Sunteți pe pagina 1din 24

REVISTA .. AL. .U.T.O. 3182 ANUL XIII .... NR .

, 136
CONSTRUCTII PENTRU AMATORI
. ,
TR4NSCBIVBR 144-145 Mlz
n pag. 6
IIPlllTIA NATlllAli
, ,
II CRIATII
, .,
TI I - II Ifl
Un eveniment deosebit comple-
xul de actiuni ce a marcat aniversa-
rea celor' 60 de ani de ia crearea
Uniunii Tineretului Comunist f-a
constituit inaugurarea na-
tionale de creatie
manifestare ce a relevat 'eloc-
vent calitatea tinerei gene-
n
i"'Q_ni"f"\rH , n introducerea nou-
lui domenii de activitate,
n promovarea aplicarea
lor n sprijinul produc-

a muncii de
depuse de sute
mii de muncitori, tehnicieni,
din ntreaga

domeniilor n care se ma-
tinerei la
n""rfnl"rY'IQintolo prezente viitoare
noastre. Proba
este pe deplin
prin n
aplicarea materializarea
numeroaselor idei si initiative venite
din partea tinerilor,' de la locurile de
n industrie n
cercetare proiectare.
Un loc aparte n
de l
ntmpinnd . CU fapte de
exemplare cea de-a 60-a
aniversare a Uniunii Tineretului
Comunist, din intreprinde-
rile industriale ale Capitalei s-au
angajat efectueze n sprijinul
peste 800 000 ore de
Acest volum de
se va concretiza n
de revizii reparatii la mijloacele
fixe n 'aprovizionarea
cu materiale materii
prime a locurilor de repa-
rarea pieselor de schimb a altor
produse rezultate din casarea ma-
utilajelor,
In decursul anului 1981, crea-
tia a tineriilor
utecisti din' judetul Brasov s-a
materializat n realizarea' a 1 200
teme de cercetare, la care au par-
ticipat. 10 509, de, muncitori, ingi-
neri SI tehniCieni.
"Bunul gospodar al
metalului", de tmerii de la
"Me-
tronom", "Rulmentul" "Tracto-
rul", a dus la economisirea a 30
tone de material inoxidabil, a 15
tone de otel special, a 10 tone de
laminate finite si a 50 tone de alte
materiale anuaL
"Din prodllse noi",
tinerilor de la Intreprin-
,
constituie
elevii
tute
,
ce generos
triadei
tie, sub semnul se concreti-
formarea pentru
a tinerei
De asemenea, multitudinea de
meca-
machete
implicarea tinerilor n rezolvarea ce-
lor mai diverse teme din diferite
profiluri ale economiei
electroteh-
de agricul-
urbanism Dealt-
fel, valoarea temelor rezolvate de
membrii comisiilor de tehni-
la nivel echiva-
pentru anul trecut cu peste
500 milioane de lei.
cteva semnate de ti-
nerii pro-
duse industriale, a aplicare n
anual cu n-
semnate economii, de
ductivitate a
consumuri de
prime, de combustibili

1
derea de autocamioane din Bra-
sov a dus la un total de 145 de re-
pere fizice realizate din materiale
recuperabile.
\1 Valoarea contractelor de cer-
cetare si creatie
semnate de tinerii ce la
Casa de a tehni-
cii din Brasov si la filialele aces-
teia din CoeHea, 'Victoria,
n colaborare cu presti-
gioase economice si de
cercetare s-a ridiCat n
1981 A la peste 1 500000 de lei.
In cadrul schimburilor de
onoare ale tineretului, organizate
periodic in 15 ntreprinderi din Ga-
lati Tecuci, s-a realizat o pro-
de 75 milioane de lei.
(1 In anul 1981,
au preluat realizat 216
teme de cercetare proiectare n
valoare de peste 80 milioane de
iei. .
In cursul anului 1982, 1 500
de studenti, peste o treime
din viitonlor
care se la Universitatea
din Galati, la activitatea
de cercetare n cadrul cercurilor
de profil n colective de
cadrele didactice din catedrele de
speclal itate.
In cadrul intrecerii "Tineretul-
factor activ n realizarea obiecti-
velor deceniului stiintei, tehnicii,
si eficientei'''
69870' de' tineri din' judetul Timis,
iar valoarea economiilor' realizate
se la aproape 19 milioane
de lei.
Valoarea temelor de cerce-
tare, productie proiectare re-
zolvate de tinerii muncitori si stu-
dentii timiseni se la
2600000 de 'Iei, cu un milion de
iei peste angajamentul asumat.
Cercurile de creatie tehn-
din econo-
mic'e si Institutul de
superior Suceava vor prefua n
acest an 40 de teme de cercetare
cu o de 4 mi-
lioane de lei.
Comitetului jude-
ai U.T.C., "De la fie-
care - o idee n
sprijinul productiei", se va mate-
naliza la nivelul anului in curs
prin concretizarea unor n
valoare de peste 6300 000 de lei
(inventii, inovatii, cu
apl icabi I itate
8\ Angajamentul ju-
Constanta a U.T.C. pentru
anul 1982 cuprinde, printre altele,
realizarea a 20 300
MWh energie 2 500 de
tone cu fosfor, 9300
tone de ciment, reconditionarea a
8 000 piese de schimb, ansambluri
a
eate n vor avea o

14 165 000 de lei.
Valoarea materialelor si ma-
teriilor prime refolosi bile 'redate
circuitului economic de ute-
este de peste
2 470 000 de lei. 47 019 tineri snt
n ntrecerea "Tineretul -
factor activ in realizarea obiecti-
velor deceniului tehnicii,
si eficientei". Ei au
misit 'n "1981 materii prime ma-
teriale n valoare de aproape
19 00.0 000 de lei.
In activifatea cercurilor si so-
din
Mures snt antrenati 5 200 de ute-
'Valoarea n produc-
a temeior rezolvate
cu 65 000 000 de lei.
., tinerilor utecisti clu-
jeni n realizarea' de in-
care
la de cercetare
cu aplicab'ilitate 'se
la 41 125.
.. In municipiul
activitatea 83 de cercuri de
creatie n care
snt 'antrenati 20 300 de tineri, n
anul 1981 fiind solutionate 120 de
teme de cercetare.'
TEHIllJUM 3/1982
Blocul electronic de co-
pentru de su-
dat prin realizat de
tinerii ingineri Viorel
Haret Smaranda Nicolae si
asimilat la Intreprinderea de
autoturisme din Pitesti, reduce
importul (de la 4 mi-
lioane lei la un milion
de lei), aducnd n timp
importante sporuri de produc-
tivitate a muncii.
Masina de turnat prin
centrifugare, de inginerul
Mihai Bogasievici de la I.C.M.-Re-
sita, reduce consumul de metal cu
1d%, rebuturile are o pro-
ductivitate de peste 2 milioane de
lei pe an. prin autodotare,
instalatia este la
de neferoase de la
TEHIt/IUM 3/1982
Iosif Laitar de la ntreprinderea de con-
aeronautice din Brasov este autorul ban-
cului de RTM-4 MF-S, care permite co-
nectarea, verificarea si reparatia blocului RTM cu
sau cutie de utilizat n industria

o
radiocasetofonul RC 520 cu
alimentare 5
de este rodul
colectivului de muncitori'ft teh-
nicieni si ingineri de la Intre-
prindere'a n
care ponderea o tinere-
tul.
VllDllllflCICI-
Vll111111011
Atunci cnd avem de-a face cu semnale
electrice - studiem efectele energetice ale
lor la bornele unor consumatori
dati, primul lucru care ne este va-
loarea eficace a tensiunii. Pentru tensiunea al-
problema este
dar n ne ntlnim azi
tot mai frecvent cu semnale dreptunghiulare
(unipolare sau bipolare, simetrice sau nu), cu
semnale triunghiulare (<<dinte de
cu sinusoide redresate mono sau
ntregi, limitate sau seqionate sub un anumit
unghi (vezi functionarea tiristoarelor a tria-
curilor), cu impulsuri de cele mai
diverse forme. Ce n toate aceste
cazuri valoarea eficace a tensiunii cum
poate fi ea din forma semnalului?
Pentru a putea face generalizare,
reamintim nti de ce cum a fost
valoarea eficace a tensinii, Uef, n cazul unor
semnal,> ,1!tL"rnative sinusoidale de forma: u(t)
-'- lJ."111 wt.
Considernd circuitul simplu din
energia (prin efec-
tul loule) n rezstenta R n decursul unei pe-
rioade T. Tensiunea fiind n timp (Ia
fel curentul), nu putem aplica direct formu-
lele cunoscute din cazul curentului continuu:
UZ
E = u+t . t = Ri
2
t.
De aceea vom divza intervalul de timp
(O-T) in infinitezimale, dt, pe du-
rata putem presupune
valoarea tensiunii, de exemplu cu va-
loarea instantanee u(t),
mijlocului intervalului dt. Energia dezvol-
in R ntr-un astfel de interval dt va fi
u
2
(t)
deci: dE(t) = dt. Energia n
intervalul (0-T) se va obtine nsumind
toate fractiunile dE(t), - cum se
n analiza -
efectund integra-la a dE(t)
ntre limitele O T:
T T 2{)
E= J dE(t) = JURt . dt =
O O
2 T UZ
=
R 2'R
O
('umparnd expresic Cl! relatia
din cazul curentului cuntilluu (pcn-
Fiz. A. MARCULESCU
=.1-1. aparitia coeficie!lllliui
1;2; pe care l-am putea suprima al\l H1-
troduct' n altt'rnativ Ud:::; -f -12,
numita valoare eficace a tensiunii u(t). Intr-a-
:.c obtine cu notatie:
E = .\ T = . T
2 R R
expresic ca n cazul curentului
continuu, rolul tensiunii u de acolo fiind ju-
cat 'aici de valoarea Uef.
intelegem acum valorii eficace
e,1 rl'Jln:/inlfl laluarea tensiunii l'ontinue ce
ar trl'bui la bornele R pen-
tru a dezvolta n ea cantitate de ener-
gie n interval de timp. Cu alte cuvinte,
introducerea Uef nu este
de frumusete, ci o semnificatie
verifica deosebit de n
calculele care energia sau puterea. n
alternativ, valoarea eficace a tensiunii
- din punct de vedere energetic - rolul pe
care l are n continuu valoarea tensiunii. Toc-
mai din acest motiv ea a fost n
industrie, majoritatea instrumentelor de
fiind etalonate special pentru indcarea
valorii eficace.
Analogia de mai sus ar PUtCH da
unei confuzii, anume valoarea :lIcace a
tensiunii alternative ar reprezenta compo-
nenta a semnalului respectiv. Lucru-
rile nu stau componenta a
semnalului fiind cu valoarea medie pe o
a valorilor instantanee ale tensiunii
u(t). Mai concis:
1 T
Umed = T f u(t) dt
O
Aplicnd aceasta exemplului de
mai sus, faptul -- binecunoscut
dealtfel -- valoarea medie a tensiunii al-
ternative sinusoidale este zero,
tensiune nu are
trecem acum la generalizarea
Vom considera o tensiune u(t), va-
n timp o lege (orice
de semnal). Pentru simplificare vom
presupune semnalul, alternativ sau nu, este
periodic, forma sa se identic
un interval constant de timp, T.
Repetnd n cazul ten-
siunii alternative sinusoidale,
uZ(t) T
dE(t) R . dt; E = f dE(t) =
O
IDENTIFICAREA DISPOZITIVELOR
SEMICONDUCTOARE (URMARE DIN NR. TRECUT)
Exemple:. AA 112 - de sem-
nal putere), cu germaniu, de uz
curent; BFR 91 - tranzistor cu siliciu,
de putere, de uz
profesional.
de serie, care carac-
tipul de mai pot fi
.
- o indicnd o con-
(mici de ordin me-
canic sau electric); ea nu are o semnifi-
cu literei R, care in-
polaritatea
- un sufix, cu diverse
O subclasificare prin intermediul su-
fixelor se n cazul diode lor de
stabilizatoare de tensiune.
4
n caz, sufixul
- o indicnd tensiu-
nii Zener CA - 1%, B - 2%, C - 5%,
D - 10%, E - 20%)
- un care tensiu-
nea Zener medie (n n interiorul
grupului de cifre ale din su-
fix poate litera V, care
locul de
Exemple: BZX55C6V2 - sta-
bilizatoare cu Uz 6,2 V 5%, de uz
profesional; BZX46C12 - sta-
bilizatoare, de uz profesional, cu
Uz = 12 V 5%.
n cazul diode lor redresoare al ti-
ristoarelor, sufixul este format dintr-
un care tensiunea in-
SEMNAL
VALOAREA MEDIE VALOAREA EFICACE
Umed =U= Uef

a
o
f\-----Ju
'-1
zero u/fi

o CV:S--.t.U
""
b
'2U/TT UlfiU/IT Ul2
i
, C
f
:mVn -"
d
u
o I , iT (1 +coso')

