Sunteți pe pagina 1din 23
‘REPUBLICA SOCIAUSTA STANDARD DE STAT ROMANIA EDITIE OFICIALA STAS 10796/2-79 8 TWUCRARI DE DRUMURL CONSILIUL NATIONAL CONSTRUCTH ANEXE PENTRU Ietocserse f— Gees COLECTAREA SI EVACUAREA APELOR RESEEPUTULT SORA — RIGOLE, SANTURI SI CASIURI Gy A DE i = Preseripfii de proiectare si execute on | aes coxsrnuct ian Metes pour a) owcro tin MPIOPoAIE | ANxExep constauctions ron | CoitnctiOn ER LEVACUATION "| “ILIA MORBOMA I OTBONA | evahAMRCOHLECTION AND. | DEAUX.- miGotes, rosses er | BOM, KAHABKM, KAHABBL H DITCHES AND SIDEDTCHES | eas on x amiuoment | Tpoqmeanan no npourapeeene® Desing and execution rules ‘ee projet ot erection 0 ‘nomen 1 GENERALITATI 1.1. Prezentul standard stabileste prescriptille de proiectare si de executic pentru rigole, ‘yanfori gi casiuri, din cadrul constructiilor anexe pentru lncréri de drumuri, in vederea colectirit Bi evacusril apelor meteorice de pe platforma si din zona drumului, in scopul evitirii degra- ri corpului drumului gi degradaril terenurilor tiverane prin stagniri de ape, spAliri, baltiri ete. 1.2 tn prozentul standard sint cuprinse urmitoarele construcfii anexe pentru colectarea i evacuarea apelor meteorice : 4) rigolo la marginea platformei, ou : — seofiune neprotejats ; — sectiune partial pavatd (fundul rigolei); — sectiune pavati (pereu sau pléci prefabricate) ; — sectiune betonati (in interiorul sau in afara acostamentului) ; ) rigole de acostament cu : — seofiune pavati; : — carosabili (in funotie de clasele gi categoriile tehnice ale drummurilor). 6) ganturi la marginea platformet eu: — sectiune neprotejati; — secfinne parfial pavati (fandul ganfului); — ou secfiune pavatt (pereu sau plici profabricate) ; 4) ganfuri de gardS, in carul profilelor in : — rambleu; — mixt; = deblen, 6) casiuri do descircare a rigolei de acostament, pentru ramblee cu inilfimi (1): — h=1,50...3,00 m; — h = 8,00...5,00 m; — h poste 5,00 m, 13 —Terminologia folosth tn, presentul standard este conform SPAfaosip1-74, iar unit iermeni sit conform anexet STAS 30 799/1-17. 14 — tnanexele A, B, C, D si. ale prezontului standard so dau, en ‘earacter de recoman- dare, clementele prefabricate din beton si beton armat (plicu{é carosabil’, plici pentra sanfuri, rigole st casturi) care pot fi utilizate la construofille anexe de colectare. gi evacuare Sapelor. In anexa F's-au dat exemple de rigole de acostament carorabile, in funejie de clasele fAprobat ae: TNSTITUTUL ROMAN DE STANDAROIZARE Ste, Roma nr. 32—34 BUCURESTI Data intraril in vigoare : 1979-11-01 labora iniiat In 1078 | tebnice gi categoriile dramurilor, indlfimile rambleelor (1,50 m < h < 3,00 m si h > 3,00 m), precum gi de amplasarea po piatforma drumului a parapetelor la intlfimi de rambleu mai mari de 3,00 m. 1.5 Simbolurileliterale gi cifrele folosi in prezentul standard au urmitoarea semnificatio : Amp ampriza drumului; P platforma drumului ;~ 2 ona de siguraniS; Po partea carosabild; A scostament ;” B gol; be a Dg dig de apirare; Bd, Be dren de acostament, respectiv strat drenant continun pentru evacuarea apelor