Sunteți pe pagina 1din 24

REVISTA LUNARA EDITATA DE C.C. AL U.T.C.

ANUL XIV - NR. 168 11/84


CONST,RUCTII P.ENTRU AMATORI
li
SUMAR
DE PRESTIGIU,
REZULTATE ELOCVENTE N
CINSTEA CONGRESULUI AL
XIII-LEA AL PARTIDULUI CO-
MUNIST ROMN ............... pag. 2-3
INITIERE N
RADIOELECTRONICA .......... pag. 4-5
Amplificatoare
cu 741
AO
......................... pag.6-7
de
.......................... pag.8-9
Reducerea nivelului de
mot n aparatura de
cere a sunetului
LABORATOR ................... pag. 10-11
r-'''''''nn""!>t,,,,. biologic
..... TEHNICO-
.................. pag. 12-13
" ................. pag. 14-15
DE PRES I I ,REZULTATE ELOCVENTE
N CINSTEA CONGRESULUI AL XIII-LEA
A PAR IDULUI COMUNIST ROMN
con resul
,
-lea
diverse
ea
pentru saltu!
al industriei care
CL: 40 de ani 'in acest dome-
niu era ca afir-
mndu-se nu numai ca
pentru nevoile interne,
dar impunndu-se n afara hotare-
lor noastre pro-
duselor.
la loc de cinste prin-
tre principalele calitative n-
registrate de ntreprindere
volumul produselor exportate - de
la 100 n cincinalul 1971-1975 la
455 n actualu! cincinal -, producti-
vitatea muncii, n produc-
de la 100 n 1975 la 238,8 n
1985, ponderea produselor noi re-
proiectate n de la
28,9 n 1981 la 70 n 1985, n condi-
n care aceasta aproape s-a du-
blat n actualul cincinal de pe-
rioada 1971-1975.
De altfel, n i nerea acestor re-
zultate un rol important este jucat
de muncitorii, tehnicienii specia-
tii de la Centrul de Cercetare
Inginerie
pentru acolo unde
se se cele
mai noi prototipuri pentru telecomu-
de cu
subinginer Constantin Costache. se-

sarcinilor de plan,
anual se
10--12%.
in recente teme de cer-
cetare, precum centralele telefonice
automate electronice sistemul te-
lefonic cu O pre-
la care partiCi-
pat tineri ti este realizarea
telefoanelor navale baterie.
Printre ii n productie putem
cita pe tinerii: subinginer Radu Sil-
via, tehnicienii Alexandru Postel-
nicu, Gheorghe Ciobanu, muncito-
rul Gabriel Meloni economista
Ioana Alexe.
Centrul de Cercetare
Inginerie pentru Tele-
prezent cu o serie de
produse realizate de tinerii munci-
tori, tehnicieni ingineri la recentul
trg a avut expusa o
realizare de - minitelefo-
nul ROTEL. de cu unul
dintre tinerii din colecti-
vul ce a realizat minitelefonul RO-
TEL, inginerul Andrian Nicolae:
Aparatul, realizat de un colectiv
ce a mai cuprins pe ing. 1. ing.
Radu Minciunescu, ing. Victor Si-
mion ing. Paul are ton
de apel in capsula receptoare, se-
de abonat
du-se prin intermediul unei clavia-
turi. Aceasta poate reapela ultimul
INTEGRAREA CU PRODUCTIA -
,
CHEIA DE A
TINEREI GENERATII
PENTRU
n cadrul Grupului ,,23 Au-
gust" din
U.T.C. are de ndeplinit un plan
anual la de
aproape 5 milioane de lei dintre
care 1300000 Iei
Expresie a modului n care se reali-
o stn ntre 'i
mint, cercetare calita-
tea practicii n
pentru calitatea
muncitori
Din profilul
2:
ntreprinderii tutelare, elevii grupului
scolar indicatoare locale de
nivel (trei tipodimensiuni), capac
palier, limitatoare axiale
pentru tampon, axe, pinioane, su-
porturi alte repere pentru loco-
motive diese! hidraulice etc.
pentru a deveni fie
fie mecanici
pentru utilaje sau mecanici
combusfie in-
elec-
PRODU E
TEHNICI
cini de care Snt contro-
late verificate pentru primirea avj-
zului de calitate de organele
controlului tehnic din intreprindere.
Deci nici un rabat de la calitate, nici
o concesie lucrului de ni ntu-
Este interesant de remarcat
elevii peste 200 de pro-
duse repere n cadrul a 10 atelie-
dintre care trei cu profil
de prin cinci
ateliere de unul de su-
unul cu profil electrotehnic.

este cu peste 109
nelte de diverse tipuri (strunguri,
freze, raboteze, ini de rectificat,
de Este de faptul
elevii au la dispozij le trei
ini-unelte cu program
ce permit viitorilo!" munci-
tori ri mi nuirea unor in! mo-
derne.
Instruirea elevilor se face sub in-
drumarea controlul unui colectiv
de tri cu o n
pedagogic.
R emarc nd faptul tot i absolven-
t ii profesionale se'
modul
tehnicieni,
ti traduc n prevederile
importantelor documente ale Con-
gresului al XIII-lea al Partidului Co-
munist Romn, eveniment de refe-
din viata a
n ntreprinderea o
mare parte din de la li-
ceu aleg i loc de con-
form profilului pentru care au optat,
este de subliniat familiarizarea cu
viitoarele colective se face n cadrul
stagiilor de programate
chiar n ntreprindere pentru clasele
a X-a a XII-a. Integrarea din timp
a absolventilor n noile lor colective
de se constituie ntr-o dato-
rie a a ntreprinde-
rii. De altfel, parametrii n-
cu' snt edifi-
catori, rind cuprinderea ele-
vilor n cercurile tehnico-aplicative
n care 60% din cei peste 3000 de
elevi ai grupului di-
verse proiecte, i spiritul
de inovare l creativitatea.
Rezultatele recent: patru
premii I la fazele pe municipiu ale
locuri
concursurile
meserii la
,
j
locuri o
cum
TEHNIUM 11/1984
COMPLEXE,
FORMA TIVE LA CASA DE
A
TEHNICII PENTRU
TINERET DIN CMPINA
Direct indrumate de comite-
tele ale Uniunii Tineretului
Comunist, casele de ale
tehnicii pentru tineret repre-
una dintre cele mai elocvente
expresii ale politicii pline de a
Partidului Comunist Romn de
de
de afirmare a persona-
tinerilor. Loc predilect de intil-
nire a tinerilor de diferite profesii,
fiecare asemenea de a
tehnicii se constituie
intr-un autentic centru al
pentru reunind un
impresionant de n
cercurile tehnico-aplicative, de cul-
Ia cursuri de
n for-
artistice.
n continuare cteva
aspecte de la Casa de a
Tehnicii pentru Tineret
din Cmpina, o primitoare
pentru
La noi in orSf - ne spunea
rul inginer automatist Gheorghe Pis-
can, directorul Casei -, mai
multe inJreprinderi cu Ji-
neri c& Intreprinderea "Neptun:', I n-
treprinderea de Piese Turnate, I ntre-
prinderea de Utilaje Elec-
trice Aparataj, Intreprinderea de
Reparatii MSf ini Grele
Petroliere etc. Sute de tineri parti-
la casei de
a tehnicii pentru
tineret, care se inscriu fie
sub imperativele unei competente
propagande fie n
bogata a programelor cercu-
rilor tehnico-aplicative.
nscrise n calenda-
rul noastre au drept
obiectiv popularizarea
de tinerii cmpineni n ac-
"R.R.R.", n aplicarea de ra-
n in-
troducerea noului la fiecare loc de
TEHNIUM 11/1984
Prin Intermediul Casei, cu
sprijinul ac-
tiuni de orientare pro-
pentru diferite din lo-
calitate prin vizite la diverse
economice. De asemenea, ntilnlrile
cu din pe
plan concursurile tematice
profilate pe electronica
concursurile profesio-
nale (cum ar fi: Cel mai bun
tor formator) dezbaterile pe teme
psihopedagogice ntregesc calenda-
rul
a ie epuiza, noi;
n acest frumos edificiu realizat pen-
tru tinerii cimpineni au loc periodic
seri de cu parti-
ciparea
sesiuni de
referate se-
siuni ale de din
R. S. Romnia (cea mai a
fost o sesiune n colabo-
rare cu Societatea de Mate-
matice). zile ale
tehnice, ntlniri cu autorii de carte
a mai
aminti de activitatea a
cercurilor tehnico-aplicative.
Acestea, conduse de ti
cu pedago-
au o activitate n dome-
niul radioamatorismului,
lor electronice, telegrafiei,
aparatelQ.r de radio televiziune
carting. In se preconi-
organizarea unui cerc de
auto-moto n care tinerii amatori i
n Cmpina nu snt se vor pu-
tea atit n tainele conducerii
autoturismelor motocicletelor, dar
n problemele nu mai dificile
complicate ale acestora.
Tot n
de cer-
cetare pe de contract cu di-
i beneficiari, activitate ce a dat
excelente rezultate la Casa de Cul-
a Tehnicii pentru Ti-
neret din
nu de mult timp, o
de cu
larg ecou formativ pentru Uneri,
Casa de a Termi-
cii pentru Tineret din Cmpina ra-
mne un loc ideal al schimbului de
un loc de ntlnire de$ti-
nat incite la creativi"'"
tate, la maxim interes pentru cele
mai noi domenii ale tehni- .
cii, domenii chemate n repetate rn-
duri, n special, n importantele do-
cumente ale Congresului al XIII-lea
al Partidului Comunist Romn,
consolideze poporului
nos,tru, contribuie decisiv la de-
socialiste multi-
lateral dezvoltate la asigurarea. pe
a tuturor
materiale pentru trecerea la
rea manifestarea tot mai larga n
societatea a principiilor co-
muniste de ie, de munca
de n toate domeniile de activi-
tate.
neret, printre care amintim organi-
zarea "Decadei ii ifice
tehnice", a Zi-
lei tehnicii" (n care ca-
drele didactice, inginerii profesorii
pe elevi despre ceie mai
noi eveni mente nregistrate n d i-
verse domenii), unor re-
zultate bune n realizarea de econo-
mii la
mii la energia
prime (25 t de
yoYr>,r",,,'o n
circuitul
dovedesc
ale unei
acestea

ti neret puter-
pe
"'''''''iar,...",.", ale i rii
romnesc cu cerceta-
ce permit formarea
a viitoarelor cadre solicitate
n economia snt e!e-
mente definitorii activitatea
tinenlor GrupulUi ,23 Au-
un procent
pnJmov,abiiiltc1te ce se apropie de
raportnd importante iri
la' cu
102 lei,
aproape 300 000 tii
lui ,,23 August", cu
cadrele didactice si tehnice de aici,
marele f'orum ai
tilor cu rezultate ce ti-
nerei de a participa plenar
de ntregul popor la procesul
de edificare a patriei
noastre socialiste,
3
asHe! riscul ca,
un am-
inversor nu mai
inversa semnalul aplicat la
intrare (se inversarea este
defazare cu 80
C
). Mai
mai am-
plificare celei de-a
treia de "cot",
ntre ies ire si intrarea in-
versoare produce' o pozi-
care duce la intrarea montaju-
lui n Pentru a prentm-
pina riscul de trebuie
ne amplificarea n
tensiune scade la unitate nainte ca
defazajul la ire valoa-
rea de 135
0
Cea mai ie
n acest sens o constituie conecta-
rea unui condensator ntre baza
colectorul principalului tranzistor
amplificator de tensiune,
exact ceea ce am n schemele
simplificate din figurile 46 47. Ca-
pacitatea acestui condensator nu
trebuie fie prea mare (de
zeci de picofarazi), deoarece ea
este prin efectul Miller.
( n efectul Miller
astfel: cnd baza tranzistorului. pre-
CU 741:
devine poten-
se n
tensiunea la bor-
este astfel
suma tensiunilor de de co-
lector; valoarea curentu-
lui de trebuie fie mai mare
pentru a acest condensato!
dect cea necesara
pentru a un condensator si-
milar conectat ntre
Modificarea n frec-
n pentru pre-
venirea a;;a cum s-a
mai sus, numele de
compensare in sau com-
pensare de Pentru unele tipuri
de AO, compensarea este
este n schema in-
de principiu a integratului;
acesta este cazul
[3A741 etc.), LF355, LM307,
NE535, , LM324 etc. Pentru
alte tipuri, elementele de compen-
sare n se n
circuitul extern, a;; a cum reco-
firmele n ca-
taloagele lor {de exemplu: LM301,
LM308, NE531 , etc.}.
Compensarea cu este
STABILIZATOARE
DE TENSIUNE
(URMARE DIN NR. TRECUT)
cea mal cea mai
dar, cum am din figura
61, ea sever ben-
zii de n interiorul
se pot mari n ten-
siune n a intra
n detalii, nu-
meroase alte metode de compen-
sare - ca, de exemplu, cu
doi poli, cu "conexiune
nainte" (feed-forward) etc. -, care
permit o mai mare de
viteza de
(viteza de a semnalului de
dar cu un nu ntot-
deauna acceptabil n
terea ii de na-
tura sarcinii. Amplificatoarele ope-
ionale a sarci-
nile capacitive.
17. DE BANDA. FREC-
DE
n figura 61 este
pentru semnalele mici,
atunci cnd tensiunii
de ire snt mici n cu
plaja
de alimentare date. cum am
n acest caz benzii
de unei
liniare (cu amplificare
este practic de
compensarea n n
de ln tensiune
dorit n Intre
mea de (bandwidth, pres-
curtat B sau BW) n ten-
siune n A
CL
o
de
cu ct alegem un mai mare
(deci o mai cu att
banda de devine mai in-
1
E
i
IEo
1 1
La experimentarea acestui mon-
taj, care, de ase.menea, f?oate debit!=!
de ordinul zeCilor de ml-
liamperi (cel 50), se reco-
verificarea ten-
siunii de la variatia curentului
de
viceversa. depE?,n-
poate fi prin va-
loarea aproximativ a pro-
dusului f1"
de
= A
CL
B (27)
De exemplu, pentru
lui cu = 1 MHz, unei ampli-
n ACl 1 000
(respectiv 60 dB) i corespunde o
de B

