Sunteți pe pagina 1din 16
- REPUBLICA SOCIALISTA STANDARD DE ROMANIA EDITIE OFICIALA STAS 10101/1-78 3 | ae | & F peNiny srs 1 GENERALITAYI A. Prezontul standard stabileste: — model de evaluare a inetreitilor permanente, greutitile tebnice ale materiatelor si clementelor de construefii, care intervin in ealeulul tuturor tipurilor de structuri de coustrelii; — yalorite normate a ae constructie e intensitifii IneTnvarilor permanenté funetie de tipul elementulut 1.2 Inelretvile permanente, care fe obivetul prezentului standard, sbit definite gi preci- zate in SEAS 10101/0-75, 2 EVALUARBA INCARCARILOR PERMAN tdalor de Stat eite urmisith conform lel. Reproducerea interish 21 Tnetuviri permanente, datofite unor esiuze ea: . 4) greutatea elementelor de constructie cu caracter permanent (Inclusiy a elementelor pontante sf de inchidere); ! 2) greutatea gi impingerea pimintului (terasamente, umpluturi) gi presiunile muntelui se Mhanifestt de regula ca sisteme de forte date, aetionind stati Aceste forte se determin’ conform datclor din proicet 31 eondiiilor prevtzute pentru exceutic. Tn cazul une! fundamentiri tehnico-economice corespunzitoare. se ponte consider Imodificavea de perspectivt a. acestel: 22 Tntensitd{ile normate ale inctraivilor datorite greuti{ii elementelor de constructic gi pAminturilor se determin’ pe baza datelor de la pet. 4 si 5 sau in eazurile necesare, pe baza * datelor furnizate de intreprinderile producitoare ale diferitelor materiale de constructic, sau pe baza unor determiniri directe. Nereepectaren Stand In evaluarca acestor inedrciri se considers efe in conditiile specifice de execufie gi exploatare. ul umiditagié sia gradutut de indesare 228 ilorilenormate ale forelordatovite precompriniri se determint pe bazastandardelor, | si normativelor de specialitate. fn determinavea acestor valori se Nor considers variagia in timp {1 jntensitatit preeomprimAri, ea, si specifieul de acfiune, finind seama de modnl de realizave. 24 In eanuilecind inchreivile permanente au un efeet favorabil asupra sigurantet construc {iilor, se vor avea in vedere coeficientii subunitari ai acestor incdredri. De regult cocficientii incirekrilor permanente, considerati in ealeule, se vor Ina in celagi sens pentru toatd struetura sau partea de structuri ealeulatt, TUL EEL 380° Aprobat de INSTIUTUL ROM Ste. Roma nr, 32-34 BUCURESTI initiat ins 1909 Data intedei in vigoare: 1, ws neo 3 COBPICIBNIL INCARCARILOR Valorile covficientilor inedeearilor pentru verifiedri bt diferite stiri Houta, sint conform, $$ LOLO1/0A-77 £ GREUTATE TENNICE itafilor vlementelor de eoustructii_ si a avtinnitor permanente se stabilese natural, in stare 4d Evaluates pe baza valorilor groutifilor tehuice ale materialelor gi produselor de ori in care ele ineared coustructille. 