Sunteți pe pagina 1din 28

~

Sb.. llll'iaR"'ll.~

.....
Wa>;Il!f>1J<l"
~ .....
PARTENERUL IDEAL ÎN ELECTRONICĂ
, /

~'

EditoKi de
Compania de elec:tronicii
SCZI ICJ SRL

Ip~~::~;~~'~~~~:;::sa
1j aceasta va
(a casa sau la
(~i ciH mai rapid
ai\Fi!rov,erbul cu "timpul inseamna
.NOiitalie'ditorj"le". ~i pana
apa11!~coJ! carli din domeniuJ
fi permanenta, iar
respeclive ~ ceea ce

cazul precedent,
in dome'"niul nos· .
IimpUlui. Dar,
de fotografii

Grafico:
Gheorghe Coman

{} Co~-,;dd :!OOO.
ColllJlAlD.3 de Nrln'IDiea
SGZrlCI ':> _.
,\ 010

~ORMATOR DE SEMNAL
-- ............. ---.~-----------------.......... .........•.................................................................
plifica cu ajulorul c.1. A01 si renta celo r doua semnale, amplifi-
apoi se ap li ca modulatorului echill- cat~ apoi liniar cu Ts'
brat rea lizat cu diodele 01-04. Tot Frecventa generatorulu i de recon-
un in modulator ajunge Ii semnalul de structie se ' poate schimba, variind
......,."""~. se 500 kHz de la generato rul c u cuart . te nsi'unea pe varicapul 0,1' d in
In absenta semnalului de J.F .• pe pote n1iometrul P, .
surse
iesirea modulato rului (bobina L,) nu
-'preuna cu a~em tensiune. Daca aplidim sem -
>..:;,"",,,-0 din mixarea Mod de funcponare, exemple
nal de J.F. in modul ator, pe baza
--........= Fe.Zu fa efectul de tranzistorului T, apare semnal de I.F. Sa consideram ca la intrare se
format In principiu din doua apl ica un sem na l cu frecvenra de

~
!;;
"
--
- co '"
,~

'"
R"

'""
""

"
"
. ro

'"'"
-, """ "."
~
"
.ro
,..,.
Q'

..,R'
_ll.
-+---0
.'"
,~

'"
, ~

"
Kl.1
I~ '"'" ~ CZ4 C25
"". 3M
O.5+> O.25tI R27
f-,11-"H'S---t-tKl BCll7
,~

.>< '"
"" OC173C

""
"., ""
~.~E~\'a.A
O.l~
'" "
,~

,~
" IESIRE
SEMNAl J.F.

" Kl .Z

Figura 1.

Reformatorul IIi poate gasi apli- frecvente (considerand armonici le, 1 kH z. Generatorul c u c uarrluc reaza
~n teatru si, Tn mod special, in de nivel mult mai mic ~i deci, ne- la frecventa de 500 kHz. La iesirea
.' :ea::tele de pap~~ i , in cinematografie,
- pupitrele de mixaj ale orchestrelor
• mixajele pretentioase de " muzica ~i
luandu-Ie In calcul) Suma = F I.F. +
FI F 1i diferenta = FI.F. · - FI.F. ale carar
arTlpli tudini s ~nt direct proportionale
d in filtru l ' electromecani c se ob!ine
un semnal SSB cu frecventa de
501 kH z (pe baza lui T, avem sem-
c u ampl itud inea semnalului de J.F.,
ruIoare", prec um si in radio-
semnalul de I.F. avand ampliludinea nal OSB). Presupunand ca genera-
a.rnatorism - atu ne i cand trebui e I
torul de reconstruC)ie e acorda! pe
constanta data de etajul cu oscila-
a.scutita." vocea pentru a penetra prin torul cu cuarJ. frecventa de 499 kH z, atunci din
QRM" sau d impotriva, sa 0 mai Fil trul electromecan ic lasa sa iesirea 'fi ltrului trece jos reali zat cu
-utunjim pentru a avea voce cat mai treaca spre. urmator ul mod ul ator C;7' R16 , C IB , rezulta frecventa sem-
:lerSOnala. De asemenea, exceptand ec hilibrat, realizat cu diodele OS- DB' nalulu i = 501-499 = 2 kHz, ceea ce
?enera.torul de reconstru ctie, rea lizat numai semnalul Su ,!,a = F I.F. + F I.F este de dou a ori ma i mare ca
CL lranzistoare FET Ii generatoru l pe cellil alt tai ndu-1. In ace l a~ i modu- frecven1a semnalului de intrare.
BRATO", avem un exem plu clasic lator aj unge Ii semnalul din genera- intrucat, gralie va ricapului 0 111
execu1ie al unu i semnal SSB. torul de reconstruC}i e rea lizat cu frecventa semnalului din generatorul
tranzistorul T) ~ i cu tranzistorul T4 ,
Descriere schema de rec~nstructie se poate schimba,
ca re are rol de amplificator Ii separa-
tor sp re modu lator. La ielire din ne alegem fr~cven1a, sa zicem, de
~easta este prezentata In figura 1.
Semna lul de J.F. de la mi c rofon, modulator se trece printr-un filtru de 500,5 kHz. La ie~ire rez ulta 0 frec-
;,a;.. de la alta sursa de semnal, se J.F. ca re lasa sa treaca numai d ife- venp. Fsennal = 501-500,5 kHz=0,5 kHz

~T~E~H~N~IU~M~.~N~r~.~7/~2~O~O~O_________________________________________________ ~

______________________________________________~L
AUDIO

care, de data aceasta, este de doua ulterior. M-am abtinut a da 0 intrare, iar i n baza lui T2 ca ~i In
ori mai mica dedit a semnalului de echivalenta KOKU5AI sau alte filtre colectorul lui trebuie sa gasim sem-
la intrare , Regland continuu performa~te,. lntrucat pretu l ~i procu- nul 55B, pe colector multiplicat de
frecventa ge neratoru lui de recon- rarea lor constituie 0 problema pen- factorul de amplificare ai tranzistoru-
structi e se poate obtine schimbarea tru constructori si, in cazu l de fata, lui - aceasta dupa ce am reglat
frecv'entei semnalulu'i de J.F. la ie~ire nu ar fi re l evant~. I miezul lui L3-L. pe maximum de
In limite foarte largi. Prin aceasta Bobinele L, ~i L, contin 80 sp. <I> semna l.
rezu lta deplasarea "lnaftimiill sune- 0,05 mm Cu Em In carcase de F.1. de Conectam acum osciloscopul
tului vocal, al sonorita~ii chitarei sau 455 kHz cu ecran. De fapt, toate (sau un vol tm etru de I.F.) pe ie?irea
al altui sem nal aplicat la intrarea bobinele sunt In carcase de F.1. 455 filtrulu i electromecanic ~i se regleaza
montajului. kHz ~i, cu putina rabdare, Ie gasim condensatorul de acord C, de 10/60
Generatorul "VIBRATO" este un gata construite In radioreceptoarele pF cautandu-se ca si pana acurn un
generator de foarte joasa frecventa - comerciale. Pentru ariee eventuali- maximum de semn;l. Micsoram apoi
ca~iva zee i de Hz, realizat cu tranzis- tate dam numarul de spire ~i con- semnalu l din generator'ul de pe
toarele T6 , T, - furnizand ~i el un structia pentru fiecare bobina. L, intrare ditre zero, cursorul lui P4
semnal reglabil in frecvenJa, cu aj u- este 0 inductanta mutuala de 15 fiind In pozifie mijlocie ~i acordam •
torul potentiometrulu i P7" De aseme- spire, acelasi conductor, bobinat miezul comun al lui L6-LS ca sa avem
nea , se poate regia "profunzimea" peste L,. N~marul de spire pentru maximum de semnal pe Ls'
semna lul ui din potentiometrul Ps' Ll' L7f L2 nu este critic, avand posi- La aceasta frecvenfa, generatorul
Dandu-se semnal "VIBRATO" pe bilitatea reglarii pe maximum de de reconstruqie poate sa dea 0
varicapul D", spre generatorul de semnal din miezul de ferit. al alta frecventa reg lata lntre anumite
reconstruct ie, rezulta 0 modu latie de bobinei. L3 contine 2 x 100 (sau limite, suficient pentru a ne da sem-
frecventa pe semnalu l de ie~i;e de 120- 200 sp.) spire din acela~i nalul reformat dorit.
J.F. Efectu l este remarcabil ~i este conductor (s-a scos mediana pentru Tranzistoarele sunt cele aratate pe
unul din putinele exemple cand masuratori), iar L. este un LINK schema sall similare, de exemplu BC
modul a)ia de 'frecventa nu afecteaza de 15 sp. L6 are aproximativ 100 sp., 109 In capsula metalica. 5e poale

12
+10Vo-----~------~------~;r--------~----------------~~~--~;r----_r--~--__.

2K2
r--lII---t-----_-+455rkH--1'~__+
660K 220
lK lK
i lOOn 220 271< £000

b. 2 X EFD106-1OB
560K '" 11 ,Y ;;55 kHz ~
/ ' l2 - L'3

Yl~H ~
20 ,.,.

I l"l
.~

,4i 22
'OOK

'"' I 33 ·-
~~
"l~II:H-;f--+--~Hj(
22
"""'
'"' I 33 _
1~--+--jT~CK.)
"lJl":f-:H
r\t , ~:
22
'"' I 33 I -
~L'4

'

~ Y~SSB
~
'"

l BJ~08
lK
egos! seloa '-"''T'''''' BCloa - 5n.I..r

-- '--------+-- J,F,
Figura 2.

ca litatea semnalului (55B), ci este iar L, un LINK de 15-20 sp., eventu- lnlocui cu BC173 In capsula de plas-
folosita tocmai pentru fenomenul de al chiar mai mull. Reamintim ca tic . Tranz istoarele BF245 pot fi
lid istorsionare". sarma folosita este Cu Em <I> 0,05 lnlocuite cu BF256 sau KP303E,
mm, da r se poate folosi ~ i de KP103E, MPF102 etc. Diodele din
Construcpe ~i reg/aj diametru mai mare - inductanta nu modu lator sunt 1N4148 pe siliciu sau
In construcJia montajului se se modifica grosier, problema este ca se pot incerca si diode cu german iu,
in cepe cu sursa care trebuie sa sarma sa rncapa in carcase. seria EFD106 , - EFD108 sau alte
furnizeze 0 tensiune de 20 V/50 mA Pentru reglaju l reformatorului tipuri.
~ i care trebuie sa fie bine filtrata. avem nevoie de un generator sau Un mic comentariu necesita ampli-
Simpli tatea acestor scheme nu mai versatester (de prefera!), osci loscop,
ficatorul de intrare, realizat cu (\A741
neces ita comentarii, de aceea 0 sa voltmetru de lnalta frecventa ,
sau allul similar, care se alimenteaza
trecem la cateva piese de baza din frecventmetru . Incepem cu reglaju l
construcJie, pe care trebuie sa Ie din sursa comuna de +20V prin artifi-
generatorului cu cua!) de 500 kHz,
descriem. In primul rand, piesa de rncercand sa scoatem maximum de ciul rezisten!elor R341 R35 1 de rnju-
reziste nta ca re se numeste filtrul semna l din regl ajul L,-L,. Dand matapre a tensiunii prin R321 R33 ~i prin
electron;ecanic rusesc EMF-500-3V semnal de J.F. prin AOl, se cauta reglajul de volum cu Ta' Pentru elimi-
~i care este cel mai greu de procurat. a se regia In primul modulator echi li- narea paraziplor ~i semnalelor nedorite
In locu l lui 5e poate folosi varianta brat, din PI' un minim de sem':)al de s-a pus un filtru pe intrare (FTJ) a carui
EMFD-500V-9,0 sau, se pot gasi ~i I.F. pe baza tranzistoru lui T,. Incer- eficacitate am testat-O la vechiul meu
alte variante pe care Ie yom arata cam a da din nou semnal de J.F. pe transceiver personal, home-made.

~ _________________________________________________T~E~H~N~I~U~M~.~N~r.~7~/~2~OO~O~
""",au dioda varicap 011 se trop icalizate. D e asemenea, fil trul de Trebuie specificat cabobinele L1,
'-cerca KV105 sau doua diode iej ire (FTJ)C17, R16, C18 din modu- L2 raman acelea~i ca numar spire (se
_ cooectate'n paralel. Se poate latoru l OS- DB se va schimba'n sensul poa te regia orice diferen)a de
_-·C·"'.a sursa de 20V daca excu r· maririi condensatoarelor la 22 nF ji frecventa din miez sau, in cel mai
ae ""siune pe dioda varicap (sau tato narii re zisten~e i R16 - printr-un rau caz: se mai adauga spire), L3 ~i L4
De diode) da va ri atia de nu se ma i folosesc t iar la generatorul
semireglabil de 5 ka.
;,.,...... ,_.....,,~ - ecesa ra, prin v'aria~ia reformator, care va lucra i n banda
Tn rest, generatorul " VIBRATO",
cz:..o:~ a.odei. amplificatorul de iel ire ca j i cel de 453-457 kH z, bo bina L7 va fi iden-
_~ a se testa generatorul ti ca cu L, . Totuli, pentru a putea fi
intrare, vor ramane neschimbate.
_ Pentru aceasta se seoate fo los it 1i ca un generator 558 simplu,
~ i mai interesant mi se pare a
~~~~,,:,;I Cn ~, in punctu l aborda reform atorul plecand de la mo ntaju lui din figura 2 i s-a pus atat
,. a; con densatoarel or C'4 j i
utilizarea filtrelor cerami ce - acestea ie1 ire simpl a pentru S5B - prin ieji re
"",!:Iil2r'i"". R25 , se cupleaza un genera- p~ un di vizor capa c itiv, d it ~ i i e~ ire
F. Se stabileste frecventa intre sunt re lativ ieftin e j i se gasesc ujor in
mutuala prin L'4' spre al 2·lea modu-
50Hz ~i treptat; marind 'nivelul magaz ine, iar cele de 455 kHz sunt
foarte uzuale. Del i am optat pentru lator. Bobina L'3 are 2 x 100 sp. Cu
~ului se selectioneaza R* 18 j i
varianta cu fi ltru EMF500 pentru ca Em cp 0,05 mm, iar bobina L'4 este
cautandu-se o b~inerea unu i sem-
aveam acest filtru, va ri anta cu filtre bobinata peste L'3 j i are 20 spire din
sirnetric pe iesirea de sarcin a a
ceramice m i se pare cea mai u~or de acelaj i conductor .
..,.,.,ratoruui VI BRATO, d in Ps'
Pen tru cel care au acccs la fil tre
_1M aceasta, se lipejte 'n montaj abordat, cel pu)i n pentru 'nceput.
ceramice simp le, cu trei terminale,
andensa torul C'3' iar frecven)a ge·
se prezinta 'n figura 4, sc hema elec·
oeratorului V IBRATQ se stabilej te

~
trica a unui osc ilator nepretentios 51
- potentiatorul P,. In schema s-au
-.:acaJat si do ua comu tatoare K1 ,
1~4 a carui frecven~a se aj ustea z'a di'n
_ din c,{re K, este un comutator 2~3 tri merul montat in paral el pe con -
densatorul fi x, care, la randu l sau,
u - prin el putand u-se co necta
este in seri e cu fi/trul ceramic.
evita reformatorul de semnal (se
(a) (b) Din cansi deren te de divers itate
ejte reforma torul).
Figura 3 a schemelor ca t j i a pieselor folo-
in poziti a inferioara duce la
site, se lasa la latitud inea c ititorului
~ecarea s~mna lu lu i de i e~i re ell
de intrare, obJinandu-se fe no-
,.....""..1 de "ecou" . Nive lul initia l al
5e""nalul ui poate fi reglat din P6 atat 820
- Keasta pozitie, cat ~ i in poz itia
:ooerioa ra cand se ali me nteaza d in 100n Alimentare
rUorul rezisti v R3S -R34 " 1K8 I6V8 +9 ... +15V
-\cest montaj se poate aborda j i 100K
~ e variante, una din ele ar fi cea 47n
are ioloselte fil trele din fosta RDG, 110p
2K2
me (MF200 + E-235, MF200 +
::-310 etc.). MF200-E-0235 ca re se 8C238
~ in ech ipamentele telefonice 680p
curen)i purUitor i din tel e-
=
IQ 2K2 FI

1 r--e
.,ica$ii se pot face rast d in 2K2 220


~ sau din piesele de schimb.
Ca care posed a sau pot procu ra un
- de filtru j i vor sa incerce mon-
455kHz
47K
1.21 10p 1
\"(}( folos i un asc ilator cu cuart
- :reeven)a filtru lui - 200 kH z: Figura 4
:"lO un c uar) d e aceeaji
- " " '....... ,au, dubl an d frecven1a
-~ de 100 kHz (mai u ~or de
12<Xl:t:2' De obicei, filtrele pi ezo-ceramice cons tructi a cablaju lu i, cu mentiu-
G"""~lO!\J1 de reformare va tre· sunt d Ue daua in caps ula, da r su nt ~ i nea di ~ontajul a fost construit' pe
ac-oneze ~ i eJ i n ju ru l simple - eu trei picioare, mal ales sticlotextolit dublu placat, .pa rte. de
b'C\·~,,.,_ de 200 kH z, ceea ce cele ce se fo losesc in calea eomuna a deasupra fiind folo sit;; 'n spec ia l
;"";e.;omill- a bobinele is i vor mod ifi· radioreceptoa relor I i televizoarelor. pentru punerea la masa a piese/or.
a ~- .....urnaru l de spire de la 5e prez inta 'n figur. 2 schema de De asemenea, montajul final se
Doi::X:leIe L,-L_ va trebui marit, idem ob)in, re a unui semnal 55B pornind ecraneaza cu tabl a c05itorita. ~i se
condensa oarele de acord). Trebui e de la un generator cu fil tre piezoce- inchide in cutie din tabl a de fier
;'onat ca filt rele elec tro- ram ice cu schema electri ca si aran- cositorita, sau din ace la~i sticlotex·
- ce MF-200 au si co nden- jarea termina lelor aratate 'n figurele tolit dublu placat, ca I i montaj ul pro-
-""?'e de acord, de v~loa re fixa, 3a j i 3b. priu-zis.