= 1
MHz/1 000 1 kHz; unei
A
CL
= 10 (respectiv 20 dB) i co-
respunde o de B =
= 100 kHz etc.
Deducem din cele expuse
de
de fapt (sau banda de
i corespunde o
amplificare n tensiune n
la semnale mici, cu
1. De aceea, ea se mai
uneori cu fu - cu amplifi-
care Altfel spus, la j-
rea valorii
n am-
plificarea circuitului "trece" n ate-
nuare, devine
I
I
10%
i I ht
--90%
Eomax
I
cum vom vedea n
are, montajele precedente pot fi I m-
att n ceea ce pri-
te factorul de stabilizare, ct
prin extinderea plajelor maxime de
pentru tensiune curent.
Mai mult, ele pot fi cu
+
40+45V

TEHNIUM 11/1984
,.,...-----...
bile, intervine un factor suplimentar
care mai mult banda de
..... --------4...--0 + V. este vorba de viteza de
ce mai exact viteza de va-
a tensiunii de n
literatura de specialitate sub denu-
mirea de slew rate
(prescurtat SR). acestui
important parametru de catalog -
care ne ct de .,rapid", respec-
tiv ct de, e$te
- este n figura 63,.
Este vorba, de fapt, de reluarea
comparatoruluide tensiune nein-
, versor, n cazul particular E"ref O
'Eo > O (fig. 63 a) p i se se,mna-
lui de intrare Ei reprezentat n figura
63 b. Amplitudinea Ea, acestui sem-
nal o presupunem suficient de mare
pentru a produce trecerea n
l

n ambele sensuri,
atingertaa valorilqr maxime E"omax
E omax', Nu mai de data aceasta
nun,e, mai de caracteris.;.
ttca 1:0 = f(E,),ci de va:-
Eo
,p)'y, """,>'",'",
.. ',.',' nit ia,1.
larnOl]e
o 1 n .. ",
te fidel ,. intrare,
un scurt interval de
tensiunea de, ire incepe
. dar n, prima
Ee terea este Con ..
intervalul de timp cores-
!-mei\ a lui EQ de
10% din ,plaja de
(E'omax -Eomax) ,s,e timp.
de intirziere (delay,time) se (lo-
li.VITEZA DE RASPUNS _ SLEW 'td. o apro-
RATE ximativ a semnalului"., de
ire, cu un nou interval
Pentru semnale mari, cnd va- de la atin-
tensiunii de ire snt com- gerea pozitive.
parabilecu valorjJemaxime posi- (CONTINUARE iN HR.VIITOR)
circuite de scurt-
\circuit sau la deve-
nind astfel aparate de laboratQr n
regula.
de
$tabillzator 'cu AOeste cea din fi-
gura 5. Pentru a extinde plajama-
de variatie a tensiunii de
la .Intervalul 3-30 V" tensiunea de
alimentare 'a montajului
,foarte btne a
;fost la 40-45 V. Amplificate-'
'este alimentat
tensiune mai (33 V), stabi-
cu ajutorul celulei R1-OI, Tot
',""','\'.11'" S$ tensiunea de re-
neinver-
li5'Uiltf,I!:' .. .. AO cu ajutorul celulei su
stabilizare R2,-D"
R3-R4 Condensato-
suplimentar tensiu-
d'lr"f.l=ltri m.A.
Eventual Se valoarea
lui R6' cum se divizo-
rul care
a fost astfel ales inct
reglarea ten-
siune n intervalul 1-10.
Cea de-a doua
(fig. 6) avantajele
montajului precedent -
de tensiune de curent, .stabilizare
a - la care mai
un circuit simplu de pro-
ia (scurtgir-
cu it)" realizat n varianta I n-
se 1.n serie cu
divizorul ce (P Fh,
Rs)a fost o R6,
care are roJul de traductor de cu-
rent. Valoarea a lui R6 nu afec-
practic calculul divJzorului.
Atit timp ct curentul de se
sub limita de cca 1 A,
rea de tensiune la bornele lui R6 este
mai de 0,6 V 1n
tranzistorul suplimentar' T} (de pro-
blocat, sa
cu nimic montajul..
Atunci cnd curentul de
atinge (avind
. limita de 1 A,
de tensiune pe R(i,
a lui T3, l des-
chide pe acesta, blQCndgrupul.
Iington T1- T2 sub forma unui echili-
bru dinamic. Rezultatul ti constituie
limitarea, curentului debitat de
la cca.1 A. "
(CONTINUARE iN NR .. VIITOR)
4 1979
5 1979
5 1979
9 1979
9 1979
10 1979
10 1979
10 1979
11 1979
12 1979
1980
2 1980
1980
3 1980
1980
8 1980
8 1980
9 1980 '
9 1980
1980
10 1980
10 198.0
12 1980.
1981
1981
1981
1981
3 1981
4 1981
5 1981
5 1981
5 1981
6 1981
7 1981
7 1981
1981
7 1981
7 1981
Arrlplj"ticaltor pentru
22 Efecte acustice
8 Oscilator de relaxare
10.-11 Montaje AF cu
9 Verificator
21 GeneratorAF
16 O'hmmetIu cu li-

22 Detector
22 Filtru activ
22 Compresor de dina-

6-7 RTTY
22 Ohmmetru
11 Capacimetru
9 de lumini
10-11 CDB413 triger in-
tegrat
7
7
DIspozitive
tronice
RAA ntr-un domeniu
de60 dB
Filtru activ pentru AM-
SSB-CW
,11 Preamplificator pen-
tru
8 Automat pentru lu-

11 Ohrnmetru electronic
9
16-17 Exponometre delabo-
rator
22 Receptor
9 T ermometru
4 Amplificator
8 I M ilivoltmetru
16
22
Fuz cu MA7091 MA741
Cu 741
Tipuri de AO, capsule,
corector de
ton Baxendall, mixer
cu 3 atenuator
Pentru 709; 741, 301,
748
Cu 741
Cu 741,70.9, SC2709
Cu K1YC221l'
Cu741
Cu 741
Preampltftcator-co-
rector. cu 741
Comanda LED-urilbr
cu AO
Cu 741
Cu 741
Cu 741
Cu 741
Liniar,cu741
Cu 741
Cu SFC2201 ,MA741
Cu 741
Cu 741
Preamplificator cu 741
Cu MA709
Cu 741
Cu 741
8 Generatorsinusoidal Cu 741
2 I ul de bacalau- Exponometru, cu 741
un proiect apli-
12-13 Maiak 203 Super
6 de
cu circuite inte rate
Convertor tensiune-
cu 741
j ;.<A741
10 Indicator d.e nivel "Voltmetru" cu indi-
cu 741
18-19 T ermostatare de pre-
cizie Cu 709, 741, IS1
22 Avertizor Preamplificator, cu
TAA861
22 Automa.t pentru lu- Cu 741

(CONTINUARE iN NR. VIITOR)
(URMARE DIN NR, 9/84)
n cele ce va fi prezentat
modul n care se pot predetermina
orbitele aparente ale ilor, pre-
cum timpul (ora GMT sau ora 10-
la care de radioama-
tori snt accesibili pentru realizarea
de radio (QSQ-uri).
De ia nceput vom separa
cazuri:
A - cu orbite polare (cu
orbite circulare de altitudine relativ
cum snt OSCAR 8
RS3 ... RS8 ce se in
n
B - cu
cum este QSCAR 10,
n prezent n
Cazul A este mai complex
deoarece orbitele snt cir-
culare nu este necesar se ia n
considerare efectele produse asu-
pra de elipticita-
tea globului
satelitului se deci pe un
cerc cu de
precizat doar perioada n care se
o n-
clinarea planului orbital de pia-
nul ecuatoriaL Perioada de revo-
(timpul n care se par-
curgerea unei orbite) este n
de altitudinea satelitului. Altitudi-
nea, precum nclinarea planului
orbita" se cu precizie
lansarea satelitului se difu-
prin diverse buletine radio
salJ de specialitate.
In tabelul se
pentru de radioamatori
Ing. VIRGIL IONESCU.
V09CN
principalele date referi-
toare la orbitele pe care
n jurul
Pentru a caracteriza complet o
este suficient cu-
pe datele de mai
sus, elemente: longitudi-
nea momentul (ora GMT
sau ora n care ia pe
a satelitului trece ecuatorul
de la sud spre nord (nodul de as-
censiune sau ecuator cros-
sing, ECCR).
parametrilor de mai
sus pentru o (de re-
permite determinarea cu
a parametrilor ,orbitelor ur-
chiar pe o relativ
mare de timp n viitor (luni chiar
ani de zile); singura limitare este
precizia ,cu care se cunosc parame-
trii necesare.
Parametrii orbitelor de
(prima dintr-o zi GMT) se
fie prin balizele RS, fie n
cadrul altor buletine radio pe US
(CW sau RTTY).
Din cei doi parametri
(longitudinea timpul la
trecerea planului ecuatorial) se pot
deduce orbitele aparente al
lor (EL-AZ-timp).
Determinarea se poate face prin
m&i multe metode (calculator elec-
trqnic, tabele, diagrame).
In figurile se o
care C-
teva orbite succesive (din i
zi) un fragment al unui tabel care
PERIOADA CU
ECHIPAMENTUL
RADIO OPRIT
R:::.6,4 mii Km
orbitele aparente timpul
trecerea ecuatorului i
date ca abaca) pentru toate orbi-
tele din n 10 grade longitudine
In acest fel, prin<interpolare
sau se poate de-
duce cu precizie orice or-
ce ne
Trecerea de la parametrii unei or-
bite la parametrii orbitei
se face la longitudinea
a primei orbite "incremen-
tul" de grade n tabel.
sau increment re-
exact de grade de
longitudine pe care l parcurge
n jurul propriei ,axe n tim-
pul n care satelitul parcurge o or-
De asemenea, trece-
rea de la momentul nodului ascen-
dent al unei orbite la orbita ur-
se taQe prin la
timpul GMT (sau local) al ECCR a
unui interval de timp egal cu peri-
oada de a satelitului.
Cazul S, pentru orbitele eliptice
alungite, este mult mai complex de-
oarece:
- satelitului pe
nu mai este (legile Ke-
/
I
I
35,6 mii Km
-------t"",APOGEU
6
I
"
,
\
\
\
"
"
T}
a = 26,1 mi'l km

ANOMALIA MEOlE
\ ,FAZA
4li><too<too-. ,45 (32)
...... 39
SENSUL SATEUTULUIl()t.-Iii()o .... 4d
T-4
h
10
1
PERIOADA CU ECHIPAMENTUL
RADIO N FUNCTIUNE
I
ORBITA SATELITULUI G S CAR 10
I
pier), ci este mai n zOf)a pe-
rigeului mai n zona alPoge-
ului;':
- ellpticitatea face
pe
pe, orbita a satelitului,
"seculare", anume o
rotire a planului orbital n
satelitului
axei n cazul lui
OSCAR 10 este
sensului de a
are perioada de cca A doua
te perigeul
cu 360 n circa 3,5 ani,
realizndu-se n planul orbital;
- echipamentul radio care per-
mite realizarea prin sate-
lit nu mai este n des-
chis, ci numai pe o por-
a orbitei eliptice

Pentru caracterizarea sa-
telitului ntr-o astfel de se
folosesc parametri:
1 - anomalia medie este unghiul
(0 - 360) care ia sate-
litului pe Acest unghi se
ntre perigeului,
,(vrful apropiat al elipsei) directia
1.
/
/
/
POLUL SUD
satelitului - notat cu v pe figurd, n
cazul lui QSCAR 10 se utilizeaza
(60 ... 256),
2 - excentricitatea e a orbitei.
care forma orbitei elip-
tice;
3 - semiaxa mare a orbitei, no-
a; "
4 - argumentul perigeului, notat
cu w pe ia
perigeului n planul orbital de
planul ecuatorial;
5 - ascensiunea a nodu-
lui notat cu .o pia-
nului orbital (iongitudinea a
ECCR);
6 - nclinarea planului orbital,
cu i;
7 - viteza de rotire a planului or-
bital a unghiului H);
8 - viteza rotirii argumentului
perigeului (de asemenea
variatia a unghiului w).
TEHNIUM 11/1984
aRA LOC = NE 0 '1
SATELIT = OSCAR 8
ECCR : 165,0 lONG. VEST
V V
R
R
TIMP (MIN)
(ECCR + ... )
V
S
S
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
V
5
6
ORBIT
00302
0109Z
Al.
(G.RADE)
15,1 .
13,2
10,0
4,4
352,7
322,6
268,5
239,2
227,7
222,1
218,8
21'6,6
MESAJUL BALlZEI RS
'FOR '1 JULY 83
R 281 W
R 326W
EL
(GRADE)
0',1
7,0
15,4
26,3
40,9
56,6
55,5
39,5
25,3
14,6
6,4
-0,4
T" MOMENTUL
R S 1 0148Z R 333W
T+2 = MOMENTUL A rUGfULU!
A S 8 0006Z R 304W V V V v
PLUS ORE
0
180
0
SATEl:IT LOCATOR NE ,s 1
1 n tabelul snt
nate valorile parametrilor de mai
sus pentru o un moment de
ale satelitului OSCAR 10.
Orbitele snt numerotate (orbita
ncepe se la perigeu).
RS3 ...... RS 8
Pentru predeterminarea orbitelor
se folosesc fie calculatoare electro-
nice, fie tabele sau abace care fur-
datele cu o
acceptabi
"seculare" pro-
OSCAR 8 RS-6 RS-8
NCLINAREA
PLANULUI
ORBITAL (GRADE) 98,99 82,96 82,96
PERIOADA (MINUTE) 103,2314 118,7174 (1119,7640