42 Greutatile tebnice reprezintt : = gieulifi xpecifice pentru materialele omogene si compacte (metals, liehide ete.) ; greut{? specifice apurente pentra materiale neomoyene, poroase saat et golart (lemn, einintidi, beton) ; = greutat{i speeifice in yrvimada ele,), in stivt (pentru eherestea, hirtie, efieimizi fruete ete.) 0 iu vine (pentrt balast, eXrbune, iment, cereale ete.) sau in amballaj (penttu conserve, on 48 Pentru evaltarea inedvedrilor in ealculul constructiilor se folosexe greutitile din tnbelele 1, 2 si 3 si donsitifile lichidelor din tabelul 4. 44 In cazuri speciale sv recomand: & tehniee priu determing diteete — pentru materiale $1 produse noi, necuprinse In prozentul staudai, dach grout ile tchnice nu sint stabilite prin alte standardo sau preseriptii tehnice specials pentru materiale gi produse sub stirt diferite de eele previizute in tabetole 1,2 gi 3 iy impregnari speciale, agezare special etc) ; — peatra lucriti expérimentale, Iucriri de proporfii excopfionale gi lueriri de serie tipiznte sau prefabricate); — pentru materiale eare pot av conventional, ia situafile do inedreare in care acestor varia (ambi 4.3 Valori normate ale groutiilor tebinice Tabet 4 | J Gruate |” Nr. eet | Denumirea materatutui 3 | 1 Pst de consti tw acer | 1A *| noch magmatic (opti eaten tt 25000 Beaty ant oon E Gren porte, sen, act s000 12 | Rect ddimentare: al 200 = Gala pore cchiter Boo = Sra 35000 = Feten aon = Bin tence 18000 13 | Rot metamortice: "Arden eats 28009 Sic - 35.000 - 2 Lema de construetie 21 | Fotoase (ag, guru lei, stl) oat in er (3% emetat) 000 ~_|__= prot tate omed 19000 22 | Ripinease (ora, rie, ot, pn): Seeeclt phen 8% amit som | > protptt HOES ties som = Enver, In aie Peas DESERT Tere ee a fet de east wet In atacand oe fave Shai be cose sept — ERI he Be este cat oe mareee eu 1000 Nim? pet em pera ‘Tabetot 1 (amar) xe ert | Denies wnt aie 3 vente {'ss.000 25.000 5.6 | Gupes tominat 37 | Fema ede constr Zine — taint = tient 4 Metoane de laent | Beton sinptn om pistes om plate apart) fat 4.2 _| Beton arma (eu pietis sau pind apart) tun eu agrogate din spiruri eermice 1.000 st | Hoton oo agregate ain rgued expondat St yore B95. 80 11000 = mmnrea 1100... 950 f20 009 4.5 | Betoane cu agregate vegetale "Court prescripition specie, nln seama de tipul respectiv de beter [500.10 000 40] neton eo granutt maven 1 7000 Somarea B 15... 75 11000 Crea B10) 13000 = mare B 180, 17000 4.7 | Beton esular autoclavirat (guabelon) (STAS 8030-72) 474. | peodus pe bark de nisip (GBS), in stare west; wemurea CB 23 5000 = rea GB as bom area GB 80 700 4.72 | prods pe bor de cenuss (GHC), tn stare uc Pemarea GB 28 7, 3300 = maven GB 80 f 7500 4.78} produs pe bard de nsip (GBS), tn stare umeaaie | Pemaret GB 28 | sexo = area GB 33 , 70 = fares GB 80 S100 produs pe bazd de eens (GBC), tn state umedt Pemaren GE 23 oon = mares GB 50 ey OSERVATIE ofa earl viii In profetel construetei a wnsi beton ot o greutate tehnicd mal ted dett a betonutol obit (simplo sau arma), a va indica In Proect grevtaten {ebait respectiva pl prerripia oficial care reglementeasd tehnclogin acetal beton — Greotaten tennet a Betonufal proaspat turnat se mai mare ca actea a betonulul uses, din tabel, eu 2000 Nj ~ Greaiatea tehnicd'a betonutul armat de 25.000 Nim? cotespunde unei armaturt de 000 Nj betoa, Caleulul exact se poate face