~~~IU~M~.~N~r~.~7/~2~O~O~O_________________________________________________ (2)
, AUDIO

AMPLIFICATOR DE PUTERE DE 50 W,
TRANZISTORIZAT
•• •• • •••• • • • ••••••••••• • •••••••••••••• •• • • •••••• ••• • •••••• ••• • •• • • •••• • •• • • 0 •••••• •
ing. Aurelian Mateescu
• • •• •••• • •••••••• • •• •• • •••• ••• • • • • •• • • • • •••• •

Pentru eei av izati, schema ce c u ren t uti liza ta d esi, te hnic este 0 Componen te le vo r fi ve rifi cate
urmeaza apare ca 0 'adevaraUi anti- solutie foa rte buna: as igurand d isto r- atent si vo r fi de b u na calitate . Oeoa-
c h ita te, fi ind una din var iante le si uni redu se . Oezava ntajul este legat rece ~u este preva z ut reglaj de offset,
amp li fi cato rulu i LECSON, aparut la d e faptu l d i trebui e sa se asigure 0 se vor uti li za, eel puti n In primel e
lncep ulul an ilo r ' 80. stabil itate te rmica ridi cata, luc ru q re etaje, rezistente c u tole ra n ~a de 10/0
Perfo rma nte le I i calitatile sono re se poate rea li za p ri n montarea lu i T7 sau fo a rte atent lmpe recheate. Con-
1'1 recoma nda ~ i azi pe acest flvete- pe rad iatorul tra nz istori lo r final i. Un densatoare le vo r fi cu poliester metali-
ran", a laturi de cele brul Quad 405 al t avantaj a l co nfigu ratiei etajului zat sau cu mica, cele de va lori mid.
ce ramane inca 0 p iesa de rezi sten ta fina l este reprezentat de posibil itatea Se va face 0 lmpe rec here atenta a
in domen iu. celor doi tripleti In ceea ce pri ve~te
..
I
utili zarii de tranzistoare de medie
Ca racteristic ile tehn ice: amplificarea in curent, astfel ca sa nu
pute re in etaje le de intrarel ce con-
- banda d e frecventa re p rodu sa avem abateri de peste 5 % la un
d uce la redu ce rea notabila curent de 3A.
20 Hz - 80 kHz, c u 0 ne li nea-
a capac itat il o r pa raz ite Ii reducerea Reglajul este foarte simplu ~i se
ritate ma i mi ca de +/-0,5dB;
d isto rsiuni lo r asociate. limiteaz.'i la stabilirea curentului de
- pu te rea no m ina lii d e 50 W pe
o sarcina de 8 ohm i;
Tran z istoa re le T8, T9 si diodele repaos cu ajutorul lui R13 la 0 va-
- tensiunea de alimen tare sime- D2, 0 3, 0 4, D5 Ii com'ponentele loare cuprinsa intre 30-60 mAo Cu
trica d e +/- 39 Ve.e. ; afe re nte formeaza circuitul de pro- cat caraderisticile triplelilor sunt mai
co eficientu l de d istorsiuni teqie fa 5uprasarcina ~i scurtcircuit. apropiate, cu aat mai mic poate fi
armonice sub 0, 25% la puterea Pentru evitarea apari~iei oscilaJiilor, stabilit cu rentul de repaos.
nom ina /a; la iesirea amplificatorului este Alimentarea amp li ficato rului se
im ped a nta de intrare 27 kilo- p reva;ut un ci rcuit Boucherot (R33, va face de fa 0 sursa s ime tri ca
o hm i; C10) si bobina L1 (30 sp. CuEm 0,8 cu te nsiunea de +/- 39V, nestabi-
- tensiunea nom inal a ta intrare: mm, bo binate i n ae r, in doua-stratur i, li za ta ~ i fi ltrata c u cond ensa to are de
0,7 V. pe un suport cu di ametrul de 10 mm). 1 0.0 00 ~F/63V .

+Ua = 39V
Al1
A3 R6 150 A19 R21
15K lOOK ,.[C61 10K lK T~
ro.; T5 150
T14
\G 8 0 140 _~ 2N3442
Tf1:;
Tiv A16
- "~
~
",T2 SD'40 D'
~ i\J A12 Dl
390
D"~ BD13~ R2 5
DAR404

80139 Q R29

f W~v
80139 2.7K OAR404 DRA404 100 100
Al

--
lK C2 A' A13 '1 n~ T8 ~ R26
A34
1.S. lOOK 60139 220 A31 10
2~K BC108AP C8
P '''
0,27

I
R22
27K ~,3 A. AlO 150 5W Ll

Cl , 1 ~1J 68 2.71< C. A23


150 A32 A33 OUT

T~~ lI ~v
16V
T. ">1' 0,27 10

r :r. 1
nepolatizal

IN
0--
A7
lOOK
A14
2.71<
SC178A

D3
""
'J0
1'128
R27
220
R30
5W 3W
C10
25 Vee
100 100
-'- DRA404 ':F- Tll r.;;
T3 T'
T1~
~ ~ ~R404
SOl 40
®BOl40 A17
fo;;:; fi7
€ s-( T6
80139 A18 390
C7 T 13~
BDXl 880
sau echiv

100~Rt
AS
15K
A15
150
27K

-- 150 1. A20
10K
R.2~
lK
80439

Figura · Ua . -39 V

Schema electridi prezentata In Constructia, nu rid ica p roblem e Se poate proc u ra d in comer} un
figura este re lativ s impla: un circuit deo sebite fa ta de a lte mo ntaje simi- transformator to ro ida l de 250 VA ce
de intra re ce li miteaza banda de tre- lare. I de biteaza In sec und ar 0 te ns iu ne de
cere pen tru mini m izarea problemelo r Se recoma nd a mon ta rea pe 2 x 26 Ve.a. (se obline 0 .te nsiun e de
de intermod ul atie, un amplificato r de ace l a ~ i
radiato r, cu izolare corespun- a lime ntare d e 36 ,5 Ve.c . ca re red uce
tensiune c u p~rech i l e Tl , T2 I i 13, z atoa re, a tranz istorulu i T7 si a u ~o r pu terea maxim a la ie? irea
T4, urmat de un etaj pilot T5, T6, un tra nz istoarelor ce com pun cei ' do i am plificatoru lu i.
circu it superd iod5 pe ntru stabiliza re tripleti: TlO, Tl 2, Tl 4 ~ i Tl 1, T13, Ca bl ajul im pri ma t se va p roi ecta
termi ca si etajul fina l cu tri pleti com- Tl 5. Tranz istoa re le Tl 5 1i T16 se vor d upa a legere a componente lo r uti-
plement~ri : TlO, Tl 2, Tl 4 si Tl'l , Tl 3, prevedea cu cate un rad iator separat li za te, In var ianta mono , pe nt ru
Tl 5. Con fi guralia trip letifo r nu es te d e c irca 15 em'. cre?terea diafoniei.

·~ _________________________________________________T~E~H~N~I~U~M~.~N~r.~7~/~2~O~OO~
CQ-YO

RECEPTOR DE TRAFIC PE 9 BENZI


CU CIRCUIYE INTEGRATE
................................................................................................................................
ing_ Eugen Bolborici/Y07BEN

Radiorece pto rul prezentat poate c irc uit realizeaza un cajtig de 8dB In Primul osci lator j i mixer constituie
'l'Ceptiona emi siunil e d in toate be n- cea ma i defa vo rabil a situati e, adid al doilea modu!. Inte rva le le de
z e de rad ioamato r de unde sc urte In band a de 28 MH z . EI po~te rea liza frecvente produ se de oscilator sunt
te legrafie (CW) 1i cu ba nd a late- un castig mai mare fa ra rezistenta de astfe l alese Incat dupa mixa re sa
... 1.1 unica (55B) . Performante le, In 120 ohmi monta ta In circuit~1 de rezulte prima frecventa intermediara
ceea ce pri vej te sensibilitatea, selec- iej ire, In para le l Cll bobina de J OC de 9 MHz. Aceste' intervale sunt
. 1tatea, zgomotul , sunt com para- Sl , dar amplifica rea nu este uni- l nscri se pe sche ma In dre ptul
bile cu cele rea lizate de apara tura fo rma In toate be nz ile, avond caderi bo bine lo r Ls ... LlO j i In tabellil 2. 5e
'f'Kiustriala moderna, ia r In privin ta mari in ben zile superioare. Are 0 mai observa ca In loc de 9 bo bine se
ce orfa lte aspecte ca manevrabifi- fo losesc numai 6, trei di ntre e le
buna linearitate, deci este imun la
desig!l etc. acestea dep ind ji de
inte rmodulatie . lucrand pentru doua benzi, lnscri se
...cfoamatorului co nstructor.

: ;~~3;~~:a~a~para..*u u;
es;e ~e"'tlIadrui
~n a Fil trul d~ banda este clas ic j i
consta In 9 perechi de circuite acor-
da:e cu plate, corespunzatoare celor
tot pc schema. Schimbarea be nz ilo r
se face cu comuta torul K, 1 x6
poz ilii. Osc il atorul a re sc he ma
9 be z · comutab ile cu ajuto rul CLAPP, fo losind tran z istorul T,. Con-
~~f:~:.:::~~~1. cu 2 x 9 pozitii. densato rul variab il CV, este de la
~ e a e bobinelor receptorul radio Mamaia sau Nordi c,
tibrlul 1. Ele se reali- prin utilizarea unei sectiuni mic i.
~ :lE CiL~ c:i!!:xnice ru m' ez Cealalta sec)iune mica CV, se afla In
a; _ de 6,5 mm para lei cu bobina L8 ji intervine,

~--- ~ -"'-"'"-~~-

11
:u
Cl
,~"~. ..:; 1"

C7
455kli.

.~
" 25K 4,7>(

,,. ~
IOn 1(In
U<
___ _ _ __ _ _ _ __ __ _ _______ __ ______ ___ __ _________ ________ __ __ __ ________ ____ __ . K2 . 7"

• '"''"
.~
P.

:: ~, tt!,,, i, ~~J±,t '1{l:1~f~± uti u


..;S:'~ '~'"
:--------iO:~::.s---- -5~ii------ --- i~.~O:;S ---- -;8.~.,~ '.0151>~175 1 1.~.S ~ " ~ 24K
+15V' ~+--'jJ-,=-1H
LM 317

CT_30p ~

"
• 1 33tI ~ I .Sh'kHz l IK

~= ~= BCl07
• & 7 5 5 " ' 3 12 1110W 8 12' ' '08 a 7

I?~~~r
1 2 3.
S,
1 3 4 5 G 7 I 2 3 •
• ~.
,
Figura
l OOK lin
BB I3i
=1 "

mini m de componente pas ive. rec up e rate de la receptoa re le deci, numai In banda de 28 MH z,
a lo rile lor sunt indicate pe romanesti cu tub uri, spira l anga cea mai Intinsa.
sche ma. Numai bobine le slint sp ir~, 'conduc tor cupru -email. Mixarea se produce In circuitul
... merotate in sensu 1 firesc al mersu- Numai perec hea de bobine pentru in teg rat CI -2, de tip ROB641 . Acesta
i semna lulu i, deoa rece ele trebuie ba nd a de 1,8 MH z se executa pe Inl oc ui es te tradi tio na lul modul a to r
confectionate . carca se cu miez, cu patru ?a nturi, In ine l 'c u diod'e avon d ava ntaj ul
Ap~ratul se realizeaza In 5 mo- provenite de la ace lea~ i receptoare ~ i atenuari i zero si reali zarii unei bune
dul e. Primul modul contine filtrul de se bob in eaza cu lita de radio- separari Intre ;emn ale le aplicate pe
banda ji ampl ificato'rul d e ra- frecventa (LRF). lntre' bobinele de cele do ua intrari (pinii 3 j i 12). Ast-
rofrecventa realizat cu c ircuitu/ cuplaj ;i cele acordate se prevede 0 fel , semnalele putern ice intrate i n
;egrat CI:1 , de tip ROB 703 . Acest distant;; de 2- 3 mm. receptor nu vor duce la fenomenul

~T~E~H~N~IU~M~.~N~r~.7~/~2~O~O~O_________________________________________________ ~
CQ -YO

de tarare a Irecventei oscilatorului. in pot utiliza medi i frecvente de placuta de circuit


plus, are j i 0 i".{pedanta mare de receptoa rele romanejti tranz
i e~j re ~inu amortizeaza circuitul rizate, datele Infajurarilor ..:;o::~~::
: ___ceea
=' vace Iiar plasat
constitui
la
osci lant conectat aieL aratate In tabelul 3. .....-rld-- _ aI treilea.
Tabelul 1

Banda Lit L4 L" L, ! C,


IMHzJ Nr. spire! $ conductor ~ IpfJ

1,810--1 ,850 10/0,15 4 x 12/LRF 3 51


3,500--3,800 7,0/0,15 24/0,22 3 47
7,000--7,100 3,5/0,4 14,5/0,4 -- 10
10,100--10,1 50 3,5/0,4 14,5/0,5 15tl 7
14,000--14,350 3,5/0,4 12,5/0,5 100 6 •

18,068-1 8,168 3,5/0,5 10,5/0,5 S~ 7
21,000--21,450 2,5/0,4 9,5/0,6 62 3
24,89-24,99 2,5/0,4 8,5/0,6 50 3 •
28,000--29,700 2,5/0,4 7,5/0,6 50 4

AI treilea rnodul cuprinde filtrul De me ntionat ca datele bobi ne lo r Se va ecrana legatura oscilatorulu i
de Irecventa intennediara pe 9 MHz, sunt ori entative. Daca constru ctorul c u pinul 3 de la CI-7. Daca oscila-
conectat I~ ie~irea mixerulu i compus dispu ne de altlel de carcase, va tre- torul tine de modul ul al treilea,
din circu itele oscilante cuplate, ava nd bui sa-ji dete rmine singur numa rul exista posibil itatea ca semnalul pro-
bobinele Lll , L12 , Ln , am pl ificatorul de sp ire necesar, ceea ce nu se poate dus de e l, sa fie receptionat de
pe 9 MHz cu circuitul integrat CI-3, lace lara un dip-metru . Rezistoarele ampl ilicatorul pe 455 kHz ji ind i-
de tip ROB 703, care realizeaza 0 vor fi toate de 0,5 W. Con - catorul de acord sa indice semnal, fara
amplifica re de min. 15dB densatoarele di n c ircu ite le de sa existe semnal la intrare (inc ident).
j i al do il ea schimbMor de Irec- radiofrecventa vo r fi de tip styrollex. Urmeaza am pl ificatorul de
venta c u circuitul integrat CI-4, de Oecuplarile sunt necesare numa i audiofrecventa cu ci rcuitul integrat
tip RO B641, din care rezulta a pentru oscilatoare, circuitele inte- CI-8, TCA 150, care olera ji el un
grate fii nd prevazute prin constructie cajtig de circa 40 dB cu un difuzor de
doua frecventa intermed iara de
cu circuite de decupJare (a nu 'se 8 ohm i, puterea de iesire este de 2 W .
455 kHz.
omite condensatoarele de decuplare Dad se dorejte j ;' un ind icator de
AI do ilea oscilator este de tip
de la pi"" ., penlru ROS7m ~i de la acord, se seoate 0 priza de la spira a
COLPITIS, c u tranzistorul T2 lucrand
pe frecventa de (9000 + 45 5) kHz sau pinul 1 pen ROB("!{) . c ineea pana la a zecea de la masa de
(9000--455) kHz. Amatorul mai pre- Tabelul 2
tentios poate lolosi aici un oscilator
cu cuart. La ieji rea CI-4 se afl a filtrul
eu selecti vi tate cancen.trata, campus
Intef\o'a
IMHz]
- .

