Sunteți pe pagina 1din 24

CONSTRUCTII PENTRU AMATORI.

PUBLICATIE DE REVISTA" TIINTA I TEHNICA" 14 PAGINI-1 LEI
Este cunoscut faptul aerul de munte,
puternic ionilat, 3re o aqiune favor.llbil3 in
vindecarea unQf" boU ale cillor respln-torli .
S-a constaut, totadul. aerul vlciat alora-
Industriale. un numiir de ioni
pozitivi, care, accentuind nUN de
il bolnavilor, le intirzie vindeGlrea.
in cele ce urmeazi vom descrie un apar.at
care permite incirarea cu lonl negnivl il aeru-
lui din camera de locuit sau de lucru. prin ror-
mirea trecerN cu ajutorul unul ventilator
il unui curent de aer printr-un mediu de inalti
tensiune.
Figurile 1, 2. 3, .. reprezind schemOl de prin-
cipiu. precum ,1 de il apa-
figurile 1. 1. J , "1 reprezinta schema de prin-
cipiu, precum de il ilpa-
ratuluL Bobinele sint de tip (fagure)
se bobineazi conform din desen
(A,. 2). Cu mld se pot folosi ,1 bobi-
nele de inald tensiune (transformator linii)
de la televizoare. Aceste transformatoare sint
ind. costisitoare.
Conform dnelor indicne. este intre
100 500 kHL (Aceasd ar putea
si bruleze la aparatele de ndlc li
televizoare; din acest motiv s-a montilt apa--
ratul ntr-o cutie de metal, care.
este " un pol al inaltei tensiunI.) 5
DE
N. PORUH8,ARU
sint de ilproximniv 2 mH (se pot folosi li bobl
nele de medie de la ilpilratele . Pio-
nlen).
Cutia precum il ,rililJul de le
lire trebuie neapllirat din mate-
rial Izolant (plastic), pentru a eviu elenrocu
tarea persoanelor care atin, cutia.
Bobln. Nuntlr de ,pir. Slrmi
C,
100 7 x O,t Cu-Em
..,
"250
7 X 0.1 CuEm
..,
.. 7 x 0,1 Cu-fm
.., .. 7 X 0,1 Cu-Em
L,
,
0.8 Cu-Em
S se pot confectiona pe o carcaslli
din carton cu dlametrul de 6-8 mm, pe care
se boblnead ]00 de spire cu flr din Cu-Em,
cu diilmetrul de 0,1 mm.
T ransformatorul de se con'&-
pe un miez din feroslliclu cu sectlunea
de Sem", avind in primar 2 200 de splre din
Cu-Em cu ;=0.1 mm, Iar in secundar pentru
275 de splre din CuEm cu '=.0,]5
mm.
.-__ ,.2C"::''''W :" __ . 6
PtJG
""
Fig 1
""
, .. "
U cutill
(l1li "IIU 31,.",1

c
Fig.4

Fig.J
"10. t : . - tub de f/J '0-12 mm
din aehel//I, pMlJlI.1t s.u
/mpr-rJ""I cu 1: de aeheJ/tJ: b _
supat dltJ pJulglu ati poI/stiren.
c - pane/.
FIu. 1: - /n/rlle aN; b -
plutit: : c - tir/II ion/unII; d - ve"..
IlhdOf ; . - ".flS!of'm.IOf; r - colt.,:
g - (I.nrr-.tor de In.ftj Irtnsiun.;
fi - cutlfl m.,./Id;, - culie din pt.s-
11t:; J - suporl IZoMflt; II -
/- m- _ ion/z.t .
Fig.C:
O,, mm; b- r.mldeslrmlcu 9I4mm,
c- suport Izol.nl.
1"1' M. IVANCIOVICI
Pentru cel c, dOleee: .. con.tn.ll cI lec.plo.,e
cu tuburi, vom publlell .chema ota.akJ. unul rec,ptol
cu amollfle.re directi, cu O '1aI', luctllld In ban.
de unde medii " lungi " a""'" po.'OIItt.t. a
ulmUl ampHlIClltorul de audlofrweMftCI "otni pkug.
Pentru oc.elt TK.ptor .. pot fotoellllburl ce M oI.etIC
c urent In m.guln,.
A .. cum se vede din schema .Iaturatl, primul
etaj Le un ampl1f1cator cu cIrCUite .cordate am
IIIlntnlre c" ti la Inlre. Clrcui1ul de Intrara 111e formal
cu ajutorul bobtnalor L,-l.., ti L.-l." Cind comutato-
lui K, elite deschis, recep10rul lucleazA ' n banda
de unde tungl, Iar cind e.le tnchl., In b.nde de uneSt
medIi.
Cele patru bObine sa reaUzNd pe o c.rc . .. dlrt
carton .au malerl.' plaslic cu dia metrul d, 1........0 mm
.1 lungImea de 10D mm. Se boblneazi bobl n. 1. Ungj
1. , .1 l. nng. 1.. DI.tanta dintre bob!n, .. ' .tllgl
de 5 mm. Bobina lL. afe 280 de . pl,., I.r 1., .....
plra din sirmA de l;CU-Em cu. - 0,1 mm, olo.lnd
un boblnaJ obl,null Bobina l r, 140 dt ,pir, d'n
1i111Tlil de CuEm cu - 0,25 mm.lar 1." 34Q It" din
.lrrn6 de Cu-Em cu. - 02S mm, Bobl"" I, l, ti lt
CIRcurr
SlMPLIF
G.D.O.
- O mel odA s implA de conl-elona re a unul cirCUlI
1 ...... , 1 ... . . ,. ... "" ,u .. " _ ",,, ... . an'"',,',, ti ..
- O m"lIull\ ,II. I OI, lfOe!lO".r, a unul circuit
Imprullnl "'" " .. II' ''' II nor de
IZOI(IIO ,IU o Illn, It .. ,. II .. 1""111111. plllcat. cu CUP'U,
as11el " aa 1", 1",11,,11 11I/VII ""1. paralele conduc-
fOllr., m''''1'' IA ""1 WIIIU, . d'lIpl l upotl pen1ru
lipIrea pl"'lIldl
Cum 1" "hlU1" h",,,"1 II, IIOI. r,?Simplu, prin
Igln.ro Cu /tJuh"ul Ulu'l t Ulubt lll ll. transformata

REA'----'j
-
MINIATURA
Dam mal JOII o m,tOU. Ie)llll . , lmpl. de conle<:-
lIonllre II 101, cu un mlnlmult' de uUl"J
Scule neceu.e:
O foarfeel de marIm, ""dh a , .,!tubelnlla mici,
ase ulitA la polil.Ot, "" ele". p'lI' .. u 1111 palen' ,1 o
pensell .. 1.1 un de.'. Ingliil
Mal.rlela nec ... r,,:
Bucati de tolA de I.ro,IU(!,u d, IfI lulmum 0,35 mm
glosime, carton 181.1 pr"fpllfl dtl 0.1 mm gro.'me,
el1lva mett'l de sirmA. pul'nll I.bl. d. h.,. , a u ,IBmA de
0,15 .. 0,3
Cum se procedeul? J

-
-
se Innz.azA pe. o carc." ,lmilarA. BobJn. li .t.
140 de Iplre din ITrma de Cu-Em cu (Ilo - 0,25 m,",
Iar Iplr. din sirmA de Cu-Em cu, _ 0,15 mm.
p.,.tru acordul acestor circuite se 101o,.,1a conden-
torul variabil cu aer Cv cu 2 secliuni de vaJoat8
mulrn6 500 pF. T,imerii C
3
C, C
g
,inl lololill
la ,Unlerea circuitelor da t. mirarea ,11.,IrN primului
elaj. AHnerN se va lace la c.apllul superior
al glmalor de unde medii ,1 lungI. Pentru "itl!
un tI'Ienlual e1ect de microfonle, cond.n lolul varl-
ebll .. q fiu pa ... 1u folosind nl,te pufer. din cauciuc
u dopurl de la Itklut- de .,.nlcltint.. Tuhul T
J
poata
fi 1110. IIKm.tc. AI doilea etaj, cu lubul T. , De lip II
)1(7, 6J7, .Ite un elaj .periodlc:, dupA car. urmeazA
prin prelucrare la polizor, ca In figUrii 1, trasarei!
dungllor de izolare sa f8C9 fart nla o dificultate prin
utilizarea unei rigle. DupA lrasare {ng. 2) pe portiunile
de IoHa de cupru se face cfle o perforare din' in ,
mm cu un burghiu splrat de 1 mm d Iametru. Din
placa mal mare pe care o amalorul se
o cuprinzind 5--6 benzi conduc-
toare prin zginere mai profunda a plAcii de pertlnax
Indolre.
'nainte de montare se toata suprafala
plAcute! cu Iln apoi sa depull8 un si,.
de colofon!u dizolvat In alcool , cam
operalla de lipire a pieselor.
cum rezurtl din figura 3.. dupa ce se asigura
_ cum din figura 3, dupa ce se asigurA
legatura Inlre piese, se Intrerupe traseul conductor
{din cupru); aceasta de CUP(U va fi folosita in
cont inuare pentru asigurarea altor cone.iuni. Se
recomandA ca laterale sa serveascl drept
leglturi _Ia masA - adicA la plus - conexiunea
centrala sA fie legata la minusulaUmentarl!.
In cazul fixArii unor transformatoare miniatura,
armalurile se vor Indoi peste marginea placujal,
legind In timp Intre ele cele doua fi:ui care
sini conectate la masa.
Se tace mai InUl un ,ablon In lormA de 10Li minia.
tU.1 dlrl labili da fiIII" sau cupru. Dlmonsiunile sin.!
date In figura f , dar pol li seneibll modltlcate
dorin" amatorulul.
Acest ,ablon se suprapune peste budlile de toll
de feroameiu .1 se traa.IUA conturul cu ajutorul unul
cuI ascutit sau cu aJulorul .urubelnllei. Pentru un
Iransformator delalor aau de ie.lra sint necasare circa
10 .... 15 asemenea tale ttaute.
Cu foarfl!Cll se tai. cu atenlie tOlele pe trasajullilicul,
astlel ca al nu se detll ,eze din gre$eal;ll vreo fi,ie ,
In telul acestll, tola este doar In vederea
del .. portiunilor cara constituia lerellstra. Pentru
acest ICOP, se apuei cu un ciafta laI, pe laterel,
tola re$pecllvi ,i se pUll'i!II cu ajutorul unai pensete
sau al unul cleftl,or Ingust, portlun .. care trebuie
deta,atl. Prin pllere de 2-3 ori In!r-un aens ,lIn cell.-
laiI, tola de ferosJllclu se rupe pe linia de Indolre.
Dupa acellta oparal" tola leM cu
Prin strfnoere In fllelle unul eie,'e s au bIItere cu
ciocanul, ea se pianeizeazi. Se confectloneezi Inlr_un
Iei similar " lalele care Inchid clrcullul maonetlc,
tolel ... ls.
Carcau tranliformalorului eate u,or de conatruit,
ca In figura 2, din certon subtire; fereastra din capace
se decupead cu ajutorul unei mici dalti sau al unei
,urubelnlle asculite, parlea centrala se zglie pe locul
Indolril, asamblarea se lace prin IIpire cu allrocol.
IIIC de pOllsllren sau lac nitrocelulozlc. Secliunea car-
casei 5e face palrati.
uscarea carcasei se Ireal la bobinarea er.
Atunci cind se boblneal6 o cu splre putine
sirmi se Incepe cu ecast boblnaj, spira
IIng4 splri; alte boblnale. cu sirma mallJubtlre, se pol
boblllll deesupnr lip ICmosor. sau . Oatil
fiind mici Ja cart! funqlonealoli mol'ttllt>lc
cu penlru economlalrea apaliulul . nu elite
dele-etorul cu dJod.l T lr Ca diodA T 3 se 1010$'
fii, ii d,oell Hmkondudoar. ne el elemen-
tele T 3 ,1 T 4 se unu:e Intr-o Irloda-dlod.L A,Uel, lubul
T,-T. poate fi de tipul EABC80. Dupti detector
urme.l.l un arnpllf\c:alor de ludlolr_nta formal
dintr-un etiIj deten.lune cu trIodll T." un
e.., Implltkator de puteri cu tubul T" d, tip m.
sau fiM. TrenstormatOl'"ul de .,Ire Uite pentru
tubul Indicat " II poIli procure din magll'lne, el
"'nd ulila. II. apantIIe de rldlo .st ... fllrt_. Aces1
trlin.fonnator .. rweomandl a fi folosit dlOlr:e II
J)Ir't. din Infltu...,. ... uIlIlatl In filtrul lenslunll
ilUllle.. Pentru lud!11e se va folosi un diluzor cu
In telul acesta. In citeva minute, se poale asambla
un montaj cu tranzistO<lIV pe ICcablaj imprimatl.
Pentru ca dimensiunile pieselor s.I nu joaca un rol
critic in dimensionare, piesele se pol mania in
polit;e vertkalA, ca In figura 3.
necesar sa se dilJpurMI nld 1nlre straturi, nici
Intre boblnaje, In Cll' sIrma de bOblnaj este bine
Izolati!ll eu eman fi lac.lealrlle boblnajulul se lac pa
nnOi peretii carcasal, liri perfor,re, alrma
poate trace pe lingi capete, fIri risc de shllpungere
a Ilolat iai. In cazul sIrmei subllri (lnlre 0,05 ,1 0,12 mm),
capAtul b9b1najelor se aslguri prin In/"urarea lip
lIta. a ma. n1'Ullor bucill de sirml de eceea,1 grosime,
din care unul esle IIrul activ. Bineinteles, lot m!inun-
chiui de sIrme se 10rsadeall1 ,i lIe cosilore,le unitar
la capAlul care sa t1.eu!i la montaj.
lati!ll dalele uluale ale unor transformatoare 1010-
slbl le In aparatele de radio cu tranzistoare. le sectiuni
ale mlezulul de lole Intre 0,15 ... 0.3 cm".
- Transformator de defazare pentru etaj IInal
simetric; primar: 1 2000 de splr_O.05 ... 0,07 mm
diametru; secundar: 350 + 350 de apire sau 500 + 500
de 'plre, cu aceJaf! tip de sirmA. Tolele asamblate
E+I cu un Intreller aslgural prlnlr-o 1I,llI!i de hirtie
de scris.
- Tranaformator de penlru etaj IInal slmelrlc
alimentat la 9 V; prlm-'"'5OO+5OO de 8pir_O,01._ 0,1 mm;
secundanlDO de splr8l1).2 ... 0,3 mm.
Translormatoarele de vor avea tolele E+I
montate Intercalat (Ileaut.).
lati!ll deci cum se poate reallze .. din mici nimicuri
un translormatOf minlaturi. Depinde Ind doar de
atentia amatorul 1,11 ca acesl Iransformator d aiba
lIe un aspecl fie sa aibA aapectul
al unei mici apare de arta.
In calUL lucrarii unor montaje Iinghesuile, tran-
sformatorul se poate plau Intr-o cullull. de labll
sublire de Uer. care are rolul de ecranaj, cu dlmensl.
unile de 16x161(20 mm, conulunile se aligurA prin
bucill de sirma de cupru de 1 mm diametru, Clre iea
p.in lundul cuUel, loIlrllnaformalorul fiind cufundat In
para/in', smoall /Iau rl.,lnA IIcrlllcA.
dant;J" de putere 3-4 W. Valorile ples ....
Iint trecu" ,. .chlml.. In P1rt .. da RF .. vor folo ...
condansatOllre ceramlel, cu ""ci MlJ .tyrofl ... Ia.
tlnliun .. da lucru det50 V, '_In part .. de AF ae pol
1010'" " conden .. toare cu hirtia. Comutatorul de
unde este un comuUolOl" cu do" ,i 3 aectiuni.
Part .. de AF se poate folosi ,i ca amplificator de
picup cu Inlfll' .. Inlre bormt P ,1 mas.l. AlimentarII
mont.jululserac. cui,! V pentru filament ,1 cu + 250V
plntru anod luburilor. Raceptorul se poall mon" pe
un ... Iu din tebll da aluminiu cu dimensiunile de
20 )( 10 )( 5 cm.
Antln .. cu lunOlmea de 10 m ,1 bine dloalatl, II
cup)Nld" txwn. A..
..fa-IDOl(
Pentru a ruliu doul comenzi
disti ncte la un seryomecanlsm este
necenr ca. rece"torul sl posede doul
filtre de Iesl frecyenll acordate pe
frecvenp. ,eneraterelo.-
rului HU ca. un releu si schimbe
in polaritatea SUNeI
de alimentare a electromotorulul
de a servomecanlsmulul.
In fii . 1 este exempllficatl acus-
d. metodA de alimentare. servo-
+

1'/8.1
,.
,/Q ./i
"
"" "
tN1f1J
,
"i
.
.Y 1I..',-trr""1
L-5----l-"....,
r ""
, ,
It 1."

-

[lfll
mecanismului in doul fue distincte,
" anume:
r - releul R ene atras, sensul
de ;d axului electromoto-
rulul tiind a;

I
II - releul R ene eliberat, Iar
sensul de al axului electro-
motorulul este b;
Dad durata T de atra,ere a
re:leulul ar fi elN cu durata Te
L,
f-! .
"
-
=
-
=
=
-
=
E
'ne- SERGI U
Emiptorul lucread pe frecvenp.
27.120 MHt. IiJnd pllout cu cris-
tal de echipat cu un tran
zlstor 2N1611, modulu prin tran..
zlstorul SFT 12<4 cu un semnal
"
<.

