Sunteți pe pagina 1din 24

PENTRU TINERELE

GOSPODINE .... pag.Cu fantezie
Decor rustic
Util
Din
PUBLICITATE ......... pag. 18-19
Radioreceptorul Madrigal
Casetofonul Star
DESIGN . . . . . . . . . . . . . pag. 20-21
Interior '80
Finisarea a
REVIST A REVISTELOR . . . . pag. 22
Pentru pescari
Multivibrator
Amplificator
Punte RlC
Comutator acustic
MOZAIC . . . . . . . . . . pag, 23
CI
'"
J FUN I N IL I I
,
GENE ATII PENTRU FApTUIRE P OGRA ULUI
'J
DE CONSTRUCTIE REVOLUTIONARA A PATRIEI
, ., ,
Eveniment cu o
n ale
tineretului - U.T.C., U. A.S.C.R. de
pionieri -, forumul tinerei
din patria lu-
ntr-o cu profunde
politice, la nUlla citeva
luni de la istoricul foru'1l al
tHor, care a adoptat de o
pentru viito-
rul a noi energii crea-
toare ale intregului nostru popor in
continuarea, pe o
a ndeplinirii Programului partidului
pentru n ritm a
economiei afirmarea cu
putere a
in toate domeniile trecerea la o
calitate n ntreaga econo-

la forumul tinerei
au ascultat cu fier-
binte mindrie magistrala cu-
vntare de secretarul general
al partidului, NICOLAE

a stadiu lui actual de dezvol-
tare a patriei,
proiectare a viitorului luminos al
n care tineretul pe de-
plin idealurile sale, vi-
bran, ; .emare de a n pri-
melethnduri ale luptei pentru triumful
socialismului comunismului pe
mntul patriei, pentru
n ntreaga lume. de dra-
goste $i de copiii tine-
retul patriei, cuvintele secretarului ge-
neral al partidului au formulat cu de-
necesitatea mani-
spiritului a ro-
mantismului a abnega-
cu care
se poate afirma n vastul perimetru al
necontenite a patriei pe
calea socialismului comunismului.
Marile industriale,
complexele industriale,
cultura snt tot atitea locuri
care entuziasmul,
romantismul al tineretu-
lui. Tn acest context, noi snt
conferite n activitatea
U.T.C., de a acorda
timpului liber,
odihnei, jocului. cu
o pondere in educarea
formarea tinere - de la
2
patriei, la pionieri, la tinerii co-
la intregul tineret -, organi-
zarea timpului liber devine un auten-
tic imperativ pentru ca tinerii
cu o minte
care mbine permanent
munca, cu cu
jocul, patria, partidul, co-
munismul pacea.
Chemat temeinic ntr-o

ntreaga activitate de or-
a tineretului
comunist, forumul tinerei a
stabilit importante de perfec-
a muncii organelor
sale, de ridicare a spi-
ritului lor in con-
cu care decurg din
forumului din
le ndemnurile
cuprinse n cuvntarea
de secretarul general al
partidului, NICOLAE
n acest context, Pro-
gramul unitar privind co-
prin
pentru a tinerei
participarea tot '11ai a ntre-
gului tinerel la Progra-
mului Partidului CO'11unist Romn,
elaborat din
NICOLAE valorifi-
cind indelungata
a de copii, tineret
se constituie intr-un cadru
opti'll de ridicare la
un nivel calitativ superior a intregii
educative consacrate unirii
mai strnse a eforturilor
tinere n realizarea a obiec-
tivelor de a pa-
triei.
De asemenea, un alt document de
mare adoptat de
la forum, Programul privind partici-
parea tinerei la realizarea
obiectivelor de dezvoltare econo-
a de cercetare
de introducere
a progresului tehnic n perioada
1981.1985, va reprezenta un
ndreptar al organelor organiza-
U.T.C. n amplul bogatul pro-
5/80
ces de afirmare a
tii creatoare a tinerilor, n antrenarea
prin specifice la asimilarea de
noi produse, la generalizarea meca-

la aplicarea a re-
zultatelor
Pentru a mai
tor cerinte si a o
a TIn""""""",
obiectivelor privind pro-
gresul multilateral al patriei,
rea cea mai
de Uniunea Tineretului Comu-
niSt n toate sectoarele economiei na-
tionale si va fi
se va' sub genericul Tig
neretul - factor activ n
rea obiectivelor deceniului
tehnicii,
manifestare care
cuprinde practic ntregul tineret al
va trebui noi
atribute n promovarea pro-
gresului tehnic, n ridicarea
muncii a a
ntreprinse de
U,T.C. din industrie
din institutele de cercetare
si
, Prin' cuvntul la forum
s-a reliefat necesitatea de
a se actiona n continuare pentru per-
pentru eli-
minarea tendinte de forma-
lism, pentru a se pro,;,ova spiritul
autentic de ntrecere, mai ales la ni-
velul sectoarelor de pro-
a colectivelor de
ntr-o de puternic elan
de angajare pen-
tru a
obiective ale Congresului al XII-lea
al P.C.R., la foru'nul ti-
nerei manifestat
rea de a actiona ferm pentru prOllO-
varea n nt'reaga activitate a princi-
piilor normelor muncii co-
ale eticii socia-
liste, rniliteze permanent pentru
afir'l1area n rndurile tinere-
tului a naltelor 'l1oraie ce
poporul nostru, pen-
tru combaterea cu fermitate revolu-
a tendinte mic-bur-
gheze, retrograde, de de munca
o pentru ca
fiecare se angajeze se
afir'l1e acolo unde este mai greu,
acolo unde se caracterele,

Eveniment istoric cu profunde re-
n tineretului noas-
tre, participant activ la
de edificare a socialiste mul-
tilateral dezvoltate naintare a Rom-
niei spre comunism, forumul tinerei
a constituit un nou prilej de
concretizare a angajamentului solemn
unanim al tineretului patriei de a
munci, a crea, purtnd n
n minte vibrante
adresate cu ncredere
dragoste de cel mai iubit
fiu al noastre,
NICOLAE
militant reprezentantul
cel' mai de ai intereselor su-
preme ale poporului romn, al
sale de a urca spre era co-
munismului, de a ntr-o lume a
progresului.
mult iubite
stimate NICOLAE
se spune n scrisoa-
rea secretarului general al
partidului de forumul tinerei ge-
pentru noas-
tre de tineret copii,
pentru tinerii patriei noastre
socialiste nu mai
ideal mai decii
acela de a continua duce mai
departe tot ceea ce au realizat mai
valoros trecute, de a
conferi dimensiuni noi, superioa-
re, economico-sociale,
multilaterale a scumpei noastre pa-
trii - Romnia
TEHNIUM NR. 5/80
ca in
al partidului la
rea tinerei este o
la adresa acelor tineri care n loc
rost
ne mai
ca fiecare al Capitalei
o activitate fie pe de-
convins nimic nu vine pe gratis, rea-
obiective stabilite de Con-
al i'11pune muncim mai '11ult
mai bine, facem sacrificii, nvinge'11
orice .
CONST ANTIN FAINA, delegat al
iudetene Brasov: Ideea de secretarul
general al' partidului, NICOLAE
n cuvntarea la foru'11ul tinerei
potrivit socialismul
o societate a bunei a econo'11isirii
n cel mai nalt grad, a muncii sociale, va sta
la baza ntregii noastre n lupta '11PO-
triva risipei, contribuind pe cale la
asigurarea cu materii prime a industriei,
CORNELIU OANCEA, delegat al ju-
"Colectivul de tineri din Combi-
natul siderurgic ndemnuri-
lor secretarului general al partidului de a ne
implica mai eficient n problemele majore ale
se n congresului ca,
cu darea n functiune a Laminorului m. 2
de acesta fie preluat I n1"jQnI';:jH
de de tineret, fiind
la l1inorul tineretului".
STELI AN ST ANCIU, delegat al jude-
tene Alba: .,Ne propune'11 ca n cel mai scurt
timp altor ntreprinderi
din care
extinderea poHtehnicilor pentm
tineret constituie o de
care a n procesul de
ficare

aproape o
tinerii au spre
rezolvare 22000 cercetare, proiectme
iar la fazele de ale concursurilor de
rreatie 339500 de tineri au de co-
tehnice si 12600 de tineri au
fost anul trecut' sau coauori de
de n urma acestora, 814
brevetate, iar lor
s-a ridicat la 723 milioane de lei.
a elevilor s-a
rat n 1979 n cadrul a 90000 de cercuri
cu 2135000 de Din rndui acestora,
99800 de elevi au participat cu produse originale
la de Pe baza contrac-
telor si co llenzilor de cercetare, stu au rea-
lizat cu o de 313507 mii de lei n
anul 1979, Pentru rezuhate deosebite n
activitatea 101 932 de tineri, muncitori,
ingineri au fost anul
trecut n ntrecerea . Numeroase
de economisire a materiilor prime, materialelor,
combustibilului energiei, materializate
de tineri, de U,T.C. au adus economiei
nationale beneficii n de 642 milioane de lei.
'Lansate generalizate n sprijinul
numeroase actiuni uteciste eficien-
tei n multe industriale, linia
it tineretului, n Dm-
bovita a condus la realizarea unei de
2,5 mi'lioane de lei. Tinerii muncitori din
Teleorllan aplicnd
Eu produc, eu eu au
nut beneficii de circa 2 milioane de respectiv,
17 milioane de lei. Tinerii muncitori din industria
au realizat n 1979 economii de mi-
lioane de lei prin aplicarea