-
e
.. U U
JL 'Vn -o( +1..sin 2 Cl- I
o. ,
2n(1 +C05c')

2vTI 2
I

kvrr-" -}Sin2
f
OII D zero
' t \,

I o u;-r---
1
U+
9
zero
h =h
u+ = u-=u
h
o
I tI frz--}u
Ul2
t1 tz
1
o JE:r----t U

Uv-F
1 .. T III:
T
1
!
U
I
:. - suprotefr
fi
v0f
o f1.tJ t2 (ptU =U+)
! J
lh T ,- U
U
T
_
h
(piU= )
U T -ti
,,.. .. ,
k o
U

zero
ITI
,.. ..1
u(t)=U'sinwt R
i(t}:: I-sin wt
li'
T
= dt
R .
O
Introducem aici valoarea' eficac,e a ten-
siunii, Uif, ca reprezentind valoarea tensiu-
nii continue ce ar produce efect ener-
getic ca u(t) in intervalul de timp dat: E =
U;f TI"
= R . . Comparind cele re atu,
deducem expresia valorii eficace a tensiunii:
1 T
-fU
2
(t). dt,
T .
1)
expresie pentru orice de sem-
nal periodic. ea poate fi gene-
pentru semnale aperiodice, efectu-
nd integrarea pe ntreaga a semnalu-
lui.
Pentru exemplificare - dar mai ales pen-
tru aplicatii practice nemijlocite --, n tabelul
au fost prezentate expresiile valorilor
Umed Uef pentru cteva forme uzuale de
de virf (V RRM), respec-
tiv tensiunea de vrf n stare
(V DRM) , n Polaritatea in-
este prin lite-
rei R (de la "reverse").
Exemple: BYX82-400 - re-
dres oare de putere, cu siliciu, de uz
profesional, cu VRRM = 400 V; BTW27-400
- tiristor de putere, cu V DRM = 400 V.
SISTEMUL AMERICAN "JEDEC"
cuprinde:
- o care "n mare" na-
tura componentului astfel: 1 - diode,
2 - dispozitive cu trei electrozi (tran-
zistoare, tiristoare), 3 dispozitive cu
patru electrozi (MOS - poar-
etc.), 4 - dispozitive optoelectro-
nice;
- litera N, care este vorba
despre dispozitive semiconductoare;
- un de identificare, com-
din la patru cifre.
J
U/{3
semnale (rezultatele fiind preluate re-
vista Toute l'Electronique, iunie 1979).
cititorilor de a verifica, sub
de aceste relatii eventual
de completa tabelul cu alte forme de
semnal ce i
cum spuneam la nceput, cele discu-
tate n toate pro-
blemele care se cere determinarea energiei
(sau a puterii) debitate de o cu
de tensiune pe un consumator dat.
Exemplu de calcul
Un termoplonjor electric de 300
W la 220 folosit la putere de
exemplu in vederea unui volum
relativ mic de apa, Iri acest scop i s-a
lin variator de curent l'll un singur tiristor,
unc.lliul de deschidcn: (X fiind de cca 90
ill
::=
rr;;Z (forma e de semnal din tabel). Care va
fi puterea fierbatorului in noile conditii de

din tabel noua valnare
eficace a tensiunii la bornelc ficrbiitollllui"
este:
U
---=
2112 2
,
din valoarea eficace U f.l = 220 V,
deci Uef.2 110 V. Puterile fiind proportio-
nale cu valorilor eficace ale
PI
tensiunii, P = -U2 ,deducem
2 ef,2
1
pz = "4 . P = 75 W.
Exemple: lN914 - 2N2219
--:' tranzistor; 3N 140 - MOS
2N1595! - tiristor.
SISTEMUL JAPONEZ se compune
din: -
- o indicHKl "in mare"
componentului
ca la sistemul "Jedec");
- litera S, preciznd este vorba
despre dispozitive semiconductoare;
- o (pentru dispozitivele
active), indicind de exemplu,
n cazul tranzistoarelor (2S), a doua li-.

2SA - pnp,
2SB - pnp,
2SC - npn,
2SD - npn,
2SJ - FET, canal P;
2SK - FET, canal N;
- un de identificare,
Znd la patru cifre.
c o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - "
8ng. GEORGE
li
Y03A maestru spel"'ta. ..ilui
La realizarea ntregului aparat au
10st folosite n mare majoritate piese
accesibile amatorilor. Problema
o constituie reglarea ci
acordul
Din au mai
fost preluate schemele formatorului
de semnale cu supri-
mata (banda laterala - BlD),
amplificatorul de interme-
pe 10,7 MHz pentru
modul de realizare a
cu cristale pentru
unei singure benzi laterale (BlU). in
idee nu se va mai prezenta
n acest articol modul de realizare,
reglare acord al filtrului .cu cris-
tale <oi blocului formator de BlD.
Aparatul prezentat n
limitele de frecvente de 144-145
MHz folosind modurile de lucru
BLU ':oi CW. la emisie si la
se lucreaza pe aceeasi
(sistem monoacord).' Receptorul
este de tipul cu o
schimbare de cu
de 10,7 MHz
de frecventa cristalelor folo-
site la realizarea fiitrului. Sensibilita-
tea este mai de 1.f'\.o V pentru
un raport semnal-zqomot de 10 dB
2xBC253
T16- T17
valoarea
este' dictata de tran-
zistorului folosit la intrarea recepto-
rului (T6 din figura 2).
are la ie:ire Un antena)
o .putere de 3 W WEP).
Intregul aparat se alimenteaza d\9
la o de curent con-
tinuu cu tensiunea de 12 V ':oi are un
consum maxim, la vrf de modulatie,
de 500 mA. Pentru a lucra in fonie
(BlU), Se poate folosi orice tip de
microfon dinamic cu o
de 200 .fL
Pentru ascultarea n difuzor sau
ti se poate folosi orice amplifica:"
tor de cu o sensibiii-
HO
SCHEMA BLOC
20
10 00,5
Cutm
tate de ordinul a 50 mV, care, de re-
gula, se 'n dotarea "Iaboratoru-
lui" radioamator.
captate de antena, cu-
prinse n domeniul de de
144-145 MHz, dupa ce s'nt amplifi-
cate de tranzistoarele T6 :i T5 (fig.
2), snt aplicate mixerului 2. la
acest mixer ajunge semnalul de la
oscilatorul cu frecventa de
tipul VFX, care poate varia
n limitele 133,3-135,3 MHz. la ie-
sirea mixerului se obtine frecven-
de 10,7 MHz care se
4
de la tr.
FI .,. 10.7 MHz, ,,Al-
batros"
Pe baston de
02,7 mrn,I::.:1
aplica la intrarea filtrului cu cristale
(fig. jn continuare, amplifi-
carea tra[1zistoarele T15,i
"" T14, semnalul ajunge la intrarea mi-
xerului echilibrat, realizat cu diodele
01-02 (fig. 3),
La acest mixer se oi semna-
lul de la oscilatorul de batai (BFO)
pilotat cu cristalul 02. la ie,.irea mi-
xerului se semnalul de joasa
(audio) care este pream-
pliHcat de tranzistoarele T18- T19.
Pentru reglarea automata manu-
a receptorului se 10-
lose,te montajul realizat cu diodele
03-04, tranzistorul T20ci piesele
aferente. De la ieirea preamplifica-
AMPLIFICA TOARE
SEMNALE 10) 7MHz

