Sunteți pe pagina 1din 826

I

;

LIMBA

GERMANĂ

MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÎNTULUI

UNIVERSITATEA

DIN BUCUREŞTI

CATEDRA DE LIMBĂ Şl LITERATURĂ GERMANĂ

Prof.

dr. docenf

JEAN

LIVESCU

Membru corespondent

al Academiei

Republicii

Socialiste

România

EMILIA

SAVIN

SANDA

IOANOVICI

IOHANMA

ANDREI

Lector

Asistent

I

/IA

B

Asistent

A

ERMANÂ

Ediţia

a ll-a (revizuită

şi

adăugită)

EDITUR A

DIDACTIC Ă

Şl

PEDAGOGIC Ă

CUV ÎN T

ÎNAINTE

Manualul de faţă, o ediţie revăzută a celui din 1963, se adresează studenţilor de la cursurile de limbi străine la alegere (cursuri de zi si fără frecvenţă), de la cursu­ rile postuniversitare, precum şi studenţilor ce studiază limba germană ca specialitate secundară. De asemenea considerăm că manualul poate fi folosit la orice cursuri de limba germană, cu sau fără profesor. La selecţionarea textelor şi a exerciţiilor gramaticale s-a avut în vedere predarea unor cunoştinţe elementare de morfologie şi sintaxă, precum şi însuşirea lexicului uzual. în acelaş timp manualul urmăreşte însuşirea normelor de bază ale ortografiei şi ortoepici limbii germane. în alcătuirea textelor s-a ţinut seama de sfera de activitate profesională şi de preocupările studenţilor. S-au inclus şi fragmente adaptate din opere literare, cu scopul de a lărgi orizontul cultural al studenţilor şi de a-i pre­ găti pentru trecerea la însuşirea textelor de specialitate. Organizarea vocabularului, care în ediţia aceasta apare în broşură separată, a urmărit cuprinderea termenilor uzuali care intervin frecvent în sfera de activitate a studentului sau care sînt caracteristice pentru textele limbii literare. Obiectivul principal al organizării manualului este să dea studentului cunoştinţele de bază pentru însuşirea limbii germane şi s ă-l iniţieze, ca, individual, cu ajutorul dicţionarului, să poată înţelege caracteristicile traducerii textelor de specialitate.

Pentru a asigura o însuşire mai temeinică a limbii germane, manualul este însoţit de discuri.

în cele şase discuri anexă slnt înregistrate primele

26 de texte, care cuprind principalele aspecte de pronun­

ţare şi de accent lexical şi frazeologic. Folosirea discurilor va sprijini familiarizarea studentului cu particularită­ ţile limbii germane. In cazul că manualul e folosit cu profesor, recomandăm ca, după expunerea orală a lecţiei şi explicarea conţinutului ei (vocabular, gramatică), să se audieze discul de două-trei ori, urmărindu-se textul pe manual, după care să înceapă exerciţiile de lectură cu studenţii. După necesitate, audierea discului poate fi repetată.

Rugăm

pe toţi colegii care vor folosi acest manual

de a colabora la îmbunătăţirea lui, comunicîndu-ne even­ tualele observaţii.

AUTORII

LISTA

ABREVIERILOR

A.,

acuz. , Akk.

= Akkusativ

acuzativ,

adj.

= adjectiv

adv.

= adverb

adj.

adv.

= adverbial

adjectiv

compl.

 

= complement

conj.

= conjuncţie

D., dat.,

Dat.

= dativ,

Dativ

F

= feminin

f.

= fără

flg.

= figurat

G., gen.,

Gen.

= Genitiv

genitiv,

M

= masculin

m.m. ca

perf.

mai mult

= ca

perfect

N

= neutru

N., nom. , Nom.

= nominativ,

Nominativ

nr.

= număr

num.

 

= numeral

pag.

= pagina

part.

= participiu

part.

adj

= participiu

adjectivizat

perf.

= perfect

pers.

= persoana

pi.

= plural

pref.

= prefix

prep.

 

= prepoziţie

prez.

= prezent

pron.

= pronume

prop.

= propoziţie

s.

= substantiv

(s)

= sein

sing.

 

= singular

V.

= verb

1. (ERSTES)

LEHRSTÜCK

DER UNTERRICHT

Wir studieren Mathematik. Wir lernen auch Deutsch. Der Lehrer kommt. Er grüßt. Wir antworten : „Guten Morgen". Die Stunde beginnt. Die Stu­ denten und die Studentinnen öffnen die Hefte und die Bücher. Der Lehrer sagt: „Wir zählen heute von eins bis zehn. Wir beginnen :

1

(eins),

2 (zwei),

3 (drei),

4 (vier),

5

(fünf)

6

(sechs),

7 (sieben),

8 (acht),

9 (neun),

10 (zehn).