Ik:

:;!J; ;= ' "

b.
..
il ' J
. ,.

.
."
(
o{,:e(t
2,2\.
"
, ,,. ..
--
4 II' .. ",
.1' N
-
...
-:; FIG. ,


c,
,
-
de eliberare a releu lui, rezulu CI
axul motorulul va osclb. cind spre
stin,a.. cind spre dreilpu.
Miqorlnd durata Impulsurilor
T $' T , amplitudinea
alulul el\ctromotorului se va re-
duce, tlcind ca axul sl rlminl prac
tic In aceel$i
Pentru a se o rOUlie
spre stinp sau spre dreapu, va
fi suficient si mirim une-
ia dintre duratele T sau T .
&zindu-ne pe acbt
vi propunem o de teleco-
cu un sinlur canal, dar a-
vind posibilitatea si ta
servomecanism doul comenzi db-
tlncte ($lInia, dreapta).

" ,
-
<)
01'
.
-

,"
FIG.?
de joasA de la
un lenerator cu doui tranzistoare
SFT 321 . Alimentarea
lui se reaJizea:r:l printr-un releu
(releu folosit ta ma,netofene) de
la o sursi de 11,S V (1 baterii de
<4 ,5 V), releu care este aqionat de
un circuit .stabll .. drui frecvenp
este modificad. cu un
metru de II kn. Rotind plr,hia
in Jurul unei va-
lori medii, vom o
a procentului dintre T ,1 T . Da-
tele tehnice de aii emi-
j:ltoruJui sint Ilustrate In fi,. 2.
Rellajul se face In-
cepind cu circuitul astabil. obser-
yind daci la potenilome.
I
-
trutul de 11 k fi se '" r ...
teut fi. o modificare a raportutul
T p T. apoi cu ajutorul unei
mo"-tate intre punctele a
b se uculti generatorul de joa-
d care ene in preala-
bil allmenut (scurtclrcuhi nd con-
tactele 1 ,i 2 .tle releulul R). Cu
ajutorul unul undametru ..,om acor-
da circuitul lC pe 27.120
MHL Iar tU un mlu,rltor de cimp
acordim pe l , incit si
un maximum c de putere radiat!
in anteni (lungimea antenei -
1,25 m).
Montajul se eKecuti pe o
cu circuit Imprimat prelucrati pe
cale chimiei cu clorurl ferld (Ae.
1). se monteul intr-
o cutie pe al cirel ca pac sint fixate
IntrerupJtorul B manp poten-
P.
Receptorul (fig. ") este o super-
reilqle al tirel circuit de Intrare
e$te acordat pe de 27.120
MHL
Mondnd casti In tre punctele
MHI..
_ Montlnd o casti intre punctele:
c p d, ..,om recep,lona un fi,iit
caracteristic superreaqiel, Iilr daci
este pornit. ..,om auzi
cu un semnal de Joa-
si (clra. 1 000 Hz). Sem-
6
Flti,7
nalul de este ilpli-
Cat, printr-un transformator de cu-
plaj (de la radloreceptoarele Elec-
tronica. S 611 E. S 632 E, .Mamala
etc.), pe baza tranzistorului S FT
121. ca.re va atraee releul (lOCfl),
ale tirul conUtte In..,ersean rit-
mic polaritatea sursei de alimen-
tare a electromotorulul.
Receptorul se executi, de u ...
menea, pe o cu circuit
Imprimat. ca in fie. 5. Se va a..,ea
in vedere a. Ia montarea recep-
torului d se illeap un loc cit mai
depirtat de servomeanism ,1 de
motorul de aqionilre, pentru a
nu produce in funqio-
nare;1 u.
Servomec.1nismul (fig. 6)eSte for
mu dintr-un microelectromotor a
IIme ntat Iii 1.5 II 10.1 A, preYizut
cu o demultiplicilN! 1/6. Pe J)Cul
de ie,lre ..,om fixa un 1I"..,ler ce
se leilp printr-o tlil de
cirmel.
Pe capuul hldrogllsorulu! se
monteul receptorul, senometa-
I'e c.apa.cul hldroglisorului se
montead receptorul, servomeca-
nismul. o baterie de 9 II $i doul
baterii de 1.5 v, Iar in corpul hidro-
llisorulu! se fixeul doul baterii
de 1 II pentru motorului
de propulsie (fie 7).
cu
CU
"\ Ing. MIRCEA IVANCIOVICI
Cu ajutorul aparatului cu tub cu neon descris in ultimele doua
numere ale revistei noastre se pot face ,1 alte mAsurlltori. anume
se pot Incerca t:Jburl tranzistoare. Vom arllia mal Intii cum se pol
mllSura tuburile electronice (fig. 1), mal exact cum se poate mAsura
continuitatea fUamentului unui tub sau eventualele scurtcircuite Intre
eleclrozl. Se cum am mal arlltat, un tub cu neon N de tip
MH.J sau similar. la bornele CD se leagll fie cele douA capete ale fila-
mentulul, fie doi electrozi al tubuluI. Montajul se alimenteaza direct
de la releaua de curent alternativ de 127 sau 220 V. In cazul cind ia
bornele CD se leagA cele douA capete ale flIamentulul , verificarea se
face astfel: cind filamentul nu este Inl:rerupt, becul cu neon se aprinde,
Iar cind este Intrerupl, el nu se aprinde. Tn cazul in care dorim sll vedem
dac6 exista scurtclrcuite intre eleclrozi. conectAm la bornele CD cel
doi eleclrozi ,i conectam aparalul la reteaua de curent alternativ. A-
tune/ cind exista un scurtcircuit Intre doi electrozl, becul cu neon se
aprinde, iar cind tubul este bun, becul cu neon nu se aprinde. Pentru
a masura tranzistoarele vom folosi montajul din figura 2, In care tran-
zistorul lucreazA ca oscllator de Joasa frecventA. Cu acest montaj se
pot masura all1 tranzistoare de tip PNP cit NPN, dacA se schimba
polaritatea sursei E. Montajul permite evaluarea factorului de amprr-
ficare de cu reni sortarea tranlistoarelor pentru a le pulea folosi In
montaje In contratimp,
_ Tranzistorul ce se IncearcA lucreazA ca oscitator de 10asA frecventll
montale In contratimp.
_ Tranzistorul ce se Incearc! lucreazA ca oscilalor de frecventa
ce alimenteaza prIn Intermediul unul transformator ridicAtor de ten-
siune becul cu neon N, to1 de tip MH-3. Pentru a putea evalua factorul
de amplificare de curent, se potentlometrul liniar P montat
ca rezistent variabilA. Pe axul potentiomet rulul se monteaza un buton
cu virf Indicator, pentru a putea realiza o scala ImpArtit! in 100 de divj..
ziunl. Cu ajutorul acestui potentiometru se regleazA curentul bazei
tranzistorului. Acest cursor se In pozitia (confeum
SChemeI) apoi este rotit, ceea ce InseamnA el curentul de baza In-
cepe sa scadA. ducind la mArirea factorului de ampllflcre. la un mo-
ment dai, conditia de esle IndeplinitA apar oscilatil, aprin-
zlnd becul cu neon N. Cind dorim si gasim douA tranzistoare Identice
pentru un montaj In contratimp, este necesar ca aparitia oscilatiilor,
decI aprinderea becului cu neon sli se produc! la diviziune
a potentlometrulul P. Cind se tranzjstoare de putere, comuta-
torul K se deschide, Ia.r cind se masoarA tranzistoare de miCIi putere,
comutatorul K se inchide. Montajul se poale alimenta de la o baterie
plata de 4,5 V. Transformatorul Tr se realizeaza pe un miez din tole tip
E 9, cu grosimea pachetulUi de 12 mm. Primarul transformatorului are
too de splre din sirma de Cu-Em cu 0 .., 0,4 mm. Priza este la a W-a
splrA Secundarul are 1 SOC de splre din Cu-Em cu 0 = 0,1 mm.
A 0,1 8
N
1'15.2
\
Alumln'lul face parte dintre metalele c:u-e
se lipesc roarte greu din cauza acoperirii sale.
in aer. cu o pelicull de oxld de aluminiu.
greu fu-zlbill. foarte rezistenti la
chimice.
ce urmeni a fi cosltorlte
dezlzoleau li de
se pone efectua pe cale mec.anldi sau chimiei.
Pentru mecanici se folosesc perii de
sirma. manuale 5-au rOGtille. pUe. pind sau
hirtie ilbrazl ... .t. . Se recurge la aceasti.
atunci efnd sint deosebit de murdare.
. -
ETAJ DETECTOR
CU
Ing. M. IONESCU
iMr-o serie de radloreceptoart' mal
sensibil e se pot aduce mici modlflcirl are POt
duce la ridicarea receptorului.
Astfel. pentru a miri senslbiHtuea radlorecep-
toarelor ce folasesc a obllnulti cu dioda
se poue folasl mantajul din figuri Se eUmlna
deteqia slmoli cu dioda l' se cu sche-
ma intre punctele A B
In acest sistem diadele DI 11 lucreau ca
detectoare de ... irf, dar una lucrud In alternan,a

lDDDDDDDDDDnJ
PENTRU
- ............. .. La_ ...
ce " . . . .
Inl. S. GOLDENBERG
cu straturi Iroase de oxld (101 sau la
refolosirea unor conductorl vechi). Curitlrea
meCilnka nu scutege executarei ulterioilri a
unei operatii de degresare.
in cuul imbinirlJ tlilor de curent relulv
(urate, se poate face numai de delre--
sare.. AceasQ se executi. de in
org;lnici (benzlnL spirt alb. alcool. tetracloruri
de !;;Irbon) prin cufundare nu prin
cu o pind muiad deflnidvi se fiice
in a doua baie, cu solvent CUr.llt .
Ibrele li. in lenerill. nelzolate.
In,. G. OPREA_ Salu_Mare
AUmantalorul propus se poale 10101i1 cu succas la
aplualelor ce lensilm-ll! slabill
lat! de l,S V IiIlU 9 V. Perllonal 1-1111'1 conlltrul! pllnlru
aUmenlarea radlofeceplorulul IINeptun"" ,1 II mall-
nelolonulul portativ eGrundl1l . Schema propud
cuprinda;
Tr - trllnliformator de 22Ql1I,4 V. Secllunee tolelor
de lelo,IUclu "te de 4,.5 cITI'. Se poale confK\1ona din
tale de " tren,formatofui de lonerle. aslour1nd SK-
lIun" nece,am_ Primarul tranlilormatorulul are 2400
de aplr. din Cu-Em cu J! de 0.1 mm, laf secundarul
va aV" IOS-IIO IPlre cu !& de 0.5 mm. Pentru control
eeecceceeecccceeeccm
posedin... un grao oarecare de se
oat printr-<) simpli meunld.
suficientA in acest COIl.
Aliajele cu priza cea mal buni la
sint constituit!!! pe bau de pur zinc.
Daci se cer deosebite de conducti bili-
tate electrici, se ildilugi argint Propor
uzuale sint :
- cositor pur - 79%:
-zlnc-20%:
- argint - 1%.
cum am aritat. se poate la ar-
cint. aU.Jul .nlnd punctul de topire
in lur de Tehnologia preparirii alliljutu!
""t<:: urmitoarea:
ce sau prelldt necesare,
se -zincu1 la o de ca 65O"C,
ilpol se adaugi araintul sub de flriloare sau
lpan. Dupi unul lichid omogen. se
adilu,l treptat cositorul pur. Se apoi
in srme <962--4 mm}. In timplJl prj!,-
paririi este bine ca vasul d fie in permanenp
ilcopent cu un cap;at de ubest sau metal, ure
se deschide numai do<! It amened sau se
I
I
I
I
,
,
" -
&" -
0,
I
B
CIi-O,OS
R
1
-O,S
I
P
R
2
-IO R,I-2,O
,/
,

C
4
-200
pozitivi, cealalti in negativi de radio
indrcind pe rind condensatoarele e
J
,
respectiv C .. la bornele condensatoarelor C
j
-
C .. apareo tensiune dubli in compara,le cu detec
toarele cu dlodi, ceea ce contribuie
la receptorului. Eue ne
cesar ca secundarul med iei adiel
punctul S, si nu fie pus la masl, clei asdel conden-
satorul C
4
este pus in scurtci r cuit. Daei punctul
B este pus In schema la masi, el se de-
conectew ,1 se reilllzead schema ap. cum este
CS-o,f
RAS
in figuri. o iodele 0
1
,
1
pot fi de orice tip: diodl
semiconductoare, de de exemplu EFO,
de romlneascl.
Semnalul detectat este aplicat prin condensa-
torul C, amDtificator ului de
Componenta continui de la flltrad
cu celulil R,-C, (,I, in acela,1 timp, divitati, ciei
la acest siuem ar cre$te tensiunea RAS peste
valoarea calculati ceea ce ar duce la sci-
derel este folos lu ca tensiune
pentru regllJul automat al sensibllithil.
.. ,
l,s/",
400 ",.4

am exlCutat o loll,urare au.marill In cundal cu
22 de Siplre din Cu-Em cu 91 de 0,5 penlru allmentarea
unul bec de 2 v,
R _ redre.or In punle O 22G .au .Imllare,
T -1,raozl,lor rr 202 ,au Ilmllar;
O _ diodA Zenne' de tipul OZ 3011, O IKII nu O 814:
C,- condentlltor eleclrolitlc 1 OOO.IJF/115 V:
c,;- condensfllO<" eteclrolltlc 100 p F/2S V:
R,_'20 nO,5W;

R.- 15D0,5W;
R.- 880 O O,Ii W:
R.-5,7 kO 0.5 W.
Pe cn pOlibll, se vor tolo,1 rezl,tenl0 lip Ml T de
0,5W.
I _ comutator tu doua Se poale eonlec-
tiona.
Montalul 511 poate executa pe o placi de circuit Im-
prlmet cu dimenliunlle 70 )( 50 mm. Tot montaJul '"
poate inlroduce Inlr-o de materiei plalitJc !iau
mclaJlcl.
DDDDDDDDDDDDD .' .....
Introduc c:omponentl.
Pentru realizarea unei bune li pituri trebuie
cositor iti mal intii de lipit.
Se indlzqte alumlnlul pini ce allajul atIns
de Incilzltl se stind in mici
picituri. se va produce numai
inliturarea stratuluJ ik ox1d. Pentru inlitura-
rea stratului de oxid se pot folos i virful ciocanu-
lui de li pit, perII plate de strmI moale, perII
de sirmi arici, pensule sau chiar vergeauil de
aliaj. AllaJul se poa.te intinde tJ cu ajutorul
unei pinze nic1ilte sau abr-azive care prinde
aUaJul printre abrazlvi . rn momentul
cind se Iread de fierbinti .se inl.li
turii simultan pelkub de oxld ,i se nt Inde
aUaJul acoperitor. Dup:j ce. 5-11
se intinde uniform lipirea se poate realiza
pe cale obi,nuid.
lipirea poate fi defln1tjv compromidi daci
in procesul de i ncilzire nu se seama de
unele caracteristid de comportare a aluminlu-
lui b tempen.turi ridicate :
_ alumlniul trece relat'l brusc din stare
solidi in nare planid in limite inguste de
tempen.turi ;
- culoarea aluminiu lui nu iii! schi mbi practic
cu temperaturll, Ingreunind urm.li r lrea
vizuall;
-Ia atingerea temperaturilor de 4OO-5OCf<;
alunlin!ul pierde destul ik brusc 1-1 substan
mecanice, :u;del ei se poate
rupe sub greutatea proprie SllJ la cea mal mici
atingere;
- aluminiul arc cJildura specifici mare (a-
proape de 2,5 ori mal mare decit a cupru lui),
ceea ce impune utiliurea unor puternice
de incilzln:: $ mirirea durateI;
- conductibllitatea termlel, de,1 este aproxi-
mativ Jumital:e din cea a cuprulul, este
destul de mare. Aceasta atrage dupi sine 1010-
slrea unor surse puternice deci pe-
ricolului degl"lldlrll aluminiului sau a
daci este vorba de un conductor izolat. Prin
urmare, procesul de IIplre trebuie riguros con-
trolat. Daci nu avem posibili tatea de a controb
cu termometre (care, de altfel, ene foute
Incomodi), vom controla cu ajutorul punctu-
lui de topire a aliajulul de aport.
care se dup5 efectuarea a citorva li pi-
turi poate si ne fie de un folos deosebit .

:z: , " "U. wa
VERIFICA-
TOARE
DE
In vedefllft veliflclril crlstalelor cu cuart oferim
trei schame diferite. Considerind ca oricare dintre
ele poate satisface nevoile amatornor, construc-
torul va alege schemll cea mal convenabilA In
raport cu scopul propus si piesele pe care le
are la dispozitie.
1. VERIFICA TOR CU UN TUB
Schema din ligurii reprezinta un oscllalor
Plerce. Crlstalele cu frecventa mal sc!l:utl se
verifica cu comutatorul K, Inchis. Condensa-
torul variabil de 50 pF potenllometr ul de1 MO
servesc la verificarea acelor cristale la cara osel-
laliile se declanseaza mai greu. lnstru-
",entulul esle Informativa. Se pol verifice cris-
tale de III 50 kHz la 3J MHz.
+
'"

,
j
J.
-
-
..,
'"
" 000
"-"
'Nt r"
...
"


..