(GRADE})
(INe EMENTUL)
lONG. 25,8086 29,8061 30,0679
,VJ:ST)
ALTITUDINEA (KM) 906 1691 1693
TABELUL ORBITELOR AP,ARENTE-
OSCAR10
(fragment)
nclinarea planului orbital, i grade 25,8374
Excentrlcitatea elipsel, e 0,608485
Sem'laxa mare, a km 26106,227
medie rev/zi
Perioada de revolut ie minute 699,524906
Data de 84 FEB02 0530 UTC
(orbita nr. ) 84 + 33,2292 (NR 481)
Argumentul perigeului, w grade 242,062
terea a argu-
mentului perigeulul grade/zi' 0,27094
Ascensiunea n grade 217,474
terea a as-
grade/zi censiunii drepte
;
-0,16922
Anomalia medie
de perigeului (perioa-
de cca 3,5 ani), aceste tabele vor
trebui nlocuite la intervale de cteva
luni de zile.
in cazul satelitului OSCAR 10
un element care simpli-
mult ntregul proces de locali-
zare a satelitului, j anume faptul
n n care transponde-
rul este deschis, satelitul are o ast-
grade 37,1887
fel de nct se apropie de
caracteristicile
nari, este
foarte Lund n con-
siderare directivitatea relativ re-
a s istelTlu lui , de antene,
ionarea" satelitului va fi ne-
numai an-
tenei acest lucru la intervale de
timp de 30 -- 60 de minute.
7
de
Uze j.ro.R.C.U.
unde: ro 217'f (f = semna-
luluiperturbator), R =
circuitului receptor de! conduc-
torul de C = capacitatea
. dintre conductoarele n
..... , ... , ..... __ ,U ::;; tensiunea n cir-
..... ......... cuitul care T n
.
metrU .. atent .de
de de. re:-
prqduperea .. ca-
raportlJl .. semna!-zgomQt.
Cu .. QUr'livelul.zQomotului .este .' mai
este dina-
miclll.s\.Jnj9ttJlui reprodus, ceea ce
. cO"ldlJce I terea ... .. re-
. .'.
. fidelitate
(H.J .. Qcupa i nee1ece ur-
. lo>speq!al. .de.ampli1Jcatoa-
.de
carEf .lm:b,.u . tUUi
nal-z$Jomot ti .' '.' .... ..\..tei'!
..
. <:le
ciat9"'.
clmpuriJ.or.
trlce
o
.
( de obicei brum
de saubrum) .. alimen-
1n curent alternativ:
f== 50 xn, 'in care n = 1,2,3, ... ,iar
50 Hz == curentului alter-
nativ al de alimentare.
Alte lcomponente ale zgomotului
provin de la cmpurile electrice
generate de transmisiile
radIO TV, aparatura
provocate de cuplaje
paraZite nedorite etc., la care se.
zgomotul propriu al com-
ponentelor montaju lui (reZis1loare,
condensatoare, componente active
etc.).
aplicarea unei. sin-
gure pentru reducerea 'zgo-
motulul nu. rezultatele spectacu-
loase a, teptate de constructorul
amator; deaceea, examinarea
a aparaturii pe
care se
se decide un complex de
menite la
sau limitarea ct mai' mult posibil a
.,,, . UPlELIANIVJ.ATEESCU
a factorilor
de zgomot..' .'
f n acestc.ontextseJlscriu
ca: .
-asigurarea Iiplril ferme, de
. calitate . a conductoarelor, n
celor de
prin a punctu-
lu'i .opfimpentru . legarea la a
montajului
.- ecranarea, pe cit posibil, a
etajeror . de. amplifh;:are a semnalelor
dEl.nivel fte'
,.
. .. .... ..
; ,/'\' ,: 'i ,:' ,,< ' :<> ,'" ""\''':' ',' 'i' ::,'/'{
" . .,. c\Jpt.j'l()r .
.....................
.
audlofrec-,
tabeiMI nr
1, sepro-
pun a fi . aplicate .. pentru reducerea
lor.
Unul din principalele canal.& de
propagare a zgomotului 1n de
I constituie conduc-
tparele de conexiune. Zgomotul!n-
trodusin acestea iri princi-
pal, componente datorate cimpului
magnetic . al transformatorului. de
al cond uctoarelor . prin care
curent alternativ, ca iCm-
purile electrice diverse. Pentru redu-
cerea tensiunii de zgomot datorate
cauzelor mai sus ionate, con-
ductoarele de conexi.une ale' etaje10r
de intrare, ale etajelor cu
mare de intrare se se
cit se poate 1n afara cim-
purilor perturbatoare.
Cimpurile electrice magnetice
,. n mod diferit asupra
conductoarelor, considernd un
conductor de conexiune aflat n
cmpul generat de un alt conductor,
de exemplu un conductor de ali-
mentare.Tensiunea de. zgomot ge-
de un cmp electric este
O""'e
, ..-?/j/e/ .n?/C
((;;;?dvc/'hr .l??t:7tSO'
ksf!!'

8
pentru reducerea' valo-
rii tens.iunii Uze se poate
numai asupra parametrilor R, U
ro fiind elemente ale circuitului
perturbator. Pentru, ca-
C de cuplaj ntre conduc-
toarese pot aplica'

- separarea con-
ductoarelor ntre ele;
...".. reorientarea conductoarelor;
- ecranarea conductoarelor.
Pentru valorii lui R se va
este posibil, n sensul
repucerii acesteia prin
In cazul cimpului magnetic per-
turbator, tensiunea .n con-
ductorul "receptor" considerat
de expresia:
Uzm == 'j.ro.Mi, unde Mi == coefi':'
cientul !de inductivitate a
circuitului; 1. == intensitatea curentu-
lui ce parcurge conductorul care
cmpul perturbator.
cum se poate vedea, sin-
gura cale pentru reducerea tensiu-
nii de zgomot induse este aceea de
a reduce cuplajul inductiv dintre
cele conductoare.' Aceasta se
prin:
- separarea conductoarelor;
- orientarea pozijionarea con:-
ductoarefor; "
- utilizarea n circuitele de ali-
mentare, cele de .nivel mic de
mare .. a perechilor de
conductoare torsadate
pentru compensarea cmpurilor
magnetice.
Pentru protejarea
cimpurilor
de ecranare a cond"1"1', ..... .Inl\
conecta 'Ia conductorul
aparatului intr-un si
pentru lm
lor magnetice n pu
imediata a cif,QU
n(ilrator de zgomot ia cel
tor de zgomot., I rideplinirea
se poate
atunci cind conductoare.1e
lor. corespondente -'se
se introduc sub
ecran comun . ecran care se va
necta la ntr-un singur
Spraexemplificare, n figura
prezentat modul de conectare a
de, pentru un montaj
ce cuprinde un cap magnetic
preampli1icatorul de nivel
aferent Pentru modul de conectare
prezentat, tensiunea de cm-
purile magnetice este
la valoarea unui raport semnal-zgo-
mot de minimum 70 dB.
Un rezultat bun H conec-
tarea ecranului a conductorulq
de semnal ce se la n
acela,i punct de astfel ca
tensiunea de zgomot nu .
din ecran la conductorul de al
montaj QJtJ i (in figura 1 este notat cu
B). De: :ceea, conductorul de sem ,
. nal legat la va fi' izolat! de
ecran nu se va utiliza ecranul cu
rol de conductor de
Folosirea la' transmiterea semna-
lelor de nivel mic a perechilor. de
conductoare torsadate protejate
de acela, i ecran, respectlndu-se in ..
de mai sus,
pentru cmpurile
magnetice,
cu ct se de .spire
torsadate pe unitatea de lung/me .
. Pentru conectarea conductoarefor
.. de ale circuitelor blocurilor
cEitoarele de mare putere la care (
etajele au mari ale puterii
'absorbite. Conductoarele de
ale etajelor' ce puteri mici
de nivel mic se
fi legate se-
parat de conductoarele de ale
etajelorcu consum nivel mari ale
semnalului. .
de audiofrec-
se'reco-
III III II UI II, a
care se
ntr-un singur'
aproape de etajul de
a
COf'lductolrului de fie ct mai
indeplinite
mare,
fie
conductorului fie
sub 1./20, unde A este lungimea de

de lucru celei mai inalte .. Aceste
sfnt deobicei ndepli-.
nite in aparatura audio; de aceea,
conductorul de al. etaj
I nu trebuie conectat la ln mai
'. multe puncte, fapt ce ar conduc.e la
de bucle de nchise,
sensibile la cmpuri magnetice.
Apar astfel parazite n
punctele de .. Acest lucru
valabil rt cazul circuitelor
imprimate,ca o de proiec-
tare.
Amplificatoarele . de . audiofrec-
au, de obicei, o
din elemente .distincte
asamblate ntre ele prin diferite pro-
cedee, spre .
Aceste pot conduce la
unei electrice
apreciabile Intre puncte ale
cu repercusiuni serioase
privind montajului,
metalic este .folosit
drept conductor de
toi-ul de. va fi conectat la.

ntr-un singur punct, prin cositorlre
corect
xi unile prin elemente elastice nu
snt recomandabile deoarece. con.,.
tactul electric poate nu fie ferm,
introducndu-se o de
contact mare. Se de
asemenea, ca n timpul
amplificatoarele de putere fie co-
nectate la o de nt corect
sau,. n lipsa acesteia, la
conductonll de al unei
prize de tip upo, la o de
sau calorifer.$e va asigura un con:-
tact ferm colierul pen": I
tru ,conexiune prin vop-
selei. strngerea colierului' cu

O trebuie acor-
ecranelor metalice ale poten:-
de volum,ton balans.
In aperatura de fidelitate, cor,:"
pul ecranul metalic ale
metrelor amintite snt montate lZO-
lat de metalic al amplifi-
.catorului se' folosesc butoane din
m'ateriale electroizolante sau cu-
prind de
izolare .. Un exemplu de conectare la
a corpului ecranului unui
aflat ntre etaje
ale unui amplificator este prezentat
n figura 4. circuitul de semnal
se la numai la in-
trarea. etajului atunci ele-
mentul de reglaj iometrul},
ecranu.1 tresa de ecranare a
conductoarelor de conexiune afe-
rente se vor conecta obligatoriu n
i punct. cu i con-
ductor de se unesc etajul
dinaintea cel
conductorul va fi conectat
la conform figul;H 4.
Prin formarea buclelor nchise de
eficacitatea la crn-
. purile magnetice se reduce cu
25-27 dB. lucru este valabil
pentru \cazul cnd mai multe con-
ductoare ecranate au un traseu co-
mun. Atingerile traseelor deecra-
nare intre ele sau cu metalic
conduc .Ia formarea de. bucle n-
chise ce. trebuie evitate. Conduc-
toarele ecranate se vor izola cu tu-
buri . sau PVC. j norige caz,
lungimea conductoarelor ecranate
se va fie avnd n
vedere ntre
conductorulcentral tresa de
ecranare, atenuarea la
cu lungimea.
Elementele prezentate mai sus
vor fi ilustrate n figura 5, in care snt
blocurile'
ale unui amplificator audio de pu-
tere. S ...au notat:
-1A1. 2A1 .;:..., etaje preamplifi-
catoare;,
-1 F1 , 2F .:;;... filtre trece-sus;
- 1F2, 2F2- fi Itre . ..trece-j os:
- C1, C2 --;- etaje de ie
ton, volum, balans;
1A2, 2A2 - amplificator
adaptor de
. .:.... AF1, AF2 - etaje finale sti n-
ga-dreapta;
- RS, Rs2 - de sar-
sau incinte acustice;
- VU1, VU2 - indicatoare de ni-
vel al puterii de
- P1, P2 -.etajele de a
amplificatoarelor finale a incinte-
lor acustice;
- BA - bloc de alimentare.
(CONTINUARE iN PAG. 15)
9
OPTI
P'ropunem cititorilor revistei un
montaj electronic interesant, care
la recuperarea efort fizic
sau intelectual, prin optimizarea
biologice, folosind efec-
tul de {bio-
feedback).
1. GENERALITATI I
cum am ounele arti-
cole anterioare ("Electrostimula-
rea" "Detector de puncte n acu-
putem spune
ile biologice ale organelor interne
snt pe ntreaga a
corpului uman sub forma unor po-
electrice, care apar n dife-
rite puncte cutanate. Electroence-
falograful (EEG), electrocardiogra-
fuI (EKG) electromigraful (EMG)
snt doar cIteva din aparatele medi-
cale de diagnostic, a
nare se pe n-
registrarea acestor Din-
tre acestea, ne vom referi n cteva
cuvinte la EEG.
Activitatea din neuron
in special ionilor de sodiu
(Na) potasiu(K) este strns
de activitatea are ca re-
zultat ia acestor iale
electrice pe pielea capului. . Aceste
sint captate cu ajutorul
unor electrozi pe
cutia Prelevarea lor se
poate face bipolar, cu doi electrozi
activi, sau monopolar, cnd doar un
electrod este activ (EA), iar al doilea
este de (ER), acesta din
urmind a fi dispus undeva pe
o a capului sau pe
lobulurechii.
f nregistrarea semnalelor ner-
voase pe este,
o n medi-
cina n de frec-
amplitudinea lor, aceste
I=lz. 'VALENTIN PASCUt
Suceeva
au fost clasificate aupa'
cum '"
- undele "delta" (0,2-3,5 Hz
40-100 }N)
de somn profund;
- undele "theta" (4-7,5 Hz
30-70 j.N) se ntlnesc la copii n
de stres
- undele "alpha" (8-12 Hz.
20-100 }J-V) repau-
sul deconectarea) n
de veghe;
- undele "beta" (16-28 Hz
10-20 IN) au fost afectate
cerebrale, dar se
ele apar mai
la repausul n stare de veghe, ca
undele alfa.
Clasificarea undelor frec-
nu este foarte ea di-
ferind de la un autor la altul, dar
concluzii ferme n ceea ce
piologice pe carele
In figura 1 se dau
formele diferitelor unde.
Cea mai a creieru-
lui este unda alfa. Se presupune
ritmul alfa este n cu
starea care exis-
a organismului. S-a
demonstrat cu ct omul este mai
mai calm, cu att pe traseul
encefalogramei apare mai pregnant
ritmul alfa. Dar starea de pe
care o dorim cnd ne odihnim poate,
fi doar una .. Bine ar fi
atunci cind ne odihnim, n
starea de veghe dormim),
creierul nostru emite
unde alfa. J n acest scop trebuie
le le facem audibile n
Dar realiznd acest lucru, am
creat ia
deoarece, o 1n
undele alfa organis-
mul printr-o ast-
BOLOMETRU
Bolometrele sint termistoare cu
strat cor1struite din material
oxidic semiconductor. Ele snt de-
tectoare termice totale pentru ra-
in cu lungimi de
cuprinse ntre 0,75 40 J.Lm.
Se face precizarea orice corp
emite raze iar intensita-
tea fluxului, depinde de
temperaturii. Bolometrul desti-
nat temperaturii n
aparatura de control n aparatura
de a temperaturii
contact.
Particularitatea bolometrului este
temperaturii se face la
ceea ce i posibilita-
tea de a fi utilizat n orice mediu;
obiectele pot fi sub orice
iar corpurile pot fi n
O pe care o
poate avea este telecomanda n in-
Telecomenzile n
se folosesc n locul telecomenzilor
n ultrascurte ultrasunete.
Bolometrul cu termistoare se
prin depunerea unor straturi
de material oxidic sinterizat
10
Ing. M. IBTRATE, Cralove
(1-3 J.Lm) folosind tehnici speciale
Substratul depu-
nerii este format din Si02
Ab03. BeC, MgO etc. Un element
bolometric are dimensiuni foarte
mici, cca 1 mm
2