T

-12V{Rx)
1----%
"S"
Wk!\'
O,5mA
ANT
75fl.
torului de se culege
semnalul necesar am-
plificatorului de ascultare (fig. 3).
Semnalele captate de microfon
snt amplificate tranzistoarele
T16-T1 (fig. 3)i apoi aplicate la
mixerul formator de semnale BLO
(01 "i 02). La acest mixer se
si semnalul sosit de la BFO. Semna-
lul la. rnixerului (cu
laterala - BLD) pur-
amplifica-
rea de tranzistorul
T13, este aplicat filtrului cu cristale,
la ie irea se obtine un semnal
cu o banda laterala -
superioara, cu de
MHz. Acest semnal BlU se
mixerului 2 (fig. 2)
semnalele de la VFX final se
obtine un semnal cu BLU n banda
de' 144-145 MHz. ce traver-
filtrul format din l10-L 11 cu 1
MHz de banda, semnalele
amplificate de tranzistoarele T7-T1 O
ajung n final n inter-
mediul c,ontactelor REl 2.
TEHII/IIJIIII 3/1982
10nF
IiaMIXER11
J2.U2l
VFO
I
1 1.
DE -(j)----+- 01
LA t I BUTON
J.. 4148(
12V ).l.F. 1N. ;t RxlTx
l._
COMUTARE Rx I Tx REL.2
ntruct se foloseste un filtru cU
cristale cu de 10,7 MHz,
fapt care valoarea frecven-
intermediare, pentru acordul n
este nevoie de un oscilator
cu frecventa n limitele
133,3 - 134,3 MHz, stiut fiind faptul
din nsumarea valorilor acestor
se exact do-
meniul de de lucru al apara-
tului, n cazul nostru. 144-
145 MHz.
Deoarece, n de amator,
practic nu se poate realiza un osci-
tator cu o stabilitate a su-
ficient de lucrul.ui n
modul dLU direct n domeniul de
de 133,3 - 134,3 MHz, a
fost varianta folOsirii unui
VFX, ca n figura 2.
Pentru realizarea montajului VFX
a fost folosit un cristal (01) cu frec-
proprie de de
12,4 MHz. Tranzistorul Ti este
montat n regim de oscilator pilotat
cu cristal, care n circui-
tul de colector, armonica a 5-a a
acestuia (regim Overtone). Tranzis-
torul T2 n regim de
dublare de n final
nndu-se n circuitul de colector al
tranzistorului T2 un semnal cu frec-
de 124 MHz. Acesta, mpre-
cu cel sosit de la oscilatorul cu
(VFO), se
mixerului inelar cu 4 diode (mixer
1). VFO-ul semnale cu
n limitele
9,3-10,3 MHz. La mixerului
este conectat un filtru cu banda de
trecere de.1 MHz, acordat pe
nea de de 133,3-
134,3 MHz (suma celor frec-
veNe aplicate mixerului).
In continuare semnalul
este amplificat de tranzistoarele T3
si T 4, lucru necesar co-
recte a celui de-al doilea mixer.
Descrierea a
precum modul de realizare
reglare a acestui subansamblu au
fost prezeptate n almanahul Teh-
nium-'82. lntre schema de principiu
n almanah si cea din re-
unele deosebiri minore
us"or reperabile de cititori.
In varianta de a fost utilizat
un si'lgur oscilator 'cu cristal (BFO)
pentru folosirea numai a benzii late-
rale superioare (n banda de
144 MHz se n regimul de
lucru BLU numai banda su-
Deci de oscila-
tie a cristalului va fi benzii
de trecere a fi Itru lu i cu cristale.
n regim de emisie' se ca
amplificator al semnalelor cu frec-
de 10,7 MHz tranzistorul T13,
iar pentru tranzistoarele
T14 si T15_
TEHJlJIIJM 3/1982
Ca urmare a acestui fapt, ntre fil-
trul cu cristale si mixerul inelar (mi-
xer 2) nu a mai fost intercalat ampli-
ficatorul cu dublu sens de amplifi-
care, pentru semnalele cu
de 10,7 MHz. Restul montajului este
identic cu cel descris n almanah.
Semnalele BLU cuprinse n limi-
tele 144 - 145 MHz, de la
mfxerul 2 din nsumarea semnalelor
sosite de la VFX de la generatorul
de semnale BLU (cu de
10,7 MHz), snt selectate de filtru I
format din L 10-L 11 si
cele condensatoare trimer afe-
rente de 3-12 pF. valori.le'tu-
turor condensatoarelor trimer din
scheme snt exprimate n pF.
Aceste semnale snt amplificate n
continuare de tranzistoarele T7- T1 O.
Primele (T7 T8) n
clasa A, iar celelalte (T9
Ti0) n clasa AB. La iesirea etajului
final se un semnal cu o pu-
tere de ordinul a 3 W (PEP).
Semnalul captat de
ce filtrul
,(L 13-L 14), se pe baza tranzis-
torului T6 .de tipul BFX 89 sau
BFY 90. Se poate folosi un tran-
zistor de tipul BF 200, dar acesta
arE? un factor de zgomot mai ridicat.
Inainte de a fi aplicat mixerului 2,
acest semnal este amplificat si de
tranzistorul T5
Oscilatorul cu frecventa
ce n limitele 9,3-
10,3 MHz este 'prezentat n figura 4.
Pentru acord a fost o sec-
. tiune a unui condensator variabil de
tipul celor din receptoarele "Alba-
tros" sau "Mondial". Pentru a per-
mite un acord comod, a fost folosit,
pentru antrenarea condensatorului
variabil, un sistem de demultiplicare
cu cu raportul
1 : 20.
VFO-ul are un stabilizator de ten-
siune ncorporat de 9 V.
Pentru comutarea regimurilor de
lucru (Rx/Tx) au
fost folosite relee de
12 V; unul are 4 contacte, fiecare cu
(REL. 1), iar nu-
mai 2 contacte (cu
Se a se ecrana separat
subansambluri: VFX,
amplificatorul Tx, VFO, filtrul cu
cristale, formatorul de semnale BLD
si amplificatorul Rx. Realizarea
mecanice la aprecierea
amatorilor, n de
1.
Spre deosebire de
tronice similare de
(ceasuri de cu
dispozitive de
etc.), prezenta
scopuri dl(jac:tice
laborator, a unor pro-
cese deosebit de rapide etc.
Ceasul electronic este realizat n
cu circuite
de
Avnd vedere
nu a fost o

este
subansambluri ....
de ",Ii,...,..,,,,,,....+,,, ...o
de alimentare, placa de
de afisare. Toate se
separat, fiind cuplate
cu cu corHacte multiple
CONECT -
Figura 1 bloc de
cum se poate ob-
serva, "inima" ceasului o constituie
un cristal cu de MHz. Osci-
latiile de 1 MHz divizate din 10
n' 10 cu de
divizoare
n acest mod baza timp de1 Hz.
Acest semnal este introdus n "cal-
TID le
8ng. MARCEL TIBERIU
Cimpia
culatorul" ceasului, un
binar care 60 de secunde,
60 de minute, 23 de ore, 59 de mi-
nute, 59 de secunde si mai de-
parte.
de
tor este n sistem zecimal
cu ajuto'rul decodoarelor, iar semna-
lele snt aplicate pe tuburile
de afisare.
integrate care n
ceasului snt alimentate
cu tensiunea de. 5,6 V, sta-
Tensiunea de alimentare a
tuburi lor Nixie este de 170 Vcc.
2. TRANSFORMATORUL
Se foloseste un miez format din
tole E+I cusectiunea S=4 cm
2
. Car-
casa se din textolit sau
Bobinajul este format dn
conductor CuEm astfel:
- primar: 220 V - 2630 spire -
00,15 mm;
- secundar 1: 170 V - 2 370 spi-
re - 00,1 mm;
- secundar 2: 2x7 V - 2x98
spire - 0 0,55 mm.
3. REDRESOR+STABILlZATOR
Piesele din blocul de alimentare
(fig. 2) snt: Ir = de tip
monopolar (se
pe placa de S =
de 0,2 A; D1-04 = F407 (800
1 A); 05-06 = EFR136 (50 V, 1 A);
= 0805 (5,6 V; 1,4 A; 8 W); LED =
L057 (3 V, 50 mA, verde; se mon-
pe placa de Q1 =
0,1.f'<.F, 250 V; C2 = 1000J'l-F, 25 V,
electrolitic; C3 = 200)-<. F, 15 V, elec-
trolitic; R1 = 13 k.o., 5 W; R2 =
56 ..0., 0,5 W.
4. PLACA DE
Schema de a ceasului
este n figura 3. Oscila-
torul este format din
poarta a 3-a avnd rolul de
formare a impulsurilor dreptunghiu-
Iare. a oscila-
torului se face cu ajutorul unui tri-
mer (Tr), nseriat cu cristalul de

Semnalul dreptunghiular de 1
MHz, generat de osci/ator, ajunge la
intrarea unui lant de sase circuite
integrate divizoare de
(12-17). Semnalul de 1 Hz la
iesirea lui 17 este introdus n conti-
nuare n de impulsuri
care, cu ajutorul circuitelor integrate
19-14, va binar succesiunea
impulsurilor, respectiv trecerea tim-
pului (secunde; 60 de secunde = 1
minut; 60 de minute = 1 23 de
ore, 59 de minute, 59 de secunde,
care ciclul se va repeta).
Fiecare are patru
binare, care se la cte. un
decodor 115-120. Acesta are rolul
de a decodifica
de rL;sisterri
mal.
Un decodor are patru
zece ies iri. Oi ntre cele zece' ies
numai aceea este care
mal unei binare la
intrare. Intotdeauna ies irea care se
la zero cato-
dul tuburilor Nixie. Cele zece iesiri
(de la zero la ale decodoare-
lor s,e la fi-
lamentele (catodul) tuburilor Ntxie,
de la zero la Anodu'l
tub, prin intermediul de
limitare R3-R8, se la
tensiunea de afisare de +170 V.
Fixarea a timpului exact se
cu ajutorul comutatoare-
lor K1-K2. Comutatorul K1 este de
tip (de la radiorecep-
toare), cu patru contacte normal
deschise. Prin fiecare din aceste
contacte se pot transmite la
semnale dreptunghiulare de
1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 10000 Hz,
semnalele fiind preluate de la
divizoarelor 17, 16, 15 sau 13.
nainte de intrarea semnalului n
acesta trece printr-o
(18) la care este co-
nectat K2 (START-STOP).
Schema de principiu este
n figdra 3, iar cablajul imprimat n
figura.4, la scara 1/1.
Ordinea de montare a pieselor pe
--,
I
I
I

I
I
I
I
I
-.J
01/
TEHIIIIUM' 3/1982
este cir-
cuitele integrate; rezistoarele, con-
densatoarele, circuitele de alimen-
tare, cristalul de
Pentru a nu complica schema cir-
cuitului imprimat, de ali-
mentare a circuitelor integrate s-a
montat pe cu ajutorul unor
conductoare de cupru emailat 0
0,8 mm, traseu marcat n figura 4 cu
linie Cele linii de
alimentare precum si conductoarele
de coborre la bornele de alimentare
a circuitelor integrate s-au izolat su-
plimentar cu tub PVC pentru a se
posibilitatea
Pentru identificarea a borne-
lor de alimentare a circuitelor inte-
grate, de PVC a conductoa-
relor s-a ales n culori
la +5,6 V albastru la
In de stabilizarea tensiunii
de +5,6 V, pentru semna-
lelor false, care pot deregla
narea circuitelor logice, s-au
zut pe liniile de alimentare a aces-
tora condensatoarele de fi Itraj
C3-C6, montate la egale.
Iesirile de la zero la ale de-
codoarelor se la filamen-
tele ale tubwilor'
Nixie prin intermediul unor de
tip CONECT.
Piesele 'de pe .. placa de
snt: Q = cristal cu de 1 MHz;
Tr = trimer, 6-20 pF; Ci = 10 nF,
stirof/ex; C2 = 240 pF, ceramic;
C3-C6 = 47 nF; R1 = 1,5 k.o. ; R2 = 1
kQ; R3-R8 =34 kn; li, 18,121 =
CDB400; 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 111,
113, 114 = CDB490; 110, 112 =
CDB492; 115, 116, 117, 118, 119, 120 =
F74141 PC-INDONESIA.
5. PLACA DE
Tuburile Nixie se pot monta pe
prin intermediul unor picio-
ruse, confectionate din de cu-
pru 0 int. =' 1,2 mm, sau capse fi-
xate direct pe (n lipsa unor
socluri adecvate).
Conductoarele de de la
placa de la de conectare
trebuie fie ct mai scurte s flex-
bile. .
Piesele de pe placa de afisare
snt: Ir = mo-
nopolar (1 NI-1 ND); K1 = comutator
tip (de laradioreceptoare,
4NI-4ND); K2 = minia-
monopolar J1 N/-1 ND); LED =
LD57 (3V, 50 mA, verde); tub Nixie
pentru 2560 M (170 Vcc; 1,5
mA pe fiecare filament).
6, CASETA
Caseta ceasului este
din lemn furniruiL Partea fron-
cu orificiile pentru tuburile Ni-
xie, comutatorul K1, K2, LED, ntre-
este din
de inox sau din aluminiu elo-
xat, cu un aspect deosebit de
cul.
7. PUNEREA N
Se comutatorul K2 pe
STOP.
Se de
Ir. La conectarea acestuia se
va aprinde LED-ul de culoare verde,
care tensiunii de
5,6 V.
Se clapetele selector-ului
K1, semnalului de
10000 Hz= 1/10 000 s.
Se K2 'pe
START.
Se cnd
pe placa de apare
orelor cu o unitate n minus de
ora '
Se K2 pe
STOP.
Se clapeta selectorului
K1, semnalului de
100 Hz = 1/100 s.
Se K2 pe
START.
Se cnd
pe placa de afisare apar ora
minutele cu o unitate n plus
de timpul exact dorit.
Se K2 pe
STOP.
rEHlVlUM 3/1982
Se clapeta selectorului
K 1, semnalului de
1 Hz = 1/s, care constitu ie baza de
timp.
Se la un ceas etalon
ora, minutul secunda, iar cnd
cele ceasuri au aceeasi indica-
se K2 pe
START.
Cu se
ncheiate punerea n re-
glarea c.easului. .
Este bine ca ceasul etalon folosit
fie cel de la televiziune. n cazul
n care apar abateri de timp de la o
zi la alta sau n cursul zile,
este necesar se o a
de timp, cu ajutorul conden-
satorului semireglabil Tr. Aceste
erori se cristalului de
care abateri de la un
tip la altu I de 10- 5-10- 6 Hz, ceea
ce abateri de 2,5-25 de
secunde pe eroare
este .Ia ceasurile electro-
nice profesionale construite pe plan
mondial.
n afara ceasului ca in-
strument de a timpului de
acesta poate fi folosit pen-
tru unor procese rapide
cu o precizie de la o milionime
de de
a introduce n semnale
de 1 MHz, 100 kHz, 10 kHz, 1 kHz,
100 Hz, 10 Hz, 1 Hz.
n cazul de faptului
s-a folosit selectorul K1 cu patru
comutatoare pentru a introduce
semnale de 10 kHz, 100 Hz, 10 Hz
1 Hz, se va exemplifica metoda de
calcul a duratei pentru un proces
rapid cu o precizie de zecimi, su-
timi, sau zecimi de mii'mi de se-

