Sunteți pe pagina 1din 332

!V.::i M a n u a lu l co nstituie re v iz re d iiei a p ru te n a n u l 1977, re s tru c tu ra t iiohform program ei c olqre^ iprobate de M inisterul E d u caiei i n v m n tu lu i u jir. 3443/1979.

D in P a rte a a ap tea E lem entele d e circuit, A p a rate le electrice d e a c io n a re i A p a rate le electrice d e m su rat sn t tra ta te n m an u a lu l de Fizic p e n tru cla sa a X -a.

C o ntribuia a u to rilo r la revizie a fost u rm to area I. Berencz p a rte a a doua, cap. IX X I j p a rte a a asea, cap. IX ; ingi W. F rie d ric h p a rte a a treia, cap. IV III ; p a rte a a p a tra , cap. I IX ; p a rte a a cincea, cap. II I ; ing. P. K iri p a rte a p a rte a p a rte a p a rte a a a a a doua, cap. IV II i X I I ; asea, cap. I V III ; aptea, cap. I I I ; opta, cap. IV ;

ing. Ov. S afta p rile n ti i a noua ; A. Szabo p a rte a a doua cap. IX X I ; p a rte a a p a tra , cap. X X V III ; p a rte a a o p ta, cap. VI.

R e fe r e n i: ing. T. B ocaneciu ; > N. B loiu i

R edactor : prof. V aleria M ovanu T e h n o re d a c to r: V iorica Condopol Grafician : E lisabeta-V eronica D u m itraehe

PARTEA INTI1

DEZVOLTAREA PRESTAIILOR DE S E R V O " IN ECONOMIA SOCIALIST, CERIN A CRETERII NIVELULUI DE TRAI AL POPULAIE!

sntregul n o stru popor i u nete efo rtu rile i acioneaz neabtut p en tru nfp tu irea h o trrilo r ad o p tate de Congresul al X II-lea al P a rti dului Com unist Rom n, n vederea f u ririi societii socialiste m u ltilate ra l dezvoltate i n a in t rii R om niei sp re comunism. C ongresul a stabilit ca obiectiv fu n d am en tal al viito ru lu i plan cincinal creterea n ritm su sin u t a economiei naionale, afirm area cu p u tere a revoluiei tehnico-tiinific-e n toate dom eniile, trecerea la o nou calitate a n treg ii activiti economico-sociale, rid icarea continu a b u n strii m ateriale i sp irituale a n tregului popor, n t rire a independenei i suv eran itii patriei noastre so cialiste. E laborat sub ndrum area direct a tovarului Nicolae Ceaue^cu, secretar general al partid u lu i, p reedintele republicii, p rogram ul este ast fel conceput n ct s constituie o nou etap de ridicare a nivelului de ci vilizaie a societii noastre, de sporire a bun strii n treg u lu i popor, de afirm are deplin a personalitii um ane. Sporirea v en itu lu i naional este factorul h o trito r n ridicarea b u n st rii m ateriale i sp iritu ale a n tre g u lui popor. n an u l 1985, v en itu l n aio n al pe locuitor va fi de 34 000 35 900 lei, situ n d Rom nia n rn d u l rilo r cu nivel m ediu de dezvoltare economic. Concom itent cu creterea b u n strii m ateriale a populaiei, crete dotarea gospodriilor cu obiecte de folosin ndelungat, care duc la spo rire a confortului i la creterea g rad u lu i de civilizaie. n vederea n tre inerii i rep a r rii b u n u rilo r de folosin ndelungat, cum sn t a u to tu ris mele, televizoarele, ceasornicele, ap aratele de uz gospodresc, locuinele etc., cererile populaiei vor fi to t m ai m ari. P e n tru a se p u tea satisface nevoile m ereu c rtsc n d e ale populaiei, va trebui s se ex tind n ritm to t m ai ridicat p restrile de servicii. n sectorul de activitate a cooperaiei m eteugreti, program ul pre vede dezvoltarea m ai accentuat a in d u striei mici i artizanale, e x tin d erea i diversificarea p restrilo r de servicii, n vederea valorificrii pe scar m ai larg a resu rselo r locale de m aterii prim e i a utilizrii forei de m unc p e n tru satisfacerea nevoilor oam enilor m uncii din fiecare jude.
CALITATEA PRODUSELOR I A SERVICIILOR PRESTATE

n ara no astr, calitatea produselor i a p restrilo r de servicii ete tra ta t ca o problem de stat. Legea nr. 7 din iulie 1977 stabilete obliga tiv itatea tu tu ro r Oamenilor m uncii, a unitilor econom ice, m inisterelor $i
3

a a lto r organe economice de a p erfeciona nco n tin u u calitatea produselor. R idicarea nivelului teh n ic i c a lita tiv al acestora constituie condiia esen ia l a Creterii, eficienei econom ice. 3 ; P rin calitate se -nelege, to ta lita te a p ro p rietilo r unui produs de a satisface cerin ele societii, ca 're z u lta t al perform anelor ehnieo-econom ice i e ste tio e ,a l g rad u lu i de u tilita te i eficien econom ic pe care le asigur. n calitatea produselor in te rv in e activ itatea de concepie, tehnolo gic i de producie. C ercetarea, n v m n tu l i producia tre b u ie s se orienteze p en tru afirm area p len ar a revoluiei tehnico-tiinifice contem porane, n toate dom eniile de ac tiv ita te economic i social. T rebuie s se stitnuleze i s se sp rijin e d ezvoltarea creaiei tehnico-tiinifice de m as, p rin lrgirea cu n o tin elo r tiin ifice i tehnice n rn d u l oam enilor muncii, prin educarea n sp iritu l lu p tei p e n tru afirm area p erm an en t a noului n toate dom eniile de activ itate. De asem enea, este necesar d o ta re a corespunztoare a u n it ilo r d e producie, care creeaz, la rndul lor, prem ise favorabile p e n tru perfecionarea produciei i ridicarea p e o tre a p t superioar a calitii produselor. Se cere o nou calitate a forei de m unc, p rin ridicarea gradului de p re g tire profesional, n t rire a ordinii i a d is ciplinei, respectarea stric t a proceselor tehnologice de fabricaie i re paraie, evitarea reb u tu rilo r i a reclam aiilor. P e n tru traducerea n v ia a sarcinilor n dom eniul calitii produ selor, se ntocmesc, la nivelul econom iei naionale, p lan u ri de introducere a progresului tehnic i se stabilesc m su ri de ridicare* a calitii produse lor, ca p ri com ponente ale p lan u lu i naional unic de dezvoltare, planul cincinal 1981 1985 fiind d eclarat c'a cincinal al calitii i eficienei eco nomice.
CONTIINA PROFESIONAL, TRSTUR OMULUI MULTILATERAL DEZVOLTAT

n societatea socialist m unca este considerat ca o ndatorire de onoare, p rin care fiecare cetean se poate afirm a. A titudinea fa de m unc se reflect in m odul de ndeplinire a sarcinilor de plan. P e n tru se asigura ritm u l rid ic a t de dezvoltare a economiei naio nale, se acord o atenie deosebit form rii cadrelor. n acest scop, nv m n tu l a fost m odernizat, p rin legarea lui de cerinele dezvoltrii, de via, de cercetare i de producie. Edificarea construciei societii socialiste m u ltilate ra l dezvoltate presupune un grad n a in ta t de dezvoltare n toate dom eniile de activitate tiinific, tehnic i social. n consecin, este necesar ridicarea niv e lului de pregtire profesional n to ate m eseriile i la toate nivelurile (m uncitori, tehnicieni, ingineri, oam eni de tiin) n pas cu cele m ai noi cuceriri ale tehnicii naionale i m ondiale. P e n tru a se p u tea face fa acestor cerine, tre b u ie fo rm at om ul de tip nou, m u ltilateral dezvoltat, cu o concepie tiinific m aterialist-dialectic despre lum e i via, cu o n alt contiin profesional, care s aplice n ntreag a sa activitate principiile eticii i echitii socialiste. El trebuie s ndeplineasc cu sim de rsp u n d ere toate sarcinile ncredinate, s com b at m anifestrile de parazitism , chiul, neltorie i superficialitate. n m unc, s m anifeste g rij fa de a v u tu l obtesc, s lupte m potriva ne
4

glijenei, risipei, a tu tu ro r m an ifestrilor de distrugere a b u n u rilo r obteti. Profesiunea de ceasornicar-; re p a ra to rj solicit din p arte a m eseriau lui o serie de caliti, av irid 'n v ed ere leg a fa ra'd ire c t cu publicul. Astfel, trebuie s asculte cu m u lt clm r s~ v 6 rbeM c~respectubs cu clienii. S fie bine p re g tit profesional p e n tru a putea rezolva toate problem ele iv ite n m unca sa, in n d seam a de m area diversificare a ceasornicelor m ecanice i electronice. S n u se descurajeze atunci cnd ntm pin greu ti, s in siste pn la d ep istarea i re p a ra re a tu tu ro r defeciunilor. R epararea s se fac ct m ai rap id i de calitate superioar, p en tru a satisface solicit rile m ereu crescnde ale populaiei.

PARTEA A DOUA

CEASUL DETEPTTOR

CAPITOLUL I

TIMPUL l MASURARA LUI

A. TIMPUL

T im pul este u n a d in tre form ele fundam entale de ex isten a m ate riei n m icare, exprim in d succesiunea sau sim u ltaneitatea proceselor re a litii obiective. U nitatea de m sur fundam ental a tim pului n toate sistem ele de u n iti este secunda. n m om entul de fa se poate obine o unitate de tim p stric t constant num ai pe baza observaiilor astronom ice. n astronom ie se lucreaz cu ziua sideral, care este m p rit n 8 6 400 s ; ns n aceast u n ita te ziua are num ai 23 h, 56 m in, 4 s. T ransform rile din tim pul sideral n cel solar se. fac cu a ju to ru l tabelelor de transform are ntocm ite n acest scop. P en tru pstrarea orei exacte, la observatoarele astronom ice se urm resc 12 1 4 stele fixe, cu u n u l sau m ai m ulte instrum ente de m surat. n tre dou observri de acest fel, tim p u l se pstreaz cu ajutorul ceasornicelor. Ceasornicele m soar, ca orice in stru m en t de m surat, cu anum ite eroii. Ceasornicele cu existai de cu ar pot m sura tim pul cu o precizie de 10~ 8 s. Se poate deci observa c m surarea tim pului se face cu o precizie foarte ridicat, mai m are dect a m surrii celorlalte m rim i fundam en tale. Dealtfel, un ceasornic care are o abatere de 1 5 s n 24 h m soar tim pul cu o eroare relativ de aproxim ativ 0,03%, ceea ce rep rezin t o precizie foarte m are p e n tru in stru m en tele de m surare de utilizare ge neral. Exist d iferite servicii de tim p, naionale i internaionale, care fu r nizeaz ora exact p rin radio (cu o precizie de 0 ,1 s) pe anum ite lungim i de und, din secund n secund, cu m arcarea distinct a m inutelor. P e n tru a avea o or u n ita r , cel puin n tr-o anum it zon geogra fic, P m n tu l a fost m p rit n 24 de zone de tim p corespunztoare unui in terval de 15 m eridiane (3 6 0 :2 4 = 15). n tre zonele nvecinate exist o diferen de cte o or, ia r ca or de re fe iin p en tru n treg u l glob s-a adoptat n 1925 o ra m erid ian u lu i zero (care trece prin localitatea G renwich, de lng Londra).
6

B. SCURT ISTORIC ASUPRA MSURRII TIMPULUI

P rim ele ap arate de m su ra t tim p u l s-au bazat pe m icarea ap arent a Soarelui pe bolta cereasc. n perioada anilor 2000 1580 .e.n., p e n tru m surarea (aprecierea) tim p u lu i s-a folosit v ariaia iungim ii um brei a ru n cate de o tij vertical (fig. 1 , a). O a lt p o sibilitate de m su rare a tim pului, b azat to t pe u m b ra a ru n cat de o tij , const n u rm rirea variaiei poziiei unghiulare a um brei (folosit n 1550 .e.n.). A cestea sn t de fapt ceasui'ile solare. Ele pot fi cu cadran orizontal sau v ertical (fig. 1 , b, c). i n perioada 1450 1380 .e.n. au fost utilizate ceasurile cu nisip (clep sidre), respectiv ceasurile cu ap. Fig. 1. C easuri solare. A sem ntoare cu acestea au fost i m ijloacele de m surarea tim p u lu i bazate pe anum ite fenom ene continue, cum a r fi arderea unei lum in ri gradate sau ard erea uleiului. n tre anii 650 i 1000 au fo st construite anum ite m ijloace de m su rare care foloseau transm isii cu roi dinate. De o im portan deosebit p entru evoluia ceasornicelor este descoperirea legilor pendulului, n 1641, de ctre G alileo G alilei. n 1656, C hristian H uyghens inventeaz ceasul cu pendul. n decursul secolelor urm toare se perfecioneaz ceasurile mecank'e cu pendul i balansier, d ato rit descoperirilor privind n special eapam entele. A nul 1930 m archeaz u n progres deosebit n m su rarea ct m ai p re cis a tim pului, prin realizarea prim ului ceasornic cu cristal de cuar. P ri m ul orologiu atom ic a fost co n stru it n 1947, de ctre Herold Lygens.
C. CLASiFlCARHA CEASORNICELOR

A paratele de m su ra t tim pul se clasific n : ceasornice ; cronom etre ; aparate speciale. a. Ceasornicele se in tlnesc n tr-o diversitate foarte m are. n funcie de domeniul de u tilizare, se deosebesc : ceasornicele stabile * cave nu se transport d in tr-u n loc n altu l n tim pul funcionrii, num ite uneori oro logii ; ceasornicele de m n i b uzunar, num ite i portabile ; ceasornicele detepttoare ; cronom etrele m arine. Ceasornicele m ai p o t fi m p rite n dou m ari categorii : ceasornice independente i ceasornice ale reelelor orare. Ceasornicele indepen d en te sn t cele care au o funcionare autonom (necondiionat de le g tu ra cu alte ceasornice). Cele dependente sn t cea sornice secundare, u tiliz a te n circuitele orare i care sn t com andate , de ceasornice principale (ceasdrnice-m am ). Ceasornicele independente, n funcie de fenom enul periodic care st la hgza fu n cio n rii lor, se clasific n : ceasornice cu reg u lato r p en d u lar, num ite ceasornice cu pen d u l sau pendule ; ceasornice cu reg u la to r cir cular sau b alansier (ceasornicele detepttoare, de m n, de b u zunar, cro7

nom etrele de m arin etc.) ; ceasornice- cu 'm o to r sincron ; ceasornice cu diapazon ; ceasornice cu c u a r ; ceasornice atom ice. Dup' principiul de funcionare,' ceasornicele pot f i : ceasornice m eca nice (peiidule,.ceasornice 'de m n etc.) j! ceasornice electrice', adic cu re m o ntare sau n tre in e re pe cale electric a oscilaiilor (ceasornice cu m o to r s in c ro n ); ceasornice electronice (ceasornice c u diapazon, eu cuar, atom ice/. b. Cronoinetrele sn t ap arate folosite exclusiv p en tru m su rarea in terv ajelo r de tim p (cronom etre m ecanice n u m ite i portabile, cronom etre electrice i cronom etre electronice sau num erice). c. Aparatele speciale care sn t u tilizate to t p e n tru m su rarea in te r valelor de tim p, ns n u se utilizeaz num ai p e n tru m surri speciale (milisecundare, cronografe, oscilografe prevzute cu m arcator de tim p, regloscoape etc.).
D. PRi COMPONENTE

Ceasornicele m ecanice au u rm toarele p ri funcionale principale : m ecanism ul m otor sa u m ecanism ul de acionare ; m ecanism ul de tran sm i sie ; m ecan ism u l/in d icato r (m ecanism ul a r t to a re lo r^ ; .e a p a m e n tu l; os cilatorul ; m ecanism e auxiliare. M ecanism ul m otor rep rezin t sursa de energie. L ceasornicele m e canice cu aju to ru l acestui m ecanism se realizeaz nm agazinarea energiei acum ulate n tim p u l arm rii. M ecanism ul de transm isie are rolul de a tran sm ite cuplul m otor de la m ecanism ul m otor la eapam ent i m ecanism ul indicator. M ecanism ul in d icato r a re ro lu l de a p erm ite citirea indicaiilor cea sornicului. V aloarea ind icaiilo r ceasornicului este determ inat de poziia acelor indicatoare (arttoare) n ra p o rt cu cadranul. E apam entul m piedic consum area rap id a energiei acum ulate n m ecanism ul m otor, p erm in d ro ilo r executarea unei m icri in te rm ite n te de rotaie i tran sm ite reg u lato ru lu i im pulsurile necesare m eninerii os cilaiei lui. R egulatorul stabilete ritm u l (viteza) de m icare a roilor, constituind p arte a ceasornicului care realizeaz m su rarea tim pului. M ecanism ele au x iliare au rolul de a p erm ite ceasornicului fu rn iza rea u n o r inform aii su p lim en tare (de sem nalizare, calendar etc.).

NTREBRI RECAPITULATIVE 1. Cum se definete tim pul, tim pul sideral i timpul solar? 2. Care au fost in trecut m ijloacele de msurare a timpului ? 3. Ce descoperiri au influenat n m od hotrtor evoluia m ijloacelor d e msurare a tim pului ? 4. Cum i n funcie de ce criterii se clasific ceasornicele ? 5. Care snt prile funcionale im portante ale ceasornicelor mecanice i ce acestea ?
ro l

au

CAPITOLUL II

MECANISMUL MOTOR M ecanism ul m otor are ro lu l de a produce i tran sm ite m ecanism ului de transm isie m om entul m o to r/ La toate ceasornicele d etepttoare m eca nice m om entul m otor este produs de u n arc. P rin n furarea arcului 1 n ju ru l unui miez (axul de acionare 2 ) (fig. 2 ), n m aterialul arcului ia u

Fig. 2. M ecanism de acionare :


a rc; 2 m o to r; 3 ros ta d e c lic h e t; 4 - - c lic h e t; 5 roata t i c ; 8 arcu l clich etu lu i. c o to a r e ; 6 n i t ; - a ib e la s -

natere tensiu n i in tern e care tin d s-l readuc la form a iniial, nedefor m at. T ensiunile in tern e produc u n m om ent de ro taie (readucerea) care, p rin interm ediul axului, roii de clichet 3, clichetului 4 i roii m otoare 5, se transm ite m ecanism ului de transm isie.
A. ARCUL MOTOR

A rcul m otor este o band lam inat de oel, clit, eu suprafeele le fuite, care se fixeaz cu u n capt de axul m otor i cu cellalt fie de o p a rte fix (bolul scheletului), fie de caset. F ixarea captului in te rio r se face p rin agare de u n crlig tan at (fig. 3, a) sau frezat (fig. 3, b) n ax, a u n u i orificiu ta n a t (fig. 4). Ca

Fig. 3. Crlig de agare.

Fig. 4. O rificiu, de agare.

ptul ex terio r al arcu lu i se fixeaz d e b o lu l scheletului p rin n d o ir e a cap tu lu iu n ju ru l lu i (fig. 5, a) sau de g h eara casetei prin a g a re c u una din form ele de crlig rep rezen tate n fig u ra 5, b, c, d. M om entul teoretic produs de arc (cnd toate spiralele sn t l i b e r e ) este dat de relaia
,,
M =

E/is3
- w - x - n

o,

- 9

n care : E este modul de elasticitate ; * h lim ea a r c u lu i; s grosimea^ a r c u lu i; lungim ea arcului ; fio n u m ru l de rotaii ale m iezului (axului) socotit de l a starea n etensionat a arcului. M rindu-se puin grosim ea, m om entul produs de arc crete f o a r t e m ult. Grosim ea arcului n u poate depi ns o anum it v a lo a re ; n c a z c o n tra r ap ar tensiuni in tern e foarte m ri care produc deform aii p e rm a n e n te sau ruperea lui. P e n tru a se p ren tm p in a acest lucru, se ia
r

unde cu r s-a n o ta t raza m inim de n fu rare a arcului (raza m ie z u lu i). Dac se m soar m om entul produs de arc la d iferite rotaii ale a x u lu i, se observ c, la ncep u tu l i la sfritu l arm rii, acesta n u c o re s p u n d e cu m om entul teoretic (calculat), deoarece spirele se ating n tre e le . R epre-

Fig. 5. C ap tu l e x te rio r al arcului.

Fig. 6. D iagram a m o m e n tu lu i.

zentndu-se grafic perechile de valori m surate (m om entul i n u m r u l de rotaii), se obine diagram a din figura 6 . P oriu n ea A B din curb rep rezin t dom eniul n care sp ire le s e ating la nceputul arm rii i m om entul m su rat este m ai m are dect c e l calcu la t (cu circa 10 30/o)- Pe poriunea BC spirele sn t libere i m o m e n te le corespund, iar pa poriunea CD spirele se ating din nou la s f r i t u l ar10

m rii, i m om entul m su rat este m i m are dect cel teoretic d ato rit fre crilor dintre spire. P en tru a se' obine o precizie m are n fu n cio n area ceasornicului este necesar ca m om entul m otor s varieze ct m ai p u i n ; de aceea, la unele ceasuri precise se folosesc dispozitive de lim itare, care m piedic nfu ra re a i desfurarea com plet a arcului (elim in poriunile A B i CD), sau un clichet cu lim itare, care m piedic arm area com plet a arcului (eli m in poriunea CD). A rcurile m otoare se execut din band clit i lefuit d in oel car bon, oel a lia t sau oel special cu b eriliu (nivoflex).
B. CLICHETUL

Clichetul este u n m ecanism com pus d in tr-o ro at (roat de clichet), clichetul propriu-zis, i u n arc care perm ite ro tirea num ai n tr-u n sin gur sens. La ceasornicele fr caset sau cu caset fix, ro a ta de clichet este fixat rigid pe ax, ia r clichetul pe roata m otoare. In tim pul funcionrii, axul i roata se rotesc m p reu n ; la arm area arcu lu i se rotete axul, ia r roata rm ne nem icat. A xul se rotete m anual, cu cheia n sens invers sensului de ro taie la funcionare. D atorit acestui fapt, In tim pul arm rii, m om entul transm is de arc este egal cu zero. La ceasornicele cu caset, ro ata de clichet este fix at rigid pe ax, ia r clichetul se fixeaz pe schelet. n tim pul funcionrii, axul este nem icat, iar caseta se ro tete n ju ru l lui. La arm are, ax u l se ro tete n sensul de rotaie a casetei, deci m om entul transm is de arc n u se anuleaz. Dup m odul de funcionare se deosebesc : clichete sim ple, clichete cu lim itare i clichete cu friciune. a. M ecanism ul cu clichet sim plu are roata cu dinii nclinai, ia r cli chetul este fix a t cu u n bol (nit sau urub), n ju ru l cruia se poate roti. C lichetul este a p sat pe ro at de u n arc. L a unele ceasornice de construc ie m ai simpl arcu l in e loc i de clichet (fig. 7). Dup felu l solicitrii se deosebesc : clichete de com presiune i cli chete de traciune. La m ecanism ele cu clichet de com presiune, b olul de fixare a cliche tu l ui trebuie s fie deasupra tan g en tei la ro at n punctul de contact

11

(fig. 8 ); p e n tru c descom punndu-se fo ra care acioneaz tan g en ial n tr-o com ponent ce trece p rin b o lu l clich etu lu i i u n a perpendicular- pe aceasta* ultim a m pinge clich etu l sp re roat, m rin d sigurana de fu n c ionare.: . i .. U fM . : :n :r: \a Dac bolul clichetului este a e z a t'su b tan g en t (fig. 9), com ponenta care ap are are ten d in a s scoat: clich etu l d in tre d in i/ P e n tru c s poat funciona, u n astfel de clichet, a rc u l de apsare treb u ie s fie puternic, ceea ce cauzeaz o u zu ra rapid a d in i lo r roii. L a clichetul de traciune, situ aia se p rezin t invers. O funcionare sigur se ob in e cnd b o lu l clichetului este situ a t sub ta n g e n t (fig. 10, a). D ac clichetul se fixeaz pe tan g en t, este recom andabil ca flancul de sp rijin a l d in telu i s n u fie o d reap t radial, ci n clin at fa de aceasta cu 8 1 0 (fig. 1 1 ). La m ecanism ele simple cu clichet. ro ata se execut din alam , avnd 12 24 d in i i adncim ea (dinilor) pe raz de 0;5 p p n 0,8 p (p = p a su l). C lichetul se execut din ban d de oel tare. Fig. 9. C lichet de com presiune (greit), x b. M ecanism ul c n u p erm ite arm area com plet a arcului, de oarece ax u l se va ro ti d up a rm are n sens invers cu iu n an u m it unghi care depinde de construcia clichetului. In acest caz, roata de clichet este o roat d in at obinuit din oel m o n tat pe ax.

Fig. 10. C lichet de tra c iu n e :


o c o r e c t; b g re it.

Fig. 11. R oat c lic i d in i deg ajai.

C onstrucia clichetului poate fi d iferit, i anum e : 1 ) Clichetul cu gaur oval tangenial (fig. 12, a) i oval radial (fig. 12, b). Acest clichet, p rin ro tire a ro ii la arm are, este tra s pn cnd se tam poneaz de bol i n u m ai d u p aceea elibereaz roata. La term in a rea arm rii, clichetul e ste m pins napoi perm iind revenirea roii cu un unghi corespunztor p asului roii. 2) C lichetul de sp rijin pe platin. C lichetul cu un dinte (fig. 13, 5) sau un arc (fig. 13, o) blocheaz ro a ta tam ponndu-se de platin. La nr12

rk

Fig. 12. C lichet cu g aur oval.

Fig. 13. C lichet d e s p rijin pe p la tin .

m are, clichetul (arcul) se ndeprteaz de platin, elibereaz ro ata i alu nec peste v rfu l dinilor. La sfritu l arm rii, clichetul in tr in tre dini i perm ite ro tirea napoi pn la tam ponare. 3) C lichet tip roat. C lichetul d in fig u ra 14 este o ro at d inat cu un nu m r lim ita t de dini (uneori cu un singur dinte), prevzut cu o degajare. A cest clichet p erm ite ro tire a n sensul d egajrii (la arm are) i blocheaz ro ata clichet la ro tirea invers. P e n tru ca fora d e blocare s n u fie suportat de n it, clichetul are o g aur m ai m are dect nitul, fapt care perm ite deplasarea lui pn cnd se sprijin de platin. Un astfel de clichet tip roat se folosete i la ceasornicele detept toare care au u n sin g u r are m otor, a tt p en tru m ecanism ul de m ers ct i p en tru m ecanism ul de sonerie (fig. 15). La acestea arcul se introduce n tr-o caset 1, ia r pe a x u l casetei 2 se m onteaz ro ata m otoare de sonerie 3. Caseta se poate ro ti lib er n ju ru l a x u lu i; ro ata de sonerie se poate roti n tr-u n sin g u r sens (la arm are), n cellalt sens fiind blocat de u n clichet sim plu 4. P e ax se m onteaz rigid nc o ro at de clichet 5 care angreneaz eu un clichet tip ro at 6 m ontat pe platin. A cest clichet are un nu m r de dini care p erm ite ro tire a n sensul in v ers al arm rii cu un

Fig. 14. Clichete tip roat.

Fig. Io. M ecanism de lim ita re :


1 ca set ; 2 a x : 3 ro a ta m o to a r e de s o n e r ie ; 4 c lic h e t; 5 r o ta d e clic h e t; 6 clich et tip roat: 7 a rc; S a rc c li c h et ; 9, i 0 p la tin e. *

13

- ung h i de aproape 3,60. Rolul acestuia .este de a nu perm ite d esfurarea com plet a a r- cului cnd se declaneaz soneria, c. M ecanism ul' clichet cu friciu n e (fig. 16) este u n arc elicoidal 5 m ontat p rin |s tr n g e r e pe bucele 3 i 4. Buca 3 care su s: in e roata 2 se m onteaz c u : joc pe axul 1, ; buca 4 se m onteaz pe ax cu strngere (pre"sat). Sensul de n fu rare a arcului se alege Fig. friciune. astfel nct la arm are s aib ten d in a de desfurare, iar d iam etru l in terio r al arcului s creasc i s p erm it deplasarea relativ a. bucelor 3 i 4. La n to a r cerea fl sens invers (n tim p u l funcionrii), arcu l are ten d in a de nfu rare, strngndu-se pe cele dou buce i blocnd roata pe ax.

NTREBRI RECAPITULATIVE 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ce rol a re m ecanism ul m o to r ? Cai*e este m o m en tu l p ro d u sde a rc u l m otor ? Cum se fix eaz cele d o u e x tre m it i ale a rcu lu i ? C lasificai m ecanism ele cu clichet. Cum fun cio n eaz m ecanism ul c u clichet cu lim ita re ? D ar m ecanism il cu clichet cu fric iu n e ?

CAPITOLUL III

MECANISMUL DE TRANSMISIE
A. ANGRENAJE
t

A ngrenajele servesc la tran sm iterea energiei m ecanice de la axul conductor la un ax condus. La angrenaje, ro ata conductoare i ro a ta con dus sn t cuplate (legate) n tre ele d ato rit coroanelor d in ate care angre neaz n tre ele (dintele unei ro i in trn d n golul d in tre doi d in i nvecinai ai celeilalte roi). D in aceast cauz, angrenajele tra n sm it m icarea fr alunecare, ia r lagrele angren aju lu i n u au de p re lu a t dect fora perife ric ce acioneaz pe coroan. In ceasornicrie se utilizeaz : angrenajele cilindrice cu dini d r e p i; angrenajele conice ; angrenajele cu coroan. L A ngrenajele cilindrice cu dini drepi (fig. 17) se utilizeaz cnd ax ele sn t paralele, ia r ro ata conductoare i ro ata condus sn t n ace lai plan. P rin astfel de angrenaje se realizeaz transm isiile (la ceasor nice) n proporie de circa 90/o. 2. Angrenajele conice se folosesc cnd axele sn t concurente, form ind n tre ele u n unghi oarecare sau u n u l de 90 (fig. 18). Se observ c
14

Fig.

17. A ngrenaj cilindric.

Fig. 18. A n g re n aje conice :


d o u r o i d in a te c o n ic e : b eu o ro a t coTlc u n a c ilin d ric .

lim ea i n lim ea d inilor se m icoreaz nspre punctul de intersecie a axelor. Aceste roi, fiind greu de executat, se utilizeaz r a r (la m eca nism ele de arm are i la ceasornicele de turn). 3. A ngrenajele cu coroan sn t m ai uor de realizat, p u in d nlocui n m ulte cazuri angrenajele conice (n special n cazul fabricrii n mas, fr nici u n dezavantaj). Figura 19, a re p re z in t : angrenarea a dou ele mente. d in ate avnd axele perpendiculare : an g ren ajul constnd d in tr-u n pinion cu d a n tu ra cilindric norm al i o coroan dinat (care poate i i asem uit cu o crem alier). Un tf e l de angrenaj se utilizeaz, de exem plu, la m ecanism ul de arm are cu cuplaj, la ceasornice de m n sau buzunar, n fig u ra 19, b se rep rezin t o ;oluie i m ai sim pl p e n tru realizarea an grenajului in tre dou axe perpendiculare n tre ele, care se n tretaie. A m -

Fig. 1 Angrenaje eu coroan.


15

bele elem ente dinate snt ro i d in a te cilindrice (se execut cel m ai uor) cu dini drepi. Pinionul este elem en tu l conductor, iar roata d in a t este condus. D in p u n ct de vedere teoretic, aceast soluie n u este chiar cea m ai corect, ns se utilizeaz la ceasornicele de b u zunar i de m n la m ecanism ul de arm are cu p rg h ia oscilant (ceasornice ieftine). - 1? I
B. MECANISME NORMALE

,, M ecanism ul de transm isie are ro lu l de a tran sm ite m om entul de ro taie de la m ecanism ul m otor la ro a ta eapam entului i de a n reg istra n u m ru l de oscilaii ale regulatorului. In fig u ra 2 0 este rep rezen tat schem a unui ceasornic obinuit n o r mal. M ecanismul de transm isie al unui astfel de ceasornic se com pune

Fig. 20. S chem a d e tep tto ru lu i norm al.

din urm toarele elem ente d in a te (roi i pinioane) : ro ata m otoare 1 cu Z,, dini, pinionul m in u tar 2 cu Z,' dini, roata m in u ta i J cu Z, dini, pinionul in term ed iar 4 cu Z; d ini, ro ata interm ed iar 5 cu 7J dini, pinionul secundar 6 cu Z * dini, ro a ta secundar 7 cu Z* dini, pinionul ea pam entului S cu Z'! dini, ro ata eapam entului 9 cu Z ,_ dini i balans:erul 10 cu *}* oscilaii pe secund. M ecanism ele de ceasornic care au la n u l cinem atic identic cu cel din fig u ra 2 0 se num esc m ecanism e norm ale ; toate celelalte care au ro i sau pinioane n plus sau n m inus fa de acestea, cu scopul de a obine un an u m it avantaj, se num esc m ecanism e speciale.
C. MECANISME SPECIALE

a. M ecanism ul fr ro at m in u ta r (ceas tip Rosskopf) nu are in> la n u l cinem atic roata m otoare ro a ta eapam entului1 1 , o roat care se n v irte te o dat la or. P inionul p tra r 9 i ro ata o rar 10, care la un ceas n o rm al se m onteaz pe axul m in u tar, se rotesc n ju ru l unui tift n itu it n p latin (schelet). A n tre n a re a lo r se face p rin tr-u n pinion 7, respectiv o roat schim btoare 8 (fig. 2 1 ). M ecanism ul Rosskopf p rezin t av an taju l c se economisete o pe reche de roi dinate, d a r i d ezav an taju l c artto ru l m in u tar are u n joc m are (intre dinii ro ii schim btoare i dinii pinionului ptrar).
16

b. M ecanism ul cu'p in io ri^m in u tar'sp ecia-p rezin t av an taju l c per m ite o m ai bu n a ra n ja re a roilor, reduchd astfel g ab aritu l m ecanism ului. l ^ ^ a s o m i c e f e norm te, a x u l m inutar-treb u fe^S fie:h -e&ntrul cea sornicului (poart indicatorul-^m inutar). ' Acarst"i6 ondiie -iirftteas^v.pdsibilMtle de^aratt r-ii: t> s;n v " n>'3 .*S i? jS inia > .'>
:

i n . . f i i

'"i-:--. - :f .'

m i;

sq

h tc t:

A .rs 5 M

-*s >

-u -: * > .:i f a t a f a T *:> "*4ft r::.r.-;

<9.*--avA

i'~.<h.+>a'5}

Fig.. 2.' Si-hetria dcfep>tcrulur f rfcata*m inutar :


I rc a ta m o to a r e ; 2 . p in io n in term ed ia r 7 : 3 r o a ta in term ed ia r : 4 - - . p i n io n in term ed ia r i f , 5 roata in term ed iar l i : 6 P.'nioji an cor: 7 p m ion sch im b to r: 5 ..... - ^oata... s ch im b to a re; 9 j>:?u6jC. p iiirar; 10 roata orar.'

Fig. 22. Schem a, detept torului c a pinici- m in u ta r sp e c ia l':


i roata m o to a re;' 2 roat in te r m e d ia r i; 3 roata in term e d ia r J i; 1- roata s e c u n d a r i ; 5 .-7 -.p in io n an cor: 6 p in io n m in u ta r special':-' 7 p i n io n p trar: 8 roata sc h im b . y to a r e : 9 p in 'o n sch im b tor; 10 ro a ta orar.

Fig. 23. S chem avdetcptxoruiui cu secundar\ c e n tra l;


l roata m o t o a r e 2 roa ta m in u ta r ; 3 ro a ta in term e d ia r ; 4 ro a ta s e cundar*; 5 p in io n a n c o r : 6 ro a ta in t e r m e d ia r i s p e cia l ; 7 p in io n sec u n d a r ; sp e c ia l.

Pinionul m in u ta r special 6 se m onteaz pe u n tift m preun cu pi nionul p tra r 7. El e ste a n tre n a t de ro ata m otoare 1 (fig. 22). Acest m e canism prezint d ezavantajul c are u n pinion m ai m ult, ia r indicatorul s m inutar, este cu joc... < ............... C > M ecanismul cu]ecundar. c e n tra l are fa a de, u n m ecanism norm ai o. pereche de roi d in a te n plus. P inionul secundar, special 7 se : m onteaz pe aqcul m in u tar i e s te a n tre n a t de o rol in term ed iar su plim entar 6, m onat pe a x u l in term ed iar (fig. 23). ,, ;s Roile d in ate ale m ecanism ului de transm isie se execut din- alam , ia r ax ele din oel, p rev zu te cu fu su ri cilindrice de d iam etre m ai mici, ast fel oa-reducerea diam etrelo r (la fusuri) s creeze u m eri care s m piedice deplasarea axial. De obicei, fu su l l- i la g ru l se fac din m ateriale difer ritej :p e n tra ev itarea frecrii p rea . : > m ari i a uzurii. . " ii * * ' ' Lagrele ceasornicelor 'de tepttoare sint, de obicei, sim ple guri in platina de-aam (fig: 24), prevzute la p a rte a exterioar cu o adncilur s f e ric ; (sau conic) pentru pstrarea uleiu lu i de u n gere. La uneie ceasornice cu g abari-; mic se folosesc i lagre pe p ietre (rubine), care a u a v a n t a ju l ; Fig. 24: Lagre n platin : c reduc frecrile i u zu ra, . a - d e ca p t; t> - d<* t f e c e r e -
2 M anualul ce a so rn ica ru lu i

17

O. CINEMATICA ANGRENAJELOR

F igura 25 rep rezin t un angrenaj cu roi d in a te cilindricei R azele cercurilor d e d iv izare (prim itive) m t nsem nate c u r t i rj, ia r n u ittrul de dini cu Zi i Zj. C ercurile de divizare se caracterizeaz p rin aceea c ele ruleaz u n u l p e cellalt in tim pul tran sm iterii m icrii fr s alunece (rostogolire perfect). Aceste cercuri m p a rt dintele n dou : partea de

Fig. 25. C inem atica a n g ren a ju lu i cilindric.

deasupra num in d u -se capul dintelu i, ia r cea din in terio ru l acestui berc, piciorul dintelui. Suprafeele care lim iteaz d in ii' i se rostogolesc una peste cealalt se num esc flan cu rile 1 dinilor. Angrenarea d in ilo r fncfepe cnd flancul piciorului foii conductoare in tr n co ntact cu flancul ca pului roii conduse n p u n ctu l Ei. n desfu rarea n continuare a m icrii de antren are, d in tele roii conduse p tru n d e n golul d in tre doi dini ai ro ii conductoare. n p u n ctu l W se ncheie m icarea de in tra re n angrenare a d in te lu i Conductor respectiv i ncepe ieirea lui din angrenare. In tim pul in tr rii n angren are (nainte de W), flancul piciorului dintelui con ductor conlucreaz cu flancul capului dintelui condus, n tim p ce ia ie irea din an g ren are (dup W), flancul capului din telu i conductor i fla n cul piciorului d in telu i condus lucreaz m preun. C apul dintelui condu ctor alun ec in m icarea lui d e-a lu n g u l flancului corespunztor ai p i ciorului ro ii conduse i j n punctul 2 dinii ies d in contact. D eoarece se cere o tran sm itere n en treru p t, uniform a m icrii, u rm torul d in te conductor, treb u ie s-i fi nceput, in tra re a n angrenare, nainte da d in tele precedent s fi ieit din angrenare. A ceasta nseahin c arcul P 1 P 2 treb u ie s fie mai m are dect pasul p. P rin pasul p se nelege lungim ea m surat; pe coard cercului d e di vizare corespunztoare unui dinte i u n u i gol. E vident, roile dinate care form eaz u n angrenaj trebuie s aib acelai pas. v
18

i . In- a fa r ^fM fcir^iiM T U terea m icrii tre b u ie s se fac cu un rap o rt co n stan t n sM i care se pstreaz co n sta n t dac p erpen diculara com un pb im iijjv n toate punctele d e co n tact posibile ale unei perechi de flancuil:.^ H | ^ ^ to az im p reu n ^treee p rin p u n c tu l W> Teo retic, ex ist p e n tru flancurile fanilor, care satisfac aceast condiie. Iii 5 6 ntrebuineaz; d o a r dou : profilul n evcvent i p ro filu v & d w ^ w . La construciile d e ceasornicrie se fo losesc, din cele m ai V&nl lty^Hiri, dinii n cicloid i dini, asem ntori cicLoidei, d a to rit urm allbre^oi' av an taje fa de cele ale d in ilo r n evol---- f 1 vent : / / "T p e rm it r e a l i z a t vi'fior ra p o a rte de transm isie m ai m ari (pn la
1/ 12)

n u m ru l m inim de dini al pinionului este m ic (6 dini fa de 14 la cei n evolvent). A ngrenajele cu p ro fil ciclo id l prezint i u n e le dezavantaje, i anum e : u n joc m are n tre f l a n c u r i i la fund ; rezisten sczu t ( d i n i i pinionului sin t foarte subiri). n m ecanica fin i, n sp e c ia l, in Ceasornicrie, acestea n u constituie dezavantaje, deoarece m o m e n tu l se tran sm ite n tr-o singur direcie (deci jocul din tre flan cu ri n u in eT 'v in e negativ), iar valoarea m om entul este foarte mic. La ro ile d in a te cu d i r j i n cicloid, capul dintelui este o poriune dintr-o epicicloid, ia r p i c i o r u l din telu i o hipoeicloid. Epcicloida e ste c u rb a d e s c r is de un p u n ct de pe circum ferina unui cerc, care se rostogolete f r . alunecare pe circum ferina ex terio ar a cer cului de d ivizare a ro ii r e s p e ctiv e (fig. 26). P e n tru p ro filu rile d in ceaso rn icrie, d iam etrul cercului de rostogo lire se ia egal cu raza c e r c u lu i de divizare.

19

i D ac-cercul d ^ rostogolire 2 se -rostogolete n interiorul' cercului-de-. .(Evizare 1 ,.o ric e ;p u iic t d e :p e acest cerc descrie o. hifk)dcloid-(figc-27); G u rb a c a r tf n a te r e n acest caz n u este a lc e v d e c to ' dreapt- radial .'3. ' In ce a so rn ic rii se' utilizeaz5 / n general, d a n tu ra corectat. Astfel; epicidoid - se nlocuiete la ro ile d in ate cu lnj $rc* d e ; cerc c t r care;'se aproxim eazcurb^ respectiv; La 1 pm idanele conduse (antrenate), care -of-

Fig. 27. H ipocicoid.

T i g?'2K. P ro filu l capului d in te lu i : ' '


e' g r o s im e a d in te lu i m su ra t pe" c e r c u l .... s d e d iv iz a re. . - ... o.

prom
f ' U e ' r .

m eaz cazul .-normal n ceasornicrie, fo rm a cap u lu i d in telu i-n u are-o im p o rtan deosebita, p u tn d u -se utiliza ti-ei p ro filu ri diferite : .5, R i C (fig. 28). C nd pinioanele sn*conductoa're -{la. m ecanism ul artto arelo r), se adm ite n u m ai folosirea p rofilului'C , X . / vw
E. DIMENSIONAREA ROILOR DINATE l A PINIOANELOR_

Calicului geom etric' al angrenajelor, cu -profir cicloidah se deosebete de cel al an g ren ajelo r n 'tevolventjdeoarece^ m rim ile elem entelor (ca piii dintelui; piciorul dintelui, grosim ea d in telu i etc.) n u depind num ai de m odul i n u m ru l d e dini, ci i de n u m ru l de d in i ai roii c-u care se afl iii.a n g re n a re (roii conjugate). D in-aceast cauz, la acest calcul se utilizeaz tabele. M etoda de calcul cea m ai folositoare este cea norm ali zat de elv eien i (NHS 56702 ; 56703 ; 56704). a. C alculul ro ilo r d in ate. L a calculul roilor dinate, deci al ele m entelor d in a te cu u n n u m r de dini de peste 2 0 , se deosebesc dou si tuaii distin cte : ro ata d in a t angreneaz cu u n pinion ; ro ata d in at an greneaz cu o a lt ro at dinat :
20

Fig. 29. E lem entele geom etrice ale d a n tu rii cicloidale la ro ile d in __ a e c are angrenea z cu p inio an g,__

) Calculul roilor dinate care angreneaz cu. u n pinion (fig. 29) :


p = r m i ;. .
1S

| ,> V | V i i f i

e = Y P = l;5 7 - m ;
U m

' ;

j '

-----: --------------- b 'jf~p~i,57 m ~ * , D, = D + 2 d ;


D ; s* D 2 b .

' '

V aloarea coeficientului /< se scoate dm tab el .1, n funcie de ra p o rtul de transm isie i n u m ru l de dini ai pinionului cu care angreneaz ro ata n cauz. Baza de cu rb u r o a capului dintelui se determ in to t cu aju to ru l tabelei 1 , un d e este d at ra p o rtu l d in tre raza. d e c u rb u r p i m odulul m, n funcie de aceleai elem ente ca i J v . V aloarea "p/m citit n tab ela - se nm ulete cu m odulul, obinndu-se valoarea r a e i ie curbur.
Tabela 1 Coeficieni pentru calculai roilor dinate ale m ecanim sulul de transm isie
Z',Z

1 /3 , |, j p/m |
l.

1/4 p/m 4

1/5 p/nt 1 ,9 0 2 ,0 2 2,1 3 * 2 ,2 3 2 .3 2 2 ,4 8 ,2 ,6 2 . 2,6fj 2 .7 5 !


i

1/6 1 p/m
H M

1 /6 4 | p/m ,1 ,0 2 ; 2,o r " Un J!, 2 ,9 3 2 ,1 6 3 .1 8 2 ,3 5 3.41 2 ,5 1 . 3 ,6 1 2 ,6 6 - ,.; * 3,79. : ' 2 ,7 9 '

* :6' r

s
9 10 12 .14, '1 6 '

* 6 5 ' 2 ,ou * 2 .5 2 1 .3 8 2 ,6 7 1,97 2 ,7 2 2 ,0 0 2 ,4 3 2 .8 0 2 .OR 2.S 6 2 .2 0 2 ,9 9 2 ,1 6 2 ,9 3 2 ,2 5 2 ,2 9 3 .0 3 3,11 3,3 2 2 ,4 5 3 ,2 5 2 ,8 9 : 2 ,5 9 . 2 ,5 3 i 3,51 . 3 ,4 4 .- , 2 ,6 5 . 2 .6 0 . 3 .6 0 .3 ,3 2 . * 2 ,7 2 ' . - 3 , 6 0 ' 2 ,6 5 ' 1 3 .0 3

2 ,5 8 ' 2 ,7 5 2 ,9 0 3 ,0 2 3 ,1 4 3 ,3 6 3,50 .3 .6 5 , 3 ,7 3

2 ,6 0 " 2 ,7 6 2 ,9 2 3 ,0 5 3 ,1 7 3 ,4 0 3 ,6 0 . 3 ,6 9 . " 3 ,7 8

2 ,0 4 2 ,1 5 2 ,2 6 2 ,3 4 2 .5 1 - 2.60 2 .2 2 ,7 0 'A '-s

21

T abela 1 (continuare)
Z '/Z

<
> <

U7 p/m
h

1/7ai

. l/
Ic

l/M
o/m !<
\

1/9t. o/m

p/m .

p/m

6 2.61 7 2.78 2,94 8 9 - '3,07 3,1# 10 12 3.42 3.62 H* 3,71 15 3.60 16

1,92 2,05 2 16 2,26 2,35 2,52 2,67 2,74 2.80

->

2.62 j 1,93 < 2,17 2,94 V j 3,20 ' 2,36 3,45 2,53 2,67 3,63 3.81 2,81

2,63 2,79 2,94 3,09 3,21 3.44 3,64 3,71 3,82

1,94 2,06 2,17 2,27 2,37 2,53 2,68 2,76 2,81

1,94 & 2,18 2,95 a r w 2,37 3,22 2,54 3,45 3,65 2,69 f -V 3,83 2,82 2,63
t i?

2,63 2,80 2,95 3,10 3,22 3,45 3,66 3.75 3,84

- 1,94 2,06 2,18 2^8 2,37 2,54 2.8 2,7 2.83

Z ',Z z
.

J/l ,5 /r 2.64 j
p/m

1/10
|

1/11

l'12
p/m

pm
1,95 2,07 2,18 2,29 2,38 2,55 2,70 2,78 2,84

lc

| plm 1,95 2,08 2,19 2,29 2,39 . 2,53 2.71 2,79 2.84 2,65 2,82 2.97 3.12 3,24 3,48. 3,68 3,80 3,87

6 7
g

1,95

9 10 12 14 15
10

UM

2,18

3,25 3.46 3,67

2.38 2,56 2,70


_

3,85

2,83

2,61 2,81 2,% 3,31 3,25 3,47 3,67 3,77 3,86

2.65 2 82 2,97 3,11 3,24 3.47 3,68 3,78 3,86

1,95 2,08 2,09 2,30 2.39 2,56 2,71 2,88 2,85

2) C alculul roilor dintate care angreneaz cu o alt roat dintat (fig. 30) :
p K-m;
B = m - Z

D '< = m Z '; e.~ e \,4 i m ; b = b '= l , 7 5 m ;


f .m

=
1

- 5- ,
f-m

a = =2 unde f este d a t in tabela jugate.

> n funcie de n u m ru l de dini ai roii con c = b a' c '= b' a.

2,

V aloarea razelor de curburii ? i p' ale capului d in ilo r se calculeaz nm ulm du-se valoarea p/m , respectiv p'/m d at n tabela 2 , n funcie de num rul de d in i ai roii conjugate cu m odulul.
22

Fig. 30. E lem entele geom etrice a le d a n tu rii cicloidale la ro ile d in a te care a n g ren eaz cu a lte roi. Tabela 2 Coeficieni pentru c alcu la i roilor m ecanism ului de armare , 'vtimarul ic dini r, rcsjK ctiv ? 8 1 0 - 11 12 13 l-t 16 17 20 2 1 - 25 2 6 - 31 -!T t 54 5 5 -1 3 1 25| 1 1 2,32 2.34 2,38 . 2,10 2.44 2.4S 2.52 2,54 2.58 2.62 2,61 .
,

p/m, rttjK*etIv p';m ! 1,86 1,87 1.90 1,92 1,95 1,98 2,01 2,03 2.06 2,09 2,11

A cest calcul se aplic ro ilor care in tr n com ponen a m ecanism ului de arm are. b. C alculul pinioanelor. D up form a capului din ilor, pinioanele pot avea form a A sem irotund ; form a B 2/3 o g iv a l; for ma C 3/3 ogival (fig. 31). C alculul pinioanelor se poate realiza fr ta b e le ; exist ins relaii de calcule deosebite p e n tru Z = 6 10 dini i Z>-11. M odulele recom andate pentru ceasornice sn t indi cate in tab ela 3.

Tabela 3
M o d u le p r e fe r e n (I a le

Mwlulul

Pbvui

. ly,-'"**'-**Modulul

Pasul

r 0,175 0,070*' ! \ 0,220 1 ' 0,550 0,0720 / ',0,328 x / \ 0,180 0.p65 \K j 0485 . f i 0.070 0,33 6,581 0,0778 - ' 0,243 ' ,.,J 0,190 , ? . 0,597 o,ond' 0.28J. / 7 0*195 . : 1 . - (5,613 0,0825 . \ q ,2 5 9 ,x / 0,200 / 0,628 0,085 0,207 . y 0,210 '/ T v 0,6<50 / .. 0,275 < . 0,0875 \ 0,691 f 0,220 * ; 0,283 0.080 i ,. { 0,230 ! 0,723 0,291 ' \ 0,210 \J 0,0025 0,754 0,095 0,250 s 0,298 0,785 0.0P75 0,260 0,306 0,817 0.100 0,314 0,270 / ' 0,848 0,105 0,330 0,280 0,880 0,110 0,346 0,2900,911 0,115 0,361 0,300 0,942 0,120 . _0,377 . .0,320 . 1005 0,125 .0,39$ ... ...... 0,340 ' . , " ....... 1,068 0.130 0,408 0,360 1,131 0,135 0,424 0,380 1,194 0.140 - . . . ; f. *.- 0,440* 0,400 .!; !; ut 1.256 __ ----------0,420 -~- -----.------ 1,319 ---------0,145-----------------0,456 0,150 ' 0,471 0,440 .1,382.,. 0,155 ,v* 0,487 J;445 0,460 - ______ 0 , 1 0 0 _______ _______ 0,503___ --------- 0,480------------ _______ _ 1,508.. . 0,165. : 0,518 0.500 1.571 0,170- ; 0,534 * ~

NTREBRI RECAPITULATIVE 1. Caro s n t ro ile d in a te i; p in io an ele m ecanism ului c'.e tra n sm isie % ' 2. Ce sim b o lizare se u tilizeaz p e n tru fiecare elem en t n p a rte ? i : 3_ Din ce m a te ria l i ce soluii c o n stru ctiv e se folosesc p e n tru lag re si >:e ' re" s n t 'a n g re n a je le 'u t ilizae' In'cels&FriTcHe ? ~ 5. Ce condiii fu n d a m e n ta le tre b u ie s ndeplineasc, un a n g re n a j ? . . _ . 6 Cum se--deLnete raportul dg.trnsm isie ? 7. C are sn t a v a n ta je le a n g re n a je lo r c u p ro filu l cicloidaLal d in ilo r ., 8. De ce e le m e n te e s t e 1d e te rm iftjt'.d u rata do fu n c ip a re .a . ceaseiyjic^lp.r-j? ..

CAPITOLUL IV

v EAPAMENTUL ANCOR CU TIFTURI

Ceasornicele detepttoare, ca toate ceasornicele portabile, fdlosesc ca oscilator un balansier. Ele sn t echipate cu' eapam ent lib er de tip ancor-, L a eapam entul liber,' o legtur n tre ro ata eapamentului*i !>a
2 '4

l^siei* existr- iulriai rrtim pul- e lib e r n i;iio ii' ii trS ttsm itera "im pu'feului; n t ^ t u I ' peritoadeif b S Ia n siiM 6 &dleaza; "'Complet' lib e r i U egtura 'n tre roat i b alan sier se te a li 2 ea'z-prin antfoK i fu rc :'E a rm jo'ritaf 6 ai ceasbt'i n icelo r'aceste dou- srit'u n ite n tr-o singur pies, d en u m it fure-ancor sa u p e scu rt ancor;;! VI v-r.-i ni li/tjwov'-ra s->dfI
< -J-*' l ... * . .'.'ir: '.-ru, ::i ,::rv-;C , ! r . i r u r h ' 4 - S T > I t 3j:;focrtcf Jsi.A s in : >j;rS-i ! (IffljJ :n yriyts .. ,B _. FUNCIONAREA,EAPAMENTULUI ANCORA C.U TIFTURI ....

y .In figura 32. snt. artate ase poziii succesive de funcionare a eaj ^ n i ^ t u u i ancor cu tiftu ri cu lim itarea la cerpul.cje baz. l dinilor, i rv ja b a ra t eapam entul n .c ip a .c n d c ^ jte l;r o ^ .* ( ^ p m ^ u iu i 11 s e 'sp rijin de tiftu l de ieire 9. A cest tift este p re sa t pe cercul e b z , ia r balansierul e :nuc ctre poziia, de .echlibru. Poziia deT, echlibru a b a la ^ e r u lu i este. aceea^n.'carie/tiftul. balnie^wkVi,(v a fi ituat p e linia care jiete, centrele, d e -rotaie a furcii i a b alan sieru lu i.' t, /: ',

-/-r-'V* .H:

Fig* 321 F u n c io n a rea eapam entului a n c o r cu: tiftu ri a-y tL \

I f ^ 'r o a t * e ^ a p a m e n tu lu i;' 2 ':-f fu rca r3.-^ r roata", balansieruiu?;-f*i-r- a i u l jtcf^ v ea p & a ^ e n tu u i . .a x u .f u r c it ; . 6 a x u l ^ b a ia iisieru lu i;'7 .~ ,J ir za rea }-,ax>4uti; 8 - 7 ; t i f . d e in tra r e; 9 - 7 .. ti t k ieireV 10 ' t if t u l-'r o ii* b a la n sie r u lu i; t t t. ' i V - L'- S n \i; ' 12 c o r n u l sting;- 33 cornu l : d rep tr .

In tre cornul in te rio r d in ,stn g 1 2 i a x u l b alansierului v a fi'Ug joe ssfel n ct ro ata b alansierului 3 v a ocila com plet lib er fr nei o leg tu r cu fu rca i ro ata eapam en tu lu i (acestea sta u nem icate). , , Poziia 11 indic m o m e n tu l.n care ro ata b alansierului a term in at oscilaia liber, adic m om entul n c are tiftu l 10 atin g e p a rte a ating a c re st tu rii furcii. D eoarece n acest m om ent, ro ata b alansierului 3 a re o vitez m are n tim p ce furca 2 este im obil, se v a produce o lo v itu r eare v a im prim a furcii o oarecare vitez. R oata e a p a m e n tu lu i 1 se v a ro ti na poi (datorit ungh iu lu i de atracie). P oziia III ara t m om entul in care ro ata eapam entului -a eliberat i sub aciunea forei arcului ncepe s e roteasc. n acest tim p, roata balansieru lu i se ro tete n co n tin u are spre dreapta, tiftu l ei atingnd cre st tu ra n p a rte a dreapt. Poziia IV indic m om entul n care tiftu l de ieire 9 al furcii ahrnec pe su p ra fa a de impuLs a d in telu i 11, rotin d fu rc a spre sting mai repede d ect se m ic ro ata balansierului. F u rca atinge tiftu l 10 n partea d reapt a cresttu rii i tran sm ite ro ii b alansierului un im puls (m om entul de rotaie). Poziia V a ra t m om entul n care tiftul d e ieire 9 prsete su p ra fa a de im puls. R oata eapam entului devine liber i ncepe s se roteasc. tiftu l 10 este pe punctul de a iei din cresttu ra furcii. Poziia V I indic m om entul n care dintele a atins tiftul de in tra re 8 (dup ce a p arcu rs unghiul pierdut). D atorit u nghiului de atracie, fu rca este ro tit n co ntinuare pn cnd tiftu l de in tra re 8 se suprapune pe cercul de baz a roii. n tr e v rfu l cornului in te rio r d re p t 13 i axul balansierului va rm ne u n m ic joc. R oata b alansierului se rotete liber, ia r furca i ro ata eapam entului stau nem icate. A rcu l sp iral nm agazineaz energia roii balansierului, o oprete i ncepe s o roteasc n sens invers, parcurgnd din nou cele ase poziiisuccesive descrise. n tim p u l oscilaiilor lib ere ale roii balansierului, dato rit u n o r lo vitu ri, fu rca se poate roti d in poziia n care a lsat-o tifu l 10 i atunci la ntoarcere n u m ai poate in tr a n cresttu r, i ceasornicul se oprete. P e n tru a se prentm pina acest lucru, se folosete o siguran. De cele m ai m ulte ori, sig u ran a con st dintr-o rol 2 presat pe axul balansierului i u n v rf 4 sau cuit de siguran fix a t pe furc n d rep tu l c resttu rii (fig. 33). Pe circum ferina rolei exist / o degajare care perm ite trecerea Fig. 33. Sigurane : cuitului de siguran (i prin 1 c e r c u l co a r n e lo r; 2 rolfi: 3 d egajarea aceasta m icarea furcii), d a r n u r o le i: 4 c u it : 5 tif tu l roii b a la n sieru lu i; mai atunci cnd tiftu l roii ba 6 f u r c i ; 7 tif t d e lim ita r e ; 8 corn u l fu r c ii. lansierului se afl n cresttu ra furcii. P e n tru ca n tim pul oscilaiei libere cu itu l de siguran s n u frece pe rol, fu rca tre b u ie ro tit n continuare dup ce tiftu l a p r sit crest tu ra cu ung h iu l de lim itare. Aceast ro tire suplim entar este un drum m o rt (nu contribuie la tran sm iterea im pulsului) i se realizeaz prin a-tra-

gerea furcii la poziia lim it (de tamponare).; A tracia se realizeaz de ro ate eapam en tu lu i p rin aceea c p iep tu l dintelu i care se tam poneaz de tiftu l furcii este nclinat fa d e o d reap t radial cu u n g h iu l de atracie care e ia mai m are dect u n g h iu l de frecare (fig. 34). D atorit acestui unghi', la eliberare* ro ata eapam entului se v a roti p u in napoi. O a tra g ere prea adnc a tiftu lu i'fu rc ii n ro a ta eapa m entului care a r ngreuia elib erarea roii se prentm pin p rin lim itarea u n g h iu lu i de ro tire a furcii. L im itarea se poate realiza p rin : tam ponarea furcii de dou tiftu ri 7 p resate n platin (fig. 33) tam ponarea u n u i tift 3 p resat n I fu rc de pereii canalului din platin (fig- 35); tam ponarea tiftu lu i ancorei de dia m e tru l in terio r a l roii eapam entului (fig. 36). De fiecare p a rte a cresttu rii, furca Fig. E lem entele ro ii ea p a m e n tu lu i : este prevzut cu cte un corn 8 (fig. 33), c e r c u l c lcjielo r; 2 c e r c u l care conduc tiftu l balansierului. Cu puin 1 v ir fu r ilo r d e r e p a u s: 3 ce rcu l n ainte de in tra re a tiftului n cresttu ra d e b a z ; 4 s u p r a fa a d e im p u ls ; p ie p tu l d in te lu i: 8 v fr fu l d e furcii, sigurana (cuit-rol) n u m ai asigur 5 r e p a u s: 7 c lc iiu l: 8 s p a te le d in te lu i: 9 u n g h iu l d e a tr a c ie . poziionarea furcii, deoarece c u itu l in tr n degajarea rolei. In acest eaz, sig u ran a este p re lu at de coarnele furcii. F u rca n u se poate deplasa p en tru c la o te n din de rotire p a rte a in terioar a coarnelor se tam poneaz cu tiftu l b a lansierului cnd oscilaiile devin p re a m ari. = = n tim p u l contactului n tre tift i cresttu r, ro ata balansierului se r cite te cu unghiul activ a , ia r fu rc a cu u n g h iu l activ al furcii care este ega eu Y+p (sum a d intre u n g h iu l de im puls i u n g h iu l de repaus). R a-

Ttg. 35. L im ita re a furcii :


p la tin : 2 fu r c ; 3 t if t ; 4 can al.

Fig. 36. L im ita re a fu rcii p e cercul d e baz al ro ii :


1

tiftu l fu r c ii; 2 a x : 3 a x u l r o ii; 4 fu r c ; 5 roata e a p a m e n tu lu i.

p o rtul (v + p) :'/.=u definete ra p o rtu l de tra n sm ite re a furcii i este apro xim ativ egal cu ra p o rtu l d in tre raza cercului descris de tiftu rile furcii i lungim ea furcii. La u n ra p o rt de tran sm itere m are, p tru n d e re a este m are (fig. 37) i n u *e cere o execuie prea precis ; la u n ra p o rt de tran sm itere m ic scade
27

so isa& naamgi - \ m>*\ t


" M

r _

Fig. 37.,jta jp o rtk le .transm itere m are f


I -y c e r c u l tiftu lu ^ t 2^; c e r c u l f u r c ii; 3 , s tif t u l r o ii b a la n s ie r u lu i; 4 fu r c ; '* / u n g h iu l a ctiv a l rb ii b alan sieru lu j* . / v-f-p tt u n g h iu l a c tiv a l fu rcii i .
i

F i. .38. R a g o r d e tra n s m ite re m ic :


' cercul tiftului;. 2 cercul, fu rc ii; 3 tiftu l r o ii baJhsierului;?'3 -h i z i x ^ r , -

K . unghiul activ l balansierului; Y+P~

r urighul aotv -l- fuci;.

unghiul activi a l ro ii b alansierului i p rin aceasta crete unghiul d e osci laie liber (fig; 38). -c;b -b H iu s ., .1 <s,. L3 a c e lo r rapo'rt de transm isie ,1 furcile m i 'lungi du'-o- p tru n d e re m ai m are i posibilitatea m ontrii fu rcii n afara zonei balansierului', ec.onwmisndu-se astfel lin pod pro p riu peiitru furc (fig .'39). Fux-cile scu rte p rezint a v an taju l 6 riu ; treb u ie ecbihbrte'-i'datorit g'reutii m al m ici uureaz f u n c i o n a r e a ; " ' :: - ^ . R o l e l e de sig u ra n se num esc m ari su iniciv dtip cum diam etrlil lo r este m are sau m ai mic d e c t d ia m e tru l cercului" descris de tif tu l 1roii balansierului. La rola m are (fig, 40), tiftu l ro ii bln sieru lu i se preseaz n ceast r 6 l ..P ru n d e re c u itu lu i de Siguran n 'd e g a ja re a 'ro le i este mic ; de 1 *** t "! 1 ' ; "aceease poate!:'fo lesi 'numai' cnd u n g h iu lac- tiv- al balansierului (X) este m are. Rola ' to are ' .4 are a v an taju l c : sigu ran a se pstreaz H' 1 aproape pn cnd tif tu l in tr n cresttura j furcii. La rol mic (fi g u r a '41)7 tiftu l se p re seaz In tr-o rol supli Fig. 39. D e p en d e n a p tru n d e rii de_lungim ea fu rcii : m en tar sau --n spia tiftul 2, r c e r c u l tiftu lu i; 2 2' c e r c u l furcii-; 3, 3 r o ii b a la n sie r u lu i: 4 fu r c ; 'h ; u n g h iu l/a c t iv al bal an- ro ii balansierului. P s ie r u lu i; f + P - j u n g h i u l a ctiv a l fu r c ii tru n d erea cuitului-, n degajarea., i-olei este mre,- fap t p en tru care se poate folosi i -pen tru. X mic ; prezint ns dezavantajul! c sigu ra n a se pierde m ai re pede, i fu rca necesit -'co am e m ai - lungi "dre [ s preia sigurana.La ceasornicele Tt H -j . 4 0 - . R o l -m a r e r ' d etepttoare s e folo . c e r c u lw tiftu lu i;, 2 ..-t c e r c u l fu r c ii; 3. , rol;, s e t e frecvent-xul* "b11 c e r c u l c u itu lu i; 5 tift; 6 - cu it.
28

F i.: 41.,R ol mic : , r.. im m n : . a

Fig! -42.
1

1 .ce^cui tfu lu i; 2 . [C ercul fu r c ii;. 3 7 rc5; > cei'ciir cuituH ii?-5 t-ift; f 1

Sigurana pe axul fjlansieruiui;

c o r c U l's u itu lu i; ' 2 c e r c j f u r c i i .1

a,t;: t e ! xsercul e!W iiS9r: S r-. S tifttlS -rjcq rr.

Fig. 43. E lem en te de sig u ra n :


.1 furc: 2 clement de siguran.

lansierului d re p t rol de sig u ran (fig. 4 2 ), ia r coarnele furcii preiau rolul cuitului. In acest caz, axul. b alansierului este fre z a t pn la jum tate, n d reptul furcii-, : j u La eapam entul ancor i tiftu ri, n fu rc -sn t presate dou tiftu ri de oel rotu n d e, la distane egale fa de axul,furcii. tiftu l balansierului se execu t la ceasornicele d etepttoare din oel de ferm sem irotund, rotu n d sau, uneori, se folosesc dou tiftu ri rotunde. : * ' ,;F u rca i roata-ancor se execut din alam tare, iar axele-din oel. . 'C uitul de siguran al furcii, cnd se folosete rola m are, . este un. tifi-d re p t (fig. 43, a), ia r cnd se folosete ro la m ic, este u n tift ndoit (fig. 43, b) sau u n v rf din tabl fix at pe fu rc p rin n itu ire (fig. 43, c) sau prin, u ru b (fig. 43, d). . j, ..-tuGele trei, axe (balansier, fu rc i ro ata:eap am en tu lu i) ale regulato rului ;i eapam entului pot fi aezae pe aceeai d re a p t sau n unghi. La aezarea pe- o -linie, a x u l roii eapam enuiui, este,, ntotdeauna, n afara ZQBiBi-balansierului (i i*cazul u n ei furci scurte). : ,,,:rf...i.! , .;-,La ieirea n unghi; se .utilizeaz mai bine s p a iu l; n icest caz,, ele m entele eapam entului pot fi ex ecu tate m ai m a p . La eapam entul, ancor cu tiftu ri se folosete, d e obicei,, aceast aezare. ;
* . . " 4 * NTREBRI RECAPITULATIVE 1. 2. 3. 4. 5. 9. 7. S.

r r ' -r-< V :.;

Enumerai caracteristieele unui eapam ent ancor ? Cum funcioneaz eapam entul cu tifturi ? Ce este sigurana ? - !* - ~ De ce este necesar ca furca s fie atras i cum se realizeaz aceasta ? C6re snt m etodele de lim itare a furcii ? 1 : .v , ;v*v. Dar rolul coarnelor furcii ? Cum se definete raportul de transm isie a furcii ? Care este sigurana utilizat la detepttoare ?

29

CAPITOLUL V

OSCILATORUL A. GENERALITI

. B alansierul se com pune din ro ata b alan sieru lu i i u n arc spiral; m on ta te pe acelai ax, n u m it a x u l b alan sieru lu i (fig. 44). R oata balansieeuiui se mtonteaz p rin presare, ia r cap tu l in te rio r a l arcului se fixeaz un butuc p resat pe ax, p rin n itu ire sa u p rin m p n are cu un tift. b a ceasornicele d etepttoare ro ata balan sieru lu i este de fap t u a inel de alam p rev zu t cu dou sau tre i spie (fig. 45). A rcul spiral se ex ecu t din oel sa u bronz, cu toate spirele n acelai p lan (arc spiral plat). A xul b alansierului este din oel clit, avnd la capete fusuri d e form a special pen tru a se m icora frecrile n lagre.

Fig. 44. Balansier :


1 roata balansierului:
4

Fig. 45. Roata balansierului.

2 -r a x ; 3 a r c s p ir a l; b u tu cu l a r c u lu i sp i. r a l; S tift.

Fig.:. 46. Fti&urile axului roii balan sierului :


a

p en tru c v e fn e r ; b p en tru hii'Mhe.

La ceasornicele fr rubine, fu su rile ax u lu i balansierului au o form conic cu u n g h iu l la v irf de 40 45 (fig. 46, a). L a ceasornicele cu rubine, fusurile au o form cilindric term in at cu o calot sferic (fig. 46, b). B utucul de fix are a 'a rc u lu i sp iral se execu t din alam cu o fr&zare radial care p erm ite ro tirea lui pe ax. A ceast ro tire este necesar p en tru ca tiftu l roii balansierului, n repaus, s fie pe linia care unete centrele de rotaie ale ro ii b alansierului i furcii. C aptul ex terio r al arcului spixal se fixeaz bine, p rin m pnare cu un tift, de u n b ra n p latin sau n podul balansierului. U ltim a sp ir a arcului sp iral este in u t n tre tiftu rile unei prghii (compasul de reglare) care se poate ro ti n ju ru l lagrului balansierului.
B. PERIOADA DE OSCILAJIE

P erioada To a unui b alan sier care oscileaz lib er se calculeaz cu relaia

ri ir e :

l e s te m om entul d e in e rie a i tu tu ro r m aselor a fla te ri micare de o sc ila ie ; . 1) m om entul d irector a l arcu lu i spiral. V aloarea m om entului d ire c to r p e n tru o rsu cire de -un radian se ob in e dtei re la ia ivirT v-o

)n care E este m odulul de elasticitate ; h lim ea arcului s p i r a l ; grosim ea arcului s p i t a l ; . / lungim ea a rc u lu i spiral. L-ungimea u n u i arc sp iral p la t rezu lt din relaia

n cane : da este d iam etrul ultim ei spire ; dt d ia m e tru l prim ei sp ire ; W num ruL de spire. inndu-se seam a de re la ia m om en tu lu i director, perioada oscilaiei sim ple se obine

P e n tru u n balansier dat, toate elem entele c a ie in terv in n aceast relaie sn t cunoscute in afar de lungim ea arcu lu i spiral. D eterm inarea precis a acestei lungim i p e n tru o anum it perioad se face prin m sura rea in terv alu lu i de tim p necesar e fe c tu m unui an u m it nu m r de oscilaii sau eu ap arate electronice de m su rat. P rin calcul se poate obine num ai o valoare apro x im ativ deoarece m rim ile care in te rv in in relaie n u se pot determ ina cu precizie. ' R eglarea perioadei de oscilaie a balan sieru lu i cnd acesta este m on ta t foi m ecanism ul d e ceasornic se poate face, n general, p rin modificarea lungim ii arcului spiral sau p rin m odificarea m om entului de inerie al b a lansierului. La ceasornicele detep tto are se aplic n um ai prim a m etod deo arece'ro ata b alansierului n u e ste p revzut cu u ru b u ri de inerie. Pentrli m odificri m ari ale perioadei (m ersului zilnic), lungim ea arcului spiral poate fi v a ria t p rin tr-o alt fix a re a u ltim ei sp ire h bra, iar p en tru mo dificri mici, p rin ro tirea com pasului de reglare. C an titatea AZ, cu care tre b u ie s fie m odificat lungim ea L a arcului spiral, este d a t d e relaia

n oare : ' , 1 tt> este perioada de tim p n care s-a d e te rm in at deviaia ; A, deviaia observ at n tim p u l tf,-i rep rezint d iferen a d in tre in te rv a lu l d e tim p in d ic a t d e ceasornicul respectiv i * - in terv alu l de tim p t i in d icat de ceasornicul-etalon.'
31

De obicei, t i = 24 h ; n acest caz, d eviaia A, se num ete mers- gilnic ,i;.e.:.;noa?.;cu r^;-f..D ?c.ser ..-rnspai! |r~..m erul:: zilnic .n (ms) sau n m in'(rhm ), ; o w lMA, i r. /-m, r J-mm.: x r.4 <
| 43200 720. ' ^ n ; % N

U nele ceasornice au o scal g ra d a t care perm ite o ro tire m ai precisa a com pasului d e reglare.
* C. FACTORII CARE INFLUENEAZ PERIOADA DE OSCILAIE

a E apam entul. In tim p ce ro a ta balan sieru lu i prcurge unghiul ac tiv se produce o leg tu r fu n c io n a l } cu furca i ro ata eapam entului. .Aceast leg tu r influeneaz, p erioada' de o scilaie.'L a eliberarea roii eapam entului, aceasta treb u ie rdtit^n'apoi',' producnd' frnarea oscilaiei. D up elib erare, se tran sm ite im p u lsu l care accelereaz oscilaia. Cu ct am plitudinea de oscilaie este m a i mic, in flu e n a frinrii crete, i cea sornicul rm n e n urm . . . ... . b. F recarea. L a u n b alan sier care oscileaz liber, frecarea nu a re in flu en asu p ra perioadei. F recarea n lag re are ns ca. efect m icorarea am plitudinii de oscilaie. . ; F re c a re a ; n . lagre .este m ax im cnd fusul se sup rap u n e pe ..partea cilrafric i's e reduce foarte m ult" cnd to t balansierul este su sin u t.d e calota sferic sa u de v rfu l conului. U leiul de ungere are o m are in flu e n asupra frecrii. Prin uscarea sau ngroarea uleiului, am plitu d in ea oscilaiilor se reduce, i ceasornicul rrjame n urm ,,. .... . , . c. B alansierul neechilibrat. M asa excentrica a u nui balansier. in-cornp le echilibrat n u influeneaz perioadele de o scilaii' cnd acesta e afl ntr^uri plan orizontal, n poziia v ertical ns, datorit, m om entului s u r p l i iij^ ta r care aparei, perioadele sirit p u tern ic in fluenate. . . . .... . .La am p litu d in i mici, o m as ex c e n tric aezat deasupra axei. <fe..roT ta it, n poziia de echilibru a balan sieru lu i, produce ontrziere... O dat cu creterea a m p litu d in ilo r aceast in flu en scad ei i. la un unghi.d e b s tila ie de 220 d evine eg al cii zero. La am plitudini i nd m ari, proteice o accelerare Care crete ncet, odat cu a m p litu d in ea Q m asa ex centric su b ax a re u n efect cOntfar. ' . d. A rcul sp iral. n tim pul fu n cio n rii, arcul sp iral se nfoar' i se desfoar v ariih d u -i 'diametrul;.- D eoarece cap tu l in terio r este fi&at pe o b u c'care efectueaz o m icare d e oscilaie ;n. ju ru l unei a x e .ia r. captul ex terio r este fix a t rigid,; variaia, d iam etru lu i produce o deform are a, ar cului: cr are urm toarele efecte : apare o apsare su plim entar n lagre, se schim b poziia centrului de g re u ta te a arcului; se modific m om entul lui de1in e rie i a p are un m om ent de ro ta ie suplim entar .1 1 ) Apsarea suplim entar d in lagre produce o frecare 'suplimen ta r care este neglijabil. .; v : / 2) C entrul de greutate al arcului spiral se deplaseaz din axa de ro ta ie i a re acelai efect ca o ro a t de b alan sier neechlibrat, producnd p e rtu rb a ii n . m ersu l ceasornicului.- A ceast p e rtu rb a ie este cu a tt mai m are, cu c t am plitudinea de oscilaie fe te m ai m are. . . ; '; . 3 ) M om entul de- in e rie . al arcului spiral depinde de diam etrul lui. Deoarece m om entul de. in erie crete m ai m u lt la desfurare (cnd dia

m etrul crete) d ect lai nfurare fa a de ' u n a rc spiral- n e c h ilib ru , se m rete p'erib a! de <b&cil&ie. ' DeforinareQ arcului.' spiral; accentueaz aceast; tendin. La am plitudini-m ici; aceast in flu en scade.: D e : aceea* t o balansier cre 1 a fost etlonat la am p litu d in i-m ari-are tendina.-s gr^ beasc la am plitudini mici.- Acest efect este co n trar celui cauzat de ea pam ent, de aceea ele se-com penseaz parial. n general-predom ina. n triderea cauzat d e eapam ent la am plitudini de oscilaii red u se/ ' 4) M om entul de rotaie suplim en ta r care apare datorit variaiei d iam etrului depinde ca valoare i direcie d e poziia relativ m om entan a celor dou p uncte de fix are a'cap etelo r arcu lu i spiral. A cest m om ent produce n tim p u l unei oscilaii g rbiri i ntrzieri a cror sum algebric cauzeaz, n funcie d e m rim ea am plitudinii, gr birea sau n trzierea ceasornicului. n figura 47 este rep rezen tat g rafic v a ria ia mersului- unui ceasor nic n funcie de am plitudinea oscilaiei a p e n tru d iferite unghiuri $ n tre pometele de fix are a celor dou capete 0 ale arcului sp iral cnd balansierul se afl n echilibru. Din aceste curbe rezu lt c p e n tru am plitudinile care ap ar l eapam entele cu ancor (a = 1 8 0 . . . 270), in flu en a m om entului rm n e aproape constant p en tru ,3= 100 i j3=260. Cnd cele dou puncte de fixare sn t pe aceeai raz ( j = 0 ), la am plitudini mici ceasor nicul g r b e te : astfel, se poate com pensa ififluena eapam entului. Dac_ 3=180". ceasornicul ntirzie la am p litu dini mici. e. ocurile exterioare. Ele produc accelerarea sau frn a re a oscilaiilor n funcie de direcia lor, cauznd dife rene sesizabile num ai dac snt re p e ta te cu frecven apropiat (sau egal) de frecvena de oscilaie a b alansieru lui. Influena lor scade odat cu m i'irea vitezei de oscilaie i cu m icorarea greutii balansierului. f. Com pasul de reglare. tiftu rile com pasului de reglare care in u ltim a spir sin t fix a ta la o d istan mai m are n tre ele dect grosim ea spirei p e n tru 90 iSO 213 * ca, la rotirea com pasului, spiralul s n u Fig. 47. V a riaia m ersu lu i ceaso rn i se deformeze. Dac n poziia de echi cului n fu n c ie de a m p litu d in e a de oscilaie. libru a roii balansierului spira se afl la mijlocul d istanei d in tre tiftu ri, atunci, la am plitudini m ari, in te rv in e lungim ea arcu lu i spiral pn la tif tu ri, iar la am plitudini mici, n treag a lungim e pn la . brau l de fixare (fig. 48, a). La am plitudini mici, u ltim a sp ir se deform eaz p u in i nu; atinge cele dou tiftu ri ale com pasului. n acest caz, ceasornicul va n t r zia. Oscilaiile ultim ei spire se reduc pe m sur ce se apropie de brau l de fixare.
3 M an u alu l ce a so rn ica ru lu i

JD ac ceasornicul g r b e te : i tiftu rile com pasului' se rotesc spre b ra u l de fix a re a arcului sp iral (napoi), e poate ntim pla ca sp ira n oscilaia ei s n u m ai atin g tiftu rile i perioada de oscilaie s creasc cu m u lt m ai m u lt dect reg larea fcu t conform scrii com pasului. Dac n poziia d e echilibru a roii balansie rulu i, sp ira se sp rijin pe u n u i din tre tiftu ri (fig. 48, fa), n tr-o sem ioscilaie in terv in e lungim ea pn la tift, iar n cealalt sem ioscilaie, n funcie de m rim ea am plitudinii, in terv in e la u n mo m en t d a t ntreaga lungim e, pn la b ra u l de fixare. n aceast semioscilaie crete perioada. O dat cu m icorarea am plitudini: crete tim pul c t spira atinge tiftul, os cilaia fcndu-se n cea m ai m are parte Fig. 48. Influena compasului de re cu lungim ea arcului pn la tift. A tinglare asupra mersului unui gei'ea p erm anent a spirei de unul din ceasornic : tiftu ri (la am plitudini mari) defor 1 b ra d e fix a r e ; 2 tiftu l co m p r e so r u lu i; 2 u ltim a sp ir a a rc u lu i sp iral. m eaz arcu l spiral, accentund toate in fluenele ar ta te la punctul d? g. P resiunea aerului. n oscilaia sa, b alansierul se freac de aer care ii cauzeaz o frnare. F rn a re a depinde de m rim ea, form a, viteza de oscilaie i de presiunea aen jlu i. P e n tru u n balan sier dat, influena v a riaiei presiunii este m ic n com paraie cu celelalte influene i se negli jeaz de obicei. h. M agnetism ul. Dac u n ceasornic ajunge n tr-u n cm p m agnetic puternic, piesele de oel se m agnetizeaz i produc pertu rb aii puternice sau ch iar oprirea ceasornicului. A ceste p ertu rb aii ap ar dato rit forelor m agnetice de atragere sau respingere care ap ar n tre anum ite piese (a r cul sp iral i piesele eapam entului). D em agnetizarea se face n tr-u n cmp m agnetic altern ativ a crui in te n sita te scade, tre p ta t, pn la zero. i. T em peratura. V ariaiile tem p eratu rii m odific elasticitatea i di m ensiunile arcului spiral, precum i dim ensiunile roii balansierului. O dat cu creterea tem peraturii, elasticitatea arcului scade, ia r ceasornicul Va rm ne n urm . C reterea tem p eratu rii provoac i m rirea diam etrului roii balansierului, deci m rirea m om entului de in erie care accentueaz ntrzierea. C reterea dim ensiunilor arcului sp iral are un efect contrar, deoarece creterea lim ii i grosim ii influeneaz m ai m u lt dect crete rea lungim ii. In flu en a cea mai m are o are m odificarea elasticitii arcului spiral, de aceea balansierul neoom pensat i m rete perioada de oscilaie la cre terea tem peraturii. A baterea provocat de variaiile tem peraturii cu 1 C este de aproxim ativ 1 2 s/zi.
NTREBRI RECAPITULATIVE 1. 2. 3. 4. 5. Din ce piese se compune balansierul i cum se asambleaz ? Cum se calculeaz perioada d e oscilaie a balansierului ? Cum se regleaz perioada de oscilaie ? Care snt factorii ce influeneaz perioada de oscilaie ? Cum influeneaz fiecare factor perioada de oscilaie ? ,

34

CAPITOLUL VI

MECANISMUL INDICATOR
M ecanism ul indicator se com pune d in : pinionul p tra r 1, roata schim btoare 2, pinionul schim btor 3, ro a ta o rar 4, cadranul i acele in dicatoare (fig. 49).
A. ANGRENAJUL

P inionul p tra r se execut din. alam tare sau oel i se m onteaz p re sa t pe axul m in u tar. El angreneaz cu ro ata schim btoare, care se execut din alam , i se nitu iete pe pinionul schim btor. Subansam blul roat-pinionul schim btor se poate roti in ju ru l unui Fig. 49. Schema m ecanism ului indi catoarelor : tift n itu it n schelet (platin). P inio n u l 1 p in io n p trar; 2 ro a ta sc h im b schim btor antreneaz ro ata orar care to a re ; 3 p in io n sc h im b to r ; 4 roata o rar; 5 a x m in u ta r. este n itu it pe buca o rar i se poate roti n ju ru l axului m inutar. Indicatorul m in u tar se fixeaz prin p resare pe axul m in u tar, ia r cel o ra r se fixeax tot prin presare pe buca orar. La cadranele obinuite cu 12 diviziuni orare rap o rtu l de transm i sie n tre cele dou indicatoare treb u ie s fie 1 2 : 1 ; cum am bele indica toare se rotesc n acelai sens, ra p o rtu l de transm isie se realizeaz cu dou perechi de ro i dinate. n m ecanism ul indicator, sp re deosebire de m ecanism ul de tra n s misie, elem entele conductoare s n t pinioanele, ia r roile-elem entele con duse ; de aceea profilul pinioanelor p tra r i schim btor v a fi 3/3 ogival (profil C).

Fig. 50. C u p l ela s tic :


1 ro a ta m in u ta r ; 2 p in io n m in u ta r ; 3 ax m in u ta r; 4 b u c ; s b u c ; 6 a ib e la s tic ; 7 a r c e lico id a l.

P e n tru ro tirea m anual a indicatoarelor n la n u l cinem atic a l m e canism ului de transm isie treb u ie in tro d u s , o cupl cu frecare. La to ate ceasornicele d e te p t to a re'o u p la s este m o n ta t -p e ax u l m in u ta r (fig. 50). R oata m in u ta r 1 este fixat pe p in io n u l m in u ta r 2 i se poate roti pe ax u l m in u ta r 3. Cele dou buce 4 i 5 se m onteaz prin presare. In tre buce i ro a t se' m onteaz u n arc l m e l r 6 (fig: 50, a) sau un arc elicoidal 7 (fig. 50, !>). L a 'fu n c io n a re a n o rm a l : a! resom iculuiv d ato rit frecrii produse de arc, roata i a x u l se rotesc m preun. La rotire m anual a indicatoarelo r se rotete n u m ai axul, cu a ju to iu l unui buton m ontat a ex terio ru l carcasei. R otirea se p oate face n am bele sensuri.

B. CADRANUL

C adran u l este piesa care perm ite, citirea indicaiilor ceasornicului. Mai are i u n rol estetic, fiind faa ceasornicului", motiv p en tru care i se dau d iferite form e i p rezen tri grafice. C adranele se pot execu ta din : carton, oel,' alum iniu, alam au m a terial plastic. O rice cadran are pe circu m ferin a sa m arcate reperele orare : al tu ri de ele se m archeaz cifrele corespunztoare, dat* mai poate avea re perele m in u tare, secundare (num ai la ceasornicul cu secundar excentric) i reperele p e n tru reglarea m ecanism ului ce sem nalizeaz (cnd indicatorul soneriei este m ontat excentric). D up fe lu l cum sn t m arcate reperele orare se deosebesc cadrane ti prite, cad ran e cu repere i cifre n relief i cadrane cu repere fazate. C adranele tiprite se ex e c u t clin carton sau tabl m etalic vopsite sau asam blate i acoperite cu u n s tra t protector. Se tipresc in acest caz toate, rep erele i cifrele care a p a r pe cadran. Cele cu repere i cifre n relief se execut p rin am butisare sau li pire, din tab l de alam sau alim iniu. Se precizeaz c m unai reperele orare i cifrele corespunztoare sn t n relief ; restu l reperelor snt tip rite pe fon d u l vopsit, sablat sau acoperit galvanic al cadranului. In ultim ul tim p se folosesc i cadrane din m aterial plastic cu repere i cifre n re lief o b inu te p rin injectare. *g C adranele cu repere frezate se execut din alam, prin frezate cu diam ant, p e n tru a se obine lu ciu l corespunztor. A proape n toate cazu rile. form a cadranului corespunde, formei* carcasei in care este m ontat. Se folosesc cadrane plane (plate) i cadrane am butisate. Cele plane n tre ca d ran i geam au "o ram de d ista n a re p e n tru a crea spaiul necesar indi catoarelor. In d iferen t de tip sau form , cadranele trebuie s fie m ate (s nu reflecte lum in) p e n tru a p erm ite citirea corect a indicaiilor acelor in dicatoare.. S n t u n e le tip u ri de ceasornice care au rep erele orare, uneori i ci frele corespunztoare m arcate cu sub stan e lum inescente care perm it c iti rea lor i la ntuneric. A ceste sub stan e se aplic pe un fond alb i sn t ncadrate d e u n chenar n eg ru p e n tru a li se m ri efectul. C ad ran u l se fixeaz pe su p o rtu l schelet, fiind poziioiiat fa de; acesta p rin cepuri, gheare ndoite, sau tiftu ri. E l se fixeaz ce n tra t fa ele axul m in u ta r p e n tru a n u cauza abateri m ari la declanarea soneriei.
36

C ACELE INDICATOARE

Indicatoarele' servesc la citirea ceasului. Se execut- din oel sau alam i s n t n n u m r de trej.vsaiu patru. Indicatorul o ra r, e s te cel: c a re : indic ora. Este m ai scu rt i m ai lat dect cel m in u tar. Se ro tete odat la 12 h. Indicatorul m in u ta r se ro tete o dat n tr-o or, fiind a tt de lung in cit ajunge pn la m arginea cadranului, n d rep tu l reperelor m inutare. Indicatorul de sem nalizare fiind, de obicei, de alt culoare, p e n tru a n u fi co nfundat cu prim ele, se m onteaz cen tral sau lateral. U nele cea sornice d etepttoare au i u n indicator, secundar, care de cele m ai m ulte ori se m onteaz lateral. '\ Dac se m onteaz central, se execut foarte subire p e n tru a n u fi confundat cu celelalte. Ceasornicele care a u sem nele orare m arcate cu su bstane lum ines cent au indicatoarele orar i m in u tar acoperite cu aceeai substan.
ntrebri recapitulative

1. 2. 3. 4. 5.

E n u m erai piesele com ponente a le m ecanism ului in dicator. C are este ra p o rtu l de tran sm isie la m ecanw anele in d ic a to a re ? C u ra se realizeaz ro tire a m an u a l a in d icato arelo r ? C um se cla siic c ad ra n ele ? C :tc ace in d ic a to a re a re u n ceasornic d e tep tto r ?

CAPITOLUL VII

M ECA N ISM U L D SEMNALIZARE


A. CEASORNICUL DETEPTTOR SIMPLU

Ceasornicul detep tto r, pe ling m ecanism ul de m surare a tim pului, are i un m ecanism d e sem nalizare, care la ora reglat se declan eaz autom at, producnd u n sem nal sonor (de aici i denum irea de cea sornic detepttor). Cele m ai m u lte tip u ri de ceasornice d etepttoare au m ecanism ul de sem nalizare*independent, com andat de m ecanism ul de ceasornic. M ecanism ul de sem nalizare se com pune d in urm toarele com ponente principale : m ecanism ul m otor, eapam entul, ciocnelul, clopoelul, dis pozitivul de oprire, dispozitivul de declanare i dispozitivul de reglare. In fig u ra 51 se rep rezin t prim ele cinci p ri, ia r n figura 52. dispo zitivele de declanare i reglare. a. M ecanism ul m otor 1 (fig. 51) este asem ntor m ecanism ului m o to r de la p a rte a de m ers. Spre deosebire de acesta, are o ro at m ai m ic i u n arc m otor m ai slab. b. E apam entul se com pune din ro ata eapam entului 2 (fig. 51) i 1 (fig. 53), fix a t pe ax u l eapam entului, i din an co r cu axul 3 (fig. 51).
37

1 su b a n s a m b lu l m o to r; 2 ro a ta e a p a m en tu lu i; 3 arcu l cio c n elu lu i; 4 clo p o e l; 5 p rg h ia o p r ito a r e ; 6 b u to n o p rito r ; 7 arc d e d e c la n a r e ; 8 ca r ca s ; 9 ro n d el d e sig u ra n ; 10 b ol sc h e le t; 11 arcu l p r g h ie i o p rito a r e; 12 cio c n e lu l.

R oata eapam entului este a n tre n a t de m ecanism ul m otor p rin in term ediul pinionului 2 (fig. 53). E a este de alam i are dini ascuii d rep i sau nclinai, n funcie de fo rm a ancorei. A ncora se execut din oel, p rin frezare sau ndoire.
Fig. 52. D ispozitiv d e d eclan are i re g la re :
b u tu c d e d ecla n a re ; 2 a x d e reg la re so n e r ie : 3 p latin a d in fa ; 4 a rc d e d e c la n a r e ; 5 su p o rt s c h e le t; 6 p in io n p tra r; 7 ro a ta ora r ; 8 a x u l c io c n e lu lu i; 9 a rc d e fr in a r e ; 10 p in io n d e reg la re; 11 ro a t d e J d ecla n a re ; 12 g h ea re d e d ecla n a re ; 13 p rg h ie d e d ecla n a re .
1

Fig. 53. Subansamblul roat-ancor:


1 ro a ta ; 2 p in io n .

'38

c. Ciocnelul 1 2 este alctu it d in tr-o coad i u n cap n form ci lindric sau sferic. E l se fixeaz rigid (p rin p resare sau nituire) pe axul ancorei. In felu l acesta, poate oscila m preun cu ancora. Sistem ul roat, ancor i ciocnel form eaz m preun u n eapam ent pendul. R olul p en d u lu lu i l a re ciocnelul care, oscilnd re la tiv repede (are lungim ea redus), va atinge (n oscilaia sa) clopoelul 4, producnd bti re p eta te (soneria). d. Clopoelul 4 , o pies de o el de diferite form e, este m o n tat n in terio ru l sau ex te rio ru l ceasornicului. P rin form a lu i se urm rete obi n ere a d iferite lo r to n aliti. U neori clopoelul lipsete, locul lu i fiind lu a t de capacul ceasornicului. e. D ispozitivul de oprire are rolul de a perm ite o p rirea m anual a sem nalului sonor. Se com pune d in tr-o prghie 5, care, p rin apsare, in tr n tre dinii roii eapam entului i oprete funcionarea m ecanism ului de sem nalizare. A psarea se face p rin interm ediul u n u i buton m ontat n ex terio ru l carcasei. P rg h ia o p rito are este prevzut cu un arc 11, care o ridic m preun cu buto n u l cind ro a ta eapam entului o elibereaz. Elibe ra re a prghiei 5 se produce la a rm a re a arcului, cnd roata eapam entului are ten d in a s se roteasc invers fa de sensul de ro tire la funcionare. f. D ispozitivul de declanare are rolul de a declana sem nalul sonor la tim pul p red eterm in at. A cest dispozitiv face leg tu ra in tre m ecanism ul de ceasornic i cel de sonerie. : D ispozitivul de declanare se com pune din g heara de declanare 12 (fig. 52), b u tu cu l de declanare 1, arcu l de declanare 4 i p rg h ia de d e clanare 13. G h eara de declanare este tan at n ro ata o rar ; ea efec tueaz deci o ro taie la 12 h. P rg h ia de declanare este fix at rigid pe axul ancorei m ecanism ului de semnalizaxe. In tim p u l fu ncionrii ceasornicului, butucul de declanare este fix, ia r roata o rar se rotete. In m om entul n care g h eara roii orare n ro ta ia ei ajunge n d re p tu l frezrii din butuc, arcul de declanare m pinge roata nainte, elib ern d prghia de declanare 13 a ciocnelului, i ceasorni cul ncepe s sune. La unele ceasornice, sem nalul sonor dureaz, dac n u este acionat dispozitivul de oprire, pn la d ezarm area com plet a arcului m otor. La alte tip u ri de ceasornice, sem nalul sonor este n tre ru p t cu a ju to ru l u n ei prghii n itu ite pe a x u l ciocnelului care atinge arcu l de acionare cnd diam etrul lui crete d ato rit desfurrii. F rezarea d in b u tu cu l d eclan ato r are o parte nclinat 60 70 care perm ite ieirea ghearei din frezare fr oprirea ceasornicului. P e m su r ce gh eara alunec pe p an ta frezrii la ieire, arcu l de declanare se com prim i blocheaz ciocnelul. A ceast blocare treb u ie s se produc dup cel m u lt 1,5 h de la declanare. g. D ispozitivul de reglare (fig. 52) servete la fixarea tim p u lu i cnd treb u ie s se declaneze sem nalul sonor. D ispozitivul de reglare se com pune din ro ata d e declanare 11, pinionul 10 cu axul su 2 , indicatorul i butonul de reglare. R otindu-se b u tu cu l declanator, gheara roii orare va htlrii frezarea n alt poziie, deci la a lt tim p. R otirea bu tu cu lu i se face p rin in term ed iu l ro ii de declanare 11, n itu it pe butuc, care este a n tre n at de pinionul de reglare 10. A cest pinion este p re sa t p e u n ax 2, al crui capt iese n ex terio r. R otirea axului se face m anual num ai n tr-u n singur sens, cu a ju to ru l u n u i b u to n filetat.
39

- h P oziionarea b u tu cu lu i de declanare se face prin, frecare. ,ln acest scop,-pe a x u l d e reg lare se m onteaz un a r c d e f rin are 9. M om entul; de declanare a soneriei se fixeaz cu indicatorul de sonerie, m o n tat de bnr tuoul de declanare.: R eglarea se faoe p e n tru cel m u lt 10,5 h nainte, adic num ai n. dom eniul n care g h eara a ieit d in frezare i arcul de d eclan a re a , blocat ciocnelul. , :1;\

,7^' *

B. CEASORNICUL DETEPTTOR CU PREAVIZ

* P rin preaviz se nelege o sem nalizare prealabil nceperii sem nalului sonor. Preavizul se produce prin bti rare, cu perioada cuprins n tre 3 i 6 s. Dac m ecanism ul de sem nalizare n u este oprit, dup term inarea preavizulu i (circa 60 s), ceasornicul ncepe s sune. F a de u n ceasornic d etep tto r sim plu, cel cu preaviz (fig. 54) are un n u m r de piese n p lu s : . P rg h ia 1 care este n itu it pe ax u l ciocnelului oscileaz m preun cu acesta. De cap tu l ei se m o n teaz a rtic u la t o alt prghie 2, care este atras de u n a rc 3. P rg h ia 2 a re la captul liber o ndoitur cu care se poate aga de d in ii u n ei ro i 4 m ontate pe axul secundar. De n u m ru l de dini al acestei roi 4 depinde frecvena b tilor la preaviz. D eoarece roata e ro tete o dat la u n m inut, t ,& frecv en a f a b tilor pe m inut va 5 , fi egal cu num rul de dini ai roii ( f = Z p), ia r tim pul in tre dou bti .a fi
r = 4 ~ (m ln ).
e- v

R oata va avea n tre 10 20 de dini. Un n u m r de d in i n afara acestor lim ite m rete sau ? micoreaz pasul dinilor. La un pas m are unghiul de im puls al ciocnelului trebuie s fie mai m are, lu cru l ce se poate realiza 1 precizia de execuie. P rg h ia 5, n itu it pe prghia opritoare, scoate p rg h ia 2 d in tre dinii roii cnd se apa:-. pe butonul 10. n aceast poziie, m ecanism ul de sem nalizare Fig. 54. Mecanism de semnalizare cu p re -' este oprit, i roaia 4 trebuie s se avizroteasc liber pen tru a n u per tu rb a m ersul. n situ a ia n care m ecanism ul de sem nalizare este blocat de arcul de declanare (poziia de ateptare), prghia 2 n u trebuie s ating roata. Ea se deplaseaz n jos sprijin n d u -se de tiftu l 9. Cnd arcul de declan are deblocheaz m ecanism ul de sem nalizare, prghia 2 se apropie de roata 4 i se a g a d e d in ii acesteia, perm ind oscilaia ciocnelului num ai n ritm u l n care se ro tete axul secundar.

greu.

, Preavizul se oprete autom at, iar sem nalul sonor ncepe cnd prghia este n d ep rtat de ro at de p rg h ia 6 , A ceasta este acionat de prghia 7, m ontat p rin a ju s ta j cu strn g ere pe a x u l m otor. , La arm are, p rg h ia 7 se rp tete n sens in v ers pn la tiftu l lim i ta to r 8, dup care alunec n ju ru l axului. P rg h ia 6 este lim itat n ro taia ei de tiftu l 9.
NTREBRI RECAPITULATIVE.' 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ce ro l a re m ecan ism u l de sem nalizare ? C are sn t p rile p rin cip ale a le m ecanism ului d e - sem nalizare ? Cum fu n c io n ea z m ecanism ul 0 e sem n alizare ? A r tai cum se re g le az m om entul nceperii sem nalului sonor. Ce este preavizul ? Cum se d e te rm in frec v e n a b t ilo r ia preaviz ? Cum fun cio n eaz d e tep tto ru l cu preaviz ?

CAPITOLUL VIII

CEASORNICUL DETEPTTOR CU CALENDAR Pe Ung fu n ciile unui ceasornic d etepttor simplu, ceasornicul de tepttor cu calendar (fig. 55) indic i data. A ceasta apare in d reptul unui vizor (ferstruic) e x iste n t n lim itele cadranului, sub form a unui num r, de la 1 la 31, corespunztor unei zile a lunii. U nele ceasornice cu calendar au nc u n vizor n d rep tu l cruia apare sim bolul zilei respective (L, Ma, Mi etc.). Schim barea datei se face auto mat, o d at la 24 h, noaptea, in ju ru l orei 24. D u rata schim brii, adic a intervalului de tim p n care se p ro duce ro tirea d iscului n u m ero tat este de circa 2 h. Cifrele *care indic d ata sn t scrise pe u n disc de tabl, m o n tat im ediat sub cadran. Discul num ero ta t este n itu it pe o roat d in at 1 care are 31 de dini ascuii i se ro tete liber n ju ru l unei buce 2, m onFig. 55. D etep tto r cu calen d ar, tat pe axul m in u ta r 3 (fig. 56). P oziionarea ro ii este realizat de u n arc lam elar 4 n itu it pe su portul schelet a l crui cap t ndoit, sub form de unghi, se sp rijin p e v r ful a doi d in i nvecinai. R o tirea ro ii se produce o dat la 24 h, cu un 41

sin g u r dinte, datorit' u n u i tift de a n tren are' 5. Aoest tift e ste n itu it pe roata calend ar 6 care ro te te ;o dat'Xef-2 4 h, fiin d .'an tren at de pinio nul. schim btor. R oata calen d ar a re un n u m r d u b lu de dini fa d e ro ate o rar ,care, d e asem en ea,'este a n tre n a t de pinionul schim btor. D ac ceasornicul s-a o p rit n e funcionnd cteva zile sau n cazul unei lu n i d e 30 de zile, indicarea d a tei n u m ai este corect. In astfel de cazuri treb u ie ro tit m anual discul n u r m ero tat folosindu-se n acest scop o prghie 7, cu captul ndoit m ontat pe u n ax 8 care iese n exterior. P e captul ieit se m onteaz un buton de rotire. P rin rotirea lui pn la tam ponare, captul n doit al' prghiei an treneaz roata, rotind-o cu un dinte. Fig. 56. M ecanism calendar. E libernd butonul, arcul 9 readuce prghia n poziia iniial. R otirea m anual a discului n u m e ro ta t n u este posibil n interv alu l 5n care are loc schim barea au to m at a d atei, deoarece n acest tim p tiftu l de a n tren are se afl n tre d in ii roii. La unele ceasornice d etepttoare m ai vechi cifrele care indic d ata apar la dou vizoare altu rate. Aceste ceasornice au dou discuri n u m e rotate, u n u l de la zero la nou i cellalt de la zero la trei. P rim ul disc l antreneaz pe al doilea, n sen su l c la o ro tire com plet a prim ului, al doilea disc se rotete cu un dinte.

NTREBRI RECAPITULATIVE 1. Cum fun cio n eaz ceasornicul d e te p t to r cu c a le n d a r ? 2. C nd i,cu m se face sc h im b a rea m a n u a l a d a te i ?

CAPITOLUL IX

DEMONTAREA l CURIREA CEASORNICULUI DETEPTTOR


A. DEMONTAREA

Ceasornicele se dem onteaz dup u n a n u m it tim p d e funcionare pen tru a fi curite i reparate. D eoarece n tre dou curiri, ceasornicul a funcionat u n tim p ndelungat, fiecare cu rire va fi nsoit de o rev i zuire general, p e n tru d ep istarea i n l tu ra re a uzurilor pronunate. De cele m ai m u lte ori, oprirea sau funcionarea defectuoas a u n u i ceasornic se datorete mai m u lto r cauze, care treb u ie depistate i n l tu rate cu pricepere i rbdare.