eunoteind cantitaten de armaturd intua mde beton gi greutatea tehnicd a betopullt simp de 24 O00 Nim? ~ Greatates tehnied a Betonulut armat eu armiturd rea (din laminate de ofel) #6 Actermind eo summa a greutil(ebnice a Detonulat sis arssturt intron SMortare 5.1 | Mortar de einent: 5.2 | sortar de eiment—var: | at | azcoo ‘Tahetot A (rma) Sine 1 [recess ou |S trons fem “Sian aon Sim : : Re Gt] Caan pine preate pe oe weds (STAS 157-31 eet, hs 00» age — ____ fis | fieae ee 1s 000 —jezame Is a | aval gle eu ht 9 tue STAS 291575 aac 19000 Sane . _ Isom Ga | caval goer eu utr ernate (SEAS 8500-7 yah ee to 009 pce Som Ge | caowint rectre magnetiesaneycirtniivtactaremagnetecromitie are 20 oo Ger fettnctare daontee sotate fs ooo Gril aitceetere nine 3.000 [ Giant leluoblote fin domi (STAS 1936-70 so. ..11 00 Go| Produ reactare termazltar slicoominose fick adsos de sbatntecombus : Toh GANS sas) no 12000 Stein i 07+] Produe retactare terion sligwaluminone 0 adaor de wubaante combs Tine GENS isa Me ip iese a 1000 Tb tere fe : 3000 J Swe It oon ct | Prete retectace teruntare alicesimingse ere h Bites de wunant : GRAS suas: SUSE RC 0° 6 000 = UB Hho ~ am TAB SCRE oF eon UB Ione ov : fo00 =P ISoRD oe . Sto EAB ISoKe oe 000 TAB Sone 1000 = th 1SoRb ip oom | | =a SoKe oom Go | Dracut it dn etn, line su cx gol cu agreate wear (STAS 608-7: one 13.000 =a 3 000 : roEe 8 000 Teno. | loca mit an been ce autedaviet ip GBN (prods pe bad de sp. penta Bike portunth (FAS 1080070): pare ; 1200 = Save Gb 20 ite Bloor ll in atonal atalvtt ip GBC prods pe bas dente penta sine pron AS TOE) eS 2100 ODSERVATIE.— Valorie grstiilar ehnice le crUnialor Mocttr pentru wa adcate set puna serve a eleai preatiferteks 254 mimi dt str apes Is ae Pe ‘Tabetot a Garmarey Ne ert enimtes mater Taian Ziaca in caramel pine presse pe cate wineds (STAS 187-71) le Ieee hae Ieee ge Zidieie din elrimisi, eu gui Vericte (STAS $1851, 27 Meta Cy 2 eae €! iaicio din Bloor mic cu gular din beton ex agregate ugoate (STAS 6120-71) Mana Cy (ou agregate de Patilagele sa gril) = ehh fr alte atest) 24 | ride ain blocust mick sau plici de elon cellar avtoslavinat de tipnl GH mares 50, 7.8 | rite ain boca mic saw piel ds Beton celular auoctoviraede tpt GBN oSinarea GD 33 = maven GB 89 OnsERVATII: 4 Valorile date nu euprind greutatea tebnied a teneuteit 2 Grevtates tehned a zdarel se determina nsuontnd gretiSile tne ate elrmclr, Digcuelor az. ert 6) aut Petelor de construct (nr. ert. 1) i-8 mortal (or cert 8) ulilite penta 1m" rdire Procent Volumula de mortar raportt la Volumul riiil se begat et 2) 10% Ia aidise ain bioei; 2) 158 tn adhe din plated fuerata; ©) 25% la sdarie din edednigs PHL elopits; 4) 35% la aiarie din pint brut, ‘Groutaite temic pentrs purl de sdaeie de amr. er. 7.1 fortarven ereuates tenes de 19 000 Ni corespund wnat 18 Piel pent perel.pondosel, troll ete 841 _| Fol de plutd aitomeritd, din materiale plastice 0 3.500 42 | Linotum, aterte grit zn 23 _| Pitt mineral ev tent htominn ol @e Geswleeseege vetetetaen) [25m 8 _| sc de atest — |tz00 8.5. | Pisci din