Wir machen jetzt

Übungen".

Die Studenten schreiben und rechnen. Der Lehrer fragt: „Wie heißen Sie, Genosse?" Der Student antwortet: „Ich heiße Popescu." „Wieviel ist 8+2—3 (acht und zwei weniger drei)?" „8+2—3=6 (acht und zwei weniger drei ist sechs)." Die Studenten lachen. Der Lehrer sagt: „Das ist falsch." Eine Studentin, Adina Ionescu, korrigiert: „8+2—3=7." „Ja, das ist richtig", sagt der Lehrer. Der Student Popescu wiederholt und übersetzt die Antwort. Der Lehrer ist jetzt zufrieden.

1)

Erläuterungen Wir lernen auch Deutsch Deutsch ( = limba germană) este considerat

substantiv. Se scrie, ca toate substantivele din limba germană, cu majusculă (vezi schema nr. 169, pag. 613) \ 2) Wieviel ist 8+2—3? — ist este persoana a IlI-a singular prezent a verbului auxiliar sein ( = a fi). In aritmetică, ist—iac, (este egal cu)

GRAMMATIK

1. SUBSTANTIVUL

ŞI

ARTICOLUL

Lehrer

a) kommt.

Der

a')

Ein

Lehrer

kommt .

b) beginnt.

Die

Stunde

b')

Eine

Stunde

beginnt.

Student

c) öffnet

Der

das

Heft.

c')

Der

Student

öffnet ein

Heft.

1 Trimiterile din corpul manualului cu indicaţiile „vezi schema

,

"

se referă la

compendiumul gramatical, unde problemele de gramatică — tratate în fiecare lecţie concen­ tric — sînt reluate liniar.

10

1. LEHRSTOCK

d)

Die

Studenten

machen

die

d')

Die Studenten machen Übun­

Übungen.

 

gen.

e)

Die

Studentinnen

öffnen

die

Hefte.

 

în

limba

germană

există

trei

genuri:

masculin,

feminin

şi

neutru.

Genul

substantivului

se recunoaşte

după

articol.

 

Distingem : 1) articolul hotărît şi 2) articolul nehotărît.

 

1) Articolul

hotărît

are la singular

următoarele

forme :

 

der pentru

genul masculin

(ex. a)

die

pentru

genul

feminin

(ex. b)

das pentru

genul neutru

(ex. c)

La

plural

articolul

hotărît

are

o singură

formă

pentru

toate

genurile,

şi anume

die

(ex.

d

şi

e).

Deci:

 
 

Singular

 

Plural

 

M.

der Lehrer s

 

, Lehrer

F.

die

Stunde-^

die

—Stunden

 

N.

das Heft

/

\Heft e

 

Articolul hotărît

 
 

Singular

Plural

 

M.

der

F.

die

^die

 

N.

das

2) Articolul

nehotărît

are

la

singular

următoarele

forme

 
 

ein

pentru

genul masculin

(ex.

a)

eine pentru

genul

feminin

(ex.

b')

ein

pentru

genul neutru

(ex.

c')

Nu

are

plural.

 

Deci:

 

Singular

 

Plural

M.

ein

Lehrer

Lehrer

F.

eine

Stunde

Stunden

N.

ein

Heft

Hefte

DER

UNTERRICHT

1!

Articolul

nehotărît

Singular

Plural

M.

ein

v

F.

eine—-

nu

există

N.

ein

/

(vezi schema nr. 20, pag. 494)

Articolul, fie hotărît, fie nehotărît, este în limba germană totdeauna pro­ clitic. El nu poate sta singur, ci numai pe lîngă un substantiv sau orice

altă

parte

de vorbire

folosită

substantival.

Observaţii .

1. Deoarece în limba germană adesea genul gramatical nu concordă cu genul natural şi nici cu

genul substantivelor din limba română, este necesar ca fiecare substantiv să fie învăţat cu arti­

colul respectiv.

2. De asemenea este necesar ca fiecare substantiv să fie învăţat la nominativ singular şi la nomi­

nativ plural.

2. PRONUMELE PERSONAL

Pers. I

Pers. a

Pers. a IlI-a

Ii-a

M.

si:

Singular

ich

du

e r

\

sie —

es

/

Plural

wir

ihr

sie

Pronumele de politeţe : Sie

Observaţie . Ca pronume de politeţe se întrebuinţează în limba germană, atît cu înţeles de singular, cît şi cu înţeles de plural, persoana a IlI-a plural a pronumelui personal (sie). Acordul cu predicatul se face totdeauna cu persoana a IlI-a plural. Sie, ca pronume de politeţe, se scrie cu majusculă.