Un bolometru are elemente
ncapsulate intr-o de tran-
zistor T68 aVind capacul
cu un orificiu (2) 2 mm.
Unul din elementele. bolometrice
este plasat ndreptul orificiuhJi,
fiind acoperit de capac. In'
figura 1 se elementele bolome-
trice capsufele in care snt mon-
tate. Elementul 1, 2 este cel activ,
cel din dreptul orificiului su-
pus la iar elementul 3, 4
este cel mascat. Intre elementul ba-
lometric iradiat, acela din
dreptul orificiului, cel acoperit se
sta bil te o de
de energia ra-
ce cade pe elementul expus.
Aceasta este urmarea faptului
materialul oxidic semiconductor
este un bun absorbant de
la noi n se construiesc bolo-
fel se starea de repaus a
sistemului nervos central, caracte-
tocmai prin i unde
alfa pe care le-a emis.
2. PRINCIPIU DE
Deoarece semnalele electrice
produse de creier au niveluri mici, de
ordinul trebuie ca,
nainte de utilizare. le
Ca amplificator de intrare se folo-
un tranzistor cu coeficient de
amplificare mare zgomot redus.
Amplificatorul compen-
sat din EEG este substituit, n cazul
nostru, cu un amplificator selectiv,
care doar de
interes (8-12 Hz), atenund sufi-
cient cetortalte ritmuri
(beta, delta theta). Semrfalul alfa
it din acest amplificator selectiv
n un semnal
audio generat de un multivibrator.
cu pe frec-
de 700 Hz in se aude
un tremolo specific. In concluzie,
atunci cnd lipsesc undele alfa, n
se aude un sunet cu
Iar la acestora
sunetului ncepe de-
Nieze in ritmul alfa,
se un efect de tremolo.
Pentru culegerea'
lor se folosesc doi electrozi: elec-
trodul de (ER), care se
la lobul unei urechi, elec-
trodul activ (EA), care se dispune n
unul din punctele de pe cap indi-
cate n figura 2.
Punctul din mijloc este chiar
punctul VG19 din nu-
mit "punctul memoriei aten..,
el este situat n depresiunea
cu o de deget mai jos
de capului.
1
I 8 -!2.Hz
I J
1 e 5 -7,SHz
1 1> O,2-3,SHz
O

.'

3. DeSCRIEREA APARATULUI
colectate de elec-
trozi srit aduse la aparat (fig. 3)
printr-un cablu ecranat (ecranul la
ER) aplicate pe baza tranzistoru-
lui TI (BC109) care trebuie ales ast-
fel nct Ics rezidual ct mai
mic f3 ct mai mare. Cu ajutorul
PI din emitorul
-tranzistorului TI se am-
plificarea (sensibilitatea). Semnalul
amplificat se ia din colectorul tran-
zistorului TI prin R4 se la
intrarea circuitului integrat Cit
(J.LA 741). Acest integrat este mon-
tat ca amplificator selectiv (filtru
activ) cu de trecere mijlo-
cie de 10 Hz. In acest fel, inte-
grat snt numai un-
dele alfa, celelalte unde fiind
Caracteristica de a aces-
tui filtru depinde de precizia ele-
mentelor pasive Rs, R7' C5 C6, care
trebuie de 1%. t n
.caz contrar se poate ca montajul
nu semnalizeze undele alfa ci, de
exemplu, undele theta. se res-
o valoare pentru com-
ponentele amintite, semnalul va con.-
numai unde alfa la din in-
tegrat, n ipoteza ele
snt emise de creier.
Urechea frec-
de la 16 Hz. Ia 20 kHz de
aici concluzia undele alfa nu pot
E/em,,,1.
Slfc1/une
;,., ,psu/o
Ct:tpS'u/o
HI"Me1r it'e
metre la Institutul de Fizica Teh-
nologia Materialelor Bo-
lometrele au caracte-
r.istici:
- dimensiunea a ele-
mentului: 0,8 x 0,5 mm
2
;
- dimensiunea zonei active a
elementului activ: 0,5 x 0,5 mm
2
;
- tensiunea de alimentare a pun-
bolometrice: 20-80 V C.C.;
- pe ele-
ment: 400-800 kO;
- coeficientul de a rezis-
cu temperatura ( a = .
ntre 4 5% pe cC.
Sensibilitatea (S) este raportul
dintre semnalul de din puntea
vedere dft
energia inci-
pe bolometru.
depen-
puterii de zgomot de supra-
a bolometrului: O =
A
I
/
2
= T ' unde A
1
/
2
este aria
a bolometrului.
Constanta de timp este timpul de
al bolometrului, tim-
pul n care masoara temperatura
a obiectului testat.
Bolometrele se folosesc n termo-
metre sau de infraco-
numai n punte
Pu ntea este de tip W heatstone, dar
cu denumirea de de la
introducerea n sale a ele-
TEHNIUM 11/1984
R15

I +.
fi ascultate. Le vom pune n evi-
modUleze n
un ton generat de
circuitul integrat CI
2
(p,A741) n
montaj de multivibrator. Cnd nu
snt unde alfa, acest circuit. gene-
unde dreptunghiulare cu
de 700 Hz (nota Fa) fac-
torul de umplere 1/3-1/5, ca n
figura 4. undelor alfa, n
timpul subiectului,
produce la nceput modifi-
ale sub forma unui
tremolo, mai nti sesizabil
care devine tot mai intens mai
(prin fenomenul de bioafe-
(7 ,
1QOnF
cu tre-
moi oul unei orgi electronice.
Sunetul modulat n de
la irea lui C1
2
, este trimis prin R
13
Ca la iometrul P 2' care re-
amplitudinea. La ire se
vor conecta de mare impe-
sau, printr-un adaptor, altfel
de
Se poate obiecta tonul conti-
nuu ar putea perturba procesul de
de odihnire a pacientului
ar fi mai 'bine ca multivibratorul
fie pornit de ritmul alfa, la apa-
acestuia. Ei bine, nu. Un ase-
menea generator este mai efi-
39Kn.
// 9vI
P1
330n.
Fig. 3: Schema oplimizalorului
biologic. Numerotarea termina-
lelor corespunde integratului
p,A741 n Dil (dual in
line) cu 2)(4 terminale.
cient deoarece subiectul deconec-
tat, apropiindu-se treptat de starea
alfa, va fi mai repede scos din
stare la a
tonului; pe cnd, procesul
odihnirii s-a adncit pe fondul tonu-
lui, a ritmului alfa,
deci a acelui tremolo din ce n ce
mai intens, este mai stnjeni-
toare. Tot subiectul se -poate
treptat cu
electrozilor; 1n fond, la encefal o-
graf este o
electroLii tiind foarte
4. UTILIZARE. VERIFICARE.
EFECTE
f:::.lectrozii se construiesc din inox
sub forma unor discuri cu diametrul
de 5-8 mm; cel indiferent poate fi
mai mare, la geometria lobului ure-
chii. Fixarea ER (indiferent) se face
folosind leucoplast. Pentru fi-
xarea celui activ (EA), se va nde-
pe ct posibil de pe unul
din punctele indicate n figura 2
electrodului se pune
deasupra o de cauciuc, care
orizontal peste frunte;
aceasta nu trebuie fie prea
Este "bine ntre elec-
trozi piele se pune conduc-
toare, ca "21 EEG. '
Locul cu cea mai mare activitate
alfa de la un subiect la altul.
Se va alege prin cel mai
mentelor bolometrului. Pentru ca
sensibilitatea fie mai mare, este
necesar ca fluxul de fie
concentrat pe bolome-
trului cu ajutorul unui sistem optic
cq lentile sau oglinzi, ca n figura 3.
In figura 2 se schema unui ter-
mometru cu bolometru. Ea este for-
din punte repe-
11::.----+----...... - tor, amplificator microamperme-
tru pentru
Puntea este
cu P1, P2 pen-
tru reglaj fin. Alimentarea se face de
la o ( 12 V). Consumul
pentru termometru este de cel mult
2 'IV la Termo-
R,
IfMK
1/5
eficace dintre cele trei puncte pen-
tril electrodului activ.
fixarea electrozilor, cablul
ecranat al acestora se introduce n
mufa de pe apa-
rat, se pun se deschide
aparatul cu P
1
pe de
sensibilitate P
2
ntr-o care
un sunet de intensitate
Subiectul va alege o
de odihnire, de pre-
culcat, ntr-o cores-
snt
din starea de i
subiectul se va concentra
doar pe ascultarea acelui sunet
2-5 minute, sunetul
va trece treptat n tremolo, semn
a ritmul alfa caracteristic
odihnei n stare de veghe.
va dura 15-20 de minute este re-
comandat fie o
pe zi. mai multe n-
nu conduc la acelui
tremol>, trebuie verificat aparatul,
i el nu este att de complicat n-
dt nu de la prima n-
cercare. Verificarea se face astfel:
- la unirea electrozilor trebuie
se un pocnet;
- atingerea repe-
a electrozilor trebuie pro-
o de ton n
Schema circuitului imprimat este
n figura 5.
Utilizarea unui asemenea aparat
conduce la o odihnire
foarte a organismului, n
special eforturi mari (sportivi,
ti, muncitori).
BIBLIOGRAFIE: C. Arsen;, 1.
Oprescu - Traumatologia cranio-
1. Baciu - Fiziologie,
"Radio" nr. 2/1978; Dumitru Con-
stantin - materiei; Du-
mitru Constantin - in-
pentru
(Brevet nr. 64,906/1978); "Science et
nr.3/1973.
metrul bine cu o
de precizie de 2% n domeniul
50-400C.
Realizarea la temperaturi mari
este mult mai Sub 50C se
face este mai greu
de realizat, complicnd schema cu
amplificare mai mare circuite de
liniarizare a caracteristicii. Mi-
croampermetrul se direct
n C. Sistemul optic este realizat
cu o din CaFb sau germaniu
monoc[istalin ori cu . .oglinzi con-
cave. In figura 3a se schema
unui sistem .optic cu de ger-
maniu sau CaFb, cu f 100
mm. De fapt, acest sistem se mai
.obiectiv. Bolometrul
este montat n' focarul obiectivului.
n figura 3b este .. schema
unui sistem optic cu con-
cu f == 100 mm. Bolometrul este
montat n centrul optic al oglinzii.
Prin urmare, indiferent de sistemul
optic folosit, trebuie avut n vedere
ca bolometrul fie montat n foca-
rul optic al sistemului. cum se
din cele mai sus,
bolometrul are mari n
temperaturii n diferite
ramuri ale industriei.
BIBLIOGRAFIE:
Dr. P. Nlcolau - Semiconduc-
toare oxidice
Dr. C. Constantin, fiz. l. Ribco
- Bolometru cu termistoare
II
Pentru cercurile tehn,ico-aplicative

Pentru cerc
n ultimii ani un
nou tip de antene, care nu
mari de teren, utilizate pe
n benzile inferi-
oare (80 40 m), dar care au dat re-
zultate ce au ntrecut
n benzile superioare (20, 15 10
m). Este vorba de antenele ncli-
nate, generalizate sub numele ,co-
din limba
de SLOPER.
Simpl.itatea lor, precum posibi-
litatea n pe mai
multe pe reduse, au
atras imediat
Iqr n
Cea mai este un
simplu "dipol nclinat" (Sloping Di-
pole), aVind ca de calcul dipo-
lui care, montat vertical,
are un unghi de
n plan \(ertical foarte mic,
excelent pentru cu n-

