Sunteți pe pagina 1din 23

REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA

STANDARD DE STAT EDITIE OFICIALASTAS 10796/2-79LUCRAm DE DRU1lURl

Inlocute,te ;' -

CONSTRUCTII ANEXE PENTRU COLECTAREA ~I EVACUAREA APELOR - RIGOLE, ~ANTlJRI ~I CASIURI

Preseriptii de proiectare ~i exeeutle

CONSILIUL NATIONAL PENTRU ~TIINTA . 1>1 TEHNOLOGIl;<; INSTITUTUL RoMAN DE STANDARDIZARE

Clasificarea alfanumerici 6 71

Pa60TbI AopoHlHbIe HOHCTPYHQIUl llPl1,[(OPOIKHbIE ~~H llO~BO~A H OTBO~A BO~, HAHABHH. HAHABbI H KAHABbI OTKOCA

llpeAIIHcalllIH no npoeKTHpOBaHHIO H BbIllOJDIeHHIO

Travaux routiers CONSTRUCTIONS ANNEXES POUR LA COLLECTION ET L'EVACUATION D'EAUX - RIGOLES, FOSSES ET RIGOLES DE TALUS

Prescriptions en vue de l'Habllssement des projets et d'execution

Road works

ANNEXED CO:-rSTRUCTIONS FOR WATER COLLECTION AND EVACUATION - STREET GUTTERS, DITCHES AND SIDED ITCHES

Deslng and execution rules

1 GENERALIT .A'+I

1.1. Prezentul standard stabileste presoriptiile de proiectare ~i de exeeutle pentru rigole, ~an~ri ~i casiuri, din eadrul constructiilor anexe pentru luerari de drumuri, in vederea coleetkii ~i evaeuani apelor meteorice de pe platforma ~i din zona drumului, in scopul evitarii degrsdarii eorpului drumului ~i degradarii terenurilor riverane prin stagnari de ape, spaIari, baltiri etc.

1.2 In prezentul standard sint euprinse urmatoarole constmcttt anexe pentru eoleetarea ~i evaeuarea apelor meteoriee :

a) rigole la marginea platformei,eu : - seetiune neprotejata.;

- sectiune partial pavata (fundul rigolei);

- sectiune pavata (pereu san plaei prefabricate);

- sectiune betonata (in interiorul san in afara aeostamentului) ;

b) rigole de aeostament eu: - sectiune pavata;

- carosabila (in funepe de clasele ~i categoriile tehniee ale drumurilor).

c) ~an~i la marginea platformei eu: - seetiune neprotejata ;

- sectfune par~ial pavata (fnndul §an~ului);

- eu seetiune pavata (pereu san pJ.aci prefabricate);

d) ~n~i de garda, in cazul profilelor in : - rambleu;

- mixt;

- debleu,

e) casiuri de desearcare a rigolei de acostament, pentru ramblee en inaIpmi (h):

- h = 1,50 .•. 3,00 m; lti'b.,

= : pe::O~,~5,:. m , ~::ji);~hP

1.3 Terminologia folosita in prezentul standard este conform -;;~ i031j1-74, iar unii

termeni sint conform anexei STAS 10796/1-77. .

. \

1.4 In anexele A, B, 0, D §i E ale prezentului standard se dau, eu 'earacter de recomandare, elementele prefabricate din beton si beton armat (plA.cuta eaeosabila, placi pentru . ~nturi, rigole ~i easiuri) care pot fi utilizate la constructiile anexe de colectare ~i evaeuare a apelor. In anexa F s-an dat exemple de rigole de acostament carosabile, in funetie de elasele

. . .

Aprobat de:

INSTITUTlJ~ RCt-1AN DE srANDARDIZARF.

Str. Romo nr. 32-34 BUCURESTI

Data. intrarii in vigoare: 1979-11-01

Eiubcrn: ini~i{!l in 1978

tehnice ~i categoriile drumurilor, inat~imile rambleelor (1,50 m ~ k <: 3,00 m ~i h > 3,00 m), precum. ~i de amplasarea pe platforma drumului a parapetelor la inaltimi de rambleu mai JDa]j de 3,00 m.