12

A.

3.

VERBUL

INFINITIVUL

1. LEHRSTOCK

Infinitivul prezent al verbelor germane se termină în -en, de ex. : fragen, antworten şi, mai rar, în -n, de exemplu regeln (= a reglementa).

B.

RĂDĂCINA

VERBULUI

Rădăcina verbului se obţine tăind desinenţa -en sau -n a infinitivului pre­

zent :

frag-en,

antwort-e«,

grüß-en,

regel-w.

C. PREZENTUL

a) Wir lernen auch Deutsch.

b) Die Studenten schreiben

c) Der Lehrer fragt:

.

.

INDICATIV

în exemplul a verbul lernen stă la pers. I plural prezent. In exemplul b verbul schreiben stă la pers. a IlI-a plural prezent. In exemplul c verbul fragen stă la persoana a IlI-a singular prezent.

Prezentul indicativ se formează

din rădăcina cerbului la care se adaugă

desinenţele personale ale

prezentului:

Infi­

nitiv

Singula r

fragen

Plura l

P

r

e

z

e

n

t

pers. I

pers. a

pers. a

forma

Il-a

M

III-a^-F

\ N

de politeţe

ich frage du îragst er ^ sie > frag/' es J Sie fragen

-e

-st

-t

-en

pers. I

wir fragen

-en

pers. a

Il-a

ihr frag«

-t

pers. a IlI-a

sie

fragen

-en

forma

Sie fragen

-en

de politeţe

DER

UNTERRICHT

13

Der Student antwortet: „Ich heiße Popescu". în exemplul de mai sus, antwortet este persoana a III-a singular prezent de la antworten. La verbul antworten se intercalează la prezent un -e- eufonic între rădăcină şi desinenţele consonantice, adică la persoana a Il-a şi a III-a singular şi la persoana a Il-a plural.

Infi­

nitiv

Singula r

antworten

Plura l

P

pers. I

r

pers. a

Il-a

e

z

pers. a III-a ^-F.

e

\N.

n

t

forma

de politeţe

 

ich antworte

du

er -l

sie \antwortet

es

Sie antworte« -en

-e

antwortet -est

i

-et

wir antworte« -en

pers. I pers. a Il-a

pers. a III-a sie antworte« -en

ihr antwortet

-et

forma

de politeţe

Sie antworte« -en

Ca antworten se conjugă majoritatea verbelor a căror rădăcină se termină

-gn (be-

gegn-e« — a întîlni), -dn (ordn-e« = a aranja), -dm (wiăm-en = a dedica) şi -tm (atm-e« = a respira).

în -t, -d (bai-en = a face baie), -îîn (oîîn-ere), -chn (reeim-en),

Observaţii .

1.

Verbele

a

căror

rădăcină

se

termină

în

(grüß-en),

-tz

(ăberseiz-en),

s

(reis-en

=

=

a

călători)

şi

-ss

(fassen

=

a

cuprinde,

a

apuca)

primesc

la

persoana

a

Il-a

singular

numai

-t.

Astfel,

la verbele

acestea,

persoana

a

Il-a

singular

este

identică

 

cu

persoana

a

III-a

singular:

 
 

ich grüße

 

wir grüßen

du

grüßt

ihr

grüßt

er

grüßt

sie

grüßen

 

(vezi

schema

nr.

102, p.

556).

2.

Pronumele

personal

nu

poate

fi

omis

ca

in

limba

română:

 

întreb =

ich frage,

întrebăm

=

wir

fragen.

4.

PRONUMELE

INTEROGATIV

Der

Lehrer

kommt .

 

Wer

kommt ?

 

Die

Übung

ist

richtig .

Was

is t

richtig ?

Pronumele wer? = Pronumele was? =

cine? se referă la persoane

ce?

se referă

la lucruri

14

1. LEHRSTOCK

5.

PRONUMELE

DEMONSTRATIV

DAS

a) Das ist der Student Popescu.

Acesta este studentul Popescu.

b) Das ist die Studentin Ionescu.

Aceasta este studenta Ionescu.

c) Das ist das Heft.

Acesta este caietul.

d) Das sind Studenten.

Aceştia sînt studenţi.

Acestea sînt caietele.

e) Das sind Studentinnen. Das sind die Hefte.

f)

Acestea sînt studente.

g)

Das ist falsch.

Aceasta ( = acest lucru) este greşit.

h)

Das ist richtig.

Aceasta este corect.

