentru circulatia pe acoperis se folosesc trepte din metalfixate pe I: I . . cu profilatura speciala, in cazul ill care se doreste iluminarea prin invelitoare.se. ~. co Ji$a igheab; . . .tigle .tr~p~ypt,e. ~(l~ }p"wW~!()are.sp~ct;~~e·l ~~~trut~~are. §i ,~~ri~~es~/lQ,o.se~p;"I. J e col 'nil,· impermeabila, banda perforata de protectie l]l aensire, folie PVC la dolii. Strapungerile :inLJta; Invelttoarc se realizeaza cu tigle speciale pentru trecere conducte de aerisire, pentru l-beton; , TV, pentru racorduri flexibile din PVC.

1]

l~

LUNGIMI DE PE_TRECERE SI DISTANTE iNTRE SIPCI Tabe!3.} . Lungimea minima Distanta Panta maxima lotre de suprapunere a Tip de tigHi Grade % tiglelor (em) sipcl <70,0 11.,0 15,5 <35° 70,0 ....83,9 10,0 16,0 350. ... 40° Tigle solzi asezate simplu 400. .. .450. 83,9, .. 100,0 16,5 9,0 >450. >100,0 8,0 17,0 .. ~ 11,0 31 ,0 s;70,0 ~35.° Tigle solzi asezate dublu ' 100 32,0 :. >70,0 , >359 <250. <46,6 10,5 31,5 46,6 .. ,57,7 Tigle profilate 250. ... 30° 9,0 33,0 >57,7 8,0 34,0 >30°
.'.

l(id ~jn in lpod;

Etansarea suplimentara a Invelitorii, necesara in cazul unor pante reduse sau la . acoperisurile mansardate se realizeaza cu folie din material plastic, dispusa pe capriori (v. . plan~a 3.7, detaliile d, i s! h), Pentru asigurarea ventilarii spatiului de deas,upra folieL§L '.. , c' pentru a permite scurgerea eventualelor infiltratii de \ pestelolle~ 'dT~piUl(capri~riIor~ se dispun sipci longitudinale cu dimensiunile minime 4,8x4,8 ern. In tabelul 3.2 se dau indicatii privind modul de realizare a invelitorii si de fixare a tiglelor In functie de panta acoperisului,

apa:;~

'in.

.AJ: .... .,. •• "._

.......-..-a.<;>c.·_, ,

~ill!§~~

,;·:,"·,,'·"·-',,,,_',,:>/i":''':_-':,,''

:t;'1~&t1,,{;'i'f;,'t.t

;;··jpc~~~J~p~i~ t~ i~~Oa~~t: ,i",

un.strat continuu, deastereala

,S,~,

~"

""

"I;;,J ll;;,e'1.1, 1,'",'"lJ u,,\ :l~,J:,:,:},'('}i~G';~".,!~,J,J,J+,'''h':·,..If+id~!A+~"t.U

J.,'.....

... .. ..

Tig1e solzi

45° ... 60°

prezinta siguranta din punet de vedere al , i, Eventual se va folosi un strat de fol ' a treia !igla va fi fixata cu carlige de ancorare sau 100,0... 173,2 u dona cuie, Eventual se va folosi unstrat de folie. !igJa va fi fixata eu carlig de ancorare sau cu doua >173,2 Eventual se va folosi un strat de folie. necesara folosirea unui strat de folie sau a unui strat carton bitumat astereala. stemul prezinta siguranta din punet de vedere al idroizolarii. Eventual se va folosi un strat de folie. iecare a doua sau a treia tigHiva fi fixata eu carlig de ansau eu cuie. Eventual se va folosi un strat de folie. iecare tigla va fi fixata eu carlig de aneorare sau eu euie. >1732 Eventual se va folosi un strat de folie.
,

in zone ell vdnturi puternice tiglele se vor fixa ~i la pante mai mici de 45 ~ lndiferent de panta, se va folosi folie cdnd podul este mansardat. Elementele Iaterale, Observatie:

Pentru protect1a 'tmpotriva patrunderii zapezii viscolite.rintre elementul-tigle se dispune 0 banda din material impregnat,autoadeziv. . " ,', ,c" '> ,," :, -' ' Jncllid'erea latera/a la pazle se realizeaza cu tigle speciale "tigle laterale", care fi stanga sau dreapta (v. plansa 3.7, detaliul a). ') :,", . Aerlsirea acoperisurilor ill zona de sub invelitoare este necesara pentru a eventual a formare a condensului si pentru a reduce pericolul ca zapada sa se timpuriu ~i sa patrunda in zona streasinii sub forma de gheata. Ventilarea aeoperisu.lui, realizeaza In lungul pantei, sub invelitoare, prin prevederea unui gol ill lungul ,' acoperitcu 0 banda de aerisire perforata si a tiglelor de aerisire dispuse ill primul, al sau al treilea rand de la coama, fiind necesare aproximativ 10 tigle de aerisire/lOO tnvelitoare (v. plansa 3.7, detaliul a ~iplaJ1~a3.8, detaliul d). Oprirea ciiderii zapezi! de pe acoperls .se asigura prin dispunerea unor parazapada (v. plansa 3.7, detaliul a) sau a unor grilaje metalice montate :pe introdusi sub tigle (v. plansa 3.7, detaliul b si plansa 3.8, detaliile a, b §i c). tigle parazapada, respectiv nurnarul de grilaje metalice se stabileste prin cal cuI , 'in de panta acoperisului si de intensitatea Incarcarii cu zapada.. ,_.
i. ,~ UV,"'_'

coamele, tiglele din jurul doliei si muchiilor trebuie fixate.


3.2.3. Rezolvarea Stresinile invelitorii In zonele speciale

3.3. INVELITORI

DIN TABLA

se rezolva ell capriori aparenti (streasina aparenta - plansa 3.8, detaliile a st b) sau cu capriori mascatitstreasina lnfundata - plansa 3.8, detaliul c). Jgheabul poate fi aparent sau mascat. In toate cazurile, eel putin pe latimea streasinei semonteaza astereala pe care se fixe~za carligul pentru jgheab ~i eventual sortul de tabla de eare se fixeaza ciocul dinspre perete al jgheabului. Detaliul de streasina trebuie astfel eonceput 'indit sa permita subventilarea zonei de acoperis de sub invelitoare tplansa 3.8, detaliile a, b si c). Inchidcrca spatiului de ventilatie se realizeaza eli 0 banda perforara, de aerisire-protectie. Termoizolatia peretelui ~i cea din pod trebuie sa asigure 0 protectie termica continua in zona de intersectie, pentrua se evita aparitia fenomenuluide punte termica, Coamele se rezolva eu ajutoruI pieselor speciale tronconice, tigle de coama, (plansa 3.7, detaIiul a), fixate cumortartip BRAMAC (plansa 3.8, detaliul e) s~ufixateciu"c:~eme metalice (plansa 3.8; 'detaliul cl).Clemele· de 'fix are, in forma de Z se introduc 'in rosturile dintre tiglele de coama ~i se fixeaza eu cuie pe 0 sipca de coama. La montajul uscat, 'in zona coarnelor, subventilarea acoperisului se asigura prin spatiul Iiber dintre tiglele profilate ~i tiglele de coama. In cazul utilizarii tiglelor solzi pentru mvelitoare si atunci cand
. .. • .: . ., -. 'J"",. :. , . • ,~.. . ..' ~ . . ; • "• .

La' constructiile civile, invelitorile metal ice pot fi realizate: . • din tabla de otel, zincata, plana~. ; • din tabla de otel, plana, cu straturi speciale de acoperireItabla LlNPA!3); • din tabla tip tigla (LINDAB). / ..",
3.3.1. [nvelltori dill tabla planii de otel, zincatd

1)

~:

,,1;.

I :_~ \ .'

ir=m

II

r
I
I

; in fun
\

; l;

400
50
Vfr~iL.-../

3 4 50

e.

Plansa 3.5. fNVELITOARE DIN TIGLE , PROFILATE ASEZATE PE·$IPCI SI \ ASTEREALA:


a - rezolvare la streaslnii; .b - rezolvare la coamii; c - rezolvare la dolie; d - rezolvare la comisa ziditli; e - vedere 111 plan; 1 - pgle profilate; 2 - sipc! perpendiculare pe pantii; 3 - sipci paralele cu panta; 4 - foale carton sau panzii bitumaui; 5 - astereala; ~ - ciiprlor; 9 7 - cdlcai din lemn; 8~-pazie. din lemn 2,8 x 20 em; 9 - olan de coama; 10-Jgheab; 11'2 ~ pentru jg_heab; 12 - $01'( din tabid zincatd; 10 '20 C." 13.- caritg pentru $01'(; 14 - mortar.de ciment; ~ 15 ~d v·liC·.I.A L=100 mm, . '2S0 . -palla e coama} u-cme or mn~ mrn 17 _ dolie din tabla zlncatii: 18 - agrafa pentru flxarea foU de tabla pentru dolle; 19 :- pana dolie; 20 - cosoroabii; 21 - ancoraj din otel-beton; 22 - scoabd ¢12 mm; 23 - $01'( dill tablli zincata; 24 - carlig pentru flxarea sortulul; 25 - agra/a pentru fixarea sortului; 26 - dlblu din lemn sau dill _, material plastic: §i holtzyu~uburi sau bolturl impuscate; 27 - perete exterior din zidiirle de ciiramfdii .. placat cu termoizolatle dill polistlren; 28 - centurii din beton armat; 29 - planseu prefubricat; 30 ~ termolzolatie In pod; 31 - pardoseald III pod: OBSERVArIE:~Cotele din jJarantezd se TeJera #fnj,nIDpresati?,' ... '.. . . '.' .' . . ..... ,

~ -f2t
:~
'.

t fj>.zm>lwl?Zp'·C~ ~' ~ IC,~ , :'~:'c. _. "; c.;;j ~\if


:.,j';:"'''b''''''~
, \ .,..

.~Li.J~

... ,; ~

•.':,/~

,_J.':'_

t-~~F

.~,~

... '

...

s;

E b
0tT)

," c., "


c

"\ . <''-380m'
-, ". ' ,

m,,,,='b-·.-~>!C '£<"".
~

";'i'~"
<,', "

:..~
c

.<.

..

..

c,'

"

';'"

.•

".

- -~.

.-.-

l1

d.

e.

Ii -1,
!

~'-

1 - olan jgheab; 2 - olan capac; 3 - foai£{cait{JI~ ~flU piillza-iJitumata; 4 - asterealii; ,5 - ciiprior; 6 - panii de coamii: 7_-:jgheab; ~ r: cfit1ig Re~!!.pj~llttab;r?_":,:§q,r.f~intabla iillcaiii; 10 .: tiiirafap-eIFtru ':~jl"<areasortului; 11-pazie dbi lemn ~2,8 x:20<cm/12 ~'olande coamii; 13 - mortar de var-ciment; 14 - cuie (>4 mm, L=100 mm; 15 - panii de dolle; 16 - dolie din tablti zincata: 17 - agrafiipentru flxarea foii de tabla pentru dolie; 18- cosoroabii; 19~ ancoraj din otel-beton; 20 - scoabii #2 mm; 21 - cdrlig pentru jOr{; 22 - diblu din Iemn sau dinmaterial plastic # IlOltzyuruburi sau bolturi lmpuscate; 23 - perete exterior-dinizidarievde ciiriimidii. placat cu termolzolatte din polistiren; Jl,,24 -centurii din beton armat; 25 . . 26-termoizola;ielttpod,. 27-pardosealiFittpod:.

Plansa 3.6. iNVELITOARE

DIN DLANE ASEZATE PE ASTEREALA:

...
<:)

-.t

11

) ell

1
i
R'6*'8"
0

o· _,
N

250

t 100 t

<y

non

T'

r !II~.!!!! I
i

1
I

II-

o
~

rr
~

IJ t
~ 330

'--_-'

168

·r .w

5
rn

1.
t . 168,
u~vl(?a

4f6

i
10

P'(j,uza

Plansa 3.7. fNVELITORI DIN TIGLE DE B.ETON (tip BRAM_AC):


a - materiale utilizate; b - detaliutie invelitoare cu console paraziipadii; c - detallu de invelltoare lit camp curent, din tig!« solzl, asezate slmplu, fiira folie de etansare: d - detaliu de invelitoare in camp curent, din (igle solzi, asezate slmplu, eu folie de etansare; e - detaliu de tnvelitoare In climp curent, din pgle solzi, asezate dublu, fiira folie de etansare; f - detaliu de invelitoare in ctimp curent, din tigle solzi, asezate dublu, eu folie de etansare; g - detaliu de Invelitoare in ctimp eurent din pgle projilate, llira folie 'de etansare; It - detaliu de invelltoare In camp curent, din (igle profilate, cu folie de etansare; i-plan tnvelitoare dill tigle solzi asezate simplu; j - plan invelitoare din (igle salzi asezatedublu; 1- (iglli solzl 'normalif; 2 - (igliiprojilaili de .tip AlP/na,· 3 ...2'tigili ',.~, profilata tip Romana; 4 - (ig/Ii solzi dub/Ii; 5 - (iglli de coama; 6 - (iglif sotzi de aerisire; 7 - (igla profilatii de aerisire; 8 - (iglli solzl de streasinii; 9 - (lgla soh; de ereastii; 10 - (iglii latera/a stdnga; 11 - (igla paraziipadii; 12 - sipc! pentru agii(are (igle,' 13 - caprior; 14 - consola metalica paraziJpadii; ,15 - §ipci pentn; aerisire pattilide cu panta; 16 - folie de etansare; 17. -:-; Jigliitiub1ii fjlanga; 18...2 (iglii '

Ii

,r

-f2+-

~r.
t Q.
~ 332

iff ..•.........

-+~_~330:..::___---+t ~

-t114

ior; ,

lIr;) , mt)'
!tr~

tm;I

'uri ent, »d: :

1 fJ~=~~~:::~~~~~~~~i~~~~i~~~~i~~;=I;=i~~~~~~~~~~~~--'~~--.:f~ "'j·'·'=:~k~"~,
..

~:

f'

Plansa 3:8. DETALII LA iNVELITORl DIN TIGLE,DE BETON (tipBRAAJAC):


a - detallu streaslnii aparentii la invelitoare din tigla projilata,jiirii/olie de etansare; b - detaliu streasina aparentii la invelitoare din tigle solzi asezate dublu, eu folie de etansare; e - detallu streasind infundatii, ia' invelltoare din (igM profllatd, cu folie de etansare pentru acoperls mansardat; d - detallu coamd eu clemii de fixare; e - detaliu coamii montata III 'mortar de var-ciment; f - detallu dolie; 1 - {igle solzl; 2 - tigle profilate; 3 - sipci pentru agiitare (igla,' 4 - astereald; 5 - ciipriori; 6 - jgheab; 7 _ carlig jgheab; 8 - suport metalic grilaj; 9 - gri/aj metalie parazapadii; 10.- banda de aerislre sl 20 I protectle; 11 - planseu din beton armat turnat manollt sau din elemente prefabricate din beton armat; 12 - cosoroabii; 13 - aneoraj din otelbeton; 14 - scoabii tjJ 12 mm; 15 - termoizolatle In pod; 16 _pardosealii in pod; 17 - cemurii din beton annat,' 18 - perete exterior din zidarie de eiirlimidii, placat cu termolzolatie din beton ~i potistlren expandat; 19 - (iglli. de streasina; 20 - sipci pentru aerislre paralele ell panta; 21 - folie de etansare; 22 - sort din tabla; 23 agra/a pentru fixarea sortului; 24 - astereala geluitii pentru inchidere streasina; 25 - sipc! verticate 4,8 x 2,8 dispuse de 0 parte sl de alta a ciipriorulul, pentru fixarea elementelor de inchidere la streasinii; 26 _ asterealii pentru 'inchiderea verticala a streasinei; 27 - protectie verticalii la streasina; 28 - pazie din tabla,' ~'/?j)§t:':"':-·':. _ternwizolatiedispusii tntre ciipriori; 30 - bariera contra vaporllor de apa; 31 - (igla de coama; 32 _ clemii de fixare; 33 - slpca de coama; 34 - dlstantler: 35 - (igla de aerisire; 36 - element de etansare la coamd; 37 - panii de coamii; 38 - euler/> 5 mm, 'L = 100- mm; 39 ~ mortar tip Bramac; 40 _folie pvc pentru dolie; 41 _pana de dolie; ."

16

39

e.
I
v",

r: -.

~.

\
\

lr

'\

'-S

TORI

\,

. .'3.9, .. tile esi fy; • 80 mm pentru 'falt simplu culcatsi .falt'dublu; • 120 nun pentru falt simp1u in picioare. . ... .. Fiecare agrafa se fixeaza In suport cu doua cuie pentru tabla (cUic' eli' floare lata). Se recomanda ea prinderea foilor de tabla sa se faca cu eel putin doua sau trei agrafe fiecare latura, astfel ca distanta intre agrafe sa nu depaseasca 40cYilTplan§a'3.9:' detaliul

.. ~f8It "carese', d

...~,,; ..,"!.";"!""''''JUV'''''''''·

'§i

.:"'HU.,rI

in care se urmareste un aspect arhitectonic mai deosebit falturile In picioare realizeaza cu fonnespeciale iplansa 3.9, detaliul g) sau eu sipcidelemn tplansa 3.9, iare din =-.'··""H~'j).

Ii

3.3.3 . .lnvelitori dintablii

tip (igin (LINDAB)

In cazul

,~efj:~
detallu " tj~lii

Streasina 1a inveIitorile eu tabla se executa similar celor eu tigla, prin dispunerea

pentru jgheab, fixate pe astereala -§i a unei pazii din tablafixata deinvelitoare eu culcat. . ..,' ,. CO~;':;/# Dolia se realizeaza dintr-o fasie din, foi de tabla, Incheiate intre elecu falturi duble ~mii de iarincheierea eu f~iile de pe versantele adiacente se executa cu falturi In picioare. " Racordarea tnvelitorii la calcanele invecinate se face prin ridicareatablei in lungul e (~f~~" Dor".t~11 . pe 0 inaltime de minimum 30 em, partea ei superioara introducandu-se intr-un sli] . ca ,1g 2 ... 3' em adancime, executat in zid sau ill rosturile zidariei de caramida.Marginea tablei glttaj .se introduce in zid, va fi Indoita pe 2 ... 3 em ~i fixata la rnaximumof .cm distanta in rsirr §i cu cioc batute In rostul zidariei sau eu bolturi impuscate, Protect-hi' acestui rost se tUTI ,at I beton prin scoaterea in consola a unui rand de caramizi (v. plansa 3.9,·1~r(J!~ul k);.". .' Imbracarea cosurilor se realizeaza prin ridicarea tablei invelit~fir~n)_u.rul_~9~u.lllj cu. ~l of1~zolLle ... 30 em si fixarea ei in rosturile cosului prin cuie cu cioc.' La cosurile cu Jatural~~~::.; _l '. Ira atn cu streasina, mai mare de 70 em, se va executa in spate1e e9,~~~ui~ ~.~;.p~ntty;~,! .. irie 1e seurgerea apelor. . ,'" - ....,... .;1 ,', ~t01\ Ji Perea; verticali ai tabacherelor, lucarnelor sou luminatoarelor·realizate din lemn , . 'a$ind,' oane«; captusesc cu foi de tabla incheiate cu falturi intre ele si cu mvclitoarea curenta. (pla!1§a

~rt~t:f,~

.,:

"

taB,);

rtului; (Jjit.*''';;

, detaliull).

. : ',.

. ;. . .'

art~i,i
ntelor
rent=u

Pentru oprirea cliderii zapezii de pe acoperis, se dispun la P0f11~)~~~~~~a\i9P~W~~u',,;; . otel-beton montati in console metaliee verticale (plansa 3.9, detaliu."i!::: .. '.. 3.3.2. lnvelitori
. .. ,"" "

I• ]teq ,e

din tabla planii tip LINDAB


~< . ,,' . .' . •• . ". '"

tabla;

'·'·\';!"-;'·:·~;L:>~~1 :;;~>,§_:i'-::')'%';!)'

»r

Tabla plana oferita de firma LINDAB pentru .1ucrarile de lnvelitori 'este' un 'produs realizat din: • otel special zincat 1a eald pe ambele fete, stratu1 de zinc asigurando protecpe activa putemic anticoroziva; ., ,111nl;
I

Acest sistem de invelitoare se poate utiliza la orice tip de acoperis, cu panta minima de 14 , etanseitatea fiind perfecta in cazul ploilor abundente sau a viseolelor putemiee. Calitatea superioara a materialului, a formei si a aspectului estetie ii confera posibilitatea utilizarii atat 'in cazul constructiilor noi, cat si la renovare~ acoperisurilor constructiilor existente. Materialul pentru rnvelitori in acest caz sunt foi de tabla .ondulate, tip tigla, cu lungimea maxima de 6,00 m si latimea utila de 1,00 m (plansa 3.10, detaliul a). Culorile standard de livrare sunt maro, negru, caramiziu, verde §i galben. Tabla ondulata este un produs multistrat realizat similar tab lei plane . La invelitorile din tabla tip tigla se utilizeaza §i elemente conexe. pentru realizarea streasinilor, a coamelor, a traversarilor prin invelitoare, a iluminarii podului etc. (v. plansa 3.10, detaliul b). Invelitoarca se monteaza pe sipci de lemn sau metalice, dispuse la distante de 40 em, ell suruburi autofiletante sau cu nituri tplansa 3.10, detaliul c). , Invelitoarea din tabla tip tigla se monteaza intotdeauna eu folie anticondens, dispusa sub sipcile pe care se ~saza tabla. Folia LINDAB anticondens; realizata din fibre plastice asigura scurgerea apei de condens ~i ventilarea corespunzatoare a spatiului de sub invelitoare, are 0 rezistenta mecanica buna, respinge microorganismele, nu mucegaieste si poseda proprietati fono Si terrn 0 izol ante. Pentru asigurarea ventilarii spatiului de deasupra foliei, ill dreptul capriorilor se dispun sipci longitudinale, paraIel eu pante (v. plansa 3.10, detaliul c). . Ventilarea acoperisului se realizeaza la streasina, prin spatii libere aleondulelor si pe la coania. In vederea asigurarii unei ventilari corespunzatoare a acoperisului si a podului, raportul intre aria" elementelor de aerisire si aria construita a acoperisului trebuie sa" fie minim 1/500. In, cazlll Jll,c.~.e) sub 1nvelitoare.,e~sta.~i ~~e1]lloizolatie'y(sai1\fse.dispune . ulterior) aceastatrebuiesfifle IaminimumSumm distanta de invelitoare. _.' ". Streasina se realizeaza ea la eelela1te tipuri de tnvelitori. Carligul pentru jgheab §i sortul de tabla se fixeaza pe astereala iplansa 3.10, detaliul e). Folia anticoridens se ridica peste astereala, ventilarea realizandu-se printre cutele foii detabla.
0

piasat~

entt
.

.,

'\


3.4. INVELITORI DIN SIT A SI SINDRILA sindrila Iff calcane, atice, cosuri, jnv~litorile din ~ita si sindrila se utilizeaza la constructiile civile. amplasate in zonele de deal ~l munte, in alte zone in care se urmareste un aspect arhitectonic deosebit al acoperisului, pre cum ~ila refacerea monumentelor istorice. Materiale de baza utilizate sunt (v. plansa 3.11. detaliile a si b):
• ~ita .

~l
§~
I

I~

3.5.INVELITORI

DIN PLACI BITUMINOASE

lungimea L=300, 350, 400, 450, 500 mm; latimea /=70 ... 140 rum: . grosimea 8=5" sau 7 mm; • sindrila: lungimea L=350, 400, 500 mm; latimea /=50 ... 130 mm; grosimea Ia cantul de uluc oJ=15 mm; - grosimea la capatul subtire ch=3 mm; - adancimea ulucului 10 mm. Sindrila, care are grosimea variabila si este prevazuta cu. ulue, se .prelucreaza decorativ la unul .din capete, pentru realizarea unui acoperis cu arhitectura deosebita (plansa 3.11, detaliul c). . inv~litorile din ~ita sau sindrila se asaza pe sipci, prajini cioplite sau laturoaie, batute pe capriori paralel cu poala acoperisului, .; z> invelitorile dill $i(ii se executa in 2 ... 5 straturi suprapuse prin:··· ..:. • petreceri longitudinale pe minimum ~ din lungimea sitei (plansa 3.11, detaliil~d
si e);

La constructiile civile, placile bituminoase utilizate pot fi: • placi plane, tip sindrila (bardouri); • placi ondulate. 3.5.-1. lllvelitori din pllici bituminoase plane Placile plane bituminoase, tip sindrila (bardouri) sunt realizate .dintr-un mater' compozit _·.o reteta speciala de bitum, impaslitura din fibre, granule ceramice si speciali. .. Forma placilor poate fi diferita - cu margini dreptunghiulare, ovale, triunghiulare sa solzi iplansa 3.12, detaliul a) iar gama de culori este extinsa - rosu, .rosu inchis, verde, gri terracotta, .negru, maron. Pe partea care ramane vizibila bardourile au finisaj din ceramice colorate. Avand aceste caracteristici, invelitorile cu bardouri ofera posibilita realizarii unor. .acoperisuri cu design inovator, annonizat cu mediul inconjurator ~i functionalitatea cladirii, .Un element caracteristic la aceste placi este banda de adeziv de pe ambele fete, sub influenta caldurii solare se activeaza ~i conduce Ia lipirea placilor 'intre ele, montajullor pe astereala, . Materialele auxiliare utilizate la realizarea invelitorii din batdouri sunt: • feltul- 0 folie de fetru impregnata cu bitum, care are rolul de a egaliza diferentele ' mici de grosime dintre scandurile asterelei si de izolare termica suplimentara; • adeziv special, care seintinde instraturi subtiri, pentru lipirea feltului pe si in anumite zone, a bardourilor intre ele sau pe felt; . • cuie galvanizate cu floare mare; • lacrimare sau sorturi din polivinil sau din tabla galvanizata,

(i_

II
I

+-

L I'
I,

Ii
r:

$i h)..

petreeeri laterale pe 114, 113 sau 112, I fiind latimea sitei tplansa 3.11, detaliile f,,g .' .•'.':0:,:' /

invelitorile dill ~illdrilii se executa in doua straturi suprapuse prin: " '. • petreceri longitudinale pe minimum 1i din lungimea sindrilei (p{a~$; .3.) !~.,. . ~eta.liuli)~ . ~. '.", '.; ''':'';'~':;:~~ .. '.. • . irnbinare laterala ~u lamba ~l uluc (plansaLl l, detaliulj). ... ,··.~~:.';;;:J:;;<i{r,;¥!Mt:;;~: ' Distanta intre sipci sestabileste in functie, de lungimea sitei sau ~indrilei,'da['riu vifi' mai mica de 15 em ~inu mai mare de 25 cm.
~
..

\i
····},l~
~I

~t 1:::::
~
.:l.

f ,'~.

.~.:

<,

.l

1:

I'

~ __ ~c -~ ~ ----~-----.--"-~--~---.-.,

~~- ."

_._
••

"'~'-_"--

iit; ( a~i co
I

'.a _ .e:::t.

E E
\.f1

~ ~ ~ ~

,.,.., ,.,..,

f
'"
t-

g.

