Sunteți pe pagina 1din 24

;

r
CDNST
SUMAR
2-3
4-5
Geometrie
Dioda semiconductoare
mperecherea diodelor
.pag. 6-7
la
... pag. 8-9
Decodor stereofonic MF
Tester
Dispozitiv
carusel pentru probe la
color
AUTO-MOTO.
Conducerea
10-11
.pag. 12-13
. pag. 14-15
de
Indicatoare de
..... pag. 16-17
integrat CDS 490 E
CONSTRUCTU.
. . . . . . .. . pag. 18-19
Amenajarea
... a boxei
Cutie
Acvariul
Suport practic
legumelor
PUBLICITATE . ........ pag. 20
Televizoarele cu circuite integrate
ATELIER . ........... pag. 21
Generator AF .
Montaj pentru
REVIST A REVISTELOR. . . . pag. 22
TDA 2020
Demag netizator
Regulator
Gong
Releu
MAGAZIN .pag. 23
Navomodele. Vechi nave
Perspicacitate
Mocasini
Cuvinte
REDACTIA RAsPUNDE . ... pag. 24
Radioservice
U TII EN RU MATDRI
,
liN NOII AN SCOlAR-
perioade de pen-
tru formarea viitorilor muncitori califi-
tehnicieni,
Numai se pot elimina
existente.in unele stagii de prac-
acele perioade inutile costisi-
toare de acomodare la pro-
formalismul prezent n
acoperirea obiectivelor profesionale
privind ridicarea cali-
procesului de pentru
viitoarele
Deosebit de elocvente pentru de-
monstrarea de a
organi-
zate n au atestat o
imensul de creativitate
existent in
, ...
D CAliTATE I
,
iectei8 Documentelor
XII-lea al p.e.R. vizind legarea strnsEJ
a de de obiectivele con
socialiste n Romnia. Me-
maselor largi ale po-
nivel de so-
instruire o
politico-ideo-
logic8. pe baza
materialist-dialectice, es-
te chemat contribuie in tot mai mare
la formarea ca-
drelor necesare so-
cialiste multilateral dezvoltate nflo-
ririi natiunii noastre socialiste.
Obie'ctivele majore nscrise n pro-
iectul de Directive ale Congresului al
XII-lea al P.C.R.,
ioare 111 ampla cuvintare ros-
de secretarul general al parti-
dului, Nicolae
cu prilejul deschiderii noului an de n-
o n
activitatea ale
principale atribute: calitatea, eficien-
multilateralitatea profesio-
nale trebuie autentice per-
manente.
Dezv'oltarea modernizarea
de toate gradele, proces cu
continuitate, ca n treap-
ta I de liceu fie ntreaga
de ai clasei a
VIII-a, asigurndu-se ca aproape 90 la
din elevii trepte; I fie
n liceele industriale agroindustriale;
va gradul de cuprin-
dere n treapta a II-a de liceu la circa
70 la crendu-se pentru

lui liceal. n o
se va acorda pre-
de muncitori n mese-
! iile de pentru de
industriile minie-
materiale df'
pre-
cum n meseriile specifice agricultu-
rii. Se va extinde n continuare
mntul superior, ndeosebi
tul tehnic pentru ramurile cu cea mai
dezvoltare, principala
acordindu-se
lui acestuia, sale cu produc-
cercetarea, temeinice
a n cu ce-
progresului tehnic, ale dezvol-
economico-sociale a noastre
in etapa n
Toate acestea vor permite realizarea
unui alt obiectiv major, anume for-
marea a unui de
1 750000 de muncitori a
300000 de tehnicieni, ingineri
alte cadre de specialitate -
de eco-
nomico-sociale a Romniei in cinci-
nalul
cum se n proiec-
tul de cercetare
2
dezvoltare de
introducere a tehnic n
perioada 1981
cipale n anul
economico-sociale a Ro-
maniei, a roiului
n toate domeniile
socialiste impun integrarea
a de cercetare cu
tul Un ro! tot mai impor-
tant n afirmarea revolutiei tehnico-
n revine
ale practicii productive.
n cadrul de
la nivelul liceelor ,nr"""T"""'"
superior o
se va acorda acelor cu
un practic, cu aplicativitate
n unor probleme tehnico-
Printr-o colaborare mai
de a
specialitate
cu
serviciile tehnice
acestor
poate printr-o deschi-
dere mai a tematicii lor, n sensul
unei mai strnse la nevoile
curente si de ale
economice. n cadrul
fie-
'II'
activitatea pe bazele celei mai avansate, asi-
gure n cele mai bune a noilor cuceriri
ale tehnicii, ale umane in toate
domeniile,
NICOLAE
tor nu trebuie neglijate acelE:
obiective ce contribuie la
bazei materiale a
lor, pentru a se asigura co-
Perspectivele
co-sociale ale
deceniul
t:>T''''','''.n'l',''''
tinerei
proces
portantele
calitate ce dinamica
unei noi deschid ample
de afirmare celor care
In amfitea-
frelor, vor deveni
calificare, tehnicieni,
meni de
progresului
de ordin formativ
tirea cadrelor materializate
legii moderne de in
grame de policalificare, In utilizarea
a metodelor moderne de
calcul. valorosu-
lui corp profesoral le revine nobila
misiune de a concretiza n procesul
de formare a tinerei
calitative ce necesar dezvol-
a
In perspectiva importantelor sarcini
In Documentele Congresu-
lui al XII-lea, obiective trasate de secre-
tarul general al partidului -
Nicolae -, tineretul
universitar se plenar
cu printr-o

pentru fndeplinirea
menirilor majore ale
mintului, care este principalul izvor de
cadre pentru toate domeniile, inclusiv
pentru activitatea de cercetare. n ve-
derea tot mai strnse a
mntului cu cadre-
le didactice din superior,
precum vor trebui parti-
cipe mai larg la munca de cercetare
n cadrul institu-
telor centrale al academiilor de
profil. Va trebui,
participarea
a profesorilor, tuturor cadrelor din
liceal la activitatea teh-
din intreprinderi, la con-
ceperea promovarea noilor tehno-
logii, la asimilarea de noi produse, la
organizarea pe baze a pro-
muncii; seama de ce-
procesului de integrare a cer-
cu prod se
vor organiza, n continuare, platforme
comune de cercetare, proiectare, n-

1. Viitorii de programe de
complexe. n care un loc important este rezervat practicii produc-
tive. Inginerii de mine iau contact cu procesele spe-
cifice meseriei n cadrul atelierelo!' Institutului politehnic.
a rom-
integrarea cu cer-
cetarea va cu n
acest an noi prin
rea a planurilor programe-
lor analitice, n special a acelora des-
tinate disciplinelor tehnico-economi-
ce, prin optimizarea formelor de trans-
mitere a ast-
fel nct
formeze un puternic suport
pentru activitatea Organiza-
rea mai a programelor
stagii/or de asigurarea unei
baze materiale pen-
tru activitatea att pentru
elevi, ct pentru realizarea
unei fructuoase ntre orga-
U. T.C. din
din
U.T.C. din eco-
nomice productive vor trebui asi-
gure un calitativ ridicat unei

j
J
' .... ': ..\,: ...:.: .. : ..
::
i
1
I
i
J
1
CONCIPTII-RIAlIZARI,
II iTUR
IllVI I PROfllORI
Laboratorul de electricitate elec-
realizat la Liceul Gh.
din - QUARC ELECTRO-
NIC LABORATOR - este conceput
linia de dotare
a laboratoarelor moderne: un
pupitru central pentru profesor 15
mese de lucru pentru elevi. De ase-
menea, laboratorul mai dispune de un
central de a energiei
electrice, un bloc de video:
retroproiector, epidiascop, monitor TV
pentru profesor, un bloc de
audio, de amplificare stereofo-
magnetofon, picup, radiorecep-
tor, diferite anexe necesare unor astfel
de
ntregului laborator apar-
profesorilor de Gheorghe
Iosif Mugur Popescu, n colaborare
cu tehnicianul electronist Ion Baciu.
n realizarea a prototipuri lor
s-au adoptat propuse de
elevii cu care s-a lucrat,
astfel una dintre cele mai concrete
forme de integrare a cu
cercetarea
QUARC OOP este un pupitru multi-
menit asigure profeso-
rului de toate cerute de
- ntr-o viziune
- a de laborator,
de cerc etc.
OOP blocuri
rotativ8, fixate la caloeI81e
Blocul de surse
surse de (ten-
siuni continue alternative intre 0-
24 V, cu un curent maxim de 5
o de
filament 6,3 tensiune
anodice
cu nrr\t",r,ti",
.,
Blocul de instrumente de
cuprinde osciloscopul didactic, un ge-
nerator de (folosit In
la utilizarea osciloscopu-
lui) cele opt instrumente de
pentru curent continuu alternativ
(patru voltmetre, trei ampermetre
un aparat de nul).
Cele blocuri snt cu
suporturi ce permit orientarea lor spre
dind posibilitate elevilor ob-
serve modul de folosire a intregii in-

QUARC OOP permite conectarea cir-
cuitului inchis de televiziune al labora-
torului, format din camera TV, monito-
rul profesorului. cele 15 minitelevi-
de primar
gimnazial vor fi frecventate n
acest an de 3188 000 de elevi.
Pentru prima in clasa I -
385 000 de
liceal
va cuprinde 1 000 de licee de 10 ti-
puri cu 29 profiluri de specializare.
Noua de liceeni insu-
265 000 de elevi n clasa a
IX-a 125 000 de elevi n clasa a
XI-a.
Pentru noul an de
se 688 titluri de
lare ntr-un tiraj de aproape 30 mi-
lioane de exemplare.
de mijloace de n-
pe anul n curs cuprinde
2'11 de titluri noi, dintre care un bo-
gat repertoriu de filme didactice,
jocuri, truse, dispozitive.
In noul an de studiu, din circa
30000 de 3300 snt
cu predare n limbile
con locuitoare, frec-
ventate de 323000 de elevi.
In acest an de din
totalul lor clasei a VII-a
88,5 la cursurile li-
zoare SPORT ale meselor QUARC.
Pe pupitru se dispozitivul de func-
al platformei orientabile a ca-
merei TV dispozitivul de conectare
al la studioul TV al liceului. Se
pot astfel prelua cinci programe di-
ferite transmise din studio sau trans-
miterea din laborator spre stu-
dio.
demonstrative mai difi-
cile, ce montaje complicate
sau (generatoare
de semnal, osciloscop, etc.), pot
fi prin intermediul sistemului
inchis de televiziune al laboratorului
la fiecare De asemenea, pe
minitelevizoarele SPORT se pot trans-
mite filme didactice, emisiunile tele-
scheme de montaj, subiecte
de scrise, rezultate experimen-
tale de elevi in urma
de laborator, analiza - lm-
cu clasa - a unor deo-
sebite, metode de instruire progra-
etc.
S-au introdus instrumente de
mai precise, cu etalo-
nate in cadrul liceului. n dotarea lui
ceelor industriale agroindustri-
ale.
In domeniul
fice, n anul 1980 vor activa 70000
de cadre cu studii superioare.
Intre premierele noului an de
se
liceelor de chimie pro-
fii nou de liceu, in care elevii vor fi
in domeniul att al tehno-
logiilor chimice (organice anor-
ganice) cit al repa-
utilajelor.
In 11 licee ale municipiului
cu sprijinul Inspectora-
tului al ntreprinderilor pa-
tronatoare al comitetelor de
au fost create 15 noi labora-
toare complexe pentru studiul e
lectrotehnicii.
70 la din de di-
ale institute-
lor de superior snt va-
lorificate in activitatea
prod
n rea-
lizarea contractelor de cercetare
este cu o
de aproape 5 milioane de lei.
QUARC OOP se mai o serie
de aparate de calitate cum
ar fi: de c.c. cu pro-
la scurtcircuit, cu
tensiune liniar ntre O 20 V,
curent maxim 500 mA - proiect de
al elevului Teodor
punte RC - proiect de al
elevului Cristian lliese; un multitester
- proiect de al elevului Ionel

Masa elevului QUARC 001,
in 1978, a fost n
anul curent, cu trecerea la mul-
tiplicarea ei in cadrul in-
treg u lui laborator.
QUARC 001 o de
laborator pentru un grup de trei elevi.
S-au adaptat vechile surse de labora-
tor Didactica elec-
la care s-au
gat cele 8 instrumente de (4
de c.c. 4 de c.a.). Toate acestea sint
montate pe un bloc
meselor din laborator. Masa este pre-
cu minitelevizorul SPORT
dispozitiv de semnalizare a tensiunii.