eranole de plutd expandati si aglemeiotirey bilym (STAS BS70H-71) 1.800 8.6 + | Plicl de plutd expandaté (superex) _—_} 1500 2.7 | Pic ae stut (tary “Ee wip Sean ds 9; 40,80 min * 100 Up 1 gros de 39; 00 mm Siu 6. frosimt de 353 69 mam 88 _| Pull ae ait 8.9 | Pllc din fibre de tom, dure i extradure PEL (STAS. 6980-76) (grosiml de 3254.0; 5.0; 603 20 mn) 8:10 _| Plt rigie din PVC pentra pardosel (grosin! de 1.5 4 02 mm gf 2.0.4 0.1 mm) ti _| Put rigtde din PVC pentru plaale interioare (grosime 1,3 4 0.1 me) 8.12. | Pil in vatd mers (STAS $898/5-79) (grosiml de 20; 30; 40:30; 60:70;80mm) - | 9500 .13_| st premte PAL (STAS 618-70) e200 14 | ruin ener stcin tp CBS rots pda earth |e 218 | Puc dia bean elle aatecuvtt Up GBC (pots pe bash de cat) pent | tea aie | 6900 1.10 [ Pct cay aa bean cer antecavisat ip GBN (rods pe sk de lp penta * | Band ae 20 i v0 #17 | maaan andar crane ip COE pon pant deepest | Bair Neen. | Vewwniees materitutui i etic 9 Diverse materiale de ewnteucth ot 1 Int pint gutben pentew umplutwrd ‘xn [Bota ah ote — - | Beton avatie in tn | iment | = Inde Gos ion 2 | tse petew mote) i Bee 1.000 See tee 30 Ipsos pentst ardoseli { Pie {12000 : = ine = _ _____|t ae eto | vad cetutaes.Ampora™ = | ett [Moe co samaust de eranass Glin) ftv a2 | Nip ! Sh 16000 aed nator bom mnt went pentru umplvtur [16000 Parla ued : ison sco Pave, ealupuri stivuite ma 1290 9.18 | Pintea spartd (concasata) a a 9.19 | Pietrlsg * o | oe, Isom re 38 225 | raceme, nuns gmmonissme | Pot wav pear an Foin spt pt - 7 926 soe 38 : 13 92s | vart pasta 14.000, oa | atest | Sissel Tale A (eeare) Ne. ert Dewoiees materia ioe 9.9 | Var nestins In prota ae | fat | fair expan tn seaman save tela esas pea oa [aniact ari dare bt {isco0 Tisha foam ci pan oo» ee ooo | 102 _| denen a = __.| #300 04 | eartune won | ore bar 350 Fn pen atin 30 =i Pla, ine ae 108 | esetune de tem angst = | 8000 | ws _| con _ 3.000 107 | ws i iar ben 3.00 Ti ia $00 LEI peat Stata A TR Bear inate 18000 108 _ | Len defor Attn mata eT io | Ligne r More brat 1 aun rh ian a2 i = 1 fab teat Lt 300 CR Re fa dane 10.10 _| Motoring, pacura, tte, ulelur __ RS t _| 20 000) to.t1_| Petzl ament ie 20) 10.13 | Romegoy det eae __ zo 16.13 | Stonjtra de tem saw tos= Sethe as HES tn packet, Fa roan orto wats ot went 3000 1 rode ogieale ainenare Ana Bauturi (stile tm Wzi) |_8 000 1.2 _| Briet ty eat de em Tan fot eect ro 11a | caero 118 _| Cates pate varate Carne inghetata Mae wild, tn tert de ita tn jumanaye e pore, tx jumatayt in Blocdet mle agezate to 1321 ee) Nr ot. Ventre material telinies 110 _ | Corel, tgwininase, senate en, til ale 110_| Comerve nd itt | Fung degre ti 11.12 _| Fite ee pete Inala, stats a nian | tm Montesa (pnt ts on Bathie) = pret am - 1itt_| Frac rts | Home i ach 1.10 _| tata 9 eto, presto _ 1117 | ttn bolton reste | ae nas | tapte Sh bates su bcos 400 Tiinatetesilen Gecoperte a io 1.19] Mat Ina 2000 1an_| Monndaea, dates gem, magn = | 0m 14.21 _| Meetort ambatte tn tet __ | Fee nan | Notrt verde conservat ~{ s0000 1120 _| ov mw 300 112i | Pale peas Ps ate (In