Sunteți pe pagina 1din 24

1

II
..'
,
U l XI, N R.119
TRUCTII T I
SUMAR
TEHNiCA,
PRODUCTIE . . . . . . pag. 2-3
PENTRU
ELEVI ........... . pag. 4-5
Tranzistorul bipolar . . .. ..
acumulatoarelor cadmiu-
nichel
T ranz
Util
Pentru
CQ-YO . . . . . . . ., ... pag. 6-7
canal ul ui 34 TV
Receotorul
CITITORII . . pag" 8-9
Amplificator AF
de semnalizare
de timp pentru osciloscop
electron
Metronom
ATELIER ............. pag.10-11
Stabilizator de pentru de cusut
Formator de impulsuri dreptunghiulare
Traductor de digital
UTILIZAREA A
SURSELOR DE ENERGIe .... pag. 12-13
Caracteristici ale elementelor
galvanice
AUTO-MOTO" .......... pag.14-15
CarburatoFtJl SKODA - model 105-120
Dispozitiv de semnalizare

. . . . . . pag. 16-17
Exponometre de laborator
Fotocolor
DESIGN ...... . pag. 18
Interior '80
PENTRU TINERELE
GOSPODINE . . . . . . . . . . . pag. 19
apartamentului pentru
sezonul rece
Mocheta - un izolator termic
PUBlICIT ATE . . . . . . . pag. 20-21
Mobra Super
Minimobra
REVIST A REVISTELOR .... pag.22
Alimentator
BFW 17
Amplificator 90 W
Receptor
MOZAIC .. . . . . pag. 23
Calculatorul de buzunar
Cuvinte
REDACTIEI ..... pag.24
Radioservice
!II
CARACTBRISTICI SI PBRFORMANTB
ALB BLBMBNTBLOR 8ALVANICB'
( ciliti' n pagina 12)
IIIIIIIA IIIllllll
II CII'llicIR,1
IIII'IIIFIC'I

Manifestare in
acest an la cea de-a 9-a Sesiu-
nea de
fice ale elevilor, la Sibiu sub
egida Ministerului
a Comitetului Central
al Uniunii Tineretului Comunist, a
demonstrat cu capacitatea
creatoare a elevilor n diferite domenii
ale tehnicii, constituind o
a largilor posibili-
ce se deschid
tinerei avind la prin-
cipiul cu pro-
cu cercetarea prac-
tica
prezentate de elevi s-au
caracterizat
peste 150
de
de
o de
nrf)nii<::4" pentru publicare
de sau pen-
Oficiul Stat pentru

care au n
mod deosebit se Stu-
diul electrice cu ajutorul
televiziunii (Traian Sibiu),
Transformarea energiei valurilor in
energie (Dorin Florea, Pi-
Recuperarea staniului din de-
pieselor prin cosi-
toriri electrolitice (Eugenia Valiu, Eu-
genia Slatina), Separarea
identificarea de cancerigene prin
metoda (George SiI-
berg, Cluj-Napoca), Sistem de teleco-
cu n parametri (Adriana Trui-
Cimpina), digital
losop, Microcen-
TM-01 (Marcel
liviu AUtienei, Eugen Crimu, Ro-
meo Tresanschi, Sistem
de numeric prin segmente pe
Jingoi, f. BuRean,
Dispozitiv de
a magnetice (Marcel

Tematica
prezentate in a fost
pe ce proiectarea
de menite

de materiale,
realizarea
menite
materiale a
de aparate de
necesare tehnologiilor moderne didac-
tice.
excelent
un
bogat ansamblu de cu acade-
micieni, din
1111 COR TI
N CADRUl SICTIUNllOR
IICAIICA
PREMIUL 1: Dispozitiv pentru re-
cuperarea energiei calorice la
de Teodor
liceul
nisipului
ia ... U'l:a'JBiUIU'
lular autociavizat,
ceul industrial m. 3, Oradea;
MIUL II: Simulator de scheme cine-
matice, Nicolae RabageB, Liceul in-
2
,
dustrial m. 1, Sibiu; Dispozitiv pentru
debitarea Doru Petriei,
Liceul m. Tg. PRE
MRUl In:
Liceul Nicolae Cluj-
Napoca; Baterie
zirea ludovik florin
Sas, Sehaumburger, Liceu!
industrial nr. 1, Arad.
cercetare, cadre didactice universita-'
re, ai O.S,I.M., precum
ai revistelor
- Tehnium.
Printre concluziile ce se impun fi-
resc la incheierea acestei
prestigioase sesiuni
nale, se desprind, in mod deosebit,
n rndui elevilor
un important creator, reale
aptitudini pentru cerce-
tarea multe snt
rodul unei serioase atmosfere de lu-
cru, al pentru cercetarea
precum al competentei
din partea cadrelor didac-
tice.
De asemenea s-a remarcat
faptul problemele abordate snt
puternic angrenate n ale pro-
privind pros-
pectarea utilizarea unor noi forme
de energie au fost finalizate efectiv,
practic. Orientarea
tre probleme prioritare, din domeniile
disciplinelor fundamentale tehnice
a constituit, de asemenea, un atribut
marcant al sesiunii.
Progresul pe linia documen-
a unor
de a fo-
losirii adecvate a metodologiei de cer-
cetare un vizibil salt valoric
de precedente.
In timp, n acest domeniu
este loc de mai bine, o serie de pro-
puneri constructive fiind avansate cu
prilejul pe Dintre aces-
tea editarea unui buletin
al sesiunilor anterioare,
de
cu numeroase licee in-
dustriale de specialitate, cu o
de cercuri
ai membri nu numai
de ndrumarea a cadrelor di-
dactice, a
lor din dar de o
01..1 de ori
celor dJn provincie, nu s-au prezentat'
la un nivel la
sesiune.
Departe de a minimaliza meritul
sub sem-
nul selectarea avnd
drept autori elevii ani-
matorii unor complexe in
domeniul de
aparate, mecanisme sau montaje ce
pot fi utilizate atit n cit
n dotarea
Trecind peste
a semnate de
liceelor din trebuie men-
slaba popularizare la nivelul
a acestei importante mani-
la nivel national.
de la inceputul acestui nou an
de organele organiza-
U.T.C. din licee, membrii comi-
siilor vor trebui
eforturi sporite pentru mo-
bilizarea tuturor elevilor in activitatea
cercurilor tehnico-aplicative, a celor
de specialitate, pentru concralizarea
tematicilor de lucru, pentru abordarea,
din primul a ..... ""0,.1'4_
lor ce se vor finaliza
nali in de bacalaureat
nile de la nivelul
de al
reprezinta auten-
IllCIROllCA
PREMIUL 1: Dispozitiv de
a magnetice, Marcel
Liceul industrial nr. 6, Sistem
de numeric prin segmente pe
ecran TV, Ion F. BuRean,
Gh. Liceul
PREMIUL n:
catodic tranzistorizat 0-
Ta-
Sibiu;
MULUI'IIi::H cu program fix tem-
porizarea proceselor, la-
Liceul Mihai Eminescu, Boto-
Sistem de propor-
cu n parametri pe un singur
canal de transmitere a
Adriana Liceul Nicolae Gri-
gorescu, Cimpina; PREMIUL In:
Aparat pentru vizualizarea ecranul
osciloscopului catodic, vec-
a .electrice sinusoi-
dale, Peter Silviu KBep, li-
ceul industrial nr.
Marian Rusnae,
,
Mareem Liviu Afitienei, Eu-
gen Crimu, Romeo Tresanschi, li-
ceul industrial nr. 1,
TEHNIUM 1..,80
'11,
1
1
IIRIPRIIDIRII "IIECIRlll'HI'ICA"
SIMllflCITIVI
I INTRIDUCIRIA IU'lUI
tineri, inginerii din sectorul de
proiectare al ntreprinderii Electro-
tehnica cunosc foarte bine istoria
industriale in care
Doru mi creiona sin-
tetic unei moderne
uzine: {(CU de ani in
modest al firmei
sporirea
realizarea unor t'Y'Innrl,;,ni&l
economii de materii prime, materiale
si reducerea consumurilor de energie
combustibil
Bododea"lt
Intreprinderea Elechotehnica, la
standul de probe module din cadrul
sectiei electrotehnice.
TEHNIUM 10/80
Inginerul Adrian
fui comisiei a
comitetului U.T.C. al intreprinderii
Electrotehnica, imi cteva
nunte: {moi in colaborare
cu de la Insti-
tutul de
Aici se OI'4oiE!ct,ele
tru
2O-3rX,
consum.
Noile au ca reducerile
consumurilor de
50000 kWh la energie
tone la combustibil
Nu numai noile proiecte
tinerii din colectivul de la Electro-
tehnica. n de automatizare,
inginerul Mircea Stoian remarca pe
tinerii de Marian
Dan pe
Sectia, cu o
pondere de cel o treime
intreprinderii, se
nu numai prin muncitorilor
ci prin rezultatele cu care a con-
la ndeplinirea cincinalului cu
aproape 4 luni inainte de finele acestui
an.
Aici, ne spunea inginerul M. Sta-
ian, ceea ce n primul
rnd, este repe-
relor,
lor de montaj, interpretarea
a Gama de
produse - inverioare, redresoare,
convertoare de putere, pupibe
panouri de elecbofiBbe-
a necesitat o preocupa-
re din partea U. T.C.
a factori de
din intreprindere pentru ridicarea
pentru famiUarizarea ti.
nerilor cu tehnologiile moderne,
n prin numeroase
cursuri de a
in nu temei
a oamenilor cu miini de aur se
de roent-
gen-diagnostic. cu zece ani,
aceste importante ale tehnicii
medicale se bazau de
peste 95% pe
importului a sub prin
meritoriile eforturi de asimilare a com-
ponentelor ce n special, uti-
lizarea montajelor electronice a me-
canismelor de mare n
numai optimizarea traseelor pe cablu
a condus la economii de 10000 n
conductoare. Tot aici se de
tineri tinere n halate albe
generatoare de impulsuri, convertizoa-
re pentru locomotive, generatorul
ROG I F-20, cel mai nou produs desti-
nat de prelucrat prin electro-
eroziune.
aici tineri re-
prin eforturile lor depuse pen-
tru ridicarea a pro-
duselor, anume pe subinginerul
1. Tudor, muncitorii 1. Badea, 1. Grigo-
re 1. Mirea.
Introducerea tehnicii noi se materia-
prin importante rezultate la
nivelul tuturor Astfel, meca-
nizarea de lipire a compo-
nentelor electronice a dus la economi-
sirea a 1,5 tone de cositor reducerea
de lucru cu de ore;
circuitelor co-
a dus ia de energie
im,nriIM::>i'oo a
economisirea a 3 tone
ci
Pentru colecti\lu I
Electrotehnica, pentru peste
1 200 de a inceput un nou cinci-
nal, n care obiectivele se traduc prin
importante ale indicatorilor de
plan (aproape 500 milioane de lei la
500 milioane de
lei la 150 miiioane de
lei la export, 325 000 de lei ia producti-
vitatea muncii),
Rezultatele de acum, faptul
tinerii de aici s-au dovedit a fi printre
primii nu numai in dar
n promovarea noului, in de
tehnice originale, pentru opti-
mizarea proiectelor implicit a pro-
nu numai un valoros
de creativitate, dar sudura
a unui colectiv legat prin
nobilele fapte ale muncii in folosul
intregii
CAL.IN ST ANCUL.ESCU
3
ELEMENTE
DE CIRCUIT
TIAIZISTDIUISIPDlAR
n sensul cel mai larg, prin polariza-
rea tranzistorului se stabilirea
tensiunilor aplicate terminalelor (deci
implicit a n conformitate
cu ceea ce se de la tranzistor -
de unei date
pentru un semnal de intrare cu amplitu-
dinea
Fiz. A.
Ne vom referi n cele ce la
montajul cu emitorul comun Sem-
nalul amplificat este cules din circuitul
de colector, deci el
de n caracteristici-
lor de punctul de
nare static, P f' de coordonate Ic
V CE' Din caracteristica de transfer se
deduce apoi valoarea a curentu-
lui de IB' care, prin n
planul caracteristicilor de intrare, de-
tensiunea U RE de repaus. Cu-
noscnd valorile tensiuni-
lor, se alege o de ali-