In cazul nostru, dipolul este mon-
tat cu o de 30 de pi-
lonul metalic de (care
ca "reflector"). n fi gu ra
1 este
dipol n A/2, la care lungimea, n
metri, se cu formula:
radio la mare
(Dx) n benzile de UUS snt
att de atmosferice
ionosferice, ct de
tehnice ale echipamentului de emi-
sie de al participant ilor la
trafic de (ope-
etc.) a acestora.
In vederea alegerii echipamentu-
lui optim necesar rezultate-
lor maxime n traficul UUS la mare
s-a trecut la analiza statis-
a tehnice n care s-au
realizat, n perioada 1972-1983,
1 677 de n banda de
144 MHz (tabelul 1). In coloana 1 a
tabelului snt trecute echipamentele
n coloanele 2-7
de peste 500 km realizate
pe ani, n coloana 8 totalul
lor pe grupe de echipamente.
Toate
au fost realizate cu un pilo-
tat cu cristal, cu ajusta-
n plaja 144,000-144,110 MHz,
avnd n etajul final o QQE
06/40 cu 1 000 V pe
(input cca 100 W).
Antenele folosite au fost de tipul
Long YAGI, SWAN sau QUAGI,
toate cu un de peste 12 dS. Pe
partea de s-a utilizat un re-
ceptor de trafic de US cu convertor
tranzistorizat (3N140 la intrare)
pentn.) 144/28 MHz.
Analiznd datele nscrise pe
de confirmare ale corespon-
ilor, s-a trecut la studierea eta-
jelor de intrare (receptor) a etaje-
lor finale ale acestora.
Rezultatele privind receptoarele
snt cuprinse n
tabelul 2, iar cele privind puterea
etajului final n tabelul 3.
Analiznd datele din tabelele
1-3, se impun conclu-
zii: .
posibilitatea de lega-
turi radio la mare cu
.,12
RAUL VASILESCU,
L = 142,65
f(MHz)
"d" de la pilon la vrful
antenei este A/28, iar fiderul are im-
de 75 n.
Lipsa unui pilon metalic poate fi
perfect prin montarea,
de-a lungul pilonului de brad
sau PVC pentru alimentare cu
a unui fir de de 3-4 mm
diametru, prin orice de
pilon. Important este faptul pilo-
nul poate fi nlocuit de zidul unui
bloc nalt (fig. 2), zidului
dovedindu-se a fi un excelent re-
flector. Indiferent de pilon sau zid
se va respecta "d".
ca in figura 2 de subsem-
natul n luna iunie 1983, antena a
dat rezultate n banda de 20 m, care
au ntrecut
Un dipol montat ,similar, dar cu
un randament superior, este cel cu
lungimea de 3 A/2, n care caz lungi-
mea L este:
L
449,88
f(MHz)
Antena este - n
special pentru benzile de 15 10 m,
Dr. Ing- IOSIF LINGVAI
lucrnd pe
este aproape acest mod de
lucru fiind total it;
!..... rezultate remarcabile se in
numai lucrnd la emisie
pe i
dar rezultate foarte bune n ce-
lelalte benzi, la dispo-
permite montarea ei.
O a dipolului
nclinat este montarea a doi, trei
sau patru dipoli la pilon, an-
tenele asigurnd ancorarea pilo-
nului. Trei antene pot acoperi toate
de iar cei care
dispun de o curte pot .monta o astfel
de chiar pentru
banda de 80 m.
- operativitate mare, deci re-
zultate maxime se lucrnd n
sistem "SK";
- deosebite ale
tranzistoarelor MOSFET ( n special
SF981 )n etajele de intrare ale re-
ceptoarelor;
- puterea a etajului final
este de 100-500 W.
n continuare s-au analizat
rile radio la mare n UUS din
punct de vedere al de
propagare, n de
dintre corespondenti putereaeta-
Fig. 1:'
bilaterale "TROPO"
(a) puterile co-
. (b).
N
Ba
Tofal 1015 QSO
ro ta t 528 QSO
3 3
a
n figura 3 este o
de patru antene, la care fide-
rele s nt concentrate ntr-o cutie de
relee, de la care spre
un singur fider. Releele vor trebuI
dispuse ct mai apropiat concen-
tric, avnd contacte cu o izo-
..
Sioper, cu uti-
multiple variate, are ca baza
de calcul antena "Ground
Plane", la de sus
;ului final al Re-
zultatele. pentru "TROPO"
snt reprezentate n figura 1, pentru
reflexii pe stratul. E sporadic ionizaf
(E
s
) n figura 2 pentru reflexii pe
urme de (MS) n figura 3
Date pentru radio bilaterale
prin reflexie pe fiind
insuficiente (doar 3 aces-
nu au fost prelucrate grafic.
In urma analizei figurilor 1-3. se
conchide:
- "TROPO", n majo-
ritatea .cazurilor, ."snt la 1 200
km; .
b
Fig. 2:
bilaterale Es (a)
puterile cores-
(b).
100
b
1000 Pa (W)
hnico-aplicative Pentru ce riie
cu cablu coaxial de 52 n, la care
tresa se direct la pilonul me-
talic sau la firuloe menit
lucreze ca reflector (montat de-a
lungul, pitonului de lemn sau de
PVC, n ijcest caz pe de-a
lungul zidului blocului).
similar cu dipolul ncli-
nat, conform figurii 4, antena pre-
unele avantaje: prin cuplarea
cu fiderul chiar n vrf, o
de trei sau patru antene permite
montarea cutiei de relee n. vrful pi-
lonului, oferind cuplarea
a antene adiacente; cu directi-
vitate sponta pe bisectoarea n plan
N
To'ta1134 QS O
a
TABELUL 1
144 MHz
Transceiver US + trans-
verter UUS
cu va-
receptor separat
TABELUL 2
BF981
BFT66
3N140
BF900
Alte FET sau MOSFET
Alte tranzistoare
Tuburi (inclusiv nuvistoare)
TEHNIUM 11/1984
3
3
1
25
orizontal a unghiului format de cele
. antene -("Tilted 1 nverted Vee")
sau (Ia patru antene) cuplarea si-
a antene opuse, reali-
zndu-se un "V ntors" simplu ("In-
verted Vee"),. dar cu un raport de
unde mai mare.
acest tip de are la
varianta de '\/4, precum
una n 5 Al8. De aseme-
nea, cea n 5 Al8 are o directivitate
.n benzile superioare. For-
mulele de calcul pentru aceste antene
. . 71
sint: pentru '\/4, L = ----, iar'
f(MHz)
pentru 5 AlB, L

178,31
(ambele n
f(MHz)
1 n pl us, acest tip de n
ambele variante, permite montarea
a antene pe
benzi diferite, legate vrf mpre-
cu fidel" comun. In de
condijiile locale, .. se va
posibilitatea pas cu pas a
acestor antene prin succe-
sive pe toate benzile, la ajun-
gerea la lungimi le optime, deoa-
rece, ajustarea dOar a uneia
din ele trecerea la celelalte an-
Fig. 3: ia
f bilaterale MS (a) puterile
46
23
1
30
26
179 236
16 8
IV 1,. ilor
(b),
50
40
__ __ __ ____ __
1000 Pd (W)
3
4
7
2
13
19
6
291
5
0,1
95
307
18
10
4
4
31
7
1
1
3
536
1060
78
10
b
"ABElUl3
tate mare, iar
lucrul n telegrafie (CW) banda
(SS8), singurele mo-
duri de lucru utilizabile pentru reali-
zarea acestor Totodata
echipamentul utilizat trebuie sa
manevrabilitate. Se prefera
sistemul de lucru "transceiver"
Pentru extinderea de per-
n banda de 144 MHz,

Pilon
tene, se va observa ajustarea pri-
meia nu mai corespunde., Evitarea
atingerii ntre ele a acestor antene
poate fi prin legarea
,lor la partea n puncte di-
ferite, de felul unui mic "evantai"
n ncheiere, recomand adapta-
rea antenei la prin interme-
diul unei de cuplare a ante-
nei (ATU sau "Trans-Match"), preva-
cu iIIo un bun reflectometru. De
asemenea, precizez antenele
descrise mai sus constituie obiectul
a numeroase menite
ofere noi variante.
-- probabilitatea maxima a
turilor MS este de 1 1 700
au ridicate cu
de peste 100 W;
n Es
statistic maxime (chiar
peste 2 000 km) la puteri ale
torului mici chiar foarte
(chiar 1 560 Imi cu 100 mW).
A v nd n vedere cele de mai
se conchide n UUS (144
se pot realiza bilaterale ra-
dio, n de amator, la mare
(peste 500 ii
deosebite valorificarea condi-
Es, Cnd chiar cu puteri mici
ale, se pot realiza
legaturi la 2 000 km peste. Pentru
realizarea acestor este
necesar ca radioamatorul deser-
stat ia proprie cu operativi-
nu se dispune pe un transcei-
ver special, se construi-
rea unui transverter 28/144 MHz, I u-
qu ce este la ndemna
amatorilor de US, amatori ce po-
deja de trafic n
CW SSB snt cu lucrul
in de ag-tomerata"
\ QRM, etc.).
13
I 111 "OllCll
li
Bobinele de Inductiie,
transformator, sint
IAEAME."'-Sf. Gheorghe, sau de
tre furnizori (pentru Oltcit Spe-
cial - Ducellier 52001 pentru
Oltcit CI u b -. Femsa B 112R70. Du-
cel/ier Lucas 34 C12, SEV
Marchel MareUl
BZ9206
tOI'1,,,,ll,n,,,
cteva ,..<:1 ,"",,..t;:,,ri.,ti,..i
,portante ale bobinelor de
tensiunea (12 V), rezis-
primare (O,6-0,a.tl
la Oltcit Special 1,26-1,33,n. Ia
Oltcit Club),
(0,66-0,70...n. Ia Oltcit Club), rezis-
secundare (10 k.n.la
Oltcit Special 6,5-8,5 kn.la Oltcit
Club),
la motorul
rolul este
An!'in,rl'::'!'t:i!l=i
mare, M-D36,
ruptor-d istri-
10 de

a avea
motorul.
n figura 4 se
piesele principale
AEI, format din: 1 -
mulatoare; 2 -
de 4 -
plot; 6 - caoltoare
captor de ","".1''-;;'''''''
14
cu
ELECTRiCA
Dr. Ing. TRAIAN CANTA
care trebuie se scinteia,
n de motorului de
depresiunea din tubulatura de ad-
misiune. bobinei
de curentul primar necesar
pentru producerea n secundar a
unei tensiuni nalte, constante, in-
diferent de regimul motorului.
Captoarele de turalie (tip Thomp-
son 20164364, Motorola GAP2052
Ducellier 527 001) trece-
rea unui plot metalic, 3, situat pe vOr
lantul 7, care are rolul de a trans-
mite - la fiecare a arborelui
cotit - la calculator un impuls de
a este
cu motorului.
Captorul de depreslune (tip Du-
cellier 527 000 Femsa OPA - 1)
calculatorul asupra
unei anumite' valori a depresiunii
din tubulatura de admisiune pentru
efectuarea unei de 10 a
cu rbei de avans, . priza de depre-
slune aflndu-se deasupra ctapetei
de a carburatorului.
ie este . cu o
temporizare de o penfru o
depresiune valorii de
150 mbari in tubulatura de admi-
siune pentru un regim superior
sau egal regimului de nceput al
avansului la aprindere. .
n figura 5 se schematic
sistemului; s-au notat
cu: 1 - cheia de contact; 2 - plusul
bateriei; 3 - aprinderea
4 - de
5 - conductoare bujii; 6 -
captor de depresiune; 7 - volant
motor; 8 - plot metalic; 9, 10 -
captoare de ie ..
Mod de n nd
seama de sensul de a moto-
rului, captorul de 9 a fost
plasat n punctul de calaj cu
10 naintea P.M.I. (n figura 5 -
unghiul a). T ntre cele captoare
de 9 10 este un unghi (3,
care are valoarea de 35, ce cores-
punde unei de avans
maxim prin depresiune a
,avansului a fost n conside-
rare).
a) Sub de 1 000 rotlmin,
avansul este constant, de 10, plo-
tul metalic trecnd pe sub captorul
1, n care moment capto-'
ruj 2, in vederea scnteii,
la trecerea plotului.
b) Peste de 1 000 rotlmin,
curba de avans ncepe se dez-
volte, captorul 1 avnd rolul de a "in-
forma" calculatorul n vederea de-
optime a ntrzierii de-
scnteii, n raport cu punc-
tele de avans maxm. Scnteia se
produce ntotdeauna n. intervalul
de timp n care plotul metalic par-
curge sectorul format de cele
captoare de Pentru a pre-
veni sub ten-
siune a bob inei de dispOr
zitivul electronic este dotat cu o
temporizare, astfel la ca-
0,5-2 s, plotul metalic nu
trece pe sub cele captoare (de
F> ::l'!lI
r
.......... ::: ..... ::rt :a=. __ .. ..
exemplU, n cazul opririi motoruiui),
se ntrerupe automat trecerea cu-
rentului
Calculatorul 'electronic contro-
momentul durata declan-
impulsului energetic, din care
motiva fost denumit "calculator
cu energie
. Pentru a evita distrugerea calcu-
latorului, este interzis il deconecta
o de la bateria de acumula-
toare in timpul motoru-
lui.
Printre avantajele importante ale
aprinderii electronice integrale se
pot enumera:
- ameliorarea ma-
torului (autoturismului)
curbei de avans optimi-
pe durata de utilizare a
motorului; aceasta are drept conse-
reducerea consumului de
combustibil cu 3-6%, prin elimina-
rea dispersiei ciclice din motor
diminuarea atmosferice
arderii optime a combusti-
bilului n cilindrii motorului; ,
- pornirea a motorului n
anormale. ca: tensiune re-
+
n circuitul de aprindere (6\h,
a motorului (10 rOti
min de 100 rot/rnin, la. motoarele
cu aprindere prin scnteie}, pe timp
de ,,- ...
posibilitatea de a asigura aprin-
derea a unor amestecwri
particularitate in
ceea ce dintre re-
ducerea mediului ambiant
a consumului de combustibil;
- duratei de a
bujiilor, care pot corect,
chiar la ntre electrozi mai
mari de cele
- eliminarea uzurilor exclu-
derea a de
dereglare, proteFnd. n i timp
bobina de
Avantajele deosebite ale acestui
sistem AEI au ca el fie fabri-
cat de majoritatea firmelor
de echipament elec-
tronic: Thompson, Hitachi, Moto-
rola, Magneti-Marelli, fiind genera-
lizat pe zeci de tipuri de autotu-
risme, n de serie.
Cablajul electric al au-
toturismelor Oltcit este "de mai
\
)
I
/
6
..... -------." .

oablurl de' tensiune,
tip 24 TTh, care au
de 0,5-1-2-3-5 mm
2
,
la exterior cu papuci de
la capete; , .
de tensiune, tip
'EJectricfil, fabricate la
de Ferite Urzican!,
ale de aprindere cen-
alimantare de la Ia
ruptor-distribuitorului
la.bujli);
uf motorului, tip 24 MHT
fectlol'l,at din PVC marin, rezis-

pentru spate (sti n-
cu mare la
slnt fabricate tehnologii cla-
sice au caracteristici
tehnice: a _. intre electrozi
0.6-0,1 mm, b - tipul scaunului
bujlei (conle - Oltcit Special; npr-
mal (plat) sau conle - Oltcit Club};
c - tipuri de bujii recomandate de
constructor (pentru Oltcit Special
- /Sinterom 14 CLP 21; Egyuetn 800
LJS; SEV Marchal SCGT 34,5 H; AC
DELCO 42 .L TS; Champion BN6Y;
pentru Oltcit Club - SEV Marchal
GT 34,2 H; Sinterom 14 LP 24;
Bosch W 200 T 30; Bosch W6 O; Ac
42. x LS; Champion N1Y; EgylJem
155 LS; Magneti-Marelli CW 18 LP).
Electromotoarele de pornire
maroarele) folosite la motoarele
cit sint principial identice cu dema-
rorul tip 2140, fabricat curent la
Se ur-
tipuri: a - pentru Oltcit
Special (LE.P.S. 2140, Femsa MOM
. 12-1); b - pentru Oltcit Club
(I.E,P.S. 2142, Paris-AhOne DaE
155. OucelIIer 532016 A, Femea
MoS 12-2). lansorul
(bendixul) demarorului folosit in in-
a autoturi.smuiui
Oltcit Club. invers de