3
ELEMENTE
DE CIRCUIT
TIAlIl"TIIIIII "PlllAB
Din prezentarea
tensiunea V BE , un
rol important n tranzisto-
ea determinnd direct valoarea
curentului de IB implicit, pe
cea a curentului de colector, lc (n con-
suma lor, lE)'
cum vom vedea mai departe,
o a lui V BE de
la care ncepe tranzistorului.
Peste valoare, nici unul din cu-
I B, lc lE nu
nal cu V BE .
pentru a face va-
rieze tensiunea V BE :
a) se fix emitorului
se bazei (monta-
jele cu emitorul comun EC cu
colectorul comun ce, fig. 13 14);
b) se fix bazei se
emitorului (montajul
cu baza - BC, fig. 15).
Fiecare din aceste montaje' se carac-
prin anumite de inter-
ntre de intrare
cele de date de obicei
Fiz. A.
FIG.16
FIG.17


BXPBRIMBNT
Circuitele de intirziere sint frecvent
ntlnite n schemele electronice, rolul
lor fiind acela de a asigura
unui consumator un interval de
timp prestabilit de la comanda de por-
nire. De obicei, lor se ba-
pe unui condensator
printr-un curent limitat, tensiunea la
bornele condensatorului (sau o frac-
din aceasta) fiind pentru
bascularea unui comutator electro-
nic.
Tn cele ce propunem con-
structorilor experimentarea
unui montaj simplu de pornire ntrzia-
care are ca element de un
tiristor. Consumatorul comandat poa-
te fi un avertizor sonor (sonerie,
un bec, un elec-
tric etc.
cum se din schema
de principiu (fig. 1), consumatorul S
este montat n serie cu circuitul anod-
catod al tiristorului, cu sursa de ali-
mentare baterii de 4,5 V, legate
n serie) cu 1. Coman-
da tiristorului n se face prin
curentul de colector al tranzistorului T.
Pentru a mon-
tajului, presupunem
torul I (de alimentare) contactele K
(de snt nchise. Tranzisto-
4
M. ALEXANDRU,
rul are astfel baza la plusul sursei
(prin R
2
K) n este
blocat. La rindul tiristorul este
blocat, neprimind curentul de
necesar pentru amorsare. Conden-
satorul este scurtcircuitat prin contac-
tele K inchise, aflate n paralel cu el.
Consumul montajului n si-
este foarte mic (zeci de micro-
amperi), datorndu-se n cea mai mare
parte curentului prin Rt-K.
Comanda de pornire se prin des-
chiderea contactelor K. Baza lui T
ramine astfel prin grupul
Rj -R2 dar tranzistorul nu ime-
FIG.
sub forma unor de curbe caracte-
ristice. cu indicele 1
rimile aferente circuitului de intrare
cu 2 pe cele circuitului
de distingem familii
de curbe caracteristice:
-- reteaua caracteristicilor de intrare,
Il =f(V ;);
- reteaua caracteristicilor de

-- reteaua caracteristicilor de trans-
fer de 1
2
=f(Id;
-- caracteristicilor de trans-
FIG.13
+
-
-
MONTAj Ee
UBE(mV)
Is
p
I
o
diat n deoarece curentul
furnizat de R, este absorbit n cea
mai mare parte de condensatorul e,
care ncepe se ncarce.
punctului M de polul pozitiv)
ncepe astfel devenind
la un moment dat suficient pentru a
comanda intrarea n a tran-
zistorului. Atunci cnd curentul de
colector al lui T atinge valoarea mi-
tiristorului pen-
tru amorsare, tiristorul se
inchiznd circuitul de alimentare al
consumatorului S, care va ncepe

Atta timp ct contactele K
deschise, tiristorul conduce, avind asi-
gurat curentul de necesar. La
renchiderea contactelor K distingem
posibile in de
I'Q
I
I
/
"... ....
I \
I \
fer de tensiune, V 2 =f(V d
ncepem prezentarea caracteristicilor
pentru montajul cu emitor comun, care
are ea variabile V BE = V 1 ;
IB=I l ; V CE =V2 Ic=I2' Deoarece
tensiunile au sensuri, respec-
tiv diferite, la tranzistoarele
pnp de cele npn, se convine se
ia n considerare doar valorile lor abso-
lute, sensul real fiind dedus n
de tipul tranzistorului analizat
caracteristicilor de intrare este
din familia curbelor h=f(VBE)
pentru UCE = constant (fig. 16).
rei valori V CE i corespunde o
care se foarte de
ce V CE cea 2 V. Din acest
motiv, cataloagele tehnice ale
tranzistoarelor numai una sau
curbe caracteristice (pentru V CE =
= 2 V, 6 V sau 10 V).
Aceste curbe snt foarte
re cu caracteristicile tensiune-curent ale
diodei semiconductoare n polarizare

FIG.1S
USE
F1G.18
natura consumatorului. Astfel,
S are un consum constant de curent
sau un consum variabil, dar cu limita
mai mare dect curentul mi-
nim de I M' al tiristorului
(fig. 2, curbele 1 2), renchiderea
contactelor K nu duce la blocarea
tiristorului. Consumatorul va conti-
nua deci la ntre-
ruperea prin deschiderea
I sau la epuizarea
bateriilor.
avertizorul S are un con-
sum variabil, cu trecerea curentului
prin zero sau cu valoarea
mai dect I
M
(fig. 2, curbele 3
4), renchiderea contactelor K duce
la blocarea tiristorului. Pentru a asi-
gura n acest caz auto
consumatorului, n paralel cu el tre-
I
I
I
I
I
I
I
I
flG.2
\
\ 2
\/
4 "-
\
., ... \1 /
. '+-I
t
TEHNIUM NR. 5/80
+
-
-
lui

=tg ce (fig.
terea lui U BE.
N eliniaritatea (curbura) caracteristici-
lor de intrare cel mai mare
neajuns al tranzistoarelor bipolare, fiind
principala a distorsiunilor intro-
duse i'n semnalele
Variatia lui
(de'
p
B
aceea a telrmn.:lBeior
tranzistoarele necunoscute.
verificarea ahJto,rul
revenim
c c
c
E
B
INVERS
CAlOD
E
de cu ajutorul
este necesar se stabileas-
nnlJ:lritJ:l't""", bornelor a-
este usor de realizat
dispunem, p!u's, de volt-
metru care un domeniu de
3 Vcc Conedind ia
B
IDENTifiCAREA
COLECTORULUI

c
E
cele terminale neidentificate,
ire care este
pre:supunem
B 1
,
Praf. BENONm COMAN ... VO'7VO
din prezentul articol are
avantajul este de construit,
piese la ndemna
radioamator, o pute-
re n de 3-3,5 W, tensiu-
nea de alimentare fiind de 12 V (fig. 1).
Etajul oscilator este de tipul Hartley,
echipat cu un tranzistor (Ti) de tipul
BC 107, asigurind pe
una din armonicele impare ale crista-
lului.
Cristalul utilizat n acest montaj
este de 14,5 MHz, iar circuitul oscilant
LiC
i
a fost acordat pe armonica a 5-a,
pe 72,5 MHz, a fost
cu pentru cristal la 1/3 din nu-
total de spi re.
Oscilatorul va trebui livreze o
putere de de
0,1 W la o tensiune de alimentare de
12 V.
Etajul dublor este echipat cu tran-
zistorul T
2
de tipul 2 N 3866, care are
o de
Circuitul oscilant L
2
C
2
din colec-
torul tranzistorului T
2
este acordat
pe de 145 MHz.
Tranzistorul T
2
va trebui fie echi-
pat cu un radiator, iar puterea de exci-
pentru etajul propus va trebui
fie de 0,5 W.
Etajul prefinal un tran-
zistor T
3
de tipul2 N 3866 sau 2 N 2219,
avnd in colector o L3 un di-
vizor capacitiv Cti, C1.
2

