Sunteți pe pagina 1din 68

www.asrr.

org

office@asrr.org

www.asrr.org

SUrL

" 1

II

III

IlliJ i li!

1 -

\ilul

1\ t c;,;:!lt)r

,,,ollU EI'TI) \111-:


ft,}

H;

1:

Ht, piuI' cu dul)1,-'

t'flJl'-l'l'sil'

il'

n:;;c!

'('t'pitl!' <';Uj)t'1

1:' t.'~pltlr Pl'jlti"ll lIJ,1 ~I1I>


l' ''::1'111(11'- ~';Jlil,i-ltlJr pl.'lJLrll

I ~.i

~()

1 >'('l'plor SlllJ~l'I-~:.H.I.i( lh'lllrll

1"

1\'('1"1(,,'

t'i:~

:;1'

:2:~ Ci:'

:\1

1 i 1.1; .\1 III

"".1
,J 1

("1l~1.~:

f l"'.:riu;' ('Il
(Itjl\~'ri.or CII

usei!:.lior \'nri:tl1il '"'t'p~'ral

(,1I11\l'r~tll'

Inn(I.!I1;llnr L'l'ilililJl"'I\

('li

;. ';\l'rl:>, '""

l"al'/i,l"art' l'~p

r.ll!l\('riol

i l'all/.:-iloarl' \1(J;....I:J:T

('U

1)

Jl

('II\",'rl,,1' 1:;:l"1!1 11I1I


.'Illl\~rl"r ]'2\)Ii, J

(l,'

'-lIlpliric~llt)J

1:\

i'i .\11\1.

:l111('I1<.}

pl'lIlnl

.,

iti

111

,,' 'l1\pilrit'~t\I'1' cb: :lllh':J::1 pCllll"l1 ,U ('n!

p Villipliri(,~ilor pl'IJln 1 hH1lfla

i l.rll (J

tll'

2:1

CHI

11'

1-;
tK
.\ ~1

l-:"lT. TO It

1 :Inilllil' 1[ -

:;.-,

p<'III1'lJ II:IIHI.'I <Le-

ll!

!!l

J2
.-):;

h\.rO(,lli~,dnr

!.li1ihHol' \lF 1lHl 111 \\


r.oIo1liilo!' .\11' .-.tlO 111\\
\\'

1.1 li I.ll(.r \11-'

..

1':ll1i U"dor \11

\\

nil.:U:J1' :\f :\ ]1) ,n\\,


.\1.\ 11)\ 1 II1'S
LIl1 il>",l ,)1' \1.\ 1,,1) 11I\\'

l.i1dtd ur

Eluiliilol' \IA

.1

\\'

1:,,1i11\\0l' .\1.\

,)

\\

1':II,i\r,lllal'~ p~IIIl'1I '";IJ

'l'riplIJr cl! !L\ \

l"lli

~i

:2::

CIlI

[,It)

'7:-\

I ";pllll' cu ;] ll'lllllll"'" arllHJllieilor In ,O elB


[ 1,,1' cu h.B lOl;

office@asrr.org

www.asrr.org

Triplor cu jonc.iune CB .
ElIli\tor G\V pc 70 CIU .
,\((aptor emisie-recep\ie pentru 70 cm
Triplor pentru 23 C111
Capitolul III - ANTENE
Propagarea undelor
Linii de transmisie (flderi)
Reglarea antenclor
Yagi ClI 9 ell'lIleute ,
Yagi ClI 10 elemente
Anlene Quagi, . . .

76

8'~

81

\'ollmdrll electronic. . ,
Teste,' pentru lranzistoare
en<lal1ldru , , , ,
(;rid-flip-mctrll
\'()Jtl1letrll electronic CII :3A 7'11

119

120
121

Ln
,)"
1 -.>

,\i\I-:XE

125

CaklllLlI lJobine)or, ,
Tranzistoare ,le plIlere (npn)
Haportul lensiunilor i pul eri lor cx pri mate in dB
Tranzbtoare JPRS
Tr:lllzi<;toare FUJ1TSU
Tranzistoare SJE1\IEN'S

,lI/lene pentru 7 O cm
Yagi eli 4 e!clllen t e

l3i IJliogrn fie , . , , ,

125

125
12ti

117
128

129

l:n

Yagi eli 5 clelllente


Antena I-IB \JCV
Yagi Cll 5 elc'lllenlc
AlItcna l'lieoidalii
Dicdru
t:1I1111olnl n' - AU\IENTAIIE!\ CU ENEIlGlE EI.ELTllU:'\
Alimcntalor C\l lirislol' .
Filtre t \1 lr:lIlzistoan' ,
Stabilizalor simplll
Slabilizalor autoprotej;'.t
Varianltl (tc. stabilizator :.IlItoprotcjat
A!illlentator proll'jat cu tiristor . . .
Stabilizator eli eireni t integrat ~A 741
Stabilizalor CII l'irclIit integral ~A 723
Stabilizator ('11 CI .~i limitator de curent
Alilnenlarea dio,ll'lor "'lI'iCllp
1:1I1,ilolnl \: - ()SCJL\TO,\ltJ,
Oscilalor de bancIi.
Oseilator pc li ;\11 Iz .
Oscilator pe \) l\!Hz ,
Oscilalor pc 12 :\1)-["
Oscilatur CII cllarl. . .
Oseilalor --- I1lnllipJieat')T
\'FA
,
C:ll'ilollll \'I - );\lSTHLUE:NTE DE l\Il\.SUR
lndicator de ClIlp, , , , , , , ,
Verificator pl'ntru cristale <le cuar

101
101
102:
10;i.

lOt

101
105
lOC
107
lU!)

10!t
110
llC

111
11 :!.

11:>ll

115
115

11,
11'1'

118

"

office@asrr.org

www.asrr.org

CUVINT iNAINTE

/)1//)(/ l!JO 1, OII ill eorc st'l/IlI/tlch' I'I/dio prudus,' dl' /JII/ Il'lIilCI','/'en/ ,Il/an/ind, C/Il1illldc telegrafie Ulril fir inf'/'//'I/r{,(('::ll Sllil'ile/".
,'I,'r/l'ol/l/7alorii -- cxpefimcJIla/ol';i uremii -- aband()nl'uzil (I(''-/u'(I
jlllsiulle, pfcucupilldll-i l'Iu!ioeoll1unil'a!ii/e, Iliiscindll-sl'. ill al'e,ll
I//Iul, fadiua17w/orismu/.
in primul l!cI;miu al sel'o/ului lIo.~/l'u, aclilJlolI'a radiollllllllll1'il()/'
i1lSI'1I1/1I1 piollel'1I1, fiind deosebit dc ditieilii alit prin lipsa eUIiI/slin!dor tcore/iCl', ciI i a COl/7I)()nenlelol' adeevale.
}Io/Iina, cowll'llsal(Jl'u/ i ('dalol'u/ erall e!ell/elilell' ('sell!ia!e (fII'
//JlUl 1'/J1i!iilor; !Ju/ma ,'ii cusca, ale Tl'ceplorll!ui. (,'u 1111 as/r"ll!c1 aleria! se slabi/l'au, loll/.~i, I I'!I III uri III dislall!/' i/llpresionanl,'Jtil) km.
/)esiYl/r, 11lI exislau 1'('(llell1l'1lll/l'i illlel'l/((!io/lalt' ,~i IIi ci di,lp()zi(ii
le'!lale ill /Ilalel'ie de rudioalllfllol'islll. ol'icinl' pulea (Ibol'do (/f'('aslc'i'
tl'IIJ1i('l/, 11Iullt' leql1luI'i slal)ilindu-se "i eu sla!;i a!e st'/'I/;eii/ol' I,r!fll/li'::I//I~ sau mon!all' p" lIaUt'.
/)e la illCl!pl/I, fadioallllllofislllUl .1'-11 bucufa! illSl1 dl' o ('xet"I'lIli:
fI'lmla!ie, asi!Jurind wIIlIInicaiii ill l'a..:: de ufgen!ii. _,llIalde f(/(lioll1I/(/lol'islllLlllli CIIn!ill II li.l'I// impl'l'siollalllll de siluaiii lil e((rc flldioll/llflllIl'ii, cu cllmpl.'!clI!ii si dl!vollllllC1lI. fIII sallil caler/illilalcl/. 111/('.'>lIilld Sl/llIarl'll cIc I'ie!i 11(l/I!IIC,51; ,~i bUlluri 111 ol('ri 0/1'.

1'ri filei l' cinci d eUlIii (/ti ins ('J) 11/(/1 penlru flldi 0(///1 aiori,'lll iT,
Iirimui n'1/(1, or!j(/lJi.::orl'. . \ U j(lsl {'ixalc ,~i I'e!j I t'ln eli I 1111' hCllzile: de
1'/'('('/I('II!r1. indicaliul'k lI/IJdul de CfJIlj'ifllll/l'e II leYfi/uri/ol'. C(-rltlfile,
I'fIlldiiiilc lell11io; de.

Ca sp"l'i (;oll('/'e[ al cons!ruc!iilnf, fudiolllllll[orisllllll ,\'-11 cIl'zuo/lai'


ill paralel eli e/edfolliefl.
() b.l'l'rualiill' I'tecltl al e ill I)['i I'i lI!a pl'opaflt/I'ii undelor tI ('('1 /'I)(J/(/!Jl/I'!ice au impul.l'uiono! l'ul!ioeollll1nica!iile in gel/eraI. J//I1/1' sis/el/1/;
fll/lianle (01111'/11) poarlr1 lIulIlcle unol' rm/io(lIlIll[Ofi, l'I'sp,'cliu a illclinlli vetUI' 101'.

Fi/nI a se ubandona (jama /llldrlur scuril', pcrsel'efen!ii 1':Lperil7lm-lalori (Iti illCI!IJu/ invesligll!ii n quma tlndelor ullraswfle fIle/rie(' si
clliar ecnlimdrice.

office@asrr.org

www.asrr.org

Pre()C1lpiiri exisUl

In

dOJl(eniul radioamatorismulu llrin sate-

iti saLi urme de meleorUi, legii/Ilri ce se e(ectuca:ii. ii! special,

II

unde ullrascurle.
Radioamalorii rom!lli s-au bUC/lral toldeaullil de 1111 bill['mcri/at
'resligiu, numilrndu-se printre pionierii J~u/'{)p('i II aCl'sl domeniu,
[(iurind JlUlJJeroase contributii (eorelicei tehnice ll de~p(J1tllrl'a acestui
nobil spori. Spre a stimula i (acilita abord({J'('(l fII TI111d ~!iillti{ic de
dUrI' rodiool1lalori ({ lehnicilor .~i comtmc(iilrll' specifiC!' uJldclor ul!rascurte s-a nliscul i ideea elaborlirii aceslei tiil'(i. Fii ud rodul l/Ilei
fnddungalc ac/ivi/il!i de e:rp('f'imcntator-rarlioamrt!()r. lJLOIIlajf'le i
oparalele prezentale au () complexitate gradal distrilllTilii spre a putea
fi ({bordate de ciltre toi radiooJl/(//orii fncepiilori S({11 {f"I1/1.~([tl.
Varietatea mOJltajelol' prezentate, diferenele ('oliluliu scnsibile
II[re ele, componentele electronice I'ecomanda/e ('(III Iii SI: sa/isfaci!
nevoile tehnice imediate Cli {Josibili/Iliie COlJerc/l' nI/'. consll'lIc/orilor
IIma/ori. (l/r a 0/1('(1 pre/enia cpui::ilrii llas/ului si iutrresantului
!famen i u,
ne ac('ra, urez luturor celor CI' i UOI' construi a!)(I/'(Ji'urii electronicii dupil accasUi carte. dcplin succes.
,\IITOHI L

CAPITOLUL I
RADIO ECEPTOARE

na<1i0rcceptU:lre!e snt primele -:;i principalele apnrale din <10I.m\a ullei slatii de ra<1ioam:'llnr, de c:'Ilittile lor depinzind, in
11I,lre 1Il fiSur, rezullatele i performantele sporti\'c.
Pcnlru l'rlneni.cinalle, sute sau mii de megahcri, ulilizare,!
r;llli()rC'cepluare!or eu mnplificare direct sau cu reacie nu mai
'.Ie p"",jbilii. singurele tipuri abordabile ri\mlnlnd superrcLle(ia
':'1 superilclcrodina.
Hadie1rc'('cplorul superrcac(ie arI: ca principale calit(i sellsil,ililalc;1 ~i simplitalea conslrllcliv.
Illslabillla [ca in func1,ionare ~i rndiatiile parazile faL: la a('est
IlJ> de radioreceptor S[I fie folosit in cazmi izola le, pcn Iru cxperiIIIl'nl[lri (,uflsll'l!cli\'e i nu pentru ohtinercn unor performane.
Prin perfurmaJ1:ele sale, sensibilitate, srleclivitnlc, Inpor~
M llIna!izgOlnu[, stabilitate in fUlJc( ionare etc .. radioreceptorlll suI'l'l'!Jel('roclin estc cel mai utiliza!. ~i mni apreciat in lraficul de
I:ldio'lnla!or. Hadioreceptoarelc supcrlJe.terodin[1 se cOlIslruiesc L:ll
simplfl 'iau dubl, eventu:.!l Iripl conversie. De llllllle ori. estc rel'omnndalii construcia unui radioreceptor cu intrarc pe o [re(;vcnt,
fi. ii, de rxcmplu 10-,7 "Il-Iz. dup care 1:'1 intrarea sa Sti se aplice
hlocuri dl' mare eficaciln[e. cunnscu le sub denumirea de cum-erto, re. Cu acestea, orice bandi\. l'e [recvenHI este translatat in
alt h<lnd.
'
Cuno~('ind faptul c puterea t'mitoareJor din ultrascurte arc
\ a (lri modeste, rezult c pentru a stabili o legtur (QSO) trehllic S[I dispunelll de un receptor I'U sensihilitale foarte mare (suh
1 :;. \').
SensilJililalr;\ unui receplor nu poate fi mritrl totui foarte
lIlult ci i Il ca uza zgomot ului propriu al tranzistoarelor i al zgomoIlIlui l('rmic provocat de rezistoare. jn afar de rezistoare, zgomote
produc chiar ~i circuitele oscilante :'Iflate la rezon:'ln. Zgomotul
nu este constant, ei este functie de frecven. Odat cu scderea
amplificrii tranzistorului, zgomotul crete. Pentru a putea reeepiona o informat-ie, semnalul de recepie trebuie s ai1> un nivel

office@asrr.org

www.asrr.org

~'lIfil'il~nL de

mare fa de zgomot.ul produs de receptor. De rc-

gulrl. pent.ru o receptie eil d<: cil: pcrecplihilrl Sl' $olieil un raport
inlre semnalul util ~i cel de zgomot de iO dH.
Pentru a putea judeca i analiza proprietile zgolllol.ului unui
rel'eptor a fost introdus un termen numit factor de zgomot i
llolaL P. Factorul de zgomot este () mrime ptratierl i poate fi
aplicaL la orice tip de euadripol., dec.i )i la \r'lllzisloare. HaporI ind puterea semnalului la put.erea zgomotuilli de la intrare ~i
"
,"
ps intr:Jl'e/i': inl rar"
('~Irc

sejpoale scne: 1,=10 log

Ps

ieire! P: le~irc

(dB)

Cu ['actorul de zgomot (calculat cu ajutornl formulei), cu rezislell\a de intrare a tranzistorului f?" i cu Jl,.inH'D benzii de
Ic('.ep\,i:~ n se, poate <!clcrmina tensiunea de zgomot' U, la intra1(':' ir:llll,islol'ltiiii aplicind fOl'llluia:
C;, - .) [;'{Il' U' 1:,.
Il r:1re Id'., -~, 1'10-21 Ws la 17"<:, /; (eollstanlfl Bollzmall) =
_. L:;X'1O- 2 :1 \\"s/K,

Valoarea lui I;T(l Ile d puterea de zgomot a 11.i1l' rl'zisll'1l1,e


la !cmperatllr:1 absollltrl penlru Ifl\illll'.<1 !wllzii de 1 lIz,
I It- f':\cmplu, lIll receptor soliciL~1 pentru ail rapol'[ sl'lllnal/zgoll1oL
i11' 'li) dB un Ilivel util de Zl'Cl' ori Ulai mare dC(',ii. tCllsillll,'a de zgolilillil'e

rl'zult,al din calcul.


,\sll'cl,. pl'lllrll lf,
(j() 0., J: ,- ~iJli Ulz i j:
~ G rezu!Ul o
1l'II.,iune de intrare pClItru 21) d!~ raport semnal/zgomol :

lIllil

7',

f .,

n.cceptoarcle de

.ii:lt,ie l-I, pell!ru o


o-Ilis

2'...

de tjU

')

~!,

:ln!('ll?! /,

iar

1)['1'1

('sle

I I'U r1ipol

J '

dc \(1 D, pentru

-~ illl"lis
:.!

(le :2 ill

liil

dipol dcs--

n.

C~lll Itl ul1l"C1sullele se r'doSL'sr, de I"('gnlf\. ;111 le Il t' a,'/)rda!C' jl;

(dipnl) sau

j'i!

2., all1belc lipl.!'i

'.

'

illlrrii

tranzislorului,

ele anlellc

IIU

illlpt'dalll,:l

,J

Il' intrare \Ia baza llntenei) rea/;i ':i deci, pl.>! li II~(JI' :Jt1(1pl: I,~

Cllp!,lrca aIilcl1~i la et,lj 1 de inlrarl' irebuie ,il (iuli seal11<1.';(


:1<1aplal"e. pentru C[I o neadaptare ponle <1 aibfl urll1ii1'l Il"gail\'c
:lsupra rapori ului ;,emnal/zgoHlol.
Circuitul de illtro.re es[(o al'o1'(lal, d('ri pentr\[ illtrf'lg~1 l:il,lIUC
;1 hl'nzii ilebuie rtleul{l o ;Idaplarc, alil Iwntru il:lIlS]l()['ill! ele t'ne'r
gil', dl ~i penlru factorul d(:~ zgomol,
"
_
In ela.iul de inll'are, Il'allzisi;O<ll'e!e ell d('('1 li<' rlJ11p Jll'l'zlllla
1)
serie dt, a\',1I1iujc deo11rl'ce au alllplil'ic,IIT~1 [inial'rl la sel1l1Hlle
I'llternil'l', factor de zgomoL mic, l'ezisll'llltl, de illlr~II'e mare SI_O
';tracteristitrl de transfer l'~II'e produce () lulerllloUulai,Jc- redusa.
l~1I l'xemplu de mon lai foarte u lili!,a 1 (cu neu lrodinare) Cl
;II'C o amplificarc prollull1.a!Ct ~i lin faclor <i(' zgotnol
mic (:-;ll:
ilustra 1. In figura 1.
Concll'JJsatoru! n serie L'U intrarea oplimizeal.fl raportul sL'tnnall
zgomot. Bobina de neutrodinare l'OlllpCllseaz{l Irecerile dirl'l' C
semnal prin capacilale:l parazit dil!lrr inlrarl', ~ijr~i.re cart',
la un tranzistor <le lip m: 2,1:1. este :in jur dl:' 1.:2 pF. In ,~urs
("le montat UI1 rezislor ('C fi.\e~lzil p1l 11('. tII 1 ({(' fl!l1qinn:IJ'(' ])('lllP'

.it

bun

calitale au uu factur fie zg..,l\1ut c.uprills

Illre ;) i 7 dU,
1('

I?,:

Hezislenta lln('i anlenC'


se compune din l'l'zisll~lll,,1 de 1"<1-diulie U. )i 'din "l'zislellta de pierderi. YaloDl"ea ITzi'ill'n!,L'i de ra-

/1

pant maxim.

l aportul semnal/zgomot al ullui reccplor dC'pinr!e j'n arar


f,lclorul de zgomot, de iipul modulat-iei i de gradul de modu-

lei' Il',
La

modulaia n frecven se obt,inc un raport selllnal/zgomot


luai mare decit la modulal;ia in amplitudine, La modllla~ia in

lf'(~c\'Cnl" raportul

semnal/zgomot poate fi rnbunfttlit cinci banda


modulalor este bogaltl in specl.nl! superior,
FadorLl! de zgomot al unui receptur esle delcl'ininat, in prjn>;:.;pal, ele eLuj li! de intrare. Un mal'e produc lor ele zgomot inlr-ull
l'C'(;l:ptur este etajul convertor. Tocmai daLorilfl [lcest.ui fapt, in
dOllleniu! de JUCrLl DUS se folosete, de regul, un et,'ij de preamplifical"c liniar, asUel incit zgomotul din etajul convertor s nu se
faeij a~~l de rrnlateaL

L3.--uI----+O '

sL:Il1I1~t1ului

+
Fig.

~.

11

10

office@asrr.org

www.asrr.org

_--..

----

0-1

1--0

...---+

Fig. 2

1I1lpedalila de int.rare a
l UI
' tIp
. de ll1onUI.i esic roarte mare
(:\1 l:!).
acl'S

(.:lraelerislic pentru monlaj III elin fi'>"ura 2 "


. ,. '.
cu il1fluent redus lltr-e '?Ill'rar" e.~~c ](l.Jslenta de
.], I '1 V
-'
. , . C SI leSI,.(, rceon
oi H a
~enLru frecvene foarLe ualte.
, . . . .. 1an.. SOIU\iJa oplim pentru etajul de inlrare cstr'
,,' J
,11'" '1) \c" '1'
. ' tV
'.
. lI10n JIU cascod
: ,..,
las d plczm a proprleLi deosehite fa1' d'
za
'
allljJllllcarc,
'
_ ,..slabiillate si
' liniaritat"
. ,'-.,i\'!l)JIL'l"I'[
. , ca n 1':11](' d ou,,,,omol.,
t
~.I;,I(J;:,re t.E]l, Iare rez.isteJ!la de intrare d('os~~!Jil de ;"idieat aa~pa:~=
.. 1 :.lll a
line e ctermmata de panta primului 1" .'- . '
.
ta [l'a uc reael ic a primului FET
' . , ! Ml.ZlstOI. Capacltorlilui tranzislor montat cu po~~~'/~an~;~~,~!:sLa\lddilOl'(I:a1l7;E~rm'" h'
. ". .
r ca 1' r Iu
cr e;lza ca nil se 1mbtor de im edanH. si
.'
.tensiunea de CAA.
p , ' " poate fI comandat pnn
11111':11'(' IIlH:i1,

illirare, un fenomen suprtor care se produce este intermodulaia.


1111crmodulaia nu apare ca efect al neuniformitii benzii de l.re,'t~re din amplificatorul de frecven intermediar, ci este generat
Il' dajul de intrare n radioreceptor.
Circuitul de intrare, cu banda relativ larg, las s treac,
11101 L cu semnalul dorit, i semnale yecine n frecven, ce po t
1\,('01 intensit.ate mai mare, modiricnd caracteristicile etajului
\- inlrare.
elim n principal se modific amplificarea clajului, semnalul
lI'rlurbator moduleaz scmnalul util, modifiendu-l substantial.
:a un prim remediu, ar fi aplicarea etajului de inLrare {mei
l'all. ii negative prin montarea unui rezistor nedecuplat:. in emitor
'III surs. Dar, cum aceasta modific amplificarea, revenirea la
"'nsibilitatea iniial impune montarea unui dai suplimentar la
Intrare. Aceast solutiie risc s agra\'eze situaia, fiindc interIJlII(lulaia s-ar produce acum pe dou etaje. .
Un montaj eficace pentru eliminarea interrIlodul~tiei este pre"II. t n figura 4. Acest montaj regleaz autonom i liniar amplilil'area primului etaj, nu n funcie de semnalul util, ci n funcie
Il .. I.oa te semnalele ce apar la ieirea etaj ull,i.
in cazul uuei perturbaii intense, ecin::: cu semnalul uLiI,
It. nsLa (cel uLiI) cste micorat, dar reglaiul automat al ampliIlf'urii, propriu radiorecep tor ului, . oa l compensa aceas l rl a Len uare .
1II1!" nodula.ia fiind nlLurat. rr ctic, semnalul de la anLen
,1I~l'le pe poarta tran2'sLorullli TI ce adl1lite, frfl distorsiuni
11\ (rtante, o tensiune de inlrare de pn !<l 500 m\'.
....-_---<__- -...........- - - 0 +Wv

IT'..tajelc de inlrare cu tranzistoare bipolare se manifesl c s


'[n( c scurle, cu toare avantajele i dezavantajele.
In' eta,i~l~l ~~

1
+
Fig. 3

o-J

4: ' R,

.r ~~_--+---e--~--o-mv
Fig 4

12

office@asrr.org

www.asrr.org

Primul
tranzistor este urmat (1"'-- un r"j'
<'lSC'O'('{ ']' ~l. 'l'
I un
l '
U . C . . ' : 1
repc,OI', Pl:'. enu:?r ~'3' ,c~ are o impedalJ\, ele ie~ire rei~ti\, '1liic.
plIn
C l SLOl cuplal'e
SI cele ([OU'-l
dio'le
I
1 rLa Ieite,
j-'
~
"
<
c , .-\"\ Sl
, . ..'1')
. , ce
,ull(,~loneaza la se!nnale mici. i tensiunea lor dircd facc ca '}\
sa J!e negat1\at (la1a de Tz) ~I blocat.
In prezena, 1,IllUi semnal puternic, diodeIr l'eureseazi'l si ,p;1f
un semnal pozlLlv pe baza lui 1\.
.'
Curentul furnizat de 1'.J. este divizat SI 1) ['ra<'(iune IlI<Ji !!licf,
lrece prin rezisLol'ul de sarcin n.
.
~junge la o n~oc1iricare a al~~plifi6Irji cl:ljullii Jflril a modil\( ,1 lUI c~]lul de ,drena al lUI 1'1' rare rrllnilll' sti rlln('1 iorl(~d' iTI ('11tlllll?le III conc1qll de perfecEI lini<ll'ilale,
'
, C~,rb~"l elin. gratic (fig. ~), r~lev bplul (,~I ampiifi('a ";< <'Sll'
II: .~lll.el;.1 penLlu semn~le mICI I se reduee 1:1 o.;) CIII(l la in/rai'
:-c. dtJlJ:a. l~n. semnal de ;)00 m\!. Eficacitatea 1.lC)nl:.jllllii 1;()'II,. fi
IlIlh~nalatll'a cu () reactie pozitiv{l.
, i
" II: I'CP<~~IS: ntre Ni)i R z ,apare o lensilll1\' fle-gali,;: :,i. il,!('::!
s~tnll,l!,ul CI e~tc, aceasta LensJLlne devine p();~i tiv, trecnd lJl'in
ZIIO, LOllduCJlld ac('asl tensiune l)rin '[t (" j'l J')"1"
11['1 'j' <" ,,'
..
('l' 111
1 COLI [ro 1 al amplificrii creste.
le
,Pe,nlrn H r = HlO kQ se obtine curba D, care arat d IVI :-oi'I<le'"
d~~ l(,~lre est~to~~leauna mn.i l\~i,c (~C 120 m\'. () ,::t!oar(' nljl'~l P('I;~
tlll !?r nu este J(('olllandato, fllJldca eUIJlIl poate intra in <.:ciiali..
" ,\('es[. monlHJ me dezavanl<ljul c lIU poale fi 1Ililizn: 11,'(';'1' il;
g,lIna undelor l\Ielri('(".
'

J:I

.... S:

<A

200 Uie~(mV)

-,
I

,I

100

50

II

_1

20

II.
I

10

-r~ intr(mV)

10

20
Fig. 5

J4

roo

200

500

"

1,;1
i I
receptor superhcterodin frecventa semnalului din
III"n5 e lransform5, prin amestec cu semnalul socilatorului local,
II "'I'Il.nal de. frecven1;
intermediar. Semnalul de frecven in11111'( i'tr se poate amplifiea mult mai stabil, selectivitatea este
.. Ii,. IEI; filtrul de [r('c\'cl\\- intermediar se poate realiza uor ('U
II I lIilf' ohi~nuile, sau folosind filtre piezoelectrice sau meeanll'e,
I l'\:,l\ia de h[Jz~, IlItr-un receplor superheterodin este:

r.
I

';11'<:
II

Fi

= (,

t;)

(~stl' frecvent.a inLermediar:l;

F, -

r, -- fr~evenl, a oseila torn llli.


hl'c\'cn.a intermediarii esLI'. oarecum.,

.. ,11\'

,,10,7 \IHz :-;i

,,[(',0

frecven<:i semnalu-

standardizal la v:t-

kllz,

lpWicarea etajului de amestec este redus i se explid


\';,Ioarea mic8 a pantei de conversiune S'o Panta de eonver1111<' ( P )indc de r('gi1l1ul de lucru, care, deall[el, esle determ.inal~i
" ,llllplillldinl'a tensiunii oseilalorului local i a regimului in curent
1I1111111111. l;acLorii de zgomot (11 eLa,iului de conversie esle marI'.
Ill.:pCl etajul cle (:oll"l'.J'sil:', n radiorcceptorul superhclerodinft
"1 flll';'Z:1 amplifi('(,lont! ele' fr~(;\'cnjJI intermediarrl FI. Unui :11111'1111< rlto!' FI i se impun l'!'iLl'rii tehnice deosebi Le n ceea CI' pri'
I'~" ;1/ ,plil'icart'a ~i seleeli\itaLI'<1. De remarcat c amplificare;l
\., illl'ip('I 111tl'-lI 1; radior('ceptor este realizal n amplifica[oru!
1. 1'I....... cn( iJlll~l'\nrdiarrl. n aersi. amplificator se face ~i contruInl :11111) lat [,1 ulIlplific[lrii ('ol11paraliv cu semnalul de la ilJtran~a sa,
\'1' lill~rl amplificarea forc.spunzfdoare, n amplificalorul FI
. I'<'.tiizedz[l selecLi\'itatea ~i I\im('u de. han(\{l. respedi\' specIII
:. Sistemul d~ a monta mai ll1ulte filtre ce au ~i rolul de adapII"
intre elaje atrage dUJ'[1 sine distorsiuni de fazi.
tai trebuie avut in YE~dere c amplitudinile mari ob!.innlc I)
<"'llificatorlll de FI (ce ajung la 1 VCC la intrarea detcctoru!ui)
'''pUI! decuplri i ('eran:u'! intre etaje, fiindc Ilumai astfel Sl'
,hi 111\\ ') bun str,bilitate n fUilctionare i, implicit, evitarea auLo1.,d~l. iilor.
1 <.. I('olu! auLomat al amplificrii (C;\A) poate ac,iona atil
II 1:1 c.Lljului ele intrare, C'i.l ~i asupra etajului de conversie i amoIlli< <,iMnlni FI.
'.c'd mai simpl metodrl consl in mic~orarea curentului pe
'''Iilpi ceea ce se obliine prin scderea lensiuniibaz-emitor. Se
I,t' <'ii p. nta unui tranzistor, 'in domeniul curenilor mici (1-2 mA)
.1' pr"porionaI cu .curentul elin emitor i scade odat cu aceasta.
1!:tI , odai a cu scderea curentului din emitor" impedan.a de intrare
II' Il'.
in acest mod, amortizarea circuitului de intrare scade i,
1111

15

office@asrr.org

www.asrr.org

L-.

-<l---~~

__+_

... u

=~ L------'r-~

-- .....

___<O

Fig. 6

ilJlp!ieil, banda de lree~'re se miqoreaz. Yaria( iile benzii de lrel'ere apar ca un factor de instabilitate In func(,iollare i Dces~,
nH.ld de reglare a amplificrii nu se utilizeaz[l del' il in cDzuri speciDlc.
Se uti l izeaz IoarLe des o reglare pri n dcplasDrea pune tulu i
cll' !'ullc,(ionnre a LranzisLoDrelor. Tensiunea de reglare este pre111;11[1 din delector. In figura fi se observ c tensiunea la dclet'!n!"
'.'1'(',';;1(' oda I{I C'll tensiunea de inLrare n all1pii!'icalorul FI. In acest
IlIod. ('I'(',';;lc i componenta continu negativi! de la ieirea diod('i.
lt'nsiulll' care se aplici:i pe baza lranzistorlliui T l , v:.niindu-i pnla
l'iznrc:1 IJ::ll.ci.
Odal cu crcl('rea tensiunii de reglarc, ku,a Illi T~ devine lle-
!~;lIjvi\ i curenLul continuu de pe emilor scade, deci scade panl"
.k amplificare. nezistorul R 1 i condensalorlll CI forme<l 1. [\ intii
ilI! filtru Lrece jos pentru 1ensiunea de regla; i prin constnnla lor
de timp fixeaz functionarea etajului.
in majoriLatea cazurilor constanta de timp folosit eslI.' de 0,1
"('runde.
ExisLii i cazuri cind tensiunea pentru C\.\ este [recuLii prin ..
l r-ull amplifica Lor de curent continuu, spre a fi aplicat pe mai
lI1ulte claje, eficacitaLea ntregului sistem crescind considerahil.
n receptoarele penLru MI' se las[\ amplificarea conslanL[, :
Ilwn', fiindc semnalul nainte de demodulare este limitat In ;1111..
plillldinc. Ultima parte a unui receptor superhelerodin esle ('onslituit din etajele demodulator i amplifica;"r AF.

--1

'

1---] , _
I

,----e="----!

C'c.~'

-,

~~'u'"-:-j.=

~ll~l ~~ I~~~
1

~ \-lI -""'

~~

~}

..

