Sunteți pe pagina 1din 99

q'l#',i?ii"#::#;:::;?

#i:::ffi
ffi
f;rneor_c"-.t^1"T?*,. aststenla comunitari

:,f i:i#H:J:,'J#;
,

:,, IVLtrs ingur comunitar


este
"il,r*"ri
i: 6 practicd continud
si cuprinzdtoare, t"a/"pt"ri ;;"
de
fuate vdrstele $i cQre se deffisoard intr-o^diversitate de unitdli;
include educa!.i.a pentru sdndtate, menlineree, coordonerea El
evaluare a in grii iri i in divizil o r fami tii I o r, grupurilo r S i c omunitdlilor"
Pentru a face fayd nevoilor in continud schimbare pentru sanittatea
mediului, nttrsingul trebuie sd aiba o perspectivd de viitor in
privirtla dezvoltdrii rolurilor $i dernersttrilor de practicd. E,ste cel
care poate pune in valoare individul Si comttnitatea atat in sens de
nevoi, cat ;i irt sens de ac{iune pentru rezolvarea nevoilor, prirt
faptul cd -este aproape de individ pi de con'tunitate, gi aceasta
pentru c a fac e parte integrantd din cotnLtnitatea tn care
aclionezzd "
Dna Ruxartdra Spdtaru, o valoare a nursingului romanesc ai
pedagog de exceplie accentuAnd asupra irnportanlei pregatirii
practice se exprimd in modul urrndtor. <Asistentele medicale au un
potenlial de a scltintba vie{ile, in fiecctre zi; pot.fuce sr-hirtbari in
case, cot,tlLtnitdli, Scoli, a;ezdntinte de tngriiir"i cle sdnrttate, in toate
domeniile vielii. Clintotul psiltologic dezvolta utsilitdli de tt efectua
nceo'tto
ticat
prctc
cli,sc'iplind
o
este
I{trrsingul
nLtt-sirtg.
de
tngrijirile
ntecltcolir
asistettiu
itttre
petrece
se
ce
ceea
este
esenliai
cd
fnseantnd
de
cd'
slsrttra
poote
se
practicit
disciptind
o
Fiind
;i pacientttl ei.
pot .fi
atrstitttCinile
capocitayile
9i
necesare,
fapt, ,, cuno;tinlele
rtevoia
Alsure.fourtc
'-'lar
practicit".
prin
invdtate cu adevdrat ntrmai
'
:
,-.. ti^ considerate
nn',nn))n,nnrn ,si
ci irttegt"utc
irtl
lggu de
t(
ttt
ca teoria Si practica sa fie
t1t i-t,1lu t:,,:'_'r:':i^u:.:,
necesa,e.
strnt
ca"litayi
nursing. Toate aceste
au,
sle
ir,"uditc,
speciatitati
,irirr,rgie
$i , t
an
uuu''u
o'o'
n'pZ,rirfir,1ir"ir-,rrtiitu
+',.rl-tti tt sri
'r*:.':;:':'--l-,'.^
-- ^):^-t,trebtrie
"rl
rttedicQle
L"rL
asistintele
urL*
'\aeourvLY
inoorurJ
t valoare
tntrtnseca
Ure,/t
l/
VW9\-tWt
sd .fie ayr op:a:e
profesionuld,
a dovadd de mare constiinciozitate
'o;'r;;;;
restrtect, dai' 'sa -fie
inciedere
si
inspire
;;;;;!,i"roirJ,""ro
*o: temn':,':u (:ttt'toStin{e de
-

igatne profesional cu cele


practtce>'
ales
mai
cat
teoretice
ialitati, oifu
, , L^ C,-,.ett.-tt ,:la
medicorre nnrntire
ocrotire rrredi

i'#;;';;;;;'
;;;;";;i
'{

imporl ante rorme r


v :,-^^ l--+-^^ii
ire a intre gr r
plop
inde
dep
e
are
.t 1'!!
.r
aJ',i";;, ;; i;vorab i rdr r ezolv
r
f
rY
ne
ce
IatS
qi
'Y
copilului"'
'
mamei
'stenfa
prt6ti o reprezintd ,:u:tt:.r\+a^,:':ii::"
rnemei
si
conilului,,.
copl
t
mamel
$1
capitolului ,,ocrotirea

itour"u

.:' t.

'..'..,

membrilor echipei.
rt'tundrul
de
Puiu: <[ttdi,ferent
Wctoria
Dna
bine cle'fitt,' in fhnctie rJe loc'ttl unde

*"!;';;;:'):

rteneficiurului de
:"^',tt.l
a.sistunta
prortrcntere
cre
ctctivitatea si
un c'opil
des/dsoara
tsi
'7i se dezvctlta

ingriiiri.

in viala

1ormecrzd
c'ure re pre:itttu tttta dintue
biologic'
acest /bnonten
ttLt {t r''oluhoru c'' f emeia
,;i
rtctnr"ii
ct/e
';';:';i';,"')irirorsite olere sd invete 'sd deviitd n,urttit' itt'seamnd'
sd,tto'.sca,

A ignora "n'
' gravido,

ct

'se

rlLt'ttitfta

ca J,ertontetlrtr''.Tiriologic'e

irt
rtrrne
I,c,t's'f
se
"f enotnene
'sit

usistettt(l u('!irltte ttzit c'onforyl


p,i1,o'ionalti',,
patologiC,e,,. .,,.Motltii
sor"cirti.rit mrti tlit'cr"'sr: da ocrorir"e
initeplirtind
ttevoilor.coptt!utltri,
a pttiultti de 0tl1 D.
clc Planificare
Corecta indrttmareagenitorilol'prilrScr"'ieitll ;
S1 cr.ll"ccx. (l
rcrltii
pcrseve
arv-.area
arliliala,, dispens

t, rlrLlnca
,:) irtccoPate
(I

dc edttcatlc

il

._trFa1,'idei,

in rAndul

san I taril pr"clliincl Xr,r.r

rlau i'clilnantir 1-a," orabila


ilc
obstr--tnici
ltreclicana
asistenta
de
profesiei
ii
vitdt
ti
ac
tt tte refultri

sunt verlgl iurportan te

ce

r\
cologi
-,eine

Autoarea capitolului dc t-lursii's in."N''{c

..1

'I

i-

I t'i
tl tra 1'n a

1n;1

,]
"t i i: ,,
(it
tj
itpilli
L
Lt
astfctr
E.sfg
rnotivea"t-d
Tofcr*
Ruxnnelra
Dna'
i'
jil
ir
('
,i
t:
t:;f
cl
ltt,-'r'tt
r{e
t'tct
tl
clidactica, este utl ittstr"ur
ll( )0te
u/ternatit', avattd menirert .l0 0c0tltr.,tlc:( r,'/,r r jj irl li,t",tt il,i '(.', I t!t1
cotitportamett t ,si linrbul n'tec{icctl r-'orat'l" 1j'ir"i rr'- \ -l]": i'1 !{ itt'..tfr>
It
{!t'e
pat"ticularitdlile ei, iur penlru e"ypLrtiet'c (int ti,,l '..,1:;i ;i'l ,limhuj
vorbit"; sc/tetna de prezentare olLligi ct r/e'.s.cri ,r,,..:,'i)'.1'o, l i .\' { t, l'A 0 f tp,
dar are ,si elemente noi, pre:.enttttc in{t'-o 1.,. ",i
'r','lltlltl . Jt-'
I

L'1.

q.

|l-

,.

adreseazd elet,ilor" care Inc'eSt pr.uclic 'tt t't I rl 't 'r


Meclicirtd Internd, pentnr cr-i pt"agtlti itr t'cr{c t"r. 'i, t;.,'i'/
.spitaliceSti a cunoasterii
upiicrirti ut
Jlit'l'l"r'
IO!" l'llt

,si

i '. ,- Ili /C tle


'. ' :.r

\i

,,

{;; iil-ttttItt

li'"r), i'l1C'e'f)C

vor trebui sa le efectueze ohlig tuf ot'iu !tj


-;l
tiirJir,' riJ !)tltltl
b.olnavultti, pentru a-i obis,uui
cLr tet 'rttiuoI t){jtir rljc'liir,:,'r/
('Il
ccu"e

'

I t

J.

)l

disciplina de spital>.

Situatia contemporand deterntind


orientarca rlrx r"s I lrgrr t u i pcntnr
a face fald acum pe
tot parcurs,l primului elcccnir-l
$i
milcniului

[:riil,ti ::Ltr,t'.l'J

uoiito, n.rrJrogi..

,l

ei aborclarca

pr

acricir

Iatd ce ne comunicd
in acest sens unul dintre
asistenfi medicali
cci *rrri cleosebili
qi p'oi.rori de
cle la cri'ica cle
4

";;;il

'c.ui.orogie

Colentina, de asemenea autor al capitolului con{inut in manualul


prezent, Dl. Florian Chiru: ,,Modulul neurologic din acest manual
isi propune sd fie util tuturor studenlilor in medi.cind, asistenlilor
medicali si elevilor scolilor sanitare deoarece in ultimele declenii,
prin reconsiderarea integrdrii multidisc:iplinare a afec{ittnilor
neuro/ogice (epilepsie, Parlcinson, AVC-uri, s.L.A., scleroza
rnultipld, miastenie, rreLtroinJbcliile, etc.) precLtm pi impactul
handicapului fizic au determinat condilionarea ca informatico.
legatd de activitatea practicd din lara noastrd sa
fie acJusa la
nivelul standardelor interna{ionctle at,ancl clrept scop depistarea
mai operativd a acestor aJbclir,uti Si reevaluerea metorJologllor de
ingrijire, recLtperore si reinserlie socio-pro.fesionald. $i /n
fine a
mare conJi'utttare acunt la granilct ntilenard o resinttilt atat noi cat

,ri toate /arile europene, SL'A, Canada, Japonia, etc. tn

cat.e

ponderea populaliei varstnice este in r:restere Si irtgr"ijiri!e ctcordate


acestei categorii poprtlalionole implicci tn mocl deosebit nttrsingul
geriatric, ingrijirile paliative $.a., in general maioritstea prestdrilor
efectuartdu-se la clomicilitt ".

Are cuvAntul in final Dl" $erban Stoicurovici, iislstent rnedical


gef de la Spitalul de Bolnavi cronrci si Geriai.rie ,,s1. LLtca'":
,,J{ursirtgul geriatric Si ingrijirile palintive sunt cktui sptecittlitGfi
rtoi, pe nedrept neglijate, chicr ignorete,s-Gt"gtutea spttne, prittii iri
prezent. Populalia de varsta a III-a, in cotttitntii crastere ca pori,ifere,
reprezintd un segment core trebuie luctt in,geenra din cc itr,-:e mai
mult. Statistica aratd ca persoanele de peste 65 cle ani repre:intd
circa I7% din populalia larii. De aceee, cortsi,le;'dtn iurpr,i-ie.,'s
necesard introducerea studieri i specialitatiloi" mui .tr/s i r? enf iottt'tf e
irt toate Scolile postliceale sanitare, colegiile ,ri .fucultatile Ce
medicirtd. Rolul medicilor Si al asistenlilcr ntetlic'oli u'ehuie sii sc
manifeste asupra celor aflali in ultima perioactn a r;ielii -- vrit'strticir
Si muribamzii - chiar dacd, aparent aceStia nLr cotttporta pr"ohleme
deosebite de ingriiire. Motivalia celor implicali trebuie sd se bozeze
pe doud criterii principale:
- nimeni nu afost bdtran inainte de afi tanar (deci, experrcn{o
de vdrstnic nu se poate prefigura),.
- ingrijirile paliative sunt ceea ce ar trebui .facut atunci cond
ne gdndim cd nu mai este nimic de
fdcut',.
5

ca dumneavoastrS, stimafi cititori,


important
foarte
conside
cilteva din Drepturile Pacien{ilor prezentate de
mdcar
sd cunoaqteli
(Organiza\ra Mondiala
OMS
al
Europa
pentru
cdtreBiroul Regional

anul 1994, in Olanda, la


in
Geneva,
la
sediul
cu
a Sanatafii)
care au participat 36 de state:
la
Interna{ionald
conferin{a
are dreptul de a fi respectat'/a ca fiin{a umand;
persoand
fiecare
are dreptul la autodeterminare;
and
perso
frecare
fiecare are dreptul la integritate fizicd gi mintald gi la
securitatea Persoanei sale;

valorilor
sale
respectarea
tnorale li
la
dreptul
are
fiecare
culturale gi convingerilor sale filosofice;
- fiecare are dreptul la o protecf ie corespr-rnzdto are a sandtalii
asigr.rrata prin mdsuri preventive qi de ?ngrijire a sanata{ii,, urmdrind
atingerea nivelului personal optirn de sdndtate"
De asemenea, pentru viitorii profesionigti in nursing, la
Conferinta Internafionala de la Innsbruck, din iurnie 2000., la care
reprezentan!ii

$colii Postliceale Sanitare,,Carol Davila"

au

participat, qcoala fiind din anul 1999 membrii a Moduluiui European

de Nursing. Au fost fEcute urmdtoarele pre clzelrl ctr pnvire la


drepturile pacien{ilor:
- fiecare are dreptul de a prirni o ingrij ire corespLr nzdtoare
cerinlelor de sdndtate, inclusiv o asistenfd preventivd gi
alte mdsuri
pentru promov area sanatalii. Sen'iciile
trebuie sir fie accesibile
permanent 9i in mod echitabil
pentru tofi, fEra cliscrimindri qi in
conformitate cu resursele financiare,
umane gi materiale disponibile
intr-o societate datd;
u

- pacienfii au dreptul colectiv la o formd de reprezentare la

nivel
al sistemului de ingrijire de sdndtate, probleme
'ecare
in
privind planificarea
9i evaluarea serviciilor, inclusiv gama, calrtatea
qi prestarea

ingrijirilor acordate;
-- pacienfii au dreptul
la
ingrijiri marcate at6t de existenfa
unor standarde
inalte de calitut., .ai
--, yr'.u gi
de bune relatii interumane
er r
cu personarur

sanitar;

pacienfii au dreptr,rl la continuitate in ingrijire, inclusiv


a sandta[ii 9i/
ingrijire
de
servicii
acordd
ce
cei
tofi
intre
cooperare
tratamentul sau
diagnosticul,
in
implicate
fi
pot
care
unitafile
sau
ingrij irea lor;
in condiliile in care personalul medical trebuie sd aleagd

pentru care nu existd


tratament
anulnit
un
pentru
poten{iali
pacienlii
pacienlii respectivi
toli
cererii,
a
acoperire
de
posibilitati
suficiente
tratament.
acest
pentru
corectd
selcc{ie
de
procedurd
au dreptul la o
{bcutd
gi
fie
sa
medicale
criterii
pe
burzatir
fie
Alegerea trebuie sd
frrd discrimindri;
sau
medicul
schimbe
sd
aleaga
sii-$i
9i
- pacienJii au dreptul
cu conditia
*reciicalh,
unitatea
sau
sd'f,tirtii
a
alt personal de ingrijire
a
tionare
fune
de
c\r
ea aceastd are_eere sd fie compatibila
'rodul
sistemului de ingrijire a sanata{ii;
lcgaturd
in
dcnlnitate
cu
tratati
fi
ii
de
- pacienlii au dreptul gi ingrij irea lcr. in respe ct pentru
cu diagnosticul., tratamentul

valorile lor culturale;


flanriliei'
irrul
sprij
de
bulcurrer
se
a
pacienlii au drcptutr de
a
de
gi
gi
tratan"rcntului
irii
ingr ij
tinrpr,rl
in
prietenilor
gi
rudelor
"'1
";';^',;
p'mr spruttt $1
$i indrumare tot timPul;
-e
i'r
lor
rinlclor
sul
au dreptui la LI$urarea
'1t'1',:"r"*::';
pacienlii
gtlin(ei:
etrezvolt6rii
al
actual
conformitate cu stadiul
a tnuri
de
dreptul
unrand
5i
la o ingrijire
dreptul
au
pacienlii
in demnitate (ingrijirea tenlinald);
plarlgerile
rezolVa
exauina
$i
se
li
a
de
dreptul
au
pacienlii
asltpra
intorrlra!i
1l
a
de
prompta
9i
intr-o maniera justd, eficientd,

ff

f;;ff::
1
an::1,':;'i:;: i gi in roa

""1

l;ff Morariu
iHiJ' i:lli :T

special Dnei

Letilia

ri
re-dactare
gi
minu{io?'u
munc[
la
selectare
d;
pentru,,puuniy^:?:
":'iiJ:;
x,t,
Dlui Radoi
i g i tip o gr afi e i,, u niversul" pentru

. :.
:,i'

.Mu.lfumr-' :
tehnore dactar e

-:;ruri

'*f*iltjtffj'Ji;I','";u

astept/am

pe Dvs , beneficiarii,

cu

observafii 9i ProPunerl'

Dr. MIOARA MINCU


Medic Frimar
Director General
al Scoli i Sanitare Posfliceale
,,Carol Davila"
t

,.tli*,;r,

PROCESUL DE IXCNIJIRI/NURSING
Profundele schimbdri.in ingrijirea sdndtdlii in
Europa ridici intrebdri cheie pentru asistentele melicale (nurse). piorrr.ma
nu este, daci
ele vor trebui sd-gi schimbe modul de a practica, ci cum
il
vor schimba?
gi ce
juca/ in asigurarea nevoilor de sdndtate ale viitorului.
^roluri,vor
In
ciuda deflcientelor, Cel circa cinci rnilioane de lucratori,
se confrunla .cu plgbleme surprinzdtor de schimbate, ridicate de statutul lor
legal gi de discriminare.
Ei au nevoie de un spnjin activ la toate nivelurile pentru a-i ajuta
s5-gi intensifice contribu{ia la sdndtatea tuturor.
Deqi, inainte de toate, schimbarea vine dinduntru, asistentele
medicale-nurse, sunt deja in prima linie a reformei.
In 1988 la Conferinta de Nursing a O.M.S.-ului, asistentele medicale - nursele - din Europa, gi-au ales strategia ,,sdndtate pentru toti"
ca a stea cdlduzrtoare in dezvoltarea profesiei 1or. E,le igi propun singure, scopul de a crea un nou tip de nursd .,,Ea" sau ,,E1" \,or fi practicieni
autonomi, cu experienld,, care pot lucra singuri sau in parteneriat cu alli
profesionigti, pentru a acorda ?ngrijiri primare de sdndtate in orice situalie.
Rolul asistentei rnedicale - nursei - va fi, nu de a servi o alta profesie,
ci de a infrunta, sprijini qi a aeorda ingrijiri pacientului gi comunit[1rr.
Nursingul este o profesie; ca orice actir,'itate ce se doregte a fi
profesionaLd, urmdregte sI se spruine pe baze qtiinlifice.
Mult timp aceastd profesie a fost consideratd un servlclu auxrliar
profesiei medicale, ffird o identitate speciald.
Nursingul este o artd, cAt Si o qtiinla,, care nece sit[ in{e:legerea $1
aplicarea cunogtinfelor gi aptitudinilor caracteristrce acestei discipline.
S; bazeaza pe cunogtin{e qi tehnici derivate clin umanitate qi gtiinlele

frzice, sociale, medicale gi biologice.


isiunea nursingului in soiietate este, de a-i ajuta pe indivizi,
familii gi grupuri, sa-qi determine gi sd reahzeze potenliqlul t.ol frzic,
mental gi social, iar acestea sd fie fEcute in contextul mediului in care

gi lucreazd,.
Nursingul apaSne asistentei medicale.
Asistenta medicalS - nursa - trebuie sd asigure implicarea activd
qi comusociale
grupurilor
prietenilor,
a
a
qi
sale,
familiei
*individului
aresc

*rri'l,j*;g'i##y";;;ffi
tcu

..n,P?iit 'anait"
san't*e,or

cet a i:trtvr

5i

tt6di v ers

i t 6r r

ljiif

1 l.
r
greu
s-a definit

ffi d;'ffi ;

J1

'..,-..

",lJJ ;"iJ :i';i TJfil ll:


l',3.H' 'ji'

i
autonomd', responsapractit:iattd
sale
o
;Jf.:il
)1n,., r; - nursa. este
::Tx r#n'
tii:..[r
:lq:+
fr
u
hru
iliTl':
v
;; i
ii*m,
insttl]ll'r:i:'-';rsci
din misiunea
nursei,

;;;;;

de
dcriva circct
cand qi
ii"rin consrante- iiidifcrent de
copii
coiectrvitati

in educatie'

*,.tir
i'
?i;ffi.Y,t"-tit"
".,_l;l;t'ji:ft1';,:"f:J,,.
efec#;i;;ruir'.
sunt
unde

micisauaduUi,inclinicd':i:')-ing-rijinceasigur[stareadesdndtate
sau gruilunul'
in*i"i"Oului
zatoare
sau resursele corespun

a{e ssrstentei rnedicale wajoa"e


Ant putett rezuma Patru furcctii
ingrijiri de sandtate. fie pre""'entive, cura-

nursei:

:,jl'X-;?liyfi ::::i#:3.*':f i3'3ffi1':


tive,?.^i.'f#iH."::31'.'ffi-.ti'.e,
culturaie prcfeslollane acceptate qi

9i
ingrijire) dupd standard.t.
pOtfiVite
r r de
/ ,rrrtr* ". *-,' zron z4 c.i nerti-r ^ 1- ^-; : ;"-.r (orgnrlir'eazd
parti
Ei
ingrijire
personalul
b) Educa pacientul 9i
obtinerea
atlonale.
edue
progranie
sanitard,
edurulr.
de
.o.npunli
la
cipd
cunogtinlelor Ei aptitudiniior noi, precum qi evatruarea tcn)"
tl participa ca membru activ al echipei de sdt'rdtater'cotraboreazd cu
indivizi, familiile gi anturajul acestora, pree urn gi e u alti lr'lcrdtori.din
sdnitate, participdnd la planificarea, orginizarea, eonducerea ql evaluarea servlciitor Oe sanatite. Se imptici activ in reaiizure a politicii de
s[ndtate, in planificarea programe[or, in stabllirea prionth{iLor. dezvoltarea Ei alocarea resurselor.
d) Participa la dezvoltarea practicii de nursing priu gandire criticd
in cercetare; identifica domenii de cercetare pentru a .r.-gt* bagajul de
cunoqtinle qi pentru a dezvolta practica
de nurslng pril .iu.uttJ qi putticipa la cursuri gi structuri adec";;;
gr
.pri.a
etice
standarde
culturale,
profesionale' pentru a indruma
cercetarca in nursing .on?o*r tir,.i"urui
de reglementiri. existent. (t_.mon;.
In indeplinirea funcliiior
oe nirrsing asistentele
medicale nursele
sunt practiciene-autonome,
responsabiG pentru
ingrijirile ce le asigur6.
::l'.?1"::'.xl;3:l',"3'::
n..., i t it i ie p e r s o,r a r e p e ntru
pred are in v d1 ar.l, p i.. ti c I c linica qi cercetaie;

;;; #":'

u"i u.., to i' rt

ri
ff:;t*H*i'
?il+ll'ffi
jll*ltd - nursa - $i rotul ce-t define,
.uo*

pupa .
trebuie stabitit un
10

*if
il' ;::l',:11*ement,

il":::li
ceptual al acesto.
ing"lirl

cesita

o. nu.ring., ingri-

Jlrr ce determind procesul de nursing (de ingrijire) bazat pe credinle qi


valori importante gi pentru alli lucrdtori de sdndtate. Acestea includ:
recunoa$terea qi respectul pentru umanitatea fiecdrei persoane;
- credinla cd oamenii sunt entiteli complexe (holism);
- recunoagterea factorilor care influenleazd sdndtatea sau bolile

oamenilor;

itetii de a promova sdndtatea de-a lungul vielii;


- recunoagterea necesitilii

credinfa cd oamenii au dreptul de a participa la decizii legate de

ingrijirea lor.
De aceea trebuie sd definim ingrijirile de sdndtate ca'. ,,un ansamblu de ipoteze, legi Si regaili aplicate in practica acestei profesiuni".
In centrul acestor ingrijiri std individul (fiinla umand) care este ,,o

entitate bio-psiho-social5, ce are necesiteli fundamentale, comune tuturor indivizllor, cu manifestdri speciale, pe care gi le satisface singur
dacd se simte bine".
Individul (omul holistic) trebuie privit ca o entitate funcfiona16
formatd din trei elemente fundamentale:
Mintea (Rol de coordonare, elaborare decizii)
(genereazd obt ective cognitive);
Spirrtul (Inserlie sociald, stare afectivd)
(generea zd obiective spirituale);
Corpul . (anatomia Si fiziologia aparatelor Si sistemelor ce alcdtuiesc corpul omenesc)
(generea zd obtective somatice)
De aici s-au creat cele trei dimensiuni sub care trebuie privit individul, asemdnltoare unui triu.nghi echiiateral in care nici o dimensiune nu
poate fi ignoratd,pentru cd f,iecare are o relalie cu procesul de nursing.

1. Dimensiunea biofiziologic[.

2. Dimensiunea psihologicd.
3. Dimensiunea socio-culturald.

Principiul ce std la baza acestor ingrijiri deriva din nevoile fiinlei


umane, anahzate qi pre zentate in urmd cu mulli ani, printre allii gi de
psihologul american Abraham Maslow, care a afirmat cA motivaliile
umane corespund cu cel pufin cinci categorii de nevoi fundamentale

ll

Ln'
cornune'illi:':;li;yl:f,fi:trL""::
numele ,,Plrarttuo
Nevoi

i"o'ire

1.