,.
"
#lS
'08
Z. YERIF1CATOR CU
IN ' MONTAJ ClAPP
2 TRANZISTORI
Tranzistorii sint NP N cu siliciu de inalta
frecvenll. Dispozit ivul se !)Oate folosi In gama
de 2-W MHz. Daca cristal ul oscileaza, beculelul
din colectorul Iranzlstorulul T 2 se aprinde.
,
."
r.
.
r
atlu , ..
., ..
,.
,
,.
"o: 'R> 'Da
'.
.. ,
-
"

"
EF. "'1
3. MULTIVIBRATOR CU CRISTAL
T, - T
2
- BC 108, BC 100 sau echivalent.
C _ condensato! trimet 3) pF sau lire
Izolate rAsucite ele cea 25-30 mm lungime.
Gama de frecventa 2,5-15 MHz.
Tensiunea de rad!otlecvenll IIproope eglllA
cu tensiunea de alimenlare.
Montalul se poate folosI alllla \t1IritlCluOfI cr18-
taieior cit ca oscllal01 et810n. Avind urmonki
mUlte, se poate tOIOSl sila etaloniuelt peneratOll-
relor, a recepto.telor ca marcalOI pentru vo-
buloscop.
, ..
,
...
-
1:\"
"
I
<


o


-

L
>

,
-

,
I I I
iii
... ...
I
Y
7
filhd refuln
d.
de '1lrlbUitue
lJaratuluJ ' ,Itlt.
prevl1ut ti cu un Sistem !! ....
incandescent
aparatului
trlfilar.
'" cu contact de
IERTI
I
\
ATELIER -
ATELIER -A
T
E
L
I
E
R- ATELIER
T
E
L
I
E
-ATELIER
PRELUCRAREA
PIESELOR
DIN
(Dupd revlstCl .,MODEUST KONSTRUKTOR")
5trunlUllt lerye,te pentru prelucnrw (prin topire loull) <li unor
piese din materiale plutlce, piese il dror forml este I'eu nu chiu Impo-
si bil de realizat mlnual. Am folosit ,h1l1mele la denumirea de struna
intrucit dispozitivul poate reallu nu numai corpuri de (cilindru,
con, trunchi de con, hlperbolold). ci ,1 poliedre (corpuri mlrJlnlte de
piine InteNectue sub diferite unghiuri).
Scula este. de fapt, un simplu fir de nlchelirtl C\,I de 0,2, alimentat
de la o Juni de 6011 V cu curent electric. sub efectul arula atinlfl o tem pe-
raturi de cea 200- 1ocfc. VJnsul se rulilead prin deplasarea relatlvl
pe mburi ce muerialul se local. _
rnuri de ca 200-100"C. AVlnsul se reallzew prin deplanreil relat'ivi
pe mlsurfi ce materialul 5e topette local. _
Urmirind schema dnematiei pe fi,un 1 ti pie.selor in
d"enul de anu.mblu - filura 2 -. se observi modul de lucru al dispo-
zitivuluI.
Pentru a simpllfla. exprimarea, vom denumi ml,eirile
bli de axul suportulUi 17:
- ml,carea de - In lurul a)lului:
- de radlali - cit re ax;
- mt,carea de - perpendicutari pe direqla
radiali.
1. Realizarea corpurilor de
Piesa semifabrkui se infl,e in 26, astfel inCit I){ul piesei fin.:"
corespundi cu Ixul suportulu1 17. Se reglead 27
ca si colncldi cu generatoareil corpulUi'
- pentru cilindru - rezistentii paraleli cu illXul;
DE-
TALII
CON-
STRUC-
TIVE
(])
,
.60
o
gros 10350
<D
I
-
_ pentru con (trunchi) - U"I"IUI rezlstenfJ-ilx este e,al cu lumi-
utea un,hlului la virf al conului:
p'entru hlperbolold de - indioi de ax,
In pliln perpendicular pe vederea lateralA din fiI 2.
Sliblnd lurubui de blocare 20. semt(abrlcacul n tInde si se roteud
sub efectul 12. prin Intermediul flrulul 19. Infl,urat pe mosorul
21, reallzind ilvilnsul.
Rau se prin re,larea ndiale dintre 27
$i a)lul suportuluI 17,
1. Realizarea corpurilor eu plane
1. Realizarea corpurilor cu plane
Surubul 20 blocheu:i roat:ll 21, impiedlcnd mi,carea de ra-
Firul 19 se decupleui de iii mosor $1 se leap la sania superioari.
la deblocaru saniei ]1, prin sllbirea $urubulul 6, JCeastii n tinde si ,.
deplaseze radil! sut- efectul realizind avansul.
1. Reallt.area unlhiurllor diedre determinate
Dupl prelucrarea unei plane dupl procedeul de mai sus .
5e rOtelle lemlfabricatl.ll (cu unghiul dorit prin sllblru ,urubului de blo-
care dupi care se blochead din nou. Apoi se reia
anterloari Unlhlul dledl1J se poate realiu ti in alt mod : se re,leltl un-
,hiul dorit Intre cele doul slnl - superloarl J1 li inferlOlri Jl, 11)(lnou-
se prin Intermediul $urubului ]]
ApoI. cele doui plane se taie pe rind, prin intii I siniei infe-
rioare, apoi a uniei superioare.
VEOERE DtU
UflO
1
70
,
r
"
LISTA OF PIF<;f
Denumlr
1 MasA
2 Suport superior
3 SUlI'Orllnf&rlor,
8, ,
20,33

0,13, 2
"
"
13
"
"
18
"
"
Ghtdal8up.,lor
Ghldellnlerlor
Pluii ii M 10
Salba B 10
M II x 25
special
M'
Plull\i M e
Oprl1o,
Greutate
S.lbi B I
Suport
Sl lIliv
Fir nailon
RoatA dlnlatA
z _24
_ 3
22 Mosor
23 Izolator
25 M ..
2fi
Z1 RIZI.tanti
MlIItarl.1 " dlmen-
ucAti aluni principala
( mm)
1 PFlgroa. tO
2 abil A I sau zin-
eata gros."
2 abil AI nu lin-
,
2
8
8
18
,
"
2
,
"
,
uta groa."
Am &aU 01
:.J1 e 10
nu 01 37
( .... u lln-
caII) gros. II
,rA Am sau Ol 31
".
terlal pl .. Uc:
Nmllon 1& 1 .. 500
1 1111"'-1 plastic
, '"
2 T u:lolit gro ... 6
.2 Comert
, OL31
1 N.ehelln' " 02 x
...
28 Intermediar 1 AI u mall!1'lal
plllstic
n Tltl 1 Sari Am SIW OI 31

30 Cadru Sari Am seu OI :.J1

31 S .. nla lIIupI.lo".' Mmtaflal plasllc
gros. 20
ai Sanl. Inlarloar' 1 Material pl.stlc
"ro .. 20
___ :----L---------"---L-----------"


.. ,

VElJur OfN A
...

..
I
"