Tabloul de bord folosit rn fabri-
de serie a autoturismelor -
principial - este identic. fiind o
er-
gonomic in cadrul postului de con-
ducere. A fost realizat 1n colabqrare
cu firma Veglia, la Oltcit Special liP'"
slnd precum unele
tterupatoare luminoase-martor exis-
tente 1n serie sau la mOdelul
Club. Ca accesorii principale, tabloul
de bord are laterale
blocuri de stinga
dreapta (rotactoare). ad
tati sau total de Cit
la diferite tipuri de autoturisme: VISA,
OLTCIT, ,
. (CONTINUAREI fN HR. VIITOR)

ama-
FOTO
tot mai mare al amatori-
lor de fotografie, n mod deosebit al
tinerilor, ca cres-
cute sub aspect calitativ
nerea unor rezultate superioare
arta conduc la necesita-
tea n laboratorul de deve-
lopare a unor tehnologii de lucru
moderne, eficiente.
Desigur, unul din utilajeie de
ale camerei de develo-
pare I constituie cronometrul pen-
tru expunerea pozitiveior. I ndife-
rent de
(mecanic, electric, electronic),
acest utilaj pe deplin uti-
litatea la de mare serie, n
unui material fotografic
identic, ale unei constante
altele. este vorba des-
pre efectuarea unor pozitive de
serie, cu
nnegriri diferite, n cazul unor re-
electrice cu mai impor-
tante de tensiune, lucrul n labora-
torul de developare devine obositor
prin solicitarea a
ef9rtului fizic al operatorului.
In practica de laborator fotogra-
fic se sporadic unele dis-
pozitive electronice cu reglarea au-
a timpului de expunere, uti-
laje procurate din import. Att achi-
ionarea, ct repararea lor s1 nt
puse sub semnul
de cost de procurare a
pieselor de schimb.
La proiectarea realizarea pro-
totipului dispozitivului prezentat n
continuare s-a avut n vedere
tul amatori de
snt n timp ta-
amatori de apli-
Astfel, acest dispozitiv are la
o rea-
cu componente din
1
LEGENDA:
Ing. ALEXANDRU TON.
satis-
nevoile de expunere
fotografiilor
sau color. In acela;;i timp,
rot',-,.n","n,rI"'",.. mai
asocieze construirea re-
dispozitivului un amator cu
n practicarea
electronicii care, cu
fantezia proprie
amatorilor, per-
ale acestui uti-
laj.
SCHEMEI BLOC
Schema bloc a dispozitivului
electronic pentru expunere foto-
este n
figura 1. .
cum se poate constata, ele-
mentul traductor este constituit
dintr-o (1) de orice
tip; autorul a i bune
rezultate prin folosirea unei foto-
celule cu seleniu, dar poate fi expe-
utilizarea unei foto-
diode sau chiar a unui fototranzis-
tOf. Traductorul prin reHe-
xie fluxul luminos focalizat al ima-
ginii fotografice pe hrtia
de copiat. Valorile de di-
ale imaginilor negative se tra-
duc ca de elec-
respectiv prin unor
tensiuni electrice
n circuitul fototraductorului. la
rindul de tensiune snt
aplicate intrarea amplificatorului
adaptor de (2). O parte a
tensiunii la irea aces-
tuia este n etajul de inte-
grare (3). realizarea n timpul
procesului de a unei
anumite valori a tensiunii n circui-
tul de este comandat etajul
2
[>
BLOC
3
1. Troductor fotorezistiv
16
2.. AmpUf.-adaptor
3. Etaj integra tor ..
4. Etaj comparafor
S. Rel electronic:
c
cO,mparator (4). Pentru a ndeplini
etajul compara-
tor pe una din sale
o tensiune de
manual.
, O cu bascularea sa, respec-
tiv cu a tensiunii la
irea etajului comparator, este
n continuare releul elec-:
tronic (5); prin contactele sale elec-
trice se elementele de exe-
necesare, cum ar fi lampa de
ie etc.
Blocul de alimentare cu. energie
(6) elementele pa-
sive aferente producerii tensiunilor
de lucru necesare com-
ponentelor electrice electronice
active, etc., la intensi-
de curent respective.
MODUL DE (fig. 2)
n stare (de ntuneric) a
FR, n circuitul
electric apare un curent, iar la
punctul de (1) al divizorului -
rezistiv Ri' R
2
se te un ial
electric pozitiv cu in-
tensitatea In mod similar,
la irea circuitului integrat Cii se
o tensiune cu valori
cuprinse ntre zero valoarea ten-
siunii sursei de alimentare. De
asemenea, la cursorul
trului P1 conectat n circuitul de
al a.cestui etaj apar tensiuni
pozitive reduse, la un nivel conve-'
nabil, variabile n de intensi-
tatea ele snt aplicate la
intrarea inversoare a etajului inte-
grator format din circl:Jitul integrat
CI
2
componentele pasive R
1i

RiS' Cs Aceste ultime componente
n fond constanta de
timp a montajului pot fi modifi ..
cate la nevoie de consjructor"
nevoilor de
a dispozitivului autont)at
de expunere. .
n stare sau neilumi-
a condensato-
rul C
s
se la valoarea
tensiunii de alimentare a montaju-
lui, avnd polaritatea la
punctul de (3) al irii cir-
cuitului integrat C1
2
.
Prin' butonului ntreru-
Si (care aqio-
narea releului REL), condensatorul
Csse brusc, care n-
cepe se ncarce la o
valoare pentru etajul ur-
Timpul necesar atingerii
acestei valori a tensiunii de ire se
nu numai constantei de
timp a .. circuitului, ci valorii ten-
siuniLde la carecontri-
buie tensiunea ce apare ca urmare
a traductorului la curso-
rul P
1
reglat ma-
nual. Spre exemplu, cnd cursorul
acestuia se n punctul (a), ten-
siunea de a condensato-
rului C
s
are cea mai mare valoare,
ceea ce conduce la unor
timpi de
nali cu iluminarea. I
n continuare se po-
negativ din etajul
integrator se neinver-
soare a circuitului integrat Cl
s
, care
are rolul de etaj comparator, fapt
pentru care pe intrarea sa. inver-
soare se o tensiune
de f n acest fel,
atunci cnd a
acestei ultime tensiuni este de-
Aparat de morit
5
Suport
-
1taductor
Obiectiv
foto
Hfrtie

Rama pt.
copiat
, etajul comparator bascu-
brusc tensiu-
nea la (5). Astfel, la
punctul de (6) .al releului
electronic format din montajul
compus cu tranzistoarele T
j
,
releul REL., se tensiunile
de blocare, respectiv de
necesare releului electro-
nic.
valorile tensiunilor de
reglabile manual prin
trul P
2
snt pentru utili-
zarea a dispozitivului.
Conjugnd reglarea a ce-
lor se pot
timpi de expunere cu valori
cuprinse n intervalul 0 ... 60 s, desi-
gur intre limitele posibile ale nivelu-
lui de iluminare a elementului tra-
ductor.
REGLAREA
DISPOZITIVULUI
Formarea imaginii fotografi ce
prin reflexie pe fotorezis-
TEHNIUM 11/1984
sub de flux luminos
focalizat, se prin inter-
mediul unei oglinzi sferice
eventual obiectiv fotografic, n fo-
carul se prin fi-
xare elementul traductor (fig. 3).
Subansamblul astfel executat se
suportului obiectivului
aparatului de de o asemenea
nct culiseze solidar cu
acesta pe Constructorul
amator va aces-
tei prin cea mai
astfel nct fototraduc-
torul vizeze cit mai complet ima-
ginea nu
obturarea acesteia. Nu se
impune o focalizare
Conexiunile traductorului fotore-
zistiv la caset dispozitivului se
prin Oonductor flexibl
ecranat. "
Pentru liniarizarea rezis-
electrice a n
de iluminarea s-a
n conectarea n
paralel pe aceasta a rezistorului fix
R
3
; n acest mod, la punctUl de
(1) se o tensiune
n cazul traductorului
FR o tensiune cca
+8,0 V n cazul pu-
ternice.
Cu ajutorul rezistorului semire-
glabil R
7
se compensa-
rea curentului de ntuneric al foto-
FR, prin unui
nul la irea primului etaj
CI
1
- borna de (2). Prin
rezistorului reglabil Re
se poate regla ulterior amplificarea
n limite largi.
In starea de pentru func-
cu fototraductorul obturat
sau iluminat, tensiunea la irea
etajului integrator CI
2
are valoarea
de -11,5 V, borna de (3).
Momentul inceperii dis-
pozitivului este dat prin n-
S1' moment care mar-
AZOPANPS-2
AZOPAN PS-21 este un film
negativ alb-negru pancromatic
de medie sensibilitate, valoarea
a acesteia fiind 21
DIN (100 ASA). Se caracteri-
printr-o extra-
o de tonuri, o
a imaginilor.
Avnd n vedere sensibilitatea
se poate afirma
pelicula AZOPAN PS-21 cores-
punde marii
a fote;>
practica fotografiior

La artific
unei tem
culoare mai e 3
sensibilitatea este de 20
(80 ASA).
Pelicula este ca roltrlm
de 60 mm (PS-21/120), film per-
torat de 35 mm n casete meta-
lice cu 20 36 (PS-
21/135-20 PS-21/135-36), pre-
cum la metraj.
Developarea filmului AZO-
PAN PS-21 se a se
f.ace n revelatorul AD-16 pen-
tru sau 1n
revelatorul KODAK 0-76 (se
te preambalat).
TEHNIUM 11/1984
Revelatorul AD-16 are ur-'
ie:
Metol ................. 1,5 9
Sulfit de sodiu
anhidru ............... 100 9
........... 3 9
Metaborat de sodiu ...... 2 9
de potasiu ... 0,5 9
. la 1 000 mI.
" pul de revelare
fi preparat
borat de sodiu),
urabi! decit meta-;-
e sodi u. Cantitatea se
ine. Se prelun-
gireatimpului de revelare la
9-10 minute.
Revelatorul KODAK 0-76
este una din formulele cele mai
sub
alte denumiri (ILFORO 10 11,
ORWO 19). sa este:
Metol .............. 2 g
Sulfit de sodiu
anhidru ............... 100 g
........... 5 9
Borax ................... 2
........ la 1 000
Durata de revelare poate fi
n intervalul 8-20 mi-
nute, la 20C. Se ca
CI1.CI2.CI3=11741 ;; OZ1.0ZZ=PL13V1
01. D2 = 1N4001; 03 = 1N4005
T1:BC 251; T2=80138
condensatoru-
lui Ca; contactul normal nchis 1 REL
exclude erorile subiective de mane-
vrare. La irea etajului integrator
CI
2
va treptat o tensiune ne-
care se neinver-
soare a etajului comparator Cla.
Temporizarea a ex-
punerilor fotografi ce este determi-
cum s-a anterior,
prin reglarea a
metrului P1 (valori electrice
rate la cursorul ntre O +1,90 V),
precum P2
(+1,30 ... +8,55
Astfel, cind
a
ca
prima se cu
10-12 minute.
este un para-
metru semnificativ ima-
gi nile negative a se
efectua de la 18 x 24 cm
n sus). developarea se va face
cu revelatorul prepa-
rat.
Peliculele AZOPAN PS-21
pot fi developate n i reve-
latori de _sau ex-
comparare, acest etaj
brusc tensiunea la (+4,10 V ...
+0,70 V) la borna de (5).
Aceste ultime valori ale
tensiunii se modificate n
baza tranzistorului T 1 ,al releului
electronic; la borna. de (6)
se tensiunile de +2,10 V pen-
tru starea de blocare -1.65 V
pentru starea de
Blocul de alimentare cu energie
a dispozitivului nu impune.
deosebite de calcul reali-
zare, fiind un invertor uzual cu re-
dresare nestabilizat.
Constructorul va realiza un redre-
sor cu tensiunile electrice cores-
montajului
(13 V/0,020 A), cu dimensionarea
a rezistoarelor
R
21
R
22
ca pentru tipul de releu
electromagnetic de care se dispune
(de exemplu 24 V, nestabilizat).
Reglarea dispozitivului de expu-
nere este se
cu ajutorul unui voltme-
tru cu de intrare de mini-
mum 1 Mn al unui cronometru
electronic.
Verificarea corectei a
traductorului fotorezistiv se efectu-
experimental prin ctevaexpu-
neri cu .aparatul de ca pen-
tru ale obiecti-
vului In final se vor stabili pozi-
.de lucru optime pentru poten-
P1 P2' n de
timpul de developare optim, calita-
tea revelatorului sensibilitatea
ro rtiei de cop1at.
Dispozitivul este apt pentru folo-
sire' imediat conectarea sa la
de curent electric, distin-
gi ndu-se printr-o foarte core-
lare a timpilor de expunere cu gra-
dul de nnegrire a negativelor, ca
printr-o stabilitate.
La timp reglarea sa,
devine un utilaj deose-
n laporatorul fotografic;
va fi complet degajat de
cunoscute de consum
energie pe care orice'
fotografie le-a dorit eli-
cum snt ORWO ATO-
MAL (A49) sau ORWO RODI-
NAL (R09).
Se revelare
o baie stop de acid acetic so-
2%.
Fixarea se poate face n orice
fixator acid. Se re-
AF-97.
va fi de ordi-
nul a 30-40 de minute, n

