Sunteți pe pagina 1din 11
Reproduce si conform lea Nerespectarea Standardelor de Stat este urméri 12 Pag. PRETUL LEL 9,c0 CA 5 008, a x REPUBLICA SOCIAUISTA STANDARD DE STAT 7 ROMANIA EDITIR OFICIALA STAS 1243 8s TENEN DE FUNDANE CONSILIUL: NATIONAL Brasieeaitl PENTRU STIINTA CLASIFICAREA SL IDENTIFICAREA SAE Ha SI. TEHNOLOGIE INSTITUTUL ROMAN PAMINTURILOR Chasis Dr Foundation ground “errand fondation Ocnorannn CLASSIFICATION AND weNriel | CLASSIFICATION ET IDENTIFIGA: | IRTACCHOIKATIUT IL OTOt- CATION OF EARTHS ‘TION DES SOLS JECTAIENNE rryitTon 1 GBNBRALITATI 1.1 Ohieet gi dor de aplieare Prezentul standard stabileste criteri care aleituiese terennl de fundare al const unor construcfit ingineresti (baraje, digu capil ete). Prezentul standard nn se refer In piminturite din materinte de umpluturs artitictate : le de constructie, zguri, degeuri industriale gi menajere, materii organice ete. Clasificarea gi identifiearea piininturilor conform prezentulul standard se fae in funetio incipalele caracteristici fizice gi mecanice ale acestora. Prin pimint 80 infelego acumitlarea de particule solide minerale, produse prin dezagre garea fiziet sau chimie a rocilor, care pot confine Fatt nu, materil organice. 1.4 Prin teren de fundare e’infelege volumul de oct seu de pinint, influentat do ine cirile transmise prin fundatii. 1.5 ‘Terminologia gi simbolurile din prezentul standard sint conform STAS 3950-81 le de clasificare gi identificare ale illor sau servesc ca materiale pentr , platforme, terasamente pentrit eli de comm 2 CLASIFICAREA PAMINTURILO! 21 In fynofie de existen{a for{ei permanente superficiale dour fragmentele solide constituiente, plminthrile se impart in Gout ca — piminturi necoezive; — piminturi coezive. 2.2 Piminturile necoezive ne claritic’ dup& granulozitate, fn functie de predominatin ann- mitor frnefiuni granulare, conform tabelului 1 gi‘in functie de coeficientul de neuniformitate, conform tabelului 2. Tabelul 1 Denuinirea plmintulul necoestv “peste 80%), mm Nip fin peste 0,05 inex. 0,25 Nisip mifloetu este 0:25 Ia. mex.0,5 ‘Niaip mare 2 Pletriy mle : Pletrip mare 70 Rotovtniy este 70 te max, 200 Blocutl peste 200 ‘Tabeult 2 Phminturi necoesive © “7 | Coefletentol de neunttormitate| Us. u_granulozitate foarte unifermd : <5 Gu granulozitate unlformt Gu granulosttate neuniorma 2.3 Piminturile coezive se clasificd in functie do plasticitate si granulozitate, conform tabelului 3. ‘Aprobat de INSTITUTUL ROMAN DE STANDARDIZARE | Elaborat tnifiat tn 1950 Data intriett th vigonre : Str, Roma .nr, 32-34 BUCURESTI Revtewit tm 1001, 1972 1 1982 1993-01-01 Telex 11912 CNST R ; fi PAS 1248 BB Trabelul 3 sr au Pamminturl coeatve Gontinut_procentual ~ 1) Angie grast varlabil 2 aed ‘mal pullin _| ae 30 ‘Reais pratense raat pan jet peat Araila wisIpOO ‘Arg prioasdwlspos argos a nisipos araifor Tat await eet arg peste peste 30 Sat pai ae at clnsitieayenpaimintalat reepeetly 6 03 inal aproplat de cel Indieat In tabel Nisip argitos Ip 5-20 Nisip’ prafos \ oo Jascle precteate In tabelul 3, se ponte face u mrt tntee valorle Ty Ah ae = PRAF tao tT ace tn finetie de valearea Ty st © (068.0005) ect peat Figur. raleate In tabel I granare eel *Aroild prifoasd nisipoas indigele porilor niticele porilor pi indicele porilo wlesave in funelie de ina ai it intl in stare de le porilor 6, se stahiloste con Nisip_praos 2.4.1.2 Staren de indesare n. nisi elcetuate conform STAS 1242/5-81 se stabil 243 Nish Alinata on Indesare medic inaesatt | mivilor in fume i ste er de verultatele penetrir Starea de intesne iesare elie | helului 6, Tabelul 6 peste 30 conform tabelului7. ipnrile se cla Tabelul 7