2. Orele de - o elevilor de la Grupul
auto
3. de pe liceului se deprind meseriile specifice unor
ramuri de vrf ale economiei electronica. electrotehnica.

3
nu,nru'tinn",l::\ cu """u""...,,,,
sa. ideea care la
baza propuse, iar materiali-
zarea ei in desenarea unor fi-
guri geometrice elementare
rarea electrice ntre dife-
rite acestora. Rezultatele
cu calculele t/::or,r&:>'I'ul"&:>
m::.nif,pc:d'nrl pentru
care se aceste

grosi mi! contacte
etc.).
n figura 1 snt ilustrate citeva exem-
ple de structuri geometrice simple,
pentru care se lungimea seg-
mentului ales ca unitate de
r. Aplicind geometrice ele-
mentare legile de combinare a rezis-
in serie n paralel, se
valorile relative ale intre
punctele A B (exprimate n
de unitatea r). Se propune verificarea
acestor rezultate prin uni-
a rezultantelor direct pe hrtia
pe care s-au desenat figurile respec-
tive, n creion.
este
atit de realizarea unui instrument
suficient de sensibil pentru a putea
implicate (de or-
dinul zecilor de megaohmi sau chiar
mai mari), cit mai ales de
cu care se
pentru trasarea unor linii cit mai uni-
forme n grosime.
Partea a experimentului
dintr-un megaohmmetru,
nut dintr-un microampermetru
nuit de laborator (50 p,A pe scala),
sensibilizat ajutorul unui tranzistor

o
la do-
joase, special la

Pentru o ter-
minalelor, acestea snt marcate, de
rezistenl:a necunoscu-

modificind,
de valoarea Rx,
Pentru sen-
s-a la
trul de limitare a curentului prin
instrument Aceasta
n
asemenea, mare a mon-
tajului impune ecranarea sa ntr-o cu-
tie folosirea unor cordoane
de cablu ecranat.
megaohmmetrului se fa-
ce n domeniul zecilor de megaohmi,
n de dimensiu-
nile liniilor pe care vrem le
La nchiderea de ali-
mentare 1, P1 va fi n
de tensiune Se conec-
la bornele Rx o cunos-
de exemplu de 20 MO,
miinile pe cordoanele de
sau pe rezistor, se din
tensiunea de alimentare cind
instrumentului la cap de
Se ntrerupe alimentarea (obligatoriu
nainte de atingerea cu mna a borne-
lor Rx). Din acest moment vom putea
conecta la bornele de numai
mai mari de 20 MQ. Folosind
riglete dinainte cu
din 5 n 5 MQ (sau din 10 n 10 MOo),
vom putea trece la etalonarea scalei,
trasind un grafic n diviziuni - Rx. li-
mita de se alege in
de dimensiunile liniilor pe care
vrem le Aceasta presu-
pune o testare avind in per-
ca tensiunea de alimen-
tare fie la nceput (se
treptat, cnd seg-
mentului in domeniul de
Diodele punctij'or1'ne cu microjonc-
se de n domeniul
frecventelor nalte si foarte nalte, lucru
posibil' lor electrice
foarte Este de sine
ele foarte bine
joase. Din acest
incluse h'1 cataloage
de diode pentm uz
1
r
+
+
+
3X4,5V
_ r
rare).
Partea a experimentului este
mult mai neexistnd o repro-
ductibilitate a dimensiuni-
lor, o uniformitate a
mai ales a gradului de cu
creionul. Deprinderea se poate
forma prin
Inainte de a face o
este necesar se
etalonului a segmentelor
unitare din pentru a ne asigura
valorile lor corespund dimensiuni-
lor liniare prin Nu-
mai aceea se va trece la lega-
rea componentelor n prin
punctele
De exemplu, vrem
legea de legare n serie a
care rezultanta este cu
suma componentelor:
R = Rl + R2
direct maxim de 150 mA tensiune
de 20, 30, respectiv 50 V.
Dintre diodele de
cu germaniu seriile AA, EFD
1N, caracterizate printr-un curent
direct nominal de 5 mA (valoare
20 mA): M 112, M 114 (V
RM
=25
EFD 103, EFD 105 V); EFD
IN 541, IN 542 IN 54 A
M 117, M 108,
(100 V).
REDRESOARE
serialul de materiale privind redre-
au fost pre-
A
r
2
Practic vom trasa segmente
(egale sau nu) n prelungire, dar
a le atinge la capete (se de
cca 2 mm). Apoi se fiecare
segment n parte folosind curba de
etalonare diviziuni - Rx, se
valorile Rl R2 acestea nu
snt n domeniul se ajus-
dimensiunile (prin alungire
te iar prin scade).
se unesc capetele
turate printr-un punct se
rezultanta, verificnd legea

Constructorii amatori de
mai dificile vor descoperi singuri se-
cretele tehnice ale modului de lucru.
Mai aici doar
mare a hrtiei a punctelor de
contact, care, atingeri repetate,
se zgrie nu mai repetabili-
tate
att n aparatura ct n
amatorilor, mono-
bloc, ncapsulate n plastic, sau
aluminiu, snt robuste, cu volum redus,
de montat. Terminalele snt marcate
prin simbolurile
alternative ("") (semnele plus
minus).
Dintre redresoare produse la
seriile lPM,
curent nominal direct de 1,2 A,
de A:
P U N
,
I
compararea unor diode avnd curentul
direct de cel 150 mA. Ele pot fi
modificate (inclusiv sursa) pentru orice
PIN TRU
alt tip de diode. De asemenea,

valorile
montaiul poate servi la compararea
inverse ale diodelor.
IIPIRIGHIRIA
Instrumentul M conectat n diago-
nala de poate fi un AVO-
; , metru avnd domeniile de
0,06-0,6-6-60 mA, respectiv 0,1-
DIODllOR
' 1-5 V (orientativ). Desigur, ar fi de
preferat un instrument cu zeroul la
mijlocul scalei.
MARK ANCRES
Sortarea diodelor n scopul mpere-
cherii se poate
face cu ajutorul montajului n punte
Wheatstone prezentat Se
astfel diodele disponibile (de
tip), cte
exemplarele cu directe ce-
le mai apropiate. Deoarece valoarea
directe depinde de punctul
de de pe caracteristica
tensiune-curent, montajul a fost pre-
cu un P
2
care per-
mite schimbarea regimului de
nare ntre anumite limite dorite.
Valorile pieselor au fost alese pentru
Echilibrarea se face cu comu-
tatorul dublu K
1
-K
2
nchis, cu instru-
mentul la nceput pe mai
sensibile (60 mA, respectiv 5 V). Se
aduce acul la zero din
P
1
, fin echilibrul pe din
ce in ce mai sensibile ale instrumentu-
lui.
echilibrare se trece instru-
menlul pe 60 mA sau 5 V, se conec-
diodele de comparat se des-
chide dublu. acul
bate n stnga, se diodele.
Respectnd din acul
va devia normal (dreapta) atunci cnd.
a diodei D
1
este
mai viceversa. este
SllNAlllARI
Un bec care se aprinde se stinge
la intervale regulate de timp atrage
mai bine dect unul care arde
continuu. Din acest motiv, lampa fila-
toare este frecvent n siste-
mele de avertizare, n special la bor-
dul mijloacelor de transport.
n articolul de con-
structorilor un montaj sim-
plu de filatoare care poate fi
utilizat pe modelele telecomandate sau
pe biciclete, ca indicator de schim-
bare a Schema (fig. 1 a) a
fost cu tranzistoare T

(npn) de tipul BC107-171, AC 181, M1T
35 cu tranzistoare T
2
(pnp) de tipul
AC 180, B O 136, MIT 39-40.
Valoarea condensatorului C se ale-
experimental ntre 10 J.1F 100 J.1F,
n de factorul de amplifi-
care al tranzistoarelor utilizate.
P (100
la reglarea
Tip Tip I.P.R.S.
BF 252 BF 254
BF 254 BF 254
BF 255 BF 255
BF 257 BF 257
BF 258 BF 258
BF 259 BF 259
BF 260 BF 200
BF 261 BF 167
BF 262 BF 180
BF 263 BF 181
BF 264 BF 200
BF 270 BF 167
BF 271 BF 173
BF 272 2 N 2906
BF 273 BF 241
BF 274 BF 240
BF 287 BF 241
BF 288 BF 240
BF 290 BF 183
BF 292 BF 258
M. ALEXANDRU
a becului. stabilirea regimului de
dorit, se poate la
inlocuind grupul R-P
printr-o avnd valoarea
(suma dintre R
a lui P).
Alimentarea se face de la o baterie
de de 4,5 V, becul fiind tot
de (3,5 V/0,2 A).
se o semnalizare bi-
(stinga-dreapta), se
becuri, selectarea cu
ajutorul unui comutator K (fig. 1 b).
comutatorului poate fi ma-
sau prin intermediul
mecanismului de directie al modelului
(n acest caz va mai avea
o de repaus).
n 2 este o de
cablaj scara 1 : 1, iar 3 este
dispunerea
iru tranzistoarele recomandate
dinspre terminale).
BF 293 BF 173
BF 297 BF 257
BF 298 BF 458
BF 299 BF 459
BF 302 BF
BF 303 199
BF 304 BF 198
BF 305 BF 258
BF 306 BF 198
BF 310 BF 181
301 BF 199
BF 314 BF 200
BF 321 254
BF 322 2221
BF 323 2906
BF 200
BF 334 BF 240
BF 335 BF 24'1
BF 336 BF 257
BF 337 BF 258
BF 338 BF 259
BF 341 2 N 2904
BF 342 2 N 2904
BF 343 2 2904
BF 365 BF 255
BF 384 BF 183
BF 385 BF 181
BF 394 BF 240
BF 395 BF 241
BF 457 BF 457
BF 458 BF 458
BF 459 BF 459
A
cu att mai mare cu ct rez
directe ale celor diode
mai mult n punctul de
ales.
Pentru diode cu caracteristici
foarte apropiate, este
D

P2100o. 20il
aproximativ la schim-
barea punctului de (prin
manevrarea lui P
2
). n cazu! unor dife-
mici, instrumentul poate fi tre-
cut pe domeniile cele mai sensibile
(/lA, mV).
1 a
b
2
BF 494
BF 495
BFP 177
BFP 178
BFP 179
BFR
2
BFR 19
BFR 20
BFR 21
BFS 52
8FS 53
BFS 64 A
BFS 64 B
BFS 65 A
BFV 10
BFV 11
BFV 12
BFV 20
BFV 21
BFV 22
BFV 23
BFV 24
BFV 63
2
+
BF 254
BF 255
BF 177
BF 178
BF 179
2 N 2221
2 N 2218
2 N 2219
2 N 2218 A
2 N 2904
2 N 2905
2 N 2907 A
2 N 2906 B
2 N 914
2 N 2221
2 N 2222
2 N 2222
2 N 2222
2 N 2907
2 N 2907 A
2 N 2904
2 N 2905
2 N 2222 A
3
+4,5V -{!
p
B
B C E
BD136
5
J
Ing. 1. LINGWAV - VOS AVN,
Se poate afirma la
care se radio n UUS
(unde metrice decimetrice - respectiv
n benzile de amatori de 144 432 MHz),
n troposferice date, este cal-
n cele ce se
un model de calcul al distantei intre
spre a se stabili un QSO,' in care
temperatura ei cu alti-
tudinea; presiunea umidi-
tatea atmosferei ei cu altitu-
dinea n presiunea a:
vaporilor de altitudinea
raza (6 370 km).
parametri snt accesibili profe-
(prin culese de son-
dele meteorologice) mai acce-
sibili amatorilor, care trebuie se limi-
teze la calcule probabilistice n
- - - -JTRAT MAi PUr[N DENS
.......... " "'-
STRAI DENS " "
maestru al sportului
de starea a vremii si
buletinele meteorologice pentru un teri-
toriu dat.
1. CALCULUL ORIZONTULCI
RADIO
Orizontul de vizibilitate al antenelor
receptorului se poate cal-
cula astfel:
(1) rh = ,/b:" + Jh:). n ca-
re: rh = orizontul radio n km; R = raza
= 6370 km; h
e
= altitudi-
nea antenei n km; h, =
altitudinea antenei receptorului n km:
k = coeficientul care se cu re-
(2) k = __ 1 __ ,
l+R
dN
dh
1
1. u
delol' radio n atmosfe-

1. de selr>ar,are
intre
straturi cu di-
ferite. n cazul atmos-
ferei -
a den-
deci va-
a lui n.
- 0,00004-
K>1
.Q!i= +000001
dh -.