"*a

unei piramide cg'i

(hrand, sorrrl,
gice
--'^'
fizrot
durerii)

mil.ur.' jiptq de securitate


-rt^+^
(ordine, staNevol
2.
bilitate, structurd)'
(afecliune.
. l,Jevoi de apattenenfd
apartenen{d la un
familie'
corrrulricalii,
giiiP)
. Nevoi de considerafie (realizare,

fat[ de propria perrespect


recupoqtinqd,
, -.
r"r.a 9i de de depa;lre (auto-realizare).
rrv-"
5. Nevoi

lltli)

Atingereaperlbrn.latttei(experien{eitlel.,a.rfrinrv&rfulpiramidei
a cocluriiur de 'etrt\tcare a ingrijitce
Existd n-rai multe moclele.teoret asistellta inedlcaid' nursa - nu
,iriru
tlatoritd
nursing.
de
ctltrcepte se stabilesc
rilor
p?
putt*nqi;
ingrije-qtt"
ci
Yuto'acestol^ r-lursl**" dar princitrateazdboli,
ing'"1irilor'.de
uniuersar
coduri de principii, apricu,*
ale rndividutuncl;rilreiltaie
ntt'oii"t
i*t"u
piul de bazd"o,irti in satisfa
are restriclii pe
llu
rrnir,ersal;1,
este
rrursing
lui, pentru ca, n.voia cle
persoand are
llc':al-e
poirtic'
sau
toiiul
considerente nolionale, statut
yi islst;rtiete medicale
indlvidual
este
pacient
fiecare
valoare intrinsecd,
(:rclt,rXr.ri ce etic6 pro_ nursele _ runi obiigate sd se compofte ccnf,'i'1{r
fesionald qi sa ,.rprJt. clrepturile individulul
imparlite
Scopurile nuisingr-llui includ mutte etrenleirts eLrir sttnt
mai mulf sau mai putin, cu alli lucrdttlri de salliiial:c"
' . sa ajuli pe indiv tzi, famt lii Ei grupuri sa stalritrcrlis('i ;i sa atingd
sdndtatea qi Uunartarea ftzic'a., rnentali gi soctaiS iit ,-;u'ii'urt corltextuiui
mediilor lor sociale gi ecologrce;
o promovarea gi menlinerea unei societdti po;:itl',' c.
o maximahzarea potentialului de auto?ngril lre al c;iuti--ililor"
o prevenirea unei sandtali precare,
o u$urarea gi minrmahzarea efectelor negative ale sariatatii precare
gi a imbolnavirii;

satisfacerea necesitdlilor pentru ingru lre


flz 1Ca, einofionatra
JI
sociald in cazuri de sdndtate precar6,
incapaCitate $l mo arte
a

9t

"

conceptul privind sdndtatea nu


de
se
limiteazd
bolii,
la
r*
--^^rrL\'*zJ*
absenta
..(rD
aceea, sdndtatea, poate fi
definitd ca:
o o stare in care necesitdlite
sunt satisftc:ute autonom (v H.);
o o stare de bine fizic.
gi .o.iul (OMS);
r ansamblul fo4elor vii.ryntat
fizile' .f..,i.r., psihice qi sociale,, mobiIrzate pentru a infrunta,
;"d.nsa qi depagi boala
sau a-i t-ace fa\d.

biologice'
fiin{elor
a
proprietate
o
atil
consider
este
Sdndtated
toate componentele orcind
recunoscut[
este
s[nntifii
Existenja
se conSinltatea
trebuie'
cum
eLZ^
funcfion
n""ir*rtui inAiviOuat aparg boala'
3iO.tl pierdutl c6nd
func{iilor organice
o Boala p;"t. n Oetnitl ca: o modiiicare a
Boala
viefii.
cluratei
scurtarea
sau
pot.nfiarurui
cauzat[ ae scnJe"""
fiziologiceo. agenfi
internee
specifici/procese
factori
de
zatd
este cau
sau invazia
organismului
are
iiiior'ogice
func(iite
externi ce tulburr
lui cu agen{i Patogeni' etc'
gi cazurilor ce au
bolii
adreseazd
se
medical
De aceea'tratamentul

)-t

LO:

:a-

le,
un

f,
er-

detenninat-oAm Putea concluziona astfel:


o corlotatre
exist6
drept
normalitate
din
9i
"txut:
- S6n6tatea deriva
a fi normalu ?nseamtlnitot'inseamni
fi
ca:
5
r,a
morald care sugereaz
fel
intr-un
fi
a
insearnnd
suferind
sau
tlolnav
fi
n[ a fi bun" qi ci ,,fl

'e).

lei
ij

rau

i-

nu
esc

rcidupe
are
cale
pro-

rt ite
rnga

tului

ecare

'.

re"'ine
ii
important
rox
u0
sSnStatea,
qi
menline
Pentru a ap6la
pe eare

sarcfirnil'r
iradeptinirea
prit
nr..r.i
medicare
-,
asistentei
posibnlitatea sau
voin{a',
aiea
an
daex
singur,
individur re-a.-indeptini
lrrdepenclen{a
s6-gi
acesta
astfer"inc6t
cunoqtingete neceiui",
'ee6:9tige
.ai *"i repecle (VFI - definifia. mu.rsei)'
aie ir-ldir"rf,undalner"rtale
ner,oixe
cin
ridacinire
Nursingur igi trage
saul botna'i estc alril'nafd
sdn:ltoasd
*mand
dului, pentru .a'orio."fiinfa
inr.braca. de
se
c:'
addpost,
o''.91
u
bea"
a
3
de dorinla vitala de a mdnca"
de utilrtatc" dc lrrgrijire
sentimentul
de
apreciere,
de
nevoia de afecliune,
mintaid in rela{itle so.ciale (VH)'
preno add, c.it-rl de
iu
aplicd
se
tafi,
in
De acee,u" lu noi
"aceastd
satisfacerea cetror
bazat
Hen'durro".,
i;e
Virginia
Je
principii etuulrui
t4 nevoi fundamentale ale individului sdnhtos sau bolnar''
1. Sa resPire ttormal;
2. Sa mdnance qi sd bea;
3. Sa elimine Pe toate cdiie;
riers'
in
corpului"
a
posturd.
bund
o
menfind
se-qi
4. SA r.;;i"i
ia alta;
a$ezar, culcat, iu" .a"a trece de la o pozitie
' i. Sd doarma 9i sa se odihneascd'
sa se dezimbrace
se
sd
9i
necesard,
imbrScdmintea
6. Sa al"eagdt
brace;

a;l6

91

7. Sa-qi pastreze temperatura in limite nonnale;


8. Se peitreze cur6{enia corporald, sd aiba o aparenld decenta

qi

sa-gi protejeze tegumentele;


g. Sa evite ?iscul de acomodare al bolnavului irr mediul sdu. qi
riscul ca aceasta si fie cauza accidentdrii altora;
10. S[ comunice cu alte persoane, potru a-gi exprima emoliile,
nevoile, temerile, etc.;
11. S[-qi Practice religia sa;

l3

albao ocupa v::-iiJ,;Jil


satisfaca
sau-sd O?jL*
joace
sa oescopere
Sa
eze,
13.
Y
t.
sd
qi
sdnatoasd.
rmald
Se'inve1e,

it3"":"iffi?ti'""*'1'll"'
tut.ll

12 slt

,t^nt

ii'

curioa'[a'1ea;iJ,1'ffi1tr,lrff{llff

H?1J:,"'"0H.il
ifi *tiifl
defini ca un.cod teorefic

t"'
plofesionate'
putem
il
ingrrjirilor
Ji*
piunirui de ingrijire'
prtn c ;';t-se acor,it ingriiiri ir'it"r
r ds p u,'s u r i l o r u n i c e al e indi'organizatd'
a
re
sau metoda sis'temafi7a'c'ct
tJi
t
o,r
u a u,.z, r i
o'u'1)'
e'
c
starii de 'gdndtate actuQlq
viduarizat e,
alt'''(treu
,iu
rir-a-'ri,
roniJ,,iiaiii
,ou
vidului
sau trtotenyiula' ---^Lr,-*,"o1 ( de ingrrytre: a fost rgcunoseutd ca fazd
Identrtrc alea problemelor
ingnltre'
esenliala a planului de
se desfb$oard dupd un
cotidiene
noastre
Murte dintre activitalire
ce von"l face mai
stabllini
s6
obignulli:
suntem
anumit sistem cu care
*lanicra
uzual[,
intr-o
indepllniln
ir
ruu
urattu
int6i? ce activirti,[*
ci:ntinuu ce avem
lnveietaricli-l
auxiliar,
echipament
pe
noud, ne spllinirn
planlflrcarrr ace ste activitati
indepartat;
mai
sau
lpropiui
viitorui
in
de frcut
necesar, resurse
tirull
disponibil.
timp
necesitate,
ca:
;il; .;"siderente

1;

;'ril;

qi rezultate.
Efectuarea lucrdrilor de ingrijire trebuie sa se baze ze pc toate acele
considerente ce formeazd (chiar gi nefiind exprun-la{e expiricit) baza
asistentei rnedicale nursei.
actiunilor
,

Astfel se introduce in cadrul ingnijlnilon ccnccp'tul de .,"muncd


metodicd", munca desfrgurati intr-o maniera biile ganCit6. pantru a attnge intr-un mod cAt mai eficient scopul propLis"
Ansamblul acestor activitali de nursmlg (de illgrulil'i) se desftgoard

metodic ca o structurd a unui proces cunosCut sub rlenumirea *Je PLAN


DE INGRIJIRE (DE, NURSING) ce cuprinde cinci
crepe"
1. Culegei"ea datelor $l aprecle-

Pacient

rea lor.
2. Identificarea probiemelor de
/\
...
lngrulre.
3 . Planificarea ingrij irilor:
a) fixarea scopuriior gi obiectivelor;
b) determinarea intervenfiilor,
4.' Aplicarea in practicd a pla___,
nulur de ingrijire _ nursing:
intervenlii. autonorne;

Asistenta medicald,
parcursul acestui
pro..*,

14
t4

delegate.
r. Evaluarea
5.
tjvaruare

irn'r, .u pacientul
ywar
9i

i"grliirTror.

ilil:i:lrniluenla irnplicui.ufarnilia

acestuia' Po
lor in autoingrljite

$i poate furniza o cale importantd de evaluare a calitalii ingrijirilor


asigurate.

I. CULEGEREA DATELOR $I APRECIEREA LOR


Constituie primul contact al asistentei medicale - nursei - cu pacientul gi cuprinde urmdtoarele etape:
- culegerea datelor prin interviu gi comunicare')
- validarea datelor;
- organizarea datelor;legate de problemele de sdnitate actuald.
celor
- identrfrcarea
Metodele gi sursele de culegere a datelor:
- interviu gi istoriculobolii (obqinute de la familie, pacient, anturaj);
- examenul ftztc: o subiectiv;
obiectiv.
de laborator, diagnostic medical, dosar de date.
- testeprin
interviu gi istoricul bolii incep relafiile dintre asistenta
Deci,
medicald - nursa - li pacient cuprinzAnd informalii complete adunate de
la sursele existente. Acest schimb de informalii se obline prin comunicare - un proces prin care Ltne, doud sau mai multe persoane iSi expri'
md gdndurile seu sentimentele Si iSi inyeleg reciproc sensurile.
Scopul comunicdrii: inlelegere qi rdspuns din partea interlocutorului.
Cheia unei bune comunicdri constd in:
- continutul comunicdrii;
- infelegerea mesajului;
- expresia verbald;
- comunicarea nonverbala.
Intre asistenta medicala gi pacient se realizeazd o comunicare teraj

,,\

peuticS.

Comunicarea terapeuticd este un proces dinamic care include elaborarea, transmiterea gi receptarea dintre pacient gi asistenta medical6
nursd. Asistenta medicald trebuie sa lina cont de urmdtorii factori care
pot influenla comuni carea:
- perceplia trebuie bazatd, pe experien!5, ce conduce la inlelegerea
mesajului, la transmiterea gi receptarea lui;

calea de transmitere
E

Emitdtor
,

Receptor;

valoarea mesajului transmis receplionat;


rdspuns cu infelegere la mesajul transmis;
gradul de concentrare asupra mesajului gi asupra persoanei ce
transmite mesajul;
nivelul socio-cultural care influenleazd, comunicarea verbald qi
nonverbali (nivelul de cunogtinf e reprezentdnd produsul dezvoltdrii
gdndirii qi educafiei, ce determind abilitatea de infelegere a mesajului);

comunrcarea (riniste'

- mediu, :::,3it:4,:?,f"i:

:::"T*

q'i

d$lffi
!:ip'-*tf
t
.lui. expresla
9.2::I'"f"t"i,
',,.i'rorespunzdtoare
:::','ff#*fl

'-ffi
folostrea -

folosirea dtstar
in cadrut

ahilitatea
comulltStt .rt.
abilitatea in cc

pilrilrri a. tiiliti-nutsing
;t';'l'1ffi;:Hn
uti,aintoSnJ?lif #,',."ill'J;l$ifgTJ'JJ?;;f prin
-"'ltrei
faze'
realizeazd'
se
t,igru
nt.tt
oatie,cdldurd *n#r;;a.p'ouilmelor pacientului 9i reahzatea planului
^ a) o'itntu'3;';t"p;;
intreline.rea_acesteia pe tot
de ingrrjire; r^ rrrr-r,, con
$r
b) faza cle lugtl - '?:.Tunrcarea
medicald -,nursa -- uluii
l
asrstenta

parcursul plaiui O. ingrtlit:' ...6nd


obiceiurile;
sentimentele,
bacientul sd-qr :ff,f;"ga'1a,1rile,
favonzeazd impreun[
nuitlJt^.lltitntul
c) faza terminala --.ll.d gi asigurd inldturarea nelinigtii sau a
asisurarea ,ropu'tur- ingrliiiror
r."iit.ntului de abandonare'poate fi impiedicat6 de: opinii personale, false
o comunirur. Lficienta
schimbare nejustificata a subiec'
dezaprobaii.,
,.u.1iid.;p;;;ie,
incurajdri,
sau fraze nejustificate.
gesturi
prin
comunicaril
stoparea
tului disculiei,
aparte bazatd pe
Comunic area cu copllr necesjtd o ?ndemAnare
inlelegerea cu pacientul la nivelul lui de dezvotrtare"
Datele pot fi:
variabite (vize azd starea frzicd gi condiliile psileo-sociale);
relativ stabile (dau informalii generale: ex" sex" r'irstd, grupl
sanguind, etc.).
Variabile reflectd:
fizice: ex. temperaturd, elirnindri, capacrtatea de mobi- condiliile
t
hzare, prezen\a unor reaclii alergice, oboseald, durere, lipsa de rispuns
la stress, etc.);
condilii psiho-sociale: stress, anxietate, stdri de confuzie, stdri de
adaptare
boall gi"infirmitate, schimbare de rol' capacitate de

ltl?!:
\a
comurlcare, probe

spirituale.
Relativ stabile:gusturi personale: ex. arimentare,
mod de petrecere a timpului
liber etc.;
_- elemente

fizice: ex. elemente de sprijin,


elemente senzoriale,
proteze dentare, ochelari.
.
etc
- elemente biologi.; i.;;..{. sdndtate:
ex. boli anterioare, sarcini,
avorturi, accident., ini.*i"?,,
chirurgicale, etc.;
elemenr:,:uT:r*rilb:.ex.
rasE, religie, limbd. ocupa{ie, relea de
suslinere (familie,
prieteni,

- elemente
Ex' de fise

anexa).
l6

'

colegi);

reialion;[ i.i;;Ffi,
preoispozilii la anumite boli)
de-cil6;t i"r"ii"!i;il;,
de nursing

(LEM'N) (vezr

rI$A DE CULEGERE A INFORMATIILOR DE NURSING


Numele pacientului
gi alte detalii de la internare:
Probleme principale?
Problema actuald

Sinitatea din punct de vedere frzic


Starea respirafier
Alergii, medicalie

Dureri/stare de confort
Mobilitate/siguranf 5
Odihnd/somn

Nutritie
,
Tegumente/igiena
Comunicare
Menfinerea temperaturii

Sinitate psihicl gi spirituali


Stare emofionald
Comunicare
Reacfie la boald/spital

Necesit6li spirituale
Sensul stimei de sine
Viata
interioard gi
)
sensul bunistdrii
Credinfe gi valori (inctusiv credinlele religioase gi modalitali obignuite
de venerare)

Sinitate sociali
Refele de sprijin social
Familie/prietenr
Locuinta
,
Venituri
Ocupa{ie
Recreere/internare

t7

roateacesre

dare se y:T;3|i

::'ilt t:srstert'lrr;otui
[*mfit *lilll

i{

^0,',i,il,T:iJ?,

n T *t*;; rili''

Ut;fila

- nursa -

**;u $: :l#; m
r

digestir,' etc' )'


:1i ptitcntralc u1:,:1_.i*ntului
.irlo-uut.u,Tl;rifica probr.nr.j.
r'trioritarc
vt;":tdenrttLea
lllgl"lllr! l':urslng.
clC irtgnilrri
Se vor
otnm:\ e
lllanulur dc
a planului
"'
'
la
"ti{u
trecindu-se
confbrm

'#;;;'il-a

PtdotsI-,rh,g n.,Lf,}R PA(]tENTUL,UI

II. IDENTIFICAREA
fic probieme
cc
lrpsir
1;l".blcn-l';'
fie
gisi:
*rnra a'alizei se'otr
in

0,.'.#';.:: g*g;f ;.1! :ffiti \li,^D i

-i:ll

r r-r c,, u,' s,,


d.1:
\q crnt,tionall
(!1tr'nc'
p'ihro:.'
roare astrrectelc
rurr
p;;;5;r;iui
tifica nevoire
pernlrtand un
d:
poten{iali
sau
-51
-'1"i:ll::;
stabilind o prouiJ;;-;";alr
:i:i:i'it'rx,i,t:
schl'rnbirilor
;'c
r;ir
faerrIla
si
pacientlrr
ajutl
ce
oran rle ingrijiri
in starea sa'
ce
^'^piognostic*l
"- intervin
de nursiiig. - i;irc a.'llilt;ilc l-,t;tl i,';-'l,lrLi i)i.cleni cat $i
pentru asistenta medicald;
iCrla{iznoe;x Il-rg"'rri ir:'
indir
pacient:
pentru
selee rie specif l ci ;l ill:it-" """;r;'' ;'1lr'''1 '
stabilli:ea e ratei"t iir-rl 1': .,,1''l |: li ;i ;-":rl"litatelor
obtinute
agn

c s t, c u

"

- pentlu asistenta medicald *

nursii"
o co-n'luilicare nia; u:":l ,,,i:.'r"i;. .trrr-:= (..-'.1 )l paclent:
O COn-lUnlCafC Ctl {,r-' ;,.:1it r:t, ,. lt ti CChipei

de sandtatr-";
continuitate gl pl':llrflc;..rr=" ,i r.,cli", nritilor avand
ca scop asigurarel)* cirlitiitll !rl,-riio-:n eciupei.
^ln aceasta etapa a planificarii
de irlgruiri asisrrc(rtd p.rcciie at;l - nursa agrecieze dacd pacientur Esie in srtuarr"r ?n c&i e-- prezintd
::*$^::,1:.11
olllcultall ce-l afecteazd sau ruineazd
sdndtatea'l cere \LnxlL ilceste probleme? care sunt sursele de
diiicultate'l daca pacicntul esie eapabil sd-gl
utilizeze propriile.t.rurr.?
ruu.ou.d pune problema unor i'gniliri actuale sau potentiale de
sanaiateil;;i
gradur cre. clepenclenld (majora moderatd *,oioiai'"'

;ffilri;

Asistenta medicala'l
nu,ru
astfel de prob*T:,
o..i

,". ,?lffiilentele
ffi - ilxTT:
N - s"n.re
18

* este calificatd gi are

trice'1d sa trateze
,e rormuleze
Jit*"*t;utui de-;;;i"sl,tirgnostic cle nursing).
au fosr in generar accep-

[:Jg:r,:'r"are

Di.

sau pote'tiar,-

qi,, #i:TJ,:[",1,".)li]., *srdri

I
r

ffi,li::'
l\i iDq-{-r91?!

t:

iJ:: .rt ii

E-

este rezu\tatul clar, concis al problernelor cle .;anltate ale pacientului - existente sau potenfiale.
S-au acceptat aproximativ 37 tipuri de categorii de diagnostic de
nursing pe care nursele le pot fblosi pentru stabili problemele de
sindtate actuale sau potenliale ale pacienfilor.^Adesea categoria diagnosticului de nursing este prea generali pentru a stirbi i r cu claritate
problemu 9" sdndtate a pacien{iior. Pentru a indiviclualiza L-'N" se poate
pune succint problerna actuald cle sdn5tate! Ex.: in loc cj. ,.,alterarea
mobilitdlii" (D.N.) pentru o anumitd persoand care nu poate r] sca rnina
dreaptd se poate spune ,,imobilrz.area braJului drept" (D N.). E,sir impartant sd se determine dacb persoana poate f i sau nu rezolv',Td, prin
intervenfii independente de nursing, deci sd se stabileascd grat, r il c1e
dependentd.

Problemele potenfiale pot fi legate de mediul obignuit al persoanei


(daca lucreazd in mediu nociv) de diagnostic medical (implicarea unr:i
diabet), de tratamentul medical prescris (cu efecte secundare), de mediul spitalicesc (infecfii nosocomiale)., de circurnstante personale (lips5
materiald pentru respectarea regirnurilor diabetice) etc.
Existd ac{iuni de nursing care pot" ajuta la pre:venirea sau reducerea
riscului problemelor de rnai sus. Este important ca identifi carea problemelor poten{iale sd fie specifice pentru fiecare individ, deci culegerea
de date trebuie individuahzatd.
Pentru ca pacientul sa inleleagd gi sa participe la planificarea ingrijirilor lui, trebuie sd i se Cea infonna{ii despre problemele potenliaie gi
planificate pentru prevenirea sau minimalizarea riscuiui.
interventiile
t
Conceptul despre D"lr{" este inc6 Cestul rJe noi,l, dar in mdsura in
care creqte cantitatea de infonnaqli in nursin.-e, cregte gi potenlialul de
dezvoltare a D.N.
E reprezrntd identificarea factorilor: de mediu,, sociologici,, de
naturd spirituald, psiholo grcd, fiziologicd qi de orice alli factori care
sunt in legdturd cu o varietate de factori etiologici. C problemi poate fi
in legdturd cu o varietate de factori etioiogici,, dar o etioiogie este generatd de o singurd problemS. Ex.: disritmiile (problemA) pot avea ca
etiologie - o durere abdominald sau lipsa somnului sau odihnei; atrxietatea (problema) - poate fr cauzata qi de gnji financiare sau de zgomot
continuu, stress, etc.
Planul de ingrijire (de nursing) - dupa ce fixeazdproblemele pacientului, include in al doilea rAnd etiologi a (cauza acestei probleme) dar
etiologia nu inseamn[ folosirea diagnosticului medical. ca o cauzd a D"N.
Exemplu: Convulsiile (problemd) - pot fi determinate de epilepsie
- in canil acesta nu defin D.N. pentru cd ele nu pot fi tratate de uursd
(probleme strict medicale).
In cantl epilepsiei - D.N. - ar trebui sd fie - ca problemd potenliata
* ,,rilnirea posibild" sau ,ranxietatea" in convulsii gi atunci nursa va
t6ri ce trebuie s[ facd sd prevind aceste probleme'?

:3*td;"ff

,l,:i.T}"sj1l jff;;ffi
#Ti
.u,u,E-o;:ilTf
aceste serr
ni'a
nut,u
;;ii - in r eztl,tzar::':";i;;,.X::::^?i$LXtl';.eJ.,
ev al uare a stratc g t or'
cientului
n eces ar a o
#:t
*'TJdlil
,', ia * 1 r: :: ii*xl." i *il#,* *t
ExemPtu:
insruirire posropcratoriiI isa-t rno_
in
,^o*.1:::t,,i'i.,
a#i
,au
la baie; dar pacientul
p^n4
cienrurui
ore,
24
,.
prirnelc
in
allior
salon -- "amctcStt" -'ud..]
dirt
bilizeze farl,
tnasa
la
piini
i.le,
iii,gu'.
r'obilir.
poare
realtzarca obicctivului proPus'
orc
fentru
nrai su,t nr..rrrr-cdteva nu"' t::]:]l:' 6ls diagnostic
ittbul:'o1 ""]lt'tncrlncct
Aststettta rnedicala.-

pri':

dare

llf

i'cro;;[";;,

ffi

clate incorccte., ontisc sau

il.

corelate,

sau

parcu.rg :1rp. ce' inccp e u cuicslea darelor,


sc
D.N.
'rtt*ii,ttifriiirea
'lJ
-' ; :fifi
:fi
i;
,
fl
il
3';,i
:
:.fi ,
ffi?i,,lii?Tfi
ffi
i
: l; : i ii *t. :nl"
(i:) - cleflnircit s*,ttlltclor qi sirnptodificuitate
de
surseloi
rpj.,r.nnirea
(S) c'Xur: i;i e iiuntarea D.N.
nrelor - ;r nlalifestdrilor dc dcllcrrden![

Ull

ldiagnosticului de nursing).
S
Deci: -D.N.:P.-+E
Exemplu: pacienta aflata in perioacld pcsttlpersiril',i- - t'rlamectomie.
P - neacceptarea rmaglnll corporale rnodrLf'rcat;u
E - lipsa sdnului.
S - pl6nge, nu comunicd,, nu doreEte sa-51 .,'acnir qr-r'{ill sr tamilia.
Dacd problemele au fost identrficate, trr:huicsi- r{."2i:ivate" deci gasite solu{iile posibile cele mai potrivite. cu nli,jtu:acrIc ;i,'
ic- ili.,eil] trec6ndu-s e astfel la cea de-a treia etapd a planui"ul
eJr: ii-ruriial'e nursing.

III. PLANIFICAREA IUCTJIRILOR

,. ,"l.J,jfrillir,a

ptanificare trebuie sd fixam


cbiectr,,,e es,",or

fi

atin-

o obiective de rezolvat.
o

.mijloace de .ezoluare.

obiectivele

pran;i;;;; eazd, rezolvarea


probrernelor existente gi
trlll'
;
;"J:"i ili.^
lff X'Tffi
::': probleme :::.u' r i uj u to ru r d a t p a c i e n i or, p en.
r r

ce nu ,uni sJrufronate.
, ,p.nt.ul*r.utor acest luct
trebuie stabitlt
P,obtema^ ;-;ri:iltza

r1n.t.op pentru fiecare


r,xempru: dacd ltt,
Scopurile trebuies.'.!
realisre.
fie
tura corputui
scoDul'
tullobl.ma'.r;;'itttt'
oepuneri, r.oor,ulSlr
ternpera9ti.
"iu'
"".*.rptrexia'
i'
aid cu
s'
# :: 5

:t";rJ;rT'

;;; iu..

;,?l:'ff

20

fr

,.J

jili
_ l* i,,l ii'r,:ii:l
uiodzi;ru:.H:

il'

"

ifi,".,1_1llTlli,li1lfuiu,,i.,lll

O1

li.
ao-

t)-

ie

)i
c
u

I
I

demonstra modificdrile sau schimbbrile observate in comportamentul


pacientului - la evaluare - dacd aceste obiective vor fi atinse - sau daci
este necesar si fie completate.
in cadrul dimensiunii biofiziologice - se vor observa schimbirile
in starea fizicd, qi fiziologica a pacienlilor gi ele vor urrndri comportamentul pacientului:
- motor (capacitatea pacienlilor sub control voluntar);
- cognitiv (ce poate sd inleleagd, sd recunoascd, sd analizeze, s6-gi
aminteascd pacientul).
In cadrul dimensiunii psihologice se va urmdri comportamentul

afectiv (ernofii, sentimente, motivalii) iar in cadrul dimensrunii


socio-culturale relalii interpersonale., religioase, etc.
inainte cle a fixa obiectivele, trebuieic verificate resursele, care in
contextul nursingului, ar fi referitoare la echipamente, personal, mediu
fizic qi alte servicii auxiliare.
Dupd ce s-au luat in consideralie resursele disponibile, se iau decizille; ce trebuie sd facd asistenta medicald - nursa - gi dacd este
posibil impreund cu pacientul - s[ fie atinse scopurile referitoare la
toate problemele acute.
Obiectivele vor fi atinse prin intervenlii, ce vor fi planificate ?n
functie de:
- resursele actuale gi poten{iale (D.N.);
- priorit5file in satisfacerea nevoilor;
- termenul de reahzare a obiectivelor: termen scurt {T.S"), terinen
mediu (T.M.), termen lung (T L.);
- rezultatul dorit - oblinut printr-o schimhare de compcrr?rneni
sau o acliune a pacientului ce permite o inlbundtatire a problc'i;ie[,,,,r'
identificate.
In mdsura posibilului un obiectiv trebuie sd rdspunc.r ia einci ir-ltrebdri:
1. ,,Cine" face acfiunea?
2. ,,Ce face" pacientul, ,,ce se poate face" perrtru e1'/
3. ,,Cum" se face actiunea'/
4. ,,Cdnd"
se reahzeazd, obtectivul?
/\
).
5. ,,IIl
n
s-au obtinut
rezultatele dorite?
,rrn ce mdsurS"
,
Obiectivele trebuie sa aibd urmdtoarele caracteristici:
)

Cine sa faco?
SPECIFICITATE

Sa

Ja c a

e'? ( m o d i f i t'

re

rt

(,'-..r

te'i; rrl

ril

PERFORN4"/,NTA

OBIECT

TV/

(rrfu

cum (mii tocut de reatizorrll,nurr)u


IMPLICARE
REALISM

Cand? (timput)

OBSER\ABIL
21

L?iiff #l.*lll,iil:
Deciziaasupra'?'\t::fi 'o:'jlHli'o1i''#ff
"l
a
,ug,iu'F' a' :'f#: 2:' : Jf'l'l';, ; *i't.i' : .
gi de asoperire
auroingrijire
de
sd
Prom
poten,tioirr
x
_ sir
^u*iiouiJeze
i;

nevorlofff?i:til

complicali
-Y'
problemele existetite;
rezolvate;
fi
pot
nu
- sd "'owJfiio'itu''
ce
e
pt"t'r;ttr
u*,tii'et'
sd
fa16 problemelor ce nu pot fi arnefaca
sa
_ s6 ajute pacientut
liorate. ^ aqteptate
,, .ta^tAfe a.u
au tltYt":'j:':
rtrmdtoarele caractertstici:
Rezultatele
;:face
^- slngur;
poate
paclentul
ce
-* reflect d ceea
q;i specifice (ccie legate de nevoile
generale
includ rezultatele
intervet"tt-:":,ll]-:ingl,
de
Xegate
specifice
cele
globale cle sanai ate arr[ia

irl timp, llrecum qi recul.g.t.u-i


ti
tlescrisc sub form[ de
pot
ce
planului,
timpuJ
tot
pe
(datej
rnfor'rafii
includ u.i,uni certificate

rezultate Pentru T'.S.; T.M'; T"L'


Rezultatele sunt de obicei scrise astfel incat dcscriu comportamentul agteptat de la pacient in termeni tnlsurabiii gi observabili rn aga fel
incAt progresul s au lipsa de progres pot fi evalr.late <-rbiectiv.
Obiectivele fixate vor fi realizate prirt interventii" care de cele mai
multe ori, in practica curentd, se sllprapun acestor pianificari (etapa III
gi IV - se fac de obicei ?nrpreund -- asistentr-le medicale
planifici gi
indeplinesc ce Ei-au propus).

IV. INTERVENTIIT-,E
Intervenliile pot

fi definite ca: ansamblul planific-at al actelor de


executat' pentru realizarea

unui obiectiv n^u,., in scopul rczolvdrii


probleme de ing'.,ire
a pu.i.ntur"l. rnt.*.n{irie
pcrt fi.
_
se

unei

,u).independent. uutoiin";:
i, (ap
";:::,1'
i c u"'u- n
x' o n iil''
I

.".ti*1:ffiS:lli -

;ffi
i*;';i:
iX:', :H3;1?1'. ;'"''
i
d;l;;; 'l:l5i'
- cerute d; medic (anarize. rnedicarie,

in colaborare
.liiffi::Jff:*
cu membrii ecrripei de
'*
ce responriuiiiiali

rrr^tuarea

ii re'i
'" ^11 asistentei medicale _
intervenfiilor?:

-- supraveqherea

lor;

_-

sprijiniri

--

educar;i::11'zarii lor'

counsettlr!,utttntului

_ monitorizare.

ti'familiei

acestuia;

nursei _

sdnatate

in

efec-

it
i

Pentru realizdrile oblinute intre cel ce este ingrijit gi cel ce ingrijeqte,


trebuie sd existe, pe tot parcursul planului de iigiiiii",
- o cotnunicare funclionald pennanentd;
- o comunicare pedagogicd;
- o comunicare terapeuticd.