ACUMUlA1DAREI8R
CABMIU-IICHEl
Bateriile de acumulatoare cadmiu-
nichel (Cd-Nl) snt din gru-
puri serie de celule elementare, fiecare
avnd tensiunea electromotoare de cca
1,2 V. Prin urmare, tensiu nea la bor-
nele ansamblului este un multiplu de
1/l. V, mai frecvent utilizate fiind acu-
mulatoarele de 2,4 V, 4,8 V, 6 V, 9,6 V
12 V.
In afara tensiunii electromotoare,
acumulatoarele se mai
prin capacitatea lor, n
(Ah) sau
(mAh), reprezentnd cantitatea de e-
lectricitate n ele. Valo-
rile pentru acumulatoarele
L
1 Tr.
(20W)
D1 7 D4::: 4 ,.: 1N4004
4
Cd-Ni curent utilizate snt cuprinse
ntre 100 mAh 1 Ah.
la unui acumulator, pa-
rametrul cel mai important I repre-
curentul de Alegind
o valoare prea a acestuia, durata
se
iar cu o valoare prea mare se
deteriorarea acumulatorului. S-a sta-
bilit experimental valoarea
a curentului de este de apro-
ximativo zecime din care ex-
capacitatea acumulatorului (de
exemplu, 50 mA pentru un acumula-
tor de 500 mAh, 100 mA pentru unul
de 1 Ah etc.).
mentare, V cc. La proiectarea schemei
de polarizare se mai cont, cum
vom vedea, de necesitatea
punctului de de varia-
scontate de
n regim de amplificator al unor sem-
nale variabile, tranzistorul trebuie
punctele statice de ast-
fel alese nct V
CE
,
Ic, I
B
V BE sub semnalului
alternativ nu-! din limitele
admise de n caz contrar
se produce o deformare a
semnalului amplificat sau chiar se
distrugerea tranzistorului.
La montaju! EC, de
Rs este ntre colector po-
lul + V cc n cazul tranzistoarelor de
tip npn, respectiv ntre colector - V
cc
la cele pnp. de tensiune pe ea
este de Ic, deci indirect de
I
B
sau de V
BE
Prin urmare, pentru o
polarizare este suficient se
asigure o valoare a lui
V BE (sau a lui I
B
), lucru ce se poate face
prin conectarea unei R
B
ntre
polul sursei care
colectorul (fig. 45). de curen-
tul de repaus I
B
, tre-
buie o de tensiune
cu V
cc
- V
BE
. Valoarea
ei se deci cu
R
- VCC - UBE
B-
I
B
Pentru tensiuni de alimentare U cc mai
mari de 10 V, putem neglija pe U RE (de
ordinul zecimilor de voit), calculnd re-
de cu
RB= VCC/IB'
Acest mod simplu de polarizare a
bazei dezavantajul unei pro-
termice. ntr-ade-
la temperaturii curentul
de colector curentului
rezidual, care se la fiecare 6C
n plus pentru tranzistoarele cu siliciu,
respectiv la fiecare lOoC n plus pentru
cele cu germaniu). n
de tensiune pe Rs,
Schema (vezi figura
n un genera-
tor de curent constant cu patru valori
selectabile printr-un comutator K (10
mA, 00 mA, 50 mA 100 mA). Ea se
compune dintr-un transformator de
Tr., o punte redresoare, 0
1
-0
4
(4x1N4004, 1N4007, F307, F407 etc.),
un condensator de filtraj C (fI:1J ...uF/
40 V), o de stabilizare R
2
-OZ,
tranzistoare de
n cuplaj direct (T
1
=2N2905, BO 136,
BO 138 etc. T
2
=2N3055), rezisten-
de limitare R3 -R
6
dioda 05
(1 N4004-1 N4007, F 307 etc.), cu rolul
de a proteja tranzistoarele n cazul
a acumulatorului.
Facultativ, .schema poate fi
cu un indicator optic de
(dioda LED in serie cu de
limitare Ri' n de ten-
siunea de curentul maxim
admis de LED).
Transformatorul se
pentru o putere de cea 00 W. Primarul
este de (200 V""""), iar secundarul
trebu ie debiteze 18-24 V "-'.
snt de 0,5 W, cu tole-
de 5%; face R6' care
trebuie puterea de de
cel 1 W.
Acumulatorul de se conec-
la bornele A-B, cu respectarea
(plusul la plus). aceea
se din comutator, curentul
de dorit numai apoi se
aparatul prin nchiderea n-
de 1.
aproximativ 10 ore,
de obicei n timpul
inainte de a trece la exploatarea
a aparatului, este bine
o de timp sub con-
trol direct, pentru a ne asigura pie-
sele componente (rezistoarele, tran-
zistoarele) nu se excesiv.
Pentru tranzis-
toarele indicate nu radiatoare.
V CE, ceea ce duce la deplasarea punc-
tului de functionare. Tranzistorul nu
este n curentul de colector
avnd valoarea la V cclRs. De
asemenea, tensiunea V CE fiind mai
puterea de tranzistor nu
limitele admise.
un exemplu concret,
anume un tranzistor cu siliciu lucrnd
n V cc = 5 V;
V CE = 2 V; Rs = 3 kn; f3 = 100 ;
V BE = 0,5 V. Presupunem tempe-
ratura de lucru este de 25C si n
aceste curentul rezidual'al tran-
zistorului este de 1 f.lA, valoare neglija-
n cu a curentului de
colector: I c = (V cc - V cE)/Rs = 1 mA.
Curentul de este I
B
;::::: Iclf3 = 10 f.lA.
valoarea de polari-
zare RB = (V cc - V BE)/IB = 450 kn.
temperatura de lucru ar de
la 25C la 61C (deci cu At = 36C),
curentul rezidual ar de 2
6
= 64 de
devenind de 64 jJA.. Noua valoare
a curentului de colector, de 1,064 mA,
ar produce pe Rs de tensiune
de 3 kn 1,064 mA c::::; 3,2 V, ceea ce im-
o a lui V CE la cea 1,8 V.
Vn calcul elementar ne puterea
de tranzistor ar n acest
caz de la 2 mW la 1,9 mW.
O modalitate de polarizare a
h:lL:ei este cea n figura 46,
prin montarea R
B
ntre
baza colectorul tranzistorului. Valoa-
rea lui R
B
se de data aceasta
R
- VCE-VBE
.u fl- ---..!:::.!:......_..!::!:!.
I
B
cum se ... curentul total de
colector este n cazul montaju-
lui EC, din componentele f3' I
B
I
CEfi
:
le = ICEO + f3 . Il:' La o a tempe-
raturii, curentul rezidt..al tin-
znd la curentului de
colector. n paralel co-
lectorului scade sporite
de tensiune pe R
s
), astfel
U BE prin modul cum este R
B
o a lui I
B
, deci implicit
Tip Tip I.P.R.S.
MT 101 AC 181
MTC 11 EFT 343
NKT 4 EFT 308
NKT 11 EFT 333
NKT 12 EFT 333
NKT 12 EFT 333
NKT 13 EFT 333
NKT 124 EFT 333
NKT 125 EFT 333
NKT 121 EFT 308
NKT 128 AC 180
NKT 135 EFT 333
NKT 131 EFT 333
NKT 152 EFT 308
NKT 201 AC 181
NKT 202 EFT 343
NKT 203 EFT 343
NKT 204 EFT 343
NKT 205 ___EFT343
NKT 206 EFT 343
NKT 207 EFT 343
NKT 208 EFT 343
NKT 210 EFT 333
NKT 211 EFT 333
NKT 212 EFT 333
NKT 213 EFT 333
NKT 214 EFT 333
NKT 215 AC 180
NKT 216 EFT 333
NKT 217 EFT 343
NKT 219 EfT 343
NKT 221 AC 181
NKT 223 EFT 343
NKT 224 EFT 343
NKT 225 EFT 343
NKT 228 AC 181
TEHf\HUM 10/80
a componentei 13 IB din curentul de
colector. Cu alte cuvinte, curentul total
de colector va depinde mai de
temperaturii dect n cazul mon-
tajului precedent, curentului
rezidual fiind de
derea componentei 13 I
B
Se poate spune
deci sistemul de polarizare din figu-
ra 46 o stabilizare a punctului de
n raport cu de
lucru atta vreme
ct sarcina Rs este o
Montajul n schimb
un dezavantaj, anume prin
R
B
astfel se un cuplaj
direct ntre intrare, ducnd la
diminuarea
Modul cel mai de polarizare
l acela cu divizor n
n emitor (fig. 47k
faptului stabilizarea nu de-
pinde aici de natura sarcinii Rs.
de tensiune, Vee-(VBE+REIE)
Ea se deci cu
R = Vee-VBE-REIE
B (n + 1) I
B
Valoarea lui RE este, n general, cu-
(se alege n de montaj,
de stabilizarea de exi-
n etajului),
iar lE poate fi aproximat destul de bine
prin le, 13 este suficient de mare
(de exemplu, 13> 30).
un exemplu concret,
anume un tranzistor cu 13 = 100 lucrnd
n V BE = 0,5 V; le = 1 mA;
V
ee
= 9 V; RE = 1 kQ.
n = 7, lp = 7 I
B
,
13 = 10 pA I p = 70 pA. de
tensi une pe RE este RElE REle = 1 kn
1 mA = 1 V. RElE + V BE =
= '1,5 V Rp = 1,5 V /70 pA = 21,4 kQ.
Tensiunea la bornele lui R
B
este
Vee-(VBE + RElE) = 9 V 1,5 V =
= 7,5 V, deci R
B
= 7,5 V /(10 pA +
+ 70 pA) 94 kQ.

::l
I

@
+Ucc
O
npn
+UCC
L-----OJO
....------...... ---.gj -Ucc
'------Of O
pnp
pnp
...-------(}f -Uc.c
()
v
::>
1....-----010
Potentialul bazei este fixat din divizo-
rui R
B
- Rp ; pentru ca el
nu fie de curentului
de curentul I p prin divizor se alege
mult mai mare ca I
B
(de 5 la 10 ori
mai mare). Nu trebuie se exage-
reze n (se va cont
de maxime scontate ale lui lB)'
deoarece curentul prin divizor
o pierdere de energie, grevnd sursa de
alimentare.
Desigur, valorile din calcul
se rotunjesc Tensiunea
V CE depinde de sarcina din colector,
Rs, care n acest caz nu trebuie fie
o

Pentru a calcula divizorul, se
de la valoarea a lui IB
se alege raportul n = Ip/I
B
, rezultnd
I p = n lB (cu n ntre 5 10).
cont de de tensiune pe
variatii ale tensiunii la bornele rezisten-
'R
s
RE.
Componenta a tensiunii
la bornele lui RE nu este n
montajul EC ea
amplificarea de sarcina Rs
De aceea, ea se prin montarea
n paralel cu RE a unui condensator
decuplare, CE' convenabil ales. Monta-
jul va n acest caz cu
care dar ca cum ar
mentat de la o tensiune
Vee-REIE
, din emitor, baza trebuie se afle la
V BE + RElE de
arbitrar la zero).
La bornele Rp , care este
de curentul I p = n lB'
de tensiune trebuie fie deci RElE +
+ V
BE
, de unde deducem:
Stabilizarea a montajului se
pe de tensiune la bor-
nele lui RE' care trebuie fie
(stabilizarea este cu atit mai
cu ct RE este mai mare). Rezis-
RE este de curentul de
emitor, lE = le + IB = (13 + 1) IB +
+ I
eEo
. La temperat urii, cu-
rentul rezidual creste, avnd ca urmare
lui lE implicit a lui RElE.
Prin urmare, emito-
rului deoarece bazei este
fixat de divizor, scade V BE, ducnd la
lui I
B
deci a componentei
(13 + 1) IB din lE aici la o
compensare a cu tem-
peratura, de data aceasta n cadrul com-
ponentelor curentului de emitor.
Mai trebuie precizat faptul
neral, calculele de polarizare snt
mative deoarece nici parametrii
I....-_______ O zistorului nu snt dect cu amoxitlruttle
RB' de curentul
I p + l
B
= (n + 1) IB, trebuie preia restul
Ulll
MARK ANDRES
Reamintim polarizarea se calcu-
pentru regimul static (sau continuu)
de Cnd, peste po-
Re<' pe care o R, acul va indica
exact scalei (diviziunea din
mijloch n care curentul prin
instrument va fi Ij2 Legea lui Ohm
pentru noul circuit al instrumentuluise
. 1,
scne: V. = (R.+ R) -'- .
, , 2
CD+
Descriem mai jos o
pentru determinarea interne
a unui instrument de (micro- _--4-'\1\/\,-,1---__
ampermetru sau miliampermetru)
a face apel la un alt aparat etalonat.
Reamintim un instrument liber
sau
se prin trei inter-
dependente prin legea lui Ohm: rezis-
(R
i
), curentul prin instru-
ment maxime a
r
p
: U
+
acului (Ii) tensiunea la borne pentru L..-:..-..--------!... __ "*-_---J
care acul la cap de . (U J
Pentru a aplica procedeul propus,
avem nevoie de o de tensiune ""+
cu valoarea lJ\. Aceasta poate r----f-J"V\iI\rl-----t
r
larizare bazei i se un sem-
nal variabil (alternativh lB, le
lE vor schimba valo-
rile n timp, acest lucru reflectndu-se n
Prin cu prece-
deducem dificultate R;= R,
a instrumentu-
lui este cu valoarea R a lui Rx
pentru care acul la
scalei.
Precizia acestei este
se Rx cu tole-
de 1 % (la nevoie chiar de
. 5%\ cu ca
Alimentat de la o baterie de
(3 R 12 - 4,5 V), montajul
turat o
ce poate fi de exemplu, pentru
semnalizarea directiei de virare cu
bicicleta. Cele 'becuri (tot de lan-
de 3,5-3,8 VjO,2-O,3 A) se in-
pe o izolatoare (sticlo-
textolit), de aripa din spate a
bicicletei. Selectarea becului din stn-
fi de la o baterie (1,5-9 V) cu
ajutorul unui divizor r-P (fig. 1).
La conectarea cursorul
trebuie se
n extremitatea de jos (u = Prin de-
plasarea a cursorului, acul instru-
mentului se aduce la cap de si-
n care curentul prin instrument
are valoarea Ii acul bate n sens
p
= U ga, respectiva celui din dreapta, se
+ face cu unui comutator K
2
cu
trei In a lui K
2
ambele becuri snt stinse, consumul
opus, se bornele instrumen- 1...-_-fA...I
tului). n acest moment tensiunea u
de la divizor este cu
lui Ohm ne
r 1 a
cu instrumentul,
fO<l;rte in
a mai
TEHNUJM 10/80
marcate,

cresterea
valoare' a lui _+ _____ -J!I-____ -.l
De aceea, punerea
se poate face numai pe cale
introducnd (provizoriu)
glaje variabile sub
sau trimere.
o foarte n com-
cu R; (cel de 20 de ori mai
nu dispunem de
metre cu valoare (ohmi sau zeci
de ohmi), putem alege un alt tip de di-
vizor, de exemplu cel din figura 3. n
acest caz cursorul tre-
buie plasat n extremitatea de sus na-
inte de conectarea instrumentului Re-
r poate fi de 5 n, iar P de 1 kn
montajului n acest caz fiind foarte
redus, Comutatorul de alimentare K
1
poate fi astfel nchis pe
durata bicicletei.
Schema este folo-
sind tranzistoare de medie pu-
tere (Ti - BD 136, BD 140, BD 238
etc. T
2
- BD 135, BD 137, BD 237
etc.). de plpire
se prin alegerea valorii con-
densatorului C (ntre 50 500 JlF).
R se alege experimental
(cea 20 kO), n de tranzis-
toarele util izate.
4,5V
(
CQ-YO
RBCBPTIA
CANALU l' TV
Pentru a canalele 21-60
din domeniul de U.I.F. cu-
prins intre 470-790 posibile
de
1) completarea tef,evizQi,p!Jl cu un
selector U.I.E pentru cailtiafele 21-60
s 2) utilizarea unui convertor U.LFI
f.I.F.
n prezent la se transmite
programul II-TV n canalul 34 (ultimul
din banda IV) ce poate fi
n Covasna Harghita,
la o de aproximativ
100-120 km.
Extinderea progra-
mului 11-TV este cu antene
Vagi avnd peste 20 de elemente,
form figurii 1 (datele constructive
parametrii n tabelele nr. 1 2).
Antena poate fi cu
8-12-16-20-24 de elemente,
gul n de lungimea elec-
Reflectorul antenei este format
din 3 elemente n scopul
raportului de ban-
a antenei toate canalele
din banda IV (canalele 20-34), respec-
tiv toate canalele din banda V (cana-
lele 35-60)'t "
Un suplimentar se poate ob-
prin conectarea n paralel a mai
multor antene (etaje). supli-
mentar prin etajare se poate determina
din figura 2. legarea in paralel se rea-
astfel nCt tensiunile etajelor
Ing. SIMON,
Miarcuraa-Ciuc
se nsumeze (sinfazic), iar pe de
parte seama de adap-
tarea Legarea n paralel
a antenelor se conform cu
figura 3. se sinfazic
4 etaje, se un suplimentar
de 5 dB.
La construirea antenelor trebuie 1i-
nut seama de
- antenei depinde exclusiv
de lungimea de de
elemente;
-- unor elemente n plus
si la alte distante dect cele prescrise
avea efect
gului, modificarea de-
formarea caracteristicii de directivi-
tate);
- profilele din care se
suportul longitudinal al antenei tre-
buie fie din metal ca ele-
mentele, mai solid, de
sau profil U. Elementele se
prin stringere cu care asi-
gure un bun contact electric;
- la antenele U.J.F. nu se admite
suportului longitudinal din
lemn;
- conectarea cablului coaxial la di-
polul antenei se printr-o
n 71./2. Lungimea buclei este n
cazul canalului 34: K=180 mm.
programului 11-TV am reali
zat-o cu un convertor profesional,
transpunnd canalul 34 n canalul 2,
Tahelul nI'. 1
Caracteristicile
cpnstructive (n mm)
Banda l\1-TV - Banda V-TV
(canaJele 3!HiO) (eanaJele 20-34) ,
V-'
R
Dt
D
2
D
3
, D
4
Ds-Dg
D
9
-D
12
D
13
-D
16
D
17
-D
20
r
l
r
2
d
1
d
2
d
3
d ..
d
5
-d
zo
f'
Parametrii, ' ". .
r { (C)"
Directivi tatea

Directivitatea
"284 226
'349 278
'212 168
,204
162
202 160
199 159
197 157
195 155
195 155
117 97
77 61
,22 .' 17
63 , 51
132 105
139 112
149 119
5-20 5-20
50 50
Tabelul nr. 2
20 dB