Il h
,......

]
;:5
"'"
.!:

C>
3
CI
:::::>

t- i-
s '5
ce:
a
T
b
TEMPERATURA (0 K)
6
unde N = coeficientul de
(3) N = n - (n = indicele de
a undelor radio n
n meteorologice
indicele de refractie a
ia valori cuprinse 'ntre
noas-
radio
1,000250
1,000420. Valoarea
punct dat cu
un
(4) n = ----'---"---:'--'-__ -=-=-S:..!!1!!L
unde p = presiunea n mili-
bari, T = temperatura (T = 273 +
('C), = presiunea a vaporilor
de - care se din tabele, n functie
de umiditatea
exprimat n milibari (la noi n
ntre 1 30 milibari).
Este de remarcat cum se con-
comparnd (21 (3) (4),
pentru calcululorizontului radio snt im-
portante nu valorile lui p, T
surate la sol, ci variatia lor cu altitu-
dinea - ceea ce va determina
dN (gradientul coeficientului de refractie
dh '
cu altitudinea).
Se poate afirma deci orizontul ra-
dio este determinat de conditiile meteo-
rologice concrete, respectiv presiunea
umiditate, II>
precum de acestora cu alti-
tudinea.
n meteorologice normale, tem-
peratura scade cu
cu c?a 0,56C/IO/? m (fig. presiunea
a vaponlor de co-
pentru o umiditate
n asemenea conditii, k este mai
d
AI . dN . ?
mare eClt -:::.o: - 0,00004. m ast-
dh
undele radio se apropie la
se
propagarea este
multe cazuri apar n dis-
complexe de umi-
ditate care coeficientul re-
a undelor radio. Astfel, in situatia
n care indicelui de
altitudinea este
(2) avem k-j.
practic n
fractate) atmosfera
-j. O), din
deci propagarea este tem-
peratura scade brusc cu altitudinea,
-0,000157 < -0,000157 .
h
I
<C
w

el

1-
'S
<C
c
T
dN,O 'k<' .
d"h- /' ,respectIv 1 undele radIO
sint reflectate n sus. n astfel de
este foarte (fig. 2c).
de propagare foarte
se cnd n variatia
cu altitudinea se produc in-
3 b c), care cu
a presiunii
a vaporilor de (fig. 4) fac ca
dN -0,000157 k ia valori foarte
mari. n astfel de undele radio
snt refractate spre sol, deci se
cu (fig. 2d).
o undele radio pot
fi chiar reflectate de mai multe ori de pe
sol (fig. 2e), la atenuarea lor com-

2. ATENUAREA UNDELOR
RADIO
Atenuarea este n primul rnd rezul-
tatul dispersiei undelor ra-
dio. cel! mai mare la absorb-
undelor radio o au moleculele dipol
ale apei din
n fig. 5 se atenuarea a at-
mosferei n de volumul precipita-
(ploaie) raportat la m 2, iar n fig. 6
atenuarea n cu n func-
de vizibilitate, la diferite de
Din fig. 5 6 la frec-
cele mai utilizate de radioamatori
(144 432 MHz) remarcabile
snt produse de (fig. 6
0,001..;-0,01 dB/km), la care se
parazite sporite ale sistemelor
de antene (izolatoare umede) in aseme-
nea
Din cele prezentate anterior
realizarea n UUS la foarte
mare (1 000 - 2 500 km) este
n meteorologice care
produc formarea unor straturi de in-
versie ce pot fi simple (fig. 7 a) sau duble
(fig. 7b), dnd se canale de
conducere.
Tinnd cont de cele expuse, pentru ra-
dioamatori UUS dornici realizeze
radio la. mare se reco-
bulet.inelor meteorolo-
gice vremii. n de aces-
tea putem avea una din
- n atmosferice normale _.
vnt slab, presiuni atmosferice medii, umi-
ditate medie sau - propagarea
este (fig. 2a);
in atmosferce cic10nice -
(995 milibari sau mai pu-
ploaie, vnt puternic etc. propa-
garea este (fig. 2 b) ;
---;- la trecerea unor fronturi atmosfe-
rice reci vnt rece, ploaie etc. -- pro-
pagarea este foarte 2c);
la trecerea unor atmosfe-
rice calde vnt cald (de obicei moderat),
mai rar ploaie etc. - este for-
marea unor inversiuni temporare, de
care de
500- 000 km;
- n atmosferice anticicloni-
cnd presiunea este mare
milibari sau mai mult) pe o
vnt sau vnt foarte slab, cu
zile calde. frec-
etc., mai ales toamna,
snt frecvente straturile de inversie sta-
tornice - 5 zile 1 in fig. 7 a, nlesnind
700 -1 500 km pot apa-
canale de conducere (fig. 7b) ce
duc la ntre zone relativ restrnse
(cteva sute de km
2
), dar la
foarte mari (1 200 - 2 500 km);
2. Modul de refractie a
,
3. Diferite moduri de va-
a temperaiurii cu altitu-
di!1C:la: a) b) un strat de
inversiune; c) straturi de
inversiune.
UMiDiTATE (%)
2:5 50 75 100 Fig. 5. Absorbtia UUS
la o preei .
-
E
1.
0.5
-<
0,1
ac::.
0,05
c:c
<C
0,01
0,005
0,001
0.0005
0,0001
0.5 5 10 20 200 300400
LUNGiMEA DE
Montajul a fost
conditiile folosirii unor
neselectionate s-au obtinut rezultate
bune . emisiunilor
banda de 70 cm.
Circuitul de intrare este format
inductanta
un cablu de
cu Z=50 se face
la 20 mm de la rece al lui
n cazul folosirii cablu cu Z=75
priza de pe l1 se va muta mai sus,
punctul optim determinndu-se

Emitorul primului tranzistor amplifi-
cator se prin intermediul unei
cu li la o de
rece. Sarcina
"'lYInliij"",+r.r de R.E este L
2

cu cel de-al doilea amplificator de
se face l3' n continuare semnalul
.."".Iiti"",+ de tranzistorul T
mixerului. Circuitul din
rului este de
acoperi banda de
Tranzistoarele
239 sau
divizorul capacitiv format
densatoarele de 33 pF rC:>""..,C:>t'tl\l
150 semnalul se
la iesirea
a 9-a, respectiv 96
colectorul celui de-al doilea
este armonica a
MHz). l12
semnalul oscilatorului local pe baza
tranzistorului de mixare T
3
Montarea
ale convertoru
se va face cutie sau
cablaj imprimat dublu placat, corn
parti conform traseelor
tate din schema de principiu.
dintre linii cutie va fi de 12 mm,
distanta dintre liniile ce se
ntre va fi de 5 mm.
Pentru acordarea circuitelor
lante vor fi folosite un undametru
absorbtie la oscilator
de pentru amlolitlcatC)ar,eie
DICoDoR
STIRlofoNIC MI
Tranzistorul TI ca am-
plificator selectiv pe 19 kHz (in cazul
la intrare). De
asemenea, din se culege o parte
din semnalul complex stereofonic
este spre discriminator. Sub-
oscilatorul for-
mat din Tz circuitul acordat din
Armonica a doua, deci sem-
nalul pilot de 38 kHz, este n
circuitul de ea dis-
criminatorului. Acesta cele do-
canale stereofonice
Montarea in receptor
se face demodulatorul MF, la
care nu se mai filtrul RC de
la Semireglabilul de 1 MQ se
pentru o (chiar
semire-
glabilul din sursa lui T
z
sub ni-
velul de semnal la in-
trarea decodorului, iar semireglabilul
din sursa lui Tl pentru o separare
pe canalele de la in drena lui
Tz se poate plasa un indicator stereo-
fonic cu
Montajul nici o
modifi.care in plaja de alimentare 9 V-
18 V. In lipsa oalelor de se pot
ncerca bobine de interme-
(465 kHz, 230 kHz). Ele se reglea-
pentru o a unui
voltmetru c.a. (chiar cu un A VO-metru)
plasat la punctul cald al lui L3' bine-
Constructorii sint
adeseori, n de a alege dintre
mai multe tranzistoare de putere pe
acelea care au factorul de amplificare
mai mare. Montajul
acestui scop, verificarea
sortarea tranzistoarelor de putere de
orice tip (pnp, npn), care au un curent
maxim de colector mai mare de 300 mA.
Schema de principiu este n fig. 1,
iar n fig. 2 se circuitul echivalent
pentru tranzistoare pnp (pentru npn
se polaritatea bateriei a
voltmetrului). Tranzistorul de verificat
se de la o baterie de 4,5 V,
polaritatea fiind conform ti-
pnp
npn
8
pnp
Kz
npn
8....,.--..... r-
R200Q p 5kQ
E
c:.
o..
c:.
NICOLAE
la emisiunii stereofo-
nice. emisiunii snt pe
dos (dreapta-stnga), se po-
laritatea diodelor. admit
1
de 10%. in cazul
altor TEC-uri, formula de
este:
'DSS
R = --. -, n cazul nostru
U
p

4 mA
pului (pnp, npn) cu ajutorul comuta-
torului K!. Sarcina de colector o repre-
un bec de (3,5 V/O,2 A),
Baza tranzistorului se prin
grupul serie R-P.
Pentru a cursorului
becul va ilumina mai
puternic la tranzistoarele cu factor de
amplificare mai mare. Invers, pentru o
iluminare a becului, tran-
zistoarele cu factor de amplificare mai
mare vor avea n
mai mare.
Aprecierea gradului de iluminare a
becului se face mai usor
n paralel pe el un v'oltmetru de ten-
siune (pe scala de 5-10 V).
Comutatorul K
2
inversarea po-
instrumentului de la pnp la
npn. Practic, putem aduce becul la
iluminare ca pe el
tot timpul aceeasi tensiune
(de exemplu, 3 V). n acest caz,
cursorului lui P aproximativ li-
niar cu factorul de amplificare al tran-
zistoarelor testate. Este util se ata-
o
liniar, chiar diviziunile nu vor re-
prezenta direct beta, aceasta
servind unei mai
O-
c:
o..
S. MARIN