'" I
'\r. spire
• conductor
d in c irc uitele oscila nte c u bobinele
10,75-10,95 -3 11,5/0,6
LIS' L'6f LI 7f L'BI L2o ' Pentru telegrafie,
7n caz de neva ie, se util izeaza fi ltrul
cu cuart In punte. Cu potentiometru I
5,55-4,95
15,85-16,15
...
L
35/0,2
9,5/0,75
de 25 kohmi lin. se regleaza banda de 18,95- 20,75 La 7,5/0,75
trecere, iar cu condensatoru l va riabil 9,065-9,175 12,5/0,6
~
CV3 de 15 pF se alege banda laterala, 11 ,95-12,50 8,5/0,75
superioara sau inferioar3.
L,
Urmeaza ampli ficatorul de frec-
ve nta inte rmediara pe 455 kHz cu Detectoru l de produs lucreaza cu pe bobina l 24' 7n funqie de apa ratu l
c ircuite le integrate CI-5 si CI-6, CI-7, tot de tip ROB64 1. Oscilatoru magneioelectric de care se disp une.
am be le d e tip ROB703,' c uplate cu tranzistorul T3, tot de tip COL- La aceasta priza se leaga puntea
inductiv pri n L21 , L22. Amplificarea PITIS, cu frecventa de (455 =
1 redresoare cu diodele 0, ,2,3,4 care
se reg leaza c u pote ntiometru l de 5 kH z, are posi bilitat~a de a i se regia alirnenteaza apara tul de (0,05 - 0,5)
koh m lin/ 1W, prin mod ificarea tensi- frecventa prin manevrarea poten- rnA proven it de la magnetofoane sau
unii de alimenta re. )iometrulu i de 100 kohmi care pola- unele casetofoane.
Ambele etaje realizeaza un cajtig ri zeaza dioda varicap BB 139. Se AI ci ncela modul este blocul de
de minim 60 dB la 0 ase menea poate reception a astlel una din cele alimentare. Transformato rul de retea
frecventa relativ joasa. Pe ntru con- do ua benz;' laterale. Este bine ca TR trebu ie sa lurnizeze tensiunea de
fectionarea bobine lor Lll ... L25 se aces t al treilea osc il ato r sa se execute 12V, la un curent de 250 rnA Ii se

~ _________________________________________________T~E~H~N~I~U~M
~.~N~r.~7~/~2~Oo~o~
CQ-YO

poate procura din co m ert sau se metal ica. Nu s-a prevazu t dispo zi ti v fica apoi daca filtrele acopera ben-
poate confectiona. Suprafata miezu- de con trol aulomat al ampl ificarii zile, largim ea fiecare i benz i fiind
lui, 4 cm 2 , I numarul de I sp ire Tn CAA, de mulle ori inutilln trafi cul de data de valoarea condens atorului de
pri mar 2750 cu condu ctor cu radioamator. Reglarea lncepe eu cupl aj e21 care este criti ca ; valo ri

Tabelul3

Nr. sp ire/ Obse rva~ii


Bobina Frecven~a
$ conductor

L", L14 9M Hz 10/0,15


L I21 L13 10/0,15 3/0, 15 LI3 peste L'2
"
L,s' L'6 455 kHz 50/ 0,1 70/ 0, 1 L'5 peste L, h
L'lt L'B' L25 70/0, 1 -
"
L,qI L2!l 70/0,1 20/0, 1 L,o peste L'9
"
lo •• L.
- · 70/ 0, 1 20/0, 1 L20 peste L21

5 5
L:-,

-
I
- · 70/0,1
~O/O, 15
20/0, 1 -
In el ferita cu
punct alb
<I> = 8-10 mm

diametrul de 0,15 mm, numarul de ajustarea valorii rezistentei de prea mici, d uc la Tngustarea benzii
spire in secundar, 150, ell conductor 120 ohmi din blocul de alimentare, de trecere, valo ri prea ma ri largesc
cu diametrul de 0,4-0,5 mm. D upa p5na d ind se obtin e 0 te nsiune stabi- banda, dar apare pos ibilitatea
redresare cu punlea 1 PM1 ~ i filtrare, lizata de (9 ± 0,5) volti. Se acordeaza depa~irii eu mult a clipl ajului cri tic,
'ezulta lens iunea de 15V pentru apoi circui le le oscilant e ale care face ca Tn interiorul benzii s5
alimen tarea circuitelor integra te amplificatorului de 45 5 kHz apara 0 sl5bire pronun tat5 a sem-
ampli ficatoare . D eoarece oscila- aplicand semna l pe pi nul 10 al CI-4. nalului. '
"oarele tranzistorizate sunt [carte Se apl ica apo i sem na l de 9MHz pe La toa le aceste reglaje trebuie
sensibile la varial ii le tens iu nii de ali - pinul 10 al CI-2. Se ca uta semnalul fo losi te si difuzorul si S-m etrul
mentare, se imp~n e ca acestea sa
fie acti onan d rniezu l bobinei L1 41 apoi aparatului. '
alimentate ell lensiu nea stab ilizata se acordeaza filtrul de 9 MHz, L" Ii O sc ilatiil e locale ale celor trei
de 9 V de la circuitul integrat CI-9, L12 , Urmeaza acordarea c ircuitelor oscilatoare, ca re se apl ica pe pini i
de lip LM3 17, care ofera 0 foarte prirnului osc ilator din mi ez urile 12 a CI-2, CI-4 CI -7, nu trebuie sa
na stabilizare. A nu se utiliza bobinelor Ls ... LlO Ii din trimerii CT, aib.] 0 tens iune rnai ma re de 250 mV
diode Zener. Tot la 9 V se ali- urmar ind sa se obtina intervalele de efectiv, valoare specificata Tn fi ,sa
"""M!nteaza circuiteJe in tegrate de frecventa indi cate. Se aco rdeaza tehnica a circu itului ROB641. In
..,·xare (ROB641) . apoi fil irele de banda din mi ezurile acest sens se ajusteaz5 elem ente le
.... lte amanunte rezulta din bobinelor LI , L2 - Ly L4 , pentru pasive notate cu asleri sc (*) din c ir-
sc ema. Ecranarea es te necesara fi eca re banda In parte aplica nd la cu itele respective.
ai la mod ulu l al doilea, de in tra re semnale ava nd frecvenla o construq ie m ecanica ri gid5
asemenea, casela apara tului va fi centrala a benzi i respective , Se ve; i- asigura 0 buna stabil itate apara lulu i .

.Nasc ut la 14 septembrie 193 8 In • A con struit I i publicat rad iorecep-


Constan}a. toare, radioe mitatoare, aparate de
• Fiu de marinar radiotelegrafist pro- masurat.
fesionist, a fost din copilari e atras • Este autorul cartii "Ini)iere In radi o-
de dirti , reviste ~i pi ese radio aflate ganiometria de am ator", editura
In casa, dar datorita prohibitiei de Spurl-Tu ri sfll, 1985.
a poseda un radioreceptor, ~bi a In • Este absol vent al liceulu i "U nirea"
cl asa a VIII-a a construit primul din Turnu M ag urele j i al Facultali i
aparat cu ga lena . de Electrolehnica din Cra iova.
• Au urrnat apoi rnai rnulte con- • Actu almenle este profesor la
.
structi
, i Cll tuburi. Grupul ~col ar Indu stri al En ergetic
• In anul 1960 a deven it radi oama- Craiova.
lor rec eptor, apoi In 1974 radio-
amato r de emisie- recepti e.

~T~E~~~~~_~7~~
~~O~_____________________________________________ ~
CQ-YO

RECEPTOR SSB CU 3 CIRCUITE INTEGRATE


ing. Dinu Costin Zamfirescu/ Y03EM

Cei care au rea lizat deja con- c:


stru qi i de receptoa re ell conversie
direct. (sincrodine), au ramas placut
.
>
N

~
~
~5
i mpres i ona~i de raportu l mare pertor- ~
c ~

man~5/pre~. Neavand decat doua sau


0
N _ u.
Ow
~

d c; '"
~i" ::l'"
trei circuite acordate, fara a necesita
filtre RF scumpe sau cristale de cuart, .. ~ ~-u--6-1
til"; ~ r: '.:1
ele permit receptia atat a em isiunil~r 8~r " rtoo, : "
c
iii
" ~
-N~
SSB, ca t j i a e";isiunilor telegrafice. u.
§ sf:"
/ ~ -
W
5 <
Se obpne 0 buna sensibilitate ) i 0
stab il itate de frecven~a adecvata ~11

[~"~
~

recep~iei SSB, mai ales in benzile


~

~ ~ >- c: 'iH
infe rioare (160 m, 80 m si 40 m) uti- N
N §
liza nd oscilatoare simple'. Detectoru l
de produs utilizat trebuie sa aib. 0 ~
>-'n ' t .... 0 ~
>-
m

buna J/ rezistent~J.I' la intermodulatii, l.6 ~

mai al es atun~i dind se utilizea'za


circu ite de intrare cu acord fix (de
§'"
.
~
<
"00'
<
n
••
banda larga). De)i de obicei aceste 0

receptoa re nu au sistem AGC, totuj i ~ '",,;


~

ClU alte avantaje care Ie maresc atrac -


~ ••

~
~
c: 6
.f" -
0
tivitatea, cum ar fi: lipsa inter- 8'" ~
~
~
~
fe rentclor provDcate de frecventa ~

-~~
im ag in e ~i de frecven!a intermedia~a
~ ~
(carc nu exista!))ii posibilitatea de a
<0
obJine selectivitatea in AF cu ajutorul
unor filtre iefti ne (de obicei, filtre .. .
<
~
N
'"
U «
f"
~<
<
~

active RC), c:
!l ~
~~
Totll)ii, princ ipalul dezavantaj al ~
•• ~

i 0~
<
sincrod ine i ramane acela de a nu
'"
~
~ ~
~ ~
~
N
:J
putea elimina inte rferentele din ~

banda laterala nedorita. La' receptia ..


0
~
<
~
'"
i.i:
(W, lucru rile se prez inta si mai riu:
toate sta tiil e se aud in d~ua poziti i
'"
do? s
~
0
apropiat~, Tn juru l punctului de batai u.>
;:00 '"
~
nlli e ("zero-bea t"). Dadi banda este w:i:
li nistitil, reeeptia poate fi aeeep-
tab{la, oPtand~-se eventual pentru •• 0
c
)1£.£
una din poz;tii. Dar 111 caz de trafi e c ~ c0 ~

intens (eone~rsu ri ), sinerodina Jaee


1~
~ ~
<
faJa" eu greu. ~I
~
0 .;
Acest inco nve n ient major a l <0 c
~-
~

receptoru lu i cu conversie directa se <i


~
0 U « '" h •
:g ' ~ <i
poate climina doar util iza nd 0 0
~
0
~
f" 4 ~.
~~

sc hema complicata (cu doua detec- § , ---- - - -


toare de prod us si cu retele defa-
RF ~ i A F),' analoaga
~ ~

<
••
~1
zoare eu 90 ' In ~

C
'"
N
~ 0 ~
metodei defazajului de producere a N 0
~ ~
semnalului SSB. Cu aceasta schema <
'dso~ ~
staJi ile CW ' se aud Intr-un singur
.. --
~

punct de pe sca la (recepti e ~


~

IImonos igna l") ~i ba nda later~ la ~


"""" ~•
N
I <i ~
nedo rita (de fapt, unu l din cele dou. 0 (j
"w. ?!: _-'" ~J N ,,
canale de eom unicaJie ad iacente)
este "curatata" de interferen te . Dar
~
'" --- -'
dispare p~jnc ipalul avantaj 'al sin-
crodinei cl as ice: simplita tea si lipsa
neeesiUiJii unor reglaje delicate.

~ ____________________~___________________________T~E~H~N~I~U~M~.~N~r.~7~/~2~OO~O~
CQ-YO

o alta so luJie ar fi sa spunem multe bobine si 0 schimbare de Circuitele integrate CI, I i Cl 2


"adio" receptorului nostru sin- ireC\enta aditio~ala ea in caz ul uti- i ndeplinesc rolurile de schi m bator
crod ina, n1u ltu m indu-i di ne-a intro- lizarii "iltrelo; LC. de frecven!a (SF), respectiv detector
dus in l um~a radioamatorilor de Acest filtru SSB rezolva transant de produs (DP). Se utilizeaza multi -
unde scurte ~i sa trecem sa reaJizam pcoblema selec tivita ti i fata ' de pl icatorul din CI TAA661. Osc i la-
primu l receptor superheteflxf".. canalul adiacent. EI p~ate fi 'utiliza t torul local, respectiv oscilatorul de
(pentru emisiuni SSB si fues:e . a pe vi itor in primui transceive r auto- pu rtiitoa re (necesar detectiei de p ro-
Utilizand In lantul de ~. Iff- construit, ata ca este 0 inves ti tie dus) sunt realizate cu ajutorul ampl i-
mediara un filtr.. SSB adena.. rea- prolitabi la. [vita ti sa uti lizati filtre c u l ieatoru lu i- l imitator existent In ce le
liz;;m 0 excelenta se!ectJvital.e iala euart construite' de "a m i ~ i li , eh iar douo c irc uile 0 , I i Cl 2 . Nu ex ista
de canal ele adiacer. e _ recepJia ~a daca par mai icfti ne ! Aceste f iltre etaj e A RF ~i nici AF I. Ci rcuitu l Cl3
fi mult mai :"1 -.., De asemenea, co nstruite "pe genunc hi" nu ofera, In reprezi nta blocu l AAF.
acordu' pe :: ~ oorita nu va ce le ma i mul le caz uri, decat pe rfor- D eoarece SF si DP sllnt active,
mai ii a. GiZtJ sincrodinei, man te modeste (chiar ma i sl abe ele cont ribu ie substantialia amplil i-
neces: doat 0 "calificare lJ
dedit un f iltru LC adecvat) . De carea global5, care es t~ de circa 120
asemenea, nu va lasati am agiti de d B (fara AGC). In revista RAD IO-
OM ~erod ina vine si ell schemele de superhete;odi na fa; a lil- ROMAN nr. 3/4 din 1996 este data 0
~ - je e specifice (interfe'rente tn .i SSB, prevaz ute cu c ircui te A FI varianta sirnplifica Ui a acestui recep-
pruduse de trecventa i magine si de clas ice (pen tru AM); aceste scheme tor doar Cll SF I i DP (lara etaje ampl i-
Tecventa intermedfara , interrn'odu- nu solutioneaza problem a rece ptiei ficaloare propriu-z ise).
taJii suplimentare etc.), m a i a les In rnonose~na l ~ i receptoa rele acestea Schema prezen tala in fi gura 1
cazul supe rheterodine i c u d ubla fun cp oneaza ma i degraba ca 0 si n- preva zu ta CLi AAF are insa si circuit
schimba re de frecve nJa ~ i pri ma crod ina prev5zuta 13 intrare cu un AGC, ceea ce face ca recepjia sa lie
irecventa interrnedia ra va ria b il a. etaj de co nversie. m ull mai comoda. Neexistand etaj
De ~cee(] , es le de dari t ca prim a fo los irea une i reacpi poz itive In AF I sa u A RF, c ititoru l se poale I'ntre-
superheterodin;; sa l ie l ara dub la AFI (vesl itll l monta j "M U LTI Q ") sau ba unde sc aplica sernnalu l de co-
sch imbarc de frccve nta si sa f ie aile pa lea ti ve nu rezolva prob lema manda AGC obtinut pri n redresare a
mono band5, ell c irc ui te'de [n trare ell se lecliv itarii SSB. semna lului audio . Etaju l coma nd at
acord fix, pen tru a se evita 0 al ta Exam in ai\d schema din figura 1, este ch iar d etecto rll l de p rodus ;
" problema" a su pe rh ete ro d i nei: se observa ca, in afa r.] de fi ltrul "adancimea" de reglare nu es te prea
aco rdul "monobuton" (prob lema EMF-500 V si de c uartul alere nt mare (40-46 dll), dar utilizand si un
alin ierii ). (500 kHz), s u~ t necesare' 5 bobine, atenuator in trepte la intrare (fi'gura
Pe cc i ca re nu au suf ic ic nta 3 ci rcu ite integrate, un condensator 2 ) se pot reception a atat semnale
rabdare ji vor ca dupa prim ul recep- variabil si · un d i fu zor ~ Binei nleles, puternice, cat ~ i semn~le slabe.
tor sincroc:li na (probabi l un ic ul) sa apa r ~i ceva piese marunte RC. I Reglajul nivelu lui audio se lace In
aiba deja un recep tor su per- Schema perm ite reccptia benzii trepte (de ci rca 10 dB) cu ajutorul
heterod ina ul tra p erl o rm ant, ii de ra dioamatori de 80 m: deoarece comutatoru lui K. S-a evitat uti lizarea
sfatuim si nce r sa-s i cu mpere un aici se poa te rezolva simplu atat clasicului potenpometru , care mai
receptor (sau transc~ i ver) ind ustri al,
fie ~i "second hand" .
Schema d i n figura 1 este desti- a a
---y>-o::-b-1-0-00---1-0-00--b-o~O~
nata celor care cons idera di nu si-au
inche iat "ca ri era" de co n s t r~eto r
radio odata c u rea li za rea unu i recep-
La receptor
tor si ncrod in a. Fara a fi un rnontaj De la antena c (RX)
ultra performant, se po t obtine prin- (sau de la
,. ei reuitu l de 1000 1000 ]1 000 c
cipali i pararnctri i ca li tat ivi ai un ui
rec eptor superheterod ina eLI eforlu ri _>-..
adaptare cu antena) L.._ _ -< - - -.J
K - 2 seetiuni x 3 paziiii
minime ~ i monta ju l poate constitui a ; 0 dB
un cxcelen t "camp experim en tal " b ; aprox. 10 dB
pentru cei ce c red ca se m ai poate Figura 2 c ; aprox. 20 dB
"invata " ceva. Rapo rtu l perfor-
manta/ i nvestitie este superior multor
proiecte si~ila re care fae I'n sa problema atenua rii frecvenJei ima- devreme sau mai ta rziu " hara ie", d in
derogari inadrnisibi le de la obtinerea gine (fara ARF, fara dubla schi m bare c auza uzu rii. Puterea audio este limi-
unor performanJe de baza, eu'm ar fi de frecventa), ca t si obtinerea unei tata deli berat la c irca 0,5 W .
stabil itatea frecventei, selectivitatea bune stabilitati d~ Irecventa (fa ra Sa exam inam acurn schema i n
sau aten uarea frecve nrei imagine. VFX, fara si nletizor de Ire~ven ta) . detaliu . Circui lul de intrare con sUi
Elementu l "cheie" es te li ltrul SSB, Osc il atoru l loca l Ilicreaza intre .; si dintr-un fil tru trece-banda compu s
de tip electromecanic, pe 500 kHz. EI 4,3 MH z j i poa te Ii rea li zat ell '0 dintr-o eelu l. In n mod ificala . Cele
este u~o r de procura t, la un prer mai buna stab i I itate electri ca ~i doua circ uite derivatie, precu m si ci r-
mic decM al unui fi ltru eu euartu ri pe mecan icJ, fa ra a se ILIa masu ri cuitul serie (cu L2) se acorda "p~ ma-
9 M ll z, iar recepto rul nu neces ita excePtiona le i n aces t se ns. xim" in m ijlocul benz ii (3650 kHz) .