In

exemplele

şi

nu

de

mai

sus,

das

este

pronume

demonstrativ

a fi,

( =

acesta,

la

Folosit

un substantiv masculin, feminin sau neutru, la singular sau la plural.

aceasta)

articol hotărît.

cu verbul

das se poate referi

demonstra t i v

 

p ronumel e das +

verbul

sein

 
 

se

referă

la :

1)

masculin,

feminir ,,

neutru;

 

2)

singular,

plural.

 

Übungen

Citiţi

cu glas

tare!

A. la

Fiţi

atenţi

pronunţarea

vocalelor

lungi!

 

a)

der Lehrer; erste; wenige; zählen; grüßen;

das Buch;

gut

b)

sagen; fragen; wir; wie; sie;

zufrieden;

 

c)

Mathematik; studieren; korrigieren;

Lektion

 

(vezi schema nr. 2, pag.

486)

B. atenţi

Fiţi

la pronunţarea

diftongilor!

a)

Deutsch;

heute;

neun;

auch;

Erläuterung

 

b)

heißen;

schreiben;

eins; zwei;

drei

 
 

(vezi

schema

nr.

6, pag.

487)

C. atenţi

Fiţi

la pronunţarea

vocalelor

scurte!

a)

Student;

lernen;

rechnen;

antworten

b)

Genosse; morgen;

kommen;

öffnen

 

c)

beginnen;

übersetzen

 

Stunde; Unterricht; (vezi

schema

nr.

3, pag.

486)

DER

UNTERRICHT

D. Fiţi

la pronunţarea

grüßen; übersetzen; öffnen; zählen die Bücher; die Übung; fünf

atenţi

vocalei cu

Umlaut!

15

 

(vezi schema

nr.

1, pag.

485)

2.

Traduceţi

în

limba

română!

a)

Ich

heiße

Alexander.

 

b)

Die

Studenten

machen

Übungen.

ist

d) Sie zählen von

c) Das

Genosse

Popescu.

eins bis

zehn.

c)

Genossin

Ionescu

antwortet

richtig.

f)

Sie zählt

richtig.

g)

Die

Genossin ist

zufrieden.

h)

Wir wiederholen

die

Übungen.

i)

Sie übersetzen

die

Antwort.

3.

Conjugaţi

la

prezent!

a)

beginnen;

kommen;

korrigieren; lernen;

schreiben

b)

öffnen;

rechnen;

begegnen;

atmen;

baden;

widmen;

ordnen

c)

grüßen;

heißen;

reisen;

übersetzen

 

4.

Wieviel

ist ?

a) 4+5

b)

6—5

c) 1+9—2

d) 7—3+2

5+2

10—4

2+8—1

8—4+6

4+3

9—6

3+5—4

9—6+2

2+6

8—3

4+6—3

10—7+6

1+7

7—2

5+5—4

9—5+4

2+8

6—1

6+4—7

8—3+5

5. Formaţi

propoziţii!

a)

Der

Genosse, heißen,

Popescu.

b)

Eine

Studentin,

lachen.

c)

Die

Studentin,

lachen.

 

d)

Ich, studieren,

Mathematik.

e)

Du, rechnen,

gut.

 

f)

Er,

zählen,

falsch.

g)

Ihr,

studieren,

Mathematik.

h)

Die Studentin,

lachen,

jetzt.

i)

Der

Student,

öffnen,

das

Heft.

j)

Wir, lernen,

die

erste

Lektion.

6. Completaţi

cu pronumele

personal!

Indicaţi

toate posibilităţile

de

rezolvare,

acolo unde

este

cazul!

A.

a)

Das ist

Genosse

Popescu;

ist

Student.

b)

Das ist

Genossin

Popescu;

ist

Studentin.

c)

Wir

machen

eine Übung;

ist

richtig.

16

d) Die Genossen studieren Mathematik;

e) Die Genossinnen studieren Mathematik;

f) Wir rechnen; auch

rechnet.

B.

a)

heißt

Popescu.

b)

heiße

Ionescu.

c)

macht

jetzt Übungen.

d)

rechnet

richtig.

e) studiert

Mathematik.

f)

g) lachen.

Auch

h)

studieren

und

Mathematik.

fragt

antwortet.

7. Completaţi cu desinenţele!

a) Wir mach- Übungen.

b) Die Studentin lach-.

c) Die Studenten grüß-.

d)

e)

f) Er studier- Deutsch.

g) Ihr studier-

h)

Der Lehrer

antwort-.

Ich studier-

Mathematik.

Mathematik.

Die Studentinnen lach-. Du antwort- richtig.

i)

j) Sie schreib- Übungen.

k) Du übersetz- die Lektion.

I) Ich wiederhol- die Antwort.

8.

Răspundeţi!

a) Wer kommt?

b) Was sagt der Lehrer?

c) Was sagen die

Studenten?

d) Wie zählen die

Studenten?

e) Wie rechnet

f) Was machen die

Genosse Popescu?