.-
"
3

3


II ..... p ou


A62
DESEN ANSAMBLU

1


h
:I'J

t:
---,
. m
. - .-
r
I
Surprlle? Firi lodolalA! Dar mal Intii, Intru tOiul
normale, citeva sugestii de apaTela radio portabile sau
.tationare. AmatorII la pot construi In citeva ore. In
mod lntentlona1 nu 58 dau dlmenalunl pentru ca lIe-
ura si-si poal! proiecta, In lunelle tfll plesela dispo-
nibile, epllflliui dorit
Incepem cu descrierea casetelor ,Ia felului de con-
fllCtlonaTe II acestor re<:eplOllr. de lormal mal pulln
oblsnull
In ligul1l 1 este arltat! (;111111.11 cirtll aonor . Pe o
remi de placaj sau lemn subtire se fI.eeu penDul
111)11'1111.111.11 pe care H montaua IIpol condensilloru!
variabil, polenllometrul de volum si difuzorul. Trecerea
Bunelulul se fece printr-un ,Ir de orllicii dispun In
felea. Pentru panou $II VII loloa', de asemenea, lemn
&111,1 placaJ,. Ramii lf'I lolalilalea iii se prh,de
Inlt-o 'elsi copertA confeclloneti din cerlon , 1 derma-
Ilnl. ca Iii cartile obl,nuite, In Inlenorul rllma. dl.po-
nlbll, cu suflelenl .patiu, se Iileu' re.lul monlajulul,
pe o piacuU de p"rtlnaK perfo.ata, bateria
de alimentare de 4,5 volll ,1 lerllanlena,
Dac' Id_ .drttl sonore. nu plilce, ali examinAm
Ideea lIultratA 10 figura 2. llrad!ocubul . Inlr-un cub
de lemn, confectlonel din placaj subtire, Ilnlsal lIen
mobil', adlei bAiluil ,1 Illcult., un radioreceptor sur-
prizll Asamblarea cutiei se face .an coada de rlodu-
nld., li pirea lemnului preferabil cu salutle de poll.tI-
ren dlzolwat In Uner. Prin acanUi metodi de Ilplre .e
oblln o deosebita .olldltale ,i Ia umezeala.
lAculrea .e poate face cu acela,1 tip de lac. dat In mal
multe atreturl. .Radlocubula poale fi folo.11 In orice
pozitie. poate fi plasat pe un cui In perete, eventual
poate fi utllillrt Intr-un automobIL, cu antani .. terloari
telescoplcl, legati dlratt la IIcaplltul calda al circui-
tului oacllanl de acord. Dlmenllunea laturII cubului
pantru un formal dealul de redui esle de circa 8 cm;
pentru un difuzor mal mare - tn funclle de dlamelrul
... , , _ . __ o ___ , __ ........ __ __
..... ".u u" .w .... _ _ .u _____ ____ .. ____ ....
pentru un difuzor mal mare -In funclle de dlamelrul
dtfulorulul. Pe doua lalurl opu.e ale cubului se lac
echldl.lante de 3 mm diametru. Difuzorul se
plaseazA In .patele perforatlel. Oln figurI: rezultJ du-
tul de clar felul de plasare a componenlelor aparelulul.
Normal ci orl<:1l culle plrogrevata, cu mici modlll-
cirt mecanice, poate fi edaplata scopului montarl1
unu! aperal de radloaurprld, .,a cum .e aratA In 11-
gura nr. 3. Este util ea aparatul si fie de demontat
prin .eoaterea panoului frontal in vederea InlocuirII
baterlel de allmenlare, cind elte con.umali.
Urmiloarele doui variante de aperele-surprlzA sini
ceva mal deosebite ee concePlle. De pilda. Tn Ilgura 4,
o InofensIv" mecheta cu clupercule ascunde un
aparel cu tranzistoare. Macheta se lucreazl! din
papler-mach6., hirtie lipitA bucata cu bucallll , supra-
pus. cu un adeziv oarecare, EI,a cum se lucreatli m"
tlle penlru carnaval nu pie.ele de bulelorle. Pe citi
vreme la aparatele descrise anterior N cerea o Impe-
eablli reallnre, la unghi drepl. Ia macheta cu ciuperci
trebuie o oarecare aparenli a linIIlOr, di.l
matrla, slnuozltete, care d apropie modelul de reall-
lalea nalurll. In figul11 se Uustreat! cum Irebule ple-
sate diver5ale componenle. Acoperirea cutlel,suporl
cu o ,Iofl mlfoalli de Ilni sau caUfea verde. vop.lrea
cu IIIC colorai seu Tnvellr. cu plnzi colora li. cu buline
Imprimate seu lipite -Iati chesti unI care polII rezol-
vale dupi gu.lul constructorului.
In figura 5. .oclul unul pel.aj seu portIune de gl11dlni
nlpona seu chlnezeasci ascunde, de asemenea, un apa-
rei cu tranzistoare. Cum se monlaazi o asemenea IIri-
Pe un suport de lemn, ca In figura,
confectionat din lemn sau placaJ. pe.Ie care se ulern
clteVII etrelurl de lac ni\tocelulozlc de culoare vie,
ro,le, portocalie sau galbanA, se U.ead o lava de
plastic panlru lueriri lOlog"nce. O placi plalati lub
bordura I.hll- care la nevoie poata fi Inlocuiti cu o
simpli la'lil!i din placaj - .erve,te drepl suporl pentru
machell. Pe aceasla .. prin parforate la di-
mensiune ,1 IIplre alementele de decor - copicel,
chlo,cul .eu pagode, poarta, avenlual un girdulal,
podul , lacui (o bucali de slicUl sau ogllndAl, nIsipul
(fie nl.1p preallrat pesle lrasejul flilcul cu edeziv, tie o
fI,1e de smirghel) -, con.ultarea unor Slampe UlU gre
vurl cu 1.10 pel.J specific fiind de mare 1010L Penlru
podel. poerti el chlo,c. avenluel pentru gard, se vor
folosi bagheta de lemn seu 11, 11 de material plastic,
el unele ... celelel\e u,or de asamblal prin IIplre cu lac
ele polisllren ,1 u,or de colorai cu orice lac nllro
celulozlc sau vop.ea de ulei. Penlru organele de ca
mandlll manualA, acord .. volum--c:onlrol, orice delallu
al decorulul (de e.amplu, bucitele de Itlnci sau co
pic .. "} poate lraosmlle, prin risuclree lui. rotirea axu
lui comendl cu care este sollder. Oar oare numel o
asemeON machetili axollcll poate fi Are,ta.
un fragmenl de peisel romllnesc. de IIridlnA engl ..
zeascl, ,irUl plramldel()4'" de la Glxeh. o machatj da
GEORGE DAN OPRESCU
orasel Fer-We.,a, tot atitea motive de Incinlare pen-
Iru ochi ,1 blneloteles. _ pentru auz.
Penlru mechelele prezentale mal su. se cuvine si
aralam ,i o da aparar, doar artIcolul de falll
este destinat =--'\
'itgura 6-;- scheme aperenl compllcali a unul \
lor cu amplificare directi poate eslgura In orice punct
al lirll posturilor locale de radio al, daci ..
lucreazll cu materl.1e de camele, a unui numir de
posturi atrilne din game de unde medII ,1 unde lungI.
Montajul esle .lcAtuti din urmatoarele pirtl: 1.10 am-
pliflcalor aperlodic de radlofratvenli cu doui Iranzls-
loare, o calulil de detectie cu dublare de tensiune. un
etaj ampliflcalor de ,1 un alai final
In contrallmp,
Pentru ampliflcetorul de rediolrecventi.e pol lolosl
orlea tipuri de tranzlstoara de radlofreCftntl: de exem-
plu. EfT 317, EfT 3111, cu t'i.cmlnlm de 10 MHz. Factorul
de amplificare il nu e.te Important., pullndu-se lolosl
InmdSlol"" cu lactor de ampUtJc .. e Inlr .. 10 , 1 1150.
CuplJul dlnlre cele doui tranzistoare se face oalvanlc,
prin legaturii directA Intra colector ,1 bazll. Polarizarea
primului tranzl.lor se obtine prin Irlmlterea unel can-
IItJtl din len.luoea pa emitorul calul dlt-al
doilea tranzlslor. La punerea In functiune a montajului
ute necesar si se ajulteze, prin probe cu alte valori.
yaloarea rBllsleolei notale cu sleluli pentru oblloerea
seoslblIIlitll maxime.
In celula de delectle cu dublare de ten.lune se pol
folo.1 diode cu conlact pentru detectie EFO. Se pot
proba, de asemenea, tranzlsloare de radlolrecventi
delectate. care dau un randament destul de bun ce
diode detectoare pe jonctiunea rimaall vall dll. In ecest
caz este bine de ,Uul ci pe Jonctiunea bazila tran-
zlsloerele . P-N- Pa se culege plu.ul lenllunll redre-
sate.
. l.n.
-j-;'ampllflcelorul de audlofrecvenli cu lranslormator
dedefazare, .. folose,le orice lip de tranzistor de au
dlolracvenli de micA pulere. de 100---300 mW, cu
coellclent de amplificare Intre 30 ,1 100 (EfT 363). Oe
asemenea, 10 elajul Iinai .Imelrlc trebuie ce cale doua
tranzlsloare ali albi. pe cit pOllbll acela,1 coeficient
de amplIIicare ,1 li lle de .cela,llIp, altlel .par dlstor
slunl, care nu pot fi ellm!nate dec1t prIn lorlarea lran-
zl,loarelor.
Aparatul fIInd alimentat la 4,5 voltI, fie dintr-o balerle
plali de lanleroll, fia din trei aiamenle lip creloo. In-
seriale, trensformalorul de le,lre trebuie si fie de lip
speciei ce bobina] pentru a asigura un maximum de
putere cedatli difuzorului, la o alimeotare destul de
reduli ea valoare a lanllunll, care prin uzura balerlilor
poate li se reducA ,1 mal mull. Un elemenea Iran.-
formator nu este llreu de confectionat. Pe un mlltZ de
lole de sau mlumelal, cu secUunea de 0.15-
0,5 cm"- , sau fero.lllciu de 0,25-1 cITI', sa bob!neazl
primarul alcllu" din li! x l?OO de IPlre. cu conductor
emallat de 0,15--0,2 mm. Secundarul Ya aV98. pentru
un difuzor de 6--8 ohml impedan\A a boblnei mobile,
doar 100 de .plra bobinele cu .Irml emallata de 0,25-
Q,35 mm dlame1ru. Dlmeo. lunea miezului deci nu ilie
critici. Pentru tran.lormalorul defezor, orIce lip de
miez de O,U--1 cro"-, primarul '18 avea 1500 de .plre
cu slrmi emallali da 0,05-0,1 mm dlamelru; 181 sa--
cundarul li! )( 400 de splre, cu .irmi emallat! de 0.07-
0,1 mm. Esle necllar ali sa prevadita Icest tran,for.
maior un Inlrell de mm. Atit Iren.lormatorul
de defilare cit ,1 cel de i"lre pol fi procurele din co
mert; esle 1011.1,1 preferabil li se reboblnue Iranslor-
maiorul de ,e,lre dupa; dalele publlcale mal lUI pen-
Iru obllnerea unei putarlln dlfu:or de clrea l?OO mW.
Circuitul oscllent de la Intrarea raeeptorulul esle
acordat de un condensalor variabil mlnlaturi cu dle-
laelrlc lolld de li! x 170 pF 181.1 orice tip de condenta
lor verlabll cu capacitatea Intre ,1 500 pF. Boblne
de ecord L, 18 Tnti,oati pe o barl de ferlla cu dlame-
Irul de 11-1'$/ mm ,1 lungimea minim' de 7 cm. Boblna-
jul efectual pe o carcaaA subtire de hlrlle are Inlre
150 fi 200 de Iptre, boblnate cu conductor de O,
mm diametru, cu orice fal de Izolatle. Numlirul precl.
de IPlre ... determlni la punerea 10 functluna a epere
lulul. Se pome,1e cu numlrul maxim de l?OO de spire
,1 .. scot splre din boblnaJ plni cind 1-11 etllguri la un
caplt al cursei condenealorulul verlabll - cu lamelele
rolorulul scoase din slalor - rec8plia poslulul Bucu-
r .. tll pe 351 m ,1 cu capacitatea mallmi I condenu.a-
toruiui varIabil receptia staliel de unde lungi Radio
Rom'nla. Raceplla undelor medII ,1 a undelor lungi
H face deci firi com,ulare. Bobina de cuplaj t, are
Intre 5" 15 Iplra boblnale cu acela,1 tip de slrml peste
bobina li' Numlrul precis de .plre sa delermlni astfel
CI iii se obtin! un comoromls Intre .en.lbllltele ,1
ICOHfWUNIf N,Ni. 14)
I
J
TEA ...
ORA
IOCU
PERCI
" CARTEA SONOR4"
" RADIO - CUB"
r
3+5K
l
FERIT _
,
_,1 ANTENA
,11 7i
e,
III f O ~ T
II I
III
'I'
III
50Kn
I \
PANOUL APARA7ULUI
0.0 Q"oOGO
.. l) 0"0 6"6 50 6
Q,OOOOO!DQO
0000-0000
Volum
1
2
Peis'!iioponf"z :i
'"
for
5D+fOO..n.
" CII/PEReI ...
,
-
ELEMENTELE
LIMBAJULUI
CINEMA-
TO-
GRAFIC
rerrn."W tehnici pe car. R ullllllU' orofesiolliitui
cln, .. t fi car. In",tlmlnll Imltorul, punlndu-I In
Iltu'lla de nu Intel._ cerintele 8c It'! arte, .,,,'
UIOf de Iradui In Iimb-'uI curem odlll In'I",I,
,tortul de apllell1l I cuno,lIntelor doblndlll duce
a. 1..,ldent. progrese pe linia 111111101011111111 " I.P, .. I-
wltalil.
S. apUM ca la OIllZll oricArui film .. ,11t. o iti .. ti un
I<I"M/II. $1 .. mal spune Inel el ce" mal multe fUme
ne ,flletlm ,. Ia cele ale prot lonl,mOt", .. nlt"Il
din lip .. unei Idei. Id_ unul tIIm cuprinde am pove-
,lIr .. proprlu-zl .... Icl'un t_ CI urmeazA ai
faci In oblectlvulul perlo".'e, c" ti Intenlla
IUlorulul, ,dlel adevlrul pe clre ac .. " vrea 11-1
comunice o,I",lIo,lIof, O.sIVUl', loato Ic .. te elemente
.Int dell"lte doar In lin" met1lnaJntea oregAtlrll flimATII
" n\l .Inl rlra Cllurile In cari Inallla Itlnti a lor
ImbogAtl,le liiiU Idlaa.
Unete dintre manie> alutoare aII c.lul care conc.j)('
.Inl criionui .1 hlrtiij Notar.a con.ecv.ntA ,dehor
cln.matogr.llc. fi I con.eclnt.lor cir. oecurg oln
.Ie duc. le concluzia ci lucruri NU ...,Inhtl.nt. car.
par IIIleg.t. d .... 1n foart lpr lve prin allturare .au.
dimpotrivA, lIoclatil .trllucItOlr., tren.crl .. pe hlrtlll,
'" Ilerd v.IOIr.L
n orlc. CIZ, Inaln" ele I hotAri Irl'l'oclbll ratln.rll:
unei Idei HU I unul .veniment. trebuie .. 1\1 punem
clleva IllIrlbArl:
- Ce 'rln.mlt.?
- PI el". pOlte Interesl?
- Cum .-ar putea rllllza elnlmalografie?
Se astfel un anleprolKl cara II nume,te
NOI
ALE
el .. VI mII It Imbog.tIt un.rlor, dar da c:ara
trabule .. tinem _ma pe 101 IlIrcur.u1 pregjllrH
fIImtrli ti III fIImlli lIfoprlu-zl ... fflndei nu .Inl rara
elI urile cind filmul Iti IrldllIll lulorul, Indep"
Undu-.. de Intll'ltllllnltll" firi voia le tuIL
$nnat/ul con.tllule blUl Ilterari I filmului. P.nlru
I na lorma o 10 .. Cit miii encUi upr. con\lnll-
lulul unul .canarlu. \'Om ,..1 IC"t ... ,. 'iltui
se .... al unii pl ... de '"tf1l In cari In" Indlealllt.
da regie . Int c:u mult mal II b.rt.tea .ctorllor
eu mu" mii r trtnaL
Redactar ... c.n.rlulul or .. upun. Inl"'.glr .. per-
laeta I .lIuatial d," ti" aoaralulul de Iii mal ,1 po.lbl.
II,.t. doi pecltla ,1 actiunii tllCtrul ... m.nl
din .p.tlul .unle. lneerclnd .. raunlm In
cuvint. prlnelplul da eons1f11ct11 al sean.rlulul, .m
.puna ei .. ta c ... Of n ... ar putea POVl.tl un .pla-
lor cu IMmor. 1cI .. 1I dupA ea. vlzul lIImul pa e.,.
" pregAtim. v....., rM_ ei In .c."'rlu nu .. 'I0f eo,,",
''''''111 O;u pr1VW. Ia tenntea arin C.IfI ..
rulll zi Im.glraa, dar ci n.u ne ... om propune crear ..
unor .ltu.llileenlca Irl_lIubile prin mljloac.l. tahnle.-
da c.r. dl.punlm.
In .clnatlu .lnI cuorln .. toate. r.pllclll Ictorllor.
Vom rlunl ca IIImul nu lollrlau lormutell Imlalte ..
ei I.tI o orOl>Orl1e optimi Inlre text ti Imioln.
,1 ca .c.asll proportia .... flaza de ta Ulm t. !tIm .1 o.
la .c.nI '" .c.nl. Unltltlle din c.r. ilie format un
te.n.rlu .Int .acventala. O .ecvlnjl ta o .uceaalune
doi .c.ne Inllntulta logle ti eara dNlcIl naturel te.ne
riul Sec .... n'" loeel un rol a mlnitOf &lctulu{' fiU
tabloului_ Intr-o p.... de 1"lru. Unele m.nuale
reeomandt .unlt.t .. d. loc. timp NU actlun ... unef
.ee ... ."t.
Majorlt.t .. elnuatllor n.u re.pacti .trlel .c .. ta
eondltll, dar .rnt de acord ei o .ac .... nt t. unitati
cel pultn .ub alpectul ..... nlm.ntelor c.r ... petrec In
Interiorul II.
Dft:upaJul rlprezlnti IAI.'11111 ac\lunll prin madlfi
<:a,_ unghiului ,1 dlalanlel de filmare. UnItAtile obtl
nut. prin d.cupa} .Inl cadrele ,t pl.nurlla. C_drul
e.l. cuprln. Inlre mom.ntul cind apar.tul de lu.t
.... d.rI. corln o Ictlunl ,1 mom.ntulln c.ra aparatul
p.ra ,te ac .... 1 actlun . De.igur. d.flnltla nu 1"1
ex.ctA. Imoortenl a.t. Insi sa retlnlm el In Int.rlorul
unul e.df1l IUm.r .... t. neTntr.ruotl. d 1 lpar.tul d.
luat .,.d.rI po.t. ..... prople iaU si .. dlolrt.le .. u
pOall .1 modific. unghiul de IUm.rl.
Un eadru t. format din Ol.nurl, PI.nul ehlmbl
d. fieear. dltl cind apar.tu.! 1,1 .chrmblloeulIn raport
c:u .ubJ.aclul Iilmal Planurllll poartA denumiri con v.,,",
tlon." In tunetle da oblac:U.,.1e Inc:.dr.t. de tolograma.
Se .doptA, doi Oblc.l, o notalll "mDoUea panlf1l
flacare tip de ol.n. In tune, .. de mArlmea corpului
uman .au l.rglmlIIII IpIJtlutul cuprtn .. In lotogra,n&
planuri .. pol II:
Planul g.n".I: cup,tnd. o 10ni largA din reali-
lale. rneonlurAtMr 1 .erv.lile d. oulcen p.ntru
precizarII locului unda .e petrece Ictlun.L P.r.o.-
RADIORECEPTOARE
jI.II.MMl tI' 'Mi. IlJ
tac:tr ... ttata.. In CII eI.par.lut.uloo.ellellA, numaf1ll
da .plra al bOclnei de c:uplaj 00111 fi redu. Ia 1-6 .plr .
UIt punlru In luncl,une reclplorulul ...... IJU".
cu .tlnlla vato.ru r.d.tanl.tor notat. cu ItlluP..
Alte reglaJe ataril da eela manUon.t. nu .Inl neeea.re.
In sehlmb tr.bula lu.t. cit ..... pleclulll con.tructl ....
In orlure dlnlre ... lrlanl.l ug"lle. Altfel tr.bula
.... p,. .... dI po.lbllll.11I: de Inlocuire rapl11l I bat ..
rlal ti de pOllllon.,.. corloCli al, Inltun .ingur .en.,
penlf1l .vlt.rll dl.hug.rli mont.lulul. Feritent.na tr ..
bule pl ... tI In totalltat .. al la o dl.tln\l cit mal m.t.
de orIee p\QI ma.l ... i mel.Ud a montajului .au da
bIt.ril Iimlntere, mlnlmul de dl.lanll fiind 2 cm,
.ltfel .. n.lblUtal. aplratulul .. radUCI consider.bll.
Eate prelerabl .... eonllrulllci mal Inm recJptorul
Oft o mal mara c:u CIP'., lpol dupl rlmen-
tar .. lui .... lraaei pe eU'II', pa format mllllaturl,
pe o pllcu1l de Illtollt sau p.rtlnal p.r1oralA din 4 In
.. mm. Tot reeaplorul _ IAri cond.n.atorul .... rl.bll,
blra da f,,11A .1 difuzorul reapecllv - pOlle IncApea.
pe o plleull de 1'-25 mm )( 45-70 mm, In funclle d.
formatul Iran.formatOlrelor mlnl.turA lolo.ite.
n .. e cupnn .. In aII .Int .11t da mici Inefl .pa.chotorul
nu poata praell. nlmle dlOllbll In legitunl cu .11.
Planul da ana.mblu: eup,lnde p.r.on.l au grupuri
de peflon.ia Inlr-o . mbl.ntA de.lul de largI.. De
obicei, .. admite .ublmpirtlru In plan d. ansamblu
ti plan da I.ml.nl.mblu.
Planullntr.g: un om In oiclOlTl .1 reduea
po.lbilllat ... paeUtorulul de a reeepta Intrelp .mbl
'011.
Planul .proplat: per.onll,j .... tn. Incadrat. pin.
la genunchi.
Planul mijlociu: o.,.on.lel Inl Incadrate pinA
la brlu. Prim plan: p.flonaJaI. Iint Inc.dr.t. plMl
la plepl
In.lnte de pr.I.nta eelilate tipuri de pl.nurl,
..t. n.e ..... o IImurlr . Duol"cum ....... iIUt. cI .. lf ...
e.rll planurllOf da mei .u ... pa erll.rlul
cor.Ia'1eI per.onajulul eu .mbtantL In planurila CIr.
urml.zl .. nutlll Imbllnt" dl'llIr .. III Ichlmb in
eonclPl1a ImltQlnll clat191 un 101 fo.rte Insemnat
deserl.,. obiectulUI sau Itgurlllttm OI .
Gro.-plan: fotogr.m cuprinde numai tata perso-
naJului ti radl o a.prelle ael"e'" IlolTndo da
mecllullneOfllurltOf.
Planwde dltallu: In !ologramt II cupflnd. numai
o p.rte IImltati a unul oblec!.
In .. nul: .... un plan obtlnul de la ce. mei miei
dl.t.nll ti recll eli mal ad.'11111 numel .twcturl
.up .. f.tel .au un amAnunt fo.rta mnlflc." ....
FOTOCINE - CINEFOTO
p;aginl de ing. V_ LAURIC
APARATE FOTO
In gama e.lot mal aimpl pa,.t l pent ru a malori
.. Inscriu aparat fot ografle. cSmen ... In ac: ... 11
gaml au foat produ_ rac.nt patru t ipuri noi: 5 m.n ..
-It, 12, 1 1 e5 m.na rapid .
SMENA 11
Aparatele foto sovietice sint larg rlspindlte in rindul amatorilor
din fiind deosebit de apreciate datoritl
optice ,i lor.
posedI un ot)lurator de tip perlee-
11one1, cu contact do Si1"lCJ"onlar.
cu lempa luIow (8, 1/30-:-1)t!iO ...
eooda). Ob1eclwul lndu,w_13
./1 dlltanlil loca" tot de 40 mm,
ea ,i ta tlpul ile anlOfloale, In ..
lumlnoll'al .. a cl ..eul 1. 1:2,8. Vf..
lorul cu cImp ma.rfl: posedA o r.mA
lumlnoasl .ub c.r. apar velolila
OI reglaj .Ia dlahagm.i.
de punerea la punct a unor noi modele in concor
cu actuale. constructorii de aparate fo(o ,i cine
au avut de rezolvat urmltoarele probleme, din care unele contra
dictorll la prima vedere :
- simplificarea de reglaj ;
- amplificarea gamei parametrilor de rellaj;
- automatinrea sau a de rellaj;
- o biectivelor in
sau chiar puterii de acestora;
- obtunt oarelor foto ,i cine;
- reducerea gabar itelor ,i a propr ii;
- n concomitent cu realizarea
unui de vnzare minim.
SMENA 12 14
posedi In plo. In jurul oblecthlutut
un el.pOnom.lru elreul.r lcu II""
nlu) ce rl9ll.zi In mod .ulomat
dlalrlgma la .. n-aell.rl. Ob-
luralorut 1 .:Sm.na .. n: "'1 .lm-
pliflcat 1. minImum, dllpunlnd nu-
mai de douA ... llortB al ,,., lecun/t ..
UIt ambele Ip.rat .. pa "Imu' Ilan-
dald toIottH (lip 135 - _laica.) se
pol obtine, dupl dorintA, doua for-
mate da pOli 24)(. mm ti 1')(24
mm. 6ed ,1. rflottv, 72 da
imaginI.
CLI loatl IItenlla cu Clre Im lucrlt, cu tOlte ci Im lIurtat , l un
halI'. cu 10111 d ... totu,i ne-IIm IIAIIII Imbrldmintea Tn micul noslru
Iliboralor loto. Sil Icum ce putem lace:
!nUt vom caulO sll laMlllidm vlnovalul - revelator sau li.ator.
Pet.'. d . revelator
1. P. locul petel se apllci Ump de ct1eva mlnule o solutie de Uncluril
dO lod 3%. Pala se schimbi la culoare, dar nu dlspa", decn dupil o
noullfalar. cu salutle de 11)% 1105ullal de ,odlu (lIItenli .. nu ull!lzatl
tolul'- do lJure acldll). Evident, 1. Illr,it sa IIpalll bine cu
Ipa. In Cal do nerau,lt4 deplinA. operal1a se poate repeta.
Imbrlcamlnl" cu pele nu se va fierbe '" sp;!illd tnalnto dlll acoa-
Ierta aceslora. Dooarece edsti perIcolul CII tr"'amentul de mal sus
q dlslrugA colOf"lnl ul IIbre! de btrz4, ,e valllle. In prfNIlabll o probil pe
ti.
2- P.tole re acoperi cu o solulie de 2 pInA l1li 3% permlllnlllllnal de
POllll!illu. Acealll coloreazA locut In urll'lll olldArl! substan-
telor din revelator. Coloralla nouil IIIPlrutA (permllngan!llt redusi se
Indop!rlelllZA u,or cu o 50lul le concentral! de melablsullit 6e polaslu_
In IInal, 'edlurn se 5pali bIne cu sApun ,1 so clile,to C\.I mull! apa.
Pelele de fi ... lor
Plc!turlle de solulle de It.are proespihA nu produc pele vIzibile.
coloralllll scestora In!>il IUnd propol1lonalA cu gradul de UIUr! III
solullel IntrebuInta te. oe,1 la prima vedere para cludal. IIceslB pete
SO Indepllrta81i ma! greu dect! cele produse de solutia de revelator_
1 Pentru Inlitu!llfe, se recomandA utilizarea unei solutii de slib,,,,
Farmer (ORWO---A 100)
SMENA RAPID
nu posadl elponometru lota.lleclrlc, Inlll.
In "opuI IImpll11clrl1 operatIIlor de rCOIaJ.
aparatul nu are Inscrlse cilre. cI sImboluri.
Iar peUcule Itsndard folosIti (de 35 mm)
.. locarci In apliirat cu CIIsete r;.pec.lale
.Rapld. Toale modelele .smen,, de mal
'utau aabllrltul 130. 63 mm, Iar greute-
tM de '1tXI g
Il
I
c
c
I
H
i-.,
,. o ...................... ""
cu ecesl arneslec ;;.
dupa care urmead o
eA pelele de orice IeI cu cit
cu allt se Indepjlrt .. zi maI gfeul
SILUET
DalortlA progreselor- realitate In ceea ce
granul.tla ,1 pUterelii de .oparatle
1 paHculelor modllrne, aparalele &aemIlOl-
mII. au din ce In ce mIII rIsplndtte.
DIn ea'lHIorle aCHlor IlPIol'flle '4 prezentam
douA.. .SlIue!' ,1 .Fed-mh: ron .
eate un aparat aemlaulomal ce utl llzaai! pellcu" Itendard de 35 mm In casete llRapld" (24 ImaglOI18 ,,- 24 mm
Obieclhrullolosll esle de un IIp nou: .Um-.......3, cu lumiflOzllIIlea mllllmal:2,8 ti dlslantalocalA 28 mm.
--- .... _-_ ... -
FED-MICRON ?
1518 un .para! semlaulomat,
llnal lOt amal4vllor. Ind de un tip
mIII perfectionat (22 de Imagini
18x24 mm pe petlcul! standlllrd t1p
135 - t!LeIca').
ObIectivul (IIHelJos-89) eate
te luminos, cu deschiderea mulml!
1:1,9 el distanta locala 30 mm. Obtu-
ralorul de t ip c80trllll cu !amele IIIre
6e e,alonat.lntre
1130 ,1 Il800 secunde. Inclusiv _a .
Celula cu Hlonlu este cuplata
clnematic cu ob!uralorul " CJJ dlll-
Imgma. Acul eaponomelrulul apare
In clldrul Vlzorulu! Impreun! cu va
!oarea respecllv! a dlalrallmel'. Dacii
iluminarea este InsullclenUl. decla"..
fIItorul H blocheazll, Iar la apbare.
In cadrul apare un semnal
rosu slrldenl Gabarltul aparalulul
esle de 115x7$x47 mm. tar
lea de 4IiO g. Pentru IImalorll pr ....
lenllo" " pentru profellonl,1l au
'OII produse doua modele noi din
gemallpar.lelor monooblec
liv cu lormatul Imaginii 24 "-36 mm
.Zenil h .
ZENITH 7
polledl un obturator cu perdea de
conslruclle perfectlonatA.> 1:1 per.
mila .Incronllsrea cu fuiilerul etec-
tronlc pIn! la 1/125 lecunde. Gama
timpilor de IIPunere le eploneaz!
Inlre 1 aecund.l ,1 1/1 000 lIecundll.
lnelulliv db. Ca , 1 la Ilpurile E ,1 B,
oglinda ",vlne dupa fotografiere.
permitind o vllare practic continuA.
PenlaprlSmll esle cu
relea microrllll!er. Cllre, dIn pacate. ___
Uple,1e ta mOde-lale precedenll a
,1 E.
ObiectIvul princIpal al aparatului
a losl menllnut acala,l: IIHello5-.44
cu lumll'lodtll .. mIII.lmi 1:2 ,1 dl,...
tanla fOCflIl 58 mm. fiind Ind pre-
vAzul Cu dialraamA cu Inchldare
aut_lii. Geba.ritul alt.. de 150)(
xl08"-95mm,lgreulllleadell70g.
Partlcularllattlll IIceslul aparat consta In ac_ ca uiUlzeala un obturaror cu dolllmpi de poza. comandat
1 .... 1'-'.1\ li\: \Il,(j \\11.'.19 I&9Mtplll'Af 't\%J\A'lPl":8t.Ja.'cs'"J&!, M. 'tiIv", dB.dMlr;*.!!UVl.l'lIhljlf'ut!' .... NIl. IIr .... I>fI.' ,,,ul
lIare prin cite un buton daellln,ator aepilflIt, In tunelle de viteza de deplasare a iubltctulul. La a!)lsarOil pe unul
dlnlre cele douil butoane, celu la cu lelenlu slabUe,le In mod aulomal dlafragma necesari. OatorltA c .. etelor IIR"pl d.
'r\C.lrcafell este simplii. evltlndu -lIe lolodata accldenle (rup,,,, pel!eulel .tc..l.
Gabariiui apa raiuluI esle de 110)(89,1( 48 mm, Iar IIreutllllea aa 400 g.
APARATE CINE
In categoria aparalelor de luai ",oded - cln. -
au fost produ.e, de asemen_a, daul model . noi.
ECRAN-4
este un apunll de IIlilbartt minim destlnal
uUllzilrl1 peliculei cine 2x8 mm.
Mecanismul de Iraetare s pelkule1 esle
de tipul mucank cu arc. O remontare com-
pletA a.lgurA o duratA de /ltmafe de cea
32 dll secunde (respecllv 2 m de
o lalragma obiectivului IIsla sutomatA.
comlllndalA de o celull fotoelectric!. Acul
uponometrutul IIplllrll In cadrul vlzorulul.
Varlalla unllhlulul de cImp al imaginII se
as'guli ca,llatipul exlslent la noi In comert,
. 0UIl I'1 ........ prin doua piese: adilionale Cllre
mirele sau mlc,oreazA 'ouIA a
prinCIpal w :'>:"-". ralpecUV,
cu 0,5x. Noulatea la acesl aplII(al consta
Ind In laplul ci. aceste doua piese optica
sInt montate pe lurela CIIre IIsigurl.
concomitent, ,1 corespunlAtoara
a cimpului 10000glnil dIn vizor.
Sub tureli este prev!l:ul un dilC cu doua
IlIIre de corectie ce pol fi aduse succes""
In lala- obiecllvului (HI- 12 ,1 HC--8). Apa-
ratul dispune de palru viteze de tIImare:
4. 16. 24 ,i 48 de ImllglnV5ecund!.
G.oblllrll: x 115)( 113 mm; IIraulal&; 800 1:1
QUARZ-5
dispune de un obleclJv CIJ tran510C11tor, Qlre petmlte modlllcarea contlllui a
unghiulUI de cimp 1111 ImaginII. Dllfragma se stablle,te lIulomal de cAtre c81u14
IOloeleclrk.il. Gllma de vlleze da lilmare cuprinde ,alie VlIlorl: 8.12.18,24.32,1 48
de ImaglnVsecundl. Apar,tul are posibilitatea ele tractare III petlculGj Inapoi.
Trusa aparalulul 11"511 foarte bogati In accesorii, cuprinzind: sel compllll de>
!Ulre neutre (cenu,II), colonlte .1 Incolore (UV) panlru oblecllv " caluti. kmlt!e
sditlona" pentru fotograflerea aub diltanta de I m, cutit pentru taiat IIImul.
mIner pl.lol, declllln,ator flextbll .1 apArAtoare penlru ocularul vizoruluf.
Gabarll: t75xetlxl52 mmi greulllte: 1 SOC! g.
,
, I
r
,
Rispundem pe aceutl ule
rnultQf cititori al revistei care ne-
au pus aceleali intreblrl :
_ daci eDacla 1 100 trac;-
u. remortJ ,1
- cum anume se bec
prinderea acesteia.
In ceea ce prl'tqte prltrul intre-
bare. "spunsul eue da. Trebuie
insi si seaml de a:reuc.
tea iltestela. Masa lota.ll, deci ,r ..,..
{alea proprIe plus indrcltun. re-
moreil nu trebuie si depl,eud
]50 ka: In cuul In care aceasta
nu dispune de un sistem propriu
de frlnaN: , 1 700 kl dnd II posedL
AtelaJul de remorel recomandat
de constructor, il elru! formi a-
proximativi rezultl din fI,ura nr.
1, este din doi Ion.
leronl din de 2" ulmb! .. "
prin suduri cu tii pile-suport ,
cu traversa.
.. ...
z--",
Fig. ' - d. lIIumblu
dfl ,.more': , _ fQf!p"onf din IN.'
2 - IlIplsuptXl ; J - cu fKI/U,
" - d. r'fTl(NCl/.
.--
e
hS.
Pentru monu,j, pllnp Inferiol'
ri. care formud Ijutalul de ie.
,ire al aerului din motor. trebuie
decupatl conform fllurii nr. 4.Auto-
turismul se suspendl la partea din
spate, se demonteul ,i se
ettbereul chinltle limlu,tor .Ie sus-
penslei Se demontead tampoane.
le de cauciuc ale suspensiel ,1 plu-
sUPOl1ttor lonlltudlnall al tam-
poanelor PlrqOC (bara pirIJoc spa-
lIlI
-
remarca
In,. L. VIRGIL
te). Pr inderea atelaj ulul se eJtecut1
conform fi gurilor nr. 1 ,1 nr. 1.
Planp Inferi o.ui a motorului se
rigidi zeazl apoi cu doul ecllse ,i
cite doul de 6 mm.
tru a mentlne constilnd CUrsii sus-
pensiei, umpoanele de cauciuc. ina-
inte de monujul lor II loc. se
scurtelUl cu o viilOiire egala cu
grosimea tilpilor atelajulul (ca 10
mm).
De plaa de remorcaj (fii. 1)
se prinde dispozitivul propriu.zis
de remoraj, este de prefent tI-
pul nuci. De plad de
remorcaj se ViI prinde ,1 priu cu
S poli pentru stekerul
electrice a remorci!.
Conform lelil in vI-
loare. remorca va trebui si po-
sede doui I.limpi de lampi
pentru numirul de inmnriculare,
doul Ilmpl de stop. doua semnil'