Interventiile includ:
- activitdti ztlnice in functie de nevoile fundamentale,
- sfEtuirea gi educarea pacienlilor gi familiei acestuia, pentru satrsfacerea nevoilor independente, pentru cd acestea sunt adjuvante ale in)

grijirilor medicale;

- asigurarea unui mediu arnbiant, intimitate, incurajare, suport rnoral

gi spiritual;
- folosirea tuturor rnijloacelor pentru a trece pacientul de la unul
dependent (sau potenlial dependent) la unul independent.
Interventiile aplicate sunt in func{ie de gradul de depenCenld al
t

pacientului:
- Persoand independenti qi autonornd -- prestiri pentru rrrenlinerea
sanatafii;
- Persoand cu dependen{a rnoderatd - aJr-ltor parliai;
- Persoand cu dependen{a majord - ajuteir perrnat}enlt;
- Persoand cu dependenfd totaiA - suplinire ili lr;tatitate
o Pentru mentinerea unui rne'Jiu sdnfitos: asjstclltra uue.iicald --nur.

si

va tine cont de:


- gradul de dependenla al pacientului;
- prevenirea accidentelor prin folosirea auxiliare:tror patr-iiur: i:tiilor
- prevenirea inf'ecliilor, prin telinici aseptiec. controalc aiu inte.
)

nosocomiale;

confort qi eliberare de clurere;


riscuri asociate, datoritd medicailei sau iipssi
tehnici gi metoCe aciecvate cle i-nclbllizarc:
gdndire suicid6;
posibile autornutil6ri; agresiuni;

dr- cu-rirtrorare:

- deficit senzorial;
- folosirea oxigenoterapiei sau oxigelliLrc naturi:,til
- educafie pentru sdndtate.
t

in legaturd cu menlinerea unui mediu sdrtZrtos asistr:ltta tt*'ltcald

trebuie sd gtie:
dacd individul a avut in trecut dlflcutrtati cu ntetrttnert-ra utlui
mediu sdndtos; cum a fbcut fata?
- dacd are probleme in prezent. Ce f'el de pr-otrletne'/. sau claci este
posibil sI apard anumite problerne. Pentru aceste prttblerne tlsistenta
medicald - nursa - trebuie sd ia in considerare qi at{i factori: alcoolul.
tutunul, drogurile, obezitatea, dieta, precurn gi modul de imPlicare al
pacientului - pentru menlinerea unui mediu s[nhtos.
nursa

l3

propuse sl
de

in funcl i : -o:,Zlfriii;'l : obfinute


^a'-

i:fi
:iffi
X:;:

in

s'

ii

intervenliile efectuate,
va
in
cea
de-a
'!
la Pactent'
crncia

"'

V. EVALUARE

perrnlfl"?ljri;#ff
Evatuareaeste
a. p.?i o, ;:., :l l?i lli j : ;j:','.

mp ctantificabil in functie
::,: un rdspuns exact, tradus

j*f
"""j'*

,X.

#i l ii: r,; i r, :n #i:


schimbariIo.

Progr"i:;;;;'-- care un(


urmdrirea
inti5f i..li";rui P.-tt:. tiz.utrearurrro"r'.trp"Io."
mai scurt, putern
;?i,llJ::;fili':1f'9'iiei11,i. au rost atinse cindritirnp
in u"
in
1, li'''ntutui'
h!.
"
"o
;"Ji.,];l'
Ott:ll'lacestui
ivite"
fri;':;';;;i'"
:;kffi
nevoile-nou
prin

f""ttt;
oo'JJ1"t-t
no'
add,si'r

de

dar permanent reinnoit'


este
:it^lj?:
tant ulanul de ingrijire-nursrrg
prima zi dupa intervenlie in
in
postoperator
Erempl': la un pacient
vitale. durerea qi

'

anxiefunctiilor
urmdrirea
prioritar
plan s_au stabilit
de etriminare. (glob
problentd
o.
ap6rut.
u
rarea; dar pe p;J#;i'-)lri
tra evaluare va observa
plallul
9r
revizvi
va
d
medical
Arirtrniu
r,ital.
funetiile
_
dureri,
'ezical).
are
nu
liniqtit
c5 pacienful este
'1111..1o'TuJ,,
planr-rl
modiflica
va
ea
prioDecr
spontan.
urina
elimina
pou,,
;;r"*

ritar devenind eltminarea.


Evaluarea este de doud feluri:
o Formativd - se referd la etapele plan.tilui rie ingri3rre. c And asisnursa este informatd daca planul a ar,'ut rezultate
tenta medicald
bune sau nu;

o Sumativ[ - evalu area de scne progresul pacientuIrr i


progres in functie de scopul sau ob iectivul fixat.
Evaluarea:
- da rezultate asupra obiectivelor atrnse;
arata ce s-a reahzat;
arata cum s-a realizat:
ln ce rnterval;
cdt a durat.

- sau lipsa de

m putea rpun...:1. existd


patru etape srstematic e implicate 1n
evoluti a^planului de
nursrng:
1. Analiza /
Compararea
vrwSrcrrilulul $1
dorite;
aoflte;
'| --^v!' programului
;;i a rezultatelor obtlnute sau
2' Mdsurur:^u,eficacitdlii

oorite3

inform;il

r!"ii-;;eat_realizate;

4.Analiza
.
tdriror

;.#;:.crtttcd

ii

intervenfiilor
ei

nursing ptanificate;
an i fi clr.'u
ue. o a rd., d ac r re zu l ta re le
de,

a etapelor planului
de nursing gi efectuarea ajus-

Evaluarea este de asemenea tmportantd, pentru a ne ajuta sd


cunoagtem mai bine eficacitatea sau ineficacttatea practicii noastre,

!le
Us

0n

Ie
A

rn
.1,

ri
n
I

b
a

analizilnd urmdtoarel e :
- efectul diferitelor interventii de nursing pentru realtzarea anumitor rezultate;
- modul nostru de aplicare a diferitelor stadii de nursing $i modul
de folosire a modelului ales.
Evaluarea sistem attcd este efectuati intenfionat qi congtient, implicd acelagi proces de gdndire criticd, ce caracterizeazd. fiecare siadiu al
planului de ingrrlire.
Aptitudinile de observare, intervievare, examinare Ei mdsurare care
sunt folosite in culegerea datelor, sunt asemdndtoare celor folosite in
evaluare a rezultatelor oblinute.
Participarea pacientului este la fel de necesard in evaluare ca gi in
celelalte etape ale planului de nursing. Este important s6 colectdm
feedback-ul de la persoanS, in legdturd cu rezultatele oblinute, discutind
ceea ce s-a realtzat gi ce nu.
Evaluarea conduce la o noud apreciere a stdrii pacientutrui Ei nevoilor sale gi la o reajustare a obiectivelor. Deci: se imprima aprecieri
periodice gi o sintezd finald.
t

D\- n_

r'

S:D.N.

,/

L-,'/

obiectivul (scopul)

--+

interventii
I'

autonome, delegate

evaluare

rezultate frzice qi comportamentale precise


rezultate actuale - rdspunsuri observabile

AVANTAJELE PLANULUI DE INGRIJIRE-NURSING:


- Identifica problemele specifice individului;
- Ajuta la stabilirea unor obiective reale;
- Asigurd stabilirea unor interven{ii individualizate;
- Asigurd abordarea holisticd a individului;
- Rezolvd reacfiile persoanelor ingrijite fala de boala;
- Asigurd acordarea sistematicd a ingrijirilor gi elimind reacliile qi
omisiunile;
- Promoveazd, flexibilitatea gi gdndirea independentd;
Faciliteazd comuni carea, informarea gi continuitatea tuturor
acfiunilor intr-o secfie sau comunitate;
- Scoate in evidenfd rolul unic al asistentei medicale;
- Realizeazd, satisfaclia asistentei medicale.
25

oRG

$I
ANTLAREI-

rN#fulnrt

DE sFA$uRAREr

TEoRE'TICE'

PREZENTARE,
DE
I. NOTA
-J
$

i}fi

j Ifr lT J{

:[ :,1-AT0s

:--?# Hi

i'i,".Hl'^fi
r, Bi:$tl|" itarein profirur asisrer-rr me ci tcal ge ncnalist tt ril*ilil

posrriceare san

"ffi
i: :
:l Ll
rv''+r-""
l3"ii

"-l':j::,:;
*
*
T
:
uYa
l-/v'r
lllgru
pentru
gi

."

!,

ni p r e \

.*

Ine

'"

a i m b o r n au

io'

.- . - _ n

:
:::
;T
;
i,J;,.
;
L,:il:
L?-i,
'
LX
::
ffi
T
$:?'
T3,,[
J il
l, I ;
r i:
arLls i'"1:
uncr
6rit
sintetiz
""'ul
prrroinei' ingrijite,
mcf orl I p,:ti,r I ,"i: i r r.- e i.iitai:ea tehnicilor de
deprindenl
de
area
form
ingnjire prevenind accidentele qi ille rcle li'e i'r.
tr{-fentlefea Un0f
formarea de deprinderi senzcn i cl.llL)
uxtor instrumente
elemente norrnale de cele patologiee. eatr'rca

l:

*iil

ilil

.?.i

de mdsurd;

- formarea de atitudini -

asunnarea i"csporjsil

lr i lrtli'll

I taia de ingnluile

aplicate, respectul, stima faf a de persCIenrj r ,l li,,.i r i o rll .


'
:
Pentru atingerea ace stor obi o^*o",,.,
gCIlVe. $i'l"trTr'"-.'".
qi
a,.
metodele
e
-_
"1i,.)$
mijloacele de invatdmAnt adecva ,L - ^
x
1 r*
te ll'l C3tn,i $l ll,t_;,., irl,_.{il . qedinlele de
lucru de 6 ore vor fi desfbgurate
in sali Ce ejer-11q.]r-i:;tr.iltic gi prin vizite in
unitalile sanitare.

Dotarea

ore spu nzdto a re


a

demonstrarea fiecdrei
de cdtre elevi.

sAiilor cic

tehnici de lngru rre

$r

..i

uU iltl.lnstratie
_

Permite

apol c fcctuarea exercifilor

o, orl.i,#T:lmportanfd. este colatrorarea profr.sorului cu

instructorul

i :'fii

*{* U t

il*fd

ffi:{t :}ffi:'

I; {*

;il*lidxl{ili:r'-rT!,?:Tff

{:i}l}#f ll*l*:*i*r

_ r^vuar.eo
specialitAfii,,pe,lia^ali.,,;.

fu*.

":,i;
'J
fi :lT,H, I

TEHNICA INGRIJIRII OMULUI SANATOS


BOLNAV
$r
(NURSTNG)

ANUL I. 30 siptdmAni x 12 ore : 360 ore

I.

PROFESILTNEA DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST


.... 9 ore
l'

Pregitirea pluridisciplinari a asistentului medical generalist:

asistentul medical generalist


na{ional- gi
internalional;
-r_pe_plgn
de-fin.ifia
nursingutui
(dupa Otrrts'li iCN);
- rolurile gi
funcfiile asistentului medical generalist;
- codul de eticd al asistentului medical geieralirr, '
- domenii de activitate;
- strategia OMS;
- ,,Fdn4tate pentru tori pAnd in anul 2000',;
- ,,Ingrrjiri primare de sdn6tate,';
- adoptarea celor 38 obiective;
- politica de sdndtate in Rom6nia.

2. Metode de lucru:
comunlcarea (noliuni generale);
observa{ia;
munca ln grup;

luarea de notife (selectarea gi utiliz area documentelor);


interviul; evaluarea qi autoevaluarea;
vocabular de specialitate;

II. LOCUL DE MLTNCA AL ASISTENTULUI MEDICAL ..... 18 ore.


1. Comunitate, spital, alte unitdli sanitare;
2. Funcliile spitalului, tipuri de spitale, structurd;
3. Internarea gi primirea bolnavului in spital;
4. Circuite funclionale. Dezinfeclia gi curdfenia in unit61ile sanitare;
5. Instrumentarul gi steriltzarea;
6. Evidenfa qi miqcarea bolnavilor.

M. CONCEPTUL SANATATE _ BOALA


1. Definilia sdndtatii 9i a bolii dupa OMS;
2.

3 ore.

Obiectivele OMS.

IV. TEORIILE DESPRE OM $I NEVOILE SALE


1. Modele conceptuale:
- componentele esenliale ale unui model conceptual;
2. Teoria lui Maslow;
3. Teoria Virginiei Henderson:

12 ore

- nevoile findamentale gi dimensiunea bio-psiho-social5, culturall


gi spirituald (scurtd prezentare);

27

;' n""T
vrrr(r '.Iv [1],
:'
ffi
banatate)
ilqiT:v'ilil'#
l,ff
';:::,x*:ff
manil.estiri

uu

de dependenti (semne);

sursele de dificultate'
-

$i

Ktns' carristra Rov' Marta

SilT;urfl?:esene
f""#i*t"fifi
personalitatii umane la diferi-te varste - perioadele

5. c'noagterea
de criza lcopil, adolescent' adult' vArstnic)'

PROCESUL DE INCNUTNP

l.

18 ore

tare generald;
2. Etapele:
- culegerea datelor - cunoa;terea profilulul pacientului (informatii
generale, antecedente, efc.);
- analiza ;i interpretarea datelor (Ia aceastd etapd se eiaboreaza
diagnosticul de ingnyire, care cuprinCe PES);
planificarea ingnlirilon - obiective ;
implementarea (executarea ?ngnij ini lon),
Prezen

evaluarea.

3. Model de plan de rngn-lrre:


intervenfii; evaluare.

dg.

de rngn-n"lire

FES ); obiective;

A. Plan pentru studierea nevotr:


- Definifia nevoii;
- Independenfa in satisfacerea nevoii;

o factori care influen{eazd


satisfacelea nevoii;
r manifestdri de independenta;
o interven{iile asisteniei
p.niru nienfiuerea independenlei.
Dependenla in satisfacerea
nevoii:
(P) - prima componentd
a dia-enosricului
fi"i,tff;,ototnden{a

'

(E)
a doua compon entd
ffi,ffi.1fi:H'ii;,:j'orogia
' manifestettJt t#il:[: .,.1n. simprome
9i
(s) a trera
a

. il,}l:il|Il

- rnterferenta .lt
-

de ing.jire;
:"9:ino'ii.urui
u.tttttntei (impl.r.nt;il;

ItHifi;f i;,1-ll$lJ ?T;?j

-g:m
e

n ec dre

i ne vo i ;

B. Nevoi fundamentale - plan + tehnici

1. A respira, a avea o buni circulafie


. lg ore
T.E.I. specifice:
evaluarea funcfiilor vitale: (R; P; T; A);
intervenfii (exercilii respiratorii, mob rhzarea secreliilor, aspiralia
orofarin grand,, ingrij irea traheotomiei, oxigenoterapie).
2.4 mdnca Si a bea
... 1 8 ore

3. A

alimentaf ia;
alimentarea pacientului;
hidratarea gi mineral izar ea organi smului
t-

ellmtna

... 18 ore

T.E.I.:
dtureza;
captarea dejecliilor; aspi ra\ra gastricd;

tubajul intestinal; aspirafia intestinald continud;


stomiile;
4.

bilanful lichidian;
mdsurarea greutalii gi indltimea.
A se misca $i a menline o bund posturd

T.E.I.:
- pregdtirea patului;
poziliile; mob tlizarea.
transportul.
5. A dormi Si a se
T.E.I.:

18 ore

odihni

...... 6 ore

exercitii
de relaxare;) meditalia.
)
t----

6. A se

imbrdca Si dezbrdca

...

..... 5 ore

T.E.I.:
- imbrdcarea gi dezbrd,carea pacientului;
7. A-Si mentine temperatura tn limite normale ..
T.E.I.:
mdsurarea temperaturii;
tipuri de febrd;
metode terapeutice in hiperpirexie, hipotermie.
8. A-Si menline tegumentele curate
T.E.I.:
toaleta pacientului;
escarele de decubit;

... 6 ore

18 ore

- ingrijirea plagilor.

T.E.I.:
prevenirea infecliilor nosocomiale (Ordonanla nr. 190 din 1982;
Ordonanla nr. 894 din 1994). Recapitulare dezinfeclia qi sterilizarea;
durerea; stresul;
, intervenfii autonome.

29

"' 6 ore
r0.

11.
12.

13.

t4.

A comunica "'
t'
T.E.I.:
:rerapeuti"?',,.,vulot't
icarc
,-,redin{e
$t
.ornun
t
t'
o
I
t
m P ro P r t
u'1o'
i
) Z"r't'ii''''i-

i"rZ'',luli-iito

J ore
3 ore

3 ore
3 ore

'"''

A se recrea

)inraP

Vil. ALTE TEHNICI:


puNcTII - GE\E^Y*JI'1I|'; Blor.ocic
E $l
oror,ocictr
-H?f'.T;is"sibn

r [Hu3lii,

) i,nrot oGIcE

12 ore

ii

12 ore
18 ore

;';',.
E
s vl
^'nrl
cLI
t,

.:-...:-..-.-^ :"

3 ;A'n"d;:rE, :FiiAtuR

VIII. ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR

"

" 24 ore

Generalitdli:
l. calea oral6;
2. calea Parenterald;
3. calea iectala; vaginal5;
4. calea respiratorie;
5. pe supraiala tegumentelor qi tnucoasenon'

x.
X.

DETERMINAREA GRUPELOR
TRANSFTJZIA DE SAhIGE .

XI.

PREGAT'IR

SANGUtr\rE

... 6 ore
6 OTE

EA PR.ECPERATORXE GilNEF{r1' LA

tN-

GRIJIREA PO STOPERA"TO RIE


12 ore
XII. PREGATIREA FACItsNTULUI PENTRU EXP[-OR.AR. I
...... 12 ore
XM. PREGATIREA PACIENTULUI PENTRU L,XPLORATTI
ENDOSCOPICE
.... 12 OrC
XIV. ACORDAREA PRIMULUI AJUT.OR
.,24 Orc
1. Principiile acordarii primului ajutor:
2. Transportul accidentatilor: r
3. Primul ajutor in:
toaleta pldgii, proteclia ei, pansament.
- rdniri:
t
- hemor|gia: hemostazi provizorie; -_ rrallrli, ruxalii, entorse: imobilizare provizorie;
arsun;
- degerdturi;
- electrocutare;

RADIOLOGICE

...

-_ intoxicafii;

lnec;
_ muqcdtura de
$arpe;
inlepaturi insectei

-_

stop]l

_cardio_res-pirator: resus crtarea.


oRE LA Drspo2niA
iniiiEsoRulur
30

lSore

'"F FF-

TEHNICA INGRIJIRII OMULUI SANATOS $I BOLNAV


(NURSTNG)

I.

ANUL II. 2I sdptdrndni x 12 ore - 252 ore


12 ore
NUTRITTE $I DIETETICA
l. Definirea nofiunilor: Nutritie, Dieteticd.
... 4 ore
2.Factori de nutrilie - nofiuni generale ...
- protide, glucide, lipide, vitamine, apa, sdruri minerale - surse rol;
oudle, lapte Ei
- alimente de origine animald qi vegetald. carl)ea,
derivate, cereale, legume gi fructe., produse zaharoase, condimente - prezentare suntard,, rolui fibrelor in alimenta[ie.
.t ora
3. No{iuni de gastronomie .
1
ore
4. Bazele fiziologice ale cornportamentulur alin'ientar "...
- definirea notiunitor: forme/sa{ietate;
apetit/repu lsre"
- rafie alimentard: uel'oi energetice qi plastice;
- particularitdli in alimentatia ccpiilor, adolescenfilcr, persoanelor
't

in

vArstd.

5. Clasificarea regimuriior in f-unetie de compozilie gi r,'aloanea caloricd


no{iuni generaie
. 4 ore
NOTA: Dietetica speciald va fi cuprinsa in caCn-il ingrijirilor pe aparate.

...

BIBLIOGRAFIE: L Mincu ,, !'{rntririe qt Ctattf it'd " pentru cadre medii.


II. INGRIJIREA PAC]IENTII,OR CU A [" ECT'ILJI\ [ ALE, APARATULUI

LOCOMOI'OR

30 ore

Notiuni de anatornla gi flziologia aparatulul nocqJl-notol";


2. Educaqia pacientului pentnri Xrrcrrenirea aXectiunilor aparatuiui
locomotor;
3. Evaluarea rnorfo-func{lona.trd a aparatuXui locornctor;
4. Parttcurlaritdli de ingrijire ale pacientilor cu afe c{ri.rni ale aparatului
locomotor, chirurgicale sau nechirurgicale:
- traumatisme; imobilizat in aparat gipsat;
- extensie; tracfiune;
- amputa+Le; mptura muscular6;
- osteoporoza; TBC" osteoarticular;
- osteopatie deformantd') tendinita.
La pc. 3 aI ingrijirilor pe aparate, SO va studia gi ,,Pregdtirea
bolnavului pentru explordri functionale" (L. l'itirca
Breviar de
explordri funclionale)
1.

l. Noliuni de anatomia gi fiziologia aparatului respirator;

2. Educ alra pacientului pentru prevenirea afec{iunilor aparatului


respirator;

3l

n rcsplrator;

-t
I

/
I
I
I

iy#:"i:,{f;fii;f[:i"i;j#'".l'rT"n'::l

ir;i{irr:i::",,^H'"uil,l,i"u;,:'Jli.3#ll'o,.u,ezie;
o
- rJneurnonte toracrce

- i;;;;^tisme
,u.

ito*u*l^

cu
PAclElvTILoR

'
CARDIOU^SCUI-AR
l.
2

si

--- ?'r,-rr7 . rr r ALE


AFEcTII-JNI
Y

APARATULII,

'..

zqn,]

ftziotrngi?.::aratului card o - u asc ul ar'

Nofiun i de anatomia
rev e n i r e a afecr i u n, l r,,t
p
eltrup
Educatia pacientuiui
ncgionaid a apar arutui canci'" ;i:::;il"ulare;

Evatuarearnorfo-fu
+- S.rnne 9i simPtome Posibile;

carClo-\/hscul?re
afec[itlni
cu
i. ingriltrea.pacienlilor

inclusir

chirurgicale:
irtfarct miocardic acut;
endoc ardita inf'ec{io as6; perie ar,rieta ae u'LLr,
- hipertensiune atteriald;
ale arterelor periferlee;
afectiuni
,
l'rs
tnsulte leiitit - "r, 1,, ., u,l'
venelor;
ale
afectiuni
,

-I-

INGRIJIREA PACIEI{TIL
OR CU AT nrC
t
DIGESTTV gI ALE GLAI{DEL0R. A \,\li-I- , ,/'

i7 ,

1'..

i ALE APARATULUI

"
L-

"... 24 ore

I. Nofiuni de anatomia qi fiziol,ogia tl"rbulr.,.r rl,i:u;.,ti\,.

u.

penrru prevenr{ e"t ;.ir:;ri rr,ir,iiiu;,n rubului digestiv;


? Evaluarea
3j:::::11|i.ntului
r.
morfo-functionald a apix!-atr,rlr* ,ellge
stir,;
4' Manifestiri de dependenfa;
sellrne gi :s*lirirt6*le posibile;
5' Particularitdli
postoperatcnie ul xrxre r-\.eptii{e chinugicare,
^{lrnsruire
digestiu
eI [lunhete un**.",""
6
l::1,?"1
o' rngrurrea pacientului
.u,
acur chirurgicar netraumatic;
boala ulceroasa;
_ucd;;;;;
ciroz., ,r.O. S

INGRIJIREA

pA

nrrxT-rrrr

ruldftiei^::Ti:LoR cu AFECTnTNT ALE AIARA


l. Nofiuni de ,1,-^.^-,
anatomia .
si fiziologia
2 Eil;;;i.;
24

3. Evaluu..n

aparaturui rerar;
pentru prevenirea
afbctiunilor

ott

rcnale;
il]t:tutui
1 f#;';lrT:fo-functionard a aparair,r, ;#i;"
jTfut
'
s#'':!",ffi '."J'$j:, il
l
i : J*l?1. ;,,,, ur sicate
- er.*.*"r'j!,1.;:H'1.il;,r ri'.." ri;,

l"#

32

Poststreptococ ic d;

- cistiti;
- pielonefritd acutd;

traumatisme renale;
afecfiuni ale prostatei.

VII. INGRIJIREA PACIENTILOR iN STARE GRAVA ...


II

... 18 OTE

1. Culegere de date; Probleme; Obiective; Interventii;

2. Ingrijirea pacienlilor cu: cateterism veztcal ,,A detneure";


cateterism venos; sonda gastricd pentru aspirafie gi alimentalie;
3. Ingrijirea bolnavilor in stare de goc;
4.Ingrijirea bolnavilor in stare de comd;
5. Ingrijirea bolnavilor imobilizali;

VM. INGRIJIREA PACIENTILOR CU AFE,CTIUNI OFTALMO-

LOGICE

.. ....6 ore

l. Nofiuni de anatomie gi fiziologie;

x.

2. Educafia pentru sinitate pentru prevenirea bolilor oculare;


3. Evaluarea morfo-funcfioitald a ochiului gi anexelor sale;
4. Manifestdri de dependen{d: semne gi simptome posibile;
5. Ingrij irea pacienf ilor cu afecliuni oftalmologice inclusiv
chirurgicale:
- vicii de refracfie;
- afecfiuni inflamatorii gi infecfii ale ochiului;
- cataracta;
- glaucom;
- traumatisme ale ochiului qi corpr strdini.

INGRIJIREA PACIENTILOR CIJ AFECTIUNI OTO-RINO-

LARINGOLOGICE

.. 6 ore

1. Nofiuni de anatomie

gi fiziologie;
2. Educa[te pentru sdndtate pentru prevenirea bolilor oto-rinolaringologice;
3 . Evalu area morfo-funclional5 a organelor oto-rino-laringolo gice ;
4. Manifestdri de dependenfd: semne qi simptome;
5. ingrijirea pacienfilor cu afecliuni o.r.l. inclusiv chirurgicale:
afectiuni
ale urechii externe;
,

otita;
sindrome Meniere;
infecfii: nasofaringiene; sinusale 9i laringiene;
amigdalita; vegetafii adenoide;
eplstaxls.
33

rI

GINEcoLoAFESTIUNI
cu
TEr
x.iNcRtrl REAPAcIEN
":""''' n)loloigti'" ui;p;;;;"i"i g
':"""
GICE
;' ri,i" ii
il i"'r', " ^o:
2.Educar'^l;"#*,"#:^.4delaboratonngine'"'"*l;;ii'llt'i:
"T::"#,iu,li1;'
$t'
'necologice;
gt
Explordr"paracljnice
;

3.

afec[runr
inflama;ii genital'e;

iiii""t::'tu:'

4. Examinu'{i
5. ingriji"^ i7"ynt"i

"'-i'"iuovaginita;
-t'
in"flamatorie Pelvl'na:
biala
y3:;# i iilt
",.

, cu

afec[iunl-

ffil?':"tri3
ali aparatului genital'

l i,H',U #;,

i'T i'T ::,:ii


:iTi

prE, iX OESTETRICA
.. 30
ACORD
rX. INGRIJIRI
ore
ind si naqterc;
sarclna
r
e sarLrI
p
oesprs
d
elementare
l. No{iuni
organisrnr-ilui
ale
in trmpul sarcinii;
morfo-func
lionale
2. Mo,difrcdri
3. invest igalii Paraclinice lll sarclna;
4. Consu ltanld Prenatala;
5. supraveghere a gravidei cu sarclnd nonlnalS:
- gravida cu sarcind nomlald in primul trimestru; in trimestrul
doi; in trimestrul trei;
- gravida la termen;
gravida in travaliu. Asistarea la nu5te.re.
6.Ingrijiri acordate in lduzie:
- lduza in prinrele doud orc;
- ingrryiri in lduzia fiziologica;
T.Ingrijirea gi supravegherea graviciei cr_r
sarCItria patologicd:
- gravida cu disgravidie precoce; tarctrl v ({,
- ,S3vidl hemoragie in timpui ,ur* inii.
- lmlnenfa de avort;
placenta praevia.
^
8. Lduza cu oper a[te
cezariand,;
9. Lduzia patologica.

\ /d-l

rl

xtt.
t

iucnrrrRl AcoRDATE

::'.T113::ug',are,

iN

- etapeli

pEDIATRIE

maturitate

_ factortea nofiunilor.
care inRutnl.aza

'

... 30 ore

gregterea, dezvoltarea;

i:*H:ill,", ,i suga*,,ui;
1$rllf
il!il,l,
.^j,
copilului

)RE LA
ORELADISPOZIT;;ffi:"il;ili:
spital izat
or*o,li.,:::r,1,1,,

:"

"

6OrE

TEHNICA INGRIJIRII OMULUI SANATOS $I BOLNAV


(NURSTNG)

I.