frecventa de 145 MHz.
acest tranzistor trebuie
CONSIDERATII
Avantajul re(;cptvareior
n simplitatea
sensibilitatea
6
1
cu radiator, puterea
0,8-1
Etajul final este
torul T
4
de tipul KT
portat bine n acest
In colectorul + .. "'''''7;.,,+'', .... 1 .. ;
de
folosit un circuit de adaptare cu ante-
(ls, l6' C
15
' C
t6
) acordat pe frec-
de 145 MHz, un
...------------i!I .... As
.__--t---------+--...... Alt-
Tr.1
I
i revine sarcina nrinr,in;::,!;:;,
rea unei nalte
rului -- deci trebuie
care de cea 80-90
c
30000). o astfel de <>,.,.", ..,Ii+i,...,,,ra
cazul unor de
Sint deci necesare
rea unor scheme bune, cu
o .olom,o,nf<:.lni"
este
T7
Tr.2
Al
unul dintre etajele
ale receptoarelor
seiectivitatea
semnalelor telegrafice
n
eliminarea semnalelor "''''''''nlrli!""
tate urma Filtrele se con-
struiesc cu elemente RLC pasive sau
elemente active.
2
TEHNIUM NR. 5/80
transfer maxim de energie.
Consumul de curent n colectorul
tranzistorului T4- este de 300-350 mA.
Pentru efectuarea reglajului s-a co-
nectat un de 24 V/0,1 A la 2
borna de a prin-
Modulatorul este construit cu patru
tranzistoare principiul clasic
cuprinde: preamplificatorul (1;; l, echi-
pat cu un tranzistor de tipul se 107,
driverul (T
6
), echipat cu un tranzistor
de tipul se 107, se 211, finalul
(T
7
Ta) in montaj contratimp, echipat
cu tranzistoare de tipul AD 155
sau AD la care nu se vor aplica
radiatoare lipsa acestora se pot
folosi din clasa AC 180
sau AC 184, cu radiatoare).
Curentul de colector in
celor tranzistoare T
7
- Ta
fie de 3-5 mA.
Pentru montarea s-a folosit
cu cirCUIT caJe S-ClU
circuitele conform 2.
Bobinefe se
datele fiind prezenta1e
tabelul
Condensatoarele sint
condensatoarele
!oarea de 3-12 iar
re de 10-40
la,
Transformatorul Tr. :2
folosind in
cu de 2,5
de se in
2 x spire din de
iar in secundar 150 de sptre
mm.
Se,cuwidaifu! transformatorului 2
un sistem de plete-
a eia-

n serie cu o
O de orice tip.
, 1
tr-un cablu coaxial de 50 cm, folosit
ea
Se cu tensiune numai
etajul oscilator VFX, conectind n se-
rie cu colectorul tranzistorului Ti avo-
metrul pe mA.
Cu ajutorul unei confec-
in intregime din plexiglas, re-
condensatorul trimer C
t

la curentul absor-
bit va avea valoarea circa 15 mA.
(prin in-
treruperea a
amorsarea oscilatiiioL
Se 'cel de-al doilea etaj
se avometrul in
,",'n 10.1'11 """'''1 tranzistorului, re-
condensaforul lrimer
curent de

cu degetul
avem
ce poate fi
modificarea
care facem citeva
. DA1"EI:i:E SOBINEl.OR' 1
NI'. NI'. de Diametru! Diamebu' Pasul

spire cond uctoru5ui bobinei intre spire
-------- ----- ----- -.-_------
L
1
ii 0.8
:; la spira 2
-------- ----- -------
L
2
3 0,4 5
-------- -----
----- ------
---1.-
3 0,8 5
-------- ----- ----- ------
L
4
2,25 0,4 4
-------- ----- ----- -------
Ls
8 0.8 5
- .. -
------- ----- ----- ------
Ls
5 0,8 5
-
"
-
-------- ----- ----- -------
SRIF 50 0,3 3 lungime 20 mm
-------- ----- ------ --------
ca acest tip de filtru nu fie prea des
utilizat (amintim numai problema asi-
gu cu factor mare de
calitate, alegerea pentru
asigurarea benzilor de trecere dorite,
atenuarea de cea 10-13 dB a semna-
lelor care trec prin filtru n
efectul de clopot care re-

Rezultatele cele mai bune se
cu mixere simetrice construite cu dio-
de, tranzistoare, tranzistoare FET sau
MOS-FET, eventual cu circuite inte-
TEHNIUM NR. 5180
Montajul este de fapt un detec-
de produs la care de
intrare este chiar de lucru
la fel semnalul de la VFO.
Montajul cel mai simplu este cu
diode, dar amplificarea este subuni-
rezultatele cele mai bune seT '
n
cu diode de tip hot carrer. eMe
un zgomot minim pentru un
semnal util de AF dat Mixere de acest
tip se pot realiza cu diode de comu-
cu siliciu, dar cu diode
nuite cu germaniu, din familia EFO,
cu crestere relativ (Ia
ureche)' a zgomotului de conversie,
care apare mari a
etajului de AF.
VFO-ul semnalul cu care
se reface la mixare n
el)
Cs
1000+
2OOO.n
cazul semnal(>lor SSB
sau pentru producerea semnalului cu
de 750-1 000 Hz in cazul
telegrafiei nemodulate A 1.
la montajele mai simple, arnpfifica
torul de se rech.H..e
simplu potentiometru sau
intrare, cum este in Cff,ZU de
Rezultatele cele mai bune se obhn
tranzistoare FET sau MOS-FET, .
tual n montaj cascod.
n afara montajului recep1oruh!i
tipul antenei utilizate
n mare
nute. Este necesar ca antena
de eventual die
copaci. Este bine de precizat o
in loc de duce la cmn-
promiterea rezultatelor, deci ncepu-
tul se face cu ... antena. Se
utilizarea de antene cu coborire de
50-75Q, care o adaptare mai
un nivel de mult redus
n cu antenele cu coborre
sau de 240-300Q.
continuare un
de receptor
nat benzii de 111,
deosebite. a carui
o putem n fig. 3.
7
R
Pentru comutarea pe scala
se folosesc comutatoarele K,
8
OI
LI
L
2
Spire 10
CuEm 1./1 0,4
Spire 50
CuEm 1./1 0,4
8 6 3
0.4 0,6 0,8
24 12 3
0,4 0,6 0,8
TEHNIUM NR. 5/50
Aparatul este destinat la un
randament maxim a unui aerograf
(care poate fi nlocuit cu orice dispo-
zitiv de pulverizat). Aerograful este un
dispozitiv pistolului de
vopsit cu aer, dar de reduse.
Pentru a-I face utilizabil, ne trebuie o
de aer comprimat
dezvolte o presiune de minimum 2 atm.
Pentru aceasta vom procura un mini-
compresor auto pentru 12 Vcc (din
pe care-I vom adapta la re-
de 220 V. adaptare o
cu ajutorul unui transforma-
tor cu
scoate
Vom
TRANSfORMA-
TOR (cea 200W)
cu un
de
astfel
deci pierderi minime.
redresorul
tarea servi
la acumuia-
toare auto, prin intermediul unei re-
de de circa n,
pentru limitarea curentului de
care.
...
BORNE PENTRU 1
A-CUMULA10RI YLV +
REZISltNTA


EFT 321
322
AD 152
155
EFT 343
EFT 343
EFT
EFT 343
EFT
EFT 343
EFT
EFT 308
BC 179
EFT 343
I
nainte de utilizarea unui circuit in-
tegrat, posesorul trebuie se documen-
teze asupra tuturor parametrilor circui-
tului respectiv. asupra pe care
o a la soclu etc.
n continuare vom prezenta un circuit
integrat complex cu care se poate rea-
liza un radioreceptor superheterodi-
El cuprinde 31 de tranzistoare, 2 dio-
de 31 de reZstoare. Circuitul este
denumit TBA 570, iar schema sa elec-
este n .fig. 1.
Cu ajutorul circuitului integrat
TBA 570 se poate realiza un aparat
capabil emisiuni cu mo-
n (MF) sau in ampli-
tudine (MA1 n benzile de unde lungi
(UL1 unde medii (UM) unde scurte
Cu ajutorul unui tuner exterior
(convertor) se pot emisiuni
de unde ultrascurte (UUS). n fig. 2 se
schema-bloc a unui radioreceptor MF,
iar n fig. 3 schema-bloc a unui radio-
receptor MF MA, ambele realizabile
cu circuitul TBA 570.
Analiznd schema sche-
mele bloc MA(MF, se cir-
cuitul integrat TBA 570 un
stabilizator format din Q3,
Q4' Qs Q6> un oscilator local pentru
n MA, realizat cu tranzistoa-
rele Ql Q2' un de amestec in re-
MA (etaj ce ca am-
plificator de la
(URMARE
Folosirea unei
cOl1centrarea

NR. 3/1980)
'sensibiiitatea, unghiul de
aCI:er)taire scade, aceste dis-
o directivitate foarte
tranzistor cuplat cu un tranzistor
nuit n montaj Darlington
Ambele componente snt as,tmblate m-
ntr-o cu terminale.
dispozitiv montajul,
plificarea
vantajul fa,to<iarlin:gto,n-ului
valori mai mari ale de comutatie.
Un montaj care de '
fototranzistor este prod liS de
funkem> sub denumirea de BPX 28 si
cuprinde o un
10
Ing. IOSiF LINGVAY
Fiz. M. NEGREANU
Fiz. GH.