Lungin:ea a antenei n
de' lungll:Jilea de 0,9' 3,4 5,8
antenei 240 n 240 n 240 n
Material pentru elementele antenei: f/J 6-8 mm
Material pentru suportul antenei: f/J 15-20 mm
Convertorul este produs Electronica
- P35.906. Avind n vedere atenua-
rea semnalului cu
frecventei, propun amplasarea con-
vertorului n imediata a
antenei.
Schema a unui amplifica-
tor este n figura 4. Se fo-
1-
R
.. \
un singur tranzistor de
de tip AF 239. Amplificato-
rul se ntr-o cutie
cu incinte conform
amplasarea tranzis-
torului T la de liniile
L
1
L 2. Cutia se va realiza din
de cupru cu grosimea de
0,3-0,5 mm. La intrare se fo-
losesc treceri de cu o capacitate
de 0,2-0,5 pE n lipsa acestora
se dia metrul de in-
trare la 5 mm, izolind firul
central de cu un tub de ma-
Gs d&)

LISTA DE MATERIALE
10
a
b
4
2
o
'"

!
V

1/
V .....
'/
/
IJ
V
o 2. 3 4 '5 b 7 8 9 1) 1i 12

..
2: supli mentar
prin etajare n de
de etaje (N).
2
(, 8E1.El"ENTE
......;.. ...
Fig. 3: Conectarea .
a) etaje legate prin cablu parale! il.
b) Patru etaje legate linii paralele
16 El..EMENTE
'L 1 -- conductor de cupru argintat t/J 2 m m,
1 = 38 mm;
Lz conductor de rupru argintat
,) 2 mm, 1 = 38 mm;
S -- conductor de cupru
o 0,2 mm. Se 10 spire,
diametrul bobinei miez este
03 mm;
C l' C
2
- condensatoare semireglabile
1-8 pF;
C - condensator ceramic disc, 47 pF;
C
3
- condensator ceramic disc, 470 pF;
C
4
- condensator de trecere, 1 nF;
Rl - 1 kil/0,25 W;
R
2
- 2,2 kil/0,25 W;
R3 - 10 kil/O,25 W;
R
4
- se (150-300 Q)j
0,25 W .
> O,75.:\.
"1
-- -- ----- --- --
1
/
6
__ Q4 ___ _
Fig. 1: cu 24 de elemente pentru
banda IV - TV.
02 b2
'--..... e----"
240.12.
CABLU PARALE.L
/
24O.a.
A (pentru a:n:tlul 34) =O.519m
"
TEHN'UM 10/80
Fig. 4: Schema
cutiei a liniilor Ll
RBCBPTORUL
SINCRODIN4
terial izolator.
Circuitul de intrare este' un circuit
clasic de de tip trece-sus.
Unifle l1 l2 snt realizate din con-
ductor de cupru argintat, 2 mm. C
este un condensator ceramic disc de
47 pF. Condensatoarele Ci C2 snt
semireglabile (trimere) de 1-8 pF.
Reglajul se face prin condensatorul
C
2
Pentru adaptarea a impe-
de a tranzistorului la
linie (pentru transfer maxim de ten-
siune) trebuie se caute
punctului B (prin la
de 5-10 mm. Se la fet
n cazul de
a amplificatorului, de 75 n.
In cazul in care dorim
sensibilitatea receptoarelor con-
struite, putem utiliza un etaj de ampli-
ficare in
in figura 1 este prezentat un astfel
de amplificator cu un tranzistor npn
cu zgomot mic. Circuitul de intrare
47nF
Ing. V.
Ing. 1. MUNTEANU H
-ro
cv
nu acordul n interiorul unei
benzi. Transformatorul Tr. 1 are 3 x 8
spire CuEm f 0,2 pe un tor de
Bobinele pot fi executate pe inele de
- gen toroidal - sau n sistem
clasic, dar n acest caz este
ecranarea lor pentru evitarea
cuplajelor nedorite. Valorile circuitului
Ud
3,6 4
7,0 3
10 .. 1
banda de trecere este sub 8 MHz, se
va monta ntre punctele C F o re-
R4- ntre 150 300 n.
punctului 'C de va fi de
5-10 mm.
Se montarea a,m'plifica-
torului n acest caz se
va aduce tensiunea
de alimentare a tranzistorului cu un
conductor suplimentar fixat de cablul
de coborre coaxial din metru n metru,
cu izolatoare. Polul negativ se
la tresa cablului coaxial.
Amplificarea ce se poate
este de 12-14 dB, cu tranzistorul cu
germaniu AF 239 la un factor de zgo-
mot de 5-6 dB.
oscilant sint date n tabel.
cum se apar unele benzi noi
de radioamatori acordate de W.A.R.C.
1979, dar care nu pot fi utilizate dect
incepnd cu anul 1982.
Tn cazul in care dorim
tranzistoare, rezultate bune ob-
prin folosirea amplificatorului
prezentat n figura 2. Antena poate fi
inductiv; filtrul de intrare
are o atenuare de circa 6 dB, dar n
schimb o a se-
receptorului. Reglajul am-
se poate face din linia de
control automat al (CAA)
sau prin reglaj manual cu un poten-
de 5-20 kQ, legat ntre
+12 V': Se vor ecrana cele 3 bobine.
Pentru acordul n diferite game este
schimbarea bobinelor.
Tn cazul n care avem un tranzistor
cu efect de cmp, de exemplu BFW 10
- BF 244 - MPF 102 etc., putem reali-
za un amplificator de
prezentat n figura 3, care este o adap-
tare a schemei din figura 1, utilizind
trei circuite acordate. P
la atenuarea semnalelor
tarnica .. Tr. 1 este identic cu
cris anterior, Rezistorul de 270 il neu-
eventuala de osci-
a etajului. L
7
are 1,2 jJH pentru
gama de 14 MHz.
Un amplificator mai complex, dar
cu rezultate mai bune se uti-
lizind tranzistoare cu efect de
cimp n montaj cascod.
Ultimul amplificator de radiofrec-
prezentat n figura 4,
un tranzistor MOSFET de tipul 3N140;
40673 etc. Reglajul se reali-
prin modificarea eJec-
trodului G2. Diodele cu siliciu de tipul
1 N914 servesc la limitarea semnalului
de RF n cazul etajului la un
transceiver in special n cazul folo-
sirii tranzistorului 3N140, care nu este
protejat. Circuitele de intrare
se vor acorda n benzile
vor fi ecranate conform liniei punc-
tate pentru evitarea eta-
jului.
Pentru a veni n sprijinul celor care
doresc realizeze receptorul descris
n 6/1980, pag. 13, la figurile 1
in continuare cele
imprimate (scara 1 :1) ampla-
sarea pieselor. Tn figura 5 este cablajul
oscilatorului local. Se snt
unele piese n plus de
dar acestea vor servi la adaptarea
a de emisie de putere.-
QRP -, realiznd astfel primul
transceiver (in telegrafie). In figura 6
este prezentat cablajul mixerului al
preamplificat'orului de J.F.
-6,65 50 1 000
-4,0 40 500
-1,65 10 330
-1,23 4,7 200
2,5 0,86 -0,87
2
2 00
24,8 2 80
28,5 1,5 68
TEHNIUM 10/80
AMPlifiCATOR A f
n cele ce schema
unui amplificator de care
se poate monta n locul amplificatorului
similar cu tuburi electronice din televi-
zoarele hibride. Personal am construit
acest amplificator pentru a nlocui pe
cel existent n televizorul VENUS-HS,
din nu am putut procura tubu-
rile finale PCL 86 PL 84.
Amplificatorul are o
Piesele snt procura bile au tole-
largi. Principalele elemente snt
cele patru tranzistoare de frec-
transformatorul defazor TR (de
la receptoarele Turist,
Sport). Alimentarea amplificatorului
LIVIU CADINOIU,

se va face de la un redresor independent
care poate debita o tensiune
n limitele 10-14 V la un curent de
maximum 0,15 A. Tensiunea nu trebuie
dar este necesar fie bine
DeoareCe un astfel de redresO!
este de construit,. nu am conside
rat este necesar schema.
Pentru introducerea amplificatorului
n televizor se fac unele mici
1. Se scot tuburile nlocuite din soclu-
riIe lor, montndu-se n locul filamente-
lor o de 110 0/16 W. Rezis-
se pe partea unde
se celelalte piese prin introdu-
cerea terminalelor n locul celor

II SlllAllZARI
Montajul prezentat mai jos
semnalizarea n ntuneric prin
aprinderea a unui bec si
stingerea lui n
timpul zilei. Astfel se foloseste cu efi-
energia surs'ei de ali-
mentare (elemente galvanice, acumu-
latoare sau a fi nevoie de
o supraveghere
O asemenea este
semnalizarea unor
rutiere,
n
tice sau
ca
n zilei este
8le'CWlala de T
4
T
s
' lumina am-
ajunge pe fototranzistorul T
4
,
Fiz. GH.
curentul emitor-colector creste. Ca
urmare, T
s
n astfel
baza lui T
2
este la T
3
este
el blocat, iar
B stins. Consumul n
stare este de numai 0,5 mA.
Reglarea montajului se face
ce ne-am decis o
tensiune de
Se poate alege orice
si
cel mai
la cel
tare, care poate
rele,
Reglarea
rilor si
satoarelor baza lui
fel nct becul fie
n
se-
cu
releu:
bec
220 V
filamente.
2. Borna + a amplificatorului se
la masa televizorului.
3. Pentru ca reglajul volumului se
pe o mai se poate n-
locui de 250 kQ (din
schema TV) cu unul de 5 kQ, logarit-
mic.
4. Difuzorul existent (Z = 750 O) se
cu unul cu Z = 3 - 20 O
avnd puterea 6 VA.
Tranzistoarele finale vor avea facto-
rii f3 ct mai se vor monta
pe mici radiatoare din de alumi-
niu (grosime 1-1,5 mm 20 x
30 mm). Tranzistorului prefinal T
z
i se
aprins circa secunde.
acestor timpi o
rare a consumului mediu de
. de 4-10 ori de situatia
arde Acest n'u-
n cu 2 iarna cu 3 vara
fig.2
fig.1
va un radiator de tip
Deoarece piesele nu au valori critice, nu
am dat schema cablaj ului imprimat, con-
structorul executndu-l n de ga-
baritul elementelor procurate. n ampli-
ficatorul descris am folosit
componente:
TI = EFT 319, EFT 307 sau EFT 353,
cu zgomot redus; T 2 = T 3 = T 4
AC 180 K; CI = 20 ,uF/lO V; e
2
= 5-
10 ,uF/10 V; C
3
=;: 100-220 ,uF/6,3 V;
CI. = 100-200 jlF/15 V; C
s
= 220
sau 440 ,uF/16 V; R
I
= 3,9-4,7 kO;
R2 = 270-330 kO; R3 = 0-33 O; R
4
=
47-56 kO; Rs = 5,6-6,8 kO; R6 = 82-
Ilo 120 Q; R
7
= 2,7-3,3 kO; Rs = R
ll
390 O; R9 = RlO = 10 0..
rata zilei/durata reducerea
a consumului, care este de 8-
30 de ori.
Realizarea se face avnd n
vedere conditiile n care va lucra mon-
tajul. Se aplicarea pe co-
nexiuni a unui strat de lac electro-
izolant sau chiar impregnarea ntregu-
lui montaj pentru ca umezeala nu
provoace n un
mic radiator termic T
3
este de
asemenea util. se am-
cu fereastra de spre cer
",non'"'+'" vertical n sus Cnd este ase.
zat n aer liber), avnd ca lumi'na
becului de semnalizare nu
pe
A
INTRARE
MASTER

I L
TEHNIUM 10/80
'&J
ORGA
flfCTRONICA
In familia instrumentelor muzicale
electronice, stilofonul este cel mai
simplu sintetizor de Cu o
relativ cu un efort
nu prea mare se poate realiza un in-
strument in stare ne provoace o

cum figura 1, schema
cuprinde circuite integrate de tip
/3A 741 SN 7400. 741
este conectat ca generator de semnal
dreptunghiular, al produs este
amplificat de tranzistorul Ti' avind n
colector un difuzor de 0,1-
0,2 W, cu cit mai mare (8-
60 Q). Cei care nu sint de
nivelul sonor pot conecta difuzorul
prin intermediul unui transformator
De multe ori, n practica cu circuite
integrate logice, apare o
ntre impulsuri cu durate mari (peste
1 ms) impulsuri nguste (sub 1.).J.s).
baza de timp a osciloscopului
este pentru a vedea impulsul
de peste 1 ms, cel sub 1.)1s nu se va
putea observa invers.
Circuitul din figura 1
neschimbat impulsul cu peste
1 ms, iar n locul celui foarte ngust
un impuls de aproximativ
0,1 ms, de observat pe oscilo-
scop impulsului se poate sta-
Elev RAUL TOM PE,

dimensionat
crescnd considerabil. R
10
se alege de
valoare mai mare pentru un difuzor de
invers, aceasta a-
vnd functia de limitator de curent.
Acest circuit, cu valorile date, as-
Nota Do
+
(Hz) 261,63 277,63
Perioada (ms) 3,8 3,6
(kO) 10 10
(k Q) 39 35
biti prin sau mic-
capacitorului de 100 nF).
n timpul logice 1 a Iatch-
ului JK, master-ul ca un
Iatch de tip T apare la
iesire cnd nivelul este O. Oscilatorul
cu' triger-Schmitt circuitul de derivare
RC impulsuri negative. Im-
pulsurile de foarte care
apar ntre impulsuri de tact
starea master-ului. Astfel,
pe durata unei perioade de tact, va
un impuls la slave-
ului.
METRONOM
numesc Deian, lo-
cuiesc n Snnicolau-Mare, iu-
snt elev n clasa a
A la nr. 1 din
localitate. Snt un pasionat al electro-
nicii la satisfacerea acestei pasiuni
o a avut-o revista
Tehnium, n am fost
un consumator al publicat
de dar. 8eumulnd un
de suficiente n
TEHNUJM 10/80
o de (4-5
octave) prin folosirea unui co-
de Eu am
acordat instrumentul ntr-o de
mijloc prin reglarea a 13
semireglabile de tipul celor
folosite n televizoare, le-am
conedat in serie cte o
pentru completarea valorii necesare
(vezi tabelul Un efect de
tremolo poate fi prin apli-
carea n punctul A a semnalului drept-
unghiular cu de 3-6 Hz, pro-
dus de circuitul astabil realizat cu
SN 7400, 2 3. Prin alegerea
valorii lui R3 se gradul de

Cu Ru DZ se sursa de
alimentare de 5 V integratu-
lui SN 7400. In punctul B se un
fir flexibil,. izolat, lung de cca 25 cm,
avnd la stilusul, de fapt
un pix cu scurtat
ii scoatem bila,
Re
+
Mi
+
Fa
+
apoi cu vrful.
Claviatura se (con-
form fotografiei de ansamblu) dintr-o
de circuit imprimat, apoi se ni-
(poate a
suferi calitatea).
Drept cutie am folosit o de
Cora cu difuzorul propriu, iar in
locul scai ei am fixat claviatura. Sche-
ma am transpus-o pe o
de circuit imprimat cu dimensiunile
impuse de cutie.
Acordul se face simplu, cu ajutorul
unui pian sau dar cel mai
cu un osciloscop, folosind datele din
tabel. Pe durata acordului, R3 se de-
stabilirea
note, se cu o
de duco.
Sunetele produse de instrument sint
foarte snt trecute prin-
tr-un amplificator cu de ton,
ne vor crea surpriza marii apropieri de
sunetul orgilol' mecanice.
Sol
+
la
+
Si Do'
293,66 311,63 329,63 349,23 392,0 416,0 440,0 449,94 523,25
3,4 3,2 3,03 2,86 2,7
10
33
5 5 5 5
22 22 18 15
meniu, mi permit a trimite spre pu-
blicare un montaj foarte simplu, anu-
me un metronom tranzistorizat.
Cele tranzistoare snt comple-
mentare, unul npn
2,55 2,4 2,27 2,2 2,0 1,8
5
'l!2
5 5 5 5 5
7,5 7,5 6,8
- -
pnp. de 100 kO. poate fi
cu un liniar de
250 kQ, cu ajutorul se
durata de timp dintre cele
N PRELUCRAREA PLEXIGLASULUI A
ALTOR MATERIALE PLASTICE ESTE
BINE sA ..
.. , acestor materiale se exe-
cu succes folosind de
la trusa de traforaj, la care o