....;.

....-

.)'..' I

-1 I

~'~~11 L-~l;-=U-~

~ :r~

~~i"-l

o,

,.

I
I

,~.

o.-

RECEPTOR l\IF
?lIonlajuJ a crui schem este prezentat in figura 7 este d('Slinat reeepionrii emisiunilor l\IF din banda ele 144-- H(i "IHz.
Analiznd schema, se observ c semnalul din anten este ,Iplica t pe o priz a nfurrii LI pentru adaptarea impedan( ei ca-

16

.-1 .. anI lorJ~m\Jl n unde ultrascurte -- cd. 24G

office@asrr.org

www.asrr.org

b!ului coaxial de T) n. Prin inducie, semnalul ajungt' apoi pc'


baza 1ranzislorului 'fI carI' ndepline~le rolul de amplific;Jlor dr
raciiofr('cvcni, Pentru o hun stabilitate in functionarc a acestui
ctaj. consln;ctia este mai deosebit, n sensul c5 i s-a aplicat' (J
]lC'ulloc1inarc. n coleclor, de pe lufurarea L:; se culege semnalul
amplificat. Condcnsatorul de cuplaj cu valoarea de .J70 pF tran mile semlw!ul pe baza tranzistorului T~ care formeaz etajul d
mixare (conversie).
Tol. Ia mixcr, mai precis pc emitorul lr::lllzislorului T" est('
,aplicat. i semnalul de la oscilatoru!local, rcalizal cu tranzistorul T~.
In colectorul tranzistorului '1'" se obtine astfc! semnalul de frec,'en1 inlermecliarn cu valoarea de 10,7 \111z. Bobinele LI, j'2'
L" ~'i /.,,[ sint consliluite din srm de cupru argintat cu diametrul
de 1 mm, Acest malerial le confer factor de calilate mare, crescnd ;ls1l'el scleeliyila1ea receptorului, lnl'url'ile 1,1, L 2 i L;I
se eonstruiesc fr[\ carcase, diametrul spirclor fiind fi mm. As[[('I,
1" ;lI'\' li spirc cu pas 1 mm i prid la spira 1,2;) de la mas, inUI)ur<lIT:l 1," este idenlie eu 'illl'urarea L), inr n montaj aceste;l
,:;(~ l'i\:ea7. paralel. Ia distani., ele 1 mm. pentru fi se asigura 1111
iransf('r ontim de semnal,
Infiiul:arca L:: al.'cl spil'l~ cu priz la spira 1 i pas dc 1.;) nlJl1.
nollitla d(~ la oscilator L~ se construiete pe eareas{1 din materi;)!
pl,lslic cu miez de teriL. Aceast caracasll este folosiL n aparaklp (le rad tu profesionale la oseiia lor in bll)(lUI LJUS. Ea se obt;,inc
de la orice magazin de specialitate.
1'(' aceast carcas se bobineazrt 3.2J spire eu pas 1 mm i
priz la spira 0,:-) de 18 mas. Aceast nfurarc lrebuie s fi,
bin.' fixal p~ car;'Hsll. Inli.nc deLHmri mecanice atrag dup sin'
apr,',cia1Jile moclificltri ale flcc.ven.ei oseilatorului.
Sarei[l:l elajului mixel' () constit.uie un circuit oscilant al:ordal
pc frecvcn1..a ek 10.7 ~lI-lz. nfKllu'rile Le; i L; se gsesc gata
cf1nfectionale suh fo 1'111 [1 de transformatoare de l'recvcnt interlllcdiul: l\'lG', sub formll clasic sau miniatur pentru apa;'atcle dr
radilJ. Se va avca grij[( ca. atunci cind se cumpr de la magazin,
~ll se inlture rezistorul conectat n paralel pe L".
Prin iniermeclilllinf~Llrrii L o semnalul esl.e aplicat unu':'lorului circuit oseilant acordat tot pe 10,7 MIIz, in componen(,a
ri1rnia intr bobina L;. Cflc' don circuite oscilante acordate pe
10./ MHz constituie mpreun un. filtru ~i contrihuie, n mod su 'itan\ial, la seleclivit.atea global a receptorului.
Bohin3 L 7 poate fi confec(;ionat pe o carcas de frecvel l'i:i
inlermediar ::vIF cu miez de ferit i pe ea se hobineaz . fi
ele spir'c din srmii Cu-Em 00,1 CII priz la spira 5, AstLJ, s.'mn.llul

,,),fli in cin lIitul inLr,r"i T\A li61, l'~.r-, ii :\l!lp'jli..i\ i 'i'niill amplitudine, eliminnd mOl;lIlatia dc umplitudille SJ S(',I11"'1<- p..rturbatoare suprapusr. Cu t:ir~uittll oscilaJ!l: ce elJntillC
111:1 1..: (27 spin~ 0 0,1) ssemnalui esle urfazat pr()rOrri~ll;lj
I d.
l;Il,Ja de frecyeni.. Diseriminalorul furnizeaz fa iesire Uil
11:11 lip audiofrecven[1. care rs\(' ;)poi amplificat de eircuil'lli
I d TB:\ 7WJ )i ascultat Iii difuzor ('1 !!. ;) \'.\).
I I '('lIilul de inlrare (1,j- L") se :l:'('rcir;lz;l i:; It'l j;o"I.l h Lvii rc'i'
I " pl' !'rrcYl'Il. ele 115 i\lUz prin inlerin('di~tl ('ondl'llS;illl[lII il 1'1'. Condensatorul yariabil folosit eslI' de Ia radian c~'r
1111 .. Teptun" care ,Ire dou seciuni speciale penlrli (:[:..:.
IlIn 'nlarpa r;Hliorel'q;iorului s(~ ]';1C(' de la () snrsf! ci, IcuII
dubl, stabilizalil clectrollic. Cele. dou InEl:;;l!r;lri dia S('('II11111'11 lie s dehilcze clle 12 V fiecarf'.
I

1liIIItljul elccirie s.' (oilslrl1: ~"

i'i,' pc c,.hLj j:upriln;,I, fii: 'ill

'1';11 I illlCIl te pentrll fiecaJ'l:' el<lj. e(:['<lJwie in,lr,' ('ir-,

II :Ij:'j(o de intr;)r,' ~i mix: r s,' Vor \iwnt;) I r;"llzis[1 ;.1'.' ti" (ip
li' I :all 131' 2(10. iar in ostila lnr BF :nL ln-' 21;). lW IX I ('[r,
1I.IIIzi:toJ'ul nlJ l:F) se mO/llcaz;) re lin r:ldia!ol' de elddur1\
"1' ',11';1\ a de 100 CIl1".

III

RECEPTOR CU DUBLA CONVEHSIE


II ":,dinreceptor pentru en:isillili ?lL\ cu performante superioare
Illll ~,lIlla de l'H-14G ?llIrz este prezenlat in figura K. 1\(:esl;
I
1', Il' conceput pc principiul dublei conversii. in carI' semnalul
1t,II1da de tll1 este transpus, intii in 29 MHz ')i, apoi. in 1 GOa
(':Iajele de intrare utilizeaz[1 dou tranzistoare el! efect de
l' (IIL' 215 sau BFWl1) montaie nculroelinaL
,illlill oscila tor debiteaz un scmnal cu freeVen\;l cuprills
1" :lX,'l ~i 39 MHz i contine tranzistorul
177. TranzisIII '/'" J1Jereaz[1. ca i.ripo!ar de frecvcn. Din combinaia sell1lJa,,1'11\ l'uite diR anten i de la '1';, aplicale pe ponrla tranzis"III ')' (BF 245) se obine un semnal cu frecvena de 2\l j\Hlz,
I II' I it lIie prima frecvent intermediar.
II ;lIll.i:(orul Tu creeaz un oscilator pilutat cu cuar pe Jrec1 01., 27,,1 JIUz. Semnalul de la oscilatorul cu cuar i cel de

nc

18

office@asrr.org

www.asrr.org

lOnF

22

nF

I----t

O.l).lF

0.1

~F

l'
AF

'i-~

PL9V1Z

+12V
Fig. 8

office@asrr.org

www.asrr.org

~!j

:\11 Tz se aplicfl lr::lllzislorului T g , obtin'indu-sc a L-a frec' I'n

t-{j~_.---+_-...---,-c:=J-...-..o
+IZV

inlcrlnclliar

de 1600 kHz,
La ("o ilS I r!le( ia rad jorcccp I orul ui. o marc a lC'nl ie t rC'1J1l il' a I
d~llti ci:'cui!rior oscilante. Toatc COlldeilsaLoarelr trimer elin S(',l1l"fll
notatC' cu CT, au yaioarea cuprins ntre 2-- 1:2 pl'. BobinrlC' pl"nl
1IC'lll rol! i oare LN se col1S l ruicsc pe carcase 0 li cu micz dr !'eri
(de 1<1 blocul UUS) :1\ inci ;) spire CuEm 0 O,J lJolJinale Ulrii p;
Bohinck I d J,~. 1':1' L, )i L g s(~ construiesc Lril carcas, en . 1
1I11'lrul inleriur;) 1i11ll. din sirm Clli\g 00,8, pas O,,) 1I11.rt. ,\slll
i" ~,j I,~ 'III eilf', :j spin~. [" are priz la spira 1,:), Bobn:-I r" J ;1
'1 spil'C'. hobinele i' 7 ,si i.~ au cite 7 spin:. ~(lcu! SH arI' :2(1 'P

0 U.2 pc miez fk ferit 0 3.


El,ljul I)seilaior r('\lipal cu Lranzislorul '1'.) ,1>,(: 177) gene'':;l/.
dllp;l elim amillll'all1. 1I11 semnal cu Lrecxcllta ClI[.lIjns;1 IIlrl:' :n,,'\
:;~I ~I! L'.. AcopC'rirea aceslei game de 11'('c\'el1\ (' ~l' fan' cu
\'~Iri(,<lp 1313 IJU S;lll e(',hivalenL Bobina I'n are 7 spirl' l:lIFIll C' fi
l)()iJillalc pc o eareasrl 0 G (fr micz).
Elajul eu tranzisturul '1';; luereaz[l in regim <Il' Iripol:Jr. d(,1J
tind JH' poarla tranzistorului '1':) un semnal ('\1 frcnTilia ('lillr!11
iulrelt.J')i117:'>flTz.
'
,

ZOOJlF

~.'JJ[ll-tlJlt-

F
-c:::r-;-4

lO~Q

CU!':1ll

Semnalul !a iC,?irea JIlix(,[,ll!ui


~\}

'1\

Fi~. <j

1.1',\11 [z, (lcrsle bobilJl' au montaLe I'Ondellsal(J:,lI'c dc


"

IlIzi<;loare sau circuiLe integraLe (ea cel din fig. ~)},


",;llIlhlare, urmeaz rC)?'l:Hea )i aeordarea radiOl'cl'eoI,d circniLeior se [ace cu (lJutorul unui generator de sell1-

(k1-' 215) arc [ren-l'l".:1 li

lin griel-dip.
prin aplicarea unui semnal de 1 ti OU kHz in baza
'1IIIIIi 1\G ~i se urmrele indicaia maxim la ~ll1lplifira
"II

~IJh.

"pl'

BolJinck LI )i [." se construiesr: din CUElll 0 n,:> pe o (',ll'( II


fi. L.J are 1~ spire, iar L;; are ](i spire cu priza la spira

:!lldiorrec"en\ sau pe S-metru.


I"' rind, se aplic semnal n bazele tranzistoarelor 1'9 ~i

Oislan(a Inlr(' LI i L,> rste de 3 mrn. Bohinele L lo i ['li ~l' ('1 II


slmiesr pe o carcas;1 0 () cu miez. idO are l:i spire CuEm 0 ( ,
Peste L,,, se hobin('az li spire din CuEm 0 0,2 ce cOllstit;lic il,

.11'llnl circuit.ele oscilanl.e respeclive.


Iii dap de acord, cun.rtul de la tranzist.orul TG este
1" 1>11 1ll1 acordarea celor ~ transLormatoare dr frec.\'entfl
li
P'(~ 1 GOJ ]ZH'l., se f i nteaz cuart ul i se \'erific
'" 1

f,?urarea

1.'1 (se cUpleazrl in haza lranzislorului T,,,). Tol 111 !J;,


tranzistorului 1', slJsc'?te ,?i un s<'mnal de 27,,1 :\IIIz de iu oscii;
torul ell cuart.
Bobiiw LI) din oseilalornl eu cuart se consITuie~l-e pc () carc" ,
~ C prevzutrl cu miez de fC'rit ~i are 15 spire CuEm 0 O,:
In colectorul trnl1l:istorlliui 1'8 semnalul are frec\'en\n de 1,li ~vJj lr
Toate eclC' 3 circuite oseilante care urmeaz sint construi le !li
lransformatoare dc frec-ven intermediar de la radiore.ceptna
rele industriale, ce. iniial erau prevzute a lucra pc c105kHz, (.:in
aveau montate condensal.oarele de lnF. Peutru acordul pe he<

,d,Sl'l'\l1 erI. Lensiunea ele alimentare a OSl'ilaloarelor


de orice

, i1,/,.II;\. Amplificatorul de audiofrecven\[1 ponte fi

,;.1

'1" 1 Ilsri!ator este n stare de [unclOnare, Se deconcc'1"

1.

de. Ia [jg, condensatorul cu valoarea de 2.2 pF )i prin


semnal de 29 MHz de la generator, sau cind se
1111 grid-dip, semnalul se euplea:1. direcL pc bobincle

1, I rdl! lCC
,

oi

operatii amplificatoarele de frecven intermediar


.I'd.de. Urmeaz verificarea funcionrii oscilato'rului cu

"""il

23
22

office@asrr.org

www.asrr.org

In primul rnd, circuitele cu bobinele J


se acordeaz (din CT) pe frecyena de 116 }IHz (oproximativ
Se dccoll('elcaz alimentarea tranzistoarelor T]. T 2 i 1',1
se acorl!ea CII un grid-dip, pe frccvena de H:5 :'IIIIz circuite
JJ~CT, LJ..: r ,;,i LICT.
Cind se consider c si aceste circuite au fost acordate, se ~d
menteaz 1~Ia.iele de la 'intrare i se cupleaz[\ conc1ensatorul I
bobina L,., Se \"Crific. apoi, frecyena exact a (lseila torului loca
Valoare;1 tensiunii la bornele diodei varicap este cuprins II
trc 1 ,:,i <1 V. Se cupleaz la inl'rarca radioreceptontlui lin semn
de II];' ?lnIz, sali se incearc recepionarea unei ratiio1Ja\iZl', sa
chiar a unui (~millor pc banda de 2 m. Prin incer(':lri se \crj[j'
acoperirca de 1.);[udrl.
1n finalul acordului se va nccrca acordul eirl'uilliliii L.l :'L' p
14:) i\l1lz, a circuitului L 2 CT pe 145,5 :MHz, iar a ,'rcuiluiiii L:l ,
pc H/L5 }OUlz. Amplificarea i stabilitatca in fUl1ci.i(!n~lIT se obi
prin reglri ~l!e miezurilor bobineler I,N. Hadiorcccpl-uru! (10;1 le I
utilizal Cl[ regla.! aULUlJlal' sau manual al ampliriciirii, ..\sambla
rea pieselor se fuce pe cublaj imprimat sau prin ::;j~lr'!llUI clasi
('omparlimenlat pc' etaje.
frccycna \;lriahiI (T.1).

:>

al

i L~

c
"'"
~.

t-------c:::J----~

RECEPTOR SU ERRE l.C,fIE


Hadiol'cccptoal'ele superrcaclie sint caraC'!t-rizalt', in specia
printr-o pr 1lnun(at5 sensibilitale ~i ou ca c1eZaY!1IJtaj radiai
parazilfr spre anten.
La ratliorecepl'orul a crui schem este figura 10, destina
gamei dc 1 111, prin faptul c la intrare are un etaj amplificCltor d
radiofreevenl, r;ldiaiile spre anten sint mpiedicate, .se obser
c acordul elajului cu supcrreacie se face ntr-un mud mai pu
,in obinuit. Circuitul oscilant este compus din bobina L.I i e~
pacitatea intern a jonctiuuii baz-colector a unui Iranzi::;l,or B(
107. Variatia aeordului se obine prin diverse polarizri ce se dai
acestei joneilllli din po teniometrul de 100 k Q.
Primul etaj are montate circuite oscilante att ia intrare ci
i la ieire.

-,~--I

24

office@asrr.org

www.asrr.org

ConslruC[i\', bobinele L~, L 3 i Li au cite 4 spire CuEm 0


cu pas O,:) mlll, bobinate fr carcas pe un diametru de 5 III
Bobina j," are priz la spira 1,5. Peste bobina L 2 se bohine,
:2 spin' pentru infurarea LI, Dup etajul de superreal:ie urnll',1
Ull ampliriculor audio ee poale debita o putere de apro:\im;l
1.)0 mW. La acest amplificator esle cuplat lin difuzor miniat"

(K il

>

<r'
I

L,

- 200 mW).

Se rccomand l'a acest radioreceptor s se construiasc


l'olllparlimen le ecr,1Ila le. Astfel, cin:uiLu! de intrare va fi izul
(It> cjrcuitul de ieire al amplifieatoru!ui de radiofrecyen, printrecran.

."

1.T t

1~la.iul slljwl'['cac(ie, incepind cu bobina L,I pin la ocul


va Ii montat In all: compartiment. in felul acesta, se preinlil
pin{\ influenta intre' etaje i radiaiile parazite.

II

Circuitele de la intrare se acordeazrl pc frecn:na de 11;) ~Jll


Pl'lliru alle acoperiri de gam, mai mari sau mai mici de 2 '\11
(111- 111) !\IHz), se poalr modifica valoarea poleniomeLrul
de polarizare, sau poale monLa o diod varicap (88102)

-1

l
-;

lnlr:1H'a n reae(ie a elajului se ohtine din eondensa(o!'


moulat: ntre l'olectorul i emitorul tranzistorului 8F 20/) i
rf'lll<lrr;\ prin pulernicul fi.':;iit: ce se aude in difuzor.
'jocul SI{ are 10 spil'(~ CuEm
ferili! 0 :t

0,2 hobillatc pe un miez r

Poziiile cursorului poteniomelrllilii de acord poL fi gr;l(b


in uniti:1i de frccycll( (.:'oII-Iz).

RECEPTOR PENTRU 10,7 MHz


Hadiorcecptoru! din figura Il este de fapt lin amplifica [ar I
frc('\ cn[l inLermediar, ce arc o amplificare global de pl~sje ,
ci B. asig urind un raport sem nal /zgomo t bu n pe n lfU co 11\ el' t oar I
1-1-1/10,7 ~IHz.
Etajul Cli tranzistorul 1\ (BF 21;) amplific semnalul de W.
ce se apliC'i'i la inlrare. n colectorul tranzistorului 1\ esle 1110nl:l
Ull filru lrrce hand :Icordat pe 10,7 .:\IHz, format din bohinele L
i 1,". . \I'('slea sint bobine utilizale in radiorcceptorlll ".\l:l1llai<l
in traiecluJ ~IF :;ii au codul 22227.
2fi

office@asrr.org

www.asrr.org
In baza tranzistorului T 2 (BF 215) se aplic semnal de 10,7 J\.I
semnal de Ia un oscilator local echipat cu un cristal de curl
CuartuI poate avea frecvena de 10,24, ,MHz. Semnalul din COJI
torul tranzistorului T 2 are, in acest caz, frecvena de 460 1]
Se pot utiliza i cristalc cu altc frecYente, dar i a doua frecHII
intcrmediar va avea alt valoare.

TR

Urmtoarele etaje amplific semnalul de ,"!(30 MHz. Robili


3
L , 1,1 i Lf) sint construite pe suporturi de la transformatoar
de frecyen intermediar a aparatelor de radio ( Tordic, Alba t
etc.), pc rarc se hohineaz cte 70 de spirc CuEm 0 0,1.

Tranzistorul/'I are montat in colector un transformator c~


facc adaptarca cu etajul detector. Acest transformator este r
lizat pe un miez identic cu al bobinei 1'3' nfurarca L are
o sni
de spire, iar nfurarea 1" are 50 ele spire, ambele din
CuEm 0 0,1.

Dup detcq,ic, semnalul util este trimis spre <lmplificatrJ!


de audiofrec"cn I, iur componenta continu aplicat bazei tra
zis torului '1'" (Re 107) spre am plil'iea torul pen tru H .\:\.
Sarcina amplificatorului de curcnt contilHIU este compu
din dou ramuri: o ramur con-ine un instrulllen t de msu
(0,05-0,5 mA) pentru S-metru i o ramur de pe care se eul,
semnalul pentru HAA.
Etajul amplificator pentru RAi\ arc pragul de fUllci,ioll"
pentru \'aJori ale semnalului de la detector ce depesc 0,'7
Rl'gJajul ampfific[lrii se poate face ,)i manual din pntentiomel.r
cu ,'alourea de 100 I<:f}.
Toate tranzistoarele sint dc tip BI' 214 sau BF 2]5, cu exce

ia tra nzis lorlllui '1\ care este Be 107 sa u Be 177.

Acest receptor (amplificator de frec\'en(' in1ermecJiar) es


recoma lld a t a fi cupla t la con yel'toareJe prezen ta tl' n aces t '
pitoL

I Inl
II
1,
IJ

~JI

y----1H
J loF

~';,_73_;2_ _
Fie;, 1::

1111:1

L esle conslruit dinlr-nn (,)ndul'lor de cupru S~'/,I,)C\'.;Ji;~,

'
'ele !l-), nlln SI
l i n ' I unn'mea
. diamctrul de 1,L
_'

"""

'-,L

nECJ~PTOH -

]~~HTlTOR PEYfRU iO

crn

Emitor ,- receptorul din figura 12 lucreaz Jl banda de 70 cUJ


Tranzistorul '1'] de tip BF 181, BF 183, BF 20, BFX IHJ. sau BFY 9
are eup!at in colector un circuit oseilant format din linia LI "
un condcnsatol' semival'iabiJ.

l'

ci 'cu )[aI5 ('u un condensator dc J 1;-',


I I ,'apatul llOlel LI, e 1,.", 1 ,- icJe la recepili!'ul __ ~i:tt'ansformatol JUlllJdUI:l,
<
,
11"'(" 'aza lin
1".
peutrn cuplaj
mtre ' e t'dJ.',,) , Primarul transfol'malun:lui se:
I "IZ;-I h linia LI,
,
' esli"
o. ,-,.
,
t'
1 tr'lnzlstoill'l'
, i 1
d' frecyenta_ eon.JlIC
"
,,'S I .
III PII II(' a t li lu (e au 1 0
, '.
')00 111 \V TI' a Il ZI,; 1 (1 CI 1 l I cputere de i11W'III1Urn _ .
I
I 1 'L
1111 S:I ( e)J eze o
, "
']' " t FFT 373. Com uLlI'('U Le
' '1' EFT 3')3 Iar 1" SI J SIIJ
,
(" ",
I , SIli,
- : ' . , ",'.s <(' race ClI un comutator ,) . .!.
1111 it' pc' recepie,
l'II,n' el 1, "ll~
'u'el J'()l'''l'c'ptorul . Zefir",
1 l ' utllz'te
1
1,
II' (k tlpU
ce OI
. -,
_ lelefonic (-c J'l'CO1 I diluzol'-microfon este folosiL~\ o C'asca,
,"
c.~
I impeelan1 nUlI'C),
I II Il CdSCd CI
,
'd'
olenhomclrclc
'
l ' '1' se "LabllesLe \fi p ,
1'lIilllUI lranzlstoru III
~
,
fermat:l dintl'-un fir
'
.
t t '1 baza. ,\nlena es e )
,
I ,'''l:Ill1le mOIJ d C I I ,
,
l' _
J in <lIS.,
1
nea de 17 crn SI se cup eaza pe -1 ,
llll-'m 0 2 Cll un",1I
<
.,
1
'l "unlat colectorul trull7.is-'
I' de ~lU IlJIlJ de punctul
LIne e Cs l:. ,
1,

"

:t

[j'

.dll i 'j' l '

28
29

office@asrr.org

www.asrr.org

Il re"'i
'" ni ci,"I'e"c
" p 1" le (superrc~cj-ie)
l" "'l
l'
de coleclor n J' nI' de 1
A', ,'" .:
I allZlS oru 1, are un CUl_1
'
In , Iar In reO'ill1 de
'.
(1c. colec tor (fr mod ulatie) a' un n
""
~ emlslc cure,n tul :;;1
slllrc CuEm 0 O') b b""
.1
""e la ;) _., mA. ,?ocul ~r are 1
;
.
~
o Inellc pe un mic miez de fer't
se 111,lr-,o
?bstacolr, cu
pereehe ele asemc,: '). aparal
pOcite "sigura legatura la distau. de 1 krn. .
c,

"Z?Il fr

HECE.PT I~ SUPEIU~EACm PE! 'l'IHJ 23 cm

vari,l)~lij oplimii de recrplor

t, ')'J
'
pen .u -') em, pnn si!i1j)lilaL
es'te suocrre;Jc1'j'a (f'(1' 1"
hll'CO"
1 ,:parat' ~c' compUllc r
'
1 .
hll
.. '
.',' c 1""' , -;)
rtllll)li[i~'alo'l'l'l
dc' ,,Il' d'10 {' re"\'C'l~-C III Tetajul. dc racllOlreC\'cnUi
,
.
.
1
sU[lerrcae(ie (~sle de ljl~
Bl~Xarl1z/sto~'ld rdin,.ctajlil ci
'". I o
..
. '
.DU J ,
8!-l, (,il[' lUllC!loneaZ[l c
I vZll la,c hune ~l lranzistorul 2 N91S.
'
L!l
iillr,tn'
linh
I
'
['
.
,
. "
1 l,OIlS lLlIJe DIlLcna
('!IJ1ial~1 indll('L',
('1111111 OS('J!'" l . C I '
<
1\ CU ciT
""Il
L,,,
,ungllUC{I a('estei linii este (){l lJ1111 SI' nsl u
' 1
.. '
,. cii
( .1I '.11 0 1"j,
':)j

DlI,nrul ;nic de ')icsC' ce' I


,

l'

C COIl,/IllC

I3FY"90 t

,1
1

Disl<l:l!:l pinii la linia !," <:sle de '-1 111:11. Cele dOll{1 linii
llpleaz 1)(' Il dislan\ii de 10 IIlIl1 (se lfl()nl(,~lzi'i paralel).

L" din circuilul o5ei!ant este construit din .ea\'rt dc'


:, Bun :;;i are o lungime de 32 ll1m, Colectorul tranzis1111 "l1pe"te la distanta de 5 rom de punctul unde este monlat
II allliui semi\ariabil. Cellalt capt al liniei L, este fixat.
l ' Ilnd 'n5;llor de tre('cre. Prin condensatorul de trecere linia J.:r1. aLI la transformatorul TU. Acest transformator este de
11.11 III ,,'Mamaia", unde ser\'ete la cuplarea ntre clajul pre1 liual.
La linia L 2 se cupleaz primarul transforllJatorlllui.
II 11I111;11'C, urmeaz un amplil'icator de audiofn'c\'cn ce de-'
1 .... 1I\11:1lul pe un difuzor miniaLur sau pe o casc telefonic.
I IIl/isloarele T~ (EFI' 323) i '1':3 (Ee 107) formeaz dOll
1111 plifie,a loare de tensiune,
, '1111'; loarcle 1\ (AC 181) i T; (,\C l~O) formeaz l'laj ul
I oi. puterI'.
, II ;I\','a 'in reaeic a etajului superrcac1:ic se ohine din po!aI
ha/.l'i tranzistorului '1\ (prin mane\:rarra cUI:sorului pol.'nii lui
I II IIlni <le 2,5 k n), cin<l n difuzor ncepe s se aud fh
lin an'. lui gen de recpelol'. Dup ee s-a slabilit functiollarea.
I llllllilli, se pune n funqiuue un ernit-tor pe 2:1 CI11 si se
1";II'.a l rimerul CT pn se recept ioneaz sem nalnl ('III is.
1111.1 III manevrarea cond('nsatorului ('1' etajul are lenelinl."
II i ci in oscilal:ie, se l'l'\'inc asujlra polarizrii bazei Ir:lIlzis,
111,\

l' ,.

lI'\inut eri LranzisLorul F, arc tarsula introdusfl illlr-lIn,


I ,lId:11 la Jl1<lS[I
III dl' radiolrecven SH are;) spirc dill CuEm 0 (),:~ bo-'
\". UII eliameLru ele :2 n1m.
till':111 monLaj se introduce inl.r-o cul'ic ll1etalie din ('ar(' i('s!:'

"

1111,'11;1.

1IIIII'I11:1rea ra<iioreceplol'ului se facl' cu 0 \',


I'IJI'rrcact ie fiind de 2,5 111 A,

COIlSlIllIlIl

dn-

CONVERTOR 141/6 MUz


111:1 din figura lt1 [ace conversia semnalului din 11 \ \1\ 1'1;
III. prin intermediul unui mixer echilibrat.
10 d"lIr. daje cu Iranzistoarele '1\ i '1'2 (BF 181, m; 113:
1\1' ~ III) l'ormeazfl un multiyibrator a dlrui frecvcn este pi-

)1

'II

Fig, 1:1

l'

lIart

, '0'0' '111,:1 cuar,ului poale fi euprinsrl intre ,1 i S ;\lI Iz,


,." 1 "ill armonicele sale s fie rgal cu 24 MIIz, Pel'rcC\'en\:t

:31.

office@asrr.org

www.asrr.org

CONVERTOR CU CUI

--L~15'6 ~1'-O-4-0--'-""--"---~Q

pf

-;--'---'

l6t'
"~--MI--~

5-BMHz

Fig 1-1

:It: ~3 II lz C'sle acordat i circuitul din colectorul tranzistorului TI'


Bu )ina ['1 are 12 spirc din cur~m 0 0,4 bobillatc pe o carcas
5 prevzul cu miez de [eriUl. Bohina 1,2 are 8 spire CuEm
0,:-) cu pas 1 mm, Diametrul hobinei este 5 mm, priza fiin 1
spira :1,J. De la bobina 1,2 semnalul trece prin diod ~i se aplic
:' ircuilulll i cu bobina f':3' Dioda d istorsiolleaz semnal ni, iar circuiluI urmror, fiind acordat pe l;IK \lOz, selecte[lz accast frec\ cn\. Bobina I-,) are 5 spil'e CuEm 0 0,8 cu diametru 5 mlll i
prize la spira 1.5 i 2,5.
Bobinele L.1 i 1,; au cite :"j spire construite din srm CuAg 0 1
t.u diametrul de 5 mm i pas I lllm, Aceste bobille se monteaz
paralel. Bobina 1,4 are prizfl la spira 1,5. Bobina 5 are priza
exac t la .i um ta te spre a se crea simetria mixerului echilibrat.
Circuitul cu bobina L t este acordat pe 1,t5 MHz. Pe un tor de ferit5
(de iipul celor utilizate in eircnitul de intrare la televizoare) se
hohineaz5. f'ij i 1,7'
Infurarea La are 1:2 spire din srm de cupru izolat cu policlorur[1 de vinil. Spre ::l se realiza o perfect simetrizare, bohinar-ea sc face cu fir dublu, G spire, dup care se nseriaz cele
dou bobiuc. Peste La Cl! acela~i tip de srm sc bobineaz L 7
C::lrc are (j spire.
Diodele dili mixcr sini EFD 108 selectate ca s aib aceeai
rezistenl n sensul de cond llctic.
Sem~alul de la anten sc c~pleaz la bobina f'l' La bobina 1,7
se cupleaz intrarea unui radioreccptor de unde scurte pe gama
Ij -8 l\lHz.

32

'dorul din figura 15 are caliEiti elecLriee bune, transpu1',llIda de 144 MHz n 10,7 MHz.
I hjlll su de intrarc arc. ~ prolllll1at~l~mp]ifica.r~~~v.l:(~l ~"l~n
l' \1 Ira uzis tor p-n-p cu S.:liClU cI e tip Se' 24.,), Pell Ll'l., aSJ", U1 aI.ea
/1' liirii stabile,
elajul esLe prevzut cu nelll.rodJnar~ p',.'m, "1 ndrllsator semi~ariabi1. In \'ederea eliminrii oseI1~I\Jllor
Ilt'. a rost introdus o perl de l'eriL chiar p~ borna c~)leclo
II Ir:t1Eislorullli TI, Legarea p"camplific",Lorului de. e~Jul
de
1"" se reali;:caz inducLiv prin intermediul unuI fJlITu de
" (/. 1. 3),
.
, ,1; jul de COll\'crsie se fdose~te Si? 2;15 de ;;on~;I.ruc\le spe,hr' se poL [oio:;i i trrll1zi3toare de lip SF 2J::' :~\U S~ 240.
, ti III osc"i]alnrulu ~,l semllaiul din ampljiicalorl'l ele Ii1lrarc
'l,lil;l la lJ<lzD. [rmizi,;lorului d~ con\"e~'sie,
',' _
. '.'
1'",111 1 oscila lor se uli!izcJ.zil un tranZIstor 131' z\;), stalnlJlalca
.1I:t I fiind ~si.;IJrat~ de u~ cris.tal ~Ie cuar:;,..Cuar\lI1 S~.~l.on~
itlirc cokdor i h:JZr., prIn liltcmed:dl Uliul L!\ IZOI
,II'

j"-.