ceca 3m ain) 400 5x) Fee | 2500 “[iinas || Pasar tngetae ambatte in tat ilitva 1126 | Poste meheat, ombota ta tisk ~ 000 127 | Pound of ste _ [a5 “i128 | Sore de buetinie 5 = peek 22.000 = iat ee 08 | Someta vaesas aa 1: = miata In set 88 E aa Snpr tn ust 10000 Ege antl tn et = 233 Semin de: ; Spy ears, ore 000 2 i000 ] : 3ou0 : sow 3500 | 3000 / Stelt de mabe ty fet vacate am ‘Soop de cereale, eu Idline de Iedreare Sind te 1000 j = bated $8 “Tarte de gv, mila, second ete £000 Tunte & mete 10000 | q Totun i egtart wu batotort 400 tf grb animate in ext e tems) {000 vane | ‘ros de walt t ‘in, bere aie tn 100 Vaws ‘Tabetut 1 (eran) 1 Greatte s Dees materia seat! | | i wate ___[ atom ae ant 3.000 Zaki tos gat “EM rot mal wae det 4am, an vse rove Tk Motor mal ie det on ae 3500 Zin Setar mat mt dec 4B seh som 12 Banu 3 produ wea rea | mia, pt Sate ‘a0 Y tae Set aloes ecu || area -s3009 ne = Seta inure uns pre in batt 13000 anne neve | 250 125,_| Pte atten Qa tenn) 00 126 | vw _ al 127 _| vost we tation 5000 1 open 13 ~ | tagastnite animate | asin are buat 12000 = th are noes a8 122 | toganimiate chine Foamtee za.000 Fee ee potase buts fo = Bato? amon 200 1 Dhepe water i 14 | Acti azotie, carbonic, elorhidtic, fostoric, slturie nis" Sete cone 700 TZ Sita ee tlt tn tt ss coo = hate ies soo0 142 _| As bee ta page es 143 _| Coveie mn btot om 10000 1a | Gaveue ue tt rao 1s | Cas monssce, n dulorl sw steals, peuntates de volun a dulaputel say ste fel 000 140 _| het strats - eal orate ; 21000 ‘inte tm rl, pe votatea de yolum a ruler eam ei ev ta sto rae ner de ter 20000 Pett 7000 1.12 _| Produsecermiceaseate ta ntinpare ant s4_| Produse de ait 11000 44 stewie tet 3000 148 | Produse din porelan 9 RIA In Wet {200 14.16 _| Ulel de im sn ney n bateaie ou ' 1417 _| Ciel inet de uns | e300 1a 48 amen tm hutoaie ' GREUTATT TERNICE PE “PRU DIVERSE MATERIALE DE CONSTRUCTIL abotal 2 a a a (Carton bitunat 1 300 in 35 Diguminat ow strat de agopeire (STAS 158-7 0 sm an Soo Soor i one io 00 S00) S00) 500s Sarat de asoperice (STAS 135 con 800, CaP 30 3 | Cover pve penta pardosel, grosine 25 im 4 | Date teste PVG pentrn pardasel, gresime 13.mm 5 | tepisitues ain sire de stiet bituminala (SAS 7910-73) tip TA 0 tip TA 800 tip TA 800 tip JA 100 tip TA 1300, tip 1A 1900 tip 18 900 Up 1B 1200 tip 1ap 900 up BP 1200 rititries ‘ip 80. Up 40, Up Ass pag 6 | Pinza bitumsta (STAS 1046-78) = pA s = tA 0, EAN G9 261 am plas _ mec ae a = tb Se dB oe Bole 2.) Sei et aS Ss Soa | IBS IBS if | Be Ir 3m es Fabetut 2 (wrmare) 7 {| Grestatea | Se in st de ist ew pos de ent (STS 8077-72 eo eosin de |= fase |e in Ss Grevrs 2 MAYERIALE DE CON: ETRUNICE PENTRE DIVE! RUCTIL Tabelut a 7 Greatate 1 | vues peesate din aie (STAS 2 tie up = tip ik so Up Rh 23-76) Tale de sets (STAS 28612-76) cu janeat 00, 8, | Tiste sf coame din args are (STAS 5 Vile ex jgheaburllateraepresate 260 Higl eu JpheaburtIaterate gt Ia eapete, peesate 500 ~ Mate eu fpheab, tease 20 1 inte sot 135, POZITATE, IN REZERVOARE Tabetal « Densttate Ne et Denumirea tm 1_| Acctons : 790 <2 | Acid clorhidrc