patru termnale
ROL 34
B
A
B
2 Tensiunea de Q 31 V 18
3 Tensiunea de lucru a circui-
tului V 3 8
4 Sensibmtidoo de z9'0-
mot) V 18 36
5 Tensiunea de mV
fi
SensibHUalea (3 dIS nainte d
limitare)
10 Raportul
11 de lucru
Tensiunea
(Terminalul 2)
direct,
curent cea
mentne baza la un ... tinl
decit al
deschiderea iOllctiurtii
mai
a produce

mic tensiune de
celula produce
tranzistorului. S-a folosit acest artificiu
a se obtine deblocarea tranzisto-
relativ de
minare. Dioda Dz ca
la supratensi unile generate de
unui releu ce se in colector.
40
40
40
30
30
30
30
30
10(100)
10(100)
10(100)
10(100)
10(100)
10(100)
10(100)
dB 66
55
MHz
V 1,0
Ansamblul din
fototranzistor
(Siemens,
95
1,2
vorba de fototran;listoare
18
1,4
diode ntr-o cu ter-
minale. El poate fi alimentat cu tensiune
ceea ce util n unele
circuite electronice.
unul dintre
tranzistoare este
10
10
10
10
10
10
TEHNIUM NR. 5/80
FIG.2 SCHEMA BLOC MF
de se" practic la
masei atunci dnd cele fototran-
zistoare snt iluminate puternic, iar la
ntuneric pe ten-
siunea de alimentare.
n tabelul snt prin-
cipalii parametri ai fototranzistoarelor
ce se produc n la Centrul de cer-
cetare inginerie
pentru semiconductoare din Bucuresti,
iar n fig. 8.8 se dau dimensiunile' si
aspectul capsulelor. Este vorba de
tranzistoare npn cu siliciu, contact
de de uz general, care satisfac n
mare parte curente.
APLICATII ALE
FOTOT RA NZIS TOARELOR
Schema cea mai de conectare
n circuit a unui fototranzistor este cea
din fig. 8.9. se poate face pe emitor
sau colector, cum se
nerea unui semnal pozitiv sau nul la
atunci cnd fototranzistorul este
iluminat. De multe ori se
numai termi-
nalului de pe care se face
fototranzistorul are terminal de
bazA, atunci pe acesta se poate aplica
o tensiune de polarizare din exterior,
la fel ca la un tranzistor Devine
astfel reglarea a sen-
la sau blocarea foto-
respectiv lui
pnntr-un semnal electric suprapus peste
cel datorat fluxului luminos.
n fig 8.10 este schema unui releu
fotoelectric al crui element fotosensibil
TEHNUJM NR. 5/80
sarcina este ,""UH,H"M''',
Pentru
de repaus n cea
lente ale
un triger Schmitt
tranzistorul este
de este
basculant. Releru sau alt consumalm
din colectorul tranzistorului final
alimentat atunci cind fototranzstorul
este iluminat.
O de triger
unei de a
este n fig. 8.1 2 Becul
se aprinde automat la intuneric se
stinge la astfel econo-
misirea energiei electrice
supraveghere.
Figura 8.13 schema etaju-
lui de intrare al unui montaj detector
de impulsuri luminoase cu din
domeniul audio la aproximativ
100 kHz. Impulsurile luminoase pot fi
folosite pentru o de
pentru n
pentru transmiterea a
unui semnal de etc. Pre-
lucrarea a semnalului de la
montajului se face conform scopu-
scl.1lemtele de mai sus (cu
8.11) se pot folosi foto-
indigene din seria-ROL
MF1 format din Q7, Q8 Q9.
Semnalul de medie este ampli-
ficat n etajul de FJ., format din tran-
zistoarele Qu, Q12, Q13' Ql5> Q16'
Q17, Q18 Ql9- Detectorul MA este
format din tranzistoarele Q22 Q23,
precum dioda Prin tranzistoarele
QlO 014 se controlul auto-
mat al
semnalelor MF, nl, .. ;
prin Q20
de
format de tranzlstoareie
de
mV
nare: -
Domeniul
- 55C.,+ 125C
Tcmperatma
R'lij-o'
125"C.
"TBA
TBA

FIG.,4
TERMINAlELOR
1 2 45678
ATENUATO
D F
schema este prezen1at
divizor de cu ajutorul
se poate o atenuare de
ia 50 dB, asifel riscul
care poate le
in un post 10-
puternic.
Montajul este economfc cuprinde
(';8 element activ un tranzistor FET cu
canal N de tip BF 244 A, 2N3819,
N4416 etc. Pentru semnale-
lior foarte slabe, puntea divizoare este
din circuit inchiderea co-
mutatorului K1 < de 1 mH
CB!Jac:itate cit mai (exe-
Reglarea ate-
se
de 10 kQ (liniar). Tensiunea de
alirnerltalre va fi bine fiI-
trata Comu1atorul K
1

K
2
vor fi montate pe axa cu
R
2
Ali mentarea se face
dintr-o cu tensiunea cu-
intre 5 12 V.
11
1
devenite
sub de iar
aliindu-se la rece cu mercurul,
amalgamul de aur cu mercur.
la aurului din
se mai
are
el apa
n spele nisipul
pe care din ambele l mai
oameni. la zilei de lucru
se lateral jgheabul, iar nisipul
concentrat din se prin
aruncare de n fiecare
Nisipul colectat cu un de
cauciuc (sau, pe vremuri, cu o
12
RADU MIRON
care se
cazul aurului
de la Pianul de Sus,
mai contine o cantitate de
, din celelalte aluviuni
aur pUL
aur am remarcat
n aluviunile din marile cotituri, unde
viiturile
n locurile in care albiile se
viteza apelor scade. Acolo,
n partea dinspre sedimente
aurul este mai uniform n
nisip. n locurile n care se poate
excava la stratul de lut din albia
Eventual
nll'torn'I"'''' cu jet
de care roca sedimen-
spre a fi
Manipulantul de

debitul de sediment
locul ales pentru fie
bine studiat; n prealabil se
probe cu sau cu
ligheanul. Astfel se sursa de
locul de amplasare a pompei,
locul de depozitare a nisipului
eventual valorificarea acestui nisip
pentru a nu colmata cursul
bolovani.
timp ce
seama
snt
trecind
aur nativ.
la efectuarea rul Olt
pe alte ruri inferioare bine ca un
prospector cu ia
probe la locului, pe care le
efectueze cu mijloacele cunoscute:
proba cu sau cu ligheanul.
Aur se mai din nisipurile
exploatate pentru industria sti clei sau
pentru industria trecute
prin de separare cum este
jgheabullung. Acest aur revine aproa-
pe gratuit.
TEHNIUM NR. 5/80
Jgheabul
TEHNIUM NR. 5/80
13
IUTO-
IaTa
ColSU OI RATIONAl
n mod nejustificat de
cire a motorului nu i se
sub raportul economiei
combustibil. de laborator,
ca probe de parcurs au
nerespectarea regimului termic al mo-
torului are de
asupra consumului de carburant. Atit
regimul termic prea ridicat, cit tem-
peraturile excesiv de mici
consumului. Astfel, tempe-
raturile nalte uleiurile
coborndu-le vscozitatea
sub limita unei lubrifieri co-
recte. Din acest motiv, frecarea dintre
piese caracter semiuscat, coe-
ficientul de frecare
randamentul mecanic cota
de energie in
Pe de parte, moto-
rului la regimuri de prea
coborite transferul de
spre agentul de reduCnd
BUSOBll
Or. ing. M. STRATULAT
ce se n
me'callic. Efectul este nu numai
motorului, ci
terea a car-
burant; experimental s-a stabilit
tUlllctlollare,a motorului la temperaturi
ale de cuprinse ntre
45 50 C are ca urmare majorarea
consumului de carburant cu 12-14%.
Nerespectarea regimului termic al
motorului mai poate avea alte con-
economice nefavorabile. Din
cauza ungerii defectuoase, uzura mo-
torului se ca cind automo-
bilul ar fi circulat un de kilo-
metri suplimentar. Rulajui, acest echi-
valent, este cu att mai mare cu ct
abaterea de de la dome-
niul optimal este mai
cum se n graficul 1. Se
aceasta de fapt, redu-
cerea motoruiui, o mai timpurie
scoatere a sa din
urllllll IlUl
'ERIIIAIA
automobilul nou
trebuie obligatoriu prezentat !a revi-
ziile periodice nscrise n certiiicatui
de Neprezentarea in terme-
nele legale la unitatea autoservice
unde a fost repartizat atrage
sil]e pierderea
In cele ce ne propunem
celor cum
/ automobilul n perioada de
n general, ce i
se remedieze la o revizie.
CAROSERIA
- Aripile trebuie fie sime-
tric, nu deschideri mari la
mbinare n zona
- automobilului se
se atit din inte-
rior ct din exterior, a fi
a 'impinge cu la deschiderea
interior sau tragem ori le
trintim energic la inchidere;
nu se din exterior cnd snt
ncuiate cu cheia sau cnd au puse
geamurile se
14
J
Ing. M.
ridice coboare Cnd
maneta acestor
- se verifice ca n interiorul ca-
roseriei nu intre in timpul
pe ploaie, iar n cazul 1n care
astfel de se localizeze
zona de pentru a putea
fi mai de remediat.
- se toate la
intreaga caroserie toate
mecanice caroseriei.
- Scaunele gliseze n ambele
sensuri, iar rabatabil se
manevreze att la coborre ct la
ridicare.
ACCESORULE ELECTRICE
- se controleze farurile cu aju-
t.orul aparatului destinat acestui scop
se co-
a tuturor luminilor de
avertizare de viraj. de aseme-
nea, nu se controlul
corecte a cu farurile
cu maneta de volan).
- In interiorul caroseriei, lampa de
DE CE
TEMPERATURA?
temperaturii peste limita
se produce mai ales vara
poate avea diverse cauze, ncepnd
cu cele legate de rulajul Chiar
cu o de se
un regim de la cote
ridicate, concomitent cu o de
trafic (ca n cazul
unei pante lungi, de exemplu, cu ma-
n etajele inferioare ale
cutiei de viteze cu motorul ambalat),
se produce o a
motorului din energia ter-
n sistemul de
ntrece capacitatea acestuia de disi-
pare a n aer. rulaiul
n aceste la regimuri de tura-
este mai periculos,
transferul prin
sistem se reduce mai mult, ca urma-
re a ventilatorului
pompei de
Dar cauza cea mai a atin-
unei temperaturi excesive este
de starea a organelor
insitalaliei de a traseului de
a refrigerator. Cu
n
pe interiori ai radiatorului
sistemului de
se cruste calcaroase; aces-
:>
km
::>
IY
l-
Z
>: iJJ