S
s::::

.~

I
2S

Plansa 3.9. iNVELITORI DIN TABLA DE OTEL:


a - fait simplu tnpicioarei b .:fait dublu In picioare; c - fair slmplu culcat; d -:fait dublu culcat; e - fixarea cu agrafe (eopci) a tnvelitorii la falturile simple; f .; fixarea cu agrafe (copcl) a lnvelitorit la falturile duble; g - falturi in picioare cu alcatuire decorativii; It - dispunerea foilor de tabla §i a agrafelor (copctlor) pe acoperis; i - detaliu de opritor de zlipadli; j - detalii de falturi In picioare, realizate eu sipct de lemn; k - detaliu de racordare a invelitorli de tabla la calcan; I - detallu de racordare a lnvelltorii de tabla la lucama, tabachere sau luminator; J - tnvelitoare din tablli; 2 - cuie pentru tabla (eu cap lat); 3 - agra/Ii (copen) din tablii; 4 - asterealii; 5 - element din. tablli zincata pentru acoperirea faltu.lul,· 6 - falturi culcate, perpendiculare pe pantii; 7 - falturi ill picloare, paralele cu pallfa,' 8 - suport opritor ziipadii; 9 ;;;·grilaj paraziipadd realizai din·orel':'b£do;,~~':j.'fi'5.~cdpac tabid cositorltii pe invelitoare; '11':' enprior; .J 2 - surub cu piuJi(1i prlns ill caprtor; 13 - ~ipcii de lemn; 14 - surub pentru lemn; 15 - agrafii din otel lat; 16 - scoabii ¢ 12 mm; 17 - panii: 18 - pazle din tablii zlncatii; 19 - cui eu cioc (piron); 20 - rand de ciiriimizi scoase in ~ consoliu sIl > : liierbnar; 22 - zid de calcan; 23 - Tamil tttmpldrie; 24 - toc;

de

I:

25 •

cercevea/26::,geam.f

e.

.!
h.
I.
, Plansa 3.10.iNVELITORI DIN TABLA TIP TIGLA:

J.

~J1C11
t
9S

b.
:.
.._".

~~
-."

a <element de tablii tip (iglii (sectlune transversalii sisectiune longitudittalii); b - elemente conexe la lnvelltorile dill tabla tip (igUi; c - detallu de petrecere longitudlnald a follor de tabla; d - detallu de petrecere transversalii a follor de tabla; e - detaliu de streasinii; J - detaliu de dolie; g - detaliu de streasina Ia fronton; h - detaliu de coamii eu element drept; / - detaliu de coamii cu element bombat; j - elevatie coama; 1 - element de tabla tip (igla; 2 - element drept de coama; 3 - element bombut de coamd; 4 - element pentru inchldere la coamat 5 - element perforat pentru inchidere la coamii; 6 - element de dotie; 7 - profil de etansare; 8 - pazie; 9 - element pentru aerisire: 10 - sort pentru streasina; 11 - slpc! de otel; 12 - slpci pentru montarea tablel; 13 - sipc! paralele cupanta pentru subventllarea invelitorii; 14 =folie antlcondens; 15 - ciiprior; 16 - jgheab; 17 - carlig pentru jgheab; 18 - son din tabld; 19 - pazle din Iemn; 20 - inchidere din scdnduri la streasinii; 21 - cosoroabii; . 22 - ancoraj din otel-beton; 23 -scoabil¢12inm,' 24.~'pardosealii lnpodj~2~~Jtermoizolatieinpod; 26 <planseu prefabricat dinfti#icu goluri; 27 - centurii de beton armat; 28 -iperete dinzidiirie de eiiriil1u'dii placat cu termoizolatiesuplimentarii din pollstiren expandat; 29 - $Ipcii de tnchidere; 30 - asterealii; 31- cule ,p5mm L=100 mm; 32 - panii de dolie; 33 - slpc! pentru fixareainchiderli Ia streasina; 34 - pana de coamii; 35 - suruburl autoftletante.

ou«

Ii

r-

d.

e.
\
. :',>-

J.

I;

tel
u de u lhal~" It de

1'

I I

Plansa 3.11. fNVELITORI DIN SIrA


$1 $INDRILA:
a - detaliu ~i(iij b ~ detaliu §indrillij c - vedere lnvelitoare la diferite forme de sindrite; d - vedere invelitoare din fi(ii, cu speeifiearea petrecerli pe lungime; e - sectiune prin tnvetitoare din fi(li;

rm4 '

f - pozltlonarea sitei en petrecere lateralli1l4j

Iltl_'

ntru

eat ! ab«, ood;

'".

,',

~-).~ ',.... ..

"'" .

g - pozitionarea §llei en' petreeere lateral it 1/3; h - pozitionarea fire! cu petrecere Ill;, i - detaliu invelitoare din §indrilli; j - detaliu tmblnare Iaterala findr/lii, cu lambli §i ulue; "', ,1~§/{ii;.2 -§indrilii;lc;f§iPc(i/'4~"ciipFior.\' ;:" -. . .

ed'

'erJ,-ii fa
I
I

'

lI2

L/2

_i

"

I,

a.

i 190 ~ . mm
2.scm~
v

#.5 em

lS

~t
LJ

.
·

.,

~~

d.
1.00m

=t
1.

r~

b.

1:.

gh~3J~li
,

I~G

l
Plall§a 3.12. iNVELITORJDIN PLACI PLANE BITUMINOASE (BARDOLINE):
1

j)(

e.

.... f

~ ,
_

a - tipurl -de pliici Bardoline; b - flxarea placilor cu cuie fa acoperisuri cu pante 560~' c - fixarea pliicilor ell cuie la acoperlsurl en pante >60~' d - detaliu de invelitoare la streasina aparenui; e - detaliu de invelitoare la coama: / - detaliu de dolie Cll plac! de dolie taiate din pliici normale; g - detaliu de dolie cu pliici normale tncrucisate; Iz # i - detalii de streasinii la Ironton,' 1- placa tip Bardollne; 2 - partea vizibilli a pliicil; 3 - partea pliicii care se acoperii de placa urmiitoare; 4 - banda autoadezivii; 5 - cuie de fixare a pliictlor: 6 - felt; 7 - asterealii; 8 - ciiprior: 9 - asterealii geluitii si profilatii; 10- zona geluitii §i eventual profilatii a ciipriorului; 11 - jgheab; 12 - csrlig pentru jgheab; ..13 -:pliiei pentru primul rand cuuripile. tii~ate,'14~ §or( din tabla sau di~l polivinil; 1,5- Pffz{~dill .. scandurii geluitii)' 16 - §ipcli pentru tnchiderea rostuluit T? - cosoroabli; 18 - scoabli ¢12 mm; 19 - ancoraj din otel-beton; 20 ~ talpa; 21 - foaie carton sau pam;a bitumatd; 22 - pardosealii inpod; 23 - termoizolatie In pod; 24 - planseu din elemente prefabricate de beton armat; 25 - perete exterior din zidiirle de cariimidii placat en termoizolatle din pollstlren expandat; 26 - foaie normalii tntoarsd pe versantul opus; 27 - piesa de coamii (1/3 dill plaea normalii); 28 - pan a de coama; 29 - cuie ¢5 mm L=] 00 mm; 30 - foale suplimentarii de felt; 31 -:pliici de dolle, obfillute prill tiilerea pliicilor normale; 32 - distantier tiiiat din placii normalii; 33 - pazie dill tablii; 34 .; termoizokuie -fa 'zidul de fronton::
I ..

Ii

I
.

35-

.....

..

;1
~,
I I

... ,.{.

J1..
~

d.

e.
\

J.

Plan~a 3.11. iNVELITORJ DIN $ITA


$1 $INDRILA:
(e I

de

U t.

iba tt de mi-; ntr _ ntru ';?al tb«,

rod;
~d erf_~ ii Ia

a - detaliu §ita)' b ..,;;detaliu §indrlld; e - vedere fm'elitoare la diferite forme de §inarilej d - vedere lnvelitoare din fi{ii, cu speciflcarea petrecerii pe limgime; e - sectiune prin mvelitoare din §itli; f - pozitlonarea lite; cu petrecere kuerala 114,g - pozitionarea §ifei cu petrecere lateralli 1/3)'" - pozltlonarea §ite; eu petrecere l/2,~. 1- detaliu invelitoare din §;ndrilli;J - detaliu ·lmbinare lateralli §im/rilii, cu lambli $I uluc; . : 1.,... filii,'.,2 - §indrllli;3;f§lPclJ;-'4::.cciiprlor.' i"';'
.. ~:

-.

,;

. '"

....

.;

L12

L/2

./

Q.
1f~
Ill.Scm

~ 190 ~ . mm

r-~~~1

d.
100m

1S
4

1,

SII
1

b.

gh~JJJ:l1i:
rTG

I"
/
,
.... -~ "-

.'

Plansa 3.12. INVELITORl DIN PLACI PLANE BITUMINOASE (BARDOLINE):


a - tipuri -de pliiei Bardoline; h - flxarea pliicilor cu cuie la acoperlsuri cu ponte ::;60~' c - fixarea pliicilor cu cuie la acoperlsuri cu pante >60~' d - detaliu de invelltoare la strea§ina aparentii; e - detaliu de tnvelitoare la coamli; f - detaliu de dolie cu pliicl de dolle tiiiate din pliici normaJe; g - detaliu de dolle cu pliici normale tncrucisate; h si l - detalll de streaslnii la fronton; 1 - placii tip Bardoline; 2 - partea vizihilii a pllicii; 3 - partea pliict! care se acoperii de ptaca urmiitoare: 4 - banda autoadezlvii; 5 - cuie de fixare a pliicilor; 6 - felt; 7 - asterealii; 8 - ciiprlor; 9 - asterealii geluitii §i profllatii; 10- zona geluitii §i eventual profllatii 0 ciipriorului; 11 - jgheab; 12- carlig pentru jgheab; 13 ~pliici pentru primul rand cuariplle tiiiatejl1~ §ort1in tabla sau din polivtnil; 15,- p,11:z!!!din scttndura geluitii; 16 - §ipcii pentru tnchiderea rostulul; 17 - cosoroabii; 18 - scoabii ¢12 mm; 19 - ancoraj din otel-beton; 20 ~ talpa; 21 - foaie carton sau panzli bitumatii; 22 - pardosealii In pod; 23 - termoizokuie In pod; 24 - planseu din elemente prefabricate de beton annat; 25 - perete exterior din zidarie de carlim/dli placat cu termoizokuie dill pollstiren expandat; 26 - foaie normalii tntoarsii pe versantul opus; 27I ~ piesii de cotmlli (1/3 dill placa normala}; 28 - puna de coamii; 29 - cuie ¢5 mm ." L=100 mm; 30 - [oaie suplimentarii de felt; 31 :- plaei de dolie, obtinute prill talerea pliicilor normale; . 32 - distatuier tala: din placii. normalii; 33 - pazie dill tablli; 34 .; termolzokule III 'zidul de fronton; ._..

I.oc ,

I I

e.
f .~
Bcm

·<1.:,([
8

:, .....

. >1

>~.:

. .'.

'

35-

.'

..

I !

·8

'.'Racordarea
invelitorile di~ tigla .. ','

3.5. 2. 1livelitori din pliici bituminoase, ondulate Placile ondulate bituminoase au dimensiunile (plansa 3.13, detaliul a):
• cceslVe. Fixarea bardourilor se face: • •
I '.

"t

lungimea 2000 mm;

• Iatimea 950 mm;


-:
"i'

i·,

fiecare placa ell cate 5 cuie iplansa 3.12, detaliul b) 1a acoperisuri cu panta ~ 60°; fiecare placa ell cate 10 cuie ipiansa 3.12, detaliul c) 1a acoperisuri cu panta >60°. . .... ,' " ,. un sustinerea

Stresinile se rezolva ca la invelitorile cu tigla, peste stratul de felt aplicandu-se


;,-.-··,., -r

r-1

J:
;a!a

endi; nate; 'il !p (lIldii


fN;

~i

ie. J;

~ain
m=t; p, f;
trior if 'le
1:

iale;

trt;

·1 din tabla galvanizata sau din polivinil (sort), fixat eu euie, pentru gheabului tplansa 3.12, detaliul d). Coamele se realizeaza astfel: • partea superioara a bardouriloi de pe ultimul rand de pe un versant se intoarce pe celalaltversant si se bate in cuie tplansa 3.12, detaliul e); • se rnonteaza piese de coama, care se obtin din taierea placilor de bardou In trei, cotectarea colturilor prin taierea oblica ~i indoirea (eventuallacaldjdupa pan,ta celor doi versanti (plansa 3.12, detaliul e); • montarea pieselor de coama se incepe dinspre parteaopusayariturilordominante sau dinspre partea de jos a coamei, In caplama; -. • fiecare piesa de coama se fixeaza cu care un cui de fiecare parte, a, coamei .. ,:": Dollile se pot realiza ill doua variante: . . • cu piese speciale de dolic, taiate din placile de bardou, care se monteaza incepand de la streasina prin suprapunere si fixare cu cuie. In prealabil, in zona doliei, pe latimea de 1,00 ill se aplica, prin lipire si batere In cuie un strat suplimentar de felt. Invelitoarea din bardouri se croieste dupa forma doliei si s~ lipe~te. pe 0 latime de minimum 8 cm (plansa 3.12, detaliul fy; .. "', ." "",: •..•. • prin Incrucisarea alternativa a placilor de invelitoare de pe ceidoi ve:rsaIlti;"~i'In ' acest caz, ill' prealabil se monteaza un strat suplimentar,d,e.;rel~j~la~§'q·'}~/~'i:· " detaliul, g). , '",>,·,,·;'~:1'f."f2.c,"~~';"h;l>"j/';~G.~';~j~'. Lafrontoi( til' functie de' lfilunea streasinei, inchiderea se poute iehl~a~.•..... :\"~.;'::.':~)/{':"," ~ prin scoaterea in consola a asterelei, maximum 15 em si dispunerea unei pazii cu lacrimar realizata din polivinil sau din tabla galvanizata,(planJa 3.12, detaliulhy; • prin prevederea unui caprior, in cazul streasinilor cu)at:iw~~'~5,Q:;-~J?9.,em, dispunerea unei pazii verticale din tabla zincata sau din polivi,nil, fixata. cu agrafa
.' ' ••• < .' , •••

•.

.•

\,.,

')

;.<

L .•.•..

>

',.

·,·c.

'.' ,._("".0'·'

,', r!I·"'c~:

.... ~.~~'~,~·.::f.·7.t."j~:.·.;t')-·~!".1!~;:".".·~ .. .y.?:.,,"\'.·.~o~.,~ C

.•

inaltimea ondulei 35 mm; • latimea ondulei 95 mm; • grosime 2,8 mm. Placile sunt executate din fibre celulozice reciclate, rasini tennoplastice si pigmenti minerali, impregnate cu bitum la temperatura si presiune inalta; se livreaza in culorile negru, rosu, verde si maro. Pentru coama se folosesc picse speciale eu aripi drepte tplansa 3.13, detaliul c). Montarea placilor ondulate se face: • pe strat suport continuu din beton sau astereala, solutie utilizata in special in cazul In care se reface Invelitoarea degradata; • pe sipci perpendiculare pe panta, dispuse la distante de 450 mm, la pante ale acoperisului sub 15°; ,. pe sipci perpendiculare pe panta, dispuse la distante de 600 ... 620 rum, 1a pante .ale acoperisului egale sau mai mari de 15°.. Dimensiunile sipcilor se stabilesc prin cal cui In functie deincarcarile aferente. Suprapunerea ill lung a placilor se face: . pe.300 mill, la pante sub 10°; • pe 200 mm, la pante intre 100 si IS°; • pe 140 mm, la pante egale sau mai mari de 150. Suprapunerea laterals se face: • pe latimea a doua ondule, la pante ale acoperisului sub 10°; • pe latimea unei ondule, la pante ale acoperisului peste 10°.. Montarea placilor se face incepend de 1a streasina. Randul urmator de placi se decaleaza cu jumatate din Iatimea placii iplansa 3.13, detaliul a). .', ,_" i'.',c", '. . 'Fixarea placilor se fac~""criajiitorul cuielorspeciale 'cuIloare lata si rondele elastice, la fiecare ondulain zona suprapunerilor longitudinale si din doua ill dona ondule pe sipcile intennediare. Stresinile aparente sau infundate se rezolva ca la lnvelitorilc cu tigla, prin scoaterea In consola a placii ondulate, maximum 70 rum, astfel meat apa de pe acoperis sa se scurga direct in jgheab iplansa 3.13, detaliul b). .

.0_

3. 18,-detaliul e). }'-.""~~-W¥g~;!~~¥f~EJi-.l ; Racordiirilelacalcane; 'arice, -Ciiiuri de fum sou de ventilatlese din tabla zincata, ca Ia invelitorile din tigHt _ .. -_';>. _. : -. - .. ' _. i' _. .' . ... . .. ... ' ' .
'.

!
4.1. ALC~TUIREA ~ARPANTEI
Sarpanta reprezinta elementul de rezistenta al acoperisurilor eu panta mare. In cazul cladirilor eu latimi reduse sau cu ziduri interioare ee pot senti ea pentru sarpante, se utilizeaza sarpante dulgherestl pe scaune. Sarpantele pe scaune sunt alcatuite din stalpi verticali sau inclinati denumiti legati intre ei in sens transversal eu clesti, care impreuna eu capriorii asezati in dreptul popilor realizeaza un contur indeformabil tn sens transversal (plansa 4.1). Longitudinal, pe caput popilor reazema pane ce sus tin capriorii, legate de popi prin contraflse care asigura stabilitatea Iongitudinala a sarpantei. . In functie de modul de dispunere a zidurilor portante ale cladirii, deei de posibilitatile de rezemare ale popilor, care transmit incarcarilc sarpantei la aceste ziduri, se disting: - cladiri co ziduri portante transversale, dispuse regulat, la care sarpanta s realizcaza ell popi verticali, asezati in sectiune transversala la distante optime din punctul] de vedere al deschiderii capriorilor ~i amplasati longitudinal cladirii in dreptul ziduril transversale tplansa 4.2); • - cladiri en zidnri portante longitudinale, la care sarpanta se realizeaza eu verticali sau/si inclinati (In functie de latimea cladirii), ee reazema pe zidurile longitud (plansa 4.3). In plansa 4.4 sunt indicate diverse solutionari de sarpante pe scaune, eu rezemare p •• ziduri longitudinale :(a... d) sau pe ziduri transversale (e.. .i), in functie de marime deschiderii cladirii,

I
I
~

'~

t-

'L
1-,
'I

I'

I:
\
;

4.2. ELEl"fENTELE

~ARPANTEI

Capriorii sunt piese din lemn dispuse dupa linia de eea mai mare panta, care elementele secundare ale acoperisului (sipci, astereala); se executa din rigle sau grinzi Iernn ce reazema pe pane; distanta uzuala intre capriori d, (in sens longitudinal cladirii)
, ,"I.

···t

,:1_

~,

.... ,: ,

de 0,70 ... 1,20 m. Capriorii se realizeaza din dulapi dispusi eu dimensiunea mare inaltime si eu latimea minima de 58 mm (v. anexa A, tabelul A.l) san 'diii'-~~rtimente grinzi (v. anexa A, tabelul A.2). . Pancle sunt piese din' lemn, rezemate pe popi, dispuse longitudinal cladirii Distantele intre pane In sens transversal cladirii d, (deschiderile capriorilor) se recoman sa fie cuprinse intre 2,0 si 3,5 m. Distantele intre popi, 'in sensIongitudinal cladirii,

['

n
"eq .
:I

·2
~1

b.

..

95

,.

950mm

950 mm

Q.

d.

Plansa 3.J3~iNVELITOARE DIN PLA'CI BITUMINOASE ONDULATE: a - detaliu montare placi: b - detallu rezolvare la streasinii infundatii; c - detaliu rezolvare la coamd:
d - detaliu rezolvare la streaJinQ fronton prin ltuoarcerea ultimei ondule; e - detaliu de rezolvare la fronton cu.puzie de tabla sau de polivinll; 1 - plao! bltumlnoase ondulate; 2 - §/pci; 3 _ cuie speciale cu floare latli §i rondele elastice; 4 - cdprior; 5 - jgheab; 6 - clirlig jgheab; 7 _ pazie din lemn; 8 - sciindurii pentru inchidere la streasina, gelnita si profllatii.; 9 _ sipcl pentru acoperire rost; 10 - stpci pentru fixarea sciindurllor; 11 - sciinduri pentru realizarea streasinel; 12 _ fururii; 13 - clilclil; 14 - cosoroabii; 15 - foaie carton bitumat; 16 - ancoraj din otel-beton; 17 - seoabii ¢12 mm; 18 - pardosealii in pod; 19 - termolzolo{le in pod; 20 - planseu prefabrlcatt. 21 _ mortar de poza; 22 - perete exterior din zldiiriede eliramidii plaeat eu polistiren expandat; 23 :....: piesli de coama din. placa bttuminoasa dreapta; 24 - panii de coamii; 25 - ondula tntoarsa; 26 - pazie din tabla tincata sau . din polivlnil.

26

·'1······
~ i
!

~ i
I

I.

.4I

d2 :: 2.00 .... t :: 3.00. '"

3.50m .
S.OOm.

['

\.

Q.

I-I

b.

Plan$(f 4.1. PLAN SI SECr/UNI $ARPANTA CU REZEMARE PE ZIDURI TRANSVERSALE:


a - plan; b - sectlune longltudinaiii; c - sectiune transversalii curentii; 1 - pop; 2 --:- ana centralii; p 3 - pana intermediarii; 4 - pallii de coamii ',nelinalli; 5 - panii laterald; 6 - cosoroabii 12>;10 em; 7 - capriorl; 8 - contrafisii: 9 - clesti 2 x2~8x15 em; 10 - talpii. "

I I)
.120cm .

.. ).OOm.

(i

)'

n
I
······1

··,
13

'
···1
j

Plansa 4.2. SARPANTA PE SCAUNE CU . REZEMARE PE ZIDURJ TRANSVERSALE:


. ",1 - pana centrald; 2 - panii intermediarii; 3 - pop; ...........'~4r~contrafi~e; 5 - ciipriori; 6 -'c!e~t; 2x2 8x15'!c",,; ........""':~f_;_ialpii;8 - cuie ¢4 mm L=100 mm; 9 - scoabe tfi12 mm; 10 - planseu din beton armat turnat monolit sau dill elememe prefabricate de beton annat; 11 -czld transversal; 12- ancoraj din otel-beton; 13- cosoroabii ··12x10cm. '
J

11

If

Ulf

la loli
si h di de 1 gi. '. J

ce.

I
Plansa 4.3. $ARPANTA PE SCAUNE CU

REZEMARE PE ZIDURl LONGITUDINALE:


~~ - - ",·i, .: 1
. .,: i "_' ~ . ~_ ~'. " ...

1 - panli centralii: 2 - panii intermedlarii; 3 - pop)' ~. , 4 =contraflse; 5 - ciiprior: 6 - clesti 2x2,8xJS; 7...:.talpli.· , lSxJ5xSO,' 8 - cuie ¢4 mm, L=100 mm; 9 - scoabe tjJ12 mm; 10 - planseu din beton armat turnat monolit sau din elemente prefabricate de beton armat; 11 - zld longitudinal; 12 - ancoraj dill otel-beton: 13 - cosoroabii 12xl0 em; 14- clesti pentru reallzarea stresinii;

I~

l:
r'
(

,in .drentu la dolii).

,.

..

",

.'

.'

Panele pot fi oi

In

,' ,,' ,( decoama sau , , cazul in cat~Jn.'(fi,:¢ptyl.coamei orizontale

,,' '0 *~~~~~,~&~tAii~'liw:~0nf· ..r» '


:t,

,,

r.ronJ'PIP

r~
Ii
I': Ii Ii

l
['1

si h din plall~a.4.4) se-va prey~de~{obligatoriq 0 rigla de,\;UIu,'l1l'fbi,~lgm~m,(1~C;i\"""""'1"1 de rigidizare a'acestora, ,,' " , " " '" ..,__", ,.-·"c,-.,., Cosoroabele san babele sunt piese de lemn dispuse p{ exterioare ale . .' pe care sprijina capriorii; se ancoreaza din loc in lo'c centurile :zidurilor are (plansele 4.8.. .4.11).",. Popii sunt piese realizate, de obicei, din lemn rotund (mki rardin lemn ecarisat) vertical sau inclinat. Popii reazerna pe zidurile portante . transversale sau prin intennediul unor talpi. La partea superioara popii .sustin panele. La popii unghiul a optim este de 30°..:60° (v. schemele b, c ~i ddin plansa 4.4). In mod sectiunile popilor au diametrul 12... 16 cm. Clestii sunt elemente orizontale realizate din scanduri, dulapi sau din lemn _ ,care solidarizeaza popii intre ei in sectiune transversala si Ii leaga de capriorii dreptul scaunului, formand impreuna un contur indefonnabil. Clestii se amplaseaza sub si 'se prind de popi si caprioricu buloane sau cuie; in dreptul prinderii, popii rotunzi se nesesc in vederea asigurarii unor suprafete plane de contact cu clestii, Sectiunea uzuala u clesti este de 2,8x15 em, Contrafisele sunt piese din lemn rotund (cand popii sunt din lemn rotund) san din ecarisat (cand popii sunt din lemn ecarisat), care realizeaza contravantuirea a cladirii si preluarea incarcarilor orizontale care actioneaza longitudinal (de u vantul); se mai numesc contraflse de contravantuire. In mod.curent, contrafisele au diametrull 0... 12 cm.:., ',_",_<,'; _ . In cazuI ill care clestii sunt lungi se pot prevedea contrafise ~iill ;sen~;1r.~sversal 'arpantei (v. sectiunile g, h si i dinpian$a 4.4). " . ,,' =>, , Ansamblul transversal alcatuit din popi, clesti si capriorii din dreptul popilor poarta irea de scaUD. Distanta optima intre scaune este de 3,0 ...5,0 m. _'" _, In anexa A se indica dimensiunile standardizate ale materialului Iemnos din' care se realiza elementele sarpantei.
HJUL ..........

Fig. 4.1. PROIECTAREA SARPANTEI, etapaI: trasarea zldurllor portante, a stresinll, coamelelor si doliilo~: 1 - streaslnii; 2 - piciiturii; 3 - ziduri portante; 4 - coamii lnclinata; 5 - coamii orizontalii.

---

----------,

---_--_

..........

- --_......__

-- --

4.3. PROIECTAREA
,
o

~ARPANTEI

tJ
[1

IJ
[J

Proieetarea sarpantei incepe prin trasarea (eu HnH punctate)' 'aifdtlDI_o~'MR~ante ale ,', adirii, precum si a streasinii (care are Iatimea 50 ..;80 cin);c,oarp~I.()(;§j,;PP1J!lQ,tkc@gL'4d-)7;:;~:'i<;:-':; Pe zidurile portante se amplaseaza popii '(fig. 4.2), astfel incat sa serespecte ..... -"'~vn.. optime intre popi pe directie longitudinal a, t, ~i pe directie transversal a, d2. De amplasarea popilor trebuie sa respecte principiile de realizare a fonnei erisului, urmarindmentinerea aceleiasi , pante pe toate apele. ' ..
~.
. <. ~;.'

,...."._

--- .......... _

..................

--

-:

--.

---

-t

- - --

~"
\

"I

~t
.

,---..Alii",

. '"

...:..~

:::

':r'.

~·c

·~oc;·'"

....o·~~: :., -. ~ ......

> ': '

cC, C·C· C C C~

1c-c
"

t •

. ,: ... ;
~,

T.'·.)

~------

--[

I ~1
I
Fig. 4.3. SARPANTA~ PE SCAUNE, REZEMATA~ PE ZID LONGITUDINAL .. AMPLASAT NESIMETRIC, REZOLVATA¥ CU PANTE EGALE
I I I

-----,
1

...........

__

........._

........

I
I

I I

La capetele cladirii, ill cazul in care intcrsectia coamelor incIinate nu cade in dreptul unui zid transversal se folosesc popi Inclinati (v, plansa 4.1). Daca unghiul de inclinare al apei dinspre fronton rezulta prea mic, se rnodifica pozitia coamelor incIinate (v. fig. 1.5, b), apa frontonuJui rezultand cu alta panta dedit apele laterale, .