din fundafie ; A; h, __indlfimea rigolei, respectiv iniljimes sanfulut; he {nilfimea de la partea inferior a eapului de dren pind la fundul rigolei, respeetiv fundul ganfului; h indlfimea de la mangines platformei pin’ la fundul rigolei, respectiv fundul genfului ; 1 pereu din pintré sau rigolé prefabricaté cu sau fri plack din beton simplu, conform anexei A; 2 plicuté carosabili din beton armat pentru acoperirea rigolei amplasati in interiorul acostamentului, conform anexei B; 3 pereu din piatri sau rigoli carosabili prefabricati din beton simplu, conform anexei 0; 4 sanf prefabricat din beton simplu, conform anexei D; 5 clemente prefabricate din beton simplu pentru casiuri po taluzuri, conform anexei EB; 6 pat de beton simplu B 200; 7 dig local, in zona casiului, pentru mentinerea apei in gant gi evitarea Mtrunderii acesteia pe cimp 8 camera de cidere pentru atenuarea energiei apei; 9 pat din balast stabilizat ou ciment; 10 borduri din beton, conform STAS 6244-74; 11 parapete, 2 PRESCRIPJIL DE PROIECTARE 2.1 Proiectarea rigolelor, ganfurilor gi casiurilor se vai face in conformitate cu prevederile aferente acestor lucréri din STAS 10 796/1-77, finind seama de capacititile de scurgere a debi- telor apelor meteorice (date in diagrame in prozentul standard), precum gi de caracteristicile geometrice (forme, dimensiuni) ale acestor icrdri. 211 Pentru stabilirea debitului apelor meteorice so vor efectua calculele conform STAS 1846-75 gi STAS 9470-73. Acesto cantititi de ape meteorice se vor corela cu datele hidro- logice si studiile topografice gi geotehnice intocmite conform STAS 1242/2-76, STAS 4068-62, si STAS 1709-76, eit gi ou sistomele de desecare, irigatii sau alte sisteme hidrotehnice existente sau previsute a 80 realiza in apropierea lucririlor de drumuri. 21.2 Caracteristicile geometrice ale rigolelor, ganjurilor si casiurilor, pentru tiecare tip in parte, in fanefie de debitul apslor meteoric (Q) sf do panta longitudinals (3) alo aceatora sint conform pot, 2.1.3...21.7. 2.1.3 Rigoli Ia marginea platformei eu seefiune neprotejati, conform fig. 1, fig. 2 gi ta- belului 1. ‘Tabet 1 Valoaree, tn m, a elementelor 1) Valort ce pot ti adoptate in anumite cazurl, justiflente {eile economie. ra) STAS 10 796/2-79 2.1.4 Rigoki Ia marginea platformei cu scefiune parfial pavalit (fundul rigolei), conform fig. 3, fig. 4 gi tobelului 2. = on | 035 a 0,30 4 a & Tabelol 2 Valoare, nm, a elementlor h ‘acomere « ce > 0.20 20 00 30 30 00 0 Tay 1207) %) Valorl co pot 1 adoptate tn anumite cazurl, justificate tehnte gf eeonomic. 2.15, Rigolk Ia marginea platformel eu sectiune pavati (pereu anu plist prelabricate din deton simpln), conform fig. 5, fig. 6 gi tabelului TIE Ba 0.30 02s 0,20 *) Valort co pot 11 adoptate im anumite cau, jusilleate tehnie’ economic, STAS 10 796/2-79 =6- 2.1.6 Rigoli eu seefiune hetonati, calculaté conform diagramei din fig. 7 gi amplasaté: — Io marginea platformei, fig. 8 a5 — {n interiorul acostamentului, fig. 8}, cu plicufS carosabil din beton armat con- form anexei B. cs = T wo {es TT SHIA Sf