DE LA
DRE T2
+12V
2
o-o JOWc.riUNE DE siliciu
+12V
500Q
Celelalte rezistente neschim-
bate. discrimi'nator filtrele de
este folosirea
amplificatoarelor cu mare
de intrare (cel 250 kQ), altfel se
atenuarea nalte.
se un cablu coaxial
mai lung, se con-
densatoarelor de la 220 pF
1
L1/L2=6o-aOmH} OALE DE
..3=SQ-70mH nl=l, "L2=.!.
1 2 Z
(nu mai
Un montaj pentru indicatoruL stereo-
fonic este prezentat n fig. 2. In cazul
unui se
poate omite, T
4
se va inlocui cu
un tranzistor BD 135, 137, 139 sau
AC 181.
DISPOZITIV PIITRU
v-
MASURAREA olVERGINT
I IEI oTll R'
Convergenta din
este de fabricant pentru
fiecare tip de automobil n parte o
dereglare a ei n mod ne-
gativ consumul de combustibil, uzura
cauciucurilor a direc-
ajungind chiar la diminuarea
n exploatare a <>"'.""",..,, ",.""
Verificarea ei se
oarece dereglarea se produce
prin lovirea unei de bordura
trotuarului sau de un bolovan, de lo-
virea unui element din trapezul direc-
sau de strmbarea barei de cone-
xiune, precum de uzura

Un dispozitiv practic de a
este n fig. 1.
Pentru construirea lui snt necesare
materiale:
- 1 buc, pentru de 1/2"
de cca 1,50 m lungime;
- 2 buc, pentru de 1/2"
de cca 0,30 m lungime;
- 2 buc, coturi la 90 pentru
de de 1/2";
- 1 buc M8;
- 1 buc. M8x25;
-- 1 buc, de r/J 5 mm de
cca 300 mm lungime.
,
Ing. RAOU ROSETTI
Se ambele capete ale
de 1,5 m cite un al de
0,3 m. Se cu cele
asa cum se n fig. 1.
10 mm capetele libere ale celor
scurte se
cu cte o 5,2 avnd
ca axele celor se afle
La un B
se n prin
sau alt sistem, o M8.
Se trece srma de r/J 5 prin gaura
cb 5,2 din a
se poate fixa prin strngerea
M8 n din Prin
gaura cb 5,2 din A al dispo-
zitivului se introduce tija de
a adncimilor de la
Pentru se
n felul
Se dispozitivul pe jos, n
automobilului, cu cele ca-
pete ridicate n dreptul jantelor pe axe-
le orizontale ale (vezi fig. 2),
Se srma r/J 5 din B
ntr-o astfel nct
vrful ei se sprijine pe n
dreptul axei orizontale a drepte
(sau stngi). Se introduce tija
rujui din A al dispozitivului
2
L
BURBi OI TINBIUNI
Sint student n anul IV ai Facul-
de telecomuni-
din Am realizat nu-
meroase scheme care au fost pu-
blicate n revista Tehnium sau
n diferite alte cu profil
de cele mai
multe ori rezultate dintre cele mai
bune. Am lucrat, de asemenea, la
unele montaje de pro-
prie, care mi-au adus satis-

Unul dintre montajele cele mai utile
si cele mai frecvent folosite n labora-
torul electronistului amator este sur-
sa de tensiune. Schema
este la
la scurtcircuit.
redresare (puntea trebuind suporte
minimum 3 A), se face filtrarea cu aju-
torul unei de minimum
2000 ,uF. Tensiunea de se
culege de pe dioda Oi' Pentru o stabi-
lizare mai se poate folosi aici
o Zener de 3,3-4,3 V, dar acest
lucru va duce la n mod
a tensiunii minime de-
de su Tranzistorul T 3' mon-
tat n mod obligatoriu pe radiator (e-
ventual pe carcasa montajuiui), are
rolul de a prelua o parte din tensiunea
redresorului n conformitate cu valoa-
rea din P
2
,
unei tensiuni re-
glabile la de la 1,5 V la 35-40 V.
Pe R4' din de
de la o de
se o de tensiune pro-
cu curentul absorbit de con-
sumator. Prin Pp o
parte din tensiune se n-
tre baza emitorul lui T
4
Cnd cu-
erorile de
deformare
este
ca ambele se
n puncte pe jante. Pentru
aceasta se locul de pe
unde s-a prima
se automobilul nainte (sau
napoi), astfel nct se roteas-
cu 180
0
deci ca a doua
se exact n puncte.
ADRIAN PETRESCU
rentul absorbit valoarea sta-
cu P
1
(caz de scurtcircuit sau
T
4
se deschide, blocnd
pe T
2
T
3
ceea ce duce la
tensiunii de deci a curentului
prin consumator. Cnd cursorul se
n punctul A, T
4
este n
blocat este cu
cursorul n 8, ncepe ac-
de la un curent de 0,5-0,6 A.
30V
3A
,-v
Tranzistorul T
s
nu este obligatoriu;
el este util, avnd rolul de a sem-
naliza prin aprinderea becului intrarea
n a De asemenea,
nu dispunem de un voltmetru
care fie montat pe panoul aparatu-
lui, se poate scoate grupul format de
VIRlflCATDR
N. TURTUREANU
Pentru a munca constructo-
rilor amatori care cu circuite
integrate, schema descrierea
unui dispozitiv ce permite verificarea
a circuitelor integrate am-
plificatoare mai uzuale.
Astfel, dispozitivul permite verificarea
amplificatoarelor 709, 741,
a<:b
a>b
a
. b
voltmetru Rs se va etalona sursa
cu un alt aparat, gradndu-se o
pentru P
2
n cazul fo-
losirii voltmetrului, Rs se dimensio-
astfel nct
cap de pentru valoarea
a tensiunii de se
instrumentul cu un alt aparat.
Pentru condensatoare-
lor (Ia deconectarea sursei de la
se va monta n paralel pe bornele de
ale sursei o de 1-
1,5 k0/3 W (numai cazul n care
nu se voltmetrul).
+
l,5-:-40V
O,572,5A
R1
301 748. n este nu-
merotarea terminalelor att la tipul
constructiv cu terminale n
(Dll), ct pentru tipul cu 8
terminale circular (aceste
cifre s'int date
Dispozitivul,
onArl'llfion::l1 ntr-un montaj
simetric. Bascularea are o
de 1-2 iar semnalul de
iesire este alternativ de
diodele luminescente LED 1 LED 2.
Folosirea dispozitivului nu pune pro-
bleme deosebite. Se introduce n so-
ciu circuitul integrat de verificat se
alimentarea montajului.
cele diode uniform,
circuitul integrat
nu se aprinde dect o
circuitul integrat este
defect, bascularea nu se produce, iar
se pe o
polaritate.
ntreru perea a am plificatoru-
lui verificat se
atunci cnd nu se aprinde nici una din
cele diode. O basculare a
diodelor luminescente un am-
plificator de calitate
cu tensiunea de eroare de
foarte mare. Alimentarea de la a
dispozitivului se poate asigura cu a-
daptorul prezentat n fig. 2. '
9
I I
IOAN PETRESCU
Sablonul descris serveste la deter-
minarea timpului corect de expunere
la foto n alb-negru color
n mod special la stabilirea filtrajului
la color, domeniu n care incertitudi-
nile snt mai numeroase deci, so-
se cer a fi mult simplificate.
Principalele avantaje snt: mare
tig de timp economie de hrtie
chimicaie, de lucru simplifi-
rapiditate n alegerea filtrajului
optim, prin a
multiple probe pe un singur
pozitiv, definitiv la nu-
meroasele probe pe de hr-
deci la lucrul haotic.
poate executa n variante:
Cli 4 sau 8 cadre. Prima este
determinarea expunerilor, a
pentru filtraje color. Prima va-
se poate adapta pentru
doua.
cu care autorul a
ucenicie n fotografia alb-negru, mai
cunoscut tinerilor fotoamatori,
fost readaptat cu succes
tilor actuale ale laboratorului color.
. DESCRIERE
cum este denumit,
carusel permite ca, prin simpla rotire
a unui de hrtie prin
unei ferestre fixe de expunere,
se probe multiple cu parametri

Se de dintr-o
fier, aluminiu)
de 1-2 mm; mai de exe-
cutat, dar mai rezis-
din material plastic
rigid sau chiar din lemn sau linoleum.
Desenul un pen-
tru probe de 9 x9 cm, fiind cotat ca
atare. Cadrul de expunere este sufi-
cient de cu pentru ul
din viitorul pozitiv,
care ne mai mult pe
care vom aplica filtraje diferite, pentru
formatele de la 6,5 x9 cm la
13 x 18, chiar 18x24 (capete mari, cu-
loarea etc.).
se poate executa n alte dimensiuni
convenabile.

Se transcrie desenul pe o hrtie mi-
care aceasta se li-
pe Se vizibil
cu un kerner sau cui de
care se taie margini'9 se decu-
fereastra sau triunghiu-
Aceasta se
n formatul ales, cunosCnd din
trat, mascndu-I pe vom
tea executa 8 probe. Masca se
pe diagonala
tratului, deschis triunghiul su-
perior (1), fiind o hirtie
Decupajul ferestrei, n ambele varian-
te, se face cu mare atentie si numai
la marginea cercuiui 'mic din
centru. n punctele notate cu P se
dau de t$ 0,5-0,8 mm.
Piesa se se
10
pe una sau ambele
hrtie neag de
de lipit sau cu

aCi le rentzl 1.
iar solu-
Pe

CU alb re-
cerc alb punc-
tip
cu emulsia n jos.
lamelele la
maxim, cam mijlocul
rit
cu 3 punc-
pe
gini, ct cadrul ferestrei, cu creIo-
nul, ulterior n tus ne-
gru. interiorul ferestrei, n 'care
vom face punerea
drarea, tragem o linie pe
care trebuie
centru, vizibil ia mar-
ginea cercului mic, 'in partea su-
a triunghiului linia
n cazul n care cu
8 cadre (triunghiul 1). util de
expunere va fi limitat de li-
nie, care este aceea a cercului exte-
---.\-=---+00<----------------
dor al coroanei circulare n
desen: la cadrele nr. 4, 6 8. Din
contra, la cadrele nr. 1, 5 7 cimpul
de expunere va fi ceva mai mare,
care n aceste cadre cuprin-
alte detalii. Ne vom concentra
numai la util.
exteriorul pe hrtia
de prelungim cu linii de
cm liniile reperelor (R
de pe acestea ne vor facilita
a hirtiei
Posesorul unei
taiice se va
probelor cu
o de
camera la
trului, se taie cteva hrtii pentru pro-
be, n
exemplu,
cu ajutorul unui simplu,
centrul s-a dat o de
0,5-0,6 mm diametru, prin aceasta mar-
Cnd centrele tuturor
se taie ia un
nrc,,.,,;tim mersul lucrului
de culorile den-
fiitrelor ce le vom nu-
merotindu-Ie de la 1 la 8.
La dintre probele anterioare am
constatat o culoare (Ia o
zero, sau la un po-
anterior
sau am ca
de fabricant pe
tiei. Pentru a o elimina mai
intii ct mai exact cu-
loarea intensitatea dominante.
presupunem dominanta este
Vom filtra deci cu
filtrul galben purpuriu, variind in
limite de 100/0 valorile de filtraj ale
celor culori, pentru toate cele
8 filtraje ce le vom aplica.
vom nota, de exemplu: 1)-00-70-00-06;
2) - 00-80-00-06; la 7)-
40-80-00-07; 8) - 30-80-00-07.
Grupa a treia (azuriul) nu are fil-
traj (00). n cazul nostru nu are rost
cu azuriu. Se vor ivi ca-
zuri n care dominanta va fi
aprins (magenta), violet sau verde.
Atunci vom combina azuriul cu pur-
puriul sau azuriul cu galbenul. Nici-
nu vom filtra n timp cu
cele trei culori de filtre (fundamen-
tale). Se n continuarea
filtraj a o a patra
fapt In mod cu to-
tul numai pentru uz
propriu, s-a
RIETET AR FORTECOlOR
1. Revelator cromogen
(pH = 10,5 0,2)
A
........... 400 mi
Hexametafosfat de sodiu.. 2 9
Sulfit de sodiu anhidru .. 4 9
Dietil:'parafenilendiami
sulfat . . . . . . . .. 3 9
(sau Etir-oxietil-parafenilen-
. . . . . .. 4,5 g)
sulfat sau
clorhidrat . . . . .. 1,2 9
B
........... 400 mi
Hexametafosfat de sodiu . 2 g
Carbonat de sodiu anhidru 50 9
potasiu . . . 0,5 9
Se cele tur-
nnd partea B se com-
1 000 mI.
2.
Complexon feric . . . 60 9
Tiosulfat de sodiu
(cristalhat) 170 9
Sulfit de sodiu anhidru 10 9
Tiouree . . . . . . . 5 9
Borax . . . . . . . . .. 10 g
. . . . . . . la 1 000 mi
valoarea pH-ului 7,0,
se va proceda la o prin
garea ctorva de acid acetic
cu (15-20%).
4. de stabiliiare
Este o cu rol de tanare.
30% 80 m!
........... 920 mi
Pentru 'indicarea gradului de alb n
redarea culorilor se 'introduce un
agent optic de de tip Tino-
pal 2 B,Optinol, ORWO C 203 etc.
(3-4 g la ltru). n lipsa lor se poate
folosi