, --1::
J
-
... " .....
-
Fig. 2 - Modul de INlnd". I IIlp110t
Iltl';ulul sub suspensltl din
spal, .. , -Ne SlUJI.; 2- chlnQll/mltl/Of:
J-Irom'" pllnet",,: " - tlmPOn-suspen
.sI, ; , - IIIpI ,t.ll}.
Fig. :1 - ModUl dtt pdnrHf' I IrIYIfSel
,1.lljulu/; 1 - Jonglfonf-llie/a/; , -
Ir,v"",t,,,;; J - illflffoMI ma-
IOf ; ,,- brKlI dt Inchidlf"
Fig. - _ol;mIUv, tH deeu
1)1/ Ilt 'lnflfioMe I moIaruluJ;
1 - NJ.J dt 1,1111; 1 - lot de 'UPlm.nl ,
3 - plOI"" in;lfit)arl maiorUlui.
IIzatoare de cu lumini in
termitenti conUict ia masa auto-
turismului prin prid.
In scopul reducerii solicltirii sus-
pensiei spate prin eventuala supn-
indrare dati de remord se re.
comandi. dild este posibil. ca aceu-
ta si albi centrul de Ireutate in
spatele oslei. dind utfel o compo-
nenti de desdrCiire a consolei spa-
te a autoturismulu!.

..
,
Nu e.te d, la<; greu Ni reallZOl1 ml!'l
curatltOlul d. lllpadil dfn Ilgura allllu.
ratll, orevilzut cu (JIat.or_de hlcl.l:Jptll. e;.
cutlUt orul de llpadll din figura alalu-
raii, pr.vllul cu mOlor de bicicletA. Cu
un atemenea uUlaJ .e POl cur!t! rap'd
,1 blna curtea, alelie dlntrun parc, tro-
luarele elc. Mecanismul
III. a,eut pe un cadm cu tllplcl din
lemn, Iir maiorul ,1 rolorul a,eut
.. ullc"lull .lnllncIUHlnt,o carcasA
din tibiA. Plrtea din la'. 1 caro.ariel
elitl pretungltA. 1,"lId o larm. ce,.
amlnl.,le un lir .. : lai acea.tA parte
are JTIargll1ea 11I1.rlti cu o bandA de
labl. ,1 a'culltl. III partea .uperloatl
ti carCl.ei .. an. lI.a' un 19htlab prin
ca" e.l. aruncall Ilpada.
- -
DE ZAPADA
AVERTIZO!
SIRBN!
", R.
I 02' I
6'"
Il
r
6.21c
+
<,-
'00
-'
7)
12
Sunelul unei .It.na macanlce po,te
fi IlIsl't8 raprodul de un monlaJ electro-
nic. In principiu, Inl lala\la te compune
din douA mulllvlb toa.e .. labUe. 1'.1_
mul multlvlb.alor r.alllli cu lranlll
toarele T,-T cii n .. lere unor olcf-
falU delorma d'.ptunghlulari, cu o Irec
ven,A da palma de.tul da coborYti,
dalo.11I con.l.nlelar d, Ump mart r ..
-..
<. $O

+

..
-
'" .... ....
INCALZIREA RAPIDA
A MOTOR U L U I ,n . MAR'N POTRESCU
Moto.flie cu explozII, dupa cum bll'\e ,tim, IU o
II/nctlonar. optImi " o UIUfil mlnlml ,. un anumit
r-olm. preei de temporatu,A,
p. vrame '111;1, molorul ITrlb_nlulur_ attnOI ace.t
de temperaturA dupa o hmetlon .... mii' Ind ..
lungatl (nici Intr-un caz la drumuri .curte, tap! CI
dUCI le Ulurf mari ala '.-0"'1"1110( " cilindrilor).
In Icopul reduceri la mlnlmuma diferitelor "&I)'.Clrt,
rec::omand'm dia pozitivul d.,e,i, mal jo.. CIIte
p.,"'Ha IcurtartIIII limpYlul ehi Indlzlre I motorulUi,
precum" funetlon.retl lui la un ,-olm de 'ampereluri
acceptabil. Ace.t lucru IMI obil". prin obtur.r par-
IlalA .,U taltill lectiunll de Intr." I a.rulul In "'Inll.
'alor, In IC t uz, .. plr.tla de .... reca .. ta radud.
.IU opriti chl.r, tampa,alu,,lII maIorului lUngind rapId
valoar .. "orInllJ'.
An .. mblul, duPi cum .. POI'I "'Id In fig. !,
contlM 12 principala. ,1 anum.: cadrul 1;
eeranul 2; urechile 3; .egmentl! 4; agra'eIe li; pleN
de leg'turi e: clema 7; cablul de eetlo"are ' ; placa Il;
col,a, ... 10; auportul clapetal 11 ,1 clepete 12.
Vom Incepe prin a confectiona ple.e'e pret.,,'ale
In achit .. foloalnd 'abil de Ol 38, !fir pantru pOlltille
4.' ti t2 cauciuc.
Vom cumpAra un cablu de dnchldere a capote!
IIU actlo".,. a toculul pentru sTrabanla. Ia cara
urmjtoare'-:
In corpul da aluminiu practlc'm O crealaturi a"lnd
IaUm .. 2 mm, In cara \'Om Inlroducla"ul comeetlonlt.
dupa cum IMI "eOe In figuri, din alrm' de .rc cu 15 de
1.' mm.
Pe tlla butonului practicAm &-10 crealalurl de
adincime I! mm. cu pas de .. mm; In acesta cre.laturl
urmInd d lntra portlun .. reclliinle a arcului de .Irml,
permitind fimlner.. tllel In pOlllla doriti. Prima
cre.tllu" pe tril '111 coraapunda ce4" din corp. Ia
pOlitII Inchla.
Portiunile dlntra crealalurlla tHei "or ali" muc"'''''
rolun/lI ..
Prin coaltorl,. pe Inimi cablulul .. fl.eazl pozitia
.. Cllla flartlculatl de uree"''' cu Itau","" a pOlillel11,
prlntrun ,unlb M 4, C\l ti conlraplulll'.
Cu e/ulorul unul colt. din labll de 1,5 mm Itfo.lme.
ea In achi", 101 cor pul cablulul .. fI.eazl (lIg. 2) de
!olan'!lul, In part .. dreaptl.
11" .. _ ... ' .... - ....... II'''''''' ......... " ......... _
Cu ajutOf\lt unui col1. din tabll dill!,!I mm groalml,
ca In .chlti,tot corpul cablulul .. 1I.eazl (fig. 2) de
auoortul a.ulul vOlanulul, In partea dreapta.
Cablul va fi Ireeut In compartimentul mOIOfUlul pe
Ung' pedala de frlnl, pe aub axul pe tira acea.la eate
articula". prlnlr-o gauri core.puntlloare In perlle.
Ou.,. ce pe cadrul I am fiul collarele 10 ,1 urechile
3 (orln .udufi .. u nllulre), artlcul.m ,i .uportul
clapelel 11. Penlru ca ace.ta .. pOlti fi a.amblat
".or. unul dlnlra bolturl'- de. 4 (eara .. pot obtlna.i
din picioar'" unui fteker) va fi co.llom ... upon
ulterior inlroducerlleca.lula In cadl'1,l .
In KOpOl unei cu fraclri minime,
Introduc8ft\ pe boltul inferior, Inaln. da montal, o
.albl plant penlnl .urub M 4, In ac .. ' lai m.rginea
Inlerloari. poz"iel11 nu '111 mei Iractl " rama clKlrulul.
Nu r'mlna acum decft ... ma! monllm cu ,uruburl
irit 4 aau nl l url (In ee"l c.z, .. modlllc' coreapundlor
dlametrul glurllor) pOlllma 2, 9 ,1 12.
C.uclucul Plnlru conlectlonar .. pOllllllol 9 ,1 12
po." cumplra de la un mlgelln cu lurnlturl d,
cllmlrte.
Segmentele 4 .. orlnd cu ajutorul Igrelelor 5 pa
br.tele uree"'ltor Inainte de montar .. pozitiilor din
cauciuc, o.rtlle metalice .. vor grundlll " vopal.
FI.ar .. Ia molor .. faea C\I aJulorul collerulul ca
Iham "anlllatorui pa carter, In eee'l teOP uree"'''e
cadrUlui lIor li In"odu ... ub colier. ac .. te .Irlngln-
du--.. apoi.
La montar. dl'POlllhlulul vom c'ula pOlllla care
d permiti dasc;hlder .. completA a clapelal. f.ri ca
ac ... ta .. !la Impiedicati da ap'r,IOIr .. rotII latl
draapla; .ce .. ta .. obIl,.. rotind -Inalnle de .Irln-
ger .. coUerulul - tot an.amblul.
Du.,. fl.ara .. leagi, cum am dlUl , ooziila II de
pozitie 11 .
ExpltMl., ..
POf'nlr .. ,1 Incllli, .. molorulul pa vrame rece
.. "or Iaca cu clapete Inc"'I$I.; pa dla'anta .curte,
larn .... poela circula cu cllpelllnc",l .. MU delehl ..
ta prlmul dinte, 1. ta drumuri mal deach'd la
l-t dlnt!. In 'unctle de tamperatu,. .,ulul.
Oacl In limpul tnef.ulul molorul ae .uprelnc,l-
,III I .,

+
t
Fi9 Z
Ia,ta (putin prob.bll). aceasta .. manlflltl prin
detonatJl - ce apara .1 la o lunctlonara
In ,up'l .. rclnt. In teeel cu " va mal cle.chlde
clapata cu un dinti, mtrlnd .. ifei debltul da aer I)Inlf\l
rlclr ..
Peraonal uUlilaz un a .. men .. dlaPOzltJot din Iarna
anului le. (pe perlOida aelombri....",.rtl.) ,1 a'nl
,
9
"oS


N

+ _.