>jx; D epistarea defectelor tre b u ie fcut n ain te i n. to t.tim p u l dem on trii ceasornicului', ia r u n ele defecte n u pot fi gsite dect n poziia n care ceasornicul s-a oprit. n ain te d e d em ontare se verific arcurile m otoare (mers i sem na lizare) i clichetele, p rin ro tirea cheilor n sensul indicat prin sgei. Rotm du-se b u to n u l m o n ta t pe a x u l m inutar, se verific frecarea cuplajului de pe axul m in u ta r i atin g erea de geam sau cadran a acelor indicatoare sau nclecarea acestora. P rin ro tire a b u to n u lu i soneriei (n direcia indi cat de sgeat) se verific frecarea care treb u ie s poziioneze butucul declanator. D ac aceast frecare e ste prea mic, indicatorul soneriei poate fi a n tre n at n tim p u l funcionrii, i declanarea soneriei nu se face Ui tim pul dorit. Se m ai verific oprirea, prin apsarea pe butonul opritor, i pornirea soneriei p rin ro tirea cheii n sensul arm rii. D em ontarea ncepe p rin deurubarea cheilor de arm are, rotindu-le invers sensului in d icat p rin sgei. n cazul defectrii m ecanism ului de clichet n u se v a p u te a deu ru b a cheia de arm are. De aceea se va tia cu un traforaj flu tu re le cheii, b u tu cu l cheii trecn d p rin capacul din spate. D em ontarea buto an elo r de reglare se face p rin trag ere cu aju to ru l unui clete rotund. La m ulte ceasornice, butonul p e n tru reglarea soneriei este filetat. D em ontarea lui se face n acest caz p rin deurubare, rotindu-1 invers sensului indicat. D up scoaterea cheilor i a butoanelor se dem onteaz capacul. Acesta poate fi fix a t p rin u ru b u ri sau p rin presare n carcas. n prim ul caz s,e deiirubeaz cele tre i u ru b u ri i se ridic capacul. Capacul p resat n carcas are o d egajare n care se introduce urubelnia i se rotete. La .ceasornicele f r capac se deurubeaz uru b u rile de fixare din spatele carcasei i se m pinge m ecanism ul nainte, apsndu-se pe axul m inutar. Astfel, ntreg u l m ecanism m preun cu geam ul ies din carcas. La ceasornicele n carcase m etalice, nain te de a se scoate m ecanis m ul, se deurubeaz picioarele sau talp a cu a ju to ru l unui clete la t i se scoate aiba de sig u ran de pe tija butonului opritor prin trag ere. Se scoate apoi b u to n u l o p rito r i se deurubeaz p iu lia butonului. M ecanis m ul se scoate din carcas p rin spate. Urm eaz d em o n tarea indicatoarelor care treb u ie fcut cu scule foarte curate p e n tru a n u se m u rd ri cadranul. In d icatorul m in u tar se dem onteaz cu u n clete special, ia r indicatoarele o ra r i al soneriei, cu penseta. P en seta se v a sp rijin i pe cadran nu m ai dup ce s-a pus sub ea o bucat de carto n curat. n ainte d e a se trece la dem ontarea m ecanism ului, se verific ea pam entul. Se controleaz d ista n a de am bele p ri d in tre coarnele furcii i ax u l balan sieru lu i (care treb u ie s fie 0,20,3 mm), precum i adn- . cim ea de p tru n d e re a tiftu rilo r furcii n ro ata eapam entului. N um ai d u p aceea se dem onteaz balansierul. D up eliberarea arcului spiral din b rau l de fix a re a u ltim ei spire i n deprtarea ultim ei spire d in com pasul de reglare, se scoate balan sieru l p rin d eurubarea lagrului diri platin. P rin slbirea p iu liei de fix are a platinei din spate, din apropierea axului furcii, ridicSndu-se p u in p latin a se scoate furca. n acel m om ent, arcul m otor m ers ncepe s se desfoare, im p rim n d o m are vitez de ro ta ie roilor. P e n tru p ro te ja re a fu su rilo r se unge cu p u in ulei. ntre, tim p ise verific dac d esfu rarea se produce uniform (fr fluctuaii a v ite43

zei dg rotaie) i d ac ro ile a u b t i laterale. D up desfurarea com plet arcului se controleaz jocurile, din- lagre (axiale i radiale)Jrr. .*,&> ih'tr S e declaneaz m ecanism ul d e sonerie p e n tru a se p e rm ite arcului m otor a l soneriei s se desfoare. D eu ru b n d u -se piuliele sau u ru b u rile de fix are a su p o rtu lu i .sche let* acesta se ndeprteaz; A stfel, au dev en it libere toate roile m ontate n tre p la tin a d in fa i su p o rtu l, schelet. naintea dem ontrii se verific jocurile d in tre ele. La u n ele ceasornice, dispozitivul de frecare al axului de reglare se afl n a fa ra p latin ei din spate. Acesta trebuie d em ontat pen tru a elib era platina. P rin d e u ru b a re a u ru b u rilo r sau a piulielor se ndeprteaz pla i rfa din spate, eliberndu-se toate piesele m ontate n tre cele dou platine, n afar de a x u l m in u tar. P e n tru dem ontarea acestuia (din p latin a din fa) trebuie scos p inionul p tra r p resat pe ax. El se scoate sp rijinindu-se platina n aprop ierea a x u lu i i lovindu-se uor captul lib e r al axului. Ceasornicul fiin d astfel com plet dem ontat, urm eaz operaiile de v erificare a fiecrei piese i de re p a ra re a defectelor.
6. CURIREA

n a in te de m on tare este obligatorie curirea pieselor. Fiecare pies sau subansam blu se cur separat, .ea anum ite substane care au p ro p rie tatea de a dizolva uleiurile i m u rdriile, ca : benzina (utilizat m ai des), benzolul, toluolul sau triclo r-etilen a. P en tru curire, piesele se introduc n tr-u n v as n care se afl substanele de cu rit i se las u n tim p, dup care se scot, se terg cu o crp i se cur ca o perie fin. Se acord o deosebit ate n ie suprafeelor de frecare, ca : lagre, fusuri i dinii pinioanelor. n fiecare lag r se introduce i se rotete un lem n de c u r it bine ascuit, p e n tru a se n d ep rta complet, resturile de ulei i d e m urdrie. F u su rile se nfig i se rotesc in substane spongioase (m duv de soc) pn cnd se c u r com plet (lucesc). D inii pinioanelor se cu r p rin frecare cu lemn. O c u r ire m ai b un i m ai rapid a pieselor se obine prin splarea n maini' d e sp lat i n in stalaii de c u r it cu ultrasunete. n fig u ra 57 sn t rep rezen tate m aini de cu rit ceasornice : a din tre prim ele m aini an tre n a te cu m otor : b m aina de sp lat autom at, cea m ai rspindit n m om entul de fa (poate c u r i toate piesele ceasornicelor, fr ca ceasornicarul s o supravegheze). U n alt av an taj pe care l a u aceste m aini este c p o t spla deodat mai m u lte m ecanism e, deservind sim ultan mai m uli lucrtori din atelier. P rile principale ale u nei m aini de splat autom at sn t date n fi gura 57, b. A tt n cazul m ainilor de sp la t ct i a l aparatelor cu ultrasu n ete (fig. 58), soluia de c u r ire este, de obicei, triclor-etilen, ia r m ediul de cltire toluol sau alcool, care treb u ie m eninut n perm anen n stare curat p rin distilare. Ungerea ceasornicelor. n tre dou suprafee n contact, care au o m i care relativ u n a fa de alta1 , se produce o rezisten num it for de fre* care. A ceast fo r este tan g en t pe suprafeele n contact i acioneaz
44

Fig, 57, b. M aina de sp la t a u to m a t :


I p o m ito r ; 2 m o to r e le c tr ic ; 3 e o ; 4 b a z in e cu s o lu ie ; 5 b u to n d e p ro g ra m a re ; 0 m an eta d e rid ica re a c o u lu i; 7 d isp ozitiv d e p rin d ere a c o u lu i; 8 b a zin u l su p er io r.

Fig. 57, a. M aina de splat.

Fig. 58. A p a ra t de c u r it cu u ltrasu n ete.

n direcie co n tra r sensului de micare. Rezistenii la deplasarea unei piese pe a lta (fora de frecare) depinde de : presiunea cu care suprafeele n contact apas u n a pe alta, de n a tu ra su prafeelor n contact, de gradul de finisare etc.
45

D in p u n ctu l de vedere al m icrii n cursul cru ia se., produce fre carea, la ceasornice se deosebesc m ai m ulte tip u ri d e frecri, ca, de pild : frecarea p rin alunecare, rostogolire, uscat etc. P e n tru reducerea fo rei de frecare, se folosesc diferite sub stan e de ungere. La m ecanism ele fine n; general, c it i Ia oricare ceasornic, o u n gere perfect are o m are influen n b u n a lo r funcionare. n cazul ceasor nicului, film ul de ulei treb u ie s r m n n loca i s se aeze p e ax. N u este adm is o scurgere n lungul axei. n fig u ra 59 este rep rez en ta t aeza rea film ului de ulei la diferitele ti p u ri de axe p e n tru ceasornice. n ceasornicrie sn t folosite foarte m u lte feluri de u leiuri i u n sori consistente (v ase lin a ); n conti n u are sn t p rezen tate dou d in tre cele mai cunoscute. Ulei d e calitate foarte b u n MOBIUS fab ricat n E lveia. Se fa bric n cinci caliti, n u m ero tate de la 1 la 5, fiecare calitate fiind colo rat p e n tru a se deosebi m ai uor, d a r n acelai tim p i ca o m su r pen tru a n u fi falsificate cu uurin. U leiul n r. 1, de culoare roz, se folosete p e n tru ungerea ceasornicelor mai m ici d e calibru 6 '" (adic d iam etrul ceasornicului sub 13,35 mm).
Ta b ela 4 Folosirea uleiurilor

l a locurilor de ungere Ia diverse tipuri de ceasornice


D iverse tip u ri ile ecasurnice

Locul de ungere

. *2 ous oo U * w J la

o 2*S < r .s e

& o3 o X o ifs o1 /9

&c u rz op * O c c 2i

S 5 *-*3

2 O i i ! T*E.C x

3 Sr*

h s M 33

Lagrele roilor de balans, tifturile sau paletele furcii ancora Roata cilindru i buzele de intrare i ieire a cilin drului Toate lagrele cu rubine naturale sau sin tetice Toate lagrele din alam sau cu rulmeni M ecanismul de remont (de ntors) i roile clichet Arcurile m otor**

i 2

2 3

1 -2 2

1 -2 2

2 3

3 3

2 4 4 BOZ* BOW* BOX* 4 BOX 4 COC 4 COC 4 1 BOX- BOXCOC COC 4 BOX

2 BOZ 2 BOZ

4 BOZ BOZ 2 2 2 BOW BOW BOX

3 BOZ

2 3 4 BOW BOW* BOW 2 3 3 BOW BOX BOX

S e r e fe r la ru lm e n i ;

** S e r e co m a n d v a selin .

46

. U leiul n r. 2, de culoare v em il, p en tru ungerea ceasornicelor m ai m ari de calibrul. 6 " ' i m ai mici fa de u n ceas de b uzunar. '/ -U leiul nr. 3, de culoare glbuie, p e n tru U n g erea ceasornicelor de buzunar.,.. . . ~ , '; ^ U leiul n r. 4, avnd culoarea norm al a uleiului, p e n tru ungerea cea sornicelor d etepttoare i a celor cu pendul. U leiul n r. 5, de culoare brun-deschis, p e n tru u n gerea ceasornicelor cu pendul m ai m ari, ceasornicelor astronom ice, ceasornicelor tu rn , ceasor nicelor sincron, ceasornicelor electrice acionate d ire ct sau indirect. n u ltim u l tim p sn t m ai cunoscute u leiu rile p e n tru ceasornice ale fabricii de m edicam ente din Dresda, m arca CUYPERS", nu m ero tate de la 1 la 4. T ot la aceeai fabric sn t n circulaie su bstane ungtoare con sistente (vaselina) sem nate cu lite re : BOZ, BOW, BOX, COC. n tabela 4 snt indicate locurile de ungere i num erele de u leiu ri sa u vaseline folosite. D ozarea uleiu lu i are o im portan fo arte m are i ea este n rap o rt cu can titatea de ulei ex isten t n vas (fig. 60, a). N u se ad m ite folosirea unui uei m urdar. P e n tru evitare, blocul de ulei v a fi bine nchis cu u n capac din lem n (fig. 60, b). La ungeri n u se recom and folosirea u leiurilor din sticl n tru c t n u se poate asigura o dozare corect. Se m ai recom and ps tra rea u leiu rilo r n locuri ntunecoase, tiu t fiind c lu m ina le descom pune. D ozatoarele m ecanice de ulei (fig. 60, c) s n t fo arte rspndite. n ele uleiul e ste bine nchis, n u se m urdrete i asigur o dozare perfect n trei can titi : p e n tru ceasornice de m n foarte mici, p e n tru ceasornice de m in obinuite i p entru ceasornice de b uzunar. D up caz, dozatorul poate fi apsat de m ai m ulte ori, deci se poate folosi i la ceasornice de tepttoare m iniaturizate.

Fig. 60. U ngtoare.

47

Destul de peribulos i co n train d icat este s'upraungerea, care poate periclita b u n a funcionare a c e aso rn icu lu i (n special dac uleiul ajunge la arcul spiral). Nu este'ad m is u n g e re a 'u n u i ceasornic care, n prealabil, nu a fost c u r it, n tru ct. u leiu l cu m u rdria (granule fine de praf) for meaz o past abraziv care v a uza p rem atu r ceasornicul.

NTREBRI 1.

recapitulative

2. Ce

Ce verificri se Iac nainte de a se dem onta ceasornicul ? v e rific ri se fac n tim p u l dem ontrii ?
...

a. C are este o rd in e a d em o n trii ? 4. C um se c u r piesele t

CAPITOLUL X

MONTAREA CEASORNICULUI DETEPTTOR


A. MONTAREA .

M ontarea ncepe num ai d up ce toate piesele avi fost reparate i i-LTite. Iniial se m onteaz n p latin a din fa axul m inutar, pe care se fi xeaz p rin p resare pinionul p tra r, apoi se m onteaz axele m otoare, odat ca ele p u tn d u -se m onta i celelalte axe, cu excepia furcii. Ea poate fi m ontat i u lterio r, dup m on tarea platinei din spate. Se nurubeaz piu liele care fixeaz platin a din spate n afara aceleia de ling furc. Se verific dac - mecanismul" de transm isie funcioneaz corect (fuge uor) la fo r m inim , n toate poziiile. Se verific apoi fiecare ax n parte, rid icn d u -1 cu penseta, n lim ita jocului, urm rindu-se c derea sub g re u ta te a lor proprie. Se m onteaz dup aceea furca i se strnge ultim a piuli. F u rca treb u ie s se roteasc fiind m pins cu for m inim, rm n n d n cele dou poziii lim it. Se m onteaz balansierul riurubndu-se lag ru l platinei din fa pn cr.d rm ne un joc axial foarte mie. P rin ro tire a b alansierului se trece ultim a sp ir a spiralului prin com pas i se fixeaz n b ra cu tiftu l conic. Se m onteaz roile m ecanism u lui indicato r m p reu n cu su p o rtu l schelet. Se unge m ecanism ul, se arnieaz arcu rile, ia r dac rep ararea, curirea i m ontarea s-au fcut corect, ceasornicul tre b u ie s funcioneze. n a in te a in tro d u cerii m ecanism ului n carcas se m onteaz cadranul i indicatoarele. D up m ontarea cadranului se rotete axul m in u tar pn la declanarea sem nalului sonor. Indicatorul soneriei se m onteaz n dreptul cifrei. 6 . In . aceast poziie se preseaz indicatorul o rar peste cel al sone riei, ia r cel m in u ta r n d re p tu l cifrei 1 2 . D ac s n t ab ateri la declanarea soneriei in tr-o singur direcie (toate n plus sau m inus), se rotete in dicatorul m in u ta r pe a x ; dac sn t aba4S

te ri n am bele d irecii (in plus i in m inus), cad ran u l este excentric i tre buie centrat. Ind icato ru l secundar, dac exist, se m onteaz n orice poziie. La ceasornicele cu calendar, m on tarea indicatoarelor se face a s t f e l : se rotete a x u l m in u ta r pn cnd s-a te rm in a t schim barea datei. n aceast poziie se m onteaz indicatoarele o ra r i m in u ta r n d rep tu l cifrei 12, iar indicatorul soneriei n tr-o poziie oarecare. Se ro tete apoi a x u l m in u tar pn la declanarea soneriei, dup care se ro tete indicatorul soneriei pe butuc pn cnd ajunge sub cel orar. D up aceste o peraii prealabile se introduce m ecanism ul n carcas i se fixeaz p rin n u ru b area picioarelor i piu liei b u tonului opritor. P rin nchiderea carcasei cu a ju to ru l capacului, ceasornicul este com plet m ontat.
B. VERIFICAREA

V erificrile care se fac asupra u n u i ceasornic se m p a rt in dou grupe: verificri n tim p u l m ontrii i v erificarea ceasornicului com plet m ontat. a. In timpul montrii se verific dac : 1 ) n poziie de repaus, tiftu l roii b alan sieru lui se afl pe linia care unete cen trele de ro taie a b alansierului i a furcii. 2) A rcul spiral se desfoar egal n toate direciile i oscileaz n acelai plan. 3) A rcul spiral n u se deform eaz cnd se ro tete com pasul de reglare n tre cele dou poziii extrem e. 4) A rcul spiral n oscilaia sa n u atinge vreo pies din ceasornic. 5) Jo cu l axial i n lagre al a x u lu i balan sierului este corect. Se de plaseaz axul cu a ju to ru l pensetei radial i axial. D eplasrile treb u ie s fie Bbia perceptibile. 6 ) A m plitudinea de oscilaie a b alansierului este suficient de m are (m inim um 180), p rin sim pla p riv ire cu ochiul lib er sau cu aju to ru l unui a p a ra t n u m it ampliscop. 7) Com pasul este suficient de strns, s n u se m ite singur.

8) Lagrul din platina din fa nu se mic prea uor.


9) C resttu ra fu rcii n u este p rea la t i dac este bine polizat. Cres t tu ra va depi cu m axim um 0 ,2 m m d ia m e tru l tiftu lu i balansierului. 10) Jo cu l d in tre coarnele furcii i ax u l b alansierului e ste suficient (0,2 0,3 mm). Se ro tete balan sieru l cu 180 fa de poziia d e echilibru i cu penseta se n d eprteaz furca de ax u l balansierului, observndu-se jocul d in tre a x i furc. 1 1 ) tiftu rile ancorei sn t perpendiculare i neuzate. 12) P tru n d e re a tiftu rilo r n ro ata eapam entului este corect. 13) T oate axele din m ecanism au joc axial. Se ncearc cu aju to ru l pensetei deplasarea axial a tu tu ro r axelor (jocul corect 0,2 0,5 mm). 14) R oile n u se ating sau ating n itu l clichetului. 15) P inionul p tra r freac de platin, 16) Indicatoarele sn t drepte, n u se atin g sau n u ating cadranul. 17) C adranul este m o n tat Concentric i bine fixat. Se observ cu ochiul lib er dac ax u l m in u ta r este n c e n tru l gurii cadranului.
4 M an u alu l ce a so rn ica ru lu i

49

' i jj; Dup montare se controleaz dac : ; 1) Se ncadreaz n p recizia prescris. V erificarea preciziei se face prin" d e te rm in a rea a b a te rilo r n. 24 h cu a ju to ru l u n u i ceasom ic-ealon. P en tru verificare, ceasornicul se arm eaz com plet, se aaz n poziia nor m al de fu n cio n are, ia rte m p e ra tu ra m ediului am b iant v a fi 20C + 5 C. 2) M enine d u ra ta sem n alu lu i sonor. !~ 3) C heile de arm are sau butoanele n u se ating de capac. 4) R o tirea indicatorului sonor se face cu suficient frecare, # 5) F recarea la aducerea la o r a indicatoarelor de tim p . e s te . su ficient. 6 ) P recizia declanrii sem nalului sonor la cel p u in p a tru poziii dife rite'ale cad ran u lu i este cea prescris. 7) C iocnelul n u atinge clopoelul. 8 ) Se blocheaz soneria d up 1,5 h. n caz contrai- se ndoaie arcul de declanare spre prghia de declanare. 9) Se poate opri m an u al soneria i dac aceasta se deblocheaz im e diat la arm are. : 10) B uca indicatorului n u atinge g aura cadranului. 1 1 ) Indicatoarele se a tin g n vreo poziie sau n u ating geam ul sau cadranul a tu n c i cnd axa m in u ta r se m pinge n ain te sau se trag e napoi. 12) C apacul n u atinge lag ru l balansierului. 13) S chim barea datei la ceasornicul cu calendar se face corect. T oate aceste verificri constituie u n n d re p ta r dup care se p o t gsi uor defectele unui ceasornic supus reparaiilor.

NTREBRI

recapitulative

1. C are e ste o rd in e a de m o n ta re a p ieselor unui ceasornic ? 2. Cum se face m o n ta re a in d ic a to a re lo r ? 3. Ce v e rific ri se fac n tim p u l m o n t rii ? D ar dup m o n ta re ?

CAPITOLUL XI

REPARAREA CEASORNICULUI DETEPTTOR


A. REPARAREA FUSURILOR

F u su rile axelor treb u ie s fie bine lepuite p e n tru a reduce la m ini m um frecrile din lagre. n fig u ra 61 se p rezint tre i tip u ri de fu su ri (ce puri) u tilizate n ceasornicrie. P rim u l tip (fig. 61, a) este de form cilindric, form nd cu um rul un un g h i d re p t. A xul se sp rijin axial pe um r, care treb u ie s fie la fel de bine lep u it. A stfel de fu su ri se folosesc la to ate lagrele f r pietre, precum i la cele pe pietre, d a r fr p iatr de acoperire.
50

Al doilea tip (fig. 61, b) are o p a rte cilindric racordat cu o raz d e corpul axei. C ap tu l fusului este bom bat (calot sferic) i bine lepuit. Acest' fus se folosete num ai la lagrele pe p ietre cu p iatr de acoperire. Al treilea tip, fu su l conic (fig. 61, c), se folosete la a x u l balansierului ceasornicului detepttor. A xul se term in de am bele p ri cu cte u n con (aVlhd u n g h iu l d e v rf de circa 40c) cu v rfu l fo arte puin rotu n jit.

i>

C Fig. 62. Lepuirea fusului cu umr. Fig. 63. L epuiree fu su lu i ra co rd a t.

Fig. 61. F u su ri d e ax.

F u su rile pot fi : uzate, ndoite sau ru p te. U zura se produce d ato rit funcionrii ndelungate, dar m ai ales atunci cnd in tr p ra fu l n m ecanism care, m preun cu uleiul de ungere form eaz o p ast abraziv. n d o irea sau ru p erea se produce d ato rit ocurilor puternice. R ep ararea fu su rilo r uzate se face p rin polizare i lepuire. A xul p rin s n strung se rotete (fig. 62), ia r fusul uzat se sp rijin pe o rol p rev zu t cu o degajare. Cu o p il de polizat se apas pe ax pn cnd se obine o suprafa cilindric lucioas. F u surile cu racordare la um r se polizeaz la fel, d ar pila folosit tre b u ie s aib o m uchie ro tu n jit (fig. 63). P e n tru ro tu n jire, fusul se trece p rin g au ra unei aibe, iar pe captul ieit se apas cu o pil de polizat creia i se d o m icare de rotaie. R a cordarea la p a rte a cilindric treb u ie s fie fr bavuri. .. F u su rile conice se ascut m ai n tii com plet (cu vrf) cu o p iatr din carborund sau M ississippi. D up acea v rfu l se ro tu n jete foarte p u in cu o pil de polizat. R otunjirea treb u ie s fie foarte mic ; ab ia vizibil cu ochiul liber (fig. 64). F u su rile ndoite se nd reap t eu un clete lat i se polizeaz. F u su rile fo arte uzate sau ru p te (la n d rep tare sau n m ecanism ) se nlocuiesc cu altele noi. care se in tro d u c n gurile executate n axe. n vederea g u ririi, axele clite treb u ie nm uiate (declite). P e n tru a n u se decli o poriune p rea m are Fig. 64. L ep u irea fu su lu i i p en tru asig u rarea unei nclziri uniform e, caconic, ptul ax u lu i care urm eaz a fi g u rit se introduce n tr-o g au r ex ecu tat n tr-o b ar de alam (fig. 65, a). P rin nclzirea barei la flacr se declete captul intro d u s n ea. n a in te de a se ncepe gurirea, se nsem neaz p rin punctare locul gurii. n acest scop se folosete un p u n ctato r (cherner) cu v rf triu n g h iu lar, care alunec n tr-o buc cu o adm citur conic (fig. 65, b) p e n tru cen tra re a axei.
51

G u rite a se execut la strung. Se fixeaz a x u l n patron cu o por iu n e qiic rm as n afar, sau se p rin d e n p a tro n o mic po riu n e din ax, i cap tu l care treb u ie g u rit se v a sprijin i n tr-o buc cu g au r i degajare conic (fig. 6 6 ). n acest caz, g urirea se face p rin buc. Dac b u rghiul este condus n buc, p u n ctarea n u mai este necesar. La g u rire se folosete b u rg h iu l elicoidal sau plat. A dncim ea gurii v a fi de tre i ori diam etru l fusului (fig. 65, c). D iam etrul gurii v a fi egal cu diam e tru l fusului p e n tru ev itarea unei p relu crri u lterioare p rin stru n iire care poate slbi fixarea lui.

Fig. 65. R e p ara rea fusului.

Fig. 66. G u rirea axu lu i.

N oul fu s se stru n jete p u in conic ca s in tre fo ra t n gaura din ax. P e n tru o presare m ai uoar a cepului n ax se recom and fix area cepului n patron, ia r axul, p rin lovituri uoare, trebuie s fie b tu t pe cap pn cnd acesta atin g e fundul gurii. P rin declire, captul axului i schim b culoarea. P e n tru a se reveni la culoarea i luciul iniial, axul se decapeaz sau se lefuiete. n a in te de m ontarea a x u lu i re p a ra t n m ecanism , fusul nou se va poliza.
B. REPARAREA LAGRELOR

a. L agre m etalice. Lagrele au rolul de a susine axele la anum ite distane n tre ele p e n tru ca an grenarea elem entelor dinate s se fac co rect. Jo cu l fu su lu i n lagr treb u ie s fie foarte mic, p en tru ca distana d in tre axe s n u aib variaii m ari. Lagrele treb u ie s nu fie m ai lungi dect fusu rile, n tru c t la uzur p ro n u n at axele se vor bloca. P e partea ex terio ar lag rele treb u ie s aib o ad n citu r conic sau sferic care ser vete la ungere. L agrele m etalice snt de dou t i p u r i : cu buc i fr buc. P ri m ele au buce m etalice presate sau n itu ite n p latin (fig. 67). Lungim'ea lor este egal sau puin mai m a re dect grosim ea platinei. L agrele fr buc sn t sim ple guri n platin. D a to rit u zurii, gurile lagrelor se m resc, iar, uneori, se ovalizeaz, m odificndu-se astfel d istan a d in tre centre. R ep a ra re a lagrelor cu buc se face prin nlocuirea bucei uzate cu u n a nou. R ep ararea lagrelor f r buc se face p rin bucarea lor sau p rin strn g e re a gurii. L a bucarea unei guri alungite, la nceput, gaura trebuie ro tu n jit cu pila p e n tru ca la g urirea cu b u rg h iu l s n u se depla seze centrul.
52

^or;o Bucele lagrelor m ari, p u tern ic solicitate (lagrul- ax u lu i m otor) se vor n itu i de am bele p ri ale platinei. L a la g re le mai' p u in solicitate buc ele S e n itu ie s c n ex terio r sau se: preseaz n u m ai n platin. In am bele cazuri, buca se execut p u in conic i se in tro d u ce d in in te rio r com plet n p latin. P e n tru n itu ire (fig. 6 8 ) buca se aaz p e o plac' plan, ia r din ex terio r se aplic lovituri p rin in term ed iu l Unui poanson ro tu n jit aezat

Fig. 67. L ag r cu buca m e ta lic :


a

Fig. 68. N itu ire a bucei, *

b u c p r e s a t ; n itu it .

b buc

n degajarea p e n tru ulei. D up aceasta se alezeaz g a u ra bucei la dim en siunea cerut. Bucele se execut la stru n g din b a re de alam tare. O rdinea ope raiilo r este indicat n figura 69. Se stru n je te p u in conic captul barei ca s ptru n d pe 2/3 n gaur. D up nsem narea cen tru lu i se gurete.Ia diam etrul fusului, se face degajarea p e n tru ulei i se .debiteaz. Bucele care se vor n itu i se debiteaz la o lungim e cu 0 , 1 0 ,2 m m m ai m are de ct grosim ea platinei (fig. 6 8 ). Bucele presate se teesc la captul ex terio r i se las m ai lungi dect grosim ea platinei cu aceast teitu r (fig. 70). Lagrele fr buc se pot re p a ra i p rin strn g erea gurii. S trn gerea se va face num ai la lagre p u in uzate. A ceast m etod are a v a n ta ju l c este fo arte ieftin, d ar are d ezavantajul c n u realizeaz o gaur cu diam etru l constant i micoi'eaz lungim ea lagrului.

Fig. 69. Strunjirea b u c e i:


a

p o r iv ir e ; b p u n cta r ea ; c g u rir ea ; d a d in c ir e a ; e retezarea.

Fig, 70. B uc te^ it n e x te rio r.

Fig. 71. S trn g e re a la g r u lu i :


a

d in e x te r io r ; i> d in in ter io r.

53

Spingerea se poate face fie d in ex terio r (fig. 71, a), fie din in terio r (fig. 71, 5). In p rim ul caz, p latin a s e aaz pe o plac plan, ia r n degaja re a p en tru u le i a lagrului se aaz u n poanson ro tu n jit. Lovindu-se poansonul cu u n ciocan, g au ra se strnge, d a r se i reduce n lungim e. n al doilea caz se folosete u n poanson de form, in elar prevzut, cu u n vrf de centrare. n am bele cazuri, d up strngere, g a u ra treb u ie alezat la di m ensiunea necesar. b. L agre cu pietre. L a ceasornicele de precizie, fusurile axelor se ro tesc n lagre cu pietre (rubine) p e n tru a se reduce frecrile i uzura lagrului. P ietrele se fixeaz n p latin p rin p resare sau bordurare. n prim ul caz, p ialra are form cilindric i se preseaz d ire c t n platin (fig. 72, a), sau se preseaz n tr-o buc care se va presa n p latin (fig. 72, b). n al

b
Fig. 72. L agre cu p ia tr : Fig. 73. Piatr fixat prin bordurare.

>resat in p la tin ; & p resa t n b uc.

doilea caz, p iatra are form a u nei calote sferice i se prinde n tr-u n loca p rin b o rd u rarea m etalului (fig. 73). L a ceasornicele m a ri (de perete i detepttoare), pietrele se fixeax nu m ai p rin p resare, fiind m ai economic. La rep ararea ceasornicelor uneori este necesar nlocuirea pietrelor sparte d a to rit ocurilor. De cele m ai m ulte ori, p ietrele sparte fix ate prin b ordurare se nlocuiesc cu pietre presate. n acest caz se m rete locaul de fixare p n cnd se obine o g au r cilindric n care se preseaz noua piatr d e dim ensiuni corespunztoare. P e n tru presarea p ietrelo r se folosesc prese mici, m anuale, prevzute cu o tam ponare reglabil. N oua p iatr trebuie fix a t ex act n locul celei vechi, p e n tru se p stra jocul axial al axelor. D iam etrul gurii se alege ins m ai mic dect diam etru l p ietrei cu 0 ,0 1 0 ,0 2 mm.
C. REPARAREA ROILOR DINATE l A PINIOANELOR

V erificarea roilor d in ate se face p rin ex am in area dinilor Cu ochiul lib e r sau cu lupa, p e n tru a se descoperi dac s n t ru p i, ndoii sau m u lt uzai. P rin rotirea unei ro i n tre dou degete sau n tr-u n dispozitiv se poate constata btaia rad ial i frontal, ia r p rin angrenarea roii cu pini onul conjugat m ontate la locul lor n schelet se p o t descoperi defectele de angrenare. P e n tru a se sim i i observa m ai bine defectele de angrenare se ro tete ro ata ncet cu degetul n sensul ro tirii la funcionare, ia r pinionul se fixeaz, p rin apsarea cu u n beior bine ascuit, n degajarea p en tru ulei a lagrului. n acest caz, la u n angrenaj b u n se sim te cnd u n din te p r sete pinio n u l i a ltu l in tr n an grenare. Dac se sim te o frn are variabil (in trarea d intelui n angrenaj), atunci ori d istan a din tre axe este prea mic, ori pinionul p rea m are. Dac, dim potriv, ro a ta cade (dintele iese
54

din angrenaj nain te ca u rm to ru l s fie in trat), atu n ci distan a d in tre axe este prea. m are, ro ata este p rea m are, sau pinionul p rea mic. I La m ecanism ul de ceasornic, tran sm iterea m om entului se face in tr-u n sin g u r sens, de la arcu l m otor la eapam ent; De aceea, d in ii ro ilor i ai pinioanelor se v o r uza num ai pe o singur parte. Dac uzu ra n u este prea pro nunat, se inverseaz roata pe ax. tiftu rile u zate sau ru p te ale pinioaneior se nlocuiesc cu altele noi din oel, clite i bine lefuite, avnd di m ensiunile celor vechi. Pinioanele cu dini frezai i roile dinate, dac s n t uzate, se nlocuiesc cu altele noi. Roile d in ate cu dinii ndoii sau ru p i se rep ar num ai dac nu exist piese de schim b p en tru nlocuire. D inii ndoii se n d reap t cu un clete t u flci ascuie, dup care se rectific cu pila. D inii ru p i se n locuiesc cu alii dup urm toarele procedee : 1 ) In obada roii, n d rep tu l dintelui ru p t se pilete u n loca sub form de coad de rindunic n care se fixeaz o bucat de alam cu unul sau m ai m uli dini. Bucata in trodus se va potrivi bine i fixa p rin lipire. Dup aceea d inii se vor rectifica cu pila (fig. 74). 2) La roile groase (roi m otoare sau caset), dinii iniial sub form de p^n se pot introduce n g u ii prin presare (fig. 74, b). D inii se m ai pot introduce i p rin nurubare. n funcie de'grosim ea roii, se introduc una sau m ai m ulte pene al turate. Se recom and ca penele presate s fie fix ate p rin lipire, ia r p en tru a preintim p in a pericolul de ru p ere se vor executa din oel. D up fixare, per.ee se pilesc, dndu-li-se form a necesar. 3) Dac sp aiu l din m ecanism perm ite (de obicei, la ceasornicele m ari), se fixeaz p rin n itu ire sau cu u ru b u ri o bucat de obad d intr-o roat identic (fig. 74, c). Roile d in ate care au bti fron tale m ari se pot n d rep ta p rin ndoire cu un clete sau p rin lovituri uoare la- a terale. B tile rad iale p ro n u n ate ale roilor m piedic an grenarea c o re c t : pe o parte a circum ferinei d in ii p tru n d prea adnc n pinion, iar pe cea- b ialt parte, p rea puin. P e n tru a se eli m ina btaia radial, roata se dem on teaz de pe ax, se lrgete gaura i se nituiete o buc. n ac*ast buc se stru n je te o n ou g au r centric. Dac d istan a d intre axe n u este Fig. 74. C o m p letarea din ilo r. corespunztoare, se buceaz lagrele, fcndu-se noi guri. D istana corect se stabilete ncercndu-se roile cu com pasul de angrenare (dispozitiv cu d istan v ariabil n tre axe). L undu-se d istan a stabilit d rep t raz, se traseaz cu compaSul u n arc de cerc n d re p tu l bucei cu cen tru l n lag ru l roii conjugate. T ot astfel se traseaz nc u n arc de cerc cu distana pn la cealalt ro at conjugat. La in tersecia celor dou arce se ex e cut gaura. ; O alt m etod, m ai p u in precis, d ar m ai operativ, e ste introduce rea unei buce g u rite n lag ru l pilit n direcia n care treb u ie s se deplaseze axul.
55

R oi i" pinioane p re a m a il sati p re a 'm ie i s n t defecte d e construcie i se Tntlnesc fo arte rar. D ac sn t p re a m ari, se p o t freza la dim ensiunile cerute, iar; dac sn t p rea mici, se nlocuiesc cu a lte le noi. U neori roile mici se n tin d p rin ciocnirea roilor (fig. 75) sau p rin baterea u n u i canal circular n obada ro ii cu aju to ru l u n u i poanson (fig. 76). n am bele cazuri, dinii ro ii treb u ie corectai cu a ju to ru l unei freze corespunztoare. r ~ M ~ i

Fig. 75. n tin d e re a din ilo r.

Fig. 76. B aterea unui canal n obada roii.

D. REPARAREA ARCURILOR MOTOARE

R ep ararea unui arc r u p t se adm ite num ai n cazuri excepionale, cnd n u se poate procura i introduce u n u l nou. n cele m ai m ulte cazuri se ru p e sp ira in terio ar, m ai ra r o spir din m ijloc i, foarte rar, spira ex terioar. Dac s-a r u p t spira interioar, arcu l se poate rep ara p rin executarea unui n o u ochi de fix a re pe ax, n fe lu l u rm to r : se ndreapt captul ru p t pe o lungim e de 70 80 m m i se declete o poriune a captului de 10 15 mm. D eclirea se face la flacr, nclzindu-se arcul pn la rou, dup care se rcete ncet n cenu sa u nisip uscat. T recerea de la partea declit la cea clit treb u ie s se fac trep tat, pe o poriune de 50 60 mm. P e n tru a se executa ochiul, se face o g au r ro tu n d care se pilete la form a necesar. O chiul se face m ai m are dect crlig ul de agare' ia r pere tele (de agare) se pilete d re p t p e n tru a se p erm ite arcului deplasarea axial f r gripare. Se cu r captul declit cu m irghel, ia r cu u n clete ro tu n d se form eaz p rim a spir. A stfel rep arat, arcul se nfoar i se m onteaz n m ecanism . Dac a rc u l s-a r u p t la m ijloc sau la u ltim a spir, nu se m ai repar, cj se nlocuiete cu altu l nou. D im ensiunile arcului se stabilesc n felul u r m to r : grosim ea se ia egal cu grosim ea arcului r u p t ;
56

lim ea se stabilete dup locul; d iiitfe ! ro a ta 1 m otoare i p latin sau dup lim ea interioar a casetei pn la c a p tu l ei. n prim u l caz se las u n joc de 0,5 mm, ia r n cazul casetei, de 0,1 mm. L im ea 1n u se ia autom at egal d up cea a arcului ru p t p e n tru c s-a r putea, s n u fie cel original i deci s n u aib lim ea corect ; !tt- lungim ea se determ in n funcie de ra p o rtu l de transm isie pn la ro ata m in u ta r i de d u rata de m ers de 36 h. Dac acest ra p o rt este i==-^r~, n u m ru l de ro tatii v a fi n = 7- =s u : 1 z n acest n u m r calculat (de obicei, 4) se ad au g nc dou rotaii, ntru c it n a in te de d esfurarea com plet m o m en tu l arcului scade sim itor, ia r ceasornicul n u m ai funcioneaz corect. -
E. REPAREA CUCHETULUI

M ecanism ul de clichet const, In general, din trei elem ente : roata, clichetul i arcul. D efectele cele mai frecvente pot fi : d in ii roii uzai, clichetul uzat, n itu l clichetului slbit (are joc n loca) s a u arcu l ru p t, slbit sau srit de pe clichet. * R oata i clichetul uzai treb u ie recondiionai p rin pilire. T reb u ie u r m rit ca' d in ii s aib nlim ea necesar, su p ra fa a de sprijini s fie dreapt i p u in nclinat fa de raz, ia r clich etu l s cad pn la baza dinilor. N itul sl b it se strnge p rin nituire, ia r dac acest lu c ru n u este po sibil (nitul fiin d p rea scurt), se va nlocui. A rcul ru p t va fi i el nlocuit cu u n u l nou. D ac arcul a slbit, poate fi recondiionat p rin ndoire. P e n tru a fi sup u s solicitrilor reduse (sgeata redus) treb u ie ndoit n aa fel nct s apese pe clichet n apropierea punctului de rotire. Srirea arcului de pe clichet se evit p rin tr-o fixare ct m ai b un pe suprafaa de nituire, ia r jocul clich etului red u s la m inim .
F. REPARAREA EAPAMENTULUI ANCOR CU TIFTURI

E apam entul unui ceasornic este su pus la u zu ra cea m ai p ronun at. N um ai n cursul unei zile, tiftu l furcii atinge ro ata ancor de pe^te 150 000 ori. D efectele u n u i eapam ent pot fi m p rite n tre i grupe : defecte de uzur ; d efeete de reglare ; defecte constructive. a. D efectele de uzur. P rile cele m ai expuse uzurii sn t tiftu rile. tiftu rile uzate se nlocuiesc. Ele tre b u ie s fie de oel, clite i bine lu stru ite. Se preseaz n locaurile existente, p erp endicular pe fu rc sau pe roata balansierului. U neori, tiftu rile uzate n u se nlocuiesc, ci se rotesc, ca o alt p arte s vin n contact cu dinii roii. Dac sp aiul perm ite, cea m ai sim pl i ra p id rep araie se obine p rin deplasarea fu rcii n lu ngul a x u lu i ei de osci laie. n acest caz, o p arte neu zat a tiftu lu i v ine n contact cu roata. D atorit u zurii, cresttu ra furcii se lrg ete cauznd p ierd eri im por ta n te de energie. Se poate elim ina acest n e a ju n s red u cn d u -se d in lim ea
57

C restturii p rin n tin d erea m aterialului, d up care se ajusteaz cu pila penUu obinerea supiafeelor u n ifo rm e i netede. b. D efectele de reglare principale s n t : d ista n a d in tre roata eap am en tu lu i i fu rc prea m are (fig. 77, a ) ; d ista n a d in tre roata eap am en tu lu i i fu rc p rea m ic (fig. 77, b ) ; joc n euniform n tre cele dou coarne ale furcii i axul roii baI uierului. D^c d ista n a d in tre roat i fu rc este p rea m are, tiftu l furcii nu ajunge pe p iep tu l dintelui (rm ne pe su p ra fa a de impuls), ia r fu rca este ap sat p e ax u l roii balansierului, frn n d oscilaiile. Defectele se pot n l tu ra p rin apsarea podului. D im potriv, dac distana este p re a m ic, tiftu l cade m u lt sub v rfu l de repaus, ia r p e n tru elibe ra re a ro ii se consum m ult e n er gie. In acest caz, podul se ridic pn se obine distana corect (fig. 77, c). Dac jocul d in tre coarnele .c furcii i axul roii balansierului Fig. 77. D efecte de reglare. este neuniforn (ntr-o p a rte m ai m are sau m ai mic), se rotete furca p e ax cnd furca i ancora sn t dou piese distincte. n caz c o n trar se va schim ba poziia unui tift. c. D efectele constructive p rin cip ale sn t : cderea n e u n ifo rm ; fu rca p rea lung sau p rea scu rt ; d in ii ro ii eapam entului au b av u ri (grad) la clci ; v rfu rile de repaus sn t ro tu n jite ; ro ata a re btaie radial. P e n tru ca reg u lato ru l s oscileze fr oprire trebuie s i se transm it energie. Ea se tran sm ite prin in term ed iu l furcii sub form de im pulsuri de rotaie, produse de ro ata eapam entului. n ro tire a ei se deosebesc dou faze distincte : tran sm iterea im pulsu lui i ro tire a liber, denum it cdere. P e n tru ca energia transm is reg u latorului s fie m axim , trebuie s se reduc cderea (drum ul pierdut) la m inim um . S u p rim area com plet a cderii n u se poate realiza deoarece la cea mai. m ic im perfeciune a roii, eapam en tu l s-a r bloca. Cu ct precizia de execuie scade, cu a tt cderea tre b u ie s creasc p e n tru a asigura funcio narea. P e n tru a se obine o cdere m ic, n afara preciziei de execuie tre buie asig u rat o cdere uniform . O cdere neuniform este cauzat de cuprinderea necorespunztoare a ancorei (difer cu 2 5 pai). Astfel, cnd cderea pe tiftu l de ieire este m ai m ic, cuprin d erea este prea m ic i invers. R em edierea se poate face schim bndu-se poziia tiftului furcii. F u rca ancor p rea lung (coarnele ating frezarea axului) se scurteaz p rin ndoirea ei sub form de U. F u rca p re a scu rt (coam ele n u asigur furca) se lungete prin n tinderea m aterialului.
58

Dac d in ii ro ii au grad la clcii sau sn t ndoii (fig. 78), eapam en tu l, n u poate funciona dect n cazul unei cderi fo arte m ari. R em edierea se face p rin n d ep rtarea g rad u lu i cu o p iatr fin (M ississippi) sau p rin lipirea d in ilo r ndoii. O rice rectificare a dinilor roii, eapam entului v a fi u rm at de po lizarea su p rafeelo r p en tru evitarea frecrilor m ari care p o t prejudicia b una funcionare a ceasornicului. Dac v rfu rile de repaus sn t ro tu n jite (fig. 78), d istan a d in tre fu rc i ro ata eapam entului trebuie reglat a stfe l n ct tiftu rile furcii s cad sub ra z a de rotu n jire. Fig. 78. R o a ta a n co r d e te rio ra t. Toate reg lrile la eapam ent tre b u ie fcute p e n tru m ai m ulte poziii ale roii sale. Cnd reglarea nu se poate efectua, nseam n c ro ata are btaie In acest caz se v a stru n ji o gaur nou.
G. REPARAREA BALANSIERULUI

a. R epararea balansierului propriu-zis. D atorit rap o rtu lu i m are de transm isie de la ro a ta m otoare pn la balansier, fo ra ce se tran sm ite acestuia este fo arte mic. De aceea, frecrile balan sierului treb u ie reduse la m inim um . A cest lucru se realizeaz p rin tr-o construcie special a lag ru lu i balansierului. U zura sau defectele de alt n a tu r pot ns cauza fre cri att de m ari n ct ceasornicul s n u m ai poat funciona. n cazul lagrelor pe chernere, axul u zat se ascute, ia r u ru b u l cuib uzat (fig. 79) se nlocuiete cu u n u l nou. D ac n u este posibil, u ru b u l tre buie reparat. uru b u l cuib u zat va fi declit (legat cu o s u m i introdus direct n flacr). D up declire se ndeprteaz oxizii din cuib. Se alege apoi un poanson ascuit i rectificat n tr-u n unghi de 60, i p rin lovituri de ciocan aplicate pe poanson se form eaz u n cuib n o u n in te rio ru l urubului. P e n tru o siguran m ai mare, cu u n a lt poanson ascu it n tr-u n unghi de 45

se mai form eaz o adncire a cuibului cu circa 0,8 mm. Se recom and ca dup aceast operaie, u ru b u l s fie ncercat n tr-o filier. (M 2,5) p e n tru a-i reprofila filetul. u ru b u l a stfe l re p a ra t urm eaz a fi re c lit dup u r m torul procedeu : se va aeza p e o bucat de crb u n e din lem n, ia r cu ajutorul su fla n u lu i se nclzete (fig. 80, a) p n la culoarea alb m at (circa 1200 cC), d up care se rcete brusc n ap srat. D up clire i se
59

v face o in e e ita re de d u ritate (nu i se va aplica rev enirea): U rm eaz apoi lu s tru ir e a .in te rio a ra a c u ib u lu i (fig. 81). P e n tru aceast operaie, urubul se fixeaz n buca elastic a stru n g u lu i, ia r n cuib se va introduce (cu un lem n de c u r it de esen m o ale)'p st de cu r it (D iam antin). Cnd totul : este fixat, urubul va fi an j 3 tre n a t ntr-o m icare de ro tire i va dura pn ce in te rio ru l cuibului v a fi com plet lucios. n tim p u l curirii, lem nul v fi rea scu it de 2 3 ori. D up term inarea opera iei de lu stru ire, urubul va fi n u ru b at n schelet- cu m ult grij, fiind foarte caFig. 81. Lustruirea urubului cuib. sant, uor i se poate rupe capul. Dac u ru b u l a m ai fost re p a ra t d up aceast m etod treb u ie nlocuit cu u n u l nou (din tre piesele de schimb) sau se va confeciona u n u l pe stru n g u l universal, * respectndu-se dim ensiunile celui uzat. n cazul lagrelor pe pietre, u z u ra este m u lt m ai p u in pronunat. D efectul cel mai frecvent care apare aici este slb irea pietrei de acoperire. In acest caz, fusul ptru n d e prea adnc n p ia tra cu gaur, putndu-se gripa. R em edierea se face lipindu-se p iatra slb it cu elac. R oata balansierului, fiind sensibil la frecri, n u trebuie s aib b taie late ra l sau radial sau s se atin g de celelalte piese.. U n balansier cu btaie radial are, de obicei, c e n tru l de g reu tate deplasat din axa ele rotaie. P e n tru elim inarea btii la te ra le se p rinde axul n patronul unui strung i, n v rtin d u -1 ncet, se lovete uor obada roii. n prealabil se verific dac roata n u este slbit pe ax. B alansierul cu btaie radial m a re se dem onteaz, se fixeaz roata n tr-u n p a tro n avnd diam etrul egal cu d iam etrul exterior al roii i se stru n jete g au ra centric. P en tru a p u te a fi m ontat, sau se stru n jete un ax nou cu u m r m ai m are, sau se buceaz gaura. D ac btaia radial n u este m are au dac din alte m otive (diferena de grosim e, neuniform itatea m aterialu lu i etc.) cen trul d e g reu ta te nu este n axa de ro taie, b alansierul treb u ie echilibrat. E chilibrarea se face aezndu -1 cu fusurile pe dou cuite n care a fost p racticat cte o mic cres t tu r . D ndu-i-se un im puls, balansi e ru l se va roti din ce n ce m ai ncet, p n p n cnd se va opri i va pen dula. D in p artea de jos a obezii se scoate m aterial p rin gurire. O pera ia se rep et p n cnd balansierul se Fig. 82. F ix a re a arcu lu i spiral pe b utuc : va opri fr pendulare i nu se va a c o r e c t; b greit mica nici dac vibreaz suportul cu itelor. b. R epararea arcului spiral. Ca s funcioneze corect, neatingnd alte piese, arcu l treb u ie s oscileze n tr-u n plan perpendicular pe axa de ro taie, nfu rn d u -se uniform (s p streze d istan a egal n tre toate spirele). P e n tru ndeplinirea acestor condiii a rc u l spiral fix at pe butuc n stare de repaus tre b u ie s fie n tr-u n plan p erp en d icu lar pe axa butucului (fig. 82),
60

ia r distana d in tre prim a sp ir i b u tu c treb u ie 's creasc progresiv (fig; 83). A ceste condiii nefiind satisfcute, sp iralu l treb u ie ara n ja t p rin ndoire cu penseta. ? --Ufrrn. > ii U ltim a spir (cnd b alan sieru l este m o n ta t n ceasornic) a spiralului treb u ie s fie la m ijlocul d istan ei d in tre tiftu rile com pasului de reglare, in d iferen t de poziia acestuia n tre cele dou poziii lim it. R ezult de aici c ultim a p oriune a u ltim ei sp ire este un arc de cerc. Acest lu cru se obine ndoindu-se captul sp iralu lu i cu penseta. Cele dou capete ale spiralului vor fi fix ate la aceeai nlim e ; n caz contrar, sp iralul, neaflndu-se n acelai plan, va form a 0 plnie. P e n tru Fig. 83. F o rm a p rim e i spire a se ajunge la acelai nivel se dep la a c o r e c t: b g re it. seaz butucul arcului pe ax. n poziia de repaus a b alansierului, tiftu l balansierului treb u ie s se gseasc pe lin ia care u n ete a x u l furcii cu axul balansierului. n caz co n trar se rotete b u tu cu l arc u lu i s p ira l pe ax, cu u ru b eln ia in trodus n cresttu ra lui. .R epararea u n u i arc sp iral ndoit, deform at, se face p rin n tin d erea lui cu aju to ru l unei pensete p late i refacerea sa, sp ir dup spir, p rin n doire cu penseta. Se recurge la re p a ra rea arcu lu i spiral nu m ai dac n u exist altul nou, de acelai tip, p e n tru nlocuire.
NTREBRI RECAPITULATIVE X . 2. 3. 4. 5. 6. C um se re p a r fu su rile c ilin d ric e ? D a r cele conice ? Cum se re p a r lag rele m etalice ? D a r cele cu p ie tre ? n ce const re p a ra re a ro ilo r d in a te ? Cum se re p a r a rc u rile m otoare ? D a r clichetul ? C are sn t defectele p rin cip ale a le e a p am en tu lu i an co r c u tiftu ri ? n ce const re p a ra re a b a la n sie ru lu i ?

CAPITOLUL XII

APARATE ELECTRONICE FOLOSITE LA VERIFICAREA CEASORNICELOR


A paratele electronice folosite la re g la re a 'i verificarea ceasornicelor se m part n dou categorii : a p a ra te folosite p e n tru su b a n sa m b lu ri; ap a ra te folosite p e n tru ceasornicele m ontate. Din p rim a categorie face p a rte B alans-O -M atic i Superspirom atic.
61

B a la n s-O -M a tic (fig. 84) e s te u n a p a r a t fo lo s it la e c h ilib r a r e a d in a m ic s u b a n s a m b lu lu i r o a ta b a l n s ie r u lu i- a x u l b a la n s ie r u lu i (f r s p ira l). A p a r a tu l e s te c o m p le t a u to m a tiz a t i e x e c u t a c e a s t o p e r a ie d ific il n n u m a i c te v a s e c u n d e . B a la n s ie r u l se in tr o d u c e n tr - o f u r c i v a f i a n t r e n a t c u u n j e t d e a e r c a r e s u f l p e o b a d a ro ii. A p a r a tu l d e te r m in m a s a

F ig . 84. B a la n s O M a tie .

e x c e n tr ic (m rim e a i p o z iia ei), o p re te b a la n s ie r u l i, cu a ju to r u l u n e i fre z e , n d e p r te a z s u r p lu s u l d e m a te r ia l. n tim p ce a p a r a tu l lu c re a z , se sc o a te d e p e a d o u a f u r c b a la n s ie r u l e c h ilib r a t i se in tr o d u c e a ltu l. C ele d o u fu rc i lu c r e a z a lte r n a tiv . D a c b a la n s u l e s te m u lt d e z e c h ilib r a t i a p a r a t u l riu-1 p o a te e c h ilib ra , se a p r in d e u n bec d e s e m n a liz a re . A c e st b a la n s ie r tr e b u ie n d e p r ta t. S u p e r s p ir o m a tic (fig. 85) e s te u n a p a r a t fo lo sit la d e te r m in a r e a l u n g im ii a r c u lu i s p ira l, a s tf e l c a r e g u la to r u l s e x e c u te o sc ila ii cu f re c v e n a d a t . A p a r a tu l a r e u n o s c ila to r-e ta lo n (cu c u a r) i c o m p a r f r e c v e n a -

a. F ig . 85. S u p e r s p iro m a tic .

e ta io n e u f r e c v e n b a la n s ie r u lu i. D a c f r e c v e n e le s n t d ife rite , Iun: s a u s c u r te a z a u to m a t s p ir a lu l p n c n d e le co in c id . Acest lu c r u s e p o a te c o n s ta ta o b s e r v in d u - s e d e p la s a r e a u n u i di" f a n t lu m in o a s . D is c u l se r o te te la s tin g s a u la d r e a p ta , n tim p u l lo n rli, i se o p r e te c n d f r e c v e n e le c o in c id . C n d d is c u l s -a o p ri a p a s p e o p r g h ie p e n t r u a t i a c a p tu l s p ir a lu lu i i a fo rm a co n co m c u ta n e c e s a r p e n t r u f ix a r e a s p ir a lu lu i n c e a s o rn ic . D u p a c e a s t r a ie se sc o a te r e g u la to r u l e ta lo n a t d in a p a r a t i se in tr o d u c e a ltu l. i S u p e r s p ir o m a tic (ca i B a la n s -O -M a tic ) a r e d o u d isp o z itiv p r in d e r e ce lu c r e a z a lte r n a tiv . D u p ce s - a in tr o d u s r e g u la to r u l n p o z itiv , i se d u n im p u ls . n tim p u l e ta lo n r ii, o s c ila iile s n t n tre i d e u n j e t i n t e r m i t e n t de a e r ce s u fl p e o b a d a ro ii b a la n s ie r u lu i. D in a d o u a c a te g o rie fa c p a r te : a m p lis c o p u l s a u g ra d o s c o p u l, a< to m a tic s a u c v ic te s t i v ib r o g r a f u l, c r o n o g r a f u l s a u m ic ro m a t, aparat* n u m ite d e f ir m e le c a r e le p ro d u c . A m p lis c o p u l s a u g ra d o s c o p u l (fig. 86) e s te u n a p a r a t p e n tr u dete n a r e a a m p litu d in iii d e o s c ila ie a r e g u la to r u lu i f r a d e s c h id e c e a su l P e n t r u a c e a s ta se p r in d e d e c e a s o rn ic c la m a m ic r o f o n u lu i i se J b u to n u l 4 (fig. 86), c a re e s te i la m p a d e c o n tro l. C u b u to n u l 3 se 2 )

F ig . 86. G ra d o sco p :
1 scal; 2 Indicaia a p a ra tu lu i; 3 buton p e n tru alegerea frecvenei; 4

buton p e n tru fix area unghiului de ridicare.

n u m r u l c o r e s p u n z to r de b t i p e o r , i a r c u b u to n u l 5 s e f ix e a z ud d e rid ic a r e a c e a s o rn ic u lu i. P e s c a la v e r tic a l 1 s e c ite te in d ic a i; a p a r a tu lu i. C u n o s c n d a m p litu d in e a d e o s c ila ie , s e c o n s ta t d a c d n ic u l e s te m u r d a r s a u n e u n s . D a c a r c u l e s te c o m g le t a r m a t, a m p litu tr e b u ie s f ie p e s te 220. A d ju s to m a tic s a u c v ic te s t (fig. 87), a p a r a t c a r e d e te r m in m e rs u l a l u n u i c e a s o rn ic , in d ic c u c ite m in u te a v a n s e a z s a u r e g re s e a z m so rn ic n 24 h . / >

L a a d ju s to m a tic , c e a s u l s e a a z n t r - u n lo c a s p e c ia l (fig. 87, a), i a p a r a t u l r o te te c o m p a s u l d e r e g la j p n c n d c e a s o rn ic u l m e rg e c o re c t. C v ic te s tu l in d ic n u m a i p r i n t r - u n s p o t lu m in o s d a c c e a s u l a v a n s e a z s a u r e g re s e a z , i a r r o t i r e a c o m p a s u lu i tr e b u ie f c u t m a n u a l (fig . 87, b).

F ig . 87, a. A d ju s to m a tic .

Fig. 87, b. C v ictest:


I n tre ru p to r; 2 - buto n de p o rn ire; 3 ca d ran ; 4 buton pentru frecv en : 5 buton pentru precizia de m ers; 6 b u to n p e n tru in te n sita te a ' spotului: 7 buton p entru a lte rn a n e; 8 cadran.

A m b e le a p a r a te se fo lo se sc f r e c v e n t n f a b ric ile p r o d u c to a r e d e cea-somice p e n tr u c a u o p r o d u c tiv ita te f o a r te m a re . E le in d ic n u m a i m e r s u l z iln ic , n u i e v e n tu a le le d e fe c te . P r in c ip iu l d e f u n c io n a r e a a c e s to r a p a r a te e ste u r m t o r u l : u n osci la to r c u ,c u a r p ro d u c e o f r e c v e n - e ta lo n c u c a re se a n tr e n e a z u n m o to r s in c ro n ce r o te te u n d isc c u o f a n t . I n s p a te le d is c u lu i e s te u n tu b e le c tr o n ic c u d e s c rc a re n g a z c a r e se a p r in d e c n d p rim e te u n im p u ls . A c e st tu b e s te c o m a n d a t d e b t ile c e a s o rn ic u lu i p r i n t r - u n m ic ro fo n , c a re tr a n s fo rm s u n e tu l n im p u ls e le c tr ic . , D a c fre .c v e n a c e a s o r n ic u lu i c o in c id e c u f r e c v e n a d e r o ta ie a d is c u lu i, a tu n c i s p o tu l lu m in o s v z u t p r in f a n t a d is c u lu i a p a r e m e re u n a c e la i lo c, a ltf e l s p o tu l se r o t e t e la s tn g a s a u la d r e a p ta , d u p c u m c e a s o rn ic u l a v a n s e a z s a u r e g re s e a z . C u a p a r a tu l c v ic te s t se lu c r e a z n f e lu l u r m to r : se p o r n e te a p a r a t u l c u n tr e r u p t o r u l 1 (fig. 87, b) i s e a te a p t c te v a m in u te p n c n d a p a r a t u l se n c lz e te . S e r o te te c u m n a , r a p id , b u to n u l 2, n s e n s u l s g eii. S e r e p e t a c e a s t o p e r a ie p n c n d b u to n u l i m e n in e tu r a ia . S e p r in d e c la m a m ic r o f o n u lu i d e c e a so rn ic i im e d ia t a p a re p e c a d r a n u l c ir c u la r 3 s p o tu l lu m in o s. S e a le g e c u b u to n u l 4 f r e c v e n a c o re s p u n z to a re c e a s o r n ic u lu i (n b t i p e o r ). C u b u to n u l 5 se p u n e lin ia a lb la zero . C u b u to n u l 6 se s ta b ile te i n t e n s i ta t e a s p o tu lu i. S e p u n e b u to n u l 7 p e p o z iia d in s tn g a , a s tf e l a p a r e s p o tu l n u m a i l a f ie c a r e a d o u a b ta ie a c e a su lu i. S e u r m r e te s p o tu l lu m in o s i se r o te te c o m p a su l p n c n d s p o tu l a p a r e n a c e la i loc. S e p o a te o p r i s p o tu l lu m in o s i p r in r o tir e a b u to n u lu i 5 n

s e n s u l in v e r s r o tir ii s p o tu lu i p n c n d s p o tu l s e o p r e te . A tu n c i se po. c iti p e c a d r a n u l 8 c u c te m in u te a v a n z e a z s u r e g r e s e a z c e a s u l n 24 D a c se m u t b u t o n u l 7 p e p o z iia din. d r e a p ta ; s p o tu l lu m in o s ap; la f ie c a r e b ta ie a c e a s u lu i (la fie c a r e a lte rn a n )] D a c s p o tu l a p a re a c e la i lo c, n s e a m n c cele d o u a l t e r n a n e a le o s c ila ie i b a la n s ie r u s n t e g a le , d a c .n u a lte r n a n e le s n t in e g a le , a d ic c e a s u l c h io a p t .

Fig. 88. Vibrograf :


j buton de po rn ire: 2 rol pentru a ntrenarea hrtiei; 3 b u to n pentru intensita tea sunetu lu i; 4 butoane pentru frecv en : 5 banda de h ir t ie ; 6 disc tran sp are n t; 7 buton p entru rotirea discului; 8 cadran.

A p a r a te le c e le m a i r s p n d ite n a te lie r e le d e c e a s o rn ic rie s n t 1 b ro g r a f e le (fig. 88) i c e le s im ila re a c e s to ra . S p r e d e o s e b ire d e c e le d e s c r p n .a c u m , e le fu r n iz e a z r e z u lta tu l m s u r rii p e d ia g r a m e c a re re p re z ir u n a d e v r a t d ia g n o s tic a l c e a s u lu i. P r in c ip iu l d e fu n c io n a r e a v ib r o g r a f u lu i e s te u r m t o r u l : u n o s c ila to r c u c u a r p ro d u c e o f r e c v e n - e ta lo n cu c a re e s te a l im e n ta t u n m o to r s in c ro n c e r o te te c u v ite z A n n sv l kirtief rig u r o s c o n s ta n t ta m b u r u l 2 (fig. 8 9 ) . P e a c e s t j ta m b u r e s te n f u r a t o s in g u r s p ir d in s n n . D e a s u p r a t a m b u r u lu i se d e p la s e a z n d ir e c i a s g e ii o b a n d d e h r t i e 2 Fig- 89. Principiul de funcionare a vibrografului. to t c u v ite z c o n s ta n t . D e a s u p ra h r tie i, n d r e p t u l ta m b u r u lu i, e s te im p rim a to n .il 3, c o m a n d a t e le c tr o m a g n e tu l 4. I m p r im a to r u l e s te a tr a s d e e le c tr o m a g n e t n u m a i ci e le c tr o m a g n e tu l p r im e te u n im p u ls d e la m ic ro fo n u l f i x a t p e c e a s i ii p rim p e b a n d a n r e g is tr a to a r e u n p u n c t a c o lo u n d e a n t n it d e d esu s p ir a la d e s rm . ' . y - -v'

^D ac frecv en a de ro ta ie a tam b u ru lu i coincide cu frecv en a iraprim atorului com andat de ceas, p unctele tip rite pe banda de h rtie se vor nira pe o linie d reap t p aralel eu m arg in ea benzii (fig. 90, b). D ac cea sul ntrzie, linia p u n c ta t va fi nclinat spre stnga (fig. 90, g), ia r dac grbete, sp re d re a p ta (fig. 90, c). _ M anipularea v ib ro g ra fu lu i: se pornete a p aratu l p rin apsarea b u tonului 1 (v. fig. 8 8 ). Se aleg e frecv en a ap aratu lu i n concordan cu frec vena ceasornicului (n b ti pe or), p rin apsarea unuia din butoanele 4. Se alege viteza benzii 5 p rin - 0 m u tarea rolei de an tre n are 2 n tr-u n a d in cele dou poziii. Se fixeaz intensi ta te a difuzorului p rin bu tonul 3. Se fixeaz ciuma m icrofonului de ceasorni cul de verificat. C easorni cele de m n se aaz pe un dispozitiv special care pernjite ro tirea ceasului n Oi toate poziiile. Se ateapt pn cnd a p a ra tu l a im prim at pe band circa 4 cm. dup care se rotete buto nul 7 pn cnd liniile negre de pe discul tra n sp a re n t G iev in paralele cu diagram a. In aceast poziie se ci tete pe cadranul 8 cu cte m inute grbete sau in tr+ c zie ceasul n 24 h. D up reglarea com pasului, n consecin se rep e t ope raia. . . Dup cum se observ din descrierea fcut, .re glarea ceasornicelor cu Fig. 90. P u n c tele tip rite pe b a n d a de h irtie vibrograful cere u n tim p a v ib ro g rafu lu i m u lt mai m are dect. n cazul cvictestului, d a r d ia gram a o b in u t cu vib ro g rafu l poate da indicii foarte preioase privind funcionarea ceasului. Citirea diagram ei vibrografului. n figura 91 s-au reprezentat 14 dia gram e caracteristice obin u te cu aju to ru l vibrografului. ... D iagram a 1 a ra t c ceasornicul funcioneaz corect. Poziia liniei fa d e m arginea benzii n u are im portan. D iagram a 2 a ra t c ceasornicul grbete.' ..-i D iagram a 3 a ra t c ceasornicul n tr z ie ., , De m enionat c a p a ra tu l indic m ersul zilnic ntr-o anum it poaiie a ceasornicului. P en tr u a obine u n m ers m ediu zilnic corect este indicat ca s fie ncercat ceasornicul cu arcul m otor tra s la 2/3, iar la ceasornicele
6?

, I // // ./ / ./ /
/ / / /

. ^n i-mrr^ ,* ^ * * -------------i) t { }\ ft

* f f /i **- j
j

.*V / v< / v* I
w K . C V\ f \

\ <7
1

A ' /\ A " 12 13
ft

\ \\ \ X % \
\ \ \

( ( \ \

\
i
I

// a /

.1 I
Fig. 91. V ibrogram c.

portabile este u til ca ncercrile s se fac n d iferite poziii. n cazurile 2 i 3, rem edierea se face p rin ro tirea c o m p a su lu i.____________________ Diagrama-' 4 a ra t c cele dou sem iperioade ale oscilaiei n u snt egale (ceasul chioapt). n acest caz se va ro ti b u tu cu l de fixare a sp ira lului pe axul balansierului. , .f D jagram a 5 a ra t c un dinte al roii eapam entului este d eteriorat dac defectul se re p e t la fiecare 15 puncte. Dac se repet m ai des, m ai m uli dini sn t deteriorai. S -ar p u tea ca defectul s apar pe am bele lin ii* P en tru rem ediere se nlocuiete ro ata eapam entului. Diagram a 6 a ra t c tiftu l balansierului lovete fu rc n afara cres tturii,(oscilaii p rea m ari ale balansierului). Deoarece acest lu cru nu se ntm pl continuu, s-a r p u tea ca pe anum ite locuri s apar o diagram noim al. P e n tru rem ediere se nlocuiete arcul m otor cu unul m aijlab. D iagram a 7 a ra t c eapam entul este deteriorat. In acest caz trebuiecontrolat dac se m ic un tift sau o p alet a ancorei, dac se m ic tif tul balansierului sau tiftu l de siguran din furc. D iagram a 8 a ra t nite., linii ondulate. Dac ondulaia se repet dup 15 puncte, nseam n c ro ata eapam entului are btaie. Dac ondulaia este neregulat, s-a r p u tea ca, jocul ancorei n lagre s fie prea m are. P e n tru rem ediere se nlocuiete ro a a ancor. Diagram a 9 a ra t c oscilaiile balansierului n u rm n constante. n acest caz .se controleaz dac ceasul este m urdar, n euns i, n general, se depisteaz to t ce poate produce acesta fluctuaie. D iagram a 10 arat c eapam entul este m urdar, ia r m icarea se tra n s m ite neuniform . n acest caz, ceasul trebuie c u rit, uns, controlate toate jocurile i dem agnetizat. D iagram a 11 s-a obinut n dou poziii diferite ale ceasornicului. Ea indic o greeal de izocronism. Se va controla dac sp iralu l n u a re joc pre m are n compas, dac reg laju l eapam entului este corect sau dac la grele balansierului sn t bune. . D iagram a 12 s-a o b in u t n dou poziii rectangulare a!e ceasornicu lui i ara t c b alansierul n u este echilibrat. Se va scoate i echilibra ba lansierul. ; Diagram a' 13 a ra t c jocurile ro ii balansierului i balansierul snt prea m ari i c an g re n aju l n u este corect. Se vor nlocui roile, pinioanele i axele hecorespunztoare. D iagram a 14 a ra t c fora n u se tran sm ite uniform . Se va dem onta mecanism ul, se va curi, se va unge, se vor controla to a te jocurile, iar piesele defecte vor fi nlocuite.

ntrebri 1. 2. 3. 4. 5 < > . 7.

recapitulative

La ce so folosete a p a ra tu l B alans-O -M atic ? La pe servete a p a ra tu l S u p ersp iro m atic ? Cum se lu creaz e u am pliscopul sau gradoscopul ? C are este p rin c ip iu l d e fu n cio n are a a p a ra tu lu i cvictest ? C um funcioneaz v ib ro g rafu l ? C um se lu creaz cu v ib ro g rafu l ? Ce defecte se p o t c o n stata din d iag ra m a v ib ro g rafu lu i ?

68

-4 iirtrk * i
1 . .ii-

,V.
V V

PARTEA A TREIA ;i.


'. liliU . i

. . . . . . . . . ,i; .
,J v.. . '. V . is a 'i

eic- j i
'
i :

CEASORNICUL CU PENDUL
'
,} 1 j - y . f .

'
% .-/a

___ i _ _>
r j '- i

; : r v

tM

I r ite

; n .

r ' r

CAPITOLUL I

M ECA N ISM U L M O TOR La m otoare ceasornicele cu p endul se disting dou categorii de m ecanism e (de, acionare) : ... ; cu g reu ti , . cu arc. \ .
A. MECANISMUL MOTOR CU GREUTI

M ecanism ul m otor cu g reu ti folosete energia potenial a unor greuti. A rm area n acest caz se realizeaz p rin ridicarea g re u tilo r n tr-o poziie superioar, caracterizat p rin tr-o energie potenial, mai m are. Se deosebesc dou tip u ri de m ecanisme de acionare- cu -g reu ti : cu; c o a rd ; \ ; jBi cu lan. ; a. Mejcanismul m otor cu g reu ti cu coard. M ecanism ul m o to r cu coard, rep rezen tat n fig u ra 92, se com pune d in tr-u n tam b u r- 1, fix a t rigid

69

pe axul de acionare 2, i g re u ta te a m otoare 3, suspendat de o coard 4. P e n trifa se reduce la ju m ta te nlim ea de cdere a greutii, ea este pre vzut cu u n scrip ete 5, peste care e ste tre c u t co a rd a O e x tre m ita te a corzii se fixeaz d e circu m ferin a tam b u ru lu i, ia r cealalt e x tre m ita te, de carcasa ceasornicului (un p u n c t fix). Pe a x u l 2 este aezat lib e r ro ata din a t 6, num it ro a ta m otoare sau ro ata de acionare. L egtura d in tre roata dinat fi i ta m b u r se realizeaz p rin in term ed iu l unui clichet 8 , fix a t pe roat p rin in term ed iu l u n u i bol 9 n ju ru l cruia se poate roti. Clichetul in tr n sp aiul d in tre d in ii ro ii-clichet 7, fixat rigid de tam b u ru l m otor. * P en tru arm a ie a ceasornicului, ax u l se ro tete m anual, c u o cheie tu bular care se aaz peste captul p a tra t al axului, n sensul perm is de clichet ia r coarda se v a n fu r pe ta m b u r aezndu-se n can alu l elicoidal de pe su p ra fa a lui. n acest tim p ro a ta d in a t 6 rm ne n repaus, n tru ct clichetul p erm ite roii clichet ro tirea n acest sens. D up ce ceasor nicul a fost arm at, se scoate cheia, ia r sub aciunea forei gravitaionale greutatea a re ten d in a s coboare, im prim nd tam b urului o m icare de rotaie, de sens c o n tra r sensului de la arm are. Clichetul fiind ap sat de u n arc n golul d in tre doi d in i nvecinai ai roii clichet i, cum n acest sens de ro taie n u se produce nici o for care s acioneze, n sen su l scoaterii clichetului din acel spaiu, se va pu n e n micare d e ro taie ro ata d in at 6 care tran sm ite m icarea la n treg u l me canism. G reu tile (fig. 93) se confecioneaz din cele mai d iferite m ateriale. La ceasornicele ieftin e, ele sn t confecionate din tu b u ri de alam um plute J

Fig. 93. G re u ta tea.

Fig. 94. M ecanism ul m o to r eu g reu ti i ian.

n interio r cu discu ri de plum b. La ceasornicele electrice cu pendul, meca nism ul de acionare este a rm a t n mod au to m at de un m otor electric sau de u n electrom agnet. b. Mecanismul motor cu greuti cu lan. A ceast varian t a. m eca nism ului m otor cu g re u t i se folosete, n special, la ceasornicele cu pen d u l (fig. 94) de c alitate in ferio ar i ieftine. Un a stfel d e m ecanism se com
70

pune d in tr-u n la n fr sfrit 1, care este tre c u t peste dou roi de la n 2 i 3, peste u n scripete 4 de c are este fixat g re u ta te a 5. L an u l poate fi de form a a, la care verigile vecine sn t situate n plane perpendiculare, sau de form a b, cnd toate verigile sn t situate n acelai plan. n fig u ra 94, a, b se arat felul cum se definete n aceste cazuri pasul t al lanului. A rm area (ridicarea g reu tii m otoare) se face prin- ro tirea ax u lu i de arm are 6 pe care este m ontat roata de arm are 2 cu o cheie 7. Aceast roat este asig u rat m potriva ro tirii n sens co n trar arm rii cu u n sistem roata de clichet i clichetul respectiv (nereprezentate n figur). G oborrea greutii este posibil num ai p rin punerea n m icare de ro taie a roii de la n 3. P e a x u l acestei roi este m ontat o ro at d in at (nereprezentat prin figur) care transm ite m icarea la m ecanism ul de transm isie. Deci a r m area ceasornicului se face p rin interm ediul unei roi d e la n 2 , ia r pune rea n m icare a m ecanism ului (coborrea greutii), p rin in term ed iu l celei lalte roi de la n 3. nlim ea de cdere sa u de ridicare a g reu tii este d at de relaia h = Nt - Z , n ta re : N este n u m ru l de ro ta ii ale acestor roi ; t pasul la n u lu i; Z n u m ru l de d in i ai roilor de lan 2 i 3. C alitatea m ecanism elor m otoare cu g reu ti const n sim plitatea lor constructiv i fap tu l c m o m entul de rotaie este constant. c. M ecanism ul m otor aju tto r. La m ecanism ul m otor cu g re u t i cu coard s-a a r ta t c sensul de ro taie a tam burului la ridicarea g re u tilo r (arm area ceasornicului) este c o n trar sensului de ro taie a tam b u ru lu i la coborrea g reu tii (funcionarea ceasornicului). A stfel, p en tru perioada de tim p cit va d u ra arm area, ceasornicul va fi lip sit de izvorul de energie i se va opri sau, n cel m ai bun caz, regim ul de fu ncionare va fi p e rtu rb a t, rrfringin d u -se asu p ra preciziei de mers. Din aceast cauz la ceasornicele de precizie acionate cu g reu ti cu coard se folosete un mecanism d e acionare supli m entar. A cesta a re rolul de a transm ite roii m otoare (ro ii tam burului) energie i n perioada de tim p n care are loc arm area. n fig u ra 95 este re p re zentat m ecanism ul m otor m preun cu m ecanism ul m o tor ajuttor. Pe a x u l 1 este fix a t Fig. 95. M ecanism m otor a ju t to r. rigid tam b u ru l 2 peste care se nfoar coarda 3. R oata de clichet 4 este legat rig id de ta m b u r ; ro ata de clichet 5 i roata motoare 6 s n t mobile pe a x u l 1, adic se p o t roti independent de acesta. In roata de clichet 4 in tr clich etu l 7, care poate oscila in ju ru l u n u i bol (sa-u nit) fix a t d e ro ata d e clich et 5. C lichetul 8 care in tr n golul d in tre dinii roii de clichet 5 este m o n tat pe u n ax care sprijin n cele dou platine (schelete) al ceasornicului. Tot p e ro ata de clichet 5 se afl
71

u n u l sa u ,d o u a rc u ri 9 fixate, care e sprijin c u . ex tre m ita tea lib e r n spia ro ii m otoare 6. ; , v ,*t.;.. , . . - , f ,, . j ln tim p u l fu n cio n rii ceasornicului, sub aciunea g reu tii, coarda 3 se ntinde i-; v a im p rim a ,tam burului,. m preun . c u , roata de clic h e t. 4, o m icare d e ro ta ie ,n sen su l indicat pe fig u r (spre. stnga). A ceast m icare se transm ite i roii de clichet 5, p rin interm ed iu l clichetului 7. D inii aces tei roi sn t astfel nclin ai nct p e rm it rotirea ro ii n acest sens, ridiqnd clichetul 8. M icarea se tran sm ite ro ii m otoare p rin in term ed iu l arcu lu i 9. D atorit rezistenei (frnrii) opuse de eapam ent, acest arc se deform eaz. .Aceasta nseam n. c,, pe toat d u ra ta de funcionare a ceasornicului, arcul 9 se afla n tr-o sta re de tensiune. .. In tim p u l a rm rii ceasornicului, tam burul i-roata de clichet 4 se vor roti n .sen s co n trar sensu lu i din tim p u l funcionrii (adic spre dreapta). La rotirea ro ii de clichet. 4 n ace sens, clichetul 7 este m pins. n sus, adic perm ite aceast rotire. R oata de clichet 5 ns va fi im obil, fiind blocat de clich etu l 8. A rcul 9, tinznd s se destind i s rev in la poziia iniial (nedeform at), v roti n continuare' ro a ta m otoare n sensul tn care ceasornicul funcioneaz. In felul acesta, acionarea ceasornicului n tim p u l arm rii, are loc pe seam a consum ului de energie a l arcu lu i 9. Acest a rc trebuie astfel d im en sionat n ct s poat asigura acionarea pe ntreaga dui'at a arm rii. D up arm are, g re u ta te a v a d eterm in a o, nou deform are a arcului, care acum u leaz n felul acesta o. n ou rezerv de, energie.
B. MECANISMUL MOTOR CU ARC 1

La m ecanism ele de m otoare cu arc care pot fi fr sau cu caset, iz vorul de energie l constituie energia m ecanic nm agazionat n a r c ,'d a torit unei deform ri anteridare, n u m it arm are. a. M ecanism ul m otor cu arc fr caset. Dac se fixeaz o ex tre m i tate a arcu lu i de u n p u n c t fix, ia r cealalt extrem itate de. ax u l roii m o toare, se obine form a cea m ai sim pl a m ecanism ului m otor cu arc. . A rm area s e . realizeaz p rin , ro tirea m anual a axului motor, n sen sul nfurrii arcului. A sem ntor m ecanism ului,.m o to r cu greuti i tam bur, ro tirea ax u lui n sensul arm rii este perm is de u n sistem de clichet f r a an tren a ro ata m otoare. n schim b ro tirea n sens contrar, adic destinderea :arcuF ig . ye. Mecanism motor cu arc lib e r . lui, se produce an tren n d roata mo toare. , Acoast soluie sim pl (fig. 96) este aplicat la ceasornicele' cu p en dul ieftine i la ceasonrnicele detepttoare. D ezavantajul e i const n u r m toarele ;. . ... .; , ^ ,.r ,, ... '.. arcu l se desf oar excentric ocupnd u n sp a iu m are ;, . : u leiu l cu care este uns arcul se scurge, ia r pe arc se v a depune p ra f; ... . . . .... ... f v n u este asig u rat energia p e n tru funcionarea n tim p u l arm rii.
72

... ; b.. M ecanism ul m otor cu .arc n caset. n vederea,m icorrii g ab ari tului.,arcului d e s f u ra t,,^ o b in e rii unei; d esfurri rcentriee, precum i n scopul asig u rrii unei. u ngeri corespunztoare,: arcul, se monteaz- in tr-u ri cilindru prevzut cu un capac n u m it caseta de arc. -v ~Se .deosebesc dou tip u ri . de m ecanism e m o to are cu arc u l n caset : cu caset fix ; cu caset mobil. ' ' * '- * ' 1) M ecanism ul m otor cu arc n caset fix . A cest m ecanism este re prezentat n fig u ra 97. Caseta este fixat rigid de schelet p rin u ru b u rile 7.

P artea su perioar a casetei este acoperit cu un capac 2. A xul m otor 3 este prevzu t cu o ghear de car 6 's e p rinde ochiul din e x trem itatea in te rioar a arcului. C ealalt extrem itate; se fixeaz, a se m n to r'd e .p eretele casetei. La arm are se introduce cheia pe captul p tra t al axului, rotiridu-1. n acest tim p, ro a ta m otoare 4 rm n e im obil deoarece st lib er pe axul 3, iar clichetul 5 m o n ta t pe ro ata motoare, p rin b o lu l lui perm ite ro tire a roii de clichet 6 fix at rigid pe a x u l'm o to r n acest sens. A rm area se consider te rm in a t cnd to a te spirele arcului s n ts tr n s e n ju ru l axului. Sub aciunea arcu lu i, aixiil' se v a ro ti n sens contrar, an tren n d roata itaotoare p rin in term ed iu l ro ii de clichet i al clichetului. A cest m ecanism nu asigur o funcio n are co rect 1 n tim pul arm rii arcului, cesul fiind lipsit de su rsa d e energie. 2) M ecanism ul m otor cu arc n caset m obil ., Caseta mobil, elim in i cel de-al tre ile a dezavantaj al arcului' liber, adic asigur funcionarea corect i n tim p u l arm rii. A ceast soluie se utilizeaz, n special, la ceasornicele de b u zu n ar i de m n, ea urmind a fi p rezen tat in capitolul respectiv; * ' ^ . 'i . .. .. . v' c. A rcul. A rcu l u tiliz a t n m ecanism ul de acionare a ceasornicului se prezint sub fo rm a unei benzi a crei seciune tran sv ersal este d re p t unghiular, avnd dim ensiuni m ici fa de lungim ea arcului. M om entul se poate calcula cu relaia

Conform u ltim ei relaii, n tre valoarea m om entului i n u m ru l de rotaii exist o dependen lin iar. n re a lita te ns, dato rit frecrii d in tre spire, aceast d ependen este cea rep rezen tat n fig u ra 98. C urba
73

ABCD a ra t creterea m om entului n tim p u l arm rii, ia r cu rb a CKFA re prezint v a ria ia m om entului d ezv o ltat la d estin d erea arcului. Valoarea m om entului, n funcie de n u m ru l de rotaii, se poate m su ra c u cRmm om etrul. M ecanism ul de acionare cu arc rep rezin t urm toarele av an taje-: ocup u n spaiu red u s ; fe* poate fi u tilizat i la ceasornicele portabile. O Z

Fig. 98. D iag ram a d e v a ria ie a m om entului.

Fig. 99. D ispozitivul d e cruce M alta.

o p rire

cu

A cest m ecanism p rezint i u n dezavantaj, generat tocm ai de varia ia m om entului dezvoltat de arc la d estinderea lui. A ceast v ariaie a m om entului d ete rm in o v ariaie a am plitudinii de oscilaie a reg u lato ru lui. n tru c t oscilaiile regulatorului n u sn t p e rfe c t izocrome, precizia de funcionare a ceasornicului se micoreaz. In fig u ra 98 se observ c v ariaia m are a m om entului se nregis treaz la n cep u tu l i sfritu l destin d erii (desfurrii), adic pe poriunile DE i FA. De aceea, este de d o rit excluderea acestei poriuni, la funcio narea ceasornicului utilizndu-se nu m ai p o riu n ea mijlocie EF, n care variaia- m om entului este relativ mic. P o riunile DE i F A corespund' la aproxim ativ 1,25 ro taii (n' + n " = 1,25 rotaii). Practic, tre b u ie lim itat arm area p n n p u n ctu l C, ia r destinderea pn la p unctul F, adic e d u cerea n u m ru lu i de rotaii u tile ale casetei. Acest lucru se realizeaz c-ompletndu-se m ecanism ul de acionare cu u n dispozitiv de lim itare. D ispozitivul de lim itare cu cruce M alta (fig. 99) se com pune d in tr-u n disc 1, prev zu t cu o ieire (deget) 2, m ontat pe p artea p a tra t a axului motor. La fiecare ro taie a axului, acest deget v a roti stelu a 3 (crucea Malta) cu u n dinte. N u m ru l din ilo r steluei este cu o u n ita te m ai m are dect n u m ru l de ro taii n ale a x u lu i (sau casetei) la destinderea arcului. n cazul obinuit, n = 4 rotaii, stelu a va avea d e d p a tru d in i iden tici de fo rm a 3, cu o suprafa concav care perm ite ro tirea discului 1, i un d in te cu o su p rafa convex 4, care va bloca rotirea, respectiv va lim ita arm a re a i destinderea arcului. Astzi, acest sistem de lim itare nu se folosete decit n cazuri rare.
iNTREBRI RECAPITULATIVE 1. 2. 3. 4. 5. C are sn t p rile com ponente ale m ecanism ului m otor cu greuti ? C te tip u ri d e m ecanism e m otoare cu a rc se cunosc ? De ce se u tilizeaz m ecanism ul m o to r a ju t to r ? Facei o c o m p a raie n tre m ecanism ul m o to r cu a rc i cel cu greu ti. Cum se lim ite a z v a ria ia fo rei arcu lu i ?

74

CAPITOLUL II

MECANISMUL DE TRANSMISIE
A. GENERALITI l DENUMIRI

A cest m ecanism servete la tran sm iterea m om entului de rotaie de ia m ecanism ul m otor a tit spre eapam ent i r e g u la to r'c t i spre m eca nism ul indicator. P e n tru realizarea acestei tran sm iteri se utilizeaz angre najele eu roi d in ate executate (de obicei) din alam . n ceasornicrie, roile d in a te cu u n n u m r sub 2 0 d e dini se num esc pinioane (triburi), n aproape toate cazurile, acestea form eaz corp com un cu ax u l respectiv i se execut d in oel. R oile eu u n n u m r de peste 20 de d in i se num esc roi d inate. Fiecare roat se fixeaz pe u n u m r s tru n jit a l pinionului prin rsfringere, respectiv sertizare, sau se asam bleaz cu o buc care, la rndul ei, se m onteaz pe ax p rin tr-u n aju staj cu strngere. In figura 1 0 0

se prezint sistem ul de roi ale unui m ecanism de ceasornic m ecanis m ul de transm isie (n p artea superioar) i m ecanism ul indicator (In p a rte a inferioar). R oata d in at Zi de pe axa tam burului, d atorit m om entului de greutate, se ro tete n sensul indicat. L itera Z sim bolizeaz n u m ru l de dini id roilor, ia r Z ', n u m ru l de dini ai pitiioanelor. R oata d in at i pinionul de pe acelai ax sn t n o tai cu aceiai indici (1, 2, 3 etc.).

R oata m otoare (Zi) angreneaz c u u n pinion su p lim entar Z \ , m on ta t pe* acelai ax cu ro ata su p lim e n ta ra Z 2. R oata Z 2 angreneaz, la rn d u l ei, cu pinionul central*Z 3 < situ a t p e aceeai osie cu ro ata cen tral Z 3R oata central, respectiv pinionul, e ste situ a t n cen tru l m ecanism ului i se num ete i ro a ta m in u tar (pinionul m inutar), deoarece execut o ro taie pe or, ia r pe axul rte p e c tiv s e 1m onteaz, uneori, d irect indicatorul m inutar. R o ata m in u tar p u n e n m icare ro ata in term ediar Z 4 p rin in term ediul pinionului Z .f R o ata secundar Z5 e ste a n tre n a t de ro a ta in term ediar p rin interm ed iu l p inionului se c u n d a r Z5. A xul respectiv: exe c u t^ o ro ta ie 1n tr-u n m inut. R oata secundar angreneaz cu pinionul eapam entului Ze. R oata eap am en tu lu i Z 6 d ifer de celelalte ro i d in a te p rin form a caracteristic a d in ilo r si. De la ro a ta eapam entului, m o m entul se tran sm ite reg u lato ru lu i sub form a u n o r im pulsuri, p rin in te r m ediul u n u i organ care face p a rte din eapam ent. Se observ c pe axul central se m ai m onteaz p rin aju staj c u strn g ere u n pinion Zr, pe a crui buc se fixeaz indicatorul m in u tar. A cest pinion, num it- i pinionul p trar, pune n m icare roata Zs, n u m it ro a ta schim btoare, asam blat rigid . La rn d u l lui, acesta p u n e n m icare de ro ta ie cu pinionul schim btor Z'% roata o ra r Zs pe care este m o n ta t in d icato ru l o ra r. care este concentric cu buca p inionului ptrar. Este fo arte im p o rtan t c a pinionul p tra r s fie m ontat pe axul p ri m ar, prin aju staj cu strngere. A ceast asam blare servete la potrivirea indicatoarelor. P o triv irea lo r -trebuie s fie posibil f r a n tren a rea ro ilor m ecanism ului de transm isie (ele de fap t nu pot fi rotite datorit nsui eapam entului care - perm ite ro tirea nu m ai n ritm u l oscilaiilor reg u la torului). ' U nele ceasornice, n special! cele detep tto are,''realizeaz o m bi n are rigid n tre axul m in u ta r i-pinionul ptrar, n schim b ro ata m in u tar i pinionul respectiv s n t m o n tate p rin ajustaj cu strngere pe acest ax, perm ind ro tire a lui (potrivirea indicatoarelor) f r ca ro ata i pinio nul 's se roteasc. inndu-se seam a de d en u m irea roilor i a pinioanelor, se vor fo losi . n co n tin u are u rm to arele n o taii (nlocuindu-se indicele n u m eric'cu u n indice lite r a r ) : Z, Z,- Z'ai Z Z 'm Z, Z'i Z, ro a ta m otoare ; 5> ZJ pinionul secundar ; ro ata in term otoare ; Z'e pinionul ro ii eapam entului ; pinionul i n t e r m o t o r . ;-Ze ro ata e a p a m e n tu lu i; ro a ta m in u tar ; Z'p p inionul-ptrar ; pinionul m in u ta r ; .... ~Z,(. roata schim btoare ; roata in term ediar ; Z'sc - - pinionul schim btor ; pinionul in term ediar ; Za ' roata orar. roata secundar ;

NTREBRI RECAPITULATIVE

1. La ce serv ete m ecanism ul de tran sm isie ?


2 . In ce const sistem ul d e ro i a l u n u i m ecanism de ceasornicrie ?

76

CAPITOLUL I

i*

MECANISMUL INDICATOR
P rin m ecanism ul in d icato r se realizeaz n u m ra re a oscilaiilor re g u latorului. R ez u lta tu l acestei n u m r ri este in d icat de poziia acelor in d i catoare (arttoare) n ra p o rt cu u n cadran. M ecanism ul indicator (fig. 101) se com pune d in : pinionul p tra r, roata schim btoare, p in io n u l' schim btor i ro ata orar, acele indicatoare i cadranul. n tru c t indicatorul orelor treb u ie s fie concentric cu cel care indic m inutele, buca pinionului p tra r, care p o a rt indicatorul m inutar, form eaz ax u l p e n tru b u ca roii o rare care poart in d icato ru l o rar. n unele cazuri, indicatorul m in u ta r se m onteaz direct pe axul m inutar. In d icarea corect a tim p u lu i se obine num ai dac, p rin alegerea corect a num rului c to r. de uini ai ro ilo r i pinioanelor, a m ecanism ului de transm isie a n u m ru lu i de oscilaii ale reg u latorului, se asigur axului m in u ta r o tu raie n egal cu o rotaie pe ora. La m ajoritatea ceasornicelor, u n ei rotaii com plete a indicatorului o rar i corespund 12 h. Exist i ceasornice la care unei rotaii a indicatorului o ra r i corespund 24 h. n p rim u l caz, tu ra ia roii orare va fi no= rot/h.

D in p u n c t de vedere funcional, acest m ecanism treb u ie s perm it i aducerea la or a acelor indicatoare, in d ep en d en t de m ecanism ul de transm isie. A cest lu c ru p resu p u n e ex isten a u n u i cuplaj p rin friciune n tre m ecanism ul d e transm isie i cel al acelor indicatoare, respectiv n tre pinionul m in u ta r sau axul m in u ta r i pinionul p tra r. La ceasornicele astronom ice cadranul este m p rit n 24 h i rap o r tul de transm isie a l m ecanism ului indicator : 21 '< 6 -7 = C adranele s n t confecionate, de obicei, din tabl de oel sau alam acoperite cu em ail sau vopsite. Ele snt p rev zu te cu o m p rire n 12 pri egale (m i r a r n 24), corespunztoare orelor, i cu o a doua m p r ire n 60 de p ri egale, corespunztoare m inutelor. n unele cazuri m ai exist o a tre ia m p rire neconcentric cu p rim ele dou p e n tru indica torul secundai-. Acele indicatoare se m onteaz pe b u c e le s a u axele am intite prin a ju ta je cu strn g ere. Ele p o t avea form e d iferite. Im p o rta n t este ca lu n gimea lor s fie n concordan cu' dim ensiunile cadranului, adic ex trem i tatea lor s aju n g n d rep tu l g rad aiei corespunztoare. P e n tru o c itire uoar a orei n tre in d icato ru l o ra r i cel m in u ta r (si cel secundar dac este central) v a exista o diferen iere, fie d in p u n c t de vedere dim ensional, fie ca fo rm sau culoare. M ontarea se realizeaz ast fel nct acele indicatoa!re s n u se ating a tt n tre ele ct i cu cadranul.
77

Acele indicatoare se execut p rin tan are, fie d in band de oel, fie din bandxle alam . P ro te ja re a lo r m potriva ag en ilo r atm osferici se face prin acoperiri galvanice, o x id ri deco rativ e n d iferite culori sau vopsire.
NTREBRI RECAPITULATIVE 1. C are este ro lu l m ecanism ului in d ic a to r ? 2. De ce tre b u ie s e xiste u n c u p laj cu friciu n e n tre n iecaniniul in d ic a to r i m e canism ul d e tran sm isie ? 3. Ce condiii tre b u ie s n d ep lin ea sc ro ile i p in io a n e le m ecanism ului in d ic a to r ?

CAPITOLUL IV

EAPAMENTUL
A. GENERALTI l CLASIFICARE

E apam entul ceasornicelor este ansam blul funcional care lvJeplinete urm to arele r o l u r i : asigur consum area tre p ta t a energiei acum ulate n m ecanb.m ul de acionare, im piediclnd ro tire a continu a roilor d in a te ale mecan.-.sma ior de tran sm isie i a indicatoarelor ; tran sm ite energia regulatorului, sub form a u n o r im pulsuri, nece sare 'n tre in e rii oscilaiilor acestu ia ; tran sfo rm m icarea continu de ro taie a roilor d in ate in tr-o m icare in term iten t, p erm in d ro tire a acestora cu u n unghi bine sivinilit i n ritm u l d e te rm in a t de oscilaiile regulatorului. La fiecare oscilaie sim pl (btaie) a regulatorului, ro ata eapam en tu lu i se rotete cu ju m tate de pas. U nghiul de ro taie corespunztor roii eapam entului se reduce p e n tru fiecare angrenaj cu valoarea rap o rtu lu i de transm isie.

3
2
3

o
a

palet;

Fig. 102. E ap am en tul! cu o p alet; bi cu dou paiete; 1 anicor.; 2


3

roata eapam entului; 4 dintele rotii eaps mentului.

78

E apam entul (fig. 102) se com pune, in principiu, d in tr-o ro at (roata eapam entului) acionat p rin m ecanism ul d e transm isie i ancora care este in leg tu r direct sau indirect cu regulato ru l. R oata eapam entului este p rev zu t cu dini, aynd form e specifice care conlucreaz cu suprafe ele active ale ancorei. A ncora este o prghie cu u n u l sau dou b rae cu palete (de obicei, cu dou brae). D inii ro ii eapam entului a lu n eci al te rn ativ p e su prafeele nclinate ale b raelor ancorei, n u m ite su p rafee de im puls, im p rim n d u -se. o m icare de oscilaie. Dac regu lato ru l oscileaz spre poziia m edie (de repaus), ancora elibereaz ro a ta eapam entului., iar roata sub aciunea m om entului transm is de pinionul a fla t pe acelai ax se va roti i tran sm ite astfel oscilatorului u n im puls. A cesta, n urm a im pulsului p rim it, ncepe s oscileze i va continua aceast m icare i dup term inarea tra n sm ite rii im pulsului. Din acest m om ent, regulatorul exe cut oscilaia suplim entar. P arcurgnd unghiul suplim entai-, atinge a m p li tudinea m axim , schim b sensul m icrii i se apropie de poziia medie, n acelai tim p are loc o nou eliberare ; im pulsul se tra n sm ite d e data aceasta celu ilalt b ra al ancorei, producnd o oscilaie a regulatorului n partea opus fa de poziia mijlocie. Tabloul de oscilaie a reg u lato ru lui e ste re p re z en ta t n figura 103. n tim pul eliberrii, re g u lato ru l p ar curge ung h iu l de eliberare, ia r ancora, ung h iu l de repaus. R oata eapa m entului se afl fie n 'poziie de repaus, fie c se ro tete c h ia r pui-a n sensul co n tra r sensului de rotaie napoi". n tim p u l tra n sm iterii im pulsuhri, ancora parcurge unghiul de acionare, ia r ro ata eapam entului se rotete nainte, adic n sensul m om entului transm is. P rin cdere, res pectiv' p rin ung h iu l de cdere, se nelege u n ghiul parcurs lib e r de roata eapam entului dup ce s-a tran sm is im pulsul. Este u n unghi (drum) m ort, d ar din m otive de siguran n funcio nare este absolut necesar. n funcie de felul cum se m anifest p a r curgerea ungh iu lu i sup lim en tar de ctre reg u lator asup ra roii eapam entului se deosebesc : eapam ente nelibere, la care se ps treaz leg tu ra cinem atic n tre regulator i ancor i n tim p u l parcurgerii unghiului supli m entar ; eapam ente libere la care n u exist nici o leg tu r cinem atic n tre regulator i an scilaiile re g u la cor n tim p u l n care prim ul parcurge unghiul Fig. 103. O to ru lu i : suplim entar n acest tim p, ancora i roata ea 01 unghiul suplim entar : pam entului sn t n sta re de repaus (de exem plu, 12 unghiul de repaus; inainte de 2 se transm ite eapam entul ancor i eapam entul de crono im pulsul (ngroat); 23 transm iterea im pulsului: 34 m etru). unghiul suplim entar. ... Eapam entele nelibere sn t de dou felu ri : eapam ente im obile, la care ro ata eapam entului se afl iii' re paus n tim p u l n care regulatorul parcurge ung h iu l suplim entar, d a r an cora fiind in m icare-freac dintele roii eapam entului (de exem plu, ea pam entul G raham , eapam entul cilindru) ; : . ; : eap am en tu l de du-te-vino, la care ro a ta eapam entului execut o m icare m ic, n sens con trar (napoi) m om entului transm is h perioada ele tim p n care reg u lato ru l parcurge unghiul su p lim entar i frneaz os79

cilaia^aeestuia (de ex em p lu ^eap am en tu l cu euligv Schw artzw ald). Este evident c i n acest caz exist o frecare' p e rm a n e n t n tre ancor i din tele roii eapam entului. < v t,' '.ii' ~ In ceasornicrie se utilizeaz dou feluri de co rp u ri oscilatoare : p en dulul' i balansierul. O scilaia p en d u lu lu i se bazeaz p e atracia gravitaio nal, ia r b alansierul execu t o m icare de oscilaie, d atorit elasticitii unui krfc spiral. P en d u lu l are ung h iu ri de oscilaii mici (3 -15), iai b lan sierul u n g h iu ri m ari (200:3ti0).' A c e a sta 'p re su p u n e un unghi de acio

O
Fig. 101. R oata e a p a m e n tu lu i:
a cu dini ascuii; b cu dini de butuc; < x grosim ea unghiular a virfului; T unghiul de divizare ; 1 cercul vrfurilor; 2 cercul

clciielor.

nare m ic la pendul i m are la balansier. D eosebirea respectiv determ in i o d iferen iere a eapam entului a s tf e l: eapam ente p e n tru ceasornice cu p e n d u l; eapam ente p en tru ceasornice cu.balansier. D up form a dinilor, ro ile eapam entelor p o t fi : ; cu dini ascuii (fig. 104, a ) ; cu dini de b u tu c (fig. 104, b). U nghiul de divizare r al ro ii eapam en tu lui este unghiul cores punztor u n u i pas

u nde Z este n u m ru l de d in i ai roii eapam entului. P e n tru ceasornicele cu pendul, ro ata eapam entului are de la 24 pn la 52 de d in i. A ncora cuprinde n tre cele dou b ra e un an u m it nu m r de pai ai roii eapam entului. Acest n u m r este, totdeauna, un m ultiplu fr so a u n ei ju m t i (1/2), cum a r fi 7,5 ; 8,5 etc. A ncora se com pune d in dou brae, dou p a le te (cte o palet de fie care bra) i o furc. P aleta este p a rte a ancorei care in tr n tre d in ii roii eapam entului, venind n contact cu ea. U nghiul d in tre cele dou palete ale ancorei m su rat la cen tru l roii eapam entului se num ete ung h i de cuprindere i se noteaz cu a.
80 "\

' n acest ung h i snt cuprini u n an u m it n u m r d e pai ai roii ea p a m e n tu lu i; "numr care to td eau n a este u n m u ltip lu f r so a lui 0,5 (de ex em p lu : 2,5 ; 7,5; 9,5) pai. ' D u p cum grosim ea paletelor . tra n sp u n e sim etric sau hit'f a de c e le dou la tu ri ale unghiului de cuprindere,jse deosebesc-: ancore cu brae egale (fig. 105, a ) ; ancore cu brae inegale (fig. 105, 6) ; ancore cu brae sem iinegale (fig.\105, c).

t
Fig. 105. A ncorc.

Dac e analizeaz figura 105, a .i se ine seam a de fap tu l c punctul 3 / de oscilaie a ancorei se obine la in tersecia tan g entelor duse la cercul v lrfu rilo r d inilor roilor eapam entului in punctele A i B determ inate d e unghiu l de cuprindere a, se deduce u rm to area regul : unghiurile de c u p rin d ere m ari reclam ancore cu b rae lungi, ia r unghiurile de cuprin d e re mici, ancoie cu brae scurte. La eapam entele ceasornicelor cu pendul, im pulsul n u se transm ite d ire c t de ancor pendulului, ci p rin tr-u n org an in term ed iar num it furc, m o n tat pe ax u l ancorei i care tiansm ite im pulsurile pendulului.

B. EAPAMENTE PENTRU CEASORNICUL CU PENDUL

1. Eapamentul cu crlig Acest eapam ent face p arte din categoria eapam entelor nelibere de tip du-te-vino. D atorit faptului c n tim p u l n care pendulul parcurge u n g h iu l su p lim en tar paleta ancorei freac pe su p ra faa dintelui, roii ea p am entulu i, % oblignd-o s se roteasc cu un unghi mic napoi (in sensul c o n tra r m om entului transm is), m icarea p en d u lu lu i este frin at d estu l de brusc. Din cauza frecrii, su prafeele paletei i d in ilo r se uzeaz. In fig u ra 106 se prezint u n eapam ent crlig cu ancor i brae egale. P aletele ancorei cup rin d 6,5 pai. In m od convenional, toate eapa m en tele se p rezin t astfel nct sensul de ro ta ie a roii eapam entului, sub aciunea m om entului transm is, s fie cel aL acelor indicatoare. n acest caz, paleta din stnga poart denum irea de p a le ta de in trare i cea din d reap ta , paleta de ieire. S u p rafaa d e im puls a paletei de in trare este curb, iar a p aletei de ieire, plan. R oata eapam entului p e n tru acest eap am en t are, ntotdeauna, din ii ascuii, faa (dinilor) curbilinie, ia r sp atele poate fi orientat i-adial.
Manualul ceasornicarului

81

A ceste eapam ente se utilizeaz la ceasornicele ieftine, c u pen dul s c u rt sau uor. Lungim ea pendulului variaz, n acest caz, n tre 120 i 140 mm, ia r num ru l d e dini ai roii eapam en tu lu i este cuprins in tre 38 i 40.

2. Eapamentul Schwartzwald
A cest eapam ent este to t im ul neliber de du-te-vi.no, avnd caracteristic faptul c ancora n u este m asiv, ci con fecionat din tabl de oel n doit, cu o grosim e de 0,4 0,8 mm. Ea se fixeaz p rin n iv _ axa m e a p a m e n tu lu i; _ a x * tuire F* aXul anCOrei. A ceast a unghiul de cuprindere. _ soluie este foarte ieftin, de aceea foarte utilizat. Eapa m entul se execut n foarte m u lte v a ria n te : cu b rae egale sa u inegale, eu grosim ea paletelor egal sau inegal. L ungim ea pendulului, n acest caz, este cuprins n tre 250 i 900 mm la ceasornicele Schw artzw ald de p erete i n tre 100 i 150 mm la ceasorni cele p e n tru birouri. A ncora cu p rin d e 2,5 p n la 5,5 pai ai roii eapam en tului. La unghiurile mici de cup rin d ere (corespunztoare la 2,5 pai), ax ui ancorei n u se poate m onta la in tersecia tangenelor, neexistind spaiul necesar ax u lu i, ci num ai d easu p ra acestui punct. R oata eapam entului e execut cu 3242 de dini la ceasornicele Schw artzw ald de perete i cu 12 la 16 d in i la ceasornicele p e n tru birouri. n fig u ra 107 se p rezin t acest eapam ent n ase poziii de func ionare. P oziia I. P en d u lu l ex ecu t o m icare de oscilaie din poziia medie spre d r e a p t a ; roata eapam entului ro tindu-se, dintele 2 atinge paleta de in trare A n punctul a. P oziia II. P en d u lu l continu s oscileze spre dreapta, parcurgnd u n ghiul su p lim e n ta r i odat cu acesta, p rin interm ediul furcii, se rotete t ancora n sensul indicat. S u p rafaa activ a paletei de in trare A va obliga roata eapam entului s se roteasc napoi, adic n sens co n trar m om en tu lu i tran sm is acestei roi de la m ecanism ul m otor. nseam n c n tre p a leta ancorei i dintele roii se n a te o frecare puternic care provoac uzura acestor pri, in flu en n d asu p ra oscilaiei pendulului, care este frnat. P u n c tu l de contact d in tre ro at i ancor se m ut din n b. P oziia III. P en d u lu l a atins am plitudinea m axim spre d reap ta i revine m iendu-se spre stnga. R oata eapam entului se va roti n sensul nainte, ia r dintele 2 va tran sm ite paletei de in tra re A un im puls care se transm ite p rin furc pendulului. Sensul im pulsului transm is coincide cu direcia d e m icare a pendulului. O dat cu trecerea dintelui 2 de pale'? de in tra re A se term in tra n sm ite re a im pulsului. P oziia IV. R oata eapam en tu lu i continu s se roteasc liber, par curg inel u n g h iu l de cdere p n cnd d in tele 3 se va lo ri de paleta d e ieire
82

Unghiul de repaus

Fig. 107. E ap am en tu l S ch w artzw ald .