I I
[

I II

:.~

:.'f'j
I I

I1

I
I

[ I II
I

/11

II
I 1
I I

1~I I!
II
I

.
N -0

11 I I
I

Iff

·1

II
I

1;
I

III
I

! !I
II J JI

N -0

I 1
J
I

I1

IJ II
[

II

II

II II

tI
[ I

II

-0

k#L

~i

,
I

r~l
_i
::4

I
J

I
c_

I
I

I
t--

II
I ,-

f __ -l

I I:
-

II
I

I
[

I-- -

r=-=

I L_-=
I

N
"0

b-,

In Napa urmatoare (jig. 4. /) setraseaza panele orizontale arnplasate pe capul popilor,


care; se intorc la capetele cladirii In vederea sprijinirii capriorilor apei frontonuIui si a panelor inclinate rnnplasate la intersectia apelor. Pe zidurile exterioare se dispun cosoroabe ClI sectiunea 12x I0 ern,

Fig. 4.5. PROJECTAREA SARPANTE~ e~apa a IV-a: dispunerea ciiprlorllor de scaun: 11- capnor pe scauu

f-' ~
ee ,

....

---------------------------r-----, III
, I.

r-.:

:/:;;;.

- 1~
,'
--.

,-

--

--------

JL
II

rig. 4.4. PROIECTAREA SARPANTEI, etapa a Ill-a: dispuneref' panelor # a cosoroabelor: 7- pan« inelinatii,' 8 - pana intermediariiJ' 9 - pana de coamd: 10- cosoroabd. . ~ .,
+ ..
c o ••

. Fig. 4.6. PROIECTAREA SARPANTEI, etapa a V-a: dlspunerea eiipriorilor lntermedlart, a cle§tilor~~ a cOlltralifelor: 12- ciiprioriintermedtari, 13- contrafise; I4 - clest!

', \. '.

'

..

'

0:. :., ')_~

.,

.:

,~'

• .:..:'

_.

'-

;,

••

'.

.~

•••

L 13.00 ...

1'OOOm.

I:
_j
-v

c-«

I;

~j
,~

c.

d J~ jj
el

~I
,
N

I'

. '~"... .".< "


~"'''''''"'<~'''''''~

!
~

:~~··~/~1'~6~~1M2!;.;A,':.~+a;·j;b,:·;c: cu ·t§!t d. £) ;jJe.'iidurl.:longi&d~:'ale mediane; e, j; h §i i -'cu rezemare pe zldurl sau pe grim; transversale.
I' ~

. '.'

Plan a 4.4. SCHEME


g,

.reternal-e.

DE $ARPANTE:

.:

I!

!j

/ : ~. ', .> __ .' ~ '.

.; '\

5
5 6

s ,.....

70 ... 100

..

7

IV-IV
1

.3

Plansa 4.5. DET,ALIU DE REZEMARE PANA

DE COAMA PE POP LA $ARPANTA CU REZEMARE PE ZIDURI TRANSVERSALE SAU PE ZIDURI LONGITUDINALE CU POP CENTRAL:'" ..._' .
J- pana de coanui; 2 - pop central; 3 - ctesti 2x2,8x15; 4 - ciiprior; 5 - contraflsd ¢10 ... </;12em; 6 - scoabe ¢12 mm; 7 - cule ¢4 mm, L=150 mm; be - liuime cdprior; de - diametru contraflsa; dp - diametru pop; d1- dlstanta tntre capriorl.

b.
)

+:
r.·.'
11
I i

l:j
11

I;
I •

40

c.

INri U
[1

i...

Plan§a 4.6. DETALII CARACTERISTICE LA SARPANTE PE SCAUNE CU REZEMARE PE ZIDURl TRANSVERSALE:


. a. _ detaliu de rezemare a panei intermediare pe pop,~ b _. detaliu de coama Ia ~arpriluafiira pop central; e _ detaliu de rezemare §i ancorare a .... ·popullilype.,.zidul :transversal; 1 r':_pallii -intermediard; .~ :~~:pop;' ..' 2 ,3 -- eiiprior;4 ...c:,... cOlltrafi§ii ¢10 ... ¢12 em; 5 - clesti 2x2,8xJ5 em; 6 _ scoabe ,pJ2 111m; 7 - cuie t(J4 mm, L=100 mm; 8 _ riglii de coamii 5,8x7,5.em; 9 _ talpa 15x15x40 em; 10 - ancoraj din otel-beton; l l - planseu dill beton annat monolit sau dill elemente prefabricate de , . beton armat;12 - zid transversal; de _ dlametru cOlltrafi§ii.

lOP
lx~
'!

l;
.a

,pI2

,,;,';
tal

l
I~
s

I
1.

.
.

r
..

12

_'-+~_ _

'-==SO_----;t~

LA, $ARPANTE PE SCAUNE CU REZEMARE PE ZIDURI LONGITUDINALE:


1 - pana lntermedlarii; 2 - pop vertical; 3 - pop incllnat; 4 - capriorrs - ctestt 2x2,8x15 em; 6 - talpa i5x15xSO em; 7 - scoabe ,pI2 mm; 8 - cuie ¢4 mm; L=100' mm;
9 - ancoraj dill otel-beton; 10 - planseu dill beton armat

Plansa 4.7. DETALII CARACTERlSTICE

armat; 11 - zld longitudinal; 12 - eep 3~3 em sau ¢4 em; be -lli(imea ciipriorului; d - diametru pop.

turnat monollt saudln elementeprefabricate de beton ( '..

! -.

'

I
,
,

I
)

ffi

'·1

\1 j I
",

f=: I,"
\"

-'-'_'
I

!]
/

~
~.".--:

1i

f;

i
\

II

11
1 i

15

:l_._,-L

LJ

Plan§a 4.8. DETALII CARACTERISTICE LA $ARPANTE PE


SCAUNE CUREZEMARE

," .'",.

",~", . (schema d dill plan§a' 4.4): ," '" -. , ' .'"

PE ZIDURI LONGITUDINALE

J - panli intermediarii; 2 - pop inclinat; 3 - cilprlor; 4 - clesti 2x2,8x15 em; 5 - contravulltuire2,8x15 em; 6 - cuie # mill, L=lOO mm; 7 - scoabe¢12 11l11l; 8 - talpti 15x15x60 em; 9 - ancoraj dill otel-beton; 10 - eeJltur~ de beton annat; 1I - pereteexterior dill zldiir!« de eliriimidii plaeat cu termoizolatie supllmentarii din polistlren . 12 - planseu prefabricat; 13.- mortar de pozii, 1 em grosime; 14' J5~ perete interior longitudinal. "

I I
I
3

I
!'--~

Plansa 4.9: DETALIU DE STREASIN.4 iNFUNDATA CU SCHIMBARE DEPANTA:


1 - tigle; 2 - sipci pentru sustinerea tiglelor;
3 - eliprior curent; 4 - ciiprior pentru schimbare de -punta; 5 - asterealii; 6 - folie din carton sau piillza bltumatd; 7 - slpci paralele CII panta; B - sort din tablli zincata; 9 - agrafii pentru prinderea sortului; 10 - jgheab; 11 - ciirlig jgheab; 12 - pazie din lemn eu sau judi ornament; 013 - slpcl longltudinale 4,Bx4,B em pentru fixarea sciindurilor de inchldere a stresinll; 14 faltuite # rlndelulte; -15 - sipci 4,Rx2,B em pentru aeoperirea rostului; 16 - nrn ... nn
"F'~HU1'H

a tilt
pel1n

-2,8x2(

cFdl<1O cu grc
o

p:l

;~l'

jl\f're I. HI d

dz

...
:: 1

"

.. -: '"

sectiunea ciipriorulul sustinerea stresinll; 17 - slpci 2,8x4,8 em nP/I'T7n ...sustinerea sipcilor longituftiitale;iS - elilcai
lemn; 19 - cosoroabii 12x10 em; 20 - ancoraj otel-beton; 21 - scoabii tjJ12mm; 22 - planseu beton armat turnat monolit sail din prefabricate de beton armat; 23 - centurd beton armat; 24 - perete exterior din zidarie diriimidii .. placat: - cu+ r poiistiren-: ex'UtllUllJ'tJ 25 - pardosealii ill

din

lemn;

eu

[;
r

11

19
LJ


50 ... 70 em

Plansa 4..1O.DETALII DE STREA$INA ['


, ril.)elor

v :

~:J,

imbare

a - infundatii; b - Cll ciipriori aparetui; ] - tlg!« profllate; 2 - slpc! ' pentru sustinerea tigfelor; 3 - caprlor; 4 - calciU dill lemn; 5 - pazie .' ,2 8x20 em, rindeluitii si eventual profilatii; 6 - jgheab; 7.;. carlilJ pentru jgheab; 8 - slpcl 4;8x2,8 em, dispuse de 0 parte # de alta a' " :ciipriorului, pelitru sustinerea stresinii; 9 -Jururi, douii elemente, , ····cugroslmea de 2,8 em; 10 - sipci longltudlnale 4,8x4;8 em pentru ' "jlr:area scanduri/or de inchidere a streslnii, montate intre ciipriori; ~11 - setindurl fal{uite $i rlndetulte; 12 - slpci longltudinale 4,8x2,8 em pentru acoperlrea rostului; 13 - cosoroabii 12xl0 em; .. J4- fururd din lemn; 15- scooba ,p12 mm; 16- ancoraj din otelbeton; 17 - planseu din beton amat turnat monollt sau dill elemente .prefabricate de beton armat; 18 - centurii din beton armau. .. ····19 - perete exterior din zidarie de eiiramidli, plaeat cu pollstiren · ,:e.'<pandat; 20 - tnvelitori din tabtii; 21 - asterealii; 22 - seandll.rt, ; lal(uite;' 23 - pazie dill tabla: 24 - ciiprlori aparenti, ell sau/lira_, ;f:projil,··/;25 - $/pci' 2,8x2,8 em 'pentru. 'f/iclliderea ;Tostiiilltt,') 26 - termolzokule In pod; 27 - pardosealii III pod. . ..
j

,-

.,.
In
1S
10

IJla
s:>

In Hla
hrvelitlare
14

pe:

Inr'm

pe:

.tabla, len

........ _,

stre~iCEl (

25 ... 8Dem

Plansa 4.11. DETALIU DE STREASINA CU SCHIMBARE DE PANTA, REZOLVATA PE CONSOLA DIN BETON ARMAT:
1 _ tigle; 2 _ sipcl pentru sustinerea (iglelor; 3 - ciiprior curent; 4 - ciiprlor pentru schimbare de panta; 5 _ astereala; 6 - folie din carton sou pama hitumalli; 7 - §ipci paralele cu panta;8 -sort din tabla zincatli;.9 ~agraf(i pentru,prjl}dereasor(ului; ".' .w· ,'..,,_ 10 _ calciildl1l lemn; 11 - diblu de lemn sau de plastic cu holtzsuruh' sou' bolt [mpuscat; 12 _ jgheab; 13 - ciirllg jgheab; 14 - centurii; 15 - consolii din beton armat, scoasii din centurii; 16 - cosoroabii 12xl 0 em; 17 - fururii din lemn; 18 _ scoabii ¢J12 mm; 19 ., ancoraj din otel-beton; 20 - planseu din beton armat turnat monollt sou din elemente prefabricate de beton armat; 21 - perete exterior din zidarie de ciirlimidii,~ pineal cu po/istiren. expandat; 22 - ternwizo!a(ie in pod; 23 -:-par~t?sealii in pod. _ -_ . '
~ , , ,., '.. . . ,... '·C.· ,', _".-

'.

~.

~ .. .•.
,
."

\1

[1

[l

r'
I

I~l
\J

so ...

70 em

Plull$a 4..1O.DETALII DE STREA$INA';


. a - Infundatii; b - Cll ciipriori aparetui; 1 - tlg!« profilate; 2 - sipci ' pentru sustlnerea tiglelor; 3 - ciiprlor; 4 - ciilcii! din lemn; 5 - pazle '. .~. ,8x20 em, rindeluitii §i eventual profllatii; 6 - jgheab; 7 .; cnrtig 2 pentru jgheab; 8 - slpct 4,8x2,8 em, dlspuse de 0 parte si de alta a eiipriorului, pelitru sustinerea stresinii; 9 -Jururi, douii clemente, <'cli groslmea de 2,8 em; 10 - sipc! longltudinale 4~8x4,8 em pentru ~ scflndurilor de Inchldere a streslnll, montate intre caprtorl;

jimrea

'J 1 - sctindurl fdltuite §i rlndeluite; 12 - sipci longltudinale 4,8x2,8 em pentru acoperirea rostului; 13 - cosoraabii 12xlO em;

»4- fururii din lemn; 15 - scoabii ¢12 mm; 16 - aneoraj din otel=beion: 17- planseu dill befall amat turnat monolit sau dill elemente .. prefabricate de beton annat,' 18 - centurii dill beton annat/ . ; ··19 - perete exterior dill zidiirie de ctlriimidii, placat ell polistlren .• {:.expalldat,' 20 - Invelitori din tab Iii; 21 =usterealii: 22 - sciindurl.. ~Jal(uite;23 - pazie din tabla,' 24 - ciipriori aparenti, ell sau Jara .... s:projii,./(25slpc! 2,Rx2,8 c111 'pentTlI 'tlici,ide;~a'" : 26 - termoizolatle ill pod; 27 - pardosealii ill pod. , .
s: .

4.L'n
In l-'fla .
pe:

lS
20

!l~:;>;~!r.r; pe ; are

14

In rIm invelitlare tabla, len stre~ir ~,1(

2S .. , 80cm

Plansa 4.11. DETALIU DE STREASINA CU SCHIMBARE DE PANTA, REZOLVATA PE CONSOLA DIN BETON ARMAT:
1 _ tigle; 2 _ slpci pentru sus(inerea (igle/or; 3 - ciiprior curent; 4 - 'caprior pentru schlmbare de pallta; 5 - asterealat 6 - folie din cartoll sau paliza bitumatii: 7 - sipci paralele cu panuuB - sort din tablii zincald;.9 -;-ugrafiipentru,pr!lJderea.soT(ului; 10 _ ciilcfii din lemn; 11 - diblu de "tenm sau de plastic en II"OtiiSurub ·sdu·· bolt impuscat; 12 _ jgheab; 13 - carlig jgheab; 14 - eenturii; 15 - console din beton arm at, scoasii. dill eenturd; 16 - cosoroabii 12x10 em; 17 - fururii dill lemn; 18 _ scoabii ¢12 mm; 19 .,' ancoraj din otei-beton; 20 - planseu dill beton armat turnat monolit sau din e/emente prefabricate de beton armat; 21 - perete exterior dill zidiirie de caramidii,- -placat en polistireJI expandat; 22 - ternw;zola(ie 'in pod; 23 - pardosealii. 111 od. p . ..
• _. • ••.••• - .i..', :: •••

-. I

~. '.

,./

:"-.

din ·fu.velitoare elemenU;le. se~undare';, de. suSpnere


a§arpant~l;~-~i{::-'"
';(';/~;i;_;";'·?';4.;-'i<'""',;.;_,,.;,' ', llicarcat Cll
;,;.;.·,·;:,'jjd'. " .. " "':: , " ,,' •.

, - incarc :e~~i~&Jill¥~"~~.~; d~n",~g~Jp~i~(ltea '};frc~~li~ip~iny~!i~o~~ .aunui .om scvIer ,' aratiilor; .,,: " ,
-meru-diri _ Inetlrearile '.,' "·'.prov~nind din vant si zapada, .' in calcul Cll valorile lor de calcuI.

I
i
I,

Fig. 4.7, DETALIU,DE, JUG: 1- cos de fum sau 3 ~ caprlor

'ie"~~/l-tii~(i~;,2;-::-jug;
lIZ'dreptit,/'cojulu;)'

cosurile d/~'velitll~{iej a212,5 cosurile ifefum ·

intrerupt

a;:::5 em la em fa

J
[I

<:

--.

r-~
\:

Proiectarea interconditionata a sarpantei si partiului (in ceea'ce' priveste pozitia de 'fum si de ventilatie) trebuie sa evite intreruperea-prin :co~uriapane1or si inclinate, precum si a doliilor; in cazul ill care cosurile de ventilatie se opresc pod aceasta conditionare nu mai apare necesara.
'7 .... '>T~II'"

l: I;

4.4. DETALJI DE ~ARPANTA


.

. :!,."

greutatea invelitorii '~1' greutatea proprie a acestor elemente. In anexa B sunt indicate, ill din' N/m2 de suprafata' inclinata indircarile date de .diversc tipuri de invelitori, incarcari provenind din greutatea proprie a invelitorii si a elementelor suport. Greutatea propriea pane1or, popiIor, cle§tilo~, contrafiselor si talpilor se apr~~iaza luand In considerare greutatea specifica a lemnului, care pentru esentele curent utilizate sunt: , 3 - '. lemn uscat de rasinoase , p = 480 daN/m (lemn de brad); , p = 440 daN/m3 (lemn de molid); - ' lemn uscat de foioase p = 750 daN/m3 (lemnde fag) Indicativ, greutatea capriorilor este de aproximativ 5 ... 10 daN/m2 de suprafata inclinata. lnciircarea utilii pentru elementele sarpantei (astereala, capriori, pane) ca .1ncarcare utila se considers 0 sarcina concentrata P = 1000 N, care poate actiona ill orice pozitie pe 'invelitoare, conform NP 005-96 "Cod pentru calculul ~i alcii~irea elementelor de actionand pe directie verti cal a, uniform distribuita pe m2 de proiectie orizontala a acoperisului. In anexa Beste dat modul de stabilire a incarcarii din zap ada, conform STAS 10101/21-92, in functie de zona de amplasare a constructiei si de forma In sectiune transversala a acesteia. ' inclircarea din van! se considera ca 0 sarcina uniform distribuita pe suprafata inclinafaa acoperisului, normala pe aceasta suprafata, action and sub forma de presiuni sau suctiuni, In anexa Beste precizat modul de stabilire a incarcarii din vant, conform STAS 10101120 -90, infunctie de zona de amplasare §i de forma in plan si sectiune transversala a constructiei. , .'
. '.1,':'

lnciirciirile p'ermanente considerate Ia calculul element~lor de sarpanta :pr~vin din

:;1"

,'_-.r

constructie din lemn". lncii~carea din zi;p~dii se ia in considerare pentru calculul elementelor sarpantei,

. ;.,. _.. ; _'1.'.

.""

1...".:

t.. ~ • (" •

4.5 si 4.6 sunt prezentate detaliile caracteristice.peruru Jo,i~(lp.til.c,u , transversale (prezentata ill ansamblu ill plansa 4.7)·,;;;;ill ),;)<; i . 4.5...4.8 sunt prezentate detaliile caracteristice pentruo-sarpanta.cu longitudinale (prezentata in ansamblu In plansa 4}):{:~~~-i;~'~.; ;;':"~;':~'~~;;;'i},i . In planseie 4.9...4.11 sunt prezentate diverse detalii de rezoivar_e~astre~mir Solutia ~velitoareeste indepcndenta de rezolvarea stresinii, atat illvelitorile ~era.m"ice,dit ~i cele "tabla, lemn, produse bituminoase sau din tigle de beton, utilizandu-se pentru oricare tip streasina (infundata, cu capriori aparenti, pe consola din beton annat etc) ..

In plansele pe ziduri In plansele pe ziduri

4.5.2. Ipoteze detncarcare

Iml·
'lei ul:

i,

, I' olt ) .
011 I .

Ill;

tat '
fill

I'
I;
; I,,;_j .

4.5.I.lnciirciiri .,' \ ". Calculul sarpantei se face luand ill considerare tncarcarife cerc a9ti~ne%~/'.~~pra! .... ' . ~i anume: ",. ,,_

In calculul constructiilor se ia In considerare .posibilitatea de .actionare simultana a .mai multor tipuri;;::'ae .grupate in functie de. posibilitatea de aparitie concomitenta, urmand ·a se stabili eea mai defavorabila situatie pentm elementul de constructie respectiv. La calculul elementelor sarpantei (astereala, capriori, pane) se considera urmatoarele ipoteze de tncarcere: • Ipoteza 1- mcarcarea permanenta + mdirearea din zapada;
1

,Jtllcarcar{

ul;

\!.;~;:V+i'~ ;".i\~;ij.:f':/:;f;;h;*My!,;.}8\.,

... ·;.t. caicul

, clasele I si II de calitate ale lemnului.

.E.*emQIifl9ati v~ :tabblele LC.7 si ,;C.:S{" anex~,:;:¢~:~;~liI!f·_d~t~;,~~al0~~ trdZisfetitelor {(ile·J(lif~'ritelorl{specii =;(fd) 1:fuiic~e'jHeHl'amHI~s'6Hcl~i1'~i! jae_~:}~seR~i"p

lerun, (in

.'.' .' .....' , ... '.

',' ",

r :,

•.

:.:;,

L' ," : :'.'

''Ob .• . ..~ servaf!l:·. ...

..

,.

in ipoteza a 2-a de incarcare vdntul ;eia in' considerarel1U-mai'in:~~~;1 in care acttoneaza cu presiune asupra acoperisului (incarca elementele sarpantei): la acoperisurile usoare, in vederea ancoriirii elementelor pentru a nu fi smulse de v.ant, se. ia i_:l considerare ipoteza tncarcarii eu sarcina permanenta $1 eu suctiunea din vant; .. - la calculul asterelei, daca distanta intre axele scdndurilor este mai mica de 15 "em, se considerii ca forta concentrata se distribute la doua scdnduri, tar daca distant a es~e mai mare de 15 em. forta concentrata se repartizeaza la 0 singura scdndura. in cazul in care se folosesc doua straturi de scdnduri suprapuse (unul de uzura Ji unul de rezistentii) sau in cazul unui strat de scdnduri solidarizat tranversat ell sipci, se considera ciiforta concentrata se distribuie pe 0 lattme de -

50cm.

'

Coeficientul io din tabelele' C.? si C.g'introduce' 'in calcul valorile .....coeficientului de durata m;i; iiifuhctie de'fipu(incarcarii:' . ~ "," .'t "\.' ., OJ = (mdf . gpo + mdi . gz + mai . s.) / (gp + gt + s-) in care: este valoarea coeficientului conditiilor de lucru, pentru solicitarea corespunzatoareincarcarii permanente (v. tabelul C.S, anexa C); r nld/ - valoarea eoeficientului conditiilor de lucru, pentru solicitarea corespunzatoare incarcarii din zapada (v. tabe/ul C.S, anexa C); !fla/' - valoarea coeficientului conditiilor de Iucru, pentru solicitarea corespunzatoare incarcarii din vant (v. tabelul C.S, anexa C); gp - incarcarea permanents; g, -lncarearea din zapada; g~.- incarcarea data de vant (In cazul in care vantul actioneaza eu pres' asupra elementelor de acoperis),

I
I:

miJ

4.5.3. Rezistentele uti/hate la calculul elementelor din lemn


,

4.5.4. Calculul asterelei Astereala este stratul continuu de scanduri sau placi pe baza de lemn care sus' 'lnvelitori din tabla plana, olane, carton bitumat, etc. Astereala din scanduri se .... simplu rezemata pe capriori si 'in sectiune transversala axa x-x a scandilrilor face un un a eu orizontala (fig. 4.8). Pentru caleulul asterelei din scanduri se determina pentru un element de latime b si se proiecteaza dupaaxele principale de inertie x-x si y-y.
VJLIJl'..._.

La calculul elementelor din lemn se utilizeaza metoda starilor limita, conform NP 005~9~ "Cod pentru calculul st alciituirea elementelor de constructie din lemn 'J. In anexa C sunt date inforrnatii privind valorile rezistentelor caracteristice ale Iemn~lui ~asiv 1a diferite solicitari (in N/mm2), in functie de natura solicitarii, esenta rnaterialului Iernnos si de clasa de calitate a acestuia. ' Rezistentele de calcul, R{, ale diferitelor specii material lemnos, la diverse solicitari, In functie de conditiile de exploatare ale elementelor de constructie care se proiecteaza, se stabilesc eu relatia: Rc = nlui • mdi . R, / }1 i '(4.1) In care: 11lui sunt coeficientii conditiilor de IuCfU, care introduc in caleul umiditatea de echilibru a materialului lemnos, definiti pe baza conditiilor de microclimat ill care sunt exploatate elementele de constructie care se proiecteaza, si ale CarOT valori soot date in anexa C, in functie de tipul solicitarii, esenta de materiallemnos ~ide clasa de exploatare a constructiei; Inai - coeficientii conditiilor de lucru, stabiliti In functie de durata de ..actiune a incarcarilor, Cll valorile specificate in anexa C;'; i,,;;, ' ii., , .'. . .. ; - rezistentele caracteristice ale diferitelor specii de lemn.iIa dive'r~~',~~,~i,~j~ari"·.,··,,, R ..··,· ·.... . ·,·· specificate in anexa C; . .:» ,'., \

.....l

de

indircarea

permanenta

de calcul se determina cu relatia:


,

(4.3)
'in care: conform ST AS 1010111-77 sau conform tehnice pentru invelitorile moderne (v. anexa B, tabelul B.l); n - coeficientul tncarcarii, conform STAS lOlOl/OA-77, n=1,2. '
Observatie: gp este incarcarea permanenta,

«;U','j

anexa C

n-

coeficientii partiali de siguranta, definiti in functie de tipul solicitarilof, ill

Daca in incarcarea din invelitoare, data in tabelul B.l este cuprinsii $i capriorilor, pentru caleulul asterelei aceasta se scade, ludndu-se aproximativ 2 ' SO ... IOONlm.

en~ 'or.
l~;"

lfer'~~e

\.

qR'<=qR Z -sin o . [N/m]·· Z,x qR .,; qR . cos a. [N / m] z,y z


,

')

(4.6)

"

tan i

Incarcarea

din actiunea

vantului

se detennina

ell relatia:

\j

~ar9a
I.

(4.7)

.area

III care p, Cni; c,lZ), gv

si

rr au semnificatiile

din anexa B, paragraful ~.3.


a asterelei, care 'are latimea b, se

A-A
,

.i

Incarcarea din vant aferenta unei scanduri determina eu relatia:


'

.dl

"

qv ::::P\',n •b

{q~~::::o

a' _ a qv,y _ q;

[N/m]

(48)

Incarcarea

utiUi de calcu) se determine eu relatia:

tUIUUQuuuunUUIUUIUU¥Qv8

[N/m] [N/m] [N/m)

.....

nmiblUUUUnnUIUnUUIUYqzli

pc ::::P.n

pa ::::pc.. sin o { p; ::::_pc,.cosa


X

~A&nn"U"nUnUUUln'UnJYqpa

[N] [N]

(4.9)

f
telc'rie:t~nnitJlaen relatia:

A
~

III care: P'-1000N;


n = 1,2.

Fig. 4.8. STABILlREA iNCiR(:ARILOR PENTRU CALCciLU~,ASr§.!W~!£{/L\i(hJ~ni ," $1 SCHEMA DE CALCUL A ASTERELEI, ;1'-';':' .

Incarcarea

permanents

aferenta

unei

scanduri

Observatie: La stabilirea tncarcarii utile pentru un element de astereala se va, fine cont de paragrajuI4.5.1 si de obse~afia de la paragrafoI4.5.2.
,,', :;.),.~;~.;.;~:.~-!.. ;

Ipotezele de lncarcare se iau conform indicatiilor din paragrafu14.5.2 . • - IPOTEZA 1:_';


..
":.

.,.

.,..

{~

..

.:,,'

/'.'

:-

c:~ q.a1 :::: q'a:.~+q;' a,'h4g." p .x p,x' . z,x ql,y ::::qp,y


a a a_cb + qz,y - gp'

b -sin ex+ pcz . b . cosec- sin a


. cosec + pz'
' cb

[N/m]; ," [N/m]

......

. COS2 a.

(4.10) ,

I.

" '2

.;

'.