1.

1I1"/1[\t( r cl,n os:'iiator po It fi privit (';1 1111 m\lH Ip'lfr(,ly,'nil, s:w;t'li':i:.' salt' : jUI\"; Ia etajul ele conversie.

------+--.:tiiIliii~-_t_---~:J-r~II~F

1~v

:5
I

H
68nF

Fig. 15
ILllliuamatorismul in unde ultrascurte - cd. 2~6

33

office@asrr.org

www.asrr.org

" Intrarea i ieirea din


'Iec~'enta
de 145 MHz.

preamplificalor (T)
,,1

sint arordall.'

pl

In aeest scop, bobina LI cu eli, mI' I I "


. '" ~
are 4 spire din srm CuAo' 0 ;8 e,IlI ,c e ,b mm ([a~a carcasi'l
anten eslela spira 1
1" b Cl~ pdS 2. Imn. PrIza penllii
13 b' , 1
~ 1': ' 1~1 p~n tn aza la splra 2,5.
o lOd _., 3re ;),) spIre CU'\<r 0' Ilg
d'
pas 1,5 mm ~i priza': pe'll'll'll 1': b .'{/ ',< cu tamelrul de () mut
a IInen are 1'1 SI '" 3 I I
Condensalorul de neulrodina 'C CN' "
)1,1<1
c,e a colectol'.
dar prin lalonri se poate mOl~l'a s; U~~;le s(:'n~lreglabl,! ~'l 12 pF.
lorul tranzislorului T ' 1
" "
(II \ .doat e llxa, Pe colel'
I es e montala o perl de f
,'[" , I
poale fi plantat un rezistol' ('U ' 1
<
CII a; In acul ei
C'
,".
, a oarea ci c 100 Q
,uplaJu! semnalului la etajul ele mi" '
,- ,
,
'/'3' An'asla al'e toale dimensiu'nile C" J xal, e, sc ~a('e prIn bobin,l
pos~d o priz.
d
e, (xC"pllnd laplul c 1111

,:b

,'C

, In montaj bobinele L si L s i " . ~


"
,.
cllslan1 a nlre ci '1'" I I z ')'
3 ' e paseaza pdl a Il'! ~I slll1etric
.~ '.
, e IInc ce _ m Il'! ,
'
, cu
, 'II'e('\('n(a in jur ele \1 '1LHz.
La bta.lul
iesirea oseilalor
ela)'ll " fohset,
t
I cun cuaq,
,
, < , lUI semna ul arc Irec\'en1'1 d' 'F \'11
'
,
'
a\'lncl 1:> spire din Cl".;'m
O"
" , _( _1. J z, Bobina L".
este pr('\'zlII cu ~1i~z eI;fe',','t!)('(' o) calreasa cu ~IIall1elrul c1l' ii 111111
FI' l '
"
Ila (e a gama tLS).
, Il";;(I'I'a
' "
1:>,5 ,~a.lu
MHz. (ll tranzlslorul T 4 -, El' -')1 ,),- ale
acurdal pc
, Bol~inn
,1Ji eslI' fr careasii,
1
splre
clll1 slrm CuAn 0 1 el
('U (iaUlelrul ele ,) 111111 si arc I
are i bobina [-8' Di~lan1 a il:ll~a~~_l J;n~n. ,\celea~~ dllnellsiuni le
ELa' l
h' 1
'
,~, 'S e~lc de ) 1Il1ll ,
.Iu SC Illl )[llor ele frec\'cllHl ' " 1, ',,', ,,
.
acordat pc frE'c\'C'na ele 10,7 illHz.'
l' . ,1 J( SI/(',l S;l, Ull (":'l'lIJL
pe o carcns cu miez ele la ' .' ,) 1111('le LI ~I L,-, slul reallzal('
rneeliar penLru ()am~ UU'S III ?ns!,odr~naLoarclc de I're('\ ell inll:'rI f" , b
eln ld lorecepL011'e
n aurarea 1.,1 are 35 ele sp;re C E
() '. ",
,bohi,naLe peste LI'
. "
.tI In 0
,.\, Jal,' /,,-, ,IrI'
;) spin'

B('V

Jn In~men luI in care elemente]' , ' r '


la o \'el'J!lcare prealabil .\stl'el
1', dU
osL monlale, se I'('curge
monlrii
nu ali I'('st fa"'" L'
',se IJoale rOllsl~tla dal'i.] n ti1l11)lJl

C
'
'
IensJllne
de S)<
V. ) , li e unI' e baresel
,
1.
,onllolu!
se 1;1l'('
la o
Consumul
enerO'ies-''11 ,OS~1
,'1 a t
i UI
' (9 \)',Hlrii
,
9 mA,
Cnd nelemonl}
oru

('11<11'(. eslI' ele


. Cu ajutorul lui .I .a s~l~,Jeoe:us,:1D C~JaI't. ('onsll~lIul (']'l";;((' SillliIorPreamplificatorul LI,6 '
g eaza cUlenlul JIl;l\1I11 pe eolet'l(lr,
1
o deosebit impor tani~ l' esl~~ eu:t t pe ~o~eclol' d(' ,::.'-J 111,\, De
n colecLorul tranzist~rului 1':.el a ele [elIta (',11'1' ;1 I"sl Il\olilalii

Regimul
t I " [ele lucru ,al mixerlllul' esle ;1I('s :I~I
,'en u sa, il' de 0,7 mA,
"li I

34

:-,,' ":,

iti "(II('r(()]'

"'I"llul n colectorul elajului ele cO!l\'ersiune nu cre)te oelaH\


"I1I1('('('a n funciune a osciialoruilli. cu condiia ca tensiunea
,,' furnizat ele acesta s fie cuprins ntre 200 ~i goa mVa
11111\ ('rlorul se execut pe circuit imprimat, eLajele fiind corn1IIIH'IIIaLe, :\sl[el, clajele din oscila Lor ocup un comparliIII. 111 timp ce circuitul 1-1 Cll tranzistorul '1\ sinI separate ele
lIil('!(' 1,21,3' mixerul, la rindul su, fiind separat.

('ONVERTOR CU

OSCILATOl~ VAlUABIL

SEPARi\T

I'.on\'crlorul din figlll'a Jl) arI' calili\t:i tehnice deosebite n ceea


pri\Cs sensibililnlea, srlecli\'ilate,i, raportul semnal/zgomot
c
1'lhililaLea in fllnc1,ionare, transpunind 1"1'l i\lIlz n 10,7 MHz,
Conslructi\', esle formal din cinci etaje distincte, ~i anume:
lI'1 l'ieatorul dl' nI' echipal nI tanzislorul TI (/lOG7::J); mixcrul
di
t laipat cu Iranzislol'll1 Ti (flO(i?:'>'); oscilalorlll '1', (131" JB3); scHlrlllorui 'L (131" 1~0) ~i arnplifiealorul T;l (BF 150).
Se ohsei'\' acordul CII r\ouf( comenzi independenle, ~i anume:
,.,t'ihilorlil sepal'al ~i e[ajul H,F sepnral, oh\ininclll-s e , in [elul

,II'e."I~l, o selel'ii ... ilale pronll l1 1,alii,


Prin reglarea

corl'cl

a circuitelor elin etajul de inl.r"lre handa

,II' Irl'C'crc poalc fi iilguslaLfl la numai 100 k1lz,


.lixarea semnalului furnizal de all1plificatorlll ele Hi" cu semnalnl de la oscila tor se face cu un tranzistor MOSFET CII eluhl[lI'0arlrl, in felul acesta miqorindu-se zgomoll\l propriu al lI1ixernlui. alenuarea semnalelor nedorite crl'sdnel, Semnalul de 1'n'c\'('l\l, inlermediar obtinut estc scleelal cu ajulorul circuitului
lIsr'jlanl din care faee parle hobina LIn'
OscilaloruL prin circuilul L I Cl'3 genereaz un sellllla! cu frec\C'l\la euprins n tre 4AA3 ~i 45.1 MHz,
Armoniea a treia (elin eoleeloru\ tranzistorului ']')) se aplic
il\ continuare (prin L;3) elajului repe Lor, rnicorincl aslfel inl'lncna
all1plificalorllllli (TI) asupra frec\'enei de baz a oseilatorului ('/\),
Prin nf)urarea L", la mixer ajunge un semnal cn () ampliludille ele aproximati\' 2,5\1""
Penlru un mixa,i corect eslI'
/.,

necesar reglarea

cuplajului inll'e

T,!,

in cazul in care amplitudinea semnalului oseilatondui nu este


constant n toat banda, se \'a monla n deri\a\ie CII L.I o rezis

tent:, ntre 2-10 kD..


La reglaje se recomand folosirea lInni generalo r ciI' semnal
~i a unui volLmetru electronic.

35

office@asrr.org

www.asrr.org

..

>le

1-------

FrecyeneJe de acord ale circuitelor snt indicate n schema de


principiu.
Pentru reglarea sensibilitii amplificatorului ele RF, pe poarta 2
a tranzistorului 1'4 se aplic o tensiune yariabil prin potenio
metrul Pl'
Bobinele utilizate, cu exceptia 1.Jo )i 1. tJ , sn t din sirrn CuEm
0,35 pc carcase 0 5 cu mit'z de ferit. Astfel: JoI are 6 spire
bobinate spir lng spir ; 1. 2 arc ;1 spire cu pas 1 mm; 1. 3 are o
spir fixat pe aceeai carcas cu Le. la distan ele ;-) mm; L.I are
4 spire; 1..,; are 1 spir la distanlJl determillal{l pcntru semna)
maxim la ie~ire.
n amplil'icatorul dc radiofrec\'Cut dalele bobinelor snt. urmiHoarelc: L G are spir la distant~l de ,) Il1m fat de 1~7; L 7 are
2,;) spirc cu pas 1 mm; L o estc idenlic rll L" iar L o este ielentic
cu L 6
Bobinelc L 10 i tu (constituite pe o earc8s de 1ransformator
FI-l\lF) snt cu srm CuEm 0 0,1 in C8rc L,o are 10 spire, iar L n
are 2 spire.L l1 se bobilll'az pesle L"I'
ocul din cmitorul lrallZislorului T" eslc din CuEm 0 0,2 i
arc 20 de spire bobir18lc pe un miez ele l'l'rit 0 :1.

CONVERTOR CU , '10DULAT

ECHILIB

Convcrlorul din figura 17 ulilizeaz{t in amplil'ieaLoru! elera8diotranzistoare, BFX kD S~llI BFY 90, asigurndu-se o
mare sensibili ta te.
Antena se cupleaz la o priz a bobillei L 1 ~i, prin inlermediul
bohinei L 2 , semnalul se aplic pe buza primului trallzistor. Primul
circuit osci!ant este acordat pe H4 i\Hiz, iar urmiHol'ul pe 145 MHz.
Circuitul de cuplaj ntre 1\ ~i 1'2 este acordnL pc 1 [5 l\JTlz, iar
circuitul din colectorul lui T. este aconbl pc H-4 :\IIIz.
Bobinele LI, L 2, L 3 si L, se construiesc din srm{\ CuAg 0 1,6
fr carcas, diametru de 7 mm cu cte tj spirc'ii pas 1,5 mIl1,
Bobina 1. 1 are priz la spira 1,5, bobina L 2 arc priz la spira
1,25, bobina L 3 are prize ia spirele 1,5 ~i 5,20, iar bobina L 4
are prize la spirele 4,3 i 5,75. Spre a se ob\in~ Fi = 10,7 lVIHz,
oscilatornl echipat cu tranzistorul BF 183 are frecvena variabil
intre 133,3 MHz si 135,3 l\IHz. Aceast \aria! il' se obtine din
condensatorul Cv. 'Amplificatorul oscilatorului (FI) 8re l;n tranzistor BF 215.
frecyen dou

37

office@asrr.org

www.asrr.org

:.=.

=- =

Bobinl:'Ic I,n, L '2 L 13 i L q se construiesc pe carcase 0 J cu


miez dl:' ferilfl de tipul cclor montale n blocul l'US al radion'('ep lorului ., !\Iamaia",
Bobinelc J,n i LI;) au cite 3,S spire bobinat.e spir{l Iing spir
CIIEm 0 0,1>, iar bobinele L 12 i 1,1.) au cile o Spiri:'l Cl!Em 0 0,2.
Bobina L't l:'sle plasat la 1 mm de 1,'1' iar bobina 1,1.1 se plaseaz
la 1,5 mrn de L13'
Partcn deosebit din acesl c'o!lyerlor () constituie Illodula-.
(onll. Acesta este de tip echilibrat cu 4 diode 1 N 4 I lR sau 1 N fJltl
inf~urrile 1,:;-1,6-1,7 sint realizate pe o carcaS{l de ferit
de tip loroidal (n form[l de 8), folosil la in trarea lclc\izoarclor
.. l;rigorcscu" ~i .,Orion", inf~urrile L~ ~i L:; sc bobincaz cu fir
dublu dUp[l carc se conecteaz corespunzftlor.
infuriirile J,o, ]'6' J'7 au l'le 2 spire din sirm dc cupru
izolat cu PYC. Diametrul sirmei pentru L j ~i L[; este 0,15 lllm.iar
penlru J'7 este O,G mm .
inf~l!rrjle L x - 1,9- LIn se conslruiesc pe lin mir/. tip ,.:'IIamaia" cod 23:3(\; J,s ~i 1,9 se bohineaz pe gakii I ~i 3, iar L ,o
pc galcluJ :2.
J,x are K !'pin' CuEm 0 (U~5, L!I arc 1:\ spire CuEm 0 0.35. /'II!
arI:' :\ spire CuEm 0 0':-$5.
Ic::;ire<l dc fre<;YcnjJl intcrmediar[l 10,7 ;\'IlIz se cup!ea/. prin
('<,hlu cl'l'allnl la un amplificator FI.
illtreg 1I101liajui se introducc intr-o (,lIlic (,ollrcciollal[l din
plcute de cil'cllil imprimat duhlu placat.
Tensiunilr d(' 1:2 ~i ~,'l y \'01' fi slabilizale rleclr(wjc.

-=.:B:

N
::I:

:z

__ =-=-1 ..,ro

e.t")

,,C

CONVERTOR CU TRANZISTOARE PNP

Cu tranzistoare Al' 239 sau .\1" 1:3~1 sr pNl!r c())\qrui 1111 e!)I1din \.,1'1 ?lU-Iz n 10,7 ?lIIIz.
COI1\'('rtorlll din figura 18 se compune din J elHjc ~i anllmc :
amp!ificaleru! de radiofrec\'en( (L), ll1i~~;l'ul (T") i nscilnlol'lll
loc'al (1'3)'
Etajul amplificator are la inlrare ~i it'~iren sn circuile osciIanlt' acordnle pe 145 MHz.
A('ordul aceslor circuite ~i al oscilatoJ'ullli se fare simultan din
(ondensatoarele (;\' . .\cestea sint 3 pe un ax (:3-. JL p1'), in serie
CII CU sint. montale condensatoarele CS de aproximati\' '1,7 pF,
iar in paralrl eli acest grup sinl mantale condrns,l1oare!e el'
\'1'1'1(;1'

(2--12 pF).
39

office@asrr.org

www.asrr.org

Bobinele snt construite pe carcase de la blocul UUS (din radioreceptoarele industriale) cu sirm CuAg SiW CuEm 0 O.iL
lnfurttrile 1_ 2 , L:3 i L'1 au cte 4 spire, p"s O,G. Pe holJina 1"1 se
scoate o priz (pentru colector) la spira 1. Pc CHrcasa hobinei La
se mai bohineaz 2 spire CuEm 0 0,25, spir[l lng spirfl, la distana de 2 mm de Le. Aceasta consliLuie lilHlurarcil .1.,. Li. ie)irea
mixerului ('1'2) se mon teaz un lrilnsfol'll1alol' F'~ }iF -- de ]i) rac!iorecepLo:lre, aCOl;dat pc rrec't'l1a de JO,7 ',Jlll.
COll\erlorul are o sensihililale .,j un raport scmnal/zgomol-.
roarte bune. Alimentarea se face cu tensiune slabili,wtf\' ~ocul D r
arc 10 spire CuEm 0 0,2 bobina te pe un miez de ferit 0 3.

CONVERTOR CU T

G
~.

ti:
....:...

~
~

t:

-ZISTOARE "\lOS-FET

COl1yertorul din figura 19 transpune banda de 2 m in [recxent,a


de 10,7 MHz, utiliznd tranzistoilre MOS-FET.
Tranzistorul din primul eLilj eslc de lip 10G73. Tranzistoarele
7'2 i Ta pot fi 40603, /j(H\73 sau;) N140. Amplificarea primelor
dou tranzistoare este de aproximuliv 35 dE.
La poarta 1 a etajului mixer esle moniut ~i un elaj de rezecie
L8C pentru frecvenele imagine.
Bobinele 1." 1. 2 , L:1> L 4 i L" alI cile :5 spire Cu:\g 0 O,G eu diametrul G mm i pas 0,6 mm. Bobinele LI )i Li; ilU priz la spira 1,5.
Etajul oscila tor este construit eu lranzistorul 111' 214.
Bobinele L 7 i L s snt construile pe carC~lse de la bloCLd Ull
"Mamaia", din srm CuAg 0 0,1 pas 0,5 mm; L 7 arc'i spire,
L s are 5 spire.
n drena tranzistorului T:l se monleaz un circuit acordat pc
frecventa in Lermediar de 10,7 i\IHz.
Condensatorul variabil de acorei ele la oscilator <1coper valorile 2-12 pl'. Montarea convertorului se face pe circuit imprima t sau clasic Il~r-o cu tie compar limen ta L.

CONVERTOR 432/114 MHz


Transpunerea benzii de 70 cm n banda de 2 m se pou Le obine
cu convertorul din figura 20.
Convertorul se compune elin amplificatorul pe frecvena de
432 MHz, echipat cu tranzistorul 1', de tip BF 181 sau 2 N918,
mixerul cu tranzls torul '1'.5 (El" 181) i he Lerodina local cu tranzistoarele 1'2, 1'3 i '1'4' toate de tip BF 200.

41

office@asrr.org

www.asrr.org

cui tele oscilante cu hobinele /'7 i ]'8 I, es 1e ap \'1C'<1 l apoi llimi receplo)' pentru banda de 2 ,ITI,
.
,,",'
(li
\0' 0 1' pas 08
mm . SI' dl,lInelJ
li
'1 ( v; SPI'I'C
..
'
, '"
,
,
I ))0 hllle Il' au l~
de (j ml1l. Priza pe bobina ]'8 esle la spin\ : ,:>, J1Istanla I Iri re
l' I - si L se aJeo'e intre 1,;) i :2 mm, ConslruC'l,w COl1\el1)()'b'llIel
','. . ,
to
1'" II 1') \'
torului se face pc compartimentC'. alimenlarea IIn( (C
"
Intrarea semnalului de ,J:-)2 :'IIT!z ~i ieirea de jJJ ..l Mllz se ;1SI"'ur{, prin mufe sali cahle cO:lxiak. InlrilrilP penlru alllTH'nlarl' se
fac prin condcnsalo~lrf' de lrec~re, C(JIl~I('nsat()arl':l',:I~, aeo_rd, \Ol~
fi de lip tuhular ce se su<!eazn de aslll. acoldul 1,1l111du se dl
exteriorul culiei,

CO lVERTOR 1296/146 MHz

.~_~~~~l!'!~~n..!-

~!.!--4---

-+-

0_12V

Fig-, 2fJ

De la anlen::>. prin linia 1." semnalul esle cuplaL circuilului


oscilanL I""C acordaL pc frecvena de ,132 MHz, Legtura ClI antena se face Cli un cablu de 75 n. n continuare, prin linia L:l
semnalul eslC' aplicaL etajului ampliricator, ee are in colector
lot un circuil oscilanL acordat pc 432 i\II-I%. Linii!C' /'l ~i I.:: se
construiesc din CuA.g 0 1, cu lungimile de 45 mm i se fixenz
Iadislan(:ldc4mmdelininL". LiniileL~~iL'lsntdinCu:\g01,2
i au langimile de (il) mm. Condensatoarcle lor de acord au capaci1a lea 0,6 - 4- p~;', Colec torul I ranzis toru! ui 7\ se cupleaz:l la ,1:') m 111.
Tranzistorul 1'" constiluie un etaj oscila tor cu CU~lr(, re are
frecventa de ;12 MHz. Bobina 1. 10 se construiet.e pc () carcasii
/1 nre 12 spire CuEm 0 0,3, Miezul de ferit este penlru gama
UUS, Etajul eu lranzistorul 7'3 lucreaz ca triplor (h' ff'('!'\'(~ntil,
circuitul din colectorul su fiind acordat pe 9G MII7.
Bobina ]'9 esle fr carcas, arc 0 5 mm i esl C 111(1IIS:1 din
1> spirc CliAg 0 0,8 cu priz pentru cuplaj la spira 1,S. lJrlni.\loruJ
etaj 1'.1 esle tet un tripler de frecvell~ la ieirea sa .~l'll1nallll
;wlld 288 MHz, Linia 1.6 este construit din ClIAg 0 I i arI' lun,~imea de 60 mm, Colectorul t.ranzistorului T~ se cllpieaz:l la ,F'> mn1
de la mas,
De la linia LI i linia 1.6 prin linia 1.0' semnalele din anlenii.
respectiv din oscila tor, se aplic etajului mixer T" La ieirea mixeruhJi semnalul arc frecvena de 144 l\IHz, fiind selectat. de cir-

l~ec('pj ia semnalelor din banda de :23 cm Sl' poate efeclua prin


inlerll1edi~Jl cOIl\'l'rlorului din fi""ura :21,
;\ccsl cOl1verlor este compus dinr-un oscila lor local pilotat Cli
cuad, cu etaj de mixarr i un etaj de ampliricare al l'rl:'c'rn1:l'i
inler'll1cdiare rczullatE',
OSl'ile\lOrlil Iorai rurnizeaz un semnal ('U frec\'l'ntJI dc
1 1S0 J\l}lz, ill mixer sose~lc 'ii semnalul dr ,Ici <lnl~'n:\' ('li ,frecvcut a de 1 ~~I() \IIIz, .\('cs[e dou scmnale SIni ai>":a te pT'ln 1,1JJiil~ j", si Lij unei diode melaloceramice monlaLa Inlre ele, In
serie ("; d'ioda se afl un eireui! os ilanl (1,,(') acordal pel~'~('\'cn~a
de !-IIi \IIlz, Semnalul de HI.i '.\IIIz I'l'zliilai este amplJllcal de
tranzislorul 1'ij :< : p C:1\ la ;ntr=:'d'(',1 unui radiorec;,'plor p<'nlru
gama de :2 m,
_ ' .
in oscilalor se pleac de la rl'l'c,rn~a de Il,:) ;\IHz, la It'~I:'<l
tranzislol'lllui 1\ eircll!lIl oscilan l fiind acorda t pc armonlea a ,)-a,
ueci pe ,17,,) :'IIllz,
,
Etajul cu lrnnzistorul
lucreaz ca _amplirie,alor, ,de rad';JJrec'cnl acordat tol p~ S/,J MHz, Urmatorul etaJ (1 ;1) esle '!l
regim d'e multip!icalor d~ I'reC"ent,ii, :'U lin o,relill de 1.nul~Ipl~cal:~ ;~~
Deci, in colectorul 1ranZlstoruiui J 4 se obl,lne Uil sCllln:1! ,ni I'.N
,cnta de 2S7,5 :'IIJiz, Elajul cu lranzistontl '1'4 lucrenza In regIm
de ~ll1b!are a freen:nl,l'i, la ieirea sa ob.inndu-se Ire_(,\~lIl,a de
'7- '11-"
llitimui ('[n,' esle tol lin duhlor de free\'l'n('a
'il are ca
;) ;) . " Z ,
.. I f
t
sarcin linia !<. din mixer, semnalul su de ie~irc ClVln( reC\'l'Il.:1
de 1 150 :\I1lz,
Cele dou circuite oscilante, din baza I C'oleciol'ul tranzislorului T 6 silit acordate pe frecvena de H(i ~lIlz,

T"_

42

office@asrr.org

www.asrr.org

Bobinele Li i L 2 se construiesc din CuEm 0 0,8 fr carcas


diametrul interior 6 mm i au cte 10 spire. Pe bobina LI
priza pentru cuplarea cuarului se ia la spira 4.
obina 1. 3 se face din CuAg (eventual CuEm) 0 1 i are 3
spire. Diametrul bobinajului este de 8 mm.
Linia LI este construit dintr-un fir de CuAg 0 2 i are lungimea de 7,5 cm. Cuplajul colectorului tranzistorului T'I i al bazei
tranzistorului To, se face la jumtatea liniei.
Bobinele Li i 1. 5 se construiesc pe carcase de la blocul UUS
.. l\1amaia" .,i au cte 3,5 spire din CuAg 00,4 bobinaj cu pas 1 mm.
Priza pe bobina 1'8 se ia pe spira 1,5.
ocurile SI i .<)2 sint construite din CuEm 0 0/1 i au cte
lO spire 0 1; ocul La este construit cu aceeai sirrn i are 5 spire
o 0,/1.
Etajul schimbtor de frecven (mixer) este construit in[r-o
cul.ic elin aluminiu sau sticlotextolit dublu placat (eventual din
cupru etc.) cu dimensiunile 50 X ,16 X 25. Cutia este prevzut cu
capace, cleei formeaz o incin t nchis. lVIodul de fixare al diodei i celor dou linii este prezentat n schita din figura 22.
n aceast schi reperele 1 snt liniile L; i 1'0 construite din
cupru argintat 0 5. La distan de 10 mm dc la mas, pe aceste
linii se cupleaz colectorul \ranzisloruJui 1';,.,
25
2
respectiv antena.
Diod a-reper () cs Le fi
xa tfl intre reperele 2 i 3.
Heperul 2 rslc construit din bronz. are lungimea de 14 mm i este
astfel modelat ca s fixeze
\' irf li i diodei.
Aceas tfl
pies este prevzut cu
filet i piuli. Heperlll ;i
'ste construit dintr-un
35
material izolant (teflon,
(-extolit, plexiglas etc.).
\'
La captul spre diod are
10
o plac metalic (cu ()
L
scobitur de 1 mm) continuat prin corpul piesei
1-:-->1
1'2,.5
izolante cu un fir metalic
---~g
ce face legtura ClI boFig. 22
bina Li'
('11

office@asrr.org

www.asrr.org

Heperul 3 poate fi prins de rutie cu o


[Idezi\".

piuli

sali lipit cu un

Heperul ,1 este un urub (de fapt cile unul prntru fiecare linie).
la cap cu o rondel 0 7 ce constituie armtura {'ondensatorului de acord al liniei /,; sau I-o' Aceste urubmi s'in! pre\"
zule i cu piulite.
;\conJul mixerului se fare urmrind un clIren 1- maxim prin
prevzut

rezistrna

nn.

Acordul ll1ixerului se poate H'rifira 'ill eondit iile de s(1)1nal


aplicat pe ('cir dou linii L.-. ~i I.ij i IJ1surind cure'nlul prin rezistena fU), care Irebuie s fie peste 200 :1..-\.
inlreg ('on\"t'rtorul se conslruir,lr 'in comparlillH'nlc {'eranale
'intre rlaje. Elrlnelllc'le de alinH'nlare CII energir el('c{r'ic yor fi
separate de elaje:e propriu-zise din pllnclelr concicnsalcwrelor
de dccuplarc' care po I fi ciliar cOlldensa loare dc Irrcerr.
l'~sle bine' ca acordul fiec8rui cireui 1 osci!ani si't fie' ycrifjc:ll
~i cu lin gricl-dip.
Cony('rtorul se ya monla in ill1rdiata apropierc a antenei.
Ir.!.!'lura
])in 1:1 rCfeple)I'lll (1(' ~') 111 I'a-(',
.
II u e'oaxla
. I,
"
, ' Il( 1U-.S'
( prlll
ca)

i\f\'IPLIFICATOR DE ANTENA PE lTHU 2

Toate bobinele s'int construile din CuAg 0 0,8 cu pas 0,8 i


au cte 5 spirr hobinale 'in aer cu diametrul inlerior de () mm.
Prizele snllllate de la spira 2. Condensatoarele semivariabile
de acord CT au valoarea 2 --12 pF.
i\mplificatorul se construiete nlr-o c~tie cu. 3 comp.artiment~.
in primul compartiment este bobina L 1 I tranzIstorul, I.n ('omp~l
limenlul urmlor cireuilele Le i L~ mpreun cu t.ra~Zl~torul ~:.
iar n ultimul compartiment circuitul oscilant de IeIre 1.4 C1.
i\mplificatorul se monleaz pe anten, alimentarra tranzistoarelor asigurndu-se prin cablul coaxial.

PREAMPLIFICATOR PENTRU 70 em
Se poate construi un preamplificalor sau amplificator de anlell[l
cu ca!il[\i electrice foarte hune, utiliZind un tranzislor cu efect
de Cmp de tipul BF \V 11 (fig. 24).
l\Ionlajul esle ronstruilinlr-o cutic cu dou comparlimentr.
tranzistorul fiind montal cu poarta la mas, intrarea semnalului
fCndu-se pe surs.

111

Liniile L 1 i L 2 s'int construite din srm[, de Cu sau Cui\g

Deosebit de ericace ca amplificatoare de radiorrl('\"eII1.f1 sini


lranzistoarele CII c!'('c\ de cimp. Ampiificatol'ul de .lnlen[1 din
fig'lIra 23 I'sle conslruil pc'nlrll handa de 2 In "i ulilizcaz[, doul)
lranzistoar<:' cu eretl de cimp de lip BF 2..1:-) (sau cchi\'all'nl).
montate cu poada la mas8.

1.2

i au lungimra de GO mm fiecare.

Cuplajul intrrii i ieirii se face la 4 cm de la punctul rece.


Amplificarea acestui montaj este de 11 dB. Regimul penlru
amplificare maxim i zgomol minim se stabilele din poteniometrul de 1 kD.

T1BF245

0,5-6
L2
lnF
PF
.,.mII_-,
r-I&~lSZI---f""-1=-~
+15V
Hr
II

lnF

pF

BFW11
Fig. 23
Fig, 24

46

office@asrr.org

www.asrr.org

LIFICl TOR PENTRU BANDA DE 23

Un prearnplificator pentru banda de 1 29Ci !\IIIz eel!ipa t cu


tranzi,storul AF 267 este prezentat n figura 25.
Alimentat eu 12 V i avnd un consum de 2,;) ITI ,acest montaj
rea!izeaz~ o amplificare de 12 dB.
franzlstorul esle cuplat eL! baza la mas. ,\UL la intr:lrC~l cil
i la ie~i['ea mJnt~.illllli SI!lt circuile oscilanle [orlnate ciil: linii j,/4.
CUll;:) preamp!Jflcatorului cu dirncnsinnilc de ;:;7 mm :0:17 mm)<
IS m~ se con[eqioneaz elin plac imprimnl cupralu 1)(' amhele
fete, L1 ca:-:ni c llumai una elin fete este cupral[l, ace;hl;[ se '-a
monta C~I partea cupralin interior. Cutia se va !Itip[u'li li\ ~. (1;'\
comp8r!Ill~,ente cu un perele despritor (accb,~;i IJI~ll('ri;1 ), i;,, pc
acesta se flxea;: (Intr-un orificiu de 0 ti Iilm) lr:1I1;.;is!orlll.
.Liniiic se rac din bar (:A;<G><O,5) sau h:avl"\ d!' ;'111)1"1: :lr"intaUi 0 3 mm i au !up.gimea de 3i mir!. Cjj eap:1l ,il '!ilJj, ~~stc
sudat la ,n:~s cellalt este rigidizat pe cOIldr!lsalol'lIl Il'in:,T.
Dimensiunile pentru c:nplarea c,lhielor (:oa_j~:l!.' ,j II!" Lerminulelor trarJ;cislorului la linii snt !loLaL~~ 1)e s<'ill.'l;l,
C p';I'Ja tralll:islorului este PUS8 Ia masa:n')lII~lil.i1:,i. S,~ YoruLiliza condensa~oal'e disc pentru cuplajUl ('I;l:lo"i1ll1i o:i coie('lol'ului.
- " ( - - - - - - - - - Jt:m(,.,----_.
1
j'-- ._-- -- --- -_.. ---- --

'*

.. . . .

~ ~

[1, . -6

,e

--r-'- 'T'J-~ --1

--[-----'
j1---;'~
;!

220pF

r:j-E

O,8-6Df

I-~r-;:~----_------ii
"Ci

I'

I
L- - -

'

~__<rl-~_j~;':) -f

I [----8
~ I :r.-!lMiI'! ~
l 2Z0p F I s : : ' !

118)
I
lho ll:,Q
I
]
~.
i
b -- -- -- _ L

InF
b-H?V

Fig. 23

48

~!:

lV

i
.. _-l

C 'JJITOLUL

Cl11

EI.