B in p u n ctu l a'. P a le ta de ieire B a ancorei a cobortt odat cu tran sm i terea im pulsului (v. poz. III). Poziia V. D atorit energiei prim ite, pen d u lul continu s oscileze spre stnga, tran sm in d m icarea, p rin furc, ancorei, a crei palet B va cobor. D intele alunec pe su p rafaa activ a paletei de ieire de la punctul a ' la 5 ' n tim p u l n care pendulul parcurge unghiul suplim entar, ia r roata eapam en tu lu i va fi din nou obligat s se roteasc puin napoi. Poziia V I. D up ce pendulul a atins poziia extrem d in sting, re vine. D intele 3, alunecnd pe su p rafaa paletei de ieire B, va im prim a ancorei, respectiv pendulului, u n impuLs, p rsin d b ra u l de ieire. R oata eapam entului se va ro ti n continuare li ber, parcu rg n d din nou ung h iu l de c dere, m om ent n care dintele 1 va fi oprit de paleta de in tra re , fazele repetndu-se. n cazul p re z e n ta t ancora cuprinde fi.5 pai. %

3. Eapamentul Graham
E apam entul G raham (fig. 108) este u n eapam ent n elib er imobil, cu brae egale. Se utilizeaz la ceasornicele, cu pen Fig. 108. E ap am en tu l G raham . dul lung i greu, deoarece deranjeaz foarte p u in oscilaiile regulatorului, obinndu-se rezu ltate b une de m ers. Roata eapam entului a re 24 40 dini, fie ascuii, fie n form a ar ta t n figur. U neori, pe axa roii eapam en tului se m onteaz in dicatorul secundar. n acest caz, presupunndu-se c
83

p endulul execut 30 de oscilaii com plete pe secund (60. de oscilaii sim pie sa u bti), ro ata ancor "va avea 30 de d in i.. . " n cazul e p sm e n tu lu i G raham , n. tim p u l iv care pendulul parcurge u n g hiul supGm entar," ro a ta ' Eapam entului rm ne-Jri- pozitia de repaus, deoarece p aletele 4 i 5 a u .suprafee ex terio are i in terioare care se nscriu pe arce de' cerc cu' OKitruI'fii axa de ro taie a ancorei. Aceasta este deose birea fu n d am en tal fa d e eapam entul de'.du-te-vjndl- Piesele principale ale acestvji'm ecanism s n t : roata eapam entului !, ancora 2 ,; m ontat fix pe ax u l ancorei 3, paletele de in tra re 4 i ieire 5, fix te cu plcuele '6 i 7 i uruburi. 7 'X : La p a le ta 'd e in tra re au niai fost n o tate iu p ra fa a\d e-re p au s 8 , su p ra faa isiterioar 9 i cea de im puls 10. Aceleai elem ente funcionale se deo sebesc i la paletele de ieire 11, 12 i 13. Ceasornicele ieftine u ancora executat d in tr-o singur bucat. D ez a v an taju l acesteia const n fap tu l c oelul din c are este. confecionat se deform eaz n tim pul tratam en tu lu i term ic, n ep strn d u - ntocm ai forma i dim ensiunile. Din aceast cauz, ceasornicele m ai bune_au. corpul anco rei ex ecu ta t din alam , ia r paletele din oel i se m onteaz cu aju to ru l unei plcue i u ru b u ri. Ceasornicele de precizie au paletele din ru b in a rtifi cial fix a te cu elac, n locaurile din corpul ancorei. E ap am en tu l-G rah am 'se utilizeaz i la ceasornicele de tu rn .

4. Eapamentul cu tifturi
A cest eapam ent are n locul paletelor dou tiftu ri de oel sau rubin (piatr) m o n tate p erpendicular pe su p rafaa ancorei. In zona de lu cru d in tre tiftu ri se ndeprteaz m aterialu l pn la ju m ta te a seciunii. Deoa rece ro a ta eapam entului i ancora se gsesc n plane diferite, ax u l ancorei r p u tea fi plasat, ntotdeauna, la in tersecia tangentelor, neexistnd o n g rdire p e n tru realizarea jocului d in tre dinii roii eapam entului i ancor. D ar totui se gsesc i aici ancore cu a x a de oscilaie deasupra acestui punct. E apam entele cu tiftu ri pot fi de d u-te-vino (fig. 109) i imobile. Din categoria eapam entelor im obile cu tiftu ri face p a rte i eapam entul Brocot (fig. 110), la care tiftul de ieire are o form convex, n u tocmai

Fig. 109. K apam entul du-te-vino t u tiftu ri c u b ra e inegale.

Fig. 110. K apam entul B rocot cu b ra e egale.

84

p o triv it p e n tru tran sm iterea 'uniform a forei. E apam entul" B rocot se utilizeaz la ceasornicele la care p en d u lu l a re o lungim e cu p rin s n tre 1-50 i 400 m m . .. . ... iv-.i Ceasornicele astronom ice folosesc eapam entele R iefler sau Strasser. A ceste eapam ente m preun cu pendule corespunztoare p erm it realiza rea. u n o r ceasornice de m are precizie. A b aterile zilnice sn t de 0,002 0^003 s.
G. FURCA

F u rca este acea p arte a eapam entului c are asigur aciunea reciproc n tre ancor i pendul. Ea tre b u ie s fie uo ar i s perm it reglarea po ziiei re la tiv e n tre ancor i pendul. F urca ndep lin ete ro lu rile de : tra n sm ite re a im pulsului p e n d u lu lu i; cu p larea pendulului cu eapam entul i p rin acesta cu m ecanism ul de transm isie, ro tire a roilor cu u n an u m it unghi n ritm u l sta b ilit de b tile pendulului (btaia corespunde u nei oscilaii simple). D enum irea de furc provine de la form a ei, ex istnd n dou v a rian te : fu rc prevzut-cu o degajare care cuprinde i conduce tija p e n dulului (fig. 111); fu rc cu u n tift care in tr n tr-o d eg ajare executat n tija p e n d u lului (fig. 112). In am bele cazuri, conducerea trebuie s se realizeze cu u n joc ct m ai mic p e n tru a se evita pierderi de putere.

85-

In figura^ 111 <se: p rezint o fu rc 7 pentru, ceasornice cu pen d u l ' s c u r t.. F urca 1 cuprinde tija p endulului, ia r e x tre m ita te a cealalt: este fixat rigid p e 'o buc crestat 2. Aceast buc este n u ru b at pe a x u l ancorei 3, astfel: nct schim barea poziiei re la tiv e n tre fu rc i an cor se execu t uor. n figura 112 se prezint v arian ta a doua. F u rca 5 este m ontat rigid pe o buc 4. L a rn d u l ei, buca este m ontat pe axul ancorei 3, p rin tr-u n ajustaj cu strngere. n furc se nurubeaz dou u ru b u ri 2 care susiri u n tift 1. A cesta in tr n tr-u n canal ex ecu tat n tija pendulului i poate fi deplasatprin cele dou u ru b u ri 2. G re u ta te a furcii reprezint o greutate su plim entar care apas asu p ra axului ancorei, m rind frecrile. L a ceasornicele cu pendul lung (de precizie) se utilizeaz anum ite con strucii ale fu rcilo r care urm resc descrcarea axului ancorei de g re u t ile suplim entare. O Fig. 113. F u rc p e n tru cea sornice d e precizie. astfel de construcie este reprezentat n fi gura 113. F u rca 1 este solidarizat n partea de sus de a x u l ancorei, ia r n p artea de jos este legat cu o prghie 2 care se .sprijin pe un tift 3, fix a t n tija 4 a pendulului. Cu greu tatea 5 n u ru bat pe ex trem itatea prghiei 2 se com penseaz g re u tatea furcii. n aa fel n c t s n u mai solicite axul ancorei.

NTREBRI RECAPITULATIVE 1. 2. 3. 1. 5. C a re este ro lu l e a p am en tu lu i i d in ce p ri se com pune ? C um se clasific eapam entele ? D escriei ea p am en te le de du-te-vino i a r ta i p rin ce se c aracterizeaz. C um sn t eap am en tele im obile i p rin ce se cara cte riz ea z ? C e rol n d ep lin ete fu rca i d e cte fe lu ri este ?

CAPITOLUL V

OSCILATORUL
A. GENERALITI

O scilatorul este p artea ceasornicului care p rin oscilaiile sale elibe reaz, la interv ale de tim p constante, m ecanism ul d e transm isie, perm ind ro ilor dinate ro tirea cu u n anum it unghi. R eg u latorul prim ete energia necesar m eninerii oscilaiilor de la eapam ent.
85

Precizia de m surare a tim p u lu i depinde e x c lu siv ' de regularitatea oscilaiilor regulatorului. D rep t reg u lato r se folosete la ceasornicele fix e pendulul, ia r la cele portabile, balansierul. F o ra de read u cere n poziia m ijlocie a regulatoru lui este a tra c ia gravitaional Ia pendul i fo ra elastic a arcului spiral la balansier. Oscilaia regulatorului este p e rtu rb a t de fenom enul de eliberare i de tran sm itere a im pulsului. A ceast p e rtu rb a re e ste cu a tt mai mic, cu ct energia cinetic a reg u lato ru lu i este m ai m are. Din aceast cauz este recom andabil ca eliberarea i tra n sm ite re a im pulsului s a ib loc n apro pierea poziiei m edii, unde v iteza i, prin u rm are, energia cinetic vor fi m axim e. L a pendul, oscilaiile se caracterizeaz p rin tr-u n unghi mic, iar p e n tru ca reg u lato ru l s posede, totui, o energie m are este necesar ca m asa pendulului s fie mare. Ceasornicele ieftine caracterizate p rin pen d u l u or i scu rt au viteza m rit tocm ai d atorit eapam entelor de d u -te-v in o utilizate n ele. n cazul ceasornicelor p o rtab ile m asa b alansierului n u poate fi m rit prea m ult, existnd pericolul ru perii ax u lu i la ocuri i lovituri inevi tabile. Din aceast cauz se poate in flu en a nu m ai asupra vitezei prin u n ghiuri de oscilaie mari.
B. PENDULUL

Pendulul se com pune d in g re u ta te a pendular, tija i suspensia (fig. 114). P rin suspensia p endulului se fixeaz p u n c tu l de oscilaie. E ner gia necesar m eninerii oscilaiilor se tran sm ite p rin furc, de la ea pam ent. a. G reu tatea pendular. G reu tatea p en d u lar are, de obicei, form a unei lentile sau a unui tru n ch i de con dublu, p e n tru a se reduce frecarea la m inim um . Ceasornicele de precizie au corpul pendulului ex ecu tat din font sau bronz tu rn at, ia r celelalte, din dou table subiri, am butisate i um plute ev en tu al cu plum b. Ceasornicele de p erete Schw artzw ald folosesc, uneori, i lem nul. La ceasornicele cu pendul de com pensaie cu m ercur, pendulul const d in tr-u n cadru, cu unul sau m ai m ulte vase cilindrice, n care se gsete m ercurul. Corpul pendulului ceasornicelor de precizie, care trebuie s oscileze n tr-u n sp aiu cu aer ra re ia t (vid), are, d in considerente de sim etrie, form a unui cilindru m asiv din fo n t cenuie. b. T ija pendulului. La ceasornicele de precizie, tija pendulului este o bar cilindric d e oel, oel a lia t cu nichel, sau sticl de cuar. Pendulul ceasornicelor ieftine este fie o b a r eliptic de lem n, fie u n a dreptunghiu* Iar de m etal. Pendulul de com pensaie n locul unei singure tije poate avea un g r ta r form at din mai m ulte tije, confecionate din m etale di ferite. n p a rte a inferioar a tijei se gsete o p o riu n e filetat, p e n tru n u rub area p iu liei de reglare. c. Suspensia pendulului. Suspensia pend u lu lui influeneaz direct funcionarea Ceasornicului. D esigur, calitatea suspensiei treb u ie s fie co relat cu cea a pendulului i a m ecanism ului n general. La ceasornicele vechi (franceze i austriace) se ntlnete suspensia p rin tr-u n fir de m tase (fig. 115, a).
87

Fig. 114. P endul.

Fig. 115. Suspensia p endulului.

D ezavantajul acestei suspensii const n fa p tu l c firul de m tase i modific lungim ea in funcie de um ezeal, ceea ce se reflect n abateri in. m surarea tim pului. Suspensia pendulului p rin tr-o u rech e de srm (fig. 115,' b), utilizat la ceasornicele de p erete Schw arzw ald, din lem n, prezint d ezavantajul unei frecri i uzuri pronunate. Suspensia pendulului pe fu su ri sau prism e prezint aceleai dez avantaje.

Fig. 116. Suspensia pendulului cu arc de suspensie.

88

IE

I n - p rezent, suspensia pendulului se realizeaz aproape exclusiv eu arc de suspensie. A ceast suspensie poate fi cu o sin g u r ' lam el de arc sau cu dou. Se p refer soluia cu dou lam ele deoarece se stabilete mai bine p lanu l d e oscilaie a p en d u lu lu i (fig. 116, a). Cele dou lam ele de are 1 snt m o n tate n tre arm tu rile superioare 3 i cele inferioare 2. De arm turile in ferio are se fixeaz tija pendulului 6 p rin tifturi 7, ia r cele supe rioare se introduc n cre st tu ra tijei 5, fixndu-se p rin tr-u n tift 8. Aceast tij, la rin d u l ei, este fixat de m ecanism p rin piesa 4. n figura 116, b se prezint su spensia propriu-zis ; arm tu rile s n t asam blate prin uruburi. D im ensiunile u n u i arc de suspensie s n t cuprinse n tre 0,05 i 0,2 mm p en tru grosim e i n tre 1 i 10 m m p e n tru lim e. n general, lungimea liber a arcu lu i de suspensie este de u n a p n la de dou ori lim ea luL P u n c tu l de oscilaie a pendulului, resp ectiv punctul d e inflexiune a arcului de suspensie, treb u ie s coincid cu ax a a n c o re i; n caz contrar, n tre furc i p endul ap ar frecri suplim entare.
C. PERIOADA DE OSCILAIE

n ceasornicrie - spre deosebire de fizic se ia In considerare num ai perioada unei oscilaii sim ple, adic tim pul ntre dou treceri suc cesive (indiferen t de sensul m icrii) a p en d u lu lu i prin poziia medie, sau tim pul necesar p e n tru ca p en d u lu l s ajung d in tr-o poziie extrem .1 in cealalt poziie extrem B (fig. 117). P erio ad a oscilaiei sim ple coincide cu in terv alul d in tre dou bti m arcate sonor p rin m ersu l ceasornicului d in tre dou im pulsuri transm ise pendulului de eapam ent. Dac se scoate pen d u lu l -din poziia m edie (de repaus) i se aduce in poziia A , el nm agazineaz o anum it energie potenial. Lsndu-1 liber, sub in flu e n a forei g rav itaio n ale G, va tin d e s revin n poziia iniial, datorit com ponentei Gi a acestei fore. Com ponena G2 solicit num ai tija p en d u lu lu i i. p u n ctu l de oscilaie. P a rcurgnd d ru m u l de la A la C, pen d u lu l obine o anum it vitez, deci i o anum it energie cinetic. D in aceast cauz el n u se va opri n punctu l C, ci va oscila dincolo de poziia medie. O dat cu aceasta, se consum ins energie cinetic care n p u n ctu l B devine zero. n schim b, n aceast poziie, pendulul are o a n u m it energie poten ial i se va n toarce m icndu-se n sp re p u n ctu l C. Feno m enul s -a r re p e ta la in fin it dac n u ar exista pierderi d e energie d ato rit frecrilor. De aici rezu lt c p e n tru m en in erea pendulului n oscilaie treb u ie s i se tra n sm it continuu energie su b form a u n o r im p u lsu ri n sensul Fig. 117. Pendulul matematic. oscilaiilor. P e n tru stu d iu l oscilaiilor pendulului se folosete adesea u n m odel de pendul sim plificat, n u m it p endul m atem atic. P endulul m atem atic const d in tr-u n p u n c t m aterial (o m as fr volum ) suspendat d e un fir rigid fr greutate.
89

vP erio a d a oscilaiei sim ple p e n tru oscilaii m ici (sub 3") are u rm toarea ex p resie : .

m Care : -- > I este lungim ea pen d u lu lu i (v. fig. 117), n mm ; g acceleraia cderii libere, n m /s2 (pentru latitudinea noastr, 9 = 9 ,8 1 m /s2). D in expresia de mai sus rezu lt c perioada oscilaiei sim ple pentru u n an u m it loc pe globul p m n tu lu i depinde num ai de lungim ea pendulului si n u 'i de m asa i unghiul de oscilaie, dac acesta este mic. A ceast relaie perm ite calculul lungim ii u n u i pendul m atem atic care are o perioad de o secund, n u m it pendul secundar.

1 -zi 7 o= -

^ 2= 0,994 m.

Deci lungim ea unui astfel de pendul va fi d e 994 mm, presupunndu-se c g = 9,81 m /s2. P e n tru o alt latitu d in e rezu lt o alt lungim e. P e n d u lu l fizic real se deosebete de cel m atem atic prin urm toarele aspecte : m asa, respectiv corpul pendulului, ocup un anum it volum. n calcule, m asa se consider concentrat n cen tru l de greutate al pendu lului ; tija pendulului posed i ea o anum it greutate. P erio ad a de oscilaie a p endulului fizic p e n tru unghiuri mici de osci laie poate fi calculat cu relaia de m ai sus, introducindu-se noiunea de lungim e ra p o rta t a pendulului fizic. P rin lungim ea rap o rtat a pendulului fizic se nelege acea lungim e p en du lu lu i m atem atic a crui perioad de oscilaie este egal cu cea a pendulului fizic. In tre aceast lungim e rap o rtat i di m ensiunile geom etrice ale pendulului fizic (fig. 118) exist o dependen ex p rim at de relaia

n care : L este lungim ea ra p o rta t a pendulului fizic ; h /. D


Fig. 118. P e n d u lu l

m o m en tu l de in erie n raport cu centru! de g reutate C al ansam blului corp-tij ; distana de la punctul de oscilaie O pn la cen tru l de greu tate C ; : m om entul direcional al pendulului.

fizic :

In practic, perioada de oscilaie la un pendul dat se d eterm in n um rndu-se btile n tr-u n m inut (B ') :

O p unctul de arti culaie: C centrul de greutate al an-r sam blului (tija + corp)

90

l i ; R elaia n tre n u m ru l de bti1 i lungim ea rap o rtat a pendulului fizic se obine nlocuindu-se n expresia lui' L perioada T ,

peivtru g = 9,81 m /s2 : L= 3,-)80

D. FACTORII CARE INFLUENEAZ PERIOADA DE OSC1LAJ1E

Perioada efectiv de oscilaie a p endulului n u coincide ntocm ai cu perioada To calculat, d ato rit influenei a n u m ito r factori. a. Influ en a am plitudinii de oscilaie. L a o deducie mai riguroas (cu aproxim ri m ai mici) se ajunge la u rm to a re a relaie pen tru p e rioada T'o :

unde x este unghiul de oscilaie m axim (v. fig. 117), n u m it i am plitudine, exprim at n grade sexagesim als. De rem arcat c perioada crete odat cu am plitudinea. A ceasta n seam n c oscilaiile pendulului nu sin t p e rfe c t izocrone. O scilaiile izo crone sn t acelea la care perioada nu depinde de am plitudine. Din aceast cauz, la ceasornicele de precizie, am plitudinea se lim iteaz sub 1,5. . b. Influena arcului m otor al pendulului. P e ling m om entul forei gravitaionale m ai apare i u n m om ent su p lim en tar d eterm inat de elasti citatea arcului m otor al pendulului. Acest m o m en t suplim entar este pro porional cu am plitudinea. La dim ensionarea arcului motor, ceea ce este posibil num ai p rin experim entri, se poate com pensa influena am plitudi nii (punctul a). Deoarece p en d u lu l nu oscileaz liber, ci este in flu en at de eapam ent, se recom and realizarea izocronism ului aa cum se explic la punctul f. c. Influ en a acceleraiei cderii libere. D atorit forei centrifuge care apare n tim p u l rotaiei P m in tu lu i n ju ru l axei sale, P m n tu l este mai tu rtit la poli i m ai bom bat la ecuator. Ca u rm are, acceleraia cderii li bere variaz d e la pol (9,83 m /s2) la ecuator (9,78 m /s2). A cceleraia cderii libere variaz i n funcie d e altitudine. La o variaie a a ltitu d in ii cu 1 m fa de nivelul m rii, corespunde o variaie, a m ersului m ediu zilnic de 0,011 s/zi. P rin m ersu l m ediu zilnic se nelege media aritm etic a m ersului zilnic care rep rezin t diferena de tim p n reg istrat fa de u n etalon n tim p 24 h (se noteaz cu m i se exprim n s/zi sau m in/zi). Aceste influene, sn t egale cu zero la ceasornicele care funcioneaz iirtr-un an u m it loc. E le apar ns dac reglarea ceasornicului se face n tr-u n loc, i in stalarea lui n tr-u n a lt loc de pe glob. ' d. In flu en a presiunii aerului. D ensitatea ae ru lu i influeneaz asupra pendulului p rin m odificarea frecrii pendulului cu aerul i prin m odifi carea forei lui A rhim ede (forei portante) provocnd o cretere a perioa dei Ti A ceste in flu en e sn t n eglijabile la ceasornicele obinuite, ia r cele de precizie pot fi elim inate prin' in stalarea lo r n tr-u n spaiu nchis erm etic,

n care se m enine o p resiune sczut. U m iditatea aerului in flu en eaz n u mai m ersul ceasornicelor cu tija pend u lu lu i din lem n. e. Influena temperaturii. V ariaiile de tem p eratu r influeneaz a tt lungim ea tijei pendulului c t i a arcu lu i de m otor datorit fenom enului de d ilataie term ic. T otodat, v ariaiile de te m p e ra tu r modific i elas ticitatea arcu lu i m otor. C reterea tem p eratu rii a re ca efect o lu n g ire a tijei i a a rarului m otor, deci o m rire a perioadei. n acelai tim p se red u ce elasticitatea arcului m otor, ceea ce se m anifest to t p rin m rire a pe rioadei. * n concluzie, creterea tem p eratu rii provoac o ntrziere a ceasor nicului. in flu e n a variaiei te m p e ra tu rii asu p ra m ersului depinde in m sur de coeficientul de dilatare term ic a m aterialu lu i d in care este confecio n at tija. Ea se elimin fie p rin realizarea unor pendule cu com pensaie, fie p rin asigurarea u n o r te m p e ra tu ri constante n ncperile un d e snt m ontate Ceasornicele. f. In flu en a eapam entului. Im pulsurile pe care le transm ite eapa m entul pendulului influeneaz d ire c t perioada de oscilaie. Cele tra n s mise pendulului n poziia m edie n u au nici o in flu en asupra perioadei. Im pulsurile n sensul m icrii transm ise pendulului, nainte, de poziia medie, d eterm in u n avans a l ceasornicului, ia r cele n sens c o n tra r m i crii, o ntrziere. Dac pen d u lu l trece de poziia medie, im pulsul tra n s mis n sen su l m icrii provoac o n trziere, ia r n sens co ntrar m icrii, un avans. Adic, im pulsurile o rien tate sp re poziia m edie provoac o g rbire i cele d insp re poziia m edie o nrziere. D eoarece tran sm iterea im pulsului n cazul eapam entelor se face n sensul m icrii, fenom enul petrecndu-se n special d u p poziia m edie, va ex ista o tendin d e ntrziere a ceasorni cului. Aceast influen a eapam entului m preun cu influena arcu lu i de pendul pot com pensa n tr-o m su r destul de bun influena u n ghiului de oscilaie a su p ra perioadei.
E. REGLAREA PERIOADEI DE OSCILAflE

Expresia perioadei de oscilaie indic i posibilitile de m odificare a acesteia. n tru c t p en tru u n an u m it loc de pe suprafaa pm ntului (g = constant), singura m rim e variabil este lungim ea redus L a p e n d u lului, orice ceasornic cu pendul treb u ie s p erm it m odificarea acestei m rim i. M odificarea lungim ii reduse a pendulului se realizeaz p rin deplasa rea lentilei 3 pe tija pendulului 2, cu aju to ru l piuliei 1 (fig. 119, a). Prin ridicarea len tilei (corpului), lungim ea redus a pendulului se micoreaz, im plicit i perioada T0, ceasornicul grbind fa de situ aia an terio ar. La c-oborrea lentilei, efectul este contrar. P a su l filetu lu i se alege astfel incit la o ro taie com plet s cores pund u n n u m r ntreg i ro tu n d de secunde avan s sau ntrziere a m e r sului m ediu zilnic. P e n tru o reg lare m ai uoar p iu lia este prev zu t cu gradaii. A cest procedeu poate servi n um ai la o reg lare grosolan, deoarece deplasarea lentilei (corpului) pendulului reclam oprirea pendulului.

. O reglare, m ai precis, i fin a perioadei de oscilaie se poate ex ecu ta dac tija p en d u lu lu i.; este- p rev zu t - c u : o m ic. tra v e rs 1 -(fig.;. 1-19, b), situ a t la ,o d is ta n a:, fa de p u n ctu l de oscilaie. In fluena g re u t ilo r. este m axim , dac tra v e rsa se afl la ju m tatea lungim ii ra p o rtate a pendululiii i zero dac trav ersa s-a r afla n p u n ctu l de oscilaie sa u la ditn a.L fa de acea.'

a
Tig. 119-. M odificarea lungim ii re d u se a pen d u lu i ui. F ig .. 120. C om pensarea barom etric.

P rin pun erea de g re u t i suplim entare 2 pe travers se micoreaz lungim ea ra p o rta t a pend u lu lu i i perioada scade, ceasornicul grbind fa de situ aia anterioar. D ac, dim potriv, se ndeprteaz o greutate, iungim ea rap o rtat crete, i ceasornicul v a ntrzia. Aceast reglare poate fi fcut fr a se opri p en d u lu l din oscilaiile sale. Cum s-a a r ta t la punctul 4, asupra perioadei de oscilaie m ai influeneaz i alte m rim i. Influenele am plitudinii, ale arcu lu i i ale eapam entului p rin tr-o alegere corect se com penseaz reciproc. In flu en a acceleraiei cderii libere nu in terv in e p e n tru acelai ceasornic dac se p streaz la locul de funcionare. n consecin rm ne s se elimine, respectiv s se compenseze, in fluenele presiuni atm osferice i ale tem peraturii. Sistem ele de com pensare a influ en ei presiunii aerului s n t : a. Com pensarea in flu en ei presiunii atm osferice (com pensarea barom etric). Cel m ai indicat lu c ru este ca ceasornicele de precizie s fie in troduse n tr-u n cilindru de sticl nchis erm etic, n care presiunea aerului s se pstreze constant. Sub ju m tatea tijei p en d u lu lu i se fixeaz u n tu b barom etric cu m ercur (fig. 120), n u m it b aro m etru l lui K rager. Dac presiunea crete, ceasornicul a re te n d in a de a ntrzia. Aceast ten ed in este com pensat de ridicarea m ercu ru lu i n cotul nchis, ceea ce ar fi echivalent cu o m ic orare a lungim ii reduse a pendulului. Astzi se utilizeaz com pensarea barom etric a lui R iefler cu aneroid. A neroidul const din mai m ulte cutii cu fund elastic din care s-a e x tra s p a ria l aeru l cu pom pa de vid. Este fix a t de tija p en d u lu lu i la 1/4 L de l p u n ctu l de oscilaie i se pot pune pe el diferite g reu ti. C reterea presiunii i ten d in a d e ntrziere snt com pensate i aici de redu cerea lungim ii reduse a pendulului, deoarece p rin

com prim area cutiilor n e ro id u lu i, g reu tile suplim entare se apropie de m ijlocul tije i u nde in flu e n a lo r este m ai m are. ' ; b. Compensarea influenei temperaturii. n trzierea provocat; de creterea tem p eratu rii se poate com pensa p rin 'a n u la re a efectului de diltaie term ic. In trecu t, p en d u lu l sub form de grtar cu tij d in oei i zinc a cunoscut o r sp n d ire d estu l de larg (fig. 121, a). P rincipiul cornpensarii n acest caz este u r m to r u l: d ila ta re a n jos a tijelo r de o el este com pensat de d ilatarea n sus a tijelo r de zinc astfel ca lungim ea re duci a pendulului s se p streze constant. Ceva m ai sig u re sn t pendulele cu m ercur, la care com pensarea dilataiei n jos a tijei se face p rin d ila ta re a m ercurului din cele 2 4 vase (fig. 121, b). Astzi, nici acestea n u se m ai folosesc. De aproxim ativ 50 de ani, la ceasornicele de precizie se utilizeaz tije de invar. Acest aliaj are un coeficient de d ilatare term ic de 10 ori m ai m ic decit cel al oelului. P e n tru a se com pensa v a ria ia m ic a lungim ii pendulului este necesar o poriune foarte mic de com pensaie.

A stfel la pendule de precizie (de exem plu, pendulul Riefler), g re u tatea p en d u lar (lentila) n u se sp rijin d irect pe piuli. G aura care trees prin g re u ta te a pen d u lar se lrgete din p a rte a inferioar pn la mijloc n aa fel n ct s poat fi in tro d u s o eav de alam care susine greu tatea p en d u lar sp rijin in d u -se p e p iu li (fig. 122). Aceast soluie se da toreaz lui R ene T hury. U neori, n locul u n ei singure evi de alam se u ti lizeaz dou : u n a de alam i a lta de invar.
94

D ilatarea m ic a tijei d in in v a r este com pensat de d ilatarea evii de alam care ridic corpul p u in n sus, p strn d astfel lungim ea redus constant. Mai avantajoas este tija d in isticl d e cu ar care ai-e u n coeficient de dilatare i m ai red u s. n acest caz, elem en tu l d e com pensaie se face din oel, fiind fo arte scurt. D ezavantajul sticlei de c u a r const n fragilitatea ei la prelucrare.

NTREBRI RECAPITULATIVE 1. Ce este re g u la to ru l ? C ite tip u ri d e re g u la to a re se cunosc ? 2. Ce este p e n d u lu l ? D in cite p ri se com pune ? 3. C um se realizeaz suspensia p e n d u lu lu i ? 4. De ce oscileaz p e n d u lu l ? C u m se d e fin e te perio ad a de oscilaie ? 5. Ce se nelege p rin lu n g im ea red u s a p e n d u lu lu i fizic ?
6. C are sin t facto rii i n oe fel in flu e n ea z ei p e rio a d a de oscilaie ?

7. C um se fa ce re g la rea grosolan a p erio a d ei ? D a r cea fin ?


8. Ce este co m pensarea b a ro m e tric ? C um se face a ce asta ?

9. Cum se realizeaz com p en sarea te m p e ra tu rii ?

CAPITOLUL Vi

MECANISMUL DE BTAIE
A. GENERALITI

1 CLASIFICARE

M ajoritatea ceasornicelor cu pendul, exceptind ceasornicele de pre cizie, snt p revzute cu u n m ecanism sep arat p e n tru sem nalizarea acustic a tim pului p rin b ti (gong). D up m odul de declanare a m ecanism ului de btaie, se deosebesc : m ecanism e de btaie autom ate, la care declanarea se face de la sine (a u to m a t); m ecanism e d e btaie cu declanare m anual ; m ecanism e de btaie cu repetiie, la care declanrile se produc de la sine, d ar sn t posibile i declanri m anuale. n acest caz se rep et ultim ele bti. Dup m odul de sem nalizate, se disting : m ecanism e de btaie a orelor ; m ecanism e de btaie a ju m t ilo r de ore. Aceste m ecanism e n afara orelor sem nalizeaz i ju m tile, de obicei n acelai ton ca orele ; m ecanism e d e btaie a sfertu rilo r. Aceste mecanism e, n afara orelor, jum tilor, sem nalizeaz n a lt to n alitate i sferturile.

N u m ru l.tpta l de b t penti-u u n ciclu (12 h) este :rr 78 de b ti la m ecanism ul de btaie a o ielo r; 90 de bti la m ecanism ul de btaie a jum tilor (78 + 12). , La. m ecanism ul de b taie a 'sfe rtu rilo r se n tiln esc m ai m ulte s itu a ii: le; ex em p lu ,.la orele pline se sem nalizeaz p a tru ptrim i prin p a tru bti, dup aceea ora respectiv sau n u etc. . : M ecanism ul de b taie se com pune din u rm toarele p ri : m ecanism ul de ro i din ate ; * dispozitivul de declanare i blocare ; dispozitivul de n u m ra re a b tilo r ; * dispozitivul de percuie. a. M ecanism ul de roi dinate. Ceasornicul prevzut cu m ecanism ele sie btaie are, ntotdeauna, u n m ecanism m otor propriu separat de m eca nism ul de m ers, care este declanat la n ceputul procesului de blaie i blocat d u p ! term inarea lui. Schem a cinem atic la to ate meca nism ele de btaie este aceeai (figura 123): Viteza, de ro taie este im p o rtan t de oarece determ in ritm ul btilor. Se m en ine constant cu ajutorul unui regulator. Aceasta const d in tr-u n ax cu pinion pe , care este m ontat o tabl form ind dou f aripioare. P rin ndoirea acestora variaz suprafaa lo r activ i astfel efectul de frnare, respectiv viteza. b. Dispozitivul de declanare i blo R SP care. La mecanismele cu btaie autom at, declanarea btii este realizat de m e canism ul indicator. n acest scop, pe pi nionul p tra r sau roata schim btoare se m onteaz tiftu ri de declanare care la m om entul oportun ridic prghia de de clanare. - D eoarece aceast roat are o micare lent, prghia de declanare este eliberat foarte ncet. P en tru ca m om entul eliberrii s coincid cu ora exact, elibe rarea nu se realizeaz, p rin ridicarea p rghiei de declanare, de aceste roi, ci prin cderea ei de pe tiftu l de declanare. De oarece se elibereaz prin ridicarea nceat a prghei (de declanare), se ro te te o por iune mic i ajunge cu prghia de declan are ridicat n tr-o poziie de avertizare. N um ai p rin cderea prghei de declanare Fig. 123. M ecanism ul de roi a le se produce eliberarea propriu-zis. Bloca m ecanism ului de b ta ie : rea m ecanism ului de roi este ntotdeauna R4 ro a ta m o to a re : R P ro a ta autom at, dup ce a fost realizat nu m ru l ;-u tiftu r i d e p e rc u ie ; KJ p rim a respectiv de bti. Blocarea este asigurat spatA in te rm e d ia r ; RI* a d o u a fie de o prghie (de blocare) care, dup ro a t in te rm e d ia r ; JZ re g u la to ru l.
93

j,

ultim a btaie, aju n g e in calea u n u i tift, fie de g h eara de blocare dispus pe u n disc cu c a m jL ' _ i V c. D ispozitivul de n u m rare a btilor. A cest dispozitiv determ in num rul de b t i care v o t fi. em ise la declanarea m ecatiisnuhii de btaie. Se deosebesc do_u tip u ri dispczijiv cit disc fiqal. de n u m rare ; ' \ ;. dispozitiv cu Sector,dinat (piepten d e n um ra re ).-\ vv'> * , D ispozitivulcu disc fiiil\de n u m rare are.m ontat, p e una din axele m ecanism ului d e btaie1 , u n disc prevzut pe circum ferin -'cu scobiturii P rghia de' blocare este apsat" spre acest disc. B locarea are loc nu m ai dac prghia cade n una din adnciturile discului fin al de num rare. Cum discul final se ro tete n tim pul em iterii bti lor, n u m ru l de bti este d eterm in atde lungim ea arcului cuprins n tre dou scobituri vecine. La urm toarea declan are va fi em is un n u m r de b ti co resp unzto r lungim ii arcului de cerc a crestei respective. De aici rezu lt c acest dispozitiv n u poate fi u tiliz a t la un m ecanism de btaie cu repetiie. D im potriv, m ecanism ul de btaie cu sector d in at de num rare poate fi n treb u in a t la un m ecanism de btaie eu Fig. 124. D ispozitivul de p e rcu ie : repetiie. I centrul roii cu tifturi de percuie; cercul pe care se deplaseaz tiftud. D ispozitivul de percuie. Pen z rile de percuie; 3 tifturile de percu tru em iterea sem nalelor acustice se ie: 4 punctul de articulaie a cioc nelului; 5 cercul pe care se deplaseaz utilizeaz an u m ite ciocnele care iociocnelul: 6 b rau l ciocnelului. vesc fie n tr-u n clopoel, fie n tr-u n gong sub form de tij sau n tr-u n tu b etc. C apul ciocnelului se acoper cu piele p e n tru o b inerea u n u i su n et plcut. Ciocnelul este ridicat de ro ata cu tiftu ri de percuie (R.S.P.) n mod tre p ta t (ncet). La eliberare, ciocnelul lovete gongul, fie dato rit g reu tii proprii, fie d atorit aciunii unui arc. A tingerea gongului treb u ie s fie de d u rat foarte scurt. D a to rit unei frn e se evit cderea ciocnelului de mai m ulte ori pe gong (fig. 124).
B. MECANiSMUL DE BTAIE CU DISC FINAL

% F igu ra 125 reprezint un m ecanism de btaie a orelor i ju m tilor cu disc final. La o rotire com plet a discului fin al se em it 90 de bti (78 = l + 2 + 3 + 4 + 5-(-6-|-7 + 8-)-9 + 10 + l l + 12 i 12 bti corespunztoare jum tilor). Deci unui m ecanism de btaie a orelor i a ju m t ilo r unei bti i corespunde a 90-a p a rte din ro ta ia discului final. Schem a p re zen tat a re u n tift sep arat p e n tru blocare i ateptare niim indu-se i sistem ul francez. tiftu l de blocare este fix a t pe prim a ro at in term ediar R l\, iar tiftu l de ateptare pe cea de-a doua ro at interm ediar. P rghia de blocare d u p atep tare cade napoi n scobitura b a discului final DF. Scobiturile a u o l tu r nclinat (fig. 126) n sensul de ro ta ie discului final pe c are u rc prghia de blocare (la p rim a btaie a orei) pe creast
7 M anualul ceasornicarului

97

Fig. 125. M ecanim ul d e btaie cu disc f i n a l :


a= poziia de blocare; b poziia de avertizare; c reprezentarea schem atic; ' HA ro ata m otoare; D F disc final; R P roata cu tifturi de percuie;, Ri, prim a roat interm ediar; R I 2 a doua roat interm ediar: R regula- to ru l; P B prghie de blocare; PBt braul 1; PB; braul 2; P D prghie-.:. de declanare; PD 1 braul 1; PD2 braul 2; P pinioin ptrar; $tiit de declanare; 2 tift de blocare: 3 tift de avertizare.

i perm ite b tile n continuare. n tre ora 12 i ora 2 scobitura este att de lat nct la cele trei declanri se produce de fiecare d at o singur btaie. n poziia blocat ro ile m ecanism ului n u se pot roti deoarece tiftul de blocare 2 de pe prim a ro at interm ediar RI\ este oprit de b ra u l 2 al prghiei de blocare PB, ia r ciocul de pe aceast prghie se afl n tr-o sco bitu r a discului final DF. n m om entul n care tiftu l de declanare 1 de pe pinionul p tra r PP a rid ic a t b ra u l 1 al prghiei de declanare (v. poziia de ateptare), b ra u l 2 al acestei prghii acioneaz asupra b rau lu i 1 al prghiei de declanare. A ceast prghie se va roti elibernd tiftu l de de clanare 2, ia r roile m ecanism ului de btaie se vor ro ti pn cnd tiftul de ateptare 3 de pe roata in term ediar a doua R h este oprit de ciocul b ra u lu i 2 a l prghiei de declanare. tiftu l de atep tare fiind eliberat, ro ile m ecanism ului de btaie se vor roti em indu-se sem nalele acustice (bti). P rghia de blocare nu va opri tiftu l de blocare 2 deoarece discul Fig. 126. D iscul fin al. final a nceput ro tirea m eninind aceast . prghie n poziia avut in poziia de ateptare. B locarea se v a produce num ai n m om entul n care n d rep tu l ciocului de pe prg h ia de declanare ajunge scobitura urm toare a discu lui final. A v an taju l acestui sistem const n sim plitatea lui, ia r dezavantajul rezult din neconcordana obligatorie d in tre indicaiile ar tto are lo r i bti.
98

n t r e b r i r e c a p it u l a t iv e

1. C um se clasific m ecanism ele d e b ta ie f O ? ~ S '


2. C are sin t p rile p rin cip ale a le m ecanism ului d e b ta ie ?

3. De ce n u e x ist o concordan obligatorie n tr e in d ic a iile a r t to a re lo r i b ti la m ecanism ul cu d isc fin a l ?

CAPITOLUL VH

PRI ANEXE
In afa ra m ecanism elor descrise ceasornicul m ai are i alte elem ente componente care sn t n eap rat necesare fu n cio n rii lui n condiii bune. Aceste p ri s n t : scheletele, su p o rtu l schelet, cheia de arm are, d ista n ierele (boluri), diferite u ru b u ri i piulie. a. Scheletele. N um ite i platine, constituie n p arte nsei lagrele de susinere a fu su rilo r i a celorlalte elem ente ale ceasornicului. U neori n ele se m onteaz lagrele propriu-zise (buce de alam sau pietre). P e n tru confecionarea lo r se utilizeaz aproape exclusiv alam a. In scheletul d in fa se fixeaz, de obicei, p rin n itu ire tre i sau p atru boluri distaniere. S cheletul din spate se asam bleaz p rin piulie de partea cea lalt a bolurilor distaniere. n acest fel se asigur paralelism ul n tre cele dou schelete. b. S uportul-schelet. S uportul-schelei este piesa care face leg tu ra n tre m ecanism ul ceasornicului i carcasa n care se m onteaz. Aceste piese se execut din ta b l sau band de oel lam in at la rece. S uportul se fi xeaz dem ontabil de m ecanism ul ceasornicului to t prin in term ediul bol u rilo r d istan iere i de carcas cu ajutorul u n o r uruburi. c. Cheia de arm are. S ervete la a rm area ceasornicxilui. Este de oel i are form tu b u la r-p tra t cu flu tu re sau m anivel. A xul m otor are i el o poriune p tra t n care se introduce cheia la arm are. Im portant este ca fa de ax cheia s n u fie p re a mare, deoarece produce ro tu n jirea m u chiilor axu lu i m otor. La ceasornicele cu m ecanism de btaie se utilizeaz, de obicei, aceeai cheie p e n tru am bele m ecanism e (m ecanism ul de m ers i m ecanism ul de btaie). d. Carcasa. Carcasa este p a rte a ceasornicului n care s n t fixate toate elem entele com ponente. n ceasornicele cu pendul, carcasa este confecio nat d in lem n i sticl. P oate cuprinde n treg u l m ecanism m preun cu pendulul sau num ai m ecanism ul propriu-zis, p endulul rm nnd lib er (la cele de calitate inferioar). C easornicele de calitate bun a u carcasa p re vzut cu u ru b u ri speciale de rezem are care p erm it asigurarea unei po ziii verticale al pendulului.

NTREBRI RECAPITULATIVE 1. E num erai p rile anexe ale ceasornicului.

99

CAPITOLUL VIII

REPARAREA CEASORNICULUI CU PENDUL


A. DEMONTAREA l CURIREA

La re p a ra rea ceasornicelor n u este suficient doar elim in area defi cienelor evidente. C easornicarul re p a ra to r a re datoria de a verifica i uzift'a elem entelor ch iar n tim p u l dem ontrii ceasornicului, n l tu rn d de la caz la caz toate defectele. n a in te de a trece la dem ontare, se va face o verificare care se n u mete stab ilirea i identificarea defectelor. A stfel, cu m ecanism ul m ontf- nc n carcasa lui se arm eaz cu o cheie de arm are, se verific sta re a -a rc u rilo r i a m ecanism elor de clichet. i n cazul m ecanism elor acionate cu g reu ti se execut aceast operaie, observntdu-se dac rid icarea la n u lu i se face uniform i dac m ecanism ul cu clichet lucreaz corect. Se trece la verificarea m ecanism ului indicator observndu-se dac acesta funcioneaz p rea g reu sau p rea uor, dac acele indicatoare n u se ating n tre ele, respectiv de ca d ra n sau geairk D ac ceasornicul are meca nism de btaie, se verific i acesta p en tru a se n l tu ra sa u cel p u in a se constata anum ite defecte sau dereglri i se dem onteaz pendulul. Num ai d u p aceste v erificri prealabile se trece la dem ontarea meca nism ului d in carcas (caset), co ntinundu-se cu dem ontarea arttoarelor i a cadranului i se controleaz apoi m ecanism ul subcadranic i ntregul mecanism. La aceast verificare se p o t constata urm toarele defecte : starea arcu rilo r (dac sn t r u p te ) ; sta re a tam b u ru lu i p e n tru coard (canale uzate, fix area defec tuoas a captului etc.) ; sta re a clichetelor i a ro ilo r-c lie h e t; g rad u l de uzur ; atin g erea n tre ro a ta casetei i roata m in u ta r sau dac sn t zone cu dini ru p i sau d e fo rm a i; ex isten a jocurilor axiale, u zu ra roilor i a p in io a n e lo r; u zu ra lagrelor sau g ra d u l de m u rdrie ; starea roii eapam ent i u zu ra acesteia ; sta re a ancorei, resp ectiv a paletelor i funcionarea corect a ea pam entului p rin m icarea nceat a f u r c ii; sta re a scheletului i a fix rii lui cu b o luri i tifturi. N um ai d u p ce aceste o p eraii au fost efectu ate se trece la dem on tarea propriu-zis, u rm rin d u -se i n continuare cu atenie piesele! Dac se observ m ai m ulte defecte, se recom and n o tarea lor, p e n tru a nu fi omise unele re p a ra ii sau nlocui la asam blare. D em ontarea m ecanism ului se face n u rm toarea ordine : Cu a ju to ru l cheii de arm are se desfoar arcu l m otor (sau arcurile dac exist i m ecanism de btaie) prin scoaterea clichetului d in tre dinii roii de clichet, apoi se trece la dem ontarea roilo r i a pinionelor. Se n cepe cu m ecanism ul indicator, ia r dac ceasornicul are i m ecanism de b taie, se recom and schiarea poziiei reciproce a pieselor m ecanism ului de btaie p e n tru a u u ra m on tarea lor. Se dem onteaz apoi roile de clichet i clicheii de pe schelet. U rm eaz n ordine : dem ontarea furcii cu ancora,
100

m ontat, de regul,' p rin tr-o p u n te de scheletul din spate, apoi dem ontarea scheletului d in spate de pe cele 4 boluri, p rin d eu ru b rea piulielor sau scoaterea ifturilor, conice ; se scot n continuare; roile, i pinioanele (des tu l, der. m u lte ca n u m r n cazul exisenei m ecanism ului de. btaie). In acest caz se recom and nsemnarea- pieselor p rin tr-o iniial, de exem plu, roile care ap a rin m ecanism ului de mers cu lite ra M, ia r cele ale m ecanis m ului de b taie cu lite ra B, n u m erotndu-le n ordine cu cifre. , O recom andare de protecie a m uncii const n g rija deosebit la de m ontarea arcurilor, deoarece acestea snt fo arte puternice. Dac ceasor nicul este m u rd ar, p e n tru constatarea- defeciunilor se im pune cu rirea Iui prelim inar. C u rirea propriu-zis se face p rin scufundarea pieselor lu stru ite i polizate ntr-o. soluie de ap cu spun, u rm a t de o cltire cu ap cu ra t i alcool i uscarea cu aer cald. L uciul se obine im ediat p rin frecare cu o bucat de piele. Toate celelalte piese (piesele lcuite) vor fi splate n benzin i cu rite sep arat cu o perie. L agrele se cur cu-achii de lem n, de asem e nea', i adnciturile pentru ulei dac nu se. p refer o nou teii'e.'
B. MONTAREA fl VERIFICAREA

D up ce to ate piesele au fost curite i rep arate, se poate trece la m ontarea ceasornicului. O prim faz const n m ontarea subansam blului m in u tar n schele tul d in fa .i a pinionului p tra r. In co n tin u are' se m onteaz i celelalte axe, a tt cele a p arin n d m ecanism ului de m ers ct i m ecanism ului de btaie. Face excepie axul ancorei care se va m onta m ai trziu. Se verific dac angrenajele m ecanism ului de transm isie funcio neaz corect, adic dac roile se rotesc lin i uor la aplicarea unui mo m ent mic la ro a ta m otoare. Totodat se verific la fiecare fus jocul axial (ntre schelete) care trebuie s fie de 0,2 0,5 mm. D up aceasta se m on teaz i ancora m p reu n cu furca. i - 1 Se m onteaz ro ile m ecanism ului indicator, suportul-schelet, cad ra nul i acele indicatoare i se verific funcionarea corect a m ecanism u lui de b taie (declanare i b lo c a re ; concordana n u m rului de bti cu ora indicat). n tim p u l m on trii se verific, dac : a) oscilaiile furcii sn t sim etrice fa de axa v e r tic a l ; b) arcul de suspensie n u este d e fo rm a t; c) jocul axial al furcii i al roii-eapam ent este c o re c t;% d) fix a rea furcii pe axul ancorei este suficient de strns ; e) funcio n area eapam entului este corect ; f) toate axele d in m ecanism au jocul axial n e c e s a r ; g) pinionul sau eav a p tra r au strngerea cores punztoare ; h) artto arele sn t drepte, n u se ncalec sau se ating d e ca dran sau geam. D up m on tare se verific : a) precizia de m e r s ; b) m ecanism ul de b ta ia i se potrivete acesta ca s fie n concordan cu indicaia ceasului ; c) se regleaz tonul m e canism ului de btaie. U rm eaz fix a re a m ecanism ului n carcas, m ontarea pendulului de suspensia lui. La ceasornicele cu m ecanism ul m otor cu g reu t i se fixeaz i g reu tile m otoare. .: .
501

Se v a p o triv i fu rca corect pe ax u l ancorei i se va u rm ri funcio n area ceasornicului. V erificarea preciziei d e funcionare se face com parndu-se indica iile ceasornicului re p a ra t cu indicaia u n u i ceasom ic-etlon. A baterile zil nice se noteaz (cu 4* n cazul ntrzierii i cu n cazul m ersului nainte) i se fac reg lrile necesare pn cnd acestea se reduc la m inim ul cores punzto r calitii ceasornicului.

C. REPARAREA MECANISMULUI MOTOR

'D efectele m ai frecvente ce ap ar la m ecanism ul m otor s n t : uzura corzii d e suspendare, u zu ra lanului', ru p erea arcului, uzura casetei sau n u m ai a cto rv a dini, u zu ra m ecanism ului de clichet. In co n tin u are se descrie m odul de rem ediere a acestor d e fe c iu n i: a. C oarda uzat. Se dem onteaz m ecanism ul m otor p rin deurubarea u ru b u rilo r de la tam b u r. Pe ct posibil se nlocuiete coarda cu u n a o ri ginal. D ac aceasta lipsete, se poate nlocui cu u n n u r de m tase r su cit, tre c u t de cteva ori peste o bucat de parafin, p e n tru a-i m ri rezis tena, sau u n fir de catg u t folosit n chirurgie. N u se recom and folosirea o mii fir d e nailon care, de regul, se ntinde p rea fn u lt i se n t re te cu tim pul. b. U zura lan u lu i. De fapt, lan u rile d up o exploatare ndelungat se ntind", astfel c fiecare ochi este puin defo rm at i apare o neconcordan n tr e pasul la n u lu i i cel al roii de lan. Se recom and nlocuirea lui sau strn g erea fiecrui ochi de la n cu u n clete i ad ucerea lui la form a in iial. Nu este perm is atirn area unor g reu t i su p lim en tare dac se observ blocarea lan u lui. Cauza trebuie cu tat, totdeauna, n d eform area lanului, i rem edierea trebuie fcut n con secin to t p rin nlocuirea lui sau a ra n ja rea la n u lu i vechi. c. Arcurile rupte. Acestea se nlocuiesc sau dac ruperea este aproape de capt se ex ecu t noul ochi d e agare (v. ceasul detepttor). d. Repararea casetei de arc. De m ulte ori u n depanator refuz re p ararea u n u i ceasornic cu caset de arc deterio rat (dinii rupi). In gene ra l n s n fiecare a telier se gsesc piese de la u n ceasornic vechi. M etoda de cu tare a unei casete corespunztoare nu treb u ie s se lim iteze num ai la com pararea casetei gsite cu caseta deterio rat, ci caseta care a fost n ceasornic tre b u ie s fie m su rat cu aju to ru l in strum entelor de m surare. In figura 127, a s n t rep rezen tate principalele dim ensiuni ale unei casete de arc. S e ntm pl d estu l de r a r s se gseasc o caset corespunztoare. Deci, so lu ia const n re p a ra rea casetei defecte sau a axului acestuia. C aseta fiind foarte m u lt solicitat de arcu l acionar, se \izeaz lag rele ei, n m od deosebit lag ru l care se afl la ro a ta d in at a casetei, n tru c t aici se p red fo ra m otrice. n cazul acestui defect, caseta de arc fuleaz pe a x u l su, tra n sm ite re a forei fiind p e rtu rb a t p rin solicitarea d an tu rii n d irecia n care crete fulajul. Nu este indicat strngerea la g relo r cu poansoane, ci bucarea. O peraia se execut pe un stru n g u n i versal d e ceasornicar, dup u rm toarea tehnologie : caseta va fi fix at pe stru n g u l universal i centrat ; - cu u n c u it de in te rio r se va m ri gaura ovalizat ;
102

046

04? ''
/,

i-

$8.4 f~5 0/0 VW 048,04 g /o

<T-o.e

$ i

vi

r------

% y /s n /////. I w
)

06.H5
043.84 as/. 64
a
1 :

'o

Fig. 127. C aseta de arc i a x u l casetei :

a caseta cu capac; b ax u l casetei.

d in tr-o b ar de alam Am 58 t se va confeciona o bucat p rev zut cu u n jio u lag r (prin care va trece a x u l casetei), ia r d iam etrul ex terior al bucei va avea o conicitate 70 :1 ; buca astfel confecionat va fi p resat (n g a u ra practicat n caset) din in terio ru l c a s e te i; buca astfel in trodus poate fi n itu it uor cu lo v itu ri de ciocan p e n tru o sig u ran i mai m are (nu este ad m is. cosi to n a b u c e i); se prelucreaz apoi in te rio ru r lag ru lu i d in caset, cu a ju to ru l unui alezor de calibrare. Buca in tro d u s p rin presare n caseta de arc n u a re posibilitatea de a iei d in loca, pe de o parte, p en tru c n u -i p erm ite a x u l casetei, iar pe de a lt parte, d a to rit coniciti sale. G rosim ea bucei treb u ie s fie egal cu grosim ea pereii casetei de arc. Dac capacul casetei prezint an u 103-

m ite deform ri, cunoscndu-se dim ensiunile (fig. 127, a), se poate confec iona u n capac nou. VI A xu l oasetei d e arc-la ceasornicele tip p e n d u l se d eterioreaz foarte rar. D up cu r ire a axului, n mod obligatoriu se v o r rectifica, cu o p iatr de ulei sau o pil din oel, su prafeele care se rotesc n lagre (fig. 127, b). U n 'd e fe c t m ai frecv en t este ru p erea captului axului, poriunea pe care se etaneaz cheia de arm are. n astfel de cazuri treb u ie confecionat pe strungul imiyers_al _un nou a x . S e ya alege u n m a te ria l cu p ro p rieti co respunztoare (oel carbon), care corespunde d ia m e tru lu i mai m are a a x u lui (13,5 m m n cazul ax u lu i din fig.: 127, b) i se v a debita m aterialul corespunztor lungim ii sa le -to ta le ,1adic 47,6 m m + 0 ,4 mm u n adaos de prelucrare. M aterialul d eb itat va fi fix at n buca elastic (patron) a stru n g u lu i universal n aa fel ca o lungim e de 25 m m s rm n liber. U rm eaz centrarea axu lu i i fix area captului liber cu p o an so n u lch em er a l ppuii mobile. Se verific m aterialu l astfel fix a t n stru n g , ia r poansonul chern e r se v a unge cu o p ictu r de ulei nr. 4, dup care urm eaz operaia de stru n jire, n felul u rm to r : se stru n jete p o riu n ea A pe o lungim e de 13,8 m m la u n diam e tru de 6 m m pe care se va practica u n p tra t n ecesar m ontrii cheii de arm are ; se stru n jete poriunea B pe o lungim e de 3,2 mm la u n diam e tru de 7,2 mm- (0,2 m m adaos de p relucrare p e n tru rectificare), fiind por iunea a x u lu i care se ro tete n scheletul c e a so rn ic u lu i; se rece la stru n jire a trep tei pe o lungim e de 6 mm la un dia m etru de 8,6 mm (0,2 mm adaos de p relucrare p e n tru rectificare). Aceast treapt a ax u lu i se ro tete n lagrul casetei de arc ; urm eaz o teire a axului pe 1 mm, la u n unghi de 30 40, ne cesar reducerii frecrii i m eninerii film ului de vilei. P e u p o rtu l-cu it se m onteaz dispozitivul de frezare a strungului, m ontnd i curelele de transm isie necesare a n tre n rii frezei. n dispozi tivul de frezare se m onteaz o frez fro n tal i se m onteaz dispozitivul de div izare pe strung. P e lungim ea de 13,8 mm, se trece la frezarea p tratu lu i. D up te r m inarea frezrii, dispozitivul se dem onteaz de pe suportul-cuit-, de ase m enea se deconecteaz capul divizor i cu o pil, p rin rotirea ax ului se pilesc uor m uchiile ascuite rm ase d u p frezare. Se dem onteaz axul din buca elastic i va fi ntors n patron, u rm n d a fi s tru n jit captul cellalt al axului, n felu l u rm to r : se stru n jete cepul axului de 3,3 m m la u n diam etru de 3,2 (0,2 mm adaos de prelucrare). P o riu n ea aceasta u rm eaz s fie rectificat fiindc se ro tete n scheletul ceaso rn icu lu i; ' urm eaz stru n jire a poriunii pe care se m onteaz dispozitivul de lim itare a arm rii arcului m otor, ia r p oriunea care se rotete In lagrul casetei de arc pe o lungim e de 9 mm se stru n jete la un diam etru d e 6,2 m m (0,2 m m adaos de prelucrare). D in aceast lungim e de 9 mm, v a fi recti ficat p o riu n ea (care se ro tete n lag ru l casetei) pe o lungim e de 4 m m i se va freza p tra tu l pe o lungim e de 5 m m ; r urm eaz teirea a x u lu i; se m onteaz dispozitivul de frezat pe su p o rtu l-cu it i cu m etoda m enionat se frezeaz cellalt p t r a t ;
104

. urm eaz p relu crarea capetelor axului s tru n ji n d e p rtn d . din am bele p ri cte 0,1 mm, ia r adaosul de prelucrare, n p a rte a cepului d e 3 mm, se ro tete u o r j . ax u l va fi fix at n tr-o m enghin paralel i se p ractic n a x o gaur de trecere cu u n diam etru de 2 m m . Se confecioneaz u n tift co nic care v a fi p re sa t n aceast gaur, form ndu-se crligul de aninare a sculei. U rm eaz aplicarea tratam en tu lu i term ic. - J-. e. R epararea danturii casetei de arc. La ceasornicele tip pendul, ca seta de arc este confecionat; n general, din- tre i p ri dem ontabile : roata" d in a t prevzut cu u n canal de ad n cire n care-se m onteaz (n unele cazuri se sudeaz) u n cilindru, ce lim iteaz d esfu rarea arcului, i capacul casetei. Se poate deci deduce c pe u n stru ng un iv ersal se poate confeciona o roat dinat nou, d ar c atelieru l respectiv necesit o do-, ta re su plim en tar cu freze corespunztoare i ch iar cu o m ain de frezat dinte cu dinte. L a ora actual foarte p u in e ateliere d isp u n de aceste utilaje. n general, ru p erea d in ilo r este provocat de ocul p u tern ic al arcu lui acionar. R ar se ntm pl ca la ceasornicele tip pendul s se rup u n singur dinte. De obicei se ru p 3 5 dini. R uperea este, n general, n r a po rt cu d u ra ta de funcionare (gradul de desfurare a arcului), d u rata n tim p ocurilor produse de arc. S nt foarte frecvente i n cazurile n- care ceasornicul a su fe rit un oc ex terio r (a fost scpat i s-a desfcut cliche tul). A cest lu c ru poate fi verificat im ediat, odat cu aducerea ceasorni cului p e n tru reparaie, ceea ce necesit o verificare m inuioas a d an tu rii casetei. nlocuirea dinilor ru p i a unei casete de arc se poate face dup p ro cedeele descrise la ceasul detepttor. f. R epararea m ecanism ului de clichet. F e n tru ca u n clichet s-i n deplineasc rolul su n ceasornic, n cazul confecionrii lui, trebuie cu noscute dim ensiunile acestuia. n general, m ecanism ele cu clichet pot avea trei defecte caracte ristice : deform area clichetului sau ru p erea bolului de c lic h e t; deform area sau uzarea roii de c lic h e t; ru p erea arcului de clichet. R ep ararea defectelor la m ecanism ul de clichet ncepe cu dem ontarea clichetului de pe scheletul m ecanism elor n cazul ceasornicelor eu casete de arc, cu dem ontarea tam b u ru lu i n cazul ceasornicelor 'c u g reuti sau cu dem ontarea ro ilo r acionare de pe m ecanism ele m otor cu roi acionare. C lichetul deform at treb u ie nlocuit cu u n u l nou. P e o plac din oel de grosim e corespunztoare se traseaz co n tu ru l clichetului, dup care se practic o g au r n care se m onteaz b o lu l clichetului (locul de a rticu laie). Se poate decupa cu aju to ru l trafo raju lu i i se finiseaz cu p i l a ; n u i se aplic nici u n tra ta m e n t term ic. B olul clichetului se poate nlocui uor, confeeionnd u n urub pe stru n g u l un iv ersal. Dac bolul n u este dem ontabil, se stru n je te u n u l n form de n it fixnd cu el clichetul de schelet. R oata de clichet u zat se recondiioneaz uor d ac adncimea uzurii n u d epete o valoare de 0,20,25 m m , prin a ju sta re i rectifi care cu o pil. T rebuie av u t g rij ca la a ju sta j s n u se o b in distane
105

inegale n tre dini i s nu se reduc m ai m u lt c u 0,1 mm d in diam etrul in terio r al ro ii de clichet. R ep ararea arcului de clichet se va face prin nlocuirea, h j l cu u n arc confecionat din band d in oel, ndoit d up form a arcului rupt.
x , D. REPARAREA FUSURILOR LAGRELOR l A ROJILOR DINJATE

P e n tru re p a ra rea fu su rilo r lagrelor i a ro ilo r dinate, se v o r re capitula cele referitoare la aceasta dn capitolul Ceasul detepttor".
E. REPARAREA EAPAMENTULUI l A REGULATORULUI

R ep ararea eapam entului este u n a d in tre operaiile dificile i nece sit cunoaterea u nor noiuni teoretice. P e n tru exem plificare se presant n m od detaliat eapam entul lui G raham . La celelalte tip u ri de eapa m ente, problem ele in principiu sn t asem ntoare. P rincipalele defecte ale eapam entului G rah am sin t u rm to arele : p aletele sn t prea groase sau prea s u b i r i ; paletele in tr prea adnc sau p rea p u in adine n ro ata eapa m entului ; nclinaiile su prafeelor de im puls sn t p re a m ari sau prea miri. P e n tru identificarea defectelor se verific : a. Jocul ancorei. P e n tru controlarea acestui joc se las s treac din tele 6 a l roii eapam entului pe sub p aleta de in tra re 4 (fig. 128, a), rotindu-se ancora puin napoi i se verific jocul f al dintelui fa de paiet. A cest joc corespunde practic cderii (unghiului de cdere). De observat c la paleta de in tra re va fi u n joc in terio r (faa in terioar a paletei), iar la paleta de ieire (fig. 128, b) un joc exterior. A ceste jocuri pot fi ambele prea m a ri sau p rea m ici sau pot fi diferite. V aloarea corect este n func ie de calitatea ceasornicului i variaz n tre de 1 i 2 ori grosim ea vrfului dintelui. V erificarea jocului se va face p e n tru mai m ulte poziii.

Fig. 128. Jo cu l ancorei.

b. R epausul (unghiul de repaus). D up ce dintele roii eapam entu lui a tre c u t de palet, se apreciaz la paleta cealalt repausul. Valoarea corect a repausului corespunde api-oximativ grosim ii v rfu lu i dintelui i aceast m rim e poate fi p rea mic, p rea m are, egal pe am bele pri sau nu. c. Im pulsul (unghiul de im puls). U nghiul de im puls' reprezint un ghiul cu care se ro tete ancora dac d in tele ro ii eapam entului trece pe
106

sub' su p ra fa a d e im puls a paletei. Acest ung h i n u tre b u ie s fie egal pen tr u p aleta de ieire i cea de in trare. Sum a d in tre u n g h iu rile d e im puls i de repaus tre b u ie s fie aceeai. Consecinele aoestor defeciuni sn t u rm to arele La u n joc m ic, p aleta n tim p u l elib errii atin g e spatele din telu i, ingreund e lib erarea ro ii eapam entului (fig. 129, a). Dac acest joc este m u li prea mic, eapam entul, respectiv ceasornicul, este o p rit (fig. 129, b ).

K g . 129. In tiu e n a jocului necorespunztor : a joc mic; b Joc mult prea mic.

Fig. 130. In flu e n a re- p a u su lu i necorespunztor.

D im potriv, la u n joc prea m are, o can titate nsem nat din energie se pierde (nu e ste transm is p e n d u lu lu i); la u n repaus mic, d in tele roii atinge paleta d irect pe suprafaa de im puls (fig. 130). n acest caz, v rfu l dintelui sau paleta p o t fi deteriorate. De asem e nea, im pulsul se tran sm ite d up poziia m edie i d in aceast cauz sufer precizia de funcionare. M odul n care se n ltu r aceste defecte este d at n tab ela 5.
Tabela 5 D efectele i re m e d ie rile e a p am en tu lu i G rah am
Jocul ancorei Interior Repaus Medul e remediere

Exterior

A ncore lungi i scurte P re a m ic P re a m are P a le te m ai su b iri C orect P a le te m ai groase P re a m ic pe am bele p ri C orect P re a m a re pe am bele p ri P a lete le se; v o r 's c o a te m ai m u lt d in ro a ta e a p am en tu lu i D ac ' re p a u su l este p re a m are , se m re te u n g h iu l d e im p u ls sau, u n d e re p a u su l e ste corect, un g h iu l de im p u ls tre b u ie m ico rat P a lete le se in tro d u c m ai a d in e ro a ta e a p am en tu lu i n

C orect

Prea- m a re pe o p a rte i

1(17

sTabela 5 (continiiare>
r'- (jbcul ancorei
Interior Exterior Repaus

i?

Modul de remediere

. "['.a ::i

.*

. .-

P re a m ie o p a rte '

pe

-P a le te le e vo r.: in tro d u c e n . ro a t i u n d e re p au su l este m ic, se m ic o reaz u n g h iu l de im p u ls sau, Unde re p a u su l este Corect,, se m re te ' Un gh iu l de im p u ls

4
P re a fnio P re a m a re P re a m are

A ncora lung A ncora se a p ro p ie de ro a ta ea p a m en tu lu i C o re c t' P re a m ic A ncora 'A ncora se v a d e p rta d e ro a ta e a p a m e n tu lu i

scurt
Se a p ro p ie a n c o ra de ro a t ; acum re p a u su l este p re a m are , p aletele se, scot p n cn d re p au su l d e v in e din nou c o rec t Se a p ro p ie a n c o ra d e ro a ta de ea p a m e n t ; p rin aceasta crete re p a u sul i p o a te d eveni corect Se a p ro p ie a n co ra de rc a ta ea p a m en tu lu i ; re p au su l d e v in e m u lt p re a m are. Se scot p a le tele p n cnd re p a u su l d e v in e no rm al Se d istan e az a n co ra .c ie ro a ta e a p a m e n tu lu i ; re p a u su l acum devine p re a m ic. Se in tro d u c p aletele p n cn d re p a u su l a tin g e v alo a rea co rect Se d ista n e a z an co ra d e ro a ta ea p a m e n tu lu i ; a cu m re p au su l devine m u lt p re a m ic. P a lete le se in tro d u c p n c n d re p au su l a tin g e v a lo a rea n o rm al S e d istan e az ancora de ro a ta ea p a m e n tu lu i ; p rin aceasta rep au su l se m icoreaz i se corecteaz a s t fel

C orect

P re a m ic

P re a m are

P re a m ic pe am bele p ri

P re a m are p e am bele p ri

C orect

P re a m a re

P re a m ic

P re a m ic pe am bele p ri

P re a m are p e am bele p ri

D efectele cele m ai frecvent n tln ite la pen d u l se refer la suspen sie. D ac aceste defecte sn t uor rem ediabile la suspensiile cu fir de m tase sau la suspensiile cu u reche din srm (v. fig. 115), adic la ceasorni cele de calitate inferioar, ele devin defecte g reu de n l tu ra t la ceasorni cele de c a lita te superioar, adic n cazul suspensiei cu arcul de suspensie. A rcu l de suspensie, fiind fo arte sub ire (0.05 0,2 mm), se poate ru p e uor, n special n tim p u l tran sp o rtu lu i sau m u trii ceasornicului. Din
108

aceast cauz, la tran sp o rtu ri f p endulul tre b u ie d em ontat (scos). Un arc de suspensive ru p t n u poate fi rep arat, ci n u m ai nlocuit cu unul cu carac teristici dirffefebiilelideftic. T b cm u n & f sta 'c c sl\:grfeutatea deoa rece, n general, .ceasornicarul n u dispune de toate v ariantele dim ensionale de arcu ri de pendul i p relu crarea n cadrul a telieru lu i este practic im posibil. nlocuirea arcului de suspensie cu a ltu l ap ro p iat dim ensional cu cel n locuit in flueneaz negativ asu p ra m ersului ceasornicului (se schim b p u n c tu l de in flex iu n e i, dac acesta n u m ai este n d rep tu l axei ancorei, se produc frecri suplim entare).

iNTRrDARI RECAPITULATIVE 1. 2. 3. 4. 5. 6. C are este o rd in e a d em o n trii ceasornicelor cu p e n d u l ? C um se e x e c u t c u r ire a ? C are sn t procedeele de re p a ra re a fu su rilo r ? C um se re p a r m ecanism ul m o to r ? D a r lagrele m etalice i cele cu p ie tre ? n ce co nst re p a ra re a roilor d in a te ? C um se stab ilesc i se n l tu r defectele la eap am en tu l G ra h a m ?

PARTEA A PATRA

CEASORNICELE DE MIN l DE BUZUNAR

CAPITOLUL I

GENERALITI
Ceasornicele de m n i de b u zu n ar sn t p rin definiie ceasornice por tabile, adic ceasornice care trebuie s funcioneze corect n cele m ai di ferite poziii. Din aceast cauz, reg u lato ru l lor trebuie s fie neap rat in sensibil la schim barea poziifei de funcionare, adic s oscileze in jurul pro p riu lu i centru de greutate. A cest reg u lato r e ste balansierul. care, n vederea m eninerii lui in m icare de oscilaie, a re 'n e v o ie de un m om ent directo r (de revenire) fu rn izat de u n arc spiral. T rebuie ns a v u t n ve dere fa p tu l c poziiile de funcionare se schim b foarte des i cu o vi tez d e stu l de nsem nat, deoarece, spre deosebire de ceasornicul detep t tor, ceasornicele de m n snt n p erm anent m icare. E ste deci necesar ca reg u lato ru l i eapam entul ceasornicelor de m n i de buzu n ar s n u fie in flu e n a te de forele exterioare, adic de m icrile p u rtto ru lu i, res pectiv in flu en a acestora s fie neglijabil. A ceast independen n func io n area corect a ceasornicelor de m n i de b uzu n ar fa de factorii extern i (m icrile purttorului) se poate obine nu m ai : o) dac balansierul execut o m icare de oscilaie cu am plitudine m are, am plitudinea (elongaia m axim ) fiind cuprins n tre 180 i 315\ A ceast am plitudine m are este necesar n tru c t un corp care oscileaz cu o vitez m are este m ai puin in flu e n a t n oscilaia lui d e anum ite p e r tu rb a ii d in exterior dect un corp care execut oscilaii mici, adic are am plitudine i vitez m ic ; b) dac eapam entul poate fi ad ap tat la condiiile care rezult din a). P e n tru form area unei im agini asu p ra duratei extrem de reduse n care eapam entul ceasornicelor portabile efectueaz u n ciclu com plet de lu cru ce cuprin d e ridicarea paletei de in trare, eliberarea roii eapam en tu lu i (roii ancor), tran sm iterea im pulsului ancorei i, p rin interm ediul furcii balansierului, coborrea paletei de ieire n spaiul d in tre doi dini ai roii eapam entului i, n final, o p rirea roii eapam entului, se poate face u rm to ru l ra io n a m e n t: M ajoritatea ceasornicelor portabile execut 18 000 de oscilaii pe or, fiecare oscilaie corespunznd u nei bti, respectiv transm iterii unui im puls. A ceasta nseam n c n tr-o secund vor av ea loc 18 000 :3 000 = 5 oscilaii. Deci tim p u l p e n tru o oscilaie (din poziia m ijlocie n poziia ex trem i napoi n poziia mijlocie) este de 1/5 = 0,2 s. Se consider u n ceasornic de calitate bun, adic oscilaiile au o am p litudin e m are (de exem plu, de 270) i, p en tru sim plificare, se presupune
110

c viteza u n g h iu lar este constant. Dac se m ai adm ite c balansierul parcurge u n u nghi de 30 n in te rv a lu l d e tim p n care are loc ntregul ciclu d e lu c ru al: eapam entului, in te rv a l de tim p n care se pstreaz o legtur cinem atic n tre eap am en t i regu lato r, rezult c acest in te r val d e tim p t este (=='-!.3 0 -'= s. 510 5 90 In realitate, acest tim p e ste m ai m ic, viteza fiind m axim n mo m entul trecerii balansierului p rin poziia m ijlocie u nde are loc i tra n sm i terea im pulsului, ia r odat cu apropierea de poziia ex trem scade, fiind chiar zero n m om entul ntoarcerii. A vnd n vedere i fa p tu l c forele transm ise eapam entului d e m e canism ul de transm isie sn t mici i c acestea treb u ie transm ise oscilato ru lu i sub form a unor im p u lsu ri cu p ierd eri m inim e, ia r to ate acestea se petrec n tr-u n tim p foarte scurt, rezult c aceste m ecanism e (eapam en tu l i regulatorul) ale ceasornicelor portabile reclam o serie de condiii de care tre b u ie s se in seam a la construcia lor. A stzi n construcia ceasornicelor p o rtab ile m ecanice se folosete aproape exclusiv eapam entul lib e r de tip ancor. N um ai la ceasornicele de construcie m ai veche se m ai n tln ete i eap am entul cilindru ca^e face parte d in categoria eapam entelor nelibere. n ultim ii ani, in scopul m ririi preciziei de funcionare a ceasornicelor d e m n, n u m ru l d e os cilaii pe or a fost m rit pn la circa 27 000. E apam entul liber de tip ancor ns n u perm ite o cretere i m ai m are a vitezei de oscilaie a r e gulatorului, respectiv o red u cere i m ai m are a tim pului necesar efecturii ciclului de lucru al eapam entului. n ten d in a de obinere a u n o r ceasor nice foarte precise de uz g en eral a fost descoperit un nou tip de eapa m ent, nu m it clinergic, care p erm ite i 36 000 oscilaii pe or. n tru c t ceasornicele de m n i de b uzunar, am bele portabile, nu se difereniaz din punct de v ed ere principial i constructiv, vor fi tra ta te m preun. E xist doar deosebiri dim ensionale. D iferenele de calitate se intlnesc a tt n cadrul ceasornicelor de m n c t i la ceie de buzunar. C a litatea u n u i ceasornic depinde d e foarte m u li factori, i anum e : calita tea arcului, calitatea eapam entului, calitatea reg u lato ru lu i de precizie, prelucrarea pieselor com ponente, calitatea fu su rilo r i a lagrelor. N um ru l d e p ietre (rubine) singur n u poate constitui u n c riteriu de apreciere a calitii. M rim ea m ecanism ului la ceasornicele de b u zunar i de m in se in dic p rin valoarea diam etru lu i la m ecanism ele ro tu n d e i a lungim ii i l im ii la m ecanism ele drep tu n g h iu lare, resp ectiv ovale. Deoarece Elveia, n producia ceasornicelor d e m n i de b uzunar, ocup u n loc de fr n te , m ulte d en u m iri i unitile p riv in d m rim ea m ecanism elor a u fo st p re luate p e scar m ondial din aceast ar. D in acest m otiv n indicarea m rim ii (calibru) u n u i m ecanism se utilizeaz linia" n o ta t cu O linie elveian corespunde la 2,256 m m . A stfel u n m ecanism ro tund mic de ca libru 83/4 a re diam etru l de 19,74 mm. Ceasornicele de m n i de b u zu n ar au urm toarele p ri (m ecanism e) funcionale principale : m ecanism ul de arm are ; m ecanism ul m otor ; m eca nism ul de transm isie ; e a p a m e n tu l; o sc ila to ru l; m ecanism ul in d icato r ; m ecanism e auxiliare.
111

F a de ceasornicele m ecanice-defecrise sfe observ existena unui m etaiisrft nou,-1n e ritln it'l ' Ceasornicele pendul i detepttoare, i;am im e mec&hismul rem ontoh 'A cest mecaftisiri serv e$ t ! la, arm area arcu lu i "inecanism ului m otor i n acelai tim p este com binat cu sikteitiur de reglare (aducerea la or) a indicatoarelor. L a ceasornicele m ari (detepttoare1 - i pendule), la arm are servete o cheie fix at d ire c t pe axul m otor p rin tr-u n filetjS u pe u n cap p tra t al axului, fie pe p a rte a capacului, fie pe cea a cadranului. M anevrarea indicato arelo r se face sa u p rin tr-u n buton mon ta t pe- a x u l m inutar: n p a rte a d in sp re capac, sau d ire c t cu. m ina. La cea sornicele de b u zu n ar i de m n aceste soluii riu m ai sn t aplicabile.; A st fel, m ecanism ul ceasornicelor de b u zu n ar i de m n este m ontat ntr-o carca de dim ensiuni reduse, la care capacul i geam ul treb u ie s se n chid ct m ai erm etic, deci n u poate fi p rev zu t cu orificii p e n tru axele de arm are sau reglare. D in m ecanism un; sin g u r ax strpunge carcasa (la teral), pe care se fixeaz o coroan rem ontoare care m preun cu m eca nism ul rem ontor din in terio ru l carcasei treb u ie s rezolve a tt arm area ct .i potriv irea indicatoarelor.

N T R E B R I
1. 2. 3 4.

recapitulative

C are sn t co n diiile deosebite im puse ceasornicelor p o rta b ile ? Ce eap am en te se folosesc astzi la ceasornicele p o rta b ile ? Cum se in d ic m rim ea (calibrul) m ecanism ului ? C are s n t m ecanism ele com ponente i ce ro l a re fiecare ?

CAPITOLUL II

M ECAN ISM U L DE ARMARE


A. GENERALITI

Ceasornicele de b u zu n ar i de m n se fabric astzi num ai cu m e canism ul de arm are de tip cu coroan. M ecanism ul de arm are este cuplat, totdeauna, cu m ecanism ul de re glare a indicatoarelor, care este acionat, ca i arm area m ecanism ului mo tor, p rin ro tire a coroanei rem ontoare. M ecanism ul de arm are constituie cu p laju l cel m ai mic din m ecanica fin. La acest m ecanism se disting cinci faze de lucru : arm area la ro tirea n ain te ; cursa d e napoiere n gol la ro tirea n sens co ntrar ; - cuplarea (com utarea) pe poziia de p o triv ire a indicatoarelor ; reglarea indicatoarelor n m ersul n ain te11; reg larea indicatoarelor n m ersul napoi". -. n com ponena m ecanism ului de a rm a re in tr m ai m ulte elem ente, c a : ro i dinate, pinioane, prghii, arcuri i fusuri. D atorit solicitrilor
1 1 2

deosebit d e m ari, toate- aceste elem ente se execu t din oel i sin t tra ta te term ic (m buntite). ; A vantajele m ecanism ului de arm are s n t u rm toarele : arm a re a ceasornicului se execut cu carcasa n c h is ; ' - arm area se realizeaz la ro tirea coroanei rem ontoare n sensul nainte" ; m ecanism ul p erm ite ro tire a n gol n sensul napoi i deci degetele n u trebuie ridicate (ndeprtate) de pe coroana re m o n to a re; com utarea sim pl pe poziia de re g la re a indicatoarelor ; reglarea indicatoarelor p rin ro tirea n am bele sensuri a coroanei re m o n to a re ; a rm a re a i reglarea indicatoarelor se execut cu o singur m n, prin ro tirea coroanei rem ontoare. Ceasornicele cu arm are autom at, la care arm area se execut toc m ai d a to rit m icrilor ex ecutate de p u rtto r, sn t prevzute, de asem enea, cu m ecanism de arm are. A cest lu cru este necesar, pe de o p arte, pentru a crea posibilitatea reglrii indicatoarelor, ia r pe d e alt parte, p e n tru a r m area ceasornicului dac acesta n u este p u rta t, d a r tre b u ie s funcio neze u n tim p mai ndelungat.

B. TIPURI CONSTRUCTIVE

M ecanism ul de arm are a a p ru t prim a dat n secolul al X V III-lea, in tr-o form ru d im en tar i sim pl, cunoscnd n continuare o serie de m buntiri. La perfecionarea m ecanism ului de arm are au co n trib u it pe i nd B eaum archis, Ingold, B reguet i, n special, A driene Philiipe. n pre zent se cunosc aproxim ativ 300 de v ariante constructive ale m ecanism ului de arm are. a. M ecanism ul de arm are cu buton de ap sare (fig. 131). P rin a p sarea sp re in te rio r (n sensul sgeii) a b u tonului1d e apsare 2, cu unghia degetului, se deplaseaz prghia 1 sprijinit de u n arc 6, a n tren n d pinio nul rem ontor 4 care alunec pe o poriune p tra t a axului rem ontor 7. n acest fel d a n tu ra fro n tal in ferio ar a p in io n u lu i 4 va in tra n an g re nare eu ro ata de reglare a indicatoarelor 5, care angreneaz cu roata schim btoare. P in io n u l de arm are, fiind m on ta t lib er p e o poriune p tra t a axului, se va roti odat cu coroana de arm are, indife re n t dac ea se afl n poziia superioar sau inferioar. R oata d in at de transm isie 3 este li ber pe a x u l de arm are astfel n ct axul se poate ro ti independent de ea. A ceast ro at angreneaz cu o ro at din at situ a t in tr-u n plan p erp en d icu lar pe plan u l ei, care, la rn Fig. 131. M ecanim ul de a rm a re cu buton d e apsare. dul ei, se afl n an grenare cu ro ata casetei (m ontat rigid pe ax u l m otor). n poziia descris m ai sus, adic p e n tru reg larea indicatoarelor, ro ata 3 este n po ziie de rep au s (nu se rotete). Cnd butonul 2 n u este apsat, d a n tu ra frontal su perioar a pinionului 4, avnd fo rm a unei d an tu ri nclinate, form eaz cu d a n tu ra fro n tal a ro ii de tran sm isie 3 un cuplaj cu tra n s m iterea m icrii n tr-u n sin g u r sens, i anum e n sensul arm rii. R otin3 Manualul ceasornicarului

113

du-se coroana rem ontoare n sensul arm rii, ro a ta 3 se v a ro ti d atorit cupljulu i m enionat i se v a produce arm area arcului, La ro tirea n sens co ntrar a coroanei rem ontoare; cu p laju l n u m ai tran sm ite m icarea de la pinionul 4 la ro a ta de transm isie 3, i coroana se ro tete n gol. n poziia n care b u to n u l de apsare este m pins nspre in terio r, adic p e n tru regla rea indicatoarelor, cuplajul este desfcut. - b. M ecanism ul de arm are cu zvor (fig. 132). Funcionarea acestui m ecanism este identic cu cea a mecanismului- de arm are descris la punc tu l a, cu deosebirea c prghia este acionat de d a ta aceasta de zvorul 1, t a r e se 'd ep laseaz la reglarea indicatoarelor n direcia sgeii i se m enine n acea poziie.

Fig. 132. M ecanism ul de . a rm a re cu zvor.

Fig. 133. M ecanism ul de a rm are cu pod b a sc u la n t i buto n de a p sare .

e. M ecanism ul de arm are cu pod basculant i buton de apsare. Acest m ecanism este rep rezen tat n fig u ra 133 i const din podul oscilant 3, n care sn t m ontate trei ro i dinate. Roata central 7 angreneaz cu roata de reglare a indicatoarelor 6 i' cu ro ata 6', care tran sm ite m icarea la m e canism ul m otor. D up cum butonul de apsare 1 este apsat sau nu, p rin ro tirea co roanei a x u lu i d e arm are, m icarea se v a tran sm ite la m ecanism ul in d i catoarelor p rin an grenajul 2 7 6 4 (4 este ro ata schim btoare) sau la m ecanism ul m otor prin a n g re n a ju l 2 7 6' 5. R oata dinat 5, num it ro a ta casetei (roata clichet), este fix at rigid pe ax u l m otor i ndeplinete ro lu l ro ii clichet. C lichetul in tr n spaiul d in tre dinii acestei roi, perm ind ro tire a n sensul arm rii i oprind desfu rarea arcului p rin ro ti re a aXului m otor n sensul co n trar arm rii. Toate varian tele p rezen tate pn acum au d ezav an taju l c m anevra re a lor n u este comod, fiin d necesar folosirea am belor m ini p en tru re glarea indicatoarelor, i n carcas sn t practicate dou orificii. A stzi se folosesc num ai m ecanism ele de a rm are la care com utarea de pe poziia de arm are la cea de reglare a indicatoarelor se face p rin tr a gerea coroanei axului rem ontor nspre exterior. d. M ecanism ul de arm are cu cuplaj (fig. 134). Principiul acestui1m e canism este astzi cel m ai des ntilnit. A xul de arm are 2 (fig. 134, b) este susinut de carcasa ceasornicului i o rien ta t p erpendicular pe axa mecanism ului. P e acest ax se afl roata de transm isie 3 cu o d an tu r cilindric i o d a n tu r frontal nclinat de
114

clichet. Aceast ro at are o g a u r rotu n d i se sp rijin pe un u m r n d a n tu ra frontal, nclinat d e clichet, a p inionului alunector. La partea inferioar, acest piniori este p re v z u t cu o d a n tu r frontal obinuit. Acest pinion este calat pe o p arte p tra t a axului, form nd un a ju sta j aliinectar. In canalul pinionului in tr prg h ia 9, care, d ato rit apsrii prghiei

b
Fig. 134. M ecanism ul de a rm a re t u cuplaj :

a n poziie n earm at; b n poziie de arm are O; c in poziie de reglare a indicatoarelor; 1 coroana de arm are;- 2 axul de arm are: 3 roata de transm isie; 4 pinionul de arm are (sau pinionul alunector); 5 roata de reglare a indicatoarelor; 6 roata interm ediar; 7 roata casetei sau roata clichet; 8 tire t sau prghie com utatoare: 9 prghie; 10 arcul prghiei; l i podul rem ontorului; 12 roata schim btoare i p in io n ; 13 roata orar; 14 pinion ptrar.

com utatoare la scoaterea coroanei, va realiza angrenarea pinionului alu nector cu roata de reglare a indicatoarelor. 5" Roata de transm isie 3 angreneaz cu ro ata interm ediar 6. Aceste dou roi sn t dispuse n dou p lan e perpendiculare. R oata in term ed iar tran sm ite m icarea la ro ata casetei 7, care ndeplinete i ro lu l roii clichet. P e n tru com utare servete prg h ia com utatoare 8. A ceasta se poate ro ti n ju ru l unui u ru b cu um r, m o n tat n p latin a ceasornicului, n u m it u ru b u l tire tei. U n capt al prghiei com utatoare in tr n tr-u n canal al ax ului re m ontor. C ellalt cap t se sp rijin pe prghia 9, i la scoaterea coroanei (fig. 134, c) aduce pinionul alu n ecto r n an g ren are cu ro a ta de regLa:re a indicatoarelor 5. A ceasta tra n sm ite m icarea la ro ata schim btoare 12, de unde m icarea se tran sm ite la pinionul p tra r 14 i roata orar 13. D enum irea m ecanism ului provine de la un cuplaj care se form eaz n tre roata de transm isie i pinionul alunector. A cest cuplaj, avnd dinii fro n tali nclinai, tran sm ite m icarea i energia ctre m ecanism ul m otor n sensul arm rii i p erm ite m ersul, respectiv ro tirea n gol a coroanei n sens contrar. D atorit ex isten ei prghiei com utatoare n u m it tiret, m ecanism ul m ai este denumi-t i m ecanism de arm are prghie com utatoare. Me canism ul cu pod b asculant posed, de asem enea, o prghie com utatoare, ns n u are cuplajul m enionat, m otiv p e n tru care se consider c d e n u m irea mai corect este cea u tilizat n acest m anual. e. M ecanism ul rem ontor cu pod basculant (fig. 135). A cest m ecanism este m ai uor de realizat, m otiv p e n tru care se folosete i astzi la cea sornicele de b u zu n ar i de m n d e calitate inferioar.

A xu l de arm are 2 p o art pe o p a rte p tratic ro ata d e transm isie 3 care ngreneaz cu ro a ta cen tral 4. A xele acesto r dou ro i sn t p erp en diculare n tre ele. P odul b ascu lan t poate oscila n ju ru l u n u i u ru b fix a t n p latin a ceasornicului i p o art ro ile d in ta e 4, 5 i 6 care angreneaz n tre ele. D atorit arcu lu i 10, podul b asculant v a ocupa n m od norm al

poziia care s realizeze an g ren area n tre ro a ta d e arm are i ro ata casetei. La m ecanism ul cu cuplaj, m ersu l n gol la ro tire a n sensul c o n tra r arm rii coroanei a fost posibil d a to rit c u p la ju lu i; aici acest lucru se realizeaz prin srirea d in ilo r roii de arm are 5 peste d inii roii casetei 7. \ C om utarea pe poziia de reglare a indicatoarelor se execut n mod asem ntor ca la m ecanism ul cu cuplaj descris an terio r, cu deosebirea c aici se produce oscilarea podului basculant la scoaterea coroanei, astfel n ct s angreneze roata de reg lare a indicatoarelor 6 cu roata schim b toare 11.

NTREBRI RECAPITULATIVE 1. C are sn t fazele de lu cru ce tre b u ie n d ep lin ite de m ecanism ul de a rm a re ?


2. Ce a v a n ta je a re m ecanism ul d e a rm a re ?

3. D escriei fu n c io n are a m ecan ism u lu i de a rm a re cu b u to n d e a p sa re i a celui cu zvor. 4. P r in ce se cara cte riz ea z m ecanism ul d e a rm a re cu pod b a sc u la n t i b u to n de a p sare ? 5. C um fun cio n eaz m ecanism ul de a rm a re m odern ?

CAPITOLUL 1 1 1

MECANISMUL MOTOR

:.

A MECANISMUL MOTOR CU CASET MOBIL

. (Ceasornicele de b u zu n ar i de m in sn t echipate cu im m ecanism m otor cu caset m obil. A rcul m otor este m o n tat n tr-o caset prevzut cu capac, caseta nefiind rigid m o n tat pe a x u l m o to r ca cea fix, c ip u tn duT se roti in d ep en d en t de a x u l m otor. P rin aceasta se obin urm toarele avantaje fa de cele ale arcu lu i m otor f r caset n tln it la an u m ite ceasoi-nice detep tto are : arcu l destins ocup u n loc mai m ic, lu c ru foarte im p o rta n t la ceasornicele de dim ensiuni m ic i; se asigur tran sm iterea m om entului m o to r i n tim p u l arm rii ceasornicului cu a ju to ru l m ecanism ului rem ontor. n fig u ra 136 este rep rezen tat m ecanism ul m otor cu caset m obil. Roata m otoare 1 form eaz u n to t u n ita r (corp com un) cu caseta ce se n -

1 t .3

Fig. 136. M ecanism ul m o tcr cu caset m obil.

chide cu capacul 2 care, fiin d a p sat pe caset, in tr n tr-o deg ajare (teire) a casetei u nde rm n e fixat. n interio ru l casetei se afl arcu l m otor. Captul in te rio r al arcului este fix a t de gheara 4 a ax u lu i m otor 3. C ap tu l ex terio r a l arcului este fix a t pe p eretele casetei folosndu-se form ele de
117

agare rep rezen tate n figura 137. Axul m otor este prevzut in partea superioar cu o poriune avnd o seciune p tratic. Aici este m ontat roata casetei 5 (v. fig. 136) i fix a t cu urubul-7.' R oata casetei ndeplinete, totodat, i ro lu l ro ii de clichet. La cea sornicele de b u zu n ar i de m n cu m ecanism re m o n to r se re n u n , d e obi cei, la ro ata de clich et separat. C lichetul 6 m o n tat pe platin blocheaz n acest caz roa ta casetei. Este e v id e n t c n acest caz cli ch etu l a re o form p o triv it c u form a d in ilo r roii. La arm area ceasornicului, p rin n v rtire a coroanei rem ontoare, ro ata casetei se va ro ti n sensul indicat, sens perm is de cliche tu l 6. A xul n u se poate ro ti n sensul co n trar acestui sens, deoarece rotirea roii casetei (respectiv a axului) este m piedicat d e cli chet. Aceasta nseam n c dup term in area operaiei de arm are ax u l m otor rm ne im o bil, n schim b caseta de care este fix a t ca p tu l ex terio r al arcu lu i se va ro ti la destin derea arcului n acelai sens n care s-a ro tit arcu l m otor n tim p u l arm rii. Este de la sine neles c n tim pul ope Fig. 137. C a p ete de fix are a arcu lu i. raiei de arm are ceasornicul n u se va opri, n tru c t n acest tim p, ch iar dup prim a rotire a coroanei rem ontoare, asu p ra casetei va aciona u n m om ent d e ro taie a arcului. C aseta fiind liber, pe ax u l m otor va tra n sm ite acest m om ent p rin dan tu ra ei (ea form eaz ro ata m otoare) m ecanism ului de transm isie, res pectiv pinionului m inutar. D eoarece la acest m ecanism m otor ceasornicul n u este lip sit de izvorul de energie nici n tim pul arm rii, este necesar ca toate ceasornicele portabile s fie echipate cu caset m obil. T ransm iterea perm anen t a m om entului m otor constituie o p rim condiie p en tru obi nerea u n o r ceasornice cu funcionare precis.
B. LEGILE CASETEI

S p aiu l disponibil p e n tru destinderea arcului fiind lim itat, este ne cesar s se stabileasc anum ite dependene n tre lungim ea arcului, grosi m ea arcului, diam etru l casetei i diam etrul a x u lu i m otor. A ceast depen den este d eterm in at i de fa p tu l c num rul de ro taii ale casetei, res pectiv d u ra ta d e funcionare a ceasornicului n tre dou arm ri succesive este n fu n cie de alegerea corect a dim ensiunilor m enionate. P e n tru a se stabili re la iile de dependen n tre dim ensiunile arcului, casetei i n u m rul d e ro ta ii ale casetei se pornete de la legile casetei, stabilite n 1857 de Rose. A ceste reguli sau legi a ra t : a. N u m ru l m axim de ro taii ale casetei la desfurarea arcului se obine dac su p ra fa a ocupat de arc n stare arm at S t este ju m tate din suprafaa in elar S d in tre caset i axul m otor, ia r n stare desfurat suprafaa ocupat de arc va fi cealalt jum tate S% (fig. 138).
118

b. N u m ru l de rotaii ale casetei e ste eg al cu diferena d in tre n u m ru l de spire ale a r cului n sta re n fu rat i n u m rul de sp ire m atem atice.

C. ARCUL MOTOR

A rcul m otor al ceasornice lor de m n i de buzunar este co n stitu it d in tr-o band de oel clit i rev en it. D im ensiunile arcurilor p e n tru ceasornicele de m n i de b u zu n ar sn t urm toarele : Fig. 138. Caseta. lungim i : 200600 mm; grosim i : 0,050,2 mm. A rcurile s n t m ontate n caset i asigur ceasornicului o d u rat de funcionare dup o arm are com plet de 36 40 h, adic o zi i. o rezerv de m ers de 12 16 h. Dac este scos din caset, arcu l m otor poate avea urm toarele form e (fig. 139) : form a sp iral (fig. 139, a), toate spirele arcului snt orien tate dup o piral ; form a sem iinvers (fig. 139, b), pe p oriunea A B captul ex te rior al arcu lu i p rezin t o cu rb u r invers, form nd ns u n unghi m ai mic de 360; form a S (fig. 139, c), pe poriunea C D captul ex terio r al a r cului p rezin t o c u rb u r invers fa de celelalte spire, descriind un unghi mai m are d e 360.

/ ^

'

kL c

C3
V __.X

b Fig. 139. A rcuri m otoare.

P rin pre tensionrile de la form a sem iinvers i form a S se obine o for m ai co n stan t la desfu rarea arcului. Legea de v ariaie a forei a r cului n tim p u l d esfurrii a fost a r ta t la m ecanism ul m otor al cea sornicelor detepttoare. Din anul 1945, arcu rile m otoare se fabric to t m ai m u lt din aliaje speciale, de obicei inoxidabile, i cu lim ita de elasticitate ridicat. Practic, arcurile n u au nici o deform aie perm anent, i pericolul ru p e rii este foarte mic. In p re z e n t ex ist m ulte m rci de arcu ri care satisfac pe d eplin cerin ele in d u s tr ie i; de exem plu : D urapow er (1945), N ivaflex (1952), V im etalIsoflex (1953) etc. . n sta re desfu rat spira in terio ar a arcu lui care v a cuprinde axul m otor tre b u ie s fie situ at n cen tru l casetei, astfel nct p rin introducerea
119

a x u ly i s n u fie deform at cu rb a term inal: ri tim p u l destinderii, spirele arc u lu i treb u ie s fie egal d ep rtate n tre ee cel p u in p e n tru un in terval de tim p scurt. Dac aceste condiii n u sn t ndeplinite, arcul se va desf u ra excen tric i v a a p rea o pierdere d e energie m ai m are d ato rit fre crii m ai accentuate n tre spire. * In ceea ce p rivete seciunea arcului m otor, aceasta este aproape ex clusiv* drep tu n g h iu lar cu m uchii rotu n jite. A rcu rile noi s n t astfel nf u ra te n ct diam etru l ex terio r al arcului s fie egal' cu diam etrul in terio r al casetei i in u te n aceast stare de u n inel de srm .
D. MECANISMUL CU CLICHET . .

L a ceasornicele de b u zu n ar i de m n, av in d n vedere necesitatea econom isirii de spaiu, se re n u n la m ecanism ele cu clichet care posed o ro a t de clichet cu d an tu r specific. La to ate ceasornicele cu m ecanism rem ontor, m icarea axului m otor n tim pul arm rii, d atorit clichetului, m piedic destinderea arcului p rin rotirea axului n sens co ntrar arm rii. D in aceast cauz, acest sistem este aplicabil num ai m ecanism elor m o toare cu caset m obil (adic tu tu ro r ceasornicelor portabile) la care en ergia (micarea) este tran sm is m ecanism ului de transm isie de nsi caseta. R oata casetei este p revzut cu o d a n tu r obinuit in ceasornicrie, ia r clichetul, fix at pe p latin a ceasornicului (partea fix), are o form spe cific p erm in d rotirea roii casetei num ai n sensul arm rii i blocnd- ro tire a ei n sens contrar. n fig u ra 140 sn t p rezen tate diferite m ecanism e cu clichet. Figu rile 104, a i 140, b rep rezin t m ecanism e clasice cu clichet; clichetul fiind ap sat n tre d inii roii casetei de ctre u n are. S istem ul din fig u ra 140, b p rezint av an taju l c perm ite roii case tei, respectiv axului m otor, o rev en ire cu u n an u m it unghi. n acest fel se

f
Fig. 140. Mecanisme ca clichet.

120

evit" funcionarea ceasornicului cu a x u l com plet arm at,runde, acesta are o variaie fo arte m are a m o m en tu lu i'm otors:. ' f j4 ' M ecanism ele din figurile 140; c, d, e reprfezint' soluii,ap liq ate.m ai recent. L acestea se asigur rev en irea ro ii casetei d a to rit Jiisa i form ei specifice a clichetului. S oluiile la care arcul clichet este n acelai tim p i clichetul se u ti lizeaz num ai la ceasornicele ie ftin e (fig. 140, f i V In to ate aceste figuri s-a in d icat sensul de rotire a roii casetei la arm are p rin tr-o sgeat.

NTREBRI 1. 2. 3. 4. 5. G .

recapitulative

C are sn t a v a n ta je le m ecanism ului m o to r cu c aset m obil ? E n u n a i legiie casetei. D in ce m a te ria le se execut a rc u l m o to r ? Ce fo rm e p o ate ocupa a rcu l scos d in caset ? C are sn t m ecanism ele cu clichet folosite la ceasornicele p o rtab ile ? Ce e lem en te com une au acestea ?

CAPITOLUL IV

MECANISMUL DE TRANSMISIE
A. GENERALITI

M ecanism ul de transm isie este fo rm a t d in tr-o serie de roi dinate i pinioane p u rtn d denum iri identice cu cele ale ceasornicului pendul sau detepttor, care, angrennd n tre ele, tra n s m it m om entul, respectiv m i carea de la m ecanism ul m otor la eapam ent. n acelai tim p, m icarea este transm is i m ecanism ului indicatoarelor. iNotaiile folosite p e n tru d iferitele elem en te cinem atice vor fi u r m toarele : za i'm z, 4 Zi Zs z* z ' ~e n u m ru l n u m ru l n u m ru l n u m ru l n u m ru l n u m ru l n u m ru l n u m ru l n u m ru l de de de de de de de de de d in i d in i dini dini d in i dini d in i d in i d in i ai roii m otoare (c a se tei); ai pinionului m in u ta r ; ai; ro ii m in u ta re ; ai pinionului in te rm e d ia r ; ai ro ii in term ed iare ; ai pinionului secundar ; a i roii secundare ; ai pinionului e a p a m e n tu lu i; ai ro ii eapam entului. determ in d u ra ta de

E vid en t ro ata m otoare i p in io n u l m in u ta r n u fac p a rte din m eca nism ul de transm isie. R ap o rtu l de transm isie ii = ~ funcionare a ceasornicului. A ceast d u ra t de funcionare m ai este in

flu e n a t de n u m ru l de ro taii N ale axului m otor Ja arm are. D in m ecanism ul de tra n s m isie n u face p a rte nici ro ata eapam entului. R oile d in a te p o t fi pHne sau cu spie. P rin decuparea m aterialului d in tre spie se obine o u u rare a roilor. Pinioanele fac, totdeauna, corp comun cu axul respectiv (fig. 141). P e un um r al Fig. 141. Pinion. pinionului se fixeaz roata dinat p rin sertizare. La ceasornicele de m n i de buzunar, din tendina de a se reduce dim ensiunile m ecanism ului, se folosesc module m ici pen tru elem entele din ate. Acest lucru este posibil i dato rit forei (m om entului mic) a arcu lui motor. M odulul m axim se n tln ete la m ecanism ul m otor, respectiv la meca nism ul rem ontor. Pe m su ra n d ep rtrii de m ecanism ul m otor n sp re ea pam ent, m om entul devine din ce n ce mai mic, viteza de rotaie crete, i m odulul ro ilo r devine to t m ai mic. M odulele nefolosite la ceasornicele portabile variaz n tre 0,07 i 0,3.

B. SCHEME CINEMATICE

a. M ecanism ul de transm isie norm al. La unele ceasornice de m n i de buzu n ar se ntlnete schem a cinem atic norm al, studiat i la ceasor nicele detepttoare. n acest caz, axul m inutar, p u rtn d i pinionul ptrar, este situ a t n centrul 'ceasornicului. Aceste ceasornice au un indicator se cun d ar mic situ a t n tre centrul cadranului i cifra 6. b. M ecanism ul de transm isie cu pinion m in u tar special, lateral. n special la ceasor nicele de m n d rep tu n g h iu lare pinionul p tr a r n u este m o n tat pe prim ul ax a l m eca nism ului de transm isie i deci n u face parte din m ecanism ul de transm isie propriu-zis, ci pe un ax m in u tar la te ra l (fig. 142). A van taju l acestei aranjri const n fap tu l c ro ata interm ediar 3 nu m ai tre buie s fie situ a t n cen tral m ecanism ului. Acest lucru p erm ite u n aranjam ent m ai bun al roilor. P inionul m in u ta r special 7 se m on teaz pe u n tift m preun cu roata in term e diar special 6. P inionul m in u ta r este a n tren at de roata Fig. 142. S chem a cinem atic a m otoare (caset) avnd zo dini. D ezavantajul ceasornicului cu pinion m in u acestei soluii const n fap tu l c are u n pi t a r s p e c ia l: nion i u n ax n plus. M ecanism ul indicatoa 1 roata m otoare; 2 roata in relo r este cel obinuit. term ediar; 3 roata m inutar; 4 roata secundar; 5 pinion n figura 143 este reprezentat schema ancor; fi roata o rar; 7 pi nion m inutar special; 8 roata cinem atic a u n u i ceas Rosskopf original. La schim btoare; 9 pinion aceast schem , p rin alegerea u n u i arc schimbtor.
122

fbarte lung, care s asigure 7,5 ro taii ale ro ii m otoare, u n nu m r de 18 d in i p e n tru ro a ta eap am en t i 4 4/5oseilaiij/s ale balansierlui, precum i prin ren u n a re a la u n a r t to r secundar (nefiind nici o ro at care s

Fig. 143. S chem a cin em atic a ceasornicului Rosskopf c u trei ro i :


1 roata -motoare; 2 roata interm ediar f ; 3 roata interm ediar I I ; 4 pinionul eapam entului; 5 i 6 pinion i roata schim btoare: 7 pinion ptrar;
8 ro a ta o ra r .

kcctTcx

'Ua.'Ucutct/i,

aib o oscilai^,1 m in), se poate reduce num rul de perechi de roi la trei (fig. 143). P in io n u l schim btor cu ro ata schim btoare sn t m ontate aderent pe axa casetei. La ceasurile Rosskopf m ai mo derne, p rin in te rc a la re a unei ro i cu pi nionul respectiv, se poate aplica i u n artto r secundai' (fig. 144). A ceast schem p o art d en u m irea de schema Rosskopf cu p a tru roi. c. M ecanism ul de transm isie cu secundar central. Ceasornicele cu in d i cator secun d ar m are, concentric, cu in dicatorul m in u ta r i o rar, se num esc cu secundar central. In acest caz, n cen tru l m ecanism ului este ax u l secundai', iar pinionul m in u ta r e ste g u rit i se prelungete cu o eav concentric cu axul se cu n d ar i p o art in d icato ru l m i nutar. P inio n u l m in u tar, g u rit, poate face p a rte d in tr-u n m ecanism norm al de transm isie sau poate fi u n pinion Fig. 144. Schem a cin em atic a cea m in utar special. sornicului R osskopf cu p a tru r o i : S chem a cinem atic a ceasului cu I roata m otoare; 2 roata interm e I; 3 roata interm ediar II; 4 secundar cen tral c u pinion m in u ta r care diar roata secundar; 5 pinion eapam ent; face p a rte din m ecanism ul de transm isie 6 roata de antren are; 7 pinion p tr a r; 8 roata o ra r ; 9 i 10 pinion este rep rez en ta t n fig u ra 145. i roata schim btoare.