.........


-A- ,
I 40 I
foarte multumll de ralultat,.
Se mentlon,m ci o conaeclntl a utHlllrll unul
.. tfat da diapozitiv .... raducar .. debirului de aar
clld ca pltrunda prin Il'lstatatla de Incltllre In Inlerlorul
aulovlhlcululul ti In eea .. caz lIa trebui ca u,l'- el ..
Inchllii bine pe conlurul da contact cu cauciucul de
ela n,are, 1. caroMrie: .. albi Izoll\la termlcl.
Uzate cu RC, In cara .. lolollte con-
deo"loare .lectrollllcl cu valoare rI-
dicata (10 JlF). Urme811 o celu" R,C
da 'nlegrere. du'" cere .. aii' un mult?-
vlbretor T - T cu o schemi slmHarl cu
primul, dM ta
4
care frecven,a da repetl .
lle IIte mult mal mare, deoarece aalolo
lIte cond,n .. loare mult mal mici
(50 nF). T.n_lunea de ta bornele con
den .. lorulul C
3
detarmln' o module,.
a tao.lunll genara!e de mulllwlb,atorui
T, - T. obllnlndu-se sunelul.pedfil; de
. , .....
le un receptot) ,1 In dllulor ,a aude
"mnlltul ele .lran4. Trabula apua ca
valorile pieselor Indicate nu sInI crttlce.
,le fiind numai orientativa. Ca IranII.
toare &8 pol loloal orice lip de trlln-
zl.loare de Joall frec"enla cu putere
dial pat.t mulml d. 100-200 mW, cum
ar li EFT 351--353,11 14, TI tI. ac 70,
OC 71 etc.
:;:" a ...... _u..._ .. primlna .......... '"
iti ........ .,. ....................... c .. m ..
uIMII ,.ment;: ..... - Miei; pe ... luni -
Samnelu! de le le.lre .. Inlroduce
Inlrun Impllflcator AF obl,nult 'de
-
Monlajul 58 aUmenteaz' fie de la
2 batarA plale de ",5 V flecata, lIe da la
un radre.or cu len.lun .. da V .
Cuplatl ... un el.tem .. allor de p,.
zantl centru pornlr. automati. alrena
ducrlel poate oferi valoroa .. ..,.,icli.
'001-'101.
.. :: .. "'c'l. " ....... P.T. ::;i.;jj
;; :... ............... ;:ln' ......
CU DU
Le cereI" unul m.re numAr de cUl-
torl, cu detaliile constructlvf
a'- blbllolecll eu dublA umlzar. publi-
cati In nr_" al nOlllt,e.
Uita d. mat.,lala
- cee 3.". placal grol de , mm:
- 30 de IUnghll din brad eu lungi-
mII de 115 mm:
de lurnlr NU pra'Pln;
- bucAlale (dellurt) da lemn;
-clet
- hirtie abr.zlvill:
- doi rulmeoll mici.
Mod .... da a.acutla
Se hlfam ti .. deeupeaz' cu
grll6 u., plac.e.l Cu grOllmea " , mm
plell" componante alli turnentel, con-
lorm Khltelor alltufllta 'l:dlmanllunl In
milimetri). Fleca,. III'm.ent 1'" flolnazl
cu ,mlrgh" _ dlf.,1te ."nuIIIU, acor-
dind o Importen'" cteolebltA eucU1i11tn
dlmenllunll 800 mm. Pa elemantul 1 II
\'11 Iba laglro! Inllf'lor prln Inelelera
cu unel"lbetot din placaj. Apoi
prIn Intermediul a' dll"nll.,a din lamn
C\j In"II",Ir. Indlclte (50 mm, respec-
tiv 15 mm), II vor realiza .ubanl"mblu-
tlle pl'cll In'erlollre II ale celalluparlo,-
-- ... '-............ \ .. .- , .. "" , .... -.
tiv 15 mm), II vor rllHza lubaneamblu-
riie plleli Inferioare ,'alli celal lupariGII-
,. a turnentel,
FI,U_ turnir lipita pe conturullceltor
pUlei VOf crH lenUitia de maal .. lt.te.
Fantele tilate '1'1 ale meniul dIn IIg. 4
IIrveK ... .. paharelor cu picior,
declin "'II de furnlr vor trebui" nille
deeuplrl clle eti PermItA IrecerH tAlpII
pldorulul ptlharulul. In fente lI .. or mon-
ta lamele de plaltlc ITculte (din belane
de dmall) pantru Illgurlrea plllirelor.
Pentru unIle datlm nu am prlunlat
.cllite llperlta, dlmenllunlle lor fiind
clar Indk:a. In duenul ILJrnanlel
RHlillr. turnanlel IIU mal ",re""11
... COnUfluare daci urmarim
polil"le celor"'" ele""II'1 '" delell .
De IltleI, Iocurl!.l de ImbinarI dllllr.
ela,.,..". lIn! no""1 cu numlrul pozl-
liei elemantulul COlpLA blbll-
olecll cu dubla ulill"r. POfila II relll
Uli '" doui vlrllnle: e""anU,. (pa .. -
lellplpedlc) aau amoblla da coli. (CiUII-
dric).
UTilIZARE
In,. M_ LAURIC
Ne .. om ocupa !foar de varlenta a
doua, eera prezlntl oereclre drtlcultltl
construcllye.
00"'" plici, trel,ll ... 1 I,Ir"l. cunform
IIg. 2, II, vor cOIIIUlul IU/ldul
.. cepacul corpuluL Ullia punctltl
reprezinll conlurul laibe! de rallam I
rulmelltulul {conform dllaliuiul lagl-
rului). In centrul de Iraaara II plkHor
corpului III fluazi IUlul
Un numAr de 30 IIIIIgllli _ bred
riguros ega'l, avtnd lungimea de 11' mm
lleeaTl, vor conamul Icll.lelul
fiind montale pa conlurul Cllor doui
pllel, pa ear. Ia solldarlzlld_ (Atenlll,
ac .. l .. ee IlICle4Izl cu lurnanta ......
zetl pa IagArel)
Oupl ulcarea complltl I clellilul,
.chlletul wa fi aeoperlt CLJ o fOile dl
turnir.
Intrllga cOTlltrucl1e II cur'" lline
le Imb'njf1 ef. evantuIl, II lI.IuII"II,
dupa care II IInl .. azl cu praf abrazlv
foarte lin,
III IInalln .. ederea IUllr\llrfl II a,I.II1
uo Itret de cearl de parchet
" 'utomatbarea. bibl iotecII
Pentru CI efedul s.I fie depllll, V.
recom"ndlm cfteVfl solutII almplll!
1, _OeKIIlderee aulomala., Presu-
pUlllnd 1"'''11 de delchldere IInlul
.... ';",,\'.,f-,J.- - -
1. _Ollchfderee automlt". Pralu,
punind IInlul da deschldara .. naul
acelor de c ... ornIC,1n punclLJI A (poz. 1)
ee va monta UII mk:romotor da 4,., V,
pa al clrul U .. te 11.a" o roatA drll
cauciuc clrl calcA pa placa IIIlerloart
e corpului blbllolacll. Cllld motorul VI
II roate VII rula pe plac',
anlrellind lurnanl .. Bralul de plrgl\Ie
mare !ace pufer.. motor"ulul .ufi'
eilnll. COll duc:torll pot " ICO" prin
fu.ut raglrulul,ntenor" tr .. l, " Ilem-
ptu, pllll II un IntrerupAlor de IOII.,r.
montJd lub covor.
2. _Iluminarea automall. OIC' doriti
ca tII momllliui III care delchlderea
elte completa Iuorui II t!.l lIumlnal,
nImic: mei usor: UII Inlr .... upltor "
'Orl4ll'la montat 1111e1 lne" .. con.tl-
tula oprltor la .t1rai1 de delcflidere VII
tace Kest IIrvlctu.
pol It malcate III grollm ..
pl6cflOf" tUlllall'.;, crelnd efect. deo ...
bll .. Olilgut, pOl ibllltltile IIU .1111 apu-
lzal .. '. llilaim Irlu liber Imaglnetlal."

+
__ ,,,,l,,-,
- "
,
=
-
-
=
=
=
-
-
= .,.
:JCCCCCCCCCDCCC ......... ,.,.'.
Camera de bele, CII loc de IgiellA. de
diferh.lor mUllcl gospod6re$tl mic laJoro de
cosmeticA, trabule s.I beneficieze de o utllaore com-
plel.ll (ce mobilier) $1 pe mlsure Importan1. fUlleMor
ul&
Nu trebuit sa inlislAm prea mu" asupra faptUlUI
cAin aceas. IncApere, drn cauza HT'lk:lllor .pecl1ice
pe care!.l '" Interiorul ei S8 alll mai mereu
clrpe pru.uape umede, bucltl de slpun, obiecte
de lnlretinera, cere, orice a,a, Ipuna IIU produc
placere nid loeetarllor mai ales, nlel .. izi1e10rilor
ALEXANDRU GH EOIltGHIU
Sugeram o de dulap pentru bale dlf'l
corpuri C ... Inca-droazl 11\ nol!.l "ooatre
preferinte fi, dupa cum ne IndIci sele,
ri.spunde le cele mal principale probleme de depod
pe cere!.l ridici bele.
Micul dullpior, formlt dlll'r_un corp de formA
cubicl ,1 doua da 10lml tr lllllghlulaof', esle pluat:
Intr-un spatiU hber (dar pa car.1 putem consldlre
un mon Ilri ade pier. Ia el a unei mobIle
specIei coocepute) - el nederanilnd ene.ele din
jur.
Avind Irel una a corpului IIr. 1, cu sensul
de rldicere verticalA. Iar celelalte dou! cu posi bilI-
tate de rabelare in plan orizontal (obtllllndu-se prin
acest sistem al lor de demonlare UII suport pentru
diversa materiele In timpul accesului le acesle
corpuri), dulapiorul propua Iti va dovedi in foarte
scurt timp IlIIHtatea " Jncadl"rea armonioad In
Interiorul btrlL
TII ce lehnlca de conslrune practica
a acestui dulap din trei compartunente, pol fi toloslte
doua varlanle. anume:
- eonstruirea lui din cOlpurllnchlM placet. cu
plAci de melamlnele;
- eonstruirea pe ball de echele! tArt plici
la1erale, cu polite Interloa r. utl *"liI: II ealellor,
sau, acolo unde sili' po,' bihtlll, dulapul poa'e fi
construi1 din teme metalice avlnel peletii
cu pllcule de mOUlk a cj,," culoare.
impreunA cu albul falenlel dlll Interlolul bAU a
vopselei folosite penlr\l conserverea pere1i1or, sa
formeze un joc de cillorl placut
1
-
-
==
=
--
=
:-
-
- --=
-
- --
=
==
e
--
--

VII recomand4m mal jos un dIspozI-
tiv almplu, dar eltcace, penlru tAieroi!
co.rtQtllor .pala. O singUrii miscare vo.
tranalorma cel mal mare co.rlof In po.ie ..
gsla de prAjit, ego.le, deci eleoante,
--
--
= ==
- --
- --
- --
---

- --
- --
- --
- --
- --
==
-
==
-- =
==
-
-- =
=
-
-
-
= ==
-- =
==
-
-
=: -
--
--
== =
--
==
-
-
=
--
--
--
-- ::=
-
-
=
=
-
-
-
-
-
,.,
-
-
eeccccccccccccc

.-
CORPUL
3
CORPUL
2
RPUl
1
Mod d.
Conform achltelor allilurat" se
oecupa din labili groalll de 1 mm ur
mltoarele elemente:
2 buclll - poz. 1 - pIrghie
1 bucatll- pal. 2 -
2 buclll- POl. S - pirghie.
Corpul se va Indof dupA tlnUle punc
IlIte IndiCIIle In desen, conform desenu
11,11 do ansamblu.
Grilarul 5 se reallzeall!. din platbandll
cu grOSimea da 0,2 mm (bPllot) In modul
urmlllor. sa lale Intii cele 20 da bucliU
neeeaare de ctteSO mm lungime silO mm
11\1me si se leagA In pachet una peste
allo.. PerpendIcular pe latul'll lungii se v.
elleeulo. cu ferislriul penlru metale
elle o cresUiturli dIn 8 In 8 mm, pe
adincime de mm. Asamblarea gri
larulul se e .. cutil, conlorm del,Uulu
pOlitiei 5, prin cosltorlre. Subliniem Im
portanta perpendlculanUII"ln toate pla
nurlle pentru funcllonsre. Poansonul
- pozitia 4 - se .... reatiu din stej ar,
prin crestare cu fenJslrAul pe adinCI '
mea de 10 mm. Este bine si se traseze
cu ajulorul grllaru!ul. Cele 64 de dopur',
solidare cu placa de baIi, care au lost
obtlnullt trebuie si poatll plltrunde cu
u",urlnta In orl'icUIe griilarulul .
Asamblarea Incepe prin monlarea
.. ' .. ' .... ___ ... " _ ......... __ "
u",urlnt./l In orlficiUe grAtaruluL
Asamblarea Incepe prin montarQ
poansonu!ul .. In corpul 2. IIStfel Incit
ghldajele latllrale $1 coreapundll. Cu
IIjulorul unor nlturl de'" 5 mm se asam
bleazA pIrghIIle 1 ,13 ntre ellt, apoi la
corp la poanson. conform desenului
de anaamblu Nlturlle sIni numai de soli.
darlzare, nu du lilll.lt, Incit !;il
parmllA rot"ea cu a pIeselor
conJugalo.
Cele doul pf.ghll I M' unesc prIn In
termedlul unul miner de lemn fi (Cllre
pOllre II 14/111 dlfl!ro coedl de mllturll).
Se verillci functionarea dispozitIvuluI
se fec eVenlUlIlB retu,uri.
ASBmblarea grAlarululia corp se elee
tUBaliii prlfl liplre cu cosilor, cu poenso-
nullnlrodus In grltar.la pOt llia 8Jlremil
It
Cu o pHI mici se rotunjesc marglnHI!
" eventualele neregularitltl, '1'1 timp ce
muchlHe tlie!oafe ale grllaru lul se ascut.
Dupll frllcarllll cu un abr8zlv fin se Ya
trata cu " Deruglnal)f pentru a-l mentlne
luciul.
Dlspotltlvul Istlel conlectlonal poele
constitui un cadou IIpreclat pentru
mame, solII.
VII urAm succes!
INGENIOZITATE