1.5 Simbolurile literale ~i cifrele folosite in prezentul standard au urmatoarea semnifieatie :

Amp ampriza drumului ;

P platforma drumului ;>

zona de siguranta; partea carosabila ; acostament ;

rigoIa ;

~an~ ;

~ant de garda ;

dig de aparare;

dren de acostament, respectiv strat drenant eontinuu pentru evacuarea apelor din funda~ie;

illaI~imea rigolei, respectiv in:n~imea ~an~ui;

inaI~imea de la partea inferioara. a capului de dren pilla la fundul rigolei, respectiv funduljantului ;

inal~imea de la marginea platformei pilla. la fundul rigolei, respectiv fundul ~an~ui;

1 pereu din piatra sau rigola prefabricata eu sau fad placa din beton simplu, conform anexei Aj

2 placu~a. carosabtla din beton annat pentru aeoperirea rigolei amplasata in interiorul aeostamentului, conform anexei B;

!

3 pereu din piatra sau rigoIa carosabtla prefabricata din beton : simplu, conform anexei C j

4 ~ant prefabricat din baton simplu, conform anexei D ;

z.

Pc

A

R

~ Sg

Dg

Ed, Ec

h.

5 clemente prefabricate . din beton simplu pentru casiuri pe taluzuri, conform anexei E;,

6 pat de baton simplu B 200;

7 dig local, ill zona casiulul, pentru mentinerea apei in ~ant ~i evitarea ryatrunderii acesteia pe cimp ;

8 camera de cadere pentru atenuarea energiei apei; 9 pat din balast stabilizat eu eiment;

10 borduri din beton, conform STAS 6244-74; 11 parapete.

2 PRESCRIP'+II DE PROIECTARE

2.1 Proiectarea rigolelor, ~n~urilor ~i casiurilor se va face in conformitate eu prevederile aferente aeestor lucrari din STAS 10 796/1-77, ~inind seama de capacita,~ile de scurgere a debitelor apelor meteorice (date in diagrame in prezentul standard), precum ~i de caraeteristicile geometrice (forme, dimensiuni) ale acestor lucrari,

2.1.1 Pentru stabilirea debitului apelor meteorice se vor efectua calculele conform STAS 1846-75 ~i STAS 9470-73. Aceste cantita~i de ape meteorice se vor corela eu datele hidrologice I}i studiile topografiee I}i geotehniee intocmite conform STAS 1242/2-76, STAS 4068-62 I}i STAS 1709-75, cit I}i cu sistemele de desecare, irigatii sau alte sisteme hidrotehnice existente san prevazute a se realiza in apropieree lucrarilorde drumuri.

2.1.2, Cara.cteristicile geometrice ale rigolelor, santurilor ~i casiurilor, pentru fieca.re tip in parte, in funetie de debitul apelor meteorice (Q) I}i de panta longitudinaIa. (i) ale aoestora smt conform pet. 2.1.3 ... 2.1.7.

-8-

STAS 10796/2-79

2.1.3 Rigola la marginea platformei en seetiune neprotejatii, conform fig. 1, fig. 2 ,i ta-

belului 1.

L. s:

_' "

Qlm~s)

o

~

o

8~8~g~8

N N MM."':--.31Il

ciciDoocici

s. ~

o 0

Fig, 1

Am

p

Zs

Pc

... s:

Fig. 2

Tabelul 1

hr Valoarea, in m, a elementelor
(m) geometrice :
a I b
0,20 0,20 0.60
0.30 0.30 0.90
0,400) 0,40 0) 1.20 0) .) Valori ce pot Ii adoptate In anumite cazurt, jnsUficate tehnic ~i economic.

2.1.4 Rigola la marginea platformei ell seejlune partial pavata (fundul rigolei), conform fig. 3, fig. 4 ~i tabelului 2.

E

0.45

-

,~~ ,,~
.~"P~ ~
\~~~,,' e
~ '"
,/
/ /.


... 0.40

0.35

0.30

0.25

0.20

0.15

5<, ~ 0

~ q SJ

0, 0·0

Q (rrih)

Fig. 3

Fig. 4

Tabelul 2

hr Valoarea, In m, a elementelor
(m) geometrlce :
a I b
0.20 0,20 0.60
0.30 0,30 0.90
0.40·) 0,40 .) 1.20·) .) Valorl ce pot fl adoptate In anumite cazurl, just1ficate tehnic ,i economic.

2.1.5 Rigoli la marginea platformei eu seetiuns pavat8 (pereu sau pmci prefabricate din beton simplu), conform fig. 5, fig. 6 fji tabelului 3.