... de se
numai cu burghie-spirale, cele pentru
lemn putndu-Ie sparge.
, .. ndoirea sau curbarea la for-
ma se
ce materialeie au fost
cufundare
... lipirea fi cu Co-
dez ce se
de
la mici de plexi-
glas, agitnd din cnd n cnd pentru a
facilita dizolvarea. n timpul
trebuie bine
cca 24 de ore se va obtine o solutie de
consistenta uleiului. amestecul
este prea' vscos sau prea su se
mai dluant sau de
plexiglas.
Se pot face astfel de de lipit
orice material plastic care se
n .
lipire, obiectul se strns,
n care trebuie
la uscarea (aproximativ
ore).
G.T.
9

ATBLIBR
STABiliZATOR
OI TURATII" PIITRU
MIA' I CU UT
de cusut cu elec-
Sanda, Veronica sau modelele
anterioare lor au, pentru reglarea vite-
zei de lucru, o a
este n figura 1. Este
vorba de a scurtcircuit a, prin
pedalei P n mod progresiv,
RCR6 care apar nseriate cu motorul
de a Sistemul se ca-
prin simplitate
Pentru gospodina care nu este o croito-
sistemul are
unele dezavantaje:
LAURENTIU GIURGEAJ
,
1. se apasf! pedala cnd
aceasta se n
continuare, dat fiind faptul necesa-
ruI de curent pentru
rii este mai mic decit cel de pornire.
motorul fiind de curent continuu serie,
La reducerea nu ntotdeauna
se se
te trebuie din nou pornit!
2. La un anumit cuplu rezistiv dat de
grosimea materialului, alimentarea mo-
torului fiind n trepte discrete, se poate
ajunge ca pe o viteza fie prea
mare pentru dexteritatea operatorului,
iar pe cea se -
aceasta n special la materiale groase.
3. Operatorul cu piciorul n-

FIG.1
_ FIG.2
cordat, ceea ce duce la la
nedorite ale similar
oboselii cu pedala de acce-

4. Reostaful putere
ceea ce duce la un randament al
mai ales Ia regimuri de.. ... . 1 1 .
--f'---tL'--'-"'--'-"'-A.-__.-r-r-.,....,_--_ . a groslmn matena u U1
20 viteza, iar peste o tre-
buie compensat din
FIG.3
10
a neajunsurilor
o stabilizatorul de
experimentat de mine timp de un an pe
Sanda. El se compune din
tahogeneratorul FG, integratorul nesi-
metric format din C
2
, DB' P
1
rezis-
a lui FG regulatorul de
tensiune format din tiristorul Th cir-
cuitul de prezentat n figura 2
. Regulatorul (fig. 3) asupra
unghiului de deschidere e, care face
varieze valoarea a tensiunii apli-
cate motor ului. Deoarece n
regim de tiristorul
o putere
FUNCTIONAREA
Tensiunea cu moto-
rul M), dublu de DcD<j> este
la vrf de dioda Ds la cca 20 V.
Tranzistorul T l' cu baza la un
dat de divizorul R<j> Rs, are
emitorul la un n
timp cu o de viteza de n-
a lui CI prin R
2
" Cnd U CI de-
vine mai mare dect U 81', tranzistorul
TI se deschide la rndul lui T
2
se
deschide; curentul de emitor al lui T 2'
amplificat de repetorul T 3' deschide ti-
ristorul Th. Acesta deschis
la trecerea
tensiunii prin zero din con-
Unghiul de deschidere O poate
fi variat prin modificarea lui 1: = C
1
R
2
sau a bazei lui TI'
Tahogeneratorul FG, cuplat prin curea
cu M, o tensiune de
n de
tahogeneratoruL prin tensiunea
pe care o bazei
lui T l' face ca e alimentarea
motorului scade, deci implicit scade tu-
la care cele
se (deci de lucru) se
din P l' Condensatorul C
2
face
ca de ce apar la o ro-
a volantului -
faptului snt mari de mo-
ment rezisti v, de cnd acul m-
punge sau iese - nu asupra
lui e. el are un
mers zgomotos. Dioda D
B
face ca, la o
a regulatorul
mai rapid dect la o
dat fiind faptul lui CI prin
FG se face mult mai repede dect des-
lui prin P l' Rs, Rs' Se reali-
astfel un compromis ntre viteza
de de mers zgo-
motos.
INDICATII CONSTRUCTIVE
FG este un' de curent
continuu, cu Pe el
se o fulie cu diametrul de
15 mm, pe care o de la
magnetofonul B4, ce plata-
nul din dreapta. Fulia se la
un strungar pentru a-i pentru ace-
un canal canalul
curelei de a motorului. FG se
n demontarea pa-
noului astfel nct fie
prin de fulia volant a
motorul, la bornele
lui FG trebuie o tensiune con-
de circa - 2 V pentru viteza mi-
- 6 V pentru viteza
nu se se fuHa.
la diametrului corect se
poate - prin pe cureaua
- o fulie provizorie din lemn
sau plexiglas. Viteza nu este mare, deci
merge o ftxare provizorie. Abia
realizarea acesteia se poate trece la con-
montajului electronic.
de asemenea n ntre cu-
reaua ei mecanism, cu rea-
ei cu piese ct mai plate. Axul
lui P 1 iese prin panoul dreapta-lateral
printr-o de q, 6, n jurul lui
du-se etalonarea prin zgrie rea emailului
montarea unui buton cu reper.
PUNEREA LA PUNCT
Tiristorul folosit trebuie suporte
minimum 400 V /1 A. Personal am folo-
sit unul de tipul TIC 226 D. mon-
tajul nu de la nceput, se

Se colectorul lui T
3
cu
emitorul. n locul lui M se
un bec de 220 V/l00 W, care trebuie
nu arde, se
emitorul: cu punctul A tot nu
arde, se reduce Rl cnd curentul
prin dioda D 5' cu circuitul ntrerupt
n punctul B, este de maximum 40 mA.
nici acum nu arde becuL cu scurt-
circuit ntre A emitorul lui T 3 - cir-
cuitul n punctul B fiind -, ti-
ristorul este fte defect, fie cu factor de
amplificare prea mic deci impropriu
folosirii. becul arde, se reduce R6
cnd becul arde cu scurtcircuit
ntre colectorul emitorul lui T s'
Decuplind Rs n locul lui R
4
mon-
tnd un de 5 ka, prin
acestuia becul de 100 W
trebuie varieze Prin
aceasta regulatorul normal
n regim manual.
Se acum R
B
tot montajul
ca n schema 2. Punndu-se ca material
o de cu sau
de material suprapuse, va merge
cu regla din Pl'
vitezele nu
snt cele dorite, cu PlIa minim se re-
Rs pentru viteza
iar prin alegerea altei valori a lui P 1
cea O
mai de pe se-
nu este din
de a motorului.
ntreaga de punere .la punct
se face cu pedala Ia maximum-
ea fiind acum simplu -
lucrul la se face cu ea
'piciorul stnd acum comod ma-
n timpul lucrului poate fi schim-
cu mna din Pl' Kl' care
poate scoate din
regulatorul.
Pentru cei ce doresc, prin eliminarea
lui RB' P l' e2 , DB' FG nlocuirea
lui R
4
cu un de 5 ka,
se un regulator manuaL continuu,
care permite prereglarea n de
material a vitezei, pedala ftind tot un
simplu
se un tiris tor cu fac-
tor mare de amplificare, se poate eli-
mina T 3' D
7
cuplndu-se direct n emi-
torul lui T 2'
Descriem n cele ce con-
unui traductor fotoelectric de
cu Ei ser-
la sesizarea a 10 (eventual 100)
distincte ale unei piese n
care de sau cu o
precizie de circa 1,5 mm. EI poate fi
utilizat n diverse unde
este necesar se
unui obiect telecomandat va-
a unei palete introduse n-
tr-un curent de fluid (debitmetru). in-
unui instrument de
de echilibru a unei
automate etc. Toate acestea, traduse
n semnal electric, pot fi transmise la
numeric ori folosite
pentru diverse
Principiul de a traduc-
torului este piesa n
care este cu o (disc
sau dreptunghi), pe care o serie
de zone transparente pentru
(fante) pe un fond opac.
fantelor n cod binar, nu-
mere care n mod
a piesei. foto-
tranzistoare citesc optic
o transmit unui decodor binar-zeci-
mal. la fiecare din acestuia
este conectat cite un amplificator de
curent ce un bec indicator
sau (releu, tiristor), in
de scopul
Piesa placa cu fante, se
poate construi in variante: pentru
traducerea (continuu),
ori pentru identificarea unor
(discontinuu), conform
figurii 1, respectiv 2, n de disc
sau dreptunghi.
Prima se
din plastic sau zonele opace
fiind de hrtie
de suportul transparent mai precis,
ea se poate executa prin fotografierea
la pe film de mare con-
trast, a unui desen negativ n
Varian1a a doua este cind se cere
oprirea a piesei in anumite
TEHNIUM '''80
fllMATl1
BIIMPUISUII
DIIPTUIGHIUIAII
Montajul a fost construit pentru a
la un puls dreptunghiular
cu polaritate
necesar circuitelor de amplifi-
care n a circuitdor de
iar cu un circuit
de integrare ca analog,
sau n orice unde snt necesare
pulsuri dreptunghiul are cu polaritate

Schema formarea pulsurilor
cu o excursie a ampli-
tudinilor de tensiune ntre -4 V
+ 4 V, n plaja de
ntre 10 Hz + 1 MHz, tensiunea de in-
trare fiind ntre 200 m V 5 V
vrf la vrf.
Schema cuprinde blocuri: par-
tea de intrare, de un repetor
pe emitor, necesar la intrare a
unei ridicate (aproximativ
LISTA DE MATERIALE
ALEXANDRU ZANCA,

0,1 MO), un circuit basculant simetric
cu surse de alimentare.
Nu vom insista asupra schemei, deoa-
rece att repetorul ct C.B.B. snt cu-
noscute ca principiu de Con-
densatorul C
s
la accelerarea
. C
lO
forma pul-
sului pentru mai mari de
100 D
1
Dz tensiunea
pe baza tranzistorului n mo-
mentul iar D3 poten-
de + 4 V la bornele lui C
7

De notat tensiunile de alimentare
( + 5 V -12 V) trebuie foarte bine
stabilizate filtrate, de aceasta depin-
znd amplitudinea pulsului de la
Figura 1 schema de prin-
cipiu, iar figura 2 dispunerea pie-
selor pe placa cu circuit imprimat.
Toate componentele snt de

P
I
50 kOjlog; R
1
- 4,7 kO; Rz - 47 kQ; R3 - 100 kQ; R
4
-
36 kQ; Rs - 2,7 kQ; R6 - 2,2 kO; R
7
- 0,1 kO; Rs - 1 kn; R9 - 4,7 kO; RlO
16 kO; R
ll
- 0,47 kQ; R12 - 0,47 kO; R13 - 2,2 kO; R
14
- 4,7 kQ.
Condensatoare: CI - 5 pF/25 V; C
z
- 10 V; C
3
- 10 V; C
4
-
100 V; C
s
- 150 pF; C
6
- 30 pF; C
7
- 47 nF; C
s
- 32 pF; C
9
- 3+5 pF
(se experimental prin frontului pulsului pe osciloscop).
Semiconductoare: TI' T
z
, T
3
- BC 107 ... BC 109; D
1
, Dz - DC - 1, F 107,
1 N4001, 1 N4002 etc.; D3 - PL8, V 2 Z, DZ 308, D 808 etc.
TIADUCIUI
DI PIZITII DIGITAl
TRADUCTOARE CONTINUE
tl- - !' !
0123456789
TRADUCTOARE DISCONTINUE
(cu 5
A
B
C2 3 4 5
+5 V
BG-
178 B
bec
indicator
pentr!!

O
O
O 1
O
O
O
O
ov
FIG.1 SCHEMA DE PRINCIPIU
--
o
1
1
O
O
1
O
O
1
O
O

VEDERE DINSPRE CABLAJ
VEJERE DINSPRE PIESE FIG.2 MONTAJ
bine precizate. Placa se con-
simplu dintr ... un disc sau
dreptunghi - de plastic opac ori
- n care se dau ce se
apoi cu pila, alungindu-Ie.
Aceasta pentru ca timpul cit se ci-
fiecare de fante
1 1 1 1
O O 1 1 1
1 O 1 1
O 1 O
1 O 1 1
O 1 O '1 1
1 1 1 O 1 1
O 1 1 O 1
1 1 1 1 1 O
O 1 1 1 1
1 1 1 1
O 1 1 1
1 1
O 1
1 1
fie mai lung, lucru necesar pentru
oprirea pe o presta-
care nu se face instantaneu,
sistemului mecanic de

Ca se poate folosi
orice bec cu este pre-
ferabil unul de (3,5 A),
situat la cea 2 cm n cu
fante (fig. 3).
Schema (fig. 4)
patru fototranzistoare legate la
rile A, B, C Dale decodorului inte-
grat CDB 442 E. n tabelul din figura 5
se celor zece (0-9)
n de starea Cu 1 s-a
notat unei tensiuni ridicate
iar cu o a uneia foarte mici de
Cnd un fototranzistor este ilu-
minat, tensiunea pe el scade intra-
rea este practic
la n de cu
patru rinduri de fante n celor
patru fototranzistoare, un anumit bec
de la se aprinde.
P r i mac it '\.
OOQooooooo 111 1 1 1 1 1 1 1
se la 100 a
de ce pot fi sesizate,
se montaje de tipul
celui din figura 4, care vor un
compus din cifre, ntre
00 si 99. Placa va avea 8 rinduri de
fante, cte 4 pentru fiecare decodor
a Ea va avea aspec-
tul din figura 6; fiecare
pentru prima se extinde pe par-
cursul a 10
re cifrei a doua. Pentru ca
celor 8 rinduri de fante nu fie su-
de mare, fototranzistoarele pot
fi decalat, ca n figura 7, dis-
ntre centrele lor (deci
unui rind) fiind de aproximativ 1,5 mm.
Acest lucru este posibil deoarece di-
mensiunea ariei fotosensibile este mult
mai dect cea a Desenul
fantelor va fi diferit n acest caz, fie-
care fiind decalat 6
de cel precedent.
Alimentarea se face de o
de 5O,25 V/O,1 una de 3,5 VI
0,2 A.
TEHNIUM 10/80 11
r
,
....
,'i--
' i
I
UTILIZARII RATIONAL4A SURSILOR DE ENI
,
Ing- MIRCEA LUPUTIU
8ng_ LIVIU POPA
Dimensiuni n m
lll
.
clusivitate);
- electrolit o de de
amoniu de
zinc (ZnCI
2
), care transportul
ionilor Zn2+ NHt. n interiorul masei
active cu ocazia globale
de a elementului:
2 Mn02+Zn+2 NH
4
CI MnOOH+
+Zn (NH3)2CI2;
- negru de fum acetilenic grafit
- avnd rol de conductor electronic n-
tre particulele de bioxid de mangan,
care este un conductor electric slab,
Este preferat negrul de fum, deoarece
unei mari
de electrolit n fapt care favori-
n timpul
elementului.
Conductorul ionic n afara
necesare, o sepa-
rare a celor doi electrozi. EI fie
dintr-un strat de electrolit gelifiat, va-
rianta pastelined, fie dintr-un sepa-
rator de hrtie cu
varianta paperlined.
Pentru stratului de gel
(grosime 1 ,5-2 mm), la elementele pas-
TABELUL NR. 2
.
PUa de G. le-
clanche in anul 1865
n varianta ei larg de Gass-
ner n anul 1887 a fost unor
continue, fapt pentru care
este n lume ntr-o
cantitate de ordinul bilioanelor.
Tensiunea a bateriei
este cu cea a ele-
mentului individual.
Tensiunea a unui element
galvanic in sistem leclanche este de
1,5 V.
1>
\<

.' ...... .
...........
!