AVIS? - | Fig. 88, t= STAS 10 796/2-79 Fig. 8b 2.1.7 Rigola de acostament eu secfiune pavati cau plack prefabricati din beton simplu pentra partes carosabild, conform fig. 9, 10 si tabelului 4. | q 3 1 TH ww Hee 0,09 Z - “008 0,07 Y 0,06 Ht as ! g SES eRE REE ay Bes oecss4 Fig. 8 STAS 10 796/2-79 os Tabetul 4 & (o) 0.05, (0.07 0.10 *) Valor! mintme ce pot {1 adoptate, justifiate tehnle, 2.1.8 Ganguri de Ia marginea platformei eu seefiune neprotejati, conform fig. 11, fig. 12 si tebelulni 5. bs (mi oss 0.50 ous 0.40 0,35 Ay 0330 0.28 3.100 0.200} 0.309] 0,400] 0.509] 0,609} 0700} 0.900}— 3 atnys) 0.8 ig 1 STAS 10 796/2-79 ig 12 Tape § Tatar, 2, tementeor geometric 6 os) aio a5 *) Valor! minime ce pot f1 adoptate, fustifiate tehnic. 2.1.9 Sanfuri In marginea platformei, cu seefiune parfial pavati (fondul ganfului) sau din Proubrisate dn beton winpht ontorm fig. 13 igs {4° tabelal 8: bg (ml 0.5 0.50 ous 0.40 035 0.30 0.25 aims) 0,050 0,109) 0.180) 0.200} 0,250 0.30 0,350} 0.400 0.480} 0500} STAS 10 796/2-79 ~10- Fig. 14 Tabelut 6 WValoate, tm, a elementelor geometric Am) s 0.30 *) *) Valort minime ce pot fi adoptate ex fustifcare telnict. 2.1.10 Santuri de Ia deton simplu, conform fi nen platformel eu seefiune pavati sau eu plack pretabricat din 15, fig. 16 gi tabelului 7. zi 4 , ] J UT [RS] 0,50 Y ie 0,30 : 0,25 | SEEgeaegegeeeg om Fig. 15 —u- STAS 10 796/2-70 ‘Tabatal 7 ©) Valorl minime ce pot f1 adoptate eu jurist tehnie. 2.1.11 {$anfuri de garda, in cazul profilelor : — fn rambleu, conform fig. 17. Fig. 17 DEAS 10 1¥6/2-79 ue — fn profil mixt, conform fig. 18 Fig. 18 — tm debleu, conform fig. 19 Fig. 19 2.1.12 Casiuri pe taluze pentru descirearea rigolei de acostament Ia ramblee : — eu h=1,50....3,00 m, conform fig. 20. Fig. 20 SECTIUNE so pw as 3,002h>1,50 Fig. 20 — eu h = 3,00....5,00 m, conform figurii 21 deri TSE. Teak SEAS LU 1BR/Z1Y = — eu h >5,00 m, conform fig. 22 SECTIUNE 8-8 E r & 04 i ef 8) —28 ie | co |»! 5 —7 Fig. 22 2.2 Amplasarea rigolelor gi ganfurilor de colectare gi evacuare a apelor co va face in funota ge posi plaifermel dremutol in prof transversal (ramblen, deblew sea Ie nivea! 2.2.1 n cazul rambleclor cu intlfimea h : — pind Ia 0,50 m se recomanda utilizarea rigolelor (fig. 2, 4, 6) in vederen sporirii siguranfei circulatiei ; — intre 0,50...8,00 m, se vor utiliza rigole 1a marginea platformei (fig. 2, 4 si 6) sau ganfuri (fig. 12, 14, 16) cu adineimea variabilé in funefie de debitul apelor meteorice care so poate realiza in zona geografics in care este situat drumul. Trebuie avut in vedere ca fundul rigolei sau gantului sé fie situst In o cotd cu 15 om mai mici dectt cota la care sint situate gurile de descircare ale drenu- rilor de acostament ; — intro 3,00....5,00 m, pe ling’ ganfuri si rigole Ia margines platformei, in conca- vitdfile curbelor convertite gi supraindlfate se vor prevedea gi rigole de acostament (fig. 8, 10). Rigolele de acostament se vor descdrea prin casiuri pe taluze (fig. 20, 21, 22); — peste 5,00 m, pe ling’ santuri si rigolo Ia marginea platformei se vor prevedea i rigole de acostament (fig. 8, 10) gi casiuri pe taluzuri, in seopul evitérii ravi nérit taluzurilor, 2.2.2 In cazul cind dramnl este situat in debleu, se vor utiliza, de Ia caz Ia caz, rigole, sanfuri sau alte Iucriri speciale de colectare si scurgerea apelor meteorice (Iuerliri de’ canali zare etc.) in funetie de cantitatile de ape metcorice cit gi de posiblitifile de evacuare intr-un emisar, stabilindu-se si distanfele intre punctele de evacuare. 