E

0.15 I-HH-+-+-+-1I-++-'IH.--I--t-l-I-+-+-t--+-I--W--I-+-J...+....I....l

Fig. 5

Fig. 6

Tabelul 3

hr (m) Valoarea, In m, a elementelor geometrlce
a I b
0,20 0,20' 0,60
0.30' Z 0'.30 0,90
0,40' *) 0,40' *) 1,20 *) *) Valorl ce pot f1 adoptate In anumlte cazurl, jUlitlfIcate tehnlc ~ economic.

STAB 10 796/2-79

-6-

2.1.6 Rigoll eu sectiune betonati, caJcula.ta. conform diagramei din fig. 7 I}i amplasa~a. : - ]a marginea platformei, fig. 8 a;

- in interiornl acostamentului, fig. 8 b, eu plaeu~a. carosabil§, din beton annat con-

form. anexei B.

E'.
tJ J I _JJj~ ~ 11~iJ
?l~'_'
.J.Y_ .J) 9jS ~ ~ V71
.'1 I. 4-
. .:/ .~ 'I; ~I) >/
~ If I If III II 1/ ~~
J J I~ II
/ 1/ If 1/ If II ~ ~~~
'I J
IJ II V II II ~ ~ ~I


0 ... 0,55

0,50

0,45

0,40

0,35

0,30

0,25

O 0. 8 0 0 0 0 0 0 88

o 0 0 0 0·0·0

<'!. M ~ 1/'1 <D c-- cD 0> 0 ..... "":N ......

o ci ci ci ci ci ci c;.; ..... -

8

Qlm7-s)

Fig. ':

,.

"

" "

--T ....

I I

I I

I I I I

Fig. 8 B,

-7-

STAS 10 796/2-79

'"

.\.

........ -~ I I

I I

1 ·1

\ I

J

Fig. 8 b

2.1. 7 RigoHi de aeostament en seeliune pavata sau placa prefabrieatil din beton simplu pentru partea carosabila, conform fig. 9, 10 ~i tabelului 4.

e .£

0,1)

lQ I I U~ I II t II ~~d ,
:j/~ ~r ~ :.. <t>. ~
?~ ~~~, ~
IJ .~ .:~ ~ IJ~ ~ ~ ~~ .,'$l .
'I) V 1I ~~ ~ ~~ ~~
J ~~
1/ II) V ~ ~~ ~~ ~
~
11.1 I • l~ .~~
r! ~~ ~: ~
/ Ijl ~:j ~ ,
U v. ,~
i
0 0 0 0,09

0.08

0,07

0.06

0.05

o

~

q o

U'l s r--~~8 q qq. q .....

o 0 0 0 0 0

Q (m'/s)

Fig. 9

2.1.8 $antnri de la marginea .platformei en seetinne neprotejata, conform fig. 11, fig. 12 ~i tabelului 5.

STAB 10796/2-79

-s-

Fig. 10

Tabelul 4

hr (m) Valoarea. In m, a elementelor geometrlce :
a I b
0.05·) 0.05 *) 0.45 *)
0.07 0.07 0.68
0,10 0.10 0,90 .) Valorl mlnIme ce pot Ii adoptate, justlflcate tehnlc,

E

~
."
f} V ~ V ~ ~~~\.
i ~""~ c,:,
9- I-<:)CY~ <:), ~ ~~<:):-
.~ ·9 . ..t .,5;J !;jj
I II V~V
)
I" II ..
I II II I~ 1.1
I"
·v· I 1/ ~-.. ~" V
1/ 1/
0.55

0.50

0.45

0,40

0,35

9.25

a (mh)

Fig. 11

-9-

STAS 10796/2-79

z

Fig. 12

Tabelul 5

h, (m) IValOarea. In m, a elementelor geometrice :
I a I b
0.30·) 0.30 *) - 0.45·)
0.40 0.40 0.60
0.50 0.50 0.75 .) Valori minime ce pot Ii adeptate, justlficate tehnic.

2.1.9~antU1'i la marginea platformei, ell seethme partial pavata (fundul ~nvwui) sa.u din prefabricate din beton simplu, conform fig. 13, fig. 14 I)i ta.helului 6.

E

VI .c

0.55


!;~
~~ ~

.,j}fI
v
k"~
.'
~ ,J


~~ 0 s ~ 0 s 8s:l8 a (m3/s
S2 0
M M ...t ..

0.50

0.45

0.40

0.35

0.30

0.25

,

~ ~

o 0 0 ci 0

~ LIl 000

o

o

Figl 13

STAS 10796/2-79

- 10 -

.$2

o /1\

Fig. 14

Tabelul 6

h. (m) Valoarea, In m, a e1emente1or geometrice :
a I b
0;30·) 0.30 .) 0.45 )*
0.40 0.40 0.60
0,50 0.50 0.75 *) Valorl mlnlme ee pot Ii adoptate eu justifieare tehnlca.