17
n de fotoamator
rea blitzului este o des
Nu de ori utiliza-
rea unui singur blitz
sine unor
trast ex.cesiv,
O
unor astfel de
utilizarea unui blitz

Sincronizarea celor
se

prea
Flash-ul blitzuiui
circuitul
care la rndul
ul secundar.

blitzuri poate
pri n aceasta
rii
direct din
acumulator, ceea ce
plet problema unei surse
dare de alimentare.
Din acest motiv consumul pro-
priu de mers n gol al circuitului de
sincronizare prezentat n figura 1
trebuie la un nivel ct mai
cu
Util pentru verificarea
a amplificatoarelor t'\r\,,,,,..,,,,t inn",J'",
montajul poate
ca divertisment sau ca
de ceva mai
pentru aparatele I"nlmn.lt:> .. &:\
cele care
lor o
de 5
Schema !"or,ro,.i,",;!':;
de semnale
vibrator) cu
suficient de
putea
n I"r",tl"l:l,tinrln
diode luminescente,
Montajul a fost ovr"lol"in-",>nt,,,,f
alimentare de
selor nefiind
plpire
IEMIL.IAN
Rm. Vilcea
Acest aspect este deosebit de im-
portant deoarece se ne-
rezervei de energie n-
n condensator. Din
motiv stabilizatoru! parame-
cu tranzistorul T s este
unei diode Zener de 7-8 V
ROL 31
S. MARIN
JI
SucurEUiII'tg
pe R
l
condensatorui
C (1-5 alte tensiuni de
alimentare, vor trebui corectate va-
lorile de limitare R4'
cont de tensiunile ma-
de ire, ca de tipul LED-u-
utilizate (curent maxim
de tensiune n
j;:,...llncii ..... rI un {3A741 ,
alimentat la s-au
tensiunile maxime la ire de cca
+3,8 V respectiv -2,8 V; Pe i-
rea s-a montat un LED u
( cca' 1,6 V), iar pe cea un
LED verde (cca 2 V), ambele cu un
curent maxim admis de 20 mA. Au
va!orile R
4
(3,8 V-
= 110 O Rs = (2,8 V--
mA = care s-au rotunjit
acoperitor la respectiv 47 n.
nuite, la i de
50-100 MA.
Sehema din figura 1 o
ROB 8101, arie de tranzis-
toare NPN a de in-
terconexiuni este .n fi-
gura 2.
Pinul 1 (substrat) trebuie conec-
tat la cel mai cobort ial al
montajului n cazul de
pentru a realiza izolarea a
celor patru tranzistoare.
Fototranzistorul T 1 este ROL 31
sau echivalent, preferabil un exem-
plar cu sensibilitate sufi-
cient de directiv.
Tiristorul Th1 trebuie suporte
curentul maxim (n puls) aplicat
blitzului tensiunea de lu-
cru a condensatorului-acumulator
de 4,7 MO limiteaza
sever consumul de mers n gol al
circuitului (T
1
T
2
, T
s
, Te conduc)
nu trebuie sub o
valoare. Reglarea valorii acestui re-
Circuitul integrat SN74154 este
un decodificator TTL cu 4
16 iri. EI se pentru de-
codificarea cod binar de 4
starea "O" pe una
din cele 16 iri, atunci cnd in-
W
o
W
1
snt n starea "O". De
asemenea, se poate folosi ca de-
g 000000 i
@ O OOO'tOil
O c 001 0 t(0'
O" 0011 f O
) OOtOO f
O OO'Ot f
O O O, O f
O o O 1 t f
O O O O O
06 f0014
O O COiOI
O O 10f4
O O IfOO( f6
O'" ffOfl fi
O O 11 f O," 'f I
O 011 'i "
I
O XX Xl
., t( Il

. zistor se face astfel nct consumul
de mers n gol -nu afecteze ten-
siunea de la bornele condensatoru
lui, iar pe durata
se asigura. amorsarea' si-
a tiristorului.
ROB 810'
10
1S0"!" 2SQV
T1N4
CONSTANTIN MIHALACHE,
Buzau
multiplexor prin utilizarea celor 4 li-
nii de intrare pentru a adresa o linie
ire, transferind datele de la
intrarea de date (W
o
) la res-
atunci Cnd intrarea de vali-
dare (W
1
) este n starea "O". Cnd
intrarea de validare este n starea
,,1", toate snt n starea ,,1".
'(,,1
., , " 10 ti .2 II 15
(( (4 f
( Itll( 4 I
4 , ,.f I 1 (f f
'(1 fiii If
44
1 O I 1 I I ,. 4 I I 1 4
f/Oll1 '4(11
, (014. f f 1 f.,
4 I I O 1 I 1 i ., t "
'111'o1/4f
fllll# 0 14 t "4
f
l
(III'041 I
of 1111 f f 01 "
of Il il f 110 t
IIf1 f 110"
/111 l' i *0
, I 1 1 I f f 1 f
II f 11
111 f "
TEHNIUM 11/'tOD,I'
Schema. din un
circuit electronic de divert.isment
ce generarea' a
unor acorduri .. muzicale prestabi-
lite. putnd constitui inima unti cla-
xon muzical. EI se compune din
oscilatoare realizate cu circu-
ite integrate de . tip j3E555E (C11
CI2). 1nconexiune de' basculante
asta bile, un zecimal in-
tegrat de tip COB490E (CI3)
decodificatoare zecimale de tip
(C14 CI5).
Circuitul Cit durata
note muzicale, ce poate fi
de 111.1/2 sau 1/4 tonuri, iarCl2 gene-
. frecventa. note muzi-
cale, de formula:'
1
C'
Cele decodificatoare CI4
CI5 simultan
notei muzicale durata ei in ordinea
de zecimal C13; La
.013,' este
de fronturile neqative,ia1e
se poate observa pe
tabelul de din figura 1. iar'
conexiunile la si nt date n
figura 4.
Intrucit circuitul este mai dificil
de procurat, con.,.
structorilor amatori care experi-
sau construiesc diverse
montaje cu acest circuit integrat
,TEHNIUM 11/1984
Ing. CONSTANTIN URICA.RU,
Bucu ..... t;1
scheme simple realizate cu
circuite integrate uzuale; din pro-
,
Prima cea din figura 2,
este cu circuite, inte-
grate C08442. inver-
soare {1/2 COB400) trei inversoare
cu colector n gol (1/2COB405;
inversorul 1
1
poate face parje din-

l
1,
numesc Tiberiu Bratu sint
elev .n clasa a IX-a a Liceului de mate-
:,Nicolae din
Propun constructorilor
. amatqri .0 a ,,zarului
electronic", montajul fiind compus
din circuite integrate logice,
ambele. de
C08493E - binar de 4 i
C08400E- operator cvadruplu
cu
binar C08493Ea fost nu-
mere la 110(2) -

tr-o C08404. fipsind n
acesLpaz rezistorul de 1kfi de la ie-
sa). schemei
este cu a cirbuitului inte-
'grat SN74154, putindu-se pe
i tabel de (fig. 1).
Cea \ de-a doua mai
cu circuite
C08442 un inversor (1/6
---,
f .
I .......
,
f
: i8,1ri (
I
(
t
aco
I
f
o
,
1.
,

,
" '1
,
fi
ro (
, &HD
t .
f
,., .............. __ ... _ ...................... J
OeeotJifleator
A 8C,D
240.0. sv
K
'OBTURAREA MINGn ntr-o,
a ecranlJlui se
poate realiza cu schema din figura
1. MonostabiJele M
1
M
2
si nt reali-
zate in llJrul unui singur circuit de
tip C040988 (monostabil dual cu
activare pe frontul anterior), motiv
pentru. e,are este ionarea
monostabilului' M
2
cu semnalul OM .
ln cazul folosirii unor 'circuite
de. alt ti p decit cer pre-
;zentat n figura 1 , se va modifica cir-
cultul de acomutatorului
analogic . conform diagramei de im-
pulsuri din "Tehnium" nr. 9/1984. Se
mo-
la I
ri impulsuri-
HN.
nu este capa-
impulsu-
linii i cele de
20
Ing. P. PAULESCU
cu alte circuite (DG201, DG181 etc.),
cu unei zone de
obturare nu mai de cteva mi-
crosecunde. l n felul acesta se sim-
mult comanda comutatbru
lui plus, se folosirea unor
surse de tensiune diferite de tensiu-
nea ide alimentare (15 V,
tipic .pentru celelalte tipuri de co-
mutatoare analogice integrate sau
discrete). ,
Poarta de transmisie K
1
reali-
obturarea fn
timp lu-
minozitatea terenului de
joc n zona. de (nivel de
negru sau gri, n de regla-
jele CONTRAST .LUMINOZI-
TATE asociate televizorului folosit).
T n lipsa acestui comutator, zona
de va luminozitate
(nivel de alb). do-
ri , . se . comutator
rin
MIRA TV. i p,P AY 3-8500 nu a
fost conceput pentru a. genera
TV standard, n multe utili-
zarea unui joc TV in depanarea unul
televizor este deosebit de
l n plus, cu ajutorul .unui joc TV se
pot '. efectua sau
chiar in lipsa semnaluluiTV emis
de unul din pas.turile
I De multe on; In urma unor. ma-
manevre. defectuoase
(dar nu p,P nu mai
la una sau' mai multe 00-
menzi (deplasarea co-
menzi de joc sau mod de lu-
cru etc.). n astfel de func-
circuitului fiind compro-
n, cadrul unui. joc TV, se reco-
utilizarea p,P n cadrul unui
generator . TV complex (sunet +
imagine).
modulatorului RF per-
mite, n plus. verificarea
bloc incepndchiar cu
borna de a. televizorului. t n
felul acesta . semnalul aplicat televi-
zoruluieste, din punct de vedere
similar celui furnizat dp
de emisie TV. se
extind asupra selectorulul de. ca-
nale, amplificatorului FI imagine +
sunet (calea detectoruJui
'smplificatorului de videofrec-
FI sunet, da-
tectorului audio.
.sincroprocesorului etc. . Schema
din fi 2 aceste
in un generator
mOduliat de deosebit de
sare a mingii
selecta modul de I
. 0,65 s) pentru a
reze un mared

scorului.
optiune
cind verificarea,
depanarea. amplificatorulul d

fa ftxarea,nivelului
lului aplicat amplificatorului.
Pentru verificarea ampl
lui FI sunet a detectorul
modulatorul RF
audio modulatMF cu ajutorul
lui realizat cu tranzistoarele. .
TransformatorLI Tr. 1 n1
spire CuEm 0 0,25, respectiv
spire CuEm 0 0,2, se
pe un miez din de mici
siuni. Modulatorul RF real
ajutorul tranzistorului T 3
sau .simtl,ar) receptia
canalului III, norma.OIRT""
de se
cu ajutorul
" C
r
(5 '22 . Eventual
mutarea mai multor
C
r
se pot acoperi,
mal multe canale TV.
Transformatorul Tr. 2 areTn
mar n1 10 spJre CuEm00,5,
IiIcundarul se .din:
coaxial (o
OSlcUaitOr'uJ>,
care. semnalul
(2 MHz) este realizat
p in
terloare.
i deosebit de simplu" acest
generatorTV cteva oscila-
t.oare a presu-
pune o rigidizare ecranare
O tra-
'bule modulatoruluiRF,Th:-
se vor folosi
componente fiabile de ca-
litate .. la utilizareap,P AY
3-8500 ln"cadrul unor astfel(je apli-
se impune ra-
AY 3-8500 este conceput
genereze semnal TV conform
melor care admit un de 625
linii o a cadrelor de. 50
Hz (cazul noastre, spreexem-
plu). '.
AY 3-8500 1,.
pil'1cU pincuAY:.
3-8500,: norme.lor TV .fn
vigoare in Canada Statele Vnite
aler Americii (525 linii
cadrelor de 60 Hz). Acest
trebuie deci evitat atit in
unui Joc TV, ct
generator ca acela prezentat. I'n
figura 2.. .
CALITATEA EMISIUNILOR
DE
TELEVIZIUN
Este lesne de
n zonele muntoase sau de deal
este
foarte greu de realizat, fiind necesar
se unele compromisuri
acestea ncep, de cu
ile de acces. Din aceste motive nu
totdeauna calitatea prin
translatoare se poate ncadra la cali-
ficativul excelent sau foarte bun.
De translatoarele snt in-
automate perso'nal local
de exploatare Supra-
vegherea acestora este
de un punct local de
control. In caz de sau n
cazul de
revizie se la
locului personalul unui centru zonal
ce are n un mai mare
de translatoare. Activitatea de ex-
ploatare a translatoare-
lor este permanent cu
numeroase probleme tehnice de
unele deosebit de difi-