Z _
700
600
W l- 500
-.3-
4!::t
> l)(( 400
-uS)(
:::t:Z
u<- :;)
W...J N 300
:::):::>
Dt
1--0 u;.. 200
Zt-<{
OUl
tii L W 100
O

'-
"
tea constituie care repre-
veritabile ecrane termice ce n-
transferul de re-
ducnd sistemului de
n aceste zone temperatura pieselor
motorului nedefinit.
n timp, acestor de-
pozite traseele de circula-
a agentului de
debitul mai mult
rea.
de ce sistemul de trebuie
fie periodic de aceste sedi-
mente calcaroase, care,
se tot mai greu pe
sura grosi mii lor.
mai multe tehnice de
a depozitelor din radiator
din sistemului de
mai uzuale: la 10 litri de
la 90 C se un kilo-
gram de se
introduce n sistem, care moto-
rul este pus cea 30 de
min ute la o ceva mai
decit cea de aceasta, sis-
temul se se cca 40 de
minute cu din care
se introduce pe la bazinul
fel nct ei se n sen-
sul invers celui normal; apei
nu trebuie 1 bar, pentru
a nu periclita racordurile.
- 1//
-

-

CI;
0


v;v


I&V'/ /

1
-40 -20 O 20 40 EiO 80 90100
0
e
TEMPERATIJRA LICHI/)UI..UI DE RAC/RE
se la deschide-
rea din sau la nevoie din
butonul de re. la bord se
toate
control, anume la
tactului se
de la alternator
la
becurile con-
sint aprinse luminile pentru
pe de becul de
maneta de
este becul de cnd
lumina farurilor este pe faza ca
becul cu
care atrage asupra
semnalizatoarelor de viraj.
- Unde se veri-
fice ei prin mpingerea n
se constate sare n-
n iar filamentul
metalic din capul brichetei este
incandescent.
- Manetele (butoanele) pentru pu-
nerea n a
farurilor, claxonului
a avertizorului luminos prin faruri
la solicitare ntre-
rupere, iar manevrarea lor fie

- Unde de parbriz
electric sau mecanic, se
maneta (butonul) spre a verifica
duzete de pe caroserie, din par-
brizuiui, pe geam jetul de
necesar cu ajutorul
relor.
Se cu controlul cu alte
elemente pentru
narea automobilului.
- Pedalele frnei ambreiajului nu
trebuie podeaua n
rapid n ini-
pentru este vorba despre
ambreiaj, vedem asupra
probleme ne aten-

- de nu
trebuie prezinte pierderi de lichid
la pompa la cilindrii receptori
sau la de furtunuriie
de cauciuc ale sistemului de fr'inare.
autoturismul este
se va observa
pierderi pe garnituri.
pentru faptul avem capota
paharul
are lichid de suficient
furtunurile de dintre radiator,
pompa de motor calorifer au
scurgeri de lichid. Nu este pri-
vim n zona garniturii de
a pompei de pentru motiv.
De asemenea, se mane-
vrabilitatea n ambele sensuri,
a cablului de care este legat ia
carburator deoarece blocarea lui pro-
duce un consum mare de
chiar oprirea motoruiui.
n cazul n care sesizat direc-
automobilului are joc anormal, se
sau se greu,
trebuie celui carf
va face revizia automobilului.
efectuarea pre-
n tehnice privi-
toare la revizie la remedierea tuturor
constatate, se trece la
ncercarea automobilului traseu.
Aici se ca
TEHNIUM NR. 5/80
la motoarele ale chiulase sau
blocuri snt din aliaie
de aluminiu se utilizarea
unui amestec format din 0,5 litri de
acid dorhidric, 0,25 kg de
7 mi de alcool anulic, com-
pletat cu la capacitatea de
10 litri. Cu acest amestec se
motorul cnd tempe-
ratura atinge 65-70C. Apoi siste-
mul se se reumple cu
cu ajutorul motorul va
15 minute. evacuarea
apei, la se introduce o
n compunerea 5 grame de
5 grame de bicarbo-
nat de potasiu la 1 litru de pentru
omogenizarea amestecului este ne-
sa la
40-45C. Cu motorul
va fi 15 minute,
care ea este se
sistemul cu ca mai sus
se reface plinul cu lichidul de
Capacitatea de a radiatorului
mai poate fi n cazul
rii sale exterioare. aduse
n stupul radiatorului cu aerul
de la care se lichidele
scurse (ulei, lichid antigel etc.)
ca crusta de calcar din inte-
rior: reduc de circulatie a
aerului se opun transferului no'rmal
de de la radiator la aer.
La deteriorarea corecte poate
contribui ventilatorul atunci cnd
cureaua sa este sau
cu un lubrifiant care
patinarea ei, n care ventila-
torul pompa de snt
sau deloc.
decupleze com-
cursa a pedalei ambreiaju-
fie 20-25 mm, iar fie
line Schimbarea vite-
zelor se zgomot, n
fiecare a cutiei de viteze, iar
manevrarea volanului fie
intreruperi. Trebuie
manevrarea volanului
o relativ
dar ea este ntreaga
la volanul
de la sine
Este necesar ca frnele asigure
o pe toate
dect
!IUIU/lIJIUI
lor. mai
trebuie fie excesiv, iar la
eliberarea
leze
du-se lin,
ru-
oprin-
trebuie joc axial,
se face
de

TEHNIUM NR. 5/80
n motorul se mai supra-
cnd termostatul se deschi-
de insuficient sau este blocat n pozi-
nchis, care, impun,
de obicei, nlocuirea acestei piese.
CiND MOTORUL
RECE!
de va consuma
cu att mai mult cu ct agentul de
va fi la un nivel ct mai cobort. De
aceea se impune ca motorul func-
cu n domeniul tem-
peraturilor (B0-95C) att din
punct de al proceselor energe-
tice al ct economic.
Cauza care duce cel mai adesea la
a motorului este
termostatu!ui
'
lil"J des-
chis. In ei mai
rolul de opri
lichidului de prin fi"Cl!I,jj:iator cnd
temperatura sa este mm de 60-
70C astfel motorul fie
intens, nu este necesar.
Tot din acest motiv, perioada de
zire a motorului atingerea tem-
peraturii normale de regim se prelun-
afectnd consumul. Din graficul
precedent se vede n de
regimul de rulaj, consumul de combus-
tibil cu 30-900/0 mai mult
cnd motorul nu are temperatura nor-
ceea ce mai concret
o de 2-6 litri de carburant la
100 km. Se acum grava eroare
care se comite atunci cnd n loc de a
schimba un termostat defect se folo-
mai
ales n anotimpurile reci, cnd tempe-
ratura a motorului nu mai
poate fi
Uneori vremea foarte rece
realizarea temperaturilor de regim nor-
male chiar cnd elementele sistemului
de snt n stare. In aceste
cazuri aplicarea unei huse pe calea
de acces al aerului spre radiator este
absolut
tura cutia de viteze trebuie
fie mai mare de 70C.
n timpul motorul nu
trebuie iar la oprire
nu contin ue i s-a
contactul electric. La
narea cheii de motorul
att cit
(Ia rece ne vom ajuta de
nire, ce nu va fi folosit ia
rul cald). .
Verificarea motorului
este cea mai grea. Auto-
curnd
trebuie
Cum
motorului,
nu pierderi de com-
bustibil la de ale
combustibil sau la rezervorul
combustibil.
Pe probei pe traseu se
zgomote la suspensie sau
caroserie,
Este indicat a se controla 'in
nivelul
din de acumulatoare
siunea in Toate
pe parcursului
....... RllltOl1l"lol"lilidld
n atelier, unde se vor face remedierile
necesare.
Automobilul va reveni in atelier la
revizia la de kilo-
pe certificatul de garan-