~T~E~H~N~I~U~M~.~N~r.~7~/~2~O~O~O_ __ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ __ _ ______ ~
CQ-YO

Conectarea circu itulu i serle se face frecventei intermediare de aproape deoa rece pe masu ra ce cre ~te
la 0 priza capacitiva (1/2), ceea ce 50 dB, deoarece este un filtru Butter- frecventa, faza ampl ifi catorului
permite utilizarea unei bobine L, worth de ordinul 3 (in condi)iile "ter- difera din ce In ce mai mult de O' !
rezonabi le (din ci rcui tele AF I de 455 minarii U pe rezistenJele corede), prin Astfel In jur de 14 MHz, faza intro-
kHz, unde rezona eu un condensator urmare este de preferat unui simplu dusa de amplificator este aproape
de 1 nF). Soluti a clas ica de conectare cirruit derivatie sau unei perechi de 90' ~i nu poate fi compensat;; prin
directa 13 ~apeteJe IIcaldeu ale circuite deriva!le cuplate jntre ele dezacordu l ci rc ui tu lui LC. Chiar
bobinelor L, Ii L} necesita 0 bobina (solulti ciasicel. Acestea pot da daca se reuseste intrarea in oscilatie
L2 de patru ori mai mare )ii un con- aten~ari man pentru (recvenj:a ima- la 9 MHz (d~ exemp lu) stab ilitatea
densator de patru ori Hldi mic (3 pF), gine daar dad sunt acordabile Ideci, este foarte proasta, deoa rece faza
ce devine comparabil cu capacitatea ar apare necesitatea unui conden- importanta introdusa de ampli ficator
parazita a bobinei. sator variabil dublu sau triplu. pre- depinde de temperatura cipulu i, ten·
Filtrul este "term inat" la capete pe cum ~i temuta problema a .afi- siuni de alimentare etc.
rezistente de circa 660 Q. La iesirea nierii ") . Filtrul din figura 1 este cu Totusi, daca Tn loeul circu itu lui
filtrulu;' conteaza rez istenta ' de acord fix si se acorda 0 data pentru lC se utilizeaza un cuar}, se pot rea-
pierderi deriva)ie a bobinei 'L} (nu totdeaun a: EI ofera ~i 0 amplificare in liza oscilatoare viabile c u ampli fica-
tensiune de circa 6 dB. torul-limitator din TAA 661 pan a la
este ideala) in para le I e ll rezislenta d e
Oscilatorul local este realizat cu 12 ... 15 MHz, deoarece cuar)ul are
820 Q; impedania de intrare la pinul
ampl iricatorul-limitator din T AA o putere de fixare incomparabil mai
12 este (oarte mare ~ i nu conteaza.
661. intre iesirea 8 a ampli fi catorului mare decat a unui circuit Le .
La i ntrarea filtrul ui co nteaza an-
~ i intrarea 6 ~s te conectata 0 reJea de in consecinta, este de retin ut ca
tena, ca re In cazul idea l ar trebui sa reaqie pozi tiva select iva, campusa faza prea mare'introdusa de 'a mplifi-
prez inle 50 Q. Datorit a cond en-
din bobina L4 I i condensatoarele de cator determina limitele de frecvent;;
satoru lu i de 220 pF, se poate arata ca 3,3 nF. La frecventa de rezonanta a Tn care se poate realiza cond itia de
rezisten~a de 50 n "apare" I'n para lei
acestui circuit, fa~a introdusa ~ste oscilatie si nu scaderea ampl{ficarii
~u bobina Ll' C;:1 ~i cu m ar fi 820 Q. zero. Deoarece in tra rea 6 a amplifi- eu fr~cve'nta, deoa rece " rezerva de
Impreu na ell reziste nta d eriv;ltie a catorului esle neinversoa re, reaq ia ampli fi care'" ram5ne sufic ienta.
bobin ei L, se objine c{rca 660 Q. este poz itiva ~i vor <1pare osci laJi i, i n ceea ce priveltc mu lti plicatorul
Pcrformantele ci rcuitulu i de intrarc deoarece amp li f icarea in bucla electron ic din TAA 661, acesta poate
sunt obtinule' doar daca fillrul este amplificator + retea de reactie este fi util izat cu succes ctl m ixer sau ca
acordat careet )ii " terminat" corect.
J
mult ma i mare c~ un itatea . Amp l iri - detector de produs pana la frecven)e
Daca an tena nu prezinta 50 Q , band a catorul intra Tn limitare si la iesirea 8 de 40 .. 50 MHz, de la care Incepe
fil trului (ca re, In mod normal, esle de forma de unda este dr~ptunghiu lara Sa scada pa nta de convers ie; la aces-
circa 300 kH z) se Ingusteaza ~ i sen- (c irca 140 mV varf· la-varD pentru 0 te sc heme se va aplica direct la pinul
sibilitatea variaza mult In band::L Se plaja foarte intinsa a amplitud in ii 6 osc ilatia loca l a produsa de la un
recomanda utilizarea unui circuit de tensiunii sinusoidale de la intrarea 6 oscil ato; separat (reaJizat cu tranzis-
"d"ptare (transmatch) care poate (0,5 ... 500 mVeO. Circui tul acordat to r), ampl ifi ca torul -limitator jucand
adapta aproape orice antena II' long reface forma de unda sinusoidal a acum rolul de )nterfata" Intre V FO
w ire" de 10 ... 35 m lungime (mai eliminand armonicele, astfel di Ii mixerul propriu-zis: Aceste pre-
corect ar fi "random wire !). U
amplificatorul este atacat" cu tensi - cizari s-au facut eu scopul de a sculi
II'suferintele" eelor care vor sa mo-
difice s~hema din figura 1 (de pi Ida,
ANTENA cu filtru de 9 MHz pentru recep)ia
benzii de 14 sau 21 MHz).
Conexiunea Intre amplificatorul
limitator (folosit fie ca oscilator, fie ca
L = 30 spire <t> 0,8 mm L La receptor (RX) buffer) si mixer este interna, astfel ca
bobinate spira hi.nga spira, aprox. 2SpH sau la atenuator in oric~ conditii mixerul lucreaza Tn
pe careasa <t> 30 mm C comutaFie/ ava'nd aceea~ i amp lificare
cu prize din 5 in 5 spire. 350p
indiferent daca tens iunea la pi nul 6
Figura 3 variaza in l imite apreciabi le (ala cum
se Tntampla la majoritatea oscila-
toarelor) . Spectrul de frecven)e este
Acest c ircuit aduce si un aport la une sinusoidala. lesirea de la pinul 8, identic cu eel de la i e~ irea unui mi xer
amplificare si la atenua;ea frecventei de mica impedant;; (50 Q) poate fi cu 4 diode In inel (teoretic), deoarece
imagine. Tn figura 3 este data sche~a utilizata pentru I conectarea unui este tot un mixer dublu echi li brat de
unui circuit de adaptare si mplu In f. frecventmetru numeri c sensibil, fara tipul comulator- inversor.
Tn lipsa unu i transm atch, ar fi necesar a se ~fecta prea mult frecventa Pentru funclionarea ca mixer la
sa retu/am reg la j ul la acordul in oscilatorului. ' recept ie sau c~ detecto r de produs
banda, acl'ionand asupra miezului Atragem atenJia asupra faptului ca (figur~ 1), probl ema echil ibrarii nu
bobi nei Ll" ceea ce este in acceptabil. nu se pot realiza oscilatoare LC sta- este esen)ia la ~ i pe sc hema nu s-au
Filtrul utili.lat ca circuit de intrare bile cu TAA 661 peste 7 ... 8 MHz, prevazut elemente de regla j fin al
permite obJinerea unei atenuari a utilizand configura)ia din fi gura 1, echil ibrarii.

~ __________________________________________________~T~E~H~N~I~U~M~._N~r'~7~/~2~O~O~O
CQ-YO

l e~ irea mixerului este la pinul 1 intern ~i este necesara utilizarea unui la pinul 6 apare 0 tensiune sinu-
unde este co nee tat un circuit acordat condensator de cuplaj (4, 7 nF la SF so idal a .
(cu Ls)' respectiv un filtru trece jos la Ii 10 nF la DF, in figura 1). Oscilatorul poate lucra I i dad se
detectoru l de produs (un simp lu con- Polarizarea pinului 12 se face extern e limina re z istenfa de 330 Q ~ i con-
densatorul de 10 nF.
H 13 Filtrul e lectrome canic este de
decuplare tipul cu banda late rala supe rioara,
8 ,SK deoarece la schimbarea de frecventa
12 T1 T2 semnalele BLI rece p!ionate in banda
de 80 m de la pinul 12, apar la iej ire
14 (pinul 14) cu spectrul inversat (BLS).
M
Dad se dispune de un filtru EM F-
500 N (cu banda laterala inferioara)
M = multiplicator
AL = amplificator limitator
soar putea modifica oscilatorul pe
STAB == stabilizator 3-3,4 MHz, dar este bine sa se
6 respecte schema din figura 1, pentru
-~ a fi scutiti de anumite necazuri supli-
mentare ' (in afara de bobina L4 , tre-
..., 2 buie modificate ~ i condensatoarele
-' de 1 nF I i 150 pF pe ntru a se obtine,
8 in conti nuare, acoperirea necesara).
'S=
g
=~ ] o alta solutie, valabila in cazul uti-
'0
-" lizarii unu i 'fil tru EMF 500 N, este sa
pastram configuratia din figura 1, dar
Fig ura 4
sa uti lizam un cuart de 496,3 kHz,

dB dB dB

EMF 500V EMF SOON EMF SOON

- . "'
50!::O" " : > - - - J . _ - . f (kHz) _~~s...._ _.....~+-. f (kHz)
500

P=500
t t
P == 496,3

(a) (b) (e)


Figura 5

densator de 4, 7 nF ca re apare in de la pinu l 2 (iejirea de 3,5 Va sta- daca filtrul are banda de trecere de
paral el cu rezistenta de sarcina de bili zatorulu i) prin intermediul rezis- 3,1 kHz (la 0 atenuare de 6 dB), ala
8,5 kQ din cip). Cu'legerea semnalu- tentei de 820 Q (Ia SF) si prin inter- cum precizeaza datele tehniee,
lui se face insa la pinul 14 dupa ce mediul bobinei de ieli;e a filtru lui frecventel e respective fiind 496,6 si
semnalul "a trecut" printr-un repetar e lectromecanic ( la D.P.). De aseme- 499,7 ' kHz. Caracteristi c a de
pe emito r. Astfel, impedanta de iejire nea, pinul 1 se conecteaza printr-un frecvent:i es te simetrica , noua
este mica ~i totodata. se realizeaza 0 condensator de blocare la even- purtato~re fiind amp lasata tot la
reparare a ie§irii de circuitele de la tualele circuite exterioare, pentru a punctul c u 0 atenuare de circa 20 dB
pinu l 1. nu dereg la siste mul de polarizare ca Zi cea orig inaJa (de 500 kHz).
Tn figura 4 este data 0 schema intern. In acest mod demodularea sem-
bloc simpli fi cata a circuitului TAA Oscil atorul de purtatoare aferent nalului BLS din frecventa interme-
661. In trarea mixerului (sau a detec- D.P. este reali za t tot cu amplifi- diara (figura 1) se va face'corect, fara
to rului de produs) este 12, unde tre- catorul-li mitator, dar are In buda rast urn area spec trulu i audio. In
b uie sa se aplice ten siu ni nu ma i de reactie un cristal de euart. La figura 5 sc arata modu l corect de
mari de 10 ... 20 mVef. Accesul se frecventa de rezonanUi 'serie amp lasare al purtatoarei la filtrele
iace pri n intermedi ul altui repetar, (500 k'Hz ) a acestuia, 'se mnalul EMF 500 V ji EMF 500 N gandit de
ceea ce asigura a impedanta mare de "trece" de la 8 la 6 divizat, dar Fabricant (figura Sa j i 5b), precum Ii
intra re (T,). Tn figura 4 se 'observa ji cu aceea~i faza ~ i se realizeaza varianta de utilizare a unui filtru
pinii 2, 5, 7 ~i 13, care trebuie decu- react ia pozitiva necesara amorsarii EMF 500 N la demodularea BLS
plati in o ri ce circumstanta. oscilatiilor. Totodata, armonicele (a (figura 5c).
Pol~rizarea la pinul 6 este asigur~ta treia, ~ cincea etc.) sunt eliminate si
, - continuare in numarul vidor-