I. ..
i!.'; .. .,'1
! ,!. 1 CI; '. I!! .! ...... <)! ..... I ' ........... ! .... '.' "' .. ,'
n Romnia, fabricarea a
elementelor galvanice primare de tip
leclanche a fost n anul 1921,
fiind de ordinul miilor de de
elemente 3R12 destinate lanternelor.
n prezent, moderna industrie a ele-
mentelor galvanice primare din
produce n jur de 120 milioane
de baterii anual, ntr-o sorti-
de peste 35 de tipuri, cu dife-
rite
Caracteristicile tehnice dimensiona-
le, de greutate, electrice, precum
valorile minime admise n
rea elementelor galvanice primare, fa-
bricate n serii mari n RS. Romnia,
snt reglementate de ST AS 808-78.
NOTARE

un de elemente (sau
de surse gata legate n paralel) se n-
pentru a o baterie de o
tensiune, multiplu de 1,5 V,
din care este seria
se scrie in literei care
forma a elementului.
Toate aceste aplicate la prin-
cipalele produse fabricate n cadrul
ntreprinderii Electrobanat se redau,
spre exemplificare, in tabelul nr. 2,
unui element galvanic
de tip leclanche este n figura 1
figura 2, principale snt:
- electrodul negativ (anodul) - vas
de zinc, de linc;
(catodul) - de-
Tub i'ermos+rindor
R6
R 14
R 20
2RIO
3R12
6 F22
3R20
3 R20 - 3
15R20
40 R12
60R12
18
IR5
iR
i
R

iS3 4
13,5 -
24,0 -
32,0 -
20,9 - -
- 62,0 22,0
- 26,5 17,5
- 100,0 35,0
101,0 101,0
164,0 104,0
-- 152,0
220,0 131,0
3,0 170,0
--
---
106,0
[
depolclI"iZ()l\tci
PVC 'I'zolare-
Hrtie -s,epara1or cu. omido!"
12
Gr\.lp celule
bF!22
- E.lectrod bipobr
de z.inc ')
..
50,0 1,5
49,0 1,5
61,0 1,5
74,6 3,0
67,0 4,5
48,5 9,0
74,0 4,5
70,5 4,5
70,5 22,5
73,0 60,0
75,0 90,0
75,0 120,0
1,5
1,5
-
205,0
element rotund
element rotund
element rotund
22 elemente rotunde R
lO
legate n serie
3 elemente rotunde R12 le-
gate n serie
6 elemente plate F
Z2
le-
gate n serie
3 elemente rotunde R
zo
le-
gate n serie
3 baterii tip 3 R
zo
legate n
paralel
15 elemente Rzo legate n
serie
40 elemente R
12
legate n
serie
60 elemente R
12
legate n
serie
80 elemente R
12
legate n
serie
Iei
lel
lele. rotund
14 elemente
S3 legate
paralclipipedice
coagu-

amestec cu
hrtie (grosi-
la elementele paper-
o cantitate din substan-
de mai sus este pe supor-
tul de hrtie, asigurnd astfel conduc-
tibilitatea n mediu umed, A-
permite introducerea
n element a unei mai mari de
de varianta paste-
lined, grosimii mai reduse a
separatorului, fapt care
bateriei.
Bateriile sint construite
att n varianta paperlined cit n
varianta pastelined.
CARACTERISTICI ELECTRICE
PERFORMANTE
DE
Principalele caracteristici electrice
. ale elementelor galvanice de tip le-
TEHNIUM 10/80
II

clanche snt: electromotoare, E;
tensiunea de U; curentul de
scurtcircuit, 1; Ri,
capacitatea de Q.
electromotoare, E, este ten-
siunea elementului cind a-
cesta nu curent. Se
cu precizie mare prin metode
metrice. Pentru practice
este o a tensiunii
bateriei cu ajutorul unui voltmetru de
precizie, avnd o
mare (peste 1 000 Q/V).
electromotoare (sau tensiunea
n circuit deschis)
dintre potentialele celor doi electrozi:
E = E
catod
- Eanod
bioxidului de mangan se
n jurul valorii de +0,82 V,
iar cel al electrodului de zinc este de
-0,76 V, astfel incit o valoare
a lui E = 1,58 V.
In valoarea lui E
n de tipul bioxidului de man-
gan introdus n depolarizant. Ca ur-
mare s-a convenit caracterizarea tu-
turor elementelor galvanice tip Le-
clanche printr-o tensiune
de 1,5 V.
Tensiunea in U, este ex-
. prin valoarea tensiunii ele-
mentului, cnd aceasta de-
curent.
Prin ST AS 808-78 se
tensiunea n fie-
tip de baterie, se cu un
voltmetru, prin conectarea la baterie
a unei (cu abatere de O,5(j;',)
conform figurii 3, n intervalul de 3-5
secunde din momentul ei.
In tabelul nr. 3 sint date valorile in-
formative ale tensiunii in
pe indicate n
SrAS 808-78
Curentul de scurtcircuit, 1, se
prin conectarea timp de maxi-
mum 1-2 secunde, la bornele bateriei,
a unui ampermetru avind o
ct mai la respec-
tarea
curentului de scurtcir-
cuit (fig. 4) de fapt, o soli-
citare a elementului galvanic.
Ca urmare este indicat ca
determinare fie ntr-un
interval de timp ct mai scurt si ct
mai rar posibil., '
tnformativ, valorile curentului de
scurtcircuit bateriile rn""'::;;'"l.oc,ti
din snt redate
tabelul
'KU ......... ' .. _ Ri, a unui ele-
ment rezistenta o-
acesta la trecerea prin' e! a
curentului.
Tip

(O)
R6 5
75
15
_R14 5 10 minute
75 4 ore
6,8 1
R20 5 30 minute
40 4 ore
3,9 1
3R 12 15 10 minute
225 4 ore
6F22 900 4 ore
180 30 minute
TEHNIUM 10/80
3
Comparativ cu celelalte caracteris-
tici, se determina
mai dificil, ntruct este sensibil in-
de de de
solicitarea bateriei, de starea ei de
de durata de depozitare
de
poate fi determi-
in curent continuu sau n curent
alternativ.
Determinarea n curent continuu se
folosind montaju! din fi-
gura 5.
Cu comutatorul n a se de-
electromotoare
0,9
1,0
0,9
0,9
1,0
2,7
2,7
5,4
4,8
E.
20 2 Calculatoare de
20 2
202
202
20 2
202
202
202
20 2
buzunar
Iluminat
Radioreceptoare cu
tranzistoare
Casetofoane
Iluminat
Radioreceptoare cu
tranzistoare
Casetofoane
Uuminat
Radioreceptoare cu
tranzistoare
Radioreceptoare cu
tranzistoare
Calculatoare de bu-
zunar

JjI
5
b
+
4
,-c=J-,
RZO NOU
R20 VECHI

Tipul bateriei
2 '3 4 5 .6 7 5 9 10 11 12. 13 14-
DUAATA DE FUNCTIONARE
R6
I
unde: E - tensiunea n circuit deschis,
naintea trecerii curentului
de scurtcircuit, I - curentul de
scurtcircuit.
Determinarea lui Ri n curent al-
ternativ este, de fapt, o a
bateriei la diferite frecvente
asupra
unor elemente capacitive ale bateriei.
Determinarea baterii lor
se poate face cu aiutorul montaiului
din figura 6.' ,
n mod normal este utili-
zarea unui singur voltmetru. Pentru
precizia este in-
folosirea a voltmetre. Se
TABELUL NR. 3
R14 R20 3R12 2RlO.
de a tensi-
unii n (O) 5 5 5 15 10 900
Valoarea tensiunii n (V) 1)42 1,45 1,49 4,2 2,9 9,3
cu
E-U
=-U
Rd
m;:'C>lIlr:::l,r",,,, cu-
serviciul
ment galvanic.
Ri(Q) =
Gama utilizatorilor de baterii este
foarte mare. Bateriile snt solcitate
diferit de utilizatori.
TABELUL NR. 6
R14 Iluminat 220 minute
Radioreceptoare cu tranzistoare 100 ore
3R12 Iluminat 200 minute
Radioreceptoare cu tranzistoare 100 ore
6 F22 Radioreceploare cu tranzistoare 25 ore
R20 Iluminat 630 minute
Radioreceotoare cu tranzistoare 150 ore
(CONTINUARE iN NR. VIITOR)
13

AUTO-
IOTa
CARBURA111RUl
SKIIIIA-MIIDEl115-121
NTRETINERE, REGLAJE
Inainte de a trece la demontarea car-
buratorului pentru regla-
rea sa, este bine ne convingem
eventualele nu
snt determinate de alte ale mo-
torului. Pentru aceasta se vor verifica
mai nti starea sistemului de distri-
a gazelor, starea filtrului de aer,
de aer fals pe
de fixare a carburatol"ului
sau garnitura galeriei de admisiune,
ca corecta a sistemului
de aprindere. Abia acum se va proceda
la demontarea carbu ratorului,
mai nti filtrul de aer apoi
Cnd succesiv tija cablul
Bowden al starterului, conducta de
cea de vacuum. Se desfac
apoi cele patru de car-
buratorul se poate scoate. In .conti-
Dr. ing. M. STRATULAT
nuare, ce acesta a fost la
exterior cu se desfac cele
care camera de
vacuum se capacul
carburatorului prin desfacerea celor
de fixare a acestuia. Tre-:
buie se supapa starterulUi
(reperul. 4 al figurii 5 din pre:
cedent al revistei) arcul ei, ca
sediul supapei de aerisire a camerei
de nivel constant (reperul 7, figura 6
din devin libere se
pot pierde cu la scoaterea
a capacului! Se
jicloarele principale 8 (fig. 4), cele de
aer 7 3, precum supapa 4 se
prin suflare cu aer comprimat
sau cel mult cu o din cupru moale,
la fel ca canalele sita
din capac.
IIISPIII111V
DE SEMNAIIIARE
n cu trei ani mi-am procurat
o Mobra 50 S. Am consta-
tat n special pe timp de noapte,
se n semnalizarea
de mers, pericli-
tind refer la
semnalizarea de mers prin
ridicarea
se pune in timpul zilei, cnd condi-
tiile de trafic snt mai dificile. Toate
aceste lucruri m-au determinat
concep realizez un dispozitiv
de semnalizare pe care il folosesc
de peste un an cu bune rezultate.
acest dispozitiv folo-
sursa proprie de alimentare a
motoretei (magnetou).
Prin procurarea unui miniventilator
1 - motor; 2 - de
3 - suport; 4 -
tor; 5 - 6 - con-
tacte.
2 3
14
DAN ALA,
din am folosit electromotorul
cu suportul de fixare. Aces-
tea le-am prins de o de pertinax
prin de 3 mm. Pe axul
electromotorului a fost prins un
(melc) cu inceputuri.
Acest o din-
de plastic, pe marginea se
o tot din plastic, cu un
anumit unghi de ridicare, care ntru-
unei came. Paralel cu
roata se un contact for-
mat din lamele paralele. Pe una
din lam ele se un pinten care
este antrenat (ridicat) de cama
pe n ritmul imprimat de elec-
tromotor, se fac sau se
desfac, aprinzind sau stingind
CAMERA DE
Unui prim control i se supune acul
camerei de nivel constant pentru a
vedea eventuale uzuri pierderi ale
Apoi se sta-
rea plutitorului, care nu trebuie
prezinte nici
forma plutitorului nu are defec-
atunci el se supune unei Cn-
atente; n cazul n care greutatea
sa 19,51 g, aceasta n-
plutitorul este spart n
interior a lichid. nlocui-
rea eventualelor piese defecte (ac sau
plutitor), se reface reglaiul camerei
capacul mai nti n ver-
(fig. 1) verificind
intre capacul 1 plutitorul 4 este de'
10 mm, folosind n acest scop o
cu diametrul
nat se face cu garnitura
la capac, iar corecturile se
prin deformarea corespun-
a pirghiei de mpingere 3 a
acului 2 a stiei incit pirghia abia
extremitatea acului.
apoi verificarea cursei plu-
titorului, plasind capacul perfect ori-
zontal
dintre plutitor capac, cum se
n figura 2; aceasta
de 13,51 mm, atunci ea se aduce la
valoarea prin defotmarea
pirghiei de sprijin a plutitorului n su-
portul din capac.
cum s-a n
precedent, camera de nivel
constant nu va avea o
cu toate reglajele descrise
au fost executate
presiunea de refulare a pompei de
nu este 30 kPa (0,3 kgJcm
2
).
la o presiune mai mare, arcul acului
de nchidere iar nivelul ben-
'zinei n majornd con-
sumul. De aceea este bine ca cu
carburatorul se verifice pompa
de montnd un manometru
pe conducta care o de carbura-
tor. presiunea de refulare este
6.5
mai mare . decit de
fabricant, atunci ea se va reduce pla-
snd una sau mai multe garnituri sub
de fixare a pompei. Numai astfel
nivelul benzinei n carburator va fi
la de 201 mm de
de separare.
REGLAJUL RALANTIULUI
Pentru punerea la punct a
motorului la ralanti este
mai int1 o
nare a obturatoarelor celor
camere de amestec, utilizind pentru
aceas1a un comparator 3 un dispo-
zitiv 2 de prindere a acestuia, cum
se in figura 3. Compara-
torul se in dispozitiv astfel incit
palpatorul foarte obtu-
ratorul 4. Apoi, prin desfacerea
bului de fixare a obturatorului (reperul
6 al figurii 1 din precedent),
se deschide complet clapeta obtura-
toare, asigurindu-ne de aceas1a prin
pe pirghia de Se
aduce acum comparatorul la zero
se
nat mai sus cnd acul comparate-
rului o valoare ntre
0,10-0,12 mm. reglaj se
obturatorului celeilalte trepte,
care ambele de reglare se
mpotriva cu
sau cu vopsea.
9,5
CU NCEPUTURI
de semnalizare. Pentru alimentarea
electromotorului a s-a folo-
sit un comutator cu rnduri de CONTACH:
contacte separate. Acest comutator
are 3 n
(de la autoturismele 1 000 MB).
Electromotorul in
100 mA are de ali-
mentare ca lampa de stop. Alimen-
tarea de semnalizare se face
de bobina care
pile de plus lampa de la kilo-
metraj. Cele de semnali-
zare din spatele motoretei snt de 3 W,
iar cele din de 5 W. Personal am
folosit n spate lampa de pe
aripa autoturismului Moskvici 408,
fixnd-o ntr-un suport metalic, iar n
lar.npa a motoretei Mo-
bra 50. Schema a montaju-
lui nu probleme deosebite. Elec-
tromotorul fiind de tensiune
se va folosi o redresoare F 407,
sau de alt tip care admite un curent
de 200 mA. Raportul dintre
(melc) si roata va
stabili timpul de clipire. ntreg 'dispo-
zitivul este protejat ntr-o cutie meta-
prins sub cu
de mm. Folosirea lui gradul
de securitate a si mic-
de accidente nre-
gistrate schimbarea de
mers. DETALIUL A
TEHNIUM 10/80
..
Este foarte important se observe
reglajul absolut corect al
celor obtu ratoare constituie con-
obligatorie a
de reglare a ralan-
tiului. Astfel, o deschidere mai mare
a obturatoarelor face reali-
zarea tu de ralanti chiar prin in-
a 6
(fig. 4) invers.
In continuare, de aer 6
(fig. 4) de amestec 5 (figura 1 din
precedent al revistei) se string
complet; apoi primul se
cu o iar al doilea cu
ju Pentru ac-
cesul la 5 este ex-
tragerea pasti lei de material plastic
negru n orificiul respectiv.
Cu acest reglaj efectuat, mon-
tarea carburatorului pe motor, acesta
poate porni fiind ne-
ulterior o a tu-
a emisiei de oxid carbonic,
cum se va vedea.
POMPA DE
n primul rnd se extrage pulveriza-
ellllllUlllE BIN SPATE
Coliziunile din spate n
marile majoritatea accidentelor
de soldate, din fericire, in
95-99% din cazur! doar cu avarii mai
mult sau mai importante. Covr-
majoritate a acestor coliziuni
au drept nereglarea vitezei auto-
vehiculelor n raport cu con-
Colonel VICTOR SeCA
crete de trafic implicit imposibilita-
tea opririi n dispo-
nibil la autovehiculul din n
n care acesta ori .re-
duce considerabil viteza. Cnd re-
fer la de n ve-
dere ndeosebi starea caro-
sabii ului arterelor rutiere. In pofida
COMUTATOR Yz
1
Lm
SCHEMA
o
Lm bobina magnetou 2 1----....;1
care lampa de
stop; La - bobina care
de in-
matriculare + kilometra-
jul; K - contact
La
21----..
TEHNIUM
torul pompei de (reperul
3 al figurii 6 din precedent),
ca supapa de refulare 10 se
cu aer. Se la loc apoi att
supapa ct pulverizatorul astfel n-
ct acesta din fie rotit lateral.
Se n dreptul lui un vas de
se umple din camera
de nivel cu apoi se
de zece ori pirghia de
a obturatorului treptei primare. In acest
timp se jetul de ce
curge n vasul de care fie
continuu pe timpul unei iar
la cantitatea de
co fie de 7-9 cm
3