-T

AHE

'ATOf

Tehnic:a constructiei emi.to.relor pentru bancla de 2 III ill1P u 11e respectarca unor cerine specifice und eloI' ulLrascurte, spre ~l
SI' evita cuplajul para;~il nLre e[aje SQU emiterea L1rlm arrnonice
ill al le ben;~i dc frecvent.
Semnal Cn frec\"cnta de 1LJ Mth se obtine, dc obicei, prin
IlIldliplicarea cOll\-en8hiI a Uflelt SCli1lwl cu una din frecventele:
,.; 7,2; 8; a; 12; 2J; 3(); 72 :Mflz. Cum henziic de frec"cnj-c
'!locale radicalllatorilor sn.t intercalate ntre benzile de eomul1ic,d.ii
ale altor scr\'icii . se i npune o mar~ ~tabiliUde de frecven a srmunlelm' emise ~;i o atenuare CCIWCil;lbilil, in speciQ[ a annonicilor de
4!l"ciinu12 si 3. Se recom;lDd ca emitloarcle s[\ utilizeze oscjblo~d-C
stabile, e~entual pilota le cu cristaie de cuart. Un dezavanlni <lI
O'cilatoarelor cu cuart esle imposibilitatea dcplas.rii sell11~ullilui
n band, sczhdu-i eficacitatea in timp1!l eoncursuri/or S~ll[ pc :Iru
slabilirea unor DX-uri. /,ceslea neajullsuri pol fi eliminate Jae se
folosesc oscilatoare c!e bnwl (VFC), dar, dup{\ eum specific
literatura de sDeej~di[ale, :;~abiiilatea inr de frecvcnL se obine cu
preca!]!)i deos~hite In primul rind, tensiunea lor' de a!in~(.:nLarc
Ir(~buie s fie foarle stabil, LJe [;ce-~a, din alimeDtatorui ge leral,
('e are tensiunea bine fillraL i stnbilizaUI electronic (vezi mon13jcle din cap. Alimenbioarc), 'Pcn lru etajul oscilator se j[', Hl'Il1ai
o parte din accDst lcnsil!nc ce sc Lre,~e printr-un filtru suplirncn.
Iar i inc un stabilizator de tensiune. Ace,;t mod de alimentare
a etajului Qscilator VFO exe!uclc, ;n acelai timp, influenl;a cclorlalte etaje asupra sa prin crcI,itlll de nlimentarf'.
O alt mi:lsur de precauie pe!ltr~l VFG-uri este utilizarea
HIlor piese, n special COllc1csatoarc, ,a cror valoare au o variaie
dt mai mic fa de tcmpcral-ur. In rn.onLajc se planteaz COI1dcnsatoare Cll cocficien t tC1"(111" pozi tiv i nega tiv, care n Limp II 1
run .(ioIJrii se COfllpcllseazi:\ reciproc, deriva de frecven:.:. oscilalorullii fiind astfel il1 iimi.lele admise.
4 - Radioamatorismul in unde ultrascurte - "d. 246

49

office@asrr.org

www.asrr.org

Influena tempera turii ma i poa le f~ a t~n ua t~ prin term~s la-

tarea ntreerului montaj. Elementul activ dIl1 oscllator (tranzIstor


tub el~IToDie) trehuie s fie sLa~il n f.uncionare, s aib o
amplificare suficient de mare ~i ~ fie pulD z~omot?s.
.
.
Spre a se evita cupla.lele parazll~ cu alt.e etale, eta}I~1 oscllatOl
se introduce ntr-un ecran magnetIc. OSCllatoarele \'1' O se construiesc penLru un semnal cu. fre:vena. de maximum 12 .l\Il-Iz.
peste aeeasl[l frecvent devel1lnd IIlstabIl.c.
,
o
Un hibrid ntre oscilatorul cu cuar. I oscJlalorul de banda Il
constituic oscilatorul ele tip VFX.
..,
.
Semnalul util la aceste oscilaLoare se ob\lne tllll 1l1lXarea unuI
semnal provenit de la U? oscila tor cu cuart cu ..~n semnal de l~
Ull oscila tor de band. In generaL pentru sta.blltLatea Irccvenel,
semnalul de la cuar~ are frecvena muJt mal mare' ~'a s~mn.alul
de la osciiatorui de band[l (raport mal mare dp 10;1). In Iclul
acesta semnalul rezulLat arc stabilitaLea apropiat[\ unui oscilator
.
Cll~H-t si poate fi deplasat n band, ,Ca mrimi orientative,
cu
" cu cuar arc frecvena ele 21- 1\1 l [
'
'\
l ci.e
oscilatorul
Z. ~,li' OSCJ ll,Loru
hand[l de :3 Mllz, rezultauta avnd 24 l\Ulz, dupa carc prJn lJlUltlplicri corespunztoare se ~htin~ s:m~al~,l.
.1'~:1 ~l1l~, .. _ ..
Tinind tont de acest.e cennte )1 pl eCdull JIt Pll\ In(d ;,ldlllIJLall
de frcc\'cl1[l.in pradic5 nu se lltilizeaz emi\[doare :tulooscila-

S;ll1

(!c

toare.
. .
EmiF1toarelc pe H.-l MIIz, in afar[l de OS('!!;lIo:.rl', ,:I11I11 COlllponen,i lor etaje mulliplica!oare de Irec\(~]JI.a. <I\I\plillcatoare d~
tensiune i putere. Este cunoscui ~apLul C~l ac(:sll' \'ta.l~' lucr('~z~
n clasa 13 sau C. i\Iultipliearea de lrec\cil\a se 1:1('(' 1:\ nl\'('le mIel.
O deosebi t a lent ie trebuie ncord aL5 mOfll [Iri i )i ri x [u'i i unu i regim de
lucru optim Iral~zisLoarelor de putere elin claj ul fillll.1 ~i prefinal.
Un regim corespunztor de luct'll pen.lru un IrallZls!or ode putere se ob(.ine numai atunci cnd tranzIsiorul :11'(' 1) l!llna adaptare a imp'edanelor, aLit la ieire :t ~':ii ]a illlr'ar('. IIllp,cel.antel~
de iesire si de int.ralc contin, pe linga COm])fllll'1111' I'l'Zls!Ive, I
cornp~llenie reacLive care, ns, se pot (,?Il~lwnSd ('II ;~jlJ toru] l~nor
circuite de adaptare. ComponenLele n'zlSLlve de 1;1 Inlrarc I de
la iesire trebuie s fie adaptate, cu rczistcnla sllrsei. respecliv eu
rezistenta de sarcin[l.
Cil'cL~itul de iesire al emiLorallli se cOllstrlliqle l'a s cOJnenseze componen'tele react.ive ale impedan~ei.de ieir~~ a t~an
~istorului i s adapte~e la rezisten.8 sa cl~, le~Il': o re:.lst~lI!; de
sarcin care, de regula, are valoarea CUplll1:,a. llllre ~O I I'J Q.
DatoriL faptului e ctajele de putere l,u~reaza In clasa B sau. C,
ele. genereaz un numr mare de armoniCI, alenuarea lor revenll1d

101. circuit.ului de adapt8re, i\claptarE'a de impedante reduce puIl'rea disipaL,imbunIete randamentul etajului, asigUl'ind
o amplificare maxim de pu terE'. Se ~tie c, la elajeIe finale ele
plltere, mai important este puterea maxim la ieire, decit amplificarea maxim de pu tere. Puterea maximal de ie)ire se de IeI'min din tensiunea pe coleclor l' c( i rezistena de lucru dupii
formula:

.1);"';; i r I~

:.........

:2

fie

,\Iegerea circuiLuiui de ie)ire depinde, in mare msur, de rrec\'('n\a de lucru i de putere. La frenene nalle i puteri mari
c'in'uiteile rezonante paralel nu se mai recomand, folosindn-se
nUllwi circuite rezonante serie. cuplarea sarcinii put/nelu-se I'<IC(l
('apaeiliv,
Circuitul ele intrare in elajul final trebuie s5 radl transferul
('lIergei elajului prel'inal dtre dajul final. ntruclt ela,jul final
c'ste eonslituit, de regulil, ClI un aii lip de tranzistor, rezisten\a de
sarcin solicil8t pentru colectorul prefinalului este intotdeauna
llIai mare deeil impeelana baz-emilor diu elajul final. 11Ilpedanl)
"az-emitor elin el,ljul finnl (rebuie aslfcl transformat. incil sii
c'orcspund sarcinii etajului pre!'inll!.
n figura 2G esle reelat sc!Jeul<l penlru dOU[1 etaje care pO,ill'
fi ulilizat atunci dnd impcdanll din col('clorul prefin;l1ului esit'
mai mare decit impcdani.a de intrare II l'lajullli rinal. Colectorul
IrUl\zislorlliui din etajul pre!'inlll ('sit' in p,HaJ~'1 ('u circuitul oseilallt L" C" C" ciL )i cu capacitalea parazil de ieire C" . .)ouc\i"ll('a haz-emitor din ('Iajul final l'ormead cu piesell' ('ireuilului
Ilscilant C,. L, un ci]'cuil serie. Ca rircuit de cuplaj se rol()se~it' dc('ori filtrul ii: (fig. :27).
Pentru a ne da mai bine seama de modul de rUnc(iOllare. pri,im fillrul Ti: (denumit i fillru Col!ills) ca un circuit oseil:J1J! paralel, n rare adap!C1rea rezisll'n1.ei R z are loc prin inlel'lll('diui

Fi.':!. 2G

Fig, 27

.'51

50

office@asrr.org

www.asrr.org

unui divizor de tensiune. Acordul circuitului se face numai din


eondensatorul Cl, celelalte componente trebuie s apar, deci, in<1uctive. AsUel, rezistena de putere Re devine R , montat in
paralel pe C , .
Condensatoarele C , i C~ sint scrnivariabile pentru a se realiza
atit acordul, ct i transferul optim.
Pentru filLrul r., R,> 1?2, deci se poate folosi i la acordul
etajului final cu antena.
Acest mod de cuplare are dezavantajul dl raportul de transfer
este influentat de elementele reactive ale sarcinii.
i\Iodularc'a emitoareior constituie lin proces de Illare im-

nI

30"0

22
nf

F
lO01:
,1'
AtHi~

",-""""'1--1(

portan,.

Pentru modularea n frecvenl, - MF - - acest proces are loc


in etajul oscilator, n care un clement reactiv (condensator n
majoritatea cazurilor) i schimb valoarea in l'iIlH'( ie de amplitudinea selllnalului de audiofrecven, Special eOJlsliluile acestui
scop sint diodele varicap. Ca tehnic, modula(ia de I'r'('c\'en arE'
avantajul c necesit semnal de audiG1'rec\,('Il(tl ('II nivel mic.
lVIodulaia de amplitudine se obl,]ne in etajul final dc' putere prin
variatia tensiunii de alimentare a colcctorului n rillllui semnalului
de a~diofreevent. Puterea amplifiea!orului de <Il1diofrcc\'(~nl,
pentru a modula n amplitudine Ull emitor, trebuie Sti fie egal
cu a etajului finai de radiofrcc"en.i. Ca sii se oh(ill;l Ull procent
de moduiatic de 100% i un grad de dislrorsiuui ulie, se moduleaz
:;i elajul prefinal cu un procent. de pin la ,10"". f)(' rel.iuut c un
coet'icicnt de mod ula('ic de 100 ':!,o m iire) 1c p III ('1'(';.1 elll i~ii de pa I ru ori.
Ca etajul final in proc('sul ete !l1odub1,ic Sti Iill rit' supus unor
supra tensiuni, ill circuitul sriu se mOlllt'aZtl o diod;1 ZCller cu
Uz =. 2U, sau ,l1odulal:orul este rH'ev[lzlIl CII (,Oll1l1'(',SIIl' de dinamie.
MICROEMIATOR

Un microer)ll1Jl!or pentru 144 '.IIIz piloi:d ('II ('unI'!. SC' poat


construi cu d;)ll tranzisloare (fig. 28). :\c:csi 1',lIii,:lIl1r cu raz
micrt de actiune ponte fi folosit ca rerer pcnirll ;I('mdlll'l'a radioreeepl.oarelor, sau chiar pentru lrans:nisilllli 1 '!lgr;d'ic'i'. Cuarul
noare fi ele orice frecven~:, cu condijia CG lina tlill arl\1f1nicc!e
~ale, pare sau impare, s' se includ i'n lnnda el\' ~ rn.
Tranzistoarele TI i T 2 snt de tip El" 214: l\[o' :215: IW 2Un etc.
Circuitul oseilant din coieetorul primului tranzistlll' ,':,;lt' ~H;ordal
chiar n banda de 2 m. Bobina este construit pe lin Slip ),t le la
circuitul de inlrare a blocului DUS elin radioreccplorul ,.:\Iamaia"

52

IiSZ J12V
'-----<~---<~--4>---t1

__

t-+_--~".

Fig, 28

Pe aceast carcas se hohineaz 1 spire Cu-Em 0 O,Ci pas


O,f> mm. Priza se scoate la spira 2. Peste acpast infurare se bobineaz 1,5-2 spire cu srm 0 0,:3 izolat n \'inilin. Aceste spire
c~ollstituie nfurarea

in cuplaj. Cele dou ocuri au cte 10 spire


Cu-Em 0 0,3 bobinatc pc suportul de ferit.
Pentru transmisiuni se va utiliza o anten eu etig, iar pentru
verificri de reccptoare, n Joeul antenei se monteaz cu fir fie
15-20 em.
El\UTTOR MF

too

mW

Un emit,tor modulat n frc('\'en{l cu bandingust este redat


in figura 29.. eest emitor de mic puterC' )()'Ite debita 'in anten
ntre 80 i 100 w\\'. Etajul cu tranzisLol'ui fi BI" 214 sau Bl' 215)
oscileaz pe freC\'enla de 8 :'.1Hz dirlalfl de cristalul de cuar:.
tn colectorul tranzistorului este cupJ:lt In l ircuil f)scilan t acordat
pe frecventa de 8 TvIIIz i puternic amorlv.al le J zistonil CII aloarea de 2,7 Idl.
Cuplat paralel, pe circuitul oscihlni apare dioda \'arieap,
(~are, prin intermediul reactiei interne a tranzistorului, influen(-eaz, n limite roarle mici.. rrcc\'en,~1 de oscilal,ie a c\lar,ului.
Toate bobinele sint COl1struite pe carcase 0 fi previ1zu te cu miez
de ferit. Bobina L are 40 de spire CuEm 0 0,:'\3. Bobina 1. 2
are 60 de spire CuEm 0 0,3~). C"mflol'lJ! etni cell;pal cu tranzistorul T z (Be 107) luci'ea:d't n H'''illl de tripla re a fl'ec\'ent~i, la
ie;;irea sa semnalul avind frecventa de 2! i\IHz. Bohina J'3 are

53

office@asrr.org

www.asrr.org

'"~

c::
~

----

.'"

.f)

'"
n.

LL.

Hl
H
LL.

~r.~~
Lrl.
==

~; ~~
c

spire CuEm 0 0,4. Bobina L 4 ~i condensatoarele din paralel


\1 ea formeaz un -circuit acordat lot pe 25 MHz, dar creeaz,
Il acela~i timp, ~i divizorul pentru intrarea n tranzistorul 1',l'
cest tranzistor - BSX 19 --- lucreaz tot ca triplor de frecven,
hobinele L; i L 6 fcind parte din circuite acordate pe 72 MI-Iz.
'11' 1, L" are 6 spire, iar L6 are 1 spire CuEm 0 0.6.
Etajul final echipat cu tranzistorul BFX 44 lucreaz ca dublor
II' frecven, debiLind n anten un semnal eu frecventa de
I H MHz, Bobinele L 7 ~i I", au cite 2,:) spire CuEm 0 l.
Alimcntarea se face cu 12 V din baterii.
ocurile de radiofrccven; au cte S spire CuEm 00,3 bo})i l1ate
JlC miezuri de feritfl.
.
Acordarea emitorului incepe de la oscila tor spre etaj 1I1 final.
Din eondensatorul trimer montat n serie cu cuar.ul se rel.ueaz
frecvena de oscilaie a acestuia.
EM:Ii\TOR

l\'IF 500 mW

n figura 30 este prezental schema unui emitor cu 1I10dula,ie


,h~ frecven ce lucreaz in banda de 2 m. Etajul oscila lor echipat
'u tranzistorul 1\ (BF 19\), BF 2(0) con,ine un cristal de cuar. cu
frec fena de Hi,l :\IIIz. n paralel. pe cuart apare montal o
diod v"ricap (BB 1J8) prin care se realizcad modulatia de frecven.

~
n

La intrarea tranzistorului '[..: (I3F 1 El, 131" 200) sl'mnalul are


frecvena fundamenlal{t a cuarului. Etajul cu tranzistorul 1'z
lucreaz ca trip10r, :t':ind coneclat n coleetor un circuit oscilant

cordat pe freC\-enta de 48,3 l'vII!/:. Crmtorul etaj (Tl ) esle un


mplificator cu circuitul oscilant acordat tot pe 48.:1 J\IHz. 13obi1II,Ie LI i L" se construiesc pe carcase Cll miez de ferit, de tipul
1~lor utilizate in blocul UUS din rac1ioreceptoarf', Pe aceste carcase
c hohineaz cite;) spire CuEm 0 0,3, spir lng spir, acordul
(' frecven fcindn-se din mie:wl hobinei.
'.tajul cu tranzistorul TI (131' 199, BF 20Cl) lucreaz n clasa C
.1 triplor de frec\"en-. la bornele hohinei L,l' semnalul a\"nd frecn(c de 14;:' MHz. Bobina L l este construit fr carcas, are un
liu etru de 6 mm, 3 spire CuEm :;au CuAg 0 1 bobinatc cu pas
mm ~i priz la spire 1,5. in elajul final este montat tramisLorul
I N 3866. La ieirea acestui tranzistor un filtru face adaptare \
II

fiderul (75 Q) i transferul de putere.

55

office@asrr.org

www.asrr.org

Bobinele L 4 ~i 1-; snt construite, fr carcas au un diametrn


de G mm ~i conin cite 4 spire Cu Ag eu pas 1 mm. coul S
are 10 spire CuEm 0 0,3 bobinate pe un miez <le i'cril 0 3.
Ca modulator se pot Iolosi dou tranzistoare Be 109 care primesc semnalul de audiofrecven de la micro o . Constructi
emitorul 2 N 386li va fi prevzut cu un mic radiator 1 niru rcire.

Emitond Cl' modulat,ii de frecvenF~ cu band ngust


(N 13 F 1\1) este simplu, uor de realizat i cani, iJlc piese puine,
n figura :n este prezcnL<li schema unui asl/'('I el' 'o '(tor c
poate dcbita o putere de 1 W, n b<lnda de :2 m, d<'ci r 'cpmandat ca
echipament portabil.
Etaj ul oscil a Lor, pilo tat cu un cri~i laI de ctHlI't cu frecven1;
proprie de rezollant de 12 l\lBz, DU eon( inc in'l'( acordat,
favoriznc1u-se astfel o modulare n frecven };l:\llil:l i liniar.
Devia1,ia de frccven se obtine cu aj Ilo1'11! diod j varicap
montal[\ n scrie cu crisl8Jul. CapaciLatca diodei \:tl'iaz n funcie
de tensiuDea aplieal.[\ l::l hon~elc ci.
JHicroIo!\ul este cuplal pc haza tranzisl.f)["lill1! TI ( C 107)
printr-un filLru capaciLiv. Ace;.;!. fillru nlCtI Irii ; 1rui(i' unor zgomote pertllrbatoare ce ar pllLea s upm dill 1 <'1 l'1"Iti re(1 semnalului
de radioIrecvcn de la iqirc, pe jonc1.iIIlJl';"1 htll.<l-('nlil.or a tranzistorului '1\. Tr<\llzisiorul 'l'z (BC 177) e~,1 ' Cii!,'" I lll vanic cu tranzistorul TI ~i din emitorul su semnalul ci .luliOrl" Ten este
aplicat. dioelei v ricap. Punctul static de fu!! ..1ifl II il re fi diodei esLe
stabil i t prin fixarea lillUi po tenial el e polnriZli n'. l\"I'S l potenia~
se stabile~te din poten iometrui cu "aloar '1 tiI' '17 I<H. Dioda.
v:.ricap este de tipul BA 102, 1313 182 etc.
Etajul osciJator este dolat cu tranzis(orld 'C 109. Dup
etajul oscilator, urrneaz8. un etaj amplificalor 111 clns5 A ce conine tranzistorul 1'4 (tol. BC 108) i care n col dUI ar un circuit
acordat pe frecventa de 12 i\Hlz. In acest e aj (';Ir ~ ; r ~ o amplificare destul de redus, este amplificat, n sI' dJI, s('mllalul cu
frecvena fundamental, armonicele (destul de ll1ull( \"i'llite de la
oscilator) fiind atenuate. Rolul principal al eluilliui T fiind selectivitatea.
Bobina LI din colectorul tranzistorului TI .sl construit
pe o carcas cu diametrul de G mm prevzlltrl cu miez de ferit
utilizat n radiorecepLoore pentru gama de unde Cli 'le- Pe aceast
carcas, spir lng spir. se bobineaz 2,1 spire CuEm 0 0,6.

56

office@asrr.org

www.asrr.org

Printr-un di"izor capacihv semnalul este apoi introdus in


haza tranzistorului 7',;, Regimul de functionare a acestui trau
zis lor esle n clasa C, lucrnd ca dublor de frecvenFI. Deci, reg
sindu-se la intrarea tranzistonllui 1'6 un semnal cu frecvena dl
24 j\'Hlz.
'
Bobina Le are o carcas asemntoare cu LI, Bobinajul
spir lng spir, conine ] 2 spire CuEm 0 O.li.
Etajul cu lranzistorul 1'6 lucreaz n regim de triplarea frec
velltei,la ieirea sa obl)nndu-se 72 J\IHz. Bobina L 3 (carc<Js;1
icieritic cu ]'1) ;rre 4 spirc CuEm 0 O,K. ocul dc radiofrece\nta
S'11 , are ,1. spin' din CuEIll 0 0,3 hobinate'pe Ull suport de ferlii.
Celelalte etaje ce urmeaz in cmiUrtor sllt amplificaloare.
Bohina L", fr carcas, CII eliamcl rlll ele ~ mrn, are 5,5 spin
CuEm 0 O,K. Bohina LI; (cu aeC'la~i dianw'( ru ('a 1_:; i aceea~1
srm ca Li,) are;) spirc.
Bobinele /'7 .i 1." au c1iamt'lrul de K mrn, conslnlile fur careasiJ
au lungimea bohinajului de 12 mm.
Sirma utilizat rste CuEm 0 1; 1. 7 arC' 2,;; spire, iar L~ al'(
4.2 spire,
~ocul'ile de radio[reC\ en([l SH, ~;i SH:l ali cite :; spirt hobinall
pc rniczuri ele Jeritf\ cu srin CuEm 0 O,:~,
~onl1 SH'l este e<lllstruit IW carcasa ele ccramic a ullui ['czislor dC' O.C> W pe rare se hooinl'<l"il 20 de spire CuEm 0 0.:3.
Hcgl<ljlll elllillorului ncepe de la etajul tlsl'ilalor.
i\'lai inlii, se \'('rific C1I un grid-dip-metrll sali ('U un \'olll11etrll
eleelronie daefl exist semnnl la oscilalur,
Se \'erifie dup aceea, ca circuitele ()scil;lnte s fic acordal
pC' frcC\'cnele indieatr, apoi, cliplndu-se in jocul antenei 1I11 hre
211 Y 0,045 A, se reacordeaz pe dud eirl'uilcle din lIliezuri sau
('ondensaloarele lrimC'r l'a la jrirC' becul Sfl prezinlc o ineandes('cn1 maxim.

Elajele de audiofrcc\'l'ld: nu impun dupCt ;'()lislrul'ie anumit


reglaje. Cinci ntrl'gul clllittor " rusi cOllslrllil )i 1'l'gial, :.lYnd
ca sarcin becul, Sl' porne~te Ull receptor ~i se ,ISCI"I:I semnalul.
Se cupleaz microfonul ~i se regleaz din pol\'n( ;o111cl rul de 47 1\0
ca semnalul recepionat s fie cel dorit. De rel.int" cii tranzistoarele T" '}'6 i 1'7 snt de tip J3F 25,4 sau BF 21,. iar lranzistoarelC' 1', ~i 1'~ sin l de Lip 2 N 381i6.
in locul cuarl1lui cu frec\'Cn("a de 12 i\JHz poale ri utilizal
i cuar de 8 MHz, dar prima multiplicare nu \'a mai fi dublarr,
ci lriplare.

58

EMITOR

MF DE 4,5 W

Schema. unui emitor modulat in [rel'\'el1t:,.. alieml~~al diutr-un


Iresor ClI tensiunea de 1R V, este dat III ligul'a 32,
Ftajul oscila tor esle echipal eu l~n cl'islal de cu a 1',1, c~ ~r.('
"c'\'enta de baz in jur d(' ~ l\IHz. (rrclIJlul oscJianl din (ole(
't' o )'1111')') '1' t est">~",'
a"ol'dat I)r' armonica a ;~-a a cuarilillIl.
111'11 I l ranZlS
, . '
1 l'i n baza tranzistorului T" sc injecteaziJ 2 /1, i\1 J-lz , Uo~)[n~ 1-1
Il' cOflslruil pe o careHsfl cu diametrul de (i mm ~1I sirma d~:
I (Iru izolalfl cu email ~i mi\l'ase. :\eeasta are 21 de splre de 0 O,J
Ilhinate spir ling spir~..
'.
. ' ,.
"."
"
Prizele sil1lla spirele ;) l 10 [ata de masa., CUcl),t~d ~.,I( (u~lat:
1111'1' emitor )i priza de la spira 10 ~ hnb'llci LI, 101, P<' ,C'~nl,IO),
, {:uplcaz si modulatorul .\11". De [apl. acest Il1Wllll,~~()1 ~IPdl lI o eapaeiL~le \'ariabilil monlatflin pal'a!(:' pL: L'U,",'\, 1 ('lr~)1I1\c'l
lIoc!usfl de miel'Oi"oa variaz capacitalea dlodel vl'1'Ieap ~3b ,1.).~.
,',
'n
(le 1'r('c\'('n"
se n'o'1cazfl
elin "
('.oll<1l'l1satoru!
sellll\'al'laliil
(Itl.ltl"
, ~ - .,
~
"',.
" . '. , .. :"
Iluntal
'in scrie eu 1ll0dll!atOl'nl. Dar;1 llllCJ'oln)llil lot l 1111111,"( dZ,~
1'11. iune slll"icieJlUl. aluilci Sl' illlerc;i1('ai:Cl UI1 el'!J a1llpiJilcaioi
.II~ lensiulH' cu un I rHllzislor J'~FT ;);):~,
Elajlll urmlor ('r~) lucr<'<lz l'a lripl!ll' ~i la je;;;"'(':\ S,I s,' obl,in
.) \IHz.
' 1 ' I f~r' rar;'as,
Bobina Le din cirellitul oscil;lnl
se ro)),; rll!(,~ e ;, ci
(
. (Ill
l' ('\.II l'.. m 0/ 1)"
'11 diamelrul de !l mm. a\'ind .i "plr('
'." ('Il '.)riz
II spirale i) ;;;i ~, Bohinaj,.i1 are p,IS ;,1.1 mI1l:
:rmeazft apoi 1l II C t 'J.1 ci LI Il 1OI' ( 1)
:l
el' IIIp<l;1 eli t rnnzisllJl"lil
__
,
BF 21'1. Circliilul L/; este ,1{'I)j'dal pc h~'{'~cnl.a d~ 1::.) \~~.lz;
Bobina I':l are diamelrul de !I mm. la~'a carcasa. dlll ~"II.il~:1
.IIEm 0 o,~, aYlnd tJ spirc eu pas ,~.G mm ~I ~)rtze I~ SPIl';i1(', ,)",~ '~~
Etajele urmtoare Sini amplillcaloHI'(' ~l au Cilcuitell ,!lOI
dale n gama de 2 111 p,tl i\Ulz),
,..
,__
1,
I
,'r.
ali
('onstructii
idenlil'e,
riind
I)oblllale
Iara
,
B o 1Bile e ':l ,,'1,, '
.
,
,.
."
) ,> , . ' 1
r pc 1111 (1I"lI11'-'lrll
de !'I2
I :1rra S a
,. ,
, mm din sirma Cul... m 125 (." ,1\ In(
ri('care cite fI spire.
Bobinajul arc pasul de :~ ..-) I1Im. iar prizel(' se scol la spirele

.I

')

;),
.
,T ",_,_ j"
Etajul final de pulere al'e p1<:nLal .lranzlslorul ,2 N 3,)/:). (a~
T'T L)()-J
Clrcullul
sau oscJianl, este
astlt.! ' cou
(' pante 1o 1OSI' I" ,'1..

.,
"
,'. I
t't'pllt ea s ponl fi cupla! la IeIre un cahlu (oaxJU cu IlupeII;I nt,a de 75 n,
ClI d,'all1etl'111 (1'~ (,l,?_ ml11 a\'ind
Bobina L, este lot frrr carcasn.
:.! spire CuEm 0 0,8 cu pas :) mlll.

ti.,)

59

office@asrr.org

www.asrr.org

..,>

00

~F~-u...
,

O-

(")

u.-

:;.c

S2

----------

~
V)

------

.. ocu l de radiofrec\"ent. mon ta t ntre mas si colector are


sl;ire cu pas 2 mm, din 'srm CuEm 0 0,5. Di~metrul hobinei
le de 5 mm.
Condensatoarele semi\"~Hiabile pot fi ceramice sau cu aer,
liar n mod obligatoriu C'onc!ensatorul semi\"ariabil din etajul final
\'a fi cu aer.
Montarea pieselor se face pe o plcu de circuit imprimat
"10>( 5). Pe aceast pleu, se lipesc pe margini alte plcute,
laI' n interior se compartimenteaz pentru fiecare eLaj n parte.
I IIngimiie compartimenlelor etajelor TI -1- 1'2 i circuitului de
Il'sirC' snt de cite 45 rnm, iar ale celorlalt.e etaje de 30 mm.
cordarea etajetor se face, n primul rincl, cu un grid-elip,
l:ir:1 a cupla tensiunea pe eLaje i numai dup:I aceast operaie
\' tupleaz la emitor o sarcin i ~ie : limentraz:1 \'U lcnsiunea,
\' rc\"ine apoi asupra ncordu!Lii, urmf1rindu-sc ob(ii1crea maxi1I1111ui de plltere la ieir~.
Sarcilla poate fi Uil bec 2\ \'j.) \V deoarece plllel'ea emiFI!oruilli esll' n j LIr ele 1,.) \,'.
EMIA

.f

DE 20 m\\"

I~mii,torul din figura :n estc llIodlllat. n ampliLudine, !ucreazi'l


III I1nnc!a ele :2 In i dcbiLea l) pllLrre de cel Jll~tin de :W m\V.
'Emitrltol'ul con,ice e[ou:! ei"'.e in care primul esLe oscila Lor
pilolat cu cuar,
Frec\,(~l1l cuar\u!ui trel:uie s <linii una elin \'alurik: 7'2 ;\'117.;
IX.:~ ~Il-Iz; 3G ;\11-17. sau 2'1 ' Illz,
Principal este ea una din armon;ce srl ajung n banela cle 2 li!.
Circuitul din colcciond lranzi::,toi'u!ui 1\ estc acorclat pe [rce\ III,a de lucrt~ de emisie (~ m), llli pe frcc\'enta eua1"(.ului. Bohill,l L are /1 spire din eOllduC'l(1r CllEm (c\'entual CuAg) 0 1,
1'11 diametrul interior (j lJll1'l i p~::-; 1 mm,
, ntcna format dintr-un fir lUI g ele 15-20 cm -;;i diametru
" ;) mm se cuplcaz n puncLul noLat pc schema /~. Tranzistorul T 1
1 le BFX 8(1, BF lG7. EF 173, I3F 200 eLe,
Elajul de aucliofrec\'C'lIlu Cll lran;:islo<1reie T~ i '1':3 formeaz1\,
1I111111latorul. Transfonnatorul de modularie este un driver de la
'paratele de radio. Tranzistoarele '1'" i 1':) snt 13C 171. ocul
\111I emitorul tranzistorului TI [lre L)O de spire CuEm 0 0,08 sau 0,1.
Dup montare, cu un msurtor de cmp, circuitul oscilant al
II':Inzisl:orului T 1 se acordea/: [lstfel ca puterea emis s fie mhxim.
Ca microfon se poate utiliza i o casc telefonic.

61

office@asrr.org

www.asrr.org

~~

ra--~~~lO~O-fl-F

T
nl-F----+_-+-...&!:I

U 2-12pF

15
"Oi

--0

+9V

HO~
Q

u.,

e:

N
C'O'

t----I---I.)-...
33pF

I
n12.2

.rO

E}lJN[

'j ,~.