2.2.8 tn cazul cind drumul este situat in debleu san in profil mixt, pentru evitarea unor Incrari grele de terasamente (derocdiri, debleeri ete.), se vor putea utiliza rigole on sectiune betonati in afara platformei drumului, in cazuri extreme admifindu-se ca sectiunea beton- att si fie amplasats in interiorul acostamentului (fig. 8). 2.2.4 fn cazul cind drumul se inscrio in traverrarea unor localit&fi, ganfurile gi rigolele se ‘vor adopta in funotie de: — planul de sistematizare al localit’ii; — existenta Inertirilor de canalizare; — posibilitijile de evacuare la emisar. Pentru mirirca gradului de ocupare al suprafefelor de teren si limitarca exproprie- rilor, oft gi pentru asigurarca circulafiei pietonilor, se vor adopta rigole betonate, previzute cu plici din beton armat (fig. 4 2.2.5 Scurgerea apelor de pe platforma drumului spre constructiile anexe de colectare s@ va realiza prin pante transversale si longitudinale, in “funetie de sistemul rutier adoptat, conform STAS 863/1-77. 2.2.6 Pantele rigolelor gi sanfurilor protejate sau neprotejate se vor adopta, in functie de tipurile de piminturi, conform STAS 1243-74 si STAS 2914-69 pet. 5 pentru valorile minime, iar pentru valorile maxime ale pantelor, conform STAS 2016-73 pet. 3.2 si 3.9. Rigolele de acostament (carosabile) vor putea avea aceleasi straturi ca ale sistemului rutier adoptat pentru partea carosabili. 2.2.7 In cazul in care debitele totale de ape meteorice rezultate prin Iuarea in considerare #i a suprafetelor do teren adiscente Grumulul (tatuzuri de debleu, zone depresionale eto.) depé ea:ed valorile clementelor secfiunilor ardtate in tabelele (1...7) se vor adopta ganjuri de garda (fig. 17, 18 gi 19). 2.2.8 Santurile de gard’ la drumurile situate in profil mixt sau deblew se vor amplase la distanja’ minimis de 5,00 m de muchia talumlui debleului (fig. 18 gi 19). 2.2.9 In cazul in care ganfurile de gard& vor avea gi rolul de a apéra picioral ratnbleulut impotriva apelor caro vin in sens transversal, distanfa fat’ de acesta va ft de 1,60....2,00 m. Banda de teren dintre piciorul rambleului gi ganf va avea o pant& de 2% spre ganj (fig. 17). 3 PRESCRIPJIL DE EXECUTIE 3.1 Pentru executarea sXpiturilor Ia yuri gi casiuri se vor respecta prevederile STAS 2014.69 gi STAS 3016-73. eae prev 3.2, PAmintul rezultat prin siparea ganfului de gardi se va depozita spre debleu intr-un iw Gig de aparare, avind o inclinare de minim 5% spre ganful de gards, fiind situat Is dis- tanfa de pind la 1,00 m de muchea taluzului de deblen (fig. 18 gi 19). a“ STAS 10 7962-79 — 16 - 3.3 Protejarea rigolelor si ganturilor se va realiza prin pereere cu piatri brut, bolo- ‘Yani sau utilizind elemento prefabricate din beton, adoptarea solufiei de pereere fcind ‘pe baza unor studii tehnice. Santurile de gardi s6 vor pereea pentru @ preintimpina infil- ‘trarea apei in taluzurile de debleuri. In camul rigolei de 1a margines: platformei on seofiunes pavat8, pereul rigolei se va continua pin’ la marginea benzii de incadrare (fig. 5). 