STARTERUL
la verificarea starterului se probea-
deplasarea a prghiei
10 (fig. 4), a sertarului rotativ a su-
papei de aer 4, precum fixarea corec-
a tubului de aer 5 (fig. 1) n capacul
carburatorului. Se jiclorul de
ralanti aflat in corpul
anume n tubului de aer.
n final se la loc toate ele-
mentele carburatorului, se ca-
pacul camera de vacuum, avnd
ca garniturile de fie n
stare corect plasate. nainte
asfaltului sau pavajuiui din cu-
umed ori acoperit cu
nu reduc n mod
viteza, n
asemenea cazuri au nevoie de o dis-
mai mult dect pentru a
opri n cu situa-
Cnd pe uscate.
Aceasta este, de fapt, cauza
chiar de acci-
dente n zilele cnd in
ploaia reduce considerabil
arterelor rutiere.
O a coliziunilor
din spate o con-
auto. In circula-
aglomerate, cnd se cu
mici sau relativ mici ntre auto-
vehicule, cea mai care
poate fi de o multitudine
de motive (distragerea
rului unei cu pasa-
gerii, butoanelor aparatu-
lui de radio, aprinderii
unor bagaje pe fotoliile autoturismului
deseori cu tampona-
rea autovehiculului din
au impresia
prevenirea coliziunilor din spate de-
pinde numai de care
in urma lor. Este foarte
n de 90%, poate mai mult,
prevenirea acestui gen de coliziuni
depinde de cei d.in spate.
corect viteza n raport cu
de conducind cu
cei din spate pot evita
lovirea din lor, pot pre-
veni coliziunile n ca-
ramboluri care uneori un
de cele din zona de mijloc
fiind lovite atit in spate ct n
Nu mai este cei
care n pot face deseori
destul de mult pentru a evita lovirea
lor din spate. Observi prin
de montarea carburatorului pe galeria
de admisiune, se vor unge cu cteva
de ulei toate 'Conexiunile me-
canice se va proba lor func-
acordnd o
supapei de aerisire a camerei de nivel
constant Se va controla
nchis deschis - ale manetei
de pornire de sub bancheta
- corespund cu respective
ale sertarului rotitor al starterului.
Pentru reglajul final al mersului n-
cet snt necesare un turometru un
analizor de CO. de re-
glare se numai ce
motorul a fost la o de
cca 2 000 rot/min, termometrul de bord
indicnd 80C. la acest regim, motorul
mai este cinci
minute pentru uniformizarea regimu-
lui termic. Se reduce apoi se
valoarea de la
ralanti, ntre 770 820 rot/min, prin ac-
a
de aer 6 (fig. 4); prin sa-
invers. n acest
fel nu se poate stabili regimul de tu-
atunci se sta-
rea elementelor ce
compun sistemul de mers ncet sau
presiunea de refulare a pompei de
Cu ajutorul analizorului se
de oxid de
carbon din gazele de evacuare, care
trebuie fie 1-2%, iar pentru carbu-
ratoarele fabricate 1980 0,8-
1,5%. Corecturile se fac cu ajutorul
5 (figura 1 din tre-
cut al revim:ei); prin con-
de oxid de carbon scade
invers.
In final se eventual,
se reface la nivelul
mai sus, iar pastila de material plas-
tic se reintroduce n orificiul
de reglare respectiv.
Verificarea se n
rulaj. Motorul trebuie
un mers la ralanti,
o plecare de pe loc
in vie o accelerare a
automobilului la orice
la n spate, literalmente
<dipit de tine un Nu-; nevoie
posezi prea multe de
pentru a n
asemenea cazuri replierea pe dreapta,
pentru a-i face loc nainte,
este cea mai cuminte solutie.
rulezi n afara
observi venind n spatele la dis-
sub limita de un auto-
turism. Cel mai important este
ntreprinzi ceva de a
In con-
ori viteza (n limita care
asigure deplasarea n
pentru a ori te asiguri,
semnalezi dreapta i dai de
celui din spate te poate
Generatoare de coliziuni din spate
snt opririle ale celor din
n mai multe cazuri motive nte-
meiate. A cu putere pe
pentru a opri mbarci un auto-
stopist, ori pentru nu ai redus din
timp viteza spre a putea opri corect
la un loc de parcare, izvor etc., repre-
dovezi de
A da de din vreme celui din
spate prin
pe pentru a rea-
liza o reducere a vitezei mai
ales a te convinge cel ce te
te-a nu numai o
de conducere ci
de atitudine
Snt, e
la semnalul al semaforu-
lui ori n fata barierei de cale
vezi prin oglinda retrovizoare cel
din spate nu va putea opri n timp util.
Singura de ameliorare a coli-
ziunii snt... de cap,
care n multe de acest gen
(cnd loviturile au fost puternice) au
salvat locurilor din de
la fracturi ale coloanei cervicale.
15
Structura de bloc a OrIcarui expono-
metru (electronic) de laborator este
n figura 2. Instrumentul poate fi nlo-
cuit cu alte elemente cu rol indicator.
O cititorilor
spre realizare este cea din figura 3. Este
un amplificator de curent
continuu cu tranzistoare. Monta-
iul este prezentat detaliat n lucrarea
101 montaje electronice de Ilie Mi-
Sergiu
BIPONOMBTRB
DB LABORATOR
Pentru corecta a schemei
se vor folosi piese sortate care
valori efective ct mai apropiate. Tran-
zistoarele de tip pnp (de preferat cu si-
liciu) vor avea factor de amplificare
mare, n cel mai caz 150.
P 1
rii montajului, iar cu P 2 se
capul de pe instrumentul indicator
(care va avea sensibilitatea de 50-250 pA).
Cu P 3 se po-
zitia de zero a acului indicator.
Pentru majoritatea fotografilor ama-
tori, de exponometru este aso-
momentului fotografierii, determi-
implicit expunerii na-
inte de pe apa-
ratului fotografic.
n conditiile unei munci diversificate
devine de foarte mare utilitate un
exponometru de laborator, mai ales cnd
se si color.
Cu ajuto;ul unui exponometru de la-
borator se cu precizie timpul
de expunere, gradul de contrast al ima-
negative, se poate aprecia felul hr-
necesare (foarte contrast, contrast;
moale, extramoale), se pot de-
termina diferentele de sensibilitate si
efe'ctive ale diferitelor
teriale (n general pozitive).
Utilitatea unui astfel de instrument este
mai atunci cnd negativele
snt neuniforme ca densitate, pro-
vin din surse diferite au fost expuse
developate neuniform. n cazul foto-
grafiei color se cu corectitu-
dine timpul de expunere, indiferent de
valoarea si filtrelor
de corectie
Prin determinarea expunerii cu aju-
torul unui exponometru se
foarte mult timp, eliminndu-se necesi-
tatea de probe la fiecare foto-
1.,7
k.o..
2,'2.
k.a..
2/2
kn.
4
Ing. V. CALINESCU
Desigur, probele de com-
nu snt eliminate, dar este
cazul unor fotografii deosebite care
nu dect o parte din lu-
executate n laborator.
n figura 1 este redat exponometrul
LABOSIX al firmei GOSSEN, El este
cu un fotosesizor rezistiv (foto-
CdS) cu receptoare
cu diametrul de 5 mm, pentru
selective. Precizia de lucru este
mai de 0,1 iar
domeniul de este 0,3-1,05, Ali-
mentarea se face la scala
fiind cu diode luminescente.
Aparatul se cu un negativ test
pentru determinarea hrtiei
folosite.
Procurarea unui exponometru de la-
borator pentru fotograful ama-
tor o mare, o cu
'amortizare ntr-un termen foarte lung.
posibilitatea construirii unui
asemenea instrument electronic care,
chiar nu va avea aspectul preci-
zia unuia fabricat industrial, se va do
vedi practic foarte bun absolut sa
pentru din laborato
rul fotoamatorulu. Secretul reusitei une:.
asemenea constructii n' acurate
tea alese n calita-
tea componentelor folosite.
QDOka.
'Elementul receptor este o
(furnizoare de tensiune) cu seleniu sau
cu siliciu, eventual de la un
1
exponometru uzual. Prin in-
strumentului se stabilesc trepte de sen-
sibilitate. Acest montaj, ca
dealtfel, utilizarea pe un
instrument indicator. Etalonarea se face
n relative, n modul Se
o iluminare cu apa-
ratul de ridicat pe la
maxim diafragmnd puternic obiecti-
vul este nevoie, se introduc filtre
,gri atenuatoare), iluminare pentru care
instrumentul va avea o oare-
care se aduce instrumentul pe
zero cu elementul fotoreceptor neilu-
minat). Se cu 1 indica-
Se deschide diafragma cu o
Pa se cu 2 noua a acului
indicator. Se deschide diafragma cu
lirl. o se cu 3 La
deschiderea a obiectivului se
aparatul de pe
se prin de la o no-
cu diafragma
la minim. Se va astfel o cu
cuprindere eventual
instrumentuL Se pot face scale de
sensibilitate mai dar pe domenii
mai mici, folosind alte sau ne-
microampermetrul.
montaj este tot un ampli-
ficator n curent continuu, dar nedife-
Structura de principiu este cea
din figura 4. Valorile Rx,
Ry se pot determina prin calcul; Rz se
alege sau este de componentele
sistemului. Figurile 5, 6 7 cuprind
scheme practice cu alimentare de la
retea sau de la baterii.
Schema din figura 5 ca foto-
receptor o iar cea din
fotoelement cu siliciu
fotoeBement cu seleniu
cu germaniu
CdS
figura 6 un
de la retea cu
etaj
plitate. Schema din
la baterii
n de l<lL'Vl,;l<Vl
alimentarea de
n vedere stabilizarea
Tranzistoarele TI
ciu, din seria BC (npn), cu coeficient
amplificare de ordinul zecilor la
120-150.
Din punct de vedere al se
nti curentul de gol al tran-
zistorului T 2 cu ajutorul
lui P 1 astfel nct nu
0,1 mA. Din de reglare meca-
a nulului instrumentului se aduce
acul pe zero. Timpul de expunere va fi
invers cu
se curentul de gol la f mA (cap
de va fi
cu timpul de expunere, acest fel de re-
glare avnd avantajul nu permite
instrumentulu. In func-
de modul de reglare se va face co-
nectarea ca polaritate a fotoreceptorului.
Reglajul P 1 face
T astfel nct foto-
receptorul fie scos din circuit. Con-
trolul reglarea nul ului se fac la fiecare
nceput de lucru.
n cazul unei fotocelule este
necesar un reglaj de nul pe pozi-
II a comutatorului C, cu
metrul P 2 astfel nct tensiunea de lucru
a tranzistorului T 1 nu
fotoreceptorul.
Prin de n para-
lel cu fotoreceptorul (ca n figura 6) sau
prin cuplarea mai multor fotoreceptoare
de fel se caracteristici dife-
rite, implicit domenii de dife-
rite. n cazul prin mo-
dificarea tensiunii de alimentare se
domenii diferite de (comuta-
toarele K din figurile 5 7).
se folosesc instrumente cu re-
mai mare, acestea se
pot monta n colectorul tranzistorului
T 2' n emitor urmnd a fi o
de de ordinul zeci-
lor de ohmi. Sensibilitatea montajului
va lucru ce poate fi compensat
cu un instrument avnd capul de
de 50-250 pA.
La schemele date se poate determina
amplificarea cu
10/00
+'0'1
4,7
k.o.
2,7
k.o..
4Q
k.o..
7
-1OV
S::: /31' /32' K , unde K = _ Ry .
K + 1 Rz' /32
Sensibilitatea schemei va rezulta din

S = , unde =
a instrumentului = sensibi-
litatea: =
- .... --'4..-.0 +

10
Vom da un exemplu practic pe baza
schemei din figura 6. /31 =
. = /32 = 30.
K = 47 kQ 15,66 16
0,1 kQ. 30
S = 30.30.16 900
17
= 10 0,01 pA, unde s-a
900
Ing- CRISTIAN CARNUTUJ
Propun constructorilor amatori sche-
ma unui exponometru cu care se poate
determina expunerea n cazul
color. Deoarece N01roYlrYll_
de la
color o care
destul de timp, utilitatea
este
diverse culori este
hrtiei color. acest mo-
tiv trebuie anumite fiitre colo-
rate care se Pen-
tru celula am determinat
aceste rezultnd
verde - albastru +
Aceste au fost
astfel nct, la o a filtrajului de
de la aparatul de cu
10% V-A sau 100/0 P sau 30% G, expo-
nometrul indice o a tim-
pului de expunere cu 10% (ceea ce
corespunde cu de folosire
a filtrelor de ORWO).
n acest fel, exponometrul se poate
folosi indiferent de dominanta negati-
vului sau de filtrele de utili-
zate. Scala aparatului de se
experimental. Ea nu este
(este de forma +). La
cea mai mare a aparatului va figura
valoarea cea mai a timpului de
expunere, de exemplu 4 secunde. Se
va lua un negativ pentru care timpul
TEHNIUM 10/80
astfel
manmii standard a
Pentru alte no,,,"'THI'"
alte trebuie
de expunere
copiei invers propor-
cu negativului. De
exemplu, la o 9/12, timpul de
expunere va fi de 3 ori mai lung
se un negativ Leica de
un film lat. Pentru o copie 13/18, tim-
pul de expunere va fi dublu de
copia 9/12. De asemenea, rezultatele
snt valabile pentru un anumit
tip de hirtie (cu o sensibili-
tate). In cazul n care se cu
mai multe tipuri de hrtie sau aparatul
este folosit la alb-negru, se
poate prevedea un reglaj n trepte al
R cu ajutorul unui comu-
tator cu mai multe Fiecare po-
corespunde unui anumit tip de
hrtie.
Celula cu fil-
trele colorate se vor monta separat
ntr-o care se poate aplica pe
obiectivul aparatului de Ea va fi
considerat ca o a acu-
lui 1/10 din capul respectiv 10 pA.
Cunoscnd diferitilor fo-
toreceptori (vezi tabelu( poa-
te determina cantitatea de co-