;·.1

• IPOTEZA a 3-a: • inciirciiri uniform distrlbutte:


q3,x =q
Q3,y
U a a

• IPOTEZA a 3-a: Ma
3,x

q;" .dip +_'-,--_ :)' . d 1


,J

[Nmm]
(4.16)

p.x

=s> -sm« p
C

= qp,y

'u

C = gp'

-cosu

[N/m] [N/m]

M 3,)' (4.12)

a -d 2 pa. d 1, q3,;t 1 3,x -8 +--4


+ •

[Nmm]

" iec4rcari concentrate: ,


P Pa x = pa =·n 1 .... x .' ·sma

Ca orice element de constructie supus la solicitarea de 'mcovoiere, verifies Ia: I. Capacitate portanta: II. Rigiditate la incovoiere I. Verificarea la capacitatea portantase face cu relatia:
(4.17)
;,

r;
\j

[N]

[N]

(4.13)

It V

'r';

Fig. 4.9. STABILIREA EFORTURILOR UNITARE NORMALE iN SCANDURILE ASTERELEI

ill care:

M~f,x si M:f,y sunt componentele momentului incovoietor efectiv (de corespunzatoare axelor centrale principale de inertie ale elementului, x-x, respectiv Y-Y (fig. 4.9,), stabilite In functie de schemele de incarcare si de deschidere a de calcul a ... .... .,""., In Nmrn; se vor lua in considerare urmatoarele perechi de momente:
h.

t:

\:
",b)
"

Astereala este un element incovoiat oblic pe doua directii (fig. 4.9.), care se verifica ' la momentul incovoietor maxim si la eare se determina sageata (deformatia) maxima. Momentele, '1n cele trei ipoteze de meat-care, din care se alege valoarea maxima se determina cu relatiile:
,, _ _>

(unde i reprezinta numarul ipotezei corespunzator ipotezei "i".


Mt:
ax ,

de calcul) impreuna

eu

in
.. --;

.,'.,'

IPOTEZA 1:

M~,max
IS

impreuna eu

M~,coresp
I,X

Mtx=

a .•
ql.Y~"1

d2
'i'

'[Nmm]
(4.14)

M I,y
U

qU
-

~._1

d2

[Nmm]

M:,x si M:,y - capacitatile portante ale barei 1a incovoierc statica pe directia celor axe centrale principale de inertie, x-x si respectiv Y-Y, stabilite cu relatiile:

(4.6)

tan:
\!

indircarea

din actiunea vantului

se detennina eu relatia:

'area :area

(4.7)

l;

in care p, en;; Ch(Z), Kv §i YF au semnificatiile


Incarcarea din vant aferenta

din anexa B, paragraful ~.3. a asterelei, care' are latimea b, se

uner scanduri

determina
"
,_'

ell

relatia:

..

.~

a cb q" =: P",n .
• Incarcarea

{q~x=:O a a' _
x

[N/m] qv,y - qv

(4 8)

I
si

P< IN)


[N/m] [Nfm]" [Nfm] .

utiJa de calcu) se determina ell relatia: pa = pc -sin o {

tbUUUQQUUlUUUUIUIUUWq,,8

1;'Y'
I

gijUunUUnnnnnnnUnUr

uruuununnnnunnu;uuyqzll
qpH

P"

= Pvn

p;

[N] =. r-. cos a [N]

(4.9)

. (4.3)

f
Fig. 4.8. STABILIREA iNCARCARILOR PENTRU CALCULUL.AST!l1fPfp!)djdJlj~ $1 SCHEMA DE CALCUL A ASTERELEI.. ...... ;< ~'fi ,
• • _ •• ; • ~ J

tn care: P:_ 1000 N; n = 1,2.


{i,.',["
'.

Observatie:
La stabilirea tncarcarii utile pentru un element de astereala se va· fine cont de paragraful A.Ll si de observatia de la paragrafuI4.5.2.
.~. ,"~-'~';;j:~:'~~:'!',~

Incarcarea permanenta aferenta unei scanduri a ;l~~'V11ll!'''l\l1JU111i1 ell relatia:

Ipotezele de indircare se iau conform indicatiilor din paragraful4.5.2.


• . IPOTEZA 1:.

[N/m] [N/m]

[NIDi] ~ , [N/m]
(4.10) .
.

,
,

.
J

•••••

>

''e...~.

J4.15)
.

~ _:

!..

• lPOTEZA a 3-a: • inciirci1ri uniform distribuite:

• IPOTEZA a 3-a:
Ma
=

q;v·df
,J

3,x

P;v -d +_'_J __ ,
4
3,x +--- 1" 4

[Nmm]
(4.16)

[N/m] [N/m]
f10

M]

(4.12)

3,y

=::

qa3,x .d21 '8

pa.d

[Nmm]
supus la solicitarea de incovoiere,

r::
!
I

iJ!ciirc(iri poncentrflte:

Ca once element verifies la: I. Capacitate II. Rigiditate

de constructie

u
~~: V

-P:'J

p; .,x
v

= pxa = P . n .sin a
=

P: •

==

P . n . cos a

[N] [N]

(4.13)

portanta: la incovoiere
portantase face cu relatia:

I. Verificarea
a

la capacitatea
a

\;
(4.17)

± Mcf,x ± Mef,y:$; 1,00


M~x
,

M:"

,J

~~----

~-

Fig. 4.9. STABILIREA EFORTVRILOR UNITARE NORMALE iN SCANDURILE ASTERELEI

ill care:
M~f,x

si

M~f,y

sunt componentele momentului incovoietor efectiv (de

_"'''"'''''U

corespunzatoare axelor centrale principale de inertie ale elementului, x-x, respectiv Y-Y(fig. 4.9.), stabilite in functie de schemele de incarcare si de deschiderea de ealeul a elementului,
ill Nmm; se vor lua in considerare urmatoarele pereehi de momente:

Astereala este un element incovoiat oblie pe doua directii (fig. 4.9.), care se verifica 1a momentul incovoietor maxim ~i la care se determina sageata (deformatia) maxima. Momentele,ln cele trei ipoteze de incarcare, din care se alege valoarea maxima se deterrnina cu relatiile:

Mf,;a..;

(unde i reprezinta
ipotezei "i".

numarul

ipotezei de calcul)

rmpreuna

ell

corespunzator

,-~"

,,

,(";

".

(4.14)

M:,x ~i M:,y - capacitatile portante ale barei la lncovoiere statica pe directia celor axe centrale principale de inertie, x-x si respectiv Y-Y,stabilite ell relatiile:

"

• Incarcarea
.area

din actiunea vantului se determina eu relatia: (4.7)

:area

t,
ill care /3, Cni; Ch(Z), gv.
.. ' i

si

rr au semnificatiile

din anexa B, paragraful B.3. ,


a asterelei,' care .are latimea b, se (4.8)

Indircarea din vant aferenta unei scanduri determina eu relatia: a' - 0


qv
a

= P" ,n •

{q

a qv,y = qv

V,xa

[N/ ill]

• Incarcarea

niila de calcu) se determina eu relatia: pa ::::;pc -sin


x

ttH!UIQlUIUunnlUUHnUWqv9

(N/m]
B

HMBnnnuu,u"uunnnurr L
I.

IIWUUUUIUUnnunuUnnrqz

[N/m]

.. '

P" == p. n

o;

{ P; =,pc:-eosa

[N] [N]

(4.9)

qp9[N/m]

f
.

A
~
"

in care: P:_ 1000 N; n = 1,2.

. (4.3)

I'

Fig. 4.8. STABIUREA iN9ARt;ARlLOR PENTRU CALCULUL_,A~1J}lW!:f:!':didu~j,~ Sf SCHEMA DE CALCUL A ASTERELEJ ','", :.'\i i:<!.

Observatie:
La stabilirea incarcarii utile pentru un element de astereala se va· fine cont de paragrafui 4.5.1 # de observatia de fa paragrafuI4.5.2.
. ./~.:' '";"':" ?~··;~~l·'-~;i .. ···. .~ \

L.

Incarcarea permanenta aferenta unei scanduri

cu relatia: qa
P :::::gC .P ~ :'

Ipotezele de lncar,care se iau conform indicatiilor din paragraful4.S.2.


a P

•b

{q P,X '== qa -sin o


q:,y
= q~

-coso

[N/m] [N/m]
se stabileste cu relatia: ... ./ :
: ;J;( .. ,,),'" .£", .

• ' IPOTEZA 1:' q'a ::::;qa,: ~;'+q" a,~fj= .g"C :~b. sin ex+ pcz . b . cos a . sin a l,x p.x-. z.x p
... _..... ':",f"

:.<-E ...

~·:~;s:\".:~~;·:,;·!:··-\>;:· :> ~. ;.....

."

•••••

_"",'

C'_

~ --.~

-.,

[N/m]~" .' [N/m]


(4.10) ,

q~>y =q;,y +q:,y =g~ .b·cosa+p~

·b·cos2a

o;;;,;..::~~~~~~:.!!!.~!...2.~~!:'.2.0~~;:!!

I\

I\

• IPOTEZA

a 3-a:

• inclirciiri uniform distribuite:

• IPOTEZA a 3-a: a .d2 pa.d Ma = q 3,y 1 + 3,y 3,x 8 4

[Nmm] .
(4.16)

[N/m]
tN/m]
1'#

M 3,y -.
(4.12)

qa3,x .d21

+--4

pa.d 3,x

1.

[Nmm]
supus la solicitarea de incovoiere, astereala s

R
['
.[1

Ca orice element

de constructie

J,zc4rc{iri concentrate: Pa 1 .,X

verifica la:
·sma -cos o;

pa

=·n

.,

,[N]
[N]

P3\' '.

= P:

= Pvn

(4.13)

I. Capacitate portanta: II., Rigiditate la incovoiere I. Verificarea la capacitatea portantase


face cu relatia: •
"II care: I

II. V

t1

Ii

(4.17)

Fig. 4.9. STABILlREA EFORTURILOR UNITARE NORMALE iN SCANDURILE ASTERELEI

M:f,x si M:r,y sunt componentele

momentului incovoietor efectiv (de

corespunzatoare axelor centrale principale de inertie ale elementului, x-x, respectiv y-y (fig, 4.9.), stabilite ill functie de schemele de tncarcare ~i de deschiderea de calcul a elementului, In Nmm; se vor Iua ill considerare urrnatoarele pereehi de momente:
Astereala este un element Incovoiat oblic pe dona directii (fig. 4.9.), care se verifica la momentul incovoietor maxim si la care se determina sageata (deformatia) maxima. Momentele, in eele trei ipoteze de incarcare, din care se alege valoarea maxima se determina cu relatiile:

Mt~a'{ (unde

; reprezinta

numarul ipotezei

de ealcul) Impreuna

ell

corespunzator ipotezei "i".


M~,max
,13

IPOTEZA 1:

hnpreuna eu

M~,coresp
l~

M3~. '_ 1,x _

qf,Y'Ai ",c'[Nmm]' 8
q l,x
II

M:,x ~i M:,y - capacitatile portante ale bard la incovoiere statica pe directia celor
(4.14) axe centrale principale de inertie, x-x ~i respectiv y-y~ stabilite eu relatiile:

Mil _
I,y -

'__ 1

d2

[Nmm]

• IPOTEZA

a 3-a: ..

• IPOTEZA a 3-a:
.

• incitrciiriuni(orm distribuite:

Ma

3,x

q 3,y

a .d2

pa.d 3,y 4

[Nmm] ..
(4.16)

[N/m] [N/m]
I't

(4.12)

.Ma
verifica la:

3,y

qa3,x .d21 pa .d·· 3,x 1, +--'8 4

[NmmJ
supus Ia solicitarea- de 'incovoiere, astereala

-jftcljrc~ri concentrate:
p: =pa =Pvn-sin .,X .X
o

Ca orice element

de constructie

[N]
[N]

P:,_v

= P'v~ -=

P . n . cos a

(4.13)

I. Capacitate portanta: II ..Rigiditate la incovoiere I. Verificarea la capacitatea portantase ± ,.,


face cu relatia:

I
II. \.

'I

Ma ef,x
M:x ,

Ma ef,y::;
M~v ,_

1,00

.. (4.17)

Fig. 4.9. STABILlREA EFORTURILOR UNITARE NORMALE iN SCANDURILE ASTERELEI

in care:

M:f ,x si.. M!f ,J- sunt componentele momentului incovoietor efectiv (de cal cuI), . _ corespunzatoare axelor centrale principale de inertie ale elementului, x-x, respectiv Y-Y(fig,
4.9.), stabilite in functiede schemele de incarcare ~i de deschiderea de calcu1 a elementului, in Nmm; se vor Iua in considerare urmatoarele perechi de momente: M f,:ax (unde
. . . . .. ~. . . . .

Astereala este un element incovoiat oblic pe doua directii (fig. 4.9.), care se verifica la momentul lncovoietor maxim ~i la care se determina sageata (deformatia) maxima . Momentele, in cele trei ipoteze de incarcare, din care se alege valoarea maxima se determine eu relatiile: .

t
.

reprezinta

numarul

ipotezei

de ealcul)

impreuna

ell

M~,coresp
. l,y

blifj

LJ

corespunzaror ipotezei "i".


...

M~,maximpreuna ell ,I,y ".


>. . ..... , ..

M~,coresp
I,X

\110

.6~i~.

... ·M:,x·· ~iM:,;~·c~~acita~e


axecentralepiincipale

portante ale b~ei la incovoiere statica pe

djr~ctiaeelor

dOlla

de inertie, x-x si respectiv y-y, stabilite ell relatiilej"

fa.
z.mst,x

a,n d4 == __ 5 • q z,x' I 384 E .I

[mm] [mm]
.(4.31)

. In care:

fa
z,inst,y

_.
-

5 384'

qa,n d4 l,y' 1

E. I

. k~~f ste coeficientuI stabilit In functie de durata de actiune a incarcarii utile, e pentruclasele 1 ~i 2 de exploatare a constructiilor are valoarea 0,00
• Ipoteza 1:

in care:

k~i este coeficientul stabilit in functie de durata de actiune a incarcarii din z?pad~
care pentru clasele 1 si 2 de exploatars a construcpilor are valoarea 0,25. ..

[nun}
[mm}
• Jpoteza a 2-a:

• . Deformath

(sageti) datorate

incarcarii

din vfint:

f\~,X== f:,inst,x (1+ k~cf )


, f\~,y

==

f\~,inst,y

(t + k~f )
u,n

(4.32)

1 fa == fa + 2' fa + fa 2,x p.x 7.,X v,x fa


2,)'

[mm]; [mm].
l
1

fa.
...mst.x

q == _~ 5 • Y,x' 384 E. I
== -

d4
I y [

==

fa

p,y

1 +"2'

fa

7.,y

+ v.v

fa

nun

ra. v.mst.y
ill care:

'5

384

q3,n

d4
I x

E .1

v,},'

[mmJ

(4.33)

lpoteza

a 3-a:

[mm]; [mm].

·l~

j~ca

este coeficientul stabilit in functie de durata de actiune a Incarcarii din vant, care pentru clasele 1 ~i 2 de exploatare a construcpilor are valoarea 0,00.
k~ef

l'
In care: fadm .este sageata maxima admisa Ia solicitarea de incovoiere astereala si sipci este dill SO, unde dl este deschiderea de calcul;
fmax,fmal
r ,"

• Deformatu (sageti) datorate


f~,x
. '.

incarcarii utile:

statica,

-,

,','

(1+ k;ef ). "..f:,y = f:,;n~t:,~ ~ 'k;e;) ·6'


== f~,inst,x

== max(fl,f2,f3)

unde:

(i=1. .. 3)
c, -, _ ~. ~ c:>.

~_>~:\",

...:

<',

In cazul in care sectiunea determinata din calculuI de rezistenta nu satisface ,,"',"' r,. de sageata, semareste sectiunea, (lana' cfuldeste satisfiicuta~i'eonti-~fia de.~fig&ata.'..

I-

I
1

rii 1 iIe, '


1

',La , ',,' " ,'. ',', in cazul cfr~~l;~fie! ~coperi.§u.p~u. (lr1Ytl~~~ri p,e din din lemn pnn intermediul carora sarcma concentrata ir1 cazul ill care invelitoarea din' placi mici nu este

f.,~ ~,~ ~~~~lj\y~~~H!~~mr~qv ':~'~"~


,,-":";\.,:'A~x~nl:l;fE.~"t~

Se D

capriori, ',' " ,>Ci,,'~n.'''i:' " Pentru caleul se determine incarcarilc aferente unei §iPC1, principale de inertie X'-X si Ycy(fig. 4.10). ," : Se determina incarcarile pentm 0 sipca si se proiecteaza aceste incarcari dupa axele x ~i Y-Y·,
i ',_,' '; '; '," - ',' ,'"",' ,
j ", "(' .. ":-" I:' .

pe

;{

~R~~~~ru~~}~4~~1

in~rcarea
.

permanenta de calcul:
c
p

;")

.'

..

:;

A-A
d, ,

~ipc~

q=g·c p,

{q~,x'=q~'SinCt
q~,y = q~ -cos o

[Nf.m] 'J [N/m

care c este distants intre axele sipcilor, Observatte:


\\ Daca in incarcarea din invelitoare data in tabelul B.l. este cuprinsii si greutatea - ilor, pentru calculul sipcilor aceasta se seade, ludndu-se aproximativ valoarea

mUUIUlnUUUUUulUIUUI

q\,~[N/m]

O... lOONlm2•

\'

indircarea de calco. din actiunea zap~zji:

aunuuuunnuuunuuuu
dl
~ 1.--1:

iOlUUBUlnUUUuunuuu

qz~ [N/m1 qp~ [N/m]

\1
1

'

[N/m] q. ==p . c . cos ex {q~.x==q~'Sina ' '/. Z q S ==q S • cos a [NI m] z,y z
5

, " t.-.'/":~ ... ("4• 41) ,,:' n-:,·, Ftg. 4.10. STABILlREA iNCARCARILOR PENTRU CALCULUL $IPCILOR $1SCHEMA DE CALCUL A SIPCILOR

"'lncarcarea de calcn) din actiunea vantului:


s __ c q v - P v,n •

,"

i ..!

;
,
-

c{q~,x==0
==
s qv,y

[N/m]
S

~v

[N I ']
,m,
,i.'

4.5.6. Calculul ciipriorilor


t .'

" -.""."-<_;"..;"
.... ..
"

~--

I
I,

In continuare caleulul se face identic eu eel al asterelei, Iufuld in considerare numai


doua ipoteze de incarcare.
."! .'

Capriorii sunt grinzi de lemn dispuse In lungul pantei acoperisului; se considera ea sunt grinzi simplu rezemate pe pane (fig. 4. 11), ell exceptia situatiilor incare uh capat ill caprioruluieste .~eonsola" caz in care schema de ealeul este cea a unei grinzicu console.

,1p

c 1

qpn

I
• indircarea permanenta de calcol.

IPOl

!r
B

IPOl

[N/mJ;
[N/m].
• incarcarea de calco. din actiunea zapezii [N/m];
q~ = q~ . cos ' a

Ii
(4.43)
W} t

·C·

~JaJ~
1

tcrf in
(4.44)

1---,-

I1i-c}l

[N/m] ,

(pentru stabilirea Incardirii p~ v. relatia 4.5) •


AU

Incarcarea

de calcol din actioliea vantului .

[N/mJ;
qCzn IN/m] qCpn IN/m]

q\n IN/m] "

[N/m] qm =q" (pentru stabilirea hicarcarii P~.,n v. relatia 4.7)


c c

'(4.45)

,:

....

.. ;-

/,",

PENTRU .. . CALCULUL CAPRlORILOR st SCHEMA DE CALCUf..A CAPRIORILORU;J:- :,(

Fig. 4.11. STABILlREA iNC4RC4RILOR

pc,c po

= pc . cos a 0

[N]

(4.46)

In care n == 1,2 (v. STAS IOlOIlOA-77)


..• . ~ .. 1'.'';....:.

",

t'",'

lOI!Laza
lin sipci: 1 df
..

-:

(4.53)

IPOTEZA a 2-a:

Capacitarea ponanta . determina eu relatia: (4.48)

a elementelor

din lemn masiv supuse la incovoiere statica se ' . [Nmm]

(4.54)

IPOTEZA a 3-a:
q~ == q ~Il = gp . d, . n . cos a
c,;

In care: . cos C(

43)

!'

I\C == .
.Capiiorul pane).

pc,c = P" n

[N/m] [N]
avand deschiderea

:;:

c'~

':

(4.49)

R ~ este rezistenta de ealcul a lemnului masiv la incovoiere statica, in functie de specia materialului lemnos, clasa de cali tate a lemnului si ..conditiile de exploatare a elementului de constructie, 'in N/mm2 (v. anexa C; tabelul C. 7 sau C.8) j
, illn

este uri element'lI1covoiat,

h' (distantape
'" ,

inclinat intre maxima se

tabeIul C. 9) j

- coeficientul de tratare a Iemnului, In functie de tipul tratamentului

(Y. anexa C,

i~

Momentele in ceIe trei ipoteze de Incarcare, ''''''',rrn ina eu relati ile:

din care se ~legevaloar~a

modulul de rezistenta axial pentru sectiunea eea mai solicitata a elementului (W brut daca elementul nu prezinta slabiri In sectiunea de calcul, respectiv Wnet daca elementul are slabiri In zona de calcul)
Wealcul -

IPOTEZA 1:
1-,

W calcul - -~,6 -

b·h2

fmm l

3]
a capriorului

(4.55) care se aleg din

1:1
, IPOTEZA a 2-a: Mc 2
. c 12 _ q2 • 2
-

[NmJ

in care, b si h sunt dimensiunile sectiunii transversale sortimentul de du1api saugrinzuv. anexa A). Se pune conditia ea:

45)

.,

[NmJ
II. Verificarea rigiditafii la incovoiere statica se face cu relatia: fmax,
final

(4.56)

,i

:s; fadm

[Nm]
6)
Capriorii sunt bare inclinate rele verificari: supuse

.. .~ :-

~
.;

tn care intervin valorile nann ate ale lncarcarilor:


.' . ..

(4.57)

.,;:_

...

la incovoiere.

a) Incarcnrea permanentii;
.. qc,n =g 'pn
p

I. V critical'ca Ia capacitatea portanta; .. ': ,.~.:."~" I J. Verificarea rigid ita tii la incovoiere (calculul dcsageij' ,

.dl.eosa

[N/m]

(4.60)
(pentru Yov. anexa B, paragrafele B.2 si B.3)
,-

.fc.

-:

v inst

=~.

5 qc,n .14 vn 2 384 E .1

fS.:
[rum]

d) inciircarea utila: in' care k~ef ~ 0,00 pentru clasele 1 si 2 de exploatare a constructiilor. (4.61) • , Deformatii (sageti) datorate incarcarii utile

• Deformatli (sageti) datorate inca rdi rilor permanente


[mm]

~II t.lJ
(4.62) fC.
u mst

[.: ..)

map . S"'" d

=~.

.1 pc,n·I3

l~i

48

E. I

[mm]

(4.63)
, in care k~er unde:

= 0,00

pentru c1asele 1 si 2 de exploatare a constructiilor,

[mm


4 ]

IPOTEZA 1:
[mm]

b sih sunt dimensiunile in sectiune transversala ale capriorului, in mm; E - valoarea me die a modulului de elasticitate (v.anexa C, tabeIul C.3) coeficientul stabilit in functie de durata de actiune a incarcarii care pentruclasele 1 ~i 2 de exploatare a constructiilor are valoarea 0,5.'
k~cf -

.... pennanente,

• IPOTEZA a 2-a:
1Z fc = fC +~. fC + fC 2 P v

[mm]

• ' Deformatll (sageti) datorate indirdirii f~.=


f~illst

din zapada

• IPOTEZA a 3-a:
[rum]

(1+ k~ef)
qc,n zn

[rum]

5 e. =~_.
z inst

.14
2

384

E.1

[mm]

fc - max (fc fC fC) max 1, 2, 3

. ~.

:.\

4.5.7. Calculul panelor Panele sunt grinzi de lemn dispuse In lungul chldirii.Acestea sunt ~~arcate cu din capriori, care fiind dispusi Ia distante mici, seddmite in calcul aproximatia tncarcarea pe pana este uniform distribuita. In calcul, panele se considera simplu pe popi (fig. 4.12).; .;: r,.. . .. ". Se determina incarcarea preluata de 0 pana, de pe suprafata 'afeienta acesteia hasurata din figura 4.12). lricarcarea permanenta, Incarcarea din zapada ~i cea. sunt tncarcari verticaIe care actioneaza dupa axa y-y a panei. Incarcarea din vant fiind ina perpendiculara pe acoperis, actioneaza sub un unghi a fata deaxay-y ... '... Se determina incarcarile pepana, care actioneaza pe cele d9u~ axe: x.:~>x.~!,y;y~.: inci'ircarea
.=g
l

} , f:'

p.

permanenta

de calcu)

, on· (d 2 '+ d; JIb -~~+.


2 cosu

h
P P

.p

-nl

'P09-;

,-

{q q~,y
~,x

=: =:

q~

A-A

(4.74) ".

IB

~I '.
R I

• ..../_:1

'la
I.
I•

,..

pon~.

[N/m]
p~ v. relatia 4.5)

.l

lj
!;

!b 1
I, 1 .~: ._;,_. : (

'. y I',>" \."


..

I; i: lj

P~,n v. relatia 4.7)

!!

Fig. 4.12. ST.ABIL1REA iNCfReAR/LOR PENTRU CALCULUL PANELOR $1SCHEMA {JE CALCULA PANELOR

11

unde n=1,2~

..

,~

Pentru verificarea panei se iau In considerate numai primele lncarcare, ipoteza a 3-a fiind nesemnificativa (greutatea: 6muliii importanta pentru calculul panei decat incarcarea din zapada),

'este

doua ipoteze

de

.• IPOTEZA a 2-a:

mult mai putin

MP

.f
8
C

If ,

2,;>;.

= Q2,y
p

,[Nm) [Nm]

I.

• IPOTEZA

1:

MP
2,)'

;::::: Q2,x

·e
C

I
care inte

8.

In care n J = 1,1. Rezulta:

Pana se dimensioneaza In mod curent la momentele din ipoteza 1 si se verifies la momentele din ipoteza a 2-a. Panele sunt eJemente incovoiate, necesitand urmatoarele verificari:

~ a/in

[--1

(4.79) • IPOTEZA a 2-a:

I. Verificarea la capacitatea portanta: II. Verificarea rigiditatii la Iucnvoiere (calcul de sageata).

b) in

[,-,

r~
1

.".:"

..