4 VERIFICAREA §I RECEPPIA LUCRARILOR 41 _ Imoririlo vor fi recepfionate pe fazo (lucriri ascunse gi finale), in conformitate cu prevoderile legale in vigoare. 4.2 La receptia pe faze se vor verifica : — amplasamentul Iucrérilor, conform proieotului de execufie; — calitatea materialelor, conform standardelor respective de materiale; — natura piminturilor, conform STAS 1243-74; — dimensiunile, pantele gi calitatea execufiel lucritilor. ‘Vorificdrile se vor face pontra Iuertirile ascunse prin examinares documentelor consta- tatoare, intocmite la recepfiile pe faze de executie. 4.3 La roceptia final so va examina dact Iucriirile executate corespund scopului func- nal proiectat, existenja proceselor-verbale de ie faze gi dac& lucririle - Ha re iro & mete ae -we STAS 10 796/2-79 ANEXA A RIGOLA PREFABRIOATA DIN BETON SIMPLU Beton B 200 Volum 0,0368 me Masa 81,00 kg Fig. 28 PLACA PREFABRICATA PENTRU PEREEREA RIGOLEI SAU ‘ACOSTAMENTULUL ZZ Beton B 200 Volum 0,021. me Masa 46,20 kg Lagime {= 60 om — 18 — STAS 10 7962-79 ANEXA B PLACUTA CAROSABILA DIN BETON ARMAT, PENTRU ACOPERIREA RIGOLEI, AMPLASATA IN INTERIORUL ‘ACOSTAMENTULUL so 4 la jt secrune SSECTINE : aa re yy] cs al fa a SECTINE 2-8 “9 Fig. 25 e 25486) t Beton B 250 Ofel OB 37 ‘Volum 0,0194 me /bue Masi 46,50 kg/bue Armitura 3,45 kg/bue BLAS 10 7962-79 = 20 - ANEXA D SANT PREFABRICAT DIN BETON SIMPLU Fig. 28 =a STAS 10 796/2-79 ANEXA E ELEMENT PREFABRICAT DIN BETON SIMPLU PENTRU CASIURI PE TALUZURI Beton B 200 ‘Volum 0,0164 ‘Masa 36,08 Fig. 20 STAS 10 796/2-79 Sa ANEXA F EXEMPLE DE AMPLASARE, IN PROFILE ‘TRANSVERSALE DRUMULUI, A RIGOLELOR DE ACOSTAMENTE CAROSABILE ¥,1 _ Profilul transversal prezentat in fig, 30 se aplic& 4) la drumurile publice din clasele tehnice IIT...V pe sectoarele cu inflfimi h intre 1,50. ..3,00 m (fark parapete) ; d) 1s drumurile publice din clasele tehnice IV.,.V pe sectoarele cn inilfimi h peste 3,00 m. F.2 Profilul transversal prezentat tn fig. 31 so aplicl: @) la drumurile publice din clasele tehnice III...V, pe sectoarele cu inilfimi h mai mari de 3,00 m, eu parapefi in afara platformel ; 5) Ia drumuri publice cu 4 benzi de circulafie, class tehnicS IT, pe sectoarele cu indljimi h intre 1,60...3,00 m firs parapete. — 3 — STAS 10 796/2-79 Fig. 31 OBSERVATIE — tn cazul cind tn loc de balast stabillat tn fundatil se foloseste platrd spartd, atunet sub Dordura se executa o fundatfe ain beton de ciment B 100, de 15 em%20 cm. F,8 Profil transversal prezentat in fig. 810 aplich : — la autostrizi clasa tehnic& I gi la drumuri publice ou 2 si 4 benzi de circulatie, destinate traficului intemational clasele tehnice TT si TIT.

S-ar putea să vă placă și