ANUL III. 15 sdptimAni x 12 ore - 180 ore


INGRIJIREA PACIENTILOR CU BOLI INFECTO-CONTAGIOASE

r8ore

il;i;;i;i;;i;;

Notiuni
2. Diagnosticul bolilor inf'ecfioase;
3. Recoltarea produselor biologice gi patologice;
4. Profilaxia gi combaterea bolilor infecto-contagioase:
- mdsuri fa[d de sursele de infeclie;
- mdsuri fa\d de ciile de transmitere;
- mdsuri fafd de masa receptivS;
- imunizarea activd (vaccinoprofilaxie);
- imunizarea pasiv[ (seruri, imunoglobine).
5. Ingrijiri specifice in funcfie de calea de transmitere')
- Ingrijirea pacienlilor cu afecliuni transmise pe cale respiratorie
1.

o Scarlatina;

o Varicela;

II.

Rujeola.

Ingrijirea pacientilor cu afecliuni transmise pe cale digestiva:


o Toxiinfeclii alimentare;
r Hepatita virala A (HVA)"
- Ingrij rcea pacientitror cu afec{iuni transrnise pe caie sexuald:
o Lues;
o Gonoree;
o Herpes genital;
o Uretrite negonococice;
INGRIJIREA PACIENTILOR CU SIDA ..
6 ore

]. ].{o{iuni de anatomi a qr fiziologia pielii;

?. EO": alia pacien{ilor pentru preveniiea afec{iunilor dermatologice;


3. Particularitdli de ingrijirea pacienlilor cu afecliuni dermatologice.

Iv. ixcrulrREA pACTENTTLoR cu AFECTTuNT NEURoLo-

GICE

... lg ore

!. \ofiuni de anatomi a qr fiziologia sistemului nervos;

Educ alia pacienfilor pentru prevenirea afec{iunilor neurologice;


].
3. Evaluarea

morfo-funclional{ a sistemului nervos;


t. $pr.cierea stdrii n..trologice;
5- Ingrijirea pacien{ilor cu afecfiuni neurologice gi neurochirurgicale:
- Hipertensiune intracraniani (HTIC);
- Tulbur[ri comiliale - epilepsie;
35

?:I:,::{f;y;,t
yo"'ingrijirao
-

or

*^"::

co

rnar

oei

t"

,.nloanei vertebrale'

;;t:;:;::;Jil?i,ir,.u,

"" tdr Otr


-fhitiu,,,*,
pAcrEN".l;;r;""nir"u bolilor psihice;
REA
v.
v iNcnll
),

j.

;-

or c u

bo

ip

si

hice

Pi
ingrijirtt
^r-2^'T:::':'!i!,,';;Iii:i,,1
itAsPec"
cTJ AFEcTIUNI REUMATILIR

vl inrcRrrt*uo 'o'""
TISMAL E.....
j:

I*

ev

b oIiIor

lnir to.o*lreumatisrnale;
:l:' J'i'Z'ncrionald
:
aparatului
a
u1

::l i i::

e ntru

Pr

^'
3. Evaruurrimorfo-fu

4. Manifestdri de dePendenld: '

- semne 9i simPfomecu:Posibile;

5. ingrryirea Pacienfilor

acut (RAA);
art'iculat
Reumatism
- Poliart rita reumatoidd (PR);
- Spond ilita anchilozantd (SA):

vr. ixcnrrrREA IACTENTILOR CU AFECTIUI{I Et{Do-

CRINE.

..... lg ore

l. Notiuni de anatornie gi fiziologte a glandetror endocrine;


2. Educafie pentru sdndtate in bolile endocrine;
gi
pururtrinice in
^-J^
?

endocrine:

explorarea glandelor: hipofizarea;


suprarenale; sexuale;
4. Semne gi simptome
in bolile

' il3lJ,:Tl 3;;**:i,

VU

|IIH,JREA

j:
3.

'
36

u,

*t;''ili':l:

*n

i;*'':.:''.ffJ;il:

granderor: hipo'zare,

CU AFECTIUNI
HEMATO.
t2ore

sdngelui

Evaru;r,:Itnt*';and;cfiile

flffi.iil,'n"iffi

tiroidiana; paratiroidiana;

endocrine:

PACIENTILOR

f;*:n.:j:g

bolile

ff TT

ffi:illT'J Tt:ff T:,;:ffi;

ff ::**;ft*t*fi
,

i:ffi:?ii;

sindr

oarne

x.

iNczurIREA eACIENTILoR CU BoLI DE NUTRITIE..... t2 ore


l. Notiuni de fiziologte;
2. Educafie pentru sdnitate Pentru prevenirea bolilor de nutrilie $1
)

metabolism;
3. Evaluar ea metabolismului ;
4. Semne gi simptome posibile in bolile de nutrifie qi metabolice;
5. Ingnjirea pacienf ilor cu:
- obezitate;
- sindrom de sldbire;

. 12 ore
INGRIJIREA PERSOANEI VARSTNICE
1. Educarea v6rstnicului pentru menlinerea independenlei;
2. Particularitali de ingrrlire a persoanei vArstnice;
3. Modificari anatomo-fiziologice determinate de v6rstd;
4. Procesul de nursing la bdtr6ni;
5. Tulburari psihice caracteristice vArstei;
6. Particularitali de ingrij ire;
,t/t

X.

- gutl;
- diabet.

7. B Itr6nul

institu [ionalizat.

MURIBUNDUL

XI. MOARTEA $I
. 6 ore
1. Aspecte psihologice legate de moarte;
2. Satisfacerea nevoilor fundamentale ale munbunCului; N4cartea
in demnitate;
3. Nevoile spirituale ale muribundului;
4. Protej area familiei;
5. Forme organ izatortce in caz de deces;
6. Notiuni despre pierdere, doliu;
7. Ingrijirea pacientului in faza terminald.

XII. NURSING COMLINITAR ...


24 ore
l. IngrrJiri primare de sdndtate - strategia ,,sdndtate pentru toti";
2.
flerUiri medicale la domiciliu;
3. Modele de ingrijire in comunitate;
4. Comunitatea Ca beneficiar;
5. Boli transmisibile qi activitatea

de combatere in nursingul

comunitar;
6. Sanatatea mentald gi nursingul comunitar;
7' Sanatatea familiei, bopiluluf gcolarului gi aclolescentului, tinerii
cuplul, ad-r,rltul, varitnicul, persoane cu nevoi speciale;
8' Reducerea factorilor de risc stresul psihic ca factor de risc
risunetul stresului asupra organismului;
9. Protecfia gi sdndtatea mediuiui;
10 Edu.gufl: ptqtru sdndtate (laturd esenlial d, a actrvitefii asistenrului
'drogul,
Abuzul
de
subitanfe
(alcoolul,
tutunul,
etc.);
1
Sedical).
Il. Noliuni de pLANNING feMniAL.

oRE LA DISPoztTTA

PROFESORULUI

..t2 ore

I
1

0p l() Sri aitrri (-) utitucline tlc sr-rlrcrtutlinc I'atl clc pncicrrtrrl carc sc
irrlct"ltcltzi lr trttli tlc lattrilrlr srl.
()pll Sir cun()ilscri drt'critc lntrtlclc concL:ptualc tlcsprc ont $l ncvoilc
sa lc"

l
I

t
I

0pll

Sir-5r instt5casci tcot'ia \/rrginrt'i I {crrdcrsorr privirrcl rrcr-orlc


fbntl;"rtttcntltle untillrc gr rttititrrrrlc tlc irtdcpcnrlcrttir 1i clepcntlc'ntli

in satistirccrca ltcvoilot-.
0p l3 Si idcntiflce problcttte'le rlc dr-pcnrlcri(l*r" rturrrif cstirilc lor 5i sursrrlc
dc rlil-rcrrltrrtc.
Op la Sir cilractcrizczc pcrs()nalrtatca urtlrna la clifcritc'"'nrstt- ;i sli
rccul.lorlscli pcrirladcle clc crizir la copil. atlolc'sccnt. adult. r-'irstnic.
Opl5 Sri clcflrtcascii Irroccsul dc inuri_jirc;;i ctapt-'le salc.
Op I O Sir utilizezr' nrc-todclc clc culcgcr-c a tlatcltlr ( inte rl'iul. observatir ).
lrentru cunt'raStcrea profilului pacicntrtlut.
Op I 7 Si arralizeT-e clatele t'rblinute ;;i s[ iclcntiflcc problemclc pacientr-rlui
lil graclul lui de depcndcrtti.
OplS Sa tbrnrulc-ze diagnosticul de r ll grl_l lre.
Opi9 Si planiflce i t1 D(T ruln ade cvate $l SA le inrtrllcrnentezc.
Op20 Sa eva lueze rezultatcle obtinute in ingril irca pacicntului.
Op2 I Sa defincascd nevoile fundamentale uffrane.
Op22 Sd cunoascd rnanifestdrile de independen{i ;;i de ticlrertdcnti ale
fr ecarer nevol.
Op23 S it uttlizeze tehnici de evaluare a pulstrlui, tensitrnit arteriale,
temperaturri, etc., gi sd citeascd indicatiile aparatclor cl e nldsura
utilizate in practica medicald.
Op24 Si noteze grafrc rezultatele evaludrilor in fbaia de tenrperaturd.
Op25 SI aplice intervenfii autonome pentru mentinerea indepentlenlei
in satisfacerea fiecdrei nevoi fundarneutale.
Op26 Sd recunoascd problernele., manifestdrile de dependcnla 5i surselc
de dificultate pentru fiecare nevoie futrdamentatd.
Op27 Sa elaboreze planul de ingrf ire: sd ptanifice obiective $i interventii
specifice pentru fiecare problemi gi pentru prcventrea cofflp licalii lor.
Op28 Sd execute interven{iile planificate r;i sI cvalttcze e ficiernla lor.
Op29 Sd respecte Ordinele nr. 19011982 qi nr. 89411994 ale M inisterului
Sanatafii pentru prevenirea infecfiilor intraspitaliceqti.
Op30 SI cunoasca factorii de nutrilie, nevoile energetice qi plastice ale
organismului la diferite virste pi sd identifice alimentele perrnise
in cadrul diferitelor regimuri alimentare.
Op3l Se execute punc{ia venoasi.
Op32 Si pregateaicd pacientul gi materialele pentru dif'erite puncfii.
Obl3 Sa iecilteze produse biologice Ei patologice pentru exantene de
laborator gi s6 interpreteze rezultalele unor examene'
39

ale
feminin.
genital
aparatului
cndocrlnt"
glandclor
siittgcltti.
ochiulut. rtrr'cltti il Piclrr'
explordri
drferitelor
r
ederea
irt
ctttttl
paci
pt'c'gitc'ascit
1)p5J Sli

titttclttrtlltlc'

t)p j.s
()p

j6

i)f i-

Si utilrzcZc ;.ttrrltraturlt ileCr's;'rri unOr t"xploriri

funclionale:

SpirOmetrU'
trSCtl6metru'
CleclrtlgllC.'f.116$Iltfr-lctClrtrCltttJlt)grllt-.
SI I rltgr1rr'tczc t-r.zu I tltr' I c' tlllt)r crp lorart functr t-rnale'
cu afectiuni
pacrcntik-rr
ale
ingn.lirrt1c
plrlrcurerit;i1rl*
sl cu*tr.l:cr.i
.rp,rrrtulirr loctrnrtrtor. rcsplr-rtor. cardro-r'ascular. digestir'.

,t"

rc,r.tl. .rlc sistr.'tllului IlcI'\ t)s" s.ingclur' glandelor endocrine'


pielri'
urc-Chti
trclttrtlui'
5r
lllc'
tcrtttnitt.
gt'llltJl
ilp;ll'itttlltll
()pj5 Si supr;rr cghczc grrr id.r pc ttrsti pc'tlollda de sarcini.
tardiye'
precoCc
plarritcstiirilc
;i
ifiSgril\'tdtet
rccur.t()i.lSc:l
0Pit) Si
personalului
supravegherea
suh
ttt;ttt-'rttitltc
in
tlx$tcrci.l
t)pt''t) Sri .rsrstc
nrcrltca l.
Opt'' l

Sri pl:rnrticc ingri-iirr

spe

citice

lauzei

cu evolutte normala

9i

p3ttrltr$lc;'i.

dezvoltarea'
cre$terea
;i
intluenleaza
care
fictorii
rderrtitice
Si
0pt''3
nascut ;i
noului
ale
rJe
ingrijire
pi3rticularitilile
cunr)cscii
Sa
Opt'l
sugnrului.
o pttl Si adopte o atitudine de gr{
Op66

Si

$l respe ct fatd de copilul ingnjit"


cunrrasci rniisurile de pr evenlrg qi combatere a bolilor
a

rntecttoase.

Op6i Si efectueze imunizarea actir'6 gi pasivd'


cu poarta de
OpbS Sa recunoasci semnele de manit-estare a bolilor
rntrare respiratorie. digestivi. cutanatd 9i sexuale.
Op69 Sa planifice ingrijiri specifice in bolile infecto-contagloase'
Op70 Si cunoasce gi sa aplice ingrijirile specit-rce in SIDA'
OpT l Sa cunoasca defiCientele persoanei vdrstnice: senzoriale'
locomotorii. cardiovasculare, respiratorll'
la
vdrstnice.
persoanei
a
ingrijire
de
specifice
mesun
op?2 Sd aplice
domiciliu gi in institugiile de ocrotlre.
Op t5 Sa aplice ingrijiri specifice in fazele terminale.
Op 71 Sa asigure nevoile spirituale ale muribundului.
Op ?5 Si cunoasce metodele de ingrijire in comunitate'
Op 76 Si educe populatra pentru sanltatea familiei, copilului" $colarului'
adolescentului, cuplului, adultuluisi evaluez factorii de risc, si ia misuri pentru reducerea acestoa'
nocivi, penm
f 1l noclvl'
Pentru Prevenrrea
s[ protejezc mediul de factoru

imbolnlvirilor.

planning hnilial"
de
ttretodele
i
seleclioneze
sfl
$

{l

ARI'l
A"t'
r'
iN
r) 1,,

\('l l\ l'1"\ !'l


t\ l. 5lt-lr(cgll

tV

rlitlrrctice

\\t il
( )trrcclir.'r-:

t"'-

'

of)f t-llr0ttltlc

llr',lt't
'".'i ll

(i

rt

1l

t''

.l

t,-

t)pl.

iI

( )p-1

I
I

t )p-1

flr

_,".- .:._.

-.

I lt l..l .'

.l .l

I it)

():.

()-l

( ):.

('

lll

(r

t'.

I l{

(r.

ILi

tr

('l

t lh

fr

(''.1

t:

(r

rr^l

t lN

tt

-lb_-4

,b.----.-*-----

6. -i

lq
t":0

(r

(),

t.:

6,{
tr.{

(r

h.i

|_---..E

I )'l

L:f-

I Lt4

-6.f6.5
--.-r_r_bh

r.--._._=_

L35

6
.'-

6.6

%=

0p I I

( )-l

il
fr

)p(t, t )p7

( )pc)"

()l

i1

l_

"\l'l'l't
()l
( ).1,

-\

1;nl(F*

II.,'\Itll

i I i-l

rl!
I ll

()l

() t. ()1.

.li.l:

.aI

)P.\. 1)Pe.

ol. tl.l

li l,(

l'
lr
l't

()1.

l*

...

I t'

l.

()p-i

0p It). Op20

),1

()1, ()-1. ()5. o7

OpJ

I. 0p32. Op33,

Opl-l. 0p25

o:,

()-1,

()t.

()"1. ()5.

05. ()7

0p26. Op27

07

Opl7.,

Opl

ffi
h

l. Op!2" Op25

!)p16. opl7, Op28


Opltt, !)ptO, Op30
Opl l. gpJ2, Op25

ru

W
@

_OplB, Op?O

0pf6. Opl7,

Op2g

.Op3B. Op20
opl I, On?1. r--:" On26
- t -------4
--.-.., __-___.-:..,._ ' On25Op?9, Optt, OpAS

0n?9.

o;ffiffi

Op2 l, Op2?, Op25,


Op2O. on?? rrn)e rtn?o
' r vF.-.rrt vr=:_

-_f,:i

{;

/+

()

t;

t.:1

{)

(,

(,

(t /,

()

(;

L,i()

(;

(, ()

t.l

(s

(, t)

()

(: (l

1.2{.t

7.

'/'

'1')

( )/-

1.26

l4

( )'i'

)",

(t,: (l4 ()". ()'!


(

t).

),X ( )',

t?t l, (tlll}_. (tf,Z',, (tl:,/,(,


( tl,l,'7 (
(
ry,'/.?., tfil.(t

( tf

( t-!

(Ll (t4 ()",


(
l,;. ( t4 ( )'.

(l"'i

(t',i (t'\. ()'.


( t.,:. ( t,4. f l'.

)-l

t'l
( t'l

,?-', ( tyl'z ' ,p?,'.',


(
{

tf,l'i

L33

('

1{)

(t.. (tl

()'.

{1

/ 1i (, 1)

);:. ( s,7 ( t",

()

l-3 (,

()

Lli

.|

(t j

^,"

(t i4

li

(t2. (t4. (t.".. (Si


P. 1.,(.',, 1^.f' I', r

"jI
It

sf

,2"'r. ( ti, /-( t


(

tf,7.1. ( t2(,

tft

.-.- -

. ( ti, ':-J

tl)t-

r,

lf,t-'r. ( lf,2(t
(tftz), (tl;Z/", ()y'25, (tpl{t
(sp21 (tlt7'4 (tpzt:
,
tf., ):(,

()()

(1p1i, ( tp"t|. (spj't,


(.tp4(t. (tp+\

(l:,. (li

1i

(-t4.

L39

72

(t4, (t5,

-|

i)

(;4

(,t9

tp31 , {;p12 ( tp1't


(sp4{1. (; p +i

()i. ()9

tp3 1,

(s3. (tl . 09

()pjT, (s p:9,

Op40. rsp$"
Op3l . Opjz, Opig.
Or>4{t.

l^,tt 1 -

(t4. (t5. (si.

L i'E

L4{t

I,

( 1y,1.t

2'i ( sf ,27. , ( )f ,2t t


()p2" (tf' t / I tr, )(

I_l:

tfit"'t.

tfi).,, ( tlit?(

L)4

ry,2r'

(t[,,,-l (tf,2'1, ()f,t| ()1,7.t,


( tlit-(, ( tf;z'i
( )i,/, ( )y, L't ( ,1, r:
( )r'
(

(1

tfit'l

}f,'1.(u

Op41_

73
73
73

04. ()5. ()7. ()9


(14. (J5, 07 , (J9
04. $5. $7. ()g

0p31. 0p32, Op3tt, (h$tt


0p34, Op39 (tp4rs, OEJ_
{}p}4. 0p39, Op4{t, {4>4}

8,1.83

$fia.

fj

8.4, 8.5

,1

8.2

lA7

8.2

u8
u9

l{)

l(t

()4. cjs. 07. 09


()4. o5.(J7.09
01. 05. $7, $9
$4. $5, 07 , (J9
05
t)5, 07

L4t

L42
L43
L44

L45

L50

l-51

ll

II

II

Q5,c-7,

ffi

0p34. Op\?,Oflt,(Wl
fJp34, Op39,
Op34. Ap39, O?40, AEIOp37, Op19, 0P40, O#l
fln17 Oo39" (M$, tMJ-

Aer-rWL

a,
bS

3, OF39,
It

,
*1

W,

Op4I_
*,

r-i

- }::-3

.:
\

i-::

.r,..

--

\ .: - , ..- ls_.
i-

-.

+:r. .\:-.
',
\\-

\.
!

rFn
i

t
il

\ t-.

.t!

.-1J*i-1"
.\t

i'

&.,{OE'*t:.

+]5. r-}s:S{r
tl

tblt

l.ll

( )'l

tr

t, 4,t

,I

)4. ( t',
(t(t (il

I t.t ( t7,

tI,li,, ( tl,l,l ( tl,,' / r t1,4 /


( )It4
, ( t1,44. t t1,4 I , ( ,t"'( t
':

)li',1

)lr',,, ( ll,',

( )1"

( tl,'r()
,(lY,',',

t,l1
( )',

LI

(t

44

,,

Llh

',,

"

()4 ( )(i

(tI

( il,l

i',

)[,]'l

\;,t'l

rrr

) (y

( )y,,/r,

,,
r tp44, ( ty4 I
U:,4
( )1,',1 ( Il,','/ (
)lt',',

17,

t1/+./

(t4 ()',

tvl7, ( tI, l' t (

(l'i f)4 (),, ()l

Iy',t t
(

t{t',4

)1,':', ( )1,' (,
tl,

_) _),

t ti, , ,( ,

lFr,

tlit l(

(1

(lyi',4

( l1t4 ',, ( tIt' ,t i


( t[, ]'t (

tl,l'r

tl" '(,

( s'7. {

")-

( t'/

'"

( tl,',4

,,

tytl7,,

l'l

( )y,4

t,

)Vl't ( tf,t'l
(

()l ()4,()',,
( )7,

,'-, )

( )(,

(tk

\'17,.,

)ftl'), ( tf,7.'l ( tpt'l

Ml

2 tt !-, -!-!:( 1.*'a!t


()[t''1. ()p';l ()yr','9, (tp',4
(S )

()4, ( t5

6.3, 6.4

( tplY,.

.t

.)

)pltl

tP47

(tp l')

'

7.1

,7 2,7,3

()2, (tIJ

(t

)ft 21
( tr.,It( )

)rr4'',,

{S

Zj, (nt41

(;

t5(l

"

)f) I14, g)l l(),

()c 43

f,(,

( tr. 47,
r

{1

t)p27, ttp42,

44 ()rr47. (to5(t

spS(), ( )p5 1 , rrp 32


()n54. (s 55" (t

vp53,

(n18, ()p19, (tp27, {n43,


{J3, 04, 06

, 8.2, 8,3,

f|.4, 8.5

{)1, 03, ()4, rJs,


(06, o-7, 08

()plft, 0p19, {tp27, 0#2,,

wl8,

w27,(ry\r

(Jp50, ()p51, W52,

0p55, 0p56,

9.1, 9.2, 9.3,


9.4, 9.5

Q1, o3, c)4,{c5,


fJ,6,

07, $8

(}pltJ, gpl9, W27,(W!'


Op50,

Opll, OP52,(JF53,

OF54, W55, OP56'ol?5$,

,.},-'\

\I

,-\

L
ir

t-t

ai
-,

a!
Ll
Lr,

C'

1l

Lr t-r

It
li

Li

i L:
i o

E'.iII;L'L.\Rt
.TNL'L

IA

ill

.l

-)

()

l.r)

;f

I I0

l,l

-5

-r5

)7, ( )ti. ( )9

I. 5 2

-s

)2.

)l(

()7. ()li,

5.1

)p I (). ( )p'1.1. t )p4

3,

()p55
()pl t{. ()pl (). ()P4-1.

Op5(). ( )p47

5l

()7. ( )l(, ()()

t.l3

(r

6 l, (r.2. 6 -1.

ol. ( )1. ( )7, ( )t{.

6.4

()e

07. ()8. ()()

t,l

li.

)p4'l- (_)pi0. 1)P!-_*_


( )p5l . ()p52, ( )P51. op5a,

()()

( )p I

t.l:

t.

."1

(;

6.5

1.1.7.2,7,3

I-l(r

7 3. 7.4

Ll7

7.5

Lr8

t{

8.1" 8.2, tt"3

Lle

r{.4,, t{.5

L20

9.1

L2t

L22

r0

. I .2,
s3 94
9.5

10.

l, 10.?,
10

,4,

1,23

l0

()2.

t)pItt. ()pI(). ()P43.


t

)p47, ()p5t), ( )P5 I ., ()P52,


On5-1, ()p5,4. Op55
Op 1 8. ()p I t), Op43,, ()P50

Op5l. Op52,

Ot{

t)p5t
03. ()7. ott
()7. ot{
o2. 08

o2. ()3 . o7
02, O[t

OP53.

Op55

0nItt., OpI9. 0P43. t)P50


op I l{. op l e, OPI|-QPI!
t)p5 I, Op52, 0p53 , ()p54.,
op55 ___
Op 18, Op l e. 0p'13. Og!q*
Op5 I . 0p52. OP5 3. OP54,,

()7. ()3
()2, ()8

Orr I tl, Op I 9,

Op43, Orr50

0p71,, Op72

10.4, 10.5,

03, C)7, C)8

OpT l

, 0p72

10.6., 10.7

L24

ll

1.1, 11.2,

11

.5,

()2, 03, 07, ()8

1.3,

1.4, I 1.6,

n.7
L25

r2

Op73, OPTa

12.1, 12.2,

'---------

Op75, OP?6

02, 07, 08

12.3

L26
L27

L28
L29

t2
t2

12.4, 12.5
t2.6, 12.7
t2 12.8, 12.9,_!g

c2, c3, o7
o2

OP71

OP78 - -

:\ .

()rrir,c1i'..1: :,i::i'inte

\\

tlrJ;"lltiC

!rrrr"

"

':l:-:l:,.'::,:
t\
r:
::::i:'l"r';i
\r
rl
t'
:l.'; l'1ri'"'i;;t
;

S., i',",.':::"'

c.\r'*ira

de$eurilur

-,i,,a,,i.; t..t:i.'t

::.''";i"il:-l;;t1.-$.,ffiH
I,'- .). "-:':'.. :.-,,:'';,:':t;,,;;:
:-

.',i:"::l';'i1'i'l i'l-r'"i";

'l lfdtit fir:iC

n''''j'
e
..18
'
j1',;;;;:"i'l"i'i"*''ltri
::;;;';''
.:::::i'
'-,tl"iH'i1'
tu too*t'put,
.':: ..' '''ji ;':..:,ir:. .-li..,l''.'.ti i:''t:-i'''lii- i'i'lii:' iJs-1s::l-li
: Si :":1li
: " ....\,'

',.'!.t
liiiii.\::j'f : .,, ., i.1 .i.r,.i1".a.,1,i..*:rii
' '
ir'
lrr *. 'l'Ziil elfnllq
;.,.:::r:l' i
..li'ir:ii.1t'iii''1
*li'
il
- t:t ttt'tttt't't ::"'f i:"ilSiit:':
Si ;;liliiil\
.-;'lli;li:l-i\
\
.liJ
::,"1.1".
*-:fe :fanSpifi.i*c'iltlu'
il'"'1i-iliii
t'i^rl::
S S; i',::-'':-'Ji- il'iit'i1
i Sl .:i-::.ii...:s.-"i ::i..:.:rsi:l-iii ..ji' ;c1s1,;1..1:: i::t::31 care \'&s[,
r' S;,.:l:::..r,r-.... ri'irliiil: l'.::.i:_i :tlitt.f::]-*:-Tt*t
rlipi-li'iglii
.-i3
iifihft t
.,1.
ill::ilii'Sit?-l-llc'
ii;:
+
1i;.'ii':iS*':i

t'"ttf:tt

S;

-ttt..,.,.rc pi.'ie l:;i

si pi'tr-itii sii:si de lnfecne.

A\ II. ..[ogriiirea
* PacienIilor
!

Tf 11.{:

c& sfectinai

aperetutui digesfir
I. Si t-lit.l'.']iic triinilf,niels rr\illFcns:'ite ale aFafatJlui

digesm,s;

ill\i'i3 giesnlti.
:
Si i'$hcr selllneie sl Snltrltlnirlr' piti:cipale i:l tr.rlile Cige*nt"
r :-i i.rcr, i: issirrii as i:Fie ai i ::',. e n i.z ir e r p
a i ie nrai u r .
13
irutrur p*n*
!': reCrogrefie.
*ri\\frriiyr*
I.*-..+i.
'r4'!+ra i'rr^'j'r\'r ingmoryn
.*,.rlecisics?she" garrosc..pie. --.
J. S5 enii:Ieie pnnjrpaiele ;F;;iii;;:
--- ^r's.i ^! \.\.
u*. .i.-Gt..rrur._,
\rr r.ltltrl alt)r c&re
cere testeaz& fu$l
bep:n._l
5. SE rdenn fict proL'lerneie
crrfilu*r par-ien[iror cu efe{sw ek
tubului Crgesur,,
t' Si nlanrfice tnten.en!:i_
in boalg uL:eroasi. ga-sFrte.
ulcertrhe*orun o*.
hernie
s
1'

, -'

r'

."'r.

i *

hratalE.

i,tJnnnce pr*bienrel,*
*,'...j_^_-.r

"-,'LT,* ;:#[Hi;ffi
S*[1
ffi,ffiffiffiffiry
,,
r --'- 5

danrrrce;;;::-3T
- *"*'r crFt in
ere'
urgenfe; H.D.S.,,
sa

,_

lf.

insii*n id&r.*"o
;,.r-a

de

rv'5!

cglice bitisrl, eepry

ry$ snr

13. Si intocmeasci un regim pentru pacientii cu ulcer in perioada


de crizd acalmie.
1"1. Si planifice inten'entii adecvate pentru pregdtirea preoperatone
gi in*ertStrt postoperatont.

15. Si stabileasci un plan de ingrijire pentru bolnavul cu crrz|


hepatica pe perioada tntc-rnarii ;r dupa erternare.

TEN{A: A}$ III.,,ingrijirea bolnavilor cu troli infectocontagioase"


I

. SA defineasci boala infectioa-sd. izr orul de infectie calea de

transmitere gi masa receptiva.