~T~E~H~N~IU~M~.~N~r~.~7/~2~O~O~O_________________________________________________ ~
OJ NOUTATI EDITORIALE

" ECHIPAME NT EL ECTRI C


SI ELECTRO IC AUTO. Emil Vremera
SISTEMU L DE ALIME. :TARE"
!rl:;
Lucra rea se adreseaza atat stu- In . '0,,'

llasurari efectrice §i electrooice


dentilor cat ~i specialif lor d'n
domeniul autovehiculelo'" rut.ere.
precum $i cele conex:e. Sun pn:2.eo-
tate aspeete teoretK:e egate de coo-
struqia, funqionarea. modelarea
matematica si caracteristicile ere-
mentelor co~ponente. cat ~i aspeete
practice legate de proiecta re a,
alegerea, exploatarea, Intre~i nerea,
verificarea, regl aj ul ~ i repararea sis-
temu lui e lectric de alimentare.
Du pa un prim capito l care consti-
tuie practic un rezu mat de electrici tate, ¥A.T'RXX:
~ ROM.
BUCURHjTI
este prezentata apo i structura sistemu- _ _... ~ i!_-
lui electric d e alimentare, tratan du-se
In capito le separate blocurile co nstitu-
iente: bateria de acumulatoare, alter-
"MASURARI ELECTRICE
"EFECTE SO NOR E. nato rul, regula toru l de te nsi u ne , ELECTRON ICE"
SI
REVERB ERA TOARE electromecanic si cel elec tronic. Cursul este d estin at· stude ntilo r
, DIGITA LE"
AN ALOG ICE SI Urmeaza 0 serle de anexe, referitoare facu ltaJii de electroni ca ~ i telecomu-
nic atii. Conti ne dou :i parti: prim a
Lucrarea are u n p ronun tat carac-
parte, destin'ata Intelegerii m asurarii
te r practic ~i se ad reseaza in special pri n notiunile specifi ce si compo-
am atoril or interesati de producerea nen tele esenpale ale l a ~Ju rii o r de
I

cfec te lor sanore, I carora Ie sunt masurare si partea a doua, destinata


prezentate taa te te hni c ile de masu rarii ' efective a p rin c ipa lel or
obtinere a reverberatiei, eeou lu i si marimi electri ce, prin metode elec-
m~ l ti ecoli l u i , prccum' si a altar efeete tri ce ~ i electro n ice.
d eoscbit de interesante, fi ecare d in- Prima parte, la randul ei, contine
Ire acest ea fiind exemplificate prin do ua capitole. Un prim cq pito l intro-
cat eva sc heme concrete . D intre ductiv, in care se prez inta nOJiunile
aceslea ami ntim: procesoare multi- metrologice generale, oferind citito-
efect, rc verbe ratoare el ectronice ri lor 0 viz iu ne privind abo rdare a
analogice, reve rbcratoarc digitale ell masura ri lor?i mod ul de pre lucrarea Ii
memo rii D RAM Ii SRAM, vocaliza- exprimarea rezultatu lui i n activi tatea
tOf, inversor de spectru, buda aud io de proiectare, cercetare ~i verificare.
d igitala etc. FuncJionarea celor mai AI doilea capitol este destinat princi-
multe d intre aparatele p ro puse sp re palelor blocuri fu nq ionale lnta lnite In
rea lizare se bazeaza pe uti li zarca majoritatea mij loacelor de masurat.
lin iil or de rntarzi ere elec tron ica. Metodele si mijloacele desc rise
In pagini!e dirtij pot fi Int51nite ~i au 0 aplicatie tot mai extin sa In afara
aile ci rcu ite electronice utile, dinlre aparatelor' d e mas urat d atorilii
care enumeram: modu latoare delta cerin!elor tot mai severe imp use
pe 1 bit pentru co nvers ia AD- DA, la testarea globala a sistemului de ali- aparaturii e lectron ice.
menta re, elemente de protec)ie e ec- Cunoasterea natiunilo r metrolo-
fillre contro l ate In tensiune, modula-
trica pe au tovehicule, elemente de glee va p'e rmite sch imbarea op ticii
tOil re de amp litud ine cu OTA, modu-
comutare pe autavehicule $i cabJuri viitorilor specja li ~ti In sensul c re~terii
latoare balansate, c ompand oare
ciectrice de al imentare . riguroz itatii in abo rda re a oricaro r
li niare, sintetizoare vocal ice, circuite probleme de specia litate, precum ~ i
de scrambla re/secretizare etc. La baza lucrarii sta 0 bogata biblicr
a siguran~e i rezultate d in Intelegerea
;;i iata ca, la 125 d e ani de la grafie, ca re cuprinde atat lucran de sin-
inforrnatiei obtinuta din masu raril e
apari tia fon ografu lui in ventat de Edi- teza recunoscute pe plan mondial, cat si efectuate si a aparaturii folosite.
son, ac um In pragu l mil eniulu i Ill , documente tehn ice elaborate de con- Tre-buie ami nt it ca masu ra rea pe
eei doi auto ri ai eartii, co laboratori structori renum iti de echipament electric cale electriCi si electronica este in con-
de nadej de ai re~ i s te i noas tre, sau de autovehicule. Ea cuprinde, in tinuare preter;{ta, ca posibilitati le?i per-
prez inta Intr-o lucrare foarte densa, acela?i timp, Ii contributia personala a formanJele sunt In con tinua cre~tere, iar
modalitat i de o btinere a ce lo r ma i autorului, atat In ceea ce pri v~te con- roful masurari i ramane In continuare
inte resa ~te ~i 'apreci ate efecte ~inutu l informa~ie i tehnice, cat ~i a ITl<r esential in descoperirea, studierea ~ j
san ore, bazate pe diverse tehnici . de lu lui de sistematizare Ii prezentare. veriflcarea oricarui fenomen sau teorie.

~ _________________________________________________T~E~H~N~I~U~M~.~N~r.~7~/~2~OO~O~
OUTAJI EDITORIALE
OJ
" RETELE DE DISTRUBUTIE "PROIECTARE " PREZENTAREA
APROGRAMHOR ' ASISTATA D E CALCULATOR T.V.C. N IPPON,
AUDIOVIZUALE A CIRCUITELOR modelele:
PRIN CABLU" ELECTRON ICE. SPICE-VHDL" , CT21 CT"
CT20C/T/TX si
Televiziun ea prin cablu se Lucrarea reprez inta 0 sursa In dej a celebra serie de prezentare
dovedejte a fi cel mai penetrant pre~ioasa de informa~je 'In domeniul a diverselor tipuri de televizoare In
mijloc de distrubuire a programelor utilizarii sistemelor de proiecta re culori a ed itu ri i General Elco-Press,
de televiziune, retele de cablu fiind asistata de calculator a circuitelor si lucrarea de fa~a este binevenita pen-
instalate nu numai Tn orase, dar si in sistemelor electronice: SPICE pent(u tru depanatorii T.V. si nu numai pen-
comune ~i sate care au 'In co~po­ model area la nivel analogic ji VHDL tru ei. Motivu l pri ~ cipa l const5 'In
nenpi numai cateva sute de gos- pentru model area la nive l digital. aceea ca modelele prezentate ale
podarii, permi~and patrunderea In prima parte sun t prezen tate receptorului T.v. co lor NIPPON sunt
informatiei in cele mai defavorizate elemente de descri ere a circuitelor comercializate 'tntr-un numar foarte
zone din punct de vedere al electron ice model ate la nivel analo- mare pe pia~a romane asca.
acoperirii cu programuIJ.V. Ii ra.d io Lucrarea este 'Insotita si de
gic, specifice simulatoarelor de ti p
pe cale rad ioelectrica. In functie de schema electronica a televizo'arelor
SPICE. Sunt prezentate succesiv or-
solicitarea comu nitat ii si de' ( on- respec tive, ceea ce 'Ii mareste si mai
ganizarea sistemul ui SPI CE, moda-
diliile economice sp'e cifice fiecarei mult gradul ' de in teres al citito(i lor.
lita~ile de descriere ~ i modelare a cir-
focalitap, numaru l de programe TV. Prezentarea. fa cuta acestor tipuri
cuitelor, tipurile de analize posibile
distribuite prin cablu variaza de la 8 de TVC este foarte ampla, incepand
si intrepretarea rezultatelor.
fa 40 . cu schema bloc ~i desc r ierea
, In partea a doua su nt incluse
Televiziunea prin cablu a capatat functionarii acesteia si co nti nuand
amploare nll numai prin larga ei
principiile de descriere a circu itelo r cu prezentarea tutu~or b locurile
model ate la nivel d igital, spec ifice functionale, de la selectorul de
raspa ndire teritoriala., dar si prin sistemu lui VHDL: organizarea sis- cana'ie ~i pana la sursa de alimentare
diversificarea serviciilor. In ultimii
I
cu tensiune. 0 caracteristica a pre-
ani s-au facut progrese tehnologice
zentarii diverselor blocuri func-
deosebite In acest domeniu, asigu-
tionale, consta In aceea ca aceasta
rand u-se diversificarea serviciilor.
~-a fac ut pom ind de la circuitul inte-
O ferta privind serviciile pe care
grat care Ie compune, ceea ce cre~te
operatorii de cablu Ie pun la dis-
utilitatea prezentei lucrari ~ i la alte
poz iti a abonatilor sunt abia la
tipuri de televizoare.
inceput, Intru~at atat dezvoltarea Lucrarea contine descrierea func-
ehnologica cat liberalizarea si priva-
tionarii sch e m ~ i bloc a T.V.C
tizarea unor sectoare de te l e~omuni ­ 'N ippon, modelel e CT2 0/T/TX ~i
cali i vor face din operatorii de cablu CT21 CT, cU distribut ia tensiu nil or de
con cu renti redutabili atat pentru alimentare, urmata de 0 descriere
operato ri i de telecomunicatii, pre- deta il ata a tuturo r etaj elor func-
cum ~i pentru posturile lo~ale de tiona le din structu ra acestor recep-
radio si
, T.V. (oare T V C

.<
temului, paradigma de simu lare cu
even imente d iscrete utili za ta de
VHDL, aspecte de li mbaj de progra-
mare de nivel i na lt ~ i de limbaj de
descriere a . hardw are-ulu i specifice
VHDL.
Pe parcursul 'Intregi i lucrari sunt
prezentate numero ase exemp le de
lucru pentru ilustrarea conceptelor
prezen tate.
Lucrarea se adresea za tuturor
celor care doresc sa abordeze dome-
niul fascinant al proiec tarii asistate
de calculator in domeniul circu itelor
electronice.

T E H N I U M • Nr. 712000
LABORATOR

LABORATORUL ELECTRONISTULUI. APARATE DE MAsuRA.


GHID DE UTILIZARE (VI). Frecventmetre digitale
........................................................................................................ ~~~:. ~.~~~~.~. ~~ ~~~.
- urmare din nr. 4/2000 - - Te nsiu nea maxima admisa la Tn figura 1 a este prezentat panoul
in.rrarel: 250 V cc sau 230 V. , frontal al frecventmetrului numeric
Dupa ce In precedentele episoa-
pan~ a 400 Hz ~i 10 V. ( E-0204. Notatiile ~unt urmatoarele:
de al e acestui serial am trecut In
pana la 50 'vIHz . 1 - intrerupator de retea.
revista. tre i dintre cele mai impor-
• Intrarea B 2 - LED pentru semn'al izarea de-
tante categorii de aparate din labo ra-
- Domeniu l de irecventa: 40 pa~irii , registrului de numa-
torul de electron ica (s ursel e de tensi-
une, generrltnarele de semnal si mul-
M Hz-300 M Hz. ' rare. In regim normal de
timetre le di gitale, yom prezenta I n - Domeni ul de tensiune: 50 funqionare LED-ul este stins.
continuare 0 alta categorie de apa- mV.,1Ve,· 3 - Afi~aj cu 8 cifre cu LED-uri
rate, la fel de importanta In activ i- Impedenta de intrare: 50Q. sub forma de segmente.
tatea de laborator. Este yorba despre • Etalonul int~rn de frecventa 4 - Semnali zarea uniUitii de
(recvenimetrele numerice (d igitale)' - Frecve nJa oscila to rul~i e ll masura, kHz sau MHz'. >.
dintre care vom prezenta pe scurt cuar):: 5 MHz sau 10 MHz _5 - Semn alizarea timpului de
princ ipalele trei tipuri (E-0204, - Stabi litatea: lO-' /z i. masurare eu ajutorul unui
- Stabi litatea In domeniul de tem- LED cu inscriptia POARTA.
E- 0205 ~ i E-0208) care au fost reali-
peratura : + 5°C -0- + 40°C: 10-'. Dioda electrolu;"'ini scenta se
zate Tn }ara no astra la l ntreprinderea
de profil , IEM!.
2 3 4 6 7 9 11 . 10
1. FRECVENTMETRUl NUMERIC
'E-0204
Este un aparat realizat eu circuite
integrate, fiind destinat masura rii
frecvenle i semnal elor electrice In
domeniul 40 Hz -0- 300 MHz .
. Marimea masurata este afi ~ata
prln 8 cifre (dispoziti ve cu 7 seg-
mente rea lizate cu diode el ectro lu-
miniscente). De asemenea, se indi ca
automat: virgula, unitate a de masura,
depa~irea registrului de masurare. 5 8 12 13
Masurarile se afectueaza direct
(pe borna A) pentru domcn iu l 40 Hz
-0- 40 MHz ~i prin di viza re cu 10 (pe
borna B) pentru domeniul 40 H z -0-
300 MHz. IESIAE

Caracteristic i tehnice
• Intrarea A
- D omeniul de (recventa: 40
Hz -0- 40 MHz; ,
Domeniul de tensiuni: selec-
tabil eu un atenuator eu 5 4 3 2
doua pozitii. Pe pozitia x 1:
25 mVer-'500 mVe( ' pentru Figura 1
semnale sinusoidale ~ i 100
mVw -l ,S Vw pentru impul- aprinde in timpul numararii ~i
• Alte ca rac teristi ci
suri eu durata mai mare (sau
- Afi~are numerica In lini e cu se stinge pe durata timpului
egala) de 10 ns.
8 cifre, eu sau fara memorie. de afisare.
, x 10: 250 m V e(-5
Pe pozitia
- Timpul de afi~are : reglabil 6 - intrer~p ato r care (prin apa-
V ef pentru semnale sinu-
soidale si intre 0,3 -;- 5 s . sare) permite reciclarea ma-
, 1 V -5 V w pentru
~

impulsuri eu durata mai - Rec iclarea: manual sau auto- nuala.


m are (sau egala) de 10 ns. mat. 7 - PotenFi ometru ell intrerupator
Modul de lucru se al ege cu - Unitati de masura: kHz sau pentru rec iclare au tomata. Pe
ajutorul unei c1aviaturi cu 3 MHz: poziFia Intrerupt, frecven t-
poz itii: im pulsuri negative, - Pozilia automata a v irgulei. metrul funqioneaza cu reci -
semna l sinusoidal ~ i impul- - Afi~area timpului de masll- clare ma nuala, iar prin re-
suri pozitive. • rare. glarea cursei potenpometru-
Impedanta de intrare: 1 MQ - Alimentare: 220V, 50--60 Hz, lui , timp ul de afisare se
In parale1 cu 45 pF. 50 VA. modifica Intre 0,3 s ~{ 5 s.