Formula de determinare
a duratei unui proces este: ab x
3 600 + cd x 60 + ef x 1, n care ab
orelor, cd
rea minutelor, iar ef secun-
delor.
8) EXEMPLU
indicatia afi-
ntr-un ciclu al' ceasului.
. a) Pentru determinarea timpului
scurs cu o precizie de zecime de se-
selectorul K1 fiind pe
10 Hz, astfel:
1) 23 x 3 600 + 59 x 60 + 59 1 =
82 800 + 3 540 + 59 = 86 399 zecimi
de = 8 639,9 secunde.
2) 8 639 : 3 600 = 2 ore 1 439 se,..
cunde.
3) 1 439 : 60 = 23 minute 59 se-
cunde. "-
Deci un ciclu complet al ceasului
are loc n 2 ore, 23 de minute, 59 de
secunde :;;i 9 zecimi, selectorul K1
fiind pe 10 Hz.
b)
comutatorul K1 se pe
100 Hz, deci cu o pre-
cizie de sutime de
1) 23 x 3 + 59 x 60 + 59 x1 =
86 399 sutimi de = 863, 99
secunde.
2) 863 : 60 = 14 minute 23 se-
cunde.
ciclul complet n
are loc 14 mi-
nute, 23 de secunde 99 sutim de

9) BIBLIOGRAFIE
1. H. - Circuite inte-
grate n aparatura de automatizare,
Editura 1976.
2. Bulucea C. - Circuite integrate
liniare, Editura
1976.
3. A. - Circuite liniare
integrate, Manual de utilizare, voI. 1
2, Editura
1980.
4. Catalog 1976.
5. Tehnium, 1979, 1980.
6. Ezermester, 1980.
o

") ......... - ..............
o
o
-,r-
---
I

cititorilor schema uriui
aprinderea n
trepte a electrice d i ntr-ofn-
sub unor comenzi
acustice sau tactile. Am instalat
acest montaj n dormitor "i
foarte bine.
Modul de lucru. Se
montajul se trece comutatorul MC
(control de mod) n 1. Se
o sau se
atinge senzorul, ce poate fi un mic
disc metalic. Becul (lustra) se
aprinde slab (treapta 1). Se trece MC
n 2, care ia fiecare
se mon-
n treptele (II - lu-
medie, !il - .maxim de
'",i apoi ciclul se reia.
schema se
mai multor etaje ce pot fi
';oi separat.
de jos se un regula-
cu tiristof. Schema
este singura
tate aici fiind comanda
de. deschidere a
prin comutarea unor rezistente.
de 'comutare este
prin deschiderea a unor
tranzistoare cu efect de cmp de ti-
ROS 01, ROS 104. Tiristorul tre-
ales astfel nct suporte cu-
rentul maxim al becurilor.
Comanda TEC-urilor am realizat-o
cu ajutorul unui registru de depla-
sare conectat n inel ultimei
celule la intrare). Pentru
aceasta am utilizat o
CDB495. Deoarece iesirile acesteia
dintre cititori au realizat In-
de producere a energiei eleq-
trice cu generatoare eoliene sau hi-
draulice.
largi, aceste snt de ten-
siune de la 6 la 48 V. Pentru
o este necesar
se conecteze baterii de acumula-
toare tampon, care uniformizeze
tensiunea de alimentare. Schema
din modul cei mai co-
rect de conectare a acestor baterii.
Se poate remarca divzarea instala-
n cu ajuto-
rul ceea ce
permite ca att ct si ba-
teria genereze tensiune n' bara
de conectare BC, separat n regim
tampon. n aceste re-
II
nu au adecvate pentru a
deschide EFT -urile, am introdus
tranzistoarele T
2
- T
6
alimentate cu
-15 V, n montaj de inversor.
Registrul primeste comenzi de de-
plasare pe de tact
Traductorul acustic contine un
microfon cu untransfor-
mator (defazor
"Zefir" sau realizat pe un tor sau
de avnd n
1
= 100 de
spire, n
2
= 500-1 000 de spire). Ur-
un amplificator neliniar sen-
sibil, compus din tranZistoare
n etaj Darlington, T
1
si T
2
. T
3
ser-
pentru impulsului de
comutare la atingerea unui senzor
bazat pe ampli-
ficarea brumului aplicat prin inter-
mediul unui deget. Astfel, n colec-
torul lui T
2
se un impuls ne-
regulat care este aplicat apoi unui
circuit basculant monostabil integrat
1tcQ
T4115' T6,T
7
=8(177+179
TEC 1;.3 -ROS01/ROS104
;n9. M. FLDRESCU.
Titu
gimuri este de be-
curi conectate pe contactele auxi-
liare ale comutatoarelor. Fiecare
dintre surse este de cte
un ampermetru A distinct, precum
de un voltmetru comun V, qire se
pe rnd, cu un comuta-
tor voltmetric, eiiminndu-se posibi-
litatea de conectare n paralel a sur-
selor n timpul Fiecare
se cu cte
elemente fuzibile alese pentru cu-
rentul maxim debitat n n
cazul individuale.
n un bloc de
control al Bel, care este
putnd fi
borne de control la care se
un ohmmetru.
Sarcina se la barel.e
de curent cu un grup de comuta-
toare K se cu fuzibile
circuitului respec-
tiv. Bara de curent se dimensio-
pentru un curent cel
egal cu de 1,5 ori curentul maxim
din
n cazul n care generatorul utili-
zat este de tip auto, este necesar ca
la bornele acestuia fie conectat
un acumulator mic, care
amorsarea generatorului
pentru cazul n care acesta
independent.
Acumulatoarele folosite trebuie
instalate cu respectarea unor
de securitate .. Astfel, dimensionarea
lor n Ah se face cunos-
cnd puterea n
timpul n care bateria in- +
dependent, ca nu fie cu-
rentul de pen- -
tru acumulatorul respectiv. In cazul
n care se face o legare a baterii lor
n mod mixt, este necesar fie
identice grupele legate n serie, pen-
tru a obtine o si o
care corecte. .
Camera n care se
aceste acumulatoare trebuie
(CDB 4121). Acesta permite
rea ia ibife a unui impuls cu durata
de cca o (n acest timp ;alte
comenzi nu au nici un efect). Impul-
sul trecerea regis-
trului n starea Sensibili-
ta.tea a microfonului se ob-
la din (semn,sle
acustice scurte si puternice).
Blocul de alimentare
cca -15 V pentru Blocul de comu-
tare"i 5 V pentru circuitele integrate
si traductor.
Regulatorul de este
zut cu filtrLJ de deparazitare pentru
electrice din jur. Bobinele
SF 1, SF 2 vor avea cca 20-30 de
spire, din CuEm 0 0,4-:-0,6, n
aer, diametrul bobinei fiind de 1 cm.
Pentru vizualizarea mo-
nostabilului se poate monta o
luminescenta pe iesirea lui, ca n

2
654321
(08495
8 9 10 '11 12 13 '14
o fi-
ind n timpul se
gaze cu caracter periculos; n ace-
timp trebuie o tem-
mai mare de -5 C pentru
o functionare
se va vopsi cu
TEHIIIIUIIIl 3/1982
n cele ce
scheme de termometre elec-
tronice. Schema din figura 1 repre-
un termometru destul de sofis-
ticat, dar de mare precizie. Elemen-
tul termosensibil este dioda de co-
D, de tip 1N4148 sau 1N914.
Se "tie printr-o trece
un curent constant ('in sensul de
tensiunea pe este
aproape cu tempera-
tura.
Pentru a obtine o tensiune
de s-a o super-
?ener din IC1-:.i D/1.
Circuitul integrat IC1 trimite un cu-
rent constant prin dioda ?ener, a
tensiune ?ener nu depinde la
rndul ei de variatiile tensiunii de ali-
mentare. A fost ales tipul de
5V6 deoarece este ::,;tiut acest tip
este cel mai dependent de
Circuitul integrat IC2
o de curent n al
rei circuit de se
dioda D. La o schim-
bare de pe cre'")-
terea tensiunii la ie-:.irea din IC2 se
la aproximativ -2 mV pe
grad Celsius. tensiune de
iesire n amplificatorul IC3 :oi
de acolo n aparatul de
Pentru etalonare folosim semiregla-
bilele P1 .-:.i P2. Cu P1 se
temperatura cea mai pe care
dorim o (de exemplu
0 C), punnd aparatul M pe zero;
cu P2 cap de
pentru cea mai
ce vrem o (de exemplu
50C).
Deoarece ntregul montaj con-
un curent infim (circa
3,5 mA), alimentarea se poate face
vopsea de tip normal care
la acizi mai bine dect vop-
seaua de ulei.
Acumulatoarele trebuie montate
astfel nct se controla
si la nevoie demonta pentru rrlocu-
i're Pentru utilizarea co-
se vor respecta toate
ile date pentru acumulatoarele auto
(din manualul de pentru
autoturisme) .
Aparatajul de conectare protec-
utilizat poate fi de tip auto, dar
conductoarele nu pot fi cele din
constructia instalatiei normale de
220 V, trebuind fie ma-
jo(ate
In ncheiere, cteva cuvinte despre
aparatele ce se pot utiiiza n instala-
de curent continuu de
tensiune. '
n primul rnd, iluminatul se face
cu becuri de tip auto, el fiind supe-
rior din punct de vedere al randa-
mentului luminos iluminatului cu
becuri normale. Acest lucru permite
ca o instalatie relativ asi-
gure un iluminat optim pentru un
mare de camere. .
Aparatura se poate
conecta la asemenea cu res-
pectarea date de con-
structorul aparatului pentru cazul le-
la auto (numai n ca-
zul n care tensiunea retelei coin-
cide cu cea Pentru restul
cazurilor, cuplarea se va face prin
utilizarea unui stabilizator care are
aici si rolul de reductor de tensiune.
Nu se nserierea de re-
simple.
In de frigiderul "Fram" pen-
tru autoturisme, putem
orice alt frigider cu pen-
tru care refacem de
zire la noua tensiune de alimentare
(puterea fiind de 125-175 W).
Putem, de asemenea, imagina mo-
pentru alte tipuri de aparate,
prin rebobinarea sau nlocuirea de
motoare (numai pentru motoarele
cu colector).
TEHII1!UM 3/1982
M. VRNCEANU
u')or de la o baterie tip 6F22 de 9 V.
Pentru aparatului se
S 1 (ntre-
S2 fiind n "a"). Cu
S1 nchis ::,;i S2 n "b", mi-
croampermetrul M (reglat din P3)
poate da despre starea ba-
teriei, ca voltmetru. De-
oarece n acest din caz circui-"
tul se nchide prin O, citirea tensiu-
nii la bornele bateriei depinde de
DZ1
R1 5V6
471<.0 400m
temperatura termosensorului.
Valorile componentelor indicate in
corespund unui domeniu de
0-50 C (depinznd :oi de
lui P2). Prin schimbarea re-
R7, domeniul de
poate fi Astfel, pentru R7 =
33 k.Q. se pot temperaturi
la 100 C.
In cazul temperaturilor negative
se bornele microamper-
metrului 0 C devine punctul de
citire pentru -50 C, iar +50 C de-
vine 0 C.
.Termometrul a este
n figura 2, n ciuda
sale, are o stabilitate o pre-
cizie Elementul termo-
sensibil al acestui circuit este tran-
zistorul T1 care ca
atare sale de am-
plificare. Prin aceasta, tensiunea ba-
(care depinde de tempera-
se la -25 mV
pe grad Celsius. tensiune
Acest dispozitiv este foarte util
pentru vizualizarea logice la
circuitele TTL. Atrag de la nceput
nu poate fi utilizat pentru
vizual iza rea ci rcu itelo r
CMOS deoarece curentul relativ
mare de intrare duce n mod cert la
deteriorarea acestora.
dispozitivului este
foarte nu mai ex-
LED-ul "L" starea 10-
LOW la intrare, LED-ul "H" sta-
rea HiGH. Ultimul LED un
semnal alternativ la intrare si este
foarte util pentru detectarea 'impul-
suriior scurte. Circuitul
impulsuri de cteva zeci de nanose-
cunde sau chiar mai scurte.
Montajul se pe o
de crcuit imprimat se ncor-
ntr-un stilou sau un pix, de
unde se cu ajutorul
unor fire cu cleme, la ali-
mentarea circuitului verificat. O co-
nectare se exclude
diodei D.
este apoi izolata de T2. Semireglabi-
lui P2 da na.tere unei tensiuni de
offset care polarizeaza pe T3 in a"a
fel nct tensiunea dintre emitoarele
lui T2 'oi T3 este cu
temperatura. Microampermetrul M"i
semireglabilul P1 un volt-
metru care ten-
siune. Tranzistoarele T2 si T3 trebu-
ind lucreze n acel a::,; i regim ter-
mic (:oi avInd n colectoarele
comune), pot fi prinse cap la cap
ntr-un manson de n fel
nct un ct mai bun contact.
n ipoteza se folosesc tranzis-
toare n epoxi, (SC 547),
acestea se vor lipi unul de
pe plate ale capsulelor sau se
Tensiunea de alimentare este sta-
bilizata din R8, O.? 1 0.:'2. Ca; la
moritajul precedent din acelea:-:.i
motive s-au ales diodele 5V6.
Cu aceste diode cu lipirea lui T2
de T3, ansamblul este aproximativ
independent de permi-
tnd numai sondei T1 determine
instrumentuiui M. Daca se
montajul si pentru tempe-
raturi mai mari la 100 C), T1
trebuie conectat la mQntaj printr-un
cablu termorezistent. In plus,
posibilitatea, terminalele lUI
Ti vor fi ncapsulate ntr-un adeziv
siliconic.
Cu elementul termosensibil cufun-
dat (numai capsula!) n cu
3,5mA
IC 1 .... IC3:: 741
ELEMENTUL TERMOSENSI-
BIL ( D):: lN 4148
+
F!Go2
R1
100kf.l;
T2, T3=2N 3711 sau
se 547 B
vor introduce tot mtr-un mic man.,.
son de sau plastic. Pentru cei
ce capsule cu cte
tranzistoare special pentru monta-
jele cu amplificator pro-
blema termice este rezol-