Studenten?

g) Wer korrigiert?

h) Was sagt der Lehrer?

9. Traduceţi în limba germană!

lernen auch Deutsch. lernen auch Deutsch.

A.

a)

Studenţii şi studentele fac exerciţii.

b)

Un student se numeşte Popescu.

c)

O studentă se numeşte Ionescu.

d)

Un student răspunde greşit.

e)

O tovarăşă corectează.

ţ)

Ei răspund corect.

g)

Ele fac exerciţiile.

DER

UNTERRICHT

h) Tu întrebi şi el răspunde.

i) Voi repetaţi lecţia.

j) Profesorul este mulţumit.

B. a) Cine este mulţumit?

b)

Ce traduce (ea)?

c)

Gît fac 9—6+2?

d)

Ce studiază (el) ?

e)

Cine repetă răspunsul?

/)

Ce traducem acum?

g)

Cum traduci (tu) ?

h)

Ce spuneţi (voi) ?

i)

Ce faceţi (dv.)?

j)

Cum

te

cheamă (numeşti) ?

k)

Cum se numeşte tovarăşa?

C. a) Acesta este studentul

Ionescu.

b) Aceasta este studenta

Ionescu.

c) Acesta este răspunsul.

d) Aceasta este prima lecţie.

e) Acestea sînt cărţile.

Merken Sie sich (Reţineţi)!

2—Limba

germană

c.

1881

Guten Morgen!

Ich heiße Popescu. Wir lernen Deutsch.

Wir zählen von Wieviel ist zwei Zwei und zwei

eins bis zehn. und zwei? (2+2) ist vier. (2+2 ==4)

17

2. (ZWEITES)

LEHRSTÜCK

DER HÖRSAAL

Der Hörsaal ist groß. Er ist hell und sauber. Die Tür ist rechts, die Fenster sind links. Die Lampen hängen oben, der Fußboden ist unten. Das Katheder und die Tafel sind vorn. Auch ein Lappen ist dort. Im Hörsaal sind viele Bänke. Die Studenten haben zwei Stunden Vorlesung. Marianne sagt: „Ich sehe keine Kreide. Paul, hast du eine Kreide?" Paul antwortet: „Nein, ich habe keine Kreide." Er holt rasch Kreide. Alle Studenten gehen auf die Plätze. Marianne öffnet das Gruppenbuch. Sie fragt: „Sind alle Studenten hier?" Ein Student antwortet: „Nein, nicht alle sind hier, Anda fehlt." „Wo ist Anda?" „Sie ist krank und kommt heute nicht." Es läutet. Der Professor kommt, und die Stunde beginnt. Die Vorlesung ist interessant. Alle Studenten und Studentinnen sind aufmerksam und fleißig.

Erläuterungen

1) Zwei Stunden

2) Im

3) Der Professor,

Vorlesung — două ore de curs

în sala de cursuri die Professoren, der Lektor, die Lektoren

de

Hörsaal =

este

mobil. Sufixul -or este neaccentuat la singular şi accentuat la plural (vezi schema nr. 17, Observaţie, pag. 492). 4) Er holt rasch Kreide. Marianne öffnet das Gruppenbuch. Wir machen Übungen. In exemplele acestea, substantivele Kreide şi Gruppenbuch stau la acuzativ singular, iar substantivul Übungen la acuzativ plural. In limba germană, acuzativul feminin şi neutru singular este identic cu nominativul singular, iar acuzativul plural al tuturor substantivelor, indiferent de gen, este identic cu nominativul plural.

La

substantivele

origine negermană

terminate

în

-or, accentul

DER

HÖRSAAL

19

5) Alle Studenten = Toţi studenţii. Alle ( = toţi, toate) este urmat de un substantiv nearticulat — spre deosebire de limba română unde substan­ tivul precedat de toţi, toate este articulat.

- 6) Alle Studenten gehen auf die Plätze. — Toţi studenţii merg la locu­

rile lor. 7) Sie ist krankf/]und \ş*€\ kommt heute nicht. Dacă două propoziţii, legate prin conjuncţia und au o parte de propoziţie comună, aceasta nu se mai repetă şi virgula dinaintea conjuncţiei und se suprimă.

Lexik

Antonyme oben =f= unten rechts =f= links

GRAMMATIK

1. VERBELE HABEN

ŞI

SEIN

a) Die Studenten haben heute zwei Stunden Vorlesung.

b) Die Tür ist rechts, die Fenster sind links.

c) Hast du Kreide?

d) Sind alle hier?

în

exemplul a

verbul haben ( = a avea) stă la prezent, la forma afirmativă.