1 In fig u ra 146 este rep rezen tat schem a cinem atic a u n u i ceasornic cu pinion m in u ta r special. In acest caz, ro ata secun d ar face p arte d in m eca nism ul d e transm isie. P in io n u l m in u ta r este concentric cu axul secundar i p rim ete m icarea direct de la ro a ta m otoare (caseta). M ecanism ul in dicatoarelor este cel obinuit, fo rm at d in pinionul p trar, roata i pinionul schim btor i ro a ta orar. ... -

Fig. 145. S chem a cinem a tic a ceasornicului cu se c u n d a r c en tral, cu p i n io n m in u t a r :


1 ro ata m otoare; 2 ro ata m in u tar; 3; roata in term e d ia r; 4 roata se cundar ; 5 pinion ancor; 6 ro ata interm ediar; 7 pinion secundar special.

Fig. 146. Schem a cinem atic cu secu n d ar c e n t r a l :


1 ro ta m otoare; 2 roata in term ediar, II: 4 roata secun dar ; 5 pinion an co r: 6 pi nion m inutar: 7 pinion p trar: 8 roata schim btoare; 9 pi nion schim btor; 10 ro ata secundar.

P e n tru a face posibil reglarea indicatoarelor, subansam blul m in u tar treb u ie s fie prevzut cu u n cuplaj elastic (prin fric iu n e ); soluiile folo site n acest scop v o r fi p rezen tate la m ecanism ul indicatoarelor.
C. FUSURI l LAGRE

a. A legerea i execuia corect a lagrului i a fusului. S n t condiii eseniale, de p rim im p o rtan , d e care depinde n m are m sur buna fu n cio n are a ceasornicului. E ste deci necesar s se cunoasc bine scopul i condiiile ce se im p u n acestor elem ente, i anum e : lag ru l servete la crearea posibilitii de realizare a m icrii de rotaie ; lag ru l trebuie s m piedice deplasrile axiale i radiale ale fu sului ; la realizarea sp rijin u lu i n la g r in terv in dou elem ente : lagrul propriu -zis i fusul. A stfel d e v in posibile angrenajele : lag iu l este iix i fusul se ro tete ; fusul este fix i lagrul se rotete ; la m icarea fusului sp rijin it n> lagre ia natere o frecare care treb u ie m e n in u t n lim ite c t m ai mici. Aceasta im pune : o construcie corect a lag ru lu i i a fu su lu i, respectiv a acelei p ri a fusului ce vine n contact cu lag ru l n u m it cep, alegerea judicioas a m aterialului, reali zarea u n o r su p rafee de contact c t m ai netede ; v alo area forei ce se tran sm ite i viteza m icrii de rotaie, ele m ente care d ifer de la u n fu s al ceasornicului la altul, trebuie lu ate n seam la alegerea tip u lu i de lagre i a form ei cepului ;

p rin tr-o construcie p o triv it lagrului i a fusu lu i treb u ie s fie m piedicat m prtierea (scurgerea) lu b rifia n tu lu i; cele dou elem ente n contact tre b u ie executate d in m ateriale d i ferite, deoarece n caz c o n trar fu su l se poate nepeni n lagr. D up felul m icrii ex ecu tate de fu su ri se deosebesc : l fu su ri cu m icare de ro taie (la p inioane i r o i) ; . * fusuri cu m icare d e oscilaie (la ancor, balansier, anum ite prghii). b. T ipuri de lagre. n fig u ra 147, a i b sn t reprezentate dou m o d u li de sp rijin ire a fusurilor n lagre p racticate n platine (schelete) din alam , ntiln ite la ceasornicele de m n i de buzunar. C epul fusului poart d enum irea de cep cilindric. A cest cep este lepuit pe su p rafaa cilindric, pe p oriunea ro tu n jit a vrfului i pe su p rafaa fro n tal (umr). Lagrele p e n tru fu su ri care str b a t p latin a treb u ie p revzute cu o adneire m ic p e n tru re in e re a uleiului. Fig. 147. T ipuri d e fusuri. Aceasta se realizeaz, p rin tr-o degajare la un unghi de 30 fa de platin. Form a sferic a d eg ajrii re in e ns; m ai b ine u leiu l fa de cea conic. C epul trebuie s p tru n d cu v rfu l ro tu n jit n adhcirea p e n tru ulei p en tru a n u produce num ai o u zu r parial (pe o an u m it grosime) a platinei. La roile schim btoare i la prghii se ntlnete foarte des situ aia ca fusul (axul) s fie fix, ia r ro a ta sau p rg h ia s descrie o m icare de ro taie n ju ru l fusului (fig. 148). n fi{jura 148, a se rep rezin t fu su l ro ii schim btoare n u ru b at n platin. m piedicarea deplasrii axiale a roii schim btoare se realizeaz n tr-u n sens de ctre u m ru l din p artea in ferio ar a fusului1 , ia r n cellalt sens de c tre u n elem ent special (rondea, tift etc.) de lim itare. La ceasor nicele de m n i de b uzunar, ro lu l acestui elem en t de lim itai'e este p re lu at de alte rep ere m ontate d easu p ra roii schim btoare.

b
Fig. 148. F u su ri fixe.

S o lu ia d in fig u ra 148, b se utilizeaz la prghii care parcurg u n ghiuri mici. Piesele ce vin n contact s n t ex ecu tate din oel, deoarece la m icarea de ro taie m ic descris de prghie, u zu ra are un rol secundar, n schim b p o t fi adm ise n crcri m ari. P e n tru roi n m icare de rotaie se recom and soluia din fig u ra 148, c. P resiu n ea radial este p relu at de fus,
125

care^const n fond d in tr-o n lare a p latinei, ia r urubul m piedic doar deplasarea axial. D ac poziia axial a fu su lu i este deosebit de im portant, se adap teaz so luia din figura 149. A cest sistem care perm ite deplasarea fusului cu aju to ru l u n u i urub se utilizeaz la angrenaje cu coroan, unde treb u ie reglat adncim ea de angrenare. n an u m ite cazuri, d ato rit fap tu lu i c forele sn t a tt de m ici nct m piedicarea deplasrii axiale n u poate fi rezolvat prin aplicarea unui u n jr pe fus (care introduce frecri suplim entare), snt necesare lagre speciale.

Fig. 149. L ag r cu re g la re axial.

Fig. 150. L ag r cu plcu.

Fig. 151. L ag r cu pietre.

In figura 150 este re p re z en ta t u n astfel de lag r utilizat la ceasorni cele portabile cu eapam ent cilindru (ceasornice de calitate inferioar). Cepul axului in tr n tr-u n lag r obinuit d in platin, p re v z u t cu o degajare p e n tru ulei. Pe p latin este m ontat, cu u n urub, o plcu de oel cu su p rafaa foarte fin p relu crat pe care se sprijin v rfu l cepului. La ceasornicele de calitate m ai bun, inclusiv la cele d e precizie, fu sul balansierului se sprijin, totdeauna, n dou lagre form ate d in tr-o p iatr cu g au r i o p iatr de acoperire (fig. 151). Intre cele dou pietre, i anum e n tre suprafaa plan a p ietrei de acoperire i cea bom bata a pietrei cu g au r se form eaz u n unghi ascuit care favorizeaz p strarea uleiului n lagre. D atorit degajrii adnci p e n tru ulei i m uchiilor ro tu n jite ale g urii ce form eaz lagrul, se asigur suprafee m inim e de contact n tre cep i piatr. Aceasta echivaleaz cu o reducere la m inim um a frecrii. V rful (captul) cepului care se sp rijin pe p iatra de acoperire este, de asem enea, ro tu n jit. D eoarece cepul fusului ro ii b alansierului are u n diam etru cuprins n tre 0,08 i 0,12 m m este necesar s fie lu ate m suri n vederea m ririi rezistenei lui. Aceasta presupune n p rim ul rnd folosirea u n o r m ateriale cu caracteristici mecanice ridicate, aplicarea tratam entului term ic d e clire i rev en ire i alegerea unei form e constructive optime. F orm a din figura 151 este cea mai p o triv it i se com pune d in tr-u n c a p t. (vrf) ro tu n jit, o p o riu n e cilindric scu rt (ceva m ai lung dect lungim ea g urii din p ia tr cu gaur) care se continu cu o poriune sub form de plnie de difuzor. A ceast form este optim i din p u n ctu l de vedere al p strrii uleiului n lagr. Se folosete la ceasornicele de cali tate b u n , inclusiv la cronom etre. F o rm a de fus din figura 152 se n tln ete la ceasornicele de calitate m edie. D eosebirea fa de p rim a v a ria n t const n aceea c trecerea de Ja diam etru l cepului la d ia m e tru l axului se face m ai brusc. c. P ietre p en tru lagre i m ontarea lor. n in dustria de ceasornice s-a im pus folosirea lagrelor de p ia tr d ato rit av antajelor pe care le p re
126

zint, i riume : Uzura practic n eglijabil (m ult m ai redus dect la lag rele m etalice), netezim ea m are a suprafeelor, frecarea m inim . Astzi se folosete exclusiv ru b in u l sin te tic p e n tru lagrele de ceasornic. R ubinul sintetic a nlocuit ru b in u l n a tu ra l i g ra n a tu l d ato rit fa p tu lu i c prezint o densitate constant, culoare u n ifo rm i p ro p rieti bu n e de lu stru ire.

Fig. 152. C apt de ax.

F ig. 153. P ie tre p e n tru m ontare.

n p riv in a m ontrii p ietrelo r n platine exist dou posibiliti care determ in i form a pietrei. 1) M ontarea pietrelor p rin bordurare. n figura 153 snt reprezentate p atru form e de p ietre d estin ate m on trii p rin bordurare. n acest caz, p ia tra se introduce lib er n orificiu, sp rijin in d u -se n tr-o p arte pe un um r, iar fix area e realizeaz p rin ndoirea, b o rd u rarea m aterialului la partea opus peste p iatr (jur m prejur). Se cunosc tre i v arian te de fix are a pietrelo r p rin b o rd u rare : sistem ul elveian (fig. 154, a ) ; sistem ul G lasshutte (fig. 154, b) ; sistem ul englez (fig. 154, c). n cele tre i figuri, rep rezen tate n seciune, n tr-o p arte (dreapta) se observ locaul p reg tit p e n tru m ontarea pietrei, ia r n cealalt jum tate se observ situ aia d u p bordurare.

Fig. 154. S istem ul de fix a re a pietrelor.

A supra av an tajelo r u n u i sistem fa de cellalt i posibilitilor i condiiilor injpuse la nlocuire se va reveni n p artea care se refer la re pararea ceasornicelor. 2) M ontarea pietrelor p rin presare. P ietrele destinate m ontrii prin presare, la care fix area se dato rete realizrii u n u i ajustaj cu strngere

Fig. 155. P ie tre p e n tru m o n ta re p rin p resare.

n tre p ia tr i loca, sn t rep rezen tate n fig u ra 155. Se poate observa c toate aceste pietre au su p ra fa a lateral cilindric, cu o p a rte ro tu n jit pen tru u u ra re a introducerii p ietrei n loca.
127

O peraia de m on tare se ex ecu t cu a ju to ru l u nor prese speciale. ; . "ha producia in d u strial d e serie m are se folosesc aparate speciale cu alim en tare sem iautom at sa u autom at, cum a r fi, de exem plu, ap aratu l Em pierm atic (fig. 156). ' F a de fix a re a p rin b o rd u rare, fix area p rin presare prezin t avan ta ju l c se realizeaz m ai uor, este m ai p u in costisitoare, i jocul axial p o a te 'fi reg lat p rin p resarea m ai m u lt sau m ai puin adnc a pietrei n loca.

Fig. 156. A p a ratu l E m p ierm atic (a) i d iferite piese (b).

In general se recom and ca locaul, adic alezajul, s fie ex ecu tat la un diam etru cu 0,01 0,02 m m m ai mic dect d iam etrul ex terio r al pietrei, care n acest aju staj ndep lin ete funcia arborelui. In aceste condiii, >e obine u n ajustaj cu strn g e re c are asigur o fixare corespunztoare pie trei. La strn g eri m ai m ari ex ist pericolul ca p iatra s fie distrus prin sfrim area ei n tim p u l m ontrii.
D. ELEMENTE DANTURATE

M ecanism ul de transm isie este fo rm at din elem ente dinate care tran sm it m om entul' de la u n ax la altul. A vnd n vedere necesitatea ob inerii u n o r rap o arte de tran sm isie m ari, se ntlnesc, totdeauna, angrenaje form ate d in pinioane (elem ente d in tae cu u n n u m r mic de dini, sub 20) i roi d in a te care au u n n u m r m are de dini. La ceasornicele de bu zu n ar i d e m n, ro ile d in a te se execu t to t din alam, ns ele sint aco p erite cu u n s tra t p ro tecto r p rin procedee galvanice. Pinioanele se execut din oelu ri speciale p e n tru au to m ate cu caracteristici m ecanice ridicate i din alte aliaje inoxidabile sup u se tra ta m e n tu lu i termic. In scopul reducerii p ie rd e rilo r p rin frecare, d inii roilor, i ai pinioanelor tre b u ie s p rezin te o c a lita te a su p rafeelo r foarte bun. Din acest m otiv, to a te pinioanele d u p tra ta m e n tu l term ic sn t supuse operaiei de lu stru ire a dan tu rii. A ceast o peraie se execu t cu utilaje speciale cu discuri de lem n i p ra f de lefu it (fig. 157). P in io n u l se sp rijin pe cepuri, ia r iscu l care are profilul golului d in tre d in i v a roti pinionul cu u n d in te la fiecare rotaie.
128

Fig. 157. M ain de lu stru it p isio a n e .

C epurile se lepuiesc cu role din carburi metalice, n tre cep i rol existnd o m icare relativ i o anum it p resiu n e de apsare. n p riv in a geom etriei d a n tu rii sn t valabile cele precizate la calculul roilor d in a te i pinioanelor. C alculul cin em atic'se face cu aceleai form ule ca i Ja ceasul detepttor.
NTRtBARI RECAPITULATIVE 1. 2. 3. 4. 5. G. 7. 8. C are sn t elem en tele com ponente ale m ecanism ului de transm isie ? Care este schem a cin em atic n o rm al ? Ce sciicm e cinem atice speciale cu n o atei ? C um funcioneaz acestea ? Care sn t condiiile ce se im p u n u nui lag r ? Ce tip u ri d e lag re cun o atei ? D escriei-le ! Care sn t form ele de p ie tre folosite la m o n ta rea p rin b o rd u ra re ? Cte sistem e de m o n ta re a p ie tre lo r p rin b o rd u ra re se cunosc ? P rin ce se caracterizeaz p ie tre le d e stin a te m o n t rii p rin p resare ?

CAPITOLUL V

EAPAMENTUL CEASORNICELOR PORTABILE


A. CLASIFICARE l GENERALITI

L a ceasornicele m ecnice portabile s-au im pus dou tip u ri de ea pam ente, i an u m e : eap am en tu l cu cilin d ru ; eapam entul cu ancor.
9 M an u alu l ceasornicarului

129

E apam entul cu cilin d ru este sing u ru l tip de eapam ent im obil care s-a afirm at la ceasornicele portabile. A cest eapam ent face p arte din gru p a eapam entelor nelibere. D ato rit posibilitilor destul de sim ple de reali zare i com portam entului re la tiv b u n la rep araie, eapam entul cu cilindru a m ai fost u tilizat i la ceasornicele m ai fine, ch iar i dup ce a n ceput s fie cunoscut i u tilizat eap am en tu l cu ancor. " E apam entul cu cilin d ru a fost in v e n ta t de Thomas Tom pion, n anul 1695, i m b u n tit de ctre George G raham (1720), autorul eapam entu lui^ m obil p en tru ceasornice cu pendul care i p o art num ele. De fapt, n tre eap am en tu l G raham i eapam entul cu cilin d ru exist m ulte asem nri, ele avind la baz o construcie comun. Cele dou palete circulare (cilindrice) ale eap am en tu lu i G raham seam n n tru to tu l cu cel cu cilindru, cu deosebirea c paletele cuprin d m ai m uli pai ai roii eapam entului, pe cnd cilin d ru l cuprinde doar ju m tate de pas. Fiind u n eapam ent n eliber, leg tu ra cinem atic n tre eapam ent i balansier se pstreaz i n tim pul n care ro ata oscilatoare parcurge un ghiul su p lim en tar i fiin d im obil, ro a ta eapam entului n acest tim p rm ne n poziia de repaus. E apam entul lib er tip cu ancor p rezint av antaje im portante n p ri vina preciziei de fu n cio n are a ceasornicelor portabile. D in nsi denu m irea eapam entului rezu lt c n tim pul n care ro ata oscilatoare parcurge u n g h iul'su p lim en tar, aceasta n u pstreaz nici u n fel de legtur cinem a tic cu eapam entul, adic oscileaz liber. E apam entul cu ancor a fost constru it n anul 1754, de ctre cea sornicarul Thom as M udge. P artic u la rita te a caracteristic a acestui eapa m ent const n p rezena u nei legtu ri interm ediare ntre roata eapam en tu lu i i roata oscilatoare i d ato rit acestui fapt, transm iterea im pulsului de la ro ata eapam entului la balan sier n u se face direct, ca n cazul ea pam entelor nelibere, ci p rin in term ed iu l u n u i elem ent in term ediar nuinitfurc. D atorit ex istenei furcii s-au p u tu t m ri considerabil am plitudinile de oscilaie ale roii oscilatoare, perm in d u -i i o oscilaie liber deoarece furca atin g e tiftu l ro ii oscilatoare num ai n tim pul transm iterii im pul sului. Eapam entul cu ancor aa cum a fost propus de Mudge a a v u t un inconvenient considerabil, i anum e n tim pul n care roata oscilatoare a parcurs arcu l su p lim en tar p u te a s aib loc frecarea vrfului furcii de rola fixat pe axul balansierului. A ceast frecare producea deseori n e aju n su ri calitilor eapam entului cu ancor. Acest inconvenient a fost n l tu ra t de ctre ceasornicarul francez C. A. Lechot care, n anul 1825, a adus schim bri In construcia eapam entului cu ancor, p rin care s-a obinut aa-num ita atracie", care are ro lu l de a asigura furcii u n a din poziiile extrem e dup tran sm iterea im pulsului. F urca este deci obligat s atepte ren to a r cerea ro ii oscilatoare n tr-o anum it poziie care este determ inat d e n si construcia eapam entului, fr s m ai fie necesar asigurarea acestei poziii p rin contactul d in tre v rfu l furcii i rola de pe axul roii oscilatoare. A stfel, frecarea ned o rit n tre v rfu l furcii i rola de pe axul balansierului la eapam entul ancor co n stru it de M udge a fost elim inat. D up aceast m b u n tire, eapam entul cu ancor s-a dovedit net superio r celorlalte eapam ente i a cunoscut o rspndire foarte larg de care se bucu r i n prezent.
130

B. EAPAMENTUL CU CILINDRU

1. Prii componente
P rile principale ale eapam entului cu cilindru sn t cilindrul i ro ata eapam entului (fig. 158). Roata eapam entului 1 are dinii n form de coli dispui n a lt plan dect spiele i b u tu cu l roii. C ilindrul 2 este n fond o eav de oel cu dim ensiuni foarte miei. S u p ra fa a exterioar i in terio ar a cilindrului sn t foarte bine p relucrate p rin rectificare i lustruire. A cest cilin d ru este secionat n zona C, perm ind in tra rea d in ilo r roii eapam entului n interio ru l lui. C apetele cilindrului sint nchise cu tam poanele 3, m ontate n ci lindru p rin tr-u n aju staj cu strngere. Din aceste tam poane sn t p relu crate cepurile 4. R oata oscilatoare se m on teaz pe u m ru l 5 al bucei m ontate pe cilindru. D esigur c cilindrul va p u rta i rola Fi8' 158' E ap am en tu l cu cilindru, arcului spiral. P e n tru a se p reveni acu m ularea m u rd riilo r i p e n tru a se u u ra curirea, lungim ea fiecrui tam pon va fi corespunztoare lungim ii nesecionate a cilindrului. n fig u ra 159, a este rep re z en ta t cilindrul n tr-o vedere n perspec tiv ; se poate observa c n p artea superioar a secionrii a fost n l tu ra t o zon m ai mic din peretele.cilin d ru lu i, pe cnd n partea inferioar s-a n d ep rta t o poriune m ult m ai m are, form ndu-se un pasaj m ai larg,

Fig. 159. C ilindrul.

prin care p oate trece obada ro ii eapam entului. P rin secionare se fo r meaz dou buze : 1 i 2 (fig. 159, b), num ite buza de in trare, respectiv buza de ieire. In figur se observ c n d rep tu l buzelor d in peretele cilindrului a m ai rm as m aterial pe o p oriune corespunztoare unui are de 190 200, pe cnd n d rep tu l secionrii inferioare, practicate p e n tru trece-

rea obezii, din p eretele cilin d ru lu i rm as' d o ar o poriune corespunz toare unui sfe rt de cerc, adic u n u i arc de aproxim ativ 90 100. Aceast zon este cea m ai slbit i d e m u lte ori cilin d ru l se ru p e n acest loc. S up rafaa in terio ar 3 i ex terio ar 4 ale cilindrului constituie suprafee de repaus sau su p rafee de aezare. U nghiul de cuprindere la eapam entul cilindru este egal cu 0,5 din p asu l roii cilindru. D in aceast cauz, dia m etru l cilin d ru lui este foarte mic, i la dim ensiunile obinuite ale ro ii ci lin d ru are o valoare de aproxim ativ 1 mm. innd c p rin cilin d ru se practic acel pa saj, astfel n ct p a rte a nesecionat s form eze un unghi cen tral de 90 Fig. 160. R oata e a p am en tu lu i cu 100 i este ev id en t c de p u in solid c ilin d ru . este cilindrul. R oata eapam entului are, de obicei, 15 d in i i se deo sebete fu n d am en tal de roile descrise anterior, care au dinii dispui n planul roii (obezii). P e obada 1 a ro ii eapam entului (fig. 160) s n t aezate perpendicu la r pe plan u l ro ii picioruele 2 care poart colii 3. La d intele roii ea pam entului se disting u rm to arele elem ente : p a rte a ascuit 4, baza 5, su p rafaa d e im puls 6. S uprafeele d in telu i care v in n contact cu cilindrul trebuie s fie la fel d e bine polizate i lu stru ite ca i cilindrul. R oata eapam entului tre b u ie astfel m ontat nct dinii s ajung n d re p tu l buzelor cilin d ru lu i, ia r obada s fie n d rep tu l ferestrei cilin drului. O bada ro ii eapam en tu lu i n ex terio r n u apare ca o roat rotund, ci este p revzut cu 15 d eg ajri circulare. Picioruele sn t m ontate n d re p tu l poriunilor unde se ntlnesc dou degajri, adic n locul unde obada are dim ensiunea m axim . D egajrile n obad sn t fcute cu scopul de a perm ite trecerea cilin d ru lu i n rotirea lui pe lng obada ro ii ci lindru. La ceasornicele de dim ensiuni mici se ntilnesc i roi cu 12 dini.

2. Funcionarea eapamentului cu cilindru


P e n tru a se u rm ri funcio n area eapam entului se presupune c cilindrul a fost secionat cu u n p lan perpendicular pe ax a lu i n d reptul p lanului superior al dintelui roii eapam entului i se pre zint astfel poziia relativ a ci lindrului fa de roata eapa m entului n cteva poziii ca racteristice (fig. 161). In poziia 1, dintele roii eapam entului a tre c u t de buza de ieire, tran sm in d cilindru lui u n im puls n sensul a r ta t (contrar sensului de ro tire a Fig. 161. F u n c io n a re a e a p am en tu lu i cu acelor de ceasornic), ia r dintele c ilindru.
132

urm tor v a atinge cilindrul pe su p rafaa exterioar, adic pe suprafaa de repaus a buzei de in trare. R oata oscilatoare m o n tat p e cilindru dato rit im pulsului transm is i continu oscilaia n sensul indicat, p arcu r gnd arcul suplim entar. n acest tim p va ex ista o frecare p erm anent n tre p artea ascu it a dintelui roii cilindru, care rm n e im obil, i suprafaa exterioar a cilindrului. ... ,.* n poziia II, ro a ta oscilatoare parcurge arcul su p lim e n tar n sensul im pulsului tran sm is i, apoi, n sens con trar (revine d ato rit forei elastice a arcului spiral). P e d u ra ta acestei m icri are loc o frecare perm anent n tre dintele roii eapam entului i suprafaa ex terioar a cilindrului. n m icarea lui n sensul orar, buza de in tra re trece de p a rte a ascu it a dintelui (poziia III). R oata eapam entului, nem aifiind re in u t (oprit), ncepe s se roteasc n sensul m om entului transm is (indicat n figur). O dat cu aceasta, su p ra fa a de im puls a d in telu i alunec pe su prafaa de im puls a buzei de in tra re , tran sm in d u n im puls cilindrului (deci i balansierului). D up ce buza de in tra re trece de su p ra fa a de im puls a dintelui, ro ata eapam entului v a continua s se roteasc, parcurgnd unghiul de cdere, absolut liber, pn cnd p a rte a ascuit a dintelui va cdea4 1 , respectiv va atinge su p ra fa a in terio ar a c ilin d ru lu i n u m it su prafa de repaus a buzei de ieire. A ceast situ aie este rep rezen tat prin poziia IV . Poziia V' ilustreaz m icarea roii oscilatoare care execut oscilaia n sensul im pulsului transm is i revine n sens. co n trar d a to rit arcului spiral. n acest tim p, ro ata eapam entului st pe loc, ia r su p ra faa de re paus a buzei de ieire alunec pe p artea ascuit a dintelui. C ilindrul are posibilitatea de a oscila fiindc ro ata eapam entului a r e n obada ei acele degajri ex terio are circulare m enionate. . Cilindrul, parcurgnd u n g h iu l suplim entar n m icarea lui de rev e nire spre poziia m ijlocie, va ajunge n tr-o poziie n c a re .b u z a de ieire se gsete n d re p tu l p rii ascuite a d intelui (poziia VI). n acest mo m ent are loc elib erarea roii eapam entului care, ro tin d u -se n sensul in dicat, va tran sm ite buzei de ieire u n im puls n sens a n tio ra r (poziia VII). Dup term in area tran sm iterii im pulsului, ro a ta eapam entului se va roi cu unghiul de cdere parcurs n m om entul n care d in tele u rm to r va fi oprit de su p rafaa de repaus a buzei de in trare. Se observ c n acest fel s-a ajuns n tr-o poziie identic cu poziia de plecare i deci, n continuare, ciclul de funcionare se repet, ns p en tru dintele urm tor. T rebuie m en ionat c in figura 161 este rep rezen tat acelai d in te (i n u dinii succe sivi ai roii eapam entului) n diferite poziii.

3. Limitarea amplitudinii eh oscilaie a cilindrului


La eapam entul cu cilindru este n e a p ra t n ecesar s se prevad o lim itare a am plitudinii, deoarece n caz c o n tra r s-a r p u te a ca ceasorni cul s fie o p rit i scos din funciune. Se im pune deci, n p rim u l rnd, s se stabileasc care s n t factorii ce d eterm in lim itarea am plitudinii i, apoi, care este v aloarea m axim adm isibil a am plitudinii. D atorit pasaju lu i p racticat n cilindru i form ei p a rtic u lare a d in telui i a obezii ro ii eapam entului, se reuete s se obin o am plitu dine a b alansierului (cilindrului) d estu l de m are. S e poate obine u n unghi
133

m axim p arcu rs d in poziia m ijlocie la am plitudinea m axim i napoi n poziia m ijlocie de 360, adic o elongaie de 180. n fig u ra 162, a se observ m icarea cilindrului parcurgnd unghiul suplim en tar n sen su l in d icat n u n n a tran sm iterii im pulsului de c tre un dinte an terio r celui re p re z en ta t buzei de ieire 2. Dac am plitudinea este prea m are, p a rte a ascuit a d in te lu i va trece de buza de ieire, m piedcnd rev en irea cilindrului (balansierului) sub aciunea arcului spiral, i ceasornicul se opi'ete.

Fig. 162. L im ita re a a m p litu d in ii de oscilaie.

n figura 162, b este rep rezen tat situ aia n care cilindrul m preun cu roata oscilatoare parcurge ungh iu l suplim entar datorit im pulsului transm is de dintele d in figur buzei de in tra re 1. Dac am plitudinea este prea m are (adic elongaia este m ai m are de circa 180), partea ascuit a dintelui, sub aciunea m om entului transm is, va trece de buza de in tra re provocrid o p rirea ceasornicului. n aceast figur, cilindrul s-a presupus secionat n d re p tu l pasaju lui. Din considerentele ar ta te m ai sus se im pune ca arcul m otor s fie astfel dim ensionat nct am plitudinea oscilaiilor balansierului s fie cu prins n tre 180 i 240. A ceast m sur ns n u este suficient deoarece, fiind vorba de ceasornice portabile, n u rm a unor lovituri i jocuri, am plitudin ea poate s creasc substanial. P e n tru a se p rev en i d epirea am plitudinii m axim e adm ise se folo sete u n dispozitiv foarte sim plu, form at din dou tifturi. tiftu l A p re sa t n ro a ta oscilatoare se v a lovi (sprijini) de tiftu l fix B, fix a t n p a r tea de su sin ere a cilindrului dac am plitudinea ar crete brusc, d in cauza unui oc, peste lim ita adm is. tiftu l B m piedic deci oscilaiile cu o elon gaie peste 180. tiftu l fix B se execut pe c t posibil elastic p e n tru a atenua ocul n m om entul atin g erii cu tiftu l mobil A . A m plitudinea de oscilaie este m ai m are dect cea realizat la eapa m entul lu i Lobner. La aceast am plitudine, in eria roii oscilatoare cu o perioad de T = 0 ,2 s p e n tru o oscilaie sim pl (corespunztoare la 18 000 bti/h) este suficient de m are p e n tru a n u fi influ enat p re a m u lt de for ele exterioare.
,134

4. Reglarea eapamentului cu cilindru


M ontarea cilin d ru lu i necesit de m ulte ori i o reglare a adtncim ii de p tru n d ere a d in ilo r roii eapam entului fa de buzele cilindrului. Din aceast cauz chiar la ceasornicele de calitate m edie pu n tea inferioar de su sin e re a cilin d ru lu i este deplasabil (fig. 163). n acest scop, p u n tea este m o n tat n tr-o degajare din p latin a inferioar i poate fi deplasat de-a lungul axei longitudinale a punii p rin slb irea urubului de fixare.

Puntea su p erio ar de susinere a balansierului este fixat de puntea re glabil in ferio ar p rin tiftu ri i u ru b u ri n aa fel nct lagrele pen tru cilindru s fie fa n fa. A stfel, la o deplasare a punii inferioare se va deplasa i cea superioar. Dac p untea reglabil se deplaseaz spre roata eapam entului, distana d in tre axe se m icoreaz. R o ata eapam en tu lu i p tru n d e m ai adnc n cilindru i rep au su l (respectiv unghiul supli m en tar p arcu rs de cilin d ru dup transm iterea im pulsului) crete. Invers, m rindu-se d istan a d in tre axe, repausul se micoreaz. P e n tru o reglare corect a adincim ii de p tru n d ere, pe ro ata oscilatoare este m arcat un punct, ia r pe p la tin sn t m arcate trei p uncte (fig. 164). Cele dou puncte extrem e indic poziia p unctului de pe ro ata oscilatoare n m om entul tre cerii p rii ascu ite a din telu i de buza de in tra re , respectiv buza de ieire. P u n ctu l de pe ro a ta oscilatoare trebuie s fie n d rep tu l punctului m ijlo ciu dac lin ia care u nete buzele cilindrului form eaz u n u n ghi de 90 cu direcia -a x a cilin d ru lu i -ax a roii eapam entului. D ac se p rin d e cilin d ru l cu a ju to ru l pensetei, aa cum se arat n figur, reg larea se poate face uor. Totodat, treb u ie verificat ca n aceast poziie, tiftu l lim ita to r A de pe roata oscilatoare s fie ch iar opus tiftu lu i fix B (adic s form eze u n .unghi de 180). n aceast poziie, axa ci
135

lindrului, p u n c tu l rhi'catp e ro a t Oscilatoare i p u n ctul de fix are a a r cului sp iral de pito n trebuie s fie in d rep tu l punctului m ijlociu de pe platin.

: V

C. EAPAMENTUL CU ANCOR

1. Clasifica^
* In p rezent, ceasornicele de b u zu n ar i de m n snt echipate cu ea pam ente cu ancor. . D up felu l cum se tran sm ite im pulsul, eapam entele cu ancor pot fi m prite n tre i grupe. a. E ap am en tu l englez. R oata eapam entului are dinii ascuii pre vzui doar cu o m ic te itu r p e n tru a se m ri d u rabilitatea v rfurilor. L a acest eapam ent, unghiul de im puls este situ at pe palet (fig. 165).

Fig. 165. E a p am en tu l cu an co r englez.

b. E apam entul elveian. R oata eapam entului are dinii de o form specific, n u m ii d in i de butuc. In acest caz, unghiul de im puls e ste si tu a t p aria l pe d in tele ro ii eapam entului i p arial p e palet. Acest tip de eapam en t a cunoscut cea m ai m are rsplndire. c. E ap am en tu l cu tiftu ri. D inii roii eapam entului au form a de pan. La ancor n locul paletelo r se utilizeaz tiftu ri, ia r unghiul de in t136

puls se situeaz n n tregim e pe dintele ro ii eapam entului. D in aceast grup face p a rte i eapam entul cu palete ascuite. E apam entul c u tif tu ri a fost p rezen tat pe larg la ceasornicele detepttoare. . . D in p u n ctu l de vedere al aezrii, eapam entele cu ancor pot fi m p rite n tre i categorii : a. Eapam entul cu brae egale. M ijlocul p lan u rilo r d e im puls al pa letelor se gsete la d istan e egale de cen tru l de oscilaie a l ancorei. . b. E apam entul cu brae inegale.. Suprafeele de rep au s ale paletelor sn t egal d ep rtate de cen tru l de oscilaie al ancorei. c. E apam entul cu brae semiegale (m ixte). Acesta e. situeaz n tre prim ele dou variante. In cele ce urm eaz sin t descrise p rile com ponente, funcionarea etc. de la eapam entul elveian.

2. Prfi componente
O rice eapam ent cu ancor se com pune din urm to arele p ri (fig. 166) : ro ata eapam entului 1 ; pinionul roii 2 ; ancora 3 cu paletele 12, m ontat pe axul 11; furca 4 cu coam ele 6, a crei m icare este lim i

ta t de tiftu rile lim itatoare 5. T ot de furc este fix a t v rfu l de siguran 7 (lancea). Pe axul b alansierului 10 sn t m ontate ro la de sig u ran 8 i rola de im puls 9 care poart p aleta sau tiftu l de im puls 13. P e axul balan sierului se m ai fixeaz ro ata oscilatoare i rola arcului spiral care n u sn t rep rezen tate n figur. a. R oata eapam entului. A re, de regul, 15 dini, astfel n ct unghiul de divizare este de -g-=24. La eapam entul englez ro ata eapam entului se ex ecut d in alam tare, ia r la ea p am entul elveian, din oel clit. Se m ai ntlnest? i roi ale eapam entu lu i fabricate d in aliaje ale nichelului sau auru lu i. P a rte a activ a dinilor trebuie s fie foarte bine p relucrat. , In fig u ra 167 este rep rezen tat profilul d in ilo r de b u tu c u tilizai la ro ata reg u lato are a eapam entului de tip elveian. L a u n dinte se disting urm toarele elem ente : su p ra fa a de im puls 1 2 ;
360

Fig. 167. R oata e a p am en tu lu i d e tip e lv e ia n .

137

su p rafaa de rep au s 1 3 sau fa a d in te lu i; su p ra fa a posterioar 2 4. P u n ctu l 2 m ai p o art denum irea de cleiul dintelui, ia r pu n ctu l t, v rfu l dintelui. D inii ascuii seam n cu oei de la ro ata eapam entului G raham . Ei ns sn t foarte sensibili, fiin d ascu ii. U leiul de ungere se m prtie scurgndu-se sp re obada roii. D inii de b u tu c sn t mai p u in sensibili la solicitri m ecanice i la uzur. In acelai tim p, uleiul se pstreaz tim p m ai ndelungat pe p rile active ale dinilor. b. A ncora i furca. A ncora poate fi u n elem ent sep arat de furc (fig. 168) sau form eaz corp com un cu ea (fig. 169). In prim u l caz, ancora se fixeaz pe a x u l ancorei pe care se fixeaz i furca. Astzi se ntlnete aproape exclusiv construcia comun. A ncora se fixeaz pe ax fie prin p resare (deci se realizeaz u n aju staj cu strngere), fie prin n urubare. n figura 170 este rep rezen tat axul ancorei n cele dou variante. A ncora se execut, de obicei, din : o el clit, aliaje ale nichelului sau aurului. P e n tru a se reduce frecarea n tre d in ii roii, roii eapam entului i ancor, p rile active ale ancorei se execut din p ietre (rubine) i se n u mesc palete. Se cunosc i se folosesc dou sistem e de m ontare i fixare a pietrelor n ancor. n figura 168 se p rezin t ancora num it ancor cu pa lete acoperite (invizibile), ia r n figura 169, ancora *cu palete vizibile m preun cu furca, aa cum se n tln ete cel m ai frecvent. U nghiul de: cu prindere al ancorei este de 2,5 pai. Cele dou m oduri de fix are a palete lor n ancor n u influeneaz cu nim ic funcionarea eapam entului, deoai'ece p rile active ale paletelor n am bele cazuri pot fi identice. La ancora cu palete vizibile, reg larea eapam entului se poate realiza mai uor, pe cnd la cea cu palete invizibile aceast operaie se execut mai anevoios. n schimb, v arian ta acoperit asigur o p ro tejare m ai si gur a paletelor. n am bele cazuri, paletele se fixeaz prin lipire cu elac. La ancora cu palete invizibile acestea se in tro d u c lateral.

Fig. 168. A ncor cu p ietre invizibile.

Fig. 169. F u rc a ancor.

Fig. 170. A xul ancorei.

Furca, la toate ceasornicele de calitate m ai bun, form eaz corp co m un cu ancora, ia r ansam blul se num ete fu rca ancor. Poziia furcii fa de ancor poate fi i alta dect cea a r ta t n fig u ra 169, adic s nu fie pe direcia perpen d icular p>e cele dou b rae ale ancorei. A ceasta depinde exclusiv de poziia reciproc a axei roii eapam entului, a axei ancorei i a axei b alansierului. L a ceasornicele m ai vechi, ancora i fu rca se nu rubeaz pe ax u l ancorei i snt poziionate cu aju to ru l unui tift care trece
138

p rin ele. A ncora m preun cu fu rca au ro lu l de a tran sm ite im pulsul de la ro ata eapam entului la balansier. C aptul furcii este p re v z u t cu o cre st tu r n care in tr p aleta de im puls. n stnga i n dreapta acestei cresttu ri, fu rca are cte un corn. R olul coam elor const n aceea c ele cuprind paleta de im puls i astfel fu rc a ancor se m enine n tr-o poziie corect, i n m om entul prem erg-

Fig. 171. V rfu l de sig u ran .

to r fenom enului de eliberare (cnd vrful de siguran a in tra t deja n de gajarea rolei de siguran i n u m ai asigur furcii o poziie bine d ete r m inat). n figura 171 sn t rep rezen tate cteva soluii p e n tru vrful de sigu ra n i fixarea lui n furc. e. Rola de im puls, paleta de im puls i rola de siguran. Rola de im puls este fix at pe axul b alansierului prin ajustaj cu stringere. Ea servete la susinerea paletei de im puls care este elem entul ce preia im pulsul de la furc. Aceast palet este intro d u s n tr-u n orificiu de form adecvat, practicat n rol, i este fixat cu lac. P a le ta de im puls se execut d in ru bin artificial sau safir. Ea m ai este n u m it i astzi n m od im propriu elips. Aceast denum ire provine de la form a seciunii paletei care n tre cu t avea form a eliptic. De fapt, paleta de im puls poate avea u rm toa rele s e c iu n i: eliptic (fig. 172, a), sem irotund (cu o aplatisare de 1/3 D) (fig. 172, b) i triu n g h iu lar (fig. 172, c i d). P aleta sem irotund p rezint a v an taju l unei rezistene m rite. F orm a eliptic se n tln ete la ceasornicele de calitate in ferio ar i ieftine, iar form a triu n g h iu lar la ceasornicele de precizie. n fig u a 173 este rep rezen tat ro la de im puls care ndeplinete i funcia rolei de sig u ran . A cest lu cru este posibil dac rola de siguran are u n dia m etru m ai m are. O rol de sig u ran m are se ntlnete la ceasornicele cu eapam ent englez sau la cele ieftine cu eapam ent elveian. L a rolele d e sig u ran m ari fu rca va avea form a din figurile 172, a i b. Dac rola de sig u ran a re u n d iam etru m ic (ca zul ceasornicelor de calitate superioar), n u poate servi i ca rol de im puls. n acest caz, a tt rola de im puls ct i rola de siguran form eaz corp com un ro l de Fi 172 Paiete de im puls dubl (fig. 174). ' impuls.
.139

F u rc a v a avea v rfu l de sig u ran d e form a reprezentat n figurile 171 , c d , e , f , dac pe b alansier este m ontat o ro l dubl. -v L a ceasornicele de precizie G lassh u tte, p aleta d e impuls'-este. fixat n tr-u n a d in spiele ro ii oscilatoare. n acest caz,, pe ax u l balansierului se va m o n ta doar o ro l de sig u ran sim pl (fig. 175). ..

Fig. 173. R ol de im p u ls i de sig u ra n .

Fig. 174. Rol d e im p u ls d u b l.

Fig. 175. R ol d e sig u ra n sim pl.

R ola de siguran este p rev zu t pe su p rafaa extei-ioar cu o dega jare de fo rm a artat n figurile respective. Rola de im puls n u are, totdeauna, form a rotund. Form ele din fi gura 176 p rezin t av an taju l c g reu tatea rolei de im puls se reduce conside rabil. F o rm a din figura 176, c p rezin t ns dezavantajul c n u este echi librat. .Rola de siguran m p reu n cu v rfu l de siguran au rolul de a asi gura o an u m it poziie furcii ancor n perioada de tim p n care balan sierul parcu rg e unghiul su p lim en tar astfel nct furca s nu-i poat schim ba poziia sub aciunea u n o r ocuri, lovituri sau zdruncinturi. S up rafeele active ale tu tu ro r elem entelor descrise pn acum tre buie s aib o execuie deosebit de fin, n vederea c forele ce se tra n s m it aici s n t foarte reduse i orice frecare m rit poate provoca un m ers incorect sau chiar oprirea ceasornicului. A ceasta constituie i m otivarea pentru execu tarea paletelor ancorei i paletei de im puls din rubin sau safir, care au o suprafa deosebit de fin i, n' acelai tim p, b rezisten foarte rid icat la uzur.

A
Fig. 176. T ip u ri de role de im puls :
a, b echilibrate; c neechilibrate.

d. tiftu rile de lim itare. P e n tru a se p utea regla precis m icarea de oscilaie a ancorei, se lim iteaz oscilaia furcii cu a ju to ru l a dou tiftu ri lim itatoare m ontate n platin. De obicei, aceste tiftu ri snt m ontate la o distan d e circa 2/3 din lungim ea furcii de la ax a ancorei. A celai efect de lim ita re a oscilaiilor furcii (respectiv ancorei) se obine prin degajri n platin, form ndu-se m uchii care ndeplinesc ro lul tifturilor. L a cea sornice G lasshutte, lim itarea n u se face la furc, ci la ancor, i anum e de b ra u l d e in tra re al ancorei este fix at u n tift care in tr ntr-o gaur
140

din platin. P rin alegerea corect a poziiei i a dim ensiunii g u rii se ob in e -o lim itare corect. O alt soluie p e n tru lim itarea m icrii de osci la ie a furcii ancorei const n urm toarele : n p latin se nurubeaz dou u ru b u ri care au n fa cte u n cep excentric. In acest fel se obine posi b ilitatea reglrii precise a oscilaiilor ancorei. (

3. Funcionarea eapamentului cu ancora


n figura 177 s n t ar ta te ase poziii succesive de. funcionare a ea pam entului ancor de tip elveian. Poziia I rep rezin t ancora n clipa n care d in tele 1 al roii eapa m en tu lu i se sp rijin pe su p rafaa d e repaus a p aletei de in trare , ia r furca este presat nspre tiftu l lim itato r d in stnga. R oata oscilatoare (care nu s-a rep rezen tat n figur) rev in e n sp re poziia m ijlocie sub aciunea arcu lui spiral, parcurgnd u n g h iu l suplim entar. De rem arcat c roata oscilatoare va ajunge n poziia de echilibru dac paleta de im puls va fi situ a t pe linia ce u n ete axa ancorei i axa

Fig. 177. F u n c io n a re a e a p am en tu lu i cu ancor.

141

balansierului. n tre v rfu l d e sig u ran i ro la de siguran tre b u ie s exite o anum it d istan (un an u m it joc), astfel n ct n tim p u l n care ba lansieru l parcurge u n g h iu l su p lim e n ta r v rfu l de siguran s n u se frece de rola d e siguran. n acest tim p, ancora i roata eapam entului -stau nem icate, n repaus. Se m enioneaz c fa de alte eapam ente, eapam entul cu ancor are d re p t suprafee de rep au s su p rafee plane. P rin alegerea corect a u n ghiu rilo r paletei i d in ilo r roii eap am en tu lu i se obine o fo r care este astfel o rientat n ct p rin alunecarea d in ilo r roii eapam entului pe su p rafaa de repaus, p aleta s fie tra s spre cen tru l roii eapam entului. A cest fenom en p o art d en u m irea de atracie". Tocmai aceast atracie asigur poziia ancorei lip it de tiftu rile lim itatoare, ia r p rin aceasta se evita posibilitatea atin g erii v rfu lu i de sig u ran de rola de sig u ran . Din cele prezen tate rezu lt c ro a ta oscilatoare p arcurge unghiul suplim entar absolut liber, neavnd nici o leg tu r cu fu rca ancor i ro ata eaparhentu lu i care sn t n repaus. N elipirea fu rcii de tiftu rile lim itatoare a r fi echi valent cu contactul d in tre v rfu l de sig u ran i rola de sig uran. Or aceasta a r d eterm ina frecarea n tre aceste elem ente, deci oscilaiile balan sierului a r deveni nelibere, dim inund calitile eapam entului ancor. Iat de ce u n g h iu l de atracie, 'espectiv fenom enul de atracie, a re o nsem n tate a tt de m are la acest eapam ent. Dac asupra ceasornicului, respectiv asuprat. pieselor i, in special, asupra furcii acioneaz fo re cu caracter ocazional, de scu rt d u ra t (lovi turi, ocuri etc.), este posibil deplasarea furcii de pe tiftu l lim itator, ns num ai pn cnd v rfu l de siguran va atinge rola de siguran. n clipa n care aciunea acestor fore nceteaz, furca, d ato rit atraciei, ajunge n poziia sa in iial (adic se lipete de tiftul lim itator), i vrful de sig u ran se nd ep rteaz de rol. A stfel, v rfu l de sig u ran exclude posibilitatea unei deplasri a furcii de la u n tift lim itator la cellalt n tim pul n care roata oscilatoare parcurge ungh iu l suplim entar sub aciunea unei lo v itu ri ocazionale. D ac aceast posibilitate n u a r fi exclus, ceasor nicul a r fi expus s se opreasc deoarece paleta de im puls, la rev en ire, nu ar mai p u tea in tra n c re st tu ra furcii, ci ar rm ne n afara acesteia, ea pam en tu l r.mnnd blocat. Poziia II rep rezin t m om en tu l n care roata oscilatoare a p a r curs ung h iu l suplim entar, i paleta de im puls a aju n s s atin g partea d reap t a cresttu rii furcii. n tru ct, n m om entul atingerii, ro a ta oscila toare a re o vitez relativ m are, n tim p ce furca este imobil, se v a p ro duce o izbire (lovire) a p aletei de im puls de p eretele d re p t a l cresttu rii furcii. C a rezu ltat al acestei loviri, fu rca se va ndeprta de tiftu l lim i tato r d in stnga. O dat cu d eplasarea furcii de la tiftu l lim itato r din stnga, suprafaa de repaus a paletei A, alunecnd pe suprafaa de repaus a dintelui 1, va obliga ro ata eapam entului s se roteasc cu u n un g h i mic n sens co n trar m om entului transm is, p n cnd su p rafaa de impuLs a pa letei ajunge n d re p tu l celei de pe dinte. P oziia III indic m om entul n care ro ata oscilatoare, rotin d u -se spre dreapta, va prim i un im puls n acelai sens datorit trecerii d intelui 1 pe sub su p rafaa de im puls a p aletei de in tra re A. T ransm iterea im pulsului se explic n felul u rm to r : ro a ta oscilatoare a p ierd u t din vitez producnd elib erarea roii eapam entului, ia r n m om entul alunecrii paletei de in tra re pe su p rafaa de im puls a d intelui 1, furcii i se im prim o vitez m ai
142

m are dect cea a ro ii oscilatoare. A stfel, furca va lovi cu p a rte a sting a scobiturii p aleta de im puls. Poziia IV p rezin t situ a ia n care din tele 1, dup ce a term in at p a r curgerea suprafeei de im puls a paletei A, o prsete, ia r d intele 3 este gata s cad pe p aleta de ieire B. Cu aceasta se term in tran sm ite re a im pulsului ctre balansier. F urca n aceast poziie se va afla la o distan de tiftu l lim itato r din sting corespunztoare u n ghiului de cdere pe care-1 parcurge ro ata eapam entului. U nghiul pe care-1 parcurge ro ata eapa m entului d in clipa term inrii tran sm iterii im pulsului pn la atingerea celeilalte palete pe su p rafaa de repaus d e ctre u n a lt dinte, necesar din m otive de siguran, se num ete unghi de cdere. Este evident u n drum m o rt care n u produce tran sm iterea im pulsului, dar dac se presupune c dintele 3 sa- cdea, respectiv a r atinge paleta de ieire, nain te ca dintele 1 s fi tre c u t de p aleta de in trare, ceasornicul s-ar opri. A ceast oprire a r putea fi produs de o m ic im precizie n execuie. Este deci absolut necesar s se prev ad aceast siguran. U nghiul pe care l parcurge furca ancor dup ce dintele a tre c u t de su p rafaa de im p u ls a paletei de in tra re p n cnd v a atinge tiftu l lim itator d in d reap ta se n u m ete unghi m ort. ;n poziia V este a r ta t m om entul n care dintele 3 a atins suprafaa de repaus a paletei de ieire B, iar paleta de im puls a p r sit cresttu ra furcii. Furca nc n u a atins tiftu l lim itato r din dreapta deoarece abia din acest m om ent ncepe s se m anifeste fenom enul de atracie. n poziia VI este rep rezen tat situ aia n care dintele 3 a atras furca ctre tiftu l lim itato r din dreapta. R oata oscilatoare oscileaz liber, p a rcurgnd unghiul suplim entar. D up atingerea am plitudiniii m axim e, roata oscilatoare rev in e sub aciunea arcului spiral. Toate etapele (poziiile) de funcionare se vor rep eta p e n tru paleta de ieire B.

4. Mrimi caracteristice ale eapamentului cu ancor


E apam entul cu ancor are fa de alte eapam ente u n sin g u r elem ent n plus, i anum e furca, adic elem entul care transm ite fo ra de la ancor la balansier. Totui, p rin aceast cinem atic eapam entul se complic des tu l de m ult. D in aceast cauz, aciunea reciproc a elem entelor care fo r meaz eapam entul este destul de sensibil la schim barea dim ensiunilor sau unghiurilor. Unghi de repaus este unghiul cu care se rotete ancora n ju ru l a x u lui din poziia de repaus pn cnd paleta ajunge cu m uchia D n d rep tu l vrfului B al din telu i roii eapam entului (unghiul y.= DOB) (fig. 178, a). U nghiul de cdere conform celor a r ta te m ai sus este u n g h iu l parcurs de roata eapam entului din m om entul n care un dinte prsete su p rafaa de im puls a unei palete pn cnd a ltu l cade pe suprafaa de rep au s a celei lalte palete. A cest unghi 3 are valoarea de l c30' i trebuie s fie egal p en tru am bele palete (fig. 179). Unghiul de im puls este u n g h iu l parcurs de ancor n tim p u l n care se transm ite im pulsul. Acest unghi ? (fig. 178, b) de 830' este re p artiz at in felul u rm to r : 6C 30' pe palet i 2 pe dintele roii eapam entului. n tre grosim ea d in telu i i a paletei se respect proporia d e 1 :2. La aceste grosim i corespunde u n unghi central la cen tru l roii ancor de 330/ pen tru dinte i 7 p e n tru palet, ceea ce form eaz u n unghi activ de 1030'.
143

Fig. 178. U ngliiul de re p au s i de im puls.

In tre lungim ea activ a fu rcii i d istan a d in tre centi-ul axei balan sierului i paleta de im puls ex ist u n ra p o rt de 3 :1. Aceasta nseam n c in tim pul n care ancora p arcu rg e u n g h iu l activ de circa 10, roata oscila toare va parcurge u n ung h i de circa 30. La ceasornicele m ai mici unghiul activ al balan sieru lu i poate atinge m axim um 4230'. D esigur, n acest caz, furca este re la tiv mai scurt. T rebuie re m a rc at deci c ro ata oscilatoare n oscilaia sa pstreaz legtura cinem atic doar p>e u n u n g h i de 30, pe cnd u n g h iu l total parcurs dup un im puls este de 180 540 (din poziia m ijlocie in poziia extrem i napoi). n fig u ra 180 se indic u n g h iu l de atracie. Linia BO unete vrfu l dintelui roii B (respectiv p u n c tu l de contact d in tre din te i palet) cu cen tru l O al ancorei. n p u n ctu l B se ridic o perpendicular A B pe d reapta OB. Aceast d reap t m p reu n cu d irecia suprafeei de repaus BC for-

Fig. 179. U ng h iu l de c d e re :
la paleta de ieire; & la paleta de intrare.

144

mez .unghiul: de atracie S, Tocm ai existena a c e stu i un g h ii determ in descom punerea forei n aa fel n ct s ex iste o com ponent care trage ancora n s p re 'c e n tru l roii: ancor. A cest unghi a re o v alo are d e d fc a 12. F o ra i u n g h iu l de atracie asigur poziia fu rcii lip ite de tiftu l lim itator n-peridad n c a re .ro a ta oscilatoare p arcurge u n g h iu l s u p lim e n ta ra ' r ? P rin n o iu n ea de eliberare se nelege procesul p rin care paleta an corei este scoas de sub dintele ro ii eapam entului. M om entul care trebuie aplicat fUrcii ancorei p e n tru : nvingerea atraciei" i elib erarea ei e n u m ete m om ent de eliberare i este fu rn izat de c tre roata oscilatoare n niibrea lui de rev en ire spre poziia mijlocie. ;

NTREBRI RECPJTULATIVE 3. 2. 3". 4. 5. 8.

C are sn t e a p am en te le u tiliza te la ceasornicele p o rtab ile ? P rin ce se cara cte riz ea z a c e ste a ? C are sn t p rile com ponente a le e ap am en tu lu i cu c ilin d ru ? D escriei i sc h ia i c ilin d ru l i ro a ta eapam entului. D escriei fu n c io n a re a ea p am en tu lu i cu cilindru. De ce i la c t tre b u ie linii ta t a m p litu d in e a de. oscilaie a ro ii oscilatoare la attest ea p am en t ? 7. Cum se face a c e ast lim ita re ? 8. C are sn t d e z a v a n ta je le acestui eapam ent ? .9. Cum se re g le a z e a p am en tu l cu c ilin d ru ? 0. C um se clasific e a p am en te le cu a n co r ? J . C are sn t e le m en tele de baz ce a lctu iesc ace st e a p am en t ? 32; De cite fe lu ri pot fi ro ile e a p a m e n tu lu i? C um a ra t d in te le la acestea (schiai-!e) i ce e le m en te se d istin g la ele ? IM .- D ar a n co ra d e cte fe lu ri poate fi ? F a c ei c o m p a raie in tr e ele. Cum se tra n s m ite im p u lsu l d e l f ro a ta e a p am en tu lu i la b a la n sie r ? 35., Ce d ispozitive d e sig u ra n e x ist l eap am en tu l cu an co r ? M .-D escriei p a le ta de im puls, ro la de im p u ls i d e sig u ran . 37. C are e ste ro lu l a tra c ie i ? D e ce e x ist tiftu ri lim ita to a re ? '* 8.-D escriei fu n c io n a re a e a p am en tu lu i eu ancor. 39: Ce m rim i cara cte ristice cunoatei la eap am en tu l cu a n c o r ?

CAPITOLUL VI

OSCILATORUL
A. GENERALITI

E lem entul, respectiv organul care realizeaz n fond m surarea tim pului la ceasornicele portabile este ro ata oscilatoare. : n com ponena oscilatorului in tr ro ata oscilatoare, a x u l balansieru lui, lagrele a x u lu i b alansierului, arcul spiral, ro la arcu lu i spiral, rola de
10 Manualul ceasornicarului

im puls, ro l de sig u ran , com pasul, pitonul arc u lu i sp iral i pu n tea halansierului. . n fig u ra 181, a e ste re p re z en ta t ax u l b alansierului. R oata se m on teaz p rin tr-im a ju sta j cu strngere, astfel in c it s poat fi rotit pe axul balansierului. P e acest a x se m ai m onteaz, d e obicei, o rol dubl (com pus din ro la d e im puls i rola de sigu ran).: In fig u ra 181, b este re p re zen ta t o alt form a ax u lu i balansierului la care lipsete um rul, p e n tru sertizarea ro ii os cilatoare. C aptul e x te rio r al arcului spiral se v a fixa de o p a rte fix a m ecanism ului. A xul b alan sieru lu i se sprijin n lagre cu p iatr cu g a u r i p iatr de acoperire sau h anum ite constru cii speciale. P e n tru a se u im ri m odul de f u n c i o 0 n are a reg u lato ru lu i cu roat oscilatoare i Fig. 18], A xul b a la n sieru lu i. arc spiral se ia u n m ecanism cu r o a t a oscilatoare m o n tat ins fr eapam ent i, dac balan sieru l se gsete n poziie m i j lo t ie (de repaus), se ro tete ro a ta oscilatoare cu u n unghi de circa 903. P rin aceasta arcul spiral care a fost ten sio n at ajunge in tr-o sta re tensionat i nm a gazineaz o an u m it energie potenial, fiind deform at. E liberndu-se roata oscilatoare, sub aciunea forei arcului, ea se va p une in m icare in sensul revenirii la poziia m ijlocie, adic energia poten ial se transform n e n er gie cinetic. In tim pul acestei m icri, ro ata oscilatoare, respectiv m asa ei acum uleaz o an u m it energie cinetic. D ato rit ineriei, roata oscila toare, n tim p u l oscilrii, v a trece dincolo de poziia mijlocie pn cnd ineria sa va fi com pensat de fo ra elastic a arcului. In acest m om ent i atins elongaia m axim unde dispune d in n o u d e o energie potenial care se va tran sfo rm a n energie cinetic n tim p u l ntoarcerii ctre poziia mij locie. D ac .frecarea n lag re i frecarea cu a e ru l n u ar consuma tre p ta t energia nm agazinat n sistem prin prim a scoatere din poziia m ijlocie (de echilibru), oscilaiile acestea a r continua la in finit. D atorit ns acestor frecri, oscilaiile se am ortizeaz. De aceea este necesar ca balansierului s i se tran sm it la fiecare oscilaie sim pl o an u m it energie sub forma unui im puls. B alan sieru l poate fi realizat n foarte m u lte variante constructive l i funcie de destin aia m ecanism ului, de precizia im pus, de condiiile de exploatare i de u n ir n tre g de factori. n fig u ra 182 este re p re z en ta t un balansier cu toate prile sale com ponente. R oata oscilatoare 1 este m ontat pe ax u l balansierului 2. Arcul spiral 3 e ste m o n tat pe o ro l 4 fixat pe acelai ax. E xtrem itatea exte rioar a arcului sp iral este fixat rigid n b u tu cu l 5 (pitonul) fix at n tr-u n orificiu a l p u n ii balan sieru lu i 7 prin in term ed iu l urubului 6. P arte a 7 servete d re p t su p o rt p e n tru lag ru l su p erio r al axului balansierului i este dem ontabil p rin u ru b u l 8 de platina (baza) ceasornicului. L agrele ax u lu i balan sieru lu i sn t fo rm ate d in cte o p iatr de aco perire 9 i o p ia tr cu g au r 10. La lagrul su p erio r p iatra de acoperire 10 este m o n tat n tr-o plcu (arm tur) 11 ce se fixeaz cu dou tiftu ri 12 de p u n te a balansierului. P ia tra cu gaur este m ontat direct n puntea ba146

larisierului. L agrul inferior este identic cu cel su p erior num ai c aici pia tra: eu g au r este m ontat direct n platin, ia r p lcu a 13 s e fixeaz^ cu dou u ru b u ri 14 n. platin. n ju ru l lagrului superior, respectiv n ju ru l plcuei se poate ro ti u n b ra n u m it compas de reg lare 15. D in felul cum

este m o n tat se poate observa c poziia lui este fix at d ato rit frecrii n tre orificiul circu lar u or conic i plcua 11 a p ietrei de acoperire, conic in exterior. Com pasul la o ex trem itate are form a u n u i indicator al crui vrf ajunge n d re p tu l u n ei scri gradate n p u n te a balansierului. n direcia opus este p rev zu t cu o p relungire in care se fixeaz dou tiftu ri n aa fel incit p rin spaiul d in tre ele s treac spira ex terioar a arcu lu i spiral ntr-o zon apro p iat de p u n ctu l de fixare n butuc. De fapt, n figura 182 unul d in tre tiftu ri este nlocuit cu o cheie com pus d in coloana 16 cu o prelungire orizontal i d in tiftu l 17. S pira ex terioar a arcului sp iral este introdus n aceast cheie. Acest dispozitiv m piedic spira ex terio ar a arcului spiral s ias din cheie la apariia u n o r zguduituri sau ocuri.
147

Dac- se deplaseaz^ v rfu l com pasului (p riv it de sus' n'scrisu l orar), lungim ea arcului cuprins n tre b u tu c i aceste tifturi^se'^V micor,'iar' cea car i 'p a rte la ; oscilaie va crete,' ceea ce v a 'd e te rm in 'o cretere a' perioadei d e oscilaie, ia r ceasornicul v a : rm n e n 'u rm . La o -a s tfe l'd e deplasare, e x trem itatea com pasului care servete ca indicator se va deplasa spre literele R sau S sau cu sem nul -r-- m arcate pe pu n tea balansierului (litera'R provine de la cuvntul 'retard d in francez, respectiv slow d in en glez care nseam n n- urm,- t r a u r ft^et)teDimpotriy, dac se deplaseaz com pasul rise ris ^ o n tra r" lungim ea' a ctiv a r c u l u i spifal scade, perioada se t'a micoraV iar'ceasu iv a m erge nainte.' Indicatorul se va-deplasa spre literele A sau F sau spre. sem nul + ; (n fi-ricez^^ance nseam n nainte, ia r fost n englez, repede). n_ felul acesta , com pasul rep rezint!'im dispozitiv de reglare a pe.noadei de oscilaie a balansierului. E ste ev id en t c poriunea arcului spi ral pe care^se poate deplasa cpmpasri de. fe g la re J re b u ie s fie o curb circular concentric cu centrul de ro ta ie al com pasului (adic cu axul balansierului). n caz contrar, p rin deplasarea com pasului, arcul spiral s-ar deform a i astfel a r aprea p ertu rb aii m ari n funcionarea ceasornicului. Fiind vorba de ceasornice portabile, care n tim pul funcionrii ocup cele m ai d iferite poziii,- este ev id en t c ro ata oscilatoare nu trebuie s aib bti fro ntale;'adic n tim pul oscilaiei tre b u i^ s se m enin n tr-u n plan i s fie foarte bine echilibrat. R oile oscilatoare fr uruburi se echilibreaz prin n d ep rtare de m a te ria l p rin g u rire din obad n zona care are u n surplus, de mas, Roile oscilatoare cu uruburi fixate in ju ru l circum ferinei se echilibreaz prin n u ru b area m ai m u lt sau m ai puin adine a uruburilor, nlocuirea u n o r u ru b u ri cu altele, fixarea unor ron dele n tre u ru b i obad. Aceste, u ru b u ri servesc i la m odificarea m o m entului de in erie al balansierului.
3. PERIOADA DE OSCILAIE

M rim ile care influeneaz perioada de oscilaie sn t : m om entul de inerie al tu tu ro r m aselor ce se afl n m icare da Oscilaie ; m om entul director al arcului-spiral care depinde de lungim ea ar cului spiral, de dim ensiunile seciunii arcului i de caracteristicile meca nice ale m aterialului folosit. T rebuie subliniat fap tu l c m om entul de in eilie al unei m ase crete cu p tra tu l d istanei pn la a x a de oscilaie. Dac se consider c o u n itate de m as se gsete la o distan: de 2 cm fa de ax, ea va avea un m om ent de in erie de 22= 4 ori m ai m are dect aceeai u n itate de m as situ at la d istan a de 1 cm de ax. Din aceast cauz, la o ro at oscilatoare, p e n tru a se obine un anum it m om ent de inerie, se recom and urm toarea soluie : butuc mic, spie sub iri i uoare jji obad m ai grea. Folosirea u n u i disc plin n locul roii cu spie, la, acelai m om ent de inerie, a r presupune o m as m u lt m ai m are. A cest lucru a r avea drept urm are o n c rc a re su p lim en tar a c e p u lu i i a lag rului. , D iam etrul arcului spiral treb u ie s n u fie nici m ai mic de 1/2 din dia m e tru l roii oscilatoare, ns nici m ai m are de 2/3 din acelai diam etru.

C. TIPURI CONSTRUCTIVE OE ROJI OSCILATOARE l ARCURI SPIRALE.

a. Roata oscilatoare. Se cunosc m ai m ulte tipuri;: 1) Roata oscilatoare sim pl m onom etalic (fig. 183, a) este executat din alam , a lp aca.sau bronz cu beriliu. O bada ro ii oscilatoare n u este sec ionat (ntrerupt)'. n trecu t, aceste ro i se foloseau n u m ai la ceasornice de calitate inferior, deoarece dac se utilizeaz m p re u n 'c u u n arc spiral din oel sau bronz care i m odific elasr ticitarea odat cu v ariaia tem p eratu rii, ' aceast m odificare trebuie com pensat de o m odificare a m om entului de in e r ie al roii oscilatoare. Astzi se folosesc roi oscilatoare m onom etalice i'-la cea sornicele de calitate bun, deoarece Fig.. 183.- R oat-oscilatoare sim pl. noile m ateriale folosite p e n tru arcu rile spirale wu-i m odific caracteristicile la variaiile te m p e ra tu rii.'P e de alt parte, se cunosc astzi metode dinam ice de echilibrare a balansierului, fa p t care n u m ai face necesar utilizarea u ru b u rilo r de echilibrare. 2) Roata oscilatoare m onom etalic cu uruburi' (fig. 183, b) este p re vzut pe su p rafaa exterioar cu guri file ta te p e n tru uru b u ri p rin a cror nu ru b are m ai m ult sau m ai p u in ' e m odific valoarea m om entului de inerie. 3) Roata oscilatoare anizotrop (fig. 184) se tan eaz-d n tr-u n m a terial anizotrop, de exem plu zincul, sau u n aliaj cu adaos redus de cupru, lam inat. Acest m aterial se caracterizeaz p rin aceea c cristalizeaz n re ea hexagonal oare are o alu n g ire n direcia axei principale de trei ori m ai m are dect n alte direcii. La lam inare, m ajo ritatea cristalelor se aranjeaz cu axa principal n d irecia lam inrii a b. Dac se taneaz roile oscilatoare astfel nct cele dou spie s fie o rientate dup direcia lam inrii, se va obine o alungire, respectiv o m odificare a m om entului de in erie la creterea tem p eratu rii. Aceas t soluie a fost propus, in an u l 1928. de ctre S traum ann. Aceste roi oscila toare pot com pensa erori d a to rit tem peratu rii de 1 2 s/C-24 h.~ 4) Roata oscilatoare de com pensa-, ie bimetalic (fig. 185) are obada for- J m at din d ou m etale {dou.'inele din m etale diferite), lip ite n tr e /e le , ce se caracterizeaz-^ p r in tr - u n , coeficient de dilatare difert. ' Astfel, de exem plu, inelul in terio r se execut din oel, ia r cel exterior, din alam. O bada este n tre ru p t n dou locuri I, in im ed iata apropiere a- spie F ig. 184. R oat oscilatoare anizotrop. lor. La o scdere a tem p eratu rii; cape tele libere ale obezii se deschid, d istan in d u -se de centru. Astfel, m om en tu l de in erie v a crete i va com pensa te n d in a de g rb ire dato rit arcului spiral (fig. 185, a). Invers, .la, o cretere a tem p eratu rii; capetele se vor apropia de cen tru . A stfel m o m en tu l de in e rie ; v a scdea i-v a com pensa astfel ten d in a d e ntrziere d a to rit arcului sp iral (fig. 185, 5).
149

T
In afa ra tip u rilo r p rezen tate e cunosc i alte variante, de exem plu ro ata oscilatoare Volet, ro ata oscilatoare G uillaum e. P rim a const dintr-o obad d in in v a r i spie d in alam (fig, 186, a). F elul cum se poate com-

Fig. 185. R oat oscilatoare de com pensaie.

Fig. 186. R o at oscilato are Volet.

pensa v a ria ia de m ers, d ato rit in flu en ei tem p eratu rii asupra arcului spi ral, se poate observa d in fig u rile 186, b i 186, c. ' b. Arcuri spirale. P recizia de funcionare a ceasornicelor este d'at, n p rim u l rnd, de calitile arcu lu i spiral. La p rim ele ceasornice mici, ba lan sieru l oscila fr a avea u n a rc sp iral (Foliot). O scilaiile au fost neuni.forme. i perioada n u p u tea fi egal. n 1675; C. H uygens a descoperit i folosit arcu l spiral (fig. 187). A rcul fiind executat din cupru sau oel avea
15t)

puine spire. Cu toate aceste neajunsuri a adus ceasornicelor cu balansier mbuntirea necesar pentru a atinge precizia d e funcionare a ceasor nicelor cu pendul din acea vreme. In jurul anului 1700, de La Hire a propus folosirea unui arc ondulat (fig. 188). Au mai existat i alte propuneri, ca, de exemplu : arcul elicoidal

a
Fig. 187. A rcul sp ira l a l lui Iluygens. Fig. 188. A rcul lui d e L a H ire. Fig. 189. A rcu ri elicoidale.

cilindric (fig. 189, a) p rev zu t cu curbele term inale (de capt 1 i 2, p rin care se realiza leg tu ra eu b alansierul i b u tu cu l de frecare al arcului e li coidal. A cest arc a fost introdus, n 1782, de ctre J . Arnold. C urbele 1 i 2 aveau i ro lu l de a asigura arcului o d esfu rare uniform In tim pul osci laiilor. Au fost i alte propuneri, ca : arcul conic (fig. 189, i>), al lui L. B erthoud, arcu l tip butoi (fig. 189, c) al lui F. H a v rie t etc.-Astzi la ceasorni cele portabile se folosesc num ai ax-curi sp irale i arcuri elicoidale cilindrice. 1) A rcu l spiral plat este fix a t cu cap tu l in terio r d e rola 1, ia r cu captul e x terio r de butucul 2 (fig. 190, a). R ola 1 este crestat, ceea ce face posibil ro tire a ei pe axul balansierului. A cest a rc are dezavantajul c n tim pul deschiderii (fig. 190, b) i al strn g erii (fig. 190, c) n u se desfoar concentric. A stfel ap ar an u m ite solicitri la te ra le ale cepurilor pe lagre care n u ltim a analiz provoac abateri ale m ersului. 2) A rcu l spiral B reguet (fig. 191). Ceasornicarului A. L. B reguet i aparine ideea de a ridica ultim a spir (exterioar) n tr-u n alt plan . i < I I i

i
.

Fig. 190. A rc sp ira l p lat.

Fig. 19). A rc sp ira l Breguet.

151

3). A rcu l elicoidal:cilindric (fig. 192). In g in erul francez E ;: .P h lllipe a . determ inat,' ri; 1861; condiiile c e j j treb u ie ndeplinite: de curbele \ u term inale. De atunci ele po art de-, rt) n u m irea d e curbele term inale P h iif lips. E le i gsesc aplicaie la arcu rile cronom etrelor m arin e.' A cestora ral le lipsete com pasul de. reglare, i Fig.l2. A rc u l " Fig. 1W7*C spi elicoidal a l lui d re p t i sting. spira term in al 1 este legat direct Philips. . ;i ' de b u tu cu l 2, care ndeplinete i ro ' Iul de reglare. n funcie de sensul de n fu rare se deosebesc arcu ri spirale sp re sting (fig. 193,a), re sp e c tiv a rc u ri spirale sp re d re a p ta (fig. 193, b), Ca m ateriale p e n tru arcu l sp iral se folosesc : oel, cupru, bronz t aliaje speciale. /.
D. COMPENSAREA BALANSIERULUI

F actorii care in flueneaz perioada de oscilaie a balansierului a u fost a r ta i n m od d etaliat la ceasornicul d etepttdr. La ceasornicele por tabile, de o nsem ntate deosebit este echilibrarea corect a balansierului. Deoarece n p riv in a preciziei, p reten iile sn t m iil mai. m ari la ceasor nicele de m n i de b u zu n ar dect la ceasornicele detepttoare, se im pune ca o prim im p o rtan t m sur elim in area variaiei de mers, respectiv v a riaia perioadei de oscilaie, la v ariaii de tem p eratur. Com pensarea b a lansierului, adic a n ih ila re a efectului produs de v ariaia tem p eratu rii a s u pra elasticitii arcu lui sp iral se realizeaz p rin obinerea unui efect contrar la roata oscilatoare. Cel m ai des n treb u in ate n tre cu t au fost roile oscilatoare bim etalice de com pensaie cu dou spie, cu obada din alam i oel, descrise anterior. Fenom enul de com pensare se poate u rm ri m ai uor in tabela 7.
T a b e la 7. Fenom enul de compensare
Temperatura - Modificrile produse asupra.arcului spiral . Modificarea mersului ceasornicului Compensarea prin roata . oscilat oare .

C rete

E lasticitatea arcu lu i sp ira l scade

n tirz ie

O bada, resp ectiv c a p e te le se a p ro p ie d e c e n tru l d e os cilaie ; m o m en tu l d e in e r ie scade i a p a re deci te n d in a d e grbire, e f e c t : ce , a n ih ileae efectul p ro d u s de scderea elasticitii; a rc u \ lu i sp ira l j .. ,
' O badaf r e s ^ c tiv 'c a p e e le se

S cade

E lasticitatea a rcu lu i s p ira l c rete - >"

G rbete

, d e p rte a z !d e . c e n tru l de o s c ila ie ; riiom eritul de in e rie crete i' a p a re deci te n d in a d e n tirz ie re, efect ce anih ileaz te n d in a d e g r b ire pro v o cat d e cre te re a e la sticit ii a rcu lu i spiral . . . .

152;

- al Roata oscilatoare bimetalic cu compensare.'n figur 194 estero-^ prezentat o ro at oscilatoare bim efelic cii com pensare. La ceasornicele bune se deosebesc dou categorii d e u r u b u r i: : ?* p a tru uruburi*! de ech ilib rare i d e m odificare' a m om entului5d e inerie dispuse aa cum se vede n figura. Ele ir capul m ai inie,- circ ju m tate din n lim ea capului celo rlalte uruburi. A ceste' uru b u ri de aUr sau alam treb u ie s fie astfel n u ru b a te n obada roii balansierului in c it s nu se d eu ru b eze n tim pul oscilaiilor b a la n s ie ru lu i; totodat, n u r u barea treb u ie s' se fac destul de uor; p en tru ' Ca m odificarea m om entului d e inerie s n u necesite dem ontarea b a la n sie ru lu i; u ru b u rile de com pensare sn t to ate celelalte u ru b u ri ce serv&sc la realizarea com pensaiei dorite. n obad roii oscilatoare-snt m ai m'Ulte guri filetate p e n tru a face posibil m u tarea u n o r u ru b u ri sau nlocuirea unora cu altele; La ceasornicele precise (fig. 195), aceste u ru b u ri de com pensare n u sn t l fel de grele (u diferite nlim i i dim ensiuni ale capului urubului). P rin m u tarea u ru b u rilo r de com pensare de la locul de' secionare (captul liber) al obezii, sau nlocuirea lor cu altele :m at uoare, se reduce efectul de com pensare. D im potriv, p rin m u tarea u n o r uruburi su p lim en tare spre captul lib e r l obezii, sau nlocuirea lor cu altele mi grele, se m rete efectul d e com pensare. n acest fel roata osci latoare poate fi ad ap tat d iferitelo r caliti ale arcului spiral. O peraia d e reglare a ceasornicului in felul descris poart d enum irea de reglare fin. ! La ceasornicele de calitate superioar, com pasul de reglare se reco m and s fie l sa t n poziia m ijlocie, i reg larea m ersului s se execute-ou ajutorul, u ru b u rilo r d e echilibrare. Acest mod de reglare a m ersului e s te m ult m ai ind icat deoarece, de exem plu, la u n ceasornic G lasshutte printr-osingur ro taie a dou d in tre u ru b u rile 1 opuse se obine o m odificare a m ersului cu 60 s n 24 h dac u ru b u rile sin t de a u r (greutate specific, mare). Dac u ru b u rile sint d e alam , p e n tru obinerea un ei variaii d e m ers identice, u ru b u rile treb u ie ro tite m ai m u lt (cu circa 1/4 de ro ta ie n. plus).. La ro tirea u ru b u rilo r n sensul scoaterii lo r'd in obd se ob in e, o .ntrziere, ia r la nurubare, o g rb ire a m ersului ceasornicului. ' Este ev id en t c reglarea-com pensaiei este o operaie destul de difi cil i costisitoare. La aceasta se m ai adaug i fap tu l c orice ceasom ie

Fig. 194. R o a t oscilatoare b im e talic d e com pensare.

.F ig . 195. u ru b u ri d e com p e n sa re i u ru b u ri de ech ilib ra re.

153:

treb u ie verificat n ase poziii deosebite p e n tru a avea sig u ran a c el n exploatare funcioneaz corect. D in aceast cauz, cercetrile au fo st n drep tate spre gsirea u n o r m ateriale p e n tru arcu l sp iral care s n u sufere m odificri ale elasticitii, astfel n ct com pensarea cu roata oscilatoare s nu; m ai fie necesar. A ceasta cu a tt m ai m ult, cu c it com pensarea, dei poate atinge p erform ane deosebite, apro ap e de perform ane ideale, n u este ren tabil d ect la cronom etrele de m arin i ceasornicele d e nalt preci zie, care ns au p re u ri ridicate. b. Arcul spiral compensator Perret. La nceputul secolului nostru, odat cu ap ariia aliaju lu i d e n u m it invar (aliaj nichel-oel), ce se caracte rizeaz p rin tr-u n coeficient fo arte m ic de d ilataie term ic, s-a ncercat s se execu te arcul sp iral d in acest aliaj, n sp eran a c i elasticitatea va fi in v ariab il cu tem p eratu ra. ncercarea n u a x-euit deoax-ece in v aru l are o d u rita te (elasticitate) prea m ic p e n tru un arc. P e ire t a ncercat s reali zeze arcu l sp iral d in tr-u n a lt aliaj al n ichelului cu oel i roata oscilatoare din in v ar. i astzi exist ceasornice la care s-a ap licat aceast solxiie. Re zultatele o binute au fost m ai b u n e d ect n cazul folosirii unei ix>i osci latoare m onom etalice sim ple de alam i arc spiral de oel. A cest lucru este explicabil deoarece la aceast soluie s-a m b u n tit num ai ro ata os cilatoare care, fiind ex ecu tat din invar, nu-i modific m om entul de in er ie deoarece n u se m odific d im ensiunile ei. n acest fel ns n u a fost elim inat m odificai'ea perioadei d ato rit variaiei elasticitii arcului spiral. c. Arcul spiral din elinvar. A rcul spiral care nu-i modific elastici ta tea a fost descopeiit de G uillaum e, p rin folosirea aliajului d enum it elinvar. A stfel, p rin folosirea u n ei roi oscilatoare din in v a r i a arcului spiral din elin v ar nu m ai a p a r variaii de m ers la variaii de tem peratur. A ceast com binaie se reco m and la ceasornicele de cali ta te medie i superioai. A rcul spix-al d in elinvar este ieftin, in schim b ro a ta osci latoare din invar este scum p, deoarece in varul se prelucreaz greu. O i a t ieftin poate fi realizat de fa p t num ai din alam , d a r aceasta introduce din nou o abatere d a to rit dilataiei i'oii oscilatoare la variaii de tem peratur. d. compensare suplimentar. Va riaia de m ers care ap a re la ceasornicele echipate cu arcul Fig. 196. R oata oscilatoare eu com pensare spiral din e lin v a r i ro ata osci su p lim e n tar . latoare m onom etalic din alam se elim in, uneori, cu aa-num ita com pesare suplim en tar (fig. 196). O bada n u este secionat, fiind executat din alam, ca i spiele. Spre deosebire de roile oscilatoare sec ionate, urubuxile 6 n u au nici u n rol n ceea ce plivete compensai-ea. De fapt, aceast roat oscilatoare n u a r necesita uruburi, ns s-a u psti'at din punctu l de vedere al aspectului i p e n tru av an tajul c m orentul de
154

inerie al balan sieru lu i poate fi reg lat uor. A stfel, d e exem plu, n figur uruburile 6 a u fost m icorate p n s-a o b in u t m om entul d e inerie dorit. Ce apare n o u la acest balansier este com pensaia su p lim en tar pe p o riu nea a 6, fix a t d e obad p rin u ru b u rile 2. C om pensaia su p lim en tar const d in tr-u n segm ent de a rc d e cerc avnd in e x te rio r alam , i n in terior oel, i n u e ste altceva d e c it o p o riu n e oscilatoare bim etalic de compensaie. L a creterea tem p eratu rii, captul lib er (exterior) 7 se curbeaz, apro p iin d u -se de cen tru . u ru b u rile 3 i 4 sin t u ru b u ri de compensare. P rin schim barea lo r se poate m ri sa u m icora efectul de compensare. E fectu l d e com pensare al poriunii scurte a b, av n d u ru burile 3 i 4 re la tiv mici, n u e ste m are. D ar aceasta nici n u este necesar deoarece la c reterea te m p e ra tu rii treb u ie com pensat num ai cre terea di m ensiunilor ro ii oscilatoare (i n u treb u ie com pensat v ariaia elasticitii arcului spiral,- el fiin d ex ecu tat d in elinvar). M om entul d e inerie al roii oscilatoare v a rm n e deci co n stan t dac u ru b u rile 3 i 4 au fost a ra n jate corespunztor, ceea ce se obine p rin ncercri. C easornicul va func iona deci co rect i la variaie de tem peratur. n re a lita te ns arcul spiral din elin v ar p rezin t totui o m ic variaie a elasticitii care poate fi com pensat de com pensaia su p lim en tar p rin fix area urubului 3 n orificiul filetat 1, la ex tre m ita te a liber a poriunii cu b. La balansierele cu com pensaie su p lim en tar arcul sp ira l de elin v ar n u poate fi nlocuit cu un arc de oel. A ceasta n tru c t com pensaia sup lim entar n u poate anihila variaia elasticitii arcului sp iral de oeL E linvarul este to t u n aliaj oelnichel cu u n adaos de crom, m angan, w olfram , w anadu i m olibden care m rete considerabil elasticitatea. Acest aliaj a fost descoperit n a n u l 1919. T rebuie su b lin iat fap tu l c atunci cnd se vorbete de m om entul de inerie se neleg to a te m asele fix ate pe ax u l balansierului. Cum ns ac-esta depinde de m asa i raza de inerie la p u terea a 2-a, este evident c influena cea m ai m are o vor avea obada balansierului i u ru b u rile fi xate n ea. A rcul sp iral de elinvar p rezin t dou avantaje fa de c-el din oel, i anume : o v ariaie fo arte mic a e la s tic it ii; in flu e n a cm pului m agnetic este redus. D ar acest a rc a re i u n dezavantaj fa de cel de oel, i anum e elas ticitate, resp ectiv d u rita te redus, care face ca acest arc s fie uo r deformabil la atingerile inevitabile d in tim pul dem ontrii. e. Arcul spiral din nivorax. A cest aliaj se caracterizeaz prin elasti citate constant i ridicat, e ste am agnetic i inoxidabil. n tr e a rcu l spiral din elin v a r i n iv o rax se situeaz arcurile din m etal invar, d u ri val i izoval. P en tru a pi'ofita l m axim um de avantajele acestui aliaj, arcul spiral din nivorax treb u ie folosit cu o ro a t oscilatoare care s fie, de asem enea, in sensibil la v ariaii de tem p eratu r, adic din invar. La ceasornicele de calitate inferioar ro ata oscilatoare n u se execut din in v a r deoarece acesta se prelucreaz foarte greu. Aici se poate folosi cu succes ro a ta oscilatoare S trau m an n (din zinc lam inat). De fapt, aceast com binaie ex ecu tat n mod corect poate fi u tilizat i la ceasornicele bune i chiar la ceasornicele de precizie. f. Roata oscilatoare din bronz cu beriliu. Aceiasta e ste o ro at sim pl, 'nesecionat i se caracterizeaz p rin fa p tu l c este am agnetic i poate

i i riibuhtit, obinindu-se o d u rita te m u lt m ai ridicat d ec t a celei din lam s u alpaca. A stfel-p erico lu l de deform are este m u lt m ai mic.- n ceea' ce p riv e te oorripfensarea,- ro a ta oscilatoare din acest alia j n u prezint n ic i o n o u tate, adic n com binaie trebuie, folosit -Un arc sp ira l fr m odificare elasticitii, cu te m p e ra tu ra p e n tru obi-herea^unor. re z u lta te bune.
. LAGRUL BALANSIERULUI

j*orm a Cepului 'axului b alan sieru lu i a fost tr a ta t la capitolul IV,: Me canism ul de transm isie, f a scopul re d u c e rii frecrii i o b in e riiu n o r am pli tudini-m ari, cepul are un d ia m e tru mic 0,070,12 mm. S u p rafeele.a?iiv e (care vin n co n tact cu pietrele ce alctuiesc lagrul) -trebuie s fie foarte bine p relu crata i s prezinte o su p ra fa oglind. L agrul p e n tru axul: bac lrisierului este alctu it aproape exclusiv din cite o p ia tr d e tre ce re-i lina de acoperire. - ....... <7 >? n figura 197-se ara t u n m od av antajos de m ontare a pietrelor; P ie trele sin t m o n tate p rin bordurare. Locul de bord virare este indicat p rin litera b. D istan a d in tre -p iatra de acoperire i cea de -trecere-te---de 0,05 mm. A ceast distan a re un rol deosebit de im p o rtan t n tru ct de-ea - depinde formarea peliculei- de ulei a tt de n e cesara funcio nrii corecte a ceasornicului.... Se mai- observ c piatra cu g a u r . e>te cav pe partea din care in tr cepul n scopul uurrii in tro d u ce rii lui n, la gr. Dac cepul n u a r avea p r a gul p, ar ex ista pericolul ca ia o ungere prea abundent uleiul u s se scurg de-a ,lungul, axu lui, ajungnd pe arcul spiral Fig. 197 L agrul b a la n sieru lu i cu p ie tre m on unde s -a r ntin d e producind li ta te p rin bord urare. pirea spirelor, ' d ato rit crui fap t ceasornicul va grbi foarte m u lt sau-se va opri. n figura 198 este repre Wmm zentat un lagr p e n tru axul,.balaisierului cu, p ietre presate. Acesta p re zin t dezavantajul c uleiul u se va n tin d e ( s e v a corisUma),' scurgndti-se pe su prafeele s d in tre p u n tea balan Fig. 108. L agrul b alan sieru lu i cu p ie tre m on ta te p rin presare! sierului i plcua p e n tru p iatra de acoperire i deci c e p u l' Va oscila fr ungere. Situ aia poate fi m bun tit d a c se practic teitu rile t d in fig u ra 199, a d a to rit cro ra s e obine d in no u u n film d e ulei ce-m piedic n tin d e re a u leiului, v rr;-..v : O soluie i m ai b un este rep rezentat n figura 199, b u n d e con diiile de ung ere sn t la fel d e b une ca la p ietrele:m ontate p rin bordurare, p ia tra cu gaur prezentnd o su p ra fa bom bat nspre, p ia tra de acoperire. i n acest caz.se practic te itu rile t (partea stng) deoarece eventualele
156

m uchii a sc u ite . .ar putea favoriza n tin d erea.'u leju lu i.sp re suprafaa.de. contact b ,'n tre p u n te i plcu;;iin-. r= v h . v a ' m ' /'Din n ecesitatea de a se reduce frecarea, d ia m e tru l cep u lu i b a la n sier n ilu l7tre b u ie sa fie foarte mie, O dat cu red u cerea diam etriilui cepului, ciete pericolul ru p erii lui la ocurile i loviturile inevitabile la c a re e ste supus ceasornicul portabil. Acest pericol e ste m rit i de tra ta m e n tu l te r mic (m b untirea) axului balansierului. L a aceasta se m ai adaug i g re u tatea, resp ectiv'T neria destul de m are d ato rit m asei m ari a roii oscilat v .\ ~

Fig. 193. S oluii im b u ri ite cu p ietre m o n ta te p rin p re sare .

toare. Dinu aceste m otive, astzi toate lagrele p e n tru balansier sint prevzute, Cu un; sistem de am ortizare a ocurilor i p reluarea lor n final chiar de fu s i nu de ctre cepuThalansierului. C easornicele echipate ciL u n sistem oarecare de am ortizare a ocu rilo r sn t cunoscute i-u b denum irea de ..ceasornice antioc. In principiu, ucest sistem funcioneaz, astfel (fig. 200) : pir-de acoperire 1 se'a fl sub .-xiunea u n u i arc 2, l r la ap ariia unui oc jh direcia, axial, p iatra se n iii c a tit de m u lt incit u m ru l 3 se va lovi de p a rte a fix'. P e n tru a m o rti zarea u n o r ocuri laterale p ia tra de trecere este- m ontat n tr-o buc cu suprafaa.- conic: 4, care Ia. ap ariia ocului poate s se deplaseze., lateral (nsoit i de o ridicare) i deci poriunea 5 a fusului, care e s te 'm u lt m ai rezistent d ect cepul, se y a lovi de p artea fix. In realitate nu exist ocuri laterale sa u axiale* ci ele au o direcie oarecare. Ele ns pot fi descom _____ ___ ____ puse oricnd d up; cele dou direcii am intile, i a m o rtiz a rea ocului se va face felul descris. A u fost co n stru ite diferite sisteme de am ortizare a< ocurilor ca : Inca-bloc, Pase-choc, K if, Choc-Resist, M onorex etc. n fig u r ' 201 e ste rep rezen tat sistemul Inca-bloc, la c a re piatra'C u g au r si piatra 3 * de acoperire s n t m ontate n tr-o buc 1 ce aluneca pe o poriune conica 'i, tu n a Fig. 200. P rin c ip iu l a m o rtiz rii oapsat n loca d e u n arc 3, care calc pe eurilo;. p iatra d e aco p erire. in fig u ra 202 se a ra t sistem e folosite la ceasornice de calitate su perioar. S istem u l M onorex (fig. 202, a) ca i o serie de alte sistem e (T ri.schock, R ufarex) se caracterizeaz prin aceea c cele dou p ietre n u mai snt m on tate n aceeai buc, c i separat. P rin aceasta se realizeaz, n p ri m ul rn d , posib ilitatea deplasrii unei p ietre independent d e cealalt. P ie
157

trele, fiin d m ontate separat, v o r avea m ase m ai mici i deci se vor deplasa m ai uor, asigurnd astfel o am ortizare m ai b u n a ocurilor. P ia tra cu g au r este m o n tat i n aceste cazuri n tr-o buc care a re n ex terio r o su p rafa conic (nclinat la 45) su p rafinisat, ce alunec pe o suprafa cu aceeai conicitate de pe p a rte a fix a lagrului. . ..

F i g . 201. Sistem ul In c a -b lo c : fu n c io n a re; 5 p iese c o m p o n en te.

Buca n care este m ontat p iatra de acoperire este aezat pe buca pietrei cu gaur, fiind apsat de u n arc de form a unei aibe elastice cif trei b rae. La sistem ul Trischock (fig. 202, b) num ai p ia tra cu gaur este mon ta t n tr-o buc; iar p ia tra de acoperire este aezat pe buca pietrei de trecere fr a fi m pntat n buc i este apsat de un arc pe aceasta.
158

La sistem ul Rufarex (iig. 202, c) piatra cu gaur este ae zat intr-un loca, iar piatra de acoperire este montat in tr-o buc care apas pe piatra cu gaur. Buca n care este m ontat piatra de acoperire este apsat spre lagr de u n a rc cu trei brae.
F. ROLA, BUTUCUL t COMPASUL DE REGLARE

a. Rolul arcului spiral. Dac a r fi posibil s fie fix a t captul in terio r al arcu lu i spiral ex act in c-entrul ax u lu i balansierului, re zu ltatu l p riv in d m ersul ceasorni cului ar fi cel m ai bun, deoarece oscilaiile n u ar fi influ en ate de Fig. 202. S istem e de a m o rtiza re folosite ia c easo rn ice d e c a lita te superioar. curba term in al interioar. In aoest caz ns n u a r fi posibil ca arcul sp ira l s fie dem ontat uor. De aici re z u lt i cerinele care se im pun rolei arcului spiral, i anum e : s perm it captului in terio r al arcului sp iral s se apropie ct este posibil de ce n tru l axului oscilator ; s poat fi dem ontat u o r i de re p e ta te ori de pe axul oscila tor, fr ca p rin aceasta arcul spiral s fie expus la deform aii. P e n tru a face posibil d em ontarea i m o n tarea re p e ta te i asigurarea unei anum ite poziii, rola este p rev zu t cu o cre st tu r radial. L im ea acestei c resttu ri trebuie s fie ct m ai mic, a stfe l n ct u ru b eln ia cea mai mic s poat in tra n cre st tu r n v ederea ro tirii rolei pe ax cu ocazia corectrii i potrivirii cderii eapam entului. O lim e prea m are influeneaz negativ echilibrul balansieru lui. Rola e ste p revzut cu o g au r tra n s versal n care se introduce cap tu l in te rio r a l arcului spiral i se fixeaz cu un tift. n fig u ra 203, a este rep rezen tat o rol execu tat corect. G aura transv ersal 3 este n im ediata apropiere a cresttu rii 1. Astfel, m ai m u lt de ju m tate din supra faa interio ar a rolei i anum e poriunea de la 1 la 2 va fi aderent cu axul balan Fig. 203. R ola arcu lu i sp ira l : a co r e c t ; b g reit . sierului. P o riu n ea n care se afl gaura 3 este slbit i n u a re elasticitatea nece sar, deci p rezint tendin de deform are. D ac g a u ra de fix are are poziia din figura 203, b, aceast rol la fiecare m o n tare se va deform a. Dac rola n u este d estu l de m are, n u va fi niciodat strn s su ficien t de ad eren t pe axul balansierului, i p rin deform area poate s produc i deform area arcului spiral.

i .- - ? fci- figura-2Q4- sn t rep rezen tate cteva fo n n e uzuale ale rolei p en tru % s.. F^luV .^especff ^ form a nd o irii' d in tre p o riu n ea d reap t a captului in te rio r a l i c u l u i spiral;C are ifitr n g au ra rolei i, p rim a .sp ir a re p.iraI c' ----- j - -1*- , 1 p o rta n t deosebit p en tru d eform area; concentric...a ' arcului. n tim pul osciliiilor. . In figura 205, a este rep rezen tat u n arc spiral Fig: 204. T ip u ri ;4e role. m o n ta t, corect, i anum e trecerea, cu.".racordarea r se realizeaz p rin tr-u n sfe rt de arc de cerc. De asem enea, d istan a a ese .egal cu pasul d in ii dou spire b. n fig. 205, b este rep rezen tat iui arc sp iral m ontat incorect.' F ixarea captului de a rc a rol trebuie fcut cu atenie p en tru ca" spi re le arcului s se situeze Fig. 205. A rc spiral ; n tr-u n plan perpendicular o c o r e c t: b g reit. p e axul balansierului. b. B utucul arcului spiral. C aptul e x te rio r al arcu lu i spiral se fixeaz cu un tift n tr-o gaur a u n u i butuc nu m it piton, . ex ecutat din alam sau al paca. P ito n u l este fixat, de obicei, n puntea balan sierului, fie prin presare, fie cu u ru b lateral dac in tr n orificiul respectiv cu joc. n fig. 206 s in t re prezentate trei fo n n e mai Fig. 20i5. B ulucul arcu lu i spiral. frecvent utilizate p en tru piton. Capetele arcului spiral se fixeaz cu tiftu ri de form i dim ensiuni potriyite. n fig u ra 207~$nt rep rezen tate o fix are corect i cteva fixri incorecte.

r ir F ^ y Jr -^ ^ T X

......

Corect

Incorect

Incorect

Corect

c. Com pasul de reglare. P e n tru a fi posibil m odificarea uoar a lungim ii activ e a arcului spiral, i n acest fel a perioadei de oscilaie, pe p u n te a balansierului n ju ru l p lcuei de acoperire este m ontat com pasul de reg lare (v. fig. 182). U n u l d in tre capetele acestuia se poate deplasa pe ultim a sp ir a arcu lu i spiral care a re form a circular. In fig u ra 208, a i b este re p re z en ta t un com pas de reglare p en tru arcul spiral B reguet, respectiv arcul spiral plat. La com pasul p e n tru arcul spiral B reguet (fig. 208, a) u ltim a sp ir este intro d u s n tre cele dou tif-

Fig. 208. C om pasuri de reglare.

tu ri 1. Com pasul p e n tru arcul sp iral p lat (fig. 208, b) este prevzut cu o cheie 2, care n u perm ite ieirea s p i r e i ; cu 3 s-a n o ta t plcua de acoperire. In scopul crerii unei posibiliti de reglare m ai fin decit p rin d e rea indicatorului com pasului cu p enseta i deplasarea lui, au fost construite eiteva dispozitive speciale de reglare. In fig u ra 209, a este re p re z en ta t un dispozitiv foarte sim plu p en tru reglarea fin. A rcul 3 m pinge indicatorul com pasului ctre u ru b u l 5. u rubul, ro tin d u -se n tr-u n sens sau altul, va produce deplasarea com pasului n sensul g rb irii sau ntrzierii ceasornicului. In aceast figur, 1 este p lcu a de acoperire n ju ru l creia se ro tete com pasul 2, 4 este pitonul, ia r 6, p untea balansierului. D ispozitivul din fig u ra 209, b este alctuit d in tr-u n urub 7 i piu li 8 care s n t necate n corpul p u n ii balan sieru lu i 6. Indicatorul este a n tre n a t de p iu lia care se deplaseaz n tr-o p arte sau n cealalt, la ro ti re a urubului n cele dou sensuri. La dispozitivul din figura 209, c, indicatorul poate fi deplasat cu a ju to ru l excentricului 9 pe care este p re sa t indicatorul com pasului de arcul 3. Ti'ebuie sy b lin iat nc o dat c la ceasornicele de precizie, reglarea fin se execut prin m odificarea m om entului de inerie.

b
Fig. 209. C om pasuri p e n tru re g la re fin.
11 M an u alu l c e a so r n ic a r u lu i

161

iNTREBRi RECAPITULATIVE
1. 2. 3. 4. 5. f>. 7. 8. Din. c e p r i e s te a l c t u i t b a l a n s i e r u l ? D e s c r ie i a c e s te e le m e n t e covnponerjr:. C a r e s n t f a c to r ii c e d e t e r m i n p e r io a d a d e o s c ila ie ? C ite t i p u r i d e r o i o s c ila to a r e c u n o a te i ? C ite f e l u r i d e a r c u r i s p i r a le s e u tiliz e a z ? C e s e n e le g e p r i n c o m p e n s a r e a r o ii o s c ila to a r e ? C u m s e e x p li c c o m p e n s a r e a l a r o a t a o s c ila to a r e b i m e t a i i c ? C u m s e o b in a lt e c o m p e n s r i ? E x p li c a i n e c e s ita te a i m o d u l d e a c i u n e a r o ii o s c i la t o a r e c u c o m p e n s r i :;u p iim e n ta re . P r i n ce se c a r a c te r iz e a z l a g r u l b a la n s i e r u l u i ? D e s c r ie i c t e r a s o lu ii. D e s c r ie i c ite v a s o lu ii p e n t r u l a g r e a n ti o c . C e r o l a r e r o la b a l a n s i e r u l u i ? A r t a i c it e v a f o r m e d e r o le u z u a le . C u m tre b u ie s a r a te u n b u tu c c o re c t p e n tr u a r c u l s p ira l ? I n d i c a i c te v a d is p o z itiv e d e r e g la r e f in a c o m p a s u lu i d e r e g la r e .

10. 11. 12. 13.

CAPITOLUL VII

M E C A N IS M U L IN D IC A T O R

M e c a n is m u l in d ic a to r e s te f o r m a t d in p a r t e a d e a n g r e n a j c a re , p r in in te r m e d iu l in d ic a to a r e lo r i a l c a d r a n u lu i, n r e g is tr e a z n u m r u l d e o s c ila ii a le b a la n s ie r u lu i. L e g tu r a d in tr e m e c a n is m u l d e tr a n s m is ie i m e c a n is m u l in d ic a to r tr e b u i e r e a liz a t p r i n t r - u n c u p la j e la s tic (cu fre c a re ). L a c e a s o rn ic e le d e u z g e n e r a l, c a d r a n u l e s te m p r it n d o u s p re z e c e p r i (ore). A s tfe l, n t r e a r t t o r u l m i n u t a r i c e l o r a r tr e b u ie s e x is te u n _____ r a p o r t d e 12 :1 . N u m r u l d e d in i a i p in io n u lu i p t r a r , r o ii s c h im b to a r e , p in io n u lu i s c h im b to r i r o ii o r a r e fo lo 2 s ite a fo s t d a t n ta b e la 4. L a c e a s o rn ic e le d e n a lt p re c iz ie , ------,n c a d r a n u l a r e 24 d e d iv iz iu n i p e n t r u rr $ 24 h. I n a c e s t caz, r a p o r t u l d e tr a n s m i sie v a fi d e 24 :1 . m a. C u p la ju l e la s tic . S e c u n o sc m i m u lte s o lu ii d e r e a liz a r e a c u p la ju lu i e la stic , d a r to a te se b a z e a z p e re a liz a r e a u n u i c u p la j p r i n f r e c a r e , d e o b ice i p e a x u l m i n u t a r p r e lu n g it. n f ig u r a 210 e s te r e p r e z e n ta t a a Fig. 210. Cuplaj cu tift. n u m itu l s is te m d e t i f t in d ic a to r . P in io n u l c e n tr a l, r e s p e c tiv a x u l m i n u t a r 2, e s te g u r i t i p r in e l t r e c e u n t i f t n u m i t t i f t in d ic a to r 1, d e o a re c e p o a r t in d ic a to r u l m in u ta r . P e a c e s t t i f t e s te f i x a t p r i n p r e s a r e p in io n u l p t r a r . C u p la ju l p r i n f r e c a r e e s te r e a l i z a t n t r e p in io n u l m i n u t a r g u r i t i tif tu l in d ic a to r . n a c e s t sco p , u n e o r i, t i f tu l e s te lo v it ( tu r tit) p a r ia l p e n t r u a se o b in e f r e c a r e a d o rit .
162

S is te m u l u ti li z a t cel m a i f r e c v e n t e s te cel c u b u c r e p re z e n ta t- n fig u ra 211. P in io n u l p t r a r 1 e s te g u r i t i s e m o n te a z lib e r p e a s u l c e n t r a l (m in u ta r ) 2. e a v a p in io n u lu i e s te p r e v z u t c u o d e g a ja r e r e a liz a t p e s u p r a f a a e x te r io a r , p r a c tic a t n s c o p u l o b in e rii p e r e te lu i. P r i n s ti v u ite ,- n a c e s t lo c se fo rm e a z in i n te r io r o p ro e m in e n 3 c a re v a fre c a p e p o r iu n e a c o n ic 4 a a x u lu i m i n u ta r 2. P r in a c e a s t f r e c a r e se r e a liz e a z c u p la ju l e la stic . P e e a v a p in io n u lu i p t r a r se fix e a z a r t t o r u l m i n u t a r 6, ia r a r t t o r u l o r a r 5 e s te m o n ta t pe b u c a ro ii o ra re . b. C a d r a n u l. C a d r a n u l e s te e le m e n tu l c e a s o rn ic u lu i p e c a re se p o t c iti o ra , m in u te le .i se c u n d e le , p r i n p o z iia in d ic a to a r e lo r f a d e r e p e re le c a d ra n u lu i. I n f u n c ie d e fo rm , d e m a te r ia lu l n tr e b u i n a t i d e e x e c u ie s e cunosc; f o a r te m u lte v a r ia n te d e c a d ra n e . : n tr e c u t, m a jo r ita te a c a d r a n e lo r se e x e c u ta u d in c u p r u , d in a r g in t s a u - e m a ila te . C a d ra n e le e m a ila te p r e z in t d e z a v a n ta ju l c e m a ilu l e s te s e n s i b i l ; d a to r it e m a ilu lu i, c a d r a n u l d e v in e d e s tu l d e g ro s. A st z i, c a d r a n e le c e a s o rn ic e lo r d e m n i d e b u z u n a r se e x e :;u t d in m e ta l, d e o b ic e i d in c u p r u f o a r te s u b ir e , i a c o p e rit g a lv a n ic . La c a d r a n u l d e c a lita te s u p e r io a r c ifre le s a u s e m n e le s n t a m b u tiz a te In re iie f sa u a p lic a te .