de celelalte
Se pot folosi
stabilizatoare
care
determinarea lui.
fototecarea
orolbelor. mai ales ace-
fotoamatori care
Pe ordine
MICBDCENrR LA
RlllRDELECTBle
ING. V.
O serie de situatii n care alimentarea cu energie
de la este sau foarte Un astfel de exemplu i
constituie casele izolate din zonele montane.
cititorilor o
de electrificare n se un curs de n
Puterea de 0,5-1 kW este pentru iluminarea a
7-12 pentru alimentarea a 1--2 aparate de radio sau teie-
vizoare.
nainte de prezentarea
a microcentralei trebuie spus
nu este volu-
mul de este apreciabil, fiind
colaborarea unor buni meca-
nici electricieni. Articolul de nu
poate prezenta un proiect definitiv
deoarece acesta este, pe de-o parte,
de concrete de am-
plasare a microcentralei pe de
parte, de componentele con-
structive ce pot fi procurate.
nu orice constructivft poate fi la
ndemna constructorului. In
autorului a stat ca, prezentnd con-
structia functionarea ei, jaloneze
etapele principale de parcurs, astfel
nct concretizarea microcentralei
fie in orice locale.
Principiul de
O cu palete, locul unei
turbine dintr-o veritabi-
este de un de
Printr-o transmisie, cu o
sau este multi-
la arborele unei ma-
electrice generatoare. Tensiunea
este spre consuma-
tor printr-un grup de alimentare.
Trebuie puse n
rele aspecte ale problemei:
- realizarea unei turbine propriu-
zise nu este la ndemna constructo-
rului amator, n orice caz, energia
masei de este extrem de
de nivel H (fig. 1) fiind
de ordinul a 0,5-1,5 m;
- tensiunea de microcentra-
poate fi de 12-24 V,
sau la valorile normale, 110 sau
220 V (tensiune
Utilizarea unui generator de tensiu-
ne de 110 sau 220 V nu
probleme, orice motor universal
de putere putnd fi
folosit ca generator.
mari apar Cnd se pune problema sta-
tensiunii. Energia al-
nu poate fi ca
urmare, trebuie direct consu-
matorilor. turbinei nu este
deci tensiunea de
generator va avea mari, nesu-
portabile de consumatorii
Uniformizarea la arborele
generatorului se poate cu dis-
pozitive mecanice regulatoare, a
realizare nu este dect
pe cale
n
in utilizarea unei tensiuni joase
continue de 12-24 V, care se
consumatorilor din baterii de acumu-
latoare. Avantajele snt evidente: ba-
teriile un mijloc de stabili-
zare a tensiunii permit alimentarea
n perioade ale zilei cnd microcen-
trata nu sau
sub regimul normal. Pentru ilumi-
nat se vor folosi becuri auto de ten-
siune n cazul n care
nu se pot procura becuri de construc-
(se pentru tensiu-
nea de 24 V), alimentarea unor frigi-
dere aparate de radio sau TV neri-
dicnd probleme, deoarece nu-
meroase tipuri ce se la
baterii. Tn se pot con-
strui convertoare de tensiune de pu-
tere
se va realiza prin exe-
de subansambluri, ur-
mnd ca montarea lor se
probe independente. Dealtfel, unele
ale se fac dependent
de rezultatul unor probe.
Subansambluri principale
figurile 1 2 care pre-
o tip.
1. Scheletul suport este un cadru
de Dimensionarea e-
este ce se
te amplasamentul microcentralei. Se
din sau cornier de
Se cu miniu de plumb.
se fac prin
2. Roata cu palete este partea me-
de dificultate ceva mai mare,
cont de dimensiunile sale rela-
tiv mari (600-1 000 mm), de rezolvarea
problemelor de de execu-
paletelor.
3. Jgheabul de
captarea apei ei astfel
nct se efectul maxim. Se
face din se
cu miniu de plumb cu
scheletul suport. este par-
desigur, dar pentru o
de utilizare de minimum 5 ani.
4. Transmisia este partea care asi-
la arborele ge-
neratorului, fiind multiplicatoare de tu-
cea mai abso-
lut este o transmisie cu
curele. Se va prefera profilul trapezoi-
daI. Calculul se face lundu-se
n considerare o putere de
2,5-3 kW.
Pentru de ordinul sutelor de
rpm este o
de transmisie, pentru de ordi-
nul miilor de rpm fiind necesare
trepte de transmisie.
5. Generatorul de energie
poate fi un dinam sau un alternator cu
auto. La ora se folo-
sesc aproape n exclusivitate alterna-
toarele, care au caracteristici tehnice-
superioare. utilizarea
tensiunii de 24 V ar prezenta avantajul
unor mai mici n circuite, mai
este folosirea tensiunii de
12 V, cont aparatele de radio
televizoarele portabile snt adapta-
bile la valoare. De fapt lucru-
rile sint similare pentru frigiderele
portabile.
6. Grupul de alimentare
furnizoare de energie consu-
matorilor. EI cuprinde:
- Bateria de acumulatoare,
din minimum 2-3 acumulatoare
tip auto (45 Ah) legate n paralel. Utili
6. GRUPUL DE AliMENTARE
CONSUMATD Ri
1-no----.--04,... ... -----.... ... 1IiP'II......
BATERIE DE
ACUMUlATOARE
I
O-
a
ZONE DE
PRiNDERE
_--""r.-"'" ---- ---It-RB-t-
a410 ... 30m"J;j

A'
zarea unui mare de acumula-
toare este cont n
orele de vrf consumul poate
nivelul de energie furnizat de gene-
rator.
- Un regulator de tensiune, desi-
gur, tot dintre cele utilizate la auto-
mobile, n cu alternatorul
folosit ca generator al microcentralei.
Rolul regulatorului de tensiune
n sensului de debitare a
energiei de la alternator la baterie
atta timp ct tensiunea bateriei este
celei furnizate de alterna-
tor n ntreruperea circuitului cnd
tensiunea bateriei este ce-
lei date de alternator. Acest lucru este
absolut necesar deoarece, n cazul
unei tensiuni superioare a bateriei, al-
ternatorul devine consumator. Tot-
regulatorul de tensiune ntre-
rupe circuitul Cnd se ten-
siunea la bornele
bateriei.
- O cu care
protejeze alternatorul n cazul unor
scurtcircuite accidentale.
- O cu ba-
teria de acumulatoare pentru
acestora n caz de scurtcircuit la con-
sumatori.
- Instrumente de practic
un voltmetru un ampermetru, ce pot
fi conectate fie generator, fie
baterie, cu ajutorul unui comuta-
tor. Instrumentele de pot lipsi,
dar ele snt foarte utile cnd se pune
problema la apa-
unor
-" de alimentare, care se
cu conductoare izolate, de
calitate. Traseul conductoarelor
se va alege astfel nct n caz de fur-
nu se prin atingerea cu
obiecte nvecinate. Se vor folosi ele-
mente de prindere fixare izolatoare.
In interior se vor trage conductoarele
prin zone lipsite de umiditate
tate de sursele de sau de va-
pori. Se vor instala prize dulii spe-
ciale care nu primi receptoa-
re de tensiune
Etape de lucru
1. Alegerea amplasamentului mi-
crocentrale. locul ales trebuie per-
de nivel H,
conform figurii 1. se anali-
de fixare a schele-
tului suport prin implantare n sol, prin
realizarea unei de beton sau
prin realizarea unei platforme de be-
ton. Probabilitatea n sol a
picioarelor scheletului este
fiind n zonele
montane, unde patul cursurilor de
este mai strns. Realizarea
unei de beton presupune exe-
cutarea unor n roca de pe
fundul apei, ceea ce depinde de posi-
de lucru locale. Cea de-a treia
cale este probabil cea mai de rea-
lizat n turnarea unei de
beton de dimensiuni adecvate locului
de amplasare de greutate
pentru microcen-
tralei chiar n unui debit
sporit.
Amplasarea microcentralei se poate
face ntr-o cursului de
urmnd a se crea o cale de aduc-
pentru un canal
de revenire a ei trecerea peste
roata cu palete n albia lu-
crarea este, desigur, mai ale-
gerea acestei fiind de
locale.
Se va cont ca amplasarea micro-
centralei nu fie la o prea
mare pentru a nu pierderile de
transmisie pe O de
25-100 m este
2. cu palete (fig.
3). Problemele care se snt:
- stabilirea diametrelor Dmax,
Dmed, D
p
;
- alegerea constructive
pentru corpul
- stabilirea formei paletelor;
- alegerea
-- realizarea cu
Arborele se din-
tr-un de calitate. lungimea
de diametru d se n orice
caz se ia urmnd a fi defini-
la d,. nu va
fi mai mic de iar de' 50 mm.
Stabilirea Dmax
de avut
se ia n
valoare medie de
practic acoperitoare.
alegerea formei
mensiunilor a x b.
Constructiv, roata fi dintr-o
practic din de de
3-5 mm grosime pe un butuc
strunjit (fig. 3a), sau din
(fig. 3c), practic din foi de
de 2-4 mm, nituite, avnd coroana
astfel nct paleta se su-
deze ntre cele desigur, cen-
tral se prin pe un
butuc strunjit.
Paletele, fie ca n fig. 3b, fie ca n
fig. 3c, se fac din de de 3 mm
se de corpul Se reco-
se sudeze o pe
spate pentru rigidizare. Dimensiunile
a x b trebuie asigure o
de ordinul a 300-400 cm
2
, latura
b fiind mai mare.
Raza R de a paletei este de
ordinul a 250-300 mm. Paletele vor fi
dispuse echidistant, fiind cel
16 la
de tip radial sau radial-
axial, vor fi din seria mijlocie sau
grea. pe ansamblu snt nor-
male. Se va avea ca prin
fie posibile nmagazinarea
rea unei mari de care
prentmpine corodarea rulmentilor.
se pe scheletuf su-
port la montaj.
Pentru ro-
se vor prevedea' la-
terale (fig. 4) cu rol de dirijare men-
a debitului de
se de asemenea, de scheletul
suport, ntr-o la montajul
final.
3. scheleillilii
Se face d in de de
30 mm
de acestuI montai
se h:\ su-
elementele transversa-
le d<3 MN si M'N'
se fac realizarea de
din fig. 5
orice caz, el este
InCOITlDu:n redat deOareCf)
alte necesare
transmisiei
ratorului. va cont
microcentralei poate fi prin
montarea a alternatoare, ceea ce
va implica un sistem de prindere su-
plimentar.
4. de
cum se vede n fig. 6, este vor-
ba despre un jgheab dreptunghiular
cu scut n paTtea din care vine apa.
n scut o deschidere care este
bine fie pentru a se re-
gia debitui apei. Desigur, n de
viteza de curgere a apei,
debitul va varia la des-
chidere. Jgheabul are caracteristic
lucruri. Lungimea l, se
dintr-o parte 1, la care se
lungimea unui tronson mobil.
Tronsonul mobil se la mon-
tajul final astfel nCt debitu! de
optim pe paletele Prin-
derea se face cu montate pe
cele trei laturi. A doua
este forma a laterali.
Peretele din partea generato-
rului electric este mai nalt pentru
ca, n cazul unui debit mult sporit de
aceasta se deverseze lateral,
n zona generatoruiui.
Scutul se astfel nCt
asigure
partea de stropire
caz de debit
Ca dimensionare se va lua peretele
mare de ordinul a (2,5-3).a, iar cei
mic de (2-2,5).a. Este destul de greu
de spus dimensiunile deschiderii. Se
vor determina experimental, astfel n-
ct se asigure un debit de 4-8 I/s.
Calea de se ex-
perimental pentru a se determina un-
ghiul aC (fig. 1), care nu va 15,
modul adaptare
de In de rezultate se
definitiv sau se fac
eventualele remedieri.
5. Ca!culul trans-
misiei. Intr-o se deter-
n gol; a-
cu ni (liber). n regim cu
vom avea o n
s
' care
estimativ o vom considera n
f
/2,
la arborele genera-
torului este principial fiind
de tipul acestuia.
Pentru un alternator ce
automobilele actuale (DACIA-1 300,
lADA etc.) vom considera o
medie ng =5000 rpm. Se
valorile maxime de pot ajun-
ge la 9-10000 rpm.
Se raportul de transmisie
total (fig. 7 8):
n
i =-g
t n
s
snt necesare trepte de
transmisie, acest raport se mparte n
rapoarte relativ apropia-
te ca valoare, astfel ca
il' i2 = iT
(CONTINUARE N PAG. 17)
-
I
ang. MIHAI STRATUL.AT
atitudinea de nervozitate ma-
de unii temperamen-
tall, care n opririlor de
intens
trebuie
nu numai prin acest
combustibil
dar la
la risipirea carburantului. n ceea ce
viteza de rulare, atin-
gerea nivelului dorit, care trebuie
se situeze ntotdeauna sub limita le-
n de traficului,
se ca aceasta fie men-
pe ct este posibil -
conditie mai dificil de realizat n cir-
culatia
Deoarece majoritatea autoturisme-
lor actuale de difuziune au siste-
mele de alimentare aprindere re-
glate astfel inct realizeze consumul
minim ntre 50 70 krn/h, se
a
teze de o reco-
slujba economiei de com-
Fig. 2. - Cmsa de
a autotmismului Dacia
300. a
3. _ if"'v.,.,,,,,,;1.,,,,,,,,,,,,
de
Motoreta este un deosebit de
de un mare de tineri,
consumul redus de
Pentru o n
timpul
tru a avea
este bine ca
revizie
a de
o a randamentului motorului,
una dintre cauze o constituie teava de
care poate
ecol1omisirea bellZHlel.
al conducerii
Potrivit acestei
este accelerat
cu
doar
general ce se
rulajulu se aproape
ntregime pe timpul cnd
motorului i se un amestec
mai bogat dect cel necesar regimu-
lui uniform.
O este aceea de cobo-
rre a pantelor cu motorul oprit Soco-
tim de a conduce
este de-a dreptul de-
oarece n cazurile extreme, cnd evi-
tarea unui accident impune
vitezei motorul este neputin-
cios, iar rezultatele pot fi catastrofale.
GRADUL DE INCARCARE Al
AUTOVEHICUlUlUI
O aparte se n ge-
neral, gradului de al auto-
vehiculului, mai ales n cazul camioa-
nelor. O inspectare a va-
consumului la suta de kilome-
tri, n fig ura 5 (curba 1),
efectuarea a
rulajelor cu automobilul ct mai gol,
se mai