în

exemplul b verbul

sein

(== a

fi)

stă

la prezent,

la forma

afirmativă.

în exemplul c verbul haben stă la prezent, la forma

în exemplul d verbul sein stă la prezent, la forma

Verbele haben şi sein se conjugă

interogativă,

interogativă.

neregulat.

 

PREZENTUL

VERBELOR

 
 

haben

sein

 

Forma

Forma

Forma

Forma

afirmativă

interogativă

 

afirmativă

interogativă

ich habe

habe ich?

ich bin

 

bin

ich ?

du

hast

hast

du ?

du

bist

bist du ?

er

-l

f er?

er

i

f er ?

l sie ?

sie

> hat

hat

\ sie?

sie

> ist

ist

es

i

les?

es

J

les?'

wir haben

haben wir?

wir sind

 

sind wir?

ihr

habt

habt

ihr?

ihr

seid

seid

ihr?

sie

haben

haben sie?

sie

sind

sind sie?

Sie haben

haben Sie?

Sie sind

 

sind

Sie?

2.

NEGAŢIA

A. Paul antwortet : „Nein,

nicht alle sind hier."

în limba germană trebuie

sintactică

nicht.

deosebită negaţia

B.

a) Sie kommt heute nicht.

b) Sie hat das Buch nicht.

c) Sie ist nicht krank.

d) Nicht

alle sind

hier.

exclamativă nein

Xicht se poate

referi:

1) la predicat;

în cazul acesta

stă

— dacă predicatul

(ex. b)

este simplu,

după

nicht stă

verbul conjugat

(ex.

a,

de obicei la sfirşitul

2. LEHRSTOCK

b

de

negaţia

şi

a.

propoziţiei

c)

ş.

— dacă predicatul este compus, nicht stă înaintea părţii neconjugabile

a predicatului; în cazul de faţă înaintea numelui predicativ exprimat

2)

la

printr-un adjectiv

parte

o

(ex. c)

altă

de propoziţie;

poziţie

respective

(ex.

d).

în

cazul

acesta stă

C.

a)

Kein

Student

fehlt.

b)

Keine Studentin fehlt.

c)

Sie hat kein Heft.

d)

Sie haben keine Stunden.

înaintea

părţii

de pro­

Kein, keine, kein

este

articolul

nehotărît

negat.

Articolul nehotărît negat are o formă şi pentru plural: keine (ex. d).

Articolul

nehotărît

negat

se

întrebuinţează

pentru

negarea

sub­

stantivului

— precedat

de

articolul

nehotărît :

ein Student

*

kein

Student

eine

Studentin

*

keine

Studentin

ein

Heft

»

kein

Heft

— neprecedat

de

articol:

Ic h hab e Kreide -*• Ic h hab e keine Kreide.

Wir haben heute Stunden

—> Wir haben heute keine

Stunden.

DER

HÖRSAAL

Articolul nehotărît

negat

21

 

Singular

 

Plural

M.

kein

\

F.

keine

keine

N.

kein

/

D. Kein

Student fehlt. =

Nici

un student

nu

lipseşte.

 

în

limba

germană

de

regulă

nu

pot

sta

două

negaţii

într-o

propoziţie.

 

3.

ADJECTIVUL

 
 

A.

ADJECTIVUL

PREDICATIV

 

a)

Der

Student

ist aufmerksam

 

=

Studentul

este

atent.

b)

Die

Studentin ist aufmerksam

 

=

Studenta este

atentă.

c)

Die

Studenten sind aufmerksam

=

Studenţii sînt

atenţi.

d)

Die

Studentinnen sind aufmerksam

=

Studentele sînt

atente.

In

exemplele

de

mai

sus,

adjectivul

aufmerksam

îndeplineşte

funcţia

sintactică

de nume

predicativ.

Este

deci adjectiv

predicativ.

 

Spre deosebire de limba

română, în limba

germană

adjectivul

predicativ

este

invariabil.

 
 

Adjectivul

predicativ

este

 

în

invariabil.

B.

ADJECTIVUL

ADVERBIAL

Er holt rasch Kreide.

această propoziţie, adjectivul

rasch este întrebuinţat

Adjectivul

adverbial

invariabil.

este

ca

adverb.

'

4. PRONUMELE

ES

a) Das Katheder ist vorn. Es ist vorn.

2. LEHRSTOCK

b) Es

läutet =

sună.

Es poate

fi:

1) pronume

personal,

de

persoana

a

III-a

singular

neutru

 

(vezi pag.

11, Grammatik,

2).

 

2) pronume

impersonal,

 

dacă

subiectul

nu

poate

fi

definit

(ex.

b).

 

Übungen

 

1. Citiţi

cu glas tare!