tennte eu concentrate i * e 1150 = 10% _ 1.050 3_| Acta carbonte 90 4_| Acta ote _ 200 5_| Aci suture tenate 1550 6 | Acia stuie tn concentrate oa 7 | Atcoot ete tart apa 8 | Benzing: ae avion 700 = de Sutomotit 730. So | Benzo 50 10_| Bere 1.030 11 _| carbotineurs 1050 12 _ [40 a 1190 | tao | sas naa i ae tructe 29 | terebenting |_s0_} tes _ _ 31 __| Ute de in sou clnops, naturals 32 | aners neat 33! ~ vin. nenior 5 INCARCARI PERMANEN 5.1 Valorile normate ale intensitiit tnetrétrlor pernianente eurente sint date in tabelul 5, ~ 5.2 Bvaluarea incdredrilor permancnte se poate face gi pe baza greutiitilor tehnice stabilite ‘prin determinizi directe in urmatoarele cazuri — pontra elemente de coustructie eonfectionate din materiale si produse rol, pentru care greutifile tebnico respective mu sint stabilite printr.o preseriptie telinie3; — pentru elemente de construct situate in conditii speciale de microclimnat (umiditate peste starea admisK do standarde-pentru materiale de constructic), impregniri ete. 5 — pentru elemente prefabricate tipizate de mare ser = peatru elemente $i parti de constructic speciale ca din prezentul standard sau pentru care o determiare cit mai rea este strict necesari pentru siguranfa constrtetiei. Penira eazurile in care se vor face determintsi direete, inedreirile per stabili printr-o anali2i temeinic justificatS. 1 se ineadreazit intre cele 1 Inelredrilor permanente sanente se vor 7 Tabet 8 : T watoarea Ne a Element de constructic i STE DIN BETON $1 BETON ARMAT Gente Lem grosimd) iat 13_| Betow on agresate dia spartert eeramice ‘Tubelut 8 (continua 1] aon ce gm : | Times be | T biteea B 100... 150 20 3 = Greutatea telinicd a betonulot armat de 25.000 Nim? corespuside wnel armaturi fu alsly (STAS 138-79) OBSERVATIE, ~ Pentru ale aestuir, a se Vedea ne: ext. 3.1 Hzolait hide! _ 23. | Ceramic (inctustysiplle gt etpior)” "olane de acopery (29 Nibue) (STAS 513-74) exclusty mortarul de elmeat 1390 Mate ster (13,8 Nibuey aia argid gest (STAS 815-71) pe ua rind . 650 De dowd rindont 350 fu Johend, presate (26 Nibuc) 7 200 eu Jeheab, tse @EN/bue) _ sm 24 | Lemm (ineluiv gipsle gf ebprior) ‘ || Sands Sou te _ _ __s09 25 | suc SMpeamact armate Gnelusiv gproseril) de: Sm grosime ee 300 8 ram rosie 5 330 26 | tana ‘AMuincatd (STAS 2028-71) sau néaged (STAS 104669) incuaty astereala si eXprisi 300 = ndlatd (Ge 1 mim grosine) (STAS 202068) incuaiv materiale de tieare jm 27 de 0 em grotime, Inclusv sipeite 41 edprio a0 pale, “20 cm gresime, ineluty slpeie 1 edprioct Ts Astereata “de 3: em grosine pentru taveltoare i OBSERVATIE, — Pentru alte elemente Gluminatoare, platorme suspendate) se vor consclta prolectele tip vigosre, 3 IZOLATH (inetreare perm" de suprastd tnctinata) 3.1 leat hidrofuge = tt | atateriate bitumate tot a Mearton bitumat » = plow bitemata % 3.12 | Mase bitominanse (slut pentra amorsare, suspense Bitum ilerizat, mastic) S"eeloeity stat reullatin gresime de 4.7..