:~::

1 DE 100 OI\\'

l'n (' ni(L()]' de mic put('l'(' (l{)(j m\\") Il('nlru leh'grarit' sau
Ill(,dula\ie in amplitudinr eslc pn'Zl'IlUJI in figura :3'1.
Primul rl;l,j eslc osrjla fond c<Irc are l'rl'C'\"t'Il,1 <il' X ;'III-Iz dat
dc 1111 cristal d:' ('lIar(_
Semnalui de K MHz r5l(' rl'gilsil cu frecn~nt,a Iriplal n colecturul IranzisLorului BC JOI. ,\cela~i regim de lriplal'e a frecventei
n are .':ii lranzislurul BSX Hl, deei ia ie':iirea lui circuilul este acordaI. pc 7'2 ?-IIII.. TrnJlZislorul final lucreaz ca dublor. De rplllareaL e!lin puncllll M al etajului final poale fi introdus, n afara
alimentrii, i un semnal alldio penlru obinerea modulat,iei n
amplitudine. Fr semnal audio, cu un manipula lor, emitorul
lucreaz n regim (-elegrafic.
La ieirea aceslui emi((or se mai poate Clipi,) un el,1j de putere. Toate bobinele sint construiLe elin sirm CuEm 0 0.25 pe
carcasa 0 6 prevzule cu miez de ferit. Dobinajul se face spir[\
Iing spir exceptind L~ i L s ce aLI hobinaj tU pas 0.25 mm.
Bobina L, are'W spire ; L~ are 60 spire ; L 3 arc 15 spire; L~ are
2CJ spire; L., are G spirc; Lr; are 4 spire: J,~ arE' 2,;) spire !:,i L s
are 2,:") spire,

L....._. __ ..~ = ~

"=
=
L:)

62

office@asrr.org

www.asrr.org

ocurile de radiofrccycnt S"


spin~

S2, .5:1, S'l sinl Lot din srm


pe miezuri de ferit 0 3.
Acordul ('ircuiLelor oscilant~ din fiecJre etaj sr. [ace din miezurile bobii'elor, urm3,'indu-se maximum dc j)l.:lere eiebit<>.t.
In figura 3(, (1 esLe prezenlat mor1ub.loJ'ul penlfL! emittorul

f.uEm 0 0,2.) adnd cte !1

din r:gllra 3,1. Transformator1Jl de rnotlll!a1ie- (,3le de la' etajul


final in contralimp din ar~raLC'lc C!C radio, Diq ;lccsL transformator se foJosc.;;lc numai prifllftrui.

o ..

1l.

de 1 O

III

'

Emiploarcie el.' mic :)ulcrc sint recomallt!al,' in locuri!:? n


c,'rc singurele S~lrse de energic o constiluie hal,el'iJle sau lin rnic
Cl1ill eslc cazu! lucrului elI.' pc Int nle,
.n l'igu!'<l il,) esle prezentat5 schema eleclric a unui cmit
tOl' ('.U pl1i'.~rca ~lc 130 ;n\'/ modulat n ~ll1l:)!ilu line, ~dirnelllaL 'cu

aCl.Illll1laLoi',

()

!(':l,;jll.nc

lalul avind. ]15,5 :\III7; i o putere de 5 m\V. Urmtoarele etaje


1/11. amplificatoare pe frec\'en~ de 1'15.5 ~~Hz. Toale ~obmek
iut con tituile din strm de CuAg 0 1, dlametrul bobmajului
Il\'ind (j mm. cu Das O,J mrn. Exceptie [ace bobina LI care este
c'flllsLruil p~ o c~rcas 0 6 prevr:7.ul cu miez de fl:'rit pe rare
l' babincaZrl 8 spirc CuEm 0 O,J.
Bobina L, arc 12 spirc cu priz :a spira 2. Bohina ':':1 are
I
lire cu priza la spira 3,5, !labiile-le L 4 i ~<; a~! ctei splre. 1>0hind L G ;He ],;) spire, iar bobi Ila L 7 are 2,;) spJre.
.
Hcgimul etajului final se sLabilete la un.curent III colecLoj'
ele 120 111.\ \',doare ce se rcglC'az din potentlom~trlll de 10 k~2
\IIonlal in baza tralFislorului BC 107. Cind gradul dc modulat-le
""le k l()1l";j putcI'ca emi.iJLclIIJiui cresle la IjOO mW: iVloclu!aren
l~ c 'ccul5 1'51' li'uns[orrnalGI' pl'il1 J1ll)lllar(~a III SCl'](' CII et'a.lul
fin,,1 n ullui Lranzistor 1 :' 2:2:2:2,
EI\U'

de 1:2 V.

Primul el'aj eon:'iliillie oscilatorul piioLat cu cuar. [le frccenta


de H,5fl l\!II7. La ieirea acestui cLaj se oh1,iih: III se-mnal cu frecn;n!.a de 72,7;) >11 70 i o puLere de F
1 " . Etajul Cit Ira!l;~isto
T 2 lueT('al. In regin de dubl:!!'C' de Lf'tl.'iulle, la ieirea lui sem-

'\'C

inFI .

1nF

G4

IA de 1 W

~llli15lorul elin figura :~(j este (?clip(,1 ['U ciuci lranzislonrr ~i


poaLe [;'l'lliza o pulere ele 1 W.
,
.
_',
Ca () narLiculariLale a a('rsLlli Jl1()lll:lJ esle l;lplul ea pl'lllll' ...
-1 etaje sli~ t COllsLrllik cu haza la mas . . \cesl.n~od. ele c:onc.enre ure
1\'; nlaiul unei separri bllnc inlre inlrare~1 IC.-:;IlT, C\'JlI1H! mulL
Ipari. ia aulooscilal.ici.
"
.
:\lilllCi1 tarea inl"egului monlaj S(~ face de la tcnslunea dc 12V,
deci o lensiune de la un mic acumulator, ~i II acest eaz, ClllllJIlorul csLe recomandaL pen tru lunul in porLahil.
Primul etaj este o;;cilalor, pilotat eLI Ull cristal dt' clwrt, pc
Il'cCHnl a de !f\ \II-Iz.
in ~olectorlll primului tranzislol' circuilul osrilan l. ('sic <tCOl'.Ial pc /p~ '\lJlz. -.\cest etaj cOllsum Ull cnrcilt de aproximati\'

I ~ -11 mA.
Bohinele

Fig, 35

TOR

i L 3 se realizeaz pe o carcas cu diamelTtd de


;-, j mm cu miez de ferit utilizate n radioreceptoarc penlru gama
d~~ unde scurte. L, arc 11 spire CuEm 0 0,8 hobinaj sp~r~ lin?,ii
spit'-. Alturi de bobina L 2 se construiete L 3 , cal:e arc 2,;) spn:e
bobinate cu aceeai strm ca i L 2 , Urmtorul etaJ este cOl1sLnul
loL cu un tranzistor Be 107 i lucren ca amplificator, in colecte 1'111 su culegnclu-se tot frecyena de 4K ~rI~z. Bal?il1u 1..:l4 est~
(:ou. lruit pe o carcas idenlic cu a boblnci L:1 I ~Jn aceeaI
srm, adnli l) slJire. Bobinele L~ i LI se mOll leaza cu axele
verLicale. Consumul etajului T~ esle de ]0 m.\.
f"2

!l - RadioamatorlslUul in unde ultrascurte - cd. 246

65

office@asrr.org

www.asrr.org

-'=

>

!;:::'

1~

25
':J:
~

OI:

:::e

="-

~=

...-...

=
G
,=

=
..-

r-':"

""

"-

ce

'"

~-

Se

ocul de radiofrecven SI din emitorul tranzistorului 1'3


me 15 spire din CuEm 0 0,3 bobina Le fr carcas, eu un diametru de ;) nun i o lungime de 7 mm.
Etajul Te este in clasa C. Regimul su optim de functionare
se sLabilete prin valoarea rezistorului montat n emitor. Aceasta
se determin experimental i cea mai probabil valoare este 150 D.
Etajul TI lucreaz tot n clasa C i regim ele triplare a frecvenei, cu Ull consum de 22 mA elebitnd frecvena ele 144 MHz.
Bobina L" din circuitnl su acordat se confecioneaz din srm de
CllAg 0 1,3 mm, arc 4 spire eu diametrul de 8 mm i lungimea
10 mm.
Acord ul acestui circuit se face din condensa torul semireglabil
(~-12 pF). ocul Se are 9 spire din CuEm 0 O,G bobinaj fr
('arcas Cll diametrul de ;) mm i lungimea de 10 mm.
Urmtorul etaj, 1'4' construit cu tranzistorul 2 N 2218 amplific semnalul la valoarea de 200-300 m\\' i consum /15 m:\.
Bobina L o este identic cu L 5
Ultimul etaj, 1'6' construiL cu BFY \19 este de tipul cu emiLor
('omun, constituie etajul de putere, fiind modulat n amplitudine
prin transformatorul 1':11. Ieirea cLajului final este cuplat cu
un filtru pentru adaptarea cu feederul antenei (7;) Q). ocul '\:3
me 8 spire din CuEm 0 0.3 bobina te pe un miez de feri t Cll diametrul de ::~ mm de la gama de UUS din radiorcceptoare. ocul SI
ore 7 spire elin CllEm 0 0,8 fr carcas avnd bobinajul eu dia1l1C'lrul de 11 mm i lungimea ele 12 mm. ocul S., are 9 spire CuEm
0,3, fr[t carcas, bobinajul avind lungimea de :) mm i diameInI! de :3 mm.
Bobina L 7 arc 3 spire diu CuAg 0 1,3 mm i este construit
fr careas, avind diametrul de 9 mm i lungimea de 10 mm .
Bobina L B este tot din CuAg 0 1,:) mm, avind 5 spire fr[t carcas,
"U diametrul de 9 mm i lungimea de 12 mm. Consumul etajului
final este de 150 mA.
Emitorul se cupleaz la anten prin intermediul unui cablu
'oaxial cu impcdana de 75 0..
Modulaia de amplitudine se obine prin ac,iunea att pe etajul
inul, ct i prefinal. Cnd tensiunea n secundarul transformatorului
'1\1 este mai pozitiv dect tensiunea de alimentare, se aplic prin D 1
i el<lj ului prefinal, obin ind u-se, n acest mod, o cretere a teniunn sale de colector, deci modularea sa cu un grad de modulaie
de aproximativ 0,5. Pronunat modulat este etajul final. Dar,
modulnd ambele etaje, prefinal i final, in procente subunitare
fcctul total este obinerea unui grad de modulaie mare, aproape
. 1, i, in plus, gradul de distorsiune este mic,

67

office@asrr.org

www.asrr.org

Puterea modulalorului este de aprcJXITllariv 1,2 \V. Transformaiorul de modula1;ie este construit pe Ull miez cu sec,iunea de
1 cm 2 , avind ambele nfurri din CuEm 0 lUi mrn ; -1 are 6
de spire, iar N z are 152 spire.
Etajul final al moduJatorului ('ste in clasa B construit cu tran/:istoarele AC 180 K i AC 181 K. Schema cledrie a JI1odulatorului este asemntoare cu amplificatorul de audiofrecvcn din
radioreceptoarele "Albatros", "Neptun" elc In locul difuzorulueste cuplat nfurarea NI, La o fUllc1;ionare uormal pe infu
rurea 1'1 2 se ob.ine o tensiulle de 8 V.
Etajul final de radiofree\'l~n, in afarfl de BF'{ ml, mai poat
utiliza uIlul elin tranzistoarele: KT D04; 2 !'\ 221 n; BSV :3-1;
A

~----+-IH

BSW 63,
j\.cordul circuitelor oseilanle se face cu Ull grid-dip iar verificarea acordului elajului final i al m()d~laiei se realizeaz prin
montarea n locul antenei a uIlui bec 2 i l V/.) \\'.

El\II'fATOR MA de 3 W

..

....::>

r-----~--f!II--~~-J~-e:J---_<p

~
<.D

Iri

,.----+-----1-.--HH

EmiFliorul din figura 37 este pilotal cu cuart i modulal n


amplitudine. Alimental Cll tensiune de i Y absoarbe o pulere de
4,::i \V, illscriindll-se, deci, n clasa emiUdo~ll'Clor de mic putere.
Primul etaj esle oscilalorul care fo!oseie un tranzistor Be 107
i un cristal de cuart pe frecvena de 8 :VIIiz. In colectorul tranzistorului '1',
culege arrnollica a 3-a, deci lin scmnal cu freC\'en1;n
de :21 ",iII;:, frce'cn( pe care esle elcorelal i circuitul oseiJanL
Bobina J" :lre 1:2 spil'e ClI dimnelrll! ele Il I'~f]1, Ulr nlreasi1, hohinale cu sinn[l CuEm 0 0,9 i pas 1 mm. Priza de cuplaj eslc Ia
srira 3. De retinul c toale Iwhinele elin circuitele oseijell1te se
l'ea]jzcaz cu sirm Cnl-<~m
(),~ iar diamclr'ul lJoI)inelm' eslc () mnL
CrmiHond eLaj esle un lriplor de fr'ec\'eni'i i folosete un tranzislor EF 21.), Circuitul oscila nI LeC cste :lconJal pc frcC\cna
de 72 :\IOz i are bobina Le compus din 2:) spin~ CII pas 1 nun
prizfl ]a spir'a 2, Circuitul L 3 C este acor'dat pc ][1 '\lIlz, deci etajul TI !uCI'eaz ca dubJor de frcn'en[l avind un tl'anzislor BF 215.
Bobina J':l are Il spire cu pas 1 mm i prizi\ la sjlira 1. Celelalte
eLaje sin Lncordate pe 141 MHz. Bobina L'l are ;) spirc cu pelS 1 ~nm
i priz la spira 1. Bobinele L s i loG au c!le ;) spire bobinale spir

,i,'

ling spir.

ocuri le

ling spir.

de radiofrec\'en se hohineaz fr carcas splra


Aslfe!, ocurile Sj, S2' S4' S" au cte ::i0 ele spire CuEm

68

office@asrr.org

www.asrr.org

o o.;) cu dia metrul bobinaj ului

de 3 rom. ocul S3 are 30 de spire


CuEm 0 0,5 cu un diametru de 5 mm, iar ocul S6 are 15 spir
CuEm 0 0,9 cu diametrul bobinajului de ;) mm. O alt pies car
urmeaz a fi confectiona ti:\. es te transforma torul de mod ulat,ie 1'1\1.
Acesta necesit un pachet de tole eu sec,iunea miezului d~ '1 em".
Pentru primar se hobineaz 2x 100 spire CuEm 00,5. n secundar
se hohineaz 50 -4- 100 spire CuEm 0 0,5. La spira 50 se cupleaz
"ocul S'l' deci se moduleaz i etajul prefinal.
Construirea emi,torului ncepe de la etajul oscilator. Astfel,
dup[1 ce etajul oscila tor a fost terminat, la ieirea sa, ca sarcin,
dup condensatorul de 3:1 pl', se cupleaz lin bec de 24 Vj20 mA
~i se III'mrete maximul de illcandescenFI prin mancvrarea condcnsatorului semivariabil montat n colector. Acordul se mai poate
verifica cu un grid-dip sau un voltmetru electronic.
Cu acest procedeu se acord circuitele oscilanle de la ficc'are
el~I.i. neepind cu etajul TI (El" 215), apoi eu Tii (2 N 386li) i
T f; (2 N :1;)7;) sc are in vedere ca n timpul rcglaj ului aceste 1ranszislo;lrc s nu se supranclzeasci:i.
.\Lt tranzistorul 2 N 3866, ct i tranzistorul 2 N 3375 nu
','ur fi puse sub "ensiune Hlr radiatoare de r[leirc. Radiatorul
tT~lllzistorllll1i 2 N ~n7J trebuie s aib () suprafa de cel puin
,~o

Aplicind acelai procedeu prin multipl!c~rea cu 3. a sCllln~I-'


tului de ,ti2 l\Hlz, se ohi:in 1 2~H) MHz. adica semnal In handa uc

2:3

C111.

\lultiplieatoarele cu varaclor sint S!l1lpl~l de cOllslnllt, d,/.~\\"antajul lor constnd n pierderea de elJergle.,
_
.'.
Yanlctoarcle snt diode a c[lror cap~l<:ita!(' Illkrn~1 este tlCp::'lIdl'nt de tensiunea nplicat In burne. relntia inll'p IcnSlUllC'; ClIren I fiind o functie n general neliniar.
\-~II'ia\ia cap~lcittji unui \'ar;(elor sc poalc eulcula n dnllC
Hiul de blocarc dup forro\lbl :
,

('

L'"-l.!x,,

,"

il'--'-- I

Ce -

lJ

In cal "(" ['' 1 1


.-' -O' J- --O '
7 .
V penlru siliciu:. L: z, esle
"

lt'nsiune~\
/OH:C
..,_
-

jonciunii; ';' -" un coeficient tehnologic C\l]Wl11s.JllI.l'r O,.):J- ,l~.,)~


Caracteristica capacitii nnui yaractor cu SdICIl~ es.te udta
n fiO'ura 38. n cazul in care pe yaractor se conecteaza Il tCllS/une
sinu;oidaI, curentul de ieire va fi disl?l's~ollat.. Dad \;\I:ac:()rll~::~
i se aplic un curent sinusoiclal, alunel (\IslorslUllea apale 111 It
siunea de ieire,

li

le

~mC.

Dup

ce toaLe elajcle au fost acordate. in IOCld antenei se cu-

pie;lZi"1 un bec dc 24 ViS \V i se ncearc5 o rcacordare a tuturor

('taielor. ncepnd cu oscilatorul i terminnd cu etaj ul final. Crmea/,il apoi montarea modulalorlllui. Nu se va face proba modulaiei fr dioda de protecie la supramodula,iel DZ 27. Verificarea gradului de modulaie se urmrete pe un oscilograf sau pe
bceul montat la ieire. Nivelul de audiofrecvcnp se fixeaz din
pllient-iometrul de 10 kn.
\fodulatorul este echipat cu tranzistoarele '1'7 (EFT 323) Ta
lEFT :'>23) i T~, 1\0 (AD 15S),
EMIATOARE

100

90
r8D

~ 70

~ 60

~ 50

BAY96

r4G

~ 30

PENTRU 70 cm ~I 23 em

Pentru gamele de 70 cm i 23 CIU nu se mai utilizeaz tranzistoare n etajele de putere i nici pentru multiplicarea frecvenei. Tellflica folosit este multiplicarea frecvenei eu dioda varactor.
Se pleac, n general, de la un semnal de 141 iUHz cu putere
de eiiva wai, care, aplicat unui triplor eu varactor, rezult din
semnal n banda de 70 em (respectiv 432 MHz).

r- 20

[-10

U invers

100 90

80

70

60

Iii

50

40

.30

20

!O

I
I

..
Udirect

Fig. 38

'70

office@asrr.org

www.asrr.org

-:-+
10

fa

id

/
I

in

nfa

nfo

fa

Fig. 40

Ud

Umv,

La (;uplajul i1l lensiune, yaraellll,til esle seri\' eu lensiuuea Il


!Olil;ll(/[l (fig, :Hl) , La cllpl;ljU! de curenl, Y<ll'([('lol'ul esle leg3l
n pal'rllcl (fig, 10), Mai [rec\'enL este 11 Lilizati\ a doua variant,
,tdi('fj icp,al'ea in paralel. in [l(:esL mod dt~ euplan' iJllp('dan,~! \'ar;I('lorului ('sle ,ioas, "cea ce facilileaz o adDolare JI1ult mai hUlliI :
dL 'IS '111l'1I(,(\. diod;1 varactor poate ri legatii la maSrl ~i tClllperatura de illl'l'llsef!zlltfl, n[csnind un coeficient d(~ utilizare mult
111;li lIWi'C',
ill (,;Izlli II r;]rl' varael.orul 1111 al' a\'12a () c8pa 'jlale neliniari.!
:;;i IIU ;11' ;;\'C'a picrdt'l'i, cop.ficienl.ul ele utiliz' rr. <lI' fi influentat
111111; i de pi('r(/erilio. in circuil'ul oscilaut. Din sehema echi\'ale~t
ill sprif' ('1; \'al'aclOl'ul apare o rezislent5 H, dc aproxima1i\' 1 __ ,
1\,'('as[[; I'czislen1,{1 reduce curentul n \';II';lClol' si contribuie la
piri'dcr' ,k pulcl'(~, H.czist',en\,a n serie esle apr();lI;e independent
Il', frrcven,J, Hczislcn(a n serie c'iL i capacilale:l de blocaj Cm'ft
eunll'ibllie lI1jllTllnii la stabilirea frcnclll,ri sllperioare Jimit de
IlIcrli
/

'

/11(1.1:=:::----

('

"UlIU

2;;:N,

Tellsiulle-a ap!i(';IL unui varactor, I'csp(~cli\ dOIl1l'lliul su dE'


ulil.izarc eslc limit de valorile tensiunii ele c1ifll;l,(~ (',. )i ale tensiullji ZeJler (.:" fapl ilustrat in figura 11 suh forma unei carac'{erislicj compkte,
Pcntrn fixarea domeniului ele lucru S(' IJlOII\(';IZrl IIIl ~lInt (UI
rezislor), ~untul fixeaz punct.ul de lucru aslh" ilicit \'irful pozil'iv al tensiunii de radiofrec\'en.rl s pLrUIH)(1 plll,in in zona
de ('onduct,ie i, astfel, s apar o teusiullc redr('sal~l pe-litru polarizarea varacLorului,
\frimea rezislent,ei se poa lc determilla prin in('(',IT[ll'i, valoarea
obinuit fiind cuprins intre 3 si 20t) kn,
Circuitele de intrare i de ie~i're sinI, in caziil ullui cuplaj de
curent, n paralel Cl[ varactornl. Acest. mod de cuplaj asigur

72

Fi.t;. 4j

ndaptare oplirn, inLuennd i filtrajul armonieclol' superioare.


Cnd se cel' sllprirnri subslan(.iale ale unor armollici. tl'cbuie
montale la ie~ire filtrr. cu mai mulLe circuitp.
'Utilizarea montajclor ClI vma<.:Lor necesit ~i o anumilrl experien practic, pentru (' Loate circuilele se influeneazrl reciproc .
Prin reglaj ul t rimrrului UIlU i circui t se schimb rezonanta t li mor
eircuiteJor.
Unele val'acloftrc aeccepl o pulere de inlrare ele 25 \11/, debitinel la ieirc cin:a li) \\', I'e\"enindu-Ie astfel un coeficient de u lilizare de 72%,
Odat cu creterea puterii de intrare, scade coeficienLul de
utilizare, Se recomand deei, ca \"araclorul s nu fie supus unor
temperaturi ridieale, adie(l s se tin scama c pentru obt,illcrea
unui coeficient ele ulilizare mare s se lucreze cu putere disipalft
redus.

THlPum Cl.! BAY 9f;


Un mon taj practic de triplor cu varaetor este in figura ,12.
Bobina L l are ti,5 spire din (uAg 0 1,3, Bobinaj fr caracas
cu pas 1,5 mm i diametru de 7,5 mm. Aceast bobin intr n
aeordul circuitului cu frecvena de 144 MHz.

73

office@asrr.org

www.asrr.org

:t
I
t
3pF,3 pF
-

2-12pF

...--H-__[l-<p-......-_-.lIi1iII-II----.---o

O - -.

rn=43'!~Hz

h-=!44MHz

lopF

144MHzl

.J.r 7-100

1:

pF

2-11

Bt\f96

I
Fig. -12

L-

Hohilla f~, face parle din circuitul Clcol'daL pe frecventa de


28K \il fz, (':lrl' ('sic un fillTll pentru armollica a ~-'1. Aceasta are
2 ~I)il'(~ elin ClL\g 0 2, ClI diamelrul de G,G mIn ~i pas de :2 mm
(re! ('(':. ic a nUl) il ira 2).
Bohina 1',1 acord cil'cuilul pe armoniea a ;)-a a s('mnaluJui,
resll\'div pc 432 ),IIlz. Aceasta este format dintr-o handrl de cupru
0,:') /. (',,:\), ;);),11 mm, fixat cu un capt pe varaelor ~i eli lin capt
pc I rimer la distant de aproximativ t:J nun faUI de ~asiu,
1.:1 rcglan~ se C'l)l1s1alfl in primul dud, eu un grid-dip-metru,
tind toale circuilele se art la frccvena de rl'zollauFI.

THIPLOR CU ATENUAREA ARMONICELOR LA 70 dB


Schl'ma unui triplor tot cu BA y ari cu atenuarea armonicilor
ia 70 dE csle dat in figura 43. Schema include dOIl circllite de
rej ec( il' pen tru armonicilc 2 i 4. Filtrnl ele ie-~irc s(' comp line din
tr('j linii care au 10st cuplate induct.iv prin in t('rme-dilll Ilnor fante
n peretele despritor.
,Mficientul de utilizare este de 70% pentru () putere de il1lr:Jl't' de- 1;) W.
Datele construeli\'c ale bobinelor snt: [". eu diametrul de
7 mJn. are 1) spirc din CuAg 0 2 pas 2 mm ; L. al'C'. 2 spire CuAg
1.2 pas 1 mm diamell'lll bobinajului fiind 6 1!lll1 ; L:j are o spir
cn diametrul de () mm din CuAg 0 1,2 mm; f'l este o band de
CII o.s X G,3 X 25 mm.
Cele trei linii 'A/4 ce constituie filtrul de ieire pe 432 MHz
sill t construite din CuAg 0 2 eu lungimea de 70 mm. n montaj
tJe aceste linii se execut i cte 2 spire cu diametrul de 6 mm.
Intrarea i ie~il:ea acestui muitiplicator snt acordate peimpedan\~l de 75 Q,

L
3

~4

10
pF

4pF

TRIPLOR

cu

1: 1

t5

10

pF

___

II

--L

I
I
I
I

I
I

I
I

---...=.L=__

I
L6

T 432'
I

MHl.

l71

-.J

KB 106

Schema electric est.e dat in figma 44. i:lr in figura [;') snt:
notate cotele construciei mecanice. HandamenLul monlajului,
cnd acordul circuiteloresle corect, ajunge la ci!'r'a de (50%.
Elemenlul multiplicator esle un \'aractor de tipll( KB lW.
Circuitul L 2 C este acordat pc frecvena semnalului ele inl r:1l't',
respectiv pe 1cU ~lHz. Cireui tul L,C are menirea de a )'('Z \.' re 1;,:
semnalul cu frecvenla de 288 :\tIIz care apare in procesul de I riplare.

2-15 pF

1,5-5 pF

+-

3pF

.L

KB

144

106

Fig. 44

74

office@asrr.org

www.asrr.org

100

If

1:.---

!I--r_

n:4
.

25

15 _1

85

144MHz

INTRA E

75Q

33nF

t-+T+-r...-~~-1

....

ll-----+--+-------.----.--.-Jo

'Cz
1-6 pF

!~'-~JQ------L.. .

Lt

-20-

Fig. 4Ci

-;E~;,(
.

./

~2~1-~

Holnllek 1" )i 1- 2 S,lt Ljr C,ll'(',IS~1 si ,11) dialll"ll'lil de D IDID.


;\,,11"1, j'J ;In' J spire. iar J'2 ,II'(' (l spire'cu prizi1 ];1 :-;piri't 2. Pasul
!JollilJ;ljllilii estr' 2.: nun. srma l1ijLiza[~j fiilld Cui': il 0 0,8.
Lilli~l circlIilu!t:i acordat pe ;t)() M Iz ('sic dill'uprll eli sec,illn'o l'i1'clIinr;i ('U diametrul de 10 mm. :\C(~astll SI' poale realiza
dillll'-o 1Ji'(';\\jc~1 de eav. Capacilalea S;l d) :ll'iIrd ('.~I(' pIclI(,!
circuL .-ll cu eJi<lI11drul de 10 mm i care esl.( [lriu:-;ll pl' un urub
re ;l.illl ia (il-jJlasal'ea sa.
Plltere;) aplicat Iriplorullli JIU trebuie sii ei<-pllc:lsc 7 W.

TR

LOR CU

JONCIUE

il] c;lzul dud nu avcm la dispozil.ic

\'<I";!('[nj', jJull'm folosi


,iOIlCI.iullca colcclorbaz~l a lliluili'anzistor dc pllll'IT :l c{lI'l1l1ifrecYCI1{ {] cie lucru sti coincid cu dOJDcnin! darii d,-~ 'loj . slJeI. joncti li il CI baz-colec lor a tranzistorulu i de pu t 1'1'(' :2 l :IGJ2 poa te
SlIpIJI'!a () pulcrc de intrare pin la 10 \V. 1n ceit-. ce urmeaz,
pn'zclJ 1:1111 schema unui multiplic.ator sin 1,H _lUz in 432 MHz,
folosind o jOIH;tiune din tranzistorul KT aU-1 .\. sau 2 :'\ ::l:-~75 ce
sup!lll:i (J plltere de intrare de 4 \\' (fig. Il!i).
Circuitul de intrare pentru = 144 MHz la o impedan: de
]5 n estc format elin L l i C l ; Circuitul forma t din Le i Ce este

acordat pc 288 l\Ulz 5i are 1'(Jlul de mbuntire nI factorului de


ulilizaT'c <lI multiplie, LOrLdui. La ie:;;ire a\'cm un filtru de band
format din Iiniik [.~ i ['1 Cllncctat capaeiliv. n.olul accslui [iIltru
de hand conectat 1:1 icire~l montajului este de a permite treccrea
semnalului cu frecventa det:\2 1\1[[z, blocnd. componentcle cu
frecvena de 114 i respectiv 2~8 TlUIz. Schema de montaj se poate
rcaJiz;', pc G plcup CII dimensiunile de 220 mm >< 70 mm. 1n
'rigura ~7 este ar[ILnl modul de conslruct,ie al filtrului de ieire.
Sni montate dou cireuitc. in )'//1. Cu ajutorul rOlldensal.om-e!or el
:$1
se poate ajusta banda de trecere a ii!lrului. Cuplarea (CI)

e,

C4

lA BAZA

~CW
.
S3

70

"

~L~

85

M4

~-I

~I4'
. 9;t .~
~
~
t

L4

J ~

..

' --.1.

C5

1-

J,
, ~r
lC\1~

L4

+d C'C'1 n

1111

C3,C5

~.

LJ

~.

.'

20
Fig. 47

77

office@asrr.org

www.asrr.org

dintre L 3 i L 4 se face prin modificarea distanei ntre 1_ 3 )i L 4


Ppntru obinerea unui factor de cuplare optim, L J este deplasahil, deci prin modificarea valorii condensatorului C4 ,
Heglarea multiplicatorulni se face prin metodele deja prezenlate.
Bobina 1,1 are 4 spire din CuAg 0 1,5 bobinate fr carcas
pe un diametru de 10 mm, lungimea fiind 20 mm. Bobina L 2 are
2 spire CuAg 0 ],5 mm fr carcas, lung de 10 mm i C'lI diametru 9 mm.
Pentru polarizarea tranzistorului se foloseste rezistorlll de
;;!) ld2 in serie cu ocul format din 10 spin~ CUE1~ 0 0,5 bohiuale
Lir carcas cu 1111 diametru de :3 mm (spir ling[l spir).
Cuplajul la linia J'4 se face la 1/3 din lungimea sa raFt de mas.

>

~I
I

<D

--'

!
\
!

ro

C'--'

=
---VJ

LL.

=r-<J =- ' ~H
:---c=rt
0::'\.....--1
~

'-"

1 ....

~I I~- I

.
I

_1

EMIATOR CW PE 70 cm
EUlil.lorlll din figura <18 debiteaz o plllere de ;)(1 m\\" ill regim de telegrafie. De remarcat c toale lranzistoarele sint in mOIllaj ('U haz la mas, ceea ce asigur mare stabilila!l' IJlOllla.illiui.
Primul irallzistor lucreaz[t ca oscilator i este pilol' l Cli lin crislal
de cuar ce are frecvena proprie de oscila(ie 12 .\11 Iz. n coledor
circuitul oscilant este acordat pc freccvnl.a dc :Hi j\l11z, l'c~peeti\
pc armonica a 3-a Q euarului. Bobinele ele la ll'aJlzi~loarelc '1'1
~i 1', sint construite pc can:asc din malerial plastic ('u miez de
ferit 0 5 utilizate n gama de tTS in radi(Jreeeptoan'. Astfel,
/,1 are II spire CuEm 0 0,<1, bobinaj spirii Illlgii spi61, iar peste 1'1
se hohincaz ,'1 spire CuEm 0 0,:3 care consllluie Infiiurarea /,t.
Tranzistorul Te lucreaz ca triplor de frcC\l'n;t. Circuilul din
colectorul su fiind acordat pe 108 l\1Hz. BoLilla L:1 <Jre X spil'e,
iar L 4 are 3 spire din CuEm 0 0,1 bobill<Jle spidi ling;l spir.
Etajul cu tranzistorul 1'3 este un dublo1' de I"rcC\cnt circuitnl su fiind acordat pe 216 MI-Iz. Bobina J~c, an~ li spire CuAg
o O,li cu pas 0,5 mm, diametrul bobinajului fiind G mm. Priza se
ia la spira 2 (de la mas). Ultimul etaj este toL dllblol' de free\"l'IIt",,
la ieire debitnd un semnal de 4:32 :VIIlz.
.
Bobina L 6 are 2,5 spire CuAg 0 0,8 pas 1 rnm. Diametrul bobinei este G mm, iar priza pentru anten se ia la spil'a 1,5.
ocurile de radiofrecTent SRl i SI?2 se cons Lruiesc pe miezuri
-de ferit cu srm CuEm -0 0,2. Astfel, SR 1 are 10 spire. iar SR 2
.nre 8 spire.
Dup ee montajul a fost executat, cu un drid-c1ip se acord
pe rnd circuitele oscilante. n lipsa grid-diplului, se monteaz

~:

in locul antenei o sarcin


dintr-un
bec de 12 V/O,045 mA. Se
acord pe rnd circl1itelt,;
oscilante, la primele etaje
din miczurile de ferit i
la celelalte din eondensa
toarele t.rimer. l! timpul
reglajului manipulatorul te
legrafie este inchis.
Aeest emitor se pre
leaz[l a fi modnlal i n
amplitudine nscriind eu bohina Lr; transformatorul de
modulaie (driver "Mamaia)". Etajul final audio pou te
fi un tranzistor BC 107.

artificial format

=
..,

ADAPTOR EMISIE
RECEPTIE PENTRU
70 em

Adap torul din figura -tI)


esle utilizat att penlru
elU isie ct i pen tru recep il'
n banda de 70 cm.
Cnd
se
emi le
n
432 MHz, la intrarea adap~ -,~Ir-..I
torului se cupleaz un emi:lE - - .~ :=;-_1-1
tor ce debiteaz[l
pu tere
de maxim 2,5 W in banda
de 144 :MHz.
Acest semnal est.e aplica t de fap t unui mulLiplicalor cu diod, la ieire
fiind fayoriza t armoniea a
3-a respectiv -'132 MHz .
Circuitul de intrare (LoC) este acordat pc frecventa de 14,1 MHz.
Bobina L.5 3.re 5 spire CuAg 0 O,G, cu pas 0,5 miu bobinate cu
diametrul de 8 mrn.