Nu

legaţi vocala iniţială

a unui

cuvînt

de sunetul

final

al cuvintului

precedenţi

 

A.

a)

Was ist

das?

Das

ist

ein

Hörsaal,

b)

eine

Tür.

c)

ein

Heft.

B.

a)

Wo ist

er?

Er

ist

hier,

b)

dort.

G.

a)

Wie

I heißt

er?

Er heißt Andrei.

 

b)

I ist

sie ?

Sie ist aufmerksam.

D.

a)

Wieviel

ist

8+1 ?

b)

1 +

5?

c)

1+4 ?

 

2. Conjugaţi la prezent!

 

Ich habe

ein

Buch.

Ich bin

aufmerksam.

3. Completaţi

cu formele

corespunzătoare

ale verbului

haben!

a) heute vier

Anda

Stunden.

b) keine

Ihr

Kreide.

c) Studenten

Die

zwei

Stunden

Vorlesung.

d) keine

Er

heute

Stunden.

e) Du

das

Gruppenbuch.

f) Ich

ein

Heft.

g) heute

Wir

keine

Vorlesung.

 

4. Completaţi

cu formele corespunzătoare

ale verbului

sein!

a) Die

Studenten

aufmerksam.

b) Die

Studentinnen

aufmerksam.

DER

HÖRSAAL

c)

Der

Hörsaal

groß und

hell.

d)

er

hier?

e)

du

krank?

 

f)

Anda

fehlt,

sie

krank.

g)

Wir

aufmerksam.

 

h)

Ich

Student.

 

i)

Ihr

Studenten.

 

5. Completaţi

cu

A. articolul

hotărlt!

B. articolul

nehotărit!

C. nehotărit

articolul

negat!

23

a) Hörsaal

Tür

Fenster

Katheder

Kreide

b) Stunde

Tafel

Lappen

Heft

Platz

c) Buch

Lampe

Übung

Fußboden

Vorlesung

6. Transformaţi

In propoziţii

negative!

A.

a) Die Tür ist links.

 

b) Der Professor öffnet das Gruppenbuch.

c) Die Studentin Anda fehlt.

d) Der Student heißt Ionescu.

e) Die Antwort ist richtig.

f) Er holt die Bücher.

 

B.

a) Wir

haben

heute

Vorlesung.

b) Wir

machen

heute

Übungen.

c) Hier ist

ein

Heft.

d)

Er

holt

ein

Buch.

e) Studentin

Eine

schreibt

falsch.

f) Student

Ein

antwortet

falsch.

7. Transformaţi

propoziţiile

afirmative

A. in propoziţii

interogative!

B. în propoziţii

negative!

a) Anda

ist

krank.

b) Lappen

Der

ist

hier.

c) öffnest

Du

das

Fenster.

 

d) ein

Du

hast

Gruppenbuch.

e) Kreide.

Ihr

habt

f) Studenten

Die

haben

heute

Stunden.

g) Student

Ein

fehlt

heute.

h) Studentin

Eine

ist

krank.

24

8. Răspundeţi!

a) Was machen

die

Studenten?

2. LEHRSTOCK

b) Wie ist

der

Hörsaal?

c) sind

Wo

die

Lampen,

die

Türen,

die

Fenster 0

Wo

d) ist

der

Fußboden?

 

e) die Tür

Ist

rechts?

f) Sind

g) Wo

Was

Wer

j)

h)

i)

Wie

9. Traduceţi!

die

Fenster

ist

die

holt

Tafel?

Paul?

kommt?

links?

sind

die

Studenten?

a)

A. El

este

student.

b)

Tu

eşti

studentă.

c)

Studentele deschid fereastra.

d)

Un student aduce repede creta.

e)

O studentă

aduce repede

cretă.

f)

Lectorul

este

mulţumit.

g)

Lectorii

sînt

mulţumiţi.

h)

Eşti

mulţumit?

 

i)

Eşti

mulţumită?

j)

Prelegerea

este

interesantă.

k)

Prelegerile

sînt

interesante.

B. El nu este aici.

a)

b)

Ea nu este bolnavă.

c)

Ele

nu

deschid

fereastra.

d)

El nu deschide uşa.

 

e)

Nici un student nu lipseşte astăzi.

f)

Nici o studentă nu lipseşte astăzi.

g)

N-am caietul (caietele).

 

h)

N-am astăzi nici o carte (nici un caiet).

i)

N-am cărţile (caietele) aicil

 

j)

Aici n-am cărţi.

Merken

Sie sich!

Ist Andrei hier?

Nein, er ist nicht hier. Wir haben heute zwei

Wir gehen auf die

Stunden Vorlesung.

Plätze.

3.