OPORTUNITAT
NA 1 RII
rOIH'illriHlI> actuale, cind ndeosebi
a 9ra-
a
de n
fac ca traficul tot
. problema
realizarea manevrelor cu
autmrehiclJlul noi. Este
vorba, primul rnd, de oportunitatea

a conduitei preventive. Elementul esen-
al acestei probleme este alegerea
momentului Pare para-
doxal, dar, n unele cazuri, semnaliza-
rea de mers a
unui autovehicul poate fi absolut inu-
iar n altele de-a dreptul
Pilotul care manevra res-

avertizeze pe
de autovehicule
asupra sale de manevrare n-
tr-o formalitate. Cel care, de
la dreapta ocolind o
statuie ori o unde se n
de fapt
de mers inante, confuzie,
deoarece semnalizarea sa poate fi
ca o de virare pe
artera din dreapta La fel de
este semnalizarea spre stinga naintea
unei curbe n
seama cei din spate din pot
respectivul pilot
vireze pe un drum lateral spre
stinga.
Pentru ca semnalizarea fie efi-
discutind tot pe planul oportu-
aceasta trebuie
fie din timp, de inct,
n raport cu viteza de deplasare a auto.-
vehiculului, cei din spate din
avea (timp,
pentru a putea seama de semnali-
zarea De aceea,
(50 m n 100 m n afara
acestora) de lege pentru efec-
tuarea inainte de schim-
barea de mers poate fi mai
sau la o de re-
mediere a unui alt defect.
Nu putem ncheia a mai reco-
manda ca rodajul fie
n de uzina con-
structoare, obligatorie ho-
pentru ndelungata
*
Colonel ViCTOR BEDA
mare, ndeosebi
ridicate, este
cu un sau
doi inaintea manevrei poate
fi n sensul cei din spate
pot aprecia respectivul a uitat
semnalizatoru-
lui n se angajeze
n tocmai in momentul n
care cel n trece la executarea
virajului. De
care preven-
tiv nu face asemenea ci
prudent in spatele autovehiculului res-
pectiv se convinge despre inten-
de ale acestuia. Dar
cum, pe de o parte, nu conduc
preventiv pe de alta, n
snt cu
semnalizarea trebuie la momen-
tul oportun.
De este asi-
gurarea. Inutile snt toate
le pilotul nu se temeinic
nainte de a efectua manevra de de-
de virare, de trecere de pe o
pe alta. Lipsa n
n care pilotul se
nu este o abatere semnaliza-
rea asigurare, constituind
una dintre cele mai mari
in cu dintre cele
mai grave.
n un
mastodonb> - un tren rutier - care
n timp
la stinga n 1n care dv., la
volanul unui autoturism, inceput o
fiind in cu
imprudentul. n
spiritul cond uite! preventive,
pentru din
dar care nu n toate cazurile pot fi
aplicate. atunci snt de
imaginat!
a automobilului. Orice
sau n rodarea
avea repercusiuni asupra
bunei sale ulterioare,
faptul create
dv. atrag pierderea dreptului
la
*
n cele ce "un",,, .. ,,,,,
dv. un dispozitiv de
care are ia binecunos-
al berbecului
lic, Acest Ton,l'\!'Ylon

te fi folosit
de la 00 de
mlrlRmllm de cheltuieli.
narea este necesar
de cu un debit de cel
de pe cu o
metru. Este evident n formele
clasice acest debit este insuficient
unei
in
puterea este func-
n impulsuri.
acestei
pompe pe baza de principiu
prezentate
Apa, prin la
intrarea n. canalizarea 1,
n sens ascendent supapa 4,
n partea a conduc-
tei curbe 2. Supapa 4, ridicndu-se,
orificiile ovale 7, situate in
corpul superior al supapei 6. Astfel,
accesul apei este brusc intrerupt, pro-
dUCndu-se prima a berbecu-
lui. Presiunea n canalizare foar-
te mult deschide supapa cu 8,
slab de resortul 15. n
acest o cantitate de
rezervorul ermetic
acesta este gol), Supapa 4
n jos de greutatea 5,
se prin deschiderea ontlclillor.
Se astfel o comprimare a
nei de aer 11, deasupra
Cnd presiunea din rezervorul erme-
tic 3 presiunea din conduc-
ta de se deschide 9
o este trans1tenita
Chiar can-
titate este foarte des-
cu o re-
zervorul pentru depozitarea si-
imbinarea conductelor.
3. Rezervor ermetic. Se
sudare se filetat n
de
de a
n rezervorul
ermetic. Se dintr-o de
diame-
11. aer,
12. Volumul apei rezervorul er-
metic.
13. Su portul de echili-
brare.
14. Teul de racordare. Se
prin din de 1".
15. Garnituri de Se exe-
din cauciuc de auto
se dispun n toate cu filet,
avnd rolul suplimentar de a constitui
scaunul supapelor cu
16. Arcuri de echilibrare. Se exe-
din de arc trebuie
decfi asigure o nchidere
a supapelor respective.
17. Se folosesc pentru
fixarea a pe fun-

18.
F
$ il UA
o gen plic putem
modelul pe
care-I (fig. 1). In vederea
ei avem nevoie de o
de sau material
de 50x50 cm.
material
locurile de
IIIVLOII..,UI.
cu
simea buturugii aceasta
poate fi pe perete sau
pe podea, pe un suport, ca obiect
de decor rustic.
rn desenul pe care! este
doar una din multele variante de
aranjare.
TEHNIUM NR. 5/80
de orificii, exceptind latura de pe care
s-a (fig. 3). In continuare
pliem materialul pe liniile marcate
trecem la montarea a po-
mbinarea celor se
face cu ajutorul unui de culoare
sau cu o din piele.
incepe prin introducerea
rului prin orificii din virful capacului
stnga, respectiv spre dreapta,
n de jos inapoi. De ca-
nasturele
care-I rulind o
17
18
SCHEMA
Intrarea pentru de amplitudine con-
tine un etaj convertor-autooscilaioll' cu tranzis-
torul T 201=BF 255. Acest etaj se n
amplificator pentru semnale M F.
MF sini aplicate unui cUT1JHlrnc:a"[c:JM"
T 101 (BF 255), apoi etajului converior-auioosci-
lafor T urz (BF 255).
Semnalul MF rezultat cu frecventa de 10,1 MHz
este a.pficat comutator) tranzistorului T
de nnelrnUEf'UI"atra,
(B F 254), care au ca sard ni
MF def:ecion.d pent:ru
MA. de este for-
mat din circuitul TBA 700 K Sardna
acestui c:ircuit este formatii dintr-un difuzor cu
impedanfa de 5 .n puterea de 2,5 VA. Puterea
de ulUi este de cel putin 1 cu
distorsiuni sub
Magazinele comertului de stat pun
la
rele tipuri de radioreceptoare portabIle:
111r
RADIORECEPTORUL 14
CARACTERISTICI TEHNICE
A. SENSIBIUT it TEA de z.gomot ia un raport semnal/zgomot
de 20 dB pe MA 26 dB pe MF la o putere de 50 mW la mai de:
UL: 1,5 mV/m; UM: 1 mV/m; US: 200 jlV; UUS: 25 j.JV.
B. SElECTIVIT ATEA la un dezacord de 9 kHz pe MA 300 kHz
pe MF mai de: MA: 22 dB; MF: 26 dB. _
C. ATENUAREA SEMNALULUI DE FRECVENTA cu frec-
imagine, minimum: UL: 30 dB; UM: 26 dB; UUS: 26 dB.
D. EfiCACITATEA RAA: mai de 40 dB.
E. CARACTERISTICA DE LA REDAREA ACUS-
TiCA cu o neuniformitate de 14 dB n limitele: 315 ... 2 500 Hz pentru MA;
315 ... 5000 Hz pentru MF.
, Denumirea aparatului
eora
Apollo

Alfa
Cosmos
Albatros
Jupiter
Madrigai
Gloria
Pret
LU (Iei)
1
1
2
2
:1
'"
ti
4
4
345
345
450
580
645-140
800
845
1150
1450
TEHNIUM NR. 5/80
star
MC12
MAGNETOFONUL
TEHNIUM NR. 5/80
DA TE TEHNICE
Magnetofonul cu MC 12
este un aparat portabil, pentru uz
general. EI este destinat nregis-
semnalelor sonore
de 80-8000 Hz,
benzi in casete
pe
magnetice:
80-8000
Hz
dinamica: minimum 40 dB
fi timpul de rulare 120 Si
(pentru casete C 60)
puterea de 0,4 W .
.. antrenare: cu ajutorul unui mo-
tor de curent continuu,
cu stabilizare a tura-
tiei
- radio/microfon -
0,2 mV
- picup - 100 mV
- difuzor suplimen-
tar (8Q)
- amplificator
1\1 (0,5 V/10 kfi)
alimentare: de la baterii cu
7,5 V (5 baterii R 14 in serie) sau
de la de 220 V/SO Hz.
consum mediu de curent (in
cazul la baterii): 120 mA
difuzor: 8 Q /0,5 W
dimensiuni: 245 mm x 140
mm x 68 mm.
ELEMENTE DE COMANDA
1. Butonul pen-
tru reglajul nivelului de inregistra-
re, respectiv reglajul volumului de
redare.
2. Clapa A inregistrare.
este poate fi
numai la introducerea unei casete
neasigurate impotriva stE!ro!;'!rii
3. Clapa . pentru reO'OOiinaa"e
nu este
autoblocare, ImIJUfllr1(lu-se
ei n
Clapa
acestei clape,

5.
La
aparatul se conac-
redarea.
La
aparatul este deco-
nectat se produce eliberarea
clape care a fost
anterior.
6.
mental'.
11. Compartimentul casetei.
12. Sistem fixare miner.
13. de racordare la retea.
14. bateriiloL .
15. pentru containe-
rul baterii lor.
19
r
E
()
C\I
<O
I
Problemele ridicate de
lor par la prima ve-
dere mai de rezolvat.
Tocmai
de
mare

sei de lucru ne persistent.
Putem evita asemenea surprize
cont de regula stricte
a locului, despre care am vorbit n
numerele trecute.
Datele prezentate snt valabile pen-
tru mobila de care
(j)

010 (lIn
r a15afur '-=125cm,
f-,
J;
I
:--
...