2. Si enurnere mijloacele de apdrare ale r--,rganisrnului li m5:urile
de profilaxie.
3. Sa descrie semnele mai des intalnite (febr6, tahicardie. polipnee.
eruptii. modificdri urinare).
4. Sa pregdteascd matenaiul necesar pentru: hemocuhura. uroculrura.
exudat. etc.
5. Sa descrie testele seroiogice 5i imunolo._eice in tuncgie de boald.
6. Si identiilce problemele comune in bolile cu poarra de rntrare
I

respiratorie"
7. Sa alciruiascd un plan general de ingnjire.

L Sa identrt'ice probleme comune in bolile cu poarta de intrare

I
l

rt
I

.t

digestiva.

9" Se planifice

inrervenlii pentru bolile cu poarta de intrare digestivd.


10. Sa descrie tehnicile de imunizare prevdzute in c alendarutr

vaccindrilor.
I l - Sa demonstreze abilitdli de a intra in relatie
5i a obgine informatii
concludente in cazul anchetei epidemiologice

l2- SI planifice intervenlii speciale cu caracter educativ pentnr

prevenirea SIDA, Hepatita B. etc.

t
*

IV.3. *tetode de inr.ifare


Descnere, explicalie. prelegere. instructa;:

Lont'ersatle eunstrcd:
t 0bsenrare dirijata;
rt
Observare independenti:
*
Demonstralie;
I Exercifiu;
*
Studiu de caz;
*
(conversa;ie, dialog, actrvrtate de
lxq.trnere
gnrp);
:;
Aplicagii.

.i ra

It,' flt rll


Nl" rlr tt,tlr

{
I

\ ll

,l

t' l{'
,1Jrll llr

!'lr

rtl,ll'

{ l},

f,n
I

t,'I

"

rlt.t;rn/ll vt'.

l,rlll

lot

'.'l
l

lr

ttl

lr'

('illl

'rll

lll

lolot't 't
:,r'll llt'
;tllrtt:,'t
;r ll{
llll
I'
;nr

V;1r

tl ,l(
nf
t("ll
ll
t

-(

IoI

lllll;ll(

il( lll

ll:,,'rlr'

',( ( )

lll;lllll'll(

;tl('

ittl,llrt
;tlt"
lrt lr,'l llll {'l',ll'll

rll:,t tlt l,

.'i;;'|r( r)(''rrtr
,,,',:::','i',"1i,,1;::ll:l;"1::

rltlt:trrr; rt:lttrr('r:

llll(:( lll
;rrtltt'lll,
:,olttl;l;t',
:'f r;rl;lllttl,
l);l ll:,il

II

l('

lll (' ;

lll:,ll lllll('ltl;tt tlt: ll'/' ('lltolll'


:-i(:lll{c;
{r . Nlrtl;l;t:" ltlll('llr:tt:,1 lll()lltit;t:' [)l;lll:ic'
I M crl r(:;rt tlcllltr,, ljl ll):it;llt{t; tlczl I t I ct;l illl t o ;
\
li llt r)i;llt I tlc t'rltl(r;lllo :i;lllll:ll il;
(()
l'nr tnltllt r I tlltzltlt::
lixrtt: rlc oltsct vitlt0;
lir;nc tlt: tr:lrrpr:t;tlur:t,
Io;rtc rlc ;nl(:stczic;
lixrir,' rlc lr:r:rpic ilrlr)nstvti;
lir:rrc rlc :rlirncrrllIic zrlnicii;
rrHistnt (l(: irrtcrrriirr irr spitirl;
rilp()r'l rlt: prcrlilre $i prin)irc l sorvicitrlui;
cotldtcit rlc prcscrip{ii t}le(licale
-- ;
(

I.

'
nl(xlcl rlc
rlc irigr.ijirc;
-plan
()rtlinerk: Minisrcrurui'sarrntilii
nr. rggrlgqz,
l,ucrirri tlc spcc:illrtlt$ (inalrunlc):

(ihid

dt,

,tttulv,rg, sub

fii'l:i:"'

ji

r'[t c'l i s x

n
z, :
r acrriili

"

il,Ji p',i9 y
ffidi{il',iillli
1,
tr tot
_

$0

iri crtrrrktte cle us i,t;tenri medicrsli,

iti
;i'{:'
:f
;:rf
:
fiii
ii,,;,';':
yrnXi :ri i"'' i',,,!f:{;it{ft",t'*;,
"i'
#
"f
,

,
r

il
1,.,l.itircii;
"red,,ci;

avtr t'itrt't'
si,-n14,'ii
L''l"iti rca;

M uttuul't':l'i

or. sgLll9g4;,

setul

ci;

ito

r d e as i s t6N

Iliircr

I
:l'
' ..:"1,
;-J,..

(la biosuri), '--

^r -il.

1V.5. Activitatea tle cvalrrarc


I

. l,ucriri

rtse:
tcstcr in i(ia lc;
tcste clc progrt:s:
tcstc fl rra lc;
sc

2. l-,xecutarea tchnicilrtr de ingri,iirt;


* cxcrcilii aPlicativc;
intocmirea planului de ingri.iirr::
1

- crulcgcrca date lclr:

;i

intcrprctltre it dute lor:


* plan ilic arca i n gri,i i ri lor:
inrple mentarca;
evaluarea.
4. Referate, Proiecte ;
analir.a

5. Studiu de

ca'z.

i{;c

a{er-

@.

2.. :!:::3:- =ef,iCah *

L.
-.

-'-

-.i r,;-

15:::a::. :;: !:;:.,; :.: :>:::::-

- l-,1"1--a3:CAXe

fS-*

'?"7;*;
{r''-| ^'*-.{iiJ.
}/t-$,
I.l
a-Fr_..
dar s';b s'utrr3'"gri:ea i:iru.lr1e:0rui,;i de p,a:ti,til
!
=: ryAul.r: n rn:iiac.it,iiie cir";,e inCrumi*r ;i ete. Rel4b
. *.- -\ L.,:i

E-

_,i

i, p*il;;A';.rffi';;
,o"fi;J.*
il.; ;;-t r; .#_

eirn lcc,ali ,..e_e\rsia


i{lJrirrCe i:1Ii. cu
Cii fesDcniahrir';r.rssp*nsabrllr"are
_i
re rir+i-,:t+.i--t
d r i i c u r rir r I e
driicurtrlr*
iare
i
u*;
,
1s::l
I
f
respecttr'^r.,
Se
corela. premiane*L
1:agruiur
arar r
tncruffiemnjiul de practrcd tt.ezt
'orzr rr.r*yrr
.,.,ir _-:
..rrttd.Lr' ua{'
anexal.
^Lr:_,^..
cet
yi oDtlgagtlle
cblleariile

i-iil,:: i:t:lie
::t,Y

i:i st,rylul
pracilc
fr sezi
,\.4-r gilg.f.a'r__,,.9
anexa;.*:
---

}1

eleHrrrn
elenrlui

rfi
lF

,!-

* #r : T i Lx ;*i:-

tr t*

i
sta gr*or f spcriffi", {r
H,**d:E"ren

ffi#r#iffi:+t'Aiffi*#:ffi
conform;;

gcneralist5 {nu6a} rebuie -r*rrtrr uc pre$fltfft penmJ asi


5a cupnndi
52

,1.ri

Li,'t'
a

-.t'Lb5r--*r'.*

:.- -*

- '-

-'j:.r'-.:.._*-'::-.;*.-:.:..-,:..-'-...,.*i-.:

-- *rr
tt\

F3"

t:

i(

;:,

lr
'f,

5lto.t

n
1:

ii

i
f

{.r
ii

fi!I5*"::;
-L--*=

==-;.?

:: :.:t-- - :;5: :,=:. --:-- 5--.!-

*^

* - -'

=:':*

l-:.*i3&

l/

.;I'-

fi.*

3:

:1-l*-

:r-.

-.1;

:ro" -L\8.
'

?*.

*qrmfr $"
ril

'

r-t

*t

--.--)-et,

- i|r-.ndA

ih._

--__r"-t---i-,.

+f-?r't-,
-.*r
tr r

+C

4
4

sdF

${a
*G"

toM
l:

\:

$n*n-

AnLrl

ll:

sapt. obstctricir-gl

l{

siPt.

5 sit

llt -

q;t

n()u-nascu{i

diatrtc

irtterni
+
rncclicini
clr ir-urgtc
pe

in total
Arrul

nccologic

2l silPl'

lll: 4 siiPt. cltirurgtc


ztr sapt. uirir itin,i

tt

terttit

ttcurologie
4 siPt. ps ilt iatrie
2 siPt. dcrttlirl tl logl e
2 sriPt. bolr inl'cc{ioase
li siipt. contunitatc

saPt'

t
t

irt ttrtal 27 stil'tt'

cele nogd staDlci ltu sc clcsf7i;gari proccsul eclucativ in module,


gii clc insrnrire praclica sc pot desfriturel cate 3 stagri pe 11de stYq! $i
i sr,rgru gprignat in anul IIi :;au 2 stagii in. anul l, 4 stagii in anul II, 3
sragii i,, ,,i.,ul

lll qi I stagiu opfional. Stagiul op{ional pe care-l propu-

n.,1r, sc realizain anul tll va ajuta elcvul aflat in fafa celor 2 examene
irrptrrtante - de finalizare a studiilor Ei de <lcupare a unui loc de munc[
irr prof-csiunea de asistent medical, si-gi desflqoare pregdttrea profesiorrali qi sa finalizeze in nrod deoselrit lucrarca de diplom[.
Revenind la stagiul practic . ziua dc practicd se va desfbgura pe
parcursul
rsul a 6--E
6--8 ore.'
(introdusl din anul II de
ore' lar
iar garda (rntrodusl
de studii) se
SC va
VA
desfE;;ura pe parcursul a l2 ore, astfel ca nurnlrul orelor de instruire
practicd sd fic rcspectat.

Fiecare grupa de elevi va efectua toate stagiile propuse, prin


rotafie,
^
conform unei planificari minu{ioase.

fr

Acolo unde sunl golclilii', prin colaborarea


clintre asistenfii gefi,
indrumdtorii de practica piof'csorii rJe
;i
nurring,, se pot deschide ade.
virate parteneriate dc ingriJirc a
bornavitoi in ,,,saroanere qcoal6,,. Aici,

24 h din 24, incrusiv in"zite Le


ae

udiil;;';au sarbaroare din sapt6mdn6,


i._*t.uii p;ilcanfi sub supravegherea
il5;:l,'#|!u,1,:?*,acordate

Htryk?fflllj"llffistr;
.;;r;f-1grrrr1"r,

$r

iu u

;; ilffifiii:iJi,:,:{i!il|

organizate qi indrumare

(l-.2 elevi tn*t'i::r, un


ingrryiri pcntru pacienp
pu.i*,itl oan.i'o"ri;iirratea
"lgra
acfroneze pi sr
erevului nu nurnar $a
q:*:"rt:t;;j;;rrr*, Julii: *. in,*greze
cu bune rezurrare
activitai;;; va <rc.srhgura
pe baza unui

r(

dr

ilhrlff!;ll;l:ll*xt'i}

yy,A,9e'ipion-vanffi|lj}.**uluidenursing)intocntit'n''aruibol,
*,.rtllpoDsnt[
vului (impieunl .u
a dosartifu; ;;lil;iffi;;;i;
I.'o).'Da.,^-:-,
r

yor avea a$upri


54

-#d;il1;*.

sf

,;i,
aJ

SU

:i#ffi

il-ffi

,'

I
,l
I

:
i
!

.ttttrl ll t I t't'rrln.ltttl.lttl rltll st'tll ll ) i'lr'r ll \'{}l llltrrt'lltl tl11,,l)1r:;.lt rlt' ittt'.t t
ilil tsillr'," itt t'.tt\' sr.' illl.t,lttt' tllll('lllt't'r,'r' rttllit nlir ut!'.r'tf n r'lt Ir.11'tr'ttttIrrt
lllt'
ilr s l.ltlltl I t *'tl!t'\'l l\ , t'rllllrrl lll t't.t1r t'lrrl lrt (t\'{'st tltrt tlr' ittr't tf il t' ntil':iillrr ( \ \',.'l
lllttt l.'lr r I 1r11rp1ls )

rrllrlrtil

l"r

st ai $i
[. 3

j
I

Fu)ne

tlllt' ..{l rtt'St1 ttttl<'t't /t'rr/r'/i r't' r.'illt' \'tl[)l lil(l lll tr]l lllilttl
:tr'ltt .'llt(rlt.ltc c.l ul nliltr' il Pler'.ltttt tt Spr't'tl"tt'r.' $t it (' \p,,:t"tt. lltr'l Pl ltt'tlt't'
St' .trllttti:lr tl r.'ll[)ll1'ttlttr"'.t rlc,
.r ()hscl'\ lt stltt'tlc 1tt.';g1t1a l:r plrctcrtt.
I

pe

t'r'ltrrllIti rrrcnrtrrr lri c.'hrIrr.: r tlc irrllrii I l't'. ;t ttr ttt't


sltrt'inir ilr'cstrrilr tlcvlnc c()rrrlrlcri, tlrt'rr'ilu silu t'ittrl t'ot rtpct e rt I r'lc
ir s()Itcrtlt spri,ltrtrtI

'

clttttl

srrrrt tlt'1lli;i

I
I
i

tre

l
I

111';

lt rczolvl sttuillrtlc crrticc r'trrc irllirr irr [rllrrr !'()tl('l ct

VB

t'fly11r.,\'/

lr irttclcgc lrcstc stlir r:

io-

iii{ii t'lt'1'rrltti irr st:tgiul lrt"uctit

lrttrtr.'stuilt'il rlt' .lStslt'ttl tttt'tltt'.tl lltll s.t, llt ('sullllilt' tr t',,illlil l.tu',;t rlc
r.lpt)lIrtttt' ]t .tlttlrtlrtr r';ll.\' st' itlsttg{.'.\(' .\l s(' tlr'.rr ttltl,t r'it ut'nl"ll t' il I ('sl)cr'
t.lilt uilrrt tlr'tll\'1.\tlll r.'rrlt'r'tr'. t.ttttrll.tlt',l.ll)()lt.ttc l.t slltlt'.t llr'tsrr.lllt'l .l\ls(;l
tr'5t llt stttt.tlr.t tlt'ittr'.t llllt' ltrltrrl.ttlt ltt't'ilStil lllrrlt'sltlllc tr't'l:ttttlt tlt','r'ttltlt
It..t ilnrrt r'.tfr;1.'ttartt.tli'r'tr\ r.'. tt'."trl(;,r{ ltltltsl'trttrtlrrltt;rttltrt"ltSrslt.ntr.t ilrt'tltr',llt'
;r .tl tttrrtlttlttt t'ttttt tttlt'l-*l('{l(rll\':1,.'.1 lt.t.'l('llttll ('t'lt' lll,ll llll[]trl t:ttt{t' tlt'p1111
tlr..1, nr.'r't'siu(':l\'ttvttltlir ttttt't .lsts(ett(e tttt'tltr'ltlt', Sr.'lrtrt lllu[)il ltsllt'l

lca

rtctir

')

l)tltt"ittilt'ri ltt"rtr'/ict' L'tu'(' t'tt1tr"i11rl


ilbililntcu tlc u tlc'stir;;rn'ir itr:tir,italilc tlc i l!: f l llft':
;

ctit:icn[it proL:csului tlc irrg,ri.j irr., tlovctlitrr in trtrrp., irvcut irr vcrlt'rc ilsl b(l urlrcl illir:nr'i. ulirncrrta!ici. rrrtrltilitlitir., it tvoltrtier [)()/ttivc irr

lg.

di vct"sc planur"i.
Je-

i. (upt1f i1a'111 ttlt'tlit't' cilrt': st,lllt tlc rtnttrt'i,i

r.l irrl'lrrcrrllr

intr',tt llli,ll'c

nliisurii. pr0ccsul d c

til,

' L:llpur'ttittca

ca

gi lnmilin ilccstuilt;

o-

NG

il ti

ingrijirr'. [rlc sr: rct'crir lu:


rlc n stuhili ;ii tlc:rr,()ltil rclnI ri lrtlceviltr cu pi,tctr.ntul

ai'ccttros c:u pil0icntul:

" dc tt d0vtrtli tl ntitrc irr{clcgcrc pcntru cl iri protrlcnrclr.. sillc. irr r ctlc-

rtr

ron stabilirii unui clinttrt ()ptinl.

niiit dc nrlct"'snr'\'i;(lcciirii, lplr..litrrir rr sli*.rr


tlc siinirtiltc, tlestl;;trrririi proc'cstrlui rccupr.r'ntor,retrplpcls.rttrr-ctc.

il-*''
.1 j

'

'
'1'

,''
ilF'i
'
i,

,.:i r::.., ,"i:

r,'
.

). i

i..

l.l.d ,.li ;":


: -":

ntrctl$il activitate practic[ tlestirpuratil pc tlurntu rr,ltrr


] **l dc
stutlii estc cvilluatfl $i ndtot'vnluuth pr:nllilncnt.
indrurnstorul'- asistr"ntn rnctliialil tl9 pruc.ticil, srrpril'cg6c*ri"
ajuts $i parti.ciel.. neTijlocit lu toute acliunilc
clt \,ului. c,\i*luiirrtl
cuno$tinfele ;i &bilit$tile uccstuin. prcstn{itr.

,r\ c,sl:ll,l.
,,
,,,
ccj11si1{
r),ri
,',1

'};),1]':l

i-At,r\

uu tucrat

11::
li,{;'}i;"tf ir;.1'olT[:
ractt c;i.

elurt:

:ri:l',:;; ;l;[:;"iii' ;];,J1,1'::|:'",,"'''.,


Nrr e lLrl ['l '
ohsct r';t cic

clltrc

tjr'sr-r-lc

lr,e

"'' ''''''Iur':
cxccutate' ccea ce se poate

tiutrll-c llr;tcfic'c

cle practica'
"-iuti'utrlitttlrul
lttslt rii:tortlt

actlunt tt::::'tte' adicd


accl'tttr
prucrittciitrilc
Ntr clul I'2 " u'iiprirte'lc
tll
este rel
cutt'it'tcrct'
prtrl-csi,rt'lc:
l::tj-:lnit*l'
I.tazarlc cun';rirrfe
nLrrsrng' cxpertcnIa proprte gi a altora:
ciu
prrc.ztrnrurli,lc tc,-,r:"fi'ftt11l:lll
cAt 5i practicS
teoreticd
cttttr)a.)fcl'ctt
prin ur.rili.l1.c. tnclurie lttitt

relle ctii to.nsideralii


tlnt-rtcnte'
p3
cLnrlslil,tc"
-*
cuprirrcie
Nivelul
I
;rceste
3, niVelUti Ui
practicer
Itl
ingiiilrc'.
cle
..,,',.,'.te
crlce irr situatii
interciependente' foate
timp
lali
ace
it,
..,,,c*,r,,,.
1i
i,,
ilcIr.t l,ui sit
pr-ln tntroducerea
.rcrillrrric tJc irrg-rijire ar trcbui cxplrc;ltc f l alqum:ntate
;r(|cctcltrl' provcnitc de la ltivclurtile P2 qt 3. chrar daca nu au aceeagi
porrile l'e' in prtrcesul de rntegrare. Asistenta-instructor trebuie sd includi
a elevilor.
cc,lc tr s-ri nir,'ciriri iit indruinarea
L)e

3 ni'u'eluri trebuiesc

rnstructor

ci.

practice de ingrijire
eler'. Prin supra-

\.
!*s

.r

Eq;:*%T,"ffi
veghere, ?'drurna.: .;"'^_:smonstralii;

intocmirea unur
pton

orngrijire

t'ui,n,.,i J;;lff:::ii,T::'jfi* la a*ivitdri inrpreund


cu erevur, ins'qi';;"iu-uttivitatea
acttvitatea
clate, explicatii
,:''"o:o
la ,,"
i: of.:ra
un ,-L-]::^'
momenr
dat. cere rerafii,
^f,'';a*ivitarea d;
nccesare rcrvoilor
i.lntormatiile
care apar in
caietul o..ron.Tul'lng'u
Toate
rt ri
our.iuo*d
r' in'niu'l'.uu'u''
'r'rl4

56

oe evaluare

le va nora in
a elevuluil'"'- ;l
el

(
(

ll

Cu dctrsctritc rr-zultlltc sc rclrltzc-ltZli 5i lrutoevaluarea clc-rllui lir fi'ele


fic'clinri stlrgiu prrtctic slttt itttr-tltt lltotrtcrtt dat al acc-sttriA care sc. ret-era la:
ctrltrlilirlc' dc dc'stigulltrc- i.l stirgiului practic:
rntct'\ r,'tltirlc t1c' itlgt'i.iirc e'lectultc. c;1r'c SC cc'r aprtlfuntl ate:
- nltr'l'\ ctttiilc tic irrgri.iirc tteintalrtitc' sau ncsplicate;
. - pl'oputlc'ri tJc' actir,itiiti Viitr)arc'.

Ctrlocviile pot inchcia" prirt r't':.llu:.rrca dcsfi5urat3. urr st LlIr-'glru practir:. irrr crlrnrc'nr'lc dc la stirpitul cr'lor I scnrestrc 5colare. a Ite trl c c l1lrrt.ll
.1n. dr'stiSurrttr'irt slili dc- dcttttlttstratii. scctir dc- sprital sau irr ulntlllttatriI dtilll
c onr u n i t.r tr-'. d r'' nr r)n s t r-c a z:.i n i r, e l u l tl c prc-u at i r-t-. p nl c t i c ii a l t-i c, C'll'
irru i le \'.
Llt ltcr'stc- titt-tt'tc tlc L''\'illurrr- se pot tblttsi nretode ditcr ittee: b il e1:tre
sutricctr-' indivitJualc cu rcferirc la ingri.jiri gc-uerale 5i lrlgru iri specitlce
prirctlcl I dcsllpuratc ltleci r;.ispunsuri tcrtretice 5i apli calii p ractice) sau
ectivitlltr' rn gru1l lonnlrt clin i-5 elevi" pe un c-az dat. pentru aplicarea
pl'r)Cc'SUlui d c' ll)!Il-f lIl. C u respectarea tuturt-rr etaprelor acestuia.
E-

..r\S

"Activitatc' ilr sala de dL'nlenstralii. detcnninare T.\.

La evaludrile semestriale participa 5i profesorul cle nursing, r)cazie


rezultatele practitii. a pre-sritiilor elevilor, c rc'ipr.c:tirii
1:,: ,gvalua dar
.biectivelor,
$i ocazie de a aborda to.t* probie;;;i;
organizatorice care apar, itnpreunl cu indrumaiorul
dc. prilctic-i ;i asistenta $efr.
Rezultatele acestor evaludri, surlt prezentate apol grupel0r
tle

;ilffii;';t

elevi; $e vor gisi de comun acord, metodele gi c[r


ile de acfiune ccle
mai eficiente.

stagiul
in
aflat
elevului
ilftafta
ResPonsab
de practicil

I. Sa

planificarea qi si fie
respecte
sa
stagiu.
la
se prezi'te regulat

puncrual:

o linutd corespunzitoare;
9i
civilizatb
2. S5 aiba o comportare
ce se vor urmiri;
speciale
generale
9i
3. Sa cunoasca obiecti'ele
protec{ie
de
a rnuncii;
mdsurile
corect
aplice
,1. Se cunoasca ;i sa
garanteazl securitatea
ce
regulile
corect
aplice
gi
sa
5. SA cunoasca

pacienrului 5i a sa in timpul stagiului:

6. Sd foloseascd obligatoriu echipament de protecfie;


7. Sa execute intervenlii, respectAnd: conforful, securitatea, eficacitatea. economicitatea fdrd a prejudicia intr-un fel bolnavul;
8. Se respecte protocolul tehnicilor invdlate: gAndire, pregitire,
execulie, reorganrzare, transmitere, notare in documente;
9' Se cunoasca qi sa respecte regulamentul de ordine interioara al
unitalii sanitare unde igi desfrgoard practica;
10. Sa lina conr de exigenfere serviciului:
Il

' Se grseascd 9i sa in{eleagd resursele pacientului in relafia aces-

tuia cu mediul gi anturajul sdu;

12. Sd cunoascd rolul


$t responsabilitalile
promovarea sandtalii;

proprii in

menfinerea

$r

13' se efectueze activitate


de educa{ie pentru
*-sanatale' arat
Eu bolat6t cu
Psrrtr u sdndtate,
navii cdt qi cu apartinatorii

uaartoi;;-*t'*

drepturil:, u.utoril.
credinfele persoanei ingrditei ,,
ri
li. :::ot"'
rrlEllllll
O--Y
Sl
tzal--:
'
tehnici
ei
pentru
gradur de
l-3 pacienri in nrnc$e dc ,,,
d. dependenra
d."j;;:":-:i:1

ll

ai'.+;;*il.Tilhi
cerfrnd la nevoie ajutor
*i
;i;il:1*ffi;tr
urtoi toltg,
lui de gardd.

jB

J*n*lui

de serviciu sau rncdisff'


;rltreD' *r.*,
,."*iiii,
r.i&
r.,,.iliffi

,,;,..;ffi,
..

',

'' ';:

,.'riiilffi;
-''','.
.,.J!

'-

- iT,

, ,,ti,.t

..r.-fi

indntrlririlc ind rlllll aitrlrtllui/instructorului


clc practicir (tafn dc grltpit de clcvi)
l. ('tltttrlt$tc 5i tirrc cottl tlc:

plricctivclc sp('ci l'icc sllrgirtlttt pt lrc:lic [)r:nlr"u I'ic:rr;rrc ttt rlc sttttlttt
irr p1r-tc (prirrritc dc lir coot'tlottlttorttl tlc il n., r-cspct:tiv ltrofcsorttl clc
.,t.sirrg clrlr-. tlc ohicci c.stc qi tlir"igilttc);
rrrvclttl tlc ;rrcgalil'r.' lcot-c'lit'i f i prltt:1 ICA :I L: ler vilor ilt nlr)nrcrrl.rtl

{at. lc vcril'ic'lr 5i lc llpl"()ftrlrdclrzit lt1rtitttrilt: insu5it c.


2. itrtoc'rtrcrstc ltll c'aict pcrsoltal dc cvi rlcrrtii il activitrilii salc.' clc
efbctulrt'c a otricctivelor ittclicittc, ftlrtrtttt tlirr 2 pirr tr:
.- purlcir I: r,a cuprinclc, scltcttrc clc luct'u,, tcltnici spccificc.,itplicarca
proc,c.sului dc ingri"iirc ctc. c()lllortn otricctivclor;
partea a II-a: va cuprincle cvidentel grupei cle clcvi aflatn in stagiu
cu cvaluari rcle ritoarrc la prczctt{i., !inutl., cotnpot'titntent., rclaliilc oll
pacicntul., faurilia, intcgrarca in cchipa de ingri.iirc, ntotl dc insu;irc il
tchnic'ilor qi a intervcn{iilor rJc nursittg ctc.
3. Prirneq;te grupa de elevi in stagiu (grupa are un responsahil) li
caictul de prezenfa al grupei; prezintd obiectivele spccifice, obligaliilc
elcvilor, programul minimal cle tehn icilintcrverr{ii q;i ii integrcazi in
activitatea echipei de ingrijire.
4. Repartrzeazd elevii pe secfie, in saloane, sali cle opcra{ie., sirli cle
pansamente sau in unitalile comunitare -- cabinete ureclicale de dispensar,, policlinici! crege, gcoli, grddinile etc. Asiguri rela!ia elevilor la
locul de nruncd.
5. l)emonstreazd qi efectue azra prtrctic cu elevii tehnicile prevfizute
ln programd, aplica intervenfii de ingrijire-nursing; insistd pe activitatile
deficitare sau mai dificile. Este disponibili pentru a ajuta, a explica
acolo unde este nevoie.
6. lndrumi
verifica elevii in intocmirea qi completarea oorespunzltoare a caietului dc stagiu, iar in anul II (sem. ll) a dosarului de
ingrijiri, dupd metodologia comisiei de specialitate.
7. Este responsabilS de aplicarea in timpul stagiului practic coordonat, a cunogtinlelor elevilot, uerificd indeplinirea sarcinilor
dc
lucru
p care le-a repartizat acdstora.

li

5 :-::::::..:11-z'1 .:_' ':'-:';:


-i)'-'

^ -L'a)

,:-.

,I

1-

- i.. 1^f:-'r.'-fl'tL

-t
Li a

''

i,3'

Eiz:;rr:zze

,4

!r

,a
\.t::-..-

-t.z-,

? )? -a 2

Vl

t (r

a.

r".i

t1c{-tz:i11h-,e

f
--aL--

4',
4

?'-

t'
.t

1.1/t

Ce f':-ir\!rtg

i{'iT;FIi:kfid

it

Z x:?"'')t

:-2

i:

)l^

' t1

* asqr'l

!iia &o rta*

l,rtl\' d*.

"'.v

'r{
-{rr'

ii i

hry6

-l-../.i'a}

?1 t 1'3
!r !"

t-:f

i;.ir

'

1ra/,''-.|-t^.'-'

'+tr.?-.

!'.'......

I
I
I

.?r- ,. .a .) - 1 ..
-),-

airt'

A
tlr

r'a\i\i

a.a

t-<a

)..,

.t

3r.

),

Ct-,\{:'r-:a

:i}

9-

17-a

".?,

q.-;,-

4'!

2;

-,7

"'

?,- :.,.1
. ir j -Y :-i
z.i r \-

ri!