2.1.10 ~anturi de la marginea platformei eu seejlune pavata sau eu plaea prefabrieata din beton simplu, conform fig. 15, fig. 16 ~i tabelului 7.

E

VI s:

0.55

I!J)I 1 U I rJ~U I~~I ~~~.~~~~~~~~~~
0i ~
IS ~~ ·'Vr
~.?/ ~ .-t~ .~~ .~~",~ ... ~
. .f."! . .t .
""} j 1 ~ i..Io'~"I'", ... -f'~.
V V I v ~ 1// V~ ~~ ~~ I""",~
I.J' ~...; ;~ ;
I I / V ~ ~" '.; V
~ I 1/ ~ if' I/L;' ~[~
I ,I ~/ ~~ ~ ~ V ~ ~~
~ ~ :~


0 0 0 0 0.0000 _f ,.

0,50

0.45

0.40

0,35

0.30

0.25

go 0 8

~ <X:!. 0

oar

o 000 00000

~~. s s OI'!-..t<DCQ

~.-'- NNNNN

Q 1m,s)

Fig. 15

-11-

STAS 10796/2-79

I I I I

L _

4'

Fig. 16

TabeInl 7

h, (m) Valoarea, in m, a eIementelor geometrice :
a I b
0,30 *) 0,30 *) 0.45
0.40 0,40 0,50
0,50 0,50 0.75 .) Valori mtnjme ee pot n adoptate en justlf.icllrl tehnlce.

2.1.11:I ~anturi de gardA, in ca.zul profllelor : - In rambleu, conform fig. 17.

Fig. 17

O:J.'AtS J.U nJ6/2-79

- 12 -

In profil mixt, conform fig. 18

Fig, 18

In debleu, conform fig. 19

Fig. 19

2.1.12 Casiuri pe tBluze pentru descarcarea rigolei de aeostament la ramblee : eu h = 1,50 ... 3,00 m, conform fig. 20.

50

Fig. 20

3.00~h~1.50

s:

Fig. 20

- cu h = 3,00 ... 5,00 m, conform figurii 21

8 N

8

N

4

7

- .l4 -

- eu h > 5,00 m, conform fig. 22

SECTIUNE 8-B

,

SECTIUNE A-A

7

4

FIg. 22

2.2 Amplasarea rigolelor ~i ~anturi1or de colectare ~i evacuare a apelor se va face in

functie de pozitia platformei drumului in profil transversal (rambleu, debleu san 1a nivelul terenului).

2.2.1 In eazul rambleelor cu ina,ltimea h :

- pina 131 0,50 m se reeomanda utilizarea rigolelor (fig. 2, 4, 6) in vederea sporiri! aigurantei eireulatiei ;

intre 0,50 ..• 3,00 m, se vor utiliza rigole 131 marginea platformei (fig. 2, 4 ~i 6) sau ~antnri (fig. 12, 14, 16) cu adincimea variabila in funetie de debitul apelor meteorice care se poate realiza in zona geografica in care este situat drumul. Trebuie avut in vedere ea fundul rigolei san ~antului sa fie situat 131 0 eota cu 15 em mai mica decit cota 131 care sint situate gnrile de desearcare ale drenurilor de acostament;

intre 3,00 ... 5,00 m, pe linga eantnri ~i rigole la marginea platformei, in concavitatile curbelor convertite ~i supralnaltate se vor prevedea ~i rigole de acostament (fig. 8, 10). Rigolele de acostament se vor descarca prin casiuri pe taluze (fig. 20, 21, 22);

peste 5,00 m, pe linga santur! ~i rigole 131 margine a platform:ei se vor prevedes ~i rigole de acostament (fig. 8, 10) ~i casiuri pe taluzuri, in scopul evitarii ravinarii taluzurilor.

2.2.2 tn cazul cind drumul este situat in debleu, Be vor utiliza, de 131 caz 131 cas, rigole, santur! sau alte lucrari speeiale de colectare ~i scurgerea apelor meteorice (lucrari de canalizare etc.) in functie de eantitatile de ape meteorice cit ~i de posibilitatile de evacuare intr-un emisar, stabilindu-se ~i distantele intre punetele de evacuare,

2.2.3 In cazul eind drumul este situat in debleu sau in profil mixt, pentru evitarea unor lucrari grele de terasamente (derocari, debleeri etc.), se vor putea utiliza rigole en sectiune betonata in afara platformei drumului, in cazuri extreme admitindu-se ca secttunea betonata sa fie amplasata in. interiorul acostamentului (fig. 8).