In figura 212 sint reprezentate cteva m odele de cadrane de diferite forme.

V i V
, c -I...
r

F ig . 212. F o r m e d e c a d r a n e : cadrane cu diferite scri g ra d ate; c/ .seciuni; hl diferite form e de

lfi3

De obicei, cad ran u l este p rev zu t pe p artea inferioar cu dou picio rue care in tr n dou guri din p latin a din fa, fiin d fix ate cu aju to ru l a dou u ru b u ri laterale. P e n tru cadranele em ailate a fost aplicat i alt soluie, i anum e ele au fost p rin se m p reju r n tr-u n inel su b ire de alam m ontat pe platin p rin presare, fiind poziionat de ctre u n tift. C adranele ceasornicelor m oderne sn t prevzute, deseori, cu o fereastr p e n tru indicarea datei i, eventual, a zilei sptm nii : situat, de obicei, n d rep tu l cifrei 3. * P e n tru a face posibil citirea orei pe ntuneric, se folosesc substane lum inescente. O alt soluie aplicat n acest scop, care a d ev en it posibil recen t p rin fabricarea u n o r acum ulatoare foarte mici, const n ilum inarea cadranului cu a ju to ru l u n u i becule electric m o n tat ascuns sub inelul gea m ului, care se aprinde prin apsarea pe u n b uton la te ra l ce nchide con ta c tu l circu itu lu i electric. c. Indicatoarele. Ceasornicele de astzi, au de obicei, trei indicatoare, i anum e : orar, m in u ta r i secundar. Indicatoarele sn t executate din benzi m etalice su b iri de oel sau alam i au form e foarte variate. Ele se carac terizeaz p rin form e geom etrice sim ple i se obin p rin tan are (fig. 213, a, b). n tre c u t se executau m anual i au fost m u lt m ai complicate ca form (fig. 213, c) (artto are Louis XV"). In prezent se ntinesc m u lte indica toare cu ferestre m ici de form corelat cu form a exterioar a acestora (fig. 213, d). Indicatoarele secundare (fig. 213, e) pot fi de dou feluri : indicator secundar m ic, u tilizat la ceasornice prevzute cu o m prire separat mic p e n tru secunde, i indicator secundar m are, folosit la ceasornice cu secun

e
Fig. 213. F orm e d e indicato are.

d a r c e n tra l la care m prirea orar i a m in u telo r servete i la citirea secundelor. T oate indicatoarele sn t m ontate pe axele, respectiv bucele corespunztoare, p rin presare.

NTREBRI RECAPITULATIVE 1. D in ce elem ente este com pus m ecanism ul in d ic a to r ? 2. Ce ra p o rt d e tran sm isie se realizeaz ? 3. C te tip u ri de cad ra n e cunoatei ? D ar in d icato are ?

164

CAPITOLUL VIII

SCHELETUL MECANISMULUI DE CEASORNIC


P rin scheletul m ecanism ului de ceasornic se nelege acea p a rte a ceasornicului care servete la susinerea tu tu ro r elem entelor ce com pun m ecanism ul. F orm a i dim ensiunile scheletului sn t d eterm in ate de : ro ile, pinioanele, axele i eapam entul ce a so rn ic u lu i; ara n jam en tu l aces tor elem ente ; dim ensiunile cadranului i ale artto arelo r ; form a carcasei. S cheletul ceasornicelor portabile se com pune din : p latin, poduri i puni, n care snt m ontate lagrele, p u n cte de articulaii p e n tru prghii etc. La an u m ite ceasornice de calitate inferioar i ieftine se ntlnesc i b oluri sau buce distaniere. P e n tru executarea scheletului se folosesc u rm toarele m ateriale : alam , alpaca, nichel, oel, zinc i aliaje ale m etalelor uoare. T oate aceste m ateriale n ain te de utilizare se p rezin t n stare lam inat sau tra s i p u ternic ecruisate. De asem enea, ele treb u ie detensionate n ain te de p re lucrare, p e n tru a se evita eventualele deform ri u lterio are ale scheletului. S up rafaa scheletului este lefu it i acoperit cu un stra t su b ire de aur, argin t, nichel etc.,x n vederea p ro tejrii m potriva agenilor atm osfe rici i, n acelai tim p, a obinerii unui aspect frum os. La ceasornicele de m n, scheletul este form at d in tr-o platin dispus pe partea; cadranului, ce servete d re p t baz p en tru to ate celelalte poduri sau p u ni ale sche letului (fig. 214). Podurile snt fix ate de p latin p rin u ru b u ri i tiftu ri p e n tru asigu rarea poziiei precise. Poziia p o durilor treb u ie s fie foarte bine stab ilit deoarece orice deplasare lateral produce o deplasare a la grelor i axele n u m ai pot ocupa o poziie corect. n fig u ra 215 se ara t felul de fix are a p unii b alansierului pe platin. P latin a este p rev zu t cu guri filetate n care se nurubeaz u ru b u rile cu cap cilindric. Capul cilindric in tr n locaul respectiv p racticat n punte.

Fig. 214. P o d u rile ceasornicului.

n funcie de form a ceasornicului se deosebesc d iferite form e de platine. P o d u rile de asem enea au fo arte m u lte form e. D up felul dispoziiei i form ei p u n ilo r se deosebesc m u lte soluii constructive. n fig u ra 216, a este re p re z en ta t u n schelet sau calibru circu lar la care fiecare ax are u n pod propriu. La scheletul sau c alib ru l revolver (fig. 216, b), podul casetei (m ecanism ul m otor) a re form a asem ntoare cu un revolver. n figura 216, c a ra n ja rea p o durilor este aproxim ativ ra dial. n fig u ra 216, d este rep rezen tat situ aia n care to a te axele, exceptind roata ancor i balansierul, sn t aezate sub u n singur pod care aco165

9
F ix. 21(5. F o rm e ie p o d u ri.

p e r c irc a 3/4 d in s u p r a f a a m e c a n is m u lu i. n f ig u rile 2 Iii, e, r. g i h s in t re p re z e n ta te d isp o z iii de p o d u ri fo lo site la m e c a n ism e d e c e a so rn ic e de form d e o se b it d e cea c irc u la r .

1NTRE3A.RI

r e c a p it u l a t iv e

1 . C :.r# e s te r o lu l p la tin e i ? 2. D in c s m a t e r i a l se e x e c u ii s c h e le tu l c e a s o r n ic e lo r ? 3. C u m se f ix e a z p o d u r ile ?

CAPITOLUL IX

CARCASA CSA-JOSNiCZLOR
M e c a n ism u l c e a s o rn ic e lo r trebuie montat in tr-o c a rc a s care s-i fe re a sc d e p ra f, u m e z e a l etc. n acelai timp, c a rc a sa o fe r p o s ib ilita te a o b in e rii u n o r fo rm e v a r ia te i a tr a c tiv e d e ceasor nice, d e te r m in a te de m o d i d e p r e f e r in a c u m p r to rilo r. In fig u r a 217 e ste r e p r e z e n ta t u n c e a so rn ic de b u z u n a r m o d e rn . M e c a n ism u l c e a s o rn ic e lo r de b u z u n a r are, d e obicei, d ia m e tr u l c u p rin s n tr e 37 i 50 m m i n l im ea n t r e 4 i 6 m m . S u cc ese le d o b n d ite n con strucia c e a s o rn ic e lo r au p e rm is e x e c u ta r e a u n o r ce a sornice de d im e n s iu n i m ai re d u se , d e e x e m p lu c ea Fig. 217 C e a s o rn ic d e so rn ic e le d e m n , a c ro r fu n c io n a r e c o re c t n u b u z u n ar. poate fi in f lu e n a t n mod e s e n ia l d e m ic 160

r ile b r a u lu i. D e a c e e a c e a s o rn ic e le d e m i n n lo c u ie s c d in ce n ce mai mult cea s o rn ic e le d e b u z u n a r .

Mecanismul unui ceasornic ele mn pentru brbai este de obicei circular, avnd un diametru de 30 mm. montat ntr-o car cas circular, ptrat, dreptunghiular. De urechile carcasei este fixat o band metalic oau din piele care servete la fixarea cea sornicului pe bra (fig. 218, a). Spre deose bire de ceasornicele de min pentru brbai, cele pentru femei au un mecanism mai mic, . diametrul, uneori, de numai 10 13 mm (fig. 218, b). Ceasornicele de dimensiuni mici cu nosc si serie ntreag de execuii in care se combin ceasornicul cu obiecte de bijuterie, fn figura 218, c este reprezentat un ceasor nic pentru femei caracterizat p rin tr- >carcas 2:;e:ulat din au r gravat l H-asUit. avint o i i. 2 l i . C easo rnice d o n u r brar parial sau complet acoperit cu or namentaii. De asemenea, exist ceasornice bogat ornam entate fi:: a re de lnioare sau montate chiar ntr-un ine!. a. C a rc a s a c e a s o rn ic e lo r de b u z u n a r . Carcasa ceasornicelor de buzu nar (fig. 219) se compune din urmtoarele pri piincipale : partea cen rai 1, n care e s te fixat mecanismul, inelul mijlociu 2, capacul d in -pate 3 , c o m p le ta t, uneori, cu un capac special 4 de protecie mpotriva prafului i inelul c u geamul din faa cadranului . In dreptul axului re. Capul monior este lipit etrierul constind din capul 6, gitul 7 i buca H ie, an cum i inelul portgeam, -int fixate. tricrului poart veriga de obicei, prin baiamn-parnier care peimite o deschidere i ioar. Ceasornicele de birzunar moderne se ^arni:te rize a z p rin *.r-un geam cit se panta de mare i o grosime cit mai mic a ceasornicului. Cifra 12 este in direcia axului remontor. Acest gen tie carcas, numit i carcasa Lepin, a fost cel mai Fii. 2J&. C a r c a s a c e a s o r n ic u lu i d e b u z u n a r . in trebuin i;at in ainte de folosirea pe scar larg a ceasornicelor de m n i este utilizat i astzi p e n tru ceasaornicele de buzunar ct i p e n tru ceasornicele suspendate de lnioare i brae. In funcie de form a i dim ensiunile p rii centrale fa de capac i inelul portgeam se deosebesc mai m ulte tip u ri de carcase. In figura 220

snt artate doar cteva din multitudinea de forme utilizate. Carcasele ceasornicelor de buzunar prevzute n fa cu un capac ce acoper geamul i care se deschide prin apsarea coroanei axului remontor se numesc carcase Savonette. La acestea, cifra 12 a cadranului se afl pe o direcie perpendicular pe direci^ axului re montor. b. C arcasa ceasornicelor de m i n. Ca i la ceasornicele de buzunar, din punctul de vedere al formei i di mensiunilor se ntlnete o varietate foarte mare de tipuri de carcase. Cele mai frecvente au forma circular (fig. 221, o), i forma dreptunghiu lar (fig. 221, b).

F r\

Fig. 220. T ip u ri ceasornice

de carcase p e n tru de buzunar.

Fig. 221. C arcase p e n tru ceasornice de nin.

De obicei, carcasa ceasornicelor de mn este compus din trei pri distincte (fig. 222, a) : partea central 1, inelul portgeam 2 i capacul 3. Acestea snt asamblate prin presare. Mecanismul este fixat n partea cen tral. n figura 222, b este dat alt tip de carcas, alctuit numai din dou p ri: carcasa propriu-zis 1 n care este fixat geamul i capacul 2.

Fig. 222. Prile carcasei.

168

La ceasornicele etane carcasa este rotund i format din dou p ri; capacul se nurubeaz n carcas, ntre ele existnd o garnitur de etanare. Fiecare carcas (fig. 223) este prevzut n ambele pri cu dou coarne 1 n care se monteaz un tift 2 de care snt fixate cele dou jum ti ale brrii. La ceasornicele mai vechi acest tift a fost fixat rigid de coamele carcasei prin lipire. Astzi aceste tifturi snt demontabile. tiftul este prevzut cu dou cepuri, din care unul 3 formeaz corp comun cu tiftul 2, iar cellalt 4 ete mobil (in sensul axial), tiftul 2 fiind gurit n aceast parte, iar cepul sprijinindu-se pe un arcule introdus n F i g . 2 2 3 . D ispozitivul de fix a re a (b r rii) curelei. aceast gaur. La montare i demon tare acest cep mobil este mpins n spre interior i astfel tiftul se poate scoate din coarnele carcasei (fig. 223, ). Evident coarnele n acest caz snt prevzute cu o gaur. Uneori se aplic i o soluie invers, adic n coarnele carcasei snt montate' dou cepuri 5, iar tiftul este prevzut cu dou buce, din care una 6 este mobil (fig. 223, b). Pentru executarea carcaselor se utilizeaz diferite aliaje cu bronz, alam, alpaca i anumite aliaje de turnat sub presiune. Aceste aliaje n contact cu atmosfera se oxideaz i deci trebuie acoperite pe cale galva nic cu nichel sau crom. Alte materiale, cum ar fi aurul, argintul, mate riale placate cu aur, oeluri inoxidabile utilizate la executarea carcaselor ceasornicelor scumpe, prezint avantajul c nu snt oxidabile i i ps treaz aspectul frumos timp ndelungat.
INTRESAR! RECAPITULATIVE' 1. C are este ro lu l carcasei ? 2. Din ce p ri se com pune c arc asa la ceasornicele de b u z u n a r ? D a r la cele de m in ? 3. C are sn t m ate ria le le u tiliza te p e n tru carcase ? 4. C te sistem e de fix a re a b r rii (curelei) se cunosc ?

CAPITOLUL X

DEMONTAREA l CURIREA CEASORNICELOR DE BUZUNAR l DE M N


A. DEMONTAREA

a. Deficiene exterioare. nc nainte de a se trece la demontarea (deschiderea) carcasei, se pot constata o serie de deficiene care permit for marea unei imagini asupra lucrrilor de reparaii necesare. Astfel se va
169

verifica daca axul rem ontor nu este blocat (nepenit) n carcas, dac co roana nu are o btaie radial prea mare sau dac mecanismul cu clichet nu funcioneaz corect. n continuare se va trece coroana axului remontor pe poziia de re glare a indicatoarelor. Cu aceast ocazie se poate observa dac cuplarea pe poziia de reglare a indicatoarelor se face uor, fr nepeniri i dac se menine aceast cuplare i n timpul rotirii coroanei. De asemenea se va constata dac cuplajul cu friciune asigur o frecare corespunztoare, dac indicatoarele se ating ntre ele sau ating geamul sau cadranul. J i ipoteza c indicatorul m inutar n timpul rotaiei sb distaneaz ntr-o parte mai m ult de cadran, apropiindu-se n partea opus, poate trage concluzia c eava (buca) m inutar sau pinionul ptrar snt aezate nclinat. La aceast verificare se va observa, de asemenea, dac i aarcasa este nchis suficient de bine, geamul este nc bun sau prezint multe zgrieturi sau chiar crpturi, este fixat suficient de bine n rama iui, i rama este bine fixat EH partea central a carcasei. Acestea au fost doar unele indicaii ; observrile pot fi mai detaliate si depind i de starea general a ceasornicului care trebuie reparat. b. D e m o n ta re a . n tim pul demontrii se va continua observarea atent a tuturor pieselor in vederea depistrii defectelor, in primul rind se va deschide carcasa prin scoaterea capacului. P entru aceast operaie <e va folosi un cuit special (fig. 224), dac ceasornicul respectiv este obi nuit, sau o cheie special, n cazul ceasornicelor etane (antiacvatice) la care capacul este nurubat. Folosirea acestor scule este ob.iatorie deoa rece urubelniele sau alte scule improvizate produc inevitabil zgirierea carcasei sau a capacului. Cuitaul se va introduce intre capac i carcas in dreptul unei mici degajri practicate n acest scop n capac i, prin r sucirea lui, capacul se va desprinde. Se verific dac : "'-ara oscilatoare atinge m arginea carcasei, capacul m ontat atinge podul haiunKieruIui sau pitonul (butucul) arcului spiral, sau dac urubul acestuia apas capacul pe cepul axei m inutare provocind frinarea acestuia. La ceasornicele obinuite, adic la care carcasa este alctuit din trei buci, se va ndeprta rama geamului n mod asemntor _a i in czui capacului din spate. Aici -e verific : montarea indicatoarelor, distana dintre indicatoare, respectiv ntre indicatoare i cadran, dac : cadranul este fixat eorec i sigur, buca arAtttj. rului nu freac de marginea gurii din <.*' '' : dran, cadranul este montat centric sau este deplasat ntr-o parte, dac nu s-au desF k _*24* C u it p e n t r u d e sc h id e re a prins particule de email. Dup aceste veric a p a c u lu i. ficri se demonteaz indicatoarele foiosindu-se pensete speciale pentru indicatoare, in continuare se slbete urubul care fixeaz axul de armare i se scoate axul din mecanism. La unele tipuri de ceasornice, axul de armare se poate scoate dup ce, n prealabil, a fost apsat, cu vrful unui ac, tiftul dispo zitivului de fixare a axului de armare. Apoi se scot uruburile care fixeaz mecanismul n carcas i se scoate mecanismul din carcas. Acum se ob serv dac : exist pri rupte, compasul de reglare n u se deplaseaz prea uor, roata oscilatoare are o btaie radial sau axial inadmisibil, plcua de acoperire este fixat corect.
170

Se scot u ru b u rile ce fixeaz lateral picioruele cadranului i se n deprteaz cadranul. A cum se poate u rm ri ndeaproape funcionarea m ecanism ului de arm are. Se controleaz, apoi, i funcionarea eapam en tului dac sta re a de curenie general a ceasornicului perm ite acest lucru.

Se trece la slbirea arcului motor. n acest scop se reintroduce axul remontor, i coroana se va ine cu degetele miinii drepte, iar cu ajutorul unei pensete inute n mina sting se scoate clichetul din dinii roii ca setei. Destinderea arcului se realizeaz prin rotirea lent a coroanei n -ens contrar armrii, astfel incit arcul s nu se destind instantaneu. Este recomandabil ca arcul s mai pstreze o anum it tensiune i n aceast ;tare se verific jocurile axial i radiale ale tuturor axelor. n con tinuare se va demonta podul balansierului slbindue i urubul lateral care ine butucul (pitonul) arcului spiral. Totodat, c va scoate' arcul spi ral din cheia compasului de reglare. Pentru a se evita deformarea arcului spiral, dup demontarea po dului balansierului se demonteaz rola arcuiui spiral mpreun cu arcul .piral i se pun n benzinier pentru curire. De asemenea, se va demonta plcua de acoperire i se introduce tot in benzinier. Se demonteaz podul furcii ancor mpreun cru axul e i se intro duce, de asemenea, in benzinier. Acum se poate executa un control preliminar ai angrenajelor. n ca zul in care se bnuiete c un angrenaj nu funcioneaz corect, dup de montare, aceast pereche de roi se va verifica separat. De pe partea ca dranului se demonteaz roata orar i roata schimbtoare. Se demonteaz podul sau podurile (n funcie de tipul ceasornicului), roilor mecanismului de transmisie i se introduc i aceste roii in benzinier. La scheletul din fa -e demonteaz plcua acoperitoare. Urmeaz demontarea roii case tei care este m ontat pe partea ptrat a axului motor i fixat printr-un urub axial. La scoaterea acestui urub ~e va proceda cu precauie, deoa rece de multe ori urubul este prevzut cu filet stin^, i la o forare prea nare (neinndu-se seama de sensul de deurubaf'e) i se poate rupe capul. La dem ontarea casetei se va apsa, de exemplu, cu minerul de lemn ii periei, captul axuiui motor nspre capacul casetei ::are va iei din ca nalul (degajare) casetei. Urmeaz scoaterea captului interior al arcuiui. \rcul se scoate din casat n felul urm tor : se prinde' --pir;! interioar cu penseta i se scoate spir dup -pir, mpiedietndu-se sri rea instantanee a arcului din caset. Se vor introduce toate piesele de montate n benzinier, eu excepia arcului motor, care -e terge doar cu o crp mbibat cu benzin. La demontare, mecanismul va fi aezat (spri jinit) pe un suport de mrime potrivit. P rintre cele mai bune su 225. G a r n i porturi pentru mecanisme de diferite calibre trebuie con tF'.i. u ra pc su p o r siderat garnitura de inele de lemn format din fi but u r i in e la r i'. i (fig. 225). P latin a i podurile ceasornicelor, fiind acoperite pe cale galvanic cu aur, argint, nichel etc., vor fi atinse cu g rij cu penseta p e n tru a nu le provoca zgrieturi. Se va evita atingerea lor cu m ina deoarece astfel ar putea s apar pete care duneaz aspectului. u ru b u rile fiind diferite ca form , dim ensiuni, filet i lungime, p en tru a se evita ncurcarea lor n tim pul asam blrii, se recom and aezarea lor n tr-o an u m it ordine, sau chiar pe un suport plac cu diferite guri.
171

D deurubarea i nurubarea uruburilor, partea de lucru a uru belniei trebuie s fie n stare bun, limea ei s fie egal sau puin mai mic dect diametrul capului urubului. Pentru a se deuruba diferite u ruburi este necesar ca ceasornicarul s dispun de 68 urubelnie cu

lame de diferite grosimi i limi. Poziia corect a uru belniei n timpul lucrului este dat n figura 226. Podurile i punile de pe platin se scot cu ajutorul unei pensete sau al unei u rubelnie introduse n teitura lunguia sau ptrat care se afl n partea de jos a podului, lateral sau n spate. Este suficient o sin gur apsare n jos prudent cu penseta sau urubelnia Fig. 226. L u cru l cu u ru b e ln ia . pentru a slbi tifturile pun ii i a le scoate din gurile platinei. Aceste recomandri snt valabile att pentru ceasornicele cu ea pament cu ancor ct i pentru cele cu eapament cu cilindru. Ultima ope raie de demontare const n demontarea roii eapamentului.
B. CURIREA CEASORNICELOR

Toate piesele ceasornicului (cu excepia arcului motor) se introduc n benzinier, cele grele jos, cele uoare sus. Arcul spiral, roata oscila toare i furca se recomand a fi curite fie ntr-un vas separat, fie nainte de curirea celorlalte piese, pentru a nu fi deteriorate de piese mai grele i pentru, a avea un mediu de curire ct mai curat. Totodat se recomand ca vasul respectiv s fie acoperit cu un capac sau clopot de sticl. Ca me diu de curire se folosete benzina curat, tricloretilena sau tcluolul. De obicei, cufundarea pieselor n benzin nu este suficient pentru curirea i dizolvarea complet a uleiului uscat. Din aceast cauz se re comand ca s fie nsoit curirea de o periere cu o perie cu pr moale sau cu o pensul. Dup curire, piesele se vor aeza pe o crp sau hrtie fr firicele (scame), pentru ca substanele volatile s se evapore, iar dup aceasta se pun pe suprafaa curat a mesei de lucru. Cu beioare de lemn de esen tare (Putzholz) se vor curi pinioanele, lagrele, adnciturile pentru ulei, precum i gurile din pietre. Cepurile fusurilor, precum i suprafeele active ale paletelor se vor curi cu mduv de soc care se va scurta n permanen prin tierea poriunii murdare. Prile lustruite prin frecare cu mduv de soc sau piele fin devin din nou lucioase. Dac trebuie s se prind o pies cu mna, aceasta se face, totdeauna, cu hrtie de mtase, pentru a se evita contactul direct al degetelor cu piesa. Periile ntrebuinate la curire trebuie s fie din cnd n cnd sp late n ap cu spun sau benzin. Dup splarea n ap cu spun, ele vor fi cltite n ap curat sau spirt. Pentru uscare, periile vor fi suspendate

astfel ca p ru l s fie n d rep tat n jos. D up aceasta periile trebuie cu rite cu praf de cret p en tru a se n d e p rta orice u rm de unsoare. Deoarece creta form eaz o past de lefu it care poate d istruge acoperirile pieselor (n special aurirea), p rafu l de c re t ce rm ne n p r treb u ie n e a p ra t n dep rtat p rin p erierea unei b u ci de h rtie pus pe m uchia mesei. D ac curirea periei se face n benzin, ea se va cu ri d efinitiv p rin p erierea pe un os. Deoarece la splarea n benzin mai rm ne u n stra t foarte subire de grsim e pe pies, se recom and o cltire n toluol. O soluie de ap (5 pri) cu hidroxid de am oniu (2 p ri) i acid gras (3 pri) n stare n clzit, ns fr a fierbe, a re u n efect de dizolvare a grsim ilor m u lt m ai bun. De aceea se recom and ca piesele foarte m u rd are s fie c u rite cu aceast soluie. In acest scop, piesele vor fi n ira te pe u n fir sau pe o srm subire i se m enin tim p de 1020 m in n aceast soluie. D up scoatere, se cltesc n ap curat, care, la rn d u l ei, se ndeprteaz p rin splare n spirt. P e n tru uscarea pieselor se recom and m ai p u in folosirea rum eguului i m ai m u lt uscarea cu aer cald.

n nici un caz nu se admite curirea prilor acoperite cu lac n soluii de spun. Pentru acestea materialul cel mai bun de curire este benzina. r
A rcurile spirale foarte m u rd a re (cu ulei uscat) se vor fierbe n tr-u n vas mic cu o soluie de spun. D ac totui se pstreaz efectul de lipire a spirelor, ele se v o r cufunda n eter. A rcul m otor, dup ce a fost ters cu crp m bibat cu benzin, se va unge to t cu crp a cu ulei sau vaselin. In u ltim u l tim p, p e n tru cu r ire a ceasornicelor portabile se folosesc to t m ai m ult m ainile de cu rit. In aceste m ainijvpiesele sn t aezate n coulee speciale, sep arat piesele m ai sensibile i m ai uoare fa de cele m ai m ari i m ai grele. A ceste couri, de obicei, din sit sn t cufundate n soluii de splare unde se rotesc, ia r soluia este ag itat prin u ltrasu n ete p e n tru a se m ri efectul de cu rire. n cazul ap a ra telo r cu ultrasu n ete, soluia de cu rire este, de obicei, tricloretilen. D up operaia de cu rire, coul este scos din m ediul de sp lare i p rin ro tire, dato rit forei c en tri fuge, urm ele de soluii sn t n d ep rtate. U rm eaz o scufundare n m ediul de cltire (toluol sau, eventual, u n alcool) care este m en in u t n p erm a nen n stare cu rat p rin filtra re . U ltim a operaie este cea de uscare cu aer cald. A v an taju l deosebit al acesto r m aini const n fa p tu l c elim in m unca de cu rire cu achiile de lem n, ia r piesele pot fi asam blate aa cum se scot dfti m ain.

NTREBRI RECAPITULATIVE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. C are sn t v e rific rile ce se fa c n a in te de tre c e re a la d e m o n ta re ? Ce v e rific ri se fa c n tim p u l d e m o n t rii ? C are este o rd in e a de d e m o n ta re ? Ce scule se folosesc la d e m o n ta re ? n ce soluii se face c u r ire a ? Cum se c u r d iferitele piese a le ceasornicului ? Care este p rin cip iu l m ain ilo r d e c u r it ?

173

CAPITOLUL XI

SEPARAREA M ECAN ISM ULU I DE ARMARE

M ecanism ul de arm are este supus la solicitri destul de nsemnate.-. A ceasta este explicaia c toate elem entele din ate (roi i pinioane) >e execut din oel, ca dealtfel i ax u l de arm are. D efectele mai frecvente la acest m ecanism snt : lipsa coroanei, a coroanei i axului de arm are, ax u l rem ontor ru p t, roi dinate rupte, p rghii i arcuri rupte. n aproape toate aceste cazuri, ceasornicul se va de m onta com plet i cu aceast ocazie se va face i curirea. Uneori, poate executa reparaia i p rin dem ontare parial. a. Coroana axului de armare. Coroana axului de arm are trebuie s aib un anum it diam etru corelat cu grosim ea carcasei. A stfel, o coroan prea mic face arm area foarte anevoioas sau, uneori, arm area nu poate fi fcut com plet. D im potriv, la o coroan p rea m are, arm area se .face uor, n schim b aceast coroan jeneaz pe p u rt to ru l ceasului, prezentnd in acelai tim p i inconvenientul c se poate aga de diferite obiecte i se poate produce astfel sm ulgerea axului de arm are sau ndoirea lui. n figura 227 sint date cteva situaii corecte i incorecte. Astfel, n figura 227, u. este rep rezen tat o coroan avnd un diam etru corespun ztor ; coroana din figura 227, h are diam etru l p rea mic. iar cea din figura 227, c prea mare. O atenie trebuie acordat i distanei din tre co roan i carcas. In figura 227, d este rep rezen tat o coroan care se afl la o distan prea mare. n ceasornicele de m in, trecerea pe poziia de reglare a indicatoa relor se face prin tragerea in afar a coroanei. Din aceast cauz, coroana ceasornicelor de mn se poate fixa pe axul de arm are num ai prin n u ru bare. Sensul de nu ru b are trebuie astfel ales nct, la arm area arcului, rotirea coroanei s se fac n sensul nurubrii. A stfel nu apare pericolul de.urubrii coroanei. Acest pericol apare num ai la reg la rea indicatoarelor in tr-u n anum it sens ; dac frecarea cuplajului elastic este m are, deurubarea devine oosibil. mai ales. dac si coroana nu este n u ru b at nna. ia num rul axu iui de arm are (fig. 227, e).

' ~ 1 c n 1 II 1 f 0 _U u i

U J
Q
F ig. 227. Coroane: ale a x u lu i de arm are.

La ceasornicele de buzunar, la care trecerea pe poziia de reglare a indicatoarelor nu se face prin tragerea coroanei, exist coroane montate prin presare pe o parte ptrat a axului remontor. Coroana trebuie sa fie ripsat pe suprafaa cilindric pentru a asigura o prindere mai sigur cu degetele. b. A x u l d e a r m a r e . Cu toate c funciile pe care le ndeplinete acest ax par a fi simple, cea mai mic defectare a acestuia va avea efecte nega tive asupra arm rii ceasornicului. Cauza principal care duce la uzura pinionului de armare, a pinionului alunector i la funcionarea defec tuoas a ntregului mecanism d e armare tre buie cutat n execuia greit, lipsit de pre cizie, a axului. f 1 In figura 228 se observ c roata de trans j misie I ocup o poziie greit datorit unui JZ J um r 2 al axului de arm are 3 prea mic. Ca u r i3 mare a acestui fapt apar uzuri la pinionul alu nector 4 i la roata interm ediar .5 : soluia Fs*. 228. D o fe r te la m u l elf a r m a r " . rebuie -- cuprind nlocuirea neaprat a axu lui de arm are i a elementelor uzate. n figura 229, a este reprezentat modul cel mai simplu de asigurare a axului de arm are 1 prin urubul 2, al crui capt intr ntr-un canai din ax. Acest canal va avea o lime corelat cu diam etrul urubului. Cnd u rubul este nurubat oin la refuz, vrful lui nu are voie s ating fundui canalului deoarece ar bloca rotirea axului, dai trebuie s ptrund totui -uficient de adine in canal, deoarece aitl'ei pierde axul impreur.a cu -coroana.

F1 y

a
Fit*.

b
\ s i i ' u r a n ,a ixuiui ti' arm an?.

Majoritatea ceasornicelor moderne nu mai foiosesc aceste sisteme de asigurare, ci snt echipate cu o prghie de comutare pe poziia de reglare a indicatoarelor, care asigur printr-un cioc 3 axul rem ontor (fig. 229, b). In prghie este nurubat urubul 4 cu um r care trece prin platin i pun tea casetei, iar ciocul 3 intr n canalul din axul remontor. urubul 4 tre buie s nu atrag prghia pe platin deoarece ar fi mpiedicat rotirea Uber a prghiei. Aceast soluie este bun, ins prezint dezavantajul c urubul 4 are un cap mic cu o cresttur foarte ngust i deci nu rezist la suprasolicitri. In figura 230, a este reprezentat forma corect a canalului din axul remontor Z i a ciocului prghiei 2, iar in figura 230, b, forma Fig. 230. C an a le n axul de incorect a acestor elemente.

In vederea nlocuirii u n u i ax de arm are treb u ie m ai n ti stab ilite dim ensiunile. Dac acest ax este ru p t, se va m su ra fiecare cot n p arte, cu precizie ct m ai m are. D ac ax u l este pierd u t, fiecare po riu n e treb u ie a ju sta t p e n tru piesele ce se m onteaz pe acest ax, respectndu-se ordinea d e operaii indicat n fig u ra 231. Fazele de lu cru s n t : stru n jire a sem i-

Fig. 231. Confecionarea axuiui de armare.

fab ricatu lu i ; stru n jire a p rii care va in tra n in terio rul carcasei ; s tru n jire a cepului s c u r t ; s tru n jire a u m rului p en tru pinionul de a r m a r e ; stru n jire a trep tei p e n tru p inionul a lu n e c to r; pilirea sau frezarea p rii p tra te ; 's tru n jire a canalului p e n tru asigurarea a x u lu i; stru n jire a ju m tii exterioare ; stru n jirea p rii din ax unde se va executa f ile tu l; filetarea prii p en tru coroan. D rept m aterial se recom and a se folosi oelul p en tru scule (OSC 7). Dac dim ensiunile a x u lu i de arm are n u sn t cunoscute cu precizie, se recom and ca filetarea s fie fcut nainte de stru n jirea canalului. Ca p tu l axului din p artea file ta t va iei p e n tru ca s nurubeze coroana pn la capt i s fixeze (strng) bine. La ceasornicele de m n n carcas este o buc de protecie care m piedic ptru n d erea p rafului n m ecanism . In figura 232' este rep re z en ta t un ax de arm are cu coroana i buca de protecie. c. Roile i pinioanelc mecanismului de armare. Dei ro ile m eca nism ului de arm are n u rep rezin t elem ente care s influeneze d irect funcionarea ansam blului fo rm at de m ecanism ul m otor, m ecanism ul de transm isie, eapam ent, m ecanism ul reg u lato r i m ecanism ul indicatoare lor, totui im p o rta n a lor n ceasornic este m are. La m ecanism ul de a r m are, n u m ru l de elem ente din ate variaz n tre 4 i 8, depinznd de soluia constructiv i de calib ru l ceasornicului. 1) P inionul sau roata de transm isie (fig. 233). A cest pinion 1 an g re neaz cu ro ata in term ed iar 2. D atorit uzurii, an g renarea n tre aceste piese se n ru tete i c h ia r pot scpa dini n tim pul arm rii. C auza trebuie cu tat fie la u z u ra d inilor n antrenare, fie la uzura ax ului pe care se rotesc. R em edierea acestei deficiene se poate realiza p rin nlocui rea plcuei (rondelei) 3, a stfe l nct ro ata de transm isie s se apropie de roata interm ediar. 2) P inionul alunector 4 (v. fig. 228) este supus la solicitri destui de im portante n special n tim p u l arm rii. Acest pinion alunec lib er pe partea p tra t a axului de arm are. A lunecarea trebuie s se fac uor, ns
170

fr joc exagerat, a tt n tim pul schim brii coroanei de pe poziia de a r m are pe cea de re g la t indicatoarele, ct i la arm area n tim p u l cnd co roana se ro tete n gol. Dinii oblici ai acestui pinion n u pot fi re p a ra i dac prezint o u zu r prea m are, ns de m u lte ori, pinionul uzat m ai poate fi folosit dac se nlocuiete vechiul ax de arm are (pe care pinio n u l a re un joc p rea m are) cu u n u l nou la care jocul pe p artea p tra t s fie m inim . 3) Roata interm ediar 2 (v. fig. 233) se rotete pe o buc special de oel sau pe un prag frezat al punii. Ea trebuie s se roteasc absolut liber, cu u n joc m inim. De m ulte ori la

Fig. 232. A x u l de armare cu coroan i buc dc pro tecie.

transmisie a meca nism ului de armare.

Fig. 234. R oata casetei.

aceast ro at se ru p e u n u l sa u ch iar mai m uli dini. Dac nu exist o pies de schimb, se nlocuiesc dinii ru p i prin procedeele cunoscute. 4) Roata casetei (fig. 234) 2 este m ontat pe pragul p tra t al axului m otor 1. F ix area ro ii se realizeaz fie p rin tr-u n u ru b care in tr n gaura filetat practicat n captul axului, fie p rin tr-o plcu 3 ce se n u ru beaz pe filetu l e x terio r al axului. Dac p rag u l este n alt n rap o rt cu grosimea roii, ro a ta va prezenta o btaie frontal. M icarea n u se m ai fa'ee in tr-u n plan paralel cu p u n tea (podul) casetei, existnd chiar p e ri colul ca an grenarea cu rola de transm isie s n u fie p erm anent (dinii unei roi alunecnd pe o anum it zon dedesubt sau deasupra celei de la ro ata conjugat). A ceast btaie frontal se poate observa i p rin turmele lsate pe pod de dinii roii. P e n tru elim inarea acestei deficiene treb u ie asi gurat o poziie corect a roii casetei pe ax u l m otor. C epul ax u lu i m otor 4 trebuie s fie a tt de lung nct s strb at n treag a grosim e a punii 5, deoarece, n c&z co n trar, la strn g erea urubului sau a plcuei 3, ro ata ca setei va fi strin s p e punte, ceea ce va face im posibil ro tirea ei i deci arnirea arcu lu i n u se poate realiza. n p riv in a re p a r rii d a n tu rii acestei ro i rm n valabile procedeele cunoscute. ' 5) Roata de reglare a indicatoarelor, n general, nu prezint nece sitatea un o r re p a ra ii deoarece ea transm ite m om ente mici, determ inate de valoarea frecrii din cuplajul de legtur d in tre m ecanism ul de tra n s misie i m ecanism ul indicator. 6) Prghia com utatoare i arcul pirghiei au un rol im p o rtan t n funcionarea corect a m ecanism ului rem ontor. Dac aceste elem ente n u
12 Manualul ceasornicarului

177

asigura o .angrenare pe to a t n lim ea dinilor, la angrenajele .cu d a n tu r fro n tal ap are . u zu r p rem atu r a acestei d an tu ri, att la p in io n u l alune ctor ct i a roata de transm isie sau la roata de reglare: a indicatoarelor.
NTREBRI RECAPITULATIVE $> 1. 2. 3. 4. C are sn t defectele m ai frec v e n te a le m ecanism ului d e a rm a re ? De ce trebuie inut seama la nlocuirea coroanei ? Cum se execut un ax de armare ? Ce ' defecte apar la roata de transmisie, pinionul alunector i roata interme diar ? 5. Cum se nltur aceste defecte ? 6. Care snt neajunsurile mai frecvente la roata casetei i cum se remediaz aceste defecte ?

CAPITOLUL XII

REPARAREA M ECANISM U LUI M O TOR M om entul m otor dezvoltat de arc este relativ mic. Dac din valoarea acestui m om ent se m ai pierde p rin nepenirea arcului n caset sau ae zarea incorect (cu joc prea m are sau prea mic) a casetei pe axul m otor, ceasornicul n u va funciona n condiii optime, i precizia lui de func ionare va fi mic. .Iat de ce este necesar ca la re p a ra re a ceasornicului s se acorde atenia cu v enit m eca nism ului motor. a. Arcul m otor. Captul in terio r al arcului este fix a t la toate ceasornicele n acelai fel. A xul m otor p rezint o g hear (frezat sau obinut p rin n u ru b area u n u i tift) de care se prinde captul in te rio r al arcului p revzut cu u n orificiu dreptunghiular. A cest orificiu poate fi pilit, ta n a t sau perfo rat cu un clete special n zona declit a arcului. A ceast zon treb u ie s fie sufi cient de lung, ia r trecerea de la zona declit la cea clit s se fac tre p ta t. La Ceasornicele de m n i de buzunar, captul exterior al arcului are u n a din form ele a r ta te n fi g u ra 137, c, e sa u f. P rin utilizarea acestor form e de capt de arc se asigur o desfurare m ai concentric a Fig. 235. Formarea arcului n caset. captului exterior al arcului. n fig u ra 235 este rep rezentat procesul tehnolo gic de execu tare a dispozitivului de fixare. C aptul arcului nclzit la flacra unei lm pi cu sp irt se ndoaie n form de ochi. Se continu nclzirea pn la rou i se tu rtete ochiul cu u n clete, in tro dutn d u -se, n prealabil, n tre arc i cap tu l ndoit o alt bucat de arc. Se ndeprteaz p rin tiere cu fe re str u l sau prin p ilire re stu l din captul } 78

ndoit astfel n ct s rm n o p o riu n e fo arte scu rt de m axim um 1 mm. Din restu l cap tu lu i t ia t sa u d in tr-o alt b u cat t ia t a n te rio r se exe cut o p o riu n e de o lungim e egal, cu 1/3 din d iam etru l casetei, i se aju s teaz la capete p e n tru a in tra su b p artea ndoit. In m a jo rita te a cazurilor, a rc u l se rupe la p a rte a interio ar deoarece acolo raza de c u rb u r este m ai mic. D ac s-a r u p t o p o riu n e foarte scurt, arcul vechi poate fi fo losit din nou, cu condiia ca s fie e x e cu tat captul n conform itate cu cele a r ta te m ai sus. D ac arcul tre b u ie nlo cuit i se dispune de arcu ri de rezerv p e n tru m arca i calibrul respectiv, se procedeaz n consecin. La m on tarea arcu lu i n caset se recom and ca acesta s n u fie atins cu m na, ci m ontarea s se fac p rin n fu rarea arcului cu u n dispozitiv sim plu n tr-u n ta m b u r care s aib diam etru l e x te rio r ceva m ai re d u s de ct diam etru l in te rio r a l casetei, ia r m iezul s n u fie m ai m ic dect diam e tru l axului m otor. D up n f u ra re a n tam b u r, acesta se introduce n caset, i arcu l se m pinge cu o tij n caset n tim p ce ta m b u ru l se scoate, n ain te de m ontare, arcu l se v a u n g e cu ulei nr. 4 sau vaselin. b. Caseta. L a caset se v o r n tln i u rm to arele defecte m ai frec vente : d in ii ru p i, gheara ru p t , g au ra central uzat. R uperea dinilor se produce, de obicei, la ru p erea arcului. n lo cu irea d in ilo r ru p i se exe cuta cu procedeele artate. G au ra p u in u zat se strnge cu un poanon, eventual din am bele pri- i, apoi, se poate face rodarea gurii pe o tij neted conic de oel. Dac g au ra prezint 'o uzur p ronunat, caseta se va - repara p rin m o n tarea unei buce. In acest caz, treb u ie s se controleze btaia casetei dup bucare. G heara casetei care n u m ai poate fi u tilizat va fi elim inat i nlo cuit cu o g hear nou, care se v a nuruba n peretele casetei. B ineneles c gheara tre b u ie s prezinte o form corect. O alt soluie const- n executarea ghearei d irect n p eretele casetei, folosindu-se u n clete spe cial (fig. 236). Cu a ju to ru l u ru b u lu i 1 se regleaz nlim ea ghearei, ia r cu poansonul 2 se preseaz g h eara n m atria 3. Se recom and ca n ainte de a se executa g h eara n caset s se verifice nlim ea reglat p rin ex e cutarea ghearei n tr-o b u cat de alam. c. Capacul casetei. U n capac care n u st fix n caset se cioc nete puin la m arg in e pe o nico val pen tru n tin d erea m a te ria lu lui, se fixeaz pe u n dorn i se strunjete p n cnd in tr corect i strns n d eg ajarea din caset. Fig. 2,'!6. C lete p e n tru p re sa re a g h earei n G aura cen tral larg se rem ediaz caset. n acelai m od ca i la caset. d. A xul m otor. D efeciunea specific este o ghear uzat. La nlo cuire se va fix a u n tift de oel n axul m otor p rin presare sau n urubare, iar dup aceasta, p rin pilire, se d form a necesar ghearei.

NTREBRI RECAPITULATIVE 1. Cum se execut nlocuirea arcului motor ? 2. Ce operaii de reparare se ntlnesc la caset, capacul casetei i axul m o to r?

CAPITOLUL XIII

REPARAREA MECANISMULUI DE TRANSMISIE


R ep ararea fusurilor, nlocuirea cepurilor ru p te i re p a ra re a lagre lo r m etalice, care a u fost d eja tra ta te la capitolul R epararea ceasornicelor pendul, au aplicab ilitate i la ceasornicele portabile, singur deosebire constnd n d im ensiunile m u lt m ai reduse. In cadrul acestui capitol n u se va reveni asu p ra lor, ci se v a insista m ai m ult asupra problem elor speci fice ale ceasornicelor de b u zu n ar i de m n.
A LAGRUL CU PIATR

La p ietrele m o n tate p rin bo rd u rare, p ia tra este fixat d ato rit unui stra t (m argini) su b ire r sfrn t (bordurat) peste piatr. S istem ul elveian se caracterizeaz p rin bordu rarea din exterior, adic p iatra este sp rijin it din partea in terio ar (p artea fusului). In acest fel p iatra p riv it d in exte rior apare foarte aspectuoas i m are. In figura 237, a, ju m tate a din dreapta p rezint situ a ia dup bordurare, iar cea din stnga, situaia nainte e b o rd u rare. D ezavantajul acestui- sistem , const n aceea c la nlocuirea unei p ie tre sp arte cu u n a nou care difer ev entual ca gro sime de prim a se v a produce in ev itab il o m odificare a jocului axial. A st fel,- de exem plu, dac noua p iatr este m ai groas dect cea nlocuit, jocul axial se reduce sau se anuleaz in ntregim e. In vederea elim inrii acestui dezavantaj, la sistem ul G lasshutte (fig. 237, b), p ia tra este sp rijin it din p a rte a exterioar, iar b o rd u ra se face din partea interio ar, adic tocm ai invers dect la sistem ul elveian. C hiar dac acest sistem este m ai puin aspectuos, piatra strlucete m ai puin, ofer ns a v a n ta ju l c la nlocuirea pietrei, jocul axial nu se schim b, chiar dac noua p ia tr d ifer ca grosim e de cea nlocuit. P e n tru a putea varia jocul axial a l fusului s-a recurs la ideea m ontrii pietrei n tr-o buc (ston) care se preseaz n g au ra din podul roii respective (fig. 237, c). In aton, p iatra poate fi m ontat prin u n u l din cele trei sistem e de b o rd u ra re sau chiar presat. L a fix area pietrei n aton n u se utilizeaz sistem ul G lasshutte, fiind p re fe ra t sistem ul elveian.

b
Fig. 237. Lagre cu pietre.

O aplicare la rg la m on tarea p ietrelo r n aton o are sistem ul englez, asem ntor cu cel elveian, cu deosebirea c degajarea practicat n scopul obinerii m arginii p e n tru b o rd u rare se ndeprteaz dup b o rd u rare prin strunjire. A ceasta nseam n c su p ra fa a interioar a bucei este n d rep tul suprafeei p ietrei. P rin aceasta se creeaz im presia c ar fi o p iatr m ontat prin presare, i n u p rin bordurare. P ietrele m o n tate p rin p resare p erm it o reglare uoar a jocului axial. Ele se m onteaz fie direct, fie n aton care se fixeaz sau prin presare, sau cii u ru b u ri.

In fig u ra 238 se a ra t fazele de execuie a unei buce (aton) p en tru lagre tip elveian. P rim a o peraie (fig. 238, a) const n realizarea unei g u ri cu b u rg h iu l avnd u n d iam etru cu 0,20,3 m m m ai m ic dect dia m etru l pietrei. Cu u n teito r p lat (fig. 238, b) se teete locaul propriu-zis p e n tru piatr. D iam etrul o b in u t treb u ie s fie cu ceva m ai m are dect diam etru l pietrei. In iia l ea treb u ie s aib u n joc m ic n acest loca (n nici u n caz n u are voie s fie presat) deoarece prin b o rd u rare u lterio ar acest d ia m etru se va micora. Aceast operaie m ai poate fi ex ecu tat i cu a ju to ru l unui cuit. n fig u ra 238, c este in d icat m odul cum se controleaz locaul, folosindu-se lem n (Putzholz). P e n tru p ietre nebom bate, locaul poate fi considerat term in at. n schim b p e n tru p ietre bom bate este necesar executarea teirii p rin s tru n jire (fig. 238, d). Urm eaz, apoi, execu tarea unei m punsturi cu cuitu l ascuit in vederea form rii peretelu i de rsfrngere (bordurare) (fig. 238, e). A dncimea de p tru n d e re a c u itu lu i trebuie s fie puin m ai m ic dect cea a locaului pietrei. P eretele de b ordurare astfel form at, n u m it i guler, trebuie s n u fie p rea sub ire deoarece la b o rd u rare se poate rupe, dar nici prea gros p e n tru c se ngreuiaz bordurarea. Dup term in area peretelu i de bordurare se introduce din nou n lo ca p iatra fix at pe v rfu l beiorului, n care, n prealabil, s-a depus o pi ctur de ulei p e n tru a se evita cderea p ietrei dup scoaterea beiorului ascuit. B ord u rarea se execut cu o tij co nic de oel, sau m ai bine de alam sau alpaca, cu v rfu l u or ro tu n jit (fig. 238, j). Dup b o rd u rare se poate n d ep rta o achie m ic fro n tal p e n tru a se obine un aspect m ai frum os. . P ia tra fiind fixat, se poate executa retezarea. Buca retezat se fixeaz prin lipire cu elac, a stfel n ct faa opus bordurrii s fie n d re p ta t sp re c u it i se stru n jete d egajarea p e n tru ca, p rin efec tu l refraciei razelor de lum in, s se ob in ,u n aspect frum os (fig. 238, g). Im por ta n t, este ca la aceast o peraie s n u se ajung p n la p ia tr deoarece n acest caz se reduce su p ra fa a de sp rijin i aa destul de mic a p ietrei. - ' La nlocuirea unei p ie tre m o n ta te . prin presare se ncepe, n totdeauna, cu nd ep rtarea pietrei sp arte care se m Fig. 238. Executarca locaului pentru piatr. pinge afar din loca cu u n beior de lem n ascu it sau cu un poanson. n cazul pietrelor m o n tate p rin b o rd u rare, se va deschide g u leru l p e n tru a se p u te a introduce noua p iatr. A ceast operaie se execut cel m ai uor la s tru n gul de ceasornicrie, buca ro tin d u -se fo arte ncet. D up intro d u cerea pietrei, b o rd u rarea se execut in condiiile cele m ai b u n e to t la stru n g , ns n lipsa acestuia p o ate fi ex ecu tat i p rin sim pl apsare.
181

Iba p ietrele presate, c a re au obligatoriu o p o riu ne cilindric pe care se realizeaz a ju sta ju l cu strngere, de p rim im p o rtan este respectarea unei diferen e de 0,010,02 m m n tre d iam etrul p ietrei i cel al locaului. M ontarea se efectueaz cu o pres special p e n tru p resat pietre. Aceast pres perm ite o reg lare m icrom etric (adic cu o precizie de 0,01 mm) a cursei; poansonului.
B. ASIGURAREA PERPENDICULARITII AXELOR

A baterile de la p erp en d icu laritate a axelor fa de p latin sau pod snt pvesupuse a tt de m ici n ct n u anuleaz jocul radial din lagre.. n caz co ntrar a r aprea frecri a tt de m ari nct a r p u tea n tre ru p e funcio narea ceasornicului. O im portan m rit treb u ie acordat ns axelor care p o art indicatoarele, adic axului m in u tar i celui secundar. Aceasta n tru c t la o abatere a axului de la perpendicularitate fa de p latin, in dicatoarele, n tim p u l unei rotaii, se vor apropia i d ep rta de p lan u l pla tinei, resp ectiv al cadranului, i exist pericolul s ating cad ran u l sau geamul. ' Se presupune, de exem plu, c trebuie asig u rat p erpendicularitatea axului m in u tar. n acest sens va treb u i s se deplaseze lagrul din podul respectiv. Soluia o constituie doar m ontarea unei buce n pod. P latin a se fixeaz p e aiba p lan a stru n g u lu i i se centreaz lagrul m inutar. P e n tru aceast operaie se recom and folosirea u n u i beior ascu it de lem n i r.u a v rfu lu i de cen trare din ppua m obil, deoarece acesta a r ' putea deterio ra p iatra din platin (fig. 239). A cest beior se sp rijin pe un suport, iar cap tu l liber am plific ex centricitatea astfel nct cen trarea se poate face cu precizie suficient. n locul beiorului (tijei) de lem n se poate folosi cu succes i o tij de alum iniu. P rin aplicarea u n o r lo v itu ri uoare pe p latin (utilizndu-se ciocanul de lemn), se va realiza cen trarea. Dac p latina treb u ie fixat p rin lipire cu elac, trebuie asigurat cen trarea n felul artat, cu preciza re a c piesa se va m enine n m icare de rotaie, u rm rindu-se n continu are cen trarea perfect pn cnd elacul se uuc i fixeaz platina. D up fixarea centric a platinei se m onteaz podul (puntea) respec tiv i se lrgete g au ra la strung. D up introducerea bucei, la g ru l va asigura n m od precis poziia corect a axului. Tot astfel se procedeaz i p en tru corectarea p erpendicularitii oricrui ax.
NTREBRI RECAPITULATIVE 1. Care snt avantajele i dezavantajele diferitelor sisteme de fixare a pietrelor prin bordurare din punctul de vedere al nlocuirii pietrei sparte ? 2. Cum se execut un a ton ? 3. n ce mod se nlocuiete o piatr spart ? 4. Cum se asigur perpendicularitatea unui ax care st iniial nclinat ?

182

CAPITOLUL XIV

REPARAREA EAPAMENTULUI
A. REPARAREA EAPAMENTULUI CU CILINDRU

D aori frecrii perm anente pe peretele in terio r, respectiv ex terio r al cilindrului n tim p u l parcu rg erii u n ghiului su p lim entar, acest eapam e este fo arte sensibil la v ariaia forei transm ise p n la eapam ent. D in aceast cauz toate suprafeele active treb u ie foarte fin prelucrate, altfel la o cretere a forei transm ise am p litu d in ea oscilaiilor se reduce. Dac la aplicarea unui m om ent sup lim en tar la ro a ta m in u tar b alan sieru l se v a opri, atunci cilin d ru l i ro ata cilindru tre b u ie controlate cu m u lt atenie. a. C ontrolarea repausului. In p rim u l rn d tre b u ie observat dac d in te le cade sigur pe su p rafaa de repaus a cilindrului, dar destul de aproape de suprafaa de im puls. La dim ensiunile reduse pe care le prezint aceste piese, aceast observare n u poate fi fcut nici cu lu p a la ceasornicele n funciune. Dac ro ata oscilatoare va fi m icat n cet cu m na, se poate constata foarte bine p en tru ce unghi de ro taie din tele roii eapam entului este in repaus i m om entul n care ncepe s se m ite, adic m om entul n care dintele trece de pe su p rafaa de rep au s pe su p rafaa de im puls a ci lindrului. Se va ro ti roata oscilatoare pn cnd dintele a trecut de su p ra faa de im puls i cade pe su p rafaa de repaus a cilindrului. Din aceast poziie se ro tete acum roata oscilatoare n sensul in v ers i se va observa ro ata eapam entului. Dac aceasta se va p une im ed iat n m icare, rezu lt c repausul este m ic, distana d in tre ax u l roii eap am entului i cilindru este m are i dintele a czut direct sau foarte aproape de su p rafaa de im puls. P e n tru u n repaus corect este necesar ca ro a ta oscilatoare s poat fi 3 otit n sens invers cu lungim ea u n u i dinte, m su ra t pe circum fe rin a roii oscilatoare. D ac rep au su l este p rea m are, nseam n c distana d intre roata eapam entului i cilindru este p rea m ic eapam entul este reglat prea adnc. O m odificare a distanei d in tre ro ata eap am entului i cilindru, a a din ci m ii de p tru n d ere a eapam entului, este posibil la m ajoritatea c ea so rn ic elo r; p u n te a inferioar se poate deplasa i odat cu ea i pu n tea superioar fix at de cea inferioar. D esigur c p u n te a inferioar fiind po ziionat i cu tiftu ri, locaurile p e n tru acestea v o r tre b u i alungite n direcia deplasrii. b. O scilaia suplim entar. La stu d iu l eapam entului cilindru s-a a r t a t c elongaia tre b u ie lim itat la 180, adic n tre d ou im pulsuri, balan sieru i v a p arcurge u n unghi m axim de 360 (180 su b aciunea im pulsului i 180 revenire de la elongaia m axim la poziia mijlocie). Dac tiftu l d in roata oscilatoare i cel din p a rte a cilindrului n u asigur aceast lim i ta re , ceasornicul se va opri. Dac tiftu l din ro ata oscilatoare n u v a ocupa locul potrivit, fiind deplasat n tr-o direcie,, rem edierea deficienei se obine p r in : scoaterea cilindrului i ro tirea ro ii oscilatoare n sensul necesar fa de buzele cilindrului, u rm a t de m ontarea ro ii oscilatoare pe cilindru n aceast poziie ; .
18.3

: ro tire a ro ii oscilatoare pe b u tu c u l de alam , axul fiind fix at n buca elastic a s tru n g u lu i; m on tarea tiftu lu i de o p rire n noul- loc de pe roata oscilatoare. T rebu ie s se verifice, to td eau n a, dac tiftu l de pe roata oscilatoare are o lungim e suficient tie m are deoarece, n caz contrar, exist pericolul ca venind n contact cu tiftu l fix din p artea de susinere a cilindrului, t care este ro tu n jit la capt, s se produc o nepenire, respectiv o blocare a balansierului. La cea mai m ic m icare, aceast blocare poate s dispar, astfel nct ceasornicul v a avea diferen de m ers, ia r cauza poate fi foarte g re u sta b ilit i identificat. P e n tru a fi sigur, se recom and ca tiftu l lim itato r din puntea cilindrului s fie p la t (fr ro tu n jire ) (fig. 240). c. P a sa ju l i ro ata eapam entului. A n are a p ere te lu i cilin d ru lu i are d re p t scop s p erm it trecerea roii eap am en tu lu i ch iar dac aceasta execut oscilaii cu o elongaie m are (180). n tre pasaj i roata eapam entului tre b u ie s existe u n joc n am bele p ri care n u a re voie s fie an u lat nici n cazul deplasrii cu jocul axial al c ilin d ru lu i n sens opus fa de axul roii eapam entului. D eoarece ro ata eapam entului are, de Fig. 240. tifturi limitatoare. obicei, o b taie fro n tal, se recom and a se controla pa saju l (trecerea) p e n tru fiecare d in te al roii eapam en tului. D ac se constat diferene mici, corectarea se poate face p r in 're c tificarea p asaju lu i cu o p ia tr M ississippi. P rin deplasarea axial a cilin d ru lu i i p rin rectificarea p lcu elo r d e acoperire se pot corecta defecte m ici observate la trecerea p rin pasaj. Dac ns p la n u l roii eapam entu lu i n u este p erpendicular pe ax, se im pune corectarea poziiei ncli n a te a roii. O dat cu aceasta se poate m odifica i adncim ea de p tru n d ere a .eapam entului. D ac n schim b n u m ai civa dini p rezint btaie fron tal, adic ies din p lan u l gen eral al roii, acetia se vor ndrepta pe nico val cu u n poanson ro tu n jit. D inii roii eapam entului trebuie s fie lu stru ii a tt la p artea ascu it ct i pe su p rafaa de impuls. Dac partea ascuit este uzat, p rezentnd o ro tu n jire a m uchiei, ea se va corecta prin p relu c ra re cu o p ia tr M ississippi, ns din p artea interioar. De asem e nea, baza din telu i n u va fi atin s la operaiile de rep arare deoarece p rin aceasta s -a r modifica d iam etru l e x te rio r al roii eapam entului. * A vnd n vedere f a p tu l'c 'la eapam entul cilindru lucreaz oei pe oel (dinii roii eapam entului i cilindrul), m agnetizarea p rin scule' m ag netice se m anifest deosebit de putern ic. D in aceast cauz se recom and o dem agnetizare a sculelor n ain te de a se ncepe operaiile de reparare. E apam entul i cepurile cilindrului se. vor unge cu u lei nr. 2. La ungerea ea p am e n tu lu i.se v a unge d o a r :fiecare a l 3-lea dinte: deoarece o p a rte din u leiu l depus va fi re in u t pe buzele cilindrului i va produce ungerea i a celorlali dini. d. nlocuirea cilindrului sau a tam ponului. Scopul construciei ci lindrului din tre i p ri const tocm ai n u u ra re a operaiilor de reparare. Dac, de exem plu, s-a ru p t cepul de la u n tam pon, se im pune doar scoate re a tam ponului r u p t i nlocuirea lui cu u n u l nou. A vnd n vedere c tam ponul scu rt se scoate uor, n cele ce urm eaz se va a r ta m odul de scoatere
184

a tam ponului lung. In p rim u l rn d se va scoate cilindrul din butucul roii oscilatoare (fig. 241, a). B utu cu l se va aeza pe o nicoval plat, g u rit astfel ncit cilin d ru l va trece p rin aceast gaur. D rept scul se folosete u n poanson g u rit al crui d ia m e tru ex terio r este cu ceva m ai mic dect diam etrul cilindrului, astfel n ct s poat trece p rin butuc. In scopul slbirii strn g erii d in tre cilin d ru i tam pon, se va proceda la ntinderea cilindrului (fig. 241, b). C ilindrul fiind culcat pe o su p rafa

Fig. 241. Demontarea tamponului din cilindru.

m etalic neted, pe el se p une u n poanson puin concav i se ruleaz c i lindrul, aplicndu-se n acelai tim p lovituri de in ten sitate m ic pe poansori. D up aceasta cilind ru l se aaz ntr-o g au r potrivit din nicoval, cu u h u m r care s perm it tre c e rea tam ponului (fig. 241, c). Poansonul cu care se lovete tam ponul din p a rte a p asajului are o form special, p u rtind u n cep scurt cu d iam etru l m ai mic dect d iam etrul in terio r al ci lindrului. Dac tam ponul, d up ce a fost m pins cu o anum it poriune nspre afar, st nc destul de fix n cilindru, se poate trece la stru n jire a cepu lui din vechiul tam pon, p rin zn d u -se n buca elastic a strungului captul cilindrului. n caz contrar, tam p o n u l se scoate com plet i se v a executa u n tam pon nou de diam etru i lungim e corespunztoare. P e n tru m ontare se va utiliza u n poanson de tam p o n " fr cep (fig. 241, d), care in tr n ci lindru n d re p tu l pasajului. T am ponul se in tro d u ce n gaura nicovalei i se aaz pe u m ru l su i, p rin apsarea poansonului de tam pon, m ontat n partea superioar a presei de m n se v a presa cilindrul pe noul ta m pon. In fig u ra 241, e este re p re z en ta t m ontarea cilindrului n b u tu cu l roii oscilatoare. La cilindrul a stfel m o n ta t trebuie s se verifice poziia corect a tiftulu i lim itator. T rebuie s se sublinieze fap tu l c n u la toate ceasor nicele tiftu l lim itato r tre b u ie fie pe direcia perpendicular pe linia care unete buzele, cilindrului. D ac poziia tiftu lu i lim itator n u este cea potrivit, se scoate cilin d ru l din b u tu cu l roii oscilatoare i se: schim b poziia acestuia fa de buzele cilindrului. ; e. nlocuirea cilindrului; C ilindrul fiin d foarte m u lt slbit n por iunea pasajului, este sensibil i se rupe d estu l de des. La nlocuirea lui trebuie m su rate cu precizie u rm to arele dim ensiuni de la cilindrul vechi : diam etrul, lungim ea pn la p asaj i_lungim ea (nlimea); pasajului. E xecutarea cilin d ru lu i la stru n g u l de ceasornicrie nu ridic pro blem e deosebite, ia r m ontarea tam poanelor se face, conform celor a r ta te m ai us. . . >.p. ' ; A -. /
185

B. REPARAREA EAPAMENTULUI CU ANCOR

L a eapam entul cu ancor, conlucrarea ro ata eapam entului-ancor este a tt de strn s legat de conlucrarea furc-balansier nct n um ai o observare i o cercetare n ansam blu pot decide dac i cum se poate m bunti funcionarea, respectiv rem edia o deficien fr a se produce prin deasta o deficien poate i m ai m are n alt parte. De aceea se re comand ca n ain te de a se cerceta eapam entul propriu-zis s fie o b ser vate m ecanism ul de siguran i m odul de lucru al furcii. a. C ercetarea furcii, v rfu lu i de siguran, tiftu rio r lim itatoare, rolelor de im puls i de siguran. In scopul cercetrii poziiei corecte re' ciproce a elem entelor m enionate se face verifica re a n cinci poziii distincte. 1) P e n tru a se verifica jocul n tre v rfu l de siguran i rola de sig u ran se rotete balansierul 1 n aa fel n ct paleta sau tiftu l de im puls s fie ro tit cu u n unghi de circa 90 fa de furc (fig. 242). n aceast poziie, furca ancor treb u ie s poat fi m icat puin, adic s aib un joc n tre tiftu l lim ita to r i rola de siguran, d ar n nici un caz jocul n u va fi a tt d m are nct" s devin posibil trecerea dintelui roii eapam entului de pe su p rafaa de repaus p e suprafaa de im puls. 2) Jo cu l la coarnele furcii se.verific n mod asem ntor, balansierul ro tindu-se n zona in care F ig. 242. J o c u l d in tr e paleta de im puls se afl n apropierea cornului c o a rn e le f u r c ii i p a le ta d re p t (din fig. 242), fr a in tra n scobitura furcii. d e im p u ls . Acest joc treb u ie s fie aproxim ativ la fel de m are ca cel observat la prim a verificare. . 3) n poziia mijlocie se va verifica lim ea scobiturii din furca a n cor. P e n tru a se evita pierderi de for, acest joc n tre palet sau tiftu l de im puls i fu rc trebuie s fie ct mai mic. La o palet de im puls de form eliptic se verific i dac n u cum va aceasta atinge fundul scobiturii. 4) P e n tru verificarea jocului la cornul stng se rotete balansierul n mod corespunztor. 5) P e n tru controlul jocului v rfu lu i de siguran i al prii stingi se verific o poziie sim etric cu cea descris la prim a verificare. O dat cu aceast verificare se va observa i dac poziia axial a furcii ancor este corect, p e n tru ca v rfu l de protecie s nu se frece de paleta de im puls. La o poziie p re a joas a furcii ancor a r putea s se frece blocul n care este fix a t v rfu l de siguran de nsi degajarea din platin. D im potriv, dac furca este situ at p rea sus, coarnele furcii pot atinge ro la de im puls. Dac d iam etrul prii de legtur din tre ro la de im puls i rola de siguran (la rola dubl) este m are, exist i posibilita tea ca s o atin g coarnele furcii. Totdeauna, se va verifica dac paleta de im puls este fix at bine ; ea se fixeaz n rola de im puls cu elac. b. tiftu rile lim itatoare. Aceste tiftu ri treb u ie astfel dispuse nct s asigure o poziie sim etric furcii fa de axul balansierului. F u rca tr e buie s p rezin te n am bele poziii acelai joc la coarne. Rezult c tiftu rile lim itato are n u pot fi potriv ite n tr-u n mod a rb itra r fa de eapam ent.
186

H otrtor p e n tru poziia lor este in tra re a corect a paletei d e im puls n zona coarnelor. Ceasornicele de calitate superioar sn t echipate cu tif tu ri' lim itatoare excentrice care, p rin rotire, pot fi reglate. In- celelalte cazuri, tiftu rile lim itatoare, dac sn t subiri, se pot ndoi la nevoie. A cest procedeu ns n u se recom and deoarece su p rafaa de lim itare tre b u ie' s fie, p e ct posibil, perp en d icu lar pe plan u l furcii ancor. D ac tiftu rile lim itatoare sn t nclinate, la o m odificare a poziiei axiale a furcii ancor se m odific i lim itarea. In an u m ite condiii, tiftu rilo r subiri li se poate aplica o ndoire dubl. Dac lim itarea se realizeaz p rin nsi platina (p re vzut cu degajri corespunztoare), n cazul n care este nevoie de n d e p rta re a de m aterial, aceasta se realizeaz cu un cu it sau cu o dalt m ic ; n loc de adugire, cu a ju to ru l u n ei dli aplicate la o distan de m argine, se m pinge m aterialu l nspre fu rc a ancor. tiftu rile lim itatoare, ca i zo n e le de contact cu acestea de pe furca ancor, n u au voie s prezinte grad i treb u ie bine cu rite, altfel an co ra se va lipi de tiftu ri. F u rca ancor, m o n tat singur n m ecanism , treb u ie s se m ite liber de la un tift la a ltu l dac m ecanism ul se mic. c. S cobitura furcii. P aleta de im puls sau tiftu l trebuie s aib un joc foarte mic (num ai a tt ca s fie liber) n scobitura furcii. Dac scobi tu ra este p rea lat, p rin nlocuirea paletei de im puls cu u n a ceva m ai m are, situaia' poate fi adus la norm al. Cu o anum it g rij i ndem nare se poate m icora scobitura furcii prin ndoirea coarnelor (prin aplicarea u n o r lovituri de in ten sitate fo arte m ic n im ediata apropiere a n cep u tului scobiturii). Dac furca este de oel, coarnele pot fi apropiate p rin strngerea n tr-o m enghin de m n u rm at de o revenire la culoarea albastr. S up rafaa scobiturii, n special, suprafeele laterale trebuie s fie foarte netede. A ceste su p rafee se lustruiesc cu a ju to ru l unei lam e de oel (de exem plu, o bucat de a rc de suspensie de la pendul) fixat n tr-u n fel de m ner (fig. 243). Cu o astfel de lam se poate obine o lu stru ire foarte b un i, chiar- m ai m ult, suprafaa o binut poate fi chiar bom bat, ceea ce reduce i m ai m u lt frecarea. Aceast lu stru ire este necesar i atunci cnd ceasornicul a fu n cio n at foarte m u lt tim p i pe su prafeele la te ra le apar m ici scobituri n urm a lov itu rilo r ce se ivesc la tran sm iterea im pulsurilor. d. Coarnele furcii i v rfu l de siguran. Jocul coarnelor i cel al v rfu lu i de siguran treb u ie s fie apro x im ativ egale, d ar m ai mici d ect repausul, p e n tru c altfel dintele Fig 243 Dispozitiv rec. ro n eapam entului poate s treac de pe tific a re a c r e s t tu r ii fu rc ii, su p rafaa de rep au s pe su p ra fa a de im puls. La coarne p re a scurte, tija furcii se poate lungi p u in prin aplicarea u n o r lov itu ri m ici pe un poanson care produce o n tin d ere a m a te rialu lui tijei furcii sp rijin it pe o nicoval plan. O dat cu aceasta v rfu l de siguran devine p re a lung, ns scu rtarea lui este o problem simpl. Coarnele p re a lungi (caz fo arte rar) se vor scurta p rin polizare cu p iatra M ississippi. U n v rf de sig u ran p re a scu rt se poate lungi p rin n tin d ere pe o nicoval plan, respectiv n tre dou poansoane. P oansonul inferior (nico
187

vala) treb u ie s fie astfel p re lu c ra t n ct s fie degajat n locul u n d e vin coarnele fu rc ii (fig. 244, a). D ac lungim ea o b in u t n acest m od n u .e ste suficient, poansonul su p erio r se nlocuiete cu u n u l ro tu n jit. In scopul ev itrii n crcrilo r repetate, efectul operaiei de lungire se m soar n felul in d icat n fig u ra 244, b. ev C ercetarea rep au su lu i i a d ru m u lu i p ierd u t. n p rim u l rn d se v a cerceta adncim ea de p tru n d e re a eapam entului (ancor n ro a ta eapa m entului), ceea ce este echivalent cu observarea re p au su lui. D eoarece roata eapam entului poate s prezinte o : a n u m it btaie radial, aceast observare trebuie fcut' cel puin n p a tru pozi ii. Ca i la angrena jele cu ro i d in ate i aici deficiena poate fi m ai m are, respec tiv m ai m ic,' n funcie de jocul (ra ng. sm. uispozmv pentru ai ungi rea vinuiui ae Sigurana, dial) cepului n lagr. Un repaus p re a ' mic echivaleaz cu o adncim e p rea m are de p tru n d ere a eapam entului, adic o d istan p re a m ic n tre axe, i invers. D esigur c observarea eapam entului se continu chiar dac s- sta bilit- c adncim ea de an grenare este p rea m ic sau prea m are deoarece trebuie s se stabileasc m odul n care se va n l tu ra aceast deficien. In special d ru m u l p ie rd u t depinde de poziia paletelor. Cum n s ' drum ul p ierd u t i poziia tiftu rilo r de lim itare influeneaz jocul co am elo r i al vrfului de siguran, tre b u ie s se analizeze foarte bine ce soluii de rem ediere se v o r aplica. Se scoate p aleta de in tra re sau de ieire sau, pen tru a nu se strica sim etria jocurilor, se va modifica poziia am belor palete. Trebuie su b lin iat c d ru m u l p ie rd u t constituie de fap t o m sur de si guran i, p rin um are, cu ct calitatea ceasornicului este m ai bun, adic precizia de execuie a pieselor este m ai m are, acesta poate fi m ai mic. n a in te de a se h o t r m odificarea poziiei paletelor, trebuie analizate bine toate u rm rile acestei aciuni. Dac, de exem plu, pe o parte, d ru m u l pier d u t este p rea m ic i jocul v rfu lu i de siguran este prea m are, p rin .intro d ucerea m ai adnc a paletei opuse se m icoreaz am bele greeli deoarece tiftu l lim itato r se poate apropia p rin ndoire. f. M odificarea poziiei paletelor. P aletele sn fixate in ancor cu elac. A stfel este necesar ca aceast p a rte a ancorei s fie nclzit pn cnd elacul se topete. A cest lu c ru se poate controla p rin tr-o bucic de elac, pus lng ancor. D u p ; topirea elacului se poate m pinge paleta cu y n clete de alam nspre loca sau cu o tij de alam n sens .invers. Dac elacul este m b trn it i n u m ai fixeaz suficient d e bine paletele n ancor, se recom and n l tu ra re a lui com plet i fixarea paletei cu elac nou. P e n tru o dozare corecta a can titii de elac (acesta nu are. voie
338

s acopere su prafeele active lib ere ale paletei), este bine ca el s fie tras, n prealabil, n fire subiri p rin n c lz ire ; apoi se nclzete ancora p u nndu-se firu l n locul de lip ire i se ndeprteaz im ediat dup ce can ti ta tea topit este suficient de m are. ' ; La orice rep araie a ceasornicului se recom and s se controleze dac paletele sn t bine fixate (rigid) deoarece de m ulte ori este necesar o nou fixare a acestora cu elac. Dac ancora este de tip vechi cu palete invizibile, deci paletele n u p o t.fi m utate, o m odificare a adncim ii de p tru n d ere se obine p rin de plasarea ancorei (n ansam blu) pe axul respectiv. A ncora este poziionat fa de ax i furc prin dou tiftu ri de poziionare i deci este necesar ca acestea s fie ndoite sau pilite, sau gurile n care in tr tiftu rile s fie lrgite n tr-o anum it direcie, p en tru a face posibil deplasarea. Dac !a un eapam ent se constat o atracie necorespunztoare, adic ancora nu este atras spre tiftu l de lim itare i astfel nu este asig u rat jocul necesar n tre coarne i p aleta de im puls, respectiv jocul n tre rola de siguran i v rfu l de sig u ran , cauza treb u ie cutat n u zu ra p rii ascuite a din ilo r roii eapam entului. nlocuirea ro ii eapam entului cu u n a nou este singura soluie recom andabil deoarece corectarea form ei dinilor nu poate fi fcut cu precizie.
NTREBRI RECAPITULATIVE 1. C a re silit p r in c ip a le le d e fe c te a le e a p a m e n tu lu i c u c ilin d ru ? 2. C u m se c e r c e te a z r e p a u s u l ? C u m s e c o re c te a z a c e s ta ? 3. C u m se c o re c te a z lim ita r e a a m p litu d in ii d e o sc ila ie ? 4. Ce d e fe c te se n tiln e s c la p a s a j u l c ilin d r u lu i i la r o la c ilin d r u lu i ? C u m s e r e m e d ia z a c e s te d e fe c te 7 5. C a re e s te p r o c e d e u l d e n lo c u ire a ta m p o n u lu i ? D a r a c ilin d r u lu i ? 6. C e v e r ific r i se fa c la e a p a m e n tu l c u a n c o r n v e d e r e a s ta b ilir ii d e f ic ie n e lo r d e f u n c io n a re ? 7. C a re s n t o p e r a iile d e r e p a r a r e a p lic a b ile t if tu r ilo r lim ita to a r e i c n d se r e c u rg e la e le ? 8. C e o p e r a ii d e r e p a r a r e se a p lic la s c o b itu r a fu rc ii ? 9. C u m se e x e c u t a lu n g ir e a s a u s c u r t a r e a c o a r n e lo r s a u v r f u lu i d e s i g u r a n ? 10. C a re e s te te h n o lo g ia d e m o d ific a re a p o z iie i s a u d e n lo c u ire a p a le te lo r ?

CAPITOLUL XV

REPARAREA OSCILATORULUI
A. AXUL BALANSIERULUI

a. nlocuirea ax u lu i balan sieru lu i. nlocuirea axului balan sieru lu i In urm a rup erii cepurilor este o problem destul de sim pl, dac ex ist piese originale p e n tru tip u l resp ectiv de ceasornic. n p rim u l rn d se dem on teaz de pe axul d eterio rat rolele de im puls i de sig u ran care, de obi
189

cei,-form eaz corp com un i,; apoi, rola arcului spiral. A ceste operaii se .execut uor p rin folosirea unor. scule potriv ite i nu necesit explicaii suplim entaie; D em ontarea roii oscilatoare se poate face n s num ai dup ce nu m ru l fo rm at p rin sertizarea roii pe u m ru l de pe a x a fost nde p rta t p rin stru n jire . i m ai avantajos este ns s se ndeprteze p rin stru n jire u m ru l astfel n ct ro a ta oscilatoare s fie p resat n jos, n spe cial dac sertizarea este putern ic. Dac la dem ontarea roii oscilatoare nu se procedeaz cu cea m ai m are atenie, la m ontarea roii pe axul nou, aceasta va prezen ta o btaie rad ial i frontal inadm isibil de m re, i n ltu rarea acestei deficiene necesit u n volum m are de m unc, pstrifdu-se, totui, u rm e ale greelii iniiale. La ex ecutarea axului b alansierului n atelieru l de rep araie se aplic dou metode : stru n jire a din buca elastic ; stru n jire a n tre vrfu ri. n am bele cazuri, c u itu l poate fi fix at n suport sau in u t n m n. n ainte de a se trece la ex ecu tarea propriu-zis a axului treb u ie s se stabileasc cu m u lt precizie dim ensiunile indicate n fig u ra 245, care reprezin t form a de ax cea m ai obinuit. R espectarea acestor dim ensiuni trebuie v erificat n tim p u l execuiei cu m icrom etrul i, la nevoie, p rin psuire cu contrapies. Procesul de stru n jire a ax u lu i oscilator n tre vrfu ri este indicat n figura 246. Succesiunea operaiilor la stru n jirea n tre vrfu ri este, n p rin -

F ig . 246. E x e c u ta re a a x u lu i b a la n s ie ru lu i.

cipiu, identic cu cea din buca elastic. n prim a etap (a) se stru n je te suprafaa cilindric a su p o rtu lu i p e n tru ro ata oscilatoare i, apoi, u m ru l p en tru m ontarea ro ii p rin sertizare, care se controleaz cu contrapies sau m icrom etru ; aceast su p ra fa se finiseaz. U rm eaz stru n jire a prii
390

conice a su p o rtu lu i p e n tru -ro a ta oscilatoare (b). In poziia (c) se stru n je te i.ecfiniseaz su p o rtu l p e n tru ro la arcului spiral i degajarea p e n tru serizrea ro ii oscilatoare. n co ntinuare se stru n je te cepul d in fa i-, e finiseaz p rin polizare ( d ) ; se scurteaz p artea cepului, piesa fiind sp ri jin it n tr-o aib pilnie n scopul centrrii, pstrindu-se captul lib e r '(e). U rm eaz p relu crarea celui d e-al doilea capt, u nde se stru n jete i se fi niseaz tre a p ta p e n tru rola de im puls (f) i se reteaz aceast p a rte la lungim ea (g). Poziia (h) ara t stru n jire a cepului in ferio r u rm at de stru n jire a cepului su p erio r (i), ' cnd piesa se centreaz d in n o u p rin tr-o aib-pilnie. La sti'unjire, cepurile pot avea u n adaos p e n tru suprafinisare de m axim um 0 ,0 1 mm. D rep t m aterial p e n tru ax u l balansierului se va alege, totdeauna, u n oel de m buntire cu un con in u t de carbon de circa 1 % deoarece acest ax treb u ie supus tra ta m e n tu lu i term ic d e F ig . 247. L u s tr u ir e a c e p u lu i, clire-revenire. Este evident fap tu l c la stru n jire a n tre v rfu ri folosirea an tre n o ru lu i este obligatorie. De asem enea, se observ c la stru n jire a cepului se va folosi u n v rf cu caneluri, care perm ite stru n jire a i lu stru irea fu su rilor. S tru n g u l acesta mic, special p en tru executarea i lu stru ire a fu su ri; lor, poart denum irea de stru n g p en tru prelu crarea axelor fusurilor. n fig u ra 247 se a ra t cum se execut lu stru irea cepului ax u lu i b a lansierului pe acest u tila j ; ro ata oscilatoare rm ine m ontat i servete p e n tru a n tre n a re a axului. M odul n care se execut m ontarea pe axa roii oscilatoare i a rolei duble este rep rezen tat n figurile 248 i 249. b.. L agrul ax u lu i balansierului. L agrul ax u lu i balansierului are o construcie deosebit tocm ai n scopul reducerii la m inim um a frecrii. Astfel, la poziia orizontal a cea sornicului, n tre cep i p ia tra de acoperire se realizeaz u n contact aproape punctiform . P e n tru a nu. exista diferen e m a ri de frecare n diferite poziii se im pune, de pe o parte, un d ia m e tru al cepului ct m ai mic, ia r p e de alt parte, o raz de ro tu n jire a cepului destul de m are. P a rte a cilindric a cepu lui trebuie s str b a t n ea p ra t p iatra cu g au r deoarece, n caz contrar, cepul la u n joc axial m i nim necesar a r p u te a s se n ep e neasc n p ia tr d ato rit form ei Fig. 248. M o n ta re a ro - F ig . 249. M o n ta re a lui specifice. Lungim ea poriunii ii o s c ila to a re pe a x . ro le i d u b le pe ax . cilindrice a cepului se va verifica cu precizie m axim p rin slb irea plcuei pietrei de acoperire. D ac ax u l b alansieru lu i ,1 sub aciunea g reu tii proprii, poate in tra m ai adnc n p iatra cu gaur, n seam n c p a rte a cilindric a cepului este su ficien t de m are. Cnd cepul, respectiv n treg u l b alansier rm ne n poziia iniial,
191

se va v erifica dac su p rafaa p ietrei de acoperire este la nivelul su p ra fe e i plcuei. D e obicei se poate deplasa p iatra d e acoperire sau s se p re lucreze p l c u a de acoperire astfel n ct su p ra fa a activ a p ietrei s ajung n plantai plcuei. D ac p ia tra de acoperire n u este bine fix at, ea se v a fixa cu aju to ru l un ei b u ci m ici de elac pus deasupra ei, nclzindu-se plcua de acoperire p n la topirea elacului. O a lt soluie const n n d ep rtarea p rin stru n jire a u n u i s tra t de m a terial de pe su p rafaa plcuei care poart p ia tra de acoperire. n nici u n tcaz n u este pei'mis s se foloseasc p raf de h rtie abraziv (m irghe), n tru c t acesta atac n tr-o m su r oarecare i u p rafaa pietrei. D ac i du p aceste o peraii se constat c cepurile sn t p rea scurte, ele trebuie corecate p rin stru n jire a um erilor.
B. ROATA OSCILATOARE

a. C orectarea b tii rad iale i frontale. n prim u l rn d aceast roat m o n tat pe ax u l b alansierului trebuie s nu p rezinte btaie frontal. Dac i la celelalte roi aceast btaie trebuie ev itat p e n tru ca roile n tim p u l funcionrii s nu ating alte elem ente frn n d tra n sm ite re a mo m entulu i, la ro ata oscilatoare se pune i problem a d eran jrii strii de echilibru a b alansierului. D up ce s-a verificat sertizarea corect, deci poziia rigid a roii pe a s u l balan sieru lu i, se trece la elim inarea btii frontale. Se recom and a se analiza b in e n ce direcie se va face rem edierea, aceasta depinzind de o m p rire ct m ai egal a distanei d intre aceast rol i piesele vecine. R em edierea se va face num ai prin ndrep tarea spielor cu aju to ru l degete le)', care n u las urm e, sau cu a ju to ru l unui clete p lat cu bacu ri de alam (fig. 250). P e n tru elim inarea b tii radiale existente la ro ile oscilatoare sim ple nesecionate se recom and fixarea cu elac a roii p e aiba plan i stru n jire a cen tric a gurii. A ceasta m rindu-i d iam etrul, se im pune nlocuirea vechiului ax. La roile oscilatoare secionate se va verifica centricitatea fa de lungim ea spielor. C onstatndu-se abateri, g au ra din ro a t va fi lrgit cen tric fa de spie prin stru n jire. La diferene m ici se poate ntinde (alungi) i spia m ai scurt. N um ai dup aceea se poate trece la cen tra re a obezii. b. E chilibrarea balansierului. La ceasornicele p o rta F ig . 250. C le te bile echilibrarea balansierului d eterm in n m are m sur p e n t r u e lim in a poziia de funcionare. Astfel dac ax u l balan sieru lu i are r e a b t ii f r o n poziie vertical (ceasul culcat), n eechilibrarea a re u n efect t a l e a r o ii o s egal cu zero. In fluena neechilibrrii este m axim la po c ila to a r e . ziia orizontal a axului balansierului. P o ziia considerat norm al difer de diferitele tip u ri de ceasornice. La ceasornicele de b u zunar se consider poziia principal poziia cu cornul su s pe cnd la cele de m n, poziia cu cornul jos. A ceste dife ren e n u sn t ns hotrtoare, n tru c t astzi se cere o funcionare corect n toate poziiile, adic o echilibrare perfect a balansierului.
1S2

P rin ech ilib rarea balansierului se nelege ech ilib rarea ansam blului ro at oscilatoare, ax, rola arcului sp iral i ro la dubl. A vndu-se n s n ved re dim ensiunile m ici ale ultim elor, elem ente, echilibrarea ansam blu lui este determ inat, n final, de ro ata oscilatoare. */. : n uzinele productoare m o d ern e.se execu t o echilibrare dinam ic a balansieru lu i cu a ju to ru l u n o r a p arate electronice m oderne. La re p a raii, aceste a p arate neputnd fi folosite, se face o verificare a. echilibrrii, respectiv o echilibrare static, u tilizn - ^ du-se un dispozitiv sim plu (fig. 251). n .J\ principiu, acest dispozitiv se com pune din dou cuite de oel fin prelucrate, d istan a d in tre ele fiind variabil. n an u m ite ca zuri aceste cu ite sn t executate i din p ia tr (rubin artificial). P e n tru a asigura poziia orizontal a m uchiilor, acest dispo zitiv se sp rijin pe tre i picioare, d in tre care dou au u ru b u ri de reglare a orizon talitii. D istana d in tre cele dou cu ite ... . .. ... , ' , , , . , . F ig . 2 o l. D isp o z itiv p e n t r u e c h ise lixeaza astfel in cit axul b alansierului sa librare. fie sp rijin it p e p a rte a cilindric a-cepurilor. Se. im prim balansierului o m icare m ic de rotaie. Dac du p un tim p acesta ncepe s execute o m icare oscilatorie, n u este echilibrat, avnd un surplus de m as n m om entul o p ririi n p a rte a de jos. D ac este echilibrat, i m enine m icarea de ro taie uniform , rostogolindu-se pn la m arginea cuitelor. P en tru a se evita cderea b alan sieru lu i (n special, a celor grele) de pe cuite, la capetele acestora snt prevzute degajri n care cepul b alansierului se v a opri. L a axele cu v rfu ri conice care sn t m ontate n u ru b u ri cu p ietre conice (ca la ceasornicul detepttor), acest ap arat n u poate fi utilizat, recurgndu-se la u n com pas n care sn t m ontate u ru b u ri cu loca sau p ia tr conic (chirner). E chilibrarea b alansierului f r u ru b u ri se face p rin n d ep rta rea p rin g u rite i teire din p artea inferioar a obezii (p artea care n u se vede) a m aterialu lu i n locul unde s-a constatat u n surplus. D ac aceast u u ra re (m icorare a m om entului de inerie) necesit o lungim e p re a m are a arcului spiral, treb u ie s se m reasc g re u ta te a roii p rin m o n tarea n obad a unor tiftu ri sau, dac sp aiul perm ite, ch iar a u n o r u ru b u ri. La roile oscilatoare cu u ru b u ri se poate m ri sau m icora m asa p rin fixarea unor rondele sub capul urubului, respectiv p rin m icorarea capului u ruburilor. A ceste operaii de echilibrare se vor executa, totdeauna, n apropierea spielor p e n tru a n u in flu en a com pensarea balansierului. Ceasornicele de precizie au n afara u ru b u rilo r p e n tru com pensare aa-num itele u ru b u ri de echilibrare n e n u ru b a te com plet care p erm it elim inarea dezechilibrrilor mici, precum i elim in area diferen elo r mici de mers, astfel n ct com pasul de reglare s rm n n poziie m ijlocie. Sub aceste u ru b u ri n u se adaug rondele. Rondelele u tilizate p en tru echilibrare tre b u ie s aib d iam etrul m ai mic dect grosim ea ro ii oscilatoare, deoarece, n caz contrar, exist p e ri colul s ating alte organe. E chilibrarea balansierului poate fi considerat te rm in at num ai dup ce balansierul. fix a t pe cuitele dispozitivului de ech ilibrare se v a afla n echilibru in d iferen t n orice poziie.
13 Manualul ceasornicarului

193

C. RCUL SPIRAL

a. G eheraliti: D iam etrul e x te rio r al, arcului spiral trebuie s fie aproxim ativ ju m tate din cel l ro ii oscilatoare, m surat m p reu n cu uruburile. A tt captul in te rio r ct i cel ex terio r trebuie s fie fixate sigur de rol, respectiv de p ito n (butuc). Rola arcului spiral nii treb u ie s se deplaseze cu u u rin pe a x u l b alansierului. n tim p u l lucrului se v a evita atingerea spiralei cu m na, p e n tru a nu lsa pe ea urm ele degetelor tran sp irate. Rugina, descoperit u n d ev a pe o spir a arcului, n u poate fi n l tu ra t com plet i este in u til de a .se ncerca aceasta deoarece ru g in a reduce elasticitatea arcului i l face absolut incor?c * Corect inutilizabil p e n tru viitor. Se va controla dac d istan a d in tre diferitele spire ale arcului este egal. n m om entul desfurrii m a F ig . 252. M o n ta re a a r c u lu i s p ir a l. xim e a arcului; spira exterioar tre buie s n u ating roata m in u tar su alte organe, ia r la strn g erea (nfurare) m axim spirele trebuie s n u se atin g n tre ele. De asem enea, n orice poziie de desfurare sau strn gere, spirele trebuie s se afle n acelai plan care trebuie s fie, totodat, paralel cu p lan u l platinei, resp ectiv podului balan sierului (fig. 252). P o tri virea aceasta se face, totd eau n a, de la spira in terio ar cu o p en set co respunztoare. O t ie tu r prea larg n ro la arcului spiral influeneaz negativ echi librul b alansierului i de aceea rola respectiv treb u ie nlocuit. n apropierea pitonului, sp ira ex terio ar a arcului spiral trebuie ast fel ndoit nct, la m u tarea com pasului de reg lare n orice direcie, spira s rm n exact n m ijlocul cheii com pasului. C ontrolul acestei condiii se realizeaz cel m ai bine p e n tru poziia de echilibru (repaus). La arcu l spi ral p lat exist u n joc n tre arcu l spiral i cheie, care trebuie s n u dep easc d u b lu l grosim ii arcului. La arcu l sp iral B reg uet acest joc este m u lt m ai rfiic. A ran jarea concentric a arcului spiral n ju ru l rolei se realizeaz tot p rin aciunea asupra spirei in terio are (fig. 253). b. nlocuirea arcului sp ira l plat. n a in te de toate se stabilete dia m etru l p o triv it (n funcie de com pasul de reg lare i de piton). D up aceasta se alege arcul care a re i elasticitatea necesar, adic arcu l care cu b alan sieru l d at (m om entul de in erie dat) s efectueze nu m ru l de osci laii necesare. P e n tru a se d eterm in a i aceast caracteristic este necesar un cronom etru. P e axul b alan sieru lui se aplic o bil mic de cear de care se fixeaz captul in te rio r al a r cului (fig. 254). A pucndu-se cu pen-

F ig. 253. A r a n j a r e a s p ir e lo r a rc u lu i.

Fig. 254.

N um rarea iilor.

oscila-

191

m sieta cp tu i ex terio r al spiralei i ridicindu-se, se pune ri m icare balan sierul p rin tr-u n im puls tan g en ial brusc. In tim p u l oscilaiei, balansierul se ridic (arcul sp iral n furat) i se coboar (arcul spiral desfurat), n lim ea pensetei v a fi a stfel aleas nct, la coborire, B alansierul s ating cu cepul axului su o sticl aezat special n acest scop (sau gea m ul eronom etrului). Se v o r n u m ra oscilaiile n tr-u n anum it tim p, de exem plu u n m inut. N um rto area va ncepe cu 0 i se vor nu m ra osci laiile duble, care sn t m arcate sonor de atingerea cepului axului de sticl. La m a jo rita te a ceasornicelor de m n i de buzunar, nu m ru l de oscilaii sim ple n tr-o or este de 18 0 0 0 , d ar exist i ceasornice cu alte cifre ca racteristice, de exem plu 21 000 oscilaii/h. A ceasta nseam n c, la 18 000 oscilaii sim ple/h, corespund 300 oscilaii/m in, respectiv 150 oscilaii du ble (num rate)/m in. La un n u m r m ai m are de oscilaii ale balansierului nseam n c sp irala aleas este tare", adic p rea elastic ; un nu m r mai m ic nseam n o spiral slab1 1 . La diferene m ici se va prinde spirala m ai aproape sau m ai departe de cap tu l ex terio r pn cnd se obine num rul dorit de oscilaii, respectndu-se ns d iam etrul spiralei. D iferena de 1 2 oscilaii/m in poate fi considerat adm isibil i nseam n c alegerea spi ralei s-a term inat. La fabricile productoare, etalonarea spiralei cu balansier se face cu ap arate speciale (de exem plu, Super-Spirom atic), la care oscilaiile ba lansierului de etalonat snt com parate cu oscilaiile-etalon ale u n u i gene ra to r cu cristal de cu ar ; d iferen a rezu ltat com and p rin tr-u n sistem m ecanic m u tarea punctului de prindere a spirei exterioare pn cnd se atinge n u m ru l de oscilaii dorite. Acest p u n ct se m archeaz i corespunde poziiei compasului. \ c. F ixarea arcului spiral n rol i piton. Rola se va fixa pe u n alezor pent.agonal (fig. 255) astfel nct o m uchie, in trn d n cresttura radial a rolei, s m piedice ro tirea acesteia n tim p u l introducerii tiftu lu i conic, n tre rol i prim a spir va tre b u i s se realizeze o distan egal cu cea dintre dou spire a l tu ra te ale arcului spiral. Spira interio ar se va form a astfel nct pe prim a p o riu n e de u n sfert de arc de cerc s existe form a circular. D up fixare, capetele tif tului se vor ndeprta. S p ira ex terio ar se va trece prin com pasul de reg lare i se va fix a cu u n tift conic de alam n m od asem ntor cn in rol. Dac n u exist un dispozitiv spe cial de p rin d ere p e n tru piton, fix area a r cului se va face num ai dup ce, n p reala bil, b u tu cu l ^pitonul) a fost fix a t n p un tea balansierului. U rm eaz a ra n ja rea arcu lu i spiral astfel m ct o p arte din spira ex terio ar s Fig- 255. Fixarea captului in te corespund ntocm ai arcului descris de rior al a r c u lu i spiral, com pasul d e reglare (s fie circular). Deoarece p ito n u l este fixat, de obicei, la o distan ceva m ai m are, se va executa u n cot (inflexiune) n im ediata apropiere a pitonului, p e n tru a se obine arcul de cerc dorit. De asem enea, se va controla jocul n tre cheia com pasului i arc pen tru ntreag a curs a com pasului, precum i jocul n tre cheia com pasului si a doua spir (din exterior) p e n tru a n u avea atingeri la elongaii m ari.
195

d. nlocuirea arcului spiral B reguet. A legerea se face n mod asem n to r, c la arcu l sp iral p la t dac este vorba de ceasornice de m asa la care p u n c tu l de fixare in terio r n u p rezint o im p o rtan deosebit. La ceasor nicele de precizie exist anum ite criterii de fix are a ai'cului spiral pe rol, in n d u -se seam a de poziia prim ei ju m ti d in spira interio ar fa de poziia ceasornicului. In principiu, p en tru a se ndoi corect sp ira superioar (final) este necesar ca ceasornicarul s posede o anum it obinuin. D iferitele curbe finale, caracterizate p rin tr-u n n u m r sn t indicate n tabele.

\
Fig. 256. F o rm a rea arcu lu i Breguet. Fig. 257. F o rm a rea sp irei ex terio are.

C urba final se ndoaie a s t f e l : la p rim a m icare se ndoaie puin ctre c e n tru i n sus p artea iniial a curbei term inale (fig. 256, a) ; la a doua m icare se ndoaie n jos i iari spre c e n tru p a rte a urm to are a spiralei (fig. 256, b) ; cu aju to ru l unei pensete speciale (fig. 257) se ndoaie curba term in al n tr-u n plan paralel cu plan u l celorlalte spire. D up for m area definitiv arcul spiral trebuie s prezinte form a din figura 191.
NTRE3RI RECAPITULATIVE 1. 2. 3. 4. 5. fi. 7. 8. 9. 10. 11 . C a re sn t fazele de lu cru la ex ec u ta re a a x u lu i b a la n sie ru lu i ? Ce d e fic ie n e se pot ivi la lag rele b a la n sieru lu i ? C urn.se o b in e o ro a t oscilatoare f r b ta ie fro n ta l ? C um se e lim in b ta ia ra d ia l a ro ii o scilatoare ? C um se e x e c u t e ch ilib ra rea b a la n sieru lu i f r u ru b u ri ? C um se e x e c u t e ch ilib ra rea b alan sieru lu i cu u ru b u ri ? Ce c rite rii sta u la baza alegerii u n u i arc sp ira l p la t p e n tru n lo cu ire ? C um se eta lo n ea z b a la n sieru l cu noul a rc sp ira l ? E x p lic ai cum se fixeaz capetele arcu lu i spiral. C um se alege a rc u l sp ira l B reguet p e n tru n lc c u ire ? n ce m od se form eaz c u rb a fin al ?

CAPITOLUL XVI

REPARAREA MECANISMULUI INDICATOR a. R epararea cuplajului elastic. A n trenarea indicatoarelor se reali zeaz p rin tr-u n cuplaj cu friciune. Sistem ul cel m ai frecv en t utilizat este cel a r ta t ,n fig u ra 211. P roem inenele 3, n in te rio ru l evii pinio190

n u lui p tr a r perm it realizarea friciunii necesare, d ato rit-creia pinionul p tra r se poate roti, destul de lib er n m om entul m u trii-in d icato arelo r ; n restu l tim pului, cnd ceasornicul este n funciune, pinionul p tra r va an tren a celelalte roi ale m ecanism ului indicator, fr a p atin a pe axul. m i n u ta r (central). D ac pinionul p tra r este m ontat p rea fo rat pe axul m inutar, este necesar red resa rea proem inenei 3 p rin n etezirea cu u n alezor. Dac- ns pinionul p tra r se ro tete p rea uor pe axul central, proem inena 3 treb u ie accen tu at p rin strn g ere cu u n clete ascuit. P e n tru a se ev ita pericolul de tiere a pinionului, n. in terio ru l lui se va introduce o tij cu un diam etru ceva m ai m ic dect axul central. R econdiionarea proem inenelor 3 uzate este o operaie destul de frecvent. P e n tru o re p a ra re calitativ mai b un se recom and fo losirea n acest scop a u n u i dispozitiv sim plu Fig. 258. R e p a ra re a c u p la (fig. 258). O lo v itu r uoar cu ciocanul asu p ra ju lu i elastic. poansonului form eaz pe gtul pinionului o p ro - em inen in terio ar avnd adncim ea n e c e s a r ; i n a c e st caz n in te riorul pinionului se va introduce o srm . n u rm a reparaiei efectuate, ro tirea p inionului p tra r pe a x u l cen tra l n tim p u l reglrii indicatoarelor trebuie s fie relativ frn a t i u n i form (fr sm ucituri). b. R epararea roilor m ecanism ului indicator. R oata o ra r i cea schim btoare n u tran sm it for, deci la ele n u se va constata o u zu r pro n u nat ; n schim b, jocul axial i b taia fro n tal la aceste ro i treb u ie s fie ct m ai mici. Existena u n u i joc m ic axial este ns obligatorie i dup ce cad ran u l i indicatoarele au fost m ontate. U n joc ax ia l prea m are determ in, d ato rit spaiului m ic rezervat acestor roi, frecarea n tre ro a ta orar i cea schim btoare sau frecarea roii schim btoare de podul m eca nism ului rem ontor. P e n tru ev itarea acestor atin g eri i fre c ri.s e reco m and ca aceste roi s fie lefuite plan p e n tru a se n d e p rta n acest mod gradul rm as de la frezare. U neori, roata o rar se teete din p artea infe rioar p e n tru ca s n u se frece de roata schim btoare. O ate n ie deosebit se v a acorda i roii de reglare a indicatoarelor, executat din oel i care angreneaz cu ro ata schim btoare. Ea tre b u ie s se roteasc liber (uor) fr a avea ns u n joc excesiv. De m u lte ori, aceast roat, fiind presat de p u n tea m ecanism ului rem ontor sau de u ruburi, constituie cauza opririi ceasornicului. U ngerea acestei roi n u este obligatorie. O ungere p re a ab u n dent este ch iar d u n to are deoarece uleiu l se va n tin d e pe p u n tea m ecanism ului rem ontor, contribuind astfel la lip irea ro ilor de punte, fap t ce influeneaz nefavorabil m ersul ceasornicului. A xul pinionului schim btor se v a unge cu o can tita te m ai m ic d e ulei, ia r ro a ta o rar nu se unge. c. R ep ararea cadranului. C adranul treb u ie s fie fo arte bine fix at de schelet. Orice deplasare a cadranului p rezin t u n pericol, n special pentru axul secundar care se poate ndoi.

Ui

107

La cadranele em ailate n lo cu irea u n u i picioru ru p t se poate realiza p rin lip irea u n u i alt picioru de c u p ru pe cadran cu a ju to ru l unu i aliaj de lip it m oale i utilizn d u -se p e n tru topirea lu i o lam p cu sp irt cu tu b de suflat. La cadranele m etalice neacoperite n u se recom and lip irea picioruului r u p t deoarece c a d ran u l in zona nclzit i schim b culoarea. -d, R eparaera indicatoarelor. Indicatoarele ceasornicului treb u ie s aib o poziie riguros paralel, a tt n tre ele ct i cu cadranul. V rful in dicatorului m in u tar se ndoaie p u in n sp re cadran. P e n tru a se asigura o m ontare strn s pe axe, acestea se v o r ro tu n ji la capt. M ontarea incorect a in d icato arelo r p oate provoca urm toarele defecte : - indicatorul m in u tar atinge cu v rfu l n d o it cadranul, geam ul sau chiar ram a ; indicatorul orar m o n tat p re a jos atin g e secundarul (mic, n ec e n tra l); buca indicatorului o ra r este strn s de indicatorul m in u ta r m on ta t prea jos ; buca indicatorului o ra r sau eav a roii orare atinge g au ra din cadran ; ^ indicatorul secundar c e n tra l atinge geam ul sau- indicatorul m in u ta r ; . indicatorul secundar m ic atin g e cadranul. La dem ontarea indicatoarelor p e n tru a n u se deteriora cadranul sau axul respectiv, se va folosi p enseta special p e n tru indicatoare. A ten ie se va acorda dem ontrii i m o n trii indicatorului secundar deoarece fusul lui este foarte subire. A ju staju l cu strn g ere care se form eaz n tre indicator i fusul resp ectiv trebuie s asigure o fixare sigur, ns n u p rea strns, deoarece la m on tare r p u tea s a p a r deteriorarea fusului, ru p erea sa u scoaterea pietrei din p latin etc. A stfel, la nlocuirea unui indicator se im p une n m ajo ritatea cazurilor fie m rirea, fie m icorarea gurii. P e n tru m icorarea gurii din indicator se folosete poansonul de strngere Fig. 259. P re g tire a in d ic a to a re lo r p e n tru m ontare. (fig. 259, a), ia r p e n tru m rirea gurii, poanso n u l de l rg ire (fig. 259, b). Indicatoarele e vor m onta cu m u lt atenie, folosindu-se u n poanson special, ia r fo ra de m ontare treb u ie s fie orien tat p e rfe c t v ertical deoarece o mic compo n en t late ra l poate provoca ru p e re a fu su rilo r clite.

iNTREBRt RECAPITULATIVE 1. C um se o b in e u n cuplaj cu fric iu n e co resp u n z to r n tre axul c e n tra l i pin io n u l p tr a r ? 2. Ce d efecte p re zin t ro ile m ec an ism u lu i in d ic a to r ? D a r c ad ra n u l ? 3. C are sn t u rm rile u n e i m o n tri g reite a in d ic a to a relo r ?