~ _________________________________________________TLE~H~N~I~U~M~.~N~r.~7U/~2£OO~O~
LABORATOR

Dupa. expirarea acestu i timp claviatura 8, iar ti mpul de recicl are Prineipiul de funqiona re al
aparatul efectueaza 0 noua (automat sau manual) se stab il e~te eu frecventm etrului este urmatorul: pen-
, de la
masurare a frecventei potentiometrul 7. La recid area ma- tru a obtin e rapid a buna rezolutie la
intra re. nuala; efectuarea unei noi masu ra ri freevenJe joase, aparatul ma~oara
8 - Claviatura eu 4 pozi!i i: TEST, se face prin apasarea intrerupatorului peri oada sau mul tiplul ei (prin cuan-
lO s, 1 s 1i 0, 1 s. Pe poz i!i a 6 . Modul de lueru - eu sau fara t if ieare eu impulsurile stabil e ale
TEST aparatul afiseaza free- m emorie - se obtine cu com utatoru l etalonu lui intern ) si apa i ealeul eaza
venta eta lonului ' intern de 3 (din figura 1 b :.. panoul spa te) . vaJoarea reciproe~ a ma rimii ma-
5 MHz sau 10 MHz. Cele- Nivelul de intrare se stabileste eu 5urat e, a fi ~and dec; frecve n}a .
lalte pazi!i i corespund timpu- comutatoru l 121 iar forma semn'alului Caraeteristici le tehniee ale free-
lui de m;;'surare la intrarea A. care se masoara, cu claviatu ra 13
venfm elrului reeiproe E- 0205 sunt
9 - Mufa BNC: In trarea A de (figura 1a - panoul fronta/).
urmatoarele :
conectare a semna lului cu M as urarea frecventefor cupri nse
- domeniu l de freeven l. : 1, 1
frecvenp c uprinsa Intre I n domeniul 40 MHz-300 MHz se
HZ ... 99,9 kHz. '
40 Hz si 40 MHz. face la intrarea B, eomutat.1 de eomu-
- dom eniu l ten si unilor de intrare:
10 - M ufa B
C : Intrarea B de tatorul 11 (figura 1a - panoul iTOnta/).
• regim sinusoidal :
conectare a semnalului cu - Daea se doreste sa se eieclueze
o masu rare cu 0 stabilitate mai buna atenuatar 1/1: 20 IllVef ... 2V"
-rec\"en$a cup rin sa lntre
.!J. Hz si 300 M Hz. deeM stabilita tea etalonului intern de -,,- 1/100:2Vel ···20Ve(
- Comutat~r eu do ua paziti i frecventa, atu nci frecventa standard • impulsuri (eu dura ta sa u pauza
pentru selectarea intrarii 'A extern a' se va conecta la ~uia 5 iar 5 ~ s) : 300 m Vw ".30 Vw
sau B. comutatoru l 4 va fi trecut pe pozitia - tensiunea ma xi m a admi sa la
12 - Comutatar eu doua pozitii "stan da rd extern " (figura 1 b - pa~1 intrare:
pentru atenu area semna lul ~i spate). Freevenp semnalului extern • 250 Vel la 50 Hz
la intra rea A: neapasat -1 / 1, este de 5 MHz sau 10 Hz. iar am- . 20 Vel la 100 kH z.
apasat -1/10. pli tudinea euprins;; intre 0,5 -0- 5 Vt!. - impedanta de intrarc (fard
13 - Clav iatura cu trei pozitii - Aprinderea LED-ului 2, din filtru): l' MQ In para lei ell
pe ntru selec tarea form'ei figura 1 a - panoul frontal semnali- 50 pF;
semnalului apli cat la intra- zeaza depa~irea registrului de numa- ate nuarea filtru lui:
rea A: impul suri poziti ve, rare, indicatia aparatului famanand 20 dB ±4 dB la 1 kH z;
sem na l sinu soidal, impulsuri corecta. Pe~tru a se citi cifra cea mai - ci reuitu J de intra re:
negati ve. semnificativa, este necesara comu-
• euplaj c. a.
Panoul din spate al free vent- tarea d aviaturii 8 pe un timp de • atenuator 1/ 1 si 1/ 10.
-netrului E-0204 esle prezentat in m as urare m al m l(. - cara eteristi~ile etalonului
iigura 1 b. Nataliile sunt urmdlaarele: - Marirea preciziei masurarilor
in tern:
1 - Siguranla fuzibila (0,3A). se face prin alegerea unui limp de
• freeve nta 10 MHz
masurare cat mai m are posibil, care
2 - Mufa (Shuko) de eonectare a • stabilit~tea pe term en lung: mai
cordonului de retea. delermin a afi1area unui numar de
mica de 5.1 O·/zi.
3 - Co mutatar eu dou;; poz iti i - cifre maxim.
- puterea absorbi ta de la
M EM ORIE. Co nee tat In 'sus, retea: eea. 50 VA.
2. FRECVENTMETRUL RECIPROC
aparatul functioneaza cu me- 'E-0205 in figu ; a 2 a este prezentat panaul
morie, iar in 'jas, fara memo- frontal al freevenJmetrului reciproe
rie_ Este un aparat numerie de labora-
tOf, destin at masurarii rapide, E--0205. otatii le sunt urmatoarele:
4 - Comutator eu do ua pazitii 1 - intrerup ator de retea.
comode 5i ell rezolutie ridicata a
pentru seleetarea etalanui'ui
freeven!elor joase (1 H~-loo kHz). 2 - LED pentru semn alizarea
de freeventa : "standard intern"
M arim ea masu rata este afisata depa~ irii registrului de afi ~are.
SI I/ standafd extern ".
• 5 - Mufa BNC la iesirea careia se
prin 5 eifre (d ispazitive tip LED); eu 3 - Registrul de afi7are.
indica rca automata a virgulei ~i a 4 - LED pentru semnalizarea
obtine un semn~1 cu frecvenfa unit5tii de masura (Hz sau rot/min, la duratei desehiderii porrii (la
de' 5 M H z sau 10 M Hz, c;l~d
alegere), eu semnalizarea depa~ irii masurarea perioaci ei). '
comuta toru l 4 esle pe poz ilia rcgistrului de afisare si eu posibili-
I/ sta ndard inte rn ll
sau la c~ re 5 - Pote ntiorn etru eu intrerupator
tatea memorarii rezul tatului afisat. pentru stabil ita rea modului de
se aplica freeventa de refe- Sel ecta rea scarii de m as ura(e este
rinta externa, co~utatorul 4 afeetat. automat de catre aparat,
reciclare (manua la in poziJia
fii~d pe pazitia "s tandard "OQ" 7i automata in rest) ~i a
astfel Incat rezolutia sa fie maxima.
d urate i afi sarii.
extern " . I
Rel uarea m a s u r~ ril o r poa te fi
Cu aju ta rul freeven)metrulu i 6 - C laviatura' pentru reali z area
automata (Ia intervale reg labil e) sau
1:--02 04, masurarile se efee tueaza urmatoarelor fun ctiu ni :
manual a.
astfel : U n filtru treee-jo s, eu frecven}a de - ~ tergerea afi~a rii ,'ln ca zul re-
- Masurarca fr ec vente lo r In t:i iere de 100 Hz, permile masurarea cida rii manuaJe;
domeniul 40 Hz -0- 40 MHz'se face 10 freevcntelar foarte joase fara in terfe- - exprimarea rezultalului afisat
°ntrarea A co mu tata c u corn utatorul renle. ' In rot/mi n; ,
11 (din Figura 1 a - panaul frontal). Aparatul masoara semnale sinu- - m as urarea impul surilor ne-
limpul de masurare se alege eu soidale 1i impulsuri de ambele polarita!i. gative;

~T~E~H~N~I~U~M~.~N~r.~7~/~2~O~O~O____________________________________________________ ~
LABORATOR

- in lrod uce rea lInu i filtru trec€- Pentru masurarea frecvente i sem- s~ fi e exprimata Tn rotaJ ii pe minu t,
jos, la intrare, cu f = 100 Hz; nalelo r elec tri ce S€ conectea~ a sem- se actioneaza butonul rot/m in 6 d in
- alenuarea semna!ulu i de in- nalul de masurat la mufa B C-8 di n figu r~ 2a.
trare cu 1:100. figura 2 a, se fixeaza potenJiometrul Selectarea mod ului de lucru (cu
7 - Potcntiorn etru pen tru modifi- SENSIB ILI TATE - 7 din figura 2a In sau fara mem orie), se face eu eom u-
carea sensibil itatii etajului de intrare. capatul din stanga, prin rotire in sens tat~r ul
prin translape 4 din figu ra 2 b .
8 - Borna de' in trare. in vers acetor de ceasornic, pentru In cazu l depa / iri i registrulu i de
Pa noul din spate (posteri or) al m asurarea im pulsu rilor ell nivel numarare se aprinde LE D-u l 2 din
frccvcn~m e t r u lui ree iproe E-0205 apropiat de sensibilitatea aparatulu i figura 2 a, ind icaFia apa ratu lui
rama nand corec t;; (LED-u l 2 d in
este prezentat In figu ra 2 b. N ota~iil e si pe pozitia ,,_If la masurarea sem-
figura 2a, indicand c ifra '1), In caz ul
su nt urmatoa re le : ~a l elor sin'usoidale.
funeponari i recicla rii auto mate sau
man uale (se aprinde in term itent
2 4 5 6 7 8 LED-ul 4 din figura 2a).

3. FRECVENTMETRU N UMERI C
E-02 08
Este un aparat de preciz ie, rea li-
zat eu microprocesor ~ i prev.1z ut eu
interfa~a CEI-625. Acesta poa te fi
folos it pentru masurarea freeventei
semnalelor In domeniu l 10 I-I z.. .120
FRECVENTMETRU RECIPROC E0205 M Hz, ell rezolupe max ima 7 ci fre.
o 0 FreevenJmetrul asigura 0 uti lizare
eornoda , fi ind prevaz ut ell seal are si
tri gge rare auto mata . Inter f<l{a
CE I- 625 i ncorpo rate Ii asigura

o
50Hz
STANDARD
IES:RE INTr
(J) (]) 0@
MWffi' ([) -220V ~~
aces tu ia posib il ilal'ea operarii I n
sistemele de masu ra auto mate.
Ca racteri sticile tch nice princ ipale
su nt urmato areJe:
- do men iul
10 Hz ... 120 MH z.
de masu ra re:

INT RE EXiI[) I[)


(J) ~ - impedenta de intrare: 1 M Q In
1-+--+---+--+-+----+---+---1 paralel eu 50 pl'.
- sensi bili tatea:
.2 5 mV In domeniu l 10 Hz ...
50 MHz .
7 2 3 4 5 6 • 50 mV In domcniul 50 I-I z ..
120 M Hz.
Figura 2
- tensiune efi cace ma x ima
admisa la intrare:
I - M ufa BNC pentru iesirea f = Apa ratul poa te funqiona eu reci- • 250 V In domeniu l 10Hz ...
50 kH z de la etalon u'l intern. clare automata sa L! eu reciclare ma- 1 kHz
2 - Mufa BNC pentru ies irea f = nuala, modul de lucru pu tand fi • 10 V In domeniul I kH z ...
10kHz de I. etalon~ 1 intern selectat eu potenliometru l cu I ntre- 120 M Hz
(cu com utato rul 3 In pozi tia rupator DURATA' AF I ~A R II 5 - d in atenuarea semnalulu i de
"INTER N") sau pentru apli- fi gura 2 a, Glnd aces ta este pe pozi Jia intrare: x 1 Ii x 20.
carea unui etal on ex tern ,,00", reluarea I n vederea unei noi - trigge rare manuala Ji au to-
masura ri facandu-se p rin apas are pe mata .
(cu com utatorul 3 In pozi ~ i a
bu tonul STERGERE 6 din figura 2a. - standard intern de freevent.:
" EXTERN") .
3 - Comu lal o r pentru se lectarea In c~zu l recicla rii au tomate, oscila to r eu c uart te r~
timpul dc afi / are se regleaza cu mostatat cu frecve';Fa de
modu lui de luc ru eu cta lonu l
potenpomctrll l 5 - din fi gura 2a . 5 MHz si sta bilita tca 5.'10 -3
inte rn sau cu unu l exte rn.
Pentru mas urarea semnalelor / 24 ore si 5.1O-9/sec. .
4 - Comutato r pentru selec tarea - afiJa re numerica ell LED-uri ,
elctr ice eu frecventa mai mica de
modu lui de lucru eu sau fara 100 Hz se apasa 1''; bu tonul FILTRU 7 cifre.
memOrl e. - 100 Hz, In scopu l elim inarii pertu r- - timp de afijare: reg lab il
5 - Si gura nla fuz ibil a. baJiilor pe frecve nJa mare. Pentru 200 ms ... 5s.
6 - Fi la pentru co rdonu l de ali - masu rarea frecventei impu lsurilor modul de masurare :
menta re. neg ative se aqio'neaza butonul • reciproe - la frecvenFe joase
7 - Bo rn a de mas~'i.. IMP ULS NEGATI V 6 - din figura 2a . (sub 1 M H z)
Modlll de lu cru pen tru efecluarea Daea la intrarea aparatu lui se • direct - la frec vente lnalte
m/lsur5rilor este prezen tat In eel e ce conec teaza sem nale de la un traduc- (peste 1 M H z). '
urmeaz5. tor de turaJie ~i se do re~ te ca afj~area - continuare In numarul viitor -

~ __________________________________________________-2T~E~H~N~I~U~M~.~N~r~.7~/~2~O~O~O
LABORATOR

MODIFICAREA BLOCULUI U.U.S.


AL RADIORECEPTOARELOR ROMANE~TI PENTRU STANDARDUL CCIR
ing. Florin Gruia
••• ••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••• • •••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

In 1ara noastra s-au produs In trecut sute de mii de 47pF


radioreceptoare sau combine muzicale ava nd partea de C'01CCIR = -- ~20pF
2,25
receP1ie de UUS realizata conform standardului estic,
OIRT. Odata cu aparitia si lnmultirea statiilor de emisie 39pF
C'02CClR = --= 1 7,3 3~ ISpF
in banda vest (CClR)', i~teresul 'pentru banda OIRT a 2,25
scazut conside rabi l. A aparut astfel dorin1a de a . trage in 33pF
ba nda vest" blocul de UUS al radioreceptoarelor. ClOlCCIR = -- =174,66 ~ 15pF
2,25
Oificultatea majora consta in diferen}a mare dintre
cei doi factori de acoperire: pentru banda es~ OIRT,
iomp. OIRT = 73 MHz/64 MHz = 1,1 4, banda de frec- Modifid nd valorile condensatoarelor, yom asigu ra
venta avand 0 latime de 9 MHz, pe dnd la CClR, maximul transferului de energie din c ircuitul de antena In
~ CCiR = 108 Hz/88 MHz = 1,227, banda de circuitul de intrare d in emitoru l tran z istoru lui T1 , Se vo r
Ilecventa avaro 0 I..time de 20 . HZ- Oed, teoretic prjn folosi condensatoare cu (oeficient de variatie cu tempe-
lrecerea de la OlRT .a COR ac apa.re door 0 parte dinlre ratura cat mai mic, de preferinja cele con{eqionate din
posrurl_ -" can: dnd se modi:ica ~ iadnrul de acoperire, pasta H avand tole rant3 valorii dH mal mica.
probIena es:e rezoIvabi a cn-npIeL Penlru trecerea la CCiR a c ircuitului de antena si a
Biocul de recepjie UUS Ir.Inzistoriza din receptoarele circuitului oscilatorul ui, a~a c um a m mal aratat, trebuie
rom~ este cam acel3fi in toate modelele de aparate. lndeplinite simultan doua cond ipi :
\1odificarea consta in trei etape: modificarea circuitului a) schimbarea facto rului de acoperire din ga ma O IRT
de intra re trece-banda, modificarea circuitului acordat de la nou l factor de acoperire din gama CCl R, respectiv
antena ~i mod ificarea circu itului osci latorului. trecerea de la:
Circuitul de intrare trece-bandii
Con}ine un transformator de intrare L'Ol ~i
74,5 MHz
condensatoarele de aco rd C,o,' C '02 §i C'Ol (figura 1). ( lCopOIRT 1,55 la
64,5 MHz
108,5 MHz
1,24

r~
( tCopCClR
87,$ MHz
110l

~
ClOd
39PF8
1 ~&
T1
Aceasta implica recalcularea condensatorulu i de
s(urtare, IIpadinglf, mantal In serie cu condensatorul va-
BEL
C10l
riabil, atat la circuitul de ante,)a, cat Ii I. cel al
" T 47pF oscilatorului ;
b) schimbarea domeniului de receptie de la stan-
C~~3 dardul OIRT (64,5 MHZ -0- 74 MHz) la s'tandardul CCiR
33pF
(8 7,5 -0- 108,5 MHz). Capetele sunt puti n mai largi, pentru
receptionarea sigura ~ i corecta a postu rilor aflate la
capetele de gama. Acest lucru se rea lizeaza "dupa
reca icula rea §i schimbarea condensato rului pading, prin
Fig. 1. Circuitul de intrare In blocu! UUS recalcularea si schimba rea bobinelo r, atat din c ircui tu l de
an tena, cat s1
, din eel al oscilatorulu i.
Frecventa centra la, In cazul O IRT este de 68,5 MHz,
Circuitul de acord al antenei
iar in caz~1 CCiR este de 103 MHz. Deoarece se vor
pastra intacte L, 01' C sc §i C BE a le tranzistorului Tl' rezulta Schema simpl ificata a c ircui tu lui de an lena, In va-
ca modificarea frecventei de aco rd a c ircuitului de rianta OIRT, este data In figura 2.
intrare, in sensu I trecerii 'de la 68,5 MHz la 103 MHz, se
poate face schimband valoarea condensatoarelor ClOl'
C ECH2
C 102 ~i C lO3" Coeficientul de mod ificare: , A
,
L102 C105 ' PAOING'
8,5 sp. (6,75+1 ,75) " 27pF
m 103 MHz = 1 50 = Cech;v DIRT
,J, GlOB GT
k
o~{I:,,6:9 1
68,5 MH z ' C eehiv COR 1,75
2... l3pF l2-
GV
6.75 Gl 06 6 ... 24pF
Cechiv DIRT C CechivOIRT G11 2 J..C w
( I, 50) 2 C ~ eehiv CCiR
Cl07
2,25 ..I..
6Bp 1 2,2 PFI 2 PF ..I..
eehiv COR

--~-- + +--~--
CechivCCIR C 101 CCiR Cl02CCIR Cl03 CC IR Fi g. 2. Schema simplificatif a circuitului acordal de anteilJ.