n topire, 0 C pe ze-
roul aparatului din semireglabilul
P2. Din P1 cap de
(de exemplu la 100 C) daca
T1 este pus n la fierbere. Aten-
La aceste reglaje picioru:;;ele lui
T1 nu trebuie lichidul!
1N4001
PULS
(084121
inconvenient n cazul pe o
mare avnd o sta-
bilitate, de constructie ce
va duce a

''-'IIJOlI'C::IC:: caracteristici
............. '.. 36,25 m
3,45 m
................. 2,20 m
. . . . . . . . . . . 21 de noduri

acest model la o rnn","n"n"",
: 20, 1 : 25, ar putea fi ideal
clasa EK, autopropulsate
Armamentul se compunea din
care
bene. Cabina de
masinilor erau
n
APRINDERE
EIEel
Sistemul electronic de aprjndere com-
sistemul clasic, scopul
fiind mo-
toareloT cl! aprindere prin scnteie.
Ideea unui sistem electronic de aprin-
dere este n literatura de spe-
cialitate n mai multe variante de prin-
cipiu.
a) nlocuirea contactelor ruptorului
cu un comutator static. Acest procedeu
contactele mecanice ale rup-
torului, care devin doar un element de
Se cer speciale
pentru comutatorul static, care
la de ordinul amperilor ten-
siuni de ordinul sutelor de Perfor-
snt cu ale siste-
mului clasic.
b) a unei ca-
pe bobina de induqie printr-un
comutator static comandat de ruptor.
condensatorului poate fi ex-
sau In cazul n-
de la un convertor
se superioare siste-
mului clasic. Apar dezavantaje,
cum ar fi energiei scnteii
electrice de tensiunea de alimentare n
cazul unui convertor cu tensiune de ie-
precum o funqio-
nare atunci cnd
motorului este un submultiplu al frec-
de funqionare a convertorului.
n cazul rezonante a capa-
se aceste dezavantaje.
Sistemul a fost proiectat ntr-o con-
ceptie folosind circuite inte-
grate. Acest lucru duce la o schem{l eie"
COS 400EM
CI1
Ing. ADRIAN CONDEESCU
J

principiu .relativ fiabIla, cu
performad ridicate.
Principiul de funqionare al schemei
electronice (fig. 1) n
a C) la o tensiune
Uc indiferent de ten-
siunii de alimentare, Ec. n momentul
deschiderii contactelor ruptorului (K),
capacitatea C
s
se descarca .rezonant
prin bobina de induqie (L). In secun-
daTul acesteia se induce nalta tensiune
care scnteia ntre
electrozii bujiei.
Funqionarea schemei este n
cele ce La deschiderea contac-
telor K, bistabilul format din
NAND IC
2
, IC
3
trece n starea
,,1 ". Tranzistoarele T
b
T
2
, T
3
, care lu-
n regim de comutare, se satu-
Pe 1-2 a
transformatorului de impuls
tensiunea de alimentare Ec. In acest
moment se produce amorsarea tiris-
torului Th de tensiunea n
3-4. Condensato-
rul ('5' la tensiunea Uc n ciclul
anterior, se rezonant prin bo-
bna de induqie L. cu aplicarea
tensiunii Ec pe 1-2 a trans-
formatorului, curentul prin aceasta n-
cepe liniar cu o deter-
de tensiunea Ec de
primare. Cnd curentul
atinge valoarea lcmax, pe R
I
>
de tensiune este cu pragul
de basculare a portii IC
4
Se produce n
acest moment bascularea bistabilului n
starea ,,0", iar TI' T
2
T) se blo-
Llc2max
Energia ----
2
n primaru-
lui transformatorului, se 1n
energie condensatorul C
5
se
rezonant la tensiunea de
U
' . , d . W CsUc
c, mmagazmm energIa c = ---
2
...----------------------..--.....---...------f;)""Ec = 12V,
56.0.
7W
R
K
14
Circuitul oscilant este format din in-
primarului 1-2) n
paralel cu capacitatea din
secundar n )2
C
s
= --' . C
5

Nl - 2
Conectare._pe autotul"ism.
Sistem
clasic
la montare se scoate con-
dellsatol"Ul de '. pe rupto/".
TEHNIlJM 3/1982
individ oarecare, altul de-
unui autoturism,
masina numai n
"folosind o cheie cazuri:
cu care
motorul,
circuitarea fireior
contact.
por-
scurt-
care merg la
Pentru evitarea din
aceste
posesori de au pla-
sat pe firele de contact un al
doilea camuflat
de care motorul nu poate fi
pornit. Asemenea dispozitive

contact la
inconvenientul
nct, cu oricare din
procedee de mai sus,
sina poate fi de oricine.
Prezentul orice
motorul
modul de

Introducnd
contact
demarorul, se n-
care face circule cu-
Contactele
bo
chiar
am cupla demarorul.
vibrea/a la 111-
unei
a evita acest
resDectiv
rea C t de in-
trare se fac cu constante de timp dife-
figura 2 se diagramele de
ale schemei. Se
dureaz{1 5.5 ms. lucru
schemei la
reprezentat cablajul
partea
de minimum
TrelfH,frn'rYl,,1r)rll de
se
cm
2
fi-
gura este sistemul de co-
nectare pe Conectarea se
direct De bobina de induqie cu
ajutorul a de sticlotextolit.
Sistemul de a fost astfel
proiectat nct de
de
de alimentare de
motorulu. Totodata, ruptorul
doar un element de oxidarea
uzura contactelor fiind t'limi-
nate. Schema normal la o
tensiunii alimentare intre 8
V, la o turatie de 6200
ture/min a unui motor 4 cilindri n
Gama de
- 30C +85C, La
reducerea depunerii de calamma
n camera de ardere. Montarea
pe autoturism foarte nu
nici un reglaj suplimentar. La
montare snt necesare o
feCtil a contactelor
plarea de pe ruptor.
TEHN/lJM 3/1982
Praf. M. VORNICU
acesta nu va functiona.
Punnd acum degetul pe sen-
zor, prin circuitul A va trece un
curent slab care va fi suficient
polarizeze baza tranzistorului
Tl n'
Baza kli T
2
fiind acum polari-
se va deschide Darling-
tonul T
2
-T
3
, iar curentul de co-
lector din T 3 va releul
RE, nchiznd contactele REa
(prin care se prima-
rul bobinei) REb care fac ca
releul anciansat chiar
ce" am luat degetul de pe
senzor. In acest caz, cu cheia
putem pune n dema-
rorul deci putem porni moto-
rul.
La ntreruperea contactului,
releul dispozitivul
este din nou pus n starea ini-

, R3' condensatorul
C2! ca condensatorul de stabi-
lizare C
l
, montate n linia de ali-
mentare a lui T
2
, cir-
cuitul mpotriva efectelor de ten-
siune tranzitorii care ar putea
fi generate, de exemplu, de mo-
torul ventilatorului sau al
torului de parbriz. Prin R3' C
2