un prin
(dar nu se
(fig. 4),
Cnd totul este curat uscat, se
trece la montarea n ordine ;n-

motivele
n
sau
oanelor sau
impunnd folosirea
a lor nominale
de transport
In incheiere se vor face referiri la
unele reguli nescrise ale
dar care au efecte sensibile asupra
consumului de Este vorba
de acea a traficului, de com-
portarea n care
impun nu plece obosit la
drum, ia timp suficient
pentru a se odihni controla
inutile, tra-
seele cele mai convenabile din punct
de vedere al consumului, evite pe
ct este posibil rulajul pe timp nefa-
vorabil, iar n cazul amator
suprime complet utilizarea
personale cnd poate rezolve
problemele printr-o
pli mbare
MNAllZARIA
I
indicatoarele din ca-
loc important il cele
a virajului (Ia stinga ori
celelalte indicatoare de in-
ele au fondul alb,
simbolul de forma
de culoare ndoite
n care este interzis
aceste indicatoare au
de la stinga spre
int,"'1"71I"CrA:a virajului se instituie pen-
tru a intimpina vehicule-
lor contrasensului unic ori atunci
cind prin virajul respectiv
sau este
Spre deosebire -de indicatoarele de
sens obligatoriu, aceste indica-
toare snt folosite n in care
manevrele de virare pot fi deosebit de
periculoase, ca de exemplu cum
pe contrasens pe
un sector cu in sens unic,
inscrierea in viraje strinse, dificil de
executat intr-un neadecvat,
trunderea pe tronsoanele afectate de
pe partea etc.
indicatorul de interzicere a virajului
la stnga se poate repeta pe partea
a drumului, in special pe arterele
cu mai multe benzi de pe
cunoscut fiind faptul privirea
CO!1Ci:i.H:'ltOrul'U! auto ce
se a-
care interzicerea unui vi-
nr.3;:,esar a fi pe un
de drum sau cind con-
mtersiec'tlel ar putea crea con-
fuzii Tn ce interpretarea indica-
torului, se la completarea
obligatorie nai n-
te.
Actiunea indicaiorului se
la prima intersec-
tie naintea se insta-
in caz ul arterelor ru-
tiere cu m uite benzi,
cind este plasat deasupra u-
neia sau unora dintre aces-
tea, nainte esie obli-
gatorie numai pentru benzile
respective.
Interzis a vira la stnga.
Interzis a vira la dreapta.
Colonel
acestuia cu o care
lungimea sectorului pe care se
instituie -
indicatoarelor de inter-
zicere a virajelor trebuie cu
de de
autovehicule cu de
gabaritul redus ai motoretelor mo-
tocicletelor respective, de gradul lor
ridicat de maniabilitate, ei u-
neori interzicerile instituite, expu nn-
du-se la accidente grave. Se pomenesc
astfel circulind contra fluxului circu-
n ipostaze deosebit de pericu
loase. la fel de primejdioase sint vi-
rajele care le fac n locuri unde efec-
tuarea lor i n
din sens opus.
Alteori, ignorarea indicatoarelor de
interzicere a virajelor face ca pe
pe cu cir-
unor etc.
Am indicatoarele de in-
terzicere a virajului se folosesc n ca-
zurile n care trebuie
pregnant de n-
ct la trafic
clar pericolul la care se expun efec-
tund manevra
In multe cazuri de auto-
vehicule vor intilni indicatoare de sens
obligatoriu (fond albastru, simbolul
alb) avnd, de semnifica-

De exemplu, pentru a atrage
virajele la dreapta la stnga snt
interzise se poate instala indicatorul
obligatorie nainte. Nu tre-
buie unui aseme-
nea indicator instituie mai
ferme n cu cel de
interzicere a virajului descris mai sus
15

INTIGRIT C o B 49 E
GENERALITATI. Capsula
CDS 490 E contine un
decadic cu pat'ru celule bistabile
(fig. 1 a). Trei dintre
ele snt interconectate n asa fel
nct un divi-
zor prin 5. AI patrulea bistabil se
ca divizor cu 2. Cele
grupe interconectate duc la reali-
zarea unei prin 10. Snt
de
(fig. 1 b - pinul 14 pentru celula
divizoare cu 2 pinul 1 pentru ce-
lula divizoare cu 5).
De asemenea, O ale bi-
stabilelor snt accesibile prin in-
termediul pinilor 8, 9, 11 12.
Aducerea la zero a
rului se prin intermediul
pnilor 2, 3 6, 7. Alimentarea se
face de la o de 5 V 5%
Ing- ANeRIAN NICOLAE
O (0 ... 0,4 V). Aducerea la
zero a tuturor bistabilelor se face
prin aplicarea unui impuls pozitiv
(nivel logic 1 ) pe intrarea RO,
care s-a aflat n starea Q pe du-
rata n exemplul con-
siderat s-a conectat la +5 V pinul
2 (R01), iar pinul 3 (R02) , printr-o
rez de 470 n, la Prin
nchiderea contactului K se aduce
la zero
Impulsurile de pot pro-
veni de la un generator care
o de mai de
470 n, iar nivelul logic O este o
tensiune de maximum 0,4 V.
Pentru a realiza un
divizor decadic se face o cone-
xiune n de per-
formantele cerute.
la
Q.8 Oc
la
A
jg
-f __ ------.
-f5V
4ducelC
(o ce/o
(<<+ la pinul 5 ((- la pinuI10).
UTILIZARE O
posibilitate de folosire este
ca divizor al unei (prin,
2 sau 5, fig. 2). Pentru a putea
cel una dintre in-
R01, R02 una dintre R91,
R92 trebuie se afle n starea 10-
16
o mai mare de 15 MHz,
se intrarea S la iesirea
O A (fig. 3a). Formele de la
cele patru se dau n fig. 3b.
Se existenta unui semnal
asimetric la 00 (fo/10).
unui
semnal simetric la se reali-
conexiunea OD-
A (fig. 4a). Impulsurile de
se la intrarea S, iar la
se fo/10. La 0D
se fo/10. Folosind un gene-
rator cu pe 500 kHz, se
de 100 kHz (OD)
fo/2
/0
(")------,
mav. JO!1!1z
50 kHz (O A)' un calibra-
tor, utilizat curent n
Formele de se dau n fig. 4b.

COS 490 E are diverse n
aparatura Poate .fi
/010
10
C.D,8 4 gOE
I
:2 3 6 G

4ducf>/e 3a
(o zerO
j
..
3b
I
I
2
:/
4 6 G 7 8 9 /0 II /2 J
-_. ...,.....
Oei
Q) !
J/ I
----:-----.----11"'--...........
fe.5df' Qcl
8) j
...
l ...........
________________ __
QD . Q...B De
b
.7 e,s/ re 1) lJ
)
leS;lt Qc
( pin. 8)
ze,:,//'eQA
(/.J;i7. 12)
f 2 1.; 6 G 1 8 .!J 10 II
I

n cu digital, di-
ferite programatoare, registre de
stocare a etc.
Pentru amatorii de
electronice, COS 490 E poate fi fo-
losit n sintetizoare de
calibratoare cu divizoare de
diverse generatoare etc.
GENERATOR DE SERII DE
IMPUlSURI .. TEMPORIZATOR
Acest generator (fig. 5a) furni-
la un de impul-
suri selectate anterior si un im-
puls cu cu
perioadelor impulsurilor. Se folo-
seste n industria
la de prin puncte.
Procesul are loc numai pe durata
unui de impulsuri (de
la 1 la 10), fiecare avnd o
de riguros
Seria de impulsuri se culege la
K, iar temporizarea se
cu ajutorul elementului
T. Acesta poate fi un releu, n
cazul unor de peste
0,5 secunde. se poate
pe diagramele din fig. 5 b.
Rt
12
5
4 duce/t' ,-----+-t---I

lIumOra
A ducere ta Eero
'- . .;----/
o stare oarecare an-
aducerii la zero. n mo-
mentul trecerii comutatorului K
1
pe
aducere la zero,
este adus la zero, iar punc-
tul G nivel logic O (toa-
te iesirile au starea
zero)'. Trecnd comutatorul Kl pe
primul front ne-
gativ bascularea iesirii
QA din n acest mo-
ment apare nivelul logic 1 la ie-
circuitului (realizat cu
diodele D 21, 023, D 24) care se
transmite tranzistorului BC 107, sa-
turndu-1.