I,:jrsl:1g-

,-t-'v

vr-5-,-. j+.-2
f -=:a-'-

,-. I Jt 71 ? .1?)
'*'r b: i- \. ai
_.{\1\

. *4

,-.:,. -,-r,

.*

-ri

2.4)f
2-7P

i+t
-J--

?
l: .i ':f
.-t'".'-';;' r.ri.ri

t
I

trgnf,rB

acj;etr csrut

-4.

iz i:'-z',:.:-l; :3 ',':'-?- zt t Ctr--r;iei :::r-:r,*Cice gi rtc


Crynlilllicnr r:+fesru:alc. la a:silETz* te"; rie!- rr:?:n{t $T?arl.zaTe de $cffih
f
tc F a;i
--,-;
-.-,?3)1172Y22
!tr fl..tt ..
t-l-,ti,
ILtrl,r
t\lt
Fr:'p -i;rn.
r..^i
t, t-i -L J
nsnat de i:an'r? ?: :r:l;:a-. l!r,l' ,:cs:;ie ..=zir:z-= ;trral^A'' 7 h'mnd partf h
i:iic_rr.:II:3a .-:.-i :*- ;;i --zi:: : 5; ;- !:-ai^i7z--i-,?tc..
t+
ta
l:.

,t

Pzt-t -:ni

Ait4

+?-

''l

-l- t.a-.{-^
- !
^

\, tI

I
e

it4

)--

I
f

I-

D
I

aa

u
-

,<l

!
F
I
r-

2
s

t
U
-l
Fi
llr

st
A
h

a
Y

:;
' i.;

:li:i

;:lr.iiiiii,r'r-,,i';ji ;,,,',,1,. .,q,''

lx

u{

te

r\l( llll"f

sl'l l:\ I I rl
$l'('f 'lr\
f
tl

Nt

rl\l

l'l

Itl,'('(rNlll('\
I'1, ll I ( I \l).\

l!t

f"*t,

lll, l'lll,/l'Nl\
l)1,

ltlll':Nl rl\ll'
l,'l ,l,l\ I rl I rl

ll

(tllst,:l{\ \ I'lI

l,l

ft

It

r:

[,],
(lt

t,,f

rf

'l*J

[u

tl-l
I

l)l,,Sl,\Sl l{,\ l( t, \ 5 I \( ;lllt til I'lt \( I'l(


,/ll I tl )l ,t \r 'll
l,\ \l lr\ltl'
I

A)

N(

l,lN

lN,\llttr('l(tlt l)l' I'u \("1'l (\


51,'t\lN

t) \ l'\

,i

lN sl \(jl I il I'lt\('ll(

f,l

>.r

rl

r1
l"l

\ l'tllt \

...;

it;

|1.\

\l \

''lt11t,l),))it

- "..,
rt
llllttttt I't'
1'1t''ttt'l
ttttttttttttl
"',",",',1,',t,',' ,l-'1r,
rlr,
lrl,rlr,tlt
itt \ ['i i:tt t '

r)i
',

r_1-'

tttt t i'stt

lJ'ir'tl

-*:_*_*
":" ll(lli
rt rlli\l(

\l \lllil

ttt,i

i dt' t''l'c'r'tttq1

'i -':':::'i:-

"l::l-l

1i

:i

_^, '1. -_."'-;-'; ,i, r,*r111.1r


:'--;:,---"
l.,.ii.'l.r 1'.;:: .1'r-: ---'

r.i

.-L,'_:

m;;',-,=El:j:-|'- .t
'

ir iyq'.lr

il1ll.'il'-

,.',1

u',l l .i

r;t tt l1\i.l[('.

.il,'t tl"t

\l-tiltr,tli.t

l5

It'1.l1[r'.'i 'l i

t5

j'ili:t:itll

:\

t'rjrll.ill''
tillsltillll
I

:i

...,1'

l0

.itltt.',".-t
S.';tttttttltti
\ .ll.\.lllll ii

.'r.r d

.lffL'llil{1

I].,l,'n*-

ltrt tf ,)lt.'rrl''1"1r11s 1,"i


rlc ().
ctrtrLl siirt lt,',tt
[t r.'c.t t 1r'c;t t:t.ltcrt.ticirri lllrll
{r.'|l Ii1i :til til.'.1I
Pri'g;iIt ri'.t I l1:ll'llll1"'lltc trl' .ittt
rt

+',,.,.,-..
J..
tL\tiJ. (,t (Il

lIJrir'fi'll ii r.'
rntrllrrtrscrri.ri'
suhcrlt.in.tt.'
intrlr ittt'r.tsi'
I

I)

l0
50

t0

l0

srrltttrr

rc clr lc
Itti p,.-;11111 prrlctii
inrn.liri
cr dc stingc

drrp,.r

,?crenninuffi
Rcc.rltrpgJJ;fr;ffi
Rect-ltarel srcrili

vezicirl

Ia

Rc'ctr lta rea

tbnreie Ir

rirhar

c'xudatului

er.'gir@
W$erea

btilnn'ului

lituri

W
Isffi
R.t*1ffi
SIirsi

ansarl'it Llncl
ror rzorie aTfr

rcsplrat0rie

,;:ft,T;,:i_lillf,ru;,:x

ItS,iuiW
62

r't1lnl c\anlcnc tlc' la


radro logic-c divr-rsr.

(auri

I
a-:---ur.
illtmr-ntatr.

&bG

runnri l-lh

nnll pcntnr c\iill)cn

It)t'ntUri, ctC

cnt0rsc.

Iuiffi
5 zrle*B

Fr.:
F::

t:
[,

A STAGIULUI DE """"""""""""""""'
EVALUARE
DE
M0DEL
(instructorul de Practic[)
DE:
EFECTUATA
elevei:
qi
Prenumele
Nurnele
Nivelui de Pregdtire:(anul de studiu II 9i rr)

l. Nr. Pacienfi ingnlili

2. Statrilirea de relafii interpersonale:


a) cu pacientul

b) cu farnilia

c) cu echipa

n realtzat
n nerealizat
n de perfectat
n realtzat
tr nerealizat

n de perfectat
n realtzat
n nerealizat

de perfectat

3. Intocmirea planului de nurslng

tr

smgur

cu ajutor

n de loc

4. Realizarea intervenliilor de nursing:

n smgur
tr

cu ajutor

tr

n parlial corect

evitd

tr

n corect

abilitate

5. Realizarea educaliei Pentru sdndtate:


da
a pacientului:

tr

nu

nu $tie
parlial

tr

n
63

PRACTI.S

M'DEL DE E\ALutlSJ,iEI?ftltJrELoR
penrru speciariiifTJ

1'fi

llf,:%lt

t-"-'"\

r r\fr'\-. rr\-' D.t\nrvrr',r'\LrL PRACTIC


l-.'A EXAI}IENUL
LA
NOTARE
l{(rtAt(ll
DE
UU
ilIoDEL
GENERALTST

ASISTENT N{EDICAL

sp[ciruTATEA
PENTRU ELEVII DIN ANUL I_II-III
I-'A

FiPa de evaluare

- lnstruire Practici qi nursing -

6t

l'l'|Jli'vAl'liA
t,'l$l) trl,lN't'ltli A I
(lrlotlt'l)

l{l1l

lll,l.jVlJl,
ANtll,.*
s'l'A(;llJl,
t)A',l'A

cr"l.

lhicclivr'

Nrr:rlislricllllrl' Snlislllt:filttr

Obiective de

urmlrit pe parcursul stagiilor


p

ractice

Elevul

l.

Se cunoascd serviciul medical: amplasare,

funcfii, structurd, cir-

cutte,

2. Sa stabileascd relalii interpersonale optirne in cadrul echipei;


3. SA gtie sd conducd un interviu pentru a identifica nevoile, gradul
de dependenfd, resursele pacienrului, dAnd dovadd de respect pentru
valorile umane. va intocmi planul de ingnjire, stabilind diagnosticul.
obiectivele gi intervenliile in funclie de prioritdli;
4. SA cunoasca qi sa acorde ingrijiri in funcfie de specificul bolii;
5. Se participe la explordrile specifice secfiei (recoltari diverse, examene radiologie, exarnene endoscopie, ecografii, exploriri funcfionale, etc.);
6. Sa execute ingrijiri curentc singur gi/sau cu ajutor conform spe-

cificului serviciului gi gradului de pregdtire profesionali;


7. Sa acorde ingnjiri qinAnd cont de antrenarea pacienfului in vederea recdgtiglrii independen{ei conform obiectivelor fixate;
8. Sd cunoascd tehnicile de ingrijire qi supraveghere a funcliilor
vitale : To, TA, P, R, Diurezd, Scaun, Greutate;
9. Sd acorde ingrijiri bolnavilor imoblliza[i;
10. SI cunoasci, sd execute tehnici de prevenire gi ingrijire a escarelor;
I

l. Se cunoasca gi sa acorde ingrijiri, cu sau fbrd ajutor bolnavilor

agrtali, comatogi;

12. Sa cunoasci gi sb execute tehnicile de ingrijire, mdsurile de


profilaxie qi preveni re a complicafiilor;
13. SA cunoasc6 ingrijiri adaptate muribundului;
14. Sn se adapteze neprevdzutului - urgenfei, acordflnd lngru ln tl"'
a;utor in goco tulburiri de ritm cardiac, stop cardio-respirator;
15.

urgenfi;

Se cunoasci tehnicile specifice de ingrijire

in situaliile clc
67

''
ill

I,i

i 1.'lr'l'rticc "brwnrth

i
ri'i >'r'ir"''ttl;:'''",tttittl''tt'i''Ic

,.lr.,l

i;,!r.:li.I:'J-:ll;,
i'T:Till'll-o"e'
: .''
"':: i.lti:,;:,; .,;t,l'i,:l;::''ll;i;lJ"']'

1,..,,ri:;,,;..

ttttct'r'cttttt
tl":."-.,.,',
pt\1-lttcl:
i .). \'-i ;iillr\.11t:'
.,-lrrnth;lt'Cl pt\J
sihtnth;trcll
t'tttt"
r i)ltril' 1"""t'i'l'''''int' i'1:tt'II]lrL-3 ti)tl ;''tltttt'c tlc rlrnrcntalie;

t
.
l
I

,lltttlcltt;lIlit [r']:tt f ,

clccf tt.'tre.'i ''ltt'- >pilitttri

; i. 1tr111{'t'ic:

punclll"
[rcI.liru
llli}tcrrllclrrl.
rl
il
t",...,1,.,.,, .,1,.,
L.J
1rl.c*;iIli
L:roltrgrc* ;i PJttrlirgttt' pt'ntru exarnene &
rc-:(1lr.rl'c'
"t';;ti;;tt
tlt"ljr,,,ll5[rili!.J
i.iho

p;lrr,'ritterali subzu.
,'rr.rJrc;.]rldr]tdllrr pe c:.rlc t)l'lll.-r.

pri)\

c'ghe rc:

) cu tirrni lil:
(crrmrtniclrt-il
cr-rlabtrrlrea
clcctttltrc'.1 d e c-L'luc;ttlC Pt'Ilt ru siiniit.tte.

levul

L Sii cunoilSCi scr\tctLtl chrrurgir-al: arnplaslrr... tirrrclii. strucfuril


clrcurte;

l.

Sti stabtlc-flSCii reletii ttttc'rpcrsonttlc rrptrrne in caclrul echipi;


3' Sir Stir- sit cotttJuci un itttcrviu pcntru il idcntitice nevoile. g*dof
de. dcpendenti' rcsiirsclc pacic'ntulut., clind
cltlr.adir dc' rcspr.ct penuu
intocnii pranur de inuri.i ir,-'. srabirintr diagnosticul,
:ll:::1:,.:i:il:r
^',
oDrc-crl'BIe ;;r rnte^'cntiile
in firnctic clc firioritiiIi;
4' sn cr1,9.1sci, sr. aprie-e pi'si-r.lp..r.
nrisurire de asepsie $
a'tisepsie specitice ser'iciului
- steritizaie , clc-zint-ec1ic.. preg[tires El&
terialelor pentru diferite,ini.r"*nfii
gi
pansamc'te;
5' sa parti:1ot la explorari
specifice serviciului: examene radiol*
grce, endoscopice, ..og.ifii
de ,p*,,ii,rt., rec'rt6' etc.;
6' sa execute
1".git;iii c'urente. -singur, contirrnr specilicului sectici
gi gradului de

;;fiiilfi
#i:liiTljr;.r.,. un,,*narea pacienrurui
recAptigarea
7 st

indepeffi;;; r*ro*trt,i*.ri"elor
8' sE cunoisca '*a

l3:r.:.

spn

tixare;

rrnobilizare, aDarat si
gipsai,-,*n port, ing.iiri ra pacienfii cu fr*sr$*
recilperare;

tl[,ui;,"i"r,i*iilH:,b'izari;

H H:ll. pi si respech
It
totpi,l;ll"tnoascd
nia*uri
nrturi;''

6g

Da ingrrJeasca

de profiraxic

ri prcvmisr

arsuri, hemoragii,
prilgi deschise, cgr6,ilt:

' ." ,.,.


'i:::"1 '
'l-:

:.";^.:

t,:i.i

,,,##

t:.

Sri prevrnii 5i

si ingrijc'oscl'i cscilrr--lc:

l-i. Si sc ;,1tl3ptc'zc- srtttlttiiltrr ttcprt't iztttc:

S;r Stic s;.i ilctrrdc ingri_1rrt de urgcntit in caz dc: sttrp f,rrilrt'rcsFlritor.,lrsrln. h.-r'nr.rlgri. rl.tnt t-lcschtse. politratrntattstttc. ir\c. ct''l.tps
de urgt.t4i:
5i
- rr"insPtrlTtll
I S. S,i clnr)i.rsclr mtrd::litiili dc- pregiitire prcopcrlttrne e btrln.rr iilul
psihrrti lconrunicare. nccesltatea ltlterventicl. incrcdcre in cr:htpl t)pemiorie. accepftre;"r inten"entrei) yi tizica ligiena tegunlentelor. pre{ittirc'a
cdnrpulryi lrperator. misurarea tunclirlor vitlle. pozitil):
lc,. Srr lctrrdc ingrilire intrrrrpettttrrtr.'(cLttlt).t$tcrc;.1 sriltr tlc operlti.'.
spllarea miiniltrr. pregltirc'A rnaterialc-lor. I instrumetttclrrr. ;l Llilnrtturri)
in tunclie de resursele yi dl' stadiul r1c- er't)lutie e btrlii 5i in tuncli* tic
inten"enlie. de gradr"rl de dependenli ;i de trpul irnr'stzici:

l"t

r. SI acorde ingrijiri postoperatorii lu bolrtavii crrnsticn!r sau

inconStienli:
lS. Sa evaluc-ze ingrijinle pi sa tnodrtlcc obiectirclc $i rni.iltrlclc
de ingrijire in tunc{ie de necesitili:
tq. Sn se autoevalueze pi s5-5i justitlcc propriile it(titlt'ti 5i rntcn crltii
din procesul de rngrl_llre:

0. Si intocmeascl plan de ingrilire pentru l--1 btrlnavl:


1
l. \'b cunoa$te urmituarele intervs'ntii:
I dezinfeclia instrumc-ntarului 5i a ntatcrralului cr)tlti.ttllinet:
r pregdtirea truselor de instrunlentc $r rlllltcrillc pcntnt stcrilizere.
r metode de sterilizare a diferitelot lrlsttuntcntL' 5t tttatcrnile .
r pregitirea materialclor in r,ederea c-tcctuiirii plnsllllr'tltLllul;
r efectuarea pansamentelor, schimharea lrlr; ttrhul r"ic drcti: sctr :.'rtcrea firelor de suturd:
r observarea cateterului, sondei vc zicale,
1

r supravegherea funcliilor vitale

lil vegetatt 1'g ll]1't lll tt) il z ilrc.


r pozilia in pat a botnavului chirurgical gi mobrl rzilrcrl in pcritr;.rtlit
postoperatone;
I recoltare de produse biologice gi patologicc':
I testarea sensibilitatii organismului la substanla allt'stcztcli:
r tehnica perfuziei, transfuziei, a determinirii dc- grup sirttuuitr pi
Rh, probe de compatibilitate;
r aplicarea aparatelor gipsate;
r primul ajutor in fracturi, entorse, luxa{ii, hcnrorllgll.
r si previni complicafiile postoperatorii: $oc, henroragti. I fl lLtctl t.
flebite, cmbolii, trornboze, complicafii respiraterrii. retcn!ic sau rnc{)nlInenle de urinfi, obstrucfie intestinali. complicalii alc plagii;
r metode de resuscitare cardio-resprratorie pr de adnrinistrurca ().,.
r ingrijirea bolnavului cu ga$tro$temd, colostornf,;

r colnborarm cu pacientul li cu familia:


r efcstueres dc cducnfic pcntru rlnfltsts.

69

l,lcvul
{l}lltt:1'r"-t)i

J 5;i

':t((ti'ti &rrtplasAre

Stf U(, tltf ;\ . t tt ri{-t lI

'

t-lfr.,ltr.*,

l'{iit'turl'lc iJ': ;r'";p"''ft'pccll'


\a
':t
t*t;t utfira",g;'1, tti t:l1c*,tut:/"( rl
prEf;tt1!':tt rttitt':rnii'
2.
ttcrl*zzrv'
a*'inirltls'
-:':':;;;;'ii"io'
r!t
)tt,tr',,.:f)tsc,
'71 lftl.Er|cnlilt'
pitrt\itrir,;titu
pcrtrru
l,,r
';t
I.t,:
ljt:'i-{ jll",
f U liCtt,r;

le

,.'

ttJxnrl!\r';t
.j \i *sndtitiuJ-r Jnlcr!,rr-ii- ,norttt(:rii'!': it l,l,:nlllit,i1
4!u:,.i
afuyi'yJ'| rJu ri:';pt;r"t' ft':t;t'rii 'to!':'''
darrC
tjt: rJc{JrntJtnli, r,;",ursuJ v Er[)'ilcltl,

ill'

,it
i:r-lttS;a rJc iriyri:ft
arciilta
nt;.i t,!iit;' t{t:/'t: cu
I :l'uz.a'
t
Yrij'n'tdtl '
'i .
r
rl.: ir,ir,".
-,':'.,.^,',
r.: t' pl r ;hl':ffiCl tf t l iL at-llrJrrl Ir;r
U
I
[1
tt{)\lli
t!
l
t
r
t
tl
t
;,tb
:,i
:,.t ",,,.t
rsl'iltri':.

'

ii r

,1i .:t".1;tl':

i '>;i i-tt,fltta '-it \':if;f\{:,1* '-le ','aYLlfti; 'th ',1'!t:

i t.):.it',: rial;,t apr(ty,lrttiruva a nail.c,rll:


(', \i t:'ialuezi:,:'i(tlulla nor{TralAlptttl tkrylt i
"'

:t

-.i t ti

"l

tl,: tl,i",tfil 1J"n U lUt gfa'ltr)


L,:: rurt(;;i,:L;i luhnr:ile dr; rcct_jllare

ft"i;'i{

':i7 ',t

ah tl t,a':,t-i, t +i".,\.

|tf tlftll.

'

;'a
"

ttv,
r
_tttilsl;i.ii

"

a produ,itlrr prllt;r.1 {:z.izTi,,:.

-j,'r;bj if;1t'1v1t iri t*npullarcinir yr ir; prftoarJ;l rJr: Ithuz-tc:


':;i ittr: ",i prcgati:a,.",ai liztc >i psthir: gra"ird,e in 'tcrJ,,:r1d ftii;i.*;ii,
"u,
"'i pr,;J.ut.q1'..,-2
rrtat':rtal;lc :t
tnjltl-urncntulr: flur)r:,:11tr:'na:tlrri
'J \i a,,i5tc Ia ca&va
tt(;wiitlt.
Primr:le ingrrltri ;it:rlrdate n{}ry-narcutu lur la fi&'igt
:'i :: {lQisrye
;.h7rvc\t'art:ii
gr;fi,:fitra, cttmportarricritur. sinfrtat;a
mz'rn*t i,;
r,

t-o,,rl,]r.')'1

I2

sA rt"te:5e ij,crt()nezt
Fr:rrtru-e prevenr comprrcagi trr: nalrtrti:7r ia
{t:{-t1v1r1i15ci semnerc
,con+ectnra;
accstor':(:ryprici,t:t;, a$,t(rne"a
l3

' sit 1t'tr: .t6 ingrrlea.cl toi*rri-iru'euolu qie

ii{sdrlitii*re rr*'iilor.- mvutuliri


::

'l

t(:Yt

:t7Lln|,fi:

;n
normalii; sli sunoasei

;il-;,
--""' "rr''wrlltCl
slcreliei laC{alt
ra*arcrr se ac*fintzt

i4 t^ o*.1:::,':lre relagii rnrerpsr$rrnare

t'' n r,l

cu riihu za $i familia et in y,fr


i n' pe r a.d;l;',t
;t;
zi e ta ctom ic i I i u
ro, ;{;, :--nctasca
ir
prcgitirea
.
;
r

tr ri

o:cz.a,ani:

rlre-,,n,ru- gi posto pefttorie

in
(t
r
sa rfi:
pr-inrere. i.ngrijiriare
1yar1'e
t7 sA c$nce?pa.,i
^:
nou-niscururui:
si'rrr"ruot

owr'lta

'';::,;,,),',i,''r,ri';liii{,'ilii,&'u".riu,il;ili,,e;iaunitehuzecuevoruFc
i;;;'i)
de ingrijire ar ungr
-ripranur

tX.

\A fa*

?::qtrri:#g ff.!fr: I * dc neco,osrc ;


^i!,,c'nr cte, <ro'
cint *; :Xil:-"Tl^aa.i,,,;;:*::-qT::nfilor
p k:;;i;ff;iJllTJ;ii1fl,ffi"iu
^,u*b
tasa.
gincco
=

,, trnhnd

7{t

i;^

_--fi

21. Sd cunoascS examindrile specifice sen'iciului:


iZ. Sd acorde inter'entii adaptate patol.stci:
;1. Sd intocnteasca plari de ingrrlire pentn-l I 2 paclcl'lte:
21. \'1a cunoa$te urntAtOarcle itrterYetltit
:

r pregdtirea gravidei pentru naltere:


, i..ottarea sdngclui pentru exanlelle de lal'orator:
r recoltarea sect-cttei \a.-slnale. a lohiilor.
er oiuira dilatailel

r supra'egherea gravidei: contractu uter"ine" IICF.

colului uierin (sub suprilveghc're):

r asistenta la nagtcre:
I primele ingrijiri al nou-niscutulr-ri. er,'aluarea rtartl ia tl,1"cteie:

r supraveghciei lahuzei: firrrctiile r italc. 1n1'olrrtra utcnnii. lohirlc tla lactati - sllllliilarca ei- 11c)eliminarea [or. irp*.t. culoarc. miros. secre
corllpt-ritameritul:
sinilor:
igien;r
personald.
igiena
alaptare:
de
Oriiiaii

adrlinistrarea nredicarnentelgr

perluzta:

I adrninistrarea orr genului :


I material qi instrulnentar necesar pentru efecfuarea pansaurentelor.
t toaleta l5huzei spilatura vagittalS:
I ef'ectuarea educatiei pentru sinatatea mamel $l a c0p1 iului

Elevul
L Sd cunoascd sen'iciul de pediatrie: arnplasare. tunc tir. SIrLiCrufil.
clrculte funcgionale.
1 Sd cunoascd., sd efectueze gi sd respecte rnf,surile de asepsle
L.
)l
antisepsie in sectia de pediatrie (decontaminare. dezintectie. sterilizare.
pregitirea materialelor penrru diferite tehnici):
3. Se cunoasci condi$ile de internare a sugarului alimentat natural.
a copilului nric, a copilului mare;
1. Sa se documenteze privind interventiile in af-ecliunr peiliatrice:
5. SA gde sd conduci un inten'iu cu familia' cu copilul. pcntrll a
tdentifica nevoile, gradul de dependentd gi resursele copilului;
6. SI colaboreze cu familia cAnd ingrije$te un copil:
7. Se analizeze datele culese prin priima cuno$tlntelor sale gi sa le
raporteze la situalia copilului;

8' Se planifice ingirjiri qi sd fixeze obiective de ingrijire in functie

A^colnp-ortamentul
oe

copiiului;

-?. Si acorde ingrijiri adaptate copilului cu sau frra ajutor;


l0' Si favon rri participur.u .opilului la ingrijiri
lin"Snd conr de
grad]{ de dezvoltare,
,larrta, stare generald:

dir*lh:i,,ffi 'ni:*ylixfsil#ii:'ir*;:Ji#$it-f:vars'le

relatiire $i

r2. s5 cunoa-sc'

acordli;#'nifli:

$l a tamiliei fa*dt
copilulul
reacliile

dezvoltrrea

a sugarului li
psihonrotorie

copilu6,

p'oJ""I"";Xlf
$',::;-'il#;
4
;i;l::'
t
tJJ'u?,"i
;:f
a me di c amentelor
strare
n
I
"uoo,u,o,
li
,n *,, i-l * ffi'll,li'ii
ttric;

sa .u,l::'.:.'i;

'l l6 sI 'unoo".LJ':ll:':ii.,
qi coprlu'Y,t,.:i';;ecifice copilului dupd vArst6;
sugarului
tice
qi ompric atile
""
lli:,1ilfi;rorogice
Jlff
il Si.fl::::
dezvoltare:
bolilor:
l

speci

*'olulia
''' '-ig

Sr folosc'ascr

20. sa

r ca r'ijloc de-p.ni..,
expresit
"

Jocul
'
tn*tulre
plan

i:
de prioritdtt:

int".:t".tsci

ce

apar

ix

!i paci.nt,-ir"'ra,u,

-i

..iitiriic. in funttie
de ingrijire a copilului;
rolul
in
lt. sa seluio.uulueze
12 va
1'l't.llltntit'
"i*atgarele
valoarea temperaturii, pulsului,
detennine
sd
gi
r sa ,upr.i*gtreze.
in foaia de ten.
inregistreze
le
sd
scaunului
;;i
diirezei,
icspira{iei. TA.

.;;;;

peratural

o.r.r*ine si sd inregistreze curba ponderala;


r alimentafia sugarului, notarea in foaia de temperafurd;
r prepararea alimentatiei sugarului (lapte praf, supi de zanaval.
supi de' rnbrcov,, fhinos in lapte. preparate de lapte umanizate);

r diversificarea alimenta{iei sugarului: cAnd. cum' ce?,


r baia gi toaleta sugarului, a copilului mic;
r recoltarea de s6nge. urind, materii fecale;
r recoltarea exudatului nazal gi faringian;
r pregdtirea copilului pentru punc{ie lombard:
r prggatirea copilului pentru exalmene radiologie;
r administrarea medicbmentelor pe cale orali prin injecPt
i.v.. perfuzie;
r administrarea oxigenului;
r supravegherea dezvoltdrii psiho-motorie

r,ln,

a sugarului.

Elevul

l'
si cunoasci serviciul/seclia:
'
ul/seclia: amplasare,
sfrucrufl'c,''
cuite;
amprasare, funclii,
funr
a ?' $ shb'eascf, rera;ii
relafii
echiFif,
rngrurret
'

72

'ileascfl

interpersonale ootime
interpersonare
optime in cadrul

3. Se gtie.ra conducd un Intcrvtu.:,i lltu rtic(,rnt)fitr;r; Lu paLtt:rtt"ul


gritdrrl r.lr: dcytcndrnlit, returrcle
ci famtlia, pentru a ldcntl t\ca ncvrttlc.
dc rc:rpcct pcnlru ',,alttrtlt: t)yrtanc',
clolada
dlnd
lr,^ii"nrului.
y"-'-"4.
Va'intctcml planr:l tlc inp,rt.Jtrql ",l.aYl ltnel rl tltLt.yt(r>ltr;trl, t*tt{:vl:velc
pntrtrali
la 2 3 paLtr:n\.t citrc p()t. prtt-errt.a
dc
funclrc
in
intervengrilc
si
Y' -

* detictt Parltal
* dcftcit t'rfial;
* pierderc de cr'rn;ticntii',
* hcmttragte ccr ebr tili'
"

S. ya conceplc bt raaclualtr.a la 7,t pl:rrrr.rl tJr: in'4rtJtrt pcntru un


pacient cu, AVC, cu malarjlr c()D',rulstvzrnte;
6. Va urmlri stabilr
* c(rmporlamenlul
'r yeneral al brilna'iului:
* alterarea nivelulul dc conltlcntA al brtlna"iultttsesl zabtle in \tarea hctlnal'ului:
- sch imbitri pulin
ent sau Ytt;'. cu AV(-"
incr;nltl
neuroltt'frc'.
br-rlnavului
- froblemels
dt: ner\r'r Sau
lcztunt
crantene.
e
traurnatism
cerebrale.
tu*urt
nevralgii,
mdduva sprnarii :j: '^..
exprtmarea CTfi(tlt tlrtr. nt\'()11()r" fripacicntul in r:xnr
* Comuntcare cu ^....;r'nrrrr
tJtfertte frtrrnt:
cii. opiniilor, precum ,t aJutarea lui la parttcipare pcntru
de relaxare, recreere;
relatia cu famllia.
7 . Va qti sa evalueze functia neur()lagic6;,
B. Va gil ra previna compl icatitle datrtrate imr;brltzlrii inde lungate
la pat: escare, rulburdri circul-atcsrri 5i resptratrsrii, anchiloze. defrsrrnarr

etc.;

g. Va tti sii evalueze semnele

pareze, paralizit, v 6r slturi


I

;i simptnme le specifice'

cefa\ee,

g. Va qti sa aplice mctode de com $fitcare non verbal| la paclenTll

afazici;

ll,

Si cunoascil qi

sa

aplice rnetode de recvqerare a deficirului

rnotor;
12. Ya cunoa$te unnetoarele

interventii:
b
r recoltarea de produse pentru examene de Ilaborator;
: Wegetirea botnavilor plntru: puncfie lambati sau osoa$e, angts'
grafre, mielografie. biopsii diverse etc.;
r participarea la puncgia lombarlt (rahrdtan6), la efectuarea EEG,

EKG

*s.;

administtarea medicamentelor pe cale orall, i.m., i.d., l.v.