DIVERTISMENT

Jocuri
elect r onice
SCHEMA COMENZII
MI$CARILOR
LISTA DE MATERI ALE
,
Material Bucliil Dimenalunl U.M,
Tablll I l( 350 .>< 300 mm
Tablll
"
0,2 x 10 )( 80 mm
SeinduoJ de stejar
,
40 l( 80 l( 80 mm
Nlturl 5, cositor
f
"' gru '''''''
___ __ ____ - __
< - !!!:
1;I
,
Se nlII1' dlJpi
(imiti! p"nC!/JU:
R.' .. le RL f RL2 au Impedanla d e 500A
ti .. IIflclln,.azl la 12 mAJt V. L _________ -'
-
o foarte Inmeu.ntl ,1 amlfZantl
c:at-eorie de cOl:labuc:tli
o eonltlt:uil Juclriil .. Cu Prilej",
AnullN IIOU, .. et..Utatla, ac_tor
lucAril Insi _ nu n. Indoll1l
- $Vt.. o, .;cI fi
id ;a juc:lrW pe care o propunem, In
mod....pKI.I. conluuctof'llpr electro-
"1 ........ _"1. .... 1_ ..... "',(If. ... u
lIIolL_plCl ... ,1,eI ...
nl,tf: un monQl- cu vadlle lug m
t"'nl_ prlvlzllt .. pun
zltor, ,.mn." acustlce, mnale
optic. ti ml,cirl mecanice. SebAm.
"'bloc. montajului c:&nt .. "uri <dlm.
Miub Pl.... . aomp" ... In pri ....
clpfv din u,,,,ltoar.l. Ilem.nte:
Sch.ma d figuf' f t"nctig.olui
uHI"
'FrAltzldQ('1 T,-T, PlolI"e un
Hmna' drept"nOlli"lar dl jo." frec_
Ac:eaati hec: .... Jt1A .. poa;t.
r-v" cu afutCHIIllNJt_tlom,.t,ul,ui P.
La 11.1, .. ftlultlvlbnltorulul "a}.apl-
,ea utili, In ribnul o
In_lune IPro.p. -Veti cu I.I!I. ........
d. alJ.m_tue tau aproape .,.aUi Ct,I
.1_ C, (te pF) I"nuent.ul dur.ta
s.mn ... lulul, ,Hp.KUV a t.nsiunll,
Inh.,n

dur.lA paua.., ,..pltC
.-
tr ... nd.torul T \1 al
zor. llt .c . ." , ....
din o.cilatli_. CiI.N cu
mi.un.tul plalcll.
Comlltatorul K, in pozitiA t IlIurA
o fu nelritte,u pli, 1_ln .,...1.
_ un .Inou, mlaull ae d.clan,_
zi ..... pu ... , .. butonul.' a. Tranllfor-
matoru' T, uiouri ad.ptMH. 1 .... ta.
rul ... mpntl .... tor po.te fi oric.
de ,.,1,. de la un
Ap.v&\ cu tr ... nzi.to., .. Dlfuzo""I."e
d. tip minlatu,a. bOfna ".U ...
po.te cupla o U1Scr.i.u un ampllfl.
c.tor .udlo .
p", r.ma'"t el prin acblmb., ..
v.lo;ii"" ... ro''',",Rc",C - ..
".cte dif ... it .. Este hldlu.\ R mon-
taj." al fie IUIII ... un exp ..
,imenul, iar .pol delir.ltlv.t Inu,ulI
montaj robust.
.DISPOZITIV PI! CLIPIREA
OCHILOR
In vede,.. Uliul .Iect
vizu.I, in ochII phndl .. ,"*,",onb
bec"lete-care ... prind Intr.,n .nu-
mfl rilm. Ac.al htc,.. .. poa" realiz.
ori In ritmul aun.t.l., _uallc., ori
IlIdep.nd.nl
D. 1. col.cto,ul tranzistorului T 2
.. po,Ate h .... mn.lul Kt.om.ndl
d,lCa dorim .prlnd.,.. becurilor In
ritmul .unet.lor. Se 'eagl la .c.al
punct, prin el.mente cor.,punzi-
t_., b ....... unul tranzistor, In colec
torut clrul n rel.u Gar.,
ulo.rl .prlnd_
Ef.ctul d. clipire le ppat. obtin.
tnll,1 cu un monta; simplu, conform
fiourll 1.
Mk: , orind v .. 'oar_ cond.n te.-
rulul, cllplr v. av .. o fr.cventl
"' ........ , de .... menea,
r.leului Influ.nt ..... t. j;lipl.
r110,.
M.lod. cea m.ai simpli Ind .. 1.
lolo.h .... un'" lterupt.tOt' cu bl
metaL A m.n .... hltref'uplloare alnt
monta .. In becul.t_ d. ,...-IUiWm.
.. mn.liz ...... d v&rte ...... un
C&te .Iigurl cii"", .. Ia 11111,
I.-.d. "1IUu pomul cht J.am.t:.
.luc:.lrlad.ac:rlai mal .. _I c.ta
,i UJI." ,clrI tIad ............
ch.ma din 'lvur. a. c_ .. contpun.
dlntrun amplificator. loui frac:.
lI.ntA cu tranzl.toril T, - T,- T
c .... mpllllci ",noll.' mlc,o onulul
dinamic:. (Sch.ma Tn p ... tI).
In locul mlC1"OfonuluI dl mic.
pentru acopul urm.lrlt. .atlafac.
foloabea unei clfti d. Impecla"t.t:
m., ... Sentnalul iI.II1p1lf1cat comand.l
tiiUculu .. mult\vlb,atorului biltabil,
format din tr ... ndlforll T - T 5' La
fleul'8.emn primit, b"t.lbUul bas-
cul.ul " activ ....... o,i ,eleul RL,
ori RL .
Foi .. !"" contactele ..fc tor relee
.. pOt actiOnA diverse ... .....
piileli 11I'I1.unat, por.ltop,l\, ml,ca
r .. coziI. cllpir .. ochllo,jetc:.), r ...
p.ctlv com .. nd ... ,ea ",olo..,..lor C",.
.c:tion.az;l AC .... t. mi,eIrI .... u ...... Ito,
dlapoziUv ...
Semnal.'. te .mlt p,ln .I ... pla
batfl." din palm ..
P"ntru putem confectlq un Inll"ni05 uublou fi
a necesita un volum de munci. piese scuJ"J>e sau greu de prOcurat.
poate dIverse filun,sil_re de oamenI sau animale,
Iii. t!a re in locul ochitor se mOfKl!\ld becurl cu neor\ ce in ritmuri
diferite, dind un efect cu totul dtosebit. Tot ap se pot ilumina alte 0-
biecte din d.cor. Efectele Optice special ura. in semiobscu-
ritate. c(Hul o da Ilnlge II copiilor. care din anumitc
motive adllrm mai Iteu. de. ud dati prezenp pirin,ilOr nemlffti obli
gatorle.
Tabloul se fixeali pe perete re si ftV rm" eventuall
:atIngere a p"'1'0r electrice de dtr-e copil..
Transf0"r'atorul ya trMlU! si deblteza in secundar 60-120 V.
de tenslunri de aprindare a becurllor cu neon folosite. Consu .
10-50 mA. Pentru a llola taQloul de electrici nu se va folosi
autotr-a n.sformatof,
Tuburile cu pot fi e Up I MN 5 sau eduva nl.
AUmentatoful. $' condensatod se monteazi 1ntr..(l tutle.
fellJtun cu becurile cu neon Bc U$e prin fire de conexiune Izolate cu
::treria! plin'
,

T
,
9
,.
PENTRU
POMULUI
DE
CALINESCU
m Impodobim brdll-
cu Ilumeroale , 10
an,f,clI, ludrl
etc; In ultimll ... reme, mi
,ele ,i
d,veNe forme se f 0$ c din
te in intregime din
lemn_ Se e o cutie de Iaf'
mi oareca,. ' p care s mont iri
tn dou orificH core5pu ..
mentul ,J el4itttic (mota-
b magazinele de JUdril).
DiscJ! face din lemn subtire
$at.! cu o de +II
In ce m,lI uit. V $.1 d3.m
un deqseblt pomului de Iar
ni pri ntr-o iluminare supllme t a-
ri II diferite (ulor tThmlniire e
va ,,'e:! ( ele mat tepute j o-
[un de lumlm. Pentru ,.,.aSta "'0m,
(onfeq,ona dispozitivul din figu-
n. lucr u- uJor n pld. In prin-
,.pill eHe de un disc rOft-
tor pc care au fost fh:at e. prm
IIplN' cu celui rOii e sau smoilli.
Ic.bu" de 0t'ind5 sub diferi te n-
11111 rl h el" raze de lumini
olD/JU ti r un numlr oarecue
li. br ti n ro or:ue uu cu filtre.
S. r l,iullurea unor be-
uli It .. . .. a W b u'n,iunea
1,., " ! trJII,lormn. filtrele se
re .. I' , .ul ")I)( Innhnd Ilobui bl!-
uluI III , .. II:)!.'" cOIOl"l1l
mm. A'lCul mOloraJului .w ronda _
line-au prin pillre TransmIsia se " -'
face cu o curea din pind c.au - F!LTJl: E
Lt;: ''' ............ " .
-
eluc (el35(ic), u,or teMionat.3. Axul
se poate lace la strung, con-
form celui din desen la dimensi uni
dlct ue de rul ment ,1 cu un filet M
3- 6. Miii si mplu in$J se f3ce dintr-
un !jurub mare conrorm desenul ui
de de-Doliu .
Tot dispoziti.,ul .s. la pl-
c/orul Seculetele \ 8
pri nd de cutie cu o sirm3 ure.
Izolati. electrice se fac
cosi torlnd dir ect becuril e.
In incheiere vi urim de-
piini!
1"""" .
In seara de Anul nou,
fiecare dint ... noi Vre.t si a bi
un brad cit mal frumos.
PENTRU
LEONIDA DAN, elrt
SPIRALA ROTITOARE
Pentru cine in pom e lect rice se POt face
splrille care, montuo deasupra acesto ra , incep se
roteascl din aUla aeruluI cald. Pent ru a o desena, ne
roloslm de o dreapti AB, trasind de o parte de alu.
semlcercurl, fOlosindU-fie concomitent de centrele 0 1
0 Z' Apor cl Tem CU o roarled din H pinii in 0 1' Spi-
rala se montead cu aj utor ul unei sirme il
flptJ in ptmct ul O" deasu pra unul bec.
LAMPIOANE
Pentru aceasta,
pe linii obiecte le de podoil.bl
cumplratl':, se pot folosi
altele de noi.
Se confeqlonea:ri din carton, miterl ilJ plast ic
felul celui in COI re vi n ambalate fit mele
Se compune din mai multe elemente. tl bera
_ .... 1 ..... . _.
....
il executorli ilod , montate radial pe dou3 cercuri din
materll l.
ce au fon montue modelele se trece pri n
Orifi CII le lor (elementelor) un fir sub{ire de
pentru consol idar e.
PENTRU MONTAT PE BECURI
Se confeqioneul dlll t ransparentl,vopsi ti dupl
plac. doul piese in for mi de stea (una Ct modelul aii-
t urat cealalll Ct Pilrtea desenati lngro,atl). Se su-
prapun, Iar partea desenati punctat .se se
peste ceal .. ld. st u . Vom .. vea ,riii si lbim un
ori fi ciu pentru
-
PENTRU
A POMULUI
Dispoziti vele servesc pentru functlOliarea
' nt ermltend a ,hlrlandelor. .
Schema nr. 1: Observim d este princi_
piul bUl eru lui , numai ci . Int ercal at un
condensator eJectroUtic C pent ru a miri
perioada de t Imp.
Schema. nr. 1: doul relee cil re
funqloneazi pe r ind Intervii le re,ulate de
t imp. Poate fi folos it la mult e ghirlilnde.
condensatoarelor C, C
J
c., sint
in d(' releele fol osite.
Pentru un r eleu de SOO 9J 112 V,
pot intre 1 00 1 000 )l F.


c.r-
r& 0
N.,


uwuyr.1 t
+
(3)
c, ....
F=="
-"""'"
" >
DDDDDDDDDDDDDDCCCCCCDDDCDDDDUUU
DaoanNJanmannnn
NE CUNOASTEM SINGURI
,
?

PtlholOf ANTO N TAtaACHIU
a le combIna, etc.. face obiectul
testului pi! an! ... 104 propunem spre rezol ... are.
Fie<:are din ficurile uistente in rindurile
de iil A la F sint realiute din unul .u mal multe
contururi numeroute de I;J 1 Iii 7 ilflate in drept.
unchiul nearu. O ... . 't;l trebui si
in timp de 4 minute. aceste contururi Ji si
numirul nu numerele. corespunutoare pe fi,u-
riie. respectl ... e.
Pentru relol ... are. contururile pot fi utlll-
ute in orice ind fienre contur poate
fi folosit o slnluri diltl in fi,url .

Ll

a
< O
D,

.
o
o
D
CJ
2:? ()
Q.
c::J
C1
<:l
C7
Q
C:::::J
D
In orice domeniu de actl.ltate intilnIm doul
aspeCte : li rutin., ,1 craii.-
p InedItul. Toate noas-
tre se banui pe la inceput in ...
... orbim d mergem, apoi lucnm.
ne Tnsu,lm o profesie ,1 concomitent! cu toate
.. cestU si ne compertlm, adld na
inSu$lm un slstam de care ne prilejuielte
adapureil in societate. $f: reilllzeau
prin ;aslmllilreil de $1 Imltaru unor
modele. Slmpl;J .. re iIIslaurl
du nu progresul. SpecifIC pentru om nu este
da il. comuni pni Iii un anu-
mit nl ... al cu cea il ilnimalelor, d in ... art-

rbpunsurile d't. cu corec
te ale testului, acordindu-d cte 3 puncte
pentru fiecare nspuns corect_ Toulul de punc-
te reilliut ti urmitorul etalon :
"
O
O
C>
\OO:r0
(
:)
In ... ent! ... itatea. a upect al crenl ... lulli, peue
fi consldar.ttl aPilcitilteil de sp;treere. desfa
cere a unor forme nu sisteme cunoscute dIn
elementele clror.t, prin combinare ,1 slntezi,
forme sau sisteme noi, Inedite. In
afara unor elemente comune are ' .. vorilaui
actul de axistl ,1 o anumiti specificitate
in funqie de domeniile de .. ctl ... ltua. nbula-
esta o a artistiCe, fndolalil
filvoriua:d actul creator in Componert-
ti Insapitrabili pentru tehnld. capilcl-
Uta de .. open cu SPOlIII, contururi,
Fwrte bine .......................... 67-93 puncte
Cu ecest articol vom Incepe
de.erla, .. r;onllruC!iel blocului
d, rkep!J, CIIr. se va manie
pe robol
Partea d. f.eeplie 1111 CII ...
ment principal receptorul DIn
con_lder.nl. economice ,1 de
slmpllt"e, acest receptor t.
d. tipul uperrlaell."
Rec.191orul d .. cris ml'l joI .f.
o "abllHate destul d4I bUI'II.
ACeI'e se 'ea UlIUl dupl
Ichema din Ilg. 1. DIn ace ta
schemi se ob.lnl d, pa lingi
elll.lui d, luperreecUe, mai nil-
Ul IneA douj elllie de amphflcar.
pentru .emnalul de audiofrec_
'fenll, ".cu_re Blc:itArii ampH ..
lIuloer.lor .. 111'11.
Etajul luperr"clle lu"cllo-
oeall tfel; lemn"ul cules de
antenl IntroduI, pr," Inle,_
ml'dlul c:ondensatorulul CI>.' It'l
colectorul IranzillonJlul T ,
EFT 317. Circuitul le, acorda,
fi. pe "ecventa de 27,12 MHl ,
Iect'.zl 'CIUli Irecvenll.
Pentru ACeuta, bobina L. va'
avea II splre dIn slrmiill de Cu Em
eu !ZI de 0,11 mm boblnat. pe o
carcali cu diametrul de 1 mm,
prevlzul! cu miel reglabil.
Senilbiiilalea d&oseblt a re.-
c.ptorulul luperreadle ... Itll
toreste faplulul cA semnalul M'
8/11e ..................................... 6O-66 puncte B. 1; ]; 2-6; 2-4-5-6 sau 1-2-1-5;
3-1-5. SatlsfJdtor .......................... 52-59 puncte
Slab ...................................... O-51 puncte C. 4-6: 2-3-5-6 sau 2-4-6-7: 1-5-6:
2-5-6-7: 1-1-5.
IOLUTIILE TlSTULUI
D. 1-5: 2-6-7 s .. u 2-1-5-6: 3-5-6:
]-5: 1-2-1.
E 1-2-5---6: 2 6 : 1-3-5'; 1-1-4-
5-6; 1-5.
A.1-2s<lu2-6 : 5 : 2 4 6:+-',1 .2-6-7
2---4-5--4.
F. 1-6: 1-6: 1-3-5: 1-2-1-5-6-7,
1-2-]-1-5-7.
.upr.pune pe oKllalli1e SUPllt-
audibile d.torale clreullulul for.
mIII din condensalorut C ,1
r.lislenta R, . Gradui de
... r.glat cu a.lulorul conden-
.. torulul C2' car. a,e o ,aloar.
Cit v.rlazl da la un tranll.tor
la .ltul.
Conden.alorul C .tablle,le
nl lul .emnalului dt audlofrec-
.enll. o.cl La con.trulrea re-
ceptorului vor aplrM flulerlturi,
acest condenSlllor va I(ebul ..
fie minora! le 20 jlF .. u chiar
la tOJlF.
Rellstenle R
t
stabll .. c
blUai Iranzlslorulul
'Hulsten.. Ro. inlroduca o
re.c,1e oaoatl.1 'tJentru .Iablla ..
t .. elaJulul. Aceasti rez'slenll
poate fi mlfitl sau mk::,o .. tI
(10 IImlle mici), functie th! facto-
rul de amplifIcare al tranzr.to-
rulul folosit .
Bobina da tOC S are rolul dJl
a bloca tensiunea de radiolrec_
ventil ,1 III 'iIII confectiona pe o
rulltenll de , MDJM W. Pe
acea.tI se va bobina
Iplri lingi 'j)lri, j)lnl la umple-
rea .lrmA cu " de
0.1 mm IlO'-ta cu email sau
.. AI ....
-
Tehn, NIC. H ANU
Capel.1a .Irmel se vor lipi la
termlnal.1a rezllJlenlel. Valoarea
de 1 M fi pentru acea'" reZil-
tenj' nu aste ((lUd, ,ezl.l.nta
putind " ,1 de I10O-8OO ka,
a"'nd tn51 watt.j pentru
a dimensiunile de oab ..
rll. Inductan\a arcului esle cu-
prinsi Inlra 40 si &O..uH.
Tran.lormatorul Tr VII lIve-
lole dIn plIIrmalloy ,1 VI li d('
tipul celor 1010.lle In raeej)loa-
rele mIci cu tranzistori p.ntru
adaj)larea difuzorului. De le
aceat transformator lIe j)lIislrell_
tI toleJe ,1 carcasa.
In'''urarea prlmllrl va avaa
I 200 da .plr. din IIlrrnl de
CuEm culif de 0,011, Iar Tot',ur ..
rN lecundari 300 de .plre dIn
slrml de Cu.Em cu O,t .
Ace.t transformalor le,.,.,le
penlru adapta'e ,i cuplaj cu
etajale ampUflcaloar. de audio-
Irae.an\1.
Cona.nUlorul C. sepa,A
componenta ell.roall .... de c'a
conllnui, pe care o bloch.al!.
Rezlslanlete R. si slablle!>c
polarlzar .. bazei Itanzt.torulul
T, EFT 353.
R
7
- 11,8 k n, a1lall
'n colectorul tranzl.torulul T
.st. rell.lenta da sarcina
Iru aces'
Re este conectatll In emilorul
tranzistorului T si Introduce
o reactie neOall.i, car. ImbunA-
tlte,te atabllitat.. etaJului.
Elalul urm'lor est. le fel cu
precedentul. Cu menllun .. dI
.alorlla pleHlor srnt al_ P8fl-
I,u a oblln. un curent de _cina
mal mar ..
In locul Itllnvstorulul T!I dt
llpul EFT 3Q .. pot folosi
ll.toa,. de "put EFT 323, 1 ,.
sau AC 180.
Rec.ptorul ulllllN.ll1 o antenA
de tipul buton cu o lungime de
t,25 m.
Comutatorul K 1010"11. pen-
tru conectartllll pe difuzor "u
ampllflcaloareLa Ielecllve.
,
"(AM" n! HC15!IDaaonn
Conr. unlv, dr. 1"1' FL. UG.lNESCU
\ ... ,,1 It, I"nl,nr. " eehlplI]ulul
11111,11,.. ml,lulIl .A,'IIIII). (cnr. v. II
,t .. " ... IA 'fi IU .... ten ."b d"numlle.
"'" .At ... 11 ... "l 1t . IIUIll II.". cII mIII
1111111 "t" ..... llo,Uul llll'lul /In Or. Le.
II 1, ..... . 1111 .... HI< lI_nlru ,bOlu.tltlunllr.
'" NASA, II tI"'-II'"'' ca .11. lonrte
FotogrIJl1e IVIJII din I)oad. fncerclrl/or
ul)immlllll destlnlll ,ft:v
1)*" "em,nt,1or IJpllrlll.1of cosmice (p. ZS)
SIMFONIA
I
diiicUI .Ieg a .c .. tul toc. IntrucH de
La ac .. t lbor trebuIe .. se obllnl
mulmum do Intorm"lle elnalnte de I /1
Inchll dourui Apollo . ... fn af.,.. cr.t ..
.ulul Alphon.o, propul Inci din lun.
Iunie .. c.ndldeazl IONl cllllfUlul
Gassendl.1a l ud de Oceanul Furtunilor.
,1 unele reglunl,lluela In apropl,," vlr
lulul MArii Cr izelor.
GIMNASTICA
N CADRUL USII