Cl se astfel excitarea
a releului.
1
Pentru posesorii de autoturisme
"Dacia"-1300 sau de alt tip care snt
echipate cu alternator trifazat de
12 V schema
unui regulator de tensiune electro-
nic, cu ridicate.
Stabilizarea de tensiune la
ale turatiei rotorului alternatorului
ntre 200' si 10000 rot/min este
de inct tensiunea la bornele
redresorului (alternatorului),
cu un voltmetru de curent con-
tinuu cu ac indicator, con-
nesesizndu-se nici o
a acesteia.
Stabilizarea de' tensiune la
ale curentului de este de
asemenea foarte varia:-
tii ale curentului de al gru-
. alternator-redresor ntre zero
36 A (sarcina
a alternatorului)
ale tensiunii la borne, ntre
punctele A B pe mai mici
de 1 V.
Regulatorul se compune dintr-un
amplificator de eroare,
realizat cu tranzistoarele T
1
T
2

un amplificator realizat cu tranzis-
toarele T 3 T 4 n montaj Darling-
ton, care curentul de exci-
tatie al alternatorului.
'Grupul R
r
C
1
o filtrare
a tensiunii care regula-
torul.
Pe baza tranzistorului T
1
se
tensiunea de de 3,3. V
pe dioda 0
1
, Pe baza tranzisto-
rului T
2
se o tensiune propor-
tionala cu tensiunea la bornele al-
ternatorului.
o
6 .. .12V
01
REa
,
\\,
RE
'1
:
I
I
I
I ______ J
1 N 4001 '--_---...6 .. J2V
I
I
I
I
I
n ce senzorul, acesta
poate fi realizat cu
camuflat ntr-un loc accesibil
celui ce cunoaste secretul.
trebuie' ducem ma-
ina la "Service", este necesar
ca n prealabil
ntre punctele 1 2 contactul
REa
Cu unele mici
montajul poate fi folosit n
I f
Ing. DAVID MOLOPVAN,
Dioda O
2
a fost pentru a
permite circuitului Darlington re-
gleze curentul de al alter-
natorului de la zero la valoarea ma-
astfel performan-
ridicate ale regulatorului.
Dioda 0
3
, de ntoar-
cere a curentului, tranzis-
toarele T
3
T
4
la supratensiunile
care pot autoinduc-
de
Toate snt de O,S W.
Reglajul tensiunii (Ia aproximativ
14 V, la un curent de de
10-20 A) se face
R7
T2
TUN
REb
--
1
:
!
I
I
,
I
,
I
,-
alte scopuri, pentru a pune 'in
functiune diverse alte meca-
nisme prin simpla atingere cu
degetul.
Montajul de se poate fo-
losi att la masinile cu alimen-
tare la 6 V minusul la
ct si la cele cu 12 V, avnd n
vedere ca n fiecare caz pu-
nem un releu adecvat.
metrul ajustabil P
1
cu
masurnd tensiunea ntre punctele A
si B cu un voltmetru de curent con-
tinuu.
Montajul se va realiza pe o
de circuit imprimat de SOx
60 mm si se va introduce ntr-o cu-
tie din de aluminiu cu grosi-
mea de 2-3 mm. Tranzistorul de pu-
tere T
4
va fi montat pe,. cutia de alu-
miniu, dar izolat electtic de aceasta
prin intermediul unei de
Cutia de aluminiu va fi mon-
direct pe automobilului,
avndu-se n vedere un con-
tact termic ct mai bun cu acesta.
echipa autoturismul
cu acest regulator, tensiunea insta-
va fi iar bateria de
acumulatoare, avnd un regim de n-
va avea o mai
electrolitul din ba-
teriei va trebui completat mai rar.
Ex
A
Rotor
B
o-p--
K +
IG
R= , unde:
woL
Q Q Q
woe
schema bloc curba
Se
acest caz cu rba de rez,\)-
este inversa celei din fi-
, realizndu-se un salt
valoarea frecventei inter-
mediare semnalele alU
-de valoarea
intermedtare fiind ate-
nuate. se
rea minimului de atenuare res-
a maximului valorii ten-
U
1es
, pe o apro-
de valoarea FI se poate fo-
schema din figura 3. Acest
lucru se prin ca-
trimerului de 5-15 pF;
este foarte eficient
n I rarea unei pu
care
lucru foarte des ntlnit n ben-
zile de radioamatori.
6 dB
.. .. _. -"-- -
20 dB
fo 2
4 este prezentat un
de inter-
465 kHz, cu selecti-
care se
utiliznd un circuit de ne-
T. Selectivitatea
i este
rea:
un dezacord (o
care de cea in-
de: 800 Hz se - ob":'
o de minimum
dB; 1,8 kHz se o ate-'
nuare de minimum 20 dB;
9,5 se o atenuare de
minimum 40
Selectivitatea se poate apre9ia
din curba care atenu-
area la diferite frecvente n
intermediare. La re-
r se
de 100-200
se din
P.
Circuitul Darlington realizat
cu tranzistoarele 1 2
o mare. Tranzistorul
un demodulator pentru
semnale modulate n amplitu-
dine, n clasa
o amplificare de
un nivel de al
de inter-
se obtine la j'esire un
de
Nivelul semnalului de trec-
i nu trebuie
300 mV pentru ca
nu intre n re-
ceea ce ar
puternice
de audiofrec..:

TEHIIJIUM 3/1982
-
Un element de mare ce
receptorul este
cretizat printr-un instrument ce
informatii asupra valorii
electromagnetic la locul de
S-metrul are
de la 1 la 9.
cmp cu valoarea de lOO.H
rea receptorului. Celelalte valori
niveluri cu
de 6 dB: S9=lOOj-l. V; S8=50/-',
25"f-4 V; S6= 12,5.N..- V; S5=6,25A
=3,14j-l V; S3=1,56){. V; S2=0,78
Sl=0,39.u. V, grafic lege
n figura 1.
Pentru valori mai mari de
(S9), se fac
3,13, respectiv 10 dB. cele
cazuri, nivelul S se lund sem-
nal continuu de la n
controlului automat
(CAA).
se mai face ntre
mite ale valorilor: limita este
de curbura de
elementului de deteqie;
este de
dioreceptorului. De
emis de ra(jlOarrlatonlor
ntre aceste limite.
:Realizarea cea mai a unui
S-metru este utilizarea unui miliamper-
metru cu cu
amplificator ce are curba
O bloc a
tru cuprinde un amplificator impe-
mare de intrare nu
turbe funqionarea
amplificator cu
amplificator de cu
n instrumentul lwjlcatC)I
liampermetru).
Ca amplificator de intrare
folosi un circuit integrat care
amplificare mare n curent
amplificare ce depinde de
reaqie aplicat. n general, arrlp!iihc:at()a-
rele ce au o de
unele "l"'UUll.::tl"

niaritate
de intrare. acestea
n de elementele din

n figura 3, de exemplu, amplificarea
etajului este de raportul
elementelor R
2
/R) din bucla de reaqie,
semnalul de la intrare fiind in cu
semnalul de la (prin modul de
nectare a etajului).
mare de intrare este deter-
prin faptul o a semna-
lului de este
semnalul de intrare.
n bucla de reaqie se
un element neliniar eta-
jului devine ca neli-
. niar poate fi folosit un tranzistor.
Verificind caracteristicile unui tran-
zistor, .se poate observa
acestea snt
deci tranzistorului
xeze o polarizare astfel ca fimqionarea
sa fie pe partea a
teristicii.
Schema S-metru este
in figura 4. Circuitul CI-l
este de tip 741
amplificator intrare, a
care este de R
2
:
Din
echilibrarea circuitului
Teoretic, n
trare, semnalul de
nul; practic nu se
cauza unor imperfeqiuni
nentelor interioare.
etaj este arrlpJ][!lcatc>ruJ
garitmic. Aici rezistoru!
iar condensatorul
TEHIlIIUIII! 3/1982
se
16
IN
Plasarea subiectului n cadrul
imaginij este un lucru n cea
mai mare n momentul f010-
grafierii. In procesul, negativ-pozitiv
se poate interveni printr-o renca-
drare la dar n ca-
zul diapozitivului orice de-
vine Fotograful are la
deci un cadru n care
buie att subiectul, ct SI
fondul astfel nct su-
biectul fie pus n si me-
sajul artistic dorit ct
mai clar. Dimensiunile acestui cadru
snt n principiu standardizate, ceea
ce nu realizarea unor lu-
n formate speciale, respectiv
la care una din laturi este cu mult
mai mare dect sau, dimpo-
cu laturile egale.
Formatele uzuale n tehnica foto-
snt cunoscute att pentru
materialele fotosensibile negative,
ct si pentru cele pozitive, astfel nct
nu vom insista. Ceea ce trebuie
mentionat este raportul laturi lor
care' este de 2/3 si 3/4 ie
face formatul 6x6 cm,la care rapor-
tul este 1) la materialele negative
de 2/3, 3/4, 4/4, 5/6 la materialele
pozitive. Fotografiile se n
8
G
i
K
F
R
I
Q
L'
-
O'
-._._ .. _.-... _.
_ .. _._ .. -
I
-"
E
T
I
S
M
P
1
N
o c
!
I
R
I
Q
i
-._.-.-:-.
_. _._._.

T ! s
I
i
18
Ing. V.
marea majoritate la formate avnd
raportul laturilor 2/3-3/4, raport
care imaginii o este-

Vom ncerca n continuare ana-
care snt elementele care con-
cadrului atributele de echilibrat,
de estetic.
figura 1. Cadrul a fost
prin axele de
trie (linia si o data
printr-uri caroiaj. determinat de m-
laturi lor n trei egale
(linia Se n cadru o
serie de linii :;;i puncte, unele avnd
semnificatii deosebite.
Punctul' "O", centrul de simetrie al
cadrului, este considerat un punct
slab, deoarece prin pl'asarea subiec-
tului n centrul imaginii restuldetali-
Hor vor fi estompate. Desigur,
si subiecte care prin caracteristicile
lor impun plasarea n zona
Liniile FL, EM, GP, KN snt numite
linii forte ale cadrului, iar punctele
R, O, S, T puncte forte. Plasarea su-
biectului una din liniile forte
sau ntr-unul din punctele forte
cele mai bune n cadru.
Privirea n mod firesc su-
biectul si I percepe mult mai bine
(O
[J
CI h
dect la o a)ezare simetrica, atunci'
cind ochiul ntre cele doua
ale imaginii, diminund
elementului central. In
plus, diagonalele (figura 2)
ele semnificatii n cadru, cea ascen-
(stnga jos-dreapta sus) de-
vine o forte, cea descen-
(stnga sus-dreapta jos) o dia-