Wrfilirm., adrninistrarea insulinei ;
r mobilitarea bolnarnrlui, schimbarea pezitiei in pat a bolnavilor
cu paralizii;
r aliment*rea bolnavilor (activ6, pasivi, artificialhl;
r nliucsfarcn bolnavitor fit tulbur6ri dc deglutilic;

insrijirilor dutri eM: igienf, psrsonslil climi'

I rr'r I rr+trr ::l:'"-: il';:;:i;11'l


ttr'ttt rtlrt$

-.

l";Jj::l1',,:1;,';ili',l;ll

It' ll lt,
tft,
r lr' llri ;ll;iI:l;t;,,',',,

l.ttttr'ttl

l.lt't tr I

l;rl I I t' .ll nl rl;r:i;tr f, li


tlt'
I
ll:llll
\ lt'l
rrc
.{'
5t'.t'll:|i., :t'l
:it I rr tl it I t": rl ruI llit t'rtl ttl; lrr
ttrl
l\'l
r'tlll{}iltt'r1
I,\,1
't t llr't: lll
:;l itlr rlr lll r I lrl rrl :iil('l( |
;t
tt
Ir'llll
"t'.\ill{'I
r'| r
;ll:
[l:i
rl,l::l:
,
":i''lii:iJilii,;
rt

rlrr

I ll,l Irr rl ilt rlt flll(, rrrrrl


tttlrrl
lirltrslttrl
,, lr:sr'
Jrsrh,
il'li:J,ll,.;
rt
\l
llt
rlrlt^l
I
l
U,;;;:;;):
l(
trr:lr lrrr
rt
' rtl tlt'ttlllllllll'il t il lllllilll;1, !t'r'lt'lttl
rl t" ill rir I l./il
t'lt'lltt'lll
Irrlll('1, I t'\llt't'l'lll
tr':..r'r'
('il
;r srlrrlrltr
t';t
ilr'ill
r''tlllltll

r.1,,r

,l

Srl lrtltttt'tl5t'tl
lr,rlltitr ttlttl;

lrultr,
rl)lll
ilsl
S.l st' tltrr'tllllt'lllt'/'tf

rIIr|)II

t'

;I

('ir r'I llt vrlrlir

(:0tt

rltrtltll.

(';
oltsct'\',tl
tlt'
t'tl
cltpttt'tlitl
(r. Sll -st
tlt'Tvullc
I
I
tlt' rrlc It. l);tt'tt'rtlttlttt lll lr'llrlr;t tlr illHilltrc;
t. S,I ulrsr:t vr,' i'tll lll)t)l lill
itr rt'l;t{lt tlt' lr;tr l0r,
li' Srl lirlost'ltscii trrrlurcl ttl ('tl lxtr,rt'rrlttl
ttl sl:t11tt,
()
Sit p,.ilst::tst:;l r rr r i luitt:elt: rlr ;ttllt;tllttt'
l(l' Sil lirolttttrr) lllt('1"\/clll ii p r:lll t'rr inqr't lt I r'ir l)it('tt:ttlrl{lt' rrl lrolr prr

hrcri
ll

ll

Sri

i t t:r

tt't ltr

rnllr'l jrn rrtlitplitlr: ltitr'tt'ttt trlrtr

r'u tr rllrtrriin tk t'onru

l('llr(:.

l:l , Srl'pi plurrrlir;r' zilrrir": ir(:lnntilr,, ilrp,r i; rrr lc, il('t I v rtltl r lc hulnlvu
Iui:
11. Sil rceutloitst'fi r'clnf irt rle lr.jrrlor r:tr
1r sii tlcscric rnir'
l)n('tnrtrrl
rlnlilutcl rlu u inrnr in t"clnlic r,rtt uccsrir;
l"l" sll etln(lilscrl lt'ltttici tle lirrrqrtir:u
ryi irrrpbrlrzlr'r;
l5' s$ t:ir11]t'.1i sil.g,t\sutrsull ntiil,rnr,r.
rlc rr...ltlupllu'r. ,,'pr,r,ir,rrtulurrlu

''i1

ilsrsutiJ'1:itrrli,rrtulir,,r'*,, pnr.'iurrtului
in unirilli dc .;.1;;,;;'*,rr*rl
r(r' r!il lDlttcttlcitscil
rlc ingri.jirt: l)c1tr.s J I piie rculu
lllitrt
l7' sil t':1l1lt:*:n

pntit'irlc ncvui qi lipritc irr


sirulfiilc
I t{. vr r:ur(}*rir0
urrrirlt(}rr*r*

dr;

ingrutrc'

iiri*?ucrrlii:
rlc ittgtiiiti'nu,nui
cu ncnrtlul bul'*v*lui in ntlu*liitrliltl$
ctind lipulr nccstttrn
0r[ iiu,i***infc. grnvc p$prru
h*lrruvi srru r$rlri.,,,'"
r{pc.'ir1,* ir* rrutu'rc,,r
ul*l
llgiJltlfi;n-il-:lioi
iJirlilil;;'
f:,11i1,
melotentp*,'
*u*nut*rsDia: .irup, erg()tcrnpin intlividrill[ suu dc $ruF
'r:l'r:utuilr.tia

ffiM,il;ffiffi

ff*ffiil-fJil;**#;uJ1r-,t: ;iffi'l

[# ;

pacien{ilor cu colnportament modificat;


- sI asigure securitatea
alirnenta{ia bolnavului care $i-a
- sI asigure igiena personala Ei
pierdut interesul Rentlt :1t]sfacerea acestor nevoi;
- sa cotnuttice perlltanent cu familier.

Elevul

l.

Sa cunoascd specificul sectiei. amplasare, circuite func{ionale,

ieiena saloanelor, igiena bolnavilor, patologie, dietetic[ specific[, farriacologie sPecificd;


2. Sd cunoascS. sa efectueze qi sd respecte mdsurile de asepsie qi
' :olarca bolnavului, decontaminarea produselor bolnavului
rz
anttsePste gi a materialelor, dezinfecfia lenjeriei, a incdperilor, mobilierului;
3. Sd cunoascd rnetodele de sterilizare;
4. SI cunoascd modalitafile de prevenire a infecliilor intraspitaliceqti in mediul infecfios;
5. Se cunoascd mlsurile de protec{ie a muncii in mediul infeclios
gi sa le aplice, sd le respecte;
6. Sa cunoascd tehnicile specifice pentru prelevarea produselor
biologice gi patologice pentru insdmAnldri pe medii de culturd coproculfurd, hemoculturd, urocultur5, exudat nazal gi faringian, sputd;
7. SA cunoascd tehnicile specifice pentru imunizarea activd gi pasivd (vaccinuri., seruri);
8. SA conducd corespunzdtor un interviu cu pacientul gi cu familia, pentnr a identifica nevoile organismului, gradul de dependen![ gi

resursele bolnavului;

.
mele
tt
,

Jt

It
0'
t9,

bolilor infecfioase, sd evalueze proble? S[ prevind compticaliile


:

5i simptomele speCifice erupfii cutanaie, colorafia tegumentelor,


manifestari digestive, diurez6, scaun;
10. Se cunoascd tehnici de observare a funcfiilor vitale;
11. Se conceapa gi sa reactualtzeze la zt planul de ingrijire a bolnavului cu hepatita acuti virald, dizenterie, boli eruptiv-e; deci 2-3
Pacien{i, in funcfie de prioritlli;
12. Se stabileascd relalii interpersonale cu echipa de ingrijire;
I 3 ' Sa verifice alimentele prbvenite
din mediul extras"piiutir.rt
/,?
lramtlre, prieteni, puncte comerciale);
14' Sa cunoaica
Si sI efectueze'educafie pentru sdnitate a bolnavilor,-familiilor,

privinO 6ofile infeciiour.;


15. Va cunoagte urmitoarele
iniervenlii;
r determinarea valorilor temperaturii, puisului,
diurezei, respirafiei,
TA;
recoltarea o0ngelui, materiilor fecale,
urinei pentru examene
oroehimice qi
uu.t.ii-oTo;;;1,

ib

i I i'li'{i r :

: *ti* #ti! ##{!i;ijrrff,f.l*


r hidrata'"Jrli""nt1
tultului cu boli infectioase

i**ru*l1gf{*1f*lmr*'*
'

ca

r aliment

dezinteria' e
r regirnut

r educare

rare:

r imPlicatrea farniliei

de

recupe

efectuate in perioada
bolnarului'
in ingrijirile

, -- de boal6 infectocontagioasd din familia


conralescenti;
I educarea contactllor

bolnavului'

Elevul

circuite functionale.
amplasare,
secgiei:
specificul
l. Si cunoascd
a salonului:
bolnal"ului
igiena
$i
specificd,
gi
farmacologie
patolo*{ie
2. Se cunoasce gisa respecte mdsurile de asepsie 9i antisepsie:
3. Se cunoascd modificdrile la nivelul tegumentelor: eruplii.
papule. macule,, pusfule, vezicule; modificdri de culoare. modificari de
volum;
4. SA qtie sd conducd un interviu, sd gtie sd comunice cu pacientul
gi familia sau cei din anturaj, pentru a identifica nevoile, gradul de
dependenfd, resursele pacientului, ddnd dovada de respect pentru valo'
rile imane; sd respecte confidenfialitatea;
5. sa cunoasci patologia specificd secfiei;
6' Sd stabileasc[ relatii inierpersonale corespunzdtoare in cadnl
'
echipei de
7' va intocmi planul de ingrijire,
stabilind diagnosticul, obiectivele
qi inten'enfiile in func1ie
de piioiituii-p.nt r, z_3 bolnavi;
8'
gtie si intocmealci
o
anchJta epidemiologicr;
9' sa cunoasce tehnicile
bio'
specil;;"l.
prelevar.
?'i?oduselor,
logice 9i patologtr::u"*.
p.nt o examene serologice, secrefe urrt rl[
-c

ingrijire;

il,Hlf ;:-.:Tlr,".'. fi d*
r",,
;

lui;

l*j:sm:sicile

*ot* Jin

olecg

i inl n i

; . ;;&'e, crusr,

specifice de adminisrrare a medica.tt:

ii

.i t,

Sa conceapa ;i si reactualtzezela zi planul de ingrijire a unut


varicos. blenoragie. sifilis;
ttlcer
psoriazis.
eczetnd.,
cu:
bolnav
'-'v--12. Sa efectueze educa{ie pentru sdndtate. privind prevetrirea bolilor venerlce:
13. Va cunoaqte unndtoarele intervenfii:
r recoltarea de sdnge pentru exanlene de laborator, pentru R.B.W.;

ll.

t administrarea penicilinei., testarea sensibilitatii organismului;


I aplicarea localS a unguentelor, pastelor,, mixturilor; compresele
uscate qi umede; badijonarea;
I iehnica efectudrii unui pansament cu respectarea regulilor de
asepsie gi antisepsle;
r asigurarea igienei personale a bolnavului;
r metode de prevenire a infecliilor supra-addugate;
r atitudinea in prezenla elementelor tegumentare din arsuri 9i degerdturi.

(domiciliu, dispensar de adulti qi copii, crege, gridini{i'


gcoali, cimin de copu, cimin de bitrini)
!

Elevul

activitefii asistentei medicale in unitalile


de ingrijire a omului s6ndtos - copil sau adult;
1. Se cunoascd specificul

I
t

il
le

O'
Lb,

l&,

le'

2. Ya cunoagte:
- principalele probleme de demografie;
- principalele probleme de morbiditate;
3. Se va informa cu datele ce confirmd fenomenele socio-economice care influen! eazd asupra stdrii de sdndtate a populafiei pe diferite
grupe de vdrsta din teritoriu;

4. Va cunoagte organizarea dispensarului medical teritorial

(circumscripfie) gi atribuliite asistentei medicale generaliste;


5, Va afla indicatorii sanitari principali;
6. Va gti sd efectueze o anchet6 medico-sociald la domiciliu;
7. Va cunoagte ingrijiri ce se vor acorda in teritoriu nursingul
cornunitar
$i care se referd la:
-* factori de risc pentru individ, familie sau grup;
diagnosticul comunite{ii gi planul de interveniie;
- reprezentarea problemelor de sdndtate a populafiei;
-- cre$tsrea
-_: sintrtate; adresabilitigii gi responsabilititii populaliei fali de propna

f
:{r,;:;;iw{fll
-,,,,,
,..nr,,,,u,.,..iii"1n,

.t* gcnctica

:' :
;::
:
";.::"';':, ":
:,--

gi antcccclente

corcctu llcntrtt arr'bii

iIi

";

l::

panerrt'i

ar cuprl'J,i;,,,,ur prcnatar ar

lr
supra\.gt'tt'"

till:l':l;'llilii,l'1,u""'t'l
irrs111'ri.rnr

planr lleiirt
tll',,.,rr"i
*fcct.uate
mettte :
rrnurri rri,
a.:l;;';'
grav idei-_
.uprului ;
cduealra
t"
ia
icrrt
ctlucal
;]itl':'o

t''

ut
sug,rul
f,
ir,ni":rT"li,?J:illitehuzci
incredintat" unei iurni
trilc
coptl
-- vrzitc la
sau
iscut

.,. in srrua[ia unui

"::.:t:':;,

;-li:iff
:i::
il'
ilHl
lli :
"1

scurte' -rau nrar incletun*u,,


f.rio"r1e
a :: :'[c n'I e nr

il:'J'
specrficc
:
*::
il:JJ
problemelo
il';::l
'irstei.
',',?: 9i
intert'::iti;;
itatea grddiniter

l'
functional
dicelc. organrzare'
tiituitele'
organlzar.u.'
I 0. Va cunoarte
interl'entrile asislel'
Er
atribtrliile
p,.lungit;
,0.,
redus
nortnal.'
progralll
sanltate;
pcnt*t
eclucalia
specificf
pioblemele
medicale:
tei
diferrt. pr.
endtlcrtn.
sexual
cleterminismulut
l l , Va cunoa$te saltul

iale
1i
*.^,lico-:;rc
niplicaliire
rru ambere ,_;J";'
(fete I I -l 4 ant 9i biie(i I 3*l 5 ani)'

educationare

rii

pubertdlii

l2.Vacunoagteorganlzarru,'.irruitele,functionalitateauneiyci;
profilactril
activitatea
ani:
7-ltt
intre
problcmere specifice ale copiilor
p|j
sdnitate
de
stiirri
controlul
- imunizdri, depistlri de angine SH+;
elevilar;;
gherea
suprave
OSP,
bilanl;
de
examen periodic, examen
siindtate'
pentru
educalia
afectiuni
cronice
dispensarizarea;
--ii.
anitr
spaliilol
a
:;i
v.
;";i uto. atimentar
intervenliile asistentei medicale; responsabilitalile et;
14. Virstnicul in colectivitate (cdmin) ;;i comunitatc (ii r*jll:,
probleme de sdndtate, specifice qi ingrij iri ale asistente i
T::::;
Educalie pentru sanitate * modalitali de desfr;urare a acliunilor 0"'r
tate varstei * grupului de indivizi
sau individului respectiv. cun0a)"
cu'"
grupurilor de risc medical qi
risc social. Legatura, ionlucrales
tenta sociald pentru rezolvarea
cazurilor cu risc crescrt tot-itr".1r"i

.r"".r,.;;;i;;;;

ffi:.:,TfilJ,:f.*:;S*;llk*ffi
r";Yr
,ill:::;;;r
:.,[i;JtJ:fr
a situaliilor intAlnite;
16. Se intocme^"rr *1,..-

r.g.,., * ;;t,
?8

r- A

d',r

...

Hlln 1|i,ltffiiifiT,Til,,ff

#*,J:"

Dosarul rie ingriji rilnursing


.,E-rte .suprtrtttl

ingrijirilrtr 1i nu finalitatea lor"

V Flenderson

o Utilizareo lui contibuie la repunerea in funcyie a echipelor de


sdndtate Si Permite:
- promovarea sdn dtltr r ;
obiective comunc de arrcll(rrare sau imbundtdtire a coezrunii
echipei din care face parte qi persoana ingrijitd;
* un demers terapeutic cu echipa medicaldt;
* organizarea diferen!ial6 a ingrijinlor, specific Ft pe inclir.id;
- 0 continuare a ingrijirilor;
- o vtziune globaldt a ingnlirilor 24 ore din 21 ore;
- suprimd anontmatul dAnd posibilitatea fiecdrui membru al echipei si aclioneze in functie de competenld
avdnd rol bine stabilit;
- dA posibilitatea controlului sau evaludrii;

-* favortzeaz.d:

exercitarea funcliei de nursing;


* imbun dtillirea prestafiilor: t)2
* dezvoltarea activita[ii de cercetare
in domeniul ingrijirilor.
o Este indispensabil tn realizarea procesului de tnlgriiirt, el regrupeozrt futr-un singur document toatZ dutele necesare
pentru:
- cunoagterea pacientului;
supravegherea tratamenfului ;
acordarea ingrij iri lor;
ameliorarea comunicafiei intre diferite persoane ce participi la
controlul-gi evaluarea ingrijiriror,
u
lindnd cont d. p.rroand, in toate dimensiunile
sale

o Obiectivele ce stau la
baza
'
ssistenta medicald
l Dimensiunea medicald,

'
constI

sini'

tngrijirilor

Ei trebuiesc respectate de

ce se referd la ingrijiri qi tratament,

in:
cunoagterea corecta a manevrelor
:.
de executare, de administrare
a medlcamentelor;

* pansarnente;

79

F
tlc littrttt'itlrtr''
trxollltltte
rt:coltit'l pctttrtl
listtte ;
stttltlit ic:
c

s;riilitlttt'l;

Ioltlctlt pc ltut'(ltllll;

Sltitt gr-:ttct'lt lit;


'l'o' li .
- ["
rr .r.A
'l'A' .1,(l
inrcgistt"ltt'ell vnloriltlr
'lt; ;
sctrlnclttt
:r
irrrep'islrltrclt tlirtre:zci ;i
I cIi rr {c ;
t
irrrc'Eri rl ; ;;; ;;t vrt l,ri l"r' 1 f ', .1.:. :li,:.:',']'
tllll'
lt"ltttsl

Ittlttrilltstrltrt:lt dc pcrfirzii'
c'rplorarr clinicC
putrcfii'
pcntrtt:
p,r.ticrtttrltti
;tre:g*trrc:r llzit',, a

Ai

pilnr(:lutit:c;
. stlpr:lvcgltcl'cit: stiirii. tlc vcghc' a solllnulttt' il {llinrcnta{rei;
'- Prcvsnlrca :tcciclcntcltlr;
* statrilirc:it prioritalilor irr intervcn{ii;
-- c*r-lo'q;t.,r.:a linritc.lor panii unclc poitte intcrvcni asistenta medicalii.

t.

I)in

t e'

nsi

t't(!

1t t' t I u

gt t g i c

it

cttpri

nde

irrlirrrrrirrca dc.spre bolnav. despre starea

lui biatizica,

psihica,

sociolo gici, cultumlir ryi spiritual[;


asigurarea climatului lavorabil pentru ob{inerea informafiilor
dcspr e persoarla ingrijita;
atitudinea de interes IafI de ceea ce spune bolnavul;
atitudinc de rcspect, demnitate, infelegere fal6 de persoana in
suferintS.
3. Dimensiunea umund"'este o calitatc ce {ine de capacitatea elevului -- a asistentei medicalc de a prinde modul in care pacientul se
poate exprima sau exterioriza, utilizand: deprinderi, abilitdli, percepfii

in funcfie de scop:

- va utiliza comunrcarea verbala;


- va dovedi abilitate in ascultare, rdbdare;
-va

ardta incredere, deschidere fap de problemele pacientului'


confidenlia litate.
Interviul va fi dirrjat cdtre: cunoaqterea obiceiurilor,
deprinde rilor,
sentimentelor, cunogtinfelor bolnavuluii sa
se introOuca. ru nirsoani, cu
vul p entru care s e e fect ueaz6 culeger
s.e ny
;;H-i;;r.
llT?,ri
"'""riplanului de ingrijiri st[
utte cd ly
la f:
baza
cunoagterea
de baw
nesatisfEcure ale persoanei ingiuite
Documentele dosarului ie Tngriiire
care privesc in mod puticvlil
procesul de ingrijire sunt:
- lista cu datele necesare ingrijirii, care se mai nume$te ri profibl
pacientului;

"*"ir"i

- planul de ingrijiri ca su'ort s*is al procesul


r''v'Dur *,E
rrr'
Ingnjin;
de
documente
de obseruura gt evaruare.
80

FI$A DE INTER\-IU
STAGIU PRACTIC
SPECIATIT.{TEA.

ELE\'
SCOAr-A

.{\UL

D.{TA

ERALE DESPRE PACIE\T

.."..

NITTALELE PACTENTULUI
sgrea

cil.ili

".-'. \ersia '.----.'.'--.'"


nr. coplt

social
DOMICILIUL: Localitatea ...

re

sert

protesia

iigle

......ocupatiaioc de rnunci

staturul

....

Locuiegte: singuri'cu solt ie)"c op ii' c u

arin

1i

casa.

i' instirutio

na'*zzt

.,... carnere.."........

Nivel de inforrnalie gi culturd

OBI$\UNTE DE VIATA:
Alcool: datnr*ocazional. Tutun: da'nu'oc azianal
Drog:

dalnurtenumirea

mod de adrninistrare

Cafea: dainulocazional

Dim

ikg; lnalnme.

greutats

dergii

cunoscute

-6.-+-._r.r-.a-

sTAnm DE DEPENDEM|A:

'ocutgrVarditivildc
-l

C.-*.; :-ll.

meurbnlvalvulari

..,...;

\.j
.i: .

t.-. -

:i!

,s-.1

';.;

'

PLAN DE INGRIJIRE

pc perioade

aa aa aa

lao

a a tt a

aa a a a aa

aa a a' o

" "

..

"rl'

t' n' ot

il

"

kt:lk ll l,lt h ( I lt

ltl,,ril,A fit lr{ hltl,,A l5n' I

l:l

il

tt1.'|111

ltl rlr llt

lttt ttt rrt I


r r I ttl ttlr

llti, , ti l'r'

+r

I
I

,tttllrtlttll

dylii{f{rr
triltr ilir I

l' t lrtlr!;ttl

tt f:I

l',

It rfu hl ,l /,h I I'

t lln tlt uit rlit i tr;i inI t t trh

l, ,l t ttrntltrtllfi tr, I lt tEI ,i tnlt*! 791i, tl S* j ,


t'/tl I.
tlt lr xt lylitrc,l 'ln pr ti 'r il 't f * s lttrtl*.+it,*xi,
ttlrr ,l Itrl*'r'r*'ttll| tl t t? ttl r tlt + llru itr, * ;r,

.r .'l ;tjr1.tlt1 t

tt

trttt Etttlr,
1,1

,i11111t ,at

,lt

/tt

lrt /t,l it,. i.tl

';t lt.',1! r,,l:

..,

I l, t,tl l!t lttrt. .' ,i t ttlt,,.t..t i.i :.r !./t,


lut! tl, ltt! tlt, tt.i, t:,,,r !i..+
l',tit,ittr/.rt,
lrttr, l!,t!1,tltl,tlt
, ,!
llt,;trll.ttr
tl!;r.;y* , ,
lt, l..,ttlitil :,5,,, t,,ll/.,i
tttrrltttrt ! .,i .tl,ttt,tltls.1 t rtlt:iltrti;/iiltt;trr
) il, 1rl:1.., i, ir Trivt l* t,r,l /e l.:.it,-;1,;
.r;
ritrtt
'
'' 'l' ',!i, )ttt')tr' ,, itt t.,r.)+ilt,rrtrttrti, I rntr
rl,r,i;a1, ,i t ti , ;rirr/t, !t,, rts
'rt: '
1 ',lr' ' rrrttrt.rrrttlt 11rr
'"ltr'ar'
7,t,rtt trr s,tv77grn r,11 ,rtt ;r1tyr Irggi;
'/'t
,)t
i,l,t
,
t,
lt r 1it rtiit lr 1,171, l1t rlt,tlt (
,lt
tti, rf tiitl :;t r llt lrrl*rl, /illL4.
It'tt
"''',rl,,t',",,,',t,,,,rt'..r',:'.",'r,')t,,'''ttt" t,l'l',,t ,it,ttst11sir,g, y,r' ,?,ttrrir, .;r :,t!rtb.t;t.tl

'/.,

rlr irrit11111, .t r,,,rt,,t,tr,it, ,t,th..*fr.+rhtt


tr, ,1, r,,/i,',r,',1)r",'''r':,',''
,',',',1,'r"'i'l""tttr)t
t ltt /ttl;t tlt i, tt::,l,llit ,rt
)t it,7t,i1 tr t ll,.tll;tl"tr., ;ztl..t.tltl{t
,/t
J ttt tit rl: i,l :,.p, ;tlltr,r..ttt;t
tit
rc,.,,.t,
ltttlf :rttt,
,1r
t) llt
rl;t rlr,
; t lltl,ltt;l

f,',,,!,',',','1,',t,', ',',,'l,l,,l;ir:,,,,:,',::,rr i^1111r.1ilr,.rr:

it t,ttt,tnt",{:rf. *rteutr,,

Vt r,inl,,tti.r r,,
1,rv irr,,:,,,:.r.
t;l;tlilttr tr ,'it
rr

7t tt,,lrrrr, iltsl*grtfilfrlttVgsff,**
rt tlitt,tlt,t ,!ti"'tttl"r:t "/(,it,Utlt,r
r,tgrit,tf tq,& du
^r.,.rr,,,rltu
InWtfirg,

'rt4

\"...i l
)" ' tt ..\i-'r
. '

\:* J.
.f$\tt.:i'-.

"

\.',*-{; -r

*f |ifri'l
t.

i.

>'r..

h',J'::'(5,

Ll..\..lj'l.'

l\

vii$I':
"' \t*.t,: :*ti t":J'f" : J

-\.

eir'rL

-.'1'\.

\i

*ri

.s"rlfitN^. \"s,

#$i Sn:
.*.s.{ifi!*t

'.1.J*-ilS'. :-i';

a\i'ti\-

.:ir+.\*r.'iE!
\* -*t-.

\r'.

:i.rl*.\',
i

.';l

\' -- . \
:.-'

.l )"-

.t'.:--r

a^-

S:'*\JI:i.-'

t.
'5

S$tr(*\Sii.s'* $ ".".t\::
..J ;
&3lfiii3tl.Ir-" ."lt'Fr'f,-i'..'-'":".'
\'
it\

t.i.

\...1'..,.

Lr

Fe.'ffi"ilitr"

,> ..i.Fr

t?.jlrtt

r\.!\

r-!+!..a\

\tr.\)
;ra *'L\-\...--.,.v1*
r*'*- - -. i'i

. . r-i*r

ry&lse qplmrT,le hqrati"


\'
rwR
.&ka*gle
Xr'l*5;:$,:*^
i-'i.t
"
* lhffi&r *t amh*.&ur
u.,*"F.- \ .* !* .*rr rr . t-r.i
\.{\ * i
assgushd*Ldora nMuL *r3ni{
{$\ff :uj :" i -. ill''}lit r::
Hitilmi* ekshg!" *\$uTrt se!:r,k\&\'iJi.. \',.::lr
trir.

..r\\iF

- taa

<ar\r'r

ta

\ \"

{r

1i{{

r-;\\'!\\a\.\

'.ira*

:F\'.:r

J3

::

*l& iwr'ru1

\ ft?ts"& tiR\X,tr'lir]*$
"- gffi$ ttw;hrm lx'il*rral.nr'i*gat*

$* s|t$nr\w!l{R [!{rsttg.

,tt $ *\${

'.1 . r.:..

..