-2 mm » = fuspensie‘de btu ieriat (aubipy strat Ferulla tn grosime de 1,Smum peste plars | 20 Tina pentrs amorare i * Fit pentra lipire # eanyire, mastic din Iituis eH elecs IW filer de kt al Element de consrvtie ie 3:13 | strate ce serves ty Bare de vapor | Sool ste eta tpi cu cea 20% Mer apt peste slat de amr) ss = sat de arom bitunat tip CA S00 (STAS 128-70) ttre out atte We ik {7 etc 25 ate de amor dow 3a.t | strate ce serves ta ltata hirofogh de a acpi | "trot strate de earton hitumat tip CA $00 (STAS 138-76) ttre 4 strate de bittn 7 tlie eu'tvct 20% tr aplest este on srt de amor ct protec lew Sr unfoon de msi epson i ead ate din" pel UMumoth A 35 (SEAS 1046-78) 1 un strat de cat | ~ ittet EX soo ta 138-0) nee pats ate de btw tleriat cu cree | Bi ier aplieate peste ate ons pots cu um neat wnstras——| ae ap peter | 1 = insta de pines Bumata tp A 88 (STAS 1016-98) gidoud strate deimpiscurt | Ao fie desist tuna Up TA (STAS T0167) nce patie state de bitum—| | tatoo ches 209 er, apiate peste bn atat de amore) stPreirat clus | SU unioem ents giuinlos | — Gnstat Ge plats itenatd Gp A 89 (STAS 1916-79) un stat de Impstturd ain | ie desl bunt Up Ih gan art de tnpaterd banat tp 1D TAS | Sie.) arlene peste wn tat d-amoray pte cee sete Ge to 190 = dont strate dept iets tp 90 tu tp 0 (STAS 1040-78) atre strate do Sspeste Stam teniat = ani (STAD 898-71) telat BTAS. BBE, {5H opi de rotetic |_a S48 | Sloe de poteteutlizate le Wdotalae apa a acoperiurl poe bidrolvolat a wots umn eo aR (Petey mm rosin) r = Side ted ary aterm unr B T itust titra dé nap gunforateaut try stat de mastic test snp ; = Eat wnitocm de pics ptr tno seat de mas sink (stat wis cxelisty bit) m0 = East dept arose 4 cm, simple ayers pe tease nents, act beste hicetais delat uo — Git baton pretreat @20:20%9 em) pe pat de nip de 2 em grosine 15090 22 tot erie _ ]_ 3:23 | Asbes plic (petey 1 om gros) {m0 2:22 | Beton (petra em grosne): PNG agreate de grenut ws Sr areas ds ord xpsndata HH = Sftoate Veadate (del nemontat) 6 = Sul Rteanviat up Gos ; 9 = SMI attaviat oh GBC | 3 228 | Mave pestice pentri 1 em grosine)= “Maul eld Ampors 3 = politivn expeneat 3 = Fjord ea de pllrctan _ |: 224 | PFL poroe (Bentru J cm grosime) 3.25 | Pi mineral Tint bitomins In tote mt, conform tele 2 as ae | Pitt pte i i expand (soperes) pentru 1 em grsime | = Shandatdsaglomertd eu ilusy (SEAS €9704-70 pent tem grosine B = Gxfandts, ab prdovnl ita er, ite #eatote cu bitom gronime de ore © a » ris i 3:7 | Sattle de wath de ates, conform tabula 2 3:3 Weta tntee ta pardonl penta 1 cm grosine) sid merld P90 tn covere de 1.5; 205 25 em grovime (UP aloe) [os ‘ata mineral seirgi (tp san) In Pls de 103 18; 20 em grosime aA 2 ZA seo ee " | Pedrts de cusne la prt genre 1 em geine) 100 18 ier ip an safle eu grime 40... 