198

CAPITALUL XVII

ASAMBLAREA CEASORNICULUI A sam blarea ceasornicului reprezint faza de lucru cea m ai im p o r ta n t i de rspundere cu c are se ncheie procesul de reparaie. U neori, ceasornicele asam blate i m o n tate n carcas n u funcioneaz, oprindu-se, dei toate piesele au fo st verificate, cu rite, iar cele uzate sau ru p te au fost nlocuite cu piese noi. P rin urm are, n m ecanism au a p ru t deficiene serioase n tim pul procesului de asam blare, care oblig pe ceasornicari s se ocupe de ele, s le gseasc i s le nltu re. La m ontare se vor respecta o serie de reguli. La aezarea p u n ilo r (podurilor), roilor, arcu rilor i a alto r piese ale m ecanism ului este necesar s se controleze dac exist jocul necesar, dac aciunea arcului este suficient de puternic, dac u ru b u rile snt bine n u rubate i dac n u au rm as n erep arate d eterio rri la v reuna din tre piesele m ecanism ului, neobservate la dem ontare. Acest al doilea control (prim ul a fost efectuat la dem ontare) este pe deplin justificat, scutindu -1 pe cea sornicar de o nou dem ontare. P latin a se fixeaz pe un ine-syport corespunztor m rim ii m ecanis m ului. M ecanism ul este in u t cu degetele a r t to r i cel m are ale m iinii stngi pe acest suport, n tim p ce m na d reap t este ocupat cu m ontarea punilor, nuru b area u ru b u rilo r, controlul jocurilor etc. Se recom and respectarea urm toarei ordini de asam blare : introd u cerea arcului m otor i a ax u lu i m otor n caset, ungerea, fixarea capacului c a s e te i; m ontarea pieselor m ecanism ului de arm are ; m ontarea casetei i a punii respective ; m ontarea ro ilo r in term ediare, secundare, a eapam entului i a diferitelor p u n i (nainte de fixarea definitiv cu uru b u ri a unei p u n i oarecare pe platin, treb u ie s se controleze dac cepurile se afl in gu rile platinei i ale punii, respectiv n gurile p ietrelor i num ai dup aceasta se string u ru b u rile p n la r e f u z ) ; m on tarea pinionului p tra r pe a x u l m in u ta r ; m ontarea roii rem ontoare, ro ii casetei i a c ilin d ru lu i; contro larea funcionrii m ecanism ului de arm are n poziia de arm are i de reglare a indicatoarelor ; fix area n p latin a plcuei cu p ia tr p e n tru ax u l b a la n s ie ru lu i; fix area ancorei i controlul in teraciu n ii ei cu ro ata eapa m entului ; m o ta re a com pasului i a plcuei cu p ia tr pe puntea b alan sierului ; fix area arcului sp iral pe axul b a la n s ie ru lu i; fix area pito n u lu i (butucului) pe p u n tea b alansierului i m ontarea arcului spiral n tre tiftu rile (respectiv cheia) co m p asu lu i; - in tro d u cerea u leiu lu i n pietrele balansierului, ale ancorei, pe p a lete i n lagrele roilo r ; m on tarea la locul lu i a b alansierului m preun cu puntea. A ceast operaie este u n a din cele m ai im portante i treb u ie executat cu m u lt a te n ie ;
199

verificarea jocului b a lan sie ru lu i,, verificarea preciziei de m ontare a' arcului s p ir a l; in troducerea m ecanism u lui n inelul carcasei i fix area lui cu u r u b u r i; . introducerea axului de a r m are cu coroana, fix area i n cer carea funcionrii i- la -re g la re a indicatoarelor ; : r verificarea 1 am plitudinii Fig. 260. T abelul de u tiliza re a u le iu riirir. ' oscilaiei balansierului, - cu- arcul m otor rsu cit cu t 1 ,5 r o ta ii; r m on tarea ro ii orare, cad ran u lu i i a indicatoarelor. La m ajo ritate a ceasornicelor, ro ata schim btoare se m onteaz odat cu piesele m ecanism ului re m o n to r; fixarea ram ei d e geam i a capacului c a rc a se i; ! l ' .reg larea i v erificarea preciziei funcioni'ii ceasornicului. ' A ceast ordine de baz la asam blarea ceasornicului poate suferi m o dificri pariale, n. funcie de construcia ceasornicului, nu m ru l i form a punilor i de. alte p articu lariti ale' m ecanism ului. In p riv in a ungerii, figura 26Q .indic felul uleiului, i locul unde se folosete. ;

NTREBRI RECAPITULATIVE 1. C are este succesiunea o p e raiilo r de m o n ta re ?

CAPITOLUL XVIII

VERIFICAREA PRECIZIEI DE FUNCIONARE A CEASORNICELOR La verificarea preciziei m ersului unui ceasornic rep arat se poate porni num ai dup ce exist certitu d in ea c ntregul mecanism al ceasorni cului este n b un stare, adic sistem ul de roi i celelalte piese ale a n sam blului fo rm at din eapam ent i balansier se afl n tr - 6 situ aie n con form itate cu cele indicate la capitolele respective. Dac n m ecanism ul ceasornicului au fost trecu te cu vederea unele nereguli (dezechilibrarea balansierului, m on tarea neprecis a arcului spiral etc.), este absolut in u til s se nceap verificarea preciziei m ersului la acel ceasornic. . -Verificarea preciziei m ersului const n fond n com pararea indica iilor ceasornicului cu cele date de u n ceasornic-etalon (de precizie rid i cat). n acest scop, ceasornicul de v erificat se va arm a com plet i se com par indicaia lui, dup o funcionare de 24 h, cu cea a ceasului-etalon (care treb u ie s fie p revzut n eap rat cu indicator secundar).
200

n tim p u l n pare ceasornicul e ste .in u t.sia b observaie Se noteaz corecia ceasornicului,' adic* v alo area care trebuie adugat indicaiilor ceasornicului p e n tru a se obine aceeai valoare cu valoarea indicat de ceasom icul-etalon. ' 1 0 ; ' : / V aloarea coreciei rep rezin t diferena d in tre valoarea citit d e -p e ceasornicul-etalon i cea indicat de ceasornicul de verificat. V aloarea co reciei se noteaz n m om entul nceperii verificrii i,, apoi, din 24 n 2 4 h . D iferena d in tre dou corecii succesive se num ete m ersul zilnic. M ersul zilnic rep rezin t deci valoarea cu care avanseaz sau ntrzie cea sornicul n 24 h. v # . . . . ,tZ is . t ... .. .. Conform definiiei coreciei, o valoare negativ a m ersului zilnic indic o rm n ere n urm a ceasornicului, ia r o valoare pozitiv indic faptul c ceasornicul avanseaz. Avnd n vedere c ceasornicele portabile funcioneaz n cele mai diferite poziii, se im pune ca verificarea s se efectueze n diferite pozi ii, i anum e : Sem n u l conventional cu cu cu cu cu cu cad ran u l n s u s ...................................... cad ran u l n jos , . coroana rem ontoare n sus . . coroana rem ontoare n jos . . . coroana rem ontoare n sp re dreapta . coroana rem ontoare nspre stnga .

o T Of -t O

Ceasornicele de calitate foarte bun se verific n toate aceste poziii, iar cele uzuale se verific n prim ele p a tru poziii. V erificarea fu n cionrii ceasornicului n diferite poziii este nece sar deoarece frecarea fusurilor, n special ale balansierului, la ceasorni cele aflate n poziie orizontal i vertical este diferit. N otndu-se aba terile de m ers zilnic n diferite poziii, se va trag e concluzia asupra cau zelor care le produc i se trece la elim inarea lor. Este ev ident c acest pro cedeu de v erificare este greoi, necesit tim p ndelungat, m ai ales dac se ine seam a de fa p tu l c dup fiecare in tervenie se rep et to a t v erifica rea. La acesta se m ai alaug i com plicaiile care rezu lt din necesitatea pstrrii constante a tem p eratu rii n tim pul verificrilor. Dac m ersu l zilnic n u depete 30 . . . 40 s, reg larea se face p rin introducerea sau scoaterea u n o r rondele subiri, care se afl sub u ru b u rile roii oscilatoare, adic p rin m odificarea m om entului de inerie, sau prin m u tarea com pasului de reglare, adic m odificarea lungim ii active a arcului spiral. D ac ns ab aterea nreg istrat n 24 h este m ai m are, se va modifica m om entul de in erie prin nlocuirea u ru b u rilo r de reglare la roata oscilatoare sau m odificarea punctului de fixare a captului arcu lui spiral n piton. La ceasornicele de precizie, aceste verificri n d iferite poziii tre buie extinse pe o d u ra t de cteva zile (1030 zile), n fiecare poziie u rmnd a fi fcute n continuare verificri privind in flu en a te m p eratu rii i a altor factori a su p ra preciziei de funcionare. Aceste verificri speciale i de d u rat se efectueaz n laboratoarele de m etrologie.
201

n p rezq p ex it ap arate electrice p e n tru verificarea ceasornicelor care day rezu ltate {oare b une n p riv in a preciziei de funcionare i cu a ju to ru l crora', p rin operaii sim ple i de d u rat ex trem de redus, se pot face toate verificrile. Aceste m ijloace tehnice m oderne au fost descrise i prezentate la ceasurile detepttoare.
NTREBRI* RECAPITULATIVE
1 . Cum se e x e c u t v e rifica re a preciziei d e fu n c io n a re ? 2. Car?: sn t p o ziiile de fu n c io n a re i ce sim bol a u fiec are ? 3. C sre sn t a p a ra te le m o d ern e de co n tro l i e ta lo n a re ?

:*T

PARTEA A CINCEA
' " J* i !* J ' . f T *

CRONOMETRUL

CAPITOLUL I

EAPAMENTUL DE CRONOMETRU
A. GENERALITI

P e n tru a se obine rezultatele cele m ai b u n e este necesar ca n tre gul m ecanism de ro i dinate al ceasornicului (cronom etrului) s fie ast fel executat nct s satisfac cerinele cele m ai exigente privind calita tea, deoarece precizia de m ers a ceasornicelor n u depinde num ai de eapam ent, ci de toate elem entele com ponente, inclusiv arcul motor. La toate eapam entele descrise anterior, b alan sierul prim ete un im puls n am bele sensuri de oscilaie, pe cnd eap am entul de cronom etru este astfel co n stru it nct balansierul prim ete u n im puls num ai n tr-u n singur sens, ia r oscilaia n cellalt sens se face f r im puls. Aceast re zolvare prezin t u rm toarele avantaje, foarte im p o rtante p en tru obine rea unei precizii m ari de m surare : utilizarea la m axim um de ctre eapam ent a forei disponibile ; efectuarea u n u i lucru m ecanic m inim de ctre balansier la elibe rarea e a p a m e n tu lu i; tra n sm ite re a forei d irect asu p ra b alan sieru lui n sensul de ro taie a roii eapam entului, d ar fr o inversare ca n cazul ancorei ; u n g h iu l de oscilaie atinge valori m axim e. Ceasornicul de m arin servete la verificarea cronom etrelor p o rta bile i a ceasornicelor-cronom etru ca ceas-etalon. C ronom etrele m ecanice sn t ap arate de m su ra t tim p u l prevzute cu posibilitatea de pornire, oprire i aducere la zero a acelor indicatoare.
, B. TIPURI CONSTRUCTIVE

Exist dou v ariante fundam entale ale eapam entului de cro nom etru : eap am en tu l de cronom etru cu arc de aezare ; eap am en tu l de cronom etru cu prghie de aezare, a. Eapamentul de cronometru cu arc d e aezare (fig. 261). R oata eapam entului 10 de alam este prevzut cu d in i de form a a r ta t n figur. A rcul de aezare 6 , ex ecu tat din OL, este fix at de suportul 9 prin interm ediul pieselor 7 i 8 . P a rte a arcuitoare 7 se com pune din dou lam e
203

subiri asem ntoare suspensiei pendulului^ n p a rte a ngroat a arcului 6 se fixefz o p ia tr 4, num it p ia tra de aezare, al crei plan de tiere are o anum it nclinaie fa de d ireci radial roii. De a rc u l de aezare 6 se' fixeaz u n arc su b ire de eliberare 5, exe cutat, uneori, din au r. Acesta se sp rijin pe u n crlig cu care se term in piesa 6 . L a aceast extrem itate, grosim ea arcu lu i de eliberare este, de obi--

Fig. 261. E ap am en tu l de c ro n o m etru eu a rc de aezare.

Fig. 262.. E apam entul d e Cronom etru cu p rg h ie de aezare.

cei, m ai m are dect la p u n c tu l de fixare, fiind cuprins n tre 0,03 i 0,07 mm. u ru b u l lim itator l servete la reglarea adncim ii de ptrundere a pietrei de aezare n in te rio ru l circum ferinei exterioare a roii eapa m entului. P e axul b alansierului sn t aezate ro la de im puls (rola m are) 2 i rola de eliberare 3. Pe ro la de im puls este fix a t paleta de im puls 1. n rol sn t practicate nite orificii care au d re p t scop reducerea greutii. In rola de eliberare este fix at p ia tra de eliberare 12. A cest eapam ent se folosete, de obicei, la ceasornicele de -marin, b. E apam entul de cronom etru cu prghie de aezare (fig. 262). P r ghia 3 are o ax de rotaie de care este echilibrat. P e axul prghiei este aezat arcu l spiral 5, al crui capt in terio r este fix a t de prghie, ia r ca ptu l ex terio r se prinde de u n b u tu c fix 6. A cest arc apas prghia pe punctul de sp rijin al excentricului 1, cu aju to ru l cruia se poate regla adncim ea de p tru n d ere a p ietrei de aezare 2 n interiorul circum fe rin ei roii eapam entului. P rg h ia de aezare are tre i b ra e : n tr-u n u l este fixat p iatra de ae zare, de cellalt b ra este fix a t a rc u l de eliberare 4, ia r brau l al treilea este destinat asigurrii ro ii eapam entului,' p en tru c ceasta s nu se pqat ro ti cnd b alan sieru l este d em ontat (scos) m p reu n cu rolele. - "ua-.:: A cest fel de eapam ent se folosete la cronom etrele de buzunar.

C. FUNCIONAREA EAPAMENTULUI DE CRONOMETRU

n figura 263. sn t rep rezen tate cinci poziii succesive de funcionare a eapam entului. / ' In poziia I, balan sieru l m preun cu ro la de im puls i de eliberare se m ic com plet liber n sensul indicat, sp re poziia m ijlocie sau de eli

berare, p arcurgnd ungh iu l suplim entar. D intele roii eapam entului se sprijin pe p ia tra de aezare i ro ata este in u t de aceasta n repaus. In poziia a Il-a este a r ta t m om entul n care p iatra de eliberare atinge arcu l de eliberare. P ia tra de elib erare este n contact cu arcul de eliberare pn cnd balan sieru l ajunge n poziia mijlocie. n acel m om ent, p ia tra de elib erare apas a su p ra arcului de elib erare i acesta, fiind fix at de prghie, oblig prghia s se roteasc. A stfel se va elibera ro ata ea pam entului. Poziia a lll- a fix e a z m om entul n care ro a ta eapam entului este deja eliberat. Ea se va roti lib e r cu unghiul ai, adic p n 'cn d dintele 3 cade pe su p rafaa funcional a paletei de im puls. n m om entul n care
205

dintele 3 atinge p aleta de im puls, ncepe procesul de tran sm itere a im pulsului. Iri poziia a IV -a p rocesul de: tran sm itere a im pulsului continu. D intele 3 m ai alunec pe su p ra fa a de lu c ru a p a le te i de im puls, n clipa n care p ia tra de eliberare, a rc u l de eliberare prghia, sub aciunea arcului spiral, se ntoarce n poziia din care plecat, adic p trunde n interio ru l cii'cum ferinei exterioare a ro ii eapam entului. D up ce dintele 3 p rsete paleta de im puls, dintele 2 cade pe su prafaa p ietrei de aezare ; ro a ta eapam entului se v a opri, ia r balansierul va parcurge u n g h iu l su p lim en tar spre dreap ta fa de poziia de echilibru. In poziia a V -a, la m icarea b alansierului n sens an tio rar, prghia de aszare i ro ata eapam en tu lu i rm n nem icate (fixe), ia r arcu l de eliberare, n m om entul lui de n tln ire cu p ia tra de eliberare, i anum e cu faa posterioar a acestuia, se va ndoi spre stnga, ca ulterior, dup ce a ieit de sub aciunea p ietrei de eliberare, s revin in poziia iniial. n tru c t acest arc este ex trem de subire i slab, balansierul va con sum a o energie extrem de m ic p e n tru a produce ndoirea arcului. In acest fel balansierul va prim i u n im puls num ai dac oscileaz n sens antiorar. A ceast oscilaie se n u m ete oscilaie de lucru, spre deosebire de oscilaia de m ers n gol sau m oart, n tru c t la aceast oscilaie roata ea pam entului rm ne im obil. O scilaia de m ers n gol a balansierului este practic liber,, n tim p ce oscilaia de lu cru a b alansierului este liber n u m ai pe perioada n care acesta parcurge ungh iu l suplim entar. M icarea n eliber a b alansierului se d eterm in cu a ju to ru l un g h iu lui de im puls care rep rezin t circa 40. Dac am plitudinea de oscilaii este de circa 220270, balansierul, n tim pul perioadei, va parcurge un unghi de circa 1000. R ezult deci c aproxim ativ 4% din oscilaia balan sieru lu i n u este liber, i p e n tru circa 96% din drum ul su b alansierul va oscila liber. La eapam entul de cronom etru, n tim p u l funcionrii, se vor pro duce lovituri nsoite de zgom ote (asem ntoare acelora care au loc la un eapam ent ancor). In tim p u l m icrii de lucru a balansierului se vs pro duce o lo v itu r a p ietrei de elib erare de prghia (arcul) de aezare. Ca re z u lta t al acestei lovituri, prghia de aezare va avea o vitez m ai m are dect cea a tiftu lu i balansierului (care i-a pierdut o p arte din vitez). P rg h ia de aezare de n d at ce prim ete aceast lovitur o va tran sm ite in stan tan eu roii eapam entului. n acest fel lo v itu ra a 2 -a se va produce n tre p ia tra de aezare i dintele roii eapam entului care se sprijin pe aceast piatr, ia r ro la se va ro ti p u in napoi. L ovitura a 3-a se va produce n tre p ia tra de eliberare i prghia de aezare care a p ier dut d in vitez n clipa n care s-a produs lo v itu ra a 2 -a. n sfirit, la m i carea balan sieru lu i n sens co n trar se va produce lovitura pietrei de eli berare asupra arcului de eliberare. D up aceasta roata eapam entului va cdea pe p iatra de aezare producnd nc o lovitur.
D. DEZAVANTAJELE EAPAMENTULUI DE CRONOMETRU
1) O prirea n poziia de aezare. Dac cronom etrul se oprete dato rit unei cauze oarecare, el n u v rencepe s m earg n clipa n care cauza a fbst n d ep rtat. P e n tru a-1 pune n funciune trebuie s se deplaseze balansieru l din poziia lui de echilibrare i s fie eliberat.

'206

2) G aloparea ia n a te re cnd, ocazional; anum ite ocuri Sau im p u l suri pfek putern ice m resc elorigaia de oscilaie a balansierului peste 360 (n tt-u n Sens). A vnd o astfel de elongaie, p iatra de eliberare va. eli b e r de dou ori ro la eapam entului p en tru o perioad (pentru o oscilaie complet). Ca u rm a re a acestui fapt, indicaia cronom etrului v fi inco rect deoarece n tim p u l unei oscilaii de lucru, b alan sieru l va form a un num r dublu de im pulsuri, adic dou, ceea ce m enine o am p litu d in e prea m are i n continuare. 3) P o rn irea n eprevzut (adic nu la tim pul sau m om entul pornirii cronom etrului), even tu al din cauza unui oc brusc, este al treilea dez avantaj.
E. COMPARAIA INTRE CELE DOU TIPURI DE EAPAMENT DE CRONOMETRU

E ap am en tu l de cronom etru cu arc de aezare are a v an ta ju l un ei frecri m inim e i constante n m icarea arcului de aezare (lipsete axul). Acest fap t asigur o m are precizie de funcionare a cronom etrului. D ezavantajele acestui tip s n t : d ificu ltatea executrii arcului de aezare d intr-o singur bucat de o e l; dezechilibrul arcului de aezare face eapam entul sensibil la ocuri, provocnd, eventual, o p o rn ire necom and^t ; dezechilibrul arcului de aezare face ca elongaia oscilaiei s depind de poziia arcului, n m su ra n c a re 'g re u ta te a acestuia va a ju ta sau va m piedica m icarea roii eapam entului. D atorit frecrii m inim e, acest tip de eapam ent se folosete la cronom etrele cele m ai precise, i anum e la ceasornicele de m arin sau m as. Ceasornicul de m arin se fixeaz n tr-o caset care asigur o sus pensie bun i n acelai tim p asigur o poziie orizontal a cadranului. P en tru a funciona cu precizie, cronom etrul trebuie p stra t n poziie constant i ferit de ocuri. V arian ta a doua (cu prghie de aezare) se caracterizeaz p rin aceea c, d atorit echilib rrii prghiei de aezare, se obine o an u m it insensi bilitate fa de ocuri i o schim bare a poziiei cronom etrului. D ezavantajele acestui eapam ent constau n tr-o frecare prea m are din cauza prezenei axului prghiei de aezare. D in aceast cauz, eapa m entul cu prghie de aezare n u poate asigura precizia dat de eapa m entul cu arc de aezare. E apam entul cu prghie de aezare este folosit la cronom etrele d e buzunar care n u pot fi p ro te ja te n mod absolut con tra ocurilor. n con diiile tran sp o rtu lu i n b u zu n ar ele n u dau rezu ltate m ai p ro a ste dect cea sornicele ancor de calitate superioar. Eapam entele de cronom etru n u pot fi folosite la ceasornicele de b u zunar, fiind lipsite de dispozitivele de siguran cu care snt prev zu te eapam entele ancor.
F. CONSIDERAII GENERALE PRIVIND CRONOMETRELE

h m od norm al ro a ta eapam entului are n acest caz 15 dini. R apor tul de transm isie n tre axa secundarului i roata eapam entului depinde de perioada de. oscilaie a balansierului. La cronom etrele de m arin i de
207

m as, perioada de oscilaie este de 0,5 s sau de 6/13 s. La cronom etrele de buzunar, perioada de oscilaie este de 0,4 s. T rebuie ns su b lin iat c, deoa rece Im p u ls u l se tran sm ite n tr-u ri sin g u r sens,, perioada de o sc ila ie ' co respunde unei oscilaii com plete n am bele sensuri i nu unei sem ioscilaii (cazul ceasornicelor descrise p n aici). ' r

0%

n
l

*
Fig. 264. A rcul clicoidal :
p o ziia d e r e p a u s; I I p o ziia d esf u r a t ; I I I p o ziia n f u r a t .

C easornicul de m arin este echipat cu u n arc elicoidal (fig. 264) n locul obinuitului arc spiral. In tre cele dou dim ensiuni ale seciunii sale, l i h, trebuie s se respecte u rm to area proporie : 1 = 1.
/i 5

A rcul, de obicei, are 12 spire, inclusiv curbele term inale. n an u m ite situaii se vor n tln i i arcu ri cu 11 sau 13 spire. n cazuri cu totul excepionale, din lips de spaiu, se m ai poate utiliza i un arc cu 1 0 spire. D iam etrul de nfurare e x te rio r al arcului este circa 1/3 din diam etru l ba lansierului. D in fig u r rezu lt c arcu l se destinde i se nfoar asim e tric, n schim b i p streaz poziia vertical, lu cru care prezint o im por ta n deosebit. P e n tru a se obine o precizie de funcionare ridicat a cronom etrelor de m arin este necesar u n m om ent m otor ct m ai constant. M ecanism ul m otor special din figura 265 com penseaz v ariaia forei arcului n tim pul destinderii. Pe caseta arcu lu i 2, ce se poate ro ti n ju ru l ax u lu i central, este n fu rat u n lnior 3, sau o band de oel care se nfoar i pe piesa tronconic 1, prevzut cu canale elicoidale m ontate rigid pe axul de arm are 4. Pe acest ax este m o n tat mobil i ro ata m otoare, prevzut cu un m ecanism cu clichet cu m om ent ajutto r.
2 OS

La arm are, p rin rotirea ax u lu i I se va roti i p ie s a orul se va n fu r pe aceast pies, d esfurndu-se ro tirea casetei, a rc u l m otor' s e arm eaz. Irr/ tim pul se desfoar de pe piesa tronconic i se nfoar p

rhu,

Fig. 265. M ecanism ul m o to r al c ronom etrelor de Se observ c la starea com plet arm at, cnd fot^* xirna, aceast fo r se tran sm ite p rin lniorul p iesei n care raza (respectiv braul) este minim. D im p o trv ^ 2_ , aproape desfurat, fora lui fiind mic, aceasta se conice p rin ln io r n zona n care raza (braul) est. gerea corect a legii de variaie a razei piesei tronconic& m om ent m otor constant. T rebuie m enionat c ceasornicele de m arin un dispozitiv de lim itare a zonei de utilizare a arcufett.^ M alta, fie cu ro i d in ate etc. A cest dispozitiv se regle& ^f lui 5 pe c a r^ se ro tete caseta'. ' *
NTREBRI RECAPITULATIVE 1. 2. 3. 4. 5. 6. P rrn ce se c ara c te riz e a z e a p a m e n tu l de cro n o m e tru i cs= C are sn t p rile com ponente a le e a p am en tu lu i de cronom esrm .. D ar ale celui c u p rg h ie de aezare ? D escriei fu n c io n a re a e a p am en tu lu i de cronom etru. C o m p arai cele d o u tip u ri de eapam ente. P rin ce se c ara cte riz ea z b a la n sie ru l ceasornicului de m a rin . ~

Mul

Uf M

te &

& UL QMi

14 M a n u a lu l c e a so r n ic a r u lu i

CAPITOLUL' II

CEASORNICUL-CRONOMETRU
A. CEASORNICUL-CRONOMETRU OBINUIT

C easornicul-cronom etru- obinuit este n principiu un ceasornic de buzurar sau de m n, ech ip at cu u n m ecanism anex care s-i perm it n afara indicrii p erm an en e a tim p u lu i i m surarea un o r in tervale scurte de tim p. P e n tru a p erm ite citirea acestor intervale de tim p, cadra n u l u n u i ceasornic-cronom etru treb u ie s prezinte divizri suplim entare, n figu ra 266 este rep re z en ta t u n astfel de cadran. Indicatorul secundar p eriferic (mic) din stnga v a n reg istra secundele aferente m ersului n o r m al al ceasornicului, adic a re o leg tu r cinetic obinuit cu indicatorul m in u ta r (central) i cel orar. Ind icato ru l secundar cen tral servete la m surarea secundelor in te r valului de tim p. P e n tru o citire c t m ai precis, o diviziune este subdivi zat n cinci p ri. m p rire a periferic din dreapta servete la citirea n u m ru lu i de m inute, adic deasupra ei se Va mica u n indicator m in u tar. P a rte a m ecanism ului care servete la m surarea in terv alelo r de tim p n u este cu p lat n p erm anen. C easornicul va funciona n p erm a nen, ia r m su rarea u n u i an u m it in terv al de tim p se va com anda prin apsarea unui b u to n care realizeaz cuplarea p rii de m su rat interv ale de tim p cu m ecanism ul p ropriu-zis al ceasornicului. De aceea, acest apa r a t se num ete i ceasornic-cronom etru.
6.

it5
Fig. 266. C ad ran u l cron o m o tru lu i. Fig. 267. C ronom etrul n poziia de repaus.

n figura 267 este re p re z en ta t ceasornicul-cronom etru n poziie de repaus. A xul 1 al ro ii secundare este p relu n g it i pe aceast p a rte se afl m o n tat roata d in a t 2 care angreneaz cu ro ata dinat 3. A ceasta va an tren a roata secundar central 4. Este evident c num rul de d in i al acestor ro i este astfel ales n ct n tre axul secundar periferic i cel cen tra l s existe u n ra p o rt de transm isie egal cu 1. A xul secundar 1 se va
210

roti n tim p u l fu ncionrii ceasornicului, pe cnd a x u l secundarului cen tra l va fi pus in m icare num ai la comanda de pornire" a cronom etrului. Aceasta se observ i d in figur, unde roile dinate 3 i: 4 n u se afl n angrenare p e n tru poziia de repaus. Aceste roi au o d an tu r specific, de form triu n g h iu la r (fig. 268, a i b), care elim in jocul rad ial d in tre d ini, astfel inct n m om entul comenzii de pornire roata secundar cen tral 4 s porneasc fr ntrziere. De obicei, aceast roat are 150 de d in i la cronom etrele de construcie m ai vechi i 300 de dini la cele m oderne. Este evident c valoarea divi ziunii cad ran u lu i de secunde va fi cu a tt m ai m ic, cu ct n u m rul de dini ai roii centrale 4 este m ai m are (fig. 268, b). B utonul de com and al cronom etrului este fix at pe car cas n d re p tu l cifrei 2. La o a b apsare a b u to n u lu i de com an Fig. 263. D a n tu ra ro ilo r cro n o m etru lu i. d, b ra u l 5 (v. fig. 267), prin interm ed iu l ghearei 6, apsat fiind de arcul 7, v a produce o ro taie cu o diviziune a roii de cu plare 8. Aceast ro at de cuplare are tre i poziii distincte corespunztor m om en telor de pornire, oprire i aducere la zero a Indicatoarelor. A rcul 18 asi gur poziionarea roii de cup lare care are dini de clichet. R oata de cu plare 8, rotin d u -se cu o diviziune, va elibera b ra u l 9. A ceasta, ap sat de ctre arcu l 12, va realiza an g ren area n tre ro ata interm ediar 3 i ro a ta secundar cen tral 4. A stfel, cronom etrai a pornit. Punctul de oscilaie 10 al b rau lu i 9 p erm ite o reg lare a angrenrii d intre roile 3 i 2.

T am ponul 11 servete p e n tru potrivirea angrenrii n tre roile, d in ate 3 i 4. n a in te de a se p o rn i cronom etrul, b rau l de aducere la zero este scos din ro a ta de cuplare. n figura 269 este rep rezen tat cronom etrul n poziia de fu ncionare (mers).
211

L a doua apsare' a butonului, m ecanism ul cronom etru se v a opri (fig. -270). R oata de cuplare 8 (v. fig. 267), rotindu-se d a to rit n lrilo r frontale, va aciona asu p ra b rau lu i 9. n aa-fel nct ro ata 3 iese d in a n grenarea cu ro ata d in at 4. O dat cu aceasta ro ata de cuplare fi acio neaz b ra u lde frn a re 13 aflat sub aciunea arcului 14 i se va produce

frnarea (oprirea) roii 4. P rin tr-o nou apsare a butonului de com and, frna 13 elibereaz ro ata 4, iar b ra u l de aducere la zero 15, acionat de roata de cuplare i sub aciunea arcului 16, va provoca aducerea indica torului secundar la zero. A ducerea la zero constituie o problem de baz a ceasornicelor-cronom etru. In principiu, problem a este rezolvabil p rin u tilizarea unei cam e-disc de form a inim ii 17, avnd circum ferina form at din dou spi rale rhim ede (fig. 271, a). Aceast cam se caracterizeaz p rin fa p tu l c,

Fig. 271. C am a d e aducere la zero a ind icato ru lu i.

sub aciunea unei fore de apsare aplicat din exterior, se v a roti, to t deauna, pn n tr-o poziie precis determ inat, n care pu n ctu l de aplicare al forei este cel m ai apropiat de centrul de rotaie. E rorile de aducere la zero ating totui valori de 0,60,8 s. U n sistem m ai nou este p re ze n ta t n figura 271, b, unde erorile se red u c la 0,20,4 s. n figura 272 este rep rezen tat, Fig. 272. C am a d e a d u cere cu indi - cama-disc de aducere la zero, m preun catorul. cu indicatorul.
212

G esornicul-cronom etru este prevzut i c u - u n indicator m in u tar suplim entar, periferic, p e n tru n u m rarea m inutelor in terv alu lu i de tim p pe o divizare a cadranului care cuprinde n m od obinuit 30 sau 45 de m in. D up felul n care se m ic indicatorul m in u ta r al ceasornicului-cronom etru se deosebesc tre i sistem e : cu m icare continu ; cu saltu ri lente (din m in u t n m in u t) ; cu saltu ri rapide (din m inut n m inut), sistem caret se utilizeaz din Ce n ce m ai rar; In fig u ra 273, a este rep rezen tat sistem ul cu m icare continu. R oata de cu p lare 1 com and p rin b ra u l 2 in tra re a n an g renare a roii 3 cu roata- 5 care este ro ata m in u ta r a cronom etrului. R oata d in at 3 prim ete m icarea de la ro ata interm ed iar 4. A stfel, indicatorul m in u tar va avea o m icare continu. La fel ca i indicatorul secundar, indicatorul m in u tar trebuie s perm it aducerea rapid la poziia zero. P e n tru aceasta tre buie s se desfac an g ren aju l d intre roile 3 i 5, ia r srirea indicatorului m in u tar la diviziunea zero se realizeaz n m od absolut sim ilar cu siste m ul descris la indicato ru l secundar. A stfel, la u n ceasornic-cronom etru se v o r ntlni fie dou brae de aducere separate, fie u n u l sin g u r prevzut cu dou ram ificaii care apas fiecare pe o cam (fig. 273,-b).

Fig. 273. N u m rare a con tin u a m in u te lo r :


a

funcionare : b pirghii de aducere.

n u ltim u l tim p se folosete sistem ul cu saltu ri len te (fig. 274). Pe roata secundar se aplic o ro at 1 cu u n singur d in te 1. Astfel, la secunda a 58-a a fiecrui m inut, p rin interm ediul roii 2, se va ro ti ro ata m in u ta r 3 cu u n dinte. n in terv alu l secundelor 53 60, ro a ta m inu ta r 3 se va roti cu u n dinte, oblignd arcul 4 s sar p este un dinte. Ro lul arculu i 4 const n asig u rarea unei poziii b ine d eterm inate a roii m i n u tare n care aceasta este n repaus. P e n tru aducerea la zero a indicato213

ru lu i m in u ta r este necesar s se des-, fac an g re n a ju l 1, 2, p rin oscilarea b rau lu i 5 n ju ru l p u n ctu lu i 6.

B. TIPURI CONSTRUCTIVE

a. Cronometrai pentru m ulte in terv ale de tim p. A cest crono m etru este p revzut cu dou butoane de com and, p rim ul (/) n d re p tu l cifrei 2 a cadranului, ia r al doilea (II) n d rep tu l cifrei 4. B utonul I co m and p o rn irea i oprirea cronom ef tru lu i, iar b u to n ul II servete la ad u cerea indicatoarelor la poziia zero. A dic p rin b u to nul I se poate p om i cronom etrul, opri i iari p o m i, fr Fig. 274. N u m rare a n ceat cu salca n tre tm P indicatoarele s fie turi. aduse la zero. Aceast soluie ofer urm toarele posibiliti de l u c r u : nsum area a dou interv ale de tim p cronom etrate p rin neapsarea buto n u lu i I I ; p rin folosirea b u tonului II la u n cronom etru pornit, acele indica toare vor reveni la zero i vor porni in stan tan eu f r a fi necesar o por nire, aa cum era cazul la cronom etrul obinuit. b. Cronometrul fr roat de cuplare. Cu civa ani n u rm au ap r u t aceste cronom etre care elim in ro ata de cuplare. Ele sn t prevzute cu dou butoane de c o m a n d ; p rim ul asigurnd pornirea, i al doilea, oprirea i aducerea indicatoarelor la zero. c. Cronometrul R attrap an te. Acest cronom etru este prevzut cu dou indicatoare secundare, perfect suprapuse. La com anda p o rn it, am bele ncep s nregistreze, deplasndu-se sincron. La apsarea u n u i a lt buton, indicatoru l su p erio r poate fi oprit, n tim p ce in dicatorul in ferio r i con tinu dru m u l. La o nou apsare a butonului, in dicatorul superior, num it i de u rm rire , ajunge din u rm indicatorul in ferio r i continu s se de plaseze sincron cu el. n felul acesta este posibil m surarea unor in te r vale de tim p interm ediare.

m ai

NTREBRI RECAPITULATIVE 1. Ce este cronometrul ? 2. Cum funcioneaz un cronometru obinuit ? 3. Care este principiul aducerii la zero a indicatoarelor ? 4. Cum sn t sistem ele de antrenare a indicatorului m inutar ? 5. Ce tipuri constructive de cronometre cunoatei ? 6. Prin ce se caracterizeaz acestea ?

214

PARTEA A ASEA

CEASORNICE SPECIALE

CAPITOLUL I

CEASORNICE DE PONTAJ
Ceasornicele speciale se deosebesc de cele obinuite p rin aceea c au anum ite caracteristici constructive sau funcionale care p erm it folo sirea lor n scopuri speciale. Ele se m p art n trei m ari grupe : ceasornice cu funciuni speciale ; ceasornice cu schem. cinem atic special ; ceasornice cu dispozitive speciale. Din categoria ceasornicelor cu fun ciu n i speciale fac p arte u rm to a rele t i p u r i : ceasornicul de pontaj, ceasornicul de control p en tru paznici, ceasornicul avertizor i ceasornicul de com and. . Ceasornicul de pontaj se folosete in n tre p rin d eri i in stitu ii p e n tru n reg istrarea tim pului de lucru. Acest ceasornic im prim , la solicitare, pe un carton o ra exact (ora i m inutul). E xist d iferite tip u ri, d a r oricare din ele se com pune din aceleai m ecanism e : de m su rare a tim pului i de im prim are.
A. MECANISMUL DE MSURARE A TIMPULUI

In fig u ra 275 este rep rezen tat u n ceasornic de pontaj avnd u n m e canism de m su rare a tim pului cu pendul lung. A cesta este un m ecanism de precizie rid icat (in general, eapam ent GRAHAM), avind m ers zilnic m ediu de num ai cteva secunde pe zi. C easornicul este acionat de u n arc m otor m o n tat n caset. A rcul treb u ie s fie destul de pu tern ic deoarece antreneaz i m ecanism ul de im prim are. M om entul m otor este tran sm is p rin ax u l cardanic 1 la axul m inu ta r 3 p rin ro ile conice 2. Pe ax u l m in u ta r este m o n tat rigid roata m inuta r 4 care angreneaz cu pinionul in term ed iar 5, m ontat liber pe ax u l interm ediar. P e acelai ax este m ontat o tran sm isie p lan e ta r form at din trei roi conice 6, 7, 8 i o g reu tate 9. T ra n sm isia ,p la n eta r are ro lu l de a perm ite deplasarea rapid a indicato arelo r din m in u t n m inut i de a m enine o fo r constant la eapam entul ceasornicului. R oata p la n e ta r 6 este legat rigid de pinionul 5 i de ro ata 13. Roata 13 angreneaz cu pinionul 11 pe al cru i ax sn t m ontate rigid cam a 12 i ro a ta 14. A ceasta din u rm angreneaz cu pinionul 15 pe al crui ax se afl reg u lato ru l aerian 16.
215

P e ro ata p lan etar 8 este m o n tat ro ata 17, care se poate ro ti num ai n ritm u l adm is de regulato r (pendul). In timpul funcioniiiixeas6rmCTilM ,Croa trplanetar 6 este blocat prin intermediul camei i al tamponului 10 montat pe tija greutii. In acest tim p, fo ra necesar la eapa m ente este d at de g re u ta te a 9, care se deplaseaz n jos, pe m su r ce se rotete ro a ta 17 pn cnd se deblo cheaz cam a 12. n acest m om ent n cep s se roteasc toate roile d in lan ul cinem atic : roata m otoare regu latorul aerian, inclusiv indicatoarele. A ceast m icare continu pn cnd ro ata p la n e ta r 6 a rid icat greutatea, i tam ponul 10 blocheaz din nou cam a 12. T am ponul 10 este astfel re glat ea ciclul descris s se re p ete din m inut n m inut.
3. MECANSIMUL DE IMPRIMARE

Un astfel de m ecanism este rejprezen tat n figura 276. P rin apsa rea b rau lu i 1 se pune n funciune m ecanism ul de im prim are i n ace lai tim p se arm eaz i arcul m otor (arcul poate fi arm at i independent cu o cheie-m anivel cu loca p trat aplicat pe captul p tra t al axului m otor 3). La o arm are com plet, cea sornicul funcioneaz ase zile. P e n tru a se arm a com plet arcul m otor cu aju to ru l b ra u lu i 1 sn t necesare 140 de im prim ri. Astfel, dac ceasorni cul este folosit de 70 de m uncitori, i ' se asigur o funcionare perm anent. La apsarea b rau lu i 1, cam a de ridicare 4 se rotete i apas rondela de a n tren are 5 care este mon ta t la captul braului oscilant 6. Acest b ra se va roti n ju ru l axului 3 i va n tin d e resortul 7. P e b rau l 6 este m o n tat un clichet care sare peste un d in te cnd b ra u l se rotete Fig. 275. C easornicul de p o n taj n sensul in d icat de sgeat. La rid i cu pendul. carea b rau lu i 1, resortul 7 readuce b ra u l 6 n poziia iniial, i cliehetu l arm eaz arcul m otor. Cnd acesta este com plet arm at, fora reso rtu lu i 7 n u m ai este suficient p e n tru a roti b ra u l 6 i astfel se evit supraarm area. R o ata din at 2 a casetei arcului m otor tran sm ite m om entul motor la p in io n u l 9 p rin in term ed iu l roilor 8. De la pinionul 9, p rin interm e216

diul. ro ilo r conice. 10 i 12 ale ax u lui tran sm ite micarea; la axul c a r d a n ic J . Jir, De la pinionul 9 prim ete m i carea i m ecanism ul de n u m rare 14, com pus din tre i d is c u r i: d e m in u t, de or i de zi cu dispozitivele: cores punztoare de avans. Aceste discuri au pe circum ferina lor g rav ate n relief num ere sau litere. Discul de m inute este divizat de la 1 la 60, dis cul de ore de la 1 la 24, iar cel de zi este prevzut fie cu iniialele zilelor sptm nii (sau cu cifre de la 1 la 7), fie cu cifre de la 1 la 10 (dup tip u l ceasornicului). Discul de m inute este m ontat elastic pe axul su, p utndu-se roti fa de acesta cu u n unghi co respunztor cu u n m inut. A cest lu cru este necesar p e n tru poziionarea sa corect i p e n tru a n u se pierde 1 m in dac n m om entul saltului de m inut se efectueaz pontarea. Pozi ionarea corect se face cu ajutorul roii 15 care are 60 de dini i este legat rigid de discul de m inute. Aceast ro at se poziioneaz cu cli chetul 17 com andat de b rau l 16. Discul p e n tru zi 18 a re pe cir cum ferina sa o cam de com and 19 care la av ansarea discului lovete brau l 20. A ceasta ro tete b ra u l 21 care este p rev zu t la captul su cu clichetul 22, care rotete cu u n din te roata clichet 23. Aceasta angre neaz cu pinionul 24, care cu aju to ru l crem alierei 25 regleaz adncim ea de ptru n d ere a cartonului de im prim at. Roata d in at 23 are un d in te lips care ar treb u i s in tre in angrenaj la sfritul perioadei i astfel crem aliera cade napoi. La ap sarea b rau lu i I, b rau l 26 se ridic i arm eaz arcul 27, m on ta t pe b ra u l de im prim are 28, care se va deplasa n direcia sgeii. Cnd b ra u l 26 scap, b ra u l de im prim are este a ru n c a t napoi i d ato rit ar cului 29 apas carto n u l pe discurile de im prim are i, n acelai tim p, cio cnelul 30 lovete clopoelul 31.

Si

217

37G. M e c a n ism u l do i m p r i m a r e .

La ap sarea b rau lu i 1, clichetul 32 avanseaz panglica de im p ri m are cu u n pas (panglica este identic cu cea de la m aina d e scris). D up ce d iam etru l de nfurare a l panglicii atinge o anum it valoare, se schim b au to m at direcia avansului. La diversele tip u ri de ceasornice de pon taj d ifer num ai m ecanism ul de m surare a tim pului (ceasornicul), care poate fi cu pendul sau balarisier, m ecanism ul de im prim are fiind identic la toate.
NTREBRI RECAPITULATIVE 1. 2. 3. 1. 5. 6. 7. Ce se n e leg e p rin ceasornice sp eciale ? In cte gru p e se m p a rt ele ? Ce este ceasornicul de pontaj ? Cum e ste a sig u ra t m icarea ra p id a in d ic a to a relo r ? Cum se face a rm a re a ceasornicului ? Cum se face im p rim are a c arto n u lu i ? Cum se reg leaz adncim ea de in tro d u c e re a c arto n u lu i ?

CAPITOLUL II

CEASORNICE PENTRU CONTROLUL PAZNICILOR


A cest ceasornic se utilizeaz p e n tru v erificarea ndeplinirii corecte a serviciului de ctre paznici. E xist foarte m u lte tip u ri de astfel de ceasornice. Cele m ai vechi tip u ri treb u iau arm ate d in 15 in 15 m in sau din 30 n 30 m in. In caz contrar, ele se opreau i indicau o ntrziere. A ltele strpung eau cadranul de control la arm are, ia r cele mai m oderne n re gistreaz pe o band de h rtie o ra la care au fost vizitate. C easornicul de control poate fi la paznic sau m o n tat n d iferite puncte de control. In acest caz, paznicul trebuie s se deplaseze la ceasornic, s introduc cheia de control i astfel s im prim e ora la care a vizitat p u n ctu l respectiv. Toate ceasornicele de control, in d iferen t de tip, snt m ontate n carcase m etalice sau din m a te ria l plastic i nchise cu u n lact. C heia acestui lact se afl la eful pazei. In fig u ra 277 s-a rep rezen tat u n u l din tip u rile de ceasornice de con trol. M ecanism ul de ceasornic este acionat de u n arc m otor care se arm eaz o d at la 8 zile i este p rev zu t cu 13 rubine. M ecanism ul este m ontat n carcasa 1, astfel n ct ax u l m otor s fie n centrul carcasei. Ra p o rtu l de transm isie de la axul m otor la eapam ent este astfel ales nct ax u l 2 s se roteasc o dat la 24 h. C adranul de carton 5 este acoperit cu capacul 6, ia r acesta este nchis cu lactu l 7 i cheia 8. La nchiderea capacului, lim ba de tiere 9 face o cresttu r n cad ran. La fel se ntm pl i la deschiderea capacului. A stfel se poate v erifica dac ceasornicul a fost deschis de altcineva n afara persoanei au torizate. Cele dou tieturi d in cad ran vor fi poziii diferite deoarece c a d ran u l este fix at cu ajutorul flanei 3 i al piuliei 4 pe axul 2 i se ro tete odat cu acesta.
218

C adranul de carton 5 se schim b zilnic. M arcarea se face n felul u rm tor : paznicul introduce i ro tete cheia 11. P rin ro tirea cheii, ca dran u l este p erfo rat de u n a d in tre lam ele 10. S n t ase chei la d iferii paz nici, fiecare cheie acionnd o a lt la m ; cad ran u l este astfel p e rfo rat la diferite diam etre n funcie de cheia folosit. Ceasornicele care im prim o ra pe b and snt m ai com plicate (ase m ntoare celor de pontaj). Ele sn t prevzute cu dou discuri, de m inute i de ore. im prim area, av ansarea bandei i a panglicii de im prim are snt acionate de cheia paznicului. O dat cu im p rim area orei se im prim i num rul cheii paznicului.
NTREBRI RECAPITULATIVE
1. 2. 3. 4.

L.a ce se folosete c easornicul de co n tro l ? Cum fu n cio n eaz ceasornicul d e co n tro l ? Cum se produce p e rfo ra re a c a d ra n u lu i ? Cum este a sig u ra t ceasornicul de c o n tro l m p o triv a deschiderii n e a u to riz a te ?

CAPITOLUL III

CEASORNICE AVERTIZOARE
Ceasornicele avertizo are au o u tilizare din ce n ce m ai larg n m ulte dom enii de activitate. Ele se folosesc n dom eniul casnic, n labo ratoare, n m edicin etc. C easornicul avertizor are p roprietatea d e a in dica p rin tr-u n sem nal sonor scurgerea u n ei anum ite perioade de tim p. Domeniul de reglare este, de obicei, de 60 m in. U nele tipuri, pe lng av e r tizarea sonor, m ai declaneaz d iferite a p arate pe care snt m ontate m a ini de splat, ap arate terap eu tice etc. C easornicul avertizor m o n ta t n tr-o carcas, in dependent de alte apa rate, se num ete avertizor de uz casnic. E l se poate atrn a pe p e re te sau
219

aeza jpe mas. D om eniul m axim de reglare este de 60 m in, ia r dom eniul m inim de 2030 s. ___ ___ ___ U n astfel de av ertizo r de uz casnic este rep rezen tat n f ig u r a -278. In cen tru l m ecanism ului se afl axul m otor p e n tru m ers 1 care este, to t odat, ax u l de reglare i arm are. L a cap tu l su p erio r este p rev zu t cu-un 'can al, pe care se m onteaz buca de reglare 2 i ro ata d in at 3. P e buca 2
: 9
. . i

se m onteaz, cheia de a rm a re i reglare. R oata 3 angreneaz cu roata 4 m ontat liber pe ax u l m o to r p e n tru soneria 5. P e aceast ro at este m on ta t cam a 6, ia r pe cap tu l p tra t al axului 5 este m ontat lim itatorul 7. A rcul m otor 8 se nfoar a tt n ju ru l axului m otor 1 p en tru m ers cit i n ju ru l axului m otor 5 p e n tru sonerie. De la ax u l m otor p e n tru meiS, m o m entul se transm ite, p rin ro ata 9, spre eapam entul de m ers, ia r de la ax u l 5, p rin roata 10, la eapam entul de sonerie. La arm are se rotesc am bele axe, iar roile 9 i 10 alunec pe ax, ele fiind m ontate p rin frecare cu a ju to ru l aibelor 11 din m aterial plastic i a discurilor 12. La arm are, roata 4 se rotete n ju n ii axu lu i 5 pn cnd cam a 6 atinge lim itato ru l 7Din acest m om ent, ro a ta 4 i axul 5 se rotesc m preun. D up arm are, m e canism ul de ceasornic ncepe s funcioneze, i roile 3 ' i 4 se rotesc n sens inv ers arm rii, cam a 6 ndeprtn d u -se de lim ba lim itatorului 7 care rm ne nem icat a tta tim p ct soneria este blocat' de prghia 13. O dat cu trecerea tim pului, axul 1 se rotete m p reu n : cu pirghia de declanare 14 m o n tat pe el. Cnd prg h ia 14 atinge bolul 25, ele se de plaseaz m preun i rotesc prghia de cuplare 16, arm nd resortul 17. D a to rit acestei rotiri, d u p u n tim p bine stabilit, prghia de cuplare elibe reaz tija ciocnelului 18, i ceasul ncepe s sune. Din acest m om ent, ax u l 5 ncepe s se roteasc i lim itato ru l se rotete dup cam a 6. Ceasul
2 2 0

v a euna pn cnd aceste dou elem ente se ntlnesc. Dac ceasul, este biric reglat n acest m om ent b ra u l 14 a m pins prghia de c u p la re '16 n poziia fin a l ,i lim ba d e nchidere 19 va opri orice m icare (blocheaz; ceasul).
NTREBRI RECAPITULATIVE J. 2. 3. 4. C are sn t dom en iile d e "utilizare a ceasornicului a v ertiz o r ? Ce este u n ceasornic a v ertizo r ? C are este d om eniul d e reg lare ? . Cum fu n cio n eaz ceasornicul a v ertiz o r ? ,

CAPITOLUL IV

CEASORNICE CU SCHEMA CINEMATIC SPECIAL


La ceasornicele obinuite, m ecanism ul din p u n ct de vedere cinem a tic se m p arte n tre i pri distincte i independente, fiecare avnd un rol bine definit. Acestea snt : m ecanism ul de d u rat ; m ecanism ul de n u m rare ; m ecanism ul indicator. D elim itarea d in tre ele o form eaz axul m inutar. M ecanism ul de du ra t determ in d u ra ta de m ers la o singur arm are a arcului m otor. P e n tru a se m odifica aceast d u ra t treb u ie s se acioneze num ai asupra acestui mecanism . Se consider u n m ecanism de d u rat norm al acela care determ in arm area arcului d up fiecare 24 h de funcionare. Toate cele lalte in tr n categoria ceasornicelor speciale.
A. CEASORNICE CU MECANISMUL DE DURAT SPECIAL

Din aceast categorie fac p arte ceasornicele de 8 zile, de 14 zile, ceasornicele lu n a re i cele anuale. Ele trebuie arm ate odat la 8, 14 zile, o lun sau u n an. Aceste ceasornice prezint a v a n ta ju l c se arm eaz la intervale m ari, i d ezavantajul c au gabaritul m ai m are dect cele n o r male. De aceea se folosesc nu m ai ca ceasornice de m as (cele de 8 zile) i de Terete. La ceasornicele norm ale m eca nism ul de d u ra t se com pune din roat m otoare i pinion m in u tar. La cele de 8 i 14 zile (fig. 279), acest m ecanism se com pune din ro ata m o-

Fig. 279. S chem a cinem atic a m ecanism elor d e 8 i


14 zile.

Fig, 280. S chem a cin e m atic a m ecan ism elo r lu n are .

to are 1 , ro ata i pinionul su p lim en tar 2 i p in io n u l m in u ta r 3 ; la cele lunare, d in ro a ta m otoare l,.d o u . ro i suplim entare 2 i p in io n u l m in u tar 3 (fig.: 280), ia r la cele anu ale (fig. 281), d in m a ta m otoare 1 . trei roi i pinioane suplim entare 2 i pinionul m in u ta r 3.
B. CEASORNICE CU MECANISM DE NUMRARE SPECIAL

M ecanism ul de n u m rare determ in ax u l m inu ta r s fac o ro taie com plet ntr-o or. La ceasor nicele norm ale, acest m ecanism se com pune din : ro ata m inutar, ro ata i p in io n ul interm ediar, roata, i pinionul secundar i pinionul ancor. O rice cea sornic la care m ecanism ul de nu m rare difer de aceast schem , face p arte din categoria ceasornicelor speciale. D intre acestea se am intesc ceasornicul fr ro at m in u tar (tip Rosskopf) i ceasornicul c u pinion m in u ta r special. Fig. 281. S ch em a ci nem atic a m ecanis a. Ceasornicul Rosskopf (fig. m elor anu ale. ro at care s se roteasc o d a t la or. P inionul p tra r 1 i ro ata orar 2, care la ufi ceas norm al se m on teaz pe ax u l m in u tar 5, se rotesc n ju ru l u n u i tift n itu it n platin. A n trenarea lo r se face p rin tr-u n pinion 3, respectiv o roat schim btoare 4. M ecanism ul Rosskopf p rezint av a n ta ju l c se economisete o p e reche de roi dinate, d ar i d ezavantajul c indicatorul m in u tar a re un joc m are (jocul d in tre dinii roii schim btoare i dinii pinionului ptrar).

Fig. 282. S chem a cinem atic a m ecanism elor Rosskopf.

Fig. 283. S chem a cinem atic a m e c anism ului cu p inion m in u ta r special.

b. Ceasornicul cu pinion m in u tar special (fig. 283) prezint avan taju l c perm ite o m ai b un a ran jare a roilor, reducnd astfel gabaritul m ecanism ului.
222
i

La ceasornicele norm ale, ax u l m in u ta r treb u ie s fie n centrul m e canism ului (poart indicatorul m inutar). A ceast condiie, lim iteaz posi bilitile de a ra n ja re.J " ',~ "iy '-c s P in io n u l m in u ta r special 2 se m onteaz pe u n tift m preun cu pi nionul p tra r 3. El este a n tre n a t de ro ata m otoare 1. A cest m ecanism p re zint dezav an taju l c a re u n pinion m ai m u lt, ia r in d icatorul m in u tar este cu joc.

C. CEASORNICE CU MECANISM INDICATOR SPECIAL

La ceasornicele norm ale, indicatorul m in u tar, se m onteaz pe axul, m in u tar, cel o rar pe buca orar, concentric cu ax u l m in u tar, ia r cel secun dar, dac exist, pe ax u l secundar, d eplasat fa de prim ele dou. C ad ran u l este divizat n 12 p ri egale, i in d icato ru l o ra r se ro tete o d at la 12 h. M ecanism ul indicator se com pune din pinionul p tra r, ro a ta i pinionul schim btor i ro ata orar; R aportul to tal de transm isie este de 12 :1. D intre ceasornicele cu m ecanism ul indicator special se m enioneaz : ceasornicul cu 24 divi ziuni i ceasornicul cu secundar special. a. C easornicul cu 24 diviziuni are m ecanis m ul indicato r asem ntor cu cel norm al, n u m ai c rap o rtu l to tal de transm isie este de 24 :1 i indi catorul o ra r se ro tete o dat la 24 h. b. C easornicul cu secundar central (fig. 284) are fa de u n ceasornic norm al o pereche de roi Fig. 284. S chem a ci d in ate n plus. P in io n u l secundar 1 se m onteaz n e m a tic a m ecanis m u lu i cu secu n d ar pe ax u l m in u ta r 2 i este a n tre n a t de o ro at in te r c en tral. m ediar su p lim en tar 3, m o n tat pe axul in te r m ediar 4. C easornicul cu secu n d ar cen tral are av an taju l c in d icato ru l secundar poate avea lungim ea celui m in u tar i dezavantajul c este m ai scum p.

NTREBRI RECAPITULATIVE

1. C are sn t p rile p rin c ip a le ale la n u lu i cin em atic ? 2. Ce ro l fu n c io n a l n d e p lin e te m ecan ism u l de d u ra t ? 3. D ar cel d e n u m ra re ? 4. Ce este u n m ecan ism d e d u ra t n o rm a l ? 5. C are s n t m ecan ism ele d e d u ra t speciale ?
6. C are sn t e le m en tele m ecan ism u lu i d e n u m ra re norm al ?

7. C are s n t m ecan ism ele de n u m ra re speciale ?


8. C are sn t m ecan ism ele in d ic a to a re speciale.

223

CAPITOLUL V

CEASORNICE DE M IN A CU SEMNALIZARE
D in g ru p a ceasornicelor cu dispozitive speciale fac p arte u rm toa rele tip u ri : ceasornicele cu dispozitive de sem nalizare ; ceasornicele cu calendar ; * ceasornicele etane ; ceasornicele cu annare automat. C easornicele de m n cu sem nalizare au a p ru t relativ recent (dup a l doilea rzboi m ondial), dar, cu to ate acestea, sn t ns foarte m u lte ti pu ri constructive. Ele difer m ai ales la p a rte a de acionare i reglare i pot fi cu u n sin g u r arc m otor, cu dou arcu ri m otoare, cu un singur buton (coroan) p e n tru arm are, cu dou b u to an e etc. In fig u rile 285288 este re p re z en ta t u n ceasornic de m n cu sem nalizare avnd dou arcu ri m otoare (unul p e n tru p a rtea de m ers i unul p e n tru p a rte a de sem nalizare), b u to n i pod oscilant. M ecanism ul de sem nalizare se com pune din cinci p ri principale ; m ecanism ul de arm are ; m ecanism ul de reglare ; m ecanism ul de sonerie ; m ecanism ul de oprire ; m ecanism ul de declanare. a. M ecanism ul de arm are este rep rezen tat n figura 285. Se com pune din roata m are de arm are 2, u n pod oscilant 2 care oscileaz liber n ju ru l a x u lu i ro ii 1 i ro ata de a rm are a ju t to a re 3, m ontat la captul podului oscilant i care este n angrenaj con tin u u ga roata 1 .

Fig. 285. M ecanism ul de a rm a re a ceasornicului d e m in cu sem nalizare.

.224

P e n tru arm are, se. apas coroana n interio r, astfel nct se cupleaz cu roata de arm are 1. Dac se ro tete coroana n sensul indicat de s geat; podul oscilant se ro tete sp re stnga, i ro ata 3 in tr n angrenaj, cu ro ata de clichet 4, arm nd arcul m o to r p en tru m ers. Dac coroan se ro tete n sens invers, p d d u l.se.ro te te la. d re a p ta i se arm eaz^ ac u l m otor p e n tru sem nalizare prin in term ed iu l roii de clichet 5. ' b. M ecanism ul de reglare e ste rep rezen tat n figura 286. Reglarea indicatoarelor m inutar, o rar i sonerie se face cu a ju to ru l coroanei i al

Fig. 286. M ecanism ul de re g la re a ceasornicului de m n cu sem nalizare.

butonului 6 . P rin tragerea n e x te rio r a coroanei se decupleaz m ecanis m ul de arm are i se cupleaz pinionul 7 de la m ecanism ul de reglare. n ju ru l ax u lu i acestui pinion poate oscila podul a crui poziie se fixeaz cu arcul 9. C aptul arcului este m o n tat n b ra u l de com and 10, ia r cel la lt capt in tr n degajarea podului. Cu a ju to ru l b u tonului 6 acest bra se poate ro ti n ju ru l axului 1 1 , ocupnd poziii distincte definite de cama 12 i arcul 13. Cnd b u to n u l 6 este n p o ziia mijlocie, arcul 9 va fi lib er m preun cu podul 8 . D ac butonul este apsat, arcul 9 se v a deplasa n jos (n di recia indicat cu sgeat), i podul se va ro ti astfel nct roata oscilant 14 v a in tra n angienaj cu pinionul 15. Dac coroana se va ro ti n sensul s geii, m icarea se va transm ite, p rin roile 7, 14, 15, 16 i 17, la roata declanatoare 18, pe a crei buc este m o n tat indicatorul sonerie. D ac se va ro ti coroana n sens contrar, podul oscilant v a scoate ro a ta 14 d in angrenaj i se va ro ti n gol. P rin trag erea n exterior a butonului 6 , podul oscilant 8 va oscila sub fora arcu lu i 9 n cealalt poziie i va cupla ro ata de reglare a indicatoa relor de tim p 19. In acest caz, coroana ro tit n sensul sgeii va regla indi catoarele de tim p, iar ro tit n sens invers, v a m erge n gol.
15 M a n u a lu l ce a so rn ica ru lu i

225

?- 'Din fig u r1se poate observa c b u to n u l 6 este n legtur o u coroana 1, prin-interm ed iu l b ra u lu i 10 i al prghiei 20. A stfel, cnd se apas, co roana: p e n tru arm are,-; b u tonulv este scos,: i cu p lajul spre indicatoare n tr e r u p t 'jnti v -Qb-in Iutu'* k i j k r r a -r, : ; / : *r ~'c: M ecanism ul de sonerie ese re p re z en ta t h figura 278. n prin ci piu, acest mecanism este acelai c i la detepttoare. A rcul m otor ro tete careta care angreneaz d irect cu pinionul eapam entului) 21. IRoata

Fig. 287. M ecanism ul d e so n e rie a ceasornicului de m n cu sem nalizare.

Fig. 288. M ecanism ul de d eclan are a ceasornicului de m n cu sem nalizare.

eapam entului fix at rigid pe axul ei acioneaz fu rca 2 2 care este p re vzut la cap t cu o g reu tate. A ceast g re u ta te (ciocnelul) lovete n osci laia ei clopoelul, producnd sem nalul. d. M ecanism ul de oprire. Soneria se oprete p rin apsarea b u to n u lui 6 (fig. 287) care ro tete b ra u l 10, ia r acesta ro tete prghia opritoare 23 ce blocheaz furca. Cnd b u to n u l 6 este n poziia m ijlocie, soneria este blocat. . i> .
226

;: - e. Mecanismul' de declanare a soneriei este re p rez en ta t n figura 288. i acest m ecanism este foarte asem ntor cu cel de la ceasornicul detep ttor. R oata declanatoare 18 este m ontat pel: acelai ax- cu roata 24 i etp apsat spre acesta^ de arcu l-cu , tre i b ra e 26 (v fig. 287)-. R oata o ra r este prevzut cu trei gheare rid icate la aceeai; n lim e i cu acelai unghi, d a r aezate p e raze diferite, ia r ro ata declanatoare arei tre i orificii. Cnd ghearele ajung n d rep tu l orificiilor, arcul cupltor 28 m pinge ro ata orar n sus, i cap tu l ndoit a l arcu lu i elibereaz tiftu l furcii cu cioc nelul 22. Cu a ju to ru l frn ei 27 se poate regla viteza de vibrare, a cio cnelului.
NTREBRI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

recapitulative

C are C are C um C um C um C um C um

s n t ceaso rn icele cu dispozitive speciale ? sn t p rile p rin cip ale a le m ecan ism u lu i de sem n alizare ? se a rm e az c easornicul d e m n cu sem nalizare ? se reg leaz so n e ria ? fun cio n eaz m ecanism ul de sonerie ? se op re te so n e ria ? fun cio n eaz m ecan ism u l de d eclan are ?

CAPITOLUL VI

CEASORNICE DE MIN CU CALENDAR C easornicul cu calendar este u n ceasornic care pe lng tim p (ora, m in u tu l i secunda) indic i data. De cele m ai m u lte ori, aceste ceasor nice indic num ai u n n u m r d e la 1 la 31, uneori a ra t i ziua sptm nii (luni, m ari etc.), ia r foarte r a r indic i luna. Inscripiile referitoare la d a t sn t tre c u te pe unul, dou, respectiv tre i discuri care se rotesc cu o diviziune o d at la 24 h, resp ectiv o dat la lun. In scripia apare n drep tu l unei ferstruici, re stu l discului fiind acoperit cu cadran. R otirea i poziionarea d iscu rilo r se pot grupa a s tf e l: ., ro tirea cu salturi lente ; ro tire a cu sa ltu ri rap id e ; ro tirea cu saltu ri fo arte rapide. a. M ecanism ul de ro tire cu saltu ri lente a discului calendar este re prezentat n fig u ra 289. A n tren area m ecanism ului se face de la roata orar 1 care, p rin in term ed iu l p inlonului 2, ro tete ro ata calendar 3 o dat la 24 h. P e ro ata calen d ar este m o n ta t rigid discul de com and 4 cu tiftu l de an tre n a re 5. F rn a 6 asigur an g ren aju l i poziionarea corect: In ro tirea sa (n sensul sgeii) tiftu l 5 v a ntln i un dinte al d an tu rii interioare a discului calendar i l va an tren a. In acest tim p, lim ba de blocare 7 se ri dic d ato rit nclin rii dinilor i va com prim a arcul 8 . R otirea len t a dis cului calendar continu pn cnd dintele a depit virfu l lim bii de blo care. n acest m om ent, sub p resiu n ea arcului 8 , lim ba este m pins n golul

I Si|a t- djssf c a lc a d iir (M B la & rii fie ,iw i t i m i 'p b p i d ru m u l f^w

la f Kilfi".t

' (i IBs V S ttM d M fM I


;1 d a le i d u r e a z lip ro S iftlS lt' 2 u i S i f t s B Sfte - 2 |

. ; a uuviiSfvtisdwr nu psute fesfe d: e ct hia'S te. in ERp c o s . In ia ii'iiv a -1a 1o i, i r d c::J .urvvl t r i b u t e rc>tlt u ia n T ^ . -<y 24 h.

i : H'lfel ron>tft Is TuiJfu <u 'i^te .foartn ^inio'fe,

^ \B 1 9 Z o i //& ./ ./ W%^ B - ^ -V / f e r * U : _ / WS B! >, ' \ -^v .. tvj\ \

J&Mf / !O m i \ 'c tt'iA 9 U VV ' m ; -

f? 9
L
mi

m
m h

H E p S -S f / d

= : y - W

l&M

J p Ii y/o ,V/
. jp g g j i 3 ?
wmifi

t\-J . O r"/ , sa* < * W ,

H ite

A; , * .xs-P

7 C

tinuare, limba 4 atinge supra faa 10. roiete Culisn spre dreapta i scoate braul 9 din tre dinii discului calendar, eomprimnd arcul G. Cnd lim ba 4 ajunge in partea de jos 11, culisa este tras in jes, coniprimnd fel * 'ntinuare arcul 6 " . Pe' jii-nr ce limba 4 ahsuv.'i spre ei-ptul ei, culisa se l%r tesle spre stinsa, si braul 8 in

ch ir.iba rea
i , ,!pc:i, i:

Xuin-aiva ;:pr necrii.-!nu! iK - :a,red..: iji een f | | ul'.'iul de ungere, formea-i o pa11 1 > n micare (fu-uvi .ej. Ap sub fn.:n ri< - pir;.:.::i
c i l -tiu.'-iindu-l? p! in cori dare.

dinilor, rotin d brusc discul calendar pn la poziia de blocare; ia r tiftu l de anfrenare i continu liber d ru m u l su. !< ' D ezavantajele m ecanism ului sn t : ' ...f.v'- schim barea datei dureaz aproxim ativ 2 h i n tre orele 22 i 24 hu se poate citi data . v! 1 ro tirea indicatoarelor n u se poate face dect nainte, n caz con tra r se blocheaz c e a s u l; p e n tru schim barea datei, indicatorul treb u ie ro tit n ain te cu 24 h. A van taju l m ecanism ului const n fap tu l c este foarte sim plu.

Fig. 289. M ecanism ul de ro tire nceat' a discului calen d ar.

Fig. 290. M ecanism ul de ro tire ra p id a discului calendar.

b. M ecanism ul de ro tire cu saltu ri rapide a discului calendar (sistem LONGINES) este rep rezen tat n fig u ra 290. A n tren area m ecanism ului se face de la. ro ata schim btoare 1 care angreneaz cu roata calendar 2. Ra p o rtul de transm isie este astfel ales nct roata calendar s fac no u ro taii com plete n 24 h. P e ro ata 2 este m ontat rigid lim ba de antren are 3 care la fiecare rotire m pinge nainte roata de blocare 4 cu u n dinte. Pozi ionarea ro ii de blocare se face cu arcu leu l 5. P e acelai ax cu ro ata de blocare se afl o ro at cu u n singur dinte 6 . care la fiecare ro tire ntoarce discul calen d ar cu u n dinte. P oziionarea discului calendar 7 se face ca i n cazul precedent cu lim ba cu arc 8. La acest m ecanism , indicatoarele se pot roti nainte i n a p o i; schim barea datei se face n tr-u n in te rv a l m ai mic de o or, iar schim barea ma nual a datei se face to t prin rotirea indicatoarelor cu 24 h. c. M ecanism ul de schim bare a datei p rin sa ltu ri foarte rapide este rep rezen ta t n figura 291. R oata orar 1, prin in term ediul roii 2, rotete roata calen d ar o d at la 24 h. Solidar cu roata calendar 3 se rotete limba de an tre n a re 4 care com and culisa 5. Culisa este m pins de arc u l 6 i se poate roti n ju ru l bolului 7. B rau l lim itator al culisei 8 se reazem de m ecanism . n ro tirea ei, lim ba de an tren are 4 in tr liber n cavitatea culisei f r s ating b ra u l 9 de an tren are a culisei. R otindu-se n con

tin u are, lim ba 4 atinge su p ra faa 1 0 , ro tete culisa spre d re a p ta i scoate b ra u l 9 din tre dinii discului calendar, com prim nd arcu l 6. Cnd lim ba 4 aju n g e n pai-tea de jos 11, culisa este tra s n jos, com prim nd n co ntinuare arcu l 6 . Pe m sur ce lim ba 4 alunec pfe:i;parte de jos a' culisei 1 1 , spre captu l ei, culisa se ro tete sp re stnga, i b ra u l 9 in tr . n golul d in telu i urm to r. R otirea, culisei este oprit de tam ponarea b ra u lu i lim itator 8 . Cnd lim ba 4 ajunge la ca p tu l culisei, aceasta se, elibe reaz,- ia r arcu l 6 o m pinge n poziia iniial, ro tin d n Fig. 291. Mecanism ul de schimbare a datei prin sritur. acelai tim p discul calendar cu o diviziune. A cest m ecanism are a v a n ta ju l c schim barea datei se face practic in stan tan eu la ora 24, iar p e n tru schim barea m an u al a datei este suficient s se roteasc indicatoarele napoi i, apoi, n ain te cu 5 m in ,fa de ora 24.
NTREBRI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
recapitulative

Ce este un ceasornic cu calendar ? Cum se clasific mecanismele de schimbare a datei ? Cum funcioneaz mecanismul de rotire lent ? Care snt dezavantajele acestui mecanism ? C um funcioneaz mecanismul de rotire rapid ? Cum se produce schimbarea m anual a datei la acest mecanism ? Cum funcioneaz mecanismul de schimbare a datei prin sritur ? Care snt avantajele acestui mecanism ?

CAPITOLUL VII

CEASORNICE ETANE

Ceasornicele care n u p erm it p tru n d erea p rafu lu i i a apei n in te rio ru l m ecanism ului se num esc ceasornice etane sau antiaevatice. E tanarea ap r m ecanism ul de degradare p rem atur. P raful, m p reun cu uleiu l de ungere, form eaz o past care uzeaz repede piesele n m icare (fusurile). A pa sub form de p ictu ri sau de abur, dar m ai ales vaporii u n o r sub stan e chimice, atac piesele foarte fine ale m ecanism ului, distrugndu -le p rin corodare. 229

La ceasornicele de m n obinuite sn t p a tru locuri critice unde poate p tru n d e apa n mecanism, i anum e : la coroana de arm are la m binarea capacului cu carcasa ; , la m binarea geam ului pe in elu l su ; ' la m binarea inelului de geam cu carcasa. L ceasornicele etane s-a red u s n u m ru l locurilor critice la trei, prin elim inarea inelului de geam. G eam ul se m onteaz direct pe carcas. a. E tanarea coroanei de a rm are este foarte g reu de rezolvat p e n tru c aceasta, pe ling m icarea de ro taie, a re i o m icare axial (pentru p o triv irea indicatoarelor) i m aterialu l de etan are se uzeaz cu tim pul. Pe de alt p a rte , coroana tr e b uie s nu se m ite prea g reu dato rit frecrilor cu m a te ria lu l de etanare. D re p t m aterial de e ta n a re se folosete n m od Fig. 292. E ta n a rea coroanei e u in e l d e cauciuc. c u re n t , cauciucul, dar, uneori, i polivinilul sau plurrtbul. La ceasornicele m ai sim ple etanarea coroanei se face cu u n u l (fig. 292, a, b ) sau dou (fig. 292, c) inele de cauciuc. La aces tea un rol h o t rto r l joac d u rita tea cauciucu Fig. 293. E ta n a re a coroanei cu in e l d e cauciuc i arc. lui. Dac cauciucul este p rea moale, se n tin d e i se deform eaz, iar dac este p re a du r, se sfrm ieaz. A cest sis tem a re dezavantajul c o etanare, ch iar perfect la nceput, se pierde cu tim p u l d ato rit uzurii garn itu rilo r. E tanarea coroanei la ceasornicele m ai fine sau cu utilizri speciale (sport, scafandru etc.) este rep rezen tat n figura 293. La acestea in elul de etanare din cauciuc este presat de un arc de oel, com pensndu-se astfel uzura. b. E tanarea locului de m binare a capacului cu carcasa se poate face n m ai m ulte feluri, a s tf e l: carcasa i capacul a u acelai diam etru ; capacul este fix at p rin ap sare ; carcasa are filet interior. 1) M odul de fixare a capacului, cnd acesta a re acelai d iam etru cu carcasa, este a r ta t n figura 294. F ix area se fa'ce fie cu u n inel elastic (fig. 294, a), fie cu u n inel file ta t (fig. 294, b). In p rim u l caz, g a rn itu ra de cauciuc ro tu n d este p resat n tr-u n canal circular cu profil u n g h iu la r din carcas. In cazul a l doilea, g a rn itu ra p tra t este presat n cele dou canale d in carcas i capac de form d rep tu n g h iu lar. C apacul este asi g u ra t m potriva, rotirii, pe tim p u l n u ru b rii in elului cu u n tift. Dac capacul s-a r roti, el a r d istruge g a rn itu ra i etan area n u : ar fi asigurat.
230

In p rim u l caz, etanarea n u este, totdeauna, asigurat, spre deose b ire de cazul al doilea, cnd ea este, sigur. A m bele, m etode se folosesc foarte ra r d ato rit aspectului inestetic. 2) La unele ceasornice etan e capacul se fixeaz ca i la cele obi n u ite (prin apsare), num ai c n tre capac i carcas se pune o garn itu r de cauciuc (fig. 295). D atorit forei relativ m ici de rein ere a capacului, g a rn itu ra treb u ie s fie foarte m oale. A cest sistem este sim plu, dar n u asi g u r o etan are perfect.

Fig. 294. M odul d e fix are a c a p a cului c u inel exterior.

Fig. 295. M odul d e fix a re a cap acu lu i p rin presare.

3) M ajo ritatea ceasornicelor etan e au capacul fix a t p rin filet, fie direct (fig. 296, a), fie prin in term ed iu l u n u i inel (fig. 296, b). n toate ca zurile, carcasa este prevzut cu u n filet interior, ia r n tre capac i car-

Fig. 296. M oduri de fix are a c a p a c u lu i:


a

d irect p rin f il e i;

p rin in e l file ta t.

cas se afl o g a rn itu r de cauciuc. La fixarea f r inel, capacul, trebuie rotit la n u ru b are, i de aceea n tre acesta i g a rn itu r se pune un inel sau disc m etalic sau din alt m a te ria l tare p e n tru a p ro teja garn itu ra. P e n tru n u ru b area capacului sau a inelului se folosesc diferite chei fixe (fig. 297) sau cheia universal care are tre i buce reglabile in care se m onteaz diferite gheare dup fe lu l locaului din capac, respectiv inel. * c. E tanarea locului de m binare a geam ului cu carcasa se poate face in m ai m ulte feluri, i anum e : m on tarea geam ului p rin Fig. 297. C hei p e n tru d e u ru b are a presare : capacului. m o n tarea geam ului p rin inel in terio r ; m on tarea geam ului p rin inel ex terio r i g arn itu r. 1) La m ontarea geam ului p rin p resare se folosete p e n tru etanare proprietatea de plasticitate a plexicului. G eam ul din plexiglas se introduce
- 231

n canalul circular din. carcasa de diferite forme. (fig:. 298),- prin presare. Canalele: sn t astfel fcute n ct o m uchie ascuit su b presiune s in tre p u in n m aterialu l geam ului, asigurnd etanarea. Acest m od de fixare a geam ului are d ezavantajul c geam ul este n continuu tensionat, ceea ce provoac m b trn irea lu i (fisurarea i chiar sfrm area). ... 2) M ontarea geam ului p rin inel in te rio r (fig. 299) elim in tensionarea geam ului. Se aplic la ceasornicele etane de calitate m edie. P e n tru m ontare, n acest caz, geam u lui i se d, p rin b o rd u rare la cald, exact form a locaului d in carcas. A stfel, geam ul in tr u o r n locaul su i este m e n in u t n aceast poziie de fo ra de presare a u n u i F ig . 298. F ix a r e a g e a m u lu i p r in in el elastic de oel. A cest mod de fixare are p resare. d ezavantajul c m rete carcasa ceasor nicului. 3) La ceasornicele de calitate ridicat i la cele pen tru scafandri, fixarea geam ului se face cu in e l ex terio r de cauciuc, (fig. 300, ci) sau cu inel ex terio r filetat i g a rn itu r de cauciuc (fig. 300, b, c). Acest m od de fixare asigur o etanare perfect. La m ajo ritatea ceasornicelor de m n, geam ul se fabric din plexiglas d atorit p ro p rietii acestuia de a n u fi fragil. D ar acest m aterial are i m arele dezavantaj de a n u fi p erfect etan la ap. Vaporii de ap trec p rin el d ato rit fenom enului de difuziune. Astfel, n tr-u n ceasornic m en in u t u n tim p ndelungat n tr-u n m ediu um ed, aeru l din interiorul su va avea um iditatea m ediului ex terio r. Dac acest ceasornic este rcit brusc, vaporii de ap din in terio r se condenseaz, i picturile se depun pe geam i capac. n acest caz, ceasornicul treb u ie desfcut i apa ndeprtat.

F ig . 299. F i x a r e a g e a m u lu i c u in e l in t e r io r e la stic .

F ig. 300. F ix a r e a g e a m u lu i c u in e l e x te r io r file ta t.

P e n tru verificarea etaneitii, ceasornicul se p une n tr-u n m ic reci pient perfect nchis, p revzut cu o pom p de ap i u n m anom etru sensibil. Se introduce apa n recipient la presiunea de v erificare (cteva atm osfere) i se observ indicaia m anom etrului. Dac presiu n ea rm ne constant, ceasornicul este etan, ia r dac presiu n ea scade, nseam n c apa p tru n d e n mecanism .

NTREBRI RECAPITULATIVE 1. C e se n e le g e p r i n c e a s o rn ic e ta n ? 2. n c e sc o p se e ta n e a z c e a s o rn ic e le ? 3. C a re s n t lo c u r ile l a e ta n a r e ?

232

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

C um se fa c e e ta n a re a coroanei ? . , n cte fe lu ri se ;p o ate face e ta n a re a capacului ? D e ce se p u n e n tr e c a p u l file ta t i g a rn itu r u n in e l ? C um se d e m o n te az c ap acu l file ta t la ceasornicele e t a n e i - - - ^ C are sn t'p rin c ip a le le m o d u ri de e ta n a re a geam ului ? C are dintj-e a c e stea asig u r e ta n a re a cea m ai b u n ? C um se e x p lic a p a riia p ic tu rilo r de ap n ceasornicele e ta n e ? C um se v e rific ceasornicele e ta n e ?

CAPITOLUL VIII

CEASORNICE DE M IN CU ARMARE AUTOMAT


A. GENERALITI

Ceasornicele cu arm are autom at p rezint dou m a ri avantaje fa de cele obinuite : ex p lo atarea lo r este fo a rte comod p rin aceea c n u trebuie a r m ate, fap t care are o im p o rtan foarte m are la ceasornicele etane (nu se uzeaz g arn itu ra coroanei de a r m a r e ) ; precizia lo r este m ai rid icat decit a ceasornicelor obinuite de aceeai calitate p rin fa p tu l c, a rc u l m otor, fiind m ereu arm at, produce un m om ent constant. P rin cip iu l d u p care funcioneaz ceasornicele autom ate actuale este cunoscut dem ult. n c din 1760 s-a u construit ceasornice de navigaie (ea pam entul cro n o m etru n u era cunoscut) cu arm are autom at. La acestea s-a m o n tat o g reu tate pe un b ra n cen tru l m ecanism ului cu posibilitatea de a oscila cu u n unghi de 360 i care a a rm at arcu l n am bele sensuri, prin in term ed iu l u n u i angrenaj i al unui m ecanism cu clichet. P e n tru a r m are s-a folosit m icarea de b alansare a vaporului. n 1892 s-a co n stru it u n ceasornic de b u zu n ar cu m ecanism de a r m are autom at rep re z en ta t n fig u ra 301, a. n ju ru l p u n ctu lu i 1 oscileaz corpul de arm are 2, lim itat n m icarea sa de tiftu l 3. C orpul 2 este in u t in poziia rid icat de arcul 4. D atorit m icrilor p u rtto ru lu i, corpul de arm are va oscila i, m p reu n cu el, arcul clichet 5, care va roti ro ata de clichet 6 n sensul sgeii. La ridicarea corpului 2, d a to rit arcului 4, roata de clichet n u se v a ro ti napoi, fiin d blocat de clichetul de blocare 7. P rin tr-u n angrenaj, m icarea este transm is la ro ata de arm a re a arcului. Cnd acesta este com plet arm at, cam a 8 (fig. 301, 6) ridic clichetul de blocare dintre din ii roii de clichet i aceasta va oscila m p reu n cu corpul 2 . O dat cu scurgere tim pului, arcu l m otor se desfoar, Cama 8 se va roti, i clichetul de blocare in tr din nou n funciune. n p rezen t se folosesc fo arte m ulte sistem e de a rm are la ceasornicele de m n c are se com pun din urm toarele p ri p rin cipale : o g reu tate m o n tat excentric care produce fora necesar ; u n m ecanism p e n tru tran sm iterea m icrii la arcu l m otor ; u n dispozitiv p e n tru lim itarea arm rii.
233

Fig. 301. M ecanism ul de a rm a re a u to m a t a ceasornicului dc buzu n ar.

U nele m ai sn t nzestrate cu : u n dispozitiv p e n tr u sem nalizarea rezerv ei de m ers ; u n dispozitiv p e n tru decuplarea arm rii m anuale de cea auto m at. ! D up felul n care sn t construite aceste dispozitive, ceasornicele autom ate se pot clasifica a s t f e l : cu g re u ta te a fix at de u n ax c e n tr a l; cu g reu tatea fix at pe circum ferina exterioar (inel d in a t) ; cu g reu tatea fix at pe dou coloane (cu m icare liniar). D in tre acestea, la prim ele dou tip u ri de ceasornice, g reu tatea are o m icare circular, ia r la ultim u l, o m icare de translaie. La cele cu m i care circu lar se deosebesc dou subgrupe : srj cu m icare o scilato rie; : c u m icare de ro taie n am bele sensuri (rotor). D u p felul cum se tran sm ite m icarea se deosebesc urm toarele tip u ri : cu sector d i n a t; cu ax excentric ; cu ro at p lan etar ; cu pod o s c ila n t; cu ro at de clichet dubl. La to a te tipurile, m icarea se poate transm ite fie num ai n tr-u n sin gur sens, fie n am bele sensuri. n clasificarea de m ai sus, la fiecare grup exist m ulte v aria n te con structive. n prezent se cunosc peste 50 de sistem e, ia r n fiecare an apar 56 sistem e noi.

1. Principiul de funcionare
P e n tru a nelege p rin cip iu l de funcionare a ceasornicelor de m n se vor descrie dou sistem e de arm are cu g reu tatea fixat in ce n tru l m e canism ului : u n u l cu m icare oscilatoare i cellalt cu m icare de rotaie.
234

. G reu tatea avnd fo rm a' uniii sector de cerc (fig. 302) este m ontat fie rigid pe u n ax i se rotete m preun cu el, fie liber pe u n b o l fix a t n platina din 'spate. G re u ta te a m ontat n tre platin i capac se poate roti liber fr s ating platina, careasa sau capacul. M om entul produs de g re u ta te este m u lt prea m ic p e n tru a aciona di rect asupra arcului m otor i de aceea n tre ele se intercaleaz un angrenaj cu u n rap o rt de re ducere de la 1/30 pn la 1/200. Din aceast cauz, la o rotire com plet a greutii, roata de clichet de pe axul m o to r se rotete cu u n unghi cu m ult m ai m ic dect unghiul de divizare al ro ii i clichetul se oprete un deva pe dinte (fig. 303). A ceast situaie p erm ite ro tirea, n sensul in v ers arm rii, a n treg u lu i lan cinem atic pn la g re u ta te i produce solicitri suplim entare n m eca nism. De aceea se m on teaz un al doilea cli chet de blocare pe roat, n apropierea greutii, care la o osci laie a g reu tii se ro tete m ai m u lt dect u n unghiul de divizare i oprete ro tire a n sens contrai'. j P rin cip iu l de fu n c ionare a sistem ului de arm are au to m at re prezentat n figura 303 est u rm to ru l : \ Sectorul d in a t 2 , fixat pe g re u ta te a 1 , angreneaz * cu ro ata dinat 3, care se poate roti liber n ju ru l ax u lui. Pe acelai ax cu ea este m on tat ro a ta de clichet 4, legat rigid Fig. 303. M ecanism ul de a rm a re a u to m a t cu g re u ta te oscilant. cu pinionul 5. A cest pi nion angreneaz cu roata 6 , care servete i d re p t ro at de clichet p e n tru clichetul de blo care 7. Rigid cu ea se leag pinionul 8, care p rin in te rm e d iu l ro ilo r 9 i 10 transm ite m icarea la ro ata d e ; arm a re 11. A ceasta angreneaz cu ro ata de clichet 12, m o n tat pe ax u l m o to r 13. D ac secto rul d in at 2 se rotete
235

n seisul indicat p rin sgeat, ro ata 3 antren eaz i ro ata d e clichet 4, i m icarea se .transm ite.-pn la arcu l motor.. Dac, dim potriv, sectorul se rotete n sens contrar, 'clich etu l 14 alunec peste; dinii roii: de clichet, i ro ata 3 se nv irte n gol. Deci arm area se face n tr-u n sin g u r sens? La a rm area m anual se ro tete ro ata 11 n sensul, sgeii. Din figur rezult c acest lucru este posibil deoarece m icarea se tran sm ite num ai pn-la ro a ta de clichet 4 ; ro a ta 3 (i g re u ta te a 1 rm in libere. La sistem ele de arm are cu g reu ti oscilante, curea este, de obicei, de 160. Ea se lim iteaz cu dou a rc u ri am ortizoare 15. C hiar i n acest caz ocurile produse de g re u ta te sn t destu l de puternice, de aceea toate u ru b u rile ceasornicului treb u ie b ine strnse. 'Ceasornicele cu arm are au to m at au u n n u m r m ai m are de m eca nism e cu clichet dect cele obinuite. D ato rit forei de apsare a arcului pe clichet, ele snt frne n m ecanism ul de a r m a r e ; de aceea fora arcu rilo r tre b u ie bine reglat, ia r su p rafaa d in ilo r clichet bine lefuit. La m ecanism ul de arm are cu g reu tate ro tativ (rotor) din figura 304, a, arcu l se arm eaz n am bele sensuri de ro taie. n acest scop, m e canism ul este prevzut cu u n angrenaj direcional care transform cele dou sensuri de ro taie ale ro to ru lu i n tr-u n sin gur sens d e rotaie n angrenaju l de transm isie. 1 R oata 2 m ontat rigid pe ro to ru l 1 este n an g ren aj/p erm a n en t cu pinionul p lan etar 3, m ontat pe cap tu l lib er al b ra u lu i oscilant 4 care se poate ro ti liber n ju ru l p u n ctu lu i 5.

Fig. 304. Mecanismul de armare automat cu rotor.


Dac roto ru l se rotete n sensul sgeii, b ra u l 4 este m pins nspre roata 6 , i pinionul planetar 3 in tr n angrenaj cu acesta. R oata 6 angre neaz cu roata 7 pe care o v a ro ti n sensul orar. , Dac rotorul se va roti n sens co n trar (fig. 304, b), b ra u l 4 va fi m pins spre roata 7, l pinionul p lan etar in tr n angrenaj cu aceasta ro236

iin d -o to t n sehsuls acelor d e: ceasornic. In acest caz, ro ata 6 'se 'ro te te liber. M ecanism ele de arm are Cu rotor p rezin t a v a n ta ju l fa de cele cu g re u ta te oscilant c n u produc ocuri n ceasornic, iar cursa fiind m ai m a re (380), au i eficien m ai m are.

2. Limitarea armrii
La ceasornicele cu arm are- autom at, o condiie care se pune este aceea de a elim ina su p raarm area arcului m otor. La ceasornicele cu arm are m anual su p ra a rm a rea se elim in p rin sim u l d e g e te lo r; i la cele au to m ate se p oate aplica acelai principiu, adic m om entul produs de g reu tate s fie astfel calculat n ct s produc o arm are complet, d ar s n u d ea m ecanism ul peste cap (s lo veasc tiftu l b alansierului n furc). Acest lu cru ns este g reu de realizat. Dac se alege un m om ent de arm are mic, este p e ri clitat arm area, ia r dac se ia m ai m are, se produc solicitri m ari n m ecanism ul de ceasornic n m om en tu l cnd arcul este com plet arm at. De aceea, n m ajo ritatea cazu rilor, se recurge la u n dispozitiv de lim itare a arm rii (fig. 305). n caseta arcului 1 se introduce prin frecare un inel elastic 3, p rev zu t cu un crlig de care se aga captul exterior al a r cului m otor 2. B ineneles, d ia m e tru l case tei trebuie astfel ales nct s fie respectate legile casetei. Cnd arcu l m otor este com plet arm at, m o m en tu l produs de arc nvinge fo ra de frecare d in tre inel i caset i inelu l se rotete n caset. D ac inelul este m ai sc u rt dect circu m ferin a casetei (fig. 305, a), ro ti Fig. 305. D ispozitivul de lim i ta re a su p ra arm rii. rea continu p n cnd se stabilete un n ou echilibru n tre fo ra arcului i cea de frecare a inelului. n cellalt caz (fig. 305, b), cnd inelul este m ai lung dect circum ferina casetei, inelu l face o ro ta ie com plet pn cnd proem i nena lui sferic in tr din nou n locaul din caset. . G rosim ea in elu lu i este, n general, de 1,5 ori m ai m are dect gro sim ea arcu lu i i suficient p e n tru ca fora inelului s nu scad sim itor n decurs de 10 ani de exploatare. M ontarea i dem ontarea inelului treb u ie efectuate cu foarte m are atenie p e n tru a nu-1 deform a, iar ungerea lui se face cu ulei vscos sau vaselin p e n tru a n u m icora fo ra de frecare.

3. Semnalizarea rezervei de mers


U nele tip u ri de ceasornice cu arm are au to m at au dispozitive pen tru indicarea rezervei de m ers. Acestea indic n u m ru l de ore n care ceasornicul se o prete dac n u va fi a rm at n tre tim p.

n fig u ra 306. este re p re z en ta t u n astfel de dispozitiv cu indicator i cadran rotitor. D ispozitivul se com pune d in dou p r i : u n a p e n tru ro ti re a in d icato ru lu i de arm are i u n a p e n tru ro tire a cadranului la desfu rarea arcului, n tim p u l fu n cio n rii ceasornicului.

La arm are, pinionul 3 m o n ta t rigid pe axul m otor antreneaz roata 4 pe al cru i ax este m o n tat in d icato ru l 1 . La d esfu rarea arcului, ro ata dinat 5, m ontat rigid pe caset, antreneaz ro a ta 9 p rin in term ed iu l roilor d in ate 6 , 1 i 8. R oata 9 este m ontat cen tric cu ro ata 4, d a r se poate ro ti independent de aceasta, n tre ele fiind m o n tat aiba 11. P e a x u l roii 9 este m o n tat cadranul 2 cave se rotete m p reu n cu ea. C ad ran u l este prevzut cu tiftul lim ita to r 10 de care se tam poneaz indicatorul cnd arcul este com plet arm at. n acest m om ent, frn a din in terio ru l casetei scap i ev it supraarm area. Ambele, indicato ru l i cadranul, se rotesc n acelai sens, ia r poziia relativ dintre ele indic n orice m om ent rezerv a de mers. n general, cadranul este n u m erotat de la 1 la 36'. n fig u ra 307 este re p re z en ta t u n m ecanism diferenial de sem nali zare a rezerv ei de m ers. Pe a x u l tu b u la r 1 (fig. 307, a) sint m ontate liber roile d iferen iale 2 i 5 i, p rin nituire, ro ata de transm isie 6 . n tre cele dou ro i d iferen iale se gsesc u n ru lm en t cu bile 3 i inelul 4 m o n tat fix pe ax, ia r ntie ro ile 5 i 6, o aib elastic c u tre i brae 7. L a a rm a re (fig. 307, b), pinionul 9, m o n tat pe axul m otor 8, a n tre neaz ro a ta diferenial superioar 5 p rin in term ed iu l roii 10. R oata 5 antreneaz p rin in term ed iu l ru lm en tu lu i i ax u lu i 1 roata de transm isie 6, care rotete discul n u m ero tat 1 1 n sensul ind icat de sgeat.
238

-La desfu rarea arcu lu i (fig.-307 ,-c), ro ata 12, m ontat fix pe"cset, antreneaz ro ata diferenial 2 , ia r aceasta rotete, p rin interm ediul ru l m entului, ro ata 6 n sens invers celu i de la arm are. A stfel, la arm area i j : la desfurarea arcului, disciil n u m ero tat va fi ro tit fi.'sensuri di ferite, indicnd n orice m om ent diferena d in tre ele, adic rezerva 'd e m ers. J .I/ T O j j g a ; Discul n u m ero tat este m on ta t p e u n ax central sub cadran, ia r indicaiile lui sub form de cifre se citesc n d rep tu l unui ori ficiu din cadran.

Fig. 307. D ispozitivul d ife re n ia l de sem n alizare a rezervei de m ers.

4. Decuplarea armrii manuale


Ceasornicele cu arm are autom at m ai fine i, n special, cele etane snt prevzu te cu u n dispozitiv p e n tru decuplarea arm rii m anuale. A st fel, cnd funcioneaz arm area autom at, roile aferente arm rii m anuale stau nem icate i invers, cnd ceasornicul se arm eaz m anual, arm area au tom at n u funcioneaz. D ispozitivul de decuplare se m onteaz n unele ceasornice din dou m otive : d ac m ecanism ul de arm are m anual funcioneaz n perm anen, el se uzeaz (la ceasornicele etane se pierd e etan area la coroan, ia r re zistena crete, pierzndu-se o p a rte din e n e rg ie ); -dac n tim p u l a rm rii m anuale este cu p lat i m ecanism ul de arm are autom at, arm area se face greoi i n u se sim te cnd arc u l este com plet arm at. In- co ntinuare se vor descrie cteva din cele m ai uzuale dispozitive de decuplare. a. D ispozitivul cu pod oscilant (descris la ceasornicele obinuite) este cel m ai sim plu, ns elim in num ai p rim a deficien. D up cu m s-a
23 9

artat, la acestea, datorit u n u i arcule, podul oscilant este . scos din. angrenaj. Se- cupleaz cu ro ata clichet n u m ai la arm area m anual datorit presiu n ii ce apare la captul podului oscilant. O dat arm area m an u al; te rm in a t r arculeul ro tete p o d u L o scilant napoi i scoate pinionul m ontat pe el diri: angrenaj. b. Dispozitivul de decuplare cu pod oscilant i dou roi a ju t to are este rep re z en ta t n figura 308. R oata a ju tto are 1 este n angrenaj perm an en t cu ro ata de clichet 2. R oata de a rm a re 3 este m ontat liber pe axul podului osci la n t i n angrenaj p erm anent cu pi n io n u l in term ed iar 5, m ontat pe captul podului. Podul oscilant 4 este m pins de arcu leu l 6 n sp re ro ata 1. Sgeile de pe figur indic sensul de ro ta ie la arm area m anual. La arm area a u to m at ro ata 5, p rim ind m icarea de la ro ata 1 , podul oseilant se va ro ti, i ro ata 5 v a iei din angrenaj. Fig. ;-:08. D ispozitivul de d e cu p lare a Cele dou dispozitive descrise armrii m a n u a le cu pod o scilan t i d o u ro i a ju t to a re. decupleaz m ecanism ul de arm are , m anual, ns n u decupleaz i p e cel de arm are autom at. Cu to ate acestea, ele se folosesc la unele ceasornice deoarece sn t fo arte sim ple. c. D ispozitivul de decuplare cu dou roi plan etare este rep rezen tat n figura 309. La acestea, la arm area m anual ct i la cea au to m at este

a
Fig. 309. D ispozitivul d e d e cu p lare

b a a rm rii m an u a le c u dou ro i p la n e ta re .

240

n> an g ren aj cte o ro at p lanetar, cealalt fiind scoas din angrenaj sub: presiunea roii de clichet. J : ;; g :, r -K ' sd .. i R oata de clichet 1, m ontat rigid pe a x u l m otor, este a n tre n a t con-: secutiv d e roile planetare 2 i 4. R oata p lan etar 2 prim ete m icarea de la'm ecanism u l de arm are au to m at p rin in term ed iu l roii 3 , i a r ro a ta p la n eta r 4 este a n tre n a t de Ia coroan p rin in term ed iu l roilor de a rm are 5 i &. F u surile ro ilo r p lanetare p o t culisa n lag re ovale (alungite). R o ata p lan etar care an treneaz ro ata de cli chet rm n e n angrenaj, iar ro a ta pla n e ta r care este an tren at de ro a ta de clichet iese din angrenaj. De re m a rc at c atunci cnd u n a antreneaz, cealalt este an tren at. :-!i: n fig u ra 309, a s-a re p re z en ta t ^ dispozitivul n tim p u l arm rii autom ate, iar' n figura 309, b n tim pul arm rii m anuale. d. D ispozitivul de decuplare cu clichete este rep rezen tat n fig u ra 310. Cele dou clichete 7, m ontate fiecare p e cte o ro at 5 i respectiv 6, acio neaz asup ra unei singure roi de cli chet 4 m ontat pe axul m otor 1. Cele dou roi portclichet 5 i 6 se pot roti lib er n ju ru l ro ii de clichet. Ele snt d istanate de inelu l 8 . Tot m ecanism ul este m o n tat pe p artea p tra t a axului Fig. 310 Djspozivul de decuplam cu m otor cu aju to ru l a dou discuri 2 i 3. dou clichete. asam blate p rin filet. = : Roile 5 i 6 sn t an tren ate, u n a de la m ecanism ul de arm are au to m at i cealalt de la m ecanism ul de arm are m anual, i rotesc ro a ta de clichet in acelai sens, indicat pe figur cu sgeat. Cele dou m ecanism e d^. arm are funcioneaz com plet independent u n u l de cellalt. A cest dis pozitiv este cel m ai m odern i fo arte des utilizat. 5. Fixarea greutii D intre to ate piesele u n u i ceasornic autom at, cele m ai solicitate snt a x u l i lagrul greu tii. P e n tru a se obine fo ra necesar la arm are, g reu tatea (rotorul) treb u ie s aib o m as m are. Aceasta, cea m ai grea pies din m ecanism , fiin d m o n tat excentric, produce solicitri foarte m ari n lagre. A ceste solicitri se am plific atunci cnd ceasornicul prim ete ocuri axiale. D in aceste m otive se acord o atenie deosebit acestor lagre. n con tin u a re snt descrise cele m ai uzuale tipuri. a. L agrul cu alunecare cu buc este rep rezen tat n fig u ra 311. n corpul ro torului 1 este m o n tat p rin presare buca 2, prevzut cu u n ax i o su p rafa Fig. 3 n . Lagr cu alunecare cu conica cu u n unghi de 60 . B uca are un buc.
16 Manualul ceasornicarului

241

filet interio r. In podul ro to ru lu i 3 este fix at p rin presare o buc 4 din b eriliu pe a crei su p rafa conic se sp rijin buca rotorului. R otorul se fixeaz cu un u ru b de oel clit 5. La o strn g ere potrivit, ro to ru l se poate roti uor. La acest lagr, frecrile sn t relativ m ari, d ar are avantajul c este foarte simplu. b. Lagrul cu alu necare cu p ietre este rep rezen tat n figu ra 312. A cestea sn t foarte des utilizate de oarece frecrile snt m ai mici dect n cazul precedent. La acest la gr, rotorul este m ontat pe u n ax fix a t rigid n podul rotorului. n corpul ro to ru lui I este fix at p rin presare buca 2. n aceast buc se fi xeaz, tot p rin presare, p iatra inferioar 3, pia tra superioar 5 i ine lul d istanier 4. Jocul axial al ro torului este asigurat de lim itatorul 7, fixat cu a ju to ru l pe nei 8 i al inelului elas tic 6. M ontarea ro torului pe u n ax n tm pin unele greuti deoarece un disc foarte m are se m onteaz excentric pe u n ax foarte scurt. Un ax mai lung ar asigura o funcionare m ai bun, d ar a r ngroa ceasornicul. De aceea la unele ceasornice se m onteaz rotorul pe axul m inutar. c. R otorul m ontat pe a x u l m inu ta r are av an taju l c axul poate fi m ai lung (fig. 313). R otorul 1 este m ontat rigid pe axul 3, p rin interm ediul am or tizorului 2. F u su l superior al axului se rotete n tr-o p ia tr 4, presat n podul de arm are 5. P inionul m in u tar 6 se ro Fig. 313. R otor m o n ta t pe ax tete n podul ro torului 7. n gaura din m in u ta r. pinionul m in u ta r in tr fusul m ai lung al axului 3. d. L agrul pe ru lm en i se utilizeaz to t m ai m u lt n construcia cea sornicelor cu arm are autom at dato rit av an tajelor pe care le prezint. Lagrul pe ru lm eni are o frecare m ai mic, ia r ru larea se face pe un dia m etru m ai m are.
242

M odul cum se execut m ontarea ro to ru lu i cu ru lm eni cu bile e ste reprezentat n fig u ra 314. n co rb u l rotorului 1 este m o n tat rigid in elul ex terio r al ru lm e n tu lu i 2, p rev zu t cu o d an tu r exterioar. P odul de a r m are 3 este p re v zu t cu o buc cu un filet n in te rio r p e n tru u ru b u l 4. P e circum ferina ex terio ar a bucei se m onteaz in elul in te rio r al ru l m entului fo rm a t din dou p r i : p a r tea su perioar 5 i p a rte a inferioar 6 . n tre ele se m onteaz inelul 7 care are ro lu l de a m enine bilele 8 dis ta n a te n tre ele. Cele dou p ri ale inelului in te rio r al rulm en tu lu i se strng cu u ru b u l 4, astfel nct cele cinci bile din p iatr s ruleze fr joc. e. L agrul cu role (fig. 315) se folosete cu succes n u ltim u l tim p.

n podul de arm are 1 este p resat axul 2 n ju ru l cru ia se rostogolesc rolele de p iatr 3. In elu l ex terio r 4 al ru lm entului, p rev zu t cu o d a n tu r ex te rioar, este p resat n g tu l ro to ru lu i 5. R ulm entul este nchis n partea inferioar de in elu l 6 , fix a t p rin presare, ia r n p a rte a superioar, de in e lu l 7, fix at p rin u ru b u rile 8 . Jocul axial al ro to ru lu i este asigurat de podul de condu cere 9, ale crui capete sn t fixate n corpul ro to ru lu i 1 0 . . L agrul periferic (fig. 316) se .folosete la cea sornicele autom ate care au rotorul fix a t pe u n in el d in a t ce se sp rijin pe u n ru l m ent la circu m ferin a sa ex terioar. R otorul 1 este p re vzut la p a rte a in ferio ar cu inelul d in a t 3 fix a t cuu ru b u rile 2, ia r la p a rte a ex terio ar cu dou inele de ru lm eni 5 i 6 fixate cu u ru b u rile 4. Bilele de p iatr 8 sn t d istan ate n tre ele de ine lu l 7. T ot sistem ul se sp rijin pe inelul fix 9. La unele ceasornice, n scopul m enajrii lagrului rotorului, mai ales la ocurile axiale cnd solicitrile devin fo arte m ari, se m onteaz
243

n ite p ietre la periferia roto ru lu i (fig. 317). R o to ru l 5, m o n tat excentric pe u n ax n ce n tru l m ecanism ului, este p rev zu t la circum ferina sa ex terio ar cu u n inel 7, fix a t cu u ru b u l 6. P e in e lul 7 sn t m o n tate nite ru b in e bom b ate 8 a cror calot sferic, bine l u stru it , depete grosim ea inelului. De asem enea, su p rafeele 9 i 10 ale ine lului sup erio r 1 i ale inelului in ferio r 2, n al cro r in te rio r este am plasat nti'egul m ecanism de ceasornic, sn t bine \? V 2 lu stru ite. Fig. 317. D ispozitiv antioc. L a funcionarea norm al, aceste p ietre n u ating inelele. La ocuri ns, d ato rit ncovoierii axei, p ietrele ating u n u l din inele i lim iteaz ncovoierea axei. D ato rit su prafeelor b in e lu stru ite pietrele alunec pe ele. perm in d ro tirea n continuare a rotorului.
B. SISTEME DE ARMAP.E AUTOMAT

D eoarece ceasornicele de m n cu a rm are autom at au a p ru t re la tiv recent, n u s-a im pus nici u n u l din m ultiplele sistem e cunoscute. De aceea este necesar s fie descrise sistem ele cele m ai uzuale.