' . .j. .. ....

......
O

@
@
1
J

u
I
r
l
,._., .
r
i
1
I
;1
..
i +
' j
I I
1
t
'& 0


cui tavanului deasupra mesei.
este de realizat
din o cu abajur
metalic (portocaliu) pe care o suspen-
ntr-un crlig la montarea
deasupra mesei, respectnd
din numerele anterioare
la montarea acestor
iluminarea
cea mai
(nici cele mai
de specialitate
n variante!).
nu zilei
n anumite ore
soarele bate direct

trastul mare ntre
mas cnd fereastra cu o ",,,,,,.,-1,,1, ,'ti:>
care va difuza

poate fi
si nfiorat
,.. lln"',."'."
rea ei neridicnd probleme.
vorbim acum iluminarea
de ne
este chiar de constructor,
care un bec de deasu-
pra oglinzii.
Putem iluminarea mon-
2
c
g
tnd n locul globului opal o
x20 W cu difuzor de
are se uneori n
ata
\ m
I
S
Acolo unde permite, se pot
onta 2 tuburi de 20 W n n
tnga oglinzii cea

-8

i- I
r-.J
de

un rost cit

trebuie cu
a permite scurgerea
rostul dintre
montate toate
umplem rosturile dintre ele cu ciment
alb aracet, iar uscarea cimen-
se cu se
lustruiesc cu o toate
mozaicate. Blatul ar putea fi
cu' model de
ca al la
fasonarea marii). Ansamblul
ar putea
ca n fig. 4.
Putem completa mobilierul came-
rei de baie cu un taburet rotativ cu
iar pe blat
mai loc pentru un vas
cu flori nu-I vom ocupa cu altceva.
FINISARB4

4PERBTILOR
Finisarean relief a tencuielilor este
sub denumirea de calci 0-
vecchio, deoarece marea majoritate
a acestor se fac cu
tencuieli lor vechi de var, care
se neuniform n timp sub ac-
tiunea factorilor de mediu.
, Folosind material de
dar cu ajutorul unor tehnici de prelu-
crare difel ite, se pot realiza tencuieli
structurate de forme diverse, cu un
aspect decorativ deosebit.
Finisarea n relief este un procedeu
aplicabil interioare, n ma-
rea majoritate a cazurilor pe
rareori pe tavane. Fotografiile
varietatea
de structurare, ele fiind, desigur, nu-
mai cteva exemple.
Trebuie spus efectul estetic este
dependent de ndemnarea
lui, finisarea n relief fiind o lucrare
prin natura ei.
Etapele de lucru snt:
tencuielii; prepararea (pas-
tei) de lucru; aplicarea paste;; colora-
rea
1. PREGATIREA TENCUIElU
Straturile vechi de (in-
cI,usiv straturile de calcio-vecchio) se

de chituire se pot face
cu pentru
executarea structurii sau cu
de ipsos pentru acoperirea micilor
fisuri.
se cu peria e-
ventual cu o Este de dorit ca
n re-
lief fie cit mai astfel incit
o ct mai n
acest scop este de dorit ca tencuiala
fie cu mare.
Pentru inchiderea pori lor pentru
paste; de lucru se
1-2 straturi de grund cu solu-
de clei. tencuiala este de
ipsos sau a fost cu ipsos, se
nti 1-2 straturi de
de clei 10 la Aplicarea
de clei a grundurilor se face
verificarea peretelui ten-
cuit. este nevoie, se va
tencuiala cu glaspapir.
Pe o care nu este de
ipsos, s-ar putea aplica un strat de
de lichid 10 la pen-
tru nchiderea pori lor, care se
grundul.
O de grund ar fi
clei animal (uscat) 0,3 kg
4,0 kg
oxid galben 0,5 kg
ulei vegetal fiert 0,1 kg
... la completarea unui vo-
lum total de 10 1.
TEHNIUM NR. 5/80
,
Ing- VASILESCU
Aplicarea pastei de lucru se face
uscarea grundului.
2. PREPARAREA PASTEl DE
LUCRU
n continuare se dau citeva compo-
pentru pasta de lucru, alegerea u-
neia sau alteia fiind n de ma-
terialele disponibile de calitatea
pentru lucrare.
RETETA 1
ipsos
(caolin)
clei solid
u lei vegetal fiert