,:

:"

il:*ffiffiln*$iiq:'_;"lil. ;*
y.errfrtr tS'i't'tcnc

- \;r rt'otto.ffiictege

asepsie pentru er itarea tnfect,,i. .,


de
regulile
:,1l.
1:-::

I -

de spita l.r. Ie:d,,-,


condrtrile
la
,,-.rr",r <;i se acolttodeze

,,,.,...,..,.,,r"i,i1'
\ lr 'riutr
rrbdare' a
;r
u=
*: lbJll,l,i r.n Il cL)rtuu-'
llltlc'rliltl
rrr"*'
Irrrnrul
condus
l
iti;
'rrrire' Iltt.'n iul
Sd ;tfe
bOlnaf'UiUt: sd;tre
rr.rc^:r4r ,-1,.
t-5prtfilore a3r bolna'uiut:
de .-tDfilnafe
,.ii;-:r iu psririctrl ii'ttp'*atea

nruili-l:::pt"

:,":,'r:-ili;Jffi

j::i::?:
:jlll"lf [,*.-*--o:'j]jT::t;*
pentru a e\'lta monotonra;

,.,.,i,,,1i:'lii'l:;;;;;;l

J' p"purare

pentru examene paraciri,::


troinlly]
insole;te
;i
asupra opofiunttdtii si cah:i:.:
intinritarea ;i il incurateazi

',i'."'ll'lp,.rrirre;re
,.r1.,..,i,i4--i

L'\ilnlcnulul:
de urgenli apalr::: ,:
modificari
unor
asupra
nredicui
- inti.,rmeazd
crizd de astm broqic. heno:,:,
er olude tsrin rJe ,Jispne e. dcsiridratare.

,iig.'stivi):
in suprat-egherea generald a bolnavulul va urrnari:
r culoarea tegumentelor ;i sclerelor (ictc-r t. pruritul:
r culrrarea;i aspecrul scaunelor:
o apofful de lichide:
o greutatea corporald:
r fonnarea gi respecti' disparitra eds-melrrr.

* \:a er"alua prin actiuni proprii


starea bolne'ului ;i r-a iri j--:rmedicului olrsen.aliile frcute:
* \'a urrndri pregdtirea
il'
tizici
c\e$.ri
a
bolnar-ului
pentru
l---_
urrsctrFlce
1.1rl.t!!'"

LU

- cu panicularihtea pentr-l examenul de colonrrscopie -Jpit'T


in funclre de piegatirea
uoinu*..,lui este calitatea e\amenurui.
-- Faciliteaza urigurui.o
ner-oiror spirituare a bolnarului: i:
se
- informeaar6ohai;i';:#;'#io.i
profilaxie pnmari
de risc. de imba[nirrt-'li ,..uniari
-'!'rr\r,
in afecdunile c.rrJitr\.rSculare. cigrltrr
resprratorii. renale:
-- Intocmestenlrr,,.t r_

:::rll;;ilii3:'"1:*'{ffifi ,.f l:f"T::J#:-t3."1'i$t;


dlrt{ur
bornaviro?:-"rr'rrr.Irrtuit'

contrnuurn in
i

Anuntln$rt,tat

ffi ,ff

nii
1i1i
explordrile

t6

rad

,1T*lll Ul

&d

til; ffi ll,.i:i :"1 J ;;;;j,l'ffiS

Probleme posibile nle bolnavului cu afectiune

respiratorie

l. Pnoblemi: ALTIR.\REA RESPIRATIEI ltlISp\EE)


Cauze:

* hip'trenllr:
* hiper'r-rpri.le:
le brt nSt.:e i.tfi- -1C,.' iitiii{.}:f sinri.r*mui r,.rL'>Irucnr"
hnrn$ic glnn: tdem ifi t'[;ur]rlrrr. htpr'rsiitc-ill .,il,tp:rSlriiil n:iisc ul.rrurii
suFr$lnt'cr,'iii

bnrnlir'e:
- durere ttrnrcifir - drtr:;i S:tu vrtrlelrti .1ir:, piiatii:tr)lt\rr\.
- procf*se pleurrr-pulmt'rnare intecp.riss :

sci.lerca r,'ilprri*ni de e\pffislune puinrr.n:*:

trnrnhoplegie:
ulcryica.

ltrnifbstiri:

cranozi - predominent le buze" unqhii. hmhl .


hiptrnstism digirnl:
r,espir&fre bnadipneici ssu polipneica:
mtricardie. tutburare rirm r,'irrdiar,-,
tust - sa siurptom dominant s&u in accese rit'rlente. usrar5" etc-:
TA poatr fi normald sau .\ciznrs ta semn rle compli.-&gir;
Mptizie, vomica;
potiglobulia {prin examen de laborutor}.

Obhctive:

* rdtrccrsa futnrqiei

dc la nivelut brcnhiilon
nttcr&ii gEmlor sangurnel
ftnornenelor dr decoryensare a inimii

I I'rohletlti: [ [][tR.\

Rl

plc''\ ["\:

('dttlc:
trtlir'Iltrits'i

]lrrnifi'stiiri:

ti;

tr'llls[rtriltlt 'l'trrttttlt'tt
fi"r:t\ll, t't" t't lt't':
st.ll t' $t'lli'1'lt''l 'lltt't'tti'
\'t)llsistttl t"ctcr
()hiectir t-:
'

r"t'ttliIr'l'i'il dt'trlr"'tt'ltrI tihrrlc' 11"15tltl'


.lst!'.ill.ll t':l .',.'tt titrtttlttt qi:tti"t'tl'
lrit''
Irl i\ i'lll[c.l t'trllllrltc"tIti
!'(\

I I I tr i,l I

rr.'u-L-ltt

t'.1

r 11

r't'

I I ii I .

lttrt'.tt'c ht.lt .rr'lcutt .tl rtrc"\'

lntt'r't't'tttii:
:lptplrrsr'l,l,li [rtrlpnvtrl in c;.unr'[c [rittc ocrisltc, ltsiqtrrli condilii ,Je
r.'trnltrl"I gl .{upf.lr cgh,,'t'c [ri'fnl.]t'tctttit il st;irti g.'tlcr.llc' (gr.lVl li sttpttrlti
[rtt lttt..tt't;,tr):

r,tsr{trrri [)r)r'iIilr .Jc drt'rt;,11 [']t)stLtfi]l

sccr

pr'tttrtt it tjtvortaa c-ltttttrtiret

clriltrr.

- ;lPv'ggituli r"'.ultitltc'tt ;i

esgt.'.'1u1

s*\'r'ctiilirr .'lirttrnltr'.

[1r.).'lltc' Itc'Iltru i.l U$tlrl] fr.S[]ir'.f 1iir.

nlr)nitorizc;rzii luncliilc r itirle ;


-'* tplic;i rntisurilc tle urgcnflr in rr.ruiterea criz,ei tL. i]stnl brtrn$ic:
collltlnici. litti5tc'5tc', irtcttritjc';,lz;i btrlnayul sit respi1..;;
dezttbstrllc'ilzii cirile rc'spirrtt)rir prin irspirllie
il secrelrilor
)I't)tlrilCC .lltCl,i CStC p.t,OiC;
*' rdrttittt:*:::_1,
pe st)Ilth cndonazali tirringinni. cor c-u plnsari
1].I t],'lf tt"i3se' intennitent-s,ttt
pcnnunr,'nt (in tirnclicr ile sr*r.r'* ge*eralti gi
il lccltune) lsonda sc schimtra
de la t, naiinl f. *iio" la tjc.carr,r l.l trre)i
asigurarea repausului la poi,
.ii, mobilizare ar,.tivti ip plr, in
p c'rit)atJrrlc l'ebrile
r'le acutiz,tr.-;'
li
* se asrgurii erlitrtcrntltit:
lir'hicla pi scnlilichid[
periondclc febrile

i'

i::?[r;'-''Jlfi::'if,il{i!,1*{,ffi ilillirui;lt-r,Ttu!**i;

pcrrnirc $e instit,ie regittt


,rietetic'uogu, in iouii principiile nirtririr.er
interdependent ie satisftc
sraren
gcncrala, dc r.vululie,
in
de
funclie
de ,,ointA.-*irl.,'
* se t*tllf:3d produ$e
petologice
r "'t..v6rLv pcntnr
pGIlIfu ex&menul
satl8e, Sputd, urtnd;
exl
de lrboratwr

il;il; ;fdffi

8S

i
i

i{

i
T

II
I
J

t
,
!

4
(

II
I

I t)\l$iRrrir'i.]Pt{.
I

3tt\iCf'.lF I t. :
brtrnhr\Sp.: SII:,.rl tirca
JI'Lil

o f, rXttr-t)tl [. if C ntr) Stl]tt i q'.


r diuretrce $i ttrnicc dsrtliilc{.

| \'fntililtre mecrnics.

r rlrelrnlz:lre plasnrxrct:

. rcechilitrrirrr' c

rc ul.rtr)nc

r *niitlsice:
r antihistarninire:
invlti
bolnavul sa s* ilutr)q'\';llur.zr': il ttrnr irr{r. sir unu*fd crrri'{t.
-contorm

recomanrjiriltlr. firtlrntr''ntul t'r\rnir-r. .tc intretinere. ltnttrulet\]riu


tcei ashnadci, cei rJeconrpensali carrJinc. eti,..):
tn\ aF bolnar ul sa evits trrcttrrii declnn;tiltr,rri tti crizci dc tstlll
Mongic, etbcul benetic
al cur*''ltrr halnetrc Iirnatericc:
supravegheazi perm$nent stirrea gonr'r$l$ & trtrlnar ului grilv
r-^*: L'uloarea
tegunrenrelor
mut-ualelor st$reir psrhirfl): silstie
]t.t
5i
** -+*"n'
t***uoe semnsi; pmrlrornile ale complic*lrilor: hernuprieia.
ms$ctentl respirnm;;
enunpnd ime,diai medicul $i vn pres&ri
Durto*-l^rpcntru interventii +i runimare.

;;.,

Probleme

l.

posib

;:i'
i: ;,:-;:ffi

t cu afecfiu ne

Probt em6: DISPNEEA

Cauze:
pulmonare;
hipertensiuntt
stazet
St
* ca exPresie a
central6;
origine
de
hipoxemie

- durere.
anifestlri:

ortoPnee;

,, _,;i;p;;* intensS, severd, tuse, spute hemopteice sau hemoptizie;

anxietate extremd;
respirafie polipneicd (30-40 rlmin-) 9i zgomotoasd;
neliniqte;
turgescenla j ugularelor;
uneori aritrnii')
cranoza;

edemul cardiac, cu retenfie hidrosalind;


modificari ale valorilor tensiunii arteriale.

Obiective:

- asrgurarea confortului fizic Ai psihic;


- diminuarea anxietifii;
- corectarea tulburdrilor ritm gi ale presiunii arteriale;
- prevenirea complica{iilor;
- asigurarea unui'regi* rgi.no-dietetic adecvat.
2. PTObICMT: ALTERAREA

FUNCTIEI CIRCULATORII

Cauzi:

- tulburarea funcfiei cardiace;


- reducerea
- ins-uficienfd"*tlilE;ulant
oe pomod:
- rulburari hem;d;;#[1,
- alterarea inte"ri*rli':::i
...
perelilor
- staza urnoulrfritefii

- tegumente
- tahicardie,

(deshidratare masivd

vasculari periferici;

, hemoragii);

ca
m(

hipotensiune afiengle.
,llieraree rirniulur rrspiratlet
t ltgune.
senlnr generaie rtacres pairc. 5ofi1llt-rie;iia.
:

sti culcat in decubrt

ror.J.
Obiectit'e:

inl.lrurnree iactrrrilor *iiologici princrpall pnn hem.rsiazi.


rehidretare i:
- fr-rtfctSrea tulburiri

itli

111tebo itc e :

aslgurs-fe3 conCrirtitrr de

-*
prel'enlrea

coni-'n t-izic si psrltc:

compltc.:iti ltrr iievers tnt le :


ctrfilbatereS dureni.

t
l

i. Problemi: ASTEIL\

i
{

t
I

CauzI;
- diurezi internpesrir i i hipovr-rlemie. lrpcpctrsiarl i
- hiptrtensiune arteriali trfiOStBitCil"
- intoxicetia digitalicd.

I
:

I
I

I
i
1

i
I
I

t
1

'.

Uanifestiri:

oLroseals:

deficit de autoinsriiire:

discontbn:
ameteli:
palpitagii:

fulburiri de memorie ;i concentrare:

- diminuarea mobilititii fizice.

Obiective:
- promoynrea confornrlui :
- corefiarea rulburarilor volemice gi electrolirice:
- preverirea nrlburirilor ritm cardiac.

Iatewens:
rF

- constau inn-un complex de misuri terapeutice uryente pi intensc

in gencral: repaus la pat in camer speciate unde r.or fi


$.fryup|n
mttmiea$ permaneil

* nmscimre manicf,;
""rdi**opic;

ftm4iilor tttale {TA, puls" respira;ie);


bilangului hirhic Ei a dcbitrnlui urinar;

&

vohrmicc ps*ru rr&csmCI voilcmki"


gi a prfuuici tisulsre; $olufii chcmlitim, de

ca vehicul pentru alte


9i
nice administrate
sau parliala in tunclie
uz' clit'ric' izotonice']'l:f:'"
totals
ilizare
substantc tJ:;;;;:::1ff";'t cu irnob

a du
:;:
11.,r
?
*nn,";:#tr'.
,. ;,;r', ;r;::^
3,1"9
t
ce
^ii:
tt
tm
ari
trarca
an
rn
e

,,, .

nis

I l:f,\;;

.. .ll :: ni:ii,?, ;,HT#l


tl

{iot ".
::'

furrdamentale
11,1";,
tgte
la
Pat'
'cv,oilor
Pasivi

ti

reri

i,

to n i c e

ar.

r'.i, l,,lT,ff;
:: ru:j ;:" qill mucoaselor,
"',l
"zu:'JJ
t.*ir.ujj

,Jgu*.ntelor

i,ii"tlut'1ie
;;1".r;

a erecteror imobiliztil' ]l tut. .u


-*
ilr1ll::.-'i:'*.,'*
medicului;
indicatiilor
1'.l;]il;
tonfg*
pu.,.,iiuiui
o
diuretic vor fi cantarili ziinic
rncr'i lizarcprogresive

bnlnruii cu edem. .ti"irliu*"nt


ineesta-excreta;
Lii'"t"t
putca'f;
a
pentr-tr
al bolnavului;
ptiitic
- se asrg";;;;ilti"l reiulile de administrare a medicamentelor: respecra cu strictele
bolnavi
unor
existd trataterapia
in
ambulaioriu
in
gi
rrdt i' spital cat
este monitortzarea timpilor de
rmportantd
foarte
rncnt anticoagularrt;

;;;;; i;;. .,'aot area ttatamentului;


cu afecfiuni ale. venelor se are in obiectiv
.*

in caz"i;;hruutui

complicafiilor; de aceea repauconr6aterea stazei venoase $r prevenirea


pat, pozi1,onu..u membrului qi mobilizarea sunt in atenlia permava face la indicalia medicului;
rterttii ,ti

;i i;
tt
apar datoritd alterdrii
- ingrifegte ulcerafiile tegumentelor care
locale gi educarea pacien-

pcrfuziei iisulare, cu evitarea traurnatismelor


tului de a purta incalfaminte confortabild;
- asigurl alimentafia pacientului in funclie de starea general[, de
afecliune (hipocaloricd, hiposodatd, etc.);
- educd pacientul sa-gi continue tratamentul ambulator, in special
cel cu tonice cardiace gi diuretice, deoarece mulli bolnavi minimalizeazi ef'ectul, neglijeaza gi se intorc in spital decompensa{i cardiac;
- bolnavii cronici cardiaci, cu valvulopatii dobdndite sau malformagri
congenitale sunt persoane cu risc crescut pentru grefarea de endocarditi
inl'ectioasd, in anumite circumstanfe de aparitie
aceea vor fi educali
-'de
privind profilaxia.infecfiilor gi prevenireu
re.ioivelor;

* bolnavii hipertensivi voi fi informa{i

asupra factorilor de risc


ge
viafl echilibrat cu evitarea
i,,*u"tutui ;

pentru accident coronarian;


sd aiba .-gir" ie
stres u tuj ps i h i c, combaterea
ezi tdtii
* botnavii cu. afec,tiuniobul;-;;;;;.tp.riferice

;;;;;;;;r"

uor?invafaf

evite factorii favorizanli Je^aparilie


(frig, umezeard);
recolteaz[
sdnge pentru determinarea
biologici
markerilor
dinarnici;

sa

in

u,*.*.ui*'lffi'il:l;i*H,.&ri,Hi:lT#;;f ,*1$:l?i:u::#
pentru
pacien{ii coronari.ni.

92

probleme posibile are bolnavului cu afec{iune

digestivi
l. probtemi: TULBUnAnI FUNCTIOI\ALE PE SEGMENTUL
DIGESTTV PROXIMAL
Cauzi:

- dismotilitate;
- hipersensibilitate la distensia gastricd;
- infeclia I{.P-;
- anomalii in funclia sistemului nervos central;
- ingestia de alimente deficitare calitativ;

- stress emolional (cresc noradrenalina qi beta endorfinele care au

acgiune de

inhibare a motilitafii antrului).

Manifestiri:

I
t-

disconfort abdominal:
plenirudine postprandialS;
greati, vlrsdturi,
pirozis, regurgitafii acide;

1-

salietate rapida;
bradigastria.

le

2. Probtemi:
al
a-

rgc

TULBUnAT FUNCTIONALE TNTESTINALE

Cauz[:
- dismotilitate;
* hipersensibilitate intestinal6;
-* factori psiho-sociali (insomnia, depresia);
uneori factori legafi de inflamaliei
distonii neurovegeiative
tturuuiaii neurovegetative
generate de
motriciratea-Oigistiviy.

+ tulburdri

Manifestlri:
asociatd cu:

ORGANIL '+
DISPEPSIA
-1'

Probleni:

ttzt:

nruc,'A::l,H:*l*::=:l
;nrc'ririlrr
i

.'

(.esofao

metaboji.l,,,uo,

i;.

;ii ii'.*i;f:n''
',,.."'iffi
trrartgne:
u'rifl:'[:;;;.
I'
ct0n(fi

"

.1 .;olitnlcl-

tjrr erttcut

lffi::'lXi'"*'"ari

(drtuzi cltict

"'-'

I li illl
;*::l i : i:m"l-l: lT :' ;,i'lii i I: il'
I;;
::':..,:'ft
consttpaittle,roo,,r'1.
rn
intalnrti
r,,pril:rsli::,1t'j
il#a-,ri*.
r'rr"pscuJt"tjtarccJ
5

l,,,ls-

cic

t'i.r: ii-r

,,ut.nli {poatl

e f-tihoneurotice

prlnSertrfagie in

r-.
.'a.
fi erageratd

specrai

i;;;

);

* reCttlrigll'

* hemoragii oculte:

: [i:?i

u]cero-hemoragicd
rectocolira
dizenrerie.
in

etc'
hidroelectrolitice-'
rutrhuranie

alh;:,1

_ discontr; general dererrninat de astenie- anemle. sere. ft]:

dratare.

Obiectire:
- fi"tarea procesului infec$os:
- reechilibrare hidroelectroliticd
- combaterea dureri:
- remiterea durerii:

II

- remrterea disconfornrlui general;


- redobindirea eliminirilor fiziologice.

(i

lnten enfii:

pr

pr

- pornind de la obiectivele generale de confort abdo@"

echilibru umoral,- ingn3rnle


specihce iocep de-la asigurar.u t@;

aI

ce

ffi*mtllfiru*g$**tffi
'^r Dluuureze apetlrul $l Sa Cors

de

mlt?-ffi l_trffi;:,1ff H,,W$;

dfi

nUfigiOnale;
prereri;:f

pr,

prea rigid qi nu de duratd; de aceea trebuie.sd.adopte atitudine de respect

nentru comportamentul alimentar al unor bolnavi in care intervin motii dri senzoriale, economice, psiho-sociale (obiceiuri alimentare);
in general se va suprave_ghea: pofta de mAncare, inapetenla,, calitatea alimentelor, preferin{ele bolnavilor. greala, vdrsaturile; se va asigura hidratarea bolnavului. pe cale enteralS gi parenteralS;
ca particularitate d9 regim alimentar este cel din enteropatia
glutenicS, cu excluderea din alimentatie a frinoaselor de grAu, arez,
Tttdz gi corectarea dezechilibrului hidroelectrolitic;
- alt aspect al ingnjirii bolnavului este administrarea medicaliei
cu particularitdlile ce se desprind in funclie de afecfiune, de stare generali, de evolufie. etc.;
- elevul trebuie sd-gi insugeascd: calea de administrare, orarul, doza,
dependenla de alirnenta{ie, fenomenele secundare ale medicaliei: arsuri
retiosternale, eructa{ii. uscdciunea mucoaselor, etc.; se are in vedere cd
ffatamenrul de lungd duratl cu inhibitori de pompa de protoni este asociat cu atrofia gastricd (mai ales in prezenta Helicobacter pylori) de
unde gi cregterea riscului de carcinom gastricl in enteropatia glutenicd
se administreazd corticoterapia 3-4 sdpt. + antibioterapie + adm. de Fe,
Ca, K, acid folic Ai alte aspecte particulare de terapie;
- pacien{ii depistali recent cu pirozis gi regurgitafie beneficrazd de
tratament mrxt: modificarea stilului de viala care include oprirea fumatului, evitarea alcoolului, a cafelei, grlsimilor, condimentelor, masa de
seari redusd cantitativ gi la distanla de momentul culcarii qi medicalie
antiacidd gi/sau antisecretorie;
va supraveghea igiena personald, se aslgura repausul fizic gi
psihic al bolnavului;
va pregdti bolnavul pentru explordrile: Rx, endoscopie cu
.
particularitatea pentru colonoscopie; - va ajuta bolnavul gi va urmdri pregdtirea deoarece are de ingerat
1 litn de liihid FORTRANS in z piize cu numeroase saune diarEice;
in funclie de pregitirea bolnavului ist. calitatea examenului;
pregdti bolnavul pentru alte explordri curente specifice apara.__, . ..va
tulul cltgesttv: singe, urin[, examen al sucului gastric, duodenului, scaun
99n-tru hemoragii oculte, ex. coprologic, endoJcopia intestinului sublire
(rndispensabilipentm
diagnostiiul
glutenice, amiloidozei)
enteropatiei
pnn endosgoglf
digestivf ,.rp.rioard;
- se faciliteazd asigurarea ne'uoilor spirituale ale bolnavului'

,r;*l^sj

invafd boha?ul factorii de

iirc

de imbolndvire: iiierru
ca profilaxie primarl qi secundarl -

salubrizarea mediului
i:*tnqtiei,
c se adreseaze
recidi""r"t prin cure terapeutice periodice;
nrn^;] *ptf atitudinea car-e sI redea inirederea'bolnavului in fo4ele

Afihjf:urajeazi

independenp cooperdnd cu pacientul si cu ectripa

**ff-iffii"?'l:TlJffi :;ff;iJlT#ti:TJLl3#;'H,H,l;:
4,.

tur,:pr,ec::i^{:l;:,'ni'x:;l:I:'i';':i^'':::!)l''''t'i"':);';i'.^^
#:,:::;it:ri,*i'.'.'i,i.n,nit

cte

,rsenta ::.,',o:,Y',',,^t,iu ,'1i",',','!,'

,un",,1,,)olu':1,::,;j:i,ii,{,1,,,1';:,r,it::,fr:';,:Ti^':':::!::

ii:ii;|"-;;ffiii^,.ii'i:,#i:
c<tnfttl Pe;rwnal'

oy;;i#^'r#

"'i:::j:'"f:ii:;;::!;

L
.'ecurtralu' ;::^;:.!,,,,,,;,;?',"'o'.';!,','|,'1,-,,,',:

^:;,,:',;',ii;;

1r'd'l'\rf;i:li; f)ft:'/at1v"
in'4rtltrt'
4e
'
pl-on,ui
lrorrr*rtrt,o
SCrts
in
prctJa
''a 'ne ttbt:na urt L(srtl't{;ttitir: ir' ""p'o v;;:.:
"''4"'i''*
u't'f*i' iiiia'

rnvesttga{rr"
holnarrk'r

brrlnavu
lui
ale
Problerne Pelsibile
cu afectiuni renale

t probteme: ALTI RiRI lroRro-r u5cTIO\ALf RfIAu


Cauze;

* dezechi

ibru hrdroelectrol i tic :


infectisasl:
a/
I

*
* traurnaticil;
* rmunologrcd:

- obstruclia chrlsr excret$are


* toxicl:

- anomalii congenitale.
lUanifegtiri:
- durere a (difuzit, calic6);

- anemia nefrogenh care d{ aspectul palid,teros al bolnaru}sp

,;;"";"

insuficien lA renall
- hipenensiunea

valorilor diastolice'
volerniei se pot

aneriari renar*

ffi
*rrou "#*"n-rlric1ie

o**or*i
*"t:tf;piu*tnru-rJiitnga ,iioi*e,

*e

edem

eo-.;

pm"p-Hfr,"l

An

t"qut -- care e$s

dc

careeste secundari, at
arterjor
gr,**l,iuiu-iw.

La incepur

prptii,-f@f

rM

lf*H:,$extinds,
tis sl

aclecvate;
ntrtrr{iei
- aslgur area f\nc11il0r vitale;
'- sunrav';;';;; icati i lor'
'. Prevclti'il'-to'lPl
lntcrven{ii:
pat' sc -supravegheaz[ starea
t:l?'i*
.- in toat c ca7'urt le se asigurd
gravi
bolnavii
-_ uot'fi
pentru
urgen!6
,nlrun,,cie
vitale, deierfuncliilor
a
notare
gcncrald, sc ,fi;
area,
cu mdsur
na\tpe.nancnt
morritor
ain talgi:"Yrin/a in dinamici tu tu*

rninarca uolo'iioi biologi"


terapeuttca;
zia
r;i
*vot'ufia
valoarc in
.de,ci
explordrt tmagtst'^t:'-:ttgrafte'
pentru
sc pr.;;;;tJ'-holnouul
urogratie i.v., cispentru
magnetic6;
rczonanra
tomografie, s"inirgrltic,
etc';
ultrasolic6'
Iitotritie
i"rt.rpi..,
solulii
med.icului:.
bicarboindicalia
la
_ aclministrarea mcdicaliei
cardio-respitulburarilor
pentru
.corectarea
natate. clorurate., diuretice,
gastrointestinale, neuropsihice;
* intibiotice, antispastice' opiacee.' etc';
cazurile grave bilanpl
in
zi
pe
ori
multe
rnai
gi
de
,lt,ri.
f-ace
- se

me

r*;r,

ingesta-excreta;
* se cintdreq

te zilnic botnavul, se urmdresc edemele;


care va fi lipsita de
alimenta\ia,
are
il
ingnjire
in
major
rol
un
sare ;;i protein. uni*ale (va-fi specificatd cantitatea de proteine 9i sare
pe foaii de alimentalie - precrzatd de medic);
alimenrele permise vor fi in special hidrali de carbon, variate,li
bogate in fructe, iegume, explorAnd gustul bolnavului pentru a euta
monotonia;

- asigur[ igiena tegumentelor gi mucoaselor;

sa
permanent
observd
genlrald
sfarea
pregatitd
gi
pacientului
a
este
intervind pentru acordarea unor ingrijiri speciale care se aplica incazde"sc'
zechilibru hidroelectrolitic, coliclienala, transfuz ie, dialiii extrarenalitte,y,:'
bolnavii vor fi educali sa-gi insugeasca foarte bine resipgf-oji:
tetic, de viafd, pentru a putea preveni aparilia unor complic i1rr, ru cer

ROI

cronici pentru a le cregtb calitatea vielii.

Probleme ale bolnavului cu afectiuni

hepadce

I. Problemi: DISCONFORT
ABDOMINAL
Cauze:

* dezechilibru metabolic

- infecfioasfl;
- toxicd;

hepatic;

treuror
agresi.'

ilport nlitrrctttlll' tlcljt'tlltl

r';t I tl lr I r r' .

citoli;rr hcprrticri;
Iripr,'rtcttsi ttttc Pttrtlt lir ;

sitttlrttttt tlc colcstltzii.

Illnnifestrlri:
inlpt'tcttlit. scitlct'c ptttttlcrlrlrt ;
gust iuuilr tttittiltitl. liictor lrcp;rlrt'.
lralorrlrri post pt'arttlialc:

durcri rnoclcrittt"r irt rcgitrrrr,:u lripocorrtlrtrlrri tlr-cpt;


intolcranllr ltr lrlilttc'ttlc rtntsc ctt polcrrllrrl t'olce islo-kirrctrc;
tulhttrlri dc tntttzit (cottstiputic. cprso:rtlc tlc. rluu'cc. llirtrrlenlri,
mete'orisnt);

* ictcr, prurrt.

2. Problemfi: SINDIIOM lII,]M()RA(;l l,AR


Cnuze:

- hipertensiune portalii;

* tulburarca funcfici hcpaticc (coagularcn)"


ManifestIri:
- HDS (prin ruptur5 varicc esofagicnc);

* grnglvoragil;

- echimoze spontane;
- epistaxis.
3. Problemtr: SINDROMIrL AsrENo-vEGE't.'ATIv
ROLOGIC SECUNDAR

$I NItu-

Cauze:

* dezechilibru hidroelectrolitic;

- hipcrtensiune portali;
* lipsa detoxifierii sengelui
din circulafia

mezentericd.

h{rnifestirl:

- astenie;

- Pcaqlcitate de concentrare;
-- rascibilitate;
uneori enccfalopjtle

-porta

16 ( caracteri

stic este prezenla,, fl appin g

lffitfiil}f'uit*o iicrii-ll come, atteori prin agitalie psitornoioric,