2.2.4 In eazul eind drumul se inscrie in travers area unor localiUiti, santurile ~i rigolele se vor adopta in funetie de :

planul de sistematizare 311 localitaW; - existenta lucrarilor de canalizare;

- posibilitatile de evacuare la emisar.

Pentru marina gradului de ocupare al suprafetelor de teren ~i Iimitarea exproprierilor, cit ~i pentru asigurar€a eireulatiei pietonilor, se vor adopts rigole betonate, prevazute cu plaei din beton armat (fig. 8). f'iG

2.2.5 Bcurgerea apelor de pe platforma drumului spre constructiile anexe de eolectare se va realiza prin pante transversale ~i longitudinale, tn" functie de sistemul rutier adoptat, conform STAB 863/1-77.

2.2.6 Pantele rigolelor ~i santurilor protejate sau neprotejate se vor adopta, in funetie de tipurile de paminturi, conform STAS 1243-74 I}i STAS 2914-69 pet. 5 pentru valorile minime, iar pentru valorile maxime ale pantelor, conform STAS 2916-73 pet. 3.2 ~i 3.9. Rigolele de acostament (carosabile) vor putea avea aeeleasi straturi ca ale sistemului rutier adoptat pentru partea carosabila.

2.2.7 in eazul in care debitele totale de ape meteoriee rezultate prin lua~ea in eonsiderare ei a suprafetelor de teren adiacente drumului (taluzuri de debleu, zone depresionale ete.) depaseaeca valorile elementelor sectiunilor aratate in tabelele (1. .. 7) se vor adopta ~anturi de garda (fig. 17, 18 ~i 19).

2.2.8 ~anturile de garda la drumurile situate in profil mixt san debleu se vor amplasa Ia distanta minima de 5,00 m de muchia taluzului debleului (fig. 18 ~i 19).

2.2.9 In cazul in care santurile de garda vor ave a 'iii rolul de a apara piciorul rainbleului impotriva; apelor care yin in sens transversal, distanta fata de acesta va fi de 1,50 .•. 2,00 m. Banda de teren dintre pieiorul rambleului ~i fJani va avea 0 panta de 2 % spre ~ani (fig. 17).

3 PRESCRIPrn DE EXECUrrn

3.1 Pentru executarea sapaturilor 131 rigole, ~anturi ~i casiuri se vor respeeta prevederile

STAS 2914-69 ~i STAS 2916-73.

3.2 Pamtntul rezultat prin saparea ~aniului de garda se va depozita spre debleu intr-un

lI' ..........

dig de aparare, avind 0 lnclinare de minim 5% spre eantul de garda, fiind . .)ituat lai dis-

tanta de pin a 131 1,00 m de muohea taluzului de debleu (fig. 18 ~i 19). lid

STAS 10 796/2-79

- 16-

3.3 Protejarea rigole1or ~i ~n~or se va rewa prin pereere eu pia.tr~ bruta, bolovani san utilizind elemente prefabricate din beton, adoptarea solutie! de pereere fooindu-se pe baza unor studii tehnice. ~an~e de ga.rda se vor pereea pentru a preintimpina infiltra.rea apel in taJuzurile de debleuri.

In ca.zul rigolei de la inarginea pla.tformei eu seopunea pavatA, pereul rigolei se va. continua pin~ lai marginea benzii de tneadrare (fig. 5).

4 VERIFIC.ARE.A ~I RECEP'fI.A LUCRARILOR

4.1 Luor~rile vor fi receptionate pe faze (luerari asounse I}i finale), in conformitate cu

prevederile legale in vigoare.

4.2 La recep~ia pe faze se vor verifica :

- ampla.samentul luerarilor, conform proiectului de exeeutie j

- calitatea materia.lelor, conform standardelor respective de materiale ;

- natura pitminturilor, conform STAS 1243-74;

- dimensiunile, pantele I}i calitatea execu~iei lucrarilor,

Verificli.rile se vor face pentru Iuerarile ascunse prin examinarea documentelor eonsta-

tatoare, Intocmite la reeeptlile pe faze de exeeutie. _

4.3 La recep~ia finaIa. se va; examlna ~ lucrarile executate corespund scopului functional proiectat, existen~a; proeeselor-verbale de reeeptie pe faze I}i <1.d lucrarile s-an com:eortat in coDdi~ii coreepuneatoare.