(DRITTES)

LEHRSTÜCK

DER SPEISESAAL

Der Speisesaal ist groß, hell und sauber. Hier sind viele Tische und Stühle. Zwei Studentinnen haben heute Dienst. Sie legen Tischtücher, Messer, Gabeln und Löffel auf die Tische. Dann bringen sie noch Teller, Gläser und Wasserkrüge, Brotkörbe und Salzfässer. Die Studenten und Studentinnen kommen zu Tisch. Sie sind hungrig. Marianne, Anda und Andrei essen zusammen. Anda fragt Marianne : „Bringst du die Suppe? Ich bringe die Schnitzel und das Gemüse." „Gut", sagt Marianne. Sie holen das Essen. Andrei ist aber nicht dort. „Wo ist Andrei?" fragt Marianne. Sie warten ein wenig. Dann kommt auch Andrei. Er bringt Äpfel und Kuchen. Das Essen ist sehr gut. Sie essen mit Appetit. Nach Tisch gehen manche Studenten in Parks. Hier spielen viele Kinder. Einige Studenten gehen in ein Kino, andere besuchen die Bibliothek. Andrei geht in die Stadt. Anda und Marianne gehen in die Bibliothek. Sie lesen und lernen dort.

Erläuterungen

1) Zwei

Studentinnen

haben

heute Dienst =

două

studente

sînt

astăzi

de serviciu.

2)

kommen zu

Tisch —

vin la masă

3) ein wenig = puţin

4) Nach

Tisch

=

Imediat după masă

5) Hier spielen viele Kinder = aici se joacă mulţi copii. In limba germană verbul spielen nu este reflexiv, spre deosebire de limba română unde verbul a se juca este reflexiv.

Stadt

este scurtă, vocala ä din pluralul aceluiaşi substantiv este lungă.

6) die Stadt die Städte;

vocala

a

din

singularul

substantivului

26

3. LEHRSTOCK

GRAMMATIK

 

1. PLURALUL

SUBSTANTIVELOR

 

a) Dann bringen

sie noch

Teller

 

b)

Er

bringt

Äpfel

c) Sie legen

Messer,

Gabeln

und

Löffel

auf die

Tische.

d) sind

Hier

viele

Tische

und

Stühle.

e) spielen

Hier

viele

Kinder.

f) bringen

Dann

sie noch

Gläser.

 

g) Die Studenten

haben

heute

zwei

Stunden,

h) Einige

Studenten

gehen

in

Parks.

După

felul

în

care

substantivele

formează

pluralul,

ele pot

fi

împărţite

în

cinc i

grupe:

 

•— Din

grupa

întlia

fac

parte

substantivele

care nu

primesc

nici

un

fel

de

desinenţă la nominativul

plural.

[ex.

a:

der

Teller die

Teller'].

Unele

substantive

din

această

grupă

primesc

Umlaut.

[ex.

b:

der Apfel

die

'Apfel].

Din grupa

substantivele

care primesc la

nominativul

plural

desinenţa

a doua fac parte -e.

 

[ex.

c :

der

Tisch die

Tisch®].

Multe

substantive

din

această

grupă

primesc

Umlaut.

[ex.

ci: der Stuhl

die

Stühle].

Din grupa

a treia

fac parte

substantivele

care primesc la

nominativul

plural

desinenţa

-er.

 

[ex.

Toate substantivele din această grupă care au a,

e ;

das

Kind

—• die

Kinder].

primesc

Umlaut.

[ex. f:

das Gl&s die

Gläser].

o,

u

sau

au

—• Din grupa

plural

desinenţa

a patra

-en

fac parte substantivele sau

-n.

care primesc la

[ex. g : der Student die Studenten,

în

rădăcină

nominativul

Stunden].

 

die Stunde —• die Substantivele din această

grupă

n

u

pot

primi

niciodată

Umlaut.

Din grupa

a cincea fac parte în special cuvinte

de origine

negermană.

Acestea

primesc

la

nominativul

plural

desinenţa

-s.

[ex. h:

der

Park

die

Parks].

Nici substantivele

din

această

grupă

nu

primesc

Umlaut.

DER SPEISESAAL

27

Grupa

I

/

Grupa

II

/

Grupa

III

/

Grupa

IV

/

Grupa

V

GRUPELE

DE

PLURAL

fără

desinenţă

fără

desinenţă -f

Umlaut

-e

-e

+

Umlaut

-er

-er +

Umlaut

(la toate substantivele care au a, o, u

 

sau

au

în

rădăcină)

~ en

j l — totdeauna

fără

Umlaut

-n

 

-s

— totdeauna

fără Umlaut

(vezi schema

nr.

28, pag.

500)

2.