109 em ln tratnwnte nonce 1D pe hnastiortante pertate Im srs ds idem rise * ="! Tonaabsoelante de ip FA, 2.0 em grosime ~ Malte de i pet 9.2 E89 marae eu +) se nee 4 PARDOSKLT 41 | Cover PVE de 3 ma grosime pit eu arseet sau promadr Incealeatstul de ee Tizare, din moriae de ciment de’ cn grasine | Covor PHC de 3 mi grove ptt race 98 prenades clay el tas fone de Sem grsie Pea‘ suat tomlin pares de cance de 20 em gosne shun sot de ert Siteat ~ Gust fnoitltur din pet de vatA mineral tip sian de 4 em grsine 4 Stat de eaten btonst ~ Ei'suat Fonoototor splat de pottren clo ent de # em gone 9 tin Mat de eto buat 49° | Parchet LU din stelar de 2.2 er grosime pe tbrobeton de 3.5. ex grosime rostuit obit ST euttat de nis de egatizce de 2 em grosine eu teat dia pudets de esucive de 2 erm geosine SPERETI (pentru 1m de supraystd a pereteui) ‘84 | Beton evlular autoctavieat PApersti despiritr! tencoitt pe ambele tele executati ‘luct de 6.3 em grosime tip GBS pile de 63 em grosine ip GBC, list de 12.5 em rosie tip GBN pllel de 12.5 em grosime tip GBC reser 4 | Paretet LL din stare 23 ein grosne pe PPL. poms de 1 em sosine Tt SBS de teen de 2 em grosine 0 = SRE itp SSUES 2 em grosine 33 = SLT oP sip de ao sane __ |_ie 48 <| porehet mote det em. grsine lint eu areal eusly atu Seinen testo gout 0 48 | Parke mate de 1 em grosine pe i tata su apd de 9 em rome Peet uit lonobalaer ip pea de ccoe de 2th grinch a aace | Ss Bee Se eee fet 1089 | = Gator a it ee yet mins ti sande 1c gsine : So Bice Wn ade Pari he 280 | ~ Sista et pin er it een gst oa an aaa de'ton Biual 0 4.7 | Mozaic pe gap din mortar de elment de 3 em grosiime wnt ht om poate 210 = AUT pen watt de 9 em gioie 138 locust misi de 19 em grosime Lip GBS 220 Dicust mist de 19 em grosime Up GBC 2 ao bigcusi mist de 24 em grosime Up GBX 3 boo Digcust mic de 24 em grotime tip GEC 388 ‘52 | Pll ql fig in Ipsos eu diferite adausuri (STAS 1480-63) PM perell despair! din pldet ple de 75\em grosine gletall pe ambele fete exe: ital eu adaos. de SMeiment de romegys 70 = meat of spumozen 60 eineat $1 age 1030 = Perel despiritor din iyi eu goluri de 7.5 em grosime din Ipios eu adus de iment, armati cu trestle, on 5 | Bidirie de cArdmids (incusl tenculala pe ambele tole) de BOgS cm grove din edrsmidd pli presta pe eale wmedd de 240%115 x63 mm (ras Gr-74) 1800 | SE n resin din crbnita eu golurt vetiate de 290. 149» 68 a (GAS sis3.255) 1500 = Solem rosie din cArimids eu galuriverticale de 290 x 119 x 88 mm Gras He 375) 200 = (28 eer mosine din eSsionla pling (STAS 487-71) de 210» 413 x 69 mm 300 T ieea grime din edesilla ex golun verteale de 290 x14) 3°69 on (STAS S100 229) 3.000 10101/1-78 16 - Taelul 5 (continnarey Vatatea Ineseset BE Eremeat de consteuctic = 25 cm grosine di eittimida pins presata pe eate umneéa (STAS 497-71) de 2iow fis x mm ~ 80 em grosime din eAedmids cu golutt vertieale (STAS 51832-75) de Bop se aa 363 a 54 [Pent atte tipor de peret din zidiie, mcdrearca permanentd se detenind conform _]fsitcior in abet a eet Protit (tits) perete din pete U, iaclsie rama Sip | 220 | ‘aunt tio 6 PLACAJE PENTRU PERETI Ceramice(Ke4 mortal de por) efrkimiai pentru plaa}e de 115 x 60 6D mi 80 6 REGLEMENTARI TRANZITORIL In cazul utilizirii altor metede de calcul decit motoda stirilor limita, se vor utiliza mitodele de doterminare a ineireirilor permanente din prezentul standard, en observatia ea se vor considera drept valori convenfionale valorile normate.

S-ar putea să vă placă și