1. Armarea cu greutate oscilant


La m ecanism ele de arm are autom at din aceast categorie, peste podurile ro ilo r d in a te se m onteaz podul de arm are n care se fixeaz lagrul su p erio r al gi'eutii. G reu tatea se m onteaz central pe ax u l pre lungit al ceasornicului. Ea execut o m icare de oscilaie de 160. Lim i ta re a m icrii g reu tii se face cu dou a rc u ri elicoidale, m ontate cu a ju torul un u i b u tu c pe carcasa ceasornicului. . D in tre m ecanism ele de arm are cu g reu tate oscilant se vor descrie dou tip u ri : cu arm a re n tr-u n sens i cu arm are n am bele sensuri. a. M ecanism ul de arm are n tr-u n singur sens cu greu tate oscilant este rep re z en ta t n figura 318. La acesta, arm area arcului are loc cnd g reu tatea se m ic de la stnga spre dreapta. P e g re u ta te a 1, care poate oscila n ju ru l ax u lui central, este m ontat pinionul 2 ce angreneaz cu sectorul d in a t 3. S ectorul d inat este m ontat pe ax u l ro ii de clichet 4 n ju ru l creia se poate ro ti liber. P e el este m ontat clich etu l 5, ap sat n tre dinii ro ii clichet 4 de arcul 6 . T ot asupra roii 4 m ai acioneaz clichetul de blocare 7 m o n tat pe podul m ecanism u lui. Pe a x u l ro ii de clichet 4 i legat de roat este m ontat u n pinion ce antreneaz ro a ta de arm are 8 care, la rn d u l su, este cuplat cu ro ata de arm are m an u al 9 i cu roata clichet 10 m o n tat pe ax u l m otor. Dac g re u ta te a se deplaseaz n jos (n sensul sgeii), sectorul din a t este m pins n sus, ia r clichetul 5 ro tete ro ata 4 cu civa dini. La
244

m icarea g reu tii n sens contrar, roata 4 este blocat de clichetul 7, ia r clichetul 5 alunec peste d inii roii. . . La a rm area m anual, ro a ta 4 se ro tete n sensul in dicat de sgeat i am bii clichei alunec p este dini.

Fig. 318. M ecanism ul d e a rm a re n tr-u n sin g u r sen s c u g re u ta te oscilant. *

b. M ecanism ul de arm are n am bele sensuri cu g re u ta te oscilant (fig. 319) este asem ntor celui descris nainte, cu deosebirea c pe axul ro ii de clichet 4 snt m ontate dou sectoare d in ate care angreneaz si m ultan cu pinionul 1 fixat pe greutate. Dac pinionul 1 se rotete n sen sul sgeii, sectorul 5 va urca, i clichetul m ontat pe el v a aluneca peste dini, ndeplinind rolul clichetului de blocare. n acelai tim p, sectorul 2 va cobor, i clichetul 3, m ontat pe el, va an tren a ro ata de clichet 4. Dac sensul de ro tire a pinionului 1 se schimb, rolurile se inverseaz, ia r ro ata 4 este a n tren at n acelai sens. La arm area m anual, roata 4 se ro tete n sensul sgeii i am bii cli chei alunec peste dini. La acest m ecanism , a r m area se realizeaz de dou ori m ai repede dect la prim ul. M ecanism ele de arm are autom at cu greu Fig. 319. M ecanism ul de ta te oscilant au dou dezavantaje : rm a re n am b e le se n arm area se face re la tiv ncet d ato rit ali su ri cu g re u ta te m itrii u n ghiului de oscilaie (160c) ; oscilant.
245

n m ecanism ul de ceasornic se p roduc ocuri puternice cnd greu tatea 'lovete n lim itator. P e n tru am ortizarea acestor ocuri care solicit toate lagrele i uru b u rile m ecanism ului se folosesc lim itatoare cu arcu ri elicoidale, al cror m od de m ontare este in d icat n fig u ra 320.

2. Armarea cu rotor (greutate rotitoare)


D ato rit dezavantajelor m ecanism e lor de arm are cu -greutate oscilant, u tili zarea acestora este lim itat. Mai-ea m ajo rita te a fabricilor constructoare folosesc n p rezen t m ecanism ele de arm are cu ro tor. A cestea se fabric n foarte m ulte va ria n te constructive care, dup felul cum se tra n sm ite m icarea la arcul m otor, se pot clasifica n urm toarele grupe : cu transm isie prin sector d i n a t ; cu transm isie prin excentric ; cu transm isie p rin ro at pla n e ta r ; cu transm isie cu pod o s c ila n t; Fig. 320. L im ita to are cu a rc u n e u cu t r a n s m i s i e cu r o a t de c li c h e t eoidale. dubl ; cu m ecanism e cu rotor planetar. a. Mecanismul de armare cu rotor i sector dinat. A cest mecanism de arm are a rezultat din perfecionarea m ecanism ului de arm are cu dou sectoare sep arate care erau sim u ltan n angrenaj cu roata de antren are. La acesta, cele dou sectoare sn t legate rigid i oscileaz m preun, iar antren area lor se face consecutiv. P e n tru b u n a funcionare esite necesar ca ra p o rtu l de transm isie n tre ro ata de a n tre n a re i cele dou sectoare s fie acelai. M ecanism ul cu rotor i sector d in a t este rep rezen tat n figura 321, a. Pe rotoru l 1 esite m ontat rigid ro ata de a n tre n a re 2, care se poate ro ti n am bele sen su ri n ju ru l axului 3. n situ a ia rep rezentat n figur, cnd rotorul se rotete n sensul sgeii, ro ata de a n tre n a re 2, fiind n angrenaj cu sectorul 4, l va deplasa n sus i l va ro ti n ju ru l axului 5 m preun cu clicheii 6 i 7 m ontate pe el. C lichetul 6 va ro ti roata 8 care este o roat d in at obinuit i angreneaz cu roata 9, peste ai crei dini alu nec clichetul 7. P e axul ro ii 9 este m o n tat u n pinion ce tran sm ite m i carea n co ntinuare spre ax u l motor. R oto ru l cootinundu-i m icarea, la u n m om ent d a t sectorul 4 iese din angrenaj (fig- 321, b) i se oprete. R otindu-se n continuare, roata de antren are in tr din nou n angrenaj cu cele tre i tiftu ri 1 0 . n acest m o m ent, sectorul 4 se va deplasa n jos m p reu n cu clichetul 7 care va roti roata 9 n acelai sens ca n cazul anterior. R oata 8 m erge n gol, i cli chetul alunec peste dinii roii, avnd acum rolul de clichet de blocare. La arm area m anual, roata 9 se ro tete n sensul sgeii i ambii clichei alunec peste dini. b. Mecanismul de armare cu rotor i excentric. La m ecanism ele de arm are cu excentric, pe ax u l ro to ru lu i n loc de ro ata de an tre n are este
246

morrtat un ex cen tric sau o cam de diferite form e geom etrice, care, acionmd asupra u n u i bra, i va im prim a o m icare de oscilaie sa u de du-te-vino. Cu a ju to ru l u n o r olichei i al ro ii dinate, aceast m icare este transm is la a x u l motor.

10

Fig. 321. M ecanism ul dc a rm a re eu ro to r i sector d in a t (a) i dispozitivul su de in v e rsa re a m icrii (b).

Din categoria m ecanism elor de arm are cu excentric se disting u r m toarele : m ecanism ul de arm are n s a l t u r i ; m ecanism ul de arm are continu ;, ' m ecanism ul cu tift excentric ; m ecanism ul cu ru lm en t excentric ; m ecanism ul cu b ra lung. 1) M ecanism ul de armare n salturi este rep rezen tat n figura 322. A rm area se face discontinuu, in d iferen t de sensul de rotaie a rotorului. Pe rotorul 1 este m ontat cam a 2, prevzut cu trei proem inene (dini) ce se rotesc m p reu n n ju ru l axului c en tral 3. Pe cam se reazem o rol 5 m ontat pe captul u n u i b ra 4 .ce se poate roti n ju ru l axului roii de clichet 7. B rau l 4 este apsat sp re cam de arcul 6 . Pe b ra este m ontat clichetul 8 care acioneaz roata de clichet 7. Pe aceeai roat mai acioneaz clich etu l de blocare 9 m o n tat pe podul ro ilor dinate. D ac ro to ru l se ro tete n sensul sgeii, rola 5, m preun cu b ra u l 4, se deplaseaz spre stnga, i clichetul 8 ro tete ro ata de clichet 7 cu civa dini. C lichetul 9 alunec peste dini. P inio n u l m o n tat pe ax u l roii de clichet an tren eaz roata m are de clichet m o n tat pe ax u l m otor.
247

::h. C am a ro tin d u -se m ai d ep arte, ; l>un m om en t d a t b ra u l 4 se v a opta, cdup care se v a m ica napoi (spre dreap ta) p e m su r ce ro la 5 coboar p e ;p a n ta cam ei. D eplasarea n acest sens a . b ra u lu i este. asigurat;=de arcu l 6 . In tim p u l deplasrii b ra u lu i sp re d re a p ta ,: clichetul 8 aluiec peste din ii ro ii 7 care st nem icat. D up cum se observ, chiar dac

Fig. 322. M ecanism ul de a rm a re in sa ltu ri.

ro torul se ro tete continuu, a rm area se face discontinuu. A cesta este dez av an taju l acestui m ecanism de a n u are, deoarece n um ai o p arte d in rotaia rotorului se folosete p en tru arm are. 2) M ecanism ul de arm ure continu (fig. 323) elim in acest neajuns. Pe axul 1 al ro to ru lu i este m o n ta t un disc excentric 2 pe c a re se sprijin, cu un m ic joc, rolele 4, m o n tate iber pe podul de ai mare 3 care poate oscila n ju ru l axului 5. P e acest pod sn t m ontai, cu tiftu rile 6 i 8, clicheii 7 i 9 care acioneaz am bii asupra roii de clichet 12, fiind apsai pe aceasta de arcu l com un 1 0 , lim ita t n ex tin d erea lui de tiftu l 1 1 . Cnd cam a se rotete, pod u l ncepe s oscileze in ju ru l punctului 5. Dac podul se m ic n sensul sgeii, clichetul 9 rotete roata 12, ia r cli chetul 7 alu n ec peste dinii acesteia. Dac podul se m ic n sens contrar, elicheii i inverseaz rolu rile i ro ata 12 se rotete n aceiai sens. P rin in term ed iu l pinionului 13 i al roii 14 se arm eaz arcul motor. La cele dou m ecanism e descrise (cu arm are continu i discontinu), ax u l roto ru lu i este m ontat in lagre cu alunecare. P e n tru a se reduce fre crile n lagr, fusurile se fac su biri, ceea ce ns prezint pericol d e ru -

"pere: la bcuri. P e n tru 's e elim ina acest iricorivenieri;-la u n ele ceasornice ro torul s e m onteaz pe rulm eni. -; :!U: ' . .3 ) M ecanism ul de arm ate, cit tift e xceh trid ' (fig. 324) are 'rotorul fix a t pe ru lm eni. P e ax u l ro to ru lu i este m o n tat u n disc 2 prev zu t cu u n tift excentric 3 care in tr intr-uri1la g r cii- p iatr din braul' d e-a rm are 4 pe care- l com and. B rau l de arm are are o eres tare care alunec pe axul roii de clichet 5. Pe b ra sn t m ontai clicheii 6 i 6 care acioneaz

Fig. 323. M ecanism ul de a rm a re tinu.

con

Fig. 324. M ecanism ul de a rm a re cil tift excen tric.

asupra ro ii 5, fiind apsai de arcul com un 7. Solidar cu ro ata 5 se rotete p inionul 8 , care tran sm ite m icarea la a x u l m otor p rin interm ediul roilor 9 i 10. Dac ro to ru l se rotete n direcia sgeii, tiftu l 3 m pinge b ra u l de arm are n a in te i, n acelai tim p, l i rotete. S ub in flu en a celor dou micri, clichetul 6 ' va roti ro ata de clichet, ia r clichetul 6 v a aluneca peste dini. R otindu-se n continuare, tiftu l 3, d u p ce a tre c u t de puncttol m ort, va trag e b ra u l napoi i l va roti n acelai tim p n sens contrar. Acum clicheii i inverseaz rolurile : clichetul 6 rotete ro ata n acelai sens, ia r clichetul 6 ' alunec peste dini. 4) M ecanism ul de ar mare cu ru lm en t excentric este re p re z en ta t n figu ra 325. L a acest m ecanism , excentricul n u este m o n tat pe axul roto ru lu i, ci pe axul im ediat u rm to r din lan u l cinem atic. D ato rit acestui fapt se dim inueaz ocurile, m ai ales la schim barea direc iei de ro ta ie a rotorului. Pe ax u l 1 al roto ru lu i este m o n tat ro ata de a n tre Fig. 325. M ecanism ul d e a rm a re c u ru lm e n t nare 2 care angreneaz cu excentric.
249

ro ata 3 p e axul creia este m o n ta t excentric ru lm en tu l 4. In e lu l ex terior* al ru lm en tu lu i poate culisa n tr-o fe re a str m ic dreptunghiu la r din b ra u l de arm are 5, care se ro tete n ju ru l a x u lu i 6 . Pe braul, de arm are este m o n tat clichetul 7, care este apsat d e arc u l 8 pe roata de clichet 9. V rfu l b ra u lu i de arm are in tr n scobitura b rau lu i oscilant 11, a rtic u la t n p u n ctu l 10. .Pe b ra u l oscilant este m o n tat cliche tu l 12,apsat to t pe ro ata 9 de arcu l 13.

8 Fig- 326. M ccanism ul de a rm a re cu b ra lung.

Sub influena excentricului, b ra u l de a n u a re va oscila, ia r cei doi clichei v o r a n tre n a pe rnd n acelai sens ro a ta de clichet 9. 5) M ecanism ul de armare cu bra lung (fig. 326) prezint avantajul c energia transm is de ro to r este relativ m are i n u necesit u n raport m are de reducere. B rau l lung 5, artic u la t n p u n ctu l 4, este prev zu t la capt cu o. p iatr 3 care alunec n canalul circu lar al discului 2 m ontat excentric p e axul 1 al ro torului. Pe b ra snt m on tai clicheii 6 i 7, care snt apsai pe ro ata de clichet 9 de arcu l com un 8 . Sub in flu en a excentricului, b ra u l o descrie o m icare de oscilaie n ju ru l axu lu i 4 i clicheii v o r roti pe rnd n acelai sens ro ata de clichet 9.. c. M ecanism ul de arm are cu rotor i roi planetare. A cesta folosete n mod avantajos forele ce a p a r n angrenaj pe profilul dinilor n con tact. Sensul acestor fore depinde de sensul de ro taie i de poziia axelor. Ele scot sau in tro d u c roile p lan etare n angrenaj. M ecanism ele de arm are cu role i ro i p lan etare p o t ,fi : cu o singur ro at p lan etar ; cu roi p lan etare gem ene ; cu dou ro i planetare. 1) M ecanism ul de armare cu rotor i o singur roat planetar este reprezen tat n figura 327. Pe a x u l ro torului 1 este m ontat ro ata de an tren are 2, care este n angrenaj p erm an en t cu ro ata p lan etar 3. Roata planetai' poate in tra n angrenaj fie cu ro a ta de clichet 4, fie cu ro ata 5Roile 4 i 5 sn t an grenate n tre ele.
250

Dac ro to ru l se ro tete n sensul in d ic a t d e sgeata continu, roata p lan etar in tr n an g ren aj cu ro ata 5, pe care o antreneaz n sensul orar. Dac ro to ru l se rotete n cellalt sens (indicat n figur p rin sgeat ntrerupt), ro a ta p la n e ta r in tr n angrenaj cu ro a ta de clichet 4, iar aceasta, la rn d u l ei, an tren eaz ro ata 5 to t n sensul orar. D ezavantajul acestui m ecanism const n fa p tu l c distana din tre axele roilor n u este constant n to t tim p u l an grenrii, ceea ce provoac alunecarea p ro filu rilo r i uza rea dinilor. P e de alt parte, m icrile scu rte ale ro to ru lu i n u pot fi folosite p e n tru a r m are, ci n um ai p e n tru schim barea poziiei roii planetare. 2) M ecanism ul de armare cu rotor i roi planetare ge m ene este rep re z en ta t n fi-

Fig. 327. M ecanism ul de a r m are cu o sin g u r ro a t p la n e ta r .

Fig. 328. M ecanism ul de a rm a re cu roi p la n e ta re gemene.

g ura 328. R oata de a n tre n a re 1, m o n tat pe ax u l rotorului, este n angrenaj p erm a n e n t cu ro ata p lan etar 2, care m preun cu ro ata p lan etar 3, cu care este n angrenaj perm an en t, form eaz roile gemene. Cele dou roi p lan etare sn t m ontate fiecare n lagre ovale. Lagrele celor dou roi sn t paralele, astfel nct la schim barea poziiilor roilor se schim b i d istan a axial, care ns este neglijabil. Dac ro to ru l se ro tete n sensul sgeii, forele care apas pe dini scot roata 2 din angrenaj i introduc roata 3 n an g renaj cu ro a ta de cli chet 4, rotind-o n sensul in d icat de sgeat. Dac ro torul se rotete n sens invers, ro a ta 2 in tr n angrenaj cu ro ata 4, ia r ro ata 3 iese din angirenaj rotin d u -se n gol. R oata de clichet 4 v a fi a n tre n a t n acelai sens ca n cazul precedent. R oata 4 este asig u rat m potriva ro tirii n sens contrar de clichetul 5 ap sat de arcul 6 . P e n tru a se reduce ocurile, m ai ales la schim barea sensului de rotaie a ro to ru lu i, acesta este frn a t de frna 7. i acest m ecanism de arm are a re d ezav an tajul a r ta t la m eca nism ul precedent. 3) M ecanism ul de arm are cu rotor i dou roi planetare este re p re zentat n fig u ra 329. Spre deosebire de m ecanism ul cu roi p lan etare ge mene, acesta a re am bele roi p lan etare n angrenaj perm anent cu roata de antrenare.
251

i* : !' > > ?-> l ^ ' ; / Z - 0 ^

! ~ ' ' .

- Pe su p ortul elastic 1 este m o n tat ro to ru l 2 pe al crui ax .se gsete ro ata de arm are 3, n an grenaj p e rm a n e n t cu roile planeta re 4 i 5. R oata p lan eta r 5 aer ioneaz dii'ect, ia r roata plan e ta r 4 acioneaz p rin interm ediul

/ / T rf I | I
% m, Ny J? Y ~ Sss ! s=ssSJ ^

nSTl M 1

roii intermediare 7 asupra reii de transmisie 8. Cnd rotorul., se afl n repaus, ambele roi planer tare se afl n angrenare, fiind meninute n aceast poziie de arcul 6. Astfel se obin dou
avantaje : ro ata 8 este blocat, elim inndu-se u n clichet, iar m icrile scu rte ale rotox-ului pot ;-fi folosite p e n tru arm are. La rotirea rotorului n sen-

Fig. 329. M ecanism ul de a rm a re ro i p lan e tare .

sul orar foiele care apas pe dinii roii 5 nving fora arcului 6 i scot roata din angrenaj. In schimb, roata 4, prin intermediul roii 7. va antrena roata 8. Dac rotorul se rotete n sens invers, ioata 4 iese din angi'enaj, i roata 5 va antrena dii-ect n acelai sens roata 8. La armarea manual, roata de armare '9 va antrena roata de clir chet 11 care este asigurat de clichetul 10. In acest timp, mecanismul de armare automat este complet decuplat cu ajutorul cuplei 12. d. M ecanism ul de arm are cu rotor i pod oscilant. Acesta este o per fecionare a mecanismului cu roi planetare. La acest mecanism se eli min lagrele ovale cu toate dezavantajele lor. Rostogolirea __ fusului n condiii bune se poate face /// s u \ numai n lagre cirf / I*-~jL. J jt' 5 lindrice, deoarece III f 3 numai astfel se pot f ? n 1 asigura suprafee u ii / I \ 1= , prafinisate, tolerane I I iraW W restrnse, ungere cu
dou

'

\\\

<f

\V i

\
\.

V
| f

il ii II JJ

? un e ta D e , aceea> la ceasornicele mai

fine

se

folosete

acest sistem (fig. 330).

s?

^
252

-----

montate pe podul oscilant 3. Roata de antrenare' 4, montat pe rotor, este n ang re n aj p e rm a n e n t cu

Fig. 330. M ecanism ul de a rm a re cu pod oscilant.

ro ata p la n e ta r 2 care, la rn d u l ei, este n angrenaj p erm an en t cu cea lalt roat p lanetar. __ ^ ___ Dac ro to ru l se ro tete n sensul sgeii, podul oscilant se rotete astfel n ct a n tre n a rea roii clichet 5 se fac de-ro ata-p lan etar . D ac ro to ru l se ro tete n sens contrar,, roata, 5 e.ste a n tre n a t d ie c t-d e roata p lan etar 2, ia r ro a ta 1 se ro te ti n goi;1 n am bele-cazuri, ro ata 5 v a fi an tren at n acelai sens. , e. M ecanism ul de arm are cu rotor i roat de clichet dubl. La toate m ecanism ele de arm are prezentate a n te rio r a p a r m ecanism e cu clichet care, d ato rit forei de apsare a" arcului clichet, produc o frn are. Dac s-a r elim ina aceste arcuri, pierderile de energie a r fi in a i m ici i s -a r putea folosi g reu ti m ai m ici p e n tru arm are, obihndu-se toate av antajele ce decurg de aici (reducerea uzurii, ocurile etc.). A cest lu cru s -a realizat p rin folosirea m ecanism ului cu roat de cli chet dubl. La acesta, clichetul n u m ai este a p sat pe d an tu r de un arc, ci execut o m icare forat i frn area, cauzat, num ai de frecri, este m u lt redus. M ecanism ele de arm are cu roat*clichet d u b l snt cele m ai m oderne i; d atorit p ierd erilo r m inim e, sn t to t ,mai m u lt folosite. n figura 331 este rep rezen tat u n astfel de m ecanism . R oata in fe rioar 1 este m o n tat rigid pe pinionul 2. R o ata su perioar 3, cu un dia m etru m ai m ic dect roata 1, este legat rig id de ro ata de clichet 4 i am bele se pot roti liber pe ax. D eplasarea axial a roii superioare este lim i ta t de discul 5. Pe ro ata inferioar s n t m o n tai clicheii 6 i 7 care se p ot ro ti liber n ju ru l bolurilor de fixare. Cele dou roi sn t astfel m on ta te nct clicheii i ro a ta de clichet s se afle .ntre ele. Dac ro ata superioar m p reu n cu ro a ta de clichet se rotesc n sensul sgeii (fig. 331, o), atunci lim ba de nchidere a clichetului 6 alu nec pe p a n ta d in telu i n sus p n cnd scap, d ar n acelai tim p, captul cellalt al clichetului apas n jo s lim ba de nchidere a clichetului 7. Pa'sul este astfel calculat nct lim ba de n chidere a clichetului 7 s coboare num ai d up ce a tre c u t un dinte al ro ii ,de clichet. n continuare, dintele u rm to r ridic lim ba de nchidere a cliche tu lu i 7, d ar concom itent coboar lim ba clichetului 6 . n felul acesta, n orice m om ent o lim b de nchidere se gsete n tre dinii roii de clichet. Dac ro ata de clichet se rotete n sens c o n tra r (fig. 331, b), un dinte se sp rijin pe clichet i antreneaz p rin in term ed iu l lui roata inferioar. o I

b
Fig. 331. Mecanismul de, armare cu roat de clichet dubl.

In fig u ra 332 este rep rezen tat m odul n care se folosete acest sistem n ceasornic. R oata de a n tre n a re 2, m ontat pe a x u l roto rului 1 , este n angre naj perm an en t cu roile superioare 3 i 4, care se rotesc lib er pe axele lor. Roile in ferio are 5 i 6 angreneaz n tre ele. P inionul 7, fixat pe roata 6, antreneaz roata de tran sm isie 8 . Dac ro to ru l ne rotete n direcia s geii, roata 3 se rotete n gol, ia r ro a ta 4 va antrena i ro ata infe rioar 6 care, la rndul ei, va a n tren a cealalt roat inferioar 5, ce va Fig. 332. C easornic cu m ecanism d e a rm a re cu ro a t m erge to t n gol. Pinide clichet d ubl. onul 7 va transm ite m icorarea la ro a ta 8 . D ac ro ta ru l se rotete n sens contrar, ro ata 3 va a n tre n a ro ata 5, ia r aceasta va roti ro ata 6 n acelai m od ca n cazul precedent. R oata 4 se ro tete n gol n sens in v ers fa de roata 6. Clicheii p erm it acest lucru, oscilnd ns mai repede. O a lt v arian t co nstructiv a m ecanism ului cu roat de clichet dubl este rep rezen tat n fig u ra 333. Pe pinionul 1 sn t fixate rigid roile de clichet 2 i 3. R oile 4 i 5 se rotesc liber pe ax i angreneaz u n a cu cealalt. P e fiecare d in tre aceste roi sn t m ontai cite doi clichei 6 de form special, avnd o g au r oval. D ato rit acestui fapt, pe lng osci-

Fig. 333. Mecanismul de armare cu roat de clichet dubl.


254

laia n ju ru l b o lu rilo r 7, se pot deplasa i lin iar (nainte i napoi). Osci laia clicheilor este lim itat de tiftu l 8. Cei doi clichei sn t astfel- am plasai pe ro at nct n orice m om ent lim ba de nch id ere a unuia d in tre clichei s se afle ntre, dinii roii. Cli cheii p e rm it ro tirea n tr-u n sin g u r sens i funcioneaz1 ' dup acelai principiu c a i eapam entul ciocnelului la ceasornicul detepttor. In fig u ra 334 este rep rezen tat nc o v arian t constructiv a unui astfel de m ecanism . P e p in io n u l 1 este fix at rigid roata inferioar 2, de S

Fig. 334. M ecanism ul de a rm a re cu ro a ta de clichet d u b l i clichet erpuitor.

care este legat, to t rigid, un inel cu d an tu r special in terioar 3 i o roat sub form de stea 4. R oata su perioar ,5 ,se poate roti liber pe ax i are m ontai pe ea doi clichei 6 de form special. In figura 334, a roata 5 se poate roti liber, ia r cei doi clichei erpuiesc in tre inel i stea ; n fi g u ra 334, b ro ata 5, rotindu-se n sens contrail', an treneaz p rin in term e diul clicheilor i ro ata inferioar 2 . La unele ceasornice, ro ata de clichet i clicheii au fost nlocuii cu o pereche de roi p lan etare cu d an tu r u n g h iu lar ascuit. Un astfel de sistem este rep re z en ta t n fig u ra 335. R oata inferioar 2 este legat rigid de ax u l 1 (fig. 335, c). R oata su perioar 3 m p reu n cu roata 4 i lagrul 5 form eaz corp com un i se ro tesc liber pe ax u l 1. R oata inferioar este prev zu t cu dou tiftu ri 6 i dou lim itato are triu n g h iu la re 7 (fig. 335, a, b). P e tiftu rile 6 se m onteaz cite o ro at p lan etar 8, avnd o gaur m u lt m ai m are dect diam etru l tiftului. Dac rp ata sup erio ar 3 (fig. 335, a) se ro tete n sensul sgeii, ro ile plan etare 8 se blocheaz, ia r m icarea se tran sm ite ,1a roata in fe rio ar 2. D ac ns aceast ro at se rotete n sens invers (fig. 335, b), ro ile plan etare se deplaseaz i trec pe lng lim itato ru l 7. M ontarea n ceasornic rezult din figura 332. Tot n categoria m ecanism elor de a'rm are cu ro a t clichet dubl in tr i m ecanism ul re p re z en ta t .n figura 336, cu to a te c la acesta n u mai este vorba de clichet propriu-zis. A xul 1 i pinionul 2 fac corp com un i pe ele este m ontat rigid tam b u ru l 3. R oata d in at 4 se rotete liber i este prevzut n in te rio r cu o d a n tu r specific. A rcurile de cerc leag baza dinilor cu cen tru l d eplasat fa de axa de rotaie. In locaurile delim itate de dinii in terio ri ai ro ii 4 se introduc n ite role 5 de p iatr. D iam etrul acestor role este m ai m are dect ..distana m inim d in tre d iam etru l ex terio r al tam buru lu i i fun d u l locaurilor rolelor. A stfel, cnd rolele vor fi n tre 255

Fig. 335. M ecanism ul de a rm a re cu ro a t d ubl i roi plan etare.

n ate de ro a ta 4 n sen su l o rar (fig. 336, b), ele .se .vor m p n a i vor an tren a tam burul. D ac roata 4 se rd tete n sen's contrar, ele se vor elibera, i ta m b u ru l 3 rm ne nem icat (fig. 336, a).

Fig. 336. M ecanism ul de a rm a re cu ro a t d u b l si role.

F elu l cum sn t m ontate aceste ro i n ceasornic rezult din figu'ra 337. H oaa de a n tre n a re 1 de p e ro to r angreneaz cu ro ata 2 al crei pinion antreneaz ro a ta de transm isie 3. R oata direcional 2 angreneaz cu cea lalt ro at direcional 4 al crei pinion angreneaz tot cu ro ata de tra n s m isie 3. In felu l acesta este asig u rat arm area arcului m otor n tr-o sin gur direcie, in d iferen t de sensul de ro taie a rotorului.
256

U n m ecanism de a r m are cu ro at de plichet duba, la care am bele roi sn t m ontate pe aceiai ax, este rep re z en ta t n fi g u ra 338, o. Pe axul 1, care face corp com un cu pinionul 2 , se pot roti li b e r roata superioar 3 i roale in ferio ar 4, am bele ro i fiind prevzute cu o d a n tu r in terio ar ncli nat. nclin area profiluri lor 'la cele dou roi este de sens contrar. A xul 1 este prevzut cu o p o ri u n e p tra t pe care este m ontat discul 5. Pe acest disc sn t m o n tate dou ro i plan etare cu dini n clinai 6 , care angrenea- Fig. 337. Ceasornic cu m ecanism de a rm a re cu ro a t z : una cu d a n tu ra in ted u b l i role. rioar a roii 3, ia r cea la lt cu roata 4. Tot acest ansam b lu este nchis de piulia file tat 7 astfel ca jocul axial s fie m inim. Dac ro ata 3 se rotete n sensul .indicat n figura 338, b, ro ata p la n e ta r 6 se ro tete in ju ru l ax u lu i propriu. D ac ro ata 3 se rotete n sens co n tra r (fig. 338, c), ro ata p la n e ta r 6 se blocheaz (datorit d in ilo r ncli nai) i, astfel, va fi a n tre n a t discul 5 i, m preun cu el, a x u l 1.

Fig. 338. M ecanism ul c u ro a t du b l cu un sin g u r ax.


17 M anualul c ea so rn ic a ru lu i

257

D ac n locul roii: 3 s e va ro ti ro a ta 4, cele a r ta te se vor repeta, n u m ai c lu c ru rile ' vor fi inversate, adic n p rim u l caz p re z e n ta t ro ata 4 va an tre n a i' axul, iar n al doilea .caz, ro a ta 4 i ro ata planeta' 6 se vor roti liber. * ,/f. M ecanism ul de arm are cu ro to r p lan etar. La toate sistem ele de arm are au to m at p rezen tate p n acum , c u g re u ta te oscilant sau cu ro to r, a c e ste a 'sn t m ontate pe a x n ce n tru l ceasornicului. G reu tatea oscileaz sau se ro te te d easu p ra podului iroilor dinate, de aceea ceasornicele au o grosim e d etu l de m are. . M ecanism ele cu ro to r central- m ai au d ezav an taju l c ax u l i lag rele nt fo arte m u lt solicitate gi se uzeaz repede.; n u ltim ii ani, d ato rit perfecionrii m ecanism elor de arm are auto m at, se utilizeaz roto are m ai m ici, care p o t fi am plasate lateral, econom isindu-se spaiu. A ceste rotoare sn t am plasate la nivelul podurilor i n u ngroa ceasornicul. Ele m ai p rezin t av a n ta ju l c solicitrile n lagr sn t m u lt reduse. P e n tru a n u se m ri p rea m u lt ra p o rtu l de am plificare a forei, aceste ro to a re se execut din m ateriale cu g reutate specific m are grele (aur, p latin etc.). A ceste rotoare pot fi folosite cu oricare d in tre

sistem ele de arm are descrise. C onstructorii p re fe r ns m ecanism ul cu pod oscilant, deoarece acesta se poate m iniaturiza m ai uor. n figura 339 este rep re z en ta t un ceasornic cu rotor p lan etar i pod oscilant, n care prin 1 s-a n o ta t rotorul.

3. Armarea cu inel dinat


La m ecanism ul de a rm are cu jn el d in at .rotorul este m o n tat cu aju to ru l u n u i ru lm en t fie pe axul central, fie pe circum ferina sa. n am bele . cazuri, lag ru l (rulm entul) treb u ie s fie destu l .de robust ca s reziste la ocuri i la u zu r p rem atu r.
253

R oto ru l se com pune d in tr-u n inel p rev zu t c u d a n tu r in terio ar pe. care este fix a t ex cen tric o g reu tate. Un a stfel de m ecanism este re p re z en tat n fig u ra 340. R oto ru l 1, de care este fix a t inelul 2, an treneaz ro ata d in a t 3. P in io n u l 4, fix a t p e roata 3, an tren eaz sistem ul direcio nal. A cesta poate fi oricare din m ecanism ele descrise. n figur s-a rep re -

Fig. 340. M ecanism ul de a rm a re cu inel d in a t.

. .

zen tat m ecanism ul cu ro at de clichet dubl, u nde pinionul 4 antreneaz ro ata superio ar 5 i ro ata interm ed iar 6 , care, la rn d u l ei, antreneaz ro ata inferioar 7 n sens c o n tra r fa de roata 5.

4. Armarea cu micare liniar


M ecanism ul de arm are autom at ia care g re u tate a execut o m i ca re liniar este destu l de r a r folosit deoarece execuia lui cere o nalt tehnicitate i m u lt precizie. T otui, la unele ceasornice se folosete acest m ecanism re p re z en ta t n fig u ra 341. ,n acest caz se folosesc im pulsurile care apar n tim p ce ceasornicul este p u rta t pe [mn. A ceste im pulsuri au direcia cifrelor 6 12 de pe cadran. De aceea g reu tatea m ontat pe dou coloane p aralele execut o imicare rectilin ie altern ativ n aceast direcie. La c a p tu l cursei g reu tii ap ar ocuri care ,sint am ortizate de arcuri. G reu tatea 1 a re form a de inel i ipoate .culisa pe coloanele 2 i 3 care sn t fixate rigid de m ecanism . Pe greutate este fix a t p rin u ru b u ri b ra u l 4. de care este legat p rin tr-o jarticulaie tija d in a t 5, ap sat spre ro a ta de clich et 7 de arcul 6 . A tt ro a ta .d e clichet ct i tija d in at snt prev zu te cu d in i n clinai. P e ro ata de clichet m ai acioneaz clichetul
259

v )

Fig. 341. M ecanism ul de a rm a re cu m icare lin ia r.

de blocare 8 . A rm area se produce- n u m ai n tr-o singur direcie (n direc ia sgeii de pe desen), cealalt fiind o curs n gol. R eaducerea greutii n poziia iniial (cursa n gol) este asig u rat de arcul 9 a crui for se poate regla cu inelul 1 0 .

NTREBRI RECAPITULATIVE 1. C are s n t a v a n ta je le ceasornicelor cu a rm a re a u to m a t ? 2. C are s n t p rile p rin cip ale ale m ecanism ului de a rm a re a u to m a t ? 3. C um se clasific ceasornicele cu a rm a re a u to m a t ? 4. C are este p rin cip iu l de fu n c io n are a ceasornicelor cu a rm a re a u to m a t ? 5. Ce se n e leg e p rin su p ra a rm a re ? 6. Cum se e v it su p ra a rm a re a ? 7. Cum se face sem n alizarea rezerv ei de m e rs ? 8. Cum fu n c io n ea z d ispozitivul de sem n alizare d ife re n ia l ? 9. Din ce m o tiv e se a p lic d e cu p lare a a rm rii m an u a le ? 10. C are s n t p rin cip ale le dispozitive de d e cu p lare a a rm rii ? 11. C um fu n cio n eaz ele ? 12. C are s n t p rin cip ale le tip u ri de lag re p e n tru ro to r ? 13. C um se e v it su p ra sa rcin ile n la g r n cazul o curilor ? 14. C are s n t m ecanism ele de a rm a re a u to m a t cu g re u ta te o scilant i cum fu n c io n e a z ? 15. C are sn t d e za v an ta je le m ecanism elor d e a rm a re a u to m a t cu g re u ta te o scilan t ? 16. C are sn t p rin cip alele g ru p e de m ecanism e de a rm a re au to m a t cu ro i ? 17. C um fu n c io n ea z m ecanism ul de a rm a re a u to m a t c u sector d in a t ?

260

18 . C a re ; sn t p rin cip ale le m ecanism e de a rm a re cu e x ce n tric i n c e-c o n st deose

b ire a d in tre ele ? j. 19. C are s n t p rin cip ale le m ecan ism e ide a rm a re c u ro a t p la n e ta r i cum funcio n e a z ? 20. C a re este a v a n ta ju l m ecan ism u lu i de a rm a r e - c u p o d o scilan t fa de cele cu ro a t p la n e ta r ? . . ; 21. C um se m icoreaz fo rele de fre c a re la m ec an ism u l de a r m a re cu ro a ta d e c li ch et d u b l ? 22. C um fun cio n eaz m ecan ism u l de a rm a re cu ro a ta d e clich et d u b l ? 23. C are sn t a v a n ta je le ro to ru lu i p la n e ta r ? 21. Cum fun cio n eaz m ecanism ul de a rm a re cu in e l d in a t ? 25. C um fu n cio n eaz m ecanism ul de a rm a re cu m icare lin ia r ?

CAPITOLUL IX

REPARAREA CEASORNICELOR CU ARMARE AUTOMAT


Un defect frecvent la ceasornicele cu a rm a re autom at este deschi derea capacului easetei arcului care, frecnd pe platin, produce oprirea ceasului. Dac capacul n u ,este bine p resat p e caset, a teu l, d ar, m ai ales, dispozitivul de lim itarea su p raarm rii apas pe capac i l deschide. Dac n u s-a g sit d efectu l la arc sau caset, e'ste necesar de cele mai m ulte ori s se dem onteze ceasul. D em ontarea ceasului poate s difere la diferitele calibre, d ar la m ajo ritate se procedeaz n felul u rm to r : se deschide c e a s u l; dac este posibil se ndeprteaz r o t o r u l ; se ndeprteaz tija de arm are ; se scoate m ecanism ul din carcas ; se dem onteaz artto arele i c a d r a n u l; se reintroduce tija de arm are ; se ndeprteaz c lic h e tu l; se dezarm eaz a r c u l ; se dem onteaz b alan sieru l i furca ; se dem onteaz dispozitivul de arm a re au to m at ; se dem onteaz re stu l m ecan ism u lu i.. D up ce s-a dem ontat ceasul, se trece la c u r irea i rep a rarea lui. M ecanism ul de a rm are au to m at const n esen d in tr-o greu tate fix at excentric, ro i d in ate i m ecanism e cu clichet. D efectele ce p o t s apar s n t : cepuri rupte, lagre uzate, ro i d in a te cu d in i ndoii sau ru p i, jocuri m ari n agrenaj etc. Aceste elem en te se rep a r cum s-a a r ta t la rep a ra rea ceasurilor de m n. La m o n tarea ceasurilor se procedeaz n felul u rm to r : se m onteaz m ecanism ul de ceasornic i se controleaz m e r s u l; se ndeprteaz apoi ancora i b a la n s ie ru l; se m onteaz sistem ul de arm are a u to m at i se controleaz dac funcioneaz c o r e c t; se rem onteaz ancora i balansierul ;
2 8 1

se controleaz dac sistem u l de lim itare a su p raarm rii funcio neaz corect. A cesta treb u ie s alunece num ai d up ce arcul m otor a fost arm a t cu 5 6 ro taii com plete ; se unge m ecanism ul de a rm a re autom at. L a ungere se vor res pect in stru ciu n ile date de fa b ric a productoare. D ac acestea lipsesc, se vor folosi u leiu ri groase (nr. 3 sa u 4 ); se m onteaz cad ran u l i artto arele ; se introduce m ecanism ul in -carcas i se nchide carcasa.

NTREBRI RECAPITULATIVE

%
X. Cum se dem onteaz ceasul cu a rm a re a u to m a t ? . 2 . n ce co n st re p a ra re a ceasului cu a rm a re a u to m a t ? 3. C are e ste o rd in e a de m o n ta re la c easo rn icu l cu a rm a re a u to m a t ?

PARTEA A APTEA

APARATE ELECTRICE FOLOSITE IN CEASORNICRIE'

CAPITOLUL I

TRANZISTOARE
A. GENERALITI

T ranzisto ru l este un dispozitiv7 a crui funcionare s'e bazeaz pe fe nom enele fizice care se produc la su prafeele de contact din tre anum ite corpuri sem iconductoare. El servete p e n tru producerea, am plificarea, co m u tarea i red resarea im pulsurilor electrice. Ca ordin de m rim e fa de u n tu b electronic obinuit, un tran zisto r ocup o mic p a rte din volum ul su, are a su ta p a rte din greu tatea sa i consum a zecea p a rte din puterea sa. U tilizarea tranzistoarelor n u schim b p rincipiile care stau la baza ap aratu rii electronice realizate cu tu b u ri electronice. Totui, tranzistoarele au o serie de p ro p rieti diferite de cele ale tu b u rilo r electronice i de aceea aspectul circuitelor cu tranzistoare este esenial diferit de cel al circuitelor corespunztoare echipate cu tuburi.
B. PRINCIPIUL DE FUNCIONARE A DIODELOR

D up cum se tie, cu ren tu l electric se dato rete deplasrilor elec tronilor d in tr-u n loc n altul. P rin deplasarea sa, fiecare, electron las va cant un gol n care poate s in tre mai trz iu un a lt electron, sosit de la atom ii nvecinai. Din p u n c tu l de vedere al conductivitii electrice corpurile se m p a rt iu tre i m ari c a te g o rii: conductoare (m etalele, diferite soluii i s ru ri etc.), sem iconductoare (germ aniul, seleniul, siliciul etc.) i izolatoare (m aterialele plastice, s tid a , porelan u l etc.). In co rpurile conductoare exist, n to td eau n a, electroni liberi care sub aciunea u n u i cmp electric se pot deplasa de-a lungul corpului generin d u n cu ren t electric. n sem iconductoare, la te m p e ra tu ra obinuit nu exfet electroni liberi, d ar cu ct crete te m p e ra tu ra acestor corpuri tot m ai m uli electroni prim esc energia necesar p e n tru a se elibera, i con ductiv itatea lo r crete. n co rpurile izolatoare, toi electronii snt- legai i nici la nclzire n u devin liberi. Un. sem iconductor, tipic este germ aniul, care constituie elem entul de baz p e n tru execuia tranzistoarelor.. C ristalu l de germ aniu p u r este

u n .iz o la to r (d ie le c tric); dac ns in el se introduc anum ite im puriti (fosfor, arsen. .stibiul devine conductor. Aceste im p u riti se num esc donori, n tru c t don'ez C e le c tro n t; Sem copductpfului; ia r conductivitatea electric ce ia natere se; num ete de- tip u l n, (prin deplasarea sarcinilor negative). C onductivitatea poate fi obinut ns i p rin crearea artificial de gohiri, care s fie m ereu disponibile p e n tru a .accepta u n electron. In acest caz, n reeau a ci'istalin se introduc alte im T ipn T ipp p u rit i (bor, alum iniu, galiu sau indiu) care, dnd 3f n atere golurilor din -reeaua cristalin, capteaz electroni. Aceste im p u riti se num esc acceptori, ia r conductivitatea care apare se num ete de golu ri sau de tip p, fiindc deplasarea golurilor n sem iconductor poate fi echivalat cu deplasarea u n o r sarcini pozitive. U n cristal de germ aniu care are n partea sting (fig. 342, a) o conductivitate de tip n, iar n p a rte a d reap t o conductivitate de tip p i nu este sub influena unui cimp electric ajunge la echilibru prin difuzarea electronilor de la stnga Invers sp re dreapta. A stfel, dup un tim p, p a rte a stnga se ncarc pozitiv, iar p a rte a dreapt, negativ. / P rin urm are, n tre cele dou ju m t i ale Fig..342. Diod semicon- cristalu lu i apare o diferen de potenial electroductoare i reprezentarea static de contact, care tinde s se opun contiei schematic. n u rii difuziunii i, n cele din urm , c u ren tu l prin jo nciune nceteaz. In figura 342 s-a rep rezen tat prin linie n tre ru p t su p ra fa a de jonciune n tre cele dou p ri cu con ductivitate de tim p diferit, p rin sem nul () electronii i p rin sem nul ( + ) golurile. Cnd circu itu lu i i se aplic o tensiune exterioar, i anum e c n d 're giunea p este pozitiv fa de regiunea n, difuzarea electronilor i a golu rilor p rin jonciune este favorizat, golurile i electronii tinznd unii spre alii, recom binndu-Se. A cest sens de conducie se num ete d irect (fig. 342, b) i in acest caz jo n ciu n ea p -n rep rezin t o rezisten m ic (de ordi nul ohmilor). Dac regiunea p este n egativ fa de regiunea n, golurile i elec tronii sn t n d ep rtai unii de alii n regiunea jonciunii rm n n d un stra t lip sit de p articu le p u rt to a re de sarcin, echivalent unei b arie re izolante (fig. 342, c). A cesta este sensul invers p e n tru care p rin jonciune poate trece n u m ai u n c u re n t foarte mic. P e n tru aceasta, jonciunea p-n prezint o rezisten m are de o rd in u l su telo r de kiloohmi. P rin u rm are, o jonciune p -n are p ro p rietile u n e i diode i, ca atare, poate fi u tilizat ca elem ent red reso r (detector). n m od schem atic, o diod sem iconductoare este dat n ,fig u ra 342, d.
C. PRINCIPIUL DE FUNCIONARE A TRANZISTOARELOR

T ran zisto ru l cu jonciuni este o com binaie de dou jonciuni p -n -p aezate spate n spate (fig. 343). R egiunea p din stnga se num ete em iter, regiunea n central baz, i regiunea p din dreapta, colector.
264

D ac colectorul este n eg ativ fa de baz, adic ten siu n ea i este aplicat in sensul in v ers condiiei, p r in jon ciu n ea colector-baz va trece un c u re n t fo arte m ic a tita tim p -cit em iteru l n u este pozitivat fa de baz. Cnd em iterului i se aplic o m ic ten siu n e pozitiv' fa de baz (adic n sen d irect prin- jonciunea em iter-baz), din em iter vor fi tri m ise n baz goluri. G olurile injectate de e m ite r (echivalent u n o r sarcini pozitive) difu zeaz p rin baz a crei grosim e este de ordinul m icrom etrilor (micronilor) i sn t a tra se de colectorul negativ, n m rind cu re n tu l acestuia. p . + n tran zisto ru l cu jonciuni, y0 dac baza e s te : suficient de subire, 0 "< Colector Emitor aproape n tre g u l c u re n t de em iter + trece sp re colector, ia r n cazul tra n %. uc zistorului cu contacte p u nctiform e se Baz produce ch iar o am plificare de 2 3 -O 0 O ---ori a cu ren tu lu i de la em iter la co Fig. 343. T ran zisto r. lector. P rin urm are, cu re n tu l din cir cuitul colectorului cruia i se aplic o tensiune de ordinul zecilor de voli este d eterm inat de cu ren tu l em ite rului care poate fi o b in u t la o. tensiune de ordinul zecim ilor de voli. A stfel se realizeaz o am plificare de la circu itu l em iterului la cel al co lectorului, n mod asem ntor c n tr-o trio d norm al. A nalogia tra n z isto r-tu b electronic p oate fi evideniat i m ai m ult. A stfel n tu b u l electronic, electronii se deplaseaz n in te rio ru l unui ba lon vidat, la tranzistor, n in te rio ru l u nei p lcu e de cristal. C atodul tu b u lu i electronic care em ite electroni i gsete corespon dent n em iter, care este fu rn izo ru l p u rt to rilo r de sarcin. n tr-u n tub electronic, cu ren tu l catod-anod este controlat de grila de com and, prin potenialu l pe care-1 are fa de catod. E lectrodul baz al tranzistorului controleaz i el p rin p o ten ialu l su fa de em iter cantitatea de p u rt tori de sarcin (curentul) care trece de la em iter sp re colector. In sfrit, anodul tu b u lu i cruia i se aplic o tensiune pozitiv pen tru a cap ta electronii ce au str b tu t g rila echivaleaz cu colectorul tra n zistorului alim en tat to t cu o ten siu n e pozitiv p e n tru a capta electronii care au tre c u t p rin baz.
D. CONSTRUCIA TRANZISTOARELOR

a. Dioda plan cu germ aniu. Se fabric n felul u rm to r : se p re par o plac subire de dim ensiuni mici d in tr-u n m onocristal de germ a niu de p u rita te m are cu conductivitate n i se in tro duce p rin topire, n tr-u n a din suprafee, o bucic de indiu. In tro d u cerea indiului are loc sub vid accentuat. In tim pul intro d u cerii indiului i al nclzirii ulterioare, atomii de in d iu difuzeaz pn la o an u m it adncim e n. cristalu l de germ aniu, ceea ce are ca efect apariia Fig. 344. C onstruc n aceast zon a conductivitii p rin g o lu ri (fig. 344). ia d io d ei cu g e r m ania... C ristalul se m onteaz pe o p lcu de stro n iu .
203

'P e am bele fee ale c rista lu lu i astfel p re p a ra t se fixeaz electrozi p e n tru le g tu ri i, apoi, se in tro d u ce ansam blul n tr-o m o n tu r special. D ioda c u germ aniu a re u n ran d am en t fo arte m are (98%) i suport tensiuni in v erse p n la 600 V. b. Tranzistorul cu jonciune din germaniu i indiu (fig. 345, a). Se fabric n m od asem ntor cu dioda p lan din germ aniu. P e am bele fee

i g . 345. T ra n z isto ru l cu jo n c iu n e i re p re z e n ta re a schem atic a tranzistoarekn- :


l

m o n o crista l d e g er m a n iu ; 2 in d iu : 3 em ito r ; 4 c o le c to r : d e m e ta l s a u m s p la stic .

5 b a za :

ca r ca sa

ale cristalu lu i de germ aniu se in tro d u ce cte o bucic de indiu, obinndu-se astfel u n tra n z isto r p -n -p . In afara acestuia se m ai fabric re cent i tran zisto are n -p -n din germ an iu , g aliu i arseniu. n fig u ra 345, b este d at rep rezen tarea schem atic a u n u i tranzistor.
iNTREBARI RECAPITULATIVE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. y. C um se cla sific m ate ria le le d in p u n c tu l d e v e d e re a l c o n d u ctiv itii e le c tro n ic e ? Ce este u n se m icondu ctor ? Cum fu n c io n ea z d ioda sem iconductoare ? Ce se n e leg e p rin c o n d u ctiv itate d e tip n ? Ce se n e leg e p rin c o n d u ctiv itate de tip p 1 Cum fu n cio n eaz tra n z isto ru l ? C are este a n alo g ia tra n z is to r-tu b e lectro n ic ? Cum se fa b ric diodele cu g e rm a n iu ? Cum se re p re z in t schem atic tra n z is to a re le ?

CAPITOLUL II

CIRCUITE ELECTRICE
Din m u ltitu d in e a circu itelo r electrice folosite n practic n d iferite domenii se v o r stu d ia num ai tre i circuite caracteristice radiotehnicii i ceasornicriei, i anum e : de red resare, oscilante i de am plificare;
266

A. CIRCUITE DE REDRESARE

1. Generolrtfi
Cea m ai comod din p u n c t de vedere teh n ic i cea m ai avantajoas d in punct de vedere econom ic este alim entarea ap aratu lu i electronic de la reeau a de c u re n t altern ativ . Nu toate a p aratele se pot alim enta ns n curent altern ativ , i de aceea se recurge la tran sform area cu rentului altern ativ n c u re n t continuu. A ceast tran sfo rm are se num ete re d re sare, iar dispozitivele cu care se realizeaz tran sfo rm area se numetec re drescare. R edresarea se face, de obicei, n dou etap e : mai nti, cu ajutorul u n u i elem ent de redresare, c u re n tu l altern ativ este tran sfo rm at in curent cu un singur sens, care ns variaz m u lt ca in te n sita te sau chiar are tui caracter p u lsato r (fig. 346), apoi, cu a ju to ru l u n u i filtru , cu ren tu l red re sat se uniform izeaz (se netezete), i oscilaiile sale la ieirea din circuitul de redresare devin nensem nate. Cel m ai sim plu filtru d e uniform izare poate fi u n condensator cu capacitate m are conectat n p aralel cu ieirea redresorului. n interv alu l de tim p r it c u re n tu l re d re sa t crete, condensatorul se ncarc, ia r -cnd cu rentu l se m icoreaz sau se n treru p e, condensatorul se descarc i ali m enteaz sarcina cu energie acum ulat de el. A cest filtru sim plu n u u n i form izeaz com plet p u lsaiile cu ren tu lu i red resat i de aceea n practic se folosesc filtre m ai complexe.

F ig. 346- R e d resare a c u ren tu lu i a lte rn a tiv ;

P e n tru a se obine la ieirea redresorului o tensiune care s dep easc ten siu n ea reelei electrice de alim entare, red reso ru l se alim en teaz de la u n tra n sfo rm a to r rid icto r de tensiune. In pra'ctic ns se folosesc i circuite d e red resare cu m ultiplicare de tensiune, n care m rire a tensiunii se face n- cad ru l procesului de redresaTe fr aju to ru l transform atorului.
9R7

A legerea circuitului' de re d re sa re ' se 'd e te rm in dup p u te re a instala ie i'd e alim entat, dup p articu laritile constructive ale acesteia i n funcie de anum ite considerente econornice. -

2. Circuite pentrg redresarea unei singure alternane


D rep t elem ente de red resare se folosesc tu b u rile electronice cu doi electrozi (diod sau kenotron), dioda sem iconductoare sau elem ente din seleniu i cuproxid. C ircuitele p e n tru red resarea u n ei singure alternane sn t cele mai simplg. Ele se folosesc, de obicei, p e n tru alim entarea ap arate lo r de mic p u tere (40 mA) i care adm it o pulsaie mai rid icat a cu re n tu lu i redresat. In. figura 347, a este re p rezen tat circuitul u n u i . re dresor simplu, fr tran sfo r m ator, n care d re p t elem ent de redresare este u tiliz at un k enotron cu tensiune de n clzire ridicat (direct de la reea). In figura 347, b este re^p rezen tat circuitul unui re dresor n care p e n tru ridica rea tensiunii de reea, pre cum i p en tru alim entarea circuitului de n clzire a tu bulu i este folosit u n tra n s form ator de reea. In fiecare d in tre aceste circuite, tubul electronic poate fi nlocuit cu o coloan de seleniu sau de diode se I I c = m iconductoare. Un astfel de T T circuit cu tran sform ator de reea este re p re zen tat n fi gu ra 347, c. La utilizarea diodelor sem iconductoare, care au, n general, tensiuni de lu cru re Fig. 347. C ircu ite p e n tru re d re sa re a unei sin g u re a lte rn a n e . lativ mici, este necesar nserierea mai m ultor buci de acelai tip. De asem enea, este n ecesar s se tie c p aram etrii acestora depind de tem p eratu r. A stfel, diodele cu germ aniu pot funciona pn la 7 0 C, ia r cele cu siliciu p n la 100 C. Din aceast cauz ele nu trebuie am plasate ln g piesele care se nclzesc. Diodele n u su'port suprasarcini i de aceea tre b u ie p ro tejate cu sig u ran e fuzibile. In to a te schem ele de red resare a unei singure alternane, a reelei, frecvena pulsaiei' ten siu n ii red resate coincide cu frecvena reelei (50 Hz).

DO
I c

268

3. Circuite pentru redresarea am belor alternane

A ceste circu ite de red resare au cptat cea m ai larg rsp n d ire n practic. Schem a de p rin cip iu a u n u i redresor de acest tip echipat cu kenotro n .e s te re p re z en ta t n figura 348, a, cu seleniu sau cuproxid n figura 348, b i cu diode sem iconductoare n figura 349.

I T

F
i- .- n

-M -

M-

T n
-A -o

l
Fig. 348. C ircuite p e n tru re d re sa re a a m b e lo r a lte rn a n e .

Fig. 349. C ircu ite de re d re sa re n p u n te.

A van taju l acestor circuite const n aceea c d a to rit red resrii am belor altern an e frecv en a pulsaiei ten siu n ii red resate este de dou ori mai m are dect n cazul red resrii unei singure altern an e. D ato rit aces tu i lucru, a m p litu d in ea p u lsaiilo r va fi de dou ori m ai m ic (u tilizndu-se acelai filtru). In red resoarele p e n tru am bele altern an e se folosesc, de obicei, kenotrone cu doi anozi. Inconvenientul lo r const n n ecesitatea unui tra n s fo rm ator de re e a cu tensiune n n fu rarea secu n d ar egal aproa'pe de dou ori cu ten siu n ea redresat.
269

Schem a red reso ru lu i n p u n te (fig.> 349) este m ai comod, cnd se folosesc coloane de seleniu sa u diode cu g erm an iu sa u siliciu ca elem ente redresore. R edreso ru l funcioneaz n felul u rm to r : cnd potenialul la ca p tu l in ferio r a l tra n sfo rm a to ru lu i de re e a (punctul o) este pozitiv, prin circuitul fo rm a t din elem en tu l red reso r R 3 , bobina de oc L, sarcin, ele m entul red re so r R2 i n f u ra re a secundar a tran sfo rm ato ru lu i va trece u n curent. S ensul c u ren tu lu i / e ste ind icat p rin sgeat. In cealalt ju m tate a e perioad a c u re n tu lu i altern ativ , cnd potenialul pozitiv va aprea la cap tu l sup erio r a l n f u r rii secundare a transform atorului de reea,* c u re n tu l h v a tre c e p r in 'c irc u itu l com pus din elem entul redresor R 4 , bobina L, sarcin, elem en tu l redresor J?i i nfurarea secundar a tran sfo rm ato ru lu i. Astfel* curenii I i h , care s n t egali-, trec p rin sarcin in tr-u n sin g u r sens, folosindu-se p e n tru red resare am bele altern ane ale curentului. P ro p rietatea acestui circ u it de redresare, spre deosebire de circuitul obinuit de red resare a am belor altern an e, const in faptul c la aceleai tensiuni red resate, tensiunea n n fu rarea secundar este aproape de dou ori m ai sczut. In a fa r de aceasta, dim ensiunile transform atorului n cazul circu itu lu i n pu n cte, la aceeai p u tere, sn t m ai reduse dect n cazul redresrii obinuite a am b elo r alternane.

4. Circuitul de redresare cu dublarea tensiunii


P a rtic u la rita te a fu n cio n rii circuitelor de redresare cu m ultiplica rea tensiunii const n folosirea condensatoarelor care au proprietatea de a acum ula i p stra un tim p energia electric. n astfel de circuite se folosesc condensatoare electrolitice, care, fiind de dim ensiuni reduse, au capacitatea m are. In fig u ra 350 sn t re p rezen tate dou circuite de redresare cu dubla rea tensiunii. In p rim ul c irc u it (fig. 350, a) este folosit ca elem ent de r e dresare o diod dubl, ia r n a l doilea circu it (fig. 350, b), dou coloane de seleniu. R edresorul con stru it d u p schem a de d u b lare a tensiunii poate fi p riv it ca fiin d 'co m p u s din d ou redresore p e n tru o singur alternan, legate n serie, fiecare avnd elem en tu l su redresor, care provoac pe capacitatea de ieire o ten siu n e egal cu ju m tatea tensiunii total redre sate. n u n u l d in tre red reso re lucreaz elem entul redresor R t (fig. 350, b) i condensatorul C\, ia r n cellalt, elem en tu l red resor cu condensa to ru l Ct. D eoarece catodul elem en tu lu i red reso r i ?2 este legat cu anodul elem entului red reso r i?i, ele v o r lu cra pe rnd. n tim pul unei alternane a curentu lu i altern ativ , cnd p o ten ialu l pozitiv va aprea pe anodul ele m entului red reso r R\ i pe c ato d u l elem entului redresor R 2 , cu rentul va trece p rin R 1 n sensul a r ta t de sgeat i v a ncrca condensatorul C\. n tim pul celeilalte altern an e, pe anodul lui R\ va aprea o tensiune ne gativ, ia r elem entul se v a bloca. n acelai tim p ns, pe anodul celui de-al doilea elem ent re d re so r R 2 v a aprea ten siu n e pozitiv i de aceea cu ren tu l v a tre c e p rin acest elem en t i va ncrca condensatorul C% Con densatoarele Ci i C2 fiind legate n serie, ten siu n ea la ieirea red reso ru lu i, n tre punctele a i b, v a fi egal cu sum a ten siunilor pe cele dou condensatoare i astfel se v a obine o tensiune aproxim ativ de dou ori m ai m are dect n cazul red resrii unei singure alternane.
270

Fig. 350. C ircuite de re d re sa re eu d u b la re a tensiunii.

n circuitele ar ta te se folosesc am bele altern ante ale cu ren tu lu i alte rn a tiv i, n consecin, frecv en a pulsaiilo r va fi de dou ori m ai m are decit frecventa tensiunii reeiei.

5. Circuite de filtrare

P e n tru m icorarea m rim ii pulsaiilo r tensiunii redresate se n tre buineaz circuite de filtra re sau, pe scurt, filtre. n fig u ra 351 sn t rep rezen tate p a tru filtre. Prim ele dou (fig. 351, a, b) sn t filtre cu circuit de tip LC (bobin, condensator), care se fo-

Intrsre

0-----

0 ----Ieire Intrs re

Ieire 0

&-

-0 Intrare ies/re
- 0

FM ra re Ieire

P -----

----- - 0

Fig. 351- Circuite de filtrare.

271

losesc p e n tru n etezirea cu re n ilo r relativ m ari (peste 15 mA). In cazul cu re n ilo r mici, este m ai econom ic s se fo lK e a s^ -filtre RC (rezisten con densator) la oare bobina a -fo s t nlocuit cu ;o rezisten (fig. 351, c,d ). A cestea feint m ai. ieftin e i au, o g re u ta te i dim ensiuni m ai mici. In unele cazuri se folosesc i. filtre com binate cu u n circu it LC i ,unul pn la dou circuite RC. - ---------- ....... F iltre le cu u n singur c irc u it (fig. 351, a; c) se folosesc atunci clnd c u re n tu l este re la tiv m are i n u treb u ie s fie p re a uniform . F iltre le cu dou circuite (fig. 351, b, d) se folosesc p e n tru cu ren i mici i foarte netezi.
B. CIRCUITE OSCILANTE

1. Principiul de funcionare

Un circ u it oscilant nchis se com pune diritr-o bobin L i u n conden sato r C (fig. 352). P e n tru a se nelege m ai u o r funcionarea circuitului oscilant el se v a com para cu oscilaiile m ecanice ale u n u i pendul (fig. 353). 1) La nceput se ncarc condensato r u l C la o tensiune U, conectndu-1 la o surs oarecare de c u ren t continuu. In acest fel, o a rm tu r devine pozitiv, ir cealalt nega tiv (poz. 1). Deci, condensatorul a nm aga zin a t o can titate de energie, ntocm ai ca un p en d u l care, scos de o for exterioar din poziia de echilibru, posed o energie po Fig. 352. C ircu it oscilanttenial. 2) Legndu-se cond en sato ru l la bornele bobinei, el ncepe s se des carce, ia r n bobin va lu a n a te re un cu ren t. T ensiunea dintre arm tu -

Fig. 353. Principiul de funcionare a circuitului oscilant. 272


I,

rile condensatorului scade pin la zero (poz. 2 ) pe m sur ce in ten sitatea cu ren tu lu i din bobin crete. A stfel, energia condensatorului se tran sm ite bobinei. La fel se p etrec lu cru rile la pendul, care, ncepnd s oscileze, tra n s form a energia p o ten ial' in energie cinetic (de m icare), care este m a xim n m om entul cnd pendulul trece prin poziia de echilibru. 3) Dei ten siu n ea condensatorului a aju n s La zero, cu re n tu l continu s circule, fiind n tre in u t de energia nm agazinat in bobin. C u re n tu l ncarc din nou condensatorul, d a r in sens invers fa de po laritatea in i ial (sem nele a rm tu rilo r se inverseaz poz. 3). Deci, energia acu m u lat de bobin este red at condensatorului. i la pendul fenom enul se petrece asem ntor d ato rit energiei cinetice (ineria), el nu se oprete n poziia de echilibru, ci continu deplasarea sa n p a rte a opus. 4) C ondensatorul ncepe s se descarce din nou (poz. 4), iar p rin bobin circul u n c u ren t de sens in v ers celui dinainte. L a sfritul acestei operaii, condensatorul este com plet descrcat, i energia se acum uleaz iari n bobin. Fenom enul este identic cu cel p e tre c u t n poziia 2, ins sensurile curenilor i ten siunilor sn t inversate. 5) C u ren tu l n tre in u t de bobin ncarc iari condensatorul C, cu p o laritatea in iial (poz. o). Cu aceasta ia sfrit o oscilaie com plet a tt la pendul cit i la cir cu itu l oscilant. Fenom enul se repet, producndu-se a doua oscilaie, a tre ia e t c . ; n circuit iau n atere cu ren i altern ativ i, adic oscilaii electrice. In realitate, aceste fenom ene n u se produc la infinit, n tru ct, ca i n cazul p en d u lu lu i, n circuit a p a r p ierderi electrice (datorit rezisten elor) care duc la am ortizarea oscilaiilor. O scilaiile produse de un circu it oscilant au o frecven num it frec v en prop rie de oscilaie, care depinde de capacitatea condensatorului i de inducia bobinei. O scilaiile libere d in tr-u n circu it oscilant se am ortizeaz repede. P e n tru a se obine oscilaii n tre in u te (perm anente) treb u ie s se in tro duc n circuit energie din afar. D ac frecv en a de in tro d u cere a energiei coincide cu frecvena p roprie de oscilaie a circu itu lu i oscilant, am p litu dinile oscilaiilor cresc foarte m ult. Acest fenom en se num ete rezonan. E nergia n circuitele oscilante se .poate in tro d uce fie direct, cnd g en erato ru l de oscilaie este legat n p aralel (fig. 354) sa u n serie (fig. 355) cu circuitul oscilant, fie ind irect p rin cuplare ,(fig. 356). I
1

frez

Fig. 354. Circuitul oscilant n paralel cu generatorul.


18 M a n u a lu l ce a so rn ica ru lu i

273

Generator c.a.

'O

2. Ecranarea circuitelor oscilante P rin ecranare sau blindare se nelege p rotejarea unui circuit fa de aciu n ea p arazitar a altu i circuit cu a ju to ru l un o r plci sau estu ri m etalice, n u m ite ecrane sau blindaje. E cranele pot servi a tt p e n tru n l tu ra re a cuplajului inductiv ct i a celui capacitiv. P e n tru n l tu ra re a cu p laju lu i inductiv, n cazul frecven elo r jase, se folosesc ecrane din m ateriale ferom agnetice, de exem plu din tabl de oel cu grosim e de 0,6 ^1 mm. In acest caz se utilizeaz perm eab ilitate a m agnetic rid icat a oelului care concentreaz aproape toate li niile de for ale cm pului m agnetic, nchizndu-se astfel prin ecran fr s ajun g n afar (sau n interior). P e n tru frecvene nalte, ecranarea cea m ai b u n a cm purilor m agnetice se realizeaz cu m etale diam agnetice, ca alum iniu i cuprul. P e n tru ca pierd erile inerente, d ato rit curenilor ce se nasc n ecrane, s n u fie p rea m ari este necesar ca ecranele s n u fie aezate prea aproape de bobinele protejate. n acest sens este de d o rit ca diam etrul i lungim ea ecran u lu i s n u fie m ai mici dect d ublul valorilor respective ale diam etru lu i i lungim ea' bobinei. D ar i n acest caz prezena ecranului m icoreaz cu 1020% in d u ctan a bobinei. C uplajele parazite capacitive d in tre circuite se com bat introducndu-se n tre acestea u n ecran m etalic diam agnetic pus la potenia lul zero. C nd ecranul treb u ie s n ltu re num ai cuplajul p a ra z it .capacitiv fr a in flu en a pe cel inductiv, el se execut sub form de reea de srm legat n tr-u n sin g u r p u n ct de p m n t (potenial zero). Acesta consti tuie cu noscutul ecran electrostatic d enum it i cuca lui F araday. n scheme, ecranele se rep rezin t sub form a u n o r linii punctate.
274

- e b c q r ;

oii .;.'

3. Construcia circuitelor oscilante

Un circu it oscilant, cb iistid in tr-o bobint; leg at-d e u n condensator variabil, necesar p e n tru acordarea circuitului, (fig. 357). ,V; ; j; ? O aten ie deosebit tre b u ie s se acorde execuiei bobinei p e n tru a se n ltu ra factorii ce duneaz calitii sale. In general, aceste m su ri

Reprezentare schematics

Fig. 357. Construcia circuitului oscilant.

se rezum la evitarea p ierd erilo r care au loc n bobin. P ierderile p rin c ip a le 's n t p rin rezisten a ohm ic a bobinei i p rin capacitatea spirelor bobiiei. P e n tru a se realiza o bobin cu in d u ctan m are i rezisten m ic este necesar s ex iste u n n u m r m are de sp ire i o lungim e redus a con ductorului. T otodat, se cere ca seciunea conductorului s fie m are. S-a constatat m atem atic c ra p o rtu l optim n tre d iam etrul bobinei D i lu n gim ea ei I (fig. 353) este de 2,5. A cest ra p o rt optim n u se respect, n to t deauna, n practic p e n tru c rezu lt bobine fo arte volum inoase. De ase m enea, din m otive economice, n u se ia seciunea conductorului p re a m are. Deoarece la frecvene ridicate curen tu l circul num ai pe su p rafaa conductorului, este m ai economic s se folosesc p e n tru .nfurarea bobi nelo r lie constituite din m ai m u lte fire su b iri, izolate c u em ail i r su cite la un loc. S u p rafaa to tal a acestor fire este m u lt m ai m are dect a u n u i singur fir cu diam etru l identic. .

rfT W
I i
UU uU UU

m i
I
UU

! on! nn! nnlnn j


n % ...... O
C j+Cg* Cfj Fig. 358. B obin.
-

Cp

Fig. 359. C a p ac it ile p arazite.

O alt su rs de p ierderi este capacitatea n tre spirele bobinei. Din figura 359 se p o ate observa .c dou spire a l tu ra te ale aceleiai bobine se com port ntocm ai ca arm tu rile unui mic condensator, form nd n acest fel o p u n te de trecere p e n tru curen ii altern ativ i. In acest fel, bo b in a este,
275

de fapt, j u n ta t dem n- condensator Cj>, re z u lta t din nsum area capacit ilo r d in tre spire. Din aceast cau z la bobinele p e n tru frecvene ridicate, spirele se d istan eaz'p u in , exeteutndu-se bobinarea cu pas forat, F acto ru l de calitate Q al u n e i bobine este d at de rap ortul
i- k * ' V *. :
'

rf tis

. ' JI . j . V.

*,

Q= . i - I. yj;.V H

ia r factorul de calitate al unui circu it oscilant este

o - T l 'f -

'

Cu cit valoarea lui Q este m i m are, cu a tit circuitul este m ai bun, adic are pierderi m ai mici.

C. CIRCUITE DE AMPLIFICARE

1. Definiie. Clasificare
A m plificatoarele sn t circu ite electrice echipate cu tu b u ri electro nice (sau tranzistoare) care p e rm it tran sfo rm area curenilor sa u ten siu nilor n cu reh i i tensiuni de aceeai frecven, d a r de am plitudini m rite. C aracteristicile p rin cip ale ale circuitelor de am plificare s n t : coeficienul de am plificare A care este ra p o rtu l dintre tensiunea de ieire U , i ten siu n ea de in tra re Ut, adic A = j - ; p u te re a de ieire (n w ai), adiic p u terea ,m axim in c u re n t alte r nativ la bornele de ieire-; b an d a de frecven, care a ra t n tre ce frecvene se produce am plificarea fr d is to rs iu n i; g rad u l de distorsiuni ce a ra t deform aiile m rim ii am plificate fa de cea- neam plificat. E xist d istorsiuni lin iare i neliniare. D istor siunile lin iare se m anifest p rin aten u area am plificrii p e n tru anum ite frecvene, ia r cele neliniare p rin su p ra p u n e ri de noi alternane (armonici) peste cea fundam ental. C ircuitele de am plificare (denum ite i etaje) se pot clasifica dup mai m u lte criterii. D up destinaie se deosebesc : de tensiune i de putere. D up tip u l sarcinii anodice p o t fi : cu r&zisten, cu bobin i cu transform ator. D up regim ul de funcionare s n t : cu regm clasa A, cu regim clasa B i cu regim clasa C, corespunztor p u n ctelo r A, B, C de pe carac teristic (fig. 360). n tr e am plificatoarele de tenlsiune i am plificatoarei^ de p u tere nu exist deosebiri eseniale. P rim ele sn t echipate c u tu buri d e\p u tere mic, rolul lo r principal fiind am plificarea tensiunii i num ai ntr-b. m ic m su r am plific i curentul, ia r am plificatoarele de p u te re sn K ech ip ate cu tu b u ri de m are p u tere care p e rm it trecerea (prin ele) a un o r X ureni nsem nai. \

Fig- 360. R egim ul d e fu n c io n are a am plificatoarelor.

Cnd am plificarea sfe, face n m ai m ulte tre p te (etaje), prim u l e ta j este, de obicei, u n am plificator de tensiune a crui tensiune de ieire ser vete; d re p t ten siu n e de com and p e n tru etajele urm toare. Deoarece p rin cip iu l de funcionare este acelai, se vor descrie num ai am plificatoarele de tensiune. ' 2. Amplificatoare de tensiune a. A m plificatorul cu rezisten e este cel mai rspndit circuit de am plificare (fig. 361).

T ensiunea a ltern ativ Um ,i furnizat de g e n e ra to rii G se aplic pe grila prim ului tu b 1 (aceast tensiune urm eaz s fie A m plificat). Ca urm are, c u re n tu l anodic al acestuia devine pulsatoriu, Componenta lui continu trecn d p r in rezisten a de sarcin J?, i p rin sursa anodic E , ia r com ponenta a lte rn a tiv p rin : aceeai rezisten Rj i p rin condensa torul de blocaj Cu277

\ T ensiunea a lte rn a tiv am plificat care apare la capetele rezisten ei Ra se aplfc pe g rila tu b u lu i e ta ju lu i u rm to r p rin in term ediul con densatorului; de' cuplaj; C. A cesta, ca orice condensator, p erm ite trecerea ten siu n ilo r alternative- i m piedic, com ponena continu a p rim u lu i tub, p ro te jn d astfel grila m potriva^unei pozitivri nedorite. m p reu n cu condensatoriil Cg se conecteaz obligatoriu i o rezis te n de g ril , n u m it i f rezisten de scurgere. Dac aceast rezis te n niL exist,X n c u rsu l fiecrei.sem ialtern an e pozitive a tensiunii al te rn a tiv e aplicate pe g rila tu b u lu i 2, g rila va a tra g e u n num r de electroni em ii de catod ; acetia, neavnd p e u nde s se scurg, se vor acum ula n can titi^att de m ari in cit grila va deveni p u tern ic negativ, i tu b u l se va bloca. Acelai fenom en seNpoate p ro d u ce chiar i fr tensiunea de co m and de pe g rila respectiv d a to rit electronilor reziduali care se aga de ea n cursul tre c e rik sp re anod. b. A m plificatorul cu bobiWi. C derea de tensiune continu n rezis te n a anodic R, a am plificatorului cu rezistene n u este de dorit deoa rece im pune s se m reasc tensiunea de ali m entare a tubului. Dac aceast rezisten se nlocuiete cu o in ductan La (cu rezis ten neglijabil) (fig. 362) la bornele bobinei se va produce, ca i n cazul precedent, o c dere de tensiune a lte rNnativ, ia r tensiunea continu va fi aplicat n\ntregim e tu b u lu i 1. \ Acest am plifica to r ave ns dezavanta ju l ca. bobina i con d e n sa to rii form eaz un circuit oicilant i pen tr u anum ite frecvene el poate in tra n rezo n a n prcvocnd o am plificare seleciv (a u n ui anum it oom eniu de frecven). \ Din aceast cauz, am plifi catorul cu bobin s a fo Fig. 363. A m plificato ru l cu tran sfo rm a to r. losete rar. \ c. Amplificatorul cu tran sfo rm ato r. n am plificatoarele de tensiune cu tran sfo rm ato r (fig. 363), circu itu l anodic al tub u lu i (triod sau pentod) are ca sarcin n fu rarea p rim ar a u n u i transform ator. n f u rare a .se cu n d ar a tran sfo rm ato ru lu i se leag la grila tu b u lu i urm tor. T ran sfo rm ato ru l este, de obicei, ridictor de tensiune cu rap o rtu l de tran sfo rm are n 2.
278

A m plificatorul cu tran sfo rm ato r are u rm to ru l dezavantaj : cu ren tu l anodic continuu, trecn d p rin n fu rarea prim ar, poate produce o m agnetizare smroape de cea de saturaie. M gnetizarea suplim entar d ato rit sem i lte m an e lo r pozitiverale' c u re n tu lu i nodic v p ro d u c e .a tu n ti, o .sa tu ra% com plet, i cu re n tu l am plificat v a avea distorsiuni neliniare. .; Pentf.u n l tu ra re a satu raiei s'u tilizeaz tu b u ri cu c u re n t'? nodic m ic sau sV execut n -m iezu l de fier u n n tre fie r ngreuindu-i ast.fel m gnetizarea.

Negativri i reglaje n amplificatoare


Tensiunea desnegativare se utilizeaz n am plificatoare p e n tru a se deplasa pun ctu l de m ncio n are sp re stnga pe caracteristic n scopul evi t rii apariiei cu ren ilo r de gril care produc distorsiuni neliniare, p re cum i p en tru a m icora com ponenta continu a cu ren tu lu i anodic. In practic, se utilizeaz dou sistem e de n egativare : autom at i iix. \ P rin cip iu l n eg ativ rin au to m ate, n care se folosete o m ic p a rte din tensiunea anodic, este re p re z en ta t n figura 364, a p e n tru tu b u l cu ncl zire direct i n fig u ra 364, bxpentru tubul cu nclzire indirect. In circu itu l anodic se nseiaz n tre catod (borna m inus a bateriei B ,) i m inusul sursei anodice oV ezisten special R nu m it rezisten de negativare ; ea face p arte n V :elai tim p i din circu itu l de gril i d in cel anodic. C om ponenta continu a c u ren tu lu i anodic Ia produce la bornele rezistenei R t o cdere de tensiune, captul acesteia dinspre Ba avnd un poten ial negativ fa de cellalt capt legat de catod. P rin u r m are, grila va prim i, de asem enea, o tensiune de negativare egal cu c

Fig. 364. N e g ativ are au tom at.

derea de tensiune { E ,l= a-R t ), produs de c u re n tu l anodic pe rezistena de negativare. N egativarea fix, n care ten siu n ea de neg ativ are este obi n u t de la o su rs separat, constituie cea m ai veche i, totodat, cea m ai sim pl m etod de negativare. E a const n conectarea unei surse sepa rate de c u re n t co n tin u u n cirteuitul de g ril (fig. 365). S ursa poate fi un elem ent uscat, o b aterie de acum ulatoare (fig. 365, b ) sa u o tensiune re dresat i filtrat, fu rn izat de o n fu rare sep arat a tran sfo rm ato ru lu i
279

3
Fig. 365* N egathrare fix. Fig. 366. R eglarea am plificrii.

de re e a (fig. 365, o). A ceast m etod este ns rhai scum p i se folo sete rar. n u nele ap a ra te car^. folosesc am plificatoare (radio, televizor etc.) este necesar s se regleze m anual m rim ea am plificrii: n acest scop n circuitul de gril se in tro d u c e \u n poten io m etru P (fig. 366) cu care se poate reg la tensiunea aplicat grilei, deci i ten siu nea am plificat.

NTREBRI RECAPITULATIVE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Cum se face re d re sa re a c u ren tu lu i a lte rn a tiv ? D up ce c rite rii se clasific re d re so a re le ? Cum se p o ate d u b la ten siu n e a re d re sa t ? Ce ro l a u circu itele de filtra re i cum fun cio n eaz ele ? . Cum fu n c io n ea z c irc u itu l o sc ila n t ? Cum se calculeaz fre c v e n a p ro p rie a circu itu lu i o scilan t ? Ce este fa c to ru l'd e c a lita te a c irc u itu lu i o scilant ? Cum e e cra n ea z circu itele oscilante ? Ce ro l a u Circuitele de a m p lific are ? Cum se clasific circu itele de a m p lific are ? 11 . n ce m od se a sig u r n e g a tiv a re a g rilei fa d e catod ? 12. Cum se p o a te re g la am p lific are a ?

PARTEA A OPTA

CEASORNICE ELECTRICE

CAPITOLUL I

CEASORNICE CU ARMARE ELECTRIC


A. CLASIFICAREA CEASORNICELOR ELECTRICE

Ceasornicele electrice se p o t clasifica d up m ai .multe c r i t e r i i : Dup gradul de dependen : Ceasornice dependente : ceasornice sincrone ; ceasornice secundare. Ceasornice c o m b in a te : ceasornice sincrone cu rezerv de m ers. Ceasornice in d e p e n d e n te : ceasornice in d iv id u a le ; ceasornice p rin cipale. Dup sistem ul de oscilaie : Ceasornice cu oscilaii m ecanice : cu cristal de cuar ; cu diapazon ; cu arc p l a t ; cu p e n d u l; c-u balansier. Ceasornice cu oscilaii e le c tric e : cu circuit o s c ila n t; cu circuit basculant. Dup m odul de unde se utilizeaz curentul electric : Ceasornice cu acionare i n trein ere electric a o sc ila iilo r: cu cristal de c u a r ; cu arc p l a t ; cu diapazon ; cu p e n d u l; cu balansier. Ceasornice cu acionare in d irect (cu arm are e le c tric ): cu arm are p rin e le c tro m a g n e t; cu arm are cu m otor electric.
B. ARMAREA CEASORNICELOR CU ELECTROMAGNET

Ceasornicele cu arm are electric se deosebesc fo arte p u in de ceasor nicele m ecanice clasice. T oate m ecanism ele ceasornicului m ecanic s-au pstra t neschim bate, n afara m ecanism ului m otor care, n loc s fie arm at m anual, v a fi a rm a t cu u n dispozitiv electric. Ceasornicele acionate electric indirect se construiesc cu rezerv de m ers (pot funciona u n tim p cteva ore d up n treru p ere a c u re n tu lu i electric) sau fr rezerv de m ers (se opresc la cteva m in u te dup n tre ru p e re a curentului). P rim ele se alim enteaz, de obicei, de la reeataa de distrib u ie a cu ren tu lu i, ia r celelalte, de la o surs proprie (baterie). Ceasornicele cu rezerv de jmers sn t p rev zu te cu a rc m o to r sau greuti, ia r energia electric e ste folosit la a rm a re a arcului sa u la rid i281

carea g reu tilo r. F recv en a a rm a rii poate fi foarte diferit : de la o a r m a re / 8 h la 60 arm ri/h. F recv en a a rm rilo r'l ceasornicele fr rezerv de m ers este m ai ridicat* (12 16 arm ri/h ) i, de aceea, ele sn t m ai precise* fo ra tra n s m is eap am en tu lu i fiind practic constant. Ele m ai au av an taju l c nu sn t legate de o poziie (priz), deoarece avnd surs proprie de alim entare, p o t fi aezate n orice loc. A m bele tip u ri de ceasornice cu arm are electric p o t fi acionate fie cu m otor electric, fie cu electrom agnet. Se cunosc fo arte m u lte v arian te de arm are cu electrom agnet care funcioneaz ns toate dup acelai principiu : m ecanism ul de transm isie nchide la in terv ale reg u late u n circu it electric form at d in tr-o su rs de c u ren t i u n e le c tro m a g n e t; electrom agnetul atrage- o a rm tu r legat de m ecanism ul m otor i tran sm ite acestuia o energie potenial. D ispozitivul de armare cu electrom agnet se com pune din urm toarele pai princip ale : electro m ag n et cu o a rm tu r m obil ; co n tacto r p e n tru nchiderea i deschiderea circuitului electric al e le c tro m a g n e tu lu i; dispozitiv p e n tru com anda c o n ta c to ru lu i; dispozitiv p e n tru tran sm iterea m icrii de la arm tu ra m obil la m ecanism ul m otor. f D in tre acestea, cele m ai sensibile snt contactorul i dispozitivul su de com and.

1. Conf actorul
U n sistem des u tiliz a t este p rezen tat in figura 367. Se com pune d in tr-u n electrom agnet 5 cu a rm tu r basculant 3 care se p o ate roti n ju ru l p u n c tu lu i 1. Cnd prin bobinele 4 ale electrom agnetului circul curent, aceasta arm atu ra v a fi atrasa, i clichetul 7 alunec peste dinii roii de cichet 8 im obilizat de cli chetul 9. Cnd curentul se n treru p e, arcul eicoidal 6 trage a rm tu ra n a poi, i clichetul 7 rotete ro ata cu civa dini. Stabilirea i n tre ru p e rea cu ren tu lu i se fac cu contactorul compus din lam a 2 , legat rigid de arm tur, i furca 16 care poate oscila n ju ru l punctului 11. F u rca este m eninut n poziia de repaus de arcul 13, fix at cu unul din tre capete pe o plac fix n punctul 15 i cu cellalt capt pe furc n pu n ctu l 14. Fig. 367. Dispozitivul de armare cu P a rte a superioar a cresttu rii furcii contactor oscilant. este izolat cu izolatorul 1 2 . In poziia din fig u r cu re n tu l este n tre ru p t. Dac se deplaseaz furca n sus, se stabilete contactul :intre arip a furcii de jos (neizolat) 16 i co n tactu l 10 al lam ei 2: In acest n oment, electrom agnetul atrage arm 282

tu ra care deplaseaz i fu rc a de jos.', D ato rit in eriei mecanice, fu rca se v a deplasa n co n tin u are i v a n tre ru p e curen tu l, d up care am bele, a r m tu ra i furca, se vor deplasa m p re u n n; sus, i ciclul poate rencepe. C aracteristic acestui contactor este fap tu l c ,1 n tim pul deplasrii n jos, n tre sup rafeele de contact exist o m icare relativ i, dato rit frecrii, contactele se cu r nch id erea ir'deschiderea contactului se fac pe suprafee diferite, ceea ce este fo arte avantajos, deoarece scnteia care ap are la deschiderea contactului n u deterioreaz contactele pe p o riu n e a unde ele se ntlnesc. n afar de aceasta, deschiderea contactului se face brusc, astfel n ct se reduc m u lt scnteile. Acest tim p de contactor are ns d ezavantajul c pen tru com anda lu i:se consum o fo r oarecare de la m ecanism ul de .ceasornic. O siguran m ai m are n ex p lo atare o p rezin t contactorul din fi g u ra 368. G reu tatea 1 xotete ro a ta de a n tre n a re 2 n direcia sgeii. Pe circum ferina roii este m o n tat contactul 3. n tim pul funcionrii cea sornicului acest contact se apropie de cellalt contact 4, m ontat pe arm tu ra oscilant 5 a electrom agnetului. !n m om entul cnd contactele se ating, se nchide circu itu l p rin bobinele 6 ale electrom agnetului, i electrom agn etu l ro tete arm tura. P rin aceast m icare brusc, contactul 3 m preun cu ro ata 2 sn t m pinse napoi (n sens co n trar sgeii), g reu tatea 1 se ridic, ia r clichetul 7 alunec peste dini. D atorit ineriei, ro ata 2 se ro tete m ai d ep arte i deschide contac tul. n acest m om ent, electrom agnetu l elibereaz arm tu ra, care se va ro ti n poziia iniial (desenat) da to rit arcului 3. La acest sistem , n acelai tim p contactele s n t nchise i p u tern ic presate i astfel se reduce rezistena de contact.

contactor rotativ.

Fig. 369. Bra excentric pentru armare.

Acest contactor este frecv en t folosit la arm area ceasornicelor de p e re te i a ceasornicelor principale. U neori, n locul *greu tii 1 se folo sete un a rc sp iral sa u o g re u ta te sub form de b ra excentric (fig. 369). n aceste cazuri, fo ra fiind m ic, dispozitivul acioneaz d irect asupra axului m in u tar sa u chiar asu p ra ax u lu i interm ed iar. Bineneles, frecvena arm rilor va fi cu m u lt m ai mare."
283

2. Sisteme de armare cu electromagnet

a. A rm area cu cu ren t continuu. C onstrucia u n u i - ce aso rn ic . arm at electric de la o b aterie este re p re z en ta t n fig u ra 370. B ateria 4 d e 1,5 V este m o n tat n tre contactele 2 i 3. In fig u r s-au n sem n at cu sem nul plus ( + ) i m inus () toate piesele c a re pnt n contact cu p o lul pozitiv, respectiv negativ. n tre g u l m ecanism de arm are este m o n tat p e su portul schelet 1 i in trodus n tr-o c a r. 5 cas d in m aterial plastic 5. E lectrom agnetul 8 cu m iezul de fier 6 este introdus n tr-o cutie cilindric 9, nchis la u n capt de a rm tu ra bascu la n t 7. Aceast a rm tu r este leg at prin n fu rarea electrpm agnetului de polul p o z itiv . al b ateriei i p rev zu t la capt cu u n contact de a rg in t 10. Ce l la lt contact 12, le g at la polul negativ, este m o n tat pe caseta 11. In interiorul casetei de di m ensiuni m ari este m o n tat ar-, cui m otor 13. ceasornicului, caseta se rotete n direcia sgeii pn cnd atinge contactul 10. C ircuitul electric fiind nchis, a rm tu ra 7 va fi atras i ea m pinge ca seta napoi, n fu rn d arcul m otor. D atorit in eriei casetei, acesta se rotete m ai departe Fig. 370. Ceasornic cu baterie i electron treru p n d contactul. A rm magnet. tu ra 7 nem aifiind atras, cade sub greutatea proprie. La acest .ceasornic, contactul se realizeaz n tr-u n singur punct, dar n tim p u l ro tirii cele dou contacte alunec p u in . F ora de apsare a con tactelor este rea liz a t de fo ra electrom agnetului i a arcu lu i m otor. n tre ru p ere a contactului se realizeaz brusc. D u rata arm rii este de 1/20 i se rep et la 2 3 m in. n tim p u l arm rii, m ecanism ul nu tran sm ite en er gie eapam entului, d a r n u se produc p e rtu rb ri n funcionare deoarece tim p u l de arm are este fo arte sc u rt. F recv en a arm rilor fiind m are, fora arcului m otor este p ractic co nstant ; la nceput, cnd b ateria este nou, frecvena este m ai redus. P e m su r ce b ateria slbete, frecvena crete deoarece ung h iu l de ro ta ie im p rim at casetei se reduce. La fiecare a r m are se aude u n m ic s u n e t ; cnd frecvena acestor sunete crete, b ate ria treb u ie nlocuit. b. A rm area cu cu ren t alte rn a tiv . P e n tru arm area ceasornicelor cu electrom agnet se p oate folosi i cu re n tu l altern ativ , care are, n general, tensiuni m ai ridicate (uneori, ten siu n ea reelei). U n dispozitiv de a rm are cu c u re n t altei'nativ este rep re zen ta t n figura 371, la care contactorul este u n n tre ru p to r cu m ercur.
284

P e m su r ce- ceasornicul"'m erge, a rm tu ra 8 d ii g reu tatea p ro p rie b ra u l 2 n jos. L egtura n tre a rm tu n zeaz cu o tij 1 din m aterial nem agnetic. C lichetul 3 fixa ro a ta 4, iar n tre ru p to ru l 6 cu contactele a i b se nc m ercu ru l atinge contactul a. In acest m om ent, p rin bobi. curent, i a rm tu ra 8 este tras n sus (n in te rio ru l bobii

b)., A cesta 'torul 2 i-oata at,

p rsete co n tactu l a, cnd se n tre ru p e curentul. Acest dispozitiv se n um ete dispozitiv de arm are cu b ra basculant. U n alt dispozitiv frecv en t u tiliz a t este re p re z en tat n figura 372, a. Se com pune din dou bobine 1 i 2, m ontate pe u n m iez 3, form at din tole n form de potcoav. Cele dou bobine sn t legate n serie prin in term e d iu l contactorolui fo rm at din tiftu l 13 : i b ra u l 11. tiftu l 13 e ste m ontat pe clichetul 6, care este apsat de arcu l 7, am bele m ontate pe a rm tu ra m obil 4. A su p ra roii de clichet ,5 care tran sm ite m icarea la arcu l m o to r m ai acioneaz clich etu l 9, cu arcu l sSu 10. B rau l 11, ap sat de a r cul 12, este m o n tat pe acelai b o l cu clich etu l 9 i se poate sp rijin i pe acesta cu tam ponul 14. In tim pul fu n cio n rii ceasornicului, a rm tu ra 4 se rotete n sensul sgeii, fiind tra s de arcu l elicoidal 8 p n cnd clichetul 9 cade de pe v rfu l dintelui. In acest m om ent, b ra u l 11 cade pe tiftu l 13 i nchide circu itu l electric. A rm tu ra m obil se va ro ti n sensul invers celui indicat de sgeat p n cnd clichetul 6 cade de pe v rfu l dintelui (fig. 372, b). In acest m om ent, c irc u itu l electric se va n tre ru p e deoarece tiftu l 13 va cdea m ai m u lt dect b ra u l 11, care se va tam pona de clichetul 9.

C. ARMAREA CEASORNICELOR CU MOTOR ELECTRIC

' A rm area cu m o to r electric este folosit la foarte m ulte tip u ri de ceasornice. M ecan ism u l'd e m ers a l ceasornicului, n tim pul funcionrii, nchide n tr-o poziie d eterm in at u n circuit electric cu a ju to ru l u n u i contactor. In circu itu l electric este in te rc a la t7un-m otora care, p rin tr-u n angrenaj m elcat, tran sm ite m icarea la arcu l m otor al ceasornicului. In tr-o alt poziie d eterm in at, se n tre ru p e circu itul i arm area nceteaz. /Armarea cu m otora a re a v an taju l c i i^ tim pul; arm rii se tra n s mite^ energie l eapam ent, ia r contactorul se uzeaz" mai p u in deoarece frecven a arm rilo r e ste m ar red u s dect n cazul arm rii cu electrom ag net. De asem enea, zgom otul produs este redus. P e n tru arm are se folosesc fie m otoare de curent continuu, alim en tate, n g eneral, de l baterii, fie m otoare de c u ren t alternativ, alim ente de la reea.

1. Armarea cu motor de curent continuu


C onstrucia u n u i dispozitiv de arm are des utilizat cu b aterie i mo tor. de c u re n t co n tin u u este rep rezen tat n fig u ra 373. M otorul 7 cu o tu raie de 2 000 ro t/m in este nchis n tr-o cutie. A xul su se term in cu un melc 8, care angreneaz cu o ro at m elcat 4. din m ate rial plastic, p en tru reduce rea frecrilor. Deoarece angrenajul m elc-roat m elcat este ire versibil. la dispozitivele care folosesc acest angrenaj nu m ai este necesar m ecanism ul cu ciic-het de pe axul m otor. D ispozitivul de arm are se compune din podul 1 n care este presat un lagr 2 p e n tru axul motor. P e ax sn t m ontate n ordine discul de comand 3 care nchide i deschide contactorul, roata m elcat 4, arcul m otor 5 i Fig. 373. Armare cu motor de curent continuu. ro ata m otoare 6. De re m a r cat c arcul m otor este un arc elicoidal cilindric, care a re avantajele c n u trebuie uns i c n u se produc frecri n tre s p ir e ; de aceea el se desfoar lin, fr salturi. F recv en a arm rii la acest dispozitiv este din opt n opt m inute, ia r d u rata u nei arm ri v ariaz n tre 1 s cnd b a te ria este nou i 2,5 s cnd b ateria este uzat. T ensiunea b ateriei este de 1,5 V. Procesul a rm rii este rep re z en ta t n figura 374 i se desfoar n felul u rm to r : La sfritu l perioadei de desfurare a arcului, lim ba lim itatoare 7 (fig. 374, a), care se ro tete m p reu n cu ro ata m otoare 6 n sensul indicat prin sgeat, atin g e tiftu l 8, m o n tat pe discul de com and 3, i a n tre 286

n e a z tiftu l pn cnd iese? de sub b ra u l declanator 9 (fig. 374, b). A cesta cade i m p reu n cu el tija 10 i lam elele 11 /vin n. contact cu colectorul 2 i nchid circuitul. M otorul , i :ncepe se roteasc i s antreneze roata m elcat 4 n direcia sgeii. La nceput, discul de com and st nem icat, p n c n d fundul, canalului circu lar din ro ata, m elcat ncepe S antreneze

Fig. 374. Dispozitivul de armare cu motor.


tiftu l 8. A ceast m icare va co ntinua pn cnd tiftu l in tr sau b ra u l declanator l ridic m p reu n cu p eriile i n tre ru p e circuitul.- M otorul m ai face cteva ro taii i se oprete. D ispozitivul de arm are m ai este p rev zu t cu u n m ecanism care in dic grad u l de ncrcare a b ateriei n funcie de n u m ru l de ro taii ale m otorului dup n treru p erea circu itu lu i. Cu ct tensiunea b ateriei este m ai m are, cu a tt m otorul v face m ai m u lte rotaii pn la o p rire dup n tre ru p e re a curentului. Un tip de ceasornic la care oprirea i p o rn irea m otorului se fac n a lt mod este rep rezen tat n fig u ra 375, iar dispozitivul su de contact, n figura 376. M otoraul 1 (v. fig. 375) care an treneaz dispozitivul de a r -

curent continuu.
287

m a re 'a r e u n -ro to r cu u n joc axial de 0,8 mm. A x u l ro torului este p re v zu t la cap t cu u n m elc 2, care angreneaz o ro at m elcat 3, pe al crei ax snt m ontate discul de declanare 5, arcu l m otor i ro a ta m otoare. P o rnirea i o p rirea m otorului se fac p rih deplasarea axial a roto ru lu i, astfel n ct' discul c o le c to ru lu i; in tr i iese de sub lam elele colectoare. In poziia pornit", asu p ra ro to ru lu i acioneaz fora m agnetic a statorului >care are u n a stfe l de sens n ct s m enin ro torul n poziia pornit. Tot n acelai sens acioneaz i fora arcu lu i b rau lu i declanator 4, ia r n sens contrar, fo ra arcu lu i m otor, care se m anifest n angre n aju l fhelcat. In tim p u l d esfurrii arcu lu i m otor, ro ata m elcat st nem icat, ia r roata m otoare p rev zu t cu tiftu l declanator 6 se rotete ncet. La un m om ent dat, tiftu l de declanare atinge discul de com and, respectiv lim ba ndoit 7 a acestuia (fig. 376) i an treneaz discul pn cnd unuldin lim itatoarele 8 ale discului alunec sub b ra u l declanator 5 i, cu a ju to ru l tam ponului 9, m pinge ro to ru l n u n tru . In acest m om ent, m otorul ncepe s funcioneze, i fo ra m agnetic care ap are v a aciona n sensul m eninerii contactului. n tim p u l arm rii, discul de com and se rotete foarte ncet, a n tre n a t fiind n co ntinuare de ro ata m otoare, n tim p ce ro ata m elcat se ro tete m u lt m ai repede. D up o ju m tate de rotaie, ro ata m elcat ncepe s antreneze discul de com and, i lim itato ru l 8 eli bereaz b ra u l declanator, ia r fo ra an g ren aju lu i m elcat (determ inat de tensiunea arcului m otor), fiind m ai m are dect fo ra de m eninere m agne tic, deplaseaz ro to ru l i n tre ru p e contactul electric n tre lam elele i discul co le c to ru lu i; m otorul se oprete.

2. Armarea cu motor de curent alternativ


C aracteristica tu tu ro r sistem elor de arm are cu m otoare de curent continuu i cu electrom agnet este contactorul care nchide i deschide circuitul electric. C ontactorul este organul cel m ai sensibil al dispozitivelor electrice de arm are i m ajo ritatea defectelor n exploatare provin de aici. Dispozitivele fr contactoare sn t m ai robuste, au siguran m are n funcionare, d ar au i dezav an taju l fo arte m are c n u se pot folosi dect n cu rent alternativ, fa p t care le face inutilizabile n ceasornicele portabile. M otorul cu c u re n t a lte rn a tiv cel m ai des u tilizat este m otorul cu disc de alum iniu i pol ecran at. A cesta are tu ra ia i m om entul redus i func ioneaz fr zgomot. D ato rit m om entului m ic p rodus de m otor, n tre acesta i ax u l m otor se in terp u n e u n red u cto r cu un ra p o rt m are de dem ultiplicare, realizat cu u n angrenaj m ele-roat m elcat. La ceasornicele m ai p u in pretenioase n u se prevede u n dispozitiv p e n tru lim itarea arm rii. In acest caz, cnd arcu l m otor este com plet a r m at, discul m otorului se oprete, ia r fo ra suplim en tar transm is de m o to r eapam entului n u influeneaz m ersul. Toate ceasornicele echipate cu m otoare de c u re n t alte rn ativ se con struiesc cu rezerv de m ers, p e n tru ca o even tu al n treru p e re de cu rent de cteva ore s n u influeneze b u n a funcionare a ceasornicelor. Ceasornicele fo arte precise sn t prevzute cu dispozitive p e n tr u lim itarea arm rii. Aceste dispozitive (de construcie fo arte variat) decupleaz m ecanic m otorul care continu s se roteasc n gol pn cnd v a fi din n ou cuplat.
288

NTREBRI RECAPITULATIVE

1. Cum se clasific ceasornicele electrice ? 2. Ce se nelege prin ceasornic cu rezerv de mers ? 3. Care snt prile principale ale dispozitivului de armare cu electromagnet? 4. Cum funcioneaz contactorul cu lamel i furc ? 5. Cum funcioneaz dispozitivul de armare cu electromagnet alimentat de la o : bsterie; 6. Cum funcioneaz dispozitivul de armare cu bra basculant ? 7. Care snt avantajele dispozitivelor de armare cu motor electric ? 8. Cere dispozitive de armare nu au nevoie de contactor i de ce ?

C A PIT O L U LI I CEASORNICE ELECTRICE CU NTREINEREA ELECTRIC A OSCILAIILOR


La ceasornicele cu acionare direct, energia se tran sm ite din ex te rio r direct regulatorului. P e n tru ca reg u lato ru l s funcioneze corect (s-i pstreze izocronism ul), im pulsurile de energie date reg u lato ru lu i treb u ie s rm in con stan te ca m rim e i frecven, ia r frin area reg u latorului, d a to rit tra n s m iterii m icrii la indicatoare, tre b u ie s fie m inim . P e n tru a se respecta condiia de frecven, im pulsurile sin t com an d ate chiar de reg u lato r p rin in term ed iu l u n u i contactor sau al u n u i cir cu it electric cu tranzistor. La ceasornicele cu contactor, contactele snt elem entele cele mai sensibile. Ele fiind com andate de regulator, fo ra de apsare este foarte m ic i de aceea n u este adm is oxid area sau m u rd rire a contactelor. F recven a n tre ru p e rilo r fiind fo arte m are (7 200 n tre ru p e ri/h la un p en dul de 1/2 s), n u este adm is nici apariia de sentei care a r deteriora repede contactele.

A . *

MECANISME CU CONTACTOARE

1. Ceasornice cu pendul

In figura 377 s-a rep rezen tat schem a u n u i ceasornic electric cu ac io n are direct cu contactor. Ceasornicul funcioneaz d up u rm to ru l principiu : in m om entul n care viteza p en d u lu lu i este m axim , el nchide u n contaq electric, ia r electrom agnetul i va da u n im p u ls corespunztor energiei p ierd u te n tim p u l unei oscilaii. P en d u lu l 1 cu tij din in v a r este su sp en d at cu u n arcu le ca i p en d u lu l ceasornicelor m ecanice. In loc de g reu tate, p endulul este p rev zu t cu u n m agnet p erm an en t 2, cu seciunea circular, ndoit sub form a u n u i
19 M an u alu l ceasorn icaru lu i

289

arc de cerc. P o lu l n o rd a l m ag n etu lu i poate in tra n tim pul oscilaiei n interio ru l b o b in ei 4 fix a t pe su p o rtu l 3. Im p u lsu l se transm ite p en dulului cnd acesta-se m ic de la d re a p ta sau la stnga (bobina atrage m agnetul), m p reu n cu p e n d u lu l oscileaz i a n tre n o ru l 5, care, la fiecare oscilaie, v a ro ti ro ata de clich et 6 cu u n dinte. A ceast m icare este transm is m e canism ului in d icato arelo r. R oata de clichet m ai a re rolul de a com anda b ra u l 7 ce se p o a te ro ti n ju ru l p u n ctu lu i 8 i pe care este fix a t con ta c tu l de p la tin 9. C nd b ra u l 7 u rc p an ta dintelu i roii de clichet, con ta c tu l 9 atrige lam a 10 de a u r i nchide circu itu l electric. Cnd b ra u l cade de pe v rfu l d in telu i, co n tactu l se n treru p e. M ecanism ul este astfel reglat n c t contactu l s se n ch id cu 1/10 s n ain te de poziia de echilibru a pen d u lu lu i i s r m n nchis 1/50 s. In re stu l perioadei, pendulul osci lea z liber. C u re n tu l electric p o rn ete de la polul pozitiv al bateriei p rin tr-u n conductor izolat, aju n g e la u ru b u l 11 i, p rin cele dou contacte 10 i 9, la m asa 3. U n c a p t al bobinei este legat la m as, ia r cellalt, la polul negativ al bobinei. U nele tip u ri de ceasornice mai. recente sn t p rev zu te cu o cutie m etalic 12 asem n to are ca form cu bobina 4 (din m otive de sim etrie)

Fig. 377. C easornic cu pen d u l tip ancor cu a cio n are a electric a pendu lu lu i.