Scala ce in urma
aparatului va fi
Eliminarea instrumentului indicator
este folosind un sistem com-
pensator. Considernd o tensiune de re-
optic prin aprinderea
sau stingerea unui bec, de exemplu),
orice se face prin raportare
la tensiune. Cu ajutorul unui
se n-
tre tensiunea de si cea de re-
deplasarea de-
venind elementul de Ca ele-
ment de se poate folosi un releu
polarizat sau un circuit basculant de tip
triger-Schmitt. n figura 8 se circui-
tul basculant, iar n figura 9 schema
a exponometrului. Montnd
becul n colectorul tranzistorului T
1
sau
T 2 se o n-
sau alta din
Atta timp ct tensiunea de intrare pe
triger este mai dect tensiunea de
basculare, tranzistorul T 1 este nchis,
T 2 este deschis becul L
Intensitatea poate fi
cu ajutorul semireglabilului P. La atin-
gerea tensiunii de basculare se inver-
starea tranzistoarelor becul se
stinge.
n schema tensiunea de lucru
este 1,5 V, iar pragul de basculare de
150 mV, ceea ce corespunde la o modi-
ficare de curent de 0,1 mA pe
de 1,5 kQ. de 1,5 kQ (Rz)
curentul de gol de circa 1 mA.
Toate tranzistoarele snt de tip npn, cu
siliciu.
I
n figura 10 este dat etajul de intrare
echipat cu un element fotoreceptor ge-
nerator de ter.3iune. La utilizarea unei
butonu-
lui T se P 1 ast-
fel ca becul L se aprind!
n cazul folosirii unui fotoelement,
pe II a comutatorului K se re-
P 3 la stin-
gerea becului L. La se re-
P 1 la aprinderea becului,
timpului de expunere fiind pro-
cu deplasarea cursorului.
Elementul fotoreceptor se
ntr-o astfel nct
fi plasat n cmpul-imagine. Pro-
blemele de ordin constructiv
a fi rezolvate de realizator. Pentru
o este recomandabil
se apeleze la un electronist cu
n final o de mare sen-
sibilitate precizie (figura 111 utiliznd
un circuit integrat de tip SFC 2201
741).
Ca element fotoreceptor se
o sau o fotodiod! Pentru
pe o mai mare, se
pot folosi de sau
fotodiode puse n paralel.
Fotoreceptorul este montat ntr-o pun-
te. pun (notate cu
terisc) se vor alege n de rezis-
fotoreceptorului. Cu ajutorul
Pe se puntea
n de 10 kQ
are rolul de a curentul prin in-
strument astfel nct capul de
corespundl\, unui domeniu de
larg. Prin butonului T se
ne o a prin
circuitarea de 10 kQ. Valoarea
acestei poate fi n
de amplificarea montajului
sensibilitatea microampermetrului.
concomi-
executarea foto-
scade mult, eli-
minndu-se probele necesare pentru
determinarea timpului de expunere.
.. Folosind un dispozitiv construit din
:... o cu dimensiunile 70/
. :100 mm, la obiectiv (figura
:fi putea fotografii a
......... imagine n va
crea impresia peisajul, casa sau
persoanele fotografiate se pe mar-
ginea unei ape.
nclinarea a dispozitivului se
face prin mai multe privind
prin obiectiv.
17
D
E
S
I
D
N
INTERIOR 80
Proiectarea dulapului
se atunci cnd
s-au cotat (dimensionat) toate pie-
sele ce se vor mbina formnd an-
samblurile si subansamblurile, Mai
unele probleme de
nunt n afara celor n
trecut, anume cele refe-
ritoare la piesele auxiliare,ca bala-
male, butoni etc.
De grija cu care alegem aceste
piese depinde nu numai
litatea. dar ansamblu-
lui nostru. Vom evita balamalele
simple care instrumente
speciale pentru montarea lor n fa-
voarea balamalelor dublu articulate
sau balamale (fig. 1),
care permit reglajul ulterior al
montarea a balama-
18
E. designer
lei. Pentru fiecare sau mij-
locie snt necesare cte bala-
male, iar pentru lungi (dulap
de haine) se vor monta trei
Dimensiunile vor fi cotele
terioare ale pe care dorim
nchidem. Aceste balamale a-
permit nchiderea
peste canturile dulapului, oferind
o foarte moder-
Acest sistem de montare al
este folosit la dulapul-biblio-
ASTORIA. Pentru manevrarea
se vor monta butoni din lemn,
sau cu chei. Tn cazul cnd
butoni, va trebui asigu-
a cu ajuto-
rul unor piese speciale numite sna-
pere magnetice,care snt foarte'
de procu rat de la de
unde vom balamale:
Montarea acestor se face
ioarte cu ajutorul a 4 holz-
suruburi.
camere de medie n
de studiu, cu aiutorul
unei de mobilier despre care
am amintit n nr. '2/1980 al revistei
noastre, pe care am numit-o , Rafturile se pot
monta fix, cu aracet cuie cu cap
ngropat, sau se pot pe proiectarea grilei se va
pe laterali. cont att de pe care-I avem
sint mici butoni de la cit de armonia de
plastic ce se prind cu ajutorul unui culoare cu restul pieselor.
care permit sprijinirea con-
rafturilor interioare, ba chiar mo- de amator va trebui se-
dificarea a din- mene foarte bine cu dulapul-bi-
tre rafturi prin mutarea butonilor. existent si care de cele mai
ce ansamblul a fost fumi- multe ori este o gata
ruit ordinea
de montare este mon- Grila se va perpendicular
tarea balamalelor pe inte- pe perete. lipit de el, va separa
dori, montarea butonilor de sprijin corpuri de sau
pentru rafturi, aplicarea fundului de grupuri de corpuri. Designul
placaj ce n prealabil s-a veri- grilei va pune la grea ncercare ima-
ficat cu un vinclu perpendiculari- proiectantului amator, dar
tatea montarea e un util mai ales pa-
reglajul lor, montarea rafturilor in- sionant. Vom loc pentru
terioare. Pentru a preveni deplasa- de preferat n inferioare,
rea pe a corpurilor su- iar in de mai sus vom
prapuse, vom da verti- unele obiecte de
n ambele piese pe locurile un- bronz, sau chiar unul sau
de se suprapun vom introduce acvarii; de asemenea se mai
ntr-una din un dop de lemn pot machete
ce va intra la montaj in gaura etc.
celeilalte piese, Pentru a nu obtura lumina ce
astfel orice posibilitate vine de la vom o-
de deplasare. Vom avea ca .. biectele ct mai aerat.
dopurile de lemn fie rotunjite n sine a grilei nu
la capete pentru a intra n dect problema pie-
sei, deoarece fundul de placaj cu
Pentru cei ce nu se toate corpurile
singuri dulapul-biblio- descris mai
se la Pentru rigidizare
unui atelier de metalice din ta-
de sau ",,-,,,.,,,,, ...,,,
orice ce are unul
d,in mai lung de 3,50 m.
Snt cnd mobilarea
unei camere nu se mai poate face
reguli clasice, fie
insuficient, fie
formei camerei. Cel mai des se
pune problema camerelor combi-
natecare
de loc de studiu, de zi si
dormitor. Mai este
asigurarea a locuri de
lucru, la tinerele fa-
milii n care ambii soti n
fig. 2 se poate vedea o rezolvare
a unei
se vor
2 mm
aceasta vom cio-
cu o avind
.. I,,,i si 11 vom monta cu
4 degaja rea astfel
montare se chituiesc
canturile cu chit de se fur-
niruiesc.
Pentru o rigidizare snt su-
ficiente 6 spa-
n interiorul grilei este defini-
montarea rafturilor
obligatoriu cu cuie aracet. Pentru
cadrul exterior al grilei vom folosi
panel de tei sau brad de 18 in-
terioarele pot fi din
PAL avind grosimea de 10-12 mm.
TEHNIUM 10/80
I
L
PINTRU
TINIRILI GOSPODINB
.,."
P I TIRIA
APARTAIIITUIUI
PIITRU BIZOIUI RICI
in vederea unei tempera-
turi constante in snt
necesare unele preventive. Pen-
tru cea mai mare parte a
camerei se pierde prin ferestrele ne-
sau prin fisurile dintre
tocul geamurilor zid, care trebuie
fie verificate este cazul,
fie remediate zonele afectate.
in timpul verii, ploaia care a
in geam zid a urme de ume-
de observat petelor
uscare (fig. 1). Cu aju-
torul unui tencuiala
de jur-mprejurul tocului in
timp fisurile aflate in
n vederea remedierii lor. Ur-
in refacerea
tencuielii. In acest sens in-
tr-un canciog mortar (0,900 kg ciment
marca 300, var 0,140 kg, nisip
fin 0,100 kg se o
care se
ce am udat fisurile, cu mistria sau
Tencuiala se cu glet
de ipsos, fig. 2, (ipsos se
o mai peste
care se cu pensula, un strat
de vopsea de cu pigment potri-
vit deci
prima de pierdere a
n continuare cercevelele
ferestrelor, acestea se inchid
perfect nu intre ele,
tocul geamului cremonele. n cazul
in care geamul s-a acesta se
introducnd la balamaua
geam ului o sau se
rama ferestrei. apartamentul este
cu geamuri cu rame metalice,
se garnitura de cauciuc. Gar-
nitura se cu una
sau prin una din
ii de cauciuc. Att la geamurile cu
rame metalice, ct la cele din lemn,
ntre canaturile tocului cercevelele
ferestrelor se cu prenadez
de burete sau de tip
PURFIX.
In continuare sticla din
ochiurile geamurilor inlocuind cele
sau sparte. De asemenea se
starea chitului; este
uscat se se
un strat nou; in cazul geamuri-
lor cu rame metalice se chit
cu minium de plumb.
O trebuie
pervazului exterior al geamurilor, care
nu trebuie infiltrarea ume-
IOCHIIA-
UNIZOIAIOR TIRIIC
Acoperirea unei cu un co-
vor sau se face pentru a de-
veni mai dar
pentru a asigura o izolare
Deci, indiferent ce avem n -
parchet sau linoleum, care
snt din izolatori termici -,
acoperirea acestora
cu un covor sau cu o
Este cunoscut folosind mocheta,
ea poate fie in fel inct
acopere partial sau intreaga supra-
a camerei. Covorul tot-
deauna numai o parte a
camerei, marginea
Montarea unei mochete este mai indi-
pentru economisim o
din bugetul nostru, ea
sindu-se ntr-un bogat. sortiment in
ceea ce calitatea
coloritul. Pentru a veni n sprijinul
celor care s-au pentru mochete,
mocheta cu
cuprinse ntre 0,9) 1,8) m, cu
un cuprins intre 173 351 de lei;
Cocon>, pretul fiind de 110 lei, iar
de 0,70-1,20 m. De asemenea
TEHNIUM 10/80
putem folosi mocheta cu o
intre 1,20 2,30 m,
care este pe suport de plastic sau
texti!.
Este faptul la mochetarea
camerelor mici care se
pot refolosi decupind sau alte
forme geometrice mbinate, dau o
care poate fi n hol.
Pentru a avea o mai mare,
aceste se lipesc, cu un adeziv,
pe o de sau alt material
textil rezistent.
De alegerea mochetei pen-
tru holuri sau nu se face la
ntimplare. Astfel, o uni de
culoare gri, vernil sau maro se reco-
mai ales pentru holuri. De ase-
menea, faptului majoritatea
holurilor nu au reco-
folosirea unei mochete de
culoare In camera de zi sau
dormitoare mocheta poate fi cu im-
primeu floral sau cu figuri geometrice.
Pentru a evita mbicsirea mochetei
cu praf mai ales pentru
ei, se cu aspira-
zam de sub iar acolo unde
este cazul se trece la remadieri ale
tencuielii chiar ale pervazului.
efectund toate opera-
amintite, am realizat geamuri etan-
cu o pierdere de
Suplimentar, avem tocul geamu-
rilor din lemn, ntre cele rnduri
de ferestre se poate o
ei se face cont
de lungimea dintre ferestre,
realiznd un tipar din hrtie la scara
care croim perna pro-
pernei este de
10-15 cm. Ca material putem folosi
doc, taifun sau care se umple
cu de mare sau
resturi textile.
O care la
n montarea
unei de molton sau a unei carpete
n partea de jos a geamului. Aceasta
se poate in momentul n
care nu este prea frig De ase-
menea, montnd o a doua de
galeria pentru perdele, putem fixa o
draperie din sau alt material
Dorna, lat de 1 ,90 m (128 lei),
Torlna, lat de 1 ,90 m (152 Iei). Aceste
drapeTii nu au numai rolul de a opri
torul) iar periodic se cu deter-
gent pentru covoare Carpetin sau
spray Oida, care se
cu aceasta nu
trebuie ridicnd mocheta, ci
mici se se
mai ales este pe
suport din plastic. Petele care nu se
in doar prin se cu-
cu dizolvant.
In sezonul cald mocheta poate fi
este
ea poate
2
1
3
aerului rece n
ci au un rol decorativ (fig. 3).
Pentru a preveni mai mult pier-
derea de geamurile cu rame
metalice existente se pot dubla prin
unui rnd de cercevele noi
din lemn, n exteriorul
prinde un miros de mucegai. Pentru
acestuia, mocheta trebuie
n primul rnd bine
care se pe ambele
cu special de rufe, se
cu se
dar de cu spray Dida.
Evident, mocheta din hol sau cea din
camera copiilor se mult
mai repede, deci pentru a o proteja,
o acoperim numai pe timp
nefavorabil) cu o foaie de
de KRISTA FILIP
19
ma ra
Un produs mult apreciat de pilo-
moto pentru sale
este motoreta MOBRA 50 Super.
Astfel, motoreta Mobra se re-
printr-un consum foarte mic
de combustibil: numai 2,5 1/100 km
Motorul de tip M 110, n doi timpi,
cu cilindru de aluminiu fortat
cu aer, are o capacitate de 50
o putere de 4 CP la
o mare de deplasare:
60 km/h cu o sar-
de 150 kg (2 persoane). n
plus, motoreta fiabilitate
n depa-
nare
7000 de
La un astfel de motor se recoman-
CO 90 n amestec cu
ulei M 30 n de 25/1.
Aceste sint
asigurate de o teh-
pentru cadru,
suspensie, dar de
tipul motorului folosit.
TEHNIUM
PUBLICITATE
PORNIREA
MOTORULUI
1. Rotiti robinetul de ben-
n deschis
(fig. 1).
2. tija a de ac-
a plutitorului (fig. 2)
ce se umple camera de
nivel constant acarburato-
rului cu (se
curgerea benzinei din car-
burator) .
3. tija b de ac-
a clapetei de aer
pentru ameste-
cului necesar la pornire.
4. ntferu I
principal n 2 cores-
la mers ziua
(fig. 3).
5. Rotiti mnerul accelera-
tor compiet n sensul invers
celui indicat (fig. 4).
6. spre motor
pedala de schimbare a vite- I
zelor apoi n pozi-
acum
energic cu piciorul
(fig. 5).
ca
narea pedalei de pornire
piciorul pe ea. Da-
brusc pedala de
pornire, este intra-
rea n treapta I de
n timpul peda-
lei de pornire nu
mnerul accelerator n
sensul indicat n figura 4
numai Cnd exces
de
7. ce motorul a por-
nit, la o
. timp de 3-4 minu-
te pentru a se la
acestei perioade
necesitate,
mnerului accelera-
tor, term nnd prin a-I roti
complet n sensul din figu-
ra 4, pentru a ridica clapeta
de aer.
Motoreta MOBRA 50 SU-
per se poate din
magazinele de
stat, de vnzare 7 800 de
lei, plata cu
un aconto de 15% 24 de
rate.
4
10/80
'MDPBDUL "MINIMDIRA"
UN VEHICUL PENTRU
TOATE VRSTELE
CONDITII DE LIVRARE
Mopedul Minimobra se li-
nsotit de: instructiuni de
(folosire, de
la certificatul de
talon de control, certificat de con-
trol. De asemenea este dotat cu
accesoriile necesare
spate, o de scule) .
Minimobra poate 'fi
din de stat.
Pretul ei este de 4 900 de lei, plata
putindu-se efectua n 24 de rate
lunare cu un acont minim de 15%.
TEHNIUM 10/80