RETETA 2
ipsos
(caolin)
clei solid
ulei de in dublu fiert

4,0 kg
4,0 kg
2,0 kg
0,25 kg
6,1 I
10,0 kg
7,0 kg
1,2 kg
0,5 kg
10,0 I
lnti se inmoaie huma cu
apoi se ipsosul. uni-
formizarea amestecului se introduc
cleiul uleiul n mod treptat ames-
tecind bine. Se o cu vs-
cozitatea smntnii. Se tre-
cerea ei, naintea printr-o
cu 225 de ochiuri/cm
2
,
RETETA 3
ipsos-alabastru 10,0 kg
(caolin) 3,0 kg
clei solid 1,0 kg
8,0 I
Modul de preparare este
tor cu cel de la anterioare.
Cleiul se n prealabil sub
de se n a-
stare. Se
de ulei vegetal (ulei de in) fiert pentru
(n propor-
de 3-5 la din greutatea
tecului
RETETA 4
praf de creta
praf de marmura
clei (animal sau de cazei-
1,0 kg
0,5 kg
10 la 0,5 kg
ulei vegetal 0,03 kg
apa ... pentru atingerea
smntnii.
RETETA 5
ulei vegetal fiert 2,0 kg
firnis 1,0 kg
alb de zinc 5,0 kg
de albine 0,25 kg
pe de ulei este
mult mai costisitoare. Se lucreaza Il
reliefuri mici nu o colorare
Ceara de albine trebuie sa
fie
3. APLICAREA PASTEl
Aplicarea pastei '$i uscarea ei tre-
buie se n c;mditiile unei tem-
peraturi de peste/18C,' pentru a se
evita desprinderile fisurile.
Aplicarea se poate face prin stro-
pire sau prin prelucrare. Grosimea
stratului este de 1-3 mm, n
de modelul dorit de procedeul de
lucru. Se pot aplica straturi a-
tunci Cnd se
de adncime a unor structurate
de unele netede. Cel de-al doilea
strat se peste primul,
Grosimea nu va 6-8 (10)
mm.
Aplicarea prin stropire se face fie
cu ajutorul unei perii sau bidinele cu
fire din paie de orez mbibate cu
peste care se trece cu o
fie cu un de nuiele sau bi-
dinea din de mare care, mbi-
bate cu se lovesc de o bag
(fig. 1).
de asemenea, posioilitatea
folosirii aparatelor de stropit, mici
,dispozitive manuale cu un
rezervor un ax cu palete care azvrle
pasta. Este de presupus ama-
torul dornic realizeze singur o
astfel de lucrare va apela la primele
metode, care snt foarte accesibile.
Prin stropire se fin;saje
calcio-vecchio propriu-zise. Uniformi-
tatea stropirii se prin
rea unei constante de pe-
rete, printr-o deplasare de-a
lungul peretelui, prin folosirea acele-
paste ca
In de uneltele utilizate, de
la perete, de intensitatea
stropirii, de vscozitatea pastei de lu-
cru se stropi mai mari sau mai
mici, respectiv o mai grosie-
sau mai
Stropirea cu se face n cteva
reprize. o stropire se
revine de 2-3 ori, la uniformiza-
rea atingerea reliefului
dorit.
Imediat uscare, vrfurile pro-
eminente se prin
cu glaspapir sau se cu o
de lemn sau cu o de
lemn. Printr-o mai se
o cu al-
de planuri adincituri.
Aplicarea pastei prin prelucrare pre-
supune faze. ntr-o
se ntinde pe de lucru un
strat uniform de care n faza
a doua se Evident, pasta
trebuie fie pentru
cea de-a doua Pasta se
cu mis-
tria sau cu o bidinea. Stratul obtinut
se cu o .
Uneltele folosite pentru realizarea
structurii snt de o mare varietate,
multe dintre ele nefiind conventionale.
Se folosesc perii cu tare, de
orice piepteni metalici sau de
lemn, perii cu burete de cauciuc, tu-
fere de cauciuc, cirpe, role de cauciuc
cu modelele n relief etc.
Cnd se cu roia, trebuie
aceasta se din timp
n timp pentru a evita prinderea us-
carea a pastei n zonele relie-
fate.
Figura 2 aplicarea netezirea
paste; cu Un al doilea strat
este ntins la timp cu un
rulou de cauciuc inelat (fig. 3). Ruloul
se poate face dintr-o de
furtun pe un miez de lemn
axial pentru srma cadru suport. n
cauciuc se inele dispu-
se la inegale. Virfurile se te-
cu un insistndu-se mai
mult sau mai putin (fig. 4 5).
Procedeul folosit pentru structura
din fig. 6 este diferit. S-a utilizat o
aproximativ drept-
mai mult sau mai
n material.
(CONTINUARE N NR. VIITOR)
21
Bazat pe snt
de unele sunete sau ultrasunete.
au fost concepute n acest sens genera-
toare electronice. Montajul prezentat este
un multivibrator ce semnal
dreptunghiular a poate fi
din poten\iometru.
Difuzorul este de tip cu
de 75 n, dar poate fi
si o Cele tranzis-
toare snt BC 107.
ntregul montaj se introduce ntr-o
de plastic se n
la locul dorit.
POPULAR ELECTRONICS--
S.U.A.
+
1 BAT
Montajul o capaci-
tate de cuplaj ntre emitoarele tranzis-
toarelor. Valorile rezistoarelor din emi-
tor forma impulsurilor.
Rezistorul R4 tranzis-
torului T
z
. Rezistoarele din colectoare
+1SV 220 Q
2 N 2369
au valoare spre a favoriza fron-
turi ct mai bune ale impulsurilor. Cu
valorile din se un sem-
nal dreptunghiular cu de
10 MHz. , ,
TOUTE l'ElECTRONIQUE-
FRANTA
MPLIFICATOB
Montajul realizat cu piesele indicate
n 0,4 V n banda
40-800 MHz. Amplificarea este
28 dB. Montajul se poate folosi ca am-
plificator de sau amplificator
distribuitor pentru semnale TV.
Bobinele Li> L2 L3 au cite 5 spire
CuEm Ij; 0,5, cu diametrul bobinelor
de 3,5 mm.
Bobina L
4
este un de radio frec-
realizat pe un miez de
ANTENA - ITALIA
22
Utiliznd ca element indicator o cas-
de 2000 n, cu ajutorul aparatului
a este prezen
se pot
cuprinse ntre 0,1 D 12 MC., induc-
ntre 10)J.H 1 200 H capaci-
ntre 1 pF 12 000 flF.
Generatorul de semnal este un os-
M TA
Montajul pentru
cu ajutorul unui impuls acustic.
Astfel, putem fotografia trecerea unui
de la o cu aer comprimat
printr-un bec sau printr-un geam. Mi-
crofonul se Zgo-
motul de-
Materialele utilizate
L4
cilator de alimentat de
la 4,5 V.
Transformatorul oscilatorului se fa-
ce pe un miez cu n jur de
8 x 8 mm.
1-2 are 2000 de spire
CuEm '0,15; 3-4 are 1500
de spire CuEm 0,15, iar
5-6 are 600 de spire CuEm 0,2.
Din P
i
, P2 sau P3
se face acordul fin pentru
respectiv Tran-
zistorul este un SC 107.
AMATERSKE RADIO -
R.S.
4 STIC
snt: Rl = 150 kO; Rz = 12 kQ; R3 =
=42kO; R
4
=4,7 MO; Rs=lO kO; R6 =
=1,2 kO; P
1
=1 MO; Pz=l00 kO; Cl
C
2
C
3
C
4
=0,1,uF; D
1
=lN914, IC1741,
IC2 MC 1411; Th=tiristor 400 Vj4 A;
M = microfon piezoelectric.
HOBBY - R.F.G.
+
12V
28mA
TEHNIUM NR. 5/80
Yoga n varianta sa (Zen)
pune un accent special
de care,
de nivelul practicianului, eforturile nw
ditative sterile. Mai
a studiat minutios locul minii
tectura a
noastre,
S-a constituit astfel un ca-
pitol aparte - Mudras- n care snt
consemnate nu meroase ale de-
getelor n raport cu ansamblul minii:
unele altele unele
ne fiziologic (de ne
permit efort cu ntreg
toracele sau numai cu partea
n fine, altele celebrele
meridiane descrise de
sau ascut concentrarea O
Un restaurant numit Trei, cele-
bru prin rigurozitatea con-
impuse de cifra 3, era deservit
de trei oameni, mesele aveau trei
picioare, scaunul de asemenea, la o
luau loc doar trei persoane,
fiind doar trei scaune. Se serveau trei
feluri de din trei pahare.
ntr-o zi, s-a comis o A fost
barmanul - unul dintre cei
trei. Nu erau decit trei consumatori la
o La interogatoriu cei trei au
CUVINTE
a acestor mudras o
vom studia data viitoare, retinnd as-
un accesibil polivalent
ce ne nervozitatea
sau apatia, ne ne
face redescoperim ... bucuria mini-
lor. 1) ncepem prin
lor (ca la palmare) ct""",arn
bine ou mnii de cteva
j!lndu-i nchisi
profund) ne
devenim brusc
n noi, exis-
minilor. sn-
gelui al revin
urce n ca o imagine
ne pri-
mim relaxindu-ne
cu ele Cnd starea miinilor s-a nor-
malizat, ntreg (con-
repetate plus relaxare recep-
de 2 ori. se lucrul
n picioare, mai rar pe scaun sau
culcat. scuturnd minile.
intinzndu-ne bine.
Pref. MARIO VASILESCU
declarat
A. n momentul eram
cu paharul la
B. n momentul focului de
un capac de de bere la
un picior al mesei pentru se
C. Cnd s-a tras, tocmai duceam
la cu friptura.
unul dintre cei trei este
criminalul.
Pref. DUMITRU
ELECTRICE
ORIZONTAL:
1) A trece prin plus minus -locuri
de 2) energia elec-
- La - Pe auto-
turismele din Babadag; 3) Tensiune
de - Poate produce energie
- Ministerul Energiei Elec-
trice; 4) Apare nu este - Pentru
agrement 5) Foarte mare-
Joule Amper - De neam trac;
6) Pe portativ - Hidro-
centrala de la Assuan - Acustic;
7) - 8) Can-
de - Se foarte
repede; 9) Multiplicator - A
10) Constant - Din cafea; 11) Parte
a mecanismelor de pre-
cizie - pe instrumentele de
12) ... Banat -
TEHNWM 5/60
VERTICAL:
1) Face parte din a
automobilelor (pl.); 2) In el se pot face
electrice, chimice -
3) Tub gol! - In Rin! -
pentru cultura inului; 4) Produse vesti-
mentare - 5) Radu Udrea-
Continent - Este dat de un amper
un voit; 6) n bomel - Liceul Tudor
Vladimirescu - Unitate de presiune;
7) Compus din mai multe metale -
Pozitivi negativi; 8) Aur - Cel mai
bun - Locul sigiliului; 9) Curent con-
tinuu- Mare consumator de energie-
Calciu; 10) Are magnet; 11)
de fidelitate - De rs; 12) Tip
de condensator electric.
1. ALEXANDRU
1. n primul careu numerele
de la 1 la 32 a le repeta, astfel ca
fiecare si suma
fie 66. .
2. Careu! al doilea este identic cu
problemele pe care
vi le propunem snt diferite. ntr-un
careu suma numerelor de la 1 la 20
trebuie fie 42 att pe ct
pe n suma nume-
relor de la 1 la 10 utilizate de cte
ori, o cu semnul plus o
trebuie fie zero
ct pe
3. Numerele de la 1 la 9 pot fi nscrise
n careul cel mai mic astfel ca suma lor
fie 15 pe pe
pe cele diagonale.

Numismatica, o pasiune veche a
este care stu-
monedele. Acestea constituie
o a unei
organizate, reprezentind a-
istorice de
Mai mult, figurile imprimate (uneori
n metale snt adeseori au-
tentice opere de
Moneda de multe ori mai
bine decit o carte istoria unei
foarte interesa o
nu este de realizat.
Pentru inceput orice ama-
tor care se profileze in
acest domeniu trebuie seama
de o serie de reguli. rn primul rnd
este nevoie de o specializare.
DEZLEGAREA JOCULUI
DIN 4/1980:
TRANSPORTURI
1. LOCOMOTiVA; 2. TREN - SE-
Este, dificil incepi o
cu toate monedele lumii con-
temporane. de cu or-
ganizarea unei de monede ro-
indiferent de vechimea lor.
Este recomandabil ca fiecare
din o n dublu exem-
plar pentru a-i putea prezenta ambele
Cteva cuvinte despre
pieselor numismatice: monedele de
aur argint se prin
cu amoniac. Acesta distruge
oxizii la Piesele de
cupru bronz se pot cu
Monedele care
staniu plumb n aliaj se
cu o perie se cu o
protectoare (de exemplu
NIN; 3. CAR - SIRENA; 4. SCUTER
- T: 5. S - UNA - ABUR; 6. CARU-
TA - ARE: 7. UVI - I - CRIC;
8. FI - COLAC - L; 9. UAP - NA-
RATA: 10. NT - FACE - OM: 11.
DIRA - ATENA: 12. AEROSTATE.
23
nu dar experi-
dv. un sistem.
pe o mon-
un amplificator cu TAA 661, avnd
crcuitele acordate pe 5,5 MHz. Este
mai simplu mai eficace. Sau
sistem de comutare a bobinelor
202 s 203 cu altele care n
cu celelalte furni-
Li LiLd
impune ce
constructorilor a-
matori.
AlBU -
clavaturii.
MARIN -
locul cupla un de-
codor stereo. Semnalul stereo rezui-
tat va integral banda audio
J
de la
'i
zeze semnalul de 5,5
de la dv. rezultatele aces-
-
folosesc
redre-
Se pot

:\
ij
I

I
noscute1
,
, R4'3- OI I I
....__ . __ ';-':-"":_' __ ._"2_Kn_, 1
SI \ L502 l--lB:n 5mA
I
5/2 I
6,3V -
0.3.11 MG25C SOOcs