Punerea n a subiectului
se va face, a'Jadar, prin plasarea sa
peste punct forte sau linie forte din
cadru. estomparea unui
element component al imagi,nii se va
face prin sa peste un
punct slab sau o linie din ca-
dru. /
Un raport cu efecte
estetice mai puternice este cel de-
terminat din perioada Renaste-
rii de arti:;;tii plastici :;;i cunoscut ca
"diviziunea (ie aur". Acest raport co-
respunde unui segment
. (figura 3) n inegale astfel
nCt: AB AR
-=-=1'618.
AR RB '
Practic, acest raport se m-
segmentul n 8 egale
lund AR = 5/8 AB :;;i RB = 3/8
sistemul din figura 1 prin
prisma raportului .. diviziunii de aur",
se caroiajul din figura 4,
punctele si liniile analizate
du-si S-a avut n ve-
dere o a segmentului ':oi
dinspre 8,
punctul R.
Se noul cadru se ca-
racterizeaza printr-o grupare mai
a liniilor si punctelor semni-
ficative spre centrul imaginii.
Sigur n nu este nece-
aplicarea a principiului
descris, ochiul, cu un oarecare exer-
putnd plasa cu mare rapidi-
tate elementele ale
imaginii n zOhele semnificative.
Este foarte posibil se utili-
zeze unor
formate curente, care fie folosite
la de ncadrare din timpul
La aparatele cu vizare re-
flBX pe geam mat se poate trasa ca-
roiajul descrs chiar pe acest geam.
O linie de foarte mare
n cele anterior expuse,
este linia orizontului. Psihologic vor-
bind, automat
rii acestei linii sau unui
element' cu ea.
Proasta plasare a liniei orizontului
(sau asimilatei ei) poate compromite
o imagine altminteri n
mod corect.
Linia orizontului nu se n
principiu de-a lungul axei longitudi-
nale de simetrie, deoarece
rea a imaginii ochiul
distinct partea de jos :;;i
cea de sus, pierzndu-se caracterul
unitar al Plasarea liniei or-
zontului se va face peste linia forte
sau linia forte
n de celelalte elemente din
o
C!
c d
imagine
care trebuie
zont jos ntr-o
partea o impresie
dezolare, pustietate. Un orizont
sus poate senzatia de stri-
vire a din
Linia orizontului tol:p-
o de sprijin, nlocuind su-
de. asezare. fi-
gura 5, vom constata o
a cubului din figma
deosebire de figura 5b, n
este unul de stabilitate.
Dealtminteri, o
ne ntotdeauna tindem
spre o stare de echilibru, ceea ce
implicit va duce la unor sen-
zatii de instabilitate sau de nefiresc
crld unui de linia
sau este
.
figura 6. Asimilnd linia cu li-
nia orizontului, cercului pare
n 6a. min-
cea mai de este cea
dintre orizont lor
fiind corecte.' Figura
6b o partea in-
o 8ta-
6c avem de-a face cu
cum firesc o
foarte 'mari,
n
din fi-
dent n de
stnga, n partea
a cadrului.
O pentru
ncadrare este cea a
Redarea
Nu este cazul aici detaliem
ny('\hlom,,,, liniare gnd in-
la ,."o::.nrY10!Ol a obiecte-.
lor reprezentate n plan, ci ne vom
la a aspectele
semnificative Vom utiliza
ca exemplu o a unul
drum drept de Ape-
lnd la o sau la
constata
se ntlnesc
ntr-un punct (punct de
de:;;i noi :;;tim ele snt para-
arborii se aparent
pe
n realtate snt de
de ordin.
Aceste efecte se pe baza
modului de formare a imagi-
nii, att n cazul ct pen-
tru un tr,y"",..<>t,(' Imaginea
este au-
pe durata trans-
ferului nervos si a analizei realizate
mintal, astfel nct n re-
darea obiectelor snt !ma-
va fi
de o serie de
unele corectabile la
nu. Ca exemplu vom da
des ntlnite si u:;;or de intuit.
nor<>-r,',;; In,;;, de aproape,
spre aparat, cu
vom obtine o ima-
o pereche de
nefiresc de mari n compara-
cu restul coroului. O asemenea
este
fotografiem o de jos,
vom ncli-
la
narea ramei de sau prin roti-
rea planului p.ortfilm.
Imaginile pe vor
normale ele au fost date
de obiective cu
(pentru formatul respectiv) nu a
existat n prim plan un obiectiv rela-
tiv mare pe fotografierii. Fo-'
losind obiective superangulare, pri-
mul plan apare exagerat de larg, n
timp ce punctul de se apropie,
imaginea Folosirea
aparatelor reflex este cea mai reco-
existnd posibilitatea unui
control direct al imaginii date de
obiectiv, astfel nct le
fie n limite acceptabile.
Obiectivele cu alun-
gesc perspectiva, n
acest caz fiind mult mai
dect n cazul superangu"a-
relor.
Analiznd redarea perspectivei n
de pe a privi-
Propun un inel adaptor cu ajuto-
rul se pot folosi obiectivele
cu filet i M42x1, dar
care s o
a diafragmei (HELlOS, DOMIPLAN,
PENTACON-AUTO etc.). ine-
lului este cu cele
variante pentru de surub: va-
rianta 1 pentru folosirea suruburilor
de la inelul cu sau n cazul
n care se vor mai
lungi (M1,5x8) se va folosi varianta
2.
Avantajele la metrica in-
constau n faptul se
pot o mai mare de obiec-
tive si accesorii (inele intermediare)
n pentru aparatele din seria
PRAKTICA sau ZENIT.
Dezavantajul n faptul
se la acti,onarea a
diafragmei direc't prin butonul de-
aparatul neposednd sis-
temul de a diafragmei prin
frontal ca la aparatele PRAK-
TICA.
Un alt dezavantaj n faptul
nu se pot monta corect obiective
cu partea mai de 4,5
mm (fig. 2), sau care la o
standard de pelicula
(3) mai de 4,5 mm.
Pentru obiective care la
distante mai mari de 4,5 mm se va
executa inelul adaptor la o lungime
cu (4,5+a) mm, "a" fiind dife-
dintre de lucru a
obiectivului si standard: D=
45+a => a=0-45.
Cei care obiective cu filet
M39x1 din seriile mai vechi de apa-
rate pot executa inelul la cote le in-
TEHIIIIUM 3/1982
wrului (sau fotografului), vom con-
stata redarea n plan apare nor-
nivelului privirii.
Figura 7 stnga sus imaginea
unei perspective
normal.e centrale, n partea de jos fi:.
ind vorba de o
In partea a figurii, cores-
centrale sau late-
rale, este ilustrat cazul perspectivei
de sus n jos, a:;;a-zisa a
n zbor. Partea a fi-
gurii 7 cazul perspectivei de
jos n sus, a
Punctul
privitorului.
majoritate a fotografierilor
se sub o nor-
Celelalte cazuri se ntl-
nesc voit cnd se o redare
sau inevitabil, cnd
punctul de fotografiere sau
avut 'Ia nu permit alte so-

Ing. MUGUREL POPESCU
dicate, cu modificarea M39x1 n loc
de M42x1.
O recomandare mai mult
dect punctul marcat cu
Varian'lo 2 h.9. f
N CITITORILOR
Pentru a asigura primirea a revistei TEHNIUM, rennoi-
abonamentele pentru anul 1982!
Abonamentul la revista TEHNIUM 9 lei trimestrial. 18 lei
semestrial 27 lei pe 9 luni.
Abonamentele. se pot face la oficiile la factorii
la difuzorii voluntari din ntreprinderi
Punctul de fotografiere (punct de
este important n raport cu
subiectul pentru o redare si
Alegerea punctului de
este pentru reda-
rea n a imaginii si pen-
tru redarea volumelor n plan. Toto-
ntre subiect si apara-
tul fotografic va avea o mare influ-
Distaniele mici duc la elimina-
rea detaliilOr, subiectul ocupnd o
mare mari fac
ca subiectul se n
Folosind alte obiective
dect cele normale, se poate influ-
raportul subiect
-ambiant cu riscul
unor mai mult sau mai
pUJin
In dispunerea a imaginii
o multitudine de planuri.
Semnificative se trei
planuri: planul subiec-
tului fundalul. Desigur, prim-pia-
nul poate fi plan subiect sau fun-
dalul fie nlocuit printr-o culoare
pierzndu-se
de plan distinct.
Prim-planul ISste cel care cuprinde
drept cele mai
apropiate de privitor.
Planul subiec"1:ului contine, evi-
dent, subiectul trebuie fie pia-
nul de
vopsea rosie se va trasa mon-
tarea obiectivului n inel pentru a se
putea citi de sau
de raport de el trasn-
du-se apoi de montaj.
Inelul se poate
dintr-un material cu de
aschiere bune, pentru a un filet
care nu mai necesite rectificare,
care accepte un tratament termo-
chimic scl[] electrochimic de protec-
Var/qrdo /
Fondul restul elemente-
lor imaginii, care pot avea sau nu un
rol n
pentru reusita une ima-
gini este ca aceste trei planuri nu
se reciproc. Un
prim-plan prost realizat poate dis-
trage privirea de la subiect sau
poate minimalizeze semnificatia.
Planul subiectului insuficient di'fe-
de prim-plan va fi diminuat'
ca sau va pierde chiar
Un fundal
prea bogat va distrage
cum un fundal prost ales se
cu subiectul, mai ales
din punctul de vedere al
sau culorilor.
autorului a fost pre-
zin.te principial o serie de probleme
de a se
pierde ntr-o prea mare de
:;;i colaterale, Cl1
ca fotografului amator
fie utile att n realizarea propri Hor
ct n analiza
de practica
Aplicarea celor expuse nu
eforturi deosebite, fiind
logicii psi-
hologice de
(brunare, cromare,
nichelare) sau se poate folosi un
material inoxidabil (INOX).
n figurile 2 si 3 snt redate ele-
mentele aparatului monturi:
1) butonul declansatorului; 2)
filmului care
cota de 45 mm; 3) pelicula
film; 4,4') cele variante de inel
adaptor; 5) obiectivul cu M42x1.
OLT
OLT
SNAGOV
SNAGOV
SIRlUS
SIRIUS
DIAMANT
DIAMANT
CU CIRCUITE INTEGRATE puteti
magazinele raioanele specializate ale co-
stat. Modelele DIAMANT, SIRIUS,
snt realizate ntr-o conceptie
Intreprinderea Noile tele-
complet tuburile electronice, permitnd re-
programelor ele televiziune n benzile 1-111 (canalele
n benzile I-V (cananele 1-12 21-60).
DIAGONALA
ECRANULUI,
44 cm 2920
44 cm 3000
47 cm 2920
47 cm 3020
50 cm 3050
50 cm 3120
61 cm 3600
61 cm 3720
Semnalul care apare la piciorul 4
al modulului sincroprocesor co-
baza tranzistorului driver
T701 (BF458 sau BF258). Acest
tranzistor este conectat cu emitorul
la polarizat n colector cu o
tensiune de +70V. Sarcina acestui
tranzistor este primarul transforma-
torului driver, al secundar, prin
grupul L70111R703 n serie cu R704,
baza tranzistorului final de
baleiaj Tranzistorul BU205
r
20
NOI SURSI DIIIIRDII:
CORVIRTIIOR
de de micro centrale electrice de diferite tipuri a condus la
'SJrJlJJ'irl!.!Q interesului pentru sistemele electronice de conversie a curentului continuu de ten-
n curent alternativ de 220 VI50 Hz pentru normale.
n revista a unei cu tranzistoare pentru puteri de
000 W, un mare de cititori au solicitat prezentarea unui montaj pentru puteri mai
Le n cele ce prezentnd schema unui convertizor cu tiristoare ce se
poate utiliza la puteri .de 10 kW. Montajul poate fi realizat n atelierul prea
'mare dificultate.
-
L
2
DI rUTIRI
FLOREA MIHAI
0102= KS4060R
T
1
-li = T202
T
3
-18 = T54( 55)

FIGURA 1. 16
q
condensatorului CI (n microfarazi) este
de rela.{ia:
P(W)
= (0,018 - 0,032) --
E(V)

unde P este puterea convertizorului n
wati, iar E este tensiunea de alimentare
n curent continuu n volti. Factorul de multiplicare din
se poate optimiza n prin vizu-
alizarea formei de cu secundarul
neconectat, care trebuie fie ct mai
aproape de dreptunghi.
Inductanta de filtraj LI are un miez
din tole de ferosiliciu de circa 35 cm
2

cuprinde un de 60 de spire cu
un conductor de 50 mm
2

n secundarul transformatorului
avem un formator de
care sinusoida cu un sis-
tem de trei dreptunghiuri.
Ta 1(11- 3=(0848 6EI T 2
FIGURA3.
LA
05(1-
LATOR
FIGURA2.
Rapoartele bobilliljelor din", secundar
snt date de