I. Verificarea la capacitatea portanta

.[

~~~

[N/m]

·V·

.".~

Capacitatea portanta a elementelor din lemn masiv supuse la mcovoierc se in ipoteza 1 eu relatia:

(4.80)

M,
si se verifica eu relatia: Pentru calculul momentelor se tine cant ca deschiderea de ealcula .panei nueste egala eu distanta dintre popi, ci este micsorata datorita existentei contr~fi§~ibrv.::fig.A.12), ( astfel: .

= R.·

calcul ,. mn

.'

[Nmm]

In ipoteza

a 2-a verificarea se face conform relatiei:

1C ;::::: t-a
Ih

care: . 1c este deschiderea de ca1cul a panei; t - distanta intre popi; a - proiectia pe orizontala a contrafisei,

In care:

M'' -Rc·W r,x 1

calcul,x

·m·Ti ,
.

M~,y = R~ . Wcalc~,y

ill+. ;

11

11

II. Verificarea rigiditiitii la incovoiere (calcul de sageata) se face curelMia:; (4.89)


j

unde b si h sunt dimensiunile sectiunii transversale a panei; "k~~f ::::0,5 pentru constructiile din c1asele 1 si 2 deexploatare.

care intervin valorile normate ale incarcarilor:

• Deformatli (sagetl) datorate iDcarciirilor din zapada:

~
,

aJ lncarcarea permanentii:

[mm]

(4.97)

I~
I:

q p,n

P,Y

::::

g. (d P

+ d;
2'

• -_

1 + b .h . po 95 ' cosu, p p ,

[N/m]

(4.90) k clef r:
~ "

fP -~. 5 zinst - 384


= 0 ) 25

p,n

.14
c,

qz,y

E . Ix

[mm]

(4.98)

b) Jnciircarea din ziipadii:


\
,

.".~

pentru constructiile din c1asele 1 ~i2 de exploatare. p din vant: (4.99) (4.100)

~c

d""

'"

Ii
,Yo v. anexa B, paragraful B.2).

[N/m]

. ~:~···:.,,··-;~:~i,·~ rtJiL~-!!~j.ern~i]
r~

(4.91)
_ }

Deformatll (sageti) datorate indircarii

"
1

qP,n
v

::::A·C,·C P m

() , (d +d;)
h

z.g,

'Yo'

'2

1 coset

fP

5 qP,n·l~ - __ . v,x c v inst,x- 384 E· I


, y

[mm] [nun]

(4.101)

U
IJ

'v.'·anexa B, paragraful B.3). q~,n. sin ex [N/m]; . , .... q~:; ::::q~,n • cos a , [N/m].
... ,

. ....{qe:~=

fP

_2__.
384

p.n qv,y'

14
c
x

v inst.y -

E. I

(4.102)

~ ... -_,

-,

....

"~-.

'.-"

. :.,- - ~.

~ :

(sageti) datorate incarcarilor

permanent~:'

lJ

COJ;1structiile din c1asele 1 ~i,2 de importanta,


. . .. , ~:, I . ~, , ..

.:

~Sageata iOipoteza a 2-a va fi: N,


f •

inl'i
I, ~
ill care:
'R_(

(4.104)

in care:

(4.105)

L' ~ .tl
rei

[mm]

(4.106) (4.107)

t~i
Fig. 4.13. SCHEMA DE CALCUl A POPULUI ... INCLINAT

4.5.8. Calculul popilor Popii sunt clemente ee preiau reactiunilo paneIor. fncarcarea maxima pe pop este cea mai mare dintre valorile rectiunii vertieaIe, stabilita din primele doua ipoteze de tncarcare, pentru schema de calcul a panelor din figura 4.12.

flamb~; relatii:

C, - capacitatea

• portanta a unei bare simple din lemn, supusa Ia eompresiune


.

eu

. r-;

• IPOTEZA 1: g~ d2 N I:::;; -.( -'--+Pz ._-- d; . cosrz 2

Acalcul-

aria secpunn de calcul a barei slabire,

ill nun2,

stab ilita -conform unnatoarelor

cJ

.t

[N]

.(4.108)

Aria de calculla barele comprimate se stabileste in junc/ie de A # Anet brut (aria brutitrespeetiv aria netd a sectiunii celei mai solicitate), asttet:
W

ill care n = I, 1.
e

pentru sectiuni fora sldbiri sau cu sldbiri ee nu depaseso' 25% din seefiunea bruta # nu sunt pe fetele parafele cu directia de eafcuf fa jlambaj - Acalcu/=Abnlf; pentru sectiuni eu slablri ee depasesc 25% din sectiunea bt,utei ~i nu sun! pefolele parafele cu diree/iadejlambciJ ~"AC~/cllf=4AneI3S1bru;; " .. '
:--.
-.. .~

IPOTEZA a 2-a: .

"'N' ',' == .• gcp' ....pz -+-+P


2

( eosa

2v

c .'d' + d. .t 2 2
2

'[NJ
W

pentru sectiuni cu sldbiri simetriee care sunt pe fetele paralele eu direcfia

de flambqj - Acalcu/-Al1e"

R~I - rezistenta de calcul a lemnului masiv la eompr~s~~p~, Imm2 (v. anexa C, tabelele C.7 §i C.B); " ',,',',

".','

c, ",',_

b Fig. 4.14. SCHEME DE CALCULALE POP/LOR iNCUNATl Pentru ealeulul popilor inclinati ~i a corzii se determina eforturile de compresiune din popi si efortul de intindcre T din coarda. Pentru schema dinfigura 4.14, a: C

I'
(4~111

q> - coeficient de flambaj detenninat

eu relatiile:

cp

= -2-'
A

3100

pentru A?: 75;

(m1l2l
11 '

<p =

1- 0,8

.(~)2,pentru lOO

'A

S;;

75~

(4.113)

[N],
"

(4.115)

I,

A - coeficientul de subtirime al popului, A =


,

4- ;
1

T=_P-

r~

cosf

[N].
a-:::::a' rezulta:

(4.116)

i- raza de giratie a popului, in nun; i = [I pop


;;

Pentru schema din figura 4.14 b, aproximandu-se

.....

[N].
Popii lnclinatis~'~erifica folosite la popii verticali: la efortul decompresiune

(4.117)
C, ell aceleasi relatii ea ~i eele

V A pop

,( §:

elemente cu sectiune circulara, i = 0,25 . <1>, unde <I> este Qiailletrw'seetiuriii,;,ln " pentru sectiuni dreptunghiulare i:::: O,~89 . b, unde b este dimen'siu~~~}niniiii~" ' a'

'-

'.

(4.118) Ipop - momentuI de inertie al popului, in mm"; Apop - aria popului, in mnr'.
unde Cr se calculeaza eu relatia:

[N]

(4.119)

·'.in care: R ~LIest~'''rezlstei1ta;'ae.'calcul a lernnuluimasiv Ia compresiune axial a, paralel eu . fibrele, in N/mrn2 (v. anexa C, tabelele C. 7 si C.B);
aria sectiunii de ealcul a bard slabite, in mnr'; <Pc - coeficientul de flambaj, subunitar; ." . .:
Acalcnl ~

.'

.',,'

;
.

illTc-

C6efidentuFdetratare
. "..

(v, anexa C, tabelurC;'9»:

a materialului lemnos la solicitarea de 'compresiune,


;;: ..
·;;}.;!.tf.~.,;i;;;"''';<'li;;

[N]
.;

(4.121)

R{ • este rezistenta de caleul a lemnului masiv la intindere axiala, ill N/min2 (Y. anexa C~·abelele C.7 ~i C.8); t '. ,.' Anet - aria neta a sectiunii calculate, in mm"; Anet == Abrut - Asilibiri"; Abrut - aria sectiunii brute a elementului, ill rnm"; Asli'ibiri - suma ariilor tuturor slabirilor cumulate pe maximum 200 rum Iungime, in mnr':, ffiTt- coeficient de tratare a lemnului 1a solicitarea de intindere axiala (Y. anexa C~
tabeful C.9).

sponrea

\1

~ODrn~~

Fig. 4.16. STABILIREA SUPRAFETEI DE STRlVIRE iN CAZUL iMBINARlI POP-TALPA CUCEP


luprafala
SlrlYIT.

de

Talpa pe care se sprijina popul (fig. 4.15) se verifies la strivire cu relatia: In cazul popilor lnclinati verificarea la strivire se face prin compararea efeetiv eu capacitatea portanta a barei la strivire sub unghiul a, eu relatia:
pop

\.~;

• •

p
tl

unde:
talpa

Fig. 4.15. CALCULUL TALPII LA STRIVIRE

[N]

In care: este rezistenta de ca1cul a lemnului masiv.la solicitarea de compresiune unghiul o; in Nzmm", calculata eu relatia:
;R~'a.

[N/mm2]

unde: ". . "',\ ,. .. '. '.;) .' . }i~§~~~1 ~.~.,';)".:' ~,~ ¥.~s ~.~.j ~~ c este rezistenta de calcul a lenuiului masiv la compresiune perperiaicUIad'i pe . fibre, 'in Nzmrrr' (v, anexa C, tabelele C.7 §i C.8); .' . 2' Ac - aria de contact dintre cele doua elemente (aria reazemuluij.Jn IJ1111i?' lilTt - cceficicntul de-tratare-a lemnului .la solicitarea de compresiune;,JP:J;;'/ I . . .

in care:

in care..

"mala

paralel eu fibrele, in N/~2 (v. at1e~aC,tabelele C.7 ~i C.8); . R~.L- rezistenta de calcul a lemnului masiv supus la solicitarea de compresiune perpendicular pe directia fibrelor, in N/mm2 (v. anexa C, tabelele C.? si C.8); C - v. relatia 4.117.

R~~ este rezistenta de ealcul a le~~~!~~ ~~/Y,~up'u~·1~,§9.g9i1M~~iq{!;corypresi

.I

I.

'

II
. acestora se
,U',UUL1,JUL,(l

"" s..~): "~, .'


'".

.'. tabilitatea .,,,, , S

..0 ··0. !.jj •• ~.·.·'~'.·.t..0•••1:.\.~ ::.~0·A.t,~,.~~uu~ . ..• ~

"

\'
I

I;

I:
~l}
'ALPA

i' 1'1

(j

ca locuinta, consiitUie~Osol~~e recomandatft pentru sponrea spatiului locuibil. In acest caz, accesul ill pod se face pe scara curenta.ccare . continua de la cot a etajului si pana la pod. .. .. . Pentru satisfacerea functiunii de locuinta, amenajarea podului comporta: • prevederea unei solutii de sarpanta cu reazeme intermediare dispuse astfel incat sa nu deranjeze circulatia si sa permits compartimentarea si mobilarea in functie de solutia arhitecturala propusa; . • dispunerea elementelor orizontale ~i inclinate ale sarpantei 1a cote care sa asigure gabaritele de circulatie; .. • asigurarea unui ..parapet minim in zona apropiata de streasina, in functie de mobilarea §i circulatia in aceasta zona; • dispunerea termoizolatiei necesare, a barierei contra vaporilor de apa §i a stratului de finisaj la nivelul tavanului podului (intre capriori sau dedesubt); infigura a din plansa 5.1 se prezinta schematic poslbilitatile de dispunere a termoizolatiei; . • asigurarea iluminarii si ventilarii incaperilor din P6d\prin';ferestredispu~epe inaltimea parapetului (solutie rar utilizata datorita inaltimii reduse a acestuia),prin lucarne, tabachere sau prin ferestre amplasate in planul acoperisului. ." In cadrul acestui capitol se prezinta solutii de principiu pelltru,§arpante pe scaune, '. pentru poduri mansardate. . . , .' ta eu capriorl este eel mai simplu sistem constructiy;iitilizan~~esc~deri de u 6,00 m cand nu se dispune tirant intermediar(plan§'a.5.1,fig·;'p)~Ldy"maximum ,.y.,,· ... cand se dispune tirantintermediar (plansa 5. l, jig c). Aceasta soluVe syre~t'!zeaza de capriori, dispusila distante de 0,70 ... 1,00 m, rigidizatnac,oanta\c~"oiigla si , '".'. de clesti, Stabilitatea longitudinala a §arpantei se fisigtira p~in,disp~,~e~ea,la ' ...• inferioara a capriorilor a un or contravantuiri realizate din,9Jag()na\y:t~~rucj§ate ..•. din scanduri sau dulapi. ingerea orizontala a capriorilor se poate prelua prin"V~BYn~r~(l,.,~~~!,·.t.~pi;,din .". 5.1, fig. b, si CI) sau prin centura de betonarm~~(4~~lai:nty¢!ulJ?I¥-~elllui

.'

. Podul .ma~,sard~t,. enajat ~

.contravantuiri dispuse . 'partea inferioara a capriorilor, realizatedin scanduri sau dulapi, dispusefmcruCi~at; . .• contrafise din lemn ecarisat sau rotund, dispuse longitudinal intre pane si popi, . sub un unghi de aproximativ 45°. S:abilita~e~ ~ansversaHi a sarpantei pe seaune se asigura prin dispunerea unor perechi , de clesti, care rigidizeaza capriorii de scaun de popii verticali sau Inclinati. " L~ deschideri mari (plansa 5.2, fig. b), reactiunea de la popii centrali, care se '. mtrerup m zona ~le~telui inferior se transmite atat la cleste, cat §i la popii inclinati. . La partea inferioara popii reazema pe talpi din lemn ecarisat, de care se rigidizeaza cu scoa?e sau placute metalice si buloane . .Talpile se ancoreazain planseu cu buloane sau suruburi Conexpand.: Pe zidurile longitudinale de contur capriorii reazema prin intermediul unei cosoroabe fixata in elementele de beton cu elemente metaliee de ancorare (buloane suruburi Conexpand, bolturi impuscate). . ' . Sa rpantele eu ferme se utilizeaza pentru deschideri relativ man, cand nu se admite .dIl1yllnc~ de vedere arhitectura~, prezenta un or reazeme intermediare de tip popi. Infigurile C §l.d din plansa 5.2 se prezinta doua solutii de principiu ell ferme realizate din lemn ecarls~t, c~e r~azema pe. popi. (st~lp9 ~nclinati. Fennele sunt alcatuite din talpa superioara, talpa l~fer.lOar.a, montanti verticali §l diagonale inclinate. Rigiditatea nodului de reazem se ~slgura pnn dlspun~rea unor contrafise intre talpa inferioara si stalpii de reazem. Imbinarile mtre elementele componente ale fennei se realizeaza prin chertare.

~."""llUl ... U

&U

·";'<·l·~:~2;'~':,gJ{~~iJt!I,~:\:':·'-::·;';f'1Ait,:~'?ff:'"
. .. ... . .
,.:,,:
'

· ~), fig. b2 §i

C2).

~~rpantele pe seaune se pot realiza:


..

1\

LJ
"1

,.' ;;t(cu doua randuri jde'popi\hiie~~dlan, dispusi inclinati (plansa 5.1, fig. e st j); . .' • eu pop central si doua randuri de popi intennediari (plan§'Q5.2, jig. a);. ", • ell patru randuri de popi, din care cei centrali sprij~fi . 5.2, fig. b). ~azul absentei popului central, capriorii se . , .. ' iul lOngitudinale si a clestilor,
s

."J1

'1/

e.

K I~
t":,

j
';::.:;1

"""J

d:
4 11

max. 12. O'Om~-

e.

Plansa 5.1. $ARPANTE PENTRU POD URI MANSARDATE:


a _ poslbllltiul de dispunere a termoizoia(iei; b - ~arpalliii cu ciipriori (b 1 - cu talpa din [emil; b1 _ cu centurii suprafniil(ata); c - ~arpalltii cu ciipriori $i tirant (Cl - cu talpa din lemn; Cl - cu centurii suprainlil(atli); d - §arpallta cu douii riinduri de popi . :,ve'1icali;;e§if~§arpa_flte eu douii ~ant!ur(de popi lnplinali(fl.cu atic; h -fora 'nne); j ~clipriorFi:_ 'riglii de' cdain1i;'3::":'~leiti; '4 '..i..contravfintuiriJ• 5':": caprior pentru frfmger.e de pantil la streaslnii; 6 - talpii; 7 - cosoroahii; 8 - planseu din elemente prefabricate de beton armat; 9 - perete dill zldarie de ciiriimidii pia cat cu polistiren; 10 - centurii dill beton armat; 11 - llmita tnehtderii spatlulul amenajat; 12- pane tmermedlaret 13 - popi vertlcall; 14 - contrafise; 15 - popl tnclinati; 16- consolii penJ,u'reuliZIl,ea.strquliL.
">,

.....

,;

\.

-_._-,

max,1S.00m

Q.
\"",j
1:

'_-'---

max, 12.00m

c.

1,
.[ i
"

I:

max.12.00m

d.
max.'18.00 m

II
I;

b.

Plansa 5.~.,$AR!ANTE f!1NTRU PODURl MANSARDATE: a - cu pop central $i douiirimdur! de.popl intermediarl: b - cu patru rdnduri de popl; c # d - cu ferme; 1 - caprior: 2 -.rig/ii cte_coamii; ~,-:-,~le§ti; 4 - cOlltrava"t~~riL~ - pallii; de c(jamfi;6::- pop .'centralt: 7 ~ 'cosofdab'lij t8SjJlaiij"iil.ydiitelemente prefabricate de beton armat: 9 - perete din, zidlirie , de carlimidii, placat cu pol/stiTen;10 -centurii dill beton armat; 11 - limita spatiului amenajat; , 12- pallii tntermediard; )3 -:- op vertical; 14 ~ talpil; 15 - contruflsii: 16 - pop tnclinat: 17 - rigla p orizontaki; 18 - clilcal pentru rezemare pand; 19 - talpa superloard; 20 - talpa inferioarii: 21 - diagonalii; 22 - monumt; 23 .; grindli longitudlnalii de rigidlzare; 24 .; bridli de rigidizare montara _:_ 'talpa illterloarii; 15:':; slalp Inclinat; 26 - stafpi de inchidere la exterior; 27 - element metatic pemru ,', verticali;~2:S'~ grindii·d~ righlkaFe.0,." . ,,;.. ";

II
•• i ,
~I

.....

".-

IL 1

Spatiul de sub acoperisurile in panta poate fi rezolvat: • ca pod neclrculabtl, cu inalpme redusa si accesul se face pe 0 scara verticala fixata rabatabila la nivelul planseului . Planseul este din lemn, ell dimensiunile minime de 80 x 80 acces 'intamplator din casa scarii; pe perete sau pe 0 scara plianta, prevazut cu un chepeng metalie san em;

x
x x


ott

ca pod clrcutabll, cu inaltime normala la care accesul se face pe scara principala -a cladirii sau pe 0 scara secundara, dispusa intr-o alta zona; ca pod locuibil (mansardat), cu destinatie diversa: dormitoare, birouri, camera de joaca pentru copii; uneori podul poate fi transformat prin mansardare intr-o unitate de locuit independenta, cu toate spatiile necesare.

sunt elemente auxiliare ale acoperisului cu rolul de a " suprafata interioara a podului. In mod curent, pentru constructiile de locuit rnansardat, luminatorul se realizeaza vertical, la mijlocul latimii cladirii, prin eelor doua pante ale acoperisului (plansa 6.1; jigura /).

Luminatoarele

Prin pozitia lor si datorita functiunilor complexe pe care le au, acoperisurile necesita o serie de elemente si lucrari accesorii, cu rol de iluminare si ventilare a spatiului de sub lnvelttoare:' tabacbere, ferestre, lucame, luminatoare, def1ectoare. se folosesc pentru aensirea si iluminarea podurilor care nu au functiunea de locuinta, precum si pentru accesul Intamplator pe acoperis. Tabaeherele sunt alcatuite dintr-un cadru din dulapi de lernn, dispusi pe capriori, pe care se monteaza 0 rama . din profile metalice sau din lemn, care sustine un gearn simplu sau annat. Rama.esteprinsa .. In balamaJe pe latura catre coama si are un dispozitiv metalic pe latura dltre·~treUilina,care . . permite deschiderea totala sau partiala a t~bachereL(plan~a 6.1, figura a_). '_'_ . .. ..

Tabacherele

Ferestrele tip Velux, solutio modema de iluminare si ventilare aspatluiuifuncti.ori~(


de sub invelitoare, sunt dispuse ea si tabacherele in planul Invelitorii. Se folosesc In special, In eazul podurilor mansardate, utilizate ca Iocuinte, birouri etc, Dimensiuni1e ferestrelor Velux sunt prezentate in tabelul 6.1. Ferestrele Velux pot fi prevazute cu jaluzele, rulouri perdea dispuse rulouri exterioare. .'~'" ,,'?..\t !%1i~~*~i It~·. spatiul desub invelitoare si care spre deosebire de tabachere, ies din'. i:l".~"H~,:;~n functie de arhitectura dorita, lucarnele pot fi curbe, dreptunghiulare. doua pante tplansa 6.1, figura b). Struetura de rezistenta a lucarnelor s~;realllz~~~:.~"._~n:U]~I~ sarpantei acoperisului eu popi, pane, capriori, rigle de. legatura. .. ' . Lucarnele sunt prevazute cu fersetre §i ochiurimobile pentru.aerisire.

Lucarnele sunt clemente auxiliare ale acoperisurilor, eu

: ~':>... r.. '_.". t

• "-_-'

>,

'

••'

~ ".';'

• _"

.",

.-

;::

_"

.... ",

:. -_" .... ~.}'.".:

'.~

.. '

"

: '...

',

~ ..

18

_.'-i

"

~
,j,

<\,i'14;'(·:i;;>k'~~i~!t~;;¥~ilf0~i~H":Y>'\ '!:;!~!!!J~!!'

...

.~

Pentru evacuarea apelor din precipitatii, de pe acoperisuri se folosesc jgheaburisi burlane realizate din: • tabla de otel, zincata (eventual si aramita); • tabla de zine sau cupru; • tabla de plumb; • materiale plastice '. Jgheaburile din tabla 'pot fi: • agatate de streasina (plansa 7.1, det. a); .. amplasate peste streasina (plansa 7.1, del. b); • dispuse pe acoperis - "de poala" (plansa 7.1, del. c); • dispuse in spatele aticului, solutie de evitat datorita riscurilor de producere a infiltratiilor (plansa 7.1, det. 'd); I sectiune transversala jgheaburile pot fi sernicirculare sau dreptunghiulare (plansa n 7.1, del. e, f:;i g). Se recomanda folosirea jgheaburilor eu sectiune semicirculara deoarece sunt mai economice, mai durabile si necesita pante de scurgere mai reduse. Rigidizarea marginilor jgheaburilor se realizeaza: • ell tija din otel-beton (plansa 7.1, det. h); ~ . eu cornier si sort de acoperire (plansa 7.1, det, i); .: . .' '... • ell brida de intarire din banda de otel (plansa 7.1, det. j). ·<c. ..... '. .. Alegerea dimensiunilor jgheaburilor ~e face in functie de suprafata acoperisuluipe care 0 deservesc folosind datele din tabelul 7.1.

..

..... recomandii folosirea jgheaburilor ,. eu carqc{ere ;~~qr~~er,''. J~...: \ ..:. '.' . .'.'u.este suprafata jgheabului (fora suprarnqlJan!a 'datori!ii~i~b~C1Jlu~ext<!ri,?r~a/onoarn r , ~\'~bifre!eromane din paranteze indica concordqnia r~comiifldatii .lntre ..jgheaburile .1:,., .'~. t'abetui 7.'J§i burlanele date in tabeluI7.2; . .' ~.~pen'tru 0 nu se obtura prin inghe; se reeomandii sii seadopte pentru jgheaburi puun 12,5 em, diametrul uzual fitnd 13...18 em; • ;jgheaburile se monteazd cu pantd de 0,1 em!m ... l cm/m, recomanddndu-se panta de 0, .pentru jgheaburiie semicirculare §i 0,8 cmlm pentru ce/e dreptunghiulare.

.: .'. ...

. . .' ,... .....

.\;?"'\ff~;t~~~'·~~:7~tt;"l·

, Bllrlall~le dill tabId pot fi cu sectiune circulars sau dreptunghiulara. Se re foIosirea sectiunii circulare, care este mai economica si asigura evacuarea unui mare., . Alegerea dimensiunilor burlanelor se face in functie de suprafata acoperisului o deservesc, folosind datele din tabelul7.2. .

CARACTERlSTICI BURLANE DIN TABLA Sectiune circulars


h:= d (em)
2

Sectiune dreptunghi 7xll em

d=9,9 em

d=1l,5 ern d=12,3 em d=15,4 em

~CF_7~7~~~_:_::_:=----=-::._t.-=-~~~~':_::_:_~--L___:_'!'~ __ ~_--: Aria suprafetei invelitorii deservita de un burlan, (m")

102
,.

112 123 7 8

CARACTERISTICI JGHEABURl DIN TABLA.


Sectiune semicirculara Panta jgheabului ~a=~_~6~1~~+-~~~-,,-i~~~~+--~~~~~~~E~~8~')'~.

1I
Observatii;
se recomandd folosirea burlanelor scrise cu caractere intarite; pentru 0 imbinare optima a jgheaburilor eu burlanele, trebuie cadiametrul bur/anul 3/4 din eel al jgheabului ~i se recomanda a se folosi cuplajele insemnate cu nf'~'IPr:I.'t;j romane in tabelele 7.1 §i 7.2; • burlanele circulare deservesc practic suprofete duble fa/ii de eele ale jgheaburilor cu recomanda a fi montate; burlanele dreptunghiulare deservese suprafete aproximativ cele ale jgheaburilor dreptunghiulare cu care se recomandd a fi montate; • burlanele circulare se socotese rational utilizate daca se considerii eii 1,25...1,45 em' . bur/an preta apa de pe 1 m2 lnvelitoare;. . . • se pot cup/a .s! jgheaburi .dreptunghiulare /a burlane rotunde precum $1 semicirculare /a burlane dreptunghiulare. • •

p, cm/m

07
OQ

."

..".~

-,_ "

.'

"

'"

~.~'

.~.:.-'.- "_ ..

(
I -,

I
r:
"

.~
.i

~." .1
j' ~ ".; 1~1

~ ).~

.. ;- .• ;

"

\~.

>' ....

c-.

'; •. :.. _!;

-. " ';

.J;

e.
C\

\J

"..

f.

J L__.:J
. ...

U g. LJ
30

Plansa 7.1. JGHEABURI $1 BURLANE:


\. a - jgheab agiitat de streaslnii; b - jgheab amplasat " .pe streasina; c - jgheab de poala; d - jgheab dlspus tn' spatele aticulul; e - jgheaburi semicircular §i dreptunghiutarcu un ciubuc }I 0 indolturd de intiirire; I -jgheab semicircular .$i dreptunghiular cu doui; ciubuce, unul exterior siunul interior; g - jgheaburi semicircular #' dreptunghiular eu doua ciubuce interloare; It - rigidizarea marginil jghebului cu tija dill otel-beton; 1 - rigidizarea marglnll jgheabului cu profll cornier; j - rtgldizarea marginllor jgheabului cu brldii; k .~ detalii ciirlige eu aceeasi lungime indolte la fniil(imi diferlte; l - detalii de ctirlige de flliil(imidiferite; m _;,detallu jgheab de poalii; 1l_"':" detalll elemente din PVC .dur , pemru realizarea jgheaburllor ~i. burlanelor; 1 - jgheab; 2 - streaslna: 3 - atic; 4 - ctirlig jgheab; 5 - tijii din otel-beton; 6 - agrafe din tabla,' 7 - cornier de rlgidizare; 8 - ciubuc de acoperire din tablli zlncatii; 9 - brldii de intdtire dill tabla de otel; 10 - panii de inchelere; 11 - pazie din tabla; 12 - invelitoare dill (iglii; 13 - sipci; 14 - lund jgheab; 15 -. pazie din lemn; 16 - ciiprior; 17 - asterealii; 18 <jgheab; 19 ~sitli demontabila; 20 - piesii de imbinare jgheaburl; 21 - brldii; 22 - ciirlig pentru jgheab; 23 - plesii. racord jgheab-burlan; 24 - cot burlan; 25 - burlan drept; 26 - cot de evacuare ape la teren; 27 - cottar lnterior la jglteab; 28 - cottar exterior la jgheab; 29 - plesii de racordare fa canalizare; 30 - element de captare apii,- 31 - brdtarii burlan; 32 - manson racord la piese tunon; 33 - ptilniede ciirii(ire;

)J

34-

Element

Schita D/

Dimensiuni (mm)
D d

Jg/teab semicircular

125 150 190 o

123 155 192 A 80 90

17 17
22

:
..

t
LJ

B'

dreptunghiular
+--_--=13'----+-+

Jgfleab

124

100~.

136

Burlan

87
100 120

, ,,,,\,,Pentrurealizareajgheaburilor ~iburlanelor din PVC dur se ~ sur-ansamble tplansa 7.1; del. n). i

~~~-'--C-

_-.

'

..

['

.'

-..

":.'.

EXEMPilrYpilNT'RrJ
"."_ :<.
ii

CALCULUL UNEr

§ARPANTE

[3
"--"_
.'0",

rI
.. 1

Construclla pentru care sc proiecteazll ~arpanta· are l1ilimca intre axele zidurilor cxtcrioare de j 0,20 m si pos ibilitatea de rczemarc pe zidul longitudinal median (fig. 8.1). Se alege ~arpilllla de tip d din plansa 4.4, cu planul si sectiunile proiectate in plansa 8.1. Invelitoarea este prevazuta a se realiza din !igle solzi, asezate dublu, pe sipci, Unghiul de incl in are a acoperi~ul ui este tg ex~ 2,5 / 5,3 25 ~ 0,47, rezulta ex~ 25, 150

u.

Barlad,Localitalca de amplasare a constructiei (pentru stabilirea lncarcarilor climatice) este intravilan.


Construclia se incadreaza, conform nonnativului PIOO-92, tabcluI5.1, importanta. in clasa IV de

n
[j

Q.