79
office@asrr.org

www.asrr.org

10pF

5J

lnF

68

Hl

+12V
~B

4-18pF

iv

11.0

L7

II
II

FIDER

"
II

7-fipF,

. . . ._L51-+-+-115~lfi

lnf

LA AHTEN
432et1Hz

Fig, 50
Fig, 49

Dioda multiplicaloHl"c de frecyen ,'si.' IL\ IlO. Po!nrizare<l


aceslei diode se realizeaz cu rezistol'lI! Iit' 1,) kll. Circuitul cu
l)()bina Li este acordal pe 2881\1Hz, cleei ITI'('ITII':I":I :tl'luonica a 2-a_
Bobina J_. are ;) spirc Cu;\g 0 O.'"; jJl,jlill:i1I' ('II lin di;lInelru
dc () mm. Circuitele cu bobinele J'6 ~i 1. 7 silll :1('III'dall' pe l'n'c"clll,a
de 432 MHz. Acestc dou hobinc sint l'lJllSlrllill' dill Cu.\g 0 0,8
~i ali ete 3 spire 0 li, cu pas O,ri nuu. ,\n',',il' iJlJiJillf' se llHlllteaz3
cu axele paralele. Distana intre ;lc('sll' 11I,j,illl' I',';i,' de 1 mm.
Priza pe bobina J'7 esle la spira 1.
Cind se trece la receptionarea ullui SI'11IJl;;I din 70 CHI. Ia intUIl'ea triplorlllui sc conecteaz un rece]> 1(11' 1'1'llil'lI !lnnda de :2 m.
n acest caz, tranzistoarele J\ ,~i '1'" pl'illll'SI' ::Ii lIl'nlare. :\cest~
dou[\ tranzistoarc formeaz un gCllera [(II' <Il' s"II"I:1I pe [rrc\'rna
de 2881\'IHz.
Etajul cu tranzistorul '1\ constituie 1111 li,S('ji;llllr cu ('lUlr,
Cuarul are frecvena de rezonan, 32 ?l1l!z. Cirl'lIilul oscilanl cu
hobina LI este acordat tot pe 32 l\lHz.
Bobina LI este construit pe o carcasel (de la circuitul l1US.
din raclioreceptorull\Iamaia) 0 5 mm i arc 12 spirc CuEm 0 0,4.
in colectorul tranzistorului TI se afl un circuit acordal pe
v(j MHz. Bobina L 2 (pe acelai tip de carcas ca 1'1) are (, spire

Etaj ul cu tra nzis turul 1'2 Iucreaz[\ in elasa C l'a Iriplor de:
Circui(ul din colectorul su esle ;}eOl'lblt IH' l'recvent:)
de 288MIIz. BoIJina L 2 (pe acciai lip dc rurcus[\ l'a [-1) arc I.~
spire CuEm 0 0,0.
E Laj III (' u tranzistorul '[2 IU(,l'cuzin clasa C ca ITiplor dc
JrcnenF\. Circuitul din c!ocetorul su esle aeord,tt pc l'ri'cvclJ\a
de 288' MHz. BobiuCl L 3 este cuplat cu ]"l; dis[unl:a intre de
l'iind ] mm.
Deci, la varaclor soset(' semnal de 432 J\Ulz din antenil ::;i sem~
nal de 28~ MI-Iz de la oscilaloj',iI Jo(al. Prin P\:\.a.j sc olJ!.iilC un
semnal cu trcevenl.a de ],H ~IHz ('~Ir(' selectat inlrftlll re('('pllJr .. i
ascultal.
Bobina de oc SI! a['(' 1~ ;;pire CllEm 0 0,:1 hohinalc' pc IlE
miez de ferit 0 3. Pc firele de alimentare se lllonleaztl lH'T!e de
frecvene\.

feril.

CuEm 0 0,5.

Este recomandabil ca acest adaplor s se monteze chiar ling-ii


prin cablu de coborire asigurilldu-se alimentarea Cll ('I\el'gie electric i transportul de semnal.
Schema acestei legturi (fig. 50) face comutarea prin inlermediul unui releu. Cele dou ocuri au cte 20 de spirc din CLiEm
0,35 bobina le spir lng spir, pc miezuri de feril. Punctele
notate cu A i 13 se cupleaz la tipI 01', respectiv la alimentarea.
oscilatorulni. Fidcrul este un cablu coaxial de 75 D.

80

6 - Radioamatorismul in unde ultrascurte - c:d, U6

anlen,

81

office@asrr.org

www.asrr.org

Semnale In g~\liW de 2J un (l 2~;(j :\1[:;:) ~l' l,l)I.ill nI ajutorul


1ll ullil)Ji,',l toardor de frecyen1"i\ cu val'ac\<;:'. ,\('('sle IT\lllliplic,lloare I ;,ln1. foarte asemntoa'r'c C,l schem cu mulLipiieatoarele
pentru gama de 70clIl. Evident, pentru ganw de 2::\ nn se utilizeaz componente special construite al'cstui SC;)p.
Schema electric a unui mulLiplicator de frc(":cnp pentru
1 296 ;',IIIz este prezentat n figura ::1. ;\ec la se 1ll~lill\'adl InlT-fl
cutie de aluminiu 118 >( 27 X 40. grosimca jJc!' 1. ilor <'III i\'i fiind 3 mm.
n locu! cutiei de aluminiu poal{' fi cOllsLruil,i n ('11 (ie din cireuit
dublLI placat.
La intrarea mu!Liplicalorllllli se aplid un SI'1I111;il CII frccyent
de 1];-:\2 MHz i o puterc de maximum" W, i;:r 1:1 il'~jr,'a sa se
obine 1296 MHz cu o putere de 2 "\ '. Di(lf];, \:II;l('lnare este
de tip jL\t B-:300 ("i.\Iotorola") Sclll 2 13 10:\ ,Cil'l'lliliil de la
intrare esle acordat pc i'reC\'cni,a de 4:J2 MHz; l'II'l'lli!lri de la ie~ire pc armonica a :3-a, deci pe 1 2% MHz.
Se observ c n paralel cu varactorul apari' "irl'llilul oseilant
L'!(;;l, carc trebuie acordat pc armonica a ~-:I ;1 sl'lIlllalului, respect iv pe 1)6,1 MHz. HezisLorul de polariz:lJ'(~ :1 \'al'aetorului este
de 15 k0./0,5 W cu rezistena distribuili III \'olull1. Linia LI
este construit dintr-un fir de CuAg 0 1.:1 IUlIg de 70 mm. Condcnsatoarele C l i C 2 au capacitatea cUl'rillsi'1 inlre 1-4 pF.
Linia 1. 2 are o lungime de ;)0 mm ('o ll1'l'{' 1. iOIl;i1 i'1 din srm sau
;eav[l CuAg 0 3. Condensatorul C\ are \':lio:ln'a ,'uprins ntre
0,5 -3 pF. Linia La din circuitul oscilan t [W 1 ~~!lIj \lllz are o construc;ie deosebit, dimensiunile sale fiind elah' iu l'ig'111'a 52. Aceasta
se con!"ecioneaz din cupru sau alamCt, dUl'rl {';Irl' Sl~ al'ginteaz.
n interior, la un capt, se pradi(~ filet )i Sl~ illlroduce un
surub ce constituie o armtur[t a condcnsaLorlllui C'I' La cealalt
,~xtremiLate linia se fixeaz de cutie (tot cu l'ilP().

/'/.

./,

34-----~

Fig. 52

Condellsalorul c'-. este format din corpul liniei L 3 (captul ClI


condensa lurul l ) i un urub 111.\ ce se nfile teazrl prin eu [ie, pr('v,zut la un capt o rondel 0 8.
J'e corpul liniei La se conecteaz ieirea pentru anten. Penlru
acordarea mul t iplicatorulu i se conecteaz n locul ie~irii un bec 12
sau 2'1 V/'2- i \V i se acord n ordine circuitele (de la intrare
san ieire) din condensatoare pentru iluminare maxim :1 becului.
Ordinea si tehnica acordului snt asemntoare cu aceleasi
operaii ce s~ execut la multiplicatoarele pentru 432 MHz.
'
Pc terminalul \' aracLorulu i se sudeaz (prin cositorie) o rondel 0 8 care mpreun cu r<lndl'la de la linia L'l s formeze ('ondensatorul C4 " Se reeomand~l ('.1 :.lccst triplor s se fixe-ze sub alItena de emisie, Condensatorul CI se maneHeaz din ('xlc['iorul
cutiei prin linia L'l'

c.

432

Fig. 51'

office@asrr.org

www.asrr.org

CAPITOLUL III

PROPAGf\R ;A UNDELOR
-1~

"

C'I '

1l rtj () .Iw;15 ;lprcciere a posibilil5i.iJor (L' ('jllisie-a'cC[)"i.ie t'n


,:tceSt(~ Undelor Hwlr/(,f'-I'Cilil!l1 p lrin', trebuie :l\ul i,] \edere c
medii ~ s;~ propag[, dup;) 1egi proprii, SI: ::1;1' eri 111 ,C:;Jlila undelor
apro;llJ~l(jjl~lgare;1 l"si,' de suprafa(ii i spal.i:dii, l'rllp:l"aren fiind
~a !.lI'l)l_ Independelli de L)l'flla de rc)id' a I'('rrlliiilli. \l'casla arc
,I,naIIE', 'lI',' ptrunderea 1(11' in \'i ;,di'ue\ sali prinlr\' (,:ISC i h/o('lIri
Conc]j\jPr n aillltrlili.i ra7.i\ C:U'C c!epinck de JlIIII' '1':1 l'lIli~Jllol'tllLli.
'-'()lI1I)'\I'~~ ?I~nol!ul de propag:lIT a unddor Illlr;li"ie,llrLc se poale
',Isenl~)l~' ,llI;,a C'lI prop:lgare[l [';17.('101' (](' illlll;lla. PI'('z('TLlilld multe
,:)[llld.:"t

U,

<li'!.

' lclC'i

~'eaI)I;l

,11:isl'urlc ca ::i lai:ek ele 1:!II];II;i :-'1' 1'I'II)lUg"CI in lilli(~


IlI'l ~I'esc supra!"; \" P:llllilllll/lli ~i nu silll
1l1~"]I~ ~~ lull' ( l ' wl1os[el':I, ehsl:\Il,:1 III,' Il, 1JI'I/II;I!..l:lI'(~ fiilld li01'1/.011,' .r;Cl~I',I('. dc', lumin ajung 11111'-111. "i1l11l ,ksl'liis pinii la
de U)l(lt~1 \":/.J1Jil; Iii UI7.lIt unde'l)1' ,:111':1.0.;0111'11' c1:II(JI'iI5 Illno'imii
flces t e
j)l'opl'ii Jnai mare l'a :1 lumillii" cii ~i o( Iluei djrl'~rl ii,
fap,()(, oep.-I)C'Sl' limita <>ri7.():lluIIl, i;I' ;I)'i" ,il' p:lil'lllId, re clTs'e.
t
CI 1i . .n wle 111:11i:1oase, cu ei)'C'a :J:; "o (\II:::l>il p:11 SPI'l' tiOO niz).
mult (j~t, daeii 1:1;\l'i01 p"tel:'a ernd.;'ilo),lIliri, 1l111il'I(' nu pfltruJld
,ga!'~ el .~l:Olo d" g"l'u n i\:t natul'al[:-- (JI'j;~()I1ltll; li.'.;1 111.: 1 de propilU 1111;<1 1,;CeSloi';! Se POlii(' calcllla n rUll(:! ie (11' III;I!, iillru anl('nelor
11 [CI.

;'

1!

I';:~f:i,(h'c:; eli' ilU

,;'1.

Cl)'

dirija~\~ 'ljulo)'u! UI11I~ ;';i,>lell.' de ,<lgl;"izi raz,' (' iOlllioo:.lse poL fi


PlOI~1')C'I,(teIl~elC11(:) III hlSClcul, ml.r-'J Ililillilil:'\ diITI'i,il', ~lC'C:1SUI

1l1tt't't[e fiind \"alalJiiii i penlru uIJdek tJlir:J~I'ill'l('.


cmi.t(),tC'1 undeI," llllr<ts('urt~ ilU sinI I'cl'!cciall' (k iOilosfcr,

~are), t~q.~cle i Irimit llrrega energie in plan ol'iwnt;t/ (polarijHlter\. /.n aceasl,;, la un consum ele energie c(>!hi:ll~l, se cistigi'i
in~Il.e (l'ldial~. Cu toate el:'t alegem pentru s-ta(iile de emisie C1n'te;le
;'eh~l\llj(/QJun etc,) aria de Illcru este diminualC, loemni datorit
hl
y

Dt'o
,...oel/tlC' p,ag:1 re ehfJcJ1ara apare i n 01';1,),,,/(, Cll cldiri nalte,
" din beton arrnat fiind medii de atenuare i reflexie.

In legtur cu utilizarea unor anlene i. n special, pentru compararea calitilor unor antene, sini ulilizate cle\'a expresii i
o(iuni.
La clcrinrea unor mrimi referitoare la iensiuni sau puteri ca
unitate de msur este folosit deeibelul (d13). ,\ceasla indie raportul logaritmic nlre dou mrimi de lensiunesall pulere,
Cu ajutorul decibelului putem opera adunri n ciLigul unri
~nlene sau a unei instala.ii de antene. Cnd este vorba de citig
'de energic rezullatul se noteaz cu +dB (de exemplu -1,;3 elB),
iar n c<\7.ul ullei atenuri se noLea/. cu --dB (-,-3 dB).
O mrim,e a IInei ,1Illene este c\igul (G) care araUI ct energie in plus a furnizat unui recepLor o antell[1 cu mai IUuIle elemenle rap de elipulu! simplu, cind se gsesc in aceeai inlensilal.: de cimp l'Jeetromagnctic i in aceeai freeyent~.
Citigul esle un raport ele puteri i, in general, se reprl'zinl
sub form de grafic.
in eOll1par<ltil~ cu un dipol simplu, o anlen cu mai !\lulle elemente arC' lin sens prderential de a emile sau capta e!lergie, respecti\' () directi\'ilaLe prollulltal, naporLul dinLre ellergia captat
,de anLen cind esLe cu faa spre emitor (directia OC) ::;i energia
captat Cind antena esle rotiLfl cu l~ff'C se numel;c rapol'!lll rat!
spatc i se exprim tol: ia dU, Cu <:l acest raport esLe i\l,li mare,
8nlcna este mai bun.
O all mrime ce caracteri7.eaz o anten este ul1gtliul de clirecLivitaLe. ;\ceast mrime csle deosebil: de imporlaT/lrl, inUuentind aiit cL)tigul anlenei, cJ'L i raporlul :semnal/zgomoL [li semnalului reC'cpiona!" delimitind iaf111cnl,a surselol' pCl'tmhatoare n
cazul recepici, sau mrind cimpul ll cazul emisiei.
~I(,I'il:'i a mai fi amintil si sarcina eoiian si anume, inl'luen1"a
vnturilor asupra consLruc(iei mecanice. In[;I\ill1ea, suprafata,
gr'eutatea i materialul sint c:teva elemente pe care constructorul
srebuie s le aibfl n vedere Cnd instaleaz o anten care va fi
ILlPUS~1 ncrcrii cu zpad sau chiciur i rafalelor de vnt.

LINII DE TR.

Sl\USIE (FIDERI)

Leg Lurile electrice ntre emitor i anten sau ntre an ten


receptor se realizeaz prin intermediul cablului bifilar sau coaxial special construit n acest scop.
Prin forma lui geometric, cablul coaxial estc o linie {[simetric
,ne transmisie, pc cind calbul bifilar este simetric.
i

85

office@asrr.org

www.asrr.org

Cind .l~ .captu~ unei linii se aplic un semnal. prin conelucloarele hlllel vor cIrcula curenti, iar ntre condultoare va apare o'
1enSiUlH'.
Viteza de propagare a acestor mrimi are o valoare bine de-ten~li~Hlt de proprietile dielectricului dintre conductoarc. AslIel,_
dac~ Jl?tre co.nd uct,?are. diel~ctricul este aerul, viteza de propagarepoate fi consIderata chIar vIteza luminii, i anume 300000 kmjs.
. Cum, n general, radioamatorii folosesc linii ce au un dicleclne oarecare, trebuie inut cont c viteza de propagare, n acest
c~z, este mult mai mic i determinat de valoarea constantei
d~electrice relative a mat.erialului E Pen Lru cablurile coaxiale cu
eltelcctric polietilen s = 2,25 i din calcule rozul l c:[l vi leza de
prOI?agarev ~st~ d~ ~OO 000 kmjs. De aceast valoare a vitezei,
depll1d marlllllle fIZIce ale cablurilor cu care operi.iJIl in practiC.
Hrl~ia carc d dependena ntre lungimea de ulIMi msurat
i lungImea de und n vid are expresia:

1\

2=
2

ZS -+ j Zc tg -

K ~ ~ (),(ili ~-,.
2

(Uiti

111.

.Accst calc_uiTa ~c~crmi~~t de fapt o buci:, dc' ada]Jl~ll"C n /,/2


o antena \agl I o iJllle coaxialii. La alte cabluri factorul f(
a tll1ge valoarea 0,8.
Prin propagarea lor pe linie undele ajung la sarcin (conecta t la .c~~p tul liniei) und e energia poa Le fi n :ln t regime absorbi t
dre sarCll1 a, sa l~ o parte d in energie es Le refleda l~i napoi pe linie.
~aloar.ca undeI retlectate este dependent de rnporturi!e ce exist
l~t~c, lmpedana cnracteristic a liniei Z" i impedana dc sar(,~I~a;,Zs" Impeda~a caractcris!ic a 1I.nei linii este o mrime speCIfIca I nu, dcpI.nde de lungImea, CI de forma fizicii. respectiv
d~ raportul IUL.re l~ductan.a i capacitatea pe unitatea de lungime.
DII1 acest motIV, lmpedana caracteristic a ca blelor coaxiale are
o val?aJ~e d~stul d~ sczut: 50-100 .o, pe dnd cablrle Lifilare
constltUlte mdllstnal au impedana caracteristic cuprins ntre
.

1Il~le

240-300 Q.
A~dar, da?

nectata

2"
1
1,

K/. o.

Coefi,:ielltul de scurtare K penLru cablul eO:I:\i:i1 :I;C' valoare::;.


de O,tiG--O.8.
De exrmplu, pentru gama de ]il3 MHz )'\1
:2 ill. I)a('[ urmeaz si.i dimensionm o bucat de cablu ill /./:2, a Illllci conform
rrlat iei amintilc avem:

encrgie trece n sarcma i, n acest ca:~, srunem c am reali7.a t


un re(fim de llncl~ progresiv.
':~;iden t. n toale cazurile cind impcdanta de sarcin Z, are
~ valoare dileriL de valoare~_ impedantei caracteristice a liniei,
vor apare unde reflectal2, a;'('sl regim fiind {le unde staionare.
Pe linie, undele reflectale i undele directe se adun, rezult.anta
prezcll L1nd maxime. i mini:nc. Cind reflexia est~ t~t~I~ minimclc
au \'aloai'ea zero, Iar mnxlmele au valoarea dUiJla Iaa de unda
-direc\{\. un ali fenomen rezultat pe liniile de transmisii este atenuarea semnalului, concretizat prin pierderile de energie n cablu
pro'-ocate, in primul rnd, de componenta rezistiv~..
\n praclic, pentru l:ransmiterea optim de energIe {le la uu
gencrator la o sarcin trebuie ,s 1;,inem .c?n.t ele rel5d:iiJc c.e s.c pot
stabili intre Impedana de la mtrarea hmel (notata cu ZI), Impe.danl a corac.trristie a liniei (2c) i impedana de sarcinrl (Zs).
'-.,xpresia matematic general ce stabilete relat,ia intre acesLe
jmpedane este:

v linia. are impedana caracterigtic Zc i are cosarcma cu lmpedana Z. egal cu Zc. atunci ntreaga

Zi

Zc - - - - - - .
27': 1
Ze -+- J Zs tg -.-

"
De retinut c A are \'a!oarea K),o, ueci s-a avut in vedere propagarea pe linia real cu dielec tric.
.'
n calcule, lungimea liniei (cablului coaxial) 1 I lungImea de
''l.ll1u /, se vor exprima n aceleai uni li de msur, funcie de
.domeniul frecventelor n care lucrm.
Cteva cazuri particulare ale relaiilor dintre aceste impedan~
'snt exploatate n practica radiocomunicaiilor i merit a fi
cunoscute. Astfel, dae Zs = Zc, atunci Zi = Zc. Aceasta nseamn
.c impedana sarcinei este transferat chiar la i.n trarea li~iei sa~
.c sarcina este cuplat chiar pe generator. EVIdent, mal par I
pierderile, dor pentru lungimi mici ale cablului acestea pot fi ne;glijate.
Cazul cnd Zs = Zc este deosebit de important pentru cuplarea unei antene la un em~tt?r.
.
v,
Linia terminat n scurtCIrcuit (Zs = O) sau termmata In gol
-(Zm = 00) prezint la intrare reactana i n funcie de lungimea
lor pot fi utilizate ca circ uite osciIan te.
.
.
Dac linia este terminal in scurtcircuit Zs=O I are lungImea
1=1./4, la intrarea prezinU\ o impedan Zi= 00, adic se prezint
ca \;n circuit oscilant derivatie de foarte bun calitate. Linia n
"-/2, in acest caz, apare ca uiJ. 'circuit oscilant scrie, deci Zi = O.
87

86

office@asrr.org

www.asrr.org

. Pen Iru lini.a terminat n gol, deci Zs = IX; i de lungime A/4'


/Illp~?an:a de Intrare este Zi ~= O, iar pentru lungimea /f.2, Zi = ce.
~,lI1d Iml~eda?l,.a de sarcin Zs are o anumit valoare, impedana
IIJtrare 111 linIe este determinat de lungimea liniei. Astrel,
pcnlru I = ),/2 sau un multiplu de f-/2 se ob,ine Zi = Zs, iar penlru
I =.' /,/,1 relatia este Zi' Zs =. Zc".
. Din ea.uza multitudineJor de soJu.ii ce pot exista, valoarea
Impedanel generatoarelor, a liniilor de transmisie si a sarcinilOIestt' oarecum standardizat.
.

Se ohscl'\'i\ cii la un punct al an lenei, care ;lI'(, impC([;llI(a de


150 0. estr adus ~i cellalt punct tot de 150 n prin inlermediul
('ablului )/'2. Cele dou impedane de 150 D. eonectatein paralel
creea;dl un punct cu imprdana de 75 n la rarc se concct-eaz{l
cablul eoaxial care arc ZI: ~ 7;) Q.
In al[{~ cazuri, cind urmeaz s adaptm dou impedane, se
folosete o linie) 14, a crei impedanFI caract.erisU(~ sindepli
neas(' "elai ia Zc 2 Zi Zs.

. Ma)o.rita.tea, sarcinilor conectate la liniile de transmisie (numile I 11:lefl) ~lI1t antenele i pentru benzile de unde mei rice (VHF)
sa Il c:ntnnetflce (UIIF) transfernl de energie dela eJllit [ar la
antena. sau d.e la anten la receptor constituie o problem tehnic
deosebit ele nnportan Ui.

REGLAREA ANTENELOR

ue

Este cunoscut fap tul c foarte des utilizat ca ridcr este cablul

e()a~ial, ce prezint un Humr mare ele avantaje c!rell'iec i me-

canJe fa de cablul bifilar.


Antenele pentru frecvente superioare (indifrrent de denumire) snt simetrice, Ori, pentru cuplarea un~i aJl!cne 1;1 un ('abili
~~oaxjal tl~ehl1!e s realizm adaptarea de impedall(e intre Z" i
Z" (anlena) I, totodat, pentru a meniine calit{liilc clectrice ale
n~ltene~i" s real.izm trecerca de la simc'tric la :Isiml'tl'ic printr-un
dlSpOZlltV de sunetrizare.
Cel mai frecvent caz i metod de simctrizarc o constituie:
cupalrea uaei anlene simetrice cu impedani a de ;.;()() n la un cahll~
c~axial e~ impedana de 75 0.. Sirnelrizar~a se face prin inL{,l'Jne-
dllll unUI cablu coaxial cu lungimea /,/2 ca in l'igill'a ;)3.

LiNiE

.1 )I'pii confecionare, ur'ni'iloarC;l ctap in construcia uilei


::1n lene c:;tc regi;IlT<l 5:l.
Prin H'gl;lre ill1.el(~gil1d Il-se acordarea ci in banda de frcc"en:.c
:penllii care <1 r()~,t eonslruil, precum i adaptarea ei la fidel'.
'11 primul rind, trebuie avut in vedere c, pentru reglarea lIJwi
anlene, lIn radioamator are ncvoie de un indicator de c'imp :;;i.
cvcnlll;ll, de un inclie:lt(iJ' dc lllH]e slaionare. Pl'n[!'u reglaj.
antena se monleaz{1 nlr-nn cimp deseis, fr obslacole pe o raz[t
de: :-l():sn 111. Se: va evita pozi!,ionarea antenci spr!~ lin gard de
sinnil sau ceva asemntor, cunoscut fiind c aceste o1JsI;lcole
rd'lccii'i puternic undele electromagnetice, gradul de eroal'(' al
msll1'[llorilor ercsnd considerabil. Anlena trebuie s{t fie ridic;1lii
la ini'il1imca de LJ 2 m de la sol. in rafa antenei. la citiva mei ri
(,1 ,J): se illslaleaz msurtorul de eimp (fig. DI). ,\nll'lla se
alimenteaz cn o putere redus ~i se regleaz distant.a nLrr' elemente (pentru unele) sau linia de aeol'd (pentru allcle), urm
rindu-se o indicaie maxim pe rnsurtoL Cind estc montat si
lIll instrument indicator de unde stationare, aeesta lreJ~llie s aib
,o indicaie minim pen [ru un cimp' radiat cit mai mare.
La antenele cu linie gama acordul se face atit din lungimea
liniei, cit i din condensalorul de acord (n special),
in majoritatea cazurilol'. din practic, s-a consta tat C{I cladI
amatorul respeet exact eofele i indicat-iile date pentru o fin len,
.aceasta poate fi utilizat {'li succes i fr efectuarea unor reglaje.

1\h

YAGI CU 9 ELEMENTE
Antena Yagi cu 9 elemente pentru banda de 2 m se earacteriprin ca li ti elec trice i meea nieI' foar Le bune. Respectnd
cotele antenei din figura 54 i a vibratorului din figura 55 se obine
un unghi de direetivitate de 39, un ctig de 11 dB i un raport

7.eaz

Fig. 53

88

89

office@asrr.org

www.asrr.org

li=

ce

I
I

T-

I
le'>

cn

II

c:>

01

ce

CT\

so4mm

li)

ro

u::l

l'

Cl

ce

CO

CO

I!

,
I
~ 524 ---+200./...206~05-+206
1, .

r,

C-

'"i

""

...
, _ _[~.

]1

. -~,t-!50

'

l 1.
25

Fig, 55

fn.i1 spate de 2,1 dB. ;\~aptarea antenei la un cablu coaxial cu


impedan.a de 75 D se Iaec eu o linie 1./2 cu lungimea fizic de'
690 mm,

Elementele -'1111.cnel' .SI'IIt con l'eqlOllate (in


I
'[e::lvi'i de alurninil'.
Scl1l cupru 0 6 mm.
L'

Antena
din figura
S() este
') In,SI' ~}'C
_
'
. . tot pentru 1 . 1.0 eI emen t'e.
Aceasta [lnlen are un ci,tig dc 13 clB, un uno'hi de c!irecliyitate
de ;ii)v i o impcclant de 300 n.
b

Lungimea total ~ antenei este de


de sustinere foarte robust.

:~,3

111,

impunnd un pilon

IT..,

IT

cn

cn

f-46s--4202+-465-~405J-405 -~405l-40S -l.-40S-L 40SJ


Fig. 5G

,"I.daplarea fiderului de 7:> il se facc printr-o bnclfl cu lungimea


-.:le [ioS CIlI. '["oale elementele sint din (ca\"fl 0 cm. ('\1 excepia
unei pflrl:i din \'ibrator care <lre 0 L).

ANTENA QUAGI
(1 combina[i(> intre antena Ql1acl i antena Yagi a dat na;;;lere
'Unui nou tip de anten care imbin caliLt,ile celor dou tipuri de
.antene i care poart denumirea de Quagi (fig. 57).
Aceast anLen are refleetorul i \'ibratorul sub form de ('adru.
-iar directoarele sub forma celor de la antena Yagi. Impedant a
,de intrare a antenei este de 50 n. In figura 58 sint dal.e detalii
ale "ibratorului i modul de legare a fiderului. iar in figura 59 este
prezentat aspectul fizic al acestei antene.

R
YACI CU 10 ELEMENTE

ro

cn

~1~-~1~

64_0

"1

cn

CT'

Fig, 54

n 1
""
""

I
LI

~O(- 9 8 0

cn
cn

ce

1 206-~205---;""205-":'

~t

=
I

I
I

-,

V
,..,

.n
'"
.'.n

cn

Oi

U533

....

ci
...,

c-.

400

838

..,.

""<O

O"l

445

U"l
O">

O">

663

'"
aCI
""

aCI

663

...

663

Fig. 57

90

91 .

office@asrr.org

www.asrr.org

r--

.l
I

....

11

125

123

-;
I

A
~

Icn

.N
1("')

I
rl.

+- . . _!

\g
In

I
fjg. 5B

FiI!. 59
Fi.OS.

(il)

ANTENE PENTRU 70 ero

YAGI CU 4 ELEJ\IENTt:

pcutru statii portabile se foloscsc, de reglll[l. ,11l1C1lC uor ma


ne\TalJilt'. Dac statia de emisie-reccp(ie portabil:"1 I'ste ;)mplasaU':
ntr-un loc de undc Lraumisiile se put reali!.;1 1"[11'[1 IlIari dificulti
geografice, nu mai esle necesar s obill('ll1 1111 l'1:;;lig alil de mare.
Pen tru as tfel de eazuri se u Ljlizeaz[\ a nIl.' n(' c li ~J'('l! i<1t c i d imcusiuui ['eduse. 1n fi.[rura 60 sl'nL date dillwllsilillilc 1111('i antene Yagi
l' u 4 eIemen te.
Heglaren corespunztoare a antenei se' farl' CII ajutorul unei
linii gama. Construcia (:'it'mcutelol' este (lill (1':1\ [1. de duraluminiu
cu ull diametru de 8 mm i a grosime a peretilor de O,<.l mm.
Deallfel. se pol uliliza i hare din alnminiu sau din alam. P'ntru
Ijnia gama se utilil'.eaz sirm argin la l 0 2 1Tl1l1 (fig. ti]). Bara
portanl este dintr-un prafi "D", dar poate s fie i dinlr-o teav
din aluminiu sau dintr-un cornier.

Fig. (il

92

office@asrr.org

www.asrr.org

VAGI CU 5 ELEMENTE

0,4 fi ~\

I-<--~

anten

cu dimensiuni mai mari, dar si eu un citig mai mare


esLe dat in figura 62.
.
In cazul n care folosim hare mai subtiri decit la anlena cu
/1 demente, greutatea antenei ya fi redus.
Heglarea antenei se face empiric. .\ntena realizeaz un cI!;;tig
de 10 d13 fat de dipolul n )-/'2.
Adaptarea la cablul ca,lxial se reaJizen[t prin linia gama.

0.0525 t..

ANTENA J-IH 9 CV

0,0575 fi
0.5 A

() yariant a anlenri Yagi eslc cunoscul[t sub deJlumirea de


IJB \l C\', anten la care snt alimentate atit elemenle radiatoare
Ci t i cele rcflec Loare. Directiv i tatea es tc apropia 1 de a an lenei
Yagi cu 1 elemente, dar pierderile sint mult mai reduse. Un avantaj deosebit al acestei antene este faptul c ea poate fi construit
cu uurin(" i nu necesit o reglarc specialfl.
Aceast anten are daUrl elemente la care disLant a intre ele
cs 1e 'I0. CIl defazaj ul crea t n lre semna lele de pc cele dou elemente se obtine un ctig de 1~5 dB fap de anlena obinuit cu
dou elemente.
in fignra G3 esle dat modul general de dillleflsirlll;lre a antenei
lin !ICV.

IT

If

(")

110-~

150

lSO

oC")

Ii

.,..,

CJ

('.j

125

-j

....
.....,

~L]
'--l....