~T~E~H~N~IU~M~.~N~r~.7~/~2~O~O~O_________________________________________________ ~
lABORATOR

La frecventa de sus, 73 MHz, condensatorul variabil 68x34 .


are valoarea ~inima CVmin ;::; 6pF. Condensatorul trimer C~jo> CCiR ;5,13 pF+--;5,13+22,66;27,79 pF
68+34
s-a considerat aproape In?urubat, ceea ce corespunde la
C T = 10 pF. Cpoc este c!'pacitatea parazita a montajului, Verificam factoru l de aeoperire:
aproximata la 2 pF. In cazu l capatului supe rior de
recepyie, capacitatea echivalenta prezentata bobi nei ll02
este : fANT' ; 27, 79; 1J53; I 24
;ocnpCOR 18,08 'I I,"" ,
c t~:~ OIRT ;::; C;m I In para le i c u c~ 2
deci eorespunde cu cel teoretic calcu lat mai sus.
C: sus DIRT ;(Cl 08 In serie cu Cl09, In paralel eu Respectarea celei de-a doua cond itii, respectiv
schimbarea domeniului de recePJie, implic~ mod ificarea
Cl 12 ,5i cu Cpar) In para lei cu (Cl 05 In serie cu CT ' In
numaru lui de spire al bobine i L'02.
paralel CVmi n ) Prin miq;orarea numaru lui de spire, eapatu l de gama
superior se va 5ehimba de la 74,5 MHz la 108,5 MHz. La
CA _ 5,6X(68 +2,2 + 2) aceste do ua frecvenie am calculat deja capacitaple
404,32 ; 5 I3 F echivalente ce Yin In paralel pe bo bina.
ECH I - --::5'-6""+-::
, 72"--2--"-
, 788
, ' P

C!05 x(C vmin +C T ) 27 x 16 108,5 MHz


etCH 2sus C!05+C v min +C T 27+16 Factor de modificare 1,456 ;
74,5 MHz
432 L1 02 A L102 .1808
; - ;10 pc - x- 'CE sus CCIR
x '
43 (1,456)' ;
LI 02· ct sus OIRT L102·15,13
C ~\us DIRT ;::; C ~CI-I J + etCH2 ;::; 5,13 + 10 = 15,13 pF 1
;-·1,19
x
La capatul de jos al gamei de reeeptie, 64,5 MHz, Cv I
dev ine CVmJx :::24 pF: 2, 12;-·1,19
x
x ; 0,56
deci: Ll02 cClR ; 0,56 LI02 0lRT

27x34
61
918
; 5,13+--;5, 13+-;5, 13+ 15;20, 13 pF
61
*~~,.f ; 0,56 K( ~~RT
ANT ~6 ANT
r 6
nCClR :;:;; VO,5o no IRT ;0,75·8,5; ,37~6,5 5p

Factorul de acoperi re teoretic este:


Trebuie pastrat raportul dat de priza:
ANT 74,5
f"cor DIRT;::; - - = 1,15
64,5 K~ ; nmax ; 8,5_; 1,259
nmin 6, 7';)
Factorul de acoperire calcu l at mai sus din variatia
capacitaJii echivalente: 6,5sp; 6,5 ; 51 65 ;525sp
KA
p
1259
,
' P ,
AN T"
f ~cor D IRT;::;
20, 13115
-- I I
deC .I COlnel
· ·d e cu ce I teoretlc
.
, 15,13
deci, se vor bobina 5,25 spire, se va scoate priza, apoi
Noul factor de acoperire este: se vor bobina ' n contiouare 1,25 spi re (fata de masa).

fANT _ 108,5 MHz 1,24, respectiv raportul lntre Circuilulo5eilatoru/ui


amp COR - 87,5 MHz Schema simpfificata a cireui tului osci latoru lui este
capacitatea maxima Ii minima trebuie sa fie patratul lui data In figura 3.
1104 Cl l4 "PAD ING"
f ANT .
acop CCl R,
C~ ios CCIR
ANT )'
5 JOsp.(1 ,5+4.25l
" 33pF
( facop CCIR :;:;; 1,53
C~ sus cClr~ Cll~:b , "
Noua va loare calculata pentru condensatorul ell 3 4,25 C1l 21 '"'c~_ CllS~ el16
CV
~
--l
"pading" C 105 este de 68 pF. 47pF ',5
...... 2:2PFI C
o
CT
!
2,S ... ' 3P L..
6 ... 24pF
_L..

C "E sus CC IR ;
5 13
,
F 68x( 10+6)
p + 68+ 16
513 1295
,+,;

;::; C: sus CCiR ;::; 18,08 pF Fig. 3. Schema 5implificat~ a circuitului acordat al oscilatorului.

@ TEHNIUM .Nr. 7/2000


LABORATOR

Sim ilar eu c ireuitul de antena la freeventa de sus,


Ll04
73 M Hz, condensatoru! variabil are valoa(e minima 1848
Cvmin = 6 pF. Condensatorul trimer s-a eonsiderat, de = x ' =-7 (1,456) 2 = 1,22
asemenea, aproape In~urubat, Cy = 10 pF. La capatul Ll04·16,3 x
superior de recePJie, capacitatea echivalenta prezentata I 122
bobi nei L104 este: -72, 12= - ·1,22 -7x= - ' - = 0,576
x 2,12
C~;~s OIRT =[CI 12 In paralel cu (Cl19 cu serie cu CD)] ngClR =~0,576.n~IRT =0,76·5,75=4,37 spi re=4,5 sp.
In pa ra lel c u [C114 1n serie cu (CTln paralel cu C v )]
Treb uie pastrat raportul de priza :
o 10·5 33x l6
C Esus DIRT =2,2 pF+ - - + - --=
15 33+16
KO5,75 =383
(unde am presupus capaci tatea diodei varicap p 1/ 5 '
Co =5 p F)
4,5
- 0- = --
4,5 = 117 1 25 spire
, ==, .
- -I
') 2 + 333+ 528 ')? ~.. 10 77 - 6 30 F
- -1-+'>, Kp 3,83
- . 49 - ..)'>+ , - 1I P
deci, se vor bobina 1,25 spire, se seoate priz3, apoi se
bobineaza In contin uare 3,25 spire.
La eapatul de jos al gamei, Cv devine Cvmax= 24 pF :
Melodica de reglaj
o 33x34 Prima oara se in locuiesc condensatoarele din circuitul
C Ejos DIRT = 2,2+3,33+--- =2,2+3,33+ 16,74 =
33+34 de intrare. Se va utiliza un ge nerator MF, avand frecven!a
= 22,27 pF de modula!ie 400 Hz sau 1000 Hz, cu devia!ia de
frecventa de 15 kHz. Pe iesirea de difuzor se va monta un
instrum~nt de masura al te~siunii de audio, avand grija ca
Factorul de acoperire rezulta: volumul sa fie corespunzator pentru a faceposibi I
reglajul, iar nivelul din ge nerator se va m iqora sub pragul
0' 22,27 r;-;;;: de limitare al amplificatorulu i de frecventa intermediara.
facup OIRT;; - - ;; \1 1,36;; 1,15 Generatorul se aplica la borne Ie de' antena. Prima
16,30
operatie de acord se executa. asupra circuitului
ad id exact eel ealeulat teoretic. oscilatoru lui pentru Incadra rea in gama de recePtie a
aparatului. Dupa Inlocuirea condensatorului si
NO LiI factor de acoperire este: fO
acop eelR = 1, 24 . modificarea bobinei L104 se Tnchide condensator~1
variabil, urmarindu-se acordul la eapatul de jos al game i
fO )2 _ C~ jos COR la frecventa 87,5 MHz. Pentru aceasta se va actiona
( acop COR - CO 1,53 asupra miezu lui bobinei L104 . Deoarece sensibilitatea
E sus COR
aparatului In aceasta etapa este redusa, din cauza ca
Noua valoare pentru condensatoru l /tpading" C l14 este circuitul de intrare nu este Inca reglat, se va mari nivelu l
d e 68 p F. ge neratorului. Se deschide eomplet condensato rul
variabil, urmarindu-se capiitul superior al ga mei,
C~,", CClR =2,2+3,33+
68·16 =5,53+12,95=18,48 pF respeetiv frecven!a 108, 5 MHz,. reglajul faca ndu -se cu
68 + 16 ajutorul trimerului Cl15. Deoareee prin modifiearea
o 68·34 2312 valorii lui C l1 5 am dereglataeordulln capatu l de jos a l
CEjo>CCIR =2,2+3,33+--=5,53+ - - =28,19 pF
68+34 102 game i, ne 'Intoarcem la 87,5 MHz aqionand din nou
'" asupra mi ez ulu i lu i L104. Se va proceda astfel de 3,;-4 ori
pana dnd eroarea de acord din fieeare capat de gama a
Verificam fac torul de acoperire:
scaz ut la zero.
Circuitul de acord al antenei se regleaza In mod
2R,19 ~
0'
facop CCiR
.
= - - =\11,525
18,48
=1,24, dec .I corespunde sim ilar.
Se Inehide condensatorul variabil ~i se ae!ioneaza
celui ealeulat teoretic. asupra miezului bobinei L, 2 la 87,5 MHz pana la
cresterea la maxim a sensibi?itatii, respectiv a nivelului
Modi ficarea nLimaru lui de spire al bobinei L' 04 : se";nal ului de 1 000 Hz. '
Am ealeulat factorul de modificare prin trecerea de la Se va micsora simultan nivelul generatorului odata cu
O IRT la CCiR = 1,456 cre?terea se n ~ ibili Uitii, pen tru evitarea intrarii In limitare a
amplifieatorului de F.1.
Ll04 0 Se desc hide con densato rul, urmarindu-se marirea
-X- ' CESUSCClR sensibilitatii la freeventa de sus, d e 108,5 MHz, prin mo-
factor de mod if.=1,456= = dificarea'trimerului C'06. Ca ?i In cazul clrcuitu lui
Ll 04· C~", DIRT oscilatorului se vor re peta operaJiile de mal sus de 3-:-4 ori,

~T~E~H~N~IU~M~.~N~r~.~7/~2~O~O~O_________________________________________________ ~
lABORATOR

pana fa obFinerea sensibilitaFii ma- Tabeluf 1


xime. Este utii sa se revina cu un fini-
saj al reglajului sensibilitatii, in sensul

~
refacerii ei la alte doua frecvente Valoarea Noua valoare
diferite de capetele de gama. A~a ,n pentru
Componenra OIRT CCiR
cum am efectuat reglajul, alinierea
circuitului de acord fata de eel al
oscilatorului coincide e'el mai bine, C101 4 7 pF 20 pF
respectiv receptorul este eel ma i
sensibilia capetele de gama. Daca C102 39 pF 18 pF
vom reface alinierea in alte doua C103 33 pF 15 pF
puncte, mai In interiorul domeniului,
sa zicem la 90 MHz si 106 MHz C105 (pading) 27 pF 68 pF
eroarea de aliniere (corespunzand la C102 (antena) 6,75 + 1,7 = 8,5 sp. 5,25 + 1,25 = 6,5 sp.
cre/terea sensibilitatii) in interiorul
domeniului de receptie scade. Pentru
u~urin}a modificarii, s-au trecut in
C114 (pading) 33 pF 68 pF ,.
C104 (osci lator) 1,5 + 4,25 = 5,75 sp. 1,15 + 3,25 = 4,5 sp.
tabelul 1 toate datele necesare.

Receplie Receptie

~P.~~rorP_i~_·_____8_F_2_'5__:,____~~;,'~~;8____~====8=F=2='~4 ~o=C~'~'2;:==------8_8_'_00------------------~
T1 :
r-'~1:-1::0~1r-I--l't:-;~"i;;;~2'"\2~ :~ ~ 1~~~9 110s1i ;~ ~}~:
" ~r
W [ 5,6p I T2
~

C
2.2p
4TC120
j2.sP
--
39K
L105 >.

R;~:--
L106
4

- fcw1
C'~31 33p :: iiCOC105
27p ~~" "~' I~ ,~ . -.t io._
A10S
-
.Ell
,:~'4V
100K
;3p
Rl 01
Al02
2,2K
,;
2V :
R'OS
' lC:
C 01
~ C118 ~1-5,9VI
___ ~,~~________ : C106: C107 1,5K lY~ e115 :' 6~.1~~ 1470 P
2,5 ... 13~:' 6 ... 24p 2,5... 13P:'
L107 ~ 6

.- P 34645 .-
Rgura 4,

Reglarea se poate face ~i "dupa


urecheN, urmarind posturile local e
de la extremitaiile de gama, /i
folosind pracedura de reglaj descrisa
In cazul utilizarii textului ~i a
executarii modificarilor din schema
de principiu a unui bloc UUS (figura
4) 1i circuitul imprimat (figura 5), pe
care s-au notat cu un patrat piesele
ce urmeaza a fi modificate.
Valorile calculate ale pieselor nu
corespund absolut riguras i n toate
cazurile practice, ci constituie un
punct de pleca re. In practica, dato-
rita dispersiei pieselor /i a capaci-
tatilor parazite, apar si tuatii diferite. Figura 5.
D~ exemplu, reglajul 'co reet al
blocului se face doar cu ecranul pus,
astfel reglajele sunt mult diferite.

(§) _________________________________________________T~E~H~N~I~U~M~.~N~r.~7~/~2~Oo~o~
ELECTROALIMENT ARE

CONVERTOR 6V/12V iN COMUTATIE CU BE 555


ing. ~erban Naicu
..............................................................................................................................
. ..
Exista situatii Tn ca re avem nevo ie avand 0 frecvenla de circa 28 kHz, Energia lnmagazineaza in bob ina
de 0 tens iu ne 'continua de 12V pen- asigurand frecventa de comutati e a L i nca rca condensatorul elec t ro-
tru alimenta rea unor aparate elec- tranzistoru lui T; . Frecventa' de ch imic C8 (220 IlF) prin intermediul
tron ice (radi o-casetofoane, CD- oscilalie este delerminata de gru pul d iodei de comutalie D, (de tip BYX
playere etc.) ~i nu disp unem decat de R ll R 2 ~ i C1· 55/600, BYZ 27- 50). Condensatorul
o sursa de 6V. Este cazul posesorilor Frecventa de comulatie a lui 555 Cg (100 nFl, montat In paralel cu Ca'
de autoturisme avand bateria de acu- este data d~ relaJia: ' are ro lul de a compensa inductanta
mulatori de 6V. proprie a acestuia.
Pentru rezolvarea unei asemenea f 1,44 Rez isto rul Rg (1 KG) reprezinta 0
situa}"ii propunem realizarea unui ......".. (R, + l . R,). C, sarc ina permanenta minima, in
convertor simplu, utilizand puJine absenta acesteia tensiunea de ie?ire
componente e fectronice si avand un Impulsurile cu 0 forma drep- putand atinge va lori periculos de
randameol bun. tunghiulara. aproape simetrica, ma ri (50V).
Tensiunea de'intrare (U~. a mon- fumizale la i~ire (pi nul 3) de De asemenea, prin bucla de
lajului prezenlal in figura 1 este de circuitul 55':; camanda circuitul reaq ie SR, DZ 1 , DZ 2, R6 ?i T1 se
6V (min im 5V) . Darlington fo rmal din lranzistoarele evita 0 cre? tere pericuJoasa a

Si9· +6V

d,C2 I·C3 J. C6 3,1 5A


Rl
6K8
.I:OOn :Il OO~
L 1 50~ H
:I 47~ Uintrare

C5 .. 2n7
4'- 8 U ie$ire
D2 .. ,
7
T},7
..-,
I~
Gil
Il E555
3

5
R3
820
R4
f.=-.'--4~=::r-
~) ~~- ,
BCl7l L . f t ::
.~.
Dl *
::;~ ~
~
R2
82
BYX55·600

C~ ~
f--

~~
+12 V
max.a,8A
I
~ 3.3
R5
BU407D
:: C7 220~
: l=.C9
lOO n
2 10n
. ' 00

lCl ln
C4 ~~
33~

Tl(~*+__~R6~~____~:D~Z;~_~~~~'~__~~SSJR______-4~
iJ; 8K2
R7
~ 2x6,2V
~ 10K
?
BCW7 2K2 (sau '3V) OV

-'-
Figura 1

,< Curentul de intrare, cu sarcina T, ~i T3, prin intermediul grupului tensi unii de ie?i re in absen~ a
deconectata (I .HC = 0 A) este de 60 R3- CS ' Acest grup, impreuna cu sarcinii. Cand tensiunea de ie?ire
."A. rezistoru l Rs ' are rolu l de a diminua este mai mare de 13,6V tranz istoru l
Tensiunea de ie?ire (U ies) este i n puterea disipala in limpul comulaJiei T, este In conduclie Ii pinu l 5 a l
'l1edie de 12V, va riind lntre 10V tranzistorului T3 din starea de con- circu itulu i 555 este conectat la masa
clnd I",c = 0,8 A) ~ i 13,8V (dnd duclie in starea blocala. prin rezistoru l R4 • Tn acest fel, valoarea
f,,",c = 0 A). Ramura C,- R,. reprezinla 0 eficace a impliisurilor ?i frecvenJa
Curentul de ie~ire furnizat este de
simpla relea de descarcare pentru aces-tora variaza, astfel incat
O,8A maxim .
tranzistorul T} ~i impiedica oscilatii 1e tensiunea de ie?i re sa nu aiba. 0
Randamentul esle foarte bun, de
nedorite. valoare prea ridicata. Condensatorul
80% pentru Uiejire = 12,35 V?i I sarc =
46 7 rnA. ?i 6.=,% pentru Uie~ire = Tranzistorul T3 (de tip BU 407 D) C4 asigura variatii lente ale tensiunii
10,70V ?I Isarc = 800 rnA. esle fol osit in mod uz ual In televi- de i e~ i re in- momentul conectarii
Fun cJ io narea mo ntaju lui este zoare, In etajele finale de baleiaj lini i. consumatorului (sarcinii).
descrisa i n cele ce lIrmeaza. Acesta contine in capsu la sa 0 dioda Conde nsatoa re le C" C3 1i C, au
Ci rcuitul integrat 555 este montata ;ntipa ralel peste spatiul ro lul de a decupla diferitele etaje
conectat ca mul tiv ib ra to r astab il, colector-emitor. func)ionale.