te'fi'rrice ... C0mpJexe, . de:
.... mai'!:ales. rn
. .sau 9u
(viscol,
fii de
reducerii ,intreruperilor n
de
transport la cote izolate al aparaturii
de lucru etc.
Este important de n
perioadele de revizie sau
chiar la o de
translator de putere este nece-
a
Fig. 5: Diagrame de ra-
dial ie; a -- radiator izotrop; b -:-
dipol A/2; c - sistem radiant om-
n plan H.
Fig. 6: Modificarea diagramei
unui dipol plasat la diferite dis-
(a) de un plan reflec-
tant.
Fig. 7: de emisie
semipanou (a) diedru (b).
TEHNIUM 11/1984
sar transportul unui impor-
tant de mijloace de lucru sau de
control (acestea
uneori de 10 ori volumul greuta-
tea translatorului pro-
priu-zis).
PUTEREA PUTEREA
APARENT
Puterea unui de televi-
ziune (P) se la intrarea n
fiderul sistemului radiant (Sistemul
antenelor de emisie). Se
ca putere n cazul
lui de imagine, puterea co-
vrfului impulsurilor
de sincronizare. Puterea de
sunet se n i loc
(este o conform
normelor trebuie fie de 5-10 ori
mai (de 10 ori n cazul nostru).
Revenind la partea de imagine, n fi-
gura 4 se pot vedea nivelurile nomi-
nale ale semnalului n unda modu-
Este vorba de valori efective
ale tensiunilor de a
de imagine.
Puterea la palierul impulsufui de
(putere n
0,56 . P vrf sincro,li:f . eraa
l11edie. de emisie va fi totH ...... sub
la negru. Da9$fi
m/
e'onsi-
'derEi fi-
75 n, P = U
2
175, de unde
.U;;V P . 75. Deci n cazul unui
TV cu putere P n =
\= tensiunea n fi-
U va fi 1 225 V efectiv (Ia vrf
Un' 112 va fi vrful instan-
.c amplitudinea sinusoidei pur-
de transmisie
1 732. V). In. caz (nea-
daptare),tensiunile cresc mai
mult, punnd n. pericol integritatea
Ing. VICTOR SOLCAN
fiderului a altor din
de emisie. In circuitele de
anod sau colector ale etajelor finale
jocul de tensiuni este de
cteva ori mai mare dect n fiderele
adaptate. mai su-
plimentul de putere introdus de
partea de sunet, devin
mai mari.
Am insistat asupra acestor as-
pecte energetice deoarece pot su-
gera celor cu radioelec-
tronica marilor puteri soli-
ril or ca putere frec-
ce n echipamentele
amplificatoarelor finale, n circui-
tele de ire la sistemele radiante
ale TV. Dincolo de
acestea ne mai putem imagina soli-
mai mari n cazul
toarelor de 20-50 kW benzile
IV-V) cnd acestea cuplate
cte sau trei pe un singur sis-
tem radiant
cum se poate vedea,
principale TV de mare sau pu-
tere nu pun numai probleme (infor-
de transfer nealterat al
semnalului, ci pro-
bleme de vehiculare n efi-
ciente sigure a unei puteri mari
sau importante de
foarte Efectele energetice n
unele cazuri de pot fi att
de puternice nct pot topi (dis-
truge) importante ale insta-
cum ar fi: tuburi amplifica-
toare de putere, circuite de ire
formate din conductoare groase
sau din cupru argintat, mate-
riale izolante, fidere cu diametre ex-
terioare ce ajung a fi de 6
din de a ante-
nelor de emisie etc. Dar aceste
efecte snt, de limitate prin
dimensionarea a
de emisie prin mij-
loace automate de de
ie
de utilizarea
unor materiale profesionale cu pro-
puterilor
utilizate.
Din motivele sus-amintite din
multe alte tehnice, proble-
mele de calitate, stabilitate teh-
nologie a materialelor utilizate n
emisie snt deosebit
de serioase. In cazul princi-
pale TV, unei singure
componente din miile existente .n-
tr-un poate conduce la n-
treruperi de emisie de. sute
de mii sau uneori chiar milioane de
telespectatori. Pentru a reduce ast-
fel de riscuri, o parte a
de emisie este de

Puterea aparent (PAR)
este de mult mai
mare n cu puterea no-
a Aceasta se
faptului atunci cnd ne
referim la PAR puterea
pe anumite de ante-
nele (sistemul radiant) unei de
emisie cu un anumit tip de
de Prima de refe-
este radiatorul (ipotetic) izo-
trop (vezi figurile 5 b), care ar ra-
dia puterea n mod uniform pe
unei sfere (din centrul ei)
de R. Raportul n decibeli ntre
densitatea de a
unei antene oarecare densitatea
la i R a radiatorului
de la putere injec-
se antenei
date de antena iar pu-
terea se nu-
putere De re-
in cazul
unde metrice decimetrice, com-
se face cu PD-ul maxim al'
unui dipol n 'A/2 n. care se
I putere, Iar puterea apa-!
n acest caz se no-
PAR. n concluzie, PAR-ul
este rezultatul energiei
radiate pe anumite zone ale
lui, n cazul nostru spre zona de ser-
viciu Efectul con-
eficiente a puterii reldiate
pe anumite se
tigul sistemului radiant (sau uneori
numai al unei antene) de ra-
a dipolului pe acele
Efectul pe
diferite o dia-
n con-
de "iluminare" cu semnal a
zonei de serviciu (vezi figurile 5b
5c). zonelor de serviciu
impun deseori ca respectiva con-
centrare de energie fie, de re-
sub orizontul amplasamentu-
lui de emisie nu fie di-
uniform n planul orizontal sau
vertical, ci n de
n relief a n
o de
de diferite se im-
pun de multe ori att n planuri orizon-
tale, ct verticale. Se poate vorbi
astfel despre holograma unui sistem
radiant (diagramele totale
Mijloacele de proiectare realizare
a unor diagrame sau holograme
time la sistemele radiante TV
deosebit de laborioase foarte
greu de reglat verificat prin mij-
loace tehnice simple.
sistemelor radiante,
am poate fi exprimat n
tensiune (cmp), n putere sau n am-
bele feluri n decibeli. ne refe-
rim la putere, se pot realiza
(G) de ordinul zecilor sau sutelor de
ori, iar PAR-ul n aceste cazuri re-
din produsul dintre puterea
n putere, PAR = P.
G. Deoarece foarte mari
presupun mari de
rare a antenelor pe pilon; n anu-
mite cazuri pot n
zona de serviciu ngustimii
fasciculului radiant factorilor at-
mosterici, se un compro-
mis ntre maxim puterea
folosindu-se mai frec-
vent un G maxim n putere de ordi-
nul zecilor.
DIAGRAME DE
Ultima parte a ull,ei de!
emisie TV este sistemul radiant (an-
tena), prin intermediul ener-
gia de
se
de conductoarele metalice ale
se n
sub de unde radioelectrice.
Modul de difuzare a puterii radiante
n cum am mai amintit,
nu se face la voia deoa-
rece este vorba de o energie foarte
n procesele
ce se petrec n De re-
n cazul terestre trimi-
terea energiei deasupra orizontului
amplasamentului nu la ni-
mic, unei puteri mari spre
obstacole naturale apropiate
nu trebuie fie ca pe
deschise la mari sau cmpie,
deoarece ar fi o ar favoriza
reflexii Nu de ori
se cere dozarea puterii n plan verti-
cal pentru a se acoperi locu ri sau lo-
situate la baza cotei sau
pilonului suport al antenelor. Din
motiv, n cazul de
emiSie nu este vorba de o an-
ci de un ansamblu de antene tip
cu o relativ compli-
astfel nct o parte
din puterea fie
cu pe n pro-
impuse de zona de serviciu.
Proiectarea, realizarea contro-
lul structurilor ale sistemu-
lui radiant ale geometriei volume-
lor invizibile n este
energia
cu structura
1,5/4,5 V
PXEAMPLlfll:ATIIK
Ohmmetrele anumite
tensiuni de alimentare pentru di-
verse game ale valorilor rezistoare-
lor. Un mod de a tensiunii
de 4,5 V dintr-o baterie de 1,5 Veste

Piesa este transforma-
torul care are un mic miez recupe-
rat de la transformatoare de cuplaj
sau 1 ,are 500 de
spire la 100), iar 2
are 330 de spire, ambele CuEm
0,12.
RADIO, 5/1984
III,
. - I
iZ. -'-------'---,
bei
i
C2

10+
j1O,u
I R1
I'ft
k
11 12
Elementul de al schemei C7 .. .. ..
este circuitul integrat A 202 0, pro- car c"9f
dus R.D.G. Asemenea snt
foarte utile n transmisiuniie SSB.
FUNKAMATEUR,3/1980
Montajul se
cator de nivel

diodelor 2,2 V:
5,:; V; 6,6 V; 7,7 V. montaul
22
-u
J"KAZl2
ca indicator
la bornele
; 3; 7; 10
AMATERSKE RADiO, 5/1983
Acest preamplificator poate fi uti- Lg = 10 spire, toate CuEm 0,3. Bobi-
lizat n benzile IV V de televiziune, nele au diametrul 8 mm.
dar numai cu tranzistoarele indi-
cate. Ls = 2 spire CuAg 0,8, L6 = RADIO TELEVIZIA
12 spire, L7 = 2 spire, LA = 2 spire, ELECTRONICA,2/1984
NEXATIIK
construI zarea
cu frec-
stabili-
s nt asigurate de
1 N 4148.
JAPAN RADlO,i'/1980
1-100,u$
-V Y;O}mv
f
TEHNIUM 11/1984
&
160

o O
rn

f
m
8
..:1'
2065
" ...
o
TEHNiUM 11/1984
CONTOR TRIFAZAT
CU DUBLU TARIF
DUBLU INDICATO
DE MAXI
90
-

70
I
RE
ore de v rf ore ncun,,,,,.,,",,
consumate, precum
de a se ncadra
terea
fului ce se
la orele
astfel la aplatizarea din
curba de a sistemului energe-
tic ional.
Dintre datele tehnice ale aparatului

tensiunea 3x100 V,
prin transformator de
sau 380/220 V direct;
curentul nominal: 1 A; SA, prin
transformator de
de lucru: 50 Hz;
clasa de precizie: 1; 2;
tensiunea de lucru a micromoto-
rului, releulu; de comutare a cea-
sului de comutare: 100 V, respec-
tiv 220 V;
accesorii: ceas de C'bmutare CPA
zz 2/2.
61
.,r--
,

'"
00
r-
Lt'\
-
-
,
B
GABARIT
NTOR
23
BORCAN GABRIEL - Roman

ultimele scheme de osciloscop pu-
blicate.
RADU -
un PCF82. Rezistorul R9
este cuplat la cursorul lui R8. Re-
dresor de 250 V am publicat.
SIMON IOSIF - jud.
Pentru unei
de radioamator nti cu
Radioclubul
CUCOANES GH. -
Tuburi pentru
n magazine sau la ateliere. In mag-
netofon snt contacte imperfecte.
TOT CONSTANTIN -
Oricare ar fi tipul antenei, calita-
tea depinde n mare
de forma reliefului. Antena op-
pentru dv. tipul Vagi.
CONSTANTIN - Roman
La televizor valorile ten-
siunilor de alimentare etajul final
video. Bobina de are 75 de
spire.
BOGEANU VICTOR - jud. Vilcea
tubul PFL 200.
PERECSENYI ZOLTAN - Oradea
prin de tele-
I
I
I
I
I
se fac la
foarte mari (10-12 GHz),
aparatura nu poate fi
de amatori.
BAES CIPRIAN - Oradea
nu schema
de a unei antene para-
bolice.
CRISTIAN -
Este dificil televi-
zorul "Temp" 6 n osciloscop.
CHETEZ ILIE -
Un videocasetofon are sistemul
mecanic de citire a benzii foarte
complicat. Sistemul electric este re-
lativ simplu.
ALEXE LIVIU - jud. Prahova
Sursa de alimentare a egalizorului
nu are stabilizator. Consumul este
de ordinul zecilor de miliamperi.
Puterea la intrarea orgii de
lumini este
ALEXA MIHAI - Galall
tensiunea de alimentare
la redresorului. n
plus condensatoare de filtraj zgo-
motul se va reduce.
MOISE IOAN -
pentru constructorii amatori
n domeniul electronicii n
special Editura "Albatros"
Cristal). Ca unele exem-
plare,
tura cu "Cartea prin
str. Vulturi 31, sect. 3, cod 74123,
n curnd Editura "Alba-
tros" va publica "Practica electro-
nistului amator".
I
I
I
I
fU. R4
200 .510
I
I
I
I
I
I
I
I
l,f
If
+1,2B
+ ca
10,0
R6
6.Bi<
PARASCHIV C. - Piatra Neamt
Defectul este complex. Nu poate-
fi remediat prin
ALEXE MARIUS - Caracal
Nu ce se poate n
zona dv. Tub ECH81 se poate cum-
de la magazine (eventual la
DIODA). Casetofonul dv. nu poate fi
modificat n stereo.
TODORAN EUGEN -
Televizorul nu este construit
programele radio UUS.
In radioreceptor trebuie verificat re-
gimul de a etajului final
audio - acesta n scurt
timp bateriile.
DINA DANIEL -
Dunga provine de la etajul
baleiaj tubul 6 0
3.
CONSTANTIN - jud.
Severin
Tubul electronic PL 500 nu poate
fi nlocuit cu tranzistor. Tubul 1T11 P
admite o tensiune de 20 kV.
Imaginea se pe
din cauza amplificatorului final ba-
leiaj cadre.
UNGUREANU LIVIU -
Schema lui Maiak 205 nu este
cu a lui Maiak 203.
La receptor L
1
are 75 spire, iar L
2
are 10 spire.
HIMESCU VASILE - Slobozia
Bzitul apare din cauza in-
suficiente a tensiunii de alimentare.
ROBU MIHAI - jud. Neamt
Tranzistoarele BF 245 se produc
n 10-
garitmice nu pot fi nlocuite cu po-
liniar. Nu da-
tele bobinelor de la casetofon.
FILIMON B. -
CDB400 are 4 Nu
nlocui tranzistoare TUJ cu unul bi-
polar. Radioclubul are telefo-
+
CiO
.., 10.0
nul 33957.
RADU
Selectoare UIF se ...... "' .......,,., ....
gazine. Modul de cuplare
ci nescop este fixat de uzina
structoare.
GABRIEL - Arad;
Vom publica
F. - '.1'
cu o semnalul.de'
acolo
apare distorsionat. Prin pUi=lcte cu
casca se poate determina apoi f1'
amplificatorul AF ce element
modificat valoarea. ")
La televizor nti alimeA..1
tarea.
DELEANU -
Orice nlocuire de piese la un am-
plificator trebuie
adus amplificatorul la parametrii
Amplificatorul de !a
care a fost experimentat
cu BF173 nu poate
cu rezultate bune plan-
tind BFY90.
eventual pe la
CRISTIAN - Urziceni
Ne o de la
cursul de ne explica-
la componentele schemei (Am-
plificator din Culegere de probleme
de 1983).

n cu
profesorul; poate interesa pe
colegi.
Piesele electronice nu se identi-
desen, ci un anumit
cod format din litere cifre. Drep-
tunghiul di!"J scrisoarea dv. nu
este transformator, o
sau pur simplu o

I.M
el MIIU\LJ
Kt K2 H2 Hi
KT3156 , KT56tl

e; 1<3
1<T3685M
are frec-
455 kHz. De-
fi att
dintr-un alimenta-
bine

S-ar putea să vă placă și