SpecllU,,1 .1 lI,mel _8oelroO. au
p.opus NASA .. se monte18 .rlpl
primului ehi] al rachete! eSeturn.5
spre a forma elementul propulsor reu
tm,ai In Illtemul n"vetel Ipa!!ele. Se
prevede utill18rea ac&lora,1 motoare
ulliilale dola pe aceastA r.c hetl. dar
aceuta Innamol! po.lbiiltatea a numai
zece landrl succesive. In comparllile
cu cele cea 100 de reutlliliri pentru
care sint proiectate motoarele destinate
"echipa vmoarele
Pent.u robolU 'P,U,lI e.'. ar 11<01,11
d coboare lin OI Marta In enul t t15,
III" a verlllca daci .xlslA forme de
vin" pe eceBltl plan.ta, eu Ina.put
recenl Incercl,lIe Illt.mulul do parn,u"
t. capllbll sA (lduc. CO'UPluIIAtor
vltola de COborire pe .olul mnrtlan;
Incen::lrlle urmeaxl a II alectuele
1" alllludlni da 15 km cu o par .. ull
.vlnd dlametrul de le m, lusUnlnd o
cap.ul! lunol de ce. 3 m.
Ette foarte usor II glmnastlci in cadrul u,lI. preglhlnduvJ,
slnluri udlliui sportiv nece.w.r.
Ca materiile IInt necesare o bucati de tean de cu de 13 mm.
doua cirllie de o bucati de ubll de 200x20x1,5 mm
Pentru extensor se pot folosi o camert de bicicled. o bari de lemn de
20 mm diametru ,1 200 mm lungime 8 eule de
MII' Intinl cu 38 m docH marale
rldlOlelescop eMarklH de la J odrell
"-" - , '--'-.. --_ .. "--
Mingea de ilntrenament pentru bOx
veche de yolel sau de fotba,l. Pentru
patru rondele dIn piele ure de 70 mm
doui rondele meullce cu dlametrul
Bunu de de lungime
pete cu cite 8 mm. Orligele se
, _ __ L..... _____ ___ "
Bucata de de lunlime egali
, Mal Intins cu 38 m decn mllrele
radlotelelCOP eMark. 1 de la J odreJi
Bank, noul Instrument proleclllt de spe-
cleU,m britanici ,1 denumit eMark.VA
urmeelli a 11 Instalat le Meilod In coml
lalul Monlgomef'f. Capsbfl operele
inlr-o gama de unde incepInd de
la cl11VII cenUmetrl. noul rll dloleteseop
va putea fi utilizat In cooper.re cu
eMerk-., spre I formll un sistem lnler.
lerometrlc cu blll. de pesle 80 kml
Vitala, compozllia ,1 lemperelure
avintuluI solllllt IU lost analizate de
Ital"te lovi etic, llnsete spre Marte
In luna mal I.C. Statiile eMeras4 ,t S
lItJ enallzal ace,lI plrllmetrl al ltuxulul
de psrtlcule Incircate lanlale In .pallu
de SOlre, din diverse regiuni .1 la
diferite Intervale de IImp. Au 10Bt folo-
llle speclromelre de loni ,1
cu domeniu de Inregistrare de la ali la
10000 eV. Vlleza Ylntulullt varlalA de
18 300 la 600 krry's, In raport de mod Iii
CI UNI continutului de parllcule aIia de
la5Ial0".
(.. pete cu cite 8 mm. Cirllgele se
loc in ambele capete ale ... 11 (1).
firi Joc in deschiderea u,11. Bara se fi
50 x 20 x 1.5 mm (2). care se mOn[u:r1
marginea SUperiOilri a u,li. Iar il doUlli
d ... . Extensorul H executi dintr-o
egale. Pentru fixarea lui . in a t.WMtluR u,1I se
introduc doui ,uruburl la. se bat dou!
scoa.be:. in adinclturi. utfel rncit l
distilnp de 600 mm. Dlspo:r:lti ... ul de fixare a .. 10.. , 4
mingii de antrenament pentru
avind in mijlocul umphnur!1 o pliJtrl
mingii se elCKUd din ,plintur! de
rondelelor de piele se dau gSuri prin
deie metali ce . Capetele ,pllnturilor H
piele ,1 se fiuul cele doui rondele
In minie se dau giuri la. doul capete'
piele cu ,i se coase mingea la toc.
u ...... de I'-r; 1) T.atar .. letmlet. oj.'ulul_ In M..,..
1.' .... cu elia mIII !mPO"anbl doi min .... eu doi , ....
din Inl1'.UI Italie: 8) Pot.lt ,,1.1 malOllu!... ...... 11.11 _ Titanul
_.11.11 IA'" d. mo ...... __ ,1 p'&(lo,ul 11.1.,10) PodoabA
IleA de minA - 5",,1\1 nmuloa din I.mlnor, 11) Mln,,_Ioa ade ...
d. "" - Metal mo_.lent ... palulul. 11111.11. 'ubldlul
.' ".elul; 12) Vibratllln .... _'" cM o'alul dlrijo.ulul- NIcN--
11.11 conlld at de m,ne,.lool rn .. pon "U cobeltul
VE.TICA&.: 1) PAdrl mateU"e _ C.ubon.t da plumb' 2)
Malai oM Ilput wollrarn, mollbdan . nad'u. pa car ... bliule
P<'oduciill ot.lu.llor '_'ale - .A'olntul IIc""da, numll de
111""",,:,1,11 _m.11III' m.lallo .. uma; 3) Fumlz"'.111 da IU. nlll'U
R,,"11! - CIPII.nH IIIlpl_ beO\lllct ...... Ie luru'ui din c ..
mei ....., ... mll'lll lumII .11111. In v .... Po'umbllllo( ,alllll)'
rondele!e de
ORIZONTA&.: 1) M ... I ..... IIlCIrk:III\l1 _ foaia met,,11cIo "
culJl!or da eonunoa; Il matalloo ... e lolo. il
ta t.b .. lc .... o\lIIurilor speciale - la ffeca IonA de .,. con-
ti .. "c.a !II mlll, .. _ da IUr, a) Alletul platlnll din ep" .. I.1e
Una.1a laboral ...... ,or de chimie" Loc.lilta In Ban'"
und ".u dueoperit u""lIe " .1.11 .... de llerl .." din "' ......
dacilor: 4' Sodiu - M"taJui cal mal pl .. 1Ie numll " .... Olnl'"
cII! 0"1.1"; 5) IIII.I-n .mllolml- Fluviu da la c 1'" l,a", nu..
.... lIIlInl.ul mtfIaJ "lIlu- UliU pru. palru; II Neon _ hplo.,.
tor II IIIr"Iul III Dacia _ Ivi du'" lInlll; 1) F .... Inlnlu-
4) BU<:ll1l da pl"I (rlll:1 - CII mal 1.1_ cM tH'lmA Im.-
PO""ntl penlru 1 .... 1I1ca nudurl; 5) In un.dlu..
luR-Catat .. I metal ului roman .. .:; 1) M ... 1e olimplc .. tH'......
tai sImbolic p"n eosllor-l.,.s .. lnlora!1) 5U!f! _ Pln." _
M.I""" prima. orcet.ltllor da foCI. 1) Du"" _ AlllIoa In ... ot_
C'1e 1 ... 1111; 1) Cristale" .10 .. ", d .... ho din .lumlnA (oold,,1
de a'umlnlu) - lamplon aulO; 10) In .ta .. puri _ Numa da
1.1&; 11) Slalulln CIIII . . ... 'oplt ,..,Ilu prl"", da" 'aola .. cup.uI
cu co,lIo.ul. obtlnrndu-.. bron, ... _ ElUllozho pent.u Iuc:"'"a
mln'-,.: 12) la LUlta! - AII'; oM cup"" al lIne _ ClIlu" ....
drumuri de .1 ..
80,.1.11 auculUSCU
Cu.I., a..: ADI. AMA.. fRF. ABIT, MAOA. '''''' ..... ,.InIII - FI'nlc - UlinA via:. PO.noe" d .... I "na

,
{

-, -
..
In
To."rl,uI F. CORBU din Bucur"" ne fn1r .. W
cum .. poate realiI' un lnt.rlon simplu " dac:1 ,lde
n .... oIe * "rmla pentru utlllzar .. lui.
numerele vUtoar. ,le aTetml um .. ulul,
pantru cA. tinInd a.ama ,1 dto dorinta altor citi tori, vom
"ubllca un montaj apeclal atudlat ca Plat " . jmplll,t,
de .cutl . Pentrv 1010.lr Interfonululln Interiorul
Ioculntltl partlcul'''',dac;l nu IItl conect.t la reteaua
taletonlel, nu trebuie nlel un fel d, lulorhatle "1.1
p.ermls.
Tovarlta SUlAHA din INI ne solI-
citi _t .... construcl. penlru un aparat et.c;trlc
de uscat eventual cu c .. eA.
de Icest gen, clre ,Inl cteoaeblt d.
l.ttlne, Ilnl prlvlzut. din prolectar. cu un sistem
.Ilcllnl de Impotrtv, ,kK:troe;: ull il Nu '"
"I'ulm .. abordat! o emen .. conltructtl ,
In .t.rt de taptul eA nu .,a IV" Iiniulul unul prodUI
Indullrlal, nu .,1 pruentll. nici fU/lcllo/lalll
poate deveni o sursa de aeeldente grave,
Tovar.,ul MOISE FLORIN dIn IntntabA
care elle ten,lunea rnulm!l cara poata fi aplleld"
tranll,toarelor acluale.
Tenilu/!lll: madm6 de functionare a un"llr.nt1slor
o pule\1 gAN In orice catalog de I,antl.\oate; puieti
sa .... hteeU o Idee con.ultlnd ealalollul editat de
fdltlJrllltahnl.el.. Credem ""'. cJ p. dv, vllnl.r .. eazl
um .. ea limite l-1li Ijunl in etlpa actullL Pentru
'elevilolllele portl blle 1011 lleee .. , II .. con,lru-
Ia,ca tranzl,toare de putere care .. 11211'- .. t.n,lun!
dt pe.te 500 V. In!rud landlnte de I con'lrullelevl-
1000le tranllllorb..ate Integral Ilimentete direct le ret_
.. I.e. din ea fii ee mal Ilmlnl. .... t'lICui le f.brk:arH
de Itend,loa ... de pute .. medie ti mI,.., Cllrt! ..
terl,te Illenllunl de pute 1 000, .. 3 OIIOV. S- au produs,
de allmanea. ti diode penlru recuperar .. eu Illlelu, "
len,lunl In"er. Mpl,lnd 5000 V, de ,Iemene .. , 1
diode pentru foll.{te Inalti lenllunela 2S 000 V
lov",h " M/NAi PErRO>t - rUIe-II
Puteti Inlo,,,, IlJblJl EZ80 'u dou.l diode l&mi-
condlJcloa'e , 1 nu cu punle redr Hoare del ipul ABC,
Olodlle D1J pa cart! le po,edall ,'nl Indicate peolru
II'OdIHea.-.. d ,-o e.ecutlll'- Sudati direct pe
"ldo","I .oc-IUI" terminalele diodelot, ea In figura
.... - . :..:.. .,:..... .. -t::-
MOd)fIC'" 'ti 1-0 Sudall dtrect ""
pleioru .... toc:lu termInalele dlodelor. ea In Ilgunl
_UI"dI. Jiu n-oliJali In nicI un eal r'Ullenja de

lOOQ/2W. tnlre plelo,ut 3 l i primul eonden-
lalo.- electroUUc:.. UPN Ic .. leI r.tlllen\e poata dis-
truge dlod"e. (Petllru mOln8t1lul porntrll, conden ..
,orlf! 'i" '11 .tl<: ',l drla "\iCt. euretlh",
CIt Ireea ""n d10dl de",lnd CU mult pe eel Jdm'llbll.'
La lranslormelor nu operati niCi o modllicare,
FILATELIE
MARI
CULTURALE

RADIO-
SERVICE

aza

,

Ing. 1. MI Hl ESCU
Cititorilor L Bilan din Gelu din Budu, A. Kun din Oradea, Schwlb
Iuliu din Codlea tuturor celor ce ne-au solicitat privind schema r-adiorecepto-
rulul .Carmen 3:t le oferim pe scurt urmitoarele preclt.lirl :
eefectuoag pe lama undelor medii se dnorege, de cele mal multe ori, con-
imperfecte dIn claviaturi - oll idue, defoe-marea larnelelor. Se verlfidi con-
tactelor conform din scheml. apoi se cu o de lemn de brad, se ite'!
cu spirt, dupi care se arcuIesc din nou.
1
--..
=-t-t---'
-

= ::
-
-
-
-
Se ... a mal verma dad nu sint rupte capetele bobinelo..- sau alte conellluni, precum
condensatorii trimer C, li C,.
MOtlVIJI unei foarte distorsionate. de arderea repetad. R .
este defectie-ea tubului ECl 82.
Dupl un timp de 5-10 minute. electrozll dIn Interior se indlzesc. se dllnl
se producesruru:irculurea Iri IeI 1 cu ,riia 2_
Remediee-... consd in inlocuirea tubului ECl 82. montarea unei noi e-ezlstente R. d.
]00 fi f1 W, ,i veriflcae-ea ventual inlocuirea condensuorulul C... '
ZIUA
POST ALE
COLABORATORD AI REVISTIiI:
Inc. IL COMM DT_ iq-. L FLORU Tdua. NlC. HA..."IiV
In M.. )\'ANCIOVJO. In,. M. LAURlC. J.na. V.LAURIC
81010i EL MANnJ In . L MARTIN Ing. L MIHAEscu
Jo,. R. MOSCOVICI Pror. L In .. D.
PETROPOL Fix- VLAlCU RADU Ing. 1... RU8EI. Ing.
IL SUav. Arh.. E. \ ' HRNESCV Ja,. D, ZAMFlRESCU
DT_ Joa. FI- ZAGANESCU

("PCtI
"rezentarea artisud.: ADRlAN MATEESCU
Prezeotare-a araOd: ARCAOIE OANEUUC
ti -'minl.tratl .. Bucu,.,", Piata SclnteU t
T.a.ton: n.'I, IMerior 11. ti 1734
TlpatUI.ncut.l1a COmbJn .... poItgNflc .ICua Selnl.iI_