Comutatorul Kz este fixat pe po-
4. 4 impulsuri complete
apare nivel logic 1 la ie-
sire a decodificatorului cu diode.
, n punctul 1, cade
la zero trecerea impulsurilor
tre este La fel
din punctul .J devine
zero, tranzistorul blodndu-se.

Ci)
Generatorul n
stare la o aducere la
zero si trecere a comutatorului Kl
n
........
5Ki2
-I-6V
CD.!3 400E
.1)20
(j)

o
I
2
6
7
8
5
o
5b
J)l 24 :.Ff: J) 106
R
t
. .. 7 =- /0/([2
/('10
1;-10.12
&---+-----1---
I
H.:J(/e
5c>rc-C de
--o
LeS/le
r
II I
- 1J23 - -- - "(z)
CP -l,
T
1
Se n cazul nostru alune-

Determinarea diametrelor se face a-
legnd constructiv diametrul O!f care
este de dorit a fi ct mai mare.
. OI' 0 3
'1 12 =-
D
2
O ..
, _ 0
1
0
3

Se va avea ca O
2
O" fie
suficient de mari pentru a respecta
raza de ndoire a curelelor.
este cazul, se valorile
pentru 0
1
0
3
,
Determinarea dimensiunilor curele-
lor se face prin calcul normal de or-
gane de
Constructiv se
pentru curele, absolut necesare (L,
1
2
, eventual 1
3
), n cazul cu
generatoare, se va utiliza o .
D3'
de curea se fac prin strunjire
se pe
Se un montaj general
de cu suduri Se ex-

unei tensiuni suficiente pentru
carea acumulatoarelor n n
care debitui vehiculat nu este maxi-
mal. (Prin dezobturarea deschiderii
din scutul de mai poate
de
se
se
eventual se
misie. ll::lll)IUIICOI
debitu! lichid cu
n orice caz, regulatorul de
tensiune nu permite eliberarea spre
consumator a unor tensiuni mari.
Montajul final presupune definiti-
varea tuturor sudurilor realiza-
rea lor remedierilor ce s-au
impus. Microcentraia se cu
miniu de plumb se defi-
nitiv n amplasament. Se va executa o
incasetare a generatoarelor pentru
la intemperii.
Se de alimentare
se un loc protejat pentru ba-
teria de acumulatoare sistemul de

n figura 9 este de prin-
cipiu a alternatoarelor moderne (ten-
siune cu redresare pe 6 diode
cu siliciu ncorporate).
CONSTRUCTII- A
I
MARIA
Un mod ct mai rational de amena-
jare a beciului se poate vedea n de-
senele
n fig. 1 sint prezentate stelaie pentru
unor produse diferite. Stin-
verticale, rafturile se -fac din
scnduri. dintre rafturi se
11111';;:"\'110. n de
tatea cuie pentru mon-
tarea rafturilor, atunci construim ste-
laje d in lemn sau metal (fier beton
ti> 2 cm) pe care rafturile.
:;ii de dotare a boxei este aceea
de a instala n locul unei de raf-
turi un dulap la care (geam
-";;;;:::: __ ...l"'IIlIilm sau placaj) a fost cu cu
ochiuri mici care
derea aerului. Este foarte bine ca de
rafturi avem prinse cuie sau c1r1ige
n care diferite legume (cea-
usturoi). ntre cele stelaje se
pot fixa stinghii pentru atrnarea dife-
ritelor lucruri (legume).
nu-
este
sau PAL Mai nti se
cu dimensiunea de 280 x
dimensiunea de 270 x270x
cu dimensiunile de 280x
laterale cu dimensiunile
de 254 x 254 x 13 mm. de 270 x 50 x 5
de 280 x 50 x5 snt necesare pentru realizarea ra-
ca!)aCullli. n montarea
se de cutie prin intermediul
sinlple. ei se
aceasta
Pentru a inlesni accesul n interiorul
boxei ca rafturile fie
astfel aranjate nct deschi-
derea
De ultimului raft
... "ltirn"',,, deci, pen-
conservelor sau altor lu-
nevoie recurgem la un
cele mai
pe
geam de
ca acesta

veni n
pre-
unei
mult
I l
BEZCECEANU
Un acvariu frumos amenajat bine
mai ales, prin as-
pectul un
acvariu.
Pentru aceasta avem nevoie la n-
ceput de vasul propriu-zis, care poate
fi sferic sau paralelipipedic se
gata n magazinele
de specialitate. Cel mai este
acvarul de cu
din scheletul din fier
cornier. vom folosi un astfel de
acvariu, este bine ca, nainte de a tre-
ce la amenajarea lui,
nu curge. De aceea l vom chitui
pe pe
care l vom vopsi n culoarea
ce acvariul se bine (de
4-5 ori), vom trece la popularea lui cu
la plantarea speci-
fice. Pentru aceasta avem nevoie de
un capac de de acva-
riului, o pilnie un termome-
tru cu o de un
tor de o un vibrator.
Pe fundul acvariu lui vom pune un
strat de cca 3-4 cm de nisip de ru
foarte bine scoici Ni-
sipul se ntr-un lighean se
se Cnd o
culoare Stratul de nisip tre-
buie fie inclinat pentru o mai
colectare a excrementelor resturilor
de mncare.
Trecem apoi la plantarea
c
c
avnd ca n nisip punem
Plantele mai mari le vom pune
spre iar cele mici n partea
din mijloc. Apa se cu ajutorul
unei piinii speciale, care poate fi con-
din avnd orificiul in-
ferior mai mare deCt o plnie
in partea cu
un mner, care se pe margi-
nea acvariului. Cnd umplem acvariul,
apa se incet, punndu-se sub
plnie o hrtie.
In acvariul gata umplut se pun 2-3
linguri de sare cteva de
albastru de metilen la 40
Vom observa atenttermometrul
zat pe partea din a acvariu lui
numai ce am constatat tem-
peratura este de 20-22C vom intro-
duce n acvariu.
Pentru o
specie foarte de de-
popular gupi, care se
repede (femelele acestora nasc
o imperechere trei de pui vii).
Puii fiind foarte
mici, trebuie fie imediat de
cei Putem folosi, desigur, orice
fel de ornamentali.
Acvariu! astfel amenajat va avea
deasupra un capac de care va
fi de sCn-
ct acvariului.
din
de Sox
de 50x13 cm,
46,8x13 cm.
una
(E), cu diI11en:siw'lile de 50 x 15 cm,
(F), de 50x34,5 cm.
Cele snt legate ntre ele cu
ajutorul unor balamale simple (J).
Partea de sus se compune din
(A), cu dimensiunile de 65x
14,5 cm, (G), cu dimensiu-
nile de 65 x6 cm, alte (H), de
17,5x6 cm. Dintr-o (care se
indoaie ca in figura
Cea de-a doua
(A) se deasupra. Cu ajutorul
acestor crlige suportul poate fi
fixat de balustrada balconului.
Montarea pieselor componente se
face prin incleiere, iar pentru o rezis-
mai mare se cu holz-
sau cuie. Pe se
un miner (K).
Intregul suport, o finisare pre-
prin rindeluire cu
hirtie se sau se

Selbsb
rrD=============>
lLf]
DE
NU UITATI:
Nu vom introduce
mina n acvariu pentru a scoate
In acest scop vom fo-
losi numai plasa.
Acvariu. va fi ntr-o ca-
foarte
precum
aerisirea ,i buna ngrijire a vasului
fac din acvariu un viu, deose-
bit de atractiv.
e un. moare, il vom
scoate imediat din acvariu vom
schimba apa.
/Il ceapa
spanacul, n"I"'i",.'",,,1
pot consumate
fost aduse din
trebuie fie
zile, atunci ele vor fi
cu rece puse la intuneric ntr-un
loc
Morcovul, se
vor n stive. Sfecla, nap ii, ridi-
chea, de se
bine iarna snt
in acoperite cu nisip uscat
se vor n In cazul
legume/or 1n stive, acestea se vor
acoperi cu un strat de nisip.
lele, dovleceii, se vor
ntr-o vor fi
loc rece.
verzi fiind, se
n 5-6 rinduri, n care vor fi puse
intr-un loc unde temperatura
aerului se va intre
0,5 1C. Cu cteva inainte de in-
ele vor fi aduse in
pentru coacerea lor
se n
ele vor fi acoperite cu uscat
ute la ntuneric.
Ceapa se bine mple-
n cununi ntr-o
Ceapa poate fi
pe rafturi, in in sau in
cu scndurile Din timp in
timp, ceapa va fi indeosebi
la gtul ei, de unde incepe de obicei
putrezirea. Cepele stricate vor fi n-

Merele se timp nde-
lungat n de care dispunem
n noastre, ie
in straturi egale, in Fiecare strat
va fi acoperit cu cte 3-4 foi de hrtie
Temperatura n locul de
trare a merelor nu trebuie
SoC.
19
20
Magazinele raioanele specializate ale co-
de stat cea mai
realizare a industriei noastre electronice: TELE-
VIZOARELE CU CIRCUITE INTEGRATE, reali ..
zate la Intreprinderea Electronica ..
citeva avantaje pe care le in exploa ..
tare:
-' Durata de folosire
faptului sint complet tranzistorizate.
- Reducerea consumului de energie
cu circa 30 la prin constructive

- chiar ia mai
mari ale tensiunii pe
li n ui stab il i zator in aparat.
- Simplificarea de depanare,
prin folosirea in televizoarelor a
modulelor module care se pot
cui cu operativitate.
Denumirea
1I:e8evizofuAui
posibilitatea cele mai
diverse emisiuni ......... filme, concerte, piese de
teatru, spectacole transmisiuni spor-
tive, cursuri de emisiuni
fice. '
Diagonala
ecranului
Aconto
15%
Rate lunare
(24)
toate magazinele
raioanele speciali-
zate ale comertului de
stat, televizoarele cu
circuite integrate se
pot cu pia-
ta in maximum 24 de
rate lunare, cu un
aconto de 15 la
d in de vnzare
al aparatului.
I I
Fiz.
Cu un singur circuit integrat de
741 sau echivalent (ampii-
se poate reali-
za un generator cu regla-
n spectru au-
dio, schema de
din 1. Nici tensiunea de
mentare nici valorile pieselor nu
snt critice.
Alimentarea se face
de la o de tensune
V si -6
median conectat la
2). Consumul de curent este
astfel se poate folosi un stabili-
zator dublu cu tranzistoare
serie de putere (25-50 mA).
Constructorii amatori care
de o de 12 pot
R210KD.
. R1
10
kQ
4
10nF
COIVIRTOR
432/144 M,Hz
(URMARE DIN PAG. 7)
rece, iar emitorul la 15 mm.
L2 - CuAg ifJ 1,5, lungime 60 mm,
colectorul lui AF239 se la 25 mm
de la
L3 - CuAg ifJ 1,5, latura 15x15x
15 mm.
4 - CuAg ifJ 1,5, lungime 60 mm.
Emitorul tranzistorului se la
15 mm de la
Ls - CuAg P 1,5, lungime 60 mm.
Colectorul se la ro mm, iar baza
tranzistorului la 15 mm de la
l6 - CuAg P 0,85, 3 spire, lungimea
bobinajului 6 mm cu miez de
l7 - CuAg if> 0,85,
ls - idem L6'
4 - 11 spire .p 0,18 CuEm,
cu miez de
llO - ti> mm, 6
bobinajuiui 10 mm,
de la
Ll! - linie 1
60 mm,
o
1
-6V
R
75D
2W
metrul P2 (5-15 kQ, liniar), n in-
tervalele orientative 0-3 V, res-
pectiv 0-300 mV, n de po-
zitia comutatorului K.
'Condensatorul se alege n
valorii nF), iar
fi luat ntre 4,7 ,uF
tensiunea de lucru
terminalelor la cir
741 este
n 4, fiind
terminalelor
care este
NC are
neconectat.
Cositorirea firelor de
terminalele
+