(
MINIMOBRA este pentru transportul unei singure persoane
poate circula pe toate categoriile de drumuri, fiind un vehicul cu un consum
redus de combustibil, de manevrat, ce poate fi folosit att n scopuri utilitare
ct in excursii.
Minimobra un nume multiplelor
o de 40 iar demarajul ntre O 25 m este
n 9 secunde intre O 300 m n 46 de secunde .
Consumul de combustibil n de standard este de nu-
mai 1,8 1/100 km. Combustibilul folosit este un amestec de (C090)
ulei (M 30) n raport volumetric de 25:1.
DATE TEHNICE
Minimobra este cu un
motor tip M 201 cu o capacitate nomi-
de 49,612 cm
3
, n doi timpi,
cu aer un cilindru nclinat la 15
deasupra orizontalei.
Capacitatea rezervorului este de
4 1.
Puterea este de 2 CP la
5200 rot,fmin; cuplul maxim de 0,350
kgfm la 4200 rot,fmin.
Att pe ct spate anvelopa
este de 20x2,125 4 PR,iar grosimea de
1,9, respectiv 2,9 kg/cm
3

Suspensia mopedului pe este
prin cu o
de 70 mm, iar pe spate prin
amortizare cu arc cu o
de 57 mm.
Sistemul de frnare este cu saboti
interiori prin manete pla-
sate pe ghidon.
TEHNIUM
PUBLICITATE
CARACTERISTICI DIMENSIONALE
Greutatea proprie combustibil accesorii) este de
45 kg.
Greutatea 130 kg.
Lungimea 1 680 mm, 710 mm
960 mm.
dintre axele de 1 050 mm.
Garda la sol de 100 mm.
RODAJUL
Pentru o
cu un bun randament este necesar
un rodaj pe parcurs, compus din
trei etape:
1-0-200 km cu de
cca 20 km/h;
II - 200-600 km cu de
cca 25 km/h;
III - 600-1 000 km cu de
cca 35 km/h.
primii 300 km se
din cutia de viteze.
In perioada de rodaj se va
cu mopedul; se
strn.gerea a
lor se orice defectiune
.
Este important ca n timpul ro-
dajului nu se rotit
la refuz, mnerul accelerator; se
vor evita drumurile de categorie

Pe tot timpul 12 luni de la
sau 6000 km intreprinderea - 6 Mar-
tie - - pune la in speciali-
zate piesele de schimb.
,
Acest montaj are o pereche de am-
plificatoare Darlington polarizate de la
o 1 N4001 poate trans'forma o
tensiune de 30 V ntr-o
tensiune de 15 V. Tensiu-
de se poate debita 1 A. n repaus,
montajul prin un curent
de aproximativ 12 mA.
curentul debitat de
de
fl11
BFW este un tranzistor npn cu siliciu, planar-
epitaxial, cu multiemitor, n me-
TO-39, cu colectorul conectat la
de 1,1 GHz
n putere 16 dB la 200 MHz
n montajui aplicativ valoarea elementelor este:
= 3 spire din de cupru de 1,4 mm;
2,7 mm; diametrul interior 8 mm; prize la 0,5
1,5 spire de la
l2 = 5,5 spire din de cupru de
1,4 mm; pasul 2,2 mm; diametrul interior 8 mm.
l3 = 3 spire din de cupru de 1,4 mm;
pasul de 3,3 mm; diametrul interior 8 mm.
l4- = 5,5 spire din de cupru de
1,4 mm; pasul 2,2 mm; diametrul interior 11 mm.
BULETIN
22
100
Kn.
AMPllflCAJlI1 II I
Un mod interesant de obtinere a unei
puteri mari de cu piese
este prezentat n schema

Circuitul integrat TDA 2020 este tot
un amplificator de putere apt a debita
n jur de 20W, dar cu artificiul prezentat
- n sensul i s-a un etaj final
n contratimp - se pot 00 W pe
o de 2 n. re-
din conectarea n paralel a
boxe de difuzoare cu valoarea de 4 Q.
Montajul poate constitui un indi-
ciu de interconectare a altui tip de
circuit integrat cu alte tranzistoare.
RADIOTEHNICA, 8/1980-
R.P. UNGARA

B F'N 17
50V
snt construite pe o car-
8 cu miez. l2 are 12 spire CuEm
0,6 iar l1
are 4 spire CuEm 0,2.
CQ-Dl, 5/19.
R.F.G.
son
TEHNIUM 10/80
ula-
i de al-
re Ule paranteza ori
de cte ori nevoie de un calcul
sau de capaci-
tatea calculatorului de a reduce corect
o expresie.
Trebuie remarcat faptul al diferite
tipuri de calculatoare au limite diferite
n ceea ce de paranteze
ce pot fi deschise n timp.
aceste limite, se
ERROR.
Trebuie notat faptul expresiile cu
de
tipul (2+1)(3+2)=15 nu pot fi execu-
tate de calculator. Este necesar existe
intre paranteze. Astfel:
x 3 2
un exemplu
tezelor
10-7)
8,85 val. numitorului
- 15,693548 rezultat
Foarte frecvent, n probleme
sau se cu cifre foarte
mari sau foarte mici. Astfel de numere
se mai att de dv., cit
de calculator, folosind
n acest sistem, un se expri-

prin de (sau man-


..
.. tisa) cu 10 la o putere
Isau (<<exponent)
LMantisa x l()putere
Pentru a introduce un n vir-

- se introduce mantisa (apoi se
1 + 1- I e negativ)
-=-se introdu
exponentul
- se introduce puteri a
lui 10 (apoi se +1- e

-3,6089 x 10
32
va
pe display astfel:
mantisa
-3.6089
/
. \
1
zecimale
semnul
minus
ntregul
TEHNIUM 10/80
exponentul
32
(URMARE DIN NR. TRECUT)
n acest sistem, puterea lui 10
unde ar trebui fie virgulei
daal s-ar scrie
Exponentul pozitiv ct trebuie
virgula spre dreapta Exemplu:
2,9979 x 10
8
299 790
virgula este cu 8 spre
dreapta, zerourile necesare. Ex-
ponentul negativ cit trebuie de-
virgula spre stnga
Exemplu: 1,6021 x 10-
19

0.000 000 000 000 000 000 16021.
Se virgula la stnga cu
19 zero urile necesare.
Este astfel lesne de de ce este
preferabil acest sistem de cind
se folosesc numere foarte mari sau foarte
Cteva reguli
indiferent cum introduceti o man-
de 5 cifre zecimlll'{e, o
forma standar<L anume
cu o in n momentul
Pentru a ceva mai mult privind
sistemul de cu virgula
cu ajutorul tastei I EEJl
pe care le

. ce introdus un n
G sau
de cu fiecare' apasare
a tastei I EE 11 exponentul cu 1,
VIrgula cu o la dreapta.
(Aceasta nu valoarea
lui, ci numai felul cum n acest
fel ne putem face o idee despre modul
n care virgulei este de
valoarea exponentului.
Daal I I mE.IJ ' se n-
invers . Exponentul
te cu o unitate, n timp ce virgula se
o la stnga.
Ca un exemplu concret pro-
blema:
Viteza luminii este 2,9979250 x 10
8
m/s.
valoarea n milioane de metri
pe secunda

2,9979250 8 = 2,9979 08
29,979
299,79
ntruct = 1 x 10
6
, viteza lu-
minii este de peste 299 milioane de metri
FUNCTIA

Cum ajunge pe cel mai scurt
drum de la intrarea n labirint la punc-
tul negru?
Rezolvare: 2 minute.
careului
mag ic cu cifre ntre 1 4 astfel
nCt pe ct pe verti-
precum cele dia-
gonale suma
ORIZONTAL:
lor
Chireix - ... 2.
din mai an-
tene rombice alimentate cu defazaje
reglabile. 3. Element pasiv al unei an-
tene Vagi. 4. La ... - ... n
- Din aluminiu sau cupru, la antenele
radioamatorilor. 5. Reglajul impedan-
tei antenei - Desene la TV. 6. Forma
antenei elicoidale - de tele-
vizor. 7. Izolat foarte lung, la antena
- 3/5 dintr-o - Ten.
8. Acord ... - Conjugat la unele
borne ale antenei - Fir. 9.
cu cmp rotitor -
Local. 10. Se ntre an-
tene, una de emisie, alta de
de 11. Miez de
- Vast cmp de - No-
12. - Fiecare dintre an-
tenele fluture suprapuse.
VERTICAL: 1. Transmite energia de
IF de la la - Una din
cele patru ale unei antene rombice.
2. Transmitere a semnalelor modulate
prin intermediul undelor electromag-
netice radiate - De forma unui corp
geometric. 3. - Cadru
electromagnetic folosit att ca
de ct ca de emisie
n TF. 4. n R. F. German ia -
Piloni. .. - Sediul ntreprinderii Teh-
4
1
2
4 1
noton. 5. a inimii -
(reg.) - Putere 6. Sisteme ra-
diante - La televizor cinema. 7. Cu
exces de -
foto - Mijlocul antenei! 8. Molecula
gram (pl.) - La un tiristor. 9. ncepe
emisia ... - n lemn - Fizi-
cian german, laureat al Premiului No-
bel (1914). 10. (pl.)-
Aproape de antenele de pe
11. Intens, 1n final -
pentru a emite sau unde cu
o polarizare a c1m-
pului electric. 12. din-
tr-un dipol activ, un reflectqr unul
sau mai directori -
pilonului de
Cuvinte rare: !GEl.
ION PASCAL
tastei nTXl face ca 1 p' t A W S 2 IL
rul fie folosirea al . 'a ra rsa-;. - Rusu - Udat; 3. Agris - Rasina; 4. Tap - CT -
lui I. Banan; 5. RN. - SA - Parc - A; 6. AIST - II - IAL; 7. M -.:.. -
TAP; 8. - Epave; 9. Rarau - Eti - AS; 10. EMT - - C- 11. Pas-
(CONTINUARE IN NR. VIITOR) Cascada; 12. Matinali - Dor. '
23
AZOiTEa VICTOR -
Nu este recomandat nlocuiti
tranzistoarele BD 254 cu alte tranzis-
toare, impune n ca-
blajul imprimat
ANDAR - jud.
Tubul care se este defect.
AS 2020
AS 2020 este un amplificator - pro-
dus al Tntreprinderii Electronica -
destinat semnalelor prove-
nite de la un PU cristal, radio, magne-
tofon.
AS 2020 este prezentat n
din material plastic, avnd format carte.
In locul lui ECL 82 se mai poate monta
- Vaslui
Amplificatorul este bun pentru
doza semnal
mic, se mai un etaj de

Panoul frontal contine butoanele
reglajelor de volum (separate pe fie-
care canal), butoanele reglajelor de
ton (nalte joase separat), comuta-
torul pentru alegerea surselor de pro-
gram, butonul pentru modul de lucru
STEREO-MONO, becul de control
ntreru de
Pe panoul din spate se mu-
fele de intrare, mufele de pentru
difuzoare, cordonul de retea.
Amplificatorul este compus din do-
CANAL STiw3A
8AZA E'CHIVALENTA
r
I
T '03 ;1203 80135
T '04;1'204 8D136 80138.,,30140
T 107, Tl08 ;T207.1208 8C1726 8:::1088.;6C1718 6Cl078
___ - ____
0102.0103
0202.0200
3PMl
lN400'
OR01V4
3PM2 ;3PJoM.3PM6;3PM8
lN4002,1N4003; 'N4004;
1 N 400S IN 4C06 ; lrH007


2 x''''4006 ,2X'N 01007
I
1.
I
I
I
I
I
I
CANAL DREAPTA
TiRTEA OCTAVIAN -
de Vede
Difuzoarele snt de 2 W/4D.. Pentru
bobina L este nevoie de 100 spire 1 mm
bobinate pe un mez de fier.
cupla filtru difuzoarele.
TUTElEA ADR&AN - Aiud
n dv. nu snt pentru
programului II TV.
MA NOlESCU 1. -
Nu putem publica materiale nu-
mai pentru radioamatori, ci pentru
constructorii amatori n modul
cum acum.
-
Sugestiile dv. snt binevenite.
GH . ...- jud.
Generatoarele la care referiti tre-
buie rotite cu cel 800
minut ca energie
la puterea
lEONIDA -
difuzorul mic n serie cu o
de 4 q sau n
amplificatorul de tensiune cu
reglajele de ton amplificatorul de
putere.
Putere de la retea:
max. 100 VA .
in (reglajele
de ton in de mijloc):
40 Hz ... 15000 Hz+3 dB
Putere ma x.: 15 W(7,8 Vef/4 0.)
Distorsiuni armonice:
2% n banda 200 ... 2000 Hz
4% n benzile 40... 200 Hz
Tl07
BCl72B
un bec de 24 V/15 W n serie
cu difuzorul original.
RDUCANU RElU - jud. Olt
Cursuri de se organi-
n cadrul cluburilor, caselor de
radiocluburilor
(deci n Olt).
Exprimarea fJ, decibeli a
(n cazul antenei
cu O) este numai de
gul amplificatorului.
ROMAN GH. - Dorohoi
Zgomotul din difuzor este dictat
de slabul filtraj al tensiunii redresate.
Lo casetofon filtrele din ali:
mentarea motorului.
I.M.
2000.,,12500 Hz
de intrare:
- PU crista'l: 200 mV/470 kO;
- radio, auxiliar: 100 mV/1&J kO;
- 200 mV/47 kO
Raport semnal/zgomot (reglajele
de ton n de mijloc, reglajul de
volum la maxim):
- PU cristal: min. 60 dB;
- radio, auxiliar: min. 65 dB;
- magnetofon: min. 65 dB.
C o
C101
4,7nF
r- - -r;;8- - - - T20';- -T206 -T205 - iZ03 - T201 - &-,
.. -
I ac 173C ,....B_C_l...,.7_2a _____ __ 2_N_3-1'0_55_-eili2l39_-.-... I:-+--+-
I
1'1213
. T 3,9
K
r.
C20S
1
SOul"
2Si!
I
I
I
I
I
I

S-ar putea să vă placă și