Fig. 378. C easornic cu p e n d u l cu a cio n a re a electric a indicatoarelor.

290

n care in tr polul sud a l m agnetului n tim pul oscilaiei, producind un cm p m agnetic variab il. D in aceast cauz, n cu tie a p a r cureni care vor fi cu a tt m ai m ari, cu. cit elongaia' pendulului v a fi m ai m are. C urenii din cutie p ro d u c u n cm p m agnetic ce frneaz p endulul, m eninnd astfel am plitudinea constant. La cele m ai m oderne ceasornice cu acest sistem se m ai m onteaz un disc m agnetic 13 p rin a crui ro tire se poate reg la m ersu l n tre lim itele 10 s/24 h. D iferenele m ai m a ri se regleaz p rin n u ru b area greutii 1 de pe tija p en d u lu lu i. u ru b u l 14 a re ro lu l de a bloca pen d u lu l n tim pul transportului. . Un a lt tip de ceasornic cu pen d u l este rep re z en tat n figura 378. La acesta, m icarea de la pen d u l la m ecanism ul in d icatoarelor se transm ite pe cale electric, i de aceea el poate fi folosit p e n tru a com anda m ai m ulte ceasornice secundare. > P en d u lu l 1, susp en d at n mod obinuit, an tren eaz i prghia osci lant 2. In deplasarea sa de la d re a p ta sp re stnga, dac am plitudinea p e n d u lului este suficient de m are, aceast prghie alunec n am bele sensuri peste cam a 3, m o n tat pe un arc elastic. Dac am p litu dinea scade, prghia se aga de u m ru l camei, ia r la n toarcerea pendulului, ea apas cam a n jos, nchizndu-se con ta ctu l 4. m m . VI Fazele succesive de j , _Q funcionare a u n u i astfel de contactor sn t re p re zentate n figura 378 : 'p r ra o 1-, U ghia oscilant 2 este acio W n at de contactul mobil, "r S J , ia r b rau l de com and 1 M este fix a t de tija p en dulului. n m om entul n care w - 1 1 se nchide circu itu l elec tjm_U.il tric, bobina 6 (v. fig. 378), fiind alim en tat de acu IS3 " m ulatorul 5, v a respinge ME m agnetul 7 m o n ta t pe tija pendulului. Cnd acum u lato ru l este ncrcat, n u m ai dup 6 7 oscilaii se ncheie circuitul. Cu ct tensiunea acu m ulatorului scade, cu a tt m ai des se -O lQ "n face contactul, ia r cnd se ajunge ca la fietfare osci laie s se nchid con li tactul, acu m u lato ru l tre Fig. 379. Fazele d e lu cru a le contaetorului. buie ncrcat. Spre deosebire de ceasornicul descris an terio r, a n tren area indica toarelor se face p rin in term ed iu l cu ren tu lu i electric. n acest scop, pe p a r tea superioar a tijei pendulului este m ontat o lim b 8 (fig. 379) care poate oscila n um ai n tr-u n sin g u r sens. Astfel, cnd p en d u lu l va oscila de la d reap ta sp re stnga, ea va ap sa prghia 9, ia r aceasta v a elibera tiftu l 10 m ontat pe b ra u l 11 ce va cdea sub g reu tatea proprie i va nchide

contactul 22. E lectrom agnetul 13 v a atrag e a rm tu ra basculant ca re va m pinge b ra u l 1 napoi i acesta se v a zvor din nou cu tiftul, 10. Itf p a ra le l cu electrom agnetul 23 este legat electrom agnetul 14 care, n m om entul nchiderii circu itu lu i, a tra g e a rm tu ra 15 pe care este m on ta t clichetul 16. A cesta ro tete cu u n d in te ro ata clichet 17 care este m on ta t pe acul indicato ru lu i secundar.

2. Ceasornice cu balansier
Ca i ceasornicele m ecanice, ceasornicele electi'ice cu balan sier au av an taju l c sn t portabile i a u dim ensiuni m ai mici. In fig u ra 380 s-a re p re z en ta t u n ceasornic cu aciune direct cu b a lansier' Se com pune d in tr-u n electrom agnet 2, n al crui n tre fie r se poate roti ro to ru l de fier 3, m o n tat rigid pe axul regulatorului 4. P e ace lai ax sn t m o n tate roata oscilatoare 5 i arcul sp iral 6 care m p reu n form eaz sistem ul de oscilaie al regulatorului-etalon p e n tru o frecven bine determ inat. C ontactul electric se form eaz n tre arcul 7 (care este izolat de m as cu rondela 8 i leg at la bobina 2 a electrom agnetului) i planul nclinat 9, m o n tat pe axul reg u lato ru lu i i leg at de polul pozitiv al bateriei. C ontactorul 9 este n clin at la 45 i cnd ajunge n d rep tu l arcului 7 l apas n jos, asigurnd astfel presi Fig. 380. C easornic cu b a la n sie r i u n ea de contact. C t tim p contactul contact. este nchis, electrom agnetul va da ro to ru lu i u n im puls de energie. R egu la to ru l se ro tete m ai departe, ia r arcu l ajunge la captul nclinat i scap ridicndu-se i, p rin aceasta, n tre ru p e circuitul electric. La ntoarcere, plan u l n clin at va atinge p u in arcu l 7 pe care l v a m pinge n sus c u p a r te a sa superioar, izolat. M ecanism ul indicatoarelor este a n tre n a t p rin tr-u n ax de transm isie pe care sn t m o n tate ro ata de clichet 12 i ro ata de poziionare 10, pozi ionat de a rc u l 22. La fiecare oscilaie a regu lato rului, n tr-u n sens, a r cul 23 antren eaz roata de clichet, ia r n sens c o n tra r el se ndoaie, tfe cnd peste dini.
B. MECANISME CU TRANZISTOARE

M ecanism ele cu tran zisto are elim in contactorul, organul cel mai sensibil al ceasornicelor electrice. A n tren area indicatoarelor se face n acelai m od ca la m ecanism ele cu contactoare. P rin fa p tu l c regulatorul n u m ai com and contactorul, frn a re a acestuia v a fi m u lt m ai redus, astfel n ct o b aterie poate alim en ta ceasornicul tim p de m ai m u li ani. F o ra n ecesar p e n tru a n tre n a re a indicatoarelor este m ai m ic dect cea p e n tru com anda contactorului.

1. Ceasornice cu pendul

P rin cip iu l de funcionare a u n u i ceasornic cu p endul i tran zisto r se poate u rm ri pe figura 381. Se folosete p ro p rietatea de blocare a tran z is toru lu i ; astfel dac baza (B) r6 u n p o ten ial pozitiv, p rin circu itu l em iter (E)-colector (C) n u v a trece c u re n t. A ceast situ aie corespunde cu cea a contactorulu i cu contactele n d ep rtate. D ac bazei i se aplic o tensiune negativ, p rin circu itu l em iter-colector v a trece u n cu re n t corespunztor contacte lor nchise ale contactorului. n serie cu em iteru l i colectorul se leag o baterie de alim entare i bobina de lu cru 3. In Circuitul, bazem iter se leag bobina de co m and (excitaie) 2. Cele dou circuite sn t cuplate capacitiv p rin condensa torul C. L a cap tu l tijei pendu lu lu i se m onteaz u n m agnet , perm anent cu seciunea cir cular, cu rb at d up u n arc de cerc. Cele dou bobine 2 i 3 sn t aezate concentric, Fig. 381. C easornic cu p en d u l i tran z isto r. i n interio ru l lo r poate in tra polul sud al m agnetului p erm anent 1. D ac pendului se deplaseaz spre dreapta, n bobina de com and se induce o tensiune electrom otoare care are o astfel de polari tate nct baza v a fi ncrcat pozitiv, i tran zisto ru l rm ne blocat. Dac p en dulul se ntoarce, polaritatea ten siu n ii electrom otoare in dus n bobina de com and se schim b, baza d evine negativ, tran zisto ru l se deblocheaz i p rin circu itu l bobinei de lu cru v a trece cu cu ren t fu rn izat de b aterie a crui tensiune este am plificat de tranzistor. C m pul m agnetic cre at de bobina de lu c ru v a m pinge p en d u lu l spre stnga p n cnd polul sud iese d in bobin. P e m su r ce m ag n etu l iese, tensiunea indus n bobina de com and scade i, odat cu ea, scade i negativ area bazei i cu ren tu l n bobina de lu c ru se n treru p e. Cu a ju to ru l condensatorului C tensiunea la baz se stabilete astfel ca atu n ci cnd bobina de com and n u transm ite un potenial n eg ativ la baz, tran zisto ru l s fie blocat. Cnd p en dulul se deplaseaz de la stnga spre d reap ta, blocajul devine i m ai' puternic. U nghiul de oscilaie a p en d u lu lu i depinde de p roprietile tran zisto ru lu i (am plificarea tensiunii), de te m p e ra tu ra acestuia, de bobina de lucru i de m agnetul perm anent. P rin dim ensionarea corespunztoare a acestor elem ente se poate ajunge la o precizie de 2 s/24 h. P e n tru unifo rm izarea oscilaiilor se m onteaz bobina 4, i in elu l con ductor 5 pe bob in a 3 n care se in d u c cureni care frneaz oscilaiile m ari. D ezavantajul ceasornicelor cu tranzistoare const n fa p tu l c pie sele de fier ale ceasornicului sn t m agnetizate de cm purile m agnetice pu ternice, necesitnd o reg lare su p lim en tar n exploatare..
293

2. Ceasornice cu balansier
P rin cip iu l de funcionare este acelai cu cel descris la ceasornicele c u pendulf Ceasornicele cu b alan sier i tran zisto are (fig. 382) se compun, n ge n e ra l, din urm to arele p ri p rincipale : reg u lato ru l, com andat de tran zisto are ; - blocul electronic ; m ecanism ul de transm isie ; su rsa de energie electric (baterie).

tran z isto r.

R egulato ru l (fig. 383) se com pune din dou discuri de fier 1 i 2 pe care snt m o n tai doi m agnei 3 i 4 de form cilindric. Cele dou discuri sn t ech ilib rate cu dou g reu ti m etalice nem agnetice 5 i 6 fixate prin n ituire. P e a x u l 8 al reg u lato ru lu i se m onteaz i arcu l spiral 7. Masa reg u lato ru lu i fiin d re la tiv m are, frecv en a lui de oscilaie este redus (120 oscilaii/m in). P e n tru a se reduce frecrile n lagre, ax u l reg u latorului este m ontat n poziie v ertical i aezat pe p ie tre (cu gaur i de acoperire) m ontate n u ru b u rile 11 i 12, P e n tru a se reduce fora de ap sare pe lagrul in fe rior, se m onteaz m ag n etu l p erm an en t 9, ia r d easupra lui, pe ax, m agne t u l 10. F o ra de respingere d in tre aceti m agnei va anihila aproape com p le t g reu tatea regulatorului. P e p a rte a in ferio ar a a x u lu i balan sieru lu i e ste m ontat discul de com and 13 care tran sm ite m icarea de oscilaie roii de cuplare 14 pe al crei ax este m o n ta t ro ata clichet 16, asigurat de clichetul 15. Blocul electronic (fig. 384) poate fi dem ontat separat, el form nd o u n ita te sep arat n ceasornic. E l se com pune din bobina de com and 17, b o b in a de lu c ru 18, tra n z isto ru l 19 i condensatorul 20. Toate aceste ele m ente, cu leg tu rile aferente, sn t m o n tate pe o plac din m aterial plastic sa u tex to lit i acoperite cu u n capac din m aterial plastic transparent.
294

M agneii 3 i 4 (v. fig. 383) sn t astfel am p lasai pe regulator nctatu n c i cnd acesta se afl n stare de repaus el fie chiar deasupra bo binelor. ' D eschiderea i nchiderea circu itu lu i electric al bobinei de lu cru de c tre tran zisto r se fac n acelai fel ca la ceasornicul qu pendul. i n acest caz, im p u lsu l se tran sm ite b alansierului in tr-u n singur sens, n sen su l opus tran zisto ru lu i care este blocat, i reg u lato ru l oscileaz liber-

Fig. 384. Bloc electronic.

Discul din alum iniu 21 este o frn cu cu ren i turbionari, p e n tru stabilirea am p litudinii oscilaiilor regulatorului. A lim entarea ceasornicelor se face cu o b a te rie de 1,5 V. Cnd aceasta este nou, discul de alum iniu se p u n e n poziia m edie ce asigur astfel un unghi de oscilaie de 220 n am bele sensuri. D up ce tensiunea bateriei scade, i am p litu d in ea oscilaiilor se m icoreaz, discul se scoate p u in de sub regulator, i oscilaia revine la norm al. R eglarea m ersului se face ca i la ceasornicele m ecanice, cu aju to ru l com pasului.
%

NTREBRI RECAPITULATIVE 1. 2. 3. 4. Ce se nelege p rin ceasornic cu a c io n a re direct ? De ce tip u ri sn t ceasornicele cu a c io n a re d irec t ? C are este p rin c ip iu l d e fu n c io n are a ceaso rn icu lu i cu a c io n a re d ire c t cu p en d u l ? C are sn t p rile p rin cip ale ale ceasornicului e le ctric c u acio n are d ire c t cu b a la n sie r ? 5. C are este p rin c ip iu l de fu n cio n are a ceasornicelor cu tra n z isto r ? 6. Cum se sta b ilize az a m p litu d in ile d e o scilaie la ceasornicele cu a cio n are d ire c t ?

...

CAPITOLUL III,,

, -v

CEASORNICE SINCRONE
. - , Ceasornicele sincrone sin t cele m ai vechi ceasornice electrice. Ele a u a p ru t cu aproxim ativ 50 de ani n urm . Ceasornicele sincrone se bazeaz pe principiul ro tirii sincrone (cu frecvena curen tu lu i) a u n u i m otora de curen t electric. Ele se com pun, d in tr-u n m otor sincron i un m ecanism de tran sm itere a m icrii la in ___ ____ dicafbare. Ceasornicele sincrone p re z in t o 's e rie de av an taje : se alim enteaz direct de la ree a u a de distrib u ie a-en erg iei electrice,, au p re de cost foarte sczut, sn t robuste i au consum de energie foarte mic. D ar au i u n dezavantaj foarte m are, p e n tr u c depind de frecv ena curentului. Dac acesta n u are valoarea riguros egal cu cea nom inal (50 Hz), ceasornicele sincrone n u m ai m erg cu precizie. D up valoarea tu raiei m otoraului sincron, se deosebesc : ceasornice sincrone cu tu ra ie m ic ; ceasornice sincrone cu tu ra ie m are. P rim ele (200 400 fot/m in) sn t m ai rspndite deoarece au rap o rtu l de dem ultiplicare p n la indicatoare m ai mici i se pprnesc m ai uor. Cele cu tu raie m are (3 000 rot/m in) se folosesc m ai ra r deoarece se uzeaz mai repede i au nevoie de m ulte tre p te p e n tru redu cerea turaiei. Se folosesc, de obicei, cnd se cer cadrane i indicatoare m ari, deoarece prin raportul m are de-dem ultiplicare m om entul tran sm is indicatoarelor crete m ult. D up felul n care se face p o rn irea m otorului, se deosebesc tre i ti p u ri de ceasornice sincrone : cu pornire m anual ; cu au topornire ; . cu autopornire i rezerv de m ers. Toate tip u rile pot fi echipate cu m otoare cu tu raii m ari sau mici. La reelele electrice la care n tre ru p e re a curentului se produce rar, iar du rata n tre ru p e rilo r este de cteva secunde, se folosesc n condiii optime ceasornicele cu autopornire. La ree lele cu n tre ru p e ri ra re de curent, d ar de d u rat m ai m are (cteva m i nute), ceasornicele cu autopornire n u sn t corespunztoare deoarece, dup n tre ru p e re a curentului, ele treb u ie reglate. In aceste reele se folosesc ceasornice cu pornire m anu al, care se opresc la n treru p erea curentului. In locurile unde cu rentul se n tre ru p e pe u n tim p ndelungat (cteva ore) sn t recom andate ceasornicele cu autopornire i cu rezerv de m ers, care pot funciona 8 h fr curent. Ceasornicele sincrone snt cea sornice dependente, ele depinznd de Fig. 385. C easornic p e n tru v e rifica re a frecvena cu ren tului din reea. . frecvenei.
296

P e n tru a se m enine frecvena egal cu cea nom inal, centralele electrice sn t p rev zu te cu ceasornice p e n tru v erificarea frecvenei. Dup ele se regleaz dispozitivele de com and care m enin autom at constant tu ra ia generatoarelor. n fig u ra 385 este rep re z en ta t u n astfel de ceasornic. P e cadranul din stnga se poate citi tim p u l legal, ind icato arele acestui cadran snt co m andate de u n ceasornic cu pen d u l de m are precizie.. P e cadranul din dreapta se 'p o ate'citi. tim p u l indicat de u n ceasornic sincron care este_acionat de_ energia electric prod u s de central. n tre cele dou este m o n tat u n m ecanism d iferen ial care acioneaz indicato ru l central. A cesta , indic diferenele pe cad ran u l m are,' divizat de; la 0 la 60, spre stnga () i spre d reap ta (+ ). D iferenele ce depesc 1 min se p o t citi pe cad ran u l de jos (ca la cronom etre). D ac generatorul va func iona cu tu ra ia precis, in dicatorul central v a v ib ra n zona diviziunii 0. R ectificarea preciziei se face periodic, astfel incit ceasornicul sincron s m earg ct mai ap ro p iat de ceasornicul-etalon.
A. CEASORNICE SINCRONE CU PORNIRE MANUALA

La ceasornicele cu p ornire m an u al se folosete, de obicei, un m oto ra cu m ai m u li poli (9 15 perechi), deoarece p o rn irea m anual a m oto ru lu i cu doi poli (n = 3 000 rot/m in) se realizeaz foarte greu. P e n tru ca un m otor sincron s porneasc, el treb u ie ro tit p n cnd tu ra ia lu i ajunge la tu ra ia sincron ns j/if = Schem a u n u i m otor sincron este rep rezen tat n figura 386. M otorul sincron este form at din bobina stato ru lu i 1, m iezul m agnetic 2 din tole de oel i ro to ru l 3. O seciune p rin tr-u n rotor este rep rezen tat n figura 387. A xul ro toru lu i 1 face corp com un cu pinionul 2. Pe ax este fix at prin n itu ire ro to ru l 3. R oata v o lan t 5 este m ontat pe ax cu frecare cu a ju to ru l inelului d istanier 4, al arcu lu i 6 i a l rondelei presate 7. P e n tru p o rn ire (lansare), m oto ru l fete p rev zu t cu un dispozitiv care se m anevreaz din ex terio ru l carcasei (fig. 388). A cesta se com pune d in tr-o prg h ie 1, a rtic u la t excentric fa de ro to ru l 4, i prev zu t cu u n tift de a n tre n a re 3 i cu un arc elicoidal 2. La pornire, prghia se trage spre dreap ta, i tiftu l in tr n tre polii rotorului. Cnd se elibereaz

Fig. 386. M otor sincron.

Fig, 387. S eciune p rin rotor.

Fig. 388. D ispozitivul p e n tru p o rn ire a m o to ru lu i c u m ai m u li poli.

297

prghia, arcu l o trag e b ru sc napoi, i tiftu l im p rim rotorului o anum it tu ra ie dup care iese d in tre polii rotorului. In fig u ra 389 este rep re z en ta t u n ceasornic sincron cu pornire m anual.
B. CEASORNICE SINCRONE CU AUTOPORNIRE

La ceasornicele sincrone cu autopovnire se folosesc m otoare cu tu raie m ic i m otoare cu tu ra ie m are. a. Motorul cu autopornire cu turaie m ic (opt perechi de poli), re p re ze n tat n figura 390, se com pune din : carcasa 1, stato ru l cu polii 2, bobinele 4, roto ru l 5, lag ru l din tex to lit 6, u n inel de ungere din psl sau piele 7 i o buc de ghidare 3.

w ir1 ?

76

l '- O -

c i L

r iii
J R i

1
l l i v

T iri ii
S a ' H ili Ilili s v .li lil \

I I iPf

/ ///
6
7

Fig. 390. M otor cu au to p o rn ire cu tu ra ie m ic.

Spre deosebire de m otoarele cu lansare, la m otoarele sincrone cu autopornire, ro to ru l este p rev zu t cu poli din m agnei perm aneni. Aceti poli se p o t realiza n dou feluri. P e circu m ferin a rotorului cilindric se practic n ite locauri n care se introduc m agnei perm aneni, alternativ cu polul N i polul S sp re exterior. Acest i.V.f mod de execuie a ro to ru lu i este costisitor. M ult m ai economic este procedeul reprezen ta t n figura* 391. P e u n m ag n et p erm anent pu tern ic 3 se aplic, la cele dou capete, a r m turile din fier 1 i 2. U na d in tre arm tu ri va fi polul N, ia r cealalt polul S. A rm tu r rile sn t prevzute cu dini ndoii i ele sn t Fig. 391. C onstrucia rotorului. astfel m ontate pe m agnetul p erm an en t n ct cei doi poli s alterneze. Polii stato ru lu il sn t m p rii n dou p ri, d intre care una este ecranat cu o sp ir n scu rtcircuit. n acest caz se rep et fenom enele de scrise la m otoarele de cu ren t altern ativ , adic flu x u l m agnetic defazat n spaiu i tim p din stato r an tren eaz rotorul. Ceasornicele cu au to p o rn ire au dezav an taju l c n u sn t perfect sin crone, adic la p o rn ire sau la suprasarcini m oto ru l se poate roti i cu tu
299

raii m ai m ici dect cea sincron* U n ro to r cu lan sare n astfel de cazuri, s-a r fi -oprit. D ac su p rasarcin a (frnarea) este de scu rt d u ra t, m otorul reviiie singur la tu ra ia sincron, i a b aterile ceasornicului snt neglijabile. D ac exist ns suprasarcini perm an en t (fre cri m a ri perm anente), ceasornicul v a n trzia sistem atic. b. ie m are este rep rezen tat n figura 392.^ La acest tip, deoarece tu raia este fo arte m are (3 000 rot/m in), ntregul m ecanism de reducere este m o n tat ntr-o cutie ci lind ric 1 u m p lu t cu ulei. A cesta, fiind to t u n m otor cu autopornire, a re ro to ru l c o n stitu it d in tr-u n m agnet perm anent cu doi poli, i stato ru l are polii ecranai, O seciune p rin cutia 1 este reprezentat n fig u ra 393. P a rte a cea m ai solicitat este ax u l 1 pe care se afl m ontat rotorul. A cest ax este g hidat de dou lagre din Fig. 392. M otor c u a u to p o rn ire cu te x to lit 2. U ngerea este asigurat de ine tu r a ie m are. lu l de v at 4 m bibat, n ulei, desprit de ax de ctre cilin d ru l p erfo rat 3. R oile red u cto ru lu i snt m ontate n tre cele dou schelete 5 din textolit. A x u l 7 care face o rotaie pe m in u t (ax secundar) este sin g u ru l care iese din cutie i este etan at .de inelele din psla 6. * S

M otorul

C. CEASORNICE SINCRONE CU AUTOPORNIRE l REZERV DE MERS

La n tre ru p e re a c u ren tu lu i electric ceasornicele sincrone descrise n. paragrafele p recedente se opresc. P e n tru elim inarea acestui inconvenient, ceasornicele sincrone se prev d cu u n m ecanism care i asigur -funcip-,
300

n a rea i n perioada de n tre ru p e re a cu rentului. A cest m ecanism funcio neaz, de obicei, In p aralel cu ceasornicul sincron, p e n tru c dac a r sta c.'t. tim p este curent, uleiul, din lag re s-ar usca, i m ecanism ul n u a r mai funcionai corect. \ C easornicul cu rezerv de m ers se com pune din Urmtoa rele p ri principale : . : m otor sinfcrori cu auto pornire ; : m ecanism de ceasornic cu balan sier ; m ecanism de arm are p e n tru ceasornicul cu b alansier ; m ecanism de sin cronizare. M otorul sincron cu 8 pe rechi de poli = 375 rot/m m ) antreneaz indicatoarele i a rm eaz arcu l m otor al m ecanis m ului cu balansier. M ecanism ul de ceasornic cu b alansier este u n ceasornic m ecanic obinuit, de precizie n u p rea ridicat, deoarece el este sincronizat de m otorul sincron. Schem a de p rincipiu a ceasornicului sincron cu rezer v de m ers este rep rezen tat n figura 394. a. M ecanism ul de arm are Fig. 394. Schem a ceasornicului sincron cu r e zerv d e m ers. se com pune din m otorul sin cron 1 care antreneaz o roat 2 din tex to lit (p en tru reducerea zgom otului). M icarea este transm is la ro ata 3, p rev zu t cu u n tift de a n tre n a re excentric de care este a rtic u la t b ra u l 4. De b ra u l 4 este legat b ra u l oscilant 5 care oscileaz n u m ai n tr-o sin g u r parte. De captul b rau lu i oscilant este legat p rin articu laie o prghie 8 pe care este m o n tat clichetul 6 i care se poate ro ti n ju ru l axei ro ii de clichet 9. A ceast prghie este atras de arcul 7, care arm eaz arcu l m otor m o n tat n caseta 10. Dac m otorul sincron se ro tete, prg h ia 8 va ncepe s oscileze i m preun cu ea cli ch etu l 6. n sus, clichetul este tra s de m otor care ntin d e arcu l 7, ia r n jos de acest arc care ro tete ro ata 9 cu u n dinte. R ap o rtu l de arm a re este a stfel calculat nct s fie cu 1/10 m ai m are dect ra p o rtu l de d esfurare a arcu lu i m otor. n acest fel, n orice m o m en t s-a r n tre ru p e curentul, a rc u l m otor va fi com plet arm at. S u p raa rm area este m piedicat de articu laia u n ila te ra l d in tre b raele 4 i 5. Cnd arcu l este com plet arm at, b raele 4 i 5 se ndoaie (dup linia sub ire din schem ), ia r arcu l 7 n u m ai are suficient for p e n tru a roti roata clichet. A rcul m otor asigur o funcionare a ceasornicului pe o d u ra t de 8 h. b. M ecanism ul de sincronizare asigur ca m ecanism ul de ceasornic s funcioneze n acelai ritm cu frecvena cu ren tu lu i electric. R oata 2
301

execut u n n u m r de. 133 ro/m in, ia r reg u lato ru l ceasornicului este re g lat la 'acelai n u m r de oscilaii pe m in u t. P e ro ata 2 este a rtic u la t e x centric b ra u l de a n tre n a re 11 care im prim b ra u lu i oscilant 12 o m icare de oscilaie n ju ru l axulu i reg u lato ru lu i. De b ra u l 12 snt fix ate captul ex terio r al arcului sp iral 13 i com pasul de reg lare 14 ; astfel, la fiecare rotaie a ro ii 2, a rc u l sp iral va execu ta o oscilaie com plet, i acesta va im prim a, n tre g u lu i reg u lato r aceast frecven. S pre deosebire de indicatoarele o rar 17 i m in u ta r 16, indicatorul secundar 15 este a n tre n a t de la m ecanism ul de arm are astfel nct fu n c ioneaz n u m ai cnd ceasornicul este alim en tat de curent. O p rirea lui in dic n tre ru p e re a cu rentului.

ntrebri reca pitulative

1. 2. 3. 1 . 5. 6. 7.

C are este p rin cip iu l d e fu n c io n a re a ceasornicelor sincrone ? C um se cla sific ceasornicele sincrone ? n ce m o d se m e n in e c o n stan t fre c v e n a c u ren tu lu i n c en trale le ele ctrice ?. C um se p o rn e te ceaso rn icu l sin c ro n cu la n sa re ? D escriei cum este c o n stru it ro to ru l m o to ru lu i cu a u to p o rn ire. C um se a rm e az ceasornicele cu re ze rv de m ers ? n ce m od se face sin cro n izarea ceasornicului cu re ze rv de m ers ?

CAPITOLUL IV

CEASORNICE ELECTRICE DE M IN
Ceasornicele electrice de m n sn t mai recen t date in exploatare. Ca p rincipiu de funcionare, n u d ifer de ceasornicele electrice m ari, d ar din p u n ct de vedere co nstructiv sn t m u lt diferite de acestea. F iind la ncepu tu l evoluiei lor, n u au atins nc fineea tehnic a celor mecanice, d ar n ceea ce priv ete precizia le-au depit. Ele au o serie de av an taje : n u treb u ie arm ate ; schim barea b ateriei fcndu-se n ateliere specializate, ceasornicul v a fi rev izu it i cu r it periodic ; au p u in e piese n m icare, deci u zu r i posibiliti de defec ta re red u se ; a u precizia ridicat, cele ieftine funcioneaz cu o toleran de 14 s/24 h. D esigur, ele a u i dezavantaje care privesc m ai m ult atelierele de n tre in e re i m ai p u in pe p u rt to ri. A stfel, p e n tru rep ararea i reglarea lo r sn t necesare o serie de in stru m e n te foarte precise i foarte scum pe, ia r p ersonalu l acestor ateliere tre b u ie s fie de n alt calificare. i la ceasornicele electrice de m n elem entul cel m ai sensibil este contactorul. La prim ele ceasornice s-au folosit contactoare cu arc, care ncep s fie nlocuite cu contactoare cu roi, ia r de curnd se fabric i cea302

sornice c u tran zisto are la care s-au elim inat contactoarele. D up cum se observ, ceasornicele de m n au p arcu rs aceleai etape de dezvoltare ca i ceasornicele m ari.
A. CEASORNICE CU CONTACTOARE CU ARC

Ceasornicele electrice de m n fac p a rte din categoria ceasornicelor cu acionare direct. n tr-o poziie bine stab ilit b a lan sieru lcom and un contactor care nchide u n circu it compus d in tr-o b aterie i un electro m agnet. C m pul produs de electrom agnet com pleteaz energia pierd u t de balansier n tim p u l unei oscilaii. n a fa ra condiiilor im puse contactorelor ceasornicelor m ari, la cea sornicele de m n a p a r condiii noi : lucru m ecanic necesar p e n tru nchi derea contactelor treb u ie s fie foarte mic, frecarea contactelor treb u ie s fie m inim p e n tru a elim ina u z u ra lor deoarece frecvena de nchidere este foarte m are (9 000 10 800 contacte/h), dim ensiunile contactorului treb u ie s fie foarte m ici i cel m ai im p o rtan t este ca la ocuri contactele s nu vibreze. La cele p a tru tip u ri de ceasornice care se vor prezenta s-a cu tat s se satisfac aceste condiii. 1) n fig u ra 395 s-a rep rezen tat u n u l din prim ele tip u ri de ceasor nice electrice de m n. A lim entarea se face cu dou baterii mici 1 (fig. 395, a) legate n paralel. P o lu l negativ al b ateriei este legat la un ca p t al bobinelor 3, ia r cellalt cap t al bobinelor este legat de mas. Polul pozitiv este legat de b ra u l contactor 4, ia r cellalt contact, arcul 5, este legat de mas. A stfel, prin atingerea arcului de b ra u l contactor circuitul electric se nchide.

a
Fig. 395. C easornic electric d e m n.

303

t A rcu l 5 este m o n tat astfel n ct n- poziia de repaus a balansierului s n u .Ia c contact cu b ra u l 4. E l este com andat de cam a 6 m o n tat rigid pe axul b alansierului, n tr-o astfel de poziie n ct circuitul electric s se nchid cu p u in nainte ca rid ic tu ra de pe obada roii oscilatoare 14 s ajung n d re p tu l polului sta to ru lu i 2. D ac balansierul'oscileaz n sensul in d icat de sgeat, cam a 6 atin g e arcu l 5 i l ndoaie p n cnd atinge b ra u l contactor. In acest mo ment? rrc u itu l se nchide, i electrom agnetul 2 v a d a u n im puls balansie ru lu i n d irecia m icrii. B alansierul rotin d u -se m ai departe, arcu l scap de pe cam i revine la poziia de echilibru, n tre ru p e circuitul, dup care b alansieru l oscileaz liber. La ntoarcere, cam a atinge p e n tru p u in tim p arcul, ndeprtndu-1 i mai -mult de b ra u l 4, dup care oscileaz liber. Dioda 7 din germ aniu a re ro lu l de a m piedica form area scnteilor la n tre ru p e re a contactului. C nd b a te ria este nou, u n g h iu l de oscilaie a balansierului este de 270c. A cest unghi rm n e co n stan t deoarece sistem ul de contact este cu autoreglare. Dac am plitudinea scade, contactul rm ne m ai m u lt tim p nchis i se tran sm ite o energie m ai m are balansierului. n tim p u l exploatrii, ceasornicul poate p rim i ocuri putern ice care m resc fo arte m u lt oscilaiile, ceea ce produce p e rtu rb ri n b u n a func ionare. P e n tru a se lim ita u n g h iu l de oscilaie, ceasornicul este prevzut cu un dispozitiv com pus din tiftu l 8 (fig. 395, b ), furca 9 i lim itatorul m agnetic 10. Dac am plitudinea de oscilaie este p rea m are, balansierul antreneaz cu tiftu l 8 fu rca 9 care, fiind respins de lim itato ru l m agne tic, rneaz oscilaiile n am bele sensuri. O scilaiile balansierului sn t transm ise la indicatoare p rin in te rm e diu l tiftu lu i ap latizat 11 m o n ta t p e b alansier i al roii dinate 12 (fig. 396). tiftu l atinge u n dinte al roii i l m pinge n poziia B, dup care i continu drum ul prsind dintele. n acest m om ent, m agnetul de poziionare 13 rotete ro ata din oel m ai d ep arte pn cnd dintele ajunge n poziia C.

Fig. 396. D ispozitivul d e tra n s m ite re a m icrii.

Fig. 397. M ecanism ul de regla a indicatoarelor. 304

. , , La rentoarcere, tiftu l 11 atinge dintele u rm to r din poziia A i l roiete puin napoi dup care l prsete, ia r m agnetul de poziionare ro tete ro ata nain te ca dintele s aju n g din n ou n poziia A. La reglarea indicatorului, p e n tru a n u fo ra b alansierul i sistem ul de tran sm itere a m icrii, b alan sieru l se blocheaz (fig. 397). Dac axul 18 cu care se regleaz in d icato ru l se trag e afar, b ra u l 17 va aluneca pe o su p rafa conic a axu lu i i va bloca ro ata oscilatoare 14 p rin interm e diul b ra u lu i de ridicare 16 i al arcului de frn a re 15. n acelai tim p, b rau l-an co r 21 va bloca ro ata 12. P rin nvrtirea axului 18 roile 29 i 20 regleaz indicatoarele. P e n tru o rien tare se d au d atele tehnice ale ceasornicului : alim entarea cu dou b a te rii din oxid de m ercu r ; tensiunea 1,35 V ; dou botine cu cite 5 000 spire din srm de cupru cu diam etrul de 0,025 mm ; diam etru l ro ii oscilatoare 9 m m ; . n u m ru l de oscilaii pe or 18 000 ; precizia 4 s /2 4 h . 2) C easornicul rep re z en ta t n figura 398 n u are un electrom agnet puternic, ci folosete m agnei perm aneni de dim ensiuni mici. i energia de funcionare va fi m ai mic, i de j aceea este alim en tat num ai de la o sin|| li O ^ g u r baterie. C ircuitul m agnetic (fig. lllli / 399) se com pune din m agneii perm afm : ^ q n en i 1. 2 i 3, coloanele 6 i plcile in ,, ic r n ^ \ ferioare 4 i superioar 5. Toate aceste |j| | q O \ elem ente snt executate din oel. R oata . ^ n \ oscilatoare' 7 este m ontat n tre m ag\ n eii p erm aneni i placa superioar. ?7rj " i = X \_ 0 P e roata oscilatoare din m aterial neA | m agnetic este m ontat bobina 8 de 1^ -r O form oval care, fiind strb tu t de un ^ c u ren t electric, va produce un cm p

Vig. 398. C easornic d e m n cu m agn e i p e rm a n en i.

Fig. 399. C ircu it m agnetic,

m agnetic. Sensul cu ren tu lu i din bobin se alege astfel incit, n poziia de echilibru a roii oscilatoare, polii m agnetici de acelai sens (ai bobinei i ai m agnetului perm an en t) s fie fa n fa. D atorit aezrii asim etrice a m agneilor p erm aneni, bobina v a fi respins, totdeauna, n acelai sens. 20 M an u alu l
ce a so rn ica ru lu i

305

Condiia c a ceasornicul S aib o precizie cit m ai m are este ca b alah senil s oscileze cit' mai m u lt liber. De aceea, tran sm iterea im pulsului trebuie s fie de sc u rt d u rat. T ran sm iterea im p u lsului se face cu aju to ru l u n u t co n tacto t cu afc com andat' de'balattsier. Pe a i u l b alan sieru lu i (fig. 400) este m o n tat rigid discul de contact 9 care p o art p aleta de im puls 14. A rcu l de contact 11 este executat din au r i com andat de arcu l de cu p lare 12, p rin in term ed iul furcii 13. C ontactul ele c tric se realizeaz n tre arcul 11 i contactul 10 din platin. A rcurile snt astfel m ontate rct n poziia de echilibru a roii oscilatoare 7. cele dou contacte s fie la distana de 0,2 0,3 m m . D ac ro ata oscilatoare se rotete in sensul indicat p rin sgeat, paleta de im puls 14 va atin g e arcu l de cuplare 12 i il va ndoi. P rin in term ed iu l furcii 13 se va ndoi i arcul de contact 11 pn cnd atinge contactul 10 i c ir cu itu l electric este nchis. Roata oscilatoare va prim i u n im puls n sensul rotirii, i p aleta de im puls scap arcul de cuplare care, m preun cu arcu l de contact, vor reveni n poziia de re paus (nedeform ate), -ntrerupind circuitul elec tric. B alansierul va oscila liber. La ntoarcere, p aleta de im puls va m pinge arcul 12 n sens opus, m rind i m ai m u lt distana n tre cele dou contacte. R ezult deci c im pulsul se tra n s m ite num ai n tr-o sin g u r direcie. P aleta de im puls m ai are rolul de a tra n s m ite m icarea spre indicatoare. Cnd roata oscilatoare se rotete in sensul sgeii, paleta m pinge n a in te eu u n dinte ro ata de cuplare. In sens invers n u se tra n s m ite m icarea. S istem ul de tra n sm ite re a m icrii este identic cu cel de scris n cazul precedent, cu sin g u ra deosebire c poziionarea roii n u se face cu u n m agnet p erm anent, ci cu u n arc. M ecanism ul de reglare a indicatoarelor este rep rezen tat n figura 398. La trag erea ax u lu i de reg lare 15 se cupleaz ro ata 16 ca la ceasornicele mecanice. L a reglare, b alan sieru l ceasornicului trebuie s se opreasc n tr-o an u m it poziie astfel n ct circuitul electric s rm n deschis i ceasornicul s fie n stare s porneasc din nou. P e n tru aceasta, m ecanis m ul este p rev zu t cu u n b o l de ridicare 17 care, la tragerea axului 15, va fi ro tit de u n arc pn cnd g h eara 18 atinge circum ferina discului 19, m ontat pe ax u l balansierului. Discul rotindu-se, ntr-o anum it poziie gheara 18 va in tra n d eg ajarea discului 19 i, totdeauna, tiftu l 20 va atinge obada roii oscilatoare, oprind-o. In aceast poziie, ceasornicul poate s rm n tim p n d elu n g at fr ca m ecanism ul s aib de suferit, n m om entul apsrii axu lu i 15, ceasornicul va porni im ediat. 3) C easornicul re p re z en ta t n fig u ra 401 se aseam n foarte m ult cu cel descris anterior. i el a re doi m agnei perm aneni 1, m ontai pe o plac de oel 2. Ceea ce are deosebit este balan sieru l (fig. 402). O bada roii oscilatoare 3 este t ia t i n locul respectiv s-a m o n tat o bobin de form ovala. U nul d in tre capetele bobinei este legat de b alansier (mas), ia r ce llalt, de tiftu l de contact 5: tiftu l este m ontat intr-o p iatr cu gaur> 7
306

13

Fig. 401. C easornic de m n cu bob in excentric.

presat n discul 6, m ontat pe axul balansierului. tiftul de contact din p latin este izolat fa de m as. T ot pe axul b alansierului, ns de partea cealalt a roii oscilatoare, se m on teaz discul de lim itare 8 i tiftu l de lim itare 9. O scilaiile balansierului snt transm ise de tiftu l de contact 5 la roata de an tren are 10 (fig. 403) pe al crei ax este m ontat un pinion ce tran sm ite m icarea la indicatoare.

Fig. 403. D ispozitivul de tra n sm ite re a m i crii. 307

La acest tip de ceasornic, ro a ta de a n tre n a re 10, asigurind i contac tu l electric, e ste ex ecu tat d in tr-u ri aliaj de m etale preioase. Ea se pozi ioneaz cu a ju to ru l m agnetului p erm an en t 20. P e n tru ca acest lu cru s fie posibil, pe ro a ta 10 se m onteaz o alt ro at de poziionare 21 de fier. La fiecare oscilaie a balansierului, ro ata de a n tren are nainteaz cu u n dinte n m odul a r ta t la p rim ele dou tip u ri de ceasornice. C ontactul electric se realizeaz p rin atin g erea v rfu rilo r dinilor roii de arcul 12 d in m etal preios. In poziia de rep au s a roii de antren are, n tre vrful d in te lu i i a rc u l 12 este o m ic distan, deci circuitul este deschis. C nd ro a ta de a n tre n a re este a n tre n a t de balansier, dintele de ling arcul 12 se ridic p u in i l atinge, nchiznd circuitul electric care cuprinde p o lu l neg ativ a l b ateriei 13, contactorul 14, contactul fix 25, a rc u l de cb n tact 12, ro ata de a n tre n a re 10, tiftu l de contact 5, bobina 4, m asa i polul pozitiv al bateriei. P rin nch id erea circuitului, balan sieru l va prim i un im puls. R oata de an tre n are ro tindu-se, dintele prsete cap tu l arcului, i circuitul se n tre ru p e. C easornicul treb u ie astfel reg lat n ct im pulsul s fie transm is cnd balansieru l se afl n poziie de echilibru. La ntoarcerea b alan sieru lui, roata de a n tre n a re va fi p u in m icat, fr s se fac contactul elec tric. Deci i n acest caz im pulsul se transm ite num ai n tr-o singur direcie. L a b ateria nou, am plitu dinea de oscilaie este de 250. Dac aceasta 'crete d atorit u n o r otfuri exterioare, in tr n funciune * lim itatorul, adic tiftu l de lim itare va atinge po dul m agnetic superior. P e n tru reglarea indica to arelo r se trage coroana 2 6 ; atu n ci ro ata de cuplare m on ta t de b rau l oscilant 27 va cupla an grenajul indicatoare lor. In acelai tim p se elibe2 reaz b ra u l 28 care va fi ro tit de u n arc astfel nct paleta ci lindric 29 m ontat pe captul lui s in tre n tre dinii roii de cuplare. A stfel balansierul se va opri, totdeauna, n poziia n , , . I . . . . . care circu itul este deschis. Fig. 404. C easornic electric de m in a fa ra ro a t oscilatoare. D up apsarea coroanei, ceasornicul va porni im ediat. 4) L a ceasornicul p rezen tat n figura 404 se folosete to t in te ra ciu nea n tre u n m agnet p erm an en t i un cm p m agnetic creat de o bobin. S pre deosebire de cele descrise, acest ceasornic este mai simplu. R egula torul n u m ai este un balan sier clasic, ci pe ax u l reg ulatorului s-a m o n tat u n b ra de care este legat la u n capt bobina 2, ia r la cellalt capt, p en tr u echilib rare, o g reu tate 2. A cest sistem , m preun cu arcul spiral 3, form eaz regulato ru l.
308

In b ra u l reg u lato ru lu i este m o n tat un tift sem irotund din aliaj de a u r + a r g in t+ p a la d iu . n discul 5, m o n ta t pe a x u l regu latorului, este p re sa t to t u n tift sem irotund de p ia tr 6, lipit de p rim u l cu faa plan, pen tr u izolare. C ellalt contact se com pune din co n tactu l 7 m ontat pe arcul 8 i dispozitivul de conducere 9. A cest contact este izolat de re stu l ceasorni cului i este legat de polul negativ al bateriei. Dac reg u lato ru l va oscila n direcia sgeii, tiftu l 4 va atinge con ta c tu l 7 i va nchide circuitul electric. M ecanism ul indicator este acionat de tiftu l 10 care la fiecare osci laie m pinge ro ata de an tren are 11, de fier, cu u n dinte. A ceast roat are 18 dini, ia r pinionul 12 de pe ax u l roii, 6 dini. R egulatorul fcnd tre i oscilaii pe secund, rezu lt c pinionul se v a ro ti cu un dinte pe se cund ; aceasta an treneaz ro ata 13 to t cu u n dinte pe secund. P inio n u l 12 i ro ata secundar 13 cu 60 dini au dinii de o form special. A ceast form a dinilor face ca ro a ta secundar s se roteasc 1/3, ia r re stu l de 2/3 s stea nem icat. Poziionarea roii secundare se face cu prghia 14, n care este m ontat o palet m pins sp re roat de arcul 25. A cest m od de tran sm itere a m icrii p rezin t a v an taju l c indicato ru l secundar n u vibreaz la nto arcerea b alansierului (cnd n u se produce antrenarea). n ceasornicele descrise an terio r ro a ta de an tren are era ro tit puin napoi la n toarcerea balansierului, m icare ce era transm is in dicatorului secundar. i n acest caz, roata de a n tre n a re se rotete puin napoi, d a r aceasta n u m ai influeneaz indicatoarele. Poziia roii de a n tre n a re este asigurat de m agnetul perm an en t 16. P e a x u l reg u lato ru lu i este m o n tat prg h ia 17 p revzut cu un tift care antren eaz furca 28 in u t n poziia m edie de m agneii perm a neni 29. Cnd oscilaiile devin p rea mari. d a tc ri u n o r ocuri exterioare, tiftu l lovete fu rca n ex terio ru l cresttu rii i o scoate din poziia medie, cheltuind p e n tru aceasta o energie. A stfel, am plitu d inea de oscilaie va scdea. Pe g re u ta te a 2 a reg u lato ru lu i este m e n ta : u n tift 20 care fixeaz reg u lato ru l n tr - o : an u m it poziie n tim p u l reglrii indicatoarelor. A ceast fix are se face p rin tra g e re a coroanei de reglare. La acest ceasornic i in d icato ru l secundar poate fi reglat. La ap sarea coroanei, ceasornicul pornete.
B. CEASORNICE CU CONTACTOARE CU ROJI

C ontactoarele cu arc sn t fo arte sensibile i fo arte greu de reglat in condiii de atelier. A rcul treb u ie s fie suficient de tensionat ca s poat nchide contactul, d ar aceast tensionare n u treb u ie s fie p rea m are ca s frneze b alan sieru l n oscilaia sa. U n a lt dezavantaj al arcu lu i este acela c la n tre ru p erea contacto ru lu i arcu l vibreaz, fa p t ce poate duce, uneori, la contacte suplim entare nedorite. P ro b lem a cea m ai dificil este reg larea arcului la rep arare sau n tre in e re n aa fel nct s nchid contactul la tim p u l potrivit. D in aceste m otive, unele fabrici constructoare au elim inat arcul din construcia ceasornicului. n locul lui au in tro d u s o roat de contact care nu poate fi reglat, d ar nici n u este necesar s fie reglat la n treinere. C easornicele cu roi de contact sn t asem ntoare cu cele cu arcuri de contact.
309

Fig. 405. C easornic cu c o n ta cto r tip ro at.

Fig. 406. C ontactor.

Bobina I este m o n tat pe b alan sier p rin in term ediul su p o rtu rilo r 2 (fig. 405). P e n tru echilibrare, b alan sieru l este p rev zu t cu co n trag reu t ile 3 i 4 din m ateriale nem agnetice ; n tim p u l oscilaiei, bobina se de plaseaz deasupra u nor m agnei perm an en i care n u s-au reprezentat n figur. P e ax u l b alansierului este m o n tat discul de ridicare 5 pe care sn t fixate tiftu l sem icilindric de a u r 6 i lip it de acesta tiftu l sem icilindric de p iatr 7 (fig. 406). Cele dou tiftu ri form eaz m preun un cilindru care pe o p a rte este conductor, ia r pe cealalt parte, izolator. Acest tift compus com and roata de contact. R oata este com pus din p a tru p ri : ro ata de contact 8 (de platin), roata de a n tren are 9 (de fier), pinionul de transm isie 10 i o buc care izoleaz cele dou roi s* _ n tre ele. C ircuitul electric t ' s e nchide prin u rm toarele elem ente (fig. 407) : polul bateriei 11, -------ft? conductorul 12, discul acoperitor 13 pe care se 9 sprijin axul balansie0 j o ____ru lu i, axul balansieruW lui, butucul arcului spiv 1 ral, masa, bobina, tiftu l 1 v 'V 6, roata de contact 8 i v y y . /-X polul cellalt al bateriei. C ircuitul electric va fi nchis num ai ntr-u n singur sens, cnd tiftu l 6 atinge ro ata de contact. tiftul combi n a t m ai are rolul de a an tren a roata 9. Poziia corect a acestuia este asigurat de m agnetul Fig. 407. Circuitul electric. p erm anent 14.
310

La ntoarcere, tiftu l 7 .atinge d in tele ro ii de contact f r s nchid d rc u itu i electric. R oata este tras n poziia corect de m agnetul 14. L im itarea elongaiei de oscilaie i reg larea indicatoarelor se face la iei ca la sistem ul descris anterior.
C. CEASORNICE CU TRANZISTOARE

Tranzistoarele elim in tre p ta t contactoarele din construcia ceasor nicelor electrice d ato rit av an tajelo r pe care le prezint. Ceasornicele cu tran zisto are sn t m ai robuste, m ai sim ple i se de fecteaz m ai greu. P rin cip iu l de funcionare a p en d u lu lu i cu tra n z isto r poate fi aplicat i ia ceasornicele de m n (fig. 408). S chem atic u n astfel de ceasornic se compune din roata oscilatoare 1 cu m agnetul p erm anent 2, echilibrat cu contragreutatea 3. R oata oscilatoare oscileaz n n trefieru l unui m iez de oel m oale pe care sn t m ontate bobinele de ex citaie 4 i la lu c ru 5, le gate la un tran zisto r T. Dac roata oscilatoare este scoas din starea de repaus, ea va ncepe s oscileze, i la fiecare oscilaie bobina de lu cru i va furniza energia p ie r dut dato rit frecrilor. A ceast rezolvare foarte sim pl are ns o serie de inconveniente, fapt p e n tru care n u se mai aplic la ceasornicele de m n. Ceasornicele portabile sn t supuse n p erm an en ocurilor exterioare, care frneaz oscilaiile balansierului, putindu-1 chiar opri. A cest m ecanism ns n u este prevzut cu autopornire. M agnetul p e rm a n e n t de pe roata oscilatoare atrage piesele de fier, provocnd solicitri n axul b alansierului n tr-o di recie. B alansierul n u poate fi astfel ech ilib rat p e n tru toate poziiile de

Fig. 408. P rin c ip iu l de fu n c io n a re a ceasornicului de m n cu tran zisto are.

funcionare ale ceasornicului. M ecanism ul v a fi in flu en at de apropierea unei mese de fier i de im pulsurile m agnetice exterioare. La m ecanism ul p rezen tat n fig u ra 409, pe ro a ta oscilatoare 1 n u s-a m ontat u n m agnet perm anent, ci o b u cat de oel moale 2, echilibrat cu co n tragreu tatea 3 din m aterial nem agnetic. Im pulsul este asig u rat de bo b in a 4, m o n tat ca i n cazul p reced en t pe u n m iez d e oel moale. Co3.11

m anda tranzisto ru lu i este realizat p rin b ra u l 5 care m pinge lim itato ru l 6 m o n tat pe captul u n u i c rista l piezoelectric 7 (cristalul piezoelectric, de obicei, din cu ar produce o ten siu n e electrom otoaie a tu n c i: cnd este supus la deform ri mecanice). A cest m ecanism are ns dezavantajul c n u pornete singur.

c rista l piezoelectric.

Dac pe roata oscilatoare 1 se m onteaz o bobin 2 (fig. 410) alim en ta t prin dou arcuri spirale, ia r sub ro ata oscilatoare bobina 3 i doi m ag nei p erm an en i 4, balan sieru l p ornete singur. P rin bobina 2 legat n circuitul u nei surse de energie i al u n u i tran zisto r se trece un mic cu rent, ch iar atunci cnd tran zisto ru l este blocat, crendu-se astfel un cm p m agnetic foarte slab, dar suficient ca s roteasc puin balansierul. D ato rit acestei rotiri, se induce o te n siune electrom otoare n bobina de com and 3 care deblocheaz tranzis to ru l, ia r cu ren tu l ce trece p rin bo bina de lu c ru 2 va crete. O dat cu creterea am plitudinii de oscilaie a b alansierului, bobina de com and 8 iese de sub in flu ena bobinei de lucru, i tran zisto ru l se blocheaz. La n toarcere, ten siu n ea indus n bobina de com and are polaritatea schim b at i blocheaz tran zisto ru l i m ai m ult. D in cele artate, rezult c acest sistem este cu autoreglare. U n a l t t i p d e c e a s o r n i c d e m n
Fig. 411. C easornic de m n cu diapazon. c u tra n z is to r, c a re d ife r m u lt d e c e le c la s i c e , e s t e r e p r e z e n t a t n f i g u r a

411, ia r schem a de principiu, n figura 412. La acest ceasornic, b alansierul este nlocuit cu un diapazon. D iapazonul, dup cum se tie din fizic, este ex ecu tat n form de U , d in tr-u n m aterial cu elasticitate m are. F recv en a de oscilaie (n u m ru l de v ib ra ii pe secund) a diapazo n u lu i este determ inat a tt de caracteristica m aterialului, ct i de dim en
312

siunile lui i n u poate fi m odificat p rin v ariaia am plitudinii. In feliil acesta, frecv en a de oscilaie a diapazonului n u va fi in flu en at de fora de acionare din ceasornic, de ocurile ex terio are sau de poziia de func ionare. D iapazonul se execut din in v a r (cu coeficientul de d ila ta r e 'li n iar foarte m ic 0,0000011 m /grd), astfel n ct te m p e ratu ra are o influen neglijabil. V ibraia diapazonului, producndu-se p rin schim barea elastic a form ei, n u cauzeaz p ierderi p rin frecare. n consecin n u se produc u zu ri i deci n u este necesar unge rea. P ierd erea energiei diapazonului apare d ato rit frecrilor cu aeru l i a m icrilor stru c tu ra le ale m aterialu lui A ceste p ierd eri fiind m u lt m ai re duse dect n cazul balansierului, i energia necesar p e n tru acionare va fi m u lt m ai mic. M ecanism ul de /> *T\ transm isie este com pus din num ai cteva ro i p e n tru a cror a n tren are este necesar o energie fo arte mic. Folosirea diapazonului m rete ns foarte! m u lt p re u l de cost al ceasornicelor. P e n tru fabricarea lor sn t necesare u n elte extrem de p re cise. n condiiile atelierelor de re paraii, n prezent n edotate cu astfel Fig. 412. P rin c ip iu l de fu n cio n are ceasornicului d e m n cu diapazon. de unelte, n u se pot executa rep a raii la acest mecanism . P en tru exem plificare : ro ata de clichet care este acionat de un cli chet legat de diapazon are d iam etru l de 2,5 m m , grosim ea de 0,038 m m , ia r pe circum ferina roii sn t frezai u n n u m r de 300 de dini. Ea este exe cu tat d in tr-u n aliaj special de alam cu beriliu. P rin cip iu l de fu ncionare a ceasornicului cu diapazon este asem n tor cu cel al ceasornicelor descrise anterior. n cen tru l m ecanism ului este m o n tat diapazonul 1 care are o lu n gime de 25 m m , cu frecv en a v ib raiilo r de 360 v ibraii/s. La am bele ca pete 2 ale diapazonului este m o n tat cte u n capac d e oel moale, ia r n in teriorul lo r cte u n m agnet de form tronconic 3. n locul dintre m ag n et i capac se m onteaz bobina de com and 4 i bobina de lu cru 5. A m bele bobine isnt fixe (legate de scheletul m ecanism ului) i legate n cir cuitul b ateriei 6, al tran zisto ru lu i 7 i al com pensatorului de faz 8 (cu re zisten i capacitate). O dat cu diapazonul vibreaz i cm pul m agnetic, care induce n bobina de com and o tensiune electrom otoare ce com and tranzistorul. Cnd tran z isto ru l este deschis, cu re n tu l tre c e p rin bobina de lu cru 5 i se tran sm ite diapazonului u n im puls m agnetic care com penseaz energia p ierdut n tim p u l u n ei v ibraii. T ran sm iterea im p ulsului se face num ai ntr-o singur direcie, n d irecia opus tra n z isto ru l fiind blocat. V ib raiile diapazonului sn t folosite p e n tru a n tren area sistem ului de roi dinate. P e n tru aceasta, pe u n u l din b raele diapazonului este m on ta t clichetul 9 care an tren eaz ro ata de clichet 10. La fiecare vibraie, roata clichet va fi ro tit cu u n contraclichet ca s n u poat reveni.
313

NTREBRI RECAPITULATIVE
J. -Care sn a v a n ta je le .ceasornicelor e le c tric e de m n ? 2. Ce tip u ri p rin c ip a le de ceasornice e le c tric e d e m n c u n o ate i ? 3. .Care ,ete p rin c ip iu l d e fu n c k n a re a ceasornicelor cu c o n ta cto r cu a rc ? 4. Ce d e z a v a n ta je p re z in t c o n ta cto a rele cu arc ? 5. C um fu n c io n ea z ceasornicele e ch ip ate cu con tacto are c u ro i ? 6. n ce m od se face re g la re a a m p litu d in ii de oscilaie la ceasornicele c u conacta&re ? . 7. C um fu n c io n ea z ceasornicele de m n cu tra n z is to ri ? 8. C are s n t a v a n ta je le ceasornicelor cu diapazon ?

CAPITOLUL V

INSTALAII DE CEASORNICE
P e n tru o rien tarea a tt a personalului de deservire a transportului in com un in te ru rb a n i u rb an c t i a cetenilor, n gri i n orae este nevoie ca ora legal s fie in d icat sim ultan n ct m ai m ulte locuri. De asem enea, n n tre p rin d e rile m ari, b una desfurai'e a procesului de p ro ducie im p u n e ca ora legal s fie indicat n toate seciile i atelierele n tre p rin d e rii, precum i n b iro u rile adm inistrative. P e n tru aceasta se folosesc in stalaii de. ceasornice com andate dintr-u n p u n c t central. O astfel de instalaie cup rin de un ceasornic p rin cipal care com and o serie de ceasornice secundare.
A. CEASORNICE PRINIPACLE

C easornicul principal este u n dispozitiv care em ite la intervale re gulate de tim p im pulsuri de c u re n t transm ise p rin tr-o reea electric mai m ultor ceasornice com andate, n u m ite ceasornice secundare. La un ceasor nic p rin c ip a l se pot raco rd a u n n u m r de 40 80 ceasornice secundare. Ceasornicele principale snt, n general, ceasornice cu pendul i pot fi acionate m ecanic sau electric. Ele se com pun din urm toarele p ri principale : p e n d u lu l; : dispozitivul de tra n sm ite re a m icrii de la pendul la cadranul ceasornicului p rin c ip a l; contactorul.

1. Pendulul
P e n d u lu l ceasornicelor p rincipale poate fi acionat electric direct, in direct (arm are electric) sau mecanic. L a unele tip u ri de ceasornice principale pendulul este acionat m e canic. L a acestea, m ecanism ul de ceasornic propriu-zis este acionat
314

p rin tr-o g reu tate care acioneaz i asu p ra pendulului. G reu tatea treb u ie rid icat la opt zile. F oarte Tar s e folosete a rc u l deoarece are dezavanta ju l c fo ra de a n tren are scade cu tim pul, pe m sur ce arcu l se des foar. A proape n toate cazurile, ceasornicele p rin cipale au perioada oscilaiilor de 1 s, lungim ea pendululu i fiind de 994 m m i foarte ra r d e 3/4 s. Precizia ceasornicelor principale este foarte ridicat, eroarea lo r fiind de num ai 0,5 1,5 s/24 h. A lim entarea se face cu c u re n t continuu, de obicei la 24 h (dar poate fi 660 V).

2. Dispozitivul de transmitere a mic*!! la indicatoare


In figura 413 este rep rezen tat un dispozitiv de tran sm ite re a m icrii la indicatoarele ceasor nicului principal frecvent utilizat. A ncora p ri m ete o m icare oscilatorie de la pendul p rin in term ed iu l cheii 1 i m ic periodic elichetul 2 care, ' la rin d u l su, ro tete roata de clichet 3, d in te cu dinte, spre d reap ta. C lichetul 4 a fost introdus p e n tru reinere. M icarea roii de clichet 3 se tra n s m ite, apoi, p rin tr-u n sistem de roi d in ate celor Fig. 413. D ispozitivul de dou indicatoare ale ceasornicului. tra n sm ite re a m icrii.

3. Contactorul
P iesa cea m ai im portant a ceasornicului p rin cipal este contactorul care are ro lu l de a tran sm ite im pulsuri n reeau a ceasornicelor secun dare. Im p u lsu rile pot fi transm ise din m in u t n m inut, din ju m tate n ju m tate de m in u t sau chiar din secund n secund. n unele cazuri este necesar ca -ceasorni cele principale s fie com binate cu dispozitive de sem nalizare care s dea anum ite sem nale, ca cele de ncepere, de ncetare i de re lu a re a lucrului. n vederea sem nalizrii se folosesc discuri contactoare n care se nurubeaz la in tervale d orite tiftu ri de contact. La o ra ce ru t p e n tru sem nalizare, p rin aceste tiftu ri se nchid circuitele de sem nalizare respective, so neriile sa u sirenele in trn d n funciune. F ig u ra 414 rep rezin t schem a unei reele de ceasornice secundare m ontate n paralel, Fig. 414. A lim en tarea cea alim entate p rin interm ed iu l contactorului unui sornicelor se c u n d are p rin ceasornic principal. contactor-

. Piesele com ppnente ale co n tacto ru lu i s n t: discul excentric de con ta c t 1, piesele izolate 2 i 2', lam elele elastice 3 i 3', contactele 4 i 4' ; ; r .' F un cio n area este u rm to a re a : discul de contact este ro tit -de ceasornic ritr-u n m in u t cu 180 n sensul sgeii. D up ce s- ro tit din poziia d e^repaus cu 180, piesa izolant 2 v a n d ep rta lam ela elastic d in d reap ta 3 ' de pe contactul 4'. Apoi, discul de contact va nchide circuitul-ceaso rn icelo r secundare a s t f e l : p lu su l b ateriei (+ ), discul de con ta c t (lam ela elastic 3), ceasornicele secundare, lam ela elastic 3' contac tu l 4 i m in u su l bateriei (). n acest fel ceasornicele secundare prim esc u n irftpuls de curent i p o laritate pozitiv. P e n tru funcionarea lor ceasornicele secundare trebuie s prim easc n m in y tu l u rm to r u n im puls de c u re n t de p o laritate negativ. n tr-a d e vr, discul rotin d u -se m ai d eparte, circu itu l ceasornicelor secundare va fi n tre ru p t de piesa izolant 2, ia r contactul 1 va atinge din nou lam ela elas tic 3', rev en in d u -se p e n tru u n m om ent la poziia iniial de repaus. Rotindu-se n continuare n sensul sgeii, discul de contact face legtura lam elei elastice 3 cu polul pozitiv ( + ) al bateriei, circuitul nchizndu-se astfel : p lu su l bateriei (+ ), lam ela elastic 3, ceasornicele secundare, la m ela elastic 3', contactul 4' i m inusul b ateriei (). Se observ deci c ceasornicele secundare au p rim it u n im puls de c u re n t de sens invers. U n a stfel de contactor poate com anda 40 80 ceasornice secundare al cror consum individual este de circa 10 mA. . *' La u n ele tip u ri de ceasornice p rincipale contactorul este acionat se p a ra t p rin tr-u n arc de greutate. D ispozitivul de contact se declaneaz p rin m ecanism ul de ceasornic din m in u t n m inut.
B. CEASORNICE SECUNDARE

Ceasornicele secundare n u au m ecanism p ro p riu de ceasornic, ele fiind com andate electric de ceasornicul principal. U nele tip u ri folosite n b irouri p o t fi echipate i cu dispozitive p e n tru b ate rea orelor. n general, ceasornicul secundar, n u m it i ceas pui, este form at d in tr-u n dispozitiv electrom agnetic c u p la t p rin tr-u n melc cu roile din a te ale m ecanism ului indicatoarelor. La dispozitivul electrom agnetic sosesc din m in u t n m in u t im pulsu rile de c u re n t continuu cu p o laritate schim bat de la ceasornicele p rin cipale. Im p u lsu rile fac ca ro to ru l dispozitivului electrom agnetic s se ro teasc cu 180, ceea ce atrag e dup sine n a in ta re a m in u taru lu i cu un m inut. D ispozitivul de tran sfo rm are a im pu lsu rilo r n ro taii este asem n to r cu m ecanism ul de tran sfo rm are invers din ro taii n im pulsuri electrice de la ceasornicele principale. D ispozitivul poate fi cu electro m agnet p o larizat sau nepolarizat. A lim entarea cu energie electric a ceasornicelor secundare se face cu o b aterie de acum ulatoare de 12, 24, 48 sau 60 V, independent de reeau a de ilum inat. T ensiunea de alim entare se alege n ra p o rt cu lungim ea circu itu lu i care alim enteaz ceasornicele secundare, adm indu-se o cdere de ten siu n e de 10% i tiindu-se c la un ceasornic secundar consum ul este de circa 0,01 A. Se recom and ca ceasornicele secundare s fie m ontate n paralel, deoarece la acest tip de m ontaj conductoarele fiecrui ceasornic sn t aproxim ativ la fel de lungi, ia r cderea de tensiune este aceeai, astfel n ct la toate ceasornicele ajung cureni sensibili egali i n u m ai este necesar potrivirea c u ren tu lu i fie crui ceasornic prin rezisten.
316

In caz c este nevoie de u n n u m r m are de ceasornice secundare, se reco m and s se lege ceasornicele secundare la o reea cu trei conductoare (fig. 415). n astfel de situaii, dac am bele ju m t i ale O - O reelei sn t egal n crcate p rin conducto rul- din mijloc, n u circul curent, putn d u -se alege p e n tru acesta o seciune m ai m ic dect p e n tru conductoarele ex te rioare. C ontactorul ceasornicului princi pal este form at d in tr-u n pen d u l P care, i t f c p d atorit oscilaiilor, acioneaz com utato 1 |||H<I I ru l C, ia r acesta, la rn d u l su, schim b polaritatea im p u lsu rilo r in cele dou linii Fig. 415. L egarea ceasornicelor secundare. pe care sn t in stalate ceasornicele se cundare. D urata im pu lsu rilo r care acioneaz indicatoarele acestor ceasor nice este de circa 1 s. P rincipalele tip u ri de ceasornice secundare sn t : cu a rm tu r n form de ancor ; cum ers t c u t ; cu a rm tu r polarizat ; cu electrom agnet n e p o la riz a t; cu circu it de sem nalizare.

fO jO
0 0

1. Ceasornicul secundar cu armtura n form de ancor


U n astfel de ceasornic se com pune d in tr-u n electrom agnet po lari zat form at din polii 1 i 2 (fig. 416) peste care sn t aezate cte o bobin cu sen su ri de n fu rare diferite. La u n im puls de c u ren t dat de ceasorni cul principal, cm pul u n u ia d in tre m agnei va fi slbit, ia r al celuilalt n t rit. A rm tura de oel m oale oscileaz spre m agnetul cu cmp m ai putern ic i ro tete ro a ta de a n tre nare a ceasornicului cu u n dinte. Ia im pulsul u rm to r care sosete de la ceasornicul p rin cip al dup u n m inut, m ag n etu l cu cm pul slb it i-l va n tri, ia r cel cu cm pul n t rit i-l v a slbi d ato rit schim b rii polaritii im pulsului. A rm tu ra va fi atras spre cellalt m agnet, ro tin d iari roata cu u n dinte n acelai sens ca n cazul precedent. M icarea roii de a n tren are se transm ite, apoi, p rin tr-u n sistem de roi din a te celor dou indicato are ale ceasornicului. M odul acesta de acionare cu a rm tu ra n form de ancor poate fi folosit la ceasornice F ig 4j 6. c e a so rn ic se c u n d ar cu cadrane orict de m ari. cu a rm tu r tip ancor.
317

2. Ceasornicul secundar cu mers tcut


A cesta se com pune to t d in tr-u n electro m agnet p o larizat cu polii 1 i 2 {fig. 417), arm tu ra de oel m oale n form de Z, u n m elc i sis tem u l de roi dinate care rotesc indicatoarele M odul de funcionare este u r m to r u l: la sosirea im pulsului de cu ren t de la ceasornicul p rincipal a rm tu ra este ro tit dato rit cuplului c reat de cei doi poli ai electrom agnetului (un pol respinge, ia r cellalt atrage). Im pulsul u r m to r v a fi de p o laritate schim bat, dar arm Fig. 417. C easornic se c u n d ar ' c u m ers tcu t. tu ra se va roti to t n acelai sens. M icarea a r m tu rii este transm is p rin tr-u n angrenaj m elcat i un sistem de roi d in ate la indicatoare. D in cauza m ersului su linitit, acest tip de ceasornic se folosete m ai m u lt n cam er. D up nece siti, el poate fi echipat i cu u n dispozitiv de b atere a orelor.

3. Ceasornicul secundar cu armtur polarizat


A cest tip de ceasornic (fig. 418, a) este tot u n m ecanism cu m ers tcut. S p re deosebire de p rim ul, se com pune d in tr-u n electrom agnet obi n u it cu m iezul de otel 1 de o S 3 form special i- n fu rarea 2. A rm tu ra 3 se com pune d in tr-u n i a / * m agnet p erm anent de form cilin dric 4 (fig. 418, b) pe ale crui capete sn t m ontate piesele po J r ^== lare 5 i 6. * b La u n im puls de cu rent dat de ceasornicul principal, m iezul 1 se m agnetizeaz i rotete arm tu ra 3 cu 90. ^.a im pulsul u rm w t to r de p o laritate schim bat, arm tu ra se va ro ti iari cu 90 n acelai sens. Aceast m icare se Fig. 418. C easornic secu n d ar cu a rm tu r tran sm ite la indicatoare p rin tr-u n polarizat. angrenaj cu roi dinate. b, b2 ; / V J 4. Ceasornicul secundar cu u/ electromagnet nepolarizat

illll!

Fig. 419. C easornic secu n d ar cu elec tro m a g n e t n epolarizat.

In figura 419 este reprezen ta t u n ceasornic cu electrom agnet nepolarizat. Electrom agnetul 1, p arcu rs de un im puls de curent care sosete la bornele b \ bj de la ceasornicul principal, atrage a r m tu ra 2. A ceasta face ca arcul 3 s se n tin d, i clichetul 5 s scape din d an tu ra roii 4. D up

318

term inarea im pulsului, a rm tu ra revine n poziia sa de repaus, ia r arcul 3 trage dup sine' clichetul 5 care ro tete ro a ta d in at 4 cu un dinte spre stnga. C ontraclichetul 6 servete la frn area roii 4. Im pulsul u rm to r produce o nou deplasare a ro ii cu u n dinte spre stnga. In felu l acesta, la fiecare im puls ro ata avanseaz cu u n dinte, tran sm in d m icarea p rin tr-u n sistem de roi d in ate la indicatoare.

5. Ceasornicul secundar cu circuit de semnalizare


In unele cazuri, ceasornicele secundare pot fi. folosite i p en tru d i verse sem nalizri dac li se adaug n acest scop dispozitive speciale care s declaneze sem nalizarea la o ra dorit. A daptarea aceasta n u se aplic la ceasornicele principale, p e n tru a nu le reduce precizia. In figura 420 este rep rezen tat schem a u n u i ceasornic secundar pre vzut cu u n circuit de sem nalizare. R eleul term ic T com and acionarea unui releu electrom agnetic A i se conecteaz la sursa de alim entare cnd b ra u l B in tr n tr-u n a din degajrile discului cu came D, care este ro tit de ceasornic. C ircuitul de alim en tare a releu lu i term ic ncepe de la borna pozitiv a b ateriei ( + ) p rin b ra u l B, contactul de repaus a2 nfurarea releului term ic T, rezisten a v ariab il R i se term in Ia borna negativ a bateriei (). D up 5 30 s, contactul t al releu lu i term ic T se nchide i perm ite alim en tarea releului A , care i com ut contactele. C ircuitul de alim entare a releu lu i A pleac de la borna pozitiv a bateriei ( + ) prin brau l B, contactul ct2, contactul t, n fu rarea sa i borna negativ a b a teriei (). C ontactul ai se nchide i face ca releul A s se autom enin n circuit, ia r co n tactu l 0 2 se deschide i n tre ru p e circuitul de alim entare a releului term ic T, care ncepe s se rceasc, deschizndu-se autom at contactul t. D up aceasta, p rg h ia B pe care u n a dintre came o scoate din degajarea discului, n tre ru p e circu itu l de alim entare a releului A . Apoi,

Fig. 420. Schem a c ircuitului de sem nalizare.

dup un in te rv a l de tim p bine determ in at, b ra u l B Cade n degajarea u r m toare a discului D, i situ aia se repet. Soneria S care este legat n paralel cu bobina releu lu i te rm ic T sem nalizeaz din tim p n tim p cnd releul T este alim entat. R ezistena Variabil R are rolul de a regla cu ren tul ce trece prin releu l term ic, deci regleaz tim p u l de acionare a releului.
319

Pe lng tip u l de ceasornic secu n d ar cu un sin g u r circuit de sem nali zare descris m ai sus, m ai exist tip u ri prevzute cu m ai m ulte circuite de sem nalizare.
C. CENTRALE DE CEASORNICE ELECTRICE

D a este necesar ca o ra legal s fie dat n m ulte locuri, n u se m ai folosete u n ceasornic principal, ci o central de ceasornice electrice care com and cteva circuite de ceasornice secundare, pe fiecare circu it p u in d fi m o n tate pn la 50 de ceasornice secundare. O astfel de cen tral este com pus d in tr-u n ceasornic principal obi nuit, un al doilea ceasornic p rin cip al de rezerv, cte u n ceasornic secun dar de control p e n tru fiecare circuit de ceasornice secundare, relee pen tru com utarea m ersu lu i de pe ceasornicul principal p e cel principal de rezerv, surs de alim entare, relee p e n tru supravegherea alim entrii, relee p e n tru controlul auto m at al im pulsurilor, am perm etru i voltm etru. Din p u n c tu l de vedere al n u m ru lu i de ceasornice secundare co m andate se deosebesc : cen trale mici, care pot com anda pn la m axim um 60 de cea sornice s e c u n d a re ; cen trale m ijlocii, care au 60 180 de ceasornice secundare subordonate ; cen trale m ari, care com and peste 180 de ceasornice secundare. C entralele m ici se com pun d in tr-u n ceasornic principal i. u n u l de l-ezerv; centralele m ijlocii i m ari conin, pe lng cele dou ceasornice principale, un tab lo u de d istrib u ie i u n sistem de sincronizare a m e rsu lui ceasornicului principal cu cel al ceasornicului p rin cipal de rezerv. P rin ceasornicul su principal, cen trala tran sm ite im pulsuri p e li niile ceasornicelor secundare fie direct, fie prin tabloul de distribuie. De obicei, im pulsurile se tra n sm it din m in u t n m inut, m ai ra r din ju m tate de m in u t n ju m ta te de m in u t i, uneori, chiar din secund n secund. Dac ceasornicul p rin cip al se oprete din cauza unui deranjam ent' oarecare, com anda ceasornicelor secundare trece autom at la ceasornicul principal de rezerv. P an a ceasornicului principal este sem nalizat i se poate trece la n l tu ra re a d eran jam en tu lu i fr vreo p e rtu rb a re n m ersul reelei de ceasornice secundare. U nele centrale sn t com pletate cu dispozitive care sem nalizeaz au tom at ncep u tu l i sfritu l program ului de lucru, eventualele n tre ru p e ri planificate p e n tru m as etc.
NTREBRI RECAPITULATIVE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. D in ce se com pune o in sta la ie de ceasornice ? U nde se folosesc in sta la iile de ceasornice ? C are sn t p rile p rin cip ale ale ceasornicului p rin cip al ? Cum fu n c io n ea z co n ta cto ru l ? Ce este u n ceasornic se c u n d a r ? C are sn t p rin cip ale le tip u ri de ceasornice se c u n d are ? Cum fu n c io n ea z ceaso rn icu l cu m e rs t c u t ? D in ce este a lc tu it c irc u itu l de sem nalizare ? Ce este o c e n tra l de ceasornice electrice i d in ce se com pune ?

32.0

CAPITOLUL VI

REPARAREA CEASORNICELOR ELECTRiCE


A. GENERALITI

, Ceasornicele electrice se rspindesc to t m ai m u lt. D esigur i ele tre buie ntrein u te, c u r ite i rep arate. Deoarece a tt re p a ra rea p rilor m e canice ct i a celor electrice se face n aceleai ateliere, ceasornicarul re p a ra to r treb u ie s tie s depisteze i defectele dispozitivelor electrice i s le rem edieze. P e n tru aceasta, ate lie ru l treb u ie ,s fie dotat cu anum ite in stru m en te i scule specifice : in stru m en te p e n tru m su rri electrice (voltm etru, am perm etru, ohm m etru sau m u ltim e tru ); tablou cu surse de energie de diferite ten siu n i * set de u ru b eln ie cu m inere izolate ; clete com binat cu brae izolate ; y~ clete de t ia t cu b rae izolate ; . ciocan de lipit. D rept surse de alim entare n ateliere se folosesc baterii uscate (pen tru c u ren t continuu) i reeaua de distribuie (p en tru curent alternativ). Deoarece ceasornicele de re p a ra t snt de diverse tipuri, atelierul treb u ie s dispun de diferite ten siu n i de alim entare. U n ta b lo u de alim entare sim plu de executat este dat n figura 421. A cest tablou asigur u rm toarele tensiuni : 1,5, 3 i 6 tensiune continu constant ; de la 0 la 3 V tensiune continu reglabil ; 3, 5, 8, 110, 220 V tensiune altern ativ constant ; de la 0 la 8 V tensiune altern ativ reglabil. Tabloul treb u ie s fie p rev zu t cu cabluri izolate de diferite lungim i, prevzute la capete cu clame de prindere.
720Y

Fig. 421. T ab lo u l de alim entare.

La verificarea ceasornicelor, att la m surarea tensiunii ct i a cu ren tului, polul pozitiv al bateriei treb u ie legat la borna pozitiv ( + ) a ap aratulu i, iar polul negativ, la b o rn a negativ. Dac se folosete un ap a ra t cu care se poate m su ra a tt c u re n tu l continuu c t i cel alternativ, com utatorul treb u ie ro tit la sem nul ( = ) cnd se m soar cu ren tu l continuu i la sem nul ( ~ ) cnd se m soar cu re n tu l altern ativ . In cazul aparatelor cu mai m u lte dom enii de m surare, aceasta se ncepe, totdeauna, cu do21 M a n u a lu l ce a so rn ica ru lu i

321

m eniul cel m ai ^n ie ; dac A acul indicator se deplaseaz p u in pe scar, se cofnut a p a ra ly j ja dom eniul im ediat urm tor. Dac indicaiile acului sn t nc mici, s continu com utarea pn cnd acul indicator se afl n a doua treim e a scrii l num ai atunci se citesc indicaiile aparatu lu i. V a loarea m rim ii n su rate n u coincide, totdeauna, cu indicaiile citite pe ap arat, ci, uneoi.^ treb u ie calculat. De exem plu, dac se m soar en siunea,cu u n v o lj^ e tr u com utat la dom eniul de 5 V i indicatorul a ra t 27 pe scara cu 3C) diviziuni, atunci valoarea tensiunii m surate v a fi ^ 27 = 4 ,5 . Deci p e n tru a se afla valoarea m surat se m parte dom eniul la n u m ru l de di.viziuni al scrii i se nm ulete,cu indicaia acului. La m surai.ea rezistenelor cu m u ltim etru l un capt al rezistenei se leag Me borna -_ i cellalt la b o rn a nsem nat cu *, iar ap a ra tu l treb u ie s fie co m u tat Fjentru m su rarea rezistenelor. n ain te de m su rare cele dou p alp ato are se ating, i acul indicator trebuie s ara te .,0, n caz co n trar se re g le a z indicatorul. D ac se m asoar rezisten a u n u i elem ent de circuit i ap a ra tu l in dic 0, n sean \n C elem entul respectiv este scurtcircuitat, ia r dac indic oc, este n tre ru p t.
B. REPARAREA CONTACTOARELOR

Contactoarigie jntr n construcia m a jo ritii ceasornicelor electrice. Cele m ai m u lte d efecte ale ceasornicelor electrice se datoresc contactoarelor. F u n c io n a re ^ defectuoas poate avea m ai m u lte cauze : su p ra fe eie de contact sn t oxidate, unse cu ulei sau m urd are ; fo ra de, apsare a contactului este prea mic ; ap ar s c i t e i la n tre ru p e re a contactului. S u p ra fe e le contactoarelor se vor spla cu o cirp care n u la s . scam e, m u iat in alcool sau alte soluii care n u conin ulei (benzina con ine, totdeauna, p u in ulei). D up uscare, contactele splate se vor verifica cu lu p a dac sr^t arse, adic conin p u n cte negre m runte. A cestea se vor n d ep rta p rin lpolizare cu h rtie abraziv foarte fin (500600), fr n s a se modifi[ca form a contactelor. D up polizare, contactele se degreseaz, dup care n u m ai este adm is atingerea lor cu mina. F o ra de a,pasare a contactelor a re o im portan foarte m are. Dac ea este p rea mi(cai contactorul n u funcioneaz sigur (crete rezistena de contact), ia r dac.g este p rea m are, produce o frn a re m are a m ecanism ului de ceasornic. R e g la re a forei de apsare se realizeaz prin ndoirea a rcu rilo r (lam elelor) contactorului. P e n tru ori en ^are se dau valorile optim e ale forei de apsare a con tactelo r p e n tru cteva tip u ri de ceasornice : c e a s o rn ^ ^ arm ate cu electrom agnei de cur&n t continuu 10 20 gf ; ceasorraice arm ate cu m otor cu colector 4 6 gf ; ceaso rn ice principale 30 60 g f ; ceaso rn ice cu pendul cu acionare direct 2 4 g f; ceaso rn ice de m n 0,1 0,2 gf. U n contac.t bine re g la t tre b u ie s aib rezistena m ai mic de 0,2 Q. C ontactele regl% te trebuie s fie u rm rite n funcionare. Dac ap a r scntei, treb u ie m sjUrat condensatorul de am ortizare, ia r dac condensatorul este strp u n s, sg va nlocui cu a ltu l nou.
322

C. REPARAREA CEASORNICELOR CU ARMARE ELECTRIC CU ELECTROMAGNET

nain te de a se ncepe d em ontarea ceasornicului, treb u ie verificat poziia n care s-a oprit. D ac contactele sn t deschise, nseam n c cea sornicul s-a o p rit a r m a t ; n acest caz este v orba de u n defect m ecanic (uzur, m urdrie, ngroarea; uleiului, cep strm b etc.) care treb u ie de p istat i n l tu ra t ca i la ceasornicele mecanice. Dac contactele sn t nchise, ceasornicul poate avea unul sau m ai m ulte din urm toarele defecte : 1) Bateria este epuizat. Se dem onteaz b a te ria i i se m soar ten siunea. Dac tensiunea m sui'at este sub 80 % din cea nom inal (m ar cat), se nlocuiete bateria. n a in te de a se m onta b ateria nou, se cur locaul i contactele. Dac b ateria a fost epuizat, se verific dac a fost o epuizare norm al sau b ateria s-a u zat n ain te de term en. P e n tru aceasta, atunci cnd se introduce o b aterie nou, se va zgria pe ea data m ontrii. O baterie in condiii norm ale de funcionare se epuizeaz dup 1 1,5 ani, E puizarea p re m atu r a b ateriei poate avea urm toarele cauze : frecri m ari n m ecanism ul de arm are (uzur, ulei uscat, m u rd rie, arm tu ra electrom agnetului atinge scheletul e tc .) ; n trefieru l n tre a rm tu r i m iezul electrom agnetului p rea m are (peste 1 m m ) ; blocarea arm tu rii electrom agnetului n poziie cnd circuitul electric este nchis ; n acest caz, b ateria se descarc n cteva ore. 2) Contactorul este defect. Se respect indicaiile de la p u n ctu l n o tat cu 2. 3) Circuitul electric este n treru p t. P e n tru a depista locul n tre ru perii, se m soar rezistena fiecrui elem ent de circuit. La ceasornicele cu arm are electric n fu rarea (arm area) ct i des furarea arcu lu i m otor sn t lim itate. Cnd se nlocuiete arcul ru p t cu u n u l nou, treb u ie s se pstreze aceeai tensiune iniial n arc. Cnd lim itato ru l oprete desfurarea arcului, tensiunea lui treb u ie s im prim e b a lansierului u n unghi de oscilaie de cel p u in 500. P e n tru a se nlocui re pede arcul fr m ulte ncercri, se recom and ca nainte de a se dem onta m ecanism ul m otor s se nsem neze poziiile tu tu ro r pieselor acestui m e canism, iar dup introd u cerea arcu lu i nou ele s fie m ontate n aceleai poziii.
D. REPARAREA CEASORNICELOR CU ARMARE ELECTRIC CU MOTOR

a. Ceasofnice alim en tate de la baterie. i la aceste ceasornice se n cepe prin verificarea tensiunii bateriei, colectorului i arcu lu i m otor (ar m at sau nearm at). D ac arcu l este arm at, ceasornicul are un defect la p a r te a m ecanic. D ac arcu l este desfu rat i contactoarele sn t nchise, ceasornicul poate avea : contactorul defect (arc m u rd ar, fo ra de apsare prea m ic e tc .) ; - ro to ru l m otorului blocat. Se dem onteaz m otorul i se ncearc rodarea lui. D ac n u se obin rezu ltate, m otorul treb u ie nlocuit deoarece aceste m otoare snt nedem ontabile i n u se pot re p a ra ; n fu rarea m otorului ars. R otorul se ro tete uor, ns m otorul cuplat la cu ren t n u pornete ; i n acest caz, m otorul se nlocuiete ; ro ata m elcat gripat; Se dem onteaz i se cu r lagrele.
323

n afar de aceste defecte, cnd ceasornicul se oprete, m ai in terv in e situaia n care b a te ria se epuizeaz repede. A ceasta se datorete fie contactorulu i care n u n tre ru p e c u re n tu l i las m otorul sub tensiune, fie frecrilo r m ari n m ecanism ul de arm are. Dac frecrile snt cele nor m ale, m ecanism ul de arm are tre b u ie s funcioneze corect la 80% din tensiunea nom inal a bateriei. b? Ceasornicele alim entate cu cu ren t altern ativ. Snt robuste i se defecteaz foarte rar. Defectele m ai frecvente s n t : d isc u l fuleaz i atinge electrom agnetul. Se va centra discul ; lagrele n care este m o n ta t discul cu acul su snt uzate ; bobina electrom agnetului este n tre ru p t (ars). Dac se m soar rezistena ei, a p a ra tu l indic in finit. n acest caz, bobina trebuie nlocuit. Dac nu se dispune de u n a identic, treb u ie s se execute una dup datele nscrise pe bobina defect (diam etrul srm ei i n u m ru l de spire). C nd pe bobina ars n u sn t trecu te aceste date, ele se vor stabili p rin m surarea diam etru lu i srm ei i p rin n u m rarea spirelor n tim pul desfurrii bobi nei arse. Se rem arc c o ab atere pn la 20% a num rului de spire nu influeneaz p re a m u lt funcionarea.
E. REPARAREA CEASORNICELOR CU ACIONARE DIRECT

Ceasornicele cu acionare direct cu contactoare snt foarte sensibile, p arte a lor cea m ai delicat fiind contactoarele. F o ra de apsare a contactoarelor treb u ie s fie foarte m ic, deoarece frneaz oscilaiile. De aceea, orice u rm de m urd rie sau de ulei scoate contactorul din funciune. O aten ie deosebit trebuie s se acorde u n gerii pieselor din apropierea contactorului p e n tru a se elim ina orice su r plus de ulei, care, p rin ntindere, a r p u tea ajunge pe contactor. Ceasornicele cu tran zisto are se defecteaz cu m ult m ai ra r. D urata de serviciu a u n u i tran zisto r este cu m u lt m ai m are dect a m ecanism ului de ceasornic. De aceea, practic, f t aceste ceasornice apar num ai defecte mecanice. Dac,, totui, treb u ie s se nlocuiasc u n tranzistor, d a to rit dete riorrii m ecanice, se va folosi u n u l identic. L ipirea legturilor treb u ie s se fac cu fo arte m are atenie p e n tru ca tran zisto ru l s nu se nclzeasc. De aceea n u este adm is s se scurteze picioruele tranzistorului. n tim pul lipirii, picioruul tre b u ie in u t cu u n clete la t care s preia cldura. Li pirea se va face cu cositor u or fuzibil, folosindu-se colofoniul ca decap ant. Alte m etode de lipire n u sn t admise.
F. REPARAREA CEASORNICELOR SINCRONE

Ceasornicele sincrone, fiind sim ple i robuste, se defecteaz greu. Totui, la o explo atare n delungat pot s a p ar u nele defecte, ca : ceasornicul se oprete uneori, cu toate c nu s-a n tre ru p t cu ren tu l. n acest caz, defectul tre b u ie cu tat la fia de contact i n cablul de legtur. Se va m ica fia n p riz p e n tru constatarea eventualelor po ziii de n tre ru p e re a c u re n tu lu i; ceasornicul produce u n m ic zgom ot Se oprete ceasornicul i se ncearc ro tirea m otorului cu m na. El treb u ie s se roteasc uor. Dac
324

se rotete greu, se dem onteaz rotorul, se cu r cepurile i lagi'ele, se n dreap t eventualele cep u ri strim be, se m onteaz la loc i se unge ; ceasornicul produce u n zgomot putern ic. n acest caz, lagrele m otorului sn t uzate i ro to ru l atinge p rile fixe ale ceasornicului. T re buie executate lagre n o i ; bobina este ars. Se nlocuiete sau se rebobineaz. La m ontare, toate piesele ceasornicului treb u ie s fie bine fixate, 'uru burile strnse, deoarece a ltfel vibreaz producnd un zgomot care se am plific de carcasa ceasornicului. Ceasornicele sincrone, fiind alim entate direct de la reea, nu este adm is dem ontarea ceasornicului n tim p ce este sub tensiune, fiind pe ricol de electrocutare. Orice reg lare i verificare se va efectua cu scule cu m inere izolate.
G. REPARAREA CEASORNICELOR ELECTRICE DE MiN

C easornicele de m n acionate electric fiind de foarte m ulte tipuri, dem ontarea, rep ararea i m on tarea lor se face d iferit, adecvat fiecrui tip n parte. Este foarte greu ca ele s fie tra ta te separat, de aceea se vor descrie num ai acele defecte i' m etode de re p a ra re comune tu tu ro r. B ateria epuizat se nlocuiete p rin d eu ru b area urubului de fixare ; bateria iese singur, fiind m pins de un arc. n ain te de a se m onta b a te ria nou, locaul treb u ie bine cu rit, deoarece el face legtura cu u n u l din tre polii bateriei. P e n tru cu rirea locaului se folosesc soluii de degresare care n u conin ulei (alcool, e te r etc.). La m ontarea bateriei treb u ie s se in seam a de poziia polilor : cel pozitiv se leag, totdeauna, de sche letul ceasornicului. Este indicat ca la schim barea b ateriei.s fie zgriat data operaiei pe bateria in trodus, p e n tru a se avea un indiciu asupra strii ceasornicului la rep araia urm toare. D em ontarea ceasornicului ncepe p rin dem ontarea podului secundar, dup care se poate scoate balansierul. R estul m ecanism ului se dem on teaz ca i la ceasornicele m ecanice. La unele tip u ri, blocul electronic m ontat pe o plcut de tex to lit poate fi d em ontat im ediat dup ridicarea podului secundar. n tim pul dem ontrii n u este adm is ca m agneii s fie micai deoarece cm pul m agnetic se modific, ia r ceasornicul n u va m ai funciona corect. De asem enea n u este adm is s se dem onteze arcurile contactoare de pe sup o rtu l lor, deoarece reglarea lor este foarte dificil. Bobina m ontat pe roata oscilatoare este foarte sensibil. N u se ad m ite atingerea ei cu penseta sau alte scule d u re care ar putea zgria stra tu l izolator. C urirea balan sieru lu i se face n m aina de curit, cu soluii de degresare care n u atac Iacul de izolare al srm ei bobinei. n ain te de m ontare, contactele electrice se vor terge cu o crp fr scame m bibat in alcool. D up aceea se verific cu o lup sau u n m icro scop de buzunar, care m rete de 12 ori, toate suprafeele m agneilor i se ndeprteaz cu aju to ru l celofanului gum at p ilitu ra de fier a tra s de magnei. U ngerea ceasornicelor electrice de m n treb u ie fcut cu foarte m are precauie. Se vor unge num ai locurile stric t necesare cu cantiti reduse de ulei, p e n tru a se preveni astfel rspindirea lu i n tim pul exploatrii. Este interzis s se ung suprafeele de contact, ca : lam elele contactoare, roata contactoare, cam a de com and de pe b alansier etc. Din date statis
325

tice s-a dedus c ju m ta te d in defectele ceasornicelor electrice de m in snt Cauzate de acoperirea suprafeelor de contact cu ulei sau m urdrie. C ontrolul la p rile electrice ale ceasornicelor de m in se ncepe tot de la baterie. De obicei, ten siu n ea ei este de 1,55 V i se v a nlocui num ai dac tensiu n ea a sczut cu m ai m u lt de 10%. E lem entul cel m ai im p o rta n t al circuitului electric este bobina de pe roa^a oscilatoare. P e n tru a se m sura rezistena ei se ating cu palpatoarele ascuite (vrfu rile de ac) ale ap aratu lu i d e m su ra t cele dou ca pete ale bobinei. C apetele bobinei se gsesc, de obicei, pe obada roii osci latoare i pe cam a b alansierului. O abatere m su rat de 1 0 % fa de valoarea nom inal a rezistenei nu nseam n uri defect. Bobina este de fect nd ap aratu l de m su rat indic sau infinit (bobina este ntrerupt), sau o valoare foarte m ic (bobina este scurtcircuitat). P e n tru a se depista alte defecte se m soar rezistena ntregului cir cuit, atingndu-se cu p alpatoarele m asa i borna izolat de mas. Rotindu-se balan sieru l n direcia nchiderii contactului, ap aratu l trebuie s arate rezistena bobinei. R otindu-se balansierul m ai departe,, dup deschi derea contactului, rezisten a m su rat trebuie s fie infin it (circuit des chis). Dac a p a ra tu l indic altceva, circuitul este defect i se m soar re zistena fiecrui elem ent, cutndu-se locul n care circuitul este n treru p t sau scurtcircuitat. D ac rep araia este bine executat, ceasornicul trebuie s funcio neze corect cu 90% din ten siu n ea nom inal; Ceasornicele electrice de m in sint de p u in tim p in exploatare i v arieta te a lor este fo a rte m a re ; de aceea, rep ararea lor este dificil din lips de experien. P e n tru a acum ula experien este util ca ceasornica ru l rep a ra to r s-i noteze despre fiecare ceasornic electric separat u rm toarele d ate : denum irea ceasornicului (m a rc a ); ' p rincipiul de funcionare ; data fa b ric a ie i; . descrierea defectului (pe s c u r t) ; tim pul de epuizare a b a te r ie i; - tensiunea nom inal a b a te r ie i; tensiunea lim it la care m al funcioneaz ceasornicul; rezistena circuitului. n posesia acestor date, re p a ra rea ceasornicului se face cu m ult mai repede i cu mai m u lt siguran.
NTREBRI RECAPITULATIVE 1.- Cu ce scule tre b u ie s fie d o ta t u n a te lie r in caro se re p a r ceasornice electrice ? 2. C are s n t defectele m ai frecv en te' a le con tacto arelo r i cum se rem ediaz e le ? 3. D ar defectele m ai frec v e n te a le ceasornicelor cu a rm a re electric ? 4. Cum se poate sta b ili dac u n ceasornic cu a rm a re e le ctric are u n defect m eca n ic sa u electric ? 5. C um se re p a r u n ceasornic a rm a t cu m o to r ele ctric ? 6. Ce defecte pot av ea ceasornicele sincrone ? 7. Cum se fa c c u r ire a i u n g erea ceasornicelor electrice de m in ? 8. Cum se depisteaz locul d e fec tu lu i la ceasornicele electrice de m in ?

326

PARTEA A N O U A

MSURI DE PROTECIE A M UNCII l DE PREVENIRE A INCENDIILOR N ATELIERELE DE CESORNICRIE

CAPITOLUL

A. MSURI DE PROTECIE A MUNCII SPECIFICE ATELIERULUI DE CEASORNICRIE

A telierul de ceasornicrie trebuie in u t n stare perfect de c u r e nie, att p e n tru snlatea lu crto rilo r ct i p e n tru a evita p tru n d erea prafulu i n m ecanism ul ceasornicului. C urirea atelierului trebuie s se fac sistem atic i in mod organizat, prin m tu rarea i tergerea um ed a pardoselii. Deoarece' ceasornicarul lucreaz cu piese foarte mici, fiecare loc de m unc va fi ilum inat local, ia r m asa de lucru va avea nlim ea de 90 100 cm, p e n tru ca s n u stea ndoit de spate. A telierul va fi am en ajat n tr-u n loc fe rit de zgomote i trepidaii. Zgomotul are ca efect o reducere a capacitii de m unc, ia r trep id aiile produc vibraii care duc la nesig u ran a m icrilor m inii. Sculele ascuite, c a : urubelniele, pensetele, alezoarele, pilele, acele etc., vor fi p strate n truse, cu v rfu rile ascuite n interior. Se in terzice a p u rta n b u zunarul de la piept scule ascuite cu v rfu l afax. La scoaterea arcului m otor din caset, se va ine bine n m n ca seta, p en tru a nu fi arun cat de fo ra dezvoltat de arc.

B. MSURI DE PROTECIE A MUNCII LA POLIZARE

M ajoritatea atelierelor de ceasornicrie snt dotate cu polizoare elec trice. In vederea prevenirii accidentelor la polizare se vor respecta u rm toarele m suri : n a in te de a fixa p ia tra pe axul polizorului, se va face proba de sunet i echilibrare. Dac la lovire p ia tra scoate un sunet neclar, sau este neechilibrat, n u se va m onta. P ia tra de polizor treb u ie s fie bine cen trat i s aib un m ers lin, fr btaie. P ia tra abraziv treb u ie s fie acoperit cu ap rtoare rezistente i num ai p a rte a de lucru s rm n liber. Polizorul treb u ie p rev zu t cu un sup o rt de sprijin, aezat lng p iatra abraziv, astfel nct piesa polizat s nu poat in tra in tre piatr i suport.
327

In cazul cnd n u exist ecran de protecie, se vor folosi obligato riu ochelari de protecie. La pornirea polizorului i ri tim p u l polizrii nii se v a sta n faa pietrei abrazive,-;
j, , C. MSURI DE PROTECIE A MUNCII LA STRUNJIRE

P e n tru a preveni accidentele la operaia de stru n jire, se vor respecta urm toarele m suri : P ru l lung va fi strn s n tr-o basc sau batic, p e n tru a nu ajunge la organele n m icare. L upa de m rire va fi folosit d re p t ecran de protecie. F ix area cu itu lu i n su p o rt treb u ie fcut astfel ncit nlim ea lui s corespund procesului de achiere. Lungim ea cuitului care iese din suport treb u ie s n u depeas 1,5 ori n lim ea cuitului. In tra re a cu itu lu i n m aterial trebuie s se fac lin, dup pu n e rea n m icare a axului principal. M surarea pieselor n tim p u l ro tirii este interzis. n d e p rta rea achiilor treb u ie fcut num ai dup o p rirea com plet a strungului, cu a ju to ru l unei perii. r

D. MSURI DE PROTECIE A MUNCII l DE PREVENIRE A INCENDIILOR LA MANIPULAREA, DEPOZITAREA l FOLOSIREA MATERIALELOR INFLAMABILE

T ran sp o rtu l benzinei treb u ie s e fac num ai in bidoane m eta lice, fr scurgeri. In atelier este interzis s se depoziteze cantiti m ari de m ate riale inflam abile. M aterialele inflam abile n u se vor p stra ling corpurile de nclzire. V asul cu benzin p e n tru cu rirea pieselor (benzinier) se va ine acoperit i aezat m ai departe, p e n tru ca lu crto ru l s nu inhaleze vapori de benzin, care snt toxici. C rpele m u rd are m bibate cu benzin vor fi evacuate din atelier la term in area lucrului.
E. MSURI DE PROTECIE A MUNCII MPOTRIVA ELECTROCUTRILOR

Se interzice folosirea unor instalaii electrice im provizate, ca p ri ale conductoarelor neizolate. C onductoarele electrice vor fi am plasate la nlim e p e n tru a nu avea acces la ele, iar cele trase pe podea vor fi protejate, p e n tru a se evita deteriorarea izolaiei. Toate aparatele acionate electric vor fi p ro tejate prin legare la pm n t sau p rin legare la nul. Ceasornicele electrice alim entate de la reeaua de distribuie a curentu lu i electric n u se vor re p a ra sub tensiune. La verificarea i reg larea ceasornicelor electrice se vor folosi num ai scule cu m nerele izolate.
328

CUPRINS

Partea intii. D ezvoltarea p re sta iilo r de servicii n econom i,i a creterii n iv elu lu i de tr a i al populaiei ...................

,,iciiHst c erin

P a rte a o nouri. Censul d e te p t to r Cap. Cap. , Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap.

............................................

* o 9_ , **
37

I. T im pul i m su rare a l u i .................................................... I. M ecanism ul m otor ............................ ............................ 111. M ecanism ul de t r a n s m i s i e ............................................ IV. E ap am en tu l ancor cu tiftu ri .................................... V. O scilatorul ............................................................................. VI. M ecanism ul in d icato r .................................................... VII. M ecanism ul cie sem n alizare .................................... V III. C easornicul d e tep tto r cu calendar ................... IX. D em ontarea i c u r ire a ceasornicului d etepltoi X. M ontarea ceasornicului d e t e p t t o r ........................... X I. R e p ara rea ceasornicului detepttor ... ............ X II. A p a rate electronice folosite la verificarea c e a so rn ii, )r

_j|
4^ 40 50

gj

P artea a treia. C easornicul cu p en d u l Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap.

....................................

gg gg
75 77 7g

I. M ecanism ul m otor ............................................................ _ II. M ecanism ul de tran sm isie ............................................ III. M ecanism ul in d icato r .................................................... .................. IV. E apam entul .................................................................... V. O scilatorul ................... .................................................... VI. M ecanism ul de b taie .................................................... V II. Prfr an ex e .................................... ............................ VIII. R e p ara rea ceasornicului cu p e n d u l ................................

gg
95

gg
1O0

Partea a patra. C easornicele de m n i de b u z u n a r ................ Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. I. G e n era lit i II. M ecanism ul III. M ecanism ul IV. M ecanism ul V. E ap am en tu l VI. O scilatorul

j jn

............................................................................ _ 210 de a r m a r e .................................................... U2 m o to r ............................................................... ................................... U 7 d e tran sm isie ........................................... 12 i ceasornicelor p o r t a b i l e ........................... . 129 ......................................................................... , ___ ... 145

329

Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap.

V i i M ecanism ul in d ic a to r ........................................................................................... V III. S c h e le tu l m ecanism ului de c e a s o r n i c .......................................................... IX. C a rca sa ceasornicelor ........................................................................................... X. D e m o n ta rea i c u r ire a ceasornicelor de b u z u n a r i d e m i n .................. X I. R e p a ra re a m ecanism ului de a r m a r e ................................................................... XII* R e p a ra re a m ecan ism ului m otor ... ........................................................... X III. R e p a ra re a m ecanism ului de tran sm isie ........................... .................. XIV. R e p a ra re a eapam entului ................................................................................... K V . R e p a ra re a oscilatorului ................................................................................... XVI. R e p ara rea m ecanism ului in d icato r ........................................................... X X II. A sam b larea ceasornicului ... ................................................................... X V III. V erificarea preciziei de fu n cio n are a ceasornicelor ........... ...

Partea a citicea. C r o n o m e tr u l.................................................................................................... Cap. I. E a p am en tu l de c r o n o m e tr u ................................................................................... Cap. II. C e aso rn ic u l-c ro n o iretru ...........................................................................................

P ariea a asea. C easornice speciale Cap.i Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap.

...........

...................................................................

I. C easornice de p o n taj ........................................................................................... II. C easornice p e n tru c ontrolul p aznicilor ........................................................... III. C easornice av ertiz o a re ........................................................................................... IV. C easornice cu schem a cinem atic special ................................................... V. C easornice de m n cu sem nalizare ................................................................... VI. C easornice de m n cu c alen d a r ................................................................... V II. C easornice e ta n e .................................................................................................... V III. C easornice de m in cu a rm a re a u t o m a t ............................................ .. IX. R e p a ra re a ceasornicelor cu a rm a re au to m at ..........................................

Partea a apiea. A p a ra te electrice folosite n c e a s o r n ic r ie .......................... Cap. I. T ran zisto are .................................................................................................................... Cap. II. C ircu ite electrice .................................................................................... ... ..

Partea a opta. C easornice electrice Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap.

...................................................................................

I. C easornice cu a rm a re electric ............................................................................ II. C easornice electrice cu n tre in e re a electric a o scilaiilor ... ........... III. C easornice sincrone ............................................................................................ IV. C easornice electrice de m n ............................................................................ V. In sta la ii d e ceasornice ............................................................................................ VI. R e p a ra re a ceasornicelor electrice ....................................................................

Partea a noua. M su ri d e p ro tecie a m u n cii i de p re v en ire a incendiilor n a te lierele de ceaso rn icrie ............................................ ............................ ... ........... Cap. I. M suri de p ro tecie a m uncii specifice atelieru lu i de c e a s o rn ic rie ...........

330

i . p la n . 12 404 ; C oli d e ti p a r : 20.7 B u n d e tip ar : 22.07.19S1 ; E d itia : 1981 In tr ep rin d ere a P oligra ficS B an T im iso a r a , C alea A rad ului nr. 1 R ep u b llra s o c ia lis t s R om ania Com an d a nr. 121

S-ar putea să vă placă și