6V
6V
TDA 2020
Circuitul integrat amplificator de pu-
tere AF se poate alimenta cu 25 V,
debitnd pe 20 W. Reproduce
+u
o de ntre
40 15 kHz, cu un coeficient de dis-
torsiune de 0,3%.
Un mod de montare a circuitului
TDA 2020, n care sarcina este un
difuzor de 4 n, este prezentat
RADIOTECHNIKA -
R.P.
1N914
C8

R6
1f2
e7 DiF
J: 100nf
IIAGIIJIZATOR
Obiectele magnetizate
foarfece, capete
de magnetofon etc.) pot fi demagne-
tizate cu ajutorul aparatului
De la un transformator de prin
redresare se o tensiune de
aproximativ 100 V. Cu tensiune
se un grup de 4 condensatoare
electrolitice, fiecare avnd 100 J.1F/350 V.
condensatoarelor este in-
de becul cu neon.
la terminarea prin comu-
220V
RIGUlATOR
Pentru alimentarea unui trenu-
let electric se poate folosi un regu-
lator de tensiune; n felul acesta,
variatia vitezei poate fi

Primele tranzistoare for-
un multivibrator.
Cu forma de la multi-
deschide-
tatorul K, grupul de condensatoare
este comutat pe bobina L. n acest
mod se un cmp magnetic
oscilant.
Bobina L este din tole E.
Se 1 000-1 500 de spire
CuEm 0,3-0,5. Obiectul ce a
fj demagnetizat se pe lntrefier.
101 EASY TEST INSTRU
MENTS - S.U.A.
GOIG
Sunetele cunoscutului gong pot fi
generate pe cale
Montajul trei tranzistoare
105 NU70, dar pot fi inlocuite cu
BC 107. Sunetul emis, respectiv durata
lui, depinde de valoarea condensatoa-
relor CI C
2
CI poate lua valori n-
tre 20 40 J.1F, iar C
2
ntre 1 3 pF.
Pe baza tranzistorului T
3
se introduce
un semnal cu ntre
500 2500 Hz.
RADIOVY KONSTRUKTER-
R.S.

ez
II
1.2
k.O
+9V
J1.00pF
RlllU
Semnalizarea la un auto-
vehicul se n mod cu
un releu termic.
Acesta poate fi nlocuit cu un
montaj electronic ce se
printr-o mare n
nare.
Din comutatorul S se di-
rect ia de naintare a autovehiculului.
Tranzistoarele BCY 58 se inlocuiesc
cu 2 N2221; BCY78 cu BC251; AUY29
cu ASZ16.
TECHNIQUES
EllECTRONIQUES
ET AUDIOVISUELLES-

+ 12 V
NOI
IAVDMDOlll
VECHI NAVE
Tn cadrul multiplelor edito-
tlale din anul acesta, o lucrare bine
de cititori, n special de
tineri constructori amatori, este
cartea inginerului Cristian
:;.aestru al sportului, Navomodele-
vechi nave curs
istorie a navelor si
de '
ee. a
tehnice, a dragostei
aditia marinei romne, a ...... ". .. "
patriei a

modul de prezentare, autorul CI
cu succes ca lucrarea
n ghid tehnic pentru navo-
o pereche de pantofi durabili,
la drum lung? Ni-
mic mai simplu. Dintr-o de piele
de la un geamantan
vechi sau o pe care n-o mai
singuri o
, .. rperecne de... mocasini.
cum: bucata de piele n
piciorul la 6 mm pe
marginea conturul
(fig. 1).
acest contur cu un altul
plasat la 6 mm de
ambele (fig. 2).
Marginile care, n prealabil,
au fost perforate cu ajutorul unei pre-
ducele sau al unui ac foarte gros, se
cos folosind un fir rezis-
tent sau de piele),
fig. 3.
Figura 4 intoarcerea
(ca pe o a mocasinului. Cu
5
il
pre-
cum pentru cercurile specializate
din cluburi case de
I I
TOMINA GHERGHINA
foarfeca cu di-
mensiunile de 100 mm respectiv,
50 mm, cum se vede n fig. 5.
cele margini
o pentru rotunjirea talonului
la (fig. 6).
Cu fir rezistent, folosit an-
terior, talonul, mai ntii partea
din spate apoi limba pentru
(fig. 7).
Ultima este trecerea
de piele sau a unui gros prin
cu un cutit bine
sau o (fig. 8). pentru
ca mocasinii dv. se apropie ct mai
mult de originea lor, de-
pe ei, cu ajutorul unei pensule
vopsele; speciale pentru piele, exis-
n linii
Un mic mocasini; se
cu partea de deasupra n-
ca o
4
PIRSPICACITATI
1. opt '-'-1-1---1
din ____ __
trate __ _
2. formati din bete
trei .
1 1 1 1 Il
betele si

trh.mghiuri echi-
ORIZONTAL
1) de Ener-
gie - Energia viitorului. 2)
Fac ntre sursa de energie
motor - Metale bune
de electricitate. 3) Energia
4) Fizician romn cu contri-
n teoria n telefonia
- Ministerul Turismului. 5)
Sistem de - Agent ter-
mic cu cea mai mare utilizare n teh-
6) Voce n aparat - Trans-
energia de un
agent motor fluid n energie
7) Cu fibre tari (pl.) - Aproape ceva!
8) - A o
de energie - Inceputurile te-
leviziunii. 9) De colo, colo - Bine,
bine. 10) Stlpul de fire electrice - n-
din straturile sedi-
mentare petrol. 11) Popor din
mileniul I .e.n. - Mineralog american,
autorul unei a mineralelor
surselor energetice, bazate pe com-
lor
VERTICAL
1) A stat la baza descoperirii ener-
'_l_l-.J
1 1 1 1
......... --.......-
\
CUVINTE
nergie - pe marginI.
6) Un mare caricaturist francez -
Poet romn, autorul poeziilor Trenul
de din volu-
mul Rul ascuns. 7) vi-
teza luminii - Mineralog fizician
german (1863-1932) cu studii n mi-
neralogie, petrochimie. 8) Cu holde de
aur - Abia la nceput - Ultimul eiec-
trod cu pozitiv. 9) Aparat
pentru distilarea lichidelor - Elemen-
tul 14 din grupa V plus l!n atom de
calciu. 10) In - de
obicei, de electrice (sing.)
- nceputul energeticii. 11) Energie
- italian, important
centru al industriei energetice.
Cuvinte rare: SEM.
2 3 4 7 8 9
1
[)\G
2

3

t]
4

...
SI
5
F:'0
K3
6
S
-;
"
7
;;;
,
.C',
.....,
.)
8
;/
10

giei atomice - prin
transformarea n energie a
unei de lucru mecanic. 2) In
fire! - de autoturism rom-
nesc - Produce energie 3)
Energia care ncepe fie fo-
pe - cu
de energie prea mare. 4) 10
Aluminiu - In rodaj! - A inventat
becul cu gaz cu reglare
/
V
9
\. ;/
'"
../
1
""\
5) Comunitatea pentru e-
23
11

li.. 3
C-TIN -
Multiplele referitoare la au-
toturismul Trabanv> vor
puns n paginile revistei.
TODOR TEOFIL -
piesele componente.
TOMA - Deva
autorului articolului la redac-

BUTUNAI PUIU -
pentru frumoasele cuvin-
te adresate colectivului nostru.
Condensatorul cuplat n paralel cu
rezistorul de 220 fi are 100 p,F/35 V. Nu
ce alt transformator se poate
monta. cu unul utilizat tot la
un etaj n contratimp.
TUDORACHE M. - Craiova
Prin mufa de microfon se poate in-
troduce semnal de la un magneto-
fon printr-un atenuator rezistiv. Res-
pectiv se n serie un rezis-
tor de 6,8 kO cu unul de 50 ... 30 n.
Acest ia
De rezistorul de
50 pentru caseto-
MIHAlACHE
ADRIAN -
Aparatul are nglo-
bate un radiorecep-
tor (UL UUS), un
picup un caseto-
fon.
Tranzistoarele
2 SC 920 se pot n lo-
cui cu BF 181.
Tn etajul final audio
poate fi o
pereche AC 180-181.
Oscilatorul este
construit cu tranzis-
torul 2 SB 175. echi-
valent cu EFT 343.
fon. Masa celor aparate va fi ca-
liber al rezistorului de 50 n.
TILINCA RADU - Tg.
casetofonului se poate cupla
direct la intrarea pentru picup a apa-
ratului de radio.
ZAMAN IOAN - Tg.
Nivelul de este mai mare de 1 V.
ARMEANCA ION - Greaca
Condensatorul are 50 la tensiu-
nea de 350 V.
CRISTEA VASilE - jud.
Nu se poate un acumulator
de 12 V cu un dinam de 6 V.
Modificarea unui motor este mai di-
se bobinajul,
ies numai de

POPESCU DAN -
Exact, la Dacia. 300}) se poate
monta un releu suplimentar pentru
semnalizare.
POUCIUC
Calculul pentru
ximativ bun. Tubul la care
se pare a Pl36 cu unele
(de PL 500.
CONSTANTIN -
semnal de la discrimi-
natorului printr-un condensator. A-
la ntre televizor
magnetofon. ca pe tele-
vizorului fie conectat nulul
electrice.
NICULESCU DORIN -
Prin mufa 2 dv.) se intro-
duce semnal stereo pentru amplifica-
torul de AF. De la mufa 3 se ia semnal
pentru inregistrare pe magnetofon.
Clapa Stereo se cnd se re-
o emisiune stereo.
IONESCU PAUL - Ra-
dioclubul Tehnium al Casei de cul-
a sectorului 1, str. 16,
telefon 11 9868, cursuri
pentru n domeniul radioteh-
nicii al radioamatorismului.
DIMA GOIA - Milcovul Vrancea.
Montati o de 10 W cu impe-
de 4 n.
PANU SERGIU - Tiris-
torul KY202A il folosi la 200 V
10 A.
CRISTIAN - Giurgiu. Sche-
ma la care este a unui inter-
fon publicat n revista Recep-
torul Cora are in etajul final audio
tranzistoarele EFT 323-EFT 373.
COROIAN IOAN - jud. Cluj. Tubul
din etajul final audio este defect. Con-
densatorul se
DRAGUT DUMITRU -
Se poate monta n serie cu C 426
C 626, intre punctele 409-413 609-
613. Schema se restituie prin
PANAIT EMIL -
tensiune
SORUNEL - Nu
TR)
2nd
se a opera
schema
LUGOJ OCTAVIAN - Tim
o UUS la rec
Gloria. Tn televizor trebuie modifi-
calea de sunet.
BOLOG RUDOLF - Cugir. Condi-
de propagare la
nu pot fi suplinite de o an-

DOBRE PETRICA - Mon-
un decodor stereo la dis-
criminatorului.
1. - Schema
radioreceptorului Alpinist va fi pu-
n limita tipografic al
revistei.
La televizorul dv., aducind modii"
n sistemul de alimentare, nu
superioare.
O punte redresoare se
de la unui transfo
Mai comod este con-
densatoarele de filtraj.
BIOLAN OVIDIU - Craiova. Case-
tele magnetice vor fi tratate lntr-un ar-
ticol special, tocmai la sugestia dv,
PAVEL 1. NICOLAE - Alexandria.
Pentru programelor ste-
reo trebuie un receptor UUS. La
discriminatorului de-
codorul, iar acestuia (cele
canale) se la amplificato-
rul de
MINDRIAL N. - Bucl.m.,lilt!vf\t
pe schema,
\(\ 6,,<:,
IONEl. - Gc, . c,'\fi.J
alte tranzistoare, nu
'1.5

S-ar putea să vă placă și