\
i

~~=
.~.
.... '; \

===-==;~=.-.--=-=:::::. =-::-.

~+-

C>

-.-~'"

trans_versalii~'b =plan,

FIG. 8.l.SCHEMA¥ PLAN SECT/ONE TRANSVERSALA CLA¥D/RE: a -' seC(iune

st ,

pe t~rs .. tab}~el( zon_C


.. I

t -r)o~
--t--

~~-t~~-+-·~~.·5:2~\-~ +- ~t ~~85
_~ ._._~.
8.70. ~~---.--~--~ ~--.-.~_._

1.

Plansa 8.1. $ARPANTA PE SCAUNE CU REZEMARE PE ZIDURJ LONGlTUDlIVALE.


a - plan,· b - sectiune longitud/nala; c - sectiune trans versa/ii; 1- ciipriori; 2 -_pallii.dec;oanu'i; 3 -palla intermediard; 4 :'popcentral; 5 - pop . lnclinat; 6 - clesti; 7 - cosaroabd; 8 - pana; 9 - pop,' .10 - caprior de creastii; 11- planseu prefabrlcat; 12 - perete dill zidiirie.

1
.I
1

..... !.::.

inclircarea din zapada. Conform anexei B, paragraful B.2, incarcarea de calcul data

c, se stabileste confonn tabelului R.5, ancxa B, pentru varianta 2 de lncarca.re; care


In care se aglomereaza zapada are valoarea 1,25; . . ," este gre4tatca de reterinta a stratului de zapadilla nivelul terenuI!I;,sase.c()','f()p1 ........ un..· B.2 ~i B.4 pentru 0 perioadu de revenire de 10 ani ~i pentru Iocalitatea Blirlad, . 2 . '. C, este 1,5 kN/m ; '. . . ". ." k . .este coeficienlul prin care se iau in considerare conditiile'jlePexP4Ilcte",a 'e;; s-au considcrat conditii nonnale de expunere. si acoperi~ .cu W:ofi1pllllJau .. Q~t"u. rczutalld Co = 0,8; . ... ' <estc cf)eficielltul de siguranli\ fv. anexa B, paragrafull3.2, tab .'......,.;.;", .'....; .. . ". im!i~ultilne de rczistenta si stabililate, sub actiunea grupari •. ',
LUj.I"'~"j
..
;.

Ch(i) =O,65-c~r44 ;, 0,65


z::::; 8,55 m::::) Ch(Z)

= 0,61

Se considers, C h (z) = 0,65; B.8).


C,i

cste coeficientul aerodinamic pe suprafata i (v, anexa H, paragraful B.3, iabelul


Cni

Pe suprafap, expusi! vantulu]


ex

se deterrnina prin interpolare dubla:

".;";:"';;;:;:"'O/"';::~:;';"'t>;';.\::' .•.. ......•.•. :


;;

....

..

..... ,;... ;.; .. ,/

...;.,.:.;

..

0,5 -0,40·" -0,22 +0,30

hill 0,57
.'

20° 25,15° 40°

,;,~

~.~ .. ~.~~.~-;.

1,00

····-0;7'
-0,57 ,;0,20 .:

oj

-'0,27
. ....... ;
":, p.

hIlI = 0,57 .

h, ='6,05 m (lnaltimea pan8. Ia strea~ina), = 1065 m, ,

In concluzie coefiCieiltllI'cnfeste negaliv, deci pe apa direct. cxpusi\ actiunf viintului se produc suctiuni cuefect de~cs~~reare a elcmenlclor ~arpanlei. In cazul unei invelitor! grele acest efect flu' se ia ill CO-":Sl (ferare. '. .. . Pe apa opusadircC(i.ei actiunii yiintului, coeficicn(ii c'" au doar valori negative, deci se produc doar sLl.9til;lnL";,~,';;.<./~,;,,;,~,,.~ ., ..:·y:, , .. Ipotczaj2-a ,de.Il1carcare;nu'va' fi luata in considerare la calculul sarpante]. 4.5.1, incarcarea utili! pentru elementele
.,
" ','.

':.',.

.'

"._

...

",.

' ..; !,";,

"',

. distanta aferenta

Pt:n1ru. 0

, ...... , i 1

." , , " ."

'>

~ipca,. pc suprafala

g ~ = p ~ . c . cos a

1-1
1

c= 0,25 m
g~ = p~ . c- cos a = 2580·0,25·0,905 = 583,85 N/m
r

2 8Scm

q!:;i q~z" = q~ -sin o; = 583,85 ·0,425 = 248)3 ...~ I. { 7. q~ . = q? . cos a = 583,85·0,905 = 528,38 7.,~ z • incarcarea 8.2), incarcarca

N 1m
NI m

Fig. 8.2. SCHEJl1A DE CALCUL A $IPCILOR:

l-sipca; 2-ciiprior.

din vant nu se ia in considerare intrucat a rezultat suctiune (v.

incarcarea

permanenta
"~.' .~~. h. ", ."

utila

l1U

se ia in considerare la calculul sipcilor (v. paragraful 4.5.5).

a = 25)5° sin a = 0,425 cos a = 0,905


A

• ; IPOTEZE DE iNCARCARE
.' Intrucat la ca1culul sipcilor se ia inconsiderare din zap ada, ipoteza de ealeul este ipoteza 1. numai incarcarea permanenta si

Incarcarea permanenta pe

sipca se determina ell relatia 8.6:

,qi.x =q~,x +q~,x =98,18+248,13=346,31N/m


111 care:
c

qty
gp==gp·n; .
. . '_ 1· ~ : ~~. /....

= q~).y +

q~,y = 209,06 + 528,38 = 737,44 N/m

.•

Colellilll momenteior

gp este g~~~tatea invelitori] din care se seade greutatea caprio~ilprJ?Q:i:


~~J; .f~·:~-·;i~;.·.;.

gp ==850 N I m ' -(80 .. .100) N

1m2

= 850-80

==770 N I 1112

.Ig; = 770·1,2 = 924 N I m '

;.1

Se alege sectiunea 58x38 mm (v. anexa A) M$f,X


-

RCi • . calcul,x.. W
calcul.y

ill

n, .

(8.18)

(8.23)

M~ -Rc·W . r.y i fin

-m-.:, TI

• Incarcarea din ZIiPOliii


q$.n =g z e c -c.z 'Yo -c-cos o .. z.
(8.24)

= 0,9
W calcul.x =~--=~---=1395867mm .6 6

b-h '
')

58.382,
')

'
(8.19)
3

Wcalcul,y g.P

. b" .h 58- ·38 =-_·=---=2130533mm 6 6


2
')

~ 0,3· y C (v. anexa B, paragraful B.2, tabelele B:6 si B.7) Yc


'V,)

(8.25)

'

1,2
,

= 770 N/m

It

= I 2-

850 ° 2 . 0.8.1500
,

= 1,06

> 0,36

(8.26)

g, . Cc = 1500 -0,8 = ] 200 Nzm"


0)

q~,n = 1500.0,8 ·1,25·1,06·0,25·0,905 (8.20)

= 359,74 N/m suprafata inclinata

(8.27)

= 0,~5. 770 + 0,65 ·1200 = 0 61


770+ ]200 '

q~ .. ~

{ q!.~~=q;..11 .eosa=359,74.0,905=325,56N/m • Deformatii datorate lndirdirilor

= q~.11-sin o =359,74'0,425 = 152,89N/m

(8.28)

~1 ,

permanente:

ta: 8.

.... :,x = 11,952 ·13 958,67 . 0,9 = 150150,59 Nmm


~v

~ = 10,8+ 1,152 = 11,952 N/nm12

I .y I
.x

= b ·h = 38 ·58 =265 214,67mm4


12 12

'.

= 11,952·21305,33·0,9 . = 229177,17 Nmm

= b ·h

.12

= 38.58 12

(8.29)

= 61785467 mm" '

M!r v -'---~'x + M!r '.

.tvI~,y

= ± 66,60 -10
)50150,59

± 31,28.10 = 0580 < 100·· , , .. 229177,17


~•. :~'

E = 11300 N/mn12 d1= 85 em = 850 mm


• ..t .

<\{~~'~.~':"..':.: ."_. ,,
,.

.ConforTIi'sch~~ei dinfigura 8.3, distanta aferentii' ........ deschiderea de calcul a grinzii inclinate este 1z ~ :2;84 ~.;.'~ .iar, !EK·;;'<:;~;2~%j.~~;Q.
"
.
'.

;,

·,2.s}:.'··gh"':..'>·

,.'

"

fp,x ;;; fp,inst,x '. (1 + k~er);;; 0,186· (1 + 0,5)


fps ;;;fp,inst,y . (1 + k~Cf)= 0,170·

= 0,279

rum rum

(1 + 0,5)::::; 0,255

(8.31)

• Deformatli datorate indircarii din zapada:


E::::;11300 Nrmm ' d, ::::;85cm=850mm
f.
z.mst,x

::::; q~'.~ _5_: .

384 5 ::::; _. 384

E ·Iy

dt ::::; 1,52,89.10_5_.

.850 384 11300.265214,67

::;:

0.347 '

nun
(8.32)
d :: 255m

. f.
z.mst.y

q~.n. d4 5 z,y I = _,. E .Ix

3 .6 -3 04 25,5 ·10 ·85 384 11300·617854,67

'

317

mm

1-' 1

f", : f,.;"", : (1+ k ~,r): 0,347 :'(1+ 0,25) : 0,434 {fz,y' (~,mst,y (1+ k ) - 0,317 (I + 0,25) - 0,396 def
• IPOTEZA 1
fl'x { : fp,x

mm mm

(8.33)
2 FIG. 8.3. SCl(EfI;fA DE CALCUL A CAPRIORILOR: l-ciiprior; q-pallii intermediarii; 3-cosoroabii.

[Is max final

+ fz,x : 0,279 + 0,434: 0,713 '. mm fps + (~,y- 0,255 + 0,396 - 0,651. mm
=
[2
l.x

(8.34)

• Indircarea permanenta:
cosa ==0,905

f
f

+ f,2 1,),

_
=

»I 0,713 2 + 0,651 2 ::::;I 0,932 -y

::::; 0,965

mm
(8.35)

sina::::; 0,425
g~ =s, ·dj·n n =1,2

adrn -

-~

150
. ', ~ ~ .
-

r, ==850mm
fadJn
850
=

150

= 5,67 rum

(8.36)

';~ .' ell =~? 9m. ~O,85 ill gp = 850N/m2


;; .. ",' .
','}

,~

.'

'.

f max final < f adm


~,
.'

g~ = 850·0,85 ·1,2 = 867,00 Nlm g~,n·==g; . cos a

= 867,00· 0,9Q5::::; 784,64 ~ 785,00

N/m

,f

,!i.

..

'

'

'\ '
"

i
~,'~

..;';
,_,~'r'

(8.38)
"~ ,

"-.. ,
'

'~

jncarcarea

din vant nu se ia in considerare deoarece a rezultat efect de suctiune. MC :::::2581,12.2,84


I 2

Incarcarea utilil: •
,

:::::260229Nm

'

(8.43)

IPOTEZA a 3-a:

p~ ~ P, . n = I 000· 1,2 ::::1200 N p~.c = 1200.0,905


= 1086 N

M, =---+::::
-

'c

q~ .l~ 8

P; .12 4

785.2,84 8

086·2,84 -1562 ~ON .,) m 4 Nm

(8.44)

(8.39)

M~la,

max(M~ ,M~)= Mf

= 2602,29

I. Verificarea capacitatii portantc se face cu relatia:


~
,

Intrucat nu se ia in considerare incarcarea din vant, ipotezelede


....... 'L ....L_U

calcul sunt ipoteza 1


M~la\. S;

a 3-a.
,:
'.j,

Mr

. M~
,....
,

:=:

R~ . Wcakul ·mn

gp = 850 N/m1
,

..

qf == q~.n +q~.n == 785,00+ 1796,]2:::: 2581,12N/~.

(8.40)

gz"

Cc

= 1500·0,8 =

1200 N/m2

(if=

0~55·850 + 0,65 . 1200 ::::0,61 850 + 1200

(8.45)
(I),

Conform tabelului C.8 , anexa C se face interpol area intre valorile coeficientului

0,55 :ji O~ . 7 • fllclircarea uniform distribuitii: ..... R~


q~ ::::q~,n ::::785,00 N/m
=

11,952 Nzmm ' (8.46) ,'_ ','


WI~ec, care

mn = 0,9 (lemn tratat pe suprafata si ignifugat) M r = 11,952·0,9· Wcalcul = 10,76· Wcalcu!


" .' :,'~~-',", ~ ":-_,:_,'~. ,.:.~; ~", , , r ",' '

-, 'c;'

,.

inciircarea concentrata: pc == pc,c == 1 086 00 N :1


II '.

.\~. '.;('::-]

Din inegalitatea expresia:


J

M~Jax

S;

Mp la lirnita M~ax

M, poate fi determinat

are

=f-·

'./.'''5;;I(q'~:~1.:1~';vn~
'il

.
" ..

. ... :.

384

E· I

.",?

(8.48) II. Verificarea


[max Iiual

1 = b .1\3 = 120.120 ]2 12

: "r
-

e
I

-.

17280000

rnm"

IPOTE

rigiditatii

ci'ipriorilor

la incovoiere

se face eu relatia:

s fadm
(8.49)

E = 1]300 Nzmm ' 12 = 284 em = 2840 mm


kPdcf' fC
?"

l~ ~
3-

l, = 2 840 rnm

05
,

f.

=:.l~ ..

,1dm

~OO

2 ~40

200

= 14 ') mrn
.-

__

p.iust _

•. lncarcarea pehmll1el1t(}:
o en ~ tr 1:"p.n _ bp'

r; = 2,84· (l + 05)
• Deformatil datorate
I

384

_2__.

653,86· I0~3 .2840 11300 .17280000

= 2,84

mm

= 4,26

mm

.[~5

d I' cosa .

inci'il'cal'ii din zapada:


)

cos
dI

Cl

=:

0,905
III

zz:

85 em = 0,85

rc
I

==

rc

1.l1bl·

(I + kdcf'
q C.1l
Ln •

gp = 850 N/m2

g~'.:~ 850·0.85·0,905 ._~


q/..Il
c.n

rc
== 653,86 N/m
/.mst

=~.
b·h"

1-1
2

384

E .I

(8.50)

• Inciircarea dill zapad«:

I = - . --.- = 12 12 E == 11300 Nlhlm2


.)

120.1203

17 280000 mm

= g/.

. Cc

. Cz . Yo

. d, . c95- a 1,06'0,85.0,9052 1106, 91 ~ 1107 N/m

I, == 284cm.= ~ k~~r = 0,25


=

2840mm
."

Yo = 1,06 (v. relatia 8.24)

q~:~ J 500·0,8· =

1,25·

(8.51 )

I'.c .
v.mst

3 4 _-. 5 1 107,00.10. .2840 _ 4 80 mm _ 384· 11300.17280000 '


_

• lncarcarea utllii:
~ .. , '
PI~,n =

f~ == 4,80· (1 + 0,25) == 6,00 mm . • Deformatii datorate

P" -cos«

cos r.t

...,' .;,.~~'

,.
i

pC'===IooO'N .:
p,~.n == J 000 . 0,905 == 905 N

= 0,905

f,~ == f~,ins: . (1 + k~cr)


k~cf

lncarcarti utile:
;. ....

= 0,00
f'c u.inst

.e,

"

fe _ II

-~. I
_

PI~,n
I

48

.1~ __ 1_. 905.28403 _ _ 2 21 mm E . I. 48 11300· 17 280 000 ' '.

AI_[

'

'

I:'

:,~

,.~"

:""

'

'

f~:= f~ + f: f~llx :=
fadm =

= 4,26 + 2,21
i

== 6,47 rum (8.61)

max(ft , f~) == f c == 10,26 mm


14,20 mm

Se alege Iemn der~irlqase(brad) anexa A, tabelul A.~).

eu sectiunea panei centrale 120 x 150 nim (Y:


Ii:

bp.= 120mm'
hp=150mm
111

:=1,1
c ',' ~ ~ ~'~' " ' ,-. , ;

.
. 3

'\
3

8.5. CALCULllL

PANEl CENTRALE

PO,95

:= 480 kg/m .

= 480

daN / m

== 4800 N 1m

(Y.

anexa C, tabelul C.2)

Conform plansei 8.1 si schemei din figura 8.4, distanta aferenta pentru pana central a, . orizontala este 2,55 m, iar desehiderea de calcul stabilita conform relatiei (4.81)

q~ = 850·1.2·2,55· _ .

1
0,905

+ 0,12·0,15 ·1,1·4800

2874,03 + 95,04

= 2969,07

N / m (8.65)

q~,x {

" l~ = 3,40 - 0,75 = 2,65 m = 2650mm


1

_ ...'(8.62)

q ~,y == q~ 2-a, care nu se ia in considerare deoarece a rezultat efect de suctiune in din vant, este singura care conduce la solicitarea de incovoiere oblica. 1 si a 3-a de incarcare, conduc 1a solicitarea de incovoiere simpla, dirijate in iungul axei y-y. (8.66)

V'I_

o
N

Ipoteza a cazul incarcarilor Ipotezele incarcarile fiind

q~ = q~,y = 2969,07 NI ill


Ie" 2.65,

3. 40
;

• Indh'carea din zapada


qzp
= Pz'
C

.'

d2

Fig. 8.,4 SCHEMA DE CALCUL A PANEl CENTRALE: l-pand centrala; 2-co1lfraji§ii}· 3-pop central

p~ == 2 880 N/m2 d2 = 2,55


ill

';
===7344N/m

..';_.<, " ,';

(8.67)':

'q~ == 2.880·2,55

q~ == q~,y == 7 344 N/m


. :;
,"

',

..,

~
,
,~

"

.>.

.~~ 12>' ,
. P" = 1000 ·1,2 = 1200 N • q]

"

, ':.,:."". '"...•........ <;,~/:.}:\Z;g;:Ai:·::'·Vi·:d·>;.;f.<. y,)., .

'.

'Mr ·.=]l:952~4.50 )
i".

illl\~,}j59,~'.i~
~'

.t

000 .' ·0'9 =4840560

Nmm =4840,56 Nm "

M, < M I P

Se redimensioneaza

sectiunea panei.

IPOTEZA

1: + 7334

Se alege sectiunea 150 x 190 mm (v, tabelul A.2, anexa A).


bp = 150 rum

= q~ + q~ = 2969,07
JP-OTEZA

= 10313,07

N/m

(8.69)

lip

= 190

mm

nl=],1 pOI))'=4800N/m3 q~ = 2874,03 + 0,] 5·0,] 9 ·1,1· 4800 q~ =q~,~ =:3024.5IN/m q]


MIl)

a 3-a:

acuumi zapezii.
'.

Nu se ia in considerare deoarece efectul de incovoiere produs de incarcarea de J 200N este mult mai mic decat «I unci lncarcari uniform distribuite de 7344 N/m datorata Calculul momentelor
.P

= 2874,03

+ ] 50,48

= 3024,51

N Im

= g~ + q~l = 3024,51
~ =

+ 7344

10368,51 N 1m

10368,51.2,65"·=910161

lvl \' .:: ~ I_: ._E_ 8" I, = 2,65 m


p !I

12

'

Nm

Vcrlficarea capacitatf
(8.70) . ='9052,94 Nm .

portante

l0313,07A8·2,652 ..-~~~----~-,_8 I. Verificarea

'A calcul
1

= -.. -~---.- ----~~

bp

h ~ _ 150· 1902 _ J - 902500 mm 6 ' 6


.

mTi = 0,9

capacitatii pOI'tante la incovoiere a panei centrale:

Rf M,

11,952 Nzmm '


11,952·902500· O,g::::: 9 708 012 Nmm = 9708,012 Nm

MPt <M -

M, :.::Rf . Wcntcul
gp

mn
=:850 + 0,12·015·4800. d, '2,55'

Mf < Mr I .
~

'=

850 Nzm ' + bp . hp ·4800· -

).

= 88388 Nzm '

..

?'

(8.71)

II. Verificarea rigiditatii la incovoiere a panei centrale se face eu relatia:


t~l1ax

g".: ce = 1500·0,8 = 1200 N/m2


OJ::::

s fadm
~

0,55·883,88 + 0,65 ·1200 . 883,88 + 1200 = 0,61

._;{ _ i

r ~. .'

'~J""

-",_

......

fndm

21~0"

r-r:

l, ::::: 2,65m Conform tabel e.8, anexa C => R~


=

11.952 N I mm '

fadm = 3- 65~ ., 13,25 mrri 200

,"-.

.:.

:._'

..:.

_ ....

.,

'._

•.....

inclircarea din ziipadii . .


',' "

. ==gz -c, ,cz ;yo ·d2

= I ~,25 mm . ;fm~"{ = fl <fa~i-,


. fadm

.•.p'.

- .;,;,>'

,

(8.79)

I<

,.<.',

q~:;== 1500·0,8 ,',


", 5
=~.-

='1,06 (v. relatia 8.24) ·1,25 ·1,06·2,55

= 4054,5

N/ m

8.6. CALCULUL PANEl INTERMEDIARE


. Conform plansei 8.1 si schemei din figura 8.5., distanta aferenta intermediara, pe dircctia orizontala este d2 = 2,25 m, iar deschiderea de calcul (intrucat popul pe care reazema pana este inclinat, nu se pot pune contrafise). pentru pana Ie este 3,40 m

..•. Deformatii datorate incardirilor

permanente

. 384
P
p

...-~--

qp.n p.)"

.14

E ·Ix 150.1903
= 85

(8.80)
737 500 mm
<1:

b ·h.1

12 12 ] 1300 N/mm2

3.40

5
384

·2531,83·10~3.26504
-~~-.-----:.'-

11300·85737500

I 68 mm '
.. y. ~. ,.

1,68 . (1 + 0,5) = 2,52 rnm

(8~81 )

FIG. 8.5. SCHEil1A DE C4LCUL A PANEIINTERMEDIARE: J-pa1Ul intermedlarii; 2-pop incllnat

rmatii datorate incardirilor

din zapada

Inciil'carea permanenta

r:

inSI •

(1 + k~cf ) E·1 x

In cazul
.....
q = g . n . d2
pp ,
p'

concret de calcul d2 = d2', I + b p .h p . n I • Po ,95 cos u

_2_.
384

q~:;1: .

,11300 N/m2
cm=2659mm
1:
r·· .

gp=850N/m2

n=
;o~.

d2

=

2,55m2550
• .,. • •• : ". c _". • •

mm
•~ ••

, 12

cos o = 0,905

Se alege sectiunea panelor intermediate

(v. 'anexa'A, tabelul A.2) 190

190 mm.

/ c~).

_~.:

.'

(8.84)

• ealeli/lit momentelor ,
,

Ipoteza a cazul lncarcanlor lpotezele hlcai~ari!e fiind


q~

2-a. care IlU sc ia ill considerate deoarece a rezultat elect de suctiune in din vant, csle singura care conduce la solicitarca de lncovoierc oblica, 1 ~j a 3-a de incarcare, conduc la solicitareade incovoiere simpla, dirljak in lungul axei y_y,
N/ m (8.85)

I. Verificarea MPrM I I ::::.


r

capacitatii

portante

la incovoiere

a panei intermediare:

= q~,~ = 3064.64

M, = R~ . \\'cnlcul
g -..p
:=

• incarcHI'ca din zapada


q~ = p~ . d 2 p~ ~ 2RXO N/m d , ::: 2.55111 q~
2

• n1n

~ I 850 Nzm + b P . h Pd· 4800· ~ .


'J

= 850+

0.19.0.19.4800.--

I
..., __
"'-.,))

= 850+67.95 = 917,95

N/m2

s. 'c,,:-_:
(8.86)

1500·0,8=

1200N/m2
=

= 2880·2,55 = 7344
."

Nfm

{I)

ci~ == q~\' ::: 7344 ..

'

==

O,55·l)17,95+0.65·1200 917.95+1200

061 '

Nlm

• inca rca rea utila


pP =

Conform tabelului e.8, anexa C, prin interpolare se obtinee»


I

R~ = 11,952

NI

r.n
(8.87)

"""{lleul =

-'~6-

t)p' h2 p '

190·190
6

-1 143 166,67 mm

p::: ]000 N
11 =

mTj = 0,9
P

1,2 000·' ,2 = 1200 N

M, = ll,952·] 143166,67·0,9
~
.... \."

= J2296815,2

Nmm

= 12296,8152

Nm

P P=-I •

M, < M I => Se redimensioneaza sectiunea panei.


...

IPOTEZA 1:
~o

Se alege sectiunea de grinda 150 + 7344 == 10408,64 N / m


(8.88)

250 mm (v. anexa A, tabelul A.2).

q]

q~ + q~

= 3064,64

qi

s:

2874,03+0,I~ ·0,25.1,1. 4800 ., 2874,03 + 198 = 3072,03 N / 111III

q~ ::; q~.) = 3072,03 N i m

Def()rmatiidator~te.lndirdirilo

"":

'.

.. permanente

:qf::::
•. '

q~ + q~

= 3072;03
C_'

+7344,,~ 1()4IG,03 N /

(8.92)

rl~= rl;'itlst.

Mf. :::: .. --.- ..... g-

10416.03.3-42'

1505 Ll h ~Ill

rp
p.mst

(I+k~~c:f =? .. (~_i>:~~I:_ ...


.

"',- : ':'0

.(8.97)

384

r:: . L" .

I
..

h . h:' \.
:.=

12

.P =

1':;0 ')503 12
2

- - . ":'., . =

195312500

I11m-t

hp . h;:

1)(1· :."0'

I 5h2S00 mm ~

1:;.7 11300 N/mlll


I....
:C

3. -i III
.. 11..':;;

3-l00 111m

:..

. .. .; (J t)
11 •

-:c_

1 L l):\ _) \J . II H 11 '
f).\)
r:

kl' "1 ,,<


! N:u7:,OO Nmm

:__- 1 L~):,"2. ! 5«~5!!n·

= 16g07~S

Nmm

(8.93)

r" . o
' Ir"-i'

'I~

...

(8.98)
I + n• ..."') = ..........()~ 111111 " ... .

~ .......~ r\ ~~.., • I .) \~

II. Ycrificarea

rigiditatii

la incovoicrc

a panei intermediare se face cu n~l~ltia:

DI.'t",n'maiij datorate
f:',,,., . (I + k~~r)

incarcarilor

din zapada

f_:' ~.
fr
I_Ill>!

-:.-r-

<

q,.._I.'
111

11

'1~
c

~R'"
.

F'I

. '40 III .-: 3-l00 111Iil~-

"_'"

..

':"

.".' '.: (8.9.t)

."

I:

I U()O N.
=

3400 ' .. - ::: 17 mm 200 rei/rea permanentii .'.• g ,: . d 2


.•. =:

1= JA m ,
k ~'I'
. \H.

3400mm
3

='

0.25
.

.rP
.' '.:
:=
i ~.;.

.:::..

I.In~1

5__. 4054,5.10• 349~.~_ = 3.20 mm 3R4 1 1300 ·195312500

·.. ).;).; h

i-:

I'

• -:_::__--COS (1

+ b p . h II : P o l)~
..

....,.

C"0: .'

1';);;'3;20·

(1 + 0,25)
=

= '4,00 rum
=

. vv
-! . "

X)(j. 2,55 . - .. _1_ .. + OJ 5· 0.25·4800 0,905. '..

2395,03 + 180

:=:

2575,03 N /

In .:
.' .

(8.95)

fj

f,~)+ f;
=
x:

3,05 + 4,00

7,05 mm
-

i'adm

17 mm

fm,;:x

r, < fadm

"

,',

• incarcarea N ~:::::
gp

permanenta
•• ;!- ,.. ~; -,
I,

.~
•••

~: ~.
"_

.• IPOTEZE DE iNCAvRCARE
Ipotez~ de incarcare semnificativa pentru calculul popului este ipoteza' N~ + N~ = 10412,26 + 24970::::: 35382,26 N POPULUI

g ·n
P

. cosa

• d)

. t + b p • h p • n I • P 0.95

n.d2 • t +. 4 pop

• 11 I •

Po, 95 • h pop

(8.100) .