'--L

i-

310 --------~-'1

-+

43

-r--

t
r

I,

u"
cQ
I
I

46,5 -f..-

L-------

340

Fig. li4

Fig'. (j:;

'--

in fioura (\"1 sint nolate dimensiunile antenei HB ~J CY penlru


handa (IC 70 CJU. Elementele antenei snt realizate dinlJare de
alam:t de ;i mm, iar hara de susinere din teaY de 8 n11n. Locurile
dc imbinare sint fixate prin sudur. EyenLual, dUp[l sudare Sl~
poale arginta. Stabili Latea l~l~eanic. a a nte!le,i esLe ~eosl:hlt. de
mare, ,1sHe! incit se poate utIlIza cu SIguranta 111 orice 111l,r1 e.lui re.
Firul ele leglur pentru cuplaj i adaptare este dm cupru
o 1.;1. Traieeturia planului firu!ui unnr~te 1l10~el~I1 a~]Len(,l;
fiind perpendjc~lar pe planul. onz~ntal. Dls.tana pUla l~ "nLrn~.
esle de ~ I11m. Cuplajul anteneI cu flderul se face cu 0_ rr,tuf~) penl,]}'
cablu coaxial. O anten fizic I-IB \) CV este prezentata In fIgura O;).

95

94

office@asrr.org

www.asrr.org

Fig. 613

42 __ -4

Y \G[

ce

5 E E

(E~'

eli ,J(T<lslij ,llIlclI (fig. (ii :;-,1 llh1inlli 1111 d~li~ (Il: 7 dH. Ele111cnll'k si il;]ra dl' sllsl in('l'l' SIlI! l'llni'cC! icnall' din tcav de dllraluminill ;'11 un diall1c';'u edt'rior de i) ;nm. Bar;] (le sllSI.inerc se
('(Jlllpllne c!f'. rapi din dOll:J (cvi inln' C,U'C' s-alI fixai elementele.
1-1 loc1Ii dc im!Jinare elrllH'Jileic au rost aslfel pilite incit s nll
.aib posihililall',; de rulir('. DC'ci, prin acesra s-a rl'alizal u stabilitate mccanici', "Jarc, Diltll'llsiunile eleml:'lltelor SIlIt Ilo\nll:' 'III
rigl1l';l li7. iar cJf'l;JiillI lill:l,j gama ,'sle /11 figlll',j 1;:-;.
L.

ANTENA ELICOIOALA
AII!l'lia clicoidali'l ilI Iwnd" de 2 Jll :;i 70 Clll. are dimensiuni
mari. iar rezisll'n1.a lI1('l'allie nll prezint sigllran,i'l. ClI mici ex::-ep(ii. ea poate fi 1Ililiz,lli'1 chiar n handa de 70 cm. dar pentru
hand a de 2:-; CI11 e:: poalc fi rcaliznt rri'1 eforturi. Pentru c dimensiunilr antellei sint reduse. puate fi utilizat<i o constructie
,sub forma unor gi'l'l)(' de ail lene. Penlru a da. in acesl. caz, antenei
o ulilizare uniyersal<i, jUIlllatf' din antene s-ar regla ('U rotire
spre slingn. iar cealnll jumtate spre dreapta. Astfel. se pot
recep('.iona oricf' fel dr posturi. Aceasla are a\'antajul e SE' pot
reccpt,iolla semnale de la distane mari sali chiar transmise prin

96

Fig 68
7 -

Radi"amalOrisll1uJ in unde ultrascurte -

cd. 246

office@asrr.org

www.asrr.org

0,13 A.

. Q,24A

.<

co
ci

--_.~

satelit. La IcgMurile radio care au in drumul lor o surs de refIe~;ie


p t apre:1 schimburi de polarizare, dar, ~i in acesl caz, antena
elicoidal prezint a\<\ntaje.
Dimensiunea ail!ellc:'i IlU este chiar aliL de complicat cum
s-ar crede. Imporiant ('sl.e diametrul spirci. 1inindu-sc seama cip
u fact.or de reduqi(', care s corespund lungimii de und pentru
care va fi cnnsll'i!!!ii anLena. De numrul de spin' depinde ci)tigul antcnc:'i. Se rc('omandfl ca numrul s lIU fie lJlai mic ele :J si
~u mai mar,' de 20.
.
IJdleclorut il'cbule s [il' o plas C'1l ochiuri foarte dese (apropiate) sau se poak utiliza diar o hueat de tabl.
llupedani.a de intrare a 'lniCD(j clicoiC!,\le esle: inlre 12:\ i
110 D. iar JegtuL'a se rac(~ Cll. Ull cahlu de li()--75 n. C,ilJiui ciI'
ndap lace \'a ri di:~ IIi cu 7., .~
120 >(j~ .~ DO U..
Practic, ste un Iransformal'or ) ~ dilltr-o teav!'l 111('1~t1icrl ciireia i Sl' introduce un c'lblll. De c.'empiu, pentru un diamelru
lltCl'iIJl' al tevii de lU Il1m ~i rJ"lil.ru o imp,~dan([l caracteristief\ de
. O n ar fi i1ecesar un fir cu lin diametrll de 2 mrn, Lungimea (evii
ar Ii (tinindu-se seama de factorul de reducere, pentru IJ,ll1da de
23 l'1\1) de 50 mm.
Dacii receprionrn cu o an len5 cu po),'rizare circular!'! o emisie
pOI,ll'izatrl orizonlal, ar rezulLa, t1<lioril deosebirii de poJarizare,
p icrdere el c 3 d B. J)ac[l elo u ii. a II leiI:'. 'il' Leag in paralel, a Lll nci
ob(incm o impedant[l tolal de (iU-/O n i cu acest gen de antl~ne
se poate lucra flr!'l transformator, iar alimentarea putndu-se realiza printr-nn cablu de T) Q, Aceast variant este recomandal!'l,
iar distana dintre anlene de la centru la centru s fie de 1/5),.
Pentrl' ambele antene se folosete un singur refleeLor dimensional.

Fig. G9

corespunztor.

2:'\

in figura t)~) es le dat!'l o an tenil el icoidal pen tru banda de


carc poate fj realizat cu mijloace deosebit de simple.
.\spec!ul unei antene elicoiclaJe este dat n figura 70.

CIl1

ANTENA DIEDRU

Fig. 70

.\ntcna diedru pentru 23 cm se eonfecioneaz din tabl de


aluminiu cu grosimea de O,:) -0,5 mm sau din oricare alt tip de
t.abI. Dimensionarea buct:ilor de tabl este dat n figura 71
i figura 72. Din figura 72 se 0bserv c antena propriu-zis este
un segmcnt n 1/1 din [il' de cupru 0 2,

99

office@asrr.org

www.asrr.org

CAPITOLUL IV
ALIl\'lENTAREA CU ENERGIE ELECTRIC

Fig, 7 J

.\limenlarea CII energic' eJecLric[\ a ec!lipamenlll!ui tr;lllzistoriz;ll. se poate face elin hal:erii gah'anice, baterii dr aC1ll11ula[oare
sali din rete~\lla eleclrie de curent ::lllerll;llj\',
Alimentarea de la primelc categorii ele surse lUI neccsil mOI1taje sau amenajri special(~. Cum majorilatea raelioaJllfllorilor ii
alimenteaz aparatura din re(eau::l de clirent ;lllern;lli\', III acrs!
eapitol \"om prezenta m;li multe mOlltaje pl~lclicr. eu rczllil;lte
f()~r(e bune n exploa larc',

ALIMENTATOR CU TIHlSTOR
, ,'l:rjl1nghil~1 de b~lZ[l ni reflectol'lIl11i ~(' ii:\(';lzii (C.II S '
"
c!lIal de CUII;1 clI1datol'uhli (In KlJ llllJl (1(' l' . II
. J :,lllllblll 1)
,
l'
I
,,','
.,
. ,1 (O
pe .}Jsecfoar)
In (Iep~ll ll1ule! de IeIre a elrmentullli 1/'/,
'
"
!)II I,)fl ce alls;lInblll! all Lenei a fosl mall ta 1, .se Inee,lI'c[1 () IJsoar'"
Ie<!(OIUlle;1 demente/al' d ] ' . ' , ' , ' _
,
",.1
Cn}
1> 1"
"
e a le,:," ed el\ll(alol'ullll, 1I1'll1rindll-S
. p e cc rOIl1;lgnelJ(' maxIm la'
I ,.'
".
C'",
<.
lecep OI S;lU 1:1 un m'lslIr,'llor de
CImp, Itlg'ul antcJlei ('sl.e ele ](J dn.
"
,

l\Ionl;ljul din figura 7~~ poate servi 1;1 aiiu1CI1LlI'l';1 IJilui elillpament tranzistorizat ce necesit Ull curcnl de pinii 1;1 1 .. Cli
elementele din monlaj tensiunea debil:al[1 arC' v:i1o;lrC'a de ;;0 V,
d::lr schimbnd diodele Zenner, n functie de lipul lor ~l~ seiJilllbi, "i
Ya!o;lrea tensiunii ele la ie"ire,
In acest montaj IllI se lltilizeazu trallsforlll;llnr, rrgiuilli tellsiunii fiind realizat de tiris lor,

so
rJ220V

100
k0

F407

Fig, 73

101

office@asrr.org

www.asrr.org

L;I o srllli:lllcrnalll1\ (;OIl<!cnS:lIOrlil CI

BD136

\"aJoarea de 20 [LI'
300 V. n semialt~r

CU

>-C' !ne-ard prin dioda '17 J07 la yaJoarea de

n;llli."a lIrll1~ll(larf': tiristorlll se deschide la lIll moment dat si sar("in;l cierlric nlilagazinat1\ in CI este lransferat condensatorului
(;.1' .\c st I ransfer de sarcin elcctric este posibil numai cnd
[ensiuilca 1:1 1Jor'lc!e l'olldel1salorullii C_j esle mai mic dect \"<110;:I'('a l\:1i;;illllii de rcfcrill( dal;l de diodele Zen ner (n cazul de
fata :.:10 \-).

I
1
fi

220V

1000
JlF

lK0
1

~.;\:'

llhscl'\-ij ciI Il'llsilllll'a retelei estr ;:plicat mai inlii diodelor


/'cliiler carc exelnd allerll;tnla nega Li\', iar alternanta pozil\" o
liuli Icaz;-I 1;1 ;\(1 Y. Fl'in difer("l\,irrea acestui semnal de condcnsa-

4)

1\0

lurul C~ ' :oi r('zis[orul de ]()(J Id2, impulsuri pozi!.i\c a,iung' prin
di\)d~1 JL\ 100 ];1 J)(I;II'[II [irislorlilui, ("rell1du-i cOlldi'l de deschidel'C', [Il Hc('si moci, [ensiuilea ele la iqire esle pr8c!ie independenli)
(';11:-: dl~ \'arialiik tensiunii rc(elei .';;i de curenlul con!>umaL
SI' l1l<"li pol uliliza lirisl.oare ele ;)-10 A i ()()O
de tipul
h Y :2(l1.

Prin polarizarea bazci la o anumili\ yaloare se s-Iabilelc \a]oarea tensiunii la iesire. De remarca I c aces t Il\O n laJ n\l realizeaz o stahilizare a' tensiunii, ci lJulllai o prolluntat filtrare a
sa. Acelai efect l are i montajul din figura 7':>. Curenl-u! I)Ulinut ele la aceste montaje esle n jlll' de ;")00 111:\.

FILTRE CU TRANZ1STOA E

STABILIZATOR SIMPLU

Cele lIlai lllulte montaje de alimentare folosesc lransformatuare


de reea cobortoare de tensiune. Tensiunea de la acesle transform<lloare este rcclresal, fillral i, n unele cazuri, aplicat unui
sl;1lJiliz;1tor eleclronie.
~[ont-ajul din figur;'l 7,1, dup ce reclreseaz tensiunea, o aplic
tr,-1I1zistoruiui BD I:-~5.

1PMO,5

lQ

8D135

.--H==J--,-~ __ ,,-~~-,~

Fig. 75

In figura 76 este prezentat un alimenlalllr ce folosele un


transformator de sonerie. Dup redres8re cu () punle I PM 0.5
tensiunea are valoarea de 12 V.
Dioda Zenner i lranzistorul Be 107 forll1cazii UII slauilizalor
eleclronie care furnizeaz la ieire o lensiune de 9 V, iar curenlui maxim admis este de 500 mA.

12V

BC107

......---.-~--..~~--o+

0-9V
220V

~200}J.F

Pl9

TRANSFORMATOR
DE SONERIE
Fig. 74

102

Fig, 7!j

103

office@asrr.org

www.asrr.org

STABILIZATOR AUTOPROTEJAT

.~SiS':1 Illulllajc de stabilizatoare !Ilai complexe, ale cror

['C-

zllll,ltc Sl,lIt Illult, utIlizate, Astfel, monlajul din figura 77 asjO"ur


al II, ,stabIlizarea de tensiune, (;L ,';ii protectia la supracurent.::>
, 1 ~ rL~IlS~Orlllalorul
se confecioneazfl pe Lole cu seciunea de
c:~-' [Il lm,mar se hobll!ea,: 1 100 de spire CuEm 0 0,25 iar
III SIU,llld<l1" 1.,7 de SpllT Lll-I'..1Il 0 1. PUl1tea redrcsoarc este de
tiPIII ,$ 1':\1 1.

T 80135
+0--_-_.. .1.

+
7.3
KQ

,'(.

. . TrallZis~(;l'lI~ 7.':1 esle Clmp!ifical()r de eroare car'e, prin intermultul


I11I
j ,~',SI , 1" sl'\hilize",.,,,
"al
' .. 1a IeSire,
' ,
_
'
< , '.' , .,
< (),tI ' ea 1enSIUnll.
\>l1oal"e::l acesl('i lell,illlli SI' f'i\eaz din pOlenti()l~ctl'ul [)"
~ol'lllal, lralll.j,!:orui '1'] esll' bloca!:, Cnd cmen'tul consumat
dcpCl'je'jle o alllllilit ,';l!oare. cderea de lensiune pe rezistorul cu
\,lIfl::ln'a
() 'ldul'e
J1' ' " . , 1 l'
,
I ' ' , , ' , de 1 "",
.. lr"d,ZISOlll
'4I1lI'Onluc)le,1111110dulaces!ea
f" ~~ Il se bloclt,eaz i slabilizaLorul este protejat.
_
\ ,t1oareCl IIW\IJl1[l a ('urciltu!ui pentru C~lre prulecti<l int,{.
In ~)q,lI.lnl~ se slahile'jtc din po Lenf,'iOllH' [rul ['2. Tl'llsiun~a la ie~
~~'I'~1 aCCSllIl slabilizatOJ~ este cuprins ntre 0 i 2/1 V, iar culentul lI1a\11II este de J,J A, Tranzistorul L N 303:J se \'a Inonla
pl: lI11 r'~lC1l;ilor cu sUj)l'aLl(a de lOO ('Jn'

\'AmANTA DE STABILIZATOR AUTOPROTEJAT


;\plicilld 1" illtrDrea s[~lbiliz::ltorului din figura 78 o Lensiune
dr 1, { ~" la ieire se poa Le obine o tensiune cuprins ntre \1
~I J.:-' \ cu ,nll grad pronull(;at dc stabilizare. Orice \'<lriair de
lenSIUIiC
h< leSI'I'n
este
' ,', t;'a d e amp 1'("
"
,
',
,.

,seSiza
I Icatorul dIferenral eOIls t 1'11 J I, (' U lT a~ Il Z'. l',sI",,'
e I l''1 ,)1" l',i' \';arratille
' ..
, T~
(" , ,e
curentuluI" pl'ln

t IO--'f-t--"t-'----..._. r.r-r-t"-{:;::;:::l-1>---~---1>---..4

35V

II\Q~l:<Q

2,2

Kr2

)I--t-'~-+-----~ 'l~:Q

r
I

9-24V

-~'/>--_----"~---<~~--(i
Fig, 77

104

9-18\J

10

24V

100nF

KQ
2,ZW

T3

~oo
.fJF

~ ~()50~F BeIO?
D,5-ln

lW

modifie potl'ni~dul

h;lze tranzislorului T", n sCIl,ul [';1 dad


tensiullea la ieire scade, curenlul de colector a lui r'l scade. iar
potenialul bazei tranzistorului '1'e crele, ,\ceasl [1 cr(''jI(,I'c o('schide mai mult tranzistorul '1'2 C<lI'e fjind cuplat cu lranzisloruJ '1\
il deschide i pe acesLa, compeDsndu-se astrel sciiderea de [ensiune. Valoarea tensiunii la ieire se stahilele din poteniiolllelrll!
de 10 Id1.
Se observ ca III scrie cu stabilizalorul esle monlat tlll 1'('zistor cu valoarea de 0,5- 1 Of1 \\!. Cind consllmlll de curclii dcpete o anumit valoare. c[Hlcl't'a cle tensiune la bornele ::In'stu
rezistor, aplicat ntre baza i emitorul tranzistorului T l . I'are
n mod normal este blocal, se deschide, Deschide['ca sa se Ir,l(lu('('
prin punerea la minus a bazei [rnnzisloruiul Te, i\lillus pc haza
Ilii T 2 nseamn blocarea sa 'ji a tranzistorului ]'1, in nwdlll
acesta se obtine auloprotccia la sllpracureni, Cind scur!'cirl'uitul de Ift ieire dispare, sl~lbiliz~ltorul intr automal in functiune,
Tranzistoarele TI i '1'2 se \'01' monta pe Ull radialor cu suprafa de JOO cm", Cu acest monlaj se r('('omandfl Ull consum m;l\im
de curenl de 700 ITI A,

ALIMENTATOR PROTEJAT
Alimenlatorul a
furnizeaz

tronic

i,

crei

schem

ce

TIRISTOR

este prezenlal[\

in figura

70

o tensiune cuprins ntre 5 i 15 V stabilizat elecin plus, ntreg ansamblul este protejat la supracureni.

105

office@asrr.org

www.asrr.org

TIASZ15

r----------'---_~;;.;.:~;..-_4

+<>----f~~.-"'V-

'l.2'J

.>-IW-_OC/5=nj./,~5_W _ _f_l---<.J +

Z20V

4xF407

10/21,41
f'ig, 79

Transfor:natorul de re1-ea este prevzut in primar ClI inf[:u


rare la 220 V i esle confectionat pe lin miez cu sec(".iuilC:1 ele li Clll"
adnd 1 810 de spirc 0 0,2 Cu-E. Seeundarlii :1':e 130 de spin~
(J,;l, Hedresarea se face n punele cu .'1 diode F <tU/.
Stabilizarea tensiunii este asigurat de cele doui'i tranzistoare.
in raport cu lensiunea ele la dioda Zen ner. Valoarea tensiunii de
ieil'c de 12 V (sau a!la in limitele cunoscuLe) se stabilele elirl
POlclI\.iomeLrul Cll va!oart'a de 1 kD.
Cind curenLul debitat elepllcte 700 mA. LiristorulTh se dcseltidr i blocheaz stnbilizatorul, in felul acesta realizindu-s
prnteltia. AceasLi'i siLuat-ie este semnaIizat de bec.
Hcvenirea n situaia normal se ob.ine prin desfacerea contractlliui K. TirisLorul poate fi de orice tip. Montind pc o aJl.
valoare in locul rezislen,ei de 1 D, se modific pragul de limitar,' a curentului debilat in sarcin.

STABILIZATOR CU CIRCUIT INTEGRAT B A 741


StabilizaLorul din figura 80 protejeaz sursa de alimentare la
supracllrent i, n plus, stabilizarea de tensiune este foarte pronunt

at.

Amplificatorul de eroare este constituit ~a acest montaj cu


circuitul integrat ~ A 7'11 ce are o amplificare foarte mare. AceasLa
asigur ns i o rezisten de ieire foarte mic. Stabilizarea de
tensiune este apoi realizat ele tranzistoarele 1'2 i TI' Valoarea
tensiunii de ieire se fixeaz din poteniometrul P2'
Tranzistorul 1'3 asigur stabilizatorului protecia la supracureni i fixeaz pragul de curent maxim admis.

106

Fig, SO

.
... t' l ASZ 1;") (montat pe radialor 100 cm~) se' PO;I;l'
Cu t.1dIlZISOIU l l'
, L se fl'xeaz'l din polen11Ornell"lIi 1,.
. <.<
" .
I
b 't 1 4 A Pragu ceCUl en.
de I a.,
'
.r
1"
"
BD
135 se monlcazfl pc Ull 1':1(11,11111 t ('
TranZIstoarele ASZ .) I
cldlU.

STABILIZATOR CU CIRCUIT II\TEGRAT B !\ :!:l


t
Un alimentator cu sia b 1'l"Iza I OI . electronic ('(' ,. ,IIT iIH'(lI'plll"a
<, I
...'
.
~ 1\ 723 este prezelltal 111 l.glll"a ().
.
I u~ c~~~~~ltel~~~g~~~em[1. alimentaLoru! poate dc:1Jila II 1l'IlSllIIH'
,u ~ "
.., . _ de 15 V si un curent de. 1.\. IJlnd 1"l'('ol11,lIldal
maxIma. silablhzl~ta tensiune')' cUl'('lll din emil loal"cle Il"anzlsloin specIa pen 1 U
<.

rizat~ (c1~ 12 V)'(f' t ~


,Clrcllll~I1, Jn~~J~~rea

A 72:~ indeplinesle tunc\ ia !It' amplitic;ltensiunii de ieir~ se s[:lIJilele din 1){)Il'n101 de er~dle.
. ' I 14 al circuitului inlcgl",ll, I ,,;ll. din po,ialul aplicat pe tel mma u
< ')

1 ' metrul cu valoarea de 2._ kQ,


I
en l a .
.'
2 N ')0,)5 suport foarte uor Ull rlll"E'lIl (1'
Tranzdlsto1ruAJ seSI le 'U 0.\":0.' totusi n \"edrre ea acest t rallzistor
colector e
' e \ <',
80 v ' )
~
,
. dia tor de cldur 100x< - ,,_o
sa fIe monlnt pe un l~onreclioneazll pe. un mirz ou seciunea
Transf'Ormatorul se.
;'. C E
0 O') iari'l1 secundar
de 5 cm 2 , n primar a"JIld 2 200 spn e .u 111
,-

107

office@asrr.org

www.asrr.org

2Y-IN4001

jJ.A723

:lx li),-) spice ClIElll 0 U,ii, Diodele 1 [-1001 se poL inlocui Cli
1 :"< 100-' S;llI oril-arc dioele ce admite un curent maxim direct de
1 A ~i (1 Icnsiunc in\ers de cel pu\in 50 V.

2N3055

220V

S'L'BILIZt\TOl~ CU CIRCUIT INTEGRA


~I LI, HTi\TOR DE CENT

,
T

Fig, el

JlA723

;;-I'~

_lai compleL eslc sl:dlilizaLorul din figura X2. Ace~La, pe lillg[1


faptul c realizeazi'l () pronunat stabilizare a tensiunii, asiguri'1
~i o pro tec1. il' la su prac urell L.
La inLrare se aplil:i'l () tellsiune redresaL eu valoarea de 3~ V,
la i('~ire Lensiune<l rulind cpta valori nLre ;:; i 32 V.
Cderea de tensiulll' pe rezistena serie ('U ie~il"('a slabile~Le
\aloarea maxinli'l a eUITnLlI!ui admis priu stubilizator,
ElelHelllul principal din aceast schcmi'l il eonslituie circuiLul
integral ~ ,\ Tn care 11Icrcaz att l'a amplil'icalo r de eroarp. cl :;;i
ca alllrlifiealor de Slipraturcllt. Curentul maxim debil~aL este de 3 !\,
Cell: doui't lr'am:istoare .\C 1~1 K )i ASZ 1J se yor 1l1()nta in
'nod ubli;.;aloriu pe un radiator cu suprai'aa de 100 crn' COJll'ccilJnat din L:.thlfl de aluminiu ClI grosimea de 2 I11m.
Pen 11'1\ acc',!. stabiliza Lor se poate folosi un lransfol'lllall ir
('li set:!. iunea d:.:: 10 Cl1l", III primar avind 1 100 de spire 0 0,:-1 iar
1'1 secundar 1'10 <k spir'\: 0 1,2.

T ----....-------.

J..JlUOD,uf
I

...............

11

10

3,9

KQ

ALI
Fig, 82

lOkQ _

,---

!
..1.

.. 13Jnf'

i-r~~J'

i ECrf

I.r.r"

U'hJ"i

Ij"o
'1
.,i ~
! 151"'(10
!JU

'--_--=---

+21V

-~-----0

)J

-,~

i
II

l'

L DiODA
IAPdGA

PL207

j T I TI'~50j.\F
L
I 330F

Fig, 83

33nF

133nF

,:

UE.

DIO! ' OR Vf arcA:)

~omall(h l!iodclor \;Irieap din cil'l;uitul de ul;orc! ak elajdor


de j'aeiiurrCC\Cll!il se I'nee eu LC11Siuui mai mari decil lrl'lIs i unile
(k alirncn'.arc ,( LraIJzistoarc!ol'.
Ihdl apal'atlt1 esle alil11cu1..aL dc la retea prin transrormalu:He,
pc aeestl:',\ se puL l'ace j'nl'EI.'!uri'tI'i pentru tensiuni lllai mari,
dar in eazlll aparaleior <11il;lentate de la baterii ar fi nel;esar
lllun i-'lI.'('a UJllli num{u' lIlai lUCIre de baterii,
\lontajul din figura 8~) este alimenlat. cu f) V. dar furnizeaz
ta ie:;irc; (1 t,~l1siul1~ de 2\ \', Tranzistoarele Iormcazi'l Uil generator
de llTI])ltlslll'i, ,'\ceste inlpu!suri sint aplicate unui mulLiplicator de
tensiune si apui sinL in Legrate, iar tensiuT'.ea rezult<lti'l stabilizat
la \'aloarea doril~! (cu o diod Zenner). Tensiunea de ieire este
stabil in timp <;>i rrin inlermediul unui potent iomeiru se aplic
diode!or \'arieap

109

office@asrr.org

www.asrr.org

CAPITOLUL V
OSCILATO

t------o

lnF

~Z.-:m33Pf ~

_4 ~

OSCILATon DE BANDA

-~

S",-

llO

"'"

Ine

BF214

BF214

Bem

Fig, [li

etaj co;le amp 1I'1" Ica t 01' de tensiunc cOllstruit tot cu


il'lnzistorul m; 21'1,
t ' d'
, l;entn: (';1 uscilalorui s nu fie influe,n\ut ele C~Jt'~llle\e-a.l~ >,11:
',.- , . " , ni'lt si etajul cu tranzIstorul Be 111. ,ces ea!
1'1111I,atoI, e:;lc. n.o ',"
.'
. , .' F la inll"lre o impeclanLa
" '\' reped )1' pc emli 01'. care repl ezID <1
. c I '
~I~al;,c, iar I~! iqire o imiwd,ant? mic, fapt c~ inlc~nete eup arca
in cunLinualT (\ semnaluluI ,prIntr-un eabl,u ~oaxln:, bilizat clec\Iimel' tarn oscilatoruiui se face cu tensIUne s a ,
:
" , montaj se iniroc1~ce III
' tT- o cutie cu rol de ecran
tronic,
iar,
Iltregul
1ermic si rleclromagnelic,
,
Din 'culic icse axul condensatoruiui variabiL
ll rm iil.oru!

OSCILATOR PE 6 MHz
, 1 r eS('-'''III'
'te dat
de oscilator t:ll fl'ecvena varr<l)I_a
O <'llta-< v'lriant
,
l
., t
::> SI 1 [,
z.
n figura 8S, l\lon taj ul es le coneepu t a uera ,m ~e r :.,- wnd
Bobina este construit pe o carcasa 0 G cu mIez e elIa. ,

+QV
~-"-""""----1r--r---Q Stabil
2,2
"0
5-6

Un oscilator de band cu mare stabilitate de rren'en( arc


schema electric din figura 8.1.
Etajul oscila tor folosete un tranzistor BF 21'1 sau BF ~b
care, pl'in polarizarea fixat bazei, asigur stabilitatea freC'\'en(C"
cerut in benzile de radioama tori,
.
Frecvena se floate fixa intre G i 14 AH-Iz, in functie de dimrnsiunile fizice ale bobinei, Astfel, pentru a genera 12 i\lHz, bobina se construiete pe o carcas cu miez de ferit (de la US din
radioreceptoare) pe care se bobineaz 10 spire CuEm 0 0,0.
Variaia frecvenei n band se fixeaz din conc!cnsatorul C.
Acesta are o valoare medie de 20 pF, Cu "alorile din schem se
acoper banda de 2 111 n limitele 143,8-J.1(),2 illHz,

12 -

" T 1 ]~[" ~-_


.:'-' r'I -1 ..
II

Generarea selllnalelor de r,ldiofrcc\"cn(::i, in scoplll rcaii/;II'il


unor sisleme dc trallsmisie sau penlru he/(oroi!il1ell'<' in r"dio!'('
ceploare, illlpiicii construirca unor mOJlI,ljl' ~pcciak,
Acesle montajc, Jlumile nscilal'i,He, sc ('(IIIs[rllil':--c Urlll,-,['illdu-se o mare stabilital-e a frec"cnl,ei gcnerale, 111111<111-0,(', In ;I('('sl
scop, precautii speciale, CU111 m fj: tensillJH' de alil!H'lJ turl' :--1,;bilizatil, rigiditate mecanic, plantarca lUlOl' c{JmponeJliL' ('11'('_
Ironice cu deriv termicil mic, bobinc cu factor dc (',liil;l!e tn,l1'(' ,'Il'.
in general, aceste cOllstruc(ii sc in[roduc ill (,lIlii ('II 101 d
ecran clcctromagnetic i termic,- Ca radiaia p;lra/il::l de s('111naj :;;1
fie minim, legtura ntre oseilatoart' i allc claje se ra('I' prill
cable ecranatc,
Oscilatoarele se mpart In dou[, mari c;llC'gnrii : ('II j'r('(' \ 1'11\['
fix si cu frecvent. variabil, Din scria Jlsl'i1a!o,lrl'lnr ('li 1'1'<'('vcntu' fix, cele ni:ai folosite dr radioamatcri snt ('('le pilotate
cu cristal de cuar, care asigur o mare slahilitate a frl'n'ell\('i,
In acest capitol snt prezentate citeva montaje dl' oscilatoarc
cu frccventa variabil )i fixu, cu bune rezulta te in exploa Iare,

330

'1 _.-

..-.,-.... ~MHz
100pF

BF200
27

IPF

100 ~
PF

l~~O

I 1nF
Fig. 85

111

office@asrr.org

...

-------

www.asrr.org

bobina te 14 spire diil CuEm 00A. Se obsen ii l'a 1n clajul oscilator apm grupuri de cte douf\ condensa totlrc. Cnm In oscilatoare se mOIl teaz condensa loare ce el li li ga m i"i de" :dori des tuf
de restrins. in paralel cu ele, dc valuri mult m;l; mici, se 111011[eaz al le condellsa toare pen tru acord ul exac I in hand fI.
Eeranarea montajului i alimcnlare<l sa ('u

lensiunc st;d)i1i-

Pentru frencna de !) ~ll1z, bobina ]. se confeqionead pe


o carcas cu diametrul de 5 mm (de la bobinele din radiorc('eptoare).
Pe accasl5 carac<ls se bobineaz 33 de spire CuEm 0 0,:;'-) mJll.
Bobina se introduce nlr-o cutie cu rol de ('eran.
Variaia frrc\"enei oscilalorului se obine din conlirnsalol'.
Tensiunea de alimen Iare trebuie s fie slabiliz:J li"i.

zat este indispensabil bunei funct.ionflri.

OSCILATOR PE 12 MHz
OSCILATOR PE 9 MHz

Oscilatorul din figura 1')7 foJusc)lc tranzistoarele 'J'1 (BF lX:)'/

Oscilatorul <l rflrui schem electrid este d,II[1 de figurii KG se


caracterizeaz printr-o bun func,ion:Jrc )i. n plus. folusc)ir piese
puine.

Ambele tranzistoare snt de tip


si miime.

Be

107. BC 101->. BC lU\I

S:l1'

Primul etaj constituie parlea generaloarc cu frel'H'na in .III!'


de !1 MHz; Deplasarea frecycn~ei cu -1-1 :'\Hlz se obt il1(' din l'ondensatorul lrimer. Pentru ca etajul oscila tor s:i nu /:ie inflUl'lIt at
de celelalte etaje din emitor, se monleaz )i un elaj scparal~JI",
echipat cu tranzistorul 1'2. Acest rlaj este repetor pc rmilor,
crend o impedan mare la intrare i () impedall(' mie;\ la iesire.
In acest fel, etajul oscila tor este srpal'al. Tensiune,"" j,"" J'e lJ'Pi'
'.
tranzistorului 1'2 este n jur dc :2 VeI'.

'1'2 (BF :214- 215) in monlaj cascod, fapl care duce la

pe

I
10pf

de 12 YIHz.
Bobina L[ arc:) spirc din sirm;\ de CuEm 0 O,:; hoiJiI1;\!l' pc
o carcas [olosit;, ill blonli de L'US la radioreceptorul .. ~lalll;lia".
L. are 12 spirr din aceeai srm )i este bobina1 pe ;\('('Ia~i lip
de earcas ea L[. Bobina '-3 arc :1 spire hohinalc pesle f., (din
srm;\ de CUEIII (2) 0.:1).