-1 = 0,265; -1- = 0,735,
n2 n2
unde n este de spire al
secundare.
Pentru calculul transformatorului
mai avem
U2
--= 1,1'--
ni Ul
respectiv pentru sectiunile din pri-
mar:
AB=DE=0,34 ni CD=DB=0,66 ni.
de spire a fost ales ntr-o
care o dispersie
mare a tipurilor de tole utilizate la con-
structia transformatorului.
Datele bobinajelor snt cuprinse n
tabelul nr. 1 pentru variante con-
structive. Pentru alte tensiuni sau pu-
teri, calculul se face cu de mai
SUL ,
n scopul tensiunii alterna-
tive, la se mai introduce un filtru
format dintr-o cu o a
miezului de 25 cm2, cu un
conductor de 16 :nm
2
, cu 50 de spire.
filtrului snt de 6,8 2,4
.}-tF (CI C
2
)
Generarea comenzilor se face cu
montajul prezentat n figura 3, succesiu-
nea comenzilor fiind cea din figura 2.
Montajul cuprinde un registru de de-
plasare cu trei circuite integrate un
decodificator cu protectie, realizat cu
circuite SAU-exclusiv. Utilizarea acestui
tip de circuit este pentru a m-
piedica aparitia unor comenzi false.
care ar periclita montajul. /
(CONTINUARE N NR. VIITOR)
21
aBNBIITOIAr
parte din categoria apara-
telor de laborator, generatorul a
rui este
serveste la verificarea si ridicarea
caracteristicii de a amplifi-
catoarelor de
generate snt: 20, 27,
36, 47, 63, 84, 112 150 Hz. Aceste
prin comutatorul S2 pot fi
R7
.Dl K1h6558
multiplicate cu X1; X10; X100;
X1 000. La semnalul poate
avea 3 mV, 30 mV, sau 300 mV.
n sa, generatorul are
un circuit integrat COB 400 H, un
tranzistor BF 241. Dioda KO 522 se
poate nlocui cu 1 N914.
"RADIO", 11/1980
+58
VI, VI Kp,522A
I CIODIRl144 M 'z
De la semnalul este aplicat
unui etaj cu tranzistor FET (T
1
),
montat n sursa altui tranzistor FET
(T
2
). Prin circuitul oscilant din
drena lui T
2
semnalul de 144 MHz
este aplicat detectorului format din
diodele 0
1
O
2
,
Tranzistorul T
3
etajul
oscilatorului local, al semnal
se tot pe diodele D
1
-0
2
. Sem-
nalul de rezultat
este amplif'cat de eta-
jul cu tranzistorul T
4
.
Circuitele din intrare, drena lui T
2
si intrare n mixer snt acordate n
banda de 2m. Bobinele au 6 spire
CuAg 1, pas 1 mm, diametrul bobi-
22
nei 6 mm. Pe bobina de intrare priza
este pe spira 2.
Oscilatorul ntre 72 si 73
MHz, acordul cu dioda
varicap 0
3
(BB 139 sau BA 105).
Bobina din oscilator are 8 spire
(dimensiune ca celelalte bobine),
priza la spira 3 (eventual se
prin
Oiodele 0
1
-0
2
snt 1N 4148, iar
tranzistoarele BF 245, 2N 3819.
Din lui T
4
semnalul se
unui amplificator audio.
Receptorul pe AM,
CW SSB.
"RADIO COMMUNICATION",
7/1981
VDBULDSCD'
Un osciloscop poate de-
veni vobuloscop cl!, adaptarea gene-
ratorului In acest mod se
pot verifica etajele de in-
cu de
aproximativ 465 kHz.
Montajul un circuit inte-
grat cu 4 (poate fi un COB
400). Primele trei constituie
formatorul de impulsuri dinte de fe-
pentru sincronizarea oscilos-
copului de timp) pentru
realizarea devierii de Os-
cilatorul de are o
al circuit
contine 3 diode varicap (D1
BA . 102. Semnalul de Sil1
prin intermediul lui T1
diodelor varicap, iar semnalul
lat, rezultat din emitorul lu;
circuitului supus
rii.
de lucru se poate
plasa din Cv. Inductanta L1
de un filtru IF a unui
tor cu tu'buri.
"RADIOAMATER", 1/1
INCIONIZ4TD
Sincronizarea sunetului cu imailOgi-
nea se poate face nregistrnd pe
banda impulsuri cu frec-
convenabile, Ele-
mentul electronic mo-
torul aparatului de (prin
contactele releului se face afimenta-
rea motorului). Montajul poate fi util
pentru schimbarea diapozitivelor.
Impulsurile magnetice snt prelu-
ate de trei etaje amplificatoare, apoi
redresate.
n final este un amplificator de cu-
rent continuu care releu!.
"FUNKAMATEUR", 12/1981
LIMITITOI DB '114ZITI
, ,
semnalelor slabe pertur-
bate de sub de impul-
suri devine Receptoa-
relor de trafic li se poate adapta
montajul care prin specifi-
cul efectul nedorit al pa-

De la detector semnalul de
este aplicat unui etaj am-
plificator, apoi unui grup filtru de
redresat. Acest semnal re-
dresat si semnalul de audio de la T1
snt apiicate unui /imitator cu diode
03-04. La limitatorului
printr-un comutator se ia semnal di-
rect de la amplificator (T1) sau sem-
nal prelucrat de limitator.
"FUNKSCHAU", 13/1979
TEHN/UM 311902
.,.,
VIZDI IIRITDR
Pentru punerile la punct ale clari-
n cazul unor profunzimi reduse
(fotografiere la foto-
grafiere la deschideri mari) se folo-
ca un accesoriu important vi-
zorul
acestui vizor suplimentar
se o de peste 10 ori a
imaginii date de aparatul fotografic
de tip reflex. Cmpul imaginii
este de circa 8-10 mm. Vizorul din
fotografie, produs de PENTACON,
are un coeficient propriu de
de 2,7 ori, imaginea pe
un cmp de 8 mm diametru fiind de
circa 12 ori
Dispozitivul este astfel conceput
nct vizarea poate fi n
mod normal a fi scos de pe
aparat, rotirea ocularului. Ast-
fel, de reglare a clari-
vizorul ncadrarea
, n mod normal, viznd n-
imagine.
dispune de posi-
bilitatea unei dJoptrice.
Pentru buna tunctionare a autotu-
o atentie trebuie
ac(::>rdata bateriil"or de acumulatoare,
electrice ale
Este cunoscut faptul din cauza
acidului sulfuric a unor 1...1"'""' .... ;11...1."
mecanice baterie, pe
mai precis colierul de
apar urme de coro-
ce
un electric imper-
resmtit n cele mai multe ca-
la ' autovehiculului.
este se des-
face colierul de bronz, se
bine att el ct si borna acumulatoru-
lui, se ia loc si se unge cu o
protectoare, de obicei va-

ca
se semestrial.
I
14
I
7
10
1/1982
I
c. VASILE
implantarea de
circuit imprimat, tre-
buie "formate" termi-
nalele ndoite la o cu
cea a unde se vor monta.
Pentru
un dispozitiv foarte simplu, de tip
calibru, ce poate fi realizat prin fre-
zare att din aluminiu ct
tollt sau o masa
ramid etc.). se a,dla pe
canalul central cu mna selncjoa-
ie cele terminale la . lungimea

CARE,ULUI DIN NUMARUL TRECUT
ORIZONTl:1rLetcon -CGS.2) Ulei- Efort. 4) Tractor
"7 Nr:5)Osar -Auzi. 6) Ananas. - CII. 7) R - L 8) Ape - Uii - Az.
9) .Minus .. ..;., Nuia.' 10) Acte - FagoL .'


a:i>pri-
nciclopedia prac-
a copiilor. n Editura
"Ion volumul
ndemnare o
serie ce va nsuma n final vo-
lume dedicate educatiei tehnice si
estetice a copiilor, sporturilor jo-
curilor preferate, naturii
turismului.
Primul volum al Enciclopediei are
un bogat sumar, n care, firesc, ac-
centul este pus pe
a viitori lor
a celor ce vor
BREANA . GABRIEL -
Casetofonul dv. nu poate deveni
stereo cu partea ncor-

MARTIN - Oituz
Piesa n scrisoare repre-
un condensator electrolitic 50
jJF/6V.
COSTEL - Baia
Conectnd becuri n paralel pe di-
fuzor distruge etajul final au-
dio.
COMAN DANIEL -
nu.
BOLOHAN SER lOJA - lasi
Am publicat vom mai' publica
montaje de. de lumini.
ALEXE ROMICA - jud.
La ce BC 107 A
poate fi nlocuit cu BC 107 C, res-
pectiv BC 177 A cu BC 177 C.
Tranzistoarele
nare ntr-un montaj expe-
rimental.
RADOI ION - jud. Olt
unui minicalculator
posibilitatea unui amator.
Se
FURTUNA SORIN -
Nu avem
TANAsucA GABRIEL - Suceava
amplificatorui cu pie-
sele ce le (2N3055) fi

SAHLEANU RADU - jud. Suceava
"Caloriferul de buzunar" nu nde-
de publicare.
RADU S. - jud. Vrancea
cu magazinul
"Dioda".
CUCOS IOAN -'Bucuresti
Vor fi publicate schemele solici-
tate.
RAICA HORIA - Baia Mare
dar nu putem ajuta
la repararea casetofonului.
PSLARU C. - jud. Alba
Cele tipuri de difuzoare de
40 W gama audio. Nu
un difuzor
de 10 W.
RUS GHEORGHE -
n locul condensatorului
nat orice fel de condensator
variabil. Modificnd tensiunea de ali-
mentare, nu cum se va mani-
festa receptorul.
SWIlO" , ....
"'_'F.crsw
SW805'c:.. ...
sw_: RIP ..
MITROI GABRIEL -
Materialul trimis va fi publicat n
limita disponibil.
MARINESCU -
Vom ncerca cele so-
licitate.
CONSTANTINESCU C. -
de lumini" s-au publicat
multe scheme.
LEMNARU VASILE -Bucuresti
Semnalul preluat de la ca-
setofonului, borna pentru difuzor,
este prea mare pentru excitarea am-
plificatorului.
montati ca casetofon
un rezistor de 7A/2W. apoi
semnal (pentru amplifi-
catorul de puteri) de la un
metru de 100-200 A montat n pa-
ralel pe
n fe!ul acesta se poate regla nive-
lul semnalului.
COMAN GH. - Urziceni
aparatul are firele
n este foarte greu
mai n stare de
Se poate remedia prin
cu alt receptor.
. LUPU MARICEL - jud.
nu poate procura
la Cartea prin
CRISTIAN - jud. Gorj
sistemul RAA, semnalul
nu mai este filtrat, deci un conden-
sator de decuplare este defect.
HOLBAN VALERIU -
MANU ELARION - Rm. Vlcea; CO-
DINOIU LIVIU - IS-
TRATE PETRE - ISVO-
RANU ILIE - RAD-
VANSKY KAZIMIR -
ILIE - Suceava;
NAICU - EPU-
RAN -
L. - Breaza; PETRAN ION - Cluj
Napoca
dv. trimise la
au fost spre o ..
blicare n limita
CAZAN HORiA - B
SAHLEANU RADU
BELDEAN DAN -
AURELIAN -
C. - Giurgiu;
- Caracal;
ladislau - POPE
DIU - Cmpulung Muscel; .
PETRU - GHEOGHllt
NIEl - MATALU FLORIN
ALEXANDRU
Arad; AUREL -
COSTEA NISTOR - I AM,AHllel
- O
Piatra VLADU
- Alexandria; MOCANU
CIORDARU N. - BUlcurlesti:}1:B
STOIAN AL. - Timis;
I\IARIU - Constanta; POPESCU
OVIDIU - CIOABA ISPAS
- Drobeta - Turnu Severin; SIL
VESTRU ZOLTAN - Covasna; CO-
MAN CORNELIU - Snagov; TWAR-
DOWSKY A. - STOIU
MIHAI - CHIRILESCU
DORIN - Piatra STREZA
LUCIAN - IEREMECOV
LAURIAN - SITARU DO-
RIN. - Deva; TOT -
Cluj-Napoca; BURTEA DAN - Te-
cuci; LUPU MIRCEA - Mangalia;
POPA GABRIEL - Bucuresti
Materialele trimise la nu
ndeplinesc de publicare.
Tov. ARGHIR GEORGE din
Cluj-Napoca, autorul articolului ,Ae-
romodel planor cu pilot semiauto-
mat "Olimpic-8", este rugat ne
la adresa
1.