,_ 17 -

STAS 10 796/2-79

RIGOLA PREFABRICATA DIN BETON SIMPLU15 46 15 Fig. 23

ANE XA A

Beton B 200 Volum 0,0368 me Masa. 81,00 kg

PLACA PREF ABRICAT.l PENTRU PEREEREA RIGOLEI SAU ACOST.AMENTUL UI

Fig. 24

Beton B 200 Volum 0,021 me Masa 46,20 kg Litime 1 = 60 em

STAS 10 796/2-79

- 18-

PL.lcUTA CAROSABILA DIN BETON ARMAT, PENTRU ACOPERillEA RIGOLEI, AMPLASAT.llN INTERIORUL ACOST.AMENTULUI

49

SECTIUNE c-c

1 2

6

ANE XA B

10

Etr 2x 4~6 4

L-O.31

SECTIUNE A-A

B

_j

SECTIUNE B-B

I,

I

A

[ I ! I I ~ I- n
I
I \0
I
49 _ G) 2~8 L· 0,60

..,

Fig. 25

Beton B 250 Otel OB 37

Volum 0,0194 me Jbuc Mad 46,50 kgjbuc Armii.tura 3,45 kg/buc

- 19 -

STAS 10 796/2-79

RIGOLA CAROSABILA, PREFABRICATA DIN BETON SIMPLU

Fig. 26

ANE XA C

Beton B 200 Vo!um=0,05 me Masa = 110kg Latime=50 em

lS'l'AIS 10 796/2-79

- 20-

ANE XA D

l;!.ANT PREFABRICAT DIN BETON SIMPLU

ltl M


15 46 . 15 Beton B !WO Volum 0,(1364 me Masa. 80,10 kg

Fig. 27

PLACA PREFABRICAT.l PENTRU PEREEHEA l;!.ANrULUI ~I ACOST.AMENTULUI

Inoltme lotime ~~ ~
sont Rcx:a p(oco .P~nr.I ~ 1«3)
0.30 01 21 0.W4 '6~
0",0 02 :J5 0.0123 27.fJ
0.50 03 49 o.orl2 38,00 B~ton B 200

Fig. 28

- 21 -

STAS 10 796/2-79

ANE XA E

ELEMENT PREFABRICAT DIN BETON SIMPLU PENTRU CASIURI IPE TALUZURI

50

0
~
II">
~ .Ml
.~
~ 5 36

25

I

~ ,

-
II"> I -

- ..... -._.-._._ t-Kl
II">I Beton B 200 Volum 0,0164 M a.sa. 36,08

Fig. 29

STAS 10 796/2-79

- 22 -

ANE XA F

EXEMPLE DE AMPLASARE, iN PROFILE 'TRANSVERSALE DRUMULUI, A RlGOLELOR DE ACOSTAMENTE CAROSABILE

F.1 Profilul transversal prezentat in fig. 30 se aplica:

a) 130 drumurile publice din elasele tehniee III ... V pe seetoarele eu inal~imi h intre 1,50 ... 3,00 m (fara parapete);

b) la drumurile publice din clasele tehniee IV .•. V pe sectoarele cu inal~imi h peste 3,00 m.

p

Fig. 30

F.2 . Profilul transversal prezentat in fig. 31 se aplicl1.:

a) la drumurile publica din elasele tehniee m ... V, pe aeetoarele eu inM~imi h mai marl de 3,00 m, cu pa.ra.peyi in afara platformei;

b) la dromuri publica cu 4 benzi de circulayie, claBai tehnicli. IT, pe sectoarele eu inaIyimi h intre 1,50 •.. 3,00 m fara parapete.

- 23

STAS 10 796/2-79

p

125.1.50

Pc

A

50 ... 75

25 50

4%

--~

Ed sou-Et ~/ Ji";-

Fig. 31

OBSERVATIE - In eazul eind In loe de balast stabilizat in fundatll se Ioloseste piatrii sparta, atunel sub bordura se executa 0 fundatle din beton de clment B 100, de 15 em x 20 em.

F,3 Profilul transversal prezentat in fig. 32 se apliea :

- la autostrazl clasa tehnica I ~i 131 drumuri publice cu 2 ~i 4 benzi de cireulatie, destinate trafieului international clasele tehnice II ~i III.

Pc·

-------

-------

60

Ec

Fig. 32

.c