N]'

in care:

L;.,
'v

= 850 n = L2 ,

N/m1

VERIFICAREA

cosa
t

= 0,905

Nl'I - N Jtw" < C r -:~ Cr


.
Acukul

d.~·_c_: 2,55 m = 2550 mrn

c ACa!clll' R c]' mTc

(P,

In

care
j

= J 40
c:..

hp
h,
nl

= 3400 mm ::::: 150 mm = OJ 5 111


m
190mm = O,19m l.l .

314.1201 = -.~---::::: -' 4


~ :\ "I () + - ,-.

TI·d2 -

= 11309.73 mm

o Cl'l'lln

1 n.d~~ h p . 11 p . r- 0,<)5 .- + _.. 4 . . h pop . r (l.<).~ _t , _ 2 n J1 .' t d

:::::

PO.')~

-l800 N 1m3

Sc alege un pop ell diamctrul ~ 12 em. d=12 em

4= :\50 ~ 40.24 ~ 13,52 = 903,76 N 1m2


3,4
T,._.../

= 8)0

)I + (_1."1' 0 J 9 . 4800 . -~ + .114·0.12:" . L, 16 . 4800· . ~ I .. '

._

3,4 L55

hpo])
NIl))

=::

0.12 Om 2,50-(0.19+0,15)=
=
~r

cc

1500 . 0 ,.8 =:: 1200 N 11112

2,1601
7 •

t') ::::: g~§g__:.903,' 76


. J

+ 0,85 . 1200 = 0,83 . 903,76 + 1200


0

= ~~!l_:_l,2 ·2,55·3.40+ 0,905·


=::

0.15.0.19. LI. 4800.3.40 + 3,14.:,12' .1,1.4800,2,16


. . .

(8.10 I)
. Contemn tabe1ului C.8, anexa C, se face interpolarea intre valorile coeficientului 0,70 si 0,85, obtinandu-se valoarea rezistentei de calcul a lemnului la solicitarea i compresiune paralela ell fibrele: R c~
mTc

9771~71 + 5] 1,63 + 128,92 din zapada

10412,26 N

• incarcarea
N~ :;:_p~ ·ti2·t .. pC =2880 N/m2
/.

= 8,93 N/mm

= 0,9 (Iemn tratat pe suprafata si ignifugat)

"j

dl

:=.

2,55 m

(8.102)

t=3AOm
-N' p. z
:::.,_

~2880 ·255·3 , 40 _"

= 24969 .,_

6 ::::: 24970 N

'p~~2880
:
;

N/m2

d , = 2,55 m
•• , .. i"

(8.109)

Cr

= j 1309.73·8.93·0,9·0,813
=

't = 3,40111

= 74807.65

~ 74808 N
'. :, (.

. N ~ = 2880 ·.2.55·3,40 • indircarea


8.2).

= 24969,6

~ 24970 N

Intrucat N:"ax su fie icnta.

35382.26

!\«74808

N=Cr.

sectiunea popului Illata incalcul este

din vant nu sc ia In consideratie deoarece a rezultat suctiune (v. paragraful

s.s. ('.·\1.('1'1. {T
( \'11 form

POPII.OR i~CI.Il\A TI cste de m in sens

p 1~1Il·:! ..t x 1. -uprafata atercnta· po pi lor inc! inati ~2.)5+2.S5);'2~"25~111 in ',~ib transversal constructiei si (3.40+3.40)/2=3.40
lonuuudinul consuucuc.

• . illcarcat'ea utihi este nesemnificativa calculul popului. • IPOTEZE DE iNC4RC4RE


!l'ok/a
'-:r -:::',: i'
~ '\ . ... ."\.

III comparatie

eu incarcarea

din zap ada pentru

de incarcare semnificativa
r

pentru calculul popului este ipoteza 1.


"\" () ....... 0 ...~ .....:;....... .

+" .,.

c:-::

I (')(')I ") ").) .t- ? 4 <) 7(" =1,_ ,J


_" • .-....._ "-'"

1. ") ')

NT

(8.110)

1=2.82

YLI{I

ne.\ REA

POPt'Lt:1

'>1..' akg popi cu $= 12 em.


( . I.."lt:

efortul de compresiune

care apare In popul inclinat (fig. 8.6).

-+. ..... .?.?~_~

+-_

___;__.....:2~_:_.S=S__

......
.... :: ~" '. i ~

FlO; 8.6. SCIIE:lIA DEC4LCUL

A POPILOR iNCLINA71
. . I \. .- ~~. :. c.~' '.: c-

, ....

.•indircarea permanenia

se stabileste cu relatia:

~
...

(8.111)

(8.108)

850 + 0.15 . 0 25 . 4800. ___1_ + 3,1~ 0,12 ._. 2 82 .4800 ..~_l . _1_ =

.,

3,40

'

'. 3AO 2,55

~ 850 + 52,94 + 17,65

= 920,59

N I ill2

A:::: .l,f
I

i:::: 0,25 .dpop,= 0,25,0,14:::: 0,035


If == 2,82
::::

III

i~ 0,25· dpop Ir ::::2.82


)... ~ 2,82 '_-._:::: 0.03
In

O,2~ , 0.1,2 ::::0,03

.".,('_

.".)

III

) .. == 2,82:::: 80 57> 75
0,035
')~2

"

n4 .){ J > ...~ ':l (' I 3100 O.J51

( == ~

.p

100 .; 3100 :::: 478


80,572
'

(fl ::::---:.,-- ::::_~--_.:


; ...c,

3100

94,00-"

=:

c, == 15386,8,93·0,9,0,478::::
C == 4] 936,04 N >

c. ~59108,18

59J 08,18 N N

C,

11309.73,8,93,

0,9, 0,351 == 31904,60 N

C == 4 (864'()2 N > Cr == 31904,60

f'!
(8.113)

8.9. CALCtiLllL

TALPII

N IJ

p.i

Sc redimensioneazu sectiunea popilor imermediari.Se aleg popi cu $ = 14 em. 850· '-2 ,, _ ~ 3,14, OJ 4 2 =- '~-_--')... ·0 2') . I.'J ,4800. ~.8_ == ? 0.905 . 2 ,.. ·3 .40 ....0 I .... ,. . I . 1. 4800 ·3 . 40 + '.. 4 7
= 9771,7 1+ 673,2
i-

Vcrificarca la strivire a talpf se face ell relatia:

229.09 == 10674 N

III care:
~ cste incarcarea verticals a popului; pentru popul central N == Nf ::::35382,26'

Nf == N~·i +N~ ==J0674+24970=35644N C ==

2'sina

Nf

:::: 35644

2.0,425

== 41934.12 N

Qr ~ capacuatca portanta a elementelor din lemn masivcu la compresiuneperpendieular pe directia fibrclor; Q,


=::

sectiune simpla,

Ac

·_R~l. 'mTc

• mr

'A

calcul

=::

n·4~

=:

3.14.140 4

== 15386 mm 2

A, -_ aria de contact dintre cele doua clemente (aria reazemului); In cazul aria popului Ia rezemarea pe talpa - se considers ca popul se Imbina cu talpa eu dimcnsiunile 3x3 em (v, figura 4.16), deci:

1 n . d ~oP g,om, - 850+ b, . hp . PH." 't+ 4 .' hpop . P .... ,


=::

't'

1 d, ~

Ac

=::

ASpop r

314·012.==' 4, , .hp

')"

. - 0 '" ·0 03 ::::0 010404 m 03

')

=::

10404 mrn ,

850 + 0,1 5 . 025 . 4800 . ~

+ 3) ~ '.0,14 :'2,82. 4800 ~__!___ ; __!i = "


4, 3AO 2,55'

gpcrm

==850+bp
.

·PO.95

't+

IT •

d ~p , 4 ,.hpop
.. . 1"

·PO.95

11 't'd==903,76N/m "
(p ~ .. r:

(I)

='

; 850+'52,94+21,02 =: 926,96N/m2 0.80·926,96 + 0,85 .1200


926,96 + I200

3,40 .,'

Clg}:6:::::1500:0)Cb;/iiOO<N/~2

,~'"
= 0.83

;,;:".

(I~·

U2,

(1 ~- ~

-------_

== 0.83 '

co :::: 0,80· 903,76 + 0,85 ·1200


~,<;

903,76+1200
c, -;

'
..

,. -

" :.

" '.,

. mr - coeficient

de reazem
(8.118)

(8.121) .

rn, Nf

= 1,~
.:

Qr = 10404 ·1~962. O~9·1;6 == 29394~2] N

= 35382,26

Intrucat N > Q, . talpa nu se poate realiza din lemn de rasinoase. Talpa se va realiza din lernn de stejar. clasa a II-a de calitate. Conform tabelului C R. anexa C, va rczulta:
=

(8.122) in care: .
= 41934,12

5,593 Nzrnm :
[1.1).1.()
z:

C - compresiunea din popul 'intermediar, C


Nt r
-

N;
(8.123)

Or

10404·5.593·

X3792.98 N

Nil <. () f ~ '-

(8.119)

A . R C.U
c c

unde:
1I1HlhiIII '-

T~'•

Conditia de rcziSlcnta cstc indeplinita, asadar talpa se va realiza din lemn de stejar. Rczemarea popului incJinat se face perpendicular pe talpa prin chertarea acesteia (v. ··plan~a S. I). In acest caz rezistenta de calcul la strivire sub unghiul a a lernnului din talpa . are valori mtermediare intre rezistentele la strivire paralela si perpendiculara pe fibre.
.determinandu-se
Ctl

l\r este capacitatea de rezistenta a elementului din lemn masiv solicitat la strivire sub

0::

tn!,

=:

0.9 (lemn tratat pe suprafata

si ignifugat):

At
,I'

=
zz:

:\~~p. aria popului la rezemarea pe talpa; popul reazema 3.14 . 140" "4'~== - 4=
T( •

direct

(tara cep),

relana
C :::

impiedtcurca depiasani realizandu-se prin scoabe: ;\.: =


d,
~
/\'0['

RC c"
-'i

co:

R~.' I + !I R(' ,
(
·f

I I. sm - (x.' .,
/}.

1.",'

'
:

? Nzmnr'.

_ ~ 1)-386 111m

(8.120)

N, = 15386·5.78·0,9 C:::: -l1l)34.12 N

= 80037,97 N

(8.124)

'v

CL

c:; R'".; este rezistenta de calcul a lemnului masiv supus la solicitarea ~ .. ,xialu paralcla cu fibrele, In N/lnm- (v, anexaCitabelul e.8); r ,"
_, .i ' ..' ~
I

de compresiune

Intrucat C« N, = 80037~97 N, talpa se poate reaiiza din lemn de rasinoase.

R~.L- rezistenta de .calcul a Iemnuluimasiv supus la solicitarea decompresiune axiala endiculara pc directia fibrelor, N/m~12 (v, anexa C, tabelul e.8);' ., . . ...ex -,unghiul pe care il .fac fibre Ie lemnului din talpa cu solicitarea'destrivire' tran-sh1is~r. _ 5 , I ~~. (v,. tlg\lra 8. IJ. si1plansa ~. 1,>; sin a c= O,125'!7S""'!'jf!7!c"",C'.. .ill POp,: 't;} '. ", Se va determina R~~ si R~L [Nzmm"]. ale lemnuluiide rasinoase, clasa a II-a de

'in

.: >.~ . .-~:
~'.

. .~. f
.;',

'. .-._ ,.

;,~

t r
.,,}

;.:

... -; .-.

. ..- . .. -

.•.. alitate, pentru valoarea lui 0)=0,83. conform tabelului C.8, anexa C. c ::::7,13 N/mm2 ~i R~~ = 1,76 N/mm2

Sipci si rig~~::,db;1llemn~de.~ra~inQa.~e.'·1. ru]}}l Dimensiuni nominate. (STAS' 942.;.(86) \' / ~'


';";

'.

..

.~

,
~.~." ~ -II .-


Latimi
(mm)

Grosimi . Tabel A.I


Sortirnente Grosimi
(111m)

:1 seurte

(mm)

Scanduri

r't,: __

~_

.. __

Dulapi

I i~ 60 ... 300: din1,00 ... 2, 75; din3,00 ... 6,OO~ 0,25 in 0,25 0,50 In 0,50 I ~~ din 10 In 10 t2;'-~+---~----~--~ 38 70...300: ·~S din 10 in 10 3)00 ...6,00; I din 0,50 in 0,50
J

Latime
(mm)

Lun_gimi (m)
scurte lungi

24 38
48

38

48

58 48 58

96

1,00 ...2,75; din 0,25 in 0,25

3,OO".6~OO; .. din 0,50 in 0,50

58

~~

80 ...300:

75

din lOin 10

Lemn rotund pentru constructii Bile, manele, priijlni (STAS 1040-85)

Grinzi din lemn de rasinoase Dlmensluni nominate (STAS 942-86)


-__ H _

SpCdH

Categoric bile
. manele

Grosimi
(nun)

--

Tabel A.2 Latimi (111m)

,
,

Diametrul d, lara eoaja (em) la capatul sublire la capatuJ~ros


12... 16 7 ... 11 -

Lungimi
(m) 6,00 ...9,00 2;00 .. :6,00 1,00 ...4,00 ~ 2,50

Lungimi
(m)

: rasinoase
..

l,
r

1--I

j_-

100 120 150 190 250 300

120 120

150

]50
150
-

I
f

170

250 250 250 300 3,00 ...6,00; din 0,50 In· 0,50
'J.

..

190 190

I, loioase

_Qrajini bile manele _Qrajini


,

3...7 ]2 ... 18 7... 11

max. 14 max. 8
20 ]7

i
i
" ".

3 ... 7

14 Cu treapta de Iungime din 0,10 In 0,10


'"J -

.
"

.2.:.:'"

<;.'C!{!j'N,';

;e'Ci
~" j"" ' )

.';"';:':,."','(.:'.'

. '" ;. '. ""

':

_•. ~'" :"_~.i':.-

"""~f ~ i ~: :.:

";

'B.l.'INCARCARIPERMANENTE
indircarilor permanente

~,

- 1'\

'

...,,"

..

:_'"

'.,'l

Valorile normate ale intensitatii

zapada pt, , . se dctermina eu relatia: , ,


.

,i

pe suprafata

expusa a
(1)

IkN/m2] ';

Invelitori (lncarcare

pe

01

de suprafata

Inclinata)

indirdirii

Carton bitumat de grcutate medic. intr-un singur strat, acoperit ell biturn si
1:3a7'At

Ceramice • • •

eu n

(inclusiv sipcile si capriorii): olane de acoperis, inclusiv mortarul de ciment; tigle soIzi din argila arsa, asezate pe un rand; tigle solzi din argila arsa, asezate pe doua randuri;
tigle eu jgheab, presatc:

----------~

~ __ ~

~_~~

____t--5-0-__j1

gz'estegreutatea de referinta a stratului de zapada la nivelul terenului, In functie de amplasamentul constructiei (v. tabelele B.2, B.3 ~i 8.4), in kN/m2; .. c, .: coeficientul care ia in considerare conditiile de expunerea constructiei; c., - coeficientul prin care se tine searna de aglornerarea Cll zapada pe suprafata acoperisului. Intensitatea de calcul a inciirciirii dill ziipadii, p:,",se stabilestc ell relatia: p~==p~.y! IkN/m21 (2) in care: p." cstc intcnsitatea normata a incarcarii din zapad», stabilita cu relatia (1); "/, . cocficientul partial de siguranta, pcntru incarcarea din zapada, stabilit in functie de starca limita. gruparea de lncarcari ~i de zona de arnplasare a cladirii. • Grcutatea de referinta gz se detcrrnina pc baza de analiza statistica a sirurilor de obserx ntii mcteorologice obtinute de Institutul National de Meteorologie ~i Hidrologie asupra gn.'lll{ttii si -grosimii stratului de zapada in niveluI terenului plat; In functie de aeeste observatii supralata tani este impartita in cinci zone: A, 8, C 0 ~i E. IntabeluI B.4 sunt date indicativele zone lor din punctul de vedere al intensitatii incarcarii din zapada si din

1400 650
850

500
500

, trase. (inclusiv sipcilc si capriorii):

~_~~.li 11diiJ a si~ll_~~i. __ ~(_~.,~~ ~. ., . .__ ~~~~~-:----~-.~-___t----::--4-0--0-.--:-1I aci bituminoase: ondulate (inclusiv sipcile si capriorii) ane inclusiv astereala, stratul de felt

vant.

Intensitatea
~
!
I

normata

a Inc31'carii din zapada

pentru zonele A.-.. D Tabel B.2

Perioada de revenire, in ani


Zona A

10
0,9 1,2

25

50 1,5 2,0/ 2,5


3,0 .

;'H.
C 0

'

....

'

1,5 1,8

Greutatea de referinta gz, in kN/m2 1,2 , ] ,6 2,0 2,4

to:

..
><

"'

· ~9IY~·;7&:q~~·~JtlNcADRff1ZJffi1liJi~jf,/1t§fE"Lo~4{f)[rilillY' TARA PUf\{CTUL.DEVEDEREAL INTENSITATII INCARCARII DINZAPADA $1 DIN


········.···~~··i j •• .. '•.• ,...••.•, •. ·

,.<

;,c,':?-'; ..;.• , ". t

'., .....

~·o

.•.'-' '." _.-

Tabel B.4
Zona

-.Zona .
Localltatea .Localitatea
.'

.".

1" ~I::i :: 9..


)::;:

)t::!

Localitatea I B B B B E 0 E B B B E C ~

t-1

1.--._.
!

~._.~90 __.~
I 000

.._.~_OO~__

~Q9___~

I 100

~ __ l_>~___ _._~~O _.___ ~?_ __ ~~1,?_~~ ~ 2,25 -;----2,8 __ ~8~__ ~t-_~_2-'..,_4_ J __.__l,O 2,0 .__ .. lc§'._.. 3,'~3~------Il 2.2
~~,-_·· __ T~ ~ __ ._~_._____~ _

l6~lt!Q_~-~---. C
[A[1I~ .. .__ ._.__

Alba Iulia .____ iArad . Azuga Bacau .-

I 2011
I'

I'.

~~~~~eral~~~ ----... .. .. ---- - .t;--l?~!~~ __. _ .. __ E .._~_6 .._tete~ti ... ?_p~i.e


.-f---

~~::;'i =-.-1l1l~~;~~
..

: B Craiova _6__~~ ~.!!.~ea de Arge~ A 1 A Deva A A Dorohoi E ! E Dragane~ti - 011 C 1 B iDrobeta tr. Severin

C B A 0 C C

B Petro~ani A _ t~atra Neamt A Pite~ti C Ploie~ti B lPredeal C !Rildauti

in refill in ed fi reali

de[nr

~~~_QO\:~!:~

._. .._.. --i-A__V:oqan_i _~

~~~!'<?-!j.t?!£!lJ.~~lt;._ . ......
i~U11e_Q!~.l_!_~~.!! ...

~jaUr;.l~lI~~.<ld. :
r~icaz _. :[3.i~1 run .

,._Lj!~_~~~~!v.~ _. _ . .P...L _r~·g;.i_~ill ____.... .__ B 1 A , . . . J._.8.-~.!.\ lLt~I~~j~~ .. __ _.6 ~_.~~.~ . ....... _ _._ __ ..t§jghe~~ Marn!at i~Lf-~I-~ p_~r_lag ~.._ ..... _._.l_<::~ ....;._~_ UJ_LI_rl_~doara --~-t--~-!:\ !Sigh~~oara A !A
8.
..._1
..
.~..0

~~: _~~nj~!.h~_orghlen!__ .' u~~._~ A_J.Qiurgill

_fL+-!3__fI~l~lL:__ .:

D B .. Valcea ~ _ _;___§__~~~~.!!.Mare _ _9 ~__ I?_}~egarc~a ._t-_L~_A. lSememc __Q_j._ B !Sf G_~t!orghe

IRm.

de Vede

B A AiA C C E iE, BjAI

r~
_.j

:~l~lj__ . _... __
[Hot()$anl

iBra~O\

I -_ ...--~. -

-.-.-.-_t-._.",~ .._~J.._'_~_-------<

nrTl--~..A ilimbolia . -S.:--g(l.~I_------------- I .._c;. ... B' A


~ ~ __ T~r_~-.I •.

, .~ tHu~i

c;_.:
..

iBr<!i.I~l__... __ .. i__Q : [3 !Lugoj lBre~~l._!___. __ ._____ B ; A ILupeni

~~u_,?_l~r.~$tL __

1~~.~~t1_!I_~Ln __
Coeficientul c, SC considcra: 0.8 pentru conditii normale de expunere
0,6
~l

agitat:
_

acoperisuri

cu profil plat sau putin

1_3JI.~~_~!~L .. __ ~3u~~!! _.... ..


( . _' .__ _ .-~_.--

"'--f-'~~!

f__l.l!JMangalia ~Mar~$e~ti E i E Medgidia B B Media~


r-------

_..__

B ~ .. B C 'C A

B l~~m~ria • A !A : .... ~._J_~~.t!.?_la_.. ~-----f-.E IE! . A ;SalH!eorz Bai B +_~~=- ! E : .. 6: iSlatina C IB E lSlanic Prahova B B C lSlanic Moldova E B B l§lobozia D B B !Suceava D C A ISulina B c
-'~._.L~_~ _. __

pentru condiui deosebite de expunere, ea de exemplu vant frecvent siintens, fur~ obstacol~ ~are sa creezeadaposure, iar constructia are inaltlrnea la streasina de tel PUtl~l I0 ~~1~1 ?1~1ensiunea in plan, pe directia vanturilor predominante, de Gel mult 25 profllul fund similar ell eel pentru care c, = O,8~ .' . , ., 1,0 p_entru conditii deosebite de adapostire, ea de exemplu constructie izo'lati{jhl1 . ml.!locul:1:!l1eLP~9~ri,;cll .arbori .mai inal ti decat cladirea, pentru eonstruetiiaV~ndi;Jna1tirtie.a-;~·".,'''·'' la strellijlfl~ sub 5. m s~u dimensiunea minima in plan de peste 100 m, pentru atoperi~lltPbl1 '. confi~~lr~tle relativ agitata, in zig-zag, care crcaza obstacole III ealea scurgerii curentuluide aer, franand spulberarea zapezii: J, J pentru zone de acoperis ell obstaeole in ealea spulberarii .", l"n1onl,. ",,,,1,.., f nrevaz: It e eu cap ttl oare so are. a .

tn,

C A -l-Tecuci B B -i!_g._ Jil!__. 'Cl.lransebe~ .._. A D Moldova Noua' B C lTg. Mures S:-~~~L~~A A Odobe~ti B B Targovi~te 'cuJarasi 0 A Odorheiu Secuiesc A A Timisoara !---.--L- ..·-------I---I--~_+_------_+_-_+_-__+_~-L...~--~__+_-__+_-=....:c__ll C?~L~~ane1!L._____ B B Olhinita 0 B Tulcea Cernavoda 0 B Onesti B B Turnu Magurele
--i----~-+-.~

.c~-all-r~ai_ac~"_<~1-1----------"'-AC ;--.AC"'-1MMI I~Zel~lcurea Ci_~~_

C B A B
A

B A A B A

C
D

B
B

-. '-""1'

, ..

v~

.....

1-..,

(u":C.

'.

..'

de~~p~4;_

Cr.;

pentru forme de acoperis


Czi

folosite in mod curent, se

Valorile coeficientului

Tabel B.5

Nr.
crt.

Forma acoperisului ~ischeme de varia ie a coeficientutui eli Acopcrisuri simple ell un plan

Coefieientul

eli

. rid~c~t,~JI~,supr~Jll~~care;;,cu;zapa~a.a 'eIerri:~nteI~ru~hare ,expti~et:;;~!I/J·/,:;~:;,:-:<:j"~,~~ '" ,> ' ,,'" "CoeficientiipartiaIi de siguranta n (corespunzatori incarcarilor date dezapada pentru perioada de reveriire de 10 ani) se stabilesc conform tabelelor B.6 si B.7, diferentiati ill functie de: , ' • zone le A, B, C, D si E de amplasare a constructiilor din punct de vedere al intensitatii incarcarii eu zap ada; • starea limita si gruparea de incarcari la care se face verificarea, considerate conform STAS IOlOllOA:-77; • raportul dintre incarcarile gravitationale gp (incarcarea distribuita echivalenta, determinata pe baza intensitatilor normate ale incarcarilor verticale, exclusiv zapada, care afecteaza elementele expuse si intervin in' grupari -fundamentale) si incarcarea data de zapada g.. ; • c1asa de importanta a constructiei expuse, determinata conform STAS 10100/075; constructiile de locuit cu numar redus de niveluri se incadrcaza in elasa IV de importanta.
Valorile coeflcientilor partiali de siguranta pentru incarcarea din zapada

tn' "veuetea :6hpneriiiIltensitati1of'decalCul_ aleacestei incarcariPrin aplicarea acestor',c6eficie't1tF'se'omogeniieaza niveliil 'ae: asigiItare~'-coP1peiis'aiia:s'¢nsibi1ihiteamai'
c

,coeji~iiniiii/ai1l~~~:ii~~ijjg~;r9~(ti~nj-mW~ipij9PLmt~_!1sit.aincarcarii 'date', ~~~a-~onna~a

~~~;~c ';1;~~~1~P:?"~ f~¥ }:!.~~J.'.~-~ r=·f~~;;t

r~tl

ii':-

·i.;j~·"·id;·l

','

",,',,'u, •.

,',

60~a

_,, J_O

"

Tabel B.6,

1111111l11111!11!llJ
,

u'_
C,d

o
se determina conform nr. er.l. Varianta 2 se aplica pentru acoperisuri eu ex~ 15,°.,
s:
o ~.,_,. "

! Starile -lil;ila~si ~ruparile de


mcarcan

Simbolul coeficientului partial de


siguranta

Zonele
A, B, C, D


E

Acoperisuri simple eu doua plane

Coeficienti

partiali de siguranta gp

Starile limita ultimo de rezistenta si stabilitate, sub


actiunea gruparilor

fundamentale

YF

Ya - 0,4 gp cegz
gp

:2: 0,3Ya Yb -:-0,4 ceg - ~ 0,3y b z


~'

Statile limita ale exploatarii


normale. sub efectul

incarcarilor totale de
exploatare

Yo

y c ~ 0,2--

cegz

C: 0,3y c

gp. gd ~ 0,2-2: 0)3y d

cegz

iStarile limita ale exploatarii normale, sub efecte de :durata. iStarile lirnita ultime, sub ;acriunea g~parilor'sp~ciale ' 1:1n care actiunea zapezii oaca un ral secundar), Starea limita ultima de ,
oboseala
.>, •• , .~'

YI

¥c
.. _"J' ,
r.~

Yr,"

J.d'_;'

-.(:~·i

..

./

J.

Y2

'

~ ~ : 1.' _,t

.~;.

:L

"

~ :

0)2

cer:rei

~irLilru

III IV
V
'"

1,8
¥

2,0
.....