~T~E~H~N~I~U~M~.~N~r~.~7~/~2~O~OO~___________________________________________________ ~
ELECTROALIMENTARE

Cu ajutoru l semireglabilu lu i SR se
asigura reglajul tens iunii de ie/ire (in
absenta sa rcin ii) in domeniu l 13V
15V. '
Inductia L se determina cu aju-
torul relatiei:
,
L = 2,5 (Uio'p· (Uie1-Uio,,)

f comuttlJle' Iie~ (U ie~)2


Este recomandabil ca tranzistorul Rgura 2a .
T, sa fie montat pe un radiator de
ranre.
Se remarca faptul ca montajul
lucreaza pe principiul stabilizatorului
DZl C6
de tensiune Tn comutatie , ridicator de
tensiune.
Rezi stoa rele folo site in schema
sunt de 0,25 W, cu toleranta de 5%.
Cablajul montajului este prezen-
tat in figura 2a (cab lajul) ~ i 2b
(schema de plantare a componen- C5
telor).
Rgura 2b.

~
" ", '
" _ c,.'
' !
... AD ELECTRO COM
Your Internet Bnsiness Solution

-
IExplorcr

~
~
tIJ m
E-mail Netscape

~
RcalAiJdio
COMPo~i~~;~~
APARATE DE MAsURA :;>1 CQN"];ROL
WebT;!k LITERATURA DE SPECIAEITATE

rC 0 m p TCI~=P
•11
~
News
OFERIM SPAllU iN CONSIGNATIE
Sir. Calea Grivi\eiJl< 34 Bucur~ti. sector 1
Tel.: 01/650.32.70

VANzARI~
Tel: 01·323 H255 Fax: 01·3239191 ~. DIN ~>AMTEL
Email: office@starnets.ro
http://www.starnets.ro HOT JAVA
• INSCRIPTOARE'$)iCU §I MlCROCONTROLLERE +
SOFlWARE ,
• MEDII DE OEZVOlTARE. COMPILATOAREC I?I §j\SrG, ·.
CD-URI ~ .. ~. . 1'Wi~lt .. · ,j"
• DOCUMENTA FE tWmE ~I SUB c.f.ORMJi.. EEEc-
moNICA r.;;a LIMBA ROMAN},) --. .
• FOUl PEEl. ~TE PENTRU EXECUTIA CABLA-
JELOR (NECESITA DOAR sCANA~E.DlJFA MODpL,i I
IMPRIMARElASER, TERMOFIXARE :;WC0RODARE)lIii,~Fryi,
• SPRAY.tJRI FOTOSENSIBILE PENTFiiJ""REAUZAREA
CABlAJELOR -iiir
• HARTlE CALC SPECIALA PENTRU ~, REALIZAREA
M.i.¥tlOR DE FOTOIMPRII<1.ARE .
!li i 'l
Tel.: 094-885.60.5; Fax: 061.770,115 ~
e-rnai:aftefwticap5net.ro ~ informa~j s up limeo t~r e,
oferti deIaiaIi ~ preturi la h"p.1Iwww.p.5~t.ro/aft6hnica
..,"~~,:

C§) _________________________________________________T~E~H~N~I~U~M~.~N~r.~7~/=2~OO~O~
EVENIMENT

SIMPOZIONUL NATIONAL DE COMUNICATII DIGITALE


- editia a XI-a, Snagov -

In organizarea Fede raiiei Roman e de Radioamatorism • Com unicatii digitale prin sateliti de radioamatori -
(secretar general: Vasile Cioban iia/Y03APG) ji a O ctavian Codreanu/Y04GRH; ,
Asociaiiei Radioam a torilor Fe roviari (prejedinte: Teodor . Info rmalii despre comunica~ii digitale (pSK 31,
G radinariu! Y06BKG) Ii cu sprijinul Companiei Naliona le Hellsc hierber, MT 63) - Fenyo ~tefan/Y03JW;
de Cai Fe rate "CFR" S.A., care a asigurat toate facilitaiile • DutaJi In comu.nicaJiile digitale din domeniul
pent ru 0 bu na desfalurare, a avut loc pe data de 3 iun ie und elor scurle - Cristian Negru/Y03FFF;
2000 cea de-a XI-a edi~ie a Simpozionului Na~ional de • Simularea unei legaluri dial-up prin radio cu ajutorul
Comunicatii Digitale. softulu i SV2 AGW - Cosmin Safta/Y06FWM;
Locul de desfa)urare a fost excelent ales, adica Com- • Modem radio de 33 Kbps - Lucian Vechiu/Y04REC;
plexul de agrement Astoria (Snagov) "proprietatea Com- • ~~9~C'~si uni cu spectru impra)tiat - Gabriel Bretenl
pame. alionale de Cai Ferate" CFR S.A., care a oferit un
cadru natural minunat. lata Ii dou a opinii autorizale despre Simpozion.
~i iata ca s-au implini t deja un sprezece edilii ale aces- nSimpozionul s-a imbogapt an de an in calitatea
tui interesant 5impozion, a carui prima ediJie s-a lucrarilor prezent;;.te. Dorim sa fie 0 continuitate fata de ceea
desfas urat in toamna anului 1990 la Bucuresti si apoi ce am r€i1lizat noi fa Brasov In anii /90. Ne-am bu~urat si de
apro~pe In exdusivitate la Brasov (cu excepti~ u~ui sin- un cadru natural (oarte {rumos 1; poate Yom face 1; in' anii
gur an, dnd a avut roc la Timiioara). De altf~l , la Brajov urmatori tot aici Simpozionul, realizand astfel 0 trad~tie".
.. existat un nucie u de comunicatii digital e, care a fost fTeodor Gradinariu/Y06B KG , Presedinte al Asociatiei
aproape tot ti mpul ,,5ufl etu!'! acest~i eveniment. Radioamatorilor Ferov iari si
, Director'Tehnic "CFR" S.A.).

Aspecte
din timpul
desfajurarii
lucdirilor

:-2!Tlea buna a tinut 5i ea cu participan tii l asa di au .lip dupa 0JJ1I stili Federapa Romana de Radioama-
ex:stat (oate premiz~le u~ei reusite.
, I I torism a f.icut 0 tracfipe din organizarea eel pupn 0 data pe
Dupa cuvantul de deschidere rostit de oq:aniza:ori an a tnUi Simpozion cu tema comunicapilor digitale. Ne
,eodor GrJd;"..;u 5i Vasile Gow.r':" _ s-a ::-eru:. fa .mar, fa em de-a XI-a ed~tie ~i Simpozionul se bucura de
• iapte_ -\dica la sus.· ~",-"" "';e<a eIor a.JOO a:- =-za;
In auditoriu din ce 'in ce mai mare, Aceasta forma mo-
der1a de comunicapi/ care patrunde din ce In ce rna; mult
• Generator ........--neric de 5e":!:Ja.. rao.o :le:r. ... :rans- -~ rnodaJitiitile noastre de lucru, ale radioamatorilor, aduce
misii de date - Serba...., Radu ~'Y03' 'Os; de fiecare data noutati de mare anvergura, care fae ca in
catal in lonescu!Y03GD. ; activffatea noastra sa ~e preoeupam in permanenta de nou.
• Considerali i generale privind re)elele pachet-radio L1 aceasta manifestare au participat coleg; eu experien,ta In
(PR) di n Romania si in special cele din districtul domeniul comunicapilor digitale, dar ~i radioamatori noi
YOS-Dan Sabau/Y05DGE; care vor mari numarul celor care practica acest domeniu".
• Com unicalii PR in Romania - Petre Endrejewsh il (Vasile Oceanu/Y03NL - Prejedinte al Federaiiei
Y03CTW; Roman e de Radioamatorism).
• Interconectarea retelelor PR si Internet - Cezar In conciuzie, 0 intMnire utila a radioamatorilor din YO
Ve ner/Y03FHM )i Mihai Stanci~/Y03HAM; pasionati de comunicaJii digitale, care au putut sa afle
• Conectarea radio point-multipoint a retelelor de cal- noutati tehnice din acest domeniu, sa schimbe informatii
culatoare - Virgil Niculescu Ii Emil' Pipa (Agnor utile cu ceilalti colegi de pasiune, dar sa ~i petreaca
High Tech); cateva ore plkute in compania prieten ilor, dici, de fapt,
• Transm isiu ni de date cu spectru imprajtiat in banda acesta este spiritul radioamatorismului.
de 2,4 GHz - Mihae la Olaru (RCS); ~erban Naicu/y03SB

~T~E~H~N~IU~M~.~N~r~.~7/~2~O~O~O____________________________________________ -----C§)
- -___________________________________________________________________________________________________ L -
PAG IN I DE ISTORIE

BARDEEN-BRATTAIN-SCHOCKLEY
.............................................................................................................. ,................
ing. Serban Naicu.

Alaturarea celor trei nume proprii ~i incereand sa dezvolte teoria WALTE R H. BRATTAIN
are un sinonim: tranzistorul. tranz istorului cu jonetiuni. (10 februarie 1902-13 octombrie 1987)
Acest miniscul dispozitiv electro- In iunie 1951 laboarato rel e Bell Nascut In Amoy (China) si crescut
nic, care a lnlocuit tubul cu vid, con- au anuntat realiz area acestu ia, iar Tn in statu I Wa shington, ~cesta a
stituie piatra de temelie, a tut~ror septembrie 1951 au sustinut un sim- oblinut docto ra tul In fizica la Uni-
echipamentelor electron ice mo - pozion eu subiectul tranzitor, versitatea di n M innesota,
derne, de la telecomunicatii si pana brevetand tehnologia pe ntru ambele Intre a nii 1962 s i 1972 a luc rat ca
la calculatoare. ' , tipuri de tran zistaare, li centa pentru profe so r la Wh itman College In
Pentru marea lor in ventie, cei trei ac estea costand 25 .000 $. ' Wal la W all a, Was hi ngto n. A fost,
eminenti fizicieni au primi t Impre- de asemenea, co nferenti ar la U ni-
una Pr~miul Nobel , In 195·6. Sa ne versitatile Harward, M innesota ~j
reamintim, pe scurt, istoria timpurie Wash ington .
a tranzistorului si sa punctam cateva Cercetarile sale s-au ax at Tn spe-
repere biografic'e ale celor trei mari cial as upra propri etati lor de su pra-
savanti americani, din pacate prea fata al e solidelor, e l 'descoperi nd )i
pu~in cunoscu}i. e(ectul foto la suprafata Iibe ra a
Pentru a spulbera teoriile eronate semiconducto rului , luc'ru ese npal
care rnai circula, trebuie spus ca pentru 0 ma i bu na Inlel e ge re a
tranzistorul a fost inventat in Labora- pro prietatilor de suprafata ale germa-
toarele Bellin decembrie 1947 si nu niului. ' ,
Tn 1948, cum se afirma ad~sea. A o,bp nut mu lte brevete de
Autorii inventiei au fast Bardeen 1i inventie si a sc rf s 0 lucrare de fizi di
Brattain. S-ar putea spune ca invenlia a corpul~ i soli d foarte amp la.
s-a produs oarecum ),ntamplator", In Creati vitatea ~i perseverenta sa au
timpul investigatiei starilor de ajutat foarte mult echipa .
suprafara din jurul ~nei diode cu con- John BARDEEN, William SCHOCKLEY WIL LI AM BRAD FO RD SCHOCKlEY
tact punctiform, desi savanti i erau In ji Walter BRA TTAIN - inventatorii tranzistorolu;
(13 februa rie 1910-12 august 1989)
cautarea unui dispo~itiv se~iconduc­
tor care sa fie echivalentul tubului cu lata ~i a scurta. prezentare a auto- Nasc ut la Londra si crescut la
vid. De altfel, cuvantul "lntamp'lator" rilor formi dab ilei inventii
, . Palo Alto, acesta a obt i~ut doctoratul
se afla Tn elementul sau Tn ceea ce In fizica corpului so lid la Institutul de
priveste marile inventii ~i descoperiri,
JOH N BARDEEN Tehnologie Massachusetts In 1932,
(23 mai 1908-30 ian uari e 1991)
fiind pu}ine realizaril~ Tn care autorul alaturandu-se personalu lui de la la-
a anticipat exact drumul de urmat, Teoretician stral ucit, d r. Bardeen boratoa rel e Be ilin 1936.
precum ji rezultatul final. a contribuit cu intel ige nta sa asc utit. In timpul celui de-al d oilea raz boi
De aceea, primele tranzistoare au In cadrul echipe i, explicand efecte le mond ial a luc rat ca di rector de ce rce -
descoperite In experientele de tare pe ntru grupu l Anti submarine
fost de tipul cu contacte puncti-
Tneeput asupra tranzistoruluL Warfare Ope ration s al US Navy
forme, existand dovezi ca marele
Nascut ji crescut In Madison (marina militara). Dupa razbo i a
teoretician Schockley, cel care con-
(Wisconsin) acesta a obtinut titlul de reveni t ca d irector la laboratoarele
ducea cercetarile, a trecut cu vede-
doctor in matematica )i fi z ica la Uni- Bell, ocupandu-se de fizica tranzis-
rea peste acestea, Intrucat el cauta
versitatea Princeton, Tn anul 1936. torul ui. A paras it laboratoa rele Beilin
altceva ~i anume un semiconductor 1955, stabilindu-se la Schoc kley
Membru in condueerea Universit.1tii
amplificator, similar cu ceea ce Semiconductor Labo ratory (din cadrul
Minesota Intre 1938- 1941, el a
denumim astazi jonqiune FET. Beckman Instruments), fapt esenri al
lucrat apoi ca fizician principal la
Laboratoarele Bell (din Murray US Naval Ordinance Labo ratory In pentnu aparitia celebrei Si licon Vall ey
Hill, New York) au tinut ascunsa Washington D.C., In timpul celui ~i dezvoltar~a industri ei electron ice.
inven}ia pan aTn iunie 1948, cand au de-al do ilea raz boi mondial, dupa Fostii sa i angajati au inventat
anuntat-o cu "surle si trambite", care a activat la Bell Telephone ulteri~r ci rc uitul integrat ~ i au fondat
Acest lucru poate expfica conf~zia Laboratories. Aiei a coardonat cerce- firma Intel, cea mai mare firma de
legata de data inventarii tranzistoru- tarile care au condus la inventarea microprocesoare din lume.
lui. Pulina lume a realizat atunci tranz istorul u i. Dr. Schockl ey a devenit mai
importanp extraordinara a anun- Dr. Bardeen a primit In 1972 un tarziu profesor de inginerie electrica
}ului, care nici macar nu a apa.rut pe al doilea Premiu Nobel pentru teoria la Stanford University.
prima pagina a ziarelor vremii, supereonductiviUitii la temperaturi Trei savanti au inven tat, prin
Schockleya ignorat, In principiu, scazute. In 1951' a parasit labora- urmare, un dispozitiv minuscul, care
tranzistorul cu· contaete punctiforme, toarele Bell pentru Universitatea din In urmatorii 50 de ani a schimbat
conpnundu-ji cercetarile In alta Illinois, unde s-a dedicat cercetarilor radical fala planetei , faca nd posi bir
direqie, modificandu-ji ideea inipala asupra superconductivitatii, un progres de neimaginat.

~ _________________________________________________T~E~H~N~I~U~M~.~N~r.~7~/~2~Oo~o~
Tehnium. Nr. 7/2000
CUPRINS
AUDIO :. . , S?;
• Reformafor~de semnal - ing. Florin S. Balan .............................................................. .. 1
• Amplificator de putere 50 W, !ranzistorizat - ing . Aurelian Mateescu ............. :........... . 4
CQ-YO
• Receptor de !rafic pe 9 benzi cu circuite integrate - ing. Eugen Bo!.b orici/Y07BEN ......
• Receptor SSB cu 3 circuite integrate - ing. Dinu Costin Zamfiresc~uhYO~3 EM~. ................
-
w;q'-'" . - '<
.
NOUTATI EDITORIALE ...............................................................................'!'!.'. •• ;~~:..........
LABORATOR
5
8
12

• laboratorul elec!ronistului. Aparate de masvra. Ghid de utilizare (VI).


Frecvenjrnetre digitale - ing. ~erban Naicu .......................................................... ,:~ 14
• Modificarea bloculuiUUS al receptoarelor romane~ti .
pentru standardul CCIR - ing. Florin Gruia ...............................................................
~ ~ ~
17

ELECTROALIMENTARE
• Convertor 6 V/12 Vin comutatie - ing. ~erban Naicu ...................................~ ........ ,.:.;. 21

EVENIMENT
• Simpa:z:ionul National de Comunicatii Digitale - editia a XI-a ............................................ 11' 23

PAGINI DE!lSTORIE
• Bardeen%ClHaill-Sckockley
.... , .
~
- ing. ~erbCln Naicu ..........................................................
, . . ':'. '7/7" i'
24

.'
COMPAQ
ProLiant
'Servers
for Applications \

I"'

• Intel ® Pentium® III Processor C - 0 and 600 MHz)


• Mono and Multiprocessor Sen -ers
• "Tower" or " Rack Mou ntable" lIlodels

150, Slirbei VocE! sIr.


TeL !HZ 28 33 ,
F;LX: 312 41 99
E-mail: o rfice@! letconSllltillg. ro
The Intel Inside logo and Pentium are registered trademarks of Inlel Corporation Website : w'w'w.I letco Ilslllting.ro

S-ar putea să vă placă și