8,2

4-40

PF

o+9V

- pF

47
~()

~3.9

~()

T2

::L
II

l3

l2

Gs

1\ - -

4,7

"'o

.L 680

pF

.1..

2xGC108

Fig. 86

112

47

;,()

1300+---+-+1:. )

t~~ ~~
100pF
\~L2PF
I
rl~g 1,2f--o
..-11----.---,. J:II~ () kO

i'

1)1111;1

frrc\'ella

~o

(j

stabili ta te de rrenrn.
Tranzistorul 1':1 (BF 2Jtl) cOllslituie etajul separa lor. in coutinuare, semnalul se aplic etajului amplificator echipa 1 ('u Irallzistorul '1'4 (BF :nl-l:25).
n eoleeLorul acestuia se :11'1;\ circuitul oscilant L~-- C:, ;ll'lIld:11

Fig. 87
8

RadioanlatOJ'isnlUI in unde ultrascurte -

cd. 246

113

office@asrr.org

www.asrr.org

Condensatorul C 3 este un trimer cu aer, iar CI este condensa Lotul variabil folosit la radioreceptorul "l\lamaia", din care se
utilizeaz seciunile de UUS legate in paralel.
- ivelul de ieire al ansamblului este de 2 vei, cu o neuniforIllI ta le mai mic de 3 dE.
pe

:)ocul de radiofrecven arc 25 spire CuEm... 0 0,35 bobinate


suport ceramic.

llil

OSCILATOR CU Cl AR
PenLru frecvenele cele mai uzitatc ale cuar!;urilor folosite n
bellzik rezervate radioamaterilor, unele monLaje electronice da
rezlJilate exceptionale. Un asUel de montaj este redat n figura 88,
Pl'jmul etaL cu tranzistorul Be 107, este oscilatorul. Cristaiul de cuar(, are inseriat uu conc!ensalor semiY<Jriabil, cu ajutorul
cilrllia se poate reLua in limile mici frecvent a de rezonant.
La jc~irea etajului oscila tor, semnalul are fre~yen!a cristaluiui
i () scrie de armonice. Urmtorul etaj este un reper lor pe emitor,
care izoleaz etaj ul oscila lot' de influena etaj eloI' urm toare.
i in acest etaj se utilizeaz tot un tranzistor BC 107. Evident,
pOl fi folosite i a!le tranzisloare. Tensiunea de alimentare a etajului trebuie s fie slabilizat. n acest montaj oscileaz cuarturi
cu frcc\'ena cuprins nLre 7 i 0 MHz.

+12V
InF

Fig. 88

114

OSCIL:\ 'OR-MllLl'lPLIC TOI{


Cu montaj de oscila Lor cu cuar care debilcad la ic~ire ,'l'litOnica a 5-a a cllartului are schema electric din figura K!I.
Ctilizinuu-se u~ cuart, Cl! frec\'cnta de 7,2 J\lJ-lz, la i\'~il'(, se
obtine un semnal cu freC\:enta de 3ri ;'IlHz. Evident, pot fi I'ldll<;ile
si ~lte combinal ii de 1'rec\,e'n1',
. Bobin[1 oscil:lIorllllli are "2 spin~ CuEm 0 O,:),) hol)ill:II(' pe
o carcasfl de la radiol'eceplol'lIl "l\Iamaia". Pc aceasUI hn!Jill:-) SI'
scol spirc din ~; in 3 spin.:.
I~cluslli fl'l'('\Tntci de C).seilaLic se stabile:;;le din Il'i11lCl'11i lillllllai in p~l'a!c1 eli e;wqlll. iar ni'\'elul semnaluilii de ieire se ("II,inc
din trimcrut montaL in paralel pe bobin,
,\I:est 1I11ll1Laj cste deosebit. de eficace:;;i cnd eircuiliii fiSCIlaIlL ('sic acot'daL pc I'rcc\'cna cuar(ului, furniz'inc!lt-se ill i'l'iltl
acesta fundamcn lala,
HczlIilale!e acestea silll \':J1abi]e peutrn fl'c('\'('/11,(' lidil':I!c
20- .'\0 MHz.

VFX
in figura \11) eslc pl'ezenLal IIIl \'1">: de la carc SI' ilhI, ilie IIIl
SCllln,)l CII I'rcnL'n cuprins inlre L/I ~i 2,1.:33 MIIz. I'rill('ip,i1a
sa calitate o constilnie pronunta la stabilitate a fn'c\'l'n(('i.
Tranzislorul 1\ dc tip BF 2'1'1 sau BI-' IV 11 cOllslilllil' 1111 ()scilator de bnndi'i \,1;() CI' .L(L'Ilf'reaz un semnal l'U I're<':\'L'llp ill jur
dr :3 l\ll-lz. Bobina
l'sle ('<Ollslrlli\ pl' (l cal'l'as <':11 di:ll11l'!rul
de 7 IHm. dotal CII mirz d(' f('ril. Pe acr<Jsl carrasfl se iJohi ..
neazfl 30 de spir(' CuEm 0 (),~, !Jo!Jinaj spirfl lingfl spirfl.

'-1

BF214

Fig, 89

11.')

office@asrr.org

www.asrr.org

H~_~--_r-:o-:~'C:::J-----t----O+

CAPITOLUL VI

IZV

PL9
22nf
=~~~t---I

INSTRU1UENTE DE MASURA

'V

4MHl

L3

l4

(n[rlrolul si \'(~I'irical'e(J apal'aleior consLl'uiLe (k radiuama('sic nccesc;rii a\'illd in vedere divc'['silaica caliLaLi\[1 a pieselor
lIli!i7.ak de acesti e()llstrllclori. F~\r a alJorda conslrllct-i~l unor
apal';Ic de m{ts,;rii complicate, prczentfllll citeva accesorii absolut
illrlisnC':lsabile uriciinJi radiu~lInator,
C'1i aceste instrumenle mrimiJe cOJlsLalalc dall inl'orillaii
c:liilil;tli\'(~. pulindu-sc pLine astrel in e\'iden(ft o Il\ltl~iilll' de
1'I:'11CJi ll'Il(' fizice ce apar ill f1ru('e~;)Ji d(~ ITglare ~I depanare ~l ;ljlal'a lel()[' ele rccepl, ie'ii emi,'iic.
I(JI'j

'il':llll-isLonli TI (131" :,nJ


Bl: LE)) c:jj1sljllli,~ lIlJ oscila Lor
eLL ('11;11'1,; ce are l'rec\'\'/Il,a de hal- aproximaLi\' H ,llIl-. Circuitul
oscil"lll din eo!Pctor esLe ;ICOI'fi:11 pc :11'1ll0nc,j ::l :l-a a cuartu!ui,
l'CSpl'd;\' pc 27 ;UIIt:.
'
Bohina L arc 20 de spire elin CIIEm O (I.:~ bobinalc pe o
C:ll'CasC! iclcnLic~t C[i a ))obinci L,.
CI'le dou SePll[:t1e. de la [, si cit' la T, :,e :Ipk~l lUllll-isLol'lIltii 1', (HI' 2'1'1) carc arc "c! de mi,,:er.
\j('j, elin semnalul cle 27 '.Li'1- se' scade st'mnalLl) de :-: ,\ITiI- sj
:;C' oii; ine semnalul ele 21 MHz. Cil'Cllilul o'scitant din r1C('11;'t Lranli~
::ol'llii"i Te este acordat de 21 :TH/.. BO}Jllla L" acc Il spirc CuEm
'1. I priz::l fiind ia spira :l, (,~II'/as[t (21 7 mm l'[1 ,nicl. bobinaj

INDICNl'O l DE CI1\iP
Il:il!['U c1elel'luiltal'Ca pr(':c(:IJ\.(~i cimpului decirom:lgnciic pe
:)nlllljl{1 frcG\'(~nl ~ Jlll'-uJl anumit puncl, de exemplu in rata
[.nci aoljeJle. se utilizeaz~l lIll insll'UIll(~l]t el(' ll1rtSllr~1 l1uI1ti! indiC:lt'l!' tiC cimp. LI CSCI11Jl. acesl ia;;II'ilmC~ill se ('()n:~Pll!\'c dintr-o
.,nl<'16 dipol. o di()c1~1 cielc:cluan: si un il1slnltllCnL IncilcalUr.
:-,chclt1~: electrici\ esi(' !Ji',o;:cl\ialii ill figura \)1.
il

1-<;

-;..'/2

spil'~J Ilng spir~t.

Cu tranzistorul 1'3 e;te construit

Ull

etaj ampliricalor de

1'<1-

clie)i'rccven avind circuitul acordf1: IJC 21- 1\11- 1-. Bobina L,) est'
identic cu bobina L 1 priza fiind lol 10. spil"u 3. ~lng ['3 la 2 mm
se vor hobina 3 spire. cu acc~ai s;rm. care consliluie inflI

ral'ea de cuplaj LI'

Intregll] montaj se introduce intr-o cutie metalic, dinlr-Ul1


ma t eriul feromagnet ic.

in aceeai cutie se introduce i eondensaLol'u! .,.ari~1bil eL' (Cll


valoarea 3-12 pF), Alimentarea se face de [" o surs cu lensiunea de 12 V, stabilizat elecLronic.
Jl6

Fig. 91

117

office@asrr.org

www.asrr.org

Dipolul impreun cu dioda au lungimea ele ''''/2, Dioda trebuie


fie fabricat pen tru frecventa n care urmeaz 55 .4; 1"W{1
msurtoarea. Cele dOU{1 hobine (~OCUl'j de Hf") sil!t con,,1 rui ie
din srm 0 0,2, de cupru, izolitl cu rmail, sau cu clnail sj 111(1tase, i au cte 10 spire cu un diametru de 5 mm. Sel1s\Ljlitatea instrumentului trebuie s fie de ce! put,in 100 [1.:\. in IOCld
acestui instrument poote fi folosit i un vo1tmctru eJecllullic
s

VERIFICATOR PENTRU CRISTALE DE CUART

VOLTMET U ELEC "RO

\'(1llmelrlll electronic din figura 93 estc destinal m[lsur[lrii


1l'Ilsiuiliior elHernaLive.
1 CllSill nea alterna U\' de m5sur;] t ajunge, prin cOildensa IOl'1I1
dl ,)ll tir, di\'izorul de la intrare ~i, apoi, la poarta F ~T-uilli.
I ilJ colectorul tranzistorului T" printr-un eondensaLor ;';0 [iTi,
il'Il,illllC'U alternati\'i't amplificaliJ ajunge la redresorul r(',t!ii'.'ll
('[1
dOIl diode de tip EFD 1 Fi. Sarcina redresoruilli esk illSU"i
il1.lr'IIlilcntul de msurrt,
Pen tru obtinere:l unei scale lniure, amplj[icolontl este prc:IIII!. CLl o reactie negativ (grup
i dou diode l:U germanill).
1 ezisLentele dc 02 kil, ;),6 kil i 51 .Q stabilesc regimul de !IlCI'lI
al tlll1lzislorului,
!llsll'umcntul indic:lior esle un microampermetru Cll s,'llsibilila il;:l de 100 :J.'\ ~i I'ezistenta bobinc mobile de 850 n.
La ('(-~alizarea aceslui voltmeLru trebuie s se <len (J n1~IJ'(~
al~,Il\:ip, sortrii diodelor. Acestea se vor alege ea S[l aibft ~Jt:(,l~:_l~i
l'aracl\~risli(' pentru sensul de conductie. In pius, diodell' ill-

ne

Verificarea fune,ional[\ a crislolelor (10 cuart se poate deciur


folosind dispozitivul prezentat n figlll"il \)2, Dac crisl:i1'1
este n stare ele funcionare. osciJatorul formal dinrtranzisluJI:i FI
cu piesele aferenle gencreaz nalt frct\'cn5, Dup r('<lrO::-;lr('.
tensiunea pozitiv ohtinuli\. polarizeaz baz:1 tranzistorului r~.
care intr n conduci.ie i, astfel, becul indicator L se apl'iliriC.
Avanlajul montajului, III afar de simplilatea ('onstrucli\'. ("'lIslo
n faptul c se pot vcrifica cristale cu frecvellta cuprins ill! [(' 1
i 20 MIIz. Dac n loc dc BC 108 (f~, ~- 30() MIIz) pentru [r:lll7.istorul 1'1 se monleaz[l tranzistorul 2 ~~!)18 (f~, = QOO \111z)
frecvcnta de lucru se extinde la 100 i\Ulz),
uor

r----~"""----------1>----o+gV

12\140mA

Tz
BGt08

Fig, 92

118

Fig, 93

II

office@asrr.org

www.asrr.org

slrumentului vor In'bui S~I aib un curclIl invers cit mai mic, i;lIcondensatoarelc C'!ectrolilice s fie de ('~l1ilalc cit mai bunii (eventual cu tanl,l1).

sebit de simpl. i prnlrLl faptul c poate m[lsllrCl IrHILeistoare


bipolare ;;;i cu ('fpcl ele cimp, aparaLul esle foarte ulii r~Hlioama
lorilO!',

TESTER PENTRU THANZISTOARE

VNDAlVIETRU

Vcrificarra lranzistoarelor ce urmeaz a fi plaulate n montaje pentru Jnalt frec\"(~nt este absolut obligatorie.
,',
Este mai pu,in important s cunoalem factorul de a!'nplJllcare, dar de o deosebil important esle s cUlJoatem daca tr[lnzistorlll fUlletioncaz sau nu n regim dinamic.
In figura' V4 este prezentati! schema unui tesler care ,puaic
\'(~rifi('a toate tipurile delranzistoare pentru tren'ente ,I!lalle.
Tranzistorul ce urmeazrl a fi verificat se ('onrcl'raz Inir-Iln
montaj de oseilator ce utilizeaz un cuart. Frecvena cuaqu!ui
este in jur de:20 l\'1lIz. De la oscilator rslr cuplat un Yollmr!rLl
eleclronie cu dublor ele tensiune. Schema ~\('('st ui lester estc d~'o-

elcrminarea aproxima liv a frec\'enci unui selllll;11 illll'('


200 l\IHl. se poate faec cu aparalul din figura \):"j,
I'1'jllllll et;l; echipat cu !ranzisLorul 8F 211 este un ;llupliri
'a [OI' ele inalt[l frcc\'cn1",in monLaj cu baza la mas. L~\ [(',in';1
acestui amplificator este cuplat un \'ollmetru electronic,
Circuilul oscilant de la intrare este ["ormat dintr-o !jni(~ (fig. (Ili)
cllpl:tl[[ cu un conelcnsator variabil :\-30 pl",
Ii o;lrumentul indic;lLor are sensibilitatea ;15-50 fl.'\ i esle
identic cu cele folosite la magndofoallc sali rucliorecepLoarc. ]);1l'C!
!lIre ('IJ!ccLorlll si rmiLerul tr:lllzisLorului se monteaz un ('olllkn~;alnl ele ;) pF, c'tajui Inccpe s osci1czl', putindll-se, n ac('s! I':IZ,
;\('(1cd;1 circuite oscilante pasi\'r.

lU

,j

t3-30Pf

~. Bf214

lOpF EFD108

K.

,-------

90 - - - - - - - - 1

o------~,~----------~=l

120

office@asrr.org

www.asrr.org

G ID-DIP-METRU
(;:'id-dip-mclrul dill rigur[J Dt e~le construil. cu c101l;J tranzisi();lrl' HF 211 )i ;1I"C CI elcmclIt indic8\or o diod LED.

['1 regim acti" iranzistorul TI Jlril!1c~ic alillJcularc prin 111\11'lllp[doru! 1<1. ilIlnTlIpiitorlll I\" este cuplat fiindc prin el
S(' ::iil!lc/llcaz tranzistorul
T" din ;lI11piifieator.

AA

116

amp!ilicalornilli se siabilc~tc din polcniollJc


ila,)/.isLol"lt1ui 1',. Peulru banda :")-10 MHz
It ,!.jll1 arc 43 spire C.uEm 0 0,:1 ~ pent.ru banda 17 -30 \lJ-h sint
'I;;IT 0 O,~; penLru handa 2~ --/10 \!fIz sint:'> spire 0 o,~.
Cll'l':lsa hovine/or este din JIlall'ri:i1 izoi;IIIl 0 12, fr[t miez.
,'lIlsibilitatca

1.1\:1 (tlp1aL In ba7.a

Tz
5,9kQ

2,2kO

470~

0,

1:-I~lll'tori

in hand:) de j"rcc\"(~n1.e iEi ~\lO IVHJ7. se pot efectua


din C\L\g 0 1 ce are 2 spire CII pas 1.:'> mm (pe
:t('('ia-;;i lip de eareas[l).
LI

(1

bohin

C(JndcnsaLorlll \'ariabil [U'l' c:lpaciiale:1 maxim[\ IOO pl".

OLT,

Fig. 97

\Jsllrarca

C ELECT Ol\lC CU B 1\ 741

lensiunilor ennli11l1l' se ponle execula cu instru-

IIlPIIlul din j"igllUl DK .


. ccqa este

~OOKQ

(;j[1Hl U1I

100V~

t
K

lMO

\'oltlllelru ell'l'll'onil' ce arc ca clement prinF~lpllll

('rcuil in l('gi':1 I ;3.\ 711.

_.
:5
2

j1

!Of

8
6
'r
2

1/

70

--

8 -_..

" V
2
,V

/O'

/82

'17

Ij

l
1-

-1-

1-

i!

1--

l-

j--

r--t

?~rl L~

-~

1-

I I

4 6 81O~' 2

---C-~1

C--1~

'1-1-+..

i'

eii circuitul r3 A 741 are

Jl7/~
' ~

! I 1. 1

-~

lOV

lIll

4 6 8 100 2

li 68101 2

--

"6 8 10 2

Fig. 98

Fig. 99

office@asrr.org

www.asrr.org

amplificare foarLe mare (n jur de 2000(0) se poate :realiz::l i c


ill1pedanlii de inlrnre mal'(' 1 J\In/V.

NEXE

r\ulul insfrumenlului se regleaz din poleniolllefrui cupla;


ntre terminalele;:) i 0, iar cu poleniomelrul de 100 kO cupl;]!
inlermilHlbile 10 i 1] se regleaz~\ sensibililalca, respecli" [Implifiearea circuitului integral. Poleniomelrul serie Cli inslrLllllFntui
indicator arc valoarea determinat ele rezistenta intern a ,lccsluia
Pentru valori mai mici de tensiune se modific propoqiona!
valoarea rezislcnelor dc la inlrarr.

CALCCLl'I, BOBINELOR
Constructia unor bobinr cu i1lflutlan\e llIici esLe .kslnl de diricii:i. ri<'o;ln:cc

\~l1ori

cele l11ai 111\111(' llparale. (k l1\i\s\lr:i nu se eonsLruiesc pCllLr\l

s\lb 11.1 ",.J L

1n general, Ilcesl.l' iJOllillC sinI. rihi, Iniez, \<110rile' inrILlcl:ll'!l']M 101' dr'pill/il"] 1111111.
.Ie dimensiunile geomdriee.

formllhi pradicil <it' rlinH'llSioll11re c,\(':

J.(n11)
in (':11'('

Il

.c.

J': n' f)

l'sll' llnllliirni eli' spin'. li -- diallldrlll1JohiIH' '111)_ LI' 1\ 1111 (',,,,fi .. il'llt

tIat <Il' rapnrtul 111[1'1' (li~Il11'jnJ1 ~i Illngil111''1 lin.ldnei (1):1). ,\('('sl nlJlt,rl 1',1,' d.'ll
in gl'afielll rlin rigllr:l !I\I.
De exelllpl11, pClllru llU cirl'llil ilscilal1L pc fn'e\r'l1('1 tie :2!;l) 1\IJ Iz. il1 (':IIT Ill.ilizilui lin ('Ollfll'l1s;J1or Irhnrr

C'-

11 pF) r<'7.11ll:i (aprnximati") n iIH111('I:lnl,i d:.'

0,0:3 [J.II.
Lliind (linln<'lJ'ld I;Obil1ei 1 ('111 .~i illllgiuII'H ('g:di, CII 1
Il

\.inll1tl cOIlL

C'~I

IU);I

li~

:~II

/-:; ~

/,---;m -1'1111

1,

.__

J': U

\',J

('111.

7'

tu.

1 7 snin'
l'

~..

,., :\(1 nil.

1\I('I"slIl (',,1l'1I11111li poall' li si ill\'l'I'S. ,,,lic,i llil1 elJLele- fizice

ITl.ull" J,'

~le

tlnei lw1Jin,' s:l

rIell'l'Inil1il111 il1d,l<'innla SII.

TAI3EU t L 1

TRANZISTOARE DE I'UTEHE (npn)


Dl'IlH111irc

11:27

:,fJ:2-i
2 N :19:2(,
2 i\ :;9:27

l-

fhll- b .)

G(dn)

:~

'1.

173
17,5
173
173

1()
Li

1'):(\-'1

5
(Il

:211

1."

11'

Li

1~

;)

ICj

125

office@asrr.org

www.asrr.org

T.tlJL'
2
1)1,:-; n.\
!lI. Y 87.\

Ill.) 88:\
IlI.Y Xi)

17,)

8
15

1 7.~1
17;)

!l

,):-

.,;...)

1/,)

.,

:211

I~
,r.)

1:2

18

'II;)
175

21.1
2()

18
18

7.2
17
OI
Li

17;)
17:i
,171,1

12.li

~7()

1.:)

4()0
17;,
1(1(1
17Pi

L'
11
111
U-I

15
;)0

17,)
17;)

:2

1:31,:'- GG
BL'';' (17
131."- 1;8
111.,,< GU
:2" 1127
13 1, \: \1\
:2 =" :~oG(~

:)

..
- ..-

:{~,;):-:

,)

,1

J::.")
10
11(;

lil.:": !)7
131.:": il8

1
.).;J

1.:2
:L;)

,',
<)

1.;1

111

ti
li

~1I

:2

IX

11
li

~', .-)

S()II
Xliii
X(in

li

l'R..,i;\ZISTOABE T.P.R.S.
1 )~'Ilt1ll1in';l

1
1,;)

III

,.

411
:2,-.

Lli
0:2,',

,l.;)

.,

~;-l

1I/,I)lJ

2;')

0),,-,

')C
_.J

'il)

2,)

li:,!)

40

;2.~1

fiUl)

BF 177
IlI<' 178

'\

(jIJO

l(jO

G{J()

1GI)

:iO
;:;0

12(1
1211

,-,O

1~~ II

13l' liU

tiI;

.. .. _.

G,
r; ,

Il.z

['1

10
20
:30
40
60
SO
100

10

:Jl,GO
100
1000
10000
11)0 noo

I,
I
1

(iUU

2:,0

511

1211

lSO

'\

1:,0

-111

:2:i

li,-)l)

lS 1

.'\

15n

::0

211

;,1 II I

"

1:,11

:~o

21)

Xliii

1,',1)

Il l' lKl

131' lOS

BF HHl

":'o:

:Hl

211

,"1111

::00

111

2;)

111/1

"

2:HI

10

2,)

;1;,11

:WU

:'o:

:HlII

,111

20

:)1111

211

:'o:

lGO

:Hl

20

2;',1 J

215

1(;0

:W

20

2:,11

1310' 2,10

'"

:'o:

LSO

JO

2;)

I :~ ( t

BF 2jJ
OF 2,-.7

"'\

2:10

40

.)_;)

Joo

WO

J 131)

50

1211

100

illl

800

2:,0

'\

800

:OO

100

!/(J

120

20

20

81J11

BF

'\

120

2U

21)

iOO

2;)

:1011

:;011

li)

1011
1 000
j() nuo
10"
111'

'\

25U

2,(1
2,51
:~, fi 1
"1,0
:i.Ol
G.:l1
7.nl

!)

1211

179 C

B1o' :\2'

1.'11

7
8

.iO

Bl'

1.;S[)

(;

1ilO
200

L2f1

1,78
2,0
2,2j,
2.51
2,82
:',16

(jOU
(iUO

1,?i(l

1
2

;)

'\
'\

'"

.,

,\

131' 258

1
1,12
1,26

I(

El: 182

BF
Bl-'

Itl\PORTUL TEl Sil. NILOR


I pt'TEInLOR EXrRDIyr IN dB

f, ,\Il Tz)

L)O

m:
T.lIJEUrL 2

le (I11A)

2:Hl

Bl'
Bl'
Bl'

')')

L'cn
(V)

11';
',j

:'o:

2U
:H)
It!

",

l~"

]11
II~

I' lot.
(In"")

El' lG7

II I

IIi

Tip

BF

131' 179 E

;>. a

~:1()

TAI3EUJ [, 'i

(j

18
18
11-;
18
18
IX

HI. W 1311

:..:!

I (c\lllLinnare)

..

.1

Hi. Y !J11
13 r. \: GCJ

:2 " :\;.: 7,',


2 " :\(j:;:2
Il 1. \\ 1;1
\:lI. \: !Ji,

L f-

10'"

I
1

:Hj:~

131" 450

l'

2.iO

40

m:

i51

f'

250

10

Li

131" ISU

J'

140

1;S

20

(100

BF 19l
BF 495

l'

300

20

20

2(111

l'

:)00

20

30

21111

2 '\ 918

200

1.')

50

1 IIIIIJ

;\ 161:~

SOO

:i0

1000

1;11

2 '\ 1 i 11

800

50

1 (01)

,II

office@asrr.org

www.asrr.org

T ABELU L 4 (continuare)

TA.BELUL 4
1

TRANZISTOARE FUJlTSt
I
~n\l11ljn':::1

---:L:-;.\
:LS.\
2S\
1S.\
1:-;.\
lS.\
lS\
lS.\
1SC
lSC
2SC
2SC
1Sl:
lS(,
1:-;C
lSC
:L.'iC
lSC
2SC
lSC
:2Sr:
1S('
:2SL
lSC
2SC
:2se
:2SC
2SC
:2:-;(;
:L.'iC
:2SC
2SC
2SC
:2SC

2SC

.-,.~

:).

Ill

:HlIl

~.-)

:Wo

;)J:t

III

:H)C!

:2.-)
:,11

::11(1
200
11/(1
IjOO

.-);)

,:J.l.)

,'-

,"):-)(j

.,,)

.)~il

1)(1
I11l1
10
:2 .)
:2.-1

.-,:--:1
;,,1
171
1-')
1-

171.\
lx!1
UI,S
:Lllll
:LO)
1111
:LIn
101
2(1.-)

:!illj

:2117
111,S

() { ) ~ )

11111
,)11
,-)(!

:2.-)
:,110
,',OII

oii

li'l

:,l!
10
111
SII
III

:lll
SO
:21)
11,1
:2(,1

I
I

lOII
:L:""){)

::fl(l

:{:-)()

:LOII

21/(1
1:;0

lilili

:{,-)(I

fi.-l()

:LI/II
JII1I
ll/(1
:!;-,

::.-)()

:,:,11
:\;'>11
1,',0
:\;,11
100
SOli
,:,;,,0
1:,0

~,-)

_.,

.)

1110

70
;)11
:211
111
11)(1

7(1
~IIII

:.2.)

2:,

: ;.~lll

:;.-10

I
II

11/()
11/(1
lilli
11111
llJO
li ,') I 1
li:,O
li.'11
liuii
:,1)11
:,1 il I
li)"

1(1)
;:111
11'11

:2.~1
'J'
-;)

:L-)/l

lOii

,,(1(1

-;-00

lIHi
:1:;1)
;)111)

li;-,II
~.)o

:2.-;

:)11

:2 ,":")l I
Ui\\,
1'1)11

130

(j(l

lnx.\

.~)n

XII
1110

2:)6

au

2:l7

:W

1.\

!i1)C>
2111!
1,:J,\

:,1111
:-:1111

;-;,-)11

un\'
I.S \\'

:I:,i)

1:,1l

71111

:,i)

1.'i(l

11111
:2.-)
11)11
11)11

2;-)

2;)
1,:,1\

,15
2,)
-II)
20

:~50

L',O
F.O

[JOO
800
ROO

450

1:2,;, \\'

:L-,O

1:-, \\'
:LOO
:,011
:lIJO

:l;\

10
300
20

I 100

i:lO
ioo
,

1 t' (Ill.\)

Denuluirca

Tip

:3

AF1' 11
A1'Y 11
A1'1' 16
AF1' lR
AFY :Ii
AF1' :la
1\1'Y 4:2
BC\\' 60
BC\\' (jl

l'
l'

:l<l

in

25

10

:~n

l'
l'

:30
:12
:,2

10
100
:21)

"

(-

l'

(:12)

lUlJ

BCY 58

:\

"n

-:200
-:200

G5E

"

(, :32)
( 4:))

::-.;

(fiii)

IOa

66
6i

N
l'

(15)
(--,1;) )

50
,50

(- 60)
(,,45)

100
,-200

UC/i

I..V)

iT

(Wlz)

.1:,11

lI)
71111
2un

fil1

50

7,16
R09
810
942

li:.O

r,oo

TAHh;UIJ, "

FiI!

11-:/(

:2.;-)

i45

1(11)
:\110

. TRANZISTOARE SIEi\lENS

(jOCi

~Oll

1:2f)

,10
50
25
25

L,II

1j:,11

lIJO

:2>HJ
1

I
I

Xi)(1

:\1111
luO

238
285A
618
618A

:\

----

1(1)

: ~ {j (l

:2:1
SO

:.U

200
200
ll)O
:2()(1
2lJlJ
200

;';(1(1

~.-I

:~ Il

:')

:,:,11

:2.-'
71111
7( 1)
(111)

G:27
72:2

1:;11
1:,11
:2lJl/
21)/)
SIIII

2SC
2SC
2SC
2SC
2SC
2SC
2SC
2SC
2SC

(,\lfIz)

:{;Ili

:21)

:r2 I

fi:,ll
li:)!l

I
I

i l'

(;;-)Il

111

:2~2

:--:111'

211f)

217
14!1
:2S;,
2%

/, llll"-j

:{()lJ

:LI\!
1111
:2:Ll

;-)l)

I
1

1 Il)

:2SC :j!).\
2SC
2S(;
2SC
2SC
:2SC
2SC

II

l:LO

2S\ :,:2-1
2S,\ 625
_1
2SC .-)-

:2SC

1I 11 ,\)
------

"Cl; (V)

B"Y
BCY
BCY
BCl'
Bel'
BCY
B1'X
B1'X
B1'X
B1'X
BFX
B1'X

:1511

1fi!)
:L', II

:L-)O
11 11

100
150
9 -

l'
l'

ii

i9

P
1'\
1'\
1'\
N

55
59
591'
60
62
89

:w

:m

60
30

:30
40
30
30

Radioamatorismul n unde ultrascurte -

:lO
10
11)0

400
100
100
25
12
25

"

:130
l:JO
;,,)0
(jllil

GOli
,!il)O

iuo
250
180
250
250
250
:250
180
180
180
500
800
1000
,!iSO
(i7.-)

1 ::1111

cd, 24G

office@asrr.org

www.asrr.org

TABELUL 5 (continuare)
1

BFY
BFY
BFY
BFY
BSX
BSX
BSY
BSY
BSY
BSY
BSY
BSY
BSY

34
45
46
90
,18
49
17
18
3-1
58
59
62
63

N
N
N
N
N
N
N
N
N
1\'
P
N
N

75
(90)
75
:lO

50
60
20
20
60
50
( --30)

25
40

,1

500
30
500
25
600
600
200
200
600
600
-800
200
200

BIBLIOGRAFIE

100
130
120
1 :100
100
400
280
280
400
400
100
200
300

KOCH, H., Transis!orsendcr_ Franzis KOCH, H., Tranzistorempfenger.

V('r1al<, i\!i'IIWII I 'I1, 1'17;;,

Franzis-V('rLtIII~, 1\1i'IIWIIl'\I,

l\IARKUS, J., Gnidebook of Elrctronic cirelIils. 1\11'


MIHAESCU, 1.; FLORICA, S., ]()/ 1I1IJIlIr/j,
tros, Bucureti, 1077.
REITHOFER, .1., Antene
MUnchen, J !J76.

{w-

dus iU

11111/

:n

(;"oI\\'

"""'II'uII;!"',

('/71

I!I{:J.

Iiill, N.Y.
Editura Alba-

band. Fran;r,is Vcrlag,

Colecia

revistei "Tehnium", 1>J7fi-l!J7i.

Colecia

revistei "Radio", U.R.S.S., 19ii.

Colecia

revistei "Funkamateur", R.D.G., J!J77.

Colecia

revistei "Amaterskc Radio", U.R.S.S., 1976.

Catalog de tranzistoare 1.P.n.S., HJ76-HJ77.


Catalog "SIEMENS", 1!Ji5.
FUJI1'SU SEMICONDUC1'OHS.
VALVO Halbleiter, 1977.
1.1'.1'. - SEMICONDUCTORS_

office@asrr.org

www.asrr.org

Redactor: VASILE PREDESCU


Tehnoredactor: MARILENA LUNGULESCU
Bun de tipar: 22.xII.1983
Col'i de tipar: 8,25
CRAIOVA, 1983
Intreprinderea poligrafic "Oltenia"
Str. Mihai Viteazul nI'. -!, Craiova
Comanda n1'. 2-!6/1983

office@asrr.org

www.asrr.org

office@asrr.org

S-ar putea să vă placă și