Valorile coeflcientilor
J'\

Cni

Tabel B.B

B.3. INCARCARI DATE DE VANT


Actiunea vantului se manifesta prin forte exterioare uniform distribuite, orientate, 'in mod preponderent, normal la suprafata cxpusa, dar avand si cornponente tangentiale, importante in special pentru clemente de suprafata mare. Actiunea statica a vantului, conform prevederilor standardului 10 101120-90, corespunde vitezei mediate pe uninterval de timp de referinta de doua minute (mult rnai lung dedit perioadele proprii ale constructiilor). Pentru determinarea efectelor vantului, se considers ca directia curentului de aer este, de regula .. orizontala. In cazurile in care panta terenului depaseste 30% pe 0 distanta de minimum 100 m 'in jurul constructiei, se considera ca directia vantului este paralela cu suprafa]a terenului. In raport cu constructia, vantul se considera ca poate actiona din orice directie. lntensitatea vant, considerata in care: norrnata a componentei normale la suprafata expusa p~~)a incarcarii din (3) este coeficientul de rafala, in concordanta cu efeetele fluctuante .ale vaiiiuiui; Cni - coeficientul aerodinamic pe suprafata i: cllz) - coeficientul de variatie a presiunii dinamice de baza in raport eu inaltirnea Z deasupra terenului liber;,·;.;" - presiunea dinarnica de baza stabilizata la inaltirnea de ] 0 111 deasupra g" terenului. Intensitatea de calcul a incarcarii din vant se stabileste eu relatia: .("~;.';\;}./.~,~ 4). p" C_pll v • Y i "Incare' . ..,....,'.' ",-".' '.'", , , • _._ .': ': ','~: :. ~- .'.~ ..:_.: ,:_,_:;·_,,_:_i~,_~~.,~ .' >~_~_ :~_' .. '"p~.Jleste inten~itatea normata a incarcarii din vant, stabilita eu relati~'(3K :<;;'i:;iY_~< -, -;
.'__ t

Profllul constructiei ~i scheme de incarcari date de vant

Indicatii pentru definirea coeficientului folosirea schemel or


I

Cni

si

l~ "I

fO·6b:J~
cn~ . en
cn.1
_[_

...

i !

0,0

hll 0,5 ! 1,0 :'>20,


,-

- 0,6 -0,7 0,0 -0,8 ; ; , 20° + 0,2 - 0,4 - 0,7 ! - 0,8 I , , 40° : +0,4 + 0,3 - 0,2 -0,4 , 60° -- + 0,8 __ ~_0,8 __ g>.~_LL~§. ~_

! 0°

enl

lf~ U,t~
:

,_

_It

rn
u

__

,.

__

.~~_~

____

••

__

______

.~_~

__

+0.8

c:

0,0

I
~

hll 0,5

],0

2 2,0

•,

L_.:- ()_?± _L.:_QL4_J_.~_Q?_~I_-~§_i


_r.__.______ .0 _______

Cn2

uniform distribuita, se determina cu relatia:

b1
~1 ;:::2
..i:....i...i....L!

::;0,5 - 0,4 - 0,5

h/I 1,0
Cn3

2 2,0 - 0,6 - 0,6

- 0,5 - 0,6

_!,

_L-

cn3

Coeficientul ell) se refera la toate tipurile de constructii inchise, cu forma dr~tungl1iulara In Q_lan

'; :'-~,-»,

1i - coeficientul partial de siguranta, pentru incarcarea din vant, ilit'in functie de starea limita, gruparea de lncarcari ~i zona de amplasare a cladirii. In vederea determinarii efectelor tluctuante ale vantului, in functie de,~~~s~Rg~J,~~~~ la. actiunca vafti'ului, se- eonsidera trei categorii de constructii, C1, C2 si C3.Dl1~5.S1

stab

...!:~·i

Valorile coeflcientului de varlatie a presiunii dinamice de bazli, Ch(Z), In lna1timea z deasupra terenului liber, se stabilese in functie detipul de . .' marimea si distributia obstacolelor situate in vecinatatea constructiei considerate. In 10101120-90 sunt specificate trei tip uri de amplasamente I, II si Ill, In tipul I de amplasament se incadreaza amplasa{llentele silvostepe, maluri deschise ale marii, lacurilor etc.), pre cum ~i amplasamentele construita cu obstacole avand inaltimi mai mici de 10m. I
". __ ••• n-..----... -.: .- ...... ~T:
"

sau mai mari. .

Coeficientul Ch(Z) poate fi determinat din tabelul B.9~ pentru valori intermediare ale inaltimii z fata de cele din tabel, Ch(Z) se obtine prin interpolare liniara, . Valorile coeficientului Ch(Z) TipuJ ·--:10·-{ 2t}J de f---- --- --an~lasamelH -I ~ -j ---1.25 11 · 0,65. i 0.90 -~
r-r--

Coeflcientii partiall de siguranta Tubel B.ll


Statile limita si gruparile de tncarcari Simbolul

Tabel B.9
Inaltimea deasu_Qra terenului z, in m 100 40 80 150 60 200 2,60 2,45 2,15 350 3,10 3,lO 3,10

coeficientului partial de
siguranta

Zona de amplasare A,B,C Ya Yc


D,E

· UiD
i

c,lz)
_t2~~ __
1.20
0,75 1,75 1,45 0,95 1,95 1,65 1,20 dinamice 2,10 1,80

rT_

---

III

r-oj{)--

r--(;:50

1)5

2,40 2,15 1,80

\' alorile presiunii

de baza

Zona

I
I

--

Tubel B.10
Presiunea dinamica de baza stabilizata, la inaltirnea de 10m deasupra terenului
[kN/m
2 ]

Istarile limita ultime de rezistenta si stabilitate sub actiunea gniQarilor fundamcntale Statile Iimita ale exploatarii normale, sub efectul incarcarilor totalc de exploatare I~~~~~-~~~~~~--~--~-~----~+-----~---r------~----~ Starilc limiUi ale exploatarii normale sub efecte de durata. Starilc limita ultimc sub actiunea gruparilor speciale Inn care..- --- ------- vantului ioaca un rol secundar) -actiunca --~~~-IStarciJ limit[! ultima de ohoseala
'---_.. • ~~ _-.• _

Yc

Yr
0,2

-~-

-.~:~-,

t-

Altitudinea
-

,-

.-

1 ,

Valorile '(;,. Yb, Yr;,Yd, Yc si Yr se stabilesc


Yalorilc coeficientilor
i

conform tabelului
partiall

B.12.

°
.

.r\ B

--y

--.-

C
D t-

-!

0,30 , 0,42 <.800 0,55 < 800 Zone ell -condHi i dcosebite pentru care se cer date din partea Institutului ~ > National de Meteorologic ~i Hidrologie: .. 0,40 I 000 --~--______.._-~ 0,45 I 200 0,65 I 400 0,90 1 600 _. , . 1,1O'·' 1 800 1,30-,£:_ .. 2000 .' ..·1"50;-<-<:·'5}/(," s ; ... ~ , 2200 ;,. -,....... ·"1 (j';;'c:j~1}~:t'Jf1rrr~~_,;p?ptl~ {~ :' 2400
_ ...
..

s 800
. ..- -

--~-'-'---

de siguranta

--0 ."_____ ~

TabelB 12
.-

! ,
!

lclul constructiei --

Clasa de importanta a
constructiei I II III IV V

Ya
1,6 1,4 1,2 1,05 0,9

Yb
1,8 1,6 1,4 1,25 1,1

¥c
1,4

~.,

--

---

~.

Yd

Ye
0,4

Yr
0,6

I sensibilc
j

Constructii curcnte putin

_.

.'

:c',.

.~

:~

1a actiunea vantului (categoria C I)


~

1,2
1,0 0,85 -

1,6 1,4 1,2 1,05

0,35
0,3 0,25

b,55
0,5 0,45

..

,,-"

,.

j,

:7

.~

11:

Coeficientli partiali de sigurantii multiplica intensitatea normata a l~earcarii date de vant In vederea obtinerii intensitatilor de calcul ale acestei incarcari. ,:"<';":._.;', ....••... Coeficieutii partiali de siguranta se stabilesc conform tabelelor BJr si B.12 difcrentiati tn functie de: _
i:

. !r~ cazul componentelor . u~oare, a elementelor .de inchidere etc. la caresolicnanle .. . . -, sunt determinate:p-ractic numai din actiunea vantului, valorile·dete~inate·· confonn tabelului B.-.12 ~e ~poresc cu 50% daca aces tor componente Ii se atribuie aceeasi importanta ell structuni principale,
,

,.

.. :..'

'. 1

.:

'.;(·f.~~ifM::l~mf1,lf,/~q~~1J:4,·r~zist~~~l~··c~ra(!ter{~t~cej~p;~qm~g{e ;in·!.q??~lz4C.1 ,;;maj()ra 'cu-l ~,%Jndiferent despecie. ' '. .'. ". .......... .
,

..

",

"'.\

\"

.. ,!~;
echi

.·L.J. , jilJrt

.r

.Masa volumica p (kg/m'') , (conform NP 005-96) Rezistentele ca.'ra~t~ristjce alelemnului natural (Nzmnr') (conform NP 005-96)
Nr.
Specia: .
Po 05 Po 95

"

Tabel C.2 Nr. 7 8 9 10 11 12 Fag Specia


P005 . Po 95

INc
crt,

Tab e. c.t t•

Natura

Simbol

solicitarii

Molid, brad, larice, pin

Plop

Stejar, gorun, cer, salcam

Fag, frasin,

mesteacan,
carpen

T
]

II

III

Clase de calitate U. III I II


!

III

II

III

1 Brad 2 Larice J Molid 4' Pin negru 5 Pin silvestru 6 Carp en

400 500 375 520 430 775

480 600 440 750 560 900

Mesteacan
Paltin Plop

Salcam
Cer, gorun, stejar

630 600 510 310 710 640

,750 700 600 550 840 780

t 'Jr. , .rt
I

~ncovoiere

Observatii:

statica
2 ~ntindere in lungul fibrelor .) " [compresiune ~ lungul fibrelor 4 Compresiune in plan lnormal pe !directia ftibrelor 5 IForfecare in , [ungul lfibrelor 6 Forfecare in plan normal pe directia fibrelor
.'

24,0

16',8 9,6 20,0 14,0 8,0 40,0 28,0 16,0 45,0 31,5 18,0

14,4

86 ,

4,3 21,0 12,6 6,3 22,5 13,5 6,8 27,9 16,7 8,4

R:r

15,0 1.2,0 4,5 13,8 11,0

4)

19,8 15,8 5,9 24,0 19,2 7)

lvfasa volumica pentru principalele specii de material lemnos utilizate constructii specificatii In tabelul G.2, se ia in considerare fa stabilirea gre proprii a elementelor din lemn. • La stabilirea celor mai defavorabile conditii de solicitare luate in can . calcul, se va adopta valoarea maxima a masei volumice (PO.95) in cazul in rezultanta supratncarcarilor care solicita elementele de constructie gravitationale, ~i valoarea minima a masei volumice (PO,05) in cazul in rezultanta incarcarilor ce solicita elementele de construetie din· lemn act
,

antigravitational

intdlnit fa calculul acoperisurilor usoare din eu panta redusa, in zonele cu valori .mart ale presiunii dinamice de (caz frecvent vantului).

R:.L

3,3

3,0

3,2

2,9

10,4 9,4

11,2 10,0

..

'
..

Rrl

3,0

2,7

2,7

2,5

9,4

5,7

5,0

4,5

Valorile caracteristice si medii ale..modulului de elasticitate (conform NP 005-96)


.'.

t:,

Tahel C.3

Ohservafl,t: .

..

Rc

12,0 10,8

lOA 9,4

.
24,0 21,6

16,0 14,4

Specia materialului

lemnos

Modulul de elasticitate paralel cu direciia fibrelor la limita de proportio2 nalitate E (N/mm )


Eo05

Modulul de elasticitate transversal . G (Nzmm') G005 G 5000 10 000

• . Rezistentele caracteristice specificate in tabelul C.l sunt date.pentru. umi,jitg!~(r . lem'!.,~/lt~;de ,§ipe'1tru durata de actiune «.llJ,rll!J~/j.t~Mq~4f:{fjj;;\~~{.f"·"

,f:u~i;~~:'

E
,

~2ra
.

'.. "; .

." -~:h ~,f.rf~)i~_{J .::(:;:'~_YJ~~:·:·:t,::> ?_; : -.

La proiectarea constructiilor calcul.

din Iemn sunt luate in considerare rezistenteiede . .

Molid, brad, larice.pin Plop Stejar, gorun, cer, salcam !Fag, mesteacan, frasin, carpen

9000 . 8000 9500 12000

11 300 10000 11 500 14300

..

4000 8 000

• Lemnul ce se inscrie in c1asa IfI de cali tate nu va ji folositlq·r..eq1izar_eq' elementelor structurale decdt in cazul unor solicitari foarte reduse. ..<,;"i'C~;> <,

I
Valorile coeflcientilor conditiilor de lucru mui . (conf~rni'NP 005-96) ,.
Tabel C.4
Nr. crt. I
-

r,

Solicitarea

Simbol

Esenta

I , ,
!

Valorile coeficientilor mil; pentru c1asa de e~oatare 2 1 3


0,75 0,90 0,75 1,00 0,90 0,70 0,70 0,80 0,80 .0,90

.'. In~indere: ,'. ' - tn sectiuni tara slabiri -Tn sectiuni eu slabiri 3 Compresiune in lungul fibrelor si perpendicular direclia fibrelor Forfecare in Jungul fibrelor

Yl
pe Yo

1,20 1,40
1,25

4.
5

Incovoiere
i}'~--'-

statics

m.,
----------

r-::;-'
I

Intindere

in lungul fibrelor

mU1
-------~1-.

~3

Compresiune in lungul

-.--~~--~~---

--.

mU!!!
. mud

Rasinoase Foioase Ra.~inoase Foioase Rasinoase


Foioase

- unilaterala - bilaterala
Forfecare In plan normal pe directia fibrelor

Yl1
Yfl_

1,25 1,10 1,10

r:4
I

fibrelor
Cornpresiune in plan normal [pe directia fibrelor

r----

Forfecare in lungul fibrelor Forfecare in plan normal pe


directia fibrelor Modulul de elasticitate incovoiere statics la

mUll mull mu1':

~~-..-

Rasinoase Foioase Rasinoase Foioase Rasinoase


Foioase

Rezistentele de calcul ale lemnului de diferite esente, la diverse solieitari, • • 2 pent r u clasa 1 de exploatare (mui = 1,0), in N/mm
Molid, brad. Nr.
crt

Plop

Stejar,

Natura sol icitarii

Sim-

ro

larice, pin

bol

gorun, cer, salcam


Clase de calitate II I II
10,0 12,7 15,4 18,2 9,6 12,4 14,9 ,17,5 6,1 7,7 9,4 11,0 1,4 1,8 2,2 7,0 8,9 . 12,8 5,7 7,4 9,0 10,5 4,8 6,1
<

7
j

Rasinoase
Foioase

Tabel C7 Fag, mesteacan, • frasin, carpen


I
22,5 28,S 34,8 41,0 12,7 16,4 19,8 23,2 10,6

II
.

II
15,8 20,0 24,3 28,7 .7,6 9,8 11,9 13,9 8,4

Valorile coeficientilor de lucrumj, (conform NP 005-96)


Solicitarea Clasa de durata a incarcarilor Simbol

Incovoiere statics

0,55 0,70 0,85 1,00

12,0 15,2 18,5 21,9 6,6 8,5 10,2 12,0 6,6

8,4 10,6 13,0 15,3 3,9 5,1 6,1 7,3

20,0

14,0 17,7 21,6 25,5 6,2 8,0 9,6 . 11,] 7,0

25,3
36,4 10,3 13,3 16,0 18,8 8,7 11,0

tusa c.s
2 Intindere In
lungul fibrelor,
RIC

10,8 .' 30,9

0,55 0,70 0,85 1,00 0,55

in sectiuni fara slabiri .


• IDJI

3 Compresiune in lungul fibrelor


4 Compresiune

5,3
6,7 8,1_ 9,6 1,3 1,7

Reel! 0,70
0,85 1,00 0,55

8,3
10,2 12,0 1,5 1,8 2,2 2,6

. 8,8
10,7· 12,6 4,1 5,2

13,3
--16;3

10,7
:13,0' 15,4 4,4 5,6

-13,4'· 15,8 4,6 5,8 7,0

19,2
4,9 6,2 7,6

in plan normal
pe directia -.

Reel. 0,70
0,85 1,00

fibrelor

:. \ ',' . "._ ,
.
-~

-, =.j~.~'~". :
.:-

1:

:'~. _'.
\

'.

Introducere'
en

~-'! -'.;

. 1,

._

_,'

: '" , ~ .. .
, , ~ ,
,

'.

Cap. 1 Forma 'in plan a acoperlsurilor Cap. 2 Pantcle acoperlsurilor Cap. 3 Tipuri de invclitori.. , '" .. ,

I
R5 I
0,55 0,70 0,85 10,8 13,7 16,7

II
7,6 ~,6 11,7 13,8 3,5 4,6 5,5 6,5 4,8 6,0 7,3· 8,6
1,2

Clase de calitate I II I II
9,0 11,4 13,9 16,4 8,6 11,1 13,4 ] 5,8 5,5 6,9 8,4 10,0 1,3 1,6 2,0 2,3 6,3 8,0 9,7 11,5 5,2 6,7 8,1 . 9,5 4,4 5,5 6,7 7,9 1,2 1,5 1,8 2,1 18,0 22,8 27,8 32,8 9,2 11,9 12,6 16,0 19,5 23,0 5,5 7,2 8,6 10,1 6,3 7,9 9,6 1] ,4 3,7 4,7 5,7 6,8

I
20,3 25,7 31,3 36,9 11,4 14,8 ]7,9 9,5 ]2,0 14,6 17,3 4,4 5,6 6,8 8,1

II
14,2 18,0 21,9 25,8 6,9 8,9 10,7 12,5 7,6 9,6 11,7 .

RtC

1,00 19,7 0,55 5,9 0,70 7,6 0,85 9,2 1,00 10,8 0,55 5,9

14,4
16,9 7,8 9,9 12, I 14,3 4,1 5') ,~ 6,3 7,5

3.1-. Invelitori ceramice , 3.2. Invelitori din tigle de beton (tip Bramac) 3.2.1. Materiale utilizate , , , 3.2.2. Realizarea 'invelitorilor in camp curent.. .. , 3.2.3. Rezolvarea invelitorii in zonelc speciale

"

", '" '" .. , " , '.'~ .


.

3.3. [nvetltori dill tablii

RCcl!

0,70 0,85

7,5 9,2

3.3.1. Invelltori din tabla plana de otel, zincata 3.3.2. Invelitori din tabla plana, tip LINDAB 3.3.3. Inveiitori din tabla tip tigla (LINDAB) ...... . . din ~l(a ~l ~1Ild1'1'/" 3.4. Invelitorl .. ....... .. a "

'"

,:
,

'
",

. " ..
". ..

1,00 10,8

13,8
4,0 5,0 6,1 7,2

ornpresiune plan normal directia fibre lor

Recl_

0,55 . ],3 0,70 ],7 0,85 1,00 2,0 2,4

] ,5 1,8 2,2

3.5. [nvelitort dill pliici bituminoase '" 3.5.1. Ynvelitori din placi bituminoase 3.5.2. Invelitori din placi bituminoase
Plansa Plansa Plansa Plansa 3.1 3.2

3.3
3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10

Valori ale coeficientului de tratare


Nr. crt. Procedeul de tratare
Lemn netratat Lemn tratat pe suprafata Lemn tratat III mas a avand maximum 100 mm grosime, pentru • modulul de e1asticitate , • alte caracteristici Lemriigrii fugat

mTj

Tabel C9 Clasa 1 §i 2 de exploatare a constructiei


1,00 1·00 ,
,

. / Plansa

1.
2. 3.

l4.:

'

0,90 ,0,70 0,90

~
.'

.)
!

Plansa Plansa Plansa Plansa Plansa .Pia nsa 3.11 Plansa 3.12 Plansa 3.13
L..

plane , , ondulate , Invelitoare din tigle solzi asezate simplu pe sipci Invelitoare din tigle solzi asezate dublu pe sipci Invelitoare din tigle solzi asezate simplu pe sipci si ast lnvelitoare din tigle profilate asezate pe sipci lnvelitoare din tigle profilate asezate pe sipci si astereala Invelitoare din olane asezate pe astereala Invelitori din tigle de beton (tip BRAMAC) Detalii la invelitori din tigle de beton (tip BRA MAC) Invelitori din tabla de otel Invelitori din tabla tip tigla nvel itori din ~ita si sindrila Invelitori din placi plane bituminoase (BARDOLINE) Invelitoare din placi bituminoase ondulate

i'

,··..'c"h " .. '

':

Cap, 4 Sarpanta
4.1. Alciituirea fjarpan tei " ,

.'

H:;' -~ .. ~

:
.

4.2. Elementele sarpantei 4.3. Proiectarea sarpantei..

,.. :

. ~.

4.4. Detalii de sarpantii

~;

~ ..'.'.'.'

".:

•,

~ " <.'.

I,
Valol-ile coeficicralilor condltiilor de lucru
mui

(conform"NP O'05~96)
Simbol Esenta

",
"

TabelC . 4

Yt Yc

1,20 1,25

Nr.

Solicitarea

crt
!
i

Valorile coeficientilor mil; pentru c1asa de exploatare

1
1
--'
'1

.., _,

Yrll

1,25 1,10

Incovoiere

statica

111ui

Ra~inoase

0,75 0,90 0,75 1,00 0,90 0,70 0,70 0,80 0,80 0,90

i~'ti-;:;d~rein
.

lungul

j~'hrelZ;r---"
--.r_._

Foioase

rn.,
mu~11
mu~.l ' mufjl

i
I !

:-

...

-r ~l

Compresiune

-~~.------.----~--~-.-

in lungul

Rasinoase Foioase Rasinoase Foioase Rasinoase Foioase Rasinoase Foioase Rasinoase Foioase Rasinoase Foioase
.mdi

r4
f--

fibrelor Compresi une in plan normal pe directia fibrelor Forfecare In lungul fihrelor in plan normal pe la

stentele de calcul ale lemnului de diferite esente, la diverse solieitari,


pentru c1asal de exploatare (mui
Mol id, brad. larice, pin ro Plop
=

1,0), 'in N/mm


Stejar,
gorun, cer,

TabelC7
Natura SimFag, mesteacan, • frasin, ea en I
22,5 28,5 34,8 41,0 12,7 16,4 19,8 23,2 10,6 13,3 '16;3 19,2 4,9 6,2 15,4 4,4 5,6

_,---6 Forfecare

ITIufL

directia fibrelor Modulul de elasticitate incovoiere statica

sol icitarii

bol

salcam Clase de calitate


I
0,55 12,0 ] 5,2 18,5 21,9

mul-:

II
8,4 10,6 13,0 15,3 3,9 5,1 10,0 12,7 15,4 18,2

II
7,0 108" , 12,8 5,7 7,4 9,0 10,5 48
"

I
20,0 30,9 36,4 10,3 13,3 16,0 18,8 8,7 11,0 13,4 15,8 4,6 5,8 7,0

II
14,0 17,7 21,6 25,5

II
15,8 20,0 24,3 28,7 .7,6 9,8 11,9 13,9 8,4

Valorile coeflcientilor de lucru (conform NP 005-96)


Sol icitarea Clasa de durata a incarcarilor Simbol

R.c 1
fntindere in lungul fib reI or,
In sectiuni Tara slabiri ,

0,70 0,85 1,00 0,55

8,9 - ,25,3

6,6
8,5 10,2 12,0 6,6 8,3 10,2, 12,0 1,5 1,8 2,2

9,6
12,4 14,9
c

6,2
8,0 9,6 - 11,1 7,0 ' 8,8 10,7" '12,6 4,1 5,2 6,4

Rt

0,70 0,85 1,00 0,55

6,1
7,3 5,3 6,7

17,5 6,1 7,7 9,4 11,0 1,4 ] ,8

'

RCcl!

0,70 0,85 1,00 0,55

6,1 7,5" 8,8 ],3 1,6

8,1.
9,6 1,3 ] ,7 2,0 -

RCc.l

0,70

~
.

:. .

~'.

"

..
"

. ~'\

..

..

..

:,.

",

Int ..oducere,'

'" .. ,

'"

'"

"

;
.

Cap. 1 Forma in plan a acoperi~urilor;.; I II


7,6 9;6 11,7

0,55
RiC

to,s
13,7 16,7 19,7 5,9 7,6 9,2 10,8 5,9 7,5 9,2 10,8

Clase de calitate I I II II
9,0 6,3 8,0 9,7 11,5 5,2 6,7 8,1 ;95, 4,4 5,5 6,7 7,9 1,2 1,5 1,8 2,1 18,0 22,8 27,8 32,8 9,2 11,9 14,4 16,9 7,8 9,9 12,1 14,3 4,1 5,2 6,3 7,5 12,6 16,0 19,5 23,0 5,5 7,2 8,6 10,1 6,3 7,9 9,6 11,4 3,7 4,7 5,7 6,8

1
20,3 25,7 31,3 36,9 11,4 14,8 17,9 20,"9 9,5 ]2,0 14,6 17,3 4,4 5,6 6,8

II
14,2 18,0 21,9 25,8 6,9 8,9 10,7 12,5 7,6 9,6 11,7· 13,8 4,0 5,0 6,1 7,2

Cap. 2 Pantele acope ..isurilor Cap, 3 Tipuri de inve lito ri.. . '" ,

'"

. .

0,70 0,85 1,00 0,55

11,4
13,9 16,4 8,6· 11,1 13,4 15,8 5,5 6,9 8,4 10,0 1,3 1,6 2,0 2,3

13,8
3,5 4,6 5,5 6,5 4,8 6,0 7,3· 8,6 1,2 15 1,8 2,2

Rt~ sectiuni fara


labiri Compresiune
0,85 1,00 0,55

lungul
lor ornpresiune plan normal directia lor

R el1

0,70 0,85 1,00 0,55 0,70 0,85 1,00

],3
1,7 2,0 2,4

RCc.L

8,1

Valori ale coeficientului de trata.re mTi


Nr. crt. Procedeul de tratare

TabelC9 Clasa 1 ~i 2 de exploatare a


constructiei 1,00 1·00 ,
. ~.

1.
2.
..).

'"

IL4.

Lemn netratat Lemn tratat pe suprafata Lemn tratat III rnasa avand maximum 100 mm grosirne, pentru • modulul de elasticitate .2 .aite caracteristici . .. ... ' , Lemriighifl.!gat ~.

_ ..

".

..

0,90
,
,. ,:.

... ....

;"

...........

.)

...'

.,

.0, 70.:_'_"~!;'ii.t.~i'.~~;""'..i) 0,90 ............. :.................. ;:;:·}·· " 1.1:'

....

3.1-. lnvelitori ceramice , . 3.2. lnvelitori din tigle de beton (tip Bramac) . 3.2.1. Materiale utilizate , ". 3.2.2. Realizarea invelitorilor in camp curent. .. ,,~ " " . 3.2.3. Rezolvarea invelitorii In zonele speciale , . , 3.3. t, liitori . d' tablii , nve In ll 3.3.1. Invelitori din tabla plana de otel, zincata " , .. 3.3.2. Invelitori din tabla plana, tip L1NDAB " . 3.3.3. lnvelitori din tabla tip tigla (LINDA B) . 3.4. Invetitori dill ~irii ~i sindrilii , , ,. 3.5. Invetitori {Jill plod bituminoase " , " ,,' 3.5.1. Invelitori din placi bituminoase plane '" , .": , . 3.5.2. Invelitori din placi bituminoase ondulate " .. Plansa 3.1 Invelitoare din tigle solzi asezate simplu pe sipci Plansa 3.2 Invelitoare din tigle solzi asezate dublu pe sipci Plansa 3.3 Invclitoare din tigle solzi asezate simplu pe sipci si astere Plansa 3.4 Invelitoare din tigle profilate asezate pe sipci . , Plansa 3.5 Invelitoare din tigle profilate asezate pe sipci si astereala Plansa 3.6 [nvclnoarc din olane asezate pe astereala Plansa 3.7 invelitori din tiglc de beton (tip BRAMAC) Plansa 3.8 Detalii la invelitori din tigle de beton (tip BRAMAC) Plansa 3.9 lnvelitori din tabla de otel Plansa 3.10 Invelitori din tabla tip tig1a .Plansa 3~11 Invel itori din ~ita si sindrila Plansa 3.12 Invelitori din placi plane bituminoase (BARDOLTNE) . Plansa 3.13 Invelitoare din placi bituminoase ondulate
i •••....•••••••••••.. , .....• ' ••••• , •••....•

I I I I I I I I I